colegiul tehnic „gheorghe cartianu” piatra-neamţ

of 88 /88
Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ ANEXE Director: prof. Mariana Paleu Directori-adjuncţi: prof. Emilia Lupei prof. Simion Ţăranu

Upload: dinhphuc

Post on 28-Jan-2017

325 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

ANEXE

Director: prof. Mariana Paleu

Directori-adjuncţi: prof. Emilia Lupei

prof. Simion Ţăranu

Page 2: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

2

Anexa 1

SCURT ISTORIC AL COLEGIULUI TEHNIC „GHEORGHE CARTIANU”

Dezvoltarea economică a judeţului Neamţ, la începutul anilor ’60, după inaugurarea

Combinatelor de Fire şi Fibre Sintetice şi de Îngrăşăminte Chimice de pe platforma Săvineşti-

Roznov, a determinat nevoia de pregătire a personalului specializat, necesar celor doi coloşi

industriali. Astfel, în 1964, Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei aprobă ridicarea

primelor clădiri ale Grupului Şcolar de Chimie.

La 15 septembrie 1965, are loc inaugurarea Grupului Şcolar de Chimie - denumire

impusă prin ordinul 8789/D din 1 octombrie 1965 - instituţie care, în primul an de existenţă,

reuneşte Şcoala Profesională, Şcoala Tehnică şi Şcoala de Maiştri, ultimele două

desfăşurându-şi activitatea atât prin cursuri de zi, cât şi serale. Legea nr. 2 din 1966, privind

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea liceelor de specialitate, determină iniţierea activităţii

distincte, în cadrul Grupului Şcolar de Chimie, a Liceului de Chimie. În anul 1969, Grupul

Şcolar de Chimie şi Liceul de Chimie se unifică sub numele de Centrul Şcolar de Chimie,

ulterior devenit Grupul Şcolar de Chimie.

În anul 1999, Grupul Şcolar de Chimie îşi schimbă denumirea în Grupul Şcolar

,,GheorgheCartianu” Piatra-Neamţ,iar în urma evaluării instituţionale, pentru rezultatele

obţinute, începând cu anul şcolar 2005-2006 Grupul Şcolar „Gheorghe Cartianu” obţine titlul

de Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” prin Ordin MEdC nr. 4266/ 6.06.2005.Începând cu

anul şcolar 2001-2002, în cadrulGrupului Şcolar „Gheorghe Cartianu” este pus în funcţiune un

Campus Şcolar pentru elevii din liceele şi grupurile şcolare din Piatra-Neamţ.

Colectivul didactic împreună cu conducerile care s-au succedat şi-au adaptat în

permanenţă activitatea cerinţelor pieţei muncii astfel că au fost pregătiţi tinerii pentru

următoarele specializări: laborant analize fizico-chimice, operator chimist la fabricarea şi

prelucrarea fibrelor chimice, operator la fabricarea şi prelucrarea celulozei şi fibrelor artificiale,

mecanic întreţinere şi reparaţii, automatist exploatare şi întreţinere echipamente industria

chimică şi petrochimică, operator în industria cărnii, laptelui şi conservelor, operator în

industria polimerilor, electrician întreţinere reparaţii maşini şi utilaje, electromecanic AMA,

biotehnist în procese vegetale active, biotehnician în controlul produselor alimentare, tehnician

operator tehnici de calcul, tehnician în telecomunicaţii, tehnician chimist de laborator,

tehnician în protecţia calităţii mediului, tehnician echipamente periferice şi birotică, tehnician

desenator tehnic, tehnician designer vestimentar, matematică-informatică, electromecanic în

industria alimentară, tricoter-confecţioner, etc.

Ţinându-se seama de caracteristicile zonei, de condiţiile social-economice specifice şi

de necesitatea valorificării bazei didactico-materiale bune de care dispune şcoala, domeniile de

pregătire s-au diversificat. Se şcolarizează elevii în noile domenii şi calificări solicitate de piaţa

muncii:protecţia mediului, chimie industrială, industrie alimentară, textile-pielărie, construcţii şi lucrări publice, mecanic, electronică şi automatizări.

Colegiul Tehnic “Gheorghe Cartianu” face parte din cele 122 de şcoli care beneficiază

de programul PHARE TVET010801 (H.G. nr 399/19 aprilie 2001). Graţie finanţării PHARE,

sunt reabilitate corpurile de clădire A(Şcoală), corpurile B şi E (corp Ateliere - atelierul electric

şi laboratorul tehnologic) şi este realizată dotarea cu mijloace de învăţământ moderne a

Page 3: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

3

laboratoarelor şi atelierelor de instruire în domeniile: chimie industrială, protecţia mediului,

mecanică, electronică, telecomunicaţii. De asemenea, prin alte proiecte finanţate de guvern,

este realizată reabilitarea termică a campusului şcolar şi a atelierelor, precum şi reabilitarea

Extinderii şcolii cu 9 săli de clasă moderne şi 5 noi laboratoare cărora li se adaugă altele,

corespunzătoare unor noi specializări: industrie textilă şi pielărie, electronică şi automatizări,

industrie alimentară.

Drept urmare, activitatea instructiv-educativă beneficiază acum de 50 de săli de clasă,

19 laboratoare, 5 cabinete, 13 ateliere, o bibliotecă dotată cu peste 50 000 de volume, o sală de

sport, 2 terenuri de sport, o cantină cu capacitatea de 200 de elevi/tură, 3 cămine cu capacitatea

de 600 de elevi, o sală de conferinţe - colocvii cu 150 de locuri, 5 laboratoare de informatică, 1

laborator de tehnică de calcul cu 116 calculatoare (din care 35 sunt primite prin proiectul

PHARETVET 010801), cu servere moderne şi imprimante de tip laser, conectate în reţea şi la

Internet.

În perioada 20-21 octombrie 2011 a avut loc vizita de evaluare externă a Colegiului

Tehnic “Gheorghe Cartianu” pentru acreditarea şcolii pentru următorii cinci ani. Vizita de

evaluare externă s-a desfăşurat în cadrul proiectului strategic „Dezvoltarea culturii calităţii şi

furnizarea unei educaţii de calitate în sistemul de învăţământ preuniversitar din România prin

implementarea standardelor de referinţă” (ID 5330).Evaluarea a vizat 24 de indicatori de

performanţă prevăzuţi în H.G. nr. 1534/2008 şi s-a bazat pe analiza tuturor rezultatelor obţinute

în ultimii 3(trei) ani şcolari, 2008-2011, pentru toate domeniile ( capacitate instituţională,

eficacitate educaţională şi managementul calităţii), dovezile fiind comparate cu descriptorii de

performanţă specifici fiecărui standard de referinţă. Atestatul are o valabilitate de 5 ani, până în

anul şcolar 2016-2017.

La toţi indicatorii, şcoala a obţinut calificativul foarte bine, precum şi trei calificative excelent pentru trei indicatori proprii definiţi de şcoală . Calitatea la nivel de excelenţă a fost

atinsă la domeniul EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ pentru următorii indicatori: Definirea şi promovarea ofertei educaţionale, Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii,

Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare.

Colegiul Tehnic “Gheorghe Cartianu” funcţionează cu următoarele nivele de

şcolarizare: liceu zi, seral şi cu frecvenţă redusă, şcoală profesională şi şcoală postliceală. Ca

urmare a adaptării la piaţa muncii, Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” funcţionează în anul

şcolar 2014-2015cu 60 de clase din care :

• 45 clase liceu tehnologic ruta directă zi • 4 clase liceu tehnologic seral • 4 clase şcoală Postliceală cu finanţare de la bugetul de stat (industrie alimentară,

construcţii),

• 4 clase liceu frecvenţă redusă

• 3 clase învăţământ profesional de 2 şi 3 ani

Numărul total de elevi în anul şcolar 2014-2015 este de1507.

Fiind o şcoală complexă, cu o multitudine de domenii pentru calificarea elevilor era

necesar să ieşim pe piaţa educaţiei nemţene şi cu altceva decât performanţele şcolare şi atunci ne-am angajat în scrierea proiectelor cu finanţare europeană şi multe dintre ele le-am câştigat şi

le-am implementat cu succes. Mărturie stă diversitatea proiectelor derulate, atât în beneficiul

Page 4: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

4

elevilor, cât şi al profesorilor colegiului sau chiar al unor terţi. În mai 2010 am obţinut prima

dată CERTIFICATUL „ŞCOALĂ EUOPEANĂ” ca o recunoaştere a muncii depuse prin accesarea şi implementarea proiectelor europene în ultimii 3 ani şcolari (2007-2010), iar în

anul 2013 am obţinut consecutiv acelaşi titlu cu cel mai mare punctaj din ţară, 191 de puncte din 200 posibile, Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“ Piatra-Neamţ fiind prima şi singura

unitate din judeţul nostru care a ocupat cea mai înaltă poziţie a clasamentului competiţiei „Şcoală Europeană“, pentru proiectele desfăşurate în perioada 2010-2013.

De asemenea rezultate deosebite am obţinut prin implicarea în Programul Mondial ECO- ŞCOALA, fiind primul liceu din judeţul Neamţ care a obţinut certificatul Eco-Şcoala şi

steagul verde în anul 2009. De atunci din doi în doi ani suntem evaluaţi prin activităţile ecologice desfăşurate de elevi şi profesori în şcoală şi în afara ei şi ne menţinem titlul şi

adăugăm diplomele la portofoliul acestui concurs nobil pentru protejarea mediului, din anii 2011 şi 2013.

Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” este organizatorul Simpozionului Naţional „Ştefan Procopiu”, care a început în ianuarie 1991 la nivel judeţean iar din 2008 s-a extins la

nivel naţional, în cadrul căruia sunt prezentate şi jurizate referate şi lucrări ştiinţifice realizate de elevi şi de profesori, manifestarea bucurându-se de prezenţa unor invitaţi de marcă -

personalităţi din mediile ştiinţifice şi academice. Alte realizări remarcabile ale şcolii sunt revista Anotimpuri (de şapte ori succesiv

laureată la etapa naţională a Concursului Revistelor Şcolare), aflată la numărul 76 în cel de-al

XXI-lea an de existenţă neîntreruptă şi cu un tiraj de 900 de exemplare/număr), precum şi

Anuarul Colegiului, aflat în cel de-al XVIII-lea an al apariţiei, ambele publicaţii cu multiple

premii şi menţiuni la diversele concursuri şi simpozioane (secţiunea Publicaţii şcolare şi auxiliare

didactice) organizate de către ISJ şi CCD Neamţ sau de către MECTS.

O prezenţă insolită în peisajul colegiului nostru, dar şi a comunităţii, în general, o

reprezintă de mai bine de zece ani încoace Clubul Eurofan şi trupa de teatru Scenic, cu

performanţe de invidiat atât la concursurile locale, cât şi la cele naţionale şi cu nenumărate

participări la festivaluri şi proiecte internaţionale (în Franţa, Cehia, Spania, Portugalia,

Bulgaria), unde s-au bucurat de un binemeritat succes. De asemenea, ansamblul folcloric

Toporaşul, înfiinţat în 1986, cu un bogat repertoriu de dansuri populare şi datini din zona

Neamţ - Moldova, a fost premiat la multiple competiţii judeţene, naţionale şi internaţionale de

folclor, fiind o prezenţă activă nu doar în viaţa şcolii noastre, ci şi a municipiului şi a judeţului,

ajungând să ne reprezinte nu o dată şi peste hotare.

Începând din 2007 şcoala deruleazăurmătoarele proiecte cu finanţare europeană:

proiect PHARE O şansă în plus pentru ocupare - Cartianu 2008-2009, 2 proiecte POSDRU -

„Şcoala în producţie”şi „Certificare ECDL şi formare continuă în judeţul Neamţ”, 1 proiect

Comenius, 4 proiecte Leonardo da Vinci, 2 proiecte Grundtvig ).

Astfel, complexa bază materială a şcolii, cu dotări de ultimă oră, multitudinea

parteneriatelor, a proiectelor cu finanţare europeană şi a activităţilor extracurriculare derulate

şi, nu în ultimul rând, rigoarea cadrelor didactice sunt premisele unei ,,deveniri cartiene‘‘ aflate

sub semnul profesionalismului.

Page 5: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

5

Page 6: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

6

Anexa 2. PLAN DE ȘCOLARIZARE - PROIECT

2015-2016

Conform OMEN nr. 4894/10.11.2014

LICEU – FILIERĂ TEHNOLOGICĂ

Clasa a IX-a, Curs de zi

Profilul Domeniul pregătirii de bază Număr

clase/ elevi

Resurse naturale și

protecția mediului

Protecția mediului 2 clase/

56 locuri

Resurse naturale și

protecția mediului

Industrie alimentară 2 clase/

56 locuri

Tehnic Chimie industrială 1 clasă/

28 locuri

Tehnic Electronică și automatizări 2 clase/

56 locuri

Tehnic Mecanică 1 clasă/

28 locuri

Tehnic Construcții, instalații și lucrări publice 1 clasă/

28 locuri

Tehnic Industrie textilă și pielărie 1 clasă/

28 locuri

LICEU – FILIERĂ TEORETICĂ

Clasa a IX-a, frecvenţă redusă

Profilul Domeniul pregătirii de bază Număr

clase/ elevi

Umanist Ştiinţe sociale 1 clasă/

28 locuri

LICEU - FILIERĂ TEHNOLOGICĂ - RUTA DIRECTĂ

Clasa a XI-a, Curs seral, Ciclul superior

Profilul Domeniul

pregătirii de

bază

Calificarea profesională Număr

clase/ elevi

Resurse naturale și

protecția mediului

Industrie

alimentară

Tehnician în industria alimentară 1 clasă/

28 locuri

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ

Clasa a IX-a, anul I profesional, cu durata de 3 ani (după clasa - a VIII-a),

Curs de zi

Domeniul

pregătirii de bază

Calificarea profesională Număr

clase/ elevi

Mecanică

Sudor – 1 grupă ½ clasă/ 14

locuri

Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic – 1 grupă ½ clasă / 14

locuri

Page 7: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

7

ŞCOALĂ POSTLICEALĂ

Anul I, Curs de zi, Nivel 3 avansat, cu finanțare de la buget

Profilul Domeniul Calificarea profesională Număr

clase/ elevi

Resurse naturale și

protecția mediului

Industrie

alimentară

Tehnician controlul calității produselor

agroalimentare

1 clasă/

28 locuri

Tehnic Construcții,

instalații și

lucrări publice

Tehnician devize și măsurători în

construcții

1 clasă/

28 locuri

Anexa 3. REZULTATE LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE

An şcolar 2014- 2015

Elevii şi profesorii şcolii au obţinut , în anul şcolar 2014– 2015 rezultate bune şi

foarte bune după cum reiese din situaţia următoare:

La etapa locală a Olimpiadei din aria curriculară Tehnologii din februarie 2015 au

participat 56 elevi: 15 elevi în domeniul Industrie Alimentară, şi 41 de elevi în domeniile

Mecanică,Industrie Textilă şi Pielărie,Protecţia Mediului, Construcţii instalaţii şi lucrări

publice, Electronică, automatizări şi telecomunicaţii.

