versiunea .pdf

of 24 /24
Horia Bãdescu: Festina lente Acad. Solomon Marcus: Mircea Eliade, între prea mult si prea puþin Dragoº Vaida: Cartea poliþistã, puzzle ºi matematicã Vasile Vasile: Cântãri închinate sfinþilor argeºeni Florin Horvath: Înapoi la Zalmoxis Acad. Petru Soltan: Din neamul atlanþilor Nicolae Mãtcaº: Un ministru ºomer Mihail Diaconescu: Literatura ca mathesis universalis Emil Lungeanu: La pescuit de mãrgãritare în Marea Japoniei Ion Pãtraºcu: Popas în Spania. Barcelona Alexandru Mironov: Pariurile Hexagonului A m reluat în titlu frumoasa sintagmã lansatã de Nicolae Iorga, dar vreau sã „demonstrez” în continuare o „teoremã” pe care am mai formulat-o ºi în alte contexte, anume cã Argeºul este locul cel mai românesc din România. Ce înseamnã acest lucru, doar patriotismul local – asumat, deci pardonabil – poate sã spunã pe deplin (mutând eventual afirmaþia în alte zone din þarã). Totuºi... P e aici au vieþuit ºi lucrat Basarabii dintâi, întemeietorii. Au avut curþi, au lãsat biserici, cu cea Domneascã uimind prin dimensiuni, proporþii, picturã (patru straturi, prima fiind de secol XIV). La 1330, spre aici a þintit Carol Robert cu oastea lui, semn cã aici era „capitala” (scriu între ghilimele, pentru cã pe vremea aceea noþiunea nu prea exista, Domnul avea curþi în diverse locuri). Pe undeva prin apropiere trebuie sã fi fost Posada; istoricii au tot dezbãtut ipoteze, între timp ºi-au adjudecat-o vâlcenii, plasând-o în Þara Loviºtei. Exista însã pe Argeºul de Sus un fel de „þarã”, deci o structurã cât de cât centralizatã, ºi cu un secol mai devreme, cel puþin aºa sugereazã o legendã care circulã prin Cicãneºti, satul ascuns printre dealuri, între Argeº ºi Topolog, aflat, vorba poetului, la distanþã de câteva strigãte de Curtea de Argeº. Zice legenda cã în biserica de lemn din Sãliºtea Cicãneºtiului era adusã avuþia þãrii la vreme de restriºte; au aflat probabil ºi tãtarii asta, au venit ºi au ars biserica, în zi de Paºte, numai cã sãtenii au prins de ºtire ºi au ascuns avuþia þãrii pe un deal din apropiere, în pãdure. Fundaþia bisericii a fost gãsitã, odoarele încã nu... De vor fi existând ºi de vor vrea sã iasã la luminã, de interes lucruri ne vor spune ele despre istoria anterioarã „descãlecatului”. R evenind la Curtea de Argeº, aici au domnit douã secole Basarabii, de la primii pânã la Neagoe, voievodul cel sfânt. Nicolae Alexandru a întemeiat aici prima mitropolie a Þãrii Româneºti, Neagoe Basarab a zidit bijuteria de piatrã a Mãnãstirii Argeºului, cea zisã ºi a lui Manole. Douã capodopere ne-a lãsat înþeleptul voievod, una de zid ºi una în slove, celebrele sale Învãþãturi. Era pe vremea când timpul curgea altfel, în nouã ani de domnie se puteau face lucruri mari. E adevãrat, cu sacrificii – mãcar aºa spune Legenda Meºterului Manole (apropo: mai ºtiþi vreo capodoperã a folclorului românesc care sã fie legatã fãrã echivoc de o localitate anume? de fapt, trei aº numãra de acest nivel, capodopere adicã: legenda noastrã, Mioriþa ºi Tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de moarte, straniul basm cules de Ispirescu, toate trei având de a face cu viaþa ºi moartea, cu timpul, dragostea ºi destinul). Odihneºte în Mãnãstire Neagoe, el, familia, ginerele Radu de la Afumaþi. Tot acolo odihnesc regii României moderne – iar alãturi se construieºte o necropolã regalã, ce va adãuga semnificaþie oraºului. De Argeº sunt legaþi – ne-o spune profesorul Vasile Vasile în numãrul trecut al revistei – mai mulþi sfinþi decât de alte locuri. Iar acum, în afarã de osemintele Sfântului Voievod, se mai gãsesc aici moaºtele Sfintei Filofteia, Sfântuliþa în graiul local, parcã ocrotitã astfel de cei pe care ea îi ocroteºte, dar mulþi alþi sfinþi au trecut pe aici, pe când erau în viaþã sau dupã canonizare – trimit la articolul abia amintit pentru detalii. ªi mai am argumente. Pe Argeº (de la Tismana pânã la Târgoviºte de altfel) se vorbeºte cea mai curatã limbã românã, portul popular din Argeº-Muscel are o personalitate recunoscutã (de inspiraþie aulicã, ne încredinþeazã acad. Rãzvan Theodorescu), spre nord strãjuieºte vremurile Cetatea lui Vlad Þepeº, la Corbii de Piatrã sunt locuri ca din vremea dacilor (ºi biserici rupestre anterioare, se spune, creºtinismului), prin munþi au sperat în venirea americanilor partizanii Arnãuþoilor, multe sate au cãtune de „ungureni”, români adevãraþi, fugind de catolicism ºi de Maria Tereza pe la o mie ºapte sute ºi ceva, aici s-a nãscut Urmuz, tot aici... O Românie în mic, la capãt de judeþ, spre munte... D e fapt, nici nu e nevoie de atât de multe argumente: mai ºtiþi vreo localitate care sã fie numitã astfel, sã aibã adicã în nume atestarea de Curte Domneascã?... (ªi acest lucru l-a remarcat tot Iorga, chiar în Istoria Românilor, din 1937.) QED România de la Argeº Gheorghe PÃUN Curtea de la Argeº Anul III Nr. 4 (17) Aprilie 2012 c y m k Revistã de culturã Din sumar: Neagoe Basarab 500 Poezia fãrã frontiere Istoria de lângã noi România de pretutindeni Lacrima Anei Domnul Eminescu scris-a Orizont SF Ars longa... www.curteadelaarges.ro Biserica din Nucºoara

Author: dotram

Post on 02-Jan-2017

268 views

Category:

Documents


7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Horia Bdescu: Festina lenteAcad. Solomon Marcus: Mircea Eliade, ntre

  prea mult si prea puin Drago Vaida: Cartea poliist, puzzle i matematicVasile Vasile: Cntri nchinate sfinilor argeeniFlorin Horvath: napoi la ZalmoxisAcad. Petru Soltan: Din neamul atlanilorNicolae Mtca: Un ministru omerMihail Diaconescu: Literatura ca mathesis

  universalisEmil Lungeanu: La pescuit de mrgritare

  n Marea JaponieiIon Ptracu: Popas n Spania. BarcelonaAlexandru Mironov: Pariurile Hexagonului

  AAm rreluat n ttitlu ffrumoasasintagm llansat ddeNicolae IIorga, ddar vvreau ssdemonstrez n ccontinuare oo teorempe ccare aam mmai fformulat-oo i n aaltecontexte, aanume cc Argeul eeste lloculcel mmai rromnesc ddin RRomnia. Censeamn aacest llucru, ddoar ppatriotismullocal aasumat, ddeci ppardonabil ppoates sspun ppe ddeplin ((mutnd eeventualafirmaia n aalte zzone ddin ar). TTotui...

  PPe aaici aau vvieuit i llucratBasarabii ddinti, ntemeietorii.Au aavut ccuri, aau llsat bbiserici,cu ccea DDomneasc uuimind pprindimensiuni, pproporii, ppictur ((patrustraturi, pprima ffiind dde ssecol XXIV). LLa1330, sspre aaici aa intit CCarol RRobert ccuoastea llui, ssemn cc aaici eera capitala(scriu ntre gghilimele, ppentru cc ppevremea aaceea nnoiunea nnu pprea eexista,Domnul aavea ccuri n ddiverse llocuri).Pe uundeva pprin aapropiere ttrebuie ssfi ffost PPosada; iistoricii aau ttot ddezbtutipoteze, ntre ttimp i-aau aadjudecat-oovlcenii, pplasnd-oo n ara LLovitei.Exista ns ppe AArgeul dde SSus uunfel dde ar, ddeci oo sstructur cctde cct ccentralizat, i ccu uun ssecolmai ddevreme, ccel ppuin aaa ssugereazo llegend ccare ccircul pprin CCicneti,satul aascuns pprintre ddealuri, ntre AArgei TTopolog, aaflat, vvorba ppoetului, lladistan dde ccteva sstrigte dde CCurteade AArge. ZZice llegenda cc n bbisericade llemn ddin SSlitea CCicnetiului eeraadus avuia rii la vvreme dde rrestrite;au aaflat pprobabil i tttarii aasta, aauvenit i aau aars bbiserica, n zzi dde PPate,numai cc sstenii aau pprins dde tire iau aascuns avuia rii pe uun ddeal ddinapropiere, n ppdure. FFundaia bbisericiia ffost ggsit, oodoarele nc nnu...De vvor ffi eexistnd i dde vvor vvrea ssias lla llumin, dde iinteres llucruri nnevor sspune eele ddespre iistoria aanterioardesclecatului.

  Revenind lla CCurtea dde AArge,aici aau ddomnit ddou ssecoleBasarabii, dde lla pprimii ppnla NNeagoe, vvoievodul ccel ssfnt. NNicolae

  Alexandru aantemeiat aaiciprima mmitropoliea rii RRomneti,Neagoe BBasaraba zzidit bbijuteria ddepiatr aa MMnstiriiArgeului, ccea zzisi aa llui MManole.Dou ccapodoperene-aa llsatneleptul vvoievod,una dde zzid i uunan sslove, ccelebrelesale nvturi. Erape vvremea ccndtimpul ccurgeaaltfel, n nnou aani

  de ddomnie sse pputeau fface llucruri mmari.E aadevrat, ccu ssacrificii mmcar aaaspune Legenda MMeterului MManole(apropo: mmai tii vvreo ccapodoper aafolclorului rromnesc ccare ss ffie llegatfr eechivoc dde oo llocalitate aanume?de ffapt, ttrei aa nnumra dde aacest nnivel,capodopere aadic: llegenda nnoastr,Mioria i Tineree ffr bbtrnee ivia ffr dde mmoarte, sstraniul bbasmcules dde IIspirescu, ttoate ttrei aavndde aa fface ccu vviaa i mmoartea,cu ttimpul, ddragostea i ddestinul).Odihnete n MMnstire NNeagoe, eel,familia, gginerele RRadu dde lla AAfumai.Tot aacolo oodihnesc rregii RRomnieimoderne iiar aalturi sse cconstruieteo nnecropol rregal, cce vva aadugasemnificaie ooraului.

  De AArge ssunt llegai nne-oo sspuneprofesorul VVasile VVasile n nnumrultrecut aal rrevistei mmai mmuli ssfini ddectde aalte llocuri. IIar aacum, n aafar ddeosemintele SSfntului VVoievod, sse mmaigsesc aaici mmoatele SSfintei FFilofteia,Sfntulia n ggraiul llocal, pparc oocrotitastfel dde ccei ppe ccare eea i oocrotete,dar mmuli aali ssfini aau ttrecut ppe aaici,pe ccnd eerau n vvia ssau ddupcanonizare ttrimit lla aarticolul aabiaamintit ppentru ddetalii.

  i mmai aam aargumente. PPe AArge(de lla TTismana ppn lla TTrgovitede aaltfel) sse vvorbete ccea mmai ccuratlimb rromn, pportul ppopular ddinArge-MMuscel aare oo ppersonalitaterecunoscut ((de iinspiraie aaulic,ne ncredineaz aacad. RRzvanTheodorescu), sspre nnord sstrjuietevremurile CCetatea llui VVlad epe,la CCorbii dde PPiatr ssunt llocuri cca ddinvremea ddacilor ((i bbiserici rrupestreanterioare, sse sspune, ccretinismului),prin mmuni aau ssperat n vvenireaamericanilor ppartizanii AArnuoilor,multe ssate aau cctune dde ungureni,romni aadevrai, ffugind dde ccatolicismi dde MMaria TTereza ppe lla oo mmie aptesute i cceva, aaici ss-aa nnscut UUrmuz,tot aaici... OO RRomnie n mmic, lla ccaptde jjude, sspre mmunte...

  De ffapt, nnici nnu ee nnevoie ddeatt dde mmulte aargumente: mmaitii vvreo llocalitate ccare ss ffienumit aastfel, ss aaib aadic n nnumeatestarea dde CCurte DDomneasc?...(i aacest llucru ll-aa rremarcat ttot IIorga,chiar n Istoria RRomnilor, din 11937.)

  QED

  Romnia dde lla AArgeGGhheeoorrgghhee PPUUNN

  Curtea de la ArgeAAnnuull IIIIII NNrr.. 44 ((1177)) AApprriilliiee 22001122

  cy

  mk

  Revist dde ccultur

  DDiinn ssuummaarr::

  Neagoe BBasarab 5500Poezia ffr ffrontiereIstoria dde llng nnoiRomnia dde

  pretutindeni

  Lacrima AAneiDomnul EEminescu

  scris-aa Orizont SSFArs llonga...

  www.curteadelaarges.ro

  Biserica ddin NNucoara

 • Curtea de la Arge

  Redactor-ef : Gheorghe Pun

  Redacie: Daniel Gligore, MariaMona Vlceanu, Constant inVoiculescu

  Colegiu rredac ional: SvetlanaCojocaru director al Inst i tutuluide Matematic i Informatic alAcademiei de t i ine a Moldovei, Chiinu, Florian CCopcea scri i tor, membru al USR i USM, Drobeta-Turnu Severin, IoanCrciun director al Editur i i Ars Docendi, Bucuret i , Spir idonCristocea director al Muzeului Judeean Arge, Pitet i , DumitruAugustin DDoman scr i i tor, Curtea de Arge, Sorin MMazilescu director al Centrului Judeean Arge pentru Promovarea Cultur i i ,Pi tet i , Marian NNencescu redactor-ef al revistei Bibl iotecaBucuret i lor, Fi lofteia PPally director al Muzeului Vit icul tur i i iPomicultur i i din Romnia, Golet i , Arge, Octavian SSachelarie director al Bibl ioteci i Judeene Dinicu Golescu, Pitet i , AdrianSmrescu director editor ial al Editur i i Tiparg, Pitet i , Ion CC.tefan profesor, membru al USR, Bucureti.

