v a unitati

of 24 /24
PLANIFICARE DETALIATĂ A UNITĂŢII DE INVĂŢARE Unitatea: Şcoala cu clasele I-VIII, Simian Clasa a V - a A, C /An şcolar 20010-2011 Curriculum aplicat: (T.C. 5 ore) Profesor: Ilena Anamaria Conţinuturi (detalieri) C.s. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare 1. Discuţii legate de aşteptările profesorului Discuţii legate de materie Prezentarea manualului 1.1 3.5 - prezentarea manualului, - exerciţii de prezentare a unor cărţi - exercitii de ascultare si reflectare asupra celor aflate; Activ. frontală combinată cu activ indep. Capacităţile elevilor Observare sistemati 2. Lectura particulară. Îndrumări - discuţii pe marginea lecturilor suplimentare individuale; Activ. frontală Observare sistemati 3-4. Recapitularea cunoştinţelor de fonetică şi vocabular 1.3 1.4 3.3 4.2 - exerciţii de ortografiere corectă a grupurilor de litere; exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; exerciţii de folosire corectă a semnelor de ortografie şi punctuaţie - exerciţii de selectare a vocabularului adecvat unei teme; exerciţii de diferenţiere a sensurilor cuvântului în context; Activ. frontală combinată cu activ independentă Observare sistemati 5. Recapitularea cunoştinţelor de morfologie 2.3 3.4 4.3 - exerciţii de recapitulare a cunostintelor din cls. a IV-a; - exerciţii de recunoaştere în diverse Activ. frontală combinată cu activ indep. şi pe grupe Observare sistemati 1

Upload: ilena-anamaria-raluca

Post on 25-Jun-2015

349 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: V A unitati

PLANIFICARE DETALIATĂ A UNITĂŢII DE INVĂŢARE Unitatea: Şcoala cu clasele I-VIII, SimianClasa a V - a A, C /An şcolar 20010-2011 Curriculum aplicat: (T.C. 5 ore) Profesor: Ilena Anamaria

Conţinuturi(detalieri)

C.s.Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

1. Discuţii legate de aşteptările profesoruluiDiscuţii legate de materiePrezentarea manualului

1.13.5

- prezentarea manualului,- exerciţii de prezentare a unor cărţi- exercitii de ascultare si reflectare asupra celor aflate;

Activ. frontală combinată cu activ indep.Capacităţile elevilor

Observare sistematică

2. Lectura particulară. Îndrumări - discuţii pe marginea lecturilor suplimentare individuale; Activ. frontală Observare sistematică

3-4. Recapitularea cunoştinţelor de fonetică şi vocabular

1.31.43.34.2

- exerciţii de ortografiere corectă a grupurilor de litere; exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; exerciţii de folosire corectă a semnelor de ortografie şi punctuaţie- exerciţii de selectare a vocabularului adecvat unei teme; exerciţii de diferenţiere a sensurilor cuvântului în context;

Activ. frontală combinată cu activ independentă

Observare sistematică

5. Recapitularea cunoştinţelor de morfologie

2.33.44.3

- exerciţii de recapitulare a cunostintelor din cls. a IV-a;- exerciţii de recunoaştere în diverse texte literare a substantivului, verbului, pronumelui personal, numeralului şi adjectivului- exerciţii de analiză morfo-sintactică;

Activ. frontală combinată cu activ indep. şi pe grupe

Observare sistematică

6. Recapitularea cunostinţelor de sintaxa

2.33.44.3

- exerciţii de identificare a relaţiilor sintactice şi a rolului lor;

Activ. frontală combinată cu activ indep.

Observare sistematică

7. Recapitularea cunoştinţelor de comunicare şi literatură

1.13.1

- exerciţii de identificare şi de delimitare a părţilor componente ale unui text: introducere, cuprins şi încheiere, precum şi a modurilor de expunere

Activ. frontală combinată cu activ indep.

