stivuitorist suport curs

of 172 /172
CURS DE SPECIALIZARE-STIVU ITORIST SUPORT DE CURS CUPRINS CAPITOLUL I GENE RALITĂ ŢI • CLASIFICAREA STIVUIT OARE LOR DESCR IEREA DET AL IAT Ă A TIPURILOR DE STIVUITOARE • ANTRENAREA STIVUITOARELOR I.1. Definiţie. Noţiuni introu!ti"e I.#. C$%&ifi!%re% '%(ini$or e rii!%t I.). A$!*tuire% &tru!tur%$* % '%(ini$or e rii!%t I.+. C$%&ifi!%re% &ti"uito%re$or I.,. De&!riere% et%$i%t* % ti-uri$or e &ti"uito%re I.,.1.oto&ti"uito%re. Gener%$it*ţi I.,.1.1. oto&ti"uito%re !u !ontr%/reut%te I.,.1.#. oto&ti"uito%re !u fur!i $%ter%$e I.,.#. E$e!tro&ti"uito%re I.,.#.1. E$e!tro&ti"uito%re !u !ontr%/reut%te I.,.#.#. E$e!tro&ti"uito%re retr%!t%0i$e I.,.#.). C*rurior !%"%$er I.,.#.+. Tr%n&$%to%re &ti"uito%re I.. Antren%re% &ti"uito%re$or . E!2i-%'entu$ e forţ* e$e!tri!* &%u 2ir%u$i!* I..1. e!%ni&'e e rii!%re. 3n!$in%re %$ !%ru$ui &ti"uitoru$ui I..#. Tr%n& 'i&i% (i &i&te'u$ e ru$%re % &ti"uitoru$ui 1..). I&t%$%ţi% e$e!tri!* (i 2ir%u$i!* % &ti"uitoru$ui I.4. oto&ti"uitoru$ 1 56+ I.4.1. Ientifi!%re% 'oto&ti"uitoru$ui I.4.#. C%r%!teri&ti!i te2ni!e -rin!i-%$e I.4.#.1. Gener%$it*ţi I.4.#.#. Perfor'%nţe (i !on&u'uri I.4.#.). otoru$ I.4.#.+. Tr%n&'i&i% I.4.#.,.Si&te'u$ e &u&ţinere (i &i&te'u$ e ru$%re I.4.#.. Fr7ne$e I.4.#.4. Co'en8i$e 'oto&ti"uitoru$ui I.4.#.9. In&t%$%ţi% e$e!tri!* I.4.#.6. In&t%$%ţi% 2ir%u$i!* I.4.#.1:. e!%ni&'u$ e rii!%re (i ;n!$in%re I.4.#.11. e!%ni&' e e ire!ţie !u "o$%n I.4.#.1#. A!!e&orii i"er&e I.4.#.1). Pornire%< o-rire% (i !ontro$u$ f un!ţion*rii 'oto&ti"uitoru$ui I.4.#.1+. Conu!ere% 'oto&ti"uitoru$ui (i '%ne"r%re% i&-o8iti"e$or e $u!ru 1

Upload: liviu23031985

Post on 02-Jun-2018

281 views

Category:

Documents


7 download

TRANSCRIPT

Page 1: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 1/172

CURS DE SPECIALIZARE-STIVUITORISTSUPORT DE CURS

CUPRINS

CAPITOLUL IGENERALITĂŢI • CLASIFICAREA STIVUITOARELOR • DESCRIEREA DETALIATĂA TIPURILOR DE STIVUITOARE • ANTRENAREA STIVUITOARELOR 

I.1. Definiţie. Noţiuni introu!ti"eI.#. C$%&ifi!%re% '%(ini$or e rii!%tI.). A$!*tuire% &tru!tur%$* % '%(ini$or e rii!%tI.+. C$%&ifi!%re% &ti"uito%re$or I.,. De&!riere% et%$i%t* % ti-uri$or e &ti"uito%re

I.,.1.oto&ti"uito%re. Gener%$it*ţiI.,.1.1. oto&ti"uito%re !u !ontr%/reut%teI.,.1.#. oto&ti"uito%re !u fur!i $%ter%$e

I.,.#. E$e!tro&ti"uito%reI.,.#.1. E$e!tro&ti"uito%re !u !ontr%/reut%teI.,.#.#. E$e!tro&ti"uito%re retr%!t%0i$eI.,.#.). C*rurior !%"%$er I.,.#.+. Tr%n&$%to%re &ti"uito%re

I.. Antren%re% &ti"uito%re$or. E!2i-%'entu$ e forţ* e$e!tri!* &%u 2ir%u$i!*

I..1. e!%ni&'e e rii!%re. 3n!$in%re %$ !%ru$ui &ti"uitoru$uiI..#. Tr%n&'i&i% (i &i&te'u$ e ru$%re % &ti"uitoru$ui1..). I&t%$%ţi% e$e!tri!* (i 2ir%u$i!* % &ti"uitoru$ui

I.4. oto&ti"uitoru$ 1 56+I.4.1. Ientifi!%re% 'oto&ti"uitoru$uiI.4.#. C%r%!teri&ti!i te2ni!e -rin!i-%$e

I.4.#.1. Gener%$it*ţiI.4.#.#. Perfor'%nţe (i !on&u'uriI.4.#.). otoru$

I.4.#.+. Tr%n&'i&i%I.4.#.,.Si&te'u$ e &u&ţinere (i &i&te'u$ e ru$%reI.4.#.. Fr7ne$eI.4.#.4. Co'en8i$e 'oto&ti"uitoru$uiI.4.#.9. In&t%$%ţi% e$e!tri!*I.4.#.6. In&t%$%ţi% 2ir%u$i!*I.4.#.1:. e!%ni&'u$ e rii!%re (i ;n!$in%reI.4.#.11. e!%ni&'e e ire!ţie !u "o$%nI.4.#.1#. A!!e&orii i"er&e

I.4.#.1). Pornire%< o-rire% (i !ontro$u$ fun!ţion*rii 'oto&ti"uitoru$uiI.4.#.1+. Conu!ere% 'oto&ti"uitoru$ui (i '%ne"r%re% i&-o8iti"e$or e$u!ru

1

Page 2: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 2/172

I.9. oto&ti"uitoru$ LineI.9.1. D%te /ener%$eI.9.#. De&!riere% te2ni!*I.9.). Punere% ;n fun!ţiune

I.6. E$e!tro&ti"uitoru$ LineI.6.1. D%te /ener%$eI.6.#. De&!riere% te2ni!*

I.6.). Punere% ;n fun!ţiune

CAPITOLUL IICOPONENTELE DE SECURITATE ALE STIVUITOARELOR 

II.1. Li'it%to%re e !ur&*II.#. Li'it%to%re e &%r!in*II.). Li'it%to%re e "ite8*. Di&-o8iti"e e reţinere % f$uiu$ui ;n !i$inriII.+. T%'-o%ne o-rito%re

II.,. Su-%-e e &i/ur%nţ*II.. Tu0uri f$e=i0i$eII.4. Su-%-% e re/$%re % "ite8eiII.9. Re/u$%toru$ e e0itII.6. Re/u$%toru$ e -re&iuneII.1:. Su-%-% e 0$o!%reII.11.3ntreru-*toru$ e &i/ur%nţ*II.1#. Pie&e e re%8e'. Cur*ţito%re e (in*II.1). Cont%!te (i &i/ur%nţe e$e!tri!e

CAPITOLUL IIIDISPO>ITIVE DE FR?NARE @I DE OPRIRE

III.1. Ro$ fun!ţion%$ (i !$%&ifi!%reIII.#. Fr7ne !u &%0oţi

III.#.1. Fr7ne !u &%0oţi e=terioriIII.#.#. Fr7ne !u &%0oţi interiori

III.). Fr7ne !u 0%n*III.+. Fr7ne !u i&!uri fr7ne %=i%$eB

III.,. Di&-o8iti"e e o-rireIII.,.1. O-rito%re !u !$i!2etIII.,.#. O-rito%re !u ro$e

CAPITOLUL IVTRANSISII PRIN ORGANE FLEIILE

IV.1. C%0$uri e oţe$IV.1.1. Con&tru!ţi% (i !$%&ifi!%re% !%0$uri$or 

IV.1.#. C%r%!teri&ti!i$e 'e!%ni!e %$e !%0$uri$or IV.1.). ou$u$ e e$%&ti!it%teIV.1.+. F%!tori e ur%0i$it%te (i !riterii -entru %$e/ere% !%0$uri$or IV.1.,. So$i!it%re% (i !%$!u$u$ !%0$uri$or 

#

Page 3: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 3/172

IV.1.. Si&te'e e -rinere %$e !%-ete$or !%0$uri$or IV.#. Ro$e e !%0$u

IV.#.1. Con&tru!ţi% ro$e$or e !%0$uIV.#.#. Di'en&iuni$e !%r%!teri&ti!e ro$e$or e !%0$uIV.#.). R%n%'entu$ ro$e$or e !%0$u

IV.#.).1. Ro$e !u %=* nee-$%&%0i$*IV.#.).#. Ro$e !u %=* e-$%&%0i$*

IV.#.+. ont%u$ ro$e$or e !%0$uIV.). P%$%ne !u !%0$u

IV.).1. A$!*tuire% -%$%ne$or !u !%0$uIV.+. T%'0uri -entru !%0$u

IV.+.1. Con&tru!ţi% t%'0uri$or -entru !%0$uIV.+.#. So$uţii e re8e'%re (i %ntren%re % t%'0uri$or 

IV.,. L%nţuriIV. . 3ntreţinere% 8i$ni!< "erifi!%re% -erioi!*< u8ur% -er'i&* (i ne-er'i&* %

!%0$uri$or (i $%nţuri$or 

CAPITOLUL VORGANE @I DISPO>ITIVE PENTRU SUSPENDAREA @I ANEVRAREASARCINILOR 

V.1. Or/%ne (i i&-o8iti"e -entru &%r!ini !on&tituite ;n unit*ţi e ;n!*r!*tur*V.1.1. C7r$i/e for%te

V.1.1.1. For'*< '%teri%$e< e=e!uţieV.1.#. C7r$i/e $%'e$%reV.1.). O!2eţiV.1.+. ont%u$ !7r$i/e$or (i o!2eţitor 

V.1.,. Di&-o8iti"e %u=i$i%re -entru -rinere% (i rii!%re% &%r!ini$or V.1.,.1. Fr7n/2ii< !%0$uri (i $%nţuriV.1.,.#. Di&-o8iti"e fo$o&ite ;n !on&tru!ţii'ont%V.1.,.). Di&-o8iti"e i"er&e

V.#. Di&-o8iti"e -entru &%r!ini ;n "r%!V.#.1. Gr%if*re

V.#.1.1. Gr%if*re$e 0i!%0$uV.#.1.#. Gr%if*re 'ono!%0$u

V.#.#. ene (i /oeuriV.#.). E$e!tro'%/neţi e rii!%re

CAPITOLUL VIOLIGAŢIILE STIVUITORISTULUI

VI.1. Re&-on&%0i$it*ţi$e -rin!i-%$e %$e &ti"uitori&tu$ui ;n%inte e ;n!e-ere%$u!ru$uiVI.#. Re&-on&%0i$it*ţi$e -rin!i-%$e %$e &ti"uitori&tu$ui ;n ti'-u$ $u!ru$uiVI.). Re&-on&%0i$it*ţi$e -rin!i-%$e %$e &ti"uitori&tu$ui u-* ter'in%re% $u!ru$uiVI.+. Re&-on&%0i$it*ţi$e '%ne"r%nţi$or 

VI.,. Re&-on&%0i$it*ţi$e '%ne"r%ntu$ui -$%tfor'ei rii!*to%reVI.. Re&-on&%0i$it*ţi$e '%ne"r%ntu$ui e$e"%toru$ui -entru "e2i!u$eVI.4. Re&-on&%0i$it*ţi$e '%ne"r%ntu$ui &ti"uitoru$ui !u %!ţion%re '%nu%$*

)

Page 4: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 4/172

CAPITOLUL VIIANEVRAREA @I EPLOATAREA STIVUITOARELOR 

VII.1. O0$i/%ţii$e (i re&-on&%0i$it*ţi$e -ro-riet%ru$uiVII.#. Su-r%"e/2ere%VII.). Re/i&tru e &u-r%"e/2ere % '%(inii e rii!%tVII.+. Coniţii te2ni!e -ri"in uti$i8%re% '%(ini$or e rii!%t

VII.,. Coniţii te2ni!e &-e!ifi!e -ri"in uti$i8%re% &ti"uito%re$or VII.. Coniţii te2ni!e &-e!ifi!e -ri"in uti$i8%re% -$%tfor'e$or rii!*to%reVII.4. Coniţii te2ni!e &-e!ifi!e -ri"in uti$i8%re% e$e"%to%re$or -entru "e2i!u$e

CAPITOLUL VIIIENTENANŢA @I VERIFICAREA TENICĂ

VIII.1. Lu!r*ri e 'enten%ţ*VIII. 1.1. 3ntreţinere% '%(ini$or e rii!%t

VIII.1.#. Re-%r%re% '%(ini$or e rii!%tVIII.#. Verifi!%re% te2ni!* -erioi!*< u-* re-%r%re (i ino-in%t*VIII.). E"%$u%re% te2ni!* -ri"in &i/ur%nţ% ;n fun!ţion%re % '%(ini$or e rii!%t

CAPITOLUL IXAVARII @I ACCIDENTE

I.1. C%u8e$e %"%rii$or (i %!!iente$or I.#. *&uri e -re"enire % %"%rii$or (i %!!iente$or 

I.). O0$i/%ţii ;n !%8 e %"%rii (i %!!iente

CAPITOLUL XTENICA SECURITĂŢII UNCII

.1. O0$i/%ţii$e &%$%ri%ţi$or .#. E!2i-%'ent e -rote!ţie.). Te2ni!% &e!urit*ţii 'un!ii.+. Pri'u$ %utor $% %!!iente

.+.1. Pri'u$ %utor $% %!!iente in !%u8e 'e!%ni!e.+.1. Pri'u$ %utor $% %!!iente -ro"o!%te e !%u8e e$e!tri!e

.+. Di&!i-$in% ;n 'un!*

CAPITOLUL XILEGISLAŢIE< REGLEENTĂRI< NORATIVE< INSTRUCŢIUNI

CAPITOLUL I

+

Page 5: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 5/172

GENERALITĂŢI

Clasificarea Stivit!arel!r " Descrierea #etaliat$ a ti%ril!r #e stivit!are " A&tre&areastivit!arel!r

I'(' DE)INIŢIE' NOŢIUNI INTRODUCTIVE%(ini$e e rii!%t &unt '%(ini e $u!ru !u fun!ţion%re !i!$i!*< ;n re/i' inter'itent< !%re &er"e&! $%

e-$%&%re% &%r!ini$or ;ntre -un!te &itu%te $% ;n*$ţi'i iferite. Prin &%r!in* &e ;nţe$e/e ori!e 0un en%tur'%teri%$* !%re !on&tituie o0ie!t e $u!ru %$ '%(ini$or e rii!%t.

3n fun!ţie e !o'-$e=it%te% '%(inii< &%r!in% -o%te fi e-$%&%t* nu'%i -e "erti!%$*< &%u -o%te fi e-$%&%t*fie -e tr%ie!torii -$%ne< fie -e tr%ie!torii &-%ţi%$e. 3n -ri'u$ !%8 '%(in% efe!tue%8* o &in/ur* 'i(!%re e$u!ru< i%r ;n !e$e$%$te< ou* &%u '%i 'u$te 'i(!*ri !%re -ot %"e% $o! &i'u$t%n &%u &u!!e&i". Re8u$t* e%&e'ene% in efiniţie !* '%(ini$e e rii!%t &unt !%r%!teri8%te -rintro fun!ţion%re !i!$i!*< ;n re/i'inter'itent< un !i!$u !u-rin87n &u!!e&iune% e f%8e e $u!ru (i -erio%e e -%u8* !%re e!ur/ e $%rii!%re% unei &%r!ini -7n* ;n 'o'entu$ -re'er/*tor rii!*rii &%r!inii ur'*to%re.

%(ini$e e rii!%t &unt uti$i8%te ;n !e$e '%i i"er&e &e!to%re %$e %!ti"it*ţii e!ono'i!e< ;ntru!7t ere/u$* to%te 0unuri$e '%teri%$eH '%terii$e -ri'e< -rou&e$e inter'ei%re (i !e$e finite ;n -ro!e&e$e ee=tr%!ţie< f%0ri!%ţie< e-o8it%re< tr%n&-ort< 'ont%< in&t%$%re< e&f%!ere< !o'-ort* 'u$ti-$e o-er%ţii erii!%re!o0or7re. V%riet%te% o'enii$or e uti$i8%re % /ener%t "%riet%te ;n !on!e-ţi% (i !on&tru!ţi%'%(ini$or e rii!%t %t7t in -un!t e "eere fun!ţion%$< !7t (i in -un!t e "eere %$ -erfor'%nţe$orHe=i&t* ;n -re8ent o $%r/* /%'* e ti-uri e '%(ini e rii!%ţ< fie!%re ti- fiin %%-t%t unor %nu'ite!%te/orii e $u!r*ri te2no$o/iiB< i%r '%(ini$e e %!e$%(i ti- &e e=e!ut* ;ntro /%'* $%r/* e i'en&iuni.

I'*' CLASI)ICAREA +A,INILOR DE RIDICAT3n &!o-u$ !$%&ifi!*rii '%(ini$or e rii!%t e=i&t* -o&i0i$it%te% %o-t*rii unor !riterii i"er&e< !u' &untHfor'% tr%ie!toriei &%r!inii< !o'-$e=it%te% '%(inii< e&tin%ţi% ei< nu'*ru$ (i fe$u$ 'i(!*ri$or e $u!ru<

!onfi/ur%ţi% &tru!turii e re8i&tenţ* (i %$te$e. A!e%&t* i"er&it%te % !riterii$or< % ;n&u(i &!o-u$ui!$%&ifi!*rii !% (i % ;ntre-*trunerii e$e'ente$or !on&tru!ti"e (i fun!ţion%$e !%r%!teri&ti!e unui !riteriu&%u %$tui% ;n !%ru$ %!e$ei%(i '%(ini< %u f*!ut !%< !e$ -uţin -7n* ;n -re8ent< &* nu e=i&te o !$%&ifi!%re/ener%$*< f*!ut* ri/uro& $o/i! (i ;n 0%8% unor !riterii uni!e $% fie!%re ni"e$ %$ !$%&ifi!*rii< !%re &*

 -re8inte /%r%nţi% e-ui8*rii tuturor -o&i0i$it*ţi$or. Totu(i< in -un!t e "eere te2ni! -o%te fi !on&ier%t*&%ti&f*!*to%re !$%&ifi!%re% u-* !riteriu$ !o'-$e=it*ţii (i %$ nu'*ru$ui 'i(!*ri$or e $u!ru< ;nur'*to%re$e trei /ru-eH

  'e!%ni&'e &i'-$e e rii!%reJ  %&!en&o%re (i -$%tfor'e rii!*to%re e $u!ruJ  '%!%r%$e.

Se 'enţione%8* !* $% noi ;n ţ%r*< ;n !%ru$ !$%&ifi!*rii /ener%$e (i et%$i%te % -rou&e$or (i &er"i!ii$or (ie$%0or%te ;n "eere% ientifi!*rii !$%&e$or e -rou&e< unifi!*rii enu'iri$or< &i&te'%ti8*rii (i !oifi!*rii$or< '%(ini$e e rii!%t &unt !u-rin&e ;n /ru-e$e -rin!i-%$e e -rou&e )91 (i )9#. A&tfe$< /ru-% )91 &erefer* $% -ouri ru$%nte (i '%!%r%$e< i%r /ru-% )9# &e refer* $% uti$%e e rii!%t< tr%n&-ort%t (i '%ni-u$%te=!$u&i" -ouri ru$%nte (i '%!%r%$eB. A!e%&t* !$%&ifi!%re !re%8* un $i'0% unifi!%t e !o'uni!%re %infor'%ţiei ;n to%te o'enii$e e!ono'iei n%ţion%$e< %r e&te e&tin%t* &* &%ti&f%!* ;n -rin!i-%$<ne!e&it*ţi$e e oron%re< -re$u!r%re (i %n%$i8* % infor'%ţii$or $% ni"e$ /u"ern%'ent%$. Din %!e&t 'oti" ;n

 -re8ent% $u!r%re !riterii$e e !$%&ifi!%re e(i ;n '%re -%rte !o'une !u !e$e in !$%&ifi!%re% /ener%$*  &unt ier%r2i8%te iferit. De %&e'ene% nu "or fi %o-t%te !riterii e !$%&ifi!%re referito%re $% %&-e!tei'en&ion%$e %$e '%(ini$or e rii!%t. Lo/i!% (i &tru!tur% !$%&ifi!*rii /ener%$e (i et%$i%te re8u$t* in!e$e %'intite< &e -re8int* (i 'ou$ e for'%re % !ou$ui !%re &e %tri0uie fie!*rei '%(ini< !o !%re< ;n

!onfor'it%te !u -re&!ri-ţii$e ISCIR< tre0uie ini!%t ;n o!u'ent%ţi% e e=e!uţie % '%(inii.Se &e'n%$e%8* e %&e'ene% !* ;n &t%n%re &unt -re!i8%te enu'iri$e< &unt efinite (i &!2iţ%te -rin!i-%$e$e ti-uri e in&t%$%ţii e rii!%t. St%n%ru$ ;'-%rte in&t%$%ţii$e e rii!%t ;n ou* /ru-eH'e!%ni&'e e rii!%re (i '%!%r%$e< /ru-%re !%re !ore&-une !e$ei in -re8ent% $u!r%re< %r !%re nu

,

Page 6: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 6/172

!u-rine %&!en&o%re$e (i -$%tfor'e$e e rii!%re.

+ECANIS+E SI+PLE DE RIDICARE' Sunt 'e!%ni&'e !%re %&i/ur* efe!tu%re% unei &in/ure'i(!*ri e e-$%&%re % &%r!inii< e re/u$* -e "erti!%$* rii!%re!o0or7reB< uneori -e o tr%ie!torie;n!$in%t* &%u ori8ont%$* tr%!t%re% &%r!ini$orB. A!ţion%re% %!e&tor 'e!%ni&'e e&te fie '%nu%$*< fie !u'otor. Din !%te/ori% 'e!%ni&'e$or &i'-$e e rii!%re f%! -%rte "in!iuri$e< -%$%ne$e< tro$ii$e< tirfo%re$e (i

 -$%tfor'e$e e rii!%re. O et%$iere % !$%&ifi!*rii $or e&te -re8ent%t* ;n fi/. I.1. Se 'enţione%8* !* %!e&te'e!%ni&'e &unt uti$i8%te fie !% 'e!%ni&'e ine-enente< fie intr* ;n %$!*tuire% '%!%r%$e$or &%u

in&t%$%ţii$or e rii!%t !o'-$e=e.

)i' I'(' CLASIFICAREA ECANISELOR SIPLE DE RIDICAT

ASCENSOARE' A&!en&o%re$e &unt in&t%$%ţii -entru rii!%re% -e "erti!%$* % '%teri%$e$or (i5&%u -er&o%ne$or< -rin inter'eiu$ unei -$%tfor'e &%u !%0ine /2i%te. A!ţion%re% %&!en&o%re$or &e f%!e !u'otor. 3n fun!ţie e e&tin%ţie e$e &e ;'-%rt ;n %&!en&o%re -entru '%teri%$e< %&!en&o%re -entru '%teri%$e(i -er&o%ne (i %&!en&o%re -entru -er&o%ne. A ou% tre%-t* ier%r2i!* e !$%&ifi!%re %re $% 0%8* !riteriu$&o$uţiei !on&tru!ti"e fi/. I.#B.

Page 7: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 7/172

)i' I'*' CLASIFICAREA ASCENSOARELOR 

PLAT)OR+E RIDICĂTOARE DE LUCRU' Sunt e&tin%te $u!ru$ui $% ;n*$ţi'e % unui nu'*r re&tr7n& e 'un!itori< fie ;n &!o- te2no$o/i!< fie ;n &!o- e inter"enţie. P$%tfor'e$e te2no$o/i!e &untin&t%$%ţii &t%0i$e !%re ne!e&it* 'ont%re $% $o!u$ e fun!ţion%re< ;n ti'- !e -$%tfor'e$e e inter"enţie &unt'ont%te -e '%(ini 'o0i$e %uto(%&iuri &%u re8ine e !%$e fer%t*B. P$%tfor'% e $u!ru -o%te %"e% o&in/ur* 'i(!%re< %nu'e !e% e rii!%re!o0or7re< %r &unt (i &o$uţii< e re/u$* ;n !%8u$ !e$or einter"enţie< ;n !%re -o%te efe!tu% (i o 'i(!%re e rot%ţie. S!2e'% e !$%&ifi!%re % -$%tfor'e$or rii!*to%re e $u!ru e&te -re8ent%t* ;n fi/. I.).

)i' I'.' CLASIFICAREA PLATFORELOR RIDICĂTOARE DE LUCRU

+ACARALE' Sunt '%(ini e rii!%t !o'-$e=e< i&-un7n e unu$ &%u '%i 'u$te 'e!%ni&'e !u%utoru$ !*ror% efe!tue%8* 'i(!*ri$e e e-$%&%re % &%r!ini$or. A!ţion%re% '%!%r%$e$or &e f%!e !u unu$&%u '%i 'u$te 'oto%re< &ur&% -ri'%r* e ener/ie fiin 'otoru$ !u %rere intern* &%u reţe%u% e ener/iee$e!tri!*. O !$%&ifi!%re ne$i'it%ti"*B % '%!%r%$e$or e&te -re8ent%t* ;n &!2e'% in fi/. I.+.

%!%r%$e$e !u 0r%ţ &unt !%r%!teri8%te -rin -re8enţ% unui 0r%ţ< e re/u$* rotitor< ;n uru$ unei %=e"erti!%$e< %&tfe$ ;n!7t !7'-u$ e %!ţiune %$ i&-o8iti"u$ui e &u&-en%re % &%r!inii e&te un "o$u' efor'* !i$inri!*. i(!*ri$e -o&i0i$e &untH rii!%re%!o0or7re% &%r!inii< rotire% 0r%ţu$ui< ;n!$in%re%0%&!u$%re%B 0r%ţu$ui &%u e-$%&%re% i&-o8iti"u$ui e -rinere ;n $un/u$ 0r%ţu$ui ;n !%8u$ 0r%ţe$or 

4

Page 8: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 8/172

ori8ont%$e. Pre8enţ% 'e!%ni&'u$ui e e-$%&%re % '%!%r%$ei %'-$ifi!* !ore&-un8*tor !7'-u$ e%!ţiune %$ '%!%r%$e$or !u 0r%ţ. Se 'enţione%8* !* 0%&!u$%re% 0r%ţu$ui (i e-$%&%re% ;ntre/ii '%!%r%$e

 -ot fi !on!e-ute fie !% 'i(!*ri !%re &* &e -o%t* efe!tu% !u &%r!in*< fie !% 'i(!*ri !%re nu &e -otefe!tu% e!7t ;n /o$. 3n -ri'u$ !%8 &e &-une !* 'i(!%re% re&-e!ti"* e&te o 'i(!%re e $u!ru< i%r ;n !e$e%$ oi$e%< !* 'i(!%re% e&te e &!2i'0%re % -o8iţiei.

%!%r%$e$e ru$%nte %u -%rti!u$%rit%te% e re%$i8%re % tuturor 'i(!*ri$or e $u!ru -rin tr%n&$%ţiire!i-ro! -er-eni!u$%re< %&tfe$ !*< ;n /ener%$< i&-o8iti"u$ e &u&-en%re % &%r!inii %re %!!e& ;n ori!e

 -un!t %$ unui !7'- e %!ţiune -%r%$e$i-i-ei!. i(!*ri$e -o&i0i$e &untH rii!%re%!o0or7re% &%r!inii<

tr%n&$%ţi% !*ru!ioru$ui e &%r!in*< tr%n&$%ţi% ;ntre/ii '%!%r%$e. To%te %!e&te 'i(!*ri &unt !on!e-ute !%'i(!*ri e $u!ru.

%!%r%$e$e funi!u$%r &unt '%!%r%$e $% !%re !*ru!ioru$ e !%re e&te &u&-en%t i&-o8iti"u$ erii!%re % &%r!inii &e e-$%&e%8* -e unu$ &%u '%i 'u$te !%0$uri -urt*to%re ;ntin&e ;ntre ou* &tru!turi e%n!or%re fi=e< &%u e-$%&%0i$e.

C$%&ifi!%re% -re8ent%t* ;n fi/. I.+ !u-rine ti-uri$e e '%!%r%$e !%re -ot fi enu'ite K!$%&i!eK.Di"er&ifi!%re% o'enii$or e %!ti"it%te &i % te2no$o/ii$or e $u!ru< -re!u' (i ne!e&it%te% rii!*rii unor &%r!ini &u-er/re$e $% ;n*$ţi'i '%ri< nu nu'%i !* % i"er&ifi!%t !on&tru!ţi% e '%!%r%$e< %r % !onu& (i $%%-%riţi% unor ti-uri 2i0rie (i !2i%r % unor '%!%r%$e !%re %'it !onfi/ur%ţii e $u!ru e %$!*tuireBiferite< (i -rin ur'%re -ot fi ;n!%r%te ;n ti-uri e 0%8* iferite. De -i$* e=i&t* ;n -re8ent '%!%r%$e -e(eni$e uti$i8%te ;n %!ti"it%te% e !on&tru!ţii'ont% !%re -ot $u!r% ;n "%ri%nt% !$%&i!* e '%!%r% !u 0r%ţ

 0%&!u$%nt !u &%u f*r* 0r%ţ -re$un/itor< %r !%re -ot fi 'ont%te (i ;n !onfi/ur%ţie e '%!%r% turn &%u e'%!%r% Derri!.

9

Page 9: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 9/172

)i' I'/' CLASIFICAREA ACARALELOR 

I.). A$!*tuire% &tru!tur%$* % '%(ini$or e rii!%t%(ini$e e rii!%t< !% (i %$te '%(ini e $u!ru< &e &u-un %!e$or%(i -rin!i-ii /ener%$e e %$!*tuire.Iniferent e ti- &%u "%ri%nt* !on&tru!ti"*< ;n %$!*tuire% tuturor '%(ini$or e rii!%t &e re/*&e&!e$e'ente &%u -*rţi !o'-onente !o'une %"7n< ;n !%ru$ '%(inii< fun!ţiuni i&tin!te 0ine -re!i8%te. 3n!e$e !e ur'e%8* "or fi enu'er%te (i efinite -rin!i-%$e$e -*rţi &tru!tur%$e %$e '%(ini$or e rii!%t!o'-$e=e< e ti-u$ '%!%r%$e$orJ 'e!%ni&'e$e &i'-$e e rii!%t (i '%!%r%$e$e u(o%re< &ti"uito%re$e %u e

re/u$* o !on&tru!ţie '%i &i'-$*< %r (i ;n %!e&te !%8uri &unt -re8ente -*rţi in %!e&te e$e'ente&tru!tur%$e.

EC0IPA+ENTUL DE )ORŢĂ' Re-re8int* '%(in% &%u %n&%'0$u$ e '%(ini 'oto%re (i /ener%to%re<in!$u&i" in&t%$%ţii$e $or %ne=*< !%re furni8e%8* ener/i% ne!e&%r* %!ţion*rii e!2i-%'entu$ui e $u!ru (i&i&te'u$ui e -ro-u$&ie % '%(inii.

3n fun!ţie e &ur&% -ri'%r* e ener/ie< -re!u' (i e 'ou$ e tr%n&'itere % ener/iei $% 'e!%ni&'e$ee!2i-%'entu$ui e $u!ru % '%(ini$or e rii!%t< &e i&tin/H

%. %!ţion%re% ie&e$'e!%ni!*< !%8 ;n !%re e!2i-%'entu$ e forţ* e&te %$!*tuit in 'otoru$ ie&e$ (i%ne=e$e $uiJ

 0. %!ţion%re% ie&e$e$e!tri!*< !%8 ;n !%re e!2i-%'entu$ e forţ* e&te %$!*tuit in 'otoru$ -ri'%r !u %rere intern*< /ener%toru$ e$e!tri! !u-$%t !u %!e&t%< -re!u' (i 'oto%re$e

6

Page 10: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 10/172

e$e!tri!e e %ntren%re % 'e!%ni&'e$or '%(ini$or e rii!%t ;'-reun* !u e!2i-%'entu$e$e!tri! in !ir!uitu$ e forţ*J

!. %!ţion%re% ie&e$2ir%u$i!*J ;n %!e&t !%8 ;n %$!*tuire% e!2i-%'entu$ui e forţ* intr* 'otoru$ ter'i! -ri'%r< -o'-% &%u /ru-u$ !entr%$ e -o'-%re< 'oto%re$e 2ir%u$i!e e %ntren%re % 'e!%ni&'e$or< -re!u' (i %-%r%t%u$ 2ir%u$i! %ferentJ

. %!ţion%re% e$e!tro'e!%ni!*< $% !%re e!2i-%'entu$ e forţ* !u-rine 'oto%re$e e$e!tri!e e %ntren%re%$e 'e!%ni&'e$or (i %-%r%t%u$ e$e!tri! in !ir!uite$e e forţ* %$e %!e&tor%J

e. %!ţion%re% e$e!tro2ir%u$i!*< $% !%re e$e'ente$e e forţ* &unt 'otoru$ e$e!tri! -ri'%r< /ru-u$ !entr%$

e -o'-%re< -re!u' (i 'oto%re$e 2ir%u$i!e e %!ţion%re % 'e!%ni&'e$or (i e!2i-%'entu$ 2ir%u$i!%ferent.

TRANS+ISIA'  3n !%8u$ %!ţion*rii ire!teH ie&e$'e!%ni!* (i e$e!tro'e!%ni!*< 'otoru$ furni8e%8*ener/i% 'e!%ni!* &u0 for'% 'i(!*rii e rot%ţie % %r0ore$ui &*u. 3n %!e&te !%8uri tr%n&'i&i% re-re8int*%n&%'0$u$ e or/%ne (i 'e!%ni&'e &i'-$e !%re tr%n&for'* 'i(!%re% 'otoru$ui (i o tr%n&'ite or/%ne$or e $u!ru %$e 'e!%ni&'e$or &ti"uito%re$or. Tr%n&'i&i% &e nu'e(te 'e!%ni!* ;ntru!7t uti$i8e%8* or/%ne etr%n&'itere fie ri/ie %r0ori< !u-$%e< %n/ren%e et!.B< fie tr%n&'i&ii f$e=i0i$e -rin !%0$u< $%nţ &%u!ure%B. 3n !%8u$ %!ţion*ri$or !o'0in%teH ie&e$e$e!tri!*< ie&e$2ir%u$i!* (i e$e!tro2ir%u$i!*<tr%n&'i&i% ener/iei e $% '%(in% /ener%to%re /ener%toru$ e$e!tri! &%u -o'-% 2ir%u$i!*B $% 'oto%re$e&e!un%re e$e!tri!e &%u 2ir%u$i!eB &e f%!e -e !%$e e$e!tri!*< re&-e!ti" 2ir%u$i!*< i%r e $% 'oto%re$e

&e!un%re $% or/%ne$e e $u!ru< -rin tr%n&'i&ie 'e!%ni!*.

EC0IPA+ENTUL DE LUCRU' E!2i-%'entu$ e $u!ru %$ &ti"uito%re$or e&te re-re8ent%t ei&-o8iti"u$ e -rinere5&u&-en%re % &%r!inii. 3n !%8u$ &ti"uito%re$or !u e&tin%ţie /ener%$*< %!e&t% e&te%$!*tuit &u0 for'% unei fur!i< %r &ti"uito%re$e !u e&tin%ţie &-e!i%$* -ot %"e% !% e!2i-%'ent e $u!ru (ii&-o8iti"e e %$t* n%tur*H /r%if*re< e$e!tro'%/neţi< !$e(ti< !u-e et!.

+ECANIS+ELE STIVUITOARELOR' Sunt %n&%'0$uri !u fun!ţion%re ine-enent* !%re %&i/ur*re%$i8%re% unei %nu'ite 'i(!*ri e $u!ru. Prin %!ţiune &u!!e&i"* &%u &i'u$t%n*< re%$i8e%8* 'o0i$it%te%ne!e&%r* % e!2i-%'entu$ui e $u!ru. 3n fun!ţie e n%tur% 'otoru$ui -ri'%r (i % &i&te'u$ui e %!ţion%re<'e!%ni&'e$e &ti"uto%re$or -ot fi re%$i8%te fie !% unit*ţi ine-enente< !%8 ;n !%re &unt %ntren%te !u'otor -ro-riu< fie &unt inte/r%te ;n &i&te'e e %!ţion%re !u 'otor uni!< %r &unt -re"*8ute !u

 -o&i0i$it%te% e !o'%n* ine-enent*. 3n %!e&t !%8 'e!%ni&'u$ e&te e$i'it%t e re&tu$ tr%n&'i&iei -rin i&-o8iti"u$ &*u e !u-$%ree!u-$%re.

INSTALAŢIA DE CO+ANDĂ ,I CONTROL' Re-re8int* %n&%'0$u$ e i&-o8iti"e (i e!2i-%'ente!u %utoru$ !*ror% &e re%$i8e%8* -unere% ;n fun!ţiune< re/$%re%< iri%re%< !ontro$u$< o-rire% unui %nu'it'e!%ni&' &%u % ;ntre/ii '%(ini. In&t%$%ţii$e e !o'%n* -ot fiH 'e!%ni!e< 2ir%u$i!e< e$e!tri!e<

 -neu'%ti!e &%u !o'0in%te. Co'%n% &e re%$i8e%8* -rin -7r/2ii '%neteB< -e%$e< 0uto%ne &%u'%ni-u$%to%re< i%r !ontro$u$ -rin %-%r%te$e ini!%to%re e 0or.

SISTE+UL DE PROPULSIE' Cu &i&te' e -ro-u$&ie &unt e!2i-%te &ti"uito%re$e e-$%&%0i$e. E$ -o%te fi !on!e-ut -entru e-$%&%re% '%(inii nu'%i ;n 8on% frontu$ui e $u!ru< &%u5(i -entru e-$%&%re%e $% un -un!t e $u!ru $% %$tu$< in!$u&i" -e !*i e !ir!u$%ţie -u0$i!*.

STRUCTURA PORTANTĂ' E&te !on&tru!ţi% 'et%$i!* ri/i* !%re -rei% &%r!ini$e e $u!ru %$e&ti"uitoru$ui< !7t (i !e$e -ro"enite in /reut%te% -ro-rie (i $e tr%n&'ite or/%ne$or e re8e'%re. Stru!tur%

 -ort%nt* &er"e(te !% &u-ort -entru or/%ne$e 'e!%ni&'e$or (i !e$or$%$te &i&te'e %$e &ti"uitoru$ui< $efere(te e (o!uri$e (i &%r!ini$e in%'i!e !%re %-%r ;n ti'-u$ fun!ţion*rii (i -*&tre%8* !u "%ri%ţii ;n$i'ite %'i&e -o8iţi% re!i-ro!* % %!e&tor or/%ne. For'% -*rţi$or -rin!i-%$e %$e &tru!turii -ort%nte!ore&-une e&tin%ţiei &ti"uitoru$ui< -re!u' (i 'ou$ui -%rti!u$%r e &o$i!it%re.

INSTALAŢIA DE SIGURANŢĂ' Re-re8int* %n&%'0$u$ e %-%r%te (i i&-o8iti"e< intre !%re une$e !ufun!ţion%re %uto'%t*< !u %utoru$ !*ror% &e %&i/ur* fun!ţion%re% &ti"uito%re$or ;n !oniţii e &e!urit%te.Ce$e '%i i'-ort%nte i&-o8iti"e e &i/ur%nţ* !%re e!2i-e%8* &ti"uito%re$e &untH $i'it%to%re$e e &%r!in*<$i'it%to%re$e e &f7r(it e !ur&*< $i'it%to%re%"erti8o%re % %!ţiunii "7ntu$ui< i&-o8iti"e e 0$o!%re<

1:

Page 11: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 11/172

t%'-o%ne (i o-ritori.

INSTALAŢII1 EC0IPA+ENTE ,I ELE+ENTE AUXILIARE' Sti"uito%re$e< !% (i %$te '%(ini<&unt ot%te !u iferite in&t%$%ţii (i e!2i-%'ente %u=i$i%re !u ro$ uti$it%r< !u' &untH in&t%$%ţi% e i$u'in%t<e ;n!*$8ire< e &e'n%$i8%re. Sunt ot%te e %&e'ene% !u !%0in*< !%ro&erie< -o&t &%u -u-itru e!o'%n*.I'/' CLASI)ICAREA STIVUITOARELOR 

C*ru!io%re$e e '%ni-u$%re e!2i-%te !u 'e!%ni&' e rii!%re &e !$%&ifi!* %&tfe$H

(' D%$ ac2i!&are3• 'oto&ti"uito%re %!ţion%te e un 'otor ter'i!• e$e!tro&ti"uito%re %!ţion%te e$e!tri!

*' D%$ ti%l c!&strctiv3• !u !ontr%/reut%te• !u fur!i retr%!t%0i$e• !u fur!i $%ter%$e

.' D%$ l!cl #e c!4a&#$3• !u !onu!*tor -urt%t< -e &!%un &%u ;n -i!io%re• !u !onu!*tor -ieton< !u -roţ%-

/' D%$ fell catarel!r3• &i'-$e=• u-$e=• tri-$e=

5' D%$ fell !ra&li #e %ri&#ere a sarci&ii3• !u fur!i• !u -$%tfor'%• !u %$te ti-uri e or/%ne e -rinere 0ene< 0r%ţeB et!.

6' D%$ 4!#l 7& care se face #e%lasarea3• %uto-ro-u$&%t• tr%!t%te &%u ;'-in&e

I'5' DESCRIEREA DETALIATĂ A TIPURILOR DE STIVUITOARE

I'5'(' +!t!stivit!are' Ge&eralitĂ2iD%torit* f%-tu$ui !* %!ţion%re% %!e&tui ti- e !*ru!io%re e '%ni-u$%re &e f%!e !u 'oto%re e !o'0u&tieintern*< ;i !onfer* %!e&tui% o '%i '%re %utono'ie ;n e-$%&%re. oto&ti"uito%re$e &unt !on!e-ute % &ee-$%&% %t7t -e ru'uri$e u8in%$e< &-e!i%$ %'en%%te ;n %!e&t &!o-< !7t (i -e ru'uri$e -u0$i!e. P%nte$e(i r%'-e$e %'i&e -e ru'uri$e -e !%re &e e-$%&e%8* &unt '%i '%ri e!7t !e$e %'i&e $%e$e!tro&ti"uito%re. oto&ti"uito%re$e &e e=e!ut* ;n /ener%$< !u !ontr%/reut%te &%u fur!i $%ter%$e (i%torit* "ite8e$or '%ri e e-$%&%re< %u !onu!*toru$ -urt%t -e &!%un &%u ;n !%0in% e !o'%n*.C%t%r/e$e 'oto&ti"uito%re$or &unt e ti-u$ &i'-$e=< i%r or/%nu$ e -rinere e&te !on&tituit in fur!i.

I'5'('(' +!t!stivit!are c c!&traretateSunt !e$e '%i r*&-7nite 'oto&ti"uito%re %torit* !%r%!teri&ti!i$or te2ni!e fun!ţion%$e (i i'en&ion%$e

  !%re -er'it o '%ne"r%re u(o%r* (i &e -rete%8* $% o-er%ţii e '%ni-u$%re % &%r!ini$or %t7t ;n 2%$einu&tri%$e (i e-o8ite ;n!2i&e !7t (i ;n %er $i0er< -ut7n !ir!u$% -e ru'uri !%re nu ne!e&it* o %'en%%re&-e!i%$*.

11

Page 12: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 12/172

oto&ti"uito%re$e !u !ontr%/reut%te &e !o'-un in ur'*to%re$e %&%'0$uri '%i i'-ort%nteHa' 4!t!rl #e ac2i!&are< !%re -o%te &* fie !u 0en8in* &%u !u 'otorin* 'otor ie&e$BJ8' 9asil 4!t!stivit!rli< !%re e&te &-e!ifi! !*ru!ioru$ui re&-e!ti" (i ;n /ener%$ &e e=e!ut* in -rofi$e

$%'in%te &%u -rofi$e !2e&on &u%te (i %re ro$u$ e % &u&ţine to%te e$e'ente$e !o'-onente %$e'oto&ti"uitoru$uiJ

c' 4eca&is4l #e #e%lasare e&te re%$i8%t -e -rin!i-iu$ 'e!%ni&'e$or e e-$%&%re %$e %uto"e2i!u$e$or (i &e !o'-une in %'0re%< !utie e "ite8e !u ou* -7n* $% -%tru tre-te e "ite8*< iferenţi%$ (i roţie ru$%re -e -neuri. Roţi$e 'ont%te &unt %'-$%&%te ;n f%ţ*< i%r roţi$e ire!to%re &unt %'-$%&%te ;n

&-%te ;n re-tu$ !ontr%/reut*ţii< f%-t !%re eter'in* o '%i 0un* ;n&!riere ;n !ur0e %'oto&ti"uitoru$ui< !ur0e %"7n r%8e '%i 'i!i< %"7n ;n "eere !* rotire% nu e&te ;'-iei!%t* e'e!%ni&'u$ e rii!%re. Dire!ţi% e&te re%$i8%t* 2ir%u$i! !u &er"'otor< ti- !on&tru!ti" uti$i8%t ;n 'ofre!"ent $% %uto!%'io%ne (i -er'ite< %torit* efortu$ui 'i! e-u& e '%ne"r%nt $% "o$%n 'oifi!%re%

 -o8iţiei roţi$or ire!to%re (i ;n &t%re e re-%u& % !*ru!ioru$ui. e!%ni&'u$ e e-$%&%re e&te -re"*8ut!u ou* fr7ne< un% e &er"i!iu (i un% e &i/ur%nţ*J

#' 4eca&is4l #e ri#icare e&te !u %!ţion%re 2ir%u$i!* (i &e !o'-une in ou* !%t%r/e !%re -er'ite o 0%&!u$%re ;n f%ţ* !u !!% ):< ;n "eere% %(e8*rii &%r!inii $% &ti"uito%re< (i o 0%&!u$%re ;n &-%te !u !!%1:M1#:< -entru % &e -ute% %&i/ur% o 0un* &t%0i$it%te % &%r!inii -e fur!i ;n ti'-u$ tr%n&-ortu$ui.%&!u$%re% &e re%$i8e%8* !u !i$inri 2ir%u$i!i. C%t%r/e$e -ot &* fie e=e!ut%te in !7te un &in/ur e$e'ent< $% 'oto&ti"uito%re$e &i'-$e=< &%u in ou* e$e'ente te$e&!o-i!e 2ir%u$i!e -rin !i$inri< ;n

!%8u$ 'oto&ti"uito%re$or u-$e=. Tr%"er&% -e !%re &unt 'ont%te fur!i$e !u$i&e%8* -e !%t%r/e< fiine-$%&%te -rin inter'eiu$ unor $%nţuri %rti!u$%te %!ţion%te !u !i$inri 2ir%u$i!i. Tr%"er&% -er'ite !%'oto&ti"uito%re$e &* fie e!2i-%te (i !u %$te ti-uri e or/%ne e -rinere ;n %f%r* e fur!i !%re &unt e

 -rinere u8u%$eJe' i&stala2ia :i#ralic$ e&te !o'-u&* intro -o'-* "o$u'etri!* !u-$%t* ire!t $% 'otoru$ e

%!ţion%re< f$uiu$ e $u!ru %!ţion7n -rin inter'eiu$ unui "enti$ e !o'%n* %&u-r% !i$inri$or 2ir%u$i!i !u %utoru$ !*ror% &e efe!tue%8* 'i(!*ri$e e rii!%re % tr%"er&ei -e !%re &unt 'ont%teor/%ne$e e -rinere -re!u' (i 'i&!%re% e 0%&!u$%re % !%t%r/e$or. 3n "enti$u$ e !o'%n* &e'onte%8* (i un "enti$ e &i/ur%nţ*< !%re %!ţione%8* ;n !%8u$ !re(terii -re&iunii f$uiu$ui e $u!ru

 -e&te $i'ite$e %'i&e< e e=e'-$u $% e-$%&%re% &%r!inii no'in%$e !u -e&te #:. 3n in&t%$%ţi%2ir%u$i!* &e 'onte%8* (i un i&-o8iti" e $i'it%re % "ite8ei e !o0or7re % &%r!inii< ;n !%8u$ &-%r/erii!onu!te$or. Pentru '*rire% ur%tei e "i%ţ* % in&t%$%ţiei 2ir%u$i!e< %!e%&t% %re ;n/$o0%t* (i un fi$tru%$ f$uiu$ui e $u!ruJ

f' i&stala2ia electric$ % 'oto&ti"uitoru$ui e&te %$i'ent%t* e $% o 0%terie e %!u'u$%to%re (i un/ener%tor e !urent !u re$eu e re/$%re. In&t%$%ţi% e$e!tri!* !u-rine ;n &!2e'* ur'*to%re$ee$e'enteH 'otor e$e!tri! -entru -ornire% 'otoru$ui !u !o'0u&tie intern*< !ir!uit -entru i$u'in%re%$o!u$ui e 'un!*< !ir!uit -entru i$u'in%re (i &e'n%$i8%re !onfor' re/$e'ent*ri$or -entru !ir!u$%ţi%

 -e ru'uri$e -u0$i!e< -re!u' (i un i&-o8iti" e &e'n%$i8%re %!u&ti!*J' c!&traretatea< for'%t* intrun 0$o! e font* turn%t*< !%re %&i/ur* &t%0i$it%te% $% r*&turn%re %

'oto&ti"uitoru$uiJ:' %!stl #e c!4a&#$ %$ 'oto&ti"uitoru$ui -o%te &* fie re%$i8%t ;n ou* "%ri%nteH

  !%0in* e te$e!o'%n* ;n!2i&* (i e!2i-%t* !u in&t%$%ţie e ;n!*$8ireJ  $o! e !o'%n*< !u &!%un< -re"*8ut !u un &i&te' e -rote!ţie !%re &* %&i/ure &e!urit%te%'%ne"r%ntu$ui ;'-otri"% !*erii &%r!ini$or e -e or/%nu$ e -rinere %$ %!e&tor%.

Po&tu$ e !o'%n* tre0uie &* %&i/ure o u(o%r* '%ne"r%re % 'oto&ti"uitoru$ui< o 0un* "i8i0i$it%te< -entru '%ne"r%nt (i &* !ore&-un* in -un!t e "eere er/ono'i!.

3n !onfor'it%te !u -re"eeri$e -re&!ri-ţii$or te2ni!e ISCIR< 'oto&ti"uito%re$e tre0uie &* fie e!2i-%te!e$ -uţin !u ur'*to%re$e i&-o8iti"e e &i/ur%nţ*H

  fr7n* e &er"i!iu !u %!ţion%re 'e!%ni!* (i fr7n* e &i/ur%nţ* %!ţion%t* '%nu%$ $% 'e!%ni&'u$e e-$%&%reJ

  $i'it%tor e &f7r(it e !ur&* $% rii!%re% &%r!inii< -entru -o8iţi% &u-erio%r*J  $i'it%to%re e &f7r(it e !ur&* $% 0%&!u$%re% ;n f%ţ* (i ;n &-%te % !%t%r/e$orJ

  $i'it%tor e &%r!in*J  i&-o8iti" e 0$o!%re ;'-otri"% fo$o&irii in&t%$%ţiei e !*tre -er&o%ne ne!o'-etente !2eie e

!ont%!tBJ  i&-o8iti" e $i'it%re % "ite8ei e !o0or7re % &%r!inii ;n !%8u$ &!*erii 0ru(te % -re&iunii

1#

Page 13: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 13/172

f$uiu$ui e $u!ru ru-ere% !onu!teiBJ "ite8% e !o0or7re nu "% e-*(i ,: '5'inJ  i&-o8iti" e &e'n%$i8%re %!u&ti!*.

I'5'('*' +!t!stivit!arele c frci lateraleA!e&t ti- e !*ru!ior e '%ni-u$%re &e uti$i8e%8* ;neo&e0i $% '%ni-u$%re% &%r!ini$or e $un/i'e '%re!2ere&te%< $%'in%te et!.B< $% !%re o-er%ţii$e e rii!%re (i &ti"uire &e re%$i8e%8* !u %utoru$ fur!i$or< i%r tr%n&-ortu$ &e f%!e !u &%r!in% %(e8%t* -e -$%tfor'% e tr%n&-ort % 'oto&ti"uitoru$ui.

oto&ti"uito%re$e !u fur!i $%ter%$e< ;n !ee% !e -ri"e(te !o'-onenţ%< &unt %&e'*n*to%re

'oto&ti"uito%re$or !u !ontr%/reut%te.3n !e$e !e ur'e%8*< &e "% -re8ent% !o'-onenţ% unui 'oto&ti"uitor !u fur!i $%ter%$eHa' 4!t!rl #e ac2i!&are !u 0en8in* &%u ie&e$J8' 9asil 4!t!stivit!rli< e=e!ut%t in -rofi$e $%'in%te (i /rin8i !2e&on &u%te< (i e&te &-e!ifi!

%!e&tui ti- e !*ru!ior e '%ni-u$%re %"7n %'-$%&%te !%0in%< 'otoru$ e %!ţion%re (i!ontr%/reut%te% ;n -%rte% &t7n/* u-* ire!ţi% e 'er& (i -$%tfor'* e tr%n&-ort % &%r!ini$or (i!%t%r/uri$or !u fur!i retr%!t%0i$e ;n -%rte% re%-t*J

c' 4eca&is4l #e #e%lasare< !%re e&te re%$i8%t -e -rin!i-iu$ 'e!%ni&'e$or e e-$%&%re %$e%uto"e2i!u$e$or< roţi$e ire!to%re< &-re eo&e0ire e 'oto&ti"uito%re$e !u !ontr%/reut%te< &unt%'-$%&%te ;n -%rte% in f%ţ*J

#' 4eca&is4l #e ri#icare  e&te !u %!ţion%re 2ir%u$i!* (i %re !%t%r/e$e !u fur!i retr%!t%0i$e (i !u

%utoru$ !*ror% &%r!ini$e -ot fi rii!%te (i &ti"uite ;n -o8iţi% fur!i$or ;n %f%r% (%&iu$ui< i%r -rinretr%/ere% %!e&tor% &e -ot %(e8% &%r!ini$e -e -$%tfor'% !*ru!ioru$ui e '%ni-u$%re ;n "eere%tr%n&-ortu$uiJ

e' i&stala2ia :i#ralic$ e&te %&e'*n*to%re !u !e% % 'oto&ti"uito%re$or !u !ontr%/reut%te< %"7n ;n -$u&e$e'ente ne!e&%re e-$%&*rii -e ori8ont%$* % !%t%r/e$or !u fur!i -entru % % -o&i0i$it%te%retr%!ti0i$it*ţii %!e&tor%J

f' i&stala2ia electric$ e&te &i'i$%r* !u !e% % 'oto&ti"uito%re$or !u !ontr%/reut%teJ' ca8i&a #e c!4a&#$ e&te e ti-u$ !u "eere -%nor%'i!*< -entru % % -o&i0i$it%te% '%ne"r%ntu$ui e %

%"e% o 0un* "i8i0i$it%te %t7t %&u-r% !7'-u$ui e $u!ru %$ 'oto&ti"uitoru$ui !7t (i %&u-r% ru'u$ui -e!%re &e e-$%&e%8*.

3n !ee% !e -ri"e(te i&-o8iti"e$e e &i/ur%nţ*< ;n -$u& f%ţ* e !e$e !u !%re &e -re"* 'oto&ti"uito%re$e!u !ontr%/reut%te< 'oto&ti"uito%re$e !u fur!i $%ter%$e &e '%i -re"* !u $i'it%to%re e &f7r(it e !ur&* (io-rito%re $% 'e!%ni&'u$ e e-$%&%re -e ori8ont%$* % !%t%r/e$or !u fur!i retr%!t%0i$e -re!u' (i< u-*!%8< !u un i&-o8iti" e inter0$o!%re % !o'en8i$or -entru % ;'-iei!% e-$%&%re% 'oto&ti"uito%re$or !u!%t%r/e$e ;n %$t* -o8iţie e!7t !e% retr%&* !o'-$et ;n -o8iţie e tr%n&-ortB.

I'5'*' Electr!stivit!areE$e!tro&ti"uito%re$e &unt !*ru!io%re$e e '%ni-u$%re &ti"uito%re % !*ror %!ţion%re e&te e$e!tri!*. Sur&%e ener/ie $% e$e!tro&ti"uito%re e&te !on&tituit* intro 0%terie e %!u'u$%to%re< f%-t !%re eter'in* !%uti$i8%re% $or &* fie -o&i0i$* nu'%i -e i&t%nţe &!urte ;n in!inte$e intre-rineri$or< e-o8ite$or< /*ri$or e!%$e fer%t*< %ero-orturi$or et!.< e-$%&%re% $or efe!tu7nu&e -e ru'uri %'en%%te.

P%nte$e '%=i'e %'i&e %$e ru'uri$or -e !%re &e -ot e-$%&% e$e!tro&ti"uito%re$e &unt 'i!i< $% !e$e!u !ontr%/reut%te ;n /o$< %-ro=i'%ti" 1:: (i !u &%r!in% %-ro=i'%ti" ,:< i%r $% !e$e retr%!t%0i$e ;n /o$<%-ro=i'%ti" ,: (i !u &%r!in% %-ro=i'%ti" #:. D%torit* %!ţion*rii e$e!tri!e< !%re nu !re%8* no=e< &untuti$i8%te !u -re!*ere ;n !on&tru!ţii ;n!2i&e< ;n %!e&t !%8 nefiin ne!e&%re '*&uri &u-$i'ent%re !% $%'oto&ti"uito%re !%re tre0uie -re"*8ute !u i&-o8iti"e e e-ur%re % /%8e$or e(%-%te (i !u i&-o8iti"e%ntief$%/r%nte.

I'5'*'(' Electr!stivit!are c c!&traretateSunt !e$e '%i r*&-7nite e$e!tro&ti"uito%re %torit* !on&tru!ţiei &i'-$e (i !%r%!teri&ti!i$or te2ni!ofun!ţion%$e (i i'en&ion%$e.

E$e!tro&ti"uito%re$e !u !ontr%/reut%te &e !o'-un in ur'*to%re$e %&%'0$uri '%i i'-ort%nteHa' 9asil electr!4!t!rli< e=e!ut%t ;n !on&tru!ţie &u%t*< &-e!ifi! %!e&tui ti- e !*ru!ior e

'%ni-u$%re. Pe (%&iu &unt %'-$%&%te 'e!%ni&'e$e e e-$%&%re (i rii!%re< $o!u$ e !o'%n*<in&t%$%ţi% e$e!tri!*< !o'en8i$e (i !ontr%/reut%te%J

1)

Page 14: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 14/172

8' 4eca&is4l #e #e%lasare< -re"*8ut !u roţi !u -neuri. Punte% in f%ţ* % 'e!%ni&'u$ui e e-$%&%ree&te 'otri!e (i e&te %ntren%t* e un 'otor e$e!tri! %$i'ent%t e 0%teri% e %!u'u$%to%re. Punte% in&-%te e&te ire!tri!e (i e&te %&tfe$ !on!e-ut* ;n!7t &* -er'it* "ir%re% !u o r%8* e=terio%r* !7t '%i'i!*J

c' 4eca&is4l #e ri#icare !%re -o%te fi e=e!ut%t ;n ou* "%ri%nteH  &i'-$e= &t%n%rB !u ;n*$ţi'e% e rii!%re '%re (i ;n*$ţi'e% e rii!%re $i0er* 'i!*J  u-$e=< %"7n ;n*$ţi'e% !on&tru!ti"* reu&* (i ;n*$ţi'e% e rii!%re $i0er* '%re< %!e%&t*

"%ri%nt* fiin uti$i8%t* ;n &-%ţii !u ;n*$ţi'e reu&* "%/o%ne e !%$e fer%t*< !ont%inere<

%uto!%'io%ne ;n!2i&e et!B. L% "%ri%nt% u-$e=< !i$inru$ e rii!%re e&te !u ou* -i&to%ne -$un/er !o%=i%$e.#' i&stala2ia electric$ -o%te &* fie e=e!ut%t* ;n ou* "%ri%nte< -entru !o'%n% -rin !ontro$ere &%u

 -entru !o'%n% -rin i'-u$&uriJe' i&stala2ia :i#ralic$< !%re ;n fun!ţie e ti-u$ 'e!%ni&'u$ui e rii!%re -o%te &* fie &i'-$e= &%u

u-$e= (i !onţine re8er"oru$ e f$ui e $u!ru< -o'-% 2ir%u$i!*< i&tri0uito%re$e< !i$inrii 2ir%u$i!i<!onu!te$e (i i&-o8iti"e$e e &i/ur%nţ* (i re/$%re.

Se!urit%te% uti$%u$ui (i fun!ţion%re% %!e&tui% ;n !oniţii e &i/ur%nţ* e&te %&i/ur%t* e ur'*to%re$ei&-o8iti"e e &i/ur%nţ* (i &e'n%$i8%reH

  $i'it%tor e &%r!in*J

  $i'it%tor %$ "ite8ei e !o0or7re ;n !%8u$ &-%r/erii !onu!te$or 2ir%u$i!eJ  $i'it%tor e &f7r(it e !ur&* rii!%re!o0or7reJ  $i'it%tor e ;n!$in%re % !%t%r/e$or 'e!%ni&'u$ui e rii!%reJ  !2eie e !ont%!tJ  i&-o8iti" e &e'n%$i8%re %!u&ti!*J  f%r -entru i$u'in%re% $o!u$ui e 'un!*J  $*'-i e &e'n%$i8%re % -o8iţiei (i ire!ţieiJ  "o$t'etru -entru !ontro$u$ ten&iunii $% 0%teri% e %!u'u$%to%re.

I'5'*'*' Electr!stivit!are retracta8ileSunt !*ru!io%re e '%ni-u$%re &ti"uito%re e&tin%te '%ni-u$*rii &%r!ini$or -e i&t%nţe &!urte -eru'uri &-e!i%$ %'en%%te netee< t%ri< ori8ont%$e e -referinţ* 0eton%teB (i u&!%te.

E$e!tro&ti"uito%re$e retr%!t%0i$e &e -ot e=e!ut% ;n fun!ţie e ti-u$ 'e!%ni&'u$ui e rii!%re ;nH  "%ri%nt% &i'-$e=< !u un !i$inru -$un/erJ  "%ri%nt% u-$e=< !u un !i$inru !u ou* -i&to%ne -$un/er !o%=i%$eJ  "%ri%nt% tri-$e=< !u un !i$inru !u trei -i&to%ne -$un/er !o%=i%$e.

V%ri%nte$e u-$e= (i tri-$e= %torit* ;n*$ţi'ii !on&tru!ti"e reu&e &unt uti$i8%te !u -re!*ere $% &ti"uire%&%r!ini$or ;n "%/o%ne e !%$e fer%t* &%u ;n %$te &-%ţii !u ;n*$ţi'e $i'it%t*.E$e!tro&ti"uito%re$e retr%!t%0i$e &e !o'-un in ur'*to%re$e %n&%'0$uri '%i i'-ort%nteHa' 9asil electr!stivit!rli< e=e!ut%t ;n !on&tru!ţie &u%t*< e&te e ti-u$ $on/ero%ne e-%rt%te. Pe

(%&iu &unt %'-$%&%te 'e!%ni&'e$e e rii!%re< e e-$%&%re -e ori8ont%$* % !%t%r/e$or !u fur!iretr%!t%0i$e (i e e-$%&%re % e$e!tro&ti"uitoru$ui -re!u' (i $o!u$ e !o'%n*< !o'en8i$e< in&t%$%ţi%e$e!tri!* (i !ontr%/reut%te%J

8' 4eca&is4l #e #e%lasare< -re"*8ut !u roţi %"7n 0%n% in !%u!iu! &%u in !onti$%n. Punte% inf%ţ* e&te 'otri!e fiin %ntren%t* e un 'otor e$e!tri! %$i'ent%t e $% 0%teri% e %!u'u$%to%re. Punte%in &-%te e&te ire!tri!e (i -er'ite "ir*ri !u r%8e 'i!i.

c' 4eca&is4l #e ri#icare< u-* !u' &% %r*t%t '%i &u&< -o%te &* fie e=e!ut%t ;n "%ri%nte$e &i'-$e=<u-$e= &%u tri-$e= (i %re -re"*8ut un 'e!%ni&' e e-$%&%re -e ori8ont%$* % !%t%r/e$or !u fur!i.

#' i&stala2ia electric$ -o%te fi e=e!ut%t* ;n ou* "%ri%nte !u !o'%n* -rin !ontro$er &%u -rin i'-u$&uri.e' i&stala2ia :i#ralic$ e&te &i'i$%r* !u !e% % e$e!tro&ti"uito%re$or !u !ontr%/reut%te.

Di&-o8iti"e$e e &i/ur%nţ* (i e &e'n%$i8%re !u !%re &e e!2i-e%8* e$e!tro&ti"uito%re$e retr%!t%0i$e

&untH

  $i'it%toru$ e &%r!in*J

  $i'it%tor %$ "ite8ei e !o0or7re ;n !%8u$ &-%r/erii !onu!te$or 2ir%u$i!eJ

1+

Page 15: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 15/172

  $i'it%tor &f7r(it e !ur&* rii!%re!o0or7reJ

  $i'it%tor e ;n!$in%re % !%t%r/e$or 'e!%ni&'e$or e rii!%reJ

  $i'it%tor &f7r(it e !ur&* e-$%&%re retr%!t%reB ;n %'0e$e &en&uriJ

  !2eie e !ont%!tJ

  i&-o8iti" e &e'n%$i8%re %!u&ti!*J

  f%r -entru i$u'in%re% $o!u$ui e 'un!*J

  $*'-i e &e'n%$i8%re % -o8iţiei (i ire!ţieiJ

  "o$t'etru -entru !ontro$u$ ten&iunii 0%teriei e %!u'u$%to%re.

I'5'*'.' C$rci!r cavalerPentru '%ni-u$%re% !ont%inere$or '%ri ;neo&e0i -entru tr%n&-ortu$ %!e&tor% -e i&t%nte $un/i< &euti$i8e%8* !*ru!io%re$e e '%ni-u$%re &-e!ifi!e %!e&tor &%r!ini (i %nu'e< !*ru!io%re$e !%"%$er.

C*ru!io%re$e !%"%$er &e !o'-un< ;n /ener%$< in ur'*to%re$e %n&%'0$uri '%i i'-ort%nteH

a' 4!t!rl #e ac2i!&are< !%re e&te un 'otor !u !o'0u&tie intern*< e re/u$*< 'otor ie&e$J

8' 9asil carci!rli !%"%$er e&te &-e!ifi! %!e&tui ti- e !*ru!ior e '%ni-u$%re (i e&te ;n !on&tru!ţie

&u%t*. Se !o'-une in ou* /rin8i $on/ituin%$e -e !%re &unt %'-$%&%te 'otoru$ e %!ţion%re< -o'-e$e 2ir%u$i!e< !%0in% e !o'%n*< 'e!%ni&'u$ e rii!%re (i -i!io%re$e !*ru!ioru$ui. Pe -i!io%re$e !*ru!ioru$ui !%"%$er &unt %'-$%&%te roţi$e 'e!%ni&'u$ui e e-$%&%re (i e!2i-%'entu$e$e!tri! e i$u'in%re (i &e'n%$i8%re.

c' 4eca&is4l #e ri#icare e&te %!ţion%t 2ir%u$i! (i !u %utoru$ unui &-e%er &%u % unor /2e%re&-e!i%$e !e rii!* !ont%ineru$. 3n*$ţi'e% e rii!%re "%ri%8* $% iferite$e ti-uri e !*ru!io%re %"7n ;n"eere f%-tu$ !* une$e intre e$e &unt uti$i8%te nu'%i -entru tr%n&-ortu$ !ont%inere$or< ;n !%re !%8;n*$ţi'e% e rii!%re e&te '%i 'i!*< e %-ro=i'%ti" ,::M.:: ''< $% %$te ti-uri ;n %f%r* etr%n&-ortu$ !ont%inere$or &e f%!e (i &ti"uire% %!e&tor% ;n !%re !%8 ;n*$ţi'e% e rii!%re -o%te &*%un/* -7n* $% ,,:: ''J

#' 4eca&is4l #e #e%lasare e&te e ti-u$ !u tr%n&'i&ie 2ir%u$i!*< ou* !7te ou*< f%-t !%re -er'ite;n&!riere% ;n !ur0e !u r%8e 'i!i (i $% une$e ti-uri e-$%&%re% -e i%/on%$* ;n !%re !%8 to%te roţi$e &untroţi 'oto%reJ

e' i&stala2ia :i#ralic$ &e !o'-une in re8er"oru$ e f$ui e $u!ru< -o'-e (i 'oto%re 2iro&t%ti!e<!i$inri 2ir%u$i!i< !onu!te< i&tri0uito%re et!.

f' i&stala2ia electric$  !u-rine !ir!uitu$ e !o'%n* !u i'-u$&uri !u tiri&to%re (i e$e!tro"enti$e<!ir!uitu$ e i$u'in%t (i &e'n%$i8%re< !ir!uitu$ e'%roru$ui 'otoru$ui !u !o'0u&tie intern* -re!u' (i

 0%teri% e %!u'u$%to%re !u in%'u$ re&-e!ti"J

' ca8i&a #e c!4a&#$  e&te !u "eere% -%nor%'i!* -entru % -er'ite o 0un* "i8i0i$it%te %

'%ne"r%ntu$ui %&u-r% !7'-u$ui e $u!ru (i ru'u$ui -e !%re &e e-$%&e%8% !*ru!ioru$ !%"%$er.Di&-o8iti"e$e e &i/ur%nţ* (i &e'n%$i8%re !u !%re &e e!2i-e%8* !*ru!io%re$e !%"%$er &untH

  $i'it%tor e &%r!in*J

  $i'it%tor %$ "ite8ei e !o0or7re ;n !%8u$ &-%r/erii !onu!te$or 2ir%u$i!eJ

  $i'it%tor e &f7r(it e !ur&* rii!%re!o0or7reJ

  $i'it%tor e &f7r(it e !ur&* $% i&-o8iti"u$ e -rinere % &%r!iniiJ

  !2eie e !ont%!tJ

  i&-o8iti" e &e'n%$i8%re %!u&ti!*J

  in&t%$%ţie e i$u'in%t % $o!u$ui e 'un!*J

  in&t%$%ţie e i$u'in%t (i &e'n%$i8%re -entru e-$%&%re -e ru'uri -u0$i!e< -e !%re &e e-$%&e%8*!u "ite8e e -7n* $% +: '52J

1,

Page 16: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 16/172

  %-%r%te e '*&ur* (i !ontro$ % in&t%$%ţiei 2ir%u$i!e (i e$e!tri!e.

I'5'*'/' Tra&slat!are stivit!arePentru e&er"ire% e-o8ite$or -re"*8ute !u r%fturi (i &te$%e< ;n %f%r% -ouri$or ru$%nte &ti"uito%re< &euti$i8e%8* (i tr%n&$%to%re$e &ti"uito%re. Tr%n&$%to%re$e &ti"uito%re &unt in&t%$%ţii !%re &e e-$%&e%8* ;n!u$o%re$e intre r%fturi &%u &te$%e< -e !*i e ru$%re !u (ine %'-$%&%te -e &o$ &%u -e r%fturi (i &unt

 -re"*8ute !u fur!i &%u !u 'e&e< !u %utoru$ !*ror% &e '%ni-u$e%8* &%r!ini$e. C%0in% e !o'%n* -o%te &* fie fi=* &%u e-$%&%0i$* -e "erti!%$* o %t% !u or/%nu$ e -rinere. Co'%n% in&t%$%ţii$or &e -o%te f%!e (i e $% i&t%nţ*< e $% un -un!t fi=.

Tr%n&$%to%re$e &ti"uito%re &e !o'-un in ur'*to%re$e %n&%'0$uri '%i i'-ort%nteH

a' c!&strc2ia 4etalic$  ;n e=e!uţie &u%t* %re ou* e$e'ente -rin!i-%$eH (%&iu$ inferior -e !%re &unt%'-$%&%te 'e!%ni&'e$e e e-$%&%re (i rii!%re (i !%t%r/u$ tr%n&$%toru$ui -e !%re !u$i&e%8* or/%nu$e -rinere (i u-* !%8< !%0in% e !o'%n*J

8' 4eca&is4l #e #e%lasare< !%re e&te e ti-u$ 'e!%ni&'e$or '%!%r%$e$or !%re &e e-$%&e%8* -e !*i eru$%re !u (ine. L% tr%n&$%to%re$e &ti"uito%re roţi$e 'oto%re ;n nu'*r e ou* &unt %'-$%&%te ;n&-%te$e !%t%r/u$ui< -entru !% /ru-uri$e e %!ţion%re &* nu ;'-iei!e '%ni-u$%re% &%r!ini$orJ

c' 4eca&is4l #e ri#icare< e o0i!ei &e re%$i8e%8* !u e$e!tro-%$%ne !%re !onfer* un /%0%rit reu&.Or/%ne$e e -rinere -ot &* fie fur!i &%u 'e&e !%re -er'it o 0un* &ti"uire % &%r!ini$or -%$eti8%te ;nr%fturi &%u &te$%e.

#' i&stala2ia electric$ !onţine e!2i-%'entu$ e %$i'ent%re (i r%!or%re $% &ur&% e !urent< e!2i-%'entu$e %!ţion%re % 'e!%ni&'e$or< %-%r%t%u$ e !o'%n*< e!2i-%'entu$ (i in&t%$%ţii$e e -rote!ţie<

 -re!u' (i e!2i-%'entu$ -entru i$u'in%t (i &e'n%$i8%reJ

e' tra&slat!arele stivit!are &e -re"* !u ur'*to%re$e i&-o8iti"e e &i/ur%nţ*H

  $i'it%to%re e &f7r(it e !ur&* $% 'e!%ni&'u$ e rii!%re -entru -o8iţi% $i'it* %$e or/%ne$or e -rinere (i %$e !%0inei< ;n !%8u$ ;n !%re %!e%&t% &e e-$%&e%8* -e "erti!%$* o%t* !u or/%ne$e e -rinere. Li'it%toru$ e &f7r(it e !ur&* -entru -o8iţi% $i'it* &u-erio%r* &e %'-$%&e%8* (ire/$e%8* %&tfe$ ;n!7t< u-* ;ntreru-ere% !ir!uitu$ui e !o'%n*< ;ntre o-rito%re (i e$e'ente$e

!ore&-un8*to%re %$e or/%ne$or e -rinere &* nu r*'7n* o i&t%nţ* e !e$ -uţin : ''.  $i'it%to%re e &f7r(it e !ur&* $% 'e!%ni&'u$ e e-$%&%re % tr%n&$%toru$ui &ti"uitor. 3n !%8u$ ;n

!%re "ite8% e e-$%&%re e&te e -e&te )# '5'in< &e -re"* !7te ou* $i'it%to%re e &f7r(it e!ur&* ;n %'0e$e &en&uri e e-$%&%re. Pri'u$ $i'it%tor re%$i8e%8* tre!ere% e $% "ite8% no'in%$*$% "ite8% reu&*< %$ oi$e% $i'it%tor re%$i8e%8* e!one!t%re% !ir!uitu$ui e !o'%n* (i &e%'-$%&e%8* f%ţ* e o-ritor $% i&t%nţ% !e$ -uţin e/%$* !u &-%ţiu$ e fr7n%re.

  $i'it%to%re e &f7r(it e !ur&* $% 'e!%ni&'u$ e e-$%&%re -e ori8ont%$* % or/%ne$or e -rinereJ

  $i'it%tor e &%r!in*J

  t%'-o%ne (i o-rito%reJ

  -ie&e e re%8e' (i !ur*ţito%re e (in*J  ;ntreru-*tor e &f7r(it e !ur&* %"%rieB< !%re ;ntreru- !ir!uitu$ e %$i'ent%re % in&t%$%ţiei ;n

!%8u$ ;n !%re or/%ne$e e -rinere< re&-e!ti" !%0in% e-*(e&! -o8iţi% $i'it* e $u!ru &u-erio%r*in !%u8% nefun!ţion*rii $i'it%toru$ui e &f7r(it e !ur&*. 3ntreru-*toru$ e &f7r(it e !ur&* e&te%&tfe$ %'-$%&%t ;n!7t u-* ;ntreru-ere% !ir!uitu$ui e$e!tri! &* r*'7n* o i&t%nţ* e !e$ -uţin ,:'' ;ntre o-rito%re (i e$e'ente$e !ore&-un8*to%re %$e or/%ne$or e -rinere. 3n !%8uri &-e!i%$e<;ntreru-*toru$ e &f7r(it e !ur&* e&te %'-$%&%t ;n !ir!uitu$ e !o'%n* (i e!one!te%8* un!ont%!tor &u-$i'ent%r 'ont%t ;n %!e&t &!o-.

  -%r%!*8*to%re< $% !%0in*< ;n !%8u$ ;n !%re !%0in% e&te 'o0i$* (i &e e-$%&e8* -e "erti!%$*.P%r%!*8*to%re$e &unt !on!e-ute &* %!ţione8e &i/ur (i &i'u$t%n -e /$i&iere %t7t $% !re(tere%"ite8ei e !o0or7re % !%0inei -e&te $i'ite$e eter'in%te e $i'it%toru$ e "ite8*< !7t (i ;n !%8u$ru-erii or/%nu$ui e tr%!ţiune. L% intr%re% ;n %!ţiune % -%r%!*8*to%re$or< !ir!uitu$ e !o'%n* %'e!%ni&'u$ui e rii!%re &e e!one!te%8* ;n 'o %uto'%t. Du-* !e -%r%!*8*to%re$e %u 0$o!%t!%0in% e /$i&iere< 'e!%ni&'u$ e rii!%re -er'ite nu'%i !u-$%re% ;n &en&u$ e rii!%re (i< ;n

1

Page 17: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 17/172

%!e&t &en&< %torit* %!ţiunii or/%ne$or e tr%!ţiune< -%r%!*8*to%re$e &e e!u-$e%8* ;n 'o%uto'%t (i re"in $% -o8iţi% iniţi%$* e re-%u&. 3n une$e !%8uri< !7n !%0in% e&te &u&-en%t* -eou* &%u '%i 'u$te or/%ne e tr%!ţiune< e!2i$i0r%te ;ntre e$e< -%r%!*8*to%re$e -ot fi ;n$o!uite !uo fr7n* e &i/ur%nţ* e %"%rieB e ti-u$ nor'%$ e&!2i&*< !%re &e ;n!2ie $% %!ţiune%$i'it%toru$ui e "ite8*. Fr7n% e &i/ur%nţ* e %"%rieB tre0uie &* %i0* t%'0uru$ !u-$%t !ut%'0uru$ -e !%re &e ;nf*(o%r* or/%nu$ e tr%!ţiune (i &* %i0* un !oefi!ient e &i/ur%nţ* %$fr7n*rii e !e$ -uţin 1<,.

  $i'it%tor e "ite8*< !%re -une ;n %!ţiune -%r%!*8*to%re$e &%u fr7n% e &i/ur%nţ* e %"%rieB $%

e-*(ire% "ite8ei no'in%$e e !o0or7re % !%0inei ;n $i'ite$e e 1<1,M1<+: ori "ite8% no'in%$*J  !ont%!te e$e!tri!e e &i/ur%nţ* $%H

  u(% !%0inei< !%re &* nu -er'it* '%ne"r%re% in&t%$%ţiei %!* %!e%&t% e&te e&!2i&*J

  -%r%!*8*to%re< !%re &* nu -er'it* e!7t e-$%&%re% ;n &en&u$ e rii!%re % !%0inei< ;n !%8u$ ;n!%re -%r%!*8*to%re$e %u fo&t %!ţion%teJ

  fr7n% e &i/ur%nţ*< !%re &* nu -er'it* e!7t e-$%&%re% ;n &en&u$ e rii!%re % !%0inei< ;n !%8u$;n !%re fr7n% e &i/ur%nţ* e %"%rieB e&te ;n!2i&* !% ur'%re % %!ţiunii $i'it%toru$ui e "ite8*J

  i&-o8iti"u$ e ;ntinere % !%0$u$ui $i'it%toru$ui e "ite8*< !%re &* nu -er'it* '%ne"r%re%

in&t%$%ţiei %!* %!e&t !%0$u nu e&te ;ntin&J  !%0$u$ e tr%!ţiune< !%re &* !ontro$e8e &$*0ire% &%u ru-ere% %!e&tui%J

  or/%ne$e e -rinere fur!i &%u 'e&eB< !%re &* nu -er'it* e-$%&%re% tr%n&-ort%toru$ui ;n !%8u$;n !%re or/%ne$e e -rinere &unt ;n %$t* -o8iţie e!7t !e% e tr%n&-ort % &%r!iniiJ

  !*ru!io%re$e e tr%n&0or%re % tr%n&$%to%re$or &ti"uito%re< ;n !%8u$ ;n !%re !u %utoru$ %!e&tor% &ef%!e tr%n&0or%re% in&t%$%ţii$or re&-e!ti"e e -e o !%$e e ru$%re -e %$t%< !u %utoru$ %!e&tor !ont%!te &e re%$i8e%8* !ontro$u$ !o$ini%rit*ţii !*i$or e ru$%re in e-o8it !u !%$e% e ru$%re ininterioru$ !*ru!ioru$ui e tr%n&0or%re< e %&e'ene%< &e re%$i8e%8* !ontro$u$ !% intr%re%tr%n&$%toru$ui &ti"uitor ;n !*ru!ioru$ e tr%n&0or%re &* &e f%!* !u o "ite8* reu&*< e !e$ 'u$t)# '5'inJ

  i&-o8iti" -entru !ontro$u$ i'en&iuni$or (i -o8iţiei &%r!ini$or< $% tr%n&$%to%re$e &ti"uito%re!o'%n%te e $% i&t%nţ*J

f' ca8i&a #e c!4a&#$ sa l!cl #e c!4a&#$ < ;n !%8u$ !o'en8i$or e $% i&t%nţ*< tre0uie %&tfe$%'-$%&%te ;n!7t '%ne"r%ntu$ &* %i0* o 0un* "i8i0i$it%te % !7'-u$ui e $u!ru. 3n /ener%$< !%0ine$e&unt e ti-u$ ;n!2i&. Se !on&truie&! (i !%0ine e ti-u$ e&!2i& -re"*8ute !u -ereţi< $%ter%$ (i ;n &-%te<%!o-eri( (i !u un i&-o8iti" e -rote!ţie ;'-otri"% !*erii '%ne"r%ntu$ui< 'i(!%re% tr%n&$%toru$uifiin -o&i0i$* nu'%i %!* i&-o8iti"u$ 'enţion%t e&te fi=%t. L% tr%n&$%to%re$e u(o%re< !u &%r!in%no'in%$* e -7n* $% )#: /< -ereţii $%ter%$i -ot $i-&i.

I'6' ANTRENAREA STIVUITOARELOR 

EC0IPA+ENTUL DE )ORŢĂ ELECTRICĂ SAU 0IDRAULICĂ

I'6'(' +ECANIS+E DE RIDICARE' ;NCLINARE AL CADRULUI STIVUITORULUIA!e&t 'e!%ni&' e&te e&tin%t -entru rii!%re%< !o0or7re% (i 'enţinere% &%r!ini$or !7t (i -entru;n!$in%re% !%ru$ui 'e!%ni&'u$ui e rii!%re!o0or7re< ;n -o8iţie ;n%inte (i ;n%-oi (i e&te e ti-&i'-$e=. E&te 'ont%t -e 'oto&ti"uitor ;n f%ţ% %!e&tui% fiin fi=%t -rin ou* 0o$ţuri e !%ru$ (%&iu$ui (ie oi !i$inri e 0%&!u$%re.e!%ni&'u$ e rii!%re!o0or7re &e !o'-une inH

  !%ru$ fi=J  !%ru$ /$i&%ntJ  $%nţu$ e rii!%reJ  !i$inru$ e rii!%reJ  !*ru!iorJ  !i$inru e ;n!$in%re.

