strategia anual dă e achiziţii publice pentru anul 2019 · 2019-02-22 · romania mureŞ count cy...

of 9 /9
ROMANIA MUREŞ C OUNTY C OUNCIL Nr. 9803/ 28.12.2019 O GatgwâjfîoTramylvania TRANSYLVANIA AIRPORT TARGU MURES ^ /A /?/ APROBAT, N \ <eI PREŞEDINXE,CAli ETI ÂisiDREI strategia anuală de achiziţii publice pentru anul 2019 FJ^ TRANSYLVAN IA Al RPORT TÍRGU MUREŞ S^ytlî VidroMu, Murcj, Romanii P h o n e : • « • : 6 5 - 3 2 S . 8 í í Fax: •40-265-326.257 e-tii3ií :öfficE @traníyluaniaair|ioit.ro i v r i vf . t r a n s v l v a n i a a i i p o r t . t o

Author: others

Post on 07-Mar-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ROMANIA MUREŞ C O U N T Y C O U N C I L

  Nr. 9803/ 28.12.2019

  O GatgwâjfîoTramylvania TRANSYLVANIA AIRPORT TARGU MURES ^ / A

  / ? / APROBAT, N \

 • R O M A N I A

  MUREŞ CO U N T Y C O U N C I L O iSate/vaytoTransylvdnia TRANSYLVANIA AIRPORT TARGU MURES

  Emis de:

  Forma

  documentului:

  Compartiment achiziţii si investitii

  Iniţiala

  CUPRINS

  1. Obiectivele Strategiei anuale de achiziţii publice (SAAP) 3

  2. Stabilirea indicatorilor pentru gestionarea portofoliului de achiziţii 3

  3. Date de intrare utilizate în elaborarea Strategiei anuale de achiziţie publică 3

  4. Capacitatea profesională de a realiza atât fiecare achiziţie în parte, cât şi toate achiziţiile incluse în PAAP 4

  5. Fundamentarea informaţiilor incluse în SAAP 5

  6. Modalităţi de atribuire asociate portofoliului de procese de achiziţie publică şi justificarea alegerii acestora 7

  7. Programul anual al achiziţiilor publice 8

  8. Lista anexelor la Strategia anuală de achiziţie publică 9

  r Ţ i X TRANSYLVAN IA A l RPORT T Î R G U MUREŞ 5'(7612 VidriMu, Morcj, Romonîa . . „ . . P h o n e ; • ^ 0 - I 6 5 - 3 2 8 . 8 S 6 F a x ; * 4 0 - 3 6 5 - 3 2 8 , 2 5 7 e - m a i l : o f f i c e @ t r a n s y l v a n i a a i r p o i t . r o

  i v r i i v . t r a n s v l v a n i a a i r p o r t . i o

  mailto:[email protected]

 • ROMANIA GATEÍ̂ aytoTramylvan» M U R E Ş C O U N T Y C O U N C I L mM TRANSYLVANIA AIRPORT

  TARGU MYRES

  1. Obiectivele Strategiei anuale de achiziţii publice (SAAP)

  1. Stabilirea obiectivelor pentru anul 2019

  în stabilirea obiectivelor pentru anul 2019,în ceea ce priveşte implementarea eficientă a strategiei anuale a achiziţiilor publice, s-a pornit de la:

  portofoliul de achiziţii publice pentru 2019, stabilit pe baza referatelor de necesitate primite;

  propunerile acceptate pentru construcţia BVC 2019;

  resursele umane disponibile pentru derularea procedurilor de achiziţie;

  Astfel, pentru anul 2019, propunem următoarele obiective:

  1. creşterea gradului de execuţie a PAAP din punct de vedere al numărului de procese de achiziţii

  iniţiate şi finalizate;

  2. creşterea gradului de angajare a fondurilor faţă de gradul planificat

  3. creşterea ponderii valoricea achiziţiilor derulate integral prin mijloace electronice.

