standarde Și standarde de referinȚĂ versiunea …

44
1 cInvestește în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1: "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere" Domeniul major de intervenție: 1.1. "Accesul la educație și formare profesională inițială de calitate" Titlul proiectului: ”Sprijinirea școlilor pentru creșterea calității serviciilor educaționale" Cod Contract: POSDRU/153/1.1/S/138879 Beneficiar: Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA PENTRU PILOTARE Noile standarde și standarde de referință 1 reprezintă aplicarea celei de-a doua Declarații de principii a ARACIP 2 și, totodată, rezultatul activității grupurilor de lucru constituite în cadrul proiectului ”Sprijinirea școlilor pentru creșterea calității serviciilor educaționale" al cărui beneficiar este Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar. Pornind de la rezultatele evaluării externe a calității educației, realizată de ARACIP în ultimii 7 ani, de la rezultatele evaluărilor naționale și internaționale, precum și de la politicile și strategiile de dezvoltare a învățământului preuniversitar, ”A doua declarație de principii” își propune să reorienteze activitatea de evaluare instituțională în următoarele direcții: Concentrarea activității școlare pe promovarea bunăstării (ante)preșcolarului / elevului. Concentrarea activității școlare pe îmbunătățirea continuă a rezultatelor învățării. Valorizarea resursei umane în educație. Promovarea răspunderii sociale și a bunei guvernări. Fundamentarea funcționării și dezvoltării instituției școlare pe dovezi. Consolidarea dialogului și a colaborării între instituția de învățământ, părinți, autoritate locală și cu întreaga comunitate, în beneficiul (ante)preșcolarilor / elevilor. Din punctul de vedere al conținutului, noile standarde se vor concentra pe 10 aspecte esențiale, evaluând modul în care instituția de învățământ asigură și îmbunătățește: 1. Comunicarea cu beneficiarii de educație, cu personalul instituției de învățământ, cu instituții și persoane din comunitate și din afara acesteia. 2. Rezultatelor învățării obținute de (ante)preșcolari și elevi. 3. Bunăstarea la nivelul (ante)preșcolarilor și al elevilor, dar și al personalului instituției de învățământ. 4. Rezultatele învățării și bunăstarea (ante)preșcolarilor și elevilor aparținând categoriilor defavorizate pe criterii economice, educaționale, culturale, etnice sau de orice altă natură. 5. Rezultatele învățării și bunăstarea (ante)preșcolarilor și elevilor cu dizabilități / cu cerințe educaționale speciale. 6. Rezultatele învățării și bunăstarea (ante)preșcolarilor și elevilor talentați și / sau capabili de performanțe înalte. 7. Capacitatea managerială și instituțională. 8. Capacitatea profesională a corpului profesoral. 9. Combaterea discriminării, asigurarea drepturilor minorităților și interculturalitatea vieții școlare. 10. Dimensiunea europeană a educației oferite. În tabelul de mai jos, prezentăm modul în care cele 10 dimensiuni prezentate sunt reflectate la nivelul fiecărui indicator de performanță: 1 Vor fi pilotate numai standardele pentru acreditare și cele de referință. 2 http://www.edu.ro/index.php/articles/c629/

Upload: others

Post on 21-Nov-2021

15 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

1

cInvestește în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1: "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere" Domeniul major de intervenție: 1.1. "Accesul la educație și formare profesională inițială de calitate" Titlul proiectului: ”Sprijinirea școlilor pentru creșterea calității serviciilor educaționale" Cod Contract: POSDRU/153/1.1/S/138879 Beneficiar: Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar

STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA PENTRU PILOTARE

Noile standarde și standarde de referință1 reprezintă aplicarea celei de-a doua Declarații de principii a ARACIP2 și, totodată, rezultatul activității grupurilor de lucru constituite în cadrul proiectului ”Sprijinirea școlilor pentru creșterea calității serviciilor educaționale" al cărui beneficiar este Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar.

Pornind de la rezultatele evaluării externe a calității educației, realizată de ARACIP în ultimii 7 ani, de la rezultatele evaluărilor naționale și internaționale, precum și de la politicile și strategiile de dezvoltare a învățământului preuniversitar, ”A doua declarație de principii” își propune să reorienteze activitatea de evaluare instituțională în următoarele direcții: • Concentrarea activității școlare pe promovarea bunăstării (ante)preșcolarului / elevului. • Concentrarea activității școlare pe îmbunătățirea continuă a rezultatelor învățării. • Valorizarea resursei umane în educație. • Promovarea răspunderii sociale și a bunei guvernări. • Fundamentarea funcționării și dezvoltării instituției școlare pe dovezi. • Consolidarea dialogului și a colaborării între instituția de învățământ, părinți, autoritate locală

și cu întreaga comunitate, în beneficiul (ante)preșcolarilor / elevilor.

Din punctul de vedere al conținutului, noile standarde se vor concentra pe 10 aspecte esențiale, evaluând modul în care instituția de învățământ asigură și îmbunătățește: 1. Comunicarea cu beneficiarii de educație, cu personalul instituției de învățământ, cu instituții și persoane din

comunitate și din afara acesteia. 2. Rezultatelor învățării obținute de (ante)preșcolari și elevi. 3. Bunăstarea la nivelul (ante)preșcolarilor și al elevilor, dar și al personalului instituției de învățământ. 4. Rezultatele învățării și bunăstarea (ante)preșcolarilor și elevilor aparținând categoriilor defavorizate pe

criterii economice, educaționale, culturale, etnice sau de orice altă natură. 5. Rezultatele învățării și bunăstarea (ante)preșcolarilor și elevilor cu dizabilități / cu cerințe educaționale

speciale. 6. Rezultatele învățării și bunăstarea (ante)preșcolarilor și elevilor talentați și / sau capabili de

performanțe înalte. 7. Capacitatea managerială și instituțională. 8. Capacitatea profesională a corpului profesoral. 9. Combaterea discriminării, asigurarea drepturilor minorităților și interculturalitatea vieții școlare. 10. Dimensiunea europeană a educației oferite.

În tabelul de mai jos, prezentăm modul în care cele 10 dimensiuni prezentate sunt reflectate la nivelul fiecărui indicator de performanță:

1 Vor fi pilotate numai standardele pentru acreditare și cele de referință. 2 http://www.edu.ro/index.php/articles/c629/

Page 2: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

2

Dimensiuni 1. Com.

2. Rez.

3. B-

stare

4.Gr. Def.

5. Diz.

6. Ta-lent

7. Cap. Man.

8. Cap. Prof.

9. Mino-

rit.

10. Dim. Eur.

1. Existența, structura și conținutul documentelor proiective (proiectul de dezvoltare și planul de implementare)

2. Organizarea internă a unității de învățământ

3. Existența și funcționarea sistemului de comunicare internă și externă

4. Funcționarea curentă a unității de învățământ

5. Existența și funcționarea sistemului de gestionare a informației; înregistrarea, prelucrarea și utilizarea datelor și informațiilor.

6. Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi

7. Asigurarea securității tuturor celor implicați în activitatea școlară, în timpul desfășurării programului

8. Asigurarea serviciilor de orientare și consiliere pentru elevi.

9. Existența și caracteristicile spațiilor școlare

10. Dotarea spațiilor școlare

11. Accesibilitatea spațiilor școlare

12. Utilizarea spațiilor școlare

13. Existența, caracteristicile și funcționalitatea spațiilor administrative

14. Existența, caracteristicile și funcționalitatea spațiilor auxiliare

15. Accesibilitatea spațiilor auxiliare

16. Utilizarea spațiilor auxiliare

17. Dotarea cu mijloacele de învățământ și cu auxiliare curriculare

18. Existența și dezvoltarea fondului bibliotecii școlare / centrului de informare și documentare

19. Dotarea cu tehnologie informatică și de comunicare.

20. Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învățământ și auxiliarelor curriculare

21. Procurarea și utilizarea documentelor școlare și a actelor de studii

22. Managementul personalului didactic și de conducere

23. Managementul personalului didactic auxiliar și personalului nedidactic

24. Definirea și promovarea ofertei educaționale

25. Existența parteneriatelor cu reprezentanți ai comunității

26. Proiectarea curriculumului

27. Realizarea curriculumului

28. Evaluarea rezultatelor școlare

29. Evaluarea rezultatelor la activitățile extracurriculare (extra-clasă și extrașcolare)

30. Activitatea științifică

31. Activitatea metodică a cadrelor didactice

32. Constituirea bugetului școlii

Page 3: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

3

Dimensiuni 1. Com.

2. Rez.

3. B-

stare

4.Gr. Def.

5. Diz.

6. Ta-lent

7. Cap. Man.

8. Cap. Prof.

9. Mino-

rit.

10. Dim. Eur.

33. Execuția bugetară

34. Existența și aplicarea procedurilor de autoevaluare instituțională

35. Existența și aplicarea procedurilor interne de asigurare a calității

36. Dezvoltarea profesională a personalului

37. Revizuirea ofertei educaționale și a proiectului de dezvoltare

38. Existența și aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învățării

39. Evaluarea calității activității corpului profesoral

40. Optimizarea accesului la resursele educaționale

41. Constituirea bazei de date a unității de învățământ

42. Asigurarea accesului la oferta educațională a școlii

43. Constituirea si funcționarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calității

Din punct de vedere tehnic, noile standarde și standarde de referință realizează, în același

timp, și simplificarea activității de evaluare internă și externă a calității educației prin: • Reorientarea activității de îmbunătățire a calității spre aspectele esențiale (detaliate mai sus). • Utilizarea datelor și a documentelor deja existente în instituția de învățământ. • Informatizarea activității de evaluare internă (prin aplicația informatică https://calitate.aracip.eu) și

de evaluare externă (printr-o aplicație care va fi dezvoltată în cadrul acestui proiect și care va fi atașată platformei existente).

Tot din punct de vedere tehnic, noile standarde vor asigura și o evaluare mai nuanțată a

unităților școlare, prin: • Scăderea numărului de descriptori - scăderea drastică a numărului standardelor de acreditare

(care, reamintim, reprezintă nivelul minim acceptabil de calitate), de la 6113 la 133, la care se adaugă o scădere ușoară a numărului standardelor de referință de la 450 la 403 – deci, o diminuare cu 536 de descriptori (standarde).

• Creșterea puternică a ponderii standardelor generale – pentru a putea compara mai ușor performanțele diferitelor niveluri și tipuri de instituții de învățământ – de la 28% la 94%, în cazul standardelor, și de la 24% la 98% în cazul standardelor de referință.

• Creșterea exigenței în evaluare și în certificarea nivelului de calitate – prin creșterea numărului cerințelor pe care o instituție de învățământ va trebui să le îndeplinească, la fiecare din cei 43 de indicatori de performanță, pentru a primi calificative de ”Foarte bine” și ”Excelent”.

Noul format propus pentru standarde și standarde de referință va asigura mai ușoara lor

folosire – atât la evaluarea internă, cât și la cea externă -, prin aducerea la un loc, pentru fiecare indicator de performanță, a standardelor și a standardelor de referință, a standardelor comune și a celor specifice. În acest scop, formatul propus este următorul: • Enumerarea celor 43 de indicatori, în ordinea domeniilor și a criteriilor stabilită de lege. • La fiecare indicator, sunt menționate standardele comune și standardele specifice (dacă este cazul,

pentru diferitele niveluri de învățământ și tipuri de instituții de învățământ). Au fost identificate

3 Conform Standardelor Generale aprobate prin HG Nr. 21/2007 și a celor specifice, aprobate prin OM 4688/2012. Am luat, ca exemplu, standardele specifice pentru învățământul liceal tehnologic, învățământul profesional și învățământul postliceal, care au, în prezent, cel mai mare număr de standarde specifice.

Page 4: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

4

standarde specifice pentru: învățământul liceal, vocațional și tehnologic, învățământul profesional și învățământul postliceal (t), învățământul antepreșcolar / preșcolar (a/p), învățământul special (s) și învățământul special care funcționează în cadrul centrelor de reeducare / penitenciarelor / centrelor de detenție (s-r).

• La fiecare indicator și la fiecare categorie de standarde (comune, respectiv specifice), sunt prezentate, în format tabelar (literele ”A” și ”B” fiind asociate standardelor, respectiv standardelor de referință):

o Standardele (cerințele minimale, obligatorii, care determină nivelul ”satisfăcător” pentru indicatorul respectiv) – numerotate după sistemul ”numărul indicatorului”.A.”numărul standardului”. De exemplu 18.A.1. înseamnă că este vorba de primul standard de la indicatorul cu nr. 18. La standardele specifice sunt adăugate și simbolurile corespunzătoare nivelului / tipului de instituție de învățământ: 18.A.1.t este standardul specific (cerința minimală) suplimentar pentru învățământul liceal, vocațional și tehnologic, învățământul profesional și învățământul postliceal.

o Standardele de referință (cerințele care indică nivelurile ”bine”, ”foarte bine” sau ”excelent” de realizare pentru indicatorul respectiv) – numerotate după sistemul ”numărul indicatorului”.B.”numărul standardului asociat”.”numărul standardului de referință”. De exemplu 18.B.1.1. înseamnă că este primul standard de referință, asociat cu primul standard, de la indicatorul cu nr. 18. În situația în care un grup de standarde de referință este asociat unui grup de standarde, în mod nedistinct, numerotarea va fi ”numărul indicatorului”.B.”numărul standardului de referință”. De exemplu, standardele de la 7.B.1. până la 7.B.7. vor fi asociate, indistinct, cu toate standardele corespunzătoare indicatorului cu nr. 7 (de la 1 la 4, în acest caz).

o Surse de informare – pentru dovedirea îndeplinirii standardelor – grupate în trei categorii: Documente; Interviuri / chestionare; Observare.

În sfârșit, trebuie să menționăm experții care au contribuit la realizarea acestor standarde (ca

membri în grupurile de lucru sau ca experți: 1. Experți în evaluare și acreditare:

• Mihaela Liliana Beca • Carmen Maria Chișiu • Nicoleta Adriana Florea • Oana Ichim • Daniela Ilucă • Neculai-Eusebiu Munteanu • Anca Maria Păcurar • Claudiu Șular Igna

2. Experți pe domenii și niveluri de învățământ • Laura Elena Căpiță • Veronica Chirea • Laura Ciolan • Irina Horga • Anca Petrescu • Viorica Preda

• Dana Stroie • Lucian Voinea

3. Experți „coordonatori tematici” • Cristian Bucur • Monica Ileana Calotă • Lucian Ciolan • Olivia Jidveian • Roxana Mihail • Anca Nedelcu • Viorica Livia Pop • Cătălina Ulrich

Coordonator tehnic, din partea ARACIP – Constanța Valentina Mihăilă

Coordonator de activitate – Constantin Șerban Iosifescu

Page 5: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

5

ST

AN

DA

RD

E Ș

I S

TAN

DA

RD

E D

E R

EFE

RIN

ȚĂ

Do

men

iul :

A.

Ca

pa

cita

tea

inst

itu

țio

na

Cri

teri

ul :

a)

stru

ctu

rile

inst

itu

țio

nal

e, a

dm

inis

tra

tive

și m

an

ag

eria

le

Ind

icat

oru

l 1

. Ex

iste

nța

, str

uct

ura

și c

on

țin

utu

l do

cum

ente

lor

pro

iect

ive

(pro

iect

ul d

e d

ezvo

ltar

e și

pla

nu

l de

imp

lem

enta

re)

Sta

nd

ard

e co

mu

ne

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

de

info

rmar

e

1.A.

1. E

xist

ența

pro

iect

ului

de

dezv

olta

re

pe t

erm

en m

ediu

(m

inim

3 a

ni)

pent

ru

orga

niza

ția f

urni

zoar

e de

edu

cație

, cu

fo

rma,

str

uctu

ra ș

i co

nțin

utul

sta

bilit

pr

in r

egle

men

tăril

e le

gale

în v

igoa

re.

1.B.

1.1.

Con

sulta

rea

și i

mpl

icar

ea b

enef

icia

rilor

și

a re

prez

enta

nțilo

r sp

ecifi

ci c

omun

ității

în

car

e fu

ncțio

neaz

ă fu

rniz

orul

de

educ

ație

în

elab

orar

ea p

roie

ctul

ui d

e de

zvol

tare

, in

clus

iv c

elor

apa

rțin

ând

min

orită

ților

naț

iona

le s

au d

e al

tă n

atur

ă.

1.B.

1.2.

St

abili

rea,

în

ca

drul

pr

oiec

tulu

i de

de

zvol

tare

, a

resu

rsel

e ne

cesa

re (u

man

e,

finan

ciar

e și

de

alte

tip

uri) n

eces

are

atin

gerii

țin

telo

r st

abili

te.

1.B.

1.3.

