tai lieu 2-b

of 32 /32
7/23/2019 tai lieu 2-b http://slidepdf.com/reader/full/tai-lieu-2-b 1/32 Câu 9: Đường lối công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới của Đảng a !"c ti#u $% phư&ng hướng của công nghiệp hóa '( h)i chủ ngh*a Ở miền Bắc từ năm 1960 đến năm 1975 + Đại hội III của Đảng (tháng 9/1960) trên cơ sở phân tích đc đi!" "i#n $%c& tr'ng đ đc đi!" *n nh+t , t- "ột n#n .inh t nng nghip ạc h23 tin th4ng ên chủ ngh5a 7 hội .hng trải 83a giai đ'ạn phát tri!n t :ản chủ ngh5a& đ7 .h4ng đ;nh< + Tính tất yếu của công nghiệp hóa đ=i >*i cng c3ộc â? @Ang chủ ngh5a 7 hội ở n*c taB Cng nghip ha 7 hội chủ ngh5a , nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ u! "# $%n chủ ngh&a '( h#i) D3an đi!" n,? đEc .h4ng đ;nh nhi#3 Fn tr'ng các Đại hội Đảng sa3 n,?B G *ục ti%u c ,-n của cng nghip ha 7 hội chủ ngh5a , â? @Ang "ột n#n .inh t 7 hội chủ ngh5a cân đ=i >, hin đạiH :*c đF3 â? @Ang cơ sở >2t ch+t >, . th32t của chủ ngh5a 7 hộiB Đ , "Jc tiê3 cơ :ản& â3 @,i& phải thAc hin 83a nhi#3 giai đ'ạnB K Lội ngh; Fn thM N $an ch+p h,nh Or3ng ơng Đảng .h'á III (tháng P/196Q) nê3 phơng h*ng chR đạ' >, phát tri!n cng nghip< G S3 tiên phát tri!n cng nghip nng "ột cách hEp TB G Ut hEp cht chV phát tri!n cng nghip >*i phát tri!n nng nghipB G Wa sMc phát tri!n cng nghip nhX s'ng s'ng >*i 3 tiên phát tri!n cng nghip nngB G Wa sMc phát tri!n cng nghip tr3ng ơng& đYng thZi đ[? "ạnh phát tri!n cng nghip đ;a  phơngB  Trên phạm vi cả nước từ năm 1975 đến năm 1985 K Đại hội I\ của Đảng (tháng 1Q/19N6)& trên cơ sở phân tích t',n @in t]nh h]nh tr'ng n*c >, 83=c t& đ# ra đZng =i cng nghip ha 7 hội chủ ngh5a ,< ^Đ[? "ạnh cng nghip ha 7 hội chủ ngh5a& â? @Ang cơ sở >2t ch+t K . th32t của chủ ngh5a 7 hội& đa n#n .inh t n*c ta t- n#n sản 3+t nh_ ên sản 3+t *n 7 hội chủ ngh5aB S3 tiên phát tri!n cng nghip nng "ột cách hEp T trên cơ sở phát tri!n nng nghip >, cng nghip nhX& .t hEp â? @Ang cng nghip >, nng nghip tr'ng cả n*c th,nh "ột cơ c+3 cng K nng nghipH >-a â? @Ang .inh t tr3ng ơng& >-a phát tri!n .inh t đ;a phơng& .t hEp .inh t tr3ng ơng >*i .inh t đ;a phơng tr'ng "ột cơ c+3 .inh t 83=c @ân th=ng nh+t`B K Đại hội \ của Đảng (tháng /19bQ)<

Upload: jokdanny

Post on 17-Feb-2018

220 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: tai lieu 2-b

7/23/2019 tai lieu 2-b

http://slidepdf.com/reader/full/tai-lieu-2-b 1/32

Câu 9: Đường lối công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới củaĐảng

a !"c ti#u $% phư&ng hướng của công nghiệp hóa '( h)i chủ ngh*a

Ở miền Bắc từ năm 1960 đến năm 1975

+ Đại hội III của Đảng (tháng 9/1960) trên cơ sở phân tích đc đi!" "i#n $%c& tr'ng đ đcđi!" *n nh+t , t- "ột n#n .inh t nng nghip ạc h23 tin th4ng ên chủ ngh5a 7 hội.hng trải 83a giai đ'ạn phát tri!n t :ản chủ ngh5a& đ7 .h4ng đ;nh<

+ Tính tất yếu của công nghiệp hóa đ=i >*i cng c3ộc â? @Ang chủ ngh5a 7 hội ở n*c taBCng nghip ha 7 hội chủ ngh5a , nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ u! "# $%n chủngh&a '( h#i) D3an đi!" n,? đEc .h4ng đ;nh nhi#3 Fn tr'ng các Đại hội Đảng sa3 n,?B

G *ục ti%u c ,-n của cng nghip ha 7 hội chủ ngh5a , â? @Ang "ột n#n .inh t 7 hộichủ ngh5a cân đ=i >, hin đạiH :*c đF3 â? @Ang cơ sở >2t ch+t >, . th32t của chủ ngh5a 7hộiB Đ , "Jc tiê3 cơ :ản& â3 @,i& phải thAc hin 83a nhi#3 giai đ'ạnB

K Lội ngh; Fn thM N $an ch+p h,nh Or3ng ơng Đảng .h'á III (tháng P/196Q) nê3 phơngh*ng chR đạ' >, phát tri!n cng nghip<

G S3 tiên phát tri!n cng nghip nng "ột cách hEp TB

G Ut hEp cht chV phát tri!n cng nghip >*i phát tri!n nng nghipB

G Wa sMc phát tri!n cng nghip nhX s'ng s'ng >*i 3 tiên phát tri!n cng nghip nngB

G Wa sMc phát tri!n cng nghip tr3ng ơng& đYng thZi đ[? "ạnh phát tri!n cng nghip đ;a phơngB

  Trên phạm vi cả nước từ năm 1975 đến năm 1985

K Đại hội I\ của Đảng (tháng 1Q/19N6)& trên cơ sở phân tích t',n @in t]nh h]nh tr'ng n*c >,83=c t& đ# ra đZng =i cng nghip ha 7 hội chủ ngh5a ,< ^Đ[? "ạnh cng nghip ha 7hội chủ ngh5a& â? @Ang cơ sở >2t ch+t K . th32t của chủ ngh5a 7 hội& đa n#n .inh t n*cta t- n#n sản 3+t nh_ ên sản 3+t *n 7 hội chủ ngh5aB S3 tiên phát tri!n cng nghip nng"ột cách hEp T trên cơ sở phát tri!n nng nghip >, cng nghip nhX& .t hEp â? @Angcng nghip >, nng nghip tr'ng cả n*c th,nh "ột cơ c+3 cng K nng nghipH >-a â?@Ang .inh t tr3ng ơng& >-a phát tri!n .inh t đ;a phơng& .t hEp .inh t tr3ng ơng >*i.inh t đ;a phơng tr'ng "ột cơ c+3 .inh t 83=c @ân th=ng nh+t`B

K Đại hội \ của Đảng (tháng /19bQ)<

Page 2: tai lieu 2-b

7/23/2019 tai lieu 2-b

http://slidepdf.com/reader/full/tai-lieu-2-b 2/32

G Wt ra .t 32n< t- "ột n#n sản 3+t nh_ đi ên& đi#3 83an trdng , phải ác đ;nh đng :*cđi của cng nghip ha ch' phe hEp >*i "Jc tiê3 >, .hả nfng của "i chng đZngB

 G ội @3ng chính của cng nghip ha tr'ng chng đZng tr*c "%t của thZi . 83á độ ,+? nng nghip ," "t tr2n h,ng đF3& ra sMc phát tri!n cng nghip sản 3+t h,ng tiê3@engH >ic â? @Ang >, phát tri!n cng nghip nng tr'ng giai đ'ạn n,? cFn ," c "Mc độ&>-a sMc& nhj" phJc >J thit thAc& c hi3 83ả ch' nng nghip >, cng nghip nhXB

, Đ-c trưng chủ ./u của công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới

K Cng nghip ha thk' " h]nh n#n .inh t .hlp .ín& h*ng nội >, thiên ># phát tri!n cngnghip nngB

K Cng nghip ha chủ ?3 @Aa >,' Ei th ># a' động& t,i ng3?ên& đ+t đai >, ng3Yn >in trE

của các n*c 7 hội chủ ngh5aH chủ Ac thAc hin cng nghip ha , h, n*c >, các @'anhnghip nh, n*cH >ic phân :m ng3Yn Ac đ! cng nghip ha đEc thAc hin thng 83a cơch . h'ạch ha t2p tr3ng 83an iê3& :a' c+p& .hng tn trdng các 83i 32t của th; trZngB

K ng >ội& giản đơn& @3? T chí& ha" ," nhanh& ," *n& .hng 83an tâ" đn hi3 83ả .inht K 7 hộiB

  0 1/t 2uả3 4 ngh*a3 h5n ch/ $% ngu.#n nhân

a 1/t 2uả th6c hiện chủ trư&ng $% 4 ngh*a

 ết !"ả

K ' >*i nf" 19oo& s= í nghip tfng ên 16&o FnB hi#3 .h3 cng nghip *n đ7 h]nh th,nh&đ7 c nhi#3 cơ sở đF3 tiên ch' các ng,nh cng nghip nng 83an trdng nh đin& than& cơ .hí&3?n .i"& ha ch+t đEc â? @AngB

K Đ7 c h,ng chJc trZng ca' đ4ng& đại hdc& tr3ng hdc ch3?ên nghip& @ạ? ngh# đ,' tạ' đEcđội ng cán :ộ .h'a hdc K . th32t +p R P >ạn ngZi& tfng 19 Fn s' >*i nf" 1960 , thZiđi!" :%t đF3 cng nghip haB

# n$h%&< hqng .t 83ả trên đâ? c T ngh5a ht sMc 83an trdng K tạ' cơ sở :an đF3 đ! n*c ta phát tri!n nhanh hơn tr'ng các giai đ'ạn tip thk'B

, 75n ch/ $% ngu.#n nhân

  'ạn chế 

K Cơ sở >2t ch+t K . th32t cn ht sMc ạc h23B hqng ng,nh cng nghip thkn ch=t cn nh_ :l >, cha đEc â? @Ang đYng :ộ& cha đủ sMc ," n#n tảng ch' n#n .inh t 83=c @ânB

Page 3: tai lieu 2-b

7/23/2019 tai lieu 2-b

http://slidepdf.com/reader/full/tai-lieu-2-b 3/32

K Ac Eng sản 3+t tr'ng nng nghip "*i chR :*c đF3 phát tri!n& nng nghip cha đápMng đEc ?ê3 cF3 ># ơng thAc& thAc ph[" ch' 7 hộiB Đ+t n*c >n tr'ng t]nh trạng nghu'n,n& ạc h23& .l" phát tri!n& rơi >,' .hủng h'ảng .inh t K 7 hộiB

   ($")ên nh*n nh+n$ hạn chế 

K \# .hách 83an< Oin h,nh cng nghip ha t- đi!" 3+t phát th+p (n#n .inh t ạc h23&nghu' n,n) >, tr'ng đi#3 .in chin tranh .l' @,i& >-a :; t,n phá nng n#& >-a .hng th! t2ptr3ng sMc ngZi& sMc của ch' cng nghip haB

K \# chủ 83an< hqng sai F" nghiê" trdng 3+t phát t- chủ 83an @3? T chí tr'ng nh2n thMc>, chủ trơng cng nghip ha

 

Câu 8: u; tr<nh đổi mới tư =u. $> công nghiệp hóa của Đảngt? Đ7 @A đ/n Đ7 B

K Đại hội \I của Đảng đ7 cJ th! ha nội @3ng chính của cng nghip ha 7 hội chủ ngh5atr'ng nhqng nf" cn ại của chng đZng đF3 tiên thZi . 83á độ , thAc hin ch' đEc :achơng tr]nh "Jc tiê3< ơng thAc& thAc ph["& h,ng tiê3 @eng >, h,ng 3+t .h[3B

K Lội ngh; Fn thM N $an Ch+p h,nh Or3ng ơng .ha \II (tháng 1/199P) c :*c đột phá

"*i& tr*c ht ở nh2n thMc ># .hái ni" cng nghip ha& hin đại haB ^Cng nghip ha&hin đại ha , 83á tr]nh ch3?!n đmi cfn :ản& t',n @in các h'ạt động sản 3+t& .inh @'anh&@;ch >J >, 83ản T .inh t& 7 hội t- sv @Jng a' động thủ cng , chính sang sv @Jng "ộtcách phm :in sMc a' động >*i cng ngh& phơng tin >, phơng pháp tiên tin& hin đại&@Aa trên sA phát tri!n của cng nghip >, tin :ộ của .h'a hdc K cng ngh& tạ' ra nfng 3+ta' động 7 hội ca'`B

K Đại hội \III của Đảng (tháng 6/1996) nh2n đ;nh n*c ta đ7 ra .h_i .hủng h'ảng .inh t K7 hội& nhi" >J đ# ra ch' chng đZng đF3 của thZi . 83á độ , ch3[n :; ti#n đ# ch' cngnghip ha đ7 cơ :ản h',n th,nh ch' phlp ch3?!n sang thZi . "*i ".y m/nh công nghiệp

hóa0 hiện "/i hóa "ất n12c) Đại hội nê3 sá3 83an đi!" ># cng nghip ha& hin đại ha >,đ;nh h*ng nhqng nội @3ng cơ :ản của cng nghip ha& hin đại ha nhqng nf" cn ại củath .w xxB á3 83an đi!" cng nghip ha& hin đại ha ,<

G yiq >qng độc 2p tA chủ đi đi >*i "ở rộng hEp tác 83=c tH đa phơng ha& đa @ạng ha83an h đ=i ng'ạiH @Aa >,' ng3Yn Ac tr'ng n*c , chính& đi đi >*i tranh thủ t=i đa ng3YnAc t- :ên ng',iH â? @Ang "ột n#n .inh t "ở& hội nh2p >*i .h3 >Ac >, th gi*i& h*ng"ạnh ># 3+t .h[3& đYng thZi tha? th nh2p .h[3 :jng nhqng sản ph[" tr'ng n*c sản 3+tc hi3 83ảB

Page 4: tai lieu 2-b

7/23/2019 tai lieu 2-b

http://slidepdf.com/reader/full/tai-lieu-2-b 4/32

G Cng nghip ha& hin đại ha , sA nghip của t',n @ân& của "di th,nh phFn .inh t& tr'ngđ .inh t nh, n*c , chủ đạ'B

G +? >ic phát h3? ?3 t= c'n ngZi ," ?3 t= cơ :ản ch' >ic phát tri!n nhanh& :#n >qngHđộng >iên t',n @ân cFn .i" â? @Ang đ+t n*c& .hng ng-ng tfng cZng tích ? ch' đF3 t>, phát tri!nH tfng trởng .inh t g%n >*i cải thin đZi s=ng nhân @ân& phát tri!n >fn ha& giá'@Jc& thAc hin tin :ộ >, cng :jng 7 hội& :ả' > "i trZngB

G Uh'a hdc >, cng ngh , động Ac của cng nghip ha& hin đại haH .t hEp cng nghtr3?#n th=ng >*i cng ngh hin đại& tranh thủ đi nhanh >,' hin đại ở nhqng .hâ3 83?tđ;nhB

G +? hi3 83ả .inh t K 7 hội ," tiê3 ch3[n cơ :ản đ! ác đ;nh phơng án phát tri!nH Aachdn @A án đF3 t cng nghH đF3 t chi#3 sâ3 đ! .hai thác t=i đa nfng Ac hin cH tr'ng

 phát tri!n "*i& 3 tiên 83i " >-a >, nh_& cng ngh tiên tin& tạ' >ic ,"& th3 hYi >=nnhanh&z

G Ut hEp .inh t >*i 83=c phngB

K Đại hội Ix (tháng P/Q001) >, Đại hội x (tháng P/Q006) của Đảng tip tJc :m s3ng >, nh+n"ạnh "ột s= đi!" "*i ># cng nghip ha<

