unitati de invatatre

17
7/16/2019 Unitati de Invatatre http://slidepdf.com/reader/full/unitati-de-invatatre 1/17  ANUL ŞCOLAR 2012-2013 Şcoala: Liceul cu Program Sportiv Bacău Profesor: Cucu Cornelia Nr.ore /săptămână: 2 ore Conform programei şcolare aprobate prin OMECI nr. 5097/09.09.2009 Unitatea de învăţare: INTRODUCERE Număr de ore: 2 ore Detalieri de conţ inut Competenţe specifice Activităţi de învăţare Nr ore pt. Resurse Evaluare Obs. Mediul şi oamenii *studiu de caz: Rolul Carpaţilor şi al Mării  Negre în istorie Duratele timpului istoric 1.1.,3.1.,3.4. Lectura hărţ ii geografice; Comentarea de texte ale autorilor antici referitoare la mediul geografic; Evidenţierea asemănărilor ş i deosebirilor dintre relieful României şi al altor state europene; Interpretarea studiului de caz; Identificarea modului în care resursele naturale au influenţat structura ocupaţională a populaţiei, comentâ nd textele din manual; Alcătuirea unui eseu structurat referitor la teritoriul ţării noastre şi la locuitorii să i,utilizând şi cunoştinţ ele de geografie, pe baza planu lui: aşezare; forme de relief; reţea hidrografică; locuitori; resurse; ocupaţ ii; Prezentarea localităţ ii , sub aspect geografic, economic şi istoric, punând în evidenţă relaţ ia dintre acestea; Realizarea unor axe cronologice privind  periodizarea istoriei universale şi a românilor; Compararea epocilor istorice pe plan naţional ş i european. 1 1 1 2 Harta fizică a Europei Harta fizică a României Atlas istoric şi geografic Manualul Crestomaţ ie de texte Dicţionar istoric Lucrări de specialitate Activitate frontală  Activitate individuală  Activitate de grup Observarea sistematică a elevului în timpul activităţ ii Interpreta- rea hărţii Verificarea sarcinilor de lucru (eseu,  prezentare, axe cronologice)

Upload: florina-raluca

Post on 31-Oct-2015

83 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Unitati de Invatatre

7/16/2019 Unitati de Invatatre

http://slidepdf.com/reader/full/unitati-de-invatatre 1/17

 

ANUL ŞCOLAR 2012-2013Şcoala: Liceul cu Program Sportiv Bacău 

Profesor: Cucu Cornelia Nr.ore /săptămână: 2 ore 

Conform programei şcolare aprobate prin OMECI nr. 5097/09.09.2009

Unitatea de învăţare: INTRODUCERENumăr de ore: 2 ore

Detalieri

de conţinut

Competenţespecifice

Activităţi de învăţare Nrore

Săpt. Resurse Evaluare Obs.

Mediul şioamenii*studiu decaz: RolulCarpaţilor şial Mării Negre înistorie

Durateletimpuluiistoric

1.1.,3.1.,3.4. Lectura hărţii geografice;Comentarea de texte ale autorilor antici

referitoare la mediul geografic;Evidenţierea asemănărilor şi deosebirilor dintre

relieful României şi al altor state europene;Interpretarea studiului de caz;Identificarea modului în care resursele naturale au

influenţat structura ocupaţională a populaţiei, comentândtextele din manual;

Alcătuirea unui eseu structurat referitor lateritoriul ţării noastre şi la locuitorii să i,utilizând şicunoştinţele de geografie, pe baza planu lui: aşezare; formede relief; reţea hidrografică; locuitori; resurse; ocupaţ ii;

Prezentarea localităţii , sub aspect geografic,economic şi istoric, punând în evidenţă relaţ ia dintre acestea;

Realizarea unor axe cronologice privind periodizarea istoriei universale şi a românilor;

Compararea epocilor istorice pe plan naţional şieuropean.

1

1

1

2

Harta fizică a EuropeiHarta fizicăa RomânieiAtlas istoricşi geograficManualulCrestomaţiede texteDicţionar istoricLucrări despecialitateActivitatefrontală Activitateindividuală Activitatede grup

Observareasistematicăa elevului întimpulactivităţiiInterpreta-rea hărţiiVerificareasarcinilor delucru (eseu, prezentare,axecronologice)

Page 2: Unitati de Invatatre

7/16/2019 Unitati de Invatatre

http://slidepdf.com/reader/full/unitati-de-invatatre 2/17

  Unitatea de învăţare: CIVILIZAŢII PREISTORICE ŞI ANTICENumăr de ore: 6 ore (5+1)

Detalieride conţinut

Competenţespecifice

Activităţi de învăţare Nrore

Săpt. Resurse Evaluare Obs.

Civilizaţiipreistorice

Geto-dacii şicontactele culumeamediteranea-

nă 

Regalitate şireligie

Integrareageto-dacilorîn lumearomană 

1.1.,2.1.,3.2.3.3., 3.5.

