ziarul nr 10

of 16/16
cyanmagentayellowblack PERIODIC, EDITAT DE PRIM|RIA ORA{ULUI R|CARI {I CONSILIUL LOCAL R|CARI - Jude]ul Dâmbovi]a An I, nr. 10, Mai 2009, 16 pagini www.primariaracari.ro cyanmagentayellowblack ZIARUL PRIM|RIEI ZIARUL PRIM|RIEI Vineri, 24 aprilie 2009, s-a desf\[urat o ^ntâlnire a cet\]enilor din locali- tatea Ghimpa]i cu primarul ora[ului R\cari. La orele 17,00 am intrat ^n sala de clas\ preg\tit\ pentru aceast\ ^ntâl- nire [i care s-a dovedit ne^nc\p\toare pentru localnicii de aici; al\turi de primar la ^ntâlnire au participat [i al]i func]ionari din prim\rie, vicepri- marul [i consilierii din zon\. P P ag. 11 ag. 11 ~n data de 30 mai va avea loc un spectacol la Gradini]a R\cari cu ocazia Zilei Copilului, unde se va inaugura [i primul spa]iu de joac\ pentru copii. ANUN} ANUN} hiar dac\ la ^nceput a fost primit cu re]inere acest proiect, iat\ c\, am ajuns la etapa a-III-a care nu a fost una oarecare, ci mai degrab\, cea mai interesant\ din punct de vedere al demar\rii, al participan]ilor [i al volumului de munc\. Vorbeam de re]inere la ^nceput de drum, scuzabil\ prin ineditul ac]iunii (chiar dac\ ulterior, am fost copia]i [i de al]ii, chiar [i de conducerea jude]ului), unii au definit-o ca fiind “ac]iunea propagandistic\, al]ii pom- pieristic\!” Total\ eroare! Pe m\sur\ ce etapele curg, se dovede[te a fi un real succes atingându-[i toate ]elurile propuse. ~n primul rând, pe unde trece “familia adopt\ un km!” r\mâne curat “lun\”, zonele putând fi folosite cu u[urin]\ pentru “ie[itul la iarb\ verde”. ~n al doilea rând, ac]iunea a avut (ne place nou\ s\ credem) [i un impact psiho- logic, a ajuns la con[tiin]a oamenilor care s\ sper\m c\ se vor al\tura acestei mari familii [i vor p\stra curat mediul ^nconjur\tor. La primele ac]iuni au participat mul]i copii. Sunt convins c\ mare parte dintre ace[tia se vor gândi de dou\ ori, ^nainte s\ arunce ambalajul de la pr\jitur\ sau de la r\coritoare. Vorbeam de ineditul ultimei ac]iuni; ^ntr-adev\r o mobilizare de for]e mecanice (buldozer, dou\ tractoare, trei remorci, buldo-excavator, basculante de capacitate foarte mare, ^nc\rc\tor tip vola) [i umane mai rar ^ntâlnite la o ac]iune (circa 80 per- soane). Cu ajutorul mecaniz\rii s-au strâns peste 500 mc gunoi din gropile de gunoi improvizate ^n acest sens desfiin]ându-se circa 5 asemenea loca]ii. “Adopt\ un km!” “Adopt\ un km!” …merge mai departe …merge mai departe (urmare ^n pagina 2) C Având ^n vedere c\ se apropie alegerile europarla- mentare, s\ mergem cu to]ii la vot, s\ alegem, a[a cum ne dicteaz\ con[tiin]a pentru a ne ^ndeplini o datorie cet\]eneasc\!

Post on 08-Mar-2016

234 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vineri, 24 aprilie 2009, s-a desf\[urat o ^ntâlnire a cet\]enilor din locali- tatea Ghimpa]i cu primarul ora[ului R\cari. La orele 17,00 am intrat ^n sala de clas\ preg\tit\ pentru aceast\ ^ntâl- nire [i care s-a dovedit ne^nc\p\toare pentru localnicii de aici; al\turi de primar la ^ntâlnire au participat [i al]i func]ionari din prim\rie, vicepri- marul [i consilierii din zon\. PERIODIC, EDITAT DE PRIM|RIA ORA{ULUI R|CARI {I CONSILIUL LOCAL R|CARI - Jude]ul Dâmbovi]a (urmare ^n pagina 2)

TRANSCRIPT

 • cyan

  mag

  enta

  yello

  wbl

  ack

  PERIODIC, EDITAT DE PRIM|RIA ORA{ULUI R|CARI {I CONSILIUL LOCAL R|CARI - Jude]ul Dmbovi]a

  An I, nr. 10, Mai 2009, 16 pagini

  www.primariaracari.ro

  cyanmagentayellowblack

  ZIARUL PRIM|RIEIZIARUL PRIM|RIEIR | C A R I

  M\rul discordiei

  M\rul discordiei

  sau dialogul ^n]eleptului cu

  sau dialogul ^n]eleptului cu

  lumea

  lumea

  !

  !

  Vineri,24 aprilie 2009, s-a desf\[urat o

  ^ntlnire a cet\]enilor din locali-tatea Ghimpa]i cu primarulora[ului R\cari. La orele 17,00am intrat ^n sala de clas\preg\tit\ pentru aceast\ ^ntl-nire [i care s-a doveditne^nc\p\toare pentru localniciide aici; al\turi de primar la^ntlnire au participat [i al]ifunc]ionari din prim\rie, vicepri-marul [i consilierii din zon\.

  PPag. 11ag. 11

  ~n data de 30 maiva avea loc un

  spectacol la Gradini]aR\cari cu ocazia Zilei

  Copilului, unde se va inaugura [iprimul spa]iu de joac\ pentru copii.

  ANUN}

  ANUN}

  hiar dac\ la ^nceput a fost primit cure]inere acest proiect, iat\ c\, amajuns la etapa a-III-a care nu a fost

  una oarecare, ci mai degrab\, cea maiinteresant\ din punct de vedere aldemar\rii, al participan]ilor [i al volumului demunc\.

  Vorbeam de re]inere la ^nceput de drum,scuzabil\ prin ineditul ac]iunii (chiar dac\

  ulterior, am fost copia]i [i de al]ii, chiar [i deconducerea jude]ului), unii au definit-o cafiind ac]iunea propagandistic\, al]ii pom-pieristic\!Total\ eroare!

  Pe m\sur\ ce etapele curg, se dovede[tea fi un real succes atingndu-[i toate ]elurilepropuse.

  ~n primul rnd, pe unde trece familiaadopt\ un km! r\mne curat lun\,zonele putnd fi folosite cu u[urin]\ pentruie[itul la iarb\ verde.

  ~n al doilea rnd, ac]iunea a avut (neplace nou\ s\ credem) [i un impact psiho-logic, a ajuns la con[tiin]a oamenilor cares\ sper\m c\ se vor al\tura acestei marifamilii [i vor p\stra curat mediul^nconjur\tor.

  La primele ac]iuni au participat mul]icopii. Sunt convins c\ mare parte dintreace[tia se vor gndi de dou\ ori, ^nainte s\arunce ambalajul de la pr\jitur\ sau de lar\coritoare.

  Vorbeam de ineditul ultimei ac]iuni;^ntr-adev\r o mobilizare de for]e mecanice(buldozer, dou\ tractoare, trei remorci,buldo-excavator, basculante de capacitatefoarte mare, ^nc\rc\tor tip vola) [i umanemai rar ^ntlnite la o ac]iune (circa 80 per-soane).

  Cu ajutorul mecaniz\rii s-au strnspeste 500 mc gunoi din gropile de gunoiimprovizate ^n acest sens desfiin]ndu-secirca 5 asemenea loca]ii.

  Adopt\ un km!Adopt\ un km!merge mai departemerge mai departe

  (urmare ^n pagina 2)

  C

  Avnd ^n vedere c\ se apropie alegerile europarla-mentare, s\ mergem cu to]ii la vot, s\ alegem, a[a

  cum ne dicteaz\ con[tiin]a pentru a ne ^ndeplini o datorie cet\]eneasc\!

 • black

  Actualitate Mai 2009 pagina 2

  Ziarul Prim\riei R\cari

  ~at\ c\ s-a realizat un vis al locatarilor proprietari de la blocuri ,constituirea [i ^nceperea activit\]ii pe baze legale, a Asocia]ieide locatari Gospodarul R\cari.

  ~n data de 6 mai 2009, s-a desf\[urat la Sala de Festivit\]i aora[ului R\cari, Adunarea General\ a Asocia]iei Gospodarul, ^nurm\toarea ordine de zi: 1. Alegerea organelor de conducere aAsocia]iei; 2. Prezentarea legislatiei ^n vigoare privind reabilitareaacestui tip de locuin]e; 3. Diverse.

  La adunarea general\ au participat de aceast\ dat\ majoritateaproprietarilor; spunem de aceasta dat\, pentru ca a mai fost o tenta-tiv\ de realizare a acestui deziderat, dar care s-a soldat cu un esec, prinneparticiparea majorit\]ii proprietarilor. ~n urma prezent\rii legii 230/2007 ^nrezumat, cei prezen]i s-au familiarizat cu dispozi]iile acesteia [i s-a trecut la lucr\rilepropriu-zise ale Adun\rii generale: alegerea organelor de conducere, adic\ uncomitet executiv format din 7 membri, dup\ cum urmeaz\: Dinu Marius, Dobre Vasile,Bogza Carmencita, Negrea Steluta, Alionte Aurica, Arineanu Gheorghe, RadulescuSergiu.

  Din rndul membrilor comitetului executiv se alege pre[edintele Asocia]iei de pro-

  prietari ^n persoana doamnei prof. Aurica Alionte. Urmeaz\ ca ^n cel mai scurt timp,s\ fie atestat\ [i persoana care va indeplini func]ia de administrator, ^ntruct legis-la]ia este preten]ioas\ privind atestarea acestei persoane. De asemenea va fi stabilitconform legii [i cenzorul care va verifica cheltuielile la nivelul Asocia]iei de proprietari.

  Va vom prezenta, ^n fiecare num\r al ziarului nostru, pasaje din legile privindreabilitarea acestui tip de locuin]e: 1. Ordonan]a de urgen]\ nr.174 din 27/11/2002privind instituirea m\surilor speciale pentru reabilitarea termic\ a unor cl\diri de locuitmultietajate (versiune actualizat\ la data de 02/12/2008!)

  {i la blocuri seintra ^n normalitate

  nceput\ pe malul drept al Colentinei ^n zonaColacu, ac]iunea de strngere a gunoaielor dinzona St\ne[ti - Colacu pe o lungime de circa 5-6km a adunat la start tot personalul din Prim\riaR\cari, c]iva consilieri locali, cadre didactice dela toate [colile din localitate, tineri din organiza]iade tineret PDL-R\cari - ini]iatori ai acestui proiect.

  Pentru to]i participan]ii un sincer mul]umesc[i v\ a[tept\m [i la alte ac]iuni.

  Cele trei remorci preg\tite ^n acest sens, s-au dovedit ne^nc\p\toare pentru volumul marede saci menajeri plini cu gunoaie strnse din albiaColentinei.

  Gestul tuturor de a participa necondi]ionat laaceast\ ac]iune a dovedit, ^nc\ o dat\, spiritul deechip\ al acestora, chiar dac\ erau din forma]iunidiferite, dar aveau un singur scop localitateanoastr\ s\ devin\, a[a cum sper\m la ^nceput demandat, una cu iz european.

  Acest gen de ac]iuni vor continua, pe baz\ de

  voluntariat, pn\ cnd vom modela con[tiin]atuturor celor care nu doresc binele localit\]ii [ipn\ cnd, ultima sticl\ aruncat\ aiurea, vadisp\rea.

  S\ sper\m cu to]ii c\ acest lucru se va ^ntam-pla curnd.

  Mi-am propus ca pn\ la sf[itul anului s\ fiedesfiin]ate toate gropile de gunoi improvizate; ^nparalel cu aceasta, pe fiecare strad\ va trecema[ina de preluare a gunoiului menajer; se vorinstala pubele de colectare selectiv\ a gunoiului.Toate acestea avnd scop final cur\]enie [i fru-muse]e.

  Sunt convins ca ^n urma ac]iunii noastre vorfi cet\]eni care vor aprecia gestul [i vor evita s\polueze mediul, dar [i destui crcota[i sau, maimult, destui r\utacio[i care vor arunca ^n urmanoastra pe considerentul c\ noi vom mai trecepe acolo.

  Pentru cea de-a doua categorie v\ promit c\nu voi avea mil\: sanc]iunile vor fi dintre cele mai

  severe.Nu este posibil ca dup\ ce un copil cu atta

  voin]\ a cur\tat marginea unui drum, un cadrudidactic la o vrst\ apreciabil\ a strns ^n urma ta,un salariat al prim\riei sau chiar Primarul a umplutsacul cu sticle, unde tu ai f\cut gratar, unde untanar PDL-ist a permis ca apa Colentinei s\curga nestingherit\ ^nl\turand barierele de res-turi menajere, de PET-uri - TU s\ ai tupeul s\faci mizerie la loc.

  A[a cum spun unii realizatori TV: Ru[inic\,ru[inic\\, ru[inic\\\\\\\!!!!.

  ~n speran]a c\ nu vom fi nevoi]i s\ folosim acestapelativ [i mul]umind ^nc\ o dat\ ^ntregii FamiliiAdopt\ un km! v\ dau ^ntlnire la urm\toareaac]iune ce va fi anun]at\ prin mijloacele cunos-cute.

