subiecte anatomie sem2

Upload: cezar-dan

Post on 03-Jun-2018

290 views

Category:

Documents


7 download

TRANSCRIPT

 • 8/12/2019 subiecte anatomie sem2

  1/108

  vSubiecte Anatomie Anul I Semestru II

  1.FRONTALUL

  FRONTALULEste un os median si nepereche, situat in partea anterioara a craniului. El ia parte la

  ormarea cavitatii na!ale si orbitale. "re!inta o prtiune sol!oasa si oportiune ori!ontala ormata din oprtiune na!ala si o portiune orbitala.ELE#ENTE $E%RI"TI&E'Sol!ul rontalului( ormea!a runtea)( Fata anterioara pre!inta'( tuberculii rontali)( sub tuberculi,deasupra orbitelor, sunt doua portiuni arcuate ( arcuri sprancenoase *supraciliare+ ( sau arcadeleorbitale)( intre ele se ala pe linia mediana o supraata osoasa numita labela, ce pre!inta suturametopica)( arcadele orbitale se continua lateral cu apoi!ele !iomatice, care se articulea!a cu osul!iomatic)( marinile interne ale arcadei sprancenelor si labelei se prelunesc in -os spre portiuneana!ala a rontalului. Aceasta apare ca o supraata nereulata si dintata de pe care pleaca spina na!ala)(pe iecare arcada orbitala eista o scobitura numita inci!ura supraorbitala care poate i uneori si unoriiciu)( marinea posterioara a apoi!ei !iomatice se continua cu creasta laterala a rontalului.Fata eocraniana'( pre!inta pe linia mediana aura oarba de la care pleaca in sus creasta rontalului)( deo parte si de alta a liniei mediane sunt santuri arteriale si impresiuni diitiorme)( marinea sol!uluieste dintata si se articulea!a cu oasele parietale."ortiunea orbitala a rontalului( e ormata de o scobitura incadrata de doua lame osoase)( pre!inta pelinia mediana scobitura etmoidala in orma de /U/ in care patrundeosul etmoid) ramurile laterale alescobiturii au niste semicelule care, pe articulat, sunt completate de semicelulele etmoidului)( de o partesi de alta a scobiturii etmoidale sunt doua lamele osoase care iauparte la ormarea orbitelor'0 acestelamele osoase au in partea laterala o depresiune numita osa landei lacrimale)0 marinile posterioareale lamelor osoase se articule!a cu aripa mica a senoidului."ortiunea na!ala a osului este situata intre cele doua portiuni orbitale si se articulea!a anterior cu celedoua oase na!ale si posterior cu lama perpendicularaa etmoidului.%onormatia interna a osului( la nivelul labelei si lateral de ea osul sare doua cavitati pneumatice,simetrice numite si sinusurile rontale) cele doua sinusuri sunt despartite de un sept si se deschid lanivelul nasului in meatul mi-lociu.

  2.PARIETALULAre o orma patrulatera, pre!entand de studiat' doua ete, patru marini si patru unhiuri.

  Orientare. Se asea!a medial ( ata concava, in -os ( marinea scobita, inainte unhiul cel mai ascutit.

  FATA E1TERNA

  Este convea) pre!inta o proeminenta rotun-ita, numita eminenta sau tubero!itatea parietala ce poate ipalpata sub piele. Sub eminenta parietala se asesc doua linii semicirculare' linia temporala superioarasi linia temporala inerioara. Aproape de marinea superioara si de unhiul postero(superior al osului,se vede aura parietala prin care trece vena emisara parietala.

  $easupra liniei temporale superioare, parietalul raspunde calotei aponevro!ei epicraniene. "e linia

  2

 • 8/12/2019 subiecte anatomie sem2

  2/108

  temporala superioara se insera ascia temporala care acopera muschiul temporal. "e linia temporalainerioara si pe suraata situata dedesubtul acestei linii se insera muschiul temporal.

  FATA INTERNA

  Este concava) pre!inta o serie de santuri arteriale dintre care cel mai important este cel al arterei

  meninee mi-locii si a venelor sale insotitoare impresiuni diitiorme si eminente mamilare. $e(alunul marinii superioare se ala un semi(sant care se uneste cu cel de pe partea opusa, ormand santulsinusului saital superior. Acesta din urma este marinit de numeroase depresiuni mici, numite osetesau oveole ranulare ce adapostesc ranulatiile arahnoidiene.

  Lana unhiul mastoidian, ata interna pre!inta santul sinusului simoidian care continua santulomonim de pe occipital si se continua la randul lui cu un sant omonim de pe mastoida.

  #AR3INI

  2+#arinea superioara sau saitala este roasa si dintata) se articulea!a cu cea din partea opusa,ormand sutura saitala

  4+#arinea inerioara sau sol!oasa este scobita) se articulea!a cu sol!ul temporalului, cu care ormea!asutura sol!oasa.

  5+#arinea anterioara sau rontala este dintata) se articulea!a cu sol!ul rontalului, cu care ormea!asutura coronara.

  6+#arinea posterioara sau occipitala este dintata) se articulea!a cu sol!ul occipitalului, cu careormea!a sutura lambdoida.

  UN37IURILE

  Sunt' antero(superior sau rontal) antero(inerior sau senoidal) postero(inerior sau mastoidian)postero(superior sau occipital

  3. CORPUL SFENOIDULUI

  Senoidul este un os median 8i nepereche, par9ial pneumati!at, situat pe linia median: a ba!ei craniului,anterior de oasele temporale 8i de por9iunea ba!ilar: a occipitalului.

  Orientare'

  superior a9a neted: a aripilor mici) anterior marinea din9at: a aripilor mici.

  A ost comparat cu o viespe ;n !bor 8i pre!int: un corp 8i 5 perechi de preluniri' aripile mici, aripilemari 8i procesele pterioidiene.

  %orpul are orm: cubic: :!duind ;n interiorul s:u sinusul senoidal. "re!int: < e9e.

  4

 • 8/12/2019 subiecte anatomie sem2

  3/108

  "e a9a sa superioar: *a9a cerebral:+ se :sesc'

  osa hipoi!ar: ce ad:poste8te landa hipoi!:. Anterior de aceast: os: se :se8te 8an9ul chiasmaticce con9ine chiasma optic:) tuberculul 8eii situat anterior de osa hipoi!ar:)

  lama patrulater: ce m:rine8te posterior osa hipoi!ar:. Unhiurile superioare ale lamei patrulaterepre!int:'

  procesele clinoidiene posterioare pe care se inser: cortul cerebelului. Fosa hipoi!ar:, tuberculul 8eii,lama patrulater: 8i procesele clinoidiene posterioare alc:tuiesc ;mpreun: 8eaua turceasc:. -uumul senoidal este o supraa9: neted:, patrulater:, situat: ;ntre aripile mici ale senoidului, cevine ;n contact cu irusul drept 8i tracturile olactive.

  Fa9a anterioar: a corpului se articulea!: cu lama ori!ontal: a etmoidului 8i ia parte la ormarea oselorna!ale. "re!int: creasta senoidal: ce se articulea!: cu lama perpendicular: a etmoidului. Fa9aanterioar: particip: la ormarea peretelui superior al cavit:9ii na!ale.

  $e pe e9ele laterale se desprind anterosuperior aripile mici, iar posteroinerior aripile mari alesenoidului. $easupra r:d:cinii iec:rei aripi mari se al: un 8an9 ;n orma literei S numit 8an9 caroticstr:b:tut de o serie de elemente vasculonervoase.

  $e pe a9a inerioar: a corpului se desprind procesele pterioidiene.

  Fa9a posterioar: ormea!: clivusul ;mpreun: cu por9iunea ba!ilar: a occipitalului, un 8an9 cead:poste8te bulbul 8i puntea.

  Aripile mici sunt lame triunhiulare simetrice, a8e!ate ;n plan ori!ontal. "re!int: 4 e9e 8i 4 marini.

  Fa9a superioar: *endocranian:+ vine ;n raport cu lobul rontal.

  Fa9a inerioar: *orbital:+ ormea!: peretele superior al orbitei 8i alc:tuie8te ;mpreun: cu aripile mariisura orbital: superioar: ce ace le:tura ;ntre endocraniu 8i cavitatea orbital:.

  #arinea anterioar:, din9at: se articulea!: cu osul rontal.

  #arinea posterioar: pre!int: o ba!: situat: medial str:b:tut: de canalul optic prin care trec nervuloptic 8i artera otalmic:. %ap:tul medial al acestei marini ormea!: procesul clinoidian anterior*processus clinoideus anterior+.

  5.PROCESELE SFENOIDULUIAripile mari sunt alc:tuite din = e9e 8i < marini.

  Fa9a cerebral:, concav:, ;n raport cu irusurile lobului temporal este str:b:tut: ;n !ona medial: de 5oriicii'

  aura rotund: care se deschide ;n osa pteriopalatin: 8i prin care trec nervul mailar 8i c>teva vene

  5

 • 8/12/2019 subiecte anatomie sem2

  4/108

  emisare) aura oval: care se deschide ;n osa inratemporal: 8i prin care trec nervul mandibular, ramuraaccesorie a arterei meninee mi-locii 8i pleul venos al :urii ovale) aura spinoas: care se deschide ;n osa inra temporal: 8i prin care trec artera 8i vena menieemi-locie precum 8i ramura meninee a nervului mandibular.

  Fa9a orbital: particip: la ormarea peretelui lateral al orbitei.Fa9a temporal: ace parte din osa temporal: d>nd inser9ie mu8chiului temporal.

  Fa9a inratemporal: ormea!: peretele superior al osei inratemporale, este situat: sub a9a temporal: 8iseparat: de aceasta prin creasta inratemporal:.

  Fa9a mailar: *acies mailaris+ particip: la ormarea osei pteriopalatine iind situat: sub a9aorbital:.

  #arinea rontal: se articulea!: cu osul rontal 8i delimitea!: inerior isura orbital: superioar:.

  #arinea scuamoas: *marinea sol!oas:+ prive8te lateral, este din9at: articul>ndu(se cu scuamatemporalului.

  #arinea pietroas: prive8te posterior 8i ormea!: limita anterioar: a :urii rupte. ?ntre marineascuamoas: 8i pietroas: se ormea!: spina senoidului.

  #arinile rontal:, scuamoas: 8i pietroas: sunt marini endocraniene.

  #arinea !iomatic: separ: a9a temporal: de cea orbital:.

  #arinea parietal: se articulea!: cu parietalul orm>nd sutura senoparietal:.

  #arinea orbital: ormea!: ;mpreun: cu mail: isura orbital: inerioar: prin care nervul mailarp:trunde ;n orbit:.

  "rocesele pterioidiene sunt orientate vertical 8i se desprind de pe a9a inerioar: a corpului 8i aaripilor mari. "re!int: o lam: lateral: 8i una vertical:, unite anterior, ;ntre care se delimitea!: posteriorosa pterioidian: *dreapt: respectiv st>n:+. Inerior cele dou: lame se dep:rtea!:, orm>nd inci!urapterioid:, o despic:tur: triunhiular:, ;n care p:trunde procesul piramidal al osului palatin.

  Lama medial: este mai lun: 8i mai ;nust: dec>t lama lateral:.

  Lama lateral: este mai mare intr>nd prin a9a sa lateral: ;n constitu9ia osei inratemporale 8i prin a9asa medial: ;n constitu9ia osei pterioide.6.ETMOIDULEtmoidul este un os median 8i nepereche, pneumatic, situat ;n scobitura etmoidal: a rontalului.%ontribuie la ormarea por9iunii anteromediane a ba!ei craniului, a cavit:9ilor na!ale precum 8i aorbitelor.

  6

 • 8/12/2019 subiecte anatomie sem2

  5/108

  Orientare'

  ;n sus lama vertical: mic: a osului) ;nainte marinea roas: 8i scurt: a acestei lame.

  Are o orm: de balan9: 8i pre!int:' o lam: vertical: *perpendicular:+, o lam: ori!ontal: *lama ciuruit:+,

  precum 8i dou: mase laterale.Lama vertical: este median: 8i oarte sub9ire 8i este ormat:'

  dintr(o por9iune situat: deasupra lamei ori!ontale numit: crista alli *de orm: triunhiular: pe carese inser: coasa creierului+ 8i dintr(o por9iune situat: dedesubtul ei care ia parte la ormarea septului na!al numit: lamaperpendicular:. Lama perpendicular: pre!int:'

  dou: e9e laterale cu 8an9uri 8i canale str:b:tute de ilete ale nervilor olactivi) o marine superioar: ce ader: la lama cribroas:) o marine anterioar: ;n raport cu spina na!al: a rontalului 8i cu oasele na!ale) o marine anteroinerioar: ;n raport cu por9iunea cartilainoas: a septului na!al) o marine posterioar: ce se articulea!: cu creasta senoidal:) o marine posteroinerioar: care ;mpreun: cu vomerul ormea!: por9iunea osoas: a septului nasal.

