teste-grila examenele de in avocaturl magistraturl drept ... pentru examenele de... ·...

Click here to load reader

Post on 08-Sep-2019

20 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Milina Tebiep

  TESTE-GRILA pentru examenele de admitere in avocaturl

  gi magistraturl

  Drept civil. Drept procesual civil Drept penal. Drept procesual penal

  Edifia a II-u, revdzutd ;i uddugitd

  Universul Juridic Bucuregti

  -20t8-

 • ilind irtr-o 'tri,

  Cuprins

  C0teva sfaturi in privinla abord[rii qi soluliondrii testelor-gril[.................. 15 Abrevieri.... ......'..... 19

  DREPT CIVI

  CAPITOLUL I. APLICAREA LEGII CIVILE iN TTNTP... .........,23

  CAPTTOLUL ilr. DESPRE MO$TENTRE $I LIBERALITATr..................... 3 8 Secfiunea 1. Donafia... ...........38 Secliunea a 2-a. Moqtenirea 1egal6. Nedemnitatea............... ...........40 Secliunea a 3-a. Rezerva succesorald., cotitatea disponibilS qi reduc{iunea liberalitdlilor excesive ...."....4I

  CAPITOLUL V. CONTRACTE SPECIALE ..............60 Secliunea 1. Contractul de vdnzare ............ 60 Secliunea a2-a. Contractul de mandat ......63 Secliunea a 3-a. Contractul de localiune ......................64 Secliunea a 4-a. Corrtractul de imprumut .......'...'......'. 66 Secliunea a 5-a. Contractul de intrelinere... ..................67 Secliunea a6-a.Tranzaclia............ ...........' 68

  CAPITOLUL VI. PRESCRIPTIA EXTINCTIVA............. ...........69

  CAPITOLUL VII. DREPTUL FAMILIEI ..................71 Secliunea 1. Desfacerea cdsdtoriei. ............71 Secliunea a 2-a. Autoritatea pirinteasc6............ ...........73

  man 8e. a

  tori a (xm4 ti ori

  \).22.21 JO

  '-tr

 • 6 Teste-grild pentru examenele de admitere in avocahrrl qi magistratur6 Secliunea a 3-a. Obligalia de intrelinere... .................._. js Seclinnea a 4-a. Filia[ia ................. ............76

  n{spuNsuRr DREpr crv[ ..................7s Capitolul I. Aplicarea legii civile in timp ....................79 Capitolul II. Drepturile reale ....................79

  Secfiunea 1. Acfiunea in revendicare ................ ......79 Secliunea a2-a. Accesiunea imobiliari artificialI............... ....... 80 Secliunea a3-a.Dezmembrimintele dreptului de proprietate privat6............ 81 Secfiunea a4-a.Limitele dreptului de proprietate privati.. ........ g5 Secfiunea a 5-a. Coproprietatea..... ......85 Secfiunea a 6-a. Proprietateapublic5....... ................. 87 Secfiunea a 7-a. Posesia................ ....... 8g

  Capitolul III. Despre mogtenire qi liberalit51i................. ................. g9 Secliunea 1. Dona!ia... ....... g9 Secliunea a 2-a. Moqtenirea 1ega16. Nedemnitatea............... ...... g1 Secliunea a 3-a. Rezerva succesorald, cotitateadisponibild qi reducliunea liberalitalilor excesive... ....:................... 91

  Capitolul IV. Obliga!ii1e............... ............g2 Secliunea 1. tncheierea contractului. Nuliaflle. Efectele contractului ...........92 Secfiunea a2-a.Modalit[tile qi dinamica obligafiilor.................................... 96 Sec{iunea a 3-a. Faptul juridic 1ici1............ ............ 105 Secfiunea a 4-a. Rdspunderea civil[ delictuald... ...................... 106

