turism cultural urban leon

of 24 /24
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI,CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE GEOGRAFIE SPECIALIZAREA:GEOGRAFIA TURISMULUI TURISMUL CULTURAL URBAN ホN LEON Coordonator Stiintific, Student, Şef lucr. dr. Puiu Viorel Bogdan-Adrian Olenici Cluj-Napoca 2012

Upload: pranzitu

Post on 25-Apr-2015

53 views

Category:

Documents


8 download

DESCRIPTION

tare

TRANSCRIPT

Page 1: Turism Cultural Urban Leon

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI,CLUJ-NAPOCA

F A C U L T A T E A D E G E O G R A F I E

S P E C I A L I Z A R E A : G E O G R A F I A

T U R I S M U L U I

T U R I S M U L C U L T U R A L U R B A N Î N

L E O N

Coordonator Stiintific, Student,

Şef lucr. dr. Puiu Viorel Bogdan-Adrian Olenici

Cluj-Napoca

2012

Page 2: Turism Cultural Urban Leon

1

CUPRINS

CUPRINS.............................................................................................................. 1

CAPITOLUL 1. TURISMUL CULTURAL ....................................................... 21.1.Definirea fenomenului touristic ......................................................................................... 2

1.2.Locul turismului cultural in cadrul fenomenului touristic................................................... 3

1.3.Evolutia turismului cultural in orase .................................................................................. 6

CAPITOLUL 2. DATE GENERALE DESPRE LEON..................................... 82.1.Scurt istoric....................................................................................................................... 8

CAPITOLUL 3: ATRACTII TURISTICE CULTURAL-URBANE ALEORASULUI LEON ........................................................................................... 11

3.1.Arhitectura si monumente ............................................................................................... 11

3.1.1.Parcurile și grădinile orasului Leon ........................................................................................... 14

3.1.2.Sculptura orasului Leon............................................................................................................. 14

3.2.Muzee ............................................................................................................................. 15

3.3.Spatii culturale ale orasului Leon .................................................................................... 17

3.4.Itinerarii culturale............................................................................................................ 19

3.5.Săptamâna sfântă a Paştelui............................................................................................. 19

3.6.Festivaluri si evenimente................................................................................................. 19

CONCLUZII ...................................................................................................... 21

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 22

Page 3: Turism Cultural Urban Leon

2

CAPITOLUL 1. TURISMUL CULTURAL

1.1.Definirea fenomenului touristic

Turismul este o noţiune neclară, subiectivă în esenţă. Este dificil de separat ce este

turistic şi ce nu într-un spaţiu dat, pentru ca aceleaşi amenajări pot servi unor scopuri multiple.

Turismul este o activitate umană bazată pe deplasarea în spaţiu a indivizilor, de aici derivând

deosebirea sa de ,,recreere”, care nu necesită neapărat deplasare. Una dintre cele mai simple

definiţii ale fenomenului turistic ar fi abandonarea temporară a spaţiului cotidian de viaţă, în

favoarea altui lor, construit pentru şi de către turişti, consacrat exclusiv odihnei.

Conform primei definiţii dată de O.M.T. în 1978, turistul este orice persoană aflată în

afara reşedinţei sale curente pentru o durată de cel puţin 24 ore (o noapte) şi pentru maximum 4

luni, din următoarele motive: agrement, sănătate, misiuni sau călătorii de orice fel (congrese,

seminarii, pelerinaje).

În condiţiile unei asemenea varietăţi de motivaţii pentru deplasările turistice, definiţia

propusă de O.M.T. a fost permanent completată şi adaptată. I. Muntele şi C. Iaţu, 2003 definesc

turismul ca “fiind un ansamblu de practici asociativ abandonării temporare a reşedinţei, având

drept obiectiv destinderea sau motivaţii cu caracter socio-cultural” 1 . D. Pearce (citat de I.

Muntele şi C. Iaţu, 2003) defineşte turismul ca fiind ansamblul de relaţii şi fenomene rezultate în

urma călătoriilor şi sejurului temporar al persoanelor, în special pentru a se destinde sau recrea.

Ţinând seama de toate definiţiile prezentate până acum se poate spune că “turismul este o

componentă activă a vieţii social-economice contemporane, care marchează profund regiunile

favorizate de un potenţial natural şi antropic de excepţie, prin atracţia exercitată asupra maselor

largi, în contextul creşterii nivelului de trai şi necesităţi atenuării influenţelor nocive ale mediului

urban-industrial modern”2. (I. Muntele, C. Iaţu, 2003).

Accepţiunea noţiunii de ,,turism” a variat foarte mult în timp, de la ,,vilegiatura” secolului al

XIX-lea la o gama foarte largă de activităţi în prezent, activităţi care au determinat clasificarea

fenomenului turistic în mai multe tipuri. Astăzi sunt incluse în turism şi activităţi precum

1 Muntele, I., Iaţu, C., 2003, Geografie turismului, concepte, metode şi forme de manifestare spaţio-temporale,Editura Sedcom Libris, Iaşi2 Muntele, I., Iaţu, C., 2003, Geografie turismului, Editura Sedcom Libris, Iaşi

Page 4: Turism Cultural Urban Leon

3

participarea la diverse congrese, conferinţe, festivaluri, manifestări sportive, pelerinaje, deplasări

la sfârşit de săptămână, toate presupunând o puternică bază materială.

1.2.Locul turismului cultural in cadrul fenomenului touristic

“Există numeroase încercări de clasificare a fenomenului turistic, având la bază criterii

diferite: motivaţia, potenţialul turistic, durata desfăşurării fenomenului turistic. Una dintre cele

mai complexe clasificări este cea propusă de P. Cocean, Gh. Vlăsceanu şi B. Negoescu (2002)

care disting tipuri şi forme de turism. Pentru aceşti autori există 4 tipuri de turism:

- de recreere şi agrement;

- de îngrijire a sănătăţii (curativ);

- cultural;

-polivalent;

Este evident faptul ca aceste tipuri de turism se întrepătrund şi ca încadrarea unei

deplasări turistice într-unul sau altul dintre aceste tipuri are la bază motivaţia determinantă, dar

nu singura. Motivaţia culturală de exemplu poate să fie prezentă în toate tipurile menţionate la un

moment dat”3

Cea mai recentă clasificare din literatura geografică românească aparţine geografilor ieşeni I.

Muntele şi C. Iaţu (2003) şi propune următoarele “tipuri şi criterii de clasificare a turismului:

1.criteriul temporal: week-end, sejur, tranzit, croazieră;

2.criteriul localizării şi al motivaţiei: turism literal, turism alpin, turism lacustru, turism fluvial,

turism citadin, turism rural-etnografic, turism cultural, turism frontalier;

3.criteriul agregativ: turism solitar, turism familial, turism de masă, turism expediţionar, turism

cinegetic, pelerinajul, turism cultural-sportiv;

4.criteriul geografic: tipuri de turism specifică climatului temperat, polar sau tropical”4.

