fisa de verificare a conformitatii...fisa de verificare a conformitatii pentru masura 02/6a...

Click here to load reader

Post on 01-Jan-2020

6 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) | Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale| PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala|

  Pag. 1

  Contract de finantare nr. C19401083011643011985/ 24.11.2016

  Anexa 3

  FISA DE VERIFICARE A

  CONFORMITATII

  pentru masura 02/6A

  „Finantarea de noi activitati non-agricole”

  PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020

  Program finanțat de Uniunea Europeană prin

  FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE și Guvernul României

 • Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) | Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale| PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala|

  Pag. 2

  Contract de finantare nr. C19401083011643011985/ 24.11.2016

  PARTEA I

  INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ŞI LA PROIECT

  DENUMIRE SOLICITANT:

  TITLUL PROIECTULUI:

  DATA LANSARII APELULUI DE SELECTIE DE

  CATRE GAL:

  DATA INREGISTRARII PROIECTULUI LA GAL:

  OBIECTIVUL PROIECTULUI:

  OBIECTIVUL PROIECTULUI se încadrează în

  prevederile Reg. (UE) nr. 1305/2013, art...

  AMPLASAREA PROIECTULUI (LOCALITATE):

  STATUT JURIDIC SOLICITANT:

  DATE PERSONALE REPREZENTANT LEGAL:

  NUME: PRENUME:

  FUNCTIE REPREZENTANT LEGAL:

  • Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în cadrul prezentei

  cereri de proiecte ?

  DA sau NU

  • Dacă DA, de câte ori ?

  O dată De două ori Nu este cazul

  • Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare ?

  DA sau NU - deoarece aceasta a mai fost verificată şi declarată neconformă de două ori,

  în prezenta cerere de proiecte, în baza fişelor de verificare, aferente nr. de inregistrare ale

  proiectului respectiv, adica: Nr. Din data / / si Nr. Din data / / /

 • Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) | Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale| PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala|

  Pag. 3

  Contract de finantare nr. C19401083011643011985/ 24.11.2016

  PARTEA II

  VERIFICAREA CONCORDANŢEI DOCUMENTELOR PREZENTATE

  I. VERIFICAREA CERERII DE FINANTARE

  1. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL „De la Vedea la Oltet” a Cererii de Finanţare

  aferentă măsurii nr. 02/6A ?

  DA sau NU

  2. Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate şi

  ştampilate de către beneficiar; referinţele din Cererea de Finanţare corespund cu numărul paginii la

  care se află documentele din Dosarul Cererii de Finanţare ?

  DA sau NU

  3. Pe fiecare copie, a unui document original care rămâne in posesia solicitantului, apare mentiunea

  ”conform cu originalul” şi semnătura reprezentantului legal ?

  DA sau NU

  4. Cererea de Finanţare este completată si semnată de solicitant ?

  DA sau NU

  5. Solicitantul a bifat /completat partea C din Cererea de Finanţare referitoare la obţinerea unei

  asistenţe financiare nerambursabile din alte fonduri ?

  DA sau NU

  6. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii ?

  DA sau NU

  7. Solicitantul a bifat in Cererea de Finantare punctele corespunzătoare proiectului din Declaraţia pe

  propria răspundere a solicitantului ?

  DA sau NU

  8. Solicitantul a datat si semnat Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din Cererea de

  Finantare?

  DA sau NU

  9. Indicatorii de monitorizare prevăzuţi în Cererea de Finanţare sunt completaţi de către solicitant ?

  DA sau NU

 • Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) | Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale| PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala|

  Pag. 4

  Contract de finantare nr. C19401083011643011985/ 24.11.2016

  II. Verificarea documentelor anexate

  Prezenţa documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul la partea E a Cererii de

  Finanţare. Dacă solicitantul nu ataşează anumite documente (neobligatorii) pentru că acestea nu

  corespund naturii proiectului, expertul va bifa căsuţele corespunzătoare „Nu este cazul” din

  partea dreaptă a tabelului.

  Verificarea copiilor documentelor anexate la cererea de finanţare cu originalele aflate la solicitant

  se efectuează prin bifarea căsuţei corespunzătoare din coloana „Concordanţă copie cu originalul”.

  DOCUMENT

  Existenta

  documentului

  DA NU

  Nu

  este

  cazull

  Co

  nco

  rda

  nţă

  co

  pie

  / o

  rig

  ina

  l

  1. Plan de afaceri – intocmit conform Anexei 2 la Ghidul solicitantului

  2.1 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi -

  formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului

  înregistrate la Administraţia Financiară, în care rezultatul operaţional

  (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere - formularul 20 ) să fie

  pozitiv (inclusiv 0).

  În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte

  de anul depunerii cererii de finanțare se vor depune ultimile doua situaţii

  financiare). Exceptie fac intreprinderile infiintate in anul depunerii cererii de

  finantare.

  SAU

  2.2 Declaraţie privind veniturile realizate din România în anul precedent

  depunerii proiectului, înregistrată la Administraţia Financiară (formularul

  200), insotita de Anexele la formular, in care rezultatul brut obtinut in anul

  precedent depunerii proiectului sa fie pozitiv (inclusiv 0)

  SI/SAU

  2.3 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de

  venit (formularul 221), document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii

  de finanțare;

  SAU

  2.4 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în

  cazul solicitantilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii cererii

  de finantare.

  Pot apărea următoarele situații:

  a. În cazul solicitanților infiintati in anul depunerii proiectului, acestia nu

  vor depune situatiile financiare.

 • Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) | Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale| PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala|

  Pag. 5

  Contract de finantare nr. C19401083011643011985/ 24.11.2016

  DOCUMENT

  Existenta

  documentului

  DA NU

  Nu

  este

  cazull

  Co

  nco

  rda

  nţă

  co

  pie

  / o

  rig

  ina

  l

  b. În cazul in care anul precedent depunerii Cererii de Finantare este anul

  infiintarii, nu se analizeaza rezultatul operational din contul de profit si

  pierdere sau rezultatul brut din cadrul formularului 200, care poate fi

  si negativ.

  c. În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară

  depunerii proiectului şi au depus Declaraţia de inactivitate (conform

  legii) la Administraţia Financiară în anul anterior depunerii

  proiectului, atunci la dosarul Cererii de finanțare solicitantul va

  depune Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia

  Financiară.

