tg-cdrbuneqti-judetul.corj 215500, email concursuri ocupare posturi vacante... · lucretia titirca-...

36
SPITALUL OR,{$ENESC DE URGENTA TARGU.CARBLI}IE$TI Tg-Cdrbuneqti-Judetul.Corj Tel/Fax : 0253 - 378.165 / 378.085 Str. Eroilor, Nr.5l Cod. 215500, Email : sp [email protected] *. 2H0 din. 2d.03. .2017. ..ANUNT I Spitalul Ora$enesc dd Urgenld Targu- Cdrbunettj, scoate la concus in data de 19.04.20i 7 ocuparea urndtoarelor posturi: - asistent medical generalist : I post (PL/SSD/S)- vacant sectia chirurgie generala; - asistent medical genelalist debutant: 2 posturi (PLISSD/S)-vacante sectia pediatrie: - asistent medical genemlist debutant:2 posturi (PLISSD/S )- vacante sectia medicina intena ; - asistent medical generalist debutant: 1 post (PL/SSD/S)- vacant compartiment ofiopedie traumatologie; -asistent medical de obstet ca-ginecologie sau moasa debutant: 1 post (PLISSD/S ): vacant sectia obstetdca-ginecologie: - asistent medical generalist debutant: I post (PLISSD/S )- vacant compartiment neftologie; - asistent medical geireralist ciebutant : 1 post (PL/SSD/S si curs de dializa )- vacant compaltiment nefrolo gie; - asistent medical de laborator debutant : I post (PL/SSD/S)- vacant laborator BK in crdrul dispensamlui TBC; -kinetoterapeut debutant: 1 post (S)- vacant sectia ATI; - infirmiera debutanta: 2 posturi (G/M)- vacante sectia medicina interna ; - infirmiera debutanta : 1 post (G,M)- vacant compatiment nefiologie; - infumiera debutanta: 1 post (G/M)- vacant compatiment pneumologie; - infimiera debutanta: 1 post(G/M) - vacant laborator; - infirmiera debutanta: 1 post(G/M) - vacant sectia pediatrie;

Upload: others

Post on 11-Sep-2019

43 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Tg-Cdrbuneqti-Judetul.Corj 215500, Email concursuri ocupare posturi vacante... · Lucretia Titirca- Urgentele nledico-chirurgicale,Editura Medicala Bucuresti 2 Maria Filon- Indreptar

SPITALUL OR,{$ENESC DE URGENTA TARGU.CARBLI}IE$TITg-Cdrbuneqti-Judetul.Corj Tel/Fax : 0253 - 378.165 / 378.085

Str. Eroilor, Nr.5l Cod. 215500, Email : sp [email protected]

*. 2H0 din. 2d.03. .2017.

..ANUNTI

Spitalul Ora$enesc dd Urgenld Targu- Cdrbunettj, scoate la concus in data de 19.04.20i 7

ocuparea urndtoarelor posturi:

- asistent medical generalist : I post (PL/SSD/S)- vacant sectia chirurgie generala;

- asistent medical genelalist debutant: 2 posturi (PLISSD/S)-vacante sectia pediatrie:

- asistent medical genemlist debutant:2 posturi (PLISSD/S )- vacante sectia medicina intena ;

- asistent medical generalist debutant: 1 post (PL/SSD/S)- vacant compartiment ofiopedie

traumatologie;

-asistent medical de obstet ca-ginecologie sau moasa debutant: 1 post (PLISSD/S ): vacant

sectia obstetdca-ginecologie:

- asistent medical generalist debutant: I post (PLISSD/S )- vacant compartiment neftologie;

- asistent medical geireralist ciebutant : 1 post (PL/SSD/S si curs de dializa )- vacant

compaltiment nefrolo gie;

- asistent medical de laborator debutant : I post (PL/SSD/S)- vacant laborator BK in crdrul

dispensamlui TBC;

-kinetoterapeut debutant: 1 post (S)- vacant sectia ATI;

- infirmiera debutanta: 2 posturi (G/M)- vacante sectia medicina interna ;

- infirmiera debutanta : 1 post (G,M)- vacant compatiment nefiologie;

- infumiera debutanta: 1 post (G/M)- vacant compatiment pneumologie;

- infimiera debutanta: 1 post(G/M) - vacant laborator;

- infirmiera debutanta: 1 post(G/M) - vacant sectia pediatrie;

Page 2: Tg-Cdrbuneqti-Judetul.Corj 215500, Email concursuri ocupare posturi vacante... · Lucretia Titirca- Urgentele nledico-chirurgicale,Editura Medicala Bucuresti 2 Maria Filon- Indreptar

- infimiera debutanta: I post(G/M) vacant sectia ATI;

-brancardieri : 4 postuli (M) vacant compaftiment primiri urgente.

Concursul se va desfi;ura in confornitate cu prevederile H.G. nr. 286/20 I I , cu

modificirile gi completarile ulterioare, in urmatoarele etape :

*Selectia dosarelor de inscriere

*Proba scrisa

* Inrer\ iu/Proba pracl ica

Pentu a ocupa un post contractual vacant sau t€mporar vacant candidatii tr€buie sd

indeplineasce urmdtoarele condi{ii generale qi specihce, conform art. 3 si aft. 4 din Il.G nr.

286/2011, cu modificdrile fi completarile ultedoare, astfel :

Condifii generale de pa icipare la concurs :

- axe cetitenia rcmani, celdtenie a altor state membre ale Uniunii Euopene sau a statelor

apa{inand Spajiului Economic European gi domiciliul in Romania ;

- cunoagte limba romani. sc s qi vorbit ;- are varsta minima .eglementatA de prevederile legale ;

- are capacitate deplini de exerciliu :

- are o stare de sdnilate corespunzetoare postului pentru care candideaza, atestatd pe baza {i:iei de

aptitudini eliberati de cabinete de medicina muncii ;- indeplineqte condifiile de studii, sau alte condilii specifice potrivit postului scos la concurs ;

- nu a fost condamnat definitiv penh! sivS.rgirea unei infracgiuni conts umanit:itii. conlr.t slaluluiori conta autoritdlii, de servioiu sau in legdturd ou acesta, care impiedice infaptuirea.justiliei, de

fals ori a unor fapte de coruplie sau a Lrnei infrao,tiuni sivarlite cu intenlie, care ar lace-o

incompatibilS cu exercitarea funcliei, cu exceplia situaliei in care a inteNenit reabilitarea.

Condi{ii specifice de participare la concurs :

-Pentru posturile de asistent medical:

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale

sunt:

- Diploma de absolvire a scolii sanitare postliceale , diploma drl absolvire a invatamantului

superior de 3 ani in specialitate sau diploma de licenta in specialitate.

- Certifical de membru OAMGMAMR avizat si valabil la data eoncurcului sau aviz de

principiu al OAMGIvIAMR- Conditii de vechime:

- Asistent medical debutant -fara vechime:

Page 3: Tg-Cdrbuneqti-Judetul.Corj 215500, Email concursuri ocupare posturi vacante... · Lucretia Titirca- Urgentele nledico-chirurgicale,Editura Medicala Bucuresti 2 Maria Filon- Indreptar

- Asistent medical - cel putin 6 luni vechime in domeniu si/sau adeverinta de debutanta

- Pentru postul de asistent medical obstctrica-ginccologie sau moasa debutant sa

detina diploma de absolvire a scolii sanitare postliceale in specialitate obstetrlca-

ginecologie , diploma de absolvire a invatamantului superior de 3 ani in specialitat(r

obsteftica ginecologie sau moasa sau diploma de licenta in specia-litate obstetica-

ginecologie sau moasa.

- Pentru postul de asistent medical de laborator -laboratorul BK sa detina dip)oma de

absolvire a scolii sanitare postliceale-in speoialitate laborator' , diploma de absolvire a

invatamantului superior de 3 ani in specialitate laborator sau diploma de licenta in

specialitate labomtor.

- Pentru postul de asistent medical generalist debutant-compaftiment nefrologie, cllrs

de dializa.

-Pentru posturile de infirrniera:-Diploma de absolvire a scolii generale sau liceu si cursul de inhrmiere absolvit-

-Pentru postul de kinetoterapeut debutant:-Diploma de licenta in specialitate;-Pentru Dostul de brancardier:

-Diploma de studii rnedii si culs de prim ajutor;

,Dosareledelnscriere1aconcurssevoIdepune1abirou1RLD.troSa1spitaluluiincepAndcu

data de 2!:lqlz0!Z peni h data de 1Eqt201Z, ora !!00 9i va conline utmdtoarele documente

a) Cererea de inscriere la conculs adresatA conducdlorului unitSlii organizatoare ;

br Copia acruiui de idenlitate:c) CoDiile documentelorr care sd ateste nivelul studiilor qi altor acte care atestd electuaroa

unor sfecializdri, precum fi copiile docrmentelor care alestd indeplinirea condigiilol

specifice ale postuluil -. -d) Copia cametului de muncA sau, dupi cM, o adevednta caxe sa ateste vechimea in munca'

in meserie qi /sau in specialitatea studiilor, in copie ;

e) Cazieruljudiciar;1) Fiqa de aptitudini elibdrafi de cabinetul de medicina muncii ;g) Chitanta privind achitarca taxei de inscdere la concurs in cuantum de 100 lei

h) Documentele previzute la punctele b,cd vor ft prezentate Ei in original, in vederea

verificdrii confomititii copiilor cu acestea.

i1 Cuniculum vitae. model euopean .

Probele de concurs se vor desfhqura la sediul Spitalului Ordsenesc de UrgenlS Tg. C5-rbuno$ti din

sl-r. Eroilor, n-r. 51, astfel I

Page 4: Tg-Cdrbuneqti-Judetul.Corj 215500, Email concursuri ocupare posturi vacante... · Lucretia Titirca- Urgentele nledico-chirurgicale,Editura Medicala Bucuresti 2 Maria Filon- Indreptar

- Selectia dolarelor in data de 11.04.2017 ora 11.00 ;- Proba scrisi in data de 19,04.2017 ora 9.00 ;- Interviu in data de 24.04.2017 ora9.00.

-l

CALDNDARUL DE DESFAqURARE AL CONCURSULUI

Data limiti pani la care se pot depune dosarelePentru toate oostuiile

10.04.2011Ora 15.00

Data selectiei de dosare 11.04.2017Data afi$5xii rezultatului selecliei de dosare 1,2_04.2017

Data limita de depunere a contestaliilor privind rezultatul selecliei dedosare

13.04.2017

Data afiqdrii rezultatului contestatiilor pdvind selectia de dosare 14.04.2017Data probei scrise 19.04.2017

Ora 9.00Data probei scrise pentru concursul de infirmiera sectia pediatrie 19.04.21J17

Ora 13.00Data afisdrii rezultatului orobei scrise 19.04.2011DaLa Iimiu de depunere a conresla!iilor pr;\ ind rezullalul probei scrise )0.01)017Data afisarii rezultatului contestatiilor privind proba scrisd 21.04.2017Data interviului 24.04.2017

Ora 9.00Data interviului pentru postul de infirmiera debutanta sectiaDediatrie

24.04.2017Ora 12.00

Data afi$arii rezultalulu interviului 24.04.2017Data afi $fu ii rezultatulu final al concursului 25.04.201',7

Relatii suplimentare la tel. 0253 / 378.165 / 339.

Tematica $i bibliografia sunt cele afi$ate la avizierul unititiiunititii -

qi pe pagina de internet a

Page 5: Tg-Cdrbuneqti-Judetul.Corj 215500, Email concursuri ocupare posturi vacante... · Lucretia Titirca- Urgentele nledico-chirurgicale,Editura Medicala Bucuresti 2 Maria Filon- Indreptar

Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genemlist debutanGSectia Pediatrie

A. PROBA SCRISA

I.URCENTE MEDICO-CHIRURGICALE-SINTEZE _LUCRETIA T]TIRCA,ED]'TURA MEDICALABUCURLSTI -2002

A. URGENTE IN PEDIATRIE.1. lnsuficienla rcspiratode acuta-simptomatQlogie,masuri de urgenta.2. Insuficienta cardiaca- simplome clinice,conduita de urgenta.3. Colapsul- simptomatologie, conduita de urgenta.4. Conr'ulsiile ( clasificare, etiologie,tabloul crizei tipice, alte tipuri de crize convulsjve, nasuride urgenta.5 .Sindromul de deshidratare acuta. (cauze, manifestari clinice, conduit d9 urgenta).B.URGDNTELE APARATULUI RtrSPIRATOR.1. Criza de astm bronsic( simptomatologie,conduit de ulg€nta).2.Starca de rau asthmatic( tabloul clinic, masuri de urgenta)3.Hemoptizie (simptomalologie,conduit de urgenta).C. URCENTELD APARATULUI CARDIOVASCULAR.I . Edemul pulmonar aout ( factori etiologici, manifestari clinice, conduit de ufgenta).

D. URCLi\TE ABDOMINALEL Hemoragiile digestive superioare( simptomatologie,conduit de urgenta).2. Insufrcienta renala acuta (simptomatologie, conduita de ulgenta).3. Colica renala.( simptomalologie, conduit de orgenta).F. I RCE\TC I\EUROLOCICT. :

1. Clasificarea comelor in functie de gravitate in 4 grade.

2.Coma diabetica ( tablou clinic, conduit de urgenta).3. Coma hipoglicemica( tablou clinic, conduit.de urgenta).F. INTOXICATII ACUTE EXOCENEl.lntoxicatiile cu baze tari.2.Intoxicatiile cu ciuperci.3. Intoxicatiile cu substante methemoglobiniz'ate, la copii-

G. URGENTE DATORATN ACENTILOR FIZICI SI CHIMICI.1. Innecul.2.Insolatia.

II. ORDINUL I22612012 PENTRU APROBARtrA NORMELOR TEHNICE PRIVIND GESTIONAREADtrSEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITATI MEDICALE SI A METODOLOCIEI DE CULECERE A

. DATELOR PENTRU BAZA NATIONALA DE DATE PRIVIND DESEURILE REZULTATE DINACTIVITATI MEDICALE.l Capitolul II ,art.72. Capilolul lll. ail.83. Capitolul V,ar.l2.

-Capitolul VI, art.13,14,1 5,16,17,18,19.iII. TEHNICI DD INCRIJIRI GENERALE A BOLNAVILOR DE GERGETA BAI,ATA-EditUT' BUCUTESti

1983IV. ALIMENTATIA COPILULI.JI SANATOS SI BOLNAV

Page 6: Tg-Cdrbuneqti-Judetul.Corj 215500, Email concursuri ocupare posturi vacante... · Lucretia Titirca- Urgentele nledico-chirurgicale,Editura Medicala Bucuresti 2 Maria Filon- Indreptar

A. Alimentatia sugarului- alimentatia naturala, alimentatia afificiala' alimentatia mixta'

alimentatia diversifi cata.

B. Preparatele dietetic"folosite in alimentatia arlificiala a sugarului si copilului mic

C. Alimentatia copilului mic( 1-3 ani)D. Alimentatia prescolamlui.E. Alimentatia scolarului

V. Atributiile lsistentului medical r€sponsabile de salon ( CAP.ll pct l3 , din OMS I l0l/2016)Vl. Legea drepturilor pacientului.

B. PROBA PRACTICA

I. TEHNICI DE INGRIJIRI GENERALE A BOLNAVILOR DE GEORGETA BALTA-EDITURA BUCURESTI 1983

L l-llectuarea de clisme2.Efectuarea injectiilor subc-utanate, intuamusculare, intradermice, intxavenoase'

3.Administrarea oxigenului.4.Adminisharea antibioticelor.II. ALIMENTATIA COPLULUI SANATOS SI BOI,NAV

A. Alimenlatia sugarului- alimentatia naturala' alimentatia artificiala, alimentatia nixta'alimentatia diversifi cata.

B. Preparatele dietetic folosite in alimentatia attificiala a sugarului si copiiulni mic'

C. Alimentatia copilului mic( t-3 an1)

D. Alimentatia prescolarului.E. Alimentatiascolarului

BIBI ]OCRATTE:Ordinul M.S. .1101/2016-privind aprobarea normelor de supnveghere, prevenire si limilare a

infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare;

Ordinul MS ru.l22612012-pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deseurilor

rezultate din activitati medicirle si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de

date privind deseurile rezultate din activitati medieale;

Legea 46/2003, ct modificadle si completarile ulterioare- privind drepturile pacientului.

