managementul de mediu În ingineria materialelor · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria...

164
Andrei Victor SANDU I. TEORIE Și APLICAȚII PENTRU STUDENȚI MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR

Upload: others

Post on 01-Mar-2021

18 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

Andrei Victor SANDU

I. TEORIE Și APLICAȚII

PENTRU STUDENȚI

MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN

INGINERIA MATERIALELOR

Page 2: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

Referenți științifici:

Prof.Dr. Tudor LUPASCU Institutul de Chimie al Academiei de Științe a Moldovei Membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei Conf.Dr. Ovidiu NEMEȘ Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prezentul material reprezintă un suport didactic pentru activitățile practice care se adresează studenților de la licență și masterat de la specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea dezvoltării abilităților practice din domeniul managementului de mediu, respectiv a ingineriei mediului.

Sunt abordate sistemele de management de mediu, alături de principalele componente ale mediului, principalii poluanți și câteva metode de control și măsurare.

Tehnoredactare și grafică

FORUMUL INVENTATORILOR ROMÂNIwww.afir.org.ro

Page 3: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

CUPRINS

I. Introducere ........................................................... 5

II. Managementul de mediu .......................................... 15

III. Poluarea apei ...................................................... 35

IV. Poluarea aerului .................................................. 73

V. Poluarea solului .................................................... 99

VI. Poluarea fonica .................................................... 107

VII. Deșeuri solide ..................................................... 121

VIII. Deșeuri periculoase ............................................... 151

Test grilă .................................................................... 158

Definiții ...................................................................... 159

Bibliografie .................................................................. 161

Page 4: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea
Page 5: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

5

I. INTRODUCERE ________________________________________

Prezentul material reprezintă un suport didactic pentru activitățile de

seminarii care se adresează studenților de la licență și masterat ai

specializărilor de ingineria materialelor, ingineria procesării

materialelor și a ingineriei mecanice, în vederea dezvoltării

abilităților practice din domeniul managementului de mediu,

respectiv a ingineriei mediului.

I.1. INGINERIA MEDIULUI

Ingineria mediului este aplicarea principiilor ştiinţei şi ingineriei

pentru a gestiona şi îmbunătăţi mediul. Ca atare, subiectele

discutate în raport cu mediul includ în mod normal apă, aer şi

resurse terestre. Dezvoltarea durabilă are drept scop furnizarea de

apă sănătoasă, aer şi pământ pentru zonele locuite de oameni,

pentru a asigura supravieţuirea altor organisme şi pentru a remedia

zonele poluate.

Interacţiunea umană cu mediul ar putea avea un impact asupra

mediului , acesta fiind uneori afectat negativ de poluanţii din mediu.

O cantitate mare de date vor trebui interpretate din perspectiva

nevoii de dezvoltare durabilă. Ca atare, inginerii de mediu vor trebui

să fie conştienţi şi să găsească modalităţi viabile de a face faţă unei

astfel de situaţii.

Criza mediului este o criză a simţurilor, a imaginaţiei şi a utilizării

instrumentelor pertinente care să ne călăuzească în modul de a

gândi, dezvolta concepte şi postula teorii. În contextul dezvoltării

Page 6: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

6

durabile, factorii de aspect şi de impact care afectează mediul sunt

de maximă importanţă în discutarea viitorul dezvoltării durabile. Ca

atare, orice proces decizional privind gestionarea mediului trebuie să

se bazeze pe fiecare dintre aceşti factori.

I.2. MEDIUL

Literalmente, mediul este ceea ce ne înconjoară. Pentru inginerul de

mediu, cuvântul mediul poate avea o definiţie mai amplă şi necesită

o percepţie globală. Nu ar trebui să aibă o definiţie limitată care face

referire doar la materiale lichide, gazoase sau solide într-un reactor

al unei staţii de epurare, ci ar trebui să se extindă dincolo de asta.

Mediu global cuprinde atmosfera, hidrosfera, şi litosfera în care sunt

cuprinse resursele ce susţin viaţa pe Pământ. Atmosfera, un amestec

de gaze ce se extind de la suprafaţa Pământului spre exterior, s-a

dezvoltat din elementele Pământului care au fost gazificate în timpul

formării şi al metamorfozei acestuia. Hidrosfera este compusă din

oceane, lacuri, râuri şi corpuri de apă de mică adâncime care sunt

interconectate cu apele de suprafaţă. Litosfera este mantaua care

înfăşoară nucleul Pământului.

Biosfera, o coajă subţire care încapsulează Pământul, se compune

din atmosferă, litosfera adiacentă suprafeţei Pământului şi

hidrosferă. Formele de viaţă de pe Pământ, inclusiv oamenii, trăiesc

în biosferă. Materialele în formă gazoasă, lichidă şi solidă care susţin

viaţa au un circuit în biosferă, oferind hrană tuturor organismelor vii.

Page 7: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

7

I.3. POLITICILE DE MEDIU

Politica de mediu europeană se bazează pe principiile precauției,

prevenirii, corectării poluării la sursă și „poluatorul plătește”.

Programele multianuale de acțiune pentru mediu stabilesc cadrul

pentru viitoarele acțiuni în toate domeniile politicii de mediu. Acestea

sunt integrate în strategiile orizontale și sunt luate în considerare în

cadrul negocierilor internaționale în materie de mediu. Nu în ultimul

rând, punerea în aplicare este fundamentală.

[http://www.europarl.europa.eu/ Tina Ohliger].

Politica de mediu europeană a fost adoptată în cadrul Consiliului

European de la Paris din 1972, unde (în urma primei conferințe ONU

privind mediul) șefii de stat sau de guvern europeni au declarat că

este nevoie de o politică comunitară de mediu de însoțire a

expansiunii economice și au solicitat un program de acțiune. Actul

Unic European din 1987 a introdus un nou titlu „Mediul”, care furniza

primul temei juridic pentru o politică de mediu comună care are

drept obiective conservarea calității mediului, protejarea sănătății

umane și asigurarea unei utilizări raționale a resurselor naturale.

Revizuirile ulterioare ale tratatului au consolidat angajamentul

Uniunii față de protecția mediului și rolul Parlamentului European în

dezvoltarea acesteia. Prin intermediul Tratatului de la Maastricht

(1993), mediul a devenit un domeniu oficial de politică a UE, s-a

introdus procedura de codecizie, iar votul cu majoritate calificată în

Consiliu a devenit regulă generală. Tratatul de la Amsterdam (1999)

a stabilit obligația de integrare a protecției mediului în cadrul tuturor

politicilor sectoriale ale UE, în vederea promovării dezvoltării

durabile. Prin intermediul Tratatului de la Lisabona (2009),

„combaterea schimbărilor climatice” și dezvoltarea durabilă în

Page 8: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

8

relațiile cu țările terțe au devenit obiective specifice. Personalitatea

juridică i-a permis astfel UE să încheie acorduri internaționale.

[http://www.europarl.europa.eu/]

Politica de mediu reprezintă totalitatea obiectivelor şi priorităţilor de

mediu, a metodelor de reglementare şi a instrumentelor de

implementare a acestora, concepute pentru asigurarea utilizării

durabile a resurselor naturale şi prevenirea degradării calităţii

mediului. Uniunea Europeană aplică unele dintre cele mai avansate

standarde de protecție a mediului din lume, elaborate de-a lungul

anilor. Politica europeană de mediu încurajează întreprinderile să

„ecologizeze” economia și să contribuie la protejarea patrimoniului

natural european, a sănătății și bunăstării cetățenilor UE

[https://www.mae.ro].

Legislaţia orizontală de mediu cuprinde acele reglementari ce au în

vedere transparenţa şi circulaţia informaţiei, facilitarea procesului de

luare a deciziei, dezvoltarea activităţii şi implicării societăţii civile în

protecţia mediului [http://www.europarl.europa.eu/].

I.4. CADRUL LEGAL

A.Programele de acțiune pentru mediu

Din 1973, Comisia a inițiat programe de acțiune pentru mediu (PAM)

multianuale, care stabilesc viitoarele propuneri legislative și

viitoarele obiective pentru politica de mediu a UE. În 2013, Consiliul

și Parlamentul au adoptat cel de-al șaptelea PAM pentru perioada

până în 2020, cu titlul „O viață bună, în limitele planetei noastre.”

Bazându-se pe o serie de inițiative strategice, programul stabilește

nouă obiective prioritare, printre care se numără: protejarea naturii,

o reziliență ecologică sporită, o creștere durabilă, eficientă din

Page 9: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

9

punctul de vedere al resurselor și cu emisii reduse de dioxid de

carbon și combaterea amenințărilor la adresa sănătății legate de

mediu. Programul subliniază, de asemenea, nevoia unei mai bune

aplicări a legislației UE în domeniul mediului, a cunoștințelor

științifice de vârf, a investițiilor și a integrării aspectelor legate de

mediu în cadrul altor politici.

B.Strategii orizontale

În 2001, UE a introdus Strategia sa de dezvoltare durabilă (SDD),

venind astfel în completarea Strategiei de la Lisabona adoptate

anterior pentru promovarea creșterii și a locurilor de muncă cu o

dimensiune de mediu. Reînnoită în 2006 pentru a combina

dimensiunea internă a dezvoltării durabile cu cea internațională, SDD

revizuită a UE încearcă să îmbunătățească în mod constant calitatea

vieții prin promovarea prosperității, a protecției mediului și a

coeziunii sociale. În conformitate cu aceste obiective, Strategia

Europa 2020 pentru creșterea economică vizează „o creștere

inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii”. Sub egida acestei

strategii, inițiativa emblematică „O Europă eficientă din punctul de

vedere al utilizării resurselor” pregătește terenul pentru o creștere

durabilă și sprijină trecerea la o economie eficientă din punctul de

vedere al utilizării resurselor și cu emisii scăzute de carbon. În plus,

în 2011, UE s-a angajat ca, până în 2020, să combată declinul

biodiversității și degradarea serviciilor ecosistemice (Strategia UE în

domeniul biodiversității).

C.Evaluarea impactului asupra mediului și participarea publicului

Anumite proiecte (private sau publice) care ar putea avea efecte

semnificative asupra mediului, de exemplu, construirea unei

Page 10: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

10

autostrăzi sau a unui aeroport, fac obiectul unei evaluări a impactului

asupra mediului (EIM). De asemenea, o serie de planuri și programe

publice (de exemplu, privind destinația terenurilor, transportul,

energia, deșeurile sau agricultura) fac obiectul unui proces similar

care poartă denumirea de evaluare strategică de mediu (SEA). În

cazul acesteia, aspectele ecologice sunt deja integrate în etapa de

planificare, iar posibilele consecințe se iau în considerare înainte de

aprobarea sau autorizarea unui proiect, în vederea asigurării unui

nivel sporit de protecție a mediului. În ambele situații, consultarea

publicului reprezintă un aspect fundamental. Acest lucru se

datorează Convenției de la Aarhus, un acord multilateral de mediu

sub auspiciile Comisiei Economice pentru Europa a Organizației

Națiunilor Unite (UNECE), care a intrat în vigoare în 2001 și la care

UE și toate statele sale membre sunt părți. Convenția garantează

publicului trei drepturi: dreptul cetățenilor de a participa la luarea

Deciziei în probleme de mediu, dreptul de acces la informațiile

referitoare la mediu deținute de autoritățile publice (de exemplu,

privind starea mediului sau starea sănătății oamenilor în cazul în

care aceasta este afectată de starea mediului) și dreptul de acces la

justiție în cazul încălcării celorlalte două drepturi.

D.Cooperarea internațională în domeniul mediului

UE are un rol fundamental în cadrul negocierilor internaționale în

domeniul mediului. UE este parte la numeroase acorduri globale,

regionale sau subregionale în domeniul mediului care vizează o gamă

largă de chestiuni, printre care protecția naturii și biodiversitatea,

schimbările climatice și poluarea transfrontalieră a aerului sau a

apei. De exemplu, la cea de a zecea Conferință a părților la

Convenția privind diversitatea biologică, organizată la Nagoya

(Japonia) în 2010, UE a adus o contribuție majoră la stabilirea unui

Page 11: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

11

acord privind o strategie globală pentru stoparea pierderii

biodiversității până în 2020. De asemenea, Uniunea a participat la

Decizia privind elaborarea unor obiective globale de dezvoltare

durabilă pentru toate statele, care a fost adoptată în urma

Conferinței „RIO+20” privind dezvoltarea durabilă, care a avut loc în

2012. În mod tradițional, UE a stabilit standarde, de asemenea, în

cadrul negocierilor internaționale în domeniul climei, în temeiul

Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice

(CCONUSC). UE a aderat, de asemenea, la Convenția privind

comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale

de dispariție (CITES), pentru a-și continua lupta împotriva

infracțiunilor legate de speciile sălbatice la nivel internațional.

E.Punerea în aplicare, respectarea și monitorizarea

Legislația UE în domeniul mediului a fost elaborată începând cu anii

1970. În prezent, există câteva sute de directive, regulamente și

decizii în vigoare în acest domeniu. Totuși, eficacitatea politicii

europene de mediu este determinată, în mare parte, de punerea în

aplicare a acesteia la nivel național, regional și local, iar punerea în

aplicare și executarea defectuoasă rămân o problemă majoră.

Monitorizarea - atât a stării mediului, cât și a nivelului de aplicare a

legislației UE în domeniul mediului - este fundamentală.

I.5. EVOLUTIE SI TENDINTE

Pentru a contracara diferențele mari dintre statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare, Parlamentul European și Consiliul au adoptat în 2001 criterii minime (neobligatorii) pentru inspecțiile de mediu. În vederea îmbunătățirii aplicării legislației UE în domeniul mediului, statele membre trebuie să prevadă sancțiuni penale eficace, proporționale și cu efect de descurajare pentru cele mai grave infracțiuni în domeniul mediului. Printre acestea se numără, de

Page 12: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

12

exemplu: evacuarea sau eliberarea ilegală de substanțe în apă, aer sau sol, comerțul ilegal cu specii ale faunei și florei sălbatice, comerțul ilegal cu substanțe care afectează stratul de ozon și transportul ilicit sau deversarea ilicită de deșeuri. Rețeaua Uniunii Europene pentru punerea în aplicare și respectarea legislației din domeniul mediului (IMPEL) este o rețea internațională a autorităților din domeniul mediului din statele membre ale UE, statele în curs de aderare și statele candidate, precum și din Norvegia, creată pentru stimularea punerii în aplicare prin furnizarea unei platforme care facilitează schimbul de idei și de bune practici între factorii de decizie, inspectorii din domeniul mediului și executorii judecătorești.

În mai 2016, Comisia a lansat Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu, un nou instrument care are rolul de a contribui la punerea în aplicare pe deplin a legislației UE în domeniul mediului, care este strâns legat de verificarea adecvării (Programul privind o reglementare adecvată și funcțională - REFIT) obligațiilor de monitorizare și raportare în domeniul politicii de mediu, în vederea simplificării sale și a reducerii costurilor.

În 1990, a fost înființată Agenția Europeană de Mediu (AEM), cu sediul în Copenhaga, pentru sprijinirea dezvoltării, punerii în aplicare și evaluării politicii de mediu și pentru informarea publicului larg cu privire la această chestiune. Această agenție a UE (deschisă statelor care nu sunt membre ale UE) este responsabilă pentru furnizarea de informații fiabile și independente cu privire la starea și la perspectivele mediului. Prin urmare, aceasta colectează, gestionează și analizează date și coordonează Rețeaua europeană de informare și observare pentru mediu (Eionet). Pentru a sprijini factorii de decizie în luarea unor decizii informate și în elaborarea legislației și politicilor de mediu, UE desfășoară, de asemenea, Programul european de monitorizare a Pământului (Copernicus), care abordează, printre altele, probleme legate de sol, mediul marin, atmosferă și schimbările climatice. În ceea ce privește poluanții eliberați în aer, apă sau sol, precum și transferurile de deșeuri în afara

Page 13: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

13

amplasamentului și de poluanți în apele uzate, Registrul European al Poluanților Emiși și Transferați (E-PRTR) furnizează date fundamentale referitoare la mediu de la peste 30 000 de instalații industriale din UE, precum și din Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Serbia și Elveția. Registrul este disponibil gratuit publicului, pe internet.

Legislaţia sectorială de mediu se referă la sectoarele care fac obiectul politicii de mediu (gestiunea deşeurilor, poluarea fonică, calitatea apei, calitatea aerului, controlul poluării industriale, protecţia naturii, protecţia solului, substanţe chimice periculoase, organisme modificate genetic şi protecţia civilă).

Programele multianuale de acţiune pentru mediu stabilesc cadrul pentru viitoarele acţiuni în toate domeniile politicii de mediu. Cel de-al şaptelea Program de Acţiune pentru Mediu al UE, 7 PAM, stabileşte nouă obiective prioritare în domeniul mediului care vor trebui atinse până la 31 decembrie 2020 [https://www.mae.ro]:

• protecţia, conservarea şi consolidarea capitalului natural al UE;

• transformarea UE într-o economie competitivă cu emisii reduse de carbon, mai verde şi mai eficientă din punct de vedere al resurselor;

• protecţia cetăţenilor UE împotriva presiunilor asupra mediului, precum şi a riscurilor pentru sănătate;

• maximizarea beneficiilor legislaţiei UE din domeniul mediului;

• îmbunătăţirea informaţiilor şi datelor necesare definirii politicii de mediu;

• asigurarea investiţiilor pentru politicile din domeniul mediului şi a schimbărilor climatice la un preţ corect;

Page 14: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

14

• îmbunătăţirea integrării aspectelor de mediu şi coerenţa cu alte politici;

• sporirea durabilităţii oraşelor din UE;

• creşterea eficacităţii UE în confruntarea provocărilor la nivel regional şi global.

În domeniul protecţiei mediului, Comisia Europeană (COM) a adoptat în decembrie 2015 un nou Pachet privind economia circulară, inclusiv o propunere privind revizuirea legislaţiei din domeniul gestionării deşeurilor, în urma negocierilor derulate pe varianta Juncker faţă de care majoritatea statelor membre au solicitat o analiză suplimentară de impact. Comisia Europeană a amendat parţial pachetul, respectiv propunerea de directivă pentru modificarea unor directive privind gestionarea deşeurilor, din raţiuni ce ţin de nivelul de ambiţie propus, în scopul promovării economiei circulare în UE.

Summit-ul ONU privind dezvoltarea durabilă (New York, 25-27 septembrie 2015) a adoptat Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă („Transformarea lumii în care trăim”), inclusiv un ansamblu unic de Obiective de dezvoltare durabilă (ODD) la nivel global care constituie punctul culminant al unui proces îndelungat care a debutat în iunie 2012, la Conferinţa ONU pentru Dezvoltare Durabilă Rio+20.

Volumul prezintă elemente necesare cunoașterii și întelegerii domeniului managementului de mediu, prin trecerea în revista e elementelor esențiale de ingineria mediului (poluarea apei, aerului, solului, deseuri periculoase etc) din prisma unui inginer. Volumul conține de asemenea și o anexă cu teste grilă, respectiv definiții.

Page 15: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

15

II. MANAGEMENTUL DE MEDIU ______________________________________

II.1. CE ESTE MANAGEMENTUL DE MEDIU?

A. Un set divers de activități

Managementul mediului nu este ușor de definit. Așa cum a

recunoscut Barrow (2005), se poate referi la un scop sau o viziune,

la încercările de a orienta un proces, la aplicarea unui set de

instrumente, la un exercițiu filosofic care încearcă să stabilească noi

perspective asupra mediului și a societăților umane și la mult mai

mult. Managerii de mediu sunt un grup divers de oameni, inclusiv

cadre universitare, factori de decizie politică, angajați ai

organizațiilor neguvernamentale (ONG), angajați ai companiei,

funcționari publici și o gamă largă de indivizi sau grupuri care iau

decizii cu privire la utilizarea resurselor naturale, fermieri etc.).

Într-adevăr, managementul de mediu implică toți oamenii într-o

oarecare măsură, deoarece toate activitățile umane au în cele din

urmă un fel de impact asupra mediului. Cu toate acestea, unii indivizi

sunt implicați mai direct în utilizarea resurselor, iar unele grupuri de

interese speciale sunt preocupate în special de exploatarea

resurselor și de problemele legate de poluare. De aceea,

managementul de mediu implică multe părți interesate și necesită o

perspectivă multidisciplinară. Aceasta implică multe scale spațiale,

variind de la local la cel global. De asemenea, implică multe obiective

diverse, inclusiv dorințele de a controla direcția și ritmul dezvoltării,

de a optimiza utilizarea resurselor, de a minimiza degradarea

mediului și de a evita dezastrele ecologice. Gestionarea mediului

poate fi practicată de indivizi și grupuri care dețin opinii conflictuale -

Page 16: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

16

chiar opuse direct - cum ar fi cazul când managerii de mediu angajați

de marile corporații multinaționale intră în conflict cu managerii de

mediu care reprezintă organizațiile de voluntariat.

B. Accent pe luarea deciziilor

În general, însă, managementul de mediu are în vedere înțelegerea

structurii și funcției sistemului Pământ, precum și modul în care

oamenii se raportează la mediul lor. De aceea, managementul de

mediu este preocupat de descrierea și monitorizarea schimbărilor de

mediu, prin prezicerea viitoarelor schimbări și prin încercarea de a

maximiza beneficiile umane și de a minimiza degradarea mediului

datorată activităților umane. Cu toate acestea, în mod caracteristic,

managementul de mediu se referă la luarea deciziilor - și este în

special preocupat de procesul de luare a deciziilor în ceea ce privește

utilizarea resurselor naturale, poluarea habitatelor și modificarea

ecosistemelor.

În fond, managementul de mediu este o activitate politică, deoarece

aceste decizii - despre resurse, poluare și ecosisteme - nu sunt

niciodată neutre sau obiective; dimpotrivă, acestea sunt încărcate cu

valoare și reflectă exercitarea puterii de către anumite grupuri

asupra altora. În plus, în general, este naiv să concepem

managementul de mediu ca fiind pur și simplu "managementul

mediului" în sensul manipulării și controlului asupra componentelor și

proceselor sistemului pământ. Desigur, oamenii exercită astfel de

influențe asupra sistemului pământ; dar este o eroare să credem că

oamenii "gestionează", de exemplu, populațiile de balene cu

cocoașă. În schimb, este mai corect să se sugereze că oamenii ar

putea să facă unele progrese în ceea ce privește gestionarea

impactului asupra balenelor cu cocoașă. În cele din urmă,

managementul de mediu este mai preocupat de gestionarea

Page 17: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

17

activităților umane și de impactul acestora decât de gestionarea

mediului în sine.

C. Influența dezvoltării

Cu toate acestea, anumite tipuri de activități sunt comune

managerilor de mediu. Managerii de mediu încearcă în mod

intenționat să orienteze procesul de dezvoltare pentru a profita de

oportunități; acestea încearcă să se asigure că limitele de mediu

critice nu sunt depășite; acestea depun eforturi pentru reducerea și

atenuarea problemelor de mediu; și se preocupă de creșterea

adaptabilității și a rezistenței societăților umane în fața schimbărilor

de mediu, a variabilității, a imprevizibilității și a pericolelor. Din acest

punct de vedere, managementul de mediu poate fi definit ca fiind

sistemul care anticipează și evită sau rezolvă problemele de mediu și

de conservare a resurselor.

Din alte puncte de vedere, managementul de mediu poate fi definit

ca un proces care se ocupă de interacțiunile om-mediu, care

urmărește identificarea:

• care sunt rezultatele de mediu dorite;

• care sunt constrângerile fizice, economice, sociale, culturale,

politice și tehnologice pentru realizarea acestor rezultate;

• care sunt opțiunile cele mai fezabile pentru atingerea acestor

rezultate.

Într-adevăr, în multe părți ale lumii (și, probabil, la nivel mondial),

managementul de mediu este strâns legat de problemele presante

ale justiției și chiar de supraviețuire. O altă definiție ar putea sugera

că managementul de mediu are în vedere îndeplinirea și

îmbunătățirea furnizării pentru nevoile și exigențele umane pe o

Page 18: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

18

bază durabilă, cu daune minime asupra habitatelor naturale și a

ecosistemelor. Astfel, conceptul de management al mediului este

strâns legat de un alt concept important (și problematic): cel al

dezvoltării durabile.

Ben Daley, Rebecca Kent. Environmental Science and Management,

University of London [https://www.soas.ac.uk/cedep-

demos/000_P500_ESM_K3736-Demo/unit1/page_10.htm]

II.2. DEZVOLTAREA DURABILA

Conceptul de Dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor

și metodelor de dezvoltare socio-economică care se axează în primul

rând pe asigurarea unui echilibru între aspectele sociale, economice

și ecologice și elementele capitalului natural.

Cea mai cunoscută definiție a dezvoltării durabile este cu siguranță

cea dată de Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare (WCED) în

raportul "Viitorul nostru comun", cunoscut și sub numele de Raportul

Brundtland: "dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește

satisfacerea nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea

generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi".

Dezvoltarea durabilă urmărește și încearcă să găsească un cadru

teoretic stabil pentru luarea deciziilor în orice situație în care se

regăsește un raport de tipul om - mediu, fie ca e vorba de mediul

înconjurător, mediul economic sau mediul social.

Deși inițial dezvoltarea durabilă s-a vrut a fi o soluție la criza

ecologică determinată de intensa exploatare industrială a resurselor

și degradarea continuă a mediului și căuta deci în primul rând

prezervarea calității mediului înconjurător, în prezent conceptul s-a

Page 19: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

19

extins asupra calității vieții în complexitatea sa, și sub aspect

economic și social. Obiect al dezvoltării durabile este acum și

preocuparea pentru dreptate și echitate între state, nu numai între

generații.

A. Societate durabilă

Lester R. Brown a creat în 1974 „Worldwatch Institute” și este

promotorul unor serii de studii, materializate în rapoartele anuale

privind progresele pe calea structurării unei societăți durabile:

"Starea lumii" sau „Semne vitale”.

Lester R. Brown atrage atenția, în lucrarea „Planul B 2.0” asupra

conflictului dintre civilizația industrială și mediul ambiant și

menționează corelat aspecte ca:

• - tendința de epuizare a resurselor naturale de energie, de

materii prime și de hrană

• - consumarea resurselor regenerabile într-un ritm superior

capacității lor de regenerare

• - deteriorarea fizică și poluarea unor factori vitali de mediu:

apă, aer, sol.

O societate durabilă este, o societate care își modelează sistemul

economic și social astfel încât resursele naturale globale și sistemele

de suport ale vieții să fie menținute.

II.3. SISTEMELE DE MANAGEMENT DE MEDIU (SMM)

Toate institutiile si organizatiile sunt preocupate din ce in ce mai

mult de atingerea unor performante de mediu prin controlul

Page 20: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

20

impactului produs de propria lor activitate asupra mediului si in

acelasi timp de dezvoltarea capacitatii lor de a demonstra altora

aceste performante.

Pentru a avea certitudinea ca performantele sale satisfac si vor

satisface cerintele legale cat si propriile obiective in domeniul

mediului, o inteprindere trebuie sa realizeze aceste analize in cadrul

unui sistem structurat de management (dedicat unor aspecte de

mediu) integrat in ansamblul activitatilor de management.

Acest sistem structurat de management al mediului face obiectivul

unor standarde internationale cuprinse in seria [ISO 14000]

standarde care sintetizeaza pentru toti cei interesati elememtele

specifice unui sistem de management al mediului.

Acest sistem de management este remarcabil prin faptul ca:

• prevederile acestuia pot fi integrate si in structura altor cerinte

de management, pentru atingerea obiectivelor de mediu sau

economice fixate;

• are un grad de generalitate aplicabil tuturor organizatiilor, de

orice tip si marime , adaptabil diverselor conditii geografice,

culturale si sociale;

• asumarea responsabilitatilor se face la toate nivelurile si

functiile existente in cadrul organizatiei, cu precadere la

nivelul cel mai ridicat al conducerii organizatiei.

Scopul principal al unui sistem de management al mediului este de

a asigura ocrotirea mediului, de a preveni poluarea si de a asigura

un echilibru intre aceste elemente si necesitatile sociale si

economice.

Page 21: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

21

Prevederile unui astfel de sistem de management pot fi integrate în

structura oricăror cerinţe de management, în scopul atingerii

obiectivelor de mediu sau a obiectivelor economice fixate.

Sistemul de management de mediu reprezintă instrumentul de lucru

ce permite unei organizaţii să atingă şi să controleze în mod

sistematic nivelul performanţei pe care şi l-a fixat.

Aplicarea unui astfel de sistem permite organizaţiei respective să

stabilească şi evalueze eficienţa procedurilor utilizate pentru

elaborarea politicii sale de mediu şi în acelaşi timp să se conformeze

acestora şi să demonstreze această conformitate.

Sistemul de management al mediului poate fi aplicat acelor activităţi

şi aspecte de mediu pe care organizaţia le poate controla şi

influenţa. Acesta trebuie să îndeplinească o serie de cerinţe astfel

încât să permită organizaţiei care-l aplică să-şi formuleze politica şi

obiectivele de mediu în contextul respectării prevederilor legislative,

ţinând seama în acelaşi timp de impactul activităţii sale asupra

mediului. Sistemul de management al mediului este aplicabil acelor

organizaţii care au următoarele obiective:

– să transpună în practică, să menţină şi să îmbunătăţească un

sistem de management de mediu (SMM);

– conformitatea cu politica de mediu adoptată;

– certificarea/înregistrarea sistemul management de mediu de

către un organism exterior;

– autoevaluarea şi declararea conformităţii cu Standardul

Internaţional ISO 14001.

Sistemele de management de mediu (SMM) au apărut ca o

necesitate de integrare structurată și sistematică a problemelor de

protecție a mediului în managementul al înterprinderii,

Page 22: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

22

recunoscându-se, astfel, faptul că un control efectiv al poluării nu se

poate realiza exclusiv numai prin soluții tehnologice.

Apariția sistemelor de management de mediu poate fi explicată și

prin evoluția atitudinii unităților productive cu privire la protecția

mediului, stadiul sctual tinzând tot mai mult către abordarea de tip pro-activă, ‘durabilă’

Chiar dacă multe unități poductive dispun de un program propriu

pentru gestionarea aspectelor de mediu, aceste programe sunt

caracterizate de faptul că:

– pot răspunde unor necesități de moment privind controlul

emisiilor;

– nu prezintă o abordare structurată și sistematică de integrare a

problemelor de mediu în toate activitățile unității;

– nefiind fundamentate de standarde sau reglementate

internaționale nu sunt recunoscute la nivel european sau

mondial.

Scopul implementării SMM nu constă numai în conformarea cu

legislația de mediu și minimizarea riscurilor financiare, ci și în

îmbunătațirea continuă a performanțelor de mediu, asigurându-se

astfel o bună imagine și o serie de avantaje pe piața competițională.