  Pentru întreprinderi familiale și întreprinderi individuale si persoane

  fizice autorizate: Declarație specială privind veniturile realizate în anul

  precedent depunerii proiectului înregistrată la Administrația Financiară.

  3. Documente pe care solicitanții trebuie să le prezinte pentru terenurile

  și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri

  Pentru situaţia în care terenul urmează să fie achiziţionat ulterior semnării

  Contractului de finanțare documentele de proprietate vor fi prezentate la a

  doua tranşa de plată.

  3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție

  sau achizitia de utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul

  care să certifice, după caz:

  3.1. a) Dreptul de proprietate privata.

  Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de

  înscrisurile constatatoare ale unui act juridic civil, jurisdicțional sau

  administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate,

  precum:

  - Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-

  cumpărare, donație, schimb, etc;

  - Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau

  tranzacția;

  - Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere

  de res-judicata, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc.

  - Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare;

  3.1.b) Dreptul de concesiune - Contract de concesiune, încheiat în

  conformitate cu legislaţia în vigoare, care acoperă o perioadă de cel puțin 10

  ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, corespunzătoare asigurării

  sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările

  de construcție prevăzute prin proiect, în copie.

 • Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) | Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale| PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala|

  Pag. 6

  Contract de finantare nr. C19401083011643011985/ 24.11.2016

  DOCUMENT

  Existenta

  documentului

  DA NU

  Nu

  este

  cazull

  Co

  nco

  rda

  nţă

  co

  pie

  / o

  rig

  ina

  l

  În cazul contractului de concesiune pentru cladiri, acesta va fi însoțit de o

  adresă emisă de concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată

  există solicitări privind retrocedarea.

  În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o

  adresă emisă de concedent care să specifice:

  - suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată există

  solicitări privind retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menţioneze

  care este suprafaţa supusă acestui proces;

  - situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de

  realizare a investiţiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat

  graficul de plată a redevenţei şi alte clauze.

  3.1. c) Dreptul de superficie contract de superficie care acoperă o perioadă

  de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare,

  corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul

  titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.

  Documentele de la punctele a, b si c de mai sus vor fi însoțite de documente

  cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de

  cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care

  să rezulte inscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte

  funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu

  maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului)

  3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau

  utilaje fără montaj sau al căror montaj nu necesită lucrari de construcții

  și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente (electricitate,

  apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile

  pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii

  de finanțare care să certifice, după caz:

  a) dreptul de proprietate privată,

  b) dreptul de concesiune,

  c) dreptul de superficie,

  d) dreptul de uzufruct;

  e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit;

  f) împrumutul de folosință (comodat)

  g) dreptul de închiriere/locațiune.

  De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de

  locațiune/închiriere, contract de comodat.

  Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din

  cadrul acestui criteriu trebuie interpretate în accepţiunea Codului Civil

  în vigoare la data lansării prezentului ghid.

 • Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) | Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale| PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala|

  Pag. 7

  Contract de finantare nr. C19401083011643011985/ 24.11.2016

  DOCUMENT

  Existenta

  documentului

  DA NU

  Nu

  este

  cazull

  Co

  nco

  rda

  nţă

  co

  pie

  / o

  rig

  ina

  l

  In cazul în care documentele de la pct. 3.2 (a, b, c, d, e, f și g) nu sunt

  depuse în formă autentică sau nu sunt emise de o autoritate publică sau

  nu sunt hotărâri judecătorești acestea vor fi însoțite de:

  -Documente cadastrale și documente privind înscrierea

  imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte

  funciară pentru informare din care sa rezulte înscrierea dreptului în

  cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în

  termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile

  înaintea depunerii proiectului).

  Clarificarea documentelor de proprietate de prezentat la depunerea Cererii de

  finanțare în cazul PFA,II, IF, care deţin în coproprietate soţ/soţie, terenul

  aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice până la autorizarea conform

  OUG 44/2008: “În cazul solicitanţilor Persoane Fizice Autorizate, Întreprinderi

  Individuale sau Întreprinderi Familiale, care deţin în proprietate terenul aferent

  investiţiei, în calitate de persoane fizice împreună cu soţul/soţia, este necesar să

  prezinte la depunerea Cererii de finanțare, documentul prin care a fost dobândit

  terenul de persoana fizică, conform documentelor de la punctul 3.1, cât şi

  declaraţia soţului/soţiei prin care îşi dă acordul referitor la realizarea şi

  implementarea proiectului de către PFA, II sau IF, pe toată perioada de

  valabilitate a contractului cu AFIR. Ambele documente vor fi încheiate la

  notariat în formă autentică. Aceste documente vor fi adăugate la Cererea de

  finanțare în câmpul ‘’Alte documente”.

  4. Extras din Registrul agricol – în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea

  „Conform cu originalul” pentru dovedirea calităţii de membru al gospodăriei

  agricole care desfășoară activitate agricolă pe suprafețe de teren mai mici de

  0,3 ha.

  5. Pentru întreprinderile care au autorizat/ autorizate codul/ codurile CAEN

  propus/ propuse prin proiect se solicită obligatoriu o Declaratie întocmita si

  asumată prin semnatură de un expert contabil, din care sa reiasă faptul că

  intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea/activitățile pentru care a

  solicitat finanțare si/sau din care să rezulte că veniturile din activitățile

  agricole reprezintă cel puțin 50% din veniturile de exploatare ale

  solicitantului.

  6. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat

  unic/asociat majoritar/administrator/ PFA, titular II, membru IF).

 • Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) | Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale| PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala|

  Pag. 8

  Contract de finantare nr. C19401083011643011985/ 24.11.2016

  DOCUMENT

  Existenta

  documentului

  DA NU

  Nu

  este

  cazull

  Co

  nco

  rda

  nţă

  co

  pie

  / o

  rig

  ina

  l

  7. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului.

