curs drept comercial ifr

Upload: luiza-namura

Post on 15-Jul-2015

292 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Universitatea OVIDIUS Constan a Departamentul ID-IFR Facultatea de Drept si stiinte administrative Specializarea Drept Forma de nv mnt ID / IFR Anul de studiu IV Semestrul I Valabil ncepnd cu anul universitar 2009-2010

Caiet de Studiu Individual Pentru

DREPT COMERCIAL I

Coordonator disciplin : Conf. univ. dr. Gabriel MIHAI

1

CUPRINS

CUPRINS

Unitatea de nv are 1: 1.INTRODUCERE..........................................................................................................................7 1.1.Obiectivele cursului..................................................................................................................7 1.2.Concep ia curricular ................................................................................................................7 1.3.Scopul unit ilor de nv are.....................................................................................................7 1.4.Tematica unit ilor de nv are.................................................................................................8 1.5.Bibliografie general ................................................................................................................8

Unitatea de nv are 2: 2.CONSIDERA II GENERALE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL.9 2.1 Obiectivele cursului.9 2.2 Defini ia dreptului comercial...9 2.2 Obiectul dreptului comercial...9 2.3 Tr s turile dreptului comercial .10 2.4 Locul dreptului comercial n cadrul sistemului de drept romnesc..10 2.5.Lucrare de verificare..................................................................................................................11 2.6.Bibliografie................................................................................................................................12 Unitatea de nv are 3: 3.IZVOARELE DREPTULUI COMERCIAL 13 3.1 Obiective..13 3.2 Notiune si clasificari13 3.2 Legi scrise. Codul comercial romn adoptat n anul 1887..15 3.3 Legi speciale i alte acte normative aplicabile n comer ...15 3.4 Uzul, cutuma sau obiceiul juridic. No iune i caractere..15 3.5 Lucrare de verificare19 3.6 Bibliografie .19 2DREPT COMERCIAL

CUPRINS

Unitatea de nv are 4: 4.FAPTELE DE COMERT17 4.1Obiective..................................................................................................................................17 4.2.Defini ie...17 4.3 Clasificarea actelor de comert.................................................................................................17 4.4.Faptele de comer obiective.....................................................................................................18 4.5Faptele de comer subiective.....................................................................................................20 4.6.Faptele de comer unilaterale sau mixte..................................................................................21 4.7.Lucrare de verificare................................................................................................................22 4.8.Bibliografie..............................................................................................................................22

Unitatea de nv are 5: 5.COMERCIANTII..........................................................................................................................23 5.1. Obiective..23 5.2 No iunea de comerciant...............................................................................................................23 5.3 Dobandirea caliatatii comerciant persoana fizica25 5.4 Comerciantul persoana juridica27 5.5 Lucrare de verificare28 5.6 Bibliografie...................................................................................................................................28

Unitatea de nv are 6: 6.FONDUL DE COMER ..29 6.1.No iunea fondului de comer ...............................................................................................29 6.2. Natura juridic a fondului de comer ...................................................................................29 6.3. Elementele fondului de comer ............................................................................................30 6.4. Actele juridice privind fondul de comer .............................................................................33 6.5 Ap rarea fondului de comer ................................................................................................35 6.6 Lucrare de verificare..............................................................................................................35 6.7 Bibliografie............................................................................................................................35

3DREPT COMERCIAL

CUPRINS

Unitatea de nv are 7: 7.SOCIET ILE COMERCIALE NO IUNE I CLASIFICARE37

7.1. No iuni introductive privind societ ile comerciale..................................................................37 7.2 Aporturile asocia ilor.................................................................................................................37 7.3 Capitalul social i patrimoniul societ ii38 7.5 .Formele societ ii comerciale reglementate de Legea nr.31/1990...........................................38 7.6.Lucrare de verificare..................................................................................................................40 7.7.Bibliografie................................................................................................................................40

Unitatea de nv are 8: 8. CONSTITUIREA SOCIETATILOR COMERCIALE......................................................41 8.1.Obiective.............................................................................................................................41 8.2.Aspecte generale..................................................................................................................41 8.3.Condi ii de fond i de form ale actelor constitutive..........................................................44 8.4.Cuprinsul contractului de societate i al statutului societ ii...............................................46 8.5.Statutul interimar al societ ii comerciale n cursul procedurii de constituire....................47 8.6.Personalitatea juridic a societ ilor comerciale..................................................................47 8.7.Efectele nc lc rii cerin elor legale de constituire a societ ii.............................................49 8.8.Lucrare de verificare............................................................................................................50 8.9.Bibliografie..........................................................................................................................50

Unitatea de nv are 9: 9.SOCIETATILE DE PERSOANE SI SOCIETATILE DE CAPITAL....................................51 9.1 Obiective.51 9.2 Societ ile de persoane................................................................................................................51 9.3 Societ ile de capital ..................................................................................................................52 9.4 Privire comparativ ntre constituirea societ ilor de persoane i a societ ilor de capital.........54 9.4 Lucrare de verificare....................................................................................................................54 9.5.Bibliografie..................................................................................................................................54 4DREPT COMERCIAL

CUPRINS

Unitatea de nv are 10 10.SOCIETATEA IN NUME COLECTIV(SNC). -notiune si constituire................................55 10.1. Obiective..55 10.2 Societatea in nume colectiv (S.N.C.) ..................................................................................55 10.3 Constituirea societ ii in nume colectiv56 10.3 Lucrare de verificare.............................................................................................................59 10.4 Bibliografie...........................................................................................................................59 Unitatea de nv are 11 11.SOCIETATEA IN NUME COLECTIV (SNC)- functionarea si administrarea..................61 11.1 Obiective...61 11.2 Func ionarea societ ii in nume colectiv.......61 11.3 Administrarea societ ii n nume colectiv.63 11.4 Lucrare de verificare..............................................................................................................66 11.5. Bibliografie...........................................................................................................................66 Unitatea de nv are 12 12.SOCIETATEA IN COMANDITA SIMPLA (S.C.S.)67 12.1 Obiective67 12.2 No iune si tr s turi.....................................................................................................................67 12.3 Constituirea societ ii in comandit simpl ...70 12.3 Func ionarea societ ii in comandit simpl ..71 12.4 Administrarea societ ii in comandit simpl ............................................................................73 12.5 Lucrare de verificare..................................................................................................................75 12.6.Bibliografie................................................................................................................................76

Unitatea de nv are 13 SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA (S.R.L.) -notiune si constituire..77 13.1 Obiective77 13.2 Notiunea societatii comerciale cu raspundere limitata..............................................................77 13.3 Constituirea societ ii cu r spundere limitat .............................................................................78 13.3 Lucrare de verificare...................................................................................................................80 13.4 Bibliografie.................................................................................................................................80 5DREPT COMERCIAL

CUPRINS

Unitatea de nv are 14 SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA (SRL).- functionare si administrare.............81 14.1 Obiective....................................................................................................................................81 14.2 Functionarea societ ii cu r spundere limitat ..........................................................................81 14.3 Conducerea i controlul societ ii.............................................................................................86 14.4 Retragerea i excluderea asociatului din societate87 14.5 Dizolvarea si lichidarea societ ii cu r spundere limitat .........................................................87 14.6 Societatea europeana.................................................................................................................88 14.7 Lucrare de verificare..................................................................................................................89 14.8 Bibliografie................................................................................................................................90

6DREPT COMERCIAL

Unitatea de nv are 1 INTRODUCERE

1.1.Obiectivele cursului...................................................................................................................7 1.2.Concep ia curricular .................................................................................................................7 1.3.Scopul unit ilor de nv are......................................................................................................7 1.4.Tematica unit ilor de nv are..................................................................................................8 1.5.Bibliografie general .................................................................................................................8

1.1.

OBIECTIVELE CURSULUI.

Obiectivele cursului constau n dobndirea no iunilor i conceptelor de baz ale dreptului comercial, instrumente juridice indispensabile n elegerii mecanismului de func ionare a economiei concuren iale. 1.2. CONCEP IA CURRICULAR

Realit ile postrevolu ionare au adus n actualitate dreptul comercial ca ramur a sistemului de drept. Crearea i func ionarea economiei de pia n ara noastr au impus necesitatea realiz rii unui cadru juridic adecvat, care s reglementeze statutul juridic al agen ilor economici, precum i raporturile juridice la care ace tia particip . Principalii agen i economici sunt comercian ii, persoane fizice i juridice. Condi iile nfiin rii i activit ii acestora au f cut obiectul mai multor acte normative, care au completat reglement rile Codului comercial, adaptndu-l noilor realit i economice i sociale. Rolul pe care dreptul comercial este chemat s -l joace n economia Romniei reclam o bun cunoa tere a sa de c tre to i juri tii. Iat de ce, prezenta lucrare i propune s ofere suportul de baz pentru n elegerea principalelor institu ii ale dreptului comercial. Ea este conceput ca o sintez a vastei problematici a dreptului comercial, abordat pe baza tradi iei doctrinei dreptului comercial din ara noastr . 1.3. SCOPUL UNIT ILOR DE NV ARE.

Unit ile de nv are selectate au fost astfel alese nct s ajute cursan ii s dobndeasc cuno tin e relevante cu privire la faptele de comer , calitatea de comerciant i condi iile n care se exercit activitatea comercial , obliga iile profesionale ale comercian ilor, caracteristicile i elementele fondului de comer , constituirea i func ionarea societ ilor comerciale. A adar, scopul acestora este a ezarea temeliei teoretice a dreptului comercial pentru viitorii juri ti. 7

1.4.

TEMATICA UNIT

ILOR DE NV

ARE.

Temele sunt urm toarele: Unitatea de nv are 1: Introducere; Unitatea de nv are 2:Consideratii generale privind dreptul comercial Unitatea de nv are 3: Izvoarele dreptului comercial Unitatea de nv are 4: Faptele de comert Unitatea de nv are 5:Comerciantii Unitatea de nv are 6:Fondul de comer - notiune si elemente Unitatea de nv are 7: Societ i comerciale - No iune i clasificare Unitatea de nv are 8: Constituirea societatilor comerciale Unitatea de nv are 9: Societ i de persoane si societatile de capital Unitatea de nv are10:Societatea in nume colectiv notiune si constituire Unitatea de nv are11:Societatea in nume colectiv functionare si administrare Unitatea de nv are12:Societatea in comandita simpla Unitatea de nv are13: Societatea cu raspundere limitata - notiune si constituire Unitatea de nv are14: Societatea cu raspundere limitata- functionare si administrare.

