stivuitorist suport curs

of 172/172
CURS DE SPECIALIZARE-STIVU ITORIST SUPORT DE CURS CUPRINS CAPITOLUL I GENE RALITĂ ŢI • CLASIFICAREA STIVUIT OARE LOR DESCR IEREA DET AL IAT Ă A TIPURILOR DE STIVUITOARE • ANTRENAREA STIVUITOARELOR I.1. Definiţie. Noţiuni introu!ti"e I.#. C$%&ifi!%re% '%(ini$or e rii!%t I.). A$!*tuire% &tru!tur%$* % '%(ini$or e rii!%t I.+. C$%&ifi!%re% &ti"uito%re$or I.,. De&!riere% et%$i%t* % ti-uri$or e &ti"uito%re I.,.1.oto&ti"uito%re. Gener%$it*ţi I.,.1.1. oto&ti"uito%re !u !ontr%/reut%te I.,.1.#. oto&ti"uito%re !u fur!i $%ter%$e I.,.#. E$e!tro&ti"uito%re I.,.#.1. E$e!tro&ti"uito%re !u !ontr%/reut%te I.,.#.#. E$e!tro&ti"uito%re retr%!t%0i$e I.,.#.). C*rurior !%"%$er I.,.#.+. Tr%n&$%to%re &ti"uito%re I.. Antren%re% &ti"uito%re$or . E!2i-%'entu$ e forţ* e$e!tri!* &%u 2ir%u$i!* I..1. e!%ni&'e e rii!%re. 3n!$in%re %$ !%ru$ui &ti"uitoru$ui I..#. Tr%n& 'i&i% (i &i&te'u$ e ru$%re % &ti"uitoru$ui 1..). I&t%$%ţi% e$e!tri!* (i 2ir%u$i!* % &ti"uitoru$ui I.4. oto&ti"uitoru$ 156+ I.4.1. Ientifi!%re% 'oto&ti"uitoru$ui I.4.#. C%r%!teri&ti!i te2ni!e -rin!i-%$e I.4.#.1. Gener%$it*ţi I.4.#.#. Perfor'%nţe (i !on&u'uri I.4.#.). otoru$ I.4.#.+. Tr%n&'i&i% I.4.#.,.Si&te'u$ e &u&ţinere (i &i&te'u$ e ru$%re I.4.#.. Fr7ne$e I.4.#.4. Co'en8i$e 'oto&ti"uitoru$ui I.4.#.9. In&t%$%ţi% e$e!tri!* I.4.#.6. In&t%$%ţi% 2ir%u$i!* I.4.#.1:. e!%ni&'u$ e rii!%re (i ;n!$in%re I.4.#.11. e!%ni&' e e ire!ţie !u "o$%n I.4.#.1#. A!!e&orii i"er&e I.4.#.1). Pornire%< o-rire% (i !ontro$u$ f un!ţion*rii 'oto&ti"uitoru$ui I.4.#.1+. Conu!ere% 'oto&ti"uitoru$ui (i '%ne"r%re% i&-o8iti"e$or e $u!ru 1

Post on 02-Jun-2018

240 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  1/172

  CURS DE SPECIALIZARE-STIVUITORISTSUPORT DE CURS

  CUPRINS

  CAPITOLUL IGENERALITI CLASIFICAREA STIVUITOARELOR DESCRIEREA DETALIATA TIPURILOR DE STIVUITOARE ANTRENAREA STIVUITOARELOR

  I.1. Definiie. Noiuni introu!ti"eI.#. C$%&ifi!%re% '%(ini$or e rii!%tI.). A$!*tuire% &tru!tur%$* % '%(ini$or e rii!%tI.+. C$%&ifi!%re% &ti"uito%re$orI.,. De&!riere% et%$i%t* % ti-uri$or e &ti"uito%re

  I.,.1.oto&ti"uito%re. Gener%$it*iI.,.1.1. oto&ti"uito%re !u !ontr%/reut%teI.,.1.#. oto&ti"uito%re !u fur!i $%ter%$e

  I.,.#. E$e!tro&ti"uito%reI.,.#.1. E$e!tro&ti"uito%re !u !ontr%/reut%teI.,.#.#. E$e!tro&ti"uito%re retr%!t%0i$eI.,.#.). C*rurior !%"%$erI.,.#.+. Tr%n&$%to%re &ti"uito%re

  I.. Antren%re% &ti"uito%re$or. E!2i-%'entu$ e for* e$e!tri!* &%u 2ir%u$i!*

  I..1. e!%ni&'e e rii!%re. 3n!$in%re %$ !%ru$ui &ti"uitoru$uiI..#. Tr%n&'i&i% (i &i&te'u$ e ru$%re % &ti"uitoru$ui1..). I&t%$%i% e$e!tri!* (i 2ir%u$i!* % &ti"uitoru$ui

  I.4. oto&ti"uitoru$ 1 56+I.4.1. Ientifi!%re% 'oto&ti"uitoru$uiI.4.#. C%r%!teri&ti!i te2ni!e -rin!i-%$e

  I.4.#.1. Gener%$it*iI.4.#.#. Perfor'%ne (i !on&u'uriI.4.#.). otoru$

  I.4.#.+. Tr%n&'i&i%I.4.#.,.Si&te'u$ e &u&inere (i &i&te'u$ e ru$%reI.4.#.. Fr7ne$eI.4.#.4. Co'en8i$e 'oto&ti"uitoru$uiI.4.#.9. In&t%$%i% e$e!tri!*I.4.#.6. In&t%$%i% 2ir%u$i!*I.4.#.1:. e!%ni&'u$ e rii!%re (i ;n!$in%reI.4.#.11. e!%ni&'e e ire!ie !u "o$%nI.4.#.1#. A!!e&orii i"er&e

  I.4.#.1). Pornire%< o-rire% (i !ontro$u$ fun!ion*rii 'oto&ti"uitoru$uiI.4.#.1+. Conu!ere% 'oto&ti"uitoru$ui (i '%ne"r%re% i&-o8iti"e$or e$u!ru

  1

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  2/172

  I.9. oto&ti"uitoru$ LineI.9.1. D%te /ener%$eI.9.#. De&!riere% te2ni!*I.9.). Punere% ;n fun!iune

  I.6. E$e!tro&ti"uitoru$ LineI.6.1. D%te /ener%$eI.6.#. De&!riere% te2ni!*

  I.6.). Punere% ;n fun!iune

  CAPITOLUL IICOPONENTELE DE SECURITATE ALE STIVUITOARELOR

  II.1. Li'it%to%re e !ur&*II.#. Li'it%to%re e &%r!in*II.). Li'it%to%re e "ite8*. Di&-o8iti"e e reinere % f$uiu$ui ;n !i$inriII.+. T%'-o%ne o-rito%re

  II.,. Su-%-e e &i/ur%n*II.. Tu0uri f$e=i0i$eII.4. Su-%-% e re/$%re % "ite8eiII.9. Re/u$%toru$ e e0itII.6. Re/u$%toru$ e -re&iuneII.1:. Su-%-% e 0$o!%reII.11.3ntreru-*toru$ e &i/ur%n*II.1#. Pie&e e re%8e'. Cur*ito%re e (in*II.1). Cont%!te (i &i/ur%ne e$e!tri!e

  CAPITOLUL IIIDISPO>ITIVE DE FR?NARE @I DE OPRIRE

  III.1. Ro$ fun!ion%$ (i !$%&ifi!%reIII.#. Fr7ne !u &%0oi

  III.#.1. Fr7ne !u &%0oi e=terioriIII.#.#. Fr7ne !u &%0oi interiori

  III.). Fr7ne !u 0%n*III.+. Fr7ne !u i&!uri fr7ne %=i%$eB

  III.,. Di&-o8iti"e e o-rireIII.,.1. O-rito%re !u !$i!2etIII.,.#. O-rito%re !u ro$e

  CAPITOLUL IVTRANSISII PRIN ORGANE FLEIILE

  IV.1. C%0$uri e oe$IV.1.1. Con&tru!i% (i !$%&ifi!%re% !%0$uri$or

  IV.1.#. C%r%!teri&ti!i$e 'e!%ni!e %$e !%0$uri$orIV.1.). ou$u$ e e$%&ti!it%teIV.1.+. F%!tori e ur%0i$it%te (i !riterii -entru %$e/ere% !%0$uri$orIV.1.,. So$i!it%re% (i !%$!u$u$ !%0$uri$or

  #

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  3/172

  IV.1.. Si&te'e e -rinere %$e !%-ete$or !%0$uri$orIV.#. Ro$e e !%0$u

  IV.#.1. Con&tru!i% ro$e$or e !%0$uIV.#.#. Di'en&iuni$e !%r%!teri&ti!e ro$e$or e !%0$uIV.#.). R%n%'entu$ ro$e$or e !%0$u

  IV.#.).1. Ro$e !u %=* nee-$%&%0i$*IV.#.).#. Ro$e !u %=* e-$%&%0i$*

  IV.#.+. ont%u$ ro$e$or e !%0$uIV.). P%$%ne !u !%0$u

  IV.).1. A$!*tuire% -%$%ne$or !u !%0$uIV.+. T%'0uri -entru !%0$u

  IV.+.1. Con&tru!i% t%'0uri$or -entru !%0$uIV.+.#. So$uii e re8e'%re (i %ntren%re % t%'0uri$or

  IV.,. L%nuriIV. . 3ntreinere% 8i$ni!< "erifi!%re% -erioi!*< u8ur% -er'i&* (i ne-er'i&* %

  !%0$uri$or (i $%nuri$or

  CAPITOLUL VORGANE @I DISPO>ITIVE PENTRU SUSPENDAREA @I ANEVRAREASARCINILOR

  V.1. Or/%ne (i i&-o8iti"e -entru &%r!ini !on&tituite ;n unit*i e ;n!*r!*tur*V.1.1. C7r$i/e for%te

  V.1.1.1. For'*< '%teri%$e< e=e!uieV.1.#. C7r$i/e $%'e$%reV.1.). O!2eiV.1.+. ont%u$ !7r$i/e$or (i o!2eitor

  V.1.,. Di&-o8iti"e %u=i$i%re -entru -rinere% (i rii!%re% &%r!ini$orV.1.,.1. Fr7n/2ii< !%0$uri (i $%nuriV.1.,.#. Di&-o8iti"e fo$o&ite ;n !on&tru!ii'ont%V.1.,.). Di&-o8iti"e i"er&e

  V.#. Di&-o8iti"e -entru &%r!ini ;n "r%!V.#.1. Gr%if*re

  V.#.1.1. Gr%if*re$e 0i!%0$uV.#.1.#. Gr%if*re 'ono!%0$u

  V.#.#. ene (i /oeuriV.#.). E$e!tro'%/nei e rii!%re

  CAPITOLUL VIOLIGAIILE STIVUITORISTULUI

  VI.1. Re&-on&%0i$it*i$e -rin!i-%$e %$e &ti"uitori&tu$ui ;n%inte e ;n!e-ere%$u!ru$uiVI.#. Re&-on&%0i$it*i$e -rin!i-%$e %$e &ti"uitori&tu$ui ;n ti'-u$ $u!ru$uiVI.). Re&-on&%0i$it*i$e -rin!i-%$e %$e &ti"uitori&tu$ui u-* ter'in%re% $u!ru$uiVI.+. Re&-on&%0i$it*i$e '%ne"r%ni$or

  VI.,. Re&-on&%0i$it*i$e '%ne"r%ntu$ui -$%tfor'ei rii!*to%reVI.. Re&-on&%0i$it*i$e '%ne"r%ntu$ui e$e"%toru$ui -entru "e2i!u$eVI.4. Re&-on&%0i$it*i$e '%ne"r%ntu$ui &ti"uitoru$ui !u %!ion%re '%nu%$*

  )

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  4/172

  CAPITOLUL VIIANEVRAREA @I EPLOATAREA STIVUITOARELOR

  VII.1. O0$i/%ii$e (i re&-on&%0i$it*i$e -ro-riet%ru$uiVII.#. Su-r%"e/2ere%VII.). Re/i&tru e &u-r%"e/2ere % '%(inii e rii!%tVII.+. Coniii te2ni!e -ri"in uti$i8%re% '%(ini$or e rii!%t

  VII.,. Coniii te2ni!e &-e!ifi!e -ri"in uti$i8%re% &ti"uito%re$orVII.. Coniii te2ni!e &-e!ifi!e -ri"in uti$i8%re% -$%tfor'e$or rii!*to%reVII.4. Coniii te2ni!e &-e!ifi!e -ri"in uti$i8%re% e$e"%to%re$or -entru "e2i!u$e

