ste.grila, minispete pentru examenele admitere in ... · pdf file t6 teste-grill, minispele...

Click here to load reader

Post on 30-Dec-2019

14 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Andreea Ciurea Andrea-Annamaria Chig

  -rtlexandru Ioan Cuza"

  Sibiu-

  , conferenf,ar

  Avocatilor.

  tniv. &. T. Prescure; egi,2009;

  fut pracesual civil,

  iv€rsul Jwidic, Bucu-

  ii Babeg-Bolyai din

  de Drept a Univer-

  lNapoca.

  doctor, titular al ii Babeq-Bolyai din

  h qntqnl comunicdrii N. Szabo(coordona-

  2008;

  irq Bucuregti,2012;

  $ mnvntmii. I/olumul II. ilic, Bucuregti,2013;

  ll- Uliescu (coordonator), III-a Si Cartea a IV-a

  Liviu Zidaru), Ed. Uni-

  TE STE.GRILA, MINISPETE pentru examenele de admitere

  in profesiile juridice

  Drept procesual civil

  Edigia a lll-a, revdzutl, gi ad[ugitd

  Universul Juridic Bucuregti

  -2017-

 • qr prestigiu recunoscut.

  tuidicSRL.

  Editurii sau,

  ehasn!

  Foecfia Legii nr. 8/1996 Privind imrate qi fucilcate intr-o misurd

  apdrarea lor prin forta gi sub

  pentru cititorii sdi:

  de la o lund la un an sau rccunoscute de lege, a oPerelor

  sau parfiali, a uneia ori a mai nijloc ai sub orice formd, inclusiv

  $carea permanenta ori temPorard a

  implicarea dc f,utor al cilror

  .'1"t1..{:. -i.

  $"$'$'.-ffi*ff"t.

  Libriiria UJmag: tel.: 0733.67 3.555; A21.31 2.22.21 e-mail : [email protected]

  ujrnag.ro

  ::ft!

  Cuprins

 • Teste-grili, minispete examenele de admitere in iile juridice

  7 .3. Cercetarea procesului .....r...........J..................... ........... g5 7.3.1. Dispozilii comune .........95 7 .3.2. Excep{iile procesuale .............. ......... g6 7.3.3. Probe1e.........."..... ...........g9

  T.4.Dezbaterea in fond a procesului ............101 7.5. Suspendarea judecdfii, perimarea qi actele procesuale de dispozilie

  ale pd4ilor ....... 102 7.6. Deliberarea gi pronuntarea ........... 7 .7 . Hotilrdrea judecitoreasc[........... ............. 1 1 0 Rdspunsuri 7. Judecata in primi instanfi ......1 14

  s. CAILE DE ATAC. ................:... R[spunsuri 8. Ciile de atac ....,..133

  9. EXECUTAREA SrLrTA...... ......................13s Rispunsuri 9. Executarea silitd ....................144

  10. PROCEDURTLE Sp8CrAL8................... ...................t47 10.1. Procedura necontencioasi judiciard............. ...........147 10.2. Ordonanfa pregedin.tial6............ ............149 l0'3.Proceduraoferteideplat5qiconsemna!iunii.......'..., 10.4. Procedura ordonanfei de plat6. .............153 10.5. Procedura cu privire la cererile de valoare redusd .....................155 l0.6.Proceduradivorfului'...'.....'....'.'....;............ 10.7. Procedurapartajului judiciar.... ............161 Rdspunsuri

  10. Procedurile speciale .............165

  MINISPETE RECAPITULATM ..............171 naspunsuri Minispefe recapitulative ................. ....r......................... 179

  TESTE RECAPITULATIVE PENTRU EXAMENUL DE PRIMIRE iN pnornslA DE AVocAT.. ....llz

  TEST NR. 1................. .... ji,....r........ ...............182 R[spunsuri cu explicafii Testnr.1.................. ..............:.... ...................1g6

  .

  TESTE RECAII LA INSTITUTGI";

  TEST NR I .- Rdspunsuri cu cq Test nr. I

  TESTNR.2..-

  Rdspunsuri cueq Test nr. 2

  TESTNR.3....-

  Barem Test nr. 3

  TESTNI-

  Barem

  TESTNR-

  Barem

  TESTNR.

  Barem Test nr. 6

  TESTNR 7

  Barem

  Gry.---

 • iile juridice

  102 107

  -.-_...........,...... 1 28

  ...................... 1 33

  ...............,1 35

  ................... I 47 .................. I 49

  ................1 5 1

  -.................... I 53

  ---.................. 1 55 ...-................. I 57

  _................. 165

  ..........17t

  .......1 82

  .................. 1 82

  144

  t47

  C-tpri^

  161

 • alin. art. C. civ. C. pr. civ. C. mun. C. Jud. Dreptul Ed. etc. lit. op. cit. p./pp. pct. PR

  RRDA RRDP s.n.

  vol.

  d s Jdd .sr "ntisrtr vot

 • in profesiile rce

  institulii. Unele grile I celor recapitulative,

  care pregitesc de mu$i profesiile juridice, la ilelor capcane in care

  din nevoia prea mare de de ce, uneoti, unele

  le *ritu o privire in ile pentru admiterile in

  fi atenli la enunluri qi a nepermiJAnd explicafii

  a dat r[spunsul. doar rdspunsuri, scopul

  in ce misurd reugeqte si recompund (cel pufin

  mdsuri ce le rezolvali qi c5, in loc si fi{i mai

  ce agi realizat in aProaPe

  rlspunsuri corecte!