  Capitolul V. Contracte speciale... ............ 107 Secfiunea 1. Contractul de vdnzare .... lO7 Secfiunea a2-a. Conttactul de mandat .................. 111 Secfiunea a 3-a. Contractul de localiune ................ ltz Secfiunea a 4-a. Contractul de imprumut .............. 113 Secliunea a 5-a. Contractul de intrefinere... ............ 114 Sec{iunea a6-a.Tranzac{ia........... ...... 1i5

  Capitolul VI. Prescriplia extinctiv[................. ........... l 15 Capitolul VII. Dreptul familiei ............... 117

  Secliunea 1. Desfacerea cisdtoriei. ....ll7 Secfiunea a2.-a Autoritatea pirinteascd.......... ...... 119 Secfiunea a 3-a. Obliga,tia de intrefinere... .............. 120 Secfiunea a 4-a.Fllia\ia ................. ..... l2l

  DREPT PROCESUAL CIVI CAPITOLUL I. PRINCIPTILE FUI\DAMENTALE ALE PROCESULUT CrV[. ACTTUNEA CrVILA. .......... t27 CAPTTOLUL il. PARTICIPAT\Trr LA PROCESUL CrVIL .....129

  Secfiunea 1. Instanla de judecatd. Incompatibilitefl........... ...........129

  I

  I

  E

  r I

  t

  l

  F

  r i

 • !e

  ?5

  76

  79 ie 7g 19 t0 pl' !s p5

  w !s he p, DT

  i hl h2

  12 p6

  B5 p6

  Pz U7

  ll 12 L3 ,4 LS ,15

  L7 LI Lg DO

  Dt I ia

  b

  w F

  w w

  Cuprins

  Secliunea a2-a.Pdrile. Reprezentarea pdrlilor in judecati ..'....... 131 Secliunea a 3-a. Alte persoane care pot lua parte la judecatl. Participarea Ministerului Public in procesul civil ........... .........-...-.132

  CAPITOLUL III. COMPETENTA INSTANTBLOR JUDECAToREqTI ................ 136

  Secliunea 1. Competenlamateriald 9i teritorial6 ........ 136 Secliunea a2-a.Iicidente procedurale privind competenia instan1ei............... 138

  cAPrroLUL IV. ACTELE DE PROCEDURA. NUr,rrAprr. TERMENELE PROCEDURALE.. .........' 141

  cApIToLUL v. pRocEDURA iN rala PRTMBI TNSTANTE .....-.--....--- 146 Secliunea 1. Etapa scris[......... ........"""" 146 Secfiunea a2-a.-Jrdecata.............. ..-......" 148 Secliunea a 3-a. Probele ............... ........... 151 Secliunea a 4-a. Incidente procedurale.............. ......... 153 Secfiunea a 5-a. Hot6r6rea judecStoreascd. Efecte. Executarea provizorie ...... 156

  cAPrroLUL VL CAILE DE A.TAC ............... ............................. 160 Secliunea 1. Apelul qi recursul. Obiect. Termen ........ 160 Secliunea a2-a. Contestalia in anulare 9i revizuirea ..................... 161

  CAPITOLUL V[ PROCEDURA NECONTENCIOASA.............. ......, "...... I 6 4

  cAPrroLUL V[I. EXECUTAREA SILITA. CONTESTATTA LA EXECUTARE............. ............ 166

  CAPITOLUL IX. PROCEDURI SPECIALE ............ 168 Secfiunea 1. Procedura divorfului... ......'.. 168 Secliunea a 2-a. M[surile asiguritorii ...'........... ....-.-.- 169 Secliunea a 3-a. Procedura partajului judiciar.. .......... 171 Secliunea a 4-a. Procedura ordonanlei preqedinliale............. ........172 secliunea a 5-a. Procedura ordonanlei de plat6 qi procedura cu privire la cererile de valoare redus[ ....- 173

  t74 r74 r76 176 177

  179 181

  181

  ,ffiill' .'

 • Teste-gril5 pentru examenele de admitere in avocatur[ qi

  L.