  Lama ori!ontal: *lama cribroas:+ este dispus: ori!ontal ;n scobitura etmoidal: a rontalului. Separ:cutia cranian: de osele na!ale. %onstituie tavanul cavit:9ii na!ale. "osterior se articulea!: cu corpulsenoidului. Lama ori!ontal: se mai nume8te 8i lama ciuruit: deoarece este str:b:tut: de iletelenervului olactiv. "re!int:'

  o a9: superioar: *endocranian:+ ;mp:r9it: de crista alli ;n 4 8an9uri olactive cu traiectanteroposterior, ;n raport superior cu bulbii olactivi 8i irusurile drepte. Fa9a superioar: pre!int::urile cribroase *oramina cribrosa+ ;n num:r de 4@(5@ str:b:tute de iletele nervilor olactivi.

  #asele laterale sau labirintele etmoidale at>rn: de marinile lamei ori!ontale. Au orm: cubic: 8icon9in o serie de cavit:9i pline cu aer *celule etmoidale anterioare, mi-locii 8i posterioare+. Fiecarelabirint pre!int: < e9e.

  Fa9a superioar: pre!int: semicelule completate de semicelulele rontalului. Fa9a inerioar: este alc:tuit: de cornetul mi-lociu. %ornetul na!al mi-lociu este o lam: osoas: sub9irecu supraa9: aspr:, u8or r:sucit:. Sub el se :se8te meatul na!al mi-lociu ;n care se deschid celuleleetmoidale anterioare 8i mi-locii, sinusul rontal 8i sinusul mailar. Fa9a anterioar: pre!int: semicelule completate cu cele ale osului lacrimal 8i procesului rontal almailei. Fa9a posterioar: pre!int: semicelule completate de semicelule de la nivelul corpului senoidului 8iprocesului orbital al palatinului. Fa9a medial: ormea!: peretele lateral al cavit:9ii na!ale. $e pe aceast: a9: se desprind dou: lameleosoase paralele ;ntre ele, dispuse ori!ontal 8i r:sucite ;n orm: de cornet de h>rtie numite conca na!al:superioar: *cornetul na!al superior+ 8i conca na!al: mi-locie *cornetul na!al mi-lociu+. %orneteledelimitea!: cu a9a medial: a labirintului meatul na!al superior respectiv meatul na!al mi-lociu. ?n

  =

 • 8/12/2019 subiecte anatomie sem2

  6/108

  meatul superior se deschid celulele etmoidale posterioare 8i sinusurile senoidale. ?n meatul mi-lociu sedeschid celulele etmoidale mi-locii 8i anterioare, sinusul rontal 8i sinusul mailar. Fa9a lateral: sau lama orbital:, lam: patrulater: neted: 8i sub9ire particip: la ormarea pereteluimedial al orbitei.

  %onorma9ie interioar:. Etmoidul este ormat din lame de os compact. Labirintul etmoidal con9ine ;ns:

  celule de aer ce reali!ea!: ;n totalitate sinusul etmoidal. %elulele etmoidale *c:ptu8ite de o mucoas: cese poate inlama d>nd etmoidita+ se rupea!: ;n anterioare *sinusurile inundibulare+, mi-locii*sinusurile bulare+ 8i posterioare. %elulele anterioare 8i mi-locii se deschid ;n meatul mi-lociu, iar celeposterioare ;n meatul superior al cavit:9ii na!ale.

  7.TEMPORALULTemporalul este un os pereche, nereulat situat pe laturile craniului ;ntre occipital, parietal 8i senoid."re!int: = por9iuni' por9iunea *partea+ sol!oas:, por9iunea *partea+ mastoidian:, por9iunea pietroas:*st>nca temporalului, partea pietroas:+, por9iunea *partea+ timpanic: 8i procesul stiloidian *apoi!astiloid:+.

  ?n temporal sunt s:pate o serie de canale 8i cavit:9i, cea mai mare parte a acestora iind leate deoranul vestibulocohlear.

  Orientare'

  ;n sus partea sol!oas:) lateral a9a scuamei de pe care se desprinde un proces) ;nainte etremitatea liber: a acestui proces.

  "or9iunea sol!oas: *partea scuamoas:) partea sol!oas:+ pre!int: o a9: lateral: *temporal:+ o a9:medial: *sau cerebral:+ 8i o circumerin9:.

  Fa9a temporal: *a9a etern:+ neted:, ace parte din osa temporal: 8i d: inser9ie mu8chiului temporal."re!int:'

  procesul !iomatic care ormea!:, ;mpreun: cu procesul temporal al osului !iomatic, arcul!iomatic *arcada+ ;n partea inerioar: a scuamei. "rocesul pre!int: o r:d:cin: anterioar: ce se termin:la tuberculul articular 8i o r:d:cin: posterioar: ce se prelune8te posterior de meatul acustic etern."rocesul pre!int: de asemenea 4 e9e *lateral: conve:, medial: concav:+, 4 marini *superioar: pentruinser9ia asciei temporale 8i inerioar: pe care se inser: ibre ale mu8chiului maseter+ 8i 4 etremit:9i*anterioar: 8i posterioar:+) osa mandibular:, depresiune elipsoid: situat: medial de r:d:cinile procesului !iomatic.

  Fa9a medial: *a9a cerebral:+ pre!int: 8an9uri arteriale, impresiuni diitiorme 8i eminen9e mamilare ;nraport cu vasele meninee mi-locii.

  %ircumerin9a pre!int:'

  o por9iune liber: *superioar:+) o por9iune aderent: *inerioar:+.

 • 8/12/2019 subiecte anatomie sem2

  7/108

  "rin intermediul circumerin9ei, sol!ul temporalului se articulea!: anterior cu aripa mare a senoidului8i posterior cu parietalul.

  "or9iunea pietroas: sau st>nca temporalului are orma unei piramide triunhiulare cu v>rul situatanteromedial 8i ba!a posterolateral. "re!int: 5 e9e, 5 marini, o ba!: 8i un v>r.

  Fa9a anterioar: contribuie la ormarea !onei mi-locii a endoba!ei pre!ent>nd'

  impresiunea trieminal: depresiunea anlionului trieminal, situat: posterior de v>rul por9iuniipietroase) eminen9a arcuat: determinat: de canalul semicircular anterior) temen tBmpani ce corespunde peretelui superior al cavit:9ii timpanice)

  Fa9a posterioar: ace parte din osa posterioar: pre!ent>nd'

  ;n mi-locul suprae9ei, porul acustic intern continuat de meatul acustic intern. O creast: osoas: vertical: 8i una ori!ontal: ;mpart meatul ;n patru oseteperorate de nervul acial, intermediar Crisber, vestibulocohlear precum 8i de arterele 8i venelelabirintice. Superior 8i lateral de meatul acustic intern se :se8te osa subarcuat:, depresiune situat: superolateral de meatul acustic intern.

  Fa9a inerioar: se :se8te pe a9a etern: a ba!ei craniului 8i pre!int:'

  ;n mi-locul s:u, osa -uular: ;n care se :se8te bulbul superior al venei -uulare interne. ?n partealateral: a e9ei ine( rioare se :se8te aura stilomastoidian:, aur: ce corespunde oriiciului etern al canalului acialului situat: posteriorde ba!a procesului stiloidian) oriiciul etern al canalului carotic, situat posterior de aria patrulater: prin care trec artera carotid:intern:, pleul venos carotic intern 8i pleul nervos carotic intern) ossula petrosa, o depresiune situat: pe creasta ce separ: oriiciul etern al canalului carotidian deosa -uular:. ?n depresiune se :se8te anlionul inerior al nervului losoarinian) oriiciul canaliculului cohleei, situat la v>rul ossulei petrosa prin care se deschide canalicululcohleei) canaliculele caroticotimpanice ce se deschid pe peretele lateral al oriiciului etern al canaluluicarotic 8i ac le:tura cu casa timpanului.

  #arinea superioar:, care separ: a9a anterioar: de cea posterioar:, este str:b:tut: de 8an9ul sinusuluipietros superior. &ine ;n raport cu cortul cerebelului 8i r:d:cina triemenului.

  #arinea anterioar: delimitea!: ;mpreun: cu aripa mare a senoidului isura senopietroas:.

  #arinea posterioar: pre!int:'

  8an9ul sinusului pietros inerior) inci!ura -uular:, care particip: la delimitarea :urii -uulare ;mpreun: cu inci!ura -uular: aoccipitalului)

  D

 • 8/12/2019 subiecte anatomie sem2

  8/108

  procesul intra-uular care compartimentea!: aura -uular: ;mpreun: cu procesul similar aloccipitalului.

  a!a este mascat: de partea scuamoas: 8i partea mastoidian: ale osului temporal.

  &>rul, situat la conluen9a dintre aripa mare a senoidului, corpul senoidului 8i partea ba!ilar: a

  occipitalului, limitea!: posterolateral aura rupt:. Este orientat anteromedial pre!ent>nd oriiciul internal canalului carotic prin care trec artera carotid: intern:, pleul venos 8i nervos carotic intern.

  "or9iunea mastoidian: *partea mastoidian:+ apare ;n -urul v>rstei de 5 ani. Este situat: posterior demeatul acustic etern 8i con9ine cavit:9i pneumatice *celulele mastoidiene+ c:ptu8ite de mucoas: carecomunic: cu cavitatea timpanic: prin antrul mastoidian. "re!int: 4 e9e 8i o circumerin9:

  Fa9a etern: *eocranian:+, conve: pre!int:'

  procesul mastoidian care termin: ;n -os a9a eocranian:. "e proces se inser: mu8chiisternocleidomastoidian, splenius 8i lunul capului) inci!ura mastoidian: *scobitura mastoidian:+ pe a9a medial: a procesului mastoidian pe care seinser: mu8chiul diastric) 8an9ul arterei occipitale, situat medial de inci!ur: str:b:tut de artera omonim:)

  Fa9a intern: *endocranian:+ pre!int:'

  8an9ul sinusului simoidian, ;n raport cu sinusul venos simoidian) aura mastoidian: ce se deschide la nivelul sinusului simoidian sau posterior de acesta.

  %ircumerin9a, roas: 8i din9at:, se articulea!: anterior cu parietalul 8i posterior cu occipitalul.

  "or9iunea timpanic: *partea timpanic:+ ormea!: cea mai mare parte din meatul acustic etern. Estesituat: inerior de por9iunea scuamoas: 8i anterior de por9iunea mastoidian:. "re!int: 4 e9e 8i 5marini.

  Fa9a posterioar: ormea!: pere9ii posterior, anterior, inerior 8i o parte a peretelui posterior al meatuluiacustic etern. #edial pre!int: 8an9ul timpanic pentru inser9ia membranei timpanice.

  Fa9a anterioar:, patrulater: 8i concav:, ormea!: peretele posterior al osei mandibulare.

  #arinea superioar: ormea!: medial creasta posterioar: a isurii pietrotimpanice.

  #arinea lateral: ormea!: cea mai mare parte a meatului acustic etern.

  #arinea inerioar: ormea!: o teac: osoas: numit: vaina procesului stiloidian care ;ncon-ur: ba!aprocesului stiloidian.

  "rocesulstiloidian se :se8te la nivelul e9ei inerioare a st>ncii l>n: aura stilomastoidian:. a!a savine ;n raport cu nervul acial, iar v>rul cu artera carotid: etern:. Lateral este acoperit de landaparotid:. "artea sa proimal: este ;ncon-urat: de vaina procesului stiloidian ;n timp ce partea sa

 • 8/12/2019 subiecte anatomie sem2

  9/108

  distal: d: inser9ie mu8chilor stilolos, stiloarinian 8i stilohiodian precum 8i liamentelor stilohioidian8i stilomandibular.

  8. MAXILA#aila

  Este un os pereche 8i nereulat situat ;n centrul e9ei. %elelalte oase ale e9ei sunt rupate ;n -urulmailarelor cu care se articulea!:.Orientare'

  ;napoi marinea cea mai voluminoas:) ;n -os marinea prev:!ut: cu din9i) medial a9a prev:!ut: cu un oriiciu mare.