Observare sistematică

8. Test iniţial - ex. scrise de verificare Activ. indiv. Test predictiv9. Discutarea testului iniţial - ex. discutarea testului initial Activ. frontală combinată

cu activ indep.Observare sistematică

1

Page 2: V A unitati

II. Unitatea de învăţare: Cartea- obiect culturalNr. ore alocate: 13

Conţinuturi (detalieri) C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

Cartea – obiect cultural - elementele componente ale cărţiiinteriorul cărţii; interiorul cărţii;

Cele dintâi lecturi, de Mircea Eliade- observarea textului;- explorarea textului: timp şi spaţiu,narator,fapte,personaje;- interpretarea textului;

1.13.13.23.33.54.1

- exerciţii de selectare a informaţiilor noi dintr-un text;- exerciţii de receptare auditivă a cuvintelor noi şi de stabilire a sensului prin apel la context;- exerciţii de grup în care elevii să pună întrebări şi să dea răspunsuri referitoare la textul citit;- exrciţii de identificare şi ordonare a secvenţelor narative dintr-un text dat;- ex. de folosire a DEX ;

Activ. frontală combinată cu activ independentă Observare

sistematică

Comunicare - semnele de punctuatie şi ortografie (cratima);- comunicarea dialogată şi monologată;- ce este comunicarea;condiţii necesare;componentele situaţiei de comunicare;

1.11.42.43.5

- exerciţii de sesizare a indicilor de iniţiere de către partener a unui dialog;- exerciţii de stabilire a ideilor în jurul cărora se organizează o temă dată;- exerciţii de combinare a informaţiilor;- exerciţii de comunicare monologată;- exerciţii de ascultare a unor mesaje orale diverse, cu scopul de a desprinde esenţialul şi de a exprima acest lucru la schimbarea rolului de receptor în cel de emiţător

Activ. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe

Observare sistematică

Sintaxa- propoziţia simplă şi dezvoltată;- părţile de propoziţie;părtile de vorbire;- propoziţia afirmativă şi negativă;- propoziţia enunţiativă şi interogativă;- fraza;

1.12.33.34.3

- exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate- exerciţii de construire a unor fraze prin utilizarea corectă a coordonării şi a subordonării- exerciţii de utilizare în context a părţilor de propoziţieActivităţi de exersare a unor probleme dificile (folosirea genului, acordul în gen, de exemplu) pentru clasele cu elevi aparţinând minorităţilor etnice

Activ. frontală combinată cu activ independentă

Observare sistematică

Evaluare Activ. individuală

2

Page 3: V A unitati

III. Unitatea de învăţare: Cuvântul şi textulNr. ore alocate: 14

Conţinuturi (detalieri) C s Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

Vocabularul vocabularul şi cuvântul

cuvinte derivate (cuvânt de bază,rădăcină, sufixe, prefixe);

Sinonime

Antonime Câmpul lexical

1.32.23.34.2

- exerciţii de selectare şi înţelegere a informaţiilor noi legate de vocabular;- exerciţii de sesizare a rolului cuvântului ca element de baza al comunicării;- exerciţii de utilizare corectă a dicţionarului şi de sesizare a formei cuvintelor în dicţionar- exerciţii de identificare a cuvintelor derivate şi de explicare a modului lor de formare pe baza textului dat;- exerciţii de integrare a unor cuvinte noi în serii sinonimice si antonimice;- exerciţii de identificare de sinonime şi antonime pentru cuvintele specificate dintr-un text dat- exerciţii de identificare corectă a părţilor de vorbire prin care sunt exprimate componentele unui câmp lexical anterior construit.

Activ. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe

Observare sistematică

O FURNICĂ, de T.Arghezi-observarea textului

- Explorarea textului

- Interpretarea textului

1.13.13.34.1

- exerciţii de lectură şi căutare de informaţii;- exerciţii de identificare a informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj oral, în scopul înţelegerii sensului global al acestuia- exerciţii de identificare a ideilor după citirea globală a unui text- exercitii de analiză a textului;- exerciţii de exprimare a opiniei.

Activ. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe

Observare sistematică

Comunicarea scrisă

Organizarea textului scris Tehnici de redactare

4.1 - exerciţii de alcătuire a unui plan de redactare şi precizarea scopului redactării;-activitate de folosire a diverselor surse de documentare;-exerciţii de cunoaştere a etapelor redactării unei

Activ. frontală combinată cu activ independentă

Observare sistematică

3

Page 4: V A unitati

-Părţile unei compuneri lucrări personale;-activităţi de redactare;-exerciţii de folosire a unui vocabular variat.