CADRUL )IX e&te fi=%t %rti!u$%t e !%ru$ (%&iu ;ntre roţi$e 'otri!e in f%ţ* -rin inter'eiu$ unor 

14

Page 18: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 18/172

 0o$ţuri. C%ru$ fi= e&te o !on&tru!ţie &u%t* in -rofi$e U &-e!i%$e< $e/%te -rin trei tr%"er&e.CADRUL GLISANT  e&te o !on&tru!ţie &u%t* !u &u-orţi "erti!%$i in -rofi$e U &-e!i%$ $e/%te $%!%-ete !u tr%"er&e. Dre-t /2i%re &e fo$o&e&! + ro$e !%re ru$e%8* -% !%ru$ fi=. C%ru$ 'o0i$ e&te u0$u/2i%t %t7t ;n -$%nu$ $on/ituin%$ !7t (i tr%n&"er&%$ %&i/ur7nu&e %&tfe$ o &t%0i$it%te !7t '%i 0un* %&%r!inii ;n -o8iţi% rii!%t*.CĂRUCIORUL e&te e %&e'ene% o !on&tru!ţie &u%t* !%re &er"e(te -entru fi=%re% i&-o8iti"e$or e$u!ru !%H

  i&-o8iti"u$ e -rinere !u fur!iJ

  i&-o8iti"u$ e -rinere !u !7r$i/.LANŢUL DE RIDICARE. S%r!in% e&te rii!%t*< re&-e!ti" &u&ţinut*< e ou* 0u!*ţi e $%nţuri e ti-F$er. A!e&t $%nţ %re un !%-*t $e/%t e !%ru$ fi=< tre!e -e&te o ro$* $e/%t* e !i$inru$ e rii!%re (i %re!e$*$%$t !%-*t fi=%t e !*ru!ior e !%re e&te $e/%t* &%r!in% -rin inter'eiu$ i&-o8iti"u$ui e $u!ru.CILINDRUL DE RIDICARE  re-re8int* un i&-o8iti" 2ir%u$i! !u &i'-$u efe!t e forţ* e ti-P$un/er. Co0or7re% !*ru!ioru$ui &e f%!e &u0 %!ţiune% /reut*ţii &%r!inii (i % i&-o8iti"u$ui e rii!%re.P$un/eru$< e-$%&7nu&e ;n interioru$ !i$inru$ui< e$i'in* in %!e&t% $i!2iu$ e $u!ru &-re re8er"or<tre!7n ;n -re%$%0i$ -rin &u-%-% e re/$%re "ite8* !o0or7re< !%re %re ro$u$ e % $i'it% "ite8% e !o0or7re

 -rin $%'in%re% !urentu$ui e $i!2i. A!e%&t% %re $o! u-* !e ;n -re%$%0i$ '%net% i&tri0uitoru$ui2ir%u$i! % fo&t %u&* ;n -o8iţi% !o0or7re. 3n -%rte% &u-erio%r* e&te ;n(uru0%t* o -iu$iţ* (i &u%t* !u un!oron e &uur*< !%re re-re8int* funu$ !i$inru$ui. P%rte% inferio%r* % !i$inru$ui e&te re8e'%t* e

!%ru$ fi=< i%r -$un/eru$ e&te $e/%t e !%-u$ !u ro$e.CILINDRUL DE ;NCLINARE. 3n!$in%re% !%ru$ui fi=< re&-e!ti" ;ntre/u$ui !%ru te$e&!o-i!< %$'e!%ni&'u$ui e rii!%re &e f%!e !u %utoru$ % oi !i$inri e ;n!$in%re< %"7n fie!%re !7te un -i&ton !uu0$u efe!t. Ure!2e% e -rinere% !u 0u!(* e 0ron8 ;n !%-*tu$ tiei -i&tonu$ui< &e $e%/* e !%ru$ fi=<i%r !%-*tu$ e $% funu$ !i$inru$ui< -rin inter'eiu$ unui 0uton< e&te $e/%t e !%ru$ (%&iu$ui.

I'6'*' TRANS+ISIA ,I SISTE+UL DE RULARE A STIVUITORULUITra&s4isia e&te ri/i*< f*r* %r0ore !%r%ni!< !uti% e "ite8e fiin ire!t $e/%t* e -unte% in f%ţ*. e&te%$!*tuit* inH

  %'0re% e fri!ţiune< 'onoi&! !u %'orti8or e o&!i$%ţii e tor&iune< 'ont%t -e

"o$%nu$ 'otoru$uiJ  reu!tor %'0rei% o tre%-t* e reu!ere % tur%ţiei !u inţi ;n!$in%ţi !u r%-ort e 'u$ti-$i!%reir )<#J

  !uti% e "ite8* !u /ru- iferenţi%$< %"7n # tre-te e "ite8e -entru 'er&u$ ;n%inte (i un% -entru'er&u$ ;n%-oiH roţi in%inte !u inţi re-ţi (i /ru-u$ !oni! !u %ntur% G$e%&on.

Si&te'u$ e &u&tinere (i &i&te'u$ e ru$%re &unt %$!*tuite inH  !%ru$ (%&iu $e/%t ri/i e -unţi< !on&tru!ţie &u%t* in t%0$* e oţe$ -re"*8ut* !u ;nt*rituri

tr%n&"er&%$eJ  &i&te'u$ e ru$%reH roţi$e in f%ţ* 'oto%re< roţi$e in &-%te e ire!ţieJ  -unte% in f%ţ* (i &-%te !on&tru!ţie &u%t* eten&ion%t*J  roţi (i %n"e$o-e.

Roţi$e in f%ţ* (i &-%te &unt fi=%te !u -re8o%ne (i -iu$iţe !u !%$ot* &feri!* -e 0utu!i< i%r %nt% e&tefor'%t* in ou* 0u!*ţi !%re &unt %&%'0$%te !u (uru0uri e -%&uire (i -iu$iţe e &tr7n/ere.Pentru % '*ri &t%0i$it%te% 'oto&ti"uitoru$ui ;n ti'-u$ 'er&u$ui< -entru u(ur%re% !onu!erii

"e2i!u$u$ui< -entru '*rire% ur%tei e fun!ţion%re % %n"e$o-e$or !7t (i -entru %&i/ur%re% unor /%0%ritee ;nto%r!ere !7t '%i 'i!i< roţi$e e ire!ţie &unt 'ont%te ;ntro -o8iţie !%r%!teri&ti!*.

I'6'.' INSTALAŢIA ELECTRICĂ ,I 0IDRAULICĂ A STIVUITORULUI

Ener/i% e$e!tri!* e&te fo$o&it* e e'%ror -entru -ornire% 'otoru$ui ie&e$< -entru in&t%$%ţi% ei$u'in%t (i -entru &e'n%$ %!u&ti!.

C%r%!teri&ti!i$e in&t%$%ţieiH

  ten&iune% no'in%$* 1# VJ  !urent no'in%$ '%=i' #, A

E&te !o'-u&* inH  %$tern%tor $% 1# V e !urent %$tern%ti" e=!it%t ;n eri"%ţie %ntren%t e %r0ore$e !otit -rin

19

Page 19: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 19/172

inter'eiu$ !ure$ei "enti$%toru$ui. E&te fo$o&it !% &ur&* e ener/ie e$e!tri!* ;'-reun* !u re$eu$J  re$eu$ re/u$%tor. Deo%re!e ten&iune% %$tern%toru$ui "%ri%8* !u tur%ţi% re$eu$ %re ro$u$ e %

!one!t% (i e!one!t% %uto'%t %$tern%toru$ in !ir!uit< e % 'enţine ten&iune% -re&!ri&* (i e %$ -rote% !ontr% &u-r%&%r!ini$or.

  0%teri% e %!u'u$%to%re ten&iune% no'in%$* 1# VJ 1,) A2< %$i'ente%8* !on&u'%torii !7n'otoru$ e&te o-rit (i -rei% "7rfuri$e e &%r!in*.

  e'%roru$ e&te un 'otor e !urent !ontinuu !u e=!it%ţie &erie (i inu& e-$%&%0i$.

An/ren%re% -inionu$ui e %t%! %$ e'%roru$ui !u !oro%n% inţ%t* % e'%roru$ui &e re%$i8e%8* ;n ou*tre-te -rin re$eu$ e$e!tro'%/neti! e %n!$%n(%re.  E&te !o'-u& inH inu&u$ (i -inionu$ e %t%!< &t%toru$ !u -%tru -o$i (i ou* ti-uri e ;nf*(ur*ri (i re$eu$e$e!tro'%/neti! e %n!$%n(%re. E&te et%n(%t !ontr% %-ei (i %$ -r%fu$ui.

I&stala2ia :i#ralic$'  oto&ti"uitoru$ e&te -re"*8ut !u in&t%$%ţie 2ir%u$i!* e&tin%t %!ţion*rii!i$inri$or e forţ* % 'e!%ni&'u$ui e rii!%re (i ;n!$in%re &%u -entru %!ţion%re% i"er&e$or i&-o8iti"e<!u %!ţion%re 2ir%u$i!*.

U$eiu$ e&te %0&or0it in re8er"or e o -o'-* !u roţi inţ%te (i ;$ tri'ite -rin !onu!t% e refu$%re $%i&tri0uitoru$ 2ir%u$i! tre!7n ;n -re%$%0i$ -rin re/u$%toru$ e e0it. De $% i&tri0uitor u$eiu$ &e ;nto%r!e;n re8er"or -rin !onu!te e ;nto%r!ere< fie ire!t %tun!i !7n !e$e ou* '%nete e %!ţion%re &e /*&e&!

;n -o8iţie neutr*< fie inire!t !7n e&te %!ţion%t un !i$inru e forţ*.

P!4%a :i#ralic$ e&te e ti- "o$u'etri!* !u roţi inţ%te.

Distri8it!rl :i#ralic e&te e&tin%t -entru !o'%n% ini"iu%$* % oi !i$inri e forţ*. u$eiu$ refu$%te -o'-* e&te iri%t -rin i&tri0uitor ;n !i$inru$ e forţ* %$ 'e!%ni&'u$ui e rii!%re ;n !i$inru$

 -entru ;n!$in%re% !%ru$ui 'e!%ni&'u$ui e rii!%re. $e/*tur% ;ntre i&tri0uitori (i !i$inri &e re%$i8e%8* -rin , tu0uri f$e=i0i$e. 'i(!%re% u$eiu$ui -rin i&tri0uitor e&te !o'%n%t* -rin inter'eiu$ &ert%re$or.

I'<' +OTOSTIVUITORUL + (6 +=>/oto&ti"uitoru$ 1 56+ e&te un "e2i!u$ in !%te/ori% '%(ini$or e rii!%t (i tr%n&-ort%t u8in%$<e&tin%te -entru $u!r*ri$e e rii!%re!o0or7retr%n&-ort%re (i &ti"uire% &%r!ini$or -%$eti8%te (ine-%$eti8%te< ;n e-o8ite e tot fe$u$< r%'-e (i "%/o%ne '%rf* CFR< '%ri unit*ţi e %-ro"i8ion%re (ie&f%!ere< ;n f%0ri!i (i u8ine< (%ntiere e !on&tru!ţii< inu&tri% &ierur/i!*< inu&tri% fore&tier*< ;n

 -orturi f$u"i%$e et!. A!e&te uti$%e &unt uti$i8%0i$e nu'%i -e ru'uri ni"e$%te< 0eton%te< %&f%$t%te &%u -ietruite.

Di"er&it%te% $u!r*ri$or !e &e -ot e=e!ut% !u %!e&te uti$%e< ;(i /*&e(te e=-$i!%ţi% ;n f%-tu$ !*'oto&ti"uito%re$e &unt e!2i-%te !u 'e!%ni&'e (i i&-o8iti"e &-e!i%$e. U8in% $i"re%8* 'oto&ti"uitoru$<;n e=e!uţie &t%n%r< !u fur!i front%$e e -rinere< !7r$i/ e tr%!ţiune (i %!o-eri( -rote!tor.

oto&ti"uitoru$ %re re-t &!o- !re(tere% !%-%!it*ţii e tr%n&-ort (i % "ite8ei e !ir!u$%ţie %'*rfuri$or (i '%teri%$e$or< u(ur7n !on&ier%0i$ efortu$ $u!r*ri$or in tr%n&-orturi. De&er"ire% -retine

in -%rte% !onu!toru$ui &-irit -r%!ti! (i r%-ie ref$e=e e %%-t%re.oto&ti"uitoru$ "% fi un %utor e ;n!reere< %!* &e "or ;ne-$ini !u !on(tiin!io8it%te in&tru!ţiuni$ee ;ntreţinere< e&er"ire (i e=-$o%t%re !onţinute ;n !%rte% te2ni!*< !ee% !e !on&tituie !2ei% -entru o'un!* &i/ur*< e"it%re% %"%rii$or (i % u8uri$or r%-ie.

I'<'(' IDENTI)ICAREA +OTOSTIVUITORULUITi-u$< nu'*ru$ (i %nu$ e f%0ri!%ţie e&te '%r!%t -e t*0$iţ% ini!%to%re fi=%t* ;n -%rte% re%-t* % !%ru$ui'e!%ni&'u$ui e rii!%re fi/. I.,B. Nu'*ru$ 'otoru$ui D11, e&te ini!%t* -e o t*0$iţ* in -%rte%re%-t* % 0$o!u$ui !i$inri$or (i -o%n&on%t ire!t -e 0$o! &u0 %!e%&t* t*0$iţ* fi/. I.B.

16

Page 20: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 20/172

)i' I'5?I'6' TIPUL @I NUĂRUL OTOSTIVUITORULUI

I'<'*' CARACTERISTICI TE0NICE PRINCIPALEI'<'*'(' GENERALITĂŢI

%r!% 'oto&ti"uitoru$ui UTTi-u$ 'oto&ti"uitoru$ui !u fur!* front%$* (i 'otor ie&e$

oe$ 1 '56+Cote e /%0%rit fi/. I.4 (i I.9B  $un/i'e% '%=i'* ):6# ''  $*ţi'e% '%=i'* 11:: ''  ;n*$ţi'e '%=i'*• !u !%ru$ te$e&!o-i! !o0or7t ##:: ''• !u !%ru$ te$e&!o-i! rii!%t< e=e!uţie &t%n%r #+:: ''• !u !%ru$ te$e&!o-i! rii!%t< e=e!uţie &-e!i%$* ):::5)9:: ''

  %'-%t%'ent 1),: ''  e!%rt%'ent f%ţ*5&-%te 6#:59: ''  i&t%nţ% ;ntre fur!i • '%=i'* 9): ''  i&t%nţ% ;ntre fur!i • 'i'in* ): ''Lun/i'e% (i $*ţi'e% fur!i$or e -rinere 6::51#: '' /%r% $% &o$ 1): '' /%0%ritu$ ;nto%r!ere $% 6:Q #::: '' !orior e $u!ru ):: '' r%8* e=terio%r* e ;nto%r!ere #:,: ''%&% &ti"uitoru$ui (i !%-%!it%te% re8er"o%re$or 

  &%r!in% uti$* 1:: /  '%&% -ro-rie % 'oto&ti"uitoru$ui #9:: /3n!*r!%re% %=ei f%ţ* f*r* &%r!in* uti$* 1#+: /

  ;n!*r!%re% %=ei &-%te f*r* &%r!in* uti$* 1,: /  ;n!*r!%re% %=ei f%ţ* !u &%r!in* uti$* )64: /  ;n!*r!%re% %=ei &-%te !u &%r!in* uti$* +): /  !%-%!it%te% re8er"oru$ui e !o'0u&ti0i$ +, $  !%-%!it%te% re8er"oru$ui e u$ei ,: $

#:

Page 21: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 21/172

)i' I'<' COTELE DE GAARIT A OTOSTIVUITORULUI 1 56+

I'<'*'*' PER)OR+ANŢE ,I CONSU+URIVite8e$e e e-$%&%re !%$!u$%te< neţin7n !ont e -%tin%re< -entru roţi$e 'otri!e !ui'en&iuni$e %n"e$o-e$or 4.::1#< $% tur%ţi% 'otoru$ui e #+:: rot5'in.

  "ite8% I 1# '5or*  "ite8% II #1 '5or*  'er& ;n%-oi 6 '5or*

Vite8% e rii!%re  "ite8% e rii!%re !u &%r!in% uti$* :<) '5&

  "ite8% e rii!%r% f*r* &%r!in% uti$* :<) '5&3n*$ţi'e% e rii!%re e=e!uţie &t%n%rB 19:: ''Forţ% e tr%!ţiune $% !7r$i/ 4:: /R%'-% '%=i'* e ur!%re< ;n!*r!%t #1

#1

Page 22: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 22/172

R%'-% '%=i'* e ur!%re< /o$ #)P%nt% 'ini'* % fr7nei e &t%ţion%re 1,Con&u' e !o'0u&ti0i$

  !on&u' &-e!ifi! 16: /r5CP2  !on&u' or%r 'eiu #<, $5or*

GAARIT DE 3NTOARCERE LA 6:Q CORIDOR DE LUCRU)i' I'@' GAARITE DE LUCRU

I'<'*'.' +OTORUL%r!% 'otoru$ui UToe$ D11,Ti-u$ 'otoru$ui ie&e$ ;n -%tru ti'-i !u ine!ţie ire!t*Putere% no'in%$* % 'otoru$ui +, CPTur%ţi% no'in%$* #+:: rot5'ino'entu$ 'otor '%=i' $% 1:: rot5'inB 1)<) /f5'

 Nu'*ru$ (i %(e8%re% !i$inri$or ) "erti!%$ ;n $inieA$e8%5!ur&* 6,511:Ci$inre% tot%$* #<)+ $

R%-ortu$ e !o'-re&ie 14H1Orine% e ine!ţie 1#)Di&tri0uţi%

  -o8iţi% (i nu'*ru$ &u-%-e$or ;n !%- !7te un% e %'i&ie (i un% e e"%!u%re -entrufie!%re !i$inruB

Pornire% 'otoru$ui !u e'%ror e$e!tri! + CP%&% 'otoru$ui #,# /Si&te'u$ e un/ere 'i=t

  !%-%!it%te% &i&te'u$ui e un/ere <9 $Si&te'u$ e r*!ire

  !ir!u$%ţi% %-ei forţ%t*  -o'-* e %-* ti- !entrifu/%$  %'-$%&%re% "enti$%toru$ui -e %=u$ -o'-ei e %-*  re/$%re% te'-er%turii !u ter'o&t%t  !%-%!it%te% &i&te'u$ui e r*!ire 1) $

##

Page 23: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 23/172

Si&te'u$ e %$i'ent%re  -re&iune% e ine!ţie #): , /f5!'#

  -o'-% e %$i'ent%re !u u0$* 'e'0r%n*  fi$tre$e e !o'0u&ti0i$ un fi$tru %$ -o'-ei e %$i'ent%re (i ou* fi$tre !u

e$e'ente e fi$tr%re &!2i'0%0i$e< -$%&%te ;n &erie<;ntre -o'-% e %$i'ent%re (i -o'-% e ine!ţie

  fi$tru$ e %er !u 0%ie e u$ei

)i' I'>. SCEĂ CINEATICĂ1 %'0rei%J # fur!* %'0rei%J ) %r0ore -rin!i-%$J + %r0ore &e!un%rJ , ro%t* "ite8* I.J ro%t* "ite8* II.J 4 ro%t* 'er& ;n%inteJ 9 %= inter'ei%rJ 6 ro%t* inter'ei%r* II.J 1:  ro%t* inter'ei%r* I.J 11 ro%t* inţ%t* -entru -o'-% 2ir%u$i!*J 1# -o'-* 2ir%u$i!*J 1)  /ru- in"er&orJ 1+ ro%t* inţ%t*J 1, -inion !oni!J 1 iferenţi%$ 'ont%tJ 14 %r0ore

 -$%net%r re%-t%J 19 %r0ore -$%net%r &t7n/%

I'<'*'/' TRANS+ISIA

#)

Page 24: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 24/172

Ri/i*< f*r* %r0ore !%r%ni!< !uti% e "ite8e fiin re-t $e/%t* e -unte% in f%ţ*A'0re% u&!%t 'onoi&!< 'ont%t -e "o$%ntu$ 'otoru$uiCutie e "ite8* -ro-riu8i&* 'e!%ni!*< for'%t* in !utie e "ite8*< %'0rei% (i !utie /ru- !oni! !u%nturi G$e%&on

  nr. "ite8e ;n%inte;n%-oi # #  r%-o%rte$e !utiei e "ite8e

"ite8* I ;n%inte;n%-oi #<)),"ite8* II ;n%inte;n%-oi 1<::

  r%-ortu$ reu!tor in"er&or #<1#,  r%-ortu$ /ru-u$ui !oni! )<61R%-ortu$ tot%$ e tr%n&'i&ie

"ite8* I ;n%inte;n%-oi 16<+))"ite8* II ;n%inte;n%-oi 1)<)1

C%ntit%te% e u$ei  !utie e "ite8* !%rteru$ -unţii f%ţ* 6 $

I'<'*'5' SISTE+UL DE SUSŢINERE ,I SISTE+UL DE RULAREC%ru ri/i $e/%t e -unţi< !on&tru!ţie &u%t* in t%0$* e oţe$ -re"*8ut* !u ;nt*riri tr%n&"er&%$eSi&te'u$ e ru$%re roţi$e in f%ţ* 'oto%re

roţi$e in &-%te e ire!ţiePunte% in f%ţ* (i &-%te Con&tru!ţie &u%t* eten&ion%t*Roţi (i %n"e$o-e

  -re&iune% ro%t* f%ţ* 9<, /f5!'#

  %n"e$o-e f%ţ* 4<::1#  %nt* f%ţ* ,.::1#  -re&iune ro%t* &-%te 6 /f5 !'#

  %nt* &-%te +.::6Fi=%re% roţi$or e ru$%re. Roţi$e in f%ţ* &unt fi=%te !u -re8o%ne (i -iu$iţe !u !%$ot* &feri!* -e 0utu!i<

i%r %nt% e&te for'%t* in ou* 0u!*ţi !%re &unt %&%'0$%te !u (%&e (uru0uri e -*&uire (i -iu$iţe e&tr7n/ere.Po8iţi% roţi$or e ire!ţie. Pentru % '*ri &t%0i$it%te% 'oto&ti"uitoru$ui ;n ti'-u$ 'er&u$ui< -entruu(ur%re% !onu!erii "e2i!u$u$uiJ -entru '*rire% ur%tei e fun!ţion%re % %n"e$o-e$or !7t (i -entru%&i/ur%re% unui /%0%rit e ;nto%r!ere !7t '%i 'i!< roţi$e ire!to%re &unt 'ont%te ;ntro %nu'it* -o8iţie!%r%!teri8%t* -rin ur'*to%re$e un/2iuriH

  un/2i e !*ere #Q  un/2iu$ e fu/* :Q  un/2i e !on"er/enţ* A +, ''

I'<'*'6' )RNELE

oto&ti"uitoru$ e&te -re"*8ut !u fr7n* e -i!ior -entru e-$%&%re (i fr7n* e &t%ţion%re. Ce$e ou* ti-urie fr7ne fun!ţione%8* ine-enent un% e %$t% (i %!ţione%8* %&u-r% t%'0uri$or roţi$or 'otri!e in f%ţ*.Fr7n% e -i!ior e&te e ti- 2ir%u$i! (i &e !o'-une inH

  -e%$% e fr7n*J  -o'-* !entr%$*J  !i$inri e fr7n* re!e-toriBJ fr7ne$e !u &%0oţiJ

  !onu!te -entru $i!2i e fr7n%re.

#+

Page 25: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 25/172

Fr7n% e &t%ţion%re e&te e ti-u$ 'e!%ni!* !u %!ţion%re '%nu%$*.

Fi/. I.1:. SCEA FR?NEI DE PICIOR @I DE ?NĂ

1 -e%$% fr7neiJ # !i$inru -rin!i-%$ %$ fr7neiJ ) !onu!t*J + !i$inru fr7n*< !o'-$etJ, 'e!%ni&' e tr%/ereJ !%0$u e %!ţion%reI'<'*'<' CO+ENZILE +OTOSTIVUITORULUI fi/. I.11BCo'%n% -o'-ei e ine!ţie 1B. Prin '%net*< -$%&%t* -e !%-ot% !entr%$* (i -rin inter'eiu$ -e%$ei e

%!!e$er%ţie +B.Co'%n% %'0re%u$ui. Pe%$% %'-$%&%t* ;n &t7n/% t%0$ou$ui e 0or.Co'%n% !utiei e "ite8*. Prin &!2i'0*toru$ e "ite8e %'-$%&%t -e !o$o%n% "o$%nu$ui.Co'%n% ire!ţiei )B. Se efe!tue%8* !u %utoru$ "o$%nu$ui e ti- %uto %f$%t ;n f%ţ% &!%unu$ui

o-er%toru$ui.Co'%n% fr7ne$or ,B. Fr7n% e -i!ior %!ţione%8* !u -e%$*< i%r !e% e '7n* -rin inter'eiu$ unui

'7ner< !%re &e tr%/e ;n &u& B.

Co'%n% i&tri0uitoru$ui 2ir%u$i! fi/. I.1#B. Prin ou* '%nete %'-$%&%te ;n re%-t% !onu!*toru$ui<un% -entru 0%&!u$%re% !%ru$ui te$e&!o-i! %$ 'e!%ni&'u$ui e rii!%re!o0or7re (i un% '%net*

 -entru rii!%re% &%r!ini$or 4B.

)i' I'((' COEN>ILE OTOSTIVUITORULUI )i' I'(*'  COANDA

DISTRIUITORULUI IDRAULIC

I'<'*'@' INSTALAŢIA ELECTRICĂEner/i% e$e!tri!* e&te fo$o&it* e e'%ror -entru -ornire% 'otoru$ui ie&e$< -entru in&t%$%ţi% e i$u'in%t

#,

Page 26: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 26/172

(i -entru &e'nu$ %!u&ti!.C%r%!teri&ti!i$e in&t%$%ţieiH

  ten&iune% no'in%$* 1# V  !urent no'in%$ '%=. #, A

ALTERNATOR ti- I 1):< e !urent trif%8%t. E&te %ntren%t e %r0ore$e !otit -rin inter'eiu$ !ure$ei"enti$%toru$ui. A$tern%toru$ e !urent e&te fo$o&it ;n &!2e'% e$e!tri!* % 'oto&ti"uitoru$ui !% &ur&* eener/ie e$e!tri!* ;'-reun* !u re$eu$ re/u$%tor.

RELEUL REGULATOR DE TENSIUNE ti- 1+1:< 1# V< #, A< e$e!tro'%/neti!< "i0r%nt. Deo%re!eten&iune% %$tern%toru$ui "%ri%8* !u tur%ţi%< re$eu$ re/u$%tor %re 'enire% e % !one!t% (i e!one!t% ;n'o %uto'%t %$tern%toru$ in !ir!uit< e % 'enţine ten&iune% e $% 0orne$e %!e&tui% ;n $i'ite$e

 -re&!ri&e (i e %$ -rote% !ontr% &u-r%&%r!ini$or.ATERIA DE ACUULATOARE. $n&t%$%ţi% e$e!tri!* %re o 0%terie e %!u'u$%to%re< ti- 1# DS 9+ e

1# V< 9+ A2 (i &er"e(te $% %ntren%re% e'%roru$ui e$e!tri! -entru -ornire% 'otoru$ui ie&e$<%$i'ente%8* !on&u'%torii in in&t%$%ţie< !7n 'otoru$ e&te o-rit< (i -rei% "7rfuri$e e &%r!in* !7n &ee-*(e(te "%$o%re% !urentu$ui e $% %$tern%tor.  C%-%!it%te% no'in%$*< $% un re/i' eH

  e&!*r!%re e #: ore 9+ A2  -utere% 1<::9VA2

  '%&*< !u %!i )+<, /  i'en&iuni e /%0%rit +#6 = 144 = ##: ''

DEARORUL ti- #1): e&te un 'otor e !urent !ontinuu !u e=!it%ţie &erie (i inu& e-$%&%0i$<+ CP51#V< !u %n/ren%re forţ%t*< !o'%n%t e$e!tro'%/neti!.

INSTALAŢIA DE ILUINAT  3n f%ţ* un f%r %uto ti- 1): D< fi=%t -rin inter'eiu$ unui &u-ort e !%ru$ 'e!%ni&'u$ e

rii!%re;n!$in%re. F%ruri$e %u 0e!uri e ), 'onof%8i!e.  L% t%0$ou$ e 0or e&te -re"*8ut o $%'-* e !ontro$ !%re ini!* ;n ti'-u$ fun!ţion*rii< !ontro$u$

;n!*r!*rii 0%teriei e !*tre %$tern%tor (i o $%'-* e !ontro$ !%re &e'n%$i8e%8* $i-&* e -re&iuneu$ei 'otor.

CLAONUL ti- +1#:< %!ţion%t -rin 0utonu$ e !$%=on ti- # S1. C$%=onu$ fu!ţione%8* -e -rin!i-iu$"i0r%toru$ui e$e!tro'%/neti!.

PRI>A CILINDRICĂ 1# V -entru $%'-% e &er"i!iu %uto.SIGURANŢELE FU>IILE. Cuti% -entru &i/ur%nţe , CS !u &i/ur%nţe ti- CL1,9A -entru

 -rote!ţi% ;ntre/ii in&t%$%ţii e$e!tri!e< !urentu$ '%=i' -e !ir!uit 9A.COUTATOR !u K!2eie e !ont%!tK -entru -ornire (i !ir!uitu$ e i$u'in%t< 'ont%t -e -u-itru$ e

!o'%n*.

#

Page 27: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 27/172

 

)i' I'(.' SCEA INSTALAŢIEI ELECTRICE 1 1 %$tern%torJ # e'%rorJ ) 0%teri% e %!u'u$%to%reJ + !o'ut%tor !u !2eie e !ont%!tJ, ini!%tor e te'-er%tur*J tr%n&'iţ*tor e te'-er%tur*J 4 re$eu re/u$%torJ 9 0uton!ont%!t e'%rorJ 6 0uton !$%=onJ 1: !$%=onJ 11 !uti% e &i/ur%nţ*J 1# 'ono !ont%!t1# VJ1) -ri8* !i$inri!*J 1+ f%r -roie!torJ 1, re$eu &e'n%$i8%re ;n!*r!%re 0%terieJ 1 $%'-*&e'n%$i8%re ;n!*r!%re 0%terieJ 14 &i/ur%nţ* fu8i0i$*J 19 re$eu &e'n%$i8%re ire!ţieJ16 ;ntreru-*tor 0%&!u$%ntJ #: $%'-* &e'n%$i8%re ire!ţieJ #1 $%'-* e !ontro$ -re&iune

I'<'*'>' INSTALAŢIA 0IDDRAULICĂoto&ti"uitoru$ 1 e&te -re"*8ut !u o in&t%$%ţie 2ir%u$i!* e forţ* e&tin%t* %!ţion*rii !i$inri$or e forţ* % 'e!%ni&'u$ui e rii!%re (i ;n!$in%re 0%&!u$%reB &%u -entru %!ţion%re% i"er&e$or i&-o8iti"e2ir%u$i!e. A/entu$ -rin !%re &e tr%n&'ite forţ%< re&-e!ti" -utere% e&te u$eiu$ %f$%t ;ntrun re8er"or !u o!%-%!it%te tot%$* e ,: $itri. U$eiu$ e&te %0&or0it in re8er"oru$ 1B e o -o'-* !u roţi inţ%te #B !e ;$tri'ite -rin !onu!t% e refu$%re $% i&tri0uitoru$ 2ir%u$i! )B. De $% i&tri0uitor u$eiu$ &e ;nto%r!e ;nre8er"or -rin !onu!te e ;nto%r!ere< fie ire!t !7n !e$e ou* '%nete e %!ţion%re %$e i&tri0uitoru$ui&e /*&e&! ;n -o8iţi% neutr*J fie inire!t< !7n e&te %!ţion%t !7te un !i$inru e forţ*. In&t%$%ţi% 2ir%u$i!*<%torit* e0itu$ui (i -re&iunii '%ri !re%t* e -o'-*< re-re8int* &i/ur%nţ* &i r%-iit%te e e=-$o%t%re.

3ntre%/% in&t%$%ţie 2ir%u$i!* $u!re%8* $% -re&iune% '%=i'* e !!% 1):1,: 0%ri< -re&iune $% !%re &ee&!2ie o &u-%-* e &i/ur%nţ* 4B< !%re e&te in!$u&* ;n i&tri0uitoru$ 2ir%u$i!.

Cir!uitu$ 2ir%u$i! &e!un%r fi/. I.1+B e&te e&tin%t -entru %!ţion%re% &er"oire!ţiei re/$%t $% o -re&iune e !!% 9:6: /f5!'# (i e&te for'%t in -o'-% !u roţi inţ%te C ##= 1:B< &u-%-% e &i/ur%nţ*C 1#.+#.+).:# 11B %-%r%t e &er"oire!ţie 2ir%u$i! 6,9: 11B (i !i$inru e forţ* ire!ţie 1#B. Po'-%C ##= %re &en& e rot%ţie Kre%-t%K (i e0itu$ 1: $5'in $% 1::: rot5'in.

#4

Page 28: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 28/172

POPA IDRAULICĂ. Po'-% e u$ei e&te e ti-u$ "o$u'etri!* !u roţi inţ%te< e&tin%t* -entru!ir!uitu$ 2ir%u$i! e forţ*.

C%r%!teri&ti!i$e -o'-eiTi- 1#:1.#SSi&te' !u roti inţ%te< e ;n%$t* -re&iuneSen& e rot%ţie K&t;n/%K

De0it no'in%$ tur%ţi% e 1):: rot5'inB ) $5'inPre&iune% e $u!ru 1:: /f5!'#

Greut%te% -o'-ei 4 /

DISTRIUITORUL IDRAULIC ti- ::.1.1:.#.1, e&te e&tin%t -entru !o'%n% ini"iu%$* % oi!i$inri e forţ*. U$eiu$ refu$%t e -o'-* !u roţi inţ%te e&te iri%t -rin i&tri0uitor< ;n !i$inru$ e forţ*%$ 'e!%ni&'u$ui e rii!%re (i ;n !i$inru$ -entru ;n!$in%re% !%ru$ui 'e!%ni&'u$ui e rii!%re.Le/*tur% ;ntre i&tri0uitor (i !i$inri e forţ* &e re%$i8e%8* -rin inter'eiu$ % !in!i tu0uri f$e=i0i$e.i(!%re% u$eiu$ui -rin i&tri0uitor e&te !o'%n%t* -rin inter'eiu$ &ert%re$or. Co'%n% '%nu%$* &ere%$i8e%8* !u %utoru$ % ou* -7r/2ii e !o'%n*.

)i' I'(/' SCEA INSTALAŢIEI IDRAULICE1 re8er"orJ # -o'-* !u roţi inţ%teJ ) i&tri0uitorJ + !i$inru e ;n!$in%reJ , !i$inrue rii!%reJ &u-%-% e 0$o!%reJ 4 &u-%-% re/$%re "ite8* ro&e$BJ 9 fi$tru$ e u$eiJ 6  

 -o'-% C##J 1: &u-%-% e &i/ur%nţ* C1#.+#.+).:#J 11 &er"oire!ţie 2ir%u$i!* 6,.9:J 1#  !i$inru forţ* ire!ţie

SUPAPA DE SIGURANŢĂ. C7n in i"er&e 'oti"e &e ;nt7'-$* !% &ert%ru$ &* &e 0$o!2e8e ;ntro -o8iţie e $u!ru< &%u &%r!in% e rii!%re e-*(e(te 1: in "%$o%re% no'in%$*< -re&iune% ;n !ir!uit!re(te. Pentru !% -re&iune% &* nu %tin/* "%$ori !e %r -ute% -eri!$it% &e!urit%te% in&t%$%ţiei 2ir%u$i!e eforţ*< in&t%$%ţi% e&te -re"*8ut* !u o &u-%-* e &i/ur%nţ*. Su-%-% fun!ţione%8* ;n fe$u$ ur'*torH

 -re&iune% in !ir!uit %tin/7n "%$o%re% !!% 1#: /f5!'#< forţ% %r!u$ui e&te ;n"in&* e "enti$u$ !e &erii!* e -e &!%un< $*&7n $i0er* tre!ere% u$eiu$ui &-re re8er"or. Du-* e&!2iere% &u-%-ei -re&iune%&!%e< (i !% ur'%re &u-%-% e &i/ur%nţ* &e ;n!2ie< %-oi -re&iune% !re(te (i feno'enu$ &e re-et*.Su-%-% e &i/ur%nţ* %re %&tfe$ o 'i(!%re o&!i$%torie< !%re &e '%nife&t* -rintrun 8/o'ot &-e!ifi!. A&tfe$<

 -re&iune% &e 'enţine ;n !ir!uit ;n uru$ "%$orii e 1#:1,: /f5!'#. A!e%&t* -re&iune e %$tfe$<

!ore&-une (i !u -re&iune% $% !%re forţ% e rii!%re re%$i8%t* e&te !u ): '%i '%re e!7t &%r!in%no'in%$*. 3n fe$u$ %!e&t% &u-%-% e &i/ur%nţ* %re (i ro$u$ e$i'it%tor e &%r!in*< ne-er'iţ7n &* &e -rou!* &u-r%;n!*r!*ri '%i '%ri e ):< !%re %r -eri!$it% ;ntre%/% !on&tru!ţie % 'oto&ti"uitoru$ui.

#9

Page 29: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 29/172

TUURI FLEIILE. A!e&te tu0uri &t%0i$e&! $e/*turi$e intre -o'-% !u roţi inţ%te (i i&tri0uitor (iintre i&tri0uitor (i !i$inri e forţ*. L% 'ont%re% tu0uri$or f$e=i0i$e tre0uie &* &e e"ite< r*&u!ire%%!e&tor%< r%8% e !ur0ur* '%i 'i!* e 9 !'< ou* &%u '%i 'u$te !ur0uri -e $un/i'e% tu0uri$or. 3n&itu%ţii &-e!i%$e< -entru %nu'ite -o8iţii ef%"or%0i$e % -un!te$or e r%!or%re< &e fo$o&e&! !oturi r%!or.

SUPAPA DE REGLARE VITE>A COOR?RE DROSSELB fi/.I.1,B. Are ro$u$ e % &tr%n/u$% u$eiu$$% !o0or7re% &%r!inii -er'iţ7nu&e %&tfe$ re/$%re% "ite8ei e !o0or7re ;n $i'ite$e -re&!ri&e '%=. ):'5'inB. L% iri%re% u$eiu$ui e $% i&tri0uitor &-re !i$inru$ e rii!%re< -i&tonu$ #B &e e-$%&e%8* &-re

re%-t% -er'iţ7n %&tfe$ intr%re% u$eiu$ui ;n !i$inru$ e rii!%reJ $% ;nto%r!ere% f$uiu$ui< -i&tonu$ &e%(%8* -e &!%un o0$i/7n %&tfe$ u$eiu$ &* tre%!* -rintrun orifi!iu -r%!ti!%t ;n !or-u$ 1B !%re &e -o%teo0tur% u-* ne!e&it%te !u %utoru$ (uru0u$ui e re/$%re +B.

)i' I'(5' SUPAPA DE REGLARE VITE>Ă COOR?RE DROSSELB

1 !or-u$ &u-%-eiJ # -i&tonJ ) !%-%!J + (uru0 re/$%reJ , /2i% "enti$J !%-%!J 4  %r!J9< 6< 1: /%rnituriJ 11 -iu$iţ*

SUPAPA DE LOCARE. 3n i'ei%t% %-ro-iere % !i$inru$ui e rii!%re< -e !onu!t% e %$i'ent%re %$%!e&tui%< &e inter!%$e%8* &u-%-% e 0$o!%re !%re ;n e"entu%$it%te% ru-erii !onu!tei< !%8 ;n !%re &e &!o%tein fun!ţiune &u-%-% e re/$%re "ite8% !o0or7re< fi/. I.1,B $i'ite%8* !*ere% &%r!inei< re&-e!ti" ;n!2ieie(ire% u$eiu$ui 'enţin7n ;n &t%re 0$o!%t* &%r!in% -e fur!i< e"it7n e"entu%$e$e %!!ient*ri.

I'<'*'(B' +ECANIS+UL DE RIDICARE ,I ;NCLINAREA!e&t 'e!%ni&' e&te e&tin%t -entru rii!%re%< !o0or7re% (i 'enţinere% &%r!ini$or< !7t (i -entru;n!$in%re% !%ru$ui 'e!%ni&'u$ui e rii!%re!o0or7re< ;n -o8iţi% ;n%inte )B (i ;n%-oi 1:QB (i e&te e

ti-u$ &i'-$e=. E&te 'ont%t -e 'oto&ti"uitor ;n f%ţ% %!e&tui% fi/. I.1B< fiin fi=%t -rin ou* 0o$ţuri e!%r!%&% -unte f%ţ* (i oi !i$inri e 0%&!u$%re e !%ru$ (%&iu.

e!%ni&'u$ e rii!%re!o0or7re &e !o'-une inH

#6

Page 30: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 30/172

  !%ru$ fi=J  !%ru$ /$i&%nt 'o0i$BJ  $%nţu$ e rii!%reJ  !i$inru$ e rii!%reJ  !*ru!ior !u -$%!* &u-ort e!2i-%'enteJ  !i$inru$ e ;n!$in%re.

)i' I'(6' ECANISUL DE RIDICARE3NCLINARE

CADRUL FI. A!e&t% e&te fi=%t %rti!u$%t e !%ru$ (%&iu ;ntre roţi$e 'otri!e in f%ţ* -rin inter'eiu$unor 0o$ţuri. C%ru$ fi= e&te o !on&tru!ţie &u%t* in -rofi$e U &-e!i%$e< $e/%te -rin trei tr%"er&e.

CADRUL GLISANT OILB. Con&tru!ţi% &u%t* !u &u-orţii "erti!%$i in -rofi$e$e U &u%te< $e/%te$% !%-ete$e !u tr%"er&e. Dre-t /2i%re &e fo$o&e&! -%tru ro$e 9, !%re ru$e%8* -e !%ru$ fi=. C%ru$'o0i$ e&te u0$u /2i%t %t7t ;n -$%n $on/ituin%$< !7t (i tr%n&"er&%$ ;n r%-ort !u ire!ţi% e ;n%int%re  %&i/ur7nu&e ;n fe$u$ %!e&t% o &t%0i$it%te !7t '%i 0un* % &%r!inei ;n -o8iţi% rii!%t*. A!e&t !%ru e&te

 -re"*8ut !u o -$%!* e &i/ur%nţ* !%re !u$i&e%8* -e un 0o$ţ 1 e -e !i$inru$ e rii!%re.

CĂRUCIOR CU PLACĂ SUPORT ECIPAENTE. Con&tru!ţi% &u%t* !%re &er"e(te -entrufi=%re% i&-o8iti"u$ui e -rinere !u fur!i. C*ru!ioru$ e&te -re"*8ut !u -%tru ro$e 9, !%re ru$e%8* -e!%ru$ 'o0i$.

LANŢUL DE RIDICARE. S%r!in% e&te rii!%t*< re&-e!ti" &u&ţinut* e ou* 0u!*ţi $%nţuri e ti- F$er<'*ri'e% )5+ ţo$. A!e&t $%nţ %re un !%-*t fi=%t e !%ru$ fi=< tre!e -e&te o ro$* ,9 $e/%t* e !i$inru$e rii!%re (i %re !e$*$%$t !%-*t fi=%t e !*ru!ior -$%!* &u-ortB e !%re e&te $e/%t* &%r!in% -rininter'eiu$ unui% in i&-o8iti"e$e e $u!ru e -rinereB.CILINDRUL DE RIDICARE fi/. I.14B re-re8int* un i&-o8iti" 2ir%u$i! !u &i'-$u efe!t e forţ*< eti- -$un/er. Co0or7re% !*ru!ioru$ui -$%!* &u-ortB &e f%!e &u0 %!ţiune% /reut*ţii &%r!inei (i %i&-o8iti"u$ui e rii!%re. P$un/eru$ e-$%&7nu&e ;n interioru$ !i$inru$ui< e$i'in* in %!e%&t% $i!2iu$e $u!ru &-re re8er"or< tre!7n ;n -re%$%0i$ -rin &u-%-% e re/$%re "ite8% !o0or7re ro&&e$B< !%re %rero$u$ e % $i'it% "ite8% e !o0or7re -rin $%'in%re% !urentu$ui e $i!2i. A!e&t% %re $o! u-*!e ;n -re%$%0i$ '%net% i&tri0uitoru$ui 2ir%u$i! % fo&t %u&* ;n -o8iţi% K!o0or7reK.

):

Page 31: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 31/172

C%r%!teri&ti!i$e !i$inru$ui e rii!%reH  %$e8%u$ 4: ''  !ur&* 6:: ''  forţ% tot%$* -e !i$inru +:: %N $% - 1#: 0%riB.

3n -%rte% inferio%r* e&te ;n(uru0%t* o -iu$iţ* (i &u%t* !u un !oron e &uur*< !%re re-re8int* funu$!i$inru$ui. P%rte% inferio%r* % !i$inru$ui e&te re8e'%t* e !%ru$ fi=< i%r -un/eru$ !i$inru$ui e&te $e/%te !%-u$ !u ro$e.

CILINDRUL DE 3NCLINARE fi/. I.19B. 3n!$in%re% !%ru$ui fi=< re&-e!ti" ;ntre/u$ !%ru te$e&!o-i! %$'e!%ni&'u$ui e rii!%re;n!$in%re< &e f%!e !u %utoru$ % oi !i$inri e ;n!$in%reJ %"7n fie!%re !7te un

 -i&ton !u u0$u efe!t. Ure!2e% e -rinere !u 0u!(* e 0ron8 $% !%-*tu$ tiei -i&tonu$ui< &e $e%/* e!%ru$ fi=< i%r !%-*tu$ e $% funu$ !i$inru$ui< -rin inter'eiu$ unui 0u$on< e&te $e/%t e !%ru$ (%&iu.Li!2iu$ e $u!ru< iri%t e i&tri0uitoru$ 2ir%u$i! -rintrun r%!or e$%&ti!< intr* ;n &-%ţiu$ !i$inru$uiin f%ţ% &%u &-%te$e -i&tonu$ui< -rou!7n ;n!$in%re% K;n%inteK )QB (i WW;n%-oiK 1:QB.

C%r%!teri&ti!i$e !i$inru$ui e ;n!$in%reH  %$e8% ) ''  !ur&* 1,: ''

)1

Fig. I.17. CILINDRUL DE RIDICARE1 – cilindru;2 – tija piston;3 – bucşă; – dop d! a!risir!;" – in!l "#" $%3–"%&;& – 'anşon raclor;$ – cap cu rol!

Fig. I.17. CILINDRUL DE RIDICARE1 – cilindru;2 – tija piston;

3 – bucşă; – dop d! a!risir!;" – in!l "#" $%3–"%&;& – 'anşon raclor;$ – cap cu rol!

Page 32: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 32/172

  i%'etru$ tiei -i&tonu$ui )# ''  forţ* e %-*&%re -e %'0e$e feţe< $% - 1:: 0%ri )1#:5#)1: %N

DISPO>ITIV DE LUCRU. oto&ti"uitoru$ &e $i"re%8* !u i&-o8iti"u$ e -rinere !u fur!i. A!e&ti&-o8iti" e&te -re"*8ut* !u ou* fur!i !%re &e fi=e%8* -e !*ru!ior -$%!* &u-ortB %"7n $un/i'e%fur!i$or< -e !%re &e %(%8* &%r!ini$e< e 6:: ''. 3n fun!ţie e -o8iţi% !entru$ui e /reut%te< f%ţ* e&u-r%f%ţ% e fi=%re % &u-ortu$ui< &e * ;n fi/. I.16 i%/r%'% e ;n!*r!%re % %!e&tui i&-o8iti". S%r!in%no'in%$* !ore&-une $% un 0r%ţ e ,: !'.

3n e=-$o%t%re tre0uie ţinut !ont e %!e%&t* i%/r%'*< ;n !%8 !ontr%r -ut7nu&e %un/e $% r*&turn*ri%$e 'oto&ti"uitoru$ui< ;ntru!7t &e e-ui8e%8* re8er"% e &t%0i$it%te.

I'<'*'((' +ECANIS+E DE DIRECŢIE CU VOLAN

DIRECŢIE ONTATĂ fi/. I. #:B. Pentru % reu!e $% 'ini' efortu$ e '%ne"r%re< ire!ţi% % fo&t -re"*8ut* !u un 'e!%ni&' e &er"oire!ţie 2ir%u$i!* ti- 6,9:. De $% "o$%n 'i(!%re% &e tr%n&'ite $%%-%r%tu$ e &er"oire!ţie 2ir%u$i!*< !%re ;n fun!ţie e un/2iu$ e rotire %$ "o$%nu$ui "% iri% u$eiu$ &u0

 -re&iune $% unu$ in !%-ete$e !i$inru$ui e %!ţion%re % ire!ţiei. De $% !i$inru$ 2ir%u$i! 'i(!%re% &etr%n&'ite $% roţi$e e ire!ţie -rintrun &i&te' e -7r/2ii !o'-u& inH 0r%ţ e %!ţion%re< 0%r* e $e/*tur*(i fu8et* &t7n/%re%-t%.A=u$ "o$%n #B %re $% !%-*tu$ inferior o !u-$* !u /2i%r* ;n "eere% rotirii &er"oire!ţiei. L% !%-*tu$&u-erior %$ %=u$ui &e fi=e%8* "o$%nu$ +B -rin inter'eiu$ unei ;'0in*ri !oni!e !u !%ne$uri. Co$o%n%"o$%nu$ui )B f$%n(%t* $% !%-*tu$ inferior &e fi=e%8* e &er"oire!ţie (i &u-ortu$ %!e&tui%. Cu !o$ieru$ ,B!o$o%n% &e fi=e%8* e -u-itru$ e !o'%n*.

De $% &er"oire!ţie -orne&! trei tu0uri e ;n%$t* -re&iune 9< in !%reH  un tu0 &t%0i$e(te $e/*tur% !u -o'-% 2ir%u$i!* in !ir!uitu$ 2ir%u$i! &e!un%rJ  %$te ou* tu0uri &t%0i$e&! $e/*tur% !u !i$inru$ 2ir%u$i! %$ ire!ţiei.

)#

Fig. I.18. CILINDRU DE (NCLINARE1 – cilindru;

2 – capac cilindru;3 – piston; – tija pistonului;" – )arnitură;* – in!l "#" 31*;& – in!l "#" 32+;$ – in!l "#" 33&;, – 'anşon raclor;

1+ – bucşă

Page 33: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 33/172

Tot e $% &er"oire!ţie -orne(te un tu0 e o%&* -re&iune< !%re &t%0i$e(te $e/*tur% retur !u re8er"oru$ eu$ei 2ir%u$i! "e8i fi/. I.1+B. Ci$inru$ 2ir%u$i! %$ ire!ţiei fi/. I.#1B %&i/ur* forţ% ne!e&%r* %!ţion*riiroţi$or e ire!ţie. A!e&t !i$inru e&te fi=%t $% un !%-*t e !%ru$ (%&iu< i%r !e$*$%$t !%-*t e&te fi=%t e

 -unte% o&!i$%nt*. Prin inter'eiu$ 0%rei e $e/*tur* &e $e%/* -unte% o&!i$%nt* e 0r%ţu$ e %!ţion%re %$ -unţii &-%te. De %!e&t 0r%ţ< -rin inter'eiu$ %rti!u$%ţii$or &feri!e &e $e%/* 0%re$e e $e/*tur* !%re $%!e%$%$t* e=tre'it%te &e $e%/* e 0r%ţu$ fu8etei.

)i' I'(>' DISPO>ITIV CU PRINDERE CU FURCĂ< DIAGRAA DE 3NCĂRCARE

CARACTERISTICI. C%r%!teri&ti!i$e !i$inru$ui 2ir%u$i! fi/. I.#1BH

))

Page 34: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 34/172

%$e8% ,: ''!ur&* 1#, ''i%'etru$ tiei #: ''forţ% -e %'0e$e feţe 1::51),: %N

 -re&iune% '%=i'* e $u!ru 9: 0%r 

C%r%!teri&ti!i$e &er"oire!ţiei 6:9:

e0it &-e!ifi! 9: !')5rot%ţie -re&iune% no'in%$* 1+: 0%r e0it re!o'%n%t 9 $5'in'o'ent '%=i' e %ntren%re

fun!ţion%re nor'%$* 1 %N.'fun!ţion%re ;n %"%rie 1#<, %N.'

)i' I'*(' CILINDRU DE DIRECŢIE1 !i$inruJ # ti*J ) !%-%! !i$inruJ + -i&tonJ , '%n(onJ %rti!u$%ţie &feri!*J 4  '%n(on r%!$orJ 9 ine$ e u8ur*J 6 ine$ KOK 1,<#<+J 1: ine$ KOK ++<,)J 11 ine$ KOK16<+)<,J 1# ine$ e &-riinJ 1)<1+ '%n(et* UEJ 1,<1 -iu$iţ*

I'<'*'(*' ACCESORII DIVERSESCAUNUL CONDUCTORULUI. Pentru o &in/ur* -er&o%n*< !u -erne e$%&ti!e< in -ern* e (e8ut (i

&-ete%8*< !onfe!ţion%te in -o$iuret%n (i ;n"e$ite !u PVC -e &u-ort te=ti$ -ie$e %rtifi!i%$*B.CUTIA PENTRU SCULE. E&te %'-$%&%t* ;n -%rte% o-u&* 0%teriei e %!u'u$%to%re (i &er"e(te $%

 -*&tr%re% &!u$e$or ini!%te ;n !%rte% te2ni!* % &ti"uitoru$ui.C?RLIG DE TRACŢIUNE. C7r$i/u$ e tr%!ţiune ofer* -o&i0i$it%te% 0enefi!i%ru$ui tr%!t*rii unor 

re'or!i !u '%teri%$e< $% !%re forţ% ne!e&%r* $% !7r$i/ &* nu e-*(e%&!* 4:: %N.

CAPOTA OTORULUI. Con&tru!ţi% %'0uti&%t* (i &u%t* -re"*8ut* $%ter%$ !u %$u8e$e fi=e< -entru % -er'ite o !7t '%i 0un* e"%!u%re % !*$urii. 3ntre%/% !%-ot* e&te r%0%t%0i$* ;n "eere% %&i/ur*rii unui%!!e& !7t '%i 0un $% 'otoru$ ie&e$.

CADRU PROTECTOR. oto&ti"uitoru$ &e $i"re%8* ;n 'o no'%$ !u !%ru$ -rote!tor e !on&tru!ţie&u%t*. A!e&t !%ru %re 'enire% e % %&i/ur% -rote!ţi% ne!e&%r* !onu!toru$ui ;n e=-$o%t%re<;'-otri"% unor e"entu%$e r*&turn*ri % &%r!ini$or in -o8iţi% rii!%t* &%u e -e &ti"e.

I'<'*'(.' PORNIREA1 OPRIREA ,I CONTROLUL )UNCŢIONĂRII +OTOSTIVUITORULUI

PREGĂTIREA PORNIRII OTOSTIVUITORULUI3n%inte e -ornire% 'otoru$ui e e=e'-$u $% ;n!e-ere% $u!ru$ui &e "erifi!* ni"e$u$ u$eiu$ui in

!%rteru$ 'otoru$uiJ $% ne"oie &e !o'-$ete%8*.Se "erifi!* ni"e$u$ %-ei in r%i%tor< !%re e %&e'ene% &e "% !o'-$et% $% ne"oie.Se "erifi!* et%n(eit%te% $% $o!uri$e e r%!or%re %$e &i&te'u$ui e %$i'ent%re< &i&te'u$ e un/ere (i

r*!ireJ e"entu%$e$e &!ur/eri e $i!2i &e "or ;ne-*rt%.

)+

Fig. I.20

-ER.#DIREC/IE 0IDRAULIC CU .#LAN

1 – aparat d! s!rodir!ci! 4idraulică,"–$+;

2 – a5 olan;3 – coloană olan; – olan;" – coli!r 6i5ar!

Page 35: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 35/172

Se "% "erifi!% ni"e$u$ e !o'0u&ti0i$.P7r/2i% e &!2i'0%re % "ite8e$or tre0uie &* &e %f$e ;n -o8iţie neutr*.L% te'-er%turi '%i &!*8ute &e "% %-*&% !on&e!uti" e !7te"% ori '%net% -o'-ei e %$i'ent%re !u

!o'0u&ti0i$< -entru %$i'ent%re% -o'-ei e ine!ţie !u !o'0u&ti0i$.Se "erifi!* ni"e$u$ e$e!tro$itu$ui in 0%teri% %!u'u$%to%re. L% ne"oie &e !o'-$ete%8* !u %-* i&ti$%t*. Se

"erifi!* %-oi $e/*tur% !$e'e$or e %!u'u$%tor -e 0orne$e %!u'u$%toru$ui< !%re tre0uie &* fie &tr7n&e(i &* nu fie o=i%te.

Se "erifi!* &t%re% i8o$%ţiei !onu!tori$or e $% 0%terie $% e'%ror (i $% '%&*.

Se "erifi!* &tr7n/ere% ri/i* % e'%roru$ui -e 'otor (i fi=%re% !ore!t* % %-*r*toru$ui e'%roru$ui.D%!* 'otoru$ % fun!ţion%t -7n* $% tot%$% e-ui8%re % 'otorinei in re8er"or< &%u %!* 'otoru$ %fun!ţion%t -7n* $% o-rire< &e -o'-e%8* 'otorin* in&i&tent< !u %utoru$ -o'-ei e %$i'ent%re fi/.I.##B.

)i' I'**' POPAREA ANUALĂ A OTORINEI 3N SISTEUL DE ALIENTARE

PORNIREA OTORULUISe introu!e !o'-$et !2ei% e !ont%!t ;n !o'ut%toru$ e -e t%0$ou$ e 0or (i &e rote(te ;n -o8iţi% 1.Se %-%&* -e -e%$% e %!!e$er%ţie -7n* $% refu8 (i &e %-%&* -e 0utonu$ e -ornire.I'ei%t !e 'otoru$ % -ornit &e reu!e %!!e$er%ţi%< $*&7n 'otoru$ &* fun!ţione8e $% !ir!% 1::: rot5'in<

;n "eere% ;n!*$8irii %!e&tui%. otoru$ -o%te fi -u& ;n &%r!in*< nu'%i u-* !e te'-er%tur% %-ei %un/e$% 'ini'u' ,: QC. utonu$ e -ornire &e "% ţine !one!t%t< '%=i'u' 1:1, &e!une. D%!* 'otoru$nu % -ornit< &e "% $*&% $i0er 0utonu$ (i u-* o -%u8* e 1 'inut< ;n !%re ti'- &e "% r*!i e'%roru$< &ere-et* o-er%ţi% e -ornire. D%!* u-* )+ ;n!er!*ri e -ornire re-et%t* !u inter"%$ ;ntre ou* -orniri&u!!e&i"e e 1 'inut< 'otoru$ nu -orne(te< &e f%!e o -%u8* e , 'inute -entru r*!ire% e'%roru$ui<u-* !%re &e re-et* -orniri$e. D%!* $% %$ oi$e% !i!$u e )+ ;n!er!*ri e -ornire 'otoru$ ie&e$ nu

 -orne(te< &e "% f%!e re"i8uire% 'otoru$ui (i % e'%roru$ui.Se inter8i!e !%te/ori! !one!t%re% 0utonu$ui e -ornire< ;n ti'-u$ fun!ţion*rii 'otoru$ui ie&e$.

VERIFICĂRI DUPĂ PORNIREA OTORULUISe "erifi!* -re&iune% u$eiu$ui -rin ini!%toru$ o-ti! 0e! ro(u re%-t%B e -e t%0$ou$ e 0or< !%re &e

&tin/e i'ei%t u-* !e 'otoru$ % -ornit. 3n !%8u$ !* r*'7ne %-rin&< &e o-re(te 'otoru$ (i &e "erifi!*!%re e&te !%u8% er%n%'entu$ui.A!u$ ter'o'etru$ui e %-* tre0uie &* o&!i$e8e ;n re-tu$ 8onei e $u!ru '%r!%t* -e !%r%n<

!ore&-un8*to%re unei te'-er%turi % %-ei ;ntre 4,6, QC.Se "erifi!* %!* %$tern%toru$ ;n!%r!* 0%teri% %!u'u$%to%re. C7n 0%teri% nu &e ;n!%r!*< $%'-% e !ontro$

0e! ro(u &t7n/%B &e %-rine.

PORNIREA OTOSTIVUITORULUISe %-%&* -7n* $% refu8 -e%$% %'0r%u$ui (i &e %(te%-t* !7te"% &e!une -entru o-rire% %=u$ui

%'0re%u$ui< u-* !%re &e !u-$e%8* "ite8% orit*< $in (i f*r* &'un!ituri.Con!o'itent !u e$i0er%re% -ro/re&i"* % -e%$ei %'0rei%u$ui< &e %!!e$ere%8* tre-t%t 'otoru$< !u %utoru$

%!!e$er%ţiei e -i!ior.3n ti'-u$ $u!ru$ui !u 'oto&ti"uitoru$ &e "or ţine &u0 o0&er"%ţie< e !*tre !onu!*tor< %-%r%te$e e -et%0$ou$ e 0or< !%re tre0uie &* ini!e "%$ori$e 'enţion%te '%i &u&.

),

Page 36: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 36/172

OPRIREA OTOSTIVUITORULUISe e0rei%8* (i !on!o'itent &e reu!e tur%ţi% 'otoru$ui< -rin rii!%re% -i!ioru$ui e -e -e%$% e

%!!e$er%ţie.Se %u!e '%net% e &!2i'0%re % "ite8e$or ;n -o8iţi% neutr*.Se e$i0ere%8* -e%$% %'0rei%u$ui.Se o-re(te 'oto&ti"uitoru$ -rin %!ţion%re% fr7nei e -i!ior. Se tr%/e fr7n% e '7n*.Se $%&* 'otoru$ &* 'e%r/* ;n /o$< $% tur%ţi% reu&*< !7te"% 'inute -entru &!*ere% te'-er%turii %-ei (i %

u$eiu$ui.

Se ;ntreru-e e0itu$ e 'otorin*< -rin e-$%&%re% 0utonu$ui '%netei e -e !%-ot% !entr%$* % !%ro&eriei.Se &!o%te !2ei% e !ont%!t.D%!* te'-er%tur% %'0i%nt* e&te &u0 : QC< &e /o$e(te %-% in 'otor (i r%i%tor ;n !%8u$ ;n !%re nu

!onţine $i!2i %nti/e$.

I'<'*'(/' CONDUCEREA +OTOSTIVUITORULUI ,I +ANEVRAREA DISPOZITIVELOR DE LUCRU

ORGANE DE CONDUCEREPentru !onu!ere% 'oto&ti"uitoru$ui< !onu!*toru$ i&-une ;n i'ei%t% $ui %-ro-iere e ur'*to%re$eor/%ne e !onu!ereH

UTONUL DE COANDĂ A POPEI DE INXECŢIE. Po8iţi% e=tre'* ;n%inte< !ore&-une e0itu$ui'ini' e 'otorin*< re&-e!ti" o-rire% 'otoru$ui.

PEDALA DE ACCELERAŢIE. Prin %-*&%re% !u -i!ioru$< -e -e%$*< &e o0ţine o !re(tere % e0itu$ui e'otorin*.

PEDALA AREAXULUI. De!u-$%re% !utiei e "ite8e e 'otor &e re%$i8e%8* -rin %-*&%re% !u -i!ioru$ -e -e%$*< -7n* $% refu8. 3n !%8u$ %-%riţiei &e'ne$or !%re ini!* -%tin%re% i&!uri$or< e&tene!e&%r % &e e=e!ut% re/$%u$ %'0rei%u$ui.

ANETA SCIĂTORULUI DE VITE>E. A!e%&t* '%net* i&-u&* $% -oe%< &er"e(te $%&!2i'0%re% !e$or # # "ite8e !onfor' &!2e'ei in fi/. I.#).

)i' I'*.' SCEA PO>IŢIEI ANETEI SCIĂTORULUI DE VITE>E

VOLANUL. Vir%u$ 'oto&ti"uitoru$ui &e f%!e !u %utoru$ "o$%nu$uiJ ire!ţi% e&te !u &er"oire!ţie2ir%u$i!*.

PEDALA FR?NEI. Fr7n%re% 'oto&ti"uitoru$ui &e f%!e !u %utoru$ fr7nei e -i!ior< !%re &e %!ţione%8*

 -rin -e%$*. E&te i&-u&* ;n re%-t% !onu!*toru$ui.APARATURA DE CONTROL fi/. I.#+BPe t%0$ou$ e 0or &unt i&-u&e ur'*to%re$e %-%r%te e !ontro$J

  ini!%tor o-ti! 0e! ro(u re%-t%B -entru -re&iune u$eiJ  $%'-* e !ontro$ 0e! ro(u &t7n/%B -entru ini!%re% ;n!*r!%re 0%terieJ  ter'o'etru$ e i&t%nţ* -entru %-*.

)

Page 37: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 37/172

)i' I'*/' APARATURA DE CONTROL )i' I'*5' COUTATOR CU CEIE DE CONTACT

COUTATORUL CU CEIE DE CONTACT. E&te e ti-u$ C -re"*8ut !u !2eie e !ont%!t< !%re -o%te o!u-% + -o8iţii i&tin!te. E&te fi=%t -e t%0$ou$ e 0or (i &er"e(te $% &t%0i$ire% &%u ;ntreru-ere%iferite$or !ir!uite %$e in&t%$%ţiei e$e!tri!e u-* !u' ur'e%8*H

%. Co'ut%toru$ ;n -o8iţi% K:K !2ei% &e -o%te introu!e &%u &!o%te ;n &%u in !o'ut%torB &e -une&u0 ten&iune !ir!uitu$ e -ornire (i ini!%to%re$e o-ti!e e -e t%0$ou$ e 0orJ

 0. Co'ut%tor ;n -o8iţi% K1K &e -une &u0 ten&iune !ir!uitu$ f%ru$ui -roie!tor.

3n !%8 !* &e ore(te &tin/ere% f%ru$ui in f%ţ* &e fo$o&e(te ;ntreru-*toru$ 0%&!u$%nt -entru &tin/ere%%!e&tui%. 3n -ri8% !i$inri!* e=i&t* !urent< ine-enent e f%-tu$< %!* !2ei% e !ont%!t e&te &%u nuintrou&* ;n !o'ut%tor.

+ANEVRAREA SARCINILOR Pentru rii!%re% ;n!*r!*turii e&te ne!e&%r % &e introu!e &u0 &%r!in*< -rin 'er&u$ ;n%inte< fur!i$e'e!%ni&'u$ui e rii!%re. E&te ne!e&%r !% ;n!*r!*tur% &* fie %(e8%t* &i'etri! f%ţ* e fur!i. L% rii!%re (itr%n&-ort tre0uie &* &e ţin* !ont e &%r!in% %'i&*. Du-* $u%re% &%r!inei in &ti"* &%u $% rii!%re< &e "%;n!$in% ;ntote%un% ;n%-oi !%ru$ te$e&!o-i! %$ 'e!%ni&'u$ui e rii!%re!o0or7re.

L% e-$%&%re% 'oto&ti"uitoru$ui !u &%r!in*< !7t (i f*r* &%r!in*< i&-o8iti"u$ e $u!ru tre0uie &* &e%f$e $% o ;n*$ţi'e f%ţ* e -*'7nt e #,:):: ''< i%r !%ru$ te$e&!o-i! ;n!$in%t ;n%-oi $% '%=i'u'

1:QB. Din !%u8% unor o0&t%!o$e &e %'ite rii!%re% $% ;n*$ţi'e% ne!e&%r*< ur'7n !% u-* tre!ere%o0&t%!o$e$or &%r!in% &* fie !o0or7t* $% ;n*$ţi'e% ini!%t* '%i &u&. 3n ti'-u$ tre!erii o0&t%!o$e$or< &e "%reu!e "ite8% e !ir!u$%ţie.

Re8u$t%te$e !e$e '%i 0une ;n e=-$o%t%re% 'oto&ti"uitoru$ui !u fur!i< &e "or o0ţine %tun!i !7n;n!*r!*tur% e&tin%t* tr%n&-ortu$ui e&te %(e8%t* -e &u-orţi< !%re %u -o&i0i$it%te% e % introu!e fur!i$e$i0er &u0 ;n!*r!*tur*. De!i< ;n "eere% %&i/ur*rii unui r%n%'ent !7t '%i rii!%t ;n e=-$o%t%re< e&teini!%t !% 0enefi!i%ru$ &*(i f%!* &u-orţi &-e!i%$i -entru %(e8%re% &%r!ini$or ;n "eere% !re*rii &-%ţii$or $i0ere -entru introu!ere% fur!i$or -%$eti8%re%B.

3n "eere% -re$u*rii re/$e'ent%re % &%r!ini$or -e fur!*< e&te ne!e&%r &* &e e=e!ute ur'*to%re$e o-er%ţiiH%. Se "% %-ro-i% 'oto&ti"uitoru$ ;n %(% fe$ ;n!7t fur!% &* fie fi=%t* &u0 un un/2i re-t f%ţ* e

;n!*r!*tur* &%u &ti"* (i $% ;n*$ţi'e% ne!e&%r* f%ţ* e &-%ţiu$ $i0er e &u0 ;n!*r!*tur*. Prine-$%&%re% $ent* % 'oto&ti"uitoru$ui K;n%inteK< &e introu!e fur!% &u0 ;n!*r!*tur* -7n* $%&-riinire% &%r!inei ;n 8on% "erti!%$* % fur!iiJ &e fr7ne%8* "e2i!u$u$.

 0. Se rii!* !%ru$ i&-o8iti"u$ui !u fur!i (i %&tfe$ &e e-$%&e%8* &%r!in% e &o$ &%u e &ti"* (i %-oi&e %u!e !%ru$ te$e&!o-i! ;n -o8iţi% e tr%n&-ort ;n!$in%t ;n%-oi !u 1:QB.

3n "eere% e"it*rii %$une!*rii &%r!inei e -e fur!i< nu tre0uie -er'i&e ;n!$in*ri tr%n&"er&%$e '%i '%ri e9Q ):Y -%nt* e 1,B. L% ne"oie &e %'ite %(e8%re% -e fur!i % unei 0%8e 'et%$i!e< !%re for'e%8* o

 -$%tfor'* re%-t* (i !ontinu*< -e !%re &e -o%te %(e8% ;n!*r!*tur%.

Prin i&-unere% fur!i$or &i'etri! f%ţ* e %=% '%(inii< &e -ot o0ţine ur'*to%re$e i&t%nţe ;ntre fur!iH

  i&t%nţ% 'ini'* ): ''J  i&t%nţ% '%=i'* 9): ''.

I'@' +OTOSTIVUITOR LINDE

I'@'(' DATE GENERALE

)4

Page 38: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 38/172

Denu'ire% -rou!*toru$ui LINDE AG ERSGRUPPE 5ASCAFFENURG

Ti-u$ 1 DDe&tin%ţie tr%n&-ort tere&tru ;n 2%$*< e=terior et!.Fe$u$ %!ţion*rii DIESELTi-u$ 5 $o!u$ e !o'%n* -o8iţi% !onu!*toru$ui (e87n

CARACTERISTICI ,I DATE TE0NICE

CARACTERISTICI U DATE TENICES%r!in% no'in%$* Z / 1::3n*$ţi'e e rii!%re 2) '' )#,:3n*$ţi'e 'ini'* e $% &o$ '# '' 1#43n*$ţi'e '%=i'* !u fur!% e rii!%re $% !%-*tu$ !ur&ei 2+ '' )91)Centru$ e /reut%te %$ &%r!inii f%ţ* e !%-*tu$ fur!ii ! '' ,::C%t%r/ ti- STANDARD3n!$in%re !%t%r/ /r%e 51:3n*$ţi'e !on&tru!ti"* !u !%t%r/u$ !o0or7t 21 '' ##::A'-%t%'ent '' 1+:Lun/i'e fur!i $ '' 1#::Lun/i'e f*r* fur!i '' ##16E!%rt%'ent '%=i' '' 1:94Gro&i'e 0r%ţ fur!* '' +:L*ţi'e !u$o%r e $u!ru A&t '' ),, 5 )4,R%8% 'ini'* e ;n&!riere ;n !ur0* '' 166:Vite8* e e-$%&%re 5 f*r* &%r!in* '52 19 5 19<,Vite8* e rii!%re 5 f*r* &%r!in* '5& :<,4 5 :<,9R%n%'ent $% ur!%re% -%ntei !u 5 f*r* &%r!in* )+ 5 #

 Nu'*r 5 ri- roţi f%(* 5 &-%te = %ntren%re # 5 #Di'en&iuni %n"e$o-e f%ţ* 5 &-%te 19=49 5 19=49

Tr%n&'i&ie ti- 2iro&t%ti!*Putere 'otor #9

 Nu'*r rot%ţii rot5'in ##::C%-%!it%te !i$inri!* !'! + 5 16::)RNEFr7n% e $u!ru ti- 2iro&t%ti!*Fr7n% e &t%ţion%re ti- 'e!%ni!*CO+PONENTE DE SECURITATELi'it%tor e &%r!in* 0%r #1,Di&-o8iti" e reţinere % f$uiu$ui in !i$inri ti- &u-%-% e &en& e0$o!%0i$*

Cont%!t e$e!tri! e &i/ur%nţ* ti- $i'it%tor -e%$* e fr7n*

I'@'*'DESCRIERE TE0NICĂSeri% ),: e &ti"uito%re e&te -roie!t%t* -entru '%ni-u$%re% ;n!*r!*turi$or !7nt*rin -7n* $% 1<9 tone !u'oe$u$ 1#),:J 1<# tone !u 'oe$u$ 1),:J 1< tone !u 'oe$u$ 19),:J 1<9 tone< #:),:< #<:tone. De&i/nu$ !o'-%!t (i r%8% 'i!* e "ir%re f%! !% &ti"uitoru$ &* fie -otri"it ;n &-e!i%$ -entru tre!eri$e;n/u&te (i $o!uri &tr7'te.+OTORUL' Sti"uitoru$ e&te e!2i-%t !u un 'otor !u + !i$inri ;n -%tru ti'-i. A!e&t% %!ţione%8*

 -o'-e$e 2ir%u$i!e ;n fun!ţie e "ite8% e ;n!*r!%re. otoru$ e&te r*!it !u un $i!2i e r*!ire %f$%t ;ntrun !ir!uit &-ir%$ ;n!2i& !u re8er"or e $i!2i -entru r*!ire.

SISTE+UL 0IDRAULIC' Si&te'u$ 2ir%u$i! !on&t* intro 2iro-o'-* re/$%0i$* (i ou* 'oto%re2iro!on&t%nte< !%re &unt in&t%$%te !% o unit%te ;n %=u$ !o'-%!t< (i o 2iro-o'-* t%ne' -o'-%!on&t%nt*B -entru 2ir%u$i!% e $u!ru (i e ire!ţie. Dire!ţi% e e-$%&%re (i "ite8% &unt !o'%n%te e!*tre -e%$e$e e %!!e$er%ţie -rin 2iro-o'-% re/$%0i$*. oto%re$e 2iro!on&t%nte in %=u$ e %ntren%re

)9

Page 39: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 39/172

&unt %-ro"i8ion%te !u u$ei e !*tre 2iro-o'-% re/$%0i$*< (i fie!%re intre e$e %!ţione%8* o ro%t*'oto%re -rintro tr%n&'i&ie reu!to%re !u ou* tre-te.

)i' I'*5' OTOSTIVUITOR LINDE 1 D. CARACTERISTICI TENICE

DESERVIRE' iro-o'-% re/$%0i$* (i "ite8% e e-$%&%re &unt !o'%n%te &i'u$t%n e !*tre o -e%$* -entru 'er&u$ ;n%inte (i ;n%-oi. Cu %!ţion%re% 2iro&t%ti!*< "ite8% e e-$%&%re % &ti"uitoru$ui -o%te fire/$%t* e $% -o8iţi% e re-%u& -7n* $% "ite8% '%=i'* ;ntro /%'* infinit* ;n %'0e$e ire!ţii. Co'%n%

 -e%$ei u0$e -er'ite %t7t o '%ni-u$%re u(o%r*< !7t (i &i/ur%nţ* (i r%-iit%te ;n e&er"ire% &ti"uitoru$ui.

A'0e$e '7ini &unt 'ereu $i0ere -entru % iri% (i !o'%n% 'i(!*ri$e e $u!ru. Re8u$t%tu$ e&te&!2i'0%re% r%-i* % ire!ţiei e 'er& (i o &ti"uire efi!ient*. Pentru !o'%n% 'i(!*ri$or e $u!ruHrii!%re< !o0or7re (i ;n!$in%re< e=i&t* nu'%i o &in/ur* '%net* e !o'%n* '%net% e !o'%n*!entr%$*B. Pentru e&er"ire% uti$%e$or %ne=e &u-$i'ent%re< &e in&t%$e%8* '%nete$e e !o'%n*re&-e!ti"e.

)6

Page 40: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 40/172

)RNE Tr%n&'i&i% 2iro&t%ti!* e&te fo$o&it* !% fr7n* e &er"i!iu. Ce$e ou% fr7ne -e i&! inte/r%te ;n%=u$ !o'-%!t &unt uti$i8%te !% fr7n% e -%r!%re. C7n 'otoru$ e&te o-ritJ fr7ne$e 'u$tii&! &unt %-$i!%te fr7n%re %uto'%t*. Pe%$% e fr7n* e&te -roie!t%t* (i !% fr7n* e -%r!%re %&fe$< !* tre0uie 0$o!%t*'e!%ni! %tun!i !7n &e -*r*&e(te &ti"uitoru$.

DIRECŢIE' Si&te'u$ e ire!ţie !on&t* intro in&t%$%ţie e !o'%n* 2iro&t%ti!*< !%re %!ţione%8*roţi$e in &-%te -rin inter'eiu$ "o$%nu$ui (i %$ !i$inru$ui e ire!ţie. Si&te'u$ e ire!ţie -o%te fi%!ţion%t (i %tun!i !7n 'otoru$ e&te o-rit (i &e !ere un '%re efort -entru % ;n"7rti "o$%nu$.

SISTE+UL ELECTRIC' Si&te'u$ e$e!tri! e&te %$i'ent%t e un /ener%tor e !urent trif%8%t !u 1#VDC. Pentru -ornire% 'otoru$ui e&te in&t%$%t* o 0%terie e 1# V.

)i' I'*6' VEDERE GENERALĂ1 r%'% e -rote!ţieJ# &!%unu$ !onu!toru$uiJ) 0ute$i% e /%8J+ !ontr%/reut%teJ, %=u$ e ire!ţieJ !%-ot% 'otoru$uiJ4 !%-ot% e -rote!ţieJ9 ro%t% 'oto%reJ6 fur!iJ

1: -ortfur!*J11 e!$%n(%tor r%-i -entru fur!*J1# !i$inri e rii!%reJ1) $%nţ e rii!%reJ

+:

Page 41: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 41/172

1+ !%t%r/J1, !on&o$* ire!ţie

)i' I'*<' COEN>I @I INDICATOARE. 1 '%net% fr7nei e -%r!%reJ # !ont%!tor e -ornire !u!2eie e !ont%!tJ ) "o$%n 5 ire!ţie 2iro&t%ti!*J + 0uton !$%=onJ , %-%r%t ini!%tor !o'-u&J ini!%tor -entru efe!ţiune ;n &i&te'u$ e$e!troni!. Cont%!tor 0%&!u$%nt -entru 2ir%u$i!% %u=i$i%r*J4 '%net* e !o'%n* -entru 2ir%u$i!% %u=i$i%r* uti$%e %ne=eBJ 9 eti!2et* &i'0o$ -entru 2ir%u$i!%%u=i$i%r*J 6 -$*!uţ* ini!%to%reJ 1: i%/r%'% !%-%!it*ţii e ;n!*r!%reJ 11 -$*!uţ* -entru!%-%!it%te% e ;n!*r!%re uti$%e %ne=eBJ 1# eti!2et* &i'0o$ -entru 2ir%u$i!% e $u!ruJ 1) '%net* e!o'%n* -entru 2ir%u$i!% e $u!ru 1+ -e%$* e %!!e$er%ţie -entru 'er& ;n%inteJ 1, -e%$* efr7n*J 1 -e%$* -entru 'er&u$ ;n%-oi

+1

Page 42: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 42/172

I'@'.' PUNEREA ;N )UNCŢIUNEINSTRUCŢIUNI PENTRU RODA' Sti"uitoru$ -o%te fi uti$i8%t ire!t ;n e=-$o%t%re. Totu(i e"it%ţi&u-r%&o$i!it%re% e ur%t* %t7t % &i&te'u$ui 2ir%u$i! e $u!ru< !7t (i % !e$ui e ire!ţie ;n -ri'e$e ,: oree e=-$o%t%re. L% ;n!e-utu$ e=-$o%t*rii (i u-* fie!%re &!2i'0%re e ro%t*< &e "or &tr7n/e -iu$iţe$e e $%

roţi 8i$ni! ;n%inte e ;n!e-ere% $u!ru$ui< -7n* !e %!e&te% nu &e '%i -ot &tr7n/e ;n !ontinu%re.Piu$iţe$e &e &tr7n/ ;n !ru!e $% un 'o'ent e tor&iune eH F%ţ*5S-%te .............................#:: N'

VERI)ICĂRI ,I SERVICII ;NAINTE DE PRI+A PUNERE ;N )UNCŢIUNE  ni"e$u$ u$eiu$ui e 'otorJ  ni"e$u$ $i!2iu$ui e r*!ire in "%&u$ e e=-%n&iuneJ  -$inu$ -entru !o'0u&ti0i$J  &i&te'u$ e$e!tri!H &e "erifi!* in&t%$%ţi% e$e!tri!*< !one!torii (i ter'in%$e$e in -un!t e "eere %$ &t*rii

(i fi=*riiJ  0%teriiH &e "erifi!* &t%re%< ni"e$u$ e$e!tro$itu$ui (i en&it%te%J  -re&iune% ;n -neuriJ

&tr7n/ere% -iu$iţe$or e $% roţiJ  ni"e$u$ u$eiu$ui 2ir%u$i!J  fun!ţion%re% &i&te'u$ui e fr7n%reJ  fun!ţion%re% &i&te'u$ui e ire!ţieJ  i&-o8iti"u$ e rii!%re (i uti$%e %ne=e.

VERI)ICĂRI ZILNICE  ni"e$u$ u$eiu$ui e 'otorJ  ni"e$u$ $i!2iu$ui e r*!ire in "%&u$ e e=-%n&iuneJ  ni"e$u$ u$eiu$ui 2ir%u$i!J

  -re&iune% ;n -neuri.