Inc

lude

rea

în p

roie

ctul

de

dezv

olta

re a

pro

iect

elor

, pa

rten

eria

telo

r, p

rogr

amel

or ș

i /

sau

măs

urilo

r pr

ivin

d co

labo

rare

a în

tre

inst

ituția

de

în

văță

mân

t,

părin

ți și

co

mun

itate

a lo

cală

pe

ntru

rea

lizar

ea ț

inte

lor

stra

tegi

ce s

tabi

lite.

1.

B.1.

4. I

nclu

dere

a, în

pro

iect

ul d

e de

zvol

tare

, a

ținte

lor,

pro

gram

elor

și /

sau

act

ivită

ților

st

abili

te la

cer

erea

ben

efic

iaril

or d

e ed

ucaț

ie d

in c

omun

itate

. 1.

B.1.

5. D

ezvo

ltare

a di

men

siun

ii eu

rope

ne es

te v

izat

ă în

pro

iect

ul de

de

zvol

tare

prin

proi

ectu

l de

dezv

olta

re, pr

in a

ctiv

ități,

pro

gram

e, p

arte

neria

te ș

i pro

iect

e sp

ecifi

ce.

1.B.

1.6.

Afiș

area

pro

iect

ului

de

dezv

olta

re i

n fo

rmat

fiz

ic s

au e

lect

roni

c pe

pag

ina

web

a

scol

ii si

afiș

area

in

form

at f

izic

, la

loc

viz

ibil,

a m

isiu

nii,

vizi

unii,

obi

ectiv

elor

si țin

telo

r st

rate

gice

.

Doc

umen

te:

Proi

ectu

l de

dezv

olta

re a

ctua

l și c

el a

nter

ior

Plan

urile

de

impl

emen

tare

pe

ultim

ii tr

ei a

ni

Doc

umen

tele

pre

văzu

te d

e le

gisl

ația

în v

igoa

re p

rivi

nd e

labo

rare

a și

ap

roba

rea

doc

umen

telo

r pr

ogra

mat

ice

Rap

oart

e /

pr

oces

e ve

rbal

e de

con

trol

, de

insp

ecție

și d

e ev

alua

re

inte

rnă

și e

xter

Doc

umen

te ș

i dat

e de

fun

dam

enta

re a

pro

iect

ului

In

terv

iuri

/ ch

estio

nare

apl

icat

e:

Echi

pei m

anag

eria

le ș

i mem

brilo

r CEA

C

Rep

reze

ntan

ților

au

torită

ților

pu

blic

e lo

cale

re

prez

enta

te

în

Con

siliu

l de

adm

inis

traț

ie

Elev

ilor

Părin

ților

și a

ltor

pers

oane

che

ie d

in c

omun

itate

a lo

cală

agen

ților

eco

nom

ici

Cad

relo

r di

dact

ice

Obs

erva

rea:

Afiș

area

doc

umen

telo

r pr

oiec

tive

– în

for

fizic

ă și

ele

ctro

nică

1.A.

2. D

efin

irea,

în

cadr

ul p

roie

ctul

ui d

e de

zvol

tare

, a

unor

țin

te s

trat

egic

e și

pr

ogra

me

care

ab

orde

ază

expl

icit

îmbu

nătă

țirea

rez

ulta

telo

r în

văță

rii ș

i a

bună

stăr

ii (a

nte)

preș

cola

rilor

/ e

levi

lor

/ tin

erilo

r.

1.B.

2.1.

Exi

sten

ța ț

inte

lor

stra

tegi

ce c

are

abor

deaz

ă îm

bună

tățir

ea r

ezul

tate

lor

învă

țării

1.

B.2.

2. E

xist

ența

țin

telo

r st

rate

gice

priv

ind

îmbu

nătă

țirea

bun

ăstă

rii (

ante

)pre

școl

arilo

r /

elev

ilor.

1.

B.2.

3.

Exis

tenț

a țin

telo

r st

rate

gice

sp

ecifi

ce

îmbu

nătă

țirii

rezu

ltate

lor

învă

țării

și

a

bună

stăr

ii (a

nte)

preș

cola

rilor

/ e

levi

lor

din

grup

uri d

ezav

anta

jate

. 1.

B.2.

4. E

xist

ența

țin

telo

r st

rate

gice

car

e ab

orde

ază

îmbu

nătă

țirea

rez

ulta

telo

r în

văță

rii ș

i a

bună

stăr

ii (a

nte)

preș

cola

rilor

/ e

levi

lor

tale

ntaț

i și

/ s

au c

apab

ili d

e pe

rfor

man

țe

înal

te.

1.B.

2.5.

Exi

sten

ța ț

inte

lor

stra

tegi

ce s

peci

fice

educ

ație

i de

gen

, in

terc

ultu

rale

/ p

entr

u di

vers

itate

, de

zvol

tate

pen

tru

și la

in

ițiat

iva

min

orită

ților

ex

iste

nte

în i

nstit

uția

de

în

văță

mân

t și

în c

omun

itate

. 1.

A.3.

Fu

ndam

enta

rea

proi

ectu

lui

de

dezv

olta

re

pe

date

ac

tual

izat

e

conc

rete

ob

ținut

e pr

in

anal

iza

cont

extu

lui,

dem

ogra

fic,

soci

o-ec

onom

ic

și

cultu

ral

în

care

fu

ncțio

neaz

ă or

gani

zația

fur

nizo

are

de

educ

ație

.

1.B.

3.1.

Fun

dam

enta

rea

proi

ectu

lui

de d

ezvo

ltare

pe

date

le c

ompa

rativ

e pr

ivin

d si

tuaț

ia

furn

izor

ului

de

educ

ație

în

rapo

rt c

u in

dica

torii

din

Sis

tem

ul N

ațio

nal

de I

ndic

ator

i Pr

ivin

d Ed

ucaț

ia (

SNIE

).

1.B.

3.2.

Fun

dam

enta

rea

proi

ectu

lui d

e de

zvol

tare

pe

anal

iza

fact

orilo

r de

ris

c de

la n

ivel

ul

com

unită

ții,

care

pot

afe

cta

part

icip

area

șco

lară

, bu

năst

area

cop

ilulu

i /

năru

lui

și

obțin

erea

rez

ulta

telo

r sc

onta

te.

1.B.

3.3.

U

tiliz

area

in

stru

men

telo

r m

anag

eria

le

de

diag

noză

și

an

aliz

ă a

nevo

ilor

de

dezv

olta

re (

SWO

T, P

EST-

EL e

tc.)

. 1.

B.3.

4. E

xist

ența

inf

orm

ațiil

or,

pent

ru p

roie

ctul

de

dezv

olta

re î

n cu

rs,

priv

ind

nive

lul

de

real

izar

e a

ținte

lor,

pro

gram

elor

și a

ctiv

itățil

or p

ropu

se.

1.B.

3.5.

Cor

elar

ea p

roie

ctul

ui d

e de

zvol

tare

cu

stra

tegi

ile ș

i po

litic

ile e

urop

ene,

naț

iona

le,

regi

onal

e și

loca

le p

rivin

d ed

ucaț

ia ș

i for

mar

ea p

rofe

sion

ală.

1.

B.3.

6.

Cor

elar

ea

proi

ectu

lui

de

dezv

olta

re

cu

anal

iza

nive

lulu

i de

sa

tisfa

cție

a

bene

ficia

rilor

faț

ă de

dife

rite

aspe

cte

ale

vieț

ii șc

olar

e.

Page 6: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

6

1.A

.4. Fu

ndam

enta

rea

noul

ui p

roie

ct d

e de

zvol

tare

pe

rezu

ltate

le p

roie

ctul

ui

ante

rior.

1.B.

4.1.

In

clud

erea

, în

pr

oiec

tul

de

dezv

olta

re,

a țin

telo

r și

pr

ogra

mel

or

amel

iora

tive

pent

ru

aspe

ctel

e la

ca

re

nu

s-au

ob

ținut

re

zulta

tele

sc

onta

te

/ nu

s-

au

real

izat

in

dica

torii

sta

biliț

i în

proi

ectu

l de

dezv

olta

re a

nter

ior.

1.

B.4.

2. In

clud

erea

, în

pr

oiec

tul

de

dezv

olta

re,

a țin

telo

r și

pr

ogra

mel

or

amel

iora

tive

pent

ru ind

icat

orii

la c

are

perf

orm

anța

est

e in

ferio

ară

med

iei re

aliz

ate

la n

ivel

naț

iona

l sa

u ju

dețe

an p

entr

u ca

tego

ria r

espe

ctiv

ă de

fur

nizo

ri de

edu

cație

. 1.

B.4.

3. P

relu

area

, în

pro

iect

ul d

e de

zvol

tare

(pr

in c

ontin

uare

, ad

apta

re s

au r

eedi

tare

) a

ținte

lor

stra

tegi

ce ș

i pro

gram

elor

cu

succ

es d

oved

it în

priv

ința

îmbu

nătă

țirii

rezu

ltate

lor

învă

țării

și b

unăs

tării

cop

ilulu

i / t

ânăr

ului

. 1.

A.5.

Ex

iste

nța

plan

ului

op

eraț

iona

l /

plan

ului

de

impl

emen

tare

pen

tru

anul

șc

olar

în

curs

, cu

for

ma,

str

uctu

ra ș

i co

nțin

utul

sta

bilit

prin

reg

lem

entă

rile

lega

le în

vig

oare

1.B.

5.1.

Rel

evan

ța

tutu

ror

activ

itățil

or

și

obie

ctiv

elor

di

n pl

anul

op

eraț

iona

l, ac

este

a re

zultâ

nd

fie

dint

r-o

oblig

ație

le

gală

, fie

di

ntr-

un

anga

jam

ent

(de

exem

plu,

di

n pa

rtic

ipar

ea l

a pr

oiec

te s

au p

arte

neria

te),

fie

din

ope

rațio

naliz

area

țin

telo

r st

rate

gice

st

abili

te în

pro

iect

ul d

e de

zvol

tare

. 1.

B.5.

2. R

elev

anța

, di

rect

ă sa

u in

dire

ctă,

a t

utur

or a

ctiv

itățil

or ș

i ob

iect

ivel

or d

in p

lanu

l op

eraț

iona

l, pe

ntru

îm

bună

tățir

ea

rezu

ltate

lor

învă

țării

și

a

bună

stăr

ii (a

nte)

preș

cola

rilor

/ e

levi

lor.

1.

B.5.

3.

Exis

tenț

a, în

pla

nul o

pera

ționa

l, a

activ

itățil

or ș

i obi

ectiv

elor

rel

evan

te,

dire

ct s

au

indi

rect

, pe

ntru

ate

nuar

ea in

fluen

ței f

acto

rilor

de

risc

de la

niv

elul

com

unită

ții, ca

re p

ot

afec

ta p

artic

ipar

ea ș

cola

ră,

bună

star

ea c

opilu

lui

/ tâ

năru

lui

și o

bțin

erea

rez

ulta

telo

r sc

onta

te.

1.B.

5.4.

Exi

sten

ța,

în p

lanu

l op

eraț

iona

l, a

activ

itățil

or ș

i ob

iect

ivel

or r

elev

ante

, di

rect

sau

in

dire

ct,

pent

ru îm

bună

tățir

ea r

ezul

tate

lor

învă

țării

și a

bună

stăr

ii (a

nte)

preș

cola

rilor

/

elev

ilor

apar

ținân

d gr

upur

ilor

deza

vant

ajat

e la

niv

elul

com

unită

ții.

1.B.

5.5.

Exi

sten

ța,

în p

lanu

l op

eraț

iona

l, a

activ

itățil

or ș

i ob

iect

ivel

or r

elev

ante

, di

rect

sau

in

dire

ct,

pent

ru îm

bună

tățir

ea r

ezul

tate

lor

învă

țării

și a

bună

stăr

ii (a

nte)

preș

cola

rilor

/

elev

ilor

cu d

izab

ilită

ți /

cu c

erin

țe e

duca

ționa

le s

peci

ale

(CES

).

1.B.

5.6.

Exi

sten

ța,

în p

lanu

l op

eraț

iona

l, a

activ

itățil

or ș

i ob

iect

ivel

or r

elev

ante

, di

rect

sau

in

dire

ct,

pent

ru îm

bună

tățir

ea r

ezul

tate

lor

învă

țării

și a

bună

stăr

ii (a

nte)

preș

cola

rilor

/

elev

ilor

tale

ntaț

i și /

sau

cap

abili

de

perf

orm

anțe

înal

te

1.B.

5.7.

Exi

sten

ța,

în p

lanu

l op

eraț

iona

l, a

activ

itățil

or ș

i ob

iect

ivel

or s

peci

fice

educ

ație

i in

terc

ultu

rale

/

pent

ru

dive

rsita

te,

dezv

olta

te

pent

ru

și

la

iniți

ativ

a m

inor

itățil

or

exis

tent

e în

inst

ituția

de

învă

țăm

ânt

și în

com

unita

te.

1.B.

5.8.

O

bțin

erea

re

zulta

telo

r sc

onta

te

ale

activ

itățil

or

și

dem

onst

rare

a în

depl

iniri

i ob

iect

ivel

or s

tabi

lite.

S

tan

dar

de

spec

ific

e

Sta

nd

ard

e sp

ecif

ice

pen

tru

învă

țăm

ân

tul l

icea

l, v

oca

țio

na

l și

teh

no

log

ic, î

nvă

țăm

ân

tul p

rofe

sio

nal

și î

nvă

țăm

ân

tul p

ost

licea

l

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

de

info

rmar

e

1.A.

3.t. C

orel

area

Pl

anul

ui d

e ac

țiune

al

școl

ii (P

AS)

cu P

lanu

l loc

al d

e ac

țiune

pe

ntru

învă

țăm

ânt

(PLA

I) ș

i pe

plan

ul

regi

onal

de

ac

țiune

pe

ntru

în

văță

mân

t (P

RAI)

.

1.B.

3.1.

t.

Elab

orar

ea

proi

ectu

lui

de

dezv

olta

re

cu

cons

ulta

rea

agen

ților

ec

onom

ici,

a re

prez

enta

nțilo

r m

ediu

lui

de a

face

ri, a

rep

reze

ntan

ților

pie

ței

forț

ei d

e m

uncă

și

ai

com

unită

ții lo

cale

.

Doc

umen

te:

Plan

ul d

e ac

țiune

al ș

colii

(PA

S)

Plan

ul lo

cal d

e ac

țiune

pen

tru

învă

țăm

ânt

(PLA

I)

Plan

ul r

egio

nal

de a

cțiu

ne p

entr

u în

văță

mân

t (P

RAI)

In

terv

iuri

/ ch

estio

nare

apl

icat

e:

Rep

reze

ntan

ților

ag

ențil

or ec

onom

ici,

ai m

ediu

lui

de af

acer

i, ai

an

gaja

toril

or

Page 7: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

7

Sta

nd

ard

e sp

ecif

ice

pen

tru

învă

țăm

ântu

l sp

ecia

l

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

de

info

rmar

e

1.A.

3.s.

Cor

elar

ea

proi

ectu

lui

de

dezv

olta

re

cu

nive

luril

e de

în

văță

mân

t,

calif

icăr

ile,

tipur

ile

și

grad

ele

de

diza

bilit

ate,

fo

rmel

e de

or

gani

zare

a în

văță

mân

tulu

i spe

cial

. 1.

A.5.

s. C

orel

area

pla

nulu

i op

eraț

iona

l cu

ni

velu

rile

de

învă

țăm

ânt,

cal

ifică

rile,

tip

urile

și

gr

adel

e de

di

zabi

litat

e,

form

ele

de

orga

niza

re

a în

văță

mân

tulu

i spe

cial

.

1.B.

3.1.

s. I

nclu

dere

a, î

n pr

oiec

tul

de d

ezvo

ltare

a s

copu

rilor

și

prog

ram

elor

der

ivat

e di

n po

litic

ile ș

i st

rate

giile

eur

open

e, n

ațio

nale

, re

gion

ale

și l

ocal

e pr

ivin

d ed

ucaț

ia ș

i fo

rmar

ea p

rofe

sion

ală,

res

pect

iv p

e ce

le r

efer

itoar

e la

edu

cația

(an

te)p

reșc

olar

ilor

/ el

evilo

r cu

diz

abili

tăți

/ CES

. 1.

B.5.

1.s

Incl

uder

ea,

în

plan

urile

de

im

plem

enta

re

(ope

rațio

nale

),

a ob

iect

ivel

or

și

activ

itățil

or d

eriv

ate

din

polit

icile

și s

trat

egiil

e eu

rope

ne, na

ționa

le, re

gion

ale

și lo

cale

pr

ivin

d ed

ucaț

ia ș

i fo

rmar

ea p

rofe

sion

ală,

res

pect

iv p

e ce

le r

efer

itoar

e la

edu

cația

(a

nte)

preș

cola

rilor

/ e

levi

lor

cu d

izab

ilită

ți /

CES

.

