01 09 decont deplasari

of 59 /59
Unitatea de invatamant PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind decontarea si evidenta contabila a deplasarilor Ediţia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: 2 Nr.de ex. : 10 Cod: P.O. 01. 09 Pagina 1 din 39 Exemplar nr.: 1 Nr._______/30.12.2011 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Elemente privind responsabil ii/ operatiunea Numele si prenumele Functia Data Semnatu ra 1 2 3 4 5 1. 1. Elaborat Contabil sef 30.12.2 011 1. 2. Verificat 30.12.2 011 1. 3 Aprobat 30.12.2 011 1

Upload: kiss-lti

Post on 08-Dec-2015

325 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

F

TRANSCRIPT

Page 1: 01 09 Decont Deplasari

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind decontarea si evidenta

contabila a deplasarilor

Ediţia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: 2Nr.de ex. : 10

Cod: P.O. 01. 09Pagina 1 din 39

Exemplar nr.: 1

Nr._______/30.12.2011

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

Elemente privind responsabilii/

operatiunea Numele siprenumele

Functia DataSemnatura

1 2 3 4 51.1. Elaborat Contabil sef 30.12.2011

1.2. Verificat 30.12.2011

1.3 Aprobat 30.12.2011

1

Page 2: 01 09 Decont Deplasari

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind decontarea si evidenta

contabila a deplasarilor

Ediţia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: 2Nr.de ex. : 10

Cod: P.O. 01. 09Pagina 2 din 39

Exemplar nr.: 1

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

Editia/ revizia in cadrul editiei

Componenta revizuita

Modalitatea reviziei

Data de la care se aplica

prevederile editiei sau

reviziei editiei1 2 3 4

2.1. Editia 1 x x2.2. Revizia 1 LEGISLATIE Inlocuirea

documentelor01.06.2011

2.3 Revizia 2 LEGISLATIE – RUTE DEPLASARI

Inlocuirea si completarea

documentelor

01.01.2012

2

Page 3: 01 09 Decont Deplasari

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind decontarea si evidenta

contabila a deplasarilor

Ediţia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: 2Nr.de ex. : 10

Cod: P.O. 01. 09Pagina 3 din 39

Exemplar nr.: 1

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale

Scopul difuzarii

Exemplar nr.

CompartimentFunctia

Nume si prenume

Data primirii

Semnatura

1 2 3 4 5 6 73.1. Aplicare 1 Profesori Inspector

scolar general adjunct

30.12.2011

3.2. Aplicare 2 Contabilitate Contabil sef 30.12.20113.3. Aplicare 3 Tehnic-

AdministrativExpert

investitii30.12.2011

3.4. Aplicare 4 Plan-Salarizare Sef Birou 30.12.20113.5. Aplicare 5 Personal/Resurse

umaneInspector 30.12.2011

3.6. Aplicare 6 Management/Retea Scolara

Inspector 30.12.2011

3.7. Aplicare 7 Juridic Jurist 30.12.20113.8. Aplicare 8 Audit Auditor 30.12.20113.9 Informare 9 Informatizare Informatician 30.12.20113.10 Evidenta 10 Contabilitate Contabil 30.12.20113.11 Arhivare 10 Contabilitate Contabil 30.12.20113.12 Arhivare 10 Contabilitate Contabil 30.12.20113.13 Alte

scopuri

3

Page 4: 01 09 Decont Deplasari

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind decontarea si evidenta

contabila a deplasarilor

Ediţia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: 2Nr.de ex. : 10

Cod: P.O. 01. 09Pagina 4 din 39

Exemplar nr.: 1

4. SCOP4.1. Prezenta procedura documentează activităţile privind decontarea si evidenta contabila a deplasărilor4.2. In procedura sunt cuprinse atat deplasările externe cat şi cele interne efectuate in interesul ___________

4

Page 5: 01 09 Decont Deplasari

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind decontarea si evidenta

contabila a deplasarilor

Ediţia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: 2Nr.de ex. : 10

Cod: P.O. 01. 09Pagina 5 din 39

Exemplar nr.: 1

5. DOMENIU5.1. Procedura se aplica de către Serviciul Contabilitate5.2. La Procedura participa toate Serviciile si Compartimentele interesate5.3. In procedura sunt incluse deplasarile tuturor persoanelor care au raporturi de munca cu ___________ precum si persoanele care nu au raporturi de munca, dar care se deplaseaza la solicitarea ___________ sau la olimpiade si concursuri nationale cu finantare MECTS conform calendarului aprobat. Procedura se aplica incepand cu data de 01 ianuarie 2012.

5

Page 6: 01 09 Decont Deplasari

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind decontarea si evidenta

contabila a deplasarilor

Ediţia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: 2Nr.de ex. : 10

Cod: P.O. 01. 09Pagina 6 din 39

Exemplar nr.: 1

6. DOCUMENTE DE REFERINŢA- L 82/1991 Legea contabilitatii actualizata si republicata;- OMFP 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia- OMFP 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale- Legea finantelor publice nr. 500/ 2002 - HG 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului roman trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar- HG 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în alta localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului cu modificarile si completarile ulterioare- OG 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv- OMFP 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv- OMFP 912/2004 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv aprobat prin OMF. 522/2003- Decret nr. 209/1976 pt. aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste

6

Page 7: 01 09 Decont Deplasari

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind decontarea si evidenta

contabila a deplasarilor

Ediţia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: 2Nr.de ex. : 10

Cod: P.O. 01. 09Pagina 7 din 39

Exemplar nr.: 1

7. DEFINIŢII SI PRESCURTĂRI

7.1. DEFINIŢII7.1.1. An bugetar - anul financiar pentru care se aprobă bugetul; anul bugetar este anul calendaristic care începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie;7.1.2. Angajament bugetar - orice act prin care o autoritate competentă, potrivit legii, afectează fonduri publice unei anumite destinaţii, în limita creditelor bugetare aprobate;7.1.3. Angajament legal - fază în procesul execuţiei bugetare reprezentând orice act juridic din care rezultă sau ar putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice;7.1.4. Articol bugetar - subdiviziune a clasificaţiei cheltuielilor bugetare, determinată în funcţie de caracterul economic al operaţiunilor în care acestea se concretizează şi care desemnează natura unei cheltuieli, indiferent de acţiunea la care se referă;7.1.5. Balanţa de verificare - procedeu contabil prin care, lunar, trimestrial, semestrial sau ori de cate ori este nevoie, se grupează si se sistematizează informaţiile in conturi, urmarindu-se respectarea dublei înregistrări (Lista tuturor conturilor soldate si nesoldate in Cartea mare, in care sunt prezentate, in funcţie de forma, informaţii privind soldurile, rulajele si sumele conturilor);7.1.6. Bilanţ - document contabil de sinteza care reflecta activul, pasivul si capitalul propriu al unei Organizaţii la incheierea exerciţiului financiar, precum si in celelalte situaţii prevăzute de lege;7.1.7. Balanţa - Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare, prin care se compara si se raportează indicatorii care urmează a fi corelaţi, echilibraţi, pe o anumita perioada;7.1.8. Buget - document prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile sau, după caz, numai cheltuielile, în funcţie de sistemul de finanţare a instituţiilor publice;7.1.9. Clasificaţie bugetară - gruparea veniturilor şi cheltuielilor bugetare într-o ordine obligatorie şi după criterii unitare;7.1.10. Cereri de tragere - document pe care debitorul il prezintă băncii creditoare si prin care se solicita virarea unor sume din creditul contractat;7.1.11. Control financiar preventiv - activitatea prin care se verifică legalitatea şi regularitatea operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, înainte de aprobarea acestora;7.1.12. Cont - procedeu contabil de urmărire permanenta si sistematica, intr-o forma speciala, in expresie valorica si uneori cantitativa, existenta si mişcarea mijloacelor si a surselor acestora, precum si procesele economice si rezultatele acestora;7.1.13. Creanţe - valori avansate temporar de o organizaţie terţilor (persoane fizice sau juridice) pentru care urmează sa primească un echivalent (o suma de bani sau un serviciu);7.1.14. Credit - partea dreapta a oricărui cont - relaţie băneasca apăruta in legătura cu acordarea de imprumuturi in bani unor persoane (fizice sau juridice ) sau in legătura cu amânarea plaţii pentru marfurile/serviciile prestate;7.1.15. Credit bugetar - sumă aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exerciţiului bugetar şi/sau din exerciţii anterioare pentru acţiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanţa şi efectua plăţi din buget pentru celelalte acţiuni;