Exerciţii de lectură, analiză şi interpretare adocumentelor scrise;

Alcătuirea unei analize comparative între epoca pietrei şi epoca metalelor analizând surse istorice şi realizândun tabel al asemănărilor şi deosebirilor;

Întocmirea unei liste de argumente în favoareaeconomiei productive în raport cu una prădalnică, realizând oierarhie a acestora , motivând alegerea făcută;

Evidenţierea contactelor durabile, utilizând surse deinformare diferite;

Alcătuirea unei liste a elementelor de cultură şi de civilizaţie preluate de geto-daci de la alte popoare;

Realizarea unui eseu despre coloniile Histria, Tomisşi Callatis;

Studierea unor hărţi privind evoluţia statului dac;Lectura critică a surselor pentru analiza formării şi

evoluţiei statului dac;Delimitarea pe o hartă mută a graniţelor statului dac

în timpul lui Burebista;Compararea statului lui Decebal cu cel al lui

Burebista, realizând un tabel al asemănărilor şi deosebirilor;Alcătuirea planului unor studii de caz: Decebal/

Traian;

Realizarea unui scurt eseu cu tema: “Războaieledaco-romane” 

Construirea unei axe cronologice a confruntărilor;Compararea unor hărţi ale Daciei din anii

106,118,123, 168 şi evidenţierea deosebirilor observate;Analiza factorilor romanizării şi realizarea unei

ierarhii a acestora după importanţa lor în proces;Argumentarea,într-un scurt text ,a rolului esenţial al

însuşirii limbii latine în procesul de romanizare.

1

1

1

1

1

2

3

3

4

4

ManualulAtlas istoricLucrări despecialitateDicţionar istoricCulegere detexteImagini de peColumna lui

Traian,Tropaeum

TraianiFişe delucruActivitatefrontală Activitateindividuală Activitatede grup

Observareasistematicăa elevului întimpulactivităţiiPrezentareaeseurilor urmată dediscuţiiAlcătuireaunui glosar de termeniistoriciExerciţii delecturare ahărţiiPrezentarearolului unor  personalităţi

Evaluare 1.1.,2.1.,3.2.

3.3., 3.5.

1 5 Test de

evaluare

Page 3: Unitati de Invatatre

7/16/2019 Unitati de Invatatre

http://slidepdf.com/reader/full/unitati-de-invatatre 3/17

  Unitatea de învăţare: ROMANITATEA ORIENTALĂ ÎN MILENIUL MARILOR MIGRAŢII Număr de ore: 5 ore (4+1)

Detalieride conţinut

Competenţespecifice

Activităţi de învăţare Nrore

Săpt. Resurse Evaluare Obs.

Romanitate şicreştinism

Autohtoni şi

migratori.Aşezareaungurilor înPanonia

Formareapoporuluiromân şi alimbii române

1.1.,2.1.,3.2.3.5.

Identificarea regiunilor reintegrate imperiuluilecturând harta;

Identificarea, pe hartă , a cetăţilor şi urmelor   paleocreştine, apreciind numărul şi semnificaţia lor;

Explicarea premiselor răspândirii creştinismului folosind informaţii dobândite anterior;

Înţelegerea importanţei continuităţii fenomenului romanizarii şi, în acest context, a răspândirii creştinismuluiîn spaţiul carpato-danubiano-pontic,analizand surse istorice;

Eseu: “Creştinismul în spaţiul românesc” folosind informaţiile oferite în lecţie, studiu şi documente;

Identificarea populaţiilor migratoare cu ajutorul hărţii;

Indicarea cu ajutorul săgeţilor, pe o hartă mută, a traseelor posibile ale migraţiei slavilor;

Stabilirea evoluţiei romanităţii în condiţiile migraţiilor, analizând sursele istorice;

Compararea migraţiilor de pe teritoriul Daciei cu celedin apusul Europei, realizând un tabel al asemănărilor ş ideosebirilor;

Analiza rolului procesului de romanizare în cadruletnogenezei r omâneşti;

Studierea unor dicţionare care prezintă termeni de

origine geto-dacă din limba română;Realizarea unui scurt text despre etnogeneza

românească , alegând şi un titlu potrivit,după planul:cum s-aformat poporul român şi limba română; unde s-a desfăşuratacest proces; când a avut loc;

Analizarea izvoarelor istorice despre români, alături de altele menţionate în lecţie sau găsite pe baza documentării personale şi înscrierea acestora într-o friză cronologică.

1

1

1

1

5

6

6

7

ManualulAtlas istoricCulegere dedocumenteDicţionareLucrări despecialitateFişe delucruHărţi mute Activitatefrontală Activitateindividuală Activitatede grup

Observareasistematicăa elevului întimpulactivităţiiVerificareaactivităţiiindividuale(eseu,comentariu,fişe delucru)Întrebări decontroversă Realizareaunei liste determeni deoriginegeto-dacă 

Evaluare 1.1.,2.1.,3.2.3.5.

1 7 Test deevaluare

Page 4: Unitati de Invatatre

7/16/2019 Unitati de Invatatre

http://slidepdf.com/reader/full/unitati-de-invatatre 4/17

  Unitatea de învăţare :STATUL MEDIEVAL ŞI INSTITUŢIILE SALENumăr de ore : 6 ore (5+1)

Detalieride conţinut

Competenţespecifice

Activităţi de învăţare Nrore

Săpt. Resurse Evaluare Obs.

Formaţiunipolitice

româneşti şistatele vecine

Transilvaniade lavoievodat la

principat

ÎntemeiereastatelormedievaleŢaraRomânescă,

Moldova,Dobrogea

1.1.,3.2.,3.3.3.4.  Identificarea f ormaţiunilor politice enunţate în lecţ ie,

 pe harta din manual, stabilind câteva repere de naturăgeografică(aşezare, ape, cetăţi etc.), adăugând acestora noiexemple de formaţiuni politice înscrise pe hartă;

Realizarea unei frize cronologice a formaţiunilor   politice din întrega arie de locuire a românilor;

Identificarea modalităţii în care statele medievalevecine au influenţat evoluţia societăţii româneşti în perioadastructurării statale , analizând surse istorice;

Identificarea organizării administrativ-teritoriale aTransilvaniei utilizând harta din manual;

Identificarea modului în care condiţionarea calităţii de nobil de apartenenţa la religia catolică a contribuit laeliminarea românilor din viaţa politică a Transilvaniei,analizând surse istorice;

