thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2018/10/... · web viewziua...

of 33 /33
RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI AN SCOLAR 2017-2018- SEMESTRUL al II-lea Nr. 1774/05.09.2018 Discutat in Consiliul profesoral din data de 04. 09.2018 Aprobat in Consiliul de administratie din data de 04.09.2018 1

Upload: others

Post on 27-Dec-2019

5 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2018/10/... · Web viewZiua Internationala a Non-violentei in scoli - Masa Rotunda- Rolul orelor de dirigentie

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI

AN SCOLAR 2017-2018-

SEMESTRUL al II-lea

Nr. 1774/05.09.2018

Discutat in Consiliul profesoral din data de 04. 09.2018

Aprobat in Consiliul de administratie din data de 04.09.2018

1

Page 2: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2018/10/... · Web viewZiua Internationala a Non-violentei in scoli - Masa Rotunda- Rolul orelor de dirigentie

A. REZULTATE OBTINUTE DE ELEVI

1.Scolarizarea si frecventa :

Elevi inscrisi la inceputul semestrului :438o Primar : 245o Gimnazial : 193

Elevi ramasi la sfarsitul semestrului : 436o Primar : 244o Gimnazial: 192

2.Miscarea elevilor : Primar :

o Veniţi: 1o Plecati : 2

Gimnazial : o Veniţi : 0 o Plecaţi: 1

3.Starea disciplinara :

Elevi cu note scazute la purtare : Bine : 0 Intre 9- 7 – 16 Sub 7 - 0

4.Situatia la invatatura : Promovabilitate Invatamant primar : 211 elevi - 86 %Invatamant gimnazial : 174 - 90,6 % Situaţie şcolară neîncheiată : Învăţământ primar: 29 - 11,8 %Învăţământ gimnazial: 17- 8,8% Repetenţi:

învăţământ primar : 4 - 1,6% învăţămât gimnazial: 0

Rezultate pe transe de medii : Invatamant primar Promovati pe transe de medii :

Insuficient : 0 Suficient :22 Bine : 31 Foarte bine : 112

2

Page 3: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2018/10/... · Web viewZiua Internationala a Non-violentei in scoli - Masa Rotunda- Rolul orelor de dirigentie

Corigenti : o 1 obiect – 0o 2 obiecte – 0o 3 obiecte –0o 4 obiecte – 0o Mai mult de 4 obiecte – 4

Situatie scolara neincheiata : 29

Invatamant gimnazial Promovati pe transe de medii : 5 – 6,99- 12 7-8,99 – 65 9-10 – 97

Corigenti : o 1 obiect – 0o 2 obiecte – 1o 3 obiecte – 0o 4 obiecte – 0o Mai mult de 4 obiecte – 0Situatie scolara neincheiata : 17

3

Page 4: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2018/10/... · Web viewZiua Internationala a Non-violentei in scoli - Masa Rotunda- Rolul orelor de dirigentie

5. Absente : Total : 12172 Motivate : 2207 Invatamant primar : 6499 Motivate : 71 Invatamant gimnazial : 5673 Motivate : 2136

B. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC

1.Evaluarea cadrului didactic in procesul de instruire : Cadrele didactice au fost evaluate prin asistenţe la clase, inspeciile curente, inspecţiile speciale desfăşurate în şcoală. S-a realizat un număr de 11 asistenţe la clasă. Toate cadrele didactice şi-au întocmit la timp şi cu rigurozitate documentele de proiectare, respectând recomandările şi normele metodologice în vigoare. În urma asistenţelor desfăşurate s-a constatat o bună pregătire metodică şi ştiinţifică a cadrelor didactice .

2.Aprecierea efectelor instruirii prin administrarea unor probe de cunostinte. Aprecierea efectelor instruirii s-a realizat prin aplicarea unor instrumente de evaluare cu rol de diagnosticare, de identificare a diferitelor nevoi de instruire ale elevilor: teste predictive, evaluări sumative, formative etc. 3.Programe şi actiuni de recuperare a cunoştintelor . Permanent s-a avut în vedere acordarea de sprijin suplimentar elevilor cu dificultăţi de invăţare, astfel încât aceştia să poată face faţă programei şcolare . În acest scop s-au alcătuit programe şi s-au desfăşurat o serie de acţiuni menite să prevină şi să combată eşecul şcolar .Printre acestea menţionăm : - aplicarea unor strategii de instruire diferenţiată la clasă pentru elevii cu dificultăţi de invăţare ; -derularea unor ore de pregătire suplimentara pentru recuperare si remediere şcolară; -stabilirea unor strânse legături cu familiile elevilor cu dificultăţi de invăţare . Se constată că o mare parte a elevilor cu dificultăţi de invăţare şi predispuşi la abandon şcolar provin din rândul elevilor de etnie romă. Printre cauzele care generează această situaţie s-au identificat următoarele: nefrecventarea grădiniţei; astfel, ei vin la şcoală cu un bagaj de cunoştinte redus; neutilizarea limbii române în comunicarea din cadrul familiei, ceea ce face ca la intrarea în şcoală să comunice defectuos, să înţeleag cu dificultate sarcinile de lucru; frecventarea în salturi a cursurilor; dezinteresul din partea familiei;lipsurile materiale.

4.Programe si actiuni de pregatire performanta a elevilor . Pregatirea elevilor pentru performanţă s-a făcut conform programelor, planificarilor calendaristice, fie în cadrul orelor alocate disciplinelor, fie în cadrul unor ore de pregătire suplimentară, desfăşurate în afara programului sau în timpul vacanţelor şcolare. Cadrele didactice au derulat programe şi actiuni de pregătire pentru : -examenele naţionale ( Evaluarea Naţională) ;

4

Page 5: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2018/10/... · Web viewZiua Internationala a Non-violentei in scoli - Masa Rotunda- Rolul orelor de dirigentie

-olimpiadele şi concursurile şcolare: limba română, matematică , limba engleză, limba franceză , geografie , istorie, cultură civică,religie, chimie, educatie fizică. 5. Orientarea scolara si profesionala

S-a realizat în cadrul orelor de consiliere si orientare prin discuţii, dezbateri, aplicarea unor chestionare, permanenta consiliere, îndrumare, informare a elevilor claselor a VIII-a cu privire la metodologia de admitere la licee, organizarea lectoratelor cu părinţii .

6.Perfectionarea activitatii profesionale

În cursul celui de-al doilea semestru al acestui an şcolar, activitatea de perfecţionare s-a concentrat în direcţia formării prin grade didactice: prof. Loredana Bătrânu a susţinut cele două inspecţii speciale pentru obţinerea definitivării în învăţământ (14.02.2018 – inspecţie efectuată de prof. Cârnaru Ileana-Florinela, de la C. T. ,,Anghel Salignyʺ din Roşiori de Vede; 19.03.2018 - inspecţie efectuată de prof. Lăpădatu Angela, inspector de limbi moderne la I. Ş. J. Teleorman). De asemenea, PÎPP Badea (Monea) Gabriela a susţinut inspecţia specială şi lucrarea metodico-ştiinţifică pentru acordarea gradului didactic I (08.03.2018 – comisia formată din prof. univ. dr. Sorin Cristea, de la Universitatea din Bucureşti, prof. univ. Marin Manolescu – coordonator şi prof. Sorin Ilie, inspector pentru învăţământul primar la I. Ş. J. Teleorman).