  Dr.ing. Carave]eanu Marius FlorinPrimarul ora[ului R\cari

  AAdopt\ un km!dopt\ un km! merge mai departemerge mai departe(urmare din pagina 1)

  Redac]ia

  ~

  Facilit]i acordate persoanelor fizice ntemeiul Legii nr. 571/2003Scutirea de impozit pe cldiri, impozit pe teren, taxaasupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliber-area certificatelor, avizelor [i autoriza]iilor, de tax-ele speciale adoptate de consiliile locale, precum [ide alte taxe locale stabilite conform art. 283 dinCodul fiscal se acord pentru: a) veteranul derzboi; b) persoana fizic, cet]ean romn, care nperioada regimurilor instaurate cu ncepere de la 6septembrie 1940 pn la 6 martie 1945 a avut desuferit persecu]ii din motive etnice, dup cumurmeaz:1. a fost deportat n ghetouri [i lagre de concen-trare din strintate; 2. a fost privat de libertate nlocuri de deten]ie sau n lagre de concentrare; 3.a fost strmutat n alt localitate dect cea dedomiciliu; 4. a fcut parte din deta[amentele demunc for]at; 5. a fost supravie]uitoare a trenuluimor]ii; 6. este so]ul/so]ia persoanei asasinate sauexecutate din motive etnice, dac ulterior nu s-arecstorit; c) persoana care, dup data de 6 mar-tie 1945, pe motive politice:1. a executat o pedeaps privativ de libertate nbaza unei hotrri judectore[ti rmase definitivsau a fost lipsit de libertate n baza unui mandatde arestare preventiv pentru infraciuni politice; 2. a fost privat de libertate n locuri de de]inere nbaza unor msuri administrative sau pentrucercetri de ctre organele de represiune; 3. a fostinternat n spitale de psihiatrie; 4. a avut stabilitdomiciliu obligatoriu; 5. a fost strmutat ntr-o altlocalitate;d) so]ul/so]ia celui decedat, din categoria celor

  dispru]i sau extermina]i n timpul deten]iei, inter-na]i abuziv n spitale de psihiatrie, strmuta]i,deporta]i n strintate sau prizonieri, dac ulteriornu s-a recstorit; e) so]ul/so]ia celui decedat dupie[irea din nchisoare, din spitalul de psihiatrie,dup ntoarcerea din strmutare, din deportare saudin prizonierat, dac ulterior nu s-a recstorit; f)so]ul/so]ia celui decedat n condi]iile prevzute laalineatele precedente [i care, din motive desupravie]uire, a fost nevoit s divor]eze de celnchis, internat abuziv n spitale de psihiatrie,deportat, prizonier sau strmutat, dac nu s-arecstorit [i dac poate face dovada c a con-vie]uit cu victima pn la decesul acesteia; g) per-soana care a fost deportat n strintate dup 23august 1944; h) persoana care a fost constituit nprizonier de ctre partea sovietic dup data de 23august 1944 ori, fiind constituit ca atare, naintede aceast dat, a fost reinut n captivitate dupncheierea armisti]iului.

  Vduvele de rzboi [i vduvele veteranilor derzboi care nu s-au recstorit beneficiaz de scu-tire la plata impozitului pe cldire [i pe teren,aceast categorie de persoane nefiind scutit laplata impozitului asupra mijloacelor de transport.

  Scutirea de la plata impozitului pe cldire seaplic doar cldirii folosite ca domiciliu de per-soanele fizice care se ncadreaz n categoria celorscutite, iar scutirea la plata impozitului pe teren seaplic doar pentru terenul aferent cldirii utilizateca domiciliu.

  Scutirea de la plata impozitului asupra mijloacelorde transport se aplic doar pentru un singur mijlocde transport, la alegerea persoanelor beneficiare

  ale scutirii.Scutirea de la plat\:1. impozitului pe cldiri pentru locuin]a situat laadresa de domiciliu; 2. impozitului pe teren afer-ent cldirii prevzute la pct. 1; 3. taxei asupramijloacelor de transport, aferent unui singur auto-turism tip hycomat (adaptat persoanelor cu handi-cap) sau a unui mototriciclu, se acord pentru per-soanele prevzute la art. 3 alin. (1) lit. b) [i art. 4alin. (1) din Legea recuno[tin]ei fa] de eroii-mar-tiri [i lupttorii care au contribuit la victoriaRevolu]iei romne din decembrie 1989 nr.341/2004, publicat n Monitorul Oficial alRomniei, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004,respectiv celor care au calitatea de:- lupttor pentru victoria Revolu]iei din decembrie1989; - lupttor rnit - atribuit celor care au fostrni]i n luptele pentru victoria Revolu]iei dindecembrie 1989 sau n legtur cu aceasta; - lup-ttor re]inut - atribuit celor care au fost re]inu]i defor]ele de represiune ca urmare a participrii laac]iunile pentru victoria Revolu]iei din decembrie1989; - lupttor remarcat prin fapte deosebite -atribuit celor care, n perioada 14-25 decembrie1989, au mobilizat [i au condus grupuri saumul]imi de oameni, au construit [i au men]inut bar-icade mpotriva for]elor de represiune ale regimuluitotalitar comunist, au ocupat obiective de impor-tan] vital pentru rezisten]a regimului totalitar [ile-au aprat pn la data judecrii dictatorului, nlocalit]ile unde au luptat pentru victoria Revolu]ieiromne din decembrie 1989, precum [i celor careau avut ac]iuni dovedite mpotriva regimului [insemnelor comunismului ntre 14-22 decembrie

  1989; - urma[ de erou-martir [i anume: so]ulsupravie]uitor, prin]ii celui decedat [i fiecare dintrecopiii acestuia.Scutirea de impozit pe cldiri, impozit peteren [i taxa pentru eliberarea autoriza]iilorde func]ionare pentru desf[urarea uneiactivit]i economice se acord pentru: a) persoanele cu handicap grav; b) persoanele cuhandicap accentuat; c) persoanele invalide degradul I. Scutirile enumerate mai sus, se acord npropor]ie de 100% pentru bunurile proprii [ipentru bunurile comune ale so]ilor, stabilitepotrivit Codului familiei.

  Astfel, n cazul decesului unuia dintre so]i scu-tirea acordat cotei sale pr]i nu se mai acorddect n cazul n care aceast cot revine n pro-por]ie de 100% unei persoane care se ncadreazn condi]iile legale pentru a beneficia de facilitateafiscal respectiv.

  Scutirea de la plata impozitelor [i taxelor localese acord persoanelor n cauz, numai pe baz decerere [i numai ncepnd cu data de nti a luniiurmtoare celei n care persoana respectivdepune la organul fiscal local actele [i documentelejustificative prin care se atest ncadrarea acestuian categoria celor pe care legea fiscal n]elege s-i scuteasc de la plata impozitelor [i taxelor locale.Dac au intervenit modificri cu privire la modifi-carea condi]iilor n care se acord scutirea, per-soanele respective au obliga]ia de a depunedeclara]ii fiscale la organul fiscal local n termen de30 de zile de la data la care au intervenit modi-ficri.

  AFL|M DE LA SERVICIUL IMPOZITE {I TAXE LOCALE, PENTRU DUMNEAVOASTR|, URM|TOARELE:

  Sef serv ITL, ec Coman Gheorgh]a

 • black

  De interes general Mai 2009 pagina 3Ziarul Prim\riei R\cari

  Cet\]enii romni care ndeplinesccondi]iile prev\zute de Legea nr. 248 / 2005cu modificarile [i complet\rile ulterioare augarantat dreptul la libera circula]ie [i, nmod corespunztor, au dreptul la eliber-area, de]inerea [i folosirea unui pa[aport ncondi]iile legii. Pa[aportul face dovadaidentit\]ii [i cet\]eniei titularului [i i ddreptul de a ie[i [i de a intra n ]ar prinoricare dintre punctele de trecere a fron-tierei deschise traficului interna]ional decltori.

  Minorii care nu au ^mplinit vrsta de 14 ani: Cererile care privesc ELIBERAREA PA{APOR-

  TULUI SIMPLU pentru minorul care nu a mplinitvrsta de 14 ani se formuleaz de ctre ambiiprin]i, de printele supravie]uitor, de printelecruia i-a fost ncredin]at minorul prin hotrrejudectoreasc rmas definitiv [i irevocabilsau, dup caz, de reprezentantul legal.

  Cererile pot fi formulate doar de ctre unuldintre prin]i atunci cnd este mputernicit de ctrecellalt printe prin procur special, autentificatn ]ar de notarul public, iar n strintate de misi-unile diplomatice sau oficiile consulare aleRomniei, ori cnd exist acordul scris al acestuia,autentificat n acelea]i condi]ii.

  Atunci cnd, din motive obiective, nici unuldintre prin]i nu se poate prezenta la serviciul pub-

  lic comunitar, cererile prevzutemai sus, pot fi formulate de o per-soan mputernicit de ctreprin]i prin procur special, aut-entificat n ]ar de notarul public,iar n strintate de misiunilediplomatice sau oficiile consulareale Romniei.

  Cererile vor fi nso]ite de urmtoarele documente: - certificatul de natere al minorului, n original [icopie xerox; - dovada achitrii taxelor [i tarifelor deemitere a paaportului: 32 LEI - taxa consular 64,20 LEI - costul pa[aportului - pa[aportul anterior, dac este cazul; - actele deidentitate ale prin]ilor sau al reprezentantuluilegal, aflate n termen de valabilitate, n original [icopie xerox; pot fi acceptate doar copii ale actelorde identitate ale parintilor, daca acestea suntautentificate prin semnatura si stampila de catrelucratorul consular.

  Categoriile de documente necesare eliberarii pasapoartelor

  Ag.pr. Badea Cristina Georgeta

  1. Hotarare privind rectificarea bugetului local peanul 2009, adoptata ca urmare a sumelor reparti-zate de catre CJD pentru lucrari de pietruire si ali-mentare cu apa, adoptat\ cu un cvorum de 14voturi.2. Hotarare privind vanzarea suprafetei de terenaferent constructiei proprietatea domnilor SandruNicolae si Precupetu Vasile, situata in Racari, satMavrodin, zona Garii, adoptata ca urmare a solici-tarii de cumparare inaintata de catre proprietariiconstructiei cu un cvorum de 14 voturi. Este vorbade un teren in suprafata de 1320 m.p precum sispatiul necesar utilitatilor: drum acces, suprafatade lucru pentru eventualele reparatii si intretinere arespectivei constructii in suprafata de 680 m.p. 3. Hotarare privind vanzarea suprafetei de terenaferent constructiei, proprietatea domnului MiricaGheorghe situata in Racari, sat Mavrodin, str I.LCaragiale, adoptat\ ca urmare a solicitarii decumparare inaintata de catre proprietarul con-structiei cu un cvorum de 14 voturi.4. Hotarare privind scoaterea la vanzare a cladirii

  si a suprafetei de teren aferenta constructiei situa-ta in Racari, sat Ghimpati, str Sublocotenent BarbuPetre Marian, ca urmare a propunerii inaintat\ deo parte a locuitorilor satului Ghimpati, avand invedere starea avansata de degradare ce nu maipermite alocarea unor sume pentru executarea de

  reparatii. Vanzarea imobilului se va face dupaexpertizarea sa, prin licitatie publica, iar demolareaacestuia se va executa numai dupa finalizarea uneiconstructii cu aceeasi destinatie. Hotararea a fostadoptata cu 12 voturi si 2 abtineri: Tanase Adriansi Gavrila Valentin. 5. Hotarare privind aprobare PUZ local SC MegaConstruct SRL adoptata ca urmare a cererii deextindere intravilan pentru suprafata de 26.009mp situata in T61/6 parcela 12, sat Ghergani,adoptata cu 14 voturi.6. Hotarare privind aprobarea demolarii unor con-structii situate in curtea Primariei Racari, aflateintr-o stare avansata de degradare (acoperisputrezit si rupt, ziduri dislocate, usi si ferestrerupte) prezentand un aspect inestetic si pericol deprabusire.Avand in vedere costurile ridicate la care s-arajunge cu consolidarea si renovarea acestoracomisia de receptie a motivat astfel demolarea lor.7. Hotarare privind includerea suprafetei de terenintravilan in suprafata totala de 3,40 ha, situata inorasul Racari, localitatea Ghergani, judetulDambovita, zona parc Ghica in domeniul privat allocalitatii si administrarea Consiliului local Racariadoptata cu 14 voturi.Suprafata a ramas la dispozitia autoritatii localedupa restituire, ceea ce reprezinta suprafataneocupata de constructile CAMS Ghergani si aScolii generale Ghergani, in total de 3,40 ha con-form ridicarii topografice efectuate in zona.8. Hotarare privind delimitarea suprafetei de 3347m.p situata in Racari, sat Ghergani, zona Ghica -Scoala noua Ghergani, pentru amplasarea unorblocuri tip ANL adoptata cu 14 voturi. Aceste con-structii vor fi destinate tinerilor si famililor tinere.9. Hotarare privind aprobarea destinatiei pentrucladirea si terenul aferent - fosta statie de epurare,situata in orasul Racari, strada Republicii , zona

  abator, ca adapost pentru cainii comunitari adop-tata cu 14 voturi. Tot aici se are in vedere amena-jarea unui grajd pentru caii fara stapan carora li seofera gazduire, hrana, apa, asistenta medicalapana la revendicare, in timp limitat, dupa care sevalorifica conform legislatiei in vigoare. Vom revenicu amanunte privind acest adapost foarte necesarin contextul orasului Racari.10. Hotarare privind preluarea, in parte, a bloculuiin care functioneaza Politia Racari adoptata cu 14voturi pentru, hotarare ce a fost initiata ca urmarea puneii la dispozitie de catre IPJ- Dambovita aunei scari de bloc- respectiv A2b nefinalizata dinlipsa de resurse financiare in perioada anterioara.

  In finalul sedintei au fost prezentate 3 infor-mari:1. Informare privind sesizarea inaintata de dl.

  Chitulescu Octavian.2. Informare privind unele aspecte prezenate de

  dl. Lache Ion.3. Informare privind adresa inaintata de SC

  Antonio Imobiliare SRL pentru zonele de impozitarein Orasul Racari. # La sedinta Consiliului local a participat si dom-nul senator Valentin Calcan care a tinut sa cunoas-ca preocuparile Consiliului local R\cari pentru c\multe din proiectele care se vor realiza in perioadaimediat urmatoare sunt sprijinite personal: Sala desport de la Liceul Racari, amenajarea locurilor dejoaca, reabilitarea termica a blocurilor, reabilitareScoala Ghergani (Veche), apartamente ANL laGhergani plus Gradinita cu program prelungit ce valua fiinta dupa renovarea Scolii vechi, in actualullocal al [colii generale.In finalul sedintei consilierii s-au sfatuit in legaturacu rezolvarea unor probleme curente ale comuni-tatii.