  Corectur: Radu Gr joab i Crist ian Bobi

  Tehnoredactare: Elena Baicu

  IISSSSNN:: 22006688-99448899

  ntreaga rspundere tiinific,juridic i moral pentru coninutularticolelor revine autorilor.

  Reproducerea oricrui articolse face numai cu acordul autoruluii precizarea sursei.

  CURTEA DE LA ARGERReevviisstt lluunnaarr ddee ccuullttuurr

  Domnul EEminescu sscris-aa

  Apare ssub eegida TTrustului dde PPres Arge EExpres, ddirector GGavril MMoise,i aa CCentrului dde CCultur i AArte George TToprceanu, ddirector CCristian MMitrofan,

  din CCurtea dde AArge

  Trustul dde PPres Arge EExpres Bulevardul BBasarabilor, NNr. 3355A

  Tel/fax: 00248-7722368.

  E-mmail: [email protected]: wwww.curteadelaarges.ro

  Abonamente sse ppot fface lla ssediulredaciei ((25 llei/6 lluni i 550 llei/12 lluni; bbanii ttrebuie ttrimii n ccontulSC Arge EExpres PPress SS.R.L.deschis lla RRaiffeisen BBank CCurteade AArge, IIBAN: RRO83 RRZBR 000000600 00373 55533), ssau n ccontuldeschis lla TTrezoreria CCurtea ddeArge, IIBAN: RRO46 TTREZ 00485169X XXX00 00379.

  Tiparul: SSC TTIPARG SSA, PPiteti

  Anul IIII Nr. 44 ((17) Aprilie 220122

  Revista ppoate ffi ssponsorizat pprin iintermediul AAsociaiei CCulturale CCurtea dde AArge, CCIF 229520540, ccont RRaiffeisen BBank, IIBAN RRO55 RRZBR 00000 00600 11424 66472.

  Argumentul dde ccpetenie ccare nne ntmpin,att n Le NNord, ct i n Viedomosti, ntruct pprivete ccestiunea dde ddrept aa BBasarabieieste uurmtorul: rruii nnu aau lluat BBasarabia ddela MMoldova, cci dde lla tturci i dde lla tttari, nnu pprinconveniune, cci ccu ssabia; lla 11856 nnu aau ddat-oo napoiadevrailor eei pproprietari, cci MMoldovei, nn-aau ppierdut-ooprin ssabie, cci pprin oo sstipulaiune ccare aazi i-aa ppierdutraiunea dde-aa ffi i, n ffine, MMoldova nn-aa ccontribuit ntrunimic lla aacea ccesiune, cci BBasarabia ii-aa ffost aanexatnumai ppentru cc eea eera ccea mmai aapropiat vvecin icel mmai iinofensiv sstat. DDac MMoldova eera uun sstatputernic, RRusia nnu cceda BBasarabia eetc.

  ngustimea sspaiului nnu nne ppermite ss ddezbatemastzi ccestiunea ccu ddocumente n mmn. ntr-uunuldin nnumerile vviitoare vvom fface-oo ns. DDeocamdatne mmrginim aa sschia ccestiunea aastfel.

  nsui nnumele Basarabia ip ssub ccondeieleruseti. CCci BBasarabia nnu nsemneaz ddect araBasarabilor, pprecum RRusia nseamn ara rruilor,Romnia ara rromnilor. PPe lla 11370, MMircea IIBasarab, ccare sse iintitula Despota DDobrodicii adicdespotul DDobrogei, DDomn aal SSilistrei i aal rilorttreti, ntinsese mmarginile ddomniei ssale ppn llaNistru dde-aa llungul rmului MMrii NNegre, ccucerindaceste llocuri dde lla tttari. PPentru ccaptul vveaculuial patrusprezecelea, sstpnirea VValahiei aasupraacestor llocuri ee nnecontestabil.

  La nceputul vveacului aal cincisprezecelea, subAlexandru ccel BBun, aavem ddovezi ssigure i aautenticec BBasarabia eera aa MMoldovei. i ppentru cca ssnu ffie nnici uun ffel dde ndoial aasupra aacesteispniri, ntmplarea aa vvrut cca ntreg ccursulveacului pprclabii Cetii AAlbe, aai CChiliei i aaiHotinului s iiscleasc aalturi ccu DDomnii riihrisoavele SSfatului ccoroanei mmoldoveneti.Hotinul ee ns ttocmai n vvrful ccel mmai sspre nnordal BBasarabiei aactuale rruseti. CCetatea AAlb sseafl lla ggurile NNistrului, Chilia lla ggurile DDunrii,nct oorice ddocument ddin aacea vvreme rrezumn aaceste ttrei nnume ccarta BBasarabiei ntregii pproprietatea MMoldovei aasupr-ii.

  n vveacul aal aisprezecelea, Moldova iintrsub pprotecia PPorii. TTot n aacest vveac aaceastar aare nnenorocirea cc sse sstinge ddinastiaDragoizilor, ccum oo nnumete DDim. CCantemir,a MMuatinilor, ddac nne llum ddup ccercetrilemai nnoi.

  Cu ffiii llui PPetru RRare sse sstinge ssau, mmaidrept zzicnd, sse-nnstrineaz cchiar llinia nnelegitima ffamiliei ddomneti. SSe-nncepe n MMoldova oo vvremenelinitit, uun vveac dde ttulburri ccare aa ppermis tturcilorde aa llua n pposesiune nnu n pproprietate CCetateaAlb i CChilia. VVoind ss-i ntreasc ddrepturileasupra MMoldovei, eei i ccreeaz ddou ppuncte dde rrazimn aaceste ddou cceti, n ccare aau ggarnizoane tturcetii ppentru aa ccror hhrnire eei nsemneaz i uun rraionmprejurul ccetilor. DDar aatt n rraion, cct ssi n ccetate,vechile aautoriti ccivile mmoldoveneti ffuncioneazmai ddeparte.

  Posesiunea llocurilor eera uuzurpat dde tturci,proprietatea MMoldovei nnu eera ccontestat nnici aacum.

  La nceputul vveacului aal aptesprezecelea n ffine,turcii i ccreeaz uun aal ttreilea rrazim, aatt aasupraMoldovei, cct i n ccontra PPoloniei, oocupndmilitrete ccetatea HHotinului. AAceast ccetate ttreceades n mminile mmoldovenilor, aapoi iiar oo rreocupturcii, ddar pproprietatea i aa aacestei cceti nn-aa ffostnstrinat pprin nniciun ttratat fformal. TTot n aacestveac DDomnii mmoldoveneti ccolonizeaz eei niio pparte ddin BBasarabia, aadic BBuceagul, ccu tttari,pe oo ntindere dde dou cceasuri llime. Aceti tttarise aaaz ns ccu ccondiia dde aa sse jjudeca ssinguriei ntre eei, nnumai aavnd jjudeci ccu mmoldovenii ssaib aa sse jjudeca naintea aautoritilor mmoldoveneti.

  n vveacul aal optsprezecelea, nefericitul DDimitrieCantemir sse aaliaz ccu rruii. TToma CCantacuzin,generalul dde ccavalerie aal DDomnului VValahiei, ttreceasemenea lla rrui. TTurcia ppierde ncrederea nDomnii ppmnteni i ttrimite fanarioi. Aceast aaliancu RRusia nne-aa ffcut ss ppierdem DDomnia, aarmata,dezvoltarea nnoastr iintelectual i eeconomic.Domnii ffanarioi ssunt nnumai uumbrele ddomniei vvechi.Atunci tturcii ppun rile nnoastre ssub oo aatrnare ffoartegrea. DDei eele aaveau aautonomia vveche n ttoatepunctele eeseniale, ddei pproprietatea llor nn-aa ffostalterat, ttotui, llipsii dde aarmat, aadic dde pputereafizic, llipsii dde ddomnia nnaional, aadic dde pputereanoastr mmoral, nnu pputeam rrezista lloviturilor cceni dda PPoarta.

  Dei lla ppacea dde lla PPassarowitz PPoarta ddeclarc nnu ppoate cceda AAustriei MMoldova, ffiind arnchinat, nnu ssupus ccu ssabia, ttotui eea mmai ttrziucedeaz BBucovina, iiar n aanul 11812, BBasarabia,adic inutul HHotinului, oo pparte bbun aa MMoldovei,i BBasarabia pproprie, ppn n DDunre.

  Cu ssabia nn-aa ffost lluat ns nnici BBucovinade aaustriaci, nnici BBasarabia dde rrui, cci pprin ffraud.

  Pentru BBucovina ss-aau ccumprat ddelegaii tturci iun ggeneral rrus, ppentru BBasarabia, aasemenea; cccidelegaii RRusiei pprimiser ordin ddin SSan-PPetersburg

  s-nncheiepace ccu ooricepre, dde vvremece iintraseNapoleon IIn RRusia.DragomanulPorii,fanariotulMoruzi,cumprati sspernd aaveni lla ddomnieprin aajutorulRusiei, aa ncheiat ppacea dde lla BBucureti. MMoldovantreag nn-oo pputea cceda rruilor, cc aatunci nn-aar ffi aavutunde ddomni, cced ddeci jjumtatea eei ddintre PPruti NNistru.

  O fflot eenglez ssttea n BBosfor i ssili ppe ssultans ncheie ppacea dde lla BBucureti.

  Sultanul rridic mmucul ccondeiului dde ppe ttratat itrecu ppe oo aalt hhrtie: ssentina dde mmoarte aa llui MMoruzi.

  Iat n ccteva llinii ggenerale ccestiunea dde ddreptpe ccare nne-oo rrezervm aa oo eexpune ppe llarg n aaltenumere.

  (Timpul, 1 mmartie 11878)

  Curnd vva-nncepe aa ffunciona bbanca dde ffiuicicare vva mple ara ccu ccaimele, vva fface ssdispar nnumerariul, vva sscumpi mmunca pprinnmulirea uunui mmijloc dde sschimb pprea nnumerosi ffr vvaloare iintrinsec, vva fface pproductelenoastre bbrute, ccare pprin nnatura llor nnu ssuntaccesibile dde oo eesenial ssporire dde ppre, ssdevie iinexportabile, i n ffine ttot dd-nnia llor vvorajunge ss vvnz mmoiile sstatului ccu ttoba llacompanii dde ccumprtori sstrini, nct ttocmaisocietatea nnoastr ssuperioar vva ffi ccompusdin sstrini, ddin ooameni cce nnu vvor mmai aaveaniciun ffel dde ddurere ppentru ar ssau ppentrupsul pplugarilor eei. AAcetia vvor ffi rredui llaproletariat, aadic lla uun iinstrument bbrut i iinertde mmunc, ffr nnicio nsemntate ppentru sstat.

  (Timpul, 119 sseptembrie 11878)

  Adevrat cc oo ccarte dde coal nnu ppoatefi ooriginal. EEa vva ffi ttotdeauna mmai mmultori mmai ppuin uun mmozaic dde ddefiniiunilecele mmai bbune, ddate n fforma ccea sscurt, mmai

  hotrt, mmai llesne dde neles. DDar n aacest ccazautorul vva ttrebui ss cciteze nneaprat lliteratura ntreagde ccare ss-aa sservit, ffie n pprefa, ffie ntr-uun aadaosbibliografic, ffie n ttext cchiar. NNu ee ppermis dde aa ccopiaautori sstrini ffr aa-ii ccita, ffr aa ppomeni cc nne-aamservit dde ddefiniiunile, dde eexemplele, dde ccomparaiilelor cchiar.

  Maniera dde aa-i aapropria ccugetri sstrine n mmodcontient i aa lle dda ddrept aale ssale aa ddevenit lla nnoicalea iieftin dde aa aajunge lla rrenume i lla bbani.

  (Timpul, 19 sseptembrie 11878)

  Toate-ss vvechi i nnou ttoate...

 • ntr-oo EEurop sstrveche,n care infaturile eraunetiute i unde polul

  primordial pare s fi fost la elacas, semnul, simbolul aflat

  la mare pre, mrturisea adevruri pe care azi le-amdat uitrii.

  Una dintre vechile reprezentri ale sensului,ale apartenenei la polul primordial era temutul steagdacic, arpele cu cap de lup. mi pare c mai decrezut sunt astzi argumentele ce pot veni dinafaraculturii noastre i de aceea o s invoc, pentrunceput, o emblem a templului Dumuzi, n fapt,o tablet sumerian, datnd din anul 2.300 .H.

  Dup cum se poate deduce, este o vechereprezentare a steagului dacic, mai exact, oreprezentare ndrznea i tulburtoare: arpelecu cap de lup n poziie vertical (registrul al 3-lea,de sus n jos), ca o reconfirmare a recunoaterii luica simbol al unui axis mundi, ca o ntrire a ideiide pol primordial.

  Emblema s-a descoperit pe un templu nchinatzeului sumerian Dumuzi din Uruk, n vecheaMesopotamie (Adina Mutar: Epopeea steaguluidacic de lup). S-ar putea ca acest Dumu-Zi(Fiul cel Drept) s fie rdcin, obrie pentrucuvntul Dumnezeu Dumuzi, cuvnt ce astzinu se regsete dect n limba romn.

  nc din mileniul 4 .H., n textele de la Surupuk,numele lui Daos-Dumuzi este legat de maica sa,dragonul ceresc, mrturisind descendena din zeiaprimordial Tiamat, nfiat ca dragon. i totui,de unde emblema arpelui cu cap de lup?

  Cele mai vechi simboluri sumeriene, mai vechicu peste 1.000 de ani dect data nfiinrii Sumerului,s-au descoperit la Trtria, pe vestitele tblie delut, lucrate i folosite n chiar vecintatea poluluiprimordial dacic.

  Dac nucleul vechii Europe (Romnia, Serbia,nordul Bulgariei) are n tradiie denumiri sumeriene,sau atestate azi ca aparinnd culturii din Sumer,se poate deduce de unde a venit n cuprinderea

  Mesopotamiei arpele cu cap de lup.Daos, n Troia, era asimilat cu capul de lup.

  Triburile dacice, care aveau de mult ca steag delupt arpele cu cap de lup, mrturisesc prin aceastac aveau tiin de efigia Zeului-pstor Daos.