  CAPITOLUL VIIIENTENANA @I VERIFICAREA TENIC

  VIII.1. Lu!r*ri e 'enten%*VIII. 1.1. 3ntreinere% '%(ini$or e rii!%t

  VIII.1.#. Re-%r%re% '%(ini$or e rii!%tVIII.#. Verifi!%re% te2ni!* -erioi!*< u-* re-%r%re (i ino-in%t*VIII.). E"%$u%re% te2ni!* -ri"in &i/ur%n% ;n fun!ion%re % '%(ini$or e rii!%t

  CAPITOLUL IXAVARII @I ACCIDENTE

  I.1. C%u8e$e %"%rii$or (i %!!iente$orI.#. *&uri e -re"enire % %"%rii$or (i %!!iente$or

  I.). O0$i/%ii ;n !%8 e %"%rii (i %!!iente

  CAPITOLUL XTENICA SECURITII UNCII

  .1. O0$i/%ii$e &%$%ri%i$or.#. E!2i-%'ent e -rote!ie.). Te2ni!% &e!urit*ii 'un!ii.+. Pri'u$ %utor $% %!!iente

  .+.1. Pri'u$ %utor $% %!!iente in !%u8e 'e!%ni!e.+.1. Pri'u$ %utor $% %!!iente -ro"o!%te e !%u8e e$e!tri!e

  .+. Di&!i-$in% ;n 'un!*

  CAPITOLUL XILEGISLAIE< REGLEENTRI< NORATIVE< INSTRUCIUNI

  CAPITOLUL I

  +

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  5/172

  GENERALITI

  Clasificarea Stivit!arel!r " Descrierea #etaliat$ a ti%ril!r #e stivit!are " A&tre&areastivit!arel!r

  I'(' DE)INIIE' NOIUNI INTRODUCTIVE%(ini$e e rii!%t &unt '%(ini e $u!ru !u fun!ion%re !i!$i!*< ;n re/i' inter'itent< !%re &er"e&! $%

  e-$%&%re% &%r!ini$or ;ntre -un!te &itu%te $% ;n*$i'i iferite. Prin &%r!in* &e ;ne$e/e ori!e 0un en%tur'%teri%$* !%re !on&tituie o0ie!t e $u!ru %$ '%(ini$or e rii!%t.

  3n fun!ie e !o'-$e=it%te% '%(inii< &%r!in% -o%te fi e-$%&%t* nu'%i -e "erti!%$*< &%u -o%te fi e-$%&%t*fie -e tr%ie!torii -$%ne< fie -e tr%ie!torii &-%i%$e. 3n -ri'u$ !%8 '%(in% efe!tue%8* o &in/ur* 'i(!%re e$u!ru< i%r ;n !e$e$%$te< ou* &%u '%i 'u$te 'i(!*ri !%re -ot %"e% $o! &i'u$t%n &%u &u!!e&i". Re8u$t* e%&e'ene% in efiniie !* '%(ini$e e rii!%t &unt !%r%!teri8%te -rintro fun!ion%re !i!$i!*< ;n re/i'inter'itent< un !i!$u !u-rin87n &u!!e&iune% e f%8e e $u!ru (i -erio%e e -%u8* !%re e!ur/ e $%rii!%re% unei &%r!ini -7n* ;n 'o'entu$ -re'er/*tor rii!*rii &%r!inii ur'*to%re.

  %(ini$e e rii!%t &unt uti$i8%te ;n !e$e '%i i"er&e &e!to%re %$e %!ti"it*ii e!ono'i!e< ;ntru!7t ere/u$* to%te 0unuri$e '%teri%$eH '%terii$e -ri'e< -rou&e$e inter'ei%re (i !e$e finite ;n -ro!e&e$e ee=tr%!ie< f%0ri!%ie< e-o8it%re< tr%n&-ort< 'ont%< in&t%$%re< e&f%!ere< !o'-ort* 'u$ti-$e o-er%ii erii!%re!o0or7re. V%riet%te% o'enii$or e uti$i8%re % /ener%t "%riet%te ;n !on!e-i% (i !on&tru!i%'%(ini$or e rii!%t %t7t in -un!t e "eere fun!ion%$< !7t (i in -un!t e "eere %$ -erfor'%ne$orHe=i&t* ;n -re8ent o $%r/* /%'* e ti-uri e '%(ini e rii!%< fie!%re ti- fiin %%-t%t unor %nu'ite!%te/orii e $u!r*ri te2no$o/iiB< i%r '%(ini$e e %!e$%(i ti- &e e=e!ut* ;ntro /%'* $%r/* e i'en&iuni.

  I'*' CLASI)ICAREA +A,INILOR DE RIDICAT3n &!o-u$ !$%&ifi!*rii '%(ini$or e rii!%t e=i&t* -o&i0i$it%te% %o-t*rii unor !riterii i"er&e< !u' &untHfor'% tr%ie!toriei &%r!inii< !o'-$e=it%te% '%(inii< e&tin%i% ei< nu'*ru$ (i fe$u$ 'i(!*ri$or e $u!ru

  $i'it%tor %$ "ite8ei e !o0or7re ;n !%8u$ &-%r/erii !onu!te$or 2ir%u$i!eJ $i'it%tor e &f7r(it e !ur&* rii!%re!o0or7reJ $i'it%tor e ;n!$in%re % !%t%r/e$or 'e!%ni&'u$ui e rii!%reJ !2eie e !ont%!tJ i&-o8iti" e &e'n%$i8%re %!u&ti!*J f%r -entru i$u'in%re% $o!u$ui e 'un!*J $*'-i e &e'n%$i8%re % -o8iiei (i ire!ieiJ "o$t'etru -entru !ontro$u$ ten&iunii $% 0%teri% e %!u'u$%to%re.

  I'5'*'*' Electr!stivit!are retracta8ileSunt !*ru!io%re e '%ni-u$%re &ti"uito%re e&tin%te '%ni-u$*rii &%r!ini$or -e i&t%ne &!urte -eru'uri &-e!i%$ %'en%%te netee< t%ri< ori8ont%$e e -referin* 0eton%teB (i u&!%te.

  E$e!tro&ti"uito%re$e retr%!t%0i$e &e -ot e=e!ut% ;n fun!ie e ti-u$ 'e!%ni&'u$ui e rii!%re ;nH "%ri%nt% &i'-$e=< !u un !i$inru -$un/erJ "%ri%nt% u-$e=< !u un !i$inru !u ou* -i&to%ne -$un/er !o%=i%$eJ "%ri%nt% tri-$e=< !u un !i$inru !u trei -i&to%ne -$un/er !o%=i%$e.

  V%ri%nte$e u-$e= (i tri-$e= %torit* ;n*$i'ii !on&tru!ti"e reu&e &unt uti$i8%te !u -re!*ere $% &ti"uire%&%r!ini$or ;n "%/o%ne e !%$e fer%t* &%u ;n %$te &-%ii !u ;n*$i'e $i'it%t*.E$e!tro&ti"uito%re$e retr%!t%0i$e &e !o'-un in ur'*to%re$e %n&%'0$uri '%i i'-ort%nteHa' 9asil electr!stivit!rli< e=e!ut%t ;n !on&tru!ie &u%t*< e&te e ti-u$ $on/ero%ne e-%rt%te. Pe

  (%&iu &unt %'-$%&%te 'e!%ni&'e$e e rii!%re< e e-$%&%re -e ori8ont%$* % !%t%r/e$or !u fur!iretr%!t%0i$e (i e e-$%&%re % e$e!tro&ti"uitoru$ui -re!u' (i $o!u$ e !o'%n*< !o'en8i$e< in&t%$%i%e$e!tri!* (i !ontr%/reut%te%J

  8' 4eca&is4l #e #e%lasare< -re"*8ut !u roi %"7n 0%n% in !%u!iu! &%u in !onti$%n. Punte% inf%* e&te 'otri!e fiin %ntren%t* e un 'otor e$e!tri! %$i'ent%t e $% 0%teri% e %!u'u$%to%re. Punte%in &-%te e&te ire!tri!e (i -er'ite "ir*ri !u r%8e 'i!i.

  c' 4eca&is4l #e ri#icare< u-* !u' &% %r*t%t '%i &u&< -o%te &* fie e=e!ut%t ;n "%ri%nte$e &i'-$e=U$eiu$ e&te %0&or0it in re8er"or e o -o'-* !u roi in%te (i ;$ tri'ite -rin !onu!t% e refu$%re $%i&tri0uitoru$ 2ir%u$i! tre!7n ;n -re%$%0i$ -rin re/u$%toru$ e e0it. De $% i&tri0uitor u$eiu$ &e ;nto%r!e;n re8er"or -rin !onu!te e ;nto%r!ere< fie ire!t %tun!i !7n !e$e ou* '%nete e %!ion%re &e /*&e&!

  ;n -o8iie neutr*< fie inire!t !7n e&te %!ion%t un !i$inru e for*.

  P!4%a :i#ralic$e&te e ti- "o$u'etri!* !u roi in%te.

  Distri8it!rl :i#ralice&te e&tin%t -entru !o'%n% ini"iu%$* % oi !i$inri e for*. u$eiu$ refu$%te -o'-* e&te iri%t -rin i&tri0uitor ;n !i$inru$ e for* %$ 'e!%ni&'u$ui e rii!%re ;n !i$inru$

  -entru ;n!$in%re% !%ru$ui 'e!%ni&'u$ui e rii!%re. $e/*tur% ;ntre i&tri0uitori (i !i$inri &e re%$i8e%8*-rin , tu0uri f$e=i0i$e. 'i(!%re% u$eiu$ui -rin i&tri0uitor e&te !o'%n%t* -rin inter'eiu$ &ert%re$or.

  I'

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  20/172

  )i' I'5?I'6' TIPUL @I NURUL OTOSTIVUITORULUI

  I'

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  21/172

  )i' I'

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  22/172

  R%'-% '%=i'* e ur!%re< /o$ #)P%nt% 'ini'* % fr7nei e &t%ion%re 1,Con&u' e !o'0u&ti0i$

  !on&u' &-e!ifi! 16: /r5CP2 !on&u' or%r 'eiu #

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  23/172

  Si&te'u$ e %$i'ent%re -re&iune% e ine!ie #): , /f5!'#

  -o'-% e %$i'ent%re !u u0$* 'e'0r%n* fi$tre$e e !o'0u&ti0i$ un fi$tru %$ -o'-ei e %$i'ent%re (i ou* fi$tre !u

  e$e'ente e fi$tr%re &!2i'0%0i$e< -$%&%te ;n &erie COOR?RE DROSSELB

  1 !or-u$ &u-%-eiJ # -i&tonJ ) !%-%!J + (uru0 re/$%reJ , /2i% "enti$J !%-%!J 4 %r!J9< 6< 1: /%rnituriJ 11 -iu$i*

  SUPAPA DE LOCARE. 3n i'ei%t% %-ro-iere % !i$inru$ui e rii!%re< -e !onu!t% e %$i'ent%re %$%!e&tui%< &e inter!%$e%8* &u-%-% e 0$o!%re !%re ;n e"entu%$it%te% ru-erii !onu!tei< !%8 ;n !%re &e &!o%tein fun!iune &u-%-% e re/$%re "ite8% !o0or7re< fi/. I.1,B $i'ite%8* !*ere% &%r!inei< re&-e!ti" ;n!2ieie(ire% u$eiu$ui 'enin7n ;n &t%re 0$o!%t* &%r!in% -e fur!i< e"it7n e"entu%$e$e %!!ient*ri.

  I'

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  30/172

  !%ru$ fi=J !%ru$ /$i&%nt 'o0i$BJ $%nu$ e rii!%reJ !i$inru$ e rii!%reJ !*ru!ior !u -$%!* &u-ort e!2i-%'enteJ !i$inru$ e ;n!$in%re.

  )i' I'(6'ECANISUL DE RIDICARE3NCLINARE

  CADRUL FI. A!e&t% e&te fi=%t %rti!u$%t e !%ru$ (%&iu ;ntre roi$e 'otri!e in f%* -rin inter'eiu$unor 0o$uri. C%ru$ fi= e&te o !on&tru!ie &u%t* in -rofi$e U &-e!i%$e< $e/%te -rin trei tr%"er&e.

  CADRUL GLISANT OILB. Con&tru!i% &u%t* !u &u-orii "erti!%$i in -rofi$e$e U &u%te< $e/%te$% !%-ete$e !u tr%"er&e. Dre-t /2i%re &e fo$o&e&! -%tru ro$e 9, !%re ru$e%8* -e !%ru$ fi=. C%ru$'o0i$ e&te u0$u /2i%t %t7t ;n -$%n $on/ituin%$< !7t (i tr%n&"er&%$ ;n r%-ort !u ire!i% e ;n%int%re %&i/ur7nu&e ;n fe$u$ %!e&t% o &t%0i$it%te !7t '%i 0un* % &%r!inei ;n -o8ii% rii!%t*. A!e&t !%ru e&te

  -re"*8ut !u o -$%!* e &i/ur%n* !%re !u$i&e%8* -e un 0o$ 1 e -e !i$inru$ e rii!%re.

