unitati ix

37
PLANIFICAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE LA CLASA A IX-A ( TC- 3 ORE/SĂPTĂMÂNĂ) 108 ORE/ AN ŞCOLAR PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE JOC ŞI JOACĂ Conţinuturi tematice Competenţe specifice Activităţi de învăţare Nr . or e Resurse didactice Activităţ i de evaluare Observaţ ii Literatură Ficţiunea literară. Text-suport: Adam şi Eva de Tudor Arghezi Încadrarea tematică; Analiza componentelor structurale şi expresive ale textului liric; Înţelegerea raportului dintre ficţiune 1.2. identifica rea elementelo r specifice din structura unor tipuri textuale studiate 1.4 redactarea unor texte -Lectura expresivă a textului; -Exerciţii de familiarizare cu textul liric; -Exerciţii de analiză tematică, structurală şi a expresivăţii textului liric; -Exerciţii de identificare a figurilor de stil; -Exerciţii de S 2 1 1 S 3 -Manualul pentru Clasa a IX- a, - Bibliografi a critică. Observare a curentă şi sistemati că a elevilor; Răspunsul oral; Răspunsul scris; Eseul de cinci minute; Tema de casă; Grila de 1

Upload: adelina-elena

Post on 11-Feb-2016

93 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

Limba romanaplanificare pe unitati clasa a IX-a editura art

TRANSCRIPT

Page 1: Unitati IX

PLANIFICAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE LA CLASA A IX-A( TC- 3 ORE/SĂPTĂMÂNĂ)

108 ORE/ AN ŞCOLAR

PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE JOC ŞI JOACĂ

Conţinuturi tematice Competenţe specifice

Activităţi de învăţare Nr.

ore

Resurse didactice Activităţi de evaluare

Observaţii

LiteraturăFicţiunea literară.Text-suport: Adam şi Eva de Tudor Arghezi

Încadrarea tematică; Analiza

componentelor structurale şi expresive ale textului liric;

Înţelegerea raportului dintre ficţiune şi realitate;

Semnificaţii ale jocului (imaginaţie, creativitate, libertate).

Argumentarea apartenenţei la genul liric

1.2. identificarea elementelor specifice din structura unor tipuri textuale studiate1.4 redactarea unor texte diverse2.2 identificarea temei textului2.4 analizarea componentelor de structură şi expresive;2.6 aplicarea conceptelor de specialitate în discutarea textului;

-Lectura expresivă a textului;-Exerciţii de familiarizare cu textul liric;-Exerciţii de analiză tematică, structurală şi a expresivăţii textului liric;-Exerciţii de identificare a figurilor de stil; -Exerciţii de exprimare orală sau scrisă a unui punct de vedere justificat despre text;-Exerciţii de înţelegere a caracterului ficţional al textului literar;-Argumentarea apartenenței operei la genul liric

S2

1

1

S3

1

-Manualul pentru Clasa a IX-a,

-Bibliografia critică.

Observarea curentă şi sistematică a elevilor;Răspunsul oral;Răspunsul scris;Eseul de cinci minute;Tema de casă;Grila de evaluare a răspunsului oral/scris;

Observarea curentă şi sistematică a elevilor;Răspunsul oral;

1

Page 2: Unitati IX

3.3 argumentarea unui punct de vedere privind textul studiat

Limbă și comunicare Derivarea cu prefixe şi sufixe; Schimbarea categoriei gramaticale

1.5 utilizarea adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare

- Exerciții de identificare a cuvintelor derivate- Exerciții de identificare a cuvintelor obținute prin conversiune

S31

- Manualul pentru Clasa a IX-a, - Fișa de lucru

Observarea curentă şi sistematică a elevilor;Răspunsul oral;Răspunsul scris;Eseul de cinci minute;

LiteraturăFicţiunea literară.Text-suport: Porunca de Tudor Arghezi

Încadrarea tematică; Analiza

componentelor structurale şi expresive ale textului liric;

Textul ficțional Înţelegerea raportului

dintre ficţiune şi realitate;

1.5 utilizarea adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare1.4 redactarea unor texte diverse 2.4 analizarea componentelor de structură şi expressive3.3 argumentarea unui punct de

- Lectura expresivă a textului;-Exerciţii de familiarizare cu textul liric;-Exerciţii de analiză tematică, structurală şi a expresivăţii textului liric;-Exerciţii de identificare a figurilor de stil;-Exerciţii de înţelegere a caracterului ficţional al textului literar;-Exerciţii de elaborare a unui eseu argumentativ privind relaţia ficţiune/realitate.