3 Cocean, P.,Vlasceanu, Gh., Negoescu, B., (2002) Geografia generala a turismului, Edit. Meteor Press, Bucuresti4 Muntele, I., Iaţu, C., 2003, Geografie turismului, Editura Sedcom Libris, Iaşi

Page 5: Turism Cultural Urban Leon

4

Se observă aşadar că, indiferent de clasificarea la care ne raportăm, turismul cultural

apare ca un tip de turism clar diferenţiat de celelalte forme sau tipuri de turism mai ales prin

motivaţie. El poate fi definit ca o formă de mobilitate turistică al cărei scop principal este lărgirea

orizontului de cunoştinţe prin descoperirea patrimoniului cultural-artistic sau arhitectural şi al

teritoriilor în care acesta se înserează. Conform Micului Dicţionar Enciclopedic, cultura

reprezintă expresia civilizaţiei materiale şi spirituale generate a unui popor. În sens larg cuprinde

atât cultura materială (toate bunurile materiale şi tehnicile necesare producerii lor), cât şi cultura

spirituală (creaţiile din domeniul ştiinţei, literaturii, artelor). În acest context turismul cultural

reprezintă o formă de valorificare a resurselor antropice şi tocmai de aceea în sfera sa de

cuprindere se poate include şi turismul citadin şi turismul rural-etnografic. Turismul cultural

trimite obligatoriu la noţiunea de patrimoniu, care reprezintă componentele materiale şi

imateriale ale identităţii oricărei societăţi, elaborate, apoi transmise şi reactualizate în teritoriu.

Patrimoniul material cuprinde muzeele, monumentele, ansamblurile arhitectonice, oraşele de

artă, satele cu tradiţii bine păstrate, siturile arheologice, grădinile, edificiile de natură religioasă

sau militară. Patrimoniul imaterial include sărbătorile şi manifestările culturale, tradiţiile şi

aptitudinile creative acumulate în timp.

Practicile culturale se pot deosebi şi în funcţie de specificul mental şi comportamental al

unor popoare. Astfel, anchetele efectuate în Franţa, principala destinaţie a turismului cultural

mondial, demonstrează o anumită superficialitate a spaniolilor, o preferinţă a germanilor pentru

artă romană sau Evul Mediu, dorinţa nord-americanilor de a-şi regăsi rădăcinile culturale,

atracţia olandezilor pentru spaţiile rurale, interesul britanicilor pentru descoperirea

monumentelor şi a locurilor care evocă relaţiile franco-engleze, în timp ce italienii preferă

sanctuarele şi locurile de cult.

În ultimii ani formele de practicare a turismului cultural s-au diversificat foarte mult,

luând forma sejururilor lingvistice, a turismului gastronomic. Îmbogăţirea ofertei turismului

cultural se realizează sub presiunea a doi factori: cererea publicului, tot mai curios şi exigent şi

atitudinea comunităţilor locale care doresc să obţină beneficii de pe urma activităţilor culturale

pe care le finanţează.

Eficienţa turismului cultural este cea mai redusă dintre toate tipurile de turism, dar

dezvoltarea sa prezintă şi o serie de avantaje, ce se referă la faptul că cererea este stabilă, solidă

şi nu ţine cont de modă, aşa cum a fost cazul turismului balneo-climateric. Potenţialul de

extindere este imens, mai ales în contextul mondializării, când situri exotice precum Insula

Paştelui nu mai sunt aşa de îndepărtate.

Page 6: Turism Cultural Urban Leon

5

Turismul cultural reprezinta o piata in plina dezvoltare. “Organizatia Mondiala a

Turismului estimeaza o crestere anuala de 10-15% a calatoriilor de interes cultural, in contextul

unei cresteri medii totale de 4-5% a industriei turistice in general”5. “De vreme ce atractiile

istorice se afla cu precadere in orase, turismul cultural este in mod firesc asociat cu turismul

urban. Investitiile competitive in dotarile culturale si in infrastructura necesara gazduirii

turistilor din regiunile urbane au un impact direct asupra economiei si induc o imbunatatire a

nivelului de trai”6. “Mai mult, un centru cultural urban reprezinta un factor care determina

valoarea orasului care se adauga altor factori locali (accesibilitate, climat fiscal, capital uman,

stabilitate), care determina competitivitatea orasului in economia globala”7.

Organizarea spatiala a resurselor culturale din oras si relatiile lor cu infrastructura

(hoteluri, mijloace de transport, zone comerciale) sunt importante pentru succesul strategiei de

dezvoltare a turismului cultural. “Dupa cum au aratat cercetarile”8 realizate relativ recent,

resursele culturale din teritoriu au o serie de consecinte care ajuta la exploatarea acestora. O zona

concentrata in astfel de resurse permite maximizarea experientei culturale a turistilor si

reducerea barierelor informationale, astfel imbunatatind valoarea produselor turistice, dar, de

asemenea, amplificand potentialul aparitiei unui conflict intre functiunea turistica si celelalte

functiuni ale orasului. Aceste doua elemente contrastante trebuie sa gaseasca un echilibru in

organizarea „aglomerarilor turistice”.

“Sectorul cultural al unui oras consta in:

- caracteristicile fizice ale orasului si mostenirea culturala;

- dotarile culturale in cel mai larg sens, incluzand aici evenimentele, expozitiile,

institutiile si infrastructura, cum ar fi teatrele, muzeele, galeriile, librariile, dotarile

recreative si comertul cu arta”9.

Jansen-Verbeke10 face referire la un produs cultural „derivat” (acele activitati care exploateaza

atractia culturala a orasului, cum ar fi magazinele de suveniruri si sectorul de servicii) si la un

5 World Tourism Organization, Tourism Market Trends, Madrid, 19966 Richards, G., Cultural capital or cultural capitals?, in City and Culture: Cultural Processes and UrbanSustainability, ed. by L. Nyström in co-operation with Colin, 19997 Van den Berg L.; Van der Borg J.; Van der Meer J., Urban Tourism, Avebury, Aldershot, 19958 SPESP (Study Program on European Spatial Planning), Criteria for the Spatial Differentiation of the EUTerritory, Group 1.7 Cultural Assets, Final Report, 20009 De Brabander, G.; Gijsbrechts, E., Cultural Policy and Urban Marketing, a General Framework and someAntwerp Experiences, in Urban Marketing in Europe, ed. by G. Ave and F. Corsico, Turin, Torino Incontra,199410 Jansen-Verbeke, M., Leisure, Recreation and Tourism in Inner Cities, KU Nijmegen, Nederlandse GeografischeStudies, 58, Nijmegen, 1988

Page 7: Turism Cultural Urban Leon

6

produs “aditional” care este infrastructura necesara pentru a face accesibil produsul propriu-zis,

cum ar fi mijloacele de transport sau parcarile.

