· web viewpentru lucrările de întreţinere şi reparaţii ale cazanelor şi...

30

Click here to load reader

Upload: lykhanh

Post on 21-Mar-2018

218 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: · Web viewPentru lucrările de întreţinere şi reparaţii ale cazanelor şi instalaţiilor se vor întocmi devize de lucrări pe baza Indicatorului de Norme de Deviz pentru lucrări

www.aioradea.ro

Piaţa Unirii, nr. 1410 100, OradeaTel. +40 0259-436 276Fax. +40 0259-436 276E-mail: [email protected]

Consiliul Local al Municipiului OradeaAdministraţia Imobiliară Oradea

Page 2: · Web viewPentru lucrările de întreţinere şi reparaţii ale cazanelor şi instalaţiilor se vor întocmi devize de lucrări pe baza Indicatorului de Norme de Deviz pentru lucrări

www.aioradea.ro

Achiziţia serviciilor de verificare tehnica periodica (VTP) şi service a centralelor termice care deservesc clădirile administrate de către Administraţia Imobiliară

Oradea.

CAPITOLUL 1 – Obiectul Activităţii

Achiziţia de servicii pentru 12 luni de la data semnării, necesare funcţionării în bune condiţii a centralelor termice care deservesc clădirile administrate de către Administraţia Imobiliară Oradea, centrale care folosesc combustibil lichid, gazos (GPL, GN) respectiv combustibil solid, autorizate şi supravegheate de ISCIR Oradea.

Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţii tehnice, prin referire, la standarde naţionale, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţă în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare şi condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde în vigoare, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la orice alte condiţii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractantă este capabilă să le descrie, în funcţie şi de diverse acte normative şi reglementări, precizează instituţiile competente de la care prestatorii pot obţine informaţii privind reglementările obligatorii referitoare la natura prestaţiei, inclusiv protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului şi sunt în vigoare la nivel naţional şi în localitatea în care se prestează serviciile.

Achiziţia este necesară pentru verificarea tehnică periodică, autorizare şi întreţinere centralele termice care deservesc clădirile administrate de către Administraţia Imobiliară Oradea.

CAPITOLUL 2 – Natura prestaţiilor ce urmează a fi achiziţionate

Prestaţiile ce urmează a fi achiziţionate constau în asigurarea funcţionării centralelor şi a instalaţiilor aferente, la un nivel tehnic corespunzător îndeplinirii condiţiilor de autorizare ISCIR, conform procedurilor aprobate cu ordinul MEC nr.42/27.01.2004 şi a Prescripţiei Tehnice A1 – 2010, efectuarea verificărilor tehnice periodice şi obţinerea tuturor avizelor cerute de instituţiile care reglementează şi supraveghează respectarea legislaţiei în domeniu (ISCIR, ANRGN, Mediu, Protecţia Muncii, etc.) si reparaţiile necesare menţinerii în funcţiune a centralelor mai sus amintite.

A) Verificare tehnică periodică – se va efectua o singura VTP, pentru fiecare cazan, pe toata durata contractului :

se vor putea efectua atât la cererea deţinătorului cât şi/sau la cererea ISCIR şi/sau ANRGN, inclusiv verificarea/înlocuirea supapelor de siguranţă, precum şi obţinerea de autorizaţii de funcţionare ISCIR a centralelor termice ajunse la scadenţă

VTP cuprinde următoarele operaţiuni în funcţie de tipul centralei :

Cazane de fontă şi oţel, arzătoare, boilere

Page 3: · Web viewPentru lucrările de întreţinere şi reparaţii ale cazanelor şi instalaţiilor se vor întocmi devize de lucrări pe baza Indicatorului de Norme de Deviz pentru lucrări

www.aioradea.ro

Ø Curăţarea cazanului şi a drumurilor de fum;Ø Verificarea etanşeităţii cazanului;Ø Verificarea etanşeităţii instalaţiei de alimentare cu combustibil din interiorul