Realizarea unui scurt eseu cu tema “Statutul politic alromânilor din Transilvania;

Studiu comparativ privind întemeierea Ţării Româneşti şi a Moldovei, găsind elementele generale ale procesului;

Compararea organizării politico-instituţionale înMoldova şi Ţara Românească , analizând tabelul din manual;

Discuţie pe mar ginea întrebării: “Ce elemente ale 

 pr ocesului de cristalizare statală şi ale organizăriiinstituţionale reflectă unitatea de cultură şi civilizaţie înspaţiul locuit de români?”; 

Scurt eseu răspunzând la întrebarea: “Care ar fi fost  evoluţia societăţii româneşti dacă în spaţiul locuit de românis-ar fi constituit un stat medieval unic?”;  

Realizarea unui tabel cuprinzând principalele personalităţi,locul unde se găseau formaţiunile politiceconduse de ei şi izvoarele istorice care le atestă ;

1

1

1

1

8

8

9

9

10

ManualulAtlas istoricCulegere detexteLucrări despecialitateDicţionar istoricPrezentarePower PointActivitatefrontală Activitate

individuală Activitatede grup 

Observareasistematică  Verificareasarcinilor delucru: eseu,studiucomparativ,frizecronologice,tabel al personalită-ţilor)Exerciţii decompletarea unor hărţimute

Evaluare 3.2., 3.3. 1 10 Test de

evaluare

Page 5: Unitati de Invatatre

7/16/2019 Unitati de Invatatre

http://slidepdf.com/reader/full/unitati-de-invatatre 5/17

 Unitatea de învăţare:LUMEA RURALĂ ŞI LUMEA URBANĂ ÎN EVUL MEDIUNumăr de ore: 2 ore

Detalieride conţinut

Competenţespecifice

Activităţi de învăţare Nrore

Sapt. Resurse Evaluare Obs.

Lumea rurală *studiu decaz:Organiza-rea obştii. Ozi din viaţaunui ţăranşerb

Lumeaoraşului*studiu decaz:Organizareauneicomunităţi

urbane-Sighişoara. Cetăţi şitârgurimedievale-Câmpulung

1.1.,3.2.,4.1. Realizarea, pe baza textului lecţiei şi a documentelor,unei liste a activităţilor de tip economic practicate în lumeasatului;

Realizarea unui desen schematic al alcătuirii unuidomeniu feudal;

Comentarea graficelor din manual identificândsemnificaţia acestora;

Formularea planului unei investigaţii privindorganizarea unui sat medieval;

Compararea unor surse istorice diferite cu privire lasatele medievale de pe teritoriul României;

Realizarea unui glosar de termeni referitori la viaţa şi cultura rurală;

Identificarea centrelor urbane mentionate in lecţie utilizând harta;

Sistematizarea într-un tabel a oraşelor şi târgurilor  din Ţara Românească , Moldova şi Transilvania utilizândharta;

Construirea unor posibile trasee de legătură între oraşele din Ţara Românească şi cele din Moldova utilizândharta;

Identificarea principalelor caracteristici ale aşezărilor  de tip urban în plan economic, social, politic şi culturalanalizând surse istorice;

Realizarea planului unei ex poziţii cu tema:”Viaţa oraşului nostru în Evul Mediu”;

Alcătuirea unei liste a avantajelor şi dezavantajelor vieţuirii într -o aşezare urbană de tip medieval, comparativ cuuna rurală din aceeaşi epocă.

1

1

11

11

ManualulCulegere detexteDicţionar istoricAlbumeistoriceActivitatefrontală Activitateindividuală 

Activitate degrup

Observareasistematică  Tema pentruacasă:realizareaunei scurte prezentăriorale pe baza unui plan scris:“O zi din

viaţa unuiţăran(şerbsau liber)din EvulMediu” Discuţii pemarginea planuluiexpoziţieiVerificarea

sarcinilor delucru

Page 6: Unitati de Invatatre

7/16/2019 Unitati de Invatatre

http://slidepdf.com/reader/full/unitati-de-invatatre 6/17

  Unitatea de învăţare: ŢĂRILE ROMÂNE ŞI STATELE VECINE ÎNTRE DIPLOMAŢIE ŞI CONFRUNTARENumăr de ore: 8 ore (7+1)

Detalieride conţinut

Competenţespecifice

Activităţi de învăţare Nrore

Săpt Resurse Evaluare Obs.

Voievoziiromâni în lupta

antiotomană:Mircea celBătrân,Iancu deHunedoara,Vlad Ţepeş,Ştefan celMare,MihaiViteazul

Anul 1600-Mihai Viteazul

Politică şidiplomaţie însec.XVII-XVIII:MateiBasarab,

Vasile Lupu,Ş.Cantacuzino,C.Brâncoveanu,D.Cantemir*studiu decaz:Românii înviziuneacălătorilor străini 

1.1.,3.1.,3.3.3.4.,3.5.

Identificarea tipului de regim (tributar sau vasalic)care a stat la baza relaţiilor româno-otomane analizândconţinutul capitulaţiilor;

Alcătuirea unei frize cronologice a conflictelor militare cu turcii în secolele XIV-XVI;

Studierea şi compararea unor documente referitoarela faptele voievozilor români din secolele XIV-XVI;

Completarea unor hărţi cu principalele conflictedintre Ţările Române şi Imperiul Otoman;

Compararea hărţilor pentru spaţiul istoric central şi sud-est european în secolele XIV-XVI;

Identificarea unor principii şi valori în acţiuneadomnitorilor;

Realizarea unui scurt eseu cu titlul “Lupta antiotomană a Ţărilor Române în secolul al XV-lea” ; 

Prezentarea etapelor unirii, utilizând harta şi informaţiile din lecţie;

Alcătuirea planului pentru dezbaterea cu tema:”Unirea-politica lui Mihai Viteazul sau necesitateistorică?” 