  7.1

  - Copie conform cu originalul după CUI/CIF.

  Si/Sau

  7.2 Hotărâre judecătorească definitivă pronunțată pe baza actului de

  constituire și a statutului propriu în cazul Societăților agricole, însoțită de

  Statutul Societății agricole;

  7.3 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă

  7.4 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa

  rezulte ca solicitantul se incadreaza in categoria solicitantilor eligibili

  (solicitantul este inregistrat ca PFA/II/IF conform OUG nr. 44/16 aprilie 2008

  sau persoana juridica conform Legii nr. 31/1990; Legii 15/1990; Legii nr.

  36/1991; Legii nr.1/2005; Legii nr. 566/2004); solicitantul are codul CAEN

  conform activitatii pentru care solicita finantare; existenta sediului social si a

  punctului de lucru in teritoriul GAL (daca este cazul); capitalul social sa fie

  100% privat si ca nu se afla in proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea

  31/1990, republicata), reorganizare judiciara sau faliment, conform Legii

  85/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

  10. Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor/

  întreprinderilor mici (Anexa 6.1 din Ghidul solicitantului). Aceasta trebuie să

  fie semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea.

  11. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea

  regulii de cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului).

  12. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind neîncadrarea

  în categoria ’’firme în dificultate’’ (Anexa 6.3 din Ghidul solicitantului), semnată

  de persoana autorizată să reprezinte intreprinderea, conform legii. Declaraţia

  va fi dată de toţi solicitanţii cu excepţia PFA-urilor, intreprinderilor

  individuale, intreprinderilor familiale şi a societăţilor cu activitate de mai puţin

  de 2 ani fiscali.

  13. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de

  servicii de consiliere prin Măsura 02 (Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului)

 • Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) | Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale| PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala|

  Pag. 9

  Contract de finantare nr. C19401083011643011985/ 24.11.2016

  DOCUMENT

  Existenta

  documentului

  DA NU

  Nu

  este

  cazull

  Co

  nco

  rda

  nţă

  co

  pie

  / o

  rig

  ina

  l

  16. Declarație pe propria răspundere că nici solicitantul şi nici un alt

  membru al gospodăriei nu a mai solicitat în aceeași sesiune/beneficiat de

  sprijin financiar nerambursabil forfetar pe SM 6.2. sau pe alta masura de acest

  gen aferenta GAL-urilor.

  17. Certificate constatatoare sau orice alte document emis de ONRC din

  care sa rezulte ca solicitantul nu detine, indiferent de procent, părți sociale in

  alte societati care isi desfasoara activitatea in baza aceluiasi/acelorasi coduri

  CAEN autorizate la ONRC ca si cel/cele propuse prin CF/Planul de Afaceri sau a

  unor coduri CAEN aferente unor activitati complementare autorizate la ONRC.

  18. Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului pentru

  monitorizarea proiectului depus la GAL (anexa nr. 12 din Ghidul

  Solicitantului)

  19. Alte documente justificative (se vor specifica după caz)

  III. Concluzia verificării conformităţii Cererii de Finanţare este :

  CONFORMĂ NECONFORMĂ

  Observatii:

  Verificat: Expert 2 GAL Intocmit: Expert 1 GAL

  Nume/ Prenume: Nume/ Prenume:

  __________________________________ __________________________________

  Semnatura: Semnatura:

  __________________________________ __________________________________

  Data: Data:

  __________________________________ __________________________________

  Am luat la cunostinta,

  Reprezentant legal al solicitantului ____________________________________________

  Nume/ Prenume: ____________________________________________

  Semnatura si/ sau stampila: ____________________________________________

  Data: ____________________________________________

 • Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) | Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale| PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala|

  Pag. 10

  Contract de finantare nr. C19401083011643011985/ 24.11.2016

  Metodologie de aplicat pentru verificarea conformitatii

  Partea I – Informatii generale cu privire la solicitant si la proiect

  Solicitantul a mai depus pentru verificare aceasta cerere de finantare in cadrul prezentei cereri de

  proiecte?

  Se verifica in acest sens registrul de primire al cererilor de finantare, iar daca se constata ca a mai fost

  verificata si declarata neconforma de 2 ori in cadrul prezentei cereri de proiecte nu se mai accepta

  pentru verificare si selectie.

  Partea a II a – Verificarea concordantei documentelor prezentate

  I / Verificarea cererii de finanţare

  1. Solicitantul a utilizat ultima varianta de pe site-ul GAL “De la Vedea la Oltet” a cererii de finantare

  aferenta masurii 02/6A?

  Se verifica pe site-ul GAL daca solicitantul a utilizat ultima varianta a cererii de finantare aferenta

  masurii 02/6A.

  Daca a utilizat varianta anterioara sau daca nu a respectat formatul cadru al cererii de finantare, cererea

  de finantare este declarata neconforma.

  2. Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate şi ştampilate

  de către beneficiar; referinţele din Cererea de Finanţare corespund cu numărul paginii la care se află

  documentele din Dosarul Cererii de Finanţare ?

  Se verifica daca Dosarul cererii de finantare este legat, iar documentele pe care le contine sunt

  numerotate si stampilate/semnate de catre beneficiar.

  Se verifica, prin sondaj, daca paginile din exemplarul “COPIE” al dosarului cererii de finantare corespund

  cu paginile din exemplarul “ORIGINAL”. Daca nu corespund, se bifeaza casuta NU si se specifica la

  rubrica “Observatii” iar cererea de finantare este declarata neconforma.

  Se verifica existenţa Opisului documentelor, paginaţia acestuia, se verifica prin sondaj daca referintele

  din cererea de finantare (CF) corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din dosarul

  cererii de finantare. Daca referintele din CF nu corespund cu cele din dosarul cererii de finantare, se

  trece la rubrica “Observatii”, iar solicitantul este rugat sa faca modificarile care se impun, însuşite sub

  semnătură. După ce s-au efectuat modificările, expertul bifează căsuţa DA.