încăperii care este instalat echipamentul;Ø verificarea şi curăţarea arzătorului;Ø verificarea bunei funcţionării a automatizării echipamentului;Ø verificarea funcţionari pompelor de circulaţie;Ø verificarea funcţionării boilerelor, înlocuindu-se contra cost piesele defecte,

dacă este cazul;Ø verificarea instalaţiei electrice (tensiunea de alimentare) ;Ø verificarea tirajului coşului de fum;Ø verificarea presiunii de alimentare cu combustibil;Ø evaluarea a capacităţii de funcţionare normală a fiecărui subansamblu;Ø verificarea filtrului stabilizator de gaz ;Ø verificarea supapelor de siguranţă;Ø verificarea filtrului de alimentare cu combustibil lichid;Ø punerea în funcţiune a cazanului;Ø emiterea documentului care atestă bună funcţionare a centralei şi avizarea

raportului VTP de către ISCIR, dacă se impune acest aviz;

B) Reparaţiile:

Ø se vor efectua în conformitate cu prevederile normativelor şi prescripţiilor tehnice ISCIR (A1 – 2010), ANRGN, I6, I7, I13, PSI, Protecţia Muncii, în vigoare, atât pentru aparatele de încălzit cât şi pentru instalaţiile aferente acestora. Se vor respecta instrucţiunile privind exploatarea şi întreţinerea echipamentelor emise de producătorii acestora.

Ø Service-ul, pentru aducerea centralelor, şi a instalaţiilor aferente la un nivel tehnic corespunzător îndeplinirii condiţiilor VTP de autorizare ISCIR/ANRGN, cu înlocuirea contra cost a pieselor defecte dacă este cazul. Piesele sau subansamblele înlocuite vor respecta specificaţiile tehnice impuse de producătorul centralelor, cazanelor, microcentralelor, boilerelor etc

Ø Prestaţiile solicitate se pot suplimenta pentru noi configuraţii contractuale, cu acordul părţilor, în condiţia menţinerii preţurilor din oferta financiară

Ø se va realiza doar cu personal tehnic autorizat ANRGN, /ISCIR pe bază de deviz antecalcul, pentru cazane pe GPL, GN, combustibil lichid tip M şi combustibil solid

CAPITOLUL 3 – Condiţii tehnice privind modul de realizare a prestaţiilor

Prestaţiile care fac obiectul prezentei proceduri de achiziţie vor fi efectuate cu respectarea normativelor şi a reglementărilor în vigoare conform autorizării ISCIR şi ANRGN şi reprezintă condiţiile tehnice minime de calificare, dovada îndeplinirii acestor criterii fiind următoarele documente:

Ø Autorizaţie ISCIR pentru Verificare Tehnică Periodică (VTP) şi pentru Autorizarea Funcţionării (AF) pentru toate tipurile de cazane din dotarea Administraţiei Imobiliare Oradea;

Ø Autorizaţie ISCIR pentru Service şi reparare (PT A1 – 2010)Ø Autorizaţie ISCIR pentru reglare şi verificare la deschidere – închidere a

supapelor de siguranţă şi întocmire proiecte de reparare recipienţi sub presiune (C7) ;

Page 4: · Web viewPentru lucrările de întreţinere şi reparaţii ale cazanelor şi instalaţiilor se vor întocmi devize de lucrări pe baza Indicatorului de Norme de Deviz pentru lucrări

www.aioradea.ro

Ø Autorizaţie ISCIR pentru proiectare şi verificare proiecte;

Ofertantul este răspunzător de garanţia pentru prestaţia efectuată.Prestatorul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de

prestare utilizate cât şi de calificarea personalului propriu pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative asupra integrităţii cazanelor precum şi a instalaţiilor puse la dispoziţie de beneficiar.

