ziarul comunei bocsig ianuarie 2017

8
CMYK Bocsigului VOCEA Publicația locală a comunei Bocsig Numărul 70 Anul 2017 IANUARIE Apare lunar şi se distribuie gratuit în localitățile Bocsig, Răpsig, Mânerău, Bocsig Cartier VOCEA BOCSIGULUI -Acum, la început de an 2017, privind în urmă, cum ați descrie anul ce a trecut, 2016, din punct de vedere administrativ? -A fost un an în care co- muna Bocsig a progresat constant, un an pe parcur- sul căruia am continuat implementarea obiective- lor cuprinse în strategia de dezvoltare locală aprobată pentru perioada 2014-2020, strategie care a fost elabora- tă ţinându-se cont de opţi- unile exprimate de către ce- tăţenii comunei și raportată la resursele bugetare anuale medii ale comunei. Pe parcursul anului 2016, la fel ca în fiecare an de când am fost ales primar, am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru a remodela și pentru a imbunătăți aspectul co- munei, pentru a asigura cât mai bune condiții de urba- nism cetățenilor noștri, prin inițierea unor noi proiecte care să aducă plus valoare și să asigure progres. Am încercat să implemen- tăm proiecte de investiții utile pentru dezvoltarea co- munei noastre, ținând cont de necesitățile și prioritățile localităților aflate în aria noastră administrativă: Bocsig, Răpsig, Mânerău și Bocsig Cartier. De asemenea, este im- portant de precizat că toate investițiile derulate în ca- drul programului adminis- trativ de dezvoltare au avut la bază o prognoză realistă a resurselor financiare avu- te la dispoziţie prin bugetul local, dar și prin atragerea de resurse financiare supli- mentare, necesare punerii în practică a unor proiecte viabile și utile pentru asigu- rarea progresului comunei noastre. Întregul act admi- nistrativ s-a desfășurat prin cântărirea cu chibzuinţă a banilor avuţi la dispoziţie, fără a face excese la capito- lul cheltuieli, relizându-se și o prioritizare a investiţiilor, prin luarea în calcul a asi- gurării resurselor financiare pentru acoperirea necesi- tăţilor tururor activităților avute în vedere, de la inves- tiţiile în infrastructură, până la cele de susţinere a acti- vităţilor culturale, sportive etc. Cu alte cuvinte și anul pre- cedent, alături de domnul viceprimar, Consiliul Lo- cal și aparatul administra- tiv al Primăriei, s-a reușit continuarea programului de dezvoltare a comunei de așa manieră încât sa avem o evoluție dinamică, cu per- spective pentru viitor. -Cum s-ar prezenta o scur- tă dare de seamă a ceea ce s-a realizat pentru comună în decursul anului 2016? -Vă dați seama că nu pot expune în câteva rânduri tot ceea ce s-a întreprins din punct de vedere administra- tiv în decursul anului 2016. Pot însă face o scurtă expu- nere a principalelor proiec- te implementate în comu- nă, menționând că am avut structurat bugetul local de așa manieră încât să asigu- răm sustenabilitate tuturor activităților și investițiilor derulate pe parcursul anu- lui precedent. Ca un scurt bilanț al anului 2016 aș pu- tea aminti: - s-a continuat programul de asfaltare a străzilor din comună, în anul 2016 asfal- tându-se noi străzi la Mâ- nerău - s-a toaletat parcul din Bocsig Cartier - s-a construit capela din Bocsig, rol determinant în acest proiect având Compo- sesoratul din Bocsig - s-au amenajat aleile pri- nacipale ale cimitirului din Bocsig - asigurarea întreținerii spațiilor verzi și a curățeniei comunei s-a înscris în ca- lendarul acțiunilor între- prinse în comună, după cum s-au depus eforturi și pentru întreținerea drumu- rilor comunale - au fost sprijinte activită- țile culturale și sportive, în acest sens fiind organizate multiple activități cultural- folclorice, cum ar fi , spre exemplu, „Festivalul Dan- sului Călușeresc” sau „Ba- lul Șomerilor” -susținerea activitățiilor școlilor din comună a con- stituit o prioritate și anul trecut, după cum am asi- gurat susținerea necesară și ansamblului nostru folclo- ric „Țărinuța”, un ansam- blu prin care imaginea co- munei a fost promovată în permanență,! Un an 2016 pozitiv pentru Bocsig Interviu cu primarul Ciul Ioan Florin >>> pag. 4 Cronica anului 2016! S-au asfaltat noi străzi la Mânerău S-a construit capela din Bocsig Alei amenajate la cimitirului din Bocsig

Upload: moss-sergiu

Post on 13-Feb-2017

168 views

Category:

Data & Analytics


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: ZIARUL COMUNEI  BOCSIG IANUARIE 2017

CMYK

BocsiguluiVOCEAPublicația locală a comunei Bocsig

Numărul

70Anul 2017 IANUARIE

Apare lunar şi se distribuie gratuit în localitățile Bocsig, Răpsig, Mânerău, Bocsig Cartier

VOCEA BOCSIGULUI

-Acum, la început de an 2017, privind în urmă, cum ați descrie anul ce a trecut, 2016, din punct de vedere administrativ?

-A fost un an în care co-muna Bocsig a progresat constant, un an pe parcur-sul căruia am continuat implementarea obiective-lor cuprinse în strategia de dezvoltare locală aprobată pentru perioada 2014-2020, strategie care a fost elabora-tă ţinându-se cont de opţi-unile exprimate de către ce-tăţenii comunei și raportată la resursele bugetare anuale medii ale comunei.

Pe parcursul anului 2016, la fel ca în � ecare an de când am fost ales primar, am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru a remodela și pentru a imbunătăți aspectul co-munei, pentru a asigura cât mai bune condiții de urba-nism cetățenilor noștri, prin inițierea unor noi proiecte care să aducă plus valoare și să asigure progres.

Am încercat să implemen-tăm proiecte de investiții utile pentru dezvoltarea co-munei noastre, ținând cont de necesitățile și prioritățile localităților a� ate în aria noastră administrativă: Bocsig, Răpsig, Mânerău și Bocsig Cartier.

De asemenea, este im-

portant de precizat că toate investițiile derulate în ca-drul programului adminis-trativ de dezvoltare au avut la bază o prognoză realistă a resurselor � nanciare avu-te la dispoziţie prin bugetul local, dar și prin atragerea de resurse � nanciare supli-mentare, necesare punerii în practică a unor proiecte viabile și utile pentru asigu-rarea progresului comunei noastre. Întregul act admi-nistrativ s-a desfășurat prin cântărirea cu chibzuinţă a banilor avuţi la dispoziţie, fără a face excese la capito-lul cheltuieli, relizându-se și o prioritizare a investiţiilor, prin luarea în calcul a asi-gurării resurselor � nanciare pentru acoperirea necesi-tăţilor tururor activităților avute în vedere, de la inves-tiţiile în infrastructură, până la cele de susţinere a acti-vităţilor culturale, sportive etc.

Cu alte cuvinte și anul pre-cedent, alături de domnul viceprimar, Consiliul Lo-cal și aparatul administra-tiv al Primăriei, s-a reușit continuarea programului de dezvoltare a comunei de așa manieră încât sa avem o evoluție dinamică, cu per-spective pentru viitor.

-Cum s-ar prezenta o scur-tă dare de seamă a ceea ce s-a realizat pentru comună în decursul anului 2016?