7

Page 8: 01 09 Decont Deplasari

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind decontarea si evidenta

contabila a deplasarilor

Ediţia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: 2Nr.de ex. : 10

Cod: P.O. 01. 09Pagina 8 din 39

Exemplar nr.: 1

7.1.16. Deschidere de credite bugetare - aprobare comunicată Trezoreriei Statului de către Ordonantatorul principal de credite in limita căreia se pot efectua repartizări de credite bugetare si plaţi de casa din bugetele locale;7.1.17. Evidenta contabila = înregistrare sistematica a informaţiilor privind situaţia patrimoniala si a rezultatelor obţinute de către un agent economico-social, atat pentru necesităţile acestuia cat si pentru relaţiile cu asociaţii sau acţionarii, clienţii, furnizorii, băncile, organele fiscale si alte persoane juridice sau fizice ;7.1.18. Execuţie bugetară - activitatea de încasare a veniturilor bugetare şi de efectuare a plăţii cheltuielilor aprobate prin buget;7.1.19. Exerciţiu bugetar - perioada egală cu anul bugetar pentru care se elaborează, se aprobă, se execută şi se raportează bugetul;7.1.20. Extras de cont - document ce atesta tranzacţiile cu disponibilităţi;7.1.21. Fise de cont - document contabil unde se înregistrează in ordine cronologica toate operaţiile economice dupa documentele de evidenta si dupa articole contabile;7.1.22. Furnizor - datorie a organizaţiei echivalenta valorii bunurilor, lucrărilor si serviciilor primite de la terţi;7.1.23. Jurnal - un registru contabil unde se înregistrează toate operaţiunile - mişcările patrimoniului (economico-financiare) sistematic si in ordine cronologica;7.1.24. Lege bugetară anuală - lege care prevede şi autorizează pentru fiecare an bugetar veniturile şi cheltuielile bugetare, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar;7.1.25. Lege de rectificare - lege care modifică în cursul exerciţiului bugetar legea bugetară anuală;7.1.26. Lichidarea cheltuielilor - fază în procesul execuţiei bugetare în care se verifică existenţa angajamentelor, se determină sau se verifică realitatea sumei datorate, se verifică condiţiile de exigibilitate ale angajamentului, pe baza documentelor justificative care să ateste operaţiunile respective;7.1.27. Nota contabila - document justificativ de înregistrare in contabilitatea sintetica si analitica, de regula pentru operaţiunile care nu au la baza documente justificative (stornari, virări, etc);7.1.28. Obligaţie de plata - raport juridic în virtutea căruia debitorul este ţinut faţă de creditor la a da o anume suma sub sancţiunea constrângerii;7.1.29. Ordonanţarea cheltuielilor - fază în procesul execuţiei bugetare în care se confirmă că livrările de bunuri şi de servicii au fost efectuate sau alte creanţe au fost verificate şi că plata poate fi realizată;7.1.30. Plata cheltuielilor - fază în procesul execuţiei bugetare reprezentând actul final prin care instituţia publică achită obligaţiile sale faţă de terţi;7.1.31. Plata - faza din procesul execuţiei bugetare reprezentând actul final prin care instituţia publică achită obligaţiile sale faţă de terţii creditori (este eliberată de obligaţiile sale faţă de terţii creditori);7.1.32. Registru Jurnal - documentul contabil in care se efectuează înregistrarea cronologica a tuturor tranzacţiilor, evenimentelor si a operaţiilor, prezentând sumele conturilor implicate debitoare sau creditoare si alte informaţii legate de acestea7.1.33. Scadentar - document de eşalonare a cheltuielilor ce se efectuează in perioada curenta si privesc perioadele viitoare si care urmează a se repartiza lunar asupra cheltuielilor;

8

Page 9: 01 09 Decont Deplasari

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind decontarea si evidenta

contabila a deplasarilor

Ediţia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: 2Nr.de ex. : 10

Cod: P.O. 01. 09Pagina 9 din 39

Exemplar nr.: 1

7.2. PRESCURTĂRI

7.2.1. ___________ – ___________ ___________ 7.2.2. L - Lege7.2.3. OMFP - Ordin al Ministrului Finanţelor Publice7.2.4. DGFP - Direcţia Generala a Finanţelor Publice7.2.5. OP - Ordin de plata7.2.6. MECTS – Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului7.2.7. ___________ – ___________ ___________

9

Page 10: 01 09 Decont Deplasari

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind decontarea si evidenta

contabila a deplasarilor

Ediţia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: 2Nr.de ex. : 10

Cod: P.O. 01. 09Pagina 10 din 39

Exemplar nr.: 1

8. DESCRIEREA PROCEDURII

8.1. Atat angajaţii ___________ cat si profesorii metodisti si alte persoane, efectuează deplasări, in tara sau străinătate, in interesul si pe cheltuiala totala sau parţiala a ___________ . Deplasările sunt efectuate ca urmare a apariţiei necesitaţii rezolvării unor probleme ale ___________ , in scopul perfecţionării, instruirii, schimbului de experienţa având in vedere creşterea gradului de profesionalizare a angajaţilor, profesorilor metodisti si a profesorilor si elevilor care participa la olimpiade si concursuri nationale finantate partial sau integral de MECTS. Deplasările au loc atat la iniţiativa ___________ sau MECTS cat si ca urmare a unor invitaţii din partea unor parteneri, asociaţi, colaboratori din tara sau străinătate care pot suporta parţial sau in totalitate cheltuielile de necesare in cursul deplasării in speta. Pentru toate deplasările in care ___________ suporta total sau parţial cheltuieli, este nevoie de o evidenta contabila a acestora.

Evidenta contabila are in vedere:• Eliberarea in avans a plaţilor, in lei sau valuta, doar pe baza de Referat si/sau Facturi proforma, cu încadrarea cheltuielilor in baremurile normate;• Decontarea cheltuielilor doar pe baza de documente justificative, in termenul stabilit, verificate si confirmate privind legalitatea si realitatea;• Efectuarea plaţilor pentru cheltuielile de deplasare cu respectarea baremurile stabilite conform legilor in vigoare, a incadrarii in limitele bugetare stabilite si a procedurilor de angajare si plata a cheltuielilor

Responsabil de proces: Sef Serviciu Contabilitate.

8.2. Date de intrare ale procesului:• Invitaţii de participare la diferite manifestări, cursuri, schimburi de experienţa venite de la M.E.C.T.S., parteneri, asociaţi, colaboratori, calendarul olimpiadelor si concursurilor nationale si internationale cu finantare M.E.C.T.S. aprobat anual de catre M.E.C.T.S.;• Solicitările de efectuare a anumitor deplasări, interne sau externe, in interesul rezolvării unor probleme decurgând din activitatea ___________ ___________ ; • Bugetul aprobat al ___________ ___________ • Facturi proforma de la furnizori

8.3. Date de ieşire ale procesului: • Referate; • Dispoziţii de plata/incasare; • Decont de cheltuieli (lei) • Declaraţie pe propria răspundere • Decont de cheltuieli (valuta) • Facturi de la furnizori • Extrase de cont • Contract OP• Ordine de schimb valutar

10

Page 11: 01 09 Decont Deplasari

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind decontarea si evidenta

contabila a deplasarilor

Ediţia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: 2Nr.de ex. : 10

Cod: P.O. 01. 09Pagina 11 din 39

Exemplar nr.: 1

• Note contabile• Fise de cont pe conturile specifice • Balanţe de verificări • Jurnale• Registru Jurnal • Execuţie Bugetara• Diverse situaţii contabile de Balanţa, Bilanţ, Plaţi, Creanţe, etc. cerute de cei interesaţi

8.4. Procesul de evidenta contabila a deplasărilor externe şi interne ale angajaţilor ___________ , a profesorilor metodisti, a profesorilor si elevilor precum si a altor persoane externe se desfăşoară conform celor descrise mai jos.

8.4.1. Analiza elementelor de intrare:Inspectorul scolar general (adjunct) al ___________ analizează planificarile pentru

inspectii, solicitările de efectuare a anumitor deplasări, interne sau externe, in interesul rezolvării unor probleme decurgând din activitatea ___________ , adresele MECTS pentru perfectionari, olimpiade si concursuri nationale, etc.

Deplasările externe, se fac in cadrul proiectelor cu finantare externa nerambursabila (Comenius, Socrate, Leonardo etc) pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar reprezentind:• intalniri de proiect;• documentare, schimb de experienţa;• cursuri şi stagii de practica şi specializare sau perfecţionare;

In funcţie de natura evenimentului, sfera de interes a acestuia ca si de modalitatea de suportare a cheltuielilor, inspectorul scolar general al ___________ aproba efectuarea deplasării, traseul, obiectivele, durata acesteia, precum si participarea celor nominalizaţi (in cazul invitaţiilor sau solicitărilor interne nominale) sau nominalizează participanţii care sa reprezinte ___________ precum şi durata de deplasare în raport strict cu necesităţile concrete de realizare a misiunii sau sarcinii in cauza.Responsabilitate: Inspectorul scolar general al ___________

8.4.2. Calculul referatuluiFiecare persoana intocmeste un Referat al deplasării interne sau externe preconizat pe

baza baremurilor prevăzute de legislaţie, a adreselor MECTS sau normele interne ale ___________ in vigoare

Pe langa diurna, alte cheltuieli care pot fi luate in calcul pentru o deplasare externa sunt:• o suma zilnica în valuta, denumita în continuare plafon de cazare, în limita căreia personalul trebuie sa-şi acopere cheltuielile de cazare• costul transportului în trafic internaţional, cel între localităţile din ţara în care personalul îşi desfăşoară activitatea, precum şi pe distanta dus-întors dintre aeroport sau gara şi locul de cazare;• comisioanele şi taxele bancare, cheltuielile pentru obţinerea vizelor de intrare în ţările respective, de rezervare a locurilor în mijloacele de transport, taxele de aeroport, comisioanele de rezervare a camerelor de hotel şi altele asemenea;

In cazul deplasărilor interne, pe langa diurna, de regula sunt prinse cheltuieli de cazare si transport.