  Are un corp de orma unei piramide triunhiulare 8i 6 procese' palatin, rontal, !iomatic *prin care searticulea!: cu oasele cu acela8i nume+ 8i procesul alveolar, care pre!int: alveolele destinate r:d:cinilordentare de pe arcada superioar:.

  ?n interiorul corpului s:u se :se8te sinusul mailar, ce comunic: cu meatul mi-lociu al nasului.

  %orpul mailei are orma unei piramide triunhiulare ce pre!int: o ba!: ;ndreptat: medial sprecavitatea na!al: *apt pentru care mai este denumit: 8i a9: na!al:+, 5 e9e, 5 marini 8i un v>r.

  a!a *a9a na!al:+ particip: la ormarea peretelui lateral al cavit:9ii na!ale. "re!int:'

  8an9ul lacrimal, situat anterior de hiatul mailar, transormat ;n canal na!olacrimal 8i str:b:tut deductul na!olacrimal) semicelule mailare, la nivelul marinii superioare a hiatului mailar, completate de semicelulele dela nivelul labirintelor etmoidale cu care ormea!: celulele etmoidomailare) hiatul mailar, oriiciul de deschidere al sinusului mailar)

  Fa9a anterioar: *acies anterior+, concav: pre!int:'

  aura inraorbital:, situat: ;n partea superioar: a osei canine str:b:tut: de nervul inraorbital 8i deartera inraorbital:) osa canin:, situat: superior de alveolele premolarilor) osa incisiv:, situat: deasupra alveolelor din9ilor incisivi la nivelul c:reia se inser: mu8chiul depresoral septului na!al) inci!ura na!al:, situat: pe marinea medial: a e9ei anterioare, care delimitea!: ;mpreun: cu cea departea opus: 8i cu oasele na!ale apertura piriorm: sau apertura na!al: anterioar:.

  Fa9a posterioar: *a9a inratemporal:+ ace parte din osa inratemporal:. "re!int:'

  tubero!itatea mailei, situat: ;n partea posteroinerioar: a osei inratemporale, oriiciile alveolare, situate ;n mi-locul e9ei) canalele alveolare ce continu: oriiciile alveolare iind str:b:tute de arterele 8i nervii alveolariposteriori superiori)

  G

 • 8/12/2019 subiecte anatomie sem2

  10/108

  un 8an9 oblic, situat ;n partea superioar: a e9ei str:b:tut de nervul mailar.

  Fa9a superioar: *a9a orbital:+ ace parte din plan8eul orbital. "re!int:'

  8an9ul suborbital ce se transorm: ;n partea anterioar: a acestei e9e ;ntr(un canal suborbital ce sedeschide la nivelul :urii inraorbitale de pe a9a anterioar:. Han9ul 8i canalul sunt str:b:tute de nervul

  8i vasele inraorbitale. o mic: depresiune pe care se inser: mu8chiul oblic inerior al lobului ocular.

  #arinea anterioar: este o creast: proeminent: ce particip: la ormarea deschiderii orbitei.

  #arinea posterioar: delimitea!: cu aripa mare a senoidului isura orbital: inerioar: str:b:tut: denervul mailar.

  #arinea inerioar: este concav: 8i mere c:tre alveola primului sau celui de al 4(lea molar.

  &>rul, orientat ;n aar:, se termin: prin procesul !iomatic.

  "rocesul palatin are o orm: dreptunhiular:, iind dispus ori!ontal. "re!int: 4 e9e 8i 6 marini.

  Fa9a superioar: ace parte din plan8eul cavit:9ii na!ale.

  Fa9a inerioar: ace parte din palatul osos.

  #arinea medial: prin unirea cu cea de partea opus: ormea!: sutura palatin: median: cu un versantna!al 8i unul bucal.

  #arinea lateral: se continu: cu corpul mailei.

  #arinea anterioar: pre!int: spina na!al: anterioar:.

  #arinea posterioar: se articulea!: cu lama ori!ontal: a osului palatin orm>nd sutura palatin:transversal:.

  "rocesul rontal urc: spre oasele neurocraniului. "re!int: 4 e9e 8i 6 marini.

  Fa9a lateral: pre!int: creasta lacrimal: anterioar:. Anterior de creast: se inser: mu8chii orbicular alochiului 8i ridic:tor al bu!ei superioare 8i al aripii nasului, ;n timp ce posterior de creast: se :se8te8an9ul lacrimal care ad:poste8te sacul lacrimal.

  Fa9a medial: ia parte la ormarea peretelui lateral al cavit:9ii na!ale. "re!int: 4 creste anteroposterioare,una inerioar:, creasta conchal:, ce se articulea!: cu cornetul inerior 8i una superioar:, creastaetmoidal:, care se articulea!: cu cornetul mi-lociu.

  #arinea anterioar: se articulea!: cu osul na!al.

  #arinea posterioar: sau marinea lacrimal: se articulea!: cu osul lacrimal.

  2@

 • 8/12/2019 subiecte anatomie sem2

  11/108

  #arinea superioar:, din9at:, se articulea!: cu por9iunea na!al: a osului rontal.

  #arinea inerioar: continu: corpul mailei.

  "rocesul alveolar este situat ;n por9iunea inerioar: a osului. Formea!: ;mpreun: cu cel de partea opus:

  arcul alveolar. "re!int:' alveolele dentare, cavit:9ile de recep9ie ale din9ilor separate de'

  septurile interalveolare 8i septurile interradiculare ce separ: r:d:cinile din9ilor multiradiculari.

  "rocesul !iomatic serve8te la articularea cu osul !iomatic.%onorma9ie interioar:

  ?n interiorul corpului se :se8te sinusul mailar, o cavitate pneumatic: mare c:ptu8it: de o mucoas: cese continu: cu cea din cavitatea na!al:. "ere9ii sinusului sunt sub9iri, iind orma9i de ba!a 8i de cele 5e9e ale corpului mailar. Sinusul mailar se deschide prin hiatul mailar pe a9a na!al: a corpului.

  G."ALATINUL, LA%RI#ALUL, &O#ERUL"alatinul

  Este un os pereche situat ;n por9iunea posterioar: a e9ei.Orientare'

  ;n -os lama mic:) ;napoi marinea ei concav:) medial marinea cea mai roas:.

  Are o orm: caracteristic:, iind ormat dintr(o lam: ori!ontal: 8i una vertical: unite ;ntre ele ;n unhidrept. "articip: la ormarea palatului osos, a cavit:9ilor na!ale 8i a orbitei.

  Lama ori!ontal: pre!int: 4 e9e , 6 marini 8i 5 procese.

  Fa9a superioar: *a9a na!al:+ ormea!: plan8eul cavit:9ii na!ale ;n treimea sa posterioar:.

  Fa9a inerioar: *a9a palatin:+ ormea!: treimea inerioar: a palatului dur.

  #arinea anterioar: se une8te cu procesul palatin al mailei.

  #arinea posterioar: ormea!: ;mpreun: cu cea de partea opus: spina na!al: posterioar:.

  #arinea medial: se une8te cu cea de partea opus: orm>nd creasta na!al: care se articulea!: cuvomerul 8i se continu: anterior cu creasta na!al: ormat: de procesele palatine ale mailarelor.

  22

 • 8/12/2019 subiecte anatomie sem2

  12/108

  #arinea lateral: se une8te cu lama perpendicular: a osului.

  Lama perpendicular: se articulea!: cu tubero!itatea mailei 8i cu procesul pterioidian al senoidului."re!int: 4 e9e 8i 6 marini.

  Fa9a medial: *a9a na!al:+ ia parte la ormarea peretelui lateral al cavit:9ii na!ale.

  Fa9a lateral: se articulea!: anterior cu tubero!itatea mailei 8i posterior cu procesul pterioidian.

  #arinea anterioar: este ;n raport cu maila.

  #arinea posterioar: se articulea!: cu lama medial: a procesului pte( rioidian.

  #arinea inerioar: se continu: cu marinea lateral: a lamei ori!ontale.

  #arinea superioar: emite procesele etmoidal 8i senoidal ;ntre care se delimitea!: inci!urasenopalatin:.

  "rocesul orbital este situat ;naintea :urii senopalatine. "re!int: e9e articulare 8i nearticulare.

  Fe9ele articulare, ;n num:r de 5 sunt repre!entate de'

  2. a9a anterioar: sau mailar: ce se articulea!: cu maila)

  4. a9a posterioar: sau senoidal: ce se articulea!: cu conca senoidului)

  5. a9a median: sau etmoidal: ce se articulea!: cu labirintul etmoidal.

  Fe9ele nearticulare ;n num:r de 4 sunt repre!entate de'

  2. a9a superioar: sau orbital: care ia parte la ormarea peretelui inerior al orbitei)

  4. a9a lateral: sau pteriopalatin: ;ndreptat: spre osa omonim: prev:!ut: cu un 8an9 str:b:tut denervul mailar.

  "rocesul senoidal este acoperit de a9a inerioar: a corpului senoidului. "re!int: 5 e9e'

  ( a9a superioar:, ce se articulea!: cu conca senoidului 8i cu r:d:cina lamei pterioide laterale,

  ( a9a ineromedial:, ce ia parte la ormarea pere9ilor superior 8i lateral al cavit:9ii na!ale)

  ( a9a lateral:, ce se articulea!: posterior cu lama medial: a procesului pterioid al osului senoid.

  "rocesul piramidal, situat ;ntre lama medial: 8i lateral: ale procesului pterioid al senoidului pre!int:5 e9e'

  ( a9a posterioar:, prev:!ut: cu o arie ce completea!: partea inerioar: a osei pterioide 8i d: inser9ie

  24

 • 8/12/2019 subiecte anatomie sem2

  13/108

  mu8chiului pteriooidian medial)

  ( a9a lateral:, cu o supraa9: anterioar: pentru articularea cu tubero!itatea mailei 8i una posterioar: cecorespunde por9iunii inerioare a osei inratemporale)

  ( a9a inerioar:, prev:!ut: cu :urile palatine mici *oramina palatine minora+.

  Lacrimalul

  Este un os pereche, mic 8i lat, de orm: patrulater:, situat deasupra mailei 8i inerior de rontal, ce iaparte la ormarea peretelui medial al orbitei 8i al peretelui lateral al osei na!ale.Orientare'

  lateral a9a prev:!ut: cu o creast:) inerior c>rliul cu care se termin: aceast: creast:) anterior 8an9ul acestei e9e.

  "re!int: 4 e9e 8i 6 marini.

  a+ Fa9a lateral: *orbital:+ pre!int: creasta lacrimal: posterioar: pe care se inser: por9iunea pround: amu8chiului orbicular al ochiului. Anterior de creast: se :se8te 8an9ul lacrimal.

  b+ Fa9a medial: particip: la ormarea peretelui lateral al cavit:9ii na!ale.

  c+ #arinea superioar: se articulea!: cu osul rontal.

  d+ #arinea inerioar: se articulea!: cu maila 8i cornetul inerior.

  e+ #arinea posterioar: se articulea!: cu lama orbital: a osului etmoid.

  + #arinea anterioar: se articulea!: cu procesul rontal al mailei.

  &omerul

  Este un os nepereche, lat, cu orma unui ier de plu, situat median. Ia parte la ormarea septului na!al.Orientare'

  2. superior marinea prev:!ut: cu un 8an9 8i dou: preluniri laterale)

  4. posterior marinea sub9ire 8i nearticular:."re!int: 4 e9e 8i 6 marini.

  a+ Fe9ele laterale *dreapt: respectiv st>n:+ particip: la ormarea peretelui medial al cavit:9ilor na!ale.

  b+ #arinea posterioar: prive8te spre arine delimit>nd oriiciile posterioare ale cavit:9ilor na!ale.

  c+ #arinea inerioar: se articulea!: cu maila 8i cu cornetul inerior.

  25

 • 8/12/2019 subiecte anatomie sem2

  14/108

  d+ #arinea anterioar: se articulea!: cu lama perpendicular: a etmoidului ;n -um:tatea sa superioar:,;n timp ce ;n -um:tatea sa inerioar: este biid: articul>ndu(se cu cartila-ul septului na!al.

  e+ #arinea superioar: pre!int: 8an9ul vomerului.