  CRUCIOR CU PLAC SUPORT ECIPAENTE. Con&tru!i% &u%t* !%re &er"e(te -entrufi=%re% i&-o8iti"u$ui e -rinere !u fur!i. C*ru!ioru$ e&te -re"*8ut !u -%tru ro$e 9, !%re ru$e%8* -e!%ru$ 'o0i$.

  LANUL DE RIDICARE. S%r!in% e&te rii!%t*< re&-e!ti" &u&inut* e ou* 0u!*i $%nuri e ti- F$er

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  31/172

  C%r%!teri&ti!i$e !i$inru$ui e rii!%reH %$e8%u$ 4: '' !ur&* 6:: '' for% tot%$* -e !i$inru +:: %N $% - 1#: 0%riB.

  3n -%rte% inferio%r* e&te ;n(uru0%t* o -iu$i* (i &u%t* !u un !oron e &uur*< !%re re-re8int* funu$!i$inru$ui. P%rte% inferio%r* % !i$inru$ui e&te re8e'%t* e !%ru$ fi=< i%r -un/eru$ !i$inru$ui e&te $e/%te !%-u$ !u ro$e.

  CILINDRUL DE 3NCLINARE fi/. I.19B. 3n!$in%re% !%ru$ui fi=< re&-e!ti" ;ntre/u$ !%ru te$e&!o-i! %$'e!%ni&'u$ui e rii!%re;n!$in%re< &e f%!e !u %utoru$ % oi !i$inri e ;n!$in%reJ %"7n fie!%re !7te un

  -i&ton !u u0$u efe!t. Ure!2e% e -rinere !u 0u!(* e 0ron8 $% !%-*tu$ tiei -i&tonu$ui< &e $e%/* e!%ru$ fi=< i%r !%-*tu$ e $% funu$ !i$inru$ui< -rin inter'eiu$ unui 0u$on< e&te $e/%t e !%ru$ (%&iu.Li!2iu$ e $u!ru< iri%t e i&tri0uitoru$ 2ir%u$i! -rintrun r%!or e$%&ti!< intr* ;n &-%iu$ !i$inru$uiin f%% &%u &-%te$e -i&tonu$ui< -rou!7n ;n!$in%re% K;n%inteK )QB (i WW;n%-oiK 1:QB.

  C%r%!teri&ti!i$e !i$inru$ui e ;n!$in%reH %$e8% ) '' !ur&* 1,: ''

  )1

  Fig. I.17.CILINDRUL DE RIDICARE1 cilindru;2 tija piston;3 buc; dop d! a!risir!;" in!l "#"$%3"%&;& 'anon raclor;$ cap cu rol!

  Fig. I.17.CILINDRUL DE RIDICARE1 cilindru;2 tija piston;

  3 buc; dop d! a!risir!;" in!l "#"$%3"%&;& 'anon raclor;$ cap cu rol!

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  32/172

  i%'etru$ tiei -i&tonu$ui )# '' for* e %-*&%re -e %'0e$e fee< $% - 1:: 0%ri )1#:5#)1: %N

  DISPO>ITIV DE LUCRU. oto&ti"uitoru$ &e $i"re%8* !u i&-o8iti"u$ e -rinere !u fur!i. A!e&ti&-o8iti" e&te -re"*8ut* !u ou* fur!i !%re &e fi=e%8* -e !*ru!ior -$%!* &u-ortB %"7n $un/i'e%fur!i$or< -e !%re &e %(%8* &%r!ini$e< e 6:: ''. 3n fun!ie e -o8ii% !entru$ui e /reut%te< f%* e&u-r%f%% e fi=%re % &u-ortu$ui< &e * ;n fi/. I.16 i%/r%'% e ;n!*r!%re % %!e&tui i&-o8iti". S%r!in%no'in%$* !ore&-une $% un 0r% e ,: !'.

  3n e=-$o%t%re tre0uie inut !ont e %!e%&t* i%/r%'*< ;n !%8 !ontr%r -ut7nu&e %un/e $% r*&turn*ri%$e 'oto&ti"uitoru$ui< ;ntru!7t &e e-ui8e%8* re8er"% e &t%0i$it%te.

  I'

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  33/172

  Tot e $% &er"oire!ie -orne(te un tu0 e o%&* -re&iune< !%re &t%0i$e(te $e/*tur% retur !u re8er"oru$ eu$ei 2ir%u$i! "e8i fi/. I.1+B. Ci$inru$ 2ir%u$i! %$ ire!iei fi/. I.#1B %&i/ur* for% ne!e&%r* %!ion*riiroi$or e ire!ie. A!e&t !i$inru e&te fi=%t $% un !%-*t e !%ru$ (%&iu< i%r !e$*$%$t !%-*t e&te fi=%t e

  -unte% o&!i$%nt*. Prin inter'eiu$ 0%rei e $e/*tur* &e $e%/* -unte% o&!i$%nt* e 0r%u$ e %!ion%re %$-unii &-%te. De %!e&t 0r%< -rin inter'eiu$ %rti!u$%ii$or &feri!e &e $e%/* 0%re$e e $e/*tur* !%re $%!e%$%$t* e=tre'it%te &e $e%/* e 0r%u$ fu8etei.

  )i' I'(>'DISPO>ITIV CU PRINDERE CU FURC< DIAGRAA DE 3NCRCARE

  CARACTERISTICI. C%r%!teri&ti!i$e !i$inru$ui 2ir%u$i! fi/. I.#1BH

  ))

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  34/172

  %$e8% ,: ''!ur&* 1#, ''i%'etru$ tiei #: ''for% -e %'0e$e fee 1::51),: %N

  -re&iune% '%=i'* e $u!ru 9: 0%r

  C%r%!teri&ti!i$e &er"oire!iei 6:9:

  e0it &-e!ifi! 9: !')5rot%ie-re&iune% no'in%$* 1+: 0%re0it re!o'%n%t 9 $5'in'o'ent '%=i' e %ntren%re

  fun!ion%re nor'%$* 1 %N.'fun!ion%re ;n %"%rie 1#

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  35/172

  Se "% "erifi!% ni"e$u$ e !o'0u&ti0i$.P7r/2i% e &!2i'0%re % "ite8e$or tre0uie &* &e %f$e ;n -o8iie neutr*.L% te'-er%turi '%i &!*8ute &e "% %-*&% !on&e!uti" e !7te"% ori '%net% -o'-ei e %$i'ent%re !u

  !o'0u&ti0i$< -entru %$i'ent%re% -o'-ei e ine!ie !u !o'0u&ti0i$.Se "erifi!* ni"e$u$ e$e!tro$itu$ui in 0%teri% %!u'u$%to%re. L% ne"oie &e !o'-$ete%8* !u %-* i&ti$%t*. Se

  "erifi!* %-oi $e/*tur% !$e'e$or e %!u'u$%tor -e 0orne$e %!u'u$%toru$ui< !%re tre0uie &* fie &tr7n&e(i &* nu fie o=i%te.

  Se "erifi!* &t%re% i8o$%iei !onu!tori$or e $% 0%terie $% e'%ror (i $% '%&*.

  Se "erifi!* &tr7n/ere% ri/i* % e'%roru$ui -e 'otor (i fi=%re% !ore!t* % %-*r*toru$ui e'%roru$ui.D%!* 'otoru$ % fun!ion%t -7n* $% tot%$% e-ui8%re % 'otorinei in re8er"or< &%u %!* 'otoru$ %fun!ion%t -7n* $% o-rire< &e -o'-e%8* 'otorin* in&i&tent< !u %utoru$ -o'-ei e %$i'ent%re fi/.I.##B.

  )i' I'**'POPAREA ANUAL A OTORINEI 3N SISTEUL DE ALIENTARE

  PORNIREA OTORULUISe introu!e !o'-$et !2ei% e !ont%!t ;n !o'ut%toru$ e -e t%0$ou$ e 0or (i &e rote(te ;n -o8ii% 1.Se %-%&* -e -e%$% e %!!e$er%ie -7n* $% refu8 (i &e %-%&* -e 0utonu$ e -ornire.I'ei%t !e 'otoru$ % -ornit &e reu!e %!!e$er%i%< $*&7n 'otoru$ &* fun!ione8e $% !ir!% 1::: rot5'inE

  VOLANUL. Vir%u$ 'oto&ti"uitoru$ui &e f%!e !u %utoru$ "o$%nu$uiJ ire!i% e&te !u &er"oire!ie2ir%u$i!*.

  PEDALA FR?NEI. Fr7n%re% 'oto&ti"uitoru$ui &e f%!e !u %utoru$ fr7nei e -i!ior< !%re &e %!ione%8*

  -rin -e%$*. E&te i&-u&* ;n re%-t% !onu!*toru$ui.APARATURA DE CONTROL fi/. I.#+BPe t%0$ou$ e 0or &unt i&-u&e ur'*to%re$e %-%r%te e !ontro$J

  ini!%tor o-ti! 0e! ro(u re%-t%B -entru -re&iune u$eiJ $%'-* e !ontro$ 0e! ro(u &t7n/%B -entru ini!%re% ;n!*r!%re 0%terieJ ter'o'etru$ e i&t%n* -entru %-*.

  )

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  37/172

  )i' I'*/'APARATURA DE CONTROL )i' I'*5'COUTATOR CU CEIE DE CONTACT

  COUTATORUL CU CEIE DE CONTACT. E&te e ti-u$ C -re"*8ut !u !2eie e !ont%!t< !%re-o%te o!u-% + -o8iii i&tin!te. E&te fi=%t -e t%0$ou$ e 0or (i &er"e(te $% &t%0i$ire% &%u ;ntreru-ere%iferite$or !ir!uite %$e in&t%$%iei e$e!tri!e u-* !u' ur'e%8*H

  %. Co'ut%toru$ ;n -o8ii% K:K !2ei% &e -o%te introu!e &%u &!o%te ;n &%u in !o'ut%torB &e -une&u0 ten&iune !ir!uitu$ e -ornire (i ini!%to%re$e o-ti!e e -e t%0$ou$ e 0orJ

  0. Co'ut%tor ;n -o8ii% K1K &e -une &u0 ten&iune !ir!uitu$ f%ru$ui -roie!tor.

  3n !%8 !* &e ore(te &tin/ere% f%ru$ui in f%* &e fo$o&e(te ;ntreru-*toru$ 0%&!u$%nt -entru &tin/ere%%!e&tui%. 3n -ri8% !i$inri!* e=i&t* !urent< ine-enent e f%-tu$< %!* !2ei% e !ont%!t e&te &%u nuintrou&* ;n !o'ut%tor.

  +ANEVRAREA SARCINILORPentru rii!%re% ;n!*r!*turii e&te ne!e&%r % &e introu!e &u0 &%r!in*< -rin 'er&u$ ;n%inte< fur!i$e'e!%ni&'u$ui e rii!%re. E&te ne!e&%r !% ;n!*r!*tur% &* fie %(e8%t* &i'etri! f%* e fur!i. L% rii!%re (itr%n&-ort tre0uie &* &e in* !ont e &%r!in% %'i&*. Du-* $u%re% &%r!inei in &ti"* &%u $% rii!%re< &e "%;n!$in% ;ntote%un% ;n%-oi !%ru$ te$e&!o-i! %$ 'e!%ni&'u$ui e rii!%re!o0or7re.

  L% e-$%&%re% 'oto&ti"uitoru$ui !u &%r!in*< !7t (i f*r* &%r!in*< i&-o8iti"u$ e $u!ru tre0uie &* &e%f$e $% o ;n*$i'e f%* e -*'7nt e #,:):: ''< i%r !%ru$ te$e&!o-i! ;n!$in%t ;n%-oi $% '%=i'u'

  1:QB. Din !%u8% unor o0&t%!o$e &e %'ite rii!%re% $% ;n*$i'e% ne!e&%r*< ur'7n !% u-* tre!ere%o0&t%!o$e$or &%r!in% &* fie !o0or7t* $% ;n*$i'e% ini!%t* '%i &u&. 3n ti'-u$ tre!erii o0&t%!o$e$or< &e "%reu!e "ite8% e !ir!u$%ie.