  In conditiile in care modificarile solicitate nu se pot efectua in cursul apelului de selectie deschis, cererea

  de finantare este declarata neconforma.

  3. Pe fiecare copie, a unui document original care rămâne in posesia solicitantului, apare mentiunea

  ”conform cu originalul” şi semnătura reprezentantului legal ?

  La acest punct expertul verifica concordanta copiei cu originalul, bifeaza in coloana “Concordanta copie

  cu original” dupa verificarea documentelor atasate cererii de finantare. Daca nu corespund, se bifeaza

  casuta NU si se specifica la rubrica “Observatii”.

 • Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) | Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale| PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala|

  Pag. 11

  Contract de finantare nr. C19401083011643011985/ 24.11.2016

  4. Cererea de Finanţare este completată si semnată de solicitant ?

  Se verifica daca cererea de finantare este completata si semnata de solicitant.

  In cazul in care cererea de finantare nu este completata sau semnata de solicitant, expertul bifeaza

  casuta NU, specifica acest lucru la rubrica Observatii, iar cererea de finantare este neconforma.

  5. Solicitantul a bifat /completat partea C din Cererea de Finanţare referitoare la obţinerea unei asistenţe

  financiare nerambursabile din alte fonduri ?

  Se verifica daca solicitantul a bifat casuta corespunzatoare NU in cererea de finantare sau a completat

  DA şi în coloanele corespunzatoare toate informatiile cerute in cererea de finantare (numarul de

  proiecte, denumirea programului si titlul proiectelor, valoarea sprijinului financiar nerambursabil in

  euro). Functie de acestea, expertul va bifa casuta corespunzatoare DA sau NU. Daca solicitantul nu a

  bifat sau completat partea C, cererea de finantare este neconforma.

  6. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii ?

  Se verifica daca casutele sunt bifate si daca este trecut numarul paginii in coloana OPIS DOCUMENTE

  (pagina) din cererea de finantare la care se afla documentul respectiv. Daca unul din documentele

  obligatorii nu este atasat cererii de finantare, se specifica la rubrica Observatii lipsa acestuia, iar cererea

  de finantare este declarata neconforma.

  7. Solicitantul a bifat in Cererea de Finantare punctele corespunzatoare proiectului din Declaratia pe

  propria raspundere a solicitantului?

  Se verifica daca este completat numele solicitantului, al reprezentantului legal si daca au fost bifate

  casutele corespunzatoare proiectului. Daca nu sunt bifate casutele corespunzatoare, se bifeaza casuta

  corespunzatoare NU, se specifica acest lucru la rubrica Observatii, iar cererea de finanţare este declarată

  neconformă.

  8. Solicitantul a datat si semnat Declaratia pe propria raspundere a solicitantului din Cererea de

  Finantare?

  Se verifica existenta datei si a semnaturii solicitantului. In lipsa acestora, cererea de finantare este

  declarata neconforma.

  9. Indicatorii de monitorizare prevazuti in cererea de finantare sunt completati de catre solicitant?

  Se verifica daca indicatorii de monitorizare sunt completati de catre solicitant conform regulilor de

  completare menţionate în formular;

  Daca indicatorii de monitorizare nu sunt completaţi, expertul bifeaza casuta ’’Nu” şi proiectul este

  declarat neconform.

  Dacă indicatorii de monitorizare nu sunt completaţi corespunzător, expertul inscrie acest lucru la

  rubrica ’’Observatii’’ solicitand reprezentantului legal sa corecteze indicatorii si sa semneze in dreptul

  modificarilor facute.

 • Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) | Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale| PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala|

  Pag. 12

  Contract de finantare nr. C19401083011643011985/ 24.11.2016

  II/ Verificarea documentelor anexate

  DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE

  1. Plan de afaceri – intocmit conform Anexei 2 la

  Ghidul solicitantului

  Expertul va verifica daca documentul este

  prezentat şi completat confom modelului din

  Anexa 2 la Ghidul solicitantului si daca

  informaţiile completate de către solicitant în

  Cererea de finanţare corespund cu cele

  menţionate în planul de afaceri.

  DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE

  2.1 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10,

  contul de profit şi pierderi - formularul 20,

  formularele 30 și 40), precedente anului depunerii

  proiectului înregistrate la Administraţia Financiară

  în care rezultatul operaţional (rezultatul de

  exploatare din contul de profit și pierdere -

  formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0).

  În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin

  doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de

  finanţare se vor depune ultimele doua situaţii

  financiare.

  Excepţie fac intreprinderile inființate în anul

  depunerii cererii de finanţare.

  Sau

  2.2 Declaraţie privind veniturile realizate din

  Romania în anul precedent depunerii proiectului,

  înregistrată la Administraţia Financiară (formularul

  200), însoțită de Anexele la formular în care

  rezultatul brut (veniturile să fie cel puţin egale cu

  cheltuielile) obținut în anul precedent depunerii

  proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0)

  SI / SAU

  Se verifica existenta situatiilor financiare (bilanţ

  – formularul 10, contul de profit şi pierderi -

  formularul 20, formularele 30 și 40) precedente

  anului depunerii proiectului cu numar de

  inregistrare de la Administratia Financiara in

  care rezultatul operational (rezultatul din

  exploatare din contul de profit si pierdere –

  formularul 20) sa fie pozitiv (inclusiv 0).

  Daca solicitantul este infiintat cu cel putin doi ani

  financiari inainte de anul depunerii Cererii de

  finantare se vor verifica ultimele doua situatii

  financiare avand numarul de inregistrare de la

  Administratia Financiara, exceptie fac

  intreprinderile infiintate in anul depunerii Cererii

  de finantare.

  Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi

  familiale și intreprinderi individuale se verifica

  existenta Declarației speciale privind veniturile

  realizate în anul precedent depunerii proiectului

  înregistrată la Administrația Financiară

  (formularul 200 însoțit de Anexele la Formular)

  în care rezultatul brut obţinut anual să fie pozitiv

  (inclusiv 0).