BIBLIOGRAFIE GENERAL . Angheni, Smaranda; Volonciu, Magda; Stoica, Camelia, Drept comercial, Editura All Beck, Bucure ti, 2008. C rpenaru, Stanciu D., Drept comercial romn, edi ia a VI-a, Editura Universul Juridic, Bucure ti, 2007. C rpenaru, Stanciu D. Tratat de Drept comercial romn, Ed.Universul Juridic, Bucure ti, 2009. Smaranda Angheni, Magda Volonciu, Camelia Stoica Drept comercial ed. IV ,Ed C.H.Beck, 2008; Smaranda Angheni, Magda Volonciu, Camelia Stoica, Drept comercial, ed.3, Ed.All Beck, Bucure ti, 2004; S.Angheni M.Volonciu C.Stoica Drept comercial pentru nv mntul economic Ed. Universitar Bucuresti,2006; Stanciu D. C rpenaru, Drept comercial romn, ed.5, Ed.All Beck, Bucure ti, 2004; Stanciu. D. Carpenaru, Drept comercial romn, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2007; Stanciu D. C rpenaru,Tratat de Drept comercial romn, Ed.Universul Juridic, Bucure ti, 2009; Mihaela Tbrc, Drept procesual civil, vol. II, Ed. Universul Juridic, Bucure ti,2008; 8DREPT COMERCIAL

Unitatea de nv are 2 CONSIDERA II GENERALE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL

2.1Obiective...............................................................................................................................9 2.2Defini ia dreptului comercial.9 2.3 Obiectul dreptului comercial9 2.4 Tr s turile dreptului comercial...10 2.5 Locul dreptului comercial n cadrul sistemului de drept romnesc...10 2.6.Lucrare de verificare...........................................................................................................11 2.7.Bibliografie..........................................................................................................................12 2.1 Obiective introducerea cursan ilor n studiul dreptului comercial,al obiectului si trasaturilor dreptului comercial; dezvoltarea capacit ii cursan ilor de a delimita locul dreptului comercial n cadrul sistemului de drept romnesc. 2.2 Defini ia dreptului comercial Din punct de vedere etimologic, termenul comer este o juxtapunere a cuvintelor cum = cu i merx = marfa, deci commercium (opera iuni legate de marfa sau activitate purtnd asupra m rfii). Subiectul care exercit activitatea de comer este, de regul , comerciantul (merx -mercator). Func ia principal a comer ului este aceea de a procura consumatorului bunurile de care are nevoie. Comer ul se situeaz la mijlocul ciclului economic ntre produc ie i consuma ie, ini iaz i faciliteaz circula ia bunurilor, adic deplasarea lor cu scopul de a le pune la ndemna consumatorului, la momentul i locul potrivit. Dreptul comercial este acea ramur a dreptului privat care cuprinde ansamblul unitar al normelor juridice ce reglementeaz rela iile sociale patrimoniale i personal-nepatrimoniale din sfera activit ii de comer , rela ii care se nasc, de regul , ntre persoane care au calitatea de comerciant i care se afl pe pozi ie de egalitate juridic . ntr-o exprimare sintetic , dreptul comercial este acea ramur reglementeaz materia comercial . a dreptului privat care

2.3 Obiectul dreptului comercial Obiectul dreptului comercial l constituie att normele juridice care reglementeaz activitatea de comer , ct i normele juridice aplicabile comercian ilor. Normele juridice de drept comercial au ca obiect de reglementare, n principal, rela iile sociale patrimoniale, care prezint caracter comercial i, n secundar, rela iile personalnepatrimoniale. 9

Exemplu: > numele comercial (firma), sediul, emblema etc. - n dreptul comercial acestea dobndesc natur patrimonial , n consecin , nc lcarea lor este ap rat printr-o ac iune patrimonial , fie n concuren a neloial , fie n contrafacere, fie n daune. > n dreptul comercial exist i rela ii personal-nepatrimoniale reglementate de normele juridice de drept comercial, cum ar fi, dreptul de a alege i de a fi ales n organe de conducere ale societ ii. 2.4 Tr s turile dreptului commercial Comercialitatea No iunea de comercialitate apar ine dreptului intern al fiec rui stat i se determin dup criterii proprii. Determinarea comercialit ii cunoa te n diferite sisteme de drept dou concep ii: concep ia subiectiv ; concep ia obiectiv . a) Potrivit concep iei subiective (proprie legisla iei germane) comercialitatea raportului juridic depinde de calitatea autorului, a subiectului participant. Calitatea de comerciant o au toate persoanele care exercit permanent o activitate comercial cu titlu de profesie sau care au numele ori firma nmatriculat n registrul comer ului. A adar, potrivit concep iei subiective, actul de comer este caracterizat prin trei tr s turi: este realizat de un comerciant; este realizat n exercitarea profesiei comerciale; realizndu-l, comerciantul urm re te exploatarea comer ului s u. b) Potrivit concep iei obiective (sistem adoptat de legisla ia francez i de celelalte legisla ii de inspira ie francez ), comercialitatea unui raport juridic este deta at de nrofesiunea de comerciant exercitat de o persoana care a s vr it actul respectiv. Egalitatea juridic a p r ilor i specificul normelor juridice n cadrul rela iilor contractuale voin a unui partener nu este subordonat voin ei celuilalt, fiecare fiind liber s negocieze clauzele contractuale. Rapiditatea (celeritatea), simplitatea, securitatea i creditul Normele juridice de drept comercial con in mecanisme care faciliteaz circula ia rapid a bunurilor (de exemplu: circula ia valorilor mobiliare -ac iuni, obliga iuni; circula ia efectelor de comer etc). 2.5 Locul dreptului comercial n cadrul sistemului de drept romnesc Dreptul civil reprezint dreptul comun pentru toate ramurile de drept privat, deci i pentru dreptul comercial. Dispozi iile din dreptul comercial se completeaz f cndu-se trimitere la dreptul civil. Dreptul comercial are puncte de tangen cu dreptul familiei privind regimul juridic matrimonial al bunurilor so ilor; opera iunile juridice care se pot ncheia ntre so i i implica iile lor n dreptul 10DREPT COMERCIAL

comercial; constituirea de societ i comerciale ntre so i; aportul la societate cu bunurile comune ale so ilor; regimul juridic al dividendelor ob inute de unul dintre so i etc. Activitatea de comer se realizeaz pe baza unor avize, autoriza ii, licen e emise de autorit ile publice administrative care func ioneaz n unit ile administrativ-teritoriale, unde comerciantul i are sediul principal sau unde i desf oar activitatea aceste avize, autoriza ii, licen e fiind reglementate de normele dreptului administrativ. Leg tura dintre dreptul comercial i dreptul financiar-fiscal este evident ntruct una dintre principalele surse de formare a veniturilor statului o constituie impozitele i taxele pl tite de comercian i. Dreptul comercial interfereaz cu dreptul penal ori de cte ori n activitatea de comer se comit fapte calificate de legiuitor ca fiind infrac iuni. n raporturile comerciale interne i interna ionale se aplic norme de drept interna ional public, concretizate n tratate, conven ii i acorduri. ntre dreptul comercial i dreptul procesual penal ori civil exist leg turi ori de cte ori urmeaz a se solu iona o cauz penal sau civil (n sens larg) care i are izvorul ntr-un fapt de comer . De asemenea norme juridice care reglementeaz institu ii din dreptul comercial (fond de comer , contracte, opera iuni de banc i schimb) se reg sesc n dreptul afacerilor. TEST DE AUTOEVALUARE. 1. Defini i dreptul comercial. Folosi i spa iul de mai jos pentru formularea r spunsului. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... 2. Enumera i sistemele n baza c rora se poate determina obiectul dreptului comercial. Folosi i spa iul de mai jos pentru formularea r spunsului. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

2.5.

LUCRARE DE VERIFICARE. Prezenta i corela iile dreptului comercial cu celelalte ramuri ale dreptului. Instruc iuni privind testul de evaluare:

- se folose te n primul rnd cursul, ns pentru un punctaj ridicat este necesar parcurgerea bibliografiei indicate. Criteriile de evaluare sunt: - claritatea exprim rii i absen a formul rilor nesigure, - identificarea elementelor de con inut solicitate, - utilizarea bibliografiei precizate. 11DREPT COMERCIAL

2.6.

BIBLIOGRAFIE Angheni, Smaranda; Volonciu, Magda; Stoica, Camelia, Drept comercial, Editura All Beck, Bucure ti, 2008. C rpenaru, Stanciu D., Drept comercial romn, edi ia a VI-a, Editura Universul Juridic, Bucure ti, 2007. C rpenaru, Stanciu D. Tratat de Drept comercial romn, Ed.Universul Juridic, Bucure ti, 2009; Georgescu, I.L., Drept comercial romn, Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 1994. Georgescu, I.L.Drept comercial romn, vol.I, ed.Socec, Bucure ti, 1946; Georgescu, I.L.Drept comercial romn, vol.II, ed.Socec, Bucuresti, 1946; Schiau, Ioan, Curs de drept comercial, Ed.Rosetti, Bucure ti, 2004;

12DREPT COMERCIAL

Unitatea de nv are 3 .IZVOARELE DREPTULUI COMERCIAL

3.1 Obiective................................................................................................................................13 3.2 Notiune si clasificari...............................................................................................................13 3.3 Legi scrise. Codul comercial romn adoptat n anul 1887.....................................................15 3.4 Legi speciale i alte acte normative aplicabile n comer ..15 3.5 Uzul, cutuma sau obiceiul juridic. No iune i caractere.........................................................15 3.6 Lucrare de verificare...16 3.7 Bibliografie...16 3.1. Obiective introducerea cursan ilor n studiul izvoarelor dreptului comercial, dezvoltarea capacit ii cursan ilor de a aprofunda notiunea clasificarilor si caractere uzului, cutumei sau obiceiului juridic. 3.2.Notiuni si clasificari. Dreptul comercial are dou interpretative. categorii de izvoare i anume: izvoare normative i izvoare