şi pe grupe

Evaluare Activ. individuală

Evaluare formativă

UNITATEA IV:Tipuri de texteNr. Ore 16

Conţinuturi (detalieri) C s Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

Textul literarSFÂTŞIT DE TOAMNĂ, de V. AlecsandriObservarea textului

Explorarea textului Strofă, vers, rimăComparaţia şi personificarea

Interpretarea textului

1.43.13.33.54.14.4

-exerciţii de identificare a cuvintelor şi expresiilor noi în textul liric studiat;-exerciţii de identificare a sensului unor cuvinte şi expresii din textul liric şi de explicare a acestora.-exerciţii de comentare succintă a sentimentelor ce se desprind din textul liric şi a imaginii sfârşitului toamnei;-exerciţii de identificare a elementelor de prozodie.-exerciţii de identificare a figurilor de stil învăţate şi nou introduse (personificare, comparaţie)-exerciţii de identificare a categoriilor morfologice cu rol stilistic.-exerciţii de formulare a unor opinii referitoare la textul liric studiat;-exerciţii de selectare a vocabularului adecvat temei.

Activ. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe

Observare sistematică

Texte nonliterare: articol de ziar, *ziarul , revista

1.13.33.5

-exerciţii de prezentare şi de comentare succintă a unor texte nonliterare;-exerciţii de identificare a elementelor specifice diverselor tipuri de texte nonliterare

Activ. frontală combinată cu activ independentă

Observare sistematică

Fonetică Sunetele limbii române Diftong, triftong, hiat

1.42.33.5

- exerciţii de identificare a structurii fonetice a unor cuvinte date; de sesizare a corespondenţei sunet-literă şi a situaţiilor de excepţie;-exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe.

Activ. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe

Observare sistematică

4

Page 5: V A unitati

Silaba reguli de despărtire în

silabe accentul semnele ortografice

Organizarea textului scris Fişa biografică.Fişa de

lecturăNotiţele.Temele. Extemporalele

-exerciţii de identificare a diftongilor, triftongilor şi hiatului în cuvinte date; exerciţii de diferenţiere a cuvintelor monosilabice de cele plurisilabice;-recunoaşterea sunetelor din structura silabei;-exerciţii de cunoastere şi de aplicare corectă a regulilor de despărţire a cuvintelor în silabe;-jocuri didactice : rebus

-receptarea normelor de exprimare scrisă (ortografie, punctuatie,aşezare în pagină etc.)-exerciţii de structurare corectă a textului scris

Evaluare Activ. individuală Evaluare formativă

UNITATEA V: Naraţiunea Nr ore: 18

Conţinuturi (detalieri) C s Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

Text-suport: “Căprioara” de Emil GârleanuObservarea textului

Lectura expresivă şi explicativă

Explorarea textului

Naraţiunea ca mod de expunere

Interpretarea textului

Planul simplu de idei

1.1 1.22.23.14.14.4

-exerciţii de identificare a unor expresii noi în text;-exerciţii de identificare de sinonime şi de antonime;-exerciţii de utilizare în contexte diferite a achiziţiilor lexicale noi.-exerciţii de abordare a ideilor principale ale textului studiat;-exerciţii de rezumare a textului studiat.-exerciţii de stabilire a modurilor de expunere din text;-exerciţii de stabilire a timpului şi spatiului întâmplării.-exerciţii de identificare a personajelor şi de comentare a relaţiei dintre acestea;-exerciţii de expunere a opiniilor personale cu privire la conţinutul textului studiat.-exerciţii de abordare a ideilor principale ale unui text dat prin discriminarea elementelor esenţiale de cele de detaliu;-exerciţii de realizare orală a unui plan simplu de

Activ. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe

Observare sistematică

5

Page 6: V A unitati

Planul dezvoltat de ideiidei, exprimându-se corect şi concis.-exerciţii de construire a planului dezvoltat al naraţiunii “Căprioara” de Emil Gârleanu

Recapitulare pentru lucrarea scrisă semestrială

Lucrare scrisă semestrială

Discutatea lucrarii scrise semestriale

fişe de lucru individuale Activ. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe

Evaluare sumativă

Verbul – nucleul comunicării

-modurile personale / modurile nepersonale-verbele auxiliare;-predicatul verbal -predicatul nominal

*la verbe copulative doar ,, a fi"

2.33.44.3

-exerciţii de identificare a diferitelor tipuri de verbe;-exerciţii de stabilire a modului şi timpului verbelor subliniate din diverse texte;-exerciţii de utilizare în propoziţii / fraze a verbelor la modurile şi timpurile indicate;- exerciţii de analiză a verbelor;-exerciţii de diferenţiere a predicatului verbal de cel nominal