  Re8u$t%te$e !e$e '%i 0une ;n e=-$o%t%re% 'oto&ti"uitoru$ui !u fur!i< &e "or o0ine %tun!i !7n;n!*r!*tur% e&tin%t* tr%n&-ortu$ui e&te %(e8%t* -e &u-ori< !%re %u -o&i0i$it%te% e % introu!e fur!i$e$i0er &u0 ;n!*r!*tur*. De!i< ;n "eere% %&i/ur*rii unui r%n%'ent !7t '%i rii!%t ;n e=-$o%t%re< e&teini!%t !% 0enefi!i%ru$ &*(i f%!* &u-ori &-e!i%$i -entru %(e8%re% &%r!ini$or ;n "eere% !re*rii &-%ii$or$i0ere -entru introu!ere% fur!i$or -%$eti8%re%B.

  3n "eere% -re$u*rii re/$e'ent%re % &%r!ini$or -e fur!*< e&te ne!e&%r &* &e e=e!ute ur'*to%re$e o-er%iiH%. Se "% %-ro-i% 'oto&ti"uitoru$ ;n %(% fe$ ;n!7t fur!% &* fie fi=%t* &u0 un un/2i re-t f%* e

  ;n!*r!*tur* &%u &ti"* (i $% ;n*$i'e% ne!e&%r* f%* e &-%iu$ $i0er e &u0 ;n!*r!*tur*. Prine-$%&%re% $ent* % 'oto&ti"uitoru$ui K;n%inteK< &e introu!e fur!% &u0 ;n!*r!*tur* -7n* $%&-riinire% &%r!inei ;n 8on% "erti!%$* % fur!iiJ &e fr7ne%8* "e2i!u$u$.

  0. Se rii!* !%ru$ i&-o8iti"u$ui !u fur!i (i %&tfe$ &e e-$%&e%8* &%r!in% e &o$ &%u e &ti"* (i %-oi&e %u!e !%ru$ te$e&!o-i! ;n -o8ii% e tr%n&-ort ;n!$in%t ;n%-oi !u 1:QB.

  3n "eere% e"it*rii %$une!*rii &%r!inei e -e fur!i< nu tre0uie -er'i&e ;n!$in*ri tr%n&"er&%$e '%i '%ri e9Q ):Y -%nt* e 1,B. L% ne"oie &e %'ite %(e8%re% -e fur!i % unei 0%8e 'et%$i!e< !%re for'e%8* o

  -$%tfor'* re%-t* (i !ontinu*< -e !%re &e -o%te %(e8% ;n!*r!*tur%.

  Prin i&-unere% fur!i$or &i'etri! f%* e %=% '%(inii< &e -ot o0ine ur'*to%re$e i&t%ne ;ntre fur!iH

  i&t%n% 'ini'* ): ''J i&t%n% '%=i'* 9): ''.

  I'@' +OTOSTIVUITOR LINDE

  I'@'(' DATE GENERALE

  )4

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  38/172

  Denu'ire% -rou!*toru$ui LINDE AG ERSGRUPPE 5ASCAFFENURG

  Ti-u$ 1 DDe&tin%ie tr%n&-ort tere&tru ;n 2%$*< e=terior et!.Fe$u$ %!ion*rii DIESELTi-u$ 5 $o!u$ e !o'%n* -o8ii% !onu!*toru$ui (e87n

  CARACTERISTICI ,I DATE TE0NICE

  CARACTERISTICI U DATE TENICES%r!in% no'in%$* Z / 1::3n*$i'e e rii!%re 2) '' )#,:3n*$i'e 'ini'* e $% &o$ '# '' 1#43n*$i'e '%=i'* !u fur!% e rii!%re $% !%-*tu$ !ur&ei 2+ '' )91)Centru$ e /reut%te %$ &%r!inii f%* e !%-*tu$ fur!ii ! '' ,::C%t%r/ ti- STANDARD3n!$in%re !%t%r/ /r%e 51:3n*$i'e !on&tru!ti"* !u !%t%r/u$ !o0or7t 21 '' ##::A'-%t%'ent '' 1+:Lun/i'e fur!i $ '' 1#::Lun/i'e f*r* fur!i '' ##16E!%rt%'ent '%=i' '' 1:94Gro&i'e 0r% fur!* '' +:L*i'e !u$o%r e $u!ru A&t '' ),, 5 )4,R%8% 'ini'* e ;n&!riere ;n !ur0* '' 166:Vite8* e e-$%&%re 5 f*r* &%r!in* '52 19 5 19

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  39/172

  &unt %-ro"i8ion%te !u u$ei e !*tre 2iro-o'-% re/$%0i$*< (i fie!%re intre e$e %!ione%8* o ro%t*'oto%re -rintro tr%n&'i&ie reu!to%re !u ou* tre-te.

  )i' I'*5' OTOSTIVUITOR LINDE 1 D. CARACTERISTICI TENICE

  DESERVIRE' iro-o'-% re/$%0i$* (i "ite8% e e-$%&%re &unt !o'%n%te &i'u$t%n e !*tre o -e%$*-entru 'er&u$ ;n%inte (i ;n%-oi. Cu %!ion%re% 2iro&t%ti!*< "ite8% e e-$%&%re % &ti"uitoru$ui -o%te fire/$%t* e $% -o8ii% e re-%u& -7n* $% "ite8% '%=i'* ;ntro /%'* infinit* ;n %'0e$e ire!ii. Co'%n%

  -e%$ei u0$e -er'ite %t7t o '%ni-u$%re u(o%r*< !7t (i &i/ur%n* (i r%-iit%te ;n e&er"ire% &ti"uitoru$ui.

  A'0e$e '7ini &unt 'ereu $i0ere -entru % iri% (i !o'%n% 'i(!*ri$e e $u!ru. Re8u$t%tu$ e&te&!2i'0%re% r%-i* % ire!iei e 'er& (i o &ti"uire efi!ient*. Pentru !o'%n% 'i(!*ri$or e $u!ruHrii!%re< !o0or7re (i ;n!$in%re< e=i&t* nu'%i o &in/ur* '%net* e !o'%n* '%net% e !o'%n*!entr%$*B. Pentru e&er"ire% uti$%e$or %ne=e &u-$i'ent%re< &e in&t%$e%8* '%nete$e e !o'%n*re&-e!ti"e.

  )6

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  40/172

  )RNE Tr%n&'i&i% 2iro&t%ti!* e&te fo$o&it* !% fr7n* e &er"i!iu. Ce$e ou% fr7ne -e i&! inte/r%te ;n%=u$ !o'-%!t &unt uti$i8%te !% fr7n% e -%r!%re. C7n 'otoru$ e&te o-ritJ fr7ne$e 'u$tii&! &unt %-$i!%te fr7n%re %uto'%t*. Pe%$% e fr7n* e&te -roie!t%t* (i !% fr7n* e -%r!%re %&fe$< !* tre0uie 0$o!%t*'e!%ni! %tun!i !7n &e -*r*&e(te &ti"uitoru$.

  DIRECIE' Si&te'u$ e ire!ie !on&t* intro in&t%$%ie e !o'%n* 2iro&t%ti!*< !%re %!ione%8*roi$e in &-%te -rin inter'eiu$ "o$%nu$ui (i %$ !i$inru$ui e ire!ie. Si&te'u$ e ire!ie -o%te fi%!ion%t (i %tun!i !7n 'otoru$ e&te o-rit (i &e !ere un '%re efort -entru % ;n"7rti "o$%nu$.

  SISTE+UL ELECTRIC' Si&te'u$ e$e!tri! e&te %$i'ent%t e un /ener%tor e !urent trif%8%t !u 1#VDC. Pentru -ornire% 'otoru$ui e&te in&t%$%t* o 0%terie e 1# V.

  )i' I'*6' VEDERE GENERAL1 r%'% e -rote!ieJ# &!%unu$ !onu!toru$uiJ) 0ute$i% e /%8J+ !ontr%/reut%teJ, %=u$ e ire!ieJ !%-ot% 'otoru$uiJ4 !%-ot% e -rote!ieJ9 ro%t% 'oto%reJ6 fur!iJ

  1: -ortfur!*J11 e!$%n(%tor r%-i -entru fur!*J1# !i$inri e rii!%reJ1) $%n e rii!%reJ

  +:

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  41/172

  1+ !%t%r/J1, !on&o$* ire!ie

  )i' I'*

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  42/172

  I'@'.' PUNEREA ;N )UNCIUNEINSTRUCIUNI PENTRU RODA' Sti"uitoru$ -o%te fi uti$i8%t ire!t ;n e=-$o%t%re. Totu(i e"it%i&u-r%&o$i!it%re% e ur%t* %t7t % &i&te'u$ui 2ir%u$i! e $u!ru< !7t (i % !e$ui e ire!ie ;n -ri'e$e ,: oree e=-$o%t%re. L% ;n!e-utu$ e=-$o%t*rii (i u-* fie!%re &!2i'0%re e ro%t*< &e "or &tr7n/e -iu$ie$e e $%

  roi 8i$ni! ;n%inte e ;n!e-ere% $u!ru$ui< -7n* !e %!e&te% nu &e '%i -ot &tr7n/e ;n !ontinu%re.Piu$ie$e &e &tr7n/ ;n !ru!e $% un 'o'ent e tor&iune eH F%*5S-%te .............................#:: N'

  VERI)ICRI ,I SERVICII ;NAINTE DE PRI+A PUNERE ;N )UNCIUNE ni"e$u$ u$eiu$ui e 'otorJ ni"e$u$ $i!2iu$ui e r*!ire in "%&u$ e e=-%n&iuneJ -$inu$ -entru !o'0u&ti0i$J &i&te'u$ e$e!tri!H &e "erifi!* in&t%$%i% e$e!tri!*< !one!torii (i ter'in%$e$e in -un!t e "eere %$ &t*rii

  (i fi=*riiJ 0%teriiH &e "erifi!* &t%re%< ni"e$u$ e$e!tro$itu$ui (i en&it%te%J -re&iune% ;n -neuriJ

  &tr7n/ere% -iu$ie$or e $% roiJ ni"e$u$ u$eiu$ui 2ir%u$i!J fun!ion%re% &i&te'u$ui e fr7n%reJ fun!ion%re% &i&te'u$ui e ire!ieJ i&-o8iti"u$ e rii!%re (i uti$%e %ne=e.

  VERI)ICRI ZILNICE ni"e$u$ u$eiu$ui e 'otorJ ni"e$u$ $i!2iu$ui e r*!ire in "%&u$ e e=-%n&iuneJ ni"e$u$ u$eiu$ui 2ir%u$i!J

  -re&iune% ;n -neuri.

  +#

  Fig. I.28.A7ARA8 INDICA8#R C#97U-

  1 contor p!ntru nr: or! d! !5ploatar!;

  2 'artor indicator p!ntru 6uncionar!acontorului d! nr: or! !5ploatar!;3 'artor a!rtiar! p!ntru t!'p!ratura

  lic4idului d! rcir!; 'artor a!rtiar! p!ntru t!'p!ratura

  ul!iului din sist!'ul 4idraulic;" 'artor a!rtiar! p!ntru pr!siun!a

  ul!iului d! 'otor;* 'artor a!rtiar! s!'naliri

  int!r'it!nt!;& 'artor indicator p!ntru d!scrcar!;$ 'artor a!rtiar! !l!ctro!ntilai!;, 'artor a!rtiar! p!ntru 6iltrul d! a!r

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  43/172

  VERI)ICRI ZILNICE ,I SERVICII ;NAINTE DE PUNEREA ;N )UNCIUNE

  )i' I'*>' a 9i 8

  DESC0IDEREA CAPACULUI DE LA +OTOR< !onfor' fi/ur% I.#6.%. Se rii!* &-*t%ru$ 1B (i &e;n!$in* $% &-%te. Se tr%/e e '%net% )B (i &e /$i&e%8* &!%unu$ !o'-$et ;n f%*. Se e$i0ere%8* 8*"oru$!%-%!u$ui e $% 'otor +B -rin introu!ere% !2eii ,B (i r*&u!ire% ei ;n &en& !ontr%r %!e$or e !e%&< -7n*$% refu8. Se rii!* -7r/2i% rotito%re B (i &e r*&u!e(te -7n* $% refu8 ;n &en& !ontr%r %!e$or e !e%&. See&-rine $i'0% 4B e $% $e/*tur* 9B (i &e rii!*. Se e&!2ie !%-%!u$ e $% 'otor !u '7neru$ #B.C%-%!u$ 'otoru$ui e&te inut -e $o! e !*tre un te$e&!o- u'-$ut !u /%8.

  ;NC0IDEREA CAPACULUI DE LA +OTOR fi/ur% I.#6.0. Se ;n!2ie !%-%!u$ 'otoru$ui !u'7neru$ #B. Se %/%* $i'0% 4B ;n $e/*tur% 9B. Se r*&u!e(te -7r/2i% rotito%re B -7n* $% refu8 ;n &en&u$%!e$or e !e%&. Se r*&u!e(te !2ei% ,B ;n &en&u$ %!e$or e !e%&< -7n* $% refu8 (i &e &!o%te.