Formarea prin cursuri a cunoscut, din ce în ce mai mult, modalitatea de realizare on-line: prof. Monica Iorga - ,,Learning in a museumʺ (Teacher Academy course), ,,Welcoming refugee and migrant children to mainstream classrooms in Europeʺ, ,,Open Education through eTwinningʺ (eTwinning learning event), ,,Europeana in your classroomʺ (European Schoolnet Academy), dar şi realizarea prin simpozioane judeţene: ,,Centenar – 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Româniaʺ şi ,,Naţionalizarea întreprinderilor industriale, de transport şi a băncilorʺ, organizate de către Muzeul Judeţean Teleorman (prof. Monica Iorga), prof. Ducan D: "Online Safety"( new and updated edition), 15 ore, European Schoolnet Academy, "Developing Global Citizens- 5 ways your learners will change the world", 1 oră, National Geografic, " Introducere în eTwinning", 20 ore, eTwinning Learning Event, "Europeana in your classroom", 25 ore, European Schoolnet Academy. Toate cadrele didactice din unitatea de învăţământ au participat la activităţile metodico-ştiinţifice desfăşurate în cadrul comisiilor metodice şi al cercurilor pedagogice zonale (21.05.2018).

Se poate spune, deci, că pefecţionarea rămâne o coordonată constantă a multora dintre noi, care o percep nu numai ca pe o modalitate de evoluţie în carieră, ci şi drept o necesitate a personalităţii fiecăruia.

7.Calificativele acordate cadrelor didactice cu prilejul inspectiilor scolare . Cadrele didactice asistate în cadrul inspecţiilor curente la clasă au fost evaluate cu calificativul "FOARTE BINE", respectiv :GavrilăAdrian, Vintilă Florina,Pisargiac Daniela, Căpăţînă Cristina,Pîrnac Mariana, Viezuianu Dana,Ducan Dumitra, Iscru Alexandra, Radu Adrian, Anca Anghel, Bătrânu Loredana. La inspecţiile susţinute pentru obţinerea gradelor didactice sau a definitivării în învăţământ, cadrele didactice au fost evaluate astfel: Bătrânu Loredana, inspecţie de specialitate pentru obţinerea definitivatului- 10 Badea Gabriela, inspecţie specială pentru acordarea gradului didactic I-10

5

Page 6: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2018/10/... · Web viewZiua Internationala a Non-violentei in scoli - Masa Rotunda- Rolul orelor de dirigentie

Bătrânu Loredana, inspecţie de specialitate pentru obţinerea definitivatului- 10 .

C. ACTIVITATEA DE CONDUCERE A SCOLII

1. Calitatea programelor manageriale si a analizelor efectuate . Pe parcursul semestruluial II-lea al anului şcolar 2017-2018 au fost întocmite în timp util documentele manageriale ale şcolii, respectiv: Raport privind starea învăţământului pe semestrul I al anului şcolar 2017-2018; graficul şedintelor Consiliului profesoral; Graficul şedintelor Consiliului de administraţie; graficul asistenţelor la clasă; planurile manageriale ale comisiilor metodice şi ale comisiilor pe probleme de lucru. Aceste documente au fost dezbatute si aprobate in Consiliul profesoral, respectiv în Consiliul de Administraţie .

2. Aplicarea principiilor organizatorice in realizarea procesului de invatamant .

Desfăşurarea procesului de învăţământ s-a realizat în concordanţă cu documentele manageriale ale şcolii, instructiunile, procedurile I.Ş.J. Teleorman, Legea Educaţiei Naţionale, Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N. nr. 5079 /2016, cu modificările şi completările ulterioare . Pentru buna desfăşurare a procesului de învăţământ s-au elaborat şi aprobat la nivelul şcolii diferite proceduri, s-au încheiat şi s-au derulat parteneriate cu instituţii locale, s-a colaborat permanent cu Primăria Oraşului Videle şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman.

3. Incadrarea , normarea , salarizarea

Normarea, încadrarea, salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic s-a facut cu respectarea planului –cadru, a alegislaţiei în vigoare. Statele de plata ale salariilor se intocmesc pe baza Statelor de personal avizate de I.S.J. Teleorman.

4. Eficienta controlului si a indrumarii In semestrul al II-lea s-au efectuat următoarele controale sau inspectii tematice la nivelul unitatii de invatamant : Verificarea respectării reglementărilor în vigoare privind transferul elevilor în anul şcolar 2017-2018, insp. Davidescu Tatiana, Ilie Sorin, I.Ş.J. Teleorman Control privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă , I.S.U. "Al. D. Ghica", Alexandria , 02.03.2018

Monitorizarea bolilor transmisibile şi promovarea sănătăţii -D.S.P. Teleorman, 08.05.2018 În general nu au fost identificate deficienţe, neregului, iar acolo unde au existat recomandări s-au iniţiat demersuri pentru soluţionarea acestora .

5. Preocuparea pentru gestionarea si pregatirea patrimoniului , dotarea si autodotarea .

6

Page 7: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2018/10/... · Web viewZiua Internationala a Non-violentei in scoli - Masa Rotunda- Rolul orelor de dirigentie

La nivelul şcolii a existat o permanentă preocupare pentru gestionarea, gospodărirea, dotarea, autodotarea patrimoniului. Nu s-au achiziţionat obiecte de mobilier din lipsa fondurilor.A fost reparat mobilierul şcolar, cu bani din fonduri proprii. Au fost achiziţionate materiale de curăţenie pentru întreţinerea şcolii.

6.Colaborarea cu parintii , comunitatea locala pentru rezolvarea problemelor scolii. Parteneriatul şcoală –familie la nivelul şcolii s-a concretizat prin: organizarea lectoratelor cu parintii; implicarea părinţilor în diferite activităţi ale şcolii,participarea reprezentanţilor părinţilor la şedinţele Consiliului de administraţie al şcolii;derularea unor proiecte, activităţi comune la nivelul şcolii, al comunităţii, cu participarea părinţilor: activităţi în cadrul programului "Şcoala altfel", Campania Globală pentru Educaţie etc.

D. ALTE ACTIVITĂŢI LA NIVELUL ŞCOLII

1. ACTIVITATI METODICO-STIINTIFICE .COMISIA METODICA A INVATATORILOR ( VINTILĂ FLORINA )

Comisia metodică a învăţătorilor reuneşte 10 cadre didactice, care s-au dovedit a fi, prin modul în care au gândit şi au prestat actul didactic, înzestraţi cu harul metodic şi profesionalismul dascălului ce urmăreşte eficienţa şi pragmatismul cunoştinţelor predate elevilor.

Pe parcursul semestrului al II-lea, Comisia metodică a învăţătorilor şi–a propus următoarele obiective:

Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şisemestriale);

Parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare ; Utilizarea de strategii activ-participative; Folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup; Obţinerea unor rezultate bune şi foarte bune la concursurile şcolare. Organizarea de activităţi extracurriculare; Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective , asigurarea accesului

la informaţia de specialitate, favorizarea schimbului de experienţă; Perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare; Conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale : proiecte didactice, portofolii, teste; Colaborarea şcoală –familie-comunitate locală.