Activ. frontală combinată cu activ independentă şi pe perechi

Evaluare Evaluare sumativă

UNITATEA VI : Autor. Narator. Personaj Nr ore: 16 Conţinuturi (detalieri) C s Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

Substantivul

actualizarea cunoştintelora) genul şi numărul

substantivului- articolul hotărât şi articolul nehotărât

b) cazurile substantivului: cazul Nominativ

- dificultăţi cu privire la categoriile morfologice, în special pentru clasele cu elevi aparţinând

1.12.33.44.3

-exerciţii de identificare a substantivelor comune / proprii din enunturi date;-exerciţii de identificare a unor enunturi în care să apară substantive comune provenite din substantive proprii şi invers. -exerciţii de articulare cu articol hotărât / nehotărât a substantivelor date;-exerciţii de identificare a substantivelor nearticulate /articulate hotărât /nehotărât din enunţuri date.-exerciţii de identificare a substantivelor în cazul nominativ / acuzativ şi de stabilire a funcţiilor sintactice;

Activ. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe

Observare sistematică

6

Page 7: V A unitati

minorităţilor etnicec) prepoziţiad) cazul Acuzative) cazul Dativf) cazul Genitiv

ortografia substantivului articulat cu articol hotărât în Dativ şi Gen j) cazul Vocativ

-exerciţii de ortografiere corectă a formelor de plural ale substantivelor în nominative sau acuzativ.-exerciţii de identificare a substanivelor în cazul dativ / genitiv şi de analiză morfosintactică;-exerciţii de construire a unor enunţuri în care să apară substantive în cazul dativ sau genitiv.

- Colinde de Crăciun şi Anul Nou

AMINTIRI DIN COPILĂRIE,de Ion Creangă

familiarizarea cu textul operei

exploatarea textului autor, narator, personaj

Rezumatul- scriere imaginativă (continuarea unor texte, schimbarea finalului, a perspectivei din care se povesteşte etc.);

1.11.22.23.14.14.4

-exerciţii de identificare a unor expresii noi în text;-exerciţii de identificare de sinonime şi de antonime;-exerciţii de utilizare în contexte diferite a achiziţiilor lexicale noi.-exerciţii de abordare a ideilor principale ale textului studiat;-exerciţii de identificare a etapelor acţiunii;-exerciţii de rezumare a textului studiat.-exerciţii de stabilire a modurilor de expunere din text;-exerciţii de stabilire a timpului şi spaţiului întâmplării.-exerciţii de identificare a personajelor şi de comentare a relaţiei dintre acestea;-exerciţii de expunere a opiniilor personale cu privire la conţinutul textului studiat.-exerciţii de stabilire a relaţiei pe care o stabileşte naratorul cu cititorii;-exerciţii de identificare a mijloacelor de realizare a umorului.

Activ. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe

Observare sistematică

Evaluare Evaluare sumativă

UNITATEA VII : Dialogul Nr ore: 14

Conţinuturi (detalieri) C s Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

Vizită , de I. L. Caragiale Receptarea şi descifrarea

1.11.2

-exercitii de vocabular: de identificare a formei literare a unor cuvinte din textul-suport, de de

Activ. frontală combinată cu activ independentă

Observare sistematică

7

Page 8: V A unitati

textului Lectura aprofundată Rezumatul

Schiţa transformarea textului

dialogat în text narativ- aprecieri personale referitoare la anumite secvenţe ale textelor studiate (moduri de expunere, figuri de stil) sau la personaje;

2.23.14.14.4

explicare a modului de formare a unor cuvinte din text, de stabilire de sinonime, de evidentiere a sensului unor cuvinte.-exercitii de stabilire a spatiului si timpului intamplarii;-exercitii de identificare si caracterizare a personajelor din textul-suport.-exercitii de stabilire a modului de expunere dominant din textul-suport;-exercitii de identificare a semnelor de punctuatie care marcheaza grafic valorile expresive ale replicilor personajelor.-exercitii de identificare a sentimentelor naratorului fata de personajesale;-exercitii de identificare si ilustrare cu elemente din text, a comportamentului si a educatiei primite de personajul central de la parinti.