Georgeta Balta - Tehnici speciale de ingrijire a bolnavilor;Lucretia Titirca- Urgentele nledico-chirurgicale,Editura Medicala Bucuresti 2

Maria Filon- Indreptar de pediatrie Editia 1978

Fisa postului asistentului medical.

ApIobat,

Page 7: Tg-Cdrbuneqti-Judetul.Corj 215500, Email concursuri ocupare posturi vacante... · Lucretia Titirca- Urgentele nledico-chirurgicale,Editura Medicala Bucuresti 2 Maria Filon- Indreptar

Tematica si bibliografie privind ocuparea postrlui de asistent medical generalist debutantcompaniment orlopedie-traunarologie

Tematica:

l.Stopul cardiorespimtor- simptomatologie clinica,conduit terapeutica de ulgenta.2. Pneumonia-definitie,simptomatologie clinica,clasificarediagnostic, conduita terapeutica deurgenta.3. Reactiile alergice,socul,anafilactic-cauze, tablou clinic,conduita terapeutica de urgenta.4. Asepsia, antisepsia, dezinfectia definitie, criterii de utilizare dezinfectie.5. Ceslionarea deseurilor medicale. Definiria desiurilor medicale periculoaseClasifi care.Colecrare.5.1. Atributiile asistentului medical responsabil de salon ( CAP.ll pct-i3 , din OMS 1101/2016).6. Prepararea solutiilor dezinfectante uzuale7. Electuarea depamzitarii bolnar,ului si a obiectelor acestuia.8. Aplicarea regulamentului privind circuitele fimctionale in unitatile sanitare.9. P mirea si pastraxea efectelor si documentelor bolnalului.10. Primirea bohavilor intemati si rcpartizatea 1or in sectia cu paturi.1 1. Completarea datelor generale ale foii de obser-vatie si a documentelor de miscare alebolna\ ilor.i 2. Organizarea si efectuarea extemarii sau transferului unui bolnav.I 3 . Asigurarea conditiilor igienice bolnavilor internati.14. Stedlizarea instuumentelor, matedalelor si aparatelor utilizate in activitatea medico-sanilara.15. Supravegherea bolnar ulr,i.16. Pafticiparea la examenul medical.17. Ingrijirea plagilor. ;

18. Efectuarea de sondaje,spalatufi si clisme.19. Paticiparca la punctii. .20. Recoltarea produselor biologice si patologice.2 l.Adminisharea medicamentelor.22. Fli&atarea organismului si transfuzia de sange23 . Ingrijirile acordate bolnavilor in urgent.24. Pregatirea bolnavului pentru explorari radiologice.25. Pregatirea bolnavului pentru explorari endoscopice.26. Pregatirea bolnal'ului pentru explorari functionale.27. Ingrijiri speciale acordate bolnavilor.28. Ingrijirea bolnavilor dupa interventii chirugicale si traumatisme.29. Ingrijirea bolnavilor contagiosi.30. MasuBrea firnctiilor vitale.1l . Adminisuarea medicamenlelor.32. Injectia -ID, SC.IM, IV.33.Punc1ia venoasa si administarca unei canule(branule) venoase.34. Kinetoterapia.35. Reumatismul alticular.36. Reumatismul cronic degellelativ.37. Boala Parkinson- simptomatologie si tratament.38.lngrijirea escarelor.

Page 8: Tg-Cdrbuneqti-Judetul.Corj 215500, Email concursuri ocupare posturi vacante... · Lucretia Titirca- Urgentele nledico-chirurgicale,Editura Medicala Bucuresti 2 Maria Filon- Indreptar

39.Lombosciatica hiperalgica-simptomatologie,investigalii,tatament.40.Alcoolismul.41 . Fracturi membre superioare si membre inferioare. Tablou clinic, diagnostic,tuatament,

complicatii.42.Luxatii membre superioare si membre inferioare Tablou clinic,diagnostic,tatament,complicatii.43.Entols€ membrc superioare si membre inferioare.Tablouclinic.diagnoslic.lraramenl.complicalii.

BIBLIOCRAFIE:C.Bordunel -Manual de medicina intema pentru.rcadrele medii-Editia BICALL 2002;

L.TITIRCA -Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali -Editia Viata

MedicalaL.TITIRCA- Ghid de nursirg-Editia Viata Medicala Romaneasca;

Ordinul M.S. nr.1 101/2016-privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si limitare a

inl'ectiilor associate asistentai medicale in unitatile sanitare;

Ordinul MS nr.122612012-pentm aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deseurilor

rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentu baza nationala de

date privind deseurile rezultate din activitati medicale;Legei 4612003, cu modihcarile si completarile ulterioare- privind drepturile pacientului.

Georgeta Balta ,Anloaneta Meta,\atos, Maria-Otilia Slanescu, Aglaia Kyovski' Ludetia Titirca-

Tehnici speciale de ingrijire a bolnavilor;Lucretia Titirca- Urgentele medico-chirurgicale.

Aptobat,

Page 9: Tg-Cdrbuneqti-Judetul.Corj 215500, Email concursuri ocupare posturi vacante... · Lucretia Titirca- Urgentele nledico-chirurgicale,Editura Medicala Bucuresti 2 Maria Filon- Indreptar

TEMATICA SI BIBLIOGRAIIE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI DE

ASISTENT MEDICAL DEBUTANT DE LABORATOR.LABORATORUL BK

DIN CADRUL DISPENSARULUI TBC

TEMATICA:

I.BIOCHIMIE l. Biochimia sangelui: - Dozarea: proteine totale, ureea, creatinina.

acidul uric, bilirubina,albumina, glicemia (hipo si hiperglicemia, diabelul zaharal -

metode de explorare in laborator). - Explorarea metabolismului lipidic: colesterol,

trigliceride, HDl-colesterol si LDl-colestercl -Determinarea enzimelor: GOT, GPT'

GGT, amilaza, CPK, CK-MB, fosfataza alcalina -Deteminarea ionilor: calciu seriL'

total, calciu ionic, magneziu, fier, sodium, potasiu, clor Pentru toate analizele

enumemte: rccoltare, principiul metodei, tehnica de lucru , intcrvale de refe.inta'

semnifrcatie clinica2. Biochimia urinii: - componentii normali si patologici ai urinii - examenul de

laborator al urinii (recoltarc, prepararea prcbelor, examenul fizico-chimic si al

sedimentului urinar) - inteNale de referinta, semnificatie clinica

3. Biochimia LCR-ului: - compozitia chimica a LCR, explorarea de laborator a LCR

II. ITEMATOLOGIE1. VSH-ul: Principiu, semnificatie, suse de erod.

2.Reticulocitul: Stxuctura, sennificatie, tehnica de deteminare (coloratia)'

3.Hemograma compl€ta ( cu fomula leucocitara): R€coltare, executie, intervale de

referinta, interpretare, erori.

4. Coloranti si coloratii folosite cu.en1 in laboralorul de hematologie

5. Teste de explorare ahemostazei si coagularii (TS, TC, PT, APTT)

6.drupele sanguine: sistemul OAB, Rh

7. Deteminarea fib nogenului, INR.APTT.8. Principii de protectia muncii in activitatea asistentului de laborator, profilaxia

imbolnavirilor cu HIV sau hepatite.

III- MICROBIOLOGIE si PARAZITOLOGIE1. Executa.rea unrlr frotiuri

2. Coloratia simpla cu albastru de metilen

3. Coloratii pentru metode de diferentiere: Gram, May-Gmmwald, Giemsa

4.Coloratia Ziehl-Nielsen, auranrina-rodamina

5. Antibiograma:'definitie, tehnici de executarem principiu, interpretare, impofianta' 6. Metode de recoltare si insamantarc a produselor patologice: urina,sange,

(hemocultua), secretii si lichide de punctie, seqetia ladngotraheala, matedi

fecale,exudatele (faringia& nasal) si sputa. '7. Principii de protectia muncii in laboratorul de microbiologie si parazilologio.

Page 10: Tg-Cdrbuneqti-Judetul.Corj 215500, Email concursuri ocupare posturi vacante... · Lucretia Titirca- Urgentele nledico-chirurgicale,Editura Medicala Bucuresti 2 Maria Filon- Indreptar

IV. IMUNOLOGIE -Deteminarea: ASLO, CRP, FR, SLE, HCG principii, mod de

lucru, semnificatie clinicaV. RECOLTAREA PROBELOR DE SANGE: -tebnici de recoltare: sistem de

recoltare cu vacuum, punctia venoasa, punctia capilara .

Bibliografia: :

Metode de laborator de uz curent- Editua Medicala Bucuresti 1977 r Biochimie Clinica-MirceaCucuianu -Editura Dacia Cluj Napoca-1998 . Biochimie clinica -Denisa Mihele-EdjturaMedicala Bucuresti 2003 . Biochimie clinica-metode de laborator - Editura Medicala Bucuresli2002. Laborator clinic-Hematologie-Kondi Vanghel-Editura Medicala1981 . Biochimie clinicaEugen Mody -Editura ALL-2000. Hemalologie clinica Delia Mut Popescu- Editua MedicalaBucuresti 2001. Microbiologie - Lucia Debeleac - Editura Amaltea 2003 . Microbiologie siparazitologie medicala-Gheorghe Dimache-Editwa Uranus Bucuesti 1994.

Analize de laborator si alte explorari diagnostice-Editura Medicart 2007.lndrumar de tehnici de labomtor de bactedologie BK, Daniela Homo.odean, Olgd Moldovan,Danieia Diculescu. Gratiela Chiriac^ Ionela Muntean- Editua Bucuesti 2005Ord.M.S.nr.1 101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a

infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare. :Ord.M.S.nr.961/2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia sisterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehrici de lucru si interp.eatarc pentru tostelede evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandatc pentrudezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelorchimice in functie de suportul carc umeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii sibficientei procesului de sterilizare;Ord.M.S.nr.122612012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deseurilorrezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a dalelor pentru baza nationala dedate privind deseurile rezultate din activitati medicale,

ll u,hili5cu |i[ncl$ Auilil0|lhlodic 0rifiar laborato{ ':rr'

Cod 545941

Page 11: Tg-Cdrbuneqti-Judetul.Corj 215500, Email concursuri ocupare posturi vacante... · Lucretia Titirca- Urgentele nledico-chirurgicale,Editura Medicala Bucuresti 2 Maria Filon- Indreptar

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA PRIN CONCURS A POSTULUIDE INFIRMIERA DEBUTANTA

I. Tematica:

l.Fisa de atributii a infirmierei2. Decontaminarea mediului de spital.3.Norme tehnice privind curatarea-dezinfectia in unitatile sanitare.

Defi nirea urmatoriior termeni: curatare4dezinfectia,sterilizarea, produse b io-acide,substanteactive,produs detergent-dezinfectant, antiseptic,dezinfectie la nivel inalt, mediu si scazut, sterilizarechimica;Exigente de curatare-dezinfectie in spital tinandu-se cont de organizarea spital funclional in nrodclul

geueral de zonare. dupa cum urmeava:-zona curata cu ceainte severe privind igiena si asepsi4-zona mutoara-zona intermediara-dezinfectia -definitie, scop, material necesare-dezinfectarea incaperilor din uDitatile sanitare;-dezinfectatrea mobilierului si obiectelor din unitatile sanitare:-dezinfectarea incaperilor alimentare si a obiectelor folosite in alimentatia bolnav lni;-dezinfectarea obiectelor folosite de bolnav;

Deparazitarea:defi nitie,scop, materiale necesare,timpi de executie.

Dezinsectia :

definitie,scop, material necesare, timpi de executie

Deratizarea in.unitatile sanitare:-defi nitie,scop, materiale sanitare.

Asigumrea igienei personals si folosirea echipamenrulu; de Iucru:-scop. marerial necesare. I impi de execul ie

Aplicarca nomelor de conduita si tehnica securitatii in munca .

Reguli generale in aplicarea programului de curatare:-Curatarea-dezinfectia curenta;-Curatarea -Jezi fectia cicl;ca;

r -Reguli generale de practica a dezinfictiei si a dezinfectantelor;-Criterii de utilizare si pastrare corecta a produselor dezinfectante;- Obligatiile personalului efector,

Gestionarea alesu lor rezultate din activitatile medicale:- Obiective si domenii de aplicare;- Clasificarea pe categorii a deseurilor rezultate din activitatile medicale;- Ambaiarea deseurilbr-rccipiente pe categorii de coduri de culoare;' Depozitar€a temporara ;

Page 12: Tg-Cdrbuneqti-Judetul.Corj 215500, Email concursuri ocupare posturi vacante... · Lucretia Titirca- Urgentele nledico-chirurgicale,Editura Medicala Bucuresti 2 Maria Filon- Indreptar

- Tmnsportul deseurilor rezultate din activitatile medicale din incinta spiialului.

Norme tehnice privind se iciile de spalalode pentru unitatile medicale cu adaptare la model de hcru inSpitalul Orasenesc de Urgenta Targu-Carbunesti;

- Obiective sidomonii de aplicare;- Definitii;- Colectarea de Ia sursa si ambalarea lenjerie;;- Trunsportul sj ambalarea lenjeriei murdare;- Sortarea lenjeriei;- Depozitareasitxansportullenjerjeirurat€;

Masuri minime obligatorii pentru prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale- anexa 4oMS 1101/2016.

Igiena si confortul pacientului:a)Schimbarea lenjeriei de pat:-fara pacient;-cu pacient in pa! l

b)Schimbarea lenjeriei de corp a pacientului imobilizat;c) Toaleta pacientului imobilizat;d) deparaz itarea;€)schimbarea pozitiei pacientului imobilizat;f) manipularea pacientului decedat in spital.

Alimentatia bolnavuluia) Alimentatiadietetica;b) Alimentareabolnavuluj.

II.Bibliografie:l. Fisa de atributii Dentru infirmiera:2. Ordinul MS nr.96ll2016- pentru aprobarea nlormelor tehnice privind curatarea,'' dzinfectia s; sterilizarea in unitatile sanitare pubiice si private, tehnicii de lucru si

interpretar€ pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curaten;e sidezinfectie, procedurilor recoriiandate p€ntru dezinfectia rnainiior,i]] functie denivelul de risc, metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare;

3. Ordinul MS 122612012- ptlvind aprobarea nomelor tehnice privind gesrionareadeseurilor rezultate din activitati medicale si metodologiei de culegere a dalclofpentuu baza nntionala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.

4. Ordinui MS 1 101/2016 -ptvind aprobarea Normelor de supraveghere si limitare ainfectiilor associate in unitatile sanitare;

5. Tehnici generale de ingrij;re a bolnavilor- Georgeta Balta, Antoaneta Metaxatos,Maria-Otil ia Stanescu,Aglaia Kyowski, Lucretia Titirca;

:):$a1.j.i/

Page 13: Tg-Cdrbuneqti-Judetul.Corj 215500, Email concursuri ocupare posturi vacante... · Lucretia Titirca- Urgentele nledico-chirurgicale,Editura Medicala Bucuresti 2 Maria Filon- Indreptar

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPARDA PRIN CONCURS A POSTT]LUIDE INFIRMIERA DEBUTANTA _SECTIA PEDIATRIE

L Tematica:

l.Fisa de atributii a infirnierei2. Decontaminarea mediului de spital.3.Norme tehnice privind curatarea-dezinfectia in unitatile sanitare.