S31

S41

1

- Manualul pentru Clasa a IX-a,

-Observarea curentă şi sistematică a elevilor;-Răspunsul oral;

-Răspunsul scris;

-Eseul argumentativ;

2

Page 3: Unitati IX

vedere privind textul

Limbă și comunicareRelaţii semantice: sinonimia, antonimia , omonimia, polisemia

1.5 utilizarea adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare1.4 redactarea unor texte diverse

-Exerciții de identificare a relațiilor semnatice-Construirea unor enunțuri respectând cerințele date

S41

S51

- Manualul pentru Clasa a IX-a,

-Observarea curentă şi sistematică a elevilor;-Răspunsul oral;

-Răspunsul scris;

LiteraturăFicțiunea literarăText-suport: După melci de Ion Barbu Încadrarea tematică; Analiza

componentelor structurale şi expresive ale textului liric;

Semnificaţii ale jocului (imaginaţie, creativitate, libertate).

Argumentarea apartenenţei la genul liric

1.2. identificarea elementelor specifice din structura unor tipuri textuale studiate1.4 redactarea unor texte diverse2.2 identificarea temei textului2.4 analizarea componentelor de structură şi expresive;2.6 aplicarea conceptelor de specialitate în discutarea textului;

-Lectura expresivă a textului;-Exerciţii de familiarizare cu textul liric;-Exerciţii de analiză tematică, structurală şi a expresivăţii textului liric;-Exerciţii de identificare a figurilor de stil;-Exerciţii de interpretare a expresiilor poetice;-Exerciţii de exprimare orală sau scrisă a unui punct de vedere justificat despre text;-Argumentarea apartenenței la genul liric

S51

1

S6 1

-Manualul pentru Clasa a IX-a,

-Bibliografia critică.

-Observarea curentă şi sistematică a elevilor;-Răspunsul oral;

-Răspunsul scris;

-Eseul argumentativ;

Termeni noi:cognitivincreat-chestionar de satisfacţie

3

Page 4: Unitati IX

Limbă și comunicareConfuzia paronimică. Pleonasmul. Tautologia

1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte

-Exercitii de identificare a greșelilor de exprimare

S61

-Manualul pentru Clasa a IX-a

-Observarea curentă şi sistematică a elevilor;-Răspunsul oral;

-Răspunsul scris;

Fisa de autoevaluare

Eseul structurat Eseul nestructurat ( liber)

1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte2.1 aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textelor literare sau nonliterare

-Redactarea unui eseu structurat-Redactarea unui eseu nestructurat

S61

S71

-Manualul pentru Clasa a IX-a

-Observarea curentă şi sistematică a elevilor;-Răspunsul oral;

-Răspunsul scris;

Ficțiune și realitateTextul nonficţionalText-suport: Homo ludens de Johan HuizingaEseul argumentativTextul argumentativ

1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte2.1 aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea

- Identificare a trăsăturilor textului nonficțional- Identificare a trăsăturilor textului argumentativ

S7 2

S8

1

-Manualul pentru Clasa a IX-a

-Observarea curentă şi sistematică a elevilor;

-Răspunsul oral;

-Răspunsul

Termeni noi: nonficțional-eseu

4

Page 5: Unitati IX

textelor literare şi nonliterare2.3 compararea ideilor şi atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme3.1 identificarea structurilor argumentative într-un text

scris;

Limbă și comunicare Anacolutul

1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diferitelor texte

-Exerciții de identificare a greșelilor gramaticale

S81

-Manualul pentru Clasa a IX-a

-Observarea curentă şi sistematică a elevilor;

-Răspunsul oral;

-Răspunsul scris;

Literatură şi cinematografie-limbaj literar- limbaj cinematografic; raportul text- imagineHarry Potter şi piatra filozofală de J.K.Rowling

2.3 compararea ideilor şi a atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme literare3.3 exprimarea unui punct de vedere

-Compararea limbajului cinematografic cu acela al textului scris-Exprimarea unui punct de vedere argumentat

S81

S91

-Manualul pentru Clasa a IX-a -Videoproiectorul

-Observarea curentă şi sistematică a elevilor;

