tanasescu book

Click here to load reader

Post on 12-Apr-2018

266 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/21/2019 Tanasescu Book

  1/195

  f , i \

  C{JPrefa{5 r, . . . . .{ lap. I SISTEI{E DE PROIECTIEi. l Sistemr-rl entral de proiecfe1.2 Sisternulparale l de proiccl ic1.3 Tran-sformiri geometrice .

  I .3.1 Transformarea rin cmologie1.3.2 Aplica{ii ale transfornriir i i r in onrolo-gie p i af n itatcl. '1 Generalit i l i asupra sistemelor spcciale denr^ io^i i6

  1.5 Problcme propuseCap. l PUNCTUL2.1 Sistemulde proieclic dublu ortogonal Monge2.1 1 Plane de proiec{ ic. L in ia de pdmilt .Diedre. Sistemul de proiecfie Monge2.1 2 Plane bisectoare2.1 3 Epur5

  3.L3 Purrctcpe drcaptiidetcrminaten anu-mite condif i i datePozi{ i i le caracterist ice le dreptci3.2.1 Dreaptaorizon{al i3.2.2 Dreapta rontalii3,2.3 Drcapta fronto-orizontal: l3 .2.4 Dreapta vert icala3.2.5 Dreapta de capdt3.2.6 Dreaptaconf nuiii i t r planelcbisectoare3.2.7 Dreapta de profilPozi{ia rclativi dintre doul clrepte

  3l9l9202l2 l2"125252727

  272728

  4lazAq

  43434:l434r l4444444547484849505l5 lhz52(c,

  53D+565656o(]56

  6060606405

  3.2

  3.3

  ,1.3

  3.3.1 Drepte parale le3.3.2 Drepte concurentc

  2B29303l3232.1{+343436

  {I\

  ri

  9.1 4, ) lt. tput ltrsueoloclnini ad'cr tpur l lc nlnlelrdeoe:qurn i 9 '04: ' ' ' uoJ eP lqJunll oPBrxro]ul tnlnlaltdeoe et.rdo:d rqiuf l 8'9'06f allr-odo)sap )llpull r luas la6 u?rqun Z'9'0^?aelr.radoju f, l jpnll lclruasaitu e.tqrun I '9'06'oxaAUO)nes o^Bcuof, lo j-e:dnsurfuor alEJF:nlrallqJEap.Jololucualo^- ^olirq*n i5 arfelo: ap rolafale'rdns larqrln 9'06

  Ltt ' plord ap IapErrB larqull l l . t .96gl11 o1i1uo:1 olcpef,re lolqun 8l'9'02Abi ' srr lpul l rJ laueolor1nsn1 d clerpar lod af ,eqeelqun Zl '9 'OZ'cbc : tcPefel B IBluolJueloun ed ateprosnutseStu:olaloJqlr ln II '9'04c#c $r:adore'uir 'adt lezar nun olalqun 0l '9 '06;; ; " $t.radore d .lo;aururnlolalqun 6 9'042;E ' srradoce d-lnlnsoo9pr_1*Q 8'9'04i ; ; leurquor nes l1oro3P'1pder p tode:ednr roprersclsrqur;] / '9'0er*c PlsuoFl lo0ounl l- rcsnr rdl t1s d rnpi ia lrdeJ la 'rqun 9'9 '04AcF auetd cl l te:dns aP cl lu ldJPtu:oloSrrra1a ri inlnuolleq olerqull 9'9'06occ alPluozl lo jnl l jo lorp rrrrs o od gderep rolderperqlrr1l , '9'06c. ) f1l r lo) ol lJc l lp nJ JlBluozlJolnl lJ-ord ap at:asb ad ralecllral erqun 8'9 04gg ltulzunJojo3t t lJ I lp nf, c lBJl l lJA rrnl l lo:d cPaiies'ci ad rrle.yrozrro'oluorJ . lqutn A'9'0Age ltulzunJ-ord r l l lo1lp l l ) J le i t loz l lo l ln l lJ-o:d ap cr. laio ad lolt?JllJrA loJqu.n I '9'06gts , qrnl-rollqlu ep roll l lBioP.3:o1a1uauro1olarqurn 9 049tl8 JIJpull lJ rnqluBl un ao etrez-o$eatt:alsturas lodno oull BJquIl 8 t '0498t Fr?'r'- lq l l?Rt l lu inlJp cl lJol lp o nJ JJooEJri; 'ro:e1s piulrnd t6 al;do.rd rqun L'1'0( 'gsu ( 's s) v 9l ' l l rorJ