In timp ce produsele propriu-zise sunt (relativ) imobile datorita naturii lor

partial nereproductibile, in asa-zisele „destinatii istorice” activitatile complementare pot fi

localizate liber in vasta „regiune turistica”. In orase ca Venetia, Bruges, Salzburg se poate

observa ca o mare parte din activitatile economice sunt alocate prioritar utilizatorilor orasului

si, in particular, turistilor, in detrimentul rezidentilor urbei respective. Restaurante, hoteluri,

magazine de toate felurile, de la cele de lux pana la cele de suveniruri ieftine, galerii de arta, case

de schimb, toate sunt concentrate in jurul centrului de atractie si intra in legatura cu functia

rezidentiala a orasului. Altele, din care o mare parte sunt localizate in aceleasi zone centrale, dar

in zone mai dispersate, sunt acele servicii care raspund atat necesitatilor turistilor, cat si ale

rezidentilor: spalatorii, magazine de haine, ateliere de mestesugarie, catering (preparare si

distributie de hrana la domiciliul clientului), saloane de coafura, magazine alimentare.

1.3.Evolutia turismului cultural in orase

Specialistii in domeniu au aratat ca orice locatie turistica are o cale de dezvoltare care

urmeaza un model ciclic. Enuntul initial al schemei „duratei de viata” introdusa de catre

Butler11 in 1980 foloseste drept indicator numarul absolut de vizitatori. In primele etape ale

dezvoltarii turismului, orasul atrage turisti care pot fi considerati „pionieri”. Atentia pentru un

anumit oras s-ar putea sa nu atinga niciodata un nivel de interes turistic, dar daca ar atinge acest

nivel, vor aparea numeroase investitii in infrastructura, servicii si promovare. Orasul ar putea

intra intr-o etapa de dezvoltare; in acest moment beneficiile materiale si nemateriale dobandite in

urma activitatii turistice vor creste in mod surprinzator, iar economia locala va cunoaste o

evolutie ascendenta. In urmatorul stadiu al dezvoltarii, industria locala se consolideaza si apar

investitori straini. O data cu cresterea numarului de turisti se ajunge la atingerea pragului

capacitatii de gazduire, urmeaza o suprapopulare si o stagnare sau chiar un declin turistic in

conditiile in care caracteristicile de mediu ale zonei turistice respective sunt afectate negativ.

Astfel, turistii se vor indrepta spre alte zone.

Modelul ciclului de viata promoveaza un management turistic activ, care sa netezeasca

fluctuatiile prevazute de vizitatori si care sa duca la evitarea declinului printr-o strategie

de „reintinerire” a zonei respective. Oricum, aceasta schema pur descriptiva vine cu indrumari

11 Butler, R. W., The concept of a tourist area cycle of evolution: implications for management of resources,Canadian Geographer, 1980

Page 8: Turism Cultural Urban Leon

7

prea putine in ceea ce priveste politica turistica. Valoarea normativa si cea predictiva a schemei

ciclului de viata a fost criticata din mai multe puncte de vedere. Chiar daca schema este precisa

din punct de vedere descriptiv, o analiza normativa presupune ca economia la baza

mecanismului ciclului de viata este adaptata conjuncturii turistice. Pentru a face fata acestei

cerinte pot fi aduse in discutie doua moduri de abordare legate intre ele si, in acelasi timp,

complementare, dar care analizeaza subiecte diferite.

Primul mod de abordare trateaza consecintele de ordin spatial ale evolutiei ciclului de viata. In

plus fata de modelul de baza al ciclului de viata se introduce un element calitativ, si anume, tipul

de vizitator (turist) care este atras de acea destinatie12 . O analiza atenta a caracteristicilor

numarului de vizitatori din orase in diverse etape ale ciclului lor de dezvoltare arata ca se

schimba nu numai numarul de vizitatori ca atare, ci si componenta lor, avand consecinte majore

asupra costurilor si beneficiilor obtinute.

In cazul oraselor istorice contemporane, organizarea in aglomerari a activitatilor de

turism cultural devine fundamentala intr-un mediu foarte activ pentru a face fata extinderii si

„banalizarii” economiei turismului. De exemplu, micile companii de software si studiourile de

grafica ce lucreaza pentru muzee si centre de arta pot foarte usor sa deserveasca si industria

presei, institutele de cercetare sau, chiar sectorul bancar si de asigurari. Desi nu se poate spune

cu siguranta ca aglomerarile culturale sustin economia locala (problemele de natura culturala

si de protectie a mediului nu se iau in considerare in cadrul acestei analize) acestea

constituie cu siguranta un motor al dezvoltarii locale pentru multe orase din Europa.

Totusi, ar trebui cercetat daca o aglomerare de activitati culturale poate fi identificata in

cazul destinatiilor turismului istoric tipic si, daca exista, in ce masura contribuie la sustinerea

dezvoltarii urbane. Acest atribut necesita o configurare a relatiilor dintre actori asemanatoare

celei din figura nr. 2, dar care nu este garantata de simpla apropiere sau integrare functionala.

Pentru a stabili substanta relatiilor economice care definesc aglomerarea culturala, este

necesara analizarea modului de organizare a procesului de productie si consum de bunuri

culturale, in conditii neobisnuite.De fapt, se afirma ca „industria turismului cultural“ se afla

in prezent mai aproape de paradigma productiei de masa de tip „fordist” decat de modelul

post-industrial flexibil, inovativ si de optimizare a calitatii, model al oraselor si regiunilor de

succes din cadrul economiei globale”13.

12 VAN DER BORG, J.Tourism and urban development, Thesis Publishers, Amsterdam, 199113 Russo, A. P., Organizing Sustainable Tourism Development in Heritage Cities, EURICUR Paper 1998/2,Erasmus University Rotterdam, 1998

Page 9: Turism Cultural Urban Leon

8

Ponderea economica a „pachetelor” de bunuri turistice domina procesul de productie

oferind putine sanse de coordonare distribuitorilor locali, slab organizati si foarte specializati. A

oferi un pachet de servicii ce include o plimbare cu gondola in Venetia este mult mai profitabila

decat oferirea de itinerarii alternative sau vizite la muzee specializate, atata timp cat nu

exista nici o coordonare strategica intre operatorii de turism si industria culturala. Chiar daca

ar exista o cerere potentiala pentru produse mai putin standardizate ar putea sa nu fie convenabil

pentru indunstria turismului sa ofere aceste servicii.

CAPITOLUL 2. DATE GENERALE DESPRE LEON

2.1.Scurt istoric

Leon este un municipiu și oraș spaniol situat în nord-vestul Peninsulei Iberice , capitala

provinciei cu același nume, în comunitatea autonomă de Castilia și Leon . Leon a avut, în anul

2011, un numar de 132.744 de locuitori 744 pe o suprafață de 39.03 km patrati, și o arie

metropolitană de 204.212 de locuitori care locuiesc în douăsprezece municipii care ocupă o

suprafață de 708.1 km patrati.

Istoria orasului Leon este scrisa pe fiecare din pietrele lui, amintindu-ne ca a facut candva

parte dintr-un vechi regat, si ca a avut un rol cheie in traseul Camino de Santiago. In acest loc,

incepand cu secolul zece au aparut clanurile monarhale si nobilimea din nord-estul Spaniei.

Orasul gazduieste o colectie de invidiat de monumente care cuprinde aproape toate stilurile

artistice, de la romanic, gotic, renascentist Plateresque la modern. Ea a fost fondată pe ceea ce a

fost odată tabără militară romană pentru Legiunea a VII-a Gemina în Hispania, în 74 AD. Orasul

este ”taiat” de raul Bernesga. Plimbarile plăcute de-a lungul râului care traversează orașul sunt

un mod de a se relaxa pentru mulți dintre locuitorii din León. Raul Torio, de asemenea, trece

prin oraș dea lungul cartierului Puente Castro.

