ultimul numar campaign

Click here to load reader

Post on 21-Mar-2016

328 views

Category:

Documents

16 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

L-am luat de la Irina Mateescu:) Multumesc! E bun de citit! Va recomand!

TRANSCRIPT

 • Octombrie-Noiembrie 2008 www.campaign.ro O publica]ie Business Media Group 6,9 lei

  De Romani]a OpreaPrezen]a cli[eelor este poatecea mai proeminent` caracte-ristic` a reclamelor adresatefemeilor. Nu trebuie s` fiivreun specialist \n publicitatesau s` faci monitoriz`ri profe-sioniste pentru a constata c`detergentul obi[nuit folositde gospodine ambi]ioase, p`-rul str`lucitor [i plin de vo-lum, din]ii improbabil de albisau ciocolata cu efecte extati-ce sunt, al`turi de alte zeci decli[ee, prezen]e constante \nreclamele adresate femeilor.De[i fenomenul nu este unulminor, \n mod surprinz`torsingurul discurs public coe-rent [i consistent despre im-plica]iile abuzului de cli[ee \nreclame nu vine din zona spe-ciali[tilor \n comunicare, pu-blicitari sau marketeri, ci dinzona studiilor de gen, concen-trate evident pe analiza unuitip special de cli[eu: stereoti-purile de gen.

  LeoShe II este primul de-mers care abordeaz` pro-blematica cli[eelor \n comu-nicarea adresat` femeilor dinperspectiva practicienilor dinpublicitate [i marketing. A-ten]ia se \ndreapt` spre impli-ca]iile abuzului de cli[ee.Analiz`, pagina 34

  De Carmen P`un [i Florin IonescuDac` \n trecut agen]iile folo-seau titulatura full-servicepentru gama de servicii oferite[i pentru a ar`ta c` pot face detoate, credibilitatea [i profe-sionalismul vin acum dintr-oalt` sintagm`: agen]ie spe-cializat`. Lucrul acesta setraduce prin servicii focusatestrict pe o ramur` din dome-niul comunic`rii [i prin valoa-re ad`ugat` pentru clien]i.

  Aceast` tendin]` se pare c`a urmat-o [i Next, care [i-atransformat departamentulde BTL \ntr-o agen]ie de sinest`t`toare. Noua entitate apornit la drum cu o echip` for-mat` din Olivia Grigorescu,Monica Axn, Francesca Ga-gyi, Bogdan Srbu [i CorneliaLeu[tean [i condus` de Sora-na Tetik, care a intrat astfel \ncomunicare, dup` o carier` deaproximativ 14 ani \n dome-niul bancar.Analiz`, pagina 18

  De Romani]a OpreaB`rba]ii romni continu` s`cread` \n valorile tradi]ionale[i s` fie ata[a]i de familie. Re-zultatele fac parte din Dis-covery Specii, cel mai marestudiu realizat pe b`rba]i ti-neri. Studiul a fost realizat attprin tehnici calitative, ct [icantitative, \n 15 ]`ri: MareaBritanie, Germania, Fran]a,Italia, Suedia, Rusia, Rom-nia, Polonia, Olanda, Spania,Ungaria, Norvegia, Dane-marca, Turcia [i Africa de Sud.Pentru acestea s-au dezvoltat18 tipare de gndire prin re-search la birou, interviuri cupeste 50 de exper]i (acade-micieni, psihologi, sociologi,economi[ti, marketeri, jurna-li[ti [i comentatori sociali) [iprin realizarea de anuare de-taliate despre tinerii b`rba]i.Analiz`, pagina 38

  De Romani]a OpreaCincizeci [i cinci de finali[ti,dintre care 10 premia]i, aceas-ta este recolta primei edi]ii a{colii ADC din Romnia, or-ganizat` de Millenium Com-munications [i desf`[urat`sub egida ADC*RO \n parte-neriat cu UAPR. O institu]iecare \[i propune s` descoperetalente [i s` le ajute s` \[i g`-seasc` drumul prin f`ga[ul di-ficil al acestei pie]e de comu-nicare locale, unde pn` nu demult se p`trundea destul degreu. Astfel, tinerilor intere-sa]i de a face o carier` \n do-meniu li s-a oferit [ansa real`de a face primii pa[i sau de a-[iconsolida cuno[tin]ele de pu-blicitate, prin urmarea unorcursuri de crea]ie aplicat`.

