buletinul bascovenilor - primariabascov.ro · oraşul italian milano găzduieş-te până la...

of 12 /12
Copiii din Bascov – la Parada Florilor de la Simfonia Lalelelor BULETINUL BASCOVENILOR PUBLICAȚIE LUNARĂ EDITATĂ DE CONSILIUL LOCAL BASCOV, NR. 86, LUNA MAI, 2015 PERFORMANŢĂ URIAŞĂ A COMUNEI NOASTRE Bascovul va reprezenta România la cea mai mare expoziţie din lume Aur şi argint pentru copiii din Bascov la Campionatele naţionale de kaiac-canoe Continuă lucrările la reţeaua de canalizare n Spectacol şi cadouri pentru copiii de la Casa de Cultură Bascov de 1 Iunie n La final de drum şi totuşi... la început! Unirea Bascov – la un pas de promovare n Lista locurilor la liceele din Argeş pentru admiterea 2015

Upload: others

Post on 11-Sep-2019

12 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Copiii din Bascov – la Parada Florilor de la Simfonia Lalelelor

BULETINUL BASCOVENILORPUBLICAȚIE LUNARĂ EDITATĂ DE CONSILIUL LOCAL BASCOV, NR. 86, LUNA MAI, 2015

PERFORMANŢĂ URIAŞĂ A COMUNEI NOASTREBascovul va reprezenta România la cea mai mare expoziţie din lume

Aur şi argint pentru copiii din Bascov la Campionatele naţionale de kaiac-canoe

Continuă lucrările la reţeaua de canalizare

n Spectacol şi cadouri pentru copiii de la Casa de Cultură Bascov de 1 Iunien La fi nal de drum şi totuşi... la început! Unirea Bascov – la un pas de promovaren Lista locurilor la liceele din Argeş pentru admiterea 2015

Oraşul italian Milano găzduieş-te până la sfârşitul lunii octombrie expoziţia mondială Expo Milano 2015, în cadrul căreia România participă cu un pavilion naţional. La acest uriaş eveniment inter-naţional, la care sunt aşteptaţi 20 de milioane de vizitatori, Argeşul participă cu o delegaţie de artişti formată în cea mai mare parte din membri ai Ansamblului Doina Bascovului. O performanţă fără precedent în istoria ultimilor 100 de ani a Argeşului, un succes uriaş pentru Casa de Cultură „Adriana Trandafir” şi administraţia locală a comunei Bascov.

În urmă cu aproape două luni, directoarea Casei de Cultură „Adri-ana Trandafir” a început demersu-rile pentru a înscrie Bascovul pe lista participanţilor la Expo Milano 2015, în dorinţa de a promova tra-diţiile şi folclorul autentic local. Ul-terior, a venit şi răspunsul şi mare a fost surpriza multora când Ministe-rul Afacerilor Externe a transmis că

acceptă ca Bascovul să susţină timp de o săptămână spectacole la pavi-lionul României de la Milano. Joi, 9 aprilie, Casa de Cultură „Adriana Trandafir” Bascov a primit o adresă prin care MAE a comunicat acordul cu privire la participarea a 20 de ar-tişti argeşeni la Expo Milano 2015, 80% dintre aceştia fiind membri ai Ansamblului Doina Bascovului - ta-raful şi formaţia de căluşari - , căro-ra li se vor alătura Graţian Bădescu şi o păstrătoare a artei tradiţionale a ţesutului la război. „Având în ve-dere dorinţa noastră de a evidenţia tradiţiile şi autenticitatea folclorului muntenesc şi a costumelor populare din zona Argeşului, am decis să pre-zentăm propunerea noastră Ministe-rului Afacerilor Externe, prin com-pletarea unui formular tip al cererii de participare la Expo Milano 2015. În acest sens, am realizat o colabora-re cu CJ Argeş, privind extinderea la nivel judeţean a propunerii artistice venite din partea Casei de Cultură Bascov, hotărând astfel ca la această expoziţie să participe nu doar artişti

bascoveni, ci şi artişti au-tentici sau rapsozi populari din întreg judeţul Argeş”, spunea Lorena Toma la vremea când proiectul par-ticipării artiştilor bascove-

ni la cea mai mare expoziţie din lume era abia la început. De atunci, pregă-tirile se desfăşoară într-un ritm alert, în organizarea plecării la Milano ad-ministraţia publică locală având un rol determinant. În vreme ce artiştii bascoveni se pregătesc intens pentru a impresiona publicul care va vizita standul României în perioada 8-14 iunie, când Argeşul va fi prezent la Expo Milano, conducerea Primăriei Bascov şi a Casei de Cultură „Adria-na Trandafir” s-a ocupat de detaliile privind deplasarea, dar şi de confec-ţionarea unor materiale de promo-vare a frumuseţilor Argeşului.

România la Expoziţia Universală Expo Milano 2015La Expo Milano 2015 participă

peste 140 de ţări de pe toate conti-nentele, pavilionul României fiind construit pe o suprafaţă de 887 mp, în zona centrală a expoziţiei, în ve-cinătatea pavilioanelor Italiei, Fran-ţei, Israelului şi Mexicului. România prezintă la EXPO Milano 2015 un pavilion tematic al cărui principal obiectiv este de a împărtăşi vizita-torilor esenţa spiritului românesc. Artiştii din cadrul Ansamblului

„Doina Bascovului” se regăsesc în-tr-o companie extrem de selectă pe lista reprezentanţilor României la Expo Milano 2015: Trupa de jazz a lui Marius Vernescu, corul de copii „Meloritm”, corala „Armonia” din Constanţa, Orchestra Română de Tineret, ansamblul folcloric „Crişa-na”.

pag. 2BULETINUL BASCOVENILOR

Editor: CONSILIUL LOCAL BASCOVProducător: SC MEDIA BUSINESS ADVERTISING

Redactor coordonator: Nadia CiochinăTehnoredactare: Mihai Constantin

PERFORMANŢĂ URIAŞĂ A COMUNEI NOASTRE

Bascovul va reprezenta România la cea mai mare expoziţie din lume

pag. 3BULETINUL BASCOVENILOR

În perioada 21 – 23 mai 2015 la Alba Iulia s-a desfăşurat cea de-a II-a sesiune ordinară a Adunării genera-le a Consiliului Autorităților Locale din România şi Republica Moldova. Evenimentul, organizat de Asociația Comunelor din România (A.Co.R.), a benefi ciat de participarea a peste 150 de primari de comune din Ro-mânia şi 50 de primari de sate din

Republica Moldova, de prezența au-torităților publice locale din județul Alba, a preşedintelui A.Co.R., Emil Drăghici, precum şi a preşedinte-lui Congresului Autorităților Loca-le din Republica Moldova, Tatiana Bădan. La eveniment a participat şi primarul Gheorghe Stancu, în cali-tate de vicepreşedinte al fi liale Argeş a Asociaţiei Comunelor din Româ-

nia. Discuțiile au vizat, cu precăde-re, analiza şi adoptarea de măsuri specifi ce Regulamentului de orga-nizare şi funcționare a Consiliului Autorităților Locale din România şi Republica Moldova. Temele princi-pale discutate au vizat subiecte lega-te de activitatea curentă a asociaţi-ei, proiecte cu fi nanţare europeană nerambursabilă implementate de

ACoR, însă s-a discutat şi despre re-gionalizarea României şi încheierea unui acord între Ministerul Dez-voltării Regionale şi Administraţi-ei Publice şi Asociaţia Comunelor din România – un acord nesemnat, prin care reprezentanţii ACoR, prin foarte multă muncă, vor fi parte ac-tivă şi decisivă în modifi carea legis-laţiei României.

De câteva luni, în comuna Bascov se lucrează pe mai multe fronturi la extinderea reţelei de canalizare. Realizată în parteneriat cu SC Apă Canal 2000 SA în cadrul unui mare proiect de extindere şi modernizare a infrastructurii de apă şi canalizare, investiţia vizează mai multe sate şi străzi ale comunei. Pe lângă zonele unde se lucrează încă de la sfârşitul lunii februarie, au început lucrările şi pe strada Teiului, dar şi pe strada Rotăreasa. Prin intermediul pro-iectului „Reabilitarea şi extinderea conductelor de aducţiune, reţelei de distribuţie şi reţelei de canalizare în aglomerarea Piteşti, localităţile Me-rişani şi Bascov”, în comuna Bascov vor fi executate lucrări atât la reţeaua de canalizare, cât şi la reţeaua de apă. Pe reţeaua de apă se au în vedere ur-mătoarele lucrări: reabilitarea reţelei de distribuţie apă pentru aproxima-tiv 1,4 km; extinderea reţelei de dis-tribuţie apă pentru aproximativ 4,8 km (inclusiv subtraversări); instala-re cămine pe conducte, hidranţi de incendiu şi contorizare consuma-tori; execuţia a 3 puncte de măsura clor şi presiune. În ceea ce priveşte canalizarea, investiţiile vizează ur-mătoarele lucrări: extinderea reţelei de canalizare gravitaţională pen-tru aproximativ 19,4 km (inclusiv

subtraversări); instalare cămine pe conducte şi racordare consumatori; execuţia a 9 staţii de pompare apă uzată şi execuţia conductelor de re-fulare aferente în lungime de apro-ximativ 3,4 km (inclusiv subtraver-sări). Proiectul face parte dintr-unul

mai amplu, „Extinderea şi moderni-zarea sistemelor de apă şi apă uzată”, implementat de SC Apa Canal 2000 SA Piteşti, operatorul regional pen-tru judeţul Argeş, şi de el benefi cia-ză aproximativ 224.000 de argeşeni, printre care şi cetăţeni ai comunei

Bascov. Proiectul, fi nanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu prin Axa prioritara 1 – „Ex-tinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”, are o valoare to-tală eligibilă de 434.205.197 lei, din care 324.736.033 lei reprezintă con-tribuţia nerambursabilă a Uniunii Europene prin Fondul de Coeziune. În 2015 sunt programate extinderi ale reţelei de canalizare după cum urmează: n satul Scheau – 2037 m n str. Fermei – 250 m n str. Bisericii – 550 m n str. Nufărului – 150 m n str. Luncă – 2180 m n str. Păişeşti-Deal – 734 m n str. Gării – 380 m n str. Serelor – 2560 m n str. Mierluşeşti – 200 m n str. Rotăreşti-Foraj – 550 m n str. Azurului – 560 m n str. Lăbu-şeşti – 500 m n str. Codrului – 340 m n str. Rotăreasa – 410 m n str. Prelungirea Micşunele – 240 m n str. Teiului – 700 m n str. Glâmboc Deal – 360 m n str. Rogojina – 360 m n str. Gârlei – 240 m n str. Mă-ceşului – 250 m n str. Brăileni – 550 m n str. Mica – 800 m n sat Pris-lop – 4600 m n str. Școlii – 450 m. La fi nalul lucrărilor, după cum ne-a declarat primarul Gheorghe Stancu, administraţia locală va efectua îm-pietruiri pentru a reface drumurile afectate de lucrări.