Patrimoniul său si monumentele, precum si diversele sărbători care au loc pe tot

parcursul anului, printre care Săptămâna Sfântă , si traseul Camino de Santiago, el este

considerat ca fiind Patrimoniului Mondial de către UNESCO, acest lucru face ca orasul sa

primeasca turisti nationali dar si internationali.

Pentru a descoperii orasul León, sunt necesare plimbarile pe străzile acestuia și este nevoie ca

fiecare sa se implice in viața de oraș; personajele sale, baruri, biserici, palate, oameni și mai

Page 10: Turism Cultural Urban Leon

9

presus de toate, pentru a observa călători în drum spre Santiago de Compostela. Acesta este un

oraș luminos și deschis, care primește un număr mare de vizitatori în fiecare an, în special cu

sosirea Semana Santa, care a fost declarată o atracție turistică în toată țara.

Camino de Santiago este unul dintre principalele puncte ale orașului de referințăculturale, precum și de-a lungul traseului de pelerinaj puteți descoperi colțurile și crevasele

acestui oras care dateaza de mii de ani. Călători se apropia prin Alto del Portillo, unde se poate

observa o vedere frumoasă a intregului oras. După trecerea prin cartierul Puente Castro, traseul

se îndreaptă spre cartierul tradițional din Santa Ana. Foarte aproape se gaseste Plaza del este

Grano, unul dintre locurile cele mai originale și frumoase din Leónul vechi, care conține un

tezaur de arhitectură tipică din acestoras. De aici este ușor sa găsim clădiri care sunt

reprezentative pentru oras.

Numărul de artefacte artistice găsite în interiorul zidurilor romane care înconjoară orașul

vechi este surprinzător. Catedrala, cu crucea latină, cunoscut sub numele de Pulcra Leonina este

simbol al orasului. Fatada sa este un exemplu spectaculos de gotic francez, manifestată în linii

pure, ascendente și 1800 de metri patrati de ferestre de sticlă plasate în orice spațiu disponibil în

biserică. Acesta este un display remarcabil de strălucire multicolora, care oricand reuseste să

impresioneze vizitatorii. Pe partea exterioara a bisericii este Virgen Blanca( sau Santa Maria

Blanca), care este o figură de mare devotiune pentru oamenii de León. Foarte aproape de

Bazilica Romano este San Isidoro din secolul al 11-lea și al 12-lea. Bazilica are două ușispectaculoase (Puerta del Perdón și Puerta del Cordero), care cu siguranta merita vizitate, și un

muzeu care găzduiește o impresionantă frescă romanica cu scene religioase și reprezentări din

viața de zi cu zi, din secolul al 13-lea. Chiar lângă San Isidoro sunt zidurile romane lângă bine-

cunoscuta Torre de los Ponce. Fațada San Marcos este in stilul Plateresque, decorata cu medaliiși statui, reamintește de domnia lui Carlos I. Elementele cele mai surprinzătoare în biserică sunt

motivele de Santiago, care împodobesc întreaga zonă. Ele ne amintesc de un spital vechi pentru

pelerini, care a fost folosit pentru a se adăposti aici, și care acum este un luxos Parador de

Turismo (clasa de top deținută de stat la un hotel).

Biserica San Juan și San Pedro de Renueva, au fost construite în conformitate cu liniile

Renaissance , biserica San Marcelo din secolul 10 și biserica San Martín, sunt alte exemple

interesante de arhitectură. Sunt, de asemenea, clădiri civile care pot fi vizitate, cum ar fi Palacio

de los Guzmanes din 1559, Palacio de Torreblanca din secolul 17, sau Palacio de los Condes de

Luna. Palacio de Gaudi sau Casa de Botines este o clădire in stil neo-gotic de inspirațiemedievală din ultimul deceniu al secolului 19, si a fost construit de arhitectul catalan Antonio

Page 11: Turism Cultural Urban Leon

10

Gaudi. Sarbatorile locale sunt de asemenea, un important punct de atractie. Săptămână de 20-30

iunie a devenit Semana Grande de León, deoarece în acest moment sunt celebrate Fiesta de San

Juan și San Pedro. Există coride, spectacole de stradă, procesiuni și activități pentru tineri șibătrâni. În octombrie Fiesta de San Froilan, sunt sărbătorite și în ultima duminică a lunii aprilie,

sunt celebrate tradiționale "Cabezadas". Una dintre caracteristicile cele mai unice ale provinciei

León este bogata sa varietate gastronomica.

Leon are o rețea dezvoltată de drumuri și căi ferate , precum si un aeroport cu zboruri

interne și internaționale (disponibil numai pentru Paris, ), care, după lucrarile de extindere,

deschis în octombrie 2010, are un nou terminal și este capabil sa raspunda unui numar de trei ori

mai mare ca inainte”14.

Universitatea din León , fondată în 1979 ca o divizie a Universității din Oviedo , a avut în cursul

2006 - 07 un numar de 13.217 elevi, este clasificata, pe baza unor criterii, cum ar fi cererile

academice, resursele umane ca fiind a doua a Universitatea din Castilla y León , după

Universitatea din Salamanca , și este pe locul al 22 lea din Spania. Orasul are, de asemenea, din

anul 2011 o sucursală a Institutului Confucius.

Sectorul serviciilor este diversificat Leon, orașul este centrul comercial al provinciei de

referință. Astfel, orașul are un sector comercial bazat în mare parte pe o afacere tradițională,

completată în ultimii ani, cu deschiderea de supermarketuri in oraș, cum ar fi Carrefour , El

Corte Ingles, E.Leclerc , Mercadona , printre altele, precum și centre comerciale, cum ar fi

Espacio Leon și Leon Plaza.

Turismul este, de asemenea, un factor cheie în sectorul de servicii a orasului, ca orasul

este vizitat de peste 600.000 de persoane, animat de prezența în capitala unui mare patrimoniu

arhitectural și a zonelor naturale frumoase în apropiere de acest lucru, precum și mai multe

festivaluri de prestigiu și afluxului, printre care Săptămâna Sfântă .

14 Europa Press . " terminalul aeroportului nou din Leon aproape si-a triplat capacitatea sa iar taxele vor fi reduse cu22% " (în limba spaniolă) . Preluat 11 noiembrie

Page 12: Turism Cultural Urban Leon

11

CAPITOLUL 3: ATRACTII TURISTICE CULTURAL-URBANE ALE

ORASULUI LEON

3.1.Arhitectura si monumente

Catedrala Sfanta Maria

“Templu gotic cu hramul Sf. Maria, a fost început să fie construită în timpul domniei lui

Alfonso X Înțeleptul în mijlocul secolului al XIII-lea pe vechea catedrala romanica , care, la

rândul său, a ocupat motive de Palatul Regal pentru a obține Ordoño al II-lea pentru acest lucruși că, rândul său, sa bazat pe băile romane. Plantă asemănătoare cu catedrala francez de Reims ,și-a redus de plante în al treilea, cu privire la acestea. O caracteristică unică este faptul că

turnurile sunt separate de naos prin contraforturi. Planul său are trei nave, cu bolta vintre .