  2.3 Declaraţia privind veniturile din activităţi

  agricole impuse pe norme de venit (formularul

  221), document obligatoriu de prezentat la

  depunerea cererii de finanţare;

  Sau

  2.4 Declaraţia de inactivitate înregistrată la

  Se verifica existenta Declarației privind veniturile

  din activități agricole impuse pe norme de venit

  (formularul 221) inregistrata la Administratia

  Financiara.

  Pentru solicitanţii a căror activitate a fost afectată

  de calamități naturale( inundații, secetă excesivă

  etc) se verifica existenta situaţiilor financiare

 • Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) | Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale| PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala|

  Pag. 13

  Contract de finantare nr. C19401083011643011985/ 24.11.2016

  DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE

  Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor care

  nu au desfăşurat activitate anterior depunerii cererii

  de finantare.

  (bilanţ – formularul 10, cont de profit și pierderi –

  formularul 20, formularele 30 și 40) din unul din

  ultimii trei ani precedenți anului depunerii

  proiectului, în care producția nu a fost calamitată

  iar rezultatul operațional (rezultatul de

  exploatare din bilanț) să fie pozitiv (inclusiv 0),

  înregistrate la Administraţia Financiară.

  În cazul persoanelor fizice autorizate,

  întreprinderilor individuale și întreprinderilor

  familiale se verifica existenta „Declarației

  speciale privind veniturile realizate” înregistrată

  la Administraţia Financiară (formularul 200

  însoțit de Anexele la Formular) în care rezultatul

  brut obţinut anual să nu fie negativ şi/ sau

  Declarația privind veniturile din activități

  agricole impuse pe norme de venit (formularul

  221).

  Pentru anii calamitaţi solicitantul va prezenta un

  document (ex.: Proces verbal de constatare și

  evaluare a pagubelor) emis de organismele

  abilitate (ex.: Comitetul local pentru situaţii de

  urgenţă)

  Se verifica existenta Declaraţiei de inactivitate

  înregistrata la Administraţia Financiară, în cazul

  solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate

  anterior depunerii proiectului.

  DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE

  3. Documente pe care solicitanții trebuie să

  le prezinte pentru terenurile și clădirile

  aferente obiectivelor prevăzute în Planul de

  Afaceri

  Pentru situaţia în care terenul urmează să fie

  achiziţionat ulterior semnării Contractului de

  finanțare documentele de proprietate vor fi

  prezentate la a doua tranşa de plată.

  3.1 Pentru proiectele care presupun

  realizarea de lucrări de construcție sau

  achizitia de utilaje/echipamente cu montaj,

  se va prezenta înscrisul care să certifice,

  după caz:

  3.1. a) Dreptul de proprietate privata.

  Actele doveditoare ale dreptului de proprietate

  De verificat prezenţa obligatorie a cel putin unul din

  aceste documente, functie de tipul investitiei.

  Pentru cladirile si terenurile pe care sunt/vor fi

  amplasate investitiile se vor verifica prezenta actelor

  de proprietate/folosinta asupra acestora

  reprezentate de înscrisurile constatatoare ale unui

  act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu

  efect constitutiv translativ sau declarativ de

  proprietate, precum:

  - Actele juridice translative de proprietate, precum

  contractele de vânzare- cumpărare, donație, schimb,

  etc;

  - Actele juridice declarative de proprietate, precum

  împărțeala judiciară sau tranzacția;

 • Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) | Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale| PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala|

  Pag. 14

  Contract de finantare nr. C19401083011643011985/ 24.11.2016

  privată, reprezentate de înscrisurile

  constatatoare ale unui act juridic civil,

  jurisdicțional sau administrativ cu efect

  constitutiv translativ sau declarativ de

  proprietate, precum:

  - Actele juridice translative de proprietate,

  precum contractele de vânzare-cumpărare,

  donație, schimb, etc;

  - Actele juridice declarative de proprietate,

  precum împărțeala judiciară sau tranzacția;

  - Actele jurisdicționale declarative, precum

  hotărârile judecătorești cu putere de res-

  judicata, de partaj, de constatare a uzucapiunii

  imobiliare, etc.

  - Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de

  adjudecare.

  - Actele jurisdicționale declarative, precum

  hotărârile judecătorești cu putere de res-judicata, de

  partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc.

  - Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de

  adjudecare.

  Controlul conformităţii va consta în verificarea pe de

  o parte că aceste documente sunt completate,

  semnate şi poartă ştampila administraţiei care le-a

  eliberat iar pe de altă parte că acestea din urmă au

  fost emise pe numele solicitantului.

  Se solicita originalul documentului si expertul verifica

  concordanta copiei cu originalul, bifand casuta

  corespunzatoare in coloana „Concordanta copie cu

  originalul”.

  DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE

  3.1.b) Dreptul de concesiune - Contract de

  concesiune, încheiat în conformitate cu legislaţia

  în vigoare, care acoperă o perioadă de cel puțin

  10 ani începând cu anul depunerii cererii de

  finanțare, corespunzătoare asigurării

  sustenabilității investiției şi care oferă dreptul

  titularului de a executa lucrările de construcție

  prevăzute prin proiect, în copie.

  În cazul contractului de concesiune pentru

  cladiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de

  concedent care să specifice dacă pentru clădirea

  concesionată există solicitări privind

  retrocedarea.

  În cazul contractului de concesiune pentru

  terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de

  concedent care să specifice:

  - suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru

  suprafaţa concesionată există solicitări privind

  retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se

  menţioneze care este suprafaţa supusă acestui

  proces;

  - Situaţia privind respectarea clauzelor

  contractuale, dacă este în graficul de realizare a

  investiţiilor prevăzute în contract, dacă

  concesionarul şi-a respectat graficul de plată a

  redevenţei şi alte clauze.

  Se verifica existenta Contractului de concesiune care

  acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu

  anul depunerii cererii de finanțare, corespunzătoare

  asigurării sustenabilității investiției și care oferă

  dreptul titularului de a executa lucrările de

  construcție prevăzute prin proiect, în copie.