Conform ISO 14001: „Un sistem de management de mediu este o

componentă a sistemului general de management ce include

structura organizatorică, activitățile de planificare, responsabilitățile,

practicile, procedurile, procesele și resursele pentru elaborarea,

implemantarea, realizarea, revizuirea și menținerea politicii de

mediu”.

Page 23: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

23

În esență, un SMM răspunde abordării pe baza principiului

îmbunătățirii continue a performanțelor manageriale bazat pe

principiul Deming, și anume: „Planifică, Execută, Verifică,

Îmbunătățește” („Plan, Do, Check, Act”), în conformitate cu

reprezentarea schematică din figura 2.1. Acest principiu implică

parcurgerea celor 4 etape succesive, capabile de a genera și a

întreține o spirală evolutivă și permite integrarea într-o structură

unică a mai multor sisteme, care prezintă interfețe (calitate, mediu,

igienă, securitate).

Fig. 2.1. Principiul Deming privind îmbunătățirea continuă

II.3.1. Caracteristici de bază ale unui SMM A. Precizie - SMM nu trebuie să conțină ambiguități. Se vor indica

clar care sunt obiectivele de management de mediu și cine are un rol

important pentru fiecare obiectiv în parte.

B. Organizare sistematică - Componentele sistemului nu trebuie

să fie abordate separat. Acestea vor trebui conectate într-o schemă

coerentă, ușor de înțeles și aplicat.

C. Realism - SMM trebuie să fie adaptat particularităților

organizației, problemelor sale specifice de mediu, resurselor

materiale și umane de care dispune, specificului său istoric și

cultural.

D. Complexitate - SMM va acoperi toate activitățile și întregul

personal al organizației

Page 24: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

24

E. Cu adresare precisă fiecărui nivel de decizie - SMM va fi

conceput și realizat astfel încât fiecare nivel managerial de

organizație să fie implicat direct, cu propriile sale sarcini și

responsabilități. Trebuie să se prevadă foarte clar cine are nevoie, de

ce informație și în ce moment.

F. Cu înregistrare completă - SMM trebuie conceput și realizat

astfel încât să asigure înregistrarea în scris a tuturor datelor și

acțiunilor. Acest aspect va trebui avut în vedere pe toată durata

proiectării SMM.

G. Integrat/Integrabil - Este important ca SMM să fie cât mai mult

integrat sistemelor de management de mediu deja existente în

organizație și să fie conceput astfel încât să permită integrarea

ulterioară a altor/cu alte sisteme de management care vor fi

implementate.

H. Flexibil/Dinamic - SMM trebuie să fie capabil să răspundă rapid

și corespunzător modificărilor tehnice și organizatorice apărute în

organizație, pentru a asigura un proces dinamic de adaptare și

reînnoire.

I. Să asigure îmbunătățirea continuă - SMM trebuie să asigure

un feed-back continuu al rezultatelor asupra sistemului însuși și

asupra conducerii personalului.

II.3.2. Elementele unui SMM

In prezentul subcapitol se vor prezenta principalele elemente ale

unui sistem de management al mediului, vazute prin prisma unei

organizatii, care doreste sa introduca pentru prima oara un sistem

de management al mediului (SMM) care sa fie dezvoltat si consolidat

in cadrul propriului sistem de management general.

Page 25: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

25

Un astfel de SMM este compatibil cu conceptul de ,,dezvoltare

durabila“ si poate fi adaptat oricarui cadru organizatoric, social sau

cultural.

Orice manager care se hotaraste sa introduca sau sa dezvolte un

SMM trebuie sa respecte un numar minim de principii fara a se limita

insa numai la acestea. Cele mai importante sunt:

considerarea managementului de mediu drept una din

prioritatile majore ale organizatiei;

stabilirea si mentinerea comunicarii cu partile interesate,

interne sau externe;

determinarea cerintelor legale si a aspectelor de mediu asociate

activitatilor, produselor sau serviciilor organizatiei;

stabilirea angajamentului conducerii si a personalului privind

protectia mediului pe toata durata ciclului de viata al produsului

sau procesului;

stabilirea unui proces care sa permita atingerea nivelului de

performanta fixat;

asigurarea de resurse suficiente si corespunzatoare, inclusiv

instruirea, pentru a atinge nivelurile de performanta fixate in

mod continuu;

evaluarea performantei de mediu comparativ cu politica de

mediu a organizatiei si imbunatatirea acestora daca este

necesar;

stabilirea unui proces de management care sa permita

auditarea si analiza SMM pentru identificarea oportunitatilor de

imbunatatire a sistemului si a performantei de mediu rezultate;

Page 26: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

26

incurajarea contractantilor si a furnizorilor in vederea stabilirii

unui SMM.

Sistemul de management de mediu care face obiectul standardelor

ISO 14000 poate fi aplicat oricarei organizatii, indiferent de marime,

dar el poate fi perfect aplicat si in cadrul intreprinderilor mici si

mijlocii (IMM) a caror importanta in cadrul mediilor de afaceri si in

mod deosebit pentru tara noastra este unanim recunoscuta.

II.3.3. Avantajele unui sistem de management al mediului

Printre consecintele si beneficiile aplicarii unui SMM eficient putem

enumera:

asigurarea consumatorilor privind angajamentul pentru

introducerea unui management de mediu care se poate

demonstra;

mentinerea unor bune relatii cu publicul si autoritatile locale;

satisfacerea criteriilor investitorilor si imbunatatirea accesului

la capital;

obtinerea asigurarilor la un pret rezonabil;

imbunatatirea imaginii si cresterea actiunilor pe piata;

respectarea criteriilor de certificare ale vanzatorului;

imbunatatirea controlului asupra cheltuielilor;

limitarea incidentelor care implica responsabilitati;

demonstrarea unei preocupari rezonabile privind mediul;

conservarea materiilor prime si a energiei;

simplificarea demersurilor de obtinere a permiselor si

autorizatiilor;

Page 27: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

27

incurajarea dezvoltarii si a participarii la definirea solutiilor

referitoare la mediu;

imbunatatirea relatiilor dintre industrie si autoritatile publice.

II.3.4. Principiile de baza si elementele SMM

Elementele si indrumarile prezentate in acest capitol si care fac

obiectul standardului ISO 14004, sunt aplicabile oricarei organizatii, indiferent de marime, tip sau nivel de maturitate, care

este interesata in dezvoltarea, transpunerea in practica si/sau

imbunatatirea unui sistem de management al mediului .

Toate aceste imbunatatiri sunt destinate a fi utilizate pe baza de

voluntariat ca un instrument de management intern si nu pentru a fi

utilizate drept criterii de certificare, acreditare, inregistrare sau

demonstrare catre alte parti interesate a faptului ca in cadrul

organizatiei in cauza se aplica un SMM. Acestea din urma au facut

obiectul capitolului II, respectiv al standardului ISO14001.

Modelul preconizat pentru sistemul de managemant al mediului are

la baza o conceptie a unei organizatii care doreste sa subscrie la

urmatoarele principii de baza:

Principiul 1 - Angajament si politica.

Principiul 2 - Planificare.

Principiul 3 - Transpunerea in practica (Implementarea)

Principiul 4 - Masurarea si evaluarea.

Principiul 5 - Analiza si imbunatatire.

Acestea sunt detaliate in manualul disciplinei.

Page 28: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

28

II.3.5. Standardele ISO

Standardele din familia ISO 14000 acoperă o paletă de cinci direcţii

de acţiune:

Sisteme de management de mediu,

Audit de mediu,

Evaluarea protecţiei comunităţilor umane faţă de

activităţile industriale cu impact negativ,

Clasificarea din punct de vedere al politicii de mediu,

Evaluarea ciclurilor de viaţă al produselor şi serviciilor.

Ghidul de utilizarea, oferit de ISO 14000, prevede cerinţe cu privire

la integrarea managementului de mediu în structura generală a

managementului organizaţiei. Aplicarea concretă a acestuia se face

în funcţie de politica de mediu adoptată de organizaţie.

Standardele ISO 14000 sunt standarde generale referitoare la

sistemele de management de mediu destinate pentru ţinerea sub

control a impactului proceselor organizaţiei în ansamblu, asupra

mediului.

Aceste standarde definesc modele de sisteme de management de

mediu, care pot fi implementate de o organizaţie în scopuri interne

sau externe, oferăinstrumentele necesare pentru evaluarea

conformităţii sistemului de management de mediu cu referenţialul

ales, evaluarea performanţei de mediu, analiza preliminară şi

evaluarea de mediu a amplasamentelor organizaţiei.

Page 29: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

29

SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de management de

mediu. Cerinţe si ghid de utilizare.

Acest standard stabileşte cerinţele referitoare la un sistem de

management de mediu care permite unei organizaţii să-şi formuleze

şi să-şi implementeze politica şi obiectivele ţinând seama de

cerinţele legale şi de alte cerinţe la care organizaţia subscrie şi

informaţii referitoare la impacturi semnificative asupra mediului. Se

aplică acelor aspecte de mediu pe care organizaţia le identifică şi le

poate controla şi pe care le poate influenţa, standardul nu stabileşte

criterii specifice de performanţă în domeniul mediului.

Standardul international de management de mediu ISO 14001 este

un standard de management de mediu creat de Organizatia

Internationala pentru Standardizare (ISO) in septembrie 1996 cind

se pun bazele unui sistem de management de mediu de nivel

mondial cu scopul autoevaluarii sau certificarii. ISO 14001 preia

cateva principii de baza de la ISO 9000, si anume

modelul Planificare - Executare – Verificare - Corectare (in

engleza Plan-Do-Check-Act, PDCA). Modelul este bazat pe cele 17

puncte ale sistemului de control al calitatii, sistem cunoscut deja de

10 ani de actorii economici.

ISO 14001 pe scurt este:

Standardul international al Sistemelor de Management de

Mediu

Recunoscut la nivel international

Certificare externa facultativa

Raport de mediu voluntar

Angajament pentru respectarea legislatiei

Page 30: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

30

Imbunatatirea ciclica a sistemului de management

Aplicabil in fiecare sector al economiei: bancar, transport,

financiar, furnizarea de produse si servicii, etc.

Sistem de management normativ (cele 17 puncte din ISO

14001)

Sistemul este axat pe prevenirea poluarii

Audit de la 1 la 3 ani

Libertatea de a alege metoda de analiza a impactului de mediu

Focalizat pe sistemul de management de mediu

Sistemul de management de mediu ofera o abordare

integrata a gestionarii si monitorizarii impactului de mediu si a

respectarii reglementarilor de mediu SMM raspunde abordarii

managementului calitatii : planifica, executa, verifica, imbunatateste.

SR EN ISO 14004:2005 Sisteme de management de mediu. Ghid

privind principiile, sistemele şi tehnicile de aplicare.

Reprezintă un ghid referitor la stabilirea, implementarea, menţinerea

şi îmbunătăţirea unui sistem de management de mediu şi

coordonarea acestuia cu alte sisteme de management.

SR EN ISO 14015:2005 Evaluarea de mediu a

amplasamentului. Linii directoare pentru evaluarea de mediu a

amplasamentului.

Acest standard internaţional furnizează îndrumări referitoare la

modul de efectuare a unei EMAO printr-un proces sistematic de

Page 31: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

31

identificare a aspectelor de mediu şi a problemelor de mediu şi

determină, dacă este cazul, consecinţele acestora asupra activităţii.

Organizaţiile sunt din ce în ce mai interesate în înţelegerea

problemelor de mediu asociate amplasamentelor şi activităţilor lor

sau celor cu potenţial de cumpărare. Aceste probleme şi consecinţele

asociate afacerilor pot fi apreciate prin intermediul evaluării de

mediu a amplasamentelor şi organizaţiilor (EMAO). O astfel de

evaluare poate fi realizată pe perioada funcţionării, la momentul

achiziţionării sau înstrăinării bunurilor şi poate fi efectuată ca parte a

unui proces mai larg de evaluare al afacerii adesea denumit „due

diligence”.

SR EN ISO 14040:2007 Management de mediu. Evaluarea ciclului

de viaţă. Principii şi cadru.

Creşterea conştientizării asupra importanţei protecţiei mediului şi a

impacturilor posibile asociate cu produsele, fabricate şi consumate, a

mărit interesul pentru dezvoltarea metodelor pentru o mai bună

înţelegere şi abordare a acestor impacturi. Una din tehnicile

dezvoltate în acest scop este evaluarea ciclului de viaţă (ECV).

ECV poate ajuta la:

identificarea oportunităţilor de îmbunătăţire a performanţei de

mediu a produselor în diferite puncte din ciclul lor de viaţă;

informarea factorilor de decizie din industrie, organizaţii

guvernamentale sau neguvernamentale (de exemplu pentru

scopul planificării strategice, stabilirii priorităţilor, proiectării

sau reproiectării produsului sau a procesului);

selectarea indicatorilor relevanţi ai performanţei de mediu,

inclusiv a tehnicilor de măsurare, şi

Page 32: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

32

marketing (de exemplu implementarea unei scheme de eco-

etichetare, realizarea unei declaraţii de mediu sau emiterea

unei declaraţii de mediu pentru produs).

II.4. MANAGEMENTUL INTEGRAT

Sistemul de management integrat (SMI) poate fi definit ca un set de

procese interconectate care folosesc aceleași resurse – umane,

materiale, infrastructură, financiare, informații – pentru a îndeplini

un set de obiective relaționate cu satisfacerea părților interesate.

Dacă este corect construit, SMI combină toate componentele afacerii

într-un cadru coerent ce va permite îndeplinirea misiunii organizației

Multe organizații au adoptat sau adoptă standarde şi/ sau specificaţii

ale sistemelor de management, precum ISO 9001, ISO 14001,

OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 22000, şi ISO/IEC 20000, din

necesitate sau pentru a se alinia cu tendințele. Din păcate, de multe

ori rezultă un set de sisteme independente, cu scopuri și obiective

diferite. Aceste sisteme fragmentate sunt adesea documentate în

stiluri neuniforme, se află sub controlul unor persoane diferite și sunt

auditate separat. Cu toate acestea, în toate sistemele de

management există anumite elemente comune care pot fi folosite

într-o manieră integrată; principiile de bază comune ale acestor

sisteme pot fi astfel recunoscute şi implementate constructiv în

cadrul sistemului de management al afacerii.

SMI permite managementului să stabilească direcțiile pentru

îndeplinirea eficace și eficientă a obiectivelor organizației. De la

gestionarea necesităților angajaților și până la studierea

Page 33: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

33

performanțelor competitorilor, de la încurajarea bunelor practici și

până la minimizarea riscurilor și maximizarea gradului de utilizare a

resurselor, abordarea integrată a sistemului de management poate

sprijini organizația să-și îndeplinească obiectivele strategice ale

afacerii.

Există mai multe variante de sisteme de management integrat, după

cum urmează:

Sistem de Management Integrat Calitate – Mediu (ISO 9001 –

ISO 14001)

Sistem de Management Integrat Calitate - Sănătate si

Securitate Ocupaționala (ISO 9001 – OHSAS 18001)

Sistem de Management Integrat Mediu - Sănătate si

Securitate Ocupaționala (ISO 14001 – OHSAS 18001)

Sistem de Management Integrat Calitate - Mediu - Sănătate si

Securitate Ocupaționala (ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS

18001)

Dintre motivele pentru care un astfel de sistem integrat ar trebui

implementat de către o companie enumerăm:

Creează consistenta necesara managementului

Îmbunătățește comunicarea interna / externa

Reduce duplicările – reduce costurile asociate

Reduce riscurile - creste profitul

Aduce un echilibru necesar in definirea obiectivelor

Elimina acele responsabilități si relații interne

necorespunzătoare

Page 34: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

34

Formalizează sistemele informale ale organizației / companiei

Armonizează si optimizează practicile interne, specifice

organizației / companiei

Facilitează instruirea personalului, formarea acestuia si

dezvoltarea

Page 35: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

35

III. POLUAREA APEI _____________________________________

III.1. INTRODUCERE

Apa este o resursă care are multe utilizări, inclusiv pentru agrement,

transport, energie hidroelectrică, agricultură, uz casnic, industrie şi

utilizări comerciale. Apa susţine, de asemenea, toate formele de

viaţă şi afectează sănătatea noastră, stilul de viaţă şi economia.

Deşi mai mult de trei sferturi din suprafaţa pământului este acoperită

cu apă, doar 2,8% din apa Pământului este disponibilă pentru

consumul uman. Alte 97,2% se află în oceane. Totuşi, această apă

este prea sărată pentru a fi utilizată pentru majoritatea scopurilor,

iar eliminarea conţinutului de sare costă foarte mult. Majoritatea apei

proaspete de pe Pământ este îngheţată în calotele polare, aisberguri

şi gheţari. Deşi apa curge la robinetele noastre pe tot parcursul zilei,

de multe ori considerăm cantitatea de apă proaspătă disponibilă pe

pământ ca un lucru de la sine înţeles. Pe măsură ce populaţia creşte

la nivel mondial, consumul de apă creşte, de asemenea. Prevenirea

poluării apei şi conservarea apei sunt importante pentru a asigura

fluxul continuu al apei care este sigură pentru a fi utilizată de către

noi şi generaţiile viitoare.

Utilitatea apei rezidă din variatele funcţii productive pe care le poate

îndeplini. În mod tradiţional, necesităţile municipale şi ale agriculturii

au fost primele utilizări. Aceste două utilizări (şi în special economia

agrară) sunt văzute ca obiective sociale la care nu se poate renunţa

chiar dacă există alternative de utilizare a apei cu obţinerea unui

profit mai mare. Alte importante utilizări sunt producerea de energie

Page 36: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

36

hidroelectrică, navigaţia şi recreerea. Obiectivele dezvoltării

resurselor de apă sunt mult mai variate acum. Controlul poluării,

înlăturarea apelor saline, prezervarea frumuseţii naturale a râurilor,

exploatarea apelor subterane şi o mulţime de alte utilizări non-

cuantificabile sunt obiective care cer o atenţie la fel de mare ca şi

cerinţele economice.

Cerinţele de apă şi diversele utilizări sunt specifice pentru diferite

locuri şi în diferite perioade de timp. Există o creştere continuă a

cererii de apă în lume, de când toate înregistrările sunt disponibile.

S-a estimat că la începutul anilor 1900 necesarul de apă în lume era

de 600x109 m3/an. Acest necesar a avut o creştere accelerată,

ajungând la 5300x109 m3/an în anul 2000. Deci a avut loc o creştere

de zece ori în decursul secolului trecut. Cum populaţia Globului este

în continuă creştere, cererea de apă va creşte de asemenea şi în

decursul secolului 21. S-a estimat o stabilizare a numărului de

locuitori ai Terrei în jurul anului 2060. De asemenea, va creşte rata

de urbanizare astfel încât în jurul anului 2025 peste 4 miliarde de

oameni vor locui în urbane.

În ultimul secol sectorul agricol a consumat mai mult de jumătate

din cantitatea de apă. După J.C. Biswas (1998), agricultura consumă

aproape 90% din cantitatea totală de apă în jurul anului 1900,

pentru ca acest procent să scadă la aproximativ 62% către anul

2000. Acest trend se pare că va continua şi în secolul 21, chiar dacă

necesităţile de hrană ale populaţiei sunt în continuă creştere.

Poluarea apei poate fi definită ca orice schimbare fizică, biologică sau

chimică a calităţii apei, care afectează în mod negativ organismele vii

sau face ca apa să nu mai fie corespunzătoare pentru utilizarea

dorită. Când nu este corespunzătoare pentru utilizarea preconizată,

apa este considerată poluată. Acest lucru poate include poluarea

Page 37: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

37

râurilor, lacurilor, oceanelor, precum şi poluarea apelor subterane.

Deşi fenomene naturale, cum ar fi erupţiile vulcanice, furtuni,

cutremure etc. ar putea provoca, de asemenea, schimbări majore în

calitatea apei şi starea ecologică a apei, acestea nu sunt considerate

a fi poluare. Poluarea apei are multe cauze şi caracteristici. Este o

problemă serioasă în contextul global. S-a sugerat ca este principala

cauză de deces şi boli la nivel mondial şi că este responsabilă pentru

moartea a mai mult de 14.000 de persoane pe zi.

Tabelul 3.1.

Istoricul consumului de apă [Shiklomanov,1998] Continent Estimarea istorică a utilizării (km3) Prev.

1900 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2010 2025

Europa 37,5 71,0 93,8 185 294 445 491 511 534 578 619

17,6 29,8 38,4 53,9 81,8 158 183 187 191 202 217

America

de Nord

70 221 286 410 555 677 652 685 705 744 786

29,2 83,8 104 138 181 221 221 238 243 255 269

Africa 41,0 49,0 56,0 86,0 116 168 199 215 230 270 331

34,0 39,0 44,0 66,0 88,0 129 151 160 169 190 216

Asia 414 689 860 1222 1499 1784 2067 2157 2245 2483 3104

322 528 654 932 1116 1324 1529 1565 1603 1721 1971

America

de Sud

15,2 27,7 59,4 68,5 85,2 111 152 166 180 213 257

11,3 20,6 41,7 44,4 57,8 71,0 91,4 97,7 104 112 122

Australia

+

Oceania

1,6 6,8 10,3 17,4 23,3 29,4 28,5 30,5 32,6 35,6 39,6

0,6 3,4 5,1 9,0 11,9 14,6 16,4 17,6 18,9 21,0 23,1

Total 579 1065 1366 1989 2573 3214 3590 3765 3927 4324 5137

415 704 887 1243 1536 1918 2192 2265 2329 2501 2818

Note: Valorile de deasupra liniei punctate pentru fiecare continent în parte

reprezintă acumulările de apă iar valorile de sub liniile punctate reprezintă consumul

de apă. Include şi aproximarea de 270km3 de pierderi de apă din acumulări pentru

2025.

Page 38: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

38

În majoritatea ţărilor în curs de dezvoltare, doar o mică parte din deşeurile umane este tratată înainte de a fi aruncată în râuri, lacuri sau oceane. Ca o consecinţă, nivelurile de poluare ale apei sunt adesea îngrozitoare. În India, de exemplu, două treimi din toate apele de suprafaţă sunt considerate periculoase pentru sănătatea umană. Ţările mai puţin dezvoltate din America de Sud, Africa şi Asia au ape cu o calitate chiar mai inferioară decât ţările cele mai sărace din Europa. Capacităţile tehnologice scăzute şi banii puţini pentru controlul poluării sunt înrăutăţite de populaţiile în creştere, urbanizarea rapidă şi transferul industriei grele din ţările dezvoltate unde legile privind poluarea sunt mai stricte decât cele din ţările mai puţin dezvoltate în care reglementările sunt mai puţin severe.

III.2. SURSE DE POLUARE A APEI Poluarea apei este în mod normal cauzată de activităţile umane. Diferite surse umane contribuie la poluarea apei. Există două tipuri de surse, punctuale şi difuze. Sursele de poluare a apei sunt prezentate în Figura 3.1.

Figura 3.1.

Surse de poluare a apei

Page 39: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

39

A. Surse de poluare punctiforme

Sursele punctuale de poluare apar atunci când substanţe nocive sunt

evacuate direct într-un corp de apă. Fabrici, centrale electrice,

instalaţii de tratare a apelor reziduale, minele subterane şi puţuri de

petrol, de exemplu, sunt clasificate ca surse punctuale, deoarece

acestea deversează poluanţii din locaţii specifice, cum ar fi ţevi de

scurgere, şanţuri sau deversări de canalizare. Aceşti poluanţi sunt

consideraţi a fi surse de poluare punctuale, deoarece acestea intră

într-un corp de apă dintr-un singur punct identificabil. Sursele

punctuale sunt uşor de monitorizat şi de reglementat. Conţinutul lor

nedorit poate fi deviat şi tratat înainte de deversare.

B. Surse de poluare nepunctuale

Sursele nepunctuale sunt caracterizate prin puncte de evacuare

multiple. Poluarea nu poate fi urmărită la un singur punct de

deversare, fiind dificil de monitorizat şi de controlat. Evacuările din

emisiile vehiculelor, şantiere, scurgeri urbane sau silvicultura sunt

exemple de surse de poluare nepunctuală. Acestea sunt considerate

a fi surse nepunctuale, deoarece poluarea nu se produce tot timpul

într-o singură locaţie. Poluarea este dificil de măsurat şi multe surse

nepunctuale de poluare pot apărea în timpul furtunilor. Reducerea

poluării din surse nepunctuale necesită, în general, o schimbare în

practicile de utilizare a terenurilor. Activităţile de utilizare a

terenurilor şi tipurile de poluanţi din surse nepunctuale sunt

rezumate mai jos în tabelul 5.2.

Cei mai frecvenţi poluanţi din surse de poluare nepunctuale sunt

sedimentele şi nutrienţii. Acestea sunt spălate în corpurile de apă.

Poluanţii provin de pe terenuri agricole, din operaţiuni de hrănire a

Page 40: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

40

animalelor mici şi mijlocii, şantiere, şi alte domenii de perturbare.

Alţi poluanţi comuni din surse nepunctuale includ pesticidele, agenţii

patogeni (bacterii şi virusuri), săruri, uleiuri, grăsimi, produse

chimice toxice şi metale grele. Reziduurile de la îngrăşăminte şi

pesticide se pot scurge sau pot fi spălate în cursuri şi râuri sau se pot

infiltra în sol, contaminând apele subterane.

Tabelul 3.2. Activităţi de utilizare a solului şi tipuri de poluare majoră din surse

nepunctuale

Activităţi de utilizare a solului

Poluanţi Agenţie responsabilă

Scurgeri urbane ca urmare a furtunilor - întreţinerea automobilelor, îngrijirea gazoanelor şi grădinilor, vopsiri etc.

Ulei, grăsime, antigel, nitrat, fosfat, pesticide, vopsele

Autorităţi locale

Construcţii - curăţarea terenurilor, operațiuni de sortare şi altele

Sedimente Autorităţi locale

Minerit de suprafaţă - noroi, pietriş, excavare a mineralelor etc.

Sedimente, metale grele, ape acide, nitrat, fosfat

Autorităţi locale

Agricultura - plugărie, cultivare, controlul dăunătorilor, fertilizarea, gestionarea deşeurilor animale etc

Îngrăşăminte în exces, ierbicide, insecticide şi sedimentare din zonele deschise, bacterii

Ministerul Agriculturii

Silvicultură - recoltarea lemnului, construcţii de drumuri, etc.

Sedimentare din zonele deschise din cauza recoltării lemnului şi construcţii de drumuri

Ministerul Silviculturii

Page 41: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

41

C. Controlul poluării

Există mai multe metode care pot fi aplicate pentru controlul poluării

apelor de suprafaţă din surse nepunctuale:

i. Reducerea scurgerilor de îngrăşăminte prin neutilizarea unei

cantităţi excesive şi neutilizarea terenurilor cu pante

abrupte.

ii. Aplicarea de pesticide numai când este necesar.

iii. Reducerea utilizării de îngrăşăminte şi pesticide pe terenuri

de golf şi parcuri publice.

iv. Plantarea de vegetaţie permanentă ca zonă tampon între

terenuri agricole şi râuri sau lacuri.

v. Restaurarea pădurilor tăiate pentru a controla eroziunea

solului.

vi. Utilizarea de bazine de sedimentare sau limite pentru

aluviuni pe şantierele de construcţii.

vii. Practici de curăţare a drumurilor.

viii. Gestionarea eficientă a deşeurilor solide.

Instalarea de limite pentru deşeuri în sistemul de drenaj şi râuri.

III.3. PARAMETRII DE CALITATE AI APEI

Calitatea apei este un termen neutru care se referă la compoziţia

apei afectate de procesele naturale şi activităţile umane. Calitatea

apei este, de asemenea, legată de utilizarea sa specifică şi este, de

obicei, măsurată în termeni de concentraţie a elementelor sale

constitutive. Măsurătorile calităţii apei includ parametrii chimici, fizici

şi biologici.

Pentru caracterizarea calităţii şi gradului de poluare a unei ape se

utilizează indicatorii de calitate care stabilesc limitele minim, maxim.

Page 42: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

42

Aceştia se pot clasifica după natura lor şi după natura şi efectele pe

care le au asupra apei, astfel:

indicatori organoleptici (gust, temperatura, miros etc.);

indicatori fizici (pH, conductivitate electrică, culoare,

turbiditate etc.);

indicatori chimici (cloruri, azotiţi, azotaţi amoniac, substanţă

organica, reziduul fix, duritate);

indicatori chimici toxici (metale grele, hidrocarburi, pesticide

detergenţi etc.);

indicatori radioactivi (substanţe radioactive);

indicatori bacteriologici (bacterii, ciuperci etc.);

indicatori biologici (microalge etc.).

A. Parametri fizici

Parametrii fizici definesc acele caracteristici ale apei legate de simţul

vederii, tactil, gust sau miros. Cele şase caracteristici fizice cel mai

des luate în considerare sunt solidele în suspensie, temperatura,

gustul şi mirosul, culoarea şi turbiditatea.

A.1. Solid în suspensie

Solidele în suspensie se referă la un solid care este suspendat într-un

lichid. Sunt foarte dependente de fluxul de apă şi, de obicei, cresc în

timpul şi imediat după ploaie. Solidele în suspensie din apă constau

în particule organice şi anorganice. Solidele anorganice precum

mâlul, lutul şi alte elemente constitutive ale solului şi materii

organice, ca fibrele vegetale şi solidele biologice (alge, plancton,

Page 43: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

43

bacterii) sunt constituenţi obişnuiţi ai apelor de suprafaţă. Partea

anorganică este, de obicei, considerabil mai mare decât cea

organică. Ambele contribuie la turbiditatea sau tulburarea apei.

Aceste materiale sunt adesea contaminanţi naturali care rezultă din

acţiunea de eroziune a apei care curge pe suprafeţe. Datorită

capacităţii de filtrare a solului, materialele în suspensie reprezintă

rareori un constituent al apelor subterane.

Determinarea solidelor în suspensie este importantă în analiza apelor

poluate. Acestea sunt inestetice şi oferă locaţii de adsorbţie pentru

agenţii chimici şi biologici. Materia în suspensie prezentă în apă

reduce, de asemenea, capacitatea unor organisme de a găsi hrană,

reduce fotosinteza, perturbă reţelele de alimentare, poartă pesticide

şi alte substanţe nocive. Solidele în suspensie interferează, de

asemenea, cu tratamentul eficient al apei de băut. Cantităţi mari de

sedimente interferează cu coagularea, filtrarea şi dezinfectarea. Este

necesar mai mult clor pentru a dezinfecta eficient apa tulbure.