G C'n đZng cng nghip ha ở n*c ta cFn >, c th! rt ng%n thZi gian s' >*i các n*c đitr*cB Đâ? , ?ê3 cF3 c+p thit của n*c ta nhj" s*" th3 hXp .h'ảng cách ># tr]nh độ phát

tri!n s' >*i nhi#3 n*c tr'ng .h3 >Ac >, trên th gi*iB CFn thAc hin các ?ê3 cF3 sa3< pháttri!n .inh t >, cng ngh phải >-a c nhqng :*c t3Fn tA& >-a c :*c nhả? >dtH phát h3?nhqng Ei th của đ+t n*c& g%n cng nghip ha >*i hin đại ha& t-ng :*c phát tri!n .inht tri thMcH phát h3? ng3Yn Ac trí t3 >, sMc "ạnh tinh thFn của c'n ngZi \it a"& đc :itc'i trdng phát tri!n giá' @Jc >, đ,' tạ'& .h'a hdc >, cng ngh& k" đâ? , n#n tảng >, độngAc ch' cng nghp haB

G L*ng cng nghip ha& hin đại ha ở n*c ta , phát tri!n nhanh >, c hi3 83ả các sản ph["& các ng,nh& các 5nh >Ac c Ei th& đáp Mng nh3 cF3 tr'ng n*c >, 3+t .h[3B

G Cng nghip ha& hin đại ha đ+t n*c phải :ả' đả" â? @Ang n#n .inh t độc 2p tA chủ&chủ động hội nh2p .inh t 83=c tB

G Đ[? nhanh cng nghip ha& hin đại ha nng nghip& nng thnB

 

Câu 88: !"c ti#u $% 2uan đim CD73 7Đ7 của đảng ta thời kỳđổi mới

Page 5: tai lieu 2-b

7/23/2019 tai lieu 2-b

http://slidepdf.com/reader/full/tai-lieu-2-b 5/32

a !"c ti#u công nghiệp hóa3 hiện đ5i hóa

K {Jc tiê3 cơ :ản , cải :in n*c ta th,nh "ột n*c cng nghiêp c cơ sở >2t ch+t . th32thin đại& c cơ c+3 .inh t hEp T& 83an h sản 3+t tin :ộ phe hEp >*i tr]nh độ phát tri!ncủa Ac Eng sản 3+t& "Mc s=ng >2t ch+t >, tinh thFn ca'& 83=c phng K an ninh >qng ch%c&@ân gi,3& n*c "ạnh& 7 hội cng :jng& >fn "inhB

K Đại hội x ác đ;nh "Jc tiê3 cJ th! hin na? , đ[? "ạnh cng nghip h'á& hin đại h'á g%n>*i phát tri!n .inh t tri thMc đ! s*" đa n*c ta ra .h_i t]nh trạng .l" phát tri!nH tạ' n#ntảng đn nf" Q0Q0 đa n*c ta cơ :ản trở th,nh n*c cng nghip thk' h*ng hin đại

, uan đim công nghiệp hE;3 hiện đ5i hE;

 + *#t $3& cng nghip h'á g%n >*i hin đại ha >, cng nghip h'á& hin đại h'á g%n >*i

 phát tri!n .inh t tri thMcB

Lin na?& tác động của c3ộc cách "ạng .h'a hdc K cng ngh >, 3 th hội nh2p t',n cF3h'á đ7 tạ' ra nhi#3 cơ hội >, thách thMc đ=i >*i đ+t n*cB *c ta cFn phải >, c th! tinh,nh cng nghip ha thk' .i!3 rt ng%n thZi gian& .hng trải 83a các :*c phát tri!n t3Fn tAt- .inh t nng nghip ên .inh t cng nghip rYi "*i phát tri!n .inh t tri thMcB

Uinh t tri thMc , n#n .inh t tr'ng đ sA sản sinh ra& phm c2p >, sv @Jng tri thMc giq >ai tr83?t đ;nh nh+t đ=i >*i sA phát tri!n .inh t& tạ' ra của cải& nâng ca' ch+t Eng c3ộc s=ngB

 4ai $3& cng nghip h'á& hin đại h'á g%n >*i phát tri!n .inh t th; trZng đ;nh h*ng 7 hộichủ ngh5a >, hội nh2p .inh t 83=c tB

K Cng nghip h'á& hin đại h'á , sA nghip của t',n @ân& của "di th,nh phFn .inh t& tr'ngđ .inh t nh, n*c giq >ai tr chủ đạ'B |hơng thMc phân :m ng3Yn Ac đ! cng nghip h'áđEc thAc hin chủ ?3 :jng cơ ch th; trZngH tr'ng đ& 3 tiên nhqng ng,nh& nhqng 5nh>Ac c hi3 83ả ca'B

K Lội nh2p .inh t 83=c t nhj" .hai thác th; trZng th gi*i đ! tiê3 thJ nhqng sản ph[" ",n*c ta c nhi#3 Ei th& th3 ht >=n đF3 t n*c ng',i& th3 ht cng ngh hin đại& hdc h_i.inh nghi" 83ản T tiên tin của th gi*iB

K Ut hEp sMc "ạnh @ân tộc >*i sMc "ạnh thZi đại đ! phát tri!n .inh t >, đ[? nhanh cngnghip ha& hin đại haB

 5a $3& +? phát h3? ng3Yn Ac c'n ngZi , ?3 t= cơ :ản ch' sA phát tri!n nhanh :#n >qngB

Or'ng nf" ?3 t= chủ ?3 đ! tfng trởng .inh t (>=n& .h'a hdc >, cng nghê& c'n ngZi& cơ c+3 .inh t& th! ch chính tr; >, 83ản T nh, n*c)& c'n ngZi , ?3 t= 83?t đ;nhB Ac Eng

cán :ộ .h'a hdc >, cng ngh& .h'a hdc 83ản T >, đội ng cng nhân ,nh ngh# giq >ai tr

Page 6: tai lieu 2-b

7/23/2019 tai lieu 2-b

http://slidepdf.com/reader/full/tai-lieu-2-b 6/32

đc :it 83an trdng đ=i >*i tin tr]nh cng nghip ha& hin đại haB Đ! ng3Yn Ac c'n ngZiđáp Mng ?ê3 cF3& cFn đc :it ch T đn phát tri!n giá' @Jc& đ,' tạ'B

   5ốn $3& .h'a hdc >, cng ngh , n#n tảng >, động Ac của cng nghip haB

  {3=n đ[? nhanh 83á tr]nh cng nghip ha& hin đại ha g%n >*i phát tri!n .inh t trithMc th] phát tri!n .h'a hdc cng ngh , ?ê3 cF3 t+t ?3 >, :Mc cB |hải đ[? "ạnh >icchdn dc nh2p cng ngh& "3a sáng ch .t hEp >*i phát tri!n cng ngh nội sinhB Uh'a hdc>, cng ngh ceng >*i giá' @Jc đ,' tạ' đEc k" , 83=c sách h,ng đF3& , n#n tảng >, độngAc ch' cng nghip ha& hin đại haz

 67m $3& phát tri!n nhanh& hi3 83ả >, :#n >qngH tfng trởng .inh t đi đi >*i >ic thAc hintin :ộ >, cng :jng 7 hội& :ả' > "i trZng tA nhiên& :ả' tYn đa @ạng sinh hdcB

K {Jc tiê3 của cng nghip h'á >, của tfng trởng .inh t , >] c'n ngZiH >] @ân gi,3& n*c"ạnh& 7 hội cng :jng& @ân chủ& >fn "inhB

K $ả' > "i trZng tA nhiên >, :ả' tYn sA đa @ạng sinh hdc chính , :ả' > đi#3 .in s=ngcủa c'n ngZi >, cng , nội @3ng của sA phát tri!n :#n >qngB

Câu 80: Đ-c đim $% c;c h<nh thFc ,iu hiện chủ ./u của c& ch/2uản l4 kinh ttGH thời k< trước đổi mới I6 cJn thi/t phải đổi mới c& ch/ 2uản lK kinh t/

a C& ch/ k/ hE5ch hóa tLp trung ,aE cMp

  ,-c đi.m8 tr*c đmi "*i& cơ ch 83ản T .inh t ở n*c ta , cơ ch . h'ạch ha t2p tr3ng>*i nhqng đc đi!" chủ ?3 ,<

OhM nh+t& nh3 n12c u-n $9 n:n kinh tế chủ yếu ,;ng mệnh $ệnh h3nh chính <=a tr%n hệthống ch> ti%u ph!p $ệnh chi tiết t? tr%n 'uống <12iB Các @'anh nghip h'ạt động trên cơ sởcác 83?t đ;nh của cơ 83an nh, n*c c th[" 83?#n >, các chR tiê3 pháp nh đEc gia'B O+tcả phơng h*ng sản 3+t& ng3Yn >2t t& ti#n >=n& đ;nh giá sản ph["& tm chMc :ộ "á?& nhânsA& ti#n ơngz đ#3 @' các c+p c th[" 83?#n 83?t đ;nhB h, n*c gia' chR tiê3 . h'ạch&c+p phát >=n& >2t t ch' @'anh nghip& @'anh nghip gia' nộp sản ph[" ch' nh, n*cB th]nh, n*c :e& 7i th] nh, n*c th3B

OhM hai& c!c c uan h3nh chính can thiệp u! sâu v3o ho/t "#ng s-n 'uất0 kinh <oanh củac!c <oanh nghiệp nh1ng $/i không ch@u tr!ch nhiệm gA v: vBt chất v3 ph!p $9 "ối v2i c!cuyết "@nh của mAnhB hqng thit hại >2t ch+t @' các 83?t đ;nh .hng đng gâ? ra th] ngânsách nh, n*c phải gánh ch;3 B Các @'anh nghip .hng c 83?#n tA chủ sản 3+t .inh@'anh& cng .hng :; r,ng :3ộc trách nhi" đ=i >*i .t 83ả sản 3+t .inh @'anhB

Page 7: tai lieu 2-b

7/23/2019 tai lieu 2-b

http://slidepdf.com/reader/full/tai-lieu-2-b 7/32

OhM :a& uan hệ h3ng hóa C ti:n tệ ,@ coi nhD0 ch> $3 hAnh thEc0 uan hệ hiện vBt $3 chủ yếu) 6h3 n12c u-n $9 kinh tế thông ua chế "# cấp ph!t C giao n#pB

OhM t& ,# m!y u-n $9 cFng k:nh0 nhi:u cấp trung gian v?a kGm n7ng "#ng0 v?a sinh ra "#ingH u-n $9 kGm n7ng $=c0 phong c!ch cIa uy:n0 uan $i%u)

 '/nh thc8 Jhế "# ,ao cấp "1Kc th=c hiện <12i c!c hAnh thEc chủ yếu sau8

K $a' c+p 83a giá< nh, n*c 83?t đ;nh giá tr; t,i sản& thit :;& >2t t& h,ng ha th+p hơn giátr; thAc nhi#3 Fn s' >*i giá th; trZngB }' đ& hạch t'án .inh t chR , h]nh thMcB

K $a' c+p 83a ch độ tk" phi3< nh, n*c 83? đ;nh ch độ phân ph=i >, >2t ph[" tiê3 @engch' cán :ộ& cng nhân >iên thk' đ;nh "Mc 83a h]nh thMc tk" phi3B Ch độ tk" phi3 >*i"Mc giá .hác a s' >*i giá th; trZng đ7 :in ch độ ti#n ơng th,nh ơng hin >2t& thủ tiê3

động Ac .ích thích ngZi a' động >, phá >~ ng3?ên t%c phân ph=i thk' a' độngB

K $a' c+p thk' ch độ c+p phát >=n của ngân sách& nhng .hng c ch t,i r,ng :3ộc tráchnhi" >2t ch+t đ=i >*i các đơn >; đEc c+p >=nB Đi#3 đ >-a ," tfng gánh nng đ=i >*ingân sách& >-a ," ch' sv @Jng >=n .l" hi3 83ả& nả? sinh cơ ch ^in K ch'`B

Or'ng thZi .] .inh t cn tfng trởng chủ ?3 thk' chi#3 rộng th] cơ ch n,? c tác @Jng nh+tđ;nh& n ch' phlp t2p tr3ng t=i đa các ng3Yn Ac .inh t >,' các "Jc tiê3 chủ ?3 tr'ng t-nggiai đ'ạn >, đi#3 .in cJ th!& đc :it tr'ng 83á tr]nh cng nghip ha thk' h*ng 3 tiên

 phát tri!n cng nghip nngB hng n ại thủ tiê3 cạnh tranh& .]" h7" tin :ộ .h'a hdc K

cng ngh& trit tiê3 động Ac .inh t đ=i >*i ngZi a' động& .hng .ích thích tính nfngđộng& sáng tạ' của các đơn >; sản 3+t& .inh @'anhB Uhi n#n .inh t th gi*i ch3?!n sang giaiđ'ạn phát tri!n thk' chi#3 sâ3 @Aa trên cơ sở áp @Jng các th,nh tA3 của c3ộc cách "ạng .h'ahdc cng ngh hin đại th] cơ ch 83ản T n,? c,ng :ộc ộ nhqng .hi" .h3?t của n& ,"ch' .inh t các n*c 7 hội chủ ngh5a tr*c đâ?& tr'ng đ c n*c ta& â" >,' t]nh trạng tr]tr& .hủng h'ảngB

Or*c đmi "*i& @' cha th-a nh2n sản 3+t h,ng ha >, cơ ch th; trZng& chng ta k" .h'ạch ha , đc trng 83an trdng nh+t của .inh t 7 hội chủ ngh5a& phân :m "di ng3Yn Ac

thk' . h'ạch , chủ ?3H c'i th; trZng chR , "ột cng cJ thM ?3 :m s3ng ch' . h'ạchBUhng th-a nh2n trên thAc t sA tYn tại của n#n .inh t nhi#3 th,nh phFn tr'ng thZi .] 83á độ&+? .inh t 83=c @'anh >, t2p th! , chủ ?3& "3=n nhanh chng a sở hq3 t nhân >, .inht cá th! t nhânH â? @Ang n#n .inh t .hlp .ínB #n .inh t rơi >,' t]nh trạng tr] tr& .hủngh'ảngB

, Dhu cJu đổi mới c& ch/ 2uản l4 kinh t/

}*i áp Ac của t]nh th .hách 83an& nhj" th'át .h_i .hủng h'ảng .inh t K 7 hội& chng tađ7 c nhqng :*c cải tin n#n .inh t thk' h*ng th; trZng& t3? nhiên cn cha t',n @in&

trit đ!B Đ , .h'án sản ph[" tr'ng nng nghip thk' chR th; 100KCO/O• của $an $í thOr3ng ơng .ha I\H :e giá >,' ơng ở 'ng €nH gh; 83?t O•b .ha \ (19bo) ># giá K

Page 8: tai lieu 2-b

7/23/2019 tai lieu 2-b

http://slidepdf.com/reader/full/tai-lieu-2-b 8/32

ơng K ti#nH thAc hin gh; đ;nh Qo >, gh; đ;nh Q6KC| của Chính phủz O3? >2?& đ ,nhqng cfn cM thAc t đ! Đảng đi đn 83?t đ;nh tha? đmi cơ ch 83ản T .inh tB

Đ# c2p sA cFn thit đmi "*i cơ ch 83ản T .inh t& Đại hội \I .h4ng đ;nh< ^\ic := trí ại cơc+3 .inh t phải đi đi >*i đmi "*i cơ ch 83ản T .inh tB Cơ ch 83ản T t2p tr3ng 83an iê3&

 :a' c+p t- nhi#3 nf" na? .hng tạ' đEc động Ac phát tri!n& ," s3? ?3 .inh t 7 hội chủngh5a& hạn ch >ic sv @Jng >, cải tạ' các th,nh phFn .inh t .hác& .]" h7" sản 3+t& ,"giả" nfng s3+t& ch+t Eng& hi3 83ả& gâ? r=i 'ạn tr'ng phân ph=i 3 thng >, đ ra nhi#3hin tEng tiê3 cAc tr'ng 7 hội`B Chính >] >2?& >ic đmi "*i cơ ch 83ản T .inh t trở th,nhnh3 cF3 cFn thit >, c+p :áchB

 

Câu 8N: H6 h<nh th%nh tư =u. của Đảng $> kinh t/ thO trường thờikỳ đổi mới

a Pư =u. của Đảng $> kinh t/ thO trường t? Đ5i h)i @A đ/n Đ5i h)i @AAA

Đâ? , giai đ'ạn h]nh th,nh >, phát tri!n t @3? của Đảng ># .inh t th; trZngB ' >*i thZi .]tr*c đmi "*i& nh2n thMc ># .inh t th; trZng c sA tha? đmi cfn :ản >, sâ3 s%cB

+ *#t $3& .inh t th; trZng .hng phải , cái riêng của chủ ngh5a t :ản ", , th,nh tA3 pháttri!n ch3ng của nhân 'ạiB