  )i' I'.B

  VERI)ICAREA NIVELULUI ULEIULUI DE +OTOR1 fi/ur% I.):. Se e=tr%/e o% e u$ei #B e$% 'otor -e -%rte% &t7n/*. Se !ur** o% !u o !7r-* !ur%t*. Se reintrou!e o% !o'-$et (i &e &!o%te innou. Ni"e$u$ u$eiu$ui tre0uie &* fie ;ntre !e$e ou* &e'ne. D%!* e&te ne!e&%r< &e %%u/* u$ei -rin

  orifi!iu e u'-$ere -7n* $% &e'nu$ &u-erior. Pentru %!e%&t% ;ne-*rt%i 0u&onu$ #B.Diferen% ;ntre &e'ne$e '%=i'e (i 'ini'e ... 1

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  44/172

  VERI)ICAREA NIVELULUI PENTRU LIC0IDUL DE RCIRE DIN VASUL DEEXPANSIUNE' Se tr%/e ;n &-%te !%-%!u$ !o'-%rti'entu$ui -entru 0ute$ie 1B (i &e rii!* (i ;n$*tur*.Li!2iu$ e r*!ire tre0uie &* fie "i8i0i$ ;ntre &e'ne$e '%=i'e (i 'ini'e )B e -e "%&u$ e e=-%n&iune.

  Nu &e "% e&!2ie !%-%!u$ "%&u$ui #B %tun!i !7n re8er"oru$ e&te fier0inte. E=i&t* ri&!u$ e o-*rire[D%!* e&te ne!e&%r< &e %%u/* $i!2i e r*!ire< u-* e&!2iere% !%-%!u$ui e $% "%& #B. V%&u$ ee=-%n&iune e&te u(or &u0 -re&iune. Se -rine !%-%!u$ !o'-%rti'entu$ui K0ute$ieK $% -%rte% e &u& (i &e%-%&* -7n* o&.

  )i' I'.(

  REGLAREA SCAUNULUI PENTRU CONDUCTOR< fi/ur% I.)#. Pentru re/$%re% ori8ont%$* %&!%unu$ui< &e tr%/e '%net% #B $%ter%$ ;n %f%r*. Se /$i&e%8* &!%unu$ !onu!toru$ui ;n%inte (i ;n%-oi -7n*

  !7n &e o0ine !e% '%i 0un* -o8iie -entru e&er"ire% "o$%nu$ui< % -e%$e$or (i % '%nete$or e!o'%n*. Se %(e%8* $% $o! '%net% #B. Se re/$e%8* %r!uire% 4B &-*t%ru$ui 1B< &e rote(te 0utonu$ e'7n* B ;n &en&u$ &%u !ontr% &en&u$ui %!e$or e !e%& -7n* !7n &e o0ine o -o8iie !onfort%0i$* e(e8ut. @e8utu$ ;ne$un/%t ;n &!%un -ro"o%!* o ;n!or%re ;n !o$o%n% "erte0r%$*. Pre"enii %!e%&t*;n!or%re -rin -r%!ti!%re% re/u$%t* e e=er!iii u(o%re.

  )i' I'.*

  SC0I+UL UTELIEI DE GAZ' Fo$o&ii nu'%i 0ute$ii %"i8%te e !*tre or/%ne$e e !ontro$%0i$it%te. Verifi!%i %t% %"i8*rii 0ute$iei (i nu fo$o&ii 0ute$ii !u ter'enu$ &!%ent e-*(it. ute$i% -o%tefi &!2i'0%t* nu'%i e !*tre -er&on%$ e&e'n%t in !%ru$ unit*ii. L% o-er%i% e &!2i'0%re % 0ute$iei

  fu'%tu$ e&te inter8i&. Se ;n!2ie $% '%=. ro0inetu$ !u "enti$ +B. Se ;n$*tur* -rin rii!%re -rote!i%0ute$iei 1B. Se e&f%!e ;n -ri'% et%-* !u-$% )B r%!oru$ui e /%8. Sen& e e&f%!ereH in"er& %!e$or e!e%&orni! -iu$i% !u fi$et -e &t7n/%. Se e&f%!e !entur% e -rinere ,B u-* !%re &e &!2i'0* r%-i

  0ute$i%.

  ++

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  45/172

  )i' I'..

  VERI)ICAREA PRESIUNII DIN PNEURI' Pre&iune% 'i!* e u'f$%re reu!e ur%0i$it%te% e&er"i!iu % -neu$ui (i &t%0i$it%te% &ti"uitoru$ui. Se "erifi!* -neuri$e $% -re&iune% -re&!ri&*. D%!* e&tene"oie< &e re/$e%8* -re&iune% %eru$ui -rin "enti$e$e e u'-$ere. Pre&iune% %eru$ui in -neuri &e re/$e%8*!onfor' &-e!ifi!%iei e -e eti!2et% $i-it* -e interioru$ !%-otei e -rote!ie.

  0(*?.5B 0(6?.5B 0(@?.5BA= 'otor19=49 5 1+ PR

  1: 0%r 1: 0%r 1: 0%r

  A= e ire!ie19=49 5 1+ PR

  9 0%r 9 0%r 9 0%r

  E=e'-$uH Eti!2et% !u -re&iune% -neu$uiA= 'otor

  -neu .................................... 1: 0%rA= e ire!ie

  -neu ...................................... 9 0%r

  PUNEREA ;N )UNCIUNE' 3n !%8u$ unei &t%ion*ri '%i ;ne$un/%te % uti$%u$ui ;n &-%ii ;n!2i&e

  DESCRCAREA' Se f%!e %-ro-iere% !u %tenie e -%$et%< re&-e!ti" 'i$o!u$ e -re$u%re % ;n!*r!*turiiSe rii!* -ortfur!% $% ;n*$i'e% ne!e&%r*. Se -une !%t%r/u$ ;n -o8iie "erti!%$* ;n!*r!*tur* ori8ont%$B.

  Se intr* !u %tenie ;n -%$et*. Se !o0o%r* !u %tenie ;n!*r!*tur% -e -%$et*. Se retr%/e &ti"uitoru$.Ni!io%t* nu &e -%r!2e%8* (i nu &e -*r*&e(te &ti"uitoru$ !u ;n!*r!*tur% rii!%t*.

  PARCAREA STIVUITORULUI' De-unei ;n!*r!*tur% &%u !o0or7i -ortfur!%. 3n!$in%i !%t%r/u$ u(or;n%inte ;n %(% fe$ ;n!7t fur!i$e &* %tin/* &o$u$. Punei '%net% fr7nei e -%r!%re 1B ;n -o8ii% "erti!%$*.A-*&%i -e%$% &to- )B. Pe%$% &to- "% 0$o!% ;n %!e%&t* -o8iie. O-rii 'otoru$. S!o%tei !2ei% in!ont%!t #B.

  ;NTREINERE1 SCOATEREA DIN )UNCIUNE A STIVUITORULUI' D%!* &ti"uitoru$ e&te&!o& in fun!iune -entru '%i 'u$t e # $uni< e$ tre0uie &* fie -%r!%t ;ntro ;n!*-ere 0ine "enti$%t*< f*r*

  -o&i0i$it%te e ;n/2e< !ur%t* (i u&!%t* (i tre0uie ur'%te ur'*to%re$e '*&uriH

  Se !ur** te'eini! &ti"uitoru$. Portfur!% &e rii!* !o'-$et e '%i 'u$te ori< &e ;n!$in* !%t%r/u$ ;n%inte (i ;n%-oi< %!* &e

  e!2i-e%8*< &e '%ne"re%8* e '%i 'u$te ori uti$%e$e %ne=e. Se !o0o%r* fur!i$e -e un &u-ort -7n* !e $%nuri$e &%u &$*0it.

  +6

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  50/172

  Se "erifi!* ni"e$u$ u$eiu$ui 2ir%u$i! (i &e %%u/* u$ei< %!* e&te ne!e&%r. Se %-$i!* un fi$' &u0ire e u$ei &%u un&o%re -e to%te -ie&e$e 'e!%ni!e ne"o-&ite. Se un/e &ti"uitoru$. Se "erifi!* &t%re% (i ni"e$u$ e$e!tro$itu$ui $% 0%terie. orne$e 0%teriei &e %!o-er* !u o un&o%re

  ne%!i*. Pu$"eri8%i to%te !ont%!te$e e$e!tri!e !u un &-r% e !ont%!t -otri"it. $o!%i &ti"uitoru$ ;n %(% fe$< ;n!7t to%te roi$e &* fie $i0ere e $% &o$. A!e%&t% "% -re"eni

  efor'%ii %$e -neuri$or.

  D%!* e&te -o&i0i$< %!o-erii &ti"uitoru$ !u o -re$%t* in 0u'0%! -entru %$ -rote% ;'-otri"%-r%fu$ui. Nu fo$o&ii fo$ii e -$%&ti! eo%re!e %!e&te% inten&ifi!* for'%re% (i !o$e!t%re% %-ei e

  !onen&%re.

  PUNEREA DIN NOU ;N )UNCIUNE A STIVUITORULUI Cur*%ti te'eini! &ti"uitoru$. Un/ei &ti"uitoru$. A!o-erii 0orne$e 0%teriei !u o un&o%re ne%!i*. Verifi!%i &t%re% (i ni"e$u$ e$e!tro$itu$ui $% 0%terie. Verifi!%i u$eiu$ e 'otor %!* !onine %-* e !onen&%re (i &!2i'0%i u$eiu$< %!* e&te ne!e&%r.

  Verifi!%i u$eiu$ 2ir%u$i! %!* !onine %-* e !onen&%re (i &!2i'0%i u$eiu$< %!* e&te ne!e&%r. Aeri&ii !ore&-un8*tor ;n!*-ere% ;n%inte% -ornirii 'otoru$ui. Punei &ti"uitoru$ ;n fun!iune%.

  I'>' ELECTROSTIVUITOR LINDE E(5I'>'(' DATE GENERALE

  Denu'ire% -rou!*toru$ui LINDE AG ERSGRUPPE 5ASCAFFENURG

  Ti-u$ E 1,De&tin%ie tr%n&-ort tere&tru ;n 2%$*< e=terior et!.Fe$u$ %!ion*rii e$e!tri!Ti-u$ 5 $o!u$ e !o'%n* -o8ii% !onu!*toru$ui (e87n

  CARACTERISTICI ,I DATE TE0NICE

  CARACTERISTICI U DATE TENICES%r!in% no'in%$* Z / 1,::3n*$i'e e rii!%re 2) '' )#,:3n*$i'e 'ini'* e $% &o$ '# '' 11:3n*$i'e '%=i'* !u fur!% e rii!%re $% !%-*tu$ !ur&ei 2+ '' )91)

  Centru$ e /reut%te %$ &%r!inii f%* e !%-*tu$ fur!ii ! '' ,::C%t%r/ ti- STANDARD3n!$in%re !%t%r/ /r%e , 5 93n*$i'e !on&tru!ti"* !u !%t%r/u$ !o0or7t 21 '' #1)4A'-%t%'ent '' 1#4,Lun/i'e fur!i $ '' 1#::Lun/i'e in!$u&i" fur!i L '' #66,E!%rt%'ent '%=i' '' 1:9)Gro&i'e 0r% fur!* '' +:L*i'e !u$o%r e $u!ru A&t '' )1## 5 )#+,R%8% 'ini'* e ;n&!riere ;n !ur0* % '' 1++,Vite8* e e-$%&%re 5 f*r* &%r!in* '52 1:

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  51/172

  Nu'*r 5 ri- roi f%* 5 &-%te = %ntren%re # 5 #Di'en&iuni %n"e$o-e f%* 5 &-%te 19=49 5 1,=+ 15#9Tr%n&'i&ie ti- e$e!tri!*%&% -ro-rie !u 0%terie / #,1:)RNEFr7n% e $u!ru ti- 'e!%ni!*5e$e!tri!*Fr7n% e &t%ion%re ti- 'e!%ni!*CO+PONENTE DE SECURITATE

  Li'it%tor e &%r!in* 0%r #::3ntreru-*tor /ener%$ ti- 0uton -t. o-rire e ur/en*Di&-o8iti" e reinere % f$uiu$ui in !i$inri ti- &u-%-% e &en& e0$o!%0i$*

  I'>'*'DESCRIERE TE0NICCu &eri% )#+ e &ti"uito%re &e -ot tr%n&-ort% (i &ti"ui ;n!*r!*turi e -e&te 1

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  52/172

  )i' I'[email protected]'ELECTROSTIVUITOR LINDE E 1,. CARACTERISTICI TENICE

  )RNA DE +N' Fr7n% e '7n* %!ione%8* -rin !%0$u -e i&!uri$e e fr7n* fi=%te $% %'0e$e'oto%re e %!ion%re. C7n fr7n% e '7n* e&te tr%&*< !urentu$ e e'%r%re %$ &ti"uitoru$ui e&te reu&

  -rintrun ;ntreru-*tor e$e!tri!.