Primarul Gheorghe Stancu a reprezentat Argeşul la Adunarea Generală a Consiliului Autorităţilor Locale din România şi Moldova

Licitaţia pentru lucrările de execuţie a trotu-arelor ce vor fi amenajate de-a lungul celor două drumuri naţionale care leagă comuna s-a fi nali-zat. Ceea ce înseamnă că nu mai este mult şi vor începe lucrările. Potrivit primarului Gheorghe Stancu, se preconizează că lucrările vor începe în cursul lunii iunie: „Aşteptăm ca procedurile spe-cifi ce să fi e puse la punct, să semnăm contractul cu fi rma câştigătoare, să predăm amplasamentele, iar muncitorii să treacă la treabă. Este unul dintre cele mai importante proiecte ale acestui an, o in-vestiţie pe care ştiu că mulţi locuitori ai comunei Bascov o aşteptau pentru creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei pietonale de-a lungul dru-mului Piteşti-Râmnicu Vâlcea şi de-a lungul dru-mului spre Curtea de Argeş”, ne-a spus primarul Gheorghe Stancu. Prin intermediul acestui pro-iect se vor construi, per total, 10 km de trotuare, pe câte unul din sensurile de mers ale celor două drumuri naţionale. Valoarea totală a investiţiei este de aproximativ 3 milioane de lei noi.

În curând încep lucrările la amenajarea trotuarelor

Continuă lucrările la reţeaua de canalizare

pag. 4BULETINUL BASCOVENILOR

PiteştiCOMERȚSC Gabricris SRL angajează casieră.

Contact: Piteşti, str. Eremia Grigorescu, bl. P, parter, telefon 0729018209.

SC Astoria Total Service A&G SRL angajează reprezentant comercial. Con-tact: Piteşti, str. Petrochimiştilor, nr. 52, telefon 0248222411.

Mc Donalds România angajează lucrător comercial. Contact: şoseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Mc Donalds Gara Piteşti, telefon 0248211069.

RCS RDS SA angajează agent vân-zări. Contact: Piteşti, str. Frații Goleşti, nr. 18, telefon 0772250933.

Praktiker Romania SRL agent comer-cial. Contact: Voluntari, str. Școlii, nr. 7, telefon/fax 0212047100 / 0212043401, punct de lucru comuna Bradu, DN 65B.

SC Krupp DI 2000 SRL angajează vânzător, studii medii. Contact: Piteşti, str.Victoriei, nr.87, telefon 0744334466.

SC Superbet Betting & Gaming SRL angajează casier, studii medii, cunoştin-ţe calculator, limba engleză, salariu 975 lei plus bonuri. Contact: Ilfov, comuna Dascălu, nr. 10, telefon 0213117752 / 0213130046.

Complexul Turistic Vlăşcuţa SRL Stolnici, nr. 651, angajează bucătar, barman, cofetar, salariu 1000 lei, lu-crător comercial, salariu 975 lei. Con-tact: Piteşti, str. Smeurei, nr. 45, telefon 0248606070 ; 0248606071.

SC Erom Exclusiv SRL angajează lu-crător comercial. Contact: Mărăcineni, telefon 0766408000.

SC Mădălina SRL angajează lucrător comercial, salariu 975 lei plus tichete. Contact: Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 320, telefon 02480510112 ori la se-diul magazinului Complex Albina.

HOTELURI ȘI RESTAURANTESC Ana Galaxy Prest SRL angajează

ospătar, salariu 900 lei. Contact: Piteşti, str. Basarabia, nr. 2, telefon 0788312856.

SC Calypso SRL angajează bucătar, salariu 1000 lei, barman, salariu 1000 lei, mecanic auto, salariu 1000 lei. Con-tact: Piteşti, Calea Câmpulung, nr. 2, te-lefon 0248217251.

SC Mattias Grup 2007 SRL angajea-ză barman. Contact: Piteşti, str. Primă-verii, nr. 9, Restaurant Langolleto, tele-fon 0724122753; 0731252808.

SC Alcadibo Trading SRL angajează ajutor bucătar. Contact: Piteşti, Pasajul Școlii, nr. 70, (hotel Alcadibo), telefon 0248211300.

SC D.G.I.M. SRL angajează lucrător bucătărie. Contact: Piteşti, str. Costache Negri, Parc Ștrand.

Restaurant Langolleto angajea-ză ajutor ospătar. Contact: telefon 0724122753; 0731252808.

TRANSPORTURISC Alex Total Prest SRL angajează

spălător vehicule, salariu 900 lei. Con-tact: Piteşti, str. Basarabia, nr. 2, telefon 0788312856.

SC Eliton Trans SRL angajează şofer autocamion, salariu 975 lei. Con-

tact: Piteşti, str. Smârdan, nr. 6, telefon 0248254391.

SC Valentin Corandi Trans SRL an-gajează şofer taxi, atestat ARR. Contact: Piteşti, str. Trivale, nr. 1, bl. 12E, sc. A, ap. 29, telefon 0248944; 0248255222.

SC Seraph Group SRL angajează şofer taxi, atestat ARR. Contact: Piteşti, str. Livezilor, bl. 10, sc. B, ap. 2, telefon 0248255222.

CONSTRUCȚIISC Star Trading Impex SRL anga-

jează pavator, lăcătuş mecanic con-strucţii, dulgher, fierar, zidar, muncitor necalificat, salariu plus tichete. Con-tact: Piteşti, str. Smeurei, nr. 40, telefon 0248606070/0248606071.

SC Ces Top Instal SRL angajează inginer instalații construcții, lăcătuş mecanic construcții, salariu negociabil. Contact: Piteşti, str. Constantin Noica, bl. T7a, ap. 1, telefon 0248/282267.

SC Selca SA angajează dulgheri, sa-lariu 1100 lei plus bonuri, sudori, sala-riu 100 lei plus bonuri, fierari betonişti, salariu plus bonuri. Contact: Piteşti, str. Depozitelor, nr. 31, telefon 0248636442, 0248211750.

SC Argif SA angajează muncitori ne-calificaţi, salariu 975 lei, mecanici utila-je – buldoexcavatorişti, salariu 1100 lei. Contact: Piteşti, str. A. Călinescu, nr. 44, telefon 0248219309/ 0248222285.

CONFECŢII SC Francesca Industries SA an-

gajează confecţioneri textile. Con-tact: str. Nicolae Bălcescu, nr. 185, tel. 0248.280.535, 0248281099.

Brodconf Soc Coop angajează croi-tor, salariu 975 lei. Contact: Piteşti, Calea Bucureşti, bl. U1, telefon 0248215550.

SC Dya Romcell Quality SRL an-gajează croitori confecţioneri după comandă, salariu 975 lei. Contact: Ște-făneşti, sat Izvorani, nr. 135, telefon 0762812854.

INDUSTRIESC Hardware&Software Electric De-

sign SRL angajează electrician, salariu 1200 lei plus tichete. Contact: Piteşti, str. Constantin Noica, bl. T7A, parter, ap.1. telefon 0248282267.

SC Pit Civ Construct 2006 SRL an-gajează montator pereţi rigips, monta-tor panouri izolante. Contact: Piteşti, Petrochimiştilor, nr.22, bl. B1, sc. A, te-lefon 0746202750.

SC Home Care Invest SRL angajea-ză îngrijitori clădiri. Contact: Piteşti, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 15, bl. R1, Sc. A, Ap. 6, telefon 0723864353; 0773787529; 0765433803.

SC Radic Star SRL angajează sor-tator produse alimentare, salariu 1170 lei, secretară, salariu 1170 lei. Contact: Ștefăneşti, str. DN7, nr. 209, telefon 0248265600.

SC Leoni Wiring Systems Piteşti SRL angajează muncitor necalificat, ingineri cercetare în construcții de maşini, ingi-ner cercetare în creația tehnică maşini, inginer producție tehnician operator roboți industriali, specialist îmbună-tățire procese. Contact: Bascov, str. Se-

relor, nr. 19, telefon/fax 0248/203432, 03741798120, 248/208411; 0374179811.

SC IMSAT SA angajează inginer proiectant energetician. Contact: Bucu-reşti, bd. Iuliu Maniu, nr. 7, sector 6, te-lefon 0213166600 interior 232 sau 264.

SC D&M New Planet Ro SRL anga-jează economist promoţia 2013. Con-tact: Piteşti, str. B-dul N. Bălcescu, nr. 156, telefon 0348730787 / 0348730770.

SC Eden Design SRL angajează in-giner reţele electrice, instalator tehni-co-sanitar, electrician în construcţii. Contact: Piteşti, str. Depozitelor, nr 8-10, telefon 0248610155.

ALTE ACTIVITĂŢID.G.A.S.P.C angajează referenţi,

educator. Contact: Piteşti, Calea Drăgă-şani, nr. 8, telefon 0248271131.

Serviciul Public de Exploatare a Pa-trimoniului Piteşti angajează inspector de specialitate, studii superioare. Con-tact: str. Calea Bucureşti, bloc U3, par-ter, telefon 0248210380; 0248210280.