Acestea pot, de asemenea, cauza probleme pentru utilizatorii

industriali. Cele mai multe solide în suspensie pot fi îndepărtate din

apă prin filtrare. Astfel, partea de solide în suspensie într-o probă de

apă poate fi aproximată prin filtrarea apei, uscarea reziduurilor,

filtrarea acesteia până la o greutate constantă la 104˚C (±˚C), şi

determinarea greutăţii reziduului reţinut pe filtru. Rezultatele

acestui test privind solidele în suspensie sunt, de asemenea,

exprimate în masă uscată pe volum (miligrame pe litru). Solidele

care trec prin filtrul dispozitivului de filtrare sunt denumite solide

dizolvate. Cantitatea de solide dizolvate este, de asemenea,

exprimată în miligrame pe litru (mg/L). Un solid dizolvat reprezintă

Page 44: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

44

diferenţa dintre cantitatea totală de solide şi conţinutul de solide în

suspensie din proba de apă.

A.2. Temperatura

Temperatura apei este un parametru foarte important din cauza

efectului său asupra reacţiilor chimice şi procentelor de reacţie, vieţii

acvatice şi compatibilitatea apei pentru utilizări benefice. Din păcate,

interpretarea rezultatelor temperaturii apei nu este atât de uşoară,

deoarece temperatura influenţează multe proprietăţi diferite ale apei.

Mai multe lucruri influenţează creşterea şi descreşterea temperaturii

apei într-un curs de apă, cele mai importante fiind anotimpul, timpul

zilei şi vremea. O gamă largă de temperaturi pot apărea pe lungimea

unui curs de apă mai ales în timpul lunilor de vară, ca urmare a unor

factori precum adâncimea apei, culoarea apei, cantitatea de

vegetaţie de umbrire şi debitele.

Temperatura este măsurată utilizând un termometru şi este

înregistrată în grade Celsius (˚C) sau Kelvin (K), unde 0°C

reprezintă temperatura de îngheţare a apei şi 100°C fiind

temperatura de fierbere a apei la nivelul mării. Pe această scară o

diferenţă de temperatură de 1 grad este la fel ca o diferenţă de

temperatură de 1 K, astfel încât scara este în esenţă aceeaşi ca

scara Kelvin, dar sunt decalate prin temperatura la care apa

îngheaţă (273.15 K).

Încălzirea apei provoacă deseori daune mediului în timp. Multe

probleme asociate cu temperatura apei sunt cauzate sau agravate de

utilizarea terenurilor şi activităţile umane. Scurgerile calde de pe

suprafeţele pavate cum ar fi drumuri, trotuare, parcări, curţi din

beton şi acoperişuri pot afecta considerabil temperatura apelor

colectoare. Unele industrii folosesc apa ca element de răcire în

Page 45: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

45

timpul prelucrării. Această apă este uneori deversată într-un râu sau

lac. Atunci când această apă este deversată într-un râu, este mult

mai caldă decât apa existentă în râu, şi ca urmare, temperatura

râului creşte. Temperatura apei afectează capacitatea apei de a

menţine oxigenului, procentul de fotosinteză a plantelor acvatice şi

ratele metabolice ale organismelor acvatice. Creşterea temperaturii

apei va creşte consumul de energie al vieţuitoarelor cursului. O

activitate mai accelerată rezultă într-un consum mai mare de oxigen

de către peşti, insecte acvatice şi bacterii şi va reduce nivelul de

oxigen dizolvat (OD) din apă. Temperatura apei permite acestor

plante să crească mult mai puternic şi poate duce la un avânt al

algelor și o serie de efecte nedorite.

A.3. Gust şi miros

Gustul şi mirosul apei sunt mai degrabă parametrii estetici

importanţi decât parametrii legaţi de sănătate. Există multe cauze

posibile ale gusturilor şi mirosurilor din apă, cum ar fi mineralele,

metalele şi sărurile din sol, produse finite din reacţiile biologice şi

componente ale apelor reziduale. Substanţele anorganice sunt mai

susceptibile în a produce gusturi neînsoţite de miros. Materialele

alcaline conferă un gust amar apei, în timp ce sărurile metalice pot

da un gust sărat sau amar. Materialele organice pot în schimb să

producă atât gust cât şi miros. Descompunerea biologică a

substanţelor organice poate rezulta în lichide şi gaze producătoare

de gust şi miros în apă. Apa poate mirosi, de asemenea, a ouă

stricate din cauza unor niveluri ridicate de hidrogen sulfurat. De

asemenea, anumite specii de alge secretă o substanţă uleioasă care

poate avea ca rezultat atât gust, cât şi miros. Consumatorii găsesc

gustul şi mirosul neplăcut din motive evidente. Din cauză că apa este

considerată inodoră şi fără gust, consumatorul asociază gustul şi

Page 46: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

46

mirosul cu contaminare şi poate prefera să utilizeze apă fără gust,

inodoră, care ar putea prezenta de fapt mai multe riscuri la adresa

sănătăţii. Mirosurile produse de substanţe organice pot fi

cancerigene.

A.4. Culoarea

Apa pură este incoloră, dar apa în natură este adesea colorată de

substanţe străine. Prezenţa culorii indică prezenţa unor materiale

dizolvate şi particule în apă. Oricare dintre aceste componente pot fi

profund colorate, de exemplu moleculele organice dizolvate numite

taninuri pot rezulta în culori de maro închis sau algele care plutesc în

apă (de exemplu particule) pot da o culoare verde. Dar într-o

mulţime de cazuri apa are o culoare limpede spre neutru din cauza

lipsei de pigmenţi (de exemplu marea). Oxizii de fier pot produce o

apă roşiatică, iar oxizii de mangan produc o apă maro sau

negricioasă. De asemenea, deşeurile industriale din textile şi

operaţiunile de vopsire, producţia de celuloză şi hârtie, prelucrarea

produselor alimentare şi produsele chimice pot adăuga o coloraţie

substanţială apei din cursurile colectoare. Apa colorată nu este

acceptabilă din punct de vedere estetic de publicul larg. Apa foarte

colorată nu este adecvată pentru spălare, vopsire, fabricarea hârtiei,

textilelor şi alte procese de prelucrare a produselor alimentare.

Astfel, culoarea apei afectează nivelul de comercializare atât pentru

uz casnic, cât şi industrial. Tuburile pentru comparaţia culorilor care

conţin o serie de standarde sunt de obicei folosite pentru comparaţia

directă a probelor de apă. Rezultatele sunt exprimate în unităţi de

culoare (TCU) unde o unitate este echivalentă cu culoarea produsă

de 1 mg/l de platină în formă de ioni cloroplatinaţi.

Page 47: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

47

A.5. Turbiditate

Turbiditatea se referă la gradul de claritate al apei. Turbiditatea este

o caracteristică a apei care descrie cantitatea de solide în suspensie

din apă. Cu cât sunt mai multe solide în suspensie în apă, cu atât

pare mai întunecoasă şi gradul de turbiditate mai mare. Turbiditatea

este de asemenea considerată ca o bună măsură a calităţii apei.

Turbiditatea în apele de suprafaţă rezultă de obicei din eroziunea

materialului coloidal, cum ar fi argila, aluviuni, fragmente de rocă şi

oxizi metalici din sol. Scurgerile urbane, deversarea deşeurilor

industriale şi menajere, fibrele vegetale şi microorganismele pot

contribui, de asemenea, la o turbiditate mai mare a apelor.

Dezvoltarea algelor poate contribui la turbiditate. Producţia de alge

este îmbunătăţită atunci când nutrienţii sunt eliberaţi de sedimentele

de la fund în timpul schimbării anotimpurilor şi schimbărilor în

curenţii apei.

Turbiditatea indică cât de mult lumina care pătrunde prin apă este

împrăştiată de particulele în suspensie. Împrăştierea luminii creşte

cu creşterea conţinutului de solide în suspensie şi plancton.

Turbiditatea în apele cu mişcare lentă şi adânci poate fi măsurată cu

ajutorul unui dispozitiv numit disc Secchi. Un disc Secchi este un disc

alb-negru cu un diametru de 20 cm. Discul este coborât în apă până

când dispare din vedere. Adâncimea la care discul dispare se

numeşte adâncimea Secchi şi se înregistrează în metri. Un disc

Secchi nu funcţionează în cursurile de mică cu adâncime şi cu

mişcare rapidă. În aceste ape, se foloseşte un turbidimetru (uneori

numit nefelometru). Un turbidimetru măsoară împrăştierea luminii şi

oferă o măsură relativă a turbidităţii în unităţi de turbiditate

nefelometrice (NTU).

Page 48: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

48

Figura 3.2. prezintă un disc Secchi şi standardele de turbiditate de 5,

50, şi 500 NTU.

Figura 3.2.

Discul Secchi şi standardele de turbiditate pentru 5, 50 şi 500 NTU

Impactul principal al turbidităţii este în mare parte doar estetic,

nimănui neplăcându-i aspectul de apă murdară. De asemenea, este

esenţial să se elimine turbiditatea apei pentru a o dezinfecta eficient

în scopuri de potabilitate. Acest lucru poate adăuga unele costuri

suplimentare în tratarea surselor de apă de suprafaţă. Mai mult, apa

foarte tulbure poate împiedica lumina să ajungă la plantele din

partea de jos sau fitoplanctonul cursului de apă şi, prin urmare,

poate reduce cantitatea de productivitate primară într-un sistem

acvatic. În general, excesul de turbiditate duce la mai puţine

organisme fotosintetice disponibile pentru a servi ca surse de

alimentare pentru mai multe nevertebrate. Ca urmare, numărul de

ansamblu al nevertebratelor poate scădea, ceea ce poate duce apoi

la o scădere a populaţiei de peşte. Apele tulburi pot indica prezenţa

unor contaminanţi, cum ar fi vopsele, în soluţie sau adsorbite în

particulele de sedimente. Aceşti contaminanţi pot duce la efecte

toxice directe (acute) asupra vieţii acvatice sau se pot agrava în timp

şi pot duce o toxicitate pe termen lung (cronică).

Page 49: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

49

B. PARAMETRI CHIMICI

Caracteristicile chimice ale apei sunt numeroase. Fiecare substanţă

care se dizolvă în apă poate fi numită o caracteristică chimică a

calităţii apei. Parametrii chimici sunt solidele dizolvate total,

alcalinitate, duritate, metale, compuşi organici şi substanţe nutritive.

B.1. Solid dizolvat în totalitate

Solidele dizolvate în totalitate (SDT) sunt solidele rămase în apă

după ce apa este filtrată şi uscată. SDT constau în particule organice

şi anorganice. Compuşii anorganici cum ar fi mineralele, metalele şi

gazele pot fi dizolvate în apă. Materialele provenite din produsele de

dezintegrare a vegetaţiei, produsele chimice organice şi gazele

organice sunt componente organice dizolvate în apă des întâlnite.

Multe substanţe dizolvate nu sunt de dorit în apă. Concentraţii mari

de SDT în apă pot afecta gustul, culoarea şi mirosul apei. Unele

substanţe chimice pot fi toxice, iar unele dintre elementele

constitutive organice dizolvate s-au dovedit a fi cancerigene. Cu

toate acestea, nu toate substanţele dizolvate sunt nedorite în apă.

De exemplu, apa în esenţă pură, distilată are un gust plat. De

asemenea, apa cu cantităţi mici de SDT va deveni corozivă pentru a

atinge echilibrul şi tendinţa apei va fi de a dizolva ţevi şi instalaţii

sanitare. O măsurare directă a SDT poate fi făcută prin evaporarea şi

uscarea unui eşantion cu probe de apă care a fost filtrată pentru a

îndepărta solidele în suspensie. Reziduul rămas care se cântăreşte

reprezintă totalul solidelor dizolvate în apă. SDT se exprimă în

miligrame pe litru în funcţie de masa uscată.

Conductivitatea electrică (CE) sau conductibilitatea specifică a apei

este legată de SDT. Este o măsură a capacităţii apei de a conduce un

Page 50: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

50

curent electric. Acesta este înregistrat în micro-siemens pe

centimetru. Deoarece curentul electric este transportat de ionii din

soluţie, conductivitatea creşte pe măsură ce cantitatea de SDT

creşte. Relaţia este aproape liniară, în funcţie de concentraţia de SDT

şi trebuie determinată pentru fiecare caz în parte. Relaţia este

exprimată prin ecuaţia de mai jos;

TDS = k. EC [1]

unde, SDT = Solide dizolvate în totalitate, mg/L

EC = Conductivitate electrică, µohm/cm

k = Constantă (valoarea lui k variază de la 0.5 la 0.9 în funcţie de SDT şi temperatura apei)

B.2. Alcalinitate

Alcalinitatea este o măsură a cantităţii de ioni din apă, care vor

reacţiona pentru a neutraliza acizii sau o măsură a puterii apei de a

neutraliza acizii. Alcalinitatea nu se referă la pH, ci se referă la

abilitatea apei de a rezista schimbărilor de pH. Constituenţii

alcalinităţii în sistemele naturale de apă includ ioni de bicarbonat

(HCO3-), carbonat (CO3

2-) şi hidroxid (OH-), silicaţi, fosfaţi, amoniu şi

sulfuri. Aceşti compuşi rezultă din dizolvarea substanţelor minerale în

sol şi atmosferă. Fosfaţii pot proveni, de asemenea, de la detergenţi

din deversările de ape reziduale şi de la îngrăşăminte şi insecticide

din terenurile agricole. Hidrogenul sulfurat şi amoniacul pot fi

produse de descompunerea microbiană a materialului organic.

Totuşi, constituenții principali ai alcalinităţii sunt ionii de bicarbonat

(HCO3-), carbonat (CO3

2-) şi hidroxid (OH-). Aceste substanţe pot

proveni din dioxid de carbon, un constituent al atmosferei şi un

produs al descompunerii microbiene a materialului organic.

Page 51: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

51

Alcalinitatea este măsurată prin titrare. Un acid cu putere cunoscută

de titrant se adaugă la un volum dintr-o probă cu apă tratată.

Volumul de acid necesar pentru a aduce proba la un nivel de pH

specific reflectă alcalinitatea probei. Punctul final al pH-ului este

indicat printr-o schimbare a culorii. Alcalinitatea este exprimată în

unităţi de miligrame per litru (mg / L) de carbonat de calciu (CaCO3).

Apele cu alcalinitate scăzută sunt foarte sensibile la schimbările de

pH. Apele cu alcalinitate ridicată sunt capabile să reziste la schimbări

majore de pH. Alcalinitatea nu numai că ajută la reglarea pH-ul unui

corp de apă, ci şi a conţinutului de metale. Ionii de bicarbonat şi

carbonat din apă pot elimina metalele toxice (cum ar fi plumb,

arsenic, cadmiu) prin precipitarea metalelor din soluţie. În cantităţi

mari, alcalinitatea conferă un gust amar apei. Reacţia dintre un

constitutiv alcalin şi cation (ion pozitiv) produce precipitaţii în

conductă.

Exemplul 1: Determinarea alcalinității totale

O probă de 100 ml de apă are un pH iniţial de 9. Treizeci de mililitri

de 0,01 N H2SO4 sunt necesari pentru a titra proba la pH 4,5. Care

este alcalinitatea totală a apei în miligrame per litru de CaCO3?

Soluţie:

Deoarece fiecare miligram de 0,01 N H2SO4 va neutraliza 1 mg de

alcalinitate, există 30 mg de alcalinitate în proba de 100 ml. Prin

urmare, concentraţia de alcalinitate exprimată în miligrame per litru

va fi;

LmgLmL

mLmg /3001000

10030 =×

B.3. Duritate

Duritatea este o măsură a cationilor polivalenţi (ioni cu o sarcină mai

mare decât 1) în apă. Duritatea reprezintă în general concentraţia de

Page 52: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

52

ioni de calciu (Ca2+) şi magneziu (Mg2+) deoarece aceştia sunt cei

mai comuni cationi polivalenţi. Alţi ioni, cum ar fi cei de fier (Fe2+) și

mangan (Mn2+) pot contribui, de asemenea, la duritatea apei, dar

sunt prezenţi în general în concentraţii mult mai mici. Apele cu valori

ridicate de duritate sunt denumite "grele", în timp ce cele cu valori

scăzute de duritate sunt "uşoare". Clasificarea durităţii în ape este

prezentată în tabelul 5.3. Duritatea este clasificată ca duritatea

carbonatată şi duritatea necarbonatată, în funcţie de anionul cu care

se asociază. Duritatea care este echivalentă cu alcalinitatea este

denumită duritatea carbonatată, iar duritatea rămasă este numită

duritate necarbonatată. Tabelul 5-3 prezintă comparaţia între

duritatea carbonatată şi duritatea necarbonatată. Unii factori

afectează duritatea, printre care se numără geologia, mineritul,

deversări industriale şi evacuarea apelor reziduale. Drenajul din

locaţiile de minerit funcţionale abandonate poate contribui cu ioni de

calciu, magneziu, fier, mangan şi alţi ioni dacă minerale care conţin

aceste elemente constitutive sunt prezente şi sunt expuse la aer şi

apă. Acest lucru poate creşte duritatea unui curs. Unele procese

industriale pot produce, de asemenea, cantităţi semnificative de

calciu şi magneziu, care sunt ulterior evacuate în cursuri.

Tabelul 3.3.

Clasificarea durităţii apei

Duritate (ppm CaCO3)

Clasificare

0 - 40 Apă uşoară 40 - 100 Apă dură moderată

100 – 300 Apă dură moderată 300 – 500 Apă dură

>500 Apă extremă (Sursă: Qasim, 2006)

Page 53: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

53

Duritatea afectează cantitatea de săpun care este necesară pentru a

produce spumă. Apa dură necesită mai mult săpun, deoarece ionii de

calciu şi magneziu formează structuri cu săpunul, prevenind

formarea spumei de săpun. Apa dură poate lăsa, de asemenea, o

peliculă pe păr, ţesături şi articole din sticlă. Duritatea apei este

foarte importantă în utilizarea industrială, deoarece aceasta

formează o crustă în echipamentele pentru schimburi de căldură,

cazane şi conducte. Este nevoie de o anumită duritate în sistemele

sanitare pentru a preveni coroziunea conductelor. Duritatea

atenuează toxicitatea metalelor, deoarece Ca2+ şi Mg2+ la peştii

previn absorpția de metale, cum ar fi plumb, arsenic, cadmiu în

sistemul lor sanguin prin intermediul branhiilor. Cu cât duritatea este

mai ridicată, cu atât este mai greu ca metalele toxice să fie absorbite

prin branhii. Duritatea este măsurată prin titrare. Un tampon şi un

indicator de culoare sunt adăugate într-un volum de apă. Titrantul se

adaugă apoi în apă şi reacţionează cu Ca2+ şi Mg2+ din apă. Volumul

de acid necesar pentru a schimba culoarea probei reflectă

concentraţia de Ca 2+ şi Mg 2+ a probei. Cu cât este nevoie de mai

mult acid, cu atât se află mai mult Ca2+ şi Mg 2+ în probă. Duritatea

este exprimată în general în unităţi de miligrame per litru (mg / l)

sau părţi per milion (ppm) de CaCO3.

Tabelul 3.4

Comparaţie între duritatea carbonatată şi duritatea necarbonatată.

Duritate carbonatată Duritate necarbonatată

1. Caracter temporar

de ex. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2

1. Caracter permanent

de ex. CaCI2, CaSO4, MgCI2, MgSO4

2. Sensibilă la căldură şi

precipitată prin fierbere

2. Eliminată prin metoda

chimică de dedurizare şi/sau

schimbare de ioni

Page 54: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

54

Exemplul 2. Determinarea durităţii totale

Calcularea durităţii totale şi a alcalinităţii totale ca CaCO3 având în vedere următoarea analiză chimică.

Ion Anioni Ca2+ = 35 mg/L HCO3

- = 68 mg/L Mg2+ = 10 mg/L CO3

2- = 15 mg/L Na+ = 7 mg/L OH- = 2 mg/L

CI- = 31 mg/L NO3

- = 10 mg/L

Soluţie: Numai cationii bivalenţi, Ca2+ şi Mg2+ cauzează duritate; Ca2+ = Concentraţia de Ca2+ x Greutate echivalentă, CaCO3 Greutate echivalentă, Ca2+ Mg2+ = Concentraţia de Mg2+ x Greutate echivalentă, CaCO3 Greutate echivalentă, Mg2+ Greutate echivalentă, CaCO3 = 100 g/mol / 2 ech/mol = 50 g/ech Cation Diluţie

(mg/L) Greutate

echivalentă (g/eq.)

Duritate (mg/L ca CaCO3)

Ca2+ 35 40/2 = 20 (35 /20) 50 = 87.5 Mg2+ 10 24.3/2 = 12.15 (10/12.15) 50 = 41.2

Duritate totală = 87.5 + 41.2 = 128.7 mg/L ca CaCO3

Duritate totală = 5015.12

10502035 ×+× = 87.5 + 41.2

= 128.7 mg/L ca CaCO3

Page 55: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

55

Exemplul 3. Determinarea durității totale, carbonatate şi necarbonatate Apa are analiza următoare:

Cation mg/L Anion mg/L

Na+ 20 CI- 40 K+ 30 HCO3

- 67 Ca2+ 5 CO3

2- 0 Mg2+ 10 SO4

2- 5 Sr2+ 2 NO3

- 10 Ce este duritatea totală, duritatea carbonatată şi duritatea necarbonatată? Soluţie: i. Numai cationii polivalenţi, Ca2+, Mg2+ şi Sr2+ cauzează duritate; Greutate echivalentă, CaCO3 = 100 g/mol / 2 ech/mol = 50 g/ech

Cation Diluţie (mg/L)

Greutate echivalentă

(g/eq.)

Duritate (mg/L ca CaCO3)

Ca2+ 5 40/2 = 20 (5/20) 50 = 12.5 Mg2+ 10 24.3/2 = 12.15 (10/12.15) 50 = 41.2 Sr2+ 2 87.6/2 = 43.81 (2/43.81) 50 = 2.3

Duritate totală = 12.5 + 41.2 + 2.3 = 56 mg/L CaCO3

Duritate totală = 5081.43

25015.12

1050205 ×+×+× = 56 mg/L

CaCO3 ii. Doar HCO3

− şi CO32− sunt constituenţi ai durităţii carbonatului;

Anion Diluţie

(mg/L) Greutate

echivalentă (g/eq.)

Duritate (mg/L ca CaCO3)

HCO3

− 67 61/1 = 61 (67/61) 50 = 55 CO3

2− 0 60/2 = 30 0

Page 56: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

56

Duritate carbonatată = Alcalinitate = 55 mg/L CaCO3

Duritate carbonatată = Alcalinitate = 506167 × = 55 mg/L CaCO3

iii. Duritate necarbonatată = 56-55 = 1 mg/L, ca CaCO3 B.4. Metale

Toate metalele sunt solubile până la un anumit nivel în apă. Metalele

sunt clasificate în grupul de toxice şi non-toxice. Metalele care sunt

dăunătoare în cantităţi relativ mici sunt cunoscute în general ca

Grupul metalelor toxice, iar alte metale se încadrează în grupul de

non-toxice. Sursele de metale în apele naturale includ dizolvarea

depozitelor naturale şi deversări de ape reziduale menajere,

industriale şi agricole.

B.4.1. Metale netoxice

Printre primele metale non toxice găsite în general în apă se numără

calciul, sodiul, fierul, manganul, fluorul, aluminiul, cuprul şi altele.

Cantitatea excesivă de metale non toxice în apă duc la apariţia unui

gust amar, culoare, miros şi turbiditate şi dăunează sănătăţii.

Calciul provine mai ales din roci. Concentraţii mai mari provin din

calcar, dolomit, gips şi şisturi bituminoase. Calciul este al doilea

element constitutiv important, după bicarbonatul prezent în apele

cele mai naturale. Este necesar ca nutrient pentru plante şi este un

mineral necesar pentru oameni şi alte animale. Aportul zilnic

recomandat este de 800 mg pentru om. Deficitul de calciu poate

provoca osteoporoză şi toxicitatea poate include pietre la rinichi.

Concentraţia de calciu din apele naturale poate varia între 10 şi 100

mg/L. Apele cu un nivel de calciu între 40 şi 100 mg/L sunt

considerate în general dure spre foarte dure. Calciul este un

constituent primar al durităţii apei.

Page 57: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

57

Principala sursă de sodiu în apele naturale este scoarţa Pământului.

Sărurile de sodiu sunt foarte solubile şi rămân în soluţie.

Concentraţiile de sodiu obişnuite în apele naturale variază între 5 şi

50 mg/l. Concentraţiile excesive determină un gust amar în apă şi

pot fi toxice pentru peşti şi alte animale acvatice. Sodiul este, de

asemenea, coroziv pentru suprafaţa metalică şi este necesar în

cantităţi limitate pentru creşterea majorităţii plantelor.

Fierul (Fe) şi manganul (Mn) sunt frecvent întâlnite împreună şi

nu prezintă riscuri pentru sănătate la concentraţii scăzute în apele

naturale. Deoarece atât Fe cât şi Mn sunt prezente în forme

insolubile în cantităţi semnificative în aproape toate solurile. Pentru a

explica felul în care cantităţi apreciabile pot intra în apă odată cu

solul, trebuie să se ia în considerare transformarea fierului şi

manganului în forme solubile. Concentraţia de 0.3 mg/L de Fe şi

0,05 mg/L pentru Mn cauzează probleme de culoare. Unele bacterii

utilizează compuşi de Fe şi Mn ca sursă de energie şi creşterea de

mâzgă rezultată poate produce probleme de gust şi miros. Ratele de

oxidare sunt lente şi astfel formele reduse pot persista ceva timp în

apele aerate. Acest lucru este valabil mai ales atunci când pH-ul

este sub 6 cu oxidarea fierului şi sub 9 cu oxidarea manganului. Atât

Fe şi Mn interferează cu operaţiunea de spălare, cauzează pete

inacceptabile pe corpurile sanitare şi provoacă dificultăţi în sistemele

de distribuţie prin susţinerea creşterii bacteriilor de fier.

Fluorul este asociat în natură cu câteva tipuri de roci şi este uşor

solubil în apă. Fluorul este toxic pentru oameni şi alte animale în

cantităţi mari, în timp ce concentraţiile mici pot fi benefice. În mod

normal, concentraţia de fluor este mai mică de 0,5 mg/L în apele

naturale. În plus, apele de suprafaţă şi apele subterane pot

experimenta contaminări cu fluorură de la anumite insecticide, din

Page 58: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

58

deşeuri chimice şi particule şi gaze purtate de aer de la fabricile de

topire a aluminiului. O concentraţie de fluor de aproximativ 1 mg/L în

apa potabilă ajută la prevenirea cariilor dentare şi a degradării

dinţilor. Aporturile ridicate de fluorură pot cu toate acestea să aibă

un efect negativ asupra sănătăţii. Concentraţia de fluor mai mare de

2 mg/L provoacă decolorarea sau marmorarea dinţilor, numită

fluoroză dentară. Concentraţia de peste 5 mg/L poate duce la

fluoroză scheletică sau osoasă.

B.4.2. Metale toxice

Metalele toxice sunt dăunătoare pentru oameni şi alte organisme în

cantităţi mici. Metalele toxice, care pot fi dizolvate în apă includ

arsenic, bariu, cadmiu, plumb, mercur şi argint. Toxinele cumulative

cum ar fi arsenicul, cadmiul, plumbul şi mercurul sunt deosebit de

periculoase. Aceste metale se concentrează în funcţie de lanţul

alimentar, astfel, cel mai mare pericol este pentru materia organică

din vârful lanţului. Sursele metalelor toxice care există în ape provin

din activităţi umane, cum ar fi mineritul, activităţi industriale şi

agricole.

Concentraţia mare de metale toxice în ape poate expune oamenii la

boli periculoase precum cancerul, avort spontan şi deformarea nou-

născuţilor. De exemplu, se recomandă ca concentraţia de plumb în

sursele interne de alimentare cu apă să nu depăşească 0,05 mg/L.

Pentru mercur, un nivel de 0,05 mg/L este recomandat ca o

concentraţie sigură pentru organismele acvatice de apă dulce, iar

pentru sursele de alimentare cu apă interne nivelul de mercur

trebuie să fie mai mic de 0.02 mg/L.

Page 59: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

59

B.5. Compuşii organici

Toţi compuşii organici conţin carbon în combinaţie cu unul sau mai

multe elemente. Compuşii organici din ape pot proveni din surse

naturale precum fibre, uleiuri vegetale, grăsimi şi zahăr sau ca

rezultat al activităţilor umane. Compuşii organici sunt, de obicei,

combustibili; au puncte de topire inferioare; sunt mai puţin solubile

în apă şi pot servi ca sursă de hrană pentru microorganisme.

Substanţele organice pot fi clasificate ca biodegradabile (proteine,

carbohidraţi şi grăsimi) şi non-biodegradabile (lignina, alchil benzen

sulfonat).

B.5.1. Substanţe organice biodegradabile

Materialele biodegradabile constau în substanţe organice care pot

servi ca sursă de hrană pentru microorganisme. Acest lucru este

pentru că compuşii substanţelor organice biodegradabile sunt uşor

oxidați de microorganisme. Compuşii substanţelor organice

biodegradabile sunt amidonul, proteinele, grăsimile, alcoolul, deşeuri

umane şi animale. Acestea pot fi produsul final al descompunerii

microbiene iniţiale a plantelor sau pot rezulta din deversările casnice

sau industriale de ape menajere. Unele dintre aceste materiale pot

provoca probleme de culoare, gust şi miros, rezultate din acţiunea

microbiană asupra acestor substanţe. Utilizarea microbiană a

substanţelor organice dizolvate poate fi însoţită de oxidare sau de

reducere. Cantitatea de oxigen consumată în timpul utilizării

microbiene a substanţelor organice este numită consumul biochimic

de oxigen (CBO).

CBO este cel mai important parametru în controlul poluării apei. Este

folosit ca o măsură a poluării organice ca bază pentru estimarea

oxigenului necesar pentru procesele biologice şi ca un indicator al

Page 60: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

60

performanţei procesului. CBO nu este un test cantitativ exact, deşi

aceasta ar putea fi considerată ca o indicaţie privind calitatea unei

surse de apă. În testul standard, este utilizat un flacon de 300 mL

CBO, iar proba este incubată pentru o perioadă de 5 zile la 20° C.