Definirea u1matorilor termeni: curatare4dezinfectia.sterilizare4 produse bic-aci{:le.substanteactive,produs detergent-dezinfectan! antisepticdezinfe-etie la nivel inalt, mediu si scazut, slerilizarechimica;Exigente de curatare-dezinfectie in spital tinandu-se cont de organizarea spital functional in modelui

geneml de Tonare- dupa cum unneaTa:-zona curala cu cerinre se\ere priv;nd igiena siasepsia.-zona murdara-zona intermediara-dezi fectia,{efi nitie, scop, material necesare-dezinfectarea incaperilor din unitatil€ sanitare;-dezinfectafea mobilierului si obiectelor din unitatile sanitare;-dezinfectarea incaperilor alimentare si a obi€ctelor folosite in alimentatia bolnavului;-dezinfectarea obiectelor folosite de bolnav;

Deparaz itmea:definitie,scop, materiale necesarcJimpi de executie.

Dezi sectia:defi nitie,scop, maletal nec€sarg, timpi de executie

Deratizarea in iinitatile sanitare:-defi nitie,scop, materiale sanitare.

Asigurarea jgienei personale si folosirea echipamentuhri ile lucrul-scop. mateflal necesare. t;mpide e\eculie

Aplicarea normelor de conduita si fehnica securitatii in munca .

Reguli generale in aplicarea programului de curatare:-Curatarea-dezinfectia cur€nta;-Curatarea iezinfectiaciclica;-Reguligenerale de practica a dezinfictiei si a dezinfeciantelor;-Criterii de utilizare si pasfare corecta aprodDselor dezinfectante;- Obligat iile personalului efeclor;

Gestionarea desurilor rezultate din activitatile medicale:- Obi€ctive si domenii de aplicare;- Clasificarea pe categorii a deseurilor rezultate din activitati'le medicale;- Ambalarea deseurilor-recipiente pe categorii de coduri de culoare;- Depozitarea tempoiara ;

Page 14: Tg-Cdrbuneqti-Judetul.Corj 215500, Email concursuri ocupare posturi vacante... · Lucretia Titirca- Urgentele nledico-chirurgicale,Editura Medicala Bucuresti 2 Maria Filon- Indreptar

- Transportul deseurilor rezultate din activitatile medicalo dir incinta spilalului.

Norme tehnjce privind serviciile de spalatorie pentru unitatile medicale cu adaptarc la model de hcru inSpitalul Orasenesc de Urgenta Targu-Carbunest;;

- Obiective si domenii de aplicarc;- Definilii;- Colectarea de la sursa si arnbalarea lenjeriei;- Transportul si ambalarea lenjeriei murdare;- Sortarea lenjeriei;

. - Depozitarca si transpoftul Ienjeriei curate;,

Masuri minime obligatoriipentru prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale- anexa4oMs i 101/2016.

Igiena si confortul pacientului: .

a )Schimbarea lenjef ie; de pal:-fara pacient;-cu pacient in pat; '

b)Schimbarea lenjeriei de corp a pacientului imobilizat;c) Toaleta pacientului imobilizat;d) deparazitarea; !e)schimbarea pozitiei pacientului imobilizat;f) manipularea pacientului decedat in spital.

Alimentatia bolnavuluia) Alimentatiadietetica;b) AlimenErea bolnavului.c) Alimentatja sugarului si copilului sanatos si bolrravd) Preparate dietetice folosite in pediatrie (supe de morcov,mucilagiu de orez,braDza

. calcica, supa de mtzzvat, supade came, piure de legume, sucul de fructe si logume,' preparea laptelui prafsi fainosul de lapte).

lLBibliografie:1. Fisa de atributii pentru infirmiem:2. Ordinui MS nr.96l12016- pentru aprobarea normelor tehnice privirid curatarea,

dzinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de Iucru siinterpretare penhu testele de evaluare a eficientei procedu i de cuatenie sidezinfectie, procedudlor recomandate pentru dezinfectia mainilor,in functie denivelul do sc, metodelor de evaluare a derqlarii si eficientei procesului de sterilizare;

3. Ordi ul M$ 1226/2012- privind aprobarea normelor iehnice privind gestionareadoseurilor rezultate din activitati medicale si metodolosiei de culeserc a datelorpenrru baza nationala de daLe privind deseurile rezuhari din activiLti medicale.

4. Ordinul MSIl0l/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere si linlitare.infecliilor associare in uniotile sanirare;

5. Tehnici generale de ingrijire a bolnavilor- Georgeta Balt4 Antoaneta Metzl\atos,Maria-Odlia Stanescu,Aglaia Kyowski, Lucretii Titirca;

6. lndreptar de pediatrie-Maria Filon-Editia 1978.

Page 15: Tg-Cdrbuneqti-Judetul.Corj 215500, Email concursuri ocupare posturi vacante... · Lucretia Titirca- Urgentele nledico-chirurgicale,Editura Medicala Bucuresti 2 Maria Filon- Indreptar

Esfe inbcuit de: Inlocuieste pel

Manager

Semnatura

Functia

l'0n0tionare, Corrt|actulgestionare fl e de post

' Legislatia in vigoare.

moclificar€ atfibritii

XX

FI- .A. POSTLII-LIT

SPITAL

OANIGMAMR

RVENTMEN'I'E

rtEr j. K(g d. .e.|l lo(. r;. |L,/.,f1 ?irrrdr,..lual . e r..n....D.,,. cd .ra oe .i.,.r. ,le e,. nor.:r|e

- Legislatia in vigoafe.runcf ronafe. Cont|actul

I'V]INIMENTDReJUl. nenrul irrc,n. t<.g,,l.u,,e,,tr,l de ofganizarc iiindividual de munci

Nlotivulactualiz:irii

modiUcare arrib tii

in tu|c!ic dii m.drria;n:.,,,l.-|,,;it.

Aprobai

Nume $i pr.enume

SeDnatura

PREIDDINTENume !i prenurne

D:rta prilneiintocmiri

Data ultimeiactualiziri,Nr. rcvizrireDat. umrlito|ieiacturliziri

i/r tirnc e rlr rn,,ditlelrite inte,,e|,,r,

Motivulrctnalizirii

Aprobat

Nume $i prenume

Data primeiintocnir.i

Dlta ultimeiactualiziriNr. revizuire

I)atA urniitoareiact aliziri

Page 16: Tg-Cdrbuneqti-Judetul.Corj 215500, Email concursuri ocupare posturi vacante... · Lucretia Titirca- Urgentele nledico-chirurgicale,Editura Medicala Bucuresti 2 Maria Filon- Indreptar

l. Desc ri e rea Dostului-Denumire

Dcpartament

Loertia(Sectia/Compartimentul)

Denumirea postului AslSrenr medtcal generattst

Nivelui postului/ pozitiaNivelul studiilot.

Grad / Nivel decertilicare $i autorizlrreDurata contractuluiSituatia postului(ocupit/vacint):Conditii materiale ale

SnLrdzare

Posibilitati de

Punctajul postului(cnlcul:rt conforrlprocedurii de evaluar.e)

Postufile in care poate auansa angaj"tLrl din postul actual, nLr este c i -Criteriile de pronovalerPeriodicitatea evaluAfii pelfol.lnanlel(n indivicluaie (dacd este cazul): penftuaiustarea salafiald angajatul va fj evaluat cel putir o datd pe an, in functie delegislatia in vigoafe;Periodicitatea pfonrovir.ii: In functie de peffofmanlele profesiolraleindividuale apfeciare cu catificativul ..fbarr€ bine', de cel putir doua ofi inultiinii 3 ani. perlsonalul angajar poate pronrova in grade sau treptefror< ioIr,L. .r,,coi1 5,rlefio..re oi.. I .r ' ar,i

Minim = 3,5 Mertiu:1,0 I u"1,,, i3) l'

ecilicit.rtca rostrtlrri

-

- PosllicealA (liceu sanitaf + curs de echivalare oe Isarli|afA)

arr. )!oala Pustlrceoli

Superioafi de sqxfta du].ar?i S.S.D. (colegii. lacultate de asistenlamedicalar genefali, facultate de moa$e )- Superioafd S. (facuJtale de asistenli medicali genemld, lacuhate de

Studii de bazr neccsarc

Calificnre/instI.Uirespeciala/ cu rsu ri sneciale

Cerifioat de nrembrr O.a.V.G.trl.L.M.n. - au-at-n*tlOrr.C" -nr.l4412008, privind exercirarea p|olesiei de asistenl nredicat gereftlist. amoa$ei $i asisrentului nredicat)

rer-01r'r r' rcrjrr'\e.l(<:rnddl,r;ri.i rle.tu. r^p(r.riU||il.r re,rer1.-.r.speoilice postului = 6 luni.

i)1di|iduaki cdt Si nuncd de echbd,

Vechime/experientll

Cunostintc si deprindcrilCerinte aptitudinAle:

Cerintc comporlArnent{le

Conditii {izicc xie munciiPr'ogram de lucruNAturi muncii

Starea civilaInlocuicste h nevoie pe:

Alte cerirte pt. ocuparepost

Page 17: Tg-Cdrbuneqti-Judetul.Corj 215500, Email concursuri ocupare posturi vacante... · Lucretia Titirca- Urgentele nledico-chirurgicale,Editura Medicala Bucuresti 2 Maria Filon- Indreptar

3.

,{. Obiectivc gc cr.at(. ;rt(. p!l!utuiIrtrrrz.rta.enicrordcirrg,irtlcrr"r t..iticv(r,r\:r,..rirr:\;.,.,".,,p.r.,"r, i,.,,,."."p,"i.;,:;;;;:,:;;ii.;; il:,ll::;:lllf,i',.11,'J..tili:"Lll:.);:iiji:j::l;;;:1"I,..i""ir",".",1,:;., ,.1i;ii:i:i:ililil,llii,,ill,l,i,i;j,,1);,;j,l",)lj:t" -','

hunitdtiii conIin e"Rr. porr,rbil rarip"ir rrd srri -r, d. r4-r,r;er,,..r r .. ,iiarr

pa|Ircrpafea la proieclar-ea , realizarca si dezvoharea SMC ;

r\ 'cun( t\ Jir:.i ri ,{ iec .i.t.J,,r , . ^ J|| ,r J 'i.. ri.indeplinesre pfevedefirc din documenrere sisrcmur.i ,:re flenagenrcnr ar carilarii\i(rentiiica.lraleaza oontofn proceduf ilof aprcbaLe, pftx||]scle neconrornte.Responsabilitali pc]ln u implemenrarea sranctafctutUi tsO g00l_SN4C :

; " ..1:,'j::::.?ill.j:i. l"]rr u i,nipreme|rarca uI U i sisrc ar ivranasemer]rLrruicarirarii erjcienr, ncesria

_:^"1:: ': 1"". ri.nl y d..\ .,., u r.,io. r..,,,., r ,r I, ni ,..., I.r,,.,i .- ,, ..,"ii ,"' .] sr trmp!Jacorost sltnl etemente esentiale pentru pacic|Ll.

::::l:li:: ::]"',1"1 bine sc,.vicii n,edicale (cricienre. cficace si de catitat.3) asti.el

iitI{

Acof(larca celof nai bUne scfvicii ntedi'<ai.zc.,e .rnI r .r'ar.n.- .:r ii Lle...r"tdl(

" J.,-rte a pacrcntibf dcsen,itit- Adapterea serviciilof rnedicale la nevoile pacicntilof;- lrnbunatatirea jn pernanenra a calitarii actLrjui nredioal;- Asigumr€asalisircefiipacienribf;- Reducefea fiscului si asigura|ea sigur.anrci pacientLriLrir- tun]lzarca seryjciilof de sanatal€ irtegfate. bazaf€ pe felatii cle ingrijife coDiinLra. In carepacrenlur sa prirneasca se*iciire rnedicare cte care arc nevoie si irr ftn.'e vafiare, ra toare rrverurlrc de'', .tc.r a. )a .le ore pL ,,..

Ierarlrice asrstent $efsectie, Inedic s.t' se"tieInrrfmrefa, ingfijiroare.in subordine

Colaborare/tunctionrte

- cu pefsonalul rredioal al uniririi din alie sccl|l,cr personalui desemnat din blocul alirnentaf, spilatorie, fifna de curdlenie,

cu pcfsorralul tehnic, administraliv.- ou pefsonutnt medicat djn arrbutalofiul de speciaJirare.- cLr personatUl medicnl diI seclie / conrp.rrr,,Ierr,

,-.rt e.rrri'rl de rrrr:r;..l .:r. .(r\'. r,.rL "\f'cfa L.||ct ^.t.rle. l-h."rrJr,

rrnnic (. 3n. r.nl Ft)drulo!i(.cr nuclerrl epidemioiogic.

ar seclrer / compa|1inrenlulUi in rclatia crlReprezentar€ pacicnlUl, tamilia sau repfezentantul

- Trebuje sa respectc derrniiatea vielii u rurc.

Page 18: Tg-Cdrbuneqti-Judetul.Corj 215500, Email concursuri ocupare posturi vacante... · Lucretia Titirca- Urgentele nledico-chirurgicale,Editura Medicala Bucuresti 2 Maria Filon- Indreptar

- s" pro.,,o,.,,e catirariic.,,,rire" .i r..1,o"."u;l.tr,(e \a srp-rr rrd.u.ilor, onrr,isn;li\c ir, cc<r c; nri\ecr, "-,"^-^,i, ...^^ , .,prcvazute In lisa postului. _t" ""

pfiveste neindeplinifea Ia timp si intocmai a saroinilor

5. O biecrive speciticc ale postului

Atributii

Cu n oa gt" sr.,'ct,, riliirg,ri@R-es?ectA cifcujtele functionale din sectie / comparliment (in funcfie de specific)

- personal, medicamenie, labomtol:- lenjefie. alimente. vizitatofj.

Conffibuie la srabilifea cadnrluioptinr,:le Jucru c echipa lnedjcali ti cu pacientuJ.Curon$te cofiplexilalea activtlilji $i tehnic or specrate de ingrijire ale pacientuluirn nrnclre de necesitiii.Recunoagte gfadul cle auiononie in cadrul |esponsabiiitiliior pfolesioDale_Lunoa;te cfitefiile de deJinjtare a manifestafilor. se nejor li simplomelof peIe nen scun. nediu $i lung.f ..rro:rrc rna er -<.c rrredic. 'e ,i J< cotrb,,.are rrrqJic a.r,rcrr. rrredi:rl.Cunoa$re $i respecti:

--. ._^,, -- ,l U:',1 '44 2u08 fri\ i o exerc:rare" prolb,re. oe 1sr .lcn Jjreoicalgeneralrst, moa$ei $i asistentului ntedical:

.d..r ,tc <tra .j deorrl^logic . J i.is.. itof r,cdi.."lr denerrli"ri.nraoreior .t a\r.leJ.l.l.r r eoical dir R,,rr..ra,- I_egea nr. 46121 jarr.2!01 pfivind dfepiurile pacientutuii

....,,_.-=..,,- !S, "i ?5/2006 pfivind rcrbnna in domenir:l sanatalii cunrodifi cifile Si completirile survenite;

- Legea nf.26112010 pfivind Asigurnfile Sociale;- Legea nr.187/2002 P|ivind bolnavii pericutoSi; ;- Codrrl muncii_ t.egea jl/200jr- O.c.nf. lj/10.01.2001in carc sc jnieEice compler tirnraiui in unirilile

l<ecunoa$te $i irrdepJine$re fesponsabiliratite prof.esionale in cazul urilizi loftehnoiogiilor specjale cu melliLrnea ci in;rlschimbare, acesre respo".at iritiri

"o'. fi s.;;]]lin

cafe existi tehnolosie in

R-esp_ecta regulamentLrl dr-ordjne intefioari pfecum !i nomrele de etici $i0eontologie ploi'esional,.