Universitatea din Piteşti angajează consilier juridic, salariu 975 lei, psiho-log specialist. Contact: str. Tg. din Vale, nr. 1, telefon 0348453125.

SC Retiro SA asistent manager, ab-solvent 2014. Contact: Mărăcineni, sat Argeşelu, nr. 150, telefon 0248278998.

Direcţia de Asistenţă Socială a muni-cipiului Piteşti angajează consilier grad profesional asistent. Contact: B-dul I.C. Brătianu, nr. 56, telefon 0372030420.

Simionescu Diaconu Nicolae anga-jează guvernantă, limba engleză, lim-ba franceză. Contact: Piteşti, str. Ion Ghica, nr. 15, telefon 0757010103 ; 0747010102.

SC Clemans SRL angajeză specialist IT, vechime 3 ani, salariu 1750 lei plus bonuri de masă. Contact: Bascov, Str. Mierluşeşti, nr. 18, telefon 0735308148 / 0248287590.

TOPOLOVENISC Cristina Premier Clothing SRL

angajează secretară, confecționer, căl-cător, muncitor necalificat, controlor calitate, ambalator manual. Contact: Topoloveni, str. Calea Bucureşti, nr. 33, telefon 0761681626.

SC Balaban Delicia Company SRL angajează cofetar, salariu 975 lei. Con-tact: Topoloveni, bl. CU3, parter, telefon 0760999000.

Asociația Consorțiul Zonal Topolo-veni angajează auditor intern sector pu-blic. Contact: Calea Bucureşti, nr. 111, telefon 0248666098.

SC Tigma Metal Proindustry SRL angajează inginer, salariu 1350 lei plus tichete, operator maşini unelte, salariu 975 lei plus tichete. Contact: Topolove-ni, telefon: 0740173156.

MioveniPrimăria oraşului Mioveni angajea-

ză inspector urmărire venituri, inspec-tor inspecţie fiscală. Contact: Mioveni, bld. Dacia, nr. 1, jud. Argeş, telefon/fax. 0348/455455; 0248260500.

Mpo Prodivers Rezistent SRL anga-

jează stivuitorist. Contact: comuna Dâr-măneşti, sat Piscani, nr. 1A.

Automobile Dacia angajează mana-ger proiect, salariu 3300 lei, conceptori, salariu 2415 lei, şef proiect, salariu 3300 lei. Contact: Mioveni, str. Uzinei, nr. 1, jud. Argeş, CV depus la sediul institu-ției.

Almi Trans-Lux SRL angajează lu-crător comercial, salariu 975 lei. Con-tact: Mioveni telefon 0766375633.

Othilia Industrial SRL Mioveni an-gajează electrician, salariu plus tichete. Contact: str. Bld. Dacia, Vila nr.135, jud. Argeş, telefon 0751271750.

Centrul Cultural Mioveni angajea-ză administrator, referent. Contact: str. Inv. Al. Popescu, nr. 5, jud. Argeş, tel/fax 0348/445856.

CâmpulungSC Fulgerul SRL angajează electro-

mecanic. Contact: telefon 0374013500, 0348816602.

Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat Câmpu-lung angajează şofer. Contact: telefon 0248530040.

Green Travel Expert SRL angajează croitor, tâmplar, confecționer articole din piele, marochiner, paznic. Contact: Câmpulung, telefon 0788508802.

Fegio Progesint SRL angajează mun-citor necalificat. Contact: Câmpulung, telefon 0724798442.

Majestic Darial SRL angajează vân-zător. Contact: Câmpulung, str. CD Ari-cescu, nr.10, telefon 0744212229.

Carmeuse Holding SRL Braşov an-gajează funcţionar întreţinere, electrici-an întreţinere Contact: Braşov, str. Ca-rierei, telefon 0268516841/0726709809.

Ratelen Construct SRL angajează muncitori necalificaţi. Contact: comuna Cetăţeni, telefon 0248544055.

Curtea de ArgeşSC Dinamic Conf Curtea de Argeş

angajează croitori. Contact: str. N. Ior-ga, nr. 11, telefon 0729956230.

Primora Modera angajează ospă-tar, barman, pizzar. Contact: Curtea de Argeş, telefon 0740218288.

Confarg angajează confecționer, muncitor necalificat confecții. Contact: str. Victoriei, nr. 5.

SC Totexim General Production an-gajează confecționer textile. Contact: Curtea de Argeş, telefon 0744506492.

Iliflor Tipo Curtea de Argeş an-gajează muncitori necalificați. Con-tact: str. Valea Iaşului, nr. 75, telefon 0745407722.

Royal Euroconf angajează mun-citori necalificați. Contact: Curtea de Argeş, str. Lt. Pavelescu, nr. 29, telefon 0248724176.

Haus Fensta angajează brutar. Contact: Curtea de Argeş, telefon 075294055.

SC Eurobusiness Family SRL anga-jează bucătar. Contact: Rucăr, telefon 0766364202

Găsiţi-vă un loc de muncă !

pag. 5BULETINUL BASCOVENILOR

Spectacol şi cadouri pentru copiii de la Casa de Cultură Bascov de 1 IunieCopiii care activează în cadrul cercurilor de la Casa de

Cultură „Adriana Trandafir” vor fi vedetele zilei de 1 Iunie. De Ziua Copilului, toţi cursanţii vor susţine un spectacol pe scena Casei de Cultură, în program fiind cuprinse mo-mente de muzică şi dans modern şi popular, teatru, balet şi gimnastică ritmică, dar şi o prezentare inedită a elevilor din cadrul clasei de limbă engleză. La finalul spectacolului, toţi sărbătoriţii zilei vor primi cadouri din partea conduce-rii Casei de Cultură.

Andrada Cârciumaru – premiată la un festival naţional de interpretareDuminică, 17 mai, la Casa de

Cultură a Sindicatelor din Râmni-cu Vâlcea s-a desfăşurat cea de-a VIII-a ediţie a Festivalului Na-ţional de Interpretare Muzicală şi Dansuri Populare pentru elevi „Flori de cântec românesc”, eve-niment organizat de Inspectoratul Școlar Judeţean Vâlcea. La ediţia din acest an au participat 380 de elevi din 17 judeţe, cu vârste cu-prinse între 5 ani şi 18 ani. Pe sce-na Casei de Cultură a Sindicatelor din Vâlcea a urcat şi o tânără care activează în cadrul Casei de Cultură Bascov. Andrada Cîrciumaru, talentata interpre-tă de muzică populară pregătită de Mihaela Chiriţescu, a impresionat juriul cu vocea ei, astfel că s-a întors în Argeş cu un binemeritat premiu II la secţiunea solişti. Felicitări şi la cât mai multe performanţe!

Ansamblul „Doina Bascovului” conti-nuă tradiţia de a participa la evenimentele importante din viaţa comunităţilor locale argeşene. În ultima perioadă, artiştii bas-coveni au fost nelipsiţi de la cele mai im-portante evenimente cultural-artistice care s-au desfăşurat în judeţul Argeş. Astfel, Ansamblul „Doina Bascovului” a evoluat la Mioveni, unde au fost invitaţi să susţină un spectacol la „Sărbătoarea Muncii, Primăve-rii şi Bucuriei”. Pe 21 mai, artiştii din Bas-cov au fost prezenţi la Festivalul Căluşului Argeşean de la Stolnici, eveniment ajuns la cea de-a XXVII-a ediţie. Alături de tru-pa de căluşari, ansamblul bascovean a fost

prezent pe scenă şi cu taraful „Doina Bas-covului” şi o serie de solişti ai ansamblului. Pe 6 iunie, ansamblul din cadrul Casei de Cultură „Adriana Trandafir” va fi prezent la Ziua Comunei Mărăcineni, eveniment pe care l-a onorat cu prezenţa şi la ediţia precedentă. Aşa cum anunţam în numărul anterior al Buletinului Bascovenilor, an-samblul „Doina Bascovului” a avut parte în această perioadă şi de o apariţie televizată la o binecunoscută emisiune. Este vorba des-pre emisiunea „Opriţi timpul”, moderată de celebra interpretă de muzică uşoară Corina Chiriac, unde artiştii bascoveni au impresi-onat gazdele.

„DOINA BASCOVULUI” – vedeta festivalurilor şi sărbătorilor din judeţ

Cele mai frumoase „flori” ale comunei Bascov nu puteau lipsi de la cel mai mare eveniment floristic din România – Simfonia Lalelelor. Cos-tumaţi în albinuţe, fluturaşi, flori sau zâne, copiii din cadrul şcolilor şi grădiniţelor din Bascov au impresionat miile de piteşteni aflaţi pe Strada Mare pentru a admira tradiţionala Paradă a Florilor. Parada micuţilor bascoveni a reprezentat un adevărat spectacol de culoare, în care frumu-seţea florilor s-a îmbinat cu inocenţa specifică vârstei. În ultimii ani „Pa-rada Florilor” a fost cea care a ţinut capul de afiş al Simfoniei Lalelelor. La ediţia din acest an, aproape 60 de unităţi de învăţământ (preşcolar, gimnazial, liceal, dar şi studenţi) au avut reprezentanţi la parada care a parcurs traseul Primăria Piteşti – Casa Cărţii. Mii de piteşteni au făcut tot posibilul să asiste la paradă, blitzurile telefoanelor sau aparatelor de fotografiat fiind aproape la foc continuu.