11

Page 12: 01 09 Decont Deplasari

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind decontarea si evidenta

contabila a deplasarilor

Ediţia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: 2Nr.de ex. : 10

Cod: P.O. 01. 09Pagina 12 din 39

Exemplar nr.: 1

Referatul trebuie semnat de persoana care solicita deplasarea si aprobat de inspectorul scolar general ___________ ___________ si contabilul sef.

Responsabilitate: solicitant/semnare;Inspector scolar general /aprobare

8.4.3. Declanşarea operaţiunilor bancarePe baza Referatul participanţii la deplasarea in cauza pot incasa in avans, in totalitate sau

parţial, sumele cuvenite pentru transport si cazare ce se preconizează a fi achitate cu numerar. In anumite situaţii pot fi făcute plaţi in avans si prin virament, atat in lei cat si in valuta, pentru achitarea anticipata a unor servicii cum ar fi transportul sau cazarea.

Pentru plata avansului prin virament bancar este necesara Propunerea si Angajamentul de plata plus Ordonantarea de plata semnate de contabil sef si aprobate de inspectorul scolar general ___________ .

In situaţia in care exista obiecţii in faza de semnare sau aprobare, se reia procedura, tinandu-se cont de obiecţiile formulate.

Responsabilitate: contabil sef /semnare;Inspector scolar general ___________ /aprobare

8.4.4. Verificare contabilaDocumentele privind efectuarea de operaţiuni bancare aprobate mai sus, ajunse la Seviciul Contabilitate, se verifica astfel:- se verifica Bugetul in vigoare al ___________ pentru a vedea daca exista poziţia bugetara corespunzătoare si aprobarea MECT;- se verifica Facturile proforma de la furnizori privind serviciile efectuate, a termenelor scadente de plata si a necesitaţii/legalităţii plaţii in speţa- se verifica Referatul privind legalitatea si încadrarea in baremurile normate in vigoare.In cazul in care se constata nereguli in documentaţiile verificate se declanşează acţiunile de corectare a neregulilor, funcţie de natura lor.Responsabilitate: Serviciul Contabilitate

8.4.5. Intocmirea OP (ordin de plata)Daca documentaţiile sunt in regula se completează ordinul de plata dupa cum urmează:- daca este o deplasare in tara cu Obligaţii de plata a avansului in lei, se intocmeste OP către solicitant pentru transferul sumelor necesare in contul solicitantului;- daca este deplasare externa cu Obligaţii de plata a avansului in valuta, se intocmeste OP către Trezorerie pentru transferul sumelor necesare la o Banca de schimb valutar pe adresa căreia se emite un Ordin de schimb valutar, schimb făcut prin licitaţie de Banca in cauza in numele ___________ si apoi a inca unui OP către Banca intermediara pentru schimb valutar, pentru transferul sumelor corespunzătoare in valuta in Casieria ___________ ;- daca este necesara plata in valuta, in avans, prin virament, pentru anumite servicii (bilete avion etc), se intocmeste OP către Trezorerie pentru transferul sumelor necesare la o Banca de schimb valutar pe adresa căreia se emite un Ordin de schimb valutar (OSV), schimb făcut prin licitaţie de Banca in cauza, in numele ___________ si apoi a inca unui OP către Banca intermediara

12

Page 13: 01 09 Decont Deplasari

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind decontarea si evidenta

contabila a deplasarilor

Ediţia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: 2Nr.de ex. : 10

Cod: P.O. 01. 09Pagina 13 din 39

Exemplar nr.: 1

pentru schimb valutar, pentru transferul sumelor corespunzătoare in valuta intr-un cont pe numele furnizorului, la o Banca agreata explicit de acesta din urmaResponsabilitate: Serviciul Contabilitate/intocmire, transmitere OP, OSV;Contabil sef /semnare OP, OSV

8.4.6. Incasare avansPe baza cecului emis, sumele in cauza sunt preluate de către Casieria ___________ , din

Trezorerie pentru lei, respectiv din Banca intermediara pentru schimb valutar, pentru valuta.Titularii avansurilor in cauza ridica banii cuveniţi pentru avans de la casierie pe baza de

Dispoziţie de plata/incasare întocmita de Serviciul Contabilitate si semnata de contabil sef .

Responsabilitate: Serviciul Contabilitate/intocmire Dispoziţii de plata/incasare;Contabil sef /semnare Dispoziţii de plata/incasare

___________ poate acorda avans de deplasare prin casierie sau prin virament bancar solicitantilor pentru cheltuieli de deplasare in limita sumelor cuvenite pentru plata transportului si a cazarii pe timpul deplasarii cu obligatia de a se justifica avansul in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la sosirea din deplasare, exclusiv ziua sosirii. Avansul poate fi acordat cu cel mult 2 zile lucratoare inainte de plecare sau inceperea actiunilor, cu exceptia sumelor solicitate pentru procurarea biletelor de calatorie cu mijloace de transport cu locuri rezervate, care se pot elibera cu cel mult 10 zile inainte de data plecarii.

Este interzisa acordarea unui nou avans persoanelor care nu au justificat integral avansul primit anterior, cu urmatoarele exceptii: in cazul in care in aceeasi perioada au loc mai multe actiuni, cand avansurile au fost acordate pentru procurarea biletelor de calatorie cu mijloace de transport cu locuri rezervate, sau a cazurilor prevazute prin normele elaborate de organele centrale competente.

De asemenea, este interzis transmiterea avansului de la titular la o alta persoana.Nu se acorda avans pentru diurna, diruna se va vira pe card dupa intoarcea din deplasare,

in functie de sumele disponibile in contul ___________ si numai daca masa nu a fost asigurata gratuit de catre organizatori.

Sumele necheltuite din avansurile acordate se depun la casierie in cel mult 3 zile lucratoare de la sosirea din deplasare.

Titularul de avans este obligat ca, in termenele stabilite pentru justificarea avansului, sa intocmeasca si sa depuna, la compatimentul contabilitate al ___________ decontul de cheltuieli in care inscrie toate documentele justificative si le anexeaza la acesta.

Compartinemntul contabilitate are obligatia sa mentioneze pe decont data primirii, care se considera data justificarii avansului.

La primirea decontului de cheltuieli, compartimentul contabilitate verifica legalitatea documentelor justificative anexate la decont, concordanta lor cu natura si destinatia cheltuielilor pentru care s-a acordat avansul si respectarea termenului de justificare.

In cazul in care titularii de avansuri intocmesc si prezinta deconturi incomplete sau anexeaza la acestea documente nevalabile, avansurile se considera justificate numai cu valoarea documentelor valabile.

13

Page 14: 01 09 Decont Deplasari

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind decontarea si evidenta

contabila a deplasarilor

Ediţia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: 2Nr.de ex. : 10

Cod: P.O. 01. 09Pagina 14 din 39

Exemplar nr.: 1

In cazul in care valoarea decontului de cheltuieli depaseste avansul primit, decontul verificat de compartimentul financiar-contabil se preda la casierie pentru a efectua plata diferentei, dupa care titularul de avans semneaza de primirea sumei.

Titularii de avand care nu depun in termen decontarile pentru justificarea avansurilor, impreuna cu documentele justificative, sau nu restituie in termen sumele ramse necheltuite, vot plati o penalizare de 0,5% asupra avansului primit pentru fiecare zi de intarziere.

Penalizarea de 0,5% pe zi de intarziere se calculeaza si asupra sumelor primite drept avans, in cazul in care acestea nu au fost restituite cel mai tarziu a doua zi de la data cand titularul de avans a fost instiintat ca deplasarea a fost revocata sau amanata.

Suma perceputa ca penalizare de intarziere nu va putea depasi debitul datorat.

Pe baza cecului emis, sumele in cauza sunt preluate de către Casieria ___________ , din Trezorerie pentru lei, respectiv din Banca intermediara pentru schimb valutar, pentru valuta.Titularii avansurilor in cauza ridica banii cuveniţi pentru avans de la casierie pe baza de Dispoziţie de plata/incasare întocmita de Serviciul Contabilitate si semnata de contabil sef .

Responsabilitate: Serviciul Contabilitate/intocmire Dispoziţii de plata/incasare;Contabil sef /semnare Dispoziţii de plata/incasare

8.4.7. Decontarea cheltuielilor de deplasareLa intoarcere se face decontarea cheltuielilor de deplasare de către fiecare dintre

persoanele care au efectuat deplasarea in termenul stabilit comform normativelor legale sau interne ale ___________ . Decontarea se face pe formulare tipizate la nivel naţional speciale in funcţie de caracterul deplasării, interna sau externa.