A .Izvoarele normative sunt urm toarele: Constitu ia este legea fundamental a statului. Art. 135 alin. 1 statueaz c : Economia Romniei este economie de pia , bazat pe libera ini iativ i concuren . Constitu ia Romniei, revizuit , con ine o serie de prevederi esen iale pentru asigurarea stabilit ii i dezvolt rii mediului social-economic din Romnia. O asemenea prevedere o constituie plasarea liberei ini iative i a concuren ei la baza economiei romne ti, privite ca economie de pia . Aceast dispozi ie constitu ional se coroboreaz cu art. 45 din Constitu ie, care garanteaz aceste drepturi, al turi de liberul acces la o activitate economic . Astfel beneficiind de consacrare constitu ional , protec ia concuren ei i a liberei ini iative private n economie, se va realiza mult mai eficient. Autorit ile publice nu vor putea adopta m suri discriminatorii de ngr dire a concuren ei i a liberei ini iative, dect n situa ii excep ionale i cu respectarea condi iilor impuse de art. 53 din Constitu ie. Potrivit art. 53 orice m sur dispus de o autoritate public va constitui o ingerin permis asupra unui drept al omului, dac aceast m sur este necesar ntr-o societate democratic , este propor ional cu situa ia care a determinat-o, este nediscriminatorie si nu aduce atingere dreptului nsu i (ci numai exerci iului acestuia). 13DREPT COMERCIAL

ndeplinirea acestor condi ii trebuie s fie cumulativ . Aceste prevederi nu exclud ns interven ia statului n economie. Potrivit art. 47 din Constitu ie statul este obligat s ia m suri de dezvoltare economic i de protec ie social , de natur s asigure cet enilor un nivel de trai decent, iar art. 135 alin. 2 prevede c statul trebuie s asigure: a) libertatea comer ului, protec ia concuren ei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de produc ie; b) protejarea intereselor na ionale n activitatea economic , financiar i valutar ; c) stimularea cercet rii tiin ifice i tehnologice na ionale, a artei i protec ia dreptului de autor; d) exploatarea resurselor naturale, n concordan cu interesul na ional; e) refacerea i ocrotirea mediului nconjur tor, precum i men inerea echilibrului ecologic; f) crearea condi iilor necesare pentru cre terea calit ii vie ii; g) aplicarea politicilor de dezvoltare regional n concordan cu obiectivele Uniunii Europene. Codul Comercial (a intrat n vigoare la 1 septembrie 1887, aplicabil i ast zi, dup modelul Codului de comer italian din 1882) este dreptul comun n materie comercial , cuprinznd principalele norme de drept comercial (fapte de comer , comercian i, obliga iile comercian ilor, titluri de valoare). n cadrul rela iei dintre Codul comercial i legile comerciale speciale se aplic principiul specialia generalibus derogant, potrivit c ruia n concursul dintre legile speciale i cele generale se acord prioritate celor speciale. Legi comerciale speciale cum ar fi Legea nr. 15/1990, Legea nr. 31/1990 etc., ele ntregesc dispozi iile Codului Comercial. Decrete-legi sunt adoptate de c tre guvern atunci cnd nu exist putere legislativ guvernarea prin decrete-legi. Spre exemplu, Decretul-lege nr. 54/1990. i are loc

Hot rrile de Guvern i Ordonan ele de Guvern reglementeaz si ele aspecte ale vie ii economice. Spre exemplu O.G. nr.21/1992 privind protec ia consumatorilor, H.G. nr. 1017/2001 pentru aprobarea strategiei de privatizare a BCR-SA. Norme, regulamente, ordine adoptate de organele competente. Spre exemplu: Normele BNR prin care se reglementeaz activitatea bancar , valutar i de pl i. Codul Civil n absen a unor norme n Codul Comercial, se aplic prevederile legale ale Codului Civil, ca izvor subsidiar al Dreptului Comercial. Ca exemplu pot fi enumerate dispozi iile Codului civil n materia obliga iilor, mai ales cele referitoare la izvoarele i efectele obliga iilor, precum i cele referitoare la contractele speciale (contractul de societate, de vnzare-cump rare, de mandat etc.). B. Izvoare interpretative. Cutuma (obiceiul, uzurile comerciale) este rezultatul unei practici ndelungate.Sunt norme nescrise, dar acceptate ca obligatorii. Cutuma se define te ca fiind o practic ndelungat , avnd un anumit grad de vechime, repetabilitate i stabilitate, aplicndu-se unui num r nedefinit de comercian i, ntr-un anumit domeniu de activitate comercial i/sau ntr-o anumit zon geografic . 14DREPT COMERCIAL

Practica judiciar cuprinde hot rrile judec tore ti, contribuind la interpretarea i aplicarea uniform a legii. Doctrina cuprinde opera speciali tilor, care prin demersul tiin ific realizat contribuie la o mai bun n elegere a normelor juridice, la interpretarea acestora, la elaborarea unor noi norme juridice sau completarea celor existente, prin propunerile de lege ferenda pe care le fac. 3.3 Legi scrise. Codul comercial romn adoptat n anul 1887 n anul 1887 este adoptat Codul Comercial Romn dup modelul francez. Materia este mp r it n 4 C r i: I II Despre Comer n general, Despre comer ul maritim,

III Despre faliment, IV Despre exerci iul ac iunilor comerciale i durata lor. Dup al II-lea r zboi mondial, n perioada comunist , Codul Comercial nu a fost aplicat n raporturile economice interne. Locul lui a fost luat de norme specifice economiei planificate.Totu i el nu a fost abrogat, dispozi iile sale aplicndu-se in raporturile de comer exterior.Dup 1989, Codul Comercial a fost redescoperit, ns timpul scurs de la adoptarea sa a f cut ca unele prevederi s fie dep ite. 3.4 Legi speciale i alte acte normative aplicabile n comer Potrivit art. 135 alin. (1) din Constitu ie, economia Romniei este o economie de pia , bazat pe libera ini iativ i concuren . Tranzi ia de la o economie centralizat , planificat , de tip comunist, la o economie concuren ial , bazat pe mecanismul de cerere-ofert a f cut necesar modificarea legisla iei economice, adoptarea unor noi legi care s creeze cadrul legislativ modern i adecvat fenomenelor din economia romneasc . Astfel, au fost adoptate: Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unit ilor economice de stat ca regii autonome i societ i comerciale, Legea nr. 31/1990 privind societ ile comerciale, Decretullege nr. 54/1990 privind organizarea i desf urarea unor activit i economice pe baza liberei ini iative, Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comer ului,Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare i bursele de valori, etc. 3.5 Uzul, cutuma sau obiceiul juridic.No iune i caractere Uzul reprezint o practic ndelungata (atitudini, comport ri), care are un anumit grad de vechime, repetabilitate i stabilitate aplicata unui num r nedefinit de comercian i, care poate avea sau nu, caracter de izvor de drept Indiferent de terminologia folosit , uzurile prezint : - caracter general, colectiv, impersonal i repetabil, aplicndu-se unui num r nedeterminat de comercian i, pe un anumit teritoriu sau cu privire la o anumit categorie de produse.Prin caracterul general, colectiv, impersonal i repetabil uzurile se aseam n cu normele juridice dar, spre deosebire de acestea, nu sunt edictate sau sanc ionate de stat. Uzurile sunt reguli de conduit create de comercian i n practica lor comercial : 15DREPT COMERCIAL

- caracter obiectiv, n sensul ca se concretizeaz n acte juridice i fapte materiale (pozitive, negative) care s-au aplicat n mod repetat ntr-o perioad mai lung de timp. Vechimea, continuitatea este de esen a uzurilor. 2.4.1.Clasificarea uzurilor Cea mai important clasificare a uzurilor comerciale se face n func ie de for a lor juridic , n: uzuri normative (legale, de drept, cutume) si uzuri conven ionale (interpretative, de fapt). a) Uzurile normative Particularit ile uzurilor normative se exprim n: generalitate, impersonalitate i obligativitate. Aceste uzuri constituie izvor de drept i se aplic ntocmai ca o norm juridic . b) Uzurile conven ionale Uzurile conven ionale au for juridic asem n toare clauzelor contractuale, iar fundamentul lor const n principiul libert ii de voin a a p r ilor. Uzurile conven ionale se aplic cu titlu de clauz contractual i reprezint voin a expres sau tacit (prezumata) a p r ilor. n dreptul nostru, uzurile comerciale apar sub forma obiceiului" juridic [art. 600, art. 607, art. 970 alin. (2), art. 980, art. 981 i art. 1447 C. tiv.], vorbindu-se despre obiceiul locului" sau obiceiul din partea locului. 3.6 LUCRARE DE VERIFICARE. 1. Caracterizati izvoarele normative si interpretative ale dreptului comercial. Folosi i spa iul de mai jos pentru formularea r spunsului. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .................................. 3.7 BIBLIOGRAFIE Angheni, Smaranda; Volonciu, Magda; Stoica, Camelia, Drept comercial, Editura All Beck, Bucure ti, 2008. C rpenaru, Stanciu D., Drept comercial romn, edi ia a VI-a, Editura Universul Juridic, Bucure ti, 2007. C rpenaru, Stanciu D. Tratat de Drept comercial romn, Ed.Universul Juridic, Bucure ti, 2009; Georgescu, I.L., Drept comercial romn, Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 1994. Georgescu, I.L., Drept comercial romn, vol.I, ed.Socec, Bucure ti, 1946; Georgescu, I.L., Drept comercial romn, vol.II, ed.Socec, Bucuresti, 1946;

16DREPT COMERCIAL

Unitatea de nv are 4 FAPTELE DE COMER 4.1.Obiective..............................................................................................................................17 4.2.Definitie...............................................................................................................................17 4.3 Clasificarea actelor de comert..17 4.4.Faptele de comer obiective..................................................................................................18 4.5.Faptele de comer subiective................................................................................................20 4.6.Faptele de comer unilaterale sau mixte...............................................................................21 4.7.Lucrare de verificare.............................................................................................................22 4.8.Bibliografie...........................................................................................................................22

4.1.. Obiective introducerea cursan ilor n studiul faptelor de comer ; familiarizarea cursan ilor cu faptele de comer obiective, faptele de comer subiective i faptele de comer unilaterale; dezvoltarea capacit ii cursan ilor de a delimita elementele specifice fiec rei categorii de fapte de comer prezentate n aceast unitate de nv are. 4.2 Definitie mbr i nd criteriul subiectiv, unele legisla ii na ionale fac s depind caracterul comercial sau civil al actului (faptului) juridic de calitatea autorului, a subiectului, astfel c actul (faptul) este comercial dac este s vr it de un comerciant, calitatea de comerciant rezultnd din lege sau din nscrierea ntr-un anumit registru. Alte legisla ii, dnd expresie concep iei obiective, determin comercialitatea potrivit elementelor intrinseci ale actului juridic respectiv, naturii sale i independent de calitatea participan ilor la raportul juridic respectiv (ex. dreptul romn). n dreptul romn, enumerarea faptelor de comer este dat de Codul comercial care, folosind criteriul pozitiv, arat categoriile de fapte considerate fapte de comer obiective n articolul 3, iar apoi, folosind criteriul negativ, n articolul 5, indic acele fapte care nu pot fi calificate a fi comerciale. n articolul 4 Codul comercial, se refer la faptele subiective de comer . 4.3.Clasificarea actelor de comert n Codul comercial romn faptele de comer se clasific n: - fapte de comer obiective (reglementate de art. 3 Cod comercial, potrivit criteriului pozitiv i de art. 5 Cod comercial, potrivit criteriului negativ); - fapte de comer subiective (reglementate de art. 4 Cod comercial); - fapte unilaterale sau mixte (reglementate de art. 6 i 56 Cod comercial i care au caracter civil pentru una dintre p r i i comercial pentru cealalt parte).