Copiii din Bascov – la Parada Florilor de la Simfonia Lalelelor

pag. 6BULETINUL BASCOVENILOR

Elevii de clasa a VIII-a intră în curând în febra celui mai important examen din viaţa lor: cel de ad-mitere la liceu. Practic, de acest examen depinde în mare măsură viitorul lor, pentru că accesul la un liceu bun îţi permite să te dezvolţi şi să te pregă-teşti pentru mai departe, în schimb un liceu cotat ca fiind slab poate reprezenta începutul sfârşitului pentru evoluţia şcolară a elevului. La Piteşti, ma-rea bătălie se dă, ca în fiecare an, pentru locurile de la „Brătianu” şi „Zinca”, care de regulă îşi împart crema şcolilor din municipiu, dar şi din alte loca-lităţi. De altfel în ultimii ani cele mai mari note de admitere s-au înregistrat la cele două colegii, care au ocupat cu rândul vârful ierarhiei liceelor din judeţ. Cea mai mare notă de admitere anul trecut a fost cea pentru clasa de matematică-informati-că bilingv engleză de la Colegiul „Brătianu”, unde ultimul admis a avut nota 9,59. În ierarhia celor mai râvnite clase de liceu a urmat cea de Știinţe ale Naturii bilingv engleză, unde au intrat doar elevi care au obţinut peste 9,41. La polul opus, au fost şi licee la care au fost admişi şi elevi cu medii de 2. Vă prezentăm lista locurilor pentru specializările teoretice de la toate liceele din judeţ, pentru care se bat miile de copii argeşeni care anul acesta termină şcoala gimnazială.

Piteştin Colegiul Naţional „I.C Brătianu”: Filologie

(28 de locuri), Filologie bilingv engleză (28), Mate-matică-Informatică (140), Matematică-Informatică bilingv engleză (28), Știinţe ale Naturii (56), Știinţe Sociale (28)n Colegiul Naţional „Zinca Golescu”: Filologie

(28), Filologie bilingv engleză (28), Matematică-In-formatică (84), Matematică-Informatică bilingv en-gleză (28), Știinţe ale Naturii (28), Știinţe ale Naturii bilingv engleză (28), Știinţe Sociale (56)n Colegiul Naţional „Alexandru Odobescu”: Filo-

logie bilingv engleză (14), Filologie bilingv franceză (14), Matematică-Informatică (112), Știinţe ale Natu-rii (56), Știinţe ale Naturii bilingv engleză (14), Știinţe ale Naturii bilingv franceză (14), Știinţe Sociale (28)n Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”: Comerţ

(28), Economic (140), Turism şi Alimentaţie (28)n Liceul Teoretic „Ion Barbu”: Filologie (56), Ma-

tematică-Informatică (84), Știinţe ale Naturii (56)n Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”: Filologie

(28), Matematică-Informatică (28), Știinţe ale Naturii (84), Știinţe Sociale (28)n Liceul Tehnologic „Dacia”: Electric (28), Elec-

tromecanică (56), Mecanică (84)n Liceul Tehnologic „Astra”: Electric (28), Elec-

tronică-Automatizări (28), Mecanică (28), Protecţia Mediului (56)n Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi”: Elec-

tronică-Automatizări (28), Fabricarea Produselor din Lemn (28), Mecanică (28), Protecţia Mediului (28)n Colegiul Tehnic „Armand Călinescu”: Comerţ

(56), Electronică-Automatizări (56), Industrie Textilă şi Pielărie (56), Protecţia Mediului (28)n Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu”: Chimie

Industrială (84), Economic (28), Electromecanică (28), Electronică-Automatizări (28), Mecanică (28), Protecţia Mediului (56)n Colegiul Tehnic „Dimitrie Dima”: Construcţii,

Instalaţii şi Lucrări Publice (28), Electric (28), Meca-nică (56), Protecţia Mediului (28)n Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”: Sportiv

(112)

n Liceul de Artă „Dinu Lipatti”: Arte Plastice şi Decorative (28), Arhitectură, Arte Ambientale şi De-sign (28), Muzică (28)n Liceul Teologic Penticostal ELIM: Teologie

Penticostală (28)

Câmpulungn Colegiul Naţional „Dinicu Golescu”: Filologie

(28), Matematică-Informatică (84), Știinţe ale Naturii (56)n Colegiul Naţional Pedagogic „Carol I”: Învă-

ţător-Educatoare (56), Filologie (28), Știinţe Sociale (28)n Colegiul Tehnic: Electromecanică (28), Meca-

nică (28), Protecţia Mediului (28), Turism şi Alimen-taţie (28)n Liceul Tehnologic Auto: Mecanică (28)n Liceul Teoretic „Dan Barbilian”: Filologie (28),

Matematică-Informatică (28), Știinţe ale Naturii (28)n Liceul cu Program Sportiv: Sportiv (56)n Seminarul Teologic Ortodox „Iustin Patriar-

hul”: Teologie Ortodoxă (28)

Curtea de Argeşn Colegiul Naţional „Vlaicu Vodă”: Filologie (28),

Matematică-Informatică (112), Știinţe ale Naturii (28), Știinţe Sociale (28)n Liceul Tehnologic „Ferdinand I”: Electric (56),

Electronică-Automatizări (84), Mecanică (28)n Liceul Tehnologic Auto: Electric (28)n Liceul Tehnologic „Constantin Dobrescu”:

Agricultură (28), Comerţ (28), Industrie Alimentară (28)n Liceul Tehnologic Forestier: Economic (28), Fa-

bricarea Produselor din Lemn (28), Protecţia Mediu-lui (28), Silvicultură (28)n Seminarul Teologic Ortodox „Neagoe Vodă Basa-

rab”: Teologie Ortodoxă (28), Patrimoniul Cultural (28)

Miovenin Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu”: Filologie

(28), Matematică-Informatică (56), Știinţe ale Naturii (28), Știinţe Sociale (28)n Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini Co-

libaşi: Electric (28), Electronică-Automatizări (28), Mecanică (84), Sportiv (28)

Topolovenin Liceul Teoretic „Ion Mihalache”: Filologie (28),

Matematică-Informatică (56), Știinţe ale Naturii (28), Știinţe Sociale (56)n Liceul Tehnologic: Industria Alimentară (28),

Mecanică (28)

Costeştin Liceul Teoretic: Filologie (28), Matematică-In-

formatică (28), Știinţe ale Naturii (28), Știinţe Sociale (28)n Liceul Tehnologic: Comerţ (28), Electromeca-

nică (28)

Ştefăneştin Liceul Tehnologic „Dinu Brătianu”: Mecanică

(28)

Alte liceen Liceul Tehnologic „Petre Ionescu Muscel”

Domneşti: Mecanică (28); Știinţe Sociale (28)n Liceul Nr. 1 Mărăcineni: Economic (28)n Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Mozăceni:

Economic (28), Mecanică (28), Protecţia Mediului (28)n Liceul Tehnologic „Victor Slăvescu” Rucăr: Tu-

rism şi Alimentaţie (28)n Liceul Tehnologic „I.C. Petrescu” Stâlpeni: Eco-

nomic (28), Mecanică (28)

n 13 iunie 2015 - Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-an 15-17 iunie 2015 - Înscrie-

rea la Evaluarea Naţionalăn 22 iunie 2015 - Limba şi lite-

ratura română - proba scrisăn 23 iunie 2015 - Limba şi lite-

ratura maternă - proba scrisăn 24 iunie 2015 - Matematică

- proba scrisă

n 26 iunie 2015 - Afişarea re-zultatelor (până la ora 16)n 26 iunie 2015 - Depunerea

contestaţiilor (orele 16 - 20)n 27 - 29 iunie 2015 - Rezolva-

rea contestaţiilorn 30 iunie 2015 - Afişarea re-

zultatelor finale dupa contestaţiin 3-7 iulie 2015 - Completarea

opţiunilor în fişele de înscriere de

către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-an 14 iulie 2015 - Repartizarea

computerizată în învăţământul li-ceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a n 15 iulie 2015 - Afişarea în

şcolile gimnaziale a rezultatelor n 16 iulie-24 iulie 2015 - De-

punerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi

Calendarul admiterii la liceu

De maximă importanţă pentru părinţi şi elevi!

LISTA LOCURILOR LA LICEELE DIN ARGEŞ PENTRU ADMITEREA 2015

pag. 7BULETINUL BASCOVENILOR

Jandarmeria Română a făcut pu-blic planul de şcolarizare precum şi metodologia de admitere la şcolile de jandarmi. Pentru sesiunea 2015-2016, Jandarmeria Română scoate la concurs 250 de locuri, din care 125 în cadrul Școlii Militare de Subofi-ţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” de la Drăgăşani, judeţul Vâl-cea, celelalte 125 fiind repartizate unităţii de învăţământ din Fălticeni. Cei care doresc să urmeze o carieră ca jandarm trebuie să ştie că stagiul complet de şcolarizare durează doi ani, perioadă în care elevii vor bene-ficia de cazare şi masă în cadrul in-stituţiilor de învăţământ postliceale ale Jandarmeriei Române, precum şi de celelalte facilităţi ale acestora (baze sportive, săli de internet etc.). Principala condiţie pentru înscrie-rea la admitere o reprezintă vârsta minimă, candidaţii trebuind să aibă maxim 27 de ani. Alte condiţii care trebuie îndeplinite de potenţialii candidaţi sunt:

- să fie absolvenţi de liceu cu di-plomă de bacalaureat;

- să aibă cetăţenia română şi do-miciliul în România;

- să cunoască limba română scris şi vorbit;

- să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

- să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;

- să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, în cursul anului în care participă la concurs;

- să nu aibă antecedente pena-le sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvâr-şirea de infracţiuni, cu excepţia situ-aţiei în care a intervenit reabilitarea;

- să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

- să fi obţinut la purtare, pe du-rata studiilor liceale, media generală de minimum 8;

- să nu fi fost exmatriculaţi, pen-tru abateri disciplinare, dintr-o insti-tuţie de învăţământ;

- să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile.

La Școala de Subofiţeri de Jan-darmi de la Drăgăşani, instituţie de învăţământ către care şi în anii tre-cuţi s-au îndreptat numeroşi tineri argeşeni, 5 din cele 150 de locuri scoase la concurs sunt pentru jan-darmi SPP (Serviciul de Protecţie şi Pază). Înscrierile se fac până la data de 7 august 2015 la Inspectoratul Ju-deţean de Jandarmi Argeş, unde de

altfel vor fi şi evaluaţi din punct de vedere medical şi psihologic. Con-cursul de admitere va avea loc în pe-rioada 5-13 septembrie, la Școala de Jandarmi de la Drăgăşani şi va con-sta într-o probă de verificare a apti-tudinilor fizice şi într-un test grilă cu subiecte de limba română şi unul din limbile engleză sau franceză.