  2. Stabilirea indicatorilor pentru gestionarea portofoliului de achiziţii

  Indicatorii propuşi pentru gestionarea cu eficacitate a portofoliului de achiziţii si, implicit, pentru atingerea

  obiectivelor stabilite pentru anul 2019, sunt:

  a) Un grad de execuţie a PAAP cuprins între 100% din punct de vedere al numărului de procese de

  achiziţii publice derulate/initiate;

  b) un grad de angajare a fondurilor cuprins între 60% şi 65% faţă de gradul planificat;

  c) o pondere valorică de minimum 90% aferentă achiziţiilor publice derulate integral prin mijloace

  electronice.

  3. Date de intrare utilizate în elaborarea Strategiei anuale de achiziţie publică

  în elaborarea Strategiei anuale de achiziţie publică pentru 2019 s-au utilizat următoarele date de intrare:

  informaţii din istoricul achiziţiilor similare in ceea ce priveşte caracterul de repetabilitate:

  o pentru servicii

  • servicii de traducere

  • servicii de tipărire

  TRANSYLVANIA AI RPORT TÎRGU MUREŞ 547612 Vidrisău, \̂urĉ , Rooio Phone: M0-265-328.8e8 F » w r ; v j . t r a n s v l v a n i a a l r | i o r t . t o

  547612 Vidrisău, \̂urĉ , Roaioni» , . . . Phone: M0-265-328.8$8 Fax: «40-265-328.257 e-maiI:[email protected]

  mailto:[email protected]

 • ROMANIA j t i ^ Gateway to Trans)'lvanö MUREŞ COUNTY C O U N C I L mM TRANSYLVANIA AIRPORT

  TARGU MURES

  • service cazane (mentenanta, RSVTI si ISCIR )

  • servicii de curăţenie

  • mentenanta clădire

  • servicii de medicina muncii

  " sanatate si securitate in munca

  • servicii de transport

  • servicii de asigurare

  o pentru produse

  • papetarie

  • birotica

  • carburant

  • produse de curăţenie

  • materiale intretinere ( electrice, sanitare)

  • diverse consumabile

  informaţiile obţinute din cercetarea pieţei pentru anumite primite la finalul anului 2019;

  propunerile/proiectele pentru BVC 2019;

  4. Capacitatea profesională de a realiza atât fiecare achiziţie în parte, cât şi toate achiziţiile incluse în PAAP

  4.1. Evaluarea capacităţii existente

  în cadrul R.A. Aeroport Transilvania Targu IVlures există, în prezent, un compartiment intern de achiziţii

  publice, care îşi desfăşoară activitatea după procese clar determinate.

  R.A. Aeroport Transilvania Targu iVlures, dispune de personal cu competenţe juridice, economice si tehnice

  corespunzătoare derulării fiecare! etape a procesului de achiziţie, respectiv pentru:

  - finalizarea/realizarea documentaţiei de atribuire, inclusiv a strategiei de contractare,

  - aplicarea procedurilor de achiziţie publică;

  - pentru participarea în comisiile de evaluare.

  In prezent, resursele disponibile pentru derularea proceselor de achiziţii prevăzute in PAAP 2019 sunt

  armatoarele:

  - 3 inspectori de specialitate achiziţii

  4.2 Evaluarea necesarului de resurse suplimentare externe -nu este cazul.

  TRANSYLVANIAAÍRPORTTÍRGU MUREŞ 547612 VidriMu, Murcj, Rom P h o n e ; . - J O - I f i S - 3 2 8 . 8 ^ F a :

  vinw.transvlvaniaair|)o rt.ro

  547612 VidriMu, Murcj, Rooioni» . , , P h o n e ; . ^ J O - I f i S - 3 2 8 . 8 ^ F a x : ^-afeSaB-ÎS? e-maitiofficEţgtransylvamaairport.ro

 • ROMANIA J P I K OatewaytoTramj-lvsnia MUEIEŞ C O U N T Y C O U N C I L mM TRANSYLVANIA AIRPORT

  S ^ TARGU MURES

  5. Fundamentarea informaţiilor incluse în SAAP

  5.1 Surse de informaţii utilizate pentru elaborarea PAAP

  Procesele de achiziţii prevăzute in portofoliul de achiziţii vor avea susţinere financiară în 2019, fiind

  prevăzute şi finanţate prin Bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A. Aeroport Transilvania Targu IVlures

  aprobat prin Hotărâri ale Consiliului Judeţean IVlures.