17

TEST DE AUTOEVALUARE. 1. Enumera i categoriile de fapte de comer . Folosi i spa iul de mai jos pentru formularea r spunsului. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 4.4. FAPTELE DE COMER OBIECTIVE.

Fapte de comer obiective sunt obiective datorit naturii lor i pentru c sunt astfel clasificate de Codul Comercial. Persoana care le s vr e te intr sub inciden a legilor comerciale. Sunt prev zute la art. 3 din Codul Comercial. Ele cuprind: opera iunile de interpunere n schimb sau circula ie includ, spre exemplu: - vnzarea-cump rarea comercial care are la baz inten ia de revnzare a cump r torului, deosebindu-se, astfel de vnzarea - cump rarea civil (opera iuni de interpunere n schimb); - opera iunile de banc care se refer la activitatea bancar depozitul, creditarea etc. - opera iunile de schimb valutar (opera iuni de interpunere n circula ie). - ntreprinderile care constau n transformarea obiectelor din natur n bunuri destinate comer ului. Ele pot fi de produc ie (construc ii; fabrici; manufacturi) i de servicii (furnituri; spectacole publice; de comision; agen ii de afaceri; editur ; imprimerie; libr rie; vnz ri de obiecte de art ; asigurare; transport; depozite; docuri i antrepozite). - opera iuni conexe sunt opera iuni care dobndesc comercialitate datorit strnsei leg turi pe care o au cu acte sau opera iuni considerate de lege fapte de comer i anume: opera iuni de mijlocire de afaceri, cambia, biletul la ordin, cecul, contul curent,

- contractele de comision, consigna ie, mandat, gaj, fidejusiune (o persoan garanteaz pentru alt persoan ). vnzare-cump rare de ac iuni sau p r i sociale.

Opera iunile de intermediere sunt opera iuni de interpunere n schimbul sau circula ia m rfurilor. Finalitatea acestor opera iuni nu este folosirea m rfurilor pentru scopul propriu, personal sau al familiei, ci vnzarea, revnzarea sau nchirierea n scop speculativ. 1. Vnzarea-cump rarea comercial : - cump rarea pentru a fi un act de comer trebuie ncheiat cu inten ia ca obiectul cump rat s fie revndut sau, cel pu in atunci cnd natura obiectului permite, s fie nchiriat; - vnzarea este comercial cnd a fost precedat de o cump rare comercial , adic a fost f cut cu inten ia de a revinde. Obiectul vnz rii: Codul comercial romn enumer m rfurile i productele fie n natur (prin producte se n elege produsele naturale ale solului: cereale, legume sau produse animale: ln , 18DREPT COMERCIAL

carne), adic neprelucrate, fie dup ce se vor fi lucrat, adic dup ce au devenit produse finite (ex. materii prime, materiale devenite ma ini, unelte etc.) sau care doar au fost puse n lucru (echivalentul de azi al semifabricatelor). Vnzarea este comercial i cnd are ca obiect bunuri imobile, ori de cte ori se urm re te revnzarea sau nchirierea bunului respectiv. 2. Opera iuni de punere n consigna ie a m rfurilor sau productelor n scop de vnzare: Contractul de consigna ie este contractul prin care una din p r i, consignantul ncredin eaz altei persoane, numit consignatar, m rfuri spre a le revinde n nume propriu, la un pre dinainte stabilit, pe contul consignantului, cu obliga ia fie de a remite celui din urm pre ul ob inut, fie de a restitui lucrul n natur . 3. Contractele de report asupra obliga iunilor de Stat sau altor titluri de credit circulnd n comer : Reportul este un contract care const n cump rarea de c tre reportator, pe bani gata de titluri de credit de stat (ex. obliga iuni de stat) sau alte titluri de credit circulnd n comer (ac iuni, obliga iuni ale societ ilor comerciale) i n revnzarea simultan , cu termen i cu un pre determinat, c tre aceea i persoan , numit reportat, a unor titluri de aceea i specie (ex. o persoan , titular a unor titluri de credit, are nevoie de numerar, ea d aceste titluri n report, mai ales cnd nu dore te s se despart definitiv de ele). 4. Cump r rile sau vnz rile de p r i sau ac iuni ale societ ilor comerciale: Cump rarea sau vnzarea de ac iuni, care reprezint diviziuni ale capitalului social al societ ilor comerciale de capitaluri, va constitui fapt de comer obiectiv. 5. Opera iunile de banc i schimb: Opera iunile de banc constau n: depozite de sume de bani sau de titluri, acordare de credite, opera iuni asupra titlurilor de credit, efectuare de pl i etc. Opera iunile de schimb sunt opera iunile de schimb de moned sau bilete de banc na ional sau str ine, precum i opera iuni referitoare la transmiterea de fonduri. 6. Cambiile i ordinele de producte sau de m rfuri: Cambia este un titlu la ordin formal i complet, cuprinznd obliga ia necondi ionat , autonom , abstract i solidar de a pl ti sau a dispune s se pl teasc o sum determinat de bani la scaden i la locul convenit. Ordinul de producte este o cambie, care nu are obiect o sum de bani, ci o cantitate de m rfuri sau producte (ex. gru, porumb). Biletul la ordin este un titlu de credit, creat de subscriitor sau emitent n calitate de debitor care se oblig s pl teasc o sum de bani fixat , la un anumit termen sau la prezentare, unei alte persoane, denumit beneficiar, care are calitate de creditor. ntreprinderea constituie o organizare autonom a unei activit i cu ajutorul factorilor de produc ie de c tre ntreprinz tor i pe riscul s u, n scopul producerii de bunuri i servicii, destinate schimbului, avnd ca finalitate ob inerea unui profit. ntreprinderile enumerate de articolul 3 Cod comercial sunt mp r ite n dou grupe: - ntreprinderile de produc ie (industriale) care cuprind: - ntreprinderile de construc ii (care se interpun ntre clientul-beneficiar i lucr tori); - ntreprinderile de fabrici i manufactur (care au ca obiect transformarea materiei prime, prelucrarea ei i ob inerea de produse industriale sau de manufactur ). - ntreprinderile de prest ri de servicii care cuprind: - ntreprinderile de furnituri (presupun o activitate prin care furnizorul, n schimbul unui pre determinat anticipat, asigur prestarea unui serviciu sau predarea de produse la termene succesive); - ntreprinderile de spectacole publice (interpunndu-se ntre artist i spectator); - ntreprinderile de comisioane (comisionarul ncheie, n mod permanent afaceri n nume propriu, dar pe seama comitentului); 19DREPT COMERCIAL

- agen ii i oficii de afaceri (intermediaz afaceri n diferite domenii, ex. turism, vnzarecump rare i nchirieri de imobile, publicitate etc.); - ntreprinderi de editur , libr rii i obiecte de art (avnd ca obiect reproducerea i difuzarea unei lucr ri sau vnzarea unor obiecte de art , cnd vinde alt persoan dect autorul sau artistul); - ntreprinderile de transport (transportatorul de m rfuri sau de persoane se comport ca un intermediar ntre expeditorul-furnizor i destinatarul-beneficiar, prestnd un serviciu expeditorului-furnizor n favoarea ter ului-beneficiar, adic destinatarului); - ntreprinderile de imprimerie (multiplic operele literare, tiin ifice sau artistice folosind mijloace mecanice); - ntreprinderile de asigurare (societ ile de asigurare); - depozitele n docuri i antrepozite (organizarea activit ii de depozitare a m rfurilor sub form de ntreprindere, opera iunile de depozitare i documentele viznd marfa depozitat ). Faptele de comer conexe sau accesorii sunt faptele juridice care au, prin natura lor, un caracter civil, dar, pentru c existen a lor este legat de un fapt calificat de lege ca fiind comercial, dobndesc i ele caracter comercial. - opera iunile de mijlocire n afaceri (pentru c mijlocitorul aduce n fa pe partenerii de afaceri i, datorit priceperii i efortului intermediarului, se ncheie un act juridic comercial ntre ace tia, ex. o vnzare-cump rare comercial ); - expedi iunile maritime i toate contractele privitoare la comer ul pe mare i naviga ie (faptul principal este vnzarea-cump rarea de m rfuri n scop de profit, dar marfa trebuie transportat pe mare i atunci toate opera iunile necesare acestui transport devin automat comerciale prin conexitatea pe care o au cu faptul principal); - depozitele pentru cauz de comer (faptul principal este vnzarea-cump rarea comercial , dar marfa, pn a fi vndut trebuie depozitat , deci contractul de depozit va c p ta prin conexitate cu faptul principal un caracter comercial); - contul curent i cecul care, potrivit articolului 6 alineatul 2 Cod comercial, nu sunt considerate ca fapte de comer n ceea ce prive te pe necomercian i afar dac ele n-au o cauz comercial . TEST DE AUTOEVALUARE. 2. Defini i faptele de comer conexe. Folosi i spa iul de mai jos pentru formularea r spunsului. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 4.5. FAPTELE DE COMER SUBIECTIVE.