  2@.%ORNETUL NAJAL INFERIOR, OASELE NAJALE, JI3O#ATI%UL%ornetul inerior *%oncha nasalis inerior+ este un os pereche care se al: pe peretele lateral al oselorna!ale, sub concha mi-locie a etmoidului. Are orma unei lamele trape!oidale r:sucit: ca un cornet deh>rtie) de aici i numele de cornet sau conch:. Are 4 e e *lateral: i medial:+, i 4 marini *superioar:

  i inerioar:+. Se articulea!: cu osul etmoid, lacrimal, palatin i maila. Fa a medial: este conve:) proemin: ;n cavitatea na!al: i limitea!: meatul mi-lociu. Fa a lateral: este concav:) delimitea!: meatul inerior #arinea superioar: este sub ire, nereulat: i se divide ;n trei reiuni' reiunea anterioar: ce se articulea!: cu creasta concal: a mailarului) reiunea posterioar: ce se articulea!: cu creasta conchal:a lamei perpendiculare a palatinului) reiunea mi-locie cu trei procese *apoi!e+ mici, dispuse dinainte;napoi'

  a+ procesul lacrimal *"rocessus lacrimalis+ alat anterior, care se ridic: ;n sus articul>nduse cumarinea inerioar: a osului lacrimal) completea!: canalul na!olacrimal. b+ procesul mailar *"rocessus maillaris+ care este descendent, se aplic: pe partea inerioar: ahiatului mailar i contribuie la mic orarea acestui oriiciu c+ procesul etmoidal *"rocessus ethmoidalis+ situat posterior, mere ;n sus i se une te cu procesul uncinat al etmoidului *"rocessus uncinatus+, divi!>nd hiatului mailar ;n dou: oriicii.

  #arinea inerioar: este liber:, u or conve:) sub ea se poate p:trunde ;n meatul inerior al cavit: ii na!ale.Na!alul

  Este un os pereche, mic 8i lat care particip: la alc:tuirea scheletului osos al piramidei na!ale.Orientare'

  2. medial marinea cea mai roas:)

  4. posterior a9a concav:)

  5. inerior marinea prev:!ut: cu o scobitur:.

  "re!int: 4 e9e 8i 6 marini.

  a+ Fa9a etern: *a9a anterioar:+, concav: ;n sens vertical, pre!int: ruo!it:9i pentru inser9ia mu8chiuluina!al 8i mu8chiului procerus.

  b+ Fa9a intern: *a9a posterioar:+ pre!int: 8an9ul etmoidal str:b:tut de nervul etmoidal anterior. Esteconcav: ;n sens transversal.

  c+ #arinea inerioar: delimitea!: cu inci!ura na!al: a mailei apertura piriorm: a cavit:9ilor na!ale.

  26

 • 8/12/2019 subiecte anatomie sem2

  15/108

  d+ #arinea superioar: se articulea!: cu por9iunea na!al: a rontalului.

  e+ #arinea lateral: se articulea!: cu procesul rontal al mailei orm>nd sutura na!omailar:.

  + #arinea medial: se articulea!: cu osul nasal de partea opus:, iar ;n sus cu spina na!al: a

  rontalului.Jiomaticul

  Este un os lat 8i pereche situat pe p:r9ile laterale ale e9ei, unde ormea!: pome9ii.Orientare'

  2. medial a9a prev:!ut: cu un process)

  4. anterior supraa9a semilunar: a acestui proces)

  5. ;n -os marinea cea mai ruoas:.

  "re!int: 4 e9e, 6 marini 8i 5 procese prin care se articulea!: cu oasele vecine.

  a+ Fa9a lateral:, conve:, pre!int: aura !iomaticoacial: str:b:tut: de ramura !iomaticoacial: anervului !iomatic.

  b+ Fa9a medial: *a9a temporal:+ particip: la ormarea osei temporale. "re!int: aura!iomaticotemporal:.

  c+ #arinea anterosuperioar: *orbital:+ particip: la ormarea marinii suborbitale.

  d+ #arinea anteroinerioar: *mailar:+, nereulat din9at:, se articulea!: cu maila.

  e+ #arinea posterosuperioar: *temporal:+ pre!int: o por9iune vertical: 8i una ori!ontal: ce ormea!:;ntre ele un unhi obtu!.

  + #arinea posteroinerioar: este roas: 8i ruoas: d>nd inser9ie mu8chiului maseter.

  + "rocesul rontal ros 8i din9at, ascendent, se articulea!: cu procesul !iomatic al rontalului 8i cuaripa mare a senoidului. "re!int: tuberculul orbital.

  h+ "rocesul temporal, orientat posterior se articulea!: cu procesul !iomatic al temporalului orm>ndarcul !iomatic.

  i+ "rocesul orbital *a9a orbital:+ particip: la ormarea pere9ilor lateral 8i inerior a orbitei. Searticulea!: cu aripa mare a senoidului 8i cu corpul mailei. "re!int: aura !iomaticoorbital: prin caretrece nervul !iomatic.K

  22. #AN$IULA

  2=

 • 8/12/2019 subiecte anatomie sem2

  16/108

  #andibula

  Sinurul os mobil al craniului, este un os median 8i nepereche.Orientare'

  ;n sus 8i ori!ontal marinea prev:!ut: cu alveole)

  ;napoi concavitatea corpului."re!int: un corp 8i 4 ramuri.

  %orpul, ;n orm: de potcoav:, este alc:tuit din 4 por9iuni sudate, ba!a mandibulei 8i por9iuneaalveolar:. "or9iunea alveolar: pre!int: alveolele dentare ce ad:postesc r:d:cinile din9ilor de pe arcadainerioar:. %orpul pre!int: 4 e9e 8i 4 marini.

  Fa9a anterioar: *a9a etern:+ pre!int:'

  2. simi!a mentonier: *simi!a mandibulei+, o linie vertical: median: unde se ;nt>lnesc cele 4 -um:t:9idin care se ormea!: mandibula. Simi!a se termin: ;n -os prin

  4. protuberan9a mental: *protuberan9a mentonier:+.

  $e o parte 8i de cealalt: a protuberan9ei pleac: c>te

  5. o linie oblic: ce se termin: pe ramura mandibulei

  6. aura mental: *aura mentonier:+, oriiciul anterior al canalului mandibulei)

  =. oseta incisiv:, situat: inerior de din9ii incisivi pe care se inser: mu8chiul mental 8i c>teva asciculeale mu8chiului orbicular al urii.

  Fa9a posterioar: *a9a intern:+ pre!int:'

  2. spinele mentale *spinele mentoniere+, situate pe linia median:, ;n num:r de patru, dou: superioare,pe care se inser: mu8chii eniolo8i, 8i dou: inerioare, pe care se inser: mu8chii eniohioidieni. $e oparte 8i de cealalt: a liniei mediane pleac:

  4. linia milohioidian: pe care se inser: mu8chiul omonim. $easupra liniei se :se8te

  5. oseta sublinual: care ad:poste8te landa sublinual:)

  6. oseta submandibular:, situat: inerior de linia milohioidian: ;n raport cu landa submandibular: 8inodurile limatice submandibulare.

  #arinea inerioar:, roas: 8i rotun-it: pre!int:'

  2. osa diastric:, situat: de o parte 8i de cealalt: a liniei mediane pe care se inser: p>ntecul anterior almu8chiului diastric)

  2

 • 8/12/2019 subiecte anatomie sem2

  17/108

  4. 8an9ul arterei aciale str:b:tut de artera acial:.

  #arinea superioar: *procesul alveolar+ ormea!: arcul alveolar. "re!int:'

  2. alveolele dentare care con9in r:d:cinile din9ilor)

  4. septurile interalveolare care separ: alveolele dentare)

  5. septurile interradiculare care separ: r:d:cinile din9ilor multiradiculari)

  6. -ua alveolaria, relieul alveolelor dentare pe a9a etern: a arcului alveolar.

  Ramurile sunt 4 lame patrulatere ;ndreptate oblic ;n sus 8i ;napoi, orm>nd cu corpul un unhi de 24@de rade la adult. "re!int: 4 e9e 8i 6 marini.

  Fa9a lateral: pre!int: tubero!itatea maseteric: precum 8i o serie de creste pe care se inser: mu8chiulmaseter.

  Fa9a medial: pre!int:'

  2. aura mandibulei *oramen mandibulae+ prin care trec nervul, artera 8i venele alveolare inerioare.?naintea :urii se :se8te'

  4. linula mandibulei *spina lui Spi+, o proeminen9: triunhiular:, reper important pentruaneste!ierea nervului alveolar inerior)

  5. 8an9ul milohioidian ce pleac: de la aura mandibulei ;n -os 8i ;nainte, str:b:tut de nervulmilohioidian 8i ra( mura milohioidian: a arterei mailare)

  6. tubero!itatea pterioidian:, situat: ;n apropierea unhiului mandibulei, pe care se inser: mu8chiulpterioidian medial.

  #arinea anterioar:, t:ioas:, se continu: cu linia oblic: de pe corpul mandibulei. "re!int:'

  2. creasta temporal:, situat: ;ntre procesul coronoid 8i alveola ultimului molar, pe care se inser:mu8chiul buccinator)

  4. un 8an9 vertical, situat ;ntre marinea anterioar: 8i creasta temporal: pe care se inser: tendonulmu8chiului temporal)

  5. trionul retromolar, por9iunea inerioar: a 8an9ului vertical, pe care se inser: un ascicul pround almu8chiului temporal.

  #arinea posterioar: este sinuoas:, roas: 8i neted:. &ine ;n raport cu landa parotid:.

  #arinea inerioar: se continu: cu marinea inerioar: a corpului mandibulei cu care ormea!: unhiul

  2D

 • 8/12/2019 subiecte anatomie sem2

  18/108

  mandibulei *onion+ cu valori cuprinse ;ntre 22@ (24=M la adult.

  #arinea superioar: pre!int:'

  2. procesul coronoi, lam: osoas: triunhiular:, cu o ba!: ce se conund: cu ramura mandibulei, un v>rorientat ;n sus, o a9: lateral: plan: 8i neted: 8i o a9: medial: ce pre!int: creasta temporal: pe care se

  inser: mu8chiul temporal)4. procesul condilar ce se desprinde din partea posterioar: a ramurei mandibulei ormat din'

  a+ colul mandibulei ce pre!int: anteromedial oseta pterioid: pe care se inser: mu8chiul pterioidianlateral)

  b+ capul mandibulei, o proeminen9: elipsoid: cu care se continu: colul, cu aul mare orientat medial 8iposterior, care serve8te pentru articularea cu temporalul. %apul pre!int: un versant anterior 8i unulposterior)

  5. inci!ura mandibular:, situat: ;ntre cele dou: procese mai sus descrise str:b:tut: de nervul maseterin.%onorma9ie interioar:

  Fiecare -um:tate a mandibulei este str:b:tut: de canalul mandibulei, str:b:tut la r>ndul s:u de artera,venele 8i nervul alveolar inerior. %analul ;ncepe la nivelul :urii mandibulei, str:bate ramuramandibulei 8i a-uns la nivelul corpului *unde este situat inerior de alveolele dentare+, comunic: cualveolele dentare prin mici canalicule str:b:tute de nervi 8i vase destinate r:d:cinilor din9ilor. Setermin: inerior ;ntre r:d:cinile primului 8i celui de al doilea molar, divi!>ndu(se ;ntr(un canal mental*care se deschide pe a9a etern: a corpului mandibulei la nivelul :urii mentale+ 8i ;ntr(un canal incisivcare se termin: la nivelul din9ilor incisivi.

  24.E1OOLTAOLTA %RANIULUI *%AL&ARIA+ este alc:tuit: din'

  sol!ul rontalului) oasele parietale) aripile mari ale senoidului *a9a temporal:+) sol!ul temporalului drept 8i st>n) suturile dintre ele.

  AJA %RANIULUI *E1OAJA+

  $ou: linii teoretice, una anterioar: ce une8te tuberculii articulari ai temporalelor, 8i una posterioar: ceune8te v>rul mastoidelor o ;mparte ;n 5 !one'

  a+ !ona anterioar:, care este acoperit: de viscerocraniu

  b+ !ona mi-locie *-uular:+, situat: ;ntre cele dou: linii conven9ionale, alc:tuit: la r>ndul ei din'

  pe linia median:' por9iunea ba!ilar: a occipitalului)

  2

 • 8/12/2019 subiecte anatomie sem2

  19/108

  pe p:r9ile laterale' oriiciul acustic etern) procesul stiloidian) aripa mare a senoidului) a9ainerioar: a st>ncii.

  c+ !ona posterioar: ormat: din'

  pe linia median:' aura occipital:)

  pe p:r9ile laterale' condilii occipitalului.25. EN$OOLTAOLTA %RANIULUI *%AL&ARIA+ este alc:tuit: din'

  sol!ul rontalului) oasele parietale) sol!ul occipitalului.