Ofertanţii vor face dovada capabilităţii tehnice de a efectua cerinţele de la Cap.2 prin prezentarea documentelor legale care să facă dovadă îndeplinirii condiţiilor minime impuse de Prescripţia tehnică PT A1 – 2010

Prestatorul trebuie să dispună de aparatele de măsurare şi control specifice. Aparatele de măsurare şi control utilizate pentru verificarea conformităţii lucrărilor executate trebuie să fie autorizate în termen şi permanent în stare bună de funcţionare şi să asigure precizia măsurătorilor efectuate.

PRESCRIPŢII TEHNICE

Ø Prescripţia tehnică PT A1 – 2010 ‘’ Cerinţe tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi ‘’, aprobată cu Ordinul Ministrul Industriilor şi Resurselor nr.397/22.08.2002;

Ø Prescripţia Tehnică PT C11 – 2010‘’ Cerinţe tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice’’;

Ø CR 1 – 2001 – Prescripţii tehnice pentru verificarea şi autorizarea instalaţiilor mecanice sub presiune şi instalaţiilor de ridicat;

Ø I 13 – 94 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală;Ø Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii;Ø CP 051 – 2000 – Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a centralelor termice mici;Ø Instrucţiunile de întreţinere şi exploatare proprii ale cazanelorØ Normativul pentru exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală I 13/1 – 2002.Ø Măsuri de siguranţă la instalaţiile de încălzire centrală cu apă având temperatura

maximă de 115 STAS 7132 – 86.Ø Coşuri şi canale de fum pentru instalaţii de încălzire centrală STAS 3417 – 85.Ø Ordinul Ministrului Economiei şi Comerţului nr. 310/2003 – art. 4.2.Ø Legea nr. 64/2008, privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a

instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;

CAPITOLUL IV – Termene de execuţie şi calitate

Ø Lucrările cuprinse în prezentul caiet de sarcini vor începe in prima zi de la data semnării contractului după un grafic stabilit de comun acord. Reparaţiile în centrala termică, constatate ca necesare cu ocazia VTP, vor fi tratate în termen de 5 zile de la constatarea bilaterală.

Ø Prestatorul se va prezenta pentru remedieri (reparaţii accidentale) în 24 ore de la anunţarea defecţiuni.

Ø Folosirea exclusivă a pieselor de schimb omologate şi originale, specificate de producătorul centralelor termice, boilere, vas de expansiune, supape siguranţă, etc. Piesele de schimb se vor factura separat în baza devizului antecalcul. Toate piesele de schimb vor fi procurate şi montate de furnizor numai după acceptul de preţ al beneficiarului.

Page 5: · Web viewPentru lucrările de întreţinere şi reparaţii ale cazanelor şi instalaţiilor se vor întocmi devize de lucrări pe baza Indicatorului de Norme de Deviz pentru lucrări

www.aioradea.ro

Ø Garanţia pentru piesele de schimb achiziţionate de către ofertantul serviciilor şi montate la centralele termice, boilere, vase de expansiune, supape siguranţă, etc să fie egală cu cea acordată de producătorul acestora, iar garanţia manoperei să fie egală cu cea a pieselor montate.

Ø În cazul apariţiei unor defecţiuni în garanţie, (conform constatării tehnice bilateral întocmită) intervenţia trebuie efectuată în maxim 24 de ore pe cheltuiala prestatorului.

CAPITOLUL V – Modul de recepţie al operaţiunilor ce trebuie asigurate de către furnizor pentru recepţia şi plata prestaţiilor

Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia prestatorului orice informaţii tehnice privind instalaţiile tehnice pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

Recepţia lucrărilor se va face de către personalul autorizat al AIO (RSVTI), astfel:Ø Decontarea VTP se va face o dată cu autorizarea funcţionării, factura va fi

însoţită de RAPORTUL DE VERIFICĂRI, ÎNCERCĂRI ŞI PROBE şi a BULETINULUI DE ANALIZE GAZE DE ARDERE avizat ISCIR după caz;