Prin activităţile desfăşurate în cadrul Comisiei metodice de-a lungul primului semestru, s-a avut în vedere, permanent, atingerea acestor obiective . În conformitate cu graficul de activităţi fixat la începutul anului şcolar , s-au organizat şi s-au derulat o serie de acţiuni pentru concretizarea cărora cadrele didactice membre ale comisiei s-au implicat cu seriozitate si profesionalism . În luna februarie, membrii comisiei s-au întrunit pentru:

Prezentarea Raportului de activitate pe sem. I; Alcătuirea programului de activitate pe semestrul al II-lea;

7

Page 8: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2018/10/... · Web viewZiua Internationala a Non-violentei in scoli - Masa Rotunda- Rolul orelor de dirigentie

Propuneri pentru oferta CDȘ ;Tot în luna februarie, membrii comisiei au facut propuneri pentru activitățile din săptămâna

”Să știi mai multe, să fii mai bun”În luna martie, doamna prof. inv. primar Badea Gabriela a sustinut lucrare metodico-științifică pentru obtinere a gradului didactic I, ”Evaluare inițială în învățământul primar”, dar si lecție demostrativă: ”Sunetul și litera Z- 8 Martie

Pe 9 martie 2018 s-a desfasurat Ziua Porților Deschise  în cadrul căreia viitorii şcolari şi părinţii lor au avut ocazia să viziteze şcoala , să discute cu personalul didactic şi de conducere al şcolii , să primeasca informaţiile necesare cu privire la metodologia de înscriere în invăţământul primar . 

In perioada 26-30 martie s-a derulat programul Scoala Altfel ”Să știi mai multe, să fii mai bun!” dedicat activităţilor extraşcolare şi extracurriculare.

In luna aprilie, dna Prof. Inv. Primar Andrei Emilia a prezentat, in cadrul comisiei metodice, referatul : ” Importanța lecțiilor de Arte vizuale și Abilități practice în formarea competențelor la elevi”;

9 Mai- Ziua Europei a fost una dintre activitatile comisiei metodice realizate in luna mai, sustinerea , corectarea si evaluarea lucrarilor elevilor de cls. a II-a si a IV-a de la Evaluarea Națională la finalul cls. a II-a și a IV-a

Elaborarea unor probe de evaluare finale (ateliere de lucru)In cadrul Cercului Pedagogic, clasa a III-a, dna Prof. Inv. Primar Vintila Florina a sustinut

referatul( material PPT) cu tema: ” Abordarea integrate in invatatrea stiintelor naturii”Ultima intalnire, din acest an scolar, a avut ca tema de dezbatere stabilirea modului de

atingere a standarelor educaționale de către elevi, specifice, la nivelul Comisiei metodice, precum si analizarea testelor finale.

Pregătirea elevilor pentru participarea la concursuri şi olimpiade şcolare: Membrii comisiei au acordat o atenţie deosebită pregătirii suplimentare a elevilor în vederea

participării la concursurile şi olimpiadele şcolare. Astfel, s-au constituit din timp loturile de elevi participante la diferite concursuri şi s-au derulat programe de pregătire suplimentară.

În semestrul al II-lea , elevii din ciclul primar au participat la concursuri şcolare: Concursul Şcolar Naţional de Competenţă şi Performanţa COMPER-etapa a II-a si

Nationala. Concursul Gazeta Matematică Junior- etapa a II-a si nationala ; Amintiri din copilărie- Concurs de cultură generală- etapa a II-a si nationala; Olimpiada de Educație Civică- faza judeteana Olimpiada Micilor Bancheri Concursul Cangurașul Matematician Concursul Mate+ Concursul Călător printre probleme Concursul Cuvinte vrăjite Concursul Magia numerelorMomentele trăite de elevi şi învăţători au fost speciale, datorită rezultatelor bune şi foarte

bune obţinute.Proiecte educaţionale

Pornind de la importanța activităţilor extraşcolare în educaţia copiilor, la nivelul ciclului primar s-au desfășurat numeroase activități extrașcolare/ educativePerfectionare

8

Page 9: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2018/10/... · Web viewZiua Internationala a Non-violentei in scoli - Masa Rotunda- Rolul orelor de dirigentie

Toate cadrele didactice de la ciclul primar au participat la activităţile metodice din cadrul cercurilor pedagogice la care sunt repartizate.

Dna prof. înv. primar Enuș Nicoleta Ionela a paticipat la simpozionul “ Dascalul, intre profesie si daruire”, iar dnele Miu Simona si Vintila Florina au participat la simpozionul ”Nationalizarea intreprinderilor industriale de transport si a bancilor-11 iunie 1948”.

Considerăm ca, în semestrul al II-lea, cadrele didactice , membre ale comisiei învăţătorilor, şi-au îndeplinit cu răspundere şi profesionalism sarcinile pe care le-au avut în munca la catedră, în activităţile extraşcolare , în cadrul comisiei metodice , ceea ce s-a concretizat prin creşterea calităţii actului didactic , prin rezultatele bune şi foarte bune obţinute la concursurile şcolare .

COMISIA METODICA A PROFESORILOR DIN ARIA CURRICULARA “ LIMBA SI COMUNICARE “ (RESPONSABIL DUCAN DUMITRA )

Comisia metodică a ariei curriculare „Limbă şi comunicare” şi-a propus să desfăşoare activităţi instructive şi educative care să conducă la rezultate eficiente în planul învăţării, al olimpiadelor școlare și cel al Evaluării Naţionale.

Aceste activităţi au fost posibile datorită unor intervenţii competente ale cadrelor didactice, bazate pe :

1. Cunoaşterea colectivelor de elevi;2. Utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de elavaluări formative şi sumative cu

caracter compesator de natură ameliorativ-constructivă;3. Interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare;4. Dorinţa de îmbunatăţire a relației de comunicare cadru didactic- cadru didactic şi elev-

cadru didactic;5. Motivaţie şi interes pentru dezvoltarea prestigiului școlii noastre.

În semestrul al II-lea, în cadrul comisiei s-au desfăşurat următoarele activităţi:- „Dragobete - Sărbătoarea dragostei la români”. Elevii au realizat prezentări Power

Point care au subliniat semnificația sărbătorii de Dragobete, precum și deosebirile dintre aceasta și mult mai populara Valentine s Day.

- „Francofonia în lume”- d-na profesoară Erimia Corina a prezentat un material PPT despre ţările francofone. Elevii claselor a V-a A, a V-a B și a VIII-a A, coordonați de d-nele profesoare Bătrânu Loredana și Erimia Corina, au prezentat un scurt program artistic în limba franceză. La activitate a participat și d-na inspector de limbi moderne Angela Lăpădatu.

- „Ziua Europei”, a fost marcată prin prin numeroase activități: prezentări PPT, expoziții tematice, prezentarea unor proiecte eTwinning, desene pe asfalt.

- „Sărbătorile Pascale”- activitate de caritate. Elevii școlii au participat la acțiunea de voluntariat 4/4 pentru prieteni, în colaborare cu Ambasada SUA în România și American Councils for International Education, și care a constat în donarea de alimente pentru persoanele din grupuri vulnerabile.