Arhitecti diferite lucrat la ea ca Simon Maestru , Enrique Maestro și Perez Juan (atât angajații,cât și în apoi Catedrala din Burgos ) și Jusquín Maestru . Corpul principal al clădirii a fost

finalizată la începutul secolului al XIV- mănăstire de lângă turnul de nord și, în timp ce turnul de

sud a fost finalizat în secolul al cincisprezecelea in stil gotic flamboyant . În secolele XVII șiXVIII modificările estetice suferite de Juan de Naveda și Joaquin Churriguera de , elemente care

au cauzat daune în clădire și au fost eliminate în secolul al nouăsprezecelea de către Matthias

Lavina , Madrazo Juan , Demetrio de los Rios , Juan Bautista Lázaro și Ioan Torbado Gură de

Aur , multe dintre care a efectuat ample de restaurare, care a salvat ruina templu al XIX-lea șirestabilirea acesteia esenta originala gotic. Cel mai impresionant este interiorul, destancando mai

mult de 1800 de metri pătrați de sticlă colorată în secolele al XIII-lea la al XVI-lea , inclusiv trei

mari ferestre trandafir și sticlă pictată în jos și lucarna, a adăugat unele restaurari, în secolul

XIX”15.

Basílica de San Isidoro

Este o biserică creștină situat în orașul Leon , în Spania este una dintre cele mai

importante constructii in stil Romanic din Spania, pentru istoria sa, arhitectura, sculptura, obiecte

romane și limitative, care au fost conservate. Are particularitatea de a avea un Pantheon Royal,

numit de experti Capela Sixtina a stilului romanic, situat la poalele bisericii cu fresce romanice șicapitale restante, toate din care face aceasta piesa unica de epoca lumii romanice. Complexul a

fost construit si extins peste secole XI și XII.

15 Arteguias.com. «Catedral de León» (en español). http://www.arteguias.com/catedral/leon.htm

Page 13: Turism Cultural Urban Leon

12

Mănăstirea de San Marcos

Mănăstirea de San Marcos este una dintre bijuteriile mari ale arhitecturii orașului spaniol

León , împreună cu Catedrala , Bazilica San Isidoro sau Casa Botines. Acesta este acum

transformat într-o pensiune, pe langa biserica se afla si Muzeul León, unul dintre cele mai

importante monumente ale Renașterii spaniole. Aceasta cladire dateaza din secolul al

doisprezecelea, cand regele Alfonso VII a donat niste bani pentru ridicarea acesteia la marginea

orașului ulterior a devenit o biserică-spital pentru pelerinii care aveau nevoie de adapost pe

timpul parcurgerii traseului Camino de Santiago .

Casa Botines

A fost proiectata de Antonio Gaudi în stil gotic . Este trapezoidală, flancata de patru

turnuri. Ferestrele sunt inspirate de la Catedrala din Leon. Pe coperta este o sculptură a Sf.

Gheorghe omorând balaurul. Cladirea a fost proiectata pentru afaceri cu tesuturi la parter si

subsol, iar ultimele patru etaje au rămas ca locuințe de închiriat. Gaudi la delegat la gestionarea

lucrarilorde constructie pe unul dn consilierii sai Claudi Alsina i Bonafont, un consilier al

acestuia in mai multe lucrari din Barcelona asistat de mestesugarii catalani.

Palatul de Guzman

Construit de Ioan Chinone si Guzman , Episcop de Calahorra , lucrările au început în

1560 sub îndrumarea Rodrigo Gil de Hontañón . Clădirea a fost achiziționată de către Guvernul

Provincial de León , în 1882 , aceasta a fost marita intre anii 1973-1976 de arhitectul Felipe

Moreno . Trapezoidală, primele două organisme au deschideri protejate de balustrade, pragurile

superioare cu balcoane, iar a treia secțiune prezintă o galerie sau un culoar cu arcade între

pilaștri in stil corintic și gargoyles mare. Acesta are două uși din secolul al XVI , una dintre ele

are o două coloane ionice, flancata de doi soldati cu stemele de familie.

Palacio del Conde Luna

Din acest palat vechi din secolul al paisprezecelea , construit de Pedro Suarez de

Chinone si sotia lui Juana González de Bazán, rămâne organul central al fatadei , cu trei scuturi,

in centru Quinones iar in părti ale Bazan. Acesta este construit din piatra de zidarie si are

aproximativ patru metri lătime. Fatada este in stil gotic. Catalina Pimentel la extins prin

construirea turnului cu trei etaje, realizate din zidarie si placi verzi Acest palat a fost folosit timp

de mai multi ani ca cladirea Tribunalului Inchizitiei. Acesta a fost declarat monument istoric în

Page 14: Turism Cultural Urban Leon

13

1931. Proprietatea lui Octavio Alvarez care detine Fundatia Carballo. Acesta a fost complet

restaurat si este folosit ca un loc de expozitii temporare.

Biserica San Salvador de Palat del Rey

Palatul de San Salvador del Rey este o biserică creștină considerat ca fiind cel mai vechi

monument din oras. Acesta a apartinut unei manastiri înființată de către Regele Ramiro al II-lea

de Leon , construit intre 931-951. Alături de casa a existat un cimitir.La incursiunea lui

Almanzor în anul 988, complexul a suferit o devastare majoră. Restaurarile au început mai tarziu

în biserica care ulterios a devenit parohie, chiar daca in primii ani ai secolului XX a fost

neglijata, find pe cale de a fi distrus. El a fost salvat prin studierea arhitecturala a arheologului

Juan Crisóstomo Torbado și datorita studiului istoric al lui Manuel Gómez-Moreno, care a arătat

importanța menținerii unei clădiri de mare valoare din istoria regatului de León și, prin urmare,

din istoria Spaniei. În 2006 a avut loc ultima restaurare și consolidarea acestei biserici. Acesta a

fost declarata ca fiind un Bun de interes Cultural în anul 1931. Templul original a fost construit

in stil romanic, recent transformat in muzeu.

Arco de la Cárcel o Puerta Castillo

Arcul dateaza din epoca romană si a fost una dintre porțile de acces în oraș. A fost

construit lângă o cetate care sa păstratpana în Evul Mediu . În prezent, fortareata sau cetatea ,

este sediul AHP de León – si este încă vizibilă, în timp ce arc de la intrare a fost reconstruit in

secolul al optsprezecelea . Acesta este prezidat de o statuie Pelayo și este singura poarta de acces

in oraș care a rămas.

Palatul marchizului de Prado

Acesta este un palat construit in stilul baroc al secolului al XVII-lea . el a fost reședințacare l-a gazduit pe Marchizul de Prado, domni de Valdetuejar. Astăzi este Spitalul de Regla. Ea

are o fațadă stil baroc, in care se repeta blazoanele marchizului de Prado.

