un călduros bun venit! - econet-romania.com · „izolaţie prin ceramic ... protecţie la ploaia...

of 27 /27
Bucureşti, 16 octombrie 2012 SICC GmbH – ThermoShield Europe Berlin / Germany Un călduros bun venit! Acoperirile cu vopsele cu efect endotermic

Upload: others

Post on 16-Oct-2019

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Un călduros bun venit! - econet-romania.com · „Izolaţie prin ceramic ... Protecţie la ploaia cu vânt Vara, gradientul presiunii vaporilor este îndreptat dinspre exterior spre

Bucureşti, 16 octombrie 2012SICC GmbH – ThermoShield EuropeBerlin / Germany

Un călduros bun venit!

Acoperirile cu vopsele cu efect endotermic

Page 2: Un călduros bun venit! - econet-romania.com · „Izolaţie prin ceramic ... Protecţie la ploaia cu vânt Vara, gradientul presiunii vaporilor este îndreptat dinspre exterior spre

DezvoltareaDezvoltarea, , producproducţţia ia şşi distribui distribuţţia acopeririloria acoperirilor

•• ProduProduţţia ia planplanificată ificată îîn Amerin Americcaa

Sub numele de marcăSub numele de marcă::

pentru comerpentru comerţţul de specialitate ul de specialitate îîn Europa, n Europa, şşi sub numele de i sub numele de ::

cu aceleacu aceleaşşi calităi calităţţi i ThermoShieldThermoShield ale produselorale produselor

pentru distribupentru distribuţţia ia îîn n AsiAsiaa, Afri, Africca a şşii AmeriAmericcaa

Page 3: Un călduros bun venit! - econet-romania.com · „Izolaţie prin ceramic ... Protecţie la ploaia cu vânt Vara, gradientul presiunii vaporilor este îndreptat dinspre exterior spre

Privit din perspectiva tehnicii culorilor:

• ThermoShield este o vopsea de dispersie• Dizolvantul este apa• Liantul este un acrilat pur• Aditivii sunt oxidul de titan şi pigmenţi• au fost efectuate verificările conform DIN 13300• cerinţele pentru suport sunt aceleaşi ca şi în cazul vopselelor obişnuite• prelucrarea se efectuează ca şi în cazul vopselelor obişnuite

practic sunt posibile aproape toate nuanţele de culori

Page 4: Un călduros bun venit! - econet-romania.com · „Izolaţie prin ceramic ... Protecţie la ploaia cu vânt Vara, gradientul presiunii vaporilor este îndreptat dinspre exterior spre

Componentele acţionează în combinaţie:

1. Efect de membrană2. Emisie, reflexie, dispersie3. Comportament conductiv

Însă: ThermoShield este mai mult decât o vopsea, este

tehnologia cu membrane termoceramice cu efecte endotermice®

Aceasta cuprinde:

•Transporturi de umiditate•Fizică optică•Fizica radiaţiilor•Termodinamică•Mecanica fluidelor

Adesea concurenţa a încercat să copieze această tehnologie SICC-Coatings – nu s-au obţinut niciodată rezultate!

Depus pentru brevetare!

Page 5: Un călduros bun venit! - econet-romania.com · „Izolaţie prin ceramic ... Protecţie la ploaia cu vânt Vara, gradientul presiunii vaporilor este îndreptat dinspre exterior spre

OrigineaOriginea

Cahle ceramice ca scut termic pe Cahle ceramice ca scut termic pe Space ShuttleSpace Shuttle

„„IIzzololaaţţie prin ceramicăie prin ceramică““?!?!

Aici se ating cAici se ating cca. 1300ca. 1300°°CC

Page 6: Un călduros bun venit! - econet-romania.com · „Izolaţie prin ceramic ... Protecţie la ploaia cu vânt Vara, gradientul presiunii vaporilor este îndreptat dinspre exterior spre

CompoziCompoziţţia membranei ia membranei ThermoShieldThermoShield

Micro-bubbles mărite Secţiune prin membrană

Schema mSchema membranembraneiei

Grosimea stratului Grosimea stratului membraneimembranei::~0,3 mm~0,3 mm

Peliculă uscatăPeliculă uscată:: ccca. 50% ca. 50% bbubblesubblesccca. 50% ca. 50% lianlianţţi speciali cu i speciali cu activatori sincronizatoriactivatori sincronizatori