- „Ziua internațională a copilului”- elevii clasei a V-a B au împărtășit elevilor din școli europene, respectiv Turcia și Cehia, felul în care se sărbătorește Ziua Copilului în România. Activitățile au făcut parte din proiectul eTwinning “CHILDREN S DAY” ( prof. coordonator Ducan Dumitra).

În ceea ce priveşte olimpiadele şi concursurile şcolare s-au obţinut următoarele rezultate:

9

Page 10: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2018/10/... · Web viewZiua Internationala a Non-violentei in scoli - Masa Rotunda- Rolul orelor de dirigentie

I. Olimpiada de Limba şi literatura română - faza judeţeană: 1. Ionescu Vlad, clasa a VIII - a B, menţiune, prof. Căpăţînă Cristina. II. Olimpiada Lectura ca abilitate de viaţă - faza judeţeană: 1. Ionescu Vlad, clasa a VIII - a B, menţiune, prof. Căpăţînă Cristina; 2. Necșuleasa Alexandra, clasa a VIII - a B, menţiune, prof. Căpăţînă Cristina; 3. Stochiță Maria, clasa a VII - a A, menţiune, prof. Căpăţînă Cristina. III. Concursul naţional „Un condei numit fair-play”- prof. Căpăţînă Cristina:

1. Pițigoi Alexandra, clasa a VII-a A, premiul I; 2. Ciobanu Bianca, clasa a VII-a A, premiul al II-lea; 3. Laslu Maria, clasa a V-a B , premiul al III-lea; 4. Enache Roberta, clasa a V-a B, mențiune.

IV. Concursul ”Tinere condeie” - faza județeană - prof. Căpăţînă Cristina: 1. Badea Alexia, clasa a VIII-a B, premiul I- secțiunea poezie; 2. Ionescu Vlad, clasa a VIII -a B, premiul I- secțiunea proză. V. Concursul ”Tinere condeie” - faza națională - prof. Căpăţînă Cristina:

1. Ionescu Vlad, clasa a VIII -a B, premiul I- secțiunea proză. VI. Olimpiada de Limba engleză - faza judeţeană - prof. Ducan Dumitra: 1. Stochiță Maria, clasa a VII-a A, premiul I; 2. Miu Amalia, clasa a VIII-a B, premiul al II-lea; VII. Concursul național de eseuri „Egalitate și nediscriminare” - prof. Ducan Dumitra: 1. Bucă Elena, clasa a V-a B - premiul I; 2. Enache Roberta, clasa a V-a B - premiul al II-lea; 3. Laslu Maria, clasa a V-a B - premiul al III-lea; 4. Pleşea Maria, clasa a VI-a A- menţiune. VIII. Olimpiada de Limba franceză - faza judeţeană - prof. Erimia Corina:

1. Miu Amalia, clasa a VIII-a B, premiul al III-lea.

COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DIN ARIA CURRICULARĂ

MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ( RESPONSABIL DRAGHICI MARIUS)

În semestrul al II -lea al anului şcolar 2017-2018 activitatea profesorilor din cadrul comisiei s-a desfăşurat pe cele trei coordonate recomandate de legislatia scolara in vigoare:

Activităţi curriculare Activități extracurriculare/Concursuri şi olimpiade şcolare Formare profesională continuă / perfecţionare

Toti membrii comisiei s-au implicat in desfasurarea cu responsabilitate a activitatii didactice la nivelul clasei ,in functie de specialitate ,au urmarit respectarea planificarilor calendaristice si pregatirea elevilor pentru asigurare progresului scolar precum si pentru realizarea performantei la nivelul disciplinei predate.

Trimestrul al II-lea debuteaza ,in fiecare an scolar, cu etapele locale si judetene ale concursurilor si olimpiadelor scolare . Din acest motiv s-a continuat pregatirea loturile de elevi participanti la disciplinele matematica, chimie , fizica si educatie tehnologica.

10

Page 11: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2018/10/... · Web viewZiua Internationala a Non-violentei in scoli - Masa Rotunda- Rolul orelor de dirigentie

Din randul participantilor la faza locala ,s-au calificat pentru faza judeteana mai multi elevi si au fost obtinute urmatoarele rezultate:

educatie tehnologica- mentiune:Voivozeanu Catalina,Cojocar Dumitrita,Anghelescu Alexandra

matematica-premiul I:Ionescu Petru –Vlad,calificat la etapa nationala unde a obtinut medalie de bronz

fizica –premiul II:Ionescu Petru –Vlad Lumina Math:premiul II ,etapa nationala :Ionescu Petru –Vlad

Profesorii din comisia ,,Matematica si stiinte’’au acordat mai multa atentie si pregatirii elevilor din clasele a VI-a si a VIII-a pentru Evaluarea Nationala care se desfasoara in acest semestru scolar, s-au implicat in organizarea si desfasurarea simularii EN care se desfasoara anual la clasele a VIII-a , ceea ce inseamna un volum mai mare de munca atat pentru elevi , cat si pentru profesori.

O provocare a semestrului al II-lea este , in fiecare an scolar, organizarea si desfasurarea activitatilor din cadrul saptamanii ,,Sa stii mai multe ,sa fii mai bun!’’. In acest scop membrii comisiei ,,Matematica si stiinte’’au initiat si desfasurat activitati educative specifice , incluse in programul de activitati realizat la nivelul scolii.Au fost organizate si excursii tematice de catre profesorii Sirbu Verginica si Anca Anghel.

In ceea ce priveste formarea continua , cadrele didactice de la nivelul comisiei au participat la activitatile propuse pentru semestrul al II-lea in cadrul scolii, la activitatile cercului pedagogic desfasurat in luna mai , precum si la alte activitati de formare continua oferite de catre CCD , ISJ sau de catre alte institutii abilitate in acest sens(simpozioane,conferinte,...)

In cadrul activitatilor demonstrative sustinute la nivelul comisiei metodice , profesorii au a incurajat invatarea centrata pe elev, invatarea in grup , au utilizat metode de predare interactive , precum si modalitati de evaluare traditionale si moderne. Elevii au fost implicati in evaluare si li s-a oferit feed-back in legatura cu progresul realizat.

Membrii comisiei vor realiza o evaluare a activitatii desfasurate pe parcursul intregului an scolar si vor stabili masurile ce se impun pentru anul scolar urmator.

COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DIN ARIA CURRICULARĂ ''OM ŞI SOCIETATE . SPORT ŞI ARTE ''( RESPONSABIL PROF. DANA VIEZUIANU )

11

Page 12: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2018/10/... · Web viewZiua Internationala a Non-violentei in scoli - Masa Rotunda- Rolul orelor de dirigentie

Pe parcursul semestrului al II-lea al anului şcolar 2017 - 2018, Comisia metodică, “Om şi societate’’şi - a desfăşurat activitatea pe baza unui program la care şi-au adus contribuţia toţi membrii şi a avut următoarele obiective:

proiectarea activităţii didactice pe baza noului curriculum, cu accent pe unitatea de învăţare;

predarea şi însuşirea cunoştinţelor folosind metode active-participative; evocarea evenimentelor importante din istoria naţională şi a comunităţii; respect şi consideraţie pentru credinţa străbună şi cultivarea spiritului de toleranţă

religioasă; pregătirea elevilor pentru concursurile şi olimpiadele şcolare; dezbaterea temelor cercului pedagogic în cadrul comisiei metodice;

Planificările şi proiectarea activităţii didactice au fost întocmite şi predate la timp. Lecţiile au fost minuţios pregătite la fiecare obiect al ariei curriculare, folosindu-se de

materiale didactice diverse şi metode participative pentru a uşura dobândirea cunoştinţelor de către elevi. Elevii au fost antrenaţi în realizarea diferitelor proiecte şi portofolii cerute de profesorii de istorie, geografie, religie, ed.muzicala, ed. plastică și ed.fizică. În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ-participative precum şi prin raportarea problematicii la experiențele copiilor

Toate clasele au fost implicate în marcarea unor evenimente importante cum ar fi:Unirea Principatelor Române, Ziua Internaţională de Comemorare a victimelor Holocaustului, 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, Ziua Europei/ Ziua Independenţei Naţionale,/ Ziua Victoriei sau a altor evenimente cu semnificație educativă sau religioasa.