-Vă dați seama că nu pot expune în câteva rânduri tot ceea ce s-a întreprins din punct de vedere administra-tiv în decursul anului 2016. Pot însă face o scurtă expu-nere a principalelor proiec-te implementate în comu-

nă, menționând că am avut structurat bugetul local de așa manieră încât să asigu-răm sustenabilitate tuturor activităților și investițiilor derulate pe parcursul anu-lui precedent. Ca un scurt bilanț al anului 2016 aș pu-tea aminti:

- s-a continuat programul de asfaltare a străzilor din comună, în anul 2016 asfal-tându-se noi străzi la Mâ-nerău

- s-a toaletat parcul din Bocsig Cartier

- s-a construit capela din Bocsig, rol determinant în acest proiect având Compo-sesoratul din Bocsig

- s-au amenajat aleile pri-nacipale ale cimitirului din Bocsig

- asigurarea întreținerii spațiilor verzi și a curățeniei comunei s-a înscris în ca-lendarul acțiunilor între-prinse în comună, după cum s-au depus eforturi și pentru întreținerea drumu-rilor comunale

- au fost sprijinte activită-țile culturale și sportive, în acest sens � ind organizate multiple activități cultural-folclorice, cum ar � , spre exemplu, „Festivalul Dan-sului Călușeresc” sau „Ba-lul Șomerilor”

-susținerea activitățiilor școlilor din comună a con-stituit o prioritate și anul trecut, după cum am asi-gurat susținerea necesară și ansamblului nostru folclo-ric „Țărinuța”, un ansam-blu prin care imaginea co-munei a fost promovată în permanență,!

Un an 2016 pozitiv pentru BocsigInterviu cu primarul Ciul Ioan Florin

>>> pag. 4

Cronica anului 2016!S-au asfaltat noi străzi la Mânerău

S-a construit capela din Bocsig

Alei amenajate la cimitirului din Bocsig

Page 2: ZIARUL COMUNEI  BOCSIG IANUARIE 2017

VOCEA BOCSIGULUI pag. 2

VOCEA BOCSIGULUI

Atragem atenția că la nivelul co-munei, gradul de colectare al impo-zitelor și taxelor locale este destul de mic. Acest fapt denotă că o parte din-tre cetățeni nu și-au achitat taxele și impozitele locale. Acestor restanțieri le aducem la cunoștință faptul că tre-buie să-și achite taxele și impozitele, legislația în vigoare � ind imperativă în acest sens. Curtea de conturi, la toate controalele pe care le efectu-ează, somează primăriile să pună în aplicare procedurile de executare si-lită pentru recuperarea restanțelor la taxele și impozitele locale.

Vă mai aducem la cunoștință încă un aspect, respectiv faptul că sume-le pe care comuna le primește de la Finanțe sub formă de sume defalcate sunt direct proporționale cu gradul de colectare a taxelor și impozitelor locale. Ce înseamnă acest lucru? Cu

cât gradul de colectare a taxelor și impozitelor locale este mai mare, cu atât comuna primește bani mai mulți de la Ministerul Finanțelor, bani care pot � folosiți la investiții în comună. Dacă cetățenii nu achită la timp ta-xele și impozitele locale, atunci și su-mele de bani primite de comună sunt mai mici, adică există mai puțini bani pentru a se face lucrări de moderni-zare a comunei.

V-am prezentat toate acestea pentru a înțelege faptul că toți cei care aveți restanțe la plata taxelor și impozitelor locale, trebuie să veniți și să achitați sumele datorate.

Recomandăm celor care au debite să vină și să-și plătească obligațiile � s-cale, mai ales că asupra sumelor da-torate se percep, conformlegislației în vigoare, penalități de întârziere.

Primăria Bocsig

Biroul taxe și impozite vă atrage atenția

Primăria Bocsig

Facilități fiscalePersoanele cu încadrare în grad de

handicap grav și accetuat bene� ciază de următoarele scutiri privind taxele și impozitele: pe clădiri și teren afe-rent clădirilor, impozit pe autotu-rism, conform Noul Cod � scal- Le-gea 227/ 2015.

-clădirea folosită ca domiciliu a� a-tă în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadraţi în gradul I de in-validitate;

-terenul aferent clădirii de domici-liu, a� at în proprietatea sau copro-prietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau ac-centuat și ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate;

-mijloacele de transport a� ate în

proprietatea sau coproprietatea per-soanelor cu handicap grav sau accen-tuat, cele pentru transportul persoa-nelor cu handicap sau invaliditate, a� ate în proprietatea sau coproprie-tatea reprezentanţilor legali ai mino-rilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate, pentru un singur mij-loc de transport, la alegerea contribu-abilului;

Sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit următorii contribuabili:

persoanele � zice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile rea-lizate din:

- activităţi independente, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere;

- salarii și asimilate salariilor;- pensii;- activităţi agricole, silvicultură și

piscicultură, realizate în mod indivi-dual și/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică.

Primăria Bocsig

Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau înstrăinează, după caz, clădire, teren, mijloc de trans-port, are obligaţia de a depune o declaraţie � scală la Serviciul de im-pozite şi taxe al Primăriei, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării sau construirii. Con-tribuabilii care se a� ă în oricare din

aceste situaţii şi au dobândit clădiri, terenuri, mijloc de transport în cur-sul anului, sunt rugaţi să depună la Serviciul Impozite şi Taxe declaraţie � scală, împreună cu copia actului de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, donaţie, succesiune etc) şi a actului de identitate.

Primăria Bocsig

În atenția cetățenilor!

Compartimentul Urbanism Atenționează!Reamintim posesorilor de autorizații de construcție în curs de expirare

sau expirate că au obligația, conform Legii 50/1991, republicată și actu-alizată, să se prezinte la compartimentul urbanism al Primăriei pentru reglementarea situațiilor existente.Persoanele care au terminat lucrările de construcție pentru case de lo-

cuit sunt invitate la compartimentul urbanism și taxe și impozite, pentru recepționarea construcțiilor.

Primăria Bocsig

De la 1 ianuarie 2017 au intrat în vigoare reglementările legislative prevăzute în art. I punct 6 din OG 31/2013 pentru completarea și mo-di� carea OG 196/2005 privind Fon-dul de Mediu, aprobată prin Legea nr. 384/2013.

În conformitate cu aceste reglemen-tări legislative, la nivelul întregii țări se introduce obligativitatea colectă-rii unei taxe de mediu în valoare de

80 lei/ t gunoi colectat+ TVA din 1 ianuarie 2017( 120 lei/t gunoi co-lectat+ TVA din 1 ianuarie 2018) - deșeu inert și nepericulos.

Această taxă cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2017, se traduce printr-o creștere a taxei de salubritate plătită de către cetățeni cu un anumit pro-cent, diferențiat pe � ecare unitate ad-ministrativ teritorilă.

Primăria Bocsig

Conform legislației naționale, din 1 ianuarie au apărut noi reglementări privind salubritatea

Primăria Bocsig

** 25 februarie. ONG-urile și soci-etăţile agricole trebuie să-și declare pro� tul pe 2016 și să plătească impo-zitul aferent acestui câștig (în cazul în care nu bene� ciază de scutiri).

** 25 martie. Plătitorii de impozit pe pro� t trebuie să-și declare și să plă-tească acest impozit pe anul 2016. Tot până în această zi trebuie plătite con-tribuţiile la asigurările sociale de să-nătate (CASS) aferente trimestrului I. Atenţie, CASS se plătesc și pentru veniturile realizate din chirii sau in-vestiţii (dobânzi bancare, dividende, câștiguri bursiere etc.).

** 31 martie. Proprietarii care do-resc să bene� cieze de reduceri trebu-ie să-și plătească taxele locale pe clă-diri, terenuri și autovehicule, inclusiv impozitul pe terenul situat sub locu-inţă.

** 3 mai. Instituţiile publice și ONG-urile trebuie să depună bilanţurile pe anul 2016.

** 25 mai. Persoanele � zice care au realizat venituri din activităţi inde-pendente, din chirii sau din activităţi agricole trebuie să-și declare aceste venituri pe 2016 (Formular 221). Tot

la această dată trebuie declarată des-tinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual.

** 30 mai. Societăţile comerciale private sau de stat trebuie să-și depu-nă bilanţurile pe 2016.

** 25 iunie. Trebuie plătite CASS aferente trimestrului II.

** 25 iulie. Persoanele � zice care își închiriază locuinţa personală în scop turistic trebuie să plătească o primă rată de 50% din impozitul aferent acestui tip de venit.

** 26 septembrie. A doua rată la „taxa pe stâlp“. Tot până în această zi trebuie plătite CASS aferente trimes-trului III.