  De altfel, este o [coal` deconcept [i nu un curs desprepublicitate, care [i-a propuss` determine o schimbare dementalitate care va duce lacrearea unui mediu s`n`toscompetitiv \n domeniul crea-tiv, dar [i s` devin` un punctde reper pentru nivelul depreg`tire al tinerilor care \[idoresc s` lucreze \n publicita-te \n acest moment.Analiz`, pagina 20

  {coala ADC*RO vrea performan]`

  B`rba]ii romni tradi]ionali[ti

  LeoShe II cli[eele\n comunicare

  Romnia

  |n spatele unui PR-istbun st` un ziarist bun?Pentru PR-i[ti, mass-mediasunt doar canale prin caremesajul ajunge acolo unde trebuie. Pagina 12

  Ce fac cadourile \nrela]ia cu presa?Campaign a stat de vorb` cuspeciali[ti de rela]ii publicedin agen]iile de profil desprenecesitatea oferirii decadouri jurnali[tilor, \n\ncercarea de a afla undeeste limita pn` la care sepoate merge. Pagina 50

  |N ACEST NUM~R

  Next mizeaz` pe specializare

  Paza marcommuluiDe Carmen P`unAcum c]iva ani cu greu g`-seai \n cotidianele de mare ti-raj [tiri de publicitate sau, cuatt mai pu]in, de rela]ii publi-ce. Industria de comunicaredin Romnia era \n mare m`-sur` necunoscut` publiculuilarg. Revistele de profil se chi-nuiau s` supravie]uiasc` pepia]`, multe dintre ele f`r`sor]i de izbnd`. De pu]intimp \ns` lucrurile s-au schim-bat \n bine: cotidianele care sepozi]ioneaz` ca fiind premi-um au o pagin` dedicat` in-dustriei de comunicare dinRomnia, cotidianele econo-

  mice iau \n vizor subiecte dinaceste domenii pentru c` pu-blicitatea, PR-ul, brandingulse dovedesc a fi afaceri profi-tabile, iar revistele de profilpar s` nu mai tr`iasc` de pe-ozi pe alta. Presa online este ceacare acord` cel mai mult spa-]iu subiectelor din marcomm:informa]iile transmise de c`-tre agen]iile de comunicare,indiferent c` este vorba de-spre cele de publicitate, celede PR sau, mai rar, cele demedia [i branding, sunt multi-plicate de cel pu]in cinci ori.

  {i totu[i r`mne clar unsemn de \ntrebare asupra

  acestei cre[teri: este ea oarereal`, sunt jurnali[tii cu ade-v`rat buni cunosc`tori ai do-meniului, talenta]i [i cu real`voca]ie sau majoritatea suntni[te juniori care s-au trezitpu[i \n fa]a faptului de a sus-]ine o rubric` permanent` saupagini \ntregi \n diferite ziare /publica]ii? Pentru c` de faptpia]a media din acest dome-niu seam`n` din ce \n ce maimult cu pia]a de publicitate pecare o prezint`: \n lips` acut`de seniori, cu prea pu]ine va-lori venind din spate, cu salariicare cresc uneori aberant [if`r` justificare, cu mercenari,

  cu oameni care se las` multmai u[or tenta]i fa]` de ceeace se \ntmpla acum c]ivaani. |n toat` aceast` degringo-lad` sunt \ns` [i c]iva senioricare fac onoare numelui dejurnalist [i care au inspirat maimulte genera]ii.

  Cine sunt oamenii care sem-neaz` articolele despre media& advertising \n fiecare zi [icum v`d ei lumea despre carescriu? Campaign \i prezint` \ncadrul unei ini]iative editori-ale inedite pentru o publica]iede publicitate, rela]ii publice,media [i marketing.Cover story, pagina 24

  Jurnali[tii de media & advertising consacra]i... au \nv`]at \n timp c` obiectivitatea trebuie s` fie primul criteriu de selec]ie a informa]iei