O atenţie deosebită s-a acordat pregătirii şi participării elevilor la olimpiadele şi concursurile şcolare, disciplinele istorie, cultură civică, geografie, religie, educaţie fizică, educaţie plastică etc,obţinându-se rezultate foarte bune, la etapele judeţene, naţionale ( după cum se regăsesc în lista ataşată. ) Săptămâna “Școala Altfel”a prilejuit organizarea a numeroase activităţi educative, precum:

vizitarea Mănăstirii Horezu, ctitorie a domnitorului Constantin Brâncoveanu, a trovanților de la Costești, jud. Vâlcea, a unor ateliere de olăritt, unde elevii au avut ocazia de a se iniţia în frumoasa artă a olărtului.

participarea la activităţi de voluntariat în cadrul proiectului "Din suflet pentru suflet!", desfăşurat în parteneriat cu C.S.P.A.H. Videle şi Ambasada S.U.A. în România";

Pagini de istorie nationala, actiuni de aniversare a unirii Basarabiei cu Romania: sesiuni de referate, comunicări ale elevilor, amanjarea unor expoziţii tematice, vizită la Muzeul Jude'ean Teleorman ;

activităţi dedicate SĂRBĂTORILE PASCALE; participarea la Festivalul concurs Te-Deum Laudamus;

Activităţile propuse au acoperit domenii variate de interes, de la sfera cultural-artistică şi sportivă, până la domeniul tehnico-ştiinţific şi de cercetare şi au facilitat dezvoltarea cunoştinţelor dobândite de elevi la disciplinele din ariile curriculare "Om şi societate". Sport şi arte , precum şi foarmarea şi dezvoltarea de multiple competenţe.

12

Page 13: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2018/10/... · Web viewZiua Internationala a Non-violentei in scoli - Masa Rotunda- Rolul orelor de dirigentie

Ziua de 9 MAI, zi cu triplă semnificație istorică, Ziua Independenței Naționale a României, Ziua Victoriei în Europa, Ziua Europei, a fost marcată de elevii și cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale nr. 2 Videle prin numeroase activități: prezentări PPT, expoziții tematice, prezentarea unor proiecte eTwinning, desene pe asfalt. Cu acceaşi ocazie, pentru a marca semnificația anului 2018, Anul European al Promovării Patrimoniului Cultural, elevii claselor a V-a ne-au purtat într-o călătorie prin istoria Romei Antice, unul dintre fundamentele civilizației europene. Și, pentru că de anul acesta, școala noastră are titlul de școală eTwinning, ziua de 9 mai a fost dedicat și sărbătoririi Zilei eTwinning prin recreerea unor opere de artă europene în cadrul unor tablouri personalizate de elevii clasei a VII-a A.

Ziua de 1 Iunie, Ziua Internaţională a Copilului a fost marcată prin: expoziții de desene, afișe, postere, expuneri, convorbiri, întâlniri, vizite la muzee, participarea la activităţi cultural artistice şi educative la nivelul oraşului Videle .

De asemenea ,elevii şi cadrele didactice membre ale comisiei s-au implicat în organizarea şi desfăşurarea activităţilor educative dedicate Zilelor oraşului Videle.

Este de remarcat buna colaborare cu biblioteca şcolară, care s-a implicat în cadrul organizării activităţilor precum şi prin organizarea de expoziţii cu ocazia marcării evenimentelor din istoria neamului.Analizând, în ansamblu, activitatea comisiei, se pot trage urmăţoarele concluzii:PUNCTE TARI:

Atingerea in mare parte a obiectivelor propuse in planul managerial Cadre didactice bine pregătite si responsabile în realizarea activităților și sarcinilor

propuse ; Proiectarea activităților didactice s-a făcut conform planificărilor si a programelor

școlare; Activitățile au fost planificate și realizate în acord cu dorințele copiilor .

PUNCTE SLABE: Nu în totdeauna cunoștințele dobândite la Cultură civică și Religie s-au reflectat printr-un

comportament civic din partea elevilor; Numărul redus de ore ; Nu întotdeauna s-a reușit trezirea interesului pentru disciplinele: istorie, geografie, ed.

Fizica, ed. Muzicala și religie.OPORTUNITĂȚI:

Folosirea eficienta a resursei umane și a materialului didactic; Dezvoltarea competenței de comunicare, de formare a propriei opinii. Folosirea metodelor activ-participative care sa favorizeze înțelegerea ideilor si

conceptelor, valorificarea experienței proprii a elevilor.AMENINȚĂRI:

Lipsa motivației elevilor pentru anumite discipline de învățământ. Număr mare de elevi cu probleme de comportament.

13

Page 14: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2018/10/... · Web viewZiua Internationala a Non-violentei in scoli - Masa Rotunda- Rolul orelor de dirigentie

ACTIVITATI EDUCATIVE ( RESPONSABIL , PROF. VIEZUIANU DANA )

Întreaga activitatea de coordonare a proiectelor si programelor educative, a urmarit, in

principal creșterea prestigiului si calității activității scolii noastre prin acțiunile desfășurate cu elevii si profesorii, prin formele de parteneriat cu inspectoratul scolar si cu reprezentați ai comunității locale.

Un element semnificativ, este acela ca prin punerea in practica a proiectului managerial al scolii pe anul școlar 2017-2018, s-a reușit realizarea unui echilibru între activitățile curriculare si extracurriculare.

Un rol educativ important l-a îndeplinit mediul școlar si practicile sociale compatibile cu idealurile unei societati democratice aplicate in scoala. S-a evitat stilul totalitar de organizare, s-au incetatenit practicile care sa stimuleze initiativele membrilor colectivului, exprimarea opiniei. S-a urmarit in mod constant ca spatiul scolii, sa constituie un mediu de manifestare a responsabilității, a comportamentului decent si a tolerantei fata de opinii diferite.

La începutul anului școlar au fost jalonate principalele obiective ale activitatii educative extrascolare si extracurriculare. Desfășurarea activitatii educative a implicat trei categotrii de demersuri, care au fost valorificatele maximum in școala noastră.

Prima categorie a constituit-o coordonarea si sprijinirea activitatilor desfasurate in cadrul Consiliului Elevilor

A doua categorie este reprezentata prin demersurile special orientate: Orele de consiliere si orientare scolara, educatie civica,activitati extrascolare.