Doc

umen

te:

Doc

umen

tele

pro

gram

atic

e și

reg

lem

entă

rile

subs

ecve

nte

priv

ind

educ

ația

(an

te)p

reșc

olar

ilor

/ el

evilo

r cu

diz

abili

tăți

/ CES

cu

care

es

te c

orel

at p

roie

ctul

de

dezv

olta

re in

stitu

ționa

Inte

rviu

ri /

ches

tiona

re a

plic

ate:

Mem

brilo

r co

mis

iilor

CJR

AE

/ CM

BRAE

și

ai

com

isiil

or

pent

ru

prot

ecția

co

pilu

lui

din

cadr

ul

Dire

cțiil

or

gene

rale

ju

dețe

ne

/ a

mun

icip

iulu

i Buc

ureș

ti de

asi

sten

ță s

ocia

lă ș

i pro

tecț

ia c

opilu

lui

Sta

nd

ard

e sp

ecif

ice

pen

tru

învă

țăm

ân

tul a

nte

pre

șco

lar

/ p

reșc

ola

r

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

de

info

rmar

e

-

1.B.

3.1.

a/p.

Inc

lude

rea,

în

proi

ectu

l de

dezv

olta

re a

sco

puril

or ș

i pr

ogra

mel

or d

eriv

ate

din

polit

icile

și

st

rate

giile

eu

rope

ne,

națio

nale

, re

gion

ale

și

loca

le

priv

ind

educ

ația

tim

purie

. 1.

B.3.

1.a/

p. In

clud

erea

, în

pl

anur

ile

de

impl

emen

tare

(o

pera

ționa

le),

a

obie

ctiv

elor

și

ac

tivită

ților

der

ivat

e di

n po

litic

ile ș

i str

ateg

iile

euro

pene

, na

ționa

le,

regi

onal

e și

loc

ale

priv

ind

educ

ația

tim

purie.

Doc

umen

te:

Doc

umen

tele

pro

gram

atic

e și

reg

lem

entă

rile

subs

ecve

nte

priv

ind

educ

ația

tim

purie

cu

ca

re

este

co

rela

t pr

oiec

tul

de

dezv

olta

re

inst

ituțio

nală

In

terv

iuri

/ ch

estio

nare

apl

icat

e:

Spec

ialiș

ti in

edu

cație

tim

purie

D

om

eniu

l : A

. C

ap

aci

tate

a in

stit

uți

on

ală

C

rite

riu

l : a

) st

ruct

uri

le in

stit

uți

on

ale,

ad

min

istr

ati

ve ș

i ma

na

ger

iale

In

dic

ato

rul

2. O

rgan

izar

ea in

tern

ă a

un

ităț

ii d

e în

văță

mân

t

Sta

nd

ard

e co

mu

ne

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

2.A.

1. E

xist

ența

și f

uncț

iona

rea

stru

ctur

ilor

de

cond

ucer

e și

fu

ncțio

nale

(c

ompa

rtim

ente

, de

part

amen

telo

r,

com

isii,

ca

tedr

e et

c.)

stab

ilite

de

re

glem

entă

rile

lega

le în

vig

oare

.

2.B.

1.1.

Ada

ptar

ea s

truc

turil

or d

e co

nduc

ere

și f

uncț

iona

le la

tipul

și co

ndiți

ile c

oncr

ete

în

care

fun

cțio

neaz

ă fu

rniz

orul

de

educ

ație

. 2.

B.1.

2. A

fișar

ea,

în f

orm

at f

izic

, la

loc

viz

ibil

și,

în f

orm

at e

lect

roni

c, p

e pa

gina

web

a

inst

ituție

i de

în

văță

mân

t,

a co

mpo

nenț

ei

și

rezu

ltate

le

activ

ității

st

ruct

urilo

r de

co

nduc

ere

și f

uncț

iona

le.

2.B.

1.3.

Cun

oașt

erea

act

ivită

ții s

truc

turil

or d

e co

nduc

ere

la n

ivel

ul b

enef

icia

rilor

– c

el p

uțin

la

niv

elul

str

uctu

rilor

con

sulta

tive

ale

elev

ilor

și a

le p

ărin

ților

sta

bilit

e de

lege

.

Doc

umen

te:

Reg

ulam

ente

int

erne

de

func

ționa

re (

pent

ru f

urni

zoru

l de

edu

cație

și

pe

ntru

st

ruct

urile

de

co

nduc

ere

și

func

ționa

le

stab

ilite

pr

in

regl

emen

tăril

e le

gale

în v

igoa

re)

Rap

oart

e /

proc

ese

verb

ale

de c

ontr

ol,

de i

nspe

cție

și de

eva

luar

e in

tern

ă și

ext

ernă

Doc

umen

tele

str

uctu

rilor

de

cond

ucer

e și

fun

cțio

nale

sta

bilit

e de

re

glem

entă

rile

lega

le în

vig

oare

Doc

umen

tele

st

ruct

urilo

r re

prez

enta

tive

ale

bene

ficia

rilor

de

ed

ucaț

ie

Org

anig

ram

a fu

rniz

orul

ui d

e ed

ucaț

ie

Fișe

le p

ostu

rilor

din

org

anig

ram

ă In

terv

iuri

/ ch

estio

nare

apl

icat

e:

Echi

pei m

anag

eria

le ș

i mem

brilo

r CEA

C

Rep

reze

ntan

ților

aut

orită

ților

pub

lice

loca

le r

epre

zent

ate

în C

onsi

liul

de a

dmin

istr

ație

Elev

ilor

Părin

ților

și a

ltor

pers

oane

che

ie d

in c

omun

itate

a lo

cală

2.A.

2. E

xist

ența

reg

ulam

ente

lor

inte

rne

de

func

ționa

re p

revă

zute

de

legi

slaț

ia în

vigo

are.

2.B.

2.1

Exis

tenț

a re

gula

men

telo

r pr

oprii

, ad

apta

te c

ondi

țiilo

r sp

ecifi

ce d

e fu

ncțio

nare

, în

af

ara

celo

r st

abili

te d

e re

glem

entă

rile

lega

le.

2.B.

2.2.

Cun

oașt

erea

reg

ulam

ente

lor

inte

rne

de c

ătre

per

sona

l și b

enef

icia

ri.

2.B.

2.3.

Exi

sten

ța e

lem

ente

lor

de a

uto-

norm

are

(de

exem

plu:

reg

uli

spec

ifice

sta

bilit

e de

tre

elev

i, de

păr

inți,

de

alte

cat

egor

ii de

per

sona

l).

2.B.

2.4.

Ex

iste

nța

proc

edur

ilor

inte

rne

de

mon

itoriz

are

și

cont

rol

a re

spec

tării

re

glem

entă

rilor

în v

igoa

re ș

i a r

egul

amen

tulu

i int

ern

de f

uncț

iona

re.

2.A.

3. E

xist

ența

org

anig

ram

ei o

rgan

izaț

iei

furn

izoa

re d

e ed

ucaț

ie c

u el

emen

tele

st

ruct

ural

e și

cu

lin

iile

de

com

unic

are,

de

cizi

e și

ra

port

are

2.B.

3.1.

Cun

oașt

erea

de

tre

fieca

re

mem

bru

al

pers

onal

ului

a

șefu

lui

dire

ct

și

a su

bord

onaț

ilor

(dac

ă es

te c

azul

).

2.B.

3.2.

Cun

oașt

erea

de

tre

bene

ficia

ri a

stru

ctur

ilor

orga

niza

toric

e (s

ecre

taria

t,

adm

inis

traț

ie,

cond

ucer

e,

dirig

inte

/

învă

țăto

r /

educ

atoa

re)

și

a pe

rsoa

nelo

r

Page 8: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

8

prev

ăzut

e de

lege

. re

spon

sabi

le d

in c

adru

l ac

esto

r st

ruct

uri,

pent

ru r

ezol

vare

a di

ferite

lor

prob

lem

e le

gate

de

via

ța ș

cola

ră.

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

O

bser

vare

a:

Afiș

area

doc

umen

telo

r st

ruct

urilo

r de

con

duce

re ș

i fun

cțio

nale

– în

fo

rmă

fizic

ă și

ele

ctro

nică

2.

A.4.

Ex

iste

nța

“fiș

ei

post

ului

” (în

form

atul

st

abili

t pr

in

regl

emen

tăril

e le

gale

în

vi

goar

e)

pent

ru

toat

e po

stur

ile

prev

ăzut

e în

sc

hem

a de

în

cadr

are

și o

rgan

igra

mă.

2.B.

4.1.

Cun

oașt

erea

de

cătr

e fie

care

mem

bru

al p

erso

nalu

lui

a tu

turo

r at

ribuț

iilor

și

a lim

itelo

r au

torită

ții p

entr

u fie

care

din

tre

aces

tea.

2.

B.4.

2.

Atrib

uire

a tu

turo

r fu

ncții

lor,

at

ribuț

iilor

și

co

mpe

tenț

elor

, st

abili

te

prin

re

glem

entă

rile

lega

le în

vig

oare

.

Do

men

iul :

A.

Ca

pa

cita

tea

inst

itu

țio

na

Cri

teri

ul :

a)

stru

ctu

rile

inst

itu

țio

nal

e, a

dm

inis

tra

tive

și m

an

ag

eria

le

Ind

icat

oru

l 3

. E

xis

ten

ța ș

i fu

ncț

ion

are

a s

iste

mu

lui d

e co

mu

nic

are

inte

rnă

și e

xte

rnă

S

tan

dar

de

com

un

e

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

3.A.

1.

Exis

tenț

a și

fu

ncțio

nare

a co

mun

icăr

ii fo

rmal

e in

tern

e cu

pe

rson

alul

pro

priu

cu

bene

ficia

rii d

e ed

ucaț

ie.

3.B.

1.1

Cuno

aște

rea

de

cătr

e pe

rson

alul

in

stitu

ției

de

învă

țăm

ânt

a m

odal

itățil

or

de

com

unic

are,

de

luar

e la

cun

oștin

ță a

sar

cini

lor

de s

ervi

ciu

și a

alto

r in

form

ații

de

inte

res,

pre

cum

și d

e ra

port

are.

3.

B.1.

2. A

sigu

rare

a ca

ract

erul

ui s

iste

mat

ic a

l com

unic

ării

inte

rne

– cu

per

sona

lul i

nstit

uție

i de

învă

țăm

ânt

și c

u be

nefic

iarii.

3.B.

1.3.

Exi

sten

ța,

afiș

area

– în

for

fizic

ă și

pe

pagi

na w

eb -

și r

espe

ctar

ea p

rogr

amul

ui

de c

omun

icar

e di

rect

ă cu

ben

efic

iarii

de

educ

ație

. 3.

B.1.

4. D

ețin

erea

, de

căt

re b

enef

icia

rii d

e ed

ucaț

ie,

a in

form

ație

i es

enția

le ș

i re

leva

nte

priv

ind

deru

lare

a pr

oces

ului

de

învă

țăm

ânt

și r

ezul

tate

le a

ștep

tate

.

3.B.

1.5.

Res

pect

area

ter

men

elor

lega

le d

e ră

spun

s la

sol

icită

rile

inte

rne

ale

pers

onal

ului

și

bene

ficia

rilor

de

educ

ație

.

Doc

umen

te:

Proc

edur

i scr

ise

de c

omun

icar

e.

Proc

edur

i scr

ise

de c

ontr

ol a

l doc

umen

telo

r și

al î

nreg

istr

ărilo

r •

Rap

oart

e /

proc

ese

verb

ale

de c

ontr

ol,

de i

nspe

cție

și de

eva

luar

e in

tern

ă și

ext

ernă

. •

Reg

istr

ul u

nic

de in

trăr

i-ieș

iri p

entr

u do

cum

ente

. In

terv

iuri

/ ch

estio

nare

apl

icat

e:

Echi

pei m

anag

eria

le ș

i mem

brilo

r CEA

C

Rep

reze

ntan

ților

aut

orită

ților

pub

lice

loca

le r

epre

zent

ate

în C

onsi

liul

de a

dmin

istr

ație

Elev

ilor

Părin

ților

și a

ltor

pers

oane

che

ie d

in c

omun

itate

a lo

cală

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

. O

bser

vare

a:

Afiș

area

in

form

ațiil

or

de

inte

res

publ

ic

– în

fo

rmă

fizic

ă și

el

ectr

onic

ă

3.A.

2.

Exis

tenț

a și

fu

ncțio

nare

a co

mun

icăr

ii fo

rmal

e ex

tern

e cu

au

torit

ățile

pub

lice,

cu

alte

inst

ituții

și

orga

niza

ții.

3.B.

2.1.

Fu

rniz

area

ra

poar

telo

r,

info

rmăr

ilor

și

date

lor

solic

itate

de

in

stitu

țiile

ie

rarh

ic

supe

rioar

e și

de

cătr

e au

torit

ățile

pub

lice,

în f

orm

atul

, la

ter

men

ul ș

i avâ

nd c

onțin

utul

so

licita

t.

3.B.

2.2.

Asi

gura

rea

cara

cter

ului

sis

tem

atic

al c

omun

icăr

ii pu

blic

e ex

tern

e.

3.B.

2.3.

Exi

sten

ța m

ijloa

celo

r de

inf

orm

are

acce

sibi

le p

ublic

ului

în

afar

a in

cint

ei i

nstit

uție

i de

înv

ățăm

ânt

- pa

nour

i de

afiș

aj,

pagi

na w

eb a

inst

ituție

i de

învă

țăm

ânt, a

nunț

uri în

m

edia

loca

lă, po

ster

e, p

liant

e et

c.

Sta

nd

ard

e sp

ecif

ice

Sta

nd

ard

e sp

ecif

ice

pen

tru

învă

țăm

ân

tul l

icea

l, v

oca

țio

na

l și

teh

no

log

ic, î

nvă

țăm

ân

tul p

rofe

sio

nal

și î

nvă

țăm

ân

tul p

ost

licea

l

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

de

info

rmar

e

- 3.

B.2.

1.t. E

xist

ența

și f

uncț

iona

rea

com

unic

ării

form

ale

exte

rne

cu r

epre

zent

anții

ag

ențil

or

econ

omic

i din

dom

eniil

e de

pre

gătir

e șc

olar

izat

e, în

ved

erea

st

abili

rii u

nei o

fert

e de

fo

rmar

e pr

ofes

iona

lă c

orel

ată

cu c

erer

ea p

iețe

i mun

cii.

3.B.

2.2.

t. E

xist

ența

și f

uncț

iona

rea

com

unic

ării

form

ale

exte

rne

cu r

epre

zent

anții

ag

ențil

or

econ

omic

i din

dom

eniil

e de

pre

gătir

e șc

olar

izat

e, în

ved

erea

def

iniri

i cur

ricul

umul

ui în

de

zvol

tare

loca

lă în

con

cord

anță

cu

nevo

ile s

peci

fice

al p

iețe

i mun

cii p

e pl

an lo

cal.

3.B.

2.3.

t. E

xist

ența

și f

uncț

iona

rea

com

unic

ării

form

ale

exte

rne

cu r

epre

zent

anții

ag

ențil

or

econ

omic

i din

dom

eniil

e de

pre

gătir

e șc

olar

izat

e, în

ved

erea

asi

gură

rii c

alită

ții s

i

Doc

umen

te:

Proc

ese

verb

ale

ale

activ

itățil

or

de

cons

ulta

re

a ag

ențil

or

econ

omic

i loc

ali d

in d

omen

iile

de p

regă

tire

prof

esio

nală

șco

lariza

te

cu p

rivire

la:

- ca

lific

ările

în

care

se

înre

gist

reaz

ă un

def

icit

al f

orțe

i de

m

uncă

-

nevo

ile s

peci

fice

ale

pieț

ei m

unci

i pe

plan

loca

l -

drep

turil

e și

res

pons

abili

tățil

e in

stitu

ției

de î

nvăț

ămân

t,

agen

tulu

i ec

onom

ic

part

ener

și

el

evul

ui

pe

dura

ta

Page 9: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

9

rele

vant

ei s

tagi

ilor

de p

ract

ică.

st

agiu

lui d

e pr

actic

ă In

terv

iuri

/ ch

estio

nare

apl

icat

e:

Rep

reze

ntan

ților

age

nțilo

r ec

onom

ici

Obs

erva

rea:

Afiș

area

of

erte

i ed

ucaț

iona

le

și

a cu

rric

ulum

ului

în

de

zvol

tare

lo

cală

– în

for

mat

cla

sic

și fol

osin

d m

ijloa

ce e

lect

roni

ce

Do

men

iul :

A.