+#

Fig. I.28.A7ARA8 INDICA8#R C#97U-

1 – contor p!ntru nr: or! d! !5ploatar!;

2 – 'artor indicator p!ntru 6uncionar!acontorului d! nr: or! !5ploatar!;3 – 'artor a!rtiar! p!ntru t!'p!ratura

lic4idului d! răcir!; – 'artor a!rtiar! p!ntru t!'p!ratura

ul!iului din sist!'ul 4idraulic;" – 'artor a!rtiar! p!ntru pr!siun!a

ul!iului d! 'otor;* – 'artor a!rtiar! s!'naliări

int!r'it!nt!;& – 'artor indicator p!ntru d!scărcar!;$ – 'artor a!rtiar! !l!ctro!ntilai!;, – 'artor a!rtiar! p!ntru 6iltrul d! a!r

Page 43: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 43/172

VERI)ICĂRI ZILNICE ,I SERVICII ;NAINTE DE PUNEREA ;N )UNCŢIUNE

)i' I'*>' a 9i 8

DESC0IDEREA CAPACULUI DE LA +OTOR < !onfor' fi/ur% I.#6.%. Se rii!* &-*t%ru$ 1B (i &e;n!$in* $% &-%te. Se tr%/e e '%net% )B (i &e /$i&e%8* &!%unu$ !o'-$et ;n f%ţ*. Se e$i0ere%8* 8*"oru$!%-%!u$ui e $% 'otor +B -rin introu!ere% !2eii ,B (i r*&u!ire% ei ;n &en& !ontr%r %!e$or e !e%&< -7n*$% refu8. Se rii!* -7r/2i% rotito%re B (i &e r*&u!e(te -7n* $% refu8 ;n &en& !ontr%r %!e$or e !e%&. See&-rine $i'0% 4B e $% $e/*tur* 9B (i &e rii!*. Se e&!2ie !%-%!u$ e $% 'otor !u '7neru$ #B.C%-%!u$ 'otoru$ui e&te ţinut -e $o! e !*tre un te$e&!o- u'-$ut !u /%8.

;NC0IDEREA CAPACULUI DE LA +OTOR fi/ur% I.#6.0. Se ;n!2ie !%-%!u$ 'otoru$ui !u'7neru$ #B. Se %/%ţ* $i'0% 4B ;n $e/*tur% 9B. Se r*&u!e(te -7r/2i% rotito%re B -7n* $% refu8 ;n &en&u$%!e$or e !e%&. Se r*&u!e(te !2ei% ,B ;n &en&u$ %!e$or e !e%&< -7n* $% refu8 (i &e &!o%te.

)i' I'.B

VERI)ICAREA NIVELULUI ULEIULUI DE +OTOR1 fi/ur% I.):. Se e=tr%/e o% e u$ei #B e$% 'otor -e -%rte% &t7n/*. Se !ur*ţ* o% !u o !7r-* !ur%t*. Se reintrou!e o% !o'-$et (i &e &!o%te innou. Ni"e$u$ u$eiu$ui tre0uie &* fie ;ntre !e$e ou* &e'ne. D%!* e&te ne!e&%r< &e %%u/* u$ei -rin

orifi!iu e u'-$ere -7n* $% &e'nu$ &u-erior. Pentru %!e%&t% ;ne-*rt%ţi 0u&onu$ #B.Diferenţ% ;ntre &e'ne$e '%=i'e (i 'ini'e ... 1<: L. Se 'onte%8* $% $o! 0u&onu$ (i &e &tr7n/e. Se;n!2ie !%-%!u$ 'otoru$ui.

+)

Page 44: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 44/172

VERI)ICAREA NIVELULUI PENTRU LIC0IDUL DE RĂCIRE DIN VASUL DEEXPANSIUNE' Se tr%/e ;n &-%te !%-%!u$ !o'-%rti'entu$ui -entru 0ute$ie 1B (i &e rii!* (i ;n$*tur*.Li!2iu$ e r*!ire tre0uie &* fie "i8i0i$ ;ntre &e'ne$e '%=i'e (i 'ini'e )B e -e "%&u$ e e=-%n&iune.

 Nu &e "% e&!2ie !%-%!u$ "%&u$ui #B %tun!i !7n re8er"oru$ e&te fier0inte. E=i&t* ri&!u$ e o-*rire[D%!* e&te ne!e&%r< &e %%u/* $i!2i e r*!ire< u-* e&!2iere% !%-%!u$ui e $% "%& #B. V%&u$ ee=-%n&iune e&te u(or &u0 -re&iune. Se -rine !%-%!u$ !o'-%rti'entu$ui K0ute$ieK $% -%rte% e &u& (i &e%-%&* -7n* o&.

)i' I'.(

REGLAREA SCAUNULUI PENTRU CONDUCTOR < fi/ur% I.)#. Pentru re/$%re% ori8ont%$* %&!%unu$ui< &e tr%/e '%net% #B $%ter%$ ;n %f%r*. Se /$i&e%8* &!%unu$ !onu!toru$ui ;n%inte (i ;n%-oi -7n*

!7n &e o0ţine !e% '%i 0un* -o8iţie -entru e&er"ire% "o$%nu$ui< % -e%$e$or (i % '%nete$or e!o'%n*. Se %(e%8* $% $o! '%net% #B. Se re/$e%8* %r!uire% 4B &-*t%ru$ui 1B< &e rote(te 0utonu$ e'7n* B ;n &en&u$ &%u !ontr% &en&u$ui %!e$or e !e%& -7n* !7n &e o0ţine o -o8iţie !onfort%0i$* e(e8ut. @e8utu$ ;ne$un/%t ;n &!%un -ro"o%!* o ;n!or%re ;n !o$o%n% "erte0r%$*. Pre"eniţi %!e%&t*;n!or%re -rin -r%!ti!%re% re/u$%t* e e=er!iţii u(o%re.

)i' I'.*

SC0I+UL UTELIEI DE GAZ' Fo$o&iţi nu'%i 0ute$ii %"i8%te e !*tre or/%ne$e e !ontro$%0i$it%te. Verifi!%ţi %t% %"i8*rii 0ute$iei (i nu fo$o&iţi 0ute$ii !u ter'enu$ &!%ent e-*(it. ute$i% -o%tefi &!2i'0%t* nu'%i e !*tre -er&on%$ e&e'n%t in !%ru$ unit*ţii. L% o-er%ţi% e &!2i'0%re % 0ute$iei

fu'%tu$ e&te inter8i&. Se ;n!2ie $% '%=. ro0inetu$ !u "enti$ +B. Se ;n$*tur* -rin rii!%re -rote!ţi% 0ute$iei 1B. Se e&f%!e ;n -ri'% et%-* !u-$% )B r%!oru$ui e /%8. Sen& e e&f%!ereH in"er& %!e$or e!e%&orni! -iu$iţ% !u fi$et -e &t7n/%. Se e&f%!e !entur% e -rinere ,B u-* !%re &e &!2i'0* r%-i

 0ute$i%.

++

Page 45: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 45/172

)i' I'..

VERI)ICAREA PRESIUNII DIN PNEURI' Pre&iune% 'i!* e u'f$%re reu!e ur%0i$it%te% e&er"i!iu % -neu$ui (i &t%0i$it%te% &ti"uitoru$ui. Se "erifi!* -neuri$e $% -re&iune% -re&!ri&*. D%!* e&tene"oie< &e re/$e%8* -re&iune% %eru$ui -rin "enti$e$e e u'-$ere. Pre&iune% %eru$ui in -neuri &e re/$e%8*!onfor' &-e!ifi!%ţiei e -e eti!2et% $i-it* -e interioru$ !%-otei e -rote!ţie.

0(*?.5B 0(6?.5B 0(@?.5BA= 'otor 19=49 5 1+ PR 

1: 0%r 1: 0%r 1: 0%r  

A= e ire!ţie19=49 5 1+ PR 

9 0%r 9 0%r 9 0%r  

E=e'-$uH Eti!2et% !u -re&iune% -neu$uiA= 'otor 

  -neu .................................... 1: 0%r A= e ire!ţie

  -neu ...................................... 9 0%r 

PUNEREA ;N )UNCŢIUNE' 3n !%8u$ unei &t%ţion*ri '%i ;ne$un/%te % uti$%u$ui ;n &-%ţii ;n!2i&e<e&te ne!e&%r* o "enti$%ţie !ore&-un8*to%re % ;n!*-erii< ;n%inte e % -orni in&t%$%ţi% e$e!tri!*.

Venti$u$ e ;n!2iere % 0ute$iei &e e&f%!e ;n!et (i !u %tenţie. To%te '%nete$e e !o'%n* tre0uie &*fie ;n -o8iţi% 8ero. A(e8%ţi"* -e &!%unu$ !onu!toru$ui. P$%&%ţi %'0e$e -i!io%re -e -e%$e$e e%!!e$er%ţie f*r* % $e %-*&% -e%$% e fr7n% 0$o!%t*< 'otoru$ "% -orni nu'%i !u -e%$% e fr7n* 0$o!%t*.Introu!eţi !2ei% ;n !ont%!toru$ e -re;n!*$8ire5-ornire (i r*&u!iţio e $% -o8iţi% 8ero $% -o8iţi% I.In&t%$%ţi% e$e!tri!* e&te !u-$%t*.

%rtoru$ e %"erti8%re LC< '%rtoru$ ini!%tor e&!*r!%re (i '%rtoru$ -entru -re&iune% u$eiu$ui'otor &unt i$u'in%te !u ro(u. %rtoru$ e %"erti8%re -entru te'-er%tur% $i!2iu$ui e r*!ire e&tei$u'in%t !u ro(u ;n!2i&. R*&u!iţi !2ei% e !ont%!t $% -o8iţi% II. E$i0er%ţi !2ei% !7n % -ornit 'otoru$.A(te-t%ţi !e$ -uţin 1 'inut ;ntre ;n!er!*ri$e e -ornire ;n "eere% -rote*rii 0%teriei. %rtoru$ ini!%tor 

 -entru e&!*r!%re< '%rtorii e %"erti8%re -entru -re&iune% u$eiu$ui e 'otor (i te'-er%tur% $i!2iu$ui e

r*!ire tre0uie &* &e &tin/* !7n 'otoru$ fun!ţione%8*. Nu $*&%ţi 'otoru$ &* fun!ţione8e ;n &-%ţii ;n!2i&e< ne"enti$%te. E=i&t* -eri!o$u$ e otr*"ire.otoru$ "% %tin/e te'-er%tur% e $u!ru u-* o ;n!*r!%re 'oer%t* (i &!2i'0%re % "ite8e$or.

3n !%8u$ ;n !%re te'-er%tur% e&te fo%rte &!*8ut* (i 'otoru$ nu -orne(te ;n !oniţii nor'%$e &e

+,

Page 46: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 46/172

 -ro!ee%8* %&tfe$H rii!%ţi !%-ot% 'otoru$uiJ -uneţi !ont%!tu$ e !2eie -e -o8iţi% -ornit (i %-*&%ţi 0utonu$ e -re;n!*$8ire e $% re/u$%toru$ e

 -re&iuneJ ;n !%8u$ ;n !%re ;n ur'*to%re$e #: e &e!une 'otoru$ nu -orne(te< re-et%ţi o-er%ţi%.

OPRIREA +OTORULUI' Nu &e o-re(te 'otoru$ !u o ;n!*r!%re !o'-$et*. Se e$i0ere%8* -e%$e$e e%!!e$er%ţie. Se r*&u!e(te !2ei% e !ont%!t ;n -o8iţi% 8ero. Du-* o-rire% 'otoru$ui< &e ;n!2ie i'ei%t

&u-%-% 0ute$iei. E&te inter8i&* &t%ţion%re% &ti"uito%re$or ;n &-%ţii n!2i&e /%r%e< 2%$e< e-o8iteB ;n%-ro-iere% unei &ur&e e !*$ur* -uterni!*.Fr7n% &e %-$i!* !7n 'otoru$ e&te o-rit. Se %-%&* ;n &u& '%net% fr7nei e -%r!%re. Se %-%&* -e%$%

&to-. Pe%$% &to- &e 0$o!2e%8* ;n %!e%&t* -o8iţie. Se &!o%te !2ei% in !ont%!t< %tun!i !7n &e -*r*&e(te&ti"uitoru$.

DEPLASAREA' De-$%&%re% -e -%nte $un/i e -e&te 1, nu e&te ;n /ener%$ -er'i&* ;n 0%8% -re&!ri-ţiei -entru fr7n*ri 'ini'e %-$i!%te (i %torit* !%r%!teri&ti!i$or e &i/ur%nţ* % &t%0i$it*ţii.

Se re!o'%n* !% ;ntote%un% &* "* %!o'o%ţi &ti$u$ e !onu!ere $% !oniţii$e ru'u$ui !%ro&%0i$&u-r%feţe eni"e$%te et!.B< ;n &-e!i%$ ;n !%8u$ 8one$or -eri!u$o%&e e $u!ru (i ;n fun!ţie e ;n!*r!%re.

Se -orne(te 'otoru$. Se rii!* u(or fur!i$e (i &e ;n!$in* !%t%r/u$ ;n%-oi. Se ;'-in/e '%net% fr7nei

e -%r!%re ;n%inte. Se e0$o!2e%8* -e%$% &to-.

+ERSUL ;NAINTE' Se %-%&* u(or -e%$% e %!!e$er%ţie re%-t%. Vite8% &ti"uitoru$ui "% !re(te o%t%!u efortu$ -e -e%$*. Nu &e re!o'%n* %-*&%re% r%-i* % -e%$ei e %!!e$er%ţie< eo%re!e %!!e$er%re%'%=i'* e&te re/$%t* %uto'%t.

+ERSUL ;NAPOI' Se %-%&* -e%$% e %!!e$er%ţie &t7n/%. Sti"uitoru$ &e e-$%&e%8* ;n%-oi !u o "ite8%!%re e-ine e -o8iţi% -e%$ei e %!!e$er%ţie.

SC0I+AREA DIRECŢIEI DE +ERS' Se e$i0ere%8* -e%$% e %!!e$er%ţie !%re % fo&t %!ţion%t*.A!ţion%re% 2iro&t%ti!* "% %!ţion% !% fr7n* e &er"i!iu. Se %-%&* -e%$% e %!!e$er%ţie -entru ire!ţi%o-u&* e e-$%&%re. Sti"uitoru$ "% fi %!u' %!!e$er%t ;n ire!ţi% %$e%&*. 3n ti'-u$ e-$%&*rii< %'0e$e

 -i!io%re &e 'enţin -e -e%$e$e e %!!e$er%ţie -entru % -ute% !ontro$% u(or to%te 'i(!*ri$e &ti"uitoru$ui.Pe%$e$e e %!!e$er%ţie -ot fi %!ţion%te ire!t in 'er& ;n%inte< ;n 'er& ;n%-oi. A!ţion%re% 2iro&t%ti!*"% fr7n% &ti"uitoru$ -7n* $% -o8iţi% e re-%u&< u-* !%re ;$ %!!e$ere%8* ;n ire!ţi% o-u&*.

OPRIREA. Se e$i0ere%8* u(or -e%$% e %!!e$er%ţie %-*&%t*. A!ţion%re% 2iro&t%ti!* "% fun!ţion% !%fr7n* e &er"i!iu. C7n &e f%! o-riri ;n -%nt*< ;n ti'-u$ e-$%&*rii< ine-*rt%ţi %'0e$e -i!io%re e -e

 -e%$e (i e/%$i8%ţi ori!e %0%tere e $% !onu!ere %torit* unor 'oti"e te2ni!e< -rintro u(o%r* %-*&%re % -e%$ei< &%u %-*&%ţi -e%$% e fr7n* -entru o o-rire ;ne$un/%t*.

C7n &e !o0o%r* e -e &ti"uitoru$ %"7n 'otoru$ ;n fun!ţiune< e e=e'-$u< -entru % e=e!ut% &!urte

inter"enţii ;n i'ei%t% %-ro-iere % &ti"uitoru$ui e&!2iere% unei -orţi< e8$e/%re% unui tr%i$er et!.Btre0uie %-*&%t -e -e%$* e fr7n* (i f*!ut* 0$o!%re% ei. C7n &e f%!e o-rire ;ne$un/%t*< &e o-re(te'otoru$. C7n &e -*r*&e(te &ti"uitoru$< &e &!o%te !2ei% in !ont%!t.

DESERVIRE' +ODELUL CU SI+PLĂ PEDALĂPORNIREA +OTORULUI' A(e8%ţi"* -e &!%unu$ !onu!toru$ui. Pe%$% &to- ,B e&te 0$o!%t*

+

Page 47: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 47/172

'otoru$ "% -orni !u -e%$% e fr7n* 0$o!%t*B. %net% #B e !o'%n* % ire!ţiei e e-$%&%re (i'%net% e !o'%n* tre0uie &* fie ;n -o8iţi% 8ero. Introu!eţi !2ei% e !ont%!t 1B ;n !ont%!t (i r*&u!iţioe $% -o8iţi% 8ero $% -o8iţi% I. A!u' &i&te'u$ e$e!tri! e&te !one!t%t. R*&u!iţi !2ei% e !ont%!t $% -o8iţi%II. E$i0er%ţi !2ei% !7n % -ornit 'otoru$. D%!* 'otoru$ nu % -ornit< ;n!et%ţi -ro!eeu$ e -ornire (ire-et%ţi$ u-* o %nu'it* -%u8*. A(te-t%ţi !e$ -uţin 1 'inut ;ntre ;n!er!*ri$e e -ornire< ;n "eere%

 -rote*rii 0%teriei. Tur%ţi% 'otoru$ui &e re/$e%8* %uto'%t< ;n fun!ţie e ;n!*r!%re% 'otoru$ui. Nu $*&%ţi'otoru$ &* fun!ţione8e ;n &-%ţii ;n!2i&e ne"enti$%te. E=i&t* -eri!o$u$ e otr*"ire !u o=i e !%r0on[)i' I'./

SISTE+UL DE DIRECŢIE1 SISTE+UL DE )RNARED%torit* &i&te'u$ui 2iro&t%ti! e ire!ţie< $% rotire% "o$%nu$ui nu e&te ne"oie e!7t e un fo%rte 'i!efort. A!e%&t% -re8int* un %"%nt% ;n &-e!i%$ $% &ti"uire% ;n !u$o%re &tr7'te.

Porniţi 'otoru$ (i !onu!eţi &ti"uitoru$. Rotiţi "o$%nu$ e $% &t7n/% $% re%-t% -7n* $% refu8 (i"i!e"er&%. Nu !onu!eţi &ti"uitoru$< !%re %re &i&te'u$ e ire!ţie efe!t.

R%8% e "ir%H1#T:# 16)9 '' 1 T:# 169, '' 19 T:# #:# ''

)RNA DE SERVICIU. L*&%ţi -e%$% e %!!e$er%ţie &* re"in* $% -o8iţi% neutr*. A!ţion%re%2iro&t%ti!* %!ţione%8* !% o fr7n* e &er"i!iu. Pentru fr7n%re ur/ent* %-*&%ţi -e%$% STOP &itu%t* ;ntre

 -e%$e$e e %!!e$er%ţie. A!e%&t% "% o-ri !o'-$et &ti"uitoru$. Se re!o'%n* !onu!toru$ui< !% %!e&t% &*&e f%'i$i%ri8e8e !u fun!ţion%re% (i efe!tu$ %!e&tei fr7ne e ur/enţ* -rin e=er&%re !u &ti"uitoru$ne7n!*r!%t. Conu!eţi -e un ru' !%ro&%0i$ f*r* tr%fi! !u o "ite8* 'i!*.

)RNA DE PARCARE' C% fr7n* e -%r!%re &e uti$i8e%8* fr7ne$e !u $%'e$e.

APLICAREA )RNEI DE PARCARE' Puneţi '%net% fr7nei e -%r!%re ;n -o8iţi% "erti!%$*. A-*&%ţi -e%$% &to-. Pe%$% &to- &e "% 0$o!% ;n %!e%&t* -o8iţie. Fr7n% !u $%'e$e &e e$i0ere%8* nu'%i !7n

'otoru$ 'er/e. 3'-in/eţi '%net% fr7nei e -%r!%re -entru % e0$o!% -e%$% &to-.

DESERVIREA +ANETEI CENTRALE A DISPOZITIVULUI DE RIDICAT ,I AUTILAELOR ANEXE' Fo$o&iţi i&-o8iti"u$ e rii!%t (i uti$%e$e %ne=e nu'%i -entru %-$i!%ţii%utori8%te. Conu!toru$ tre0uie in&truit ;n '%ni-u$%re% i&-o8iti"u$ui e rii!%t (i % uti$%e$or %ne=e.

3ntote%un% &* %!ţion%ţi !u &i'ţ '%net% e !o'%n* (i nu !u (o!uri. Vite8% e rii!%re< !o0or7re (i;n!$in%re e&te eter'in%t* e i&t%nţ% $% !%re e&te e-$%&%t* '%net% e !o'%n*.%nete$e e !o'%n* re"in $% -o8iţii$e $or neutre ;n 'o %uto'%t %tun!i !7n &unt e$i0er%te.

)i' I'.5

Ţineţi !ont e &i'0o$uri$e !u &*/eţi e ire!ţie -entru e&er"ire.

;NCLINAREA CATARGULUI ;NAINTE' 3'-in/eţi '%net% 1B e !o'%n* ;n%inte.

+4

Page 48: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 48/172

;NCLINAREA CATARGULUI ;NAPOI' Tr%/eţi '%net% 1B e !o'%n* ;n%-oi.

RIDICAREA PORT)URCII' 3'-in/eţi '%net% 1B e !o'%n* $% re%-t%.

COORREA PORT)URCII' 3'-in/eţi '%net% 1B e !o'%n* $% &t7n/%.

DESERVIREA UTILAELOR ANEXE A+OVIILEF' Uti$%e %ne=e %'o"i0i$e -ot fi 'ont%teo-ţion%$ e=. ;'-in/*tor $%ter%$< !$%'* et!.B. Re&-e!t%ţi -re&iune% e $u!ru (i in&tru!ţiuni$e e e&er"ire%$e uti$%e$or %ne=e. Pentru e&er"ire% $or &e 'onte%8* %iţion%$ un% &%u ou* '%nete e !o'%n*.Pentru fie!%re uti$% %ne=*< &e fi=e%8* o -$*!uţ* -entru !%-%!it%te% e ;n!*r!%re (i o eti!2et* &i'0o$ -e!%-ot% 'otoru$ui (i o eti!2et* &i'0o$ -e &-%te$e '%netei re&-e!ti"e e !o'%n*.

DESERVIREA ;+PINGĂTORULUI LATERAL' Pentru e-$%&%re% -ortfur!ii &-re &t7n/%<;'-in/eţi '%net% #B e !o'%n* ;n%inte. Pentru e-$%&%re% -ortfur!ii &-re re%-t%< tr%/eţi '%net% #Be !o'%n* ;n%-oi.

DESERVIREA CLA+EI' Pentru % e&!2ie !$%'%< ;'-in/eţi '%net% )B e !o'%n* ;n%inte. Pentru

% ;n!2ie !$%'%< tr%/eţi '%net% )B e !o'%n* ;n%-oi.

DESERVIREA +ANETEI CENTRALE A DISPOZITIVULUI DE RIDICAT ,I AUTILAELOR ANEXE' Fo$o&iţi i&-o8iti"u$ e rii!%t (i uti$%e$e %ne=e nu'%i -entru %-$i!%ţii%utori8%te. Conu!toru$ tre0uie in&truit ;n '%ni-u$%re% i&-o8iti"u$ui e rii!%t (i % uti$%e$or %ne=e.3ntote%un% &* %!ţion%ţi !u &i'ţ '%net% e !o'%n* (i nu !u (o!uri< "ite8% e rii!%re< !o0or7re (i;n!$in%re fiin eter'in%t* e i&t%nţ% $% !%re e&te e-$%&%t* '%net% e !o'%n*. %nete$e e !o'%n*re"in $% -o8iţii$e $or neutre ;n 'o %uto'%t< %tun!i !7n &unt e$i0er%te.

)i' I'.6

Ţineţi !ont e &i'0o$uri$e !u &*/eţi e ire!ţie -entru e&er"ire.DESERVIRE' ;NAINTE DE RIDICAREA SARCINII' 3n%inte e % rii!% o &%r!in*< "erifi!%ţii%/r%'% !%-%!it*ţii e -e !%-ot% 'otoru$ui. C7n &e uti$i8e%8* uti$%e %u=i$i%re< "erifi!%ţi -$*!uţ%!%-%!it*ţii e ;n!*r!%re -entru %!e$ e!2i-%'ent. V%$ori$e %te ;n i%/r%'% !%-%!it*ţii e ;n!*r!%re<re&-e!ti" -e -$*!uţ%< &e %-$i!* ;n !%8u$ unor ;n!*r!*turi !o'-%!te (i o'o/ene (i nu tre0uie e-*(ite<eo%re!e %!e%&t% %r u!e $% reu!ere% &t%0i$it*ţii &ti"uitoru$ui (i % re8i&tenţei fur!i$or (i % !%t%r/u$ui.C%-%!it%te% '%=i'* e&te eter'in%t* e ;n*$ţi'e% e rii!%re (i e i&t%nţ% e $% !entru$ ;n!*r!*turii.

3n%inte e % f%!e un tr%n&-ort< "erifi!%ţi !%-%!it%te% $i'it* e ;n!*r!%re (i !ont%!t%ţi re&-on&%0i$u$te2ni!H

  ;n!*r!*turi e=!entri!e &%u !%re 0%$%n&e%8*J

  ;n!*r!*turi !u !%t%r/u$ ;n!$in%t ;n%inte &%u ;n!*r!*tur* ;ne-*rt%t* e $% &o$J  ;n!*r!*turi in!o$o e !entru$ e /reut%teJ  ;n%inte e % e&er"i uti$%e$e %ne=eJ  ;n!*r!*turi $% "7nt e t*ri% (i -e&te.

+9

Page 49: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 49/172

DESERVIRE' PRELUAREA ;NCĂRCĂTURIIAUSTAREA DISTANŢEI DINTRE )URCI' Se rii!* '%net% e e!$%n(%re r%-i* % fur!ii. Sere/$e%8* fur!i$e -rin e-$%&%re% $or &-re interior &%u e=terior ;n fun!ţie e ;n!*r!*tur% !%re tre0uierii!%t*. A&i/ur%ţi"* !% %'0e$e fur!i &unt e/%$ i&t%nţ%te e 'i$o!u$ &ti"uitoru$ui. %nete$e ee!$%n(%re r%-i* &e $%&* &* intre 0$o!%t ;ntrun !%n%$. Centru$ e /reut%te %$ ;n!*r!*turii tre0uie &* !%*;ntre fur!i $% 'i$o!.

;NCĂRCAREA' Se f%!e %-ro-iere% e &%r!in* e rii!%t !7t &e -o%te e %-ro%-e (i e %tent. Se -une!%t%r/u$ ;n -o8iţie "erti!%$*. Se rii!* &%u &e !o0o%r* -ortfur!% $% ;n*$ţi'e% ne!e&%r*. Se e-$%&e%8* !u%tenţie &ti"uitoru$ ;n%inte &u0 'i$o!u$ &%r!inii e rii!%t -7n* !7n &%r!in% f%!e !ont%!t !u &u-r%f%ţ%fur!iiJ ţin7n !ont e e"entu%$e$e &%r!ini ;n"e!in%te. Se rii!* -ortfur!% -7n* !e &%r!in% &% e$i0er%t e&o$. Se retr%/e &ti"uitoru$ -7n* !e &%r!in% e&te $i0er*. Se ;n!$in* !%t%r/u$ ;n%-oi.

 Nu &e &t%ţione%8* &u0 o &%r!in* rii!%t*. De-$%&%ţi &ti"uitoru$ nu'%i !u &%r!in% !o0or7t* (i !%t%r/u$;n!$in%t ;n%-oi.

DEPLASAREA CU ;NCĂRCĂTURA1 DESCĂRCAREA' 3n!*r!*turi$e tre0uie rii!%te ;n %(% fe$<!% e$e &* nu e-*(e%&!* $i'it% &u-r%feţei e ;n!*r!%re % &ti"uitoru$ui (i &* nu %$une!e &%u &* !%* -e&te&%u ;n %f%r% $ui.

DEPLASAREA CU O ;NCĂRCĂTURĂ' Nu &e f%!e e-$%&%re% !u ;n!*r!*tur% ;'-in&* $% '%r/inee=. !u ;'-in/*toru$ $%ter%$B. Tr%n&-ort%ţi ;n!*r!*tur% %-ro%-e e &o$. De-$%&%re% !u ;n!*r!*tur% $%ur!u( -e ;n!$in%ţii &e f%!e ;ntote%un% front%$< ni!io%t* nu &e "% f%!e e-$%&%re% &%u ;nto%r!ere% e%!ur'e8i(u$ -%ntei. D%!* "i8i0i$it%te% e&te reu&*< $u!r%ţi !u un /2i. De&er"ire% &ti"uitoru$ui nu'%i;n%-oi &e f%!e< %!* ;n!*r!*tur% tr%n&-ort%t* e&te &ti"uit* %t7t e &u& ;n!7t i'-iei!* "i8i0i$it%te% ;nire!ţi% e-$%&*rii.

DESCĂRCAREA' Se f%!e %-ro-iere% !u %tenţie e -%$et%< re&-e!ti" 'i$o!u$ e -re$u%re % ;n!*r!*turiiSe rii!* -ortfur!% $% ;n*$ţi'e% ne!e&%r*. Se -une !%t%r/u$ ;n -o8iţie "erti!%$* ;n!*r!*tur* ori8ont%$B.

Se intr* !u %tenţie ;n -%$et*. Se !o0o%r* !u %tenţie ;n!*r!*tur% -e -%$et*. Se retr%/e &ti"uitoru$. Ni!io%t* nu &e -%r!2e%8* (i nu &e -*r*&e(te &ti"uitoru$ !u ;n!*r!*tur% rii!%t*.

PARCAREA STIVUITORULUI' De-uneţi ;n!*r!*tur% &%u !o0or7ţi -ortfur!%. 3n!$in%ţi !%t%r/u$ u(or ;n%inte ;n %(% fe$ ;n!7t fur!i$e &* %tin/* &o$u$. Puneţi '%net% fr7nei e -%r!%re 1B ;n -o8iţi% "erti!%$*.A-*&%ţi -e%$% &to- )B. Pe%$% &to- "% 0$o!% ;n %!e%&t* -o8iţie. O-riţi 'otoru$. S!o%teţi !2ei% in!ont%!t #B.

;NTREŢINERE1 SCOATEREA DIN )UNCŢIUNE A STIVUITORULUI' D%!* &ti"uitoru$ e&te&!o& in fun!ţiune -entru '%i 'u$t e # $uni< e$ tre0uie &* fie -%r!%t ;ntro ;n!*-ere 0ine "enti$%t*< f*r*

 -o&i0i$it%te e ;n/2eţ< !ur%t* (i u&!%t* (i tre0uie ur'%te ur'*to%re$e '*&uriH

  Se !ur*ţ* te'eini! &ti"uitoru$.  Portfur!% &e rii!* !o'-$et e '%i 'u$te ori< &e ;n!$in* !%t%r/u$ ;n%inte (i ;n%-oi< %!* &e

e!2i-e%8*< &e '%ne"re%8* e '%i 'u$te ori uti$%e$e %ne=e.  Se !o0o%r* fur!i$e -e un &u-ort -7n* !e $%nţuri$e &%u &$*0it.

+6

Page 50: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 50/172

  Se "erifi!* ni"e$u$ u$eiu$ui 2ir%u$i! (i &e %%u/* u$ei< %!* e&te ne!e&%r.  Se %-$i!* un fi$' &u0ţire e u$ei &%u un&o%re -e to%te -ie&e$e 'e!%ni!e ne"o-&ite.  Se un/e &ti"uitoru$.  Se "erifi!* &t%re% (i ni"e$u$ e$e!tro$itu$ui $% 0%terie. orne$e 0%teriei &e %!o-er* !u o un&o%re

ne%!i*.  Pu$"eri8%ţi to%te !ont%!te$e e$e!tri!e !u un &-r% e !ont%!t -otri"it.  $o!%ţi &ti"uitoru$ ;n %(% fe$< ;n!7t to%te roţi$e &* fie $i0ere e $% &o$. A!e%&t% "% -re"eni

efor'%ţii %$e -neuri$or.

  D%!* e&te -o&i0i$< %!o-eriţi &ti"uitoru$ !u o -re$%t* in 0u'0%! -entru %$ -rote% ;'-otri"% -r%fu$ui.  Nu fo$o&iţi fo$ii e -$%&ti! eo%re!e %!e&te% inten&ifi!* for'%re% (i !o$e!t%re% %-ei e

!onen&%re.

PUNEREA DIN NOU ;N )UNCŢIUNE A STIVUITORULUI  Cur*ţ%ti te'eini! &ti"uitoru$.  Un/eţi &ti"uitoru$.  A!o-eriţi 0orne$e 0%teriei !u o un&o%re ne%!i*.  Verifi!%ţi &t%re% (i ni"e$u$ e$e!tro$itu$ui $% 0%terie.  Verifi!%ţi u$eiu$ e 'otor %!* !onţine %-* e !onen&%re (i &!2i'0%ţi u$eiu$< %!* e&te ne!e&%r.

  Verifi!%ţi u$eiu$ 2ir%u$i! %!* !onţine %-* e !onen&%re (i &!2i'0%ţi u$eiu$< %!* e&te ne!e&%r.  Aeri&iţi !ore&-un8*tor ;n!*-ere% ;n%inte% -ornirii 'otoru$ui.  Puneţi &ti"uitoru$ ;n fun!ţiune%.

I'>' ELECTROSTIVUITOR LINDE E(5I'>'(' DATE GENERALE

Denu'ire% -rou!*toru$ui LINDE AG ERSGRUPPE 5ASCAFFENURG

Ti-u$ E 1,De&tin%ţie tr%n&-ort tere&tru ;n 2%$*< e=terior et!.Fe$u$ %!ţion*rii e$e!tri!Ti-u$ 5 $o!u$ e !o'%n* -o8iţi% !onu!*toru$ui (e87n

CARACTERISTICI ,I DATE TE0NICE

CARACTERISTICI U DATE TENICES%r!in% no'in%$* Z / 1,::3n*$ţi'e e rii!%re 2) '' )#,:3n*$ţi'e 'ini'* e $% &o$ '# '' 11:3n*$ţi'e '%=i'* !u fur!% e rii!%re $% !%-*tu$ !ur&ei 2+ '' )91)

Centru$ e /reut%te %$ &%r!inii f%ţ* e !%-*tu$ fur!ii ! '' ,::C%t%r/ ti- STANDARD3n!$in%re !%t%r/ /r%e , 5 93n*$ţi'e !on&tru!ti"* !u !%t%r/u$ !o0or7t 21 '' #1)4A'-%t%'ent '' 1#4,Lun/i'e fur!i $ '' 1#::Lun/i'e in!$u&i" fur!i L '' #66,E!%rt%'ent '%=i' '' 1:9)Gro&i'e 0r%ţ fur!* '' +:L*ţi'e !u$o%r e $u!ru A&t '' )1## 5 )#+,R%8% 'ini'* e ;n&!riere ;n !ur0* % '' 1++,Vite8* e e-$%&%re 5 f*r* &%r!in* '52 1:< 5 1#<,Vite8* e rii!%re 5 f*r* &%r!in* '5& :<#, 5 :<+9R%n%'ent $% ur!%re% -%ntei !u 5 f*r* &%r!in* <) 5 1:<,

,:

Page 51: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 51/172

 Nu'*r 5 ri- roţi f%ţ* 5 &-%te = %ntren%re # 5 #Di'en&iuni %n"e$o-e f%ţ* 5 &-%te 19=49 5 1,=+ 15#9Tr%n&'i&ie ti- e$e!tri!*%&% -ro-rie !u 0%terie / #,1:)RNEFr7n% e $u!ru ti- 'e!%ni!*5e$e!tri!*Fr7n% e &t%ţion%re ti- 'e!%ni!*CO+PONENTE DE SECURITATE

Li'it%tor e &%r!in* 0%r #::3ntreru-*tor /ener%$ ti- 0uton -t. o-rire e ur/enţ*Di&-o8iti" e reţinere % f$uiu$ui in !i$inri ti- &u-%-% e &en& e0$o!%0i$*

I'>'*'DESCRIERE TE0NICĂCu &eri% )#+ e &ti"uito%re &e -ot tr%n&-ort% (i &ti"ui ;n!*r!*turi e -e&te 1<# t !u E1#J 1<, t !uE1,J 1< t !u E1.

@%&iu$ ;n!2i& (i $o!u$ !onu!toru$ui !u un e&i/n er/ono'i! e u$ti'* or* (i !u !o'%n* 'ou$%r*!u tr%n8i&tori LTB !% e!2i-%'ent &t%n%rt< f%! in %!e&t &ti"uitor un in&tru'ent -reţio& e $u!ru. E$ &ei&tin/e -rin e&i/nu$ !o'-%!t< 0un* "i8i0i$it%te< !e% '%i '%re &t%0i$it%te -o&i0i$* ;n ti'-u$ &ti"uirii (i

;n !ur0e.A=u$ e ire!ţie !u-$%t !o'-%!t %re re-t re8u$t%t un !on&u' &!*8ut e ener/ie (i o '%i 'i!* u8ur*% -neuri$or< %torit* ru$*rii unu$ !*tre !e$*$%$t % roţi$or in &-%te. Sti"uitoru$ -o%te fi rotit fo%rte &tr7n& (i%torit* '%ne"r%0i$it*ţii &%$e (i % $*ţi'ii 'i!i< e$ &e -rete%8* e%&e'ene% -entru &u-r%feţe $i'it%te e$u!ru.

Sti"uitoru$ !u fur!* e&te %!ţion%t e$e!tri! (i e&te e!2i-%t !u un 'otor !u -o'-* 2ir%u$i!* -entru&i&te'u$ e ire!ţie (i 2ir%u$i!% e $u!ru.

ACŢIONARE' Sti"uitoru$ %re o %!ţion%re -e roţi !u un 'otor/e%'*n< !u !o'%n* %uto'%t* -entru!ur0e. oto%re$e &unt inte/r%te ;ntrun %= !o'-%!t (i %!ţione%8* ro%t% 'otri!e re%-t% (i &t7n/% -rintro!utie e "ite8e -entru fie!%re ro%t*. Ener/i% ne!e&%r* e&te furni8%t* e !*tre 0%teri% in&t%$%t* ;n '%(in*.

er&u$ ;n%inte (i ;n%-oi e&te !o'%n%t e !o'%n% !u i'-u$&uri tr%n8i&tori8%te< -rin &i&te'u$ u0$u e -e%$e e %!!e$er%ţie.

SISTE+UL DE DIRECŢIE' Dire!ţion%re% &ti"uitoru$ui &e f%!e '%nu%$ -rintrun "o$%n 'i! !%re -rin'e!%ni&'u$ 2iro&t%ti! e ire!ţie %!ţione%8* %&u-r% !i$inru$ui e ire!ţie %$ %=u$ui e ire!ţie.

INSTALAŢIA 0IDRAULICĂ' In&t%$%ţi% 2ir%u$i!* !on&t* intrun e$e!tro'otor (i o -o'-*2ir%u$i!* -entru 'e!%ni&'u$ e ire!ţie (i -entru !i$inru$ e rii!%re (i e ;n!$in%re< un re8er"or eu$ei 2ir%u$i! !u fi$tru e %eri&ire (i o* -re!u' (i un fi$tru e %&-ir%ţie.

DESERVIRE. oto%re$e e %!ţion%re &unt !o'%n%te e !7te o -e%$* &e-%r%t* e %!!e$er%ţie -entru

'er& ;n%inte (i ;n%-oi. 3n %'0e$e ire!ţii e=i&t* -o&i0i$it%te% ne$i'it%t* e re/$%re e $% re-%u& -7n* $%"ite8% '%=i'*. A'0e$e '7ini &unt -er'%nent $i0ere -entru e&er"ire% &i&te'u$ui e ire!ţie (i -entru!o'%n% o-er%ţiuni$or e $u!ru. Re8u$t%tu$ e&te o ;nto%r!ere r%-i* (i o &ti"uire $eer*. Pentru !o'%n%o-er%ţiuni$or e rii!%re< !o0or7re (i ;n!$in%re e&te -re"*8ut* nu'%i o &in/ur* '%net* e !o'%n*'%net* e !o'%n* !entr%$*B. Pentru %!ţion%re% uti$%e$or %t%(%te &u-$i'ent%r &unt fi=%te (i %$te'%nete e !o'%n*.

)RNA DE SERVICIU' Fr7n% e &er"i!iu e&te re%$i8%t* 2ir%u$i!< !u ou* fr7ne e=terio%re !u &%0oţi< -rin %-*&%re% -e%$ei STOP.

,1

Page 52: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 52/172

)i' I'.@' ELECTROSTIVUITOR LINDE E 1,. CARACTERISTICI TENICE

)RNA DE +NĂ' Fr7n% e '7n* %!ţione%8* -rin !%0$u -e i&!uri$e e fr7n* fi=%te $% %'0e$e'oto%re e %!ţion%re. C7n fr7n% e '7n* e&te tr%&*< !urentu$ e e'%r%re %$ &ti"uitoru$ui e&te reu&

 -rintrun ;ntreru-*tor e$e!tri!.

SUPRAVEG0EREA PERIILOR' Pentru fi%0i$it%te% 'oto%re$or !u !urent !ontinuu e&te i'-ort%nt !% -erii$e e !*r0une u8%te &* fie ;n$o!uite $% ti'- !u %$te$e noi. 3n$o!uire% -erii$or e&te ini!%t* o-ti! -rin

i$u'in%re% $*'-i e !ontro$ +B

,#

Page 53: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 53/172

INSTALAŢIA ELECTRICĂ' In&t%$%ţi% e$e!tri!* e&te $o!%$i8%t* (i 0ine -rote%t* ;n !ontr%/reut%te.Ener/i% ne!e&%r* e&te furni8%t* e !*tre 0%teri% e #+ V 'ont%t* ;n (%&iu. C%-ot% r%0%t%0i$* e -rote!ţie% !onu!toru$ui -er'ite o &!2i'0%re u(o%r* (i r%-i* % 0%teriei.

)i' I'.>' PLĂCUŢE TIPI>ATE. 1 nu'*ru$ !%t%r/u$ui '%r!%tBJ # 'oto-o'-* -entru in&t%$%ţi%2ir%u$i!*J) 'otor -o'-% %!ţion%re !%t%r/J + -o'-% 2ir%u$i!* &i&te' ire!ţie< , 'otoru$ e%!ţion%re< &t7n/%J !uti% e "ite8e< &t7n/%J 4 'otoru$ e %!ţion%re< re%-t%J 9 !uti% e"ite8e< re%-t%J 6 -$*!uţ% f%0ri!%ntu$ui '%r!%t*BJ 1: f%0ri!%ntJ 11 &e'nu$ CEJ 1#  &erie e f%0ri!%ţie &ti"uitor '%r!%t*BJ 1) /reut%teJ 1+ "o$t%u$ 0%terieiJ 1, /reut%te%'ini'* % 0%terieJ 1 /reut%te% '%=i'* % 0%terieiJ 14 !%-%!it%te% no'in%$*J 19 ti-u$uti$%u$ui

)i' I'/B' VEDERE DE ANSALU A STIVUITORULUI. 1 r%'% e -rote!ţie &u-erio%r*J #  "o$%nJ ) !%t%r/J+ $%nţ e rii!%reJ , !i$inrii e rii!%reJ e!$%n(%tor r%-i -entru fur!iJ 4 -ortfur!*J9 !uti% e "ite8e &t7n/%J 6 'otor %!ţion%re &t7n/%J 1: fur!iJ 11 'otor %!ţion%rere%-t%J1# !i$inru e ;n!$in%reJ 1) (%&iu$ !u !o'-%rti'entu$ -entru 0%terieJ 1+ !ontr%/reut%teJ1, !u-$% 0%terieJ 1 !%-%! e -rote!ţie in&t%$%ţie e$e!tri!*J 14 !%-%! -rote!ţie 0%terieJ19 &!%unu$ !onu!toru$ui

,)

Page 54: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 54/172

)i' I'/(' ELEENTE DE COANDĂ @I INDICATORI.

1 fr7n% e '7n*J # 0uton e !$%=onJ ) !ontor ore e fun!ţion%reJ + "o$%nJ , !2eie e !ont%!t ;n!ont%!tu$ -entru !2eieJ ini!%tor e&!*r!%re 0%terieJ 4 ini!%tor fun!ţion%reJ 9 !e%&ini!%tor fun!ţion%re 2ir%u$i!* %u=i$i%r*J 6 '%nete e !o'%n* -entru 2ir%u$i!% %u=i$i%r*

,+

Page 55: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 55/172

uti$%e %ne=eBJ 1: '%net% e !o'%n* -entru 2ir%u$i!% e $u!ruJ 11 0uton!u-$%re5e!u-$%re 0%terieJ 1# eti!2ete &i'0o$ -entru 2ir%u$i!% %u=i$i%r*J1) eti!2et% f%!u$t%ti"*J 1+ -$%!uţ% ini!%to%reJ 1, i%/r%'% !%-%!it*ţii e ;n!*r!%reJ1 -$*!uţ% -entru 2ir%u$i!% e $u!ruJ 14 -e%$% -entru 'er&u$ ;n%inteJ 19 -e%$% efr7n*J16 -e%$% -entru 'er&u$ ;n%-oiJ #: -7r/2ie re/$% "o$%n

APARATE DE CONTROL

CONTORUL PENTRU ORELE DE )UNCŢIONARE' Ini!* ti'-u$ e fun!ţion%re %$ &ti"uitoru$ui<;n ore. E$ fun!ţione%8* nu'%i %tun!i !7n e&te -u& !ont%!tu$< 0utonu$ &to- e ur/enţ* e&te tr%& (i!o'ut%toru$ e &!%un %!ti"%t. Contoru$ &er"e(te !% -ro0* -entru ur%t% e fun!ţion%re % &ti"uitoru$ui (i

 -entru in&-e!ţii$e (i &er"i!ii$e e ;ntreţinere -ro/r%'%te.C7n &e ;n$o!uie(te un !ontor efe!t< nu'*ru$ e ore efe!ti"e e &er"i!iu tre0uie not%t. Fi=%ţi .

%!e%&t* infor'%ţie -e o 0%n* ur%0i$*< %$*turi e nou$ !ontor. E=i&t* (i -o&i0i$it%te% !% nou$ %-%r%t &*fie u$terior %!tu%$i8%t

)i' I'/*INDICATORUL PENTRU DESCĂRCAREA ATERIEI' Ini!* &t%re% e ;n!*r!%re % 0%teriei%tun!i !7n e&te -u& !ont%!tu$ (i 0utonu$ &to- e ur/enţ* e&te tr%&. Vite8% e $u!ru e&te reu&* %tun!i!7n 0%teri% %un/e $% o e&!*r!%re e 9:. %teri% e&te !o'-$et ;n!*r!%t* %tun!i !7n LEDu$ e!u$o%re "ere e&te i$u'in%t. D%!* e&te i$u'in%t* nu'%i io% /%$0en*< %tun!i e&!*r!%re% 0%teriei e&tee -e&te ,: (i 0%teri% tre0uie re;n!*r!%t*. D%!* io% /%$0en* &e e=tine e%&e'eni< %tun!i LEDuri$ero(ii ;n!e- &* &e'n%$i8e8e !u $u'in* inter'itent*. De&!*r!%re% 0%teriei e&te e -e&te 9: (i e&te !erut*re;n!*r!%re%.

AVERTIZARE LU+INOASĂ1 UZURĂ PERII COLECTOARE' Se %-rine -o8. +B ;n !%8u$ uneiu8uri e !!%. :

I'>'.' PUNEREA ;N )UNCŢIUNE

REGULI DE SIGURANŢĂ. Per&o%ne$e re&-on&%0i$e< ;n -%rti!u$%r o-er%toru$ &ti"uitoru$ui (i -er&on%$u$ e e&er"ire< tre0uie &* fie in&truiţi !u re/u$i$e e uti$i8%re nor'%$* (i !ore&-un8*to%re %uti$%e$or e tr%n&-ort u8in%$. Ce$ !e %n/%e%8* tre0uie &* &e %&i/ure !* !onu!toru$ % ;nţe$e& totu$ ininfor'%ţii$e !u -ri"ire $% &i/ur%nţ% ;n e=-$o%t%re.

Ru/*' &* o0&er"%ţi ire!ti"e$e (i re/u$i$e e &i/ur%nţ*< e e=e'-$uH  infor'%ţii e&-re e&er"ire% uti$%e$or e tr%n&-ort u8in%$J  re/u$i -entru &u-r%feţe e ru'uri !%ro&%0i$e (i e $u!ruJ  re-turi< o0$i/%ţii (i re/u$i e &i/ur%nţ* -entru o-er%torJ

,,

Page 56: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 56/172

  e&er"ire ;n %rii &-e!i%$eJ  infor'%ţii ;n $e/*tur* !u -ornire%< !onu!ere% (i fr7n%re%J  infor'%ţii !u -ri"ire $% &er"i!e (i re-%r%ţiiJ  in&-e!ţii re-et%te< "erifi!*ri -entru -re"enire% %!!iente$orJ  uti$i8%re% un&ori$or< u$eiuri$or (i 0%terii$orJ  ri&!uri re'%nente.

O-er%toru$ %n/%%tu$B &%u -er&o%n% re&-on&%0i$* tre0uie &* &e %&i/ure !* to%te ire!ti"e$e (i re/u$i$e e&i/ur%nţ* -otri"ite -entru &ti"uitoru$ ". &unt re&-e!t%te.

L% in&truire% unui !onu!tor e &ti"uitor< i &e f%! !uno&!uteH  tr*&*turi$e &-e!i%$e %$e &ti"uitoru$ui !o'%n* !u -e%$* u0$*< '%net* e !o'%n* !entr%$*< -e%$* e fr7n*BJ

  uti$%e %ne=e< o-ţion%$eJ  -%rti!u$%rit*ţi ;n e=-$o%t%re<

!%re -rin (!o$%ri8%re< e=er!iţii e !onu!ere< &!2i'0uri (i o-er%ţii e iri%re< &e e=er&e%8* %t7t e 'u$t< -7n* !7n %!e&te% "or fi &t*-7nite !o'-$et. De %0i% u-* %!ee% &e -orne(te $% e=er&%re% &ti"uirii $%r%fturi.St%0i$it%te% &ti"uitoru$ui -e &u-r%f%ţ% e $u!ru e&te %&i/ur%t* %!* %!e&t% e&te uti$i8%t ;n 'o!ore&-un8*tor. D%!* &ti"uitoru$ &e r*&to%rn* ;n ti'-u$ unei uti$i8*ri ne%utori8%te< &%u %torit* e&er"irii&%$e in!ore!te< e&te ne%-*r%t ne!e&%r !% &* fie ur'%te in&tru!ţiuni$e '%i o& fi/ur%te.

PERICOL

3n !%8u$r*&turn*riiur'%ţi %!e&tein&tru!ţiuni

 NU SĂRIŢI[ ŢINEŢIVĂ INE[SPRIXINIŢIVĂPICIOARELE[

APLECAŢIVĂCONTRA[

VERI)ICARE PENTRU PREVENIREA ACCIDENTELOR' Pre&!ri-ţii$e e -re"enire %%!!iente$or !er< !% "erifi!%re% &ti"uitoru$ui in -un!t e "eere %$ &t*rii !ore&-un8*to%re efun!ţion%re< &* fie f*!ut* !e$ -uţin o%t* -e %n e !*tre un -er&on%$ in&truit.INSTRUCŢIUNI DE RODA' Sti"uitoru$ -o%te &* fie e=-$o%t%t i'ei%t in -$in. Totu(i e"it%ţi !% ;n

 -ri'e$e ,: ore e e=-$o%t%re< &* &u&ţineţi ;n!*r!*turi /re$e !u %utoru$ in&t%$%ţiei 2ir%u$i!e e $u!ru< -re!u' (i 'e!%ni&'u$ e ru$%re. L% ;n!e-utu$ e=-$o%t*rii (i $% ;n!e-ere% $u!ru$ui !% (i u-* fie!%re&!2i'0%re e ro%t*< 8i$ni! &e "or &tr7n/e -iu$iţe$e e $% roţi -7n* !e %!e&te% &e %(e%8* fer'< %i!* nu'%i -ot fi &tr7n&e ;n !ontinu%re.o'ent e tor&iune $% roţi$e in f%ţ* (i &-%teH ............................................................#1: N'Se "or re&-e!t% in&tru!ţiuni$e referito%re $% &tr7n/ere< !%re &unt not%te -e eti!2et% $i-it* -e !o$o%n% eire!ţie.STRNGEREA PIULIŢELOR DE LA ROŢI

  ;n%inte e -unere% ;n fun!ţiune % &ti"uitoru$uiJ  %-oi $% fie!%re 1: ore -7n* !7n -iu$iţe$e &unt &tr7n&eJ  u-* %!ee% $% fie!%re 1:: ore.

VERI)ICĂRI ,I SERVICII LA PUNEREA INIŢIALĂ ;N )UNCŢIUNE A STIVUITORULUI  "erifi!%re% -re&iunii in -neuriJ  &tr7n/ere% -iu$iţe$or e fi=%re e $% roţiJ  "erifi!%re% &t*rii !%0$uri$or e$e!tri!e< % !one=iuni$or (i r%!oruri$orJ  "erifi!%re% 0%terieiH &t%re% ei< ni"e$u$ (i en&it%te% e$e!tro$itu$uiJ  "erifi!%re% ni"e$u$ui e u$ei 2ir%u$i!J  "erifi!%re% &i&te'u$ui e fr7n%reJ  "erifi!%re% &i&te'u$ui e ire!ţieJ  &i&te'u$ e rii!%re (i uti$%e$e %ne=eJ  "erifi!%re% ni"e$u$ui -entru $i!2iu$ e fr7n*.

VERI)ICĂRI ZILNICE  -re&iune% %eru$ui ;n -neuriJ  ni"e$u$ e u$ei in in&t%$%ţi% 2ir%u$i!*J  ;n!*r!%re% 0%terieiJ  "erifi!%re% ni"e$u$ui -entru u$eiu$ e tr%n&'i&ieJ

,

Page 57: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 57/172

  -re&iune% %eru$ui ;n -neuri3n fun!tie e ne!e&it*ţi &e !o'-$ete%8* -re&iune% ;n -neuri !onfor' eti!2et% 0or.An"e$o-e f%ţ*H 19 = 4 9 5 1+ PR 1: 0%r  An"e$o-e &-%teH 1, = + 9 5 1+ PR 1: 0%r  

  ni"e$u$ e u$ei in in&t%$%ţi% 2ir%u$i!*Se e=tr%/e fi$tru$ e %eri&ire #B (i o%. Se (ter/e o% e u$ei !u o !7r-* !ur%t*. Sereintrou!e !o'-$et fi$tru$ e %eri&ire (i o% (i &e e=tr%/ in nou. Ni"e$u$ e u$ei e -e o*tre0uie &* fie ;ntre '%r!%e$e e -e o*. 3n !%8 e ne"oie< &e !o'-$ete%8* u$eiu$ 2ir%u$i!

 -7n* $% '%r!%u$ &u-erior. Se refi=e%8* fi$tru$ e %eri&ire. Se ;n!2ie !%-ot% e -rote!ţie %!onu!toru$ui.  "erifi!%re% ni"e$u$ui -entru u$eiu$ e tr%n&'i&ie.

Se e=tr%/e -rin e&fi$et%re fi$tru$ e %er e $% !utii$e e "ite8* &t7n/%re%-t%. Se (ter/e o%e u$ei !u o !7r-* !ur%t*. Ni"e$u$ e u$ei e -e o* tre0uie &* fie ;ntre '%r!%e$e e -e o*.3n !%8 e ne"oie< &e !o'-$ete%8* u$eiu$ 2ir%u$i! -7n* $% '%r!%u$ &u-erior. Se refi=e%8*fi$tru$ e %eri&ire.

;NCĂRCAREA ATERIEI' E$e!tro$itu$ in 0%terii e&te o &o$uţie e %!i &u$furi! (i %-*< !%re e&teto=i! (i !%u&ti!. De %!ee%< $% $u!r*ri$e e=e!ut%te< !u %!iu$ e 0%terii< tre0uie uti$i8%t* ;'0r*!*'inte (io!2e$%ri e -rote!ţie. D%!* ;nt7'-$*tor e$e!tro$itu$ in 0%terie % f*!ut !ont%!t !u ;'0r*!*'inte%< -ie$e%&%u o!2ii< i'ei%t &e &-%$* !u 'u$t* %-* -*rţi$e %fe!t%te. Cereţi i'ei%t %utoru$ 'ei!%$ %!* %u fo&t

%fe!t%ţi o!2ii[ E$e!tro$itu$ re"*r&%t in 0%terie &e neutr%$i8e%8* f*r* ;nt7r8iere.L% ;n!*r!%re% 0%terii$or &e e/%* /%8e. %teri% nu &e e=-une $% &!7ntei &%u f$*!*ri e&!2i&e< in

!%u8% -eri!o$u$ui e e=-$o8ie. 3n!*-eri$e ;n !%re &e e=e!ut* ;n!*r!%re% &%u e-o8it%re% 0%terii$or<tre0uie &* fie "enti$%te ;n 'o !ore&-un8*tor.

Se "erifi!* en&it%te% e$e!tro$itu$ui< !%re tre0uie &* fie e !e$ -uţin 1<+. 3n!*r!%re% (i &er"i!eu$ 0%terii$or &e f%!e ;ntote%un% !onfor' in&tru!ţiuni$or %te e f%0ri!%nt.

A nu &e %(e8% -ie&e 'et%$i!e -e 0orne$e 0%teriei.Peri!o$ e &!urt!ir!uit%re[A nu &e u'-$e 0%teri% !u e$e!tro$it< ;n%inte e ;n!*r!%re.

CONECTAREA ATERIEI LA UN APARAT DE ;NCĂRCARE CORESPUNZĂTOR 

  Se !o0o%r* fur!i$e.  Se ;n!$in* !%t%r/u$ u(or ;n f%ţ*. Fur!i$e tre0uie &* r*'7n* -e &o$.  Se %!ţione%8* fr7n% e '7n* #B.  Se %-%&* -e 0utonu$ e o-rire -entru ur/enţ* 1B.  Se ;n!$in* !%-ot% e -rote!ţie )B -e&te -ri'% -o8iţie e 0$o!%re (i &e $%&* $i0er.  Se e!one!te%8* fi(% 0%teriei ,B e $% -ri8% 0%teriei +B.  Se introu!e fi(% %-%r%tu$ui e ;n!*r!%re ;n -ri8% 0%teriei.  Se !one!te%8* %-%r%tu$ e ;n!*r!%re.

%terii$e &e ;n!%r!* ;ntote%un% f*r* ;nt7r8iere. Ni!io%t* nu &e $%&* 0%terii$e &* &te% ;n &t%re e&!*r!%t*J%!e%&t% e&te "%$%0i$* (i -entru 0%terii$e -%rţi%$ e&!*r!%te.

,4

Page 58: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 58/172

)i' I'/.

ATERIA' VERI)ICAREA STĂRII1 A NIVELULUI ELECTROLITULUI ,I DENSITĂŢIIACIDULUI

  Se "erifi!* !%r!%&% 0%teriei $% eterior*ri< -$*!i rii!%te (i &!ur/eri e e$e!tro$it.  Se e&!2i !*-*!e$e$e (i &e "erifi!* ni"e$u$ e$e!tro$itu$ui. L% 0%terii$e !u tu0uri e "erifi!%re<

$i!2iu$ tre0uie &* fie $% 0%8% tu0uri$or. L% 0%terii$e f*r* tu0uri< $i!2iu$ tre0uie &* fie !u 1:1,'' e%&u-r% -$*!i$or.

  D%!* ni"e$u$ e$e!tro$itu$ui e&te &!*8ut< &e !o'-$ete%8* nu'%i !u %-* i&ti$%t*.  Se ;ne-*rte%8* re8iuuri$e e o=i%re e $% 0orne$e 0%teriei (i &e un/ !u un&o%re ne%!i*.  Se &tr7n/ in nou -uterni! !$%'e$e 0orne$or 

Se "erifi!* en&it%te% uti$i87n un en&i'etru. Den&it%te% e$e!tro$itu$ui tre0uie &* fie ;ntre 1<#+ (i 1<#9.De&!*r!*ri$e !%re &unt &u0 #: in "%$o%re% !%-%!it*ţii< &e !on&ier* % fi '%ri (i &!urte%8* "i%ţ%

 0%teriei.

)i' I'//

SC0I+AREA ATERIEI' C7n &e &!2i'0* 0%teri%< tre0uie &* tre%!* !e$ -uţin 91: 'inute e $%e!one!t%re% (i -7n* $% !one!t%re% 0%terii$or. 3n !%8 !ontr%r ini!%toru$ -entru e&!*r!%re% 0%teriei "%%fi(%H o !itire /re(it* (i &e reu!e "ite8% &i&te'u$ui 2ir%u$i! e $u!ru. %teri% &!2i'0%t* tre0uie &*!ore&-un* 0%teriei &t%n%rt %t7t !% '*ri'e< !7t (i !% /reut%te. A0%teri$e e $% /reut%te tre0uie!o'-en&%te !u /reut*ţi %iţion%$e. %teri% tre0uie %&i/ur%t* !ontr% %$une!*rii.

  Se !o0o%r* !o'-$et -ortfur!%.  Se ;n!$in* !%t%r/u$ u(or ;n f%ţ*. Fur!i$e tre0uie &* r*'7n* $% &o$.  Se %!ţione%8* fr7n% e '7n*.

  Se e'onte%8* -rote!ţi% $%ter%$*.  Se e=tr%/e !u-$% 0%teriei.  Se !u-$e%8* &i&te'u$ e rii!%re % 0%teriei.  Se e=tr%/e 0%teri%.

,9

Page 59: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 59/172

)i' I'/5

;NDEPĂRTAREA ATERIEI CU O +ACARA' Se fo$o&e(te o '%!%r% (i un e!2i-%'ent e rii!%t!u o &ufi!ient* !%-%!it%te e rii!%re.REGLA POST-DE CONDUCERE' Se %!ţione%8* -7r/2i% 1B. Se r%0%te%8* "o$%nu$ ;n fun!ţie e

 -o8iţi% e !onu!ere o-ti'*.REGLAREA SCAUNULUI PENTRU CONDUCTOR 

  Pentru o re/$%re ori8ont%$* % &!%unu$ui< &e tr%/e $%ter%$ e '%net* 1B.

  Se /$i&e%8* &!%unu$ !onu!toru$ui< ;n%inte &%u ;n%-oi< -e (ine< -7n* !7n &e o0ţine -o8iţi%o-ti'* -entru '%ne"r%re% "o$%nu$ui< % -e%$e$or (i '%nete$or e !o'%n*.

  Se %(e%8* $% $o! '%net%.  Se re/$e%8* &-*t%ru$ -rin rotire% 0utonu$ui rotun #B.  Se 'i(!* &-*t%ru$ ;n%inte &%u ;n%-oi -7n* !7n &e o0ţine o -o8iţie !onfort%0i$* e (e8ut.

@e8utu$ -re$un/it inu!e o '%re ;n!or%re ;n !o$o%n% "erte0r%$*. F%!eţi e=er!iţii u(o%re ;n 'o re/u$%t -entru % -re"eni -ro0$e'e $e/%te e &-%te.

)i' I'/6CONDUCERE' er&u$ -e r%'-e $un/i e -e&te 1, e&te ;n /ener%$ ne-er'i& %torit* fr7n*ri$or 'ini'e -re&!ri&e (i !%r%!teri&ti!i$or e &t%0i$it%te %$ &ti"uitoru$ui. V%$ori$e !%-%!it*ţii e ur!%re< %te ;nfi(% ti-< eri"* in forţ% e tr%!ţiune % &ti"uitoru$ui (i e$e &unt "%$%0i$e nu'%i -entru tr%"er&%re%o0&t%!o$e$or (i -entru &!urte iferenţe e ni"e$.

A%-t%ţi"* ;ntote%un% &ti$u$ ". e % !onu!e !oniţii$or e ru' eni"e$*ri< et!.B ;n &-e!i%$ ;n8one$e -eri!u$o%&e e $u!ru (i e ;n!*r!%re.

E$e!tro'otoru$ -o'-ei 2ir%u$i!e &e !u-$e%8* %tun!i !7n &e f%!e e&er"ire% &i&te'u$ui e ire!ţiere&-e!ti" % in&t%$%ţiei 2ir%u$i!e e $u!ru.

  To%te '%nete$e e !o'%n* tre0uie &* &e %f$e ;n -o8iţi% neutr*.  Se i% $o! -e &!%unu$ !onu!toru$ui nu'%i %&tfe$ e&te %!ţion%t ;ntreru-*toru$ e &!%un e &u0 &!%unu$

!onu!toru$uiB.  Se introu!e !2ei% 1B ;n !ont%!t (i &e rote(te ;n &en&u$ %!e$or e !e%& !7t &e -o%te '%i 'u$t.  Si'0o$u$ K2K #B (i !ontoru$ -entru ore$e e fun!ţion%re e&te ;n fun!ţiune.  Se rii!* -uţin fur!i$e (i &e ;n!$in* ;n &-%te !%t%r/u$.  Se e$i0ere%8* fr7n% e '7n* 1B.+ERSUL ;NAINTE' Se %-%&* u(or -e%$% e %!!e$er%ţie in re%-t% +B. Vite8% &ti"uitoru$ui e-inee !7t e 'u$t &e %-%&* -e%$%. A-*&7n !o'-$et -e%$% e %!!e$er%ţie nu "o' o0ţine o !re(tere

&e'nifi!%ti"* % %!!e$er%ţiei< eo%re!e %!!e$er%re% '%=i'* e&te %uto'%t re/$%t*.

+ERSUL ;NAPOI' Se %-%&* -e%$% e %!!e$er%ţie in &t7n/% 4B. Vite8% &ti"uitoru$ui e-ine e !7te 'u$t &e %-%&* -e%$%.

,6

Page 60: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 60/172

SC0I+AREA DIRECŢIEISC0I+AREA DIRECŢIEI DE +ERS' Se e$i0ere%8* -e%$% e %!!e$er%ţie %-*&%t*. Se %-%&*

 -e%$% e %!!e$er%ţie -entru ire!ţi% o-u&* e 'er&. Sti"uitoru$ &e "% fr7n% 2ir%u$i! -7n* $% o-rire (i%-oi &e "% %!!e$er% ;n ire!ţi% %$e%&*. Se -*&tre%8* %'0e$e -i!io%re -e -e%$e$e e %!!e$er%ţie -entru o'%i u(o%r* &t*-7nire % &ti"uitoru$ui ;n ori!e ire!ţie e 'er&. Pe%$e$e e %!!e$er%ţie -ot fi !o'ut%teire!t intro ire!ţie ;n %$t%. A-*&7n !o'-$et -e%$% e %!!e$er%ţie nu "o' o0ţine o !re(tere&e'nifi!%ti"* % %!!e$er%ţiei< eo%re!e %!!e$er%re% '%=i'* e&te %uto'%t re/$%t*. Ru/*' &o$i!it%ţi $%

 -re$u%re% &ti"uitoru$ui o e'on&tr%ţie -entru fr7n% e$e!tri!*.

)i' I'/<

SISTE+UL DE DIRECŢIE' DIRIARE' D%torit* &i&te'u$ui e ire!ţie 2iro&%t%ti!< nu e&te ne"oiee!7t e un 'ini'u' e efort -entru rotire% "o$%nu$ui. A!e%&t* tr*&*tur* e&te fo%rte %"%nt%o%&* ;n&-e!i%$ %tun!i !7n &e $u!re%8* ;n $o!uri ;n/u&te. Se -une &ti"uitoru$ ;n fun!ţiune< &e !onu!e (i &e

rote(te "o$%nu$ $% &t7n/% (i $% re%-t% -7n* $% refu8.R%8% e "ir% E 1# ................................................................................................1#, ''

)i' I'/@

SISTE+UL DE )RNARE)RNA DE SERVICIU3 )RNARE +ECANICĂ' Se e$i0ere%8* -e%$e$e e %!!e$er%ţie 1< )B<%&tfe$ !% e$e &* -o%t* re"eni $% -o8iţi% neutr*. Se %-%&* -e%$% e fr7n* #B. Cei oi &%0oţi e=terni efr7n* "or fi %!ţion%ţi 2ir%u$i!.

:

Page 61: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 61/172

)RNA DE SERVICIU3 )RNARE ELECTRICĂ' Se e$i0ere%8* -e%$% e %!!e$er%ţie %-*&%t* (i &e%-%&* -e%$% -entru ire!ţi% o-u&* e 'er&. Pentru o-riri e ur/enţ*< %-*&%ţi -e%$% e fr7n* &to-B%f$%t* ;ntre -e%$e$e e %!!e$er%ţie. Se re!o'%n* !% &* nu &e tr%n&-orte ;n!*r!*tur*< -7n* !7n!onu!toru$ nu &e f%'i$i%ri8e%8* !u e&er"ire% (i efe!tu$ fr7nei e ur/enţ*. A!e%&t% tre0uie f*!ut* -e unru' ;ntin& f*r* !ir!u$%ţie (i !u o "ite8* 'i!*. E$i0er7n -e%$% e fr7n*< &%0oţii e=terni e fr7n*%!ţione%8* -e %'0e$e 'oto%re !onu!*to%re.

)RNA DE +NĂ' Fr7n% e '7n* 'e!%ni!* &e fo$o&e(te $% -%r!%re% &ti"uitoru$ui. A'0ii &%0oţie=terni e fr7n* e $% 'oto%re$e !onu!*to%re &unt %!ţion%ţi -rintrun !%0$u.

ACŢIONAREA )RNEI DE +NĂ' Se tr%/e -uterni! ;n &-%te '%net% fr7nei e '7n* #B.

ELIERAREA )RNEI DE +NĂ' Se %-%&* 0utonu$ e e!$%n(%re 1B e -e '%net% fr7nei e'7n* (i &e ;'-in/e '%net% ;n f%ţ*.

)i' I'/>

+ANEVRAREA CATARGULUI ,I A UTILAELOR ANEXE CU AUTORUL +ANETEICENTRALE' %nete$e e !o'%n* &e e&er"e&! ;ntote%un% !u &i'ţ< f*r* &'u!ituri. Vite8% erii!%re< !o0or7re (i ;n!$in%re e&te eter'in%t* e !7t e 'u$t e&te ;ne-*rt%t* '%net%. De&i/nu$'%nete$or e&te ;n %(% fe$ !on!e-ut< !% u-* e!$%n(%re% $or %!e&te% &* re"in* $% -o8iţi% neutr*.Re&-e!t%ţi &i'0o$uri$e e !u-$%re not%te !u &*/eţi.

;NCLINAREA ;N )AŢĂ A CATARGULUI' Se ;'-in/e '%net% e !o'%n* 1B ;n f%ţ*.

;NCLINAREA ;N SPATE A CATARGULUI' Se tr%/e '%net% e !o'%n* 1B ;n &-%te.

RIDICAREA PORT)URCII' Se ;'-in/e '%net% e !o'%n* 1B &-re re%-t%.

COORREA PORT)URCII' Se ;'-in/e '%net% e !o'%n* 1B &-re &t7n/%.

DESERVIREA UTILAELOR ANEXE' Uti$%e$e %ne=e e=. ;'-in/*to%re $%ter%$e< !$%'e et!.B -ot fi'ont%te -e &ti"uitor !% e!2i-%'ent o-ţion%$. Pentru %!e&t% &e "or re&-e!t% -re&iune% e $u!ru (iin&tru!ţiuni$e !ore&-un8*to%re. Pentru e&er"ire% $or &e "or 'ont% &u-$i'ent%r ;n!* un% &%u ou*'%nete e !o'%n*. Pentru fie!%re uti$% %ne=*< tre0uie &* fie fi=%t* o -$*!uţ*< !%re &* ini!e!%-%!it%te% e ;n!*r!%re % &ti"uitoru$ui (i &e $i-e(te o eti!2et* &i'0o$ -entru re&-e!ti"u$ uti$% %ne=%t< -e!%-%!u$ 0%teriei.

DESERVIREA ;+PINGĂTORULUI LATERAL' Se ;'-in/e '%net% e !o'%n* #B ;n%inte-ortfur!% &e "% 'i(!% &-re &t7n/%B. Se tr%/e '%net% e !o'%n* #B ;n%-oi -ortfur!% &e "% 'i(!% &-rere%-t%B.

1

Page 62: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 62/172

DESERVIREA CLA+ELOR' Se ;'-in/e '%net% e !o'%n* )B ;n%inte !$%'% &e "% e&!2ieB. Setr%/e '%net% e !o'%n* )B ;n%-oi !$%'% &e "% ;n!2ieB.Uti$%e$e %ne=e !%re nu %u fo&t $i"r%te ;n-reun* !u &ti"uitoru$< -ot fi uti$i8%te nu'%i %!* un i&tri0uitor %utori8%t &t%0i$e(te< !* ;n !e% !e -ri"e(te !%-%!it%te% e ;n!*r!%re (i &i/ur%nţ% &t%0i$it*ţii< %!e&te%/%r%nte%8* o e=-$o%t%re &i/ur*.

)i' I'5B

ACŢIONAREA CLAXONULUI' C$%=onu$ &er"e(te !% &e'n%$ e %"erti8%re< e e=e'-$u< -e 0en8i e!ir!u$%ţie !u "i8i0i$it%te reu&* (i $% inter&e!ţii. A-*&7n -e 0utonu$ !$%=onu$ui< !$%=onu$ "% &un%.

)i' I'5(

SIGURANŢEVERI)ICAREA ,I SC0I+AREA SIGURANŢELOR' In&t%$%ţi% e$e!tri!* (i &i/ur%nţe$e &e %f$*'ont%te ;n !ontr%/reut%te &u0 !%-%!. Si/ur%nţe$e -entru uti$%e$e %ne=e &e %f$* ;n re%-t% &!%unu$ui &u0

#

Page 63: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 63/172

un !%-%!. Cuti% e &i/ur%nţe +B -o%te fi u(or %!!e&i0i$* u-* ;ne-*rt%re% !%-%!u$ui !o'-%rti'entu$uie$e!tri! e -e !ontr%/reut%te. Se ;ne-*rte%8* !%-%!u$ !utiei !u &i/ur%nţe.Si/ur%nţe$e -rotee%8* ur'*to%re$e !ir!uiteHRe&-e!t%ţi nu'ere$e (i $itere$e e -e !uti% !u &i/ur%nţe &%u in !%-%!.

Curentu$ e !o'%n* %$ "e2i!u$u$ui 1, AA!ţion%re< "enti$%tor , ARii!%re< $%'-% e !ontro$ , A

C$%=on< !ont%!toru$ e re/ener%re< e!one!tor +F)B , AVir%re #: AVir%re #: AContor ore e fun!ţion%re 1, Aotor %!ţion%re ),, APo'-% 2ir%u$i!* #,: A

A &e fo$o&i nu'%i &i/ur%nţe e &!2i'0 ori/in%$e Line !u "%$o%re rii!%t* % ten&iunii.

)i' I'5*

INSTALAŢIA ELECTRICĂ PENTRU OPŢIUNI

Si/ur%nţe$e AB -entru !ir!uit e 1#V

I$u'in%t< (ter/*toru$ front%$ ,F#1B #: ASi&te'u$ e i$u'in%re inter'itent*< (ter/*toru$ in &-%te ,F##B #: AGrin% e !o0or7re< &t7n/% ,F#)B 1: A

Grin% e !o0or7re< re%-t% ,F#+B 1: ALu'in% e -o8iţie< &t7n/% ,F#,B , ALu'in% e -o8iţie< re%-t% ,F#B , A

)

Page 64: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 64/172

)i' I'5.

;NAINTE DE ;NCĂRCARE' 3n%inte e % rii!% o &%r!in* "erifi!%ţi i%/r%'% 1B % !%-%!it*ţii e;n!*r!%re fi/. I.,+B. D%!* &unt 'ont%te uti$%e %ne=e< &e "or re&-e!t% i%/r%'e$e !%-%!it*ţii e;n!*r!%re ini!%te -e -$*!uţe #B. Greut*ţi$e %te ;n i%/r%'% !%-%!it*ţii e ;n!*r!%re (i -$*!uţ* &unt%-$i!%0i$e nu'%i ;n!*r!*turi$or !o'-%!te (i o'o/ene. Ni!io%t* nu &e "% e-*(i !%-%!it%te% e;n!*r!%re % &ti"uitoru$ui. Su-r%;n!*r!%re% "% reu!e &t%0i$it%te% &ti"uitoru$ui (i -utere% fur!i$or (i %!%t%r/u$ui. C%-%!it%te% '%=i'* e ;n!*r!%re e&te eter'in%t* e ;n*$ţi'e% e rii!%re (i i&t%nţ% e $%!entru$ e /reut%te %$ ;n!*r!*turii -7n* $% &-%te$e fur!i$or.

E=e'-$eHDi&t%nţ% e !entru$ e /reut%te % ;n!*r!*turii ............................................................ :: ''3n*$ţi'e% e rii!%re ............................................................................................. ,4::''

  Se ur'*re(te $ini% "erti!%$* -entru o i&t%nţ* e :: '' e $% !entru$ e /reut%te % ;n!*r!*turii -7n*$% -un!tu$ e inter&e!ţie !u $ini% -entru ;n*$ţi'e% e rii!%re e ,4:: ''.

  Se ur'*re(te $ini% ori8ont%$* e $% -un!tu$ e inter&e!ţie &-re &t7n/% -entru % !iti !%-%!it%te% '%=i'*e ;n!*r!%re.

  3n %!e&t !%8 ;n!*r!*tur% '%=i'* e&te 1::: /.

Pro!e%ţi ;n %!e$%(i fe$ -entru %$te /reut*ţi (i i&t%nţe e $% !entru$ e /reut%te "%$oriei in i%/r%'* &e%-$i!* $% %'0e$e fur!i (i e/%$ei i&tri0uiri % ;n!*r!*turii.

;NCĂRCAREA' POZIŢIONAREA )URCILOR' Se tr%/e ;n &u& e '%net% e e!$%n(%re r%-i*. Se -o8iţione%8* fur!i$e ;n fun!ţie e $*ţi'e% !erut* e ;n!*r!*tur*< -rin /$i&%re% $or &-re re%-t% &%u &-re&t7n/%. Se "% ur'*ri !% %'0e$e fur!i &* fie e/%$ ;ne-*rt%te e $% !entru$ e /reut%te %$ &ti"uitoru$ui. Se$%&* !% '%net% e e!$%n(%re r%-i* % fur!i$or &* &e %(e8e ;ntrun nut.

;NCĂRCAREA  Se f%!e %-ro-iere% e ;n!*r!*tur* !7t '%i %tent (i !7t '%i e=%!t -o&i0i$.  Se -une !%t%r/u$ ;n -o8iţi% "erti!%$*.  Se rii!* &%u &e !o0o%r* fur!i$e $% ;n*$ţi'e% !ore!t*.  Se f%!e e-$%&%re% ;n%inte % &ti"uitoru$ui !u %tenţie &-re !entru$ ;n!*r!*turii -7n* !7n

;n!*r!*tur% f%!e !ont%!t !u &-%te$e fur!i$or.  Se %re /ri* -entru % nu %tin/e ;n!*r!*turi ;n"e!in%te.  Se rii!* -ortfur!% -7n* !7n ;n!*r!*tur% &e %(e%8* $i0er -e fur!i.

+

Page 65: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 65/172

  Se retr%/e &ti"uitoru$ -7n* !7n ;n!*r!*tur% e&te $i0er*.  Se ;n!$in* !%t%r/u$ ;n%-oi.

 Nu &t%ţi &u0 ;n!*r!*tur% rii!%t*. C7n &e f%!e e-$%&%re%< ;n!*r!*tur% tre0uie &* fie -urt%t* !7t '%i o& -o&i0i$ (i !%t%r/u$ tre0uie &* fie ;n!$in%t ;n%-oi.

)i' I'5/

TRANSPORTAREA ;NCĂRCĂTURII' 3n!*r!*tur% e&te rii!%t* ;n %(% fe$< !% e% &* fie ;n interioru$&u-r%feţei e ;n!*r!%re % &ti"uitoru$ui (i &* nu %$une!e -e&te &%u &* !%* %f%r*.

  A nu &e tr%n&-ort% ;n!*r!*tur% !u !entru$ e /reut%te ;n %f%r* e=. %!* &% fi=%t un ;'-in/*tor $%ter%$B.

  A &e tr%n&-ort% ;n!*r!*tur% !7t '%i %-ro%-e e &o$.  C7n &e !ir!u$* !u ;n!*r!*tur% -e un ru' ;n -%nt*< ;ntote%un% &ti"uitoru$ &e !onu!e !u feţe$e

fur!i$or rii!%te. Nu &e !onu!e ni!io%t* e% !ur'e8i(u$ &%u !u ;nto%r!eri -e un ru' ;n -%nt*.

  D%!* nu %"eţi o 0un* "i8i0i$it%te< $u!r%ţi !u un /2i.  D%!* ;n!*r!*tur% ;'-iei!* "i8i0i$it%te% ;n f%ţ*< %tun!i tre0uie !ir!u$%t e%n*r*te$e%< ;n %f%r*e !%8u$ !7n &e !ir!u$* ;n &u&.

DESCĂRCAREA  Se !onu!e &ti"uitoru$ -7n* $% -%$et*.  Se ;n%$ţ* -ortfur!% -7n* $% ;n*$ţi'e% -otri"it*.  Se -une !%t%r/u$ ;n -o8iţie "erti!%$*.  Se intr* !u %tenţie ;n -%$et*.  Se !o0o%r* u(or ;n!*r!*tur% -7n* !7n fur!i$e &unt $i0ere.  Se * &ti"uitoru$ ;n%-oi !u &-%te$e.

Sti"uitoru$ nu &e -%r!2e%8* (i nu &e -*r*&e(te ni!io%t* %"7n ;n!*r!*tur% rii!%t*. 3n%inte e -*r*&ire%&ti"uitoru$ui &e e-une ;n!*r!*tur% (i &e !o0o%r* -ortfur!%< &e ;n!$in* !%t%r/u$ ;n%inte -7n* !7n fur!i$e%tin/ &o$u$< &e tr%/e fr7n% e '7n* 1B< &e rote(te !2ei% e !ont%!t 1B ;n &en& !ontr%r %!e$or e !e%&

 -7n* $% refu8 (i &e &!o%te in !ont%!t.

CAPITOLUL II

 CO+PONENTELE DE SECURITATE ALE STIVUITOARELOR Co'-onente$e e &e!urit%te &unt e$e'ente !u !%re &e e!2i-e%8* &ti"uito%re$e< %"7n ro$u$ e %%&i/ur% fun!ţion%re% %!e&tor% f*r* -eri!o$ e %"%rii &%u %!!iente. E$e tre0uie &% inter"in* ;n !%8u$e=e!ut*rii unor '%ne"re /re(ite &%u !7n %-%r %nu'ite efe!ţiuni te2ni!e !%re /enere%8* -eri!o$e<

 -re"enin -er&on%$u$ e e=-$o%t%re &%u ;ntreru-7n 'i(!%re% 'e!%ni&'u$ui ;n !%u8* &%u !2i%r o-rin in&t%$%ţi%.

Co'-onente$e e &e!urit%te nu tre0uie fo$o&ite ;n 'o intenţion%t< e!7t %tun!i !7n &e ;n!e%r!* 0un%

,

Page 66: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 66/172

$or fun!ţion%re. To%te i&-o8iti"e$e e &i/ur%nţ* tre0uie "erifi!%te e &ti"uitori&t $% ;n!e-ere% $u!ru$ui<%!* %!ţione%8* !ore!t< !u e=!e-ţi% $i'it%toru$ui e &%r!in*< !7t (i % i&-o8iti"e$or e reţinere %f$uiu$ui ;n !i$inri $% &!*ere% 0ru&!* % -re&iunii.