A treia categorie apelează practic la disciplinele școlare din trunchiul comun si la disciplinele din zona celor la decizia scolii, acestea având un potențial ridicat in ceea ce privește educația pentru valori, precum si strategii adecvate in acest scop.

Detaliind prima categorie de demersuri educative este important faptul că pe parcursul întregului semestru s-a stimulat și valorizat potențialul elevilor prin îndrumarea si sprijinirea acestora in organizarea in cadrul Consiliului Elevilor-alegeri, comisii de lucru. De fiecare data au fost rezolvate rapid , transparent si eficient conflictele apărute între elevi.

Analizând a doua categorie de demersuri educative, este de remarcat faptul că pe parcursul intregului an școlar, temele adoptate in cadrul orelor de consiliere si orientare școlară au fost conform noilor programe.Toți diriginții și-au întocmit, încă de la începutul anului școlar, planificarea orei de consiliere conform noilor norme.

Cel de al treilea demers a avut in vedere ca activitatea curriculara de la clasa sa nu fie perturbata de activitățile extracuriculare si extrașcoare, încercând în acest fel, ca raportul dintre aceste activitățti educative sa fie in favoarea activitatilor de la clasa.

Conform Planului de Activitatiextracurriculare si extrascolare pe semestrul II al anului scolar 2017-2018,care s-a bazat pe Programul activitatilor educative primite de la ISJ

14

Page 15: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2018/10/... · Web viewZiua Internationala a Non-violentei in scoli - Masa Rotunda- Rolul orelor de dirigentie

Teleormanși la care s-au adăugat activitățile proprii, au fost organizate o serie de activități la care au participatelevii si profesorii scolii noastre:

- Ziua Internationala a Non-violentei in scoli - Masa Rotunda- Rolul orelor de dirigentie in activitatea de prevenirea in activitatea de prevenire a violentei consumului de droguri , traficul de fiinte umane si a delicventei juvenile

- Revista scolii - “Noua generatie - Activitati de voluntariat pentru pastrarea revistei scolii

- Sarbatorile Pascale”- Expoziţie de icoane/desene/ouă roşii «- Parteneriatul scoala – familie – conditie a succesului in activitatea educativa.- Sedinte cu parintii pe clase, apoi pe scoala in vederea realegerii comitetului reprezentativ

al parintilor in anul scolar 2017-2018.- 4 Februarie 2018 Școala Gimnazială Nr.2 Videle a marcat Ziua siguranţei pe internet

2018 printr-o serie de activități, alăturându-se astfel altor sute de şcoli ş iorganizaţii care promovează folosirea responsabilă a internetului de către copii.Anul acesta manifestarea a fost organizată sub genericul "Create, connectandshare respect: A better internet startswithyou"!”. Acțiunea a oferit oportunitatea abordării într-o manieră non-formală a aspectelor pozitive şi negative pe care mediul online le are în dezvoltarea copiilor şi tinerilor şi, totodată, a rolului pe care fiecare dintre noi îl avem în crearea unui internet mai bun.Elevii claselor a V-a B, a VII-a A, şi a VII-a B, coordonați de prof. Ducan Dumitra şi prof. Căpățînă Cristina, au identificat factorii care ar putea face internetul un spațiu mai util şi mai sigur .“Prin materialele realizate, elevii au dorit să atragă atenția şi celorlalți colegi că împreună pot juca un rol activ în a face internetul un spațiu propice pentru educație şi divertisment, menținând în acelaşi timp condiții de siguranță pentru utilizatori”, a menţionat prof. Ducan Dumitra.

- “8 MARTIE” - Expoziţii de mărţişoare, felicitări în limba română şi limbile străine studiate, prezentări Power Point

- -9 martie - Micutii claselor pregătitoare au împlinit 100 de zile de şcoalăşi , printr-o activitate extracurriculară , au dorit să ne arate ce au învăţat în acest timp sub coordonarea d-lor profesor Pisargeac Daniela şi Paraschiv Mariana;

- Scoala Gimnaziala nr. 2 Videle, Scoala eTwinning.- ne-am bucurat sa ne numaram printre scolile carora li s-a acordat titlul de scoala eTwinning in anul 2018, ca o recunoastere, la nivel european, a calitatii activitatii educative, a proiectelor care s-au desfasurat în şcoala noastră;

- 04.04.2018-voluntarii în proiectul "Din suflet pentru suflet!" au mers să ofere daruri si o mica bucurie persoanelor de la C.S.P.A.H Videle. Voluntarii au donat alimente sau alte lucruri pentru persoanele institutionalizate la CSPAH Videle; alaturi de noi s-a aflat Ambasada SUA si American Councils care au oferit mici atentii voluntarilor.

- 27 aprilie 2018, elevii claselor a V-a ai Şcolii Gimnaziale nr. 2 Videle au participat la o activitate de educație cinematografică în cadrul programului educational Cined , moderată de un critic de film , reprezentant al Asociaţiei Culturale NexT .Au vizionat filme din cinematografia europeană și au purtat discuții pe marginea acestora. Elevii au avut ocazia de a afla informații despre istoria cinematografiei , despre modul de realizare, interpretare a unui film. CinEd este un proiect de colaborare europeană dedicate educaţiei cinematografice , al cărui obiectiv este acela de a oferi şansa elevilor cu vârsta cuprinsă între 6-19 ani de a descoperi valoarea şi diversitatea cinematografiei europene.Iniţiatşi coordonat de Institutul Francez din Paris, reunește mai multe țări europene precum:

15

Page 16: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2018/10/... · Web viewZiua Internationala a Non-violentei in scoli - Masa Rotunda- Rolul orelor de dirigentie

Franța, Italia, Spania, Portugalia, Cehia , Bulgaria și România . Participând la program , tinerii au şansa de a își dezvolta capacitatea de analiză critică și de a acumula informații în privința limbajului cinematografic și a procedurilor utilizate în film.

- Ziua de 9 MAI, zi cu triplă semnificație istorică, Ziua Independenței Naționale a României, Ziua Victoriei în Europa, Ziua Europei, a fost marcată de elevii și cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale nr. 2 Videle prin numeroase activități:prezentăriPPT,expoziții tematice, prezentarea unor proiecte eTwinning, desene pe asfalt. Pentru a marca semnificația anului 2018, Anul European al Promovării Patrimoniului Cultural, elevii claselor a V-a ne-au purtat într-o călătorie prin istoria Romei Antice, unul dintre fundamentele civilizației europene. Și, pentru că de anul acesta, școala noastră are titlul de școală eTwinning, ziua de 9 mai a fost dedicată și sărbătoririi Zilei eTwinning prin recreerea unor opere de artă europene în cadrul unor tablouri personalizate de elevii clasei a VII-a A.

- Campania globala pentru educatie – Salvati Copiii - desene , afișe , postere, expuneri, convorbiri, referate, discuţii pe teme prevenirii bullying-ului în mediul şcolar; la activităţi au participat elevi, cadre didactice, părinţi, profesori psiholog, reprezentanţi ai comunităţii locale.