Ca

pa

cita

tea

inst

itu

țio

na

Cri

teri

ul :

a)

stru

ctu

rile

inst

itu

țio

nal

e, a

dm

inis

tra

tive

și m

an

ag

eria

le

Ind

icat

oru

l 4

. Fu

ncț

ion

are

a cu

ren

tă a

un

ităț

ii d

e în

văță

mân

t S

tan

dar

de

com

un

e

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

4.A.

1.

Func

ționa

rea

orga

nism

elor

de

co

nduc

ere

– in

divi

dual

ă și

col

ectiv

ă -

în c

ondi

țiile

pre

văzu

te d

e le

gisl

ația

în

vigo

are

și d

e re

glem

entă

rile

inte

rne.

4.B.

1.1.

Pla

nific

area

, ce

l puț

in p

entr

u un

sem

estr

u, a

act

ivită

ții o

rgan

ism

elor

de

cond

ucer

e co

lect

ivă

și r

ealiz

area

lor

conf

orm

pla

nific

ării.

4.

B.1.

2.

Cun

oașt

erea

de

tre

bene

ficia

ri a

deci

ziilo

r re

leva

nte

ale

orga

nism

elor

de

co

nduc

ere.

4.

B.1.

3. A

sigu

rare

a ac

cesu

lui

bene

ficia

rilor

la

orga

nism

ele

de c

ondu

cere

a i

nstit

uție

i de

în

văță

mân

t, p

e ba

za u

nui p

rogr

am d

e au

dien

țe ș

i înt

âlni

ri af

ișat

.

Doc

umen

te:

Doc

umen

tele

Con

siliu

lui

de a

dmin

istr

ație

, al

e Con

siliu

lui

prof

esor

al

și a

le c

ondu

cerii

ins

tituț

iei

de î

nvăț

ămân

t (p

lanu

ri de

act

ivita

te /

m

anag

eria

le, pr

oces

e ve

rbal

e, d

eciz

ii /

hotă

râri)

Rap

oart

e /

proc

ese

verb

ale

de c

ontr

ol,

de i

nspe

cție

și de

eva

luar

e in

tern

ă și

ext

ernă

Prog

ram

e de

au

dien

țe

/ de

în

tâln

iri

pent

ru

orga

nism

ele

de

cond

ucer

e al

e un

ității

șco

lare

In

terv

iuri

/ ch

estio

nare

apl

icat

e:

Echi

pei m

anag

eria

le ș

i mem

brilo

r CEA

C

Mem

brilo

r Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

Elev

ilor

Părin

ților

și a

ltor

pers

oane

che

ie d

in c

omun

itate

a lo

cală

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

O

bser

vare

a:

Afiș

area

doc

umen

telo

r or

gani

smel

or d

e co

nduc

ere–

în

form

ă fiz

ică

și e

lect

roni

4.A.

2.

Func

ționa

rea

orga

nism

elor

co

nsul

tativ

e al

e be

nefic

iarilo

r (p

ărin

ți și

el

evi) -

în co

ndiți

ile pr

evăz

ute

de

legi

slaț

ia

în

vigo

are

și

de

regl

emen

tăril

e in

tern

e.

4.B.

2.1.

Con

sulta

rea

orga

nism

elor

rep

reze

ntat

ive

ale

părin

ților

și

elev

ilor

înai

nte

de t

oate

de

cizi

ile ș

i ho

tărâ

rile

im

port

ante

ale

con

duce

rii i

nstit

uție

i de

înv

ățăm

ânt

(Con

siliu

l de

ad

min

istr

ație

, Con

siliu

l pro

feso

ral,

cond

ucer

ea in

stitu

ției d

e în

văță

mân

t).

4.B.

2.2.

Com

unic

area

de

cizi

ilor

și

hotă

rârilo

r co

nduc

erii

inst

ituție

i de

în

văță

mân

t or

gani

smel

or r

epre

zent

ativ

e al

e pă

rințil

or ș

i ele

vilo

r.

4.B.

2.3.

Der

ular

ea în

inst

ituția

de

învă

țăm

ânt

a ac

tivită

ților

rea

lizat

e la

sol

icita

rea

și /

sau

cu

par

ticip

area

org

anis

mel

or c

onsu

ltativ

e al

e pă

rințil

or ș

i ele

vilo

r.

4.B.

2.4.

Afiș

area

la lo

c vi

zibi

l a t

utur

or d

eciz

iilor

/ h

otăr

ârilo

r or

gani

smel

or c

onsu

ltativ

e al

e pă

rințil

or ș

i ele

vilo

r.

4.B.

2.4.

Asi

gura

rea,

la

nive

lul

orga

nism

elor

rep

reze

ntat

ive

ale

elev

ilor

și a

le p

ărin

ților

, a

echi

tății

de

gen

și r

efle

ctar

ea c

ompo

nenț

ei e

tnic

e a

com

unită

ții î

n ca

re f

uncț

ione

ază

inst

ituția

de

învă

țăm

ânt.

Doc

umen

te:

Doc

umen

tele

st

ruct

urii

cons

ulta

tive

a pă

rințil

or

(cu

sau

fără

pe

rson

alita

te j

urid

ică)

și

a el

evilo

r (p

lanu

ri de

act

ivita

te,

proc

ese

verb

ale,

dec

izii

/ ho

tărâ

ri)

Doc

umen

tele

Con

siliu

lui

de a

dmin

istr

ație

, al

e Con

siliu

lui

prof

esor

al

și a

le c

ondu

cerii

ins

tituț

iei

de î

nvăț

ămân

t (p

lanu

ri de

act

ivita

te /

m

anag

eria

le, pr

oces

e ve

rbal

e, d

eciz

ii /

hotă

râri)

Rap

oart

e /

proc

ese

verb

ale

de c

ontr

ol,

de i

nspe

cție

și de

eva

luar

e in

tern

ă și

ext

ernă

Proc

edur

i pre

vent

ive

și r

emed

iale

viz

ând

pert

urbă

rile

posi

bile

In

terv

iuri

/ ch

estio

nare

apl

icat

e:

Echi

pei m

anag

eria

le ș

i mem

brilo

r CEA

C

Mem

brilo

r Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

Elev

ilor

Părin

ților

și a

ltor

pers

oane

che

ie d

in c

omun

itate

a lo

cală

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

O

bser

vare

a:

Afiș

area

doc

umen

telo

r or

gani

smel

or c

onsu

ltativ

e al

e pă

rințil

or ș

i

Page 10: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

10

elev

ilor

– în

for

fizic

ă și

ele

ctro

nică

4.

A.3.

Fun

cțio

nare

a cu

rent

ă a

unită

ții d

e în

văță

mân

t co

nfor

m

prev

eder

ilor

lega

le ș

i făr

ă pe

rtur

bări

maj

ore.

4.B.

3.1.

Res

pect

area

ora

rulu

i și a

pla

nific

ărilo

r și

pro

gram

elor

sta

bilit

e pe

ntru

act

ivită

țile

curr

icul

are,

ext

racu

rric

ular

e, d

e de

zvol

tare

pro

fesi

onal

ă a

cadr

elor

did

actic

e, p

rivin

d ac

tivita

tea

stru

ctur

ilor

de c

ondu

cere

, co

nsul

tativ

e și

fun

cțio

nale

. 4.

B.3.

2. E

xist

ența

mec

anis

mel

or ș

i pro

cedu

rilor

pre

vent

ive

și r

emed

iale

priv

ind

pert

urbă

rile

în f

uncț

iona

rea

inst

ituție

i de

învă

țăm

ânt

(de

exem

plu,

ab

senț

a ca

drel

or d

idac

tice,

în

trer

uper

ea a

limen

tării

cu

apă

sau

cure

nt e

lect

ric, ac

cide

nte

de m

uncă

, si

tuaț

ii de

ur

genț

ă).

4.B.

3.3.

Cun

oașt

erea

de

cătr

e pe

rson

al ș

i de

cătr

e be

nefic

iari

a pr

oced

urilo

r în

situ

ația

ap

ariți

ei u

nor

pert

urbă

ri în

fun

cțio

nare

a in

stitu

ției d

e în

văță

mân

t.

Doc

umen

te:

Doc

umen

tele

pr

ivin

d ac

tivita

tea

cure

ntă:

or

are,

pl

anifi

cări

și

prog

ram

e de

fu

ncțio

nare

, în

cadr

area

pe

rson

alul

ui,

rapo

arte

de

ac

tivita

te.

Rap

oart

e /

proc

ese

verb

ale

de c

ontr

ol,

de i

nspe

cție

și de

eva

luar

e in

tern

ă și

ext

ernă

. In

terv

iuri

/ ch

estio

nare

apl

icat

e:

Echi

pei m

anag

eria

le, m

embr

ilor

Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

.

Elev

ilor

Părin

ților

și a

ltor

pers

oane

che

ie d

in c

omun

itate

a lo

cală

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

. O

bser

vare

a:

Afiș

area

ora

relo

r, p

lanu

rilor

și p

rogr

amel

or d

e lu

cru

– în

for

fizic

ă și

ele

ctro

nică

D

om

eniu

l : A

. C

ap

aci

tate

a in

stit

uți

on

ală

C

rite

riu

l : a

) st

ruct

uri

le in

stit

uți

on

ale,

ad

min

istr

ati

ve ș

i ma

na

ger

iale

In

dic

ato

rul

5.

Ex

iste

nța

și f

un

cțio

na

rea

sis

tem

ulu

i de

ges

tio

nar

e a

info

rma

ției

; în

reg

istr

area

, pre

lucr

are

a și

uti

liza

rea

dat

elo

r și

info

rma

țiilo

r S

tan

dar

de

com

un

e

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

5.A.

1. E

xist

ența

și

func

ționa

rea

sist

emul

ui

de

înre

gist

rare

, ge

stio

nare

și

ac

tual

izar

e a

date

lor.

5.B.

1.1.

Exi

sten

ța u

nui

sist

em d

e ar

hiva

re ș

i de

reg

ăsire

rap

idă

(în

timp

real

) a

date

lor,

do

cum

ente

lor

și în

regi

stră

rilor

. 5.

B.1.

2. U

tiliz

area

mijl

oace

lor

elec

tron

ice

de a

rhiv

are

și r

egăs

ire a

dat

elor

, în

regi

stră

rilor

și

docu

men

telo

r de

căt

re p

erso

nalu

l ins

tituț

iei d

e în

văță

mân

t.

5.B.

1.3.

Exi

sten

ța u

nui

sist

em d

e si

gura

nță

pent

ru g

estio

nare

a da

telo

r (în

form

at f

izic

și

elec

tron

ic)

și d

e ad

min

istr

are

a cr

eato

rilor

și u

tiliz

ator

ilor

de d

ate.

5.

B.1.

4. P

relu

crar

ea ș

i ut

iliza

rea

date

lor

națio

nale

, ju

dețe

ne ș

i lo

cale

în

activ

itate

a de

pl

anifi

care

și r

apor

tare

. 5.

B.1.

5. E

xist

ența

dat

elor

priv

ind

fact

orii

de r

isc

de l

a ni

velu

l co

mun

ității

, ca

re p

ot a

fect

a pa

rtic

ipar

ea ș

cola

ră, bu

năst

area

cop

ilulu

i / t

ânăr

ului

și o

bțin

erea

rez

ulta

telo

r sc

onta

te.

5.B.

1.6.

As

igur

area

ac

cesu

lui

la

date

și

in

form

ații

rele

vant

e pe

ntru

be

nefic

iarii

cu

di

zabi

lităț

i. 5.

B.1.

7. R

espe

ctar

ea l

egis

lație

i in

vig

oare

cu

priv

ire l

a ut

iliza

rea

si p

relu

crar

ea d

atel

or

pers

onal

e.

Doc

umen

te:

Pagi

na in

stitu

ției d

e în

văță

mân

t de

pe

http

s://

calit

ate.

arac

ip.e

u •

Pagi

na i

nstit

uție

i de

înv

ățăm

ânt

din

cadr

ul S

iste

mul

ui I

nfor

mat

ic

Inte

grat

al Î

nvăț

ămân

tulu

i din

Rom

ânia

(SI

IIR)

Pagi

na w

eb a

inst

ituție

i de

învă

țăm

ânt

Doc

umen

tele

priv

ind

sist

emul

de

arhi

vare

: no

men

clat

orul

arh

ivis

tic,

regi

stru

l uni

c și

alte

reg

istr

e •

Doc

umen

te d

e pl

anifi

care

și r

apoa

rte

de a

ctiv

itate

Rap

oart

e /

proc

ese

verb

ale

de c

ontr

ol,

de i

nspe

cție

și de

eva

luar

e in

tern

ă și

ext

ernă

In

terv

iuri

/ ch

estio

nare

apl

icat

e:

Echi

pei m

anag

eria

le, m

embr

ilor

Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

Elev

ilor,

păr

ințil

or ș

i alto

r pe

rsoa

ne c

heie

din

com

unita

tea

loca

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

O

bser

vare

a:

Afiș

area

da

tele

re

leva

nte

de

inte

res

publ

ic

priv

ind

activ

itate

a un

ității

șco

lare

– în

for

fizic

ă și

ele

ctro

nică

S

tan

dar

de

spec

ific

e

Sta

nd

ard

e sp

ecif

ice

pen

tru

învă

țăm

ân

tul l

icea

l, v

oca

țio

na

l și

teh

no

log

ic, î

nvă

țăm

ân

tul p

rofe

sio

nal

și î

nvă

țăm

ân

tul p

ost

licea

l

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

de

info

rmar

e

- 5.

B.1.

1.t. E

xist

ența

dat

elor

dem

ogra

fice,

re

ferit

oare

la e

volu

ția p

revi

zion

ată

pent

ru

abso

lven

ții c

lase

lor

a VI

II –

a și

pen

tru

popu

lația

jude

țulu

i și a

loca

lităț

ii un

de e

ste

situ

ată

unita

tea

de în

văță

mân

t, p

e gr

upe

de v

ârst

a.

Doc

umen

te:

Plan

ul d

e ac

țiune

al ș

colii

(PA

S)

Plan

ul lo

cal d

e ac

țiune

pen

tru

învă

țăm

ânt

(PLA

I)

Page 11: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

11

5.B.

1.2.

t. E

xist

enta

dat

elor

eco

nom

ice,

atâ

t cu

priv

ire la

situ

ația

act

uala

cât

si l

a ce

a pr

eviz

iona

tă, re

leva

nte

pent

ru c

orel

area

ofe

rtei

de

form

are

prof

esio

nală

a in

stitu

ției

de în

văță

mân

t cu

cer

erea

pie

ței m

unci

i și p

entr

u ad

ecva

rea

ei la

con

text

ul s

ocio

-ec

onom

ic.

Plan

ul r

egio

nal

de a

cțiu

ne p

entr

u în

văță

mân

t (P

RAI)

In

terv

iuri

/ ch

estio

nare

apl

icat

e:

Rep

reze

ntan

ților

ag

ențil

or ec

onom

ici,

ai m

ediu

lui

de af

acer

i, ai

an

gaja

toril

or

Obs

erva

rea:

Afiș

area

info

rmaț

iilor

sin

tetic

e cu

priv

ire la

dat

ele

dem

ogra

fice

și la

te

ndin

țele

de

de

zvol

tare

/

regr

es

econ

omic

în

do

men

iile

de

preg

ătire

pro

fesi

onal

ă șc

olar

izat

e –

în for

fizic

ă și

ele

ctro

nică

D

om

eniu

l : A

. C

ap

aci

tate

a in

stit

uți

on

ală

C

rite

riu

l : a

) st

ruct

uri

le in

stit

uți

on

ale,

ad

min

istr

ati

ve ș

i ma

na

ger

iale

In

dic

ato

rul

6.

Asi

gu

rare

a s

ervi

ciilo

r m

edic

ale

pen

tru

ele

vi

Sta

nd

ard

e co

mu

ne

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

6.A.

1.

Asi

gura

rea

se

rvic

iilor

m

edic

ale

pent

ru

elev

i, co

nfor

m

legi

slaț

iei

în

vigo

are

(prin

cab

inet

pro

priu

sau

pe

baza

un

or

acor

duri

de

part

ener

iat

sau

cont

ract

e)

6.B.

1.1.

Asi

gura

rea

prez

ențe

i pe

rman

ente

în

in

stitu

ția

de

învă

țăm

ânt

a pe

rson

alul

ui

med

ical

cal

ifica

t.

6.B.

1.2.

Asi

gura

rea

serv

iciil

or s

tom

atol

ogic

e pe

ntru

ele

vi.

6.B.

1.3.

