teste-grila examenele de in avocaturl magistraturl drept ... pentru examenele de... · milina...

of 18 /18
Milina Tebiep TESTE-GRILA pentru examenele de admitere in avocaturl gi magistraturl Drept civil. Drept procesual civil Drept penal. Drept procesual penal Edifia a II-u, revdzutd ;i uddugitd Universul Juridic Bucuregti -20t8-

Upload: others

Post on 08-Sep-2019

47 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: TESTE-GRILA examenele de in avocaturl magistraturl Drept ... pentru examenele de... · Milina Tebiep TESTE-GRILA pentru examenele de admitere in avocaturl gi magistraturl Drept civil

Milina Tebiep

TESTE-GRILApentru examenele de admitere in avocaturl

gi magistraturl

Drept civil. Drept procesual civilDrept penal. Drept procesual penal

Edifia a II-u, revdzutd ;i uddugitd

Universul JuridicBucuregti

-20t8-

Page 2: TESTE-GRILA examenele de in avocaturl magistraturl Drept ... pentru examenele de... · Milina Tebiep TESTE-GRILA pentru examenele de admitere in avocaturl gi magistraturl Drept civil

ilindirtr-o'tri,

Cuprins

C0teva sfaturi in privinla abord[rii qi soluliondrii testelor-gril[.................. 15

Abrevieri.... ......'..... 19

DREPT CIVI

CAPITOLUL I. APLICAREA LEGII CIVILE iN TTNTP... .........,23

CAPTTOLUL ilr. DESPRE MO$TENTRE $I LIBERALITATr..................... 3 8

Secfiunea 1. Donafia... ...........38Secliunea a 2-a. Moqtenirea 1egal6. Nedemnitatea............... ...........40Secliunea a 3-a. Rezerva succesorald., cotitatea disponibilS qi reduc{iunealiberalitdlilor excesive ...."....4I

CAPITOLUL V. CONTRACTE SPECIALE ..............60Secliunea 1. Contractul de vdnzare ............ 60

Secliunea a2-a. Contractul de mandat ......63Secliunea a 3-a. Contractul de localiune ......................64Secliunea a 4-a. Corrtractul de imprumut .......'...'......'. 66

Secliunea a 5-a. Contractul de intrelinere... ..................67Secliunea a6-a.Tranzaclia............ ...........' 68

CAPITOLUL VI. PRESCRIPTIA EXTINCTIVA............. ...........69

CAPITOLUL VII. DREPTUL FAMILIEI ..................71Secliunea 1. Desfacerea cdsdtoriei. ............71Secliunea a 2-a. Autoritatea pirinteasc6............ ...........73

man8e. a

tori a(xm4ti ori

\).22.21JO

'-tr

Page 3: TESTE-GRILA examenele de in avocaturl magistraturl Drept ... pentru examenele de... · Milina Tebiep TESTE-GRILA pentru examenele de admitere in avocaturl gi magistraturl Drept civil

6 Teste-grild pentru examenele de admitere in avocahrrl qi magistratur6

Secliunea a 3-a. Obligalia de intrelinere... .................._. jsSeclinnea a 4-a. Filia[ia ................. ............76

n{spuNsuRr DREpr crv[ ..................7sCapitolul I. Aplicarea legii civile in timp ....................79Capitolul II. Drepturile reale ....................79

Secfiunea 1. Acfiunea in revendicare ................ ......79Secliunea a2-a. Accesiunea imobiliari artificialI............... ....... 80Secliunea a3-a.Dezmembrimintele dreptului de proprietate privat6............ 81Secfiunea a4-a.Limitele dreptului de proprietate privati.. ........ g5

Secfiunea a 5-a. Coproprietatea..... ......85Secfiunea a 6-a. Proprietateapublic5....... ................. 87Secfiunea a 7-a. Posesia................ ....... 8g

Capitolul III. Despre mogtenire qi liberalit51i................. ................. g9Secliunea 1. Dona!ia... ....... g9Secliunea a 2-a. Moqtenirea 1ega16. Nedemnitatea............... ...... g1

Secliunea a 3-a. Rezerva succesorald, cotitateadisponibild qireducliunea liberalitalilor excesive... ....:................... 91

Capitolul IV. Obliga!ii1e............... ............g2Secliunea 1. tncheierea contractului. Nuliaflle. Efectele contractului ...........92Secfiunea a2-a.Modalit[tile qi dinamica obligafiilor.................................... 96Sec{iunea a 3-a. Faptul juridic 1ici1............ ............ 105Secfiunea a 4-a. Rdspunderea civil[ delictuald... ...................... 106

Capitolul V. Contracte speciale... ............ 107Secfiunea 1. Contractul de vdnzare .... lO7Secfiunea a2-a. Conttactul de mandat .................. 111Secfiunea a 3-a. Contractul de localiune ................ ltzSecfiunea a 4-a. Contractul de imprumut .............. 113Secliunea a 5-a. Contractul de intrefinere... ............ 114Sec{iunea a6-a.Tranzac{ia........... ...... 1i5