** 25 octombrie. Agricultorii plă-tesc anticipat 50% din impozitul pe venitul din activităţile agricole (pri-ma rată).

** 25 noiembrie. A doua rată (50%) la impozitul ce trebuie plătit de per-soanele � zice care își închiriază locu-inţa personală în scop turistic.

** 15 decembrie. A doua rată (50%) la impozitul agricol.

** 21 decembrie. Trebuie plătite CASS aferente trimestrului IV.

Calendarul obligațiilor fi scale pentru 2017

Pe scurt, reperele � scale ale anului 2017 sunt următoarele:

Nivelul standard de TVA este de 19%, începând cu luna ianuarie 2017.

Creșterea plafonului de 100.000 de euro la 500.000 de euro pentru venitu-rile unei societăți comerciale pentru a se cali� ca ca micro-întreprindere.

Conform noilor reglementări, impo-zitul pe venit pentru microîntreprin-deri va � de 1% pentru companiile cu unul sau mai mulți angajați și 3% pen-tru cele cu niciun angajat.

Companiile active exclusiv în cerce-tare, dezvoltare și inovare (C&D&I) sunt scutite de impozit pe pro� t pentru primii 10 ani de activitate, cu respec-tarea reglementărilor din domeniul ajutorului de stat. Ca o măsură tran-zitorie, companiile cu pro� l C&D&I, în� ințate înainte de adoptarea aces-

tei legislații, sunt scutite de impozit pe pro� t pentru perioada 6 ianuarie 2017 – 06 ianuarie 2027.

Începând cu luna februarie 2017, servicilei medicale plătite de angajați pot � , de asemenea, deduse din veni-tul impozabil în cuantum de până la 400 de euro, împreună cu asigurarea voluntară de sănătate.

Eliminarea plafonului de cinci salarii medii brute pentru plata contribuțiilor la pensiile de stat și la asigurările obli-gatorii de sănătate de către angajați și angajatori începând cu luna februarie 2017.

Pentru tranzacțiile imobiliare efec-tuate de persoane � zice, s-a introdus o facilitate � scală, astfel, taxa de 3% se va aplica după deducerea unui cuan-tum de 450.000 lei (100.000 euro).

Câteva repere fi scale pentru anul 2017

Page 3: ZIARUL COMUNEI  BOCSIG IANUARIE 2017

VOCEA BOCSIGULUI pag. 3

VOCEA BOCSIGULUI

În conformitate cu legislaţia speci� că se organizează întocmirea şi ţinerea la zi a date-lor ce fac obiectul Registrului agricol, pentru perioada 2015-2019.

Această activitate se realizează de autorităţile administraţiei publice locale şi are drept scop asigurarea unei evidenţe unitare cu privire la starea şi dezvoltarea agriculturii şi buna uti-lizare a resurselor locale.

Înscrierea datelor în Registrul agricol se face pe baza declaraţiilor date sub semnătura pro-prie a capului de gospodărie sau, în lipsa aces-tuia, a unui membru major al gospodăriei.

Înscrierea în registrul agricol a datelor pri-vind clădirile şi terenurile, a titularului drep-tului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de documente anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie

Pentru efectuarea unei declaraţii complete care să conţină datele conform formularului Registrului agricol, vă rugăm să aveţi asupra dumneavoastră documente şi să � ţi în măsură a furniza date, după caz, privind:

- cartea de identitate/buletinul de identitate, sau certi� catele de stare civilă, după caz, pen-tru toate persoanele ce compun gospodăria;

- documente şi informaţii privind terenurile deţinute în proprietate, identi� cate pe par-cele, tarlale, intravilan, extravilan, număr cadastral, număr carte funciară, vecinătăţi , categoria de folosinţă, nr. bloc � zic şi titularul dreptului de proprietate;

- informaţii privind: suprafaţa arabilă cultivată pe raza localităţii(din terenul pro-prietate, arendat, cote-părţi, etc);

- numărul de pomi fructiferi – în livezi şi răzleţi - pe specii şi soiuri; - documente şi/sau informaţii privind animalele domestice deţinute la începutul anului,pe specii, grupe de vârstă şi sex;

- documente şi/sau informaţii pri-vind construcţiile deţinute pe raza localităţii(suprafaţa, materialele din care sunt construiţi pereţii, anul dării în folosinţă);

- Informaţii privind producţia vegetală şi animală obţinută.

În cazul în care nu există documente, înreg-istrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face pe baza declaraţiei date sub semnătura pro-prie de capul gospodăriei sau, în lipsa aces-tuia, de un alt membru major al gospodăriei, sub sancţiunea nulităţii. Aceste declaraţii pot � date, potrivit opţiunii persoanei � zice obli-gate să declare în registrul agricol, după cum

urmează: - a) în faţa secretarului comunei; - b) în faţa notarului public; - c) la misiunile diplomatice şi o� ciile con-

sulare ale României /dacă e cazul). Termenele la care se efectuează declararea şi

înscrierea anuală a datelor în Registrul agri-col sunt următoarele:

a) 5 ianuarie - 1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul a� at în proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinaţia de locuinţă, construcţiile-anexe şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente persoanele � zice/juridice la începutul � ecărui an, precum şi modi� cările intervenite în cursul anului precedent în efec-tivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau sacri� cării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;

b) 1 - 31 mai, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, terenurile necultivate, ogoarele, numărul po-milor în anul agricol respectiv.

Persoanele � zice şi juridice au obligaţia să declare date pentru a � înscrise în registrul agricol şi în afara acestor intervale de timp, ori în cazul în care au intervenit modi� cări în proprietate, în termen de 30 de zile de la apariţia modi� cării.

Se completează la începutul � ecărui se-mestru, pentru semestrul anterior, cu date privind efectivele de animale a� ate în pro-prietatea persoanelor � zice cu domiciliul în localitate şi/sau în proprietatea persoanelor juridice care au activitate pe raza localităţii, şi pentru persoanele � zice cu domiciliul în alte localităţi, care deţin animale pe raza localităţii: perioada de completare este 5- 20 din luna imediat următoare semestrului ce s-a încheiat.

Vă informăm că declararea de date nesin-cere, refuzul de declarare, precum şi nede-clararea la termenele stabilite a datelor ce fac obiectul Registrului agricol, dacă faptele nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potri-vit legii penale, sunt considerate infracţiuni, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă potrivit reglementărilor în vigoare.

Vă aşteptăm cu interes pentru realiza-rea acestui raport de autoritate, cooperare şi prestaţie între administraţia publică locală şi persoanele obligate să declarare în registrul agricol. Informații suplimentare găsiți la se-diul Primăriei.

Primăria Bocsig

Înscrierile în Registrul Agricol, obligativitate pentru cetățeni

Recomandăm cetățenilor să-și plătească taxele și impozitele lo-cale pentru anul 2017, până în data de 31 martie. Dacă vor face aceste plăți până la data menționată mai sus vor benefi cia de o reducere cu 10% a valorilor impozitelor pe clădiri și terenuri.

Primăria Bocsig

M a r e a t e n ț i e !!

Aducem la cunoștința con-tribuabililor persoane � zi-ce care dețin în proprietate clădiri nerezidențiale sau cu destinație mixtă (în care se desfăsoară activităţi econo-mice sau dacă aceasta desti-naţie reiese din actul de pro-prietate) că au obligația de a depune la Primărie până la data de 31 martie 2017 declarații de impunere. Im-pozitul pentru clădirile ne-rezidenţiale și/sau mixte (cu destinație economică) se calculează diferențiat față de clădirile cu destinație exclu-sivă rezidențială (de locuit).

În ceea ce privește persoa-nele juridice care la data de 31 decembrie 2016 deţin în proprietate/închiriere/con-cesiune/administrare/folo-sinţă gratuită clădiri și tere-

nuri, au obligaţia să depună declaraţii la compartimen-tul taxe și impozite până la data de 31 martie 2017.

În cazul persoanelor juridi-ce care deţin în proprietate imobile, valoarea impozabi-lă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădi-rii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor a� ate în vigoare la data evaluării, depus la orga-nul � scal local până la primul termen de plată din anul de referinţă (respectiv 31 mar-tie). Rapoartele de evaluare trebuie să conţină dovada că rezultatele evaluării au fost înregistrate în baza de date cuprinzând valorile impoza-bile ale clădirilor, gestiona-tă de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR).