Rea

lizar

ea s

iste

mat

ică

a pr

ogra

mel

or ș

i ac

tivită

ților

de

prev

enire

și

com

bate

re a

co

mpo

rtam

ente

lor

dăun

ătoa

re s

ănăt

ății,

pen

tru

copi

i /

elev

i, re

aliz

ate

în c

olab

orar

e și

cu

par

ticip

area

per

sona

lulu

i med

ical

, a

ON

G d

e pr

ofil

și a

păr

ințil

or.

6.B.

1.4.

Cu

prin

dere

a pr

ogra

mel

or

și

activ

itățil

or

de

prev

enire

și

co

mba

tere

a

com

port

amen

telo

r dă

unăt

oare

săn

ătăț

ii în

pro

iect

ul d

e de

zvol

tare

, pl

anul

ope

rațio

nal

și p

lanu

rile

de a

ctiv

itate

ale

cad

relo

r di

dact

ice.

6.

B.1.

5. P

rom

ovar

ea,

de c

ătre

con

duce

rea

și p

erso

nalu

l un

ității

de

învă

țăm

ânt,

a u

nui st

il de

via

ță s

ănăt

os, in

clus

iv p

rin e

xem

plu

pers

onal

.

Doc

umen

te:

Ora

re ș

i pro

gram

e de

act

ivita

te a

le c

abin

etul

ui m

edic

al ș

i, du

pă c

az,

stom

atol

ogic

Doc

umen

te p

rivin

d pa

rtic

ipar

ea e

levi

lor

la a

ctiv

itățil

e de

rula

te d

e că

tre

și cu

sp

rijin

ul

cabi

netu

lui

med

ical

sa

u pr

in Aut

orita

tea

de

Sănă

tate

Pub

lică

Doc

umen

te

de

plan

ifica

re

și

rapo

arte

de

ac

tivita

te

(con

duce

rea

inst

ituție

i de

învă

țăm

ânt

și c

adre

le d

idac

tice)

Rap

oart

e /

proc

ese

verb

ale

de c

ontr

ol,

de i

nspe

cție

și

de e

valu

are

inte

rnă

și e

xter

Inte

rviu

ri /

ches

tiona

re a

plic

ate:

Echi

pei m

anag

eria

le, m

embr

ilor

Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

Elev

ilor,

păr

ințil

or ș

i alto

r pe

rsoa

ne c

heie

din

com

unita

tea

loca

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

Pers

onal

ului

med

ical

O

bser

vare

a:

Afiș

area

or

arul

ui și

a

prog

ram

ului

de

ac

tivita

te

pent

ru

cabi

netu

l m

edic

al ș

i, du

pă c

az, pe

ntru

cel

sto

mat

olog

ic

Dot

area

și f

uncț

iona

rea

cabi

netu

lui m

edic

al

Mat

eria

lele

afiș

ate

priv

ind

prom

ovar

ea u

nui s

til d

e vi

ață

sănă

tos.

Con

cord

anța

co

mpo

rtam

entu

lui

pers

onal

ului

in

stitu

ției

de

învă

țăm

ânt

cu u

n st

il de

via

ță s

ănăt

os

6.A.

2.

Exis

tenț

a un

ei

proc

edur

i de

as

igur

are

a se

rvic

iilor

m

edic

ale

de

urge

nță,

cu

nosc

ute

și

asum

ate

de

cătr

e to

ți ce

i im

plic

ați

în a

ctiv

itate

a un

ității

de

învă

țăm

ânt.

6.B.

2.1.

Par

ticip

area

per

iodi

că a

per

sona

lulu

i in

stitu

ției

de î

nvăț

ămân

t la

pro

gram

e de

fo

rmar

e pr

ivin

d ac

orda

rea

prim

ului

aju

tor.

6.

B.2.

2. P

artic

ipar

ea p

erio

dică

a p

erso

nalu

lui

inst

ituție

i de

înv

ățăm

ânt,

a p

ărin

ților

și

a el

evilo

r la

act

ivită

ți și

exe

rciți

i pr

ivin

d ac

orda

rea

prim

ului

aju

tor

și c

ompo

rtam

entu

l în

si

tuaț

ii de

urg

ență

med

ical

ă.

Doc

umen

te:

Proc

edur

i sc

rise

priv

ind

acor

dare

a pr

imul

ui

ajut

or

și

solic

itare

a in

terv

enție

i ser

vici

ilor

med

ical

e de

urg

ență

Doc

umen

te

priv

ind

activ

itățil

e și

pa

rtic

ipan

ții

la

activ

itățil

e și

ex

erci

țiile

priv

ind

acor

dare

a pr

imul

ui a

juto

r și

com

port

amen

tul

în

situ

ații

de u

rgen

ță m

edic

ală

Doc

umen

te

priv

ind

part

icip

area

pe

rson

alul

ui

inst

ituție

i de

în

văță

mân

t la

pr

ogra

me

de

form

are

priv

ind

acor

dare

a pr

imul

ui

ajut

or

Rap

oart

e /

proc

ese

verb

ale

de c

ontr

ol,

de i

nspe

cție

și

de e

valu

are

inte

rnă

și e

xter

Inte

rviu

ri /

ches

tiona

re a

plic

ate:

Page 12: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

12

Echi

pei m

anag

eria

le, m

embr

ilor

Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

.

Elev

ilor,

păr

ințil

or ș

i alto

r pe

rsoa

ne c

heie

din

com

unita

tea

loca

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

Pers

onal

ului

med

ical

O

bser

vare

a:

Afiș

area

pro

cedu

rilor

priv

ind

acor

dare

a pr

imul

ui a

juto

r și

ape

lare

a se

rvic

iilor

med

ical

e de

urg

ență

S

tan

dar

de

spec

ific

e

Sta

nd

ard

e sp

ecif

ice

pen

tru

învă

țăm

ântu

l an

tep

reșc

ola

r si

pre

șco

lar

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

de

info

rma

re

6.A.

1.a/

p Asi

gura

rea

serv

iciil

or d

e în

griji

re

(mer

s la

to

alet

ă,

serv

irea

mes

ei,

îmbr

ăcat

ul

și

dezb

răca

tul,

supr

aveg

here

a în

tim

pul

prog

ram

ului

de

odi

hnă

etc.

) pe

ntru

ant

epre

școl

ari

și p

reșc

olar

i.

- D

ocum

ente

: •

Proc

edur

i sc

rise

și d

ocum

ente

ref

erito

are

la a

sigu

rare

a se

rvic

iilor

de

îngr

ijire

O

bser

vare

a:

Asig

urar

ea s

ervi

ciilo

r de

îngr

ijire

pen

tru

preș

cola

ri

Do

men

iul :

A.

Ca

pa

cita

tea

inst

itu

țio

na

Cri

teri

ul :

a)

stru

ctu

rile

inst

itu

țio

nal

e, a

dm

inis

tra

tive

și m

an

ag

eria

le

Ind

icat

oru

l 7

. A

sig

ura

rea

sec

uri

tăți

i tu

turo

r ce

lor

imp

lica

ți în

act

ivit

atea

șco

lară

, în

tim

pu

l des

fășu

rări

i pro

gra

mu

lui

Sta

nd

ard

e co

mu

ne

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

7.A.

1.Ex

iste

nța

și f

uncț

iona

rea

sist

emel

or

si

proc

edur

ilor

de

asig

urar

e a

secu

rităț

ii tu

turo

r ce

lor

impl

icaț

i în

ac

tivita

tea

școl

ară,

pe

to

t tim

pul

desf

ășur

ării

aces

tora

. 7.

A.2.

Exi

sten

ța ș

i fu

ncțio

nare

a si

stem

elor

si

pr

oced

urilo

r pr

ivin

d să

năta

tea

și

secu

ritat

ea m

unci

i și d

e PS

I.

7.A.

3. E

xist

ența

și fu

ncțio

nare

a si

stem

elor

si

pr

oced

urilo

r pr

ivin

d ge

stio

nare

a si

tuaț

iilor

de

urge

nță.

7.

A.4.

Exi

sten

ța ș

i fu

ncțio

nare

a si

stem

elor

si

pr

oced

urilo

r de

as

igur

are

a si

gura

nței

(a

nte)

preș

cola

rilor

/

elev

ilor

impl

icaț

i în

ac

tivită

ți de

sfăș

urat

e în

af

ara

inst

ituție

i de

în

văță

mân

t.

7.B.

1. M

ăsur

area

sa

tisfa

cție

i el

evilo

r, pă

rințil

or și

ca

drel

or di

dact

ice

priv

ind

nive

lul

de

sigu

ranț

ă în

toa

te s

pații

le ș

cola

re ș

i în

veci

năta

tea

inst

ituție

i de

învă

țăm

ânt.

7.

B.2.

Par

ticip

area

păr

ințil

or ș

i a

alto

r re

prez

enta

nți a

i com

unită

ții la

asig

urar

ea s

igur

anțe

i (a

nte)

preș

cola

rilor

/ e

levi

lor

/ el

evilo

r în

spa

țiile

șco

lare

și în

vec

inăt

atea

ins

tituț

iei de

în

văță

mân

t.

7.B.

3. E

xist

ența

pro

cedu

rilor

de

prev

enire

a a

ccid

ente

lor

în i

nstit

uția

de

învă

țăm

ânt

cu

elev

ii și

cu

pers

oane

le i

mpl

icat

e în

act

ivită

ți șc

olar

e și

ext

rașc

olar

e or

gani

zate

de

unita

tea

școl

ară.

7.

B.4.

Sem

naliz

area

cor

espu

nzăt

oare

și

supr

aveg

here

a lo

curilo

r în

car

e se

pot

pro

duce

ac

cide

nte.

7.

B.5.

Exi

sten

ța u

nor

acor

duri

de c

olab

orar

e /

part

ener

iat

într

e fu

rniz

orul

de

educ

ație

și

inst

ituții

le r

espo

nsab

ile (

Insp

ecția

Mun

cii,

Insp

ecto

ratu

l pe

ntru

Situ

ații

de U

rgen

ță,

Poliț

ie, Ja

ndar

mer

ie e

tc.)

și r

ealiz

area

uno

r ac

tivită

ți co

mun

e.

7.B.

6. E

xist

ența

și fu

ncțio

nare

a un

ui s

iste

m d

e su

prav

eghe

re c

u ca

mer

e vi

deo

(tel

eviz

iune

cu

circ

uit

înch

is).

7.

B.7.

Red

ucer

ea n

umer

ică

și p

roce

ntua

lă a

caz

urilo

r de

vio

lenț

ă și

hăr

țuire

în in

stitu

ția d

e în

văță

mân

t ca

urm

are

a ap

licăr

ii pr

ogra

mel

or d

e pr

even

ire ș

i com

bate

re a

vio

lenț

ei ș

i hă

rțui

rii

în in

stitu

ția d

e în

văță

mân

t.

Doc

umen

te:

Aut

oriz

ația

sa

nita

de

func

ționa

re

vala

bilă

pe

ntru

to

ate

spaț

iile

dețin

ute

Aut

oriz

ația

PSI

val

abilă

pen

tru

toat

e sp

ațiil

e de

ținut

e •

Doc

umen

tele

le

gale

pr

ivin

d si

stem

ele

si

proc

edur

ile

lega

le

refe

ritoa

re la

săn

ătat

ea ș

i sec

urita

tea

mun

cii

Doc

umen

te

priv

ind

activ

itățil

e și

pa

rtic

ipan

ții

la

activ

itățil

e și

ex

erci

țiile

priv

ind

com

port

amen

tul î

n si

tuaț

ii de

urg

ență

Doc

umen

te

priv

ind

part

icip

area

pe

rson

alul

ui

inst

ituție

i de

în

văță

mân

t la

pro

gram

e de

for

mar

e pr

ivin

d si

stem

ele

si p

roce

duril

e le

gale

re

ferit

oare

la

năta

tea

și

secu

ritat

ea

mun

cii

și

priv

ind

com

port

amen

tul î

n si

tuaț

ii de

urg

ență

Doc

umen

te p

rivin

d as

igur

area

sig

uran

ței p

artic

ipan

ților

la a

ctiv

itățil

e de

sfăș

urat

e în

afa

ra in

stitu

ției d

e în

văță

mân

t •

Doc

umen

tele

pr

ivin

d ac

tivită

țile

de

prev

enire

și

co

mba

tere

a

viol

ențe

i și

hăr

țuiri

i în

ins

tituț

ia d

e în

văță

mân

t și

priv

ind

rezu

ltate

le

aces

tora

Rap

oart

e /

proc

ese

verb

ale

de c

ontr

ol,

de i

nspe

cție

și

de e

valu

are

inte

rnă

și e

xter

Rap

oart

e de

an

aliz

ă a

date

lor

cole

ctat

e pr

in

ches

tiona

rele

de

sa

tisfa

cție

a b

enef

icia

rilor

In

terv

iuri

/ ch

estio

nare

apl

icat

e:

Echi

pei m

anag

eria

le, m

embr

ilor

Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

.

Page 13: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

13

Elev

ilor,

păr

ințil

or ș

i alto

r pe

rsoa

ne c

heie

din

com

unita

tea

loca

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

O

bser

vare

a:

Exis

tenț

a pa

zei

și

a su

prav

eghe

rii

tutu

ror

spaț

iilor

șc

olar

e și

ad

iace

nte

pe t

oată

dur

ata

prog

ram

ului

Con

trol

ul a

cces

ului

în in

cint

a un

ității

șco

lare

Com

port

amen

tul

pers

onal

ului

și

al

el

evilo

r în

tim

pul

activ

itățil

or

școl

are,

ext

rașc

olar

e și

în t

impu

l pau

zelo

r •

Afiș

area

pr

oced

urilo

r pr

ivin

d să

năta

tea

și

sigu

ranț

a m

unci

i, să

năta

tea

publ

ică,

PS

I,

com

port

amen

tul

în

situ

ații

de

urge

nță,

si

gura

nța

în

inci

nta

inst

ituție

i de

în

văță

mân

t și

în

ve

cină

tate

a ac

este

ia.

Sta

nd

ard

e sp

ecif

ice

Sta

nd

ard

e sp

ecif

ice

pen

tru

învă

țăm

ân

tul l

icea

l, v

oca

țio

na

l și

teh

no

log

ic, î

nvă

țăm

ân

tul p

rofe

sio

nal

și î

nvă

țăm

ân

tul p

ost

licea

l

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

de

info

rmar

e

7.A.

2.t.

Res

pect

area

, de

tre

agen

ții

econ

omic

i la

ca

re

elev

ii di

n IP

T ef

ectu

ează

pr

actic

a,

a pr

eved

erilo

r le

gale

cu

pr

ivire

la

năta

tea

si

secu

ritat

ea î

n m

uncă

si

a p

rote

cție

i so

cial

e pr

ivito

are

la

acci

dent

ele

de

mun

că,

pe

toat

ă du

rata

ef

ectu

ării

preg

ătiri

i pra

ctic

e.

- D

ocum

ente

: •

Con

venț

ii ca

dru

înch

eiat

e în

tre

scoa

lă s

i age

nții

econ

omic

i pa

rten

eri d

e pr

actic

ă, p

entr

u fie

care

ele

v, p

e în

trea

ga d

urat

a a

stag

iulu

i de

prac

tică

Inte

rviu

ri /

ches

tiona

re a

plic

ate:

Elev

ilor

prac

tican

ți •

Cad

relo

r di

dact

ice

resp

onsa

bile

cu

plan

ifica

rea,

org

aniz

area

si

supr

aveg

here

a de

sfăș

urăr

ii pr

egăt

irii p

ract

ice

Tuto

rilor

de

prac

tica

de la

age

nții

econ

omic

i par

tene

ri

Obs

erva

rea:

Afiș

area

pro

cedu

rilor

priv

ind

săn

ătat

ea s

i sec

urita

tea

în m

uncă

la

lo

cul d

e de

sfăș

urar

ea s

tagi

ului

de

prac

tica

Do

men

iul :

A.

Ca

pa

cita

tea

inst

itu

țio

na

Cri

teri

ul :

a)

stru

ctu

rile

inst

itu

țio

nal

e, a

dm

inis

tra

tive

și m

an

ag

eria

le

Ind

icat

oru

l 8

. Asi

gu

rare

a s

ervi

ciilo

r d

e o

rien

tare

și

con

sili

ere

pen

tru

ele

vi

Sta

nd

ard

e co

mu

ne

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

8.A.

1. A

sigu

rare

a se

rvic

iilor

de

asis

tenț

ă ps

ihop

edag

ogic

ă și

con

silie

re.

8.B.

1.1.

Col

abor

area

cu

spec

ialiș

tii C

entr

ului

Jud

ețea

n de

Res

urse

și A

sist

ență

Edu

cațio

nală

(C

entr

ului

Jud

ețea

n de

Asi

sten

ță P

siho

peda

gogi

că)

pent

ru r

ealiz

area

de

activ

ități

de

cuno

aște

re ș

i aut

ocun

oașt

ere

cu e

levi

i. 8.