  HOT|RRILE CONSILIULUI LOCAL R|CARI , ADOPTATE ~N {EDIN}A DIN 30.04.2009

  ~n data de 30.04.2009, la orele14:00 s-a desf\[urat [edin]aConsiliului local R\cari la care au par-ticipat 14 consilieri [i delega]iis\te[ti. Ni]\ Vasile - absent.Proiectele de hot\rri au fost discu-tate ^n cadrul comisiilor de speciali-tate, dup\ care s-a trecut la discutarea^n plen [i votarea lor.

  ~n urma H.C.L 35/2009 Politia comuni-tara a actionat pentru buna desfasurare aactivitatii in zona Judecatoriei Racari si a flu-idizarii circulatiei de pe strada TudorVladimirescu (in dreptul judecatoriei Racari).Activitatea agen]ilor comunitari const\ ^n blo-carea ro]ilor tuturor autovehiculelor ce suntparcare neregulamentar, aplicand amenzi ^nvaloare de 4 mii lei de la data intr\rii ^n vigoarea H.C.L 35/2009 [i pn\ ^n prezent.

  Poli]ia comunitar\ a ora[ului R\cari aac]ionat pentru dezafectarea domeniului public[i asigurarea de m\suri specifice ^n zoneleunde s-au efectuat lucr\ri de reabilitare a

  spa]iului verde [i a pode]elor.

  Activit\]i desf\[urate deActivit\]i desf\[urate dePPoli]ia Comunitar\ R\carioli]ia Comunitar\ R\cari Producatorii agricoli din sectoarele

  legume-fructe si agricultura ecologicaprimesc in acedst an sprijin financiarde la Guvern. Ei trebuie sa aiba n folosintasuprafete agricole de cel putin 0,25 ha si sanu aiba datorii la bugetul de stat sau la buge-tul administratiei publice locale

  Pentru sectorul de agricultura ecologica,beneficiarii trebuie sa fie nregistrati anual laMinisterul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, caproducatori n agricultura ecologica. Deasemenea, trebuie sa aiba un contract cu unorganism de inspectie si certificare. Pentrubeneficiarii din sectorul legume-fructe, spri-jinul financiar se acorda pentru o suprafatade maximum 3 hectare, de pe care sintrecoltate unul sau mai multe produse, careapartin organizarii comune de piata n sec-torul legume-fructe. Beneficiarii din acest

  sector pot solicita sprijin financiar fie numaipentru suprafetele de pe care recolteazalegume, fie numai de pe suprafetele de pecare recolteaza fructe.Bani numai grupurilor de producatori

  Ajutorul pentru sectorul legume-fructe estede 1.110 lei/hectar pentru persoanele fizice- membre ale asociatiilor sau organizatiilorprofesionale, persoane fizice autorizate sipersoane juridice si de 2.960 lei/hectar pen-tru membrii grupurilor de producatori. Deasemenea, se dau 3.700 lei/hectar pentrumembrii grupurilor de producatori recunos-cute preliminar sau membrii organizatiilor deproducatori recunoscute conform Ordinului684/2007 si a regulamentelor si directiveloreuropene specifice.

  Afl\m de la APIA

  Ing Porojan LilianaAg. [ef Poli]ia comunitar\,

  Chi]ulescu Dumitru

  Viceprimar, Prof. Elena Craiciu

 • cyanmagentayellowblack

  Eveniment Mai 2009 pagina 4Ziarul Prim\riei R\cari

  Cea mai frumoasgospodrie

  n luna 2009!

  DINC| ANDREI -R|CARI

  PROF. CRISTEA AURICA - MAVRODIN

  GOCIU A. - GHIMPA}I

  Concursul nostru se intituleaz\ Cea mai frumoas\ gospod\rie, este o reeditare a celui din 2008, dar pentru a stimula spiritulcompetitiv vom promova, ^n fiecare luna, prin imagini cele mai reu[ite gospod\rii, pe localit\]i. Premiile sunt cunoscute: unelte agricole^n valoare de 200.00 lei care se acorda anual, ^n func]ie de punctaj; premiul este destinat pentru fiecare localitate.

  ~N URMA PROPUNERILOR CET|}ENILOR, LUNAR VOM EVIDEN}IA ~N PAGINILE PUBLICA}IEI LOCALE CEA MAI FRUMOAS| STRAD|!, AVND ~NVEDERE ASPECTUL ~NGRIJIT AL DOMENIULUI PUBLIC: {AN}URILE CUR|}ATE {I ADNCITE, IGIENIZAREA PODE}ELOR PRIN DESFUNDARE,

  PLANTAREA DE FLORI {I ARBU{TILOR ORNAMENTALI, VOPSIREA GARDURILOR. ~N ACEST NUM|R EVIDEN}IEM STR. IORGU DUMITRESCU - R|CARI. FELICIT|RI!!

  m

  a

  i

  Relu\m un subiect care a mai fost inclus ^npaginile ziarului nostru, ac]iunile cet\]ene[ti deigienizare a domeniului public, obliga]ie atuturor locuitorilor.

  Exist\ [i HCL nr. 8/2008, prin care sestatueaz\ obligativitatea p\str\rii aspectului^ngrijit al localit\]ilor. V\ vom da o veste bun\,ne bucur\m c\ mul]i conceta]eni de-ai no[tri au

  ^nceput s\ colaboreze cu administra]ia local\ ,^n sensul c\ s-au apucat de treab\: san]uris\pate, spa]ii igienizate, pode]e desfundate.

  V\ vom prezenta ^n fiecare num\r cte ofotografie din fiecare localitate ^n care seprezint\ cea mai reu[it\ amenajare de pedomeniul public la intrarea ^ntr-o gospod\rie. B|LAN PARASCHIVA - B|L|NE{TI

  ALEXANDRU DUMITRA-S|BIE{TI DUMITRU IOANA- GHERGANI TILA M. - ST|NE{TI

  ILIE IOANA - COLACU

 • Cultur\ - ~nv\]\mnt Mai 2009 pagina 5Ziarul Prim\riei R\cari

  Prin Lucian Blaga (1895-1961), liricaromneasc din perioada interbelicatinge Nebnuitele trepte ale sublimu-lui. Apari]ia lui n literatura romn,ntr-un moment n care se manifestdiferite curente [i direc]ii estetice, aduceo not insolit n poezia epocii. De[i apublicat la Gndirea [i a fcut elogiulsatului romnesc - eu cred c ve[nicias-a nscut la sat- el nu este untradi]ionalist. Din contra, prin stilulpoeziei sale, prin respingerea descrip-tivului [i cultivarea extaticului, realizndo estetic proprie n care realul seamestec cu suprarealul, Blaga apar]inespiritului modernist. De fapt, ardeleanulLucian Blaga este un artist unic, un marepoet expresionist, un daimonion ca[i Goethe, un geniu n stare de intui]iimistice revelatoare, fcnd s dispargrani]ele dintre metafizic [i poezia pro-priu-zis..., estetica sa fiind ometafizic curat iar metafora omodalitate substan]ial de a per-cepe Universul (George Clinescu).

  Lirica lui Lucian Blaga reproduce, lanalte poten]e artistice, sistemul sumetafizic. Autorul Filozofiei culturii[i al Spa]iului mioritic, cu vditeinfluen]e din gndirea german(Spengler, Frobenius, Worringer), creden magie, n religie, n nemrginita for]creatoare a Marelui Anonim. Filozofiaexisten]ei umane presupune nu numaimre]ie ci [i tragism. Omul, crea]iuneacentral a Universului, trie[te n orizon-tul misterului [i al revelrii. Dorin]ei lui denepotolit cunoa[tere i se opune impla-cabil Cenzura transcendent.Dup creatorul teoriei minus cunoa[terii,lumea aceasta ncrcat de mistere,poate fi perceput numai pe calepoetic, prin mituri [i simboluri.Poezia presupune, deci, medita]ieadnc [i Blaga afirm aforistic: Dac

  lirica sincer, direct [i pasionalar fi adevrata poezie, atuncimugetul cerbilor, n anumite cea-suri ale toamnei, ar face de prisostoate antologiile (Discobolul). Ctfilozofie exprim lirica blagian este sufi-cient s amintim poezia Trei fe]e(Poemele luminii) - admirabil joc degndire metaforic:Copilul rde:n]elepciunea [i iubirea mea ejocul!Tnrul cnt:

  Jocul [i n]elepciunea mea-iiubirea! Btrnul tace: Iubirea [i jocul meu e-n]elepciunea!~nclina]ia lui Blaga ctre latura tainic,misterioas, obscur a Universului esteafirmat nc din primul su volum deversuri -Poemele luminii (1919):eu cu lumina mea sporesc a lumiitain, (Eu nu strivesc corola de luminia lumii). Lumina - motivul poetic funda-mental al acestui prim volum de poezii -domin caleidoscopic atmosfera liric,poetul aspirnd frenetic spre infinitelespa]ii siderale, deoarece, potrivitconcep]iei sale a tri la sat nseam-n a tri n zari[te cosmic [i ncon[tiin]a unui destin emanatdin ve[nicie. Trirea liric\ serealizeaz\ la nivel macrocosmic, ^ncaden]e ample, tulbur\toare:Pmntule, d-mi aripi: sgeatvreau s fiu/ s spntec/nemrginirea,/ s nu mai vd npreajm dect cer, deasupra cer,/[i cer sub mine-/ [i-aprins n valuride lumin\/ s joc/ strfulgerat deavnturi nemaipomenite!! (Vreau sjoc!). Medita]ia nso]e[te permanentexisten]a poetului, totul fiind dominat deo stranie lini[te: Atta lini[te-i n jur,de-mi pare c aud/ cum se izbesc degeamuri razele de lun\ (Lini[te) [iBlaga constat extaziat c Lumina, ce-osimt nvlindu-mi/ n piept cnd tevd - minunato/, e poate ca ultimulstrop/ din lumina creat n ziua dinti

  (Lumina). Sentimentul pur al iubirii estetrit de artist la scar cosmic, clipeleunice ale acestei triri fiind exprimate nimagini artistice inedite, emo]ionante.Frumoaso,/ }i-s ochii-a[a de negri nctseara/ cnd stau cu capu-n poala ta/ mipare c ochii ti, adcii sunt izvorul/ dincare tainic curge noaptea peste vi/ [ipeste mun]i [i peste [esuri,/ acoperindpmntul/ c-o mare de-ntuneric,/ A[a-sde negri ochii ti,/ lumina mea (Izvorulnop]ii).

  Lumina cosmic este fascinant [iatotcuprinztoare [i ea inund tumultuossufletul poetului, arznd de tulbur-toarea dorin] a nencetatei ntoarceri nsine: A[tept s mi apun ziua/ [i zareamea pleoapa s-]i nchid,/ mi-a[teptamurgul , noaptea [i durerea, / s mise-ntunece tot cerul/ [i s rsar-n minestelele, stelele mele/ pe care nc nicio-dat/ nu le-am vzut (Mi-a[teptamurgul)

  ~n volumul Pa[ii profetului, al cruisimbol central este Pan, zeul for]elortelurice (Ov. S. Crohmlniceanu),Lucian Blaga cnt frenezia contopirii cunatura. De la imaginea luminoas aiubitei, proiectat ntr-un idilic tablou denatur - De prea mult aur crapboabele de gru./ Ici-colo ro[ii stropi demac/ [i-n lan/ o fat/ cu gene lungi/ caspicele de gru (~n lan) pn lanzuin]a contopirii cu materia geologicPrin cosmos/ auzi-s-ar atuncia mre]iimei pa[i/ [i-a[ apare nvalnic [i liber/cum sunt. (Da]i-mi un trup voimun]ilor) - iat sublima traiectorie aexpresionismului blagian.

  Cu volumul In marea trecere, LucianBlaga atinge nelini[titele zone ale sufle-tului rv[it de spaimele neantului.Marea trecere este via]a vzut per-manent de poet cu obsesia mor]ii. Deaici [i motto-ul Opre[te trecerea. {tiuc unde nu e moarte nu e nici iubire, - [itotu[i, te rog: opre[te Doamne, ceasor-nicul cu care ne m\sori destrmarea..

  Sentimentul predominant este celelegiac, poetul avnd nostalgia ndepr-

  tatei copilrii: Numai sngele meustrig prin pduri/ dup ndeprta-ta-i copilrie,/ ca un cerb btrn/dup ciuta lui pierdut n moarte.(~n marea trecere) [i regret chiar faptulde a se fi nscut -[i-mi pare a[a deru c n-am rmas/ n ]ar\ frnume (Lini[te ntre lucruribtrne). Exist, totu[i, un remediupentru temperarea acestei st\ri de spirit:ntoarcerea n lumea binecuvntat asatului -Prietene crescut la ora[/fr mil, ca florile n fereastr,/prietene care nc niciodat n-aivzut/ cmp cu soare jucnd subtperi nflori]i,/ vreau s te iau demn,/ vino, s-]i art brazdeleveacului. (Pluguri). Urmtoarelevolume de versuri -Lauda somnului(1929)- elogiu al incon[tientului colectivcreator, La cumpna anilor (1933) -simboliznd amiaza vie]ii. La cur]iledorului (1938) - nestvilit exaltare adorului de ]ar, Nebnuitele trepte(1934) - sf[ietor zbucium la apropiereaclipei trecerii n neant, aureoleaz profilulunui mare poet filozof, visnd con-tinuu la mitizarea satului rom-nesc. Volumul Poezii (1962) se cir-cumscrie aceleia[i sublime metafiziciblagiene, constituindu-se ntr-un caldelogiu adus vie]ii, iubirii, fecundit]ii:Laud semin]elor, celor de fa][i-n veci tuturor!Un gnd de puternic\ var\, un cerde nalt\ lumin\S-ascunde n fie[tecare din ele,cnd dormPalpit n visul semin]elorUn fo[net de cmp [i amiezi de grdin,Un veac pdure],Popoare de frunze{i-un murmur de neam cntre]

  (Mirabila smn]) Dup Mihai Eminescu, LucianBlaga este cel mai mare poet alnostru

  PROFESORUL ION LIVEDE - DESPRE LUCIAN BLAGA -

  MIRMIRABILABIL A S|MN}| A LIRICII ROMNE{TI A S|MN}| A LIRICII ROMNE{TI

  Prof. Ion Livede

  black

  ~n ziua de 26 aprilie 2009, a avut locconcursul [colar SANITARII PRICEPU}I, etapa zonal\,care a avut loc la {coala Titu Gar\.