Realizarea unei liste care să cuprindă pentru fiecaredomnitor sau principe numit în lecţie cel puţin o acţiune prin care s-a remarcat , arătând semnificaţ ia acesteia;

Dezbatere cu tema: “Cât de adecvată contextuluisud-est european de la sfârşitul secolului al XVII-lea a fost<politica de echilibru> dusă de domnitorii români,analizând sursele istorice;

Întocmirea unei fişe de personaj- la alegere- pentruDimitrie Cantemir sau Constantin Brâncoveanu completatăcu noi elemente din lecţ iile următoare;

Realizarea unor comentarii pentru proiectul“Românii văzuţi de călătorii străini”. 

1

1

1

1

1

1

1

12

12

13

13

14

14

15

ManualulCulegere detexteHărţitematiceAtlas istoricDicţionar istoricLucrări despecialitateFişe de lucruPrezentăriPower Point

Activitatefrontală Activitateindividuală Activitate degrup

Observareasistematică  Prezentareade scurte biografii aledomnitorilor urmată dediscuţiiVerificareasarcinilor delucru: frizăcronologică,eseu

Verificareafişelor delucru

Evaluare1.1.,3.1.,3.3.

3.4.,3.5.1 15 Test de

evaluare

Page 7: Unitati de Invatatre

7/16/2019 Unitati de Invatatre

http://slidepdf.com/reader/full/unitati-de-invatatre 7/17

 

Unitatea de învăţare: CULTURA MEDIEVALĂ ÎN SPAŢIUL ROMÂNESCNumăr de ore: 2 ore

Detalieride conţinut

Competenţespecifice

Activităţi de învăţare Nrore

Săpt. Resurse Evaluare Obs.

Cronicari ,cărturari şicartea înspaţiulromânesc

Artaecleziastică şilaică 

1.1., 4.1. Identificarea princi palelor preocupări ale culturii româneşti analizând surse istorice;

Identificarea principalelor idei referitoare la româniconţinute de cronici şi diferite scrieri umaniste, analizânddocumente istorice;

Redactarea unui eseu cu titlul “Românii văzuţ i decronicari”; 

Alcătuirea unei frize cronologice a cărţilor pe ariigeografice:Ţara Românească, Moldova, Transilvania,marcând în dreptul lor autorul;

Realizarea unui scurt text privind apariţia primelor  tipografii în cele trei ţări având ca titlul “Începuturiletiparului în Ţările Române” 

Utilizarea de surse de informare diferite pentru arealiza biografia unor cronicari;

Exerciţii de lectură a diferitelor surse istorice pentru aidentifică şi compara construcţiile ecleziastice şi laice;

Exprimarea unui punct de vedere pornind de laîntrebarea : “De ce reprezintă mănăstirile importante centreculturale?”  

Descrierea unui monument de arhitectură specificstilului brâncovenesc

Realizarea planului unei expoziţii cu tema:”Picturamurală moldovenească”(poster); 

Descrierea monumentelor de arhitectură , folosindimagini ale acestora;

Realizarea planului unei biserici din localitate

1

1

16

16

ManualulAlbumeCulegeri detexteCărţi despecialitateMonografiiAtlas istoricDicţionar explicativ

Lucrări beletristiceActivitatefrontală Activitateindividuală Activitate degrup

Observaresistematicăa elevului întimpulactivităţiiPrezentarea biografiilor VerificareaeseuluiVerificarea

frizeicronologicePrezentarea planuluiexpoziţiei

Page 8: Unitati de Invatatre

7/16/2019 Unitati de Invatatre

http://slidepdf.com/reader/full/unitati-de-invatatre 8/17

Unitatea de învăţare: SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE (SECOLULAL XVIII-LEA- PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA)

Număr de ore: 5 ore (4+1)Detalieride conţinut

Competenţespecifice

Activităţi de învăţare Nrore

Săpt. Resurse Evaluare Obs.

Regimul

habsburgic şimişcarea deemanciparepolitico-socială înTransilvania

Regimulfanariot înMoldova şi înŢaraRomânească 

Chestiunea

orientală şiPrincipateleRomâne

*studiu decaz:Anul1821 în istoriaromânilor 

2.1.,3.1.,3.2.3.3.

Realizarea planului unei dezbateri privind rolulmişcării naţionale româneşti în evoluţia societăţii dinTransilvania analizând surse istorice;

Realizarea unei frize cronologice a evoluţiei mişcării de emancipare politică în perioada de referinţă;

Formularea unor opinii în urma lecturării textelor;Compararea Supllexului din 1744 cu cel din 1791

analizând surse istorice şi realizând un tabel al asemănărilor şi deosebirilor;

Discuţie cu tema “Semnificaţia politică şi socială aunirii religioase din 1698” analizând surse istorice;

Realizar ea unui eseu folosind termenii înscrişi la

rubrica Cuvinte-cheie ;Realizarea unor scheme analitice privind aspectele

regimului fanariot:politic,economic,social,cultural;Elaborarea unui comentariu privind caracteristicile

dominaţiei otomane plecând de la analiza unor surse istorice;Identificarea, pe baza studiului individual, cu ajutorul

manualului, a elementelor de progres specifice perioadeidomnitorilor fanarioţi;

Realizarea unei scurte lucrări cu tema “Ţările Române în contextul relaţiilor internaţionale din secolul al