  DUll l Bl l l tu l l l op lolazPJ el lJJl lp:r.ri i lr t Rtuiintl ' s airdo:durqLufl 9'f 0at[ ourn urrd ePuEldI tn-J l l t l Bnl ls elEp?zelJp JJJJ l lun;r1e t lroto:d .rp clctteldad alr lqutf l f i '07'?le 1da;p nES' l lqoJetnf,JlJ oJ l t lu l l o le at f rc to ' td p a1-cireld'ed 1u1;ndt rtrdo.td lorqLun V'y'07'

  1u1 11'1*r.n'.rrlnr"rp,'jrri"iJlxHirl' 06cra1e1n.r1edcLustrd n 6) olBI-nFa.r .ra1e1nr1edeptulu. ltdBlqrun Z'n'02' _ ' 'a lBcl l-JoA lauo8exaq ust ld laun sJqtun .l '7'06' ' CSt oP P1tral1P) ;e;1-rqrBarlf ,oJlp nr 1:oder J olarqun lnasurl ' '066.96 u:nF13urp cr:laruoa81n-1nd:oc arfrolo.rdeprp ctrlaruoaF n1nd.roratfcotoldaplejuozr:o1nue1d d g1e1.rndrqun 0t '8 '04arlcatord ao

  I98I98aff,CC

  zse

  6ZE

  arlJarord apalaueld d111o:dp nln)rar lolqufl 6'804"' '' allr;Iord ap olaueld d 1uo.t1?p.

  n.tt. :nlu. nf .rnlnf,r3rala4run 8 g'06

  ueld un ad (pplruurrd 6 ausr.rd):*:r:n "l .nr:Y':u:"Y" li*o,H,t 'ta7'n.rperod

  od1 : ' ollcelo:d aP olaueldod ratdo:nale ti tnlnlcund olarquqaldo:p a1e S tnlnlcunrnlntrruno .larqLull(aJPuJutnI l) l]ulturl lop elel lortnd gsln5^o el Jola;qIxn lnosEJJ

  ' Purtunl ap rolazer et ioo: t6 g 1'66' ; elaP:e1d aP alJulldq1e1:nd."lqy'1 16..1rdo:da;lliln 6'l'04- l1 l El nPs ejsos ul Plquo 'Pulunl;p' eieg 'clor5 'lolc.rquln lt lrsr?lI I l '04gZS t lRir lBrauaD

  -exor1 1eofl tust:d aun a1a a1e1.rnd-o1ne rS c1e1:nd t r :do:d clarqul- l C'S06,rio'"r-rr,,,nnr,.'rr"o:ti:r;ts:a1e1n:-1ed-nun .rlB rl l ralold aPalai reld od rlplJnd .)JBosBI slalqunal lcaloJo aP alau?lo oo IP l-uozr:o eedo rq8rrnlda.rp nun Plqul l' at l rato:d ap rlou:n i :d. 1nr:,:o.lrl' . :" ""rr'JJ.YJlaueld od nes etfreto:d eP alaueldod ialdarp e1u S rnlnlcund a1a:quq' (e:eos El) "9V el lolarqun' atfcaro:d aP lBluozllo1nue1d d rr lqo nrpulJ lr lnun E'81-e1.rnd6o1:do.rdr leulunl el Plqu.-1 I 6 '06' acsv orBJareonrpaEJlalun op allrolold ap alauElocd a1e1:nd orBulurnl EI alorqun 'Z 0Z' " eunluoJ BZBqnf, lBrrlro^ padrdrlale:ed-un ed g1-ezc'Se-utetn8a.r .reiei .r1ed pt uertrJUn r 'gia1. rnd1S b;.rdo.rd :qu1' e1eu1"ro,^tleuoEexoq ustrdlr rn P gielrnd rS er . rdold e:qul61