MorfologiePronumele personal

Actualizarea cunostintelor Formele si functiile

sintactice ale pronumelui personal în cazurile Ac.si D.

Formele si functiile sintactice ale pronumelui personal în cazurile G. si V

Pronumele personal de politete

2.33.44.3

-exerciţii de identificare a structurilor gramaticale (morfologice şi sintactice) corecte sau incorecte în fluxul enunţului;Exerciţii de folosirea corectă într-un context dat, a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbireActivităţi de utilizarea corectă, în context, a părţilor de propoziţieActivităţi de exersare a unor probleme dificile (folosirea genului, acordul în gen, de exemplu) pentru clasele cu elevi aparţinând minorităţilor

Activ. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe

Observare sistematică

NumeralulActualizarea cunoştinţelor din ciclul primarFelul numeralelor: cardinal şi ordinalOrtografia numeralului

Funcţiile sintactice ale numeralului

2.33.44.3

Exerciţii de observare a greşelilor de pronunţie, de acord, de flexiune, în diverse situaţii de comunicareExerciţii de ascultare a unor texte în limba română, cu accent pe sesizarea pronunţiei corecte şi a intonaţiei, la clasele cu eleviaparţinând minorităţilor etniceExerciţii de folosirea corectă într-un context dat, a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbireActivităţi de utilizarea corectă, în context, a părţilor de propoziţie

Activ. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe

Observare sistematică

Evaluare Test de evaluare

8

Page 9: V A unitati

UNITATEA VIII : Descrierea Nr ore: 19

Conţinuturi (detalieri) C s Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

Descrierea literarăÎn pădurea Petrişorului, de Mihail Sadoveanu

Receptarea textului

Observarea textului

Explorarea textului.

Epitetul

Descrierea ca mod de expunere.

Interpretarea textului

Descrierea orală

1.11.22.23.14.14.4

-exercitii de citire corecta, fluenta si expresiva a textului support;-exercitii de identificare a unor expresii noi in textul-suport si de stabilire a sensului acestora;-exercitii de stabilire a modului de formare a unor cuvinte din textul-suport;-exercitii de discriminare a formelor literare de cele nonliterare.-exercitii de identificare a elementelor de descriere in textul-suport;-exercitii de prezentare a modului cum este descris tabloul de natura (timp, spatiu, traiectoria privirii);-exercitii de identificare a figurilor de stil prezentate in textul-suport.-exercitii de identificare a imaginilor de ansamblu si a detaliilor in textul-suport;-exercitii de sesizare a caracteristicilor descrierii ca mod de expunere;-exercitii de interpretare a ideilor si sentimentelor exprimate si de formulare a unor opinii cu privire la textul studiat.-exercitii de identificare a caracteristicilor descrierii stiintifice, respectiv ale descrierii in textul de mica publicitate;-exercitii de comparare a descrierii literare cu celelalte tipuri de descriere studiate;-exercitii de redactare a unui text publicitar, folosind descrierea.

Activ. frontală combinată cu activ independentă

Observare sistematică

Adjectivul 2.33.4

--exercitii de identificare a adjectivelor si de stabilire a felului lor : propriu-zise, provenite,

Activ. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe

Observare sistematică

9

Page 10: V A unitati

actualizarea cunoştinţelor adjective variabile şi

invariabile acordul cu substantivul funcţii sintactice ale

adjectivului; topica adjectivului

4.3 variate, invariabile;-exercitii de realizare a acordului adjectivului cu substantivul determinat;-exercitii de folosire a adjectivelor in redactarea unui text descriptive.-exercitii de stabilire a functiei sintactice a adjectivelor in enunturi date;-exercitii de construire a unor enunturi incare sa apara adjective cu anumite functii sintactice.-exercitii de identificare a modului de formare a unor substantive / adjective;-exercitii de ortografiere corecta a unor adjective;-exercitii de stabilire a valorii stilistice a unor adjective (epitete).

