transformatorii de frecventa joasa.pdf

Click here to load reader

Post on 10-Apr-2016

25 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TABLA DE MA TERII Prefa\a

  VARTEA 1

  'CA LCUL UL ELECTR IC AL TRANSFORMATORILOR DE JOASA FRECVENA

  Capitolul 1

  Parte introductiv

  1.1. Not istoric . . . . . . . . . . 1.2. Folosirea translormatorilor n amphlicatorii de joas frecvcn(j

  i clasificarea lor . . . . . . . . ' 1.3. Dislorsiunile provocate de lransforma\orul cu miez magnetic ' 14. Schcm11 echivalent a transformalorului de joas frecven i di-

  feri te cazuri de funcionare . . . . . . . . . 9 L&. Evaluarea dlstor~iunilor de frecvenj, de iaz~ i nelinenre 14

  Capitolul Il

  Transformatorii ~ sarcin rezistlvli, alimentat! dela a surS de tensiuni cu impedant~ intern~ rezistiv

  11.1. Schema echivalent . . . . . . . . . . . 17 11 .2. Schemele echivalente simplificate pentru frecvenele de lucru

  inferioare, medii i superioare . . . . . . . 21 11.3. Caracleris\lcele de lrecvenj!l. i de faz, in banda lrecvenlelor

  inferioare .i determinarea inductanjei necesare a inlurrii primare , . . . . . . . . . . . . . . 23

  ll.

 • 111.3. Determinarea celorlali parametri electrici 1!1.4. Extmple de calcul

  Captlo/u/ IV

  Transformatorii cu sarcin capaciliv, functionind cu o surs de tensiune cu impedanj rezistivli

  67 67

  JV.J. Schema echiva!ent . . . . . . . . . . . 7() IV.2. Caracterisrncele de frecvent i de faz in banda lrecventelor

  ~ nlerinare ' determinarea i nducta nci ueecsare a inf urrii primare .. , ...... , J 1 71 IV.3. Caracteristtcelc de irecvcnpi i de faz in banda lrecvenelor superioare i determinarea inductantei de sclpllri necesar 71

  IVA. Determinarea raportului de transformare 84- JV.5. Factorul de amplificare . . . . F6 JV.6. Determinarea rezistenei inlurrilor 87 IV.7. Constanta de timp a lransformatorului . . . . . . 89 IV.S. Varia:a factorulul de amplificare cu frecvena superioar de lucru

  i cu decrcmcnlul ~~ inftuenfa shunl~rii transformatorutui 90 JV.9 Exemple de calcul 95

  Capitolul V

  Transfirmatorii alimen\aji dela o surs de tensiune cu ru.ctan inductivli V.l. SchemJ echivalent . . . . . . . . . 103 V.2. Caracteristicele de frecvent i de Iaz~. in domeniul frecvenclor

  infer:oare. i determinarea induclan\ei necesare a infurrilor primare . . . . ... , . . . . . . . 103

  V.3 Caraclerfsticele de frecven i de faz in banda frecven!elor supc. rioare i determinarea inductanei de sclpllri 104

  V.4. Determinarea celorlali parametri electrici 105 V.S. Exemple de calcul 106

  Capttolul VI

  Transformatori! alimen\aji dela o surs cu reaclanj inductiv li i cu fo rta etectromotoarl! proporjional:i cu frecven ta

  Vl.l. Schema echivalent . . . . , . . . . . 109 Vl.2. Caracteristica de frec\en~. in banda frecvenelor inferioare i

  determinarea valorii nductan\ei ini!urri i primare 111 !i VI.3. Determinarea cclor!:~l\i parametri e!ectrci 115 VI.4. Exemple dc calcul 115

  Captlo[ltl VII Transforn1alorii alimentaji dela o surs cu reactan capaci ti v

  S VIU. Schcma echivalcn!J

  412

  IlS

 • VJI.2. Caraderisliccle de freeven( i de fuz, n banda frecvenjelor inferioare : determinarea nduclantei necesare a fnfur~rii ~rn~ . . . . . 1 ~

  VJ1.3. Determinarea celorlali parame!ri e lectrici 128 Vll.4. Exemple de calcul 130

  Cbpltolul VIII /rnpedanjele de intrare l i eire ale t ransforrnatorului

  Vlll.l Cazurile dnd i1upedanja de in!r11re sau ieire a \ransmorma-torului este datll . . . . . . . 136