S-au calificat la etapa judeţeană 41 elevi: 11 elevi în domeniul Industrie Alimentară,

şi 30 de elevi în domeniile Mecanică,Industrie Textilă şi Pielărie, Protecţia Mediului,

Construcţii instalaţii şi lucrări publice, Electronică, automatizări şi telecomunicaţii.

Page 8: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

8

TABEL NOMINAL CU ELEVII CALIFICAŢI LA

OLIMPIADA DISCIPLINE TEHNICE - FAZA NAŢIONALĂ 2015

NR.

CRT

DOMENIU

L

CLA

SA

NUMELE

ELEVULUI

SPECIALIZAR

EA

PROF.

ÎNDRUMĂT

ORI

JUDEŢU

L

ORGANI

ZATOR

1 PROTECŢIA

MEDIULUI XII

SĂCULŢEANU

N. NICOLETA

Tehnician ecolog

şi protecţia

calităţii mediului

Lupei Emilia,

Paleu Mariana,

Istrate Monica

SUCEAV

A

2

INDUSTRIE

ALIMENTA

XI

NISTOR GH.

ELENA –

LARISA

Tehnician analize

produse

alimentare

Casian Marian

Cercel George

CRAIOV

A

3

INDUSTRIE

ALIMENTA

XII

PÎCLEA M.

MIHAELA –

ALINA

Tehnician analize

produse

alimentare

Casian Marian

Cercel George

CRAIOV

A

REZULTATE olimpiada la discipline din aria curriculară “Tehnologii”,

FAZA NAŢIONALĂ, Aprilie 2015

NR.

CRT DOMENIUL

CLAS

A

NUMELE

ELEVULUI

SPECIALIZ

AREA

PROF.

ÎNDRUMĂTOR

I

REZULTAT

1 PROTECŢIA

MEDIULUI XII

SĂCULŢEANU

N. NICOLETA

Tehnician

ecolog şi

protecţia

calităţii

mediului

Lupei Emilia,

Paleu Mariana,

Istrate Monica

Menţiune

MECŞ şi

Premiul Special

pentru cea mai

bună lucrare

scrisă

Page 9: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

9

Page 10: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

10

Page 11: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

11

CONCURSURI ŞCOLARE

1. Concursul de Matematică Aplicată (profil tehnic) Adolf Haimovici -FAZA JUDEŢEANĂ

PREMIUL II : Pîrvu Tudor,10 H (prof. Mădălina Şerban); PREMIUL III :Gavril Anastasia, 12B (prof. Magdalena Lefter);

MENŢIUNE:Ţura Sebastian, 12 I (prof. Cristina Coşerea); Astancăi Adelina, Manolache Laura, 11C(prof. Magdalena Lefter);

Samson Diana, 11E(prof. Tudoriţa Zavaliche)

2. Concursul Naţional de Chimie „ Petru Poni”(profil tehnic) - FAZA JUDEŢEANĂ

PREMIUL II: Săculţeanu Nicoleta 11A(a participat şi la etapa naţională (prof. Camelia Andriescu ) PREMIUL III: Borcea Francesca, 11A(prof. Camelia Andriescu).

3. Concursul TNT(fizică-chimie-biologie), Colegiul Naţional de Informatică Piatra-Neamţ PREMIUL III-Dumitruţ Geanina, 10B

MENŢIUNE: Daneliuc Cătălin, 9H; Popovici Ioana, 10B (toţi au fost pregătiţi de prof. Felicia Maftei, Romeo Marc, Teodor Moscalu)

4. Programul mondial Eco-şcoala a. Faza Naţională a Campaniei Litter Less(Mai Curat), la Secţiunea Filme, categoria 15-18 ani elevul

Rusu Florin şi eleva Voaideş-Cajban Ionela, clasa a XII-E au obţinut Premiul I, coord. Prof. Alina Baluş.

b. La Faza Internaţională a concursului Litter Less(Mai Curat), elevul Rusu Florin a făcut parte din echipa finalistă prezentă la Misiunea YRE (Young Reporters for the Environemont - Tineri reporteri

pentru Mediul Înconjurător) în Stockholm (Suedia) în ianuarie 2014, alături de aproape 90 de participanţi din 10 ţări(Canada, Franţa, Germania, Muntenegru, România, Kazahstan, Letonia,

Macedonia, Malta, Slovacia).

5. Concursuri de creaţie literară

a. Etapa naţională: - Simpozionul Naţional „Şcoala Modernă”, ediţia a XII-a, desfăşurat, în 10 mai 2014, sub genericul

Formarea continuă: impact şi performanţă în educaţie, Anuarul Colegiului Tehnic „Gheorghe Cartianu” a obţinut Premiul de Excelenţă, la Secţiunea V. Reviste şcolare şi auxiliare didactice, iar

revista Anotimpuri, Premiul I, la aceeaşi secţiune; coordonator: prof. Olimpia Sima; - Concursul Naţional al Revistelor Şcolare 2014: revista ,,Anotimpuri”, premiul I şi titlul de Laureat;

coordonator: prof. Olimpia Sima;

b. Etapa judeţeană:

- Concursul Naţional de Creaţie Literară „Tinere condeie’’ 2014, etapa judeţeană: Premiul I: - la secţiunea Eseu:

- Baciu Lidia-Gabriela, XI A - coordonator - prof. Olimpia Sima; Neacşu Elena-Cerasela, XII A - coordonator - prof. Olimpia Sima;

Cioineag Alexandra, XII E - coordonator - prof. Olimpia Sima; Uruioc Diana, XII F - coordonator - prof. Olimpia Sima;

- la secţiunea Poezie: Latu Ana-Cătălina, XII E - coordonator - prof. Olimpia Sima;

- la secţiunea Proză: Galbază Andreea, XI A (jurnal) - coordonator - prof. Olimpia Sima;

Dumitru Ana-Maria, XII E (reportaj) - coordonator - prof. Olimpia Sima; Rusu Florin, XII E (reportaj) - coordonator - prof. Olimpia Sima;

Macsim Lavinia, X B (jurnal) - coordonator - prof. Raluca Orza;

c. Concursul Regional de Creaţie Lirică „Dor de Poezie”, ediţia a XII-a, aprilie 2014 (Colegiul Tehnic ,,Petru Poni’’ Roman): Latu Ana-Cătălina, XII E - Premiul Special I şi publicarea

Page 12: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

12

poeziei premiate în placheta (înregistrată cu ISBN) Dor de poezie, ediţia a XII-a; coordonator - prof. Olimpia Sima;

d. Concursul Naţional de Arte Vizuale „Soarele şi planeta albastră”, organizat de Clubul Copiilor Târgu- Neamţ

Căliman Elena, XD premiul I - coordonator - prof. Gabriela Baba; Mihăilă George, XD premiul II - coordonator - prof. Gabriela Baba;

Concursul Naţional de Creaţie „Calistrat Hogaş”, secţiunea ,,Arte vizuale’’ Irimia Timotei, XD - coordonator - prof. Gabriela Baba;

Mihăilă George, XD menţiune - coordonator - prof. Gabriela Baba; Concursul Naţional „Codrule, codruţule”, secţiunea ,, Fotografie’’

Manole Raluca, XI H, premiul II - coordonator - prof. Gabriela Baba; Simpozionul Internaţional „Etic şi estetic în actul didactic”, (Liceul Tehnologic Petricani, Neamţ),

secţiunea ,,Arte plastice’’ Bănuc Diana, XD, premiul I - coordonator - prof. Gabriela Baba;

Leaţ Mădălina, XI H, premiul II - coordonator - prof. Gabriela Baba; Concursul Naţional de Creaţie plastică „Ion Creangă” -

Croitoru Andreea, XI H premiul I- coordonator - prof. Gabriela Baba; Corfu Andreea, XI H premiul II- coordonator - prof. Gabriela Baba;

Mihai Elena, XI H premiul III- coordonator - prof. Gabriela Baba.

e. Concursul de Creaţie Literară în Limba Franceză Echos Francophones (Asociaţia Studenţilor

Francofoni din Iaşi în colaborare cu Lectoratul de Limba Franceză al Universităţii „Al.I.Cuza”Iaşi, la

secţiunile Poezie, Trofeul, Marele Premiu şi Titlul de Laureat au fost atribuite elevei Macsim

Lavinia, clasa a X-a B, coordonator prof. Alina Baluş.

f. Concursul judeţean de creaţie în limba engleză ”Tell Me a Story”

Premiul I (Anchidin Bianca, cl. A X-a C) la secţiunea „Poveşti” şi Premiul II (Ivu Ionuţ, cl.a IX-a

A) la secţiunea „Postere”(coordonator prof. Irina Secară);

• Concursurile naţionale şcolare „Primo”

Premiul I (Cinstitu Mihaela, cl.a XII-a C) şi Premiul II (Pîclea Mihaela şi Braşovean Victoria,

ambele în cl.a XI-a G) ”(coordonator prof. Irina Secară);

• Proiectul educaţional naţional „Dăruind, vei dobândi”, ediţia a III a, 2013-2014

Premiul I (Dediu Irina, cl.a XI-a G) la Concursul „Magia iernii printre fulgi de zăpadă şi glasuri de

copil”, secţiunea colaje - (coordonator prof. Irina Secară);

• Concursul interjudeţean „Printre fulgi de zăpadă şi glasuri de copii”, ediţia aIV-a Premiul I (Bâzgan

Octavian - cl.a X-a C, Farcaş Ana şi Trifan Cristina - cl. a XI-a G), secţiunea

de compoziţie plastică-(coordonator prof. Irina Secară);

• Concursul Naţional de Evaluare în Educaţie la Limba Engleză (29.03.2014)

Premiul I (Braşovean Victoria, cl.a XI-a G), Premiul II (Iosub Simona, cl. a XI-a G) şi Premiul III

(Pavel Elena, cl.a XI-a G)-(coordonator prof. Irina Secară);

• Expoziţia Internaţională -Concurs „Învingător prin Artă”, ediţia a IV-a, din 2-3 noiembrie

2013

Premiul III (Nechifor Mihai, cl.a IX-a H), secţiunea Fotografie - (coordonator prof. Irina Secară);

• Concursul naţional de creaţie „Calistrat Hogaş”, ediţia a V-a, Secţiunea Traduceri, Subsecţiunea

Limba engleză

Menţiune (Braşovean Victoria, cl. a XI-a G)-(coordonator prof. Irina Secară);

• Concursurile Internaţionale Winners, ediţia a XXIII-a, noiembrie 2013

Premiul II (Berbece Alexandru, cl. a IX-a H, Anchidin Bianca, cl. a X-a C şi Verdeş Georgeta,

cl.a XI-a E)

Premiul III (Daneliuc Cătălin, cl.a IX-a H, Ciobanu Florin, cl.a X-a C, Braşovean Victoria, cl. a

XI-a G şi Cinstitu Mihaela, cl. a XII-a C)-(coordonator prof. Irina Secară);

Page 13: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

13

Page 14: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

14

Page 15: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

15

Page 16: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

16

CONCURSURI ARTISTICE

1. Festival Naţional de Teatru în limbi străine, organizat pe scena Teatrului Luceafărul,

Iaşi, în perioada 8-11 mai 2014, trupa de teatru SCENIC, prof. îndrumător Alina Baluş.

Spectacolul s-a bucurat de aprecierile celor prezenţi, iar domnul Raphael Bruchet, lector

al Facultăţii de Litere de la Universitatea „Al.I Cuza” Iaşi şi responsabilul pentru

cooperare educativă al Institutului Francez a sugerat un parteneriat cu instituţia ieşeană în

vederea iniţierii unui turneu de punere în scenă a spectacolului trupei francofone de la

„Cartianu” la Iaşi, în sala „Benjamin Fontane”.

Experienţa Festivalului Naţional de Teatru în limbi străine a adăugat în panoplia tinerilor actori de la SCENIC (Dumitru Cubreacov, Lavinia Macsim, Ionuţ Ivu, Corina Armanu, Adelina

Astancăi şi Casian Marin) Premiul Special al Juriului pentru Cea mai bună valorizare artistică a

unui spectacol într-o limbă străină. Patru dintre cartienii prezenţi la Iaşi au fost desemnaţi Cei mai

buni vânători de comori (ştiute şi neştiute ale „dulcelui târg al Ieşilor”) în urma concursului propus

de organizatorii festivalului.

2. Ansamblul FolcloricTOPORAŞUL(instructor-coregraf-domnul Constantin Munteanu)

Premiul şi Trofeul „Vasile Pogor” la Expoziţia Naţională ’’Mărţişor 2014’’ - 1-8 martie 2014, Iaşi; • Premiul I la secţiunea interpretare vocală, solistă Elli Ciotârcă (cl.aXI-a B);

• Premiul I obţinut pentru suita de dansuri ’’Tarcăul’’ şi ’’Ciobănaşul’’;

• Premiul I obţinut pentru dansul de fete, toate în cadrul concursului regional ’’Pe- o gură de

Rai’’ - 12 aprilie 2014, Focşani

CONCURSURI SPORTIVE

1. Volei feminin şi masculin - Locul III - municipiu - antrenor prof. Gabriel Câmpescu

- Menţiune - judeţ- antrenor prof. Gabriel Câmpescu 2. Fotbal băieţi - Locul III (în grupă)- municipiu - antrenor prof. Livia Nicolae

- Locul III Cupa „1 Decembrie ” - antrenor prof. Livia Nicolae 3. Tenis de masă - Locul I - Marius Tofan - faza municipală - antrenor prof. Livia Nicolae

- Menţiune - Isac Alexandru - faza municipală - antrenor prof. Livia Nicolae

4. Tenis de masă - Locul II - Marius Tofan - faza judeţeană - antrenor prof. Livia Nicolae 5. Baschet băieţi: - Locul II- faza municipală - antrenor prof. Dan Forman;

6. Box:1.Cupa României - Locul III - seniori - Alexandru Grigoraş, a XII-a K (antrenor: prof. Gabriel Câmpescu);

- Locul V - Campionatul Naţional pentru juniori - Daneliuc Cătălin,a IX-a H(antrenor: prof.

Gabriel Câmpescu).

Page 17: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

17

Page 18: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

18

Page 19: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

19

PROIECTE EDUCAŢIONALE

Concursul Naţional de Referate şi Comunicări Ştiinţifice

- cu participare internaţională -

“Ştefan Procopiu”

În perioada 11-12 aprilie 2014, la Colegiul Tehnic “Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ s-a

desfăşurat a XXIII-a ediţie a Concursului Naţional de Referate şi Comunicări Ştiinţifice-cu participare internaţională -“Ştefan Procopiu”.La această activitate, care se încadrează în domeniul

ştiinţific, au participat 150 elevi şi 200 cadre didactice din învăţământul preuniversitar sau universitar, studenţi, masteranzi, doctoranzi, cercetători din 26 judeţe (Argeş, Bacău, Bistriţa-

Năsăud, Botoşani, Braşov, Brăila, Bucureşti, Buzău, Călăraşi, Cluj, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Harghita, Ialomiţa, Iaşi, Maramureş, Mehedinţi, Neamţ, Prahova, Suceava, Teleorman,

Timiş, Vaslui, Vrancea) şi 5 ţări (Franţa, Germania, Italia, S.U.A. şi România). Concursul Naţional de Referate şi Comunicări Ştiinţifice “Ştefan Procopiu” a avut două

secţiuni, una adresată elevilor şi cealaltă, adresată cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, universitar, studenţi, masteranzi, doctoranzi, cercetători.