Toate deconturile se fac pe baza documentelor justificative care trebuie sa fie conforme cu scopul, locul si perioada deplasării fiind necesar sa se incadreze in baremurile legale sau stabilite intern in vigoare. Pentru diurna, pe baza baremurilor in vigoare, se calculează numărul de zile in funcţie de orele de plecare si sosire ale mijloacelor de transport (tren, avion) si se vireaza pe card. In cazul deplasării cu autoturismul, calculul numărului de zile se face pe baza referatului de pe verso ordinului de deplasare privind plecarea respectiv sosirea din deplasare.

In cazul deplasărilor externe se tine cont si de data si ora trecerii frontierei de stat la părăsirea respectiv reîntoarcerea in tara. Depăşirea acestor baremuri nu este posibila. In situaţia in care decontul in cauza nu a fost făcut in termenul de decontare stabilit se aplica penalităţi pentru intarziere. Penalităţile se calculează conform normelor – Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste (coeficent de penalitate 0,5%/zi de depăşire din sumele încasate in avans si nejustificate in termen).

Decontul este certificat pentru legalitate si realitate de către solicitant si verificat de către Serviciul Contabilitate si se aproba de către contabilul sef. In urma decontului titularul acestuia restituie sumele necuvenite sau încasează sumele care au depăşit avansul de la Casieria ___________ .

In cazul depăşirii sumelor repartizate pentru deplasare in cauza, pe baza aprobării inspectorului scolar general se achita diferenta.

Personalul delegat in localitati situate la distante mai mari de 5 km de localitatea in care isi are locul permanent de munca, are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport dus-intors,

14

Page 15: 01 09 Decont Deplasari

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind decontarea si evidenta

contabila a deplasarilor

Ediţia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: 2Nr.de ex. : 10

Cod: P.O. 01. 09Pagina 15 din 39

Exemplar nr.: 1

dupa cum urmeaza:   a) cu avionul, pe orice distanta, clasa economica;   b) cu orice fel de tren, dupa tariful clasei a II-a, pe distante de pana la 300 km, si dupa tariful clasei I, pe distante mai mari de 300 km;   c) cu navele de calatori, dupa tariful clasei I;   d) cu mijloace de transport auto si transport in comun, dupa tarifele stabilite pentru aceste mijloace;   e) cu mijloace de transport auto ale unitatilor, daca acestea au asemenea posibilitati, cu incadrarea in consumurile lunare de combustibil, stabilite potrivit legii;   f) cu autoturismul proprietate personala.

Decontarea cheltuielilor pentru utilizarea vagonului de dormit este permisa numai in cazul calatoriilor efectuate pe timp de noapte, pe distante de peste 300 km si cu aprobarea prealabila a conducatorului unitatii.

Deplasarea cu autoturismul proprietate personala se poate face numai cu aprobarea prealabila a ordonatorului de credite, atat pentru posesorul autoturismului, cat si pentru persoanele din cadrul aceleiasi autoritati sau institutii publice care se deplaseaza impreuna cu acesta. In acest caz, posesorul autoturismului va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcursi pe distanta cea mai scurta.

Costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteza, precum si comisioanele percepute de agentiile de voiaj intra in cheltuielile de transport care se deconteaza.

Se deconteaza drept cheltuieli de transport si:   a) cheltuielile pentru transportul efectuat cu mijloacele de transport in comun la si de la aeroport, gara, autogara sau port, in cazul in care acestea sunt situate in alta localitate; b) cheltuielile efectuate cu mijloacele de transport in comun, pe distanta dintre locul de cazare si locul delegarii sau detasarii.  Cheltuielile de transport se deconteaza pe baza de documente justificative.

Nu se admit la decontare:   a) taxele percepute suplimentar pentru bagajele personale;   b) cheltuielile de transport pentru inapoiere, in cazul in care persoana, dupa terminarea delegarii sau detasarii, a ramas sa-si efectueze concediul de odihna sau datorita altor cauze de ordin personal;   c) cheltuielile de transport, in cazul in care salariatul intrerupe timpul aferent delegarii sau detasarii din cauza unor interese personale. d) cheltuieli de transport efectuate cu taxiul.

Persoana aflata in delegare sau detasare intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 5 km de localitatea in care isi are locul permanent de munca primeste o indemnizatie zilnica de delegare sau de detasare de 13 lei.

In situatia in care organizatorul asigura integral masa participantilor, acestia nu

15

Page 16: 01 09 Decont Deplasari

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind decontarea si evidenta

contabila a deplasarilor

Ediţia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: 2Nr.de ex. : 10

Cod: P.O. 01. 09Pagina 16 din 39

Exemplar nr.: 1

beneficiaza de indemnizatia zilnica de delegareNumarul zilelor calendaristice in care persoana se afla in delegare sau detasare se

socoteste de la data si ora plecarii pana la data si ora inapoierii mijlocului de transport din si in localitatea unde isi are locul permanent de munca, considerandu-se fiecare 24 de ore cate o zi de delegare sau detasare.

Pentru delegarea cu o durata de o singura zi, precum si pentru ultima zi, in cazul delegarii de mai multe zile, indemnizatia se acorda numai daca durata delegarii este de cel putin 12 ore.

Persoana trimisa in delegare pentru mai multe zile intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea in care isi are locul permanent de munca are dreptul la decontarea cheltuielilor de cazare efectuate, pe baza documentelor justificative, in cazul cazarii in structurile de primire turistice, pentru o camera cu pat individual sau, in cazul in care unitatea nu dispune de o astfel de camera, pentru o camera cu doua paturi, a caror clasificare este de maximum 3 stele sau flori. In cazul actiunilor inteprinse de M.E.C.T.S., cazarea se deconteaza pe baza documentelor justificative cu incadrarea in suma specificata in adresa M.E.C.T.S.

Responsabilitate: solicitantServiciul Contabilitate: verificare Inspector scolar general ___________ /aprobare

8.4.7.1. DECONTUL IN CAZUL DEPLASARII PENTRU INSPECTIILE DE GRAD

Ordinul de deplasare va fi insotit obligatoriu conform Ordinului 1860/2006 de :- bon de benzina stampilat in cazul deplasarii cu masina care trebuie sa fie cu maxim 3 zile

inaintea deplasarii sau din ziua deplasarii si sa aiba valoarea decontului sau sau mare; - bilet de tren/microbuz/autobuz;

- numar de inregistrare al ordinului de deplasare de la ___________ ___________

- semnatura inspectorului scolar general si stampila ___________ ___________ ;- semnatura inspectorului scolar general si stampila ___________ ___________

(obligatoriu) pentru aprobarea deplasarii cu auto proprietate personala sau la cuseta;- stampila si semnatura unitatii de invatamant apartinatoare - in partea stanga- stampila+semnatura unitatii de invatamant unde a fost in deplasare - in partea dreapta.

Mod de completare:- ordinul de deplasare va fi completat pe fata cu:

o datele de identificare ale persoanei care se deplaseaza (numele si prenumele, functia, serie si numar CI si scoala de provenienta);

o motivul deplasarii;o unitatea de invatamant unde se deplaseaza;o data si ora sosirii si plecarii in si din localitatea de destinatie;o stampila+semnatura unitatii de invatamant de provenienta;o stampila+semnatura ISJ;o stampila+semnatura unitatii de invatamant unde a efectuat deplasarea;

16

Page 17: 01 09 Decont Deplasari

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind decontarea si evidenta

contabila a deplasarilor

Ediţia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: 2Nr.de ex. : 10

Cod: P.O. 01. 09Pagina 17 din 39

Exemplar nr.: 1

o stampila+semnatura ISJ;

- ordinul de deplasare va fi completat pe verso cu:o data si ora plecarii si sosirii din si in localitatea de provenienta (institutia unde

este angajat);o se va completa obligatoriu referatul - o scurta descriere a deplasarii (unitatea de

invatamant unde s-a efectuat deplasarea, numarul masinii cu care s-a efectuat deplasarea, motivul deplasarii) conform model.

o nu se deconteaza deplasarea cu taxiul.

In cazul in care se deplaseaza mai multe persoane la aceeasi institutie, decontarea se va efectua la capacitatea maxima de locuri a autoturismului cu care se va face deplasarea, adica 4 sau 5 persoane.

Decontarea in cazul deplasarii cu auto proprietate personala se face pe baza kilometrajului listat de pe site-ul http://www.viamichelin.com/. Nu se deconteaza km efectuati in cadrul localitatii. Decontarea carburantului folosit se face exclusiv pe baza documentului justificativ – bon fiscal de carburant semnat si stampilat. Pentru a putea fi decontat, bonul de carburant trebuie sa aiba cel putin numarul de litri de carburant care reies din calcul. Decontarea se va face la pretul de pe bonul de carburant. Se va alimenta cu benzina premium de 95 sau motorina euro diesel. Pe bonul de carburant se va scrie pe fata sau pe verso, in functie de furnizor, numele si prenumele delegatului precum si numarul de inmatriculare al autoturismului.