;ch sv phát tri!n n#n sản 3+t 7 hội ch' th+? sản 3+t >, tra' đmi h,ng ha , ti#n đ# 83antrdng ch' sA ra đZi >, phát tri!n của .inh t th; trZngB Or'ng 83á tr]nh sản 3+t >, tra' đmi&các ?3 t= th; trZng nh c3ng& cF3& giá cả c tác động đi#3 tit 83á tr]nh sản 3+t h,ng ha&

 phân :m các ng3Yn Ac .inh t >, t,i ng3?ên thiên nhiên nh >=n& t i3 sản 3+t& sMc a'độngz phJc >J ch' sản 3+t >, 3 thngB Oh; trZng giq >ai tr , "ột cng cJ phân :m cácng3Yn Ac .inh tB Or'ng "ột n#n .inh t .hi các ng3Yn Ac .inh t đEc phân :m :jngng3?ên t%c th; trZng th] ngZi ta gdi đ , .inh t th; trZngB

Uinh t th; trZng đ7 c "F" "=ng t- tr'ng 7 hội n & h]nh th,nh tr'ng 7 hội ph'ng .in>, phát tri!n ca' tr'ng chủ ngh5a t :ảnB Uinh t th; trZng >, .inh t h,ng ha c ceng :ảnch+t , đ#3 nhj" sản 3+t ra đ! :án& đ#3 nhj" "Jc đích giá tr; >, đ#3 tra' đmi thng 83a83an h h,ng ha K ti#n tB Uinh t h,ng ha >, .inh t th; trZng đ#3 @Aa trên cơ sở phâncng a' động 7 hội >, các h]nh thMc sở hq3 .hác nha3 ># t i3 sản 3+t& ," ch' nhqngngZi sản 3+t >-a độc 2p >-a phJ th3ộc >,' nha3B Ora' đmi "3a :án h,ng ha , phơngthMc giải 83?t "â3 th3n trênB O3? nhiên& .inh t h,ng ha >, .inh t th; trZng c sA .hácnha3 ># tr]nh độ phát tri!nB Uinh t h,ng ha ra đZi t- .inh t tA nhiên& nhng cn ở tr]nh độth+p& chủ ?3 , sản 3+t h,ng ha t nhân& 83? " nh_ :l& . th32t thủ cng& nfng s3+t th+pBCn .inh t th; trZng , .inh t h,ng ha phát tri!n ca'B Uinh t th; trZng +? .h'a hdc&

cng ngh hin đại ," cơ sở >, n#n sản 3+t 7 hội ha ca'B

Page 9: tai lieu 2-b

7/23/2019 tai lieu 2-b

http://slidepdf.com/reader/full/tai-lieu-2-b 9/32

Uinh t th; trZng c ;ch sv phát tri!n â3 @,i& nhng ch' đn na? n "*i :i!3 hin r‚ rtnh+t tr'ng chủ ngh5a t :ảnB 3 tr*c chủ ngh5a t :ản& .inh t th; trZng cn ở thZi .]"anh nha& tr]nh độ th+p th] tr'ng chủ ngh5a t :ản n đạt tr]nh độ ca' đn "Mc chi ph=i t',n

 :ộ c3ộc s=ng của c'n ngZi tr'ng 7 hội đB Đi#3 đ .hin ngZi ta ngh5 rjng .inh t th;

trZng , sản ph[" riêng của chủ ngh5a t :ảnB

Chủ ngh5a t :ản .hng sản sinh ra .inh t h,ng ha& @' đ& .inh t th; trZng >*i t cách ,.inh t h,ng ha ở tr]nh độ ca' .hng phải , sản ph[" riêng của chủ ngh5a t :ản ", ,th,nh tA3 phát tri!n ch3ng của nhân 'ạiB ChR c th! ch .inh t th; trZng t :ản chủ ngh5aha? cách thMc sv @Jng .inh t th; trZng thk' Ei nh32n t=i đa của chủ ngh5a t :ản "*i ,sản ph[" của chủ ngh5a t :ảnB

 4ai $3& .inh t th; trZng cn tYn tại .hách 83an tr'ng thZi .] 83á độ ên chủ ngh5a 7 hộiB

Uinh t th; trZng lt @*i gc độ ^"ột .i!3 tm chMc .inh t` , phơng thMc tm chMc& >2nh,nh n#n .inh t& , phơng tin đi#3 tit .inh t +? cơ ch th; trZng ," cơ sở đ! phân :mcác ng3Yn Ac .inh t >, đi#3 tit "=i 83an h giqa ngZi >*i ngZiB Uinh t th; trZng chRđ=i 2p >*i .inh t tA nhiên& tA c+p& tA tc chM .hng đ=i 2p >*i các ch độ 7 hộiB $ản thân.inh t th; trZng .hng phải , đc trng :ản ch+t ch' ch độ .inh t cơ :ản của 7 hộiB ,th,nh tA3 ch3ng của của >fn "inh nhân 'ại& .inh t th; trZng tYn tại >, phát tri!n ở nhi#3

 phơng thMc sản 3+t .hác nha3B Uinh t th; trZng >-a c th! iên h >*i ch độ t hq3& >-ac th! iên h >*i ch độ cng hq3 >, phJc >J ch' chngB \] >2?& .inh t th; trZng .hngđ=i 2p >*i chủ ngh5a 7 hội& n tYn tại .hách 83an tr'ng thZi .] 83á độ ên chủ ngh5a 7 hội>, cả tr'ng chủ ngh5a 7 hộiB xâ? @Ang >, phát tri!n .inh t th; trZng .hng phải , pháttri!n t :ản chủ ngh5a h'c đi thk' c'n đZng t :ản chủ ngh5a >, t+t nhiên& â? @Ang .inh t7 hội chủ ngh5a cng .hng @n đn phủ đ;nh .inh t th; trZngB

Đại hội \II của Đảng (6/1991) tr'ng .hi .h4ng đ;nh chủ trơng tip tJc â? @Ang n#n .inh th,ng ha nhi#3 th,nh phFn& phát h3? th "ạnh của các th,nh phFn .inh t >-a cạnh tranh&>-a hEp tác& :m s3ng ch' nha3 tr'ng n#n .inh t 83=c @ân th=ng nh+t& đ7 đa ra .t 32n 83antrdng rjng sản 3+t h,ng ha .hng đ=i 2p >*i chủ ngh5a 7 hội& n tYn tại .hách 83an >,cFn thit ch' â? @Ang chủ ngh5a 7 hộiB Đại hội cng ác đ;nh cơ ch >2n h,nh của n#n .inht h,ng ha nhi#3 th,nh phFn thk' đ;nh h*ng 7 hội chủ ngh5a ở n*c ta , cơ ch th; trZng

c sA 83ản T của h, n*c :jng pháp 32t& . h'ạch& chính sách >, các cng cJ .hácB Or'ngcơ ch .inh t đ& các đơn >; .inh t c 83?#n tA chủ sản 3+t& .inh @'anh& 83an h :]nhđ4ng& cạnh tranh hEp pháp& hEp tác >, iên @'anh tA ng3?n& th; trZng c >ai tr trAc tiph*ng @n các đơn >; .inh t Aa chdn 5nh >Ac h'ạt động >, phơng án tm chMc sản 3+t&.inh @'anh hi3 83ả& h, n*c 83ản T n#n .inh t đ! đ;nh h*ng @n @%t các th,nh phFn.inh t& tạ' đi#3 .in >, "i trZng th32n Ei ch' sản 3+t& .inh @'anh thk' cơ ch th;trZng& .i!" s'át >, v T các >i phạ" tr'ng h'ạt động .inh t& đả" :ả' h,i ha giqa pháttri!n .inh t >*i phát tri!n 7 hộiB

Page 10: tai lieu 2-b

7/23/2019 tai lieu 2-b

http://slidepdf.com/reader/full/tai-lieu-2-b 10/32

Oip tJc đZng =i trên& Đại hội \III (6/1996) đ# ra nhi" >J đ[? "ạnh cng c3ộc đmi "*it',n @in >, đYng :ộ& tip tJc phát tri!n n#n .inh t nhi#3 th,nh phFn >2n h,nh thk' cơ chth; trZng c sA 83ản T của h, n*c thk' đ;nh h*ng 7 hội chủ ngh5aB

 5a $3& c th! >, cFn thit sv @Jng .inh t th; trZng đ! â? @Ang chủ ngh5a 7 hội ở n*c taB

Uinh t th; trZng .hng đ=i 2p >*i chủ ngh5a 7 hội& n cn tYn tại .hách 83an tr'ng thZi .]83á độ ên chủ ngh5a 7 hộiB \] >2? c th! >, cFn thit sv @Jng .inh t th; trZng đ! â? @Angchủ ngh5a 7 hội ở n*c taB

, th,nh tA3 >fn "inh nhân 'ại& :ản thân .inh t th; trZng .hng c th3ộc tính 7 hội& >]>2?& .inh t th; trZng c th! đEc sv @Jng ở các ch độ 7 hội .hác nha3B ƒ :+t .] 7 hộin,'& .hi +? .inh t th; trZng ," phơng tin c tính cơ sở đ! phân :m các ng3Yn Ac .inht& th] .inh t th; trZng cng c nhqng đc đi!" chủ ?3 sa3<

K Các chủ th! .inh t c tính độc 2p& c 83?#n tA chủ sản 3+t& .inh @'anh& & 7i tA ch;3B

G yiá cả cơ :ản @' c3ng cF3 đi#3 tit& h th=ng th; trZng phát tri!n đYng :ộ >, h',n hả'B

G #n .inh t c tính "ở ca' >, >2n h,nh thk' 83? 32t >=n c của .inh t th; trZng nh 83?32t giá tr;& 83? 32t c3ng cF3& 83? 32t cạnh tranh&z

G C h th=ng pháp 83? .in t',n >, sA 83ản T >5 " của nh, n*cB

\*i nhqng đc đi!" trên& .inh t th; trZng c >ai tr r+t *n đ=i >*i sA phát tri!n .inh t K 7hộiB

Or*c đmi "*i& @' cha th-a nh2n tr'ng thZi .] 83á độ ên chủ ngh5a 7 hội cn tYn tại sản3+t h,ng ha >, cơ ch th; trZng nên chng ta đ7 k" . h'ạch , đc trng 83an trdngnh+t của .inh t 7 hội chủ ngh5a& đ7 thAc hin phân :m "di ng3Yn Ac thk' . h'ạch , chủ?3& cn th; trZng chR đEc c'i , "ột thM cng cJ thM ?3 :m s3ng ch' . h'ạch& @' đ.hng cFn thit sv @Jng .inh t th; trZng đ! â? @Ang chủ ngh5a 7 hộiB

\,' thZi .] đmi "*i& chng ta ng,? c,ng nh2n r‚ .inh t th; trZng& n3 :it >2n @Jng đng

th] c >ai tr r+t *n đ=i >*i sA phát tri!n .inh t K 7 hộiB C th! @eng cơ ch th; trZng ,"cơ sở phân :m các ng3Yn Ac .inh t& @eng tín hi3 giá cả đ! đi#3 tit chủng 'ại >, s= Engh,ng ha& đi#3 ha 83an h c3ng cF3& đi#3 tit tw sản 3+t thng 83a cơ ch cạnh tranh&thc đ[? cái tin :ộ& đ,' thải cái ạc h23& ?3 .l"B

OhAc t ch' th+?& chủ ngh5a t :ản .hng sinh ra .inh t th; trZng nhng đ7 :it . th-a >,.hai thác c hi3 83ả các Ei th của .inh t th; trZng đ! phát tri!nB OhAc ti„n đmi "*i ởn*c ta cng đ7 chMng "inh sA cFn thit >, hi3 83ả của >ic sv @Jng .inh t th; trZng ,"

 phơng tin â? @Ang chủ ngh5a 7 hộiB

, Pư =u. của Đảng $> kinh t/ thO trường t? Đ5i h)i AB đ/n Đ5i h)i B

Page 11: tai lieu 2-b

7/23/2019 tai lieu 2-b

http://slidepdf.com/reader/full/tai-lieu-2-b 11/32

Đại hội đại :i!3 t',n 83=c Fn Ix của Đảng (P/Q001)< ác đ;nh n#n .inh t th; trZng đ;nhh*ng 7 hội chủ ngh5a , " h]nh .inh t tmng 83át của n*c ta tr'ng thZi .] 83á độ đi ênchủ ngh5a 7 hộiB Đ , n#n .inh t h,ng ha nhi#3 th,nh phFn >2n h,nh thk' cơ ch th;trZng& c sA 83ản T của h, n*c thk' đ;nh h*ng 7 hội chủ ngh5aB Đâ? , :*c ch3?!n

83an trdng t- nh2n thMc .inh t th; trZng nh "ột cng cJ& "ột cơ ch 83ản T sang c'i .inht th; trZng nh "ột chRnh th!& , cơ sở .inh t của sA phát tri!n thk' đ;nh h*ng 7 hội chủngh5aB

\2? th n,' , .inh t th; trZng đ;nh h*ng 7 hội chủ ngh5a… Đại hội Ix ác đ;nh .inh tth; trZng đ;nh h*ng 7 hội chủ ngh5a , ^"ột .i!3 tm chMc .inh t >-a t3ân thk' 83? 32tcủa .inh t th; trZng >-a @Aa trên cơ sở >, ch;3 sA @n @%t chi ph=i :ởi các ng3?ên t%c >,

 :ản ch+t của chủ ngh5a 7 hội`B Or'ng n#n .inh t đ& các th "ạnh của ^th; trZng` đEc sv@Jng đ! ^phát tri!n Ac Eng sản 3+t& phát tri!n .inh t đ! â? @Ang cơ sở >2t ch+t K .5 th32tcủa chủ ngh5a 7 hội& nâng ca' đZi s=ng nhân @ân`& cn tính ^đ;nh h*ng 7 hội chủ ngh5a`

đEc th! hin trên cả :a "t 83an h sản 3+t< sở hq3& tm chMc 83ản T >, phân ph=i& nhj""Jc đích c3=i ceng , ^@ân gi,3& n*c "ạnh& tin ên hin đại tr'ng "ột 7 hội @' nhân @ân," chủ& nhân ái& c >fn ha& c .R cơng& a :_ áp :Mc >, :+t cng& tạ' đi#3 .in ch' "dingZi c c3ộc s=ng +" n'& tA @'& hạnh phc`B

 i .inh t th; trZng đ;nh h*ng 7 hội chủ ngh5a th] tr*c ht đ .hng phải .inh t .h'ạch ha t2p tr3ng& cng .hng phải , .inh t th; trZng t :ản chủ ngh5a >, cng chah',n t',n , .inh t th; trZng 7 hội chủ ngh5a >] cha c đF? đủ các ?3 t= 7 hội chủngh5aB Oính ^đ;nh h*ng 7 hội chủ ngh5a` ," ch' " h]nh .inh t th; trZng ở n*c ta .hác

>*i .inh t th; trZng t :ản chủ ngh5aB

Đ5i h)i B: U th-a t @3? của Đại hội Ix& Đại hội x đ7 ," sáng t_ thê" nội @3ng cơ :ảncủa đ;nh h*ng 7 hội chủ ngh5a tr'ng phát tri!n .inh t th; trZng ở n*c ta& th! hin ở :=ntiê3 chí ,<

L: mục "ích ph!t triMn8 "Jc tiê3 của .inh t th; trZng đ;nh h*ng 7 hội chủ ngh5a ở n*cta nhj" thAc hin ^@ân gi,3& n*c "ạnh& 7 hội cng :jng& @ân chủ& >fn "inh` giải phng"ạnh "V Ac Eng sản 3+t >, .hng ng-ng nâng ca' ca' đZi s=ng nhân @ânH đ[? "ạnh ađi giả" nghu'& .h3?n .hích "di ngZi >ơn ên ," gi,3 chính đáng& gip đ~ ngZi .hác

th'át nghu' >, t-ng :*c .há giả hơnB

{Jc tiê3 trên th! hin r‚ "Jc đích phát tri!n .inh t >] c'n ngZi& giải phng Ac Eng sản3+t& phát tri!n .inh t nâng ca' đZi s=ng ch' "di ngZi& "di ngZi đ#3 đEc hởng nhqngth,nh 83ả phát tri!nB ƒ đâ? th! hin sA .hác :it >*i "Jc đích t+t cả >] Ei nh32n phJc >J Eiích của các nh, t :ản& :ả' > >, phát tri!n chủ ngh5a t :ảnB