Capitolul VI. Prescriplia extinctiv[................. ........... l 15Capitolul VII. Dreptul familiei ............... 117

Secliunea 1. Desfacerea cisdtoriei. ....ll7Secfiunea a2.-a Autoritatea pirinteascd.......... ...... 119Secfiunea a 3-a. Obliga,tia de intrefinere... .............. 120Secfiunea a 4-a.Fllia\ia ................. ..... l2l

DREPT PROCESUAL CIVICAPITOLUL I. PRINCIPTILE FUI\DAMENTALE ALEPROCESULUT CrV[. ACTTUNEA CrVILA. .......... t27

CAPTTOLUL il. PARTICIPAT\Trr LA PROCESUL CrVIL .....129Secfiunea 1. Instanla de judecatd. Incompatibilitefl........... ...........129

I

I

E

rI

t

l

F

ri

Page 4: TESTE-GRILA examenele de in avocaturl magistraturl Drept ... pentru examenele de... · Milina Tebiep TESTE-GRILA pentru examenele de admitere in avocaturl gi magistraturl Drept civil

!e

?5

76

79ie7g19t0pl'!sp5

w!shep,DT

ihlh2

12p6

B5p6

PzU7

ll12L3,4LS,15

L7LILgDO

DtIia

b

wF

ww

Cuprins

Secliunea a2-a.Pdrile. Reprezentarea pdrlilor in judecati ..'....... 131

Secliunea a 3-a. Alte persoane care pot lua parte la judecatl. Participarea

Ministerului Public in procesul civil ........... .........-...-.132

CAPITOLUL III. COMPETENTA INSTANTBLORJUDECAToREqTI ................ 136

Secliunea 1. Competenlamateriald 9i teritorial6 ........ 136

Secliunea a2-a.Iicidente procedurale privind competenia instan1ei............... 138

cAPrroLUL IV. ACTELE DE PROCEDURA. NUr,rrAprr.TERMENELE PROCEDURALE.. .........' 141

cApIToLUL v. pRocEDURA iN rala PRTMBI TNSTANTE .....-.--....--- 146

Secliunea 1. Etapa scris[......... ........"""" 146

Secfiunea a2-a.-Jrdecata.............. ..-......" 148

Secliunea a 3-a. Probele ............... ........... 151

Secliunea a 4-a. Incidente procedurale.............. ......... 153

Secfiunea a 5-a. Hot6r6rea judecStoreascd. Efecte. Executarea provizorie ...... 156

cAPrroLUL VL CAILE DE A.TAC ............... ............................. 160

Secliunea 1. Apelul qi recursul. Obiect. Termen ........ 160

Secliunea a2-a. Contestalia in anulare 9i revizuirea ..................... 161

CAPITOLUL V[ PROCEDURA NECONTENCIOASA.............. ......, "...... I 6 4

cAPrroLUL V[I. EXECUTAREA SILITA. CONTESTATTA LAEXECUTARE............. ............ 166

CAPITOLUL IX. PROCEDURI SPECIALE ............ 168

Secfiunea 1. Procedura divorfului... ......'.. 168

Secliunea a 2-a. M[surile asiguritorii ...'........... ....-.-.- 169

Secliunea a 3-a. Procedura partajului judiciar.. .......... 171

Secliunea a 4-a. Procedura ordonanlei preqedinliale............. ........172secliunea a 5-a. Procedura ordonanlei de plat6 qi procedura cu privire lacererile de valoare redus[ ....- 173

t74r74r76176177

179181

181

,ffiill' .'

Page 5: TESTE-GRILA examenele de in avocaturl magistraturl Drept ... pentru examenele de... · Milina Tebiep TESTE-GRILA pentru examenele de admitere in avocaturl gi magistraturl Drept civil

Teste-gril5 pentru examenele de admitere in avocatur[ qi

L.

Sectiunea a 2-a. rnc-idente procedurare pri'ind competenta instan{ei ....... .... l g3capitolul IV. Actele de proceduri. NulitrJile. Termenlle proceduraie............ 1g4

Secfiunea 1. Etapa scrisi......... .......... lggSecliunea a2-a.1udecata.............. ..... 190Sec{iunea a 3-a. Probele ................ ....1g3Secfiunea a 4-a.Incidente procedurale .............. ... lg4Sectiunea a 5-a. Hotirdrea judecdtoreascd. Efecte. Executareaprovizorie... ...................... lgj

Capitolul VI. C5ile de atac ..................... 199Secliunea 1. Apelul qi recursul. Obiect. Termen ...................... 199Secliunea a2-a. Contestalia in anulare qi revizuirea .....,..........201

Capitolul VII. Procedura necontencioasi judiciard................ ......202lapitolul VIII. Despre executarea silitl. Contestalia la executare................... 203Capitolul IX. Proceduri speciale... .........204