  VII\ .2. lmpedan ja de intrare a transformatorului cu sarcin rezisl i v 136 Vlll.3. fm pedanja de intrare a transiormatoru!u cu sarcin capacitiv !41 Vfll.4. tmpedana de ieire a transformatorului 143

  Caplloluf I X

  Trecer~a semnalelor sub form de impulsuri prin t ransform atori /X.t. Tipurile de dislorsionri ali' impulsurilor produse de lransformalori IX.2. Dislorsiuni!e provocate de 1nduclanja tnfliur ii rii primare 148 IX.3. Distorsiunile provocate de nductanja de scp!l.ri . . . . . . 150 IX.4. Distorsiunile provocate de aciunea comun a i nduc\anei de

  scpri i a cap

 • ~ Xl.4. Msurarea permeabilitjii dinamice i a pierderilor in materialele magnetice moi In tole . . . . . . ....

  Xl.5. Msurarea coefici:cnjilor armoncelor n cazul materialelor mag- nclice moi, tn tole . . . . . . . . . . . .

  X/.6. t;:~u~~~ap/et~;~~/r~a~~~~~i~; ~ia:ne~~~!at~~;tu\ui ~ermi~ a.su X1.7. Variaia constantei de timp a transformatorului cu dimensiunile

  m:ewlui i p

 • ~ XVA. Calculul numrului de spire al fn!((urrilor . . . ~7 XV.5. Calculul diametrului conductorului fnf!l.urrilor . . . 311 XV.6. Calculul inductanei de scltpri, du pll. datele de construcie ale

  transformatorului . . . . . . . 314 XV.7. Aezarea tnf!l.urlirllor transformatorului 325 XV.8. Calculul aedrii t nf urll.rilor . . . . . . 327 XV.9. Sec!unea tnfurllri!o r cu o tensiune de lucru ridicat 333 XV. \O. Verif.carea rcirii fnfllurrilor 334-

  Capitolul XVI Ecranarea transformatnrilor

  XVI.J. Ecranareu electroslatic !l. . . . . 337 XV1.2. Ecranarea impotriva cmpurilor magnetice 338 XV 1.3. Construcia ecranelor magnetice . . .. 343 XV I.4. Determinarea coeficientului de ecranare necesar . 345 XV1.5. Principiile de calcul al aciunii de ecranare a ecranelor mag-

  netice 349

  Capitolul XV/1

  Incercarea transformatorllor de joasi frecvenji XVII.I. Jncerclirile la care este supus lrunslormatorul .. XVI1.2. Incercarea pentru determinarea spirelor scurlcircui!ate XVII.3. Mllsurarea rezistenei tnfurri!or . . . XVII.4. Determinarea numrului de spire al nfllurl!.rlor XVII.5. Msurarea raportului de transformare XVJ1.6. Msurarea rezistenei izolaiei . XVI1.7. Incercarea rigiditj ii die[ectrice . . . XVII.8. Msurarea simetriei transforma\orilor simetriei XVII.O. Msurarea inductanei fnlllurrii primare XV II . IO. Masurarea i nductanei de scpri XVII. II. M~surarea capacitj ii proprii . . .

  ~ ~~:: ::5: ~~~:a:a~~a c~~~)~~~~\i~~\ ~~ f~~~=~Ji~atc. XVII.\4. Incercarea la supratensiune XVII .I5. Incercarea ecran~rii . . XV II.l6. Ridicarea caraclerislicei de fazl!. . . . . . . XVII.17. Verificare:~ di~tor~ on9rii s

 • Curbele de variaj;e a permeabililjii dinamice, cu :nduc\ia de magneli-zarea continu, al.; cdor mai riispllndllc lll!lteri:dc magnetice 383

  Curbele de \'ariatie a coelic:enj' lor armon:celor curentu:ui cu inducia i magnetz\e nwi raspndi!e. . . . . . . . 385 Curbei~.! de magneHzare ntr'un ciunp magndic continuu. flt'ntru cele

  mai rsp:indite t.:al'U\ i de o(eluri do;> lransformalnr . . 3S9 Curbele dl' var'ajie a factoru ui d~ ca:Hate, cu imluc(ia i free\t>n\;1, pcn

  Iru cele mai r.!isp:iml!~ nmter iale rnagn.:lice. 38Q Datele conductor'lor de lnl!iur~rL . . . . . . . 394 Constanta 1!1.' conslrucj~e i a!lc date princip~'l rderHo:~re la milwrl i

  la lransfnrnmlor:. 403 Bibl'ografil' -lto

 • Cuprins