Ordinul de deplasare, pentru a fi decontat, trebuie sa fie insotit de delegatia ___________ pentru inspectia de grad si copie dupa adeverinta de la scoala unde s-a efectuat inspectia.

In cazul deplasarii cu trenul sau alt mijloc de transport in comun, pe verso se vor enumera biletele, data si valoarea (conform anexa)

Ordinul de deplasare va fi depus in termen de 5 zile de la inspectie la I.S.J ___________ – serviciul contabilitate, verificat de catre serviciul contabilitate (calculat de contabil si verificat de contabilul sef) aprobat de catre inspectorul scolar general si achitat in numerar in perioada 1-31 a lunii sau prin prin virament bancar in perioada 24-31 a lunii in masura in care in luna respectiva exista fonduri pentru aceasta destinatie sau numerar in casierie. In cazul in care nu exista fonduri, serviciul contabilitate va centraliza deconturile si va face solicitare de fonduri la MECTS pentru luna urmatoare.

Pentru decontarea ordinului de deplasare sunt necesare urmatoarele documente:

- delegatie ISJ pentru efectuarea inspectiei.

- copie adeverinta de la unitatea de invatamant unde s-a efectuat inspectia

- ordinul de deplasare

17

Page 18: 01 09 Decont Deplasari

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind decontarea si evidenta

contabila a deplasarilor

Ediţia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: 2Nr.de ex. : 10

Cod: P.O. 01. 09Pagina 18 din 39

Exemplar nr.: 1

- documentele justificative (bon de carburant, bilet tren/microbuz/autobuz)

8.4.7.2. DECONTUL IN CAZUL DEPLASARII PENTRU CONCURSURILE SI OLIMPIADELE NATIONALE

Ordinele de deplasare sunt insotite obligatoriu conform Ordinului 1860/2006 de :

- bon de benzina stampilat in cazul deplasarii cu masina;

- bilet de tren/microbuz/autobuz;

- numar de inregistrare al ordinului de deplasare de la ___________ ;

- semnatura inspector scolar general si stampila ___________ ___________

- semnatura inspector scolar general si stampila ___________ ___________ (obligatoriu) pentru aprobarea deplasarii cu auto proprietate personala nsau la cuseta;

- ordinul de deplasare va fi completat pe fata cu datele de identificare ale persoanei care se deplaseaza (numele si prenumele, functia, serie si numar CI si scoala de provenienta), unitatea de invatamant unde se deplaseaza, motivul deplasarii, data si ora sosirii si plecarii din localitatea de destinatie;

- ordinul de deplasare va fi completat pe verso cu data si ora sosirii si plecarii din localitate ( ___________ sau alta localitate) si o scurta descriere a deplasarii (unitatea de invatamant/judetul unde s-a efectuat deplasarea, motivul, numarul masinii cu care s-a efectuat deplasarea, nr si valoarea biletelor de tren, autobuz);

- in cazul in care se deplaseaza mai multe persoane la aceeasi destinatie/unitate de invatamant/hotel/etc., decontarea se va face la capacitatea maxima de locuri a autoturismului cu care se va face deplasarea, adica 4 sau 5 persoane, nu se va deconta deplasarea la fiecare persoana in parte;

- factura de cazare trebuie sa aiba TVA 9% si sa fie semnata si stampilata de emitent la fel si bonul fiscal/chitanta si semnata de primire (in cazul profesorilor care sunt membrii in comisia centrala);

- nu se deconteaza deplasarea cu taxiul;

- nu se deconteaza cv masei, se deconteaza numai diurna 13 lei/zi daca sunt 24 de ore/zi cu exceptia primei si ultimei zi de deplasare daca sunt cel putin 12 ore/zi (in cazul profesorilor care sunt membrii in comisia centrala);

- nu se deconteaza deplasarea cu autoturismul proprietate personala in cadrul aceleasi localitati (Ex. ___________ - ___________ ) sau daca localitatea este considerata cartier a ___________ ului conform HCL;

18

Page 19: 01 09 Decont Deplasari

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind decontarea si evidenta

contabila a deplasarilor

Ediţia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: 2Nr.de ex. : 10

Cod: P.O. 01. 09Pagina 19 din 39

Exemplar nr.: 1

- nu se deconteaza deplasarea cu autoturismul proprietate personala in cadrul aceleasi localitati (Ex. Iasi - Iasi), se deconteaza doar pe mijloacele de transport in comun pe baza documentelor justificative (bilete autobuz);

- NU se vor deconta ordinele de deplasare care nu sunt emise, semnate si stampilate de ___________ ___________

Decontarea in cazul deplasarii cu auto proprietate personala se face pe baza kilometrajului listat de pe site-ul http://www.viamichelin.com/. Nu se deconteaza km efectuati in cadrul localitatii. Decontarea carburantului folosit se face exclusiv pe baza documentului justificativ – bon fiscal de carburant semnat si stampilat. Pentru a putea fi decontat, bonul de carburant trebuie sa aiba cel putin numarul de litri de carburant care reies din calcul. Decontarea se va face la pretul de pe bonul de carburant. Se va alimenta cu benzina premium de 95 sau motorina euro diesel. Pe bonul de carburant se va scrie pe fata sau pe verso, in functie de furnizor, numele si prenumele delegatului precum si numarul de inmatriculare al autoturismului.

Ordinul de deplasare va fi verificat de catre serviciul contabilitate si achitat de catre casier numai daca sunt indeplinite toate conditiile de mai sus.

In cazul in care trebuie avans de deplasare, se prezinta referatul semnat de inspectorul scolar general si contabilul sef al ___________ insotit de adresa M.E.C.T.S., tabel cu elevii care participa la olimpiada/concurs semnat de catre inspectorul scolar general, cu 10 zile inainte de ridicarea avansului, la Serviciul Contabilitate al ___________ ___________ sau cel mai tarziu in ziua in care se primeste adresa M.E.C.T.S. pentru deplasare. In caz contrar exista riscul de a nu avea numerar in casierie pentru plata avansului de deplasare.

La ridicarea avansului se semneaza o declaratie prin care se aduce la cunostinta persoanei ca avansul de deplasare trebuie decontat in termen de trei zile lucratoare de la intoarcerea din deplasare. Dupa trecerea celor trei zile lucratoare se calculeaza penalitati de 0,5% pe zi la suma luata ca avans.

Avansul de deplasare se poate vira si pe card si cazul in care nu exista disponibil in casierie dar exista disponibil in cont.

Pentru acordarea avansului sunt necesare urmatoarele documente:

- adresa de la MECTS

- tabel cu elevii aprobat de ISJ

- copie C.I.

- referat aprobat de inspectorul scolar general

- declaratie

19

Page 20: 01 09 Decont Deplasari

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind decontarea si evidenta

contabila a deplasarilor

Ediţia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: 2Nr.de ex. : 10

Cod: P.O. 01. 09Pagina 20 din 39

Exemplar nr.: 1

- ordin de deplasare

8.4.7.3. DECONTUL IN CAZUL DEPLASARII PESONALULUI PROPRIU AL ISJ LA INSPECTII DE GRAD SAU ALTE DEPLASARI IN INTERES DE SERVICIU

Ordinele de deplasare sunt insotite obligatoriu conform Ordinului 1860/2006 de :

- bon de benzina stampilat in cazul deplasarii cu masina;

- bilet de tren/microbuz/autobuz;

- numar de inregistrare al ordinului de deplasare;

- semnatura inspector scolar general si stampila ___________ ___________

- semnatura inspector scolar general si stampila ___________ ___________ (obligatoriu) pentru aprobarea deplasarii cu auto proprietate personala;

- ordinul de deplasare va fi completat pe fata cu datele de identificare ale persoanei care se deplaseaza (numele si prenumele, functia, serie si numar CI), unitatea de invatamant unde se deplaseaza, motivul deplasarii, data si ora sosirii si plecarii din localitatea de destinatie;

- ordinul de deplasare va fi completat pe verso cu data si ora sosirii si plecarii din localitate ( ___________ sau alta localitate) si o scurta descriere a deplasarii (unitatea de invatamant/judetul unde s-a efectuat deplasarea, motivul, numarul masinii cu care s-a efectuat deplasarea, numarul, data si valoarea biletelor de tren, autobuz);

- in cazul in care se deplaseaza mai multe persoane la aceeasi destinatie/unitate de invatamant/hotel/etc., decontarea se va face la capacitatea maxima de locuri a autoturismului cu care se va face deplasarea, adica 4 sau 5 persoane, nu se va deconta deplasarea la fiecare persoana in parte;

- factura de cazare trebuie sa aiba TVA 9% si sa fie semnata si stampilata de emitent la fel si bonul fiscal/chitanta si semnata de primire (in cazul profesorilor care sunt membrii in comisia centrala);

- nu se deconteaza deplasarea cu taxiul;

- nu se deconteaza cv masei, se deconteaza numai diurna 13 lei/zi daca sunt 24 de ore/zi cu exceptia primei si ultimei zi de deplasare daca sunt cel putin 12 ore/zi (in cazul profesorilor care sunt membrii in comisia centrala);