Casa Macelarilor ( Casa de los Carnicerias)

Este situata în inima orașului in cartierul El Barrio Humedo, constructia ei a început in

sttilul Renascentist la sfarsitul secolului al XVI-lea . Fațadă, tăiata clasic, este formata din doua

etaje. In prezent este folosit ca sucursale pentru diferite banci.

Page 15: Turism Cultural Urban Leon

14

3.1.1.Parcurile și grădinile orasului Leon

Orașul Leon este un oras renumit pentru spatiile verzi ale acestuia, atat de multe incat

Leon este orașul spaniol care are cele mai multe parcuri din Spania. Leon are 2,196,542 mp de

spații verzi distribuite de-a lungul intregului oraș. Aceste spațiu verde este împărțit între

numeroasele parcuri, printre care: Parcul central de Quevedo , Gradina Cid lui , Gradina de San

Francisco și La Granja Park .

3.1.2.Sculptura orasului Leon

“Sculptura în orasul Leon cuprinde lucrări care reprezinta oameni celebri, evenimente si

esenta însăsi a orasului care au fost reamintite prin aceste lucrari de arta. Astfel, în anul 1789 a

fost terminata sculptura purtandnumele de Neptun , initial a fost amplasata în piata de catedralei ,

apoi a fost mutata in Plaza Mayor si mai târziu in gradinile din San Francisco, unde se afla si

astazi”16. La aceeasi dată, se descghide si Plaza del Grano. Guzmán el Bueno are, de asemenea,

o sculptură proprie, ridicata în 1900, a fost criticat la acea vreme, devenind în timp una dintre

cele mai iconice ale sculpturi orasului. Sculptorul Julio del Campo , originar din provincie, si-a

creat o sculptura proprie în expansiune.

Alte sculpturi de mare importanță sunt La negrilla, în piata Santo Domingo , creata în 1997 , cei

patru lei care împodobesc podul leilor, mai sus de cale ferată, asezati in 1967, opera lui Victor de

los Rios și un pic mai departe se afla statuia lui Don Quijote din Sierra Morena, creata în 1964 ,

inițial în Alto del Portillo și mai târziu a fost mutata in campusul universitar.

Printre sculpturile noi, instalate la sfârșitul secolului XX , în cartierele noi, domenii cum

ar fi statuia remodelata a lui Avenue Ordoño al II-lea, monumentul cu lupta din Leon creat la

scara unama, Angel Munoz Alique situat lângă Stadionul Regatului León, pelerinul așezat pe

Crucero (1998), Martin Vazquez Acuña și instalata în Piazza San Marco, după remodelarea lui,

omagiu pentru Maestrul Odon Alonso, Angel Muñiz Alique, pe lângă auditoriumul orașului

Leon, Antoni Gaudi asezat pe o banca(1998), José Luis Fernández și vizavi de activitatea de

Antoni Gaudi e Casa Botines. Alte exemple sunt Tatăl și Fiul (1997), în piața de normă șilucrarea lui Isus Trapote Medina de Frau, de Jose Luis Fernandez.

16 Ayuntamiento de León, ed (2007). León, Escultura Urbana.http://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_(Espa%C3%B1a)#cite_ref-ESCUL_100-3

Page 16: Turism Cultural Urban Leon

15

3.2.Muzee

Muzeul de Artă Contemporană din Castilla și Leon( MUSAC)

„Muzeul de Artă Contemporană din Castilla și Leon a fost deschis de către Printul si

Printesa de Asturias la 1 aprilie 2005 , si a avut un scop precis: să fie un muzeu al Prezentului șisă aiba un rol esențial în dezvoltarea artei contemporane, pe plan internațional”17. Acest muzeu a

fost fondat cu un sens larg, atunci când experimentală de proiectare și de a dezvolta proiecte șiexpoziții, la toate nivelurile. MUSAC lucrează exclusiv în zona de timpul prezent, marcat de cel

mai apropiat de memorie: muzeul incepe cu ideea de a dezvolta un comportament nou atunci

când se ocupă arta secolului XXI.

„Muzeul a devenit una dintre referințele internaționale în arta contemporană, avand un numar de

vizitatori de peste 500.000 de la constructia lui pana in anul 2009, dintre care aproximativ 5%

sunt din afara Spaniei”18.

„Muzeul de Artă Contemporană din Castilla y León (MUSAC), construit de catre Emilio Tunon

si M. Luis Mansilla, a câstigat premiul întâi in arhitectura, premui acordat de Comisia

Europeana”19.

Acesta este situat lângă clădirea EREN (Autoritatea Regională pentru Energie din Castilia șiLeon).

Museo de Leon( Muzeul din Leon )

Museo de Leon este cel mai vechi din provincie și este dedicat dupa cum spune povestea

lui Arheologiei, Artelor și Etnografiei. A fost deschis în anul 1869 , la inceput a fost dat in uz

Comisiei Provinciale a Monumentelor de León.Din anul 2007 este situat în cunoscuta clădire

Pallares situata in centrul orașului.

Expoziția permanentă a Muzeului oferă o călătorie prin istoria provinciei prin unele dintre cele

mai importante realizări culturale. Acesta este articulat în șapte domenii ale cunoașterii, în care

dezvoltarea cronologică permite reflecții paralele și are posibilitatea de a oferi alte rute

alternative. Astfel, vizitatorii pot explora istoria orasul León din preistorie la lumea

contemporană , prin romanizare, sfârșitul lumii antice, Evul Mediu și epoca modernă . Nu există

17 http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_Arte_Contempor%C3%A1neo_de_Castilla_y_Le%C3%B3n18 El Mundo. «El Musac de León alcanza las 500.000 visitas desde su inauguración en abril de 2005» (en español).

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/06/01/castillayleon/1212340880.html19 El País. «El MUSAC entra en la élite de la arquitectura» (en español).

http://elpais.com/m/diario/2007/04/27/cultura/1177624802_850215.html

Page 17: Turism Cultural Urban Leon

16

o altă cameră, care sa ofere o vedere a orașului Leon, de aici se pot vedea zone istorice ale

orasului.

Muzeul Collegiate Church din San Isidoro

Muzeul Collegiate Church din San Isidoro se află în Biserica San Isidoro de León .

Printre colecția sa deosebita este ”el Panteon de los Reyes,a fost numit Capela Sixtină a stilului

romanic pentru frescele lui elaborate. Alte componente importante sunt Pocalul de Doña Urraca,

care dateaza din secolul al XI , sicriul de Ivories și Pantocrator Portapaz.

Muzeul fundatiei Vela Zanetti

Muzeul Fundației Vela Zanetti , detine un semnificativ eșantion din activitatea acestui

autor din Burgos, adoptat totuși de locuitorii orasului Leon.

Muzeul catedralei Diocesano din Leon

Acesta a fost inaugurat în anul 1981 și este rezultatul fuziunii vechi cu muzeul catedralei

diecezan. Acesta din urmă a fost creat de către episcopul Almarcha in ani 1945.

Astăzi este un muzeu unic, ce gazduieste piese din toate etapele ale istoriei artei, de la preistorie

la secolul XX , toate împărțite în saptesprezece sectii. Acesta este accesat printr-o ușă frumoasă

nuc, care, potrivit profesorului Rubio Merino, a fost realizata de vanzatorul Juan de Quirós,

înainte de anul 1513.