  Echipajul format din elevele clasei aVI-a A [i a VI-a B: ENE ANA-MARIA; DUMANILEANA; MU{AT ILEANA; VALEANU IOANA;DRAGOMIR GABRIELA; SANDU ALINA, auob]inut MEN}IUNE la acest concurs, profe-

  sor coordonatorfiind T|NASEALINA, profesorde biologie,Scoala Racari.

  Felicitari!!!

  Noi rezultate la concursurile [colare

  Un profesor de filosofie statea n fata claseiavnd pe catedra cteva lucruri. Cnd ora anceput, far\ s\ spun\ un cuvnt, a luat un borcanmare gol, pe care l-a umplut cu mingi de golf. I-antrebat pe studen]i dac\ borcanul este plin [iace[tia au convenit c\ era. Profesorul a luat atuncio cutie cu pietricele pe care le-a turnat n borcan,scuturndu-l u[or. Pietricelele au umplut goluriledintre mingile de golf.. I-a ntrebat din nou pe stu-den]i dac\ borcanul era plin, iar ace[tia au fost deacord ca era. Profesorul a luat dup\ aceea o cutiecu nisip pe care l-a turnat n borcan. Firesc, nisipula umplut de tot borcanul. I-a ntrebat din nou pestuden]i cum st\tea treaba iar acestia au r\spuns ncor "pliiin"! Profesorul a scos de sub catedra dou\c\ni cu suc pe care le-a turnat n borcan umpln-du-l de aceasta data definitiv. Studen]ii au rs.

  ,,Acum (a spus profesorul dupa ce hohotele s-audomolit), a[ dori s\ ntelege]i c\ acest borcanreprezint\ via]a voastr\. Mingile de golf reprezint\lucrurile importante pentru voi: familia, copiii,s\n\tatea, prietenii [i pasiunile voastre, [i c\ dac\totul ar fi pierdut n afar\ de acestea, via]a voastr\ar fi tot plin\. Pietricelele sunt celelalte lucruri care

  conteaz\ pentru voi: servici-ul, casa, ma[ina, iar nisipul e restul lucrurilorm\runte. Dac\ ve]i ncepe cu nisipul (a continuat el), nu ve]imai avea unde s\ pune]i mingile de golf [i piet-ricelele.

  La fel [i n via]\, dac\ ]i irose[ti tot timpul [ienergia pentru lucrurile mici, nu vei avea niciodat\timp pentru lucrurile importante pentru tine. Acord\aten]ie lucurilor importante pentru fericirea ta.Joac\-te cu copiii, f\-]i controale medicale periodic,iesi cu prieteni/prietena/so]ia n ora[ la cin\,joac\te fotbal; vei avea suficient timp alta data safaci curat sau sa repari cine [tie ce dispozitiv. Ai, nprimul rnd grij\ de mingile de golf, ele conteaza cuadevarat. Stabile[te-]i priorit\]ile, restul edoar nisip."

  Unul dintre studen]i a ridicat mna interesn-du-se ce reprezentau cele doua c\ni de suc.

  Profesorul ia r\spuns zmbit: "Ma bucur c\ntrebi asta. Ele vor doar s\ arate ca, orict de plin\ar parea via]a ta, e loc ntotdeauna pentru douac\ni de suc, mpreuna cu un prieten."

  Profesorul de filosofie

  Ruben D.

 • Actualitate Mai 2009 pagina 6Ziarul Prim\riei R\cari

  Organizata la initiativaInstitutiei Prefectului Dambovita si in

  colaborare cu Inspectoratul Scolar JudeteanDambovita, actiunea Cupa Curateniei a avut un ecouimpresionant printre locuitorii orasuluiRacari, afirmatie confir-mata de numarul mare departicipanti: 487 elevi, 32cadre didactice, 6 directoride scoli, 38 salariati aiPrimariei Racari, 9 con-silieri locali, 9 mijloace detransport (7 ale voluntarilorsi doua ale primariei).Rezultatul acestei desfasur-ari de forte este: 1500 desaci plini cu gunoaie colec-tate din zonele fierbinti ale orasului.

  Avand experienta organizarii unor astfel de actiu-ni sa nu uitam ca orasul Racari, din ini-

  tiativa

  primarului, domnul Marius Caraveteanu, a declansat,anterior acestei actiuni, un proiect de mare cuprinderein timp si spatiu, de igienizare a orasului Adopta unKM! Bucurandu-se de o promovare pe masura, peste80 de voluntari au igienizat, in 25 martie a.c, o zonade peste 3 kilometri pe raza localitatii Ghergani; rezul-tatul actiunii a fost c\ zona este curatata de gunoaie,echivalentul a 300 de saci menajeri de 120 litrifiecare. Cele doua remorci ale firmei Agromar Racari,au fost neincapatoare pentru cantitatea mare de gunoiadunat. Inceputul a fost facut si ne bucuram ca

  actiunea noastra a avut ecou.Salutam initiativa Institutiei

  Prefectului si a ISJDambovita si constatam prin ecoul impresionantin randul localnicilor detoate varstele ( prin par-ticiparea la ambele actiu-ni, atat a elevilorincepand cu clasa a III-a,pana la oamenii de vars-ta a III-a, care s-au oferitca voluntari) ca oameniiiubesc natura, ca le pasa

  atunci candaceasta sufera

  din pricinanepasarii unor conc-

  etateni. Multi dintre partic-ipantii la aceasta actiune au purtat

  echipamentul promovat de proiectulAdopta un KM! (tricou si sapca cuinsemnele proiectului).

  De asemenea au fost luate masuri deprotectie (manusi), iar cadrele didactice,functionarii din primarie, alti adulti, au

  supravegheatelevii pentru aevita situatiilen e p l a c u t e .Apreciem inca o data, par-ticiparea impresionanta:sute de elevi, zeci decadre didactice, totisalariatii din primarie,majoritatea consilierilorlocali, indiferent deculoarea politica si gestul

  frumos al unor posesori de utilaje de transport, care auparticipat ca voluntari: Jangu Ion, Bucur Vasile,Nelepcu Ion, Ilie Stefan, Firma Agromar-Racari, JanguFlorin. Scopul actiunii a fost atins: sensibilizareaoamenilor privind grija pentru o natura curata. Numai

  cuvinte de lauda pentru tanara generatie, pentrudascalii lor care au stiut sa le faca o educatie fru-moasa, pentru consilierii locali care si-au intelesmenirea (aceea de a fi exemplu pentru con-cetatenii lor), pentru toti participantii.

  CUPCUPA CUR|}ENIEI, A CUR|}ENIEI, A A ETA A ETAP| AP| A PROIECTULA PROIECTULUI UI

  ADOPT| UN KM!ADOPT| UN KM!

  cyanmagentayellowblack

  22

 • Actualitate Mai 2009 pagina 7

  MopedeConducatorii de mopede trebuie saindeplineasca urmatoarele conditii:varsta de minim 16 ani impliniti; sa detinaasupra sa si sa prezinte la control, actul deidentitate, certificatul de inregistrare al mope-dului si adeverinta de absolvire a cursului delegislatie rutiera, eliberata de o scoala desoferi; sa poarte obligatoriu casca de protec-tie; sa circule permanent cu faza mica aprin-sa.Reglementari legale :- mopedele nu sunt considerate autovehicule;pentru a fi inmatriculate, inregistrate sauadmise in circulatie, mopedele trebuie sa fieomologate in conditiile legii. Mopedele seinregistreaza la Primarie, care la randul eielibereaza Certificatul de Inregistrare si unnumar de inregistrare pe fond galben; cate-goriile de vehicule care pot fi admise in circu-latie fara a fi omologate se stabilesc prinordin al MTCT, cu avizul IGPR; proprietarii devehicule sunt obligati sa le inmatriculeze sauinregistreze, dupa caz, inainte de a le pune incirculatie; pentru a circula pe drumurile pub-lice, vehiculele, cu exceptia celor trase sauimpinse cu mana si a bicicletelor, trebuie safie inmatriculate sau inregistrate si sa poarteplaci cu numerele de inmatriculare sau inreg-istrare; este interzisa punerea in circulatie aunui vehicul inmatriculat sau inregistrat, carenu are montate placute cu numarul de inma-triculare sau inregistrare atribuite de autori-tatea competenta, ori daca acestea nu suntconforme cu standardele in vigoare.Obligatiile participantilor la trafic :- conducatorii de mopede sunt obligati saaibe asupra lor actul de identitate, certificatulde absolvire al cursului de legislatie rutiera sicertificatul de inregistrare al mopedului; petimpul deplasarii pe drumurile publice condu-catorii de mopede trebuie au obligatia sapoarte casca de protectie omologata; pentrua conduce un moped pe drumurile publice,conducatorul acestuia trabuie sa aiba varstade cel putin 16 ani; bicicletele si mopedelecare circula pe drumurile publice trebuie sa

  fie echipate cu mijloace de iluminare sem-nalizare si dispozitive reflectorizant fluores-cente. Este interzisa circulatia acestora petimp de noapte fara aceste mijloace si dis-pozitive in stare de functionare; conducatoriide mopede sunt obligat sa circule cu faza deintalnire si in timpul zilei; in circulatia pe dru-murile publice, mopedul trebuie sa fie echipatcu: instalatie de franare eficace, sistem deavertizare sonora, instalatie de evacuaregaze, sistem de iluminare-semnalizare, dis-pozitiv fluorescent-reflectorizant de culoarerosie in spate, placuta cu numarul de inregis-trare amplasata la partea din spate; se interz-ice transportul pe mopede a mai multor per-soane decat locurile stabilite prin condtructieprecum si a obiectelor voluminoase; mope-dele care circula pe drumul public trebuieconduse numai pe un singur rand; persoanelecare nu poseda permis de conducere potconduce mopede numai daca fac dovada caau absorvit un curs de legislatie rutiera incadrul unei unitati autorizate.Se interzice conducatorilor de mopede:a) sa circule pe sectoarele de drum unde esteinstalat indicatorul Acces interzis bici-cletelor; c) sa circule pe trotuare, cu excep-tia pistelor special amenajate; e) sa circule inparalel ; f ) sa circule sub influenta alcoolului; g) sa se tine de un vehicul aflat in mers orisa fie remorcat de un alt vehicul; m) sa cir-cule atunci cand partea carosabila esteacoperita cu polei, zapada sau ghiata; n) sacircule cu defectiuni tehnice la sistemul defranare sau fara avertivor sonor functional ; p)sa circule pe alte benzi decat cea de langabordura, cu exceptia cazurilor in care urmeazasa efectueze virajul stanga; r) sa circule faraechipament fluorescent-reflectorizant de lalasarea serii pana in zori sau cand vizibilitateaesta redusa.Sanctiuni- lipsa casca de protectie art. 36 al. 2 dinOGR nr. 195/02 art. 99 al. 1 pct. 9 (2 - 3p.amenda); - lipsa numar inregistrare art.102 al. 1 pct 2. art. 102 al. 1 pct. 2 (9-20p.amenda); - circulatia fara faza mica art. 44

  al. 3 din OGR nr. 195/02 art. 100 al. 1 pct.11 ( 4 - 5 p. amenda); - lipsa adeverinta cursde legislatie rutiera (6 - 8 p. amenda)ScutereConducatorii de mopede trebuie saindeplineasca urmatoarele conditii : -varsta de minim 16 ani impliniti; - sa detinaasupra sa si sa prezinte la control, actul deidentitate, permisul de conducere tip A1 sicertificatul de inmatriculare al scuterului; - sapoarte obligatoriu casca de protectieReglementari legale:- autovehiculul cu doua roti, cu sau fara atas,echipat cu un motor care are o capacitatecilindrica mai mare de 50 cm 3 si/sau a caruiviteza maxima, prin constructie, depaseste45 km/h; - pentru a circula pe drumurile pub-lice, vehiculele, cu exceptia celor trase sauimpinse cu mana si a bicicletelor, trebuie safie inmatriculate ori inregistrate, dupa caz, sisa poarte placute cu numarul de inmatricularesau de inregistrare, cu forme, dimensiuni sicontinut prevazute in standardele in vigoare; -categoriile autovehiculelor care pot fi admisein circulatie fara a fi omolagatate se stabilescprin ordin al ministrului transporturilor, con-structiilor si turismului, cu avizul MinisteruluiAdministratiei si Internelor InspectoratulGeneral al Politiei, care se publica inMonitorul Oficial al Romaniei; - documentulcare atesta omologarea este cartea de iden-titate a vehiculului, eliberata in conditiile legii;- pentru a fi mentinute in circulatie, vehiculeleinmatriculate se supun inspectiei tehniceperiodice; - inspectia tehnica periodica seefectueaza in statii autorizate, conform legis-latiei in vigoare; - conducatorii vehiculelorsunt obligate sa se supuna testarii aeruluiexpirat si/sau recoltarii probelor biologice invederea stabilirii alcoolemiei ori a consumuluide produse sau substante stupefiate saumedicamentelor cu efecte similare acestora,la solicitarea politistului rutier.; - conducatoriimotocicletelor si mopedelor sunt oblicati safoloseasca luminile de intalnire pe toata dura-ta deplasarii acestora pe drumurile publice; -limita maxima de viteza in localitati este de

  50 km/h. In afara localitatilor limita de vitezaeste de 90 km/h pe autostrazi, 80 km/h pedrumurile expres sau nationale europene (E)si 70 km/h pe celelalte categorii de drumuriSanctiuni:- lipsa casca de protectie art. 36 al. 2 dinOGR nr. 195/02 art. 99 al. 1 pct. 9 (2 - 3p.amenda); - lipsa numar inregistrare art.102 al. 1 pct 2. art. 102 al. 1 pct. 2 (9-20p.amenda); - circulatia fara faza mica art. 44al. 3 din OGR nr. 195/02 art. 100 al. 1 pct.11 ( 4 - 5 p. amenda); - lipsa adeverinta cursde legislatie rutiera (6 - 8 p. amenda); -punerea in circulatie sau conducerea pe dru-murile publice a unui scuter neinmatriculat sepedepseste cu inchisoare de la 1 la 3 ani; -punerea in circulatie sau conducerea pe dru-murile publice a unui scuter cu numar fals deinmatriculare sau de inregistrare sepedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani; -conducerea pe drumurile publice a unuiscuter ale carui placute cu numarul de inma-triculare au fost retrase sau a unui vehiculinmatriculat in alt stat care nu are drept decirculatie in Romania se pedepseste cuinchisoare de la 6 luni la 2 ani; - conducereape drumurile publice a unui scuter de catre opersoana care nu poseda permis de conduc-ere se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5ani.Recomandari importante pentru motociclisti:- evitati accelerarile excesive si nu conduceticu viteza mai mare decat limita legala; -folositi ziua, permanent, luminile de intalnireevitand deplasarea intre benzile de circulatie;- purtati atat dumneavoastra cat si pasagerulcare va insoteste casti de protectie omolo-gate; - nu faceti slalom printre autove-hiculele in miscare; - asigurati-va ca dispunetide spatiu de franare suficient; - pastrati per-manent contactul ambelor roti cu suprafatacarosabilului; - urmati cursul de legislatie invigoare atat posesorii de motociclete cat sicei de scutere.