Fapte de comer subiective - art. 4 din Codul Comercial prevede c sunt fapte de comer i celelalte contracte i obliga iuni ale unui comerciant, dac nu sunt de natur civil i dac contrariul nu rezult din actul nsu i. Codul Comercial instituie o prezum ie de comercialitate pentru toate obliga iile comerciantului, care poate fi ns r sturnat (nl turat ), dovedindu-se contrariul, adic tocmai caracterul civil al faptului. Nu toate actele s vr ite de comerciant sunt ns comerciale. Exist i acte cu natur civil cum ar fi, spre exemplu, cump rarea unor bunuri pentru folosin personal . 20DREPT COMERCIAL

Excep ii de la prezum ia de comercialitate: acte care prin natura lor sunt ntotdeauna civile (c s toria, adop ia, testamentul), care, chiar ncheiate de un comerciant, r mn civile; acte expres civile (care corespund acelei p r i din articolul 4 Cod comercial conform c ruia actele sunt comerciale dac contrariul nu rezult din nsu i actul), adic vor fi civile actele n care se stipuleaz expres cauza civil a acestora (ex. va fi civil constituirea unei ipoteci pentru garantarea unui mprumut f cut de un comerciant n scopul achizi ion rii unei locuin e pentru uzul personal al comerciantului i al familiei sale). Nu sunt fapte de comer acelea care vizeaz satisfacerea unor interese (uzul sau consuma iuna) ale cump r torului sau ale familiei sale, nu sunt fapte de comer activit ile agricole, sub diferite forme: vnzarea productelor de c tre proprietar (cel care are terenul n proprietate vinde roadele acestuia) sau de c tre cultivator (fiind posibil ca proprietarul s nu- i lucreze p mntul ci s -l dea n arend i atunci vnzarea productelor se face de c tre arenda ul-cultivator) pentru c , n ambele cazuri nu exist o interpunere ntre produc tor i consumator. TEST DE AUTOEVALUARE. 1. Defini i faptele de comer subiective. Folosi i spa iul de mai jos pentru formularear spunsului................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 4.6. FAPTELE DE COMER UNILATERALE SAU MIXTE.

Fapte de comer unilaterale sau mixte sunt fapte de comer numai pentru una din p r i, pentru cealalt avnd natur civil . Astfel, sunt fapte de comer unilaterale: Vnz rile-cump r rile de produse agricole - sunt acte de comer pentru comerciantul care le cump r i acte civile pentru agricultorul care le vinde (pentru agricultor, n conformitate cu articolul 5 Cod comercial, este civil, iar pentru angrosist este act de comer n temeiul articolului 3 Cod comercial). Asigur rile - sunt fapte de comer numai pentru asigurator, nu i pentru asigurat care ncheie un act civil. Contul curent i cecul sunt fapte de comer numai pentru b nci, nu i pentru cel care constituie depozitul. Deoarece n aceste cazuri actele juridice sau opera iunile exemplificate sunt fapte de comer numai pentru una din p r i, ele au fost denumite fapte de comer unilaterale sau mixte. Problema regimului juridic al faptelor de comer unilaterale sau mixte are o reglementare legal n articolul 56 Cod comercial, care dispune c dac un act este comercial numai pentru una din p r i, to i contractan ii sunt supu i nct prive te acest act legii comerciale. Astfel, este suficient ca pentru o parte actul s fie comercial pentru ca ntregul raport juridic s se supun legii comerciale. Excep ii de la aplicarea legii comerciale: necomerciantul, oricte acte juridice de acest fel ar ncheia, nu devine prin aceasta comerciant; dispozi ii pe care ns i legea comercial le exclude de la aplicare (ex. pentru obliga iile comerciale cu pluralitate de subiecte, articolul 42 Cod comercial stabile te regula c n obliga iile comerciale codebitorii sunt inu i solidar, afar de stipula ie 21DREPT COMERCIAL

contrar , dar alineatul final al articolului 42 Cod comercial se prevede c nu se aplic la necomercian i pentru opera iuni care, nct i prive te, nu sunt fapte de comer , astfel c n cazul faptelor de comer mixte, pentru partea pentru care finalitatea este civil , n locul principiului solidarit ii codebitorilor se va aplica principiul divizibilit ii obliga iilor, valabil n dreptul civil). TEST DE AUTOEVALUARE. 1. Enumera i faptele de comer mixte. Folosi i spa iul de mai jos pentru formularear spunsului................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 4.7. LUCRARE DE VERIFICARE. Prezenta i faptele de comer obiective. Instruc iuni privind testul de evaluare: - se folose te n primul rnd cursul, ns pentru un punctaj ridicat este necesar parcurgerea bibliografiei indicate. Criteriile de evaluare sunt: - claritatea exprim rii i absen a formul rilor nesigure, - identificarea elementelor de con inut solicitate, - utilizarea bibliografiei precizate.

4.8.

BIBLIOGRAFIE. Angheni, Smaranda; Volonciu, Magda; Stoica, Camelia, Drept comercial, Editura All Beck, Bucure ti, 2004. Bodu, Sebastian, Drept comercial completat cu no iunile fundamentale de drept civil, Editura Rosetti, Bucure ti, 2005. C rpenaru, Stanciu D., Drept comercial romn, edi ia a VI-a, Editura Universul Juridic, Bucure ti, 2007. I.L.Georgescu, Drept comercial romn, vol.I, ed.Socec, Bucure ti, 1946; I.L.Georgescu, Drept comercial romn, vol.II, ed.Socec, Bucuresti, 1946; P tulea, Vasile; Turianu, Corneliu, Curs de drept comercial romn, Editura All Beck, Bucure ti, 2000. Turcu, Ion, Tratat teoretic i practic de drept comercial, Editura C. H. Beck, Bucure ti, vol. 1, 2008;

22DREPT COMERCIAL

Unitatea de nv are 5 COMERCIANTII 5.1.Obiective...............................................................................................................................23 5.2 No iunea de comerciant ........................................................................................................23 5.3 Dobndirea calit ii de comerciant persoana fizica. .25 5.4.Comerciantul persoana juridica.............................................................................................27 5.5 Lucrare de verificare. 28 5.6 Bibliografie.28 5.1. Obiective introducerea cursan ilor n studiul calit ii de comerciant; familiarizarea cursan ilor cu dobndirea, dovada i pierderea calit ii de comerciant; dezvoltarea capacit ii cursan ilor de a delimita elementele specifice dobndirii i pierderii calit ii de comerciant de c tre persoanele juridice. 5.2. Notiunea de comerciant

Subiectele n dreptul comercial, n mod tradi ional, sunt participan ii la raporturile juridice de drept comercial, fie c sunt persoane fizice, fie c sunt persoane juridice. Potrivit Codului Comercial pot efectua fapte de comer att comercian ii ct i necomercian ii. Art. 7 prevede c , dac s vr irea faptei de comer are caracter profesional, persoana n cauz devine comerciant.Este comerciant orice persoan fizic sau juridic ce desf oar activit i comerciale, respectiv persoan fizic sau juridic care s vr e te fapte de comer cu caracter profesional. Interesul practic al distinc iei ntre necomercian i i comercian i: -din calitatea de comerciant decurge prezum ia de comercialitate a tuturor actelor i faptelor licite sau ilicite ale acestuia (art. 4 Cod comercial); -comerciantul are ndatoriri profesionale specifice (nmatricularea n registrul comer ului nainte de nceperea activit ii comerciale; nscrierea n acela i registru a unor men iuni ulterioare; inerea registrelor contabile); - comercian ii sunt datori s se ab in de la acte i fapte de concuren neloial ; numai insolven a comercian ilor poate antrena aplicarea procedurii reorganiz rii i a falimentului; - comercian ii pot dobndi calitatea de membru al Camerei de comer i industrie; -comercian ii sunt supu i obliga iei de plat a impozitului pe profitul ob inut din activitatea comercial . Necomercian ii persoane fizice participan i la acte de comer : -persoanele fizice cu capacitate de exerci iu deplin (art.8 al Decretului nr.31/1954); -minorul cu capacitate de exerci iu restrns (14-18 ani) poate ncheia acte juridice cu ncuviin area prealabil a p rin ilor sau a tutorelui (art.9 al Decretului nr.31/1954). Necomercian ii persoane juridice participan i la acte de comer : - persoanele juridice civile (asocia iile i funda iile, societ ile agricole i sindicatele, partidele politice i cultele religioase) pot participa la comer ; 23DREPT COMERCIAL

-persoane juridice de drept public (statul, jude ul i comuna nu pot avea calitatea de comerciant). Un loc aparte l ocup n legisla ia noastr Grupurile de interes economic, al c ror regim juridic este reglementat de prevederile Legii nr. 161/ 2003 privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei n exercitarea demnit ilor publice, a func iilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sanc ionarea corup iei. Titlul V din acest act normativ prevede posibilitatea consituirii a dou categorii de astfel de grupuri: grupuri de interes na ional i grupuri europene. Conform legii romne (art. 118), grupul de interes economic G.I.E. reprezint o asociere ntre dou sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituit pe o perioad determinat , n scopul nlesnirii sau dezvolt rii activit ii economice a membrilor s i, precum i al mbun t irii rezultatelor activit ii respective. Dup specificul activit ii desf urate i func ie de interesul membrilor asocia i, n dreptul romn grupul de interes economic este persoan juridic cu scop patrimonial, care poate avea calitatea de comerciant sau necomerciant. Activitatea grupului trebuie s se raporteze la activitatea economic a membrilor s i i s aib doar un caracter accesoriu fa de aceasta. De asemenea, legea mai reglementeaz grupul european de interes economic, sau GEIE. Conform prevederilor art. 233, grupul european de interes economic este acea asociere dintre dou sau mai multe persoane fizice ori juridice, constituit pentru o perioad determinat sau nedeterminat , n scopul nlesnirii ori dezvolt rii activit ii economice a membrilor s i, precum i al mbun t irii rezultatelor activit ii respective. Dobndirea calit ii de comerciant are loc diferit pentru comerciantul persoan fizic , fa de comerciantul persoan juridic . Persoane fizice sunt comercian i individuali i pot desf ura activit i comerciale: - individual i independent, ca persoane fizice autorizate; - ca ntreprinz tori titulari ai unei ntreprinderi individuale; - ca membri ai unei ntreprinderi familiale. Persoane juridice: - societ ile comerciale - se refer la comercian i privi i ca o colectivitate , - regiile autonome - care au luat fiin prin reorganizarea unit ilor economice de stat n ramuri strategice ale economiei na ionale. Spre exemplu: Regia Autonom Na ional a Tutunului. Ele mai sunt constituite n domeniul prelucr rii spirtului, producerii armamentului, n domeniul minelor, petrolului etc. - organiza iile cooperatiste - produc m rfuri i presteaz servicii (n virtutea calit ii de comerciant, sunt supuse obliga iilor care revin comercian ilor). TEST DE AUTOEVALUARE. 1. Enumera i comercian ii persoane fizice. Folosi i spa iul de mai jos pentru formularea r spunsului 2. Enumera i comercian ii persoane juridice. Folosi i spa iul de mai jos pentru formularea r spunsului.. 24DREPT COMERCIAL

5.3.