În prima încăpere ne este aratata scara in stil plateresque de catre Juan de Badajoz el Mozo, care

a facilitat urcarea in sala mare. Sprijinul celor trei organisme este abundent decorat cu :

"candelieri", medalioane și alte elemente in stilul Renascentist.

Muzeul Sierra Pembley

„Muzeul Sierra-Pambley este situat într-o anexă a birourilor Fundației-Pambley în Sierra

Leon. Acesta ne arată, pe o parte, un stil de viață, gusturile și designul dintr-o familie de casă, iar

pe de altă parte, activitatea pedagogică a Fundației Sierra-Pambley. Aceasta este împărțit în două

părți, în mod clar diferențiate:

Page 18: Turism Cultural Urban Leon

17

- Casa Sierra-Pambley: situata in piata Catedralei, a fost construită în 1848 de către Sierra-

Pambley, acesta își păstrează tot mobilierul, cu camere care sunt amenajate și dotate din: tapet șicovoare, care până atunci au fost o noutate, pentru mobilier, țesături, preparate și tacâmuri.

- Camera Cossío: profesorul prezinta activitatea fundației, după crearea sa de către

Francisco Fernández Blanco și Sierra-Pambley sub auspiciile Francisco Giner , Azcarate

Gumersindo și Manuel Bartolomé Cossío . Instituția a implementat într-un număr de școli,

metoda de predare intuitivă și experimentala, si nu prin memorare, au fost susținute de

Institución Libre de Enseñanza, creata în anul 1876 cu scopul de a reforma învățământul

spaniol”20.

Museo Bíblico y Oriental

Situat în Bazilica San Isidoro, are o colectie de arheologie din Orientul Apropiat formata

din aproape o mie de bucăți și o bibliotecă de peste 10.000 de volume. „Acesta a fost deschis de

către Regina Sofia la 11 martie 2009”21, (Regina la deschidere, a deschis o scrisoare sumeriana

veche de 3000 de ani, care a rămas nepublicată) si-a deschis porțile pe data de 19 a aceleiași luni.

Centrul de arta din Leon

Centrul de Artă din Leon, este situat într-un vechi conac de pe strada Ordoño al II-lea, a

fost deschis de președintele consiliului, Javier Garcia Prieto, cu o colecție a pictorului Juan

Manuel Diaz-Caneja care a fost donata orasului Leon.

3.3.Spatii culturale ale orasului Leon

Auditoriul din Leon

Auditorio Ciudad de Leon este auditoriul orașului León. Acesta a fost proiectat de firma

de arhitectura din Madrid: Mansilla și Arhitectii Tunon, este deschis din 03 mai 2002 . El a fost

distins cu Premiul de arhitectura spaniola din 2003 și finalist în anul 2003 la premiile pentru

Arhitectura Contemporana a Uniunii Europene.

20 http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Sierra_Pambley21 Diario de León. «La Reina Doña Sofía inaugura el Museo Bíblico» (en español).http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/la-reina-inaugurara-museo-biblico-en-sala-pendon-de-baeza_437931.html

Page 19: Turism Cultural Urban Leon

18

Acesta este situat lângă alte clădiri contemporane, ca MUSAC (Muzeul de Artă Contemporană

din Castilla y León), fiind proiectat de aceasi arhitecti.

Sala are o aula principală cu o capacitate variind intre 600 si 1200 de spectatori, și două camere

multifuncționale pentru expoziții, spectacole artistice, conferințe și expoziții.Teatrul Emperador

A fost deschis în anul 1951, proiectat de arhitectul Manuel de Cárdenas, a fost unul dintre

cele mai importante teatre și frumoase din Leon pentru zeci de ani. La sfârșitul secolului XX , cu

toate acestea, utilizarea sa în teatru a fost mult diminuata și funcția sa principală a fost la cinema.

În cele din urmă, proprietarul bunurilor a închis clădirea în anul 2006, cu o opoziție puternică din

partea publicului Leon. După un acord inițial de cumpărare de către Consiliul Local, clădirea a

devenit municipala, doar ca după alegerile din 2007 a fost transferat in proprietatea Ministerului

Culturii, care intenționează să-l folosească pentru a găzdui Centrul Național pentru Arte

Interpretative și Muzica Istorica din Spania.

Teatrul Trianon

Teatrul Trianon, este situat pe Avenida Ramón y Cajal si este unul din cele doua teatre

care rămân în oraș și singura destinatie de interes cultural. Această măsură de protecție nu a

împiedicat deteriorarea lor la situația actuală. Pe lângă utilizarea sa ca o scena de teatru, micul

edificiu a fost odată sală de bal și cinema, și chiar, în ultima sa utilizare, loc de joaca. Maiestria

cu care acesta a fost contruit este unul din punctele forte a acestuia.

Leon Arena( Plaza de Toros )

Plaza de Toros del Parque cunoscuta acum sub numele de Leon Arena, a fost construita

în 1948 pe locul altei piete construta in 1912. Acesta are două etaje, la 50 de metri în diametru șio capacitate de 11.300 locuri. Începând cu 2003 , după acoperirea acesteia nu doar a găzduit

coride în timpul festivităților, dar si concerte naționale și internaționale, evenimente sportive,

târguri și conferințe, expoziții și spectacole mari.

Page 20: Turism Cultural Urban Leon

19

3.4.Itinerarii culturale

Datorită importanței sale ca un centru istoric și monumental, orașul Leon este o parte a

turismului datorita traseelor cu Orașe Catedrala sau din traseul evreiesc din Spania 22 .De

asemenea prin Leon trece Camino de Santiago , mai exact „el Camino Fraces”. Orașul are două

adăposturi, ambele deschise tot anul, unul municipal și un altul de „Las Carbajalas” (MM

benedictiană ). Asociația cu numele „Amigos del Camino de Santiago”, din Leon ofera

informatii pelerinilor legat de drum, ii apăra se mai ocupa si de conservarea patrimoniului

cultural dar si promoveza toate tipurile de activități culturale.

3.5.Săptamâna sfântă a Paştelui

Saptamana Pastelui in Spania este cunoscuta ca „Semana Santa” si este vazuta ca fiind

cel mai mare festival din tara. Celebrarea pastelui in Spania incepe cu Domingo de Ramos sau

Floriile si se termina cu Lunes de Pascua sau Lunea Pastelui. In Duminica FloriiIor se

rememoreaza intrarea lui Iisus in Ierusalim. Credinciosii duc ramuri de maslin si de palmier.

Copiii au un rol special la aceasta sarbatoare: ei duc ‘palmons’ – ramuri ornate cu rozarii de

zahar si dulciuri. Aceste palmons sfintite sunt apoi atarnate la usile de la intrarea in case pentru a

le proteja de spiritele malefice.

Invierea se sarbatoreste cu mare fast in diferite parti ale Spaniei. Luminile colorate, muzica si

numeroasele activitati de pe strazile Spaniei, bucura si distreaza pe spanioli.