I. Concurs pentru elevi (11 aprilie): lucrări ştiinţifice care se încadrează în următoarele

domenii:Ştiinţe (elevi de gimnaziu), Fizică (elevi de liceu), Ştiinţe şi tehnologii (elevi de liceu).

II. Prezentare de referate şi comunicări ştiinţifice (12 aprilie) de către cadre didactice din învăţământul preuniversitar, universitar, studenţi, masteranzi, doctoranzi: secţiunea metodică şi

secţiunea ştiinţifică. Ca şi în ceilalţi ani, ne-am bucurat de prezenţa unor distinşi profesori de la Facultatea de

Fizică a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi: prof. dr. Dana Ortansa Dorohoi, prof. dr. Dorina Emilia Creangă, lect. dr. Paul Gasner. Ne-au onorat cu prezenţa doamna cercet. dr. Carmen-

Gabriela Bostan, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Ministerul Educaţiei Naţionale, doamna prof. Gabriela Banu, inspector şcolar general adjunct şi domnul prof. Cristian Secară, inspector şcolar

specialitatea Fizică, din partea Inspectoratului Şcolar al Judeţului Neamţ. În prima zi a activităţii (vineri, 11 aprilie 2014), în deschidere, doamna prof. dr. Dana

Ortansa Dorohoi a prezentat cartea “Omagiu profesorului dr. doc. Constantin Mihu”. A urmat concursul elevilor, pe secţiuni. Ziua s-a încheiat cu festivitatea de premiere.

A doua zi a activităţii (sâmbătă, 12 aprilie 2014) a început cu prezentarea nr. 18/2014 al Anuarului Colegiului Tehnic “Gheorghe Cartianu” de către doamna director, prof. Mariana Paleu. A

urmat prezentarea referatelor şi comunicărilor metodico-ştiinţifice de către cadrele didactice, studenţi, masteranzi, doctoranzi, în cadrul celor două secţiuni: secţiunea metodică şi secţiunea

ştiinţifică. În cadrul secţiunilor adresate elevilor, în urma prezentării lucrărilor ştiinţifice, aceştia au

primit premii, menţiuni şi diplomele participare. Lucrările premiate ale elevilor, precum şi lucrările prezentate la secţiunea metodico-

ştiinţifică,vor fi publicate pe un CD cu ISBN. Concursul este la a XXIII-a ediţie şi acest lucru se întâmplă tocmai datorită faptului că este

apreciat de elevi, părinţi, cadrele didactice din şcoală, precum şi din alte şcoli şi din alte judeţe; de asemenea, este apreciat şi de comunitatea locală. Această activitate a fost posibilă datorită efortului

cadrelor didactice din şcoală. Manifestarea a fost organizată cu sprijinul Fundaţiei Grup Şcolar Chimie Piatra-Neamţ, cu ajutor din partea unor sponsori şi în parteneriat cu:

> Consiliul Judeţean Neamţ > Primăria Piatra-Neamţ

> Facultatea de Fizică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” - Iaşi > Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ

> Casa Corpului Didactic Neamţ Dorinţa de continuare a acestei activităţi, din partea elevilor şi profesorilor, rezultă şi din

faptul că mulţi dintre ei revin în fiecare an. Având în vedere că unii elevi vin din alte judeţe, înţelegem că sunt încurajaţi şi sprijiniţi de familiile lor şi de şcolile de la care provin

Page 20: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

20

REZULTATELE ELEVILOR COLEGIULUI TEHNIC „GHEORGHE CARTIANU” LA

CONCURSUL NAŢIONAL DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE „ŞTEFAN

PROCOPIU" Aprilie 2014

Secţiunea Ştiinţe - Tehnologii

PREMIUL II- „Efectele terapeutice ale acidului acetil-salicilic (aspirina)”

Eleve: Francesca Luciana Borcea, Colegiul Tehnic “Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ,

Niculina Găină, Colegiul Tehnic Piatra-Neamţ Coordonator - profesor Camelia Andriescu

PREMIUL III-,, Tehnologii moderne utilizate în construcţii”

Elev: Ciprian Dandu

Coord. prof. Gabriela-Brânduşa Horlescu, Ana Istrate Colegiul Tehnic “Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ, jud. Neamţ

MENŢIUNE I - Lucrarea: „Băuturi din zer “

Eleve: Ionela Mânzat, Mihaela Rusu

Coord. prof. Anca Pavel Colegiul Tehnic “Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ, jud. Neamţ. MENŢIUNE III- Lucrarea „ Tehnologia fabricării săpunurilor naturale ”

Elevi: Mihăiţă Cosmin Virvarescu, Diana Samson Coord. prof. Gabriela- Brânduşa Horlescu, prof. Ana-Maria Agafiţei Colegiul Tehnic

“Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ, jud. Neamţ MENŢIUNE IV - Lucrarea „ Aparat pentru determinarea impedanţelor

condensatoarelor electrolitice ”

Elevi: Adrian-Emilian Ailincăi, Constantin-Ştefan Focşăneanu

Coord. prof. Carmen-Simona Stanciu, prof. Mihai Irimia Colegiul Tehnic “Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ, jud. Neamţ

MENŢIUNE VI - Lucrarea „ Coloranţi naturali şi sintetici “

Elevi: Elena Zavate, Diana Parpauţă, Diana Alistărică

Coord. prof. Felicia Maftei, prof. Veronica Petrariu Colegiul Tehnic “Gheorghe Cartianu”

Piatra-Neamţ, jud. Neamţ.

Page 21: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

21

Page 22: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

22

Publicaţiile Colegiului Tehnic ”Gheorghe Cartianu”

Page 23: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

23

Page 24: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

24

OPTAŢI PENTRU UNA DIN VARIATELE CALIFICĂRI PROFESIONALE

PE CARE VI LE OFERIM!

LICEU TEHNOLOGIC – RUTA DIRECTĂ

PROFIL: Resurse naturale şi protecţia mediului

DOMENIUL: Protecția mediului

Specializare: Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului

Laboratoarele pentru această specializare sunt dotate ultramodern prin Programul PHARE

Page 25: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

25

TVET RO010801.

Vrei să trăieşti într-un mediu curat, cu ape

limpezi, cu aer nepoluat, cu sol fără

grămezi de gunoaie?

Mediul înconjurător se protejează

învăţând şi respectând legile în domeniu. Pentru

aceasta trebuie pregătiţi specialişti care să poată

face analize oricărui poluant şi să convingă

agenţii economici de necesitatea respectării

normelorde evacuarea apelor uzate în sol, a

gazelor în atmosferă.

Te întrebi dacă vor fi locuri de muncă?

Odată cu integrarea României în UE, fiecare

agent economic este obligat să angajeze

tehnicieni şi inspectori în protecţia mediului,iar

tu vei putea fi acela dacă vii să te pregăteşti în

clasele de protecţia mediului din şcoala noastră.

DOMENIUL: Industrie alimentară

Specializare: Tehnician analize produse alimentare

Fiecare ne dorim produse industriale şi alimentare de

calitate! Oricât de performante ar fi utilajele şi instalaţiile,

dacă nu sunt supravegheate de personal calificat, dacă

materiile prime nu sunt de calitate, produsele nu vor satisface

cerinţele noastre.

PROFIL: Tehnic

DOMENIUL: Industrie textilă şi pielărie

Specializare: Tehnician designer vestimentar

Proiect POSDRU 22/2.11.G/21273 cu titlul „Şcoală în

producţie”

Moda s-a născut când s-a descoperit că îmbrăcămintea poate valorifica şi

accentua frumuseţea unei persoane. Designul vestimentar este un mijloc de

ilustrare, de percepţie şi de experimentare a frumosului prin intermediul

produsului creat, este un domeniu aflat între creativitate şi artă, de interferenţă

între frumos, ştiinţă şi tehnică. Te putem învăţa să descoperi arta vestimentaţiei dacă urmezi cursurile

liceului tehnologic – specializarea designer vestimentar.

DOMENIUL: Electronică şi automatizări

Specializare: Tehnician de telecomunicaţii

Vei deveni tehnician în telecomunicaţii!

Mulţi ştiu să folosească telefonul şi telefaxul; tu vei şti şi cum se

explică aceste ,,isprăvi ale electronilor”. Vei fi capabil să întreţii şi să repari

Page 26: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

26

echipamentele de telecomunicaţii prin cablu, prin unde radio, prin microunde.

Pentru a dobândi aceste cunoştinţe şi abilităţi, îţi stau la dispoziţie profesori de specialitate şi

un laborator ,,beton”. Înscrie-te!

DOMENIUL: Electronică şi automatizări

Specializare: Tehnician operator tehnică de calcul

În cadrul acestui profil, vei dobândi cunoştinţe despre

întreţinerea şi instalarea unui sistem de calcul: unitate centrală,

microprocesor, memorie internă, placa de bază, sursa de alimentare,

hard-disk, floppy-disk, adaptor pentru reţea, dispozitive audio,

monitoare, imprimante, mouse şi alte dispozitive periferice de intrare-

ieşire. Pe lângă procesul de instalare şi de întreţinere a unui PC, vei

studia si diagnosticarea soft si hard, utilizând instrumente soft si hard periferice.

De asemenea, vei dobândi cunoştinţe despre utilizarea unui Sistem de Gestiune a Bazelor de

Date, reţele de calculatoare, calculatoare de proces.

Orele se desfăşoară în cele 5 Laboratoare de Informatică şi în Laboratorul de Tehnică de

Calcul dotate cu calculatoare moderne.

DOMENIUL: Mecanică

Specializare: Tehnician prelucrări pe maşini cu comandă

numerică

Proiect POSDRU 22/2.11.G/21273 cu titlul „Şcoală în producţie”

Mașina cu comandă numerică este utilizată pe scară tot mai

largă în industrie dar şi în prelucrarea materialelor pentru construcţii

, realizarea unor decoraţiuni din marmură, granit, lemn, metal,

realizarea de proteze utilizate în medicină , realizarea de copii ale

unor piese complicate etc.

Precizia de prelucrare a acestor maşini este net superioară

maşinilor obişnuite, de aceea ele vor înlocui maşinile vechi în majoritatea întreprinderilor moderne.

Dacă iţi place informatica şi doreşti sa o aplici într-o meserie de viitor, foarte căutată pe

piaţa muncii alege specializarea„Tehnician prelucrări pe maşini cu comandă numerică”.

Nu este greu să programezi o astfel de mașină dar rezultatele sunt uimitoare .

DOMENIUL: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

Specializarea: Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii

Locuința este oaza de liniște și frumusețe în care ne place să ne

desfășurăm activitatea .

Asigurarea confortului dar şi a unui ambient care să se plieze

perfect pe specificul activității dintr-o clădire este o preocupare tot mai

puternică a constructorilor și arhitecților .

Desenatorul pentru construcțiişi instalații trebuie să fie un foarte

bun cunoscător al profesiei de constructor dar în același timp şi un artist deoarece confortul locuinței moderne nu este numai un confort al

utilităților locuinței ci şi un confort vizual al armoniei formelor și

culorilor .

Dorești să cunoști tainele profesiei de constructor dar să îți poți folosi și imaginația și

talentul în proiectarea formelor interioare şi exterioare ale clădirilor dar și ale instalațiilor

acestora?Alege profesia„Tehnician desenator pentru construcțiişi instalații”.

Page 27: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

27

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ

Clasa a IX-a, anul I profesional, cu durata de 3 ani (după clasa - a VIII-a), Curs de zi

Domeniul Calificarea

profesională

Număr

clase/

elevi

Industrie

alimentară

Brutar-patiser-

preparator produse

făinoase

1 clasă/

28 locuri

Se pot înscrie absolvenţii clasei a VIII-a, promoţia curentă şi promoţii

anterioare.

La înscriere vor prezenta obligatoriu avizul medical „Apt clinic”pentru

calificarea profesională„Brutar-patiser-preparatorproduse făinoase”

Elevii şcolii profesionale beneficiază de „Bursă profesională” în valoare de

200 lei lunar

Absolvenţii şcolii profesionale primesc la finalizarea cursurilor Certificat

de Calificare Profesională nivel 2

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ

Clasa a X-a, cu durata de 2 ani

(după clasa a – IX-a), Curs de zi

Domeniul Calificarea

profesională

Număr

clase/

elevi

Industrie

alimentară

Brutar-patiser-

preparator produse

făinoase

1 clasă/

28

locuri

Se pot înscrie absolvenţii clasei a IX-a de liceu din promoţia curentă şi

promoţii anterioare fără a depăşi vârsta de 18 ani până la data începerii anului

şcolar

Elevii şcolii profesionale beneficiază de „Bursă profesională” în valoare de

200 lei lunar

Absolvenţii şcolii profesionale primesc la finalizarea cursurilor Certificat

de Calificare Profesională nivel 2

Page 28: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

28

Brutarulrealizează produse de panificaţie precum diferite feluri de pâine, chifle

şi covrigi, dar şi produse de patiserie şi de cofetărie.

Patiserul prepară în laborator sau în unităţile industrializate, produsele de

patiserie în vederea comercializării.

Brutarii sunt căutaţi în patiserii și brutării, precum şi în industria alimentară, în

restaurante sau de către firmele de catering,

Brutarul munceşte atunci când ceilalţi încă dorm. Astfel, clienţii pot să savureze

pâinea proaspătă la micul-dejun.

ŞCOALA POSTLICEALĂ

Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” va şcolariza elevi prin şcoala postliceală în

următoarele calificări profesionale:

- Tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare

- Tehnician devize şi măsurători în construcţii

MISIUNEA ŞCOLII

Moto:

„Şcoala nu va mai fi credincioasă funcţiei sale, dacă va continua să asigure o instrucţie elementară

limitată; şcoala nu trebuie numai să formeze; ea trebuie să deschidă şi perspective."

Robert Dottrens, "A educa şi a instrui"

VIZIUNEA ŞCOLII: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu" se constituie într-o organizaţie

educaţională, complexă şi modernă care oferă oportunităţi de educaţie şi instruire accesibilă, la

standarde europene, în domenii cerute pe piaţa muncii, sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea

carierei, sporirea calităţii vieţii şi prosperitatea economică.

MISIUNEA COLEGIULUI TEHNIC "GHEORGHE CARTIANU"

ȘCOALĂ PENTRU TOȚI

Prin activităţile desfăşurate şi prin profilul şcolii dorim să oferim:

♦ locuitorilor din Piatra-Neamţ, din comunele învecinate şi tuturor celor interesaţi din judeţ,

oportunităţi de educaţie şi instruire accesibilă, de înaltă calitate,

♦ învăţământ de calitate pe domeniile cerute pe piaţa muncii (textile-pielărie, industrie

alimentară, electronică, electromecanică, construcţii, turism şi alimentaţie publică)

♦ şanse egale tuturor tinerilor din zona Piatra-Neamţ, conform dorinţei de formare profesională şi

socială a acestora.

Page 29: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

29

VALORI CHEIE ALE ŞCOLII:

Deschiderela nou în relaţii interumane către practici europene pentru parteneriat.

Echipăînvăţăm să dezvoltăm în comun experienţe individuale.

Dezvoltarepersonalăprin formare şi perfecţionare permanentă.