Lumina trebuie exclusă din incubator pentru a preveni creșterea

algelor care pot produce oxigen în flacon. CBO al unei probe diluate

se calculează astfel;

Atunci când apa de diluţie este însămânţată,

CBO (mg/L) = [(D1 – D2) – (B1 – B2) x f] / P [2]

Atunci când apa de diluţie nu este însămânţată,

CBO (mg/L) = [(D1 – D2)] / P [3]

unde:

D1 = Consumul de oxigen al probei diluate imediat după preparare,

mg/L

D2 = Consumul de oxigen al probei diluate după 5 zile de incubare,

mg/l

B1 = Consumul de oxigen al controlului însămânţării înainte de

incubare, mg/L

B2 = Consumul de oxigen al controlului însămânţării după incubare,

mg/L

f = fracţiune a volumului de apă de diluţie însămânţată în probă în

funcţie de volumul apei de diluţie însămânţate în controlul

însămânţării (volumul de seminţe în probă/volumul de control al

însămânţării)

P = fracţiune a volumului probei de ape menajere în funcţie de

volumul combinat total (volumul probei/volumul amestecului)

Page 61: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

61

Pentru un test CBO valabil, consumul final de oxigen nu trebuie să

fie mai mic de 1 mg/L. Testul CBO nu este valabil dacă valoarea D2

se apropie de zero. Proba trebuie să fie diluată corespunzător cu apă

de diluţie special pregătită astfel încât să fie disponibili nutrienţii şi

oxigenul necesar în perioada de incubaţie. Utilizând factorul de

diluţie, se poate obţine valoarea reală. În mod normal, mai multe

diluţii sunt pregătite pentru a acoperi gama completă de valori

posibile. Diluţiile sugerate pentru diverse probe CBO sunt prezentate

în tabelul 5.5.

Exemplul 4. Determinarea CBO5

10 mL de probă este pipetată direct într-un flacon de 300 mL de

incubare. Consumul iniţial de oxigen al probei diluate este 9.0 mg/L

şi consumul final de oxigen este 2.0 mg/L. Temperatura de incubare

este de 20˚C. Dacă proba este incubată timp de 5 zile, care este

valoarea CBO5 a probei?

Soluţie: Atunci când apa de diluţie nu este însămânţată,

CBO5, mg/L = PDD 21 −

unde D1 = Consumul iniţial de oxigen = 9.0 mg/L D2 = Consumul final de oxigen după 5 zile de incubare = 2.0

mg/L P =

= volumul probei/volumul amestecului 10 / 300 = 0.033

033.00.20.9

5−=BOD = 212 mg/L

Page 62: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

62

B.5.2. Substanţe organice nebiodegradabile

Unele materiale organice sunt rezistente la degradarea biologică şi

este nevoie de mai mult timp pentru a se biodegrada. Rata de

biodegradare poate fi atât de lentă că materialul este considerat

practic refractar. Compuşii organici nebiodegradabili sunt de obicei

tanin, lignina, acizi, celuloză şi fenoli. Multe dintre substanţele

organice asociate cu petrolul şi cu procesele de rafinare şi prelucrare

conţin, de asemenea, benzen şi sunt, în esenţă, nebiodegradabile.

Unele substanţe organice sunt nebiodegradabile, deoarece acestea

sunt toxice pentru organisme. Acestea includ pesticide organice,

produse chimice industriale şi compuşi de hidrocarburi care s-au

combinat cu clor. Multe dintre pesticide sunt toxine cumulative şi pot

provoca grave probleme în partea de sus a lanţului alimentar.

Măsurarea substanţelor organice nebiodegradabile se face, de obicei,

prin testul consumului chimic de oxigen (CCO) şi, de asemenea,

poate fi estimată din analiza carbonului organic total (COT).

Tabelul 3.5 Diluţiile sugerate pentru diverse surse de probe CBO

Cantitatea tipică a sursei rezulte

Probă Interval CBO5

probă mg/L de adăugat

(mL)

Diluţie

Apă clară pârâu de la 0 la 5 300 100%

Apă clară pârâu de la 4 la 10 150 50

Apă clară pârâu de la 8 la 20 75 25

Canalizare slabă, apă pârâu poluat de la 10 la 25 60 20

Canalizare slabă, apă pârâu poluat de la 13 la 33 45 15

Canalizare slabă, apă pârâu poluat de la 20 la 50 30 10

Canalizare slabă, apă pârâu poluat de la 25 la 62,5 24 8

Page 63: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

63

Canalizare slabă, apă pârâu poluat de la 40 la 100 15 5

Canalizare puternică, deşeuri industriale de la 50 la 125 12 4

Canalizare puternică, deşeuri industriale de la 67 la 167 9 3

Canalizare puternică, deşeuri industriale de la 150 la 250 6 2

Canalizare puternică, deşeuri industriale de la 200 la 500 3 1

Canalizare puternică, deşeuri industriale de la 400 la 1000 1,5 0,5

Canalizare puternică, deşeuri industriale de la 667 la 1667 0,9 0,3

Canalizare puternică, deşeuri industriale de la 2000 la 5000 0,3 0,1

Canalizare puternică, deşeuri industriale

de la 4000 la 10000 0,15 0,05

(Sursă: Dunnivant, 2004)

B.6. Nutrienţi

Nutrienţii sunt elemente esenţiale pentru creşterea plantelor şi

animalelor. Anumiţi compuşi minerali pot avea un impact negativ

asupra calităţii apei datorită capacităţii lor de a contribui la creşterea

plantelor şi algelor. O creştere excesivă a plantelor acvatice poate

bloca căile navigabile şi supra-stimularea algelor şi microbilor duce la

un proces ecologic numit eutrofizare. O varietate mare de minerale şi

oligoelemente sunt clasificate ca substanţe nutritive, dar cele

necesare în cea mai mare cantitate sunt C, N si P. Carbonul este

uşor disponibil din mai multe surse, inclusiv CO2 atmosferic şi

produse de alcalinitate şi descompunere a materiei organice. N si P

sunt în general nutrienţi de limitare în creşterea speciilor acvatice.

Page 64: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

64

B.6.1. Azot (N)

Azotul este componenta principală a atmosferei terestre. Acesta

există în mai multe forme în mediu şi ia parte la o serie de reacţii

biochimice. Cu toate acestea, în sistemele acvatice formele de azot

cele mai semnificative sunt azotul organic, azotul amoniacal, nitritul

de azot şi azot nitric. Azotul este un element constitutiv al

proteinelor, clorofilei şi multor alţi compuşi biologici. La moartea unei

plante sau animal, materia organică complexă este descompusă în

forme simple de descompunerea bacteriană. Proteinele, de exemplu,

sunt transformate în aminoacizi şi apoi reduse la amoniac (NH3).

Dacă oxigenul este prezent, amoniacul este apoi descompus de alte

bacterii (Nitrosomonas) pentru a forma nitrit (NO2), care apoi este

descompus de un alt tip de bacterii (Nitrobacter) pentru a forma

nitrat (NO3). Această transformare de la amoniac în nitrat şi nitrit

este numită "nitrificare." Nitraţii pot fi apoi folosiţi de plante pentru a

creşte.

2NH3 + 3O2 2NO2- + 2H+ + 2H2O

2NO2- + O2 2NO3

-

Pentru a completa ciclul azotului, nitraţi sunt reduşi la azot gazos

prin procesul de "denitrificare." Acest proces este efectuat de

organisme precum ciupercile şi bacteriile Pseudomonas. Aceste

organisme descompun nitraţii pentru a obţine oxigen. Nitraţii în

exces în apele de suprafaţă încurajează eutrofizarea. Creşterea

rapidă a algelor poate astfel degrada calitatea apei. Concentraţiile

excesive de nitraţi sau nitriţi pot fi dăunătoare pentru om şi animale

Nitrosomonas

Nitrobacter

[4]

[5]

Page 65: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

65

sălbatice. Nitratul prezintă cele mai multe riscuri pentru om. Nitratul

este descompus în intestinele noastre pentru a devini nitrit. Nitritul

reacţionează cu hemoglobina din sângele uman pentru a produce

methemoglobina, care limitează capacitatea celulelor roşii din sânge

de a transporta oxigenul. Această condiţie este numită

methemoglobinemie sau sindromul "copilului albastru", deoarece

nasul şi vârfurile urechilor pot apărea albastre din cauza lipsei de

oxigen. Este deosebit de gravă pentru sugari, deoarece le lipseşte

enzima necesară pentru a corecta această condiţie.

B.6.2. Fosfor

Formele importante de fosfor găsite în mediu sunt ortofosfaţii şi

fosfaţii organici. Ca azotul, fosforul este, de asemenea, un nutrient

esenţial care contribuie la creşterea algelor şi, prin urmare, la

eutrofizare. Probleme grave privind calitatea apei au dus la creşteri

necontrolate ale algelor şi plantelor acvatice în lacuri şi rezervoare

care conţineau un nivel de fosfor mai mare de 0,05 mg/L. Acesta

poate, de asemenea, interfera cu coagularea chimică. Fosforul nu

reprezintă un risc major pentru sănătate. Poate intra în cursurile de

apă din canalizare, scurgeri agricole şi deversări industriale.

C. Parametri Biologici

Caracteristicile biologice ale unui corp de apă se referă la varietatea

de organisme vii care pot fi găsite în apă. Multe organisme cauzează

gust şi miros neplăcut, coroziune şi mâzgă. Poluarea apei poate

rezulta din mai multe surse, inclusiv poluanţi chimici din industrie,

scurgeri de substanţe chimice folosite în agricultură sau resturi ale

proceselor geologice, dar cea mai mare sursă de poluare o constituie

deşeurile organice. Deşi poluanţii chimici se pot dilua, acestea pot

Page 66: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

66

modifica, de asemenea, radical ecosistemul permiţând

supraproducţia anumitor forme de alge şi bacterii care poluează apa.

O dată în apă, creşterea microorganismelor poate fi exacerbată de

factorii de mediu precum temperatura şi compoziţia chimică a apei.

De exemplu, scurgerile de îngrăşăminte din proprietăţile sub-urbane

pot infiltra cursurile de apă cu azot, potasiu şi fosfor. Toate acestea

sunt nutrienţi doriţi pentru dezvoltarea bacteriilor.

C.1. Agenţi patogeni

Cele mai importante organisme biologice în apă sunt agenţii

patogeni. Aceste organisme sunt capabile de infectare şi transmitere

de boli la om. Patogenii nu sunt nativi în sistemul acvatic şi necesită

de obicei o gazdă animală pentru creştere şi reproducere. Agenţii

patogeni care joacă un rol important în ingineria mediului sunt

bacteriile, viruşii, protozoarele, ciupercile şi algele. Toate aceste

organisme trăiesc împreună ca o comunitate. Unii agenţi patogeni

sunt adesea găsiţi în apă ca urmare a materiilor fecale din

deversările de canalizare, scurgeri ale foselor septice şi scurgeri din

zonele de hrănire a animalelor în corpurile de apă.

C.1.1. Bacterii

Bacteriile sunt prezente, de obicei, individual, în perechi sau în

lanţuri cu diferite forme, precum tijă, spirală şi sferă. Organismele îşi

vor dubla numărul în termen de 15-30 de minute în condiţii

adecvate. Bacteriile sunt microorganisme unicelulare, de obicei

incolore şi reprezintă forma inferioară de vietate capabilă să

sintetizare protoplasmă din mediul înconjurător. Există unele boli

cauzate de bacterii şi acestea includ holera, febră tifoidă şi icter.

Holera este o boală acută, diareică cauzată de infectarea intestinului

cu bacteria Vibrio cholerae. O persoană poate face holeră bând apă

Page 67: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

67

sau consumând alimente contaminate cu bacteria holerei. Boala se

poate răspândi rapid în zonele cu tratament inadecvat al canalizării şi

apelor potabilă. Bacteria holerei poate trăi, de asemenea, în mediu în

râurile puţin sărate şi apele de coastă. Holera este adesea asociată

cu creşteri ale numărului de alge influenţate de transmisia apei.

Febra tifoidă este o infecţie acută, generalizată, cauzată de

Salmonella typhi. Sursele principale de infectare sunt apa

contaminată sau laptele şi, în special în comunităţile urbane, de

gestionarii de alimente care sunt purtători. Germenii lor trec în fecale

şi urina persoanelor infectate. Oamenii se infectează după consumul

de alimente sau băuturi care au fost manipulate de o persoană care

este infectată sau bând apă care a fost contaminată de canalizarea

care conţine bacterii. Odată ce bacteriile intră în corpul persoanei se

multiplică şi se răspândesc din intestine în sânge. Simptomele febrei

tifoide apar la 10-14 zile după infectare; acestea pot fi uşoare sau

severe şi includ febră ridicată, pete trandafirii pe abdomen şi piept,

diaree sau constipaţie şi mărirea splinei şi a ficatului.

C1.2. Virusuri

Virusurile sunt cele mai mici microorganisme cu dimensiuni ce

variază între 0,01 şi 0,3 µm. Virusurile sunt paraziţi obligaţi care

necesită o gazdă pentru supravieţuire. Simptomele asociate cu

infecţiile virale transmise prin apă implică, de obicei, tulburări ale

sistemului nervos şi nu a tractului gastro-intestinal. Există unele boli

cauzate de viruşi ca hepatita, gripa, icterul, poliomielita şi SIDA. Cele

mai multe cazuri de hepatită apar, de exemplu de la persoane care

mănâncă crustacee contaminate cu virusuri din apa poluată.

Page 68: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

68

C.1.3. Protozoare

Protozoarele sunt cele mai simple specii de animale. Protozoarele

sunt organisme unicelulare mai complexe în activitatea lor

funcţională decât bacteriile sau virusurile. Ele sunt heterotrofe

motrice, aerobe, care consumă particule solide organice, bacterii şi

alge ca hrană. Infecţiile cu protozoare sunt, de obicei, caracterizate

prin tulburări gastro-intestinale. Multe cazuri de giardioză sau diaree

apar la persoanele care au băut apă de suprafaţă netratată. Această

infecţie este cauzată de Giardia lambia , un protozoar care poate fi

purtat de animalele sălbatice care trăiesc în sau lângă sistemele de

apă naturale.

C.1.4. Ciupercile

Ciupercile sunt, în general, organisme pluricelulare şi plante care nu

pot efectua fotosinteza. Acestea sunt mucegaiuri şi drojdie. Cele mai

multe ciuperci obţin hrana din materie organică moartă. Ciupercile

au capacitatea de a creşte în condiţii de umiditate scăzută şi pot

tolera un mediu cu un pH relativ scăzut. Astfel, împreună cu

bacteriile, ciupercile sunt importante în tratamentul biologic al unor

deşeuri industriale şi în compostarea deşeurilor organice solide. Cu

toate acestea, ciupercile şi mucegaiurile prezente în ape pot produce

gust şi miros de mucegai, precum şi culoare şi turbiditate.

C.1.5. Algele

Algele sunt organisme simple care sunt autotrofe şi fotosintetice şi

conţin clorofilă. Multe alge conţin, de asemenea, diferiţi pigmenţi şi,

prin urmare, pot avea diferite culori. Algele își produc propria hrană

din lumina soarelui şi substanţe nutritive. În prezenţa luminii solare,

algele cresc nivelul de consum de oxigen în apă. Cu toate acestea,

atunci când există prea multe alge în apă, acestea afectează gustul

Page 69: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

69

şi mirosul şi pot reduce intensitatea penetrării luminii. Tabelul 5.6

prezintă bolile asociate cu apa contaminată.

C.2. Indicatorul de patogeni

Experimentul pentru a determina prezenţa tuturor agenţilor patogeni

durează mult şi este foarte scump.

Tabelul 3.6.

Boli asociate cu apa contaminată

Boală Agent cauzator Simptome

Virusuri

Hepatită Necunoscut Febră, greaţă, pierderea poftei de mâncare, icter

Poliomielită

Poliomielită Dureri de cap, greaţă, dificultăţi la înghiţire

Bacterie

Holera Vibrio comma Vărsături, diaree acută

Febră tifoidă Salmonella typhosa

Febră continuă, pete trandafirii pe corp, disconfort abdominal

Gastroenterită Bacterie, virus, substanţe chimice şi toxine

Greaţă, indigestie, vărsături, crampe şi posibil febră

Protozoar

Giardiaza Giardia Lambia Diaree uşoară până la severă, greaţă, indigestie

Criptosporidioza

Vierme

Ascaridioză Ascaris lumbricoides

Vierme în scaun, dureri abdominale, erupţii cutanate, greaţă, apetit mare

Paragonimiasis

(gălbează pulmonară)

Paragonimus ringeri

Tuse cronică, degetele strânse, dureri surde, diaree

(Sursă: Qasim et. al., 2006)

Acesta se realizează doar atunci când există un motiv pentru a

suspecta că aceste organisme specifice sunt prezente. Prezenţa

Page 70: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

70

microorganismelor patogene este indicată prin organismele

indicatoare. Un organism indicator este unul a cărui prezenţă

presupune că a avut loc poluarea şi sugerează natura, tipul şi nivelul

de poluare. Un organism indicator eficient pentru detectarea

contaminării fecale a apei ar trebui să fie aplicabil tuturor tipurilor de

apă. Este întotdeauna prezent atunci când sunt patogeni prezenţi, şi

absent întotdeauna atunci când agenţii patogeni sunt absenţi. Acesta

este un test uşor de efectuat şi poate oferi rezultate fiabile, iar

pentru siguranţa personalului de laborator, acesta nu este un agent

patogen în sine. Cei mai mulţi agenţi patogeni purtaţi de apă sunt

introduşi prin contaminarea cu fecale a apei. Astfel, orice organism

nativ la nivelul tractului intestinal al oamenilor şi care îndeplineşte

criteriile de mai sus ar fi un organism indicator bun. Indicatorii

utilizaţi de obicei şi care îndeplinesc aceste cerinţe sunt grupurile

coliforme.

Determinarea alcalinităţii totale

O probă de 100 ml de apă are un pH iniţial de 9. Treizeci de mililitri

de 0,01 N H2SO4 sunt necesari pentru a titra proba la pH 4,5. Care

este alcalinitatea totală a apei în miligrame per litru de CaCO3?

Soluţie:

Deoarece fiecare miligram de 0,01 N H2SO4 va neutraliza 1 mg de

alcalinitate, există 30 mg de alcalinitate în proba de 100 ml. Prin

urmare, concentraţia de alcalinitate exprimată în miligrame per litru

va fi;

LmgLmL

mLmg /3001000

10030 =×

Page 71: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

71

III.4. Indicatori conform normelor Românești

În România, calitatea apelor subterane și de suprafaţă este apreciată

în raport cu valorile limită stabilite conform Ordinului Guvernamental

nr.161/2006, caracterizarea globală a calităţii apelor realizându-se

prin încadrarea în cinci clase de calitate, raportat la indicatorii de

calitate sistematizaţi în șase grupe principale: regim termic şi

acidifiere, regimul oxigenului, nutrienţi, salinitate, poluanţi toxici

specifici de origine naturală, alţi indicatori chimici relevanţi.

Tabel 3.7. Valori admise ale indicatorilor pentru clasificarea apelor de suprafaţă conform OG nr.161/2006

Nr. Indicatorul de calitate U/M Clasa de calitate

I II III IV V

C.1. Regim termic şi acidifiere

1 Temperatură ºC Nu se normează

2 pH 6.5 - 8.5

C.2. Regimul oxigenului

1 Oxigen dizolvat mg O2/L 9 7 5 4 <4

2 Saturaţia oxigenului dizolvat %

-Epilimnion (ape stratificate) 90-110 70-90 50-70 30-50 <30

-Hipolimnion (ape

stratificate) 90-70 70-50 50-30 30-10 <10

-Ape nestratificate 90-70 70-50 50-30 30-10 <10

3 CBO5 mg O2/L 3 5 7 20 >20

4 CCO-Mn mg O2/L 5 10 20 50 >50

5 CCO-Cr mg O2/L 10 25 50 125 >125

C.3. Nutrienţi

1 Amoniu (N-NH4+) mg N/L 0.4 0.8 1,2 3.2 >3.2

2 Azotiţi (N-NO2-) mg N/L 0.01 0.03 0.06 0.3 >0.3

3 Azotaţi (N-NO3-) mg N/L 1 3 5,6 11,2 >11,2

4 Azot total (N) mg N/L 1.5 7 12 16 >16

5 Ortofosfaţi solubili (P-PO43-) mg P/L 0.1 0.2 0.4 0.19 >0.19

Page 72: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

72

6 Fosfor total (P) mg P/L 0.15 0.4 0.75 1.2 >1.2

9 Clorofilă “a” μg/L 25 50 100 250 >250

Nr. Indicatorul de calitate U/M Clasa de calitate

I II III IV V

C.4. Salinitate

1 Conductivitate μS/cm

2 Reziduu filtrabil uscat la 105

ºC mg/L 500 750 1000 1300 >1300

3 Cloruri (Cl-) mg/L 25 50 250 300 >300

4 Sulfaţi (SO42+) mg/L 60 120 250 300 >300

5 Calciu (Ca2+) mg/L 50 100 200 300 >300

6 Magneziu (Mg2+) mg/L 12 50 100 200 >200

7 Sodiu (Na+) mg/L 25 50 100 200 >200

C.5. Poluanţi toxici specifici de origine naturală

1 Crom total (Cr3++Cr6+) μg/L 25 50 100 250 >250

2 Cupru (Cu2+)5 μg/L 20 30 50 100 >100

3 Zinc (Zn2+) μg/L 100 200 500 1000 >1000

4 Arsen (As3+) μg/L 10 20 50 100 >100

10 Bariu (Ba2+) mg/L 0.05 0.1 0.5 1 >1

5 Seleniu (Se4+) μg/L 1 2 5 10 >10

6 Cobalt (Co3+) μg/L 10 20 50 100 >100

7 Plumb (Pb)6 μg/L 5 10 25 50 >50

8 Cadmiu (Cd) μg/L 0.5 1 2 5 >5

8 Fier total (Fe2++Fe3+) mg/L 0.3 0.5 1.0 2 >2

9 Mercur (Hg)6 μg/L 0.1 0.3 0.5 1 >1

9 Mangan total (Mn2++Mn7+) mg/L 0.05 0.1 0.3 1 >1

10 Nichel (Ni)5 μg/L 10 25 50 100 >100

Page 73: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

73

IV. POLUAREA AERULUI _____________________________________

IV.1. INTRODUCERE

Exista numeroase definiții ale poluării aerului:

Poluarea aerului este prezenţa unuia sau a mai multor contaminanţi

în atmosferă (de ex. praf, noxe, gaze, ceaţă, mirosuri, fum sau

vapori) în cantităţi suficiente şi cu asemenea caracteristici şi durată

încât pot ameninţa sau cauza prejudicii omului, plantelor, animalelor

sau bunurilor sau pot afecta considerabil confortul vieții sau bunurile.

(Peavy et al, 1985).

"Poluarea aerului este modificarea caracteristicilor naturale ale

atmosferei de către o substanţă chimică, pulberi în suspensie, sau

agent biologic " (www.wikipedia.org ).

IV.2. EVOLUTIE ISTORICĂ

Poluarea aerului este în creştere de la Revoluţia Industrială.

Industrializarea rapidă, dezvoltarea şi dependenţa mare de

combustibilii fosili au contribuit la creşterea cantităţilor de poluanţi

nocivi, făcând viaţa mai neplăcută şi nesănătoasă. Dezastrul poluării

aerului a fost raportat încă din 1873 în Londra, dar, pentru moment,

vom discuta trei întâmplări majore. Acestea sunt cazul smogului

dezastruos din Meuse Valley (1930), "Smogul ucigaş din Donora

(1984)" şi "Marele smog din Londra (1952)"

În fiecare dintre aceste cazuri, o inversiune persistentă (3-6 zile)

combinată cu poluanţi industriali semnificativi sau, în Londra,

Page 74: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

74

emisiile poluante interne au dus la concentraţii mari la nivelul solului

care au provocat boli acute.

60 de cazuri fatale au fost raportate în dezastrul Meuse Valley, 20 în

Donora şi aproximativ 4000 în Londra. În fiecare caz, moartea este

cauzată de boli cardiovasculare respiratorii existente. În dezastrul

din Londra, pneumonia a fost cauza principala de deces. Tabelul 4.1

descrie pe scurt aceste episoade.

Tabelul 4.1. Episoade majore de poluare a aerului

Meuse Valley,

1930 (Dec. 1)

Donora, 1948(Oct. 26 -31)

Londra, 1952 (Dec. 5-9)

Populaţie

Nu există informaţii

12 300 8 000 000

Vreme Anticiclon, inversie şi ceaţă

Anticiclon, inversie şi ceaţă

Anticiclon, inversie şi ceaţă

Topografie Valea râului Valea râului Câmpia râului

Cea mai probabilă sursă de poluanţi

Industrie (inclusiv oţel şi zinc)

Industrie (inclusiv oţel şi zinc)

Arderea domestică a cărbunelui

Natura bolii Iritaţie chimică a suprafeţelor membranoase expuse

Iritaţie chimică a suprafeţelor membranoase expuse

Iritaţie chimică a suprafeţelor membranoase expuse

Nr. de decese 63 17 4 000

Timp decese A început după cea de-a doua zi de simptome

A început după cea de-a doua zi de simptome

A început în prima zi de simptome

Cauza proximă de iritare suspectată

Oxizii de sulf cu pulberi în suspensie

Oxizii de sulf cu pulberi în suspensie

Oxizii de sulf cu pulberi în suspensie

(Sursă: Davis şi Cornwell, 2008.)

Page 75: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

75

IV.3. SURSE DE POLUARE A AERULUI

Poluarea aerului se produce din cauza proceselor naturale şi a

activităţii umane, care sunt cunoscute sub numele de antropice.

Poluanţi naturali, cum ar fi furtunile de praf, incendiile forestiere şi

vulcanii pot pune probleme serioase de calitate a aerului atunci când

sunt generate în cantităţi semnificative în aşezările umane. Cu toate

acestea, poluarea naturală a aerului nu a fost o preocupare majoră a

societăţii. Poluarea antropogenă a aerului (provocată de om) cum ar

fi sursele mobile a fost şi continuă să fie o problemă gravă.

Gravitatea sa constă în nivelurile de poluant produs în medii care

dăunează sănătăţii şi bunăstării umane.

In general sectorul transporturilor a reprezentat principala sursă

pentru majoritatea oxidului de azot (NOX), emisiile reprezentând

aproximativ 35% din totalul emisiilor PM din ţară. Sectorul

producerii de energie şi industriile sunt responsabile pentru

majoritatea emisiilor de dioxid de sulf (SO2) şi PS; sectorul

producerii de energie este responsabil pentru aproximativ 60% din

totalul emisiilor de SO2 şi aproape 50% din totalul emisiilor de PS în

timp ce industriile sunt responsabile pentru 20% din totalul de SO2 şi

PS.

Figura 4.1.

Distribuţia emisiilor de poluare a aerului (în procente) din surse mobile, 2004 (Sursă: DoE, 2004)

Page 76: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

76

Surse mobile, cum ar fi autoturisme, taxiuri, autobuze, motociclete,

furgonete şi camioane sunt principalii contribuitori la poluarea

aerului. Figura 4.1 prezintă distribuţia emisiilor de poluanţi ai aerului

din surse mobile pentru anul 2004. Din figuri rezultă că 46.1 % din

poluanţii aerului din Malaysia au fost produşi de camionete şi

autocamioane, 20 % de automobile, 16.2 % de motociclete şi restul

de 17.7 % de autobuze (15.6 %) şi taxiuri (2.1 %).

IV.4. NORMATIVE EUROPENE

Uniunea Europeană dorește alinierea standardelor la nivelul statelor

membre, astfel că dorește reducerea emisiilor, impunând norme

reduse.

Figura 4.2.

Evoluția emisiilor de poluanți atmosferici în România (mii tone/an) în perioada 1980-2004.

Figura 4.3.

Statistica și previziunea emisiilor poluate pentru Uniunea Europeană 25

Page 77: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

77

Figura 4.4.

Evoluția emisiilor anuale de gaze cu efect acidifiant și de eutrofizare și precursori ai ozonului în perioada 2005-2011

Tabelul 4.2.

Plafoanele naționale de emisie pentru poluanții atmosferici (SO2, NOx, COV și NH3) stabilite ca norme superioare în 2001, pentru anul 2010

(Sursa: http://eur-lex.europa.eu/ Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2006, 15/vol. 18, Directiva

2006/105/CE)

Page 78: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

78

IV.5. CLASIFICAREA POLUANŢILOR

Poluanţii atmosferici pot fi clasificaţi în funcţie de originea, compoziţia lor chimică şi starea materiei.

IV.5.1 ORIGINE Poluanţii pot fi împărţiţi în două (2) categorii în funcţie de origine şi anume poluanţi primari şi secundari. Poluanţii primari, de exemplu dioxizii de sulf (SOx), dioxizii de azot (NOx) şi hidrocarburile (HC) sunt cei emişi direct în atmosferă şi sunt găsiţi în forma în care au fost emişi. Poluanţii secundari, de exemplu ozonul (O3) şi nitratul de peroxiacetil (PAN) sunt cei formaţi în atmosferă de reacţii fotochimice sau de hidroliză sau oxidare.

IV.5.2 COMPOZIŢIA CHIMICĂ Poluanţii, fie primari sau secundari pot fi clasificaţi mai departe în funcţie de compoziţia lor chimică ca organici sau anorganici. Compusul organic conţine carbon (C), hidrogen (H), oxigen (O), azot (N), fosfor (P) şi sulf (S). De exemplu, hidrocarburile sunt compuşi organici care conţin numai carbon şi hidrogen, în timp ce cetona şi aldehidele conţin oxigen, carbon şi hidrogen. Compuşii anorganici includ monoxidul de carbon (CO), dioxidul de carbon (CO2), carbonaţii, oxizi de sulf (SOx), oxizi de azot (NOx), ozon (O3), fluorură de hidrogen (HF) şi acid clorhidric (HCl).