Sec{iunea 1. Procedura divortu1ui... ...204secjiunea a 2-a. Mrsuiii; ";;il;;";u .:..................:..............:..................... zosSecliunea a 3-a. Procedura partajului judiciar. .....201Sectiunea a 4-a. Procedura ordonanlei preqedinliale............ .... 20gS*riunea a i-a. Procedura ordonan{ei de plati qi procedura cu privire lacererile de valoare redusd

DREPT PENAL

PARTEA GENERALA...... . ..t................. ............213

CAPITOLUL I. LEGEA PENALA $I LIMITELE EI DE APLICARE.......2I3Sectiunea 1. Aplicarea legii penale in timp ................213Sectiunea a 2-a. Aplicarea legii penale in spaliu ......215

CAPITOLUL [I. PEDEPSELE SI INDIVIDUALIZAREA LOR...... .......... 230Secfiunea 1. Categorii de pedepse ..........230Secliunea a2-a.Individualizarea pedepselor.. ...........231

cAprroLUL rv. MASURTLE DE SrGURANTA........... ............23s

rL

l

I

crPf,CC

crt

c-r

PT

cr:

:

!

!

:(

c-{f\'1

::

c-{5

(1

CT:

!I

(209

c-{

c-{Fu

c-{

R{

I(

Page 6: TESTE-GRILA examenele de in avocaturl magistraturl Drept ... pentru examenele de... · Milina Tebiep TESTE-GRILA pentru examenele de admitere in avocaturl gi magistraturl Drept civil

Cuprinsttura

183

184188188190193

194

CAPITOLUL V. MINORITATEA 23',7

CAPITOLUL VI. CAUZELE CARE 1NIATUNA NASPUNOEREAPENALA, EXECUTAREA PEDEPSELOR SAU CONSECINTELEcoNDAMNAnn.......... .........239

PARTEA SPECIALA ,.,,.......241

CAPTTOLUL il. TNFRACTIUNI CONTRA PATRIMONIULUI ................ 250

Secliunea 1. Furtul $i talhdda ..'...............250S e ctiunea a 2 - a. Infr acliuni contra patrimoniului prin nesoc otireaincrederii.... .......254Secliunea a 3-a. Distrugerea gi tulburarea de posesie.. ..........-.......259

CAPITOLUL III. INF'RACTIUNI PRIVIND AUTORITATEA $II\FRACTTUNT CONTRA IINFAPTUIRII JUSTTTIEI ...............262

Secliunea l.Infracliuni contra autoritdrii ........--.........262

Sectiunea a2-a.Infracfiuni contra infrptuirii justiliei..'....... ........263

CAPITOLUL IV.INFRACTIUNI DE CORUPTIE $I DE SERVICTU .......269Sectiunea l.Infracliuni de corup{ie .........269Secliunea a2-a.Infracliuni de serviciu .,......'...'..'.;...270

CAPITOLUL V.INFRACTIUNI DE FALS.. ...........,272

C{PITOLUL VI.INFRACTIUNI CONTRA ORDINII $I LINI$TIIPf BLICE 274

275

RISPUNSURI DREPT PENAL ,...........276

PARTEA GENERAL4................ ........276Capitolul I. Legea penald qi limitele ei de aplicare.......--..-.-"-. .......276

Secliunea 1. Aplicarea legii penale in timp ............276

ty7r99r9910110210310.+

l0.t105107108

109

113

t13t13:l_i

llrlll119l:0ll3.)1J

226ll8

li0130:)l

235

C.{PITOLUL V[. INFRACTIUNI CONTRA FAIIILIEI......

Page 7: TESTE-GRILA examenele de in avocaturl magistraturl Drept ... pentru examenele de... · Milina Tebiep TESTE-GRILA pentru examenele de admitere in avocaturl gi magistraturl Drept civil

Teste-gril6 pentru examenele de admitere in avocaturi qi stmturd

^ Secfiunea a 2-a. Aplicarea legii penale in spatiu ......................27 jCapitolul II. Infracliunea ............... .........21g

Sec{iunea 1. Dispozilii generale .........27gSecliunea a 2-a. Cauzele justificative............... .... 2g0Secliunea a3-a. Cauzele de neimputabilitate ........2g1Secliunea a4-a.Tentativa............. .....2g2Secliunea a 5-a. Unitatea de infracliuni.. ............... 2g3Sec{iunea a 6-a. Pluralitatea de infractiuni ............ 285Secfiunea a7-a.PluralLtatea de infraciori ..............2gj

Capitolul IIL Pedepsele qi individualizarealor............... ..............2ggSecliunea 1. Categorii de pedepse ..... 2ggSecliunea a 2-a. Individualizarea pedepselor. . ...... Zgg

Capitolul IV. Mlsurile de siguranld ......292Capitolul V. Minoritatea................ .........2g3capitolul vI. cauzele care inrrturr rispunderea penard, executareapedepselor sau consecintele condamn6rii............ .....2g4

-ry.