Ø Pentru reparaţii – se întocmesc următoarele documente:o Fişă de constatare tehnică, întocmit de prestator;o Pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii ale cazanelor şi instalaţiilor

se vor întocmi devize de lucrări pe baza Indicatorului de Norme de Deviz pentru lucrări de reparaţii la instalaţii de încălzire centrală Rp I ediţia 1981;

o Deviz de reparaţie, acceptat de beneficiar;o Comandă de reparare, întocmit de beneficiar;o Factura fiscală şi certificatele de garanţie pentru piese şi reparaţie,

întocmit de către prestator şi certificate de garanţie piese schimb;Prestatorul are obligaţia de a transmite oferta sa în maxim 24 ore de la data

constatării bilaterale cu beneficiarul necesitatea achiziţiei piesei.Constatarea la locul defect: se va efectua în maxim 24 ore;Reparaţia centralei defecte:

Ø În maxim 24 de ore dacă nu necesită piese de schimb;Ø În maxim 48 de ore dacă necesită piese de schimb.

Autorizarea de funcţionare constă în:

Ø Verificare şi completare documentaţie (proiect de instalare şi cărţi tehnice echipamente unde este cazul)

Ø Verificări şi probe echipamente conform prescripţiilor ISCIRØ Reglarea parametrilor centralelor termice în limitele prescrise de constructor şi

de normativele ISCIRØ Emiterea raportului de verificări şi probe şi buletin de analize gaze

CAPITOLUL VI – Oferta

Oferta financiară se va face cu TVA, astfel:Ø Tariful orar, va fi acelaşi în cadrul fiecărui tip de centrală, pentru toate tipurile de

lucrări de reparaţii efectuate pe parcursul derulării contractului.Ø Valoare lucrări de VTP = nr. ore manoperă pentru verificare tehnică

periodică/instalaţie verificată x tarif orar.

Page 6: · Web viewPentru lucrările de întreţinere şi reparaţii ale cazanelor şi instalaţiilor se vor întocmi devize de lucrări pe baza Indicatorului de Norme de Deviz pentru lucrări

www.aioradea.ro

Ø Cheltuielile aferente: CAS, şomaj, sănătate, fond de risc, se vor justifica conform prevederilor legale în vigoare.

Precizări privind decontarea lucrărilora) Materialele se decontează la preţul din factura de aprovizionare.b) Decontarea lucrărilor se va face pe bază de situaţii de lucrări NUMAI DACĂ se

anexează în original un proces verbal de recepţie semnat şi ştampilat de către beneficiarul serviciilor enumerate mai sus.

Orice probleme neprevăzute pe parcursul derulării contractului se vor clarifica prin acte adiţionale.

În lista anexă se găsesc locaţiile unde funcţionează cazanele precum şi tipul cazanelor.

Tünde Benyovszki Halász Marcela DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ŞEF SERVICIU

Huh AdrianÎNTOCMIT

Page 7: · Web viewPentru lucrările de întreţinere şi reparaţii ale cazanelor şi instalaţiilor se vor întocmi devize de lucrări pe baza Indicatorului de Norme de Deviz pentru lucrări

www.aioradea.ro

FORMULARE

Formular A

OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către .................................................................................................... (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

În atenţia membrilor Comisiei de Evaluare

Subscrisa …………………………………, cu sediul în ………………………………….. nr. ………, bl. …….., sc. ……., ap. ……, CUI ……………………….., ca urmare a invitaţiei nr. ………………… din data de …………………………….., publicată pe www.oradea.ro si www.aioradea.ro în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de …………………….., prin prezenta vă transmitem oferta noastră, precum şi următoarele documente:

1. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând oferta în original şi în copie,

2. documentele care însoţesc oferta.

În speranţa că, oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface toate cerinţele, vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie.

Cu deosebit respect,

Data completării ..............................