Rt5le.l; r. '.,||ele ehnr(epri\i.rdcrrralrfc.. j(liJ.tec|l. ii..le,il;,,a|ear.r .,IiUul<sanrtare confbfnr Ofdinuiui M.S. nf. 961/2016.Kespectd nounele de securitate, pfofecfia muncii fj nornrele pSLRespecti secrcojl pfofesional confidentialitatea intbfmaiiej medicale.Pa icipi la prograne de educa{ie sanitali a poputaliei.P-11ic.p"

'it Ic nd e. l\r:r.lici 1\r:loriJo.:r:pa,licipa sub in,:r,rmtu.",""0,.,,o,.,u"",.",",."';]jllll];iffjii::l:;:iil

ij, ,,"I'crlru \a .il. re.

Pa{icipi alAtufi de alte calegorii pfofisionrre ra pforeJafea eclrUlui anrbiant.lndifererrl de pefsoarri loc sau ,siluatia in care se gase$te afe obJigafia de a acorcla

ilil:i,:,i:::J]:li* tr situatiicre u'senti' iJr rin':ita conpetenlerorproresionare

\a|| :.rfc:r,/"tJfr r"ruloeaJ^rd.rrrr..rrrr|cloIcc.rr;r..lre,pr.cierrr.rrurRespecla rcgulameniul de cornpletare a lrOCC si a doc mentelor medicale.

]]lll^:li]: iilen:, ,iezinlecria taryitof, caRrcioa,€tof si a inrfesurui mobilief dinurxrare,.astgurll prcgatirea patuhri sau a targilor de consLrltaiii si schimbarea

renJerrer penl|u pacjentj.

Ilespons1lbilitili l:r internarer, primirca $i €nrernarea pxcientului

Page 19: Tg-Cdrbuneqti-Judetul.Corj 215500, Email concursuri ocupare posturi vacante... · Lucretia Titirca- Urgentele nledico-chirurgicale,Editura Medicala Bucuresti 2 Maria Filon- Indreptar

] llT;i:i;i

*"''""' o" uryenti conlbl,r p,evedefirof in vigoafe are Ministerur,i

l"':!,9*iiil"*Jitu"" ti critefjile de intemare in corrbnnitare cu sraturur $i ripur

;:tH:l'u?:l ;llffi 'JJTillll, :t fl! 1't;:t :;?ff:Ilt:t,ti,l,tff 16:"*Consernnar-ea relirzulLri pacientului pentru irremafe.

lfrilI::i,i".".":',l;1il,T,:r,:ilH;:i::,':llfl[:'ui'esa, cu privire ]a

l*::i::l::li:"J:'.::'.0,:i';'ifl:"u::"jl'^'"a rbii de obseNa{ie pe tip de

;x[,jiJ:,|"", j,"]':"l,"ffi,nerrIrr,orsanere abiiirate iD cazur pacienfi]o, i.consfienri.

;ftl1::",n:fiir:JJent'|! exanrina'le sat'| eveoturre p,erevi,i cre produse

il,ll';:J:i il|ifi"Til'i]erapeutice cre

'inarc u'lsenti i,, caz de

'ecesirate, ,'n

l",,til'*l:1"'""""' o" izolafe irr cazul pacientilor suspicionali de troti inlbcto

PrimireaPacientii nu su|t adLr$i dircct in saloane.

Fli:'l,fiHltf il'i::r ii::il['iil],if,l,xTT;f""*0ff ;;,,"**-,nlrnbai-siea )i pfimirea teruerier de eiI|€ p.cjc

I Ll- 11 ". "." ,:,." .or"p, r,"n,o,ugi']';1i";;:l""li:i j:i:ffi:,:'J;l;,',,, ,

i ll.ji: ii:::::J:t: l: ;:i: :':': ;i;: ;iil.illi,;1,:;;.*,'' r''",'","'".''

Irrstala|ea pacrentu lui inrfun niedju Si clirnat anrbie|tal optjiD de coJrlbrt $i s iguranF.Flrternarca

Preg.ilifea paoientului pentru exrernafe/ti.ansfer conlofn pfobcolul!i sccliei/contpaft lrnentului penlru docuntente, etLcle personale.Anunti pacientul $i apa{ilibrii pen!ru exrernare.AsrguH insotirca pacienlLrlpana la pirisirce seclel/conrparlirn. iD cazde exte rare.In caz de nanstef alpacientuluii| alte seotiacodanciu-i ineriji,ire,,."".0'." au"e sru."o ],13:i,i]]jlj:::iil"'.

t' "*nu.

ln cazde^deces co|statat de medic, organizeaza dupd clouA ofe tfanspotlulacestuia in cadfui seNiciutui de proseJru$, inve*",.;aza "ail",ili

pl,."""r. ,; r"prcdi asisteniUlui Sef salr apa{jnitof ilor.l. Reiponrxl,itirnri in evxt are:r,tiagn,,sric:iObtinefea consintirnAntului info nat al pecientului, fafiiliei sau repfezeDtantuluilegat pentfu inteNcnfij conib ne c co petent.3te pfoiesionale.rrvaluarea stifii pacientLrlui. nrisur.nrea. irr|egistmfea furcljilof vitaje.Preqitifea psitricd $i fizici a pecienrului penrr examrnafe cJinjcA, recoltarcapfodusetof b jokrgice

$i patologice.L, 3:.r./Jrer.. !o..,, r :r.. br. rr, p..r,r,11."11,.,...

- iuminozitate,L,rf (rnl r:

intirnitarea pacienrLjlui.i1-egitifea psihic:i $i fizicA a pacienhrhri penlru explofifiparaclinice.

'sofnea pacientLrrui ia irvestigatiiin conditiicre securirate adaptate ra shee acestuia.

Re+eclarea f i etbcl|afea pfotocoalelor/pfocedurilor., expioririlor pamclinice. .

@n,rrpon,,tr_; proo.to.

Page 20: Tg-Cdrbuneqti-Judetul.Corj 215500, Email concursuri ocupare posturi vacante... · Lucretia Titirca- Urgentele nledico-chirurgicale,Editura Medicala Bucuresti 2 Maria Filon- Indreptar

Po! l!gc!lp!lE!! d 9I9lc9!E lfe\/izur de ltecare secfie/clllfa|1inenr /unirale

Monitorizafea speoifici iii acordafea iJrgriiirilor posl exptofare.lnrcgrstrafea rczUltatel(n conforrn cornpetenlelor prolesionale.4. Respon$bilitjri pentru ingriiirca cur entn $i su t)ravegheien pacicntuluiIdertiiioarca pfotrlemetof de ingrijife cLrf€nri h flrnclie de nevoi.S .illi'".,u,,, irirr.,,..cJ.,J r'"r<:, -i i p.c.crr rrurpla.rrrirri rcri\ r.litorde..grt.r!, ,( ricr(r.r. .. r,, lblr ru'..rr. "rrr, rrcrrr ,r d<,e;ar.A.igUrl -. r?11.Jit, l" ..ufi ri grncH,c,,. .,,, ro..L.:. .rrrirrrb. r.eaoeTumcertnr. rr. q.iJ:Ie,. *nirc l..p:rt. .1,r" b: .1l L j(rieror.

Mon itor zar ea, coir.scrrrrrarea 9i r-aportarea vatorrtor tirnctiilof \,itale, vegetative ale-.rc?rl lr.i rt.Ir .r.r..rd:f. .1 \.r, piraric. o.rr.uzr. ..,r. r. \r..ir..ri.L'\f_cl r'rl c. ! . r,t . ,"al,. t,r .:,"..,.t( ri rl (td ||riSrr^.r.e..lr<r',:tr,, r..rli,...crt,rl :1.r..c .. rrr

Pi licipefea la vizilt] si conlfavizita medicaJa \ji noteari feconrardifiie licute ciecatfe nredic in cdierLrl dc vizit,r al seciici/co rpartirrenrufui cu prlvire la ingftifi

lnlo]nrar ea medicUlLri cura|r /rlreclic cle gafcl:i clesprc m(xtillcafca srdfii pacienrrliui

ofi ale cale ofl esic ltevoro

Monilof izafea. conse|llar.ea ii t.0Dorlareaapariliei de nranit'esriri parologjce, l.el]ctiimedrcafi ertoese adntiristmle.5. Rcsponsrbilititi pentru activirn(en lerapeuticirn exercrtrrea responsabililarlilof pcntru activhatc,t t€fapeuticA asistentLtl Dredical!cnr'3l \r . ( l,l.g:rt.i ,le r re.l.. I c^,rf"r-. r^.r.pererrr..or. f.Qlciro.ld.< sr .itrrror(arr..Inellr. t' l\ ^t ,....1 lr,,cd ai 1,..,n.,r rcit 1,.r,.<I.Ul i ,rrg(.rla

Ef ctUeaza tehnicilc. p|ocedLrfile fiedicale din activilatea tefapeuticd conf.onnphnulrLide rtutarrcnl indjc.ll dlr medic.O .rr.,.

^rrrrrr..rrrlrli.ir..,.t,..ic I Lr r.c r1r .,nr.t Ie .r.r,.i"i,r r.i.c n ,r. r..t\. It ..., t:rl - c.".r.I:,.elJRcspecti vointa $idfept!l pacicDI|rlui .lc a incela seu retuza ciectuafernaruItenl tUr cu e\cep{ia cazufilof de 10{, majori Si anunla nrcdicul cufani.Respccti l

- t,fecaU!juniieunivcfsalcPfincipiide

'giena in prcgirirea fi adrninistfafea sLrbsranteir L ir.,. retrLo1:r

- \4,rr_.|n(,lr.l -.||tar rc-( .r lJr .ri. l,oI..rn r.t IacDi..ra.elrlr rerll(.r r-.er,rre)i .||,et\il^.r..c,rrjl:i ir.,/jr.q. r^"tofIr p.r rrl,.iehb..r-rJrerrr^l rrecare <ecr|e /cr rlt|a ime1t

, - . Metodologia de sLtpfareghefe $j control a accidentelof cu expunefela prodLrse biologice

, lvlanagenrenrLrl cazului dc accident prin expurrefe la saDge (expunefecLrlanala. expuIcfe pefcutana, e\punerc a ]lrLrcoaselor.l. pentru toate tiprrrile deadrtlinisbarc a |redicamentirk .. e1ectrr0fce.pcrt.L,rilf,,r. r*,,"fi,riil"r.

"i".i,*r",, cl"pa|saorenre. ctectLnfca caloterisfiuIii L]relR!vczical. spal.irufi, oljsrlre, irlUba{ia

gaslx)ctuodenati. dezobstrrclia criilof aeficne. inrubalia ofonazotrahe.tlA,oxrsenolempje. sccvcrta ctirLnilor de rcsuscjtafe. cardior espimlofje, plan desecverla in11)f verrlii pre/poslopefatof ii.Electueazi intrc.1ga lcirvit:rre tefapcutica tn condirii ctc igiena. asepsie,dezinleciie. stcfilizufe .c!r me|tinefca nrisur ror oe prevcn[e- supfaleghefe $icontrol al inlectiilof intfaspilalicesti $i Iosocojnrere.

pozilieiin pat,

cilr'c nedicul cufant/de garrli. asccrrrrdarc ale sUbslarrtei

Page 21: Tg-Cdrbuneqti-Judetul.Corj 215500, Email concursuri ocupare posturi vacante... · Lucretia Titirca- Urgentele nledico-chirurgicale,Editura Medicala Bucuresti 2 Maria Filon- Indreptar

Cunoaste si fespecl*pentfu adrrinistmrea substartei medicamentoase:

modul de adnrinisrrare prescfis de medic- dozajul- ofarul- ordinea de administrafe' incompatibilitatea 9i intefactiunile dinhe substanlele

- timpii de execulie' fiecvenla de administrare- contfaindicatiile- electele seclllrdafe- etlcienla adminisnifii

Monitor-izeazir qi c6inunicii medicului sirrptorrele fi starea pacientului post,adnrinist|are sLrbstantzl lnedicamentoasi.

Df-ectueaza inteNenliile recornandate de medic in cazul apariliei eventualelor

Consen1neazi in ftpodul de predare/primirc a actjvitAlii plaDul de ingrijirc Sirfollrne l e.e.r,rer .r lirr,l,rl .(r\ir lrr.. e\c.)l'ra.cli nrod lrci.i|n lare..pacierrtulIi, pamnetfii flncliilor vilale Si ofice ult eveniment petrecut in sectie

Ptlrlicipn la aclivitati de i bunaiarife a calilal

Poa|1i fesponsabilitatea calit?ilii actLr]ui medical efecr at.

EdLrci pacicntul Si apaflinitorii pentr'tr fespectafea conduitei tempeu!ice,efecluafea investigaliilor clinice 5i plllaclinice. a rcginului igjeno-dietetic,cunoa$tefea afbcliunii, r'espectefea conlroalelor periodice.

D(jl: $orr., d.lr\ itrlr ri p|ogra rre oc edrr.:,rie perlru s;nar:rre. co|hi rere lldemonstmtii pfactice pacienlilof $i apa{initofilor ( ex€mphr : administrarc deinsulina, beteferur, nrticoagulante, monitofizar-ea valorilof glicdmiei pfin sangecapilar, etc.).

6, Responsabilitnd privind norme,e de supraveghere, prevcnire ,control silimitare ,l infectiilor Nsociafe 1lsistentei mcdicAle in unitatile srnitare conlbrmAtribIlliilor regl. Ordinului M,S. nr.1101/2016

I]nplementeazi pfacticile de ingrijife.i pacierlilor ir vederea contfolul0i

sanitafi, cafe va fl schirnbat ofi de cate ofi va fi nevoie.

intecliilor.

Asigura conrunicarea cu instiluliile de sinAta!c publica si cu ahe autoritati, unde

Se taniljafizeazi cu pfaclicile de pfevenire A apafiliei $i fispAndifii infecliilol tiaplicafea pfrclicilor adec!i]e pe loala pefioada interri.ii pacienlilor.

Menline igiena. conlbnn poli!icilor spilalului !i pfacticilor de r^rrgfijire adecvatedin salon.

Monitd ize.rzi tehnicile aseptice. inclusiv spilar'ea pe rnaini $i lltjlizarea izolirii.lntb neazi cu pfornptitudine nredicul de gafdi in legdturA cu apafi!ia selnnelo| deintbclie la unul dintre pacienlii atlaii in ingfitrfea sa.

Iriliazi izolafea pacientului \ji comandA oblinerea specinenelof de la toli pacienliicafe prezintA sernne ale Inei boli tlansnrisibile, atunci cand medicul nu este

monrentan disponibil.

Li iteazi expunefea pacientului la inl'ectii pfovenite de 1a vizitatori, personalulspitalr]ui. alti pacienti sau echip.rmentul utilizat penlru diaSnosticafe.

Menline o rczeNa asigumti ii adecvala Ae matefiale pentru salonui rcspectiv,medioarrente Si alte InateriaJe necesare ing|iji|ii pacientului.

Idcnlillci intacliile nosocorniale- pc cefe le repor1eaza mediculuicrLmnl $iserviciului epiclenr iologic.

Investighcaza tipLrl de irrfaciie $i agentul palogen. impfeur?i ou medicul cufant.

Pa|Ticipa la pfcgirifea pef soralului

PafiicipA la investigarea epidenriilor.