 L: ph1ng h12ng ph!t triMn8 phát tri!n n#n .inh t >*i nhi#3 h]nh thMc sở hq3& nhi#3 th,nh phFn .inh t nhj" giải phng "di ti#" nfng tr'ng "di th,nh phFn .inh t& tr'ng "i cá nhân>, "di >eng "i#nzphát h3? t=i đa nội Ac đ! phát tri!n nhanh n#n .inh tB Or'ng n#n .inh tnhi#3 th,nh phFn& .inh t nh, n*c giq >ai tr chủ đạ'& , cng cJ chủ ?3 đ! nh, n*c đi#3

Page 12: tai lieu 2-b

7/23/2019 tai lieu 2-b

http://slidepdf.com/reader/full/tai-lieu-2-b 12/32

tit n#n .inh t& đ;nh h*ng ch' sA phát tri!n >] "Jc tiê3 ^@ân gi,3& n*c "ạnh& 7 hội cng :jng& @ân chủ& >fn "inh`B Đ! giq >ai tr chủ đạ'& .inh t nh, n*c phải n%" đEc các >; tríthkn ch=t của n#n .inh t :jng tr]nh độ .h'a hdc& cng ngh tiên tin& hi3 83ả sản 3+t .inh@'anh ca' chM .hng phải @Aa >,' :a' c+p& cơ ch in K ch' ha? độc 83?#n .inh @'anhB {t

.hác& tin ên chủ ngh5a 7 hội đt ra ?ê3 cF3 n#n .inh t phải đEc @Aa trên n#n tảng của sởhq3 t',n @ân ># các t i3 sản 3+t chủ ?3B

L: "@nh h12ng '( h#i v3 phân phối8 thAc hin tin :ộ >, cng :jng 7 hội nga? tr'ng t-ng :*c >, t-ng chính sách phát tri!nH tfng trởng .inh t g%n .t cht chV >, đYng :ộ >*i pháttri!n 7 hội& >fn ha& giá' @Jc >, đ,' tạ'& giải 83?t t=t các >+n đ# 7 hội >] "Jc tiê3 pháttri!n c'n ngZiB hạn ch tác động tiê3 cAc của .inh t th; trZngB

Or'ng 5nh >Ac phân ph=i& đ;nh h*ng 7 hội chủ ngh5a đEc th! hin 83a ch độ phân ph=ichủ ?3 thk' .t 83ả a' động& hi3 83ả .inh t& phc Ei 7 hộiB ĐYng thZi đ! h3? động "di

ng3Yn Ac .inh t ch' sA phát tri!n& chng ta cn thAc hin phân ph=i thk' "Mc đng gp >,các ng3Yn Ac .hácB

L: u-n $98 phát h3? >ai tr ," chủ 7 hội của nhân @ânB $ả' đả" >ai tr 83ản T& đi#3 titcủa n#n .inh t của h, n*c pháp 83?#n 7 hội chủ ngh5a @*i sA 7nh đạ' của ĐảngB Oiê3chí n,? th! hin sA .hác :it cơ :ản giqa .inh t th; trZng t :ản chủ ngh5a >*i .inh t th;trZng đ;nh h*ng 7 hội chủ ngh5a nhj" phát h3? "t tích cAc& hạn ch "t tiê3 cAc của.inh t th; trZng& :ả' đả" 83?#n Ei chính đáng của "di ngZiB

L',n thin nh2n thMc >, chủ trơng ># n#n .inh t nhi#3 th,nh phFn& Đại hội x .h4ng đ;nh<^trên cơ sở :a ch độ sở hq3 (t',n @ân& t2p th!& t nhân) h]nh th,nh nhi#3 h]nh thMc sở hq3>, nhi#3 th,nh phFn .inh t< .inh t nh, n*c& .inh t t2p th!& t :ản t nhân (cá th!& ti!3chủ& t :ản t nhân)& .inh t t :ản nh, n*c& .inh t c >=n đF3 t n*c ng',iB Các th,nh

 phFn .inh t h'ạt động thk' pháp 32t đ#3 , :ộ ph2n hEp th,nh 83an trdng của n#n .inh tth; trZng đ;nh h*ng 7 hội chủ ngh5a& :]nh đ4ng tr*c pháp 32t& ceng phát tri!n â3 @,i&hEp tác >, cạnh tranh ,nh "ạnhB Uinh t h, n*c giq >ai tr chủ đạ'& , Ac Eng >2t ch+t83an trdng đ! h, n*c đ;nh h*ng >, đi#3 tit n#n .inh t& tạ' "i trZng >, đi#3 .in thcđ[? các th,nh phFn .inh t ceng phát tri!nB Uinh t nh, n*c ceng >*i .inh t t2p th! ng,?c,ng trở th,nh n#n tảng >qng ch%c của n#n .inh t 83=c @ânB Uinh t t nhân c >ai tr 83an

trdng& , "ột tr'ng nhqng động Ac của n#n .inh t`B

 

Câu 8Q: !"c ti#u3 2uan đim $% chủ trư&ng của Đảng $> 'â.=6ng hệ thống chKnh trR thời kỳ đổi mới

a !"c ti#u $% 2uan đim 'â. =6ng hệ thống chKnh trO

 2c tiê"

Page 13: tai lieu 2-b

7/23/2019 tai lieu 2-b

http://slidepdf.com/reader/full/tai-lieu-2-b 13/32

{Jc tiê3 chủ ?3 của đmi "*i h th=ng chính tr; , nhj" thAc hin t=t hơn @ân chủ 7 hộichủ ngh5a& phát h3? đF? đủ 83?#n ," chủ của nhân @ânB O',n :ộ tm chMc >, h'ạt động củah th=ng chính tr; ở n*c ta tr'ng giai đ'ạn "*i , nhj" â? @Ang >, h',n thin n#n @ân chủ7 hội chủ ngh5a& :ả' đả" 83?#n Ac th3ộc ># nhân @ânB

3"&n đi.m

K Ut hEp cht chV nga? t- đF3 đmi "*i .inh t >*i đmi "*i chính tr;& +? đmi "*i .inh t ,"trdng tâ"& đYng thZi t-ng :*c đmi "*i chính tr;B

K Đmi "*i tm chMc >, phơng thMc h'ạt động của h th=ng chính tr; , nhj" tfng cZng >aitr 7nh đạ' của Đảng& hi3 Ac 83ản T của h, n*c& phát h3? 83?#n ," chủ của nhân @ân&," ch' h th=ng chính tr; h'ạt động nfng động hơn& c hi3 83ả hơn& phe hEp >*i đZng =iđmi "*i t',n @in& đYng :ộ đ+t n*c& phe hEp >*i ?ê3 cF3 của n#n .inh t th; trZng đ;nh

h*ng 7 hội chủ ngh5a >, ?ê3 cF3 của hội nh2p .inh t 83=c tB

K Đmi "*i h th=ng chính tr; "ột cách t',n @in& đYng :ộ& c . th-a& c :*c đi& c h]nhthMc >, cách ," phe hEpB

K Đmi "*i "=i 83an h giqa các :ộ ph2n c+3 th,nh của h th=ng chính tr; >*i nha3 >, >*i 7hội& tạ' ra sA >2n động ceng chi#3 thk' h*ng tác động& thc đ[? 7 hội phát tri!nH phát h3?83?#n ," chủ của nhân @ânB

, Chủ trư&ng 'â. =6ng hệ thống chKnh trO

 4*) n$ ,ản$ trn$ h thn$ ch:nh tr; 

K Ordng tâ" đmi "*i h th=ng chính tr; , đmi "*i tm chMc >, phơng thMc h'ạt động của các :ộ ph2n c+3 th,nh h th=ngB Or'ng đmi "*i phơng thMc h'ạt động của h th=ng chính tr;&>+n đ# "+3 ch=t , đmi "*i phơng thMc h'ạt động của Đảng& .h%c phJc .h3?nh h*ng Đảng

 :a' :in ," tha? h'c :3ng _ng sA 7nh đạ' của ĐảngB

K Or'ng 83á tr]nh đmi "*i& Đảng ta 3n c'i trdng >ic đmi "*i phơng thMc 7nh đạ' củaĐảng đ=i >*i h th=ng chính tr;B

K Đmi "*i phơng thMc 7nh đạ' của Đảng đ=i >*i h th=ng chính tr; phải đEc đt tr'ng tmngth! nhi" >J đmi "*i >, chRnh đ=n Đảng& tin h,nh đYng :ộ đ=i >*i đmi "*i các "t của cngtác â? @Ang Đảng& >*i đmi "*i tm chMc >, h'ạt động của cả h th=ng chính tr;& nâng ca' ch+tEng đội ng cán :ộ& cng chMc& >iên chMcH đYng :ộ >*i đmi "*i .inh t& â? @Ang >, h',nthin h, n*c pháp 83?#n 7 hội chủ ngh5a thích Mng >*i nhqng đi h_i của 83á tr]nh cngnghip ha& hin đại ha >, hội nh2p .inh t 83=c tB

K Đmi "*i phơng thMc 7nh đạ' của Đảng đ=i >*i h'ạt động của h th=ng chính tr; phải trên

cơ sở .iên đ;nh các ng3?ên t%c tm chMc >, h'ạt động của Đảng& thAc hin đng ng3?ên t%c t2p

Page 14: tai lieu 2-b

7/23/2019 tai lieu 2-b

http://slidepdf.com/reader/full/tai-lieu-2-b 14/32

tr3ng @ân chủH thAc hin @ân chủ rộng r7i tr'ng Đảng >, tr'ng 7 hội& đ[? nhanh phân c+p&tfng cZng ch độ trách nhi" cá nhân& nh+t , ngZi đMng đF3B

K Đmi "*i phơng thMc 7nh đạ' của Đảng đ=i >*i h'ạt động của h th=ng chính tr; , cng >ich trdng đi h_i phải chủ động& tích cAc& c 83?t tâ" chính tr; ca'& đYng thZi cFn th2n trdng& c

 :*c đi >qng ch%c& >-a ,"& >-a tmng .t& >-a rt .inh nghi"B

K Đmi "*i phơng thMc 7nh đạ' của Đảng đ=i >*i h'ạt động của h th=ng chính tr; ở "ic+p& "i ng,nh >-a phải 83án trit các ng3?ên t%c ch3ng& >-a phải phe hEp >*i đc đi!"&?ê3 cF3& nhi" >J của t-ng c+p& t-ng ng,nhB

 4*) n$ (h< nước trn$ h thn$ ch:nh tr; 

 h, n*c pháp 83?#n 7 hội chủ ngh5a \it a" đEc â? @Ang thk' o đc đi!" sa3<

K Đ , nh, n*c của @ân& @' @ân& >] @ân& t+t cả 83?#n Ac nh, n*c th3ộc ># nhân @ânB

K D3?#n Ac nh, n*c , th=ng nh+t& c sA phân cng r,nh "ạch >, ph=i hEp cht chV giqa cáccơ 83an nh, n*c tr'ng thAc hin các 83?#n 2p pháp& h,nh pháp >, t phápB

K h, n*c đEc tm chMc >, h'ạt động trên cơ sở Lin pháp& pháp 32t& :ả' đả" ch' Lin pháp >, các đạ' 32t giq >; trí t=i thEng tr'ng đi#3 chRnh các 83an h th3ộc t+t cả các 5nh

>Ac của đZi s=ng 7 hộiB

K h, n*c tn trdng >, :ả' đả" 83?#n c'n ngZi& 83?#n cng @ânH nâng ca' trách nhi" pháp T giqa h, n*c >, cng @ân& thAc h,nh @ân chủH đYng thZi& tfng cZng .w cơng& .w32tB

K h, n*c pháp 83?#n 7 hội chủ ngh5a \it a" @' "ột đảng @3? nh+t 7nh đạ'& c sAgiá" sát của nhân @ân& sA phản :in 7 hội của {t tr2n Om 83=c \it a" >, các th,nh >iêncủa {t tr2nB

 *#t số ,iện ph!p $2n cNn th=c hiện "M 'ây <=ng 6h3 n12c ph!p uy:n8

K L',n thin h th=ng pháp 32t& tfng tính cJ th!& tính .hả thi của các 83i đ;nh tr'ng >fn :ản pháp 32tB xâ? @Ang& h',n thin cơ ch .i!" tra& giá" sát tính hEp hin& hEp pháp tr'ng cách'ạt động >, 83?t đ;nh của các cơ 83an cng 83?#nB

K Oip tJc đmi "*i tm chMc >, h'ạt động của D3=c hộiB L',n thin cơ ch :F3 cv nhj" nângca' ch+t Eng đại :i!3 D3=c hộiB Đmi "*i 83i tr]nh â? @Ang 32t& giả" "ạnh >ic :an h,nh

 pháp nhB OhAc hin t=t hơn nhi" >J 83?t đ;nh các >+n đ# 83an trdng của đ+t n*c >,

chMc nfng giá" sát t=i ca'B

Page 15: tai lieu 2-b

7/23/2019 tai lieu 2-b

http://slidepdf.com/reader/full/tai-lieu-2-b 15/32

K Đ[? "ạnh cải cách h,nh chính& đmi "*i tm chMc >, h'ạt động của Chính phủ thk' h*ngâ? @Ang cơ 83an h,nh pháp th=ng nh+t& thng s3=t& hin đạiB

K xâ? @Ang h th=ng cơ 83an t pháp tr'ng sạch& >qng "ạnh& @ân chủ& nghiê" "inh& :ả' >cng T& 83?#n c'n ngZiB xâ? @Ang cơ ch phán 83?t ># nhqng >i phạ" Lin pháp tr'ngh'ạt động 2p pháp& h,nh pháp >, t phápB

K âng ca' ch+t Eng h'ạt động của hội đYng nhân @ân >, ủ? :an nhân @ân& :ả' đả" 83?#ntA chủ >, tA ch;3 trách nhi" của chính 83?#n đ;a phơng tr'ng phạ" >i đEc phân c+pB

 4*) n$ -t tr=n T> !"c v< c?c t> chc ch:nh tr; @ A hCi trn$ h thn$ ch:nh tr; 

K {t tr2n Om 83=c >, các tm chMc chính tr; K 7 hội c >ai tr 83an trdng tr'ng >ic t2p hEp&>2n động& đ',n .t rộng r7i các tFng *p nhân @ânH đại @in ch' 83?#n >, Ei ích hEp phápcủa nhân @ân& đ# 3+t các chủ trơng& chính sách ># .inh t& >fn ha& 7 hội& an ninh& 83=c

 phngB

K h, n*c :an h,nh cơ ch đ! {t tr2n >, các tm chMc chính tr; K 7 hội thAc hin t=t >ai trgiá" sát >, phản :in 7 hộiB

K OhAc hin t=t 32t {t tr2n Om 83=c \it a"& 32t Ohanh niên& 32t Cng đ',n&zD3?ch @ân chủ ở "di c+p đ! {t tr2n& các tm chMc chính tr; K 7 hội >, các tFng *p nhân @ân

tha" â? @Ang Đảng& chính 83?#n >, h th=ng chính tr;B

K Đmi "*i h'ạt động của {t tr2n Om 83=c >, các tm chMc chính tr; K 7 hội đ! .h%c phJc t]nhtrạng h,nh chánh ha& đ! nâng ca' ch+t Eng h'ạt động& ," t=t cng tác @ân >2n thk'

 ph'ng cách trdng @ân& gFn @ân& hi!3 @ân& hdc @ân >, c trách nhi" >*i @ân& nghk @ân ni&ni @ân hi!3& ," @ân tinB

Câu 8S: u; tr<nh đổi mới tư =u. $> 'â. =6ng $% ph;t trin n>n$Tn hóa nước ta trEng thời k< đổi mới

O- Đại hội Đảng Cộng sản \it a" Fn thM \I đn Đại hội Đảng Cộng sản \it a" FnthM x đ7 h]nh th,nh t-ng :*c nh2n thMc "*i ># đc trng& >ai tr& >; trí của n#n >fn ha"*i tr'ng phát tri!n .inh t K 7 hội >, hội nh2p .inh t 83=c tB

 ,ại hCi ,ản$ DCn$ Eản Fit (&m GHn th FI

xác đ;nh .h'a hdc K . th32t , "ột động Ac t' *n đ[? "ạnh 83á tr]nh phát tri!n .inh t K7 hộiH c >; trí thkn ch=t tr'ng sA nghip â? @Ang chủ ngh5a 7 hộiB