  SUPRAVEG0EREA PERIILOR' Pentru fi%0i$it%te% 'oto%re$or !u !urent !ontinuu e&te i'-ort%nt !%-erii$e e !*r0une u8%te &* fie ;n$o!uite $% ti'- !u %$te$e noi. 3n$o!uire% -erii$or e&te ini!%t* o-ti! -rin

  i$u'in%re% $*'-i e !ontro$ +B

  ,#

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  53/172

  INSTALAIA ELECTRIC' In&t%$%i% e$e!tri!* e&te $o!%$i8%t* (i 0ine -rote%t* ;n !ontr%/reut%te.Ener/i% ne!e&%r* e&te furni8%t* e !*tre 0%teri% e #+ V 'ont%t* ;n (%&iu. C%-ot% r%0%t%0i$* e -rote!ie% !onu!toru$ui -er'ite o &!2i'0%re u(o%r* (i r%-i* % 0%teriei.

  )i' I'.>' PLCUE TIPI>ATE. 1 nu'*ru$ !%t%r/u$ui '%r!%tBJ # 'oto-o'-* -entru in&t%$%i%2ir%u$i!*J) 'otor -o'-% %!ion%re !%t%r/J + -o'-% 2ir%u$i!* &i&te' ire!ie< , 'otoru$ e%!ion%re< &t7n/%J !uti% e "ite8e< &t7n/%J 4 'otoru$ e %!ion%re< re%-t%J 9 !uti% e"ite8e< re%-t%J 6 -$*!u% f%0ri!%ntu$ui '%r!%t*BJ 1: f%0ri!%ntJ 11 &e'nu$ CEJ 1# &erie e f%0ri!%ie &ti"uitor '%r!%t*BJ 1) /reut%teJ 1+ "o$t%u$ 0%terieiJ 1, /reut%te%'ini'* % 0%terieJ 1 /reut%te% '%=i'* % 0%terieiJ 14 !%-%!it%te% no'in%$*J 19 ti-u$uti$%u$ui

  )i' I'/B' VEDERE DE ANSALU A STIVUITORULUI. 1 r%'% e -rote!ie &u-erio%r*J # "o$%nJ ) !%t%r/J+ $%n e rii!%reJ , !i$inrii e rii!%reJ e!$%n(%tor r%-i -entru fur!iJ 4 -ortfur!*J9 !uti% e "ite8e &t7n/%J 6 'otor %!ion%re &t7n/%J 1: fur!iJ 11 'otor %!ion%rere%-t%J1# !i$inru e ;n!$in%reJ 1) (%&iu$ !u !o'-%rti'entu$ -entru 0%terieJ 1+ !ontr%/reut%teJ1, !u-$% 0%terieJ 1 !%-%! e -rote!ie in&t%$%ie e$e!tri!*J 14 !%-%! -rote!ie 0%terieJ19 &!%unu$ !onu!toru$ui

  ,)

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  54/172

  )i' I'/('ELEENTE DE COAND @I INDICATORI.

  1 fr7n% e '7n*J # 0uton e !$%=onJ ) !ontor ore e fun!ion%reJ + "o$%nJ , !2eie e !ont%!t ;n!ont%!tu$ -entru !2eieJ ini!%tor e&!*r!%re 0%terieJ 4 ini!%tor fun!ion%reJ 9 !e%&ini!%tor fun!ion%re 2ir%u$i!* %u=i$i%r*J 6 '%nete e !o'%n* -entru 2ir%u$i!% %u=i$i%r*

  ,+

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  55/172

  uti$%e %ne=eBJ 1: '%net% e !o'%n* -entru 2ir%u$i!% e $u!ruJ 11 0uton!u-$%re5e!u-$%re 0%terieJ 1# eti!2ete &i'0o$ -entru 2ir%u$i!% %u=i$i%r*J1) eti!2et% f%!u$t%ti"*J 1+ -$%!u% ini!%to%reJ 1, i%/r%'% !%-%!it*ii e ;n!*r!%reJ1 -$*!u% -entru 2ir%u$i!% e $u!ruJ 14 -e%$% -entru 'er&u$ ;n%inteJ 19 -e%$% efr7n*J16 -e%$% -entru 'er&u$ ;n%-oiJ #: -7r/2ie re/$% "o$%n

  APARATE DE CONTROL

  CONTORUL PENTRU ORELE DE )UNCIONARE' Ini!* ti'-u$ e fun!ion%re %$ &ti"uitoru$ui'.' PUNEREA ;N )UNCIUNE

  REGULI DE SIGURAN. Per&o%ne$e re&-on&%0i$e< ;n -%rti!u$%r o-er%toru$ &ti"uitoru$ui (i-er&on%$u$ e e&er"ire< tre0uie &* fie in&truii !u re/u$i$e e uti$i8%re nor'%$* (i !ore&-un8*to%re %uti$%e$or e tr%n&-ort u8in%$. Ce$ !e %n/%e%8* tre0uie &* &e %&i/ure !* !onu!toru$ % ;ne$e& totu$ ininfor'%ii$e !u -ri"ire $% &i/ur%n% ;n e=-$o%t%re.

  Ru/*' &* o0&er"%i ire!ti"e$e (i re/u$i$e e &i/ur%n*< e e=e'-$uH infor'%ii e&-re e&er"ire% uti$%e$or e tr%n&-ort u8in%$J re/u$i -entru &u-r%fee e ru'uri !%ro&%0i$e (i e $u!ruJ re-turi< o0$i/%ii (i re/u$i e &i/ur%n* -entru o-er%torJ

  ,,

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  56/172

  e&er"ire ;n %rii &-e!i%$eJ infor'%ii ;n $e/*tur* !u -ornire%< !onu!ere% (i fr7n%re%J infor'%ii !u -ri"ire $% &er"i!e (i re-%r%iiJ in&-e!ii re-et%te< "erifi!*ri -entru -re"enire% %!!iente$orJ uti$i8%re% un&ori$or< u$eiuri$or (i 0%terii$orJ ri&!uri re'%nente.

  O-er%toru$ %n/%%tu$B &%u -er&o%n% re&-on&%0i$* tre0uie &* &e %&i/ure !* to%te ire!ti"e$e (i re/u$i$e e&i/ur%n* -otri"ite -entru &ti"uitoru$ ". &unt re&-e!t%te.

  L% in&truire% unui !onu!tor e &ti"uitor< i &e f%! !uno&!uteH tr*&*turi$e &-e!i%$e %$e &ti"uitoru$ui !o'%n* !u -e%$* u0$*< '%net* e !o'%n* !entr%$*' Relat!rl #e %resi&eenine -re&iune% u$eiu$ui ;n !ir!uitu$ 2ir%u$i! &e!un%r %$ &er"o'e!%ni&'u$ui e ire!ie. U$eiu$

  eri"%t in !ir!uitu$ -rin!i-%$ -*trune -rin orifi!ii$e -r%!ti!%te ;n !or-u$ -i&tonu$ui ifereni%$ (i %-oi-*trune ;n i&tri0uitoru$ &er"oire!iei.

  II'(B' S%a%a #e 8l!care3n !%8u$ ru-erii !onu!tei -rin !%re &e &!o%te in fun!iune &u-%-% e re/$%re "ite8% !o0or7re $i'ite%8*!*ere% &%r!inii.

  II'((' ;&trer%$t!rl #e secritate3ntreru-e !ir!uitu$ e %$i'ent%re !u !urent !7n or/%ne$e e -rinere % &%r!inii &%u !%0in% %u ie(it in&-%iu$ e $u!ru.

  II'(*' Piese #e reae4' cr$2it!are #e 9i&$PIESELE DE REAZE+ &unt 'ont%te &u0 /rin8i$e &%u 0o/2iuri$e ;n !%re &unt 'ont%te roi$e eru$%re< !7t '%i %-ro%-e e e$e< %"7n &!o-u$ e % reu!e (o!uri$e -ro"enite ;n !%8u$ &-%r/erii roi$or eru$%re &%u %$ ru-erii %=e$or %!e&tor% -re!u' (i ;'-otri"% er%erii. Sunt 'ont%te front%$ -e /rin8i$e e!%-*t &%u (%&iu$ !*ru!io%re$or $7n/* f%% fie!*rei roi e ru$%re. T%0$% e&te e!u-%t* -entru % ;n!%r%(in%.

  CURITOARELE DE ,IN&e fi=e%8* $% -%rte% front%$* % /rin8i$or (i 0o/2iuri$or ;n !%re &unt'ont%te roi$e e ru$%re. A!e&te% -ot fi in t%0$* &%u !u -erii e &7r'*. 3n $o!uri$e !u e-uneri e -r%f&unt o0$i/%torii.

  II'(.' C!&tacte 9i sira&2e electriceA!e&te% &e -re"* $%H

  u(% !%0inei< !%re nu -er'ite '%ne"r%re% in&t%$%iei %!* %!e%&t% e&te e&!2i&*J $% -%r%!*8*to%reJ $% fr7n% e &i/ur%n*J $% i&-o8iti"u$ e ;ntinere % !%0$u$ui $i'it%toru$ui e "ite8*J $% !%0$u$ e tr%!iune< !%re !ontro$e%8* &$*0ire% &%u ru-ere% %!e&tui%J $% or/%ne$e e -rinere fur!i &%u 'e&eJ $% !*ru!io%re$e e tr%n&0or%re % tr%n&$%to%re$or &ti"uito%reJ $% i&-o8iti"e$e -entru !ontro$u$ i'en&iuni$or (i -o8iiei &%r!ini$or $% tr%n&$%to%re$e &ti"uito%re

  !o'%n%te e $% i&t%n*.

  CAPITOLUL III

  DISPOZITIVE DE )RNARE ,I DE OPRIREFr7n% e&te un i&-o8iti" e&tin%t &* 'i!(ore8e "ite8% &%u &* o-re%&!* un %n&%'0$u$ 'e!%ni! !e &e/*&e(te ;n 'i(!%re. Fr7ne$e -ot 'i!(or% "ite8e$e e !o0or7re % &%r!inii (i %&i/ur% o-rire% 'e!%ni&'e$orre&-e!ti"e $% ;n!et%re% %!ion*rii $or 'enin7nu$e 0$o!%te ;n &t%re e re-%o&.

  Fr7n%re% &e re%$i8e%8* %torit* fr7n*rii u&!%te intre or/%nu$ 'o0i$ ro%t% e fr7n*B (i or/%nu$ e

  fr7n* &%0oi< 0%n*B tr%n&for'7n ener/i% !ineti!* % !or-u$ui ;n 'i(!%re ;n !*$ur*.Sti"uitoru$ e&te -re"*8ut !u fr7ne e -i!ior -entru e-$%&%re (i fr7ne e &t%ion%re. Ce$e ou* ti-urie fr7n* fun!ione%8* ine-enent un% e %$t% (i %!ione%8* %&u-r% t%'0uri$or roi$or 'otri!e in f%*.

  6

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  70/172

  )RNA DE PICIORe&te e ti- 2ir%u$i! (i &e !o'-une inH -e%$% e fr7n*J -o'-% !entr%$*J !i$inri e fr7n* fr7ne$e !u &%0oiJ !onu!te -entru $i!2i e fr7n%re.

  )RNA DE STAIONAREe&te e ti- 'e!%ni!* !u %!ion%re '%nu%$*.

  Verifi!%re% fr7ne$or &e f%!e -rinH "erifi!%re% $i!2iu$ui e fr7n*J u8ur% &%0oi$or e fr7n*J %!ion%re% -e%$ei e fr7n*J "erifi!%re% !%0$uri$or (i !onu!tei e u$ei.

  Re/$%u$ !on&t* ;n &tr7n/ere% &%u &$*0ire% (uru0u$ui e re/$%re ;n fun!ie e u8ur% e$e'ente$or'e!%ni&'u$ui e fr7n%re.

  III'(' ROL )UNCIONAL ,I CLASI)ICARE3n !on&tru!i% 'e!%ni&'e$or &unt -re"*8ute i&-o8iti"e e fr7n%re (i e o-rire ;n &!o-u$ o-ririi 'i(!*rii

  &%r!inii< -*ri$or 'o0i$e %$e in&t%$%ii$or e rii!%t (i 'eninerii %!e&tor% ;n -o8iii$e orite !u o &i/ur%n*%t*.

