ste.grila, minispete pentru examenele admitere in ... · t6 teste-grill, minispele pentru examenele...

of 9 /9
Andreea Ciurea Andrea-Annamaria Chig TE STE.GRILA, MINISPETE pentru examenele de admitere in profesiile juridice Drept procesual civil Edigia a lll-a, revdzutl, gi ad[ugitd Universul Juridic Bucuregti -2017-

Upload: others

Post on 30-Dec-2019

21 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: STE.GRILA, MINISPETE pentru examenele admitere in ... · t6 Teste-grill, minispele pentru examenele de admitere in profesiile juridice 20. Principiul contradictorialitilii este inliturat:

Andreea CiureaAndrea-Annamaria Chig

-rtlexandru Ioan Cuza"

Sibiu-

, conferenf,ar

Avocatilor.

tniv. &. T. Prescure;egi,2009;

fut pracesual civil,

iv€rsul Jwidic, Bucu-

ii Babeg-Bolyai din

de Drept a Univer-

lNapoca.

doctor, titular alii Babeq-Bolyai din

h qntqnl comunicdriiN. Szabo(coordona-

2008;

irq Bucuregti,2012;

$ mnvntmii. I/olumul II.ilic, Bucuregti,2013;

ll- Uliescu (coordonator),

III-a Si Cartea a IV-a

Liviu Zidaru), Ed. Uni-

TE STE.GRILA, MINISPETEpentru examenele de admitere

in profesiile juridice

Drept procesual civil

Edigia a lll-a, revdzutl, gi ad[ugitd

Universul JuridicBucuregti

-2017-

Page 2: STE.GRILA, MINISPETE pentru examenele admitere in ... · t6 Teste-grill, minispele pentru examenele de admitere in profesiile juridice 20. Principiul contradictorialitilii este inliturat:

qr prestigiu recunoscut.

tuidicSRL.

Editurii sau,

ehasn!

Foecfia Legii nr. 8/1996 Privindimrate qi fucilcate intr-o misurd

apdrarea lor prin forta gi sub

pentru cititorii sdi:

de la o lund la un an sau

rccunoscute de lege, a oPerelor

sau parfiali, a uneia ori a mainijloc ai sub orice formd, inclusiv

$carea permanenta ori temPorard a

implicareadc f,utor al cilror

.'1"t1..{:. -i.

$"$'$'.-ffi*ff"t.

Libriiria UJmag:tel.: 0733.67 3.555; A21.31 2.22.21

e-mail : [email protected]

ujrnag.ro

::ft!

Cuprins

Page 3: STE.GRILA, MINISPETE pentru examenele admitere in ... · t6 Teste-grill, minispele pentru examenele de admitere in profesiile juridice 20. Principiul contradictorialitilii este inliturat:

Teste-grili, minispete examenele de admitere in iile juridice

7 .3. Cercetarea procesului .....r...........J..................... ........... g5

7.3.1. Dispozilii comune .........957 .3.2. Excep{iile procesuale .............. ......... g67.3.3. Probe1e.........."..... ...........g9

T.4.Dezbaterea in fond a procesului ............1017.5. Suspendarea judecdfii, perimarea qi actele procesuale de dispozilie

ale pd4ilor ....... 1027.6. Deliberarea gi pronuntarea ...........7 .7 . Hotilrdrea judecitoreasc[........... ............. 1 1 0

Rdspunsuri7. Judecata in primi instanfi ......1 14

s. CAILE DE ATAC. ................:...

R[spunsuri8. Ciile de atac ....,..133

9. EXECUTAREA SrLrTA...... ......................13s

Rispunsuri9. Executarea silitd ....................144

10. PROCEDURTLE Sp8CrAL8................... ...................t4710.1. Procedura necontencioasi judiciard............. ...........14710.2. Ordonanfa pregedin.tial6............ ............149l0'3.Proceduraoferteideplat5qiconsemna!iunii.......'...,10.4. Procedura ordonanfei de plat6. .............15310.5. Procedura cu privire la cererile de valoare redusd .....................155l0.6.Proceduradivorfului'...'.....'....'.'....;............10.7. Procedurapartajului judiciar.... ............161

Rdspunsuri

10. Procedurile speciale .............165

MINISPETE RECAPITULATM ..............171

naspunsuriMinispefe recapitulative ................. ....r......................... 179

TESTE RECAPITULATIVE PENTRU EXAMENUL DE PRIMIREiN pnornslA DE AVocAT.. ....llz

TEST NR. 1................. .... ji,....r........ ...............182

R[spunsuri cu explicafiiTestnr.1.................. ..............:.... ...................1g6

.