Page 22: Tg-Cdrbuneqti-Judetul.Corj 215500, Email concursuri ocupare posturi vacante... · Lucretia Titirca- Urgentele nledico-chirurgicale,Editura Medicala Bucuresti 2 Maria Filon- Indreptar

7. ltesponsabilitill adrninistr.tive -Standafdeie.la nivelul responsabilitililor cle acest profil coDstitLrie suporl pentrucelelalte activitili.Asrgr]m misufile de secLrdtate $i intervenlie alc secliei penir.|r evitarea oficirorIncroenre! accrdente: apar?tlua $i ulilaje nreclicale, urilaje electrice. sursele de gaznreran, sufsele de oxrgen. substantele dezinlcciante. jncendii

$i calanitili natrifele.R.:.p IJe,ae e\ iC<rt,.. ., r\c. 11 r.e | )i t;.rr. rca rczulr:rretor. ir.\e.lgal ilor irlroi|l.r de obsc vrtie a p.cir|tul,ri.Raispund€ de cofectitudinea daleiof pe cafe le inregistreazi in foaia.le obsevatie apacientului, repo de serviciu sa irr alte docuIrc|re.R;sn rd.,dcIedar(- i1rel .art":b,.dr,te'o rredic:Inc..r,.i.ejJr,.ep<cordi..afrrr arsrnD..rea J.rlcgrrl. c. IJir..n -rc.jr.p||(r.Raspunde de corrrpletarei fiSei de decont a substanlelor rnedicanrentoase, iar irlcazul celor l'ilnase, nedistfibuile ( refuz pacient, deces ), anunlE medicul pentfrrerlrstrlbUrre consemnati la alt pacient, apamt de ufgenli sau ihmracie.Rasp nde de nratefialele sanitare $i matefjalele eor.rsunabjle pfin utilizarejudicioasi conselrnal6 in fegisl rl de evidenli, apamtul de Urgenli, afunci candeste caz l ;i in tlia de decont.

n srguri $i rispUnde de pistfafea li Lrlilizafea instru entar.Ului a apamnrfii din.1,'. re. I ir,\(|L f l .r ,o..lc.r I, u i1.c, .Ui cri.rc||l.Inl 'r'rrre"z.r i I.cr ..nci,r:r .r.r.crr rrl . . . " . 1 * : , . . . . t ^

. .,b.l .re lI.1 .,r lo(ti or .JacestLtia in legatum cu stocLrl de rreLlicamente si nraterjale de Unica fblosinta si.'r rrratc ir'e I.r'., ' :jrnro' ,i..nrr." cu..cc,re.,/\srgura pret|lafea cofecta a medicamenlelof. natefialelof si solurjiiof de lafa|macie, precum si pastfirca . adnlrnistMrea sl oecontafea cofecta a lof conlolntindicatiilof conduoerii.

nirl ciljir la preda qa-lrc'..drc. l.(i i.t l.,l del,..r1drne,rtLrJ. :

AJrla la ofganizarea tmnspoltului inlraspitalicesc si interspitalicesc al pacientilolsr |l rnsoteste ln caz de nevoie

PoaI1a pefnrane]rt un jnijloc de comuricatie alocat. pastrandu_l in stafe de

Suprave8heazi $i conlroleazi ofdinea $i cul-ifenia clin sectoful unde isi deslboariaolrvltarea.

Sesizeazi aper.iti0 delcliunild rpifute Lr iIstalatiilc srfitarc, elecn.ice. do gaz.lcrlllice de oxigen irr vederea r.emedie|ilor.

Pr.ri.irJ.ii Jc, trr,.,, ,,,-., . ,,.r:.,rrr. rr O|0i...,, M5t, r.._j. .0tlp,r\rJs(.tr, :,re.,t(ri .it I.c.,,lr:r.e.t ,..c.j\ .rr<jr r(JrJJl.:Fltr.r(,te.tir.,ambalafe. elichetafe jii transpo|t la plrnctul de coleotafe.Supmvegheaza $i conrfoteazl lnodul de desfh$ufarc a vizirei aparrinrtofilofccIl.r.r fcd li.< rl i.l<, r,lin< r sro,tri.Supravegheazi li coodoneazi aclivitilile dcsfif[mte de peNonalul din subordine.l.c:are)leir,nUr-..,itUl.rr.t.ri"..l<\r c(lIpamL,rlulrece..||,ipIlIideInleNentii Si ajuti rnedicul specialist.

Efectueaza $i conrunici eviderta zilnici a pacienljlof.Atfibutii pfivind adminislmrca tmnsfuziilof sj rnoniforizarea pacientuluilfans|Irzat-

I Vr,en:(r rt'. t r,."brlir:rrc ir,re e.<tclfn-"1-J-iOr.de Urce;ta tg( hrl. r<.li :,le . .rC .- | "i.\, ). rrta irlrto, ,c.:rc.:r2. Va fi ghidal ir loat€ activit;itijc,:ie adevir, drepttte. acuralete $i bun gust;3. ln cxefcitafea atfibuliilof va aborda un comporrarnenr cafe sa exercrle o.nll . ra t. . i \. ",r'f|'r, .a ,. r..ruri.;1. Va acorda aceca5r co sideralic dfepturilof fi jniefeselof celo alli ca$i

ce11nleiof personale:5. Va 0renline o arirUdinc cchilibmti $i !a lua iD corlsidemrc ideile\.r luir ]l.o]]\id(raLe iJeilr sr ooirriile

Page 23: Tg-Cdrbuneqti-Judetul.Corj 215500, Email concursuri ocupare posturi vacante... · Lucretia Titirca- Urgentele nledico-chirurgicale,Editura Medicala Bucuresti 2 Maria Filon- Indreptar

6 Rolrrl irr crdrrl-r,rralr.l. . r. ti 1r.ir ir ca ^ obtrglrie de r:ajna pe colaoof"lori-

sa sr ndcntrne:r.ci r.frf. lij e pe". , alc 1r pr,,rc.icIa,e;

, ,1] .l,"ll llT :. i.nc,..., i J, .frn IrcJrr, .i de .rrcrir dirr ste|a sa rte acrir i ,re:6 vnroti \t j.reori(,Irlo ,/ilciit(cr||r,,c tefrrrrrrrc|elt.rea.fcierr1e,9.falionalizafea rcsLl$elof ;o. \:r rr.l..ldc,r.pete. rlr|oiL iorra,....olegr'.r.. I vanrrr..ci irnnrc..ni.-.e

" il. i.1 u .lr fr, |Io\r. t,recfi\ei(. Dr,,g,1rn..e b ro_,. rr ur,irari;0. l-, !. r;t,^, ,,, .ir . -t,r. rare d. ,,,,,....2 ;.*.,; .;,;;,i,;,- Si nLr dezvilLrie inlbrrral;ile ta c.rrc. au acce-;, e*rcinr- ilc1i,, .j,rci acq.,ted^ezvhlIifi sUnr de nah|l.a sn pfejucljcieze inagirrea sau dfeph]rte spitalului sau alesaJafialitor, prccunr ii ale atror. persoane tizic-e s"r';,,lOi"l. i"afia,i,,ij""a

"rrrgsau nu avantale Dectvenite- Respecti conficlentialitatea datelor clr caraorer- pefsonat ale personalului;- Respecti coJlfiderlialitatea datelor cU cafacter.pe|sonat ale pacienlilof.gd anr.;nd 1no,i rr.rta.:.nilo,.c.,(xcer\i"\ii.rriitor;re,,rzur.je..ue:qorrce r1 c riro.r Ia .(..l,orr..rb.l.. ri c,r nrJb:lj,,.,rc.r i dr"lnniLil.r-lea p;pericao: an-rn< c r r-inir,24 /. o.e nl rrq- lxe-culi,orice

"lle \ar j ri Jc \e.\ ici . , lirn a corrfe er.etof delcddle .. arrnr cr.r tcgalc. r !edcred a"ie..r...i: Ir.ei oune fir..ct.o..iri a rcr:r irir i .pir"l.Ll.rr

Responsabilitifi

Obligatii

lol;:f;' "*. .,,''',.r i' wr..E cll,Liriw ir,i ri,i:-S.1u9.r-erea

poliricilor'/pfocedufilof opcfariorate din donreniut pfopfiu dedc"\.,..t. L .lcar"e,r ' rl i. t.,rJ c-t,,..a, .Jtr,il.rlc,.f(.areo'.j(:ta5(): a- tnlbogetifea continua a cunostintelof si conrpercnt"tor profeiionate. at"i o.invaloriilcafea opoituniratitor de cafc be eficia;a p,;" gri;" Spltrf,,f"i,'*irli,.i"strdiUl individUeL- Sa cunoasca si sa aplice corecl prcveclefileheglementafile legale si pfocedufileirtellre ale spitalUlLri.-.Sa asigufe neutialilatoa spitalul i, conforn statuiUlui, f.ala de interesele posibildrvefgente.

5" cor LeJ.liTc^ .i .. 0rorqJ</c rr agjIc. "i pre.rjgilrl sfil",,r, r, i clLsr\ dlcslrraIlr sat( de xngaJcr aJ \piralului.- Sarcinile de sefviciu nu sunt limjtative. se vor.completa ori de cate ori estetreroe.perrrr.rbrrrrrl .rrrrsal .(I\irhri.: I dctt:Icc e .rall< ar(i..idrle de J,.trusettr rc a tr,Lr .. l, ri.. leAi: .:" conrL,rerrlei pfotc ior.dlc.

ll,l.lf: l" .ed...r. tc, te .,rc 1t( r..,s, ,,"J,.,,|| , r,!,,ar ,rrec.;apediar,:e.

Se va supUne masurilor aclnrinjstrative in ceea ce pfrvesre neindeDlinirea Ia tirnns] l!!!!llll!l$I!]L[loI p|evazrrte in tisa posru]ui

Recompcnsareamuncii

Formn de salariztre:lntervalul de s.l1tl i,!1tr-c: (j.onnar in mpor.t cu gfa.:iul prcfesioral)

L \4ini,,, M.di;l \ra\im

Sahriul de bazi: contb", t.g;.tur;i tn ulgo,, " i,ifrr.tti ra"t.

sripefioarc de calitate a sarcinilor si arr ibutiilor.stipulate in prezenta llsa.Ni.uel ul de s.olorhorc tootc.fi infl uentnt dO psformonta (no petbnmt(r)

- Arlx,,s rile lx s,lllriu : rurfo In tct r\ ar.cr ir \ ig,,. reRecomnensaret indirectiConcedii ct ptnr:i: (IN FUNCTID DE CCM)

' pentr'U pefroada conccdiulLri de odihnd arrgajatul benellciezi de orndcmniza!ie de corrcedi!1, care nu

poate li nrai nricA decit salafiul de bazi. indennizatiile $i sporL!_ile cu caracterpermanlJnt culcrile penlr pcrioada respecrivi, inrienrnizarie care r.eprezintd

Page 24: Tg-Cdrbuneqti-Judetul.Corj 215500, Email concursuri ocupare posturi vacante... · Lucretia Titirca- Urgentele nledico-chirurgicale,Editura Medicala Bucuresti 2 Maria Filon- Indreptar

nedja zilnici a drepturilor raiarffi:eler rnrtire esre et€ctual corcediul fiultiplicat cu numdrul de zile de ooncediu;indemnizalia se plile$te cu 5 zile lucri:toaie inainte de plecarea in concediu; ?D'(4,,

_l rccne, ,,r.i.rjr,.corrieo t. org: .ilrria areoL,lrgalir oe r.rp.rra ro:r.e

,,1eIL.rer t<,atdraj.J,,i{,,t<ltrnilre:.re.ne,c...rFin;edere.ieveni|ii ," o..rloe.nlr .c'r. l.e. r re\.Il 1l<lepeilr ci. " .fenrc dc :,ce*a co Ir a,c aIntrerlrnerii concediul! i de odihnl.

- conc€dii.medicalo_ de natemitate $i dc paterritate. pontfLj ingrijircacoprl!hri bolnav;

- concedji cLr pl. tA pentru fornefea pr.ofesionalirConcedii iiri ptxti: (IN FUNC]TTj] DE tioI/ROF/CCM)

- l0 de zile deconcediu lLiri plati. acofdal o singuE clati, pentltl pfegitircaSr sUsrrnefei luc|.,ir ii de clipbmi nr invilimanrLrt slrpefior;

cq]!!!4ll!rqd4!Lrr"!q!jl9!{941]]I]|!4]3]ii personater

Sanctiuni pentruncresp€ctarea fiseipostului sau 1r

anerelor acestora

Co ditii de nunca

:-r-lf lll,,] to.r,,rr,, ., .p.'io. r,'p, .., ..,.r ,tili a,..u"rc,il pe,rar.,.,,I1 r,e.<'tecr:,ri,.rr.b ri tof.."fj ,i... .d tJcr.. .tor.,e ir..vjrr. t,rec.Lr" s.legislatiei in vigoarc.

- faspunde nratefial pcnh.u or.ice distrugereobiectelor de inverrtaf din culpa sa. situ=aticpaguba produsa.

,ll-'ll.ld:. ",' l:, "||i1d. zrer:,.-fe.,r,,rcr\,,,s.r,c".."rr :rdr irerea.c"..serii oe

orre !ir rrl,)rntat| (U cit N(ter !0 rfide rri.Lll- afe obligatia de a adLrce inredial la cunostinta conducerii spitaluluj situatiile in.1r(c.1. i-l.i..r.l r(-r r,. ir,r. t,r,. .,r(fo,,.i,,","_.;;,;id ,,|l.. rer,,r'nel, .l r. l,rlUi:

- rasprndc pefsmat, narefjal si disciplinaf penrru ofice neindeplinirc, indeplinife0erectrioasa sau c|l intar-zrcfe a safcirilor stabiJile pfin fisa posiului. regulamentulde ofdine inrerioer:r si contrauLrl inclividual cle rr"i *, *j,",ot,"e.ri" i,, ,".";,"

StatLrtLrl angajatuluii (X) t'ernrzrnerrt ( ) T",rp.;.- Locul desfi$rfifji rruncii: SptTALUL OR.DD URCftNTA TC.CARBUNESTI

, degfadafe, dispafitie a tutuforin care va fi obligat sa r-epare integfal

Conditii de 0runca :Activitatea se cleshsoafa in conditii norrrale/ deosebite/speciale de munca. porr.ivit Legii nf.26j12010 privind sisteinul de pensij si alredreptufi de asigufari sooiale, cu nroctificalite siconpterarite utterlJare.Riscuri implicate de post : st|es, fitrn aled cle 1t,",.,,, of."t;unl prnf".i,urul" ;Corrpensar.i :spofuri per*fftonditiile cle munoa siriscurile i,i pfl""t" a" p"rt,conlornr rcglenrentarilof in vigoarc ;Depta.rrr:urerr.c:p., rir ir .ruvoit,, rrrr cr

Resufse disponibiieSt':r,i C:.i,,,,.1. br rr.. r,.l,r,,rc.tr ..rljr..r .'rr.lrrrrr, c fi .r . rtc drrl"r,.i .rr . err.r .l r.rr ,u.r .rr:L( rrl)r nerle \olr\\:lr(

R.,.r.e'r-.r.rr, L.rJ r,l, rl1 ,,i t,"cr,Ia.,, ., tt,l r_"1,r cde,,irrl.r(,.flllro lnlr d Lltocl! rt dJo(.t scctici.