  Di&-o8iti"e$e e fr7n%re introu! un 'o'ent re8i&tent ;n 'e!%ni&'u$ ;n %$ !*rui $%n !ine'%ti!&unt in!$u&e !%re< !u'u$%t !u 'o'entu$ re8i&tent -ro-riu %$ 'e!%ni&'u$ui %t e fre!*ri$e interio%re(i re8i&tene$e e=terneB< !onu!e $% reu!ere% "ite8ei &%u $% o-rire% !o'-$et* % 'i(!*rii e$e'entu$uifr7n%t< tr%n&for'7n ener/i% !ineti!* % '%&e$or ;n 'i(!%re ;n ener/ie !%$ori!*< -e !%re o !ee%8*'eiu$ui ;n!onur*tor. A&tfe$ e i&-o8iti"e &unt -re"*8ute o0$i/%toriu $% to%te 'e!%ni&'e$e'%(ini$or e rii!%t.

  Di&-o8iti"e$e e fr7n%re (i e o-rire tre0uie &* %i0* o fun!ion%re &i/ur*< o !on&tru!ie &i'-$* (iro0u&t*< tre0uie &* -o%t* fi re/$%te (i e-%n%te u(or (i &* &e ;n!%re8e ;ntrun /%0%rit !7t '%i reu&. 3n

  %!e&t &!o- e$e &e 'onte%8*< e re/u$*< -e %r0ore$e !u "ite8% un/2iu$%r* !e% '%i '%re< une 'o'entu$reu& %$ fore$or e=terio%re %re "%$o%re% !e% '%i 'i!* %r0ore$e 'otoru$uiB. 3n !%8u$ in&t%$%ii$or erii!%t %!ion%te e $% un 'otor ter'i! uni!< e=i&ten% !u-$%e$or inter'itente o0$i/* %'-$%&%re%fr7ne$or -e %r0ore$e $e/%t ri/i !u or/%nu$ e $u!ru.

  Coniii$e e $u!ru %$e fr7ne$or e-in e -%r%'etrii !ine'%ti!i (i in%'i!i %i 'e!%ni&'u$uiII DE FR?NE

  III'/' )RNE CU DISCURI )RNE AXIALEFCONSTRUCIA ,I )UNCIONAREA )RNELOR CU DISCURI' Fr7ne$e !u i&!uri $u!re%8* -e

  -rin!i-iu$ %-*&*rii %=i%$e % unor /%rnituri e fri!iune -$%ne &%u tron!oni!e< -e &u-r%f%% unui i&! -$%n

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  90/172

  =< < 1B. Si'0o$uri$e !%r%!teri&ti!e in -%r%nte8e &e refer* ;n orine $%H ini'% toro%ne$or< ini'% !%0$u$ui5> &%u S5SB &unt '%i f$e=i0i$e e!7t !e$e !u

  !%0$%re ;n !ru!e &%u 'i=t*. A!e%&t% &e e=-$i!* -rin f%-tu$ !* &7r'e$e %u< ;n !%8u$ !%0$*rii -%r%$e$e

  Gru-% e

  fun!ion%re

  Tr%n&-orturi u8u%$e Tr%n&-orturi -eri!u$o%&e

  C%0$uri nor'%$e C%0$uri %nti/ir%torii C%0$uri nor'%$e1 (i # :

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  95/172

  IV.1.. SISTEE DE PRINDERE ALE CAPETELOR CALURILORC%-ete$e !%0$uri$or -ot fi %!ion%te< (i ;n %!e&t !%8 &e fi=e%8* $% t%'0urii e %ntren%re< &%u ne%!ion%te

  Si&te'e$e e -rinere %$e r%'urii ne%!ion%te tre0uie &* fie !on!e-ute %&tfe$ ;n!7t &* %i0*re8i&ten% (i ur%0i$it%te% !e$ -uin e/%$e !u !e$e %$e !%0$u$ui< &* fie &i/ure< &* -er'it*!on&t%t%re% !u u(urin* % &t*rii te2ni!e< &* -er'it* 'ont%re%e'ont%re% u(o%r* % !%0$u$ui(i &* re%$i8e8e o -rinere %rti!u$%t* % r%'urii !%0$u$ui. 3n -r%!ti!% %!tu%$* &unt uti$i8%te

  ur'*to%re$e &i&te'e< !%re !ore&-un !e$ '%i 0ine %!e&tor !erine.

  a' )IXAREA CU RODANRo%n% e&te un o!2et in oe$ uti$i8%t -entru 'oe$%re% for'ei (i -rote%re% !%0$u$ui ;n 8on% e %n!or%re!ontr% &tri"irii (i u8urii. Ro%ne$e &unt or/%ne &t%n%ri8%te. V%ri%nt% S< (t%n%t* &%u for%t* fi/. IV.6.%B'TAUR TURNAT ANTRENAT PRIN ARORE

  3n fi/. IV.#6 e&te -re8ent%t* &o$ui% unui t%'0ur turn%t< %ntren%t -rin %r0ore (i re8e'%t ;n $%/*re !uru$'eni o&!i$%ni< i%r ;n fi/. IV.): o &o$uie e t%'0ur turn%t %ntren%t -rin !oro%n* in%t* (i re8e'%t -e

  11:

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  111/172

  o&ie nerotito%re. Coro%n% tre0uie !entr%t* -e t%'0ur (i &e &o$i%ri8e%8* !u %!e&t% !u %utoru$ unor (uru0uri.Dou* &%u trei intre %!e&te% &unt -*&uite &%u -re"*8ute !u 0u!(e e forfe!%reJ re&tu$ (uru0uri$or intr* !u o!;n /*uri e tre!ere.

  )i' IV'.B'TAUR TURNAT ANTRENAT PRIN COROAN DINAT

  Dou* &o$uii 'oerne &unt -re8ent%te ;n fi/. IV.)1 (i IV.)#.

  )i' IV'.('TAUR ANTRENAT CU CUPLAX DINAT

  111

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  112/172

  )i' IV'.*'TAUR SUDAT ANTRENAT CU CUPLAX CU OLURI SFERICE

  Antren%re% t%'0uru$ui &e f%!e !u %utoru$ unui !u-$% !o'-en&%tor un/2iu$%r in%t< re&-e!ti" !u 0o$uri&feri!e< i%r re8e'%re% &e %&i/ur* ;ntrun $%/*r !u ru$'ent r%i%$ o&!i$%nt $% un !%-*t< i%r $% !e$*$%$t< -rininter'eiu$ unor 0u!(e &feri!e ire!t ;n %r0ore$e e ie(ire %$ reu!toru$ui e tur%ie. 3n %!e&t &!o- !%-*tu$%r0ore$ui reu!toru$ui e&te -re"*8ut !u un %$e8% -entru re8e'%re (i !u un &e'i!u-$% in%t< re&-e!ti" !u

  0o$uri. Di&!u$ front%$ %$ t%'0uru$ui %re fie un &e'i!u-$% !u %ntur* interio%r*< fie %re in!or-or%te 0u!(ee %ntren%re ;n !%re $u!re%8* 0o$uri$e &e'i!u-$%u$ui %ntrenor.

  A"%nt%e$e &o$uiei &untH %&i/ur%re% unui /%0%rit 'ini' -e ire!i% %=ei t%'0uru$uiITIVE TIP TRAVERS PENTRU ELEENTELE PREFARICATE DIN ETONARATH % i&-o8iti" ti- U11, -entru !2e&o%ne< fer'e (i -%ne #

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  125/172

  )i' V'(5'DISPO>ITIVE PENTRU ANIPULAT ST?LPI DIN ETON ARATH % i&-o8iti" ti- U114 )

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  126/172

  UP9+4 #

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  127/172

  -o8iie "erti!%$*.

  )i' V'(>'DISPO>ITIVE TIP FURCH % -entru 0%$oturi e t%0$*J 0 -entru tu0uri in A

  )i' V'*B'TRAVERS DE RIDICARE PENTRU LUCRUL SIULTAN A DOU ACARALE

  )i' V'*('DISPO>ITIV DE RIDICARE CU ECENTRIC PENTRU FOI DE TAL

  1#4

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  128/172

  )i' V'**'DISPO>ITIVE CU ECENTRIC PENTRU RIDICAREA FOILOR DE TAL 3N PO>IIEVERTICAL

  % !u un &in/ur e=!entri!J 0 !u e=!entri! (i -7r/2ie e %'-$ifi!%reJ ! !u ou* e=!entri!e

  V'*' DISPOZITIVE PENTRU SARCINI ;N VRACPentru '%ni-u$%re% &%r!ini$or ;n "r%!< !u' %r fiH !$ineru$< !%$!%ru$< !*r0une$e< 'inereuri$e< &%re%< "%ru$

  )i' V'*.'CALCULUL VOLUELOR PENTRU GRAIFRE ICALU @I ONOCALU

  Gr%if*re$e !u '%i 'u$te !u-e -o$i-B %u e o0i!ei un nu'*r e 9 !u-e !%re &e ;n!2i (i &e e&!2i r%i%$(i &e fo$o&e&! -entru '%ni-u$%re% '%teri%$e$or !u /r%nu$%ie '%reH -i%tr*< $e'ne e for'* nere/u$%t* et!.Cu-e$e &e -ot e&!2ie &in!ron &%u -ot &* &e ;n!2i* ;n %nu'ite $i'ite ine-enent -entru % &e %%-t%for'ei '%teri%$u$ui.

  Gr%if*re$e !u !u-e &-e!i%$e &unt %%-t%te -entru iferite !%8uri< !u' %r fi e e=e'-$u '%ne"r%re% e$e'n rotun 0i$eB %(e8%t ;n &ti"e re/u$%te.

  3n fun!ie e en&it%te% '%teri%$u$ui '%ni-u$%t< /r%if*re$e -ot fiH e ti- u(or< -entru '%teri%$e !u j 1 t5 ')J e ti- 'eiu< -entru '%teri%$e !u j 1

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  130/172

  1

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  131/172

  ten&ion%te !u o for* fo%rte 'i!*< -entru % nu -ro"o!% ;n!2iere% !u-e$or. Du-* !e /r%if*ru$ /o$ e&!2i& %fo&t %(e8%t -e '%teri%$< &e -orne(te 'e!%ni&'u$ e ;n!2iere< ;n ti'- !e !%0$uri$e e !o0or7rerii!%re &unt$i0ere &%u fo%rte -uin ten&ion%te< %&tfe$ !% &* -er'it* %fun%re% /r%if*ru$ui ;n '%teri%$ &u0 %!iune%/reut*ii -ro-rii. Gr%if*ru$ &e ;n!2ie %fun7nu&e ;n '%teri%$. Cu' for% e -*trunere ;n '%teri%$ e&teeter'in%t* e /reut%te% -ro-rie< re8u$t* !* /r%if*ru$ tre0uie &* fie &ufi!ient e /reu -entru % &e -ute%re%$i8% o u'-$ere efi!ient*.

  Du-* !e /r%if*ru$ &% ;n!2i&< 'e!%ni&'u$ e ;n!2iere $u!r7n ;n !ontinu%re< /r%if*ru$ e&te rii!%t in'%teri%$< fiin &u&inut -entru un ti'- &!urt nu'%i e !%0$uri$e e ;n!2iere. 3n !ontinu%re e&te -ornit (i

  'e!%ni&'u$ e rii!%re< !%re fiin e&!*r!%t e'%re%8* r%-i (i $% %tin/ere% unei tur%ii %-ro-i%te e !e%no'in%$* -rei% %-ro=i'%ti" ,: in &%r!in*.Pentru e&!2iere% /r%if*ru$ui -$in &e -orne(te 'e!%ni&'u$ e e&!2iere;n!2iere< 'e!%ni&'u$ erii!%re fiin o-rit. Pentru un ti'- &!urt ;ntre%/% /reut%te % /r%if*ru$ui &e re-%rti8e%8* -e !%0$uri$e erii!%re. Pe '*&ur* !e /r%if*ru$ &e e&!2ie< '%teri%$u$ &e /o$e(te (i !%0$uri$e e rii!%re %un/ &* &u-ortein nou nu'%i u'*t%te in &%r!in% tot%$*< %i!* /reut%te% /r%if*ru$ui /o$.

  )i' V'*5'SCEA DE FUNCIONARE A GRAIFRELOR ICALU

  An%$i87n 'ou$ e fun!ion%re re8u$t* !* re-%rtii% &%r!ini$or -e !%0$uri e-ine e i&!u&in%

  '%!%r%/iu$ui. 3n !%8u$ !7n nu &e i%u '*&uri &-e!i%$e $i'it%tor ifereni%$< &i&te' e %!ion%re re/$%t*B

  1)1

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  132/172

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  133/172

  )i' V'*

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  134/172

  )i' V'*@'GRAIFR R>UITOR CU DOU ARTICULAII 3N TRAVERSA SUPERIOAR

  A!e&t in ur'* &i&te' -re8int* %"%nt%u$ !* /r%if*ru$ %re un /r% e $i0ert%te '%i '%re< -ut7nu&e %%-t%'%i u(or $% i"er&e o0&t%!o$e< ;n &-e!i%$ ;n !%$% "%&e$or fi/. V.#6B.