- nu se deconteaza deplasarea cu autoturismul proprietate personala in cadrul aceleasi localitati (Ex. ___________ - ___________ ) sau daca localitatea este considerata cartier a ___________ ului conform HCL;

20

Page 21: 01 09 Decont Deplasari

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind decontarea si evidenta

contabila a deplasarilor

Ediţia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: 2Nr.de ex. : 10

Cod: P.O. 01. 09Pagina 21 din 39

Exemplar nr.: 1

- nu se deconteaza deplasarea cu autoturismul proprietate personala in cadrul aceleasi localitati (Ex. Iasi - Iasi), se deconteaza doar pe mijloacele de transport in comun pe baza documentelor justificative (bilete autobuz);

- nu se deconteaza cazare decat daca sunt mai mult de 50 km intre localitatea de destinatie si Mun. ___________ ;

Decontarea in cazul deplasarii cu auto proprietate personala se face pe baza kilometrajului listat de pe site-ul http://www.viamichelin.com/. Nu se deconteaza km efectuati in cadrul localitatii. Decontarea carburantului folosit se face exclusiv pe baza documentului justificativ – bon fiscal de carburant semnat si stampilat. Pentru a putea fi decontat, bonul de carburant trebuie sa aiba cel putin numarul de litri de carburant care reies din calcul. Decontarea se va face la pretul de pe bonul de carburant. Se va alimenta cu benzina premium de 95 sau motorina euro diesel. Pe bonul de carburant se va scrie pe fata sau pe verso, in functie de furnizor, numele si prenumele delegatului precum si numarul de inmatriculare al autoturismului.

Ordinul de deplasare va fi verificat de catre serviciul contabilitate si achitat de catre casier numai daca sunt indeplinite toate conditiile de mai sus.

In cazul in care trebuie avans de deplasare, se prezinta referatul semnat de inspectorul scolar general si contabilul sef al ___________ insotit de adresa M.E.C.T.S. (daca este cazul), cu 10 zile inainte de ridicarea avansului, la Serviciul Contabilitate al ___________ ___________ sau cel mai tarziu in ziua in care se primeste adresa M.E.C.T.S. (daca este cazul) pentru deplasare. In caz contrar exista riscul de a nu avea numerar in casierie pentru plata avansului de deplasare.

La ridicarea avansului se semneaza o declaratie prin care se aduce la cunostinta persoanei ca avansul de deplasare trebuie decontat in termen de trei zile lucratoare de la intoarcerea din deplasare. Dupa trecerea celor trei zile lucratoare se calculeaza penalitati de 0,5% pe zi la suma luata ca avans.

Avansul de deplasare se poate vira se pe card si cazul in care nu exista disponibil in casierie dar exista disponibil in cont.

Pentru acordarea avansului trebuie sa aveti:

- adresa de la MECTS

- referat aprobat de inspectorul scolar general

- declaratie

- ordin de deplasare

21

Page 22: 01 09 Decont Deplasari

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind decontarea si evidenta

contabila a deplasarilor

Ediţia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: 2Nr.de ex. : 10

Cod: P.O. 01. 09Pagina 22 din 39

Exemplar nr.: 1

8.4.8. Evidenta contabilaExtrasele de cont provenite de la Băncile in cauza in urma transferurilor de fonduri, se înregistrează in Evidenta contabila informatizata, respectandu-se Instrucţiunile de utilizare ale Programului de Contabilitate SICO.In urma procesării datelor introduse se obţin lunar, trimestrial, anual si ori de cate ori sunt solicitate de cei interesaţi si in drept, următoarele documente:• Note contabile• Fise de cont pe conturile specifice• Balanţe de verificări• JurnalePe baza jurnalelor se intocmeste Registrul Jurnal ce se păstrează la Serviciul Contabilitate.Pe langa Documentele de mai sus, se intocmeste si Execuţia Bugetara, document care sta la baza Analizei execuţiei bugetare efectuata de Compartimentul Contabilitate. In Buget cheltuielile cu personalul, in speţa diurna este prinsa separat de restul cheltuielilor. Deasemeni pot fi întocmite la cererea celor interesaţi si in drept Diverse situaţii contabile de Balanţa, Bilanţ, Plaţi, Creanţe, etc.Toate Documentele elaborate in cursul acestei proceduri se arhivează conform normelor in vigoare.Responsabilitate: Serviciul Contabilitate

8.4.9. ÎNREGISTRĂRI- Contract- Referate- Dispoziţii de plata/incasare - Decont de cheltuieli (lei)- Decont de cheltuieli (valuta)- Facturi de la furnizori- Extrase de cont- OP- Ordine de schimb valutar- Note contabile- Fise de cont pe conturile specifice- Balanţe de verificări- Registru Jurnal- Execuţie Bugetara

9. RESPONSABILITĂŢI

9.1. Inspectorul scolar general ___________ 9.1.1. Aproba efectuarea deplasării, traseul, obiectivele precum si durata acesteia9.1.2. Nominalizează persoanele sau aproba nominalizarea persoanelor solicitate prin invitaţii personalizate in vederea efectuării deplasării9.1.3. Aproba Propunerea si Angajamentul de plata plus Ordonantarea de plata corespunzătoare;

22

Page 23: 01 09 Decont Deplasari

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind decontarea si evidenta

contabila a deplasarilor

Ediţia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: 2Nr.de ex. : 10

Cod: P.O. 01. 09Pagina 23 din 39

Exemplar nr.: 1

9.2. Contabilul sef 9.2.1. Pentru deplasările externe coordonează întocmirea si semnează Referatul, Contractul de colaborare cu terţe Organizaţii in vederea efectuării deplasării, daca este cazul, precum si Decontul de cheltuieli pentru avansurile luate in valuta9.2.2. Pentru deplasările externe declanşează operaţiunilor bancare in vederea achitării Obligaţiilor de plata, in avans sau nu, prin supervizarea intocmirii Propunerii si Angajamentului de plata plus Ordonantarea de plata corespunzătoare9.2.3. Certifica privind realitatea si legalitatea Documentelor justificative ale cheltuielilor pentru deplasările externe.9.2.4. Coordonează desfăşurarea activităţilor procedurii din compartimentele subordonate.9.2.5. Verifica si semnează OP, OSV, Dispoziţiile de plata/incasare si toate celelalte documente contabile rezultate in urma acestei proceduri

9.3. Solicitantii 9.3.1. Pentru deplasările interne din sfera lor de interes, coordonează intocmirea si semnează Referatului, Contractul de colaborare cu terţe Organizaţii in vederea efectuării deplasării, daca este cazul, precum si Decontul de cheltuielei pentru avansurile luate in lei9.3.2. Pentru deplasările interne din sfera lor de interes, declanşează operaţiunilor bancare in vederea achitării Obligaţiilor de plata, in avans sau nu, prin supervizarea intocmirii Propunerii si Angajamentului de plata plus Ordonantarea de plata corespunzătoare9.3.3. Certifica privind realitatea si legalitatea Documentelor justificative ale cheltuielilor pentru deplasările interne din sfera lor de interes, inclusiv Declaraţiile pe proprie răspundere

9.4. Serviciul Contabilitate9.5.1. Urmăreste realitatea, conformarea cu clauzele contractuale si legalitatea Referatelor, Deconturilor si plaţilor.9.5.2. Executa procedura de evidenta contabila propriu-zisa;9.5.3. Arhivează inregistrarile rezultate

23

Page 24: 01 09 Decont Deplasari

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind decontarea si evidenta

contabila a deplasarilor

Ediţia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: 2Nr.de ex. : 10

Cod: P.O. 01. 09Pagina 24 din 39

Exemplar nr.: 1

10. ANEXE

Nr.anex

a

Denumireaanexei

Elaborator

Aprobat

Nr.deexemp

lare

Difuzare Arhivare Alteloc perioa

-da0 1 2 3 4 5 6 7 81 Ordin de deplasare

(delegatie)10 Contabilitate

AdministrativSecretariatInspectoriUnitati de invatamant

2 Decont de cheltuieli pentru deplasari externe

10 Contabilitate Administrativ

SecretariatInspectoriUnitati de invatamant

3 Tabel decontare avans deplasare olimpiade si concursuri nationale

10 Contabilitate Administrativ

SecretariatInspectoriUnitati de invatamant

4 Model de completare a ordinului de deplasare pentru de plasarea cu autoturismul personalin cazul inspectiilor de grad

10 Contabilitate Administrativ

SecretariatInspectoriUnitati de invatamant

5 Model de completare a ordinului de deplasare pentru de plasarea cu autoturismul personalin cazul olimpiadelor si concursurilor nationale

