tune into hay al - cdn4. de miracole pe intelesul tuturor - alan... · pdf...

Click here to load reader

Post on 15-Sep-2019

12 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • , A COURSE INMIRACLES MADE EASY Copyright @ 2015 by Alan Cohen

  Originally published tn2011 by Hay House, Inc. Tune into Hay House Broadcasting aL www.hayhouseradio.com

  Copyright @2015 EDITURA FOR yOU

  Toate drepturile asupra versiunii in limba romAnd apartin Editurii For You. Reproducerea integrald sau parfiald, sub orice formd,

  a textului din aceasti carte este posibild numai cu acordul prealabil al Editurii For you.

  Redactare: Ana-Maria DATCU Tehnoredactare: Stelian BIGAN Design coperte: Stelian BIGAN

  Descrierea CIP a Bibliotecii Nafionale a RomAniei COHEN,ALANH.

  Curs de miracole pe infelesul tuturor: cum si ajungi de la fricd la iubire / Alan Cohen; trad. din lb. englezd de

  Mihaela Ivdnug. - Bucuregti :Foryou,2017 ISBN 978_606 _639 _19 4_8

  I. Ivdnug, Mihaela (trad.)

  L59.9

  Editura For you T el. / fax: 021 / 665.62.23

  Mobil 07 24.212. 69 5 ; 07 24.212.69 L E-mail: [email protected], [email protected]

  Website: www.editura-foryou.ro Facebook: Editura-For-you

  Instagram: @dituraforyou / Twitter: @EdituraForyou

  Printed in Romania ISBN 978-606 -639 -194-8

  ALAN IOIITN

  Editura For You Bucuresti

  LT

  r0r

  ioi t!

  iubire

 • Cuprinr

  [uvinfe de opreciere pentru corteo furc de mirocole pe inlelerul luluror / 5

  PRrraJa / il ctj,ll 5i fOt0tftil it't.ctt I'tal BUil /t100 p0flBtL

  ACTA'TA CARIT / I9 [a erte fun de mirocole / 22

  I 'II{6URA

  AI.TGTRT CART COi,IITATT / 25 2 TURIUI DT IDTI\IIIIAIE I 28

  3 fil Rrailtr / 36 4 r.u,ilNl in snm m flNr,11ar06RAf / 48

  5 PTTATUL TARI l\lu A AltUI I.IICIU]'I ffTCI / 6I 6 DT /[Al'lA IA IRTIT'C / 8I / l'lu T'IT

  'P[CIAL?

  / 98 8 PltlURA tl RA,llA / 123

  9 SfaRttrtJr JljffRlf.llfl / 140

 • IO ULIIfIA IALAIORIT INUIILA / I55 ll Dllit0LO Dt,llAGlt / 173

  12 GIIIDUL TAU I/IIPTCABII. I 187 13 Pr 0 CIRART Ltl'lttTll[ vaRA / l9B

  I4 fACIOI{UL DT DI'IRAGTIlE I 210 I5 IUBIRT TITRNT / 22l

  16 5[Nir05, B0GAr tl iHltttpt I zl0 1/ VT'IT0RUL tl CtL VISAI / 249

  IB VI'UL TTRICII / 255 19 cu/lr tl fil lJN rnciron DI IiIIRAC0LI / 267

  20 PRTDT DOAR DTSPRT IUBIRT / 278 2l CU,il 5t VA tfARtl LU,ll[A / 286

  22UU/- ABt0LVlRll / 294

  IPI LOG

  Tol re fi-oi dorit intoldeouno rd ltii darpre CDrll, dor nu oi vrut rd cilapti fol Curtul penlru o oflo/ 303

  Afti,[Al ,tlULIt / 305 /rluLlljr/ilRr / 307

  IfLI /ilAI /lIUtIT CU I\LAl'l COfiTf'l I 309 DI'PRT AUIOR / 31I

  C54i apirute la Editura ForYou Adrian Butash o BinecuvAnteazd aceastd hrand Alain Gavrilutiu o Bube amare Alan Cohen r Ne e suficient Alberto Villoldo c Cele patru introspec,tii