Operator economic

Page 8: · Web viewPentru lucrările de întreţinere şi reparaţii ale cazanelor şi instalaţiilor se vor întocmi devize de lucrări pe baza Indicatorului de Norme de Deviz pentru lucrări

www.aioradea.ro

Formular nr. 1- DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic

Operator Economic..........................(denumirea)

D E C L A R A Ţ I ESubsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea

operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 181 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006 respectiv:

a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;

a)......................................................................................mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată;

b)...................................................................................... în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor;

c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

d) Nu prezint informaţii false si ma angajez sa prezint informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie

Data completăriiOperator economic,................................. (semnătură autorizată)

Page 9: · Web viewPentru lucrările de întreţinere şi reparaţii ale cazanelor şi instalaţiilor se vor întocmi devize de lucrări pe baza Indicatorului de Norme de Deviz pentru lucrări

www.aioradea.ro

Formular nr.2OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:2. Codul fiscal:3. Adresa sediului central:4. Telefon:Fax:Telex:E-mail:6. Cont Trezorerie:______________________________________________________7. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...................................................................... (numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)8. Obiectul de activitate, pe domenii: ................................................................................ (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)9. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: ................................................. (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)10. Principala piaţă a afacerilor:

Operator economic,…….........……………….(semnătura autorizata)

Page 10: · Web viewPentru lucrările de întreţinere şi reparaţii ale cazanelor şi instalaţiilor se vor întocmi devize de lucrări pe baza Indicatorului de Norme de Deviz pentru lucrări

www.aioradea.ro

Formular nr.10OPERATOR ECONOMIC__________________ (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către .................................................................................................... (denumirea autoritaăţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului

_________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm ___________________________________astfel: (denumirea serviciului)

pentru verificare tehnica periodica/cazan – ______ lei fara T.V.A; reparatii - _____ lei fara T.V.A pentru punere functiune/instalatie – _____ lei fara T.V.A;

cheltuieli indirecte – ___% profit – __% manopera – _____ lei fara TVA/ora. Numarul de

ore se va stabili conform normativelor in vigoare.

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în graficul de timp anexat.

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _____________________________zile, respectiv până la data de __________________________, şi (durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Precizăm că: |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă"; |_| nu depunem ofertă alternativă. (se bifeaza opţiunea corespunzătoare)

Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind căştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez (semnatura)oferta pentru şi în numele ____________________________________. (denumire/nume operator economic)L.S.

Page 11: · Web viewPentru lucrările de întreţinere şi reparaţii ale cazanelor şi instalaţiilor se vor întocmi devize de lucrări pe baza Indicatorului de Norme de Deviz pentru lucrări

www.aioradea.ro

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELORPRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .........................................................................................

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........................................................................... (denumirea si adresa autoritaţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………………………………

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,………… ……………….(semnatura autorizată )

Page 12: · Web viewPentru lucrările de întreţinere şi reparaţii ale cazanelor şi instalaţiilor se vor întocmi devize de lucrări pe baza Indicatorului de Norme de Deviz pentru lucrări

www.aioradea.ro

Nr.

crt.

Obiect contra

ct

Codul

CPV

Denumirea/nume beneficiar

/clientAdresa

Calitatea prestatorului

*)

Preţtotal

contract

Procent îndeplini

t de prestato

r (%)

Perioadă derulare contract **)

12...

Operator economic, (semnătură autorizată)

*)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării.

Page 13: · Web viewPentru lucrările de întreţinere şi reparaţii ale cazanelor şi instalaţiilor se vor întocmi devize de lucrări pe baza Indicatorului de Norme de Deviz pentru lucrări

www.aioradea.ro

Operator economic___________________________

(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA*)

1. Denumirea si obiectul contractului :_____________________________________ Numarul si data contractului:______________________________________

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:_______________________________ Adresa beneficiaruli/clientului: _____________________________________ Tara: __________________

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: (se bifeaza optiunea corespunzatoare) Contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) contractant asociat

subcontractant

4. Valoarea contractului: exprimata in exprimata moneda in care in echivalent s-a incheiat euro contractul a). initiala (la data semnarii contractului): __________ _________ b). finala (la data finalizarii contractului) __________ _________

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: _____________________________6. Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:

________________________ Candidat/ofertant, ___________________ (semnatura autorizata)

*). Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare,prin prezentarea contractului respectiv.