  AJA %RANIULUI *EN$OAJA+

  Este constituit: prin asamblarea unor p:r9i ale oaselor' rontal, etmoid, senoid, occipital 8i temporale.Formea!: plan8eul cavit:9ii craniene 8i sus9ine encealul. Repre!int: un teritoriu de pasa- ;ntre cutiacranian: 8i teritoriile subiacente. Este ;mp:r9it: ;n 5 eta-e *ose+' anterior, mi-lociu 8i posterior. Limita;ntre eta-ul anterior 8i mi-lociu este dat: de marinile posterioare ale aripilor mici ale senoidului, iarcea ;ntre eta-ul mi-lociu 8i posterior de marinile superioare ale st>ncilor temporale 8i lama patrulater:a senoidului.

  a+ Fosa cranian: anterioar: este alc:tuit: din'

  lama ciuruit: a etmoidului) sementul orbital al rontalului) aripile mici ale senoidului) o por9iune din a9a superioar: a corpului senoidului.

  b+ Fosa cranian: mi-locie este alc:tuit: din'

  corpul senoidului) aripile mari ale senoidului) e9ele anterioare ale st>ncilor) sol!ul temporalului drept 8i st>n.

  c+ Fosa cranian: posterioar: este alc:tuit: din'

  a9a posterioar: a st>ncilor temporalelor) a9a posterioar: a lamei patrulatere) scuama occipital:.

  26. ETAUL ANTERIOR AL EN$OAJEI

  a!a craniului *endoba!a+ este alcatuita din sase oase, dintre care unele, prin orma lor si leaturile pe

  2G

 • 8/12/2019 subiecte anatomie sem2

  20/108

  care le au, iau parte si la ormarea sementului acial'

  ( posterior se ala osul occipital, care ia parte la ormarea ba!ei, prin portiunea sa inerioara)

  ( anterior se ala osul senoid)

  ( transversal se ala osul rontal ce inchide portiunea interioara a ba!ei.Spatiul ramas liber intre osul rontal si osul senoid este completat de lama ciuruita a osului etmoid.

  "artile laterale ale ba!ei craniului sunt inchise de o parte si de alta de stanca osului temporal.

  a!a craniului este strabatuta de o serie de auri mari si mici, precum si de isuri, *crapaturi+. Acesteauri sunt locul de trecere pentru cele 24 perechi de nervi cranieni, pentru bulbul rahidian care continuacu maduva spinarii, precum si pentru arterele si venele craniului si encealului.

  Endoba!a este impartita in trei eta-e'anterior,mi-lociu si posterior.

  Eta-ul anterior*osa craniana anterioara+ este marinit inainte de planul conventional ce separa calvariade ba!a craniului,iar inapoi de santul prechiasmatic si de marinile posterioare ale aripilor micisenoidale.Acest eta- este constituit din din portiunile orbitare ale rontalului,de lama ciuruita aetmoidului,de corpul si aripile mici ale senoidului.

  In eta-ul anterior se asesc pe linia mediana aura oarba si crista alli)de o parte si de alta a linieimediane lama ciuruita a etmoidului,prin care trec iletele nervului olactiv)aurile etmoidale anterioaresi posterioare,care ac sa comunice neurocraniul cu orbitele, suturile senorontale, etele cerebrale aleportiunii orbitale a rontalului si etele superioare ale aripilor mici ale senoidului cu canalele optice ,prin care trec nervul optic si artera otalmica.

  2=. ETAUL #ILO%IU AL EN$OAJEIEta-ul mi-lociu *osa craniana mi-locie+ este limitat inainte prin santul prechiasmatic si de marinileposterioare ale aripilor mici senoidale, iar inapoi de lama patrulatera a senoidului si de marinilesuperioare ale stancilor temporalului.El este constituit in partea mediana de saua turceasca ,iar pe laturide aripile mari ale senoidului, sol!ul temporalului si ata anterioara a stancii temporalului.

  In acest eta- se asesc' pe linia mediana 'santul prechiasmatic ,osa hipoi!ara pentru landa hipoi!a,lama patrulatera a senoidului sau spatarul seii) pe laturi' santurile carotidiene, isurile orbitaresuperioare,prin care trec vena otalmica,nervii oculomotor, trohlear si abducens)aurile rotunde ,princare trece nervul mailar) aurile ovale pentru nervul mandibular) aurile spinoase pentru arterameninee mi-locie) aurile rupte care ormea!a intre corpul si aripile mari ale senoidului ,pe de oparte, si varurile celor doua stanci ale temporalului, pe de alta parte )prin ele trece nervul canaluluipterioidian) se mai aseste hiatul canalului acialului )oriiciile interne ale canalelor carotidiene )suturile senoscuamoase si isurile senopietroase.

  2

 • 8/12/2019 subiecte anatomie sem2

  21/108

  stancii temporalului si de occipital.

  In acest eta- se descriu ' pe linia mediana ' clivusul) aura occipitala mare, care serveste la trecereabulbului , a nervilor accesori, arterelor si venelor vertebrale) de asemenea, meninele spinale secontinua aici cu meninele cerebrale) creasta cerebrala interna si protuberanta occipitala interna) iar pelaturi se asesc' santurile sinusurilor pietroase superioare) elementele de pe ata posterioara a stancii

  temporalului) santurile sinusurilor pietroase inerioare) aurile -uulare cuprinse intre occipital sistancile temporalului."rocesul intra-uular de pe occipital imparte aura -uulara in doua parti' prinpartea anterioara trece nervul losoarinian, iar prin partea posterioara trec nervul accesor, nervul vasi vena -uulara interna) canalele hipolosului) santurile sinusurilor simoidiene) isurilepietrooccipitale.

  2D. ETAUL ANTERIOR AL E1OAJEIEoba!a este o reiune oarte complea, divi!ata conventional in trei !one' anterioara, mi-locie siposterioara.Aceasta separare se ace cu a-utorul a doua linii teoretice transversale, din care prima unestetuberculii articulari ai temporalelor, iar a doua, varul celor doua procese mastoidiene.

  Jona anterioara *aciala+ este mascata de viscerocraniul ce se prinde de ea.&iscerocraniul este divi!at ;n masivul acial suspendat de ba!a craniului *ormat prin suturarea ;n bloc amailelor cu oasele perimailare+ 8i mandibul:, sementul mobil cu o constitu9ie solid: 8i adaptat:pentru eecutarea mi8c:rilor tridimensionale.

  Este alc:tuit din 26 oase la care se adau: 8i osul hioid *de8i este situat ;n partea anterosuperioar: a>tului este studiat ;mpreun: cu viscerocraniul, 9in>nd cont de oriinea sa embrioloic: comun:+.

  $intre acestea 24 sunt perechi'

  mailarul) !iomaticul) na!alul) lacrimalul) palatinul) cornetul inerior.

  Oasele nepereche sunt'

  vomerul) mandibula) hioidul.

  2. ETAUL #ILO%IU AL E1OAJEIJona mi-locie *-uulara+ este cuprinsa inte cele doua linii teoretice amintite.Ea este constituita' pe liniamediana' de portiunea ba!ilara a occipitalului, care ormea!a bolta arinelui) pe ea se asestetuberculul arinian si mica oseta ce contine bursa ariniana) iar pe laturi' de doua patrulatere undesi(au dat intalnire aproape toate oriiciile ce ac sa comunice dieritele reiuni ale atului cu cavitateaneurocraniului.Aria acestor patrulatere este marinita la unhiuri de tuberculul articular altemporalului, varul procesului mastoidian, procesul pterioidian si condilul occipital.In patrulater se

  42

 • 8/12/2019 subiecte anatomie sem2

  22/108

  asesc' oriiciul etern, osa mandibulara, aura spinoasa,aura ovala, aura rupta, aura -uulara cuosa -uulara, elementele de pe ata inerioara a stancii temporalului, canalul hipolosului.

  2G. ETAUL "OSTERIOR AL E1OAJEIJona posterioara *occipitala+."e linia mediana se asesc' aura occipitala mare, creasta occipitalaeterna, protuberanta occipitala eterna.

  "e partile laterale se asasc' condilii occipitali, liniile nucale si mastoida cu elementele de pe ea.

  4@. "ERETII ORITEIOrbitele pre!inta 4 cavitati osoase, situate in masivul acial, de orma unei piramide cu 6 laturi, alecarei ba!e sunt orientate anterior si eterior, iar varul posterior si interior. Ele prote-ea!a lobii oculari.&olumul orbitei 5@cm4, iar [email protected] orbitelor nu sunt paralele, deoarece, daca leam preluni, ele sar intalni la nivelul marineisuperioare a seii turcesti. Orbita este ormata dintrun var, o ba!a si 6 pereti, constituiti din oaselecraniului si ale masivului acial. Toti peretii orbitei sunt captusiti cu un periost subtire si usor decolabil."eretele sup al orbitei este ormat din 4 oase( rontal si aripa mica a senoidului( si pre!inta un micsant, prin care trec nervul, artera si vena orbitara superioara. La acest nivel eista unul din puncteledureroase ale nevraliei trieminale. "rin acest perete oso orbita intra in raport cu sinusul rontal."eretele inerior este alcatuit din partea sup a mailarului si apoi!ele orbitare ale oaselor molar sipalatin. "rin acest perete osos orbita intra in raport cu sinusul mailar. "e peretele in in mi-loc, la 2=mm de mar sa in, se ala un mic oriiciu, care se preluneste printrun canal osos, ce se deschide peata anterioara a mailarului inerior, sub marinea inerioara a orbitei. "rin acest oriiciu numit aurasuborbitara, trec nervul si venele suborbitare. Aici este situat unul din punctele dureroase ale nevralieiaciale."eretele eterior este ormat din osul rontal, o parte din ata orbitara a aripei mari a senoidului si ataorbitara a procesului !iomatic."eretele interior este alcatuitdintro apoi!a a mailarului superior, osul lacrimal, osul plan al etmoiduluisi corpul senoidului. "rin acest perete orbita vine in raport cu celulele etmoidale si sunusul senoidal.Intro mica scorbura de pe acets perete se ala osa sacului lacrimal. $e asemenea din aceasta scorburase deschide un mic canal osos, care comunica cu cavitatea na!ala si poarta numele de canallacrimona!al."rin peretii sai orbita comunica cu toate sinusurile etei, actor de o mare importanta practica, intrucatorice proces inlamator sinu!al see poate lesne etinde in interiorul orbitei.

  Raportul *comunicarea+ dintre cavitatea orbitei 8i sinusurile parana!ale."rin peretele sup osos, orbita intra in raport cu sinusul rontal."rin peretele in, orbita intra in raport cu sinusul mailar."rin peretele interior, orbita intra in raport cu celulele etmoidale si sinusul senoidal.$in scorbura din peretele eterior canal osos( care cominica cu cavitatea na!ala(canal na!olacrimal."rin isura orbitara sup *anta senoida+ orbita cominica cu eta-ul mi-lociu al cavitatii craniene."rin isura orbitara in orbita comunica cu osa pteroomailara.

  42,44,45 IN document "$F

  46. %OLOANA &ERTERALA %ER&I%ALA%oloana vertebrala umana este ormata din 46 de vertebre. Acestea sunt ase!ate una peste cealalta

  44

 • 8/12/2019 subiecte anatomie sem2

  23/108

  pentru a orma coloana vertebrala. %oloana vertebrala este principala sursa de suport vertical acorpului.

  "rimele sapte vertebre ormea!a coloana cervicala. #edicii se reera la acestea in termeni de %2(%D.%oloana cervicala incepe in locul in care prima vertebra *%2+ se conectea!a de ba!a craniului. %oloanacervicala se curbea!a usor anterior si se termina in locul in care %D ormea!a leaturi cu coloana

  toracala *!ona toracelui+.a!a craniului sta deasupra vertebrei %2, numita si atlas. $oua arcuri osoase roase ormea!a unoriicu mare in centrul atlasului. Aceasta deschidere este lara deoarece maduva spinarii este mairoasa la iesirea din creier. %omparata cu alte vertebre, atlasul are proiectii osoase laterale mai lari.

  Atlasul sta deasupra vertebrei %4 numita si ais.Aisul are o proeminenta osoasa mare in partea superioara, numita dens. Aceasta este indreptata in sussi se potriveste intr(un oriiciu al atlasului. Articulatiile aisului oera atului abilitatea de a se rasuci lastana si la dreapta.