Eficienţăîn concordanţă cu cerinţele pieţei muncii exprimată prin raportul efort – rezultate

Principiile pe care le cultivă Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu":

toţi elevii doresc să înveţe şi ei trebuie încurajaţi în acest sens;

dacă unii refuză să o facă, sau întâmpină dificultăţi, ei trebuie ajutaţi să le depăşească şi să

nu fie etichetaţi drept „dificili";

toţi copiii au capacitatea de a învăţa. Obiectivul trebuie să fie cel de îmbunătăţire continuă a

performanţelor şi a încrederii lor în forţele proprii, nu cel de cuantificare a eşecurilor;

acumulările pozitive trebuie recunoscute şi încurajate;

competiţia este un lucru natural, dar cooperarea este mult mai eficientă în îndeplinirea

sarcinilor. Cele două nu sunt ireconciliabile; nu există o metodă „sfântă" de predare. Există

loc pentru o multitudine de metode;

în clasă, profesorii trebuie să fie mentori, nu doar manageri, supervizori sau instructori.

Ţelul nostru trebuie să fie cel al instituirii unei atmosfere în care să poată fi respectate

următoarele „percepte":

copiii trebuie respectaţi şi ascultaţi;

atât copiii, cât şi aspiraţiile acestora nu trebuie îngrădite;

căutarea metodelor de îmbunătăţire a înţelegerii, cunoaşterii şi a abilităţilor practice

reprezintă un proces continuu care trebuie sprijinit de către profesor;

copiii sunt încurajaţi să creadă că pot şi trebuie să facă bine un lucru „de prima dată";

teama nu are ce căuta în acest proces;

părinţii sunt încurajaţi să joace un rol activ în cadrul acestui proces;

o şcoala creează şi întreţine strânse legături cu comunitatea locală.

Proiect iVOC - rețea internațională de sprijin pentru personalul specializat în orientare

profesională și academică

Proiect SchoolMed: European Learning Partnership on the Scholastic Mediation

Proiecte POSDRU implementate

„Şcoala în producţie”

„Certificare ECDL şi formare

continuă în judeţul Neamţ”

Şcoală înscrisă în programele

PHARE TVET RO 01.08.01

PHARE 2005.017.553.04.02

Programul mondial ECO-ŞCOALA

Centru de testare ECDL acreditat

Cursuri CISCO SYSTEMS

Centru de calificare pentru adulţi

Page 30: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

30

Page 31: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

31

VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG!

Page 32: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

32

COLEGIUL TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU”

PIATRA-NEAMŢ

B-dul Traian nr. 165

Tel/fax 0233/222800

Tel 0233/222370; 0233/222630

E-mail: [email protected]

Pagina de internet: www.colegiulcartianu.ro

Page 33: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

33

Anexa 4 REZULTATE OBŢINUTE LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE, FILIERA TEHNOLOGICĂ, LICEU la

sfârşitul anului şcolar 2014-2015

Centrul de examen Colegiul Tehnic "Gheorghe Cartianu" Piatra - Neamţ

Nr.crt. Unitatea de învăţământ

Calificareaprofesională

Numărcandidaţi

Înscrişi Prezenţi Admişi Respinşi Neprezentaţi

Eliminaţi din

examen

TOTA

L

Fem

inin

din care cu calificativ

TOTA

L

Fem

inin

TOTA

L

Fem

inin

TOTA

L

Fem

inin

Exce

len

t

Foar

te b

ine

Bin

e

Sati

sfăc

ăto

r

TOTA

L

Fem

inin

TOTA

L

Fem

inin

TOTA

L

Fem

inin

TOTA

L

Fem

inin

TOTA

L

Fem

inin

TOTA

L

Fem

inin

1

Colegiul Tehnic "Gheorghe Cartianu" Piatra - Neamţ

Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 66 36 66 36 66 36 43 29 23 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

Colegiul Tehnic "Gheorghe Cartianu" Piatra - Neamţ

Tehnician chimist de laborator 17 12 17 12 17 12 0 0 5 3 11 8 1 1 0 0 0 0 0 0

3

Colegiul Tehnic "Gheorghe Cartianu" Piatra - Neamţ

Tehnician analize produse alimentare 58 44 57 43 57 43 11 10 38 30 8 3 0 0 0 0 1 1 0 0

4

Colegiul Tehnic "Gheorghe Cartianu" Piatra - Neamţ

Tehnician în industrie alimentară 12 3 12 3 12 3 0 0 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5

Colegiul Tehnic "Gheorghe Cartianu" Piatra - Neamţ

Tehnician designer vestimentar 20 19 19 18 19 18 3 3 10 9 5 5 1 1 0 0 1 1 0 0

Page 34: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

34

6

Colegiul Tehnic "Gheorghe Cartianu" Piatra - Neamţ

Tehnician operator tehnică de calcul 18 0 18 0 18 0 6 0 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7

Colegiul Tehnic "Gheorghe Cartianu" Piatra - Neamţ

Tehnician de telecomunicaţii 16 1 16 1 16 1 6 1 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8

Colegiul Tehnic "Gheorghe Cartianu" Piatra - Neamţ Tehnican mecatronist 15 0 14 0 14 0 0 0 6 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0

9

Colegiul Tehnic "Gheorghe Cartianu" Piatra - Neamţ

Tehnician prelucrări maşini cu comandă numerică 13 0 12 0 12 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0

10

Colegiul Tehnic "Gheorghe Cartianu" Piatra - Neamţ

Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii 14 0 14 0 14 0 6 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11

Liceul Tehnologic "Gh. RusetRoznovanu"

Tehnician în construcţii şil ucrări publice 5 0 5 0 5 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

12

Liceul Tehnologic "Gh. RusetRoznovanu"

Tehnician mechanic pentru întreţinere şi reparaţii 15 1 14 1 14 1 0 0 10 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0

TOTAL GENERAL CENTRU DE EXAMEN 269 116 264 114 264 114 76 43 133 53 52 16 3 2 0 0 5 2 0 0

Page 35: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

35

Anexa 5.AUTORIZAŢII OBŢINUTE ÎN PERIOADA 2007-2014

Page 36: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

36

Page 37: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

37

Page 38: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

38

Page 39: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

39

Anexa 6 DATE HARTĂ ŞCOLARĂ - CABINETE, LABORATOARE ŞI ATELIERE

Nr. crt. Disciplina Tip(cabinet,

laborator,

atelier)

Număr/

disciplină

şi tip

1. Chimie Laborator 1

2. Biologie Laborator 1

3. Tehnici de laborator Laborator 2

4. Materii prime anorganice şi organice Laborator 1

5. Analiza factorilor de mediu Laborator 1

6. Informatică/TIC, TAC, AEL Laborator 5

7. Laborator tehnologic tehnică de calcul Laborator 1

8. Fizică Laborator 2

9. Mecanica aplicată Laborator 2

10. Măsurări speciale în telecomunicaţii Laborator 1

11. Electrotehnică aplicată Laborator 1

12. Organe de maşini, asamblări nedemontabile şi

demontabile

Atelier 2

13. Sudarea oţelurilor şi fontelor Atelier 1

14. Măsurări electrice şi electronice Atelier 1

15. Tehnologia mecanicii fine Atelier 1

16. Întreţinerea maşinilor şi dispozitivelor Atelier 1

17. Ipsoserii, materiale pentru finisaj Atelier 1

18. Atelier patiserie Atelier 1

19. Gastronomie - patiserie Atelier 1

20. Tehnologia confecţionării produselor textile Atelier 1

21. Utilaje de transfer termic şi de masă în industria chimică Atelier 1

22. Procese şi aparate în industria chimică Laborator 1

23. Protecţia muncii Cabinet 1

24. Organe de maşini Cabinet 1

25. Desen tehnic Laborator 1

26. Limba română, publicaţii şcolare Cabinet 1

27. Geografie Cabinet 1

28. Metodică şi documentare Cabinet 1

29. Consiliere şi orientare şcolară Cabinet 1

Page 40: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

40

Chestionar parteneri economici

Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu ”

Piatra Neamţ

CĂTRE S.C. ……………………………………………. Piatra Neamţ

Stimată Doamnă / Domnule Director General,

În vederea elaborării Planului de Acţiune al Şcolii şi a Strategiei de dezvoltare a unităţii şcolare

până în 2013 (în cadrul Programului Phare VET RO 01.08 – Coeziune economică şi socială), vă rugăm să

aveţi amabilitatea de a ne sprijini răspunzând la întrebările de mai jos.

Cu mulţumiri, director prof. Mariana Paleu

1. Pentru perioada 2010-2013 prevedeţi:

o creştere a numărului locurilor de muncă

o diminuare a numărului locurilor de muncă

acelaşi număr de locuri de muncă

2. Ce număr de noi locuri de muncă estimaţi pentru următoarele nivele de calificare ale forţei de muncă?

nivelul 2 – 3 ani ………........domeniul.................................

Liceu tehnologic

nivelul 3 – 4 ani (tehnician în protecţia mediului)……….

- 4 ani (tehnician designer vestimentar) ………..

- 4 ani (tehnician în industrie alimentară)………

- 4 ani (tehnician în telecomunicaţii)………......

- 4 ani (tehnician în tehnică de calcul)………....

- 4 ani (tehnician prelucrări pe maşini cu comandă numerică )………..

- 4 ani (tehnician electrotehnist)………..

-4 ani (tehnician procesare text/imagine)………

- 4 ani (tehnician mecatronist)………..

3. Ce procent din angajaţii dumneavoastră reprezintă absolvenţii şcolii noastre?

………%

4. Sunteţi mulţumiţi de: calitatea formării profesionale a absolvenţilor noştri DA NU

comportarea la locul de muncă DA NU

Dacă NU – specificaţi ce noi competenţe şi abilităţi ar trebui să formăm pentru a vă satisface cerinţele.

............................................................................................................................. ..........................

Page 41: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

41

5. Sunteţi mulţumiţi de instruirea practică pe care elevii noştri o desfăşoară în întreprinderea dumneavoastră?

DA NU

Dacă NU vă rugăm să specificaţi ce vă nemulţumeşte.

......................................................................................................................................................

4. Ce credeţi că ar trebui să facă şcoala pentru ameliorarea calităţii formării profesionale şi civice a

viitorilor absolvenţi?

a. ......................

b. .......................

c. ......................

7. Credeţi că un parteneriat real între întreprindere – şcoală ar putea duce la creşterea calităţii formării

profesionale şi civice a viitorilor muncitori? DA NU

8. Ce activitate în parteneriat ne propuneţi (în afară de desfăşurarea instruirii practice în întreprinderi)

pentru beneficiul pe termen lung al ambilor parteneri (şcoală – întreprindere)?

.

.

.

.

.

9. Aţi fi de acord să formăm o echipă mixtă (reprezentanţi ai şcolii + reprezentanţi ai agenţilor economici)

care să proiecteze şi să realizeze activităţi de parteneriat reciproc profitabil pe perioada 2006-2013?

DA NU

10. În 2012 veţi participa la “Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţii şcolii” organizată de AJOFM

Neamţ? DA NU

11. Câte locuri de muncă veţi oferi absolvenţilor? ………….

Page 42: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

42

C H E S T I O N A R

pentru absolvenţii clasei a VIII-a

1. Dacă aţi alege continuarea studiilor în cadrul Colegiului Tehnic „Gheorghe Cartianu”, care ar fi

specializarea care vă intereseză? Notaţi de la 1 la 10 specializările care vă interesează, acordând 10

puncte specializării favorite, şi punctând în ordine descrescătoare celelalte opţiuni

a. Tehnic - tehnician de telecomunicaţii

b. Tehnic - tehnician operator tehnici de calcul

c. Tehnic – tehnician desenator tehnic

d. Tehnic – tehnician electronist

e. Tehnic – tehnician designer vestimentar

f. Resurse – tehnician protecţia mediului

g. Resurse – tehnician chimist laborator

h. Resurse - tehnician industrie alimentară

i. Servicii – tehnician în gastronomie

j. Alte opţiuni

2. Răspundeţi cu DA sau NU dacă opţiunea aleasă vizează orientarea voastră la finalizarea cursurilor

liceale.

DA NU

DOMENII PRIORITARE ÎN FUNCŢIE DE SONDAJELE EFECTUATE PE UN EŞANTION DE

ELEVI AI CLASEI a VIII-a

Tehnician de telecomunicaţii

Tehnician operator tehnici de calcul

Tehnician desenator tehnic

Tehnician designer vestimentar

Tehnician protecţia mediului

Tehnician chimist laborator

Tehnician industria alimentară

Matematică-informatică

Ştiinţe ale naturii

Alte opţiuni

Page 43: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

43

Anexa 7. RESURSE UMANE AN ŞCOLAR 2014-2015

Nr.

Crt.

Specializarea conform

diplomei de studii Total Titular suplinitor

Grad didactic

I II DEF Debutant

1. Limba şi literatura română 7 5 2 5 1 1 -

2. Limba engleză 5 5 - 2 2 1 -

3. Limba franceză 4 2 2 2 2 - -

4. Istoria 3 1 2 1 1 - 1

5. Socio-umane 4 2 2 3 - 1 -

6. Matematică 9 9 - 9 - - -

7. Fizică 3 3 - 3 - - -

8. Chimia 3 3 - 3 - - -

9. Geografia 2 1 1 - 1 1 -

10. Biologia 2 1 1 1 1 - -

11. Psihologie - - - - - - -

12. Religie 2 2 - 1 1 - -

13. Educaţie plastică - - - - - - -

14. Educaţie muzicală - - - - - - -

15. Educaţie fizică 2 2 - 2 - - -

16. Informatică 3 2 1 1 2 - -

17. Electronică 2 2 - 2 - - -

18. Telecomunicaţii 2 2 - 1 1 - -

19. Mecatronică - - - - - - -

20. Chimie industrială 2 2 - - 2 - -

21. Industrie alimentară 9 5 4 3 2 4 -

22. Industrie textilă 2 1 1 1 - 1 -

23. Protecţia mediului 6 4 2 4 2 - -

24. Mecanică 3 3 - 3 - - -

25. Construcţii 3 2 1 2 1 - -

26. Maistru mecanic 2 - 2 2 - - -

27. Maistru electrotehnica 1 1 - 1 - - -

28. Maistru industrie

alimentara 1 1 - - - 1 -

29. Maistru textile 1 1 - 1 - - -

30. Maistru chimie industrială - - - - - - -

TOTAL 83 6 21 53 19 10 1

Page 44: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

44

Anexa 8

PLAN DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI ŞI FORMĂRII PROFESIONALE

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015-2016

Acţiuni propuse Rezultate aşteptate Indicatori de

performanţă

Termene Responsabil Parteneri Sursa de

finanţare

DOMENIUL: A. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ

Afişarea viziunii

managementului asupra

politicii calităţii la nivelul

şcolii în locuri vizibile,

accesibile atât personalului

şcolii, cât şi vizitatorilor

acesteia.

Asumarea viziunii

şcolii şi misiunii

şcolii de către

colectiv.