XVIII-lea” Analiza comparativă a evoluţiei ,de la confruntare la

instaurarea,regimurilor habsburgic şi fanariot;Identificarea, cu ajutorul hărţii istorice, a 

consecinţelor teritoriale ale războaielor ruso-austro-turce;Realizarea unui repertoriu al evenimentelor 

r eferitoare la “Chestiunea Orientală”; Identificarea,pe baza documentelor istorice şi a 

informaţiilor oferite de manual, a cauzelor şi consecinţelor Revoluţiei de la 1821 condusă de Tudor Vladimirescu;

1

1

1

17

17

18

ManualulAtlas istoricHărţitematiceCulegeri detexteCărţi despecialitateDicţionar istoricFişe de lucruActivitate

frontală Activitateindividuală Activitate degrup

Completarea unor textelacunareÎntrebărifrontale şidirecteObservareasistematică  Verificareasarcinilor delucru: planulde

dezbatere,frizacronologică,eseu

Page 9: Unitati de Invatatre

7/16/2019 Unitati de Invatatre

http://slidepdf.com/reader/full/unitati-de-invatatre 9/17

Regulamentele Organice 

Analizarea Regulamentului Organic, în scris, pe bazaurmătorului plan: a) elaborare; b) caracter contradictoriu; c) principiile de organizare a statului; d) prevederi referitoare launire; e) intrarea în vigoare; f) însemnătatea;

Dezbatere pornind de la întrebarea “Care a fost contribuţia Regulamentului Organic la opera de modernizarea Principatelor Române”; 

Realizarea unui eseu cu tema “Societatea românească între anii 1821 şi 1848” având în vedere aspectele politic,economic, social, statutul internaţional 1 18

Evaluare 2.1.,3.1.,3.2.3.3.

1 19 Test deevaluare

Unitatea de învăţare:CONSTITUIREA ROMÂNIEI MODERNE Număr de ore: 13 ore (12+1)

Detalieride conţinut

Competenţespecifice

Activităţi de învăţare Nrore

Săpt. Resurse Evaluare Obs.

Revoluţia dela 1848-1848

UnireaPrincipatelorRomâne şireformele luiAl.I.Cuza

1.2.,2.3.,2.4.3.6.,3.7.,3.8.

Realizarea unui tabel care să cuprindă toatedocumentele programatice ale revoluţiei şi pe autoriiacestora, grupând respectivele programe pe regiuni;

Construirea unei frize cronologice a perioadeidiscutate;

Argumentarea faptului că, deşi obiectivul naţional afost în prim plan, el lipseşte din propaganda oficială , 

fiind formulat doar în presă, în programele neoficiale sau înmarile manifestări publice, utilizându-se lecţia de sinteză;

Lucru cu hartă: stabilirea traseului forţelor  

intervenţioniste, locul desfăşurării luptelor, centrelerevoluţiei şi ce evenimente s-au petrecut acolo;

Realizarea unui eseu cu tema “Poziţia puterilor  vecine faţă de revoluţia română”; 

Realizarea unui tabel care să cuprindă principalelereforme , data adoptării şi conţinutul utilizând sursele dinmanual precum şi alte surse obţinute prin documentare personală;

Dezbatere cu tema: “Unirea a fost un dar al marilor  puteri sau rezultatul acţiunilor energice al forţelor interne

care au pus diplomaţia europenă în faţa unui fapt împlinit”;

111

11

192020

2121

ManualulAtlas istoricCulegere detextePrezentăriPower PointHărţiincompleteFişe de lucruMemorii ale

unor  personalităţiale epociiCărţi despecialitateActivitatefrontală Activitateindividuală Activitate de

grup

Observaţiasistematică Verificareafrontală  privind:a)capacitatea de a utilizacunoştinţeîn contextenoi

 b)capacitatea de aanaliza fapteistoriceExerciţii delucru cuhartaAlcătuireaunor documente

de lucru:

Page 10: Unitati de Invatatre

7/16/2019 Unitati de Invatatre

http://slidepdf.com/reader/full/unitati-de-invatatre 10/17

 

Începuturilevieţii politicemoderne înRomânia*studiu decaz:Constituţiadin 1866

Românii din

Basarabia,Bucovina şiTransilvania*studiu decaz:Memorandum-ulCucerireaindependenţeide stat şiunireaDobrogei

RăzboiulpentruÎntregireaNaţională 

Realizarea unui scurt eseu despre Cuza pornind de lacuvintele rostite de M.Kogălniceanu la înmormântareadomnitorului: “Nu greşalele lui l-au răsturnat , ci faptele luicele mari”; 

Stabilirea caracteristicilor vieţii politice din perioada1866-1877 analizând documente istorice;

Exerciţii de comparare a Constituţ iei din 1866 cu cele

 precedente;Realizarea unei frizei a istoriei constituţ ionale a 

României în perioada modernă;Realizarea unui eseu cu tema “Acte cu valoare 

constituţională în Ţările Române între 1831-1866” utilizândfriza cronologică realizată anterior;

Analizarea arborelui genealogic al familiei regale aRomâniei;

Compararea situaţiei românilor din cele trei provinciiaflate sub stăpânire străină realizând un tabel al asemănărilor 

şi deosebirilor;Dezbatere pe marginea întrebării: “De ce au adoptat românii ardeleni întâi pasivismul şi ulterior activismul? Caretactică a fost mai potrivită?” 