DưJn$ G%nh A*) n$ đKt nước trn$ thLi MN !"? đC Gên chO n$h%& A hCi 

Page 16: tai lieu 2-b

7/23/2019 tai lieu 2-b

http://slidepdf.com/reader/full/tai-lieu-2-b 16/32

Fn đF3 tiên đa ra 83an ni" n#n >fn ha \it a" c Q đc trng< tiên tin >, đ2" đ, :ảns%c @ân tộc tha? ch' 83an ni" n#n >fn ha \it a" c nội @3ng 7 hội chủ ngh5a >, tínhch+t @ân tộc& c tính Đảng >, tính nhân @ân đEc nê3 ra tr*c đâ?B Cơng 5nh chủ trơngâ? @Ang n#n >fn ha "*i& tạ' ra đZi s=ng tinh thFn ca' đXp& ph'ng ph& đa @ạng& c nội

@3ng nhân đạ'& @ân chủ& tin :ộH .h4ng đ;nh >, :i!3 @ơng nhqng giá tr; chân chính& :Yi@~ng cái chân& cái thin& cái " thk' 83an đi!" tin :ộ& phê phán nhqng 83an đi!" th+p.l"H .h4ng đ;nh tip tJc tin h,nh cách "ạng 7 hội chủ ngh5a trên 5nh >Ac t tởng >, >fnha& ," ch' th gi*i 83an {ác K ênin >, t tởng LY Chí {inh giq >; trí chủ đạ' tr'ng đZis=ng tinh thFn 7 hộiB U th-a >, phát h3? tr3?#n th=ng >fn ha t=t đXp của t+t cả các @ân tộctr'ng n*c& tip th3 tinh h'a >fn ha nhân 'ại& â? @Ang "ột 7 hội @ân chủ& >fn "inh >] Ei íchchân chính >, ph[" giá c'n ngZi& >*i tr]nh độ tri thMc& đạ' đMc& th! Ac >, th[" " ng,? c,ngca'B Ch=ng t tởng& >fn ha phản tin :ộ& trái >*i tr3?#n th=ng >fn ha t=t đXp của @ân tộc >,nhqng giá tr; ca' 83T của c'n ngZi& trái >*i phơng h*ng đi ên chủ ngh5a 7 hộiB

  xác đ;nh .h'a hdc >, cng ngh& giá' @Jc >, đ,' tạ' , 83=c sách h,ng đF3B

 ,ại hCi ,ản$ DCn$ Eản Fit (&m GHn th FIIP FIIIP I4P 4 v< nhiề" 'Ci n$h; Tr"n$ ưJn$ác đ;nh >fn ha , n#n tảng tinh thFn của 7 hộiB \fn ha >-a , "Jc tiê3& >-a , động Accủa phát tri!nB Đâ? , "ột tF" nh]n "*i ># >fn haB

  O/i h#i O-ng J#ng s-n Liệt 6am $Nn thE LPP0 LPPP .h4ng đ;nh .h'a hdc >, giá' @Jc đng>ai tr thkn ch=t tr'ng t',n :ộ sA nghip â? @Ang chủ ngh5a 7 hội >, :ả' > Om 83=c& ,"ột động Ac đa đ+t n*c ra .h_i nghu' n,n >, ạc h23& >ơn ên tr]nh độ tiên tin của thgi*iH @' đ& phải k" sA nghip giá' @Jc K đ,' tạ' ceng >*i .h'a hdc K cng ngh , 83=csách h,ng đF3 đ! phát h3? nhân t= c'n ngZi K động Ac trAc tip của sA phát tri!n 7 hộiB

C 6gh@ uyết Trung 1ng Q khóa LPPP RSUVVWX< chR ra o 83an đi!" cơ :ản chR đạ' 83á tr]nh phát tri!n >fn ha tr'ng thZi . cng nghip ha& hin đại ha đ+t n*cB

C 6gh@ uyết Trung 1ng V khóa PY RZU[ZZ\X8 ác đ;nh phát tri!n >fn ha đYng :ộ >*i pháttri!n .inh tB

C 6gh@ uyết Trung 1ng UZ khóa PY RS[ZZ\X< đt >+n đ# :ả' đả" sA g%n .t giqa nhi" >J

 phát tri!n .inh t , tr3ng tâ"H â? @Ang& chRnh đ=n Đảng , thkn ch=t >*i nhi" >J .hngng-ng nâng ca' >fn ha K n#n tảng tinh thFn của 7 hộiB Đâ? , :*c phát tri!n 83an trdngtr'ng nh2n thMc của Đảng ># >; trí của >fn ha >, cng tác >fn ha tr'ng 83an h >*i các "tcng tác .hácB

Lội ngh; Or3ng ơng 10 .ha Ix nh2n đ;nh ># sA :in đmi của >fn ha tr'ng 83á tr]nh đmi"*i< cơ ch th; trZng >, hội nh2p 83=c t ," tha? đmi "=i 83an h giqa cá nhân >, cộngđYng& thc đ[? @ân chủ ha đZi s=ng 7 hội& đa @ạng ha th; hi3 >, phơng thMc sinh h'ạt>fn haH @' đ& phạ" >i& >ai tr của @ân chủ ha K 7 hội ha >fn ha >, của cá nhân ng,?c,ng tfng >, "ở rộng , nhqng thách thMc "*i đ=i >*i sA 7nh đạ' >, 83ản T cng tác >fn

ha của Đảng >, h, n*cB

Page 17: tai lieu 2-b

7/23/2019 tai lieu 2-b

http://slidepdf.com/reader/full/tai-lieu-2-b 17/32

Câu 8U: uan đim chV đ5E $% chủ trư&ng $W 'â. =6ng $% ph;ttrin n>n $Tn hóa nước ta thời k< đổi mới

 Ct G<P văn hQ& G< nền tản$ tinh thHn cO& A hCiP vừ& G< m2c tiê"P vừ& G< đCn$ Gc thRc

đS) E ph?t tri.n Minh tế @ A hCi 

\fn ha c "=i 83an h th=ng nh+t :in chMng >*i .inh t& chính tr;H â? @Ang >, phát tri!n.inh t phải nhj" "Jc đích c3=i ceng , >fn haB Or'ng "i chính sách .inh t K 7 hội 3n

 :a' h," nội @3ng >, "Jc tiê3 >fn haB \fn ha c .hả nfng .hơi @2? ti#" nfng sáng tạ' củac'n ngZiB

L7n hóa $3 n:n t-ng tinh thNn của '( h#i8

Ohk' †nkssc'< \fn ha phản ánh >, th! hin "ột cách tmng 83át& s=ng động "di "t củac3ộc s=ng @i„n ra tr'ng 83á .hM cng nh tr'ng hin tạiH n c+3 th,nh "ột h th=ng các giátr;& tr3?#n th=ng& th[" " >, =i s=ng ", trên đ t-ng @ân tộc tA .h4ng đ;nh :ản s%c riêngcủa "]nhB

Các giá tr; ni trên tạ' th,nh n#n tảng tinh thFn của 7 hội >] n đEc th+" nh3Fn tr'ng "ic'n ngZi >, tr'ng cả cộng đYng& đEc tr3?#n ại& tip n=i >, phát h3? 83a các th h& đEc>2t ch+t ha >, .h4ng đ;nh >qng ch%c tr'ng c+3 trc 7 hội của t-ng @ân tộcH đYng thZi& ntác động h,ng ng,? đn c3ộc s=ng& t tởng& t]nh cả" của "di th,nh >iên 7 hội :jng "itrZng 7 hội K >fn haB O" ại& >fn ha , sEi chR đ_ 3?ên s3=t tr'ng t',n :ộ ;ch sv của

@ân tộc& n ," nên sMc s=ng "7nh it& gip cộng đYng @ân tộc >Et 83a "di .h .hfn đ! phát tri!nB

\] >2?& chng ta chủ trơng ," ch' >fn ha th+" sâ3 >,' "di 5nh >Ac của đZi s=ng 7 hộiđ! các giá tr; >fn ha trở th,nh n#n tảng tinh thFn :#n >qng của 7 hội& trở th,nh động Ac

 phát tri!n .inh t K 7 hộiB Đ cng , c'n đZng â? @Ang c'n ngZi "*i& â? @Ang "itrZng >fn ha ,nh "ạnh đủ sMc đ# .háng >, đ[? ei tiê3 cAc 7 hội& đ[? ei sA â" nh2pcủa t tởng& >fn ha phản tin :ộB $in pháp tích cAc , đ[? "ạnh c3ộc >2n động t',n @ânđ',n .t â? @Ang đZi s=ng >fn ha& đ[? "ạnh c3ộc >2n động â? @Ang gia đ]nh >fn ha&z

L7n hóa $3 "#ng $=c th]c ".y s= ph!t triMn8

 g3Yn Ac nội sinh của sA phát tri!n của "ột @ân tộc th+" sâ3 tr'ng >fn haB A phát tri!ncủa "ột @ân tộc phải >ơn t*i cái "*i& tip nh2n cái "*i& tạ' ra cái "*i& nhng ại .hng th!tách rZi cội ng3YnB |hát tri!n phải @Aa trên cội ng3Yn :jng cách phát h3? cội ng3YnB Cộing3Yn đ của "i 83=c gia @ân tộc , >fn haB

Động Ac của sA phát tri!n .inh t "ột phFn 83an trdng nj" tr'ng nhqng giá tr; >fn ha đangđEc phát h3? (h," Eng >fn ha tr'ng các 5nh >Ac của đZi s=ng c'n ngZi c,ng ca' :a'

nhiê3 th] .hả nfng phát tri!n .inh t K 7 hội c,ng hin thAc >, :#n >qng :+? nhiê3)B

Page 18: tai lieu 2-b

7/23/2019 tai lieu 2-b

http://slidepdf.com/reader/full/tai-lieu-2-b 18/32

Or'ng n#n .inh t th; trZng& "ột "t& >fn ha @Aa >,' tiê3 ch3[n của cái đng& cái t=t& cái đXpđ! h*ng @n >, thc đ[? ngZi a' động phát h3? sáng .in& cải tin . th32t& nâng ca' ta?ngh#&z"t .hác& >fn ha sv @Jng sMc "ạnh của các giá tr; tr3?#n th=ng& của đạ' T @ân tộc đ!hạn ch 3 h*ng seng :ái Ei ích >2t ch+t& seng :ái ti#n t&z

 #n >fn ha \it a" đơng đại >*i nhqng giá tr; "*i sV , ti#n đ# 83an trdng đa n*c tahội nh2p ng,? c,ng sâ3 hơn& t',n @in hơn >,' n#n .inh t th gi*iB

Or'ng >+n đ# :ả' > "i trZng >] sA phát tri!n :#n >qng& >fn ha gip hạn ch =i s=ngchạ? thk' ha" "3=n 83á "Mc của ^7 hội tiê3 thJ`& @n đn ch ," cạn .it t,i ng3?ên& nhi„" "i trZng sinh tháiB

\fn ha cm > >, h*ng @n ch' "ột =i s=ng c ch-ng "Ac& h,i ha& n đa ra " h]nh Mngv thân thin giqa c'n ngZi >*i thiên nhiên >] sA phát tri!n :#n >qng của hin tại >, tơng

aiB

L7n hóa $3 m#t mục ti%u của ph!t triMn8

{Jc tiê3 â? @Ang "ột 7 hội \it a" ^@ân gi,3& n*c "ạnh& @ân chủ& cng :jng& >fn"inh` chính , "Jc tiê3 >fn haB

Or'ng chin Ec phát tri!n .inh t K 7 hội 1991KQ000& Đảng ta ác đ;nh< ^{Jc tiê3 >, độngAc chính của sA phát tri!n , >] c'n ngZi& @' c'n ngZi`B ĐYng thZi& nê3 r‚ ?ê3 cF3 ^tfngtrởng .inh t phải g%n >*i tin :ộ >, cng :jng 7 hội& phát tri!n >fn ha& :ả' > "i

trZng`B |hát tri!n h*ng t*i "Jc tiê3 >fn ha K 7 hội "*i :ả' đả" phát tri!n :#n >qng&trZng tYnB

Đ! ," ch' >fn ha trở th,nh động Ac >, "Jc tiê3 của sA phát tri!n& chng ta chủ trơng phát tri!n >fn ha phải g%n .t cht chV >, đYng :ộ >*i phát tri!n .inh t K 7 hộiB

L7n hóa có vai tr^ "_c ,iệt uan tr`ng trong việc ,Fi <1ng0 ph!t huy nhân tố con ng1ời v3 'ây <=ng '( h#i m2i8

\ic phát tri!n .inh t K 7 hội cFn đn nhi#3 ng3Yn Ac& tr'ng đ& tri thMc của c'n ngZi ,ng3Yn Ac > hạn& c .hả nfng tái sinh >, tA sinh& .hng :a' giZ cạn .itB Các ng3Yn Ac.hác sV .hng đEc sv @Jng c hi3 83ả n3 .hng c nhqng c'n ngZi đủ trí t3 >, nfngAc .hai thác chngB

 '&i G<P nền văn hQ& m< chRn$ t& A*) n$ G< nền văn hQ& tiên tiếnP đ=m đ< ản Eắc *ntCc

Tiên tiến , ?ê3 n*c >, tin :ộ ", nội @3ng c=t ‚i , T tởng độc 2p @ân tộc >, chủ ngh5a7 hội thk' chủ ngh5a {ác K ênin& t tởng LY Chí {inh nhj" "Jc tiê3 >] c'n ngZiB Oiên

tin ># nội @3ng& h]nh thMc :i!3 hin >, các phơng tin ch3?!n tải nội @3ngB

Page 19: tai lieu 2-b

7/23/2019 tai lieu 2-b

http://slidepdf.com/reader/full/tai-lieu-2-b 19/32

 Bản Eắc *n tCc :a' gY" nhqng giá tr; >fn ha tr3?#n th=ng :#n >qng của cộng đYng các@ân tộc \it a" đEc >3n đ%p tr'ng 83á tr]nh @Ang n*c >, giq n*cB Đ , ng ?ê3 n*cnYng n,n& T chí tA cZng @ân tộc& tinh thFn đ',n .t& T thMc cộng đYng g%n .t cá nhân K giađ]nh K ,ng 7 K Om 83=cH đ , ng nhân ái& .h'an @3ng& trdng t]nh ngh5a& đạ' T& đMc tính

cFn ce& sáng tạ' tr'ng a' độngH sA tinh t tr'ng Mng v& tính giản @; tr'ng =i s=ng&z$ản s%c@ân tộc cn đ2" nlt tr'ng cả h]nh thMc :i!3 hin "ang tính @ân tộc độc đá'B $ản s%c @ân tộc, tmng th! nhqng ph[" ch+t& tính cách& .h3?nh h*ng cơ :ản th3ộc ># sMc "ạnh ti#" t,ng>, sMc sáng tạ' gip ch' @ân tộc đ giq đEc tính @3? nh+t& tính th=ng nh+t& tính nh+t 83ántr'ng 83á tr]nh phát tri!nB

$ản s%c @ân tộc , sMc s=ng :ên tr'ng của @ân tộc& , 83á tr]nh @ân tộc thZng 3?ên tA TthMc& tA .há" phá& tA >Et 83a chính :ản thân "]nh& :it cạnh tranh >, hEp tác đ! tYn tại >,

 phát tri!nB

$ản s%c @ân tộc th! hin tr'ng t+t cả các 5nh >Ac của đZi s=ng 7 hội< cách t @3?& cách s=ng&cách @Ang n*c& cách giq n*c& cách sáng tạ' tr'ng >fn ha& .h'a hdc& ngh th32t&znhngđEc th! hin sâ3 s%c nh+t , tr'ng h giá tr; của @ân tộc& n , c=t ‚i của n#n >fn haB L giátr; , nhqng g] ", nhân @ân 83an tâ"& , ni#" tin ", nhân @ân ch' , thiêng iêng& :+t .hảâ" phạ"B

$ản s%c @ân tộc phát tri!n thk' sA phát tri!n của th! ch .inh t& th! ch 7 hội >, th! ch chínhtr; của các 83=c giaB cng phát tri!n thk' 83á tr]nh hội nh2p .inh t th gi*i& 83á tr]nh gia'3 >fn ha >*i các 83=c gia .hác >, sA tip nh2n tích cAc >fn ha& >fn "inh nhân 'ạiB

$ản s%c @ân tộc >, tính ch+t tiên tin của n#n >fn ha phải đEc th+" đE" tr'ng "di h'ạtđộng â? @Ang& sáng tạ' >2t ch+t& Mng @Jng các th,nh tA3 .h'a hdc& cng ngh& giá' @Jc& đ,'tạ'&zsa' ch' tr'ng "di 5nh >Ac chng ta c t @3? độc 2p& c cách ," >-a hin đại& >-a"ang s%c thái \it a"B Đi >,' .inh t th; trZng& "ở rộng gia' 3 83=c t& cng nghipha& hin đại ha đ+t n*c phải tip th3 nhqng tinh h'a của nhân 'ại& s'ng phải 3n pháth3? nhqng giá tr; tr3?#n th=ng >, :ản s%c @ân tộcB