  Deciziile privind valoarea estimată pentru fiecare achiziţie de produse, lucrări şi servicii incluse în PAAP au

  fost realizate cu utilizarea următoarelor informaţii consultate în cadrul analizei şi cercetării de piaţă

  realizate, respectiv au fost utilizate:

  a) informaţii primare:

  costurile aferente achiziţiilor similare derulate în anii precedenţi(estimare pe baza de

  istoric)

  b) informaţii secundare:

  - s-au utilizat informaţii de pe site-uri specializate cu privire la:

  o modificări legislative ce vor fi în vigoare în anul 2019, majorarea salariului minim pe economie.

  o estimări ale evoluţiei cursului de schimb valutar

  o estimari ale preţurilor pe diferite pieţe specifice;

  5.2 Informaţii utilizate în elaborarea PAAP extrase din analiza portofoliului de achiziţia şi a pieţelor carora li

  se adresează

  Analiza şi cercetarea pieţei in contextul elaborarii Strategiei anuale a achizitiiloreste necesara pentru

  înţelegerea:

  mediului în care se realizează efectiv achiziţiile.

  vulnerabilitatilorîn relaţia cu piaţa.

  Cercetarea pieţei de profil va fi realizata pentru fiecare proces de achiziţie pentru a obţine o înţelegere mai

  buna a modului de funcţionare a pieţei la momentul lansarii achiziţiei, iar rezultatele vor sta la baza

  stabilirii cerinţelor de calificare.

  Matricea de poziţionare a achiziţiilor din portofoliu oferă informaţii relevante şi argumente pentru alegerea

  modalitatii de abordare in vederea finalizarii proceselor de achiziţie în condiţii de eficienţă economică.

  Poziţionarea contractelor in funcţie de importanţa acestora pentru R.A. Aeroport Transilvania Targu Mureş

  si complexitatea pieţei relevante vizate faciliteaza stabilirea obiectivelor pentru fiecare proces de achiziţie

  in parte si a modului de abordare aferent.

  Importanţa obiectului contractului a fost stabilita prin raportarea valorii contractului la totalul valoric al

  achiziţiilor care urmează să fie demarate în anul respectiv si prin impactul utilizării rezultatului obiectului

  contractului asupra bugetului.

  TUV TRANSYLVANIA AIRPORT TÍRGU MUREŞ 5't7612 Vidrasöu, AUirc), Ftofiu P h o o e : F a x

  w r / w . t i a n s v l v a n i a a i r p o r t . r o

  5't7612 Vidrasöu, AUirc), Rooioniii . , . P h o o e : F a x : • 4 0 - 2 6 5 - 3 2 S . 2 5 7 e - m a i t o f f i c e i g t r a n s y l u a n i a a i r p o r t . r o

 • ROMANIA MUREŞ COUNTY COUNCIL

  Gateway to Tramylvania TRANSYLVANIA AIRPORT TARGÜ MURES

  Produsele şi serviciile prevăzute în portofoliul R.A. Aeroport Transilvania Targu IVlures, vor fi achiziţionate, de regulă prin intermediul SEAP.

  în etapa de elaborare a strategiei anuale a achiziţiilor au fost identificate punctele forte şi cele slabe din perspectiva realizării planificării a portofoliului de procese de achiziţii, precum şi oportunităţile şi ameninţările care pot apărea în următoarele etape ale gestionării portofoliului de procese de achiziţie pentru înţelegerea mediului extern fata de capacitatea R.A. Aeroport Transilvania Targu Mureş.

  O analiza succinta de tip SWOT este prezentata in tabelul nr.2.