Dobndirea calit ii de comerciant persoana fizica

Pentru a dobndi calitatea de comerciant, persoanele fizice trebuie s ndeplineasc urm toarele condi ii: - trebuie s s vr easc fapte de comer obiective enumerate la art. 3 Codul Comercial. S vr irea acestor fapte trebuie s fie efectiv , simpla inten ie nefiind suficient . Exemplu: o persoan fizic i face o carte de vizit xy - comerciant nu este suficient. Faptele de comer trebuie s fie licite, adic s nu contravin ordinii publice i bunelor moravuri. Faptele de comer obiective sunt prev zute la art. 3 Cod Comercial, iar persoana care le s vr e te intr sub inciden a legilor comerciale. - faptele de comer trebuie s vr ite ca profesiune: aceasta presupune un interval relativ mare de timp i repetarea s vr irii faptelor de comer . Faptele de comer sunt s vr ite n mod repetat, cu caracter profesional, ca ocupa ie sau ndeletnicire permanent (caracterul profesional al s vr irii faptelor de comer este o chestiune de fapt, care n caz de litigiu ntre comercian i se poate dovedi cu orice mijloc de prob admis de lege). - faptele de comer trebuie s vr ite n nume propriu persoana angajeaz patrimoniul i numele s u n raport cu ter i. Faptele de comer pot fi s vr ite nu numai personal ci i prin reprezentant (ex. prin intermediul unui angajat), ns acesta s vr e te fapta de comer n numele i pe seama comerciantului i el nu dobnde te calitatea de comerciant n literatura de specialitate s-a discutat dac ndeplinirea cumulativ a celor trei condi ii este suficient , unii autori considernd oportun i ad ugarea capacit ii de exerci iu ca o condi ie pentru a deveni comerciant precum i ob inerea autoriza iei de func ionare. Nu poate fi o condi ie propriu-zis capacitatea de exerci iu a persoanei fizice, deoarece ea este subn eleas pentru fiecare dintre cele trei condi ii de mai sus. Dac o persoan fizic nu care capacitate de exerci iu deplin ea nu va putea s vr i fapte de comer obiective, n nume propriu i ca o profesiune. Cu privire la autoriza ia de func ionare, ea este un act administrativ pe care comerciantul persoan fizic este obligat s i-l procure, sub sanc iunea amenzii i nu sub sanc iunea interdic iei de a mai exercita fapte de comer obiective. Prin urmare, ob inerea autoriza iei de func ionare nu este o condi ie pentru a deveni comerciant, ci o obliga ie profesional a comerciantului persoan fizic . Dobndirea calit ii de comerciant pentru persoana fizic nu are loc la un moment foarte bine stabilit, deoarece pn ce comer ul nu dobnde te caracter profesional, nu se desf oar cu titlu permanent, nu exist cumulativ cele trei condi ii. Orice activitate economic desf urata permanent, ocazional sau temporar n Romnia de c tre persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale trebuie s fie nregistrat i autorizat . Autorizarea func ionarii nu exonereaz persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale de obliga ia de a ob ine, nainte de nceperea activit ii, autoriza iile, avizele, licen ele i altele asemenea, prev zute n legi speciale, pentru desf urarea anumitor activit i economice. Persoanele fizice autorizate i ntreprinz torii persoane fizice titulari ai unei ntreprinderi individuale au obliga ia s solicite nregistrarea n registrul comer ului i autorizarea func ionarii, nainte de nceperea activit ii economice. 25DREPT COMERCIAL

ntreprinz torul persoan fizic titular al ntreprinderii individuale este comerciant persoan fizica de la data nregistr rii sale n registrul comer ului. Reprezentantul ntreprinderii familiale are obliga ia s solicite nregistrarea n registrul comer ului i autorizarea func ion rii, nainte de nceperea activit ii economice. Dac acesta nu formuleaz cererea n termen de 7 zile de la ncheierea acordului de constituire, oricare membru al ntreprinderii familiale poate s solicite nregistrarea n registrul comer ului i autorizarea func ion rii. Membrii ntreprinderii familiale sunt comercian i persoane fizice de la data nregistr rii acesteia n registrul comer ului i r spund solidar i indivizibil pentru datoriile contractate de reprezentant n exploatarea ntreprinderii. ntreprinz torul persoan fizic , titular al ntreprinderii individuale, este comerciant persoan fizica de la data nregistr rii sale n registrul comer ului. Dovada calit ii de comerciant. Pentru comerciantul persoan fizic dovada calit ii de comerciant se consider administrat dac se probeaz cumulativ condi iile necesare pentru dobndirea acestei calit i. Existen a autoriza iei administrative de func ionare nu constituie dovad pentru calitatea de comerciant. Nici utilizarea titulaturii de comerciant n coresponden a de afaceri sau personal , ori pe materiale publicitare nu constituie dovad a calit ii de comerciant pentru persoana fizic , dect dac se poate corobora cu alte dovezi n sus inere. Persoanele fizice fac dovada calit ii de comerciant cu orice mijloc de prob prev zut de Codul Civil (martori, nscrisuri, prezum ii, etc) sau cu probe specifice dreptului comercial: telegrame, chitan e, facturi, registre etc. cu care se probeaz ndeplinirea condi iilor amintite mai sus. nregistrarea n registrul comer ului a persoanei fizice autorizate, a ntreprinderii individuale i a ntreprinderii familiale se face n baza rezolu iei motivate a directorului oficiului registrului comer ului de pe lng tribunal - certificatul de nregistrare, con innd codul unic de nregistrare, este documentul care atesta nregistrarea n registrul comer ului, autorizarea func ionarii, precum i luarea in evidenta de c tre autoritatea fiscala competenta. ncetarea calit ii de comerciant. Pentru persoanele fizice calitatea de comerciant nceteaz n momentul n care nu mai ndeplinesc condi iile cerute de lege. ntruct ncetarea s vr irii faptelor de comer poate s fie temporar i poate fi reluat dup un interval de timp, trebuie cercetat n fiecare caz concret dac exist inten ia comerciantului de a renun a la calitatea de comerciant.Dac un comerciant nu mai s vr e te fapte de comer cu titlu profesional, trebuie dovedit lipsa inten iei de a continua comer ul. Simpla sistare a activit ii, cu caracter temporar, nu poate conduce la ideea c individul respectiv nu mai este comerciant. Persoana fizic autorizat i nceteaz activitatea i este radiata din registrul comer ului n urm toarele cazuri: prin deces; prin voin a acesteia; n condi iile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modific rile i complet rile ulterioare (oricine se considera prejudiciat printr-o nmatriculare sau printr-o men iune din registrul comer ului are dreptul s cear radierea ei). ntreprinz torul persoan fizic titular al unei ntreprinderi individuale i nceteaz activitatea i este radiat din registrul comer ului n urm toarele cazuri: prin deces; prin voin a acesteia; n condi iile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modific rile i complet rile 26DREPT COMERCIAL

ulterioare (oricine se considera prejudiciat printr-o nmatriculare sau printr-o men iune din registrul comer ului are dreptul s cear radierea ei). ntreprinderea familiala i nceteaz activitatea i este radiat din registrul comer ului n urm toarele cazuri: mai mult de jum tate dintre membrii acesteia au decedat; mai mult de jum tate dintre membrii ntreprinderii cer ncetarea acesteia sau se retrag din ntreprindere; n condi iile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modific rile i complet rile ulterioare (oricine se considera prejudiciat printr-o nmatriculare sau printr-o men iune din registrul comer ului are dreptul s cear radierea ei). TEST DE AUTOEVALUARE. 1.Enumera i condi iile dobndirii calit ii de comerciant de c tre persoanele fizice. 2.Enumera i cazurile de ncetare a calit ii de comerciant pentru persoanele fizice. Folosi i spa iul de mai jos pentru formularea r spunsului. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 5.4. Comerciantul persoana juridica.