Imagine individuală

Page 7: Un călduros bun venit! - econet-romania.com · „Izolaţie prin ceramic ... Protecţie la ploaia cu vânt Vara, gradientul presiunii vaporilor este îndreptat dinspre exterior spre

PrPrezentare generală a produselor tehnologiei cu membrană ezentare generală a produselor tehnologiei cu membrană ThermoShield:ThermoShield:

Aplicaţii de interior:

Interieur ThermoVital

Faţade:

Exterieur History

Lemn:

Nature NatureLasur (Glaze)

Acoperiş:

TopShield

Produse adiţionale: FixPlus, GlossPluss ZinkPrimer, RustPrimer

Alte produse în pregătire: StuccoTex (structură de tencuială uşoară) Thermo-IR-Plus (reflexie IR) FutureTherm (lac de încălzire)

Page 8: Un călduros bun venit! - econet-romania.com · „Izolaţie prin ceramic ... Protecţie la ploaia cu vânt Vara, gradientul presiunii vaporilor este îndreptat dinspre exterior spre

Modul de acModul de acţţiune pe faiune pe faţţade ade şşi pentru proteci pentru protecţţia monumenteloria monumentelor

Page 9: Un călduros bun venit! - econet-romania.com · „Izolaţie prin ceramic ... Protecţie la ploaia cu vânt Vara, gradientul presiunii vaporilor este îndreptat dinspre exterior spre

DDifereniferenţţa a robustrobustă faă faţţă de vopselele uzuale din comeră de vopselele uzuale din comerţţ

Membrană adaptivăMembrană adaptivă „„ThermoShieldThermoShield““

Blochează radiaţiile UV Reduce formarea fisurilor Protecţie la ploaia cu

vânt

Vara, gradientul presiunii vaporilor este îndreptat dinspre exterior spre interior, se produce condens pe zid.

ThermoShield contracarează acest proces

Page 10: Un călduros bun venit! - econet-romania.com · „Izolaţie prin ceramic ... Protecţie la ploaia cu vânt Vara, gradientul presiunii vaporilor este îndreptat dinspre exterior spre

Membrana aMembrana adaptivdaptivă varaă vara = = răcire prin evaporarerăcire prin evaporare

= = protecprotecţţie la umezeală ie la umezeală şşi eliminarea activă a umidităi eliminarea activă a umidităţţiiii

= = răcire prin rrăcire prin refleeflexie xie şşi evaporarei evaporare

= = uscare prin transportul apei uscare prin transportul apei îîn sistemul capilarn sistemul capilar

Page 11: Un călduros bun venit! - econet-romania.com · „Izolaţie prin ceramic ... Protecţie la ploaia cu vânt Vara, gradientul presiunii vaporilor este îndreptat dinspre exterior spre

Emisii aEmisii adaptive daptive îîn anotimpul recen anotimpul rece = = mai pumai puţţină energie pentru ină energie pentru îîncălzirencălzire

ÎÎnmagazinarea căldurii după nmagazinarea căldurii după îîncălzirencălzireTermograTermograffieie

ThermoShieldThermoShield Fără strat de acoperireFără strat de acoperire

Capacitate de Capacitate de îînmagazinare cu nmagazinare cu 30% 30% mai mare cu mai mare cu ThermoShieldThermoShield

Page 12: Un călduros bun venit! - econet-romania.com · „Izolaţie prin ceramic ... Protecţie la ploaia cu vânt Vara, gradientul presiunii vaporilor este îndreptat dinspre exterior spre

ÎÎnmagazinarea căldurii după nmagazinarea căldurii după îîncălzirencălzire = = comportament de comportament de temporizare a răciriitemporizare a răcirii

TermograTermografiefie

ThermoShieldThermoShield Fără strat de acoperireFără strat de acoperire

Răcire după Răcire după o jumătateo jumătate de orăde oră

ThermoShieldThermoShield Fără strat de acoperireFără strat de acoperire

Răcire dupăRăcire după oo orăoră

Capacitate termică mai mare cu peste Capacitate termică mai mare cu peste 30% 30% cucu ThermoShieldThermoShield