  OBLIGA}IILE CONDUC|TORILOR DEMOPEDE {I DE SCURETE

  POLI}IA ORA{ULUI R|CARI FORMA}IUNEA POLI}IEI RUTIERE

  Sala de conferinte a HoteluluiDambovita a fost gazda unui evenimentdeosebit: marcarea Zilei Internationale aFamiliei. Au raspuns invitatiei de a par-ticipa la manifestarea Directiei Generalede Asistenta Sociala si Protectie aCopilului, prefectul Iancu Caracota, vicep-resedintele Consiliului Judetean MarinAntonescu, primarul orasului Racari, MariusCaraveteanu, Elena Manolescu, inspectoradjunct ISJ, directorul Directiei de Asistenta

  Sociala Targoviste Delia Stanescu,directorul Crucii Rosii

  Dambovita GheorghePopescu, cate unreprezentant din parteaIJP, BSP siA r h i e p i s c o p i e iTargoviste. In prima parte a intalnirii

  s-a incercat o sensibilizare

  si o constintizare a celor prezenti cu privire laproblemele cu care se confrunta familia insocietatea prezenta, precum si promovareaunor initiative care vin in sprijinul familiei.

  Partea a doua a manifestarii a fost dedi-cata premierii familiilor tinere, celor longevive,asistentilor maternali, precum si tinerilorproveniti din sistemul institutionalizat, modelede urmat pentru societate. La festivitatea depremiere familia Anason din Mavrodin, orsuluiRacari a fost premiata cu o combina frigorifi-ca si alte obiecte de uz casnic. Acest sim-pozion a fost incheiat cu jocuri distractive inParcul Chindia.

  15 mai 2009, 15 mai 2009, Ziua Interna]ional\ a FZiua Interna]ional\ a Familiei!amiliei!

  - a fost s\rb\torit\ [i de noi- a fost s\rb\torit\ [i de noi

  Redac]ia

 • cyanmagentayellowblack

  Actualitate Mai 2009 pagina 8Ziarul Prim\riei R\cari

  Proiectul ecologic ini]iat de Prim\ria ora[ului R\caria ajuns la etapa a-III-a. ~n ziua de 9 mai 2009, la orele10:00, func]ionarii [i ceilal]i salaria]i ai prim\riei,cadre didactice de la [colile din ora[, per[onalul de^ngrijire a unitatilor [colare, consilieri locali, tineri mem-bri ai organizatiei PDL s-au adunat ^n curtea prim\rieipentru a pleca la drum. Activitatea propriu-zis\ s-adesf\[urat pe cursul rului Colentina ^n amonte, dela gospod\ria consilierului Ilie Stefan pn\ la St\ne[ti(punctul pod magazin) pe o distan]\ de mai bine de5 km. Avnd ca ajutor un num\r important de utilajede la Agromar-R\cari (4 remorci, buldo-excavator)actiunea s-a soldat cu o cantitate record de gunoaiecolectate (cateva tone cu ajutorul utilajelor) si 300 de

  saci umplu]i de-a-lungul rului. Laaceasta etap\ au participat 100persoane echipate de lucru [ipurtnd ^nsemnele proiectuluiecologic Adopt\ un KM!. Dup\ce s-a f\cut adunareagunoaielor, ^ncarcarea ^n saci [iapoi ^n remorci, participan]ilor lis-a preg\tit o surpriz\, mai multdect pl\cut\, un picnic foartefrumos organizat, corturi ^np\dure, mese frumos a[ezate,

  gratare ^mbietoare [i muzic\ pem\sur\ care a destins asisten]a^nc\ din primele clipe. A[a c\uitand de oboseala, toti au inceputpetrecerea [i au continuat-o pn\ h\t c\tre sear\ ,cnd au por-nit-o, cu microbuzele, c\tre cas\.

  A fost o ac]iune foarte reu[it\,iar impresiile vor fi dep\nate ^nc\mult\ vreme de aici, ^ncolo.

  Adopt\ un Km!Adopt\ un Km!Etapa a Etapa a 33 a

 • Actualitate Mai 2009 pagina 9

  cyanmagentayellowblack

  Etapa Etapa 33Adopt\ un Km!Adopt\ un Km!

  Pentru ape mai limpezi, pentru ruri mai curate...

  Demararea ac]iunii Colacu

  Desf\[urarea de for]e, ^ncurajatoare pentru astfel de ac]iuni

  Frenezia colect\rii gunoaielor

  Familia Adopt\ un km! la sfr[itul ac]iunii

  aa

 • VIA}A SPIRITUAL| SI MEDICALA Mai 2009 pagina 10Ziarul Prim\riei R\cari

  Joi, 23 Aprilie 2009, am sarbatorit hramul Bisericii Sf Gheorghe, ca o binecu-vantare spirituala in Saptamana Luminata care a inceput cu praznicul praznicelor Sfintele Pasti. La eveniment au participat, intr-o comuniune de simtire, multi eno-riasi alaturi de edilul sef al orasului, Dr.ing Marius Caraveteanu, cu binecuvantareaunui sobor de preoti care ne-au incalzit inimile cu predicile lor: Preot Staret GruzeaCaronfil Vicentiu Manastirea Maici, Preot Paroh Enache Alexandru ParohiaBaldana, Preot Paroh Petre Marian Marius si Preot Paroh Parvu Aurelian ParohiaSlobozia Moara, Preot Paroh Ciobanu Ioan Parohia Colacu, Preot Paroh GoangaCristian Parohia Balteni, Preot Paroh Sumedrea Leonte Parohia Tartasesti, PreotParoh Tudorache Ion Parohia Racari, Preot Paroh Vlada Stefan Parohia Ghergani,Preot Paroh Tudoran Daniel Parohia Racari, Preot Paroh Voicila Cristian Vasile Parohia Ghergani.

  Am impartit bucuria sarbatoririi acestui eveniment impreuna cu domnulAlexandru Marian, primarul Comunei Contesti, care, ca si in alte ocazii, ne-a fostaproape.

  Calendaristic vorbind, aceasta sarbatoare se afla intr-o luna de primavara,anotimp care indeamna la viata si bucurie. Prin tot ce ne amintesc, SaptamanaLuminata si Sarbatoarea Sf Gheorghe, se topesc intr-o primavara a sufletului nos-tru, care necontenit cauta si nazuieste spre mantuire, spre comuniunea cuMantuitorul.

  Sarbatorirea Hramului bisericii Sf Gheorghe, reprezinta prin incarcatura spiri-tuala, triumful credintei in Dumnezeu, al crestinismului, caci Sf Gheorghe este unsimbol al acestora.

  In credinta populara, Sf Gheorghe se asociaza cu multe traditii ce tin de germi-natia semintelor, de triumful vietii, de mirabila vegetatie ce pregateste roadele anu-lui.

  In aceste momente, traind cu intensitate bucuria crestina a sarbatorii sfantuluilacas, se cuvine sa ne intoarcem cu piosenie si recunostinta catre cei care au cti-torit-o sau au contribuit la zamislirea acestui mare edificiu Iorgu Dumitrescu,Patriarhul Iustinian ca si la maruntii enoriasi care cu b\nu]ul dar cu un suflet mare,au ajutat neostoit la ridicarea ei, ca o marturie a credintei oamenilor de pe acestelocuri.

  Fie ca aceasta sarbatoare sa ne uneasca in cuget si simtire, sa ne faca maibuni, mai toleranti, si, asa cum ne-a invatat Sfanta Scriptura: Munceste ca si cumn-ai muri niciodata, dar ingrijeste-te de suflet ca si cum ai muri maine, sa veghemla randuielile bisericesti, sa ne fie aproape, iar noi, frati si surori in Hristos Domnul,sa facem din fiecare zi o sarbatoare cu bucurii duhovnicesti, cu pace, cu fapte bunesi cu alese impliniri. Hristos a Inviat!

  Hramul bisericii Sf Gheorghe

  din ora[ul R\cari

  Fiecare dintre noi avemmomente ^n care ne sim]im anxiosi,nervo[i, tensiona]i sau stresa]i.Mai jos gasi]i 5 metode prin carepute]i combate aceste st\ri.1) ~nva]\ s\ te relaxezi.Cu to]ii credem c\ [tim cum s\ nerelacs\m, dar alegnd s stm &n fa]acalculatorului, a televizorului sauascultnd muzica nu ne vom relaxa cuadev\rat. De multe ori toate acestea nufac dect s\ tensioneze [i mai mult.Acela[i lucru este valabil pentru alcool,droguri sau tutun. Toate acestea par a terelaxa dar ^n realitate efectul lor estedoar temporar. Corpul t\u are nevoie derelaxare exerci]ii de respira]ie carenu au efect doar asupra corpului ci [i amin]ii.2) Dormi]i suficient, alimenta]i-v\corect [i face]i sport.Dac\ vre]i ca mintea [i corpul vostru s\fie puternice pentru a face fa]\provoc\rilor vie]ii dormi]i att ct ave]inevoie nici prea mult, nici prea pu]in;alimenta]i-v\ corect, alege]i fructe [ilegume ct mai multe [i ct mai diver-sificate. Face]i sport pentru a va oxigenacelulele astfel ^nct organismul s\func]ioneze la capacitatea maxim\.3) Gndi]i pozitiv o modalitate foartebun\ de a va ]ine mintea departe degndurile negative este aceea de a va

  focusa pe cea ce este bun, frumos sipozitiv in viata voastra.Permiteti-va sa visati, indepliniti-va dor-intele care tin de voi si imaginati-va ca seva intampla tot ce este mai bun cu viatavoastra.4) Petrece]i timpul liber cu pri-etenii [i familia.Organizati activitati impreuna cu cei dragisi bucurati-va de suportul si sprijinul lor.Daca ceva nu merge cum doriti sau suntaspecte ale vietii care va dau batai decap vorbiti despre acestea cu cinevacare stie sa asculte si caruia ii pasa. Vetiafla ca nu sunteti singuri.5) Petrece]i timp ^n natura.O plimbare in parc sau o iesire in aerliber va poate incarca bateriile. Alegetiun loc in care va simtiti in siguranta sirelaxat. Va puteti invita un prieten saupersoana iubita sau de ce nu un mem-bru al familiei pentru a va bucura denatura impreuna.

  metode prin care pute]i combate st\rile de anxietate

  5

  Dr. Carp Marioara

  black

  Dup\ tradi]ia Bisericii Ortodoxe,fiecare biserica ^n momentul^nfiin]\rii, prime[te un nume, caredevine hramul s\u. Sfin]irea sautrnosirea este deci actul de botezal noului l\ca[ de ^nchin\ciune,care prime[te de le arhiereu hra-mul sau, numele s\u. Hramuldevine ^ngerul p\zitor al bisericii,patronul sau spiritual. ~n timp ce^ngerul p\zitor al credinciosului se

  ^ngrije[te de salvarea unui singursuflet cre[tinesc, hramul bisericiiocrote[te via]a [i se ^ngrije[te demntuirea tuturor credincio[ilorbisericii.

  El strnge laolalta constiin]atuturor credincio[ilor bisericii substindardul izbavitor al Sfintei Cruci,pentru realizarea supremului ideal,^ndumnezeirea tuturor ^ntru HristosDomnul.

  Biserica SFNTA TREIME dela PAROHIA GHERGANI ^[i vas\rb\tori cu deosebita solemnitate[i emo]ie HRAMUL, luni 8 iunie2009, dup\ slujba Sfintei Liturghii.. Noi preo]ii slujitori v\ invit\m s\lua]i parte la acest mare evenimentdin via]a Parohiei noastre. Vamul]umim!

  HRAMUL BISERICIISFNTA TREIME

  DE LA PAROHIAGHERGANI

  Pr. Vlada {tefan Vlada {tefan - Ghergani

  Redac]ia

 • ~n interesul cet\]eanului Mai 2009 pagina 11Ziarul Prim\riei R\cari

  cyanmagentayellowblack

  Ce a mai f\cut primaruCe a mai f\cut primaru ...?...?