P"T,T

C.TPPET.

C.{PPRO

C.{P{5IS

C.{.PSe,

juu

5e

C{.P

C{.PPRO

SsSo

C.{PcoI

Seadr

So

Se

Sa(l

303303303

ordinii qi

P.{,R

CAP

CTP{CT

C.{Pthmiliei

Page 8: TESTE-GRILA examenele de in avocaturl magistraturl Drept ... pentru examenele de... · Milina Tebiep TESTE-GRILA pentru examenele de admitere in avocaturl gi magistraturl Drept civil

11

Irr.rf3!r

EY,hshs

Ei

E

E

H

fi

Ei

F:r

i

:'

a

Cuprins

DREPT PROCESUAL PENAL

PARTEA GENERALA"""""""" """"""' 331

cAprroLUL I. pRrNCrPrrLE lpr.rcAnu LEGrI PRocEsuALPENALE"' """""" 331

cApIToLUL Ir. ACTTuNEA PENAIA gr ACTTUNEA crvrr,A iNPROCESUL PENAL.. ...,.,..,...332

cAprroLUL rrl. rARTTcTPANTTI iN pnocnsul PENAL.AsrsrENTA JURIDTcA gr nnrnnzENTAREA ............... .'..... 333

CAPTTOLUL ry. COMPETENTA ........-334

Secliunea 1. Competenfa organelor de urm[rire penala qi a instanlelorjudec[toreqti.Incidente procedurale ........334

Sec!iuneaa2-a.Incompatibilitatea9istr5mutarea....'.....'....

CAPITOLUL V. PROBBLE ....:....................:... .......... 338

cApIToLUr, vr. vrAsuRrLE PREvENTIvE Sr ALTE uAsunrpRSSESUALE.............. ........345

Secliunea 1. Mdsurile preventive.. ......-.-.345

Secliunea a 2-a. Mlsurile asigur[torii '.............. .........349

CAPITOLUL VII. ACTELE PROCESUALE $I PROCEDURALEcoMUNE' """"" 351

Secliunea 1. Citarea, comunicarea actelor procedurale qi mandatul de

aducere"""' """" 351

Secfiunea a2-a.Termenele............ ..........352Secliunea a 3-a. Cheltuielile judiciare. Amenda judiciar[...... ....... 353

Secliunea a 4-a. Nulit[!i1e............... .......'. 353

PARTEA sprcrar,A ............355

cAprrol,ur, r. unvrARrREA pnNar,A ................ 355

cAprror,ur. rr. pT,ANGEREA lwrpornrvl urAsunrr,oR grACTELoR nr unuARrRE pnill.r,A.. ................... 359

cAprroLUL rrr. cAMERA pRELrvrrNlnA. ........ 361

Page 9: TESTE-GRILA examenele de in avocaturl magistraturl Drept ... pentru examenele de... · Milina Tebiep TESTE-GRILA pentru examenele de admitere in avocaturl gi magistraturl Drept civil

CAPITOLUL IV. JUDECATA ................362Secliunea 1. Judecata in prima instan!6...... ................362Sec{iunea a 2-a. Apeiul. Contestafia................. ........366Secliunea a 3-a. Contestalia in anulare. Revizuirea.. ..................... 36gSecliunea a 4-a. Redeschiderea procesului penal in cazuljudecilii in lipsapersoanei condamnate ................-. .........370

CAPITOLUL VI. EXECUTAREA HOTARARILOR PENALE .................. 31 5

NAspuNsuRI DREPT PRoCESUAL PENAL.. ....3]6

PARTEA GENERALA..... . ...,,.,.376Capitolul I. Principiile aplic6rii legii procesual penale .................376Capitolul II. Acliunea penal5 qi acfiunea civild in procesul penal.......... .......... 376capitolul IiI. Participantii in procesul penal. Asistenla juriiica qireprezentarea.................

....... 377Capitolul IV. Competenfa............ ............37g

secflunea 1. competenla organeror de urmirire penalr gi a instanlerorjudecitoreqti. Incidente procedurale ...................... 378Secfiunea a 2-a. Incompatibilitatea gi skdmutarea ............... .... 3:/g

Capitolul V. probele ............ 3g1

Capitolul VI. M5surile preventive qi alte mdsuri procesuale............................ 3g6Sec{iunea l. Mdsurile preventive.. ......3g6Secliunea a2-a.Mdstrile asigur6torii............... ....390

Capitolul VII. Actele procesuale qi procedurale comune .............. 391Secliunea l- citarea, comunicarea actelor procedurale gi mandatur deaducere....... ...................... 391Secliunea a2-a.Termenele............ .....3g2Secliunea a 3-a. Cheltuielile judiciare. Amenda judiciaril.... ...393Secliunea a 4-a. Nu1it81i1e............... ...3g3