Co'-onente$e e &e!urit%te tre0uie &* ;ne-$ine%&!* ur'*to%re$e !oniţiiH  &* %i0* !on&tru!ţie &i'-$* !%re &* /%r%nte8e fun!ţion%re% !u -o&i0i$it*ţi 'ini'e e efe!t%reJ  &*(i -*&tre8e re/$%u$ ;n ti'- (i $% 'oifi!*ri$e !oniţii$or e 'eiuJ  &* -o%t* fi re/$%te u(or &i &i'-$uJ

  -re!i8i% $or &* -er'it* ;n!%r%re% ;n $i'ite$e to$er%te< -re"*8ute ;n -re&!ri-ţii$e te2ni!e< -entru'*ri'e% -e !%re o -rotee%8*J  &* re"in* $% &t%re% iniţi%$* u-* ;n!et%re% !%u8ei !%re % -ro"o!%t %!ţion%re% i&-o8iti"u$uiJ  &* nu %!ţione8e $% %-%riţi% unor !%u8e tre!*to%re !e nu -eri!$ite%8* &e!urit%te% in&t%$%ţiei &%u nu

!on&tituie un -eri!o$ e %!!ientJ  nu'*ru$ -ie&e$or ;n 'i(!%re &* fie 'ini' -entru % reu!e fre!*ri$e< u8uri$e (i o!uri$e< to%te

%!e&te% !ontri0uin $% reu!ere% -re!i8iei ;n fun!ţion%reJ  &* fie &ufi!ient e ro0u&te -entru % re8i&t% !oniţii$or e e=-$o%t%reJ  &* %i0* /%0%rit reu& (i /reut%te 'i!*J  ;ntreţinere% &* &e f%!* u(or (i &* nu re!$%'e -er&on%$ e ;ntreţinere !u ;n%$t* !%$ifi!%re.

Sti"uito%re$e &e e!2i-e%8* ;n -rin!i-%$ !u ur'*to%re$e i&-o8iti"e e &i/ur%nţ*H• $i'it%to%re e !ur&*J• $i'it%to%re e &%r!in*J• $i'it%to%re e "ite8*J• -%r%!*8*to%reJ• &u-%-e e re/$%re % "ite8eiJ• &u-%-e e 0$o!%reJ• &u-%-e e &i/ur%nţ*J• ;ntreru-*tor e &e!urit%teJ• t%'-o%ne o-ritoriJ• -ie&e e re%8e'< !ur*ţito%re e (in*J• !ont%!te (i &i/ur%nţe e$e!tri!e.

II'(' Li4itat!are #e crs$Cu %!e&te !o'-onente e &e!urit%te &e e!2i-e%8* 'e!%ni&'e$e &ti"uito%re$or< !u e=!e-ţi% !e$or %!ţion%te '%nu%$. E$e &unt e&tin%te &* ;ntreru-* %uto'%t 'i(!%re% 'e!%ni&'e$or !7n &e e-*(e(te

 -o8iţi% $i'it* e $u!ru &t%0i$it*.

Li'it%to%re$e e !ur&e tre0uie &* -er'it* %!ţion%re% 'e!%ni&'e$or ;n &en& in"er& !e$ui ;n !%re &%$i'it%t 'i(!%re% re&-e!ti"*.

L% &ti"uito%re &e ;nt7$ne&! ur'%to%re$e $i'it%to%re e !ur&*H  $i'it%to%re e !ur&* $% rii!%re< -entru -o8iţi% $i'it* &u-erio%r* % or/%nu$ui e -rinere % &%r!inii.Li'it% -o8iţiei inferio%re !o0or7reB nu e&te o0$i/%torie.

  $i'it%to%re e !ur&* $% e-$%&%re< -entru e-$%&%re ;n%inte;n%-oi (i &t7n/%re%-t% % !%t%r/u$ui&ti"uitoru$ui. Li'it%re% &e re%$i8e%8* ;n !%ru$ !i$inri$or 2ir%u$i!e e %!ţion%re -rin %un/ere%

 -i&to%ne$or $% !%-*tu$ !i$inri$or.  $i'it%to%re e !ur&* $% 0%&!u$%re% !%t%r/u$ui f%ţ*&-%te. Li'it%re% &e re%$i8e%8* -rin $i'it%re% !ur&ei

 -i&tonu$ui ;n !i$inru$ 2ir%u$i! e %!ţion%re.

II'*' Li4itat!are #e sarci&$Li'it%to%re$e e &%r!in* f%! -o&i0i$* e=-$o%t%re% &ti"uitoru$ui $% -o&i0i$it%te% $ui '%=i'*< f*r* -eri!o$

e %"%rii &%u %!!iente. E$e &unt e&tin%te &* ;ntreru-* %uto'%t %!ţion%re% 'e!%ni&'u$ui e rii!%re ;n!%8u$ e-*(irii &%r!ini$or no'in%$e (i &* -er'it* e&!*r!%re% &%r!inii !o0or7reB. To%te in&t%$%ţii$e erii!%t tre0uie e!2i-%te !u %!e&t i&-o8iti" e &i/ur%nţ*< !u e=!e-ţi% %!e$or !u %!ţion%re '%nu%$*<%!e$or% $% !%re or/%nu$ e -rinere % &%r!inii< 'ont%t !u !%r%!ter -er'%nent< -rin !on&tru!ţi% &* nu

Page 67: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 67/172

 -er'ite &%u -re"ine &u-r%&%r!ini '%i '%ri e 1: !u /r%ifere< 0ene< o%$e e turn%re< $% e$e!tro-%$%ne<$% '%!%r%$e !u e$e!tro-%$%n &u&-en%t (i $% to%te '%!%r%$e$e !u &%r!ini -7n* $% 1 tf in!$u&i"B.

Re/$%re% $i'it%toru$ui e &%r!in* tre0uie &* fie f*!ut*< ;n!7t &* %!ţione8e $% o &u-r%&%r!in* e'%=i' 1: in &%r!in% no'in%$* -e to%te tre-te$e e "ite8* (i &* nu -er'it* rii!%re% &%r!inii $% o;n*$ţi'e '%i '%re e 1:: '' e $% &o$.

Pentru &ti"uito%re$e %!ţion%te 2ir%u$i!< ro$u$ $i'it%toru$ui e &%r!in* ;$ %re o &u-%-*.Li'it%toru$ e &%r!in* '*&o%r* (i !o'-%r* %nu'ite '*ri'i e forţe< -re&iuni< efor'%ţii -e !%re

$e tr%n&for'* ;n '*ri'i e$e!tri!e. Erori$e !u !%re &e f%! %!e&te tr%n&for'*ri (i !o'-%r*ri %

i&-o8iti"e$or e &i/ur%nţ* o0i(nuite &unt e , -7n* $% ): f%ţ* e "%$o%re% &%r!inii no'in%$e< i%r $%i&-o8iti"e$e e '*&ur%re -re!i8i% e&te e , f%ţ* e &%r!in% no'in%$*.

C7'-u$ e to$er%nţ* %$ -un!tu$ui e e!one!t%re tre0uie &* &%ti&f%!* &i/ur%nţ% ;n fun!ţion%re %in&t%$%ţiei e rii!%t< f*r* %i reu!e in -erfor'%nţe< %re "%$ori !u-rin&e ;n ur e 1:. Li'it%toru$tre0uie &* %&i/ure %!!e$er%re% (i fr7n%re% ne!e&%r* &%r!inii !%re -ro"o%!* forţe in%'i!e ;n in&t%$%ţi%e rii!%t. Pentru %!!e$er%ţii e \ 1 '5&#< forţe$e in%'i!e !ore&-un8*to%re %un/ $% 1: in &%r!in%no'in%$*.

Li'it%to%re$e !u un !7'- e to$er%nţ* e '%=i'u' #: in "%$o%re% !ore&-un8*to%re &%r!iniino'in%$e -ot fi uti$i8%te $% o &u-r%&%r!in* '%=i' %'i&* e #:. Li'it%to%re$e e$e!troni!e %&i/ur*un !7'- e to$er%nţ* e 1, ;'0un*t*ţin %&tfe$ -erfor'%nţe$e in&t%$%ţiei e rii!%t.

LI+ITATOR DE SARCINĂ CU SISTE+ DE PRG0II. fun!ţione%8* -e -rin!i-iu$ -7r/2iei !uou* 0r%ţe< $% !%re %&u-r% 0r%ţu$ui a %!ţione%8* &%r!in% r < i%r %&u-r% 0r%ţu$ui b forţ% re8i&tenţ* % unuire&ort n.

Li'it%toru$ !u -7r/2ie (i re&ort ti- Lie02err fi/. II.1B &e 'onte%8* $% ro%t% e e"iere 1 % !%0$u$uie &%r!in* -rin&* $% "7rfu$ turnu$ui -e o -7r/2ie 2< %rti!u$%t* -rin 0r%ţu$ 3. C%-*tu$ -7r/2iei 2 &-riinit*$% !e$*$%$t !%-*t -e re&orturi$e 4. L% o %nu'it* !o'-ri'%re % re&ortu$ui 4 e&te %!ţion%t !ont%!tu$ e$e!tri!5 -rin -7r/2i% 6  fi=%t*< ri/i $% 2.

)i' II'(' LIITATOR DE SARCINĂ CU SISTE DE P?RGII

Coniţi% e e!$%n(%re % $i'it%toru$ui e&teH R% ] N0 Ne%"7n i&-o8iti" e %'orti8%re< %!e&t $i'it%tor -re8int* e8%"%nt%u$ !* -o%te e!$%n(% $% "7rfuri e&%r!ini in%'i!e e &!urt* ur%t*.

LI+ITATOR DE SARCINĂ CU TRADUCTOR DE )ORŢĂ' Intre -7r/2i% !u 0r%ţe ine/%$e 1  (itr%"er&% 2 % !on&tru!ţiei 'et%$i!e % in&t%$%ţiei e rii!%t 3< &e %rti!u$e%8* tir%ntu$ 4 (i tr%u!toru$ e forţ*5. $i'it%toru$ e &%r!in* -o%te fi 'ont%t $% !%-*tu$ fi= %$ !%0$u$ui e &%r!in* &%u $% !%-ete$e !%0$uri$or %n!or* e 0r%ţ 7, %"7n ;n %!e&t !%8 fun!ţi% e $i'it%tor e 'o'ent.

4

Page 68: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 68/172

)i' II' *' LIITATOR DE SARCINĂ CU TRADUCTOR DE FORŢĂ

Prin -ere!2i$e e /*uri S < -o8iţi% tr%u!toru$ui e&te re/$%t*< re%$i87nu&e %&tfe$ &i'-$u (i o-er%ti"< r%-o%rteiferite ;ntre 0r%ţe$e -7r/2iei 1. Li'it%toru$ -o%te fi fo$o&it $% iferite &%r!ini. A"%nt%e$e %!e&tui i&-o8iti"!on&t%u ;n 'ont%u$ &i'-$u (i !on&tru!ţi% &i'-$* (i ro0u&t*.

LI+ITATOARE DE SARCINĂ ELECTRICĂ' *ri'e% '*&ur%t* e&te &e&i8%t* !u %utoru$ unor tr%u!to%re e$e!tri!e< !e$e '%i uti$i8%te &unt tr%u!to%re$e re8i&ti"e &u0 for'% unor -otenţio'etre &%u'*r!i ten&io'etri!e. V%$ori$e '*&ur%te -ot fi %'-$ifi!%te !u u(urinţ*. %u ero%re re$%ti" 'i!*. Pre8int*e8%"%nt%u$ unui !o&t rii!%t< &en&i0i$it%te '%re f%ţ* e !oniţii$e e=-$o%t*rii e (%ntier (i e/r%%re ;nti'-.

S%a%a :i#ralicĂ li4itat!are #e sarci&Ă. Se uti$i8e%8* $% in&t%$%ţii e rii!%t !u %!ţion%re2ir%u$i!* (i $% e$e!tro (i 'oto&ti"uito%re. De!$%n(e%8* $% o &u-r%&%r!in* e 1: (i -rotee%8* (iin&t%$%ţi% 2ir%u$i!* e %"%rii ;n !%8u$ %-%riţiei unor &u-r%&%r!ini. In&t%$%ţi% 2ir%u$i!* &e&i8e%8*&u-r%&%r!in% -rin !re(tere% -re&iunii ;n !ir!uit -e&te "%$o%re% re/$%t*.

II'.' Li4itat!are #e vite$' Dis%!itive #e re2i&ere a fli#li 7& cili&#ri Li'it%to%re$e e "ite8* -un ;n %!ţiune -%r%!*8*to%re$e &%u fr7n% e &i/ur%nţ* e %"%rieB e-*(ire% "ite8ei no'in%$e e

!o0or7re ;n $i'ite$e e 1<1,1<+:B = "ite8% no'in%$*. Pentru e"it%re% -eri!o$e$or e %"%rii (i %!!iente<to%te 'e!%ni&'e$e %!ţion%te 2ir%u$i! &%u -neu'%ti!< une -rin &!*-%re e f$ui e=i&t* -o&i0i$it%te%!*erii &%r!inii &%u -ierere% &t%0i$it*ţii in&t%$%ţiei e rii!%t< tre0uie &* fie -re"*8ute !u i&-o8iti"e ereţinere % f$uiu$ui. A!e%&t* &itu%ţie &e -o%te ;nt7$ni $% &-%r/ere% !onu!te$or e %$i'ent%re % !i$inri$or $% to%te 'e!%ni&'e$e %!ţion%te -rin !i$inri 2ir%u$i!i &%u -neu'%ti!i.

II'/' Ta4%!a&e !%rit!areO-rito%re$e &unt i&-o8iti"e e &i/ur%nţ* !%re $i'ite%8% 'e!%ni! e-$%&*ri$e -e&te -o8iţi% e=tre'* e$u!ru< $% !%-*tu$ !ur&e$or e e=tinere !%t%r/ (i rii!%re &%r!in*. O-rito%re$e &e !onfe!ţione%8* inoţe$ (i -entru %ntren%re% (o!uri$or e$e &unt -re"*8ute !u t%'-o%ne in '%teri%$e e$%&ti!e.

II'5' S%a%e #e sira&2$Pentru -re"enire% !re(terii -re&iunii ;n in&t%$%ţi% 2ir%u$i!* &e -re"ee &u-%-% e &i/ur%nţ*< !%re%!ţione%8* !7n &e e-*(e(te !u 1: &%r!in% no'in%$*. A!e%&t% $u!re%8* %&tfe$H -re&iune% in !ir!uit%tin/7n o %nu'it* -re&iune< forţ% %r!u$ui e&te ;n"in&* e 0i$% ;'-reun* !u &!%unu$< !o0o%r* $*&7n$i0er* tre!ere% u$eiu$ui &-re re8er"or. Du-* e&!2iere% &u-%-ei -re&iune% &!%e (i &u-%-% &e;n!2ie< %-oi -re&iune% !re(te (i feno'enu$ &e re-et*.

II'6' T8ri fleHi8ileA!e&te% &t%0i$e&! $e/*tur% ;ntre -o'-% !u roţi inţ%te< i&tri0uitor e !i$inri e forţ*. L% 'ont%re%tu0uri$or tre0uie &* e"ite r*&u!ire% %!e&tor% (i une nu e&te -o&i0i$* &e fo$o&e&! !oturi r%!or.II'<' S%a%a #e relare a viteei

Are ro$u$ e % &tr%n/u$% u$eiu$ $% !o0or7re% &%r!inii -er'iţ7n re/$%re% "ite8ei e !o0or7re ;n $i'ite -re&!ri&e. L% iri%re% u$eiu$ui e $% i&tri0uitor &-re !i$inru$ e rii!%re< -i&tonu$ &e e-$%&e%8* &-rere%-t% -er'it7n intr%re% ;n !i$inru$ e rii!%re< $% ;nto%r!ere% f$uiu$ui -i&tonu$ &e %(e%8* -e &!%uno0$i/7n u$eiu$ &* tre%!* -rintrun orifi!iu -r%!ti!%t ;n !or-u$ &u-%-ei< !%re &e -o%te o0tur% !u (uru0u$

9

Page 69: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 69/172

e 0$o!%re.

II'@' Relat!rl #e #e8itE&te inter!%$%t ;ntre -o'-% !u roţi inţ%te (i i&tri0uitor 2ir%u$i! (i -er'ite re/u$%re% e0itu$ui u$ei;n $i'ite$e ne!e&%re. U$eiu$ %-%&* %&u-r% -i&tonu$ui -e !%re$ e-$%&e%8* $% &t7n/% ;n!2i87n orifi!iu$e ie(ire &-re re8er"or. Re/$%re% !%ntit*ţii e u$ei &e re%$i8e%8* !u (uru0u$ e 0$o!%re.

II'>' Relat!rl #e %resi&eenţine -re&iune% u$eiu$ui ;n !ir!uitu$ 2ir%u$i! &e!un%r %$ &er"o'e!%ni&'u$ui e ire!ţie. U$eiu$

eri"%t in !ir!uitu$ -rin!i-%$ -*trune -rin orifi!ii$e -r%!ti!%te ;n !or-u$ -i&tonu$ui iferenţi%$ (i %-oi -*trune ;n i&tri0uitoru$ &er"oire!ţiei.

II'(B' S%a%a #e 8l!care3n !%8u$ ru-erii !onu!tei -rin !%re &e &!o%te in fun!ţiune &u-%-% e re/$%re "ite8% !o0or7re $i'ite%8*!*ere% &%r!inii.

II'((' ;&trer%$t!rl #e secritate3ntreru-e !ir!uitu$ e %$i'ent%re !u !urent !7n or/%ne$e e -rinere % &%r!inii &%u !%0in% %u ie(it in&-%ţiu$ e $u!ru.

II'(*' Piese #e reae4' cr$2it!are #e 9i&$PIESELE DE REAZE+  &unt 'ont%te &u0 /rin8i$e &%u 0o/2iuri$e ;n !%re &unt 'ont%te roţi$e eru$%re< !7t '%i %-ro%-e e e$e< %"7n &!o-u$ e % reu!e (o!uri$e -ro"enite ;n !%8u$ &-%r/erii roţi$or eru$%re &%u %$ ru-erii %=e$or %!e&tor% -re!u' (i ;'-otri"% er%erii. Sunt 'ont%te front%$ -e /rin8i$e e!%-*t &%u (%&iu$ !*ru!io%re$or $7n/* f%ţ% fie!*rei roţi e ru$%re. T%0$% e&te e!u-%t* -entru % ;n!%r%(in%.

CURĂŢITOARELE DE ,INĂ &e fi=e%8* $% -%rte% front%$* % /rin8i$or (i 0o/2iuri$or ;n !%re &unt'ont%te roţi$e e ru$%re. A!e&te% -ot fi in t%0$* &%u !u -erii e &7r'*. 3n $o!uri$e !u e-uneri e -r%f &unt o0$i/%torii.

II'(.' C!&tacte 9i sira&2e electriceA!e&te% &e -re"* $%H

  u(% !%0inei< !%re nu -er'ite '%ne"r%re% in&t%$%ţiei %!* %!e%&t% e&te e&!2i&*J  $% -%r%!*8*to%reJ  $% fr7n% e &i/ur%nţ*J  $% i&-o8iti"u$ e ;ntinere % !%0$u$ui $i'it%toru$ui e "ite8*J  $% !%0$u$ e tr%!ţiune< !%re !ontro$e%8* &$*0ire% &%u ru-ere% %!e&tui%J  $% or/%ne$e e -rinere fur!i &%u 'e&eJ  $% !*ru!io%re$e e tr%n&0or%re % tr%n&$%to%re$or &ti"uito%reJ  $% i&-o8iti"e$e -entru !ontro$u$ i'en&iuni$or (i -o8iţiei &%r!ini$or $% tr%n&$%to%re$e &ti"uito%re

!o'%n%te e $% i&t%nţ*.

CAPITOLUL III

DISPOZITIVE DE )RNARE ,I DE OPRIREFr7n% e&te un i&-o8iti" e&tin%t &* 'i!(ore8e "ite8% &%u &* o-re%&!* un %n&%'0$u$ 'e!%ni! !e &e/*&e(te ;n 'i(!%re. Fr7ne$e -ot 'i!(or% "ite8e$e e !o0or7re % &%r!inii (i %&i/ur% o-rire% 'e!%ni&'e$or re&-e!ti"e $% ;n!et%re% %!ţion*rii $or 'enţin7nu$e 0$o!%te ;n &t%re e re-%o&.

Fr7n%re% &e re%$i8e%8* %torit* fr7n*rii u&!%te intre or/%nu$ 'o0i$ ro%t% e fr7n*B (i or/%nu$ e

fr7n* &%0oţi< 0%n*B tr%n&for'7n ener/i% !ineti!* % !or-u$ui ;n 'i(!%re ;n !*$ur*.Sti"uitoru$ e&te -re"*8ut !u fr7ne e -i!ior -entru e-$%&%re (i fr7ne e &t%ţion%re. Ce$e ou* ti-urie fr7n* fun!ţione%8* ine-enent un% e %$t% (i %!ţione%8* %&u-r% t%'0uri$or roţi$or 'otri!e in f%ţ*.

6

Page 70: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 70/172

)RNA DE PICIOR  e&te e ti- 2ir%u$i! (i &e !o'-une inH  -e%$% e fr7n*J  -o'-% !entr%$*J  !i$inri e fr7n*  fr7ne$e !u &%0oţiJ  !onu!te -entru $i!2i e fr7n%re.

)RNA DE STAŢIONARE e&te e ti- 'e!%ni!* !u %!ţion%re '%nu%$*.

Verifi!%re% fr7ne$or &e f%!e -rinH  "erifi!%re% $i!2iu$ui e fr7n*J  u8ur% &%0oţi$or e fr7n*J  %!ţion%re% -e%$ei e fr7n*J  "erifi!%re% !%0$uri$or (i !onu!tei e u$ei.

Re/$%u$ !on&t* ;n &tr7n/ere% &%u &$*0ire% (uru0u$ui e re/$%re ;n fun!ţie e u8ur% e$e'ente$or 'e!%ni&'u$ui e fr7n%re.

  III'(' ROL )UNCŢIONAL ,I CLASI)ICARE3n !on&tru!ţi% 'e!%ni&'e$or &unt -re"*8ute i&-o8iti"e e fr7n%re (i e o-rire ;n &!o-u$ o-ririi 'i(!*rii

&%r!inii< -*rţi$or 'o0i$e %$e in&t%$%ţii$or e rii!%t (i 'enţinerii %!e&tor% ;n -o8iţii$e orite !u o &i/ur%nţ*%t*.

Di&-o8iti"e$e e fr7n%re introu! un 'o'ent re8i&tent ;n 'e!%ni&'u$ ;n %$ !*rui $%nţ !ine'%ti!&unt in!$u&e !%re< !u'u$%t !u 'o'entu$ re8i&tent -ro-riu %$ 'e!%ni&'u$ui %t e fre!*ri$e interio%re(i re8i&tenţe$e e=terneB< !onu!e $% reu!ere% "ite8ei &%u $% o-rire% !o'-$et* % 'i(!*rii e$e'entu$uifr7n%t< tr%n&for'7n ener/i% !ineti!* % '%&e$or ;n 'i(!%re ;n ener/ie !%$ori!*< -e !%re o !ee%8*'eiu$ui ;n!onur*tor. A&tfe$ e i&-o8iti"e &unt -re"*8ute o0$i/%toriu $% to%te 'e!%ni&'e$e'%(ini$or e rii!%t.

Di&-o8iti"e$e e fr7n%re (i e o-rire tre0uie &* %i0* o fun!ţion%re &i/ur*< o !on&tru!ţie &i'-$* (iro0u&t*< tre0uie &* -o%t* fi re/$%te (i e-%n%te u(or (i &* &e ;n!%re8e ;ntrun /%0%rit !7t '%i reu&. 3n

%!e&t &!o- e$e &e 'onte%8*< e re/u$*< -e %r0ore$e !u "ite8% un/2iu$%r* !e% '%i '%re< une 'o'entu$reu& %$ forţe$or e=terio%re %re "%$o%re% !e% '%i 'i!* %r0ore$e 'otoru$uiB. 3n !%8u$ in&t%$%ţii$or erii!%t %!ţion%te e $% un 'otor ter'i! uni!< e=i&tenţ% !u-$%e$or inter'itente o0$i/* %'-$%&%re%fr7ne$or -e %r0ore$e $e/%t ri/i !u or/%nu$ e $u!ru.

Coniţii$e e $u!ru %$e fr7ne$or e-in e -%r%'etrii !ine'%ti!i (i in%'i!i %i 'e!%ni&'u$ui< -re!u' (i e nu'*ru$ e fr7n*ri efe!tu%te ;n unit%te% e ti'-. De %!ee%< $% -roie!t%re% &%u $% %$e/ere%unei fr7ne< tre0uie &* &e %i0* ;n "eere %t7t %&i/ur%re% 'o'entu$ui e fr7n%re ne!e&%r< !u u8ur% 'ini'*% e$e'ente$or ;n fr7n%re< !7t (i -o&i0i$it%te% e"%!u*rii !*$urii< %&tfe$ ;n!7t te'-er%tur% e$e'ente$or &*nu e-*(e%&!* "%$o%re% %'i&i0i$*.

Fr7ne$e tre0uie &* %&i/ure o fr7n%re $in*< i%r $% efr7n%re &* -er'it* rotire% $i0er* % e$e'entu$ui'o0i$.

DUPĂ ROLUL )UNCŢIONAL  fr7ne$e &e ;'-%rt ;n fr7ne e o-rire< !%-%0i$e &* ;n"in/* %t7t'o'entu$ &t%ti! %$ forţe$or e=terio%reB< !7t (i 'o'entu$ in%'i! %t e ener/i% '%&e$or ;n 'i(!%re<o-rin 'i(!%re% ;ntrun ti'- i'-u&< re&-e!ti" ;n fr7ne e !o0or7re e 'enţinere % "ite8eiB< !%re  ;n"in/7n nu'%i 'o'entu$ &t%ti! %&i/ur* !o0or7re% &%r!inii !u "ite8* -r%!ti! !on&t%nt*. 3n une$e!on&tru!ţii fun!ţi% %!e%&t% e&te %&i/ur%t* -e !%$e e$e!tri!*.

DUPĂ +ODUL DE CO+ANDĂ  fr7ne$e -ot fi ;'-*rţite ;n fr7ne !o'%n%te< &e'i%uto'%te (i%uto'%te. Fr7ne$e !o'%n%te &unt %!ţion%te e o-er%tor -rin '%net* &%u -e%$*< -ro!e&u$ e fr7n%refiin 'enţinut &u0 !ontro$u$ %!e&tui%. L% fr7ne$e &e'i%uto'%te -ro!e&u$ e fr7n%re e&te e!$%n(%t e!onu!*toru$ uti$%u$ui o%t* !u ;ntreru-ere% %!ţion*rii 'e!%ni&'u$ui< e&f*(ur7nu&e %-oi f*r*

 -o&i0i$it%te% inter"enţiei o-er%toru$ui %&u-r% inten&it*ţii &%u ur%tei -ro!e&u$ui e fr7n%re. L% fr7ne$e%uto'%te< !onu!*toru$ '%(inii nu -o%te e!$%n(% (i nu -o%te inter"eni ;n -ro!e&u$ e fr7n%re< e$ %"7n$o! %uto'%t< &u0 %!ţiune% /reut*ţii &%r!inii rii!%te &%u % "ite8ei e !o0or7re % %!e&tei%.

4:

Page 71: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 71/172

DUPĂ POZIŢIA ORGANELOR DE )RNARE ;N STARE NEACŢIONATĂ   fr7ne$e -ot finor'%$ ;n!2i&e< $% !%re ;n re-%u& e$e'entu$ 'o0i$ e&te fr7n%t (i nor'%$ e&!2i&e< $% !%re or/%nu$ efr7n%re e&te e-*rt%t e ro%t% e fr7n* -e ti'-u$ -%u8ei.L% '%orit%te% 'e!%ni&'e$or in&t%$%ţii$or e rii!%t (i o0$i/%toriu $% 'e!%ni&'e$e e rii!%re %!ţion%te'e!%ni! &e fo$o&e&! fr7ne e o-rire< &e'i%uto'%te< nor'%$ ;n!2i&e.

Fr7ne$e !o'%n%te nor'%$ e&!2i&e &unt -refer%te $% 'e!%ni&'e$e %!ţion%te '%nu%$< -re!u' (i $%'e!%ni&'e$e e rotire (i e e-$%&%re %$e unor '%!%r%$e< -ro!e&u$ e fr7n%re -ut7n fi !ontro$%t -rin%-*&%re% unei -e%$e &%u %!ţion%re% unei '%nete. A!e&te fr7ne nu ;'-iei!* e-$%&%re% ne!ontro$%t* %

 -*rţi$or ;n 'i(!%re &u0 %!ţiune% unor !%u8e %!!ient%$e e e=e'-$u %!ţiune% "7ntu$uiB. 3n %&tfe$ e!%8uri &unt -re"*8ute o0$i/%toriu i&-o8iti"e &u-$i'ent%re e 0$o!%re &%u e fr7n%re. Fr7ne$e %uto'%te&e uti$i8e%8* $i'it%t< $% 'e!%ni&'e e rii!%re %!ţion%te '%nu%$< -re!u' (i $% une$e 'e!%ni&'e erii!%re %$e '%!%r%$e$or !u 'otor uni! e %!ţion%re.

DUPĂ DIRECŢIA DE ACŢIUNE A )ORŢELOR CARE APASĂ ASUPRA ELE+ENTELOR DE )RNARE &e i&tin/ fr7ne r%i%$e (i fr7ne %=i%$e. L% fr7ne$e r%i%$e 'o'entu$ e fr7n%re %$forţe$or e fre!%re t%n/enţi%$e e&te -rou& -rin %-*&%re% r%i%$* % oi &%0oţi fi/. III.1.% (i 0B< &%u -rin&tr7n/ere% unei 0en8i -e ro%t% e fr7n* fi/. III.1.! (i B , fr7ne$e re&-e!ti"e fiin enu'ite fr7ne !u&%0oţi< re&-e!ti" fr7ne !u 0%n*. L% fr7ne$e %=i%$e forţe$e e fre!%re i%u n%(tere !% ur'%re %-*&*rii%=i%$e %&u-r% e$e'ente$or e fr7n%re< u-* for'% e$e'ente$or e fr7n%re eo&e0inu&e fr7ne !oni!e (i

fr7ne !u i&!uri -$%ne fi/. III.1.eB.

III'*' )RNE CU SAOŢIDu-* -o8iţi% re$%ti"* % &%0oţi$or f%ţ* e ro%t% e fr7n* &e eo&e0e&! fr7ne !u &%0oţi e=teriori< $% !%reforţ% r%i%$* e %-*&%re &e e=er!it* in e=terior< &%0oţii &tr7n/7n ro%t% e fr7n* (i fr7ne !u &%0oţiinteriori< $% !%re &%0oţii &unt %-*&%ţi -e &u-r%f%ţ% !i$inri!* interio%r* % roţii e fr7n*< enu'it* t%'0ur e fr7n*.

Fr7ne$e !u &%0oţi e=teriori e!2i-e%8* '%orit%te% 'e!%ni&'e$or in&t%$%ţii$or e rii!%t< ;n &-e!i%$!e$e %!ţion%te e$e!tri!< fr7ne$e !u &%0oţi interiori %"7n un o'eniu '%i re&tr7n& e uti$i8%re< (i %nu'e<$% 'e!%ni&'e$e e e-$%&%re %$e '%!%r%$e$or -e roţi !u -neuri (i %$e %uto'%!%r%$e$or. De(i %u

!on&tru!ţie '%i &i'-$*< e$e nu %u !*-*t%t r*&-7nire $% !e$e$%$te 'e!%ni&'e in !%u8% e"%!u*rii ifi!i$e% !*$urii.

III'*'(' )RNE CU SAOŢI EXTERIORI

CONSTRUCŢIE ,I )UNCŢIONARE' Or/%ne$e e fr7n%re &%0oţii %u &u-r%f%ţ% e fre!%re!i$inri!* (i ;nf*(o%r* &i'etri! ro%t% e fr7n*. L% fr7ne$e nor'%$ ;n!2i&e fr7n%re% e&te %&i/ur%t* e un%r! &%u e o /reut%te< i%r $% fr7ne$e !o'%n%te nor'%$ e&!2i&e -rin %!ţion%re% unei -e%$e &%u '%nete.Efortu$ %!e&tor% e&te tr%n&'i& (i %'-$ifi!%t e un &i&te' e -7r/2ii !%re $% efr7n%re e&te %!ţion%t ;n&en& in"er& e un e$e!tro'%/net< e un rii!*tor e$e!tro2ir%u$i! &%u e un %r!.

C7te"% &!2e'e e fr7ne !u &%0oţi e=teriori< nor'%$ ;n!2i&e &unt -re8ent%te ;n fi/. III.#. L% fr7n% in

fi/. III.#.% fr7n%re% &e re%$i8e%8* -rin %!ţiune% !u'u$%t* % /reut*ţi$or e$e'ente$or &itu%te -e -7r/2i% efr7n%re 7 /reut%te% e fr7n%re 8, -7r/2i% (i %r'*tur% e$e!tro'%/netu$ui 9B< !%re -rin inter'eiu$ tiei 6  -ro"o%!* rotire% ;n &en& or%r % triun/2iu$ui 5 (i &tr7n/ere% &%0oţi$or 2 -e ro%t% e fr7n* 1. Defr7n%re%%re $o! -rin !one!t%re% e$e!tro'%/netu$ui 9, !%re rii!7n %r'*tur% -ro"o%!* ;n &i&te'u$ e -7r/2iio 'i(!%re ;n &en& in"er&< e-*rt7n -7r/2ii$e -ort&%0ot 3. Re/$%u$ e/%$ei e-*rt*ri % &%0oţi$or &ere%$i8e%8* in (uru0uri$e o-ritori$or 16 < i%r !e$ %$ -o8iţiei ori8ont%$e % -7r/2iei e fr7n%re 7 < in ti%re/$%0i$* 4.

41

Page 72: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 72/172

)i' III'(' TIPURI CONSTRUCTIVE DE FR?NEH %< 0 !u oi &%0oţiJ !< !u 0%n*

4#

Page 73: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 73/172

)i' III'(' TIPURI CONSTRUCTIVE DE FR?NEH e !u i&!uri

4)

Page 74: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 74/172

)i' III'*'  FR?NE SEIAUTOATE NORAL 3NCISEH % !u fr7n%re !u !ontr%/reut%te (i

efr7n%re -rin e$e!tro'%/net !u !ur&* $un/*J 0 (i !u fr7n%re -rin %r! (i efr7n%re -rinrii!*tor e$e!tro2ir%u$i!J ! !u fr7n%re -rin %r! (i efr7n%re -rin e$e!tro'%/net !u !ur&*$un/*Je !u fr7n%re -rin %r! (i efr7n%re -rin e$e!tro'%/net !u !ur&* &!urt*

FR?NA DIN FIG. III.#.C %re %!ee%(i !ine'%ti!*< &tr7n/ere% &%0oţi$or %"7n $o! %torit* forţei %r!u$ui -rin!i-%$ 12< 'ont%t -re!o'-ri'%t.

Fr7ne$e in fi/. III.#.0 (i  %u un nu'*r '%i reu& e e$e'ente< -rou!7n o fr7n%re '%i -ro'-t*<in !%u8% o!u$ui !u'u$%t in %rti!u$%ţii '%i reu&. Rotire% triun/2iu$ui ri/i 5 e&te -rou&* $% fr7n%ree forţ% in %r!u$ -rin!i-%$ 12< i%r $% efr7n%re e e-$%&%re% ;n &u& % -i&tonu$ui rii!*toru$uie$e!tro2ir%u$i! 10, e$e!tro-o'-% 2ir%u$i!* tr%n&fer7n &u0 -i&ton u$eiu$ %f$%t e%&u-r%.

Con&tru!ţi% !e% '%i &i'-$* (i '%i &i/ur* o %re fr7n% in fi/. III.#.e in !%u8% nu'*ru$ui reu& e%rti!u$%ţii (i re-ere (i % !ur&ei &!urte % e$e!tro'%/netu$ui 11, %r !%re fiin $i-&it* e -7r/2ii e%'-$ifi!%re e&te !%-%0i$* nu'%i e 'o'ente e fr7n%re 'i!i (i 'i$o!ii< &u0 ,:: N'.

3n !on&tru!ţi% fr7ne$or in fi/. III.#. (i e &unt -re"*8ute %r!uri$e &e!un%re 13 !%re $% efr7n%re<;'-reun* !u o-ritorii 16  %'-$%&%ţi nu'%i $% !7te o -7r/2ie -ort&%0ot< re%$i8e%8* e-*rt%re% e/%$* %&%0oţi$or e ro%t% e fr7n*. 3n fi/. III.).% (i 0 &unt -re8ent%te ou* &!2e'e e fr7ne nor'%$ e&!2i&e!o'%n%te< %&e'*n*to%re in -un!t e "eere !ine'%ti!< iferin o%r ti-u$ %!ţion*rii fr7n*riiH'e!%ni!< re&-e!ti" 2ir%u$i!. i!i$e eo&e0iri !on&tru!ti"e &unt i!t%te o%r e 'ou$ iferit e%-$i!%re % forţei e fr7n%reH $% !%0$u$ 9  tr%!ţiune< i%r $% !i$inru$ 2ir%u$i! 9'   ;'-in/ere. L% %'0e$efr7ne &%0oţii 2< -rin inter'eiu$ -7r/2ii$or -ort&%0ot 3 &unt e-*rt%ţi e ro%t% 1 -rin %!ţiune% %r!u$ui 7 %&u-r% triun/2iu$ui ri/i 5< re&-e!ti" % -7r/2iei !otite 5' . Fr7n%re% &e -rou!e %torit* %-*&*rii -e%$ei

11, !%re tr*/7n ire!t e !%0$u$ 9< re&-e!ti" -o'-7n u$ei in -o'-% 10  ;n !i$inru$ e forţ* 9' <e-$%&e%8* ti% e fr7n%re 6  ;n &en&u$ %nu$*rii forţei %r!u$ui 7  (i -ro"o%!* %&tfe$ &tr7n/ere% &%0oţi$or -ero%t% e fr7n*. Ti% 4 (i o-ritorii 8 %u ro$u$ e re/$%re % -o8iţiei !ore!te % &%0oţi$or (i % &i&te'u$ui e

 -7r/2ii ;n !%8u$ efr7n*rii.

4+

Page 75: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 75/172

)i' III'.' FR?NE COANDATE< NORAL DESCISEH % !u %!ţion%re -rin !%0$u (i efr7n%re -rin %r!J 0 !u %!ţion%re 2ir%u$i!* (i efr7n%re -rin %r!

ORGANELE )RNELOR CU SAOŢI EXTERIORI' Pentru reu!ere% /%0%ritu$ui fr7ne$e &unt'ont%te fre!"ent -e %r0ore$e !u tur%ţi% !e% '%i '%re< fo$o&in re-t ro%t* e fr7n* &e'i!u-$%u$ in&-rereu!tor %$ !u-$%u$ui intre 'otoru$ (i reu!toru$ 'e!%ni&'u$ui. D%!* &!2e'% !ine'%ti!* &%u

/%0%ritu$ i&-oni0i$ nu -er'it %!e%&t%< &e uti$i8e%8* roţi e fr7n* &-e!i%$e< e=e!ut%te in oţe$ turn%turifi!%t &u-erfi!i%$ -7n* $% !e$ -uţin ):: .S%0oţii &e !on&truie&! fie turn%ţi in font*< '*r!i$e F!#:: F!)::< &%u -refer%0i$ in %$u'iniu

'%r!% ATP Si,Cu#< fie ;n e=e!uţie &u%t*J -entru '*rire% !oefi!ientu$ui e fre!%re &unt !*-tu(iţi !u -$*!i in '%teri%$e &inteti!e e ti- feroo< !u !oefi!ientu$ e fre!%re ^ :<)4... :<+# < fi=%te !u nituri !u!%- ;ne!%t< &%u -rin $i-ire !u %e8i"i &-e!i%$i ter'ore8i&tenţi. 3ntru!7t %!e&te !*-tu(e$i re8u$t* -rin;n/$o0%re% -re&%re% $% !%$B % fi0re$or e %80e&t< !u &%u f*r* fi0re e !u-ru< ;ntro '%&* e 0itu' &%u!%u!iu!< uti$i8%re% $or e&te $i'it%t* -7n* $% te'-er%tur% e '%=i'u' #::... ##: QC< u-* !%re!oefi!ientu$ e fre!%re &!%e 0ru&!< %!e&te '%teri%$e to-inu&e -%rţi%$ (i %er7n $% ro%t% e fr7n*. 3nu$ti'u$ ti'- &e uti$i8e%8* (i !*-tu(e$i 'et%$o!er%'i!e e e=e'-$u 0ron8 &interi8%tB< !%re re%$i8e%8* un!oefi!ient e fre!%re e orinu$ ^ :<...:<4< f*r* % fi -r%!ti! inf$uenţ%t e te'-er%tur*.

S%0oţii &e 'onte%8* o0i(nuit %rti!u$%t $% -7r/2ii$e -ort&%0ot -entru % -er'ite %(e8%re% $or !ore!t*<!2i%r %!* -re8int* u8ur* &%u e8%=*ri. 3'-iei!%re% rotirii $or %r0itr%re< &u0 %!ţiune% /reut*ţii -ro-rii&%u % 'o'entu$ui e fr7n%re< &e f%!e uti$i87n o-rito%re !u (uru0 &%u i&-o8iti"e !u fri!ţiune< !onfor'fi/. III.+.%< 0 (i !.

)i' III'/'  DISPO>ITIVE PENTRU LIITAREA ROTIRII ARITRARE A SAOŢILORH %  i&-o8iti" !u (uru0J

 0 (i ! i&-o8iti"e !u fri!ţiune

%i r%r &e ;nt7$ne&! &%0oţi ri/i8i< !%re ;n %f%r% u8urii ine/%$e % !*-tu(e$ii< ;n!%r!* &u-$i'ent%r< !ueforturi e ;n!o"oiere< -7r/2ii$e -ort&%0ot (i %r0ore$e roţii e fr7n*.

P7r/2ii$e (i tie$e &unt !onfe!ţion%te in oţe$ $%'in%t $%t &%u rotunB< '%i r%r in oţe$ turn%t< i%r 

 0o$ţuri$e %rti!u$%ţii$or in oţe$ !%r0on e !%$it%te OLC +, &%u OLC : ;'0un*t*ţit (i urifi!%t&u-erfi!i%$. Greut*ţi$e e fr7n%re &e re%$i8e%8* in font* F!1::< i%r %r!uri$e in oţe$ &-e!i%$.Rii!*torii e fr7n* uti$i8%ţi !urent &unt !on&truiţi ;n trei "%ri%nteH e$e!tro'%/neti!i !u !ur&* $un/*

(i !ur&* &!urt*< re&-e!ti" e$e!tro2ir%u$i!i. L% une$e !on&tru!ţii e fr7ne &e uti$i8e%8* rii!*tori!entrifu/%$i< fi/. III.,< %$!*tuiţi in e$e!tro'otoru$ 1 -e %$ !*rui %r0ore &unt fi=%te '%&e$e rotito%re 2.

4,

Page 76: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 76/172

D%torit* forţei !entrifu/e< %-*rute $% !one!t%re% $% reţe%< %=u$ 3 e&te ;'-in& ;n &u& (i -rin inter'eiu$f$%n(ei !u ru$'ent 4 &e rii!* ti% 5 !o'-ri'7n &i&te'u$ e %r!uri 6 . %&e$e ;n 'i(!%re &unt 'u$t '%i'%ri !% $% rii!*torii e$e!tro2ir%u$i!i< !ee% !e i'-une uti$i8%re% unui &i&te' e fr7n%re e$e!tri!* %e$e!tro'otoru$ui< !u %utoru$ unor !onen&%tori !one!t%ţi ;ntre 0o0ine$e &t%toru$ui. A!e&t ti- erii!*tori re%$i8e%8* forţe e efr7n%re e #,:1#,: N (i !ur&e %$e tiei e #:+: ''.

)i' III'5' RIDICĂTOR DE FR?NĂ CENTRIFUGALVERI)ICAREA )RNELOR CU SAOŢI EXTERIORI' Re%$i8%re% !oniţii$or e 0un*fun!ţion%re % fr7ne$or (i 'enţinere% -%r%'etri$or e fr7n%re !on&t%nţi ;n ti'- re!$%'* efe!tu%re%"erifi!*ri$or $% -re&iune% %'i&i0i$* (i $% ;n!*$8ire< ;n 8on% e !ont%!t ;ntre &%0oţi (i ro%t% e fr7n*.

Re$%ţi% e "erifi!%re % -re&iunii e&teH p ≤ pa 

"%$ori$e -re&iunii %'i&i0i$e %o-t7nu&e iferenţi%t !onfor' t%0e$u$ui III.1< ;n fun!ţie e e&tin%ţi%fr7nei e o-rire &%u e !o0or7reB. Din %!e%&t* !oniţie re8u$t* $*ţi'e% &%0oţi$or.

C%ntit%te% e !*$ur* re8u$t%t* ;n -ro!e&u$ e fr7n%re &e i&i-e%8* -rin !onu!ţie< rii!7n ;n

 -rin!i-%$ te'-er%tur% roţii e fr7n* (i -%rţi%$ % !e$or$%$te e$e'ente %$e fr7nei &%0oţi (i -7r/2iiB< -re!u'(i -rin !on"e!ţie (i r%i%ţie !*tre 'eiu$ ;n!onur*tor. Tr%n&feru$ e !*$ur* %re $o! /r%%t -7n* $%%tin/ere% unei te'-er%turi e re/i'< u-* !%re feno'enu$ r*'7ne &t%ţion%r. 3n fi/ III. e&te -re8ent%t%!e&t -ro!e&< &i'0o$uri$e %"7n ur'*to%re$e &e'nifi!%ţiiH t  fr   ti'-u$ e fr7n%reJ t op  ti'-u$ e o-rire&%0oţii &unt ;n !ont%!tBJ t  f   ti'-u$ e fun!ţion%re &%0oţii &unt e-*rt%ţiBJ T = -erio%% unui !i!$uJ θ r  te'-er%tur% e re/i'.

TAELUL III.1

%teri%$&%0ot5'%teri%$ ro%t* efr7n*

Coefi!ientu$ e

fre!%re ^

Pre&iune% %'i&i0i$* -% %N5!'#B Te'-er%tur%

'%=i'*% &u-r%feţei;n !ont%!tQCB

Fr7ne r%i%$e Fr7ne %=i%$eFre!%reu&!%t*

3n u$eiDe!o0or7re

Deo-rire

De!o0or7re

Deo-rire

4

Page 77: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 77/172

$e'n5oţe$ &%u font* :<#:<+ # :4:

font*5oţe$ &%u font* :<1, :<: 1, #: # 1,:

 0ron85oţe$ :<1 :<: # 1,:

feroo !u 0itu'5oţe$&%u font*

:<), :<1# ) # #::

feroo !u !%u!iu!5oţe$

&%u font*:<+# :<1# ) # ##:

'et%$o!er%'i!5oţe$&%u font*

:<:<4, ) 9 # 9 #,:

)i' III'6' VARIAŢIA TEPERATURII ROŢII DE FR?NĂ LA FUNCŢIONARE INTERINENTĂTe'-er%tur% !re(te -e -erio%% fr7n*rii 8on% 1#B< &!%e $in -e -erio%% o-ririi #)B (i %-oi '%i%!!entu%t ;n ti'-u$ rotirii i&!u$ui e fr7n* )+B< %torit* '*ririi &u-r%feţei e &!2i'0 !u e=terioru$<

 -rin e-*rt%re% &%0oţi$or.ou$ e !%$!u$ e=%!t %$ ;n!*$8irii u!e $% re$%ţii !o'-$i!%te< !u uti$i8%re /reo%ie ;n -r%!ti!*< 'oti"

 -entru !%re &e %o-t* o 'eto* &i'-$ifi!%to%re e "erifi!%re $% ;n!*$8ire< 0%8%t* -e &t%0i$i8%re%te'-er%turii u-* -%r!ur/ere% !7tor"% !i!$uri e fun!ţion%re $% o %nu'it* "%$o%re e re/i'.

Pr%!ti! &e !%$!u$e%8* -rou&u$ "%$ori$or efe!ti"e %$e -re&iunii (i "ite8ei -eriferi!e< !%re re-re8int*$u!ru$ 'e!%ni! &-e!ifi! e fr7n%re ;n unit%te% e ti'-< !%re &e !o'-%r* !u o "%$o%re %'i&i0i$*<!onfor' re$%ţieiH

(pv)ef  ≤ (pv)a -entru (pv)a %o-t7nu&e ur'*to%re$e "%$oriH ,: %N'5!'#& -entru fr7ne e o-rire (i #, %N'5 !' #& -entru !e$e e !o0or7re.

III'*'*' )RNE CU SAOŢI INTERIORICONSTRUCŢIE ,I )UNCŢIONARE' Fr7ne$e !u &%0oţi interiori f%! -%rte in !%te/ori% fr7ne$or !o'%n%te< nor'%$ e&!2i&e< -ro!e&u$ e fr7n%re fiin e!$%n(%t e o-er%tor -rin %-*&%re -e o -e%$*.In&t%$%ţi% e fr7n%re -o%te fi e ti- 'e!%ni!< 2ir%u$i!* &%u -neu'%ti!*. A!e&te fr7ne &unt uti$i8%te $%&i&te'e$e e e-$%&%re %$e '%!%r%$e$or -e -neuri (i %$e %uto'%!%r%$e$or. Fr7ne$e &unt -$%&%te e re/u$*;n interioru$ roţi$or e ru$%re< ro%t% e fr7n* %"7n for'% unui t%'0ur !i$inri! !u &u-r%f%ţ% %!ti"*interio%r*< t%'0ur &o$i%r !u ro%t%. S%0oţii (i e$e'ente$e e !o'%n* (i %!ţion%re % fr7nei &unt 'ont%te

 -e un t%$er nerotitor %t%(%t /rin8ii -unţii.L% in&t%$%ţii$e 2ir%u$i!e< -e%$% %!ţione%8* -i&tonu$ unei -o'-e -o'-% !entr%$* e fr7n* e

une $i!2iu$ &u0 -re&iune e&te re-%rti8%t !i$inri$or re!e-tori %i fie!*rei fr7neJ -i&ton%(e$e %!e&tor%!ree%8* forţ% ne!e&%r* e fr7n%re e ;ne-*rt%re % &%0oţi$or &-re t%'0uru$ e fr7n*B. Inten&it%te%

44

Page 78: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 78/172

fr7n*rii e-ine e forţ% e %!ţion%re % -e%$ei< i%r !on&tru!ţi% &-e!i%$* % -o'-ei %&i/ur* r*&-un&u$ -ro'-t %$ &i&te'u$ui $% fr7n*ri< re&-e!ti" efr7n*ri 0ru(te.

L% in&t%$%ţii$e -neu'%ti!e %-*&%re% -e%$ei !o'%n*< -rin inter'eiu$ ro0inetu$ui i&tri0uitor<%!!e&u$ %eru$ui !o'-ri'%t< &to!%t ;n re8er"o%re$e %$i'ent%te e $% un !o'-re&or $% !%'ere$e e %er !u'e'0r%n*< !%re -rintrun &i&te' e -7r/2ii -ro"o%!* ;ne-*rt%re% &%0oţi$or. 3n %!e&t !%8 inten&it%te%fr7n*rii nu '%i e-ine e forţ% e %-*&%re -e -e%$*< !% $% fr7ne$e %!ţion%te 2ir%u$i!< !i e ur%t%%-*&*rii< -re&iune% %eru$ui !o'-ri'%t fiin 'enţinut* !on&t%nt* !u %utoru$ unei &u-%-e e &i/ur%nţ*.

A!ţion%re% 'e!%ni!* e&te uti$i8%t* r%r< e re/u$* $% fr7ne$e e &t%ţion%re.

Fr7ne$e !u &%0oţi interiori &unt re%$i8%te< ;n -rin!i-%$< ;n trei ti-uri !on&tru!ti"e< u-* 'ou$ e%rti!u$%re %$ &%0oţi$or< !onfor' fi/. III.4.

)i' III'<' TIPURI PRINCIPALE DE FR?NE CU SAOŢI INTERIORIH % fr7n% &i'-$e=J 0 fr7n%u-$e=J

! &er"ofr7n%Fr7n% &i'-$e= %re &%0oţii 2 %rti!u$%ţi ;n -un!te$e 3< %-*&%re% $or -e interioru$ t%'0uru$ui e fr7n* 1fiin -ro"o!%t* e rotire% !%'ei 4< %!ţion%t* -neu'%ti! &%u 'e!%ni!. L% fr7ne$e %!ţion%te 2ir%u$i!!%'% e&te ;n$o!uit* -rintrun !i$inru e forţ*< !%re %!ţione%8* 0i$%ter%$ %&u-r% &%0oţi$or. Re%u!ere% $%&t%re% ne%!ţion%t* efr7n%t* %re $o! &u0 %!ţiune% %r!u$ui 5. D%torit* !on&tru!ţiei &i'etri!e< %!e&t ti-e fr7n* &e !o'-ort* $% fe$ -entru %'0e$e &en&uri e rot%ţie %$e t%'0uru$ui< %r &%0oţii $u!re%8*< (i e!i&e u8e%8* iferit. 3ntr%e"*r< &u0 efe!tu$ forţei t%n/enţi%$e e %ntren%re % t%'0uru$ui &%0otu$ -$%&%t ;n&en&u$ 'i(!*rii e&te %-*&%t &u-$i'ent%r -e &u-r%f%ţ% t%'0uru$ui< -rou!7n un efe!t e fr7n%re '%i'%reJ %!e&t% e&te enu'it &%0ot -ri'%r. A!ţiune% forţei t%n/enţi%$e e %ntren%re % t%'0uru$ui %&u-r%!e$ui$%$t &%0ot e&te e ;ne-*rt%re< -rin ur'%re efe!tu$ &*u e fr7n%re e&te i'inu%t. A!e&t% -o%rt*enu'ire% e &%0ot &e!un%r.

Fr7n% u-$e= %re &%0oţii %rti!u$%ţi ;n -un!te i%'etr%$ o-u&e (i ne!e&it* ou* !%'e &%u oi !i$inri2ir%u$i!i e %!ţion%re % fr7n*rii. 3n fun!ţie e &en&u$ e rot%ţie< %'0ii &%0oţi -ot fi -ri'%ri &%u&e!un%ri< iferin e!i (i efi!%!it%te% fr7nei.

L% &er"ofr7n* !ei oi &%0oţi %u !on&tru!ţie iferit*< unu$ fiin %rti!u$%t $% -%rte% fi=*< i%r !e$*$%$t<!%re e&te %!ţion%t e !%'* &%u e !i$inru< %rti!u$%t $% -ri'u$ &%0ot. @i %i!i !o'-ort%re% fr7nei e&teiferit* $% &!2i'0%re% &en&u$ui e rot%ţie< %r $% %!e$%(i /%0%rit !u fr7n% u-$e= re%$i8e%8* 'o'ente '%i'%ri e fr7n%re.

Din fie!%re ti- !on&tru!ti" %u fo&t re%$i8%te '%i 'u$te "%ri%nte< ;n &!o-u$ ;'0un*t*ţirii -erfor'%nţe$or e e=-$o%t%re (i ;n &-e!i%$ % re%$i8*rii e 'o'ente e fr7n%re e/%$e< ine-enent e&en&u$ e rot%ţie.

III'.' )RNE CU ANDĂCONSTRUCŢIE ,I )UNCŢIONARE' Fr7n% !u 0%n* fi/. III.9B %re !% e$e'ent !%r%!teri&ti! o

 0%n* e oţe$ 2 !*-tu(it* !u feroo< '%i r%r !u &%0oţi e $e'n. %n% ;nf*(o%r* ro%t% e fr7n* 1 &u0 un

49

Page 79: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 79/172

un/2i $% !entru e %-ro=i'%ti" #,:Q. C%-ete$e 0en8ii &unt -rin&e %rti!u$%t $% o -7r/2ie 3< !%re rotit*;ntrun &en& -rou!e fr7n%re%< i%r ;n !e$*$%$t &$*0ire% fr7nei. A!ţion%re% -7r/2iei ;n &en&u$ fr7n*rii &ef%!e< $% fr7ne$e &e'i%uto'%tenor'%$ ;n!2i&e !u %utoru$ unei /reut*ţi 5 &%u % unui %r! 8< i%r $% fr7ne$enor'%$ e&!2i&e!o'%n%te< -rin %-*&%re% -e o -e%$*< ire!t &%u %&i&t%t 2ir%u$i!J efr7n%re% &e f%!e!u %utoru$ e$e!tro'%/neţi$or !u !ur&* $un/* 4< % rii!*tori$or e$e!tro2ir%u$i!i 9  &%u !entrifu/%$i<re&-e!ti" !u %utoru$ unui %r! $% fr7ne$e !o'%n%te. L% efr7n%re 0%n% e fr7n* %torit* ri/iit*ţii<tine &* &e e-*rte8e ine/%$ e ro%t*. Pentru e/%$i8%re% o!u$ui r%i%$ &unt -re"*8ute (uru0uri$e ere/$%re 10, 'ont%te ;n %-*r*to%re% ri/i* 7 . Re/$%u$ $un/i'ii 0en8ii (i e !o'-en&%re % u8urii

!*-tu(e$ii &e f%!e !u &i&te'u$ fi$et%t 6 .

)i' III'@' TIPURI DE FR?NE CU ANDĂH % fr7n% &i'-$*J 0 fr7n% iferenţi%$*J ! (i fr7ne -rin ;n&u'%re

E=i&t* trei ti-uri -rin!i-%$e e fr7ne !u 0%n*< !%re &e eo&e0e&! -rin 'ou$ e -rinere % !%-ete$or  0en8ii $% -7r/2i% e !o'%n*H !u un !%-*t %rti!u$%t $% -7r/2ie (i !u unu$ $% -un!tu$ ei e o&!i$%ţie fi/.III.9.%B< !u %'0e$e !%-ete -rin&e e -7r/2ie< eo -%rte (i e %$t% fi/. III.9.0B , &%u e %!ee%(i -%rte %

 -un!tu$ui e o&!i$%ţie fi/. III.9.! (i B< fr7ne$e nu'inu&eH &i'-$*< iferenţi%$*< -rin ;n&u'%re.Fr7ne$e !u 0%n* e8"o$t* $% %!e$%(i /%0%rit< !o'-%r%ti" !u fr7ne$e !u &%0oţi< 'o'ente e fr7n%re

'%i '%ri< %u o !on&tru!ţie '%i &i'-$*< %r &unt '%i -uţin r*&-7nite %torit* f%-tu$ui !* &o$i!it* -uterni! $% ;n!o"oiere %r0ore$e -e !%re &e 'onte%8*< -re!u' (i % !oniţii$or e e"%!u%re '%i ifi!i$* %!*$urii. Se re!o'%n* uti$i8%re% $or $% 'e!%ni&'e$e '%!%r%$e$or %!ţion%te e $% un 'otor uni!< une &e'onte%8* !2i%r -e or/%nu$ !%re tre0uie fr7n%t e e=e'-$u -e t%'0uru$ e !%0$uB. Do'eniu$ euti$i8%re e&te $i'it%t< e %&e'ene%< (i e re%$i8%re% e 'o'ente e fr7n%re iferite ;n fun!ţie e &en&u$e rot%ţie< fr7ne$e &i'-$* (i iferenţi%$* uti$i87nu&e nu'%i $% 'e!%ni&'e e rii!%re % &%r!inii &%u e;n!$in%re % 0r%ţu$ui< i%r fr7n% -rin ;n&u'%re nu'%i $% 'e!%ni&'e e e-$%&%re &%u e rotire< une e&tene!e&%r %!e$%(i 'o'ent e fr7n%re< iniferent e &en&u$ e rot%ţie.

ORGANELE )RNELOR CU ANDĂ' Or/%nu$ &-e!ifi!< 0%n%< e $*ţi'e !on&t%nt* bb , &ere%$i8e%8* -rin nituire% &%u $i-ire% unei 0en8i e feroo -e o 0%n* e oţe$ '%r!% o$: &%u o$!+,. Seuti$i8e%8* nituri e !u-ru &%u e %$u'iniu< %"7n !%-u$ ;n/ro-%t ;n u'*t%te in /ro&i'e% 0en8ii<$i'it7nu&e u8ur% !*-tu(e$ii e fri!ţiune. L% !%-ete< e 0%n* &unt nituite -ie&e$e e -rinere $%

 -7r/2i% e %!ţion%re< !onfor' fi/. III.6.

46

Page 80: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 80/172

)i' III'>' DETALII CONSTRUCTIVE ALE EN>II DE FR?NE

III'/' )RNE CU DISCURI )RNE AXIALEFCONSTRUCŢIA ,I )UNCŢIONAREA )RNELOR CU DISCURI' Fr7ne$e !u i&!uri $u!re%8* -e

 -rin!i-iu$ %-*&*rii %=i%$e % unor /%rnituri e fri!ţiune -$%ne &%u tron!oni!e< -e &u-r%f%ţ% unui i&! -$%n<re&-e!ti" -e o &u-r%f%ţ* tron!oni!* !onu/%t*< unu$ in e$e'ente fiin fi=< i%r !e$*$%$t rotitor< o%t* !u

unu$ in %r0orii 'e!%ni&'u$u.A!e&te ti-uri e fr7ne %u !e% '%i !o'-%!t* !on&tru!ţie< (i in %!e%&t* !%u8* &unt $%r/ ;ntre0uinţ%te!% fr7ne &e'i%uto'%te (i %uto'%te. D%torit* !oniţii$or 0une e e"%!u%re % !*$urii< '%i %$e& !7n %u

 -o&i0i$it*ţi e "enti$%re forţ%t*< fr7ne$e !u i&!uri %u intr%t ;n !o'-onenţ% e$e!tro'oto%re$or< !%re%!ţione%8* 'e!%ni&'e$e e rii!%t e$e!tro-%$%ne< tro$ii et!.B< re%$i87n !on&tru!ţii eo&e0it e!o'-%!te.

Forţ% e %-*&%re ;ntre e$e'ente$e rotito%re (i fi=e e&te %t* e un %r! $% fr7ne$e &e'i%uto'%te< e!i$inrii e forţ* !u &i'-$u efe!t $% fr7ne$e !o'%n%te< %!ţion%te 2ir%u$i!< re&-e!ti" e forţ% %=i%$*intrun 'e!%ni&' (uru0-iu$iţ* &%u 'e$!ro%t* 'e$!%t* $% fr7ne$e %uto'%te< !o'%n%te e &%r!in*.Defr7n%re% &e -rou!e e$e!tro'%/neti! $% fr7ne$e &e'i%uto'%te ;n/$o0%te ;n e$e!tro'oto%re &%u -rin%!ţiune% unor %r!uri $% fr7ne$e !o'%n%te.

Pentru e=e'-$ifi!%re% fun!ţion*rii< ;n fi/. III.1: (i III.11 &unt -re8ent%te o fr7n* !u i&!uri -$%ne (io fr7n* !u i&! !oni!< ;n/$o0%te ;n 'oto%re e$e!tri!e e '%!%r%.L% fr7n% in fi/. III.1:< -rou&e e fir'% ASEASuei%< -e %r0ore$e 'otoru$ui 1 e&te fi=%t !u -%n*

i&!u$ e fr7n* 2< -re"*8ut !u $o!%(uri -rofi$%te< ;n !%re &unt 'ont%te -re&%t e$e'ente$e e fri!ţiune 3.De o -%rte (i e %$t% % i&!u$ui 2 &unt %'-$%&%te i&!uri$e 4 (i 5 fi=%te $% !%r!%&% 6 < e$e'entu$ 5 %"7n;n&* -o&i0i$it%te% e-$%&*rii %=i%$e< ;n &en&u$ fr7n*rii< &u0 %!ţiune% %r!uri$or 9J $% efr7n%re< -rin!one!t%re% e$e!tro'%/netu$ui 7  e&te %tr%& i&!u$ 5< e$i0er7nu&e %&tfe$ i&!u$ e fr7n* 2.

E$e'ente$e e fri!ţiune 3  &unt !onfe!ţion%te in '%teri%$e &interi8%te< %u o efor'%ţie fo%rtereu&*< !ee% !e f%!e -o&i0i$* %o-t%re% unui o! fo%rte 'i! -entru efr7n%re< !u-rin& ;ntre :<#1<, ''.3n %!e&t fe$ ener/i% ne!e&%r* efr7n*rii e&te fo%rte reu&*< f*!7n -o&i0i$* %$i'ent%re%e$e!tro'%/netu$ui ;n !urent !ontinuu< -rin rere&%re% ten&iunii e %$i'ent%re % &t%toru$ui !u o -unte

rere&o%re %'-$%&%t* ;n interioru$ !%r!%&ei e$e!tro'otoru$ui.

9:

Page 81: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 81/172

)i' III'(B' FR?NĂ SEIAUTOATĂ CU DISCURI ULTIPLE

Fr7n% in fi/. III.11< f%0ri!%t* e fir'% De'%/< e!2i-e%8* un e$e!tro'otor e !on&tru!ţie &-e!i%$*<%"7n rotoru$ 1 tron!oni!< !u -o&i0i$it%te% $i'it%t* e e-$%&%re %=i%$* o%t* !u %r0ore$e 2 -e !%re e&tefi=%t i&!u$ e fr7n* 3< -re"*8ut !u e$e'ente e fri!ţiune. De !%r!%&% 'otoru$ui e$e!tri! e&te fi=%t*!%r!%&% tron!oni!interio%r* 4 % fr7nei< e-$%&%re% %=i%$* % i&!u$ui 3  (i &tr7n/ere% $ui -e !%r!%&% 4%"7n $o! &u0 %!ţiune% %r!u$ui e !o'-re&iune 5< % !*rui ten&iune &e re/$e%8* !u 0u!(% fi$et%t* 6 <%&i/ur%t* !u -iu$iţ% 7 . S$*0ire% fr7nei %re $o! $% !one!t%re% 'otoru$ui e$e!tri!< !7n &t%toru$ %tr%/erotoru$ 1 (i ;n"in/e re8i&tenţ% %r!u$ui 5< e-$%&%re% %=i%$* fiin $i'it%t* e %r!uri$e i&! 8 $% "%$o%re%ne!e&%r* o!u$ui intre e$e'ente$e fr7nei. Pentru o '%i 0un* r*!ire i&!u$ e fr7n* 3 e&te -re"*8ut !u

 -%$ete !%re ;ne-$ine&! ro$u$ e "enti$%tor.Fr7ne$e in fi/. III.1# (i fi/. III.1) &unt fr7ne %=i%$e %uto'%te< fr7n%re% fiin -rou&* e %!ţiune%

'o'entu$ui %t e &%r!in% e rii!%t< -er'%nent e %!e$%(i &en&. Fr7n% !u i&! !oni! in fi/. III.1# &e

uti$i8e%8* $% -%$%ne$e '%nu%$e !u 'e$! (i &e !o'-une in i&!u$ tron!oni! 1, fi=%t -e %r0ore$e 'e$!u$ui2< !%re &e -o%te e-$%&% %=i%$ ;n $%/*re$e &%$e. E$e'entu$ fi= %$ fr7nei ;$ !on&tituie ro%t% e !$i!2et 3%"7n &u-r%f%ţ% interio%r* tron!oni!*B 'ont%t* ;n !%r!%&% 4 ;n !%re &e -o%te roti nu'%i ;ntrun &en&&en&u$ e rii!%re % &%r!iniiB< ;n &en& !ontr%r rotire% fiin ;'-iei!%t* e !$i!2etu$ 5. Re/$%re% !ur&ei%r0ore$ui 2 &e f%!e in (uru0u$ 6, %&i/ur%t !u !ontr%-iu$iţ*. Sen&u$ ;n!$in*rii e$i!ei 'e$!u$ui e&te %&tfe$%$e& ;n!7t &u0 %!ţiune% 'o'entu$ui &%r!inii &* -rou!* &tr7n/ere% -er'%nent* % i&!u$ui 1 ;n interioru$roţii 3.

L% %!ţion%re% roţii e $%nţ 7 ;n &en&u$ rii!*rii< i&!u$ 1 (i ro%t% 3 &e rote&! &o$i%r< !$i!2etu$ &*rin -e&te inţii rotiţi. 3n &t%ţion%re !$i!2etu$ intr* ;ntre inţii roţii (i 0$o!2e%8* &%r!in% ;n -o8iţi% !erut*.

L% ;n"7rtire% roţii 7  ;n &en& in"er&< !$i!2etu$ 'enţine &t%re% 0$o!%t* % roţii 3< %r ;n %!e&t &en& erotire 'e$!u$ %re teninţ% e e-$%&%re %=i%$* ;n &en&u$ reu!erii forţei e %-*&%re % i&!u$ui 1,  f*!7n

 -o&i0i$* !o0or7re%.Fr7n% %uto'%t* !u i&!uri -$%ne in fi/. III.1) &e uti$i8e%8* !% fr7n* e !o0or7re (i e&te !o'-u&* in

%r0ore$e 1 %-%rţin7n 'e!%ni&'u$uiB< -e !%re &unt 'ont%te i&!uri$e e fr7n* 2 (i 3J i&!u$ 2 fi=%t -rin -%n*< i%r i&!u$ 3  ;n(uru0%t< !u -o&i0i$it%te% e-$%&*rii %=i%$e. Ro%t% inţ%t* 4< $e/%t* !ine'%ti! !u

91

Page 82: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 82/172

t%'0uru$ -e !%re &e ;nf*(o%r* !%0$u$ e &%r!in*< f%!e !or- !o'un !u i&!u$ 3. E$e'entu$ fi= %$ fr7nei e&tero%t% e !$i!2et 5, 'ont%t* $i0er -e %r0ore$e 1 (i -re"*8ut*< e %'0e$e -*rţi< !u &u-r%feţe -$%ne -e !%re%-%&* i&!uri$e 2  (i 3. C% (i $% fr7n% -re8ent%t* %nterior< !$i!2etu$ 6 < fi=%t $% un e$e'ent nerotitor< nu;'-iei!* rotire% roţii 5 ;n &en&u$ rii!*rii< %r o 0$o!2e%8* ;n &t%ţion%re &%u $% !o0or7re.

)i' III'((' FR?NĂ SEIAUTOATĂ CU DISC CONIC

9#

Page 83: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 83/172

)i' III'(*' FR?NĂ CONICĂ AUTOATĂ

)i' III'(.' FR?NĂ AUTOATĂ CU DISCURI PLANE

L% rotire% %r0ore$ui 1 ;n &en&u$ rii!*rii &%r!inii i&!u$ 3 &e ;n(uru0e%8* i%r e$e'ente$e fr7nei &e rote&!'ono0$o!. L% &t%ţion%re< ro%t% 5  fiin 0$o!%t*< 'e!%ni&'u$ e&te fr7n%t. Co0or7re% &e %&i/ur* -rin

rotire% %r0ore$ui 1 ;n &en& in"er&J i&!u$ 3 &e e-$%&e%8* ;n &en&u$ &$*0irii fr7nei (i &%r!in% !o0o%r*rotin ro%t% 4. 3n 'o'entu$ ;n !%re "ite8% un/2iu$%r* % roţii 4 e&te '%i '%re e!7t !e% % %r0ore$ui 1<i&!u$ 3 &e ;n(uru0e%8* -e %r0ore ;n &en&u$ &tr7n/erii fr7nei (i reu!e "ite8% e !o0or7re 'enţin7no ;n$i'ite$e -re&!ri&e.

Pentru %&!en&o%re e (%ntier< fir'% A$i'% Suei%B uti$i8e%8* fr7ne %uto'%te e &i/ur%nţ*<e!$%n(%re% fr7n*rii -rou!7nu&e $% e-*(ire% "ite8ei %'i&e e !o0or7re fi/. III.1+B.

Pinionu$ 1< ;n %n/ren%re -er'%nent* !u !re'%$ier% %&!en&oru$ui< e&te fi=%t -e %r0ore$e 2  !%rerote(te !ontr%/reut%te% /$i&%nt* 3< !u "ite8% un/2iu$%r* fi/. III.1+.%B. 3n 'o'entu$ e-*(irii tur%ţiei$i'it* -re&!ri&*< !ontr%/reut%te% f%!e !ont%!t !u i&!u$ !oni! 4  (i ;$ %ntrene%8* ;n 'i(!%re% e rot%ţiefi/. III.1+.0B< o0$i/7n -iu$iţ% 5  &* %"%n&e8e -e (uru0u$ 6   &o$i%r !u i&!u$ 4. Prin !o'-ri'%re%%r!uri$or i&! 7, !ontr% !%r!%&ei fi=e 8< i&!u$ 4 e&te introu& ;n !%r!%&% 8 (i %re $o! fr7n%re% (i o-rire%

!o'-$et* % 'e!%ni&'u$ui fi/. III.1+.!B< !on!o'itent !u ;ntreru-ere% %$i'ent*rii !u ener/ie e$e!tri!* %'otoru$ui e %!ţion%re !u un !ont%!t e fine e !ur&*< !o'%n%t e -iu$iţ% 5B. Fr7n% r*'7ne ;n %!e%&t*&t%re %torit* %utofr7n*rii &i&te'u$ui (uru0-iu$iţ* (i -o%te fi %u&* $% &itu%ţi% efr7n%t*< -rine(uru0%re% -iu$iţei< !u 'e!%ni&'u$ ;n re-%u&< u-* re'eiere% !%u8ei !%re % u& $% !re(tere% "ite8ei e

9)

Page 84: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 84/172

!o0or7re.

)i' III'(/' FR?NĂ AUTOATĂ CU SIGURANŢĂ

III'5' DISPOZITIVE DE OPRIREDi&-o8iti"e$e e o-rire< enu'ite !urent o-rito%re< &unt i&-o8iti"e 'e!%ni!e !%re 0$o!2e%8* 'i(!%re%'e!%ni&'u$ui ;ntrunu$ in &en&uri$e e rot%ţie. O-rito%re$e (i%u /*&it %-$i!%re $% i&-o8iti"e (i'e!%ni&'e e rii!%t -entru 0$o!%re% 'i(!*rii e !o0or7re &u0 %!ţiune% /reut*ţii &%r!inii e rii!%t<intr7n ;n !on&tru!ţi% fr7ne$or %uto'%te !%re e!2i-e%8*< e e=e'-$u< -%$%ne$e '%nu%$e !u 'e$!. Ce$e'%i r*&-7nite o-rito%re &unt o-rito%re$e !u !$i!2et (i o-rito%re$e !u ro$e.

III.,.1. OPRITOARE CU CLICET

)i' III'(5' OPRITOARE CU CLICETH % !u !$i!2et interiorJ 0 !u !$i!2et e=terior 

O-rito%re$e !u !$i!2et< fi/. III.1,< &unt for'%te intro ro%t* 1  !u %ntur* &-e!i%$*< %&i'etri!*e=terio%r* &%u interio%r*B< 'ont%t* -e un %r0ore %$ 'e!%ni&'u$ui< !%re tre0uie 0$o!%t (i o -%n* 2 efor'* !%r%!teri&ti!* !ur0*< '%i r%r re%-t*< nu'it* !$i!2et< fi=%t* %rti!u$%t $% o -%rte fi=* 3  %'e!%ni&'u$ui. Prin -*trunere% !$i!2etu$ui ;ntre oi inţi %i roţiiJ rotire% %!e&tei% e&te 0$o!%t* ;ntrun&en& (i -er'i&* ;n !e$*$%$t. Ar!u$ 4 $%'e$%r &%u e tor&iuneB 'ont%t in 'oti"e e &i/ur%nţ*< 'enţine

 -er'%nent !ont%!tu$ intre !$i!2et (i %ntur% roţii. Uneori< '%i %$e& $% 'e!%ni&'e %!ţion%te '%nu%$<&unt -re"*8uţi oi !$i!2eţi e!%$%ţi !u u'*t%te in -%&u$ inţi$or roţii< ;n &!o-u$ reu!erii un/2iu$ui erotire $% 0$o!%re.

O0i(nuit< -entru &o$i!it%re 'ini'* % !$i!2etu$ui< %rti!u$%ţi% %!e&tui% &e %'-$%&e%8* -e t%n/ent% u&*

9+

Page 85: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 85/172

$% !er!u$ e=terior %$ inţi$or roţii i%'etru$ !%r%!teri&ti! %$ roţii e !$i!2etB -rin "7rfu$ unui inte.III.,.#. OPRITOARE CU ROLE

)i' III'(6' OPRITOARE CU ROLE

O-rito%re$e !u ro$e< fi/. III.1 -ro"in in !u-$%e$e uni&en& !u ro$e< -rin fi=%re% unui% intre e$e'ente$erotito%re< e re/u$* !e$ e=terior. E$e &unt !o'-u&e in e$e'entu$ interior -rofi$%t 1< !or-uri$e e ru$%re!i$inri!e 2< !%r!%&% e=terio%r* 3  !u &u-r%f%ţ% interio%r* !i$inri!* (i i&-o8iti"e$e e %-*&%re !u %r!4.

L% rotire% ;n &en& tri/ono'etri!< ro$e$e 3  %!ţion%te e forţe$e e fre!%re !u ine$u$ e=terior<

!o'-ri'* %r!uri$e (i intr7n ;n 8on% !u ;n*$ţi'e '%i '%re % $o!%(uri$or -er'it rotire% 0utu!u$ui 1.L% rotire% ;n &en& !ontr%r< ro$e$e &e ;'-*ne%8* ;ntre &u-r%f%ţ% !i$inri!* interio%r* % !%r!%&ei 3 (i rotoru$1. Pentru 0un% fun!ţion%re &e e'on&tre%8* !* tre0uie ;ne-$init* !oniţi%

! " #

une # e&te un/2iu$ e fre!%re< i%r ! $   &e'iun/2iu$ e !ont%!t %$ ro$e$orJ -entru &e'iun/2iu$ ! &e%o-t* "%$o%re% ! % 4Q):W.

3n u$ti'u$ ti'- o-rito%re$e !u ro$e &unt fre!"ent uti$i8%te ;n !%ru$ tro$ii$or %!ţion%te !u 'otor 2iro&t%ti!.

Ca%it!ll IV

TRANS+ISII PRIN ORGANE )LEXIILE

IV'(' Ca8lri #e !tel

IV'('(' CONSTRUCŢIA ,I CLASI)ICAREA CALURILOR C%0$uri$e &unt or/%ne f$e=i0i$e< %$!*tuite in '%i 'u$te &7r'e &%u in '%i 'u$te toro%ne ;nf*(ur%tee$i!oi%$ ;n uru$ unei ini'i !entr%$e< ;ntrunu$ &%u '%i 'u$te &tr%turi &u-r%-u&e. Toro%ne$e &unt

9,

Page 86: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 86/172

'*nun!2iuri e &7r'e ;nf*(ur%te e$i!oi%$ ;n uru$ unei ini'i -ro-rii ;ntrunu$ &%u '%i 'u$te &tr%turi&u-r%-u&e< i%r ini'% e&te -%rte% !entr%$* 'et%$i!* &%u ne'et%$i!* % !%0$u$ui ;n uru$ !*rei% &e ;nf*(o%r*&7r'e$e &%u toro%ne$e $ui.

C%0$uri$e 'u$tifi$%re e oţe$ &unt fo$o&ite $% $e/%re%< &u&-en%re%< rii!%re% &%u tr%!t%re% &%r!ini$or &%u -*rţi$or 'o0i$e %$e in&t%$%ţii$or e rii!%t !u' &unt !*ru!io%re$e e &%r!in* tr%!t%te &%u 0r%ţe$e 0%&!u$%nte!u 'e!%ni&' !u !%0$uB. E$e %u ;n$o!uit %-ro%-e tot%$ $%nţuri$e< ;ntru!7t &unt '%i u(o%re< '%i ieftine<

 -re8int* %!ee%(i f$e=i0i$it%te ;n ori!e ire!ţie (i< !ee% !e e&te eo&e0it e i'-ort%nt< %u -ro-riet%te% e % nu&e ru-e 0ru&!< !i ;n 'o nor'%$ fir !u fir< !ee% !e -er'ite !on&t%t%re% u(o%r* % &t*rii (i ;n$o!uire% $or 

in ti'-. De %&e'ene% %u %"%nt%u$ e % fun!ţion% $ini(tit< f*r* (o!uriJ ;n !on&e!inţ* -er'it %!ţion%re% !u"ite8e '%i '%ri. Sin/uru$ e8%"%nt% ;n r%-ort !u $%nţuri$e ;$ !on&tituie f%-tu$ e % %"e% o f$e=i0i$it%te '%i'i!*< e!i e % ne!e&it% ro$e (i t%'0uri e i%'etre '%i '%ri.

E=i&t* o '%re "%riet%te e !%0$uri eter'in%t* e "%riet%te% e&tin%ţiei (i !oniţii$or ee=-$o%t%re. Din %!e&t 'oti"< ;n &!o-u$ -re!i8*rii %nu'itor %'*nunte !on&tru!ti"e< e&te uti$*!$%&ifi!%re% $or. C%0$uri$e e oţe$ &e !$%&ifi!* u-* !u' ur'e%8*.

A. Du-* f!r4a sec2i&ii tra&sversale !%0$uri$e &e -ot /ru-% ;n !%0$uri rotune fi/. IV.#IV.B< % !*ror &e!ţiune tr%n&"er&%$* &e -o%te ;n&!rie ;ntrun !er! (i !%0$uri -$%te< % !*ror &e!ţiune &e -o%te ;n&!rie ;ntrun re-tun/2i. L% '%(ini$e e rii!%t &e fo$o&e&! !%0$uri rotune.

. Du-* f!r4a sec2i&ii tra&sversale a t!r!a&el!r !%0$uri$e -ot fiH !u toro%ne rotune fi/. IV.1.%B &%u !utoro%ne -rofi$%te !u &e!ţiune triun/2iu$%r* fi/. IV.1.0B< o"%$* fi/. IV.1.!B &%u -$%t*. C%0$uri$e !utoro%ne rotune &unt !e$e u8u%$e. Toro%ne$e !u &e!ţiune triun/2iu$%r*< e f%-t &u0 for'% unor &e!to%ree ter!< u'-$u '%i 0ine &e!ţiune% !%0$u$ui< !onferinui %!e&tui% o !%-%!it%te -ort%nt* '%i '%re< %r (io ri/iit%te '%i '%re. Toro%ne$e o"%$e &e uti$i8e%8* ;n !on&tru!ţi% !%0$uri$or f$e=i0i$e.

C. Du-* f!r4a sec2i&ii sr4el!r !%0$uri$e -ot fiH !%0$uri e&!2i&e %!* &e!ţiune% tuturor &7r'e$or !%0$u$ui e&te !ir!u$%r* fi/. IV.#.%< IV.+< IV.,< IV.B< !%0$uri &e'i;n!2i&e %!* &tr%tu$ e=terior e&te%$!*tuit in &7r'e -rofi$%te i&-u&e %$tern%ti" !u &7r'e rotune< %&tfe$ ;n!7t &e %&i/ur* o ;n!2iere re$%ti"*% &tr%turi$or interio%re %$!*tuite nu'%i in &7r'e rotune fi/. IV.#< 0B< (i !%0$uri ;n!2i&e %!* unu$ &%u'%i 'u$te &tr%turi e $% e=terior &-re interiorB &unt %$!*tuite in &7r'e -rofi$%te< !%re %&i/ur* o 0un*;n!2iere % &tr%turi$or interio%re< %$!*tuite nu'%i in &7r'e rotune fi/. IV.#.!B. Tr%n&'i&ii$e -rin !%0$u%$e '%(ini$or e rii!%t uti$i8e%8* nu'%i !%0$uri e&!2i&e< ;ntru!7t !%0$uri$e &e'i;n!2i&e (i !e$e ;n!2i&e

&unt 'u$t '%i ri/ie (i nu -ot fi ;nf*(ur%te -e ro$e &%u -e t%'0uri. 3n &!2i'0< %!e&te !%0$uri %u &u-r%f%ţ%e=terio%r* nete*< %&i/ur7n un !ont%!t 'u$t '%i f%"or%0i$ !u ro$e$e e ru$%re !u !%n%$ -rofi$%t< e!i -re8int* o re8i&tenţ* $% u8ur* (i o ur%0i$it%te &u-erio%r*. Din %!e&t 'oti" &unt uti$i8%te re-t !%0$uri -urt*to%re $% '%!%r%$e$e funi!u$%r< te$eferi!e< te$e!%0ine et!.

D. Du-* se&sl #e ca8lare !%0$uri$e -ot fi !%0$uri re%-t%< %!* toro%ne$e %u &en&u$ e ;nf*(ur%re &-rere%-t%< (i !%0$uri &t7n/%< %!* &en&u$ e ;nf*(ur%re %$ toro%ne$or e&te &-re &t7n/%. Si'i$%r< toro%ne$e -otfi toro%ne re%-t% &%u &t7n/%< !ore&-un8*tor &en&u$ui e ;nf*(ur%re %$ &7r'e$or !%re $e !o'-un. Sen&u$re%-t% &e '%r!2e%8* -rin Z< i%r &en&u$ &t7n/% -rin &i'0o$u$ S fi/. IV.)B.