- cJl'il'.r...c||l IC . r.l. j,l jc J, ,tc. I -: DA- cchrpanrenr individUal de lLrcnr: Dt,- rnatefialeigienico-sanitarc: DA' alrnrertatie de pfotectie: NU

Accosul la i fornA(ii confidenti,rle: arc a'cces melimitat la documenlelesectiei/depa{arnentului/ compaftimentului din suLrorcline; restr icliile de manevl1rrese aplrcA doar in cazlrl secretelof de sefvicil. ciu riror rir" "f , ,r;r;.;e;";l;j".:i:""::]".1,':i::::I::lI "'':rccc\.tta ,lo.rrari:..e.ialj,,L.r,,i..(n..rrl l(r.r,a, lri .e.lonsrbil c l.,,a?ipfoteclia inib natiilof r-espective, salr contbrm reguianenteloi uniratii.- Tinpul de n)uncl:Tipul de uornr:ir (X) Nofnri i]lrrcagi ( ) No ni fedusiNr. ore murci / zi: l2/2:1 ofc

Page 25: Tg-Cdrbuneqti-Judetul.Corj 215500, Email concursuri ocupare posturi vacante... · Lucretia Titirca- Urgentele nledico-chirurgicale,Editura Medicala Bucuresti 2 Maria Filon- Indreptar

Nr. ore munc::i s plimenta.ri l ri, ;: Slt O 1i,, tiurcl"E n"ceSt"tllTipul progrAnrului de hcru: prograr* normal;Tinp pentru pnrticiparea h activit?i Di de imbuniti !ire a catitiDii: I -2orc/saplarnana din tjmpulde nluncaProgmmul de lucru: 7:00 - 19r00; t9:00-7:00Pauze: ofi de cAte ofi este necesaf;Zilele Iucritoare: Lrni - VineriZilele libere ptititei- Samb,ta Si Durrinicn,-,Sifbalofilelegale(l ii 2 ianuaric. prirna $i a doua zj cte lla$!i, pfima sj a doua zide Rusalii.Inrei.l5a||gusi-AdorlrifeaMaicii DonrnulLri,. Idecenbrie. prirra 9i aciouazi deCfaciun. saU 2 zilq penrrr ltccarc dinrfe cclc cjo,ri safbiroii ,"liginu." onuoa.declamie. asll'el .ia.crltele religioase legale, altele clecit cele criqtine, pentrur."-o"rcle lfirfri"drd i.c5,u,,, I cdl,r .r, .nre. rg"jat,rl i (rea,,i rI Li rp lsrrn.r "rl ,f eJ. tc e v. cl(ri (Jrnl(nj. red c lir.rn l.bcr c. I.c\nu|r/l|u. .rt

rfnritoafele 60 de zile, sau un spor la salaliul de bazi de t00% diri satariut deha/i corejlLrn/rlo- r4U,tcir ore.,:rre in l-^gmrnrrJ rr, nn-lcle lrrcnr::r.d.alcfra . h.i"rrrlrri - 5 zilq;b, crs, roria rr.rr ic. pii 2 7i.,;c) nasterca unui copjl , 5 zile + l0 zile daca a urmar un cu|s ale pue cultu|a: .

d) decesul sotului, copilului, pafintilor, socrilof - 3 zile;el ,rccesul olr.ci.. , trl ilor, .,r'o, il, . , lin do.ar, fr d(."rrgc -..,.rrlnr.1 ,.r;.,g) Ia schinbafea Ioculuide ntunca in cad|-!llaceleiasi unitati, cu nrutareadon i il.ulur n altir lacalit. r. i /i ea,'r'(?(lii

..nr .(o i. d. ,,,r. i d( n,,; r\i..rir e.rL .re .re.,:lc. c ir, bre. ir.rrrrr :1.nit.i rtr, . 'r L .(t, rl" t(,,. c l Jc.J J.r il(..r.o.drl l,rop, r o""l(.r

trmpul etectiv lucfal.

l. obicctivcle de pcrtbrnxnta indivi(lua,n:- nrodul cle indepiiIirc cantilativa si calitativa a sarcinilor din prczenta l)isa aposlulut;- modul de faspUns la alle solicitafi decat cele cufente.2. critcrii de evrluire a rerlizrr;i acestori (se noteaza cu insuficient,sufioient,bine sau foa{e bine)

fezultatele obtinute: - -

- cantitatea si calitatea lucmribf si sarcinilor reatrzate- nivelul de indeplinife a sarcinilof si lucrarilor in tennenele stabilite;-eflcienra luc|arilor si salcinilof rcalizate, in contextuai atiDgefii obiectivelofprupusel

:41:tp1al!a t4 lsll plq{al!4 lu!!t.c'ij:adaptafea Ia conceptia de altcrnarive de sclrr|rblre sau l:je solurri

noj(cfeativirate)l+rnaliza si sinteza fiscurilof. iIflUeDrelof. cliotelof si consecjntelof evalLrarei- evaluarca lucfafilof si safciIilof de nrtiIa (repetitive)i- asulnarea responsabilitatii:- irtensitatea irrplicarii si rtlpidjtatea inte|\.3ntiei in realizafea atfibutiilor;' evaluarea nivelUlUi fisculLLi decisionalt- cal :rJi i.lc- clari,.rrrr" sr ,1... r1 lrrr r,rrrrr.c.ii- capacttalea de evitarc a stariiof conflict!ale si respectafea rclatiilor iemdricel- adaptabiiitatea la siftatii nepfevazutel

Crit€rii de evaluaren postului

J .l*:,,".,"".1.: *,ti7cazx r,:rturfcx perri,r,n nretor profcsi,, itelrrolvlorrlle: 5(lUl .et. t r.. ra,, u<t,o, Ir .l(.e. tnrta de : tgajal,rr ;n irJc\l 5<n5(co0forn PO de evaluafe pefiodice a a|gajatiloD. - _

4. Mo(iAIitalel de evaluArer pfin observare direcla de catrc evaluatof, in bazarezullatelor obtinute ca u nafe a desf'asufarii activitalii, prin cheslionar ;au pfitinte nediul allof insn-Llnente de evaloafe elaborate de arigajator (confbr.rn pb deevalUare pef iodica a arlqaialilorJ.

Page 26: Tg-Cdrbuneqti-Judetul.Corj 215500, Email concursuri ocupare posturi vacante... · Lucretia Titirca- Urgentele nledico-chirurgicale,Editura Medicala Bucuresti 2 Maria Filon- Indreptar

a perlarnlanlclor Anual

6. Prevederi specialeClauzA de confideDlialilate - A n eGl;-b-on mctu l lndividualde M noa

-[1,,..iv per.so,ratutui lnat p" tiiii. descerrdenti In schema organigmDei

5. Pedodicitater de evrlurre

- E ite dispozitiisocrelatii;

Safcini si atfiburii in confonnirale ctl cefir,t.t. O V.t.p ,,.1o lr)0s p(rltrU aprobdrcr Codutui contfohr[risi penhrl,'.':^:1:::l:::.:ll .:ll1inza,,d

n.r'da,.aere a. c.,,,t",r i"t".,r",a,,,,i",i,i' r, '"#,".l. p,,r,r,*dezvokafea sistefi elof de control inreIn/manageIial.

iijf:l::".:::]:"1,": j,::lll:llll :1" :"ltl'"r intelrr/,nanase,iar ra niverur sr,ucrurii din care race pa11eElaboreaza procedufi pentru aclivilatilc ce sunt necesar a fi u|o.cJ r"rre .. r<.rerca r,igrr|ar'i oez,ol.arirSCM a nivelulstr-lrcturiidin calt l.ace DafteIdenlifica fiscufile asociate activitalilof pe cafe

stNclurjj diD care fac pade.le dezvolta in vederca fealizafii

- llvalLreaza gradul de risc pentru activitalile pe carc ie dezvolta in vedefea realizarii- Propune masuri penhr diminuafea riscrrrilof iderlificate si le inaintea^

"o,rJ,"",:iiSEMNALAREA Nt]RECULl[,ORorice salafiat' in alhra comLrnicafilor p.. cafe re fearizeaza in legatu* cu obieotivere lara de car€ riunrrcsponsabili.,au posibilirrlea si obligatia de a semnala u".t"

""r"i"r"ritnii ;;.;;" "; " au aftar, taf^ caaceste semnalafi sa atraga un t|atament inechitabil saLr discrirrinatoriu.- senrnalarea nefegulafitatilof se t'ace cetfe seflrl iefad)ic slrperiof. cafe are sarcine de a rua nasufile.^:l

llll",- <z,,,.rrrt,ot.rcrnc ,r.,,,rr.rt.rc i.r :.r. .....,.,j,r.("c1 ,T..t.,,irorr .aljri.aI a" I. cl r\i u c.ti\

a) dearealizaset-viciidetrrnacaritate,cucostLrfi mirirre. in fbrosur pecientirofsiar sarariatiroflo1 de a-sr pastra locurile de nrLjnca- A.t.,. ia ira. ihr..rh c. rr!1/r,.,t -""c rJc...r..:r .rn,cz. d(,cfe 1.,,,bi.< t:1hr(,. ,f. t,l.<5arl

:ll.:. i",'"" (J( rd',cL r,.ci,,Ji,u oc..,..;i e.prr,,t,,i ,i..,:, ;. ,".;; ..] . e\,,lenr ocpa...in,r\elLrl de, manage ert prnpri! sau ehrar la pfopriul nivel dcscope|ite, sa le aduca la cunostirla ofganelofrhrlrtrte ile sturul l

Pfin abareri si;efeguli se j'rrreteSe:

a.) orice incilcare a preverlrilor coclului etii _

! ] :ll:" l'l"t'*': " " r"r' csi. "|l, e '"rr r'.sle,ne.,,iri ro i..hi'c. r^d,rrine precricec I nran.rgemcnt dete(trj.sd.) abuz de putere

obiectiveiof specitlce

obiectiveiof specifice.spfe avizare_

eJ un pericol pentru sanitatea si secufitatea ocupationali1.) alte cazuri gfave de conduita sociali necorespunzdtoareg.) ascunderea oricAfei neglijente.

AI RIBUTII SPIjCiFICE Legii l6ll996 rrodificnta si conrptelare. pfivind arJrivele narionate.

:::f:l: litTl-.i la locut de mUnci (opemrivri) ri ,jcpuncrca la aririv:t a docu enretof dup. expif,r€aper'roader de p:rstmfe operalivd. legitrea. cn{onafea ij jdentiUcafea.ATRIBUTII SPECIFI(]IObligatii ce rcvin salariariibr pfi!ind si ratiIc de ufgcnra co firnr tegii 307,,2006 :- sa cunoasca sr sa respecte nonlele de aparare irnpotr.iva rnccnrliilor.;- ra rerfirnarea prcgramului de lucrLr sa se vefillce apamtura .electrica starea ei de functionare) sideaselnenea scoaterea acesteia din priza;- sa anunie imedial despre existenia

'rof inpfej!rafi de natLr.' sa pfo'oace inc.ndii sau despre produoereatlnor incendii s' sa aotioneze cu nrijloace existcnte pentlLr stingeleri acestora:- sa acofde pfim!r :rj.tor.cand si cat esie fationai posibir.seniniror,din initlati.ua proprie saLr ra soricitrreavrctrnte/or,conducerii.pompier.ilor.;- sa rntfetina mijloacelof de prcvenirc si stingefe a incendiilof,instalatiile,echipanentul sau dtspozitivul deIucru;

:: ::ll'::1: I ]:,1!llll".Uril6Jcte.m.siIrtc.apafatum si echipamentete,potrivit insrructiurltof rehnice;_ !d drr()rreze.rn (orrn.rrt.(c c, Jrfoeedr ire srabirite la rocur de nunca,in cazur apafitieioricarui periool

Page 27: Tg-Cdrbuneqti-Judetul.Corj 215500, Email concursuri ocupare posturi vacante... · Lucretia Titirca- Urgentele nledico-chirurgicale,Editura Medicala Bucuresti 2 Maria Filon- Indreptar

Inrrent de Incendiul- sa lirnizeze pe|soanelof abiljlate roaic- datele si irtbrlndiillj de care are cunostinfa, refefitoarr laprcducerca irrcerdiilof;

ilJi:fi::::',f i:ii"vre neperrnise sau modjticeri neautofizate are sistemerof si insratariirof de apa;are

- |l"necrr nJr.ete ||i!..id SaI"ull<:r.i secrrri.arcr r M,r"Lr c,r,r. legl|:lo700o:A IRIBI I ll spt r -tct. Lt,u NR.I 9 21,00safcinile si obrigaiiire rrcratorilor p.ivind sanatarea si seouritarea in rrunca conforrr Legii nf.3r9l2006_Legea saDatatii si securilarii iD muncaLL :ratat ii au Ln.naburele sarcitji si obli!<atr.

;.-si::.l '|su:easca :l sa. r.especre nof'rele, instrucriunite si fegtemenrafile in do,neniul sanaratii si secufitarrn munca sr rnasuile de aplicarc a acestoml- sa ul'rzeze cofect echipamenteJe de n!nca' srbsiantere pefic!roase si cererarte rrijroace de productie;- sa.nu pfocedeze ra deconectarea. schimbafea sau lnutarca afbrhafa a dispozitiveror de securitate aregchrpanrenrelof de nunca si ate cladir.iloi. piec,m :;; sa urii;zcz. cor"ct ;J;.;',li;;.;;".,_ sa aduca la cunostinla condrcatoruiui rocrrui de:rnunca o.ice delectiLrn" r"t,ni.o'.*, utro.ituoti"

"o."constituie un peficol de accidentare se ilnbolnavire protesionala:_ sa aduca ra cunostinra condLrcatorLrru; roourur (re mLirca in cer rrai scLr,. limp posib'r accidentere deIn r(1 .rrlirie oc orr5orr'r f11 t,,i(. oc. , fj rrc.l.r,lr t. fr..cJ.,r,rt( nIr,rca:- \a orreasc. rucr!r Jr ap.Lfirjir u lui oeriror inrjnenl de prodLrccr.e a unui :rccjrient sj sa intor eze cre indata;o.tduc:r,olrl lo(uJrr cl< rrrJra:_ sa tilizeze echipamertur incrividLrar de protectie crin dolafe. corcsprnzat.f scopurui perrLru care a rost

;:i.::"n,:::_:l:llgri:,]orul si/sau cu ansdarii cu arfibulii specifice in domeniut secu tatij si sanararii i,,muDca, atdta limp cAt esre necesar. pentq;l. . :--,,,;:':' -- *""'.*,t" ,..,,,.,," ",,,., ^^-^,.-.. ,

, . .. -.- ". l EiUdrur! t postD ttdter sa se asigure ca toate conditiilei:i'::l:Tiil,"li::nl3:::i:.:t ii oi:'i"'f i';;l ;";;.:;;;;";;'.ilffi,:i:'i:fflJ,l';",";il'::ll.j:1::.,,:t:lli.lli n.r.ie initiariva sau ia soljc;,","" i,,g",,"i*l"i""*i:ffi';#::;:;i:jl;ll:i1"",secufitatii muncii.In Jeer c( |rj\e,lee.rlila.Ierr.. de frot(.,ie :r..bajrli; r oo,i.r"r."a) sacLrnoirscnLaJccreristicrlesi rnodIl cofect de utiiizaie a echiparneDtului indivtd,Lraldeprotectie din dotare i

b) Sa poafte iroegul echipament incliviclUal .le prolecrie pe toata dufata indeplinirir sarcinii cle|nunca sau aotivitatii pe cafe o desfasoafa in Ltn ale :c) Sa xritizeze echi anelut indiviciualot'';u,,it sso,. p,.*,f";;;:";;;;:ll;i:,:r::T;lT;"i1..:::ji,,pae',,'1'ca'e aces,a a,bst

. LJ) sapre/r,recc,fdrn<.,r....rLtr\i.Lra,d<t,*,".i,...,.rii:.:,,"it.p.,:,,.,,...1*,_,,,.i.,

r .lru i,Iile Jc lil.,,Jre.i frerrrr... err-ar. r.e s.r.. ..(n.\.r\./ri( l

,.. _:l-:, *, crre uf noU eehip.nrcnl rndrviduaLde pforectie. arLrncj cancl clin diverse |]roLrve cer avui-rr o,ta e r. rr"i trsrrrl. ,"lrta..lq r,: nprctect e di,. ,,r,; ;c;j;i;1,il;;,,r;'::,.i]::::fi i:::'l;:;,,::::^'i:::,;:lll';':'::i,j;,".,i,Jilil, ::l,t k;.:.:::::.:Tr:.raspu'derea acestuia p"** p,"j,,,i;i,i ;;,;;;, il;; rffJNcpr |t'rcr ect iparrrerrr'.,, .nd,\ id,,a. dc p,orecir" -. .i'.ir"'," )" ., "i;1,]i",,i"lil ,

'.,ii ;";l;;ii;;"';"5;l;::;:l:,?li:lli"i.*:l :,":iillJ:,fliii;{, il':ir:i:,::,,,,,,

irll.lYlill1il#;,:ffi.|i:':ili'fi|!,'il:ffi'i:ii:,:i'lY:::::,::f,fi,:ii:i;,:;,:i:1"'1 ar.plr.a p ^c(d lc .||put.re.rc c.d l .J,. fioc.oUfd,