Primăria Bocsig

Spre informare!

sinţă gratuită clădiri și tere- Primăria Bocsig

Verifi cați cărțile de identitateSERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

Face un apel către toți cetăţenii pentru veri� carea actelor de identitate.

Cetăţenii trebuie să apeleze la Serviciul local de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu pentru eliberarea unui nou document cu minim 15 zile și maxim 180 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al actului de identi-tate, respectiv în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, în cazul eliberării primului act de identitate ori ca urmare a producerii unor modi� cări privind schimbarea numelui, schimbarea domiciliului, pierdere, furt, distruge-re, deteriorare.

Documentele pe care cetăţenii trebuie să le prezinte în sus-ţinerea cererii pentru eliberarea actului de identitate sunt:

-cerere tip pentru eliberarea actului de identitate; -certi� catul de naștere al solicitantului și ale copiilor cu

vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;-certi� catul de căsătorie/ hotărârea de divorţ de� nitivă și

irevocabilă/certi� cat de divorţ/certi� catul de deces al so-ţului decedat, original și copie (după caz); documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie; consimţământul proprietarului spaţiului de locuit (după caz); chitanţă reprezentând contravaloarea cărţii de iden-titate, și timbrul extrajudiciar, care se percepe doar pentru anumite situaţii.

Primăria Bocsig

Dorim să mulțumim tuturor cetățenilor care au înțeles că plata taxelor și impozitelor locale reprezintă o obligativitate stabilită prin legislație națională. Știm că este di� cil pentru multă lume să reușească a-și plăti la zi obligațiile � scale locale, dar dacă nu fac acest lu-cru, asupra sumelor datorate se cumulează dobânzi și penalități de întârziere, toate acestea ne� ind stabilite de noi, ci prin cadrul legislativ național. Noi doar sun-tem obligați să punem în practică prevederile legislati-ve naționale.

Primăria Bocsig

Primăria Bocsig

Page 4: ZIARUL COMUNEI  BOCSIG IANUARIE 2017

CMYKVOCEA BOCSIGULUI

VOCEA BOCSIGULUI pag. 4

Un an 2016 pozitiv pentru comuna Bocsig

Interviu cu primarul Ciul Ioan Florin

Cele expuse anterior sunt câteva din proiectele implementate anul tre-cut, pe tot parcursul anului 2016, la fel ca în toți anii de când am fost ales primar, actul administartiv � ind îndreptat spre cerințele cetățenilor, existând o transparență totală în tot ceea ce s-a întreprins din punct de vede-re administarativ, astfel încât să se cunoască de către cetățeni toate proiectele noastre, cu toate cheltuielile aferente, principiul de bază � ind acela că orice proiect implementat în comună are la bază sumele de bani colectate prin impozite și taxe locale, sume pe care cu greu și le plătește � ecare și de aceea, este nor-mal și � resc ca cetățenii noștri să cunoască pe ce s-au cheltuit banii lor, în ce scop și cu ce folos.

Politica de bază a administrării comunei a fost una deschisă, fără ascunzișuri, fără lu-crări nelalocul lor, fără investiții de prisos, totul printr-o gestionare chibzuită a banului public, țelul � ind acela de a mai face cîțiva pași spre modernizarea comunei noastre.

-Se vede că și anul trecut Bocsig a progresat ca și comună. Sunteți mulțumit de evoluția comunei din 2016 ?

-Ca și primar, dar și ca cetățean, vă măr-turisesc că mereu vreau mai mult, dorind să văd întreaga comună cât mai repede pusă la punct în totalitate, așa cum de altfel sunt convins că-și doresc toți concetățenii mei. Pentru acest deziderat muncesc, și an de an, în limita resurselor � nanciare disponibile, mai punem o cărămidă la amenajarea unei comune cât mai frumoase și plăcute tuturor.

Anul trecut am făcut, întradevăr, noi pași importanți în această direcție, dar mai sunt încă multe de făcut pentru a ajunge la acel nivel de dezvoltare pe care ni-l dorim toți cei care locuim aici.

Am gândit investițiile pe care le-am făcut în comună având în vedere structura reală a bugetului local, considerând că dacă vrem să avem o comună cu perspective pentru vii-tor, atunci trebuie să � m realiști, să ne bazăm în primul rând pe resursele noastre și doar apoi pe ceea ce putem obține prin � nanțări guvernamentale, europene, cu sprijin de la Consiliul Județean Arad sau prin programe guvernamentale. Astfel am conceput strategia

de dezvoltare locală, o strategie prin care și în 2016 am pus în practică investiții necesare și utile în dezvoltarea și modernizarea comunei.

Suntem pe un drum bun, avem o comună care a progresat constant, an de an, ceea ce-mi doresc și pe mai departe. Faptul că pu-tem asigura un progres gradual al comunei, se datorează limitelor sumelor bugetare pe care le avem la dispoziție, lucru care face să înaintăm doar în funcție de resursele de care dispunem ca și administrație locală, resurse din care trebuie să acoperim nu doar zona de investiții directe în modernizare, ci și zonele aferente învățământului, culturii, sportului, aparatului administrativ, întocmirii de pro-iecte și studii etc.

Lucrul cel mai important ca și comunita-te este să vedem o evoluție pozitivă de la an la an, ceea ce s-a întâmplat și pe parcursul anului 2016, reușindu-se continuarea stra-tegiei de dezvoltare a comunei, prin acope-rirea atât a cheltuielilor administrative și de funcționare a comunei, cât și identi� carea resurselor pentru proiecte necesare progre-sului comunei.

Pot spune, că prin activitatea administra-tivă, s-a reușit așezarea comunei Bocsig pe drumul cel bun, un drum al progresului, un drum al modernizării, un drum prin care să vedem o evoluție constantă, pozitivă, pentru comună și comunitatea noastră locală.

Toate realizările anului trecut la care am făcut referire s-au pus în practică prin impli-care și efort, � ind rodul muncii în echipă, ele neputând � puse în practică dacă nu aveam lângă mine pe domnul viceprimar Iercan Teodor, un Consiliu Local ce m-a sprijinit în toate demersurile mele și un aparat ad-ministrativ al Primăriei format din oameni deosebiți, cărora le mulțumesc atît pentru munca pe care au depus-o pe tot parcursul anului trecut cât și pentru faptul că mi-au fost aproape și au muncit cot la cot cu mine pentru a putea implementa aceste proiec-te.Totodată, doresc să mențiuonez și buna colaborare pe care am avut-o cu celorlalte autorități din comună.

-Un gând pentru cetățeni la început de 2017?

-În primul rând mulțumesc tuturor cetățenilor din Bocsig, Răpsig, Mânerău și Bocsig Cartier, � indcă i-am simțit alături mereu și împreună cu care doresc să conti-nuăm pe acest drum al progresului, știind cât de greu a fost să așezăm comuna Bocsig pe această direcție, o direcție a investițiilor, a marilor proiecte.

Sigur, mai sunt încă multe de făcut, mergem însă înainte, trecând peste toate greutățile, spre binele comunității noastre locale.

Vă doresc tot binele din lume și un an pros-per în care � ecare să-și îndeplinească propri-ile năzuințe.

>>> pag. 1

Cronica anului 2016!

Dacă este să vorbim de un bilanț al anului 2016 aș în-cepe prin a sublinia că în toată această perioadă, co-laborarea cu colectivul Pri-măriei și Consiliul Local a fost și este una foarte bună. În special doresc să scot în evidență colaborarea mea cu primarul Ciul Ioan Florin, împreună cu care am con-lucrat pentru binele comu-nei Bocsig și al comunității noastre locale. Aceiași cola-borare bună am avut-o și cu cetățenii comunei pe care îi susțin în toate problemele cu care aceștia se confrun-tă și cărora le transmit pe această cale că ușa mea este mereu deschisă pentru ei.

Ceea ce s-a realizat în anul 2016 este o continuare a programului de moderniza-re, cu rezultate reale și vizi-bile în ce privește evoluția în bine a comunei.