Page 14: · Web viewPentru lucrările de întreţinere şi reparaţii ale cazanelor şi instalaţiilor se vor întocmi devize de lucrări pe baza Indicatorului de Norme de Deviz pentru lucrări

www.aioradea.ro

PROPUNEREContract de servicii

nr. ___________ data __________

În temeiul OUG nr.34/2006 actualizata, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, actualizata, s-a încheiat prezentul contract de servicii, între

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA- ADMINISTRATIA IMOBILIARĂ ORADEA, cu sediul in Oradea, P-ta Unirii, nr.1, telefon/ fax 0259/436276, cod fiscal 21982927, avand contul nr _________________________________________ deschis la Trezoreria municipiului Oradea, titular de cont Administratia Imobiliară Oradea, reprezentata prin Director General – Cristian Beltechi, in calitate de achizitor,pe de o parte

şi

SC __________________________ SRL/SA, cu sediul in ______________, _____________ nr. _________ telefon/fax: _________________, număr de înmatriculare _________, cod fiscal _________, cont trezorerie _______________ deschis la Trezoreria ___________, reprezentata prin ___________________________în calitate de prestator, pe de altă parte.

2. Definiţii 2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale. b.achizitor şi prestator - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;d.servicii - activităţi a căror prestare fac obiectul contractului; e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică in mod diferit.

Page 15: · Web viewPentru lucrările de întreţinere şi reparaţii ale cazanelor şi instalaţiilor se vor întocmi devize de lucrări pe baza Indicatorului de Norme de Deviz pentru lucrări

www.aioradea.ro

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile de “VERIFICARE TEHNICA PERIODICA SI SERVICE LA CENTRALELE TERMICE CARE DESERVESC CLADIRILE ADMINISTRATE DE CATRE ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA” (conform caietului de sarcini anexa la prezentul contract) în perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.4.2 - Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

5. Preţul contractului5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre achizitor, este de ___________lei la care se adauga T.V.A. conform prevederilor legale in vigoare. 5.2 - Preturile unitare sunt declarate in anexa la oferta financiara.5.3 - Preţul contractului nu include consumul de materiale necesare pentru executarea unor reparaţii. Acestea se vor plăti la preţul de procurare din factură, preţul respectiv fiind cel mai mic dintre cele trei oferte de preţ prezentate pentru materialele procurate.

6. Durata contractului6.1. Durata prezentului contract este de 1 an de zile, începând de la data semnarii acestuia de catre ambele parti, respectiv de la data de _______________ pana la data de__________ cu posibilitatea de prelungire prin act aditional.

7. Executarea contractului 7.1 – Executarea contractului începe la data de ___________

8. Documentele contractului8.1 - Documentele contractului sunt: - propunerea financiara cu anexa - propunerea tehnica - referat de necesitate - caiet de sarcini

9. Obligaţiile principale ale prestatorului9.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract si sa respecte cerintele din caietul de sarcini (anexa la contract).9.2. Prestatorul se obliga sa asigure functionarea masinilor de gatit in conformitate cu specificatiile tehnice.9.3. Prestatorul se obliga sa efectueze prestarea serviciilor cuprinse in caietul de sarcini, in vederea pastrarii parametrilor tehnici.9.4. La interventie prestatorul se obliga sa efectueze urmatoarele actiuni: Cu ocazia efectuarii de reparatii sau la solicitarea achizitorului, prestatorul va constata si starea generala a celorlalte componente sau subansamble, iar in cazul constatarii unor deficiente ce ar putea sa apara in perioada urmatoare, va informa institutia in vederea planificarii serviciilor ce se impun. Reparatiile se vor efectua doar la solicitarea beneficiarului, in functie de necesitati.9.5. Prestatorul se va deplasa la sediul fiecarei unitati de invatamant pentru remedierea defectiunilor in termen de 12 de ore de la anuntarea defectiunii de catre aceasta.