Page 13: Un călduros bun venit! - econet-romania.com · „Izolaţie prin ceramic ... Protecţie la ploaia cu vânt Vara, gradientul presiunii vaporilor este îndreptat dinspre exterior spre

EEfecte efecte endotermndotermiceice = = economisirea eeconomisirea energieinergiei

Prezentare generală a modului de acPrezentare generală a modului de acţţiuneiune

Page 14: Un călduros bun venit! - econet-romania.com · „Izolaţie prin ceramic ... Protecţie la ploaia cu vânt Vara, gradientul presiunii vaporilor este îndreptat dinspre exterior spre

Valori de calcul: de la practică la teorie şi la valoarea de calcul

Concluzie: ca regulă empirică pentru un zid tencuit din cărămizi de 38 se poate estima o îmbunătăţire a valorii U cu 35%. Cu siguranţă este posibil şi mai mult (DIMaGB*).

Formula pentru valoarea U cu factorul fTS conform prof. dr. Sohn, Berlin.

Page 15: Un călduros bun venit! - econet-romania.com · „Izolaţie prin ceramic ... Protecţie la ploaia cu vânt Vara, gradientul presiunii vaporilor este îndreptat dinspre exterior spre

ThermoShield Exterieur în comparaţie cu zugrăveala normală

Fasadă vopsită cu Exterior în 1998Str. d. Freundschaft 11 – 17 Karstedt

Fasadă vopsită cu vopsea standard în1998Str. d. Freundschaft 18 – 24 Karstedt

Page 16: Un călduros bun venit! - econet-romania.com · „Izolaţie prin ceramic ... Protecţie la ploaia cu vânt Vara, gradientul presiunii vaporilor este îndreptat dinspre exterior spre

Pentru utilizarea Pentru utilizarea îîn span spaţţii interioare rezultă următoarele avantajeii interioare rezultă următoarele avantaje::

Page 17: Un călduros bun venit! - econet-romania.com · „Izolaţie prin ceramic ... Protecţie la ploaia cu vânt Vara, gradientul presiunii vaporilor este îndreptat dinspre exterior spre

SituaSituaţţie uzuală cu o vopsea normalăie uzuală cu o vopsea normală

Page 18: Un călduros bun venit! - econet-romania.com · „Izolaţie prin ceramic ... Protecţie la ploaia cu vânt Vara, gradientul presiunii vaporilor este îndreptat dinspre exterior spre

ThermoShield ThermoShield InterieurInterieur îîn n lunile recilunile reci

Încălzire mai rapidă a încăperii

Reflexie IR

Răcire mai lentă

= reducerea consumului de energie pentru încălzire

Page 19: Un călduros bun venit! - econet-romania.com · „Izolaţie prin ceramic ... Protecţie la ploaia cu vânt Vara, gradientul presiunii vaporilor este îndreptat dinspre exterior spre

ThermoShield Interieur ThermoShield Interieur varavara

Umiditate constantă a aerului din încăperi

Răcire prin evaporare

Aer proaspăt în permanenţă

= reducerea consumului de energie pentru răcire

Page 20: Un călduros bun venit! - econet-romania.com · „Izolaţie prin ceramic ... Protecţie la ploaia cu vânt Vara, gradientul presiunii vaporilor este îndreptat dinspre exterior spre

„„EliminareaEliminarea““ punpunţţilor termice cu ilor termice cu ThermoShield InterieurThermoShield Interieur

1 = temperatura mediului ambiant

2 = temperatura de suprafaţă a peretelui cu strat de acoperire ThermoShield

3 = temperatura de suprafaţă a peretelui cu strat de acoperire de zugrăveală uzuală

4 = temperatura punctului de rouă la umiditate relativă a aerului de 75%

5 = temperatura peretelui la 5 cm sub suprafaţă (egală la ambele)

Sursa: Prof. Simov, Uni Sofia

Page 21: Un călduros bun venit! - econet-romania.com · „Izolaţie prin ceramic ... Protecţie la ploaia cu vânt Vara, gradientul presiunii vaporilor este îndreptat dinspre exterior spre

Superioritatea confirmată a produsului Superioritatea confirmată a produsului îîn testul de duritaten testul de duritate