Activităţi deosebite la Bascov în săptămâna „Şcoala Altfel”

Vă tentează o carieră în uniformă?

Examen de admitere la şcolile de jandarmerie 125 de locuri la Şcoala de Subofiţeri de la Drăgăşani

Săptămâna „Școala Altfel” a prilejuit şi în acest an participarea elevilor din Bascov la o multitudi-ne de activităţi deosebite. Pentru o săptămână, co-piii au lăsat deoparte cărţile, caietele şi au uitat de teme pentru a se dedica unor activităţi extrem de interesante, la care au participat cu mare plăcere. Programul săptămânii „Școala Altfel” pus la punct de cadrele didactice al Școlii Gimnaziale „Virgil Calotescu” din Bascov a cuprins o paletă vastă de activităţi, de la excursii şi vizite la diverse obiecti-ve istorice, culturale sau economice, până la ateliere de creaţie, concursuri şi expoziţii. În vreme ce unii elevi au vizitat Uzina Dacia, alţii au învăţat să încon-deieze ouă la Muzeul Goleşti, iar alţii au participat la activităţi de ecologizare, acestea fiind numai câte-va din numeroasele exemple de activităţi ale elevilor

bascoveni. Programul „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” – aşa cum este denumită Școala Altfel - îşi propune implicarea, deopotrivă, a elevilor şi a das-călilor, în activități extracurriculare şi extraşcolare, interesante, care să le valorizeze talentele, preocupă-rile extraşcolare şi competenţele în domenii cât mai diverse şi interesante.

pag. 8BULETINUL BASCOVENILOR

CURSURI DE CALIFICARE GRATUITE CU POSIBILITATE

DE ANGAJAREASSD – Asociaţia de Sprijin a Şomerilor Piteşti organizează GRATUIT, pentru persoanele fără loc de muncă din mediul

rural, cursuri de calificare pentru meseriile de:

l LUCRĂTOR ÎN COMERŢ;l CAMERISTĂ

AVANTAJE: n curs GRATUITn DECONTARE abonament TRANSPORTn BURSĂ în valoare de 1.000 lei n Posibilitate de ANGAJARE.Acte necesare pentru înscriere la curs: buletin/ carte de identitate, certifi-

cat de naştere, certificat de căsătorie, ultimul act de studii, dosar plic cu şină. Documentele trebuie prezentate în original şi copie xerox.

Certificatele de calificare/ absolvire sunt recunoscute la nivel naţional şi în statele membre U.E.

Relaţii şi înscrieri la sediul din Piteşti, str. Dumbravei, nr. 51 (în spa-tele Clinicii Dr. Irimia) sau la nr. de tel/ fax: 0248.221.530 ; 0771.732.208; 0735.431.580.

Doriţi să vă reamenajaţi locuinţa, să achiziţionaţi aparate electrocas-nice, să plecaţi în vacanţă sau să refi-nanţaţi un alt credit şi nu dispuneţi de sumele necesare? V-ar fi de folos un credit pentru nevoi personale, uşor de obţinut şi fără garant sau garanţie ipo-tecară. Angajarea la un împrumut ofe-rit de o bancă poate fi deseori un lu-cru ce modifică substanţial echilibrul bugetar al unei familiei/persoane, în funcţie de tipul de credit accesat, pla-nificarea bugetară strictă putând fi un lucru obligatoriu pentru mulţi ani de zile. Citiţi în cele ce urmează care ar fi cei mai importanţi paşi în achiziţio-narea unui credit, astfel încât să vă bu-curaţi în continuare liniştiţi de viaţă.

Este adevărat că mulţi dintre cei care au accesat credite în anii trecuţi nu au luat în considerare nivelul până la cât se pot îndatora, iar în momentul în care criza economică a început să se facă re-simţită şi în România, au ajuns să aibă mari dificultăţi în a-şi achita ratele sau, în cazuri mai grave, să nu le mai poată plăti deloc. Ceea ce nu au luat aceştia în calcul este că împrumuturile pe termen scurt sunt mai ieftine decât cele pe ter-men lung, pentru că expunerea băncii pe acel client este mai lungă şi riscul asociat creşte. Astfel că, deşi clienţii înclină să în-tindă rambursarea împrumuturilor pe o perioadă mai mare de timp pentru a re-duce nivelul ratelor lunare, ceea ce duce la o creştere a costului final al creditului, o regulă de bază este să vă împrumutaţi pe un interval cât mai scurt posibil.

Ce trebuie să ştiţi când aplicaţi pentru un creditÎn momentul în care mergeţi la ban-

că să achiziţionaţi un credit, trebuie să ţineţi cont de câteva aspecte foarte im-portante:n ce sumă vă trebuie; n ce tip de

credit aţi ales; n cât vă permiteţi să plă-tiţi în fiecare lună; n perioada de timp pe care vreţi să se întindă contractul; n rata dobânzii (fixă/variabilă) şi infor-maţiile despre alte costuri incluse; n rata anuală a dobânzii şi suma totală de plată; n câte plăţi va trebui să faceţi şi frecvenţa lor.

Ce trebuie să faceţi dacă doriţi un credit de nevoi personale FĂRĂ AVANS! FĂRĂ GARANȚII! FĂRĂ IPOTECĂ, cu valori cuprinse între: 1.000 – 80.000 RONTrebuie să ştiţi că există astfel de cre-

dite pe piaţă, ratele lor fiind fixe şi egale pe toată perioada de creditare, aceasta fiind între 1 şi 5 ani. De asemenea, foar-te important de precizat este faptul că, pentru un astfel de credit, aveţi nevoie

de un venit minim de 600 RON – pen-tru salariați (inclusiv tichete de masă) şi de 500 lei pentru pensionari (inclusiv pensiile revizuibile), iar vârsta maximă de acordare este de 69 de ani. În plus, se acceptă pensionari pe caz de boală (pensie revizuibilă, de urmaş, handi-cap), pensionari militari.

Documentele necesare în astfel de cazuri sunt :n pentru angajaţi - copie act de

identitate, ultima factură de utilităţi, adeverinţă de venit sau ultimii 3 flutu-

raşi de salariu, declaraţie venituri anul anterior.n pentru pensionari - copie act de

identitate, ultima factură de utilităţi, cel mai recent talon de pensie, decizia de pensionare.n pentru Persoană Fizică Autoriza-

tă - copie act de identitate, ultima factură de utilităţi, adeverinţă de venit, decizia finală de impunere pe ultimul an, auto-rizaţia de liberă practică, certificat de în-registrare fiscală, copie după registrele de încasări şi plăţi pe ultimele 3 luni.

CUM PUTEŢI CONTRACTA UN CREDIT DE NEVOI PERSONALE FĂRĂ PREA MULTĂ BĂTAIE DE CAP

VĂ PREZENTĂM ÎN CONTINUARE O SIMULARE DE RATE:

Pentru un astfel de credit, primiţi consultanţă financiară din partea analistu-lui de credite, dobânda este fixă pe toată durata contractului de credit şi, în plus, beneficiaţi de un plan de protecţie a veniturilor. Mai concret, în caz de şomaj sau incapacitate temporară de muncă, dacă nu veţi mai putea achita ratele, această asi-gurare vă poate prelua o parte din sumele rămase de plată până la terminarea con-tractului. Mai mult decât atât, toate costurile sunt la vedere, nu există niciun cost ascuns. De asemenea, trebuie specificat că aprobarea creditului se face în maxim 24 de ore, în funcţie de complexitatea cererii. Imediat ce creditul a fost aprobat, vă puteţi achiziţiona produsele dorite.

Pentru mai multe detalii vă rugăm contactați:Ioana Tudor 0728.712.751

[email protected]

pag. 9BULETINUL BASCOVENILOR

Hotărârile Consiliului Local Bascov - martie şi aprilie 2015HOTĂRÂREA NR.38privind aprobarea modificării Planului de

ocupare al funcţiilor publice pe anul 2015, con-form Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Consiliul Local al comunei Bascov, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa extraordinara din data de 24.03.2015;

HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă modificarea Planului de ocu-

pare al funcţiilor publice pentru anul 2015, con-form Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul comunei Bascov şi compar-timentul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bascov, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotă-râri.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicata: In-stitutiei Prefectului judeţului Argeş, ANFP, Pri-marului comunei Bascov, compartimentului re-surse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bascov, cat şi altor persoa-ne interesate de către secretarul comunei Bascov.

HOTĂRÂREA NR. 39 privind aprobarea rectificării Bugetului de

Venituri şi Cheltuieli al comunei Bascov pe anul 2015, conform Anexei nr. 1

Consiliul Local al comunei Bascov, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 24.03.2015;

HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetul de Veni-

turi şi Cheltuieli pe anul 2015 al comunei Bascov, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul comunei Bascov şi comparti-mentul contabilitate din cadrul aparatului de spe-cialitate al primarului comunei Bascov,vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicata: In-stitutiei Prefectului judeţului Argeş, Primarului comunei Bascov, compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primaru-lui comunei Bascov, cat şi altor persoane intere-sate de către secretarul comunei Bascov.

HOTĂRÂREA NR. 40 privind aprobarea virării de credite între

articole în cadrul aceluiaşi capitol bugetar în trim.al –II-lea al anului 2015

Consiliul Local al comunei Bascov, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa de îndată din data de 31.03.2015;

HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă virarea de credite între ar-

ticole în cadrul aceluiaşi capitol în trim.al II-lea al anului 2015, respectiv virarea sumei de 10 000 lei de la articolul 20.01.09 - Materiale şi prestari de servicii cu caracter functional la articolul 20.13.00 - Pregatire profesionala, fiind necesar pentru cursul de management cultural la care va participa managerul casei de cultura din Bascov în perioada 20-25.04.2015

Art. 2. Primarul comunei Bascov, managerul Casei de Cultura Bascov, compartimentul con-tabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bascov şi compartimentul contabilitate din cadrul Casei de Cultura Bascov,

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei ho-tărâri.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicata: In-stitutiei Prefectului judeţului Argeş, primarului comunei Bascov, managerului Casei de Cultură Bascov, compartimentului contabilitate din ca-drul aparatului de specialitate al primarului co-munei Bascov, compartimentului contabilitate din cadrul Casei de Cultura Bascov, cat şi altor persoane interesate, de către secretarul comunei Bascov.