  Pi, devreme ce, peste 1.000 de ani, nvecintatea polului primordial, nainte de existenaSumerului, n textulde la Surupuk eraconsemnat Dumuzi-Daos nuntrul mileniuluipatru, putem presupunecu uurin mcar faptulc Zalmoxis,mrturisitorul Reguleii a nvturii dacilor,a trit la finele mileniuluicinci, poate n jurulanului 4.100 .H.Mai mult, ne-am puteantreba dac, nu cumva,mult invocata plecare anvtorului-rege dintredaci spre viitorul polprimordial (din Tibet vezi Legenda MareluiZalmoxis) nu ine dePlanul Divin prin carecunotinele sale au fostlsate i n perimetrulviitorului Sumer?

  Aceastpresupunerenu contravine

  consemnrilor istoricului britanic Robert Vermaat,despre epopeea steagului dacic, ba ar ntri credinac semnul-simbol al arpelui cu cap de lup vine dinistoria tuturor nceputurilor, aa cum de altfel esteconsemnat i n epopeea sumerian ATRA HASIS.

  Puntea dintre Daos i Zalmoxis ar motiva cums-a ajuns ca acest steag dacic s fie folosit de toate

  triburile de daci, dai, dahi, daosi, gei, mesagei,tiragei sau pn unde s-o mai fi ntins acest neamglorios, pe care azi l ignorm cu atta uurin.

  Draco = dragon, despre care romanii auconsemnat ndestul, ngemnarea dintre trupularpelui (dragonul) i capul de lup mrturisete oafrontare, o lupt ntre cele dou simboluri arpe

  i lup venit din vremi cuadevrat imemoriale, reluat ndiferitele simboluri ulterioare, caetape ale prezenei caduceului,semn simbiotic de putere ntresacerdoiu i militar.

  Mai mult, la vechii dacistindardul freamt (mugeten vnt), nspimnt, susinutla fel de simbolic pe axul = suliainvocnd semnul lui axis mundi.El mrturisete, n ntregul su,locul iniierii, simbioza dintre sacrui profan, acreditndu-se la fel desimbolic drept GARDIANUL aceleicomori ascunse: taina nvturiizalmoxiene.

  Este, ddac aacceptm,un veritabil paznic alNEMURIRII, al locului

  unde slluiete arborele vieii,n chiar axul lumii. Dragonul ilupul se derobeaz, astfel, cadou aripi ale nsui Principiului.

  El este pzitorul limbajului Divin,al Cuvntului, pzitorul manifestriicare unete vzutul cu nevzutul,

  este expresia simbiozei dintre Regul i nelepciune,locul unde se ntlnesc polul pmntesc i polulceresc.

  i totui, ce ar mai fi putut sta dincolo de acestcutremurtor simbol? Ct am putea privi dincolode consemnrile, destul de seci, ale anticilor?

  Curtea de la Arge

  Anul IIII Nr. 44 ((17) Aprilie 22012 3

  Homo ssapiens

  napoi cctre ZZalmoxisFFlloorriinn HHOORRVVAATTHH

  Festinna llennteHHoorriiaa BBDDEESSCCUU

  PPe lla ssfritul vveaculuitrecut ((scriu ccu uuimireaceast ssintagm ccaremi-aa nsoit eexistena n ccellaltveac, ccea mmai mmare pparte aa vvieii

  mele n aacel vveac ss-aa sscurs, ccci eea rreprezentaatunci oo pproiecie cctre ttulburtorul ssecol aalnousprezecela i nnicidecum aah, fugit iirreparabiletempus!) ffcea vvaluri lla PParis uun rroman aal llui MMilanKundera. FFaptul cc oo ccarte aa ccelebrului aautor cceh sseafla n ccentrul aateniei ppublicului ffrancez, aal eelitei, ccas ffim mmai eexaci, nnu eera cceva iieit ddin ccomun. MMaipuin oobinuit eera aadevrul, pparadoxalul aadevr ppecare ncetineala (La llenteur) llui KKundera nni-ll rrestituia.Eram ttentat ss sscriuni-ll ddescoperea,ns mmi-aam ddat sseamac aadevrurile ccare-llprivesc ppe oom,aflndu-sse nuntrulacestuia, nnu-ii ssuntdescoperite, ci ddoarrestituite.

  Era uun aadevr ccuatt mmai uuimitor ccu cctel nne aaparinea ntrutotul nnou, vvieuitoriloracelui ppreagrabit vveac ddouzeci, ddar i aacelor ccareau aavut ansa ssau nneansa ccelui pprezent. CCe zzicea,deci, n eesen, KKundera? ZZicea cc exist oo llegtursecret ntre ncetineal i mmemorie, ntre vvitez iuitare. i cc ddac gradul ncetinelii eeste ddirectproporional ccu iintensitatea mmemoriei, ggradul vvitezei

  este ddirect pproporional ccu iintensitatea uuitrii.Adevr mmai mmult ddect aadevrat. FFiindc dde vvremece ssuntem cceea cce ssuntem ddoar pprin nneuitare, pprinnsumarea dde cctre mmemorie aa ffugoaselor cclipe,dreptul lla ncetineal, lla ddulcele rrsf aal rreamintiriieste ddreptul lla ttine nsui. CCum gglosam nnu dde mmultn aacest ccol dde ppagin, eeti ddoar n mmsura n ccarete rreaminteti! i nnu eeti n mmsura n ccare i rrefuzisau i sse rrefuz ddreptul lla mmemorie.

  IImaginai-vv oo ffiin ffr mmemorie. OO ffiin aacrei ffiece cclip pprezent nseamn uuitareacelei ttrecute. OO ffiin ffr dde ssinea ssa, ccareeste mmemoria eexistenei ssale. EEa aar pputea ffi oorice,

  ns ccu nniciun cchip oom. AAdic trestie ggnditoare.Cci ncetineala, cca sstare dde ssine aa mmemoriei, nnueste ddoar nsumare, cci i, i mmai aales, rreflecie. AAdicntrebare dde ssine i vvorbire iinterioar ddespre ssine.Poate cc ncetineala bbtrnilor nnu-ii ddoar oo cchestiunede bbiologie.

  Poate cc zzbava ppus dde eei nnebunei ccurgeria ttimpului eeste zzbav ntru ntrebarea dde ssine idespre ssine, uun eexerciiu dde mmemorie ppentru mmareauitare. DDar ooare aaceea ccare vva ss nceap eeste,cu aadevrat, mmarea uuitare ssau mmarea rreamintire?

  Iar ddac vviteza ee ddirect pproporional ccu uuitarea,ce vva ss nsemne ffoamea ccu ccare oomenirea uunorvremuri ieite ddin ni nghite ppe nnemestecateclipa, ffoamea dde mmereu aaltceva, ccare nnu ee ddectneputina oori rrefuzul rrefleciei, aal ntrebrii dde ssine,nebunia pprezentului ffr iieri, aa oomului ffr uumanitate,bntuit dde ppatima aacelui mereu aaltceva? UUitndfaptul cc nnu eexist aaltceva, cci ddoar rreamintirea,sub mmereu aalt llumin aa cclipei, aa cceea cce aa ffost.

  M ntreb ddac nnu ccumva, rrobit vvitezei,umanitatea nnu ee ppe ccale aa sse uuita ppesine, ccci ppuini ssunt aaceia ccare-i mmaiaduc aaminte vvorbele mpratului AAugustus:Festina llente!

 • Homo ssapiens

  Curtea de la Arge

  Anul IIII Nr. 44 ((17) Aprilie 220124

  Mircea EEliade ((ME) cconstituie, n culturaromneasc, un adevrat focar. Faptulse explic prin problematica de un interes

  imens pe care o pune n discuie i prin faimamondial pe care a dobndit-o la maturitate,dup o tineree de cutri i rtciri.

  Vom discuta aici despre un eveniment maideosebit, consacrat marelui savant al exegezeimiturilor. Recent, n cadrul manifestrilor culturaleorganizate de Banca Naional a Romniei (B.N.R.),a avut loc o dezbatere n jurul crii acad. EugenSimion, Mircea Eliade, Nodurile i semnele prozei(Univers Enciclopedic Gold, Bucureti, 2011),o carte deci cu un titlu semiotic, nichitastnescian,care ne provoac exact n aceast direcie.

  Moderat de Adrian Vasilescu, consilier la B.N.R.,dezbaterea a beneficiat de interveniile a trei criticiliterari: autorul crii i profesorii Paul Cernat i DanielCristea Enache, de la Universitatea din Bucureti.Cartea are ca obiect romanele, nuvelele, jurnalelei literatura epistolar a lui ME. S amintim c pemarginea unora dintre ele s-a scris la noi foarte mult.Vom seleciona aici dou referine. G. Clinescu, nIstoria literaturii romne, de la origini pn n prezent(Fundaia Regal pentru Literatur i Art, Bucureti,1941), se ocup de literatura lui ME n seciuneaNoua generaie, momentul 1933. Literatura nelinitiii a aventurii. Literatura experienelor. l considerpe ME cea mai integral (i servil) ntrupare agidismului n literatura noastr i apreciaz c ceeace-i lipsete lui ME e talentul literar,credibilitatea oniric, inefabilul lingvistic.n Istoria critic a literaturii romne(Ed. Paralela 45, Piteti-Bucureti, 2008),Nicolae Manolescu discut literatura luiME, dar i aspectele ideologice i politiceale activitii sale, fr a acorda o ateniespecial unui posibil impact al lui ME casavant al miturilor asupra lui ME cascriitor. Un nou nivel de aprofundare aliteraturii lui ME apare n cartea din 2011a lui Eugen Simion. Se fac aici paiimportani n considerarea influeneiposibile a cercettorului miturilor asuprascriitorului ME (dar trebuie s fim ateni,deoarece Eugen Simion practic ifolosirea metaforic a cuvntului mit; sne amintim c plasa poezia lui Eminescusub semnul a opt mituri care acioneazca tot attea paradigme dominante).

  Cultura rromneasc a fost de la nceput ia rmas pn azi una predominant literar.Scriitorii, n special criticii literari, au simit

  nevoia s mping atenia lor dincolo de hotarelepropriu-zise ale literaturii, ocupndu-se frecvent deceea ce se public n domeniul istoriei, lingvisticii,sociologiei, ideologiei, filosofiei i al altor disciplinesocio-umane. Reviste ca Viaa romneasc, RevistaFundaiilor Regale, Convorbiri literare au acordatntotdeauna atenie problemelor din aceste teritoriivecine. Chiar dac nu au exprimat-o, au vrut s fiereviste de cultur ntr-un sens ct mai larg al acestuicuvnt. n vremea din urm, diferite instane literare(societi, uniuni, reviste) au premiat cri de istorie,filologie, filosofie, teologie etc. iar un filosof ca Noicaa beneficiat de mai mult atenie din partea scriitorilordect din partea filosofilor. Cartea lui Lucian Boia

  Capcanele istoriei (Ed. Humanitas, Bucureti, 2011)a fost insistent recenzat de critici literari.Fenomenul se repet cu ME.

  Dar acest lucru este determinat nu numai denevoia literailor de a-i extinde aria de observaie,ci i ca urmare a unei carene a domeniilor n carese petrece imixtiunea lor. Istoricii, filosofii, lingvitii nuse grbesc s acorde premii, s comenteze lucrrilecolegilor lor, nu au exerciiul ieirii n public n msuran care l au literaii. Mai important, nu au exerciiulpracticii unui discurs altul dect al propriei lordiscipline (cu excepiile de rigoare). Fenomenulse agraveaz atunci cnd este vorba de cercettoriidin domeniul tiinelor grele. Complicitatea colii iuniversitii la meninerea acestei situaii este evident.

  n cazul lui ME, avem o situaie special,deoarece textele savantului ME au uneori i valeneliterare. Dar cercetarea miturilor, ca domeniuimportant al antropologiei culturale, nu a beneficiatn Romnia de suficient atenie, a fost o anexa cercetrii folclorului. Aa se face c aceastcercetare nu este suficient de puternic pentru aface fa complexitii unei opere ca aceea a lui ME.Ct de interesant ar fi, de exemplu, o analizcomparativ (a fost uneori schiat, dar are nevoiede o dezvoltare) a analizei miturilor la Eliade i laLvi-Strauss (cel de-al doilea m-a tentat prin a saformul canonic a mitului, creia i s-a dedicat oliteratur foarte bogat).

  Formnd mircea eeliade pe google advancedscholar, aflm de existena a 32.000 de locuricare reprezint fie publicaii ale lui ME, cu

  indicarea lucrrilor n care au fost citate, fie locurin care ali autori l-au citat pe ME. n mod efectiv,nu sunt indicate dect primele o mie de astfel dereferine. Prima este versiunea englez a lucrriiSacrul i profanul i, azi 2 martie 2012, cnd scriuaceste rnduri, citim c a fost citat n 3.483 delocuri. Valori similare obinem pentru alte publicaiiale lui ME, relative la mituri sau la religie. Cred cME este, pe ansamblul culturii romneti, printreautorii cu cel mai mare impact, dac nu cumva celdinti. Dar literatura lui ME unde se afl, sub aspectulinfluenei ei n lume? A fost un oc s constat cimpactul ei planetar rmne i azi derizoriu, aproapede zero. Este, totui, natural s te ntrebi: Dac

  literatura lui ME nu poate fineleas cum trebuie fr ase acorda atenie influeneiexercitate asupra ei de ideileexprimate de ME ncercetarea miturilor, nu cumva i reciproca esteadevrat? Nu cumva cunoaterea literaturii lui MEar putea mbogi cercetarea mitologic? A existatun test n aceast privin: o ediie anterioar, mairestrns, a crii de fa a lui Eugen Simion a fostpublicat n limba englez (Mircea Eliade. A spiritof Amplitude. East European Monographs, BoulderDistributed by Columbia University Press, New York,2001) iar alta n limba francez (Mircea Eliade.Romancier. Editions Oxus, Paris, 2004). S-a scursde la apariia lor un timp suficient pentru un posibilimpact asupra antropologilor interesai n studiulmiturilor, dar necunosctori ai limbii romne. Unsemnal care s le atrag atenia asupra unei pria creaiei lui ME pe care ei nu o cunoteau i carele-ar putea mbogi perspectiva n nelegereamiturilor, le-ar putea clarifica modul n care ME le-ainterpretat. Se pare c acest efect nu s-a produs nc.