  Tabel nr.2 Puncte Forte Puncte Slabe

  • Competenţele şi experienţa personalului implicat în achiziţii publice

  • Resurse materiale şi financiare adecvate " Localizarea sau poziţia geografică favorabilă Oportunităţi Ameninţări

  • Potenţial de evoluţie tehnică pe piaţa IT adresate pentru satisfacerea necesităţilor

  • Posibile inovaţii şi schimbări tehnologice • Răspunsul pieţei la anumite instrumente şi tactici

  de achiziţii publice folosite

  • Efecte negative ale schimbărilor politice şi din domeniul legislaţiei

  • Schimbări în domeniul tehnologiei IT la care autoritatea contractantă trebuie să se adapteze

  • Schimbări în ceea ce priveşte nevoile şi aşteptările factorilor interesaţi

  5.3 Factori interesati si analiza implicării si influentei acestora in gestionarea portofoliului de achiziţii

  Factorii interesaţi sunt persoanele şi grupurile care:

  • au un interes (care ia fo rma de aşteptări şi obiect ive) în legătură cu procesele de achiziţ ie

  publ ică ;

  • sunt inf luenţa te de activitatea în achiziţi i publ ice la nivel de autoritate contractantă;

  • sunt capab i le să inf luenţeze achiziţi i le publ ice Ia nivel de autoritate contractantă prin

  impl icarea lor sau, din contră, prin opozi ţ ia lor (de exemplu: prin amânarea semnări i

  documente lo r , prin neprezentarea tuturor informaţ i i lor sau prezentarea informaţi i lor într-

  un f o r m a t necorespunzător ) ;

  • vor să a ibă un cuvânt de spus şi care sunt implicate în:

  o p lanif icarea portofol iului de achiziţi i şi în gest ionarea acestuia,

  o p lanif icarea proceselor de achiziţi i , derularea proceduri lor ,

  managemen tu l contractului ;

  o pot de termina ca un anumi t proces de achiziţie să eşueze sau să a ibă

  succes prin implicarea lor sau, din contră, prin opoziţ ia lor;

  TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREŞ 547612 Vidrasău, Murcf, Romonia . . P t v w e : • -40 : 6 5 - 3 2 8 . 8 5 8 F a x : » 4 0 - 2 6 5 - 3 2 8 . 2 5 7 e - r a a i l : o f f i c e @ t r a n s y l v a n i a a i r p o t t . r o

  v i w v / . t r a n s v l w a n l a a i r p o r t . r o

  mailto:[email protected]

 • ROMANIA MUREŞ COUNTY COUNCIL O Gateway to Tramylvania TRANSYLVANIA AIRPORT TARGU MURES

  o pot contribui cu resurse (financiare şi tehnice) la realizarea activităţii de achiziţii publice;

  o ar trebui să-şi schimbe atitudinea pentru ca un anumit proces de achiziţie să aibă succes.

  Pentru fiecare proces de achiziţie strategic se vor identifica factorii interesaţi, respectiv se vor identifica factorii:

  - interni: - personal R.A. Aeroport Transilvania Targu Mures

  - Externi: Guvernul şi structurile organizatorice subordonate acestuia, sindicate, patronate,

  organizaţii non-guvernamentale, asociaţii profesionale, asociaţii ale oamenilor de afaceri,

  societatea civilă în sens larg, reprezentanţi ai mass-media etc;

  - Conecşi: furnizorii de produse, prestatorii de servicii, executanţii de lucrări, utilizatorii fmali ai produselor/serviciilor/lucrărilor achiziţionate, structurile implicate în derularea proiectelor în legătură cu achiziţiile publice etc.

  Un pas important în procesul realizării profilurilor factorilor interesat! constă în stabilirea confidenţialităţii informaţiilor. Astfel, membrilor grupului de lucru implicat intr-un proces de achiziţie trebuie să le fie clar:

  - modul în care le vor fi înregistrate punctele de vedere (opiniile nu vor fi asociate persoanelor care le formulează) şi

  - felul în care va fi folosită informaţia rezultată din acest proces.

  6. Modalităţi de atribuire asociate portofoliului de procese de achiziţie publică şi justificarea alegerii acestora

  în tabelul de mai jos sunt evidenţiate modalităţile de atribuire incluse în PAAP 2019.