TESTE RECAIILA INSTITUTGI";

TEST NR I .-Rdspunsuri cu cqTest nr. I

TESTNR.2..-

Rdspunsuri cueqTest nr. 2

TESTNR.3....-

BaremTest nr. 3

TESTNI-

Barem

TESTNR-

Barem

TESTNR.

BaremTest nr. 6

TESTNR 7

Barem

Gry.---

Page 4: STE.GRILA, MINISPETE pentru examenele admitere in ... · t6 Teste-grill, minispele pentru examenele de admitere in profesiile juridice 20. Principiul contradictorialitilii este inliturat:

iile juridice

102107

-.-_...........,...... 1 28

...................... 1 33

...............,1 35

................... I 47.................. I 49

................1 5 1

-.................... I 53

---.................. 1 55

...-................. I 57

_................. 165

..........17t

.......1 82

.................. 1 82

144

t47

C-tpri^

161

Page 5: STE.GRILA, MINISPETE pentru examenele admitere in ... · t6 Teste-grill, minispele pentru examenele de admitere in profesiile juridice 20. Principiul contradictorialitilii este inliturat:

alin.art.C. civ.C. pr. civ.C. mun.C. Jud.DreptulEd.etc.lit.op. cit.p./pp.pct.PR

RRDARRDPs.n.

vol.

dsJdd.sr"ntisrtrvot

Page 6: STE.GRILA, MINISPETE pentru examenele admitere in ... · t6 Teste-grill, minispele pentru examenele de admitere in profesiile juridice 20. Principiul contradictorialitilii este inliturat:

in profesiile rce

institulii. Unele grileI celor recapitulative,

care pregitesc de mu$iprofesiile juridice, lailelor capcane in care

din nevoia prea mare de

de ce, uneoti, unele

le *ritu o privire inile pentru admiterile in

fi atenli la enunluri qi anepermiJAnd explicafii

a dat r[spunsul.doar rdspunsuri, scopul

in ce misurd reugeqte

si recompund (cel pufin

mdsuri ce le rezolvali qi

c5, in loc si fi{i maice agi realizat in aProaPe

rlspunsuri corecte!

Autoarele

1. PRINCIPIILE FUNDAMENTALEALE PROCESULUI CIVIL

1. Desfiqurarea cu celeritate ajudecifii:a. este o exigen{6 a dreptului la un proces echitabil;b. este o cerinld a principiului exercitirii cu bun5-credin!6 a drepturilor procesuale;c. este recomandatd pentru buna gestionare a resurselor justitiei, dar nu reprezinti o

exigen![ a unui principiu fundamental al procesului civil.

2. in privin{a limbii de desfigurare a procesului civii:a. ceti{enii rom6ni aparfinAnd minorit[1ilor nalionale au dreptul sd intocmeascd cereri

pi acte procedurale in limba matern6;b. cet5lenii strbini qi apatrizii care nu inleleg sau nu vorbesc limba romdnd au dreptul

de a lua cunoqtinld de toate actele qi lucririle dosarului, de a vorbi in instan{6 qi dea pune concluzii prin traducdtor autorizat, dacd legea nu prevede altfel;

c. cetdfenii romAni aparfindnd minoritililor nalionale nu au dreptul si se exprime inlimba materni in fa{a instanlelor de judecatd, daci infeleg sau vorbesc limbarominS.

3. Nu se incalci principiul egalitilii in fafa legii:a. dacd judecdtorul ordond probe din oficiu;b. prin faptul c[ doar p6rdtul poate invoca lipsa procedurii prealabile;c. prin necomunicarea int6mpindrii cdtre reclamant.

4. Niciun judecitor nu poate:a. rcfaza sd judece pe motiv cd legea nu prevede, este neclari sau incompleti;b. da sau restabili calificareajuridicd a actelor qi faptelor dedusejudecdfii;c' dep[gi limitele investirii, in afard de cazurile in care legea ar dispune altfel.

5. Principiul contradictorialitifii nu presupune ci:a. obiectul qi limitele procesului sunt stabilite prin cererile qi apdr[rile pdrfilor;b. pdrtile au obligatia sa indeplineascd actele de procedurd in condifiile. ordinea gi

termenele stabilite de lege sau de judecitor;c' , pirlile trebuie si iqi faci cunoscute reciproc gi in timp util motivele de fapt gi de

l,drept pe care igi intemeiazd pretentiile gi apdrdrile, astfel incdt fiecare dinne ele sd iqipoatd organ iza apdr ar ea.