3.6.Festivaluri si evenimente

Pe tot parcursul anului, există numeroase evenimente culturale și festivaluru care au loc

în León. Cronologic, în luna ianuarie are loc „Digital Festivalul de Film de Leon”. În februarie

sunt ținute carnavaluri, unde are au loc alegerea Regina Carnavalului, Festivalul Copiilor Mardi

Gras Parade sau „El Entierro de los Sardines.

În luna martie are loc FIMA (Festivalul Internațional de Muzică Avansată).De asemenea, în

acest an, a avut loc targul Citește León (Târgul Internațional de Carte pentru copii). În cursul

Săptămânii Sfiinte este sărbătorita Îngroparea lui Genarín, sărbătoare comemorativa în onoarea

lui Genarín, pellejero bine cunoscut în León, care a fost lovit de primul camion de gunoi din

oraș. La sfârșitul lunii aprilie se serbeaza „Las Cabezadas”.

22 «Red de Juderías de España» (en español) http://www.redjuderias.org/red/index.php

Page 21: Turism Cultural Urban Leon

20

În luna iunie (în 2001 , 2002 , 2009 și 2010, în timp ce în 2011 a avut loc în luna octombrie, în

timpul festivităților de San Froilan) se sarbatoreste Festivalul Internațional Celtic al Regatului

Leon , implicând diferite grupuri muzicale care reprezintă muzica celtica . La sfârșitul lunii are

loc festivalul San Juan și San Pedro , patronul spiritual al orașului León, acest festival este cel

mai mare festival din oraș, precum si din restul provinciei. Din acestea fac parte Festivalul de

Teatru din strada și Festivalul de Flamenco din León. De asemenea, în timpul verii are loc

Festivalul de Muzica spaniola.

În toamna anului sunt organizate două evenimente muzicale, El Festival Internacional de

Órgano Catedral de León și Campeonato de Bandas de Gaitas del País Llionés. In duminica

dinaintea zilei de San Froilan (5 octombrie) are loc unul dintre cele mai tradiționale festivaluri

din câte are orașul Leon, a fost sărbătorit încă din Evul Mediu. Acestea sunt datele cand putețiparticipa la pelerinajul „Camino del Virgen” , bucurați-vă de masinii împodobite, aici se poate

vedea una dintre cele mai mari concentrații care are loc în provincie.

În cele din urmă, în decembrie are loc Purple Weekend și Festivalul Internațional Timpul

Magiei, în timpul sarbatorilor de Crăciun .

Page 22: Turism Cultural Urban Leon

21

CONCLUZII

Turismul este o componentă importană a vieţii social-economice contemporane,

generatoare de imagine pozitivă si venituri substantiale pentru destinatia în care se desfăsoară.

Ea poate fi considerată o componentă eficientă si profitabilă şi efervescentă a economiei oricărui

stat. În ultimii 15-20 de ani, circulatia turistică mondială devine un fenomen caracterizat de

deplasările individuale sau de grup având ca motivaţie vizitarea obiectivelor turistice sau

participarea la anumite manifestări culturale.

Sibiul este orasul ce se bucură de un succes demn de invidiat de celelalte orase ale României.

Leon este un oras cultural în adevăratul sens al cuvântului, în agenda căruia nu lipsesc

evenimentele cu renume international, Festivalul International de Muzică Avansată, aflându-se

în topul oraselor turistice din Spania.Arhitectura sa complexă ,îmbină o varietate de stiluri ,nu

lipsesc nici monumentele sau muzeele împătimiţilor de artă, Muzeul de Artă Contemporană

din Castilla si Leon( MUSAC), toate acestea fac din Leon o important destinaţie turistică.

Printre monumentele sale cele mai reprezentative sunt Catedrala , cel mai bun exemplu al

stilului gotic francez în Spania, Bazilica San Isidoro, una dintre cele mai importante biserici in

stil romanic din Spania, locul unde se ingropau vechii regi ai Spaniei,fiind considerata ca fiind

Capela Sixtină a stilului romanic, Manastirea de San Marcos, primul exemplu al arhitecturii

renascentiste si plateresce din spania, palatul de Guzman,Palatul Contelui de Luna, Biserica de

Piata.

Brandul de oras turistic cultural aduce Leon-ului turisti din mai multe tări ale lumii, iar

acest lucru contribuie la dezvoltarea turismului din zonă si are implicatii pozitive pentru

ofertantii de cazare din oras si din imprejurimi.

Page 23: Turism Cultural Urban Leon

22

BIBLIOGRAFIE

COCEAN, P. , VLASCEANU, GH. , NEGOESCU,(2002), Geografia generala a turismului, Edit. Meteor Press,

Bucuresti

MUNTELE,I., IATU, I., (2003),Geografia turismului, Editura Sedcom Libris, Iaşi

MUNTELE,I., IATU, I.,(2003), Geografia turismului, concepte, metode şi forme de manifestare spaţio-temporale,

Editura Sedcom Libris, Iaşi

Muntele, I., Iaţu, C., (2003), Geografie turismului, Editura Sedcom Libris, Iaşi

World Tourism Organization, (1996), Tourism Market Trends, Madrid

Richards, G.,(1999), Cultural capital or cultural capitals?, in City and Culture: Cultural Processes and

Urban Sustainability, ed. by L. Nyström in co-operation with Colin

Van den Berg L.; Van der Borg J.; Van der Meer J.,( 1995) Urban Tourism, Avebury, Aldershot, 1995

SPESP (Study Program on European Spatial Planning), (2000) Criteria for the Spatial Differentiation of the EU

Territory, Group 1.7 Cultural Assets, Final Report

De BRABANDER, G.; GIJSBRECHTS, E.,(1994) Cultural Policy and Urban Marketing, a General Framework and

some Antwerp Experiences, in Urban Marketing in Europe, ed. by G. Ave and F. Corsico, Turin, Torino Incontra,

JANSEN-VERBEKE, M., Leisure,(1988) Recreation and Tourism in Inner Cities, KU Nijmegen, Nederlandse

Geografische Studies, 58, Nijmegen

BUTLER, R. W.,(1980), The concept of a tourist area cycle of evolution: implications for management of resources,

Canadian Geographer

VAN DER BORG, (1991) J.Tourism and urban development, Thesis Publishers, Amsterdam

RUSSO, A. P.,(1998) Organizing Sustainable Tourism Development in Heritage Cities, EURICUR Paper 1998/2,

Erasmus University Rotterdam

Europa Press . " terminalul aeroportului nou din Leon aproape si-a triplat capacitatea sa iar taxele vor fi reduse cu

22% " (în limba spaniolă) . Preluat 11 noiembrie

http://www.arteguias.com/catedral/leon.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_(Espa%C3%B1a)#cite_ref-ESCUL_100-3

Page 24: Turism Cultural Urban Leon

23

http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_Arte_Contempor%C3%A1neo_de_Castilla_y_Le%C3%B3n

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/06/01/castillayleon/1212340880.html

http://elpais.com/m/diario/2007/04/27/cultura/1177624802_850215.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Sierra_Pambley

http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/la-reina-inaugurara-museo-biblico-en-sala-pendon-de-

baeza_437931.html

http://www.redjuderias.org/red/index.php