  B& G<P nền văn hQ& Fit (&m G< nền văn hQ& thn$ nhKt m< đ& ạn$ trn$ cCn$ đUn$ c?c*n tCc Fit (&m

 lt đc trng nmi :2t của >fn ha \it a" , sA th=ng nh+t ", đa @ạng& , sA ha 83?n :]nh đ4ng& sA phát tri!n độc 2p của >fn ha các @ân tộc s=ng trên ceng 7nh thm \it a"B{i th,nh phFn @ân tộc c tr3?#n th=ng >, :ản s%c của "]nh& cả cộng đYng @ân tộc \it a"c n#n >fn ha ch3ng nh+tB A th=ng nh+t :a' h," cả tính đa @ạng K đa @ạng tr'ng sA th=ngnh+tB Uhng c sA đYng ha h'c thn tính& . th; :ản s%c >fn ha của các @ân tộcB

 Bn G<P A*) n$ v< ph?t tri.n văn hQ& G< E n$hip ch"n$ cO& t<n *n ,ản$ GnhđạP trn$ đQ đCi n$V tr: thc $i+ v&i trW !"&n trXn$ 

{di ngZi \it a" ph+n đ+3 >] @ân gi,3& n*c "ạnh& 7 hội cng :jng& @ân chủ& >fn "inhđ#3 tha" gia sA nghip â? @Ang >, phát tri!n n#n >fn ha n*c nh,B xâ? @Ang >, phát tri!n

Page 20: tai lieu 2-b

7/23/2019 tai lieu 2-b

http://slidepdf.com/reader/full/tai-lieu-2-b 20/32

>fn ha , sA nghip ch3ng của t',n @ânB yiai c+p cng nhân& nng @ân& trí thMc , Ac Engchủ Ac& nng c=t tr'ng â? @Ang >, phát tri!n >fn haB Đội ng trí thMc& >fn ngh s5 g%n :>*i nhân @ân a' động& đEc Đảng& h, n*c >, nhân @ân tn trdng& tạ' đi#3 .in phát h3?t,i nfng phJc >J nhân @ân& c=ng hin ch' sA nghip phát tri!n của n#n >fn ha @ân tộcB A

nghip â? @Ang >, phát tri!n n#n >fn ha n*c nh, @' Đảng 7nh đạ'& h, n*c 83ản TB

Đ! â? @Ang đội ng trí thMc& Đảng ta .h4ng đ;nh< gi!o <ục C "3o t/o cbng v2i khoa h`c v3công nghệ "1Kc coi $3 uốc s!ch h3ng "Nu)

Lội ngh; Or3ng ơng Q .ha \III (1Q/1996) .h4ng đ;nh< ceng >*i giá' @Jc K đ,' tạ'& .h'a hdc>, cng ngh đEc c'i , 83=c sách h,ng đF3& , động Ac phát tri!n .inh t K 7 hội& , đi#3.in cFn thit đ! giq >qng độc 2p @ân tộc >, â? @Ang th,nh cng chủ ngh5a 7 hộiB

Uh'a hdc >, cng ngh , nội @3ng thkn ch=t tr'ng "di h'ạt động của t+t cả các ng,nh& các

c+p& , nhân t= chủ ?3 thc đ[? tfng trởng .inh t& củng c= 83=c phng >, an ninh& , n#ntảng >, , động Ac ch' sA nghip cng nghip ha& hin đại ha đ+t n*c B

|hát tri!n giá' @Jc K đ,' tạ'& .h'a hdc >, cng ngh , sA nghip cách "ạng của t',n @ânB

 (ăm G<P văn hQ& G< mCt m-t tr=nY A*) n$ v< ph?t tri.n văn hQ& G< E n$hip c?ch mạn$G*" <iP đWi hZi phải cQ [ ch: c?ch mạn$ v< E Miên tr/P th=n trXn$ 

$ả' tYn >, phát h3? nhqng @i sản >fn ha t=t đXp của @ân tộc& ," ch' nhqng giá tr; +? th+"sâ3 >,' c3ộc s=ng& trở th,nh tâ" T& t2p 83án tin :ộ& >fn "inh , "ột 83á tr]nh cách "ạng

đF? .h .hfn& phMc tạpB Or'ng cng c3ộc đ& â? đi đi >*i ch=ng& +? â? ," chínhB Ceng>*i >ic giq g]n >, phát h3? nhqng @i sản 83T :á3 của @ân tộc& tip th3 tinh h'a >fn ha thgi*i& sáng tạ'& >3n đ%p nhqng giá tr; "*i& phải .iên tr] đ+3 tranh :,i tr- các hủ tJc& các thih t2t +3& ch=ng â" "3 Ei @Jng >fn ha đ! thAc hin @i„n :in ha :]nh

 

Câu 8X: u; tr<nh đổi nhLn thFc $> giải 2u./t c;c $Yn đ> '( h)icủa Đảng ta trEng thời k< đổi mới

 

 ,ại hCi đại i." ,ản$ DCn$ Eản Fit (&m GHn FI 

 âng các >+n đ# 7 hội ên tF" chính sáchB Đt r‚ tF" 83an trdng của chính sách 7 hội đ=i>*i chính sách .inh t >, chính sách ở các 5nh >Ac .hácB Chính sách 7 hội :a' tre" "di"t c3ộc s=ng của c'n ngZiB Or]nh độ phát tri!n .inh t , đi#3 .in >2t ch+t đ! thAc hinchính sách 7 hội nhng nhqng "Jc tiê3 7 hội ại , "Jc đích của các h'ạt động .inh tB

 ga? tr'ng .h3n .hm của h'ạt động .inh t chính sách 7 hội c ảnh hởng trAc tip đn

Page 21: tai lieu 2-b

7/23/2019 tai lieu 2-b

http://slidepdf.com/reader/full/tai-lieu-2-b 21/32

nfng s3+t a' động& ch+t Eng sản ph["&z@' đ& cFn c chính sách 7 hội cơ :ản& â3 @,i phe hEp >*i ?ê3 cF3 .hả nfng tr'ng chng đZng đF3 tiên của thZi . 83á độB

 ,ại hCi đại i." ,ản$ DCn$ Eản Fit (&m GHn FII 

{Jc tiê3 chính sách 7 hội th=ng nh+t >*i "Jc tiê3 phát tri!n .inh t ở ch đ#3 nhj" pháth3? sMc "ạnh của nhân t= c'n ngZiB |hát tri!n .inh t , cơ sở& , ti#n đ# đ! thAc hin cácchính sách 7 hội& đYng thZi& thAc hin t=t các chính sách 7 hội , động Ac thc đ[? pháttri!n .inh tB

 ,ại hCi đại i." ,ản$ DCn$ Eản Fit (&m GHn FIII 

K Ofng trởng .inh t phải g%n i#n >*i tin :ộ >, cng :jng 7 hội nga? tr'ng t-ng :*c >,tr'ng s3=t 83á tr]nh phát tri!nB Cng :jng 7 hội phải th! hin ở cả .hâ3 phân ph=i hEp T t

i3 sản 3+t n ở .hâ3 phân ph=i .t 83ả sản 3+t& ở >ic tạ' đi#3 .in ch' "di ngZi c cơhội phát tri!n >, sv @Jng t=t nfng Ac của "]nhB

K OhAc hin nhi#3 h]nh thMc phân ph=iB

K Uh3?n .hích ," gi,3 hEp pháp đi đi >*i tích cAc a đi giả" nghu'B

K Các >+n đ# 7 hội đ#3 đEc giải 83?t thk' tinh thFn 7 hội haB

 ,ại hCi đại i." ,ản$ DCn$ Eản Fit (&m GHn I4 

Các chính sách 7 hội phải h*ng >,' phát tri!n >, ," ,nh "ạnh ha 7 hội& thAc hin cng :jng tr'ng phân ph=i& tạ' động Ac "ạnh "V phát tri!n sản 3+t& tfng nfng s3+t a' động 7hội& thAc hin :]nh đ4ng tr'ng các 83an h 7 hội& .h3?n .hích nhân @ân ," gi,3 hEp

 phápB

 ,ại hCi đại i." ,ản$ DCn$ Eản Fit (&m GHn 4 

Chủ trơng phải .t hEp các "Jc tiê3 .inh t >*i các "Jc tiê3 7 hội tr'ng phạ" >i cả n*c&ở t-ng 5nh >Ac& đ;a phơngB

 'Ci n$h; Tr"n$ ưJn$ \ MhQ& 4 ]01^ _007`

 h+n "ạnh phải giải 83?t t=t các >+n đ# 7 hội nả? sinh tr'ng 83á tr]nh thAc thi các ca" .t>*i •O‡B xâ? @Ang cơ ch đánh giá >, cảnh :á' đ;nh . ># tác động của >ic gia nh2p•O‡ đ=i >*i 5nh >Ac 7 hội đ! c :in pháp v T chủ động& đng đ%n& .;p thZiB

 

Câu 8Z: uan đim chủ trư&ng của Đảng $> giải 2u./t c;c $Yn đ>'( h)i trEng thời k< đổi mới

Page 22: tai lieu 2-b

7/23/2019 tai lieu 2-b

http://slidepdf.com/reader/full/tai-lieu-2-b 22/32

83 uan đim $> giải 2u./t c;c $Mn đ> '( h)i

 Ct G<P Mết hap c?c m2c tiê" Minh tế với c?c m2c tiê" A hCi 

K U h'ạch phát tri!n .inh t phải tính đn "Jc tiê3 phát tri!n các 5nh >Ac 7 hội c iên83an trAc tipB

K {Jc tiê3 phát tri!n .inh t phải tính đn tác động >, h23 83ả 7 hội c th! ả? ra đ! chủđộng v TB

K |hải tạ' đEc sA th=ng nh+t& đYng :ộ giqa các chính sách .inh t >, chính sách 7 hộiB

K A .t hEp Q 'ại "Jc tiê3 n,? phải đEc 83án trit ở t+t cả các c+p& các ng,nh& các đ;a phơng& ở t-ng đơn >; .inh t cơ sởB

 '&i G<P A*) n$ v< h<n thin th. chế $ắn Mết tăn$ trưbn$ Minh tế với tiến CP cn$ dn$ A hCi trn$ từn$ ch:nh E?ch ph?t tri.n

K Or'ng t-ng chính sách phát tri!n (của Chính phủ& ng,nh& Or3ng ơng& đ;a phơng) cFn đtr‚ >, v T hEp T >ic g%n .t giqa tfng trởng .inh t >*i tin :ộ >, cng :jng 7 hộiB

K hi" >J g%n .t n,? .hng @-ng ại nh "ột .h[3 hi3 ", phải đEc pháp ch ha th,nhcác th! ch c tính c~ng ch& :3ộc chủ th! phải thi h,nhB

K Các cơ 83an& các nh, h'ạch đ;nh chính sách phát tri!n 83=c gia phải th+3 trit 83an đi!" phát tri!n :#n >qng& phát tri!n h,i ha&z.hng chạ? thk' s= Eng tfng trởng :jng "di giáB

 B& G<P ch:nh E?ch A hCi đưac thc hin trên cJ Eb ph?t tri.n Minh tếP $ắn Q h+" cJ $i+&!")ền Gai v< n$h%& v2P $i+& cn$ hiến v< hưbn$ th2

K Chính sách 7 hội c >; trí& >ai tr độc 2p tơng đ=i s' >*i .inh t& nhng .hng th! táchrZi tr]nh độ phát tri!n .inh t& cng .hng th! @Aa >,' >in trE nh thZi :a' c+pB

K Or'ng chính sách 7 hội phải g%n : giqa 83?#n Ei >, ngh5a >J& giqa c=ng hin >, hởng

thJB Đ , "ột ?ê3 cF3 của cng :jng 7 hội >, tin :ộ 7 hộiH a :_ 83an đi!" :a' c+p&c,' :jngH ch+" @Mt cơ ch in K ch' tr'ng chính sách 7 hộiB

 Bn G<P ci trXn$ che tiê" fg /nh !"*n đH" n$ưLi $ắn với che tiê" ph?t tri.n cn n$ưLi]'gI` v< che tiê" ph?t tri.n c?c G%nh vc A hCi 

D3an đi!" n,? th! hin "Jc tiê3 c3=i ceng >, ca' nh+t của sA phát tri!n phải , >] c'nngZi& >] "ột 7 hội @ân gi,3& n*c "ạnh& cng :jng& @ân chủ& >fn "inhB |hát tri!n phải :#n>qng& .hng chạ? thk' tfng trởngB

 

Page 23: tai lieu 2-b

7/23/2019 tai lieu 2-b

http://slidepdf.com/reader/full/tai-lieu-2-b 23/32

03 Chủ trư&ng giải 2u./t c;c $Mn đ> '( h)i

 *#t $3& .h3?n .hích "di ngZi @ân ," gi,3 thk' pháp 32t& thAc hin c hi3 83ả "Jc tiê3a đi giả" nghu'B

 4ai $3& :ả' đả" c3ng Mng @;ch >J cng thit ?3& :]nh đ4ng ch' "di ngZi @ân& tạ' >ic ,">, th3 nh2p& chf" sc sMc .h_k cộng đYngB

 5a $3& phát tri!n h th=ng ? t cng :jng >, hi3 83ảB

 5ốn $3& â? @Ang chin Ec 83=c gia ># nâng ca' sMc .h_k >, cải thin gi=ng niB

 67m $3& thAc hin t=t các chính sách @ân s= >, . h'ạch ha gia đ]nhB

!u $3& ch trdng các chính sách 3 đ7i 7 hộiB

 5-y $3& đmi "*i cơ ch 83ản T >, phơng thMc c3ng Mng các @;ch >J cng cộngB

 

Câu 89: 7E%n cảnh lOch H[3 n)i =ung $% 4 ngh*a của đường lối đốingE5i của Đảng thời k< trước đổi mới

8 7E%n cảnh lOch H[ 

a P<nh h<nh th/ giới

K O- th2p .w N0 của th .w xx& sA tin :ộ nhanh chng của cách "ạng .h'a hdc >, cngngh đ7 thc đ[? Ac Eng sản 3+t th gi*i phát tri!n "ạnhB h2t $ản >, Oâ? ˆ3 >ơn êntrở th,nh hai tr3ng tâ" *n của .inh t th gi*iH 3 th chạ? đ3a phát tri!n .inh t đ7 @n đncJc @in ha h'7n giqa các n*c *nB

K \*i th%ng Ei của cách "ạng \it a" nf" 19No >, các n*c Đng }ơng& h th=ng 7

hội chủ ngh5a *n "ạnh .hng ng-ng& ph'ng tr,' độc 2p @ân tộc >, ph'ng tr,' cách "ạngcủa giai c+p cng nhân đang trên đ, phát tri!nB O3? nhiên& t- giqa th2p .w N0 của th .w xx&t]nh h]nh .inh t K 7 hội ở các n*c 7 hội chủ ngh5a 3+t hin sA tr] tr >, "+t mn đ;nhB

K O]nh h]nh .h3 >Ac Đng a" ‰ c nhqng ch3?!n :in "*i< a3 nf" 19No& { rt .h_iĐng a" ‰H .h=i 83ân sA Š€O‡ tan r7H tháng 0Q nf" 19N6& các n*c €Š€ .T Lip*c thân thin >, hEp tác ở Đng a" ‰ (Lip *c $ai) "ở ra cJc @in ha :]nh& hEp táctr'ng .h3 >AcB

, P<nh h<nh trEng nước

Th"=n Gai 

Page 24: tai lieu 2-b

7/23/2019 tai lieu 2-b

http://slidepdf.com/reader/full/tai-lieu-2-b 24/32

K Cả n*c â? @Ang chủ ngh5a 7 hội >*i .hí th của "ột @ân tộc >-a gi,nh đEc th%ng Ei >5đạiB

K Cng c3ộc â? @Ang chủ ngh5a 7 hội đạt đEc "ột s= th,nh tA3 83an trdngB

 hQ Mhăn

K \-a phải .h%c phJc h23 83ả của chin tranh& >-a phải đ=i ph >*i chin tranh :iên gi*i Oâ? a" >, :iên gi*i phía $%cB

K Các th Ac the đ;ch sv @Jng nhqng thủ đ'ạn nha" hi!" ch=ng phá cách "ạng \it a" BĐại hội Đảng Cộng sản \it a" Fn \ nh2n đ;nh< ^*c ta đang ở tr'ng t]nh th >-a c ha