Atragerea resurselor Septembrie

2015

Responsabilul CEAC Consiliul de

Administraţie

al şcolii

Fonduri

bugetare şi

extrabugetare

Promovarea ofertei

educaţionale a şcolii

Stabilirea ofertei

educaţionale a şcolii

în raport cu cerinţele

de pe piaţa muncii

Realizarea planului de

şcolarizare

An şcolar

2015-2016

Director

Directori adjuncţi

AJOFM

Neamţ

Fonduri

bugetare şi

extrabugetare

Proiectarea activităţii

compartimentelor/comisiilor/

catedrelor pe baza unor

proceduri de colectare

regulate a feedback-ului din

partea beneficiarilor.

Identificarea

necesarului de

formare a

personalului didactic

Gradul de satisfacere a

beneficiarilor.Realizarea

planului de şcolarizare.

An şcolar

2015-2016

Responsabili-

compartimente/

comisii/ catedre

Consilieri

şcolari

Fonduri

bugetare şi

extrabugetare

Elaborarea planurilor

strategice şi operaţionale la

nivelul fiecărui

compartiment

Adecvare la nevoile

reale

Planuri strategice şi

operaţionale pe termen

mediu şi scurt

An şcolar

2015-2016

Responsabili-

compartimente/

comisii/ catedre

Comisia de

evaluare şi

asigurare a

calităţii

Fonduri

bugetare şi

extrabugetare

Page 45: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

45

Elaborarea procedurilor şi

instrumentelor de

autoevaluare instituţională,

în acord cu prevederile

legale.

Respectarea cadrului

legal

Planuri strategice şi

operaţionale pe termen

mediu şi scurt

An şcolar

2015-2016

Director

Directori adjuncţi

Responsabilul CEAC

Comisia de

evaluare şi

asigurare a

calităţii

Fonduri

bugetare şi

extrabugetare

Întocmirea rapoartelor de

autoevaluare la nivelul

catedrelor/comisiilor şi

compartimentelor

Respectarea cadrului

legal

Rapoarte de

autoevaluare obiective

An şcolar

2015-2016

Director

Directori adjuncţi

Responsabilul CEAC

Comisia de

evaluare şi

asigurare a

calităţii

Fonduri

bugetare şi

extrabugetare

Utilizarea rezultatelor

autoevaluării pentru

optimizarea funcţionării şi

dezvoltării şcolii

Ameliorarea

/eliminarea punctelor

slabe

Planul de îmbunătăţire

al şcolii

An şcolar

2015-2016

Director

Directori adjuncţi

Responsabilul CEAC

Comisia de

evaluare şi

asigurare a

calităţii

Fonduri

bugetare şi

extrabugetare

DOMENIUL: B. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ

Proiectarea activităţilor de

învăţare în conformitate cu

nevoile elevilor

Îmbunătăţirea

performanţelor

elevilor

Înregistrarea

performanţelor elevilor

Semestrul I Director

Directori adjuncţi

Responsabilul CEAC

AJOFM Fonduri

bugetare şi

extrabugetare

Facilitarea accesului

personalului didactic din

şcoală la informaţii privind

introducerea sistemelor de

asigurare a calităţii

Creşterea gradului de

implicare a

personalului didactic

în activităţi privind

introducerea

sistemelor de

asigurare a calităţii

Număr de participanţi An şcolar

2015-2016

Inspector responsabil

cu asigurarea calităţii

ARACIP

Inspectori de

specialitate/

profesori

metodişti

Fonduri

bugetare şi

extrabugetare

Formarea în cascadă :

responsabili comisii

metodice/catedre,membrii

comisiilor metodice privind

introducerea sistemelor de

asigurare a calităţii

Creşterea gradului de

implicare a

personalului didactic

în activităţi privind

introducerea

sistemelor de

asigurare a calităţii

Număr de participanţi An şcolar

2015-2016

Responsabili-

compartimente/comisii/

catedre

Comisia de

evaluare şi

asigurare a

calităţii

Fonduri

bugetare şi

extrabugetare

Page 46: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

46

Asistarea la ore a tuturor

cadrelor didactice de către

directori,membrii comisiei

de asigurare a

calităţii,profesori metodişti

şi responsabili de comisii

metodice/catedre

Identificarea nevoilor

de formare/

perfecţionare

Respectarea graficului

de asistenţe

An şcolar

2015-2016

Director

Directori adjuncţi

Responsabilul CEAC

Inspectori de

specialitate/

profesori

metodişti

Fonduri

bugetare şi

extrabugetare

Elaborarea unor strategii de

urmărire a evoluţiei

performanţelor şcolare

utilizând sistemul naţional

de indicatori privind

calitatea

Valorificarea

rezultatelor

evaluărilor iniţiale

Îmbunătăţirea

performanţelor şcolare

An şcolar

2015-2016

Consiliul de

Administraţie

Consilierul

educativ

Fonduri

bugetare şi

extrabugetare

Implicarea elevilor în

evaluarea progresului pe

care îl realizează şi

încurajarea acestora să-şi

asume responsabilitatea

pentru propriul proces de

învăţare

Valorificarea

rezultatelor

evaluărilor iniţiale

Îmbunătăţirea

performanţelor şcolare

An şcolar

2015-2016

Diriginţii Consilierul

educativ

Fonduri

bugetare şi

extrabugetare

DOMENIUL: C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII

Asigurarea

consilierii/consultanţei

cadrelor didactice şi a feed-

back-ului necesar în

stabilirea căilor de acţiune

Creşterea calităţii

activităţii didactice

Implementarea

măsurilor corective

An şcolar

2015-2016

Inspectori de

specialitate

Profesori

metodişti

Fonduri

bugetare şi

extrabugetare

Elaborarea procedurilor de

evaluare a activităţii

profesorilor

Valorificarea

rezultatelor evaluării

profesorilor

Îmbunătăţirea pregătirii

profesionale,

implementarea

programelor de formare

continuă

An şcolar

2015-2016

Comisie CEAC Responsabilii

comisiilor

metodice

Fonduri

bugetare şi

extrabugetare

Page 47: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

47

Corelarea demersurilor

cadrelor didactice cu politica

în domeniul calităţii

educaţiei

Realizarea cadrului

privind asigurarea

calităţii –

Îmbunătăţirea

rezultatelor şi

dezvoltarea

motivaţiei la elevi

Existenţa procedurilor

de lucru în domeniul

calităţii

An şcolar

2015-2016

Director

Directori adjuncţi

Responsabili arii

curriculare

Comisie CEAC

Profesori

Elevi

Părinţi

Fonduri

bugetare şi

extrabugetare

Constituirea punctelor de

lucru pentru Comisia de

evaluare şi asigurare a

calităţii.

Funcţionalitatea

Comisiei de evaluare

şi asigurare a calităţii.

Existenţa spaţiului de

lucru al Comisiei de

evaluare şi asigurare a

calităţii

Octombrie

2015

Responsabilul CEAC Directorul

şcolii

Fonduri

bugetare şi

extrabugetare

Dezbaterea de normative

elaborate de ARACIP cu

personalul didactic.

Informarea

personalului.

Număr de participanţi. Septembrie

2015

Responsabilul CEAC Reprezentanţi

ARACIP

Fonduri

bugetare şi

extrabugetare

Informarea personalului

şcolii şi a beneficiarilor

acesteia privind implicaţiile

introducerii sistemului de

management al calităţii

(consiliul de

administraţie,consiliul

profesoral,consiliul elevilor).

Conştientizarea

personalului din

şcoală cu privire la

consecinţele legii

87/2006.

Respectarea

standardelor naţionale.

Octombrie

2015

Director

Directori adjuncţi

Responsabilul CEAC

Inspector

responsabil

cu asigurarea

calităţii

ARACIP

Fonduri

bugetare şi

extrabugetare

Page 48: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

48

Anexa 9. CADRE DIDACTICE ABILITATE CA FORMATOR

Nr

crt

Numele şi prenumele

cadrului didactic

Specialitatea

cadrului

didactic

Instituţia organizatoare

1. Paleu Mariana

Director

Protecţia

mediului

MECTS

CNDIPT

CCD Neamţ

2. Ţăranu Simion

Director adjunct

Ed. Fizică MECTS

CNDIPT

3. Lupei Emilia

Tehnologie

chimică

MECTS

CNDIPT

CCD NeamţCD Neamţ

4. Maftei Felicia Chimia CCD Neamţ

5. Horlescu Brînduşa Gabriela Informatică CCD Neamţ, CISCO

ORACLE România, MECT

6. Şalaru Constanţa Informatică CCD Neamţ, CISCO

ECDL România

ORACLE România, MECT

7. Nicolae Livia Educaţie fizică CCD Neamţ

8. Văideanu Claudia Informatică ECDL România

ORACLE România, MECT

Anexa 10

SIMPOZION NAŢIONAL DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE “STEFAN

PROCOPIU”EDITIA 2015

Obiective ierarhice Indicatori de

performanta cheie

Metode de verificare Factori externi

•Cinstirea inaintasilor de

marca ai neamului;

•Stimularea invatamantului

nemtean in special spre

valoare si competitivitate

deschisa si onesta;

•Promovarea imaginii

liceului.

•rata de participare

•calitatea lucrarilor

prezentate

•aprecierile directe si

din mass-media

•analize in cadrul

catedrei

•dialog cu participantii

•Coducerea scolii

•ISJ

•CCD

Scop Indicatori de

performanta cheie

Metode de verificare Factori externi

•Sa stimulam la elevi setae de

cunoastere,de cautare

•Formarea unor deprinderi si

atitudini in domeniul stiintei

•Sa-i indemnam la

lectura,studio,cercetare,munca

asidua

•Participarea unui numar

mare de elevi si profesori din

scoala noastra la cele trei

sectiuni

•Numarul lucrarilor

premiate

•Numarul lucrarilor

recomandate pentru a

participa la Sesiunea

de comunicari a

studentilor de la

Facultatea de Fizica –

Iasi.

•Numarul lucrarilor

propuse pentru

•discutii in cadrul

catedrei,consiliului de

administratie

•parerea inspectorilor

•Universitatea

“Al.I.Cuza” Iasi-

Facultatea de

Fizica

•ISJ

•CCD

•Mass-media

Page 49: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

49

•Obtinerea a cel putin 5

premii si mentiuni

•Popularizarea rezultatelor

obtinute de elevi si profesori

in activitatea de cercetare si

inovare.

publicare.

Rezultate

•Lucrarile prezentate formeaza o

“banca de date” pentru elevi si

profesori

•Tot mai multi elevi si profesori

sunt interesati sa participle

•Elevii invata sa redacteze o

lucrare, sa o prezinte (se vor

descurca mai bine la concursuri

si examene)

•Suntem mai cunoscuti in judet

si nu numai

Numarul elevilor si

profesorilor care

folosesc date din

lucrarile prezentate

Compararea numarului

de lucrari si participanti

din acest an cu anii

anteriori

Aparitia unei sectiuni

metodice din acest an

Dialog cu ISJ si

CCD,cu Facultatea de

Fizica-Iasi

•Discutii cu profesori

de la alte scoli

Facultatea de

Fizica-Iasi

•Dotarea cu un

calculator a

laboratorului de

Fizica

Activitati

•Trimiterea invitatiilor

•Strangerea si selectarea

titlurilor lucrarilor

•Impartirea lucrarilor pe

sectiuni

•Elaborarea si redactarea

programului simpozionului

•Completarea mapelor

personalizate

•Sensibilizarea sponsorilor

•Asigurarea unui climat

favorabil

•Acordarea de premii

Cheltuieli:

•diplome,mape,progra

me

•premii

•asigurarea mesei de

pranz a elevilor si

profesorilor externi

Concluziile

invitatilor,membrilor

juriilor,reprezentantilor

ISJ si CCD

•Conducerea scolii

•CRP

•Fundatia scolii

•ISJ

•CCD

•Sponsori

Page 50: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

50

Page 51: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

51

Anexa 11

PROIECTE DERULATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2014– 2015

NR

CR

T

DENUMIRE

PROGRAM/PROIE

CT

ACTIVITATI PERIOADA

/TERMEN

RESPONSABILI

1 iVOCaflat in

perioada de

sustenabilitate

Diseminare

Multiplicarerezultate,

distribuiremanualde

orientareprofesionala

Raport final

Evaluareproiect

Septembrie-

octombrie

2014

Dir Mariana

Paleu

Prof Dragomir

Eleonora

Diseminare si

multiplicarerezultateproiect in

cadrulSimpozionului Stefan Procopiu

Aprilie 2014 Dir Mariana

Paleu

Prof Dragomir

Eleonora Diseminare si

multiplicarerezultateproiect in

cadrulcomisieimetodiceMecania

Martie 2014 Prof

DragomirEleonor

a

2 ProiecteparteneriatT

urcia

Gazduirefluxurielevi

IVT Erasmus+

2014-1-TR01-

KA102-006337 2014-1-TR01-KA102-

002415

Name of Sending Partner

:BURHANETTİN YILDIZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU

LİSESİ

Mobility Project Theme :“DİYARBAKIR'DAN

AVRUPA'YA EĞİTİM

KÖPRÜSÜ”

Name of Sending Partner :

Alapli TeknikveMeslekLisesi

Mobility Project Theme: European

Values in Vocational Education

Duration and

Mobility Dates :2

weeks, 2.05.2015

– 15.05.2015

2 weeks,

1.06.2015 –

27.16.2015

Dir Mariana

Paleu

Prof Dragomir

Eleonora

Dir Mariana

Paleu

Prof Dragomir

Eleonora

3 Programul

international Eco-

scoala

CONF CALENDARULUI

PROGRAMULUI Sept 2014-

Iulie 2015

Dir Lupei Emilia

Si Comitetul Eco-

Scoala

4 Proiectul ALICE

aflat in perioada de

sustenabilitate

-realizarea de

evenimenteculturale cu scop

integrator

sipentrupromovareamulticultur

alitatiiEuropene

-sarbatorirea Halloween-ului

-balulabsolventilor

Sept 2014-

Iulie 2015

Prof.Popa

Cristina

Prof.BalusAlina

Prof. Secara Irina

Prof.Craescu

Elena

Prof. Marian

Casian

5 Proiectul School

Med aflat in

perioada de

sustenabilitate

- Realizarea de programme de

teatrupentruelevicuscop de

analiza si integraresociala

- Clubul de film One world –

proiectarea de filme care

arataimportantarespectariidr

epturiloromului

Sept 2014-

Iulie 2015

Psih Andonescu

Elena

Psih. Sarbu

Mariana

Prof Dragomir

Eleonora

Prof Baba

Gabriela

Page 52: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

52

6 Proiectul PATRULA ECO

CONF CALENDARULUI

PROGRAMULUI Sept 2014-Iulie 2015

Prof.Dumitrascu Doina

7 Proiectulecofotograf

iaanului

CONF CALENDARULUI

PROGRAMULUI Sept 2014-

Iulie 2015

Prof.Andriescu

Camelia

8 Proiectul ROREC CONF CALENDARULUI

PROGRAMULUI Sept 2014-

Iulie 2015

Dir.Lupei Emilia

prof.BalusAlina

9 LET’S DO IT

ROMANIA

CONF CALENDARULUI

PROGRAMULUI

28 SEPT 2013

MAI 2014

Sept 2014-

Iulie 2015

Dir.Lupei Emilia

prof.BalusAlina

10 Proiectul

“Multiculturalism si

traditii”(autofinantat

)

FormatiaToporasulparticipare la

manifestarifolclorice nationale si

internationale

Traditiiculinare si

alimentatianaturistaparteneriatecualte

scoli si licee

Publicareauneiculegeri de obiceiuri si

traditiidinjudetulNeamt

Sept 2014-

Iulie 2015

Prof.Irimia Mihai

Prof Anca Pavel

Prof. Secara Irina

Prof . Dragomir

Eleonora

Prof . Craescu

Elena

11 Proiectul

ASSOCLIC

"Centru de

educatieincluziva si

formare IT

pentruelevi si

parinti"

Realizare de cursuri de initiere

in

utilizareacalculatoruluipentrup

esoanedefavorizate ,parinti ,

elevi din sistemulcentralizat de

protectie a copilului.

martie2015-

martie 2016

Prof Dragomir

Eleonora

Prof Baba

Gabriela

12 PROGRAMUL

ERASMUS +

Youngsters for

Social

Entrepreneurship

MAGENTA

Consultoría Projects,

S.L.U.