  Fiecare vertebra este ormata din anumite parti. "ortiunea principala a iecarei vertebre cervicale, de la%4 la %D este ormata dintr(un bloc osos rotun-it, numit corpul vertebral. Un inel osos se atasea!aposterior de corpul vertebral. Acest inel are doua parti. $oua pedicule osoase se conectea!a direct cuportiunea posterioara a corpului vertebral. $oua lamine osoase unesc pediculele pentru a completainelul. %and vertebrele sunt ase!ate una peste alta, inelele oasoase ormea!a un tub care incon-oaramaduva spinarii. Laminele oera un acoperis protectiv deasupra maduvei spinarii.

  O proeminenta osoasa se proiectea!a in aara in locul unde cele doua lamine se unesc. Aceste proiectii,numite procese spinoase, pot i simtite la deet daca acesta este trecut de(a lunul coloanei. %ea maiproeminenta este procesul spinos al vertebrei %4. La ba!a atului unde vertebrele cervicale si celetoracice se unesc, poate i simtit un alt proces spinos, cel al vertebrei %D.

  Fiecare vertebra a coloanei pre!inta alte doua proeminente osoase laterale, una in dreapta si una instana. Aceste proiectii osoase se numesc procese transverse. Atlasul are cel mai lar proces transversdintre toate vertebrele cervicale. Spre deosebire de restul coloanei, vertebrele reiunii cervicale pre!intaun oriiciu care trece prin iecare proces transvers. Acest oriiciu, numit oramen transvers, oera unpasa- pentru arterele care trec lateral de aceasta reiune pentru a vasculari!a reiunea occipitala acreierului.

  Intre iecare pereche de vertebre eista doua articulatii. Aceste articulatii unesc vertebrele intr(un lant sipermit alunecarea vertebrelor una pe cealalta pentru a acilita miscarea atului in multe directii. %ueceptia primei si a ultimei vertebre, iecare vertebra are doua articulatii pe iecare ata. %ele de pe atasuperioara unesc vertebra cu cea de deasupra, iar cele inerioare o unesc cu cea de dedesubt.

  Supraata etelor articulare sunt acoperite de cartila- articular.%artila-ul articular este neted si asemantor cauciucului si acopera ma-oritatea capetelor articulare."ermite capetelor osoase se se miste unul pe lana altul ara recare.

  $e partea dreapta si stana a iecarei vertebre, eista un mic tunel numit oramen neural. %ei doi nervicare parasesc maduva spinarii la nivelul iecarei vertebre trec prin aceste oramene, unul pe dreapta si

  45

 • 8/12/2019 subiecte anatomie sem2

  24/108

  altul pe stana. $iscul intervertebral este situat eact in ata acestei deschideri. Un disc herniat poateinusta deschiderea pentru nerv eercitand o presiune asupra acestuia. O ata articulara se aseste inspatele oramenului. Eosto!ele care se pot orma pe ata articulara se pot proiecta in tunel, inustandoriiciul si le!and nervul.

  4=. Articulatia atloido(aoidiana laterala

  (se numeste si atloido(aoidiana propriu(!isa(articulatie planiorma, in care supraetele articulare de pe ata inerioara a maselor laterale aleetmoidului orientate oblic inero(medial se articulea!a cu supraetele articulare superioare ale corpuluiaisului orientate invers(supraetele articulare sunt usor convee iind acoperite cu cartila- hialin, cartila- care este mai roscentral, subtire la perierie, ceea ce reali!ea!a un contact mai intim la nivel central si mai indepartatanterior si posterior(articulatia pre!inta o capsula articulara intarita inauntru de catre un liament lateral inerior al luiArnold(pre!inta 4 membrane puternice' atloido(aoidiene anterioara si posterioara. %ea anterioara este intinsaintre marinea inerioara a arcului anterior al atlasului si ata anterioara a corpului aisului. %eaposterioara pleaca de pe marinea inerioara a arcului posterior al atlasului si de pe tuberculul sauposterior pe lamele vertebrale si ba!a procesului spinos al acestuia. Aceasta membrana este strabatutade ramul posterior al celui de al doilea nerv spinal cervical care se mai numeste si nervul suboccipital allui Arnold.(este o articulatie in care se eecuta miscari cu amplitudine mare, de leie, de etensie, de inclinarelaterala si miscari de rotatie

  Articulatia occipito(atloidiana(este o articulatie de tip dublu condilian, care se reali!ea!a intre condilii occipitalului si supraetelearticulare superioare ale atlasului(condilii occipitalului, convecsi in ambele sensuri sunt dispusi pe laturile oramenului manum siorientate inero(lateral. Supraetele articulare atloidiene se asesc pe ata superioara a maselor laterale,au o orma eliptica*de orma unei amprente de panto+ avand etremitatea anterioara mai apropiata unade cealalta. Supraetele articulare sunt acoperite de cartila- hialin si articulatia pre!inta o capsulaarticulara mai slaba anterior si medial, puternica posterior si lateral, unde este intarita si de un liamentoccipito(atloidian lateral. Fiecare articulatie pre!inta o capsula proprie si o sinoviala proprie. Fiecarecapsula este intarita de o membrana occipito(atloidiana ant si cealalta posterioara. #embrana occipito(atloidiana anterioara pleaca de pe supraata ba!ilara a occipitalului, 4(5mm anterior de oramenmanum si se prinde pe marinea superioara a arcului anterior al atlasului. Ea este ormata din 4 oite,una supericiala si cealalta prounda, oita supericiala iind continuata pe partile laterale de acelliament occipito(atloidian lateral. #embrana occipito(atloidiana posterioara din partea posterioara aoramenului manum pe marinea superioara a arcului posterior al atlasului. %ele 4 membraneoccipito(atloidiene impreuna cu liamentul occipito(atloidian lateral ormea!a marele liamentoccipito(atloidian al lui $ubreuil(%hambardel. #embrana occipito(atloidiana posterioara este peroratede artera vertebrala si ramul posterior al primului nerv spinal cervical care vor intra in cutia craniana.(in aceasta articulatie se eecuta miscari de leie(etensie si miscari de inclinare laterala, dar deamplitudine redusa.(intre occipital si ais nu eista o articulatie veritabila, adica cu supraete osoase, ci eista o leaturareali!ata prin intermediul liamentelor, liamente care unesc pe de o parte occipitalul cu corpul aisuluinumite liamente occipito(aoidiene, iar pe de alta parte occipitalul cu dintele aisului numite

  46

 • 8/12/2019 subiecte anatomie sem2

  25/108

  liamente occipito(odontoidiene.(liamentele occipito(aoidiene sunt in nr de 5, unul median si 4 laterale. %el median mere de pesupraata ba!ilara a occipitalului pe ata posterioara a corpului aisului, in portiunea sa mi-locie. %elelaterale, in numar de 4 pornesc de pe marinile oramenului manum si se termina pe ata posterioara acorpului aisului, de o parte si de alta a liamentului median, reali!and impreuna asa numita membranatectoria.

  (liamentele occipito(odontoidiene sunt 5, unul median si 4 laterale. %el median se numeste siliamentul varului dintelui sau suspensor al dintelui si care pleaca din partea anterioara a oramenuluimanum, terminandu(se pe varul procesului odontoid. %ele laterale se numesc si liamente alare,plecand de pe partile laterale ale oramenului manum, se termina pe etele laterale ale dintelui aisuluisi au rolul de a limita miscarea de rotatie.Rol in conventia acestor articulatii il au si liamentele lonitudinale vertebrale anterior, respectivposterior.

  4

 • 8/12/2019 subiecte anatomie sem2

  26/108

  versant anterior si unul posterior. Numai versantul anterior si creasta sunt articulare iind acoperite decartila- hialin. &ersantul posterior este nearticular, capul mandibular are in sens antero(posterior 2(4@cm iar in sens transversal maimum 2@ mm.Fosa mandibulara concava, este impartita de catre sutura pietro(timpanica sau sci!ura lui 3lasser in 4portiuni' anterioara, articulara care apartine de stanca temp, neacoperita de cartila- hialin darpre!entand o inrosare a periostului. Si un sement posterior nearticular ce apartine osului timpanal.

  Anterior osei mand de aseste condilul temporalului, osa mandibulara sau cav lenoida atemporalului sau radacina transversala a !iomei care este usor concava in sens transversal iindacoperita de cartila- hialin. $eoarece supraetele articulare nu(si corespund perect, intervine un discsau un menisc interarticular mai ros la perierie si mai subtire central, astel ca are orma unei lentinebiconcave. Imparte cavitatea articulara intrun eta- suprameniscal sau meniscotemporal si un eta-submeniscal sau meniscomandibular. "rin etremitatile sale, meniscul se iea!a de colul mandibular,adica de osul mobil. Uneori poate i perorat central astel ca cele 4 compartimente supra sisubmeniscal comunica unul cu celalalt. $iscul se insera prin etremitatile sale pe colul capuluimandibular, pe osul mandibular.%apsula articulara este re!istenta si se insera superior la nivelul osului temporal pe marinea anterioaraa condilului temporalului, posterior in undul osetei mandibulare, anterior sci!urii lui 3lasser, lateralpe tuberculul si radacina lonitudinala a !iomei, iar medial pe spina senoidului.(In partea anterioara da insertie unor ibre din m pterioidian lateral iar pe ata posterioara unor ibrecon- care pleaca de la partea post a sci!urii si se termina pe capsula( ormea!a raul meniscal posteriorce are rolul de a limita miscarile anterioare ale capului mandibular. Acest rau meniscal posterior pleacadin partea posterioara a sci!urii lui 3lasser ianduse pe ata posterioara a capsulei colului mandibularsi a meniscului.(Fibrele lonitudinale ale capsulei pot i scurte, temporomeniscale si meniscomandibulare si lunitemporomandibulare.(%apsula articulara este invelita de 4 eluri de liamente' adevarate si liament la distantaQaccesorii.Liamentele adevarate sunt in numar de 4 lateral etern si lateral intern. Lateral etern mere sup de latuberculul !iomatic si radacina lonitudinala a !iomei, in la partea postero(lat a colului mandibular,este cel mai puternic li al articulatiei. Liamentul lateral intern mere de la partea mediala a oseimandibulare la partea postero(mediala a colului condilului mandibular, mai putin re!istent.Liamentele accesorii sunt repre!entate de liamentele pterio(mandibulare, stilo(mandibular si seno(mandibular, timpanomandibular(adauat de uvara. "teriomadibular( procesul pterioid(linia oblicaint. Senomandibular( mere de la spina senoidului si se termina pe ata int a ramurii mandibulare prinbiurcatie de(o parte si de alta a linulei*spina lui Spi+) delimitea!a cu mar post a ramurii( buranierearetrocondiliana a lui uvara( trec nv auriculotemporal si vase mailare. Este socotit de catre Rouvier si"aturet ca o intarire a mar et a aponevro!ei interpterioidiene. uvara descrie liamtimpanomandibular' mere dinapoia sci!urii 3lasser( ata int ramurii in dreptul unui plan transversal cetrece prin ba!a linulei. Stilomandibular( v stiloidei.

  4. IO$INA#I%A AT#AT# este cea mai complea articulatie din oranismul uman. La mamiere, miscarea condilului se acecu predominanta saital *propulsie, retropulsie+ numai in roapa mandibulara, deplasarile iindinradite de proieminentele de pe marinile cavitatii lenoide. La om, apare miscarea de translatie acondilului, care pare a i o consecinta a statiunii bipede.

  in miscarile u!uale, mailarele unctionea!a ca o parhie de radul III la care'

  4

 • 8/12/2019 subiecte anatomie sem2

  27/108

  AT# este punctul i,

  muschii maseter, pterioidian intern si temporali creea!a orta,

  dintii repre!inta oranul eector prin care se transmite orta la obstacolul alimentar. Spre incisivi, paria este mai putin eicace iar dintii sunt

  solicitati mai putin.in laterotru!ie dreapta condilul activ blocat in cavitatea lenoida devine punctul i, iar condilul staneste de balans. $aca in aceasta miscare, dintii de pe partea stana pastrea!a un contact prematur, lanivelul contactului se va situa punctul de re!istenta. Forta produsa de muschii ridicatori de pe parteastana va transorma parhia de radul III intr(o parhie de radul II, mai eicace unctional dar maitraumati!anta. $aca contactul de pe partea stana este de mai mare importanta, el devine punctul despri-in, iar parhia se transorma intr(o parhie de radul I, avand ca re!ultat aparitia unor orte oarteputernice la nivelul dintelui de contact, orte care se pot repercuta si asupra AT# respectiv asupramuschilor

  in unele miscari de protru!ie daca eista un contact molar, acesta va deveni punct i. in miscarea deinci!ie orta va actiona posterior punctului i, iar re!istenta la nivel incisiv, ormandu(se o parhie deradul I cu eicacitate maima care insa suprasolicita atat molarul cu contact prematur cat si incisivii.Re!ultatele suprasolicitarii sunt' u!ura sau mobilitate a dintelui,

  #arch Robinson sustine ca AT# nu suera nici un eort in unctionalitatea ei normala, iar mandibula nupoate i asimilata unei parhii. Robinson descrie un mecanism rele care previne orice eort, inlimitele normalului, diri-at spre AT#. Forta ia nastere in timpul contractiei ridicatorilor si se diri-ea!aspre AT#. in acest moment se declansea!a contractia relea a muschilor temporali, a caror orta traemandibula in sus si posterior, anihiland socul.