B.1.

2. C

olab

orar

ea c

u pă

rinții

și Se

rvic

iul d

e Ev

alua

re ș

i Orie

ntar

e Șc

olar

ă și

Pro

fesi

onal

ă a

Cop

iilor

, El

evilo

r și

Tin

erilo

r cu

Cer

ințe

Edu

cațio

nale

Spe

cial

e (S

EOSP

) di

n ca

drul

Ce

ntru

lui

Jude

țean

de

Res

urse

și

de

Asi

sten

ță

Educ

ațio

nală

(C

JRAE)

/

Cen

trul

ui

Mun

icip

iulu

i Bu

cure

ști

de

Res

urse

și

Asi

sten

ță

Educ

ațio

nală

(C

MBR

AE)

pe

ntru

ev

alua

rea,

asi

sten

ța p

siho

-edu

cațio

nală

, or

ient

area

șco

lară

și

orie

ntar

ea p

rofe

sion

ală

a (a

nte)

preș

cola

rilor

/ e

levi

lor

și a

tin

erilo

r cu

cer

ințe

edu

cațio

nale

spe

cial

e.

8.B.

1.3.

Des

fășu

rare

a un

or p

rogr

ame

/ ac

tivită

ți de

con

silie

re a

el

evilo

r, p

ărin

ților

în

scop

ul in

tegr

ării

activ

e /

adap

tării

la c

erin

țele

soc

ietă

ții c

onte

mpo

rane

și p

iețe

i mun

cii.

Doc

umen

te:

Ora

rul c

abin

etul

ui d

e as

iste

nță

psih

oped

agog

ică

Prog

ram

e de

con

silie

re a

le c

abin

etul

ui d

e as

iste

nță

psih

oped

agog

ică

Doc

umen

te

priv

ind

part

icip

area

el

evilo

r la

ac

tivită

țile

cons

ilier

e ps

ihop

edag

ogic

ă •

Doc

umen

te d

e pl

anifi

care

și r

apoa

rte

de a

ctiv

itate

(pr

ofes

or în

cen

tre

și c

abin

ete

de a

sist

ență

psi

hope

dago

gică

, co

nduc

erea

ins

tituț

iei

de

învă

țăm

ânt

și c

adre

le d

idac

tice)

Rap

oart

e /

proc

ese

verb

ale

de c

ontr

ol,

de i

nspe

cție

și

de e

valu

are

inte

rnă

și e

xter

Rap

oart

e de

an

aliz

ă a

date

lor

cole

ctat

e pr

in

ches

tiona

rele

de

Page 14: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

14

8.B.

1.4.

Asi

gura

rea,

cu

pr

iorit

ate,

a

serv

iciil

or

de

orie

ntar

e și

co

nsili

ere

pent

ru

(ant

e)pr

eșco

larii

/ e

levi

i și

fam

iliile

afla

te î

n si

tuaț

ie d

e ris

c ed

ucaț

iona

l di

n gr

upur

ile

min

orita

re ș

i dez

avan

taja

te (

din

punc

t de

ved

ere

econ

omic

, et

nic

și c

ultu

ral).

8.B.

1.5.

Con

silie

rea,

cu

prio

ritat

e, a

ele

vilo

r ca

re p

rezi

ntă

form

e ac

cent

uate

de

man

ifest

are

viol

entă

, ag

resi

vă, în

rel

ațiil

e cu

col

egii

și c

adre

le d

idac

tice.

8.

B.1.

6.

Exis

tenț

a,

în

inst

ituția

de

în

văță

mân

t,

a m

ater

iale

lor

info

rmat

ive

priv

ind

opor

tuni

tățil

e de

con

tinua

re a

stu

diilo

r, d

e in

tegr

are

pe p

iața

mun

cii

de f

orm

are

și

dezv

olta

re p

rofe

sion

ală

ulte

rioa

ră.

8.B.

1.7.

Asi

gura

rea

serv

iciil

or d

e co

nsili

ere

psih

oped

agog

ică

pent

ru t

oate

cat

egor

iile

de

bene

ficia

ri -

elev

i, pă

rinți,

cad

re d

idac

tice.

8.

B.1.

8. E

xist

ența

uno

r pr

ogra

me

de c

onsi

liere

, in

trod

use

la c

erer

ea b

enef

icia

rilor

. 8.

B.1.

9.

Org

aniz

area

de

ac

tivită

ți de

co

nsili

ere

care

vi

zeaz

ă de

zvol

tare

a pe

rson

ală

a (a

nte)

preș

cola

rilor

/ e

levi

lor4 .

8.

B.1.

10.

Col

abor

area

un

ității

șc

olar

e cu

rinții

și

cu

in

stitu

ții

și

orga

niza

ții

din

com

unita

tea

loca

(inc

lusi

v ag

enții

ec

onom

ici)

în

scop

ul

orie

ntăr

ii șc

olar

e și

pr

ofes

iona

le a

ele

vilo

r.

8.B.

1.11

. Ex

iste

nța

în i

nstit

uția

de

învă

țăm

ânt

a pr

ogra

mel

or d

e ed

ucaț

ie p

aren

tală

și

a fo

rmat

orilo

r pa

rent

ali.

8.B.

1.12

. U

tiliz

area

re

zulta

telo

r ac

tivită

ților

de

co

nsili

ere

psih

oped

agog

ică

pent

ru

îmbu

nătă

țirea

do

cum

ente

lor

prog

ram

atic

e,

a ac

tivită

ții

cure

nte

și

a of

erte

i ed

ucaț

iona

le.

8.B.

1.13

. U

tiliz

area

re

zulta

telo

r ac

tivită

ților

de

co

nsili

ere

psih

oped

agog

ică

pent

ru

îmbu

nătă

țirea

pro

cesu

lui e

duca

ționa

l (la

cla

să ș

i ext

ra-c

lasă

).

satis

facț

ie a

ben

efic

iaril

or

Inte

rviu

ri /

ches

tiona

re a

plic

ate:

Echi

pei m

anag

eria

le, m

embr

ilor

Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

Elev

ilor,

păr

ințil

or ș

i alto

r pe

rsoa

ne c

heie

din

com

unita

tea

loca

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

Prof

esor

ilor

din

cent

rele

și c

abin

etel

e de

asi

sten

ță p

siho

peda

gogi

Obs

erva

rea:

Afiș

area

ora

rulu

i cab

inet

ului

de

asis

tenț

ă ps

ihop

edag

ogic

ă

Afiș

area

ofe

rtei

de

prog

ram

e de

con

silie

re a

cab

inet

ului

de

asis

tenț

ă ps

ihop

edag

ogic

ă •

Dot

area

și f

uncț

iona

rea

cabi

netu

lui d

e as

iste

nță

psih

oped

agog

ică

Afiș

area

un

or m

ater

iale

inf

orm

ativ

e pr

ivin

d sp

ecifi

cul

activ

ității

de

co

nsili

ere

a el

evilo

r, p

ărin

ților

și c

adre

lor

dida

ctic

e •

Afiș

area

in

form

ațiil

or

priv

ind

orie

ntar

ea

școl

ară

și

prof

esio

nală

(e

xist

ența

unu

i pan

ou O

ȘP)

Sta

nd

ard

e sp

ecif

ice

Sta

nd

ard

e sp

ecif

ice

pen

tru

învă

țăm

ântu

l sp

ecia

l

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

8.A.

1.s.

Asi

gura

rea

serv

iciil

or d

e as

iste

nță

psih

o-ed

ucaț

iona

lă.

8.B.

1.1.

s Ev

alua

rea,

as

iste

nța

psih

o-ed

ucaț

iona

lă,

orie

ntar

ea

școl

ară

și

orie

ntar

ea

prof

esio

nală

a

(ant

e)pr

eșco

laril

or

/ el

evilo

r și

a

tiner

ilor

cu

cerinț

e ed

ucaț

iona

le

spec

iale

rea

lizat

ă de

căt

re C

entr

ele

Jude

țene

de

Res

urse

și d

e Asi

sten

ță E

duca

ționa

(CJR

AE)

, re

spec

tiv

de

Cen

trul

M

unic

ipiu

lui

Bucu

reșt

i de

Res

urse

și

Asi

sten

ță

Educ

ațio

nală

(CM

BRAE)

prin

inte

rmed

iul S

ervi

ciul

ui d

e Ev

alua

re ș

i Orie

ntar

e Șc

olar

ă și

Pr

ofes

iona

lă a

Cop

iilor

, El

evilo

r și

Tin

erilo

r cu

Cer

ințe

Edu

cațio

nale

Spe

cial

e (S

EOSP

).

8.B.

1.2.

s. Asi

gura

rea

cond

ițiilo

r op

time

de in

tegr

are

școl

ară,

pr

ofes

iona

lă și

so

cial

ă a

elev

ilor

cu

cerin

țe

educ

ațio

nale

sp

ecia

le

prin

in

clud

erea

ac

esto

ra

în

unită

ți de

în

văță

mân

t de

mas

ă sa

u un

ități

de î

nvăț

ămân

t sp

ecia

l, co

nfor

m r

ecom

andă

rilor

din

Ce

rtifi

catu

l de

orie

ntar

e șc

olar

ă și

pro

fesi

onal

ă em

is d

e Co

mis

ia d

e O

rient

area

Șco

lară

și

Pro

fesi

onal

ă di

n ca

drul

CJR

AE /

CM

BRAE

. 8.

B.1.

3.s.

Col

abor

area

un

ității

șc

olar

e cu

rinț

ii și

Co

mis

ia de

O

rient

area

Șc

olar

ă și

Pr

ofes

iona

din

cadr

ul

CJR

AE

/ CM

BRAE

pent

ru

de

reor

ient

area

el

evilo

r di

n

inst

ituții

le d

e în

văță

mân

t sp

ecia

l spr

e in

stitu

ții d

e în

văță

mân

t de

mas

ă sa

u in

vers

.

8.B.

1.4.

s O

ferir

ea d

e sp

rijin

ped

agog

ic ș

i psi

holo

gic

(ant

e)pr

eșco

laril

or /

ele

vilo

r cu

CES

în

vede

rea

optim

izăr

ii pr

oces

ului

edu

cațio

nal,

adap

tării

și i

nteg

rării

soc

iale

și p

rofe

sion

ale

prin

impl

emen

tare

a pr

ogra

mul

ui d

e in

terv

enție

per

sona

lizat

rec

oman

dat

de s

peci

aliș

tii

Doc

umen

te:

Doc

umen

tele

de

însc

riere

a e

levi

lor

în u

nita

tea

școl

ară

Fișe

de

cara

cter

izar

e ps

ihop

edag

ogic

ă al

e el

evilo

r.

Prog

ram

area

eva

luăr

ilor.

Prog

ram

area

asi

sten

ței p

siho

-edu

cațio

nale

In

terv

iuri

/ ch

estio

nare

apl

icat

e:

Mem

brilo

r co

mis

iilor

CJR

AE

/ CM

BRAE

și

ai

com

isiil

or

pent

ru

prot

ecția

co

pilu

lui

din

cadr

ul

Dire

cțiil

or

gene

rale

ju

dețe

ne

/ a

mun

icip

iulu

i Buc

ureș

ti de

asi

sten

ță s

ocia

lă ș

i pro

tecț

ia c

opilu

lui

Obs

erva

rea:

Afiș

area

ora

rulu

i cen

trel

or log

oped

ice

inte

rșco

lare

la c

are

au a

cces

el

evii

unită

ții ș

cola

re ș

i a m

odal

itățil

or d

e în

scrie

re /

pro

gram

are

Afiș

area

in

form

ațiil

or

refe

ritoa

re

la

prog

ram

ul

de

activ

ități

al

com

isiil

or d

e ex

pert

iză

Afiș

area

inf

orm

ațiil

or r

efer

itoar

e la

mod

alită

țile

prin

car

e el

evii

pot

fi re

orie

ntaț

i din

spre

șco

ala

spec

ială

spr

e șc

oala

de

mas

ă și

inve

rs

4 Cum

ar

fi: c

omun

icar

ea ș

i re

lații

int

erpe

rson

ale,

ada

ptar

ea e

levi

lor

la m

ediu

l șc

olar

și

adap

tare

a in

stitu

ției

de î

nvăț

ămân

t la

nev

oile

ele

vilo

r, p

reve

nire

a și

com

bate

rea

aban

donu

lui

școl

ar,

optim

izar

ea r

elaț

iilor

șc

oală

-ele

vi-p

ărin

ți, igi

enă

școl

ară,

org

aniz

area

act

ivită

ților

de

timp

liber

, pr

even

irea

delin

cven

ței j

uven

ile,

cons

ilier

ea c

opiil

or t

alen

tați/

capa

bili

de p

erfo

rman

te îna

lte,

educ

ație

pen

tru

sănă

tate

, co

nsili

erea

car

iere

i, pr

even

irea

și c

omba

tere

a vi

olen

ței d

in m

ediu

l șco

lar

etc.

Page 15: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

15

SESO

P.

8.A.

2.s-

r.

Asi

gura

rea

serv

iciil

or

de

orie

ntar

e și

con

silie

re p

entr

u el

evii

din

unită

țile

de

învă

țăm

ânt

spec

ial

care

fu

ncțio

neaz

ă în

ca

drul

ce

ntre

lor

de

reed

ucar

e/

peni

tenc

iare

lor/

ce

ntre

lor

de d

eten

ție.

8. B

.2.1

.s-r

. Asi

gura

rea

de c

ătre

uni

tățil

e de

învă

țăm

ânt

spec

ial c

e fu

ncțio

neaz

ă în

cad

rul

cent

relo

r de

ree

duca

re/

peni

tenc

iare

lor/

cen

trel

or d

e de

tenț

ie, a

cons

ilier

ii și

orie

ntăr

ii el

evilo

r în

sco

pul r

eint

egră

rii a

cest

ora

în v

iața

soc

ială

și p

e pi

ața

mun

cii.

Doc

umen

te:

Aco

rdur

i de

pa

rten

eria

t în

tre

unita

tea

școl

ară

și

inst

ituții

, or

gani

zații

, O

NG

-uri

cu r

espo

nsab

ilită

ți și

act

ivita

te în

dom

eniu

Doc

umen

te d

e pa

rtic

ipar

e a

elev

ilor

la a

cest

tip

de

activ

ități

Doc

umen

te

de

plan

ifica

re

și

rapo

arte

de

ac

tivita

te

(con

silie

ri,

cond

ucer

ea in

stitu

ției d

e în

văță

mân

t și

cad

rele

did

actic

e)

Inte

rviu

ri /

ches

tiona

re a

plic

ate:

Con

silie

rilor

Rep

reze

ntan

ților

inst

ituții

lor

rele

vant

e în

dom

eniu

Age

nțilo

r ec

onom

ici ș

i alto

r an

gaja

tori

pote

nția

li •

Rep

reze

ntan

ților

com

unită

ții lo

cale

O

bser

vare

a:

Afiș

area

or

arul

ui

serv

iciil

or

de

cons

ilier

e,

orie

ntar

e șc

olar

ă și

pr

ofes

iona

lă la

car

e au

acc

es e

levi

i •

Afiș

area

un

or

mat

eria

le

info

rmat

ive

priv

ind

mod

alită

țile

de

rein

tegr

are

soci

ală

și p

rofe

sion

ală

a el

evilo

r D

om

eniu

l : A

. C

ap

aci

tate

a in

stit

uți

on

ală

C

rite

riu

l : b

) b

aza

ma

teri

ală

In

dic

ato

rul

9.

Ex

iste

nța

și c

ara

cter

isti

cile

sp

ațiil

or

șco

lare

S

tan

dar

de

com

un

e

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

9.A.

1.

Ade

cvar

ea

num

ărul

ui

sălil

or

de

clas

ă,

al

labo

rato

arel

or,

alto

r sp

ații

spec

ializ

ate

dețin

ute

de f

urni

zoru

l de

ed

ucaț

ie (

prop

rii ș

i /

sau

înch

iriat

e,

conc

esio

nate

, în

co

mod

at

sau

dețin

ute

sub

oric

e al

tă f

orm

ă le

gală

) la

num

ărul

de

elev

i, la

niv

elul

și tip

ul

de în

văță

mân

t.

9.B.

1.1.

Fol

osire

a sp

ațiil

or s

peci

aliz

ate

exis

tent

e (lab

orat

oare

, ca

bine

te,

sală

de

spor

t et

c.)

pe t

oată

dur

ata

prog

ram

ului

de

func

ționa

re.

9.B.

1.2.