IV.5.3 STAREA MATERIEI Poluanţii pot fi clasificaţi în continuare în pulberi sau gaze. Poluanţii sub formă de pulberi sunt formaţi din solide şi lichide fin divizate inclusiv praf, fum, cenuşă zburătoare, ceaţă şi spray. Poluanţii sub formă de pulberi se vor aşeza în condiţiile potrivite. Poluanţii gazoşi reprezintă fluidele fără formă care ocupă complet spaţiul în care sunt eliberaţi, se comportă ca aerul şi nu se depun. Poluanţii gazoşi includ vapori de substanţe care sunt lichide sau solide la temperaturi şi

Page 79: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

79

presiuni normale. De exemplu, CO, SOx , NOx , HC şi oxidanţi sunt clasificate ca poluanţi gazoşi. IV.6. PARTICULE ÎN SUSPENSIE După cum s-a menţionat mai sus, poluanţii pot fi clasificaţi ca pulberi care pot fi solide sau lichide şi gazoase. Particulele pot fi clasificate în funcţie de modul lor de formare în praf, fum, cenuşă zburătoare, ceaţă sau spray. Dimensiunile variază între 1000µm - 0,01 µm. Dimensiunile particulelor între 100 µm – 0,01 µm sunt foarte importante în studiile de poluare a aerului, deoarece în acest interval de dimensiuni particulele se pot depune cu uşurinţă în tractul respirator inferior (TRI). Mai jos sunt clasificate particulele în funcţie de formarea lor:

particule mici, solide, create de fragmentarea unor mase mari prin procese precum zdrobire, măcinare sau sablare, pot proveni direct din operaţiuni de prelucrare sau manipulare de materiale, cum ar fi cărbune, ciment sau cereale. Dimensiunile variază între 1,0 µm - 1 000 µm.

particule fine, solide care rezultă din arderea incompletă a particulelor organice, cum ar fi cărbune, lemn sau tutun şi este format în principal din carbon si alte materiale combustibile. Dimensiunile variază între 0,5 µm - 1 µm.

particule fine, solide (de obicei oxizi metalici ca oxizii de zinc şi plumb) formate din condensarea vaporilor de materiale solide. Vaporii provin din sublimare, distilare, calcinare sau procese de topire a metalelor. Dimensiunile variază între 0,03 µm - 0,3 µm. particule solide fin divizate, particule necombustibile conţinute în gazele de ardere a cărbunelui, eliberate atunci când partea organică a cărbunelui este arsă. Dimensiunile variază între 1,0 µm - 1000 µm.

particule lichide sau picături formate prin condensarea vaporilor, dispersarea unui lichid (de exemplu în formarea spumei şi la stropire) sau efectuarea unei reacţii chimice (ex. formarea de H2SO4). Dimensiunile ceţii < 10 µm. particule lichide formate prin atomizarea lichidelor iniţiale (de exemplu pesticide şi erbicide). Dimensiunile variază între 10 µm - 1000 µm.

Spray

Ceaţă

Cenuşă zburătoare

Vapori

Fum

Praf

Page 80: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

80

Figura 4.5.

Caracteristici ale particulelor şi ale particulelor dispersoide.

(Sursă: Davis, 2008)

IV.6.1. DETECTAREA, MĂSURAREA ŞI ANALIZA

Există două (2) tipuri de pulbere, acelea care se pot depune şi

particulele în suspensie. Particulele sedimentabile sunt spălate de

ploaie sau se depun ca particule uscate. Acestea sunt, de obicei,

Page 81: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

81

măsurate prin metoda depunerii prafului. Particulele în suspensie

sunt, de obicei, măsurate cu un dispozitiv cu volum mare de

prelevare sau dispozitivul portabil cu volum de prelevare mic.

A. Particule sedimentabile

O găleată de colectare a prafului depus este o metodă de prima

generaţie folosită pentru a determina cât material particulat se

depune pe pământ. Este un dispozitiv simplu şi ieftin şi este format

dintr-o găleată deschisă care conţine apă pentru a prinde şi reţine

particule. Este amplasat într-o locaţie adecvată, cum ar fi acoperişul

unei clădiri timp de 30 de zile. După 30 de zile de colectare, apa se

evaporă şi particulele sunt cântărite. Rezultatele sunt de obicei

exprimate în g/m2/lună.

B. Particule în suspensie

Un dispozitiv de prelevare cu volum mare trage un volum mare de

aer printr-un filtru de fibră de sticlă sau cu membrană. Prizele sunt

concepute pentru a elimina particulele mai mari înainte ca proba să

ajungă la filtru. Filtrul este cântărit înainte şi după prelevarea de

probe şi rata fluxului de aer scade treptat odată cu acumularea de

particule pe filtru. Rata fluxului de aer este măsurată cu precizie şi

înregistrată. Pentru o uşoară monitorizare la faţa locului, dispozitivul

portabil de prelevare cu volum mic este conceput astfel încât să

poată fi plasat cu uşurinţă la locul dorit de monitorizare. Figurile 4.6

si 4.7 arată dispozitivul de prelevare cu volum mare şi dispozitivul

portabil.

Page 82: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

82

Figura 4.7.

Dispozitiv de prelevare cu volum mare

Figura 4.8.

Dispozitiv de prelevare portabil cu volum mic

IV.6.2. UNITĂŢI DE MĂSURĂ

Există trei (3) unităţi de bază utilizate în exprimarea datelor

referitoare la poluarea aerului. Acestea sunt micrograme pe metru

cub (µg/m3), părţi pe milion (ppm) şi microni (µ) sau de preferat

micrometru (µm). Micrograme pe metru cub şi părţi pe milion sunt

unităţi de măsură pentru concentraţie şi sunt utilizate pentru a indica

concentraţia poluanţilor gazoşi. Cu toate acestea, concentraţia de

particule poate fi exprimată în µg/m 3. µM este utilizat pentru a

descrie dimensiunea particulelor.

Fosta concentraţie a poluanţilor gazoşi, a fost de obicei măsurată în

părţi per milion (ppm), părţi pe sute de milioane (pphm), sau părţi

pe miliard (ppb) din volum. Astfel, mărimile în µg/m 3 pot fi urmate

Page 83: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

83

de concentraţii echivalente exprimate în ppm - de ex. 80 µg/m3

(0,03 ppm) de dioxid de sulf. Pentru gaze, ppm poate fi convertit în

μg/m3, folosind următoarea formulă:

molL

ggmLGMWppmmg/

/10/1010/6336

3 μμ ××××=−

[4-1]

unde GMW este greutatea moleculară a gazului exprimată în grame.

Termenul "L/mol" este influenţat de temperatura (T) şi presiunea (P)

gazului. Potrivit legii lui Avogadro, 1 mol al oricărui gaz ocupă acelaşi

volum ca 1 mol al oricărui alt gaz în aceleaşi T şi P. Prin urmare, la

273 K (0OC) şi presiunea de 1 atm (760 mmHg /101.3 kPa), condiţii

standard pentru multe reacţii chimice, volumul este 22.4 L/mol.

Pentru a converti L/mol în alte condiţii, se poate utiliza următoarea

formulă:

2

22

1

11

TPV

TPV

= [4-2]

unde V1 , P1 şi T1 se referă la starea standard iar V2 , P2 şi T2 se

referă la starea reală care este luată în calcul.

Exemplu: Determinarea relaţiilor de volum, temperatură şi

presiune.

Calculaţi volumul ocupat de 4 moli de gaz la 21.1 °C şi 760 mmHg.

Soluţie: Pentru a rezolva acest tip de problemă, ecuaţia [4-2] va fi

folosită unde n = 4 mol, V1 = 22.4 mol/L; P 1 = 760 mmHg, T1 =

273 K, P2 = 760 mmHg şi T2 = 21.1 + 273 K = 294.1 K. Prin

urmare, volumul (V2) poate fi obţinut prin relaţia

Page 84: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

84

21

2112 PT

TPnVV = = (4 mol) x (22.4 L/mol) x (760 mmHg) x (294.1 K)

= 96.5

(273 K) x (760 mmHg)

Exemplu: Conversia din părţi per milion (ppm) în masă pe

volum (μg/m3)

Conţinutul de NO 2 al unei probe de gaz măsurată la 950 OC la

presiune 2 atm este 9 ppm. Determinaţi concentraţia de NO2

exprimată în μg/m 3 şi mg/m3.

Soluţie: Pentru a rezolva această problemă, în primul rând, trebuie

să se găsească volumul de NO2. În acest scop se va folosi ecuaţia [4-

2].

21

2112 PT

TPVV = = (22.4 L/mol) x (1 atm) x (950 + 273 K) = 50.17

L/mol

(273 K) x (2 atm)

Apoi, utilizaţi ecuaţia [4-1] pentru a converti din ppm în μg/m3.

µg/m3 = 9 ppm x 10-6 x 46 g/mol x103 L/m3 x 106 µg/g = 8 252

µg/m3

50.17 L/mol

Conversia din µg/m 3 în mg/m 3 = 8.252 mg/m 3

Page 85: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

85

IV.7. EFECTELE POLUĂRII AERULUI

IV.7.1 EFECTUL ASUPRA SĂNĂTĂŢII

A. Sistemul respirator (SR)

Sistemul respirator (SR) este indicatorul principal al efectului poluării

aerului asupra organismului uman. Organele importante ale SR sunt

nasul, faringele, laringele, traheea, bronhiile şi plămânii. Nasul,

faringele, laringele şi traheea formează tractul respirator superior

(TRS). Tractul respirator inferior (TRI) este format din bronhii şi

plămâni compuşi din alveole. Alveolele au aproximativ 300 µm.

Figura 4.9.

Tractul respirator superior şi tractul respirator inferior

Page 86: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

86

B. Boală respiratorie cronică

Mai multe boli pe termen lung ale SR pot fi cauzate de poluarea

aerului. Acestea sunt:

(i) Astm bronşic - formă de rezistenţă a căilor respiratorii,

care rezultă de la o alergie. Un atac de astm este rezultatul

îngustării bronhiolelor.

(ii) Bronşita cronică – este prezentă atunci când mucusul de

acces în bronhiole provoacă tuse 3 luni pe an timp de 2 ani

consecutivi.

(iii) Emfizem pulmonar - caracterizat prin spargerea alveolelor.

Grupul de alveole sub formă de ciorchine devine un mare

balon neelastic - ca structură, iar suprafaţa pentru

schimbul de gaze este redusă dramatic.

(iv) Cancer al bronhiilor (cancer pulmonar) - caracterizat prin

creşterea anormală şi dezordonată a celulelor noi originare

din membrana mucusului bronşic. Creşterea blochează

bronhiolele şi este, de obicei, fatală.

C. Monoxid de carbon (CO)

Monoxidul de carbon (CO) este un gaz incolor şi inodor, care poate

ucide oamenii în câteva minute la o concentraţie de 5000 ppm.

CO + Hb COHb

(Hemoglobină) (Carboxyhemoglobină)

Hb are o afinitate mai mare pentru CO decât oxigen (O2). Formarea

de carboxyhemoglobină (COHb) privează în mod eficient organismul

Page 87: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

87

de O2. Niveluri de COHb de 5-10% vor provoca deficienţe vizuale, iar

dexteritatea manuală şi capacitatea de a învăţa se înrăutăţesc. O

concentraţie de 20 ppm de CO pentru 8 ore va duce la un nivel COHb

de 2,8%. La niveluri de COHb de 2,5-3%, persoanele cu boli de

inimă nu sunt capabile să efectueze anumite exerciţii. Concentraţia

medie de CO inhalat din fumul de ţigară este 200-400 ppm.

D. Poluanţi atmosferici periculoşi (PAP)

În general, expunerea la poluanţi atmosferici periculoşi (PAP) sau

aerul toxic la locul de muncă este mai gravă decât în aerul

înconjurător. Azbest, arsenic, benzen, emisiile cuptoarelor de cocs şi

radionuclizi sunt cancerigeni sau cauzează cancerul. Beriliul provoacă

boli pulmonare şi afectează, de asemenea, ficatul, splina, rinichii şi

ganglionii limfatici. Mercurul atacă creierului, rinichii şi intestinele.

E. Plumb (Pb)

Plumbul (Pb) este o otravă cumulativă. Este inhalat şi ingerat din

alimente şi apă. Primele simptome ale otrăvirii cu plumb este o

uşoară anemie (deficit de celule roşii în sânge). Expunerea cronică la

Pb poate duce la leziuni ale creierului caracterizate prin convulsii,

incompetenţă mentală, comportament agresiv foarte activ, slăbiciune

a muşchilor extensori la mâini şi picioare sau posibilă paralizie. Pb

atmosferic apare ca particule. Dimensiunea variază între 0.16-0,43

µm.

F. Dioxid de azot (NO2)

Dioxidul de azot (NO2) este un gaz maro-roşcat în formă

concentrată. La o concentraţie mai mică, are tentă de galben

maroniu. Expunerea la o concentraţie de NO2 peste 5 ppm pentru

Page 88: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

88

15 minute va provoca tuse şi iritaţii ale tractului respirator. La 5

ppm, NO2 are un miros dulceag înţepător. Concentraţia medie de

NO2 în fumul de tutun este de aproximativ 5 ppm. La o concentraţie

de 0,10 ppm, NO2 va determina o uşoară creştere a bolilor

respiratorii şi scăderea funcţiei pulmonare.

G. Oxidanţi fotochimici

Oxidanţii fotochimici includ nitratul de peroxiacetil (PAN), acroleină,

nitraţii de peroxid benzoic (PBzN), aldehidele şi NOx, oxidantul

principal fiind O3 (folosit ca indicator al cantităţii totale de oxidant

prezent). Concentraţia peste 0,1 ppm rezultă în iritarea ochilor. La o

concentraţie de 0,3 ppm, apare tusea şi creşte disconfortul.

H. Pulberea (PM10)

Pulberea (PM10) este formată din particule cu un diametru

aerodinamic mai mic de 10 µm. Un nivel ridicat de PM10 creşte riscul

de moarte, probleme respiratorii, cardiovasculare, moarte prin

cancer, pneumonie, pierderea funcţiei pulmonare, internare în spital

şi astm. Unele cercetări au evidenţiat că particulele mai mici de 2,5

µm au o contribuţie majoră la accelerarea ratelor de deces în oraşele

poluate.

IV.7.2 EFECTUL ASUPRA VEGETAŢIEI

Frunza este indicatorul principal al efectului poluării aerului asupra

unei plante. Figura 4.10 prezintă o secţiune transversală printr-o

frunză matură constând din 3 sisteme de ţesut primar: epiderma,

mezofil şi sistemul vascular (vene). Deschiderea din partea inferioară

a frunzei este numită stoma. Mezofilul include parenchimul palisadic

Page 89: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

89

şi parenchimul spongios care conţin cloroplastele, centrul de

alimentare al plantei. Celulele epiteliale reglementează trecerea

gazelor şi a vaporilor de apă din şi în frunză.

Ozonul (O3) răneşte celula palisadă. Cloroplastul se condensează şi

pereţii celulei se prăbuşesc ducând la formarea de pete roşii-maronii

şi pete albe. Rănirea cu O3 se produce în mijlocul zilei în zilele

însorite. Celulele epiteliale sunt mai predispuse să fie deschise,

permiţând astfel emisiilor să intre în frunză.

Dioxidul de azot (NO2) şi dioxidul de sulf (SO2) pot inhiba

dezvoltarea plantei la o concentraţie scăzută şi produce necroza în

concentraţii mai ridicate (pătarea suprafeţei ca urmare a pierderii de

protoplasmă, cunoscută ca plasmoliză).

Figura 4.10.

Secţiune transversală printr-o frunză matură

Page 90: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

90

Reducerea suprafeţei (frunzei) rezultă într-o creştere mai mică şi

fructe mici. Acest lucru poate duce la reducerea veniturilor

fermierilor. Depunerea de fluor pe plante le va deteriora. Animale

erbivore pot acumula un exces de fluor care le pătează dinţii şi îi face

să cadă.

IV.7.3 EFECTUL ASUPRA MATERIALELOR

Pulberea (PS) poate deteriora materialele prin murdărirea

îmbrăcămintei şi textilelor, corodarea metalelor, erodarea

suprafeţelor construcţiilor şi decolorarea şi distrugerea suprafeţelor

vopsite. De exemplu, la o concentraţie de PM între 130 şi 180 pm /

m3 şi în prezenţa dioxidului de sulf (SO 2) şi umezeală, coroziunea

panourilor de oţel şi zinc este de 3 până la 4 ori mai mare în zone în

comparaţie cu nivelul de particule de fond de 60 pm / m3.

IV.8. EPUIZAREA OZONULUI

Ozonul formează un strat în stratosferă (de la 20 la 40 km şi în sus),

care absoarbe radiaţiile ultraviolete solare periculoase (UV) la

intrarea în atmosfera Pământului. O cantitate mică de UV oferă bronz

pielii vara, dar prea multe UV pot provoca cancer de piele. Oxigenul

absoarbe, de asemenea, UV, dar numai în cadrul unei benzi înguste

centrată la o lungime de undă de 0,2 pm. M se referă la orice

organism terţ (de obicei N2 ).

Ozon în atmosfera superioară este atunci când oxigenul reacţionează

cu energia luminii (hv):

O2 + hv O + O

O2 + O O3

Energia luminii distruge, de asemenea, ozonul:

Page 91: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

91

O3 + hv O2 + O

Acesta este mecanismul prin care ozonul împiedică radiaţiile

ultraviolete să ajungă pe suprafaţa pământului.

Produsele chimice care distrug stratul de ozon provin în principal din

clorofluorocarburi (CF2 Cl2 şi CFCl3 - De multe ori abreviat ca CFC)

folosite într-o gamă de produse de la frigidere la spume moi şi

solvenţi de curăţare şi de haloni, utilizate pentru stingerea

incendiilor. Când CFC-urile sunt introduse în straturile superioare ale

atmosferei, ozonul este distrus.

În primul rând, CFC reacţionează cu energia luminii pentru a elibera

un atom de clor. O formă de CFC reacţionează după cum urmează:

CCl3F + hv CCl2F + Cl

Clorul atomic acţionează ca un catalizator accelerând distrugerea

ozonului:

Cl + O3 ClO + O2

ClO + O Cl + O2

Aspectele înfricoşătoare ale acestei serii de reacţii sunt că atomul de

clor elimină ozonul din sistem, şi că acesta este continuu reciclat

pentru a converti mai mult ozon în oxigen. Accelerarea epuizării

stratului de ozon va avea consecinţe grave asupra celor mai multe

lucruri vii de pe pământ. Pentru o epuizare cu 10% a stratului de

ozon, ne putem aştepta la creşterea cu 20% a radiaţiilor UV care

ajung la sol în lungimi de undă dăunătoare pentru viaţă.

Această radiaţie poate provoca modificarea structurii genetice,

modifică sistemul imunitar, distruge culturile, perturbă lanţul trofic

marin, creşte efectul de seră prin afectarea capacităţii de absorbţie a

Page 92: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

92

dioxidului de carbon de planctonul din oceane şi creşte incidenţa

cancerului de piele. Figura 4.11 arată cum viaţa pe pământ va fi

afectată de creşterea radiaţiilor UV-B şi schimbările climei cauzate de

epuizarea stratului de ozon.

În octombrie 1988, un grup de lucru al Protocolului de la Montreal

privind substanţele care epuizează stratul de ozon au stabilit patru

(4) comisii de revizuire pentru a pune în aplicare articolul 6 din

protocol. Acestea au acoperit aspectele ştiinţifice, de mediu, tehnice

şi economice ale epuizării stratului de ozon. Principalele concluzii la

care au ajuns comisiile au fost publicate şi distribuite în 1990 de

către Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), care

acţionează ca un secretariat al Protocolului.

Figura 4.11. Schema logică cu privire la modul în care viaţa pe pământ va fi afectată de

creşterea radiaţiilor UV-B şi de schimbările climei cauzate de epuizarea stratului de ozon.

(Sursă: Khan, 2004)

Page 93: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

93

(Sursă: Khan, 2004)

În primăvara anului 1989, optzeci de ţări s-au întâlnit la Helsinki,

Finlanda pentru a accesa noile informaţii. Delegaţii şi-au dat

consimţământul privind „Declaraţia de la Helsinki” cu cinci puncte:

1. Toate s-au alăturat Convenţiei de la Viena din 1985 privind

protecţia stratului de ozon şi respectarea Protocolul de la

Montreal.

2. Eliminarea treptată a producţiei şi consumului de CFC care

diminuează stratul de ozon nu mai târziu de anul 2000.

3. Eliminarea treptată a producţiei şi consumul cât mai curând

posibil a halonilor şi a produselor chimice ca tetraclorura de

carbon şi metil cloroform care contribuie, de asemenea, la

epuizarea stratului de ozon.

4. S-au angajat la dezvoltarea accelerată a substanţelor

chimice şi a tehnologiilor alternative acceptabile din punct

de vedere ecologic.

5. Să furnizeze informaţii relevante din punct de vedere

ştiinţific, rezultatele cercetărilor şi formarea disponibilă

ţărilor în curs de dezvoltare.

CONCLUZIILE PROTOCOLULUI DE LA MONREAL Începând cu 1991, şi cel puţin la fiecare 4 ani după aceea, părţile vor accesa măsurile de control prevăzute la articolul 2, pe baza informaţiilor ştiinţifice, de mediu, tehnice şi economice disponibile. Cel puţin o dată la un an, părţile vor convoca comisiile adecvate cu experţi calificaţi în domeniile menţionate şi vor determina componenţa şi mandatul unor astfel de comisii. În termen de un an de la convocare, comisia va raporta concluziile, prin intermediul secretariatului, părţilor

Articolul 6, Protocolul de la Montreal

Page 94: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

94

Punerea în aplicare a Protocolului de la Montreal pare a funcţiona.

Utilizarea de CFC-uri a fost redusă cu până la 1/10 din nivelurile din

1990. Cantitatea totală de clor troposferic din clorocarburi de lungă

şi de scurtă durată a fost cu aproximativ 5% mai mică în 2000,

comparativ cu apogeul din 1992-1994.

IV. 9. PLOAIA ACIDĂ

Ploaia care cade printr-o atmosferă complet nepoluată va ajunge pe

Pământ cu un pH de aproximativ 5,6. Aceasta se datorează faptului

că dioxidul de carbon din atmosferă reacţionează cu apa de ploaie

prin aceste reacţii:

CO2 + H2O H2CO3 H+ + HCO3-

Această cantitate mică de aciditate este suficientă pentru a se

dizolva şi a fi la dispoziţia vieţii vegetale şi animale; dar nu este

suficient de acidă pentru a provoca daune. Substanţele atmosferice

din erupţii vulcanice, incendiile forestiere şi alte fenomene naturale

similare contribuie, de asemenea, la sursele naturale de aciditate în

ploaie, dar nu sunt suficient de acide pentru a distruge plantele şi

animalele.

Ploaia acidă este definită ca orice tip de precipitaţie cu un pH sub

5,6. Ploaia acidă a fost asociată cu oxizii de sulf (SOX ); în principal

dioxid de sulf (SO2) şi într-o măsură mai mică, trioxid de sulf (SO3) şi

oxizii de azot (NOX) în principal oxidul de azot (NO) şi dioxidul de

azot (NO2) care se combină cu oxigenul pentru a forma dioxid de sulf

Page 95: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

95

şi oxizi de azot. Aceste gaze reacţionează cu apa pentru a forma acid

sulfuric şi azotic, care sunt solubile şi cad cu ploaia.

Figura 4.12. Fenomenul de ploaie acidă:

1 – Particule și gaze acide, 2 – Ninsoare acidă, 3 – Ploaie acidă

Sursele majore ale ploilor acide sunt din surse umane, cum ar fi

fabricile industriale şi generatoare de energie, maşini de transport şi

industrii agricole (amoniac pentru îngrăşăminte). Gazele pot fi

transportate sute de mile în atmosferă înainte de a fi transformate în

acizi şi depozitate.

Ploile acide industriale reprezintă o problemă majoră în China,

Europa de Est, Rusia şi zonele pe direcţia vântului din jurul lor.

Aceste zone ard, de asemenea, cărbune care conţine sulf pentru a

genera energie electrică şi termică.

Page 96: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

96

În faza gazoasă dioxidul de sulf este oxidat prin reacţia cu radicali

hidroxili printr-o reacţie tri-moleculară:

care este urmată de

În prezenţa apei, trioxidul de sulf este transformat rapid în acid

sulfuric:

Acidul azotic este format prin reacţia OH cu dioxid de azot:

Dioxidul de sulf se dizolvă în apă, apoi hidrolizează într-o serie de

reacţii de echilibru:

Posibilele efecte ale ploii acide sunt legate de aciditatea asupra vieţii

acvatice, deteriorarea culturilor şi pădurilor, precum şi deteriorarea

materialelor de construcţii. Valori mai mici ale pH-ului pot afecta

peştii în mod direct prin interferarea cu ciclurile lor de reproducere

sau prin eliberarea de aluminiu insolubil (Al), care este toxic. La un

pH mai mic decât 5, cele mai multe ouă de peşte nu vor ecloza, iar

un pH mai mic poate ucide peştele adult. Pe măsură ce lacurile devin

mai acide, biodiversitatea este redusă.

-23

-3

-322

2222

SOHHSOHSOHOHSO

OHSOOH)(SO

+⇔

+⇔⋅

⋅⇔+

+

+

g

MHOSOMOHSO 22 +⋅→+⋅+

3222 SOHOOHOSO +→+⋅ ⋅

M+→++ 4223 SOHMOHSO

MHNOMOHNO 32 +→+⋅+

Page 97: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

97

Ploile acide extrag, de asemenea, calciul (Ca) şi magneziul (Mg) din

sol, reducând astfel raportul molar de Ca /Al care la rândul său,

favorizează absorbţia Al prin rădăcinile fine care în cele din urmă

duce la deteriorarea lor.

Ploile acide pot afecta anumite materiale de construcţii şi

monumente istorice din cauza reacţiilor chimice între acidul sulfuric

şi compuşii de calciu din pietre (calcar, gresie, marmură şi granit)

creând gips ce se exfoliază.

Substanţele toxice eliberate din cauza formelor de ploaie acidă

prezintă cea mai mare ameninţare pentru oameni. Cupru mobilizat s-

a descoperit în focarele de diaree în rândul copiilor mici, iar rezervele

de apă care au fost contaminate cu aluminiu s-a descoperit că

provoacă Alzheimer.

În 1980, Congresul SUA a autorizat un studiu de 10 ani pentru a

evalua cauzele şi efectele depunerilor acide. Acest studiu a fost

intitulat Programul naţional de evaluare a precipitaţiilor acide

(NAPAP). În septembrie, NAPAP a lansat un raport interimar care a

indicat faptul că precipitaţiile acide par să nu aibă efecte măsurabile

şi coerente cu privire la culturi, răsaduri de copaci sau sănătatea

umană şi că un procent mic de lacuri din SUA se confruntă cu valori

ale pH-ului mai mici de 5. În 1992, NAPAP a raportat Congresului că

nu mai există nicio dovadă că declinul pe scară largă a speciilor de

copaci din păduri cauzează depunerile acide.

Page 98: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

98

Aerul pur este un amestec de gaze, care conţine;

78.0% azot

20.1% oxigen

0.9% argon

0.03% dioxid de carbon

0.002% neon

0.0005% heliu

Page 99: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

99

V. POLUAREA SOLULUI _____________________________________

V.1. INTRODUCERE

Solul este reprezentat prin partea superficiala a scoartei terestre si

s-a format din fondul mineral al acesteia, ca urmare a unui complex

de procese mecanice, fizice, chimice si biologice desfasurate pe lungi

perioade de timp. Grosimea medie a solului'este apreciata la circa 1,5

m reprezentând 0,0037% din grosimea medie a scoartei terestre, care

este de 40 km.

Solul este un factor ecologic important pentru ca:

. se afla în strânsa corelatie cu clima unei regiuni prin configuratia,

natura si structura lui;

. de calitatea lui depinde formarea si protectia surselor de apa

subterane si de suprafata;

. determina cresterea si dezvo 20120f522u ltarea vegetatiei,

influentând astfel în mod indirect alimentatia omului;

. are un rol hotarâtor în amplasarea localitatilor, asigurarea

conditiilor optime de constructie a locuintelor, de dezvoltare

sociala si economiica a asezarilor umane.

V.2. Poluantii solului

Poluarea solului este cauzata de:

pulberi si gaze nocive din atmosfera, dizolvate de ploaie

si întoarse în sol;

Page 100: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

100

apele de infiltratie care impregneaza solul cu poluanti si îi

antreneaza în adâncime;

râurile poluate care infesteaza suprafetele irigate si

inundate;

deseurile industriale sau menajere depozitate

necorespunzator;

pesticidele si îngrasamintele chimice folosite în agricultura.

Principalii poluanti ai solului sunt:

a) reziduuri solide:

• steril de mina sau de cariera;

• minereuri eprelucrabile;

• reziduuri de la prelucrarea minereurilor sau a carbunilor,

aflate în iazuri de decantare;

• zguri metalurgice rezultate de la procesele pirometalurgice;

• namoluri si slamuri rezultate de la procesele

hidrometalurgice;

• cenusi si zguri de la termocentrale cu combustibil solid

(carbune);

• pulberi si prafuri rezultate din industria miniera;

• plumb depus, provenit din gazele de esapament ale

autovehiculelor;

• pulberi sedimentabile rezultate din industria metalurgic

a (oxizi ai metalelor grele Zn, Cd, Cu, Pb, etc.);

• deseuri si reziduuri menajere;

• pesticide;

• îngrasaminte chimice;

• gunoaie orasenesti (automobile abandonate, aparate

electronice, ambalaje, ziare, carti, haine, încaltaminte, resturi

alimentare, cladiri demolate, mobile, cadavre de animale etc.);

Page 101: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

101

b) reziduuri lichide:

• apele de mina si de cariere;

• ape din zacaminte petroliere;

• ape reziduale din instalatii de preparare a minereurilor si

carbunilor;

• ape reziduale de la rafinarii si produse petroliere raspândite

pe sol;

• ape reziduale din procese pirometalurgice si

hidrometalurgice;

• precipitatii naturale care au dizolvat acizi;

c) reziduuri gazoase:

• gaze rezultate din activitatea industriei miniere: COx, SOx,

HxS, aerosoli etc.;

• gaze naturale (metan, etan, propan, butan etc.) scurse

din conducte îngropate;

• fenoli, cianuri, produse petroliere gazoase etc.;

d) antrenari de pulberi cu reziduuri gazoase:

• compusi sub forma de oxizi, sulfati, silicati ai urmatoarelor

metale: Pb, Cu, Zn, Hg, Cd.

V.3. Surse de poluare a solului

Principalele surse de poluare a solului sunt reziduurile. Data fiind

marea lor heterogenitate în functie de gradul de dezvoltare

economica si sociala a colectivitatilor, de obiceiurile si traditiile

Page 102: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

102

populatiei etc., o clasificare a reziduurilor este dificil de facut.

Ţinând seama de provenienta lor pot fi clasificate în:

V.4. Factori care influenteaza echilibrul ecologic

• reziduuri menajere - rezultate din activitatea zilnica a

oamenilor în locuinte si localuri publice, din care fac parte

cele mai diverse resturi alimentare, cenusa, sticla, tesaturi,

ambalaje, cutii de conserve, materiale plastice etc. In

zonele dezvoltate cantitatea de reziduuri menajere este de

aproximativ 2 kg pe cap de locuitor pe zi;

• reziduuri industriale - provin din diverse procese tehnologice

si pot fi formate din materii brute, finite sau intermediare si au

o compozitie foarte variata în functie de ramura industriala si de

tehnologia utilizata;

• reziduuri agrozootehnice - provin de la cresterea si îngrijirea

animalelor, din agricultura si sunt formate din substante

organice putrescibile, substante chimice utilizate în hrana

sau îngrijirea animalelor (biostimulatori, insecticide, erbicide,

fungicide etc.), microorganisme;

• reziduuri radioactive - sunt formate din diversi izotopi

radioactivi utilizati în activitatea industriala, agricola,

zootehnica, medicala, cercetare stiintifica etc.