  În cazul contractului de concesiune pentru cladiri,

  acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent

  care să specifice dacă pentru clădirea concesionată

  există solicitări privind retrocedarea.

  În cazul contractului de concesiune pentru terenuri,

  acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent

  care să specifice:

  - suprafața concesionată la zi - dacă pentru suprafața

  concesionată există solicitări privind retrocedarea

  sau diminuarea și dacă da, să se menționeze care este

  suprafața supusă acestui proces;

  - situația privind respectarea clauzelor contractuale,

  dacă este în graficul de realizare a investițiilor

  prevăzute în contract, dacă concesionarul și-a

  respectat graficul de plată a redevenței și alte clauze.

  Controlul conformităţii va consta în verificarea pe de

  o parte că aceste documente sunt completate,

  semnate şi au fost emise pe numele solicitantului.

  Se solicita originalul documentului si expertul verifica

  concordanta copiei cu originalul, bifand casuta

 • Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) | Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale| PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala|

  Pag. 15

  Contract de finantare nr. C19401083011643011985/ 24.11.2016

  corespunzatoare in coloana „Concordanta copie cu

  originalul”.

  DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE

  3.1. c) Dreptul de superficie: contract de

  superficie care acoperă o perioadă de cel puțin

  10 ani începând cu anul depunerii cererii de

  finanțare, corespunzătoare asigurării

  sustenabilității investiției şi care oferă dreptul

  titularului de a executa lucrările de construcție

  prevăzute prin proiect, în copie.

  Documentele de la punctele a, b si c de mai sus

  vor fi însoțite de documente cadastrale şi

  documente privind înscrierea imobilelor în

  evidențele de cadastru și carte funciară

  (extras de carte funciară pentru informare din

  care să rezulte inscrierea dreptului în cartea

  funciară, precum și încheierea de carte funciară

  emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data

  depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea

  depunerii proiectului)

  Expertul verifica existenta Contractului de superficie

  care trebuie sa acopere o perioadă de cel puțin 10 ani

  începând cu anul depunerii cererii de finanțare,

  corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției

  și care oferă dreptul titularului de a executa lucrările

  de construcție prevăzute prin proiect, în copie.

  Controlul conformităţii va consta în verificarea pe de

  o parte că aceste documente sunt completate,

  semnate şi au fost emise pe numele solicitantului.

  Se solicita originalul documentului si expertul verifica

  concordanta copiei cu originalul, bifand casuta

  corespunzatoare in coloana „Concordanta copie cu

  originalul”.

  Expertul verifica daca documentele de la punctele

  a, b, si c de mai sus sunt însoțite de:

  Documente cadastrale și documente privind

  înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și

  carte funciară (extras de carte funciară pentru

  informare din care să rezulte inscrierea

  imobilului în cartea funciară, precum și

  încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în

  termen de valabilitate la data depunerii (emis cu

  maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului).

  DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE

  3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare,

  achizitie de masini si/ sau utilaje fara montaj sau

  al caror montaj nu necesita lucrari de constructii

  si/ sau lucrari de interventii asupra instalatiilor

  existente (electricitate, apa, canalizare, gaze,

  ventilatie, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile

  pentru o perioadă de cel putin 10 ani începând cu

  anul depunerii cererii de finanțare care să

  certifice, după caz:

  a.) dreptul de proprietate privată,

  b.) dreptul de concesiune,

  Pentru proiectele care propun doar dotare, achizitie

  de masini si/ sau utilaje fara montaj sau al caror

  montaj nu necesita lucrari de constructii si/ sau

  lucrari de interventii asupra instalatiilor existente

  (electricitate, apa, canalizare, gaze, ventilatie, etc.),

  se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă

  de cel putin 10 ani începând cu anul depunerii

  cererii de finanțare care să certifice, după caz:

  a.) dreptul de proprietate privată,

  b.) dreptul de concesiune,

  c.) dreptul de superficie,

 • Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) | Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale| PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala|

  Pag. 16

  Contract de finantare nr. C19401083011643011985/ 24.11.2016

  c.) dreptul de superficie,

  d.) dreptul de uzufruct;

  e.) dreptul de folosință cu titlu gratuit;

  f.) împrumutul de folosință (comodat)

  g.) dreptul de închiriere/locațiune

  De ex.: contract de cesiune, contract de

  concesiune, contract de locațiune/închiriere,

  contract de comodat.

  “Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor

  depune respectand una dintre cele 2 conditii

  (situatii) de mai jos:

  A. vor fi depuse in copie si însoțite de:

  -Documente cadastrale și documente privind

  înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și

  carte funciară (extras de carte funciară pentru

  informare din care să rezulte înscrierea dreptului

  în cartea funciară, precum și încheierea de carte

  funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate

  la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile

  înaintea depunerii proiectului)

  SAU

  B. vor fi încheiate în formă autentică de către un

  notar public sau emise de o autoritate publică sau

  dobândite printr-o hotărâre judecătorească.

  Nu se accepta documente cu incheiere de data

  certa emise de catre un notar public.

  În situația în care imobilul pe care se execută

  investiția nu este liber de sarcini (ipotecat pentru

  un credit) se va depune acordul creditorului

  privind execuția investiției și graficul de

  rambursare a creditului. Acest document va fi

  adaugat la Cererea de finantare in campul “Alte

  documente”.

  Clarificarea documentelor de proprietate de

  prezentat la depunerea Cererii de finanțare în

  cazul PFA,II, IF, care deţin în coproprietate

  soţ/soţie, terenul aferent investiţiei, în calitate de

  persoane fizice până la autorizarea conform OUG

  44/2008: “În cazul solicitanţilor Persoane Fizice

  Autorizate, Întreprinderi Individuale sau

  Întreprinderi Familiale, care deţin în proprietate

  terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane

  d.) dreptul de uzufruct;

  e.) dreptul de folosință cu titlu gratuit;

  f.) împrumutul de folosință (comodat)

  g.) dreptul de închiriere/locațiune

  De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune,

  contract de locațiune/închiriere, contract de

  comodat.

  Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune

  respectand una dintre cele 2 conditii (situatii) de

  mai jos:

  A. vor fi însoțite in copie si insotite de:

  -Documente cadastrale și documente privind

  înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și

  carte funciară (extras de carte funciară pentru

  informare din care să rezulte înscrierea dreptului în

  cartea funciară, precum și încheierea de carte

  funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la

  data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea

  depunerii proiectului)

  SAU

  vor fi încheiate în formă autentică de către un notar

  public sau emise de o autoritate publică sau

  dobândite printr-o hotărâre judecătorească.

  În situația în care imobilul pe care se execută

  investiția nu este liber de sarcini (ipotecat pentru un

  credit) se va verifica existenta acordului creditorului

  privind execuția investiției și graficul de rambursare

  a creditului.

  Controlul conformităţii va consta în verificarea pe de

  o parte că aceste documente sunt completate,

  semnate şi au fost emise pe numele solicitantului.

  Se solicita originalul documentului si expertul

  verifica concordanta copiei cu originalul, bifand

  casuta corespunzatoare in coloana „Concordanta

  copie cu originalul”.

 • Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) | Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale| PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala|

  Pag. 17

  Contract de finantare nr. C19401083011643011985/ 24.11.2016

  fizice împreună cu soţul/soţia, este necesar să

  prezinte la depunerea Cererii de finanțare,

  documentul prin care a fost dobândit terenul de

  persoana fizică, conform documentelor de la

  punctul 3.1, cât şi declaraţia soţului/soţiei prin

  care îşi dă acordul referitor la realizarea şi

  implementarea proiectului de către PFA, II sau IF,

  pe toată perioada de valabilitate a contractului cu

  AFIR. Ambele documente vor fi încheiate la

  notariat în formă autentică. Aceste documente

  vor fi adăugate la Cererea de finanțare în câmpul

  ‘’Alte documente”.

  DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE

  4. Extras din Registrul agricol - în copie cu

  ștampila primăriei și mențiunea "Conform cu

  originalul" pentru dovedirea calității de membru

  al gospodăriei agricole care desfasoara activitate

  Agricola pe suprafete de teren mai mici de 0,3 ha.

  Pentru dovedirea calitatii de membru al

  gospodariei agricole a solicitantului se verifică

  existenţa copiei din Registrul agricol, semnatura şi

  ştampila primăriei care l-a eliberat și mențiunea

  "Conform cu originalul".

  DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE

  5. Pentru întreprinderile care au autorizat/

  autorizate codul/ codurile CAEN propus/ propuse

  prin proiect se solicită obligatoriu o Declaratie

  întocmita si asumată prin semnatură de un

  expert contabil, din care sa reiasă faptul că

  intreprinderea nu a desfasurat niciodata

  activitatea/activitățile pentru care a solicitat

  finanțare si/sau din care să rezulte că veniturile

  din activitățile agricole reprezintă cel puțin 50%

  din veniturile de exploatare ale solicitantului.

  Pentru întreprinderile care au autorizat/

  autorizate codul/ codurile CAEN propus/ propuse

  prin proiect expertul verifica existenta declaratiei

  intocmita si asumata prin semnatura de un expert

  contabil din care sa reiasă faptul că intreprinderea

  nu a desfasurat niciodata activitatea/activitățile

  pentru care a solicitat finanțare si/sau din care să

  rezulte că veniturile din activitățile agricole

  reprezintă cel puțin 50% din veniturile de

  exploatare ale solicitantului.

  DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE

  6. Copia actului de identitate pentru

  reprezentantul legal de proiect (asociat unic /

  asociat majoritar/ administrator/PFA, titular II,

  membru IF).

  De verificat prezenta obligatorie a acestui document,

  dacă acesta se referă efectiv la solicitantul menţionat

  în proiect. Se verifică daca documentul este valabil la

  data depunerii cererii de finanţare. Se solicită

  originalul documentului şi expertul verifică

  concordanţa copiei cu originalul, bifand casuta

  corespunzatoare în coloana’’ Concordanta copie cu

  originalul’’.

 • Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) | Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale| PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala|

  Pag. 18

  Contract de finantare nr. C19401083011643011985/ 24.11.2016

  DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE

  7. Documente care atestă forma de organizare

  a solicitantului.

  7.1

  - Copie conform cu originalul după CUI/CIF.

  Si/Sau

  7.2 Hotărâre judecătorească definitivă

  pronunțată pe baza actului de constituire și a

  statutului propriu în cazul Societăților agricole,

  însoțită de Statutul Societății agricole;

  7.3 Act constitutiv pentru Societatea

  cooperativă agricolă.

  7.4 Certificat constatator emis de Oficiul

  Registrului Comertului din care sa rezulte ca

  solicitantul se incadreaza in categoria

  solicitantilor eligibili( solicitantul este inregistrat

  ca PFA/II/IF conform OUG nr. 44/16 aprilie 2008

  sau persoana juridica conform Legii nr. 31/1990;

  Legii 15/1990; Legii nr. 36/1991; Legii

  nr.1/2005; Legii nr. 566/2004); solicitantul are

  codul CAEN conform activitatii pentru care

  solicita finantare; existenta sediului social si a

  punctului de lucru in teritoriul GAL (daca este

  cazul); capitalul social sa fie 100% privat si ca nu

  se afla in proces de lichidare, fuziune, divizare(

  Legea 31/1990, republicata), reorganizare

  judiciara sau faliment, conform Legii 85/2006 cu

  modificarile si completarile ulterioare

  Se verifica existenta documentelor de infiintare

  (Hotarare Judecatoreasca/Statut/act constitutiv)

  emise pe numele solicitantului si faptul că acestea

  sunt completate, semnate si eliberate pe numele

  solicitantului avand semnatura şi ştampila

  institutiei care le-a eliberat.

  Se solicită originalul documentului si expertul

  verifica concordanţa copiei cu originalul, bifand

  casuta corespunzatoare în coloana „Concordantă

  copie cu originalul”.

  De verificat prezenţa obligatorie a Certificatului

  constatator si ca este eliberat in numele

  solicitantului, semnat, stampilat de catre autoritatea

  emitenta.