  $upa alte teorii, eortul se distribuie atat la nivelul dintilor cat si la nivelul AT#.

  in i!ioloia AT# un rol undamental il -oaca meniscul, impreuna cu muschiul pterioidian, prin celedoua ascicule ale sale cu insertie pe menise si pe condilul mandibular. #eniscectomia la om duce lapierderea miscarilor de propulsie.

  in repaus lama meniscala se mulea!a in cavitatea lenoida pe versantul articular al condilului temporal,sub inluenta ascensiunii condilului mandibular. "lecand de Ia aceasta po!itie, initial condilul nu poateeectua decat miscari de rotatie. #iscarea de propulsie este precedata de contractia asciculului superioral pterioidianului etern, care pune in tensiune lama meniscala ce se asea!a ca un plan inclinat intresci!ura 3lasser si varul condilului temporal, determinand in acelasi timp o usoara de!anclavare acondilului din lena catre antero(inerion intinderea lamei meniscale se datoreste elasticitatii sale maiales in portiunea retrocondiliana.

  Sub actiunea continua a contractiei asciculului superior al pterioidianului etern, meniscul temporo(mandibular intins lisea!a spre anterior, dand posibilitatea condilului mandibular sa alunece pana lavarul condilului temporal, alunecare ce se produce sub actiunea contractiei asciculului inerior alpterioi(dianului etern. Limitarea miscarii anterioare a meniscului se datoreste raului posterior almeniscului. #iscarea inversa, de revenire in lena, se ace prin incetarea mai intai a contractiei

  4D

 • 8/12/2019 subiecte anatomie sem2

  28/108

  asciculului inerior, condilul revenind in lena, sub actiunea elevatorilor si prin incetarea contractieiasciculului superior.

  Functia principala a compleului menisco(pterioidian este de a de!an(clava condilul din lena si de a(ioeri planul inclinat pentru lisare.

  La pacientul sub narco!a, deschiderea urii prin ortare, se ace printr(o rotatie cu condilii in lena,urmata de iesirea brusca a condililor din cavitatea lenoida si deschiderea maima a urii.

  Studii E#3 au aratat ca asciculul superior al p teri oidianul ui etern se contracta inaintea celuiinerior in miscarea de propulsie si deschidere. "teri(oidianul etern participa nu numai la protractii sidiductii ci si in miscarile de ridicare a mandibulei. Revenirea meniscului in lena este o miscare pasiva,determinata de revenirea condilului sub actiunea elevatorilor si de elasticitatea raului meniscalposterior. in aceste conditii, contractia usoara a asciculului pte(rioidian superior are rolul de a prevenio revenire brusca a meniscului in lena sub actiunea elevatorilor si elasticitatii raului meniscalposterior

  Aceste elemente de i!ioloie menisco(pterioidiana eplica producerea !omotelor articulare,patoenia luatiilor temporo(mandibulare, aparitia disun(ctiilor temporo(mandibulare in conditia unormici tulburari de oclu!ie.

  $eplasarile mandibulei sunt necesare in toate unctiile sistemului oro(aciat.

  in timpul masticatiei, daca aceasta se ace bilateral, mandibula poate i considerata ca actionea!a ca oparhie de radul III *punctul de spri-in in condil, orta la mi-loc, Ia nivelul onionului si apoi!eicoronoide, iar re!istenta la nivelul arcadei dentare, deci la cealalta etremitate a parhiei+. in acesteconditii se eercita o orta puternica la nivelul articulatiei temporo(mandibulare.

  %and masticatia se ace unilateral, condilul de partea activa este mai putin solicitat, deoarece participain cealalta -umatate a mandibulei *de balans in aceasta miscare+ si mandibula este transormata intr(oparhie de radul II deoarece se adaua si orta musculara de pe partea de balans, care pe lana aptulca mareste orta, reduce si sarcina condilului de partea opusa.

  %and mandibula actionea!a ca o parhie de radul III, ortele sunt eal reparti!ate de iecare parte. %ucat re!istenta alimentara este mai posterioara, cu atat presiunea eercitata la nivelul condililor este maimare.

  in activitatea unilaterala a mandibulei *parhie de radul II+, bolul alimentar deplasandu(se dinainte(inapoi, presiunea se reduce la condilul de partea activa, putand deveni chiar neativa *tractiunea pecapsula in loc de presiune+, in timp ce presiunea la condil de partea de balans ramane inalta.

  $eci' AT# ( este sediul de receptionare si transmitere catre scheletul cranian al unor orte puternice.

  Teoria lui #arsh Robinson sustine ca la nivelul AT# nu se eercita nici o orta. Toate ortele setransmit in reiunea arcadelor dentare. $eplasarile mandibulei se ac prin echilibrul ortelor musculareantaoniste si protaoniste, reali!at prin -ocul controlat al releelor nervoase, atat in po!itia de repausa mandibulei cat si in diversele ei miscari. In teoria Robinson nu se ia in considerare rolul

  4

 • 8/12/2019 subiecte anatomie sem2

  29/108

  pterioidianului etern.

  Repciuc, considera AT# ca o articulatie de conducere musculara iar !onele articulare inluentea!aelementele miscarii.

  In cursul miscarilor i!ioloice nu este posibila o pierdere de contact a supraetelor articulare, vidul

  articular, datorita presiunii atmoserice asiura deplasarea elementului osos in articulatie dupaterminarea miscarii.

  Studii de mecanica musculara arata ca presiunea condilului la nivelul cavitatii lenoide nu poate iimportanta. insa, in po!itie de oclu!ie centrala, anali!ele de mecanica musculara au aratat ca iau nastereorte ce sunt indreptate spre AT#, iar condilul apasa mai puternic pe rebordul posterior al oseiarticulare care este inrosat, in eneral, toata circumerinta osei articulare este supusa la solicitari, cepot modela condilul.

  Studii complee ale unctionalitatii AT# arata ca'

  presiunea cea mai mare este absorbita la nivelul arcadei dentare)

  o parte din orte pot i transmise si de(a lunul osului mandibular spre AT#)

  alte orte se propaa prin asciile musculare, in special ascia muschiului temporal.

  %onormatia AT# pre!inta modiicari succesive in raport cu varsta, modiicari ce sunt intr(o stransacorelatie cu enomenele dentitiei, AT# ar i complet ormata la 4= de ani. Eruptia dintilor temporari seinsoteste de modiicari in -ocul muscular cu instalarea unor noi relee. %u varsta, au loc de!voltareatuberculului articular si a capului condilului.

  La nivelul AT# pot avea loc modelari unctionale ce includ conormatia caviatii lenoide si atuberculului articular, de!voltarea si conormatia condilului mandibular.

  Tratamentele cu aparate ortodontice pot determina modiicari Ia nivelul AT#)

  resorbtii pe supraetele de contact cu presiune)

  apo!itie compensatoare pe versantele opuse presiunii)

  restructurarea condilului ca si a restului osului mandibular)

  modiicari ale cavitatii lenoide.

  4,2( #iscarile AT# pentru deschiderea urii

  In miscarea de deschidere a urii, condilul se deplasea!a inainte impreuna cu meniscul articular, acandsi o usoara miscare de rotatie. Aceasta deplasare este eectuata de muschii pterioidieni eterni, princontractia bilaterala' asciculul superior al muschiului pterioidian etern deplasea!a meniscul inainte,iar asciculul inerior deplasea!a condilul. #eniscut aluneca pana pe ata inerioara a tuberculului

  4G

 • 8/12/2019 subiecte anatomie sem2

  30/108

  articular unde orme!a o /lenoida transportabila si deormabiia/ condiiului articular *Rainer+ aceastapentru a raspunde dierentelor de presiune a dieritelor momente mecanice din articulatie.

  $eschiderea urii se ace in trei etape'

  Etapa I' consta din reali!area unei miscari de rotatie a condiiului pe menise in -urul unui a transversal

  ce trece prin centrul condililor si corespunde cu insertia inerioara a liamentului temporomandibular.%aracteristicele acestei etape sunt'

  miscarea este de tip /balama/)

  deschide ura cu aproimaiv 4(6 mm)

  ( corespunde trecerii de la oclu!ia centrala la po!itia de repaus amandibulei)

  miscarea este hidata de receptorii din liamentele interne si eterne *temporo(mandibular+ alearticulatiei)

  limitarea miscarii se reali!ea!a de catre liamentele pteriomandibularesi senomandibuiare.

  Etapa II' consta din eectuarea a doua miscari in AT#' una de rotatie condilo(meniscala si alta detranslatie temporo(meniscala. %aracteristicile acestei etape sunt'

  insumarea celor doua miscari *rotatie, translatie+ determina deschidereaurii cu 6 centimetri)

  rotatia condiiului este asiurata de muschii suprahioidieni si pielosi)

  miscarea de translatie este reali!ata de contractia simetrica a muschilorpterioidieni eterni)

  miscarile se reali!ea!a in -urul unui a transversal care aluneca si el in-os si inainte.

  Etapa III' se eectuea!a suplimentar si voluntar. La sarsitul etapei Ii, muschii maseteri si pterioidieniinterni sunt intinsi la maimum iar ibrele lor devin paralele cu ramura ascendenta a mandibulei, inmomentul cand acesti muschi se relaea!a brusc, se contracta muschii pterioidieni eterni care prinascicolele inerioare tra inapoi de bratul mic al parhiei mandibulare iar ascicolele superioare trameniscul inainte( %onsecintele acestor contractii sunt'

  ( se produce miscarea de translatie inainte a meniscului si miscarea derotatie inapoi a condiiului)

  ( ura se deschide cu inca 4 centimetri *in total, < centimetri+.#iscarea de deschidere a urii in trei etape este o miscare continua, iar

  5@

 • 8/12/2019 subiecte anatomie sem2

  31/108

  mentonul descrie un arc de cerc cu concavitatea inapoi($isunctiile AT# se caracteri!ea!a prin'

  ( etapa a IlI(a se ace sacadat, sau /in baioneta/)

  le!iuni aie meniscului)

  capul condiiului aluneca inaintea bureletului meniscal)

  dureri pterioidiene, crepitatii, cracmente.

  #iscarile AT# pentru ridicarea mandibulei

  #iscarea de ridicare a mandibulei se ace printr(un mecanism invers'

  ( relaarea brusca a muschilor pterioidieni eterni)

  contractia proresiva a m. maseter, m. pterioidieni interni si m.temporali)

  alunecarea meniscului in roapa lenoida)

  rotatia si translarea inversa a capului condilului)

  arcadele dentare vin, din nou, in contact)

  ura se inchide)

  presiunea produsa pe dinti se transmite prin sistemele traiectoriale, la mandibula sau masivul acial.5. #iscarile AT# pentru propulsia mandibulei

  #iscarea de propulsie a mandibulei se reali!ea!a prin translatia meniscului si condilului secundaracontractiei bilaterale a m. pterioidieni, m. accesoriu si a ascicolului supericial al maseterului.#iscarea de propulsie se insoteste obliatoriu de o miscare de coborare a mandibulei. Amplitudineamiscarii de coborare a mandibulei depinde de' adancimea lenoidei, inaltimea cuspi!ilor dentari, radulde supraoclu!ie inci!ala, planul de oclu!ie.

  In propulsia maima *de 4(4,= cm+ versantul anterior al condilului articular apasa pe menise si petuberculul articular. Aceste presiuni stimulea!a de!voltarea saitala a mandibulei pana la inchidereacartila-ului de crestere. $upa inchiderea cartila-ului de crestere, se pot produce modiicari temporareprin propulsia ortata cuspidiana sau propulsia prin aparate ortodontice.

  in propulsia mandibulei se reali!ea!a o crestere a procesului alveolar care are ca re!ultat reechilibrareaoclu!iei. #iscarea de propulsie este limitata de liamentele stilo(mandibular si temporo(mandibular.