-Răspunsul oral;

Chestionar de satisfacţie

5

Page 6: Unitati IX

argumentat2.7compararea limbajului cinematografic cu acela al textului scris

Eseul structurat   :Joc și joacăEvaluare

2.3 compararea ideilor şi a atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme literare

-Redactarea unui eseu structurat-Test de evaluare

S911

-Test de evaluare -Evaluare

scrisă

6

Page 7: Unitati IX

PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢAREFAMILIA

Conţinuturi tematice Competenţe specifice

Activităţi de învăţare Nr.

ore

Resurse Activităţi de evaluare

Observaţii

LiteraturăFicţiunea literarăStudiul unui romanText-suport : Mara de Ioan Slavici Temă. Motive. Viziune despre lume.Moduri de expunere

Construcţia subiectului

Construcţia personajelor – modalităţi de caracterizareNarator/ instanţe narrative

1.2 identificarea elementelor specifice din structura unor tipuri textuale studiate1.3 exprimarea reacţiilor şi opiniilor proprii la receptarea texului2.2 identificarea temei textului2.4 analizarea componentelor structurale şi expresive aletextelor literare studiate şi discutarea

Exerciţii de familiarizare cu textulExerciţii de identificare a ideilor şi atitudinilor în dezvoltarea unei teme literareIdentificarea motivelor prin care se concretizează tema

Realizarea profilului personajelor din text Identificarea modalităţilor de caracterizare a

S102

1

S111

1

-Manualul pentru Clasa a IX-a

-Volumul Mara de Ioan Slavici

-Fișe ale personajelor

Observarea sistematică a elevilor

Observarea sistematică a elevilor

Termeni noi :realismdiegeză

-referiri la achiziţii anterioare;

7

Page 8: Unitati IX

Romanul realist

rolului acestora în tratarea temelor2.6 aplicarea conceptelor de specialitate în analiza şi discutarea textului

personajelor

Identificare a instanţelor comunicării narative

Identificarea particularităţilor romanului realist

1

LIMBĂ ŞI COMUNICAREOralitatea. Rolul elementelor arhaice şi regionale în interpretarea mesajelor scrise şi orale

1.1-utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diferitelor texte

Exerciţii de identificare a particularităţilor limbajului în textul dat ( mărci ale oralităţii, arhaisme, regionalisme)

S121

-Manualul pentru Clasa a IX-a Observarea

sistematică a elevilor

Recapitulare lucrare scrisă semestrială

Lucrare scrisă semestrialăDiscutarea lucrării scrise

2.1 aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textelor literare şi nonliterare2.3 compararea ideilor şi atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme

-Exerciții de recapitulare a noțiunilor studiate

S122

S1311

Lucrarea scrisă semestrială

8

Page 9: Unitati IX

2.6 aplicarea conceptelor de specialitate1 în analiza şidiscutarea textelor literare studiate

LIMBĂ ŞI COMUNICARE. Stil direct/ Stil indirect

Monologul interior Descrierea

Context. Cunoaşterea sensului corect al cuvintelor

2.1 aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textelor literare1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte

-Identificare trăsăturilor celor două stiluri-Identificare modurilor d expunere

-Exerciţii de vocabular

S131

S142

1

-Manualul pentru Clasa a IX-a

Observarea sistematică a elevilor

Ficțiune literarăStudiul unei schiţeText-suport: Tren de plăcere de Ion Luca Caragiale Temă, motiv, viziune narativă

1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate2.2 identificarea temei textului propus pentru studiu

Exerciţii de familiarizare cu textul

Exerciţii de identificare a ideilor şi atitudinilor în dezvoltarea unei teme literare

Exerciţii de identificare a elementelor şi

S151

-Manualul pentru Clasa a IX-a

-Bibliografia critică

Observarea sistematică a elevilor

9

Page 10: Unitati IX

Construcţia subiectului schiţei

Personajele ; stratificare familială în Bucureștii sfârșitului de secol XIX;

Comicul. Surse ale comicului.