E. Du-* caracteristicile c!&strctive #e 8a$ !%0$uri$e rotune -ot fiH &i'-$e< u0$e (i tri-$e.

)i' IV'(' FORA SECŢIUNII TOROANELORH % rotunJ 0 triun/2iu$%rJ ! o"%$

9

Page 87: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 87/172

)i' IV'*' CALURI SIPLEH % e&!2i&eJ 0 &e'i;n!2i&eJ ! ;n!2i&e

C%0$uri$e &i'-$e &unt !%0$uri 'onotonon< %$!*tuite intrunu$ &%u '%i 'u$te &tr%turi r*&u!ite ;n uru$ uneiini'i !entr%$e 'et%$i!e &%u "e/et%$e. Sen&u$ e ;nf*(ur%re %$ &tr%turi$or &u!!e&i"e e&te %$tern%nt< %&tfe$ ;n!7tu$ti'u$ &tr%t &* %i0* &en&u$ orit. Denu'ire% e !%0$u &i'-$u eri"* in f%-tu$ !* fie!%re fir !o'-onentur'*re(te tr%ie!tori% unei $inii e$i!oi%$e !i$inri!e< (i -rin ur'%re %re o !ur0ur* &i'-$*. C%0$uri$e &i'-$e&e e=e!ut* ;n !on&tru!ţie e&!2i&*< &e'i;n!2i&* &%u ;n!2i&* fi/. IV.#B. C%0$uri$e &i'-$e e&!2i&e &euti$i8e%8* !% %n!or%e (i /2i%e f$e=i0i$e< i%r !%0$uri$e &e'i;n!2i&e (i ;n!2i&e re-t !%0$uri -urt*to%re.

)i' IV'.' ILUSTRAREA SENSULUI DE CALAREH Z  re%-t%J S  &t7n/%

C%0$uri$e u0$e &unt !%0$uri !o'-u&e< re%$i8%te -rin ;nf*(ur%re% '%i 'u$tor toro%ne ;n uru$unei ini'i !entr%$e. Fire$e !on&tituente %u o u0$* !ur0ur* eter'in%t* e ;nf*(ur%re% iniţi%$*;n !%ru$ toronu$ui (i e ;nf*(ur%re% toronu$ui ;n !%ru$ !%0$u$ui. Din %!e&t -un!t e "eere!%0$uri$e u0$e -ot %"e% !%0$%re -%r%$e$* >5> &%u S5SB< !%0$%re ;n !ru!e >5S &%u S5>B &%u!%0$%re 'i=t* S>5> &%u S>5SB. Si'0o$u$ e $% nu'itor ini!* &en&u$ e ;nf*(ur%re %$toro%ne$or ;n uru$ ini'ii< i%r !e$ e $% nu'*r*tor &en&u$ e ;nf*(ur%re %$ u$ti'u$ui &tr%t e&7r'e ;n !%ru$ toronu$ui. L% !%0$%re% 'i=t*< $% toro%ne$e "e!ine< &en&u$ ;nf*(ur*rii &7r'e$or in u$ti'u$ &tr%t %$terne%8*. C%0$uri$e u0$e &unt !%0$uri e&!2i&e< !%re &e re%$i8e%8* ;ntrun%in ur'*to%re$e "%ri%nte !on&tru!ti"e.

)i' IV'/'  CALURI COPUSE< DULEH % !on&tru!ţie nor'%$*J 0 !on&tru!ţie f$e=i0i$*J !  !on&tru!ţie !on!entri!*

94

Page 88: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 88/172

)i' IV'5' CALURI COPUSE< DULE< CONSTRUCŢIE COINATĂH % Se%$eJ 0 %rrin/tonJ !  Fi$$er 

C%0$uri$e u0$e< !on&tru!ţie nor'%$* fi/. IV.+.%B &unt !%0$uri %$!*tuite in &7r'e %"7n %!e$%(ii%'etru. Nu'*ru$ fire$or intrun toron -o%te fi 4< 16< )4 &%u 1< i%r nu'*ru$ toro%ne$or 

 -o%te fi &%u 9. Ini'% toro%ne$or e&te 'et%$i!* un fir !entr%$B< i%r ini'% !%0$u$ui -o%te fi'et%$i!* &%u ne'et%$i!*.

O -%rti!u$%rit%te % !%0$uri$or e !on&tru!ţie nor'%$* e&te %!ee% !* ;n!$in%re% %=ei fire$or iniferite$e &tr%turi %$e toro%ne$or< f%ţ* e %=% %!e&tor%< e&te e/%$*. Prin ur'%re< $un/i'e% fire$or   iniferent e &tr%tu$ ;n !%re &unt i&-u&e e&te %!ee%(i< %r -%&u$ e ;nf*(ur%re "%ri%8* e $%&tr%t $% &tr%t< ;ntru!7t i%'etru$ e ;nf*(ur%re e-ine e -o8iţi% &tr%tu$ui &tr%turi$or e=terio%re$e !ore&-un -%(i e ;nf*(ur%re '%i '%riB. De %i!i re8u$t* !* fire$e iferite$or &tr%turi nu &unt

 -%r%$e$e< &e ;n!ru!i(e%8*< i%r !ont%!tu$ ;ntre fire$e iferite$or &tr%turi e&te -un!tifor'. D%r ;n!$in%re% e/%$* % fire$or toro%ne$or eter'in* ;n 'o teoreti! o i&tri0uţie unifor'* %efortu$ui tot%$ in !%0$u ;ntre fire$e !on&tituente. C%0$uri$e u0$e< !on&tru!ţie nor'%$*;'-reun* !u !e$e e !on&tru!ţie !o'0in%t* !on&tituie !%te/ori% !e% '%i fre!"ent uti$i8%t* ;no'eniu$ in&t%$%ţii$or e rii!%t.

C%0$uri$e u0$e< !on&tru!ţie f$e=i0i$* fi/. IV.+.0B &unt !%0$uri %"7n &7r'e e %!e$%(ii%'etru< ini'* !entr%$* ne'et%$i!* (i toro%ne %$!*tuite intrunu$ &%u '%=i'u' ou* &tr%turie &7r'e ;nf*(ur%te ;n uru$ ini'ii< e %&e'ene% ne'et%$i!*< % toronu$ui. Sunt !%0$uri uti$i8%te;n &-e!i%$ ;n '%rin*.

C%0$uri$e u0$e< !on&tru!ţie !on!entri!* fi/. i".+.!B &unt !%0$uri %$!*tuite in &7r'e e %!e$%(ii%'etru< ini'* !entr%$* ne'et%$i!* &%u 'et%$i!* (i toro%ne !%0$%te ;n ou* &%u '%i 'u$te &tr%turi!on!entri!e. Sen&u$ !%0$*rii toro%ne$or in &tr%turi$e &u!!e&i"e e&te %$tern%nt< i%r &en&u$ ;nf*(ur*riiu$ti'u$ui &tr%t e &7r'e $% toro%ne$e "e!ine &itu%te -e %!e$%(i &tr%tB e&te iferit. In %!e&t fe$ re8u$t* un!%0$u !u -ro-riet%te% e % fi %nti/ir%toriu< %i!* un !%0$u !%re nu -re8int* teninţ% e r*&u!ire %tun!i !7ne&te ten&ion%t.

)i' IV'6' CALURI COPUSE< CONSTRUCŢIE TRIPLĂC%0$uri$e u0$e< !on&tru!ţie !o'0in%t* &unt !%0$uri u0$e %$!*tuite in &7r'e !u i%'etre

99

Page 89: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 89/172

iferite. L% !%0$uri$e Se%$e fi/. IV.,.%B &7r'e$e !u i%'etru '%i 'i! &unt -$%&%te ;n &tr%turi$ein interioru$ toro%ne$or< &tr%tu$ e=terior fiin %$!*tuit in &7r'e e i%'etru '%i '%reJ $%!%0$uri$e %rrin/ton fi/. IV.,.0B ;ntre &7r'e$e u$ti'u$ui &tr%t %$ fie!*rui toron &unt inter!%$%te&7r'e e i%'etru '%i 'i!< i%r $% !%0$uri$e Fi$ter fi/. IV.,.!B &7r'e$e e i%'etru '%i 'i!&unt inter!%$%te ;ntre &7r'e$e !u i%'etru '%i '%re %$e &tr%turi$or interio%re %$e toro%ne$or.C%0$uri$e e !on&tru!ţie !o'0in%t* &e re%$i8e%8* !u ini'* ne'et%$i!* &%u 'et%$i!*.

Prin uti$i8%re% &7r'e$or e i%'etre iferite &e o0ţine un u0$u %"%nt%. Pri'u$ !on&t* ;n f%-tu$ !* &e%&i/ur* un !oefi!ient e u'-$ere % &e!ţiunii '%i '%re< !ee% !e ;n&e%'n* !* !%-%!it%te% -ort%nt* %

!%0$uri$or e !on&tru!ţie !o'0in%t* e&te !o'-%r%ti" '%i '%re. A$ oi$e% %"%nt% !on&t* ;n re%$i8%re%unui !ont%!t $ini%r ;ntre &7r'e$e &tr%turi$or &u!!e&i"e %$e toro%ne$or. 3ntr%e"*r toron%re% &7r'e$or into%te &tr%turi$e &e f%!e !u %!e$%(i -%&< !ee% !e ;n&e%'n* !* ;n!$in%re% fire$or iferite$or &tr%turi nu e&tee/%$*< i%r &7r'e$e in &tr%turi$e e=terio%re &e i&-un ;n inter&tiţii$e intre &7r'e$e &tr%turi$or interio%re<!ont%!tu$ &7r'e$or ;ntre &tr%turi re%$i87nu&e -e to%t* $un/i'e% fire$or. Su0 %!e&t %&-e!t !%0$uri$e!on&tru!ţie !o'0in%t* %"7n -%&u$ !on&t%nt< &unt &u-erio%re ;n e=-$o%t%re% !%0$uri$or !on&tru!ţie nor'%$*<!%re %u !on&t%nt* ;n!$in%re% &7r'e$or. 3nf*(ur%re% !u -%& !on&t%nt &e nu'e(te ;nf*(ur%re -%r%$e$*< i%r !e% !uun/2i !on&t%nt &e nu'e(te ;nf*(ur%re nor'%$*.

C%0$uri$e !o'-u&e< !on&tru!ţie tri-$* fi/. IV.B &unt !%0$uri !%re &e %$!*tuie&! -rin !%0$%re%'%i 'u$tor !%0$uri u0$e ;n uru$ unei ini'i ne'et%$i!e &%u 'et%$i!e. E&te e"ient !* !ur0ur%unei &7r'e $u%t* ine-enent e&te tri-$*.

S7r'e$e uti$i8%te $% !%0$uri$e e oţe$ 'u$tifi$%re &unt re%$i8%te -rin trefi$%re in oţe$ !%r0on e !%$it%te'*r!i$eH OLC ),< OLC +,< OLC ,, (i OLC :< $% trei !$%&e e !%$it%te !onfor' t%0e$u$ui IV.1 (i !in!i!%te/orii e re8i&tenţ*< !onfor' t%0e$u$ui IV.#. Pentru !%te/orii$e IV (i V &e fo$o&e&! oţe$uri !u un !onţinut'%=i' e !%r0on e :<9,.

TAELUL IV'(CLASELE DE CALITATE ALE S?RELOR DESTINATE CALURILOR ULTIFILARE DE OŢEL

C$%&% e !%$it%te De&tin%ţie

A C%0$uri -entru tr%n&-ort -er&o%ne

C%0$uri -entru tr%!ţiune (i tr%n&-ort '%teri%$e

C C%0$uri -entru %n!or%re (i /2i%re

TAELUL IV'*Cate!riile #e reiste&2$ ale 4aterialli sr4el!r #esti&ate ca8lril!r 4ltifilare #e !2el

C%te/ori% ere8i&tenţ*

Re8i&tenţ% 'ini'*$% tr%!ţiune

C$%&% e !%$it%teA (i C

Re8i&tenţ% '%=i'* $% tr%!ţiuneI 119: 1)#: 1+4:II 1)4: 1,#: 14:III 1,4: 14#: 19:IV 14: 161: #::V 16: #11: ##,:

OSERVAŢIE' Re8i&tenţe$e &unt ini!%te ;n N5''#

S7r'% -entru !%0$uri &e e=e!ut* fie !u &u-r%f%ţ% ;n &t%re ne%!o-erit*< '%t*< fie ;n &!o-u$ -rote!ţiei !ontr%!oro8iunii ;ntrun% in ur'*to%re$e "%ri%nte e %!o-erireH 8in!%t* ;n%inte e trefi$%re &%u 8in!%t* tr%&*

8tB< 8in!%t* fin%$ e$e!tro$iti! /B< 8in!%t* !u &tr%t /ro& e 8in! GB (i &t%n%t* SB< %!e%&t* u$ti'* "%ri%nt*%-$i!7nu&e nu'%i $% &7r'e$e e !%te/ori% IV (i V.

%teri%$u$ ini'ii !%0$uri$or (i toro%ne$or e&te eter'in%t e 'eiu$ (i !oniţii$e e e=-$o%t%re. A&tfe$ini'% -o%te fiH "e/et%$*< 2< < 1B< 'et%$i!* B< 'et%$i!* ine-enent*< &inteti!* -< P< P1B &%u 'iner%$*

96

Page 90: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 90/172

=< < 1B. Si'0o$uri$e !%r%!teri&ti!e in -%r%nte8e &e refer* ;n orine $%H ini'% toro%ne$or< ini'% !%0$u$ui<re&-e!ti" ini'% !%0$u$ui !on&tru!ţie tri-$*.

Ini'% "e/et%$* &e !onfe!ţione%8* in fi0re ure n%tur%$e &i&%$< '%ni$%B &%u in fi0re 'oi!7ne-*< 0u'0%! -e&!*re&!< iut*B< ;nf*(ur%te ;ntrun &in/ur toron -entru !%0$uri$e rotune !ui%'etre &u0 #: ''< &%u ;n '%i 'u$te toro%ne ;nf*(ur%te ;n &en& in"er& &en&u$ui e ;nf*(ur%re% !%0$u$ui. Ini'% "e/et%$* %&i/ur* o '%re f$e=i0i$it%te !%0$u$ui< o un/ere in interior % %!e&tui%<;ntru!7t e&te i'-re/n%t* iniţi%$ !u un $u0refi%nt neutru< -re!u' (i o o%re!%re %'orti8%re %(o!uri$or ;n fun!ţion%re.

Ini'% &inteti!* &e !onfe!ţione%8* in fi0re &inteti!e n$on< !%-ron< -erf%n et!.B &%u te=ti$e&inteti!e -o$i%'i*< -o$ieti$en* (i -o$i-ro-i$en*B (i ;ne-$ine(te %!e$e%(i fun!ţii !% (i ini'%"e/et%$*.

Ini'% 'et%$i!* &e !onfe!ţione%8* in %!ee%(i &7r'* in !%re e&te !onfe!ţion%t (i !%0$u$< %"7nfor'% unui toron e %!ee%(i !on&tru!ţie !% !e$e %$e !%0$u$ui. Se uti$i8e%8* ;n !%8u$ ;n !%re!%0$u$ e&te &u-u& unor &o$i!it*ri tr%n&"er&%$e '%ri< e e=e'-$u ;n !%8u$ ;nf*(ur*rii -e t%'0uri;n '%i 'u$te &tr%turi. Reu!e f$e=i0i$it%te% !%0$u$ui. D%!* '%teri%$u$ &7r'e$or ini'ii %re%!ee%(i re8i&tenţ* !% &7r'e$e !%0$u$ui< ini'% &e nu'e(te 'et%$i!* re8i&tent*< %!* e&te '%i'i!*< %tun!i ini'% &e nu'e(te 'et%$i!* nere8i&tent*.

Ini'% 'et%$i!* ine-enent* e&te %$!*tuit* !% un !%0$u e !on&tru!ţie =4 &%u =4< !utoro%ne e !on&tru!ţie (i !%r%!teri&ti!i iferite e !e$e %$e toro%ne$or !%0$u$ui fi/. IV.,.0 (i !B.L% %!e$%(i i%'etru !u ini'% 'et%$i!*< ini'% 'et%$i!* ine-enent* fiin %$!*tuit* in &7r'e'%i 'u$te %r e i%'etru '%i 'i!< %&i/ur* o f$e=i0i$it%te '%i '%re % !%0$u$ui.

Ini'% 'iner%$* &e !onfe!ţione%8* in fi0re e %80e&t nei'-re/n%te ;n un&ori !on&i&tente. E&teuti$i8%t* $% !%0$uri$e e&tin%te $u!ru$ui ;n 'eii !u te'-er%turi ;n%$te ;n !%8uri$e ;n !%re &eur'*re(te %&i/ur%re% unei f$e=i0i$it*ţi '%i '%ri e!7t !e% oferit* e !%0$uri$e !u ini'*'et%$i!*.

IV'('*' CARACTERISTICILE +ECANICE ALE CALURILOR 

Prin!i-%$e$e !%r%!teri&ti!i /eo'etri!e (i 'e!%ni!e %$e !%0$uri$or< e-in87n e ti-u$ !on&tru!ti" (i e'%teri%$u$ &7r'e$or< &unt ur'*to%re$eHDIAETRUL NOINAL &  %$ !%0$u$ui re-re8int* i%'etru$ !er!u$ui !ir!u'&!ri& &e!ţiunii tr%n&"er&%$e %%!e&tui%. Se efine(te nu'%i -entru !%0$uri$e rotune.ARIA SECŢIUNII TRANSVERSALE    re-re8int* &u'% %rii$or &e!ţiuni$or tr%n&"er&%$e %$e &7r'e$or !%re %$!*tuie&! !%0$u$.

  = & 2 * 4

Coefi!ientu$ /r%B e u'-$ere _ e&te r%-ortu$ intre &e!ţiune% 'et%$i!* % !%0$u$ui (i %ri% !er!u$ui!ir!u'&!ri& &e!ţiunii tr%n&"er&%$eH

= 4 * & 2

S%r!in% teoreti!* 'ini'* e ru-ere S tr % !%0$u$ui re-re8int* &u'% &%r!ini$or 'ini'e teoreti!e e ru-ere %$e&7r'e$or !o'-onente< in!$u&i" %!e$or% !%re %$!*tuie&! ini'% 'et%$i!* re8i&tent*H

S tr = +  r 

une `r  re-re8int* re8i&tenţ% $% ru-ere % '%teri%$u$ui &7r'ei.S%r!in% re%$* 'ini'* e ru-ere Sr  re-re8int* % &%r!in* teoreti!* e ru-ere !%re &e o0ţine -rin !ore!t%re%&%r!inii teoreti!e 'ini'e e ru-ere !u %utoru$ !oefi!ientu$ui e &!*ere % re8i&tenţei  ! %torit* !%0$*rii

&%u toron*rii &7r'ei. A!e&t !oefi!ient e&te &-e!ifi! fie!*rui ti- e !%0$uH

S r = -  + S tr 

6:

Page 91: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 91/172

S%r!in% efe!ti"* e ru-ere S ef   % !%0$u$ui re-re8int* "%$o%re% efortu$ui e tr%!ţiune $% !%re ;n ti'-u$;n!er!*rii $% tr%!ţiune &e -rou!e ru-ere% -ri'u$ui toron %$ !%0$u$ui.

S%r!in% e ru-ere tot%$* !%$!u$%t* S  % !%0$u$ui &e eter'in* ;n&u'7n &%r!in% e ru-ere %fie!*rui fir %$ !%0$u$ui< eter'in%t* -rin ;n!er!%re% $% tr%!ţiune % fire$or -re$e"%te in !%0$u$u%te ini"iu%$< ;n -re%$%0i$ ;nre-t%te. L% !%0$uri$e !u ini'* 'et%$i!* &e in!$u (i &%r!ini$efire$or ini'ii ;n !%8u$ ini'ii re8i&tente (i nu &e in!$u ;n !%8u$ ini'ii nere8i&tente. S%r!in% eru-ere tot%$* !%$!u$%t* &er"e(te $% !%$!u$u$ re8i&tenţei !%0$u$ui %tun!i !7n nu &e -o%te re%$i8%ru-ere% efe!ti"* -rin ;n!er!%re % ;ntre/u$ui !%0$u.

Coefi!ientu$ e &!*ere % re8i&tenţei -  e&te r%-ortu$ ;ntre &%r!in% efe!ti"* e ru-ere % !%0$u$ui (i &u'%&%r!ini$or efe!ti"e e ru-ere % &7r'e$or %!ti"e !o'-onente< ne!%0$%te.

3n &t%n%re$e e -rou&e &e ini!* %t7t "%$ori$e &%r!ini$or efe!ti"e e ru-ere %$e !%0$uri$or< !7t(i "%$ori$e !oefi!ienţi$or e &!*ere % re8i&tenţei.

IV.1.). ODULUL DE ELASTICITATEDin !%u8% !%0$*rii 'ou$u$ e e$%&ti!it%te %$ !%0$uri$or e&te &en&i0i$ '%i 'i! e!7t %$ '%teri%$u$ui in !%re&unt !onfe!ţion%te &7r'e$e< !ee% !e ;n&e%'n* !* &u-u& %!e$ui%(i efort e tr%!ţiune un !%0$u 'u$tifi$%r &e%$un/e(te '%i 'u$t e!7t &%r %$un/i un e(%ntion -$in< %"7n %!ee%(i %rie % &e!ţiunii tr%n&"er&%$e (i %!ee%(i$un/i'e.

ou$u$ e e$%&ti!it%te %$ !%0$uri$or &e efine(te ;n %!e$%(i 'o !% (i ;n !%8u$ /ener%$

 /  = & * &

;n !%re e&te ten&iune%< i%r  efor'%ţi% &-e!ifi!*< %r "%$o%re% $ui e-ine ;n '%re '*&ur* e !on&tru!ţi%!%0$u$ui. A&tfe$< e$ &!%e !u !re(tere% un/2iu$ui e !%0$%reJ e&te '%i 'i! $% !%0$uri$e !u ini'* "e/et%$* (i&inteti!*< (i '%i '%re $% !e$e !u ini'* 'et%$i!*. %i 'u$t< 'ou$u$ e e$%&ti!it%te %$ !%0$uri$or nu e&te o'*ri'e !on&t%nt*J e$ "%ri%8* %t7t !u nu'*ru$ !i!$uri$or e &o$i!it%re< !7t (i !u ni"e$u$ e &o$i!it%re.C%0$uri$e noi %u un 'ou$ e e$%&ti!it%te '%i 'i! (i -re8int* un 2i&tere8i& -ronunţ%t. Cu !re(tere%nu'*ru$ui e &o$i!it*ri< -%nt% 'eie % !ur0ei e ;n!*r!%re () !re(te< !ur0% ;n&*(i &e e-$%&e%8* &-rere%-t% fi/. IV.4B. Din %!ee%(i fi/ur* &e !on&t%t* !* u-* -%r!ur/ere% unui nu'*r e !i!$uri e ;n!*r!%re 

e&!*r!%re !%re !onu! $% &t%0i$i8%re% -ro!e&u$ui< -%nt% %!e&tei% !re(te u(or !u ni"e$u$ e &o$i!it%re< !ee%!e u!e $% !on!$u8i% !* $% un ni"e$ '%i ;n%$t e &o$i!it%re 'ou$u$ e e$%&ti!it%te e&te '%i '%re.

)i' IV'<' DIAGRAA $ PENTRU UN CALU CU S?RE ROTUNDE CU DIAETRUL DE #

V%$ori$e 'eii orient%ti"e -entru 'ou$u$ e e$%&ti!it%te %$ !%0$uri$or E! &unt ur'*to%re$eH  &7r'* e oţe$ -entru !%0$uriH E!  #a1:, N5''#

  !%0$uri &i'-$eH E!  1<+M1<4Ba1:, N5''#

  !%0$uri u0$e !u ini'* 'et%$i!*H E!  1<:M1<)Ba1:, N5''#

61

Page 92: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 92/172

  !%0$uri u0$e !u ini'* "e/et%$*< &inteti!* &%u 'iner%$*H E!  :<4M1<:Ba1:, N5''#

3n !%8u$ !%0$uri$or !%re nu &e /*&e&! ;n -o8iţie "erti!%$*< in !%u8% "%ri%ţiei &*/eţii !%0$u$ui &u0 /reut%te% -ro-rie %tun!i !7n ten&iune% in e$ "%ri%8*< &e -o%te efini un 'ou$ e e$%&ti!it%te %-%rent. 3ntr%e"*r<in fi/. IV.9 &e o0&er"* !* %tun!i !7n efortu$ S  !re(te !u !%ntit%te%  < &*/e%t% !%0$u$ui &e reu!e. 3n!on&e!inţ* e-$%&%re%   ;n&u'e%8* %t7t e-$%&%re% !%u8%t* e efor'%ţi% e$%&ti!*  e< !7t (i !e% !%u8%t* ereu!ere% $un/i'ii !%0$u$ui -rin tre!ere% $% nou% -o8iţie e e!2i$i0ru<  v

    e   v

Defor'%ţi% &-e!ifi!* %-%rent* "% fiHa    5    e   vB5   e  vB

i%r 'ou$u$ e e$%&ti!it%te %-%rentHE%  5 a  5 e  vB 5  5E!   5E" E! 5 1 E!5E" 

)i' IV'@'  SCEA PENTRU CALCULUL ODULUL DE ELASTICITATE APARENT ALCALURILOR 

IV.1.+. FACTORI DE DURAILITATE @I CRITERII PENTRU ALEGEREA CALURILOR 

3n r%-ort !u !e$e$%$te or/%ne !%re intr* ;n %$!*tuire% '%!%r%$e$or< !2i%r ;n !oniţii nor'%$e e e=-$o%t%re<!%0$uri$e %u o ur%0i$it%te '%i 'i!*. Din %!e&t 'oti" -ro0$e'% ur%0i$it*ţii $or % -reo!u-%t 'u$ţi!er!et*toriJ e% re-re8int* -ro0$e'% !entr%$* -e !%re -roie!t%ntu$ &%u !on&tru!toru$ tre0uie &* o %i0* ;n"eere !7n o-te%8* -entru un %nu'it ti- e !%0$u.

Dur%0i$it%te% !%0$u$ui e-ine %t7t e f%!tori e e=-$o%t%re e=terniB< !7t (i e f%!tori!on&tru!ti"i interniB.

E&te e"ient !*< !u !7t ni"e$u$ efortu$ui e e=-$o%t%re ;n !%0$u e&te '%i '%re< !u !7t re/i'u$ e$u!ru e&te '%i inten&i"< !u !7t nu'*ru$ e ;noituri -e !%re !%0$u$ ;$ f%!e ;n !%ru$ tr%n&'i&ieie&te '%i '%re (i !u !7t i%'etru$ or/%ne$or e ;nf*(ur%re (i iri%re e&te '%i 'i!< !u %t7tur%0i$it%te% !%0$u$ui e&te '%i reu&*. Fiin %ţi %!e(ti f%!tori e=terni ef%"ori8%nţi< -rin%$e/ere% !ore&-un8*to%re % ti-u$ui e !%0$u< -re!u' (i % %$tor f%!tori !on&tru!ti"i !%re "or fi'enţion%ţi '%i o&< efe!te$e %!e&tor% -ot fi %tenu%te.

a' CATEGORIA DE REZISTENŢĂ A +ATERIALULUI SR+ELOR' Cer!et*ri$e e=-eri'ent%$e %u%r*t%t !* -rin !re(tere% !%te/oriei e re8i&tenţ* % '%teri%$u$ui &7r'ei t%0. IV.#B nu &e o0ţine o !re(tere

 -ro-orţion%$* % ur%0i$it*ţii. L% %!e$%(i i%'etru (i ni"e$ e efort &e !on&t%t* o %nu'it* !re(tere %ur%0i$it*ţii $% !%0$uri$e in !%te/ori% 1,4: N5''#  f%ţ* e !e$e e !%te/orii inferio%reJ !re(tere%ur%0i$it*ţii ;n !%8u$ uti$i8*rii unor &7r'e in !%te/ori% 14: N5''# e&te '%i 'i!*< i%r -rin tre!ere% $%!%te/ori% 16: N5''#  &e ;nre/i&tre%8* !2i%r o i'inu%re % %!e&tei%. %i 'u$t< %!* &e %o-t* re-t!riteriu e i'en&ion%re 'enţinere% unei "%$ori !on&t%nte %te e !oefi!ientu$ui e &i/ur%nţ* ;n r%-ort !u&%r!in% e ru-ere< ni"e$u$ e &o$i!it%re %'i& ;n e=-$o%t%re "% fi '%i '%re< ;n '*&ur% ;n !%re &e uti$i8e%8*

&7r'e in !%te/orii e re8i&tenţ* '%i rii!%te. Dur%0i$it%te% &!%e ;n&* !u ni"e$u$ e &o$i!it%re< %&tfe$ ;n!7t!%0$uri$e in !%te/ori% 1,4: N5''# "or %"e% o ur%0i$it%te !e"% '%i 'i!* e!7t !e$e in !%te/ori% 1)4:

 N5''#< i%r !%0$uri$e in !%te/orii$e '%i rii!%te -re8int* o i'inu%re % ur%0i$it*ţii (i '%i -ronunţ%t*. Din%!e&t 'oti" -e eo -%rte< nu e&te re!o'%n%0i$ &* &e uti$i8e8e $% '%(ini$e e rii!%t !%0$uri in !%te/orii$e

6#

Page 93: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 93/172

&u-erio%re !%te/oriei 1,4: N5''#< i%r -e e %$t* -%rte< 'etoi!% e !%$!u$ nu f%!e i&tin!ţie ;ntre !%0$uri$e%$!*tuite !u &7r'e e iferite !%$it*ţi.8. STAREA SUPRA)EŢEI SR+ELOR . Prin 8in!%re re8i&tenţ% $% ;noiri %$tern%nte (i r*&u!iri %&7r'e$or &!%e< &!*ere% fiin '%i -ronunţ%t* $% &7r'e$e !u &tr%t /ro& e 8in! &%u &t%n%te. Cu to%te %!e&te%<

 -rin -rote!ţi% oferit* ;'-otri"% !oro8iunii< %!e&te %!o-eriri !onfer* !%0$u$ui< -e %n&%'0$u< o ur%0i$it%te ;n/ener%$ &-orit*.c'  DIA+ETRUL SR+ELOR' L% %!e$%(i i%'etru< !%0$uri$e !u '%i 'u$te fire< e!i !u &7r'e ei%'etru '%i 'i!< &unt '%i f$e=i0i$e< -ro-riet%te -e !%re -roie!t%ntu$ e&te tent%t &* o e=-$o%te8e. D%!* &e

ţine ;n&* !ont !* $% tre!ere% -e&te ro$e &7r'e$e< !u !7t %u i%'etru$ '%i 'i! !u %t7t &unt '%i e=-u&e &* fie&tri"ite (i !* %!e%&t* teninţ* &e %!!entue%8* !u !re(tere% i'en&iunii !%n%$u$ui ro$ei e !%0$u< e&te

 -refer%0i$ &* &e uti$i8e8e< !u !7t re/i'u$ e $u!ru e&te '%i inten&i"< !%0$uri !u &7r'e !u i%'etru 'oer%t.A&tfe$ %!* ne referi' $% !%0$uri$e !o'-u&e u0$e< !on&tru!ţie nor'%$*< &unt e -refer%t ti-uri$e =16 (i=)4 ti-uri$or =4 ri/iB (i =1 f$e=i0i$< %r !u &7r'e e i%'etru -re% 'i!B.#' TIPUL ;N)Ă,URĂRII' L% !%0$uri$e !u ;nf*(ur%re nor'%$*< &tr%turi$e &u!!e&i"e e &7r'e in !%ru$toro%ne$or &e ;nf*(o%r* ;n %!e$%(i &en& (i %u %!e$%(i un/2i e ;n!$in%re f%ţ* e %=% toronu$ui. Re8u$t* o$un/i'e e/%$* % fire$or (i o re-%rti8%re '%i unifor'* % efortu$ui tot%$. Cu to%te %!e&te%< ur%0i$it%te% $or e&te &en&i0i$ '%i 'i!* e!7t % !%0$uri$or !u ;nf*(ur%re -%r%$e$*< eo%re!e !ont%!tu$ ;ntre &7r'e$e iferite$or &tr%turi e&te -un!tifor'< !ee% !e eter'in* &o$i!it*ri e !ont%!t i'-ort%nte< -re!u' (i u8ur* -rin fre!%re e%$une!%re.e' PRE)OR+AREA' Prefor'%re% e&te o-er%ţi% te2no$o/i!* e=e!ut%t* %nterior !%0$*rii< -rin !%re &e *fire$or (i toro%ne$or o for'* -otri"it* -rin !%re &* &e %ni2i$e8e teninţ% %!e&tor% e % &e e&f%!e &u0%!ţiune% ten&iuni$or re'%nente< -ro"o!%te e o-er%ţi% e !%0$%re. Prefor'%re% %re 'u$ti-$e %"%nt%e< !%re

 -rin ;n&u'%re !onu! $% o !re(tere !on&ier%0i$* % ur%0i$it*ţii. A!e&t% e&te 'oti"u$ -entru !%re< e(i -refor'%re% &!u'-e(te !%0$u$< &e -re"ee !onfe!ţion%re% -rin -refor'%re % !%0$uri$or. C%$it*ţi$e !onferite!%0$u$ui -rin -refor'%re &untH o '%i unifor'* i&tri0uţie % &%r!inii ;ntre fire< o f$e=i0i$it%te '%i '%re< oreu!ere % u8urii $% tre!ere% !%0$u$ui -e&te ro$e &%u t%'0uri< ;ntru!7t nu &e '%nife&t* ;n ti'-u$ ;noiriiteninţ% &7r'e$or &%u toro%ne$or e % ie(i ;n re$ief< -rin ur'%re &7r'e$e e=terio%re &e u8e%8* unifor'. De%&e'ene%< e"entu%$e$e &7r'e ru-te r*'7n ;n -o8iţi% $or iniţi%$* (i nu ie& -roe'inent $% &u-r%f%ţ% !%0$u$ui.f'  SENSUL CALĂRII' C%0$uri$e !u !%0$%re -%r%$e$* >5> &%u S5SB &unt '%i f$e=i0i$e e!7t !e$e !u

!%0$%re ;n !ru!e &%u 'i=t*. A!e%&t% &e e=-$i!* -rin f%-tu$ !* &7r'e$e %u< ;n !%8u$ !%0$*rii -%r%$e$e<!ur0uri$e ;n %!e$%(i &en&. Totu(i uti$i8%re% %!e&tor !%0$uri e&te $i'it%t*< %torit* teninţei e r*&u!ire $%ten&ion%re< o%r $% tr%!t%re% &%r!ini$or !u 'i(!%re /2i%t*< !7n %torit* fi=*rii $% !%-ete< !%0$u$ nu -o%te %!ur& %!e&tei teninţe.' NATURA INI+II' Ini'% 'o%$e< "e/et%$* &%u &inteti!* e&te i'-re/n%t* !u $u0refi%nt %nterior !%0$*rii (i%&i/ur* un/ere% nor'%$* % !%0$u$ui. A!e%&t%< !% (i ini'% e %80e&t !on&tituie un &u-ort -$%&ti! -entrutoro%ne$e !%0$u$ui< %&tfe$ ;n!7t $% interior nu &e -rou! ten&iuni e !ont%!t ;ntre fire (i toro%ne. Pe e %$t*

 -%rte< to!'%i %!e%&t* $i-&* e re8i&tenţ* % ini'ii ;'-iei!* uti$i8%re% ei $% !%0$uri$e !%re tre0uie &* &e;nf*(o%re -e t%'0uri ;n '%i 'u$te &tr%turi. 3n %!e&t !%8 &e uti$i8e%8* ini'% 'et%$i!*. Se re!o'%n*uti$i8%re% !%0$uri$or !u ini'* 'et%$i!* (i ;n !%8u$ unor re/i'uri inten&i"e e $u!ru &%u $% te'-er%turirii!%te< %r ur%0i$it%te% &-orit* &e e=-$i!* e&i/ur -rin !re(tere% &e!ţiunii uti$e % !%0$u$ui !u "%$o%re%!ore&-un8*to%re ini'iiB (i -rin ur'%re % i'inu*rii ni"e$u$ui /ener%$ e &o$i!it%re % &7r'e$or.:'  )OR+A TOROANELOR' C%0$uri$e !u toro%ne rotune &unt !e$e %f$%te ;n f%0ri!%ţie !urent*. L%uti$i8*ri &e"er inten&i"e< ;n !%8u$ ;n !%re nu'*ru$ ro$e$or e e"iere -entru !%0$u e&te '%re< -o%te fi%"%nt%o& &* &e uti$i8e8e !%0$uri !u toro%ne o"%$e< ;ntru!7t %&i/ur* !ont%!tu$ &i'u$t%n %$ '%i 'u$tor &7r'e!u !%n%$u$ ro$e$or &%u t%'0uri$or. Prin %!e%&t% u8ur% (i &tri"ire% &e reu!< i%r ur%0i$it%te% !re(te.

IV'('5' SOLICITAREA ,I CALCULUL CALURILOR Lu%te ;n %n&%'0$u< ;n ti'-u$ e=-$o%t*rii< !%0$uri$e &unt &u-u&e tr%!ţiunii< ;n!o"oierii /ener%$e (i &tri"irii<u$ti'e$e ou* $% tre!ere% -e&te ro$e &%u $% ;nf*(ur%re% -e t%'0uri. So$i!it%re% fire$or !on&tituente e&te ;n&*'u$t '%i !o'-$e=* %torit* for'ei -e !%re o i%u !% ur'%re % !%0$*rii< -re!u' (i %torit* !ont%!tu$ui

re!i-ro! e "e!in*t%te. A&tfe$< !2i%r ;n -orţiuni$e re!ti$inii %$e !%0$u$ui efortu$ e tr%!ţiune eter'in* ;n fir ;n %f%r% &o$i!it*rii e tr%!ţiune< &o$i!it%re $% ;n!o"oiere< ;ntru!7t r%8% e !ur0ur* % firu$ui ;nf*(ur%t e$i!oi%$&%u u0$u e$i!oi%$ -rin tr%!ţiune tine &* &e 'oifi!eJ e %&e'ene% %-%re &o$i!it%re e r*&u!ire< ;ntru!7t!ur0ur% firu$ui nu e&te -$%n*< -re!u' (i &o$i!it%re e !ont%!t ;ntre fire$e "e!ine.

6)

Page 94: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 94/172

3n -re8ent -r%!ti! to%te nor'e$e euro-ene ini!* -entru i'en&ion%re o re$%ţie e for'%H

& % - S 

;n !%reH &  e&te i%'etru$ !%0$u$ui< ;n ''J S   efortu$ ;n r%'ur% !e% '%i ;n!*r!%t* % !%0$u$ui< ;n %NJ -   !oefi!ientu$ e-in87n e /ru-% e fun!ţion%re % 'e!%ni&'u$ui ;n !%re e&te inte/r%t !%0$u$< e e&tin%ţie<

 -re!u' (i e !on&tru!ţi% !%0$u$ui.

Efortu$ S  &e eter'in* ţin7n !ont e efe!tu$ &t%ti! %$ &%r!inii< /reut*ţii -ro-rii % 'uf$ei (i !%0$u$ui< er%n%'entu$ tr%n&'i&iei -rin !%0$u (i e &o$i!it%re% &u-$i'ent%r* %t* e forţe$e e inerţie< %!* %!e&te%e-*(e&! 1: in efortu$ e tr%!ţiune &t%ti!. L% e"%$u%re% $ui S  &e ne/$ie%8* ;n!$in%re% !%0$u$ui ;n r%-ort!u %=% -%$%nu$ui %!* un/2iu$ ;ntre r%'uri$e !%0$u$ui !%re ;nf*(o%r* o ro$* nu e-*(e(te +,Q. V%$ori$e!oefi!ientu$ui -  &unt ini!%te ;n t%0e$u$ui IV.).

TAELUL IV'.VALORILE COEFICIENTULUI PENTRU CALCULUL DIAETRULUI CALURILOR 

Gru-% e

fun!ţion%re

Tr%n&-orturi u8u%$e Tr%n&-orturi -eri!u$o%&e

C%0$uri nor'%$e C%0$uri %nti/ir%torii C%0$uri nor'%$e1 (i # :<#,:B  ) :<#, :<#,:B :<#9: :<#,B  + :<#9: :<):: :<)::, :<):: :<)), :<)), :<)), :<)4, :<)4,4 :<)4, :<+#, :<+#,9 :<+#, :<+4, :<+4,

O8serva2ii

1. Prin tr%n&-orturi -eri!u$o%&e &e ;nţe$e/ tr%n&-orturi e '%teri%$ein!%ne&!ente< to=i!e< e=-$o8i"e< %!ie et!.#. V%$ori$e ;n&!ri&e ;ntre -%r%nte8e &e %'it nu'%i ;n !%8uri$e !7n re8i&tenţ% $% ru-ere % &7r'e$or e&te e

!e$ -uţin 14: N5''#

). V%$o%re% :<#, ;n !%8u$ !%0$uri$or %nti/ir%torii e&te %'i&* ;n &itu%ţi% ;n !%re !%0$u$ &e ;nf*(o%r* ire!t -e t%'0ur f*r* % '%i tre!e -e&te ro$e'

+. Pentru '%!%r%$e$e e $%n&%t !onu!te :<#1:.

Din &tru!tur% for'u$ei & % - S (i in 'ou$ ;n !%re &unt ini!%te "%$ori$e !oefi!ientu$ui -  re8u$t* !* ;n!%$!u$u$ e i'en&ion%re nu &e ref$e!t* ni!i ti-u$ !on&tru!ti" %$ !%0$u$ui< ni!i !%te/ori% e re8i&tenţ* %'%teri%$u$ui &7r'ei. A!e%&t% e&te o !on&e!inţ* % !e$or 'enţion%te ;n b IV.1.+ (i ;n &-e!i%$ % f%-tu$ui !*ur%0i$it%te% !%0$u$ui e-ine -entru un re/i' e e=-$o%t%re %t< '%i %$e& e ni"e$u$ e &o$i!it%re. A$e/7n$% i%'etru$ !%re re8u$t* in & % - S  !ore&-un8*tor !riterii$or e %&i/ur%re % unei ur%0i$it*ţi %e!"%te unti- !on&tru!ti" &%u %$tu$< %"7n un '%teri%$ !u re8i&tenţ* '%i rii!%t* &%u '%i !o0or7t*< &in/ur% !on&e!inţ*e&te re%$i8%re% unui !oefi!ient e &i/ur%nţ* iferit. D%r nu %t7t "%$o%re% !oefi!ientu$ui e &i/ur%nţ*e&te eter'in%nt*< !7t !riteriu$ e ur%0i$it%te. A!e&t f%-t e&te -u& ;n $e/*tur* (i !u %$e/ere% i%'etru$uiro$e$or e !%0$u< !%re re-re8int* un %$t f%!tor e ur%0i$it%te eo&e0it e i'-ort%nt. A&tfe$< !2i%r %!*!oefi!ientu$ e &i/ur%nţ* e&te %$e& ;n 'o !on"en%0i$< !ore&-un8*tor /ru-ei e fun!ţion%re %'e!%ni&'u$ui< i%'etru$ e ;nf*(ur%re eter'in%t -ornin e $% %!e&t !oefi!ient< nu !onu!e ;n /ener%$ $%&o$uţi% o-ti'*. 3ntr%e"*r< -roie!t%ntu$ (i !on&tru!toru$ ur'*re&! uti$i8%re% unui !%0$u !u i%'etru !7t '%i'i!< !%re &* !onu!* $% i%'etre 'ini'e -entru ro$e (i t%'0uri. Fiin %t !oefi!ientu$ e &i/ur%nţ*< &e

%un/e $% %!e&t re8u$t%t uti$i87n &7r'e %"7n o re8i&tenţ* !7t '%i rii!%t* (i un !%0$u %"7n un !oefi!iente u'-$ere !7t '%i '%re. Dur%0i$it%te% unui !%0$u %$e& ;n %!e&t fe$< ;n /ener%$ nu e&te !e% o-ti'*. Dee=e'-$u< uti$i87n un !%0$u !u &7r'e %"7n o re8i&tenţ* inferio%r* e e=e'-$u 1,4: N5''# ;n $o! e16: N5''#B (i !u un !oefi!ient e u'-$ere inferior e -i$* un !%0$u !u 9 toro%ne ;n $o! e un !%0$u !u toro%neB< &e %&i/ur* o ur%0i$it%te '%i '%re< e(i !oefi!ientu$ e &i/ur%nţ* e&te '%i reu&.

6+

Page 95: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 95/172

IV.1.. SISTEE DE PRINDERE ALE CAPETELOR CALURILOR C%-ete$e !%0$uri$or -ot fi %!ţion%te< (i ;n %!e&t !%8 &e fi=e%8* $% t%'0urii e %ntren%re< &%u ne%!ţion%te<!%8 ;n !%re &e fi=e%8* fie $% un e$e'ent e !on&tru!ţie %$ '%(inii< fie $% 'uf$% 'o0i$*.

Si&te'e$e e -rinere %$e r%'urii ne%!ţion%te tre0uie &* fie !on!e-ute %&tfe$ ;n!7t &* %i0*re8i&tenţ% (i ur%0i$it%te% !e$ -uţin e/%$e !u !e$e %$e !%0$u$ui< &* fie &i/ure< &* -er'it*!on&t%t%re% !u u(urinţ* % &t*rii te2ni!e< &* -er'it* 'ont%re%e'ont%re% u(o%r* % !%0$u$ui(i &* re%$i8e8e o -rinere %rti!u$%t* % r%'urii !%0$u$ui. 3n -r%!ti!% %!tu%$* &unt uti$i8%te

ur'*to%re$e &i&te'e< !%re !ore&-un !e$ '%i 0ine %!e&tor !erinţe.

a' )IXAREA CU RODANŢĂRo%nţ% e&te un o!2et in oţe$ uti$i8%t -entru 'oe$%re% for'ei (i -rote%re% !%0$u$ui ;n 8on% e %n!or%re!ontr% &tri"irii (i u8urii. Ro%nţe$e &unt or/%ne &t%n%ri8%te. V%ri%nt% S< (t%nţ%t* &%u for%t* fi/. IV.6.%B<&e e=e!ut* ;ntro /%'* !u-rin87n #1 '*ri'i !ore&-un8*to%re unor i%'etre e !%0$u !u-rin&e ;ntre + (i9 '' (i &e !onfe!ţione%8* in oţe$ OL )4.+ -rin for%re $i0er*J &e -rotee%8* !ontr% !oro8iunii -rin%!o-erire ter'i!* !u A$>n 'in 1#: /5'#B (i -o%te fi uti$i8%t* ;n inter"%$u$ e te'-er%tur* % 'eiu$ui%'0i%nt #,Q M +: QC. V%ri%nt% T< turn%t* fi/. IV.6.0B &e e=e!ut* ;ntro /%'* e 1, '*ri'i< -entrui%'etre e !%0$u !u-rin&e ;ntre 9 (i 9 ''. Se !onfe!ţione%8* in oţe$ OT ,::) (i -o%te fi uti$i8%t* ;ninter"%$u$ e te'-er%tur* 1:QC M +:QC.

)i' IV'>' RODANŢE PENTRU CALURIH % (t%nţ%te &%u for%teJ 0 turn%te

Du-* !e ;nf*(o%r* ro%nţ%< !%-*tu$ $i0er %$ !%0$u$ui &e fi=e%8* e r%'ur% $ui !ontinu* -rintrunu$ inur'*to%re$e -ro!eeeH -rin ;'-$etire (i '%ti&%re< !u '%n(o%ne o"%$e -re&%te< !u !$e'e e !%0$u fi/.IV.1:<%<0<!B.

Te2no$o/i% e re%$i8%re % -rinerii -rin ;'-$etire (i '%ti&%re e&te ur'*to%re%. Din!o$o e ro%nţ*<!%-*tu$ $i0er &e e&f%!e ;n toro%ne (i &e ;ne-*rte%8* ini'% -e -orţiune% e&f*!ut*. Cu %utoru$ unor &!u$e

&-e!i%$e &e re%$i8e%8* ;'-$etire% !u r%'ur% !ontinu* % !%0$u$ui %&tfe$ !% fie!%re toron %$ !%-*tu$ui $i0er &* o&tr*-un/* e !e$ -uţin (%&e oriJ u-* fie!%re &tr*-un/ere &e t%ie un nu'*r e &7r'e in toron %&tfe$ ;n!7t<$% u$ti'% &tr*-un/ere< fie!%re toron &* !onţin* u'*t%te in nu'*ru$ iniţi%$ e &7r'e. Se re/u$%ri8e%8* -rin!io!nire -*rţi$e -roe'inente (i %-oi &e '%ti&e%8* !u &7r'* 'o%$e 8in!%t* e 1<+ M # ''. Lun/i'e%

 -orţiunii ;'-$etite tre0uie &* fie e 1, ori i%'etru$ !%0$u$ui< %r nu '%i 'i!* e ):: ''< i%r -orţiune%'%ti&%t* e 91: ori i%'etru$ !%0$u$ui.

Prinere% !u '%n(on -re&%t fi/. ).1:.0B e&te %"%nt%o%&*< ;ntru!7t uti$i8e%8* -entru -rinere o -orţiune '%i &!urt* % !%0$u$ui (i ne!e&it* un "o$u' e 'un!* 'u$t '%i reu& e!7t ;n !%8u$ -rinerii -rin ;'-$etire. 3n &!2i'0 nu &e -o%te re%$i8% e!7t ;n %te$iere &-e!i%$i8%te< ;ntru!7tne!e&it* o -re&* -re"*8ut* !u o '%triţ* %e!"%t*. Prinere% !%-*tu$ui $i0er !u r%'ur% !ontinu*&e f%!e !u %utoru$ unui '%n(on &t%n%ri8%t !onfe!ţion%t in ţe%"* o"%$* e A$/ #<, %"7no $un/i'e e 'ini'u' )<, ori i%'etru$ !%0$u$ui. Te2no$o/i% -rinerii !u-rine ur'*to%re$ef%8eH t*iere% !%0$u$ui (i %&i/ur%re% ;'-otri"% e&-$etirii toro%ne$or -rin ;n!*$8ire% $% ro(u %!%-*tu$ui e !%0$u (i r*&u!ire% ;n &en&u$ ;nf*(ur*rii -7n* $% &u%re% &7r'e$or %!e%&t* o-er%ţie&e f%!e $% o '%(in* e %te$ier !u ;n!*$8ire e$e!tri!*BJ !ur*ţire% e /r*&i'e % '%n(onu$ui (i

6,

Page 96: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 96/172

!%0$u$ui -e -orţiune% e ;'0in%re< -re&%re% ;n '%triţ* % '%n(onu$ui introu& -e !%0$u ;n 8on%e ;'0in%re.

Prinere% !u !$e'e fi/. IV.1:.!B %re %"%nt%u$ e % fi e'ont%0i$* (i e % &e -ute% re%$i8% oriune< nunu'%i ;n %te$iere. C$e'e$e -entru !%0$uri &unt &t%n%ri8%te (i &e re%$i8e%8* ;n ou* "%ri%nte !on&tru!ti"e.C$e'e$e ti- A &unt %$!*tuite intrun !or-< o 0ri* (i ou* -iu$iţe !u /u$er fi/. IV.11.%BJ &e e=e!ut* ;n 1:'*ri'i< -entru !%0$uri %"7n i%'etru$ no'in%$ e '%=i'u'+: ''. C$e'e$e ti- fi/. IV.11.0B &e e=e!ut* ;n , '*ri'i (i &unt uti$i8%te -entru !%0$uri !u i%'etre '%i'%ri e +: ''< -7n* $% 9 ''< in!$u&i".

Cor-u$ !$e'e$or &e e=e!ut* in oţe$ '%r!% OLC +,< 0ri% in OLC ),< (uru0uri$e in oţe$uri !u!%r%!teri&ti!i 'e!%ni!e !ore&-un8*to%re /ru-ei 9.9< i%r -iu$iţe$e !ore&-un8*to%re /ru-ei 9. C$e'e$e ti- A&e 'onte%8* %&tfe$ ;n!7t r%'ur% %!ti"* % !%0$u$ui &* fie -re&%t* -e !or-u$ !$e'ei< i%r 0ri% &* -re&e8er%'ur% $i0er*< ne&o$i!it%t* % !%0$u$ui. Se e"it* %&tfe$ &tri"ire% e !*tre 0ri* % r%'urii &o$i!it%te.

 Nu'*ru$ 'ini' e !$e'e ne!e&%r -entru re%$i8%re% -rinerii< 'o'entu$ e -re&tr7n/ere % -iu$iţe$or< -re!u' (i i&t%nţ% 'ini'* ;ntre ou* !$e'e "e!ine &unt ini!%te ;n t%0e$u$ IV.+.

An!or%re% !%0$u$ui ;n %rti!u$%ţie &e -o%te f%!e fie ire!t< nu'%i !u %utoru$ ro%nţei< fie !u%utoru$ unor !2ei e t%!2e$% fi/. IV.1#B.

)i' IV'(B' SISTEE DE FIARE CU RODANŢĂ A CAPETELOR DE CALUH % -rin ;'-$*tire (i'%ti&%reJ

 0 !u '%n(on -re&%tJ ! !u !$e'e e !%0$u

6

Page 97: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 97/172

)i' IV'((' CLEE PENTRU CALURI

)i' IV'(*' CEIE DE TACELAXUneori e&te %"%nt%o& -entru &o$uţi% !on&tru!ti"* % %n!or*rii !% ;n $o!u$ ro%nţei &* &e uti$i8e8e'i!i ro$e !u %$e8% !i$inri! fi/. IV.1)B &%u !2i%r ro$e e !%0$u.

)i' IV'(.' FIAREA CAPĂTULUI DE CALU CU ROLĂ DE IC DIAETRU @I 3PLETIRE

TAELUL IV'/DATE PRIVIND UTILI>AREA CLEELOR DE CALU

Ti-u$!$e'ei

*ri'e% !$e'ei i%'etruno'in%$'%=i' %$ !%0$u$uiB

o'entu$ e -re&tr7n/ereN'B

 Nu'*ru$ 'ini'e !$e'e

 -entru -rinere

P%&u$!$e'e$or 

A 9 + % b

1: 6 ,1) )) ,1 +6 ,16 4<4 ,

64

Page 98: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 98/172

## 1:4 # 1+4 ): #1# 4)+ #6 4+: )) 9

++ +#: 9

# M #<,b

+9 +# 6

,, ,#: 1:+ ,4# 119 #: 1#

8' )IXAREA CU PAPUCP%-u!u$ e !%0$u e&te un %n&%'0$u for'%t intro !%r!%&* -re"*8ut* !u ure!2e e %rti!u$%ţie (i o -%n*;n!$in%t* fi/. IV.1+.%B< !u !%re &e %&i/ur* fi=%re% !%0$u$ui -rin %uto;'-*n%re &u0 %!ţiune% ten&iunii inr%'ur% %!ti"* % %!e&tei%. Introu!ere% -enei (i % !%0$u$ui ;nf*(ur%t ;n uru$ ei &e f%!e -rin e&!2iere% '%re% !%r!%&ei< -re&tr7n/ere% iniţi%$* re%$i87nu&e -rin !io!*nire u(o%r*. P%-u!ii e !%0$u &unt or/%ne&t%n%ri8%te< /%'% !u-rin87n 11 '*ri'i !%re %!o-er* ne!e&%ru$ -entru !%0$uri !u i%'etre ;ntre (i ++''. C%r!%&% fi/. IV.1+.0B &e !onfe!ţione%8* in oţe$ turn%t< !$%&% e !%$it%te )< !u re8i&tenţ% 'ini'* e+,:: %N5!'#< i%r -%n% fi/. IV.1+.!B in oţe$ $%'in%t !u re8i&tenţ% 'ini'* e ru-ere e )4:: %N5!' #<!$%&% e !%$it%te +. >one$e %!ti"e e &tr7n/ere %$e -enei %u !%n%$e un/2iu$%re !u e&!2iere% e 1#:Q< i%r !e$e %$e !%r!%&ei %u for'* &e'i!i$inri!*. ont%u$ tre0uie &* &e f%!* %&tfe$ ;n!7t r%'ur% %!ti"* % !%0$u$ui&* &e /*&e%&!* -e f%ţ% ne;n!$in%t* % -enei< %&i/ur7nu&e ;n %!e&t fe$ !entr%re% /*urii e %rti!u$%ţie !u %=%!%0$u$uiJ !%-*tu$ $i0er &e '%ti&e%8*.

Un/2iu$ &u-r%feţei ;n!$in%te % -enei tre0uie &* ;ne-$ine%&!* %t7t !oniţi% e %uto;'-*n%re &u0%!ţiune% efortu$ui in !%0$u< !7t (i !oniţi% e %utoreţinere %tun!i !7n %torit* %0&enţei&%r!inii< !%0$u$ e&te $i-&it e efort.

)i' IV'(/' PAPUC DE CALUH % %n&%'0$uJ 0 !%r!%&*J ! -%n*

c' )IXAREA CU +AN,ON CONIC

69

Page 99: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 99/172

)i' IV'(5' FIAREA CALURILOR CU AN@ON CONIC

%n(onu$ !oni! e&te o -ie&* -re"*8ut* !u ure!2e e %rti!u$%ţie (i %$e8% !oni! !%re %&i/ur* fi=%re%!%-*tu$ui e !%0$u -rin inter'eiu$ unui %$i% 'et%$i! turn%t ;n '%n(on fi/. IV.1,B. %n(onu$ &e re%$i8e%8*in oţe$ turn%t %"7n !%r%!teri&ti!i 'e!%ni!e &i'i$%re oţe$uri$or -entru -%-u!ii e !%0$u. Prin te2no$o/i% e

re%$i8%re &e ur'*re(te &* &e %&i/ure %erenţ% %$i%!%0$u (i %$i%'%n(on %&tfe$ ;n!7t %!e&te e$e'ente &*!on$u!re8e. Prin!i-%$e$e ei f%8e &untH e&-$etire% !%0$u$ui< ;ne-*rt%re% ini'ii "e/et%$e &%u 'iner%$e<;noire% !%-ete$or &7r'e$or &u0 for'* e !7r$i/< e!%-%re% (i neutr%$i8%re% $or -re!u' (i % '%n(onu$ui (iturn%re% %$i%u$ui. Se uti$i8e%8* %$i%e !u f$uiit%te rii!%t* $% te'-er%turi &u0 +::QC -entru % nu inf$uenţ%ne/%ti" -ro-riet*ţi$e 'e!%ni!e %$e '%teri%$u$ui &7r'e$or. Lu!r%re% re!o'%n* %$i%e !u -$u'0< !u' %r fi%$i%u$ !u 4 P0< 19 S0 (i Sn.

IV'*' R!le #e ca8l

IV'*'(' CONSTRUCŢIA ROLELOR DE CALU

Ro$e$e e !%0$u &unt or/%ne -entru iri%re% !%0$uri$or 'u$tifi$%re in oţe$. E$e &e -re8int* &u0 for'% unor roţi % !*ror o0%* e&te -re"*8ut* !u un !%n%$ %$ !*rui -rofi$ %&i/ur* o ;nf*(ur%re nor'%$* (i &i/ur* %!%0$u$ui< -re!u' (i un !ont%!t f%"or%0i$ %$ %!e&tui% !u ro$%. Ro$e$e e !%0$u &unt or/%ne rotito%re< %&tfe$ !*

 0utu!u$ $or &-riin* -rin inter'eiu$ unei 0u!(e &%u % unei -ere!2i e ru$'enţi -e o o&ie nerotito%re fi/.IV.1B. 3n 'o !urent ro$e$e &e e=e!ut* in font* F! #::. Ini'% $or -o%te fi -$in*< -re"*8ut* !u /o$uri eu(ur%re &%u -re"*8ut* !u ner"uri (i /o$uri< fun!ţie e i%'etru$ $or. 3n fi/. IV.14 e&te ini!%t* o &o$uţie!on&tru!ti"* u8u%$* -entru ro$e turn%te in font*< i%r ;n t%0e$u$ IV., &unt ini!%te "%$ori orient%ti"e -entru

 -rin!i-%$e$e i'en&iuni %$e %!e&tor%.

66

Page 100: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 100/172

)i' IV'(6' SOLUŢII CONSTRUCTIVE PENTRU ONTAXUL ROLELOR DE CALUH % ro$* !u 0u!(e e 0ron8J 0 ro$e -e ru$'enţi

)i' IV'(<' ROLĂ DE CALUDi%'etru$ 0utu!u$ui ro$ei &e i% 1<, M 1< ori i%'etru$ %$e8%u$ui &*u.

L% 'e!%ni&'e !u re/i'uri inten&i"e e fun!ţion%re &e re!o'%n* !onfe!ţion%re% in oţe$ turn%t< ;ntru!7toţe$u$ %re -ro-riet*ţi -$%&ti!e &u-erio%re fonteiJ &e -o%te uti$i8% '%r!% OT +::#. De %&e'ene% ro$e$e -ot fie=e!ut%te in oţe$ $%'in%t OL)4.). Ro$e$e !u i%'etre 'i!i< &u0 #::#,: ''< &e -ot e=e!ut% in t%0$*/ro%&*< %r uti$i8%re% $or nu e&te re!o'%n%0i$* e!7t $% -rou!ţii uni!%$eJ ;ntru!7t !o&tu$ '%no-erei<

 -re!u' (i -ierere% e '%teri%$ -rin &trunire &unt rii!%te. E&te re!o'%n%0i$ !% ro$e$e e i%'etru '%re

1::

Page 101: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 101/172

&* &e e=e!ute in oţe$ $%'in%t ;n !on&tru!ţie &u%t*< ;ntru!7t re8u$t* o ;n&e'n%t* reu!ere e /reut%te.A&tfe$< -entru ro$e e ti-u$ !e$ei re-re8ent%te ;n fi/. IV.19< re%$i8%te intrun 0utu!< &-iţe (i o o0%* in

 -$%t0%n* &%u in oţe$ !ornier efor'%te ;n ou* et%-eH -entru re%$i8%re% -rofi$u$ui !%n%$u$ui (i %-oi!ur0%re% $% r%8% roţii< re8u$t*< -entru i%'etre e +:: ... 6:: ''< /reut*ţi !u ,9 -7n* $% 4, '%i 'i!ie!7t !e$e %$e unor ro$e e!2i"%$ente in font*.

)i' IV'(@' ROLĂ DE CALU 3N CONSTRUCŢIE SUDATĂ

TAELUL IV'5DIENSIUNILE ROLELOR DE CALU DIN FONTĂ

D D1 D#

 01 & &1 Nr.ner"uri 0c rc

)#: #1: ,: 9: : 1: 1: 9 +),, #+: : 9: : 1: 1: 9 ++:: #: 9: 1:: 4: 1# 1: 9 ++,: #6: 1:: 11: 9: 1# 1: 9 +,:: )1 11: 119 6: 1+ 1# 1: +,: ): 1#: 1#, 1:: 1+ 1# 1: +

): +:: 1#: 1+: 11: 1 1# 1: 9:: ++: 1: 1: 1#: 1 1# 1: c 0 'ont% -e 0u!(eJ r 'ont% -e ru$'enţi

Cer!et*ri efe!tu%te ;n u$ti'ii %ni %u u& $% !on!$u8i% !* -ot fi uti$i8%te ro$e !onfe!ţion%te in 'e&e -$%&ti!e.Se o0ţine un tri-$u %"%nt%H ro$e$e &unt 'u$t '%i u(o%re< &-riinire% -e o&ie &e &i'-$ifi!* ;ntru!7t nu '%i&unt ne!e&%re or/%ne inter'ei%re e ti-u$ 0u!(e$or &%u ru$'enţi$or< !re(te ur%0i$it%te% !%0$u$ui eo%re!e!ont%!tu$ %!e&tui% !u '%teri%$u$ -$%&ti! e&te -r%!ti! inofen&i" -entru !%0$u. Se uti$i8e%8* -o$i%'i% < !%re%re ur'*to%re$e -ro-riet*ţi 'e!%ni!eH re8i&tenţ% $% tr%!ţiune ,:: %N5!'#< re8i&tenţ% $% ru-ere -rin;n!o"oiere :: %N5!'#  (i en&it%te% 1<1# ... 1<19 /5'). Ro$e$e in -o$i%'i* -ot fi e=e!ut%te -rin

&trunire in -$%!* fi/. IV.16.% ), fie -rin ine!t%re &u0 -re&iune fi/. IV.16.0B.%teri%$u$ ro$e$or< -rin urit%te (i 'ou$u$ e e$%&ti!it%te inf$uenţe%8* ur%0i$it%te% !%0$uri$or.Ce$e$%$te !oniţii fiin e/%$e< un '%teri%$ '%i -uţin ur (i !u un 'ou$ e e$%&ti!it%te '%ireu& !onu!e $% o ur%0i$it%te &-orit* % !%0$u$ui. A&tfe$< ro$e$e in font* %&i/ur* o ur%0i$it%te!u

1:1

Page 102: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 102/172

1:#: '%i '%re e!7t ro$e$e in oţe$< i%r ro$e$e in -o$i%'i* -r%!ti! u0$e%8* ur%0i$it%te%!%0$uri$or.

)i' IV'(>' ROLE DE POLIAIDĂ% &truniteJ 0 ine!t%te &u0

 -re&iune

)i' IV'*B' 

PROFILUL CANALULUIROLELOR DE CALU

 .2.2. enn:e araterte ro:e:or &e ab:Di'en&iuni$e !%r%!teri&ti!e %$e ro$e$or e !%0$u &unt %!e$e% !%re eter'in* for'% (i '*ri'e% -rofi$u$ui!%n%$u$ui -e !%re &e ;nf*(o%r* !%0$u$. E$e &unt ini!%te ;n fi/. IV.#:. To%te %!e&te i'en&iuni &unt fun!ţiee i%'etru$ !%0$u$ui (i &unt %$e&e fie in !on&ierente e %&i/ur%re % unei ur%0i$it*ţi !7t '%i '%ri %!%0$u$ui (r $ r%8% (i   $ i%'etru$ $% funu$ !%n%$u$uiB< fie in !on&ierente e &e!urit%teH e"it%re% ie(irii!%0$u$ui e -e ro$* un/2iu$ e e&!2iere a (i %7n!i'e% !%n%$u$ui   ;).

Cer!et*ri$e %u %r*t%t !* r%8% o-ti'* $% funu$ !%n%$u$ui &e /*&e(te ;n $i'ite$e r   :<,) ... :<,,B & . 3n%!e&t fe$ &e %&i/ur* un !ont%!t !u !%0$u$ -e o 8on* &ufi!ient e '%re< efe!tu$ fiin un ni"e$ reu& %$ten&iuni$or e !ont%!t< -re!u' (i !on&er"%re% &e!ţiunii rotune % !%0$u$ui. L% r%8e '%i '%ri< 8on% e!ont%!t e"ine '%i 'i!*< ;n !on&e!inţ* ten&iuni$e e !ont%!t !re&!< i%r !%0$u$ &e %-$%ti&e%8*. L% r%8e '%i'i!i !re(te u8ur% !%0$u$ui< %torit* fre!*rii $%ter%$e !u -ereţii !%n%$u$ui.

De&!2iere% !%n%$u$ui &e i% e/%$* !u +,Q< i%r %7n!i'e% ; %-ro=i'%ti" ;ntre 1<, (i #<, & J "%$ori$e 'i!i!ore&-un i%'etre$or '%ri e !%0$u< i%r !e$e '%ri i%'etre$or 'i!i. 3n %!e&t fe$ e"ine -o&i0i$* o e"iere$%ter%$* % !%0$u$ui f%ţ* e -$%nu$ 'ei%n %$ ro$ei ;n $i'ite -r%!ti!e %!!e-t%0i$e< f*r* !ont%!tu$ (i e!ifre!%re% !u 0orur% !%n%$u$ui.

Prin ;noitur* &e ;nţe$e/e tre!ere% !%0$u$ui in for'% re!ti$inie ;ntro for'* !ur0* &%u in"er&< -rin ur'%re nu'*ru$ e ;noituri !ore&-une nu'*ru$ui e &!2i'0*ri %$e r%8ei e !ur0ur* %!%0$u$ui -e tr%&eu$ &*u.

TAELUL IV'6

STAILIREA NUĂRULUI DE 3NDOITURI ALE CALURILOR 

C%8u$ S!2iţ% E=-$i!%ţii Nr. e ;noituri &i'-$e

1:#

Page 103: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 103/172

e!2i"%$ente

1 3nf*(ur%re -e ro$* f*r* &!2i'0%re%

&en&u$ui !ur0urii

#

# 3nf*(ur%re -e ro$* !u &!2i'0%re%&en&u$ui !ur0urii

)

3nf*(ur%re -e ro$* !%re %0%te !%$!u$u$in -$%nu$ iniţi%$

d 1#:Qd 1#:Q

#)

+  Ro$e !u un/2iuri e ;nf*(ur%re &u0 ,Q (iro$e e e/%$i8%re

:

, T%'0uri e !%0$u 1

Re8u$t* !* %tun!i !7n !%0$u$ ;nf*(o%r* o ro$*< e$ f%!e ou* ;noituri< ;ntru!7t $% intr%re -e ro$*!ur0ur% $ui "%ri%8* e $% "%$o%re% 8ero $% #5D< i%r $% ie(ire% e -e ro$* e% "%ri%8* in nou< e

%t% %!e%&t% e $% #5D $% 8ero !%8u$ 1< t%0. IV.B. Efe!tu$ &!2i'0*rii &en&u$ui e ;noire %&u-r%ur%0i$it*ţii !%0$u$ui< %i!* %$ tre!erii e $% o !ur0ur* !on"enţion%$ -o8iti"* $% un% ne/%ti"*e&te -r%!ti! e ou* ori '%i '%re e!7t %$ unei ;noituri &i'-$e< e %!ee% &!2i'0%re% &en&u$uie ;noire e&te e!2i"%$ent !u ou* ;noituri &i'-$e !%8u$ #< t%0. IV.B. Ce$e$%$te !%8uri

1:)

Page 104: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 104/172

 -o&i0i$e &unt i$u&tr%te ;n t%0. IV.< !%8uri$e )< + (i ,.

 .2.3. <an&aent: ro:e:or &e ab:

IV'*'.'(' ROLE CU AXĂ NEDEPLASAILĂ. Introu&e ;n $%nţu$ !ine'%ti! %$ tr%n&'i&ii$or -rin !%0$u<ro$e$e o-un %nu'ite re8i&tenţe e !%re tre0uie &* &e ţin* !ont $% &t%0i$ire% efortu$ui !%re e&te ne!e&%r &* &e%-$i!e $% r%'ur% %!ţion%t* % !%0$u$ui. A!e&te re8i&tenţe &unt $u%te ;n !on&ier%re -rin inter'eiu$r%n%'entu$ui ro$ei< efinit !% r%-ort ;ntre efortu$ uti$ Su (i !e$ %-$i!%t ;n 'o efe!ti" SH

= S *  S 

E=i&t* ou* !%u8e !%re eter'in* %!e&te re8i&tenţeH fre!%re% ;n $%/*re$e ro$ei (i ri/iit%te% $% ;n!o"oiere %!%0$u$ui. A!e%&t% in ur'* e&te eter'in%t* e oi f%!toriH ri/iit%te% !%0$u$ui $u%t !% !or- e$%&ti! (ifre!%re% re!i-ro!* % fire$or !%re %$!*tuie&! !%0$u$. Pri'u$ f%!tor eter'in* o e/%$* %0%tere % !e$or ou*r%'uri e !%0$u e $% for'% !ore&-un8*to%re firu$ui ie%$ f$e=i0i$ !onfor'fi/. IV.#1.%< (i e&te !%r%!teri8%t e '*ri'e% e' . A$ oi$e% eter'in* o ;ne-*rt%re e ro$* % r%'urii !%re &e;nf*(o%r* (i o %-ro-iere !ore&-un8*to%re % !e$ei !%re &e e&f*(o%r*< !onfor' fi/. IV.#1.0<  !%r%!teri8%te e'*ri'e% e> < ;ntru!7t fre!*ri$e interio%re !%re &e o-un %$une!*ri$or re$%ti"e %$e fire$or $% ;nf*(ur%re;'-iei!* !%0$u$ &* i% i'ei%t ire!ţi% t%n/ent* ro$ei< tin87n !*tre o 'enţinere % tr%ie!toriei iniţi%$e

re!ti$inii< i%r $% e&f*(ur%re tin &* 'enţin* !ur0ur% -e !%re !%0$u$ % $u%to $% tre!ere% -e&te ro$*. 3ntru!7te>? e' < re8u$t* -rin &u-r%-unere% efe!te$or &itu%ţi% re%$* re-re8ent%t* ;n fi/. IV.#1.!.

)i' IV'*(' EFECTUL RIGIDITĂŢII LA 3NCOVOIERE A CALULUI

Din !e$e e '%i &u& re8u$t* !* efe!tu$ ri/iit*ţii $% ;n!o"oiere % !%0$u$ui &e '%nife&t* -rin ;ne-*rt%re% ero$* % r%'urii e !%0$u !%re &e ;nf*(o%r* (i %-ro-iere% !e$ei !%re &e e&f*(o%r*. Prin ur'%re -entru&t%0i$ire% e!2i$i0ru$ui efortu$ ;n r%'ur% %!ţion%t* tre0uie &* fie '%i '%re e!7t efortu$ uti$. Piereri$e

eter'in%te e ri/iit%te% $% ;n!o"oiere % !%0$uri$or &e eter'in* -e !%$e e=-eri'ent%$*. 3n !oniţiinor'%$e e$e nu e-*(e&! 11<, in "%$o%re% efortu$ui uti$. Fre!%re% ;n $%/*ru$ ro$ei eter'in* o re8i&tenţ* -ro-orţion%$* !u re8u$t%nt% eforturi$or in !e$e ou* r%'uri %$e !%0$u$ui< !u !oefi!ientu$ e fre!%re (i !ur%-ortu$ &*, !ee% !e &e eu!e e$e'ent%r in !oniţi% e e!2i$i0ru % ro$ei.

Pe 0%8% !u'u$*rii re8i&tenţei eter'in%t* e ri/iit%te !u !e% eter'in%t* e fre!%re &e&t%0i$e(te e=-re&i% r%n%'entu$ui. 3n -roie!t%re% !urent* r%n%'entu$ ro$e$or e !%0$u &e %$e/e;n fun!ţie e !oniţii$e e uti$i8%re !ore&-un8*tor ini!%ţii$or in t%0e$u$ IV.4. Du-* !u're8u$t* in t%0e$< inf$uenţ% 2ot*r7to%re %&u-r% "%$orii r%n%'entu$ui o %re ti-u$ fre!*rii ;n$%/*r< fre!"enţ% un/erii (i un/2iu$ e ;nf*(ur%re % !%0$u$ui -e ro$*.

TAELUL IV'<

RANDAENTUL ROLELOR DE CALU

Ti-u$ fre!*rii ;n $%/*re$e ro$eiou$ e un/ereR%n%'entu$ ro$eiun/2i e ;nf*(ur%re 19:QB

1:+

Page 105: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 105/172

Fre!%re e %$une!%re

Un/ere -ro%&t*< te'-er%tur* rii!%t* :<6+Un/ere r%r* :<6,Un/ere -erioi!* nor'%$* :<6Un/ere %uto'%t* :<64

Fre!%re e ro&to/o$ireUn/ere -ro%&t*< te'-er%tur* rii!%t* :<64Un/ere nor'%$* !u un&o%re!on&i&tent*

:<69

Ro$e$e e e"iere -e !%re !%0$u$ &e ;nf*(o%r* !u un/2iuri '%i 'i!i e 19:Q %u un r%n%'ent '%i '%re. Dee=e'-$u $% ro$e$e -e ru$'eţi !u un/ere nor'%$*< "%ri%ţi% r%n%'entu$ui !u un/2iu$ e&teH

d 19:Q 6:Q +,Q 1,Q :<69 :<69, :<694 :<66

IV'*'.'*' ROLE CU AXĂ DEPLASAILĂ' Ro$e$e !u %=% 'o0i$* &unt ro$e !%re efe!tue%8* nu nu'%i o'i(!%re e rot%ţie ;n uru$ %=ei -ro-rii< %r (i o 'i(!%re e tr%n&$%ţie. A!e&te ro$e &unt uti$i8%te fie ;n &!o-u$e'u$ti-$i!*rii forţei e %!ţion%re fi/. IV.##.%B< fie -entru 'u$ti-$i!%re% "ite8ei &%u !ur&eiB e %!ţion%refi/. IV.##.0B. 3n %'0e$e !%8uri r%n%'entu$ ro$e$or e&te '%i '%re e!7t %$ ro$e$or !u %=* nee-$%&%0i$*.

)i' IV'**' ROLE CU AĂ DEPLASAILĂH % -entru e'u$ti-$i!%re% forţei e %!ţion%reJ 0 -entru'u$ti-$i!%re% "ite8ei e %!ţion%re

IV'*'/' +ONTAUL ROLELOR DE CALUSo$uţii$e u8u%$e e 'ont% %$e ro$e$or e !%0$u &unt ini!%te ;n fi/. IV.1. E$e re%8e'* -e o&ii % !*ror rotiree&te ;'-iei!%t* !u %utoru$ unor -$*!uţe -entru fi=%re% %=e$or< orient%t* -%r%$e$ !u re8u$t%nt% eforturi$or in !e$e ou* r%'uri %$e !%0$u$ui. Roţi$e e font* &%u oţe$ fi/. IV.1.%B &unt -re"*8ute !u 0u!(e e 0ron8<i%r un/ere% &e %&i/ur* !u %utoru$ un/*to%re$or !u -7$nie &%u !u 0i$*. C%n%$u$ e re-%rti8%re % un&orii ;ntre

&u-r%feţe$e ;n fre!%re tre0uie &* &e /*&e%&!* ;n re-tu$ 8onei ne;n!*r!%te< %i!* i%'etr%$ o-u& -un!tu$ui e%-$i!%ţie %$ re8u$t%ntei eforturi$or in !%0$u. 3n !%8u$ ro$e$or in -o$i%'i* fi/. IV.16B 0u!(e$e -ot &*$i-&e%&!*. 3n !%8u$ uti$i8*rii ru$'enţi$or fi/. IV.1.!B &e -refer* uti$i8%re% unei 0u!(e inter'ei%re%&i/ur7nu&e ;n %!e&t fe$ o 'ont%re (i o e'ont%re u(o%r* % ro$ei. Un/*toru$ &e 'onte%8* ;n %!e&t !%8 ;n

 0utu!u$ ro$ei< i%r et%n(%re% &e %&i/ur* !u !%-%!e $%ter%$e. E&te o0$i/%toriu !% ro$e$e &* fie -re"*8ute !u&i&te' e -rote!ţie -entru ;'-iei!%re% ie(irii !%0$u$ui in (%nţu$ $or. Se uti$i8e%8* ;n %!e&t &!o- %-*r*toriin t%0$* e oţe$ nu '%i &u0ţire e ) ''B i&-u&e ;n uru$ ro$ei ;n &e!toru$ ;n !%re !%0$u$ e&te ;nf*(ur%t -ero$* fi/. IV.#)B. Di&t%nţ% ;ntre -ie&% e &i/ur%nţ* (i ro$* nu tre0uie &* fie '%i '%re e!7t :<#, & (& $ i%'etru$ !%0$u$uiB. Si&te'u$ e&te fo%rte uti$ ;n &-e!i%$ $% ro$e$e 'ont%te $% e=tre'it%te% 0r%ţe$or '%!%r%$e$or< une in !%u8% 0%$%n&u$ui $%ter%$ %$ &%r!inii e=i&t* -eri!o$u$ ur!*rii !%0$u$ui -e 0orur%ro$ei.

1:,

Page 106: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 106/172

)i' IV'*.' SIGURANŢĂ CONTRA IE@IRII CALULUI DIN @ANŢUL ROLELOR 

C%$!u$u$ o&iei &e f%!e !on&ier7no /rin* &i'-$u re8e'%t*< ;n!*r!%t* !u o &%r!in* unifor' i&tri0uit* -e$un/i'e% 0u!(eiH p = <*:  ;n !%re < e&te re8u$t%nt% eforturi$or in r%'uri$e e !%0$u< i%r :  e&te $un/i'e% e!ont%!t % 0u!(ei !u o&i%.

3n !%8u$ re8e'*rii -e ru$'enţi 'ont%ţi ire!t -e o&ie f*r* 0u!(* inter'ei%r*B< &e !on&ier* !*re8u$t%nt% &e re-%rti8e%8* e/%$ !e$or oi ru$'enţi &u0 for'% unor &%r!ini !on!entr%te %-$i!%te;n -$%nu$ 'ei%n %$ ru$'enţi$or.

Pre&iune% %'i&i0i$* e !ont%!t e&teH

•  0ron8 -e oţe$ 1::... 1#: %N5!'#J• font* %ntifri!ţiune -e oţe$ +:...: %N5!'#J•  -o$i%'i* -e oţe$ +: %N5!'#.

3n !%8u$ ro$e$or !u "ite8* '%re e rot%ţie< $%/*re$e e %$une!%re &e "erifi!* (i $% ;n!*$8ire< -rou&u$  pvB%'i&i0i$ %"7n "%$ori$e e : %N5!'#& ;n !%8u$ -ere!2ii 0ron8oţe$ (i ): %N5!'#& ;n !%8u$ -ere!2i$or font* %ntifri!ţiuneoţe$ (i -o$i%'i*oţe$.

IV'.' Pala&e c ca8l

IV'.'(' Alc$tirea %ala&el!r c ca8lP%$%ne$e &unt i&-o8iti"e !u or/%n f$e=i0i$< uti$i8%te -entru %'-$ifi!%re% forţei e %!ţion%re< uneori -entru%'-$ifi!%re% !ur&ei &%u "ite8ei or/%nu$ui e %!ţion%re. Or/%nu$ f$e=i0i$ -o%te fi un !%0$u e oţe$ &%u un $%nţ&u%t &%u %rti!u$%t. P%$%ne$e !u $%nţ &unt fre!"ent uti$i8%te !% 'e!%ni&'e ine-enente. P%$%ne$e !u !%0$uintr* ;n %$!*tuire% '%(ini$or e rii!%t< fiin %&o!i%te tro$ii$or. A&tfe$< &unt uti$i8%te $% &u&-en%re% (ie-$%&%re% &%r!ini$or &%u $% e-$%&%re% unor -*rţi 'o0i$e %$e '%!%r%$e$orH $% 0%&!u$%re% 0r%ţe$or< tr%!t%re%!*ru!io%re$or e &%r!in*< te$e&!o-%re% 0r%ţe$or.

P%$%ne$e !u !%0$u &unt %$!*tuite in ou* /ru-uri e ro$e (i un !%0$u !%re $e ;nf*(o%r* %$tern%ti". Unu$in /ru-uri e&te fi=< i%r !e$*$%$t $% !%re e&te %t%(%t* &%r!in% e&te 'o0i$. P%$%ne$e !u !%0$u &e ;'-%rt ;n

ou* !%te/orii< u-* nu'*ru$ r%'uri$or e !%0$u %!ţion%te. P%$%nu$ &i'-$u fi/. IV.#+B %re o &in/ur*r%'ur* %!ţion%t*< i%r -%$%nu$ u0$u %re %'0e$e !%-ete %$e !%0$u$ui %!ţion%te fi/. IV.#,B. 3n -ri'u$ !%8<unu$ in !%-ete$e !%0$u$ui e&te fi=%t $% unu$ in /ru-uri$e e ro$e %$e -%$%nu$ui< i%r !e$*$%$t $% t%'0uru$tro$iu$ui e %!ţion%reJ ;n %$ oi$e% !%8< %'0e$e !%-ete &unt %t%(%te t%'0uru$ui.