  ' vAlrdlufslo v'ff"\, --awo?DNLuo-l l l tEwll nlonrs\xXrfou3.\ J' l r lsJr lc lv z 'g '61t fel t lerrLtca 1 9 61' rJr lqns ql l l ) l rBId t lnt t ra0or 9 61' ; rs t t t lo l t l u lJ lqt ' ld h'61

  96 S('()Llo LIZI6t t

  lnun alarqufl 9'8 04arrlqo oleuoF

  t ' t '07,'8'06z' t '02I '8 '04lnasBrl 8'04

  F: '06(J6U6

 • 7/21/2019 Tanasescu Book

  7/195

  -

  20.6.11Umbrcle niqei s fcr ice20.6.12Umbra ni;ei sfer-icerc prrrf l seclio-nate20.6.13Umbrele unor t l i ;e semic i l i r tdr iccmiirginite de diferi ic suprale{c dcrotaf e20.6.14Umbrele t iSclor ier icc ombinatc udifer i te detal i i de arhi tectur i20.6.15Umbrelcpropr i i . prr r tatc i aut rrpt t r -tatc ale combinaf i lor de supr ir f t ' lcde rotal ic s tudiatc ir t accstcapitc l

  Cap. XXI. PERSPECTIVA LIBERA PE TA-BLOU VERTICAL21.1 Pcrspcct ivele ibere ale prrnctul i r i , dreptei5i ale planului2l . l . l E lementele is temLr lui crspcct iv eproiec e2l. l .2 Perspect ivaibcrb a punctului21.1.3 Al fabetul perspect iv l punct t t l t r i21.1.4 Perspectivaiberi a dreptei21.1.5 Pozi\ ia relat irrd dintre 'doui dreptein. perspectivd.Perspcctivadrcptc-Ior paralele21.1.6 Per ipect iva dreptelorconcurcnte ia dreotelor necorlcurente

  21.1.7 Perspectivele dreptelor orizontalepr inc ipalc (dc capit )2l . .B Ferspdct ivelc dreir tc ior or izot t ta lcindreptate spre pozit ia observato-rulul21. .9 Perspectivele dreptelor orizontalecare- facunghiul i le 45'cu tabloulintr-un senssau altul2l . l . l0 Perspect ivelc reptc loror izot t ta le udircc l ic arbi t rard2l .1. l l Perspect ivele dreptelor or izot r talcegal nclirratepe drepteorizontale rldirec{ie arbitrari gi pe baza xx. atabloulu2l .1.12 Perspecl iveicreptc lor r izontalc a-ralelecu tabloul2l . l . l3 Perspect ivele reptelor rontale21.1.14Perspect iveledreptelor de pozi{ ieoafecare2l. l . l5 Elementele erspect ivearactcr is t iccale olanulu21.1.16Conci i t ia a o dreaptd d ie cont inut ide un'plan in perspectivi21 1 17 Determinarea elementclor pcrspec-t ive caracterist iceale unul plandefinit prin perspectivelca douadrepte concurentesau paralcle .21.1.18Perspect iva nei or izontale a pla-nulul . . ,21.1.19Perspect iva nei f rontalea planului21.1.20Planul vert ical i l r perspect ivb2l . l .21 Planul de plof i l in pcrspect iv i

  21 1 22 Planul dc capit irr pcrspeciivd?l .1.23 Planul de nivel in perspect iva2I .1 24 Planul frontal in perspectivi

  2 l . l .27 Perspcrt iva dreptei de intcrseci icd ntie dor.r iplat ie concurenlc 3/ I2 l . l .2E Perspecl iva dreptei de intersccl i