- Activitati Ziua Mediului, Ziua invatatorului, 5 Iunie.2018, a fost marcată de elevii și cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale nr. 2 Videle prin numeroase activități:prezentări PPT,expoziții tematice, prezentarea unor proiecte, concursuri de inventiiși fotografie,desene pe asfalt, etc.Obiectivele atinse prin activităţile şi proiectele menţionate anterior au fost următoarele:

formarea atitudinii de responsabilitate şi respect faţă de carte; dezvoltarea interesului pentru tradiţiile româneşti; antrenarea creativităţii şi a gândirii divergente în realizarea unor lucrări plastice şi

practice; formarea unei atitudini ecologice, prin aplicarea unor deprinderi de îngrijire şi

ocrotirea mediului, aplicând cunoştinţele dobândite; formarea şi cultivarea interesului pentru problematica şimenţinereasănătăţii; dezvoltarea deprinderilor motrice; dezvoltarea spiritului de competiţie şi echipă.

La nivelul școlii, programul ativităţilor din Săptămâna "Şcoala Altfel" tipologia activităţilor, formele de organizare au fost rezultatul colectării propunerilor tuturor factorilor implicaţi, dar şi al dezbaterilor la nivelul colectivele de elevi, în Consiliul elevilor, în Consiliul profesoral şi în Comitetul reprezentativ al părinţilor, în scopul adoptării programului agreat de majoritatea beneficiarilor.

Activităţile propuse au acoperit domenii variate de interes, de la sfera cultural-artistică şi sportivă, până la domeniul tehnico-ştiinţificşi de cercetare. Au fost prevăzute acţiuni de voluntariat şi responsabilitate socială, activităţi de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos, activităţi de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului,excursii tematice, nu în ultimul rând activităţi premergătoare Sfintei Sărbători a Paştelui . Enumerăm câteva dintre acestea:

16

Page 17: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2018/10/... · Web viewZiua Internationala a Non-violentei in scoli - Masa Rotunda- Rolul orelor de dirigentie

„LUMEA MINUNATĂ A CINEMATOGRAFIEI. - vizionarea şi interpretarea filmului MINUNEA”,

„TRADIŢII ŞI OBICEIURI PASCALE”, „FII VOLUNTAR ÎN COMUNITATEA TA! – 4/4 FOR FRIENDS”. „ROMANIA 100 – SARBATORIM ROMANIA IMPREUNA”, 2018 – ANUL EUROPEAN AL PROMOVARII PATRIMONIULUI CULTURAL „ NE CUNOASTEM TARA - NE FACEM PRIETENI” , „ORA DE NET- CETATENIA DIGITALA, „EDUCATIE FINANCIARA”, ”TRADITII, OBICEIURI SI FOLCLOR TELEORMăNEAN ”

Acţiunile desfăşurate în cadrul programului Să ştii mai multe, să fii mai bun! şi-au atins cu succes obiectivele propuse, prin jocuri interactive, ateliere de lucru, dezbateri, vizionare filme, prezentări PPT:

- cultivarea simţului artistic şi a aprecierii însemnătăţii valorilor tradiţionaleşi zonale;- asimilarea de informaţii esenţiale ce privesc tradiţiile, istoria, obiceiurile, geografia, cultura;- lărgirea orizontului cultural, dezvoltarea imaginaţiei,sensibilităţii şi spiritului creator,

formarea unei personalităţi umane complexe;- cultivarea noţiunilor ce ţin de codul bunelor maniere;- alfabetizarea civică a elevilor prin familiarizarea cu limbajul impus de codul bunelor maniere;- utilizarea motivele populare tradiţionale în confecţionarea felicitări, încondeiere ouă cu

simboluri populare, respectiv brăţări, obiecte decorative;- participarea activă la amenajarea expoziţiei pascale apreciind corect valoarea fiecărui produs

expus;- promovarea educaţiei alternative şi a normelor ecologice.

PARTENERI IMPLICAŢI:

Biserica Ortodoxă ,,Sfâta Treime” Videle Biblioteca Judeteana Primăria Videle Poliţia Videle Inspectoratul de Jandarmi CinEdBucuresti IRDO Bucuresti Muzeul Judeţean Teleroman Ambasada S.U.A. în România .

Toate activitățile extrașcolare și extracurriculare desfășurate la nivelul școlii s-au bucurat de un real succes și -au găsit ecou, atât în rândul elevilor,cât și al părinților sau al comunității locale, fiind popularizate în presa locală, pe pagina de facebook a şcolii în revista şcolii.

Colaborarea cu familia a reprezentat un obiectiv major al diriginților.Au fost organizate ședințe cu părinții, in cadrul cărora, a fost prezentat Regulamentul de ordine interioara și rezultatele școlare ale elevilor. Diriginții au luat masuri pentru a înștiința părinții elevilor cu situație de corigențăși notă scăzută la purtare.

17

Page 18: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2018/10/... · Web viewZiua Internationala a Non-violentei in scoli - Masa Rotunda- Rolul orelor de dirigentie

ACTIVITATEA CONSILIULUI ELEVILOR

In semestrul al II-lea al anului şcolar 2017-2018, Consililul şcolar al elevilor s-a întrunit ori de câte ori a fost necesar. La şedinţe nu fost prezenţi toţi reprezentanţii claselor. Consiliul elevilor s-a implicat în desfăşurarea unor activităţi precum: Activităţi în cadrul programului "Şcoala altfel"

Campania Globală pentru EducaţieUltimul clopoţelZiua oraşului Videle.

PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEI Reprezintă o preocupare permanenta a colectivului de cadre didactice. Aceasta se realizează

prin : Discutii, dezbateri în cadrul orelor de consiliere şi orientare O strânsă legatură cu familia, mai ales în cazul elevilor predispuşi la acţiuni de

violenţă . O permanentă colaborare cu instituţiile locale: Poliţia, Poliţia locală, Primăria

oraşului Videle, C.J.R.A.E. Teleorman - prof. psiholog, Radu George.

PREVENIREA ŞI COMBATEREA DISCRIMINĂRIISe realizează prin: integrarea copiilor cu dificultăti de învăţare în procesul instructiv-

educativ, adaptarea metodelor de lucru, a demersului didactic la nevolile şi interesele elevilor, recurgerea, la nevoie la strategii de diferenţiere, valorizarea în cadrul procesului didactic şi a activităţilor educative desfăşurate la nivelul şcolii a tuturor elevilor, promovarea unor proiecte şi programe educative care vizează educaţia pentru drepturile omului, drepturile copilului, combaterea xenofobiei , a discriminarii, a bullying-ului etc .

Exp : activităţile educative desfăşurate în cadrul programului "CAMPANIA GLOBALĂ

PENTRU EDUCAŢIE", pe tema drepturilor copiiilor, combaterii bullying-ului ( mai 2018 ) .

continuarea derulării proiectului educational „STOP BULLYING-ULUI ÎN ŞCOALA MEA!", în colaborare cu C.J.R.A.E. Teleorman,, I.R.D.O., prin care s-a urmărit educarea tinerilor în spiritul respectului pentru toleranţă, drepturile omului, aprecierea diversităţii , combaterea intoleranţei , a discriminării, a xenofobiei.

continuarea derulării proiectului "TOŢI COPIII LA ŞCOALĂ!", care a avut în vedere combaterea absenteismului , a abandonului şcolar prin implicarea elevilor, a cadrelor didactice, a părinţilor în diverse activităţi educative formale şi non-formale.

COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII ( RESPONSABIL , PROF. SIRBU VERGINICA )

In cadrul comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii, s-au desfasurat urmatoarele activitati :

18

Page 19: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2018/10/... · Web viewZiua Internationala a Non-violentei in scoli - Masa Rotunda- Rolul orelor de dirigentie

elaborarea si aplicarea unor chestionare elevilor, cadrelor didactice, parintilor, reprezentantilor comunitatii locale, in vederea îmbunătăţirii calităţii educaţiei la nivelul unităţii de învăţământ.

monitorizarea procesului instructiv-educativ prin asistenţe la clasă. îndeplinirea activităţilor stabilite în documentele manageriale.

Comisia de pregătire suplimentară a elevilor . S-a constatat preocuparea cadrelor didactice pentru pregătirea suplimentară a elevilor, atât

pentru prevenirea eşecului şcolar, cât şi pentru stimularea performanţei, pentru pregătirea în vederea participării la olimpiadele şi concursurile şcolare, pentru evaluările naţionale.

Pregătirea suplimentară se face după un grafic stabilit, aprobat la nivelul comisiilor metodice.

Comisia de distribuire a produselor «  Lapte si corn « 

Pe semestrul al II-lea au fost primite si distribuite integral aceste produse, în conditiţii corespunzătoare tuturor elevilor.

Dezvoltarea europeană a şcolii Conform Planului de dezvoltare europeană a şcolii, aprobat la începutul anului

şcolar, principalele activităti desfăşurate în acest domeniu au fost următoarele: inscrierea şi participarea la proiectele eTwinning a unui număr mai mare de cadre

didactice din şcoală participarea la cursuri de formare pentru iniţiere în programul eTwinning( prof.

Ducan Dumitra) obţinerea titlului de şcoală eTwinning. aplicarea pentru obţinerea titlului de"Şcoală Europeană”, ediţia 2018; în cadrul

acestei competiţii naţionale, şcoala noastră s-a situat pe locul 74 , obţinând un puntaj de 141 puncte, dar nu a fost cuprinsă în lista unităţilor căştigătoare.

proiectul "Toţi elevii a şcoală” depus pentru obţinerea unui grant în cadrul programului ERASMUS+ nu a obţinut finanţare.

Promovarea imaginii scolii Permanent a exista o preocupare pentru promovarea imaginii şcolii, pentru

mediatizarea şi popularizarea activităţilor desfăşurate a rezultatelor obţinute. Mijloacele prin care aceasta s-a realizat au fost :

site-ul şcolii www.thenextgenerationsgv2.ro pagina de facebook SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 VIDELE articole în presa judeţeană, în ziarele "Informaţia Teleormanului" , "Gazeta de

Teleorman". realizarea revistei şcolii"Noua generaţie", nr. 3

Strategia Naţională de Acţiune Comunitară

În cadrul programului S.N.A.C, s-au desfăşurat numeroase activităţi de voluntariat la care au participat elevi, cadre didactice, părinţi, precum:

19

Page 20: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2018/10/... · Web viewZiua Internationala a Non-violentei in scoli - Masa Rotunda- Rolul orelor de dirigentie

acţiuni de voluntariat pentru amenajarea curţii şcolii în cadrul proiectului "VOLUNTARI ÎN CURTEA ŞCOLII", realizat în partenereriat cu OMV PETROM: plantare de flori, pomi, realizare de desene decorative pe asfaltul din curtea şcolii;

acţiuni de voluntariat pentru strângerea fondurilor necesare publicării revistei şcolii "Noua generaţie", nr. 3;

acţiuni de voluntariat în cadrul proiectului "Din suflet pentru suflet!" , desfăşurat în parteneriat cu Ambasada S.U.A. în România , constând în strângerea şi oferirea de daruri, alimente, îmbrăcăminte persoanelor instituţionalizate la C.S.P.A.H. Videle. La nivelul şcolii există un grup al elevilor voluntari, coordonat de Consiliul Şcolar al

Elevilor şi consilierul educativ, care se implică cu seriozitate şi responsabilitate în toate activităţile desfăşurate.

Securitatea şi sănătatea în muncă Au constituit obiective prioritare ale activităţii manageriale. Comisiile P.S.I şi cea privind

sănătatea şi securitatea în muncă au alcătuit documentaţia necesară , personal şcolii a fost instruit cu privire la normele de siguranţa şi securitate , s-au afişat în locuri corespunzătoare informaţiile necesare privind siguranţa şi securitatea , s-au organizat periodic exerciţii de simulare în caz de incendiu , cutremur etc .

CONCLUZII

Analizand, în ansamblu, activitatea şcolii, desfăşurată pe semestrul al II-lea, pot fi trase următoarele concluzii :

Puncte tari : - profesionalismul cadrelor didactice; - preocuparea cadrelor didactice pentru formare continuă, perfecţionare;- încadrarea în cea mai mare parte cu personal didactic titular şi calificat ceea

ce asigură eficienţa şi continuitatea actului didactic; - programele educative diverse desfăşurate la nivelul şcolii;- numeroasele protocoale de colaborare, parteneriate încheiate cu diverse

instituţii.- preocuparea pentru crearea unui climat de siguranţă si securitate la nivelul

şcolii. - Preocuparea pentru promovarea imaginii şcolii. - Rezultate foarte bune obţinute la olimpiade şi concursuri şcolare.

Puncte slabe : - numărul ridicat de absenţe nemotivate înregistrate, mai ales de elevii romi- număr insuficient de asistenţe efectuate la clasă pentru monitorizarea,

evaluarea procesului instructiv-educativ;- nu s-a reuşit înfiinţarea asociaţiei reprezentative a părinţilor;- nu s-a reuşit obţinerea unei finanţări ERASMUS +;- nu s-a reuşit obţinerea titlului de şcoală europeană.

Oportunitati ; - pozitia şcolii la nivelul oraşului ; - baza materială a şcolii, utilităţile cu care este ; - cadre didactice motivate , preocupate să promoveze un act didacic de calitate.

20

Page 21: thenextgenerationsgv2.rothenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2018/10/... · Web viewZiua Internationala a Non-violentei in scoli - Masa Rotunda- Rolul orelor de dirigentie

Amenintari : - scăderea populaţiei şcolare ; - discreditarea imaginii şcolii şi a dascălilor de către media;- concurenta cu cealaltă şcoala din oraş; - proliferarea violenţei în mediul şcolar; - insuficienta implicare a familiei, a părinţilor în problemele şcolii;- resurse materiale, financiare limitate.- suprasolicitarea cadrelor didactice .

Recomandari : - crearea unui parteneriat solid scoala –familie-comunitate care sa functioneze

exclusiv in interesul elevilor ; - realizarea la timp si intr-un mod corespunzator a tuturor documentelor de

proiectare ;- cresterea preocuparii pentru prevenirea esecului scolar, dar si pentru

stimularea performantei; - cresterea preocuparii pentru imbunatatirea si intretinerea bazei materiale a

scolii .- construirea unor relatii la nivelul scolii bazate pe colaborare, competitivitate,

echilibru , respect reciproc . - continuarea preocupărilor pentru obţinerea unui grant ERASMUS+ si a

titlului de Şcoală Europeană. Director,

Prof. Iorga Monica

21