2014-2- ES02-KA105-000971

Un grup de 6

profesoridinscoalacu o

activitate de voluntariat si

indrumare a actiunilor de

tineretrelevanta au desfasurat

un stagiu de pregatirecuprivire

la antreprenoriatul social si

implicareatinerilor in

viatasocietatii .avand ca gazda

Magenta

ConsultoriadinAsturias –

Spania u

Mai 2015 Dir Mariana

Paleu

Prof Dragomir

Eleonora

Prof Vaideanu

Claudia

Prof Anca Pave l

Prof .Carmen

Simona Stanciu

Prof. Agafitei

Ana Maria

Prof. Istrate

Monica

Prof Parlea

Eugenia

13 Programul Erasmus+

2014-1-FR01-

KA201-002401 –

In

parteneriatcuEtabliss

ement Public Local

dEnseignement et de

Formation

Professionnelle

Agricole de

Obiectivul principal este

valorizarea aspectelor mai

puțin cunoscute ale mediului

înconjurător și sensibilizarea

cu privire la importanța

liliecilor în cadrul ciclului

natural

Prof. AlinaBalus

Page 53: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

53

RETHEL Changeons l’image

de la chauve-souris

et agissons pour la

préserver !

14 Erasmus+ Ka1 , Ka2 SCRIEREA

CANDIDATURILOR

PENTRU FINANTARE

MARTIE

2015

Dir Mariana

Paleu

Prof Dragomir

Eleonora

REŢEAUA INDUSTRIE ALIMENTARA 11

Misiune

Misiunea reţelei parteneriale 11 - industrie alimentară 2 este să promoveze exemplele

de bună practică între parteneri, cu scopul îmbunătăţirii calităţii educaţiei şi formării

profesionale în domeniul industriei alimentare.

Viziune

Suntem parteneri pentru o educaţie mai bună şi colaborând în reţea, punem în valoare

activităţile şcolilor noastre pentru dezvoltarea competenţelor în domeniul

INDUSTRIE ALIMENTARĂ.

Page 54: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

54

STRUCTURA REŢELEI PARTENERIALE 11

INDUSTRIE ALIMENTARĂ 2

Colegiul

“Brad Segal”

Tulcea

Colegiul de Industrie

Alimentară

“ElenaDoamna” Galaţi

Colegiul Tehnic

“Gheorghe Cartianu”

Piatra Neamţ

Colegiul Tehnic

“Edmond

Nicolau” Brăila

Colegiul

“Andronic Motrescu”

Rădăuţi

Colegiu Tehnic

“Letea” Bacău

Page 55: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

55

Anexa 12

Harta parteneriatelor

HARTA PARTENERIATELOR ÎN ÎPT - anul școlar 2014-2015 - ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI

Unitatea de învăţământ Colegiul Tehnic "Gheorghe Cartianu"

Localitate, adresa, tel, fax, e-mail Piatra-Neamţ, Bd. Traian nr. 165, tel / fax 0233/222800, E-mail: [email protected], website: www.colegiulcartianu.ro

Director - tel, e-mail Mariana Paleu, tel:0744/622885, 0728/877420, E-mail: [email protected]; [email protected]

Director adj - tel, mail Emilia Lupei, tel: 0740188259, E-mail:[email protected]

DOMENIUL de

formare profesională1)

CLASA / AN DE STUDII

INVATAMANT DE ZI2)

Calificarea3) Număr de elevi

şcolarizaţi4)

Denumirea completă a partenerului de practică cu care

esteîncheiată convenţie de practică5)

Nr. de elevi repartizați în

practică 6)

conform convențiilor cu agentul economic / instituția publică

parteneră

Date de contact ale agentului economic/instituția publică parteneră

Observaţii 9)

Adresă, tel, fax, e-mail, website

Reprezentant legal/persoană de

contact (Nume și prenume)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Protecţia

mediului a X-a

78 AGENŢIA DE PROTECŢIA

MEDIULUI NEAMŢ 78

Piatra-Neamţ, str. Piaţa 22 dec. Nr.5 -

0233/215049

ing. EDUARD CORDUNEANU, Director

CDL, Parteneriat ]n proiecte

Chimie

industrială

a X-a

23 SC. APASERV SA 23 Piatra-Neamţ, str. L. Drăghescu, nr.20 -

0233/214660

ing. IONUŢ CĂTĂLIN DUGHIR, Director

CDL, Parteneriat în proiecte

Industrie

alimentară

a X-a

56 SC LUCIA PROD PAN SRL 56 Piatra-Neamţ, Str. Pepinierei, nr. 42 -

0233/223163 ing. LUCICA POPA, Director

CDL, Orientarea carierei, Sprijin pentru

elevi

a X-a şcoală profesională

28 SC LUCIA PROD PAN SRL 28 Piatra-Neamţ, Str. Pepinierei, nr. 42 -

0233/223163 ing. LUCICA POPA, Director

CDL, Orientarea carierei, Sprijin pentru

elevi

Page 56: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

56

Anul 1 şcoală profesională

28 SC LUCIA PROD PAN SRL 28 Piatra-Neamţ, Str. Pepinierei, nr. 42 -

0233/223163 ing. LUCICA POPA, Director

CDL, Orientarea carierei, Sprijin pentru

elevi

1 TA şc. postliceală

Tehnician controlul calităţii

produselor agroalimentare

32 SC LUCIA PROD PAN SRL 32 Piatra-Neamţ, Str. Pepinierei, nr. 42 -

0233/223163 ing. LUCICA POPA, Director

CDL, Orientarea carierei, Sprijin pentru

elevi

2 TA şc. postliceală

Tehnician controlul calităţii

produselor agroalimentare

25 SC LUCIA PROD PAN SRL 25 Piatra-Neamţ, Str. Pepinierei, nr. 42 -

0233/223163 ing. LUCICA POPA, Director

CDL, Orientarea carierei, Sprijin pentru

elevi

Industrie

textilă

a X-a

20 SC S&B COMP SRL 20 Izvoare - 0233/222914 ing. ŞERBAN STRĂTILĂ,

Director

CDL, Parteneriat în proiecte Europene, Sprijin pentru elevi

Electronică

automatizări

a X-a

46 SC LERA SRL 46 Dumbrava Roşie, str. Strămutaţi, nr. 11 -

0233/234250

ing. ION LECUŞESCU, Director

CDL, Sprijin pentru elevi

Mecanică

a X-a

22 SC FEROMINVEST SRL 22 Sat Izvoare, Com. Dva Roşie - 0233/282218

ing. ION MURGULEŢ, Director

CDL, Parteneriat în proiecte Europene

Construcţii,

instalaţii şi

lucrări

publice

a X-a

16 SCGENERALCONSTRUCT

SA 16

Piatra-Neamţ,b-dul Dacia nr 6 -

0233/213295 ing. MANCEA IOAN, Director

CDL, Sprijin pentru elevi, Dotarea şcolii

1 TB şc. postliceală

Tehnician devize şi

măsurători în construcţii

34 SCGENERALCONSTRUCT

SA 34 Piatra-Neamţ,b-dul

Dacia nr 6 - 0233/213295

ing. MANCEA IOAN, Director CDL, Parteneriat în

proiecte

Page 57: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

57

2 TB şc. postliceală

Tehnician devize şi

măsurători în construcţii

21 SCGENERALCONSTRUCT

SA 21 Piatra-Neamţ,b-dul

Dacia nr 6 - 0233/213295

ing. MANCEA IOAN, Director CDL, Sprijin pentru elevi, Dotarea şcolii

Mecanică

a XI-a şcoală profesională

Sudor 18 SC COMEST SRL 18 Piatra Neamţ, str. Dumbravei nr. 6 0233/211104

ing.MĂZĂREANU ANTON IOAN, Director

CDL, Parteneriat în proiecte Europene

Anexa 13

PARTENERIATE REALIZATE ÎN ULTIMII TREI ANI ŞCOLARI CU REPREZENTANŢI AI COMUNITĂŢII LOCALE

Nr. crt.

Partener Perioada pentru care s-a încheiat parteneriatul

Obiectul parteneriatului

1. S.C. Ferom Invest

S.R.L. Izvoare

An şcolar 2010-2011

An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

An şcolar 2013-2014

An şcolar 2014-2015

Instruire practică comasată a elevilor

2. S.C. S&B Comp

S.R.L. Izvoare

An şcolar 2010-2011

An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

An şcolar 2013-2014

An şcolar 2014-2015

Instruire practică comasată a elevilor

3 S.C. Lera S.A. Piatra-

Neamţ

An şcolar 2010-2011

An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

An şcolar 2013-2014

An şcolar 2014-2015

Instruire practică comasată a elevilor

Page 58: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

58

4 S.C. Patipan S.R.L.

Piatra-Neamţ

An şcolar 2010-2011

An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

An şcolar 2013-2014

An şcolar 2014-2015

Instruire practică comasată a elevilor

5 S.C. Lucia S.R.L.

Piatra-Neamţ

An şcolar 2010-2011

An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

An şcolar 2013-2014

An şcolar 2014-2015

Instruire practică comasată a elevilor

6 S.C. Ga Pro

Chemicals S.A.

Săvineşti

An şcolar 2010-2011

An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

An şcolar 2013-2014

An şcolar 2014-2015

Instruire practică comasată a elevilor

7 S.C. Energoterm

S.R.L.

An şcolar 2010-2011

An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

An şcolar 2013-2014

Instruire practică comasată a elevilor,

Sponsorizări

8 Agenţia de Protecţia

Mediului Neamţ

An şcolar 2010-2011

An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

An şcolar 2013-2014

An şcolar 2014-2015

Instruire practică comasată a elevilor

9 S.C. Apa Serv S.A. An şcolar 2010-2011

An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

An şcolar 2013-2014

An şcolar 2014-2015

Instruire practică comasată a elevilor

Page 59: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

59

10 Centrul de Incubare

Creativ-Inovativ în

Afaceri, Roznov

An şcolar 2010-2011

An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

An şcolar 2013-2014

Derulare proiecte, Proiect „Creativ 27”

11 Casa de Copii Elena

Doamna, Piatra-

Neamţ

An şcolar 2010-2011

An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

An şcolar 2013-2014

An şcolar 2014-2015

Activităţi de voluntariat

12 Biblioteca Judeţeană

G.T. Kirileanu, Piatra-

Neamţ

An şcolar 2010-2011

An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

An şcolar 2013-2014

Activităţi de voluntariat

13 Inspectoratul pentru

situaţii de urgenţă

Petrodava al judeţului

Neamţ

An şcolar 2010-2011

An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

An şcolar 2013-2014

An şcolar 2014-2015

Informarea elevilor cu situaţii de urgenţă

Aplicaţii practice stingere incendiu

Aplicaţii de evacuare în caz de cutremur

14 Poliţia Piatra-Neamţ An şcolar 2010-2011

An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

An şcolar 2013-2014

An şcolar 2014-2015

Informarea elevilor

15 Jandarmeria Piatra-

Neamţ

An şcolar 2010-2011

An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

An şcolar 2013-2014

An şcolar 2014-2015

Informarea elevilor

16 Consiliul Judeţean An şcolar 2010-2011 Organizarea concursului naţional „Ştefan

Page 60: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

60

Neamţ An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

An şcolar 2013-2014

An şcolar 2014-2015

Procopiu”

17 Centrul Militar

Judeţean Neamţ

An şcolar 2010-2011

An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

An şcolar 2013-2014

An şcolar 2014-2015

Prezentare ofertă facultăţi militare

18 Universitatea „Ştefan

cel Mare”, Suceava

An şcolar 2010-2011

An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

An şcolar 2013-2014

An şcolar 2014-2015

Organizarea de vizite ale elevilor şi

prezentarea ofertei educaţionale, Proiect

„Student pentru o zi”

19 Universitatea „Babeş

Bolyai”, Cluj-Napoca

An şcolar 2010-2011

An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

An şcolar 2013-2014

An şcolar 2014-2015

Organizarea de vizite ale elevilor şi

prezentarea ofertei educaţionale

20 Colegiul Naţional

„Calistrat Hogaş”,

Piatra-Neamţ

An şcolar 2010-2011

An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

An şcolar 2013-2014

An şcolar 2014-2015

Organizarea concursului naţional de creaţie

21 Şcoala cu clasele I-

VIII, Girov

An şcolar 2010-2011

An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

An şcolar 2013-2014

An şcolar 2014-2015

Organizarea concursului naţional „Unirea

principatelor”

Page 61: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

61

22 Şcoala cu clasele I-

VIII „Nicu Albu”,

Piatra-Neamţ

An şcolar 2010-2011

An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

An şcolar 2013-2014

An şcolar 2014-2015

Organizarea proiectului educaţional

„Arheolog pentru o zi”

23 Şcoala cu clasele I-

VIII, Ruseni

An şcolar 2010-2011

An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

An şcolar 2013-2014

Organizarea simpozionului „Noi şi lumea în

care trăim”

24 Fundaţia de Ecologie,

Apicultură şi Turism

Pastoral „Vasile

Nistor”, Piatra-Neamţ

An şcolar 2010-2011

An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

An şcolar 2013-2014

Activităţi de voluntariat, cultivând dragostea

pentru natură, Toamna Eco, Primăvara Eco

25 Universitatea Tehnică

„Gheorghe Asachi”,

Iaşi

An şcolar 2010-2011

An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

An şcolar 2013-2014

An şcolar 2014-2015

Vizite şi prezentare de ofertă

26 Şcoala cu clasele I-

VIII, Horia

An şcolar 2010-2011

An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

An şcolar 2013-2014

Organizarea activităţilor extraşcolare pe teme

literare

27 Grupul Şcolar „Ştefan

cel Mare şi Sfânt”,

Vorona

An şcolar 2010-2011

An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

An şcolar 2013-2014

Vizite şi activităţi extracurriculare, Proiect

Prieten la distanţă

28 Şcoala cu clasele I-

VIII „Daniela

Cuciuc”, Piatra-Neamţ

An şcolar 2010-2011

An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

Proiect educaţional „Procedura administrativă

– element pentru asigurarea calităţii în

educaţie”

Page 62: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

62

An şcolar 2013-2014 29 Colegiul Naţional

„Roman-Vodă”,

Roman

An şcolar 2010-2011

An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

An şcolar 2013-2014

Proiect „Astronomia şi educaţia mileniului

III”

30 Direcţia de Sănătate

Publică Neamţ

An şcolar 2010-2011

An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

An şcolar 2013-2014

An şcolar 2014-2015

Proiect de informare – educare „Aleg să fiu

sănătos”

31 S.C. Bratner Servicii

Ecologice S.R.L.