 :]nh& >-a phải đơng đF3 >*i .i!3 chin tranh phá h'ại nhi#3 "t`B

K O tởng chủ 83an& nng >ội& "3=n tin nhanh ên chủ ngh5a 7 hội tr'ng "ột thZi gianng%n đ7 @n đn nhqng .h .hfn ># .inh t K 7 hộiB

0 D)i =ung đường lối đối ngE5i của Đảng

 ,ại hCi ,ản$ DCn$ Eản Fit (&m GHn IF 

K xác đ;nh nhi" >J đ=i ng'ại< ^Wa sMc tranh thủ nhqng đi#3 .in 83=c t th32n Ei đ! nhanhchng h,n g%n >t thơng chin tranh& â? @Ang cơ sở >2t ch+t . th32t của chủ ngh5a 7 hộiở n*c ta`B

K Or'ng 83an h >*i các n*c< củng c= >, tfng cZng t]nh đ',n .t chin đ+3 >, 83an h hEptác >*i t+t cả các n*c 7 hội chủ ngh5aH :ả' > >, phát tri!n "=i 83an h đc :it \it a" K,' K Ca"p3chiaH s‹n s,ng thit 2p& phát tri!n 83an h hq3 ngh; >, hEp tác >*i các n*c tr'ng.h3 >AcH thit 2p >, "ở rộng 83an h :]nh thZng giqa \it a" >*i t+t cả các n*c trên cơsở tn trdng độc 2p chủ 83?#n& :]nh đ4ng >, ceng c EiB

K O- giqa nf" 19Nb& Đảng đ7 đi#3 chRnh "ột s= chủ trơng& chính sách đ=i ng'ại nh< củng c=&tfng cZng hEp tác "di "t >*i iên x& c'i 83an h >*i iên x , hn đá tảng tr'ng chínhsách đ=i ng'ạiH nh+n "ạnh ?ê3 cF3 :ả' > "=i 83an h đc :it \it K ,' tr'ng :=i cảnh >+n

đ# Ca"p3chia đang @i„n :in phMc tạpH chủ trơng gp phFn â? @Ang .h3 >Ac Đng a" ‰ha :]nh& tA @'& tr3ng 2p >, mn đ;nhH đ# ra ?ê3 cF3 "ở rộng 83an h .inh t đ=i ng'ạiB

 ,ại hCi ,ản$ DCn$ Eản Fit (&m GHn F 

K xác đ;nh< Cng tác đ=i ng'ại phải trở th,nh "ột "t tr2n chủ động& tích cAc tr'ng đ+3 tranhnhj" ," th+t :ại chính sách của các th Ac hi3 chin "3 t'an ch=ng phá cách "ạng n*c

taB

Page 25: tai lieu 2-b

7/23/2019 tai lieu 2-b

http://slidepdf.com/reader/full/tai-lieu-2-b 25/32

K \# 83an h >*i các n*c< Đảng ta nh+n "ạnh< đ',n .t >, hEp tác t',n @in >*i iên x ,ng3?ên t%c& , chin Ec >, 3n 3n , hn đá tảng tr'ng chính sách đ=i ng'ại của \it

 a"H ác đ;nh 83an h đc :it \it a" K ,' K Ca"p3chia c T ngh5a s=ng cn đ=i >*i >2n"nh của @ân tộcH .ê3 gdi các n*c €Š€ h7? ceng các n*c Đng }ơng đ=i th'ại >,

thơng Eng đ! giải 83?t các trở ngại nhj" â? @Ang Đng a" ‰ th,nh .h3 >Ac ha :]nh>, mn đ;nhH chủ trơng .hi phJc 83an h :]nh thZng >*i Or3ng D3=c trên cơ sở các ng3?ênt%c ceng tYn tại ha :]nhH chủ trơng thit 2p >, "ở rộng 83an h :]nh thZng ># "t nh,n*c& ># .inh t& >fn ha& .h'a hdc& . th32t >*i t+t cả các n*c .hng phân :it ch độ chínhtr;B

 h >2?& 3 tiên tr'ng chính sách đ=i ng'ại của \it a" giai đ'ạn 19No K 19b6 , â? @Ang 83anh hEp tác t',n @in >*i iên x >, các n*c 7 hội chủ ngh5aH củng c= >, tfng cZng đ',n .thEp tác >*i ,' >, Ca"p3chiaH "ở rộng 83an h hq3 ngh; >*i các n*c .hng iên .t >, các n*cđang phát tri!nH đ+3 tranh >*i sA :a' >â?& c+" >2n của các th Ac the đ;chB

N 1/t 2uả3 4 ngh*a3 h5n ch/ $% ngu.#n nhân

a 1/t 2uả $% 4 ngh*a

 ết !"ả

  K D3an h đ=i ng'ại của \it a" >*i các n*c 7 hội chủ ngh5a đEc tfng cZng& đc :it, >*i iên xB g,? Q9/6/19Nb& \it a" gia nh2p Lội đYng tơng trE .inh t (.h=i Š\)B\in trE h,ng nf" >, .i" ngạch :3n :án giqa \it a" >*i iên x >, các n*c 7 hội

chủ ngh5a .hác tr'ng .h=i Š\ đ#3 tfngB g,? 1/11/19Nb& \it a" .T Lip *c hq3 ngh;>, hEp tác t',n @in >*i iên xB

K O- nf" 19No đn 19NN& \it a" đ7 thit 2p 83an h ng'ại gia' >*i Q n*cH ng,?1o/9/19N6& \it a" tip nh2n gh th,nh >iên chính thMc D3 Oi#n t 83=c t (I{Œ)H ng,?Q1/9/19N6& tip nh2n gh th,nh >iên chính thMc gân h,ng th gi*i (•$)H ng,? Q/9/19N6&gia nh2p gân h,ng phát tri!n châ3 ‰ (€}$)H ng,? Q0/9/19NN& tip nh2n gh th,nh >iên tạiiên hEp 83=cH tha" gia tích cAc các h'ạt động tr'ng ph'ng tr,' .hng iên .t&zO- nf"19NN& "ột s= n*c t :ản "ở 83an h hEp tác .inh t >*i \it a"B

K C3=i nf" 19N6& |hiippin >, Ohái an , n*c c3=i ceng tr'ng tm chMc €Š€ thit 2p83an h ng'ại gia' >*i \it a" B

 

# n$h%&

Ut 83ả đ=i ng'ại đạt đEc c T ngh5a r+t 83an trdng đ=i >*i cách "ạng \it a" < 

Page 26: tai lieu 2-b

7/23/2019 tai lieu 2-b

http://slidepdf.com/reader/full/tai-lieu-2-b 26/32

K Đ7 tranh thủ đEc ng3Yn >in trE đáng .!& gp phFn .hi phJc đ+t n*c sa3 chin tranhB

K \ic \it a" trở th,nh th,nh >iên của các tm chMc đ7 tranh thủ đEc sA ủng hộ& hEp táccủa các n*c& các tm chMc 83=c tH đYng thZi& phát h3? đEc >ai tr của n*c ta trên trZng83=c tB

K \ic thit 2p 83an h ng'ại gia' >*i các n*c €Š€ đ7 tạ' th32n Ei đ! tri!n .hai cách'ạt động đ=i ng'ại tr'ng giai đ'ạn sa3 nhj" â? @Ang Đng a" ‰ trở th,nh .h3 >Ac ha

 :]nh& hq3 ngh; >, hEp tácB

75n ch/ $% ngu.#n nhân

 'ạn chế 

D3an h 83=c t gp .h .hfn& trở ngại *nB *c ta :; :a' >â?& c 2p& tr'ng đ đc :it , t-c3=i th2p .w N0 của th .w xx& +? c* sA .in Ca"p3chia& các n*c €Š€ >, "ột s= n*c.hác thAc hin :a' >â?& c+" >2n \it a"B

 ($")ên nh*n

K Oa cha n%" :%t đEc 3 th ch3?!n t- đ=i đF3 sang ha h'7n >, chạ? đ3a .inh t trên thgi*iH @' đ& đ7 .hng tranh thủ đEc các nhân t= th32n Ei tr'ng 83an h 83=c t phJc >J ch'cng c3ộc .hi phJc >, phát tri!n .inh t sa3 chin tranhH .hng .;p thZi đmi "*i 83an h đ=ing'ại ch' phe hEp >*i t]nh h]nhB

K g3?ên nhân cơ :ản , @' chủ 83an& @3? T chí& =i s3? ngh5 >, h,nh động giản đơn& nng>ội& chạ? thk' ng3?n >dng chủ 83anB

 

Câu 0: u; tr<nh h<nh th%nh 3 n)i =unng $% 4 ngh*a của đườnglối đối ngE5i3 h)i nhLp kinh t/ 2uốc t/ của Đảng ta thời k< đổi mới

\89ZU đ/n na.]83 C;c giai đE5n h<nh th%nh3 ph;t trin đường lối

fi&i đạn 1986 @ 1996 xác 2p đZng =i đ=i ng'ại độc 2p tA chủ& rộng "ở& đa @ạng ha& đa phơng ha 83an h 83=c tB

K O/i h#i "/i ,iMu O-ng to3n uốc $Nn LP nhBn "@nh< ^x3 th "ở rộng phân cng& hEp tácgiqa các n*c& .! cả các n*c c ch độ .inh t K 7 hội .hác nha3& cng , nhqng đi#3 .inr+t 83an trdng đ=i >*i cng c3ộc â? @Ang chủ ngh5a 7 hội của n*c ta`B

Page 27: tai lieu 2-b

7/23/2019 tai lieu 2-b

http://slidepdf.com/reader/full/tai-lieu-2-b 27/32

O- đ& Đảng chủ trơng phải :it .t hEp sMc "ạnh @ân tộc >*i sMc "ạnh thZi đại tr'ng đi#3.in "*i >, đ# ra ?ê3 cF3 "ở rộng 83an h hEp tác .inh t >*i các n*c ng',i h th=ng 7hội chủ ngh5a& >*i các n*c cng nghip phát tri!n& các tm chMc 83=c t >, t nhân n*cng',i trên ng3?ên t%c :]nh đ4ng ceng c EiB

G Oháng 1Q/19bN& 32t ĐF3 t n*c ng',i tại \it a" đEc :an h,nh tạ' cơ sở pháp T ch'các h'ạt động đF3 t trAc tip n*c ng',i >,' \it a" B

G Oháng o/19bb& $ộ Chính tr; ra gh; 83?t s= 1 ># nhi" >J >, chính sách đ=i ng'ại tr'ngt]nh h]nh "*i& .h4ng đ;nh "Jc tiê3 chin Ec >, Ei ích ca' nh+t của Đảng& của nhân @ân ta, phải củng c= >, giq >qng ha :]nh đ! t2p tr3ng sMc â? @Ang >, phát tri!n .inh tB $ộChính tr; chủ trơng .iên 83?t chủ động ch3?!n t- t]nh trạng đ=i đF3 sang đ+3 tranh >, hEptác tr'ng ceng tYn tại ha :]nhH "ở rộng 83an h hEp tác 83=c t& ra sMc đa @ạng ha 83an hđ=i ng'ạiB gh; 83?t s= 1 của $ộ Chính tr; đánh @+3 sA đmi "*i t @3? 83an h 83=c t >,

ch3?!n h*ng t',n :ộ chin Ec đ=i ng'ại của Đảng taB A ch3?!n h*ng n,? đt n#n "ngh]nh th,nh đZng =i đ=i ng'ại độc 2p tA chủ& rộng "ở& đa @ạng ha& đa phơng ha 83an h83=c tB

G O- nf" 19b9& Đảng chủ trơng a :_ t]nh trạng độc 83?#n tr'ng sản 3+t >, .inh @'anh3+t nh2p .h[3B Chủ trơng trên đEc k" , :*c đmi "*i đF3 tiên trên 5nh >Ac .inh t đ=ing'ại của \it a" B

K O/i h#i "/i ,iMu O-ng to3n uốc $Nn LPP chủ tr1ng < ^LEp tác :]nh đ4ng >, ceng c Ei >*it+t cả các n*c& .hng phân :it ch độ chính tr; K 7 hội .hác nha3& trên cơ sở các ng3?ênt%c ceng tYn tại ha :]nh`& >*i phơng châ" ^\it a" "3=n , :ạn >*i t+t cả các n*ctr'ng cộng đYng th gi*i& ph+n đ+3 >] ha :]nh& độc 2p >, phát tri!n`B

Đại hội \II đ7 đmi "*i chính sách đ=i ng'ại >*i các đ=i tác cJ th!B \*i ,' >, Ca"p3chia&thAc hin đmi "*i phơng thMc hEp tác& ch trdng hi3 83ả trên tinh thFn :]nh đ4ngB \*iOr3ng D3=c& Đảng chủ trơng thc đ[? :]nh thZng ha 83an h& t-ng :*c "ở rộng hEp tác\it K Or3ngB Or'ng 83an h >*i .h3 >Ac& chủ trơng phát tri!n 83an h hq3 ngh; >*i cácn*c Đng a" ‰ >, châ3 ‰ K Ohái $]nh }ơng& ph+n đ+3 ch' "ột Đng a" ‰ ha :]nh&hq3 ngh; >, hEp tácB Đ=i >*i L'a U& Đại hội nh+n "ạnh ?ê3 cF3 thc đ[? 83á tr]nh :]nh

thZng ha 83an h \it a" K L'a UB

G Cơng 5nh â? @Ang đ+t n*c tr'ng thZi . 83á độ ên chủ ngh5a 7 hội ác đ;nh "=i 83anh hq3 ngh; >, hEp tác >*i nhân @ân t+t cả các n*c trên th gi*i , "ột tr'ng nhqng đc trngcơ :ản của 7 hội 7 hội chủ ngh5a ", nhân @ân ta â? @AngB

G Lội ngh; Or3ng ơng .ha \II (6/199Q) nh+n "ạnh ?ê3 cF3 đa @ạng ha& đa phơng ha83an h 83=c tB {ở rộng cva đ! tip th3 >=n& cng ngh& .inh nghi" 83ản T& tip c2n th;trZng th gi*i trên cơ sở đả" :ả' an ninh 83=c gia& :ả' > t,i ng3?ên& "i trZng& hạn chđn "Mc t=i thi!3 nhqng tiê3 cAc phát sinh tr'ng 83á tr]nh "ở cvaB

Page 28: tai lieu 2-b

7/23/2019 tai lieu 2-b

http://slidepdf.com/reader/full/tai-lieu-2-b 28/32

G Lội ngh; đại :i!3 t',n 83=c giqa nhi" . .ha \II (01/199P) chủ trơng tri!n .hai "ạnh"V >, đYng :ộ đZng =i đ=i ng'ại độc 2p tA chủ& rộng "ở& đa @ạng ha >, đa phơng ha83an h đ=i ng'ại& trên cơ sở t tởng chR đạ' ,< giq >qng ng3?ên t%c độc 2p& th=ng nh+t >,chủ ngh5a 7 hộiH đYng thZi& phải sáng tạ'& nfng động& inh h'ạt phe hEp >*i >; trí& đi#3 .in

>, h',n cảnh cJ th! của \it a" cng nh @i„n :in của t]nh h]nh th gi*i >, .h3 >Ac& phehEp >*i đc đi!" t-ng đ=i tEngB

 h >2?& 83an đi!"& chủ trơng đ=i ng'ại rộng "ở đEc đ# ra t- Đại hội Đảng Fn thM \I&sa3 đ đEc các gh; 83?t Or3ng ơng .ha \I& \II phát tri!n đ7 h]nh th,nh đZng =i đ=ing'ại độc 2p tA chủ& rộng "ở& đa @ạng ha >, đa phơng ha 83an h 83=c tB

fi&i đạn 1996 @ _008 $m s3ng >, phát tri!n đZng =i đ=i ng'ại thk' phơng châ" chủđộng& tích cAc hội nh2p .inh t 83=c tB

C O/i h#i "/i ,iMu O-ng to3n uốc $Nn LPPP khdng "@nh< tip tJc "ở rộng 83an h 83=c t&hEp tác nhi#3 "t >*i các n*c& các tr3ng tâ" .inh t& chính tr; .h3 >Ac >, 83=c tH đYngthZi& chủ trơng â? @Ang n#n .inh t "ở >, đ[? nhanh 83á tr]nh hội nh2p .inh t .h3 >Ac >,th gi*iB

 ' >*i Đại hội \II& chủ trơng đ=i ng'ại của Đại hội \III c đi!" "*iB *#t $3& chủ trơng"ở rộng 83an h >*i các đảng cF" 83?#n >, các đảng .hácH hai $3& 83án trit ?ê3 cF3 "ởrộng 83an h đ=i ng'ại nhân @ân& 83an h >*i các tm chMc phi chính phủH ,a $3& Fn đF3 tiêntrên 5nh >Ac đ=i ng'ại Đảng đa ra chủ trơng thv nghi" đ! tin t*i thAc hin đF3 t ran*c ng',iB

Lội ngh; P .ha \III (1Q/199N) chR r‚< trên cơ sở phát h3? nội Ac& thAc hin nh+t 83án& â3@,i chính sách th3 ht các ng3Yn Ac :ên ng',i& gh; 83?t đ# ra chủ trơng tin h,nh .h[ntrơng& >qng ch%c >ic đ," phán Lip đ;nh Ohơng "ại >*i {& gia nh2p €|ŠC >, •O‡B

C O/i h#i "/i ,iMu O-ng to3n uốc $Nn PY < chủ trơng chủ động hội nh2p .inh t 83=c t >,.h3 >Ac thk' tinh thFn phát h3? t=i đa nội AcB Fn đF3 tiên Đảng nê3 r‚ 83an đi!" ># â?@Ang n#n .inh t độc 2p tA chủ< ^xâ? @Ang n#n .inh t độc 2p tA chủ& tr*c ht , độc 2p tAchủ ># đZng =i& chính sách& đYng thZi c ti#" Ac .inh t đủ "ạnhB xâ? @Ang n#n .inh t

độc 2p tA chủ phải đi đi >*i chủ động hội nh2p .inh t 83=c t& "ở rộng >, nâng ca' hi383ả .inh t đ=i ng'ại& .t hEp nội Ac >*i ng'ại Ac th,nh ng3Yn Ac tmng hEp phát tri!n đ+tn*c`B

Đại hội Ix phát tri!n phơng châ" của Đại hội \II< t- phơng châ"< ^\it a" "3=n , :ạn >*i t+t cả các n*c tr'ng cộng đYng th gi*i& ph+n đ+3 >] ha :]nh& độc 2p >, phát tri!n`th,nh phơng châ"< ^\it a" s‹n s,ng , :ạn& , đ=i tác tin c2? của các n*c tr'ng cộngđYng 83=c t& ph+n đ+3 >] ha :]nh& độc 2p >, phát tri!n`B

G gh; 83?t N của $ộ Chính tr; (11/Q001) ># hội nh2p .inh t 83=c t đ# ra 9 nhi" >J cJ th!