  ~nceperea amenaj\riispa]iilor verzi din centrul

  ora[ului R\cari, princur\]area surplusului dep\mnt, rezultat ^n urmalucr\rilor de construc]ie aretelei de gaze naturale

  Realizarea de lucrari interioare [i a canaliz\rii laCentrul Medico-Social din localitatea Ghergani.

  Lucr\rilede subtraver-

  sare au ajuns [i^n zona

  Ghimpa]i. Prinexecutarea

  acestor lucr\ris-au rezolvatproblemelecauzate deploile abun-

  dente.Igenizarea spa]iilor verzi din ora[.

  S-au finalizat lucr\rile de ^mprejmuirea Bisericii Sf. Gheorghe din Ora[ul R\cari

  Demararea constructiei adapostului pen-tru cainii fara stapan din orasul Racari

  De asemenea s-a demaratlucrarea de reabilitare a monumentu-

  lui eroilor din R\cari [i spa]iul verde

  Lucr\ri de reabilitare -Baza sportiv\ a ora[ului R\cari,

  jude]ul Dmbovi]a

  ~nceperea desfiin]\rii gropilor de gunoi dinzonele St\ne[ti, Mavrodin, urmnd ca lucr\rilede ecologizare s\ continue [i ^n celelalte zone

  Servicii de consultan]\ [i proiectare (fazeleSF, PT, DE) pentru proiectul Reabilitare,modernizare, extindere [i echipare infra-

  structura educa]ional\ {coala Ghergani,ora[ R\cari, Jude]ul Dmbovi]a

  Servicii de consultan]\ [i proiectare (fazeleSF, PT, DE) pentru proiectul Reabilitare,

  modernizare [i extindere Liceul teoretic IonGhica ora[ul R\cari, Judetul Dmbovi]a.

 • De interes general Mai 2009 pagina 12Ziarul Prim\riei R\cari

  Vineri, 24 aprilie 2009 s-adesf\[urat o ^ntlnire a cet\]enilordin localitatea Ghimpa]i cu pri-marul ora[ului R\cari. La orele17,00 am intrat ^n sala de clas\preg\tit\ pentru aceast\ ^ntlnire[i care s-a dovedit ne^nc\p\toarepentru localnicii de aici.

  Al\turi de primar, la ^ntlnire, au par-ticipat [i al]i func]ionari din prim\rie,viceprimarul [i consilierii din zon\.Amintim pe T\nase Adrian [i Gavril\Valentin. De la Biroul agricol a fostprezent\ dna Dumitru Ioana, de la asis-ten]\ social\ dl Tudor Ion, de la servi-ciul de impozite [i taxe locale, dna

  Chiri]\ Aurica, de la urbanism, dlAlexandru Alexandru, de la Serviciuladministrativ dl Manu Marian, dl DumitruNicolae, dra Barbu Cristina, dlR\dulescu Sergiu, agent [ef Poli]ia deProximitate, R\cari. Discu]iiledebuteaz\ cu impresiile de satisfac]ie alelocalnicilor mai vrstnici care se bucur\de amenajarea parlamentului, un locunde ace[tia se ^ntlnesc ^n orele der\gaz dup\ ce-[i rezolv\ treburile ^n gos-pod\rie. Acesta este ca o proiec]ie pesteani, a poienei lui Iocan care vine totdintr-un sat din sudul ]\rii (Sili[teaGume[ti) [i dintr-o lume patriarhal\ [iplin\ de tlc, descris\ de nemuritorulM. Preda ^n Morome]ii.Dl. Alecu Alexandru, 70 ani: Ne placela parlament...dar nu e pentru ceitineri, ei au altceva mai bun de f\cut;acolo vin numai cei de 70 ani, carevorbesc [i ei, ca la parlament!

  Dl primar aduce ^n aten]ia celorprezen]i, dorind consultarea acestora,cl\direa vechii Prim\rii, care nu maipoate fi renovat\ [i pentru care alo-

  carea de fonduri nu se justific\. S\teniisunt consulta]i referitor la vnzarea aces-tei cl\diri, trecnd prin toate etapelelegale, iar banii rezulta]i s\ fie folosi]ipentru construirea unei cl\diri noi, ^ncare s\ func]ioneze: un punct farma-ceutic modern, un dispensar cu utilit\]icum cer normele de autorizare, un birou,^n care periodic s\ vin\ angaja]i dinprim\rie s\ acorde servicii cet\]enilor(consulta]ii legislative, pl\tireaimpozitelor, etc). Cei prezen]i au exprimatopinii pro [i contra. E drept, c\ num\rulcelor care au aprobat propunerea a fostmult mai mare dect al celor care, maicircumspec]i, mai grijulii, s-au opus. Dl Radu Marin: Ce e cu suprafa]a ^ndiscu]ie?! Face bani mai multi!Construc]ia e rezistent\. S\ se fac\ con-struc]ia lng\ C\minul Cultural...nu ebine... Transformatorul e ^nchis. De ces-a ^nchis? Trebuie s\ avem acces la el!Dl Primar nu este de acord curepararea cl\dirii pentru c\ este veche(din 1920!), este [ubred\ [i nu merit\.Dl Vali (patron la sec]ia de tmpl\rie):cl\direa trebuie dat\ jos [i construit\una nou\!Dl Gavril\ Marin: Cine o ia, s\ ia, s\fie s\n\tos, nou\ s\ ne fac\ ce ne tre-buie: dispensar, punct farmaceutic.Dl Stoica Vasile: mai exist\ [i altce-va... Aici era obor de vite. Transformatorn-a fost; nici liniile de ^nalt\ tensiune nusunt bine pozi]ionate, deci aten]ie! Nu ede viitor!Dl Mircea Gheorghe (Asocia]ia2008). Suprafa]a fostei Prim\rii e mai

  mica, dect era... A[tept\m un r\spunsde la Biroul agricol.

  P\rerea sa este ^mp\rt\[it\ [i de dlRadu Marin care, intervine din nou [irememoreaz\ cum ar\t\ terenul ^ndiscu]ie ani ^n urm\. N-are ^ncrederedect ^n ceea ce e consemnat ^n reg-istrele agricole.Dna Ioana Dumitru - reprezentantaBiroului agricol explic\, referitor la dlT\nase A., ^n curtea c\ruia se afl\ m\ruldiscordiei, c\ acesta are 500 mp cur]iconstruc]ii. Discu]iile s-au stins ^n celedin urm\ prin asigur\rile pe care dl pri-mar le d\ oamenilor: banii rezulta]i dinvnzarea prin licita]ie vor fi folosi]i, strict,pentru amenajarea unei cl\diri noi, mod-erne.Transformatorul va fi asigurat, a[a cum

  prevede legea.Preotul satului, Nicolae Mihailvorbe[te despre unele stric\ciuni dincimitir (geamuri sparte) subiect care vasta ^n aten]ia educatorilor, p\rin]ilor [iPoli]iei comunitare.Nea Victor {erban: Ce e atta vlv\?!S\ mergem ^nainte, s\ facem o con-struc]ie nou\!Dl primar asigur\, ^nc\ odat\ pe ceiprezen]i c\ se va face o licita]ie corect\,ca la carte. Adrian n-are prioritate. Se vada anun] ^n toate ziarele, cum prevedelegea. Ct preve[te realizarea asfaltului,^n doi ani, aceasta va fi realizat. Primultronson: R\cari- calea ferata; al doileatranson: ^n sat, de la intrare pn\ laFrancezu. Dar vor trebui f\cute [an]urile.

  Preotul localit\]tii aminte[te dedemersurile sale, ^ncepute prin 2005,de recuperare a p\mntului bisericii, [i lacare nu a primit r\spuns. Primindasigur\ri din partea dlui primar c\ vasprijini restituirea, acesta r\mne s\vin\ cu solicitarea. Tanti Smaranda: De ce [tiu to]i peAdrian, [i ct e curtea lui, [i nu [tienimeni de p\mntul bisericii?! Oameniir\mn pe gnduri... [i trec la alt subiectcare-i preocup\: denumirea str\zilor pen-tru care solicit\ unele modific\ri care vorfi aduse ^n aten]ia Consiliului LocalR\cari.

  Cineva din asisten]\ propune chiarrealizarea unei fntni arteziene, cum av\zut la Crevedia... ~ntlnirea cu oameniide aici r\mne mult\ vreme ^n minteacelor prezen]i ca o constatare: oameniise intereseaz\ din ce ^n ce mai mult deviitorul lor, de locurile pe care le sfin]esccu prezen]a lor...

  M\rul discordiei sau dialogul ^n]eleptului cu lumea!

  La nou\ luni de la schimbarea administra]iei ^n Prim\riaora[ului R\cari, ^n data de 08 mai 2009, la orele 12:00 s-ainaugurat un obiectiv de mare importan]\ pentru ora[ul nos-tru ct [i pentru jude]ul Dmbovi]a. Este vorba de Sta]ia debetoane Ghergani, obiectiv al SC PRODLIGNUM SRL, cusediul ^n Ghergani strada G\rii 251, patron dl {tefan Florin.La inaugurare au participat dl Senator Valentin Calcan, dl pri-mar dr. Ing Marius Carave]eanu, viceprimarul, consilieri locali,preoti din parohia Ghergani si alti invitati.

  ~n cuvntul s\u, dl senator Valentin Calcan, Pre[edinteleComisiei de Privatizare din Senatul Romniei a salutataceast\ realizare care va contribui cu siguran]\ la ^nf\ptuireaproiectelor de construc]ii ^n zon\. Apreciaz\ c\ aceast\investi]ie privat\ poate s\ atrag\ [i alte investi]ii: un ANL, o

  sal\ de sport, pentru c\ este nevoie cnd construie[ti un ora[pe lng\ celelalte [i de o sta]ie de betoane. Cine investe[te^n vremuri de criza este un ^nving\tor.

  Dl primar a apreciat aceast\ realizare ca fiind benefic\pentru ora[, ca [i pentru ^ntreaga zona , ^ntruct ^ntr-unperimetru apreciabil (Bucure[ti-Titu-Targovi[te) este singuraSta]ie de betoane care ^l deserve[te. ~[i exprim\ speran]a ca^n viitorul foarte apropiat la {coala Ion Ghica Ghergani([coala veche) vor ^ncepe lucr\rile de reabilitare a[teptate deto]i. Reafirm\ sprijinul sau pentru orice investitie benefic\pentru ora[ul R\cari, ^l felicit\ pe investitor pentu realizare [iapreciaz\ c\ s-au creat [i locuri de munc\ ^n zon\. Aici, 500 de metri cubi de beton pot pleca zilnic spre [coli ^nreabilitare, blocuri ANL, construc]ii private. Ne bucur\m c\

  aici [i-au g\sit un loc de munc\, cet\]eni din ora[ul R\cari.Ur\m succes Sta]iei de betoane [i ct mai mul]i clien]i.Al doilea obiectiv de mare anvergur\

  inaugurat ^n ora[ul R\cari: Sta]ia de betoane Ghergani

  Viceprimar, Prof. Elena Craiciu

  Redac]ia

  black

 • ~n interesul cet\]eanului Mai 2009 pagina 13Ziarul Prim\riei R\cari

  cyanmagentayellowblack

  Domnule Primar,Sunt o micu]\ eleva de 11 ani [i vreau s\ v\

  mul]umesc din suflet pentru ce a]i f\cut pentrucopii, ^n special pentru copiii din St\ne[ti. Acumnu mai vin pe jos de la [coala, nu mai str\bat cupiciorul drumul lung [i anevoios de la Colacu laSt\ne[ti. Acum merg cu ma[ina [colii cum ^ispunem noi elevii [i este foarte confortabil [iparc\ merg mai cu drag la [coal\.

  Mai sunt fericit\ pentru c\ a]i ^mprejmuit[coala pe lng\ rul Colentina [i am motive^ntemeiate s\ v\ mul]umesc. Eu am c\zut dedoua ori ^n r\u, ^n timpul pauzelor; o dat\toamna cnd venise apa mare [i era s\ m\^nec [i o dat\ iarna Acum m\ simt ^n sigu-

  ran]\!Dintr-o miede virtu]i, dragostea fa]\ de copiieste prima [i pentru dumneavoastr\, dragosteape care ne-o purta]i ocup\ primul loc [i credc\ sunte]i un primar care urmare[te ^n modconstant binele copiilor din ora[ul R\cari.Dac\ natura ne aseaman\, cultura nedeosebe[te, iar dumneavoastr\ sunte]i un omdeosebit!

  Cu drag [i mul]umiri din inima mea de copil!Neac[u Andrada-Marina, St\ne[tiEleva la scoala Colacu clasa a-VI-a A

  Drag\ Andrada,Emo]ionat de cuvintele simple dar sincere asternute de tine pe hrtie ^ncerc s\

  nu-]i r\mn dator [i s\-]i r\spund la mica te scrisoare ce mi-a fost adresat\.~mi amintesc de tine de la prima mea ac]iune preelectoral\ (scuze am

  alunecat un pic pe panta expresiilor tehnice) de la prima ^ntlnire cu oameniidin satul St\ne[ti care aveau multe probleme [i una dintre ele era aceea careprivea copiii din St\ne[ti care mergeau la [coala Colacu, PE JOS.

  Sincer nu am putut s\ cred ^n acel moment c\ este posibil acest lucru, dar era

  adevarat.~n acel moment am promis c\

  odat\ ajuns Primar acest dispretfa]\ de copii o s\ dispar\.Dac\ nu m\ ^n[eal\ memoria, chiarmama ta avea ^ndoieli ^n realizareaacestui lucru [i m-a ^ntrebat: Cumdomnule Inginer, chiar o s\ avemtransport pentru copiii no[tri?!R\spunsul a fost ferm: Da, [i nunumai copiii din St\ne[ti vor aveatransport, ci to]i elevii din R\cari vormerge la {coal\ (acolo unde situa]iao cere) cu ma[ina.