Principiul după care ne-am ghidat ca și administrație

locală a fost cel al corec-titudinii, depunând toate eforturile pentru progre-sul comunei Bocsig, având o deschidere clară oricărei solicitări a concetățenilor noștri, căutând ca în limita reglementărilor legale să în-cercem să rezolvăm � ecare doleanță a cetățenilor,.

De asemenea, subliniez că niciodată politica mu a fost confundată cu administrația și prin tot cea ce am făcut, am căutat să menținem un climat de liniște și pace în comună, conlucrând cu toți factorii locali pentru pro-gresul comunității noastre locale.

Fiind la ora bilanțului anu-lui 2016, putem vorbi de noi străzi asfaltate, drumuri pie-truite, investiții în instituțiile școlare etc. Pot spune că sunt mulțumit pentru că am reușit și eu, nu doar ca vice-primar, ci în primul rând ca cetățean al comunei, să pun umărul la realizarea tuturor investițiilor derulate în co-mună. investiții necesare și utile.

Pentru viitor ne propunem la fel de multe proiecte și sper să reușim să continuăm pe acest drum al progresu-lui pentru comuna noastră.

Viceprimar Iercan Teodor

ViceprimarIercan Teodor

Spațiile verzi au fost întreținute

Învățământul,cultura și sportul au fost susținute

Primar Ciul Ioan Florin

Parcul din Bocsig Cartier a fost toaletat

Page 5: ZIARUL COMUNEI  BOCSIG IANUARIE 2017

CMYK VOCEA BOCSIGULUI

VOCEA BOCSIGULUI pag. 5

Anul 2016, un an cu evenimente cultural-artistice de neuitat!Festivalul Dansului Călușăresc

Serbările școlare, adevărate spectacole

Am încheiat anul în cântec de colinde!Balul șomerilor a continuat la Bocsig Cartier

Sărbătoarea comunei intitulată su-gestiv „Festivalul Dansului Călu-șăresc” a continuat și anul trecut, � ind apreciată de către toată lumea. Organizată ca de � ecare dată pe scena din spatele grădiniței, sărbătoarea din 2016 a fost una care a fost pregătită de douăori, urmare a faptului că de Rusalii am avut parte o o furtună care

nu a permis la acea dată continuarea spectacolului.

Spectacolul a fost organizat încă o dată, iar atunci, ansamblurile comu-nei, Țărinuța și Călușerii, alături de Taraful Bocsigului, precum și inter-pretele comunei Bocsig au reușit să aducă în fața publicului un spectacol folcloric de excepție.

Ca și evenimente importante ale anu-lui 2016 trebuie să amintim și serbările școlare, care de � ecare dată au reușit să umple până la refuz căminul cultural din Bocsig, � ind organizate de către dascăli

și elevi, sub forma unor reale spectacole artistice. Să ne aducem aminte doar de Ziua Recoltei sau serbările din decemb-rie, când Moș Crăciun a poposit la noi, aducând daruri tuturor elevilor.

Iar ca totul să � e com-plet și frumos, pe � nal de an 2016 s-a organi-zat tradiționalul concert de colinde, un concert în care corurile comu-nei noastre au reușit din nou să aducă prin cântecul lor bucuria Crăciunului în comună. Frumusețea acestui concert anual constă

tocmai în aceea, că de la mic la mare, de la tânăr la bătrân, cetățenii co-munei Bocsig nu uită frumusețea sărbătorii Crăciunului și � ecare își aduce contribuția la a aputea avea acest fru-mos concert de colinde. Este concertul nostru, al comunei Bocsig! Un concert ce izvorăște din

inimile celor care urcă pe scenă, pentru su� e-tele celor care-i ascultă. Cu toții sunt � e din Bocsig, � e din Răpsig, � e din Mânerău, � e din Bocsig Cartier. Pa-tru localități, un singur nume: comuna Bocsig. Un nume care dăinuie prin locuitorii săi.

Un alt eveniment devenit tradiție în comună, Balul Șomerilor a continuat să � e organizat și în anul 2016, când, din nou, a fost o seară plină de voioșie

și distracție, cu parcul plin de cei veniți la eveniment, tombola aducând încă o dată norocoșilor premii care mai de care, mai interesante.

Încheiem această scurtă retrospectivă a anului 2016 prin a ne aduce aminte de principalele evenimente culturale și folclorice desfășurat în comuna Boc-sig, evenimente care cu siguranță au rămas în inimile tuturor.

Noi dorim să felicităm pe toți cei care au participat și s-au implicat activ în organizarea tuturor manifestărilor culturale, artistice și folclorice care au avut loc anul trecut, sperând că prin imaginile surprinse la aceste ocazii ne vom aduce și noi contribuția la realizarea peste ani a viitoarei monogra� i a comunei, considerând că paginile ziarului nostru pot � numite „Pagini Bocsigane”, căci ele nu fac altceva decât să prezinte viața comunei Bocsig de azi, prezentul pentru noi, un prezent care va devin în viitor trecut! Un trecut pe care generațiile următoare îl vor putea privi prin aceste pagini de azi ale ziarului nostru local.

Pelerinajul la mormântul Rafilei Găluț un important eveniment religios

Page 6: ZIARUL COMUNEI  BOCSIG IANUARIE 2017

VOCEA BOCSIGULUI pag. 6

VOCEA BOCSIGULUI

(Continuare din numărul anteri-or al ziarului)

În ajunul Bobotezei când preotul umbla la s� nțirea caselor, fetele își făceau de Dată. Mărgelele de la gât le puneau în pregul ușii de la intra-rea casă ca să treacă preotul peste ele, rupeau un � r de busuioc din busuiocul preotului, iar seara când se culcau le puneau sub perina sub care mai puneau o oglindă și un piaptăn și un sac care a fost de cu-rând la moară, precum și cartea cu Visul Maicii Domnului. Apoi se ru-gau ca în vis să-și vadă datul, adică ursitul cu care urmau să se căsăto-rească.

La 8 ianuarie era Deslegarea lu-minilor. Din ajunul Crăciunului și până la această dată femeile nu mai lucrau nici la tors nici la cusut. În dimineața de 8 ianuarie cel mai bă-trân din casă care se scula întâi stri-ga:

Hai sculați-vă măi!Dezlegați luminile,Și vă începeți lucru,C-or fost zile destule

De șezut și de hărănit!Dacă în casă era fată mare de mă-

ritat sau o văduvă, lua păpușa din fereastră și o desfăcea ca să i se dez-lege norocul. Cel care mergea să dea de mâncare mai întâi la vite lua crengile din păpuși și le da la vite ca să le mînânce. După acest ceremo-nial � ecare mergea la lucrul îndăti-nat.

La sfântul Toader se făcea spălatul pe cap cu apă caldă al fetelor și fe-meilor. Se lua iederă, corn în� orit dacă era și salcie pletoasă și se pu-neau în apa cu care se spălau ca să nu le pice părul. Pe cele care nu se spălau pe cap, Caii lui Sîntoader le ciupeleau părul.

În noaptea sau dimineața la 40 de S� nți se făcea înconjuratul ca-sei pentru alungarea șerpilor și broaștelor. Se punea o lopată de jar și o bucată de pumnari sau din gu-lerul de la o cămașe bărbătească să ardă pe jar și să scoată fum cu care se înconjura casa strigând:

Îeșiți șerpi și broașteDe sub casele noastre,

Să nu v-ajungăPatruzeci de s� nți

Cu nouăzeci și nouăDe topoară

Că pe toate vă omoară.În duminicile din postul Paștilor

și mai ales în duminicile din postul Crăciunului, fete și feciori se strân-geau în câte o casă și se jucau de-a Fântâna. O fată sau un fecior se pu-neau pe un scaun mic cu fața către perete. Dacă pe scaun era o fată, atunci un fecior, de regulă cel care o iubea, o întreba: „Ce-ai pățit?” Fata răspundea: „Am picat în fântână.” „Cine să te scoată?” Fata rostea nu-mele celui de care îi era drag care venea, o apuca de subsiori, se prefă-cea că este grea și o ridica de pe sca-un în sus și o săruta. Apoi se așeza pe scaun alta sau altul.