Un -%$%n u0$u e&te e!2i"%$ent !u ou* -%$%ne &i'-$e< !u-$%te ;n -%r%$e$< %"7n fie!%re un nu'*r er%'uri -ort%nte e/%$ !u u'*t%te in nu'*ru$ tot%$ e r%'uri %$e -%$%nu$ui u0$u. Din %!e&t 'oti" e$e &e'%i nu'e&! (i -%$%ne /e'ene. 3ntote%un% -%$%nu$ u0$u %re un nu'*r -%r e r%'uri< i%r ro$% 'ei%n*  !%re teoreti! nu &e rote(te $% %!ţion%re% -%$%nu$ui &e nu'e(te ro$* e e/%$i8%re< ;ntru!7t -rin inter'eiu$ei &e &t%0i$e(te e!2i$i0ru$ ;ntre !e$e ou* -*rţi %$e -%$%nu$ui.

P%$%ne$e &i'-$e &unt uti$i8%te e re/u$* $% '%!%r%$e$e !u 0r%ţ< i%r !e$e u0$e $% '%!%r%$e$eru$%nte. Nu'*ru$ r%'uri$or -e !%re &e re-%rti8e%8* &%r!in%< !on&tituie nu'*ru$ r%'uri$or 

 -ort%nte< not%t n p (i re-re8int* o '*ri'e !%r%!teri&ti!* % -%$%nu$ui. Cu !7t %!e&t nu'*r e&te '%i'%re< !u %t7t efortu$ in fie!%re r%'ur* e&te '%i 'i!. 3n %!e&t fe$< %$e/7nu&e ;n 'o!on"en%0i$ nu'*ru$ e r%'uri -ort%nte< r%'ur% %!ti"* -o%te fi %!ţion%t* e-un7nu&e un efort'i!.

1:

Page 107: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 107/172

O %$t* '*ri'e !%r%!teri&ti!* % -%$%ne$or e&te r%-ortu$ e tr%n&'itere  p !%re &e efine(te !% r%-ort ;ntrenu'*ru$ r%'uri$or -ort%nte (i nu'*ru$ r%'uri$or %!ţion%te n%H

 p = n p * na uneH n%  1 ;n !%8u$ -%$%ne$or &i'-$eJ n%  # ;n !%8u$ -%$%ne$or u0$e.

)i' IV'*/' PALAN SIPLU

Se -o%te e'on&tr% !u u(urinţ* !* r%-ortu$ e tr%n&'itere e&te e/%$ !u r%-ortu$ ;ntre "ite8% e e-$%&%re %r%'urii r%'uri$orB %!ti"e (i "ite8% e e-$%&%re % /ru-u$ui 'o0i$ e ro$e.

)i' IV'*5' PALAN DULU

IV'/' TA+URI PENTRU CALU

IV'/'(' C!&strc2ia ta48ril!r %e&tr ca8l

T%'0urii -entru !%0$u &unt or/%ne &-e!ifi!e tro$ii$or< -e !%re &e ;nf*(o%r* (i !u %utoru$ !*ror% &e%!ţione%8* r%'ur% &%u r%'uri$e %!ti"e %$e !%0$uri$or. T%'0urii -ot %"e% for'* !i$inri!*< tron!oni!* &%u2i-er0o$oi%$* e rot%ţieB< i%r %ntren%re% !%0$u$ui %re $o! fie %torit* fi=*rii %!e&tui% $% t%'0ur !%8u$t%'0uri$or !i$inri!i &%u tron!oni!i< fie -rin fri!ţiune !u' e&te !%8u$ t%'0uri$or 2i-er0o$oi%$i (i %$t%'0uri$or !i$inri!i f*r* fi=%re% e t%'0ur % !%-*tu$ui !%0$u$ui.

Su-r%f%ţ% %!ti"* % t%'0uri$or -o%te fi nete* &%u !%ne$%t*< /eo'etri% !%ne$urii fiin efinit* ;n -rofi$nor'%$ e r%8% e r%!or%re % (%nţu$ui r (i e -%&u$ ;nf*(ur*rii e$i!oi%$e    fi/.IV.#B. Uti$i8%re%t%'0uri$or !%ne$%ţi -re8int* %"%nt%u$ %&i/ur*rii unei '%i '%ri ur%0i$it*ţi % !%0$u$ui %t7t -rin e"it%re%fre!*rii $%ter%$e % &-ire$or "e!ine< !on&e!inţ* f%-tu$ui !* -%&u$ e&te !e"% '%i '%re !% i%'etru$ !%0$u$ui< !7t

1:4

Page 108: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 108/172

Page 109: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 109/172

Page 110: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 110/172

)i' IV'*@' TAUR SUDAT3n !%8u$ ;nf*(ur*rii !%0$u$ui ;n &tr%turi &u-r%-u&e< ;n /ener%$ ;ntote%un% !7n e=i&t* -eri!o$u$ !% -rin;nf*(ur%re !%0$u$ &* &!%-e e -e t%'0ur< e&te ne!e&%r !% $% e=tre'it*ţi t%'0uru$ &* fie -re"*8ut !u 0oruri %!*ror ;n*$ţi'e tre0uie &* e-*(e%&!* ni"e$u$ u$ti'u$ui &tr%t e !%0$u !u 'ini'u' e ou* ori i%'etru$!%0$u$ui.

IV'/'*' SOLUŢII DE REZE+ARE ,I ANTRENARE A TA+URILOR Re8e'%re% t%'0uri$or &e f%!e< u-* &o$uţi% e %ntren%re %o-t%t*< -e %r0ore< -e o&ie rotito%re &%u -e o&iefi=*. 3n -ri'e$e ou* !%8uri t%'0uru$ &e &o$i%ri8e%8* !u %r0ore$e< re&-e!ti" !u o&i% rotito%re< !u -%n*

 -$%&%t* $% 0utu!u$ in&-re !%-*tu$ e %ntren%re. Re8e'%re% %r0ore$ui &e -o%te f%!e %t7t ;n $%/*re e%$une!%re< !7t (i ;n $%/*re e ro&to/o$ire. Se -refer* uti$i8%re% $%/*re$or !u ru$'enţi o&!i$%nţi !%re %&i/ur*e8"o$t%re% $i0er* % rotirii e$%&ti!e e ;n!o"oiere -e re%8e' % %r0ore$ui o&ieiB. Pe o&i% fi=* t%'0uru$ &e'onte%8* $i0erH fie -e ru$'enţi< fie -e 0u!(e e %$une!%re.

)i' IV'*>' TAUR TURNAT ANTRENAT PRIN ARORE

3n fi/. IV.#6 e&te -re8ent%t* &o$uţi% unui t%'0ur turn%t< %ntren%t -rin %r0ore (i re8e'%t ;n $%/*re !uru$'enţi o&!i$%nţi< i%r ;n fi/. IV.): o &o$uţie e t%'0ur turn%t %ntren%t -rin !oro%n* inţ%t* (i re8e'%t -e

11:

Page 111: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 111/172

o&ie nerotito%re. Coro%n% tre0uie !entr%t* -e t%'0ur (i &e &o$i%ri8e%8* !u %!e&t% !u %utoru$ unor (uru0uri.Dou* &%u trei intre %!e&te% &unt -*&uite &%u -re"*8ute !u 0u!(e e forfe!%reJ re&tu$ (uru0uri$or intr* !u o!;n /*uri e tre!ere.

)i' IV'.B' TAUR TURNAT ANTRENAT PRIN COROANĂ DINŢATĂ

Dou* &o$uţii 'oerne &unt -re8ent%te ;n fi/. IV.)1 (i IV.)#.

)i' IV'.(' TAUR ANTRENAT CU CUPLAX DINŢAT

111

Page 112: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 112/172

)i' IV'.*' TAUR SUDAT ANTRENAT CU CUPLAX CU OLŢURI SFERICE

Antren%re% t%'0uru$ui &e f%!e !u %utoru$ unui !u-$% !o'-en&%tor un/2iu$%r inţ%t< re&-e!ti" !u 0o$ţuri&feri!e< i%r re8e'%re% &e %&i/ur* ;ntrun $%/*r !u ru$'ent r%i%$ o&!i$%nt $% un !%-*t< i%r $% !e$*$%$t< -rininter'eiu$ unor 0u!(e &feri!e ire!t ;n %r0ore$e e ie(ire %$ reu!toru$ui e tur%ţie. 3n %!e&t &!o- !%-*tu$%r0ore$ui reu!toru$ui e&te -re"*8ut !u un %$e8% -entru re8e'%re (i !u un &e'i!u-$% inţ%t< re&-e!ti" !u

 0o$ţuri. Di&!u$ front%$ %$ t%'0uru$ui %re fie un &e'i!u-$% !u %ntur* interio%r*< fie %re in!or-or%te 0u!(ee %ntren%re ;n !%re $u!re%8* 0o$ţuri$e &e'i!u-$%u$ui %ntrenor.

A"%nt%e$e &o$uţiei &untH %&i/ur%re% unui /%0%rit 'ini' -e ire!ţi% %=ei t%'0uru$ui<tr%n&'itere% ire!t* % 'o'entu$ui e tor&iune !*tre t%'0ur< '%&* reu&*.

IV'5' La&2riSunt or/%ne -entru tr%&'itere% 'i(!*rii. Du-* 'ou$ e !on&tru!ţie -ot fiH

  $%nţuri !u 8%$e &u%teJ  $%nţuri !u e!$i&e (i 0o$ţuri G%$$eB.

L%nţuri$e !u 8%$e &unt !on&truite in 8%$e &u%te in oţe$ rotun (i &e !%r%!teri8e%8* -rin i%'etru$ &7r'eiin !%re &e e=e!ut* 8%$e$e< -%&u$ (i $*ţi'e% 8%$ei. L% '%!%r%$e &e fo$o&e&! $%nţuri !%$i0r%te !u 8%$e &!urte.

3n !o'-%r%ţie !u !%0$uri$e< $%nţuri$e !u 8%$e %u %"%nt%e$eH  in&en&i0i$it%te '%i '%re $% !*$ur* (i %/enţi !oro8i"iJ  f$e=i0i$it%te '%i '%re< !ee% !e -er'ite fo$o&ire% unor roţi (i t%'0uri e i%'etru reu&.

C% e8%"%nt%e< %torit* !*ror% uti$i8%re% e&te fo%rte reu&*< 'enţion*'H  &i/ur%nţ* reu&* ;n fun!ţion%re< eo%re!e ru-ere% $ui &e f%!e 0ru&!< f*r* % eter'in% ru-ere%

in%inteJ

 ? DURATA DE SERVICIU +AI REDUSĂ1 ;N ACELEA,I CONDIŢII1 DIN CAUZA UZURIIRAPIDE LA SUPRA)AŢA DE CONTACT A DOUĂ ZALEJ  /reut%te -ro-rie '%reJ  fun!ţion%re% neunifor'*< !u (o!uriJ  "ite8* e fun!ţion%re reu&*.

L%nţuri$e !u 8%$e &e &!ot in fun!ţiune ;n !onfor'it%te !u -re"eeri$e -re&!ri-ţii$or te2ni!e Co$e!ţi%ISCIR< %tun!i !7nH

  8%$e$e &unt ;noite< efor'%te< turtite< %$un/ite &%u fi&ur%teJ  &% ;ntin& !u '%i 'u$t e , ;n r%-ort !u $un/i'e% &% iniţi%$* &%u !u o "%$o%re '%i '%re e!7t !e%

ini!%t* e !on&tru!torJ

  u8ur%< !2i%r % unei &in/ure 8%$e< ;n &en&u$ 'i!(or*rii i%'etru$ui< e&te e/%$* &%u e-*(e(te #: ini%'etru$ iniţi%$.

L%nţuri !u e!$i&e (i 0o$ţuri /%$$eB &unt e=e!ut%te in -$*!uţe e!$i&eB ienti!e in t%0$* e oţe$< %rti!u$%te

11#

Page 113: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 113/172

 -e 0o$ţuri $% i&t%nţ* e/%$*. u-* !u' &unt !on&truite -ot fiH &i'-$e< %"7n ou* r7nuri e e!$i&eJ u0$e<%"7n trei r7nuri e e!$i&eJ tri-$e< !u -%tru r7nuri e e!$i&e.

A!e&te $%nţuri %u o fun!ţion%re &i/ur*< $ini(tit*< r%n%'ente 0une ;n tr%n&'itere% 'i(!*rii<i'en&iuni reu&e %$e roţi$or e %ntren%re.

S!o%tere% $or in fun!ţiune &e f%!e ;n !onfor'it%te !u -re"eeri$e -re&!ri-ţii$or te2ni!e Co$e!ţi% ISCIR<%tun!i !7nH

  e!$i&e$e -re8int* ;noiri &%u $o"ituriJ  &% ru-t un% in e!$i&eJ

  i%'etru$ 0o$ţuri$or &% 'i!(or%t !u &%u -e&te #: f%ţ* e i%'etru$ iniţi%$.

IV'6' ;NTREŢINEREA ZILNICĂ1 VERI)ICAREA PERIODICĂ1 UZURA PER+ISĂ,I NEPER+ISĂ A CALURILOR ,I LANŢURILOR1 +OD DE E)ECTUARE

3n ti'-u$ e=-$o%t*rii< !%0$uri$e tr%n&'i&ii$or -rin !%0$u (i e %n!or%re< -re!u' (i $%nţuri$e tr%n&'i&ii$or  -rin $%nţ &e "or "erifi!% -erioi! !onfor' t%0e$u$ui.

)ELUL

"erifi!*rii

PERIODICITATEA

VERI)ICĂRII

PERSONALUL CARE EXECUTĂ

VERI)ICAREA

"erifi!%re%%&-e!tu$ui (ifi=%re% !%-ete$or 

!i$ni!< $% ;n!e-utu$ fie!*rui&!2i'0

!e$ -uţin o %t* $% ou*&*-t*'7ni

 -er&on%$u$ e '%ne"r%re $% '%!%r%$e< &ti"uito%re<%&!en&o%re$e !u &!2i'0 (i %&!en&o%re$e -entru(%ntiere$e e !on&tru!ţii

(efu$ e!2i-ei e ;ntreţinere % in&t%$%ţiei e rii!%t

"erifi!%re%%'*nunţit* %

&t*rii te2ni!e

o %t% -e $un*

$% "erifi!%re% te2ni!* ofi!i%$* %

in&t%$%ţiei e rii!%t

'%i&tru$ !%re r*&-une e ;ntreţinere% in&t%$%ţiei erii!%t &%u ;n$o!uitoru$ &*u

or/%nu$ e "erifi!%re ISCIR &%u re&-on&%0i$u$ !u

&u-r%"e/2ere% te2ni!* % in&t%$%ţii$or e rii!%t<%utori8%t e ISCIR< u-* !%8

L% "erifi!%re% !%0$uri$or &e "% ur'*ri e=i&tenţ% ur'*to%re$or efe!teH  eterior*ri &tri"iri< ru-eri e toro%ne< %-$%ti&*ri et!.B &%u ;nno*riJ  &7r'e ru-te< ;n!ru!i(%te &%u fi&ur%te "i8i0i$J  u8uri -ro"enite in e=-$o%t%re% nor'%$*< in !oro%re %torit* 'eiu$ui ;n !%re fun!ţione%8*

in&t%$%ţi% &%u %torit* inf$uenţe$or !$i'%ti!eB.

Un !%0$u &e &!o%te in fun!ţiune %!*H  unu$ in toro%ne e&te eterior%t ru-t< &tri"it et!.B &%u !%0$u$ -re8int* /7tuiri< %-$%ti&*ri &%u

;nno*riJ  &7r'e$e ;n!e- &* -$e&ne%&!* $% inter"%$e re-et%te -e ;ntre%/% $un/i'e % !%0$u$uiJ  &7r'e$e in &tr%tu$ e=terior< -e o -orţiune &%u ;ntre/ !%0$u$ (i%u 'i!(or%t i%'etru$ !u &%u -e&te

+: f%ţ* e i%'etru$ iniţi%$.

L% "erifi!%re% $%nţuri$or &e "% ur'*ri ;neo&e0i e=i&tenţ% ur'*to%re$or efe!teH  eterior*ri ;noiri< turtiri< fi&uri et!.BJ  %$un/iriJ  u8uri -ro"enite in e=-$o%t%re% nor'%$*< in !oro%re %torit* 'eiu$ui ;n !%re fun!ţione%8*

in&t%$%ţi% &%u %torit* inf$uenţe$or !$i'%ti!eB.

Un $%nţ !u 8%$e &e &!o%te in fun!ţiune %!*H  8%$e$e &unt ;noite< turtite< %$un/ite &%u fi&ur%teJ  &% %$un/it '%i 'u$t e , ;n r%-ort !u $un/i'e% &% iniţi%$* &%u !u o "%$o%re '%i '%re e!7t !e%

ini!%t* e !on&tru!tor ;n !%rte% in&t%$%ţiei -%rte% e !on&tru!ţieJ

11)

Page 114: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 114/172

  u8ur%< !2i%r % unei &in/ure 8%$e< ;n &en&u$ 'i(!*rii i%'etru$ui e&te e/%$* &%u e-*(e(te #: ini%'etru$ iniţi%$.

Un $%nţ !u e!$i&e (i 0o$ţuri &e &!o%te in fun!ţiune %!*H  e!$i&e$e -re8int* ;noiri< $o"ituri &%u fi&uriJ  &% ru-t un% in e!$i&eJ  i%'etru$ 0o$ţuri$or e&te !u &%u -e&te #: '%i 'i! e!7t i%'etru$ iniţi%$.

A$un/iri$e< -re!u' (i u8uri$e $% $%nţuri &e "or eter'in% -e -orţiune% e $%nţ !e% '%i &o$i!it%t*.

O funie &e &!o%te in fun!ţiune %!*H  toro%ne$e ;&i -ier for'% $or rotun*J  fire$e &e ru- (i &e re&fir*< e&tr*'7nu&e -e &u-r%feţe$e e !ont%!t %$ toro%ne$orJ  interioru$ funiei ;n!e-e &* -utre8e%&!*  &e!ţiune% funiei (% 'i!(or%t !u &%u -e&te , f%ţ* e $un/i'e% iniţi%$* % 0en8ii< ini!%t* -e -$*!uţ%

e '%r!%re.

Ca%it!ll V

ORGANE ,I DISPOZITIVE PENTRU SUSPENDAREA ,I +ANEVRAREA SARCINILOR 

V.1. Or/%ne (i i&-o8iti"e -entru &%r!ini !on&tituite ;n unit*ţi e;n!*r!*tur*

Su&-en%re% &%r!ini$or $% '%(ini$e e rii!%t &e f%!e ;n /ener%$ -rin inter'eiu$ !7r$i/e$or &%u o!2eţi$or.Se fo$o&e&! !7r$i/e &i'-$e for%te -entru &%r!ini fo%rte 'i!i< 'i!i< 'i$o!ii (i '%ri :<:91: tB< !7r$i/eu0$e for%te -entru &%r!ini 'i!i< 'i$o!ii (i '%ri 11: tB< !7r$i/e $%'et%re &i'-$e -entru &%r!inii'-ort%nte &%u -eri!u$o%&e 'i$o!ii< '%ri (i fo%rte '%ri 1:#:: tB (i o!2eţi -entru &%r!ini fo%rte '%ri-e&te 1:: tB. Prinere% %!e&tor or/%ne $% /ru-u$ 'o0i$ e ro$e %$ -%$%nu$ui e rii!%re &e f%!e ;n !%ru$

unui %n&%'0$u enu'it 'uf$*. A!e%&t* -rinere tre0uie &* $e %&i/ure 'o0i$it%te e rot%ţie f%ţ* e o %=*"erti!%$* (i o %nu'it* 'o0i$it%te e rot%ţie f%ţ* e o %=* ori8ont%$*< %&tfe$ ;n!7t o-er%ţi% e -rinere %&%r!inii &* &e f%!* !u u(urinţ*.De re/u$* &%r!ini$e nu -ot fi %t7rn%te ire!t ;n !7r$i/ &%u o!2et. De %!ee% &e uti$i8e%8* fie or/%nef$e=i0i$e e $e/%re< fie i&-o8iti"e %u=i$i%re %e!"%te. Pr%!ti!% e=-$o%t*rii % e'on&tr%t !*'%orit%te% %!!iente$or &e %tore&! unor -rineri efe!tuo%&e !u e$e'ente i'-ro"i8%te. De %!ee%&e re!o'%n* uti$i8%re% i&-o8iti"e$or %u=i$i%re. Prin %!e%&t% !re(te nu nu'%i &i/ur%nţ%< %r (i

 -rou!ti"it%te% 'un!ii< ;ntru!7t ur%t% -rinerii (i e&-rinerii &%r!inii &e reu!J e %&e'ene% -rin fo$o&ire% unor i&-o8iti"e e &u&-en%re %e!"%te< !u ;n*$ţi'e !on&tru!ti"* 'ini'*< &e%&i/ur* uti$i8%re% r%ţion%$* % ;n*$ţi'ii e rii!%re % '%!%r%$ei.

V'('(' CRLIGE )ORATEV'('('(' )OR+Ă1 +ATERIALE1 EXECUŢIE' C7r$i/e$e for%te -entru in&t%$%ţii e rii!%t &unt or/%ne&t%n%ri8%te< %&tfe$ ;n!7t uti$i8%toru$ui nu ;i re"ine e!7t &%r!in% e % %$e/e ti-u$ (i '*ri'e% e !7r$i/

 -otri"it &%r!inii no'in%$e (i /ru-ei e fun!ţion%re !%re !ore&-un !oniţii$or e e=-$o%t%re.For'% (i i'en&iuni$e !%r%!teri&ti!e %$e !7r$i/e$or &i'-$e &unt ini!%te ;n fi/. V.1< i%r %$e !e$or u0$e

;n fi/. V.#. For'% &e!ţiunii e&te "%ri%0i$* ;n!7t &* %i0* !%r%!teri&ti!i e re8i&tenţ* o-ti'eH ti% &o$i!it%t* $%;ntinere e&te !i$inri!*< i%r -%rte% !ur0* %re o &e!ţiune tr%-e8oi%$*< %e!"%t* &o$i!it*rii !o'-u&e e;n!o"oiere< ;ntinere (i forfe!%re. C7r$i/e$e &i'-$e &e e=e!ut* ;n #9 '*ri'i not%te 1...#9B -entru &%r!ini!u-rin&e ;ntre :<:9 (i 1: t< !ore&-un8*to%re /ru-e$or e fun!ţion%re )...9< i%r !7r$i/e$e u0$e -entru&%r!ini ;ntre 1 (i 1: t< /ru-e$e e fun!ţion%re )...9.

11+

Page 115: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 115/172

)i' V'(' C?RLIG SIPLU< EECUŢIE FORXATĂ

Porţiune% fi$et%t* % tiei &er"e(te $% 'ont% ;n !%ru$ 'uf$ei. L% 'oe$e$e 11) &e -re"ee fi$et 'etri!<i%r $% 'oe$e$e '%i '%ri 1+#9B &e -re"ee fi$et rotun. O-ţiune% -entru fi$etu$ rotun e&te u&tifi!%t*

 -rin !%-%!it%te% &u-erio%r* e re8i&tenţ* % %!e&tui%. A&tfe$< !er!et*ri$e e=-eri'ent%$e ;n re/i' e;n!*r!%re -u$&%tor %u -er'i& &* &e %un/* $% !on!$u8i% !* fi$etu$ rotun %re o !%-%!it%te e re8i&tenţ* e

1<, ori '%i '%re e!7t % fi$etu$ui 'etri! !u -rofi$ triun/2iu$%r (i e 1<9 ori '%i '%re e!7t % !e$ui !u -rofi$ tr%-e8oi%$.

)i' V'*' C?RLIG DULU< EECUŢIE FORXATĂ

C7r$i/e$e &e e=e!ut* in oţe$uri !%$'%te -rin for%re ;n '%triţ* 'oe$e$e 'i!i 1...1< re&-e!ti" 4M11B< (ifor%re $i0er* 'oe$e$e '%ri. Fun!ţie $e '%r!% e oţe$ uti$i8%t* (i -ro-riet*ţi$e o0ţinute u-* tr%t%'entu$ter'i!< !7r$i/e$e &e ;n!%re%8* ;n ou* !$%&e e re8i&tenţ* not%te P (i S !onfor' t%0. V.1.

Ta8ell V'(CLASELE DE RE>ISTENŢĂ ALE C?RLIGELOR FORXATE

C$%&% e re8i&tenţ*P S*ri'i$e !7r$i/e$or 

C7r$i/e for%te &i'-$e (iu0$e

1#9to%teB 14 9#9

C7r$i/e !u o!2i11:to%teB

1) +1:

11,

Page 116: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 116/172

%teri%$u$ R ,# )#Cr1: )#C+B ))oCr11

3n ur'% tr%t%'entu$ui ter'i!< %e!"%t '*r!ii e oţe$ uti$i8%t*< !7r$i/e$e ;n &t%re finit* tre0uie &* -re8inteur'*to%re$e !%r%!teri&ti!i 'e!%ni!eH• re8i&tent* $% o0o&e%$* $% ;n!*r!%re !u o forţ* e/%$* !u !%-%!it%te% e ;n!*r!%reH +:: ::: !i!$uriJ• &* nu -re8inte efor'%ţii -er'%nente % e&!2ierii $or $% ;n!*r!%re% !u forţ% e ;n!er!%reJ• &* nu -re8inte ;n!e-ut e ru-tur* &%u efor'%ţii -er'%nente %t7t e '%ri< ;n!7t &* nu reţin* &%r!in%< $% o

&u-r%&%r!in* e/%$* !u u0$u$ forţei e ;n!er!%re.Forţ% e ;n!er!%re e&te !u-rin&* ;ntre #: (i 1) ori !%-%!it%te% e ;n!*r!%re.

)i' V'.' C?RLIGE CU OCIH % ti- OJ ti- C3n %f%r% !7r$i/e$or 'enţion%te -ot fi uti$i8%te -entru in&t%$%ţii e rii!%t (i !7r$i/e !u o!2i< !on!e-ute ;n

 -rin!i-%$ -entru $%nţuri -entru $e/*turi. A!e&te !7r$i/e &e re%$i8e%8* ;n ou* "%ri%nteH ti- O fi/ur% V.).%B (iti- C fi/.V.).0B. Sunt !onfe!ţion%te in oţe$ -rin for%re ;n '%triţ*

". t%0e$u$ V.1B. Du-* for%re &unt &u-u&e unui tr%t%'ent e nor'%$i8%re. Se e=e!ut* ;n 1: '*ri'i -entru&%r!ini !u-rin&e ;ntre :<1 (i #, t.

V'('*' CRLIGE LA+ELAREC7r$i/e$e $%'e$%re -re8int* ;n r%-ort !u !7r$i/e$e for%te %"%nt%u$ e % fi %$!*tuite in to$e -entru !%re &e

 -o%te %&i/ur% o o'o/enit%te &u-erio%r* % &tru!turii -e &e!ţiune (i ;n !on&e!inţ* !%r%!teri&ti!i fi8i!o'e!%ni!e &u-erio%re !e$or !e -ot fi re%$i8%te $% !7r$i/e$e '%&i"e. Din %!e&t 'oti" &e re!o'%n* &* fieuti$i8%te ;n !%8u$ &%r!ini$or '%ri< i'-ort%nte &%u -eri!u$o%&e. Se uti$i8e%8* !u -re!*ere ;n oţe$*rii $%

 -ouri$e ru$%nte -entru '%ne"r%re% o%$e$or e turn%re< ;ntru!7t &% !on&t%t%t o !o'-ort%re '%i 0un* ;n!oniţii$e e e=-unere ;ne$un/%t* $% %!ţiune% te'-er%turii rii!%te e!7t % !7r$i/e$or for%te. 3n %!e$%(iti'- -re8int* e8%"%nt%u$ !* $%'e$e$e !7r$i/u$ui &e e=e!ut* -rin e!u-%re in foi e t%0$*< re8u$t7n

!%ntit*ţi re$%ti" '%ri e re&turi.

11

Page 117: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 117/172

)i' V'/' C?RLIG LAELAR SIPLU

C7r$i/e$e $%'e$%re &i'-$e -entru o%$e e turn%re &unt &t%n%ri8%te. Sunt -re"*8ute 14 '*ri'i -entru&%r!ini no'in%$e !u-rin&e ;ntre 1: (i 1#, t. 3n %$!*tuire% $or intr* fi/. V.+BH 1  $%'e$e$eJ2  nituri$e e &o$i%ri8%re< 3  (%u% e &-riin % &%r!inii % 0o$ţu$ui o%$ei e turn%reB< 4  0u!(% -entru

 -rinere% %rti!u$%t* % !7r$i/u$ui.

L%'e$e$e !7r$i/u$ui &e e=e!ut* in t%0$e $%'in%te (i re!o%-te. Se re!o'%n* !% e$e &* fie %&tfe$ !roite;n!7t %=% !7r$i/u$ui &* fie orient%t* u-* ire!ţi% e $%'in%re % t%0$e$or. T*iere% &e f%!e !u %-%r%te e t*iere!u o=i/en u-* un !ontur '%i '%re e!7t !e$ %$ $%'e$ei ;n &t%re finit*< %&tfe$ ;n!7t -rin ;ne-*rt%re%%%o&u$ui e -re$u!r%reJ -rin -o$i8%re< &* &e e$i'ine 8on% inf$uenţ%t* ter'i! % -ro!e&u$ui e t*iere. Pot fiuti$i8%te t%0$e e oţe$ !u /r%nu$%ţie fin*< e e=e'-$u OCS ,#.%.

V'('.' OC0EŢIPentru '%!%r%$e !u !%-%!it%te e rii!%re '%re (i fo%rte '%re -e&te 9:1:: tB &e uti$i8e%8* uneori o!2eţi

 -entru &u&-en%re% &%r!ini$or fi/. V.,B. D%torit* for'ei $or ;n!2i&e< &u0 %!ee%(i ;n!*r!%re< &t%re% eten&iune ;n o!2eţi e&te '%i u(o%r* e!7t !e% !%re &e e8"o$t* ;n !7r$i/e< e une re8u$t* %"%nt%u$ unei/reut*ţi '%i 'i!i. A!e&t% re-re8int* %r/u'entu$ -rin!i-%$ -entru u&tifi!%re% -referinţei< -entru %&tfe$ e

or/%ne e &u&-en%re. De8%"%nt%u$ o!2eţi$or !on&t* ;ntro o%re!%re ifi!u$t%te % &u&-en*rii &%r!inii<eo%re!e or/%ne$e %u=i$i%re e $e/%re tre0uie introu&e -rin interioru$ o!2etu$ui.

114

Page 118: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 118/172

)i' V'5' OCEŢI RIGI>I

O!2eţii ri/i8i fi/. V.,B &e e=e!ut* -rin for%re $i0er*< intro &in/ur* 0u!%t* e '%teri%$. Se -ot fo$o&i%!e$e%(i '*r!i e oţe$uri !% (i ;n !%8u$ !7r$i/e$or for%te. Se re!o'%n* !% e&!2iere% un/2iu$%r* %o!2eţi$or &* fie #h ):Q...,:Q< !e$e$%$te i'en&iuni !%re &t%0i$e&! -ro-orţii$e re8u$t* in fi/ur*.

O!2eţii %rti!u$%ţi fi/. V.B in -un!t e "eere !on&tru!ti" -re8int* %"%nt%u$ unei e=e!uţii '%i !o'oe.Sunt %$!*tuiţi intro tr%"er&* 1< -%tru 0%re $%ter%$e 2< ti% !entr%$* 3 (i 0o$ţuri$e %rti!u$%ţii$or. Tr%"er&% %re;n !7'- &e!ţiune e$i-&oi%$*< 0%re$e %u &e!ţiune re-tun/2iu$%r*< i%r ti% !ir!u$%r*.

)i' V'6' OCEŢI ARTICULAŢIV'('/' +ONTAUL CRLIGELOR ,I OC0EŢITOR 3n !%8u$ &u&-en*rii &%r!inii -e o &in/ur* r%'ur* e !%0$u &e uti$i8e%8* 'ont%e e ti-u$ !e$ui in fi/. V.4.Se fo$o&e&! !7r$i/e$e f*r* ti*< ti- O &%u C< !%re &e %t%(e%8* unei -orţiuni e $%nţ e :<,1 ' $un/i'e !uro$u$ e % %&i/ur% 'o0i$it%te% ne!e&%r* '%ne"r*rii !7r$i/u$ui. L%nţu$ &e -rine $% -%rte% inferio%r* % unei/reut*ţi e ;ntinere !%re< $% r7nu$ ei< &e %t%(e%8* !%0$u$ui -rintrun &i&te' !u -%-u! (i -%n* ;n!$in%t*.

119

Page 119: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 119/172

Greut%te% %iţion%$* %re ro$u$ !% ;n %0&enţ% &%r!inii &* !ree8e o ten&iune 'ini'%$* ;n !%0$u< ne!e&%r* %t7t -entru ;'-iei!%re% ie(irii !%0$u$ui in !%n%$u$ ro$e$or irio%re< !7t (i -entru %&i/ur%re% !o0or7rii nor'%$e% !7r$i/u$ui /o$. Se re!o'%n* !% "%$o%re% %!e&tei /reut*ţi &* &e %$e%/* %&tfe$ ;n!7t %tun!i !7n !7r$i/u$ &e%f$* ;n -o8iţi% $i'it* &u-erio%r*< ;n r%'ur% e !%0$u !%re &e e&f*(o%r* e -e t%'0ur &* &e !ree8e un efortS n ] 1:: B < ;n !%re  e&te '%&% unit*ţii e $un/i'e % !%0$u$ui.

)i' V'<' ECIPAENT DE C?RLIG PENTRU RIDICAREA PE O SINGURĂ RAURĂ DE CALU

ont%u$ !7r$i/e$or (i o!2eţi$or $% /ru-u$ 'o0i$ e ro$e %$e -%$%ne$or e rii!%re &e f%!e ;n !%ru$ unui%n&%'0$u enu'it 'uf$*. Prin!i-%$% !erinţ* i'-u&* 'uf$ei e&te %&i/ur%re% 'o0i$it*ţii e rot%ţie %!7r$i/u$ui o!2etu$uiB u-* %=% tiei &%$e< -re!u' (i u-* o %=* -er-eni!u$%r* -e %!e%&t%.

Co'-$e=it%te% 'uf$e$or e-ine e nu'*ru$ e r%'uri -ort%nte %$e -%$%nu$ui -rin nu'*ru$ e ro$e e!%0$uB< i%r !on&tru!ţi% $or e-ine e e&tin%ţie (i e !oniţii$e -%rti!u$%re e $u!ru. 3n fun!ţie e %!e(tif%!tori< 'uf$e$e -ot fi !$%&ifi!%te ;nH 'uf$e nor'%$e< 'uf$e &!urt%te (i 'uf$e &-e!i%$e. uf$e$e nor'%$e &untuti$i8%te e re/u$* $% '%!%r%$e$e !u 0r%ţ 0%&!u$%nt< ;n ti'- !e 'uf$e$e &!urt%te &unt fo$o&ite $% '%!%r%$e$eru$%nte.

uf$e$e nor'%$e fi/. V.9B &unt %$!*tuite inH %n&%'0$u$ ro$e$or e !%0$u 1< o&i% ro$e$or 2< tir%nţii 3<tr%"er&% !7r$i/u$ui 4< -iu$iţ% 5< ru$'entu$ %=i%$ 6 < !7r$i/u$ 7  (i ;n !%8u$ '%!%r%$e$or !u ;n*$ţi'e erii!%re '%re (i fo%rte '%re /reut*ţi$e e $e&t%re 8. Ro$e$e &unt 'ont%te -e o&i% nerotito%re 2  -rininter'eiu$ ru$'enţi$or r%i%$i. ont%u$ -e 0u!(* e %$une!%re &e -r%!ti!* in !e ;n !e '%i r%r. ont%u$tr%"er&ei ;n !ei oi tir%nţi &e f%!e -e 'i!i fu&uri !%re ;i %&i/ur* 'o0i$it%te e rot%ţie ;n r%-ort !u %=%/eo'etri!* % %!e&tor%< ;n ti'- !e &i&te'u$ -iu$iţ*ru$'ent -er'ite rotire% u(o%r* % !7r$i/u$ui f%ţ* e %=%

$ui "erti!%$*. 3'-iei!%re% -iu$iţei !ontr% e(uru0*rii tre0uie f*!ut* !u 'i$o%!e &i/ure. Se fo$o&e(tefre!"ent &i&te'u$ !u -%n* tr%n&"er&%$*. C%r!%&% e -rote!ţie< %tun!i !7n e=i&t*< &e !onfe!ţione%8* int%0$* (i tre0uie &* ;'-iei!e -*trunere% -r%fu$ui (i %-ei ;n interioru$ 'uf$ei. E% tre0uie totu(i &* fie

 -re"*8ut* !u orifi!ii %$un/ite !%re &* -er'it* tre!ere% r%'uri$or e !%0$u< i%r $% -%rte% inferio%r* !u unu$

116

Page 120: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 120/172

&%u ou* orifi!ii -entru &!ur/ere% %-ei -*trun&e. Pentru e"it%re% ie(irii !%0$u$ui in !%n%$u$ ro$e$or &unt -re"*8ute &i&te'e e -rote!ţie.

)i' V'@' UFLE NORALE

L% 'uf$* &e '%i %t%(e%8* e re/u$* o -ie&* %e!"%t* 9< !%re %!ţione%8* i&-o8iti"u$ $i'it%tor e &f7r(it e!ur&* % rii!*rii.

Or/%ne$e e re8i&tenţ* %$e 'uf$e$or< !7n nu &e i'-un !erinţe &-e!i%$e< &e !onfe!ţione%8* inur'*to%re$e '%teri%$eH o&i% ro$e$or in OL ,:< tir%nţii in OL )4 &%u OL ,#< tr%"er&% in OL )4 &%u OL ,:.Oţe$uri$e tre0uie &* fie !%$'%te< i%r !$%&% e !%$it%te 3 -entru 'uf$e !%re e!2i-e%8* '%!%r%$e !%re $u!re%8*;n &-%ţii ;n!2i&e< (i !$%&% e !%$it%te 4 -entru !e$e !%re $u!re%8* ;n e=terior.

uf$e$e &!urt%te fi/. V.6B %u ;n*$ţi'e% !on&tru!ti"* '%i 'i!* e!7t % 'uf$e$or nor'%$e< -rin ur'%reeter'in* un !7(ti/ ;n !ee% !e -ri"e(te ;n*$ţi'e% e rii!%re. A!e&t %"%nt% e"ine eo&e0it e i'-ort%nt ;n!%8u$ -ouri$or ru$%nte (i %$ '%!%r%$e$or !%-r*< eo%re!e ;n -ri'u$ !%8 ;n*$ţi'e% $% !%re tre0uie 'ont%t*!%$e% e ru$%re -o%te fi !ore&-un8*tor reu&*< i%r ;n %$ oi$e%< -o%te fi reu&* ;n*$ţi'e% -i!io%re$or 

'%!%r%$ei. 3n %!e$%(i ti'- %!e&te 'uf$e &unt '%i &i'-$e< ;ntru!7t ro$e$e e !%0$u &e 'onte%8* ire!t -efu&uri$e tr%"er&ei !7r$i/u$ui. Sin/uru$ e8%"%nt% e!ur/e in ne!e&it%te% !% nu'*ru$ e ro$e e !%0$u &* fie

 -%r.Tr%"er&% !7r$i/u$ui e&te o -ie&* -uterni! &o$i!it%t*J in !%u8% e&!2ierii '%i '%ri< re8u$t* '%i /re%

e!7t tr%"er&% 'uf$e$or nor'%$e. C%n%$e$e e un/ere &e re%$i8e%8* ;n &e!ţiune% %=i%$* ori8ont%$*< %&tfe$;n!7t &$*0ire% &e!ţiunii reu!ere% 'ou$ui e re8i&tenţ*B &* fie 'ini'*.

uf$e iferite !on&tru!ti" e !e$e ou* "%ri%nte e 0%8* in fi/. V.9 (i V.6 &e re%$i8e%8* fie ;n !%8u$unor &%r!ini fo%rte '%ri< fie in %nu'ite !on&ierente fun!ţion%$e. A&tfe$ &e -re8int* o &o$uţie !on&tru!ti"*;n !%re< ;n "eere% %tenu*rii (o!uri$or< ;ntre !7r$i/< -iu$iţ* (i ru$'entu$ %=i%$ -e e o -%rte (i tr%"er&%!7r$i/u$ui< &e inter!%$e%8* un &i&te' !u ou* %r!uri "o$ute. 3n fi/. V.1: e&te -re8ent%t* 'uf$% unui -oru$%nt 'et%$ur/i! e 1,: t -re"*8ut !u !7r$i/ $%'e$%r u0$u< i%r ;nfi/. V.11 &e -re8int* &o$uţi% !on&tru!ti"* % 'uf$ei unei '%!%r%$e turn !u 0r%ţ ori8ont%$ !on!e-ut* %&tfe$;n!7t nu'*ru$ r%'uri$or -ort%nte %$e -%$%nu$ui &* -o%t* fi 'oifi!%t.

1#:

Page 121: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 121/172

)i' V'>' UFLE SCURTATE

)i' V'(B' UFLĂ DE 1,: t PENTRU PODURI RULANTE ETALURGICE

1#1

Page 122: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 122/172

)i' V'((' UFLĂ CU NUĂR VARIAIL DE ROLE DE CALU

V'('5' DISPOZITIVE AUXILIARE PENTRU PRINDEREA ,I RIDICAREA SARCINILOR A-ro%-e ;n to%te !%8uri$e &%r!ini$e nu -ot fi -rin&e ire!t ;n !7r$i/u$ '%!%r%$e$or. Din %!e&t 'oti" &euti$i8e%8* i&-o8iti"e %u=i$i%re< et%(%0i$e in !7r$i/< -re"*8ute !u or/%ne %%-t%te %-u!*rii iferite$or &%r!ini (i< e re/u$*< !u ine$ -entru &u&-en%re% ;n !7r$i/.

V'('5'(' )RNG0II1 CALURI ,I LANŢURI' Uti$i8%re% fr7n/2ii$or e&te %'i&* nu'%i -entru $e/%re%

&%r!ini$or %"7n &u-r%feţe u(or eterior%0i$e (i nu'%i !u %"i8u$ re&-on&%0i$u$ui te2ni! %utori8%t ISCIR. Potfi uti$i8%te ;n %!e&t &!o- fr7n/2ii in !7ne-*< -re"*8ute $% !%-ete %!* e&te ne!e&%r !u ro%nţe.Coefi!ientu$ e &i/ur%nţ* 'ini' %'i& ;n r%-ort !u efortu$ e ru-ere e&te 1:.

C%0$uri$e e $e/*turi &e e=e!ut* ;n -%tru "%ri%nte %$e for'eiH ine$%re "%ri%nt% IB< !u ure!2i f*r* ro%nţ*"%ri%nt% UB< !u ure!2i !u ro%nţ* "%ri%nt% RB< !u ure!2i $% un !%-*t f*r*< i%r $% !e$*$%$t !u ro%nţ*"%ri%nt% URB. V%ri%nte$e U< R (i UR &e $i"re%8* fie !u !%-ete$e '%ti&%te< fie -re&%te !u 0u!(e e A$/ #<,fi/. V.1#.0B. Sunt uti$i8%te !%0$uri$e u0$e !on&tru!ţie nor'%$* =16< =)4 (i =1< -re!u' (i !e$e e!on&tru!ţie !o'0in%t* =16 S< =)1 S< =16 (i =#, F. C%0$uri$e !u ro%nţe ti- RB   -ot fi ot%te !u!7r$i/e !u o!2i.

S%r!in% '%=i'* e uti$i8%re % !%0$uri$or -entru $e/*turi< efinit* !% efort e tr%!ţiune '%=i' %'i& ;ne=-$o%t%re e&te fun!ţie e i%'etru$ no'in%$ %$ !%0$u$ui uti$i8%t (i e&te !u-rin&* -entru !e$e )+ti-oi'en&iuni ;ntre , (i #:: N. Coefi!ientu$ e &i/ur%nţ* 'ini' %'i& f%ţ* e &%r!in% re%$* 'ini'* eru-ere e&te e ,<,. D%!* &%r!in% e&te &u&-en%t* -e ou* &%u '%i 'u$te !%0$uri< %tun!i &e re!o'%n* !%un/2iu$ ;ntre e$e &* nu e-*(e%&!* 6:Q. Uti$i8%re% $% un/2iuri -e&te 1#:Q e&te inter8i&*.

1##

Page 123: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 123/172

)i' V'(*' CALURI PENTRU LEGĂTURIH % ti- I -entru $e/*turi ine$%reJ 0 ti- U -entru $e/*turi !uure!2iJ

! ti- R -entru $e/*turi !u ro%nţeH ti- UR -entru $e/*turi !u ure!2e (i ro%nţ*J e  i&-o8iti" !u trei r%'uri e !%0$u (i !7r$i/e

Pentru '%ni-u$%re% &%r!ini$or &e -ot uti$i8% (i i&-o8iti"e !u un%< ou*< trei &%u -%tru r%'uri e !%0$u. See=e!ut* ;n 1 "%ri%nte fun!ţie e nu'*ru$ e r%'uri e !%0$u (i fe$u$ e$e'entu$ui e !%-*t. Fie!%re"%ri%nt* &e e=e!ut* ;n 1) '*ri'i ;n fun!ţie e i%'etru$ !%0$u$ui 1:...+: ''B. Di&-o8iti"e$e !u r%'uri e!%0$u unt %$!*tuite fi/. V.1#.eB in 8%u% e -rinere< !%0$u$ (i $% !e$*$%$t !%-*t 0u!$%< ro%nţ%< 8%u% &%u!7r$i/u$ o!2i. L% i&-o8iti"e$e !u #< ) (i + r%'uri< %!e&te% &e %t%(e%8* $% !%-*tu$ &u-erior $% o 8% ti- ou< !u%utoru$ !*rei% i&-o8iti"e$e &e %t7rn* ;n !7r$i/u$ '%!%r%$ei. Efortu$ no'in%$ ;n r%'ur* e&te eter'in%t !uun !oefi!ient e &i/ur%nţ*    9 $u7n ;n !%$!u$ re8i&tenţ% 'ini'* e ru-ere % &7r'e$or !%0$u$ui ` r   1,4:

 N5''#.L%nţuri$e -entru $e/*turi &e e=e!ut* ;n -%tru "%ri%nteH !u un%< ou*< trei (i -%tru r%'uri. 3n fi/. V.1)

e&te re-re8ent%t* "%ri%nt% !u ou* r%'uri. L%nţuri$e -entru $e/*turi %u ;n %$!*tuire% $orH 2  !7r$i/e o!2i< 5,6   8%$e inter'ei%re (i ine$e< -re!u' (i 1  $%nţu$ -ro-riu8i&. Se e=e!ut* ;n 6 '*ri'i -entru &%r!ini'%=i'e e uti$i8%re -e r%'ur* !u-rin&e ;ntre #<, (i 9, N. Re!o'%n*ri$e e uti$i8%re -ri"in un/2iu$;ntre r%'uri for'u$%te -entru !%0$uri$e -entru $e/*turi< &e -*&tre%8* (i -entru $%nţuri. 3n -$u& &e -re&!rie oi'inu%re % &%r!inii e uti$i8%re %un/7n -7n* $% ,: $% e=-$o%t%re% $% te'-er%turi &!*8ute &%u rii!%te.

)i' V'(.' L%nţuri -entru -rinere% &%r!ini$or e !7r$i/u$ in&t%$%ţii$or e rii!%t

V'('5'*' DISPOZITIVE )OLOSITE ;N CONSTRUCŢII-+ONTA' 3n%$tu$ /r% e ti-i8%re %e$e'ente$or e !on&tru!ţii % eter'in%t ti-i8%re% (i re%$i8%re% unor i&-o8iti"e %e!"%te !%re &* !ore&-un*

'%ni-u$*rii %!e&tor% ;n f%8e$e e e-o8it%re< ;n!*r!%ree&!*r!%re< tr%n&-ort (i 'ont%. L% noi ;n ţ%r* -roie!t%re% (i ti-i8%re% i&-o8iti"e$or e rii!%re fo$o&ite ;n !on&tru!ţii % fo&t re%$i8%t* e !*tre In&titutu$ e -roie!t%re -entru !on&tru!ţii inu&tri%$e IPCB. 3n !%8u$ e$e'ente$or e !on&tru!ţii (i ;n 'o eo&e0it %$!e$or in 0eton %r'%t< ;n -$u& f%ţ* e !erinţe$e /ener%$e< $% %$!*tuire% i&-o8iti"e$or tre0uie &* &e ţin* !ont

1#)

Page 124: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 124/172

e -o8iţi% e e-o8it%re &%u tr%n&-ort in !%re e$e'ente$e tre0uie -re$u%te (i -o8iţi% ;n !%re tre0uie %u&e;n f%8% e 'ont%.3n fi/. V.1+.14 &unt re-rou&e !7te"% in i&-o8iti"e$e /%'ei ti-i8%te. Fi/. V.1+ ini!* i&-o8iti"e ti-tr%"er&* -entru '%ni-u$%t /rin8i< !2e&o%ne< fer'e (i -%ne -ref%0ri!%te -entru !on&tru!ţii inu&tri%$e.

)i' V'(/' DISPO>ITIVE TIP TRAVERSĂ PENTRU ELEENTELE PREFARICATE DIN ETONARATH % i&-o8iti" ti- U11, -entru !2e&o%ne< fer'e (i -%ne #<, tBJ 0 i&-o8iti" ti- U #4# -entru /rin8i tBJ! /rin* !o'-en&%t* -entru 'ont%u$ fer'e$or 14<, tB

3n fi/. V.1, &unt -re8ent%te i&-o8iti"e -entru '%ni-u$%re% &t7$-i$or in 0eton %r'%t. E$e &unt %&tfe$!on!e-ute ;n!7t &* -rei% &t7$-ii e-o8it%ţi ;n -o8iţie ori8ont%$* (i &* ;i %u!* ;n ti'-u$ rii!*rii ;n -o8iţie

"erti!%$*. 3n %!e&t &!o- -rinere% &t7$-i$or $% i&-o8iti" e&te re%$i8%t* %rti!u$%t ;n -un!te$e -$%&%te ;ntre!entru$ e /reut%te (i e=tre'it%te% &u-erio%r* % &t7$-i$or. Pentru %!e&t% &t7$-ii &unt -re"*8uţi !u unu$ fi/.V.1,.%<0B &%u ou* orifi!ii fi/. V.1,.!B re%$i8%te -rin -$%&%re% ;n !ofr%u$ &t7$-u$ui % unei ţe"i 'et%$i!e<!%re r*'7ne ;n/$o0%t* ;n &t7$-u$ finit.

1#+

Page 125: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 125/172

)i' V'(5' DISPO>ITIVE PENTRU ANIPULAT ST?LPI DIN ETON ARATH % i&-o8iti" ti- U 114 )<, tB (i U119 ,<, tBJ 0 i&-o8iti" -entru 'ont%t &t7$-i f*r* !on&o$* ti- U116: 4 tBJ !

  i&-o8iti" -entru 'ont%t &t7$-i !u !on&o$* 14 tB

3n fi/. V.1 (i V.14 &unt -re8ent%te i&-o8iti"e -entru '%ni-u$%re% -%!2ete$or e -rou&e in 0eton!e$u$%r %uto!$%"i8%t CABH u/ e e&!*r!%re !u %utoe!2i$i0r%re fi/.V.1B (i !$e(te -entru -$*!ifi/.V.14B.

C$e(ti !% !e$ in fi/. V.14 %u uti$i8%re (i ;n %$te o'enii une -rou&e e i'en&iuni 'i!i &e tr%n&-ort* -%!2eti8%t< %'0%$%t &%u ;n $*8i. Ei &e !o'-un in o!2iu$ 1  e %t%(%re $% !7r$i/u$ '%!%r%$ei< tir%nţii 2< 0r%ţe$e 3  %rti!u$%te $% tr%"er&% 4  (i 0%!uri$e 5. C7r$i/u$ 6  &er"e(te $% 0$o!%re% i&-o8iti"u$ui ;n -o8iţiee&!2i&*.

Coniţi% e rii!%re e&te !%< -rin &tr7n/ere< forţ% e fre!%re -rou&* ;ntre 0%!uri (i &%r!in* &* fie

&u-erio%r* /reut*ţii &%r!inii.

)i' V'(6' XUG DE DESCĂRCARE CU AUTOECILIRARE PENTRU ELEENTE DIN CA TIP

1#,

Page 126: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 126/172

UP9+4 #<4 tB

)i' V'(<' CLE@TE DE APUCAT VERTICAL PLĂCI DE CA TIP UP9+ 4, /B

V'('5'.' DISPOZITIVE DIVERSE' O &erie e i&-o8iti"e !u uti$i8%re '%i $%r/* &unt -re8ent%te ;nfi/. V.19#:. A&tfe$< ;n fi/. V.19.% e&te -re8ent%t un !$e(te uti$i8%t $% %-u!%re% (i '%ni-u$%re% 0u(teni$or< ;nfi/. V.19.0 un !$e(te -entru -%$-$%n(e< ;n fi/. V.16 &unt &!2iţ%te i&-o8iti"e ti- fur!* uti$i8%te -entru'%ni-u$%re% 0%$oturi$or in t%0$* %B (i % tu0uri$or e 0eton %r'%t 0B< i%r ;nfi/. V.#: o tr%"er&* e rii!%re uti$i8%t* !7n &%r!ini '%ri &unt rii!%te !u ou* '%!%r%$e. D%!* !e$e ou*'%!%r%$e nu %u !%-%!it*ţi e rii!%re e/%$e< !7r$i/u$ tr%"er&ei -o%te fi -$%&%t e=!entri! %&tfe$ ;n!7t &*;'-%rt* i&t%nţ% ;ntre !e$e ou* -un!te e &u&-en%re in"er& -ro-orţion%$ !u !%-%!it*ţi$e e rii!%re %$e'%!%r%$e$or. Uti$i8%re% i&-o8iti"u$ui e&te !oniţion%t* e $u!ru$ !u "ite8e e rii!%re &en&i0i$ e/%$e (i ;n/ener%$ !u '%ne"r%re &u-r%"e/2e%t* !u '%re %tenţie.

)i' V'(@' CLE@TIH % -entru 0u(teniJ 0 -entru -%$-$%n(e

Di&-o8iti"e$e !u e=!entri! &unt uti$i8%te e re/u$* $% '%ni-u$%re% -%!2ete$or e t%0$* /ro%&*. L% &i&te'u$in fi/. V.#1< e=!entri!e$e %u ro$u$ e % !re% forţ% e %-*&%re %&tfe$ ;n!7t -rin efor'%re% e ;n!o"oiere &u0/reut%te -ro-rie< t%0$e$e &* nu %i0* teninţ% e !*ere. Si&te'e$e in fi/. V.## -er'it rii!%re% to$e$or ;n

1#

Page 127: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 127/172

 -o8iţie "erti!%$*.

)i' V'(>' DISPO>ITIVE TIP FURCĂH % -entru 0%$oturi e t%0$*J 0 -entru tu0uri in A

)i' V'*B' TRAVERSĂ DE RIDICARE PENTRU LUCRUL SIULTAN A DOUĂ ACARALE

)i' V'*(' DISPO>ITIV DE RIDICARE CU ECENTRIC PENTRU FOI DE TALĂ

1#4

Page 128: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 128/172

)i' V'**' DISPO>ITIVE CU ECENTRIC PENTRU RIDICAREA FOILOR DE TALĂ 3N PO>IŢIEVERTICALĂ

% !u un &in/ur e=!entri!J 0 !u e=!entri! (i -7r/2ie e %'-$ifi!%reJ ! !u ou* e=!entri!e

V'*' DISPOZITIVE PENTRU SARCINI ;N VRACPentru '%ni-u$%re% &%r!ini$or ;n "r%!< !u' %r fiH !$ineru$< !%$!%ru$< !*r0une$e< 'inereuri$e< &%re%< "%ru$<ni&i-u$< -ietri(u$< $e'ne$e &u0 for'* e 0i$e< !ere%$e$e< (-%nu$< ţuneru$ et!. &e fo$o&e&! /r%if*re$e< 0ene$e<!u-e$e< e$e!tro'%/neţii et!. Cu %utoru$ $or '%teri%$e$e &e e&!%r!* in n%"e< "%/o%ne &%u !%'io%ne (i &ee-o8ite%8* ;n 2%$e< &%u in"er&.

V'*'(' GRAI)ĂREGr%if*re$e &unt !u-e !u ;n!2iere (i e&!2iere !o'%n%t*< %t%(%te in&t%$%ţii$or e rii!%t !%re &er"e&! $%

 -re$u%re% -rin &*-%re % '%teri%$e$or "*r&%te< $% rii!%re% (i e&!*r!%re% %!e&tor% ;n 'i$o%!e e tr%n&-ort&%u ;n /r*'%*. Ori!e /r%if*r %re ou* 'e!%ni&'eH 'e!%ni&'u$ e ;n!2ieree&!2iere % !u-e$or (i'e!%ni&'u$ e rii!%re!o0or7re % /r%if*ru$ui.

3n fun!ţie e 'ou$ e %'-$%&%re % !e$or ou* 'e!%ni&'e &e i&tin/ ou* !%te/orii e /r%if*reH/r%if*re 0i!%0$u (i /r%if*re 'ono!%0$u.

Gr%if*re$e 0i!%0$u &unt '%ne"r%te !u ou* 'e!%ni&'e !%re -ot fi /e'ene &%u 'e!%ni&'e !u %n/ren% -$%net%r< %'-$%&%te e o0i!ei -e un !*ru!ior e &%r!in* !%8u$ -ouri$or ru$%nte !u /r%if*rB &%u ;n !%&%'%(ini$or !%8u$ '%!%r%$e$or -ortu%reB. 3n /ener%$ '%!%r%$e$e !u /r%if*r 0i!%0$u &unt !on&truite &* $u!re8enu'%i !u %!e&te%< %r ;n !%8uri &-e!i%$e e e=e'-$u $% '%!%r%$e$e -ortu%reB /r%if*ru$ -o%te fi ;n$o!uit eo tr%"er&* !u !7r$i/ %(% ;n!7t '%!%r%u% -o%te fi fo$o&it* (i -entru e&!*r!%re% &%r!ini$or unit%re. 3n /ener%$

/r%if*re$e 0i!%0$u e!2i-e%8* '%(ini e rii!%t e&tin%te &* $u!re8e ;n !%ru$ unor $inii te2no$o/i!e.Gr%if*re$e 'ono!%0$u &e &u&-en* -rin inter'eiu$ unui !7r$i/ (i %u ;n/$o0%t ;n !on&tru!ţi% -ro-rie 'e!%ni&'u$ e ;n!2ieree&!2iere. A!e&te ti-uri e /r%if*re &e ;ntre0uinţe%8* $%%!e$e '%(ini !%re e&er"e&! %t7t e&!*r!%re% '%teri%$e$or ;n "r%!< !7t (i e&!*r!%re% e &%r!ini

1#9

Page 129: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 129/172

unit%re.

Du-* for'% !u-e$or< %'0e$e ti-uri e /r%if*re -ot fiH

  !u ou* !u-eJ  !u '%i 'u$te !u-e /r%if*re -o$i-BJ  !u !u-e &-e!i%$e.

Gr%if*re$e !u !u-e to-% ;n!2i un %nu'it "o$u' (i &unt e&tin%te -entru '%ne"r%re% '%teri%$e$or !u

/r%nu$%ţie '%i fin* !%H ni&i-< -ietri(< !$iner< &%re< !i'ent et!. Pentru '%teri%$e !u /r%nu$%ţie !e"% '%i'%re< !e$e ou* !u-e &unt -re"*8ute !u inţi !%re &e ;ntre-*trun (i &e fo$o&e&! $% '%ni-u$%re% -ietri(u$ui<'inereu$ui< !o!&u$ui et!.

)i' V'*.' CALCULUL VOLUELOR PENTRU GRAIFĂRE ICALU @I ONOCALU

Gr%if*re$e !u '%i 'u$te !u-e -o$i-B %u e o0i!ei un nu'*r e 9 !u-e !%re &e ;n!2i (i &e e&!2i r%i%$(i &e fo$o&e&! -entru '%ni-u$%re% '%teri%$e$or !u /r%nu$%ţie '%reH -i%tr*< $e'ne e for'* nere/u$%t* et!.Cu-e$e &e -ot e&!2ie &in!ron &%u -ot &* &e ;n!2i* ;n %nu'ite $i'ite ine-enent -entru % &e %%-t%for'ei '%teri%$u$ui.

Gr%if*re$e !u !u-e &-e!i%$e &unt %%-t%te -entru iferite !%8uri< !u' %r fi e e=e'-$u '%ne"r%re% e$e'n rotun 0i$eB %(e8%t ;n &ti"e re/u$%te.

3n fun!ţie e en&it%te% '%teri%$u$ui '%ni-u$%t< /r%if*re$e -ot fiH  e ti- u(or< -entru '%teri%$e !u j 1 t5 ')J  e ti- 'eiu< -entru '%teri%$e !u j 1< t5')J

  e ti- /reu< -entru '%teri%$e !u j #<, t5')J

  e ti- fo%rte /reu< -entru '%teri%$e !u j + t5').

C%-%!it%te% /r%if*re$or e&te &t%n%ri8%t* ;n fun!ţie e ti-H -entru /r%if*re$e e ti- u(or (i 'eiu -rin"o$u'u$ e %-* V: (i "o$u'u$ e t%$u8 V1< !on&ier7n un/2iu$ e t%$u8 k 1:Q $% /r%if*re$e 'ono!%0$u (ik ):Q $% /r%if*re$e 0i!%0$uJ -entru /r%if*re$e e ti- /reu (i fo%rte /reu &e !on&ier* nu'%i "o$u'u$ e%-* V:. Fe$u$ !u' &e !on&ier* "o$u'e$e re8u$t* in fi/. V.#).

Seri% no'in%$* e !%-%!it*ţi -entru /r%if*re 0i!%0$u re8u$t* in t%0e$u$ V.#< i%r -entru /r%if*re'ono!%0$u in t%0e$u$ V.).

TAELUL V'*CAPACITĂŢILE GRAIFĂRELOR ICALU

Ti-u$ /r%if*ru$ui S%r!in% no'in%$*% uti$%u$ui

e rii!%tU(or eiu Greu Fo%rte /reuC%-%!it%te%')

%&%/r%if*r /

C%-%!it%te%')

%&%/r%if*r /

C%-%!it%te%')

%&%/r%if*r /

C%-%!it%te%')

%&%/r%if*r /

N

1#6

Page 130: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 130/172

1< 1:: 1 1:: :< 14:: :<+ 1:: )##<, #,:: 1< #++: 1<: #,:: :< #:: ,:+<: +::: #<, +::: 1< +::: 1<: +::: 9:<) #:: +<: 1:: #<, #,: 1< 1:: 1#,9 9::: ,<: 9::: )<# 9::: #<: 9::: 1:1: 1:::: <) 1:::: +<: 1:::: #<, 1:::: #::1#<, 1#,:: 9<: 1##:: ,<: 1#,:: )<# 1##:: #,:TAELUL V'.CAPACITĂŢILE GRAIFĂRELOR ONOCALU

Ti-u$ /r%if*ru$ui S%r!in% no'in%$*% uti$%u$uie rii!%tU(or eiu Greu

C%-%!it%te%')

%&%/r%if*r /

C%-%!it%te%')

%&%/r%if*r /

C%-%!it%te%')

%&%/r%if*r /

N

:< +:: :<)# +6: :<# ,:: 1:1<: 1::: :< 1:+: :<)# 1::: #:

1< 1:: 1<: 1:: :<+ 14:: )##<, #,:: 1< #++: 1<: #,:: ,:

V'*'('(' GRAI)ĂRELE ICALU' Ti-uri$e !on&tru!ti"e e /r%if*re 0i!%0$u< '%ne"r%te -rininter'eiu$ % ou* 'e!%ni&'e /e'ene &%u !u reu!tor -$%net%r< &untH /r%if*re$e 0i!%0$u !u 0%re< /r%if*re$er*8uito%re< /r%if*re$e fo%rfe!*.

GRAI)ĂRUL ICALU CU ARE fi/. V.#+B. Se !o'-une in ou* &e'i!u-e 1< %rti!u$%te ;ntre e$e ;ntr%"er&% inferio%r* 2J !%re &u&ţine 0$o!u$ e ro$e inferio%re 5. Ce$e ou* -ere!2i e 0%re 3< %rti!u$%te $%tr%"er&% &u-erio%r* 4 (i $% !u-e< &er"e&! $% $e/*tur% intre %!e&te ou* e$e'ente. Tot ;n tr%"er&% &u-erio%r*

e&te 'ont%t 0$o!u$ e ro$e &u-erio%re6   (i -rinere% !%0$uri$or e rii!%re

7 . Pe ro$e$e &u-erio%re (iinferio%re e&te ;nf*(ur%t< for'7n un -%$%n< !%0$u$ e ;n!2iere 8.

)i' V'*/' GRAIFĂRUL ICALU CU ARE

ou$ e fun!ţion%re %$ /r%if*ru$ui 0i!%0$u re8u$t* in fi/. V.#,.Gr%if*ru$ /o$ e&!2i& e&te !o0or7t (i %(e8%t -e '%teri%$. 3n %!e&t &!o- /reut%te% /r%if*ru$ui /o$ e&tere-%rti8%t* nu'%i -e 'e!%ni&'u$ e !o0or7rerii!%re< !%0$uri$e e ;n!2ieree&!2iere &unt $i0ere &%u

1):

Page 131: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 131/172

ten&ion%te !u o forţ* fo%rte 'i!*< -entru % nu -ro"o!% ;n!2iere% !u-e$or. Du-* !e /r%if*ru$ /o$ e&!2i& %fo&t %(e8%t -e '%teri%$< &e -orne(te 'e!%ni&'u$ e ;n!2iere< ;n ti'- !e !%0$uri$e e !o0or7rerii!%re &unt$i0ere &%u fo%rte -uţin ten&ion%te< %&tfe$ !% &* -er'it* %fun%re% /r%if*ru$ui ;n '%teri%$ &u0 %!ţiune%/reut*ţii -ro-rii. Gr%if*ru$ &e ;n!2ie %fun7nu&e ;n '%teri%$. Cu' forţ% e -*trunere ;n '%teri%$ e&teeter'in%t* e /reut%te% -ro-rie< re8u$t* !* /r%if*ru$ tre0uie &* fie &ufi!ient e /reu -entru % &e -ute%re%$i8% o u'-$ere efi!ient*.

Du-* !e /r%if*ru$ &% ;n!2i&< 'e!%ni&'u$ e ;n!2iere $u!r7n ;n !ontinu%re< /r%if*ru$ e&te rii!%t in'%teri%$< fiin &u&ţinut -entru un ti'- &!urt nu'%i e !%0$uri$e e ;n!2iere. 3n !ontinu%re e&te -ornit (i

'e!%ni&'u$ e rii!%re< !%re fiin e&!*r!%t e'%re%8* r%-i (i $% %tin/ere% unei tur%ţii %-ro-i%te e !e%no'in%$* -rei% %-ro=i'%ti" ,: in &%r!in*.Pentru e&!2iere% /r%if*ru$ui -$in &e -orne(te 'e!%ni&'u$ e e&!2iere;n!2iere< 'e!%ni&'u$ erii!%re fiin o-rit. Pentru un ti'- &!urt ;ntre%/% /reut%te % /r%if*ru$ui &e re-%rti8e%8* -e !%0$uri$e erii!%re. Pe '*&ur* !e /r%if*ru$ &e e&!2ie< '%teri%$u$ &e /o$e(te (i !%0$uri$e e rii!%re %un/ &* &u-ortein nou nu'%i u'*t%te in &%r!in% tot%$*< %i!* /reut%te% /r%if*ru$ui /o$.

)i' V'*5' SCEA DE FUNCŢIONARE A GRAIFĂRELOR ICALU

An%$i87n 'ou$ e fun!ţion%re re8u$t* !* re-%rtiţi% &%r!ini$or -e !%0$uri e-ine e i&!u&inţ%

'%!%r%/iu$ui. 3n !%8u$ !7n nu &e i%u '*&uri &-e!i%$e $i'it%tor iferenţi%$< &i&te' e %!ţion%re re/$%t*B<!%0$uri$e (i 'e!%ni&'e$e &e i'en&ione%8* -entru &%r!in% tot%$*. 3n !%8u$ !7n e=i&t* %!e&te '*&uri ere-%rti8%re % &%r!ini$or ;n 'o %uto'%t< iniferent e %0i$it%te% '%!%r%/iu$ui< &e %'ite i'en&ion%re%'e!%ni&'e$or $% :<,,M:< in &%r!in% tot%$* ;n fun!ţie e efi!ienţ% &i&te'u$ui e re-%rtiţie % &%r!ini$or.

1)1

Page 132: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 132/172

Page 133: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 133/172

)i' V'*<' GRAIFĂR RĂ>UITOR CU O SINGURĂ ARTICULAŢIE 3N TRAVERSA SUPERIOARĂF%ţ* e /r%if*ru$ 0i!%0$u !u 0%re< /r%if*ru$ r*8uitor -re8int* o &erie e %"%nt%e. A!e&te% &untH

  /r%if*ru$ e&!2i& %!o-er* o &u-r%f%ţ* '%i '%re< !ee% !e -er'ite %un%re% '%teri%$u$ui in to%te!o$ţuri$e '%/%8ii$orJ e$ -o%te fi introu& ;n -o8iţi% ;n!2i& -rin !2e-en/uri (i e&!2i& &u0 -unte%"%&u$uiJ ;n -o8iţi% e&!2i& /%0%ritu$ e ;n*$ţi'e e&te reu&J

  $% ;n!2iere% /r%if*ru$ui %!e&t% nu &e '%i %fun* ;n '%teri%$< !i e=e!ut* o o-er%ţie er*8uire< e une ;i "ine (i nu'e$e< f*r* % -une ;n -eri!o$ &tru!tur% !%$e$or e "%& &%u %"%/o%ne$orJ !2i%r ;n !%8u$ &tr%turi$or &u0ţiri e '%teri%$< u'-$ere% &e f%!e ;n !oniţii

 0uneJ  /r%if*ru$ -o%te fi f*!ut %t7t e u(or !7t -er'it !on&ierente$e e re8i&tenţ* (i ri/iit%te % !u-e$or.

Un e8%"%nt% %$ /r%if*re$or r*8uito%re ;$ !on&tituie u8ur% '%re % !%0$uri$or ;n 8on% -%$%ne$or ori8ont%$e<in !%u8* !* %!e&te% %un/ ;n !ont%!t ire!t !u '%teri%$u$ in 2%$*. Pentru % nu fi ne!e&%r* ;n$o!uire%;ntre/u$ui !%0$u< -orţiune% !%re tre!e -e&te -%$%ne e&te &e-%r%t* e re&tu$ !%0$u$ui -rin ni(te e$e'ente&-e!i%$e e ;'0in%re< !%re -er'it o ;n$o!uire re$%ti" r%-i* % -orţiunii u8%te. Pentru % f%!e -o&i0i$*tre!ere% %!e&tor e$e'ente -e&te ro$e< %!e&te% %u un -rofi$ &-e!i%$.

Cu-e$e /r%if*re$or r*8uito%re -ot fi ;'0in%te ;n tr%"er&% &u-erio%r* ;n ou* 'ouriH !u %!e$%(i 0o$ţfi/. V.#4B< !u ou* 0o$ţuri %(e8%te &i'etri! fi/. V.#9B.

1))

Page 134: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 134/172

)i' V'*@' GRAIFĂR RĂ>UITOR CU DOUĂ ARTICULAŢII 3N TRAVERSA SUPERIOARĂ

A!e&t in ur'* &i&te' -re8int* %"%nt%u$ !* /r%if*ru$ %re un /r% e $i0ert%te '%i '%re< -ut7nu&e %%-t%'%i u(or $% i"er&e o0&t%!o$e< ;n &-e!i%$ ;n !%$% "%&e$or fi/. V.#6B.

)i' V'*>'  ADAPTAREA GRAIFĂRULUI RĂ>UITOR CU DOUĂ ARTICULAŢII LA SPAŢIILIITATE

GRAI)ĂRUL )OAR)ECĂ fi/. V.):B. Denu'ire% ;i "ine e $% for'% !on&tru!ti"* (i 'ou$ e;n!2iere. E$e'ente$e !on&tru!ti"e %u fo&t efiniti"%te ;n uru$ %nu$ui 164:. Gr%if*ru$ fo%rfe!* &e -rete%8*;n &-e!i%$ $% e&!*r!%re% in n%"e % 'inereu$ui e fier. Cu-e$e %rti!u$%te &unt -re$un/ite !u ou* 0r%ţe 5,

;ntre !%re e&te 'ont%t -%$%nu$ e ;n!2iere 4. Tr%"er&% &u-erio%r* 1 e i'en&iuni reu&e &er"e(te $%&u&-en%re% (i $e/%re% !%0$uri$or e rii!%re. Su&-en%re% !u-e$or e tr%"er&% &u-erio%r* e&te re%$i8%t*

 -rin -%tru !%0$uri 2 !u ro$ e tir%nţi. $o!u$ e ro$e e ;n!2iere e&te 'ont%t ;n !e$e ou* 0r%ţe &u-erio%re;n -re$un/ire% !u-e$or 3.

1)+

Page 135: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 135/172

)i' V'.B' GRAIFĂR FOARFECĂ

Gr%if*re$e fo%rfe!* -re8int* o &erie e %"%nt%e f%ţ* e /r%if*re$e !u 0%re &%u r*8uito%re. A!e&te% &untH  r%-ortu$ intre /reut%te% -ro-rie (i &%r!in% uti$* e&te '%i f%"or%0i$J  $un/i'e% e ;n!2iere % !%0$u$ui e&te '%i 'i!* %"7n re-t !on&e!inţ* &!urt%re% !i!$u$ui (i !re(tere%

 -rou!ti"it*ţiiJ

  forţ% e ;n!2iere !re(te &-re fin%$ ;n ti'- !e $% /r%if*ru$ !u 0%re e&!re(teJ  !entru$ e /eut%te $% /r%if*ru$ e&!2i& e&te '%i !o0or7t e!7t $% /r%if*ru$ !u 0%reJ  !ur&% e ;n!2iere &e %-ro-ie '%i 'u$t e o re%-t* e!7t $% /r%if*ru$ r*8uitor (i !u %t7t '%i 'u$t

e!7t $% /r%f*ru$ !u 0%reJ ;n !on&e!inţ* /r%if*ru$ fo%rfe!* %un* '%i u(or 'inereu$ ;n &tr%turi &u0ţiri -rote7n ;n %!e$%(i ti'- &tru!tur% e re8i&tenţ* % '%/%8ii$or n%"e$orJ

  &!2i'0%re% !%0$uri$or e&te '%i &i'-$*J  !%0$uri$e /%if*ru$ui fo%rfe!* &unt '%i -rote%te e %un/ere% ;n !ont%!t !u '%ter%$u$< ;n !on&e!inţ* %u

o ur%t* e "i%ţ* '%i '%re ;n &-e!i%$ f%ţ* e !e$e %$e /r%if*ru$ui r*8uitorJ  /r%if*ru$ fo%rfe!* e&te '%i &t%0i$ e!7t /r%if*ru$ r*8uitor ;n &-e!i%$ $% '%ni-u$%re% 'inereu$ui ;n

 0u$/*ri< !7n %!e&t% %re teninţ% e % "i0r%< !ee% !e u!e $% '*rire% !i!$u$uiJ  %"7n /reut%te% -ro-rie '%i 'i!*< !o&tu$ ener/iei -e ton% e 'inereu e&!*r!%t* &e reu!e.

A"%nt%e$e /r%if*ru$ui fo%rfe!* re8u$t* in !o'-%r%ţi% intre un /r%if*r !u 0%re< un /r%if*r r*8uit !u!%0$uri$e ;n i%/on%$*< un /r%if*r r*8uitor $on/ituin%$ (i un /r%if*r fo%rfe!*< to%te e %ee%(i &%r!in* e ,: t(i $u!r7n ;n %!e$e%(i !oniţii e %!!e$er%ţie (i !i!$u. Re8u$t* %te$e in t%0e$u$ V.+.

A$e/ere% ti-u$ui e /r%if*r e-ine ;n /ener%$ e trei f%!tori< (i %nu'eH  ti-u$ 'e!%ni&'u$ui e rii!%tJ  n%tur% '%teri%$u$ui< /r%nu$%ţi%< en&it%te%< &t%re%J  &itu%ţi% $o!%$* '*ri'e% n%"e$or &%u "%-o%re$or< te'-er%turi< ;n*$ţi'i< /%0%rite %$e /uri$or e

'%/%8ie et!.B.A&tfe$< e e=e'-$u< -entru %!e$%(i e&!*r!*tor e n%"e &e re!o'%n* un /r%if*r fo%rfe!* -entru 'inereu

e fier (i un /r%if*r !u 0%re -entru !o!&.TAELUL V'/TAEL COPARATIV AL TIPURILOR DE GRAIFĂR DE ,: t PENTRU INEREU

1),

Page 136: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 136/172

C%r%!teri&ti!i Gr%if*r !u 0%reGr%if*r r*8uitor 

Gr%if*r !u fo%rfe!*!u !%0$uri o0$i!e $on/ituin%$

S%r!in% N ,:: ,:: ,:: ,::

%&% -ro-rie t #, #) #1 19<,

%&% tr%n&-ort%t* t #, #4 #6 )1<,

Lun/i'e% e ;n!2iere

% !%0$u$ui 'B \1) \11 \11 \9Prou!ti"it%te% t52B ##,: #+): #1: )119

GRAI)ĂRE POLIP. Se ;ntre0uinţe%8* -entru '%ni-u$%re% '%teri%$e$or /reu e %-u!%t !%H -ietre '%ri<&f*r7'*turi 'et%$i!e< -*'7nt !u "e/et%ţie< 'inereu< $e'ne ;n "r%! et!.

3n -rin!i-iu /r%if*ru$ -o$i- e&te !on&truit in )...9 !u-e/2e%re !%re re%$i8e%8* o ;n!2iere !o'-$et*<&%u !u inter&tiţii< ;n fun!ţie e '%teri%$u$ '%ni-u$%t.

L% une$e /r%if*re -o$i- !u-e$e &unt -rin&e ;ntro tr%"er&* inferio%r*< %&e'*n*to%re !u /r%if*re$e !u 0%re. Le/*tur% !u-e$or !u tr%"er&% &u-erio%r* &e re%$i8e%8* -rin inter'eiu$ unor 0%re %rti!u$%te. 3n fi/.

V.)1 e&te %r*t%t un %&tfet e /r%if*r !u !%-%!it%te% e )<# ') -entru !%$!%r !u en&it%te% 1<4 t5 ').

)i' V'.(' GRAIFĂR POLIP e )<# ') -entru !%$!%r 1<4 t5 ')

Cu-e$e %u o 0un* 'o0i$it%te $%ter%$*< i%r tr%"er&% inferio%r* &e -o%te %(e8% o0$i! f%ţ* e tr%"er&% &u-erio%r*;n fun!ţie e re8i&tenţ% e -*trunere. Pentru % '*ri (i '%i 'u$t %!e%&t* 'o0i$it%te< !u-e$e -ot fi -re"*8ute!u ro$e ini"iu%$e fi/. V.)#B< f*r* % '%i fi reunite ;n tr%"er&% inferio%r*. D%torit* %!e&tei -rineriini"iu%$e< forţ% e ;n!2iere e&te %!ee%(i< iniferent e re8i&tenţ% o-u&* e '%teri%$u$ %-u!%t< i%r une$e!u-e -*trun '%i 'u$t< %$te$e '%i -uţin< !ee% !e -er'ite o %-u!%re '%i &i/ur*.

1)

Page 137: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 137/172

)i' V'.*' GRAIFĂR POLIP< CU CUPE CU I@CARE INDIVIDUALĂ

S!2e'% e ;nf*(ur%re % !%0$u$ui e&te %r*t%t* ;n fi/. V.)). P%rte% e e/%$i8%re % !%0$u$ui e&te ;n$o!uit* !u un$%nţ G%$$ tre!ut -e&te ou* ro$e e i%'etru 'i! ;n &!o-u$ reu!erii /%0%ritu$ui tr%"er&ei &u-erio%reB.De-$%&%re% ine-enent* % !u-e$or e&te $i'it%t* e un $%nţ< !%re une(te to%te !u-e$e. D%!* &e e-*(e(te o%nu'it* $i'it*< $%nţu$ !%re ;n 'o nor'%i e&te e&tin& &e ;ntine (i !u-% r*'%&* -re% 'u$t ;n ur'* e&te

;n!2i&* ;n 'o forţ%t e !e$e$%$te.

)i' V'..'  SCEĂ DE 3NFĂ@URARE A CALULUI LA GRAIFĂRUL POLIP CU CUPE CUI@CARE INDIVIDUALĂ

GRAI)ĂRE PENTRU LE+NE. Pentru '%ne"r%re% '%teri%$u$ui $e'no& &e uti$i8e%8* /r%if*re $% !%re!u-e$e %u for'* e !$e(te fi/. V.)+B. D%torit* -o&i0$it*ţii e e-$%&%re ;n ti'-u$ ;n!2ierii % -un!te$or e%rti!u$%ţie K1K -e %r!e e !er! !u !entru$ ;n -un!te$e K#K< !u-e$e e&!riu o !ur0* '%i -$%t*< %&e'*n*to%re!u % /r%if*re$or r*8uito%re. Se!ţiune% /r%if*ru$ui e&te '*rit* ;n &u&< -entru % -ute% !u-rine '%teri%$u$%un%t.

)i' V'./' GRAIFĂR PENTRU LENE

ALTE TIPURI DE GRAI)ĂRE. 3n fi/. V.),.% e&te %r*t%t un /r%if*r -entru (-%n< i%r ;n fi/. V.),.0 un/r%if*r -entru &fe!$* e 8%2*r.Pentru !ere%$e &e ;ntre0uinţe%8* /r%if*re e ti- u(or< !%re %u 'u!2ii$e -etre!ute -entru % ;'-iei!%

&!ur/ere% '%teri%$u$ui tr%n&-ort%t. L% %!e&te ti-uri e /r%if*re< /reut%te% -ro-rie e&te ;n /ener%$ '%i '%ree!7t %r fi ne!e&%r* -entru -*trunere% ;n '%teri%$< %(% ;n!7t &%r -ute% %u!e ;'0un*t*ţiri -rin for'e

1)4

Page 138: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 138/172

&-e!i%$e e !u-e< uti$i8%re e %$i%e u(o%re et!.

)i' V'.5' GRAIFĂR PENTRU STRUNXITURI ETALICE %BJ GRAIFĂR PENTRU SFECLA DE>AĂR 0B

V'*'('.' GRAI)ĂRE +ONOCALUL% /r%if*re$e 'ono!%0$u ro$u$ !%0$uri$or e ;n!2iere (i e rii!%re e&te -re$u%t e un &in/ur !%0$u. A!e&t%

 -er'ite %/*ţ%re% /r%if*ru$ui ;n ori!e !7r$i/ e '%!%r%. 3n &!2i'0 e&!2iere% tre0uie re%$i8%t* !u 'i$o%!e&u-$i'ent%re< !ee% !e !o'-$i!* !on&tru!ţi% (i $e reu!e -rou!ti"it%te%. Din %!e&t 'oti" /r%if*re$e'ono!%0$u &e ;ntre0uinţe%8* e o0i!ei nu'%i $% %!e$e '%!%r%$e $% !%re fun!ţion%re% !u /r%if*r %-%reo!%8ion%$.

E=i&t* trei ti-uri -rin!i-%$e e /r%if*re 'ono!%0$u< %nu'eH /r%if*re !u e&!2iere -rin tr%/ere</r%if*re !u e&!2iere -rin %(e8%re< /r%if*re !u !$o-ot e e&!2iere.