PARTEA SPECIALA ......395Capitolul L Urmdrirea pena1i........ .......... 395capitolul II. Pl6ngerea impotriva mdsurilor qi actelor de urmirire penarFt.......397Capitolul III. Camera preliminard .......... 39g

ci(

{

tru examenele de admitere in avocaturd si

Page 10: TESTE-GRILA examenele de in avocaturl magistraturl Drept ... pentru examenele de... · Milina Tebiep TESTE-GRILA pentru examenele de admitere in avocaturl gi magistraturl Drept civil

Cuprins

itIIt

t

Page 11: TESTE-GRILA examenele de in avocaturl magistraturl Drept ... pentru examenele de... · Milina Tebiep TESTE-GRILA pentru examenele de admitere in avocaturl gi magistraturl Drept civil

DREPT CIVI

Page 12: TESTE-GRILA examenele de in avocaturl magistraturl Drept ... pentru examenele de... · Milina Tebiep TESTE-GRILA pentru examenele de admitere in avocaturl gi magistraturl Drept civil

CAPITOLUL IAplicarea legii civilein timp

1. Rimf,n supuse prevederilor legale care le-au instituit:a) dec[derile incepute qi neimplinite la data intrSrii in vigoare a legii noi,

intotdeatma;b) efectele actuluijuridic, produse atdt inainte, c6t qi dup[ intrarea in vigoare a

legii noi;c) consecinlele obligaliei de inhefinere instituite de legea veche.

2. Este aplicabili:a) legea in vigoare la momentul incheierii convenfiei, in privinfa clauzei de

inalienabilitate inserate;b) legea nou6, in privinta unei cauze de ineficacitate, dac6 imprejurarea ce a

condus la ineficacitatea actului a apirut dupl intrarea in vigoare a noului Cod civil;c) legea noud, efectelor derivate din raporhrile de vecin6tate, doar dac[ situafla

rcspectiv5 subzisti dupl intrarea in vigoare a noilor reglementlri.

3. Reprezintl aplicalii ale regulii aplicabilitifii Iegii in vigoare la datahcheierii actului juridic:

a) cauzele de nulitate ce lovesc un partaj convenfonal se aplici potrivit legiirechi;

b) clauza de inalienabilitate inseratd ?ntr-un contract cu titlu gratuit iqi vapoduce efectele prevdzvte sub imperiul legii care a guvemat incheierea actului;

c) dispozi.tiile care previd ?mbun6tifirile efectuate de cdtre locator dup[ intrarea

hvigoare a legii vechi.

hlffi;l'"

Page 13: TESTE-GRILA examenele de in avocaturl magistraturl Drept ... pentru examenele de... · Milina Tebiep TESTE-GRILA pentru examenele de admitere in avocaturl gi magistraturl Drept civil

Teste- ntru examenele de admitere in avocaturd si .)!

ilEBO

UI,ISac

Fsspq

iali

CAPITOLUL IIDrepturile reale

Sectiunea IAc(iunea tn revendicare

1. Reprezinti efecte ale admiterii ac{iunii in revendicare:a) dreptul de retenlie al posesorului de rea-credin!5, pAnI la restituirea cheltu-

ieliior ficute pentru producerea qi culegerea fructelor;b) restituirea cheltuielilor necesare, la cerere sau din oficiu;c) dreptul posesorului de a-$i insuqi lucrdrile efectuate prin cheltuieli

voluptuare, insd doar in situalia in care bunul nu se deterioreazd din acest motiv.

2. in materia acfiunii in revendicare, este prevlzut ci:a) desplgubirile vor fi evaluate intotdeauna in raport de momentul restituirii;

. b) daci bunul piere fortuit, posesorul de buni-cridinti nu va putea fi obtigat ladesplgubiri;

. c) aceasta nu poate fi introdusd pe calea acliunii oblice, de citre creditorii pro-prietarului.

3. Dreptul de proprietate privati:a) se stinge prin neuz ori prin pieirea bunului;b) poate fi dob6ndit qi prin hotdr6re judecStoreasc[, atunci cAnd hotdrdrea este

translativd de proprietate prin ea ins5qi;c) in cazul imobilelor se dobandeqte, intotdeauna, prin inscriere in cF.

4. in ceea ce priveqte proprietatea privati:a) exercitarea dreptului de proprietate poate fi limitatl prin voinla proprietarului

ori prin limitele corporale ale bunului;b) orice proprietar are obligafia de ingr6dire a propriet[fii, in condiliile legii,

suponend chelfuielile ocazionate;c) acliunea in revendicare este o actiune reald,, de reguld imprescriptibil[, care

nu poate fi folositd in raporturile dintre coproprietari . " )

5. in materia acfiunii in revendicare:

. a) buna-credinfd inceteazd la momentul pronunldrii hotirArii de admitere aacliunii in revendicare;

b) posesorul de rea-credinla nu are niciodatr un drept de retenfie;c) dreptul de retenlie nu poate fi exercitat, in niciun caz, as,,pra unui bun

perisabil.