An şcolar 2010-2011

An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

An şcolar 2013-2014

An şcolar 2014-2015

Vizite de studiu

32 S.C. Hidroelectrica

Piatra-Neamţ

An şcolar 2010-2011

An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

An şcolar 2013-2014

An şcolar 2014-2015

Vizite de studiu

33 Staţia Meteo Piatra-

Neamţ

An şcolar 2010-2011

An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

An şcolar 2013-2014

An şcolar 2014-2015

Vizite de studiu

Page 63: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

63

34 Centrul Prevenire,

Evaluare şi Consiliere

Antidrog, Piatra-

Neamţ

An şcolar 2010-2011

An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

An şcolar 2013-2014

An şcolar 2014-2015

Implementare proiect „Alcoolul îţi distruge

şansele”

Informare despre droguri

35 Şcoala cu clasele I-

VIII nr. 2, Piatra-

Neamţ

An şcolar 2010-2011

An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

An şcolar 2013-2014

Implementare proiect „Tinerii împotriva

violenţei”

36 Universitatea

Politehnică Bucureşti

An şcolar 2010-2011

An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

An şcolar 2013-2014

Implementare proiect „E-chimie”

37 Liceul de Artă „Victor

Brauner”, Piatra-

Neamţ

An şcolar 2010-2011

An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

An şcolar 2013-2014

Implementare proiect „Să păstrăm viu spiritul

lui Eminescu”

38 ECDL Romania An şcolar 2010-2011

An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

An şcolar 2013-2014

An şcolar 2014-2015

Cursuri ECDL elevi şi profesori

39 CISCO An şcolar 2010-2011

An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

An şcolar 2013-2014

Cursuri CISCO elevi

40 ASCLEPIOS

An şcolar 2010-2011

An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

Cursuri mentor pentru profesori şi parteneriat

în proiecte

Page 64: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

64

An şcolar 2013-2014

An şcolar 2014-2015

41 SC MAXX

COMPUTERS SRL

An şcolar 2010-2011

An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

An şcolar 2013-2014

Implementare proiect ECDL

42 Asociaţia Ecologică

de Turism Montan

Absolut

An şcolar 2010-2011

An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

An şcolar 2013-2014

Implementare proiect “Bucătărie şi

meşteşuguri tradiţionale moldoveneşti”

43 Inspectoratul

Teritorial de Muncă

An şcolar 2010-2011

An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

An şcolar 2013-2014

Informarea elevilor privind accidentele de

muncă

Aplicaţii practice de prim ajutor

Implementarea proiectului „Valenţe culturale

ale securităţii şi sănătăţii în muncă”

Page 65: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

65

Anexa 14

Condiţii de învăţare

Regiunea: NE

Judeţul: Neamţ

Unitatea IPT: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” , Piatra - Neamţ

CONDIŢII DE ÎNVĂŢARE ASIGURATE DE UNITATEA ÎPT, anul şcolar 2014 - 2015

A. CONDIŢII GENERALE DE FUNCŢIONARE

Unitatea şcolară

Localitatea

Mediul de rezidenţă (Urban / Rural)

Autorizaţii de funcţionare

2009/2010 1) (DA/NU)

Dacă s-a realizat

evaluarea riscului la locul de

muncă în şcoală

(DA/NU)

Amenajări pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi

Observaţii

Rampe de

acces (DA/NU)

Grupuri sanitare adaptate (DA/NU)

Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”

Piatra - Neamţ

Urban

Autorizaţie de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii a

Colegiului Tehnic „Gheorghe Cartianu Nr.

425/21.08.2001

DA DA DA

Autorizaţie pentru deţinerea şi utilizarea de produse şi substanţe toxice Nr. 89073/28.10.2004

DA NU NU

Autorizaţie sanitar veterinară Nr.611 V.A./16.10. 2007

DA NU NU

Page 66: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

66

Autorizaţia sanitară de funcţionare pentru autofurgon Nr. 266/21.07.2010

DA NU NU

Autorizaţie sanitară de funcţionare Corp A Nr. 268/21.07.2010

DA DA DA

Autorizaţie sanitară de funcţionare sala de sport Nr. 267/21.07.2010

DA DA

DA

Autorizaţie sanitară de funcţionare cantină Nr. 265/21.07.2010

DA DA

DA

Autorizaţie sanitară de funcţionare Cămin nr.1 Nr. 279/21.07.2010

DA DA

DA

Autorizaţie sanitară de funcţionare Cămin nr.2 Nr. 288/02.09.2010

DA DA

DA

Autorizaţie sanitară de funcţionare Cămin nr.3 Nr. 289/02.09.2010

DA DA

DA

Autorizaţie sanitară de funcţionare Laborator Patiserie/ Instruire Practică Nr.292/02.09.2010

DA DA

DA

Autorizaţie sanitară de funcţionare Corp B Nr.264/21.07.2010

DA DA

DA

Page 67: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

67

Autorizaţie sanitară de funcţionare Ateliere şi Laboratoare Nr.291/02.09.2010

DA DA DA

Autorizaţie sanitară veterinară pentru mijloacele de transport Nr.106/23.09.2010

DA NU NU

NOTĂ 1) Se trec toate autorizaţiile de funcţionare: sanitară, sanitar-veterinară, PSI, ISCIR, etc.şi situaţia obţinerii acestora pentru anul şcolar monitorizat. În cazul în care şcoala nu are autorizaţia sanitară de funcţionare la rubrica observaţii se menţionează motivul.

B. ATELIERE ŞI LABORATOARE

Unitatea şcolară Localitatea

Domeniul de formare

profesională/ profilul 1)

Dotare minimă necesară în

raport cu cerinţele

standarului de pregătire

profesională 2) (DA/NU)

Ateliere şi laboratoare la

nivelul standardelor moderne de pregătire 3)

(DA/NU)

Observaţii 4)

Colegiul Tehnic

„Gheorghe Cartianu”

Piatra-Neamţ

NIVEL 1

Construcţii şi lucrări

publice DA DA -

Chimie industrială DA DA Phare TVET Turism şi alimentaţie DA DA - Industrie alimentară DA DA - Ind. textilă şi pielărie DA DA - Mecanic DA DA - Electric DA DA -

NIVEL 2

Industrie alimentară DA DA - Servicii DA DA - Mecanic DA DA - Construcţii DA DA - Chimie industrială DA DA Phare TVET

Electric DA DA - LICEU TEHNOLOGIC (NIVEL 3)

Resurse naturale şi

protecţia mediului DA DA Phare TVET

Tehnic DA DA Phare TVET

Page 68: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

68

Anexa 15

Situaţie privind reabilitarea unităţii ÎPT

Regiunea: NE

Judeţul: Neamţ

Unitatea IPT: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu ” Piatra-Neamţ

PROGRAME DE REABILITARE ÎN CARE A FOST CUPRINSĂ UNITATEA ŞCOLARĂ*

Nr. crt. Unitatea şcolară Anul reabilitării1) Programul prin care a fost/va fi reabilitată2)

1. Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Corpul A 2005 Program Phare TVET 2004-2006

2. Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Corpul B 2005 Program Phare TVET 2004-2006

3. Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Clădire atelier erlectric 2006 Program Phare TVET 2004-2006

4. Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Clădire laborator tehnologic 2006 Program Phare TVET 2004-2006

*Vor fi consemnate programele de reabilitate realizate începând cu anul 2005.

NOTA 1) Se trece anul în care a fost reabilitată sau anul estimat cînd va fi reabilitată pentru unităţile şcolare cuprinse în Programe aprobate sau în curs de derulare. 2) Se vor trece: Program Phare TVET 2001-2003, Program Phare TVET 2004-2006, Program Guvernamental pt dezvoltarea Campusurilor şcolare, Program Guvernamental pt dezvoltarea SAM, Alte programe (se menţionează care, de ex: Program finanţat de Consiliul local)

Page 69: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

69

Anexa 16

Acţiuni orientare şi consiliere

Regiunea: NE

Judeţul: Neamţ

Unitatea IPT: COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE CARTIANU”, PIATRA - NEAMŢ

Acţiuni de orientare şi consiliere pentru carieră derulate în anul şcolar 2013-2014

Unitatea şcolară Acţiuni de orientare şi consiliere profesională (denumirea acţiunii) (1)

Cine a organizat(2)

Agenţi economici implicaţi (3)

Alţi parteneri implicaţi(4)

Grup ţintă Scop Observaţii(5)

Târgul de ofertă educaţională

ISJ Neamţ - - Elevi absolvenţi ai claselor a VIII a din Piatra – Neamţ şi judeţul Neamţ

Prezentarea ofertei şcolare pentru atragerea absolvenţilor claselor a VIII a

Acţiunea a fost organizată de ISJ Neamţ

„Ziua porţilor deschise”

Colegiul Tehnic

„Gheorghe

Cartianu” Piatra

Neamţ

- - Elevi absolvenţi ai claselor a VIII a din Piatra – Neamţ şi judeţul Neamţ

Prezentarea şcolii, a ofertei de şcolarizare şi a dotărilor de care dispune şcoala

Acţiune organizată la nivelul şcolii

Page 70: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

70

Concursul Naţional de Referate şi Comunicări ştiinţifice „Ştefan Procopiu”

Colegiul Tehnic

„Gheorghe

Cartianu” Piatra

Neamţ

Fundaţiei

„Gheorghe

Cartianu”

Comitetului

Reprezentativ al

Părinţilor de la

Colegiul Tehnic

„Gheorghe

Cartianu” Piatra-

Neamţ

Facultatea de

Fizică din Iaşi,

Primaria Piatra

Neamţ şi Casa

Corpului

Didactic.

Elevi de la Colegiul Tehnic „Gh. Cartianu”, de la şcoli din judeţul Neamţ şi din ţară, cadre didactice

Atragerea elevilor spre studiul şi înţelegearea fenomenelor din fizică, chimie, biologie, îmbinarea teoriei cu practica.

Acţiune organizată la nivelul naţional

Oferta educaţională a Universităţii „Gheorghe Asachi” – Iaşi

Colegiul Tehnic

„Gheorghe

Cartianu” Piatra

Neamţ

- Facultatea de

Electrotehnică,

Facultatea de

Mecanică,

Facultatea de

Construcţii –

Universitatea

„Gheorghe Asachi”

– Iaşi

Elevii claselor a XII a .

Prezentarea ofertei de şcolarizare a facultăţilor pentru atragerea spre acestea a absolvenţilor Colegiului Tehnic

„Gheorghe Cartianu”

Piatra Neamţ

Acţiune organizată la nivelul şcolii

NOTĂ: 1. Se menţionează exemple relevante de acţiuni de orientare şi consiliere derulate la nivel de reţea şcolară precum şi cele organizate direct de către şcoală (ex.: târguri de joburi pentru absolvenţi, târg de oferte educaţionale, ziua porţilor deschise, exemple de alte acţiuni tematice organizate de şcolă singură sau în colaborare cu partenerii sociali în scopul orientări carierei etc.) Se utilizeaz rând separat pentru fiecare acţiune de orientare şi consiliere derulată. 2. Se menţionează denumirea instituţiei care a organizat acţiunea. 3. (3), (4) Pentru fiecare dintre acţiunile de orientare şi consiliere derulate în parteneriat se menţionează denumirea agenţilor economici, respectiv a altor parteneri implicaţi. 4. (5) Se menţionează dacă acţiunea a fost organizată la nivelul şcolii sau la nivel de reţea şcolară şi alte informaţii relevante

Page 71: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

71

Anexa 17

Anexa cabinete de orientare

Regiunea: NE

Judeţul: Neamţ

Unitatea IPT : Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

Situaţia cabinetului de orientare şcolară şi vocaţională la nivelul unităţii şcolare

Nr. crt.

Unitatea şcolară1

Unitatea şcolară dispune de cabinet de

orientare şcoară (DA/NU)

Unitatea şcolară este arondată altei unităţi şcolare cu cabinet de

orientare şcolară (DA/NU)

Observaţii1)

Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” DA NU

Cabinetul psihopdagogic s-a înfiinţat în anul şcolar 1999 - 2000

1)

După caz, se va completa cu menţiunea: "cabinet înfiinţat în anul şcolar ............." sau "cabinetul se va înfiinţa în anul şcolar......."

Page 72: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

72

Anexa 18

Formarea profesorilor Judeţul Neamţ

Unitatea IPT: Colegiul Tehnic "Gheorghe Cartianu", Piatra-Neamț

Formarea iniţială a cadrelor didactice

Unitatea şcolară

Localitatea

Cadre didactice Din care:

Observaţii Profesori Maiştrii instructori

Nr. total cadre

didactice

Nr. cadre

didactice calificate

Nr. cadre didactice

necalificate

Procentul cadrelor didactice calificate

Nr. total profesori

Nr. profesori calificaţi

Nr. profesori

necalificaţi

Procent profesori calificaţi

Nr. total

maiştri

Nr. maiştri

calificaţi

Nr. maiştri necalificaţi

Procent maiştri

calificaţi

Colegiul Tehnic

„Gheorghe Cartianu”

Piatra - Neamţ 83 83 - 100% 79 79 - 100% 5 5 - 100% -

Nivelul actual de calificare a cadrelor didactice

Unitatea şcolară

Localitatea

Nr. total de cadre didactice calificate

Numărul cadrelor pe nivel de calificare

Observaţii

Absolvent al unei

instituţii în domeniul postului

(*)

Definitivat Grad II Grad I

A două instituţie

de învăţământ

superior absolvită

Absolvent cursuri

postuniversitare

Masterat în domeniul

specializării sau în

domeniul educaţiei

Masterat în alte

domenii

Doctorat în domeniul

specializării sau în

domeniul educaţiei

Doctorat în alte

domenii

Colegiul Tehnic

„Gheorghe Cartianu”

Piatra - Neamţ

83 83 10 19 53 - - - - 3 -

1 debutant

fara definitivat

Page 73: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

73

NOTĂ: (*) După caz, pentru maiştri instructori, respectiv profesori.

Formare continuă a cadrelor didactice

Unitatea şcolară

Localitatea Nr. total de cadre didactice

Numărul cadrelor didactice participante la formare continuă Observaţii

(5) Activităţi metodice

(1)

Sesiuni ştiinţifice

(2)

Stagii de informare ştiinţifică

(3)

Cursuri de perfecţionare

(4) Definitivat Grad II Grad I

Cursuri postuniversitare

Masterat Doctorat

Colegiul Tehnic

„Gheorghe Cartianu”

Piatra - Neamţ

83 80 40 12 66 2 2 3 6 4 0 -

NOTĂ:

(1) Activităţi metodice organizate la nivelul unităţii de învăţământ sau pe grupuri de unităţi de învăţământ pe teme de specialitate sau în domeniul educaţiei. (2) Sesiuni ştiinţifice (conferinţe, seminarii, sesiuni de comunicări) organizate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţ ionale. (3) Stagii de informare ştiinţifică în domeniul specializării sau educaţional realizate de departamentele universitare de profil sau de centrele de perfecţionare

nominalizate de MECTS. (4) Cursuri de perfecţionare realizate în cadrul perfecţionării periodice, la cinci ani, a cadrelor didactice. (5) Se vor prezenta cauzele particulare a cadrelor didactice care nu participă la formarea continuă.

