~r·-r1a3/ 0:(. ie:

of 2 /2
SPITAl .. £I ...~IIT~I£IPL\I ...~IA~GL\I .. ll\ ~.O.'i.'iOO MA;.~Gl'LIA ~Str. Rozelor Dr. 2 Tel. 0241-75.22.60 ; fax. 0241-75.22.65 E-mail: [email protected] ~r·-r1a3 / 0:(. Ie:<. e20/3 Spitalul Municipal Mangalia organizeaza Tn perioada 20.01.2014 -23.01.2014 , Tnconformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 , concurs (20.01.2014 proba scrisa si 23.01.2014 proba interviu) pentru ocuparea a : -1 post vacant de referent II (M) in cadrul Serviciului ATATI , cu urmatoarele atributii : - intocmirea planului de achizitii ; - intocmirea contractelor economice si a actelor aditionale cu furnizorii ; - intocmirea graficelor de livrari pentru materiale ; - intocmirea notelor de comanda si a cererilor de oferta ; - participarea la asigurarea aprovizionarii unitatii cu alimente, materiale, instrumentar, aparatura, etc; - participarea la receptia marfurilor achizitionate ; - efectuarea achizitiilor prin toate procedeele din sistemul electronic SEAP ; - centralizarea notelor de fundamentare si stabilirea impreuna cu seful de compartiment a ordinii prioritare si a procedurii de achizitie ; - informarea sefilor ierarhici asupra stadiului si a situatief la zi a procedurilor de achizitie ; - efectuarea demersurilor necesare, de piata, in vederea gasirii furnizorilor care pot satisface cu produsele lor cerintele din notele de fundamentare; - inregistrarea facturilor, a notelor de comanda, a contractelor, a actelor aditionale si transmiterea in sistem conform procedurilor interne; - trimiterea sau primirea coletelor prin serviciile de curierat ; - intocmirea adreselor sau altor tipuri de documente in corespondenta cu furnizorii ; - evaluarea preturilor de referinta pentru categorii de prod use si servicii . Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu : a) cerere de inscriere adresata conducatorului institutiei ; b) copia actului de identitate ; c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ; d) copia carnetului de munca , conforma cu originalul , sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca si in specialitate , dupa caz ; e) cazierul judiciar sau 0 declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-I faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ; f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare ; g) copia certificatului de casatorie ; h) curriculum vitae Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere 0 declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, eel mai tarziu pana la data desfa~urarii primei probe a concursului. Actele prevazute la alin. 1 lit. b), c), d) ~i h) vor fi prezentate ~i in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea. Conditii generale pentru ocuparea postului : a) are ceta1enia romana, ceta1enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spa1iului Economic European ~i domiciliul in Romania; b) cunoa~te limba romana, scris ~i vorbit;

Upload: others

Post on 30-Jan-2020

10 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ~r·-r1a3/ 0:(. Ie:

SPITAl ..£I ...~IIT~I£IPL\I ...~IA~GL\I ..ll\~.O.'i.'iOO MA;.~Gl'LIA ~Str. Rozelor Dr. 2Tel. 0241-75.22.60 ; fax. 0241-75.22.65E-mail: [email protected]

~r·-r1a3/ 0:(. Ie:<.e20/3

Spitalul Municipal Mangalia organizeaza Tnperioada 20.01.2014 -23.01.2014 , Tnconformitate cuprevederile HG nr. 286/2011 , concurs (20.01.2014 proba scrisa si 23.01.2014 proba interviu) pentruocuparea a :- 1 post vacant de referent II (M) in cadrul Serviciului ATATI , cu urmatoarele atributii :