  Pe data de 15 septembrie 2008,to]i copiii care au avut nevoie au mersnu pe jos, ci cu ma[ina.

  Fiind ^n trecere prin St\ne[ti am primit cu mn-drie [i lini[te sufleteasc\ mul]umirile mamei talereferitoare la acest demers pe lng\ cele referi-toare la Ziarul Prim\riei R\cari unde-l citasemprintre al]ii [i pe Marele Eminescu.

  Ct despre ^mprejmuireNu puteam concepe ca un copil s\

  se poat\ juca ^n lini[te ^n apropiereaunei pr\pastii! A[a c\

  Toate acestea le-am f\cut ^n calitatede primar ales [i de p\rin]ii acestor copii,dar [i de p\rinte ce nu poate concepe ca uncopil s\ poat\ merge pe jos at]ia km, ^ndrum spre [coal\.

  Ca s\ nu-]i r\pesc prea mult din timpult\u, ^]i doresc succes la [coal\, distrac]iepl\cuta ^n tab\r\ [i ne vedem pe 30 mai laR\cari s\ s\rb\torim ^mpreun\ Ziua Copilului.Vacan]\ placut\!

  PRIMAR, dr.ing. Marius Carave]eanu

  P\rerea ta conteaz\ P\rerea ta conteaz\ ...doar dac\ o spui!...doar dac\ o spui!

  Costache Paraschiv din localitatea Mavrodin ^ntreab\ dac\este posibil ca ^n anumite loca]ii din Ghergani (ex. fostulcomplex sau [c. veche) s\ se amenajeze un C\minCultural. R\scuns: C\minul Cultural ^n fostul complex nu se poate facedeoarece este proprietate privat\- ^n {coala veche nu se poate - se va reabilita [i reda ^nv]\mntu-lui ca [coal\.

  Un grup de cet\]eni din zona {colii Mavrodin sunt deranja]ide atmosfera crear\ din jurul terenului de fotbal.Raspuns: Am aprobat ^nfiin]area unui teren de fotbal ^n zona [coliiMavrodin pentru copiii din zon\ ^n ideea c\ acestia ^[i vor consumaenergia practicnd organizat diverse sporturi.Vom purta discu]ii att cu vecinii zonei ct [i cu tinerii care creaz\aceste neajunsuri [i dac\ situa]ia va continua vom ^ncerca schim-barea destina]iei zonei.

  FOTBAL DE SALA TROFEUL DAMBOVITADatorita rezultatelor bune ob]inute ^n cadrul competi]iei de fotbal

  de sal\, competi]ie organizat\ de funda]ia SPORTIS -Trgovi[te, echipade fotbal a ora[ului R\cari a ob]inut calificarea ^n faza final\, cese va desfasur\ ^n data de 23.05.2009, orele 14:00 ^n Sala Sporturilordin Trgovi[te, compania echipei din localitatea VULCANA B|I.

  INTRAREA ESTE LIBER|!! V| A{TEPT|M LA MAREA FINAL|!!!

  VREMEA ~N R|CARI -PROGNOZA METEO PE 15 ZILE

 • ~n interesul cet\]eanului Mai 2009 pagina 14 Ziarul Prim\riei R\cari

  ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR NCADRAREGRAD HANDICAP

  DOSAR CU {IN; ACT DE IDENTITATE - ORIGINAL ICOPIE; ADEVERIN DE SALARIU PENTRU SALARIA}I COPIE; DECIZIE DE PENSIONARE {I ULTIMUL TALONDE PENSIE PENTRU PENSIONARI COPII; ADEV-ERIN} DE LA CIRCA FINANCIAR PENTRU CEI CARENU REALIZEAZ VENITURI COPIEACTE NECESARE ELIBERRII CERTIFICATULUI DE

  ORIENTARE PROFESIONALDosar cu ina; Act de identitate original i copie; Pentrupensionari invaliditate grad III, copie decizie de pen-sionare i talon recent de pensie (copie); Pentru cei frvenit, adeverin de la circa finaciar din care s reiasc nu realizeaz venituri (copie); Pentru salaria]i, adev-erin de salariat (copie); Referat cu starea prezent desntate de la medicul de familie (original); Referat custarea prezent de sntate de la medicul de speciali-tate (original); Bilet de ieire spital (copie); Analize med-icale (n copie, dac este cazul); Diplom de studii ulti-ma(copie, dac este cazul); Cartea de munc (copie,dac este cazul)

  ACTE NECESARE ACORDRII MSURII DE PRO-TEC}IE PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

  Dosarele se pot depune la Direc]ia General deAsisten] Social [i Protec]ia Copilului, Bucure[ti, sec-tor 6, la sediul centrelor de zi de pe raza sectorului 6:Centrul de Recuperare [i Integrare Social - B-dul.Uverturii, nr.81; Centrul de Consiliere PsihosocialPersoane cu Dizabilit]i - B-dul. Uverturii, nr. 89, P16;Dosar cu [in;Cerere; Act de identitate (copie)Certificat de ncadrare n grad de handicap (copie);Pentru pensionari, copie decizie de pensionare [i talonrecent de pensie (copie); Pentru cei fara venit, adever-int de la circa finaciar din care s reias c nu real-izeaza venituri (copie); Pentru salaria]i, adeverint desalariat (copie); Referat cu starea prezent de sntatede la medicul de familie (original); Fi[ cu recomandriprivind recuperarea balneofizioterapeutic, de lamedicul specialist, pentru persoanele adulte cu handi-cap, care solicit msur de protec]ie in centrul derecuperare [i integrare social (copie); Evaluare psiho-

  logic pentru persoanele adulte cu handicap, care solic-it msur de protec]ie in centrul de consiliere psihoso-cial (copie).Asistentul social Asistentul social

  ^]i comunic\!^]i comunic\!

  Protectia populatiei, a bunurilor materiale si a valo-rilor culturale se realizeaza printr-un ansamblu de activitaticonstand in: instiintare, avertizare si alarmare. INSTIINTAREA, AVERTIZAREA, PREALARMAREA SIALARMAREA se realizeaza in scopul evitarii surprinderii si alluarii masurilor privind adapostirea populatiei, protectiabunurilor materiale, precum si pentru limitarea efectelordezastrelor, atacurilor din aer si ale actiunilor militare.Instiintarea reprezinta activitatea de transmitere a infor-matiilor autorizate despre iminenta producerii sau producereadezastrelor si/sau a conflictelor armate catre autoritatileadministratiei publice centrale ori locale, dupa caz, sicuprinde: a) instiintarea despre iminenta producerii sau pro-ducerea unor dezastre; b) instiintarea despre pericolul atacu-lui din aer; c) instiintarea despre utilizarea mijloacelor chim-ice, biologice, nucleare, radiologice, conventionale si necon-ventionale.Pentru realizarea instiintarii se folosesc sisteme si echipa-mente ale serviciilor de urgenta, precum si mijloace si canalepuse la dispozitie de Serviciul de Telecomunicatii Speciale,posturi de radiodifuziune si televiziune centrale si locale,aparate telefonice conectate la sistemul de telecomunicatiiteritorial, aparate telefonice din reteaua de cooperare organi-zata de Ministerul Apararii Nationale , cai si circuite telefon-ice inchiriate permanent sau preluate temporar pe baza deprotocol din sistemul de telecomunicatii teritorial, statii sireceptoare radio, receptoare cu frecvente fixe, radiotelefoanedin inzestrarea serviciilor de urgenta profesioniste, precum siale agentilor economici sursa de risc.Inspectoratele judetene instiinteaza comitetele pentru situatiide urgenta judetene, locale si operatorii economici sursa derisc din zona de responsabilitate;Avertizarea consta in aducerea la cunostinta populatiei ainformatiilor despre iminenta producerii sau producerea unordezastre si se realizeaza de catre autoritatile administratieipublice centrale sau locale, dupa caz, pe baza instiintariitransmise de structurile abilitate.Prealarmarea reprezinta activitatea de transmitere catreautoritatile administratiei publice centrale si locale amesajelor/semnalelor/informatiilor despre probabilitatea pro-ducerii unor dezastre sau a atacurilor din aer.Prealarmarea se realizeaza de Inspectoratul General si deserviciile de urgenta profesioniste, dupa caz, pe baza infor-matiilor primite de la Statul Major General si de la structurilespecializate din cadrul categoriilor de forte armate, pe bazaplanurilor de cooperare intocmite in acest sens, precum si dela structurile care monitorizeaza sursele de risc.Alarmarea populatiei reprezinta activitatea de transmitere amesajelor despre iminenta producerii unor dezastre sau a

  unui atac aerian si se realizeaza de catre autoritatile admin-istratiei publice centrale ori locale, dupa caz, prin mijloacelede alarmare pe baza instiintarii de la structurile abilitate.Alarmarea trebuie sa fie oportuna, autentica, stabila si saasigure in bune conditii prevenirea populatiei:a) oportuna - daca asigura prevenirea populatiei in timp scurtsi se realizeaza prin mijloace si sisteme de alarmare care sapoata fi actionate imediat la aparitia pericolului atacurilor dinaer sau producerii unor dezastre;b) autentica - transmiterea semnalelor destinate preveniriipopulatiei se realizeaza prin mijloace specifice de catre per-sonalul stabilit prin decizii ale presedintilor comitetelor pentrusituatii de urgenta;c) stabila - prevenirea populatiei si operatorilor economici serealizeaza in orice situatie creata si se obtine prin:(I) mentinerea mijloacelor de alarmare in permanenta starede functionare;(II) folosirea mai multor tipuri de mijloace de alarmare a carorfunctionare sa fie asigurata de cel putin 3 surse energeticediferite: retea industriala, grupuri electrogene, acumulatoare,aer comprimat, abur, carburanti si altele asemenea;(III) verificarea periodica a dispozitivelor de actionare amijloacelor de alarmare;(IV) readucerea la starea de functionare, in timp scurt, a sis-temelor si mijloacelor de alarmare afectate in urma atacurilordin aer;(V) intensitatea acustica a semnalelor de alarmare sa fie cucel putin 6 - 10 dB mai mare decat zgomotul de fond.In cazul producerii unor dezastre, folosirea mijloacelor dealarmare se realizeaza cu aprobarea prefectului, primaruluilocalitatii ori a conducatorului institutiei publice sau a opera-torului economic implicat, dupa caz, ori a imputernicitiloracestora.Pentru alarmarea populatiei se asigura din timp de pace, inlocalitati, institutii publice si la operatori economici, sistemesi mijloace de alarmare.Autoritatile administratiei publice centrale si locale, conduca-torii institutiilor publice, patronii si managerii operatorilor eco-nomici sursa de risc, indiferent de forma de proprietate, pre-vad anual in bugetul propriu fonduri pentru cheltuielile nece-sare desfasurarii activitatilor de protectie civila, potrivit legii.Alarmarea populatiei, institutiilor publice si operatorilor eco-nomici se realizeaza prin semnale acustice sau optice emisecu ajutorul mijloacelor de alarmare si prin comunicari trans-mise pe posturile de radiodifuziune si televiziune centrale silocale, iar in cazul existentei, si prin statiile de radioficare siradioamplificare.Semnalele de alarmare acustice a populatiei, instituti-ilor publice si operatorilor economici sunt: alarma aeriana,alarma la dezastre, prealarma aeriana si incetarea alarmei.

  Durata fiecarui semnal de alarmare este de doua minutepentru toate mijloacele de alarmare, cu exceptia sirenelor cuaer comprimat la care durata este de un minut.a) Semnalul ALARMA AERIANA se compune din 15 sunetea 4 secunde fiecare, cu pauza de 4 secunde intre ele. Pentrusirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 15sunete a 2 secunde fiecare, cu pauza de 2 secunde intre ele.b) Semnalul ALARMA LA DEZASTRE se compune din 5sunete a 16 secunde fiecare, cu pauza de 10 secunde intreele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compunedin 5 sunete a 8 secunde fiecare, cu pauza de 5 secundeintre ele.c) Semnalul PREALARMA AERIANA se compune din 3sunete a 32 secunde fiecare, cu pauza de 12 secunde intreele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compunedin 3 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauza de 6 secundeintre ele.d) Semnalul INCETAREA ALARMEI se compune dintr-unsunet continuu, de aceeasi intensitate, cu durata de 2minute. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se com-pune dintr-un sunet continuu, de aceeasi intensitate, cudurata de 1 minut.Operatorii economici sursa de risc asigura mijloacele de alar-mare pentru prevenirea populatiei din zonele potential a fiafectate.In scopul evitarii declansarii accidentale a sistemelor simijloacelor de alarmare, inspectoratele judetene, comitetelejudetene si locale pentru situatii de urgenta impreuna cuoperatorii de specialitate iau masuri pentru: asigurarea secu-ritatii mijloacelor sau elementelor din compunerea sistemelorde alarmare; instalarea filtrelor electrice de siguranta la cir-cuitele telefonice de actionare a mijloacelor de alarmare;accesul unui numar strict limitat de persoane care saactioneze nemijlocit mijloacele de alarmare; verificarea siintretinerea periodica a acestora, cunoasterea si respectareaintocmai a prevederilor instructiunilor si regulilor deexploatare de catre personalul care actioneaza sau intretinesistemele/mijloacele de alarmare.

  Norme privind organizarea [i asigurarea activit\]ii de ^n[tiin]are, avertizare,

  prealarmare [i alarmare ^n situa]ii de urgen]\

  Referent, Nicolae Dumitru

  Psih. Tudor Ion

  E bines\ [tim!

 • Divertisment Mai 2009 pagina 15

  DIN REGISTRELE ST|RII CIVILE

  DIN REGISTRELE ST|RII CIVILE

  Aprilie 2009

  A N U N } U R I

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  VERTICALORIZONTAL

  Ziarul Prim\riei R\cari

  Le dorim mult\ s\n\tate!Le dorim mult\ s\n\tate!