  Iat, ddeci, ssituaia pparadoxal n care se aflcultura romneasc fa de creaia lui ME. Pede o parte, urmrim pn la nuane dintre cele

  mai fine o parte a operei sale fr impact n afaraculturii romneti, pe de alt parte, ne ndreptm cutotul insuficient atenia tocmai asupra acelei pri aoperei lui ME care are un impact universal foarteputernic, semn clar al valorii ei. Ne consolm cufaptul (asupra cruia ne atrage atenia acad. EugenSimion) c literatura lui ME a contribuit enorm lannoirea prozei romneti i a creat, prin naraiunilefantastice i mitice, un model n literatura romn(p. 10 n cartea pe care o discutm). Merit sreflectm asupra acestui contrast cultural nu o datconstatat ntre localul romnesc i globalul planetar.ME este o surs bogat de idei de mare interes, carese cer reconsiderate. Un singur exemplu. EugenSimion ne readuce n atenie (p. 241) ceea ce MEscrie n LEpreuve du Labyrinthe: Se tie bine cliteratura, oral sau scris, este fiica mitologiei ic ea i motenete funciile: a povesti aventuri, apovesti ceea ce s-a petrecut semnificativ n lume.Fa de aceast reflecie, care dateaz din anul1978, s observm ca metafora fiicei, pentru a numirelaia literaturii cu mitologia, este acum aprofundatla un alt nivel semiotic (a se vedea, de exemplu,Solomon Marcus, p. 268 din Paradigme universale.Ediie integral, Ed. Paralela 45, Piteti-Bucureti,2011, i pp. 450-452 din Rni deschise, vol. I,ed. a doua, Editura Spandugino, Bucureti, 2012):att literatura (fiica mai mare) ct i matematica(fiica mai mic) preiau de la mituri funciile lorfundamentale: ficiune, simbolizare, ludic, imprecizie,interaciune local-global, holografie, metafor,paradox etc. Ct despre cum apare, dispare iiar apare povestea i despre relaia liric-narativ,alte referine sunt necesare, dar ne oprim aici.

  Putem formula, n ncheiere, poate ntr-o formcam brutal, ntrebarea: Dac ME nu era ocelebritate n domeniul miturilor, mai beneficialiteratura sa de atenia insistent care i se acord?Eugen Simion d un rspuns afirmativ. Dar se tiec, n materie de celebriti, lucrurile cele maianodine asociate cu ele devin semnificative.

  Mircea EEliade, ntre pprea mmult i pprea ppuin

  AAccaadd.. SSoolloommoonn MMAARRCCUUSS

  Se spune c, la fiecare 4 ani, un sol era aruncat n sulii, spre a mbunaatitudinea marelui zeu ctre daci. Credem c este vorba nu de o jertffizic, ci de o consemnare simbolic. Adic, la 4 ani era chemat unreprezentant cu totul vrednic n faa zeului. Era realmente sacrificat un iniiat?Puin probabil. Mai degrab un ales din cei zece (dece) membri ai nelepilor,care era menit s intre n dialog cu zeul. Asta nseamn c era chemat un viitoriniiat! Unde? Acolo unde Zalmoxis a stat 4 ani: n petera iniierii n strvecheanvtur. Deci solul, departe de a muri n sens fizic, disprea doar din cadrulsocial. De aceea, poate, azi spunem c, dintre cei zece, unul a fost dat:dece-datus. Adic a murit pentru cei din jurul su.

  Invoc anticii acel telete, ritual al Marelui Mister, fa de care credem c afost mai degrab vorba de epoptea, experiena final, iniierea ctre care alesulera acceptat. Aadar, aparenta jertf a despririi de trup poate fi neleas cadesprire de trupul mulimii, de social, de lumesc. Ocultarea la vedere a solului

  sacrificat, omort, poate fi neleas ca real ocultare sub masca tcerii, n deplinizolare. Ceea ce, simbolic, se prezenta la vedere lancea ca stlpar cerului igrupul celor 3 sulie ca simbolic altar poate fi perceput prin simbolul de tain,roata de bronz, ncremenit astfel n venicia soarelui de ardezit, de pe terasaa XI-a de la Sarmizegetusa.

  Alesul urca pe Kogaionon cu trupul i sufletul n simbioz, pregtit pentrulegtura dintre moartea aparent (dispariia din social) i vecintatea zeului.n fapt, candidatul cobora de pe Kogaionon n taina oului primordial, n peterainiiailor, spre a deprinde des-prinderea de sine.

  O pregtire pentru reala simbioz dintre Lupul Legiuitor (Regula) i arpeleTmduitor (nelepciunea) devansnd, cu orizontala primului i verticala celuide al doilea, un simbol teribil crucea pe care omenirea l va binemeritala vedere spre a se salva ntru taina sinelui.

 • 66

  Neagoe BBasarab 5500

  CCuurrtteeaa ddee llaa AArrggee

  AAnnuull IIIIII NNrr.. 44 ((1177)) AApprriilliiee 22001122 55

  nvturile sunt izvortedin experiena acumulatn cele dou secole de

  existen ale statului de sinestttor ara Romneasc, din buna cunoaterea literaturii patristice, juridice i parenetice i suntintegrate n viaa religioas din spaiul carpato-dunrean. [43] Ele au reprezentat rodul gndiriiprofunde, mature, ndelungate a domnului formatntre oameni cu talent i experien de conductoride stat i crturari de prim rang. Fiind elaboratemental, foarte probabil ntr-o perioad puinanterioar ocuprii Tronului, nvturile au fostscrise sau, dup obiceiul epocii, dictate deNeagoe Basarab. [44]

  Neagoe Basarab avea caliti intelectualedeosebite, cunotea foarte multe limbi strinede circulaie, avusese mari dascli care-i fcusercunoscute operele teologice, culturale etc. aletimpului. Toate aceste caliti i-au permis s fie marepostelnic i traductor al domnului. Majoritatea celor95 de documente rmase de la Neagoe Basarabevideniaz autorul lor ca fiind o persoan religioas,moral, cu o foarte bun pregtire teoretic ipractic n multe domenii (teologie, patristic, cultur,arte, diplomaie, filosofie, tehnic militar, arhitecturetc.). Gndirea i personalitatea autorului acestorhrisoave este identic cu a nvturilor. [45] Alturide ele, n acelai sens, pledeaz corespondenadomnului cu unul dintre prietenii i sfetnicii sispirituali: Manuil din Corint. Se demonstreaz astfelprin datele hrisoavelor i ale epistolelor c din anii15121513 erau precis formulate n mintea luiNeagoe pri ntregi din nvturi, dac nulucrarea n ntregime. [46]

  Neagoe eeste uun ssimbol al unei epocide efervescen cultural i spiritual,n contextul n care lumea bizantin

  trecea printr-o mare criz, Constantinopolul fiindsub stpnire otoman de aproape apte decenii,iar n Occident omul se nstrinase de Dumnezeu.De aceea spune n nvturile sale Iar domnii nce chip cad de la Domnul i Dumnezeul lor? Cadunii din credin, iar alii din fapte. Deacii ei mor. Coamenii carii sntu suptu stpnire, cu trupurile mordomnilor i mprailor pmnteti, iar cu sufleteleei mor lui Dumnezeu, dac i ajunge amarnicamoarte i sntu nepocii de pcatele lor. [47]

  Mai mult, depind umanismul apusean, carel separa pe om de Dumnezeu, Neagoe Basarab indreapt atenia asupra omului, ns face din elogiulomului prilej de laud i mulumire pentru Dumnezeu,Cel ce l-a creat i binecuvntat. Elogiul fcut omului,impregnat de nvtura cretin ortodox, esteunicat n literatura post-bizantin. Putem vorbi deun umanism ortodox al Sfntului Neagoe Basarab,n centrul cruia st legtura fiinial ntre om iDumnezeu. Aceast legtur nu se oprete doarla actul creaiei. Teologia soteriologic a SfntuluiNeagoe este mpletit cu hristologia, pnevmatologiai ecleziologia. Drept aceia, iubitul mieu fiu, s fiimilostiv tuturor oamenilor i tuturor gloatelor, care ile va da Dumnezeu pre mna ta, pentru care nsuiDomnul Dumnezeul nostru i Mntuitorul Iisus Hristos-au vrsat sfntul snge al Su. (...) C nsuiHristos pentru sufletile noastre de bun voe a sas-au dat spre moarte, ca pre noi pre toi s ne facfiii lui Dumnezeu. [48] nc de la nceputul opereisale, Neagoe Basarab leag fiinial omul de Ziditorulsu, iar menirea tuturor oamenilor este de ase ndumnezei, de a deveni fii ai lui Dumnezeudup har. Domnitorul, conductorul lumesc, esteresponsabil att de bunstarea material, ct ide sufletele celor ncredinai spre pstorire pentrucare a murit Hristos. Prin Neagoe, Valahia deveneacentrul lumii ortodoxe i ocrotitoarea civilizaieibizantine. Neagoe Basarab este imaginea cea maicurat a monarhului din graia divin, protector iaprtor al bisericii orientale. (...) El se consider

  motenitorul de drept al tradiiilor imperiale i, naceast calitate, i asum rolul de protector alBisericii Ortodoxe i de continuator al mprailordin Bizan. Toat domnia lui este animat de acestgnd, toate faptele lui izvorsc din aceastcontiin. [49]

  Neagoe exprim aadar typos-ul principeluicretin bizantin, al basileului, al monarhului protectoral tuturor cretinilor ce ptimeau sub stpnireturceasc. Totodat, Neagoe stabilete raporturidiplomatice cu Occidentul catolic i cultura umanisteuropean, rmnnd, cu toate acestea, un simbolal culturii romne marcat profund de isihasm. [50]Viziunea despre principat i misiunea sa, influenatde isihasm, era original. Concepia sa asupramonarhiei era teologic, considernd puterea sade esen divin. [51] Era un isihast, un umanisti domnitor totodat. Mai mult, Neagoe dovedete,prin propriul exemplu, posibilitatea domnului de a fibineplcut lui Dumnezeu. Toat aceast experienNeagoe o mprtete, prin nvturile sale, fiuluisu. Astfel, nvturile sunt prima carte de religiedestinat unui tnr fiu de domn, cunoscut n istoriaculturii universale. [52]

  Pentru NNeagoe BBasarab, omul are odemnitate cosmic de fiin creat deDumnezeu. Urmnd principiul Patericului

  de a nu nva pe nimeni nainte ca tu nsui sexperimentezi, Neagoe devine maestru-mrturisitor,att pentru epoca sa, ct i pentru posteritate,datorit ancorrii nvturilor sale n Evangheliaetern a Domnului nostru Iisus Hristos. Principiulunic de raportare la ceilali, transmis i nou, estedragostea cretin. Din aceste perspective, cartealui Neagoe este o chemare la pzirea i mplinireaEvangheliei, la desvrire prin rugciune i faptevrednice de numele de cretin.

  Domn ales, nvat, bun... i iubitor de pace iar, Neagoe Basarab a nfrumuseat viaa poporuluiromn, ctitorind dou mari creaii de valoareuniversal: una artistic Mnstirea Argeului, iaralta literar nvturile ctre fiul su Theodosie.Arta construciei monumentului artistic i amonumentului literar rmne una dintre marile titluride noblee ale voievodului; n limpezimea cldiriioglindindu-i-se profunzimea cldirii. [53] Creaieizvort din credin stranic, Biserica MnstiriiArgeului impresioneaz prin proporii i vemntu-iornamental. Faima zidirii monumentului a atrasnumeroi cltori romni i strini care, fascinai defrumuseea, grandoarea i perfeciunea construcieis-au ntrecut n elogierea ei. Mnstirea esteun prilej de uimire... i este fr pereche ntre

  mnstirile din aceast ar (Paul de Alep);cea dinti din Romnia (Alexandru Pelimon);o adevrat Sfnta Sofia muntean (W. Derblich)i pentru a cuprinde totul ntr-un singur cuvnt,aceast biseric este un giuvaier (Paul de Alep).Contient c niciun creator nu poate intra nuniversalitate dect prin poarta propriei sale culturinaionale, c niciun creator nu poate ptrunde neternitate dect purtnd pe umeri pecetea vremiisale, Neagoe Basarab i-a stors i sngele dininim... i nu a cruat nicio cheltuial pentruridicarea i mpodobirea acestei biserici.

  La CCurtea dde AArge, n afara MnstiriiArgeului, Neagoe Basarab a rezidit caseledomneti de lng Biserica Sfntul Nicolae

  Domnesc i a reparat biserica. n Trgovite a ridicato alt biseric, cu hramul Sfntul Gheorghe, arezidit Biserica Schitului Ostrov. A adus mbuntirimnstirilor Tismana i Cozia. Dorind s ducmai departe tradiia cultural a Imperiului Bizantin,Neagoe a fost susintorul ntregii Ortodoxii, dinCarpai pn n Siria i de la Marea Ionic pn nEgipt; n nenumrate mnstiri, numele voievoduluiera pomenit atunci: n Balcani, n Grecia sau nAsia Mic. [54]

  La Athos acord o atenie deosebit MnstiriiCutlumuz, unde zidete i o biseric. Reface BisericaMnstirii Sfntul Atanasie; la Iviron, Hilandar,Pantocrator, Dionisiu, Xeropotam face diferiteconstrucii i mbuntiri. Acoper cu plumb BisericaPatriarhiei din Constantinopol i nnoiete chiliile.Construcia de biserici i purtarea de grij ca s fiereparate i nzestrate cu cele necesare este specificmprailor bizantini. mpraii romani se mulumeaus construiasc piee mari i coloane triumfale.Imaginile imperiale i reprezentau pe suverani fcndacte de donaie n faa Fecioarei i a Pruncului, aacum arat un faimos mozaic din Sfnta Sofia. [55]