>, 6 :in pháp tm chMc thAc hin 83á tr]nh hội nh2p .inh t 83=c tB

Page 29: tai lieu 2-b

7/23/2019 tai lieu 2-b

http://slidepdf.com/reader/full/tai-lieu-2-b 29/32

G Lội ngh; 9 .ha Ix (01/Q00P) nh+n "ạnh ?ê3 cF3 ch3[n :; t=t các đi#3 .in tr'ng n*c đ!s*" gia nh2p tm chMc •O‡H .iên 83?t đ+3 tranh >*i "di :i!3 hin của các Ei ích cJc :ộ," .]" h7" tin tr]nh hội nh2p .inh t 83=c tB

C O/i h#i "/i ,iMu O-ng to3n uốc $Nn Y nê3 83an đi!"< thAc hin nh+t 83án đZng =i đ=ing'ại độc 2p tA chủ& ha :]nh& hEp tác >, phát tri!nH chính sách đ=i ng'ại rộng "ở& đa

 phơng ha& đa @ạng ha các 83an h 83=c tB ĐYng thZi& đ# ra chủ trơng ^chủ động >, tíchcAc hội nh2p .inh t 83=c t`B

G Chủ động hội nh2p .inh t 83=c t , h',n t',n chủ động 83?t đ;nh đZng =i& chính sáchhội nh2p .inh t 83=c t& .hng đ! rơi >,' th :; độngH phân tích Aa chdn phơng thMc hộinh2p đng& @A :á' đEc nhqng t]nh h3=ng th32n Ei >, .h .hfn .hi hội nh2p .inh t 83=ctB

G Oích cAc hội nh2p .inh t 83=c t , .h[n trơng ch3[n :;& đi#3 chRnh& đmi "*i :ên tr'ng&t- phơng thMc 7nh đạ'& 83ản T đn h'ạt động thAc ti„nH t- tr3ng ơng đn đ;a phơng&@'anh nghipH .h[n trơng â? @Ang ộ tr]nh& . h'ạch& h',n chRnh h th=ng pháp 32tH nângca' nfng Ac cạnh tranh của @'anh nghip >, n#n .inh tH tích cAc nhng phải th2n trdng&>qng ch%cB

Chủ động >, tích cAc hội nh2p .inh t 83=c t phải , T chí& 83?t tâ" của Đảng& h, n*c&t',n @ân& của "di @'anh nghip th3ộc các th,nh phFn .inh t >, t',n 7 hộiB

 h >2?& đZng =i đ=i ng'ại độc 2p tA chủ& rộng "ở& đa @ạng ha >, đa phơng ha 83an

h 83=c t đEc ác 2p tr'ng "Zi nf" đF3 của thZi . đmi "*iB Đn Đại hội x đEc :ms3ng& phát tri!n thk' phơng châ" chủ động& tích cAc hội nh2p .inh t 83=c t& h]nh th,nhđZng =i đ=i ng'ại độc 2p tA chủ& ha :]nh& hEp tác >, phát tri!nH chính sách đ=i ng'ại rộng"ở đa phơng ha& đa @ạng ha các 83an h 83=c tB

0 D)i =ung đường lối đối ngE5i3 h)i nhLp kinh t/ 2uốc t/

a !"c ti#u3 nhiệm $" $% tư tư^ng chV đ5E

@ DJ hCi v< th?ch thc

j DJ hCi 

x3 th ha :]nh& hEp tác phát tri!n >, 3 th t',n cF3 ha .inh t tạ' th32n Ei ch' n*c ta"ở rộng 83an h đ=i ng'ại& hEp tác phát tri!n .inh tB {t .hác& th%ng Ei của sA nghip đmi"*i đ7 nâng ca' th >, Ac của n*c ta trên trZng 83=c t& tạ' ti#n đ# "*i ch' 83an h đ=ing'ại& hội nh2p .inh t 83=c tB

j Th?ch thc

Page 30: tai lieu 2-b

7/23/2019 tai lieu 2-b

http://slidepdf.com/reader/full/tai-lieu-2-b 30/32

•  hqng >+n đ# t',n cF3 nh phân ha gi,3 nghu'& @;ch :nh& tội phạ" 3?ên 83=c gia&zgâ? tác hại :+t Ei đ=i >*i n*c taB

•  #n .inh t \it a" phải ch;3 sMc lp cạnh tranh ga? g%t trên cả c+p độ< sản ph["&

@'anh nghip& 83=c giaH nhqng :in động trên th; trZng 83=c t tác động nhanh >, "ạnhhơn đn th; trZng tr'ng n*c& ti#" [n ng3? cơ gâ? r=i 'ạn& th2" chí .hủng h'ảng .inh t Kt,i chínhB

•  Ei @Jng t',n cF3 ha& các th Ac the đ;ch sv @Jng chiê3 :,i ^@ân chủ`& ^nhân 83?#n`ch=ng phá ch độ chính tr; >, sA mn đ;nh& phát tri!n của n*c taB

•  hqng cơ hội >, thách thMc nê3 trên tác động 83a ại >, ch3?!n ha n nha3 (cơ hội

.hng tA phát h3? ", te? th3ộc >,' .hả nfng t2n @Jng cơ hộiB O2n @Jng t=t cơ hội sV tạ' th>, Ac "*i đ! >Et 83a thách thMcB gEc ại& n3 .hng t2n @Jng h'c :_ ~ cơ hội th] thách

thMc sV tfng ên& cản trở sA phát tri!n)B

@ 2c tiê"P nhim v2 đi n$ại 

+? >ic giq >qng "i trZng ha :]nh& mn đ;nhH tạ' các đi#3 .in 83=c t th32n Ei ch' cngc3ộc đmi "*i đ! phát tri!n .inh t K 7 hội , Ei ích ca' nh+t của Om 83=cB {ở rộng đ=i ng'ại>, hội nh2p .inh t 83=c t , đ! tạ' thê" ng3Yn Ac đáp Mng ?ê3 cF3 phát tri!n của đ+t n*cH.t hEp nội Ac >*i ng'ại Ac tạ' th,nh ng3Yn Ac tmng hEp đ! đ[? "ạnh cng nghip ha&hin đại ha& thAc hin @ân gi,3& n*c "ạnh& 7 hội cng :jng& @ân chủ& >fn "inhH phát h3?

>ai tr >, nâng ca' >; th của \it a" trên trZng 83=c tH gp phFn tích cAc >,' c3ộc đ+3tranh ch3ng của nhân @ân th gi*i >] ha :]nh& độc 2p @ân tộc& @ân chủ >, tin :ộ 7 hộiB

Tư tưbn$ che đạ

G $ả' đả" Ei ích @ân tộc chân chính , â? @Ang th,nh cng >, :ả' > >qng ch%c Om 83=c\it a" 7 hội chủ ngh5aH đYng thZi& thAc hin ngh5a >J 83=c t thk' .hả nfng của \it

 a" B

G yiq >qng độc 2p& tA chủ& tA cZng đi đi >*i đ[? "ạnh đa phơng ha& đa @ạng ha 83an

h đ=i ng'ạiB

G %" >qng hai "t hEp tác >, đ+3 tranh tr'ng 83an h 83=c tB

G {ở rộng 83an h >*i "di 83=c gia >, >eng 7nh thm& .hng phân :it ch độ chính tr; 7hộiB C'i trdng 83an h ha :]nh& hEp tác tr'ng .h3 >AcH chủ động tha" gia các tm chMc đa

 phơng& .h3 >Ac >, t',n cF3B

G Ut hEp đ=i ng'ại của Đảng& ng'ại gia' h, n*c >, đ=i ng'ại nhân @ânB xác đ;nh hộinh2p .inh t 83=c t , cng >ic của t',n @ânB

Page 31: tai lieu 2-b

7/23/2019 tai lieu 2-b

http://slidepdf.com/reader/full/tai-lieu-2-b 31/32

G yiq >qng mn đ;nh chính tr;& .inh t K 7 hộiH giq g]n :ản s%c >fn ha @ân tộcH :ả' > "itrZng sinh thái tr'ng 83á tr]nh hội nh2p .inh t 83=c tB

G |hát h3? t=i đa nội Ac đi đi >*i th3 ht >, sv @Jng c hi3 83ả các ng3Yn Ac :ên ng',iHâ? @Ang n#n .inh t độc 2p& tA chủH tạ' ra >, sv @Jng c hi3 83ả các Ei th s' sánh tr'ng83á tr]nh hội nh2pB

G Đ[? nhanh nh;p độ cải cách th! ch& cơ ch& chính sách .inh t phe hEp >*i chủ trơng&đ;nh h*ng của Đảng >, h, n*cB

G yiq >qng >, tfng cZng sA 7nh đạ' của Đảng& phát h3? >ai tr của h, n*c& {t tr2n Om83=c >, các đ',n th! nhân @ân& tn trdng >, phát h3? 83?#n ," chủ t2p th! của nhân @ân&tfng cZng sMc "ạnh .h=i đại đ',n .t t',n @ân tr'ng tin tr]nh hội nh2p .inh t 83=c tB

, !)t Hố chủ trư&ng3 chKnh H;ch lớn $> m^ r)ng 2uan hệ đối ngE5i3 h)i nhLp kinh t/2uốc t/

K Đa các 83an h 83=c t đ7 đEc thit 2p đi >,' chi#3 sâ3& mn đ;nh& :#n >qngB

K Chủ động >, tích cAc hội nh2p .inh t 83=c t thk' ộ tr]nh phe hEpB

K $m s3ng& h',n thin h th=ng pháp 32t >, th! ch .inh t phe hEp >*i các ng3?ên t%c& 83?đ;nh của tm chMc •O‡B

K Đ[? "ạnh cải cách h,nh chính& nâng ca' hi3 83ả& hi3 Ac của :ộ "á? nh, n*cB

K âng ca' nfng Ac cạnh tranh 83=c gia& @'anh nghip >, sản ph[" tr'ng hội nh2p .inh t83=c tB

K yiải 83?t t=t các >+n đ# >fn ha& 7 hội >, "i trZng tr'ng 83á tr]nh hội nh2pB

K xâ? @Ang >, >2n h,nh c hi3 83ả "ạng *i an sinh 7 hội nh< giá' @Jc& :ả' hi!" ? t& đ[?"ạnh cng tác a đi giả" nghu'& hạn ch nh2p .h[3 nhqng "t h,ng c hại ch' "i trZng&BBB

K yiq >qng >, tfng cZng 83=c phng& an ninh tr'ng 83á tr]nh hội nh2pB

K |h=i hEp cht chV h'ạt động đ=i ng'ại của Đảng& ng'ại gia' h, n*c >, đ=i ng'ại nhân@ânH chính tr; đ=i ng'ại >, .inh t đ=i ng'ạiB

K Đmi "*i >, tfng cZng sA 7nh đạ' của Đảng& sA 83ản T của h, n*c đ=i >*i các h'ạtđộng đ=i ng'ạiB

kP # n$h%&

 hqng .t 83ả trên r+t 83an trdng< đ7 tranh thủ đEc các ng3Yn Ac :ên ng',i .t hEp >*i cácng3Yn Ac tr'ng n*c h]nh th,nh sMc "ạnh tmng hEp gp phFn đa đn nhqng th,nh tA3 .inh

Page 32: tai lieu 2-b

7/23/2019 tai lieu 2-b

http://slidepdf.com/reader/full/tai-lieu-2-b 32/32

t t' *nB yp phFn giq >qng >, củng c= độc 2p& tA chủ& đ;nh h*ng 7 hội chủ ngh5aH giq>qng an ninh 83=c gia >, :ản s%c >fn ha @ân tộcH nâng ca' >; th >, phát h3? >ai tr n*c tatrên trZng 83=c tB

_ 75n ch/ $% ngu.#n nhân

K Or'ng 83an h >*i các n*c& nh+t , n*c *n& chng ta cn ng tng >, :; độngB Cha â?@Ang đEc 83an h Ei ích đan kn& te? th3ộc n nha3 >*i các n*cB

K {ột s= chủ trơng& cơ ch& chính sách ch2" đmi "*i s' >*i ?ê3 cF3 "ở rộng 83an h đ=ing'ại& hội nh2p .inh t 83=c tH h th=ng 32t pháp cha h',n chRnh& .hng đYng :ộ& gâ? .h.hfn tr'ng >ic thAc hin các ca" .t của các tm chMc .inh t 83=c tB

K Cha h]nh th,nh đEc "ột . h'ạch tmng th! >, @,i hạn ># hội nh2p .inh t 83=c t >, "ột

ộ tr]nh hEp T ch' >ic thAc hin các ca" .tB

K }'anh nghip n*c ta hF3 ht 83i " nh_& ?3 .l" cả ># 83ản T >, cng nghH tr'ng 5nh>Ac sản 3+t cng nghip& tr]nh độ trang thit :; ạc h23H .t c+3 hạ tFng >, các ng,nh @;ch >Jcơ :ản phJc >J sản 3+t .inh @'anh đ#3 .l" phát tri!n >, c chi phí ca' hơn các n*c tr'ng.h3 >AcB

K Đội ng cán :ộ 5nh >Ac đ=i ng'ại nh]n ch3ng cha đáp Mng nh3 cF3 cả ># s= Eng >, ch+tEngH cán :ộ @'anh nghip ít hi!3 :it ># 32t pháp 83=c t& ># . th32t .inh @'anhB

D3á tr]nh thAc hin đZng =i đ=i ng'ại& hội nh2p .inh t 83=c t t- nf" 19b6 đn nf" Q00b"c @e cn nhqng hạn ch& nhng th,nh tA3 , cơ :ản& c T ngh5a r+t 83an trdng< gp phFn đađ+t n*c ra .h_i .hủng h'ảng .inh t K 7 hội& n#n .inh t \it a" c :*c phát tri!n "*iHth >, Ac của cách "ạng \it a" đEc nâng ca' trên thơng trZng >, chính trZng 83=c tBCác th,nh tA3 đ=i ng'ại tr'ng hơn Q0 nf" 83a đ7 chMng "inh đZng =i đ=i ng'ại& hội nh2p.inh t 83=c t của Đảng >, h, n*c tr'ng thZi . đmi "*i , đng đ%n >, sáng tạ'