2.6- aplicarea conceptelor de specialitate în analiza şi discutarea textuluiliterar studiat

tehnicilor de construcţie a textului narativ

Caracterizarea personajelor

Identificare tipurilor de comic din textul studiat

1

1

S161

Observarea sistematică a elevilor

Observarea sistematică a elevilor

Ficţiune şi realitateText nonficţional memorialisticText-suport: Hronicul şi cântecul vârstelor de Lucian Blaga Temă, structură

Ficţiunea şi realitatea. Memorialistica

2.5 compararea trăsăturilor definitorii ale comunicării în textele ficţionale şi nonficţionale1.3 exprimarea opiniilor și a reacțiilor proprii referitoare la text

Identificarea temei textului dat

Identificarea trăsăturilor textului memoralistic

S161

1

-Manualul pentru Clasa a IX-a

Observarea sistematică a elevilor

Termeni: memorialistica

10

Page 11: Unitati IX

Evaluarea sumativă a unităţii

S171

RecapitulareOre la dispoziţia profesorului

Incheierea situației pe semestrul I

1.3 exprimarea reacţiilor şi opiniilor proprii2.3 compararea ideilor şi atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme literare

Exerciții de recapitulare a noțiunilor însușite

S174

S181

Fișe de lucru Observarea sistematică a elevilor

11

Page 12: Unitati IX

SEMESTRUL AL II-LEA

PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

SCENE DIN VIAŢA DE IERI ŞI DE AZI

Conţinuturi Competenţe specifice

Activitatea de învăţare

Nr. ore

Resurse Evaluare Observaţii

a. Ficţiunea literarăStudierea unui text epic:Text-suport : Enigma Otiliei de George CălinescuTemă, motive, viziune narativă

Construcţia subiectului.Rezumatul

Construcţia personajelor. Modalități de caracterizare. Caracterizarea directă.

2.2 identificarea temei textului2.6 aplicarea conceptelor de specialitate în analiza şi discutarea textului1.3 exprimarea reacţiilor şi opiniilor proprii la receptarea texului1.4 redactarea unor texte diverse;

Exerciţii de contextualizare a apariţiei/apartenenţei la un curent literar a textului studiat

Exerciţii de identificare a temei, motivului, viziunii despre lume.Exerciţii de identificare a relaţiilor spaţiale Şi culturale.

Exerciţii de redactare a rezumatului unui text epic.

Exerciţii de identificare şi de particularizare a modalităţilor de caracterizare a

S191

1

1

Manualul de clasa a IX-a Romanul Enigma Otiliei de George Călinescu

FişaObservarea sistematică

Particularități instituționale ( București, sec.XIX) - proiecte

12

Page 13: Unitati IX

Moduri de expunere.Narațiunea

personajului.

Exerciţiu de redactare a caracterizării unui personaj.

Identificare a modurilor de expunere din textul studiat

S201

LIMBĂ ŞI COMUNICAREExprimarea oralǎ. Tipuri de monolog. AplicaţiiArhaisme. Regionalisme

1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale în diverse situaţii de comunicare;

Exerciţii de comunicare orală.Exerciţii de identificare şi de utilizare corectă, în contexte diferite, a arhaismelor şi a regionalismelor.

S202

Manualul de clasa a IX-a

FişaObservarea sistematică

Ficţiune şi realitateText juridico-administrativ : lege- Codul familieiOră la dispoziția profesorului

1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale în diverse situaţii de comunicare;

Identificarea trăsăturilor textului juridic-administrativ

S211

1

Manualul de clasa a IX-aFragmente din Codul familiei

Observarea sistematică a elevilor

Ficțiune literarăStudiul unei schiţeText-suport: Tren de plăcere de Ion Luca Caragiale Temă, motiv, viziune narativă

1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate2.2 identificarea temei textului

Exerciţii de familiarizare cu textul

Exerciţii de identificare a ideilor şi atitudinilor în dezvoltarea unei teme literare

S211

-Manualul pentru Clasa a IX-a

-Bibliografia critică

Observarea sistematică a elevilor

13

Page 14: Unitati IX

Construcţia subiectului schiţei

Moduri de expunere

Particularități de construcție a personajelor

Schița

propus pentru studiu2.6- aplicarea conceptelor de specialitate în analiza şi discutarea textuluiliterar studiat

Exerciţii de identificare a elementelor şi tehnicilor de construcţie a textului narativIdentificarea modurilor de expunere din textul studiat

Exerciţii de caracterizare a personajelor

Argumentarea apartenenței operei la specia literară schiță

S22

1

1

1

Observarea sistematică a elevilor

Limbă şi comunicare. Dialogul. Tipuri.