În după amiaza zilelor de dumini-că din postul mare, dacă timpul era frumos, fete și feciori se jucau de-a Hazna.

Se făcea o minge din părul de pe vite care cădea primăvara, la distanță în lungime de circa10 me-tri și lățime de 4 metri se făceau 4 gropi în pulbere numite Hazne. Pa-tru tineri erau în casă iar patru afară care serveau mingea. Cei care erau în casă trebuiau să stea tot timpul cu piciorul în haznă ca cei din afară să nu poată pune mingea în haznă � indcă atunci erau scoși din casă și se schimbau.

În noaptea Paștilor în jurul biseri-cii era un foc mare, iar trescurile în-cărcate cu pulbere de pușcă bubuiau toată noaptea. În ziua Paștilor după terminarea slujbelor religioase toa-tă lumea petrecea în jurul bisericii având � ecare ouă roșii sau împestri-te pentru a ciocobi.

La miezul nopții, căutătorii de comori ascunse în pământ, furau cămașa de la miruire din biserică, și se îmbrăcau cu ea, apoi mergeau pe mezuini (hotarul de despărțire între pământuri) rostind anumite vrăjuri și din locul unde erau co-mori ascunse ieșea o � acără și bani în noaptea Paștilor săreau în sus.

La Sfântul Gheorghe era un obicei foarte vechi păstrat de la romani. La 21 aprilie, cu două zile înainte de Sîngeorj, � ecare gospodină adu-cea ramuri lungi de rug pe care le punea în ferestrele și ușile grajduri-lor ca strâgele și bosorcile să n-ai-bă putere a lua mana laptelui de la vaci, oi, capre și chiar de la femei. În această seară cine voia putea să le vadă și să le recunoască. În popor era credința că femei sunt strâge sau bosorci care iau laptele de la vaci, oi sau capre. Cine voia să le recunoas-

că în seara de ajunul sf. Ghorghe se ascundea sub o grapă de lemn pără-sită pusă în ușa grajdului. Vacile de la care era luat laptele tot timpul zi-lei mugesc și din ugerul lor se mul-ge sânge.

În vechime tot în această seară, se făceau două focuri pe două dealuri opuse și față-n față. În jurul focuri-lor și de-o parte și de alta erau gru-puri de feciori și bărbați care înce-peau să strige cât îi lua gura: „Tauli, Mauli.” Cei din vârful dealului opus întrebau: „Ce ți-e ție Pauli?” „Mă mănâncă bosorcile!” „Care dintre ele?” Atunci era numită o femeie, o fată sau un bărbat despre care se credea că este bosorcă sau bosorco-aie și se răspundea: „Măria lui To-ader!” Ceilalți răspundeau: „Bunu-i și mai bun, dă cu el de drum!” Stri-găturile cu alta sau cu alții continu-au până târziu în noapte când erau strigați toți din sat. În unele părți se da foc la roți de car îmbrăcate în paie care erau slobozite pe deal în jos (Luncșoara).

Bărbatul sau feciorul care ar � cu-tezat în postul Paștilor să cânte sea-ra pe uliță cântări lumești, în ziua de Paști era prins din mijlocul fe-ciorilor, pus pe toacă și aruncat cu haine cu tot în canalul cu apă ca să spele de păcate.

La Sânziene (24 iunie) era iarăși un obicei păstrat de la romani când fetele sau nevestele tinere culegeau � ori galbene numite Sânziene din care făceau cununi la care mai adă-ugau � ori și panglici pe care apoi le așezau de stâlpii de la poartă ca să die și ele frumoase și văzute bine ca și Ileana Cosânzeana. Pentru � -ecare membru al familiei se făcea apoi o cunună numai din sânziene care se aruncau pe acoperișul casei. A aceluia cunună care cădea când era aruncată se credea că va muri în acel an.

În vechime la 1 mai se duceau ar-mingenii. Junii din sat le aduceau fetelor care le erau dragi armin-geni, adicăseara tăiau un copac de paltin înalt și frumos care trebuia să � e mai înalt decât casa și să � e drept, pe care în seara aceia îl du-ceau la fata iubită. Aceasta împre-ună cu părinții îl împodobeau cum știau mai bine cu panglici de toate culorile, cu steaguri de mătase, cu ciucuri colorați iar în vârf puneau o pălăscuță cu vin sau vinars. Co-pacul astfel împodobitera în� pt în pământ în curtea fetei. Dimineața

ăn tot satul era � erbere mare. Fie-care se uita care fată nu are armin-geni. Aceia era socotită că n-o iubea niciun fecior și era luată în râs de celelalte. Armingenii erau lăsați să stea în pământ până la 29 iunie (sf. Petru și Pavel). Atunci era scos din pământ, dezbrăcat de podoabe și tăriat în bucăți. Cu aceste Bucăți se ardea cuptorul de pâine și se cocea pîinea cea nouă din grâul secerat. Se făceau apoi plăcinte, mâncăruri bune și veneau junii care au adus ar-mingenii spre a � cinstiți și omeniți. De multe ori de la aceste datini se încheiau căsătorii între tineri.

De la Paști până la duminica Tomii nu era voie să se împungă cu acul � indcă se credea că cu � ecare îm-punsătură de ac se împungeau ochii morților.

La Constantin și Elena (21mai) era sărbătoarea terminatului semăna-tului porumbului și a altor culturi de primăvară. În această zi toate plugurile trbuiau scoase din țarină. Dacă se întâpla ca o familie săracă și mai ales văduvele sărace să nu � putut ara și semăna porumbul toți vecinii și rudele mai apropiate mer-geau cu plugurile și grăpile pentru a-i ara și însemânța holda. Lucrarea aceasta se chema clacă. Seara li se serveau două feluri de mâncare, bă-utură și pancove.

La fel se întâmpla și la 26 octom-brie (la Sîmedru) când trebuia să � e terminat semănatul grâului. La fel se făceau și atunci clăci pentru însemânțarea pământului celor să-raci și se scoteau plugurile și grăpile din hotarul satului.

La Schimbarea la față (6 august) era ziua Mamii Pădurii. În ziua ei nimeni nu avea voie nici să treacă prin pădure necum să rupă vre-un surcel. Cel ce s-ar � încumetat era vai de el, Mama Pădurii l-ar � schi-lodit sau i-ar � omorât boii, vacile sau porcii.

În legătură cu zilele săptămânii erau anumite obiceiuri și superstiții.

Cea mai temută zi din săptămână era Marți seara care era închipuită ca o muieroaică înaltă până la grin-da casei, în haine albe, cu părul des-pletit, care-i ajungea până la călcâie. Desprea aceasta se credea că vine să pedepsească femeile care s-ar încu-meta să lucreze marți seara. Se cre-dea că nu poate face rău cuiva dacă în casă era un copil mic botezat, � indcă acesta este curat.

Bocsig, file de istorieSpicuiri din monografi a localității Bocsig, lucrare realizată de cel care a fost cândva preotul Frențiu Vasile

Tradiții și datini în legătură cu sărbătorile

>>> pag. 7

Page 7: ZIARUL COMUNEI  BOCSIG IANUARIE 2017

VOCEA BOCSIGULUI pag. 7

VOCEA BOCSIGULUI

Ca să scape de ea se aprindea tămâie, se făceasemnul crucii și se rostea Tatăl nostru. Până astăzi se mai păstrează obiceiul de a nu lucra îndeosebi Marți întâia din postul Paștilor. Cine i se împotrivește Marția întâi din post îi în-strâmbă gura și devine jimb sau jimbă.

Miercurea întâi din post era „Miercurea Surdă”. Cine lucra în această zi rămânea surd peste tot anul.

Joia întâia din săptămâna postului mare era închinată lui Joia care împarte tunetele. Pe cel ce nu-i cinstea ziua îl trăsnește vara-pe el sau pe cineva din familia lui, sau din iosagul lui, sau erau trimise vântoasele ca să-i îmburde casa sau grajdul sau când se întindea pânza la albit era luată de vântoase.