I ;fij::i:'""'l,j,:';;i,::.t,J:li:::;:jl:il llli:l'j.:i::[::J,:l;:li,aliro'p,oduse

pe,ipu,ide deseuri,

i,;::::j:ll'll'ffix;"i:l;li::il:,:;l:r*lt,lt,:t:11:''t'*:',prn rrij,oacechinrice

i *ii*:;milil"ffi:,il.[;ffi:l:ll;ili'il:lilil'l''iiliil :::;"'Y":'i: ll"ll.:'-"""",;ii"lllil0.) cunoaste sr fespecta Utilizafed bjocidel{,.incadrate..contbnn preveclerilof in vigoare. jn tipul Ii depfodu,s utilizate pentlx: dezinlectia supfarine$re. clezrnlbctja terrj"

"' li urr"r,r, ,,'.,liillof

dczinf'ecria 'lispozitivelof

(instmnrente) medicale crin

:j:fuiti"",'rf",il.i',;:::,l[ifil"ft:::l]t::;',Tilil:iii:*::::iii";:,'::ti:;,,,,un,a,,ta,,:;';$"#ii::TiTf il':ff$i:,f:',l,Tf :I:r't'ii:,!::ir;ft:,r",'? !" "'*;i;,;''sr tnrpur de actiune, pfe"u,n ,;

"on""nrrr,ilt',1t1'i-eardezrnlectantului

utilizal' data prepafarii solutiei de Iucr-u

Page 28: Tg-Cdrbuneqti-Judetul.Corj 215500, Email concursuri ocupare posturi vacante... · Lucretia Titirca- Urgentele nledico-chirurgicale,Editura Medicala Bucuresti 2 Maria Filon- Indreptar

qlfil,nlii c.,nfornrO\4Snr.|l0120t(,-rj\iJ rpri.o:rri.a\,{r,(or .j(jUnrr\.rh!.<.Drca inef-ectiilof asociate asistenlei medicale ir unilarile sanitafc :

supraveghefe. preveni

a) irrplemenreaza pfacticite de ingfiiife a- pacientitor in vedcrea conrr.olutui intbcriilof:b)-se Jarnili izeaza cu.pr?dicile de prev€nife a apafitiei si raspandifii infeclijtofsi apti

adecvate pe toata dufata interrafii pacientilof;c),mdtine rEiena conforrn po rricilor spirJtutli si practicilof de ingrijife adecvale din salonior

.rrrJrrlo /e4la relrir !ile aser.Icc. .I( .j,i\ "p:r,, rr" le a ,r \i u|Li1.rc, izJl:||,r;e) inlorrneaza cu prompriludine medioul de garda iJl legatura cu apafiti infectie ladintre pacientii aflari in ingfijirea sa;0 initiaza izolafea pacienturui si comarda obtrnerca spcclmenelof de ra toti pacientii care prezrnta senneale unei bolj tfans isibile, atlrlrci cand rnedicul nu esre ;ronrenran disporibii,' " -

g) ljmiteaza expunerea pacientulLli la inlectii provenite cle la vizitatori. per.sonahrlsau echipafi eDtul utilizat pentru cliagnosricllr e;

spitalului, alti pacienti

lr) mentine o rezerva asigufata si adecvita de fialeriale pentru saionul fespectjv.ft alerjale necesafe ingf ijirii pacientulrri:'

) id r||tlcd I teJr ril. I,.....,r..ratc:i\i,rre.lvrea/. .n l o. i..t(clicsj .;c.r lr^icr, r,frcLr. J . (,lrc. ... r,lk) pa{rerlra la pfegrrirca pcr\o ra lu l(Li.i) pariicipa la invesrigarea epidenriiJofi

edtcanente si aite

nrJ asrgura conunrctfea cu institutiile de s. narnre pUb rcr \r cU .rlre nur, I rari. undc cste cazulr\(51)cL(ir pfrltcLp te Urdon:rnfci dc urgcnti nr. 195/2005 privind pfotec!ia mcdiului. prinprcr/enlLea Sl controlLrl integrat al polulirii pfin utilizarea celor mai tiune tchnici diaclivilitiilile cLr inlpact semniicativ asu' asupra mediuliti.

N ntelc li prenunkle

8- Modilicari l}topuse penfru rcvizoirea tI rr!rcnrc:

?, sIjn4NA]-trf{I

7.1.- PDIiSOANA CARE A INTOCMIT FISA POSTULI]I

Numelc Si prenunctt

7-2.- -rI1

Am prinit un ex'snrcinibr ce imi revin $i consecipreiurliciile provocAte societatji

f ULAI{LTIT- FISEI pOS rULUr

rmnr:rr 'rrI lita In,rlulur )iirni :rrum f(sfonsxbitir: fr in(lcftiniriitele din ner.eslectrre| acestora. S Dt dc acord sa acopar

din vina exclusiv|,t nr€i,

Page 29: Tg-Cdrbuneqti-Judetul.Corj 215500, Email concursuri ocupare posturi vacante... · Lucretia Titirca- Urgentele nledico-chirurgicale,Editura Medicala Bucuresti 2 Maria Filon- Indreptar

Unitatea sanitara: Spitalul Or.de Urgenta Te.CarbunestiSECTIA,DEPARTAMENTUL

: LOCATIAAprobat Manager

NUMELEI'RENUMELEDENUMIREA POSTULUI:infi rmieraPOZITIA IN COR:532103NIVELUL POSTULUI:de executie

Relatii:A) Ierarhice-subordonata asistentei sefe;B) Functionale-cu compartimentcle din cadrul unitatii sanitare;C) De colaborare:

1.Din punct de vedefe administratjv-cu asistenta sefa;2.Din punct de vederea al irgrijir;i bolnavului-cu asistentul medical licentiat asistentul medicalgenefalist;

I) Pregatirea profesionala impusa ocupantului postului:1.1.Nivel de studiil.2.Ptegatirea de specialitate-prin programul national de pregatire a infirmierelor

, -calificari,specializari necesare2) Experienta necesara:

2.l.Vechime in munca2.2.Perioada necesara initierii in vederea executarii operatiunilor specifice postului:6 luni

3) Difi cultatea o'peratiunilor specifice postului:3.l.Complexitatrea postului in sensuldiversitatii opemtiunilor de efectuat

_competente runda en"*_|::i:1ffl:1gl::ffi:ffi''"'"'

lucru in echipa multidisciplinara-competente generale:- comunicarca intemctiva

-respectarea dreptutilor persoanei ingrijite-supravegherea starii de sanatate a persoanei ingrUite

-competente specifi ce:-alimentarea si hidEtarea persoanei ingrijite-igienizarea spatiului in care se afla persoana ingrijita-acordarea ingriji lor de igiena pentru persoanele ingrijite-transportarea rut-ariei-transportul persoanelor ingrijite

-autonomie in efecluarea competentelor specifice postului3.3.Efort intelectual:

-in conformitate cu complexitatea postului;3.4.Necesitatea unor aptitudini deosebite:

- manualitate,munca in echipa, comunicarc si empatie;3.5.Tehnologii specifi ce care trebuie cunoscute:

-tehnici de dezinfectie;-tehnici specifice activitatii de infirmiera;

4) Responsabilitatea implicata de post:4. | .Responsabilitate privind ef€ctuarea curateniei si dezinfectie;

FISA POSTULUI

Page 30: Tg-Cdrbuneqti-Judetul.Corj 215500, Email concursuri ocupare posturi vacante... · Lucretia Titirca- Urgentele nledico-chirurgicale,Editura Medicala Bucuresti 2 Maria Filon- Indreptar

4.2.Responsabilitate in re$pectarea nomelor de igiena in vigoare;4.3.Responsabilitate in respectarea NpM si NPSI;4.4.Responsabilitate in planifi carea si realiiarea activitatii proprii;4.5.Pastrarea confi dentialitatii;

5) Sfera de rclatii:5.lGjadul de solicitare din padea structurilor inteme ale institutiei publice-mediu;5.2.Gradul de solicitare din partea structurilor externe ale institutiei publice-nu;5.3.Gradul de solicitare din partea cetatenilor si/sau subiectilor serviciilor oferite de institutia

publica-mediu.6)Conditiide lucru ale postului:

6.1.Program de lucru:8 ore/zi,doua schimburi,sarbatori legale;6.2.Conditii materiale-aspecte specifice postLllui cu privire la:

-ambient:seclia cu paturi.ofi ci i

-pozitiide luc[r-deplasari:in incin[a spiralului-nore:nu-spatiu de lucru:seclia cu paluri,anere

6.3.Conditii de formare prcfesionala conform Ordinrlni 1225124.12.2003 si conform ordinelor in

ingrijite;

ATRIBUTII

l. Planifica activitatea de ingrijire a persoanei ingrijite corespunzator varstei si regimurilor recomandatecu respectarea normelor igienico-sanitare.

2. Estim€aza perioada de timp necesara derularii activitatilor in functie de starea si evollLtia persoaneiingriiite:.

3. Stabilestg corect necesarul de mate ale pentru a asigura o activitate fluenta.4. Activitatile si resursele sunt planificate prin v€rificarea tuturor elementelor pentru incadrarea in

termenele {inale.5. Efectueaza igienizarea spatiilor in carc se afla persoana ingrijita (camera si dependinte):. Camera persoanei ingtijite $i dependinlele sunt igienizate permanent Dentru incadra.ea in

parametrii ecologici prevdzuti de normele igienico-sanitare specifi ce.. Activitatea de igienizare ;i curdfenie este efectuatA confom normelor igienico sanitare.. Igienizarea camerei este efectuatd periodic prin utilizarea materialelor de igienizare specifice.. Igienizarea cirouitelor funclionale este respectatd cu strictefe pentru prevenirea transmiterii

infectiilor-. indepaftarea reziduuri]or $i rcsturiior menajere este efectuatA cu con$tiinciozitate, ori de cate ori

este necesar.

_ _ o Reziduurile qi resturile menajere sunt depozitate in locurile special amenajate.

6. Raspunde de ouratenia si dezinfectia sectorului repafiizat respectand Ordinul 9;1/2016.7. Raspunde de utilizarea si fastrarea in bune conditii a ustensilelor folosite ce le arc personal in

gfij4precum si a celor care Se folosesc in comltn si le depoziteaza in conditii de siguranta.8. Efectueaza ingrijiri de igiena corporala a persoanei ingrijite:

. Ingrijirile corporale sunt efectuate cu indernanare conform tehnicilor specifice.. Baia totaltpa4iald es6 efectuata periodic sau ori de cate ori este necesar prin utilizareaproduselor cosmetice adecvate.

:.

Page 31: Tg-Cdrbuneqti-Judetul.Corj 215500, Email concursuri ocupare posturi vacante... · Lucretia Titirca- Urgentele nledico-chirurgicale,Editura Medicala Bucuresti 2 Maria Filon- Indreptar

, . ing jirile corporale suit acordate cu congiinciozitate pentru preveni.ea infectiilor 5i a escarelof.. Goleste periodic sau la indicatia asistentului medical pungile colectoare urinare sau de alte

produse biologice, dupa stabilirea bilartului de catre asistentuluimedical.' . lmbdcaaea./dezbrdcarea persoanei lngrijite este efectuate cu operativitate conform tehnicilorspecifice.

9. Mentine igiena lenjeriei persoanei ingdjite:. Lenjeria bolnavului este schimbata ori de cate ori este necesar prin aplicarea tehnicilor specilice.. Efectueaza sohimbarea lenjeriei patului ocupat/neocupat ori de cate ori este nevoie.. Schimbarea lenjeriei este efectuate cu indemanare pentru asigurarea confortului persoanei asistate.. Accesodile patului sunt adaptate cu operativitate la necesitdlile imediate ale persoanei ingrij;1e.

10. Colecteaza si transporta lenjeria si rufele murdare:. Respecta modul de colectare si ambala_{e a lenjeriei murdare in functie de gradul de risc conlorm

codului de procedura:

. Ambalaj dublu pentru lenjeria contaminata (sac galben-portocaliu)

. Ambalaj simplu penfu lenjeria necontaminata (sac alb). RespectaPrecautiunileUniversale.. Lenjeria murdara se colecteaza si ambaleaza la locul de producere,in asa fel incat sa fie cat mai

putin manipulata si scilturata,in scopul prevenirii contaminarii aerului,a personalului si apacientilor.

. Confoleaza ca lenjeria pe care o colecteaza sa nu contina obiecte intepatoare-taieioare si deseuride acest tip. 'i

. Se interzice sortarea la locul de producere a lenjeriei pe tipuri de articole.

. Respecta codul de culori privind ambalarea lenjeriei murdare.

. Depozitarea lenjeriei llurdare ambalate se face intr-un spatiu in care pacientii si vizitatorii nu allacces.

'. Nu sepemite scoaterea lenjerieidin ambalajul de transpod pana Iamomentul predrriita :soalatorie.

. Asigura fanspofiul leijeriei la spalatorie sau magaziei. J ,I I. Preia rufele curale de la spalatorie:

. Lenjeria cumta este tmnsportata de la spalatorie la sectie/compartiment in saci noi.

. Depozitarea lenjeriei cumte in sectie/compartiment se face in spatii speciale destinate si ;amedajate,ferite de praf,umezoala si vectori.

. Depoziteaza si manipuleaza corect,pe sectie,lenjeria curata,respectand codurile de proceduraprivind igiena personala si va purta echipamentul de protectie adecvat.

12. Tine evidente la nivelul sectiei/compartimentuluira-lenjeriei predate si a celei ridicate de la spalatofiau n ilatii.

13. Aj ta persoana ingrijjta la satisfacerea nevoilor fiziologice:. Insoteste persoana ingr'ijita Ia toaleta in vederca satisfacerii nevoilor fiziologice.. Deserveste persoana imobilizata cu urinare,bazinete,tavite renale etc.,conform tehnicilor spccifice.. Persoana ing.ijite este ajutatdy'asistatd cu calm la satisfacerea nevoilor fiziologice.

1 4. Efectueaza mobilizarea:. Mobilizarea persoanei ingrijite se efectueaza conform tipului si timpului stabilit de ech;pa

medicala.. Mobilizarea este adaptate permanent la situa{iile neprevdzute apdrute in cadful ingrijirilor zilnice.. Elbctueaza mobilizared prin acordarea sprijinului la mobilizare.. Frecvenla ti tipul de mobilizare sunt adaptate pemanent la necesitAlile persoanelor ingrijite.. Mobilizarea persoanelor ingrijite este efectuata prin utilizarea cordctd a accesoriilor specifice.

15. Comunica cu persoana ingriita folosind foma de comunicare adecvata si utilizand un limbaj specific:. Caracteristicile comunicarii cu persoana ?ngijita sunt identificate cu obiectivitate in vederea

stimuldrii schimbului de informafii.. Limbajul specific utilizat este in concordanta cu abilitd{ile de comunicare identificate la persoana

tngrijitA.. Limbajul utilizat respecte, pe cat posibil, specificul mediului din care provine persoana ingriiiti.

Page 32: Tg-Cdrbuneqti-Judetul.Corj 215500, Email concursuri ocupare posturi vacante... · Lucretia Titirca- Urgentele nledico-chirurgicale,Editura Medicala Bucuresti 2 Maria Filon- Indreptar

I6.

. Limbajul folosit ln comlrnicarea cu pe$oana ingrij itd este adecvatldezvoltdrii fizice, sociale gieduca{ionale ale acestula. _

La terminarea programului de luclu va preda pacientii infirmierei din urmatorul schimb pentru a seasigura de continuitatea inglijirilor.

17. Ajuta la transportul persoanillor ingrijite:. Utilizeaza accesoriile necesare transportului conform programului de jngrijire sau ori de cate ori

e$e nevole.r Pune la dispozitia persoanei ingrijite accesoriile necesare confom tipului de imobilizare.. Intretine igiena, dezinfectia targilor, carucioarelor si a intregului mobilier din unitate, pregateste

patul si schimba lenjeria bolnavilor. T&nsporta plostile si rec;pientele folosite de bolnavi, asigufacunteni4 dezinfectia si pastra(ea lor in locurile si in conditiile stabilite de unitate.