Comentarea în scris a afirmaţiei lui Ioan Raţiu din timpul procesului de la Cluj din 1894 :”Existenţa unui popor nu se discută , se afirmă”; 

Înţelegerea semnificaţiei noţiunii de independenţă analizând surse istorice;

Evidenţierea prevederilor Convenţiei româno-ruse şi

a Congresului de la Berlin pe baza textelor acestora;Realizarea unei axe cronologice;Utilizarea de surse de informare diferite pentru

analiza acestui fapt istoric;Exerciţii de localizare a informaţiilor pe hartă;Realizarea unui eseu despre raporturile româno-ruse

în perioada 1821-1878;Dezbatere pe mar ginea întrebărilor: “Adoptând 

neutralitatea în 1914, România a încă lcat sau nu prevederiletratatului semnat cu Puterile Centrale în 1883?”, “Ce inter ese

fundamentale au dictat ca, în 1883, România să se alieze însecret cu Puterile Centrale?”, “Este anul 1916 moment al

1

11

1

1

22

2223

23

24

tabele,grafi-ce,hărţiRealizarea biografieiunor  personalităţiPrezentarea

materialelor realizateindividualCapacitateade aargumenta oideeexprimată Evaluareafişelor de

lucruLansareaunor întrebări decontroversă Realizareaunor eseuridupă un plan dat

Page 11: Unitati de Invatatre

7/16/2019 Unitati de Invatatre

http://slidepdf.com/reader/full/unitati-de-invatatre 11/17

 

Formareastatuluinaţionalunitar*studiu decaz: Rezoluţiade la AlbaIulia

diplomaţiei româneşti moderne?”,”Cum au evoluatraporturile româno-ruse între anii 1916-1918?”(lucru pegrupe);

Exerciţii de localizare a informaţiilor pe hartă;Comentarea informaţiilor oferite de fotografii

reprezentând imagini din timpul războiului;Evocarea în scris, după o documentare proprie, a

unor personalităţi din timpul războiului;Realizarea unei investigaţii privind contribuţia 

localităţii de domiciliu la Primul Război Mondial;Realizarea unui scurt eseu având ca titlul :”România 

era concepută numai ca o ţară mai mare sau şi ca un stat maidemocratic?”; 

Comentarea caracterului plebiscitar al hotărârilor  privind Unirea;

Argumentarea în scris a uneia dintre poziţ iile :a) Primul Ră boi Mondial a dus la dezintegrarea imperiilor 

multinaţionale; b) Prăbuşirea imperiilor multinaţionale s-a datorat luptei popoarelor subjugate;

Alcătuirea biografiei personalităţilor reprezentative;

11

2425

Evaluare 1.2.,2.3.,2.4.3.6.,3.7.,3.8.

1 25 Test deevaluare

Unitatea de învăţare:CULTURA NAŢIONALĂ ÎN SECOLULUL AL XIX-LEANumăr de ore: 3 ore (2+1)

Detalieride conţinut

Competenţespecifice

Activităţi de învăţare Nrore

Săpt. Resurse Evaluare Obs.

Învăţământ,literatură şiartă înspaţiulromânesc*studiu decaz:Eminescu,

Ateneul

3.9.,4.2. Analiza evoluţiei învăţământului românesc utilizândsurse istorice;

Analiza comparativă a legislaţiei “Spiru Haret” cu legislaţia şcolară actuală;

Dezbatere pe marginea întrebărilor: “A fost dezvoltarea învăţământului în epoca modernă o cerinţă a progresului economic? Care erau necesităţile culturaleimpuse de acesta?” 

Realizarea de fişe biografice ale unor personalităţi 

1 27 ManualulCulegeri detexteCărţi despecialitateDicţionar istoricDicţionar de

artă 

Observareasistematică  Verificareasarcinilor delucru: fişe biografice,eseuri,repertoriu

cu scriitori

Page 12: Unitati de Invatatre

7/16/2019 Unitati de Invatatre

http://slidepdf.com/reader/full/unitati-de-invatatre 12/17

Român

Contribuţiiale românilorla dezvoltareaştiinţei şi atehnicii

legate de evoluţia învăţământului;Realizarea unei investigaţii privind evoluţia 

învăţământului local în secolul al XIX-lea;Alcătuirea unui repertoriu cu scriitori ai epocii şi

operele lor;Realizarea unor albume cu fotografii şi imagini ale 

unor opere de artă(pe grupe);

Utilizarea dicţionarelor, culegerilor de documente pentru realizarea referinţelor bibliografice;Eseu cu tema: “A readus cultura noastră din secolul 

al XIX-lea România în Europa, dupa ce anterior fanariotismul a rupt aceste legături?”;

Realizarea unui eseu cu tema : “1848- 1859-1877 înliteratura şi arta românească”;

Discuţie pe marginea întrebării: “A contribuit tehnica românească la revoluţia industrială în ţara noastră sau aceastaa avut loc pe baza unei tehnici de import?”;  

Realizarea unei investigaţii, pe gr upe, cu tema “Care este legatură dintre dezvoltarea economică şi social- politică aţării şi evoluţia vieţii cultural-ştiinţifice în perioada 1878-1918”; 

Alcătuirea unui repertoriu al invenţiilor româneşti din sec.XIX (temă pentru acasă);

Realizarea unui scurt eseu cu tema “Ştiinţa şi tehnica românească în circuitul mondial”. 

1 27

Dictionar explicativAlbumeEnciclopediiPrezentăriPower PointActivitate

frontală Activitateindividuală Activitate degrup

şi operele lor Expunereaşi autoeva-luareaalbumelor Verificarea

fişelor delucruindividuale

Evaluare 3.9.,4.2. 1 28 Portofoliu “Cultura

naţională în sec. al XIX-lea” 

Unitatea de invatare: ROMANIA INTRE DEMOCRATIE SI AUTORITARISMNumar de ore: 7 ore (6+1)

Detalieride conţinut 

Competenţespecifice

Activităţi de învăţare Nrore

Săpt. Resurse Evaluare Obs.