 • 7/21/2019 Tanasescu Book

  8/195

  zl90t90t

  esndord ualqord g"16 968

  'tt8

  -,.1* r, ,.r*;r'";";"; r,roJ'?ttl3i-rro ilqJnu Iaun B^tlJadsJad BI appulcald ',a1ep '61 r runrsuarulpopcr leust rd tunlol Inun el l l tadsra6 L'g ' lZ' enllcods:ad g e11e er'PI?ar Pun :atrEp unlsuourp ap rB l-ntq8unlda:pueld lnun errrpadsra4 g'g'16' Plep ajuJareo BlBluozlJoalqrnu op qnr lnun ellpads:e4 g'g'16' PlBp Pl8luoztro Prnl'BI ap Iscllrol tn1n1e:1pd,rg1cedsra.1'g ' lZ' '^elPparBrarBoPlBluozlJo PJnl'elap 1e:1gduuJd nun errrlcadsre6g'g'16' PlEp PIPluozIro-PlEl-uor] atqrnul ap qnr Inun BA trraosrad 7,'9'lz

  6886886e668988988'88?8888ezgt

  ?0tt0?7,0vzCIvIO?I0 h

  00?

  668

  860

  /68

  /6

  /68968

  968

  ' aylerFolo; pdnp .npplrlaun Inlnrolrolulz pll lcedsrad erf-n1t1sar)rfrnrlsuocap6 elfuctldy G'L'lGarierFolo;opdnp :rppp laun e Bll lcadsrade1f-n1t1so.r)lrrnrlsuoca51 elfecgldy l'L'16' gll lcadsradutfnlt lseY' l losoprPo P-a1tpn.l luad anllcadsrad rrndrla1lr11icn4suo31e1nc rrodL'16 ?69

  s6t-oJe Inun e p,rrpadsrad urfcnrlsuo3' : ' 891'IA ernF11 3 elef-rqcs arelnrqEunlda:p arusrrd op rn1-nlqussue toarpadsrad etfcnrlsuo3eraqlJ rorrtlcads:ad lapolaurpulz l l l ln 291'16ern811 1p nlnuo.rodlourlradoc leallcedsrad erfcnrlsuo3a.raql1 a,rglcadsr_adolapolau puJzrI ln 19I '16 PrnE Iug yeuoEol.ro lulrraza;dar FJBrs apInlnllplop lalr lcedsred erfcnrlsuo3' aJoqrl ralrlcadsrad a1opo1-oulpulzrl lt rn $ Ugl'16urn311 galepololucualo Pl ap puruJodRJef,s pl"t:"1'1'l 'ltt:':'l'l .eticnr1suo3 ' araqlIlallpads.rad olapolau puJz lllnS 0gl'Ia ernErl ug alup olaluauolae1 ap pururod prers ap rnlnrlelep.loladuer ra,rrlcadsrad prlf,n.rlsuoS' 1t;ordap tA a1e1-uozuootreldurp olBtuJoJ galdclln: rl leJs lJrrn t ,r,rr lcodslad rlf ,nllsuoJ' eleluor; tS a1e1^uozlro uuldutp oleruroJ 1a1dar1crJBJs oun rallpadsrad ugfcn:1suo3rr ap gfel o0g So0gap e1t;nlqFunncaleurlrul uls alerolpJ 1ofa3a pu1y13I I II I I alrunlsuaurpnJ cJleuslro1,1o.nIn:rn.orrpradsrod."1t"r1;X:?nes gFuarlul fuelsrp p lcund'unputsolo l 'areogcldr led nr o1e. r1gdosau loun roirllrads:ad rfrnrlsuo3snparnesg8eorluJpfuel*p op lcund un pursolo1oplru-errd oun 1r,r11oads.radrfcn-r1suo3.ooJ J ,6 alelcundrS yu alectlrerr,arqcntu aylcadsrad: atruaualo alaJBolPruJn uJJsounJ'qnJ nun ralrrlcodsradrfcn:1suo3' aledrcurrd ldarp $O gfuulslpap lnlcundpuJzll l ln gp1'16 :n811utp asqvnlnrqFunlde.rp^,r11ceds:a6PJnSetu 3p JOIOIJUnOBaJBZ-r1r1nr:d a1ept '