  Grija pentru Biseric a lui Neagoe Basarab mergede la nzestrarea locaurilor de nchinare cu diverseobiecte de cult, cu icoane, cu acoperminte, pn laoferirea unor sume importante de bani sau finanarealucrrilor de reparaie. n 1517 a druit Mitropoliei deTrgovite Mineiul pe noiembrie i un Tetraevanghel,din care s-a pstrat numai ferectura de argint, cuo inscripie n slavon care-l amintete pe Neagoevoevod i domn. O alt nsemnare arat c la4 august 1514, voievodul a dat Mnstirii Bistriaun acopermnt pentru racla moatelor SfntuluiGrigore Decapolitul. [56] Un relicvar cu moate aleSfntului Ioan Boteztorul, ale Sfntului Ioan Gurde Aur i ale Sfntului Apostol Petru druit de Neagoeunei mnstiri de la Athos (probabil Dionisiu), a ajunsntre timp la Istanbul. Executat n aur i mpodobit cupietre scumpe i mrgele, are forma unei carapacede broasc estoas. Decoraiunile simple, aproaperudimentare, prezint totui cteva vrejuri cu frunzetreflate i striate, specifice stilului ornamental vegetaldin Muntenia. [57] Tot Mnstirii Dionisiu de la Athos,Neagoe i druiete un chivot celebru, ieit, se pare,dintr-un atelier de seam, care face onoare imeterului i donatorului, asemntor cu un altuldonat de Craioveti Bistriei. [58]

  esturi minunate, lucrate, se pare, de DespinaDoamna, mpodobeau bisericile unor mnstiri caArge, Kruedol din Serbia sau Xenofont de la Athos.De la ea i de la Sfntul Voievod s-au pstrat i treiicoane, socotite icoane de familie, descoperite laschitul din Ostrovul Climnetilor, ctitorie a luiNeagoe. O alta, reprezentndu-l pe Sfntul Nicolae,realizat de renumitul Dobromir de la Trgovite pela 1518, se pstreaz n Muzeul Patriarhiei. Numruloperelor de art i de cultur legate de numeleSfntului Voievod Neagoe Basarab i inspirate dincivilizaia Bizanului este considerabil mai mare dectcele cteva repere prezentate aici. i mai multe chiars-au pierdut n vitregia timpurilor. Odoare i banidruiete la Muntele Sinai i la Ierusalim. A fixatmertice anuale n bani n ntreg Orientul cretin. [59]

  Dimensiunile cculturale aale ddomniei lui NNeagoe BBasarab ((IV)

  DDaanniieell GGLLIIGGOORREE

 • Neagoe BBasarab 5500

  CCuurrtteeaa ddee llaa AArrggee

  AAnnuull IIIIII NNrr.. 44 ((1177)) AApprriilliiee 2200112266

  Urmaul lla TTron, NNeagoe BBasarab,dorind s cureasc i s tmduiascgreeala Radului Vod cum se exprim

  cronicarul va aduce osemintele fostului mitropolit nar, construind i nchinndu-i la mnstirea athonitun paraclis i druindu-i un chivot considerat despecialiti unul dintre cele mai valoroase i inspirateodoare cretine. Cnd va sfini ctitoria sa de la Curteade Arge, unde vor fi prezeni toi stareii mnstirilordin Muntele Sfnt, se va nregistra ceea ce specialitiinumesc canonizarea fostului mitropolit, apreciatca prima canonizare fcut de romni.

  Monahii de la Dionisiu vor drui domnitoruluii ctitoriei sale capul i mna sfntului, momentimortalizat i n cntrile ce i-au fost nchinate,inclusiv ntr-un Stihirar Doxastar aflat n prezent nAthos, dar scris n Seminarul de la Curtea de Arge.

  Episcopii de Arge vor pstra nu numai cultulpentru Sfntul Nifon, dar vor sprijini scrierea iapoi tiprirea unor cri i a unor cntri necesareslujbelor din ziua cnd este prznuit 11 august.

  Momentele importante din istoria vieii bisericetidin ara noastr, aducerea moatelor Sfintei MucenieFilofteia, canonizarea Sfntului Ierarh Nifon iaducerea moatelor sfinilor Serghie i Vach i alediaconiei Tatiana vor genera o bogat literaturhagiografic i liturgic, ce urma s mpodobeascserviciile de cult ale sfinilor ageeni.

  Cum eera i ffiresc, literatura de prezentare avieii sfinilor amintii preced i pregteteterenul apariiei cntrilor ce le-au fost

  nchinate i care repet cele dou mari etape iforme ale muziciide cult bizantine:

  forma oral:textele cntrilorsunt nsoitede glasul, tactuli podobia peal crei tiparmelodic urmeaza fi cntate;

  forma scris:texte nsoitede semiografiemuzical bizantin.

  Pentru fostulpatriarh ecumenic

  i fost mitropolit al Ungrovlahiei, a crui via s-ancheiat n Athos, la Mnstirea Dionisiu, nceputulacestei literaturi pare a aparine lui Gavriil Protul,autorul lucrrii Viaa Sfntului Nifon, tiprit de maimulte ori n limba romn, de la care aflm c fcusbor mare de mpreun cu domnul i cu toi boierii,cu preoi i cu mireni i slobozi izvoare de nvtur.

  Din anul 1682 dateaz Manuscrisul romnescnr. 464 din fondul Bibliotecii Academiei Romne,druit de Iosif Naniescu prestigioasei instituii, n carentlnim pe filele 239(v), Viaa i traiul sfiniei saleprintelui nostru Nifon, patriarhul arigradului, carea strlucit ntru multe patemi i ispite la (a)rigrad iara Munteneasc, scris de kir Gavriil Protul adecmai marele S(fe)tagorei, copiat de Ioan (I)eromonahot Bistri(a), (...) cnd(u) a(u) fost eg(u)m(e)n laschitul printelui Varlaam mitropolitul, care schit schiam Trivale, de lng Piteti, domnind prea bunuli prea cretinul domn a toat ara RomneascIo erban Voievod ()i mitropolit chir Theodosie,noemvrie 4 dni v teceanie leata 7191 (1682),prezentat succint de Ioan Bianu (10) i apoi deGabriel trempel (11) i publicat pentru primaoar, n anul 1888, de naltpreasfinitul MitropolitIosif Naniescu fost episcop de Arge.

  O posibil copie a acestei lucrri hagiograficeprovine de la Mnstirea Curtea de Arge Manuscrisul romnesc nr. 2714 din BibliotecaAcademiei Romne, n care, pe filele 87101(v),apare Viaa i traiul sfini(e)i sale, printele nostruNifon, patriarhul arigradului, carele au strlucitntru multe patemi i ispite n arigrad i n araMunteneasc, scris de Gavriil Protul, adec mai

  marele Sfetagorei titlu ceatrage atenia asupra coninutuluiasemntor cu al celui dindocumentul precedent. De altfel,corelnd cele dou manuscrise,se poate constata prezena

  acelorai materiale, dardispuse ntr-un alt mod:Viaa Sfntului Nifon, PisaniaMnstirii Argeului i nvtura lui Neagoe pentrudou slugi, n cel din urm fiind caligrafiate invturile lui Neagoe ctre fiul su Theodosie,aspect semnalat i de Gabriel trempel (12).

  Urmeaz o alt variant, din anul 1691, scrisdup izvodul printelui Aananiei Ieromonah, stareulm(i)eu, tlmcindu-se de sfinia sa dentru limbaslavoneasc pre limba romneasc i descrissumar de catalogul citat al lui Gabriel trempel.Este Manuscrisul romnesc nr. 2462 din BibliotecaAcademiei Romne Jitia prea cuviosului printelenostru Nifon, despre care copistul precizeaz:Aceast sfnt crticea care s chiam jitia preacuviosului printele nostru Nifon muncit-am de oam scris eu, mult pctosul i dintru monahi maimic dect toi, Nicolae dentru svnta mnstireBrncoveni (13).

  Manuscrisul conine i una dintre primele icoaneale Sfntului Nifon, care este reprezentat innd nmini sceptrul mitropolitan din timpul lui Radu celMare.

  ntr-oo nsemnare din Manuscrisul romnescnr. 3460 din Biblioteca Academiei Romnedin 17221724, cuprinznd Didahiile lui Antim

  Ivireanu i prezentat tot n form succint de Gabrieltrempel (14), pot fi descifrate, pe fila 207(r-v), dateleeseniale ale legturilor naltului prelat cu araRomneasc: Leat 7012 (1504) a(u) venit (...) Nifon,patriarhul arigradului de la Sozopoli aicea, n araRomneasc i a(u) zut 2 ani, n zilele RaduluiVod. i s-a(u) dus la Sfnta Gora i a(u) rposat nmnstirea Dionisiu. i iar i-a(u) adus sfintele moateNeagoe Voievod n luna lui septemvrie leat 7023 (1515).

  Note bbibliografice10. Ioan Bianu i R. Caraca: Catalogul

  manuscriptelor romneti, tomul II, numerele301728, Bucureti, Ediiunea Academiei Romne,1913, p. 198.

  11. Gabriel trempel: Catalogul manuscriselordin Biblioteca Academiei Romne, vol. I, Bucureti,Editura tiinific i enciclopedic, 1978, p.117118.

  12. Gabriel trempel: Idem, vol. II, 1983, p. 359.13. Idem, p. 279.14. Idem, vol. III, 1987, p. 133.(Va urma.)

  CCnnttrrii nncchhiinnaattee ssffiinniilloorr aarrggeeeenniiii mmuusscceelleennii

  VVaassiillee VVAASSIILLEE

  CCoonncclluuzziiii

  Viziunea llui NNeagoe BBasarab are rdcinilenfipte n trecut, ns privirea spre viitor.Dup cum mrturisea Printele Patriarh

  Daniel n prefaa nvturilor, Neagoe Basaraba avut o viziune larg, respectnd motenireabizantin, ceea ce reprezenta trecutul, dar totodateste principele vremii sale, nnoitor prin legturilecu noua cultur a Renaterii. Fr s fie lupttor cuarmele, ca Sfntul tefan cel Mare, Neagoe Basarab prin toat aceast bogat i continu activitate ipreocupare a sa pentru lumea cretin, din Orient iBalcani apare ca un lupttor al spiritului, sprijinindcultura european, motenire a strlucitului Bizan.n 1521, dup 9 ani de domnie, Neagoe Basarabse stinge din via, lsnd n urma sa mult lumin,lumin ale crei raze ptrund pn la noi cei deastzi. [60]

  Foarte bun cunosctor al Sfintelor Scripturi, alSfinilor Prini i al isihatilor din Rsritul Ortodox,Neagoe Basarab este contemporan cu mari gnditorii reformatori europeni, Erasmus din Rotterdam,Niccolo Machiavelli i, mai ales, Martin Luther, alecror opere le cunotea. Cu toate acestea, NeagoeBasarab a rmas statornic n credina dreptmritoarecu toat fiina sa. Aceasta reiese din faptele sale,din opera scris i din ctitoriile sale.

  nchei cu textul care rezum viaa lui Neagoededicat slujirii lui Dumnezeu i tuturor semenilor,

  text fundamental in cazul canonizriilui Neagoe VodBasarab ca sfnt:Ce vom spunedespre lucrurile imnstirile pe carele-au miluit? in toate laturile dela Rsrit pn laApus i de la Amiaz-zi pn la Amiaz-noapte, toatesfintele biserici le hrnea i cu mult mil pretutindenida. i nu numai cretinilor fu bun, ci i pgnilor, ifu tuturor tat milostiv, asemnndu-se Domnuluiceresc, care strlucete soarele su i ploaia i pecei buni i pe cei ri, cum arat Sfnta Evanghelie.

  Referine bbibliografice[43] D.C. Giurescu, ara Romneasc n secolele

  XIV-XVI, Bucureti, 1973, p. 390.[44] N. Iorga, Istoria literaturii romneti, vol. I, ed. II,

  Bucureti, 1925, p. 140-150; Dan Zamfirescu, Prefa,la nvturi, ed. cit., p. V-XXIV.

  [45] Partea introductiv a actului emis la 20 februarie1512 (DRH.B. ara Romneasc, vol. II, p. 199) este foarteapropiat cu nvturile, ed. 1971 (p. 125-153); Hrisovulemis ctre Mnstirea Cutlumuz la 23 iulie 15121513(DRH.B. ara Romneasc, vol. II, p. 211-212) este similarcu prima parte a nvturilor, ed. 1971 (p. 125 i urm.).

  [46] Dan Zamfirescu, Neagoe Basarab i nvturilectre fiul su Theodosie. Probleme controversate,ed. cit., p. 81-192.

  [47] nvturile lui Neagoe Basarab ctre fiulsu Theodosie, Versiunea romneasc de laCurtea de Arge secolul al XVII-lea, Originalulslavon n facsimil, Transcrierea i traducereade Gheorghe Mihil, Editura Eparhiei Argeuluii Muscelului, Curtea de Arge, 2009, p. 4.

  [48] Ibidem.[49] Ion D. Sandu, Neagoe Basarab, aprtor

  i sprijinitor al ortodoxiei, Sibiu, 1938, pp. 277-279.[50] Iuvenalie Ionacu, Neagoe Basarab

  principe isihast, Editura Dacpress, Curtea de Arge, 2005,p. 6.

  [51] A. Plmdeal, nvturile lui Neagoe Basarab,n Volum omagial, Sibiu, 1938, p. 33.

  [52] nvturile..., op. cit., p. 312.[53] Nicolae Iorga, Istoria Bisericii Romneti i a vieii

  religioase a romnilor, ed. a II-a, vol. I, Buc. 1929, p. 5.[54] Pr. I. Ionescu, Neagoe Basarab i ctitoriile sale

  (23-25 ianuarie 1512 15 septembrie 1521), n MitropoliaOlteniei, anul XXIII, Nr. 9-10, septembrie-octombrie,Craiova 1971, p. 674.

  [55] Michael McCormick, mpratul, n GuglielmoCavallo (coord.), Omul Bizantin, Ed. Polirom, Iai, 2000,p. 265.

  [56] Pr. I. Ionescu, op. cit., p. 663-664.[57] V. Vtianu, Istoria artei feudale din rile

  Romne, vol. I, 1959, p. 898.[58] Ibidem, p. 899-900.[59] Pr. dr. Teodor Bodogae, Ajutoarele romneti

  la mnstirile din Sfntul Munte Athos, Sibiu, 1940.[60] nvturile lui Neagoe Basarab ctre fiul su

  Theodosie, Editura Eparhiei Argeului i Muscelului,Curtea de Arge, 2009, p. IX.

 • CCuurrtteeaa ddee llaa AArrggee

  AAnnuull IIIIII NNrr.. 44 ((1177)) AApprriilliiee 22001122 77

  Istoria dde llng nnoi

  Ion UUngureanu aa vvenit la nceputul anilor1960 n lumea basarabean nstrinat,mankurtizat, terorizat de istorie, ca un

  fenomen intelectual aparte, ca un copac imperialcrescut n mod neateptat ntr-un desi de arbuti.Fptura lui fiziologic nalt, statuar, gulliveric,de brad carpatin cu rdcini vnjoase, prinsen stnci de neclintit vine ca o mrturiea corespunderii depline nlimii saleintelectuale. Vom gsi n ea i sinonimiacu o verticalitate moral, meninut caun blazon de noblee aristocratic.