Persoanele juridice trebuie s se constituie cu respectarea condi iilor prev zute de lege i dobndesc calitatea de comerciant la nregistrarea (nmatricularea) n Registrul Comer ului. Astfel, pentru comerciantul persoan juridic , dobndirea calit ii de comerciant are loc la o dat foarte precis : - societ ile comerciale devin comercian i la data nfiin rii lor valabile, respectiv la data ob inerii hot rrii judec tore ti de nfiin are (calitatea de comerciant o posed numai societatea comercial ca persoan juridic nu i asocia ii s i); - regiile autonome devin comercian i la data nfiin rii lor prin hot rre a guvernului (pentru regiile autonome de interes na ional) sau prin hot rre a consiliului local (pentru regiile autonome de interes local); - organiza iile cooperatiste constituite conform legii devin comercian i n momentul nfiin rii lor valabile (dobndesc personalitate juridic n temeiul hot rrii judec tore ti definitive i pot func iona dup nmatricularea la Registrul comer ului i dup ob inerea codului fiscal); - GIE i GEIE devin comercian i la data autentific rii actului de nfiin are. Dovada calit ii de comerciant. Persoanele juridice fac dovada calit ii de comerciant cu copia certificatului de nmatriculare n Registrul Comer ului.Pentru societ ile comerciale, dovada calit ii de comerciant o reprezint certificatul de nregistrare, ob inut dup parcurgerea tuturor etapelor pentru nfiin area n condi iile legii. Pentru regiile autonome i organiza iile cooperatiste, dovada de comerciant este tot certificatul de nregistrare sau, eventual, hot rrea de guvern sau hot rrea consiliului local prin care au fost nfiin ate. ncetarea calit ii de comerciant. Pentru persoanele juridice calitatea de comerciant nceteaz n momentul n care nu mai exist ca persoan juridic . ncetarea activit ii nu duce la pierderea calit ii de comerciant, aceasta se pierde numai dup parcurgerea procedurilor de lichidare sau dizolvare. 27DREPT COMERCIAL

Dizolvarea persoanei juridice intervine dac : a expirat termenul pentru care a fost nfiin at , -imposibilitatea realiz rii obiectului, -prin hot rri ale Adun rii Generale. Lichidarea: procedura de lichidare este parcurs n cazul imposibilit ii de plat a persoanei juridice (este insolvabil ). Personalitatea juridic a societ ilor comerciale nceteaz odat cu ultima opera iune de lichidare (radierea nmatricul rii societ ii din registrul comer ului). TEST DE AUTOEVALUARE. 2. Enumera i situa iile cnd intervine dizolvarea persoanei juridice. Folosi i spa iul de mai jos pentru formularea r spunsului. ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

5.5.

LUCRARE DE VERIFICARE.

Prezenta i dobndirea calit ii de comerciant de c tre comerciantul persoan juridic .Instruc iuni privind testul de evaluare: - se folose te n primul rnd cursul, ns pentru un punctaj ridicat este necesar parcurgerea bibliografiei indicate. Criteriile de evaluare sunt: - claritatea exprim rii i absen a formul rilor nesigure, - identificarea elementelor de con inut solicitate, - utilizarea bibliografiei precizate. 5.6. BIBLIOGRAFIE. Angheni, Smaranda; Volonciu, Magda; Stoica, Camelia, Drept comercial, Editura All Beck, Bucure ti, 2004. C rpenaru, Stanciu D., Drept comercial romn, edi ia a VI-a, Editura Universul Juridic, Bucure ti, 2007, pag. 65-80. Ciutacu, Florin, Codul comercial romn adnotat, Editura Themis Cart, Bucure ti, 2004. P tulea, Vasile; Turianu, Corneliu, Curs de drept comercial romn, Editura All Beck, Bucure ti, 2000. Turcu, Ion, Tratat teoretic i practic de drept comercial, Editura C. H. Beck, Bucure ti, vol. 1, 2008. Georgescu I.L., Drept comercial romn, vol.I, ed.Socec, Bucure ti, 1946; Georgescu,I.L. Drept comercial romn, vol.II, ed.Socec, Bucuresti, 1946;

28DREPT COMERCIAL

Unitatea de nv are 6 FONDUL DE COMER

6.1.Obiective..................................................................................................................................29 6.2.Aspecte generale......................................................................................................................29 6.3.Elementele fondului de comer ................................................................................................30 6.4.Actele juridice privind fondul de comer .................................................................................33 6.5.Ap rarea fondului de comer ...................................................................................................35 6.6.Lucrare de verificare..............................................................................................................35 6.7.Bibliografie.............................................................................................................................35 6.1.OBIECTIVE. introducerea cursan ilor n studiul fondului de comer ; dezvoltarea capacit ii cursan ilor de a delimita elementele specifice fiec rui element al fondului de comer prezentat n aceast unitate de nv are. familiarizarea cursan ilor cu actele juridice privind fondului de comer i ap rarea fondului de comer ; 6.2. ASPECTE GENERALE. Regimul juridic al fondului de comer nu este reglementat dect prin unele referiri izolate cuprinse de exemplu n Codul comercial (de exemplu, art. 861, abrogat, care reglementa situa ia fondului de comer pentru comerciantul falit) i n Legea nr. 26/1990 cu privire la nscrierea de men iuni n registrul comer ului. Conturarea unui regim juridic adecvat pentru fond de comer este important deoarece bunurile afectate activit ii comerciale trebuie s beneficieze de un regim juridic special, care s se diferen ieze de bunurile care se transmit prin acte civile, cum ar fi mo tenirile, iar creditorii comercian ilor trebuie s beneficieze de o garantare sporit a crean elor nencasate, prin delimitarea bunurilor care compun fondul de comer i stabilirea unui regim juridic particular pentru aceste categorii de bunuri. ntr-o defini ie succint , fondul de comer este un ansamblu de bunuri mobile, imobile, corporale i incorporale, pe care un comerciant le afecteaz desf ur rii unei activit i comerciale. Astfel, acest ansamblu de bunuri este destinat de comerciant desf ur rii unei activit i comerciale. Scopul urm rit este atragerea clientelei i deci ob inerea de profit. Fondul de comer nu are o compozi ie unitar , fiecare comerciant folosindu-se de bunurile care i satisfac cel mai bine interesul afacerii pe care o desf oar , iar compozi ia fondului de comer nu este fix , ci poate varia n timp. Unele elemente ale fondului de comer sunt absolut obligatorii i nu se poate nici demara nici continua o activitate comercial n lipsa lor (firma comercial , capitalul social minim impus de lege). 29

Fondul de comer se deosebe te de patrimoniu care cuprinde totalitatea drepturilor i obliga iilor comerciantului, care au valoare economic . Caracteristicile fondului de comer . - fondul de comer reprezint o universalitate, deci este un bun unitar, distinct de elementele cel compun. Poate face obiectul unei vnz ri, nchirieri, gaj; - fondul de comer este o universalitate de fapt i nu de drept, deci din fondul de comer nu fac parte crean ele i debitele (acestea sunt incluse n no iunea de patrimoniu); - fondul de comer este un bun mobil, deoarece bunurile mobile au preponderen regimului juridic al bunurilor mobile; - fondul de comer incorporale. i se supune

este un bun mobil incorporal, majoritatea elementelor sale sunt

- fondul de comer este un ansamblu de bunuri privite ca un tot unitar asupra c ruia pot fi efectuate opera iuni juridice (vnzare-cump rare, dona ie etc.). 6.3. ELEMENTELE FONDULUI DE COMER .

Fondul de comer cuprinde elemente corporale i incorporale. Elemente corporale. Bunuri imobile de care se serve te comerciantul i anume: prin natura lor (o cl dire) prin destina ie (utilaje, instala ii etc.)

Bunuri mobile corporale ex. materii prime, materiale, un automobil etc. Elemente incorporale. Elementele incorporale ale fondului de comer sunt: firma, emblema, clientela, vadul comercial, drepturile de proprietate industrial , drepturile de autor etc. 1.FIRMA: Firma este numele sau denumirea sub care comerciantul este nmatriculat n Registrul Comertului, sub care i exercit comer ul si sub care se semneaz . Con inutul firmei: - comerciantul persoan fizic : firma se compune din numele comerciantului scris n ntregime sau din numele i ini iala prenumelui acestuia; - societate n nume colectiv: firma se compune din numele a cel pu in unuia dintre asocia i, cu men iunea societate n nume colectiv scris n ntregime; - societate n comandit simpl : firma con ine numele a cel pu in unuia dintre asocia ii comandita i, cu men iunea societate n comandit simpl scris n ntregime; - societate pe ac iuni i societate n comandit pe ac iuni: firma con ine o denumire proprie nso it de men iunea societate pe ac iuni sau S.A., respectiv societate n comandit pe ac iuni;

30DREPT COMERCIAL

- societate cu r spundere limitat : firma con ine o denumire proprie la care se poate ad uga numele unuia sau mai multor asocia i, nso it de men iunea societate cu r spundere limitat sau S.R.L.. Oficiul Registrului Comer ului are obliga ia s refuze nscrierea unei firme care, f r a introduce elemente de deosebire, poate produce confuzie cu alte firme nregistrate (firma este verificat de c tre Biroul Unic nainte de ntocmirea actelor constitutive: se va refuza nscrierea unei firme care poate produce confuzie cu alte firme deja nregistrate). Astfel, dac numele comerciantului persoan fizic poate fi acela i cu numele altui comerciant, pentru comerciantul persoan juridic denumirea este guvernat de principiul unicit ii. Firma trebuie s se caracterizeze prin noutate, s se deosebeasc de cele existente. Firma devine un element de atragere a clientelei i dobnde te valoare economic . Comerciantul se bucur de protec ie juridic numai dac firma a fost nregistrat la Registrul Comer ului, iar dreptul de folosin exclusiv este protejat din momentul nregistr rii firmei. Asupra firmei, comerciantul are un drept de proprietate. Firma poate fi nstr inat numai odat cu ntreg fondul de comer . Transmiterea firmei se poate face att prin acte juridice inter vivos ct i mortis causa. Ap rarea firmei: Dac un alt comerciant folose te aceea i firm , el poate cere radierea (pentru eventuale prejudicii, titularul dreptului nc lcat poate cere desp gubiri, potrivit dreptului comun), iar dac se folose te o firm de natur s produc confuziunea, fapta constituie infrac iunea de concuren neloial i va atrage r spunderea penal a f ptuitorului. 2.EMBLEMA: Emblema este semnul sau denumirea ce deosebe te un comerciant de altul de acela i gen i are caracter facultativ. Semnul este o figur grafic reprezentnd un obiect, o figur Denumirea este fantezist sau un nume propriu. geometric , un animal etc.