-: .t:.U

atu

-8,

ar.il

&rl

'dg

s.4

da

Page 14: TESTE-GRILA examenele de in avocaturl magistraturl Drept ... pentru examenele de... · Milina Tebiep TESTE-GRILA pentru examenele de admitere in avocaturl gi magistraturl Drept civil

relruieliir'.

straturA

cheltu-

.ririi:rligat la

rii pro-

rBa este

etarului

le legii,

Ii- care

tui bun

Secfiunea a 2-a

A cc es i u ne a imobiliar d arffi ciald

1. Sunt dispozi{ii referitoare la accesiunea imobiliar[ artificiall urm[-toarele:

a) dreptul de proprietate asupra lucr[rii se naqte in favoarea proprietarului

imobilului, din momentul inceperii lucrdrii;

b) autorul unei lucr[ri autonome cu caracter durabil poate, la cererea prt'rprie-

tarului, s[ cumpere imobilul la valoarea de circulalie pe care ar fi arut-o imtr::'-"daci lucrarea nu s-ar fi efectuat;

c) in situalia unei lucrdri efectuate cu rea-credin!6, proprietarul poate pii::.

pentru pistrarea lucririi, fie % dinvaloarea materialelor plus a manoperei. t-re : : di:sporul de valoare adus imobilului, la alegerea autorului lucririi'

2. Lucririle adiugate:a) voluptuare, dau dreptul autorului, indiferent de buna sau reaua-credinta- sd o

ridice inainte de restituirea imobilului, cu condilia de a readuce imobilul in starea

Jnterioara;

b) necesare, conferS proprietarului imobilului dreptul de proprietate asupra

lucrlrilor addugate, chiar din momentul efectudrii acestora, indiferent dac6 imobilul

mai existd sau nu;

c) voluptuare dau dreptul autorului de a dobdndi proprietatea asupra imobilului,

ira nicio obligalie fald de autorul lucririi.

3. in materia accesiunii imobiliare artificiale:a) proprietarul imobilului dobAndeqte dreptul de proprietate asupra lucrdrii

:u:onome, din momentul efectuirii acesteia de citre autor;

b) in cazul unei lucrlri addugate necesare, chiar dacS imobilul nu mai existl,

.-:orul are dreptul la restituirea cheltuielilor rezonabile, cu deducerea valorii

::-;telor imobilului, except6nd ins[ costurile necesare ob{inerii lor;

c) proprietarul imobilului, dacd a fost efectuatd o lucrare adiltgatd uti15, poate

::', eni proprietarul lucrdrii, chiar fbrd inscriere in CF.

-1. Autorul lucrlrii:a t iqi poate intemeia buna-credinfI chiar qi pe un mod de dob6ndire care nu este

. *:.:-i inscrierii in CF;L't este considerat qi cel care se intemeiaza pe un drept de superficie;

c t de rea-credin!5, poate fi obligat la desfiin{area lucrdrilor, cu sau frri;-:.e-interese, in cazul lucrSrilor addugate utile.

ritere a

Page 15: TESTE-GRILA examenele de in avocaturl magistraturl Drept ... pentru examenele de... · Milina Tebiep TESTE-GRILA pentru examenele de admitere in avocaturl gi magistraturl Drept civil

t.-..1i:il

,i1iti\l\:

rd gi magistraturd

5. Reprezintr reguri in materia accesiunii imobiliare:a) autorul de rea-credin{5 igi poate ridica materialele, pAnd la data incheierii

conventiei sau introducerii acliunii pentru inscrierea in CF;b) autorul de rea-credin{i nu are dreptul de ipotecd legali asupra imobilului

pentru plata indemn izfiiei;c) autorul de bund-credinli al lucrrrii poate introduce o acfiune pentru plata

indemnizafiei, oricdnd in interiorul termenuluigeneral de prescripfie, care curge de la.:.:l in.:eperii lucrarii.

6. Lucrlrile:a) efectuate de un detentor precar sunt supuse regulilor aplicabile autorului de

rea-credin!5;

b) autonome nasc dreptul de proprietate asupra lucrdrilor in favoarea proprie-tarului imobilului, din momentul inceperii acestora;

c) adrugate' necesare, dau dreptul la restituirea cheltuielilor rezonabile ftcutede autor.

7. in privin{a drepturui Ia indemn iza[ie arautorurui rucririi:a) prescriplia dreptului 1a acliune nu curge cdt timp autorul este l6sat sd delind

imobilul;b) acesta conferd totodatd un drept de ipotecd legall asupra imobilului, in toate

cazurile;c) dreptul existr gi in sina;ia autorurui de rea-credinfr, cdnd proprietarul

opteazd pentru pdstrarea lucrlrii.