  ' lniliere gi iluminare Amit Goswami o Creativitate cuanticd Anca Ridulescu. Puternicd gi frumoasd Andrew Harvey . Speranla Angelique Du Toit . Stai dreptintr-o lume care se destramd Anthony de Mello o Conrtienla Atasha Fyfe t Magia vielilor trecute Augusto Cury . 6orii strdluci,ti, elevi fascinanli

  c Pdrinli strdlucili, profesori fascinanli . Min,ti sclipitoare, minli antrenate o Maria, cea mai strdlucitd educatoare din istorie . Codul inteligenlei . Elibereazd-te din temni,ta emolionald o Fascinanta construc,tie a eului

  Barbara Hand Clow . Codul inlelepciunii mayare Barbara Wren r Trezirea celulard Bernie Ashman . Semne zodiacale gi vieli trecute Bernie Siegel . Arta vindecdrii Bjorn Aris . Calea japonezd a sabiei Brian Tracy o Succesui in viald, edilia a ll-a Brian Weiss . Acelari suflet multe trupuri

  c Se intimpld miracole . Prin timp spre vindecare

  Bruce H. Lipton r Efectul de lund de miere c Biologia credinlei, edilia a ll-a adSugitd

  Byron Katie . Cine ai fi tu fArA povestea ta Carlos Warter t Reintoarcerea Ia sacru Carmen Voinea-Riducanu . Visdtorii nu mor niciodatd Carolyne Myss . De ce nu ne vindecdm gi cum putem sd o facem

  . Sfideazd gravitalia o Acliuni imperceptibile ddtdtoare de putere

  Carrie Hart . Q.uado ne vorbe;te C5tilin Manea o Totul din intreg

  . intoarcerea la Iinigte

  . Eliberarea Cherry Gilchrist 9i Lara Owen o lubirea incepe la 40 de ani Cheryl Canfield o Vindecarea profundd Cristina Podoreanu . Lup Nebun Cristy Wilson Beam o Miracole din Cer

  i I

  ;itl;l*ii.;ir:,

 • transformat circumstanle care arfi avut nevoie de un miracol

  pentru a se vindeca gi le-a adus linipte sufleteasci celorin

  suferin!5. Poate gitu te numeri printre cei care au beneficiat

  deja de Curs * sau egti pe punctul de a o face.

  SIl'l6URA AITGTRT CART CONTTAZA

  in timp ce prietenul meu Cliff Klein, cercetdtor avid al CDM, se uita la televizor in camera de zi din apartamentul lui situat in Brooklyn, a auzit un zgo- mot ciudat in dormitor. S-a ridicat pentru a vedea ce

  se intAmpld gi a gisit un ho! care pitrundea in casi pe scara de incendiu. CAnd intrusul l-avdzutpe Cliff,

  s-a intors 9i a dat sd fugd.

  - Agteapti! i-a spus Cliff. Nu trebuie sd fugi. Te voi ajuta dacd pot.

  Uluit, holul s-a oprit gi a pdgit incet inapoi in incd- pere. Ctiff l-a intrebat ce se intAmplh in viala lui de l-a determinat sd recurgi la furt. Omul i-a spus ci fusese concediat 9i igi pielduse iubita. Se simlea ne- putincios 9i supdrat 9i nu gtia cum va reugi s5-gi pli- teascd chiria. Cliff l-a invitat pe om sd se ageze gi i-a oferit o cand de cafea. Apoi i-a spus tAndrului cAteva cuvinte de irncurajare gi i-a dat ceva bani.

  SII|GURA AITGIRT TART TOI.IITAZI ZS

 • - Intoarce-te dacd vrei sd mai vorbim, i-a spus.Tipul i-a multumit si a plecat pe uga din fafd.

  Tocmai ai citit rezumatul pe scurt al intregului Curs de miracole. Fiecare clipa ne spune Cursuf ne oferd posibilitatea de a alege intre fricd si iubire. Atunci cdnd Cliff Klein s-a intAlnit cu hotul, scenariul ar fi putut sd se desfisoare in 100 de directii diferite, majoritatea intunecate. Dar atunci cAnd Cliff a ales sd priveascd acea situatie mai degrabd ca pe o cerere de iubire decAt ca pe un atac, a creat un rezultat complet diferit decAt acela pe care l-ar fi generat dacd ar fi acfionat din fricd. Miracolele sunt rezultatul natural atunci cAnd alegi iubirea.