6. Frincipiul contradictorialiti{ii presupune:a. comunicarea, din oficiu, a inscrisurilor depuse de o parte cdtre cealaltl parte, numai

dac[ aceasta din urmd nu a solicitat judecarea cauzeiin lips[;b. in cazul unei divergenfe de opinii intre judecdtori, citarea p[rfilor pentru termenul

la care dezbaterile se reiau asupra punctelor rimase in divergenfi;

Page 7: STE.GRILA, MINISPETE pentru examenele admitere in ... · t6 Teste-grill, minispele pentru examenele de admitere in profesiile juridice 20. Principiul contradictorialitilii este inliturat:

14 Teste-grili, minispe.te pentru examenele de admitere ?n profesiile juridice

c. punerea in discutia pa4ilor a incuviinldrii in principiu a cererii de interventieaccesorie. :

7. Dreptul la un proces echitabil implici:a. obligafia oricirei persoane de a sprijini realizarea justifiei;b. judecarea cauzei intr-un termen optim gi previzibil;c. judecarea cauzeide cdhe o instantd stabilitd de lege.

8. Dreptul la apirare al pIr{ii in proces:a. implici dreptul de a nu rdspunde la interogatoriu;b. implicd dreptul de a administra probelc. trebuie exercitat cu buni-credinti.

9. Pnr,tile sunt obligate:a. si urmlreascd desfbgurarea ftrd intdrziere gi finalizarea procesului;b. sd il recuze pe judecitorul aflat infr-una dintre situaliile de incompatibilitate previzute

de lege;c. si iqi exercite drepturile procedurale pohivit scopului in vederea ciruia au fost

recunoscute de lege.

10. Judecitorul este indreptifit:a. s[ ordone probe din oficiu, chiar daci p64ile se impotrivesc;b. si ceard plr{ilor sd prezinte explicafii, oral sau in scris, cu privire la situalia de fapt

qi motivele de drept pe care acestea le invoci;c. si modifice cauza sau obiectul cererii de chemare in judecati.

11. Judecitorul:a. poate dispune introducerea in cauz| a altor persoane doar in procedura neconten-

cioas6;

b. trebuie si se pronunle asupra a tot ceea ce s-a cerut doar dacd apreciazti cd toatepretenliile reclamantului sunt intemeiate;

c. va fine seama de principiile generale ale dreptului, de cerinlele echitafii $i debuna-credinfi, ori de cdte ori legea ii rezervijudecdtorului puterea de apreciere.

12. Judecitorul:a. dd sau restabilegte calificarea juridicd a actelor gi fapteior deduse judecdfii, numai

daci pd4ile le-au dat o altd denumire, fiind obligat sd puni in disculia pirJilorcalificarea juridicl exactl;

b. d[ sau restabileqte calificarea juridicd a actelor gi faptelor deduse judecifii, chiardaci pflr{ile le-au dat o alti denumire, fiind obligat sd punl in discu{ia p6{ilorcal ifi carea j urid icd exactd;

c. nu este in drept sd puni in dezbaterea pirlilor imprejurdri de fapt sau de drept care' nu sunt menJionate in cerere sau in inttmpinare, deoarece ar incilca principiul

disponibilitalii.

13.a.

b.

c.

t4.a.

b.

c.

Potrirlsd se

si igisa

Pcons

are uninclude t'dispozigie-

15. Principila. se aplic[ qib.

16. Instan,tagi a altor

a. principiului {b. principiului nc. principiului c

17. JudecitoreLa. poate disprm-b. poate disprrc i

considerd neccrc. d[ sau restabih

dacd p6r{ile ler

18. Daci o priciria. va putea fijudo

asem[n[toare;b. nu va putea fij

toare;c. va trebui judeca

echitalii qi de bnici a dispozif;il,r

19. Sunt considerala. dreptul judecito

deduse judecifii:b. obliga.tia instang

dupd divor,t;c. dreptul instan{ei

Page 8: STE.GRILA, MINISPETE pentru examenele admitere in ... · t6 Teste-grill, minispele pentru examenele de admitere in profesiile juridice 20. Principiul contradictorialitilii este inliturat:

ridice

de intervenlie

prevdzute

l'ederea cdruia au fost

la situa{ia de fapt

in procedura neconten-

dacd apreciazL cdtoate

cerinlele echitilii qi deputerea de apreciere.