GRAI)ĂRE +ONOCALU CU DESC0IDERE PRIN TRAGERE. S!2e'% !ine'%ti!* % unui /r%if*r !u e&!2iere -rin tr%/ere e&te %r*t%t* ;n fi/. V.).

)i' V'.6' SCEA GRAIFĂRULUI ONOCALU CU DESCIDERE PRIN TRAGERE3n tr%"er&% &u-erio%r* 1 &e %f$* 'ont%t* ro$% e !%0$u 2. $o!u$ e ro$e inferior 3 e&te 'ont%t -e -i&tonu$4, !%re /$i&e%8* ;n !i$inru$ 5, e !%re &unt %rti!u$%te $%ter%$ !u-e$e 6 . Un% in !u-e e&te %rti!u$%t* (i !utr%"er&% &u-erio%r* 1< i%r !e%$%$t* !u 0%r% 7 . Gr%if*ru$ fiin &u&-en%t ;n !%0$uri %re teninţ% e % &ee&!2ie< %torit* /reut*ţii -ro-rii % !u-e$or. D%!* &i&te'u$ e 8*"or7re 8  e&te e0$o!%t< !i$inru$ 5

1)9

Page 139: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 139/172

!o0o%r* (i !u-e$e &e e&!2i. D%!* /r%if*ru$ e&!2i& &e %(e%8* -e '%teri%$ (i !%0$uri$e &unt 'oi< 0$o!u$ ero$e inferior ;'-reun* !u -i&tonu$ 4 /$i&e%8* ;n !i$inru$ 5 (i !7n %un/e ;n -o8iţi% inferio%r* &e -rou!e8*"or7re% -i&tonu$ui. Prin ;ntinere% !%0$uri$or /r%if*ru$ &e ;n!2ie (i %-oi &e rii!*. Pe -%r!ur&u$ rii!*rii/r%if*ru$ nu &e e&!2ie -7n* nu &e %!ţione%8* -7r/2i% e e0$o!%re 8 -rin inter'eiu$ unui $%nţ &%u !%0$u.

3n fi/. V.)4 e&te %r*t%t %n&%'0$u$ unui /r%if*r 'ono!%0$u e :<# ' ).

)i' V'.<' GRAIFĂR ONOCALU DE :<# ') CU DESCIDERE PRIN TRAGEREGRAI)ĂRE +ONOCALU CU DESC0IDERE PRIN A,EZARE. 3n fi/. V.)9 e&te %r*t%t %n&%'0$u$unui /r%if*r 'ono!%0$u !u e&!2iere -rin %(e8%re. An&%'0$uri$e -rin!i-%$e %$e %!e&tui /r%if*r &untH !u-%1< te$e&!o-u$ 2< !%-u$ e -rinere 3 (i 8*"oru$ 4. ou$ e fun!ţion%re e&te ur'*toru$H /r%if*ru$ &e %(e%8*

 -e '%teri%$< !u-e$e fiin e&!2i&e (i 8*"oru$ ;n!2i&. Se e&!2ie 8*"oru$ (i !u %utoru$ !7r$i/u$ui '%!%r%$ei&e rii!* tu0u$ e=terior %$ te$e&!o-u$ui. 3n fe$u$ %!e&t% 0r%ţu$ !u-e$or e&te tr%& e $%nţuri (i !u-e$e &e ;n!2i!% un !$e(te.

L% %(e8%re% /r%if*ru$ui -e '%teri%$ $% $o!u$ e e&!*r!%reB< tu0u$ e=terior %$ te$e&!o-u$ui !o0o%r* -7n*!e 8*"oru$ &e ;n!2ie. Prin rii!%re tu0u$ interior tr%/e e !u-e< -rin inter'eiu$ !%-u$ui e -rinere (i %$

 0%re$or %rti!u$%te %!e&te% &e e&!2i (i !i!$u$ &e !ontinu*.GRAI)ĂRE +ONOCALU CU CLOPOT DE DESC0IDERE. Prin!i-iu$ e fun!ţion%re %$ %!e&tor /r%if*re !%re -ot %"e% &o$uţii !on&tru!ti"e iferite e&te ur'*toru$H /r%if*ru$ e&te ;n!2i& -rin tr%/ere%!%0$u$ui e ;n!2iere. Pentru %$ e&!2ie< !%-u$ /r%if*ru$ui e&te tr%& $% un !$o-ot e e&!2iere e !%re &e

 -rine -rin inter'eiu$ unor !7r$i/e< i%r $% &$*0ire% !%0$u$ui e rii!%re /r%if*ru$ r*'7ne %/*ţ%t e !$o-ot!u tr%"er&% &u-erio%r*< ;n ti'- !e tr%"er&% inferio%r* !o0o%r*< e&!2i87n !u-e$e. Du-* e&!2iere%!o'-$et* /r%if*ru$ e&te 0$o!%t ;n &t%re e&!2i&*. D%!* &e e=e!ut* o rii!%re &!urt*< !7r$i/e$e &e e&f%! e!$o-ot (i /r%if*ru$ e&!2i& e&te %(e8%t -e '%teri%$.L% &$*0ire% !%0$u$ui e rii!%re< 0$o!%re% !u-e$or ;n &t%re e&!2i&* &e e&f%!e< (i $% o nou* rii!%re &e;n!2ie< !i!$u$ -ut7nu&e re-et%.

1)6

Page 140: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 140/172

)i' V'.@' GRAIFĂR ONOCALU CU DESCIDERE PRIN A@E>AREGRAI)ĂRE CU +OTOR . Se uti$i8e%8* !% (i /r%if*re$e 'ono!%0$u -entru e!2i-%re% '%(ini$or e rii!%t!u !7r$i/ !%re tre0uie &* efe!tue8e o!%8ion%$ o-er%ţii e '%ni-u$%re % '*rfuri$or ;n "r%!. Gr%if*re$e !u'otor &e ;'-%rt u-* 'ou$ e %!ţion%re ;n ou* !%te/oriiH !u %!ţion%re e$e!tro'e!%ni!* (i !u %!ţion%re

2ir%u$i!*.A'0e$e ti-uri &e &u&-en* ;n !7r$i/u$ '%!%r%$ei !%re %&i/ur* 'i(!%re% e rii!%re &%u !o0or7re.3n!2iere% &%u e&!2iere% !u-e$or &e f%!e -rin inter'eiu$ unui 'e!%ni&' %!ţion%t e un 'otor e$e!tri!.A$i'ent%re% !u !urent % 'otoru$ui e&te re%$i8%t* -rintrun !%0$u f$e=i0i$ !%re &e -o%te ;nf*(ur% -e unt%'0ur !u %r! &%u !u %$t* %!ţion%re !ontr%/reut%te< e$e!tri!* et!.B. Gr%if*re$e !u 'otor -re8int* %"%nt%u$!* ;n!2iere% (i e&!2iere% !u-e$or &e -o%te f%!e $% ori!e ;n*$ţi'e< i%r 'i(!%re% -o%te fi &u-r%-u&* -e&te'i(!%re% e rii!%re. 3n %!e&t fe$ -rou!ti"it%te% $or e&te '%i '%re e!7t % /r%if*re$or 'ono!%0$u.

L% -roie!t%re% %!e&tor /r%if*re tre0uie &* &e tin* !%H /reut%te% 'e!%ni&'u$ui &* fie !7t '%i 'i!*< -entru !% /reut%te% ;ntre/u$ui /r%if*r &* &e ;n!%re8e ;n $i'ite r%ţion%$eJ /ru-u$ e %ntren%re &* fie&ufi!ient e ro0u&t -entru % re8i&t% (o!uri$or inerente e=-$o%t*rii (i &* fie -e !7t -o&i0i$ ferit e -*trunere%'%teri%$u$uiJ !entru$ e /reut%te %$ /r%if*ru$ui &* fie &itu%t !7t '%i o& -entru % nu &e r*&turn% $% %(e8%re%

 -e '%teri%$.GRAI)ĂRE CU +OTOR CU ACŢIONARE ELECTRO+ECANICĂ.L% %!e&te% tr%n&'itere% 'i(!*rii e $% 'otoru$ e$e!tri! $% !u-e &e f%!e -rin inter'eiu$ unui reu!tor (i %$unui (uru0 !u ou* !%-ete (i fi$et%re &t7n/%re%-t%. S!2e'% !ine'%ti!* % unui %&tfe$ e 'e!%ni&' e&te%r*t%t* ;n fi/. V.)6.

otoru$ !u f$%n(* (i fr7n* in!$u&* 1 %ntrene%8* -rin inter'eiu$ reu!toru$ui !u roţi !i$inri!e (uru0u$3. Prin rotire% %!e&tui% ;ntrun &en& &%u ;n !e$*$%$t< -iu$iţe$e 4 $e/%te !u !u-e$e /r%if*ru$ui $e e&!2i &%u;n!2i.

De8%"%nt%u$ -rin!i-%$ %$ %!e&tui ti- e /r%if*r ;$ !on&tituie f%-tu$ !* o-rire% 'otoru$ui nu &e -o%tere%$i8% !u &ufi!ient* -re!i8ie $% ter'in%re% !ur&ei e ;n!2iere &%u e&!2iere % !u-e$or< &%u ;n !%8u$

 -rinerii unei 0u!*ţi e '%teri%$ ;ntre !u-e !%re ;'-iei!* !ur&% !o'-$et*. 3n %!e%&t* &itu%ţie 'otoru$r*'7ne !u rotoru$ !%$%t< !ee% !e e&te e!2i"%$ent !u un &!urt!ir!uit< (i e!i %-%re -eri!o$u$ %rerii $ui. Pentru% -re"eni %!e&t /en e efe!t%re e&te ne!e&%r !% ;ntre 'otor (i !u-e &* &e inter!%$e8e un !u-$% e fri!ţiune!%re -e e o -%rte &* $i'ite8e "%$o%re% !u-$u$ui< (i e!i % &o$i!it*ri$or 'e!%ni!e< i%r -e e %$t* -%rte &*

 -er'it* rotire% 'otoru$ui. Fun!ţion%re% %!e&tui /en e !u-$%e $i'it%to%re nu * re8u$t%te &%ti&f*!*to%re ;n

1+:

Page 141: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 141/172

e=-$o%t%re.

)i' V'.>'  SCEA CINEATICĂ A UNUI GRAIFĂR CU OTOR DE ACŢIONAREELECTROECANICĂGRAI)ĂRE CU +OTOR CU ACŢIONARE ELECTRO0IDRAULICĂ' L% %!e&t ti- e /r%if*re&ur&% e ener/ie 2iro&t%ti!* e&te o -o'-* %!ţion%t* e un 'otor e$e!tri!. De $% -o'-* ener/i% !re%t* e&tetr%n&'i&* $% un !i$inru< une &e tr%n&for'* ;n ener/ie 'e!%ni!* -rin %!ţion%re% !u-e$or /r%if*ru$ui.Efortu$ e &tr7n/ere % !u-e$or -re!u' (i !u-$u$ 'otor e&te $i'it%t -rin inter'eiu$ &u-%-ei e &i/ur%nţ*in !ir!uitu$ 2ir%u$i!< %&tfe$ !* &u-r%&%r!ini$e &unt e"it%te.

Du-* 'ou$ e re%$i8%re %$ in&t%$%ţiei 2ir%u$i!e &e eo&e0e&! /r%if*re e$e!tro2ir%u$i!e !u !ir!uit;n!2i& &%u e&!2i&. S!2e'% e %!ţion%re e$e!tro2ir%u$i!* !u !ir!uit ;n!2i& e&te %r*t%t* ;n fi/. V.+:.

)i' V'/B' SCEA DE ACŢIONARE ELECTROIDRAULICĂ A UNUI GRAIFĂR CU CIRCUIT3NCIS

Po'-% 2ir%u$i!* re"er&i0i$* !u -i&to%ne %=i%$e 2 e&te %ntren%t* e un 'otor e$e!tri! 1 -rin inter'eiu$unui !u-$% e$%&ti! 8. Prin &!2i'0%re% &en&u$ui e rot%ţie %$ 'otoru$ui &e in"er&e%8* &en&u$ e e0it%re %$

 -o'-ei. U$eiu$ e&te e0it%t -rin &u-%-% e &en& -i$ot%t* 4< ;n !i$inru$ 5 -rou!7n e-$%&%re% -i&tonu$ui %!*rui ti* e&te %rti!u$%t* e !u-e$e /r%if*ru$ui !%re &e ;n!2i< re&-e!ti" &e e&!2i. Ci$inru$ e&te e ti- !uu0$u efe!t !u ti* 0i$%ter%$*. U$eiu$ e"%!u%t in !i$inru tre!e -rin !e% e % ou% &u-%-* e &en& -i$ot%t* (i

 -rin &u-%-% e &en& uni! 6  $% -o'-*< e une e&te e0it%t &u0 -re&iune ;n !ir!uit.Su-%-% e &en& -i$ot%t* e -e -%rte% e refu$%re !o'%n* 2ir%u$i! &u-%-% e &en& -i$ot%t* in

!ir!uitu$ e e"%!u%re< %&i/ur7n %&tfe$ !ir!u$%ţi% u$eiu$ui &-re -%rte% e %&-ir%ţie % -o'-ei. L% in"er&%re%&en&u$ui e rot%ţie %$ 'otoru$ui< fun!ţii$e !ir!uite$or e %&-ir%ţie (i refu$%re &e in"er&e%8*.

Fi$tru$ e u$ei 7  -er'ite fi$tr%re% nu'%i !7n &e %f$* -e !onu!t% e refu$%re< %torit* !e$or ou*

1+1

Page 142: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 142/172

&u-%-e e &en& uni! in r%'ifi!%ţi% ;n !%re e&te -$%&%t.Conu!te$e -rin!i-%$e !o'uni!* -rin inter'eiu$ % ou* &u-%-e e &en& uni! !u &u-%-% e -re&iune 3

!%re $u!re%8* !% o &u-%-* e &i/ur%nţ* (i e&!%r!* ;n re8er"oru$ 10 e0itu$ e=!eent%r. Su-%-e$e e &en& -i$ot%te 4 ;'-iei!* 'i(!%re% -i&tonu$ui (i % !u-e$or ;n !%8u$ !7n 'otoru$ e&te e!one!t%t< -re"enin%&tfe$ -rou!ere% e %!!iente $% ;ntreru-ere% !urentu$ui e$e!tri!.

)i' V'/(' SCEA DE ACŢIONARE ELECTROIDRAULICĂ A UNUI GRAIFĂR CU CIRCUIT

DESCIS

otoru$ e$e!tri! 1 %ntrene%8* -rin inter'eiu$ !u-$%u$ui e$%&ti! 9 -o'-% ire"er&i0i$* 2 !u -i&ton%(e %=i%$e&%u !u roţi inţ%te. Po'-% nu f%!e -%rte ire!t in !ir!uitu$ 'otoru$ui 2ir%u$i! !i$inru$ui !u -i&ton 4B< e%%"7n nu'%i ro$u$ e % %$i'ent% !u f$ui &u0 -re&iune !ir!uitu$ 'enţion%t. Po'-% tre0uie &* fun!ţione8e!ontinuu< fiin -rote%t* ;'-otri"% ;nto%r!erii f$uiu$ui $% o e"entu%$* o-rire % 'otoru$ui e$e!tri!< e&u-%-% e &en& 5. Su-%-% e -re&iune 3 %re ro$u$ e % 'enţine !on&t%nt* -re&iune% ;n !ir!uit (i % e"it%&u-r%&%r!ini$e< !ontro$u$ fiin %&i/ur%t e '%no'etru$ 10.

Sen&u$ K%K %$ f$uiu$ui ;n!2iere% /r%if*ru$ui e&te %&i/ur%t e i&tri0uitoru$ e$e!tro'%/neti! 6 .De0itu$ e f$ui e -e -%rte% tiei -i&tonu$ui e&te o0$i/%t &* tre%!* -rin ro&e$u$ e !%$e 7  e &u-%-% e &en&11. Pre&iune% -e -%rte% tiei -i&tonu$ui -o%te e"eni !e"% '%i '%re e!7t -e -%rte% o-u&* tiei< totu(i

e-$%&%re% -i&tonu$ui &-re re%-t% e&te %&i/ur%t* e iferenţ% e &e!ţiuni %!ti"e %$e !e$or ou* feţe.L% !o'ut%re% e$e!tri!* % i&tri0uitoru$ui -entru &en&u$ K0K e&!2iere% /r%if*ru$ui f$uiu$ e $u!ru

tre!e -rin &u-%-% e &en& 11 !%re o-une o re8i&tenţ* '%i 'i!* e!7t ro&e$u$ e !%$e 7 . eiu$ f$ui &ee"%!ue%8* in !i$inru$ 4 -e -%rte% o-u&* tiei -rin i&tri0uitoru$ 6 < fi$tru$ 8 (i e %i!i ;n re8er"oru$ 12.

Sen&u$ ;n!2ierii (i %$ e&!2ierii /r%if*ru$ui &unt !oniţion%te -e e o -%rte e forţ% '%i '%rene!e&it%t* $% ;n!2iere< i%r -e e %$t* -%rte e "ite8% '%i '%re ne!e&%r* $% e&!2iere< ;n &!o-u$ o0ţineriiunei -rou!ti"it*ţi !7t '%i '%ri. $o!%re% -i&tonu$ui &e re%$i8e%8* -rin e!one!t%re% e$e!tri!* %e$e!tro'%/netu$ui< !7n i&tri0uitoru$ 0$o!2e%8* !ir!u$%ţi% f$uiu$ui< iniferent e f%-tu$ !* -o'-%fun!ţione%8* &%u nu.

Co'-%r7n !e$e ou* &!2e'e 2ir%u$i!e e !o'%n* &e !on&t%t* !* &!2e'% !u !ir!uit ;n!2i& -er'ite o!on&tru!ţie '%i !o'-%!t*< ;n &!2i'0 'otoru$ tre0uie &* &u-orte un nu'*r '%i '%re e !one!t*ri ;n%'0e$e &en&uri. S!2e'% !u !ir!uit 2ir%u$i! e&!2i& -o%te uti$i8% un 'otor !one!t%t -er'%nent< eo%re!e!o'%n% ;n!2ierii (i e&!2ierii &e f%!e e !*tre i&tri0uitoru$ e$e!tro'%/neti!. De %&e'ene% -o'-%

 -o%te fi !u un &in/ur &en& e refu$%re. 3n &!2i'0 e$e'ente$e !o&tituti"e &unt '%i '%ri< (i re8u$t* o!on&tru!ţie e /r%if*r '%i -uţin %"%nt%o%&* e!7t $% -ri'% &o$uţie< !%re &e -refer* ori e !7te ori e=i&t*e$e'ente$e ne!e&%re in&t%$%ţiei 2ir%u$i!e.3n fi/. V.+# e&te %t %n&%'0$u$ unui /r%if*r e$e!tro2ir%u$i! !u !u-e (i 0%re. A!e&t ti- e /r%if*r %re unu$&%u oi !i$inri 2ir%u$i!i 1  'ont%ţi "erti!%$ ;n tr%"er&% 2,  !%re -rou! 'i(!%re% e ;n!2iere &%ue&!2iere % !u-e$or 3< %rti!u$%te e 0%re$e 4< !%re '%i &unt %rti!u$%te (i ;n tr%"er&*. A!e&t ti- e /r%if*r re$%ti" &i'-$u< -o%te fi !on&truit e!ono'i! (i -entru !%-%!it*ţi '%i 'i!i< ;n &!2i'0 ;n*$ţi'e% &%!on&tru!ti"* e&te '%i '%re.

1+#

Page 143: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 143/172

)i' V'/*' GRAIFĂR ELECTROIDRAULIC CU CUPE @I ARE

Gr%if*ru$ e$e!tro2ir%u$i! e ti- K/e%'%nt%nK %re oi !i$inri 'ont%ţi ori8ont%$. A!e&t ti- e /r%if*r &e!%r%!teri8e%8* -rintro ;n*$ţi'e !on&tru!ti"* reu&* (i un !entru e /reut%te -$%&%t o&< %(% ;n!7t &e e$i'in*

 -eri!o$u$ r*&turn*rii< e!i e&te -o&i0i$ $u!ru$ ;n !oniţii '%i /re$e.L% /r%if*ru$ e$e!tro2ir%u$i! !u 0u8un%re fi/. V.+)B ;n tr%"er&% 1 e&te 'ont%t /ru-u$ e$e!tro2ir%u$i!

2 !o'-u& in 'otor< !u-$%< -o'-* !u -i&to%ne %=i%$e< 0$o!u$ e !o'%n* (i re8er"oru$ e u$ei. Ci$inrii2ir%u$i!i 3  &unt %rti!u$%ţi ;n tr%"er&* (i $% !u-e$e 5. 3ntre !u-* (i tr%"er&* '%i &unt 'ont%te %rti!u$%t

 0r%ţe$e 4, !%re %u ro$u$ e % tr%n&'ite !o'-onente$e forţe$or e $% !i$inri< !%re nu &er"e&! $% ;n!2iere<ire!t $% tr%"er&*. 3n %!e&t fe$ !u-e$e -ot fi f*!ute '%i u(o%re< ;ntre/u$ /r%if*r re8u$t7n '%i u(or. Centru$e /reut%te %$ /r%if*ru$ui e$e!tro2ir%u$i! !u 0u8un%re e&te &itu%t ;ntro -o8iţie f%"or%0i$*< o%&*< i%r ;n*$ţi'e% !on&tru!ti"* e&te '%i 'i!* e!7t $% ti-uri$e %nterio%re.

)i' V'/.' GRAIFĂR ELECTROIDRAULIC CU U>UNAREV'*'*' ENE ,I GODEURI

S-re eo&e0ire e /r%if*re< 0ene$e (i /oeuri$e -ot fi nu'%i /o$ite %uto'%tJ ;n ti'- !e u'-$ere% tre0uie%&i/ur%t* -rin %$te 'i$o%!e< e e=e'-$u in &i$o8uri. A"7n ;n "eere !* 0ene$e nu tre0uie &* -*trun* ;n'%teri%$ $% ;n!*r!%re< e$e &unt &u-u&e $% &o$i!it*ri 'u$t '%i 'i!i e!7t /r%if*re$e (i ;n !on&e!inţ* %u o!on&tru!ţie '%i u(o%r*< !ee% !e '*re(te !%-%!it%te% e tr%n&-ort.

Goeuri$e 0%&!u$%nte fi/. V.++B &e ;ntre0uinţe%8* !7n '%teri%$u$ e tr%n&-ort%t &e e-une

1+)

Page 144: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 144/172

;ntote%un% $% %!ee%(i ;n*$ţi'e< e e=e'-$u ;n /r*'e8i e for'* /eo'etri!*. Re!i-ientu$ 1  %"7n -o&i0i$it%te e 0%&!u$%re ;n uru$ %=ei AA e&te &u&-en%t ;n !7r$i/u$ '%!%r%$ei (i 0$o!%t !u %utoru$8*"oru$ui 2. Centru$ e /reut%te G %$ /oeu$ui ;n!*r!%t e&te %&tfe$ %$e& ;n!7t %!e&t% %re teninţ% e

 0%&!u$%re &-re /o$ire. Prin e&f%!ere% 8*"oru$ui 2 /oeu$ &e /o$e(te (i ;n %!e%&t* &t%re !entru$ e /reut%tefiin ;n G: &e rere&e%8* %uto'%t (i re"ine ;n -o8iţi% iniţi%$* ;n !%re &e 0$o!2e%8*. $o!%re% ;'-otri"%

 0%&!u$*rii /oeu$ui -$in &e f%!e '%nu%$ &%u -rin $o"ire e un ine$ e /o$ire. U'-$ere% e&te f%"ori8%t* efor'% ;n!$in%t* !%re -er'ite %(e8%re% /oeu$ui $% t%$u8u$ '%teri%$u$ui !%re %&tfe$ -o%te fi u(or ;'-in&;n*untru. C%-%!it%te% /oeuri$or e&te !u-rin&* ;ntre :<, (i ) '). %&% -ro-rie e&te !u-rin&* ;ntre )::...,::

/5 ')

.

)i' V'//' GODEU ASCULANT

)i' V'/5' ENĂ

ene$e fi/. V.+,B &e !o'-un in ou* &e'i!u-e< $e/%te ;ntre e$e -rintro %rti!u$%ţie 1. C7n %rti!u$%ţi%e&te -rin&* ;n !7r$i/u$ '%!%r%$ei< 0en% r*'7ne ;n!2i&*. D%!* 0en% e&te rii!%t* e !7r$i/e$e 2 &u&-en%te e

tr%"er&% 3 (i &e &$*0e(te !%0$u$ e ;n!2iere 4  $e/%t e %rti!u$%ţi% 1< 0en% &e e&!2ie (i &e /o$e(te. 3nti'-u$ tr%n&-ortu$ui 0enei ;n!*r!%te< ;ntre%/% /reut%te e&te &u&ţinut* e !%0$u$ e ;n!2iere 4< ;n ti'- !e!%0$uri$e e /o$ire 5 &unt &$*0ite.

Pentru '%ne"r%re% 0ene$or e&te ne!e&%r un 'e!%ni&' e rii!%re !u oi t%'0uri !%re %u -o&i0i$it%te%e % e=e!ut% 'i(!*ri e rot%ţie re$%ti"e< ;nto!'%i !% $% 'e!%ni&'e$e e /r%if*r.

A$te ti-uri e 0ene %u tr%-e e /o$ire e fun &%u $%ter%$e. O 0en* !u tr%-* e /o$ire e fun e&te%r*t%t* ;n fi/. V.+. Re!i-ientu$ !u &e!ţiune -*tr%t* 1 e&te &u&-en%t !u %utoru$ ţe"ii 2< e !%0$uri$e erii!%re 3. Tr%-e$e e fun 4 !%re &e %-$i!* -e !orniere$e 5  &unt ţinute ;n!2i&e -rin inter'eiu$ 0%re$or %rti!u$%te 6  (i ti% 7  /2i%t* ;n ţe%"% 2. C%0$u$ e /o$ire 8 e&te -rin& -e ti% 7 < -rin inter'eiu$ unui o!2i 9(i % unui !7r$i/. 3n!2iere% &e re%$i8e%8* -rin ;ntinere% !%0$u$ui e /o$ire< i%r e&!2iere% -rin ;ntinere%!%0$uri$or e rii!%re 3 (i &$*0ire% !%0$u$ui e /o$ire 8.

1++

Page 145: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 145/172

)i' V'/6' ENĂ CU TRAPE DE GOLIRE DE FUND

ene$e !u tr%-e $%ter%$e -ot fi !on&truite -e -rin!i-iu$ %r*t%t ;n fi/. V.+4. 3n!2iere% tr%-e$or &ere%$i8e%8* -rin inter'eiu$ unui &i&te' e 8*"or7re -re"*8ut !u o ti* ;n fun!ţie e -o8iţi%!*rei% tr%-e$e &e e&!2i &%u &e ;n!2i.

Vo$u'u$ '%=i' %$ 0ene$or e&te e #+ ')< '%&% &-e!ifi!* f*r* tr%"er&*B e&te !u-rin&* ;ntre #::M)::/5')< fiin '%i 'i!* -entru "o$u'e$e '%ri.

)i' V'/<' ENĂ CU TRAPE LATERALE

Tro!i$e 0%&!u$%nte< %r*t%te -rin!i-i%$ ;n fi/. V.+9< &e %/%ţ* ;n ou* !7r$i/e e '%!%r% &%u ;ntrunu$ &in/ur.3n !%8u$ a /o$ire% &e f%!e -rin rii!%re% !7r$i/u$ui %u=i$i%r< ;n !%8u$ b /o$ire% &e -o%te re%$i8% -rin $o"ire e

ti% 2 !%re -ro"o%!* 0%&!u$%re%.L% un %$t &i&te'< tro%!% e&te -re"*8ut* !u un i&-o8iti" e /2i%re ;n !%re %$une!* o !%'* &o$i%r* !u u/u$ e -rinere fi/. V.+6B. Tro%!% fiin %(e8%t* ori8ont%$< %!* u/u$ e&te rii!%t ;n -o8iţie "erti!%$*<tro%!% r*'7ne ori8ont%$*. D%!* tro%!% e&te %(e8%t* ori8ont%$ (i u/u$ e -rinere e&te $*&%t ;n o& (i %-oi

1+,

Page 146: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 146/172

e-$%&%t $%ter%$< !% ;n -o8iţi% -un!t%t*< !%'% -o%te %$une!% -e un /2i% ;n!$in%t (i -ro"o%!* r*&turn%re%tro!ii. To%t* '%ne"r%re% &e -o%te f%!e e $% o '%!%r% !u un &in/ur !7r$i/< f*r* % fi ne!e&%r %$t -er&on%$ ;n%f%r% '%!%r%/iu$ui.

)i' V'/@' TROACĂ ASCULANTĂH % !u ou* !%0$uriJ 0 !u un !%0$u

)i' V'/>' TROACĂ ASCULANTĂ CU P?RGIE

V'*'.' ELECTRO+AGNEŢI DE RIDICAREPentru '%ni-u$%re% (i tr%n&-ortu$ '%teri%$e$or fero'%/neti!e &u0 iferite for'e !%H 0r%'e< -roti$e$%'in%te< t%0$e< &f*r7'*turi e font*< (-%n et!.< % !*ror '%ni-u$%re !u %$te 'i$o%!e /r%if*re &%ui&-o8iti"e e $e/%reB %r -re8ent% in!on"enientu$ unei -rou!ti"it*ţi 'i!i &%u %r fi -eri!u$o%&*< &e;ntre0uinţe%8* e$e!tro'%/neţi e rii!%re. Prinere% &%r!inii &e re%$i8e%8* -rin inter'eiu$ unui% &%u '%i'u$tor e$e!tro'%/neţi &u&-en%ţi ;n !7r$i/u$ 'e!%ni&'u$ui e rii!%re &%u e o tr%"er&* fi=* &%u rotito%re.D%torit* &i&te'u$ui e -rinere< re%$i8%t -rin ;n!2iere% f$u=u$ui '%/neti!< re8u$t* o &erie e -%rti!u$%rit*ţi

 -ro-rii %!e&tei !%te/orii e '%!%r%$e.

Se (tie !* $inii$e '%/neti!e e !7'- &unt ;ntote%un% ;n!2i&e (i !* %torit* -er'e%0i$it*ţii iferite ;n%er (i oţe$< -rin %!e&t% in ur'*< e&te ne!e&%r un nu'*r e %'-er&-ire '%i 'i! e %-ro=i'%ti" ),:: orie!7t -entru tre!ere% unei $inii e %!ee%(i $un/i'e -rin %er. Din %!e&t 'oti" $inii$e '%/neti!e &e oriente%8*e -referinţ* -rin oţe$< %t7t ti'- !7t nu %-%re feno'enu$ e &%tur%ţie< re8u$t7n ;n !%8u$ e$e!tro'%/neţi$or<%tr%/ere% &%r!inii. Forţ% e %tr%!ţie e-ine e tr%&eu$ -o&i0i$ %$ $inii$or e !7'-< (i %(% &e e=-$i!* "%ri%ţii$efo%rte '%ri %$e -ort%nţei< !%re %tin/e "%$ori$e '%=i'e -entru 0$o!uri '%&i"e (i t%0$e /ro%&e< "%$ori 'i!i

 -entru (-%n (i "%$ori fo%rte 'i!i -entru e(euri e fier "e!2i. E&te ne!e&%r e %&e'ene% &* &e ţin* !ont !* -ro-riet*ţi$e '%/neti!e %$e '%teri%$e$or fero%&e &!% !u !re(tere% te'-er%turii. De% -e&te #::QC %!e%&t*&!*ere e&te i'-ort%nt*< i%r $% 4#:QC e$e &e %nu$e%8*.

TIPURI CONSTRUCTIVE DE ELECTROAGNEŢI. E$e!tro'%/netu$ rotun -o%te fi !on&ier%tre-t ti-u$ !$%&i! (i &!2e'% $ui !on&tru!ti"* -o%te &er"i -entru %-ro%-e to%te ti-uri$e e e$e!tro'%/neţi.3n fi/. V.,: e&te %r*t%t* o &e!ţiune -rintrun %&tfe$ e e$e!tro'%/net. E$ &e !o'-une intro !%r!%&*turn%t* &%u &u%t* 1< &er"in -entru tr%n&'itere% f$u=u$ui (i ;n %!e$%(i ti'- !% -rote!ţie -entru 0o0in%e e=!it%ţie 2, !onfe!ţion%t* e o0i!ei in %$u'iniu i8o$%t !u r*(ini e-o=ii!e< -$%!% e ;n!2iere 3,

1+

Page 147: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 147/172

e=e!ut%t* in '%teri%$ ne'%/neti!< e !e$e '%i 'u$te ori oţe$ !u '%n/%n. A!e%&t* -$%!* e&te -rin&* e -o$u$ !entr%$ -rintrun ine$ e$%&ti! 4 (i e -o$u$ e=terior -rintrun %$t ine$ 5.

E$e!tro'%/netu$ e&te &u&-en%t ;n 'o nor'%$ -rin inter'eiu$ % trei $%nţuri 6 < -rin&e $% o e=tre'it%te;n ure!2i 7  fi=%te -e !%r!%&* (i $% !e%$%$t* ;ntrun ine$ !o'un 8, !%re &e %/%ţ* e tr%"er&* &%u e !7r$i/u$'%!%r%$ei. A$i'ent%re% e$e!tro'%/netu$ui &e %&i/ur* -rin inter'eiu$ unei -ri8e -rote%t* !u un !%-%!r%0%t%0i$ 9.

)i' V'5B' ELECTROAGNET DE RIDICARE

Con&tru!ţii$e 'oerne e e$e!tro'%/neţi -er'it tr%n&-ortu$ '%teri%$e$or ;n &t%re !%$* -7n* $% te'-er%turie %-ro=i'%ti" ,:: QC.

3n %f%r* e '%/netu$ rotun< !u uti$i8*ri 'u$ti-$e< &e '%i !on&truie&! '%/neţi rotun8i -entru rii!%re% 0i$e$or e &-%rt font*< $% !%re -o$u$ e=terior (i interior &unt -re$u!r%ţi &feri!< '%/neţi re-tun/2iu$%ri<'%/neţi !u e/ete -entru tr%n&-ortu$ $%'in%te$or< '%/neţi e i'en&iuni 'i!i< -entru tr%n&-ortu$ t%0$e$or et!.

3n fi/. V.,1 &unt re-re8ent%te &!2e'%ti! !7te"% ti-uri e e$e!tro'%/neţi. E$e!tro'%/neţii e ti-u$V.,1.% &er"e&! $% tr%n&-ortu$ ro$e$or e t%0$*< !ei in fi/. V.1.0 $% ;nto%r!ere% 0r%'e$or !u o '%&* e -7n*$% ): t. Pentru tr%n&-ortu$ ţe"i$or &%u !i$inri$or &e uti$i8e%8* e$e!tro'%/neţii in fi/. V.,1.!.E$e!tro'%/netu$ in fi/. V.,1. -o%te fi uti$i8%t %t7t -entru rii!%re% 0i$ei e &-%r/ere< !7t (i -entrutr%n&-ortu$ '%teri%$u$ui &f*r7'%t< re8u$t%t in &-%r/ere% fontei.

)i' V'5(' TIPURI DE ELECTROAGNEŢIE$e!tro'%/netu$ in fi/. V.,# &er"e(te $% tr%n&-ortu$ $%'in%te$or. P*reri$e %&u-r% efi!ienţei %!e&tui ti- e

1+4

Page 148: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 148/172

e$e!tro'%/net &unt ;'-*rţite. Defi!ienţ% !e% '%i i'-ort%nt* e&te -o&i0i$it%te% e ;nţe-enire % e/ete$or.

)i' V'5*' ELECTROAGNET CU DEGETE

Tot -entru tr%n&-ortu$ $%'in%te$or &e -ot fo$o&i e$e!tro'%/neţii 0i-o$%ri< !%re &e %/%ţ* ini"iu%$ ;n !7r$i/&%u -e tr%"er&e. D%torit* for'ei ;n/u&te &e -rete%8* $% tr%n&-ortu$ ini"iu%$. Prin!i-iu$ e&te %r*t%t ;n fi/.V.,).

)i' V'5.' PRINCIPIUL ELECTROAGNETULUI IPOLAR 

3n fi/ur% V.,+ e&te %r*t%t un e$e!tro'%/net re-tun/2iu$%r !u o ;ntre0uinţ%re tot %t7t e uni"er&%$* !% (i %

e$e!tro'%/neţi$or rotun8i.

)i' V'5/' ELECTROAGNET DREPTUNGIULAR 

3n fi/. V.,, e&te %r*t%t un '%/net rotun e i'en&iuni reu&e #4:B !%re &e uti$i8e%8* ;n /ru- $%tr%n&-ortu$ t%0$e$or $un/i. 3n %!e&t &!o- '%/neţii &e 'onte%8* -e tr%"er&* ;n nu'*r '%re '%=i'u' +,

 0u!*ţiB -e ou* &%u trei r7nuri< !% ;n fi/ur% V.,. 3n %!e&t 'o t%0$e$e nu '%i &ufer* efor'*ri< %(% !u'&e ;nt7'-$* ;n !%8u$ uti$i8*rii unei tr%"er&e !u un nu'*r '%i 'i! e e$e!tro'%/neţi re-tun/2iu$%ri< %r !uforţ* -ort%nt* '%i '%re.

A$i'ent%re% e$e!tro'%/neţi$or &e f%!e -rin!i-i%$ ;n !urent !ontinuu in reţe% e !urent trif%8%t -rin inter'eiu$ unui rere&or !u &i$i!iu< $% ten&iune% e 11: V !.!. (i % unor !utii e

i&tri0uţie. Co'%n% &e f%!e in !%0in% '%!%r%$ei -rin inter'eiu$ unei !utii e !o'%ne<'%!%r%/iu$ %"7n $%tituine% &* %$i'ente8e nu'*ru$ e e$e!tro'%/neţi ne!e&%ri ;n fun!ţie e

 -ro!e&u$ te2no$o/i!. C%0$u$ e %$i'ent%re !u !urent &e $e%/* e 'u$te ori $% e$e!tro'%/net !uo &i'-$* 0u!$*. 3n %$te !%8uri e$e &e ;nf*(o%r* -e un t%'0ur &-e!i%$< -re"*8ut !u ine$e

1+9

Page 149: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 149/172

!o$e!to%re (i %ntren%t e t%'0uru$ e rii!%re. Lun/i'e% !%0$u$ui e %$i'ent%re &e %$e/e %&tfe$!% $% -o8iţi% e=tre'* e o& &* '%i r*'7n* ;nf*(ur%t* -e t%'0ur !e$ -uţin o &-ir*. 3n !%8u$t%'0uri$or f*r* %uto;nf*(ur%re< $un/i'e% !%0$u$ui &e &t%0i$e(te %&tfe$ ;n!7t $% fie!%re -o8iţie!%0$u$ &* f%!* o 0u!$*.

)i' V'55' ELECTROAGNET DE DIENSIUNI REDUSE PENTRU TRANSPORTUL TALELOR 

)i' V'56'  ONTAREA ELECTROAGNEŢILOR PE TRAVERSĂ PENTRU TRANSPORTULTALELOR LUNGI

Pentru % -re"eni e&-rinere% &%r!inii $% i&-%riţi% %!!ient%$* % ten&iunii< e&te ne!e&%r &* &e -re"%* o 0%terie t%'-on !%re &* %&i/ure %$i'ent%re% e$e!tro'%/neţi$or -entru un ti'- 'ini' e 1: 'inute. 3n %!e&t&!o- &e uti$i8e%8* e o0i!ei 0%terii NiC< !%re &unt '%i ro0u&te. Co'ut%re% %$i'ent*rii e$e!tro'%/neţi$or e $% rere&or $% 0%terie -rin inter'eiu$ unui ;ntreru-*tor u$tr%r%-i< nu % %t -7n* ;n -re8ent re8u$t%te

&%ti&f*!*to%re. Di&-%riţi% ten&iunii e %$i'ent%re e $% rere&or &e ini!* e o0i!ei -rintrun &e'n%$ o-ti!&%u %!u&ti!.3n !ir!uite$e e %$i'ent%re !u !urent !ontinuu %$e e$e!tro'%/neţi$or !%re nu &unt -re"*8uţi !u

 0%terii t%'-on< -entru % -re"eni !*ere% &%r!inii< nu tre0uie uti$i8%te !u$e/*to%re e !urent.F%! e=!e-ţie e $% %!e%&t* re/u$* !u$e/*to%re$e rot%ti"e e !urent !%re %u "ite8e 'i!i e rot%ţie%$e ine$e$or< &u-r%feţe '*rite e !ont%!t $% -erii (i !e$ -uţin ou* !*i e tre!ere -eriiB -entrufie!%re !%$e e !urent.

Ca%it!ll VI

OLIGAŢIILE STIVUITORISTULUIConfor' PT R 1#:1: • Cerinţe te2ni!e -ri"in 'ont%re%< -unere% ;n fun!ţiune< uti$i8%re%< re-%r%re% (i"erifi!%re% te2ni!* % &ti"uito%re$or • Co$e!ţi% In&-e!ţiei e St%t -entru Contro$u$ C%8%ne$or< Re!i-iente$or &u0 -re&iune (i In&t%$%ţii$or e rii!%t -er&o%ne$e !%re '%ne"re%8* &ti"uito%re< enu'ite ;n !ontinu%re

1+6

Page 150: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 150/172

K&ti"uitori(tiK< tre0uie &* fie for'%te -rofe&ion%$ (i %utori8%te ;n !onfor'it%te !u -re"eeri$e -re&!ri-ţii$or te2ni!e ISCIR (i !u -re"eeri$e $e/%$e ;n "i/o%re.

Per&o%ne$e !%re '%ne"re%8* '%(ini e rii!%t< $% !%re !on&tru!ti" e=i&t* -o&i0i$it%te% 'ont*rii '%i'u$tor ti-uri e e$e'ente -urt*to%re e &%r!in* !7r$i/< fur!i< -$%tfor'* et!.B (i -ot $u!r% ;n re/i'

 -er'%nent5ne-er'%nent e '%!%r%$e e-$%&%0i$e -e !*i f*r* (ine e ru$%re< &ti"uito%re< -$%tfor'e e rii!%te-$%&%0i$e et!.< $% !%re -rou!*toru$ % furni8%t e!$%r%ţi% e !onfor'it%te ;n %!e&t &en&< tre0uie &* fie%utori8%te -entru fie!%re re/i' e $u!ru %$ '%(inii e rii!%t ;n !onfor'it%te !u -re"eeri$e -re8entei

 -re&!ri-ţii te2ni!e.

O0$i/%ţii$e (i re&-on&%0i$it*ţi$e &ti"uitori&tu$ui re8u$t* in !onţinutu$ -re&!ri-ţii$or te2ni!eISCIR< in in&tru!ţiuni$e e e=-$o%t%re< -re!u' (i in in&tru!ţiuni$e interne %$e -ro-riet%ru$ui5eţin*toru$ui &ti"uitoru$ui.

In e=er!it%re% %tri0uţii$or &%$e< &ti"uitori&tu$ %re ur'*to%re$e o0$i/%ţii (i re&-on&%0i$it*ţiH1. &* !uno%&!* &ti"uitoru$ -e !%re $u!re%8* (i !oniţii$e te2ni!e -ri"in uti$i8%re% %!e&tui%< -e !%re &*

$e %-$i!e ;nto!'%iJ#. &* nu %!ţione8e ni!i un 'e!%ni&' %t7t ti'- !7t e=i&t* -er&o%ne -e &ti"uitorJ ;n !%8u$ ;n !%re %!e&t

$u!ru nu -o%te fi e"it%t e e=e'-$uH $% une$e $u!r*ri e 'enten%nţ*B< '%ne"re$e &e "or e=e!ut%&u0 ire!t% &u-r%"e/2ere % unei -er&o%ne e&e'n%te ;n %!e&t &!o-J

). &* i% ;n -ri'ire (i &* -ree% &ti"uitoru$ -rin !on&e'n%re ;n re/i&tru$ e &u-r%"e/2ereJ %!*&ti"uitoru$ -re8int* efe!te !%re -eri!$ite%8* &i/ur%nţ% ;n fun!ţion%re< &ti"uitori&tu$ ;$ "% o-ri infun!ţiune (i "% %nunţ% (efu$ -un!tu$ui e $u!ru &%u (efu$ ier%r2i!J

+. &* -%rti!i-e $% $u!r*ri$e e 'enten%nţ*< -re!u' (i $% to%te "erifi!*ri$e te2ni!e !%re &e efe!tue%8* $%&ti"uitoru$ -e !%re ;$ '%ne"re%8*J

,. &* inter8i!* %!!e&u$ -er&o%ne$or &tr*ine -e &ti"uitorJ. &* !on&e'ne8e ;n re/i&tru$ e &u-r%"e/2ere % &ti"uitoru$ui to%te o0&er"%ţii$e -ri"in efi!ienţe$e

;n fun!ţion%re %$e %!e&tui%J4. &* nu %!ţione8e &ti"uitoru$ %t7t% ti'- !7t ;n 8on% -eri!u$o%&* nu &unt ;ne-$inite !oniţii$e e

&i/ur%nţ*.

VI.1. RESPONSAILITĂŢILE PRINCIPALE ALE STIVUITORISTULUI

3NAINTE DE 3NCEPEREA LUCRULUIre&-on&%0i$it*ţi$e -rin!i-%$e %$e &ti"uitori&tu$ui ;n%inte e ;n!e-ere% $u!ru$ui &unt ur'*to%re$eH1. &* nu '%ne"re8e &ti"uitoru$ ;n &t%re e o0o&e%$*< e 0o%$*< &u0 inf$uenţ% %$!oo$u$ui &%u %

&u0&t%nţe$or 2%$u!ino/ene< -entru % nu !re% &itu%ţii -eri!u$o%&eJ#. &* !ontro$e8e &t%re% te2ni!* % &ti"uitoru$ui (i % !o'-onente$or e &e!urit%teJ). &* !ontro$e8e fun!ţion%re% 'e!%ni&'e$or (i % !o'-onente$or e &e!urit%te '%i -uţin &u-%-% e

&i/ur%nţ*< &u-%-% e 0$o!%re< $i'it%toru$ e &%r!in*< $i'it%toru$ e "ite8*< -%r%!*8*to%re$e< u-*!%8BJ

+. ;n !%8u$ ;n !%re &ti"uitori&tu$ !on&t%t* o efe!ţiune< nu "% -une ;n fun!ţiune &ti"uitoru$ (i "%%nunţ% (efu$ ier%r2i! &%u (efu$ -un!tu$ui e $u!ru e !%re %-%rţine ;n &!o-u$ $u*rii '*&uri$or ne!e&%reJ u-* re'eiere% efe!ţiunii &e "% f%!e o nou* "erifi!%re % &ti"uitoru$ui e !*tre

&ti"uitori&t.

VI.#. Res%!&sa8ilit$2ile %ri&ci%ale ale stivit!ristli 7& ti4%l lcrliRe&-on&%0i$it*ţi$e -rin!i-%$e %$e &ti"uitori&tu$ui ;n ti'-u$ $u!ru$ui &unt ur'*to%re$eH

1. &* !ir!u$e !u &ti"uitoru$ nu'%i !u &%r!in% rii!%t* $% #,:):: '' e &o$ (i !u !%t%r/u$ ;n!$in%t&-re &-%teJ

#. &% !ir!u$e !u &%r!in% rii!%t% nu'%i $%n/% &ti"% $% &ti"uire &%u e&ti"uireBJ). &% nu efe!tue8e -orniri< fr%n%ri &i o-riri 0ru&te -entru % e"it% -eri!o$u$ e r%&turn%reJ+. &% ur'%re%&!% tot ti'-u$ !onfi/ur%ti% tr%&eu$ui &i o0&t%!o$e$e e -e %!e&t% -entru e"it%re%

 -iererii e in!%r!%tur% &i -rou!erii e %"%rii &i %!!ienteJ,. &% tr%n&-orte '%rfuri !u "o$u' '%re< !%re ii $i'ite%8% "i8i0i$it%te%< nu'%i iri%t e o -er&o%n%

e&e'n%t%J. &% !o0o%re i'ei%t &%r!in% in !%8u$ '%nife&t%rii tenintei e -ierere % &t%0i$it%tii &ti"uitoru$uiJ4. &% !ir!u$e !u "ite8% reu&% -%n% $% $i'it% e"it%rii -rou!erii ori!%ror %"%rii &%u %!!ienteJ9. &% nu !ir!u$e !u &ti"uitoru$ -e $%n/% uti$%e< in&t%$%tii &i &ti"e $% o i&t%nt% '%i 'i!% e ,:: ''<

1,:

Page 151: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 151/172

Page 152: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 152/172

Page 153: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 153/172

1. &* !uno%&!* &ti"uitoru$ -e !%re $u!re%8* (i !oniţii$e te2ni!e -ri"in uti$i8%re% %!e&tui%< -e !%re &*$e %-$i!e ;nto!'%iJ

#. &* i% ;n -ri'ire (i &* -ree% &ti"uitoru$ -rin !on&e'n%re ;n re/i&tru$ e &u-r%"e/2ereJ). &* -%rti!i-e $% $u!r*ri$e e 'enten%nţ*< -re!u' (i $% to%te "erifi!*ri$e te2ni!e !%re &e efe!tue%8* $%

&ti"uitoru$ -e !%re ;$ '%ne"re%8*J+. &* inter8i!* %!!e&u$ -er&o%ne$or -e &ti"uitorJ,. &* !on&e'ne8e ;n re/i&tru$ e &u-r%"e/2ere % &ti"uitoru$ui to%te o0&er"%ţii$e -ri"in efi!ienţe$e

;n fun!ţion%re %$e %!e&tui%J

. &* nu %!ţione8e &ti"uitoru$ %t7t% ti'- !7t ;n 8on% -eri!u$o%&* nu &unt ;ne-$inite !oniţii$e e&i/ur%nţ*.4. &* nu '%ne"re8e &ti"uitoru$ ;n &t%re e o0o&e%$*< e 0o%$*< &u0 inf$uenţ% %$!oo$u$ui &%u %

&u0&t%nţe$or 2%$u!ino/ene< -entru % nu !re% &itu%ţii -eri!u$o%&eJ9. &* !ontro$e8e &t%re% te2ni!* % &ti"uitoru$ui (i % !o'-onente$or e &e!urit%teJ6. &* !ontro$e8e fun!ţion%re% 'e!%ni&'e$or (i % !o'-onente$or e &e!urit%teJ

1:. ;n !%8u$ ;n !%re '%ne"r%ntu$ !on&t%t* o efe!ţiune< nu "% -une ;n fun!ţiune &ti"uitoru$ (i "%%nunţ% (efu$ ier%r2i! &%u (efu$ -un!tu$ui e $u!ru e !%re %-%rţine ;n &!o-u$ $u*rii '*&uri$or ne!e&%reJ u-* re'eiere% efe!ţiunii &e "% f%!e o nou* "erifi!%re % &ti"uitoru$ui e !*tre'%ne"r%ntJ

11. &* !ir!u$e !u &ti"uitoru$ nu'%i !u &%r!in% rii!%t* $% #,:):: '' e &o$J

1#. &* !ir!u$e !u &%r!in% rii!%t* nu'%i $7n/* &ti"* $% &ti"uire &%u e&ti"uireBJ1). &* nu efe!tue8e -orniri< fr7n*ri (i o-riri 0ru(te -entru % e"it% -eri!o$u$ e r*&turn%reJ1+. &* ur'*re%&!* tot ti'-u$ !onfi/ur%ţi% tr%&eu$ui (i o0&t%!o$e$e e -e %!e&t% -entru e"it%re% -iererii

e ;n!*r!*tur* (i -rou!erii e %"%rii (i %!!ienteJ1,. &* tr%n&-orte '*rfuri$e !u "o$u' '%re< !%re ;i $i'ite%8* "i8i0i$it%te%< nu'%i iri%t e o -er&o%n*

e&e'n%t*J1. &* !o0o%re i'ei%t &%r!in% ;n !%8u$ '%nife&t*rii teninţei e -ierere % &t%0i$it*ţii &ti"uitoru$uiJ14. &* nu e-$%&e8e &ti"uitoru$H

  -e $7n/* uti$%e< in&t%$%tii (i &ti"e $% o i&t%nţ* '%i 'i!* e ,:: ''J  ;n $o!uri %/$o'er%te (i tre!eri ;n/u&te une nu &e %&i/ur* /%0%rite$e e tre!ere!ore&-un8*to%reJ

  -e ru'uri ne%'en%%te (i in&ufi!ient $u'in%teJ19. &* nu -er'it* &t%ţion%re% -er&o%ne$or &u0 &%r!in* &%u $% o i&t%nţ* '%i 'i!* e #,:: ''J16. &* tr%n&-orte &u0&t%nţe to=i!e< !%u&ti!e< e=-$o&i"e et!. nu'%i !onfor' in&tru!ţiuni$or e %'0%$%re

(i tr%n&-ort &-e!ifi!e %!e&tor%J#:. &* e&!%r!e &%r!in% e -e fur!iJ#1. &* e-$%&e8e &ti"uitoru$ $% $o!u$ &t%0i$it -entru re-%u&J##. &* e"ite -%r!%re% &ti"uitoru$ui ;n -%nt*5r%'-*J %!* nu e&te -o&i0i$< &ti"uitoru$ "% fi %&i/ur%t

!ore&-un8*tor !%$%re< -ene et!.BJ#). &* !o0o%re fur!i$e -e &o$.

CAPit!ll VII

+ANEVRAREA ,I EXPLOATAREA STIVUITOARELOR 

VII'(' OLIGAŢIILE ,I RESPONSAILITĂŢILE PROPRIETARULUI=DE INĂTORULUIȚ

Pr!%rietarl=#e2i&$t!rl este !8liat  &* 'enţin* '%(in% e rii!%t ;n !oniţii e fun!ţion%re ;n&i/ur%nţ*. 3n %!e&t &!o-< -ro-riet%ru$5eţin*toru$ '%(inii e rii!%t tre0uie &* %-e$e8e nu'%i $% &er"i!ii$e

 -rou!*toru$ui< %$e re-re8ent%ntu$ui %utori8%t %$ -rou!*toru$ui &%u %$e unei -er&o%ne urii!e %utori8%tee ISCIR !%re &* %&i/ure 'enten%nţ% ;n !onfor'it%te !u o!u'ent%ţi% te2ni!* % '%(inii e rii!%t (i !u

 -re"eeri$e -re&!ri-ţii$or te2ni!e ISCIR.

3n &itu%ţi% ;n !%re u$terior ;nre/i&tr*rii -ro-riet%ru$ % %!2i8iţion%t unu$ &%u '%i 'u$te ti-uri ee$e'ente -urt*to%re e &%r!in* !7r$i/< -$%tfor'*< fur!i et!.B< '%(in% e rii!%t -o%te fi -u&* ;n e=-$o%t%re< -entru re/i'uri$e e $u!ru !%re nu %u f*!ut o0ie!tu$ ;nre/i&tr*rii '%!%r%$ei< nu'%i %!* &unt ;ne-$inite -re"eeri$e -re&!ri-ţii$or te2ni!e ISCIR.

1,)

Page 154: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 154/172

Page 155: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 155/172

e$e!tro'e!%ni!*< uti$%e te2no$o/i!e< !on&tru!ţii e '%(ini &%u &i'i$%reJ -re/*tire% te2ni!*H '%i&tru<te2ni!i%n< &u0in/iner &%u in/inerB< enu'it ;n !ontinu%re Ko-er%tor re&-on&%0i$ !u &u-r%"e/2ere% (i"erifi!%re% te2ni!* % in&t%$%ţii$orK RSVTIB< ;n r%-ort !u nu'*ru$ (i !o'-$e=it%te% '%(ini$or e rii!%teţinute< !%re &* fie %utori8%t e ISCIR.In&tituţii$e -u0$i!e< in&tituţii$e5unit*ţi$e e intere& -u0$i! &%u !%re ofer* &er"i!ii -u0$i!e<i&#ifere&t #e f!r4a #e %r!%rietate< !%re eţin (i e=-$o%te%8* '%(ini e rii!%t %u o0$i/%ţi% &*nu'e%&!* RSVTI< ;n r%-ort !u nu'*ru$ (i !o'-$e=it%te% '%(ini$or e rii!%t eţinute< !%re "% fi%utori8%t e ISCIR ;n r%8% !*rei% %!e&te% ;(i %u &eiu$. Sunt e=!e-t%te e $% %!e&te -re"eeri

in&tituţii$e5unit*ţi$e !%re f%! o"%% e=i&tenţei unui !ontr%!t e -re&t*ri &er"i!ii ;n!2ei%t !u -er&o%ne fi8i!e %utori8%te e ISCIR -entru &u-r%"e/2ere% (i "erifi!%re% te2ni!* % in&t%$%ţii$or &%u!u -er&o%ne urii!e !%re %u RSVTI %utori8%t e ISCIR -entru &u-r%"e/2ere% (i "erifi!%re%te2ni!* % in&t%$%ţii$or.

RSVTI %-%rţin7n -er&o%ne$or urii!e -o%te fi e&e'n%t in !%ru$ -er&on%$u$ui -ro-riu &%u -rin;n!2eiere% e !ontr%!te e -re&t*ri &er"i!ii !u %$te -er&o%ne fi8i!e. Ori!e &!2i'0%re % RSVTI "% fi!o'uni!%t*< ;n &!ri&< $% ISCIR ;n r%8% !*rei% ;(i %u &eiu$ -ro-riet%rii '%(ini$or e rii!%t. RSVTIr*&-une< ;'-reun* !u -ro-riet%ru$< e $u%re% '*&uri$or ne!e&%re -entru %-$i!%re% -re"eeri$or 

 -re&!ri-ţii$or te2ni!e ISCIR -ri"in &i/ur%nţ% ;n fun!ţion%re % '%(ini$or e rii!%t.

VII'.' REGISTRU DE SUPRAVEG0ERE A +A,INII DE RIDICATPentru fie!%re '%(in* e rii!%t< -ro-riet%ru$ "% ;nto!'i un re/i&tru e &u-r%"e/2ere ;n !%re&ti"uitori(tii5'%ne"r%nţii< RSVTI< RSL %$ -er&o%nei urii!e %utori8%te e ISCIR -entru 'enten%nţ*< (efu$e!2i-ei in -%rte% -rou!*toru$ui &%u re-re8ent%ntu$ui %utori8%t %$ -rou!*toru$ui !%re % efe!tu%t $u!r*ri$ee 'enten%nţ*< u-* !%8< "or !on&e'n% &u0 &e'n*tur* to%te o0&er"%ţii$e -ri"in fun!ţion%re% '%(inii erii!%t re&-e!ti"e. De %&e'ene%< RSL %$ -er&o%nei urii!e %utori8%te e ISCIR -entru 'enten%nţ*< (efu$e!2i-ei in -%rte% -rou!*toru$ui &%u re-re8ent%ntu$ui %utori8%t %$ -rou!*toru$ui !%re % efe!tu%t $u!r*ri$ee 'enten%nţ*< u-* !%8< "or !on&e'n% &u0 &e'n*tur* $u!r*ri$e e 'enten%nţ* !%re &%u efe!tu%t !%ur'%re % o0&er"%ţii$or (i eru$*rii -$%nu$ui e 'enten%nţ*< -re!u' (i e&!riere% &u!!int* % %!e&tor%.Sti"uitori(tii5'%ne"r%nţii "or !on&e'n% o0&er"%ţii$e -ro-rii $% -re$u%re% '%(inii e rii!%t< ;nti'-u$ $u!ru$ui %!* e&te !%8u$B (i $% -re%re% '%(inii e rii!%t &%u $% ;n!et%re% $u!ru$ui. D%!*

nu %u ni'i! e !on&e'n%t< "or 'enţion%< ;n &!ri&< %!e&t $u!ru $% -re$u%re% (i $% -re%re% '%(iniie rii!%t. De %&e'ene%< ;n re/i&tru$ e &u-r%"e/2ere &e "or !on&e'n% &u0 &e'n*tur* i&-o8iţii$e -ri"in o-rire% in fun!ţion%re % '%(ini$or e rii!%t !% ur'%re % unor efi!ienţe !%re %fe!te%8*&i/ur%nţ% ;n fun!ţion%re< in!$u&i" n%tur% efi!ienţe$or re&-e!ti"e.Re/i&tru$ e &u-r%"e/2ere % '%(inii e rii!%t &e "% ;nto!'i !onfor' 'oe$u$ui -re8ent%t ;n

 -re&!ri-ţii$e te2ni!e ISCIR< &e "% nu'erot%< (nurui< &i/i$% (i "i8% e RSVTI. Re/i&tru$ &e "% -*&tr% ;n !oniţii 0une $% '%(in% e rii!%t re&-e!ti"*. RSVTI "% "erifi!% (i "% "i8% %!e&t re/i&tru -erioi!< cel %2i& ! #at$ %e se4estr'

VII'/' CONDIŢII TE0NICE PRIVIND UTILIZAREA +A,INILOR DE RIDICATPro-riet%rii5eţin*torii !%re uti$i8e%8* '%(ini e rii!%t &unt o0$i/%ţi &* i&-un* '*&uri (i &* !ontro$e8e

re&-e!t%re% %!e&tor% %&tfe$ !% ;ntre/ -er&on%$u$ i'-$i!%t ;n tr%n&-orturi$e efe!tu%te !u '%(ini$e e rii!%t &*fie in&truit (i &* !uno%&!* %t7t !oniţii$e e e=-$o%t%re< !7t (i nor'e$e /ener%$e (i &-e!ifi!e e -rote!ţi%'un!ii.

Contr%/reut*ţi$e '%(ini$or e rii!%t tre0uie &* fie %&i/ur%te ;'-otri"% !*erii &%u ie(irii ne!ontro$%tein &i&te'u$ e -rinere %$ %!e&tor%.

A!!e&u$ $% -$%tfor'e &%u -oe&te &e "% efe!tu% -e &!*ri "erti!%$e &%u ;n!$in%te.L% '%(ini$e e rii!%t !%re !ir!u$* -e &o$< ur!%re% tre0uie &* fie -o&i0i$* ;n ori!e -o8iţie % %!e&tei%.Pentru % -er'ite !ir!u$%ţi% '%(ini$or e rii!%t f*r* $i'it%re % "ite8ei (i ;n e-$in* &i/ur%nţ*<

e$e'ente$e e !on&tru!ţie< uti$%e$e (i ori!e %$te o0ie!te e-o8it%te tre0uie &* &e /*&e%&!* ;n %f%r%/%0%ritu$ui e $i0er* tre!ere (i !e$ 'u$t -7n* $% $i'it% %!e&tui%.

G%0%ritu$ e $i0er* tre!ere $% '%(ini$e e rii!%t e&te re-re8ent%t e !onturu$ tr%n&"er&%$ $i'it* ;n -$%n"erti!%$< -er-eni!u$%r -e %=% !*ii e ru$%re< ;n interioru$ !*rui% nu tre0uie &* intre ni!i o -%rte %!on&tru!ţii$or (i in&t%$%ţii$or fi=e. L% '%(ini$e e rii!%t rotito%re< /%0%ritu$ e $i0er* tre!ere e&teeter'in%t e !onturu$ -*rţi$or fi=e (i e !e$ re8u$t%t -rin rotire% e$e'ente$or 'o0i$e %f$%te $% i&t%nţ%'%=i'* ;n -$%n -er-eni!u$%r -e %=% e rotire.

1,,

Page 156: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 156/172

S-%ţiu$ e &i/ur%nţ* ;ntre /%0%ritu$ '%(inii e rii!%t (i /%0%ritu$ e $i0er* tre!ere tre0uie &* fie $*&%t$i0er.

S-%ţii$e e &i/ur%nţ* 'ini'e !%re tre0uie &* fie %&i/ur%te &untH%. &-%ţiu$ e &i/ur%nţ* &u-eriorH 1:: ''J

 0. &-%ţiu$ e &i/ur%nţ* $%ter%$H 1:: ''J!. &-%ţiu$ e &i/ur%nţ* -e ori8ont%$*H ,:: ''J. &-%ţiu$ e &i/ur%nţ* inferior -e "erti!%$*H #:: ''.

L% '%(ini$e e rii!%t !%re $u!re%8* ;n %er $i0er< -e !*i e ru$%re &itu%te $% ni"e$u$ &o$u$ui< tre0uie &* &e%&i/ure un &-%ţiu e &i/ur%nţ* 'ini' e ,:: ''< !%re &* ur'*re%&!* ;ntre/u$ !ontur %$ /%0%ritu$ui '%(iniie rii!%t. A!e$%(i &-%ţiu e &i/ur%nţ* &e "% %&i/ur% (i $% '%(ini$e e rii!%t &i'i$%re !%re fun!ţione%8* ;n2%$e &%u !$*iri %!o-erite< !u -re!i8%re% !* &-%ţiu$ e &i/ur%nţ* &u-erior tre0uie &* fie e 'ini' 1:: ''.3n !%8u$ ;n !%re -rou!*toru$ -re"ee %$te "%$ori -entru &-%ţii$e e &i/ur%nţ*< %!e&te% &e "or u&tifi!% te2ni!(i &e "or $u% to%te '*&uri$e e &i/ur%nţ* !o'-en&%torii ne!e&%re.3n !%8u$ -re8enţei unor in&t%$%ţii 'ont%te ;n !7'-u$ e $u!ru %$ '%(inii e rii!%t< &e %'iteo!o$ire% %!e&tor% -rin iri%re% &%r!inii -e un tr%&eu 0ine eter'in%t.

 Nu &e %'ite uti$i8%re% '%(inii e rii!%t ;n ur'*to%re$e &itu%ţiiH%. nu e&te %&i/ur%t* "i8i0i$it%te% -entru '%!%r%/iu5&ti"uitori&t5'%ne"r%nt %&u-r% 8onei e $u!ruJ

 0. nu &unt %&i/ur%te !oniţii$e te2ni!e -entru !% '%!%r%/iu$5&ti"uitori&tu$5'%ne"r%ntu$ &* -o%t* in&-e!t% (i"erifi!% '%!%r%u% (i !%$e% e ru$%re ;n%inte e ;n!e-ere% $u!ru$uiJ!. &u-r%f%ţ% -e !%re &e e-$%&e%8* '%!%r%/iu$5&ti"uitori&tu$5'%ne"r%ntu$ -re8int* eni"e$*ri< %/$o'er*rie o0ie!te &%u in&t%$%ţii e n%tur* &* ;i -un* ;n -eri!o$ &*n*t%te% (i inte/rit%te% !or-or%$*.

VII.,. C!&#i2ii te:&ice s%ecifice %rivi&# tiliarea stivit!arel!rL% &ti"uito%re$e !%re '%ni-u$e%8* o0ie!te 'i!i< ne-%$eti8%te &%u ne!ont%ineri8%te< e$e'ente$e -urt*to%re e&%r!in* tre0uie &* fie e!2i-%te !u un &-*t%r "erti!%$ !%re &* ;'-iei!e o e"entu%$* !*ere % &%r!inii &%u %unei -*rţi in &%r!in* -e&te &ti"uitori&t< %tun!i !7n !%t%r/u$ e&te ;n!$in%t $% '%=i' &-re &-%te.

Sti"uito%re$e tre0uie &* fie -re"*8ute !u i&-o8iti" e 0$o!%re ;'-otri"% fo$o&irii e -er&o%ne

ne%utori8%te.Sti"uitori&tu$ nu tre0uie &* -*r*&e%&!* &ti"uitoru$ %tun!i !7n %!e&t% %re &%r!in% rii!%t*.C*i$e e !ir!u$%ţie -entru &ti"uito%re %uto-ro-u$&%te< !u ;n!$in%re '%i '%re e )Q< &e "or '%r!%.

L% tr%n&$%to%re &ti"uito%re tre0uie &* fie re&-e!t%te ur'*to%re$e &-%ţii e &i/ur%nţ*H%. &-%ţiu$ e &i/ur%nţ* &u-erior< -7n* $% e$e'ente$e !e$e '%i e o& %$e -$%fonu$ui< &* fie e !e$ -uţin

4, ''J 0. &-%ţiu$ e &i/ur%nţ* inferior< -7n* $% -oe%< &* fie e !e$ -uţin ,: ''J!. &-%ţiu$ e &i/ur%nţ* -e ori8ont%$*< f%ţ* e r%fturi< &* fie e !e$ -uţin ,: ''.

In !%8u$ ;n !%re -rou!*toru$5'ont%toru$ -re"ee %$te "%$ori -entru &-%ţii$e e &i/ur%nţ*< &e "or re&-e!t%"%$ori$e -re"*8ute ;n o!u'ent%ţi% e 'ont%re.

VII'6' C!&#i2ii te:&ice s%ecifice %rivi&# tiliarea %latf!r4el!r ri#ic$t!are  Nu &e %'ite fo$o&ire% -$%tfor'e$or rii!*to%re -e ti'- e no%-te< %!* nu &unt %&i/ur%te !oniţii$e ei$u'in%t !ore&-un8*to%re.

 Nu &e %'ite %!ţion%re% 0ru&!* % !o'en8i$or &%u in"er&%re% &en&u$ui e 'i(!%re ;n%inte e o-rire%!o'-$et* % -$%tfor'ei rii!*to%re.

 Nu &e %'ite fo$o&ire% -$%tfor'ei rii!*to%re e '%ne"r%nţi nein&truiţi (i ne%utori8%ţi intern. Nu &e %'ite '%ne"r%re% -$%tfor'ei rii!*to%re f*r* e!2i-%'ent e -rote!ţie ini"iu%$ %e!"%t

!oniţii$or e 'un!* !entur* e &i/ur%nţ*< !%&!* e -rote!ţie et!.B. Nu &e %'ite uti$i8%re% -$%tfor'ei rii!*to%re $% %$te te'-er%turi e!7t !e$e -re"*8ute e -rou!*tor.

 Nu &e %'ite uti$i8%re% -$%tfor'ei rii!*to%re %!* -erete$e -e !%re &e &-riin* -re8int* -roe'inenţe -eri!u$o%&e< e !%re &%r -ute% e"entu%$ %/*ţ%< &%u !onu!tori e$e!tri!i.

 Nu &e %'ite e-$%&%re% -e ori8ont%$* % -$%tfor'ei rii!*to%re !u -$%tfor'% rii!%t* &%u !u 0r%ţu$e=tin&.

1,

Page 157: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 157/172

VII'<' C!&#i2ii te:&ice s%ecifice %rivi&# tiliarea elevat!arel!r %e&tr ve:icle -o8iţion%re% "e2i!u$u$ui tre0uie &* fie !entr%t* -e %=% e$e"%toru$ui< !u 'otoru$ &-re 0r%ţu$ &!urt. -o8iţi% 0r%ţe$or tre0uie &* fie %&tfe$ fi=%t* ;n!7t -r%/uri$e &%u $onero%ne$e "e2i!u$u$ui &* &e &-riine -e'i$o!u$ t%'-onu$ui e !%u!iu!.&e "% !ontro$% 8on% e $u!ru % e$e"%toru$ui -entru % "erifi!% %!* nu &unt -er&o%ne &%u o0ie!te !%re %r 

 -ute% fi %ntren%te ;n 'i(!%re !u o!%8i% rii!*rii "e2i!u$u$ui.

Du-* -re$u%re% &%r!inii (i ;n!e-ere% ur!*rii -7n* !7n roţi$e &e rii!* e%&u-r% -%ro&e$ii< &e "% ;ntreru-e'i(!%re% -entru % &e "erifi!%H%. -o8iţion%re% !ore!t* % "e2i!u$u$ui ;n -un!te$e e &u&ţinereJ

 0. 0$o!%re% 0r%ţe$or ;n -o8iţii$e e $u!ru.  Se "% ur'*ri !u %tenţie "e2i!u$u$ ;n ti'-u$ rii!*rii &%u !o0or7rii %!e&tui%. %!ţion%re% !o'en8ii -entru!o0or7re% "e2i!u$u$ui nu &e "% f%!e e!7t u-* %&i/ur%re% !* ;n 8on% -eri!u$o%&* nu e=i&t* -er&o%ne &%uo0ie!te.

 Nu e&te -er'i&* &t%ţion%re% -er&o%ne$or ;n !%0in% "e2i!u$u$ui ;n ti'- !e %!e&t% &e %f$* -e e$e"%tor.Ori!e %no'%$ie o0&er"%t* ;n ti'-u$ fun!ţion*rii e$e"%toru$ui i'-une &!o%tere% i'ei%t* in

fun!ţiune. re$u%re% $u!ru$ui nu e&te %'i&* e!7t u-* re'eiere% efe!ţiunii (i efe!tu%re% unor "erifi!*ri.

In ti'-u$ !ur&ei e rii!%re5!o0or7re nu &e %'ite !o'%n% re-et%t* &!urt* e -ornire5o-rire !%re -o%te !onu!e $% e&in!roni8%re% 0r%ţe$or e$e"%toru$ui.C*ru!ioru$ -ort0r%ţe tre0uie &* fie !o0or7t e fie!%re %t* -7n* $% $i'it% inferio%r* -entru !%

i&-o8iti"u$ e un/ere % (uru0u$ui &* &e &!ufune ;n re8er"oru$ e u$ei.In !%8u$ eterior*rii -iu$iţei e rii!%t< &%r!in% e&te 'enţinut* ;n &i/ur%nţ*< ;n ori!e -o8iţie

&%r %f$%< e -iu$iţ% e &i/ur%nţ*. O nou* rii!%re nu e&te -o&i0i$*. -iu$iţ% e &i/ur%nţ* -er'ite !o0or7re%&%r!inii -rin %!ţion%re% '%nu%$* % (uru0u$ui.

Ca%it!ll VIII

+ENTENANŢA ,I VERI)ICAREA TE0NICĂPentru uti$i8%re% ;n !oniţii e &i/ur%nţ* % '%(ini$or e rii!%t< !%re &e &u-un -re"eeri$or Pre&!ri-ţieiTe2ni!e PT R 1#:1: • Cerinţe te2ni!e -ri"in 'ont%re%< -unere% ;n fun!ţiune< uti$i8%re%< re-%r%re% (i"erifi!%re% te2ni!* % &ti"uito%re$or< e&te ne!e&%r* efe!tu%re% -e ;ntre%/% ur%t* e "i%ţ* fi8i!* % %!e&tor% %unor $u!r*ri e -re"enire (i e ;n$*tur%re % u8uri$or (i efe!ţiuni$or te2ni!e.

VIII'(' LUCRĂRI DE +ENTENAŢĂLu!r*ri$e e 'enten%nţ* tre0uie &* fie efe!tu%te nu'%i eH

  -rou!*tor5re-re8ent%ntu$ %utori8%t %$ -rou!*toru$ui< e=!$u&i" -entru '%(ini$e e rii!%t f%0ri!%te

e -rou!*torJ  o -er&o%n* urii!* %utori8%t* e ISCIR -entru efe!tu%re% $u!r*ri$or e 'enten%nţ*.D%!* $u!r*ri$e e 'enten%nţ* % '%(inii e rii!%t &e efe!tue%8* e -rou!*toru$ %!e&tei% &%u ere-re8ent%ntu$ %utori8%t %$ -rou!*toru$ui< nu e&te ne!e&%r* o0ţinere% %utori8%ţiei e 'enten%nţ* in -%rte%ISCIR. Re-re8ent%ntu$ %utori8%t %$ -rou!*toru$ui tre0uie &* %t%(e8e $% o!u'ent%ţi% te2ni!* % '%(inii erii!%t &!ri&o%re% e ;'-uterni!ire e'i&* e -rou!*tor. Pentru %!ti"it*ţi$e e&f*(ur%te -e teritoriu$Ro'7niei< e re-re8ent%ntu$ %utori8%t %$ -rou!*toru$ui< &!ri&o%re% e ;'-uterni!ire "% !onţineH

  enu'ire% -rou!*toru$uiJ  %re&% -rou!*toru$uiJ  enu'ire% re-re8ent%ntu$ui %utori8%t %$ -rou!*toru$uiJ  %re&% re-re8ent%ntu$ui %utori8%t %$ -rou!*toru$uiJ

  ;'-uterni!ire% %!or%t* re-re8ent%ntu$ui %utori8%t %$ -rou!*toru$ui< !u -re!i8%re% %!ti"it*ţii'enten%nţ* '%(ini e rii!%tBJ  %te$e e ientifi!%re % '%(ini$or e rii!%t -entru !%re &e * ;'-uterni!ire%J

1,4

Page 158: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 158/172

  %n/%%'entu$ -rin !%re $% %-%riţi% unei 'oifi!*ri % re$%ţiei intre -%rteneri -rou!*tor (ire-re8ent%nt %utori8%t %$ -rou!*toru$uiB< !%re &* u!* $% &u&-en%re% &%u %nu$%re% ;'-uterni!irii%te< %!e&t $u!ru &* fie !o'uni!%t $% ISCIR ;ntrun inter"%$ e ti'- re8on%0i$.

Lu!r*ri$e e 'enten%nţ* % '%(ini$or e rii!%t $% !%re !on&tru!ti" &e -ot %t%(% '%i 'u$te ti-uri e e$e'ente -urt*to%re e &%r!in* !7r$i/< fur!i< -$%tfor'* et!.B (i -ot $u!r% ;n re/i' -er'%nent5ne-er'%nent e'%!%r%< &ti"uitor< -$%tfor'* "% fi efe!tu%t* e -er&o%ne urii!e %utori8%te e ISCIR -entru !e$ -uţin unu$in o'enii$e e %-$i!%re.

Coniţi% e 0%8* -e !%re tre0uie &* o ;ne-$ine%&!* $u!r*ri$e e 'enten%nţ* $% '%(ini e rii!%t

(i !o'-onente e &e!urit%te e&tin%te %!e&tor% e&te %&i/ur%re% fun!ţion*rii ;n !oniţii e&i/ur%nţ* -e to%t* ur%t% e "i%ţ* fi8i!* % '%(ini$or e rii!%t.

VIII'('(' ;NTREŢINEREA +A,INILOR DE RIDICAT3ntreţinere% &e "% efe!tu% -erioi!< !onfor' in&tru!ţiuni$or e 'enten%nţ* %te e -rou!*tor ;no!u'ent%ţi% te2ni!* % '%(inii e rii!%t.Prin!i-%$e$e $u!r*ri e ;ntreţinere &untH

%. !ur*ţ%re% '%(inii e rii!%tJ 0. !ontro$u$ ni"e$u$ui u$eiu$uiJ!. "erifi!%re% &t*rii e u8ur* % $%/*re$or (i % 0unei fun!ţion*ri % &i&te'u$ui e un/ereJ. un/ere% -ie&e$or &u-u&e fre!*rii< !onfor' &!2e'ei e un/ereJe. "erifi!%re% u8urii !%0$uri$or &%u $%nţuri$or e tr%!ţiune (i % fi=*rii %!e&tor%Jf. "erifi!%re% fun!ţion*rii !o'-onente$or e &e!urit%te (i re/$%re% %!e&tor%J/. "erifi!%re% fun!ţion*rii 'e!%ni&'e$or '%(inii e rii!%tJ2. "erifi!%re% e$e'ente$or e -rinere &%u e '%ni-u$%re % &%r!inii !7r$i/< /r%ifer<

e$e!tro'%/net< fur!i< -$%tfor'*< 0r%ţe -i"ot%nte et!.BJi. &tr7n/ere% (i "erifi!%re% e$e'ente$or e ;'0in%re (i % %rti!u$%ţii$orJ

 . "erifi!%re% fi=*rii t%'-o%ne$or (i % o-rito%re$orJ. "erifi!%re% fun!ţion*rii &i&te'u$ui e$e!tri! e forţ*< e !o'%n* (i e i$u'in%re (i &e'n%$i8%reJ$. "erifi!%re% re8i&tenţei e i8o$%ţie (i % re8i&tenţei -ri8ei e -unere $% -*'7nt % e!2i-%'ente$or 

e$e!tri!eJ

'. "erifi!%re% !one=iuni$or $% %-%r%te (i ;n ;n(iruiri$e e !$e'e in u$%-uri$e e$e!tri!e (i in !utii$e e!one=iuniJn. "erifi!%re% &t*rii !*i$or e ru$%re (i % roţi$or e ru$%reJo. "erifi!%re% fun!ţion*rii (i et%n(eit*ţii !ir!uite$or 2ir%u$i!e (i -neu'%ti!e.

VIII'('*' REPARAREA +A,INILOR DE RIDICATRe-%r%re% &e "% efe!tu% !onfor' in&tru!ţiuni$or e 'enten%nţ* %te e -rou!*tor ;n o!u'ent%ţi% te2ni!*% '%(inii e rii!%t (i ori e !7te ori &e !on&t%t* o efe!ţiune. A!e&te $u!r*ri !on&t%u ;n re'eiere%%n&%'0$uri$or (i &u0%n&%'0$uri$or %$e !*ror !o'-onente -re8int* efe!ţiuni. Co'-onente$e e u8ur* &e"or ;n$o!ui $% inter"%$e$e e ti'- &t%0i$ite e -rou!*tor< iniferent e &t%re% e u8ur* in 'o'entu$;n$o!uirii.

Co'-onente$e e &e!urit%te efe!te &e "or ;n$o!ui !u %$te$e noi e %!ee%(i ti-oi'en&iune< !u -re8ent%re% e!$%r%ţiei e !onfor'it%te EC &%u CS.

Prou!*toru$< re-re8ent%ntu$ %utori8%t %$ -rou!*toru$ui &%u -er&o%n% urii!* %utori8%t* eISCIR "% ţine $% 8i e"ienţ% $u!r*ri$or e 'enten%nţ* efe!tu%te ;ntrun re/i&tru (i5&%u ;n for'%te$e!troni!.

Pentru -re"enire% %"%rii$or (i %!!iente$or< $% efe!tu%re% $u!r*ri$or e 'enten%nţ* &e "or $u% '*&uri!ore&-un8*to%re< re&-e!t7nu&e< ;n &-e!i%$< ur'*to%re$eH

%. ;n%inte e o-rire% unei '%(ini e rii!%t< !onu!*toru$ e!2i-ei e 'enten%nţ* "% ;n(tiinţ%'%!%r%/iu$5&ti"uitori&tu$5'%ne"r%ntu$ ;n !%u8*< !7t (i -e !ei e -e '%(ini$e e rii!%t ;n"e!in%te<u-* !%8< &t%0i$in (i $o!u$ e &t%ţion%reJ e %&e'ene%< "% fi %nunţ%t (i e$e!tri!i%nu$ e e=-$o%t%re

e $% $o!u$ e 'un!* re&-e!ti"J 0. ;n%inte e ;n!e-ere% $u!r*ri$or< '%(in% e rii!%t "% fi e-$%&%t* $% $o!u$ e &t%ţion%re (i &e "%

e!one!t% e $% reţe%u% e %$i'ent%re< u-* !%8J ;n !%8u$ ;n !%re e&te ne!e&%r* -re8enţ% ten&iuniie %$i'ent%re< &e "or $u% '*&uri &-e!i%$e e &e!urit%teJ

1,9

Page 159: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 159/172

!. &e "or $u% '*&uri !ore&-un8*to%re -entru ;'-iei!%re% -unerii ;n fun!ţiune %!!ient%$e % '%(iniie rii!%tJ

. to%te '%teri%$e$e (i &!u$e$e ne!e&%re efe!tu*rii $u!r*ri$or -e '%!%r%$e "or fi -*&tr%te nu'%i ;n !utii 0ine fi=%teJ

e. u-* ter'in%re% $u!r*ri$or e 'enten%nţ* &e "or re'ont% to%te !%r!%&e$e< %-*r*tori$e e -rote!ţie< 0%$u&tr%e$e et!. (i &e "% "erifi!% 0un% fun!ţion%re % 'e!%ni&'e$or< % !o'-onente$or e &e!urit%te<% i&-o8iti"e$or e &e'n%$i8%re< -re!u' (i % %-%r%te$or e !o'%n*J

f. $u!r*ri$e efe!tu%te (i ur%t% %!e&tor% &e "or !on&e'n% ;n re/i&tru$ e &u-r%"e/2ere % '%(inii e

rii!%t &u0 &e'n*tur*J/. re-unere% ;n fun!ţiune % '%(inii e rii!%t &e "% f%!e nu'%i u-* fin%$i8%re% tuturor $u!r*ri$or (iu-* !o0or7re% e -e '%!%r% % -er&on%$u$ui !%re % efe!tu%t $u!r*ri$e e 'enten%nţ*.