  Cum se vede industria de comunicare din postura celor care o analizeaz` zilnic

  James Grunig este unul dintrecei mai reputa]i cercet`tori\n domeniul rela]iilor publice,fiind recunoscut la nivelinterna]ional pentrucercet`rile sale.El crede c` profesionistul de rela]iipublice dintr-o companie trebuie s` fieun activist in-house. Pagina 16

  campaign

 • Publicitate [i media04 {tiri Arsenoaiei [i M`t`[el vneaz` clien]i curajo[i04 {tiri Zero Productions atac` pia]a de reclame TV04 {tiri BrandTailors, triplu premiat`04 {tiri Bogdana Butnar se mut` la MRM05 {tiri Leo Burnett cucere[te bronzul la Euro Effie05 {tiri Doi romni \n juriu la Eurobest 2008

  05 {tiri Money Channel a lansat AdCouture05 Making of Cum faci un indian s` par` din Matrix07 Totul despre Zest08 Un moment cu Oana Miril`08 Analiz` de strategie Cum s` promovezi iahturile de lux09 Interviu VJ-ii locali men]in muzica la un standard \nalt11 Interna]ional Reclamele TV, cheia \n lupta pentru

  Casa Alb`12 Forum |n spatele unui bun PR-ist st` [i un bun ziarist?14 Profil Agen]ia Image, de la promovare la reputa]ie15 Opinii De vorb` pe canapeaua Campaign... cu JB16 Interviu PR-ul trebuie s` colaboreze cu marketingul17 Interviu Liderul adev`rat \[i entuziasmeaz` oamenii18 Analiz` Next mizeaz` pe servicii specializate20 Analiz` {coala ADC \[i dore[te tineri performan]i24 Cover story Industria, \n oglinda jurnali[tilor28 Campanii Noi reclame romne[ti [i interna]ionale

  Marketing32 {tiri DuWop a venit [i \n Romnia32 {tiri Agen]ia de BTL Net Marketing a devenit Wave32 {tiri E.Coudray pe teritoriu romnesc

  Octombrie-Noiembrie 2008 campaign 3

  START

  Campaign Romnia, o publica]ie a Business Media Group, Bd. Regina Maria 1, bl.P5B, sc. 1, ap. 10-12, Bucure[ti, sector 4 Romnia, Telefon: 4.021-206.06.80,206.06.99, Fax: 4.021.335.34.74, E-mail: [email protected], [email protected],[email protected], [email protected], www.campaign.ro

  ISSN 1841-5032Editorial Director Proiect Rachad El Jisr, Redactor-{ef Romani]a Oprea, Redactori CarmenP`un, Anca Muraru, Loredana S`ndulescu, Alina Tabacu, Denisa Nica, Florin Ionescu,Pagina]ie Cristina Vasile, Prelucrare imagini Vista Communications, Publicitate GiuseppinaBurlui (Advertising Director), Alexandra Ro[ca, Oana Molodoi, Iulian B`beanu, MarketingGabriela Enescu/StrategyStudio (Marketing Consultant), Irina Mateescu (Brand Manager), AdinaMilea, Carmen Pagub`, Bianca M`nescu, Evenimente Virgil Rogojanu (Events Director),Cristiana N`stase, C`t`lina Vl`descu, Raluca Matei, Olivia Giura, Research Anda Baciu,Abonamente Andreea Nunu, Distribu]ie George Moise, Produc]ieDan Mitroi, Robert Tanas`,Marian Neagoe, Tipografie ROMPRINTBusiness Media Group este editor al publica]iilor Biz, Business Review, BusinessWeek, CampaignRomania, Stuff si WorkBook Publishers Rachad El Jisr & Bill Averycampaign este marc` \nregistrat` a Haymarket Business Publications Ltd, 174 HammersmithRoad, Londr a W6 7JP. Articolele republicate din Campaign, PRWeek, Marketing \n aceast`edi]ie sunt copyright 2005 Haymarket Business Publications Ltd. Toate drepturile rezervate.

  Campaign Romnia includearticole preluate din PRWeek [i Marketing

  32 {tiri O nou` imagine a Pate Ardealul32 {tiri S-a lansat Nova Brasilia Ibric33 {tiri Mller a p`truns pe pia]a de lactate34 Analiz` LeoShe II cli[eele \n comunicare38 Analiz` B`rba]ii romni, tradi]ionali[ti46 Branding De la Perlan la Bonux sau de la tanti

  la Maria47 Lansare Media Scho