deduse judecifii, numaipund in discufia pirfilor

deduse judec[fii, chiarpuni in discufia pdr,tilor

h.i a. fapt sau de drept care

ts* ar incilca principiul

- Principiile.fundamentale ale sului civil

Ll. Potrivit legii, pir{ile sunt obligate:a si se prezinte personal la toate termenele de judecatd;t'. sd igi exercite drepturile procedurale cu bun[-credinli;c- si urmdreascd desfrqurareafrril intarziere gi finalizarea procesului.

l{. Principiul disponibilitifii:a constituie o aplicare a principiului contradictorialitd{ii;b" are un caracter absolut;c. include gi dreptul pirfilor de a efectua, in condi,tiile legii, acte procedurale de

dispozi{ie.

I 5. Principiul contradictorialiti{ii:a- se aplicl qi in faza ciilor de atac Ai a executdrii silite;b. guverneazi qi etapa deliberdrii qi pronun{drii hot[r6rii;c. se manifestd atAt in raporturile dintre pdrti, c6t gi in raporturile dintre p[rfi qi instanfi.

16. Instan{a poate si puni in discu{ia pirfilor necesitatea introducerii in procesgi a altor persoan€, in virtutea:

a. principiului afldrii adevirului;b. principiului nemijlocirii;c. principiului contradictorialitdfi.

17. Judecitorul:a. poate dispune introducereain cauz6, a altor persoane, in condiliile legii;b. poate dispune introducerea in caazd a altor persoane in toate situafiile in care

consideri necesar pentru pronunfarea unei hotlrari temeinice qi legale;c. di sau restabileqte calificarea juridic[ a actelor qi faptelor deduse judecitii, chiar

dacd pi(ile le-au dat o alti denumire.

18. Daci o pricinl nu poate fi solufionati in baza legii:a' va putea fi judecatd inbaza uzantelor qi a dispozifiilor legale privitoare la situaJii

aseminltoare;b. nu va putea fi judecatd inbaza dispoziJiilor legale privitoare la situalii asemind-

toare;c. va trebui judecatd {in6nd seama de principiile generale ale dreptului, de cerinfele

echitifii gi de buna-credin{i, daci nu poate fi solulionati nici in baza uzanlelor,nici a dispoziliilor legale privitoare la situalii asemdn[toare.

19. Sunt considerate limitiri ale principiului disponibifitnlii:a' dreptul judecitorului de a da sau restabili calificarea juridicd a actelor qi faptelor

deduse judecdfii;b. obligafia instanfei de a se pronunfa din oficiu asupra numelui ce va fi purtat de so{i

dupd divor!;c. dreptul instanfei de a incuviinfa probe numai pentru o parte.

Page 9: STE.GRILA, MINISPETE pentru examenele admitere in ... · t6 Teste-grill, minispele pentru examenele de admitere in profesiile juridice 20. Principiul contradictorialitilii este inliturat:

t6 Teste-grill, minispele pentru examenele de admitere in profesiile juridice

20. Principiul contradictorialitilii este inliturat:a. cAnd ambele pirfi, legal citate, nu se infhjiSeazd, in instan{6, chiar dacl au cerut

judecata in lips6;b. cAnd instanla competentd si judece conflictul de competenfd hotdrdgte, in camera

de consiliu, fari, citarea pirfilor, prin hotir6re definitiv[;c. cdnd partea chematd la interogatoriu nu r[spunde sau nu se infrfiqeazl.

21. Sunt considerate excepfii de la principiul nemijlocirii:a. cazurile in care legea impune ca anumite acte de procedurd si se facd numai in

forma scrisi (cererea de chemare in judecatd, intdmpinarea etc.);b. cercetarea procesului in camera de consiliu, cdnd legea prevede expres aceasta;

c. administrarea probelor prin comisie rogatorie.

22. Dreptul la apirare nu este incilcat:a. dacb partea chemati la interogatoriu refuzd sd rdspundi, fird motive temeinice, iar

instan{a socotegte aceast[ imprejurare ca o mirturisire in favoarea celui care a

propus interogatoriul;b. dacbjudecitorul dispune infrliqarea in persoand a pdrfilor, chiar dacd acestea sunt

rcptezentate;c. daci partea, persoand frzicd, este asistatd de un consilierjuridic.

f

:ti

" r.l

*&t

: hc

- h"c

h"c

q LC 3r-Risprilru{

l€ -1

','" I b

14. c

i5.a,c

i6. a, c

17. a, c

l8.aoc

19. ao b (a se vede*Bucuregti, 201-1.

l3.b.c