Page 16: · Web viewPentru lucrările de întreţinere şi reparaţii ale cazanelor şi instalaţiilor se vor întocmi devize de lucrări pe baza Indicatorului de Norme de Deviz pentru lucrări

www.aioradea.ro

In cadrul tarifelor negociate, contractantul are obligatia de a efectua toate schimbarile de piese ce apar de-a lungul vietii echipamentelor, fara a cere tarife de manopera in plus indiferent de complexitatea lucrarilor;9.6. Prestatorul are obligatia de a informa din timp Administratia Imobiliara Oradea despre necesitatea comandarii unor piese de schimb strict necesare pentru buna functionare a echipamentelor aflate in service;

Piesele de schimb inlocuite vor fi originale la pretul ofertat, acestea fiind insotite de documente care sa ateste autenticitatea si calitatea acestora.9.7. - Prestatorul se obliga să creeze pe cheltuieli proprii stocul ideal de piese de schimb, pentru înlocuirea operativă contra cost a subansamblelor defecte din echipamentele beneficiarului.

În acest sens, prestatorul va întocmi o notă de constatare la efectuarea operaţiunilor de service (sau ori de câte ori este nevoie) prin care va aduce la cunostiinţa beneficiarului ce piese sunt necesare pentru repunerea în funcţiune a aparatului sau pentru asigurarea continuităţii în funcţionarea acestuia.

Preţul unitar al pieselor de schimb va fi transmis odată cu oferta. Valoarea pieselor de schimb va fi facturată, separat de valoarea service-ului asigurat, după inlocuirea piesei/lor defecte. Piesele defecte care au fost inlocuite se vor preda achizitorului, pe baza unui proces verbal de predare -primire.

Contravaloarea manoperei aferentă eventualelor înlocuiri de piese şi subansamble defecte ce necesită a fi înlocuite este suportată de prestator, aceasta fiind inclusă în tariful lunar de service.9.8. - Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror:

Ø reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi

Ø daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10. Obligaţiile principale ale achizitorului10.1 - Achizitorul se obligă de a efectua plata catre prestator conform OUG 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009, in perioada 24-31 a lunii, pentru facturile emise pina in data de 20 a lunii. Achizitorul are obligatia de efectua plata catre prestator pe baza facturii, insotita de procesul verbal de receptie, semnat fara obiectiuni de comisia de receptie. Pentru facturile emise dupa data de 20 a lunii, plata se va face in perioada 24-31 a lunii urmatoare.10.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile in termen de 28 zile la expirarea perioadei prevăzute la clauza 10.1., prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plaţii. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 2 zile lucratoare.10.3- Achizitorul se obligă la constatarea oricărei defecţiuni să sesizeze imediat prestatorul.

11. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor 11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitaţi, o sumă echivalentă cu 1% pe zi intarziere din preţul contractului fara T.V.A. pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile in termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% pe zi intarziere din plata neefectuată.

Page 17: · Web viewPentru lucrările de întreţinere şi reparaţii ale cazanelor şi instalaţiilor se vor întocmi devize de lucrări pe baza Indicatorului de Norme de Deviz pentru lucrări

www.aioradea.ro

11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Alte resposabilităţi ale prestatorului12.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică, anexa la contract. (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 12.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu cerintele specifice din caietul de sarcini. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 12.3 - Prestatorul răspunde de respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, P.S.I. şi protecţia mediului specifice activităţii desfăşurate, fără a periclita viaţa sau sănătatea oamenilor sau a aduce prejudicii materiale.12.4 - In timpul prestarii serviciului, personalul prestatorului este obligat sa se conformeze indicaţiilor date de reprezentantul beneficiarului şi să respecte normele de conduită în cadrul fiecarei unitati de invatamant.12.5 - Pentru intervenţiile efectuate în zilele de sărbători legale şi zilele nelucrătoare, tariful rămâne neschimbat.