*Text-suport ; Mihai Viteazul, de N. Bălcescu

Adverbul -Definitie

-Clasificare

-Adverbe formate prin derivare

-Functii sintactice

2.33.44.3

-exercitii de identificare a adverbelor din texte date si de precizare a felului acestora;-exercitii de identificare a adverbelor provenite din alte parti de vorbire;-exercitii de construire a unor enunturi in care anumite cuvinte sa aiba valoare morfologica de adjective sau de adverb.-exercitii de analiza morfosintactica a adverbelor din enunturi date;-exercitii de formare de adverbe prin derivare;-exercitii de folosire a ortogramelor in enunturi proprii

Activ. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe

Observare sistematică

Caracterizarea unui personaj literar

Mijloace de realizare a personajului literar

2.14.1

exercitii de caracterizare sumara a personajului literar, identificand si ilustrand trasaturile lui fizice si morale.-exercitii de combinare a informatiilor propriului univers afectiv;

Activ. frontală combinată cu activ independentă

Interjectia

-Tipuri de interjectii-Definitie-Punctuatie

2.33.44.3

-exercitii de identificare a interjectiilor din diverse enunturi;-exercitii de stabilire a punctuatiei interjectiei.

Activ. frontală combinată cu activ independentă

Evaluare Test de evaluare

10

Page 11: V A unitati

UNITATEA IX: Basmul Nr ore: 11Conţinuturi (detalieri) C s Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

Basmul“Praslea cel voinic si merele de aur”

-Observarea textului

-Timpul si spatiul intamplarii;

-Personajele

-Situatii si formele specifice basmului

-Luma basmului

1.11.22.23.14.14.4

-exercitii de citire corecta si fluenta a textului;-exercitii de identificare a sinonimelor unor cuvinte din textul support;-exercitii de stabilire a modului de formare a unor cuvinte din text.-exercitii de identificare si comentare a indicilor de spatiu si de timp prezenti in text;-exercitii de identificare a personajelor din text; tinand cont de ordinea aparitiei si de importanta lor in desfasurarea actiunii.-exercitii de identificare si de delimitare a partilor componente ale unui text;-exerctii de identificare a formulelor specifice basmului.- -exercitii de formulare a unor opinii cu privire la textul studiat.

Activ. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe

Observare sistematică

Predicatul verbal-Definitie

Exerciţii

Predicatul nominal

-Valorile morfologice ale verbului “a fi”-Exercitii

2.33.44.3

-exercitii de identificare a predicatelor verbale din diferite texte;-exercitii de interpretare a indicilor si sentimentelor exprimate;-exercitii de formulare a unor opinii cu privire la textul studiat.-exercitii de identificare a predicatelor verbale din diferite texte;-exercitii de construire a unor propozitii sau fraze, correct din punct de vedere gramatiacal-exercitii de identificare a predicatelor nominale din diverse texte;-exercitii de identificare a valorilor morfologice ale verbului “a fi”

Activ. frontală combinată cu activ independentă şi pe perechi

Observare sistematică

Evaluare Test de evaluare

UNITATEA X: Legenda

11

Page 12: V A unitati

Nr ore: 10Conţinuturi (detalieri) C s Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

“Dragos-Voda”

-Observarea textului

-Timpul si spatial intamplarii;-Personajele-Actiunea

-Interpretarea textului

1.11.22.23.14.14.4

-exercitii de stabilire a modului de formare a unor cuvinte din text;-exercitii de identificare a unor expresii sau cuvinte noi in text.-exercitii de identificare si comentare a indicilor de timp si spatiu din text;-exercitii de identificare a etapelor narrative din textul-suport.-exerctii de interpretare a ideilor si sentimentelor exprimate;-exerctii de exprimare a opiniei privind semnificatia intamplarilor relatate

Activ. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe

Observare sistematică

*Subiectul exprimat*Subiectul neexprimat

Subiectul subinteles si subiectul inclusSubiectul-exercitii de aprofundare

2.33.44.3

-exercitii de construire a unor enunturi in are sa apara subiecte exprimate si neexprimate;-exercitii de identificare a subiectelor simple sau multiple din diverse enunturi;-exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care sunt exprimate subiectele.-exercitii de identificare si indicare a subiectelor subintelese / incluse din diverse texte;-exercitii de ilustrare a acordului predicatului cu subiectul din diverse texte.