  )i' V'*>' ADAPTAREA GRAIFRULUI R>UITOR CU DOU ARTICULAII LA SPAIILIITATE

  GRAI)RUL )OAR)EC fi/. V.):B. Denu'ire% ;i "ine e $% for'% !on&tru!ti"* (i 'ou$ e;n!2iere. E$e'ente$e !on&tru!ti"e %u fo&t efiniti"%te ;n uru$ %nu$ui 164:. Gr%if*ru$ fo%rfe!* &e -rete%8*;n &-e!i%$ $% e&!*r!%re% in n%"e % 'inereu$ui e fier. Cu-e$e %rti!u$%te &unt -re$un/ite !u ou* 0r%e 5,

  ;ntre !%re e&te 'ont%t -%$%nu$ e ;n!2iere 4. Tr%"er&% &u-erio%r* 1e i'en&iuni reu&e &er"e(te $%&u&-en%re% (i $e/%re% !%0$uri$or e rii!%re. Su&-en%re% !u-e$or e tr%"er&% &u-erio%r* e&te re%$i8%t*

  -rin -%tru !%0$uri 2!u ro$ e tir%ni. $o!u$ e ro$e e ;n!2iere e&te 'ont%t ;n !e$e ou* 0r%e &u-erio%re;n -re$un/ire% !u-e$or 3.

  1)+

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  135/172

  )i' V'.B'GRAIFR FOARFEC

  Gr%if*re$e fo%rfe!* -re8int* o &erie e %"%nt%e f%* e /r%if*re$e !u 0%re &%u r*8uito%re. A!e&te% &untH r%-ortu$ intre /reut%te% -ro-rie (i &%r!in% uti$* e&te '%i f%"or%0i$J $un/i'e% e ;n!2iere % !%0$u$ui e&te '%i 'i!* %"7n re-t !on&e!in* &!urt%re% !i!$u$ui (i !re(tere%

  -rou!ti"it*iiJ

  for% e ;n!2iere !re(te &-re fin%$ ;n ti'- !e $% /r%if*ru$ !u 0%re e&!re(teJ !entru$ e /eut%te $% /r%if*ru$ e&!2i& e&te '%i !o0or7t e!7t $% /r%if*ru$ !u 0%reJ !ur&% e ;n!2iere &e %-ro-ie '%i 'u$t e o re%-t* e!7t $% /r%if*ru$ r*8uitor (i !u %t7t '%i 'u$t

  e!7t $% /r%f*ru$ !u 0%reJ ;n !on&e!in* /r%if*ru$ fo%rfe!* %un* '%i u(or 'inereu$ ;n &tr%turi &u0iri-rote7n ;n %!e$%(i ti'- &tru!tur% e re8i&ten* % '%/%8ii$or n%"e$orJ

  &!2i'0%re% !%0$uri$or e&te '%i &i'-$*J !%0$uri$e /%if*ru$ui fo%rfe!* &unt '%i -rote%te e %un/ere% ;n !ont%!t !u '%ter%$u$< ;n !on&e!in* %u

  o ur%t* e "i%* '%i '%re ;n &-e!i%$ f%* e !e$e %$e /r%if*ru$ui r*8uitorJ /r%if*ru$ fo%rfe!* e&te '%i &t%0i$ e!7t /r%if*ru$ r*8uitor ;n &-e!i%$ $% '%ni-u$%re% 'inereu$ui ;n

  0u$/*ri< !7n %!e&t% %re tenin% e % "i0r%< !ee% !e u!e $% '*rire% !i!$u$uiJ %"7n /reut%te% -ro-rie '%i 'i!*< !o&tu$ ener/iei -e ton% e 'inereu e&!*r!%t* &e reu!e.

  A"%nt%e$e /r%if*ru$ui fo%rfe!* re8u$t* in !o'-%r%i% intre un /r%if*r !u 0%re< un /r%if*r r*8uit !u!%0$uri$e ;n i%/on%$*< un /r%if*r r*8uitor $on/ituin%$ (i un /r%if*r fo%rfe!*< to%te e %ee%(i &%r!in* e ,: t(i $u!r7n ;n %!e$e%(i !oniii e %!!e$er%ie (i !i!$u. Re8u$t* %te$e in t%0e$u$ V.+.

  A$e/ere% ti-u$ui e /r%if*r e-ine ;n /ener%$ e trei f%!tori< (i %nu'eH ti-u$ 'e!%ni&'u$ui e rii!%tJ n%tur% '%teri%$u$ui< /r%nu$%i%< en&it%te%< &t%re%J &itu%i% $o!%$* '*ri'e% n%"e$or &%u "%-o%re$or< te'-er%turi< ;n*$i'i< /%0%rite %$e /uri$or e

  '%/%8ie et!.B.A&tfe$< e e=e'-$u< -entru %!e$%(i e&!*r!*tor e n%"e &e re!o'%n* un /r%if*r fo%rfe!* -entru 'inereu

  e fier (i un /r%if*r !u 0%re -entru !o!&.TAELUL V'/TAEL COPARATIV AL TIPURILOR DE GRAIFR DE ,: t PENTRU INEREU

  1),

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  136/172

  C%r%!teri&ti!i Gr%if*r !u 0%reGr%if*r r*8uitor

  Gr%if*r !u fo%rfe!*!u !%0$uri o0$i!e $on/ituin%$

  S%r!in% N ,:: ,:: ,:: ,::

  %&% -ro-rie t #, #) #1 19

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  137/172

  )i' V'.*'GRAIFR POLIP< CU CUPE CU [email protected] INDIVIDUAL

  S!2e'% e ;nf*(ur%re % !%0$u$ui e&te %r*t%t* ;n fi/. V.)). P%rte% e e/%$i8%re % !%0$u$ui e&te ;n$o!uit* !u un$%n G%$$ tre!ut -e&te ou* ro$e e i%'etru 'i! ;n &!o-u$ reu!erii /%0%ritu$ui tr%"er&ei &u-erio%reB.De-$%&%re% ine-enent* % !u-e$or e&te $i'it%t* e un $%n< !%re une(te to%te !u-e$e. D%!* &e e-*(e(te o%nu'it* $i'it*< $%nu$ !%re ;n 'o nor'%i e&te e&tin& &e ;ntine (i !u-% r*'%&* -re% 'u$t ;n ur'* e&te

  ;n!2i&* ;n 'o for%t e !e$e$%$te.

  )i' V'..' SCE DE [email protected] A CALULUI LA GRAIFRUL POLIP CU CUPE [email protected] INDIVIDUAL

  GRAI)RE PENTRU LE+NE. Pentru '%ne"r%re% '%teri%$u$ui $e'no& &e uti$i8e%8* /r%if*re $% !%re!u-e$e %u for'* e !$e(te fi/. V.)+B. D%torit* -o&i0$it*ii e e-$%&%re ;n ti'-u$ ;n!2ierii % -un!te$or e%rti!u$%ie K1K -e %r!e e !er! !u !entru$ ;n -un!te$e K#K< !u-e$e e&!riu o !ur0* '%i -$%t*< %&e'*n*to%re!u % /r%if*re$or r*8uito%re. Se!iune% /r%if*ru$ui e&te '*rit* ;n &u&< -entru % -ute% !u-rine '%teri%$u$%un%t.

  )i' V'./'GRAIFR PENTRU LENE

  ALTE TIPURI DE GRAI)RE. 3n fi/. V.),.% e&te %r*t%t un /r%if*r -entru (-%n< i%r ;n fi/. V.),.0 un/r%if*r -entru &fe!$* e 8%2*r.Pentru !ere%$e &e ;ntre0uine%8* /r%if*re e ti- u(or< !%re %u 'u!2ii$e -etre!ute -entru % ;'-iei!%

  &!ur/ere% '%teri%$u$ui tr%n&-ort%t. L% %!e&te ti-uri e /r%if*re< /reut%te% -ro-rie e&te ;n /ener%$ '%i '%ree!7t %r fi ne!e&%r* -entru -*trunere% ;n '%teri%$< %(% ;n!7t &%r -ute% %u!e ;'0un*t*iri -rin for'e

  1)4

 • 8/10/2019 Stivuitorist Suport Curs

  138/172

  &-e!i%$e e !u-e< uti$i8%re e %$i%e u(o%re et!.

  )i' V'.5'GRAIFR PENTRU STRUNXITURI ETALICE %BJ GRAIFR PENTRU SFECLA DE>AR 0B

  V'*'('.' GRAI)RE +ONOCALUL% /r%if*re$e 'ono!%0$u ro$u$ !%0$uri$or e ;n!2iere (i e rii!%re e&te -re$u%t e un &in/ur !%0$u. A!e&t%

  -er'ite %/*%re% /r%if*ru$ui ;n ori!e !7r$i/ e '%!%r%. 3n &!2i'0 e&!2iere% tre0uie re%$i8%t* !u 'i$o%!e&u-$i'ent%re< !ee% !e !o'-$i!* !on&tru!i% (i $e reu!e -rou!ti"it%te%. Din %!e&t 'oti" /r%if*re$e'ono!%0$u &e ;ntre0uine%8* e o0i!ei nu'%i $% %!e$e '%!%r%$e $% !%re fun!ion%re% !u /r%if*r %-%reo!%8ion%$.

  E=i&t* trei ti-uri -rin!i-%$e e /r%if*re 'ono!%0$u< %nu'eH /r%if*re !u e&!2iere -rin tr%/ereAREGRAI)RE CU +OTOR. Se uti$i8e%8* !% (i /r%if*re$e 'ono!%0$u -entru e!2i-%re% '%(ini$or e rii!%t!u !7r$i/ !%re tre0uie &* efe!tue8e o!%8ion%$ o-er%ii e '%ni-u$%re % '*rfuri$or ;n "r%!. Gr%if*re$e !u'otor &e ;'-%rt u-* 'ou$ e %!ion%re ;n ou* !%te/oriiH !u %!ion%re e$e!tro'e!%ni!* (i !u %!ion%re

  2ir%u$i!*.A'0e$e ti-uri &e &u&-en* ;n !7r$i/u$ '%!%r%$ei !%re %&i/ur* 'i(!%re% e rii!%re &%u !o0or7re.3n!2iere% &%u e&!2iere% !u-e$or &e f%!e -rin inter'eiu$ unui 'e!%ni&' %!ion%t e un 'otor e$e!tri!.A$i'ent%re% !u !urent % 'otoru$ui e&te re%$i8%t* -rintrun !%0$u f$e=i0i$ !%re &e -o%te ;nf*(ur% -e unt%'0ur !u %r! &%u !u %$t* %!ion%re !ontr%/reut%te< e$e!tri!* et!.B. Gr%if*re$e !u 'otor -re8int* %"%nt%u$!* ;n!2iere% (i e&!2iere% !u-e$or &e -o%te f%!e $% ori!e ;n*$i'e< i%r 'i(!%re% -o%te fi &u-r%-u&* -e&te'i(!%re% e rii!%re. 3n %!e&t fe$ -rou!ti"it%te% $or e&te '%i '%re e!7t % /r%if*re$or 'ono!%0$u.

  L% -roie!t%re% %!e&tor /r%if*re tre0uie &* &e tin* !%H /reut%te% 'e!%ni&'u$ui &* fie !7t '%i 'i!* lAutori8%re% -er&on%$u$ui e e&er"ire %in&t%$%tii$or5e!2i-%'ente$or &i %!!e-t%re% -er&on%$u$ui %u=i$i%r e e&er"irem< %-ro0%t% -rinOrinu$ 'ini&tru$ui e!ono'iei nr. #.1,+5#::6< -u0$i!%t in onitoru$ Ofi!i%$ %$ Ro'%niei< P%rte%I< nr. 11 0i&5#:1: &t%0i$e(te !erine$e (i !oniii$e %-$i!%0i$e ;n "ere% %utori8*rii -er&on%$u$ui ee&er"ire (i % %!!e-t*rii -er&on%$u$ui %u=i$i%r e e&er"ire ;n &!o-u$ %&i/ur*rii !oniii$or ee=-$o%t%re ;n !oniii e &i/ur%n* % in&t%$%ii$or5e!2i-%'ente$or

  Prescri%2ia te:&ic$ PT R ( =*B(B< l%(ini e rii!%t '%!%r%$e< 'e!%ni&'e e rii!%t