De altfel, în toate zilele săptămânii mari (săptămâna întâia din postul Paștilor) nu se lucra � indcă atunci umblă caii lui Sântoa-der și vai de cine se întâlnește cu ei.

Vinerea Întâia din postul Paștilor cădea una din cele 12 vineri mari de peste an și pentru aceia nu se lucra.

Sâmbăta întâia din post era Sântoaderul. Se punea de seara apă ne-necepută pe foc, busuioc, popâlnie, crenguțe de corn, apă s� nțită, cu care se spăla pe cap fetele nemă-ritate, copii și femei.

La sfântul Indrei (30 noiembrie) trebuiau să � e terminați câlții din cânepă de piep-tănat. Cine îi pieptăna după această dată, îi vor mînca lupii din vite sau strigoii din morminte le vor betegii copii aburându-i cu su� ul lor necurat.

Femeile bătrâne învățau pe cele mai tinere astfel:

Ascultați puicele mele,Zice o bătrână cu jele,

Sfatul meu să nu-l uitați,Ci și altora să-l dați:Fericit cine ascultă

Sfatul bătrânesc nu-l uităCine nu îl va păstra,

Va fi-amar de casa sa.Vinerile le țineți,

Pagube să nu aveți,Cu acul să nu împungeți,

Orice lipsă să aveți,Cu fusul nu răsuciți,

Nu spălați, nu pârluițiNu coceți pâinea-n cuptor,Nici plăcinte dulci pe șpor.

Marți seara, Doamne ferește,Să nu credeți că nu este,

Nu vă potriviți cu ea,Că Doamne câtu-i de rea.Ea te strâmbă și sucește,Și sub coastă te lovește,Te ciuntește și sluțește,După voia ei cum este.Seara ei e seară mare,

Nu plecați undeva-n caleNici să nu ieșiți pe-afară,

Cumva după ce se-n seară.

De veți asculta de noiFerice va f i de voi.

Miercurea întâia-n post,Nu lucrați că n-are rost,Că este miercurea surdă,

De-o superi, casa-ți îmburdă.Stăpână peste vântoase,

Și ielele furioase,Nu vă-mpotriviți cu ea,

Că Doamne, căt îi de rea.Ferice de cine se ferește,Lor nu li se-mpotrivește.

Seama bine de luațiPe Joian nu-l supărați,Ziua lui să o păstrați

Cum faceți și cum umblați.Prima joi din postul mare,

Este a lui sărbătoare,Iar cine nu o cinstește,

Se răzbună și-l trăznește.Nici pânza cumva cu maiu

N-o-ntindeți pe verde plaiu,Că sfântul să vă ferească

De mânia lui f irească.Să nu vă aducă jale,

Plânsuri, pagube și boale.Bine să luați aminte

C-o zi nu-i f i mai nainte,Dar năpasta dacă vine, Ea durează ani de zile

Cine se va potrivi,O să vadă ce-o păți.

La Sântoader iar țineți,Bine-n casă să aveți ,

Că el vezi e mare sfântȘi în cer și pe pământ.Era să spun dar uitaiCă vai, el are și caiDeci feriți-vă de ei

Că Doamne, câtu-s de răiSerile ce lor le pică

Păzite cu mare frică.Că de le-a dat drumu sfântu,

Vor cotropi tot pământu.În ziua Indreiului

Din postul CrăciunuluiNu cumva să n-o cinstiți

Că veți f i afurisiți .El f iarele stăpânește,Lupii la voi îi gonește

Și mari pagube-ți avea,Ziua lui de nu-ți ținea.

Pe strigoi îi va scula,Către voi îi va mâna

Pruncii vi i-or deochia,Ziua bună nu-ți avea.A mamei Pădurii zi,Iar se cade a cinsti

Să nu vă trimită jale,Ciumă pagubă și boale.O să vă ferească sfântuCe cutreieră pîmântu.

(culese de la Iercoșan Emilia)(Continuare

în numărul viitor al ziarului)

Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria locului de do-miciliu ori de reședinţă al unuia dintre ei și se publică în ziua în care a fost primită, prin a� șare, în extras, în condiţiile legii.

în cazul în care unul dintre vi-itorii soţi nu se a� ă în unitatea administrativ-teritorială unde urmează a se încheia căsătoria, el poate face declaraţia de că-sătorie la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la Primăria din cadrul uni-tăţii administrativ-teritoriale pe raza că reia se a� ă, care o va transmite, în termen de 48 de ore, la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria din cadrul unităţii administrativ-teritoriale unde urmează a se încheia căsătoria.

Odată cu declaraţia de căsăto-rie viitorii soţi prezintă urmă-toarele acte:

a)documentul cu care se face dovada identităţii, în original și în copie;

b)certi� catul de naștere, în original și în copie;

c)certi� catul medical privind starea sănătăţii, întocmit pe for-mular-tip, care trebuie să poar-te numărul de înregistrare, data certă, sigiliul/ștampila unită-ţii sanitare, semnătura și parafa medicului; certi� catele medica-le sunt valabile 14 zile de la data emiterii și trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoa-na se poate sau nu se poate că-sători;

d)documente, în original și în copii, traduse și legalizate ori certi� cate de o� ţerul de stare ci-vilă, din care să rezulte desface-rea căsătoriei anterioare, dacă este cazul.

Dovada desfacerii căsătoriei anterioare se poate face cu unul dintre următoarele documente:

a)certi� catul de despărţenie sau de divorţ, eliberat în peri-oada 1951-1960;

b)certi� catul de naștere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei;

c)sentinţa de divorţ rămasă de� nitivă și irevocabilă; pen-tru divorţul pronunţat în inter-valul 8 octombrie 1966-31 iulie 1974, aceasta trebuie să poarte menţiunea că a fost înscrisă în actul de căsătorie în termen de două luni de la rămânerea de� -nitivă a hotărârii.

Dovada încetării căsătoriei anterioare se face cu certi� ca-tul de deces al fostului soţ.

Dovada identităţii se poate face cu unul dintre următoare-le documente:

a)pentru cetăţenii români - buletin de identitate, carte de

identitate sau carte de identita-te provizorie;

b)pentru cetăţenii Uniunii Europene sau Spaţiului Econo-mic European -documentul de identitate sau pașaportul emise de statul aparţinător;

c)pentru apatrizi - pașaport emis în baza Convenţiei pri-vind statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de ședere temporară sau per-manentă, după caz.

Cetăţenii străini din statele terţe fac dovada identităţii cu pașaportul emis de statul ai că-ror cetăţeni sunt, în care să � e aplicată viza de intrare pe teri-toriul României; viza trebuie să � e valabilă atât la data depune-rii declaraţiei de căsătorie, cât și la data o� cierii căsătoriei.

Cetăţenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România fac dovada identităţii cu următoarele documente:

a)document de călătorie emis în baza Convenţiei de la Gene-va din 1951:

b)documentul de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară -protecţie umanitară condiţionată.

Cetăţenii străini solicitanţi de azil în România fac dovada identităţii cu pașaport emis de statul ai căror cetăţeni sunt, în-soţit de documentul temporar de identitate.

Documentele cu care se face dovada identităţii trebuie să � e valabile atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât și la data o� cierii căsătoriei.

Căsătoria se încheie la expi-rarea termenului de 10 zile, în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsăto-rie, cât și ziua în care se o� cia-ză căsătoria.

Căsătoria se poate încheia înaintea expirării termenului de 10 zile, dacă starea de sănă-tate a unuia dintre soţi impu-ne aceasta, numai cu aprobarea primarului în România; docu-mentele justi� cative se păstrea-ză la dosarul de căsătorie.

După expirarea termenului de 10 zile, căsătoria se poate în-cheia, numai cu aprobarea pri-marului în România pentru si-tuaţii temeinic justi� cate, însă numai până la expirarea ter-menului de valabilitate a cer-ti� catelor medicale, referitoa-re la starea sănătăţii viitorilor soţi; în cazul expirării terme-nului de valabilitate a acesto-ra, viitorii soţi sunt obligaţi să obţină și să depună certi� cate medicale valabile.