V.5. Influenta poluantilor solului asupra mediului

Reziduurile solide ocupa suprafete mari de teren pentru instalarea

haldelor

Page 103: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

103

având ca efect acumularea unei mase sordide, urâtirea peisajului,

poluarea aerului si a apelor subterane, împiedicarea folosirii solului.

Haldele de cenusi si zguri din industria metalelor neferoase contin

urme de metale grele toxice (Cu, Zn, Cd, Pb), SO2 si As. Pulberile si

praful acopera cu depozite eoliene regiunea învecinata exploatarilor si

înabuse vegetatia.

Reziduurile lichide impurifica solul prin infiltrarea apelor poluate care

se epureaza partial depunând elemente nocive în sol. Apele

reziduale infiltrate, produc modificari importante la suprafata si în

apropierea imediata a suprafetei (continutul chimic, pH-ul, fertilitatea

solului) schimbând astfel în mod nefavorabil mediul de dezvoltare al

florei si faunei. Petrolul si apele de la rafinarii afecteaza suprafata

solului pe care se raspândesc si pânza de ape freatice în care

seinfiltreaza. Reziduurile petroliere au persistenta îndelungata si

degradeaza solul pentru perioade lungi.

lazurile de decantare ocupa suprafete mari, reziduurile minerale

si substantele toxice depuse în ele pe sol sunt greu si foarte putin

degradabile de microorganisme, iar solul prin dizolvare se degradeaza

imediat si ireversibil.

V.6. Modul de dispersie a poluantilor solului

Solul poate fi poluat:

Direct:

o prin deversari de deseuri pe terenuri;

o din îngrasamintele si pesticidele aruncate pe terenurile

agricole;

Page 104: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

104

Indirect:

o prin depunerea agentilor poluanti evacuati initial în

atmosfera;

o apa ploilor contaminate cu agenti poluanti spalati din

atmosfera

contaminata;

o transportul agentilor poluanti de vânt de pe un loc pe

altul;

o infiltrarea prin sol a apelor contaminate.

Solurile cele mai contaminate se afla în preajma surselor de poluare.

Pe masura ce înaltimea cosurilor de evacuare a gazelor poluante

creste, contaminarea terenurilor din imediata apropiere a sursei de

poluare scade ca nivel de contaminare, dar regiunea contaminata se

va extinde în suprafata

Nivelul contaminarii solului depinde si de regimul ploilor. Acestea

spala atmosfera de agentii poluanti si îi depun pe sol, dar în acelasi

timp spala si solul, ajutând la vehicularea agentilor poluanti spre

emisari; ploile favorizeaza si contaminarea în adâncime a solului.

Umiditatea solului influenteaza persistenta agentilor poluanti în sol

pentru ca îi înlocuieste în spatiile dintre granulele din sol si îi aduce la

suprafata, unde se evapora mai repede.

Poluarea solului depinde si de vegetatia care îl acopera si de natura

însasi a solului. Acest lucru este foarte important pentru urmarirea

persistentei pesticidelor si îngrasamintelor artificiale pe terenurile

agricole, ele trebuie sa ramâna cât mai bine fixate în sol. în realitate, o

parte din ele este luata de vânt, alta este spalata de ploi, iar restul se

Page 105: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

105

descompune în timp, datorita oxidarii în aer sau actiunii enzimelor

secretate de bacteriile din sol. Pentru a micsora riscul poluarii

mediului cu pesticide si îngrasaminte acestea trebuie administrate în

cantitati rezonabile si în perioadele de dezvoltare a plantelor, când

acestea sunt capabile sa le asimileze cu maximum de profit.

Solul poate fi contaminat si în mod natural, prin prezenta excesiva a

unor microelemente (ex. seleniu), care dau intoxicatii în regnul

animal sau prin prezenta unor plante direct otravitoare care,

introduse în lantul alimentar, au efecte vatamatoare la animale.

O particularitate deosebita a solului o constituie autopurificarea lui.

Acest lucru se realizeaza datorita prezentei în sol a unui mare numar

de microorganisme care contribuie la degradarea reziduurilor si la

distrugerea germenilor patogeni. Alti factori care contribuie la

autopurificare sunt: temperatura scazuta, umiditatea redusa din

straturile superficiale ale solului, lipsa suportului de hrana,

prezenta germenilor proprii solului (care formeaza flora denumita

telurica) etc.

Întrucât deplasarea pesticidelor si a îngrasamintelor din locul pe care

au fost administrate mediului constituie un risc grav de poluare a

mediului, s-au încercat metode pentru marirea persistentei lor prin

aditivi chimici.

Spre exemplu persistenta heptaclorului în sol a fost marita:

- cu 18% prin adaus de ulei lubrefiant mineral

- cu 52% prin adaus de rasina de Piccopale ;

- cu 30% prin adaus de polistiren alchilat ;

Page 106: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

106

- cu 29% prin adaus de plastifiant aromatic.

- Cu 21% prin adaus de fractiuni grele aromatice din petrol.

Experienta a aratat ca persistenta pesticidelor mai depinde si de

natura solului : ea este mai mica în solurile cu continut anorganic

mai bogat (nisipuri, argile) decât în substante organice.

Într-o oarecare masura poluarea solului depinde si de vegetatia care

îl acopera, precum si de natura însasi a solului. Lucrul acesta este

foarte important pentru urmarirea persistentei pesticidelor si

îngrasamintelor artificiale pe terenurile agricole. Interesul econamic

si de protejare a mediului cere ca atât ingrasamintele cât si

pesticidele sa ramâna cât mai bine fixate în sol. În realitate, o parte

din ele este luata de vânt, alta este spalata de ploi, iar restul se

descompune în timp, datorita oxidarii în aer sau actiunii enzimelor

secretate de bacteriile din sol.

Page 107: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

107

VI. POLUAREA FONICA _____________________________________

VI.1. INTRODUCERE Sunetul este forma cea mai puţin recunoscută de poluare şi ca atare

este cea mai puţin reglementată, în ciuda faptului că legile de control

al nivelului de zgomot sunt acum implementate. Mulţi dintre noi

suntem expuşi la niveluri ridicate de zgomot în timp ce suntem la

locul de muncă, călătorim, facem cumpărături, când există zgomot

produs de trafic, aparate de uz casnic sau mai ales dacă locuim în

apartamente construite prost sau în mansarde. Zgomotul poate

proveni de asemenea de la vecini.

În general, zgomotul poate fi definit ca un ansamblu de semnalele

nedorite. Pentru a fi mai specifici, zgomotul este definit ca sunet

nedorite. Prin urmare, zgomotul poate fi considerat ca sunetul

nepotrivit la locul nepotrivit şi la un moment nepotrivit. Termenul

"nedorit" poate fi uneori subiectiv pentru că sunetul nedorit de unii

poate fi plăcut altora, de exemplu muzica tare. Unii oameni îl pot

găsi tolerabil, în timp ce alţii l-ar putea găsi enervant.

Zgomotul involuntar este de zgomotul care poate fi evitat. Un

exemplu de zgomot involuntar este zgomotul produs într-o zonă

aglomerată ca un stadion plin. Zgomotul voluntar este zgomot care

poate fi tolerat şi persoana afectată este de obicei compensată. De

exemplu, cei care lucrează la aeroport trebuie să tolereze zgomotul

produs de aeronave. Ca atare, aceştia sunt compensaţi, de obicei, cu

salarii mai mari.

Page 108: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

108

VI.2. EFECTUL ZGOMOTULUI

Recunoaşterea zgomotului ca risc grav pentru sănătate sau ca efect

negativ asupra mediului este o viziune destul de recentă. În ţările

industrializate, zgomotul este din ce în ce mai mult considerat ca

efect negativ asupra mediului. Zgomotului reduce "calitatea vieţii".

Acesta poate interfera cu comunicarea umană şi somn. Zgomotul

poate reduce valoarea proprietăţilor, de ex. locaţiile apropiate

aeroporturilor, autostrăzilor sau drumurilor aglomerate şi fabricilor.

De asemenea, zgomotul poate avea efecte fiziologice şi psihologice.

Zgomotele extrem de tari şi bruşte provoacă dureri şi pot provoca

surditate temporară sau o deteriorare permanentă a auzului.

Nivelurile de zgomot ridicat de durată suficientă pot duce la

pierderea temporară sau permanentă a auzului. Expunerea

prelungită la zgomotele care nu sunt extrem de puternice poate

afecta auzul într-o anumită măsură.

Nivele periculoase de zgomot provin din activităţi industriale.

Zgomotul din mediu cum ar fi zgomotul traficului poate interfera cu

comunicarea, poate duce la tulburări de somn şi poate interfera cu

capacitatea de a efectua sarcini complexe.

Următorul tabel arată unele surse de poluare fonică şi decibelii

produşi. Aceste sunete pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului.

Page 109: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

109

Tabelul 6.1.

Sursele de poluare fonică care pot fi dăunătoare sănătăţii

Decibel (dB)

Sunet conex

130 – 140 Motor cu reacţie la 300 m.

120 Tunet puternic Claxon de maşină la 10 m.

110 Boxe de club de noapte la 10 m.

Concert rock Maşină de găurit pneumatică

100 Ferăstrău cu lanţ Maşină de tuns iarba

90 Uscător de păr

80 Interior maşină mică

Birou zgomotos Ceas cu alarmă la 5 m.

VI.2.1. SURSE DE POLUARE FONICĂ

Zgomotul poate fi emis de:

i) o sursă punctiformă, (de ex. un ventilator electric)

ii) o sursă distribuită (de ex. stadionul)

iii) o sursă liniară (de ex. un tren în mişcare)

Poluarea fonică provine de la:

i) zgomot din trafic (sursa principală)

ii) activităţi industriale

iii) activităţi de construcţii

iv) activităţi sportive şi cu public numeros, etc.

Page 110: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

110

Figura 6.1.

Traficul este o contribuţie majora la producerea zgomotului

VI.2.2. PROPRIETĂŢILE FIZICE ALE SUNETULUI

O undă sonoră este orice perturbare ce se propagă într-un mediu

elastic, care poate fi sub formă gazoasă, lichidă sau solidă. Dacă

zgomotul se răspândeşte prin aer, este numit aeropurtat. Dacă

sunetul este produs de vibraţiile dintre structuri, acesta este

propagat de structură. Zgomotul propagat de structură se produce

atunci când elementele structurii sunt în contact direct cu sursa de

zgomot. În aer, la 20°C, la nivelul mării unda sonoră se deplasează

cu aproximativ 340 m/s. Undele sonore sunt caracterizate de

frecvenţe, amplitudini şi faze.

Lungimea de undă, λ este formulată ca:

f

cλ [6.1]

Page 111: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

111

unde c este viteza sunetului. Calitatea unui sunet este determinată

de frecvenţa sa. Pentru persoanele cu auz bun, domeniul audibil de

frecvenţe este în mod normal cuprins între 20 Hz si 20000 Hz. În

cazul problemelor de control practic al zgomotului, este posibil să se

ia în considerare o gamă destul de îngustă de frecvenţă, să spunem

de la 50 Hz la 10.000 Hz. Sunetul care are o frecvenţă mai mică de

20 Hz este numit infrasunet şi cel peste 20000 Hz este numit

ultrasunet. Pentru o singură frecvenţă, rădăcina pătrată medie a

presiunii (Prms) definită ca PMax/2 este folosită în măsurarea presiunii

sunetului.

Cu toate acestea, majoritatea sunetelor nu sunt valuri sinusoidale

simple. Acestea variază atât ca frecvenţă cât şi ca amplitudine în

timp. Pentru a cuantifica amploarea lor în timpul măsurat T,

presiunea sunetului r.m.s. este dată de:

2/1T

0

2rms (t)dtP

T

1P

[6.2]

Deoarece zgomotul în general este compus dintr-un număr mare de

frecvenţe combinate în faze aleatoare, caracteristicile fazei în general

nu sunt importante şi pot fi ignorate.

VI.2.3. PUTERE ŞI INTENSITATEA ACUSTICĂ

Rata la care energia este transmisă de unda sonoră se numeşte

putere acustică, W (waţi). Intensitatea maximă a sunetului, I(w/m2)

este definită ca putere acustică medie pe unitatea de suprafaţă

perpendiculară pe direcţia de propagare a unui sunet. Puterea, W,

radiată de orice sursă acustică poate fi scrisă ca:

Page 112: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

112

A

dA IW [6.3]

unde: A (m2) I este suprafaţa . Pentru o sursă punctiformă, zgomotul

este nondirecţional şi se poate presupune că este o sursă de sunet

sferică.

Pentru o sursă de sunet sferică, intensităţile sunetului în toate

punctele de pe suprafaţa imaginară a sferei sunt egale. Intensitatea

acustică la o distanţă r (m) de centrul acustic al unei surse sferice de

sunet este:

24π

WI

r [6.4]

În mod similar, pentru o sursă liniară, se poate presupune că sursa

este cilindrică. Intensităţile maxime ale sunetului pe toate punctele

de pe o sursă de sunet cu suprafaţă imaginară cilindrică, sunt date

ca:

rl

WI

4 [6.5]

Unde l este lungimea cilindrului şi r este distanţa de la axa acustică a

sursei cilindrice până la suprafaţă imaginară cilindrică.

Într-un mediu în care nu există suprafeţe de reflexie, presiunea

sunetului r.m.s, Prms, în orice punct de mişcare liberă (plană,

cilindrică, sferică, etc.) a undei este legată de I prin:

c ρ

WI [6.6]

unde ρ este densitatea mediului, kg/m 3 (aer = 1185 kg/m3 la 20 °C

la STP.)

Page 113: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

113

VI.2.4. DECIBEL

Urechea umană este capabilă să perceapă o gamă enormă de

presiuni ale sunetului. Raportul între presiune acustică cea mai slabă

(20 μPa) şi presiunea cea mai mare de sunet care nu provoacă

durere este 1013 sau mai mult pentru oamenii normali. Prin urmare,

presiunea sunetului pe scala liniară este un mod incomod de a

reprezenta aceste valori. Este mai convenabil să se utilizeze scara

logaritmică. O cantitate de referinţă corespunzătoare este necesară.

Nivelul de presiune acustică, L p este definit ca

ref

2

rms2

10P P

PlogL (unitate: Bel) [6.7]

sau,

ref

2

rms2

10P P

Plog10L (unitate: dB) [6.8]

Factorul 10 este introdus în ecuaţia [2-8] pentru a evita o scară care

este prea comprimată. P REF este considerată de obicei 20 μPa.

Nivelul de putere acustică, L w este definit ca

ref

10W W

Wlog10L (unitate: dB) [6.9]

unde: Wref = 10-12 Watt şi intensitatea sunetului, LI este dat ca

ref

10I I

Ilog10L (unitate: dB) [6.10]

unde: Iref = 10-12 Watt/m2.

Page 114: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

114

VI.3. TĂRIA SUNETELOR

Tăria sunetelor este percepţia unei persoane a puterii sunetului.

Poartă atât nivelul de presiune acustică cât şi frecvenţa. Aceasta

urmează variaţia sensibilităţii urechii cu ajutorul frecvenţei. Din acest

motiv, măsurarea SPL în dB nu este o măsură foarte precisă a tăriei

sonore.

Urechea nu este la fel de sensibilă la toate frecvenţele. Sunetul

captat de ureche este analizat continuu din punctul de vedere al

frecvenţei de melcul membranos. Acesta acţionează ca nişte filtre de

bandă îngustă. Urechea este foarte sensibilă la sunetele cuprinse

între 1000 Hz şi 5000 Hz. Unităţile de măsură utilizate pentru a

determina tăria sunetului sunt numite foni.

Deoarece urechea este foarte sensibilă la frecvenţele din intervalul 1-

5 Hz, sunetul este considerat mult mai tare decât unul la acelaşi SPL

la alte frecvenţe. Pentru a compensa sensibilitatea dependentă de

frecvenţă a urechii, sonometrele sunt proiectate să cuantifice acest

comportament al urechii prin încorporarea reţelelor electronice

"ponderate". Reţeua ponderată A este cea mai importantă reţea.

Unitatea de măsură este dBA. Cu toate acestea, dBA este o cifră de

evaluare singulară. Ea nu oferă informaţii privind frecvenţa unei

surse de zgomot.

VI.4. MĂSURAREA ZGOMOTULUI

VI.4.1. SONOMETRUL

Sonometrele sunt folosite pentru a măsura nivelul de presiune

acustică. Sonometrele sunt clasificate după cum urmează:

Page 115: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

115

Tabelul 6.2. Clasificarea sonometrului

Tip

Utilizare

Precizie (dB)

0 Pentru situaţii de referinţă în laborator. Indisponibil

1 Clasa de precizie, utilizat pentru măsurători precise pe teren. 0,7

2 Clasa industrială, pentru lucrări de sondaj non-critice. 1,5

Grad sondaj şi indicatorii de nivel sunet cu costuri reduse. 2,5

(Sursă: Institutul Naţional American de Standardizare)

Toleranţele constructive pentru diferite funcţii ale sistemului

instrumentului sunt specificate în publicaţiile IEC 60651 şi IEC 60804

ale Comitetului Internaţional de Electrotehnică (IEC) şi în

standardele naţionale similare, cum ar fi: BS 5969 şi BS6698. Este

recomandat ca tipul I de instrumente să fie utilizat pentru măsurători

industriale şi pentru măsurători de mediu legate de legislaţie. Un nou

IEC 61672 va înlocui standardele de mai sus. O schimbare majoră

este abolirea sonometrului de tip 3.

În practică, sunetul este rareori constant ca nivel. Fluctuaţiile

nivelului sunt comune şi variaţiile pot fi uneori destul de mari. Pentru

a face faţă acestui fenomen, sonometrul este prevăzut cu 2 tipuri de

răspuns:

i) 'rapid' are o constantă de timp de 100 ms, aproximativ

răspunsul urechii.

ii) 'lent' are o constantă de timp de 1 s, util pentru determinarea

nivelului mediu atunci când sunetul măsurat fluctuează în mod

continuu şi violent.

Page 116: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

116

Figura 6.2. Sonometru

Figura 6.3. Dozimetru

VI.4.2 DOZIMETRU

Dozimetrele sunt instrumente portabile, care pot fi purtate de

lucrători însoţindu-i pe parcursul misiunilor lor normale de lucru. Este

potrivit pentru lucrătorii care circulă în mai multe medii în timpul zilei

de lucru. Dozimetrul redă doar o parte din expunerea la zgomot

admisibilă la care sunt supuşi angajaţii la sfârşitul turei de lucru

utilizând următoarea ecuaţie doza/timp.

n

n

3

3

2

2

1

1

T

C....

T

C

T

C

T

CD [6.11]

unde; Cn este timpul total de expunere la zgomot de nivel n, şi Tn

este timpul total de expunere autorizat prin regulament la acel nivel

de zgomot. Dacă D este mai mare decât 1, expunerea a depăşit

limita admisă.

Page 117: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

117

VI.5. REGLEMENTAREA ZGOMOTULUI ÎN UNIUNEA

EUROPEANĂ

În ceea ce privește poluarea fonică, Parlamentul European a subliniat

în repetate rânduri necesitatea unor reduceri suplimentare ale

valorilor-limită și a unor proceduri de măsurare îmbunătățite privind

zgomotul ambiental. Acesta a solicitat stabilirea unor valori la nivelul

UE pentru zgomotul din apropierea aeroporturilor și, de asemenea,

extinderea măsurilor de reducere a zgomotului la avioanele militare

subsonice cu reacție. Parlamentul a reușit să protejeze competența

autorităților locale de a decide cu privire la măsurile legate de

zgomot în aeroporturi, inclusiv cu privire la eventuale interdicții de

zbor pe timp de noapte. În plus, Parlamentul a aprobat introducerea

treptată a noilor limite de zgomot pentru autovehicule cu scopul de a

reduce nivelul de zgomot de la 74 de decibeli în prezent, la 68 de

decibeli. De asemenea, deputații au pledat cu succes în favoarea

introducerii unor etichete pentru a informa consumatorii cu privire la

nivelurile de zgomot, similare schemelor existente privind eficiența

consumului de combustibil, zgomotul produs de pneuri și emisiile de

CO2.

Zgomotul ambiental: Directiva-cadru privind zgomotul ambiental

(Directiva 2002/49/CE) urmărește reducerea expunerii la zgomotul

ambiental prin armonizarea indicatorilor de zgomot și a metodelor de

evaluare, colectând informații legate de expunerea la zgomot sub

forma unor „hărți acustice” și punând aceste informații la dispoziția

Page 118: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

118

publicului. Pe această bază, statele membre trebuie să elaboreze

planuri de acțiune pentru a soluționa problemele legate de zgomot.

Hărțile acustice și planurile de acțiune trebuie revizuite cel puțin o

dată la cinci ani.

Traficul rutier: Directivele 70/157/CEE și 97/24/CE (ambele vor fi

înlocuite în 2016 de noi regulamente) stabilesc limite privind nivelul

de zgomot admis pentru autovehicule, motorete și motociclete. În

aprilie 2014, s-a adoptat un nou regulament privind nivelul sonor al

autovehiculelor, prin care se introduce o nouă metodă de testare

pentru măsurarea emisiilor de zgomot, se reduc valorile limită ale

zgomotului aflate în vigoare în prezent și se stabilesc dispoziții

suplimentare în materie de emisii sonore în cadrul procedurii de

omologare de tip. Acesta se va aplica începând cu luna aprilie 2016.

În completare, Directiva 2001/43/CE prevede testarea și limitarea

nivelurilor de zgomot de rulare a pneurilor și reducerea lor treptată.

Traficul aerian: în 1992, s-a limitat exploatarea avioanelor civile

subsonice cu reacție conform normelor Organizației Aviației Civile

Internaționale (OACI), interzicând astfel accesul celor mai

zgomotoase aeronave pe aeroporturile din Europa. Regulamentul

(UE) 598/2014 stabilește noi norme privind zgomotul produs de

aviație în conformitate cu „ abordarea echilibrată“ a OACI, care se

aplică din iunie 2016 pentru aeroporturile cu mai mult de 50 000 de

mișcări de aeronave civile pe an. Această abordare constă în patru

elemente principale concepute pentru a identifica modul cel mai

eficient din punctul de vedere al costurilor de a combate zgomotul

produs de aeronave în fiecare aeroport: reducerea nivelelor de

Page 119: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

119

zgomot la sursă prin utilizare unor aeronave moderne, gestionarea

terenului din jurul aeroporturilor într-un mod sustenabil, adaptarea

procedurilor operaționale pentru a reduce impactul zgomotului pe

teren și, dacă este necesar, introducerea unor restricții de operare,

precum interzicerea zborurilor pe timp de noapte.

Traficul feroviar: în contextul Directivei privind interoperabilitatea

sistemului feroviar, o specificație tehnică de interoperabilitate (STI)

privind zgomotul stabilește nivelurile maxime de zgomot produs de

vehiculele feroviare noi (convenționale). În 2013, Comisia a lansat o

consultare publică privind „reducerea eficientă a zgomotului generat

de vagoanele de transport de marfă în Uniunea Europeanăˮ în

vederea unor posibile măsuri ulterioare.

Alte surse de zgomot: instalațiile industriale și agricole de dimensiuni

mari reglementate de Directiva privind emisiile industriale pot obține

autorizații ca urmare a utilizării celor mai bune tehnici disponibile

(BAT) drept referință. Zgomotul emis de instalațiile de construcție

(de exemplu, zgomotul emis de excavatoare, încărcătoare, utilajele

pentru lucrări de terasamente și macaralele-turn), precum și de

ambarcațiunile de agrement sau de echipamentele destinate utilizării

în exterior, este, de asemenea, reglementat.

Page 120: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

120

Tabelul 6.3.

Nivelul de zgomot maxim admisibil (LAeq)

Categoriile de teren afectate

Ziua Ora

6:00 am – 10:00 pm

Pe timp de noapte

10:00 pm – 6:00 am

Zone rezidenţiale, instituţii (şcoli, spitale)

50 dBA 40 dBA

Zonele comerciale şi urbane

60 dBA 50 dBA

Zonele industriale

65 dBA 55 dBA

(Sursă: Normativ Ministerul Transporturilor,

Constructiilor si Turismului, 2003)

Page 121: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

121

VII. DESEURI SOLIDE ______________________________________

VII.1. INTRODUCERE

Deşeurile au fost prezente din cele mai vechi timpuri. De exemplu,

au existat locaţii din Roma antică care erau folosite ca gropi unde se

aruncau carcase, animale şi oameni. Oraşe din epoca bronzului,

precum Troia au fost de fapt ridicate pe niveluri deoarece gunoiul

devenea de nesuportat. Straturi de argilă au fost răspândite peste

gunoi, la fel ca şi în zilele noastre. Căutarea prin gunoaie a fost una

dintre primele forme de reciclare şi "oamenii vechiturilor" cum ar fi

Steptoe şi fiul său au fost doar reciclatori. Ideea de căutare prin

gunoaie a fost considerată josnică de societate astfel încât în 1969

Londra a scos în afara legii practica, care este acum o parte

importantă a industriei de gestionare ale deşeurilor.

Din punct de vedere istoric, legăturile dintre deşeuri şi sănătate au

fost un alt catalizator important pentru schimbare. Un studiu

efectuat la mijlocul secolului al 19-lea a demonstrat o legătură între

deversarea canalizării în râul Tamisa şi apariţia epidemiilor de holeră.

Asta a fost cu 30 de ani înainte ca bacteriile ce produc holera să fie

identificate. Unele dintre primele metode de eliminare ale deşeurilor

au fost puse la punct pentru a rezolva problemele legate de sănătate

asociate cu revoluţia industrială, inclusiv colectarea gunoiului,

curăţarea străzilor şi sistemelor de colectare ale apelor uzate.

Un alt tratament timpuriu al deşeurilor care s-a răspândit din Europa

în SUA a fost fierberea gunoiului şi a animalelor moarte în cuve mari.

Acest procedeu a dus la producerea de grăsime şi "reziduuri". Acest

Page 122: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

122

material era negru şi vâscos. Grăsimea era utilizată pentru fabricarea

de lumânări, săpun, lubrifianţi etc., iar "reziduul" a fost folosit ca

îngrăşământ pentru plante. Celelalte deşeuri provenite din acest

proces au fost deversate în râuri. Acest proces a încetat a mai fi

utilizat în Europa în anii 1920, dar a continuat în SUA, până în anii

1950. În anii 1870, incineratoarele au fost inventate în Anglia şi

odată cu dezvoltarea industriei s-a dezvoltat şi tehnologia folosită la

fabricarea incineratoarelor.

Gestionarea deşeurilor prezintă o serie de probleme, inclusiv o medie

scăzută a zonelor acoperite de colectare ale deşeurilor din cauza

inaccesibilităţii vehiculelor în unele zone, servicii de colectare

neregulate, echipamente inadecvate folosite pentru colectarea

deşeurilor, evacuarea şi arderea primitivă în câmp deschis ale

deşeurilor fără controlul poluării aerului şi al apei, prevederi legale şi

constrângeri de resurse inadecvate. Aceste probleme sunt cauzate

de diverşi factori care au un impact asupra dezvoltării unor sisteme

eficiente de gestionare ale deşeurilor.

Printre aceste probleme se numără şi constrângerile instituţionale.

Chiar dacă mai multe agenţii, cum ar fi Departamentul de Stat al

Mediului şi Consiliile municipale sunt implicate în gestionarea

deşeurilor, acestea adesea nu au funcţii clare în ceea ce priveşte

gestionarea deşeurilor şi nu există nici o agenţie unică desemnată să

coordoneze proiectele şi activităţile lor. Lipsa de coordonare din

partea agenţiilor relevante are deseori ca rezultat dublarea

eforturilor de gestionare ale deşeurilor, irosirea resurselor şi

nesustenabilitatea globală a programelor de gestionare ale

deşeurilor.

Page 123: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

123

VII.2. GESTIONAREA DEŞEURILOR

Gestionarea deşeurilor este o problemă la nivel mondial. În ţările în

curs de dezvoltare, gestionarea deşeurilor devine o problemă gravă

astfel încât urbanizarea şi dezvoltarea economică duc la creşterea

cantităţilor de deşeuri ce necesită gestionare în aceste ţări. În Asia,

gestionarea deşeurilor necesită o atenţie imediată în special în ţări

precum China, Coreea de Sud şi Malaezia, care au fost clasificate ca

ţări industrializate în curs de dezvoltare. În 1995, zonele urbane din

Asia au produs aproximativ 760.000 de tone de deşeuri solide

municipale (DSM) sau aproximativ 2,7 milioane de m3 pe zi. În

2025, se estimează că această cifră va creşte până la 1,8 milioane

de tone de deşeuri pe zi, sau 5,2 milioane de m3 pe zi (BM, 1999).

Figura 7.1.

Generarea deşeurilor solide urbane în Uniunea Europeană

(Sursă: http://www.ecologic.rec.ro/articol/read/reciclare-

recuperare/8915/)

Page 124: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

124

Raportul Agenţiei Europene de Mediu oferă o trecere în revistă

completă a problemelor cu care se confruntă România. Principalele

puncte care trebuiesc luate în calcul de autorităţile române în

Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor sunt:

• Reciclarea deșeurilor municipale a început de curând, iar rata de

reciclare este încă foarte scăzută (2%);

• România include limitat în raportarea deșeurilor municipale solide

reciclate numai deșeurile de ambalaje colectate şi reciclate din

gospodării;

• Principala provocare este aceea de a dezvolta infrastructura

necesară pentru reciclarea deșeurilor municipale;

• Va fi necesar un efort excepțional pentru a satisface cerința UE de

reciclare a 50% din deșeurile municipale solide în 2020;

• Ţinta din 2010 pentru deșeuri municipale biodegradabile trimise la

depozitele de deșeuri pare să fi fost îndeplinită, însă calitatea datelor

este incertă;

• Până în prezent sau făcut doar câţiva paşi în politicile de me-diu

implementate fiind necesare noi iniţiative pentru îmbunătăţirea

colectării şi a reciclării.

Figura 7.2. Deşeuri generate în anul 2006 în România

(Sursă: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi Institutul Naţional de Statistică)

Page 125: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

125

0

20

40

60

80

100

120

2004 2005 2006

Alte deşeuri

BiodegradabileorganiceTextile

Materiale plastice

Metale

Sticlă

Hârtie, carton

Figura 7.3.

Evoluţia compoziţiei deşeurilor menajere

în Romînia în perioada 2004 – 2006

În România, colectarea separată a deşeurilor municipale în

vederea valorificării materialelor reciclabile provenite din deşeurile

menajere (hârtie, carton, sticlă, metale, materiale plastice) se

practică într-o mică măsură, la nivel local, în cadrul unor proiecte

pilot iniţiate de către societăţile de salubrizare şi primării, în

colaborare cu operatorii economici care pun pe piaţă ambalaje şi

produse ambalate. Aceste proiecte sunt în derulare în colaborare cu

asociaţiile de locatari (pentru populaţie), şcoli, instituţii şi agenţi

economici, fiind în continuă extindere în funcţie de rezultatele

obţinute şi de fondurile disponibile.