  Per&o%n% urii!* %utori8%t* e ISCIR &% r*&-un% e 0un% fun!ţion%re % '%(inii e rii!%t (i e !%$it%te%$u!r*ri$or efe!tu%te !onfor' -re"eeri$or in&tru!ţiuni$or e$%0or%te e -rou!*toru$ '%(inii e rii!%t (i e

 -rou!*toru$ !o'-onente$or e &e!urit%te< -re!u' (i !onfor' -re"eeri$or &t%n%re$or %-$i!%0i$e ;n"i/o%re.

Re/$%re% !o'-onente$or e &e!urit%te &e -o%te f%!e nu'%i ;n 'ou$ (i ;n $i'ite$e -re!i8%te e -rou!*toru$ %!e&tor% ;n in&tru!ţiuni$e e$%0or%te (i -u&e $% i&-o8iţie.

3n re/i&tru$ e &u-r%"e/2ere % '%(inii e rii!%t< (efu$ e!2i-ei e 'enten%nţ* "% !on&e'n% fe$u$$u!r*ri$or e 'enten%nţ* (i -rin!i-%$e$e o-er%ţii efe!tu%te.

Lu!r*ri$e e re-%r%re efe!tu%te $% '%(ini$e e rii!%t %f$%te ;n e=-$o%t%re (i ;nre/i&tr%te ;n e"ienţ%ISCIR !%re %u u& $% 'oifi!*ri f%ţ* e -roie!tu$ iniţi%$< %r !%re nu %u u& $% 'oifi!%re% -erfor'%nţe$or iniţi%$e< % &!o-u$ui &%u % ti-u$ui %!e&tor%< "or fi &u-u&e unor "erifi!*ri te2ni!e u-* re-%r%re  efe!tu%te ein&-e!toru$ ISCIR &%u e RSVTI< !u %!oru$ &!ri& in -%rte% ISCIR.

Lu!r*ri$e e=e!ut%te ;n !%ru$ re-%r%ţii$or $% '%(ini$e e rii!%t &e "erifi!* e or/%ne$e ISCIR &%u e -er&on%$u$ %utori8%t e ISCIR &unt ur'*to%re$eH  ;n$o!uire% &%u 'oifi!%re% !on&tru!ţiei 'et%$i!e< ref%!ere% &%u re'eiere% ;'0in*ri$or &u%te %

e$e'ente$or e re8i&tenţ*J  tr%n&-unere% e -rin!i-iu % 'ou$ui e %!ţion%re % '%(inii e rii!%tJ  'oifi!%re e -rin!i-iu % &!2e'ei e$e!tri!e e %!ţion%reJ  ;n$o!uire% tot%$* % in&t%$%ţiei e$e!tri!eJ  ;n$o!uire% &%u 'oifi!%re% i&-o8iti"e$or e &i/ur%nţ* %$e '%(ini$or e rii!%t !u %$te ti-oi'en&iuni<

!%re ifer* e !e$e -re"*8ute ;n -roie!tu$ iniţi%$J  ;n$o!uire% !o'-$et* % fr7nei !u %$te ti-oi'en&iuni< !%re ifer* e !e$e -re"*8ute ;n -roie!tu$ iniţi%$.

VIII'*' VERI)ICAREA TE0NICĂ PERIODICĂ1 DUPĂ REPARARE ,I INOPINATĂ3n ti'-u$ e=-$o%t*rii< fie!%re '%(in* e rii!%t tre0uie &* fie &u-u&* $% ter'enu$ &t%0i$it unei "erifi!*rite2ni!e -erioi!e. Cu %!e%&t* o!%8ie &e "erifi!* 'ou$ ;n !%re &e e=-$o%te%8* '%(in% e rii!%t< &t%re%te2ni!* % %!e&tei% (i &e %!or*< u-* !%8< %utori8%ţi% e fun!ţion%re ;n !ontinu%re. Verifi!%re% te2ni!*

 -erioi!* &e efe!tu%8*< $% &o$i!it%re% &!ri&* % -ro-riet%ru$ui5eţin*toru$ui< e !*tre in&-e!toru$ ISCIR &%ue !*tre RSVTI %$ -ro-riet%ru$ui< !u ;'-uterni!ire &!ri&* in -%rte% ISCIR< u-* !%8. So$i!it%re% &!ri&* %

 -ro-riet%ru$ui5eţin*toru$ui &e "% e-une $% ISCIR !u !e$ -uţin ): e 8i$e ;n%inte% %tei e=-ir*rii%utori8%ţiei e fun!ţion%re % '%(inii e rii!%t.D%!* re8u$t%te$e "erifi!*rii te2ni!e -erioi!e< !o'-%r%ti" !u -re"eeri$e o!u'ent%ţiei te2ni!e% '%(inii e rii!%t (i %$e -e&!ri-ţii$or te2ni!e< %u !ore&-un&< &e ;nto!'e(te un -ro!e&"er0%$e "erifi!%re te2ni!* -rin !%re &e %!or* %utori8%ţi% e fun!ţion%re ;n !ontinu%re< &t%0i$inu&e(i %t% $un% (i %nu$B ur'*to%rei "erifi!*ri te2ni!e -erioi!e< !%re nu "% fi '%i '%re e # %ni.D%t% $un% (i %nu$B &e &t%0i$e(te ;n fun!ţie e !o'-$e=it%te%< $o!u$ e in&t%$%re< !oniţii$e e'eiu (i re/i'u$ e fun!ţion%re< "e!2i'e% ;n &er"i!iu (i &t%re% te2ni!* %$e '%(inii e rii!%t.

D%!* re8u$t%te$e "erifi!*rii te2ni!e -erioi!e &unt ne!ore&-un8*to%re< efi!ienţe$e &e !on&e'ne%8* ;n -ro!e&u$"er0%$ e "erifi!%re te2ni!* (i nu &e %!or* %utori8%ţi% e fun!ţion%re. %(in% e rii!%t nutre0uie &* fie uti$i8%t* !u ter'enu$ e "%$%0i$it%te %$ %utori8%ţiei e fun!ţion%re e-*(it. L% "erifi!%re%te2ni!* -erioi!* efe!tu%t* e in&-e!toru$ ISCIR tre0uie &* -%rti!i-e RSVTI !%re %re ;n &u-r%"e/2ere'%(in% e rii!%tB< RSL %$ -er&o%nei urii!e !%re e=e!ut* $u!r*ri$e e 'enten%nţ* (i ori!e %$t* -er&o%n*&o$i!it%t* e in&-e!toru$ ISCIR.

1,6

Page 160: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 160/172

Verifi!%re% te2ni!* -erioi!* tre0uie &* &t%0i$e%&!*< -e $7n/* !e$e 'enţion%te $% %utori8%re%fun!ţion*rii $% -ri'% -unere ;n fun!ţiune % '%(inii e rii!%t< %!*H

%. e=i&t* o!u'ent%ţi% te2ni!* e ;n&oţire % '%(inii e rii!%tJ 0. e=i&t* !%rte% '%(inii e rii!%t -%rte% e e=-$o%t%re (i !onţine -ro!e&e$e"er0%$e e "erifi!%re

te2ni!* $% 8iJ!. re/i&tru$ e &u-r%"e/2ere e&te !o'-$et%t !ore!t (i ţinut $% 8iJ. e=-$o%t%re% &e f%!e !u re&-e!t%re% in&tru!ţiuni$or furni8%te e -rou!*tor< % !erinţe$or -re"*8ute ;n

 -re&!ri-ţii$e te2ni!e (i &e %&i/ur* fun!ţion%re% '%(inii e rii!%t ;n !oniţii e &i/ur%nţ*J

e. /r%u$ e u8ur* (i efi!ienţe$e e$e'ente$or !o'-onente %$e '%(inii e rii!%t in!$u&i" !%0$uri<$%nţuri< (ine e ru$%re et!.B nu !on&tituie un -eri!o$ -entru fun!ţion%re% '%(inii e rii!%t (i nu &%ue-*(it $i'ite$e %'i&eJ

f. '%(in% e rii!%t &u-u&* "erifi!*rii te2ni!e< !o'-%r%ti" !u -re"eeri$e o!u'ent%ţiei te2ni!ee$%0or%te e -rou!*tor< re-re8ent%ntu$ %utori8%t %$ -rou!*toru$ui &%u e un e"%$u%tor %utori8%t eISCIR< % !ore&-un&.

3n ti'-u$ efe!tu*rii "erifi!*rii te2ni!e tre0uie &* &e !on&t%te %!* '%(in% e rii!%t %f$%t* ;n uti$i8%re -o%tefun!ţion% ;n !ontinu%re ;n !oniţii e &i/ur%nţ*.

3n%inte% ;n!e-erii "erifi!*rii te2ni!e<  -ro-riet%ru$5eţin*toru$ "% f%!e in&tru!t%u$ e -rote!ţi% 'un!ii -er&o%ne$or -%rti!i-%nte. Ce$e$%$te -er&o%ne "or fi ;ne-*rt%te e -e '%!%r% &%u in r%8% e %!ţiune %%!e&tei%. %!%r%/iu$5&ti"uitori&tu$5'%ne"r%ntu$ e&e'n%t -entru efe!tu%re% '%ne"re$or ;n ti'-u$"erifi!*rii te2ni!e tre0uie &* fie %utori8%t e ISCIR. Verifi!%re% te2ni!* "% fi !onu&* e in&-e!toru$ISCIR &%u RSVTI< u-* !%8.

Verifi!*ri$e te2ni!e nu tre0uie &* fie '%i &o$i!it%nte -entru '%(in% e rii!%t e!7t !e$e !erute $%%utori8%re% fun!ţion*rii $% -ri'% -unere ;n fun!ţiune % '%(inii e rii!%t. A!e&te ;n!er!*ri nu tre0uie< -rinre-et%re% $or< &* !%u8e8e u8ur% e=!e&i"* &%u &!*ere% re8i&tenţei '%(inii e rii!%t< !%re %r u!e $%i'inu%re% &i/ur%nţei ;n fun!ţion%re % %!e&tei%.

3n -$u& f%ţ* e !e$e 'enţion%te '%i &u&< "erifi!%re% te2ni!* -erioi!* tre0uie &* &t%0i$e%&!* %!*H/. !on&tru!ţi% 'et%$i!* (i ;'0in*ri$e %!e&tei% nu -re8int* efe!te "i8i0i$eJ2. in&t%$%ţi% e$e!tri!*< -neu'%ti!* &%u 2ir%u$i!* e&te e!2i-%t* !u i&-o8iti"e$e e

 -rote!ţie ne!e&%re (i -re"*8ut* !u in&!ri-ţion*ri$e !ore&-un8*to%reJi. !o'-onente$e e &e!urit%te i&-o8iti"e$e e &i/ur%nţ*B &unt 'ont%te (i fun!ţione%8* nor'%$ %&tfe$

;n!7t &* re8i&te &o$i!it*ri$or in ti'-u$ e=-$o%t*riiJ . '%(in% e rii!%t< i&-o8iti"e$e e -rinere -entru rii!%re% &%r!inii (i !o'-onente$e %'o"i0i$e

&u-u&e $% &o$i!it*ri$e in ti'-u$ "erifi!*rii te2ni!e fun!ţione%8* nor'%$ (i %u !ore&-un&< ;n!oniţii$e e in&t%$%re (i fun!ţion%re ;n to%te !onfi/ur%ţii$e &-e!ifi!e '%(inii e rii!%t -re"*8ute e

 -rou!*tor< !onfor' o!u'ent%ţiei te2ni!e (i -re"eeri$or -re&!ri-ţii$or te2ni!e.Verifi!%re% te2ni!* -erioi!* !on&t* ;nH

  "erifi!%re% -rin!i-%$e$or e$e'ente !o'-onente %$e '%(inii e rii!%tJ  ;n!er!*ri ;n /o$J  ;n!er!*ri ;n &%r!in* ;n!er!*ri &t%ti!e (i ;n!er!*ri in%'i!eBJ  %$te ;n!er!*ri.

;NCERCĂRILE ;N GOL &e efe!tue%8* -rin %!ţion%re% 'e!%ni&'e$or '%(inii e rii!%t< f*r* &%r!in*. Cu%!e%&t* o!%8ie &e "erifi!* (i fun!ţion%re% !o'-onente$or e &e!urit%te< !u e=!e-ţi% $i'it%toru$ui e &%r!in*&%u e 'o'ent.;NCERCAREA STATICĂ &e efe!tue%8* !u &%r!in% e ;n!er!%re rii!%t* $% !ir!% 1:: '' e &o$< ti'- e1: 'inute (i nu'%i %!* "erifi!*ri$e (i ;n!er!*ri$e %nterio%re %u %"ut re8u$t%te !ore&-un8*to%re.C%$!u$u$ &%r!inii e ;n!er!%re tre0uie &* ţin* &e%'% e "%$ori$e !oefi!ientu$ui e ;n!er!%re &t%ti!* %$e&<%&tfe$ ;n!7t &* &e -o%t* /%r%nt% un ni"e$ %e!"%t e &e!urit%te. A!e&t !oefi!ient e ;n!er!%re e&te &t%0i$it e

 -rou!*tor (i %re< ;n /ener%$< ur'*to%re$e "%$oriH

%. -entru '%(ini$e e rii!%t %!ţion%te '%nu%$H 1<,J 0. -entru %$te '%(ini e rii!%tH 1<#,.Rii!%re% &%r!inii e ;n!er!%re &e "% f%!e !u "ite8% 'ini'* -e !%re o -o%te re%$i8% '%(in% e rii!%t. 3n!%8u$ ;n !%re &%r!in% e ;n!er!%re nu -o%te fi rii!%t*< 'e!%ni&'u$ e rii!%re nefiin i'en&ion%t ;n %!e&t

1:

Page 161: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 161/172

&!o-< ;n!er!%re% &e "% efe!tu% rii!7nu&e o &%r!in* e/%$* !u 1<1 = &%r!in% no'in%$* (i %*u/7nu&e f*r*(o!uri iferenţ% -7n* $% "%$o%re% &%r!inii !u !%re tre0uie &* fie "erifi!%t* '%(in% e rii!%t. Nu &e %'iteni!i o efor'%ţie -er'%nent* % &tru!turii -ort%nte % '%(inii e rii!%t.

L% '%(ini$e e rii!%t !%re %u ou* fr7ne $% un 'e!%ni&' e rii!%t e e=e'-$uH '%!%r%$e$e !%retr%n&-ort* 'et%$ to-itB< ;n!er!%re% &t%ti!* &e "% efe!tu% &e-%r%t !u fie!%re fr7n* ;n -%rte.

L% '%(in$e e rii!%t !u 0r%ţ !u e&!2iere "%ri%0i$* (i $% '%(ini$e e rii!%t !%re ;(i 'oifi!*$un/i'e% 0r%ţu$ui -rin te$e&!o-%re< ;n!er!%re% &t%ti!* &e efe!tue%8* %t7t $% e&!2iere% 'ini'* !7t (i $%e&!2iere% '%=i'*< &%r!in% e ;n!er!%re fiin &%r!in% '%=i'* %'i&* -entru -o8iţii$e re&-e!ti"e

'%or%t* !u #,.L% '%(ini$e e rii!%t !u 0r%ţ te$e&!o-i!< ;n!er!*ri$e $% %$te $un/i'i e 0r%ţ (i e&!2ieri &e "or efe!tu%nu'%i ;n !%8u$ ;n !%re %!e&te% &unt -re"*8ute e -rou!*tor.

Pentru '%(ini$e e rii!%t< $% !%re &e -o%te 'oifi!% $un/i'e% 0r%ţu$ui &%u ;n*$ţi'e% turnu$ui<;n!er!%re% &e "% efe!tu% !u o &%r!in* e/%$* !u -rou&u$ intre !oefi!ientu$ e ;n!er!%re (i &%r!in% no'in%$*%t* e -rou!*tor -entru "%ri%nt% re&-e!ti"*< ;n i%/r%'% e &%r!ini.

L% '%(ini$e e rii!%t e-$%&%0i$e -e !*i e ru$%re f*r* (ine< ;n%inte e efe!tu%re% ;n!er!*ri$or &t%ti!e &e "or re&-e!t% ur'*to%re$eH

  &e "% %(e8% '%(in% e rii!%t -e o &u-r%f%ţ* ur* (i ori8ont%$* !u %0%teri '%=i'e e ,J  &e "or uti$i8% &t%0i$i8%to%re$e %&tfe$ ;n!7t roţi$e &* &e e$i0ere8e e &%r!in*J

  &e "% ur'*ri re%$i8%re% unei ori8ont%$it*ţi !u %0%teri '%=i'e e :<,.

L% '%(ini$e e rii!%t< ;n!er!%re% &t%ti!* !o'-ort* (i ;n!er!%re% !u &%r!in% no'in%$* (i '*&ur%re% &*/eţii!u &%r!in% ;n !7r$i/ (i u-* e&!*r!%re% -ou$ui ru$%nt< '%!%r%$ei -ort%$ et!.B< !u ur'*to%re$e -re!i8*riH

  &*/e%t% e$%&ti!* '*&ur%t* "% tre0ui &* &e ;n!%re8e ;n $i'it% %'i&* e -rou!*torJ  ;n !%8u$ ;n !%re nu &e f%!e o %&e'ene% -re!i8%re< '*&ur%re% &*/eţii nu e&te o0$i/%torieJ  %!* '%(ini$e e rii!%t fun!ţione%8* -e /ru-uri &e-%r%te -ouri ru$%nte e turn%re et!.B<

'*&ur%re% &*/eţii &e "% f%!e -entru fie!%re /ru- e /rin8i %ferente 'e!%ni&'u$ui e rii!%t ;n!%u8*J

  $% '%(ini$e e rii!%t !u ou* &%u '%i 'u$te 'e!%ni&'e e rii!%t< !%re ;n&* nu -ot fun!ţion%&i'u$t%n< fie!%re 'e!%ni&' "% fi ;n!er!%t< !u -re!i8%re% !* '*&ur%re% &*/eţii &e "% efe!tu% nu'%i

 -entru 'e!%ni&'u$ e rii!%t -rin!i-%$J  $% '%(ini$e e rii!%t !u ou* &%u '%i 'u$te 'e!%ni&'e e rii!%t< !%re -ot $u!r% &i'u$t%n

'%!%r%$e$e -entru rii!%re% "%/o%ne$or et!.B< '*&ur%re% &*/eţii &e "% efe!tu% &u&-en7n &%r!in%;n to%te !7r$i/e$e &%u i&-o8iti"e$e e -rinere % &%r!iniiJ

  $% '%(ini$e e rii!%t !%re %u /rin8i$e -rin!i-%$e re8e'%te ;n ou* $o!uri (i !on&o$*< '*&ur%re%&*/eţii &e "% f%!e %t7t $% 'i$o!u$ e&!2ierii< !7t (i ;n -o8iţi% e=tre'* % &%r!inii -e !on&o$*J

  '*&ur%re% &*/eţii &e "% f%!e !u in&tru'ente e '*&ur%re< %'iţ7nu&e !itire% re8u$t%te$or ;n'i$i'etriiJ &%r!in% e ;n!er!%re &e "% %(e8% ;n -o8iţi% ;n !%re efor'%ţi% "% %"e% "%$ori '%=i'eJ

  $% '%(inie e rii!%t !u 0r%ţ nu e&te o0$i/%torie '*&ur%re% &*/eţii.

D%!* $% ;n!er!%re% &t%ti!* '%!%r%u% &% !o'-ort%t !ore&-un8*tor< &e "% tre!e $% efe!tu%re% ;n!er!*ri$or in%'i!e.

;NCERCAREA DINA+ICĂ &e efe!tue%8* -e o '%(in* e rii!%t< !%re fun!ţione%8* ;n !oniţii nor'%$ee e=-$o%t%re< !u &%r!in% '%=i'* e uti$i8%re 'u$ti-$i!%t* !u !oefi!ientu$ e ;n!er!%re in%'i!*. A!e&t!oefi!ient e&te e/%$ !u 1<1.

3n!er!%re% in%'i!* &e efe!tue%8* $% "ite8e$e no'in%$e &t%0i$ite e -rou!*tor.D%!* !ir!uitu$ e !o'%n* %$ '%(inii e rii!%t -er'ite '%i 'u$te 'i(!*ri &i'u$t%ne e e=e'-$uH

rotire% (i e-$%&%re% &%r!inii et!.B< ;n!er!%re% in%'i!* &e efe!tue%8* ;n !oniţii$e !e$e '%i ef%"or%0i$e -rin !o'0in%re% 'i(!*ri$or.

L% '%(ini$e e rii!%t !u %!ţion%re -neu'%ti!* &%u 2ir%u$i!*<  ;n!er!%re% e et%n(eit%te &e efe!tue%8* !u&%r!in% no'in%$* -rin %!ţion%re% 'e!%ni&'u$ui e rii!%t !u %er !o'-ri'%t< re&-e!ti" $i!2i. Du-*;ntreru-ere% %!ţion*rii< &%r!in% nu tre0uie &* !o0o%re ti'- e 1: 'inute -e&te $i'ite$e -re"*8ute ;no!u'ent%ţi% te2ni!* % '%(inii e rii!%t (i nu tre0uie &* &e !on&t%te &!*-*ri e f$ui.

11

Page 162: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 162/172

%(in% e rii!%t !%re -o&e* %utori8%ţi% e fun!ţion%re in -%rte% ISCIR (i &e re'onte%8* ;ntrun %$t$o! e $u!ru e e=e'-$uH '%!%r%u% turn< -$%tfor'% rii!*to%re fi=* et!.B< ;n%inte e ter'enu$ &t%0i$it

 -entru "erifi!%re% te2ni!* -erioi!*< nu '%i tre0uie &* fie "erifi!%t* in nou e in&-e!toru$ ISCIR.Verifi!%re% te2ni!* -erioi!* % '%(inii e rii!%t "% fi efe!tu%t* e RSVTI %$ -ro-riet%ru$ui. Re8u$t%te$e"erifi!*ri$or (i ;n!er!*ri$or &e "or !on&e'n% ;ntrun -ro!e&"er0%$ e "erifi!%re te2ni!*. D%t% ur'*to%rei"erifi!*ri te2ni!e -erioi!e "% fi !e% &t%0i$it* $% u$ti'% "erifi!%re efe!tu%t* e in&-e!toru$ ISCIR.

Re8u$t%te$e "erifi!*rii te2ni!e -erioi!e &e "or !on&e'n% ;ntrun -ro!e&"er0%$ e "erifi!%re te2ni!* !e&e %t%(e%8* $% !%rte% '%(inii e rii!%t -%rte% e e=-$o%t%re. 3n !%8u$ ;n !%re "erifi!%re% te2ni!* -erioi!*

&e f%!e e RSVTI< un e=e'-$%r %$ -ro!e&u$ui"er0%$ e "erifi!%re te2ni!* &e "% ;n%int% $% ISCIR $% !%ree&te ;nre/i&tr%t* '%(in% e rii!%t ;n ter'en e 1, 8i$e.3n &itu%ţi% ;n !%re in&-e!toru$ ISCIR nu &% -re8ent%t $% %t% &t%0i$it*< &e "% &t%0i$i e !o'un %!or !u

 -ro-riet%ru$5eţin*toru$ o nou* %t* e "erifi!%re. D%!* ni!i $% %!e%&t* %t* in&-e!toru$ ISCIR nu &% -re8ent%t< RSVTI %$ -ro-riet%ru$ui "% -ro!e% $% "erifi!%re% te2ni!* -erioi!* % '%(inii e rii!%t f*r* ni!io %$t* !o'uni!%re.

 Nu &e "% %!or% %utori8%ţi% e fun!ţion%re !u !oniţi% ;n$*tur*rii u$terio%re % unor efi!ienţe !%re%fe!te%8* &i/ur%nţ% ;n fun!ţion%re % '%(inii e rii!%t.

 Nu &e "% %!or% %utori8%ţi% e fun!ţion%re %!* -ro-riet%ru$5eţin*toru$ nu f%!e o"%-rin;n&!ri&uri !* &%u efe!tu%t $u!r*ri$e e 'enten%nţ*5'ont%re e !*tre -rou!*tor< re-re8ent%ntu$%utori8%t %$ -rou!*toru$ui &%u -er&o%n% urii!* %utori8%t* e ISCIR -entru %!e&te %!ti"it*ţi<

u-* !%8.D%!* ne%!or%re% %utori8%ţiei e fun!ţion%re e&te !%u8%t* e o efi!ienţ* !%re %fe!te%8* &t%0i$it%te%

'%(inii e rii!%t< -e $7n/* o-rire% in fun!ţion%re< -ro-riet%ru$5eţin*toru$ "% $u% '*&uri$e ne!e&%re -entru e"it%re% tuturor -eri!o$e$or !e e!ur/ in %!e%&t* $i-&* e &t%0i$it%te % '%(inii e rii!%t.

Defi!ienţe$e 'enţion%te ;n -ro!e&u$"er0%$ e "erifi!%re te2ni!* tre0uie &* fie ;n$*tur%te ;n ter'ene$e&t%0i$ite. Ne;ne-$inire% i&-o8iţii$or %te -rin -ro!e&u$"er0%$ e "erifi!%re te2ni!* %tr%/e u-* &ineretr%/ere% %utori8%ţiei e fun!ţion%re.

Cu o!%8i% efe!tu*rii "erifi!*rii te2ni!e -erioi!e< %!* in&-e!toru$ ISICR !on&ier* ne!e&%r< &e -o%te"erifi!% -re/*tire% -rofe&ion%$* (i !o'-ort%re% ;n &er"i!iu % '%!%r%/iu$ui5&ti"uitori&tu$ui5'%ne"r%ntu$ui%utori8%t.

VERI)ICĂRI INOPINATE' In&-e!torii ISCIR %u re-tu$ e % efe!tu% "erifi!*ri ino-in%te $% to%te'%(ini$e e rii!%t &u-u&e -re"eeri$or -re&!ri-ţii$or te2ni!e. In&-e!torii ISCIR %u re-tu$ e % efe!tu%"erifi!*ri ino-in%te %&u-r% 'ou$ui ;n !%re -ro-riet%rii5eţin*torii '%(ini$or e rii!%t (i -er&o%ne$e

 urii!e %utori8%te e ISCIR re&-e!t* -re"eeri$e -re&!ri-ţii$or te2ni!e.VERI)ICĂRI TE0NICE DUPĂ REPARARE' %(in% e rii!%t %f$%t* ;n e=-$o%t%re (i ;nre/i&tr%t* $%ISCIR (i !%re % &uferit 'oifi!*ri f%ţ* e -roie!tu$ iniţi%$< %r !%re nu %u u& $% 'oifi!%re%

 -erfor'%nţe$or iniţi%$e< % &!o-u$ui &%u % ti-u$ui %!e&tei%< "% fi &u-u&* unei "erifi!*ri te2ni!e u-* re-%r%re<efe!tu%t* e in&-e!toru$ ISCIR &%u e RSVTI %$ -ro-riet%ru$ui< !u %!oru$ &!ri& in -%rte% ISCIR< u-*!%8.Pentru o0ţinere% %utori8%ţiei e fun!ţion%re ;n !ontinu%re % '%(inii e rii!%t %f$%t* ;n e=-$o%t%re (i !%re %&uferit 'oifi!*ri f%ţ* e -roie!tu$ iniţi%$< %r !%re nu %u u& $% 'oifi!%re% -erfor'%nţe$or iniţi%$e< %

&!o-u$ui &%u % ti-u$ui %!e&tei%< -ro-riet%ru$ tre0uie &* &o$i!ite< ;n &!ri&< ISCIR efe!tu%re% "erifi!*riite2ni!e. So$i!it%re% "% fi ;n&oţit* e o!u'ent%ţi% te2ni!* !%re "% !onţine ur'*to%re$eH

 ? $i&t% $u!r*ri$or efe!tu%te< -roie!tu$ &%u te2no$o/i% e efe!tu%re % $u!r*ri$or< u-* !%8J  !ertifi!%te$e e !%$it%te %$e '%teri%$e$or ;ntre0uinţ%te< %n&%'0$uri$e (i &u0%n&%'0$uri$e 'oifi!%te

&%u ;n$o!uite< u-* !%8J $% !o'-onente$e e &e!urit%te &e "or %ne=% !ertifi!%te$e e !onfor'it%teJ  t%0e$u$ in !%re &* re8u$te nu'*ru$ fi(ei e o'o$o/%re % -ro!euri$or e &u%re nu'*ru$ %t e

ISCIRB (i o'eniu$ e "%$%0i$it%te !u &-e!ifi!%ţii$e -ro!euri$or e &u%re fo$o&iteJ  t%0e$u$ no'in%$ !u &uorii %utori8%ţi !%re %u e=e!ut%t $u!r%re% (i !u "%$%0i$it%te% %utori8%ţii$orJ  &!2e'% !ine'%ti!*< e$e!tri!*< 2ir%u$i!*< -neu'%ti!*< u-* !%8 (i e&enu$ e %n&%'0$u %$

in&t%$%ţiei< %!* !u o!%8i% re-%r%ţiei &%u efe!tu%t 'oifi!*ri %$e %!e&tor%J  !ertifi!%tu$ -ri"in !%$it%te% ;'0in*ri$or &u%teJ  !ertifi!%tu$ e !%$it%te -entru /rin8i$e !*i$or e ru$%re (i -entru &i&te'u$ e &u&ţinere % %!e&tor%<

!ertifi!%tu$ e !%$it%te -entru -re/*tire% (i %'en%%re% terenu$ui !*i$or e ru$%re e -e &o$ (i %'%!%r%$e$or ;n!%&tr%te ;n &o$< %0%teri$e !on&t%t%te %$e !*ii e ru$%re< &!2iţ* !u-rin87n i'en&iuni$ee /%0%rit (i &-%ţii$e e &i/ur%nţ*< !u ini!%re% %!!e&u$ui $% '%(in% e rii!%t< u-* !%8J

1#

Page 163: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 163/172

  !ertifi!%te$e e !%$it%te (i /%r%nţie %$e $u!r*ri$or e=e!ut%teJ  -ro!e&u$"er0%$ ;n !%re &unt !on&e'n%te re8u$t%te$e ;n!er!*ri$or e !%&*J  r%-ortu$ te2ni! -ri"in efe!tu%re% e=%'in*ri$or< "erifi!*ri$or (i ;n!er!*ri$or ;n "eere%  e"%$u*rii

te2ni!e % '%(inii e rii!%t.E"%$u%toru$ nu tre0uie &* fie i'-$i!%t ;n 'ont%re%< 'enten%nţ% (i e=-$o%t%re% '%(inii e rii!%t !%re f%!eo0ie!tu$ e"%$u*rii te2ni!e.

Verifi!%re% te2ni!* % '%(inii e rii!%t %f$%t* ;n e=-$o%t%re (i !%re % &uferit 'oifi!*ri f%ţ* e -roie!tu$iniţi%$ %r !%re nu %u u& $% 'oifi!%re% -erfor'%nţe$or iniţi%$e< &!o-u$ui &%u ti-u$ui %!e&tei%< &e "% efe!tu%

;n %!e$e%(i !oniţii !% "erifi!%re% te2ni!* -erioi!*< !onfor' -re"eeri$or -re&!ri-ţii$or te2ni!e.Do!u'ent%ţi% te2ni!*< e$%0or%t* e -rou!*tor< re-re8ent%ntu$ %utori8%t %$ -rou!*toru$ui &%u

 -er&o%n% urii!* %utori8%t* e ISCIR -entru 'ont%re5'enten%nţ*< (i r%-ortu$ te2ni! e'i& e e"%$u%toru$%utori8%t e ISCIR &e "or %ne=% $% !%rte% '%(inii e rii!%t.

Efe!tu%re% $u!r*ri$or e re-%r%re &e "% ;n&!rie ;n re/i&tru$ e &u-r%"e/2ere (i ;n !%rte% '%(inii erii!%t -%rte% e e=-$o%t%re $% ru0ri!% e"ienţ% e=-$o%t*rii.

VIII'.' EVALUAREA TE0NICĂ PRIVIND SIGURANŢA ;N )UNCŢIONAREA +A,INILOR DE RIDICAT

E"%$u%re% te2ni!* &e -o%te efe!tu%< $% &o$i!it%re% &!ri&* % -ro-riet%ri$or< !onfor' -re"eeri$or $e/%$e< e!*treH

%. or/%ni&'e e !ertifi!%re< !onfor' ot*r7rii Gu"ernu$ui nr. #.1)65#::+J 0. or/%ni&'e e in&-e!ţie te2ni!* %0i$it%te ;n o'eniu$ '%(ini$or e rii!%t< !onfor' ot*r7rii

Gu"ernu$ui nr. #.1)65#::+J &%u!. -er&o%ne urii!e %utori8%te e ISCIR< enu'ite ;n !ontinu%re le"%$u%torim< !%re %!ti"e%8* ;n

o'eniu$ '%(ini$or e rii!%t.

E"%$u%re% te2ni!* &e "% fin%$i8% !u un r%-ort te2ni!. Re&-on&%0i$it*ţi$e -ri"in efe!tu%re% e"%$u*rii te2ni!e;n !oniţii !ore&-un8*to%re (i -ri"in !ore!tituine% re8u$t%te$or o0ţinute re"in ;n tot%$it%te or/%ni&'e$or e !ertifi!%re< or/%ni&'e$or e in&-e!ţie te2ni!* &%u e"%$u%tori$or %utori8%ţi e ISCIR< u-* !%8.

Autori8%re% e"%$u%tori$or &e "% f%!e !onfor' -re"eeri$or -re&!ri-ţii$or te!2ni!e.

E"%$u%toru$ nu tre0uie &* fie i'-$i!%t ;n 'ont%re%< 'enten%nţ% (i e=-$o%t%re% '%(inii e rii!%t !%ref%!e o0ie!tu$ e"%$u*rii te2ni!e.R%-ortu$ te2ni! "% fi ;nto!'it -entru fie!%re ti- e '%(in* e rii!%t ;n -%rte< -e 0%8% unei

'etoo$o/ii interne % or/%ni&'u$ui e !ertifi!%re< or/%ni&'u$ui e in&-e!ţie te2ni!* &%u % -er&o%nei urii!e %utori8%te e ISCIR< i%r &!o-u$ %!e&tui% e&te e % -re8ent% !on!$u8ii$e -ri"inH

%. reu!ere% ri&!u$ui ;n uti$i8%re% ;n !ontinu%re % '%(inii e rii!%t "e!2iJ (i 0. -o&i0i$it%te% fun!ţion*rii ;n !ontinu%re % '%(inii e rii!%t "e!2i ;n !oniţii e &i/ur%nţ*.

E"%$u%re% te2ni!* &e -o%te efe!tu%< !e$ -uţin< ;n ur'*to%re$e !%8uriH%. ;n ur'% %"%rii$or< e $% !%8 $% !%8J

 0. %tun!i !7n o!u'ent%ţi% te2ni!* % '%(inii e rii!%t $i-&e(te &%u e&te in!o'-$et* (i nu &e !uno&! -%r%'etrii e fun!ţion%re< fiin ne!e&%r* eter'in%re% %!e&tor%< &%u -rou!*toru$ nu -o%te fi

ientifi!%tJ!. !7n &e !on&t%t* !oro8iune $% e$e'ente$e -ort%nte %torit* 'eiu$ui e $u!ruJ. u-* un &ei&' '%or &%u %tun!i !7n 8on% ;n !%re e&te 'ont%t* '%!%r%u% % &uferit o %!ţiune

&u&!e-ti0i$* &*i %fe!te8e &tru!tur% &%u &t%0i$it%te%Je. %tun!i !7n '%(in% e rii!%t ur'e%8* &* fie re-u&* ;n fun!ţiune u-* o -erio%* e ti'- ;n !%re %

fo&t o-rit*< i%r re-unere% %!e&tei% ;n fun!ţiune %r -ute% -eri!$it% &i/ur%nţ% ;n fun!ţion%reJf. $% &f7r(itu$ ur%tei e "i%ţ* fi8i!*< %!* e&te -re!i8%t* ;n o!u'ent%ţi% te2ni!* % '%(inii e rii!%t<

;n "eere% &t%0i$irii !oniţii$or e fun!ţion%re ;n !ontinu%re (i e"%$u*rii ur%tei e fun!ţion%rere'%nenteJ

/. u-* e=-ir%re% ur%tei nor'%$e e fun!ţion%re< -re"*8ut* ;n ot*r7re% Gu"ernu$uinr. #.1)65#::+< ;n "eere% &t%0i$irii !oniţii$or e fun!ţion%re ;n !ontinu%re (i e"%$u*rii ur%tei efun!ţion%re re'%nente< %!* e&te !%8u$J

2. $% '%(ini$e e rii!%t !%re %u &uferit 'oifi!*ri f%ţ* e -roie!tu$ iniţi%$< %r $% !%re nu &%u'oifi!%t -erfor'%nţe$e iniţi%$e< &!o-u$ &%u ti-u$ %!e&tor%J

i. $% '%(ini$e e rii!%t !%re nu %u %utori8%ţie e fun!ţion%re e$i0er%t* e ISCIR (i nu &unt

1)

Page 164: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 164/172

;ne-$inite !oniţii$e e introu!ere -e -i%ţ* % %!e&tor%.E"%$u%re% te2ni!* % '%(ini$or e rii!%t &e "% efe!tu% -e 0%8% unui -ro/r%' e e"%$u%re te2ni!*< ;nto!'it

 -entru fie!%re !%8 ;n -%rte e or/%ni&'u$ e !ertifi!%re< or/%ni&'u$ e in&-e!ţie te2ni!* &%u e e"%$u%toru$%utori8%t e ISCIR.Pro/r%'u$ e e"%$u%re te2ni!* "% !u-rine< u-* !%8< ur'*to%re$e infor'%ţiiH

%. e&!riere% '%(inii e rii!%t in -un!t e "eere !on&tru!ti" (i %$ -%r%'etri$or e fun!ţion%reu-* !%8< &e "% %ne=% e&enu$ e %n&%'0$uBJ

 0. -re8ent%re% $u!r*ri$or e re-%r%re !%re %u fo&t efe!tu%te %nterior &%u % %$tor e"eni'ente !%re %u

%"ut $o! u-* introu!ere% -e -i%ţ* % '%(inii e rii!%t 'oifi!*ri i'-ort%nte %$e '%(inii erii!%t< %"%rii et!.BJ

!. -$%nu$ !%re !u-rine e=%'in*ri$e< "erifi!*ri$e (i ;n!er!*ri$e !%re &e -ro-un % fi efe!tu%te $% '%!%r%(i &!2iţe$e !%re "or !u-rine< u-* !%8< -o8iţion%re% e=%!t* % -un!te$or (i $o!uri$or une ur'e%8*&* &e efe!tue8e e=%'in*ri "i8u%$e< '*&ur*ri e /ro&i'i et!.J

. 'enţion%re% !oniţii$or e e=e!uţie % e=%'in*ri$or< "erifi!*ri$or (i ;n!er!*ri$or !%re &e -ro-un % fiefe!tu%te $% '%(in% e rii!%t -re&!ri-ţii te2ni!e< &t%n%re et!.B< -re!u' (i % !riterii$or e%!!e-t%re % re8u$t%te$or o0ţinute.

Pro/r%'u$ e e"%$u%re te2ni!*< ;nto!'it e e"%$u%toru$ %utori8%t e ISCIR< tre0uie &* fie %"i8%t e ISCIR.D%!* &unt ne!e&%re< e=%'in*ri$e nei&tru!ti"e (i e=%'in*ri$e i&tru!ti"e "or fi efe!tu%te e !*tre -er&o%ne

 urii!e %utori8%te !onfor' -re"eeri$or $e/%$e.ISCIR %re re-tu$ &* &o$i!ite !% %nu'ite e=%'in*ri< "erifi!*ri (i ;n!er!*ri< in -ro/r%'u$ e e"%$u%rete2ni!* %$ e"%$u%toru$ui %utori8%t e ISCIR< &* fie efe!tu%te ;n -re8enţ% in&-e!toru$ui ISCIR. 3n %!e&t !%8<e"%$u%toru$ tre0uie &* &o$i!ite ISCIR< ;n &!ri&< !u !e$ -uţin ) 8i$e ;n%inte< -%rti!i-%re% in&-e!toru$ui ISCIR $% efe!tu%re% %!e&tor%. In&-e!toru$ ISCIR "% !on&e'n% !on&t%t*ri$e ;ntrun -ro!e&"er0%$ e "erifi!%rete2ni!*. D%!* &unt ne!e&%re< e=%'in*ri$e nei&tru!ti"e (i e=%'in*ri$e i&tru!ti"e "or fi efe!tu%te e !*tre

 -er&o%ne urii!e %utori8%te !onfor' -re"eeri$or $e/%$e.R%-ortu$ te2ni! in!$u&i" 0u$etine$e (i !ertifi!%te$e !u re8u$t%te$e o0ţinute !% ur'%re % e=%'in*ri$or<

"erifi!*ri$or (i ;n!er!*ri$or efe!tu%te !onfor' -ro/r%'u$ui %"i8%t e ISCIR(i %$te o!u'ente< u-* !%8B;nto!'it e e"%$u%toru$ %utori8%t e ISCIR< !%re "% !onţine !on!$u8ii$e -ri"in reu!ere% ri&!u$ui ;nuti$i8%re (i -ri"in -o&i0i$it%te% fun!ţion*rii ;n !ontinu%re % '%(inii e rii!%t ;n !oniţii e &i/ur%nţ*< "% fitr%n&'i& $% ISCIR -entru %"i8%re.

R%-ortu$ te2ni! ;nto!'it e or/%ni&'u$ e !ertifi!%re< or/%ni&'u$ e in&-e!ţie te2ni!* &%u ee"%$u%toru$ %utori8%t e ISCIR &e "% %t%(% $% !%rte% '%(inii e rii!%t -%rte% e e=-$o%t%re.

CAPITOLUL IX

AVARII ,I ACCIDENTEFun!ţion%re% f*r* ;ntreru-eri (i ;n e-$in* &i/ur%nţ* % '%(ini$or e rii!%t< iniferent e $o!u$fun!ţion*rii (i ti-u$ in&t%$%ţiei e rii!%t< e&te o !oniţie o0$i/%torie< re/$e'ent%t* -rin -re&!ri-ţii$ete2ni!e Co$e!ţi% ISCIR ;n o'eniuJ -re&!ri-ţii !%re i'-un or/%ne$or e "erifi!%re ISCIR (i

 -er&on%$u$ui te2ni! %utori8%t e ISCIR in ;ntre-rineri< &* e&f*(o%re o inten&* %!ti"it%te -re"enti"* -entru reu!ere% (i -e !7t -o&i0i$ $% e$i'in%re% !%8uri$or e %"%rii (i %!!iente -rou&e e %!e&tein&t%$%ţii.

E&te !uno&!ut f%-tu$ !* '%(ini$e e rii!%t ;n ti'-u$ o-er%ţii$or -e !%re $e e=e!ut* ;n -ro!e&u$e -rou!ţie< -rin rii!%re% $% ;n*$ţi'e (i tr%n&-ort%re% &%r!ini$or $% iferite -un!te e $u!ru< ;ni"er&e !oniţii< -e (%ntiere$e '%ri$or o0ie!ti"e inu&tri%$e< ;n /ener%$< ;n to%te &e!to%re$ee!ono'iei n%ţion%$e< f%ţ* e %$te uti$%e (i in&t%$%ţii fo$o&ite $% re%$i8%re% unui o0ie!ti" &%u -rou&<

 -re8int* un /r% &-orit e -eri!u$o8it%te ;n ti'-u$ fun!ţion*rii.

Din %!e&t 'oti"< !7t (i %torit* !re(terii nu'eri!e % in&t%$%ţii$or e rii!%t< !o'-$e=it*ţii%!e&tor !%te/orii e uti$%e< &o$i!it*rii !ontinue ;n !oniţii eo&e0ite &%u !2i%r ;n une$e &itu%ţiinor'%$e e $u!ru< &%u -rou& o &erie e %"%rii %"7n re-t ur'%re -ertur0*ri ;n -ro!e&u$ e

 -rou!ţie< -%/u0e '%teri%$e (i nu e -uţine ori !2i%r "i!ti'e o'ene(ti.

An%$i8e$e efe!tu%te %&u-r% e"eni'ente$or -etre!ute %u &!o& ;n e"ienţ*< %!* nu ;n toto$it%te< !e$ -uţin -%rţi%$< !%u8e$e !%re %u f%"ori8%t -rou!ere% e %"%rii (i %!!iente $% 'e!%ni&'e e rii!%t.

1+

Page 165: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 165/172

IX'(' CAUZELE AVARIILOR ,I ACCIDENTELOR A"7n ;n "eere !%u8e$e !%re %u !ontri0uit efe!ti" $% -rou!ere% %"%rii$or (i %!!iente$or< &% %un& $%!on!$u8i% !* %!e&te e"eni'ente $% '%(ini$e e rii!%t &%u %tor%t ;n -rin!i-%$ ur'*tori$or f%!toriH

%. %"%rii !u &%u f*r* %!!iente u'%ne< !%re %u %"ut $% 0%8* une$e erori e -roie!t%re< efe!ţiuni ee=e!uţie< 'ont% &%u re-%r%ţii %$e '%(ini$or e rii!%tJ

 0. %"%rii !u &%u f*r* %!!iente u'%ne !%re &%u %tor%t nere&-e!t*rii nor'e$or o0$i/%torii e e=-$o%t%re< -re"*8ute ;n -re&!ri-ţiiie te2ni!e !o$e!ţi% i&!ir (i ;n

!%rte% te2ni!* % in&t%$%ţii$or< neefe!tu*rii re"i8ii$or (i re-%r%ţii$or -$%nifi!%te &%uefe!tu*rii ne!ore&-un8*to%re % %!e&tor $u!r*ri e !*tre -er&on%$u$ e&u-r%"e/2ere< e e&er"ire< e ;ntreţinere (i re"i8iiJ ne/$ienţ* (i ini&!i-$in* ;nti'-u$ &er"i!iu$uiJ fo$o&ire% e -er&on%$ nein&truit (i ne%utori8%t &%u !u &$%0*

 -re/*tire -rofe&ion%$*J -er&o%ne !%re nu %u re&-e!t%t ini!%to%re$e e %"erti8%re&%u in&tru!ţiuni$e e fo$o&ire % '%(ini$or e rii!%t< neefe!tu%re% $u!r*ri$or ere"i8ii (i re-%r%ţii -$%nifi!%te &%u efe!tu%re% ne!ore&-un8*to%re % %!e&tor $u!r*riJ

!. %"%rii !u &%u f*r* %!!iente u'%ne< !%re &%u %tor%t %$tor !%u8e e!7t !e$e 'enţion%te $% %$ini%te$e% (i 0< &%u inte'-erii$or "7nt -uterni! ;n r%f%$e !u "ite8* e -e&te 1,: '52B.

F*!7n o e=%'in%re % !%8uri$or e %"%rii (i %!!iente !%re %u %"ut $o! $% '%(ini$e e rii!%t< ;n fun!ţie ef%!torii 'enţion%ţi< % reie(it !* '%orit%te% %!e&tor% &e %tore%8* nere&-e!t*rii nor'e$or o0$i/%torii e

'ont%< e e=-$o%t%re< e ;ntreţinere (i e re-%r%ţii (i ;n &-e!i%$ ne/$ienţei (i ini&!i-$inei -er&on%$u$ui ee&er"ire.

De %&e'ene%< %n%$i8e$e efe!tu%te %u &!o& ;n e"ienţ* !* -rou!ere% %"%rii$or (i %!!iente$or< %"7n ;n"eere &e!to%re$e e!ono'i!e une %u %"ut $o!< &e!to%re e!ono'i!e !%re re!$%'* fo$o&ire% unui nu'*r ;n&e'n%t e '%(ini e rii!%t e i"er&e ti-uri ;n &-e!i%$ '%!%r%$e -e -neuri< -e (eni$e (i '%!%r%$e turnBune &e e"ienţi%8* /r%"it%te% %0%teri$or e $% -re"eeri$e $e/%$e ;n "i/o%re &unt (%ntiere$e e !on&tru!ţii'ont%.

Totu(i tre0uie %r*t%t !* %"%rii$e (i %!!iente$e !%re %u $o! $% '%!%r%$e (i 'e!%ni&'e e rii!%t &e'enţin $% un ni"e$ e&tu$ e rii!%t< %"7n ;n "eere f%-tu$ !* -%r!u$ e '%(ini e rii!%t -e e!ono'ie %!re&!ut ;n 'o &u0&t%nţi%$. Din %!e&t 'oti" e&te ne!e&%r !% toţi f%!torii &* fie i'-u$&ion%ţi -entru $u%re%unor '*&uri efi!iente !%re &* !ontri0uie ;n 'o efe!ti" $% %!ţiune% e -re"enire % %"%rii$or (i %!!iente$or $% '%(ini e rii!%t.Printre f%!torii !%re %u /ener%t ire!t &%u inire!t -rou!ere% %"%rii$or (i %!!iente$or< %(% !u' reie&e in%n%$i8e$e efe!tu%te< &e 'enţione%8*H

  &u0i'en&ion%re% unor -ie&e &%u &u0%n&%'0$e< e=e!uţi% ne!ore&-un8*to%re % unor ;'0in*ri &u%te&%u -rin (uru0uri< nere&-e!t%re% -roie!tu$ui (i in&tru!ţiuni$or e 'ont%< o0o&e%$* -re'%tur* %'%teri%$u$ui fo$o&it $% !on&tru!ţi% e$e'ente$or -ort%nteJ to%te %!e&te% %u %"ut !% efe!t -rou!ere%e fi&uri< ru-eri< efor'*ri &%u !2i%r -r*0u(iri -%rţi%$e &%u tot%$e %$e unor '%(ini e rii!%tJ

  e=e!ut%re% !*i$or e ru$%re< $% ni"e$u$ &o$u$ui< !u efe!te< nere&-e!t7nu&e -re"eeri$e -roie!tu$ui;neo&e0i !u -ri"ire $% -re/*tire% terenu$ui< !ee% !e % !onu& $% er%iere (i r*&turn*ri %$e unor in&t%$%ţiiJ

  fo$o&ire% ner%ţion%$* ;n e=-$o%t%re % in&t%$%ţii$or e rii!%t< -rin neefe!tu%re% $% ti'- % $u!r*ri$or e;ntreţinere< re"i8ii (i re-%r%ţii< !ee% !e % !onu& $% u8uri %"%n&%te %$e e!2i-%'entu$ui 'e!%ni! (ie$e!tri! $%/*re< %=e< 0o$ţuri< (uru0uri< !ont%!te (i !onu!to%re e$e!tri!e et!.B< efe!tu%re% unor $u!r*ri ne!ore&-un8*to%re &%u !u !%r%!ter e -ro"i8or%tJ

  $e/%re% (i -rinere% &%r!inii ;n !7r$i/ -rin inter'eiu$ unor !%0$uri< $%nţuri &%u i&-o8iti"e!ontr%ini!%te &itu%ţiei e f%-tJ %!e&te% %u f%"ori8%t !*ere% &%r!inii $% &o$< eterior%re% &%r!inii&%u -rou!ere% e "i!ti'e u'%neJ

  efe!tu%re% e '%ne"re inter8i&e (i % unor !o'en8i !ontr%r nor'e$or e e=-$o%t%re< t7r7re% &%urii!%re% o0$i!* % &%r!inii< 0%&!u$%re% &%r!ini$or ;n ti'-u$ '%ni-u$*rii< o-er%ţii !%re e&eori &%u&o$%t !u ur'*ri /r%"eJ

  $i-&% &%u nefun!ţion%re% !ore!t* % fr7ne$or 'e!%ni&'e$or '%!%r%$ei< e rii!%re!o0or7re %

&%r!inii< e 0%&!u$%re (i rotire % 0r%ţu$ui feroouri u8%te< re/$%re ne!ore&-un8*to%reB< !ee% !e %%"ut re-t ur'%re &!*-*ri %$e &%r!inii< eterior*ri %$e !on&tru!ţiei 'et%$i!e (i ;n une$e &itu%ţii%!!ient%re% unor -er&o%neJ

  $i-&% &%u nefun!ţion%re% $i'it%to%re$or e &%r!in* &%u e 'o'ent %$ &%r!inii< !ee% !e % -er'i&

1,

Page 166: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 166/172

&u-r%;n!*r!%re% '%(inii e rii!%t< fie in !%u8% ne!uno%(terii /reut*ţi$or !%re er%u '%ne"r%te< fie;n 'o intenţion%t in $i-&% unei in&t%$%ţii !u -%r%'etri '%i rii!%ţi !%re &* -er'it* rii!%re%%nu'itor &%r!ini &%u &'u$/ere% &%r!inii -rin&e $% &o$J

  fo$o&ire% e -er&on%$ nein&truit (i ne%utori8%t< !ee% !e % f%"ori8%t eterior%re% unor 0unuri'%teri%$e< % in&t%$%ţiei e rii!%t ;n &ine (i ;n 'u$te !%8uri !2i%r %!!ient%re% -er&on%$u$uire&-e!ti".

I.#. +ĂSURI DE PREVENIRE A AVARIILOR ,I ACCIDENTELOR 

Din !e$e -re8ent%te &e e&-rin o &erie e '*&uri !%re tre0uie &* &te% ;n %tenţi% tuturor %!tori$or !%re!on!ur* $% fun!ţion%re% ;n !oniţii e &i/ur%nţ* % in&t%$%ţii$or e rii!%t< %&tfe$H

  e=i/enţ% &-orit* ;n f%8e$e e -roie!t%re< e=e!uţie (i 'ont% ;n !ee% !e -ri"e(te i'en&ion%re%%n&%'0$e$or (i &u0%n&%'0$e$or< re&-e!t%re% !u &tri!teţe ;n e=e!uţie (i 'ont% % -roie!te$or<fo$o&ire% e '%teri%$e ;n fun!ţie e &t*ri$e e &o$i!it%re (i e !oniţii$e e $u!ru %$e in&t%$%ţii$orJ

  $u%re% e '*&uri te2ni!oor/%ni8%tori!e ;n e=-$o%t%re% uti$%e$or ;n "eere% re&-e!t*rii %!te$or nor'%ti"e (i e -rote!ţi% 'un!ii< efe!tu%re% $% ti'- (i ;n 'o !ore&-un8*tor % $u!r*ri$or e;ntreţinere< re"i8ii (i re-%r%ţiiJ

  e!2i-%re% !u to%te i&-o8iti"e$e e &i/ur%nţ* (i -rote!ţie % in&t%$%ţii$or e rii!%t !onfor' -re"eeri$or in -re&!ri-ţii$e te2ni!e Co$e!ţi% ISCIR ;n "i/o%re (i 'enţinere% $or ;n -erfe!t*&t%re e fun!ţion%reJ

  re&-e!t%re% ;nto!'%i % in&tru!ţiuni$or (i nor'e$or e e=-$o%t%re in !%rte% in&t%$%ţiei (i % -re&!ri-ţii$or te2ni!e Co$e!ţi% ISCIRJ

  -re/*tire%< in&truire% (i ree=%'in%re% te2ni!o-rofe&ion%$* -erioi!* % -er&on%$u$ui e e&er"ire %'%(inii e rii!%t e !*tre eţin*tori< !onfor' -re"eeri$or -re&!ri-ţii$or te2ni!e Co$e!ţi% ISCIR ;n "i/o%reJ

  for'%re% unor e!2i-e e e$e!tri!ieni (i $*!*tu(i 'e!%ni!i< 0ine -re/*tiţi -rofe&ion%$< -entruefe!tu%re% $u!r*ri$or e ;ntreţinerere< re"i8ii (i re-%r%ţii< $% ti'- (i e 0un* !%$it%teJ

  %n%$i8%< !u 'u$t &i'ţ e r*&-unere in -%rte% f%!tori$or re&-on&%0i$i< % !%u8e$or !%re %u /ener%t%"%rii$e (i %!!iente$e< &t%0i$ire% (i %-$i!%re% '*&uri$or -re"enti"e re8u$t%te ;n ur'% %n%$i8e$or<fin%$i8%te !u e&e'n%re% unor re&-on&%0i$it*ţi !on!reteJ

  ur'*rire%< in -%rte% or/%ne$or re&-on&%0i$e in in&titute$e e -roie!t%re< ;ntre-rineri$e!on&tru!to%re (i eţin*to%re< % 'ou$ui !u' &unt re&-e!t%te -re"eeri$e in -roie!t< !u' &untefe!tu%te $u!r*ri$e e !on&truire< 'ont% (i -unere ;n fun!ţiune< -re!u' (i % %-$i!*rii '*&uri$or e&i/ur%nţ* ;n e=-$o%rt%re% '%(inii e rii!%t.

F*r* % %"e% -retenţi% e % fi e-ui8%t tr%t%re% -ro0$e'e$or $e/%te e -rou!ere% %"%rii$or (i %!!iente$or $% '%(ini$e e rii!%t &%u enu'er%re% tuturor '*&uri$or e -re"enire % %!e&tor%< in !e$e -re8ent%te<totu(i< &e -o%te tr%/e !on!$u8i% !* ;n '%re% $or '%orit%te (i ;n &-e!i%$ !e$e !%re &%u %tor%t

 -er&on%$u$ui< -ot fi reu&e (i !2i%r e$i'in%te. 3n fun!ţie e ti-u$ in&t%$%ţiei< e $o!u$ (i !oniţii$e e$u!ru< -re!u' (i e !o'-$e=it%te% %!e&tei%< '*&uri$e 'enţion%te '%i &u& -ot fi !o'-$et%te (i !u%$te$e< !%re &* !onu!*< ;n fin%$< $% fun!ţion%re% ;n !oniţii e &i/ur%nţ* % in&t%$%ţii$or e rii!%t< $%

 -re"enire% %!!iente$or.

IX'.' OLIGAŢII ;N CAZ DE AVARII ,I ACCIDENTEPro-riet%ru$5eţin*toru$ '%(inii e rii!%t %re o0$i/%ţi% &* %nunţe ISCIR< ;n r%8% !*rei% &e %f$* '%(in% erii!%t< ;n '%=i' #+ e ore e $% !on&t%t%re< %"%rii$e (i %!!iente$e e -er&o%ne -rou&e ;n ti'-u$fun!ţion*rii< -rin 'i$o%!e$e e !o'uni!%ţie !e$e '%i r%-ie te$efon< f%= et!.B< ;n "eere% efe!tu*rii!er!et*ri$or te2ni!e ne!e&%re (i o0$i/%torii.

Pro-riet%ru$5eţin*toru$ '%!%r%$ei e&te o0$i/%t &* i% to%te '*&uri$e ne!e&%re %&tfe$ !% &itu%ţi% -rou&*e %"%rie &%u ;n ti'-u$ %!!ientu$ui &* r*'7n* ne'oifi!%t* -7n* $% &o&ire% in&-e!toru$ui ISCIR ;n r%8%!*rei% &e %f$* %!e%&t%< !u e=!e-ţi% !%8u$ui !7n &itu%ţi% re&-e!ti"* %r -une ;n -eri!o$ "i%ţ% -er&o%ne$or &%u%r !re% %$te &itu%ţii -eri!u$o%&e. Atun!i !7n e&te ne!e&%r &* &e 'oifi!e &t%re% e f%-t in 'o'entu$%"%riei &%u %!!ientu$ui< -ro-riet%ru$5eţin*toru$ '%(inii e rii!%t "% f%!e foto/r%fii &%u &!2iţe %$e $o!u$ui

une &% -rou& %"%ri% &%u %!!ientu$.3n "eere% &t%0i$irii !%u8e$or !%re %u -rou& %"%rii$e< e $% !%8 $% !%8< &e "% efe!tu% o e"%$u%re te2ni!*

!onfor' i&-o8iţii$or %te ;n -ro!e&u$"er0%$ e "erifi!%re te2ni!* ;nto!'it e in&-e!toru$ ISCIR.D%!* %"%ri% &%u %!!ientu$ &% -rou& !% ur'%re % unei efe!ţiuni % '%(inii e rii!%t< %!e%&t% &e "%

1

Page 167: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 167/172

&!o%te in fun!ţiune. Re-unere% '%(inii e rii!%t ;n fun!ţiune &e "% f%!e u-* o "erifi!%re te2ni!*efe!tu%t* e in&-e!toru$ ISCIR.

L% !er!et%re% !%u8e$or %"%rii$or (i %!!iente$or< in&-e!torii i&!ir "or re&-e!t% (i -re"eeri$ere/$e'ent*ri$or interne in&tru!ţiuni5-ro!euriB e$%0or%te e i&!ir.

L% &o$i!it%re% In&-e!ţiei Teritori%$e e un!*< in&-e!torii ISCIR -ot f%!e -%rte in !o'i&ii 'i=te e!er!et%re % !%u8e$or %!!iente$or e 'un!* -rou&e ;n r%8% e %!ţiune % '%(inii e rii!%t.

CAPITOLUL X

TE0NICA SECURITĂŢII +UNCII

X'(' OLIGAŢIILE SALARIAŢILOR %. S*(i ;n&u(e%&!* (i &* re&-e!te nor'e$e e -rote!ţie % 'un!ii (i '*&uri$e e %-$i!%re % %!e&tor%.

  8' &* e&f*(o%re %!ti"it%te% ;n %(% fe$ ;n!7t &* nu &e e=-un* $% -eri!o$ e %!!ient%re &%u ;'0o$n*"ire -rofe&ion%$* %t7t -er&o%n% -ro-rie< !7t (i -e !e$e$%$te -er&o%ne -%rti!i-%nte $% -ro!e&u$ e 'un!*.  !. &* %u!* $% !uno(tinţ% !onu!*toru$ui $o!u$ui e 'un!* ori!e efe!ţiune te2ni!* &%u %$t* &itu%ţie !%re!on&tituie un -eri!o$ e %!!ient%re &%u ;'0o$n*"ire -rofe&ion%$*.

. S* %u!* $% !uno(tinţ% !onu!*toru$ui $o!u$ui e 'un!* %!!iente$e e 'un!* &uferite e -er&o%n% -ro-rie (i e %$te -er&o%ne -%rti!i-%nte $% -ro!e&u$ e 'un!*.

e. S* o-re%&!* $u!ru$ $% %-%riţi% unui -eri!o$ i'inent e -rou!ere % unui %!!ient (i &* infor'e8e e;n%t* -e !onu!*toru$ $o!u$ui e 'un!*.f. &* uti$i8e8e e!2i-%'entu$ ini"iu%$ e -rote!ţie in ot%re< !ore&-un8*tor &!o-u$ui -entru !%re % fo&t

%!or%t./. &* e% re$%ţii$e &o$i!it%te e or/%ne$e e !ontro$ (i e !er!et%re ;n o'eniu$ -rote!ţiei 'un!ii.

.#. EC0IPA+ENT DE PROTECŢIEE!2i-%'entu$ ini"iu%$ e -rote!ţie re-re8int* 'i$o%!e$e e -rote!ţie !u !%re e&te ot%t fie!%re

 -%rti!i-%nt $% -ro!e&u$ e 'un!* -entru % fi -rote%t ;'-otri"% f%!tori$or e ri&! e %!!ient%re (i;'0o$n*"ire -rofe&ion%$*. Dot%re% !u e!2i-%'ent ini"iu%$ e -rote!ţie % &%$%ri%ţi$or &e f%!e !onfor'lNor'%ti"u$ui !%ru e %!or%re% (i uti$i8%re% e!2i-%'entu$ui ini"iu%$ e -rote!ţiem.

De/r%%re% e!2i-%'entu$ui ini"iu%$ e -rote!ţie in "in% -er&on%$u$ui !*rui% i% fo&t %tri0uit&%u ;n&tr*in%re% $ui< ;n%inte e e=-ir%re% ur%tei e uti$i8%re -re"*8ute< %tr%/e r*&-unere%%!e&tui% -entru -reui!iu$ !%u8%t< -otri"it $e/ii.

 Ne-urt%re% e!2i-%'entu$ui ini"iu%$ e -rote!ţie ;n !%8u$ ;n !%re %!e&t% e&te !ore!t %!or%t (i ;n &t%ree fun!ţion%re &%u uti$i8%re% %!e&tui% ;n %$te &!o-uri &%u !oniţii e!7t !e$e -re"*8ute ;n in&tru!ţiuni$e euti$i8%re< "% fi &%n!ţion%t* !onfor' $e/i&$%ţiei ;n "i/o%re.

X'.' TE0NICA SECURITĂŢII +UNCIIPOSTUL DE CONDUCERE A UNUI EC0IPA+ENT +OIL TREUIE SĂ PER+ITĂCONDUCĂTORULUI +ANEVRAREA ;N CONDIŢII DE DEPLINĂ SECURITATE'

3n !%0in* "or fi %fi(%te in&tru!ţiuni$e ne!e&%re !onu!*toru$ui.C%0in% "% tre0ui &* %&i/ure !onu!*toru$ui efe!tu%re% o-er%ţii$or ;n !oniţii 0une (i &*$ -rotee8e

;'-otri"% ri&!uri$or ;n!*$8ire< %eri&ire< "i8i0i$it%te< 8/o'ot< "i0r%ţii< !*ere% o0ie!te$or< -*trunere% unor o0ie!te< r*&turn%re et!.B.

U(i$e !%0inei "or fi %&tfe$ !on&truite ;n!7t &* &e -o%t* -*r*&i $% ne"oie. Tre0uie &* e=i&te o ie(ire e&i/ur%nţ* ;ntro ire!ţie iferit* e !e% o0i(nuit*.

%teri%$e$e uti$i8%te -entru !%0in* &* fie /reu inf$%'%0i$e.S!%unu$ tre0uie &* %&i/ure &t%0i$it%te% !onu!*toru$ui (i &* reu!* $% !e$ '%i &!*8ut ni"e$ "i0r%ţii$e

tr%n&'i&e !onu!*toru$ui.De $% $o!u$ &*u in -o&tu$ e !onu!ere< !onu!*toru$ tre0uie &* -o%t* %!ţion% to%te or/%ne$e e

!o'%n* e=!e-t7n !o'en8i !%re nu -ot fi efe!tu%te ;n !oniţii e &i/ur%nţ* e!7t -rin inter'eiu$or/%ne$or e !o'%n* %'-$%&%te ;n %f%r% -o&tu$ui e !onu!ere.

14

Page 168: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 168/172

Pe%$e$e tre0uie %&tfe$ i&-u&e ;n!7t &* fie %!ţion%te ;n !oniţii e e-$in* &i/ur%nţ* (i !u ri&!uri'ini'e e !onfu8ie. E$e tre0uie &* i&-un* e o &u-r%f%ţ* %ntier%-%nt* (i u(or e !ur*ţ%t.

L*!%(u$ 0%teriei e&te %&tfe$ in&t%$%t ;n!7t &* &e e"ite $% 'ini' -o&i0i$it%te% e &tro-ire !u e$e!tro$it %o-er%toru$ui< !2i%r (i ;n !%8 e r*&turn%re.

Uti$%u$ tre0uie -re"*8ut !u 'i$o%!e e &e'n%$i8%re (i5&%u !u -$*!uţe !u in&tru!ţiuni -ri"in uti$i8%re%<re/$%re% (i 'enten%nţ% ne!e&%r* -entru % /%r%nt% &e!urit%te% (i -rote!ţi% &*n*t*ţii -er&o%ne$or e=-u&e.

E!2i-%'entu$ tre0uie ot%t !uH

  un %"erti8or %!u&ti! !%re &* -er'it* %"erti8%re% -er&o%ne$or e=-u&eJ  &i&te' e &e'n%$i8%re $u'ino%&* !%re &* ţin* &e%'% e !oniţii$e e uti$i8%re o-rire< 'er&u$;n%-oi< f%ruriB.

UTILAUL VA )I +ARCAT CU3  -utere% no'in%$*< e=-ri'%t* ;n J  '%&%< ;n /.J  forţ% '%=i'* e tr%!ţiune< NJ  forţ% "erti!%$* '%=i'* $% !7r$i/u$ e tr%!ţiune< N.

X'/' PRI+UL AUTOR LA ACCIDENTE

X'/'(' Pri4l aKt!r la acci#e&te #i& cae 4eca&ice3n !%8u$ $o"iri$or &%u % &tri"iri$or &e i%u i'ei%t '*&uri e e8infe!t%re % r*ni$or !e &%u -rou&  

 0ine;nţe$e& !u '%teri%$e !ore&-un8*to%re &-irt< tin!tur* e io et!.B (i &e %-e$e%8* $% -ri'u$ -o&t e%utor 'ei!%$ -entru ;n/riire% %!!ient%tu$ui.

3n !%8u$ !*erii e $% ;n*$ţi'e &e "% % -er&o%nei %!!ient%te &* 'iro%&e &-irt< oţet< &%u%'oni%!< ţin7no !u$!%t* ;n -o8iţie ori8ont%$*< !u !%-u$ $*&%t -uţin '%i o&.

Se e&f%! n%&turii (i &e &$*0e(te !ure%u%< &e e8$e%/* (ireturi$e e $% ;n!*$ţ*'inte.7n% &%u -i!ioru$< !%re &e -re&u-une !* &% fr%!tur%t ;n !*ere< &e i'o0i$i8e%8* !u -ro-te$e &u0ţiri<

&u&ţinute e un 0%n%.

Rii!%re% %!!ient%tu$ui tre0uie &* &e f%!* !u fo%rte '%re %tenţieJ trei-%tru -er&o%ne ;$ "or rii!% u(or !u eo&e0it* 0*/%re e &e%'* !% &* nu &e -rou!* 2e'or%/ie intern*. Tr%n&-ortu$ -er&o%nei %!!ient%tetre0uie &* &e f%!* -e t%r/* (i ;ntrun 'i$o! e tr%n&-ort !u &u&-en&ie -erfe!t*< -refer%0i$ !u %'0u$%nţe e$% S%$"%re.

X'/'*' Pri4l aKt!r la acci#e&te %r!v!cate #e cae electrice3n !%8uri$e e$e!tro!ut*ri$or &e eo&e0e&! trei /r%e %$e %!ţiunii "*t*'*to%re -rou&e e !urentu$ e$e!tri!H

• ;n !%8u$ e$e!tro!ut*ri$or e /r%u$ I !urentu$ e$e!tri! -ro"o%!* nu'%i o &-erietur*< un $e(in &%u un(o! ner"o&. 3n %!e&t !%8 nu e&te ne!e&%r ni!i un fe$ e -ri' %utor -entru -er&o%n% %!!ient%t*.

• ;n !%8u$ e$e!tro!ut*ri$or e /r%u$ II !urentu$ e$e!tri! -ro"o%!* !ontr%!ţi% 'u(!2i$or< ;n!7t o'u$nu &e -o%te e&-rine e !onu!toru$ e$e!tri! -e !%re $% %tin&.

• ;n !%8u$ e$e!tro!ut*ri$or e /r%u$ III !urentu$ e$e!tri! -ro"o%!* -%r%$i8i% unui /ru- e 'u(!2i -rou!7n< uneori< ;n!et%re% re&-ir%ţiei. D%!* %!ţiune% !urentu$ui e$e!tri! ure%8* !7te"% 'inute<;n!et%re% re&-ir%ţiei -o%te -ro"o!% 'o%rte% -er&o%nei %!!ient%te.

E$e!tro!ut%tu$ tre0uie tr%t%t !% un ;ne!%t &%u !% o -er&o%n* %&fi=i%t*J e(i nu re&-ir* (i nui 0%te ini'%<totu(i %!!ient%tu$ nu e&te 'ort< fiin "or0% nu'%i e o 'o%rte %-%rent*. Vi%ţ% %!!ient%tu$ui e-ine ;n!e% '%i '%re '*&ur* e ur/enţ% !u !%re i &e "% % -ri'u$ %utor< !2i%r $% $o!u$ une &% -rou&e$e!tro!ut%re%.

I8o$%re% -er&o%nei %!!ient%te e !urentu$ e$e!tri! ne!e&it* 'u$t* -re"eere (i 'u$t* -re8enţ*e &-irit. Se -re!i8e%8* !* %tin/ere% unui o' %f$%t &u0 !urent e$e!tri!< f*r* % &e $u% '*&uri e

 -re"eere< e&te fo%rte -ri'eio%&* -entru "i%ţ% -er&o%nei !%re "re% &*i "in* ;n %utor<eo%re!e !or-u$ o'ene&! e&te 0un !onu!*tor e e$e!tri!it%te.

Pri'% o-er%ţiune ;n !%8u$ e$e!tro!ut*rii !on&t* ;nH  ;ntreru-ere% i'ei%t* % !urentu$ui e$e!tri! e $% ;ntreru-*toru$ -rin!i-%$< !o'ut%tor et!.J  t*iere% fire$or !onu!to%re e$e!tri!eB nu'%i !7te unu$ (i nu'%i !u une$te &-e!i%$e< -re"*8ute !u

19

Page 169: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 169/172

Page 170: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 170/172

Se "% %!or% o %tenţie eo&e0it* (i nor'e$or e -re"enire (i &tin/ere % in!enii$or< i%r ;n fun!ţie e$o!u$ e 'un!* une &e e&f*(o%r* %!ti"it%te%< -er&on%$u$ "% re&-e!t% to%te nor'e$e i'-u&e &-e!ifi!u$ui%!ti"it*ţii re&-e!ti"e.

CAPITOLUL XI

LEGISLAŢIE1 REGLE+ENTĂRI1 NOR+ATIVE1 INSTRUCŢIUNI

Leea &r' 6/=*BB@1 e'i&* e P%r$%'entu$ Ro'7niei< -u0$i!%t* ;n onitoru$ Ofi!i%$ %$ Ro'7niei<P%rte% I< nr. #+:5#::9 &t%0i$e(te !%ru$ $e/%$ -entru fun!ţion%re% ;n !oniţii e &i/ur%nţ* %in&t%$%ţii$or &u0 -re&iune< in&t%$%ţii$or e rii!%t (i %-%r%te$or !on&u'%to%re e !o'0u&ti0i$. 3n&!o-u$ fun!ţion*rii ;n !oniţii e &i/ur%nţ*< %!e&te in&t%$%ţii5e!2i-%'ente -re!u' (i!o'-onente$e %!e&tor% &e &u-un re/i'u$ui e %utori8%re (i e "erifi!%re te2ni!*.In&-e!ţi% e St%t -entru Contro$u$ C%8%ne$or< Re!i-iente$or &u0 Pre&iune (i In&t%$%ţii$or eRii!%tISCIR e&te or/%nu$ e &-e!i%$it%te %$ %'ini&tr%ţiei !entr%$e< !u -er&on%$it%te urii!*<re&-on&%0i$ ;n nu'e$e &t%tu$ui -entru %&i/ur%re% '*&uri$or e fun!ţion%re ;n !oniţii e &i/ur%nţ*

% in&t%$%ţii$or5e!2i-%'ente$or &u0 -re&iune (i e rii!%t.

ISCIR e=er!it* ur'*to%re$e fun!ţiiH e %utorit%te ;n o'eniu$ in&t%$%ţii$or5e!2i-%'ente$or< !%re %&i/ur* !ontro$u$ re&-e!t*rii

 -re"eeri$or referito%re $% !oniţii$e introu!erii -e -i%ţ* (i -unere ;n fun!ţiune %in&t%$%ţii$or5e!2i-%'ente$or -re!u' (i ur'*rire% (i !ontro$u$ re/i'u$ui e %utori8%re (i "erifi!%rete2ni!* % in&t%$%ţii$or5e!2i-%'ente$or. e re/$e'ent%re< -rin !%re &e %&i/ur* e$%0or%re% o!u'ente$or !u !%r%!ter nor'%ti" -entruo'eniu$ &*u e %!ti"it%te.

Prescri%2ia te:&ic$ PT CR @ =*BB>  lAutori8%re% -er&on%$u$ui e e&er"ire %in&t%$%tii$or5e!2i-%'ente$or &i %!!e-t%re% -er&on%$u$ui %u=i$i%r e e&er"irem< %-ro0%t% -rinOrinu$ 'ini&tru$ui e!ono'iei nr. #.1,+5#::6< -u0$i!%t in onitoru$ Ofi!i%$ %$ Ro'%niei< P%rte%I< nr. 11 0i&5#:1: &t%0i$e(te !erinţe$e (i !oniţii$e %-$i!%0i$e ;n "ere% %utori8*rii -er&on%$u$ui ee&er"ire (i % %!!e-t*rii -er&on%$u$ui %u=i$i%r e e&er"ire ;n &!o-u$ %&i/ur*rii !oniţii$or ee=-$o%t%re ;n !oniţii e &i/ur%nţ* % in&t%$%ţii$or5e!2i-%'ente$or 

Prescri%2ia te:&ic$ PT R ( =*B(B< l%(ini e rii!%t '%!%r%$e< 'e!%ni&'e e rii!%t<&ti"uito%re< -$%tfor'e %utorii!*to%re (i -$%tfor'e rii!*to%re -entru -er&o%ne !u i8%0i$it*ţi<e$e"%to%re -entru "e2i!u$e (i '%(ini e rii!%t e ti- &-e!i%$Bm< %-ro0%t* -rin orin %$ 'ini&tru$uie!ono'iei< !o'ertu$ui &i 'eiu$ui e %f%!eri< -u0$i!%t in onitoru$ Ofi!i%$ %$ Ro'%niei< P%rte% I<

nr.)+ 0i&5#:1:< &t%0i$e(te !oniţii$e (i !erinţe$e te2ni!e -entru 'ont%re%< -unere% ;n fun!ţiune<%utori8%re% fun!ţion*rii< &u-r%"e/2ere% (i "erifi!%re% te2ni!* ;n uti$i8%re -entruin"e&ti/%ţii5e=%'in*ri !u !2%r%!ter te2ni!< ;ntreţinere%< re"i8i% (i re-%r%re% '%(ini$or e rii!%t<!o'-onente$or e &e!urit%te e&tin%te %!e&tor% (i i&-o8iti"e$or e -rinere -entru rii!%re%&%r!inii.

14:

Page 171: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 171/172

Per&o%n% fi8i!* %utori8%t* e !*tre In&-e!ti% e St%t -entru Contro$u$ C%8%ne$or< Re!i-iente$or &u0 Pre&iune (i In&t%$%ţii$or e Rii!%t ISCIR -entru e&er"ire% &ti"uito%re$or !u e=!e-ţi%!e$or !u %!ţion%re '%nu%$*B< !onfor' -re"eeri$or -re&!ri-ţiei te2ni!e PT R 1< !o$e!ti% ISCIR<e&te enu'it% l&ti"uitori&tm.

O!u-%ti% e l&ti"uitori&tm e&te re/$e'ent%t% &u0 %&-e!tu$ for'%rii -rofe&ion%$e e !%tre ISCIR.Pentru e&er"ire% in !onitii e &i/ur%nt% % in&t%$%tii$or5e!2i-%'ente$or< &ti"uitori(tii &unte=%'in%ţi in "eere% %utori8%rii e !%tre ISCIR u-% %0&o$"ire% unui -ro/r%' e for'%re

 -rofe&ion%$% .

Se %'it $% e=%'enu$ in "eere% %utori8%rii -er&o%ne$e !%re %u i'-$init 19 %ni< eţin fi(% e%-tituini e 'ei!in% 'un!ii (i f%! o"%% %0&o$"irii -ro/r%'u$ui e for'%re -rofe&ion%$*or/%ni8%t -otri"it -re"eeri$or $e/i&$%tiei in "i/o%re.

E=%'enu$ in "eere% %utori8*rii %re !% &!o- "erifi!%re% ;n&u&irii !uno(tinţe$or teoreti!e (io07nirii e-rineri$or -r%!ti!e ne!e&%re o-er%toru$ui -entru e&er"ire%in&t%$%tiei5e!2i-%'entu$ui -entru !%re &o$i!it* %utori8%re%.ISCIR e$i0ere%8% !%ni%ti$or !%re %u -ro'o"%t e=%'enu$ %utori8%ti% in&otit% e t%$onu$

 -entru "i8e %nu%$e. V%$%0i$it%te% %utori8%tiei &e !onfir'% %nu%$< -rin "i8%re% t%$onu$ui -entru"i8e %nu%$e e !%tre RSVTI %$ etin%toru$ui5uti$i8%toru$ui in&t%$%tiei.V%$%0i$it%te% t%$onu$ui -entrui "i8e %nu%$e e&te e + %ni.

;n -erio%% e "%$%0i$it%te % t%$onu$ui< &ti"uitori&tu$ e&te in&truit (i e=%'in%t %nu%$< -entru"erifi!%re% !uno&tinte$or -rofe&ion%$e. In&truire% &e e&f%&o%r% &u0 inru'%re% o-er%toru$uiRSVTI .E=%'in%re% &e efe!tue%8% e !*tre o !o'i&ie intern% % eţin*toru$ui5 uti$i8%toru$ui in !%ref%!e -%rte (i o-er%toru$ RSVTI. Confir'%re% "%$%0i$it*ţii %utori8%ţiei &e f%!e -rin &e'n%re% (i%-$i!%re% (t%'-i$ei -ro-rii e !*tre o-rer%toru$ RSVTI< ;n ru0ri!% "i8% %nu%$%m in t%$onu$!%re in&ote&te %utori8%ti%.

L% e=-ir%re% "%$%0i$it*;ii t%$onu$ui< -entru o0ţinere% unui nou t%$on ;n "eere% -re$un/irii"%$%0i$it*ţii %utori8%tiei< &ti"uitori&tu$ tre0uie &* ur'e8e un &t%/iu e in&truire e 9 ore<or/%ni8%t ;n !onfor'it%te !u -re"eeri$e PT CR 95#::6.

Pers!&all #e #eservire a i&stalatiil!r=ec:i%a4e&tel!r este !8liat sa %!arte %er4a&e&tas%ra sa at!riatia i&s!tita #e tal!&l c vie a&ale'

E)ECTUAREA PRACTICII LA CURSUL DE PREGĂTIRE ;N VEDEREA AUTORIZĂRIISTIVUITORI,TILOR

Efe!tu%re% -r%!ti!ii !on&t* ;n '%ne"r%re% efe!ti"* % unui &ti"uitor< &u0 ;nru'%re% unui&u-r%"e/2etor %utori8%t.

3n !%ru$ -ro/r%'u$ui e efe!tu%re % -r%!ti!ii &t%0i$it -rin !ur&u$ e -re/*tire< !%ni%ţii tre0uie &*efe!tue8e ;n 'o o0$i/%toriu !e$ -uţin ur'*to%re$e $u!r*ri -r%!ti!e (i '%ne"reH

%. "erifi!%re% &ti"uitoru$ui %!* ;ne-$ine(te !oniţii$e e -unere ;n fun!ţiune -ri"inH -ornire% 'otoru$ui< ni"e$u$ u$eiu$ui< -re&iune% in -neuri &%u &t%re% 0%teriei e %!u'u$%to%re<

ni"e$u$ e$e!tro$itu$ui< &t%re% !*ii e ru$%re< u-* !%8J

e=i&tenţ% ten&iunii -e $ini% -rin!i-%$* e %$i'ent%re !u ener/ie e$e!tri!* % tr%n&$%toru$ui&ti"uitorJ "erifi!%re% fun!ţion*rii !o'-onente$or e &e!urit%te (i % in&t%$%ţiei 2ir%u$i!e.

141

Page 172: Stivuitorist Suport Curs

8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

http://slidepdf.com/reader/full/stivuitorist-suport-curs 172/172

 0. '%ne"re e o-rire % &ti"uitoru$ui (i e ;n$*tur%re % unor efe!ţiuni !%re %u %-*rut ;n ti'-u$fun!ţion*rii< !u' &untH

fun!ţion%re% efe!tuo%&* % e!2i-%'entu$ui e fr7n%re % 'e!%ni&'e$orJ ;ntreru-ere% %$i'ent*rii !u ener/ie e$e!tri!* % 'e!%ni&'e$or e %!ţion%reJ 0$o!%re% '%nete$or e $% !ontro$er &%u % unor 0uto%ne e $% -u-itru$ e !o'%n*.