HOTĂRÂREA NR.41 privind aprobarea încheierii unor contrac-

te de prestări servicii artistice cu persoanele fizice şi juridice care alcătuiesc Taraful de in-strumentişti şi solişti vocali din cadrul Casei de Cultură,,Adriana Trandafir” din comuna Bascov, precum şi contracte de prestări servicii cu persoanele fizice şi juridice specializate (in-structori) pentru pregătirea unor persoane din comuna Bascov la diferite secţiuni

Consiliul Local al comunei Bascov, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa de îndată din data de 31.03.2015;

HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Incepând cu data de 01.04.2015 se

aprobă incheierea unor contracte de prestări servicii artistice cu persoanele fizice şi juridice care alcătuiesc Taraful de instrumentişti şi solişti vocali din cadrul Casei de Cultură din Comuna Bascov, precum şi contracte cu persoanele fizice şi juridice specializate (instructori) pentru pregă-tirea unor persoane din comuna Bascov la dife-rite secţiuni, respectiv 30 de contracte de presta-rii servicii din care: 8 instructori, 9 solisti vocali şi 13 instrumentisti, suma bruta totala necesara pentru plata contractelor de prestari servicii/luna fiind de 22 614 lei, conform Anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. Consiliul Local Bascov imputerniceste pe d-ul Stancu Gheorghe –primarul Com.Bas-cov, sa semneze contractele de prestarii servicii aristice ce urmeaza a fi incheiate de către Casa de Cultura Bascov, precum şi actele aditionale la acestea.

Art. 3. Primarul comunei Bascov, managerul Casei de Cultura Bascov, compartimentul con-tabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bascov şi compartimentul contabilitate din cadrul Casei de Cultura Bascov, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei ho-tărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicata: In-stitutiei Prefectului judeţului Argeş, primarului comunei Bascov, managerului Casei de Cultura Bascov, compartimentului contabilitate din ca-drul aparatului de specialitate al primarului co-munei Bascov, compartimentului contabilitate din cadrul Casei de Cultura Bascov, cat şi altor persoane interesate, de către secretarul comunei Bascov.

HOTĂRÂREA NR.42privind aprobarea modificării HCL nr.

30/27.02.2015 prin care s-a aprobat reabilitarea prin pietruire a drumurilor şi străzilor din co-muna Bascov, respectiv: Rotareasa, Azurului, Bisericii, Prelungirea Micsunele, Scolii, Garlei, Zavoiului, Macesului, Livezilor, Zorilor, Fun-datura Micsunele

Consiliul Local al comunei Bascov, judeţul

Argeş, întrunit în şedinţa de în data din data de 31.03.2015;

HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă modificarea art.1 din HCL

nr. 30/27.02.2015 prin care s-a aprobat reabili-tarea prin pietruire a drumurilor şi străzilor din comuna Bascov, respectiv: Rotareasa, Azurului, Bisericii, Prelungirea Micsunele, Scolii, Garlei, Zavoiului, Macesului, Livezilor, Zorilor, Funda-tura Micsunele cu urmatoarele strazi care va avea urmatorul cuprins:

„Se aprobă reabilitarea prin pietruire a dru-murilor şi străzilor din comuna Bascov, respec-tiv: Rotareasa, Azurului, Bisericii, Prelungirea Micsunele, Scolii, Garlei, Zavoiului, Macesului, Livezilor, Zorilor, Fundatura Micsunele Rotares-ti, Salcamilor, Teiului, Mica, Prislop, Arcanului, Nufarului, Aviatorilor, Lunca, Fermei, Valea Ur-sului, Trandafirilor, Ficului-pct Radoi, Rogojina, Mierlusesti.”

Art. 2. Primarul comunei Bascov şi comparti-mentele contabilitate, achizitii publice şi investitii din cadrul aparatului de specialitate al primaru-lui comunei Bascov, vor aduce la îndeplinire pre-vederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicata: In-stitutiei Prefectului judeţului Argeş, primarului comunei Bascov, compartimentelor contabilitate, achizitii publice şi investitii din cadrul aparatu-lui de specialitate al primarului comunei Bascov, cat şi altor persoane interesate, de către secretarul comunei Bascov.

HOTĂRÂREA NR. 43 privind aprobarea Metodologiei de vânzare

a spaţiilor cu destinaţie de cabinete medicale conform OUG nr. 68/2008 şi a Regulamentu-lui de organizare şi funcţionare a comisiilor de vânzare şi de contestaţie

Consiliul Local al comunei Bascov, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.04.2015;

HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă Metodologia de vânzare a

spaţiilor cu destinaţie de cabinete medicale care fac obiectul OUG nr. 68/2008, conform anexei 1, parte integranta la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul privind or-ganizarea şi funcţionarea Comisiei de vânzare şi Comisiei de contestaţie constituite la Comuna Bascov în vederea vânzării spaţiilor proprietate privată a Judeţului Argeş cu destinaţia de cabine-te medicale, conform anexei 2, parte integranta la prezenta hotărâre.

Art. 3. Primarul comunei Bascov şi compar-timentele contabilitate şi juridic din cadrul apa-ratului de specialitate al primarului comunei Bascov, vor aduce la îndeplinire prevederile pre-zentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată In-stituţiei Prefectului Judeţului Argeş, Primarului comunei Bascov, Compartimentelor contabilitate şi juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bascov, cât şi altor personae interesate, de către secretarul comunei Bascov.

HOTĂRÂREA NR.44privind aprobarea executarii lucrarii „Su-

prastructura punte pietonala peste paraul Bas-cov, în punctul cimitir Biserica Bascov, comu-na Bascov, judeţul Argeş”

pag. 10BULETINUL BASCOVENILOR

Consiliul Local al comunei Bascov, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa ordinara din data de 30.04.2015;

HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă executarea lucrarii „Su-

prastructura punte pietonala peste paraul Bascov, în punctul cimitir Biserica Bascov, comuna Bas-cov, judeţul Argeş”.

Art. 2. Primarul comunei Bascov şi compar-timentele contabilitate şi achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bascov, vor aduce la îndeplinire preve-derile prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicata: In-stitutiei Prefectului judeţului Argeş, Primarului comunei Bascov, compartimentelor contabilitate şi achizitii publice din cadrul aparatului de speci-alitate al primarului comunei Bascov, cat şi altor persoane interesate de către secretarul comunei Bascov.

HOTĂRÂREA NR.45privind aprobarea executării lucrării „Zid

de sprijin pe str. Păişesşti, în punctul staţia de pompare, comuna Bascov, judeţul Argeş”

Consiliul Local al comunei Bascov, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa ordinara din data de 30.04.2015;

HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă executarea lucrarii „Zid de

sprijin pe str. Păişeşti, în punctul staţia de pom-pare, comuna Bascov, judeţul Argeş”.

Art. 2. Primarul comunei Bascov şi compar-timentele contabilitate şi achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bascov, vor aduce la îndeplinire preve-derile prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicata: In-stitutiei Prefectului judeţului Argeş, Primarului comunei Bascov, compartimentelor contabilitate şi achizitii publice din cadrul aparatului de speci-alitate al primarului comunei Bascov, cat şi altor persoane interesate de către secretarul comunei Bascov.

HOTĂRÂREA NR.46privind aprobarea executării lucrării „Refa-

cere parţială a zidului de sprijin pe str. 14 Sep-tembrie din comuna Bascov, judeţul Argeş”

Consiliul Local al comunei Bascov, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa ordinara din data de 30.04.2015;

HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă executarea lucrării „Refacere

parţială a zidului de sprijin pe str. 14 Septembrie din comuna Bascov, judeţul Argeş”.

Art. 2. Primarul comunei Bascov şi compar-timentele contabilitate şi achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bascov, vor aduce la îndeplinire preve-derile prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicata: In-stitutiei Prefectului judeţului Argeş, Primarului comunei Bascov, compartimentelor contabilitate şi achizitii publice din cadrul aparatului de speci-alitate al primarului comunei Bascov, cat şi altor persoane interesate de către secretarul comunei Bascov.

HOTĂRÂREA NR.47privind aprobarea acordării sumei de 20 000

lei din bugetul local pentru refacerea locuinţei

familiei numitei Cănuţă Alexandra în comuna Bascov, str. Scheau, nr. 20, Judeţul Argeş a carei locuinta este distrusa aproape în totalitate –fi-ind caz social

Consiliul Local al comunei Bascov, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa ordinara din data de 30.04.2015;

HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se acorda suma de 20.000 lei din bu-

getul local al comunei Bascov, pentru refacerea locuintei familiei numitei Cănuţă Alexandra, do-miciliata în comuna Bascov, str. Scheau, nr. 20, Judeţul Argeş, locuinta care este distrusa aproape în totalitate–fiind caz social.

Art. 2. Primarul comunei Bascov şi comparti-mentele contabilitate, asistenta sociala şi achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bascov, vor aduce la înde-plinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicata: In-stitutiei Prefectului judeţului Argeş, Primarului comunei Bascov, compartimentelor contabilita-te, asistenta sociala şi achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bascov, cat şi altor persoane interesate de către secretarul comunei Bascov.

HOTĂRÂREA NR. 48 privind aprobarea virarii de credite între ar-

ticole în cadrul aceluiaşi capitol în trim. II al anului 2015

Consiliul Local al comunei Bascov, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa ordinara din data de 30.04.2015;

HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă virarea de credite între arti-

cole în cadrul aceluiaşi capitol bugetar în trim. II al anului 2015 conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul comunei Bascov şi compar-timentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bascov, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotă-râri.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicata: In-stitutiei Prefectului judeţului Argeş, Primarului comunei Bascov, compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primaru-lui comunei Bascov, cat şi altor persoane intere-sate de către secretarul comunei Bascov.