Primăria Bocsig

Informaţii utile privind CăsătoriaBocsig, file de istorieSpicuiri din monografi a localității Bocsig, lucrare realizată de cel care a

fost cândva preotul Frențiu Vasile>>> pag. 6

Page 8: ZIARUL COMUNEI  BOCSIG IANUARIE 2017

CMYKVOCEA BOCSIGULUI

VOCEA BOCSIGULUI pag. 8

Conform noului proiect de lege, copiii nu vor mai putea � înscriși la clasa I dacă nu au trecut înainte prin clasa pregătitoare. În clasa I se pot înscrie numai copiii care împlinesc 7 ani până la data de 31 august 2016 și care au terminat clasa pregătitoa-re. De asemenea, înscrierea la clasa pregătitoare este obligatorie.

Potrivit proiectului, cererile de în-scriere se completează începând cu 27 februarie, online sau la unitatea de învăţământ.

„Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2017 inclusiv au obligația de a înscrie copiii în învățământul pri-mar în clasa pregătitoare, în confor-mitate cu prevederile legii și ale pre-zentei metodologii. Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în pe-rioada 1 septembrie — 31 decem-brie 2017 inclusiv pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în cla-sa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoa-re. Părinții copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 sep-tembrie — 31 decembrie 2017 inclu-siv, care nu optează pentru înscrie-rea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2017-2018, sau ai celor pentru care evaluarea (..) arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a cla-sei pregătitoare își vor înscrie copi-ii la grădiniță în grupa mare”, preve-de proiectul.

CALENDARUL înscrierii în învă-ţământul primar pentru anul șco-

lar 2017-201822 februarie – a� șarea

circumscripțiilor școlare și a planul de școlarizare propus, respectiv nu-mărul de clase pregătitoare aloca-te � ecărei unități de învățământ, in-clusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar. A� șarea, la sediul � ecărei unități de învățământ și pe site-ul aceste-

ia, dacă există, sau pe site-ul inspec-toratului școlar, pentru unitățile de învățământ care nu au site propriu, a informațiilor care permit părinților să cunoască activitatea speci� că cla-sei pregătitoare din cadrul unității, cum ar � : posibilitatea organiză-rii procesului de învățământ în ca-drul unei grădinițe a� ate în structu-ra școlii sau în consorțiu cu școala, posibilitatea organizării programu-lui Școala după școală, fotogra� i ale spațiului în care se desfășoară acti-vitatea la clasa pregătitoare. A� șarea programului de evaluare a dezvoltă-rii psihosomatice a copiilor solici-tată de părinți și a unităţilor / insti-tuţiilor în care se realizează această evaluare.

Anunțarea, prin a� șare la sediul unității de învățământ, a criteriilor speci� ce de departajare elaborate de unitățile de învățământ, în urma con-sultării cadrelor didactice și a parte-nerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al părinților – avizate, din punctul de vedere al legalității, de către consilierul juridic și aprobate în consiliul de administrație al unității de învățământ.

Anunțarea, prin a� șare la sediul unității de învățământ, a listei do-cumentelor care să dovedească în-deplinirea criteriilor speci� ce de de-partajare.

23 februarie – 2 martie: „Ziua porților deschise”, în � ecare unitate de învățământ; părinții și copiii pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot pur-ta discuții cu personalul unității de învățământ; întâlniri pentru in-formarea și consilierea părinților copiilor din grădiniță care vor � cuprinși, în anul școlar 2017 – 2018, în învățământul primar

22 februarie – 14 martie: evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomati-că a copiilor

22 februarie – 15 martie: comuni-

carea rezultatului evaluării dezvol-tării psihosomatice a copilului

27 februarie – 16 martie: comple-tarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ, a cereri-lor tip de înscriere; validarea cere-rilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care se solicită înscri-erea copiilor, zilnic, în intervalul 8.00 — 20.00, respectiv sâmbătă, în-tre 9.00 — 13.00.

Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare

17 martie 2017 – Procesarea, de către comisia națională de înscrie-re a copiilor în învățământul primar (Comisia națională), a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în ce-rerea-tip de înscriere.

18 – 21 martie 2017 – Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cereri-le-tip de înscriere și din documen-tele depuse de părinți, a cereri-lor părinților care solicităînscrierea la o altă unitate de învățământ de-cât școala de circumscripție, pe lo-curile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin apli-carea criteriilor generale și speci� ce de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază. Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.

22 martie 2017 – Procesarea de că-tre Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai că-ror părinți au solicitat înscrierea la o altăunitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fazăopțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.

22– 23 martie 2017 -A� șarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ a candidaților înmatriculați, a numărului de lo-curi rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă.

A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare

23 martie 2017 – Comunicarea, prin a� șare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedu-rii speci� ce de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar. Informarea Mi-nisterului Educației Naționale de că-tre comisia județeană/a municipiului București, cu privire la procedura spe-ci� că de repartizare a copiilor pe locu-rile disponibile, în etapa a doua.

24 martie – 30 martie 2017 – De-punerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ a� ate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru eta-pa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio uni-tate de învățământ în etapa anteri-oară sau care nu au participat la pri-ma etapă. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ a� ată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

31 martie – 5 aprilie 2017 – Pro-cesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor-tip de înscri-ere depuse de părinți, aplicând pro-cedura speci� că elaborată de in-spectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor speci� ce de depar-tajare, în limita locurilor disponibi-le. Completarea, în aplicația infor-matică, adatelor dincererile – tip de înscriere pentru candidații admiși în această etapă.

6 aprilie 2017 – A� șarea la � ecare unitate de învățământ a listelor � na-le ale copiilor înscriși în clasa pregă-titoare.

7 – 13 aprilie 2017 – Centralizarea și soluționarea de către inspectora-tul școlar a cererilor părinților copi-ilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

În atenția cetățenilor: Despre înscrierea la clasa pregătitoare!

•vacanţă intersemestrială (4 -12 fe-bruarie 2017)

•vacanţa de primăvară (19 – 30 aprilie 2017)

•vacanţa de vară (17 iunie – 10 sep-tembrie 2017)Pentru clasele termi-nale din învăţământul liceal, anul școlar se încheie în data de 26 mai 2017, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 9 iunie 2017.

O atenţie specială a fost acorda-tă programului naţional „Școala al-tfel”, al cărui program de desfășura-

re a fost � exibilizat. Programul se va întinde pe durata a 5 zile lucrătoa-re, lăsând la decizia comunităţii șco-lare perioada pentru derularea pro-gramului, după cum urmează: 27 februarie – 31 martie 2017 și 15 mai – 9 iunie 2017 (învăţământul preșco-lar și primar), respectiv 27 februarie – 31 martie 2017 și 15 mai – 9 iunie 2017 (învăţământul gimnazial, lice-al, profesional și postliceal).

Intervalul aferent programului „Școala altfel” nu coincide cu perioa-

da în care se susţin tezele semestria-le. Acestea vor avea loc, de regulă, la � nalul semestrelor, după parcurgerea programei școlare cu cel puţin trei săptămâni înainte de � nalul semes-trului. Etapele naţionale ale olim-piadelor școlare se organizează, de regulă, în perioada vacanţei de pri-măvară, potrivit calendarului olim-piadelor naţionale școlare.

În ceea ce privește examenele naţi-onale, au fost optimizate calendarele de desfășurare pentru a evita supra-punerile și suprasolicitarea activită-ţilor de organizare. Mai exact, prima sesiune a examenului de Bacalaure-

at din anul 2017 se va încheia pe 24 iulie, în timp ce a doua va avea ca punct � nal data de 21 august.

În procesul de admitere în învăţă-mântul liceal de stat, ponderea me-diei claselor V-VIII în calculul me-diei de admitere a fost redusă la 20% (de la 25%) tocmai pentru a accentua importanţa Evaluării Na-ţionale la finalul clasei a VIII-a. De asemenea, repartizarea computeri-zată a elevilor în clasa a IX-a se va realiza într-o singură etapă, urma-tă de o perioadă dedicată rezolvă-rii cazurilor speciale, conform me-todologiei.

Calendarul anului școlar