10 Contabilitate Administrativ

SecretariatInspectoriUnitati de invatamant

6 Model de completare a ordinului de deplasare pentru de plasarea cu cfr/autobuz

10 Contabilitate Administrativ

SecretariatInspectoriUnitati de invatamant

7 Referat deplasari interne 10 Contabilitate Administrativ

Secretariat

24

Page 25: 01 09 Decont Deplasari

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind decontarea si evidenta

contabila a deplasarilor

Ediţia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: 2Nr.de ex. : 10

Cod: P.O. 01. 09Pagina 25 din 39

Exemplar nr.: 1

InspectoriUnitati de invatamant

8 Declaratie 10 Contabilitate Administrativ

SecretariatInspectoriUnitati de invatamant

9 Referat deplasari externe 10 Contabilitate Administrativ

SecretariatInspectoriUnitati de invatamant

25

Page 26: 01 09 Decont Deplasari

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind decontarea si evidenta

contabila a deplasarilor

Ediţia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: 2Nr.de ex. : 10

Cod: P.O. 01. 09Pagina 26 din 39

Exemplar nr.: 1

11. Cuprins

Numarulcomponentei

in cadrulprocedurii

operationale

Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina

Coperta 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea

editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa, caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale

4. Scopul procedurii operationale5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale6. Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura

operationala8. Descrierea procedurii operationale9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii10. Anexe, inregistrari, arhivari11. Cuprins

26

Page 27: 01 09 Decont Deplasari

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind decontarea si evidenta

contabila a deplasarilor

Ediţia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: 2Nr.de ex. : 10

Cod: P.O. 01. 09Pagina 27 din 39

Exemplar nr.: 1

Anexa 1

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Unitatea ........................ Depus decontul (numarul si data)││ ................................││ ││ ORDIN DE DEPLASARE (DELEGATIE) ││ Nr. .............................. ││ ││ Dl./D-na. ..................................................................││avand functia de .............................................................││este delegat pentru ..........................................................││..............................................................................││..............................................................................││..............................................................................││la ...........................................................................││..............................................................................││..............................................................................││ Durata deplasarii de la ..................... la ...........................││ Se legitimeaza cu ..........................................................││ ││ Stampila unitatii si semnatura ││ ││ Data ...................... │├───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤│Sosit*) ...............................│Sosit*) ..............................││Plecat*) ..............................│Plecat*) .............................││Cu (fara) cazare │Cu (fara) cazare ││ Stampila unitatii │ Stampila unitatii ││ si semnatura │ si semnatura │├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Sosit*) ...............................│Sosit*) ..............................││Plecat*) ..............................│Plecat*) .............................││Cu (fara) cazare │Cu (fara) cazare ││ Stampila unitatii │ Stampila unitatii ││ si semnatura │ si semnatura │└───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘ *) Se va completa ziua, luna, anul si ora. 14-5-4 t2

27

Page 28: 01 09 Decont Deplasari

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind decontarea si evidenta

contabila a deplasarilor

Ediţia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: 2Nr.de ex. : 10

Cod: P.O. 01. 09Pagina 28 din 39

Exemplar nr.: 1

(verso)┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│Ziua si ora plecari ...................│Avans spre decontare: ││Ziua si ora sosirii ...................│- Primit la plecare .............. lei││Data depunerii decontului .............│- Primit in timpul ││Penalizari calculate ..................│ deplasarii ..................... lei││ │TOTAL ............................ lei│├───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤│ CHELTUIELI EFECTUATE CONFORM DOCUMENTELOR ANEXATE │├───────────────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────┤│ Felul actului si emitentul │ Nr. si data actului │ Suma │├───────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤├───────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤├───────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤├───────────────────────────────────────┴─────────────────────┼────────────────┤│ TOTAL CHELTUIELI │ │├───────────────────────────────────────┬─────────────────────┴────────────────┤│Diferenta de restituit s-a depus cu │ primit ││dispozitie incasare catre casierie │Diferenta de ───────── lei ...........││nr. ........... din ............. │ restituit │├───────────────┬──────────────┬────────┴───┬────────────────┬─────────────────┤│ Aprobat │ Control │ Verificat │ Sef │ Titular avans, ││ conducatorul │ financiar- │ decont, │ compartiment, │ ││ unitatii, │ preventiv, │ │ │ │└───────────────┴──────────────┴────────────┴────────────────┴─────────────────┘

28

Page 29: 01 09 Decont Deplasari

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind decontarea si evidenta

contabila a deplasarilor

Ediţia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: 2Nr.de ex. : 10

Cod: P.O. 01. 09Pagina 29 din 39

Exemplar nr.: 1

Anexa 2

DECONT DE CHELTUIELI (pentru deplasări externe)

NUME SI PRENUMEINSTITUTIA DE ORIGINEINSTITUTIA GAZDATARA GAZDAPERIOADA MOBILITATIINR. ZILE

Nr. DescriereDocument justificativ  

Suma in RON

Curs de schimb

Suma in EUR

Ordin de plata  

    Nr. data       Nr. DataCheltuieli de deplasare  Bilet avion                Asigurare              Total cheltuieli de deplasareCheltuieli de sejur  Diurna                Cazare              Total cheltuieli de sejurTotal mobilitate

Avans primit la plecarea in mobilitateDiferenta de restituit

De acord, BeneficiarCoordonator proiect 0Prof

VerificatEc.

Anexa 3

29

Page 30: 01 09 Decont Deplasari

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind decontarea si evidenta

contabila a deplasarilor

Ediţia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: 2Nr.de ex. : 10

Cod: P.O. 01. 09Pagina 30 din 39

Exemplar nr.: 1

TABEL DECONTARE AVANS DEPLASARE OLIMPIADE SI CONCURSURI NATIONALE

PERIOADA___________________JUDETUL________________OLIMPIADA/CONCURSUL__________________PROF. INSOTITOR_________________________

DUS NR.CRT

NR BILET/DATA PRETUL

12345678910

TOTAL

INTORS NR.CRT

NR BILET/DATA PRETUL

12345678910

TOTAL

SEMNATURA PROFESOR______________________

Anexa 4

30

Page 31: 01 09 Decont Deplasari

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind decontarea si evidenta

contabila a deplasarilor

Ediţia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: 2Nr.de ex. : 10

Cod: P.O. 01. 09Pagina 31 din 39

Exemplar nr.: 1

MODEL DE COMPLETARE A ORDINULUI DE DEPLASARE PENTRU DE PLASAREA CU AUTOTURISMUL PERSONAL

IN CAZUL INSPECTIILOR DE GRADFATA

___________   Depus decontul (numarul si data)  Se deplaseaza cu auto personal  BV 08 SOD

Ordin de deplasare (delegatie) nr. de la ___________         Domnul POPESCU MIHAI    

avand functia de profesor la Scoala Generala nr.___ ___________    

este delegat pentru  inspectie de grad II etc _______                      la  Scoala Generala Nr. ______ Prejmer                  Durata deplasarii de la 08.12.200o la 08.12.2010  Se legitimeaza cu CI seria BV numarul 298567  Stampila si semnatura unitatii de provenienta Stampila si semnatura  Scoala Gen.nr.___ ___________ ___________       Data 07.12.2010          Sosit* 08.12.2010 8,30  Sosit*    Plecat* 08.12.2010 13, 00 Plecat*    

Cu (fara) cazare  Cu (fara) cazare  

 Stampila Sc Gen Nr __Prejmer Stampila unitatii

 si semnatura 

  si semnaturaSosit*     Sosit*    Plecat*     Plecat*    Cu (fara) cazare   Cu (fara) cazare    Stampila unitatii   Stampila unitatii

    si semnatura    si semnatura*) se va completa ziua, luna, anul si ora

VERSO

31

Page 32: 01 09 Decont Deplasari

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind decontarea si evidenta

contabila a deplasarilor

Ediţia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: 2Nr.de ex. : 10

Cod: P.O. 01. 09Pagina 32 din 39

Exemplar nr.: 1

Ziua si ora plecarii                       08.12.2010 8,00 Ziua si ora plecarii  Ziua si ora sosirii 08.12.2010 13,30 Ziua si ora sosirii  Data depunerii decontului   Data depunerii decontului       Penalizari calculate   Penalizari calculate  

Cheltuieli efectuate conform documentelor anexateFelul actului si emitentul Nr si data actului Suma

Referat: Subsemnatul Popescu Mihai, angajat al Scolii Generale nr.___  ___________ , m-am deplasat in data de 08.12.2010 la Scoala Generala nr ___ Prejmerpentru a efectua inspectia curenta/speciala etc pentru gradul II al dnei Ionescu Anaspecialitatea matematica etc______________Desplasarea s-a efectuat cu auto personal nr. BV 08 SOD

Bon de carburant (se anexeaza)        (PETROM S.A.)   258/08.12.2010      

           Distanta ___________ - Prejmer 17,71 km        

          ___________ - Prejmer - ___________      

2 x 17,71 km x 7,5% x ____lei/litru =                             

TOTAL CHELTUIELI:   

Diferenta de restituit s-a depus cu chitanta nr.________din________

Diferenta de primit lei 

 