Reguli ale dialogului.

Tehnici ale dialogului eficient

1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale în diverse situaţii de comunicare2.1 aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textului3.3

-Exerciţii de dezvolatare a comunicării orale prin conversaţie sau discuţie argumentativă;-Exerciţii de fixare a regulilor conversaţiei cotidiene;-Exerciţii de vocabular pentru consolidarea noţiunilor de limbă română;

S23

1

Manualul de clasa a IX-a

Observare sistematică a elevilor

14

Page 15: Unitati IX

argumentarea unui punct devedere privind textele studiate

Ficțiune și realitateInterviul. ArticolulInterviul : Amintiri din ziua a şaptea - de vorbă cu doamna Zoe Cantacuzino, Tita ChiperArticolul : De la Poiana Ţapului la Skate Park

Interviul ; articolul – aplicaţii

1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale în diverse situaţii de comunicare2.1 aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textului3.3argumentarea unui punct devedere privind textele studiate

Identificarea trăsăturilor interviului si artocolului

Exerciţii de redactare a diferitor tipuri de texte.

S231

1

Manualul de clasa a IX-a

FişaObservarea sistematică

Chestionar de satisfacție

Literatura şi cinematografiaText-suport : D-ale carnavalului de I.L Caragiale Limbaj literar - limbaj cinematografic Raportul text – imagine Concepte specifice cinematografiei

Cronica de film

1.4 redactarea unor texte diverse;2.7 compararea limbajului cinematografic cu acela al textului scris ;3.3 argumentarea unui punct devedere

Identificarea deosebirilor dintre cele două tipuri de limbaje

Vizionarea piesei de teatru D-ale carnavalului

S241

Manualul pentru clasa a IX-aVideoproiectorul

Observarea sistematică a elevilor

Mijloace moderne de predare/învătare

15

Page 16: Unitati IX

Evaluareprivind textele studiate

1

1 Test de evaluare

16

Page 17: Unitati IX

PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE AVENTURĂ, CĂLĂTORIE

Conţinuturi Competenţe specifice/Obiective de referinţă

Activitatea de învăţare

Nr. ore

Resurse Evaluare Observaţii

Ficţiune literarăText-suport : Balta-Albă de Vasile Alecsandri

Temă. Motiv. Viziune despre lumeConstrucţia subiectului

Personajul literar

Modurile de expunere.Perspectiva narativă. Incipit-final.

Ironia ; autoironia ; comiculPovestirea în ramă. Povestirea orală şi scrisă

1.4 redactarea unor texte diverse 1.5 utilizarea adecvată a formelorexprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare;2.2 identificarea temei textului ;2.1 aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textului 2.4 analizarea componentelor structurale şi expresive ale textului ;2.6 aplicarea conceptelor de specialitate în analiza texului;3.3 argumentarea unui punct de vedere privind textele studiate

-Identificarea temei opereiPrezentarea subiectului operei

- Descoperirea mijloacelor de caracterizare a personajelor în textul propus

-Recunoaşterea elementelor de construcţie a operei epice studiate (incipit, final, personaje, subiect, perspectivă narativă)

-Încadrarea operei în specia literară

S251

1

1

S261

Manualul de clasa a IX-aReferințe critice

Observarea sistematică a elevilor

Observarea sistematică a elevilor

17

Page 18: Unitati IX

(argumentarea încadrării textului într-o specie literară)

Limbă și comunicareComponentele actului de comunicare. Funcţiile actului de comunicare

1.5 utilizarea adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare;

Identificarea componentelor actului de comunicareIdentificarea funcțiilor actului de comunicare

S26 1

Manualul de clasa a IX-a

Observarea sistematică a elevilor

Ficțiune literarăText-suport: Fraţii Jderi de Mihail SadoveanuTemă. Motiv. Viziune despre lume

Raportul realitate istorică - ficţiune literară Relaţii spaţiale şi temporale

Moduri de expunere

Limbajul naratorului – limbajul personajelorPersonajul literar. Modalităţi de caracterizare

2.2 identificarea temei textului2.6 aplicarea conceptelor de specialitate în analiza textului;2.4 analizarea componentelor structurale şi expresive ale textului 

-Identificarea temei opereiPrezentarea subiectului operei

-Recunoaşterea elementelor de construcţie a operei epice studiate (incipit, final, personaje, subiect, perspectivă narativă)

- Descoperirea mijloacelor de caracterizare a personajelor în textul propus

S261

S271

1

1

Manualul de clasa a IX-a

Observarea sistematică a elevilor

18

Page 19: Unitati IX

LIMBĂ ŞI COMUNICARE   : Rolul expresiv al părţilor de vorbire

Transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă ; rezumatul

Anunţul publicitar

1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale în diverse situaţii de comunicare;

Exerciții de identificare a rolului expresiv al părților de vorbire

Exerciţii de transformare a vorbirii directe în vorbire indirectă.Exerciţii de construire a discursului oratoric.