Româniadupă MareaUnire

*studiu decaz:Integrarea

1.2.,2.3.,2.4.3.6.,3.7.,3.8.

3.10.

Analiza hărţii României Mari şi identificarea schimbărilor în plan economic şi social în perioadainterbelică; 

Consultarea unor surse variate de informaţii şi 

extragerea semnificaţiei unor termeni ca:”doctrina porţilor 

11

2829

ManualulAtlas istoricAntologie detexte

Dicţionar 

Observareasistematică  Fişe delucru

Comentarea

Page 13: Unitati de Invatatre

7/16/2019 Unitati de Invatatre

http://slidepdf.com/reader/full/unitati-de-invatatre 13/17

 provinciilor româneşti şistatutulminorităţilor  

Monarhia şipartidelepolitice înRomâniainterbelică 

*studiu decaz:Constituţiadin 1923

România în alDoileaRăzboiMondial*studiu decaz:”Anul1940” *studiu decaz: Tragediaevreilor şi a

rromilor în

deschise”,“politica prin noi înşine”,”liberalism”,“ţărănism”; Interpretarea informaţiei oferite de textele din manual 

referitoare la măsurile legislative, administrative luate pentrua asigura armonizarea instituţiilor de conducere pe întregteritoriul României;

Alcătuirea planului unei dezbateri referitoare la  prevederile tratatelor încheiate în cadrul Conferinţei de la

Paris; Lectura unor extrase din documente, ”Tratatul minorităţilor”,”Constituţia din 1923”,analiza modului în carestatul român a tratat problema minorităţilor; 

Compararea unor perioade istorice:1866-1923,19231938,1938-1940.Evidenţierea asemănărilor, deosebirilor,înscrierea datelor în tabele structurate şi realizarea unor  proiecte de grup cu tema “Evoluţia instituţiei monarhice în perioada 1866-1938”; 

Realizarea fişelor principalelor partide politice 

interbelice , PNL şi PNŢ, în perioada 1918-1938 (formare,interese, preşedinţi,realizări la guvernare) adăugând toateinformaţiile descoperite prin investigaţie suplimentară; 

Alcătuirea unor fişe de personaj pe baza informaţiilor  dobândite în clasă,dar şi prin studiu individual; 

Analizarea importanţei Constituţiei din 1923  utilizând sursele din manual;

Analizarea şi compararea diferitelor concepţii, opţiuni, mişcări ce s-au manifestat în perioada interbelicărealizând şi un model grafic; 

Identificarea pe hartă a ţărilor ce constituiau aliaţii României;Alcătuirea unor fişe de personaj:Carol al II-lea şi Ion 

Antonescu comparând realizările acestora,scopurile şimijloacele folosite,contextul în care au acţionat; 

Utilizarea de surse de informaţie diferite pentru a caracteriza cele două etape ale regimului politic din perioada1940-1944;

Comentariu asupra opţiunilor pe care le avea  România în 1944: a) continuarea războiului alături de

Germania; b) lupta alături de Naţiunile Unite contraGermaniei hitleriste;

11

11 

2930

3031

istoricAlbumeistoriceLucrări beletristiceCărţi despecialitate

Fişe de lucru PrezentăriPower PointActivitatefrontală Activitateindividuală Activitatede grup 

unor scheme,grafice,imagini,hărţi dinmanualDiscuţii pe

 bazastudiului decaz:” Constituţiadin 1923” -problemaminorităţilor  Rezolvareatestelor dinmanual

Evaluarea proiectelor de grup cutema:“Evoluţiainstituţieimonarhiceîn perioada1866-1938” Prezentarea

 biografieiunor  personalităţi 

Page 14: Unitati de Invatatre

7/16/2019 Unitati de Invatatre

http://slidepdf.com/reader/full/unitati-de-invatatre 14/17

 perioada1938-1944 

Realizarea unui eseu cu tema “Participarea Românieila război alături de Coaliţia Antifascistă”; 

Evaluare 1.2.,2.3.,2.4.3.6.,3.7.,3.8.

1 31 Test deevaluare

Unitatea de învăţare: ROMÂNIA DUPĂ AL DOILEA RĂZBOI MONDIALNumăr de ore: 5 ore (4+1)

Detalieride conţinut

Competenţespecifice

Activităţi de învăţare Nrore

Săpt. Resurse Evaluare Obs.

Evoluţiispecifice aleregimuluicomunist1945-1989

Decembrie1989.Contextşi consecinţe.

Revenirea lademocraţie *studiu decaz:Constituţia

din 1991

1.2., 3.8.,3.10., 4.2.

Identificarea principalelor tr ăsături ale unui stattotalitar analizând surse istorice;

Lectura şi comentarea unor texte istorice cu referirela regimul comunist în România ;

Alcătuirea unui studiu comparativ cu titlul” Asemănări şi deosebiri între monarhie şi republică”; 

Identificarea principalelor măsuri adoptate decomunişti în perioada 1945-1989 utilizând sursele istorice;

Exemplificarea politicii de represiune comunistă ;Identificarea unor asemănări şi deosebiri privind

 politica internă şi externă a ţării înainte şi după procesul dedestalinizare şi desovietizare;

Identificarea a cel puţin trei acţiuni de protest laadresa regimului ceauşist utilizând sursele din manual precum şi alte surse;

Folosirea cuvintelor-cheie pentru a realiza un text ,stabilind şi titlul acestuia

Identificarea contextului intern şi extern în care are

loc revoluţia din decembrie 1989 analizând sursele istorice;Dezbatere pe marginea întrebărilor: “Cum explici

etichetele date evenimentelor din decemnbrie ’89 de revoltă populară, lovitură de stat, revoluţie anticomunistă?”,”Cumapreciezi rolul opoziţiei în anii dictaturii ceauşiste?”; 