  C este un aristocrat al spiritului, lucruleste indiscutabil, aa cum sunt indiscutabilecreterea buimac a ierbii sau curgereanestvilit a apei. Am putea bnui ce n figura lui i n aciunile lui cevaprovidenial, ceva ce ine de o rnduiala firii. Apariia sa ar fi n cel mai naltgrad justiiar, date fiind golurile cares-au produs n cultura romn dinBasarabia, n gndire i n simire.

  Tot cce fface eel eeste ggndit nti saueste i gndire. E n acest sens unspirit germanic, cci nu ntmpltor

  se spune c, dac neamului i se propunes aleag ntre rai i o discuie asupraraiului, acesta alege, bineneles, discuia. IonUngureanu e un causeur, un convorbitor de elitcare i cldete argumentele n mod piramidal.Vrful cel mai luminiscent l constituie, desigur,argumentul suprem, ultima ratio.

  Ca om de teatru, nu se d n spectacol, ciconstruiete, nsceneaz spectacolul. Thalia lucreazn fiina lui cu fore native, originare. Teatralitatea nsensul cel mai bun al cuvntului este elementul su,este o expresie a voinei nietzscheene de putere (prinart). Luceafrul de atunci trebuie identificat cu IonUngureanu, ntre fenomenul pre nume Luceafrul ifenomenul pre nume Ungureanu existnd un semnabsolut de relaionare sinonim. Luceafrul a fostun teatru i Ungureanu un om de teatru. Teatru

  adevrat i om de teatru adevrat. Un teatru ncare se vorbea frumos romnete i care era pentrunoi, studenii de atunci, o coal de limb romnpronunat cu convingerea eminescian c nunoi suntem stpnii ei, ci ea este stpna noastr icu convingerea eminesciano-heideggerian c eane asigur certitudinea de a fi popor ziditor de istorie.

  Ion UUngureanu vvorbea rromnete cu uurinacu care juca tot att de inspirat n tragediaantic, n vodevilul franuzesc, n commedia

  delarte italian, ntr-o pies shakespearian sau unacehovian cu tceri semnificative. Ion Ungureanu aconvins lumea c un teatru, chiar dac l joac binepe Shakespeare, i impune personalitatea prinvalorificarea generoas a dramaturgiei naionale.i-a dat n vileag, n aceste condiii, o ipostaznou: aceea de dramaturg, aceea de arhitect dramatic(cci Caragiale zice c dramaturgia nu e literatur,ci arhitectur), concreator cu autorul autohton,bun povestitor sau talentat poet, dar nc neofitn domeniul acestei arhitecturi teatrale. Astfelau aprut Aureliu Busuioc, Constantin Condrea

  i Andrei Strmbeanu cumemorabilele piese Radutefan, ntiul i ultimul,Copiii i merele, Minodora.Dramaturgia a nceput s sefac nu la masa de scris, n lumina lmpii de birou,ci n teatru, pe scen, n actul verificrii exigentecu statutul estetic al genului.

  A survenit apoi, n condiiile de expulzare dinrepublic, conlucrarea cu Ion Dru, fapt care-idetermina pe criticii dramatici s frecventeze TeatrulArmatei Ruse (pe atunci Sovietice) dup ce nu maifusese pe acolo timp de 15 ani. (Exist o mrturiede acest fel a unui cunoscut critic moscovit.)n spectacolele ungureanene, narativul Druera dinamizat, pus struitor pe axa dramaticului,pe un echilibru al etnicului i general-umanului.

  Prin urmare: Ion Ungureanu creator de teatru,dar i Ion Ungureanu creator de dramaturgi. Printeatru, prin Luceafrul, a modelat o nou gndire romneasc, o nou estetic autentic, o noumentalitate vie, opus ineriei.

  Pe sseama mminitrilor CCulturii, care nuntotdeauna erau la locul lor, s-au fcutbutade i s-au spus cuvinte de spirit precum

  c nu ne temem de ministrul Culturii, ci de culturaministrului, c problema cea spinoas nu e c noinu-l cunoatem pe ministru, ci c el nu ne cunoatepe noi i altele de felul acesta. Aflarea lui IonUngureanu n scaunul de ministru a inversatformulrile spirituale, spunndu-se c ar fi bines fie i cultura la nivelul (nlimea) ministrului...

  Verva publicistic inegalabil rmne tot attde accentuat n ultimul timp, cci Ungureanu, caanalist, ca gnditor, ca bun romn, ca om de cultur,rmne un cavaler al adevrului. Al adevruluidespre fiina noastr, despre limba pe care o rostim,despre istoria noastr. Despre faptul c trebuie savem la aceast or a europenizrii i mondializriiimperative, contiina c suntem romni i europeni.

  (Literatura i arta, 9 iulie 2009)

  IIoonn UUnngguurreeaannuu

  IIoonn UUnngguurreeaannuu s-aa nnscut lla 22 aaugust 11935, n ssatul OOpaci ddin pplasaCueni ((judeul TTighina, RRomnia), aastzi n rraionul CCueni ((RepublicaMoldova). AA ffcut sstudii dde ffilologie lla IInstitutul PPedagogic ddin CChiinu(1954-11955), aapoi aa sstudiat aactoria lla ccunoscuta coal TTeatral Boris ciukindin MMoscova ((1955-11960). ntre aanii 11963-11964 aa mmai uurmat ccursurile ssuperioarede rregie ddin ccapitala UURSS.

  Dup aabsolvirea sstudiilor aactoriceti, aa ffost aangajat n aanul 11960 cca aactorla TTeatrul Luceafrul ddin CChiinu, ndeplinind n pperioada 11964-11971 i ffunciade ddirector aartistic aal tteatrului. EEste aacuzat dde nnaionalism i nnevoit ss pprseascRSS MMoldoveneasc. PPleac lla MMoscova, uunde llucreaz cca rregizor lla TTeatrulArmatei ddin mmetropola rrus ((1978-11989).

  A ddebutat n ccinematografie n aanul 11958, n ffilmul Cndd oomul nnu-ii lla llocul llui,primul ffilm aartistic rrealizat lla sstudioul MMoldova-ffilm. n ddecursul ttimpului, ss-aa iimpusca uun iinterpret ccare tie ss mbine ffirescul ccu eexpresivitatea aartistic. AA jjucat npeste 330 dde ffilme. RRolurile ssale ccele mmai ccunoscute aau ffost BBoris GGrdinaru ddinCndd oomul nnu-ii lla llocul llui (1958), SSfntul PPetru ddin Se ccaut uun ppaznic (1967)i ccel ddin ffilmul Favoritul (1976). DDe aasemenea, aa ddublat zzeci dde ffilme n llimba

  romn. AA rregizat mmai mmulte ffilme lla tteleviziunea ccentral ddin MMoscova. ntre1960 i 11972 aa ffost aactor i rregizor lla TTeatrul RRepublican ppentru ttineret i ccopiiLuceafrul, uunde ntre 119641971 aa ffost rregizor-ef. RRegizor lla TTeatrului AArmateidin MMoscova ntre 11976-11990.

  Ion UUngureanu aa pprimit ttitlurile dde MMaestru EEmerit n AArte aal FFederaiei RRuse(1981), AArtist aal PPoporului ddin RRepublica MMoldova ((1989), PPremiul IIntervisionpentru ffilmul ttelevizat Lica (Plovdiv, BBulgaria, 11981), PPremiul dde SStat aal RR.Moldova ((1990) i PPremiul NNaional ((2011). EEste DDoctor HHonoris CCausa aalAcademiei dde tiine aa MMoldovei ((2009) i CCavaler aal RRepublicii ((2009). MMembrual UUniunii SScriitorilor ddin RRepublica MMoldova ddin aanul 22010.

  n aanul 11989 rrevine n RRepublica MMoldova. ndeplinete ffuncia dde mministrual CCulturii i CCultelor ((6 iiunie 11990 55 aaprilie 11994), aapoi ppe ccea ddevicepreedinte aal FFundaiei CCulturale RRomne ddin BBucureti ((1995-22005).

  n ccalitate dde mministru, IIon UUngureanu aa lluat oo sserie dde ddecizii, ccum aar ffi cceaca ttimp dde ddoi aani, ppentru nvarea llimbii rromne lliterare, rregizorii bbasarabenis llucreze n tteatrele ddin RRomnia. EEl aa ddesfiinat n aanul 11992 TTeatrul NNaionalMaxim GGorki ddin CChiinu, nfiinnd n llocul llui TTeatrul NNaional MihaiEminescu. AA rrepus n ccentrul CChiinului sstatuia llui tefan ccel MMare.

  Vine zziua ccndd ncepe nnumrtoarea iinvers i nnu mmai ppoi sschimba nnimic ddin vviaa ppe ccare aai ttrit-oo. NNu mmai ppoirescrie nnicio ppagin, nniciun rrndd. i eeti ntrebat: cce aai ffcut, oomule, cce ffapte aai ssvrit, cce rrmne n uurma tta?Nu i-aai ttrddat iiddealurile, nnu lle-aai vvnddut ppe uun ppumn dde ttr? LLe-aai ppurtat nnentinate ppn lla uultima ssuflare?

  Pentru cc, uuite, nnu mmai ppoi ccorecta nnimic: rru aai ffcut, rru vvei ffi ppomenit n vvecii vvecilor; iiar ddac aai ssvrit ffaptefrumoase sspre bbinele ssemenilor aaa-i vva rrmne iicoana n aamintirea llor.

  Situaia BBasarabiei ee oo ssituaie aabsolut sspecific, cchiar n ccaddrul UUniunii SSovietice uundde aau aavut dde ssuferit ttoatepopoarele. NNoi aam ssuferit uun jjug ddublu, oo aasuprire ddubl: lla ttoi lli ss-aa ddistrus ccultura, lli ss-aa ddistrus rreligia, lla ttoatepopoarele nnou nni ss-aa mmai aatacat i llimba. NNi ss-aa sspus cc aavem oo aalt llimb, ddar eera oo llimb sstlcit, iinventat.

  Mai ppe sscurt, ddac ttoate ppopoarele i aalegeau cca llimb lliterar ccel mmai ffrumos ddialect, aaici ss-aa aales ccel mmai uurt. SS-aau ccreatinstituii sspeciale ccare ss ddemonstreze ffaptul cc eexist oo aalt llimb, sse ddddeau ttitluri tiinifice ccndd sse ssesiza ddiferena ddintreun ccuvnt i aaltul, ccndd sse aadduceau aargumente cc ee oo aalt llimb, ddiferit dde ccea rromn. PPn lla uurm ns nn-aau rreuit ssfac uun ddicionar rromno-mmolddav...

  FFeennoommeennuull IIoonn UUnngguurreeaannuuAAccaadd.. MMiihhaaii CCIIMMPPOOII

  mpreun ccu GGrigore VVieru

 • 8

  Istoria dde llng nnoi

  Curtea de la Arge

  Anul IIII Nr. 44 ((17) Aprilie 220128

  Sunt ffoarte mmuli uungureni. Pe cel la care os m refer mai jos l poi delimita imediat.Dumnezeu adesea i ine palma dreapt

  pe cretetul nghesuit de fruntea-lun a Domniei sale.i asta, probabil, din considerentele c e amarnic denalt i vertical ca un plop-lumnare, cu un strluciucprui al irisurilor ce exact ncap ntre genele-ialungite, cu un timbru al vocii ce face s dansezei frunzele din jur, frumos de l-ai asemna cuChristos, dac nu l-ar trda mustaa lui stufoasde culoare tomnatic.

  E vorba de Ion Ungureanu, cunoscut mai bineca mare regizor, ca ministru al Culturii din RepublicaMoldova. Nu zic fost, pentru c oriunde i oricndi se adreseaz Dom ministru.

  Omagiul meu la cei 70 de ani ai Excelenei SaleIon Ungureanu e succint i are ca piatr de temelieacest dom ministru. Din acest motiv, n modimperios simt nevoia (cu scuzele respective) sreproduc cele relatate de ilustrul crturar MihaiCimpoi: O subtil not. Din prezentul volum(La porile Babilonului, ARC, Chiinu, 2005 n.n.)lipsete un moment pe care nu pot s-l uit. Secelebrau cei 60 de ani ai maestrului Ion Ungureanu.n incinta Bibliotecii Onisifor Ghibu era lume de pelume: Grigore Vieru, Ion Hadrc, Vladimir Beleag,Anatol Codru i multe alte personaliti, bibliotecari,profesori, studeni. Undeva, ntr-un col din rndul doide scaune, se zrea i chipul lui Petru Soltan, inndn mini un fir de trandafir de culoare roie-aprins.mi tot fcea semne c ar dori s spun ctevacuvinte. ineam s-l las mai la ncheiere.ns academicianul tot insista cu fireasa nerbdtoare. N-am avut ncotro. Vinen grab spre srbtoritul nostru, ducndcu pietate acel trandafir de parc ar fifost un steag. i-i pornete salutul:

  Onorate maestre, felicitrile melei cu aceast ocazie accept-mi acesttrandafir potrivit cu nlimea DomnieiVoastre. Apropo de nlime. Pe cndfceam doctorantura la universitateadin Moscova, a avut loc o ntlnire ntrematematicienii care-i fceau studiilentr-o cldire cu 22 de etaje i fizicieniicare aveau blocul de studii alturi,dar care consta numai din patru etaje.ntlnirea era programat s aib locn sediul matematicienilor. Deschidereaa fcut-o reputatul matematician,academicianul Serghei Sobolev. Cortinase ridic i fr s zic bun searaexclam: Nou, matematicienilor, deaici de sus, ni se arat toat mizeriafizicienilor. O furtun de aplauze. O maximi la direct i la figurat. O s repet i eu: De lanlimea Dumneavoastr, se vede toat mizeriape care o avem n republica asta. Acest considerenta i servit ca argument s v detroneze din posturade ministru al Culturii. S-i triasc nlimea!