- intocmirea planului de achizitii ;- intocmirea contractelor economice si a actelor aditionale cu furnizorii ;- intocmirea graficelor de livrari pentru materiale ;- intocmirea notelor de comanda si a cererilor de oferta ;- participarea la asigurarea aprovizionarii unitatii cu alimente, materiale, instrumentar, aparatura, etc;- participarea la receptia marfurilor achizitionate ;- efectuarea achizitiilor prin toate procedeele din sistemul electronic SEAP ;- centralizarea notelor de fundamentare si stabilirea impreuna cu seful de compartiment a ordinii

prioritare si a procedurii de achizitie ;- informarea sefilor ierarhici asupra stadiului si a situatief la zi a procedurilor de achizitie ;- efectuarea demersurilor necesare, de piata, in vederea gasirii furnizorilor care pot satisface cu

produsele lor cerintele din notele de fundamentare;- inregistrarea facturilor, a notelor de comanda, a contractelor, a actelor aditionale si transmiterea in

sistem conform procedurilor interne;- trimiterea sau primirea coletelor prin serviciile de curierat ;- intocmirea adreselor sau altor tipuri de documente in corespondenta cu furnizorii ;- evaluarea preturilor de referinta pentru categorii de prod use si servicii .

Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu :a) cerere de inscriere adresata conducatorului institutiei ;b) copia actului de identitate ;c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ;d) copia carnetului de munca , conforma cu originalul , sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca

si in specialitate , dupa caz ;e) cazierul judiciar sau 0 declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-I faca

incompatibil cu functia pentru care candideaza ;f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare ;g) copia certificatului de casatorie ;h) curriculum vitae

Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere 0 declaratie pe propriaraspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cuoriginalul cazierului judiciar, eel mai tarziu pana la data desfa~urarii primei probe a concursului.

Actele prevazute la alin. 1 lit. b), c), d) ~i h) vor fi prezentate ~i in original in vederea verificariiconformitatii copiilor cu acestea.

Conditii generale pentru ocuparea postului :a) are ceta1enia romana, ceta1enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand

Spa1iului Economic European ~i domiciliul in Romania;b) cunoa~te limba romana, scris ~i vorbit;

Page 2: ~r·-r1a3/ 0:(. Ie:

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;d) are capacitate deplina de exercitiu;e) are 0 stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei

medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;f) Indepline~te conditiile de studii ~i, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor

postului scos la concurs;g) nu a fost condamnata definitiv pentru savar~irea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori

contra autoritatii, de serviciu sau In legatura cu serviciul, care Impiedica Infaptuirea justitiei, de fals ori aunor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savar~ite cu intentie, care ar face-o incompatibila cuexercitarea functiei, cu exceptia situatiei In care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice pentru ocuparea postului :a) absolvent scoala postliceala de specialitate 1 absolvent de Iiceu ;b) 6 luni vechime in specialitate .

Concursul va consta intr-o proba scrisa si 0 proba interviu . Proba scrisa va consta in redatarea uneilucrari pe baza bibliografiei indicate.

Bibliografie :O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiunede lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii ;HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuireacontractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privindatribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si acontractelor de concesiune de servicii ;HG 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuireacontractelor de achizitie publica prin mijloace electron ice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucraripublice si a contractelor de concesiune de servicii

Tematica:1. Dispozitii generale in achizitii publice (scop, principii, tipuri de contracte, autoritati contractante,

domenii de aplicare ) .2. Reguli comune in achizitiile publice ( proceduri de achizitie , reguli de estimare, elaborare

documentatie de atribuire , reguli de participare, reguli de publicare, reguli de comunicare ) .3. Proceduri de atribuire ( desfasurare, etape ) , proceduri speciale de atribuire a contractului de

achizitie publica ( desfasurare, etape ) .4. Atribuirea contractului de achizitie publica ( oferta, calificarea candidatilor, situatia personala a

candidatilor, exercitarea activitatii profesionale, situatia economico-financiara, capacitatea tehnica,standarde de calitate, protectia mediului, criterii de atribuire, stabilirea ofertei castigatoare,informarea candidatilor si a ofertantilor, anularea procedurii ).

5. Dosarul achizitie publice ( continut) .6. Aplicarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice ( licitatia deschisa, Iicitatia

restransa, cererea de oferte), licitatia electronic, catalogul electronic.