  Se solicita originalul documentului si expertul

  verifica concordanta copiei cu originalul, bifand

  casuta corespunzatoare in coloana „Concordanta

  copie cu originalul”.

  De verificat dacă este deschis punct de lucru unde se

  va amplasa investiţia si daca acesta si sediul social se

  afla in teritoriul GAL.

  DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE

  10. Declaraţia privind încadrarea în

  categoria micro-intreprinderilor/

  întreprinderilor mici (Anexa 6.1 din Ghidul

  solicitantului). Aceasta trebuie să fie semnată de

  persoana autorizată să reprezinte

  întreprinderea.

  De verificat dacă declaraţia este completată, semnată

  de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea

  si daca respecta modelul prevazut in Anexa 6.2 din

  Ghidul solicitantului.

 • Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) | Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale| PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala|

  Pag. 19

  Contract de finantare nr. C19401083011643011985/ 24.11.2016

  DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE

  11. Declaraţie pe propria răspundere a

  solicitantului privind respectarea regulii de

  cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din

  Ghidul solicitantului).

  Expertul verifica dacă declaraţia este completată,

  semnată de persoana autorizata sa reprezinte

  intreprinderea si daca respecta modelul prevazut in

  Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului.

  DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE

  12. Declaraţie pe propria răspundere a

  solicitantului privind neîncadrarea în categoria

  ’’firme în dificultate’’ (Anexa 6.3 din Ghidul

  solicitantului), semnată de persoana autorizată

  să reprezinte intreprinderea, conform legii.

  Declaraţia va fi dată de toţi solicitanţii cu

  excepţia PFA-urilor, intreprinderilor individuale,

  intreprinderilor familiale şi a societăţilor cu

  activitate de mai puţin de 2 ani fiscali.

  Expertul verifica dacă declaraţia este completată,

  semnată de persoana autorizata sa reprezinte

  intreprinderea si daca respecta modelul prevazut in

  Anexa 6.3 din Ghidul solicitantului.

  Declaraţia va fi dată de toţi solicitanţii cu excepţia

  PFA-urilor, intreprinderilor individuale,

  intreprinderilor familiale şi a societăţilor cu activitate

  de mai puţin de 2 ani fiscali.

  DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE

  13. Declaraţie pe propria răspundere a

  solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de

  consiliere prin Măsura 02 (Anexa 6.4 din Ghidul

  solicitantului)

  Expertul verifica dacă declaraţia este completată,

  semnată de persoana autorizata sa reprezinte

  intreprinderea si daca respecta modelul prevazut in

  Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului.

  DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE

  16. Declarație pe propria răspundere că nici

  solicitantul şi nici un alt membru al gospodăriei

  nu a mai solicitat în aceeași sesiune/beneficiat

  de sprijin financiar nerambursabil forfetar pe

  SM 6.2. sau pe alta masura de acest gen aferenta

  GAL-urilor.

  Expertul verifica dacă declaraţia este completată, si

  semnată de persoana autorizata sa reprezinte

  intreprinderea.

  DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE

  17. Certificate constatatoare sau orice alte

  documente emise de ONRC din care sa rezulte

  ca solicitantul nu detine, indiferent de procent,

  părți sociale in alte societati care isi desfasoara

  activitatea in baza aceluiasi/acelorasi coduri

  CAEN autorizate la ONRC ca si cel/cele propuse

  prin CF/Planul de Afaceri sau a unor coduri

  De verificat prezenţa obligatorie a Certificatului

  constatator/ documentului emis de ONRC si ca este eliberat in numele solicitantului, semnat, stampilat de

  catre autoritatea emitenta.

  Se solicita originalul documentului si expertul verifica

  concordanta copiei cu originalul, bifand casuta

  corespunzatoare in coloana „Concordanta copie cu

 • Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) | Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale| PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala|

  Pag. 20

  Contract de finantare nr. C19401083011643011985/ 24.11.2016

  CAEN aferente unor activitati complementare

  autorizate la ONRC.

  originalul”.

  DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE

  18. Declaratia pe propria raspundere a

  beneficiarului pentru monitorizarea proiectului

  depus la GAL (anexa nr. 12 din Ghidul

  solicitantului)

  Expertul verifica dacă declaraţia este completată,

  semnată de persoana autorizata sa reprezinte

  intreprinderea si daca respecta modelul prevazut in

  Anexa 12 la Ghidul solicitantului.

  DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE

  19. Alte documente justificative (se vor

  specifica după caz)

  In categoria “Alte documente” se incadrează orice alte

  documente specifice functie de categoria/situatia

  solicitantului sau de activitatea din proiect si care

  sunt cerute prin Ghidul de accesare al masurii

  respective sau prin anexele acestuia, anexe care se

  regasesc pe site-ul www.galdelavedealaoltet.ro.

  Expertul verifica ca toate documentele prezentate sa

  fie valabile la data depunerii Cererii de Finantare,

  termenul de valabilitate al acestora fiind in

  conformitate cu legislatia in vigoare.

  Expertul care întocmeste Fisa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în

  casutele/câmpurile respective. Expertul care verifică munca expertului care intocmeste fisa certifică

  acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos suprapusă peste bifa

  expertului. Dacă expertii mai sus mentionati nu se pun de acord asupra unui punct(de exemplu, expertul

  care intocmeste fisa inscrie bifa sa în casuta „Da”, iar verificatorul înscrie bifa sa în casuta „Nu”)

  constatarea finala va fi cea a unui alt expert, salariat GAL.

  Partea a III-a – Concluzia verificării conformităţii

  Dacă toate punctele de verificare de la punctul VERIFICAREA CONCORDANŢEI DOCUMENTELOR „

  PREZENTATE” sunt bifate cu DA sau NU ESTE CAZUL, atunci cererea de finanţare este declarată

  CONFORMĂ. Dacă cel puţin unul din puncte este bifat NU, cererea de finanţare este declarată

  NECONFORMĂ.

  http://www.galdelavedealaoltet.ro/