  Afirmaia mmea eera aargumentat: l cunoscuisuficient de bine. Am frecventat toatespectacolele Domniei Sale montate la

  Moscova, spectacole la care cu luni nainte nu erain stare s procuri bilete. Nu n zadar i s-a conferittitlul de Artist Emerit al Federaiei Ruse. Am asistatla toate cele jucate la Chiinu. I-am vizionat de laun capt la altul miestria de actor. n aceste privinemi devenise un idol. Apoi mi s-au extins impresiile,fiind ncntat de lurile de cuvnt ale omagiatului dinPalatul Republicii, din Sala Verde a Parlamentului dela Bucureti, de la hramul dragii mele Conia. i, maiales, n-am s uit acea Zi Mare, 27 august 1989, cuun soare ca o tob aprins n par de la focul inimiloracelui Milion de semeni trezii din somnul cel demoarte i cu tricoloruri, adunai n miezul Chiinuluidin toate colurile republicii pentru a-i ridica la rangde steag limba matern i alfabetul cel latin, cnddl Ion Ungureanu, evideniat prin nlimea sa

  neordinar, ddea citire documentului final al MariiAdunri Naionale. Vocea sa, prin timbrul menionatmai sus, fcu s vibreze ramurile din GrdinaCatedralei. Vocifera nu actorul, nu regizorul, ci glasulMilionului, chestiune scrijelit de acum profund pefilele istoriei, dar i decisiv pentru actele ulterioare.M fcu mndru activitatea maestrului Ion Ungureanun postul de ministru al Culturii. Acel mult realizatde Domnia Sa e recunoscut. ns puini cunosc cperspicacitatea, inteligena, curajul dumnealui ddeaude bnuial unor fore de mai sus. i Ion Ungureanue scos din post i aruncat la hat ca o rdcin cetrebuie strpit.

  Dar ss rrevin lla ppiatra dde ttemelie, amintitmai sus. Dup celebrarea celor 60 de aniai maestrului Ion Ungureanu, avui norocul

  a cunoate mai substanial facultile Domniei Sale.Conversaii lungi pe care nu le puteam termina fiela telefon, fie la ntlniri ocazionale. n plus, fcuhazardul sau poate mna Celui de Sus de pecretetul domnului Ion Ungureanu ca n luna iunie alui 1999, cu acel verde aprig al acesteia, s nimerimla spitalul de la Drumul Viilor, chiar n acelai salon,dac nu m nel, cu numrul ase. Aura maestruluideveni cel mai bun tratament pentru mine. Nuputeam termina discuiile i de venea timpul sexpun vreo fabul mai sofisticat ce se isca n modfiresc din conversaii, aveam impresia c m aflu nfaa unui ecran care derula cele relatate, naraiuneamultidimensional, multicolor a marelui actor, aexcelentului regizor. Un nsctor de curcubee pe

  care le ngemna ntr-un rost ce te fermeca. Unmaestru ce diviza frumosul (o nuvel) n faete pecare apoi le aranja ntr-o ordine prioritar, scond-on prim-plan pe cea mai expresiv. Iar dac seconfrunta cu o situaie n care frumosul avea maimulte componente (un roman, bunoar, Bisericaalb de Ion Dru), acea ordine de aranjamentdevenea mai sofisticat, avnd grij ca faetelemai expresive ale componentelor s fie supuse alteiordini, ce inea de logica standardelor de frumuseedin subcontientul Domniei Sale. Umila meapersoan, ncreztoare c e n stare a face scrinalte din abstracii, era surprins c scriledumnealui sunt mai nalte, iar materia din careacestea erau att de original construite se torceadin caierul culturii universale. Te frapa acel joc dintrelogica frumosului i cea a raionamentelor care ncele din urm conduceau spre un rost ntemeiat.ntr-o zi, cnd i vine soia n vizit, doamna Maia,roag s i se aduc o carte de acas. Era vorba deplacheta cu poezii a germanului Martin Opitz, Zlatnasau despre cumpna dorului, Uranus, 1993, daraprut pentru prima dat n nemete la Strasbourgn 1624. Cartea reprezint un imn pentru romni.Domnul Ungureanu mi-a citit fiecare poezie dinaceast plachet comentnd elogiile acestui neam

  la adresa poporului romn.Sentimentele germanuluis-au contopit cu cele alemaestrului. Profundulsentiment pentru neamul sue fundamental pentru Ion Ungureanu. Doar un detaliun acest sens (reproduc din memorie). Maestrul e nvizit la New York, la feciorul su tefan. n searacnd s se ntoarc n ar este sunat de la reedinaMaiestii Sale Mihai nti. Surprins, abia de gsicuvintele potrivite pentru a reaciona: Bucuros...,cnd colo la cellalt capt de fir ia receptorul chiarregele: Domn ministru, mi-ar face o mare plceres v salut la mine acas. Maiestate, profunda mearecunotin, dar peste cteva clipe pornesc spreavion: sunt cu biletul n buzunar. Domn ministru,doar n treact: s v salut. i maestrul nu mai aveaalt soluie: s-a dus. Regele l invit la o ntlniretradiional a romnilor din New York. Maiestate,pierd avionul. Att ct i vedei grmjoar ntr-ohal fastuoas... i ai plecat.

  Domnule Soltan, dintr-o loj, cnd m uitla public de sus... o, Doamne! O lume elegantmbrcat, desigur i bine hrnit (nu gsesc altcuvnt), emana atta optimism, c-i umplea sufletulde bucurie. i atunci mi-am zis: Poporul nostrude acas de-ar fi tot aa de mbrcat, tot aa dealimentat (am gsit cuvntul), ar fi cel mai frumosdin lume. i azurul ochilor i se aprinde n flcri,coborndu-i gndurile, probabil, la oropsiii dedincolo i de dincoace de Prut.

  Regia unei societi, din punct devedere cibernetic, are aceleai legi cai regia unui spectacol. Deci eficienaacesteia i ntr-un caz i n altul depindede miestria celui mputernicit s facaceast regie. Exemple sunt destulepe aceast planet.

  Prerea mea. Noi am ratat ocazia unuiexcelent diriguitor din lips de experien,din cauza primitivismului nostru sau poatei din motivul c am fost dejucai de niteregizori de clas internaional. i astfelpentru noi avur loc i alte consecineneplcute c pentru muli dintre noi pepereii timpului s-a lipit ca un za amarmorala respectiv: avnd pinea i cuitul,rmseserm flmnzi, nepricepui. i aprins vigoare maxima valorosului NicolaeDabija: Vai de capul nostru!

  Acum, ss aadmitem c maestrulIon Ungureanu ar fi fost urcatn vrful piramidei. Este imposibil

  a enumera i estima scenariile posibile. n cel mairu caz, noi, cu minile noastre l-am fi dobort depe soclu, aplicnd nite frnghii cu cngi nu nprezena acelui Milion, ci mai pe ntuneric. Din acestconsiderent, la omagierea respectiv, a regizaaltminterea subtila not a academicianului MihaiCimpoi, menionat la nceput. Trandafirul ar fialb ca neaua, iar finalul notei ar suna: nlimeadumneavoastr a fost de neconceput de mizeriaspiritelor nu mai tiu cum s zic ale celor cev nconjurau sau ale noastre. De atta i v-audetronat. Exemple n istoria noastr avem.

  n virtutea celor expuse un pic mai sus, mi faceplcere s invoc un detaliu de omagiere la cei 70 deani ai maestrului Ion Ungureanu. Cndva, n incintaBalcanilor, a existat o populaie numit pelasgic.Un mit care circul ne spune c reprezentaniiacesteia sunt descendeni ai atlanilor. Iar daciisunt urmaii pelasgilor. Nu n zadar arealul Carpailore mpnzit de figuri umane, nalte, cu nelepciuneapostolic, cu voci ce scutur zpezile de pecretetele de muni i cu druire de sine. La sigur,sunt nite moderni atlani. Din acetia coboaromagiatul nostru. De atta zic: s triascmaestrul Ion Ungureanu un atlant printre noi!

  (Literatura i arta, 4 august 2005)

  Din nneamul aatlanilorAAccaadd.. PPeettrruu SSOOLLTTAANN

  Cu MMajestatea SSa RRegele MMihai i RRegina AAna, n 11991, lla CChicago

 • Curtea de la Arge

  Anul IIII Nr. 44 ((17) Aprilie 22012 9

  Istoria dde llng nnoi

  Dac sse vva oorganizavreodat un concursal rilor cu cei mai

  muli minitri omeri pe capde locuitor, conductoriirioricuei noastre au toateansele s urce pe podiumul

  de onoare. n orice caz, un loc n cartea recordurilorGuinness la capitolul dat i l-au asigurat deja!

  La dou luni dup consumarea raiei alimentareacordate la demisionarea in corpore a vechiuluiGuvern din 5 aprilie 1994, n urma venirii la puterea PDAM-itilor i a acoliilor acestora, la sectorulBuiucani de nregistrare a forelor de muncdisponibile se prezent un plop de brbat energici vioi, n faa cruia se pierdur cu firea chiar iinsubmersibilele noastre graii rsfate de iluzia dea deine pentru o or n mini destinele oamenilor.

  Prenumele i numele Dvs. e Ion Ungureanu?,l ntreb cu simulat frigiditate, impus de postulpe care-l deinea, o funcionar de stat.

  Da. De profesie nici nu v ntreb... M rog, rspunde Ion Ungureanu, convins

  c a fost vzut n filme sau n scen.Profesia ministru, i fix n condica sa de

  lucru graia de la birou, apoi i complet i-i nmnmaestrului legitimaia de omer. Nu tiu dac nu eun caz unic n Europa (pentru c ceilali minitri iviceminitri concediai i neangajai, nefiind artiti camaestrul, n-au gsit n sine curajul de a merge s-iridice legitimaiile respective, ns aceast legitimaiea fost cea mai scump pentru ministrul Ungureanu,ndemnizaia de omer servindu-i drept unica sursde existen n tristul calvar de omeriat de petimpurile lui Rzvan-Vod).

  Actorul, regizorul, pedagogul, jurnalistul, omulpolitic i de stat Ion Ungureanu n-a fost un rsfatal sorii, cci toate le-a cucerit sau nu le-a cuceritnc pe toate? prin tenacitate i munc de salahor.Orice munc pe care a prestat-o a fcut-o cuinspiraie i cu druire. Cu mare drag de ar,de oameni i de memoria istoric.

  Noi, ccontemporanii lluceferitilor, trim iastzi emoiile aducerii pe scena moldav adulcelui grai romnesc. Noi, contemporanii

  prigoanei lui Dru i Ungureanu din partea lui Bodiul,ne aducem aminte cu recunotin de icoana caseimari a neamului nostru cinstit pe redutabilele scenedin metropol i din rile Baltice cu concursul directal proscrisului. Noi, contemporanii ministruluiUngureanu, vom savura nc mult vreme cuvintelenaripate ale Declaraiei de suveranitate, rostite cudemnitate i cu gur de aur de maestrul Ungureanu

  n Piaa Marii Adunri Naionale, i vom admirancontinuu faptele cu adevrat mree (dac negndim la hlciuga spiritual, hruielile i icanelen care i-a fost dat s le realizeze) i-i vom regretabunele intenii pentru care nu i-a mai ajuns rgaz nscurtul ministeriat s le duc la capt. RestauraiaNaionalului i nscrierea numelui simbolului nostruspiritual pe frontispiciu; strmutarea monumentului(ct pe ce s zic al lui Ilici, dar aciunea aceasta afost a primarului Nicolae Costin, fapt care l-a costatviaa) lui tefan cel Mare la locul lui iniial; Lupoaicalegendar cu Romulus i Remus; bustul lui tefancel Mare de la Coblea; reactivarea MitropolieiBasarabiei; nfiinarea Facultii de Teologie; iniiativade canonizare a domnitorului tefan; basorelieful luiIon Pelivan pe fosta cldire a Sfatului rii; busturilelui Eminescu la Durleti, Drochia i n alte localiti;bibliotecile de carte romneasc Onisifor Ghibu iTransilvania; teatrul Eugene Ionesco; podurile deflori de la Prut; trimiterea de elevi i studeni la carten ar; alte aciuni concrete de integrare spiritualcu Romnia sunt numai cteva dintre marilerealizri ale D-sale. Restabilirea clopotniei dinfaa Catedralei, nzestrarea cu carte naional abibliotecilor nstrinate de neam din ara Moldovei,construirea complexului teatral Luceafrul, trecereala instruire n limba statului pe care-l slujim a tuturorinstituiilor de nvmnt de profil din republic sunt numai cteva dintre temerarele D-sale intenii

  rmase n proiect. Ministrul Ungureanu este sigurc le va realiza i pe acestea cu ajutorul Domnului.

  Silit dde mprejurrile vvitrege pentru a douaoar s-i ctige mijloace de existen nafara urbei sale pe care o iubete nespus,

  maestrul Ion Ungureanu nu-i pierde curajul i

  ncrederea n revenirea la normal nici chiar n situaian care jirinovskitii de la noi viseaz la o reanimarea defunctei URSS. Ce mai faci, maestre?, lntreab deunzi un fost coleg de guvern, care faceparte din actualul partid de guvernmnt, pe postmare i astzi, desigur: nv de la Domniile Voastrecum s ne comportm cu voi cnd vom revenila putere, i-a rspuns inspirat ministrul omer.

  Artistul emerit al Federaiei Ruse Ion Ungureanua fcut de la Moscova mult mai mult pentru Moldovasa natal dect unii de pe loc. VicepreedinteleFundaiei Culturale Romne face azi de la Bucuretimult mai multe pentru Moldova dect unii dregtoridin domeniul culturii de la Chiinu.

  Un ssingur nneajuns aare mmaestrul, i acestcusur i-a jucat renghiul n toate timpurile isub toate regimurile: capul. Prin mreia sa

  fizic i spiritual, Gulliverul nostru i eclipsa pe mulipigmei. Cnd ziceam uneori c Ungureanu e cel maimare ministru, nu-mi ddeam seama c loveam norgoliul multora care nu se pot mpca nicidecum cugndul c ministrul Ungureanu e cu un cap mai susdect ei. Fiind ministru n patru guverne consecutive,un conductor l icana c lui Ungureanu s-i daitribuna i nu-i mai trebuie nici de mncare (se vedec d-aia i-au dat cea mai mic pensie), un al doileai scotea ochii c se ine numai de dat interviuri,

  un al treilea c de ce se sfdete cu pochiii tot aa. n toiul campaniei electorale pentrualegerile n actualul Parlament, democraii s-aufcut a uita de existena unui Ion Ungureanu.i-au amintit numai atunci cnd acesta, mai multdintr-un gest de disperare dect din ambiie, sedecise a candida independent, imputndu-i car putea s le ia o parte din voturile preconizatepentru candidaii din listele lor. Iar n campaniaelectoral pentru alegerile locale recente,ministrul omer era solicitat nici mai mult, nicimai puin s se deplaseze n raioane (de binece avea timp berechet) ca s fac agitaie pentrucutare sau cutare bloc, fr a fi ntrebat dac areo bucat de pine. O sancta simplicitas! Binec Ungureanu e artist i nu le pune la inimpe toate...