  Viafa pare coplesitoare atunci cAnd ne confruntdm cu un flux nesfArgit de alegeri derutante. Cum sd cree7. o apropiere intre mine si partenerul meu de viafd? Oare ar trebui sd rdmAn cdsitorit sau si renunt la relafie? Oare cum voi pldti fachrrile din luna aceasta? Existd oare vreo slujbd care si-mi aducd 9i pldcere, si bani? Cum sd md descurc in relatia cu rudele mele enervante? Unde este locul meu pe acest pdmAnt? Cum sd devin sdndtos sau si rdmAn sdndtos? pi aga mai departe. in spatele tuturor acestor alegei apa- rente, singura alegere reald este furtre fricd 9i iubire. Frica creeazd suferinti, iar iubirea vindecd. Restul sunt detalii.

  Mintea temdtoare tese o plasd complexd care ne face sd credem cd greutdtile lumii sunt un lucru de

  26 (upr u ilnffnrt pt ittftLttuL twuplr

  netrecut. CDM ne spune cd viafa nu trebuie sd fie grea si cd poli sd te eliberezi complet de lumea pe care frica a inventat-o. Orice alegere se reduce la ceea ce vindecd versusceea ce creeazd.suferinfd; rdspunde fricii cu iubire gi vei gdsi pacea pe care o cauji.

  Existd numai doi profesori, care indruma in direclii dife-

  rite. fi te veiindrepta in direclia in care te conduce profeso- rul pe care l-ai ales. Nu existd decdt doua direcliiin care poli

  sd o apuci, cat mai ai timp ;i alegerea are un sens. intrucat

  nu va exista niciodati un alt drum, dec6t cel ce duce la Cer.

  Tu nu alegi decdt dacd sd teindreplispre Cer sau spre nici-

  unde. Altceva nu ai de ales.

  r-26v.1.7-12

  C6t de simpld este alegerea Tntre doud lucruri care, evi-

  dent, sunt at6t de de diferite.

  r-26.ilt.7:4

 • 2

  TUI{TUL DT IDTNTITAIT

  Citind extrasul meu de cont, am fdcut ochii mari. Existau doud pli1i in numerar de 5 000 de dolari care nu-mi apartineau. Apoi mai erau cumpdrdturile de haine din Dallas. Cineva imi furase informafiile de pe card si plecase in orag cu el. Din fericire, banca a acoperit aceste pierderi, dar nu era ceva neobignuit. in fiecare zi escroci furd identitdfile a peste 36 000 de oameni, iar pagubele se ridicd la?l de miliarde anual. Ca rezultat, bdncile 9i afacerile de pe internet au ela- borat mdsuri de securitate pentru a proteja identitd-

  lile clienflilor. Existd o formi de furt de identitate gi mai insidi-

  oasi, care a deturnat mult mai mult decAt banii din contul tiu. Acest furt te-a fdcut sd uili cine egti gi ai crezut cd egti nesemnificativ limitat si neputincios - o negare a sineluitdu adevdrat gi asumarea unui eu fals.

  Furtul de identitate a inceput la putin timp dupd ce ai venit pe PdmAnt. Pdrinfi, profesori, frafi, surori,

  28 Cuns u frtfltclu pt itug$ut rwuxlfl

  clerici gi figuri cu autoritate !i-au spus cd esti imper- fec! nesemnificativ urAt, prost, ci nu merifi nimic si ci egti un pdcitos gi cd lumea este o jungld pericu- loasi, cu amenintiri dupd fiecare co$. Cu timpuf ai inceput sdcreziaceste minciuni groaznice, pAnd cAnd a venit znta cAnd ai uitat cu desdvArsire de frumuse-

  fea, puterea,fo\a, inocenta gi siguranla ta inniscutd. in cele din urmd, ai adoptat o identitate opusd naturii tale divine si de atunci trdiesti ca cineva care nu esti.

  Palatul gi piafa de pegte

  Povestea vorbeste despre o printesi care a fost rd- pitd de copil gi dusd si trdiasci printre pescari. A cres- cut printre grdmezide pegte, a preluat mirosul lor 9i a adoptat mentalitatea de vAnzitor ambulant. Ani mai tArziu, unul dintre servitorii regelui a gisit-o