Con

stru

irea

/ am

enaj

area

un

or

spaț

ii m

ultif

uncț

iona

le,

mod

ular

izab

ile

(per

eți

mob

ili,

para

vane

etc

.) c

are

perm

it fle

xibi

lizar

ea r

epar

tizăr

ii co

lect

ivel

or d

e el

evi

și a

ac

tivită

ților

. 9.

B.1.

3. A

sigu

rare

a, p

entr

u el

evi,

în s

pații

le ș

cola

re a

con

fort

ului

și

stăr

ii de

bin

e pr

in

mod

ul d

e ar

anja

re ș

i dec

orar

e a

spaț

iilor

șco

lare

.

9.B.

1.4.

Dez

volta

rea

spaț

iilor

șco

lare

, în

rel

ație

cu

ținte

le s

trat

egic

e st

abili

te în

pro

iect

ul d

e de

zvol

tare

.

Doc

umen

te:

Aut

oriz

ații

sani

tare

de

func

ționa

re

Doc

umen

tele

jur

idic

e ce

ate

stă

drep

tul

de f

olos

ință

asu

pra

spaț

iilor

(a

cte

de p

ropr

ieta

te, co

ntra

cte

de în

chiri

ere

etc.

) •

Rap

oart

e /

proc

ese

verb

ale

de c

ontr

ol,

de i

nspe

cție

și

de e

valu

are

inte

rnă

și e

xter

Inte

rviu

ri /

ches

tiona

re a

plic

ate:

Echi

pei m

anag

eria

le, m

embr

ilor

Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

Elev

ilor,

păr

ințil

or ș

i alto

r pe

rsoa

ne c

heie

din

com

unita

tea

loca

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

O

bser

vare

a:

Afiș

area

ora

relo

r și

pro

gram

elor

de

activ

itate

pen

tru

spaț

iile

școl

are

Util

izar

ea s

pații

lor

școl

are

Ara

njar

ea ș

i dec

orar

ea s

pații

lor

școl

are

Faci

lităț

ilor

pent

ru p

erso

anel

e cu

diz

abili

tăți

9.A.

2. R

espe

ctar

ea,

în s

pații

le ș

cola

re,

a N

orm

elor

de

igie

nă p

rivin

d un

itățil

e pe

ntru

oc

rotir

ea,

educ

area

și

in

stru

irea

copi

ilor

și t

iner

ilor

(nor

me

spec

ifice

),

conf

orm

le

gisl

ație

i în

vi

goar

e.

-

Sta

nd

ard

e sp

ecif

ice

Sta

nd

ard

e sp

ecif

ice

pen

tru

învă

țăm

ân

tul l

icea

l, v

oca

țio

na

l și

teh

no

log

ic, î

nvă

țăm

ân

tul p

rofe

sio

nal

și î

nvă

țăm

ân

tul p

ost

licea

l S

tan

da

rde

Sta

nd

ard

e d

e re

feri

nță

S

urs

e și

do

vezi

9.

A.1.

t.

Asi

gura

rea

spaț

iilor

sp

ecia

lizat

e pe

ntru

act

ivită

țile

prac

tice

de p

regă

tire

8.B.

1.2.

t. A

sigu

rare

a, î

n sp

ațiil

e pe

ntru

act

ivita

tea

prac

tică,

a u

nor

cond

ițiilo

r câ

t m

ai

apro

piat

e de

con

diții

le r

eale

de

exer

cita

re a

cal

ifică

rii.

Doc

umen

te:

Aco

rdur

i de

col

abor

are

cu a

genț

i ec

onom

ici,

med

iul

de a

face

ri et

c.

Page 16: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

16

conf

orm

st

anda

rdel

e de

pr

egăt

ire

prof

esio

nala

pe

ntru

fie

care

ca

lific

are

școl

ariz

ată.

pe

ntru

des

fășu

rare

a ac

tivită

ților

pra

ctic

e de

pre

gătir

e pr

ofes

iona

Stan

dard

ele

de p

regă

tire

prof

esio

nală

con

form

niv

elel

or d

e ca

lific

are

în c

are

se p

regă

tesc

ele

vii

Inte

rviu

ri /

ch

estio

nare

apl

icat

e:

Rep

reze

ntan

ților

m

ediu

lui

de

afac

eri,

ai

com

unită

ții

loca

le,

ai

agen

ților

eco

nom

ici

Obs

erva

rea:

Spaț

iile

de d

esfă

șura

re a

act

ivită

ților

pra

ctic

e

Sta

nd

ard

e sp

ecif

ice

pen

tru

învă

țăm

ântu

l an

tep

reșc

ola

r și

pre

șco

lar

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

de

info

rmar

e 9.

A.1.

a/p.

Exi

sten

ța a

cel

puț

in

trei

cen

tre

de i

nter

es (

Artă

, Ap

ă și

Nis

ip,

Știin

ță

sau

Cons

truc

ții)

amen

ajat

e în

sal

a de

gr

upă.

- O

bser

vare

a:

Mod

ului

de

amen

ajar

e și

util

izar

e a

spaț

iilor

de

inte

res

din

fieca

re

grup

ă.

Do

men

iul :

A.

Ca

pa

cita

tea

inst

itu

țio

na

Cri

teri

ul :

b)

ba

za m

ate

rial

ă

Ind

icat

oru

l 1

0.

Do

tare

a s

pa

țiilo

r șc

ola

re

Sta

nd

ard

e co

mu

ne

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

10.A

.1.

Res

pect

area

, în

sp

ațiil

e șc

olar

e de

ținut

e, a

nor

mat

ivel

or d

e do

tare

, în

co

ncor

danț

ă cu

efe

ctiv

ele

de e

levi

și

cu

nive

lul

și

tipul

de

în

văță

mân

t,

conf

orm

reg

lem

entă

rilor

în v

igoa

re.

10.B

.1.2

. În

treț

iner

ea c

ores

punz

ătoa

re a

tut

uror

dot

ărilo

r ex

iste

nte.

10

.B.1

.3.

Part

icip

area

be

nefic

iarilo

r de

ed

ucaț

ie

(ele

vi,

părin

ți,

alți

repr

ezen

tanț

i ai

co

mun

ității

) la

dot

area

și î

ntre

ținer

ea s

pații

lor

școl

are.

Doc

umen

te:

Nor

mat

ive

de d

otar

e •

Doc

umen

te d

e ac

hizi

ție ș

i lis

te d

e in

vent

ar c

are

ates

tă d

ețin

erea

do

tăril

or r

espe

ctiv

e (p

rin c

umpă

rare

, în

chiri

ere,

con

cesi

une

etc.

) •

Doc

umen

te

de

plan

ifica

re

și

rapo

arte

de

ac

tivita

te

care

de

mon

stre

ază

folo

sire

a do

tărilo

r ex

iste

nte

Rap

oart

e /

pr

oces

e ve

rbal

e de

con

trol

, de

insp

ecție

și d

e ev

alua

re

inte

rnă

și e

xter

Doc

umen

tele

ju

ridic

e ce

at

estă

dr

eptu

l de

fo

losi

nță

asup

ra

mijl

oace

lor

de

învă

țăm

ânt

și

a au

xilia

relo

r cu

rric

ular

e (a

cte

de

prop

rieta

te, co

ntra

cte

de în

chiri

ere

etc.

) In

terv

iuri

/ ch

estio

nare

apl

icat

e:

Echi

pei m

anag

eria

le, m

embr

ilor

Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

Elev

ilor,

păr

ințil

or ș

i alto

r pe

rsoa

ne c

heie

din

com

unita

tea

loca

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

O

bser

vare

a:

Func

ționa

rea

și în

treț

iner

ea d

otăr

ilor

Ara

njar

ea

și

deco

rare

a sp

ațiil

or

școl

are

– pr

ezen

ța

elem

ente

lor

real

izat

e sa

u pr

opus

e de

ele

vi

Util

izar

ea

mijl

oace

lor

de

învă

țăm

ânt

și

a au

xilia

relo

r /u

lare

la

ac

tivită

țile

obse

rvat

e •

Exis

tenț

a m

ijloa

celo

r de

în

văță

mân

t și

a

auxi

liare

lor

curr

icul

are

real

izat

e sa

u de

ele

vi ș

i de

alți

bene

ficia

ri

Func

ționa

rea

și

într

ețin

erea

m

ijloa

celo

r de

în

văță

mân

t și

a

auxi

liare

lor

curr

icul

are

10.A

.2.

Adec

vare

a m

ijloa

celo

r de

în

văță

mân

t și

a

auxi

liare

lor

curr

icul

are

dețin

ute

la

plan

ul

de

școl

ariz

are

prog

noza

t, l

a ni

velu

lui

de

școl

ariz

are,

la

nu

măr

ul de

el

evi,

la

nive

lul

și

tipul

de

în

văță

mân

t,

la

prof

ilul și

la

spec

ializ

ările

/ c

alifi

căril

e pr

ofes

iona

le

exis

tent

e în

of

erta

ed

ucaț

iona

lă.

10.B

.2.1

. D

otar

ea s

pații

lor

școl

are

în r

elaț

ie c

u țin

tele

str

ateg

ice

stab

ilite

în

proi

ectu

l de

de

zvol

tare

.

Page 17: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

17

Sta

nd

ard

e sp

ecif

ice

Sta

nd

ard

e sp

ecif

ice

pen

tru

învă

țăm

ântu

l an

tep

reșc

ola

r și

pre

șco

lar

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

10.A

.1.a

/p.

Exis

tenț

a în

fie

care

sa

de

grup

ă a

mob

ilier

ului

sp

ecifi

c si

ad

apta

t la

vâr

sta

ante

preș

cola

rilor

/

preș

cola

rilor

. 10

.A.2

.p.

Exis

tenț

a în

spa

țiul

grăd

inițe

i a

mat

eria

lelo

r și

ech

ipam

ente

lor

pent

ru

exer

sare

a de

prin

deril

or

mot

rice

de

bază

.

- O

bser

vare

a:

Mob

ilier

ul ș

i mod

ul d

e am

enaj

are

și u

tiliz

are

Do

men

iul :

A.

Ca

pa

cita

tea

inst

itu

țio

na

Cri

teri

ul :

b)

ba

za m

ate

rial

ă

Ind

icat

oru

l 1

1.

Acc

esib

ilita

tea

sp

ațiil

or

șco

lare

S

tan

dar

de

com

un

e

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

11.A

.1.

Loca

lizar

ea

ușoa

a sp

ațiil

or

școl

are

prin

se

mna

lizar

ea

lor

core

spun

zăto

are.

11.B

.1.1

. Cu

noaș

tere

a de

căt

re b

enef

icia

ri (e

levi

și

părin

ți) a

dis

pune

rii s

pații

lor

școl

are

rele

vant

e.

11.B

.1.2

. As

igur

area

urin

ței

de

utili

zare

și

a

cara

cter

ului

at

ract

iv

al

sist

emul

ui

de

sem

naliz

are

a sp

ațiil

or ș

cola

re.

Inte

rviu

ri/ch

estio

nare

apl

icat

e:

Elev

ilor,

păr

ințil

or ș

i alto

r pe

rsoa

ne c

heie

din

com

unita

tea

loca

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

O

bser

vare

a:

Sist

emul

de

orie

ntar

e și

sem

naliz

are

pent

ru s

pații

le ș

cola

re.

Obs

erva

rea:

Acc

esib

ilita

tea

spaț

iilor

șco

lare

pen

tru

toți

elev

ii, i

nclu

siv

pent

ru c

ei

cu d

izab

ilită

ți/ne

voi s

peci

ale

11.A

.2.

Acce

sibi

litat

ea

spaț

iilor

șc

olar

e pe

ntru

to

ți (a

nte)

preș

cola

rii/e

levi

i, in

clus

iv

pent

ru

cei

cu

diza

bilit

ăți/ne

voi s

peci

ale.

11.B

.2.1

. As

igur

area

de

sp

rijin

in

divi

dual

, pr

ivin

d ac

cesu

l în

sp

ațiil

e șc

olar

e,

pent

ru

pers

oane

le c

u di

zabi

lităț

i ide

ntifi

cate

la n

ivel

ul e

duca

bilil

or ș

i al p

erso

nalu

lui p

ropr

iu.

11.B

.2.2

. Co

nsid

erar

ea,

în

proc

esul

de

re

part

izar

e a

clas

elor

în

sp

ațiil

e un

ității

de

în

văță

mân

t, a

par

ticul

arită

ților

de

vârs

tă ș

i a

nevo

ilor

spec

iale

ide

ntifi

cate

la

nive

lul

(ant

e)pr

eșco

laril

or/e

levi

lor

si p

erso

nalu

lui p

ropr

iu.

Do

men

iul :

A.

Ca

pa

cita

tea

inst

itu

țio

na

Cri

teri

ul :

b)

ba

za m

ate

rial

ă

Ind

icat

oru

l 1

2.

Uti

liza

rea

sp

ațiil

or

șco

lare

S

tan

dar

de

com

un

e

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

12.A

.1.

Util

izar

ea

spaț

iilor

șc

olar

e în

pr

oces

ul

dida

ctic

co

nfor

m

dest

inaț

iei

lor

și p

lani

ficăr

ii în

tocm

ite l

a ni

velu

lui

orga

niza

ției ș

cola

re.

12.B

.1.1

. D

esfă

șura

rea

în

spaț

iile

spec

ializ

ate

a ce

l pu

țin

75%

di

n or

ele

afer

ente

di

scip

linel

or r

espe

ctiv

e.

12.B

.1.2

. Ex

iste

nța,

do

tare

a și

de

cora

rea

unor

spa

ții șc

olar

e pe

ba

za o

pțiu

nilo

r și

cu

sprij

inul

ele

vilo

r, p

ărin

ților

, al

tor

repr

ezen

tanț

i ai c

omun

ității

loca

le

12.B

.1.3

. Afiș

area

în

spaț

iile

școl

are

a el

emen

telo

r sp

ecifi

ce c

ultu

rii m

inor

itățil

or e

xist

ente

în

com

unita

tea

în c

are

func

țione

ază

inst

ituția

de

învă

țăm

ânt.

12

.B.1

.4.

Util

izar

ea

spaț

iilor

șc

olar

e,

pent

ru

real

izar

ea

ținte

lor

stra

tegi

ce

stab

ilite

în

pr

oiec

tul d

e de

zvol

tare

.

Doc

umen

te:

Ora

re ș

i pr

ogra

me

de a

ctiv

itate

ale

spa

țiilo

r șc

olar

e (s

ăli

de c

lasă

, la

bora

toar

e, c

abin

ete,

sal

ă de

spo

rt e

tc.)

exi

sten

tE

Doc

umen

te

de

plan

ifica

re

și

rapo

arte

de

ac

tivita

te

care

de

mon

stre

ază

folo

sire

a sp

ațiil

or ș

cola

re

Rap

oart

e /

proc

ese

verb

ale

de c

ontr

ol,

de i

nspe

cție

și

de e

valu

are

inte

rnă

și e

xter

Inte

rviu

ri/ch

estio

nare

apl

icat

e:

Echi

pei m

anag

eria

le, m

embr

ilor

Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

Elev

ilor,

păr

ințil

or ș

i alto

r pe

rsoa

ne c

heie

din

com

unita

tea

loca

Page 18: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

18

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

O

bser

vare

a:

Util

izar

ea s

pații

lor

școl

are

la a

ctiv

itățil

e ob

serv

ate

Ara

njar

ea

și

deco

rare

a sp

ațiil

or

școl

are

– pr

ezen

ța

elem

ente

lor

real

izat

e sa

u pr

opus

e de

ele

vi ș

i de

alți

bene

ficia

ri D

om

eniu

l : A

. C

ap

aci

tate

a in

stit

uți

on

ală

C

rite

riu

l : b

) b

aza

ma

teri

ală

In

dic

ato

rul

13

. E

xist

ența

, ca

ract

eris

tici

le ș

i fu

ncț

ion

alit

ate

a s

paț

iilo

r ad

min

istr

ativ

e

Sta

nd

ard

e co

mu

ne

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

13.A

.1.

Exis

tenț

a sp

ațiil

or

adm

inis

trat

ive

(pro

prii

și/s

au

înch

iriat

e,

conc

esio

nate

, în

co

mod

at

sau

dețin

ute

sub

oric

e al

tă f

orm

ă le

gală

).

13.B

.1.1

. As

igur

area

do

tărilo

r ne

cesa

re

activ

ității

de

se

cret

aria

t,

adm

inis

traț

ie,

rela

ții

publ

ice.

13

.B.1

.2.

Cun

oașt

erea

de

tre

bene

ficia

ri (e

levi

și

rinți)

a

disp

uner

ii sp

ațiil

or

adm

inis

trat

ive

rele

vant

e.