HOTĂRÂREA NR. 49 privind aprobarea trecerii din domeniul pu-

blic în domeniul privat al comunei Bascov al bunurilor mobile şi imobile din CT2 Bascov şi valorificarea acestora

Consiliul Local al comunei Bascov, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa ordinara din data de 30.04.2015;

HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă trecerea bunurilor mobile şi

imobile din CT2 Bascov, apartinând domeniului public al comunei Bascov în domeniul privat al comunei Bascov, precum şi valorificarea acesto-ra, având în vedere debransarea consumatorilor casnici apartinând centralei termice nr. 2 Bascov, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă modificarea HCL nr. 54/1999, prin care a fost aprobat inventarul domeniului public al comunei Bascov

Art. 3 Se aprobă propunerea de modificare a Anexei 13 – inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bascov, publicat în Monitorul Oficial nr. 609/Bis/2002, în sensul

diminuarii cu obiectivul mentionat la art.1.Art. 4. Primarul comunei Bascov şi compar-

timentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bascov, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotă-râri.

Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicata: In-stitutiei Prefectului judeţului Argeş, Primarului comunei Bascov, SC TERMOSERV EDIL BAS-COV SRL, compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bascov, cat şi altor persoane interesate de către secretarul comunei Bascov.

HOTĂRÂREA NR.50privind aprobarea modificării art.1 din

HCL nr. 128/30.09.2014 prin care a fost prelu-at în adminstrare drumul Armatei din comuna Bascov, sat.Bascov în sensul trecerii din pro-prietatea publica a statului în proprietatea pu-blica a comunei Bascov, judeţul Argeş

Consiliul Local al comunei Bascov, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa ordinara din data de 30.04.2015;

HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se modifica art.1 din HCL

NR.128/30.09.2014 care va avea urmatorul cu-prins” Se aprobă preluarea în adminstrare a dru-mului Armatei din comuna Bascov, sat.Bascov din proprietatea publica a statului în proprietatea publica a comunei Bascov, drum cu o lungime de 450 ml şi o latime de 10 ml în următoarele condiţii:

1. Amenajarea drumului de acces cu piatră de beton în lăţime actuală de 10ml, din fonduri pro-prii ale autorităţii publice locale, astfel încât să poată fi utilizat de către M.Ap.N cu tehnică de luptă /senilată de tonaj mare/ transport agabari-tic în convoi(minim 100 tone).

2. Introducerea drumului de acces în reţeaua de drumuri de interes local şi asigurarea condi-ţiilor de exploatare şi întreţinerea drumului în conformitate cu prevederile OG nr. 43/1997 pri-vind regimul drumurilor, republicată.

3. Constituirea unui drept de folosinţă con-tinuă asupra drumului de acces în favoarea Mi-nisterului Apărării Naţionale, fără niciun fel de obligaţii, plăţi sau despăgubiri;

4. Delimitarea în partea superioară a drumu-lui a celor două proprietăţi, pe distanţa de apro-ximativ 180 ml prin construirea unui gard meta-lic/ de plasă de către Primăria comunei Bascov, din fonduri proprii;

5. Neafectarea sub nicio formă, a activităţilor militare(trageri, conducere, exerciţii tactice cu trupe de tehnică, aplicaţii, transporturi pe roţi şi pe şenile, pe timp de zi sau de noapte, în toate anotimpurile), precum şi a terenurilor, construc-ţiilor sau instalaţiilor de orice fel din administra-rea Ministerului Apărării Naţionale;

6. Întocmirea unui protocol între autoritatea publică locală şi Ministerul Apărării Naţionale, prin unitatea militară care administrază poligo-nul Bascov, în care să fie puse de acord de către cele două părţi unele aspecte privind desfăşura-rea activităţilor de instrucţie şi trageri în cadrul poligonului, astfel încât să nu existe plângeri sau sesizări din partea cetăţenilor care locuiesc în zona poligonului;

Art. 2. Primarul comunei Bascov şi compar-timentele contabilitate şi urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bascov, vor aduce la îndeplinire prevederile pre-zentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicata: In-stitutiei Prefectului judeţului Argeş, Primarului

pag. 11BULETINUL BASCOVENILORcomunei Bascov, compartimentelor contabilitate şi urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bascov, cat şi altor persoa-ne interesate de către secretarul comunei Bascov.

HOTĂRÂREA NR.51privind aprobarea executării lucrării „Con-

struire scară metalică provizorie şi realizare gol de uşă” , beneficiarul lucrării Consumcoop Bascov Societate Cooperativa

Consiliul Local al comunei Bascov, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa ordinara din data de 30.04.2015;

HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă executarea lucrării „Con-

struire scară metalică provizorie şi realizare gol de uşă” la Complex Supercoop, etaj 2, dobândit cu Decizia nr. 344/25.09.1975 a Comitetului exe-cutiv al Consiliului popular al judeţului Argeş şi Extrasul de Carte Funciara, nr. 49N, beneficiarul lucrării Consumcoop Bascov Societate Coopera-tivă.

Art. 2. Autorizaţia de construire se va elibera în urma obtinerii tuturor avizelor impuse prin certificatul de urbanism şi a documentatiei de-puse.

Art. 3. Primarul comunei Bascov şi compar-timentul urbanism, amenajarea teritoriului şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bascov, vor aduce la înde-plinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicata: In-stitutiei Prefectului judeţului Argeş, primarului comunei Bascov, compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bascov, cat şi altor persoane interesate, de către secretarul comunei Bascov.

HOTĂRÂREA NR.52privind aprobarea Raportului final al evalu-

arii managementului Casei de Cultura din co-muna Bascov pentru anul 2014

Consiliul Local al comunei Bascov, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa ordinara din data de 30.04.2015;

HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă Raportul final al evaluarii

managementului Casei de Cultura din comuna Bascov, judeţul Argeş, pentru anul 2014.

Art. 2. Primarul comunei Bascov şi compar-timentul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bascov, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotă-râri.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicata: Institutiei Prefectului judeţului Argeş, Primaru-lui comunei Bascov, compartimentului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bascov, cat şi altor persoane interesate de către secretarul comunei Bascov.

HOTĂRÂREA NR.53privind aprobarea incheierii unui contract

de parteneriat între Casa de Cultura din Bas-cov şi Teatrul „Al.Davila” Pitesti

Consiliul Local al comunei Bascov, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa ordinara din data de 30.04.2015;

HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă incheierea unui contract de

parteneriat între Casa de Cultura Bascov şi Tea-trul „Al.Davila Pitesti, obiectul contractului con-

stând în realizarea spectacolului de teatru ‚Sol-datul la datorie”adaptare dupa”Fereastra deschisa „in perioada 2015-2016, astfel ca Teatrul Al.Da-vila, va prezenta gratuit un numar de 5 spectaco-le la Casa de Cultura Bascov.

Art. 2. Primarul comunei Bascov şi manage-rul Casei de Cultura din Bascov, vor aduce la în-deplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicata: In-stitutiei Prefectului judeţului Argeş, Primarului comunei Bascov, Managerului Casei de Cultura Bascov, cat şi altor persoane interesate de către secretarul comunei Bascov.

HOTĂRÂREA NR.54privind aprobarea decolmatarii unor canale

pluviale din comuna Bascov, judeţul ArgeşConsiliul Local al comunei Bascov, judeţul

Argeş, întrunit în şedinţa ordinara din data de 30.04.2015;

HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă decolmatarea unor canale

pluviale din comuna Bascov, judeţul Argeş în ur-matoarele zone dupa cum urmeaza: Paisesti(ca-re traverseaza drumul Armatei), Scheau(Ferma –calea ferata), DN 7 C Pitesti-Curtea de Argeş, Pleasa, Bascov(cimitir Bascov), Unitatea-Milita-ra, Stejeret-14 Septembrie, DN Bascov-Rm.Val-cea.

Art. 2. Primarul comunei Bascov şi compar-timentele contabilitate şi achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bascov, vor aduce la îndeplinire preve-derile prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicata: In-stitutiei Prefectului judeţului Argeş, Primarului comunei Bascov, compartimentelor contabilitate şi achizitii publice din cadrul aparatului de speci-alitate al primarului comunei Bascov, cat şi altor persoane interesate de către secretarul comunei Bascov.

HOTĂRÂREA NR.55privind aprobarea desfiintarii unor platfor-

me betonate pentru depozitare, containere - selectie gunoi din comuna Bascov

Consiliul Local al comunei Bascov, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa ordinara din data de 30.04.2015;

HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă desfiintarea unor platforme

betonate pentru depozitare, containere-selec-tie gunoi din urmatoarele zone str. Florea-pod, Uiasca, Gradinita cu Program Prelungit Bascov, Stejeret-Biserica, Valea-Ursului SC Renato-Rota-resti. Art. 2. Primarul şi viceprimarul comunei Bascov precum şi compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primaru-lui comunei Bascov, vor aduce la îndeplinire pre-vederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicata: In-stitutiei Prefectului judeţului Argeş,Primarului şi viceprimarului comunei Bascov, compartimen-tului contabilitate din cadrul aparatului de speci-alitate al primarului comunei Bascov, cat şi altor persoane interesate de către secretarul comunei Bascov.

HOTĂRÂREA NR.56 privind aprobarea incheierii unui contract

de colaborare (protocol) privind executia în parteneriat a unor lucrari de aparare impotri-va inundatiilor, ce se va incheia între Primaria

comunei Bascov şi Administratia Bazinala de Apa Argeş-Vedea

Consiliul Local al comunei Bascov, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa ordinara din data de 30.04.2015;

HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă incheierea unui contract de

colaborare(protocol) privind executia în parte-neriat a unor lucrari de aparare impotriva inun-datiilor, ce se va incheia între Primaria comu-nei Bascov şi Administratia Bazinala de Apa Argeş-Vedea, respectiv realizarea de lucrari de calibrare/decolmatare a albiei paraului Bascov în punctele critice, desfiintarea obstacolelor din albie, traversari-poduri, podete, conducte, des-carcari, treceri prin vad,etc, în urmatoarele con-ditii:

- Administratia Bazinala de Apa Argeş-Vedea va pune la dispozitie utilajele din dotare şi asis-tenta tehnica.