Se aproba, conducatorul unitatii

Control financiar preventiv Verificat decont Sef compartiment  Titular

Semnat __________

_ ___________ __________

_ __________

_ SEMNATURA

Anexa 5

MODEL DE COMPLETARE A ORDINULUI DE DEPLASARE PENTRU DE PLASAREA CU AUTOTURISMUL PERSONAL

32

Page 33: 01 09 Decont Deplasari

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind decontarea si evidenta

contabila a deplasarilor

Ediţia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: 2Nr.de ex. : 10

Cod: P.O. 01. 09Pagina 33 din 39

Exemplar nr.: 1

LA OLIMPIADE SI CONCURSURI NATIONALEFATA

___________   Depus decontul (numarul si data)  Se deplaseaza cu auto personal  BV 08 SOD

Ordin de deplasare (delegatie) nr. de la ___________         Domnul POPESCU MIHAI    

avand functia de profesor la Scoala Generala nr.___ ___________    

este delegat pentru  Participare la Olimpiada Nationala de ______  

   In calitate de profesor insotitor/mebru comisia nationala           la  Prahova                  Durata deplasarii de la 08.03.2011 la 11.03.2011  Se legitimeaza cu CI seria BV numarul 298567  

Stampila si semnatura   ___________  

     Data 07.03.2011          Sosit* 08.03.2011 8,30  Sosit*    Plecat* 11.03.2011 13, 00 Plecat*    

Cu (fara) cazare  Cu (fara) cazare  

 Stampila de la destinatie Stampila unitatii

 si semnatura 

  si semnaturaSosit*     Sosit*    Plecat*     Plecat*    Cu (fara) cazare   Cu (fara) cazare    Stampila unitatii   Stampila unitatii

    si semnatura    si semnatura*) se va completa ziua, luna, anul si ora

VERSO

Ziua si ora plecarii                       08.03.2011 7,00 Avans spre decontare         100 lei Ziua si ora sosirii 11.03.2011 14,30 Primit la plecare            - 

33

Page 34: 01 09 Decont Deplasari

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind decontarea si evidenta

contabila a deplasarilor

Ediţia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: 2Nr.de ex. : 10

Cod: P.O. 01. 09Pagina 34 din 39

Exemplar nr.: 1

Data depunerii decontului   Primit in timpul deplasarii                -       Penalizari calculate   Total         100 lei 

Cheltuieli efectuate conform documentelor anexateFelul actului si emitentul Nr si data actului Suma

Referat: Subsemnatul Popescu Mihai, angajat al Scolii Generale nr.___  ___________ , m-am deplasat in perioada 08-11.03.2011 la Ploiesti pentru a participa in calitateDe profesor insotitor/membru comisia nationala la Olimpiada Nationala de __________

Desplasarea s-a efectuat cu auto personal nr. BV 08 SOD

Bon de carburant (se anexeaza)        (PETROM S.A.)   258/08.03.2011      

           Distanta ___________ - Ploiesti ____ km        

          ___________ - Ploiesti - ___________      

2 x ____ km x 7,5% x ____lei/litru =                             

TOTAL CHELTUIELI:   

Diferenta de restituit s-a depus cu chitanta nr.________din________

Diferenta de primit lei 

 

Se aproba, conducatorul unitatii

Control financiar preventiv Verificat decont Sef compartiment  Titular

Semnaturi __________

_ ___________ __________

_ __________

_ SEMNATURA

Anexa 6

MODEL DE COMPLETARE A ORDINULUI DE DEPLASARE PENTRU DE PLASAREA CU CFR/AUTOBUZ

FATA

34

Page 35: 01 09 Decont Deplasari

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind decontarea si evidenta

contabila a deplasarilor

Ediţia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: 2Nr.de ex. : 10

Cod: P.O. 01. 09Pagina 35 din 39

Exemplar nr.: 1

___________   Depus decontul (numarul si data)  

Ordin de deplasare (delegatie) nr. de la ___________         Domnul POPESCU MIHAI    

avand functia de profesor la Scoala Generala nr.___ ___________    

este delegat pentru  Participare la Olimpiada Nationala de ______  

   In calitate de profesor insotitor/mebru comisia nationala           la  Prahova                  Durata deplasarii de la 08.03.2011 la 11.03.2011  Se legitimeaza cu CI seria BV numarul 298567  

Stampila si semnatura   ___________  

     Data 07.03.2011          Sosit* 08.03.2011 8,30  Sosit*    Plecat* 11.03.2011 13, 00 Plecat*    

Cu (fara) cazare  Cu (fara) cazare  

 Stampila de la destinatie Stampila unitatii

 si semnatura 

  si semnaturaSosit*     Sosit*    Plecat*     Plecat*    Cu (fara) cazare   Cu (fara) cazare    Stampila unitatii   Stampila unitatii

    si semnatura    si semnatura*) se va completa ziua, luna, anul si ora

VERSOZiua si ora plecarii                       08.03.2011 7,00 Avans spre decontare         100 lei Ziua si ora sosirii 11.03.2011 14,30 Primit la plecare            - Data depunerii decontului   Primit in timpul deplasarii                -       

35

Page 36: 01 09 Decont Deplasari

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind decontarea si evidenta

contabila a deplasarilor

Ediţia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: 2Nr.de ex. : 10

Cod: P.O. 01. 09Pagina 36 din 39

Exemplar nr.: 1

Penalizari calculate   Total         100 lei Cheltuieli efectuate conform documentelor anexate

Felul actului si emitentul Nr si data actului Suma Referat: Subsemnatul Popescu Mihai, angajat al Scolii Generale nr.____  ___________ , m-am deplasat in perioada 08-11.03.2011 la Ploiesti pentru a participa in calitatede profesor insotitor/membru comisia nationala la Olimpiada Nationala de __________Desplasarea s-a efectuat cu TRENUL/AUTOBUZUL.

Adulti        Bilet tren Bv-Ploiesti   258/08.03.2011     25 lei Bilet tren Ploiesti- Bv   589/11.03.2011     25 lei Copii    Bilet tren Bv-Ploiesti   259/08.03.2011     15 leiBilet tren Ploiesti- Bv 590/11.03.2011   15 lei

                            

                                                         TOTAL CHELTUIELI:                                                        80 lei

Diferenta de restituit s-a depus cu chitanta nr.________din________

Diferenta de primit      lei         20 lei                    restituit

 

Se aproba, conducatorul unitatii

Control financiar preventiv Verificat decont Sef compartiment  Titular

Semnaturi __________

_ ___________ __________

_ __________

_ SEMNATURA

Anexa 7

Aprobat, Avizat,

36

Page 37: 01 09 Decont Deplasari

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind decontarea si evidenta

contabila a deplasarilor

Ediţia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: 2Nr.de ex. : 10

Cod: P.O. 01. 09Pagina 37 din 39

Exemplar nr.: 1

R E F E R A T

Subsemnatul(a) ______________________________________________________,

angajat(a) al ________________________ in functia de ______________________ va rog sa

aprobati eliberarea unei avans de deplasare in suma de ____________ lei necesar pentru

deplasarea la _________________________________________________________ in perioada

_________________ pentru____________________________________________

Va multumesc!

Data, Semnatura,_________ ____________________

Anexa 8

D E C L A R A T I E

37

Page 38: 01 09 Decont Deplasari

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind decontarea si evidenta

contabila a deplasarilor

Ediţia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: 2Nr.de ex. : 10

Cod: P.O. 01. 09Pagina 38 din 39

Exemplar nr.: 1

Subsemnatul (a) ____________________________________ avand functia de ________ ___________________ la unitatea de invatamant _____________________________________numar telefon personal_____________________________delegat pentru __________________ _________________________________________la_____________________________________________________in perioada _____________________________________, am luat la cunostinta de faptul ca trebuie sa decontez avansul de deplasare in suma de _____________ lei ridicat de la ___________ in data de _________________2011, in maxim 3 zile lucratoare de la intoarcearea din deplasare. In cazul in care decontul nu va fi facut in trei zile lucratoare de la intoarcerea din deplasare se vor calcula penalitati de intarzire de 0,5% pe zi din suma luata ca avans de deplasare.

Atasez copie dupa cartea de identitate. In cazul in care trebuie sa primesc si diurna atasez si datele bancare (daca este cazul):

COD IBAN____________________________________________

Banca_________________________________________________

Nota: Bonul de benzina, factura de cazare si bonul fiscal aferent trebuie sa fie semnate si stampilate de catre emitent.

___________ , Semnatura, Data________ ____________

Anexa 9

Aprobat, Avizat,

R E F E R A T

38

Page 39: 01 09 Decont Deplasari

Unitatea de invatamant

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind decontarea si evidenta

contabila a deplasarilor

Ediţia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: 2Nr.de ex. : 10

Cod: P.O. 01. 09Pagina 39 din 39

Exemplar nr.: 1

Subsemnatul(a) _________________________________________, angajat(a) al

___________ in functia de ______________________ va rog sa aprobati eliberarea unei avans

de deplasare in suma de ____________ EURO necesar pentru deplasarea la

____________________________________ in perioada _________________

pentru______________________________________________________ in cadrul Proiectului

____________________________________________________.

Va multumesc!

Data, Semnatura,_________ ____________________

39