Page 74: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

74

Anexa 19

Formarea adulţilor Regiunea: NE

Judeţul: Neamţ

Unitatea IPT: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”Piatra - Neamţ

Programe de formare profesioanală a adulţilor autorizate CNFPA derulate de către unitatea şcolară

Denumirea unităţii şcolare

Unitatea şcolară este autorizată CNFPA (DA/NU)

Nr. programe autorizate

Calificări/ programe autorizate

Număr participanţi

Colegiul Tehnic

„Gheorghe Cartianu”

DA

5

Operator introducere, validare şi prelucrare date

0

Lucrător finisor pentru construcții

0

Tehnician operator tehnici de calcul

0

Sudor 0

Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic

0

TOTAL 5 0

Sursa: Datele furnizate de unitatea şcolară şi verificate pe site-ul CNFPA, Registrul furnizori

autorizaţi, situaţia la data de 15.09.2010

Alte programe de educaţie a adulţilor autorizate până în prezent*

Denumirea unităţii şcolare

Nr. programe derulate

Denumirea programului

Număr participanţi

Colegiul Tehnic

„Gheorghe Cartianu”

7

Curs ECDL 35

TOTAL

35

*Exemplu de astfel de program: CISCO. etc. Sursa: Datele furnizate de unitatea şcolară reflectă situaţia la data de 15.09.2010 validată de ISJ/ISMB.

Page 75: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

75

Anexa 20

Rata abandonului

RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA LICEU RESURSE

Clasa Criteriul

ANUL ŞCOLAR

2006- 2007

2007- 2008

2008- 2009

2009- 2010

2010- 2011

2011- 2012

2012- 2013

2013– 2014

2014- 2015

a IX-a

Total şcoală 0 0 0 0 0 3 2 2 0

masculin 0 0 0 0 0 1 1 1 0

feminin 0 0 0 0 0 2 1 1 0

urban** 0 0 0 0 0 2 1 1 0

rural** 0 0 0 0 0 1 1 1 0

a X-a

Total şcoală 0 0 0 0 0 0 2 1 0

masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0

feminin 0 0 0 0 0 0 2 1 0

urban** 0 0 0 0 0 0 2 1 0

rural** 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a XI-a

Total şcoală 0 0 0 0 0 0 0 0

masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0

feminin 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 76: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

76

urban** 0 0 0 0 0 0 0 0 0

rural** 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a XII-a şi a XIII-a

Total şcoală 0 0 0 0 0 0 0 0 0

masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0

feminin 0 0 0 0 0 0 0 0 0

urban** 0 0 0 0 0 0 0 0 0

rural** 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Se realizează tabelul pentru fiecare domeniu de formare profesională în care sunt şcolarizaţi elevi

* *După mediul de rezidenţă al elevilor

Page 77: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

77

RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA LICEU TEHNIC

Clasa Criteriul

ANUL ŞCOLAR

2006 – 2007

2007 – 2008

2008 – 2009

2009 – 2010

2010- 2011

2011-2012

2012-2013

2013– 2014

2014-2015

a IX-a

Total şcoală 0 0 0 0 0 0 5 6 1

masculin 0 0 0 0 0 0 2 3 0

feminin 0 0 0 0 0 0 3 3 1

urban** 0 0 0 0 0 0 3 4 0

rural** 0 0 0 0 0 0 2 2 1

a X-a

Total şcoală 0 0 0 0 0 8 2 1 0

masculin 0 0 0 0 0 5 2 0 0

feminin 0 0 0 0 0 3 0 1 0

urban** 0 0 0 0 0 3 0 1 0

rural** 0 0 0 0 0 2 0 0 0

a XI-a

Total şcoală 0 0 0 0 0 0 0 0 0

masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0

feminin 0 0 0 0 0 0 0 0 0

urban** 0 0 0 0 0 0 0 0 0

rural** 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 78: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

78

a XII-a şi a XIII-a

Total şcoală 0 0 0 0 0 0 0 0 0

masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0

feminin 0 0 0 0 0 0 0 0 0

urban** 0 0 0 0 0 0 0 0 0

rural** 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 * Se realizează tabelul pentru fiecare domeniu de formare profesională în care sunt şcolarizaţi elevi

* *După mediul de rezidenţă al elevilor

Page 79: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

79

Anexa 21

RATA DE PROMOVARE LA LICEU, PROFILUL RESURSE NATURALE

Clasa Criteriul

ANUL ŞCOLAR

2007 - 2008

2008 - 2009

2009 - 2010

2010 - 2011

2011 - 2012

2012 - 2013

2013– 2014

2014-2015

a IX-a

Total şcoală

80 92 84 82 81 91,33 91 97

masculin 78 86 80 78 41 47 86 95

feminin 82 98 88 86 40 90 98 89

urban** 100 94 92 80 58 43 94 92

rural** 60 90 76 85 23 94 89 76

a X-a

Total şcoală

79 84 92 94 74 98,24 86 98

masculin 80 83 90 98 40 85 83 99

feminin 78 85 94 90 34 83 85 94

urban** 76 90 92 92 50 92 90 99

rural** 82 78 92 97 24 76 78 95

a XI-a

Total şcoală

87 99 92 100 77 86,07 99 98

masculin 84 98 88 100 35 33 95 99

feminin 90 100 96 100 42 35 100 100

urban** 92 100 97 100 42 30 100 97

rural** 82 98 87 100 35 38 98 97

a XII-a şi a XIII-a

Total şcoală

97 99 98 100 97 96,42 99 99.21

masculin 97,3 98,5 97,6 100 37 38 98,5 99

feminin 96,7 99,5 98,4 100 60 70 99,5 100

urban** 99 98 100 100 56 47 98 99

rural** 95 100 96 100 41 61 100 99.5

* Se realizează tabelul pentru fiecare profil în care sunt şcolarizaţi elevi

* *După mediul de rezidenţă al elevilor

Page 80: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

80

RATA DE PROMOVARE LA LICEU, PROFILUL TEHNIC

Clasa Criteriul

ANUL ŞCOLAR

2007 - 2008

2008 - 2009

2009 - 2010

2010 - 2011

2011 - 2012

2012 - 2013

2013– 2014

2014-2015

a IX-a

Total şcoală

83 92 84 85 81 89,14 85 87

masculin 85 86 80 86 82 91 85 86

feminin 81 98 88 81 80 65 81 88

urban** 86 94 92 79 90 69 86 86

rural** 80 90 76 89 71 87 82 89

a X-a

Total şcoală

80 82 93

83 74 94,19 95 96

masculin 83 84 96 86 85 65 88 98

feminin 77 80 90 84 67 81 79 94

urban** 99 86 89 83 95 59 99 99

rural** 61 78 97 83 57 87 69 96

a XI-a

Total şcoală

86 98 93 100 77 83,89 86 100

masculin 90 97,6 94,6 100 85 47 90 100

feminin 82 98,4 91,4 100 67 78 82 100

urban** 88 100 95 100 95 56 88 100

rural** 84 96 91 100 57 69 84 100

a XII-a şi a XIII-a

Total şcoală

98 99 98 100 97 92,48 98 99.2

masculin 97 98,5 97,6 100 97 98 97 100

feminin 99 99,5 98,4 100 99 97 99 99

urban** 98 98 100 100 98 99 98 99.5

rural** 100 100 96 100 100 96 100 100

* Se realizează tabelul pentru fiecare profil în care sunt şcolarizaţi elevi

* *După mediul de rezidenţă al elevilor

Page 81: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

81

Anexa 22

Numar elevi/cadru didactic

COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE CARTIANU"

Nivel de învăţământ

2004 - 2005

2005 - 2006

2006 - 2007

2007 - 2008

2008 - 2009

2009 - 2010

2010 - 2011

2011 - 2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Preşcolar - - - - - -

- - - - -

Primar - - - - - -

- - - - -

Gimnazial 18,64 16,12 - - - - -

- - -

Liceal 16,98 15,53 14,52 17,55 13,94 15,73 14,3

15,7 11,84 14,96 15,42

Profesional şi tehnic

11,88 12,30 10,48 7,33 11,94 16,53 15,6 18,47 13,99 7,3

10,27

Postliceal 20,83 - 10 2,33 16,66 22,77 20,4

20,5 17,35 15,7 18,04

Şcoală de maiştrii

- - - - - - - - - -

-

Page 82: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

82

Anexa 23

Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii

Unitatea IPT: Colegiul Tehnic "Gheorghe Cartianu"

Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii, promoţia 2015 (situaţia la data de 1 OCTOMBRIE 2015)

Sursa: Evidenţele din procedura de monitorizare aplicată de şcoală (se precizează, de ex: chestinoanare completate de absolvenţi la ridicarea diplomelor, rezultatele din ancheta realizată de diriginţi...)

Nivelul de calificare

Domeniul de pregătire (la SAM şi anul de compl.)

/ Profilul la lic.tehn.

Calificarea

Nr.absovenţi (distinct pe

fiecare nivel, domeniu/profil

şi calificare)

Continuă studiile

Angajaţi

Propria afacere

(inclusiv ca persoană

fizică autorizată

sau ca producător

agricol)

Înregistraţi în şomaj (AJOFM)

În situaţie de şomaj,

neînregistraţi în evidenţele AJOFM (dar care nu sunt angajaţi, nu

au venituri şi se află în căutarea

unui loc de muncă)

Alte situaţii

Observaţii (precizări

suplimentare cu privire la alte situaţii,

etc.)

Liceu tehnologic (niv.3)

Resurse naturale şi protecţia mediului

Tehn. ecolog

66 21 9 0 10 12 14

- Plecat în

străinătate

Tehn. Chimist de

laborator 19 9 0 0 7 3 0

Page 83: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

83

Tehnician analize

produse alimentare 60 22 11 0 18 4 5

Plecat în

străinătate

Tehnic

Tehn.design vestimentar 20 5 1 0 0 4 5 Plecat în

străinătate

Tehn. op. tehnica calcul 22 10 8 0 2 0 2 Plecat în

străinătate Tehn. Desenator

constructii 14 3 3 0 3 1 4

Plecat în

străinătate

Tehn. telecomunicaţii 20 11 4 0 0 2 3 Plecat în

străinătate

Tehn. ind. alimentara 15 7 5 0 1 2 0

Tehn. mecatronist 17 4 1 5 0 5 2 Plecat în

străinătate

Tehn. prel. pe maş cu

com. num 16 2 4 0 4 3 3

Plecat în

străinătate

TOTAL pentru nivelul 4 269 94 46 5 49 37 38

Page 84: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

84

Anexa 24

PROIECTUL MONDIAL ECO ȘCOALA

Page 85: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

85

Page 86: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

86

Anexa 25. Listă de verificare pentru PAS

Nr.

crt.

Componentă Realizat Observaţii

Da Nu

1 Planul este complet (sunt completate toate secţiunile din cuprins şi conţine toate anexele)

X

2 Planul are un aspect profesional:

Un singur document cu copertă /pagină cu titlu

Conţine o pagină de cuprins

Conţine pagină de cuprins pentru anexe

Are paginaţie pentru anexe

Nu conţine greşeli de ortografie sau de tipărire

Aranjarea în pagină este clară şi permite citirea uşoară a documentului

X

3 Planul este scris într-un limbaj clar şi accesibil şi persoanelor care nu lucrează în

domeniul învăţământului şi/sau aţi inclus un glosar care să explice orice termeni de

specialitate sau din domeniul învăţământului, ex: ISJ ADR etc.

X

4 Reiese clar faptul că planul adoptă o perspectivă pe termen mai lung până în 2013

Analiza nevoilor se referă la situaţia previzionată până în anul 2013

Obiectivele şi ţintele sunt prevăzute pentru o perioadă de timp până în anul 2013 cu

ţinte intermediare

X

5 Planul conţine o analiză a nevoilor de formare profesională iniţială care include:

Cererea previzionată de forţă de muncă şi nevoile beneficiarilor(angajatori, elevi)

informaţii relevante privind dezvoltarea ÎPT şi în special nevoile de competenţe pentru

domenii /sectoare

conţine concluzii clare în legătură cu implicaţiile privind viitorul ÎPT

prognoza ofertei de formare profesională prin IPT pe baza previziunilor cererii de forţă de muncă în perspectiva 2013 şi validarea anuală a acesteia pe baza trendurilor

identificate din surse statistice oficiale şi administrative.

X

6 Planul conţine o evaluare a capacităţii sistemului IPT din regiune/judeţ/şcoală de a

răspunde nevoilor identificate

X

Page 87: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

87

Au fost formulate concluzii şi recomandări clare pe baza analizei efectuate şi nu doar un set de

afirmaţii.

Este inclusă analiza SWOT

7 Planul identifică un set de priorităţi care:

se bazează pe concluziile din analiza nevoilor

se concentrează pe intervenţiile cheie TREBUIE PRECIZAT că planurile nu trebuie să conţină nici o prioritate la atingerea căreia nu

pot contribui, ex: înfiinţarea unui observator regional sau local

X

8 Planul conţine un set clar de obiective şi ţinte care sunt corelate cu priorităţile

Acestea:

Furnizează informaţii pentru o planificare locală coerentă care să asigure existenţa unei

oferte de formare coordonate într-o anumită zonă geografică

Răspund nevoii de a oferi formare profesională continuă pentru adulţi şi tineri

X

9 Există obiective şi ţinte SMART

Se referă la un anumit aspect specific de dezvoltare, dar în perspectiva anului 2013

(aceste obiective nu trebuie să fie obiective pentru un singur an)

Conţin o ţintă măsurabilă (în mod ideal o ţintă care poate fi măsurată în mod simplu)

Mijlocul prin care va fi măsurată este unul clar

Obiectivele sunt posibil de atinsîn perioada de timp prevăzută şi cu resursele disponibile

estimate, fiind în acelaşi timp suficient de ambiţioase şi solicitante astfel încât să

încurajeze acţiunile de îmbunătăţire

Obiectivele sunt relevante pentru IPT

Ţintele de atins specifică perioada de timp (ex. 2013)

X

10 Fiecare obiectiv este însoţit de un set de acţiuni adecvate

11 Acţiuni:

Acţiunile sunt realiste şi posibil de atins, dar în acelaşi timp ambiţioase

Sunt formulate în mod clar şi lipsite de ambiguitate

Au fost identificaţi partenerii

A fost stabilit pentru fiecare acţiune care va fi conducătorul/ persoana responsabilă pentru acţiunea respectivă precum si perioada de timp în care acţiunea va fi realizată

X

Page 88: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

PLANUL DE ACŢIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

88

S-a analizat care sunt implicaţiile din punct de vedere al resurselor

12 Există informaţii care demonstrează faptul că elaborarea planului s-a realizat printr-un

proces de colaborare şi consultare

X

13 Planul conţine un capitol privind efectuarea monitorizării şi evaluării X

Comentarii

Acordaţi o atenţie specială punctelor tari şi slabe ale planului şi sugestiilor privind modalităţile în care acesta ar putea fi îmbunătăţit.