Ideea de management a deşeurilor este în parte provenită din criza

petrolului din anii 1970, când mai mulţi furnizori de petrol din

Page 126: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

126

Orientul Mijlociu au ridicat preţurile şi au ameninţat să taie

aprovizionarea cu petrol. Incineratoarele au fost reproiectate pentru

a permite o producţie mai eficientă a energiei. În acelaşi timp, a

existat o conştientizare tot mai mare a problemelor de mediu cu o

creştere în consecinţă a practicilor ecologice, inclusiv minimizarea

producerii deşeurilor, reciclarea deşeurilor, precum şi controlul

deversărilor de deşeuri periculoase. Un punct de vedere al

managementului deşeurilor este prezent în Figura 7.4. Problema cu

această diagramă este faptul că nu include reducerea la minimum a

deşeurilor sau a procedurilor de evaluare ale riscului. Acestea

afectează toate procesele prezentate. Această diagramă oferă, de

asemenea, un cadru pentru o mare parte a materialului pe care îl

vom parcurge în capitolul Tehnologia deşeurilor.

Figura 7.4.

Procesul de gestionare al deşeurilor

(Sursă: Tchobanoglous, 1993)

Page 127: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

127

VII.2.1. IERARHIA GESTIONĂRII DEŞEURILOR

În literatura de specialitate ce are ca subiect deşeurile, veţi găsi o

referire la "ierarhia gestionării deşeurilor". Aceasta se referă la un

aranjament sau o clasare a acţiunilor de gestionare a deşeurilor, care

pot fi, de obicei, efectuate în comunitate. La nivelul cel mai simplu

sunteţi, probabil, familiarizaţi cu termenii "Reducere Reutilizare

Reciclare". Acesta este un clasament de acţiuni - prima opţiune ar fi

să reducem cantitatea de deşeuri produse. Opţiunea următoare este

să reutilizăm deşeurile produse, de exemplu sticle reutilizabile. A

treia opţiune este de a recicla materiale, de exemplu, colectarea de

cutii de aluminiu pentru reprocesare şi reutilizare.

Figura 7.5.

Ierarhia Deșeurilor

Ierarhiile de gestionare ale deşeurilor nu sunt chiar atât de simple.

De exemplu, Figura 7.6. prezintă o strategie de gestionare a

deşeurilor (sau ierarhie), în care a existat o schimbare a unei

tehnologii inferioare (eliminare în depozit) cu o tehnologie superioară

(reciclare, etc.). Acest lucru a condus la o creştere a minimizării

deşeurilor.

Page 128: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

128

Figura 7.6.

Strategia de gestionare a deşeurilor (sau ierarhie)

(Surse: Tchobanoglous, 1993)

Există şi alte strategii similare. De exemplu, EPA din SUA are o

ierarhie de opţiuni:

i. Reducerea sursei

ii. Reciclare (reutilizarea şi reciclarea deşeurilor)

iii. Tratament - distrugerea, detoxifierea sau neutralizarea

deşeurilor

iv. Eliminare - descărcarea deşeurilor.

O altă ierarhie posibilă este cea a celor 6 R;

Regândire, Refuzare, Reutilizare, ÎnlocuiRe, Reciclare, şi EliminaRe.

Alte ierarhii folosesc schema celor 3 R;

Reducere, Reutilizare, Reciclare.

Page 129: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

129

Se poate observa că există unele suprapuneri în aceste idei - unele

caracteristici comune, dar acestea sunt planuri foarte sumare. Atunci

când se încearcă gestionarea deşeurilor avem de a face cu oameni și

planificarea activităţii umane este un proces complex. De aceea

avem nevoie de legislaţie relevantă.

VII.3. GENERAREA DEŞEURILOR ŞI COMPOZIŢIE

Deşeurile solide provin dintr-o varietate de surse. Termenul de

deşeuri solide municipale (DSM) este adesea întâlnit în literatura de

specialitate. Aceasta se referă, în general, la toate deşeurile

generate într-o comunitate, cu excepţia deşeurilor de proces

industriale şi a deşeurilor solide agricole. De asemenea, deşeurile pot

fi amestecate sau putrescibile. Compoziţia deşeurilor este folosită

pentru a descrie componentele individuale care alcătuiesc un flux de

deşeuri solide şi distribuirea lor relativă, de obicei, pe baza unui

procentaj din greutate. Acest lucru este, de obicei, determinat de un

studiu a compoziţiei deşeurilor. Compoziţia deşeurilor este posibil să

se schimbe datorită schimbărilor în stilul de viaţă, al unei reciclări

mai intense, programelor de educare şi modificărilor modului de

colectare. Deşeurile sunt clasificate în funcţie de compoziţia lor.

Schema de clasificare din baza de date naţională cu privire la deşeuri

ar trebui utilizată pentru a asigura o abordare standard.

VII.3.1 GENERAREA DEŞEURILOR

Deşeurile solide provin dintr-o varietate de surse, printre care:

i) Medii rezidenţiale

ii) Medii comerciale

iii) Instituţii

Page 130: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

130

iv) Construcţii şi demolări

v) Servicii municipale

vi) Platforme de tratare

vii) Medii industriale

viii) Agricultură

Deşeul solid cunoscut şi sub denumirea de rebut, este un termen

general care descrie:

Deşeul menajer este deşeul rezultat de la animale şi vegetale

provenit din manipularea, pregătirea şi gătirea mâncării. Nu include

deşeurile de procesare ale alimentelor din fabrici de conserve,

abatoare etc.. Gunoiul provine în cea mai mare parte din bucătării

autohtone, magazine, pieţe, restaurante etc.

Deşeul solid municipal este compus din deşeuri solide

combustibile şi necombustibile provenite din gospodării, magazine şi

instituţii, dar nu include deşeul menajer. Termenul de rebut este

adesea utilizat în acelaşi fel, dar este, probabil, mai mult o

subcategorie a gunoiului. Cele combustibile sunt hârtie, cârpe, lemn,

crengi etc. Deşeurile necombustibile includ materiale care nu pot fi

arse la temperaturi de 700 - 1100°C - materiale anorganice cum ar fi

cutii de conserve, sticla, cenuşă, sol etc.

Deşeurile solide rezidenţiale şi comerciale, cu excepţia

deşeurilor speciale şi periculoase, sunt deşeuri solide organice şi

anorganice provenite din zonele rezidenţiale şi unităţile comerciale.

De obicei deşeurile organice cuprind alimente (cunoscute şi sub

denumirea de gunoi), hârtie, carton, plastic, textile, lemn, deşeuri

de curte etc. Cele anorganice includ sticlă, metale feroase şi

neferoase (de ex. aluminiu) şi mizerie. Dacă componentele

deşeurilor sunt amestecate, acestea se vor numi DMS amestecate.

Deşeurile care se descompun destul de repede precum alimentele

sunt denumite deşeuri putrescibile.

Page 131: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

131

Tabelul 7.1. Surse de deşeuri solide într-o comunitate

Sursă Facilităţi, activităţi sau locaţii tipice Tipuri de deşeuri solide

Medii rezidenţiale

Case, apartamente, blocuri, etc

deşeuri alimentare, hârtie, carton, materiale plastice, textile, deşeuri de grădină, lemn, sticla, metale, deşeuri speciale (de exemplu, obiecte voluminoase, cum ar fi

electrocasnice, baterii, anvelope petroliere), deşeuri periculoase de

uz casnic

Medii comerciale

Magazine, restaurante, pieţe, clădiri de birouri, hoteluri,

moteluri, imprimerii, staţii de deservire, magazine de

reparaţii auto, etc

Hârtie, carton, materiale plastice, lemn, metale, deşeuri alimentare,

sticlă, deşeuri speciale (ca cele descrise mai sus), deşeuri

periculoase

Instituţii

Şcoli, spitale, facultăţi, închisori, centre

guvernamentale etc..

Ca mai sus, în medii comerciale

Construcţii şi demolări

Şantiere de construcţii noi, reparaţii de drumuri, demolări construcţii

Lemn, oţel, beton, pământ etc.

Servicii municipale (cu excepţia lucrărilor de tratament)

Curăţare stradală, amenajare a teritoriului, parcuri şi plaje, curăţare albie râuri, coşuri de

gunoi

Deşeuri speciale, gunoi, litieră, resturi, moloz, deşeuri generale

Platforme de tratare

Apă, ape reziduale, procese de tratare industriale etc

Nămol efluent şi rezidual

Deşeuri municipale solide (DSM)

Toate cele de mai sus Toate cele de mai sus

Medii industriale

Construcţii, procese fabricare, manufactură uşoară şi

completă, rafinării, uzine chimice, centrale electrice,

demolare, etc.

Deşeuri de proces industrial, resturi de materiale etc. deşeuri

neindustriale inclusiv deşeuri alimentare, deşeu solid municipal,

cenuşă, deşeuri provenite din demolări şi construcţii, deşeuri speciale, deşeuri periculoase

Agricultură

Culturi, livezi, produse lactate, operaţiuni intensive zootehnice, ferme de porci,

etc.

Deşeuri alimentare stricate, deşeuri agricole, gunoi, deşeuri

periculoase

(Sursă: Tchobanoglous, 1993)

Page 132: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

132

VI.3.2. COMPOZIŢIA DEŞEURILOR

Deoarece la momentul actual cunoaştem mai multe tipuri diferite de

deşeuri, este important să cunoaştem ce cantităţi există din fiecare

fiecare. Dacă ştim ce cantitate de deşeuri este generată, putem

proiecta strategii de gestionare care să se ocupe (reducă, reutilizeze,

recicleze etc.) de aceste deşeuri. Acest lucru pare foarte bun ca şi

principiu, dar problema este că nu avem date foarte exacte privind

cantităţile de deşeuri generate. Definirea compoziţiei reale a

deşeurilor generate este o altă problemă. Figura 7.7. prezintă

compoziţia fluxului de deşeuri menajere din Malaezia.

a

Figura 7.7.

Compoziţia fluxului deşeurilor din România

Page 133: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

133

V.4. CLASIFICAREA DEŞEURILOR

Aşa cum tocmai am discutat, atunci când abordăm gestionarea

deşeurilor, este important să avem o idee despre compoziţia

acestora. Acest lucru necesită un fel de sistem de clasificare.

Clasificarea se face, de obicei în: clase periculoase şi clase

nepericuloase, dar ar putea fi extinsă pentru a include deşeurile

reciclabile şi nereciclabile. O listă mai cuprinzătoare este furnizată de

EPA SUA aşa cum este prezentată în Tabelul 7.2.

Tabelul 7.2.

Extras din EPA SUA privind sistemul internaţional

de clasificare a materialelor reciclabile

COMPONENTĂ

COD

DESCRIERE

MASE PLASTICE

#1 PET(E) Polietilentereftalat

#2 PE-HD Polietilenă de înaltă densitate

#3 PVC Policlorură de vinil

#4 PE-LD Polietilenă de joasă densitate

#5 PP Polipropilenă

# 6 PS Polistiren

# 7 (alte) materiale plastice

Alte mase plastice

BATERII # 8 Plumb Baterie plumb-acid

# 9 Alcalină Baterie alcalină

#10 NiCD Baterie nichel-cadmiu

#11 NiMH Baterie nichel hidrură de metal

Page 134: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

134

#12 Li Baterie litiu

#13 SO(Z) Baterie oxid de argint

#14 CZ Baterie zinc-carbon

HÂRTIE #20 C PAP Carton

#21 PAP Alte tipuri de hârtie, hârtie mixtă (reviste, plicuri)

METALE # 40 FE Oţel

#41 ALU Aluminiu

MATERIALE BIOLOGOCE #50 FOR Lemn

#51 FOR Dop plută (dopuri sticlă, rogojine şi materiale de construcţii)

#60-#69 Textile

#70-79 Sticlă

(Sursă: USEPA, 1996)

Exemplu: Calculul balanţei de materiale DSM O fabrică de conserve primeşte într-o zi oarecare 12 de tone de produs crud, 5 tone de conserve, 0,5 tone de cutii de carton şi 0,3 tone de produse diverse. Din cele 12 de tone de produs crud, 10 tone devin produse, 1,2 tone ajung deşeuri. Cu aceste deşeuri sunt hrănite bovinele, iar restul este evacuat cu apa uzată a fabricii. 4 tone de cutii sunt stocate intern pentru o utilizare ulterioară, iar restul este utilizat pentru ambalarea produsului. Aproximativ 3% din cutiile utilizate sunt deteriorate. Depozitate separat, cutiile deteriorate sunt reciclate. Cutiile sunt folosite pentru ambalarea conservelor. Se aşteaptă ca 3% din cutii să fie deteriorate. Acestea sunt ulterior separate pentru reciclare.

Page 135: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

135

Dintre materialele diverse, 25% sunt stocate intern pentru o utilizare ulterioară; 50% devin deşeuri de hârtie, dintre care 35% sunt separate prin reciclare, restul fiind evacuate ca deşeuri mixte; 25% devin un amestec de deşeuri solide. Să presupunem că materialele separate pentru reciclare şi înlăturare sunt colectate zilnic. Pregătiţi un bilanţ de materiale pentru fabrica de conserve pentru această zi şi o schemă de flux reprezentând toate materialele. De asemenea, determinaţi cantitatea de deşeuri pe tone de produs. Soluţie: Pasul 1: În ziua respectivă fabrica de conserve primeşte următoarele: -

12,0 tone de produs crud 5,0 tone de conserve

0,5 tone de cutii de carton 0,3 tone de produse diverse. Pasul 2: Ca rezultat al activităţii interne: - - 10 de tone de produse sunt procesate, 1,2 tone de deşeuri

sunt generate, iar restul de produse este evacuat cu apa reziduală.

- 4 tone de conserve sunt depozitate şi restul sunt utilizate, din care 3% sunt deteriorate

- 0,5 tone de cutii de carton sunt folosite din care 3% sunt deteriorate - 25% din materiale diverse sunt stocate; 50% devin deşeuri de

hârtie, din care 35% sunt separate şi reciclate, restul fiind eliminate ca deşeuri solide mixte; 25% din produse diverse rămase sunt eliminate ca deşeuri mixte.

Pasul 3:

Page 136: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

136

Determinarea cantităţilor necesare • Deşeuri generate de produs crud

i) deşeuri solide cu care sunt hrănite bovinele = 1,2 tone (1089 kg)

ii) deşeuri evacuate odată cu apa reziduală = (12 - 10 - 1.2) tone

= 0.8 tone (726 kg)

• Conserve i) deteriorate şi reciclate = (0,03) (5 - 4) tone = 0,03

tone (27 kg) ii) folosite pentru ambalarea produselor = (1 - 0.03) tone -

0,97 tone (880 kg) • Cutiile din carton

i) deteriorate şi reciclate = (0.03) (0.5) tone = 0.015 tone (14 kg)

ii) cutii utilizate la ambalarea produsului = (0.5 - 0.015) tone = 0.485 tone (440 kg)

• Produse diverse i) cantitatea depozitată = (0.25) (0.3 tone) = 0.075 tone

(68 kg) ii) hârtie separată şi reciclată = (0.50) (0.35)(0.3 tone)

= 0.053 tone (48 kg) iii) deşeuri mixte = [(0.3-0.075)-0.053] tone = 0.172 tone

(156kg) • Greutatea totală a produsului = (10 + 0.97 + 0.485)

tone = 11.455 tone (10,392 kg)

• Cantitate totală de material depozitat = ( 4 + 0.0075) tone = 4.075 tone (3696 kg)

Pasul 4:

Page 137: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

137

Prepararea unui bilanţ de materiale şi a unei diagrame de flux pentru fabrica de conserve pentru acea zi

• Cantitatea de material depozitat = folosit-rezultat - cantitatea de deşeuri generate

• Cantităţile bilanţului de material i) Material depozitat = (4.0 +0.075) tone = 4.075 tone ii) Material folosit = (12.0 + 5.0 + 0.5 + 0.3) tone =17.8

tone iii) Material rezultat = (10.0 + 0.97 + 0.485 + 1.2 + 0.03

+ 0.015 + 0.053) tone = 12.753 tone

iv) Generarea de deşeuri = (0.8 + 0.172) tone v) Bilanţul materialului final este:

4.075 = 17.8 – 12.753 -0.972 (verificat) • Diagrama de bilanţ material

Pasul 5: Determinarea cantităţii de deşeuri pe tone de produs. i) material reciclabil = (1.2 + 0.03 + 0.015 + 0.053) tone/11.4.55 tone = 0.11 tone de material reciclat/tone produs ii) deşeuri mixte = (0.8 + 0.172) tone/11.455 tone = 0,085 tone de deşeuri mixte/tone de produse

12T produs brut

0.172T Deşeuri mixte

4.075T Stocate intern 5T Conserve 0.5T Cutii 0.3T Diverse

11.455T produs 1.2T Deşeuri cu care s-au hrănit bovinele

0,03T Conserve reciclate 0.015T Cutii reciclabate

0.053T Hârtie reciclată

0.8T deşeuri derivate din produse evacuate cu apele uzate

Page 138: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

138

VII.4.1. PROPRIETĂŢI FIZICE Există mai multe proprietăţi fizice, chimice şi biologice ale deşeurilor.

Acestea sunt importante pentru gestionarea eliminării deşeurilor şi

pentru recuperarea unei game de materiale, inclusiv energie. De

reţinut este că această informaţie este importantă pentru

determinarea metodei de eliminare DSM precum compostare,

depozite de deşeuri, reciclare etc.. Importantele proprietăţi fizice ale

DSM includ: densitatea (denumită uneori greutate specifică),

conţinutul de umiditate, dimensiunea particulelor şi distribuţia ,

capacitatea de câmp, şi porozitatea.

A. Densitatea Aceasta este greutatea pe unitatea de volum şi este exprimată ca

kg/m3. Densitatea variază în funcție de cantitatea mare de varietăţi

de constituenţi ai deşeurilor, gradul de compactare, starea de

descompunere şi, în depozitele de deşeuri, cantitatea de acoperire

de zi cu zi şi adâncimea totală a deşeurilor. Deşeurile inerte, cum ar

fi materiale de construcții şi demolările pot avea densităţi mai mari.

Densitatea se poate schimba în depozitele de deşeuri deoarece

formarea de gaze de depozit şi descompunerea pot duce la pierderi

semnificative de masă.

Densitatea este importantă deoarece este necesară pentru evaluarea

masei totale şi al volumului deşeurilor care trebuie gestionate. De

exemplu, densitatea medie a deşeurilor vrac în SUA este 115 kg/m3.

De obicei aceste deşeuri sunt adesea compactate la colectare astfel

încât densitatea lor se modifică la 235-300 kg/m3.

Densitatea DSM este adesea exprimată pentru deşeuri vrac, aşa cum

se găsesc ele în containere, necompactate, compactate etc., deci

este important să se precizeze ce tip de deşeuri sunt cele la care se

face referire. Densitate variază din pricina tipului de tratament primit

Page 139: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

139

(colectare vs. compactare, etc) şi din cauza locaţiei geografice,

sezonului şi a duratei de timp petrecut în depozit. Materialul

depozitat o lungă perioadă de timp va tinde să se compacteze astfel

ocupând mai puţin volum. Unele valori tipice de densitate sunt

prezentate în tabelul 7.3.

Tabelul 7.3. Proprietăţi tipice ale deşeurilor necompactate

COMPONENTĂ MASĂ (kg); DENSITATE (kg/m3)

VOLUM (m3)

Deşeuri alimentare

4,3 288 0,0149

Hârtie 19,6 81,7 0,240

Mase plastice 0,82 64 0,013

Deşeuri biologicede grădină

6,5 104 0,063

Sticlă 3,4 194 0,018

Metale feroase 1,95 320 0,00609

(Surse: Agumuthu, 1997)

B. Conţinut de umiditate

Cea mai frecventă metodă de a exprima conţinutul de umiditate este

procentul din greutatea materialului umed. Umiditatea este

importantă deoarece influenţează densitatea (aşa cum este

menţionat mai sus) şi gradul de compactare. De asemenea

umiditatea joacă un rol important în procesul de descompunere,

eliminarea componentelor anorganice şi utilizarea DSM în

incineratoare. Pretratarea deşeurilor pentru a asigura un conţinut de

Page 140: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

140

umiditate uniform poate fi efectuată înainte de eliminarea la groapa

de gunoi. Conţinutul de umiditate în greutatea umedă poate fi

determinat folosind următoarea ecuaţie:

100×

−=wdwM [3.1]

unde: M = conţinutul de umiditate (%) w = greutatea iniţială a eşantionului (kg) d = greutatea eşantionului după uscare la 105°C (kg) Unele valori tipice ale densităţii sunt prezentate în tabelul 7.4.

Tabelul 7.4. Conţinutul de umiditate tipic al deşeurilor

Tipul deşeului Conţinutul de umiditateGama (%)

Conţinutul de

umiditate Tipic (%)

MEDII REZIDENŢIALE Deşeuri alimentare (mixt) 50 - 80 70 Hârtie 4 - 10 6 Mase plastice 1 - 4 2 Deşeuri de grădină 30 - 80 60 Sticlă 1 - 4 2 COMERCIALE Deşeuri alimentare 50 - 80 70 Deşeuri solide municipale (mixte) 10 - 25 15 CONSTRUCŢII ŞI DEMOLĂRI Combustibil demolare mixt 4 - 15 8 Combustibil construcţii mixt 4 - 15 8 MEDII INDUSTRIALE Reziduu nămolos chimic (umed) 75 - 99 80 Rumeguş 10 - 40 20 Lemn (mixt) 30 - 60 35 MEDII AGRICOLE Deşeuri agricole mixte 40 - 80 50 Gunoi de grajd (umed) 75 - 96 94

(Sursă: Tchobanoglous et al., 1993)

Page 141: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

141

C. Dimensiunea particulelor şi distribuţia lor

Mărimea şi distribuţia componentelor deşeurilor sunt importante

pentru recuperarea materialelor, în special atunci când sunt utilizate

mijloace mecanice precum ecranele Trommel şi separatoarele

magnetice. De exemplu, elementele feroase, care sunt de dimensiuni

mari pot fi prea grele pentru a fi separate printr-un sistem cu

centură magnetică sau tambur magnetic. Mărimea componentelor

deşeurilor poate fi determinată folosind următoarele ecuaţii:

lSC = [3.2]

+=

2wlSC [3.3]

++=

3hwlSC [3.4]

unde:

Sc = Mărimea componentei (mm)

l = lungime (mm)

w = lăţime (mm)

h = înălţimea (mm)

D. Capacitatea câmpului

Capacitatea câmpului a DSM este cantitatea totală de umiditate care

poate fi reţinută de un eşantion de deşeu supus atracţiei

gravitaţionale. Este o măsură esenţială deoarece apa în exces

formează levigat. Aceasta poate fi o problemă majoră în depozitele

de deşeuri. Capacitatea câmpului variază în funcţie de presiunea

aplicată şi starea de descompunere a deşeurilor, dar valorile tipice

pentru deşeuri amestecate necompactate provenite din surse

rezidenţiale şi comerciale sunt în intervalul de 50-60%.

Page 142: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

142

E. Permeabilitatea deşeurilor compactate

Conductivitatea hidraulică a deşeurilor compactate este o proprietate

fizică importantă, deoarece reglementează circulaţia lichidelor şi

gazelor într-un depozit de deşeuri. Permeabilitatea depinde de

celelalte proprietăţi ale materialului solid incluzând distribuţia

dimensiunii porilor, suprafaţa şi porozitatea.

VII.4.2. PROPRIETĂŢI CHIMICE ALE DEŞEURILOR

Cunoaşterea compoziţiei chimice a deşeurilor este importantă pentru

evaluarea metodelor de prelucrare alternativă şi opţiunilor de

recuperare. Acest lucru este important mai ales în cazul în care

deşeurile sunt arse pentru recuperarea energiei, caz în care cele

patru proprietăţi mai importante sunt: analiza de proximitate,

temperatura de aprindere, analiza elementară şi conţinutul de

energie de fuziune. Analiza elementelor este de asemenea

importantă în determinarea disponibilităţii nutrienţilor.

A. Analiza de proximitate

Analiza de proximitate include patru teste - pierderea umidităţii când

deşeul este încălzit la 105 ° C timp de 1 oră, materia combustibilă

volatilă (pierdere la calcinare), carbon fix şi cenuşă (greutatea

reziduului după ardere). Unele valori tipice sunt prezentate în tabelul

7.5.

B. Punctul de fuziune al cenuşii

Aceasta este temperatura la care cenuşa rezultată din arderea

deşeurilor va forma un solid (clincher) prin fuziune. Temperaturile

tipice de fuziune sunt între 1100-1200 °C.

Page 143: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

143

Tabelul 7.5.

Valorile tipice ale analizei de proximitate (% după greutate)

TIP DE DEŞEURI UMIDITATE VOLATILI CARBON

CENUŞĂ

Alimente mixte 70,0 21,4 3,6 5,0

Hârtie mixtă 10,2 75,9 8,4 5,4

Materiale plastice mixte 0,2 95,8 2,0 2,0

Deşeuri de gradină 60,0 30,0 9,5 0,5

Sticlă 2,0 - - 96-99

DSM rezidenţiale 21,0 52,0 7,0 20,0

(Sursă: Tchobanoglous et al., 1993)

C. Analiza elementelor

Acest lucru este, de asemenea, cunoscut sub numele de analiză

finală şi implică determinarea carbonului, hidrogenului, oxigenului,

azotului, sulfului şi cenuşii. Din cauza periculozităţii halogenilor,

aceştia sunt de multe ori şi ei determinaţi. Rezultatele acestei analize

sunt utilizate pentru a caracteriza compoziţia materiei organice din

deşeuri. Acest lucru este important pentru efectuarea rapoartelor

C/N de descompunere biologică. Valorile tipice sunt prezentate în

tabelul 7.6.

D. Conţinut de energie

Conţinutul energetic al componentelor deşeurilor poate fi determinat

folosind un sistem cu cazan, calorimetru de laborator sau prin calcul

utilizând compoziţia elementelor. Unitatea de măsură în sistemul

internaţional este kJ/kg. Conţinutul de energie va fi tratat mai târziu

când vom discută despre incinerare.

Page 144: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

144

Tabelul 7.6.

Date tipice ale analizei elementelor (% din greutate)

TIP C H O N S

CENUŞĂ

Alimente mixte 73,0 11,5 14,8 0,4 0,1 0,2

Hârtie mixtă 43,3 5,8 44,3 0,3 0,2 6,0

Materiale plastice mixte 60,0 7,2 22,8 - - 10,0

Deşeuri de grădină 46,0 6,0 38,0 3,4 0,3 6,3

Deşeuri din combustibil alternativ 44,7 6,2 38,4 0,7 <0.1 9,9

(Sursă: Tchobanoglous et al., 1993)

E. Substanţe nutritive esenţiale

Dacă conţinutul organic al DSM va fi utilizat pentru conversia

biologică sau pentru compost, producţie de metan sau de etanol, va

cere conţinutul esenţial de nutrienţi. Principalele elemente nutritive

în diferitele lor forme sunt cele mai importante - azotul (ca nitraţi,

amoniul N) fosfor şi potasiu.

Exemplu:

i) Se calculează conţinutul de umiditate şi densitatea DSM

amestecate, folosind datele din tabelul 7.7.

ii) Se determină formula chimică a DSM în absenţa umidităţii.

Folosind datele din tabelul 7.8.

Page 145: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

145

Tabelul 7.7.

Compoziţia deşeurilor solide municipale în funcţie de tipul de material

Tabelul 7.8.

Datele tipice privind conţinutul chimic al deşeurilor municipale solide C=12.01, H=1.01,O=16.00, N=14.01, S=32.06 kg/mol

Componentă

Procente de masă (%)

Conţinut de umiditate

Denstate (kg/m3)

Deşeuri alimentare 20 70 290 Hârtie 40 6 85 Carton 12 5 50 Mase plastice 8 2 65 Deşeuri biologice de grădină

10 60 105

Lemn 6 20 240 Conserve din tablă; 4 3 90

Componentă

Procente de masă (în stare uscată)

C H O N S Cenuşă

Deşeuri alimentare 48,0 6,4 37,6 2,6 0,4 5,0 Hârtie 43,5 6,0 44,0 0,3 0,2 6,0 Carton 44,0 5,9 44,6 0,3 0,2 5,0 Mase plastice 60,0 7,2 22,8 - - 10,0 Textile 55,0 6,6 31,2 4,6 0,15 2,5 Cauciuc 78,0 10,0 - 2,0 - 10,0 Piele 60,0 8,0 11,6 10,0 0,4 10,0 Deşeuri biologice de grădină

47,8 6,0 38,0 3,4 0,3 4,5

Lemn 49,5 6,0 42,7 0,2 0,1 1,5 Diverse produse organice

48,5 6,5 37,5 2,2 0,3 5,0

Pământ, cenuşă, cărămidă, etc

26,3 3,0 2,0 0,5 0,2 68,0

Page 146: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

146

Soluţie:

Pasul 1:

Se calculează conţinutul de umiditate şi densitatea deşeurilor

municipale solide (MSW)

Componentă

% din masă

Conţinutul

de umiditate

Masă

uscată

Densitate (kg/m3)

Volum

(v)

Deşeuri alimentare

20 70 6 290 0,06896

Hârtie 40 6 37,6 85 0,47050 Carton 12 5 11,4 50 0,24000 Mase plastice 8 2 7,84 65 0,12300 Deşeuri biologice de grădină

10 60 4 105 0,09523

Lemn 6 20 4,8 240 0,02500 Conserve din tablă;

4 3 3,88 90 0,04444

Total 100 a=100kg b=75.52kg v=1.06709m3 i) Conţinut de umiditate = a - b x 100 = 100 - 75.52 x 100 = 24.48

% Din DSM a 100

ii) Densitate = Masă totală = 100 kg = 93.71 kg/m 3

Volum total 1.06709 m3

Se derivă formula empirică a deşeurilor municipale solide cu şi fără conţinut de sulf.