S281

1

1

Manualul de clasa a IX-a

FişaObservarea sistematică

PROGRAMUL ”ȘCOALA ALTFEL”

Ficțiune și realitateLiteratura de frontieră : Metropole de Liviu Rebreanu

Jurnalul: Jurnal de Liviu Rebreanu

Eseul : Marea ca factor spiritual de Nicolae Manolescu

1.2 identificarea elementelor specifice din structura textelor studiate3.1 identificarea structurilor argumentative din text1.4 redactarea de texte diverse 1.3 exprimarea în scris a reacţiilor şi opiniilor faţă de textele

Identificarea trăsăturilor interviului si artocolului

Exerciţii de redactare a diferitor tipuri de texte.

S301

1

1

Manualul de clasa a IX-a

FişaObservarea sistematică

Chestionar de satisfacție

19

Page 20: Unitati IX

Recapitulare în vederea lucrării scrise semestrialeLucrare scrisă semestrială Discutarea lucrării scrise

3.3 argumentarea unui punct devedere privind textele studiate ( argumentarea încadrării unui text într-o specie pe baza trăsăturilor acestuia )

S311

11

Fișe de recapitulareLucrarea scrisă semestrială

Ficțiune literarăDescrierea literară. TabloulDescrierea de tip portret (text-suport : Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu )

Paralela literară

2.4 analizarea componentelor structurale şi expresive ale textului 2.6 aplicarea conceptelor de specialitate în analiza textului1.4 redactarea unor texte

Propunerea pentru lectură a două texte literare care conțin descriere de tip tablou, respectiv de tip portretCompararea celor două texte propuse

S32

1

1

Manualul de clasa a IX-a

Observarea sistematică a elevilor

referiri la achiziţii anterioare;

20

Page 21: Unitati IX

PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE PERSONALITĂȚI, EXEMPLE,MODELE

Conţinuturi Competenţe specifice/Obiective de referinţă

Activitatea de învăţare

Nr. ore

Resurse Evaluare Observaţii

Ficţiune literarăText-suport : Alexandru refuzând apa de Ştefan Aug. DoinaşStructura poetică Expresivitatea textului poetic

1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare2.4 analizarea componentelor structurale şi expresive ale textului 

Identificarea temei opereiIdentificarea figurilor de stil

S321

S 331

Manualul pentru clasa a IX-a Observarea

sistematică a elevilor

Limbă și comunicare   : Folosirea pluralului în locul singularului; Rolul semnelor ortografice şi de punctuaţie în înţelegerea mesajelor scrise

1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării scrise în diverse situaţii de comunicare1.4 redactarea unor texte diverse

Exerciții de identificare a formelor corecteExplicarea rolului semnelor de punctuație în funcție de contextul dat

S331

1

Manualul pentru clasa a IX-a

Observarea sistematică a elevilor

21

Page 22: Unitati IX

Ficţiune şi realitate

Convenţiile stilului epistolar

Corespondenţa privată şi oficialăTest suport : Corespondenţa: Mihai Eminescu - Titu Maiorescu; convenţiile stilului epistolarDiscursul oratoric. Text - suport: Discurs rostit la asociaţia britanică de boli neuro-motorii din Birmingham, în octombrie 1987Structura discursului, modalităţi de organizare şi alcătuire

Evaluare

1.4 redactarea unor texte diverse;1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale în diverse situaţii de comunicare;2.5. compararea trăsăturilor definitorii ale comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale

Exerciţii de identificare şi de aplicare a convenţiilor stilului epistolar.Exerciţii de redactare a textelor cu caracter funcţional.

S34

1

1

1

Manualul de clasa a IX-a

FişaObservarea sistematică

22

Page 23: Unitati IX

23