  Tabel nr.3 Modalităţi de atribuire Detaliere succinta

  Achiziţie directa

  Nr Denumire Valoare

  Achiziţie directa 1 Expertiza tehnica CT1 8 000

  Achiziţie directa

  2 Autovehicul de interventie 75 630

  R R ^ TRANSYIVANIA AIRPORT TIRGU MUREŞ 547612 Vidresău, AUjrcj, Romonii . . . . P h o n e : • 4 0 - 2 6 S - 3 2 8 . 8 e 6 F a x : » 4 0 - 2 6 5 - 3 2 S . Î 5 7 e m a i U o f f i c E @ t r a n s y l i f a n i 3 a i r p o i t . r o

  i v r n v . t r a n s v l v a n i a a i t p o t t . r o

  mailto:[email protected]

 • ROMANIA MUREŞ COUNTY COUNCIL O Gateway to Tramylvâniâ TRANSYLVANIA AIRPORT TARGU MURES

  3

  Consultanta si evaluarea documentaţiei

  elaborate in vederea executării lucrărilor de

  reabilitare la monumental Aurel Vlaicu 5 000

  Total 88 630

  Nr Denumire Valoare

  1 Sistem de acces parcare 75 630

  2 Reconfigurare echipament degivrare aeronave

  398 320

  3 Reactualizare SF Remiza PSI

  48 740 4 SF drum tehnologic perimetral

  48 740

  5 SF sistem TVCI pentru supraveghere gard

  perimetral

  50 420

  Proceduri simplificate 6

  SF pentru sistem luminos de cat. II OACI la

  suprafeţe de mişcare

  43 000

  7 DALI monument Aurel Vlaicu 50 420

  8 Proceduri de zbor

  400 000

  9

  Intretinere si service aparate cu raze X,

  detectoare de metale, detectoare portabile de

  urme de explozibil (EDT)si aparatura de control

  de securitate de tip LEDS

  167 000

  10 Achiziţie carburant-benzina fara plumb 50 000/an

  11 Achiziţie carburant-motorina 100 000/an

  Total 1 432 270

  7. Programul anual al achiziţiilor publice (PAAP)

  TRANSYLVANIA AIRPORT TÍRGU MUREŞ 5't7612 VidríMU, AWrcj, Ro«ní Phone: .-íO-JóSOÍS.Sí-a Fax víriv/.transvlwaniaaiípo rt.ro

  5't7612 VidríMU, AWrcj, Ro«non'« . , , . Phonc: "íO-JóSOÍS.Sí-a Fax: •40-265-328.257 e-mait:[email protected]

  mailto:[email protected]

 • G C A ROMANIA ^PLK MUREŞ COUNTY C O U N C I L ROMANI^ _ ^ H k (iitewaytoTraniylvania

  TRANSYLVANIA AIRPORT TARGU MURES

  Portofoliul de achiziţii al R.A. Aeroport Transilvania Targu IVIures este grupat in PAAP 2019 si se constituie ca anexă la prezenta Strategia anuală de achiziţii publice.

  Prezenta strategie anuala de achiziţie va fi modificata sau completata in consecinţa, in cazul in care vor aparea noi necesitati.

  Se va publica în SEAP un extras din PAAP 2019 initial.

  8. Lista anexelor ia Strategia anuală de achiziţie publică

  Anexa 1 Programul anual al achiziţiilor publice (PAAP) 2019 initial

  Compartiment achiziţii

  Biris Simona

  Niculici Adriana

  Buznea Daniela

  TUV A U S T R I A

  TRANSYLVANIA AIRPORT TIRGU MUREŞ 5476)2 VidriMU, Murcf, Romi Ptwie: •40-165-323.8Í.8 Fax vrri w.tran$vl vaniaairpo rt.r o

  5476)2 VidriiSu, Morcf, Romania . . , , Phone: t̂ O I65-323.8Í.8 Fax: »40-265-328.257 e-tHail:[email protected]

  mailto:[email protected]