- Primaria Bascov va pune la dispozitie com-bustibilul necesar utilajelor pentru realizarea lu-crarilor de aparare impotriva inundatiilor.

Art. 2. Primarul comunei Bascov şi compar-timentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bascov, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotă-râri.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicata: In-stitutiei Prefectului judeţului Argeş, Primarului comunei Bascov, compartimentului contabilita-te din cadrul aparatului de specialitate al prima-rului comunei Bascov, cat şi altor persoane inte-resate de către secretarul comunei Bascov.

HOTĂRÂREA NR.57privind mandatarea reprezentantului legal

al comunei Bascov sa semneze acordul de par-teneriat în vederea imputernicirii Asociatiei Pro Euro Dezvoltare APED sa depuna cererea de finantare în cadrul sub-masurii 19.1. ”Spri-jin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locala” din PNDR 2014-2020 în vederea realizarii Strategiei de Dezvoltare lo-cala pentru Grupul de Acțiune Locală “ Dea-lurile Cotmenei ”

Consiliul Local al comunei Bascov, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa ordinara din data de 30.04.2015;

HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se mandatează de comun acord ca

Asociația Pro Euro Dezvoltare – APED să ne re-prezinte în calitate de solicitant pentru proiectul depus prin Sub – măsura 19.1, în vederea obți-nerii finanțării nerambursabile prin FEADR;

Art. 2. Ne asumăm să ne implicăm în realiza-rea tuturor activităților necesare elaborării Stra-tegiei de Dezvoltare Locală şi să participăm la depunerea Strategiei în vederea selecției;

Art. 3. Ne asumăm să participăm la constitui-rea unei forme asociative în condițiile Ordonan-ței 26/2000 în cazul în care vom fi selectați;

Art. 4. Comuna Bascov nu va adera la un alt parteneriat ce va implementa o SDL cu finanțare prin PNDR 2014-2020;

Art. 5. Se acordă mandat dlui Primar Gheor-ghe Stancu să reprezinte comuna în Asociație şi să semneze în numele şi pentru comuna Bascov, toate documentele necesare susținerii acțiunilor derulate în vederea elaborării şi depunerii dosa-rului de candidatură;

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi afişată pentru aducerea la cunoştința publică şi se va înainta Instituției Prefectului Județului Argeş în vederea exercitării controlului de legalitate.

pag. 12BULETINUL BASCOVENILOR

Ne apropiem cu paşi repezi de fi nalul Campionatului Judeţean de Fotbal. Avem motive de bucurie şi - de ce nu? - de mândrie, pentru că, aşa cum am promis la începutul returului de campionat, suntem pe locul întâi şi avem încredere că ne vom clasa acolo şi după cele două etape care mai sunt de disputat. Suntem fericiţi că am reuşit acest lucru în dauna unor echipe foarte bune ale campionatului, respec-tiv A.S.F.C. Argeş şi C.S. Mioveni, care au pus presiune permanentă pe echipa noastră prin jocul pres-tat şi prin permanenta apropiere de locul întâi. Acesta cred că a fost unul dintre motivele importante care ne-au ţinut „în priză” şi care au „ridicat permanent ştacheta”, astfel încât echipa noastră a avut o evoluţie din ce în ce mai bună şi nu a mai pierdut niciun meci în ulti-mele zece etape.

Putem spune că suntem la fi nalul unui campionat extrem de disputat, iar clasarea echipei noastre pe pri-mul loc este cu atât mai meritorie. Trebuie menţionat că şi echipa de ju-niori A a clubului nostru a terminat campionatul pe podium, cu un par-curs foarte bun pe durata întregului campionat. Este remarcabil efortul copiilor componenţi ai aceste echipe pregatite foarte bine de profesorul Augustin Eduard.

Pentru prima dată în istoria spor-tului bascovean, avem o echipă de fotbal campioană judeţeană şi par-ticipantă la barajul de promovare în Liga a III-a. Acest lucru ne obligă şi, de ce nu?, ne dă mari emoţii, în aşteptarea numelui adversarului în lupta pentru promovare (judeţul şi

numele echipei care ne va fi adversar se va decide la începutul lunii iunie).

Ca şi anul trecut, când echipa noastră avea un parcurs excelent în Cupa României, nici anul acesta nu vom avea vacanţă, pentru a putea pregăti foarte bine meciurile tur şi retur de baraj (20 şi 27 iunie 2015). Va fi greu, dar noi suntem optimişti şi sperăm că ajutorul suporterilor va fi determinant în lupta pentru pro-movare. Dorim ca acesta să fi e un nou început în următorul eşalon

fotbalistic. Vă vom ţine la curent cu numele adversarilor şi locul de disputare a meciurilor, în speranţa susţinerii în număr cât mai mare a echipei Unirea Bascov, atât acasă, cât şi în deplasare. Până atunci mai sunt două etape de disputat: acasă cu A.S. Miroşi pe 30 mai şi cu A.S. Cireşu pe 6 iunie. Vă aşteptăm să sărbătorim împreună câştigarea campionatului.

În tot acest timp, trebuie menţi-onat că grupele de copii ale clubului nostru se vor pregăti în continuare

sub îndrumarea antrenorilor la cele doua baze sportive, după un program stabilit în funcţie de programul şco-lar al fi ecarui sportiv. La începutul sezonului următor (august) vom în-scrie în camiponat şi celelalte grupe de juniori, în funcţie de categoriile de vârstă ale copiilor. De asemenea, vom iniţia demersuri în organizarea de jocuri amicale cu grupele de „pi-tici” ale clubului nostru, vom efectua selecţii în vederea legitimării sporti-vilor, iar la propunerea antrenorilor, cu acordul părinţilor vom efectua şi minicantonamente de pregătire şi educaţie sportivă cu grupele de copii ale clubului.

Avem motive de mândrie la fel de mari ca şi la fotbal şi cu secţia de kaiac-canoe a clubului ACS Unirea Bascov, care este singurul club din ţară de nivel comunal afi liat la Fede-raţia Română de Kaiac Canoe, secţie sportivă este condusă cu succes de George Ghiţulescu

Toate aceste rezultate au fost po-sibile cu sacrifi cii mari ale sportivilor şi antrenorilor angrenaţi în compe-tiţiile menţionate, cu seriozitate şi profesionalism din partea condu-cerii clubului şi, nu în ultimul rând, cu ajutorul administraţiei locale, al domnilor consilieri locali şi al dom-nului primar, care au înţeles şi au ini-ţiat susţinerea sportului la nivelul co-munei Bascov, şi cărora le mulţumim prin rezultate pozitive la competiţii. Le mulţumim, de asemenea, şi spon-sorilor Asociaţiei Club Sportiv Uni-rea Bascov, care au susţinut fi nanciar şi material activitatea clubului.

Daniel Pirciu, preşedinte CS Unirea Bascov

La fi nal de drum şi totuşi... la început!

Unirea Bascov – la un pas de promovare

Unirea Bascov - singurul club dintr-o comună la cea mai mare competiţie de canoeÎn perioada 5-9 mai, pe lacul de la Centrul Na-

ţional Sportiv Bascov au avut loc Campionatele Naţionale de Kaiac-Canoe. Printre sportivii veniţi de la cluburi galonate din ţară, cu palmaresuri şi bugete care fac invidios orice antrenor sau sportiv, s-au numărat şi patru copii din Bascov, care iniţial

nu au stârnit nicio emoţie adversarilor. Cu atât mai mult cu cât Unirea Bascov a fost singurul club par-ticipant la campionate care reprezenta o... comună. Micii canoişti bascoveni aveau să producă însă o surpriză de proporţii, prin Vlăduţ Telenche, meda-liat cu aur în proba de canoe simplu 3000 m şi cu argint la 1000 m, prin echipajul format din Mihai Nedelcu şi Liviu Aristănţoiu, de asemenea medali-aţi cu argint la canoe dublu 3000 m şi prin clasarea pe locul 5 în ierarhia naţională la două probe - 1000 şi 3000 m simplu - a sportivului Mihai Stanciu.

Antrenaţi de un fost vicecampion naţionalSuccesul celor patru sportivi bascoveni se da-

torează atât antrenamentelor susţinute, pe care le desfăşoară de aproape un an, cât şi celui care i-a făcut să iubească acest sport: antrenorul George Ghiţulescu. Și au avut de la cine învăţa, pentru că George Ghiţulescu a venit la clubul sportiv bas-covean având în spate o carieră impresionantă în competiţiile de kaiac-canoe şi chiar şi un titlu de vicecampion mondial. „Competiţia a fost una foarte puternică, pentru că au participat peste 300 de sportivi de la 37 de cluburi din întreaga ţară. Copiii s-au descurcat foarte bine şi sunt mulţumit de ce au realizat, rezultatele lor fi ind o performanţă remarcabilă pentru sportul basco-vean”, ne-a spus antrenorul George Ghiţulescu.

Aur şi argint pentru copiii din Bascov la Campionatele naţionale de kaiac-canoe

De câteva luni, cele două cluburi sportive care funcţionau în comuna Bascov au fuzionat, luând naştere Unirea Bascov, care are în componenţă, pe lângă echipa de fotbal, şi o secţie de kaiac-ca-noe. În vreme ce fotbaliştii sunt la un pas de cucerirea primului titlu în Liga a IV-a şi au şanse la promovare în eşalonul superior, canoiştii au reuşit să lase muţi de uimire atât arbitrii, cât şi rivalii de pe luciul de apă. Și asta pentru că, deşi cei patru canoişti bascoveni se afl au la prima participare la o competiţie de un asemenea nivel, au obţinut trei medalii: una de aur şi două de argint.

numele echipei care ne va fi adversar fotbalistic. Vă vom ţine la curent