13. Alte responsabilităţi ale achizitorului13.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le considera necesare îndeplinirii contractului.13.2- Achizitorul are obligatia să asigure accesul personalului tehnic al prestatorului la echipamentele ce fac obiectul acestui contract.13.3-Achizitorul se obligă să nu permită intervenţia unor persoane neautorizate de prestator pentru diferite defecţiuni ocazionale, accidentale.13.4-Achizitorul se obligă să confirme prestarea serviciilor de intretinere si reparatie a echipamentelor periferice care fac obiectul prezentului contract şi situaţia de plată prezentată de prestator pentru serviciile prestare prin semnare şi ştampilare.

14. Recepţie şi verificări 14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini, astfel, se va constitui o comisie de verificare si receptie a serviciilor prestate.14.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract si caietul de sarcini.14.3 - Achizitorul are obligaţia, prin reprezentaţii săi, să verifice modul de prestare a serviciilor şi de a întocmi procesul-verbal de receptie a serviciilor prestate.

Page 18: · Web viewPentru lucrările de întreţinere şi reparaţii ale cazanelor şi instalaţiilor se vor întocmi devize de lucrări pe baza Indicatorului de Norme de Deviz pentru lucrări

www.aioradea.ro

15. Ajustarea preţului contractului15.1 - Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.15.2 - Preţul contractului nu se ajusteaza si ramane fix pe toata perioada desfasurarii contractului.

16. Amendamente 16.1 - Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.16.2- Conform Dispozitiei Primarului Municipiului Oradea nr. 1851 din 02.06.2010 , la art.1 se precizeaza faptul ca: “valoarea cumulata a contractelor care vor fi atribuite si a actelor aditionale care vor fi incheiate pentru servicii suplimentare ori aditionale la maximum 15% din valoarea contractului initial”.

17. Cesiunea 17.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.17.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

18. Incetarea Contractului18.1 - Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante judecatoresti( sau tribunal arbitral), in cazul in care una dintre parti:- nu isi executa una dintre obligatiile contractuale- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare inainte de inceperea executarii prezentului contract;- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;- in termen de 10 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.18.2. - Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin 10 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.18.3. - Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.

19. Rezilierea contractului19.1. - Nerespectarea de catre prestator, din culpa sa exclusiva, a obligatiilor asumate prin prezentul contract, da dreptul achizitorului de a rezilia contractul si de a pretinde plata de daune-interese, al caror cuantum se va stabilli in conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.19.2. - Rezilierea va opera de plin drept la expirarea unui termen de 10 zile de la transmiterea notificarii scrise de catre achizitor, daca prestatorul nu-si indeplineste obligatiile asumate in acest termen, iar cu privire la plata daunelor interese, prezentul contract constituie titlu executoriu.19.3. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.19.4. - Achizitorul are dreptul de a anula oricand contractul, printr-o notificare scrisa adresata prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta da faliment sau este

Page 19: · Web viewPentru lucrările de întreţinere şi reparaţii ale cazanelor şi instalaţiilor se vor întocmi devize de lucrări pe baza Indicatorului de Norme de Deviz pentru lucrări

www.aioradea.ro

insolvabil, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru achizitor.19.5. - Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

20. Forţa majoră20.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.20.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.20.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.20.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.20.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

21. Soluţionarea litigiilor21.1 - Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.21.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecatoreşti competente din România.

22. Limba care guvernează contractul22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

23. Comunicări23.1 - (1) In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. (2) Daca notificarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.23.2 - Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele precedente.

24. Legea aplicabilă contractului24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Parţile au înteles să încheie azi .................. prezentul contract în trei exemplare.

Achizitor, Prestator

Consiliul Local al Municipiului Oradea