  Autoarele

  1. PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE PROCESULUI CIVIL

  1. Desfiqurarea cu celeritate ajudecifii: a. este o exigen{6 a dreptului la un proces echitabil; b. este o cerinld a principiului exercitirii cu bun5-credin!6 a drepturilor procesuale; c. este recomandatd pentru buna gestionare a resurselor justitiei, dar nu reprezinti o

  exigen![ a unui principiu fundamental al procesului civil.

  2. in privin{a limbii de desfigurare a procesului civii: a. ceti{enii rom6ni aparfinAnd minorit[1ilor nalionale au dreptul sd intocmeascd cereri

  pi acte procedurale in limba matern6; b. cet5lenii strbini qi apatrizii care nu inleleg sau nu vorbesc limba romdnd au dreptul

  de a lua cunoqtinld de toate actele qi lucririle dosarului, de a vorbi in instan{6 qi de a pune concluzii prin traducdtor autorizat, dacd legea nu prevede altfel;

  c. cetdfenii romAni aparfindnd minoritililor nalionale nu au dreptul si se exprime in limba materni in fa{a instanlelor de judecatd, daci infeleg sau vorbesc limba rominS.

  3. Nu se incalci principiul egalitilii in fafa legii: a. dacd judecdtorul ordond probe din oficiu; b. prin faptul c[ doar p6rdtul poate invoca lipsa procedurii prealabile; c. prin necomunicarea int6mpindrii cdtre reclamant.

  4. Niciun judecitor nu poate: a. rcfaza sd judece pe motiv cd legea nu prevede, este neclari sau incompleti; b. da sau restabili calificareajuridicd a actelor qi faptelor dedusejudecdfii; c' dep[gi limitele investirii, in afard de cazurile in care legea ar dispune altfel.

  5. Principiul contradictorialitifii nu presupune ci: a. obiectul qi limitele procesului sunt stabilite prin cererile qi apdr[rile pdrfilor; b. pdrtile au obligatia sa indeplineascd actele de procedurd in condifiile. ordinea gi

  termenele stabilite de lege sau de judecitor; c' , pirlile trebuie si iqi faci cunoscute reciproc gi in timp util motivele de fapt gi de

  l,drept pe care igi intemeiazd pretentiile gi apdrdrile, astfel incdt fiecare dinne ele sd iqi poatd organ iza apdr ar ea.

  6. Frincipiul contradictorialiti{ii presupune: a. comunicarea, din oficiu, a inscrisurilor depuse de o parte cdtre cealaltl parte, numai

  dac[ aceasta din urmd nu a solicitat judecarea cauzeiin lips[; b. in cazul unei divergenfe de opinii intre judecdtori, citarea p[rfilor pentru termenul

  la care dezbaterile se reiau asupra punctelor rimase in divergenfi;

 • 14 Teste-grili, minispe.te pentru examenele de admitere ?n profesiile juridice c. punerea in discutia pa4ilor a incuviinldrii in principiu a cererii de interventie

  accesorie. :

  7. Dreptul la un proces echitabil implici: a. obligafia oricirei persoane de a sprijini realizarea justifiei; b. judecarea cauzei intr-un termen optim gi previzibil; c. judecarea cauzeide cdhe o instantd stabilitd de lege.

  8. Dreptul la apirare al pIr{ii in proces: a. implici dreptul de a nu rdspunde la interogatoriu; b. implicd dreptul de a administra probel c. trebuie exercitat cu buni-credinti.

  9. Pnr,tile sunt obligate: a. si urmlreascd desfbgurarea ftrd intdrziere gi finalizarea procesului; b. sd il recuze pe judecitorul aflat infr-una dintre situaliile de incompatibilitate previzute

  de lege; c. si iqi exercite drepturile procedurale pohivit scopului in vederea ciruia au fost

  recunoscute de lege.

  10. Judecitorul este indreptifit: a. s[ ordone probe din oficiu, chiar daci p64ile se impotrivesc; b. si ceard plr{ilor sd prezinte explicafii, oral sau in scris, cu privire la situalia de fapt

  qi motivele de drept pe care acestea le invoci; c. si modifice cauza sau obiectul cererii de chemare in judecati.

  11. Judecitorul: a. poate dispune introducerea in cauz| a altor persoane doar in procedura neconten-

  cioas6;

  b. trebuie si se pronunle asupra a tot ceea ce s-a cerut doar dacd apreciazti cd toate pretenliile reclamantului sunt intemeiate;

  c. va fine seama de principiile generale ale dreptului, de cerinlele echitafii $i de buna-credinfi, ori de cdte ori legea ii rezervijudecdtorului puterea de apreciere.

  12. Judecitorul: a. dd sau restabilegte calificarea juridicd a actelor gi fapteior deduse judecdfii, numai

  daci pd4ile le-au dat o altd denumire, fiind obligat sd puni in disculia pirJilor calificarea juridicl exactl;

  b. d[ sau restabileqte calificarea juridicd a actelor gi faptelor deduse judecifii, chiar daci pflr{ile le-au dat o alti denumire, fiind obligat sd punl in discu{ia p6{ilor cal ifi carea j urid icd exactd;

  c. nu este in drept sd puni in dezbaterea pirlilor imprejurdri de fapt sau de drept care ' nu sunt menJionate in cerere sau in inttmpinare, deoarece ar incilca principiul

  disponibilitalii.

  13. a.

  b.

  c.

  t4. a.

  b.

  c.

  Potrirl sd se

  si igi sa

  P cons

  are un include t' dispozigie-

  15. Principil a. se aplic[ qi b.

  16. Instan,ta gi a altor

  a. principiului