8. in materia accesiunii imobiliare artificiale:a) cdnd autorul este de bun6-credinfr, nu se poate cere desfiinfarea lucrdrii,indiferent daci lucrarea este autonomd ori addugatd;b) in situatia lucrrrilor provizorii, autorul va fi obligat sr le desfiin leze, fdrd,

exceplie;

c) inscrierea in CF a dreptului de proprietate dobandit se va face doar in temeiulunei hotdrdri judecitoreqti.

- 9: ln privinfa bunei sau rerei-credinte a autorurui, in materia accesiuniiimobiliare artificiale:a) aceasta se raporteaz[ ra momentul realizirii lucrrrii;b) buna-credinfd nu poate fi in'ocatr de cel care construieqte in lipsa uneiautorizalii, chiar dacd titlul s6u este iipsit de r icii:c) reaua-credinfi a autorului nu subzista dacd acesta probeazdpasivitatea pro_prietarului imobilului pe durata realiz.irii lu,-rEni.

i

'r,+==..-

.. :i::": j'I

Page 16: TESTE-GRILA examenele de in avocaturl magistraturl Drept ... pentru examenele de... · Milina Tebiep TESTE-GRILA pentru examenele de admitere in avocaturl gi magistraturl Drept civil

Secfiunea a 3'aDezmembrdmit*le dreptului de proprietate priv atd

1. Reprezintl reguliin materia dreptului de servitute:a) cheltuielile legate de conservarea lucr6rilor vor reveni ambilor proprietari,

dacd lucrdrile efectuate pentru exerciliul servitufii sunt necesare 9i profit5 inclusiv

fondului aservit;b) incazde implrfire a fondurilor, regula o reprezintd divizibilitatea servit4ii;cj servitutea si poate stinge prin consolidare ori prin renuntare frclltii de

proprietarul fondului aservit.

2. Dispozifiile din materia servitufii prevld:a) servitutea se poate constitui in temeiul unui act juridic ori prin ua t '

chiar qi in vederea unei utilitili viitoare a fondului dominant;

bi pri" actul de constituire pot fi impuse proprietarului fondului asersitmmiEobligalii pentru asigurarea uzului fondului dominant, care nu pot fi trffiisEdobdnditorilor subsecvenli ai fondului aservit, avf,nd caracter personal;

c) prin uzucapiunea extratabular[ pot fi dob6ndite doar servitu,tile negative.

3. Servitutea:a) poate fi strdmutatd tn alt loc, c6nd existi un interes serios 9i legitim pentru

proprietarul fondului aservit, ins[ doar dacd aceasta rdmdne la fel de comodl pentru

proprietarul fondului dominant;b) poate fi protejatd printr-o acliune confesorie, prescriptibil5 in termen de 10

*i, u."rn.rr"u u"iirntii"oniesorii de superficie;c) negativi, nu poate fi dobdnditi dec6t prin uzucapiune tabularS'

4. Servitutea:a) pozitiv6, se poate stinge printr-o imposibilitate temporard de exercitare;

b) ia dezmembrimdnt, confer[ proprietarului fondului dominant dreptul de a

tua m[suri gi de a face, pe cheltuiala sa, toate lucr6rile pentru exercitarea servitufli,

aceasta fiind o reguld supletiv[;c) se poate stinge prin neuz, in termen de 10 ani, care incepe s[ curgi de la

uhimul act de exerciliu al servitulilor necontinue.

5. Exercitarea servitufii:a) obligd proprietarul fondului aservit si se abfin[ de la orice act care limiteazd

aerciliul servitulii, iar pe proprietarul fondului dominant, la a se abfine de la

1gravarea situaflei fondului aservit;b) de trecere, care este o servitute continu5, se realizd d@ prin faptul actual

dmului;c) este, ca reguli, indivizibilS.

Page 17: TESTE-GRILA examenele de in avocaturl magistraturl Drept ... pentru examenele de... · Milina Tebiep TESTE-GRILA pentru examenele de admitere in avocaturl gi magistraturl Drept civil

28 Teste-grilI pentru examenele de admitere in avocatu.S $i magistraturi

6. in materia servitufii, este previzut cil:a) aceasta se poate stinge prin renunlarea proprietanrlui fondului dominant sau

prin imposibilitatea definitivd de exercitare;b) schimbarea locului de exercitare se poate face, de c[tre proprietarul fondului

aservit, cu singura condilie ca servitutea sd rimdni la fel de comod[ pentru pro-prietarul fondului dominant;

c) servitutea necontinuS se poate stinge prin neuz, tn termen de 10 ani, carecurge de la dataultimului act de exerciliu.