Caracterele emblemei: - emblema nu este obligatorie; - emblema deosebe te un comer de alt comer ; - disponibilitatea emblemei se verific de c tre Biroul Unic nainte de ntocmirea actelor constitutive; - emblemele se scriu n primul rnd n limba romn ; pentru a nu se confunda cu firma, emblema va fi scris cu litere mai mari, n a a fel nct m rimea literelor firmei s fie jum tate din cea a literelor cu care este scris emblema. Emblema trebuie s aib caracter de noutate i se folose te pe panouri, pe facturi, scrisori, note de comand , prospecte, afi e, publica ii nso it de firm . Dreptul de folosin exclusiv asupra emblemei se dobnde te prin nscrierea ei n Registrul Comer ului. Prin nscrierea emblemei, comerciantul dobnde te un drept de proprietate incorporal asupra acesteia, care poate fi exercitat n condi iile legii. Poate fi nstr inat separat de fondul de comer . Dimpotriv , firma nu poate fi nstr inat dect mpreun cu tot fondul de comer , deoarece ea desemneaz ntreaga afacere a comerciantului. Ap rarea emblemei: Dac titularul emblemei a fost prejudiciat prin nscrierea n Registrul Comer ului a unei men iuni care aduce atingere dreptului s u de proprietate incorporal asupra unei embleme protejate prin nscriere n registru, poate cere instan ei judec tore ti radierea acelei men iuni. 31DREPT COMERCIAL

Pentru prejudiciile cauzate prin folosirea f r drept a unei embleme, persoana vinovat va fi obligat la plata unor desp gubiri. Dac ntrebuin area unei embleme este de natur s produc confuzie cu emblema folosit legitim de alt comerciant, fapta este considerat infrac iune de concuren neloial . 3.CLIENTELA I VADUL COMERCIAL: Clientela reprezint totalitatea persoanelor fizice i juridice ce apeleaz n mod obi nuit la acela i comerciant, pentru procurarea de m rfuri i servicii. Factorii care influen eaz clientela se grupeaz n dou categorii: factori interni care fac parte din fondul de comer (ex. calitatea produselor, fidelitatea, calitatea presta iei efectuate, dinamismul etc.) i factori externi care influen eaz clientela i supravaloarea firmei (ex. elementele legate de concuren , pia a de inut , posibilitatea ob inerii creditelor etc.). Comerciantul nu are un drept subiectiv asupra clientelei, dar, cu toate acestea, clientela este evaluat n momentul transmiterii de c tre comerciant a fondului de comer ; deci comerciantul consider c are o clientel proprie. Vadul comercial este aptitudinea fondului de comer de a atrage clientela. Depinde de o serie de factori cum sunt: locul unde este amplasat localul, calitatea m rfurilor, pre urile, atitudinea personalului fa de clien i, reclama, influen a modei etc. Factorii care influen eaz vadul comercial se grupeaz n dou categorii: factori interni (ex. locul amplas rii magazinului sau sediului comercial, calitatea produselor sau a serviciilor, publicitatea comerciantului; calitatea personalului angajat) i factori externi (ex. reputa ia bancherilor, a clien ilor sau a partenerilor de afaceri ai comerciantului). Dreptul la clientel i vadul comercial deopotriv nu pot fi transmise separat, ci numai mpreun cu ntreg fondul de comer . 4.DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUAL : Obiectele dreptului de proprietate intelectual se mpart n 2 categorii: crea ii noi i semne noi. Crea ii noi sunt: inven iile, know-how (nseamn n traducere liber a ti cum: se ncredin eaz un secret de produc ie, o re et , un proces de fabrica ie etc.), desenele i modelele industriale, modele de utilitate. Brevetul de inven ie reprezint , al turi de firm , emblema i marca de fabric sau de comer , un drept, un bun incorporabil al fondului de comer . Drepturile asupra inven iei sunt recunoscute i ap rate prin brevetul de inven ie eliberat de OSIM, care confer titularului s u un drept exclusiv de exploatare. Drepturile rezultate din brevet pot fi transmise prin acte juridice de vnzare-cump rare, dona ie, testament etc. Semnele noi sunt: m rci de fabric , de comer , de serviciu, denumiri de origine i indica ii de provenien . M rcile de fabric sau de comer sunt semne, desene i chiar denumiri care individualizeaz produsele unui fabricant sau m rfurile unui comerciant, deosebindu-le de produsele ce apar in altui comerciant. Comerciantul se bucur de protec ie juridic dac marca a fost nregistrat la OSIM. 32DREPT COMERCIAL

Dreptul asupra unei m rci este de natur patrimonial i, n acela i timp este un element al fondului de comer ; ca atare, poate face obiectul transmisiunii prin acte juridice ca: vnzare-cump rare, dona ie, testament etc. transmiterea poate fi cu efect par ial sau total. TEST DE AUTOEVALUARE. 1. Enumera i elementele fondului de comer . Folosi i spa iul de mai jos pentru formularea r spunsului. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... 2. Enumera i drepturile de proprietate intelectual ce fac parte din fondul de comer . Folosi i spa iul de mai jos pentru formularea r spunsului. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

6.4.

ACTELE JURIDICE PRIVIND FONDUL DE COMER .

Legea nr. 26/1990, republicat , prevede actele juridice inter vivos asupra fondului de comer ; acestea sunt, n principal: vnzarea, dona ia, loca iunea, gajul. De i legea nu o prevede expres, exist i o alt opera iune juridic , respectiv aportul n societate al fondului de comer (transmiterea fondului de comer ca aport in societate este crmuit de regulile speciale privind constituirea societ ilor comerciale). Vnzarea-cump rarea fondului de comer Contractul de vnzare-cump rare poate avea ca obiect fondul de comer , ca bun unitar, sau elemente componente ale acestuia. n principiu, vnzarea prive te fondul de comer ca bun mobil unitar, cu toate elementele care l compun. Acest lucru trebuie subn eles, chiar dac nu exist o stipula ie expres n acest sens. Solu ia se justific prin aceea c fondul de comer reprezint un ansamblu de elemente legate ntre ele prin destina ia lor, de a servi la desf urarea comer ului. n baza acestei solu ii, vnzarea fondului de comer , f r nici o rezerv , cuprinde i vnzarea bunurilor imobile componente ale fondului. In lipsa unor reglementari cu caracter special, derogatorii de la dreptul comun, vanzarea este supusa regulilor care guverneaza vanzarea bunurilor mobile, cu conditia indeplinirii publicitatii, prevazuta de Legea nr. 26/1990, republicata. Dac o data cu fondul de comert se instraineaza si imobilul in care se exploateaza fondul, desigur acesta va fi supus regulilor privind vanzarea imobilelor, inclusiv publicitatea in registrul de carte funciara care se afla la grefa tribunalului in a carui raza teritoriala se afla imobilul (potrivit Legii nr. 7/1996). Transmiterea fondului de comer ca aport n societatea comercial Fondul de comer poate face obiectul unui aport ntr-o societate comercial la a c rei constituire particip titularul fondului. 33DREPT COMERCIAL

Fondul de comert reprezint un aport la capitalul social al unei societati comerciale, aport in natura de bun incorporal. Titularul fondului de comer , dorind s devin asociat ntr-o societate comercial , se oblig , prin actele constitutive s contribuie la formarea capitalului social al societ ii prin transmiterea (predarea) c tre societate a fondului de comer . Potrivit legii, titularul poate transmite dreptul de proprietate ori numai dreptul de folosin asupra fondului de comer . Aportul in societate al fondului de comert se deosebeste de vanzarea-cumpararea acestuia intrucat, in cazul aportului, in locul fondului de comert asociatul primeste parti sociale sau actiuni, pe cata vreme in cazul vanzarii, cedentul (vanzatorul) primeste de la cumparator (dobanditorul) pretul fondului de comert vandut. Nefiind o vnzare, transmiterea fondului de comer ca aport n societate este crmuit de regulile speciale privind constituirea societ ilor comerciale. Loca iunea fondului de comer Fondul de comer poate face obiectul unui contract de loca iune (inchiriere). n temeiul contractului de loca iune, proprietarul fondului, n calitate de locator, transmite locatarului folosin a asupra fondului de comer . n lipsa unei stipula ii contrare, dreptul de folosin prive te, ca i n cazul vnz rii, toate elementele fondului de comer . Ca efect al contractului, locatarul are dreptul s continue exercitarea comer ului sub firm proprie, exploatnd fondul de comer . Locatarul va putea s continue activitatea i sub firma anterioar , men ionnd n cuprinsul ei calitatea de succesor, dac locatorul a consim it expres (art.38 din Legea nr. 26/1990 Locatiunea fondului de comert este reglementata de doua categorii de norme juridice:dispozitiile legale din dreptul comun, respectiv din C.civ. (art. 1410-1450) i dispozitiile legale cu carater special, prevazute in Legea nr. 15/1990 art. 32 si in O.G. nr. 12/1993 privind organizarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri si servicii.). Gajul asupra fondului de comer Ca oricare bun mobil, fondul de comert poate face obiectul unui contract de gaj. Reglementarile legale in materie sunt C.civ. art. 1685-1694 si legea nr. 99/1999 prin care sau abrogat in mod expres dispozitiile art. 478-489 din C.com. referitoare la gajul comercial. Aceste dispozitii nu vizeaza in mod special, fondul de comert, asa cum exista in dreptul francez (le nantissement du fonds de commerce). Gajul reprezint garan ia pe care o d creditorul, cu privire la un bun al s u, cu scopul ca la scaden , in cazul nechit rii datoriei, creditorul s i ndestuleze crean a din bunul dat in gaj sau din vnzarea lui. Contractul de gaj este un contract real, asa incat pentru formarea lui este nevoie de remiterea materiala a bunului gajat; de aceea, de regula, gajul este cu deposedare. O condi ie a constituirii gajului o reprezint , a a cum prevede Codul civil, remiterea lucrului c tre creditor. Aceast remitere material a bunului este menit s confere creditorului posibilitatea de a- i exercita drepturile sale asupra bunului (dreptul de reten ie, dreptul de urm rire i dreptul de preferin ), precum i ca mijloc de publicitate. Pentru a stimula desf urarea activit ii comerciale cu ajutorul creditului, prin lege a fost consacrat i gajul f r deposedare. 34DREPT COMERCIAL

n acest sens, art. 480 C.com. reglementeaz gajul asupra produselor solului, materialelor n stare de fabrica ie, sau fabricate i aflate n depozite. n aceste cazuri, gajul se consider constituit ca efect al contractului, care trebuie s prevad natura, calitatea i locul unde se afl bunurile, f r remiterea lor material . In condi iile gajarii fondului de comer , remiterea acestuia c tre creditor ar avea drept consecin imposibilitatea continu rii comer ului de c tre comerciantul debitor, n cazul n care creditorul nu ar putea ori nu ar voi s continue comer ul, remiterea fondului de comer ar echivala cu ncetarea activit ii comerciale a debitorului. 6.5. AP RAREA FONDULUI DE COMER .

Atingerile aduse fondului de comer sau elementelor sale componente pot fi consi