-- ReRezistent la kerosenzistent la kerosen

-- Stabil la apă săratăStabil la apă sărată

-- Greu inflamabilGreu inflamabil

-- Reduce formarea mucegaiuluiReduce formarea mucegaiului

-- ReRezistent zistent îîmpotriva smmpotriva smogogului ului şşii oozonzonuluiului

-- Adecvat pentru persoane alergiceAdecvat pentru persoane alergice

-- ReRezizistent stent îîmpotriva fragilizăriimpotriva fragilizării

-- Superior Superior îîn expunerea la intemperiin expunerea la intemperii

-- Efect antiEfect anti--electrostaticelectrostatic

-- Reduce formarea algelorReduce formarea algelor

-- ÎÎnalt grad de reflexie a luminii nalt grad de reflexie a luminii solaresolare

-- Reduce formarea fisurilorReduce formarea fisurilor

-- Leagă fibrele de azbestLeagă fibrele de azbest

-- Cu elasticitate permanentă Cu elasticitate permanentă îîntre ntre --5050°°C C -- +120+120°°CC

-- EEconomie de energieconomie de energie

-- ÎÎmbunătămbunătăţţeeşşte acute acustisticaca

-- DDeschis la difuzieeschis la difuzie

-- HidrofugHidrofug

-- NetoxicNetoxic

Page 22: Un călduros bun venit! - econet-romania.com · „Izolaţie prin ceramic ... Protecţie la ploaia cu vânt Vara, gradientul presiunii vaporilor este îndreptat dinspre exterior spre

RezumândRezumând: : utilizarea produsului utilizarea produsului ThermoShield ThermoShield rentează rentează îîntotdeauna, pentru ntotdeauna, pentru căcă ........

..…… pe lângă calităpe lângă calităţţile ile energetienergetice, ce, ThermoShield ThermoShield este de asemenea calitativ superior este de asemenea calitativ superior şşii ……..

Page 23: Un călduros bun venit! - econet-romania.com · „Izolaţie prin ceramic ... Protecţie la ploaia cu vânt Vara, gradientul presiunii vaporilor este îndreptat dinspre exterior spre

……. . utilizat de decenii la clienutilizat de decenii la clienţţi de renumei de renume! !

Page 24: Un călduros bun venit! - econet-romania.com · „Izolaţie prin ceramic ... Protecţie la ploaia cu vânt Vara, gradientul presiunii vaporilor este îndreptat dinspre exterior spre

Verificat Verificat îîn n îîntrentreţţinerea monumentelor inerea monumentelor şşi de i de asemeneaasemenea ……..

Page 25: Un călduros bun venit! - econet-romania.com · „Izolaţie prin ceramic ... Protecţie la ploaia cu vânt Vara, gradientul presiunii vaporilor este îndreptat dinspre exterior spre

……. . testat testat şşi confirmat i confirmat îîn nenumărate rânduri n nenumărate rânduri îîn România!n România!

Page 26: Un călduros bun venit! - econet-romania.com · „Izolaţie prin ceramic ... Protecţie la ploaia cu vânt Vara, gradientul presiunii vaporilor este îndreptat dinspre exterior spre

Vă răspundem cu plăcere la Vă răspundem cu plăcere la îîntrebărintrebări!!

???!!!

Page 27: Un călduros bun venit! - econet-romania.com · „Izolaţie prin ceramic ... Protecţie la ploaia cu vânt Vara, gradientul presiunii vaporilor este îndreptat dinspre exterior spre

Vă mulţumim mult pentru atenţie!

• Informaţii cu privire la documentaţii ştiinţifice despre ThermoShield

găsiţi pe internet la:

www.sicc-coatings.com

www.thermoshield-europe.com

www.thermoshield-kongress.de

La cerere: CD ThermoShield „Date, fapte, informaţii“, prospecte, flyere, buletine tehnice şi fişe de date de siguranţă!

Contact: SICC GmbH - ThermoShield Europe Tel.: +49 (0)30 500196-0Waldemar Walczok Fax: +49 (0)30 500196-20Wackenbergstraße 78-82 Mobil: +49 (0)160 9065668513156 Berlin/Germany E-Mail: [email protected]