7. Uzufructul:a) constituit pdni la data la care uzufructuarul va ajunge la o anumit6 v6rstd

dureazd pdnd la acea dat6, chiar dacd acesta ar muri inainte de implinirea vdrsteistabilite;

b) poate avea ca obiect mobile ori imobile, o universalitate de fapt sau chiar omas[ patrimonial5;

c) di dreptul uzufructuarului la incheierea de localiuni avdnd ca obiect imobile,opozabile proprietarului, care pot dura cel mult 1 an de la decesul uzufrucfuarului.

8. Reprezinti prevederi din materia dreptului de uzufruct:a) cdnd uzufructul s-a stins prin expirarea termenului, localiunea inceteazd,, in

toate cantile, odatd cu stingerea uzufructului;b) doar dacd existd acordul proprietarului la construirea lucrdrilor addugate,

uzufructuarul va putea fi desprgubit pentru cheltuislile necesare frcute;c) pdnd la notificarea cesiunii uzufructului, uzufructuarul gi cesionarul r[spund

solidar pentru indeplinirea tuturor obligalilor fafd de nudul proprietar.

f. in materia uzufructului:a) la incetarea acestuia, uzufructuarul poate pretinde doar despdgubiri pentru

lucrlrile adSugate necesare, indiferent dac1 a existat sau nu acordul proprietarului laefectuarea lucrdrilor respective;

b) acliunea confesorie de uzufruct este prescriptibile h termen de 10 ani;c) intdrzierea in depunerea garanflei, ie cltre uzufructuar, afecteazd drepful

acestuia de a percepe fructele, care va fi amdnat pilnillaacel moment.

10. in materia uzufructului asupra unei crean,te:a) uzufructuarul are dreptul la incasarea capitalului, ?n timp ce dobdnzile sgnt

incasate de nudul proprietar;b) uzufructuarul este cel care indeplineqte toate actele penku conservarea ori

incasarea dobdnzilor, titularul drcpfirhd de creao!6 neputAnd si efectueze acte dedispozilie care i-ar aduce atingere rafirdlarului;

c) nudul proprietar sryorE#trielile qi sarcinile referitoare la dobdnzi.

Page 18: TESTE-GRILA examenele de in avocaturl magistraturl Drept ... pentru examenele de... · Milina Tebiep TESTE-GRILA pentru examenele de admitere in avocaturl gi magistraturl Drept civil

Drept civil

11. in situafia in care uzufructuarul:a) universal sau cu titlu universal plEtegte datoriile aferente masei patrimoniale

date in uzufruct, nudul proprietar este obligat la restituirea sumelor avansate, frtddobAnd[;

b) cu titlu particular pldteqte datoriile pentru care fondul este ipotecat, are

acflune conffa nudului proprietar, deoarece uzufructuarul nu are aceastS obliga,tie;

c) are dreptul de uzufruct asupra gnui fond de comer!, el nu poate dispune de

bunurile care il compun, aceast[ reguli fiind una imperativi.

12. Uzufructul:a) obligl uzufructuarul cu titlu particular s[ pldteasci datoriile aferente masei

patrimoniale, sume care ii vor fi restituite de c[ffe nudul proprietar, flri nicio

dobdnd6;

b) nu dd dreptul'uzufructuarului de a intra in posesia bunurilor, dec0t dup6

inventarierea bunurilor mobile qi constatarea st[rii imobilelor, excep{ie frcflnd

situa,tia mobilului dobdndit prin uzucapiune;c) conferd posibilitatea uzufructuarului de a ceda dreptul siu unei alte persoane,

fir[ a fi necesar acordul nudului proprietar.

13. in materia dreptului de uzufruct:a) uzufructuarul este obligat sd depuni o garanfle pentru indeplinirea obliga-

fiilor sale, norml ce are insl caracter dispozitiv;b) vdnz[torul care gi-a rezewat dreptul de uzufruct este scutit prin lege de

obligafia de a depune o garanfie, insl nu in toate situaliile;c) uzufructuarul gi nudul proprietar sunt obligali s[ reconstituie ceea ce s-a

distrus dincatzavechimii ori unui cazfortult.

14. Sunt dispozi{ii legale referitoare la uzufruct urmfltoarele:a) reparaliile mari sunt intotdeauna in sarcina nudului proprietar;

b) in ipoteza :grrrt,J- gzufruct asupra creanlei, uzufructuarul are dreptul lahsarea dobflnzilor, el suportdnd insl cheltuielile qi sarcinile referitoare la acesta;

c) uzufructul se poate stinge, in caz de abuz de folosinfS, doat la cererea

rlului proprietar.

15. Uzufructul se stinge:a) incazde aducere de striclciuni bunului sau de degradare a acestuia, doar la

gtrea nudului proprietar;b) cdnd bunul este distrus, integral sau par,tial, de wt caz fortuit, uzufructuarul 9i

*lproprietar nefiind obligafi sd reconstruiasci ce s-a distrus;

c) prin decesul uzufructuarului persoanl fizicd, chiar dacl termenul uzufruc-

trus-aimplinit.

29

',il[

U