  1. Principala strada din R\cari(doua cuvinte)2. A[ezare Locuitor din R\cari3. Eradicat de la ^nceput! Potriviti4. Decret ^nvechit Domnulpolonez5. Sare Pune]i!6. Dupa clasa a doua Azi,mine7. Stol Asmute cinele Local ini]ial!8. Usturoi Aparate muzicale9. Ora[ ^n jude]ul Dmbovi]a Diminutiv de la Ion.10. Repetativ Exprim\ odurere11. Os de concurs Masoar\lungimea str\zii ( plural )

  1. Cea mai scurt\ strad\ dinR\cari, Pompierilor Stradadin Ghergani la drumul de fier2. Punct pe hart\ Aleas\ 3. In]eap\ Poet romn(Florinn 1974) - Centralizareelectro-dinamica (sigla)4. Consim]ire5. Strada ^n R\cari R\cari6. De]ine Izbucnit din p\mnt7. Munte de la Biserica Neagr\ Meci nul Noroi (pop)8. Rata]i Liliachii. (fem)9. Berbec sur - Avantul lui Mo[Cr\ciun.10. Etaj Marginesc str\zile(sing)11. Alt\ strad\ principal\ dinGhergani

  Ilie Georgian

  Aron Ecaterina - Racari (78 ani)Marcu Dumitra - Colacu (87 ani)Nastase Maria - Stanesti (62 ani)Stefan Alexandra - Ghimpati (66 ani)Onea Dumitru - Balanesti (20 ani)Albulet Ilie - Racari (71 ani)Paraschiv Oprica - Racari (77 ani)Maier Trandafira -Ghergani (73 ani)Ene Licsandra - Sabiesti (74 ani)Buia Maria - Colacu (78 ani)Stan Petrica -Racari (74 ani)

  - Lixandru Bogdan George:20.04.2009

  - Dinu Florin Alexandru Sorin: 20.04.2009

  - Andrei Alexandru: 20.04.2009

  DDECECEESSEE

  Ofi]er Stare Civil\, Bucur Ancu]aPopa Marius Bogdan cu

  Mihai Florentina

  N|SCU}I

  C|S|TORII

  Petric\ a intrat la prim\ries\-[i rezolve o problema [i aparcat ma[ina regulamentar.

  Dup\ scurt timp ie[ind din insti-tu]ie, constat\ c\ nu mai e

  ma[ina. La ce se g\nde[te oricemuritor ^n aceasta ^mprejurare?!Mi-au furat ma[ina... {i omulnostru d\du telefon la poli]ie.Ace[tia, operativi [i dedica]i,s-au pus pe treab\, s\ caute

  ma[ina. Camere video,anchet\ Dup\ un timp victi-ma ^[i aminte[te c\, de fapt, avenit pe jos [i ma[ina era par-cat\, undevamai departe.

  Dale lu Petric\!!!

  17 D Sf. Ap. Andronic; Sf. Iunia; Cuv. Nectarie [iTeofan 18 L Sf. Mc. Petru, Dionisie [i Hristina; Sf. Mc. Teodot [i cele7 Sf. Mc. fecioare 19 M Sf. Sfin]it Mc. Patrichie; Sf. Mc. Chiriachi; Cuv.Memnon 20 M Sf. Mc. Talaleu; Cuv. Talasie; Cuv. Marcu Pustnicul(Dezlegare la pete)21 J ) Sf. mprai, ntocmai cu Apostolii, Constantin [i

  mama sa Elena 22 V Sf. Mc. Vasilisc [i Marcel; Sf. Prin]i de la Sinodul al II-lea Ecumenic; Sf. Mc. Sofia, doctori]a (Dezlegare la pete) 23 S Cuv. Mihail Mrt., Ep. Sinadei; Sf. Maria lui Cleopa 24 D Cuv. Simeon; Sf. Mc. Serapion; Sf. Mc. Marciana 25 L A treia aflare a Capului Sf. Prooroc Ioan Boteztorul;

  Sf. Mc. Celestin 26 M Sf. Ap. Carp [i Alfeu, din cei 70; Sf. Mc. Averchie [iElena 27 M Sf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfinii Mc. Terapont [iEladie; Sf. Mc. Alipie; Sf. Ioan Rusul (Odovania Prazniculuinvierii Domnului) 28 J () nl]area Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor; Cuv.Nichita Mrt., Ep. Calcedonului; Sf. Sfin]it Mc. Eutihie 29 V Sf. Mc. Teodosia; Sf. Sfin]it Mc. Olivian [i Alexandru(Dezlegare la pe[te) 30 S Cuv. Isaachie Mrt. [i Varlaam; Sf. Mc. Natalie 31 D Sf. Mc. Ermie; Sf. Mc. Eusebie [i Haralambie 1 L Sf. Mc. Justin Martirul [i Filosoful; Sf. Mc. Hariton, Firm [iValerian 2 M ) Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. NichiforMrt., Patr. Constantinopolului 3 M Sf. Mc. Luchilian, Ipatie, Pavel, Dionisie [i Claudie; Sf.Mc. Paula (Dezlegare la pe[te) 4 J ) Sf. Mc.: Zotic, Atal, Camasie [i Filip de la Niculi]el; Sf.Mitrofan, Patr. Constantinopolului 5 V Sf. Mc. Dorotei, Ep. Tirului; Sf. Mc. Marchian, Nicandru [iLeonid (Odovania Praznicului nl]rii Domnului) (Dezlegare lape[te) 6 S Cuv. Visarion [i Ilarion cel Nou; Sf. Mc. Ghelasie [i Valeria(Pomenirea mor]ilor - Mo[ii de var) 7 D Sf. Sfin]it Mc. Teodot; Sf. Mc. Zenaida; Cuv.Sebastiana; Cuv. Antim 8 L () Sf. Treime; Sf. Martiri Nicandru [i Marcian; Aducereamoa[telor Sf. M. Mc. Teodor Stratilat 9 M Sf. Chiril al Alexandriei; Sf. Mc. Tecla, Mariamni, Marta,Maria [i Enata 10 M Sf. Sfin]it Mc. Timotei, Ep. Prusiei; Sf. Mc. Alexandru [iAntonina (Har]i) 11 J Sf. Ap. Vartolomeu [i Varnava 12 V Cuv. Onufrie cel Mare [i Petru Atonitul (Har]i) 13 S Sf. Mc. Achilina; Sf. Trifilie, Ep. Levcosiei din Cipru(Odovania Praznicului Pogorrii Duhului Sfnt) 14 D Sf. Prooroc Elisei; Sf. Metodie, Patr.Constantinopolului; Cuv. Iulita (Lsatul secului pentruPostul Sf. Ap. Petru [i Pavel)

  Calendarul Ortodox - Rnduieli Biserice[ti- 17.05.2009 - 14.06.2009

  MAI-FLORAR-ANTURAJE-E-R-AR-UTILE-GALBEN-AIX-ALIA-TITRA-RI-NARA-AM-ICS-RITM-I-TITEICA-UN-ATACA-CURA-RAFINA-EST

  Rezolvare aprilie 2009

  Str\zi!Str\zi!

  Educa]ia copilului trebuie s\ urm\reasc\ formareacopilului ^n spirit de respect fa]\ de mediul natural

  ~ntre prim\ria ora[ului R\cari prin persoanad-lui dr.ing. Marius Carave]eanu, primarul ora[uluiR\cari, elevii clasei a a II-a ai {colii R\cari ^ndru-ma]i de d-na inv. Matei Alexandra [i grupa mare[i mic\ de pre[colari ai Gradini]ei TIC-PITIC dinRacari indrumati de d-nele educatoare: BordeaFlorica si Mircea Elena , s-a incheiat un contractde parteneriat in cadrul proiectului instructiv-educativ Salvam natura!.

  Pe data de 30 aprilie 2009 s-a desf\[urat activitatea S\n\tate de la o natura s\n\toas\ care a avut ca obiec-tiv ^ngrijirea spa]iului verde din fa]a gr\dini]ei, plantarea deflori, de pancarde cu inscrip]ii : Nu calc\]i pe iarba , Nurupe]i florile! etc..

  Activitatea practic\ a fost completat\ de o expozi]iede desene despre natura ale pre[colarilor, de un programde cantece, poezii [i jocuri. Un rol instructiv educativputernic l-a avut prezentarea de c\tre elevii clasei a II-a apiesei Omul si natura, ^n care fiecare din cele [ase ele-mente ale mediului ^nconjur\tor [i-au ar\tat importan]a,(Apa, Aerul, P\mantul, Plantele, Animalele, Oamenii) elevii^ntelegand c\ numai oamenii, singurele fiinte care gan-desc, pot g\si solu]ii de salvare a naturii de la dezastru.

  ~n derularea proiectului, a activit\]ii de responsabi-lizare a copiilor, a cadrelor didactice, a comunit\]ii privindimportan]a s\n\t\]ii mediului pentru s\n\tatea noastra, aoamenilor, am fost ajuta]i de d-na viceprimar prof. CraiciuElena cu materialele necesare desf\[ur\rii activit\]iigospodare[ti. Doamna viceprimar a fost al\turi de copii laplantarea florilor, i-a felicitat pentru str\duin]a [i bucuria cucare au lucrat.

  De asemenea, din partea domnului primar a fost^nmanat\ fiecarui copil diplom\ de participare la proiectulSalv\m natura!.

  Activitatea practic\ de mici ecologi[ti a fost comple-tat\ de ecusoanele ECO confec]ionate de elevi, de cos-

  tumele reprezentand personajul dinpiesa Omul [i natura, costume cre-ate de elevi.

  Este uimitoare dorin]a lor de aface, a ajuta. Este minunat s\vezi grupuri de micu]i grebland

  ^n jurul bradutului, sem\nand seminte, ^ntrecandu-se s\ude, s\ adune, s\ planteze. V\zandu-i cu cat\ voio[ielucreaz\, doamna viceprimar Craiciu Elena a spus ca estep\cat s\ nu valorific\m [i s\ dezvolt\m elevilor capaci-tatea de con[tientizare a rolului omului ^n natura. Cadreledidactice ini]iatoare de proiect felicit\ pe domnul primarpentru ca a f\cut o prioritate din a contribui, al\turi de slu-jitorii [colii, la educarea genera]iilor viitoare din ora[ulR\cari.

  Pre[colarii [i elevii {colii R\cari ^i multumesc pentruc\ a fost al\turi de ei [i i-a r\spl\tit pentru munca depusa.~l invit\ s\ fie membru ^n cercul nostru de ecologi[ti pentrua se bucura ^mpreun\ de rezultatul muncii lor: o natur\ fru-moas\.

  S|N|TATEA NOASTR| -DE LA S|N|TATEA NATURII

  Invatatoare, Matei Alexandra

  black

  ~n fiecare zi de JOI, ^ntre orele 9:00-15:00 un reprezen-tant de la firma SUPERCOM (care colecteaz\ gunoiul) v\a[teapt\ la sediul prim\riei pentru ^ncas\ri [i ^ntocmit con-tracte.

  E X C U R S I E L A H O T E L P E { T E R A

  n perioada vacan]ei de var\ ntre 15-19 iunie a.c Transport gratuit; cazare gratuit\ (5 zile de luni pana vineri); 3 mese (50 lei/zi in total).Vor participa 5 elevi de la fiecare [coal\, cei mai buni la^nv\]\tur\. Excursia este sponsorizat\ de domnul SenatorValentin Calcan.

 • Publicitate Aprilie 2009 pagina 16

  S.C. MEGS.C. MEGA CONSTRUCT META CONSTRUCT METAL S.RAL S.R.L.LFabrica: {os Bucure[ti-Trgovi[te- DN.71

  R\cari/Dmbovi]a ROMANIATel./Fax: (004) 0245 658 285 -87

  Mobil: 0721246802; www.megadoor.ro; [email protected]gadoor.ro

  SC GROUP M CONSTRUCTION AND TRADE COMPANY LIMITED SRLSC GROUP M. MARKETING CO SRLggmmTTelefon: 021 316 70 60/021 316 70elefon: 021 316 70 60/021 316 70

  62/0724 232 512/0721 200 30462/0724 232 512/0721 200 304www.groupm.ro Oras Racari,Sat Ghergani

  Judetul DambovitaCabine de paza, constructii civile si industri-

  ale, locuri de joaca pentru copii, banci, cosuristradale, containere si ambarcatiuni

  Firma Modrogeanu, Racari, strada Ana Ipatescu 36,vinde din stoc [i la comanda: scutere, ATV-uri, bici-

  clete [i cu plata in rate. Asiguram si piese deschimb. Oferim garan]ie.

  Tel: 0745423016/0762449233.

  Firma Modrogeanu

  EXECUT|: Tmpl\rie PVC [i AluminiuInstala]ii sanitare termice

  [i electrice

  Tel: 0723 584 507; 0767 858 301Tel/Fax:0245 658 531 [email protected]

  PRE}URI AVANTAJOASE

  Farmacia Hepites SRLR\cari

  Str. Ana Ipatescu

  Tel:0245-658.073

  Cele maicompetente

  sfaturi, gratuit de lafarmacistul

  primar Petre Marin.

  FFarmacia armacia SC. TUDAL SRLSC. TUDAL SRL

  Telefon 0245-658.859

  Str. Ana Ip\tescu, nr. 65

  FFAST FOOD AST FOOD OK OK Primul FAST FOOD la standarde europene din orasul Racari,

  Clatite cu gem si ciocolata LA NUMAI 1,5 LEISandwich-uri Chicken Nuggets 3,50 leiPrajituri,Pulpe pui, Aripioare,Ficatei, Carnaciori,Pizza, Kebab,Pateuri cu branza,Strudel cu mere,Salat\ de Boeuf,Salat\ Mexicana,Salat\ Fermierului,Salat\ Oriental\,Fasole cu ceapa.LA CRAICIU Str. Ana Ipatescu NR. 74, (intre liceu si judecatoria Racari)

  O farmacie careO farmacie carer\spunde la toater\spunde la toate

  suferin]ele suferin]ele dumneavoastr\dumneavoastr\

  D o m n u l e P r i m a r ,

  M\ numesc______________________________________[i a[ vrea s [ti]iurmtoarele lucrur