Compo-

nentă

Masăudă(kg)

Masă

uscată (kg)

C

H

O

N

S

Cenuşă

Deşeuri alimentare

20 6 6.0 x 0.48 = 2.88

6.0 x 0.064= 0,384

6.0 x 0.376= 2,256

6.0 x 0.026= 0,156

6.0 x 0.004= 0,024

6.0 x 0.05= 0,3

Hârtie 40 37,6 37.6 x 0.435 = 16.356

37.6 x 0.06= 2,256

37.6 x 0.44= 16,544

37.6 x 0.003= 0,1128

37.6 x 0.002= 0,0752

37.6 x 0.06= 2,256

Page 147: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

147

Carton

12 11,4 11.4 x 0.44 = 5.016

11.4 x 0.059= 0,6726

11.4 x 0.446= 5,0844

11.4 x 0.003= 0,0342

11.4 x 0.002= 0,0228

11.4 x 0.05= 0,57

Mase plastice

8 7,84 7.84 x 0.60 = 4.704

7.84 x 0.072= 0,56448

7.84 x 0.228= 1,7875

Nu

exista

Nu

exista

7.84 x 0.1= 0,784

Deşeuri biologice de grădină

10 4 4.0 x 0.478 = 1.912

4.0 x 0.06= 0,240

4.0 x 0.38= 1,520

4.0 x 0.034= 0,136

4.0 x 0.003= 0,012

4.0 x 0.0045= 0,18

Lemn 6 4,8 4.8 x 0.495 = 2.376

4.8 x 0.06= 0,288

4.8 x 0.427= 2,0496

4.8 x 0.002= 0,0096

4.8 x 0.001= 0,1388

4.8 x 0.015= 0,072

Conservă din tablă *

- - -

- - - - -

Total 33,24400

4,40508

29,24152

0,44860

0,13880

4,162000

* Reciclat 100%

Masă (kg);

H2O

(transformare)

Masă totală (kg)

Mwt

( kg/kg-mol)

Umiditate 24,48000 Nu exista Nu exista Nu exista Nu exista

Carbon 33,24400 33,24400 12,01 2,7680 Hidrogen 4,40508 2,72 7,12508 1,01 7,0545 Oxigen 29,24152 21,76 51,00152 16,00 3,1876 Azot 0,44860 0,44860 14,01 0,0320 Sulf 0,13880 0,13880 32,06 0,0043 Cenuşă 4,16200 4,16200 Se transformă conţinutul de umiditate în hidrogen (H) şi oxigen (O) (24.480 / 100 kg DMS) Conţinutul de umiditate = 24.480 kg Hidrogen în apă = 24.480 kg MSW x [2/18] = 2.72 kg H Oxigen în apă = 24.480kg MSW x [ 16/18] = 21.76 kg O Determinarea formulei chimice: Cu sulf C 644 H1641 O741 N7 S Fără sulf C87 H220 O100 N

Page 148: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

148

VII.4.3. PROPRIETĂŢI BIOLOGICE ALE DEŞEURILOR Partea organică a DMS (cu excepţia cauciucului şi a pielii) poate fi clasificată ca:

(i) Componentă solubilă în apă - zaharuri, amidon, aminoacizi şi diferiţi acizi organici.

(ii) Hemiceluloză - un produs cu 5 şi 6 zaharuri de carbon. (iii) Celuloza - un produs de glucoză cu 6 zaharuri de

carbon. (iv) Grăsimi, uleiuri şi ceară - esteri ai alcoolilor şi acizilor

graşi cu lanţ lung. (v) Lignină - prezentă în unele produse din hârtie. (vi) Lignoceluloză - combinaţie de lignină şi celuloză. (vii) Proteine - lanţuri de aminoacizi.

Caracteristica biologică cea mai importantă a părţii organice a DMS este că transformarea biologică a aproape tuturorcomponentelor în gaze şi solide organice şi anorganice relativ inerte. Producţia de mirosuri şi generarea de muşte sunt de asemenea legate de natura putrescibilă a materialelor organice. Acestea vor fi discutate atunci când vom analiza procesele ce se petrec în groapa de gunoi. VII.5. TRANSFORMAREA DEŞEURILOR Transformarea deşeurilor poate avea loc prin intervenţia omului sau prin fenomenele naturale. Deşeurile solide pot fi transformate prin metode fizice, chimice şi biologice. VII.5.1. TRANSFORMĂRI FIZICE Acestea includ separarea componentelor, reducerea mecanică ale volumelor şi reducerea mecanică ale dimensiunilor. Separarea componentelor este folosită pentru a descrie procesele de separare (manuale şi/sau mecanice) pentru deşeurile amestecate. Aceasta poate include metode cum ar fi: separarea magnetică. Materialele

Page 149: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

149

uzuale recuperate includ separarea materialelor reciclabile, eliminarea deşeurilor periculoase, precum şi recuperarea produselor energetice. Reducerea volumului se referă la procesele prin care volumele de deşeuri sunt reduse, de obicei, prin aplicarea unei forţe sau a unei presiuni. Vehiculele de colectare sunt dotate frecvent cu mecanisme de compactare - sau compactarea poate avea loc la o staţie de transfer. Presarea plasticului, hârtiei şi a aluminiului este un alt mijloc de reducere a volumului prin compactarea ce are loc în depozitele de deşeuri. Se poate folosi presiunea, de exemplu, pentru a transforma hârtia şi cartonul în buşteni pentru şemineu. Reducerea dimensiunilor este utilizată pentru a reduce dimensiunea deşeurilor. De obicei implică o anumită formă de tocare: măcinare sau sfărâmare. VII.5.2. TRANSFORMĂRI CHIMICE Acestea implică de obicei schimbarea de stare, de ex. din solid în lichid, din lichid în gaz, etc. Principalele procese de transformare chimică sunt: combustia, piroliza şi gazeificarea. Combustia este reacţia chimică a materialelor organice cu oxigen. Această reacţie este însoţită de emisia de lumina şi căldură. Procesul poate fi reprezentat ca:

Materie organică + exces de aer N2 + CO2 + H2O + O2 + cenuşă + căldură

Piroliza implică arderea într-o atmosferă fără oxigen, în timp ce gazeificarea implică arderea parţială care rezultă în apariţia unui gaz. Aceste procese vor fi examinate în detaliu mai târziu în acest curs.

Page 150: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

150

Tabelul 7.9. Procese de transformare în domeniul gestionării deşeurilor solide

PROCES METODĂ

PRODUSE DE CONVERSIE

PRINCIPALE

Fizică Separare

manuală şi/sau mecanică componente individuale găsite în DMS amestecate

Reducere volumului

Forţă sau presiune deşeuri originale reduse în volum

Reducerea dimensiunii

Mărunţire, măcinare sau frezare

alterat ca formă şi cu dimensiuni reduse

Produs chimic

Ardere Oxidare termică CO2,SO2, produse de oxidare, cenuşă

Piroliză Distilare distructivă

o varietate de gaze, gudron şi/sau ulei

Gazeificare

Combustie în lipsa aerului

gaze şi inert

Biologică Compost aerobic

Conversie biologică aerobă

compost

Fermentare anaerobă

Conversie biologică anaerobă

metan, CO2, urme de gaze, humus

Compostare anaerobă (în depozitele de deşeuri)

Conversie biologică anaerobă

metan, CO2, deşeuri fragmentate

(Sursă: Tchobanoglous et al., 1993) VII.5.3. TRANSFORMARI BIOLOGICE Transformarea biologică a părţii organice reduce volumul şi greutatea materialului, dar produce şi compost. Atunci când se face într-un mod anaerob se produce metan - o componentă tipică a gazelor de depozit pentru deşeuri. Acest lucru va fi analizat în detaliu mai târziu. De obicei, transformarea deşeurilor este folosită pentru a:

i) Îmbunătăţi eficienţa sistemelor de gestionare a deşeurilor solide

ii) Recuperarea materialelor refolosibile şi reciclabile iii) Recuperarea produselor de conversie şi energie

Page 151: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

151

VIII. DESEURI PERICULOASE ______________________________________

VIII.1. INTRODUCERE

Deşeurile sunt clasificate ca materii nedorite care trebuie eliminate

definitiv. Pentru a fi mai specific, deşeurile sunt definite ca obiecte

mobile care nu au o utilizare directă - materiale nedorite care au fost

aruncate definitiv. Această definiţie se referă şi la deşeurile solide.

Deşeurile periculoase sunt deşeurile care includ solide, nămol, lichide

şi gaze în containere, cu excepţia deşeurilor radioactive şi

infecţioase, datorită activităţii lor chimice (reactivitate) sau

toxicităţii, caracteristicilor explozive corozive, sau de altă natură, ce

pun în pericol sănătatea sau mediul, fie de sine stătătoare sau în

contact cu alte deşeuri.

Deşeurile periculoase pot fi grupate în două categorii: substanţe

periculoase (materiale cu o oarecare valoare comercială, deoarece

sunt încă utilizabile) şi deşeuri periculoase (materiale care au fost

folosite, vărsate sau care nu mai au nicio întrebuinţare). EPA USA,

sub alienatul C, a declarat că deşeurile sunt considerate periculoase

în cazul în care:

i) Deşeurile sunt declarate periculoase de producători

ii) Materialul prezintă următoarele caracteristici; inflamabil,

coroziv, reactiv sau toxic.

Page 152: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

152

Pentru clasificarea oricărui material ca deşeu periculos, materialul în

sine trebuie să fie considerat deşeu şi să îndeplinească una dintre

următoarele criterii:

i) Să prezinte caracteristici ale deşeurilor periculoase.

ii) Să fie numit şi enumerat ca deşeu periculos de către EPA.

iii) Să fie un amestec care conţine deşeuri periculoase

recunoscute şi deşeuri solide nepericuloase.

iv) Să fie un amestec care conţine deşeuri caracteristice

recunoscute ca periculoase şi materiale nucleare speciale.

v) Un rest de deşeuri generat de tratarea, depozitarea sau

eliminarea unui deşeu periculos recunoscut (cunoscut sub

numele de derivat din deşeuri)

VIII.2. DEŞEURI TOXICE

Deşeurile toxice sunt materiale de deşeuri, de multe ori sub formă

chimică ce pot provoca moartea sau rănirea ființelor vii atunci când

sunt gestionate în mod necorespunzător. Acestea sunt, de obicei

produse în timpul proceselor industriale, chimice şi biologice.

Deşeurile domestice, de birou şi comerciale conţin şi mici cantităţi de

deşeuri toxice cum ar fi baterii, pesticide vechi şi containere.

Deoarece pot fi în numeroase forme, necesită un tratament specific.

Caracteristicile generale ale deşeurilor toxice sunt următoarele:

i) Toxicitate

ii) Radioactivitate

iii) Inflamabilitate

iv) Explozibilitate

v) Coroziune

vi) Cancerigene

Page 153: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

153

vii) Mutagene

viii) Tetratogenie

ix) Bioacumulare

Deşeurile toxice includ substanţe care sunt nocive pentru viaţă şi

mediu. Exemple de deşeuri toxice:

i) bifenili policloruraţi (PCB) - materiale izolatoare neinflamabile

utilizate pentru reţele electrice.

ii) Dioxinele - produse prin arderea substanţelor cu conţinut de

clor.

iii) Metale grele - utilizate pe scară largă în industria de cadmiu şi

nichel. De asemenea, pot fi găsite în baterii şi benzina cu

plumb.

iv) Deşeuri radioactive - produse de generarea de energie

nucleară. De asemenea, găsite în aplicaţii medicale, cum ar fi

în terapia cancerului.

VIII.3. ISTORIC

Termenul de "deşeuri periculoase" a fost folosit încă din anii 1970.

Guvernul Statelor Unite a fost primul care a iniţiat legislaţia care

reglementează deşeurile periculoase. Înainte de aceasta, termenul

de deşeuri periculoase a fost în mod obişnuit folosit pentru a face

referire la deşeuri industriale speciale sau deşeuri chimice.

La începutul anilor 1980 deşeurile periculoase au ajuns pe primul loc

în problemele de mediu de interes pentru societate. Împreună cu

preocuparea publică privind reacţia toxică, deşeurile periculoase au

dominat problemele de mediu.

Page 154: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

154

VIII.4. GENERAREA DEŞEURILOR PERICULOASE

Deşeurile periculoase provin dintr-o serie de activităţi industriale,

comerciale, gospodăreşti, agricole şi instituţionale şi din procese şi

instalaţii de producţie şi diverse. După generare, generatorul poate

gestiona deşeurile fie la faţa locului, fie în altă parte pentru

prelucrare, eliminare sau reciclare. La faţa locului se referă la

gestionarea deşeurilor în locul unde acestea sunt generate şi în altă

parte la locaţii diferite unde deşeurile sunt gestionate în afara locaţiei

unde au fost produse.

VIII.5. CARACTERISTICILE DEŞEURILOR PERICULOASE

Caracteristicile deşeurilor depind de proprietăţile lor măsurabile.

Prezintă suficient pericol pentru a fi reglementate ca deşeuri

periculoase. EPA USA a enumerat 4 caracteristici ale deşeurilor

periculoase, după cum urmează:

i) Inflamabilitate

ii) Corosivitate

iii) Reactivitate

iv) Toxicitate.

A. INFLAMABILITATE Materialele sau deşeurile care sunt uşor combustibile sau inflamabile

pot provoca incendii în timpul transportului, depozitării sau

eliminării. Exemple de astfel de deşeuri sunt solvenţi, deşeuri de

vopsele şi benzină. Următoarele deşeuri sunt considerate

inflamabile:

i) Un lichid, cu excepţia soluţiei apoase, care conţine mai puţin

de 24% alcool şi punctul de aprindere mai mic de 60o C.

Page 155: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

155

ii) Substanţe în afară de cele lichide care pot avea combustie

spontană în condiţii normale.

iii) Un gaz comprimat inflamabil.

iv) Un oxidant.

B. COROSIVITATE Deşeurile care reacţionează periculos cu alte deşeuri, dizolvă sau

corodează metalul sau alte materiale sau au un pH foarte

mare/scăzut intră în această categorie. Următoarele sunt câteva

exemple de deşeuri corozive:

i) Material apos cu pH mai mic sau egal cu 2 sau pH mai mare

sau egal cu 12,5.

ii) Lichid care corodează oţelul într-un ritm rapid.

C. REACTIVITATE Deşeurile care sunt instabile şi au reacţii chimice rapide cu apa sau

alte materiale, de exemplu deşeuri ce conţin cianuri intră în această

categorie. Aceste deşeuri sunt instabile şi reacţionează violent, dar

fără a fi explozive, reacţionează violent cu apa cauzând împrăştiere

de flăcări, crează amestecuri explozive cu apa, generează gaze

toxice atunci când sunt amestecate cu apa, conţin cianură sau

sulfură şi au un pH mai mic sau egal cu 2 şi mai mare sau egal cu

12,5.

D. TOXICITATE Deşeurile care sunt dăunătoare sau fatale atunci când sunt ingerate

sau absorbite sau produc scurgeri de levigat chimic toxic în sol sau

ape subterane la eliminare. Pentru a identifica deşeurile care sunt

enumerate ca fiind toxice, EPA USA a reglementat metoda standard

numită "Procedura de leşiere cu caracteristici toxice".

Page 156: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

156

VIII.6. LEGISLAŢIA DEŞEURILOR PERICULOASE

Departamentul de Mediu (DOE) este abilitat în conformitate cu Legea

de calitate a mediului 1974 pentru a controla şi preveni poluarea şi

pentru a proteja şi a spori calitatea mediului. Un set de reguli care se

ocupă de gestionarea deşeurilor periculoase și care reglementează

depozitarea, transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase

a fost aplicat în mai 1989 după cum urmează:

i) Regulament privind Calitatea mediului 1989 (deşeuri

planificate).

ii) Reglementări calitatea mediului 1989 (Locaţii prevăzute)

(Sisteme de tratare şi eliminare a deşeurilor programate).

iii) Ordin privind Calitatea mediului 1989 (Locaţii prevăzute)

(Sisteme de tratare şi eliminare a deşeurilor programate).

Regulamentele specifică faptul că, înainte de eliminare, deşeurile

programate să fie tratate şi transformate în deşeuri inofensive şi

generarea deşeurilor trebuie redusă. Există 107 categorii de deşeuri

programate, care se pot include în 2 grupe:

i) Partea 1 - Deşeuri programate din anumite surse nespecifice,

adică ulei mineral din echipamente, ulei folosit, nămol

petrolier, solvent de curăţare, etc.

ii) Partea 2 - Deşeuri programate din surse specifice ca uleiul

mineral din rafinării, nămol de ulei din atelier, deşeuri de

vopsea din fabrica de vopsea, etc.

În noiembrie 1998 s-a deschis în Bukit Nanas o instalaţie de tratare

a deşeurilor periculoase pentru prelucrarea deşeurilor chimice. Acest

model de instalaţie s-a bazat pe o instalaţie daneză de prelucrare a

deşeurilor periculoase şi anume Kommunekemi, Nyborg. Aceasta

este prima fabrică de prelucrare a deşeurilor periculoase din

Page 157: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

157

Malaezia. Proprietarii Kualiti Alam deţin contractul de tratare a

tuturor deşeurilor periculoase în Malaezia peninsulară timp de 15 ani.

Când instalaţia era în stadiul de proiectare, Malaezia a întocmit

legislaţia privind deşeurile periculoase ca o completare a legislaţiei

menţionate anterior. Este cunoscută sub numele de Regulament de

calitate a mediului (deşeuri programate) 2005.

Instalaţia primeşte toate tipurile de deşeuri periculoase, cu excepţia

deşeurilor provenite din spitale şi a deşeurilor radioactive. Deşeurile

organice sunt arse în instalaţia de incinerare. Fluide anorganice acide

şi bazice sunt supuse unui tratament chimic care le neutralizează şi

care elimina otrăvuri, cum ar fi cromul şi cianura. Reziduurile de la

acest tratament şi deşeurile anorganice solide amestecate cu var şi

ciment înainte de a fi depuse într-un depozit cu membrană dublă

echipat cu cameră de reziduuri timp de până la 20 de ani.

Între 1995-2005, o medie de 532,000 de tone de deşeuri au fost

generate pe an, în principal, în special de la finisaje de metal,

electronice, textile, industrii chimice şi conexe, activităţi agricole şi

casnice, precum şi deşeurile clinice din spitale.

Companiile generatoare de deşeuri sunt acum obligate să informeze

autorităţile cu privire la deşeurile periculoase şi dacă este nevoie de

colectarea, depozitarea şi procesarea asociată. În plus, companiile

trebuie să plătească pentru acest serviciu în funcţie de principiul

poluatorul plăteşte.

Page 158: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

158

TEST GRILA ______________________________________

1. Ce standard reglementează sistemele de management de mediu: a) SR-EN 9100 b) ISO 9001 c) ISO 14001 2. Scopul principal al unui sistem de management al mediului este ?

3. Enumerati 3 avantaje ale unui sistem de management al mediului:

1.

2.

3.

4. Ce reprezintă riscul ecologic: 5. Una din ierarhiile gestionarii deseurilor este:

a) Prevenire, Reducere, Reciclare/Reutilizare, Tratare

b) Tratare, Reciclare, Refuzare, Inlocuire

c) Eliminare, Inlocuire, Reciclare, Tratare

6. Principiile de baza ale sistemului de management al mediului sunt:

1.

2.

3.

4.

5.

7. Caracteristicile deseurilor periculoase sunt: a) pH, stare de agregare, reactivitate, volatilitate

b) Inflamabilitate, Corosivitate,

Reactivitate, Toxicitate.

c) Corosivitate, Imflamabilitate, pH

8. Poluarea aerului. Clasificarea poluantilor se face dupa

a) reactivitate, dimensiunea particulelor

b) dimensiune, starea materiei, pH

c) Origine, compozitie chimica, starea materiei

9. Poluarea apei. Parametrii fizici de calitate ai apei (5)

1. 2. 3.

4. 5.

Page 159: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

159

APPENDIX – DEFINIȚII ______________________________________

Aspect de mediu – Element al activitatilor, produselor sau serviciilor unei organizatii care poate interactiona cu mediul.

Biosfera mai poate fi definita ca totalitatea ecosistemelor si a vietuitoarelor din geosferele care contin viata (hidrosfera, litosfera si atmosfera, unde hidrosfera reprezinta componenta lichida a geosferei, litosfera-componenta solida iar atmosfera componenta gazoasa).

Dezvoltarea durabila este acea dezvoltare care corespunde necesitatilor prezentului, fara a compromite posibilitatile generatiilor viitoare de a le satisface pe ale lor.

Conceptul de “dezvolatare durabila” este strans legat de utilizarea durabila a resurselor naturale regenerabile. Prin utilizare durabila se intelege folosirea resurselor regenerabile intr-un mod si o rata care sa nu conduca la declinul pe termen lung al acestora, mentinand potentialul lor in acord cu necesitatile si aspiratiile generatiilor prezente si viitoare. Desigur ca realizarea acestor obiective nu este posibila fara promovarea unui management de mediu adecvat, componenta integrata in managementul general al unei organizatii.

Ecologia este o stiinta biologica de sinteza ce studiaza prin excelenta conexiunile ce apar intre organisme si mediul lor de viata, alcatuit din ansamblul factorilor de mediu (abiotic si biotic), precum si structura, functia si productivitatea sistemelor biologice si supra-individuale (populatii, biocenoze) si a sistemelor mixte (ecosisteme).

De subliniat faptul ca, daca ecologia este o stiinta, protectia mediului este mai degraba un concept care trebuie sa se regaseasca in fiecare domeniu de activitate (industriala, agricola, comerciala, de transport).

Ecosistemul este un fragment mai mare sau mai mic al biosferei, alcatuit dintr-o componenta vie, reprezentata de plante si animale (biocenoza) si una nevie (biotop) formand un ansamblu integrat,

Page 160: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

160

in permanenta interactiune. Totalitatea ecosistemelor formeaza biosfera.

Impact asupra mediului - Orice modificare a mediului, daunatoare sau benefica, care rezulta total sau partial din activitatile, produsele, sau serviciile unei organizatii.

Îmbunatatirea continua – Proces de dezvoltare a sistemului de management de mediu pentru obtinerea îmbunatatirii performantei globale în domeniul mediului, în acord cu politica de mediu a organizatiei.

Protectia mediului este ansamblul actiunilor de ocrotire si imbunatatire a mediului inconjurator, de protejare si gospodarire judicioasa a resurselor naturale, inclusiv aerul, apa, solul, flora, fauna si esantioanele reprezentative ale ecosistemelor naturale.

Prevenirea Poluarii – Utilizarea unor procese, practici, materiale sau produse ce împiedica, reduc sau controleaza poluarea, care pot include reciclarea, tratarea, modificarea proceselor, mecanismele de control, utilizarea eficienta a resurselor si înlocuirea materialelor.

Politica de mediu – Declararea de catre organizatie a intentiilor si principiilor sale referitoare la performanta globala de mediu, care furnizeaza cadrul de actiune si de stabilire a obiectivelor generale si obiectivelor specifice de mediu ale acesteia.

Mediu – mediu înconjurator în care functioneaza o organizatie, care include aerul, apa, pamântul, resursele naturale, flora, fauna, fiintele umane si relatiile dintre acestea.

Managementul este ansamblul activitatilor de organizare si conducere in scopul adoptarii deciziilor optime in proiectarea si reglarea proceselor microeconomice (relatiile economice la nivelul fiecarei intreprinderi).

Sistem de Management de Mediu – Componenta a sistemului de management de mediu general care include structura organizatorica, activitatile de planificare, responsabilitatile, practicile, procedurile, procesele si resursele pentru elaborarea, implementarea, realizarea, analizarea si mentinerea politicii de mediu.

Page 161: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

161

BIBLIOGRAFIE _____________________________________

1. Abel, P.D., (1996), Water Pollution Biology, Editia a2a, CRC

Publisher

2. Agamuthu, P., (1997). Solid waste characterization and

quantification, Effective Solid Waste Management, Petaling Jaya,

Ecotone Management Sdn. Bhd.

3. Axinte, S., Teodosiu, C., Balasanian, I., Cojocaru, I., (2003),

Ecologie si Protectia Mediului, Ed. Ecozone, Iasi.

4. Bell, L.H., Bell, D.H. (1994), Industrial Noise Control,

Fundamental and Application, Ediția a 2a, Marcel Dekker Inc., pp.

200-285.

5. Bhatia, S.C., (2007), City of Boulder/USGS Water Quality

Monitoring, BASIN publication.

6. Biswas, A.K., (1998), Water Resources Environmental,

Planning, Management and Development, Tata McGraw-Hill

Publishing Company, New Delhi.

7. Blăgoi, O., Puşcaş, E.L., (1997), Tratarea apelor de suprafaţă –

Metode chimice, Ed. Dosoftei, Iaşi.

8. Bociort, D., Gherasimescu, C ., Berariu, R., Butnaru, R., Branzila,

M., Sandu, I., (2012a), Research on the Degree of Contamination of

Surface and Groundwater used as Sources for Drinking Water,

Revista de Chimie, 63, 11, pp 1152-1157;

9. Bociort, D., Gherasimescu, C., Berariu, R., Butnaru, R., Branzila, M.,

Sandu, I., (2012b), Comparative Studies on Making the

Underground Raw Water Drinkable, by Coagulation-Flocculation and

Adsorption on Granular Ferric Hydroxide Processes, Revista de

Chimie, 63, 12, pp. 1243-1248;

Page 162: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

162

10. Davis, M.L., Cornwell, D.A., (2008), Introduction to

Environmental Engineering. McGraw Hill, Singapore, pp. 346-429.

11. Davis, M.L., Masten, S.J., (2004), Principle of Environmental

Engineering and Science. McGraw Hill, New York, pp. 599-610.

12. Dunnivant, F.M., (2004), Environmental Laboratory Exercise for

Instrumental Analysis and Environmental Chemistry. Wiley-

Interscience.

13. Hammer, M.J., Hammer M.J.Jr, (2004), Water and Wastewater

Technology, Editia a 5a, Prentice Hall.

14. Ho, S., Boyle, W.C., Ham, R.K., (1974), Chemical Treatment of

Leachate from Sanitary Landfills, Journal Water Pollution Control

Federation, 46, 7, pp. 1776-1791.

15. Hutanu (Cretu) M.A., (2015), Noi sisteme fizico-chimice utilizate în

tratarea apelor de suprafată Și subterane în vederea potabilizării,

Teza de Doctorat, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi.

16. Khan, T.I., (2004), Atmosphere and Air Pollution Control and

Technologies, Aavishkar Publisher and Distributors, India.

17. LeGrega, M.D., Buckingham, P.L., Evan, J.C. (2001), Hazardous

Waste Management, McGraw Hill, Editia a 2a, pp. 1-39.

18. Macoveanu, M., (2003), Auditul de mediu, Ed. Ecozone, Iasi

19. Masters, G.M., (1998), Introduction to Environmental

Engineering and Science, Ediția a 2a, Prentice Hall International.

20. Millchap, J.G., (1995), Is Our Water Safe to Drink? A Guide to

Drinking Water Hazards and Health Risks, PNB Publishers,

Chicago.

21. Peavy, H.S., Rowe, D.R. Tchobanoglous, G., (1985), Environmental

Engineering, McGraw Hill, New York.

22. Qasim, S.R., Motley, E.M., Zhu, G., (2000), Water Works

Engineering: Planning, Design and Operation, Prentice Hall PTR.

Page 163: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

163

23. Rhyner, C.R., Schwartz, L.J., Wenger, R.B., Kohrell, M.G., (1995),

Waste Management and Resource Recovery, CRC Lewis

Publishers, New York.

24. Sandu, A.V., Noor, N.M., (2015), Introducere in Ingineria

Mediului, Ed. Pim, Iasi,

25. Sandu, I., Creţu, M.A., Lupascu, T., Sieliechi, J.M., Kouame, I.K.,

Kayem, J.G., Sandu, A.V., Vasilache, V., Sandu, I.G., Vasilache, V.,

(2015), Procedeu de potabilizare a apelor subterane si de

suprafata, Dosar AGEPI /2015.

26. Sandu, I., Bejinariu C., Sandu I.G., Bejinariu, A.G., Baciu, C., Sandu,

A.V., Bejinariu M.G., Toma, S.L., (2014), Procedeu de denocivizare a

apelor uzate şi a subproduselor rezultate la fosfatarea cristalină a

pieselor metalice, RO125597 (B1)/2014.

27. Sawyer, C.N., McCarty, P.L., Parkin, G.F., (2003), Chemistry for

Environmental and Engineering Science, Ediția a 5a, McGraw Hill.

28. Scanteianu, N., (2003), Protectia Mediului, Ed. Cermi, Iasi.

29. Shiklomanov I.A., (1998), World water resources at the beginning of

the 21st century. To be published in 2001, UNESCO, International

Hydrological Series.

30. Stanciu, Al., Sandu, I., Sandu, I.G., Stanciu, C., (2006), Process for

purifyng used sewage and industrial water, Patents RO120838,

RO120837, RO120836/30.08.2006.

31. TAC, (2000), Integrated Water Resources Management. Background

Paper No. 4, Technical, Stockholm.

32. Tchobanoglous, G., Theisen, H., Virgil, S., (1993), Integrated Solid

Waste Management (Engineering Principles and Management

Issues), McGraw Hill, New York.

33. Teodosiu, C., (2004), Managementul Integrat al Mediului, Ed.

Ecozone, Iasi

34. Teodosiu, C., (2001), Tehnologia apei potabile şi industriale, Ed.

Matrix Rom, Bucureşti.

Page 164: MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN INGINERIA MATERIALELOR · 2019. 11. 5. · specializările de ingineria materialelor, ingineria procesării materialelor și inginerie mecanică, în vederea

164

35. Thad, G., (2004), Air Qality, USEPA, Solid Waste Disposal Facility

Criteria.

36. Viessman, W., Hammer, M.J., (2005), Water Supply and Pollution

Control, Ediția a 7a, Prentice Hall.

37. ***, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi Institutul

Naţional de Statistică.

38. ***, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2006, 15/vol. 18,

Directiva 2006/105/CE http://eur-lex.europa.eu/

39. *** H.G. 188/ 20.03.2002 pentru aprobarea unor norme privind

conditiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificata si

completata prin H.G. 352/11.05.2005

40. ***, http://www.ecologic.rec.ro/articol/read/reciclare-

recuperare/8915/

41. ***, DOE (1986) Landfilling Wastes, Waste Management, Paper

26, A Technical Memorandum for the Disposal of Wastes on Landfill

Sites. HMSO, London.

42. ***, DOE (1986) Landfill Gas, Waste Management, Paper 27, A

Technical Memorandum providing guidance on the monitoring and

control of Landfill Gas. HMSO, London.

43. ***, Environmental Quality Act and Regulation (1974), MDC

Sdn. Bhd. Eckenfelder, W.W., (2000), Industrial Water Pollution

Control, McGraw Hill, New York.

44. ***, EPA (1996), Environmental Guidelines: Solid Waste

Landfills, EPA NSW, Sydney. Gleick P.H., Dirty Water: Estimated

Deaths from Water-Related Diseases 2000-2020. Pacific Institute

Research Report, 2002.

45. ***, Save Drinking Water Foundation, Conventional Water

Treatment. www.apec-vc.or.jp