  #iscarea de propulsie a mandibulei pre!inta variatii in unctie de varsta'

  la copil, alunecarea meniscului si a condilului se ace aproape ori!ontal, uneori ara sa se insoteasca de

  52

 • 8/12/2019 subiecte anatomie sem2

  32/108

  coborarea mandibulei *daca dintii sunt u!ati+)

  dupa varsta de D ani propulsia se asocia!a cu o coborare a mandibulei, pentru ca se ormea!a versantulcondilian articular, tuberculul articular si se deinitivea!a supraoclu!ia rontala. "lanul de alunecare almeniscului si al condilului ace cu planul oclu!al un unhi variabil, intre 6@o(6=,4,4,6. AT# si retropulsia mandibulei

  Retropulsia mandibulei este reali!ata de contractia ascicolelor posterioare, mi-locii ale temporalului,de m. diastric, m. eniohioidieni si accesoriu de m. milohioidieni. Alunecarea inapoi a meniscului sicondilului se ace de(a lunul unui plan ori!ontal sau oblic care ace un unhi de 6@(6= cu planuloclu!al. %and alunecarea condilului depaseste limita posterioara a capsulei articulare, versantulposterior al condilului comprima tesuturile retrocondiliene, tesuturi care poseda o boata inervatieveetativa.

  4,4,=. AT# si miscarile de lateralitate

  #iscarile de lateralitate ale mandibulei se reali!ea!a prin alunecarea condiluiui si a meniscului de oparte *in urma contractiei m. pterioidian etern de aceiasi parte, in principal si accesoriu, a m.pterioidian intern, m. maseter, ascicol anterior ale m. temporal+ iar condilul de partea opusa ramanepe loc sau aluneca putin inapoi *prin contractia ascicolelor posterioare ale m, temporal+. #. temporalare rol principal in miscarea de lateralitate a mandibulei.

  In ca!ul in care mentorul sau linia interincisiva se deplasea!a spre dreapta, condilul si meniscul departea stana se deplasea!a inainte, in -os si inauntru, ormand cu planul medio(saital un unhi de 2=.%ondilul de partea dreapta sta pe loc sau se deplasea!a oarte putin inapoi si inaara si repre!inta aulvertical in -urul caruia se ace aceasta miscare de lateralitate spre dreapta. Urmea!a apoi, miscarea delateralitate spre stana, cand condilul din stana -oaca rol de pivot, in miscarea de lateralitate, liniainterincisiva se deplasea!a spre dreapta si spre stana, in interiorul unui unhi de aproimativ 244.

  #iscarile de lateralitate se asocia!a cu miscari de propulsie, retropulsie, coborare sau ridicare, miscaricomplee ce apar, de obicei, in masticatie. Amplitudinea miscarilor de lateralitate scade cu deschidereaurii sau cu retropulsia mandibulei.

  #iscarile si orma AT# sunt inluentate de varsta, tipul dentitiei, tipul dinamic masticator'

  la copil predomina miscarile de propulsie ( retropulsie pana la aparitia dintilor rontali permanenti,cand apare supraoclu!ia incisiva)

  in raport cu tipul dinamic masticator se modelea!a corespun!ator orma condilului, a cavitatii lenoidesi se deinitivea!a tipul de u!ura dentara)

  supraoclu!ia incisiva si cuspi!ii inalti avori!ea!a aparitia unui tip dinamic masticator, de /tocator/ lacare predomina miscarile de ridicare si cobo rare a mandibulei. %onsecintele acestor miscari sunt'adancirea osei lenoide, accentuarea pantei versantelor condiliene)

  cuspi!ii dentari stersi, uniti prin creste, avori!ea!a predominenta miscarilor de lateralitate sideinitivarea tipului masticator de /recator/)

  54

 • 8/12/2019 subiecte anatomie sem2

  33/108

  la tipul masticator /propulsor/, predomina miscarile de propulsie ( retropulsie, oclu!ia reali!andu(se capla cap. in acest ca! pantele condiliene si dentare sunt oarte line sau sterse complet.

  4G. FAS%IA %ER&I%ALA SU"ERFI%IALAEa incon-oara atul ca un manson. Se insera pe ata anterioara a atului pe linia mediana a muschiului .

  "osterior se insera pe procesele spinoase ale vertebrei cervicale. Superior se insera pe merineainerioara a mandibulei, pe ascia parotidiana, arcada !iomatica, ductul auditiv etern, procesmastoidian si linia nucala superioara.

  #arinea inerioara se insera pe manubriul sternal, pe marinea interioara a claviculei, pe acromion, pesina scapului dupa care se pierde pe aponevro!a trape!ului. Lama se dedublea!a pentru a cuprindemuschiul sternocleidomastoidian si muschiul trape!. Se descriu 5 preluniri' prelunireasternocleidomastoidiana ce acopera ata prounda a muschiului omonim. "relunirea submandibularace tapetea!a lo-a landei submandibulare si prelunirea parotidiana care tapetea!a lo-a landei parotide.

  Lama pretraheala se insera superior pe osul hioid, apoi uneste pantecele superioare ale muschiloromohioidieni, iar inerior se insera pe manubriul sternului si marinea posterioara a claviculei. $inlama pretraheala se desprind teci destinate muschilor inrahioidieni si manunchiului vasculo(nervos alatului. Lama prounda sau prevertebrala e o lama patrulatera ce acopera muschii prevertebrali.Superior a-une la procesul ba!ilar, inerior patrunde in torace unde se subtia!a si dispare la a 5(avertebra toracala, iar lateral se insera pe procesele tranverse ale vertebrelor cervicale.

  5@. F% #ILO%IE SI "ROFUN$A

  FAS%IA %ER&I%ALA #ILO%IE("RETRA7EALA *LA#INA "RETRA%7EALIS+

  Este dispusa in spatiul de orma triunhiulara ce este delimitat intre cei doi muschi omohioidieni. Esteacoperita de ascia cervicala supericiala, iind atasata morounctional muschilor subhioidieni,viscerelor reiunii cervicale si manunchiului vasculonervos al atului.

  Insertii. Superior se insera pe osul hioid) inerior se insera pe manubriul sternal si pe marinea ataposterioara a claviculei. Lateral, dreapta si stana, se insera pe cei doi muschi omohioidieni.

  In desasurarea ei, lama pretraheala emite doua preluniri'

  a.+ prelunirea vasculara ce inveleste elementele constitutive ale manunchiului vascular alatului

  b.+ prelunirea viscerala care inveleste viscerele cervicale' traheea, esoaul, landa tiroida.

  Intre ascia cervicala supericiala si cea mi-locie, corespun!ator insertiilor inerioare, se delimitea!aspatiul suprasternal interascial, in care se ala vena -uulara anterioara. Lateral de marinea posterioaraa muschiului sternocleidomastoidian, intre cele doua lame, se crea!a spatiul interascial supraclavicular.

  5. FAS%IA %ER&I%ALA "ROFUN$A("RE&ERTERALA *LA#INA "RE&ERTERALIS+

  55

 • 8/12/2019 subiecte anatomie sem2

  34/108

  "rin dispo!itia ei, tapetea!a portiunea cervicala a coloanei vertebrale si muschii prevertebrali, pe de(oparte si viscerele cervicale, pe de alta parte.

  Inserctii. Superior se insera pe supraata eoba!ei, de unde descinde, se insera pe procesele transverseale vertebrelor cervicale, apoi pe vertebra T5, si se pierde in masa con-unctivala a mediastinului.

  "rin dispo!itia ei, delimitea!a spatiul retrovisceral ce este situat anterior asciei, respectiv spatiulprevertebral situat posterior de ascia prounda.

  52. Teaca viscerala

  intre ascia cervicala mi-locie si prounda se ala o membrana adventiceala numita teaca visceralasituata in -urul viscerelor atului pe arine acopera m constrictori si se numeste aponevro!a ariniana de la nivelul marinii inerioare a istmului tiroidian se detasea!a o epansiune ce intareste vaseletiroidiene anterioare,incon-oara trunchiul venos brahio(cealic stan si se preluneste pana la pericarddenumita lama tiro(pericardica. intre lama tiropericardica si pericard,oita prounda a aponevro!ei mi-locii si liamentul sterno(pericardic,delimitea!a lo-a timusului de pe ata posterioara a tecii viscerale,pleaca doua septuri ce o iea!a pe aponevro!a prevertebrala sipe tuberculii anteriori ai proceselor transverse cervicale

  Teaca vasculara

  "&N al atului este ormat din' artera carotida,vena -uulara interna si nervul va si este continutintr(o teaca ibroasa( teaca vasculara cele 5 elemente care ormea!a "&N atului au invelisuri celulare proprii,separate prin septul luiLAN3ENE% teaca vasculara emite preluniri transversale cate aponevro!a cervicala mi-locie re!ultand Fasciacervicala transversala Sebileau.

  54. #US%7II OLTII %RANIENE sunt occipito(rontalul si temporo(parietalul.

  #uschiul occipito(rontal este un muschi diastric. "re!inta doua portiuni musculare' muschiul rontalsi muschiul occipital. #uschiul rontal are orma patrulatera, este subtire, se insera pe linia nucalasuprema si se termina cu aponevro!a epicraniana. #uschiul rontal este mai voluminos, e situat inpartea anterioara a boltii craniene. Ia nastere pe aponevro!a epicraniana la limita insertiei parului.Fibrele sale se termina in pielea din reiunea sprancenelor si intersprancenoasa. "rin urmare are oinsertie osoasa posterioara si una cutanata situata anterior.

  Aponevro!a epicraniana patrunde median sub orma unui triunhi intre asciculele muschiului rontal siil imparte in 4' stana si dreapta. "osterior aponevro!a epicraniana se intinde pana la muschiul occipitaliar in partile laterale pana la arcada !iomatica. Insertia sa posterioara ia permite traerea in sus apielii din reiunea rontala acand cute transversale.

  "ortiunea rontala a muschiului ridica spranceana si pleoapa superioara.

  56

 • 8/12/2019 subiecte anatomie sem2

  35/108

  #uschiul temporo(parietal e un muschi rudimentar care are ibre cu un traiect descendent de peaponevro!a epicraniana pe pavilionul urechii

  55. #US%7II "LEOA"ELOR sunt in numar de 6'

  I. #uschiul orbicular al ochiului este situat pe circumerinta orbitei si in rosimea pleoapelor.

  Fasciculele sale nu sunt paralele ele se impletesc, au o dispo!itie semicirculara. #a-oritatea ibrelor seinsera pe liamentele palpebrale.

  Liamentele pe care se insera sunt'

  Liamentul palpebral medial e o banda ibroasa cu o etremitate mediala care se desparte in 4 ascicoleinserate pe crestele lacrimale anterioara si posterioara. Intre cele doua ascicule este cuprins sacullacrimal. Etremitatea laterala a liamentului palpebral medial se biurca intr(o ramura superioara si oramura inerioara. Fiecare ramura patrunde in tarsul corespun!ator. Tarsurile palpebrale sunt doualamele ibroase, roase si re!istente care ocupa marinea libera a iecarei pleoape.

  Liamentul palpebral lateral se intinde de la etremitatea laterala a tarsilor pana la periostul de pecircumerinta orbitei.

  #uschiul orbicular al ochiului are trei portiuni' palpebrala, orbitala si lacrimala.

  "ortiunea palpebrala intra in structura pleoapelor e alcatuita dintr(un strat subtire de ibre dispuse suborma a 4 semiinele ce se prind pe liamentele palpebrale.

  "artiunea orbitala a muschiului incon-oara reiunea palpebral si e ormata din ascicule musculareroase cu insertie liamentara dar si cu insertie osoasa pe circumerinta orbitei care este depasita demuschi.

  "ortiunea lacrimala se insera pe creasta lacrimala posterioara, ibrele orientate inspre lateral si seimpart in doua ascicole care se prind in pleoape.

  Actiunea muschiului orbicular

  Are o actiune mimica si oroulu de a apara lobul ocular de asemenea prin clipit distribuie si drenea!alacrimile. In timpul somnului portiunea palpebrala apropie pleoapele.

  II. #uschiul coruator al sprancenei e un muschi mic, puternic, ascicol care depinde de muschiulorbicular al ochiului. Se insera pe portiunea mediala a sprancenei, pe pielea din treimea mediala.%ealalta insertie este pe portiunea na!ala a osului rontal.

  Fasciculele musculare strabat muschiul orbicular al ochiului si muschiul rontal. "rin contractie traspranceana inspre medial si in -os si se dormea!a cute intersrancenoase verticale intervine in andire,durere, mirare

  III. #uschiul depresor al sprancenei *coborator+ este un ascicol al muschiului orbicular si are o ormatriunhiulara cu ba!a orientata in sus la capul spran