I8. Insoteste persoana ingrijita in vederea efectuarii unor investigatii:. Pregateste percoana ingrijita in vederea transportului (imbracaminte corespunzatoare).. Preia foaia de observatie de la asistenta medicala, fisa ce va insoti pacientul,si pe care o va preda

la cabinetul de consultatie interclinica,iar Ia finalizarea consultatiei se va asigura de retumareaacesteia.

. Transportarea persoanei ingrijite se face cu grijA,adecvat specificului acestera.

. A$teptarea finalizirii investigaliilor persoanei ingrijite se face cu corectitudine Si .dbdare.19. Ajuta la transportul persoanOlor decedate:

. Asigura izolarea persoanei decedate de restul pacientilor.r Dupa deolamrea decesului indeparteaza lenjeria decedatului sj il pregateste pentru transport in

husa destinata acestui s!op.. Ajuta la tra.nsportul decedatltlui la camera frigorifica,destinata depozitarii cadavrelor.. Palticipa la inventarierea bunudlor perconale ale persoanei decedate. -. Dezinfeclia spaliului in care a survenit decesul se efectueazd prompt,respectani nomclc igienico,

santlare,20. Respecta oircuitele functionale in cadrul spitalului

(personal sanitar/bolnavi/apartinatori/lenjerie/materiale sanitare/deseuri).21. Respecta ahibutiile conformlOrdinului M.S . nt.1226/2012 privind depozitarea si gestioiurea deseurilor

tnrcctroase:-aplica procedurile stipulate de codul de procedura privind gestionarea deseurilorinfectioase; :

-asigura transportul deseurilor infectioase pe circuitul stabilit de coduj de procedura;-transpdrta pe circuitul stabilit rezidurile in conditji corespunzatoare,raspunde dedepunerea lor coreta in recipiente,curata si dgzinfecteaza pubelele in care se pastreaza si selransporla aceslea;

22. lsi consemneaza activitatea in fisa pacientului si raporteaza activitatea desfasurata,in scris prinsemnarca fiselor de monitorizare a activitatii (semnatura confimand realizarea tuturor pasilor dinprotocoale si scheme de lucru) si verbal la seful ierarhic superior (asistenta sefa),semnaland oriceproblema aparuta jn desfasurarea activitatii.

23. Serviciile sunt oferite cu pfomptitudine,conform cu cerinta de calitate a pacientului.24. Cerintele ce depasesc aria de competenta proprie sunt raportate sefului lerarhic superior.25. Situatiile neplacute sunt tratale cu calm,pe prim plan fiind grija fata de pacient.26. Respecta si aplica normele prevazute in Ordinul MS nr 1101/2016 privind aprobarea Normelor de

supraveghere, prevenire si limitarc a infectiilor as6ciate asistentei medicale in unitatile sanitare.27. Aplica Normele de Protectid Muncii si Normele de Protectie privind Stingerea incendiilorj

. Aparatele electrice sunt bine izolate si nu se folosesc cu mainile umede;

. Operatiile de curatire se executa cu cea mai mare atentie,pentru a evita accidentele;

. Solutiile de curatire se manevre,tza cu mainile protejati:;

. Apamtele electrice se deconecteaza de la curent Ia sfarsitul programului de lucru;

. Defectiunile ivite la echipamente,instalatii electrice se anunta cu promptitudine la asistentasefa.

28. Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara, care !a fi schimbat oride cate ori este nevoie, pentru pastmrea igienei si a aspectului estetic personal.

4

Page 33: Tg-Cdrbuneqti-Judetul.Corj 215500, Email concursuri ocupare posturi vacante... · Lucretia Titirca- Urgentele nledico-chirurgicale,Editura Medicala Bucuresti 2 Maria Filon- Indreptar

29. Declara imediat asistentei sefe orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile lransmisibileaparute Ia membrii familiei sale.

30. Isi desfasoara activitatea jn echipa respectand raporturile ierarhice si functionale.31. Respecta ( Drepturile pacieitului ) confonn Ordinului MS 46121.01.2003.32. Nu are dreptul sa dea relatii privind starea pacientului.Respecta drepturile pacientilor confbnr

prevederilor OMS sau altorprevederi legale in vigoare.Respecta confidentialitatea tuturor aspectclorlegale de locul de munca, indiferent de natun acestora, iar in caz ul parasirii serviciului prin deslicereacontractului de munca, transfer, detasare sau demisie, orice declaratie p;lblica cu referire la lostul locde munca esle atacabila.

33. Dezvoltarea prolesionala in torelatie cu exigentele postului:. autoevaluare. cursuridepregatire/perfectionare

34. Respecta indeplinirea condiiiilor de igiena iridividuala efectuand controlul periodic al starii dc sanatatepehtru prevenirea bolilor transmisibile si inlatu,rarea pericolului declansarii unor epidemii (virozerespiratorii,infectii cutanate,diaree,tuberculoza,etc.).

35. Respecta regulamentul intern al spitalului.36. Respecta programul de lucru de 8 orc/zi, programul turelor de servici si programarea concediului de

odthna.37. Se prezinta la serviciu cu deplina capacitate de munca pentru a efectua servicii la parametrii de calitate

impuside seclie.38. La inceputul si sfarsitul programului de lucru semnetva condica de prezenta.39. Respecta ordinea si discipliira la locul de munca, foloseste integral si,cu maxima eficienta timpul do

munca.40. In functie de nevoile sectiei va prelua si alte puncte de lucru.41. Respecta si isi insuseste prevededle legislatiei din domeniul sanatatii si securitatii in munca (Legea

319/2006).42. Se va supune masurilor adrninistrative in ceea ce priveste neindeplini(ea la timp si intocmai a sarcinilor

prevazute in fisa postului.43. Respecta n6rmele igienico-sanitarc si de protectie a muncii. i4,{. Raspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fisa postului, precum si a regulamentului de

functionare.45. Ajuta la organizarea transportului intraspitalicesc al pacientilor si ii insoteste in caz cle nevole.46. Poarta peitnanent pagerul sau orice alt mijloc de comunicare alocat, pastrandul in stare de

functionare.Raspunde in tinp trtil in cazul chemarii si imediat in cazul alarmei generate. Aduce lacunoslinta responsabilului C-u mobilizarea indisponibilitatea pe o perioada anume, cu minim 24 de oreinainte(exceptie fac situatiile deosebite).

T.Inregisi.eam in registrul de evidente t6ate efectele bolnavilor intemati, verificand sa corespunda cucele trecute pe bonudle de inventar, are grije ca dublura bonului sa fie atasata la efectele inregislmt.;.

48. La extemarea bolnavilor din sectie/compartiment inapoiaza acestora efectele personale conformbonului sau le preda membrilor familiei. Are grija ca bolnavii, Ia randul lor, sa inapoieze lenjeriaprimita de la UPU/CPU, daia este cazul.

49. Asigura pastrarea si folosirea in bune conditii a inventarului din magazii. Nu instraineaza cheile de lamagazii.

50. Execut4 orice alte sarcini deserviciu la solicitarea asistentului medical sau a medicului.

srr. Dt.sEcrIE.......,....,...,.. Luat la cunoslint'

ASISTENTA SEFA.._........,...,

Page 34: Tg-Cdrbuneqti-Judetul.Corj 215500, Email concursuri ocupare posturi vacante... · Lucretia Titirca- Urgentele nledico-chirurgicale,Editura Medicala Bucuresti 2 Maria Filon- Indreptar

Tematica si bibliografie privind ocuparea postului de asistent medical generalist

I emallca:

l.Insuficienta respimtorie-definitie,forme,cauze,simptomatologie clinica,conduita de urgenta.2.Stopul cardiorespirator- simptomatologie clinica,conduit terapeutica de urgenta.3 . Pneumonia-definitie,simptomatologie clinica,clasificarediagnostic, conduita torapeutica deurgenta.4.Edomul pulmonar acut-cauze, manifestad.clinice, conduita tempeutica d€ urgenta.5.Infarctul miocardic acut-cauze,simptame,.conduita de urgenta.6.Criza hipertensiva-cauze,simptome,conduita derurgent.7. Colica abdominala-forme,cause,simptomatologie, colduita tempeutica de urgent.a8.Sindromul febril si hiperpirexia-definitie,cause, simptome, conduiat terapeutica de urgl]rlta.9. Llemoragiile digestive-definitie, forme,cause, tablou clinic,conduita de urgenta.10. Reactiile alergice,socul,anafilactic-cauze, tablou clinic,conduita terapeutica de urgenta.i 1. Infectiile nozocomiale-definitie, etiologie, declamrea infectiilor nozocomiale.i2. Asepsia, antisepsia, dezinfectia definitie, criterii de utilizare dezirfectie.13. Gestionarca deseurilor mgdicale. Definitia deseurilor medicale periculoase.Clasificare.Colectare.14. Colica renala- definitie,etiologie, conduita de ugenta.15. Insuficienta cardiac cronica congestive.I 6. Hipertensiunea arterial.17. Diabetul zaharat. Complicatii18. Angina pectorala instabila.la.Sincopa. '.

20.Accident vascular cerebral.Defi cit motor.21. Hemolagii.22.Tulburarj de ritm.23.Astm bronsic. Definitie, etiopatogenie, simptome, forme clinice, diagnostic, conduitterapeutlca.24. Pneumopatii acute-definitie, pneumonia pneumococica, bronchopneumonia.25. Cancerul bronhopulmoner-definitie,simptoniatologie, diagnostic,tratament.26.Abcesul pulmonar-defi nitie,simptome,tatamenl.27. Insuficienta respiratode cronica. Definitie, simptomatologie, conduita terapeutica.23.Endocardita bacteriana.Definitie,simptomatologie, diagnostic pozitiv si diagnoslic diferential.29. Pericardita acuta- definitie, simptome, diagnostic difercntial, fome clinice, tatament.30. Pericardita acuta- definitip, simptome, diagnostic radiologic, fome clinice, taiament.31 . Tulburari de ritm-fibdlatia atdala, fluter atrial, fibrilatia ventriculara.32. Tulbuari de conducere. Clasificare, tratament.33. Gastrite cronice.Simptome, diagnostic pozitiv, tatament.34. Uicer duodenal .D€finitie, simptomatologie, diagnostic pozitiv si diagnostic diferential,complicatii si traramenr.35. Ciroze hepatice. Definitie, tablou clinic, diagnostic, complicatii, tratamenl36. Pancreatita acuta- defi nitie,simptome, tatament.37. Colica biliam-definitie, eliologie, simptomatologie, diagnostic si tratament diferentiat.38. Socul anafilactic -cauze,tablou clinic, t{atament.

Page 35: Tg-Cdrbuneqti-Judetul.Corj 215500, Email concursuri ocupare posturi vacante... · Lucretia Titirca- Urgentele nledico-chirurgicale,Editura Medicala Bucuresti 2 Maria Filon- Indreptar

I39. Prcpararca solutiilor dezinfectante uzuale.40. Efectuarea deparazitarii bolnavului si a obiectelor acestuia.41. Efectuarea dezinsectiei iq unitatile sanitarc.42. Aplicarearegulamentului,privind circuitele functionale in unitatile sanitare.43. Primirea si pastarea efectelor si documentelor bolnavului.44. Primirea bolnavilor intemati si repartizarea loi in sectia cu paturi.45. Intocmirea condicii de evidenta a miscarii bolnavilor in sectie.46. Completarea datelor generale ale. foii de obser-vatie si a documentelor de miscare alebolnar ilor.47. Organizarea si efecluarea exLemafii sad nansferului unui bolnav.48. Asigurarea conditiilo. igienice bolnavilor intbmati.49. Stedlizarea instrumentelor, matedalelor si aparalelor utilizate in activitatea medico-sanitara.50. Supravegherea bolnavului.5l. Paniciparea la examenul medical.52. lngrijirea plagilor.53. Efectuarea de sondaje.spalamri si clisme.54. PanJciparea Ia punctii.55. Recoharea produselor bidlogice 9i patologice.56.Administrarea medicamentelor.57. Hidratarea organismului si hansfuzia de sange.58. Ingrijidle acordate bolnayilor in urgent59. Pregatirea bolnavului pentu explorari radiolbgice.60. Pregatirea bolnavului pentru explora.ri endoscopice.6 I . Pregatirea bolnavului pentru explorari funcJionale.62. Iagiijiri speciale acordate bolnavilor. ;.

63. Ingrijirca bolnavilor dupi interventii chirurgicale si traumatisme.64. Tngrijirea bolnavilor conlagiosi.05. Ny'asurarea funcriilor vilalc.66. Adminisharca medicameltelor.67. Injectia -lD. SC.lM, lV.6S.Punctia venoasa si administrarea unei canulg@ranule) venoase.69.Fo1otempia- infrarosii, ullraviolet, infrasunete,ultasunete.70. Kinetoterapia.7 1. Reumatismul articular.72. Reumatisrnul cronic degenerativ.73. Masajul-actiune, manevre,idicatii,contraindicatii.T4.Electroterapia-galvanizare,curentii dejoasa ftecvent4 curentii de medie frecventa, curentii de

inalta ftecventa.75. Ape minerale. .

T6.Crizele comitiale( epilepsla) definitie, simptomatologie, investigatii, tratament.77. Boala Paxkinson- simptomatologie si tlatament.TS.Ingdjir€a escarclor.79. Ingrijid special ale bolnaiilor cu AVC.80.Lombosciatica hiperalgica-simptomatologie,investigatii,tatament.S l.Pregatirea pacientilor neurologici in vederea explorarilor radiologice.82.Conrele vasculare-simpto$atologie si tatament.

Page 36: Tg-Cdrbuneqti-Judetul.Corj 215500, Email concursuri ocupare posturi vacante... · Lucretia Titirca- Urgentele nledico-chirurgicale,Editura Medicala Bucuresti 2 Maria Filon- Indreptar

82.Comele vasculare-simplornatologie si tmtament

8i. Alcoolismul.8.r. i ulburarile psihice85. Nevrozele.80. Paranoia.17- Tuberculoza pulmonara etiologie, simptomatologie clinica, investigatii palaclinice'

8iJ. Pleureziile - etiologie, simptometologie clinica, conduita terap9utica

89. Tromboflebita - cauze, simptomatologie clinica, conduita lcmpeulica'

90. Sindrorn de ischemie aderiala acuta etioldgie, stnptomatologie clinica, conduita

tempeutlca.91. Anemia feripriva - etiologie, simptomatologie clinica, tratament'

92. Anemia Biermer etiologie, tablou clinic, tratament

93. Guta - etiologie, simptomatologie clinica, conduita G@peuticaq4. lrroxicatiile acule exogene.

BIRI IOCM|II:C.B6rduael -Manual de medicina intema pentu cadrele medii'Editia BICALL 2002;

L.TITIRCA -Tehnici de evaluare si ingrijiri acordat( de asistentiimedicali -Editia Viata

Meriicalar-.fiirnc,q- Cfrla o" Dursing-Editia viata Nledidala Romareasca;

Ordipul M.S. u.I101/2016-privind aprobarea normelor de supravegherc, pravenire si limitare a

infectijlor associate asistentei medicale in uniratile sanitare;

Ordinul MS nr.122612012-p-entru aprobarca normelor teh ce privind gestionarea deseudlor

rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegeri: a datelor pentu baza nationala de

date privind deseurile rezultate din activitati medicale;

Lesea 4612003. cu modificarile si completarile ulterioare- privind d'epturil€ pacientultri

Ce;rgeta Baha,Antoaneta Metaxatos. Mada-Otiiia Stanescu, Aglaia Kyovski, Lucretia fitirca-

lelrnrci speciale de ingrijire a bolnavilor:Lucretia Titirca- Urgenlele-medico-chirurgicale

- -'.rl',Aeproba1.",11B,uo"".,-j,'\

oedrc-";q 4IEr,'