  Sectiunea a 2-a. rnc-idente procedurare pri'ind competenta instan{ei ....... .... l g3 capitolul IV. Actele de proceduri. NulitrJile. Termenlle proceduraie............ 1g4

  Secfiunea 1. Etapa scrisi......... .......... lgg Secliunea a2-a.1udecata.............. ..... 190 Sec{iunea a 3-a. Probele ................ ....1g3 Secfiunea a 4-a.Incidente procedurale .............. ... lg4 Sectiunea a 5-a. Hotirdrea judecdtoreascd. Efecte. Executareaprovizorie... ...................... lgj

  Capitolul VI. C5ile de atac ..................... 199 Secliunea 1. Apelul qi recursul. Obiect. Termen ...................... 199 Secliunea a2-a. Contestalia in anulare qi revizuirea .....,..........201

  Capitolul VII. Procedura necontencioasi judiciard................ ......202 lapitolul VIII. Despre executarea silitl. Contestalia la executare................... 203 Capitolul IX. Proceduri speciale... .........204

  Sec{iunea 1. Procedura divortu1ui... ...204 secjiunea a 2-a. Mrsuiii; ";;il;;";u .:..................:..............:..................... zosSecliunea a 3-a. Procedura partajului judiciar. .....201 Sectiunea a 4-a. Procedura ordonanlei preqedinliale............ .... 20g S*riunea a i-a. Procedura ordonan{ei de plati qi procedura cu privire la cererile de valoare redusd

  DREPT PENAL

  PARTEA GENERALA...... . ..t................. ............213 CAPITOLUL I. LEGEA PENALA $I LIMITELE EI DE APLICARE.......2I3

  Sectiunea 1. Aplicarea legii penale in timp ................213 Sectiunea a 2-a. Aplicarea legii penale in spaliu ......215

  CAPITOLUL [I. PEDEPSELE SI INDIVIDUALIZAREA LOR...... .......... 230 Secfiunea 1. Categorii de pedepse ..........230 Secliunea a2-a.Individualizarea pedepselor.. ...........231

  cAprroLUL rv. MASURTLE DE SrGURANTA........... ............23s

  rL

  l

  I

  cr Pf, CC

  crt

  c-r

  PT

  cr :

  :

  !

  !

  : (

  c-{ f\'1

  : :

  c-{ 5

  ( 1

  CT :

  ! I

  ( 209

  c-{

  c-{ Fu

  c-{

  R{

  I (

 • Cuprinsttura

  183

  184 188 188 190 193

  194

  CAPITOLUL V. MINORITATEA 23',7

  CAPITOLUL VI. CAUZELE CARE 1NIATUNA NASPUNOEREA PENALA, EXECUTAREA PEDEPSELOR SAU CONSECINTELE coNDAMNAnn.......... .........239

  PARTEA SPECIALA ,.,,.......241

  CAPTTOLUL il. TNFRACTIUNI CONTRA PATRIMONIULUI ................ 250 Secliunea 1. Furtul $i talhdda ..'...............250 S e ctiunea a 2 - a. Infr acliuni contra patrimoniului prin nesoc otirea increderii.... .......254 Secliunea a 3-a. Distrugerea gi tulburarea de posesie.. ..........-.......259

  CAPITOLUL III. INF'RACTIUNI PRIVIND AUTORITATEA $I I\FRACTTUNT CONTRA IINFAPTUIRII JUSTTTIEI ...............262

  Secliunea l.Infracliuni contra autoritdrii ........--.........262 Sectiunea a2-a.Infracfiuni contra infrptuirii justiliei..'....... ........263

  CAPITOLUL IV.INFRACTIUNI DE CORUPTIE $I DE SERVICTU .......269 Sectiunea l.Infracliuni de corup{ie .........269 Secliunea a2-a.Infracliuni de serviciu .,......'...'..'.;...270

  CAPITOLUL V.INFRACTIUNI DE FALS.. ...........,272

  C{PITOLUL VI.INFRACTIUNI CONTRA ORDINII $I LINI$TII Pf BLICE 274

  275

  RISPUNSURI DREPT PENAL ,...........276

  PARTEA GENERAL4................ ........276 Capitolul I. Legea penald q