  Pe ct e de generos i de condescendent cuoamenii de omenie, pe att e de intransigent ide tenace ministrul Ungureanu atunci cnd vine

  vorba de aprarea intereselor de neam i de datini,a istoriei i limbii. De la Nicolae Iorga ncoace nuam cunoscut un tribun mai nflcrat, un polemistmai virulent i mai suculent, un sufletist mai ptima,un caracter mai neostoit.

  (Literatura i arta, 3 august 1995)

  AAuuttooppoorrttrreett nn mmoozzaaiiccDin ffinalul vvolumului Teatrul vvieii mmele, Editura Cartea MMoldovei, CChiinu, 22011.

  Satul eeste oo eenciclopedie ppe ccare oo rrsfoietii oo pptrunzi oodat ccu ttrecerea aanilor; aacolo,ntr-aadevr, eeste cconcentrat VVENICIA, vvorba lluiBlaga. UUnul ddintre ggesturile ccare mm uurmresc eestegestul mmamei dde aa iiei ccu uurciorul ccu llapte i ccuo bbucat dde ppine oori dde ccte oori ppe ddrum ttreceauostai. CCnd aam ntrebat-oo dde cce fface aaceasta ppentrunite ssoldai nnecunoscui, mmi-aa rrspuns: Aa aavrea cca VVictora aal nnostru ssau VVasile aal nnostru ss ffientlnii n aalte llocuri, aacolo uunde vvor ffi ffiind, dde ccteo mmam ccare ss lle ddea cceva dde mmncare ccnd lle eefoame i dde bbut ccnd lle-oo ffi ssete. AAcest ggest bbiblic ff aaltuia cce vvrei ss i sse ffac ie, ff ppentru ccopiiicuiva cceea cce aai vvrea ss sse ffac ppentru ccopiii tti pentru mmine rrmne ccel mmai dde ssperan ggest ffcutde oo ffemeie, dde oo ccretin...

  Odat cce nneamul nnostru, ffiind aaezat dde mmileniin aaceste llocuri, aa rrezistat n ffaa ttuturor ppuhoaielorde nnvlitori, nseamn cc ee cconvins cc aacesta ppoatefi PParadisul ppe ppmnt!... AAvem aatta RRomniect ppurtm n ssuflet!

  Tatl mmeu, SSpiridon UUngureanu, ddei nnu aa mmersnicio zzi lla coal, ffiind ran ddin ttalp, aa nvatsingur, n aarmat, ss sscrie i ss cciteasc; eel aavea i oobibliotec ccu ssute dde vvolume n llimba rromn. CCndau vvenit ssovieticii, ttata aa ngropat bbiblioteca; n 11941,a ddezgropat-oo; iiar n 11944, aa ngropat-oo ddin nnou in-aa mmai aapucat ss-oo sscoat lla ssuprafa. PPe vvremeafoametei, n 11947, ttata aa mmurit i aa ddus ccu eel ttainadespre llocul uunde nhumase bbiblioteca rromneasc.

  Mama mmea nn-aa vvrut cca vvreunul ddintre nnoi ssrmn ffr ccarte. DDup cce aam tterminat ppatruclase n ssat, aa inut ss mm ttrimit ss ffac coala mmaideparte. DDe mmic aam ffost ddeprins ccu ccartea, ffiind sscutitde uunele ttreburi ddin ggospodrie: Lsai-ll n ppacepe IIonel, nnu vvedei cc ccitete? ntr-aadevr,aveam oo ssete iieit ddin ccomun ppentru ccri.

  Crile mmele dde ccpti aau ffost CCreang,Eminescu, pprecum i ppovetile llui IIspirescu.Am ccrescut ccu eei, ddei n aanii pputerii ssovietice mmulttimp eerau iinterzii...

  Fiind aactor, ddesigur cc m-aam ddat n sspectacol,dar ppe sscen, nnu i n vvia...

  Noi nnu pputem ttri ffr rrbdare i ssperan.i nnu vvom ppieri. CCnd pprea cc ara aasta sseva pprbui, n 11918, eea ss-aa ntregit aavem uun ngeral nnostru, aal rromnilor. SS ccredem n eel!

  Niciodat ss nnu nne mpcm ccu sstareadeplorabil aa llucrurilor! DDac ppunem pprepe OOnoare, AAdevr, LLibertate, DDemnitate, ttrebuies lluptm zzi dde zzi ppentru eele.

  Spaiul n ccare aam llucrat i llucrez eeste sspaiulsufletului, iiar aacesta nnu aare mmargini...Umblnd ppe aalte mmeleaguri, mm-aam sstrduits rrealizez cceea cce mmi-aa ddat bbatina, cceea

  ce mmi-aa ddat mmotenirea sstrmoilor, aa cclasicilor nnotri.i mm-aam cconvins dde vvaloarea aacestui bbagaj ncontactele cculturale ccu aalte ppopoare.

  n cceea cce pprivete ddrumul pparcurs, aam aavutparte n vvia i dde bbune i dde rrele. LLemulumesc ddin ssuflet pprietenilor ccare mm-aau aajutat,dar i aadversarilor, ppentru cc ttot DDumnezeu mmi ii-aatrimis i ppe uunii i ppe aalii. NNu ee oo aafirmaie ggratuit.M-aam cconvins nnu oo ddat cc uunele ccotituri ffericite ndestinul mmeu lle ddatoram, n mmod pparadoxal, ccelormai nverunai aadversari... sspre ddecepia llor.

  Un mministru omerNNiiccoollaaee MMTTCCAA

  n vvizit lla PPatriarhul TTeoctist

 • tiina, pparte aa cculturii

  CCuurrtteeaa ddee llaa AArrggee

  AAnnuull IIIIII NNrr.. 44 ((1177)) AApprriilliiee 220011221100

  PPaarrttiiccuullaarr,, ggeenneerraall ii mmaatthheessiiss uunniivveerrssaalliiss nn ooppeerraa lliitteerraarr

  Literatura, mmai mmult ddect aalte ddomeniiale artei, tiinei sau filosofiei, ndeplinetecondiia de mathesis universalis. Acest

  fapt este posibil datorit raportului dintre particulari general evideniat de orice creaie estetic, darmai ales de operele literare. Ne vom referi la acestraport din perspectiva logicii formale.

  Lectura unor creaii literare precum Avarul deMolire, Amintiri din copilrie de Ion Creang sauBietul Ioanide de G. Clinescu ne pune n faa ochilorpersonaje puternic individualizate prin trsturiparticulare, gesturi i atitudini specifice, stil propriun exprimare. Avarul lui Molire este dominatde mizeria sufleteasc izvort din zgrceniasa patologic. ntmplrile trite de copilul Nic,despre care povestete Creang, sunt ale lui inumai ale lui. Arhitectul Ioanide triete o dramstrict personal, determinat de aspiraiile creatoarecare i direcioneaz viaa, de starea dramatica familiei sale i de epoca istoric n care i-afost dat s triasc.

  Dar fiecare dintre aceste personaje, indiferent detrsturile sale particulare, ne spune ceva esenial,cuprinztor i profund revelator, mai ales desprecondiia omului ca om. Puterea de a generalizade care dispune literatura esteexcepional. De aceea s-a spus cNic e copilul universal, aa cumpersonajul imaginat de Molire estezgrcitul universal sau Ioanideartistul universal.

  Ca mathesis universalis, literaturaofer percepiei noastre rezultatele anenumrate iruri de abstractizri,prin care nsuirile comune ale unorpersoane, evenimente, intenii, stridin natur sau obiecte sunt extinseasupra tuturor realitilor similare dincategoria respectiv. Ceea ce Noica,n scrierea sa Mathesis sau lucrurilesimple, numete problema totuluii a prilor ni se reveleaz n actullecturii cu o for excepional.

  n epoca modern icontemporan, fiecare scriitor estepreocupat de problema originalitii.Fiecare dorete ca opera sa s nusemene cu a altora, s se individualizeze prin ctmai multe trsturi specifice. Faptul este firesc.Simpla imitaie, pastia, repetiia inutil nu au cecuta n literatur. Dar orict de original ar fi unscriitor, opera sa nsumeaz variate trsturigenerale ale existenei umane.

  Motivele ppentru care literatura are calitateade mathesis universalis pot fi nelesemai bine dac le raportm la relaia dintre

  determinare i generalizare evideniat de logicaformal. n logic, prin determinare se nelege oproprietate intern, respectiv o nsuire a unui anumitobiect. Determinarea unui obiect este mai evidentdac ea se realizeaz prin adugarea unor noi(multiple) trsturi la notele noiunii iniiale. Acesteasunt trsturi (nsuiri) tot mai restrictive. Limitadeterminrii este infima species sau noiunileindividuale. Aciunea de determinare este o operaiede delimitare n cadrul genului. Operaia logica determinrii poate coincide cu definiia sau cudiviziunea genului n specii. n literatur sesizmiruri lungi de infima species. Oda, imnul, satira,schia, nuvela, portretul sunt, fiecare n parte,infima species. i personajele literare Avarul,Nic, arhitectul Ioanide sunt o infima species.

  Orice determinare real indic limitele domeniuluide existen al unei entiti (n cazul nostru, al unorpersonaje sau al unor specii literare), al unuieveniment, al unui suport material, al proprietilori al relaiilor pe care le instituie.

  Invers operaiei logice a determinrii estegeneralizarea. Prin generalizare se trece de la onoiune cu o sfer mai restrns la alta, cu o sfermai larg. Avarul, Nic sau arhitectul Ioanide, cainfima species, fac posibil ideea de personaj,respectiv de persoan care apare (care figureaz)ntr-o oper literar. n actul generalizrii, noteledefinitorii sunt ns eliminate n favoarea celor cuo sfer de cuprindere mai larg. Mai precis, esteneglijat ceea ce apare drept specific n favoarea aceea ce este comun, respectiv general sau universalvalabil. Se trece astfel de la mai multe noiunispecifice la o noiune comun. Putem vorbi depersonaj pornind de la Avarul, de la Nic i de laarhitectul Ioanide ignornd trsturile lor specifice.Aceast continu trecere de la particular la general,evideniat de orice oper literar construitn conformitate cu rigori compoziionale precise,susine calitatea de mathesis universalis a literaturii.

  Ideea dde lliteratur ca mathesis universalisi-a preocupat pe scriitorii cu o nalt contiinteoretic, respectiv estetic. Aa se explic

  pasiunea cu care Balzac s-a interesat de opera luiEmanuel Swedenborg (1688-1772), ndeosebi detentativa acestuia de a construi un limbaj filosoficuniversal mathesis universalis capabil s exprimeo nvtur (doctrin) ce unete filosofia, dreptul,

  tiinele, religia, moralai politica ntr-o unitateindestructibil.Swedenborg, careavea momente detrire extatic ipreocupri mistice,asocia ideile saledespre un necesarlimbaj universal cuconvingerea c omulse poate mntui prin

  acte de creaie utilesemenilor si, respectiv prinopere. Swedenborg practicprincipii panteiste asociatecu ideea c universul areo fundamental structur(organizare) spiritual.

  i pictorul i scriitorulWilliam Blake (1757-1827),unul dintre primiireprezentani airomantismului, era convinsc omul se poate mntuiprin acte de creaie aptes exprime ceea ce esteuniversal n existena omului i a naturii. Blakeera convins c toi artitii sunt mntuii datoritpreocuprilor lor pentru frumusee. n plus,Swedenborg considera c ntre diversele priale lumii exist lungi serii de corespondenece se cer a fi descifrate. Aceste corespondenereveleaz dimensiunea spiritual a existenei.

  Balzac, BBlake ((n iipostaza dde ppoet),August Strindberg (1849-1912), Carl JonasLove Almqvist (1793-1866), Ralph Waldo

  Emerson (1803-1882) i ali scriitori au fcut dinstudiul operei lui Swedenborg o preocupare major.Ideea de literatur ca mathesis universalis susineaceast preocupare.

  Tot din perspectiva preocuprilor pentru mathesis

  universalis poate fi explicatconvingerea lui Swedenborg clumea terestr comunic strnscu lumea celest, respectiv lumeanatural cu cea spiritual.

  ntr-o exprimare diferit, strict teologic, strictortodox, credina c Biserica lumeasc, lupttoare,de pe Pmnt, se afl ntr-o relaie indestructibil cuBiserica din ceruri a tuturor Sfinilor apare la marelescriitor daco-roman Sfntul Niceta de Remesiana(338/340-414/420), din coala literar de la Dunreade Jos, cel care a vorbit despre communiosanctorum. O exprimare liric de o excepionalvaloare estetic i de o riguroas fundamentareteologic ortodox a acestei credine gsim n creaiacu caracter doxologic pe care Sfntul Niceta deRemesiana a intitulat-o Te Deum laudamus, unadintre creaiile de valoare universal din istoriaculturii noastre.

  Ideea c ntr-o scriere literar i, cu att mai multntr-un vast ciclu epic, pot fi exprimate dimensiunilefilosofice, tiinifice, religioase, artistice, economice,juridice, sociale, psihologice, instituionale i moraleale existenei umane, respectiv cunoaterea eiintegral mathesis universalis , tuteleaz isusine voina aspr, druirea sufleteasc neabtuti ndrjirea cu care Balzac a urmrit realizareavastului ciclu epic al Comediei umane, nsumnd137 de romane.

  n oopera llui CCharles BBaudelaire (1821-1867),preocuparea pentru literatur ca mathesisuniversalis produce efecte mult diferite de

  cele din creaia lui Balzac. Baudelaire a luat de laSwedenborg ideea unui limbaj filosofic universal ia aplicat-o la domeniul poeziei. Baudelaire crede cpoate exista un limbaj poetic universal valabil, capabils exprime relaia dintre tiin, filosofie i religie,dintre vzut i nevzut, dintre revelat i nerevelat,dintre trector i etern, dintre apropiat i exotic, dintre

  nepsare i cutremurare extatic,dintre inteligen i voin, dintretrup i suflet, dintre senzual ispiritual, dintre imperfect i perfect,dintre demonic i angelic, dintreimanent i transcendent. Acestlimbaj universal este format dinsimboluri. Pentru c simbolurile,mai mult dect alte creaii alespiritului uman