Activ. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe

Observare sistematică

Evaluare Fişe de evaluare individuale

UNITATEA XI: Poezia/ Nr ore: 15

Conţinuturi (detalieri) C s Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

“Ce te legeni” de M. Eminescu

Observarea textului

1.11.22.2

-exercitii de identificare a cuvintelor si expresiilor noi in textul liric studiat;-exercitii de stabilire a modului de formare a unor cuvinte

Activ. frontală combinată cu activ independentă şi pe

Observare sistematică

12

Page 13: V A unitati

Explorarea textului

Interpretarea textului

-Imaginea artistica

3.14.14.4

din text;-exercitii de identificare a rolului semnelor de punctuatie in text.-exercitii de stabilire a formei textului-suport prin comparatie cu alte texte;-exercitii de identificare a modului de expunere present in textul-suport si a figurilor de stil.-exercitii de selectare a vocabularului adecvat temei;-exercitii de formulare a unor opinii referitoare la textul liric studiat.

grupe

Atributul Actualizarea

cunostintelor Elemente regente ale

atributuluiExercitii aplicative

2.33.44.3

-exerctii de identificare a atributelor din diverse texte;-exercitii de construire a unor propozitii / fraze corect din punct de vedere grammatical.

Activ. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe

Cum se scrie despre textul literar

3.14.4

exerciţii de combinare a informaţiilor conform propriului univers afectiv; exerciţii de formulare a unor opinii referitoare la texte studiate.

Activ. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe

Recapitulare pentru lucrarea scrisă semestrială*Lucrare scrisa semestrialaDiscutatea lucrarii scrise semestriale

fişe de lucru individuale. Activ. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe

Evaluare sumativă

FrazaPropoziţia principală şi secundară

1.12.33.34.3

- Exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate- Exerciţii de construirea unor fraze prin utilizarea corectă a coordonării (copulative şi prin juxtapunere) şi a subordonării

Evaluare Fişe de evaluare individuale

UNITATEA XII: SnoavaNr ore: 15

13

Page 14: V A unitati

Conţinuturi (detalieri) C s Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

Text-suport : “Boierul si Pacala”

-Observarea textului-Vocabular-Morfologie si sintaxa

-Explorarea textului-Etapele naratiunii-Personajele

-Interpretarea textului

1.11.22.23.14.14.4

-exercitii de diferentiere a formelor lexicala corecte de cele incorecte din textul-suport;-exrcitii de construire a unor familii lexicale;-exercitii de identificare a sinonimelor unor cuvinte din text.-exercitii pentru stabilirea locului si momentului actiunii;-exrcitii pentru stabilirea etapelor naratiunii;-alcatuirea planului simplu de idei;-exercitii de identificare si caracterizare a personajelor textului-suport.-exercitii de identificare a indicilor de timp si spatiu din text;-exercitii de prezentare a propriilor opinii referitoare la textul citat

Activ. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe

Observare sistematică

ComplementulActualizarea cunoştinţelor din ciclul primarComplementul directComplementul indirect1 Complementele circumstanţiale

2.33.44.3

-exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care se exprima complementul circumstantial de loc;-exercitii de construire a unor propozitii /fraze in care complementele circumstantiale de loc sa fie exprimate prin diverse parti de vorbire.

-exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care se exprima complementul circumstantial de timp;-exercitii de construire a unor enunturi in care complementele circumstantiale de timp s fie exprimate prin diverse parti de vorbire.

-exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care poate fi exprimat complementul circumstantial de mod;-exercitii de construire a unor popozitii / fraze in care complementel;e circumstantiale de mod sa fie exprimate prin diverse parti de vorbire-exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care se exprima complementele necircumstantiale (directe si indirecte) din diverse texte.-exercitii de identificare a complementlor necircumstantiale din diverse texte

Activ. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe

14

Page 15: V A unitati

Propoziţia principală. Propoziţia secundarăConjuncţiaRaporturile sintactice în frază- raportul de coordonare- raportul de subordonare

2.33.44.3

-exercitii de identificare a conjunctiilor si a felului lor in functie de raporturile sintactice pe care le stbilesc;-exercitii de utilizare a unor conjunctii in realizarea unor raporturi sintactice de coordonare si subordonare in propozitii si in fraze.-exercitii de aprofundare-exercitii de delimitare a propozitiilor in fraza;

Activ. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe

Formule specifice dialogului - exercitii de identificare a secventelor dialogate dintr-un text oral;-exercitii de gasire a formulelor de initiere a dialogului in anumite situatii;-exercitii de identificare a modalitatilor de desfasurare si de mentinere a dialogului

Activ. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe

Evaluare Fişe de evaluare individuale

UNITATEA XIII : Recapitulare finală: Nr. Ore: 5

15