Realizarea unui text cu tema “Bilanţul experienţei comuniste din România”; 

Analiza conceptului de “reformă” pentru societatearomânească post-decembristă studiind surse istorice;

Realizarea unor fişe de lucru privind asemănări şi 

deosebiri între economia centralizată şi economia de piaţă;

11

1

1

3233

33

34

ManualulCulegeri detexteFişe de lucruDicţionar istoricLucrari despecialitate

Atlas istoricPrezentăriPower PointActivitatefrontală Activitateindividuală Activitate degrup

Observareasistematică  Verificareasarcinilor delucruÎntrebări decontroversă Exerciţii de

completarea spaţiilor lacunareVerificareasarcinilor delucru:studiucomparativ,eseu

Page 15: Unitati de Invatatre

7/16/2019 Unitati de Invatatre

http://slidepdf.com/reader/full/unitati-de-invatatre 15/17

  Analiza rolului Constituţiei din 1991 înfundamentarea procesului de democratizare a societăţiiromâneşti;

Investigaţie privind implicarea societăţii civile înapărarea valorilor majore ale comunităţii, pe plan local;

Realizarea unui scurt eseu cu următoarea temă (la  alegere): a) “Sărăcia distruge democraţia”;b) “Constituţia

apără democraţia”;Evaluare 1.2., 3.8.,3.10., 4.2.

1 34 Test deevaluare

Unitatea de învăţare :LECŢII DE SINTEZĂ Număr de ore :3 ore

Detalieride conţinut

Competenţespecifice

Activităţi de învăţare Nr.ore

Săpt. Resurse Evaluare Obs.

Programulpoliticpaşoptist şicreareaRomânieimoderne

2.2., 2.3. Realizarea unui portofoliu cu această temă 1 26

ManualulCulegeri de

texte;Dicţionar istoricLucrari despecialitate

Prezentarea portofoliului

România şisistemul de laVersailles

2.2., 2.3. Se realizează prin studiu individual sub forma uneidezbateri

1 32 ManualulCulegeri detexteFişe de lucru Dicţionar 

istoricLucrari despecialitateAtlas istoric

Observareaelevilor întimpuldezbaterii

Viaţacotidiană înperioadainterbelică 

2.2., 2.3. Studiu individual:realizarea unui eseu structurat 1 32 ManualulCulegeri detexteDicţionar istoricLucrari de

specialitate

Verificareaeseurilor structurate

Page 16: Unitati de Invatatre

7/16/2019 Unitati de Invatatre

http://slidepdf.com/reader/full/unitati-de-invatatre 16/17

 

Competenţe specifice: 1.1. Utilizarea termenilor istorici specifici cronologiei, civilizaţiilor preistorice, antice şi medievale, din spaţiul românesc, în diferite

situaţii de comunicare scrisă sau orală  1.2. Utilizarea termenilor istorici specifici faptelor istorice din spaţiul românesc în Epoca Moderna şi în secolul al XX -lea, în diferitesituaţii de comunicare scrisă sau orală  

2.1. Rezolvarea unor situaţii- problemă, prin utilizarea adecvată a surselor istorice referitoare la fapte din istoria românilor ,desfăşurate în Antichitate şi Evul Mediu 

2.2. Participarea la acţiuni care valorizează trecutul localităţii sau al regiunii  2.3. Realizarea, prin cooperare, a unei investigaţii istorice, care implică relaţionarea pozitivă cu ceilalţi 2.4. Rezolvarea unor situaţii- problemă , prin utilizarea adecvată a surselor istorice referitoare la fapte din istoria românilor,

desfăşurate în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea3.1. Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a faptelor din istoria românilor, desfăşurate în Antichitate şi în Evul Mediu, pe baza

surselor istorice3.2. Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric din Antichitate şi din Evul Mediu, pe baza surselor i storice3.3. Analizarea unui fapt istoric din istoria românilor în Antichitate sau în Evul Mediu, pe baza surselor istorice3.4. Compararea informaţiilor din surse istorice, referitoare la un aspect al civilizaţiei româneşti în Evul Mediu, în vederea  acceptării

unor puncte de vedere diferite3.5. Formularea unor opinii referitoare la un fapt istoric din istoria românilor în Antichitate sau în Evul Mediu , pe baza surselor 

istorice3.6. Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a faptelor din istoria românilor , desfăşurate în Epoca Modernă şi în secolul al XX -lea ,

 pe baza surselor istorice3.7. Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric din Epoca Modernă şi din secolul al XX -lea, pe baza surselor istorice

3.8. Analizarea unui fapt istoric din istoria românilor în Epoca Modernă şi în secolul al XX -lea, pe baza surselor istorice3.9. Compararea informaţiilor din surse istorice, referitoare la un aspect al civilizaţiei româneşti în Epoca Modernă şi în secolul alXX-lea, în vederea acceptării unor puncte de vedere diferite  

3.10.Formularea unor opinii referitoare la un fapt istoric din istoria românilor în Epoca Modernă şi în secolul al XX -lea, pe bazasurselor istorice

4.1. Includerea informaţiilor obţinute în medii non-formale în prezentarea faptelor istorice4.2. Utilizarea tehnologiilor de informare şi comunicare pentru obţinerea surselor necesare formulării unui punct de vedere  

Page 17: Unitati de Invatatre

7/16/2019 Unitati de Invatatre

http://slidepdf.com/reader/full/unitati-de-invatatre 17/17

 

SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIEL 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28M 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29M 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30J 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31V 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25S 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26D 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE 

L 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10M 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11M 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12J 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13V 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14S 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8

D 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 918 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35