13.B

.1.3

. Asi

gura

rea

în s

pații

le a

dmin

istr

ativ

e a

conf

ortu

lui ș

i stă

rii d

e bi

ne p

entr

u pe

rson

al

și v

izita

tori,

prin

mod

ul d

e ar

anja

re ș

i dec

orar

e a

aces

tora

.

13.B

.1.4

. Ex

iste

nța

prog

resu

lui,

de la

ultim

a ev

alua

re p

erio

dică

, în

priv

ința

dot

ării

spaț

iilor

ad

min

istr

ativ

e.

Doc

umen

te:

Aut

oriz

ații

sani

tare

de

func

ționa

re

Doc

umen

tele

jur

idic

e ce

ate

stă

drep

tul

de f

olos

ință

asu

pra

spaț

iilor

(a

cte

de p

ropr

ieta

te, co

ntra

cte

de în

chiri

ere

etc.

) •

Rap

oart

e /

proc

ese

verb

ale

de c

ontr

ol,

de i

nspe

cție

și

de e

valu

are

inte

rnă

și e

xter

Inte

rviu

ri/ch

estio

nare

apl

icat

e:

Echi

pei m

anag

eria

le, m

embr

ilor

Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

Elev

ilor,

păr

ințil

or ș

i alto

r pe

rsoa

ne c

heie

din

com

unita

tea

loca

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

O

bser

vare

a:

Afiș

area

or

arel

or

și

prog

ram

elor

de

ac

tivita

te

pent

ru

spaț

iile

adm

inis

trat

ive

Sist

emul

de

orie

ntar

e și

sem

naliz

are

pent

ru s

pații

le a

dmin

istr

ativ

e.

Ara

njar

ea ș

i dec

orar

ea s

pații

lor

adm

inis

trat

ive

13.A

.2.

Res

pect

area

, în

sp

ațiil

e ad

min

istr

ativ

e, a

Nor

mel

or d

e ig

ienă

pr

ivin

d un

itățil

e pe

ntru

oc

rotir

ea,

educ

area

și

in

stru

irea

copi

ilor

și

tiner

ilor

(nor

me

spec

ifice

),

conf

orm

le

gisl

ație

i în

vigo

are.

-

13.A

.3.

Org

aniz

area

, do

tare

a și

fol

osire

a sp

ațiil

or a

dmin

istr

ativ

e.

13.B

.3.1

. Asi

gura

rea

acce

sulu

i pe

rson

alul

ui

și

bene

ficia

rilor

de

ed

ucaț

ie

la

spaț

iile

adm

inis

trat

ive,

pe

baza

pro

gram

elor

de

func

ționa

re, pe

toa

tă d

urat

a ac

tivită

ții ș

cola

re.

13.B

.3.2

. Ex

iste

nța

și r

espe

ctar

ea p

rogr

amul

ui d

e re

lații

cu

publ

icul

.

13.B

.3.3

. As

igur

area

de

sp

rijin

in

divi

dual

, pr

ivin

d ac

cesu

l în

sp

ațiil

e șc

olar

e,

pent

ru

pers

oane

le c

u di

zabi

lităț

i ide

ntifi

cate

la n

ivel

ul e

duca

bilil

or ș

i al p

erso

nalu

lui p

ropr

iu.

13.B

.3.4

. As

igur

area

urin

ței

de

utili

zare

și

a

cara

cter

ului

at

ract

iv

al

sist

emul

ui

de

sem

naliz

are

a sp

ațiil

or ș

cola

re.

Doc

umen

te:

Nor

mat

ive

de d

otar

e •

Doc

umen

te d

e ac

hizi

ție ș

i lis

te d

e in

vent

ar c

are

ates

tă d

ețin

erea

do

tăril

or r

espe

ctiv

e (p

rin c

umpă

rare

, în

chiri

ere,

con

cesi

une

etc.

) •

Doc

umen

te

de

plan

ifica

re

și

rapo

arte

de

ac

tivita

te

care

de

mon

stre

ază

folo

sire

a do

tărilo

r ex

iste

nte

Rap

oart

e /

proc

ese

verb

ale

de c

ontr

ol,

de i

nspe

cție

și

de e

valu

are

inte

rnă

și e

xter

nă.

Prog

ram

e de

act

ivita

te p

entr

u sp

ațiil

e ad

min

istr

ativ

e ex

iste

nte

In

terv

iuri/

ches

tiona

re a

plic

ate:

Echi

pei m

anag

eria

le, m

embr

ilor

Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

Elev

ilor,

păr

ințil

or ș

i alto

r pe

rsoa

ne c

heie

din

com

unita

tea

loca

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

O

bser

vare

a:

Afiș

area

pro

gram

elor

de

func

ționa

re p

entr

u sp

ațiil

e ad

min

istr

ativ

e

exis

tent

e

Util

izar

ea s

pații

lor

adm

inis

trat

ive

și a

dot

ărilo

r ad

iace

nte

Func

ționa

rea

și în

treț

iner

ea e

chip

amen

telo

r și

mat

eria

lelo

r •

Ara

njar

ea ș

i dec

orar

ea s

pații

lor

adm

inis

trat

ive

13.A

.4.

Exis

tenț

a ec

hipa

men

telo

r (c

el

puțin

un

ca

lcul

ator

co

nect

at

la

Inte

rnet

, im

prim

antă

, co

piat

or,

tele

fon

și

fax)

și

a

aplic

ațiil

or

nece

sare

, co

nfor

m

legi

i, de

rulă

rii

activ

ității

de

se

cret

aria

t și

ad

min

istr

ație

.

-

Page 19: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

19

Do

men

iul :

A.

Ca

pa

cita

tea

inst

itu

țio

na

Cri

teri

ul :

b)

ba

za m

ate

rial

ă

Ind

icat

oru

l 1

4.

Exi

sten

ța,

cara

cter

isti

cile

și

fun

cțio

na

lita

tea

sp

ațiil

or

auxi

liar

e S

tan

dar

de

com

un

e

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

14.A

.1.

Exis

tenț

a sp

ațiil

or a

uxili

are

– să

li de

m

ese,

do

rmito

are,

ve

stia

re,

bucă

tărie

, sp

ălăt

orie

(p

ropr

ii și

/sau

în

chiri

ate,

con

cesi

onat

e, î

n co

mod

at

sau

dețin

ute

sub

oric

e al

form

ă le

gală

), d

upă

caz,

în

conc

orda

nță

cu

efec

tivel

e de

ele

vi ș

i cu

nive

lul ș

i tip

ul

de

învă

țăm

ânt,

co

nfor

m

regl

emen

tăril

or în

vig

oare

.

14.A

.2.

Exis

tenț

a un

ui

spaț

iu

prop

riu

dest

inat

bib

liote

cii șc

olar

e /

Cent

rulu

i de

inf

orm

are

și d

ocum

enta

re s

au a

un

ui

acor

d pr

ivin

d ut

iliza

rea

bibl

iote

cii

/ CD

I ap

arțin

ând

alte

i or

gani

zații

/ins

tituț

ii.

14.A

.3.

Exis

tenț

a sp

ațiil

or

sani

tare

și

fu

ncțio

nare

a lo

r în

co

nfor

mita

te

cu

norm

ativ

ele

de ig

ienă

în v

igoa

re.

14.A

.4.

Exis

tenț

a un

ui

spaț

iu

dest

inat

ca

bine

tulu

i m

edic

al ș

i do

tare

a lu

i în

co

nfor

mita

te

cu

norm

ativ

ele

în

vigo

are.

14

.A.5

. Res

pect

area

, în

spa

țiile

aux

iliar

e, a

N

orm

elor

de

igie

nă p

rivin

d un

itățil

e pe

ntru

oc

rotir

ea,

educ

area

și

in

stru

irea

copi

ilor

și t

iner

ilor

(nor

me

spec

ifice

),

conf

orm

le

gisl

ație

i în

vi

goar

e.

14.B

.1.

Dez

volta

rea

și d

otar

ea s

pații

lor

școl

are

în r

elaț

ie c

u țin

tele

str

ateg

ice

stab

ilite

în

proi

ectu

l de

dezv

olta

re.

14.B

.2.

Cun

oașt

erea

de

cătr

e be

nefic

iari

(ele

vi ș

i pă

rinți)

a d

ispu

nerii

spa

țiilo

r au

xilia

re

rele

vant

e.

14.B

.3.

Asi

gura

rea

în s

pații

le a

uxili

are

a co

nfor

tulu

i și

stă

rii d

e bi

ne p

entr

u be

nefic

iari

și

pers

onal

, pr

in m

odul

de

aran

jare

și d

ecor

are

a ac

esto

ra.

14.B

.4.

Exis

tenț

a pr

ogre

sulu

i, de

la

ultim

a ev

alua

re p

erio

dică

, în

priv

ința

dot

ării

spaț

iilor

au

xilia

re.

14.B

.5.

Impl

icar

ea

elev

ilor,

rințil

or,

alto

r re

prez

enta

nți

ai

com

unită

ții

loca

le

în

mod

erni

zare

a și

dec

orar

ea s

pații

lor

auxi

liare

.

Doc

umen

te:

Aut

oriz

ații

sani

tare

de

func

ționa

re

Nor

mat

ive

de d

otar

e •

Doc

umen

tele

jur

idic

e ce

ate

stă

drep

tul

de f

olos

ință

asu

pra

spaț

iilor

(a

cte

de p

ropr

ieta

te, co

ntra

cte

de în

chiri

ere

etc.

) •

Doc

umen

te d

e ac

hizi

ție ș

i lis

te d

e in

vent

ar c

are

ates

tă d

ețin

erea

do

tăril

or r

espe

ctiv

e (p

rin c

umpă

rare

, în

chiri

ere,

con

cesi

une

etc.

) •

Rap

oart

e /

proc

ese

verb

ale

de c

ontr

ol,

de i

nspe

cție

și

de e

valu

are

inte

rnă

și e

xter

Inte

rviu

ri /

ches

tiona

re a

plic

ate:

Echi

pei m

anag

eria

le, m

embr

ilor

Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

Elev

ilor,

păr

ințil

or ș

i alto

r pe

rsoa

ne c

heie

din

com

unita

tea

loca

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

O

bser

vare

a:

Afiș

area

ora

relo

r și

pro

gram

elor

de

activ

itate

pen

tru

spaț

iile

auxi

liare

Util

izar

ea s

pații

lor

auxi

liare

Func

ționa

rea

și în

treț

iner

ea e

chip

amen

telo

r sp

ecifi

ce

Ara

njar

ea ș

i dec

orar

ea s

pații

lor

auxi

liare

Do

men

iul :

A.

Ca

pa

cita

tea

inst

itu

țio

na

Cri

teri

ul :

b)

ba

za m

ate

rial

ă

Ind

icat

oru

l 1

5.

Acc

esib

ilita

tea

sp

ați

ilor

au

xili

are

S

tan

dar

de

com

un

e

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

15.A

.1.

Loca

lizar

ea

ușoa

a sp

ațiil

or

auxi

liare

pr

in

sem

naliz

area

lo

r co

resp

unză

toar

e.

15.B

.1.1

. Cun

oașt

erea

căi

lor

de a

cces

la

spaț

iile

auxi

liare

rel

evan

te l

a tip

urile

de

cătr

e be

nefic

iari

(ele

vi, ca

dre

dida

ctic

e și

păr

inți)

a d

ispu

nerii

spa

țiilo

r au

xilia

re r

elev

ante

.

15.B

.1.2

. As

igur

area

urin

ței

de

utili

zare

și

a

cara

cter

ului

at

ract

iv

al

sist

emul

ui

de

sem

naliz

are

a sp

ațiil

or a

uxili

are.

Inte

rviu

ri /

ches

tiona

re a

plic

ate:

Elev

ilor,

păr

ințil

or ș

i alto

r pe

rsoa

ne c

heie

din

com

unita

tea

loca

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

O

bser

vare

a:

Sist

emul

de

orie

ntar

e și

sem

naliz

are

pent

ru s

pații

le a

uxili

are

Acc

esib

ilita

tea

spaț

iilor

au

xilia

re

pent

ru

pers

onal

și

pe

ntru

to

ți 15

.A.2

. Ac

cesi

bilit

atea

sp

ațiil

or

auxi

liare

pe

ntru

toț

i (a

nte)

preș

cola

rii /

ele

vii,

15.B

.2.1

. Asi

gura

rea

de

sprij

in

indi

vidu

al,

priv

ind

acce

sul

în

spaț

iile

auxi

liare

, pe

ntru

pe

rsoa

nele

cu

diza

bilit

ăți i

dent

ifica

te la

niv

elul

edu

cabi

lilor

și a

l per

sona

lulu

i pro

priu

.

Page 20: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

20

incl

usiv

pe

ntru

ce

i cu

di

zabi

lităț

i /

nevo

i spe

cial

e.

15.B

.2.2

. Co

nsid

erar

ea,

în u

tiliz

area

spa

țiilo

r au

xilia

re,

a pa

rtic

ular

itățil

or d

e vâ

rstă

și

a ne

voilo

r sp

ecia

le id

entif

icat

e la

niv

elul

cop

iilor

/ e

levi

lor

si p

erso

nalu

lui p

ropr

iu.

(ant

e)pr

eșco

larii

/ e

levi

i, in

clus

iv p

entr

u ce

i cu

diz

abili

tăți

/ cu

nev

oi

spec

iale

D

om

eniu

l : A

. C

ap

aci

tate

a in

stit

uți

on

ală

C

rite

riu

l : b

) b

aza

ma

teri

ală

In

dic

ato

rul

16

. U

tili

zare

a s

pa

țiilo

r a

ux

ilia

re

Sta

nd

ard

e co

mu

ne

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

16.A

.1.

Util

izar

ea

spaț

iilor

au

xilia

re

în

proc

esul

di

dact

ic

conf

orm

de

stin

ație

i lo

r și

pla

nific

ării

înto

cmite

la

nive

lulu

i or

gani

zație

i șco

lare

.

16.B

.1.1

. Fo

losi

rea

tutu

ror

spaț

iilor

aux

iliar

e și

a d

otăr

ilor

afer

ente

exi

sten

te.

16.B

.1.2

. D

ecor

area

sp

ațiil

or

auxi

liare

pe

ba

za

opțiu

nilo

r el

evilo

r,

părin

ților

, al

tor

repr

ezen

tanț

i ai c

omun

ității

loca

le.

16.B

.1.3

.

Exis

tenț

a,

dota

rea

și

deco

rare

a un

or

spaț

ii au

xilia

re

cu

sprij

inul

el

evilo

r,

părin

ților

, al

tor

repr

ezen

tanț

i ai c

omun

ității

loca

le.

16.B

.1.4

. U

tiliz

area

sp

ațiil

or

auxi

liare

pe

ntru

re

aliz

area

țin

telo

r st

rate

gice

st

abili

te

în

proi

ectu

l de

dezv

olta

re.

Doc

umen

te:

Ora

re ș

i pro

gram

e de

act

ivita

te a

le s

pații

lor

auxi

liare

exi

sten

te

Doc

umen

te

de

plan

ifica

re

și

rapo

arte

de

ac

tivita

te

care

de

mon

stre

ază

folo

sire

a sp

ațiil

or a

uxili

are

Rap

oart

e /

proc

ese

verb

ale

de c

ontr

ol,

de i

nspe

cție

și

de e

valu

are

inte

rnă

și e

xter

Inte

rviu

ri /

ches

tiona

re a

plic

ate:

Echi

pei m

anag

eria

le, m

embr

ilor

Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

Elev

ilor,

păr

ințil

or ș

i alto

r pe

rsoa

ne c

heie

din

com

unita

tea

loca

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

O

bser

vare

a:

Util

izar

ea s

pații

lor

auxi

liare

și a

dot

ărilo

r af

eren

te

Ara

njar

ea și

de

cora

rea

spaț

iilor

au

xilia

re

– pr

ezen

ța el

emen

telo

r re

aliz

ate

sau

prop

use

de e

levi

și d

e al

ți be

nefic

iari

Do

men

iul :

A.

Ca

pa

cita

tea

inst

itu

țio

na

Cri

teri

ul :

b)

ba

za m

ate

rial

ă

Ind

icat

oru

l 1

7.

Do

tare

a c

u m

ijlo

acel

e d

e în

văță

mân

t și

cu

au

xili

are

curr

icu

lare

S

tan

dar

de

com

un

e

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

17.A

.1.

Adec

vare

a m

ijloa

celo

r de

în

văță

mân

t și

a

auxi

liare

lor

curr

icul

are

dețin

ute

la

plan

ul

de

școl

ariz

are

prog

noza

t, l

a ni

velu

lui

de

școl

ariz

are,

la

nu

măr

ul de

el

evi,

la

nive

lul

și

tipul

de

în

văță

mân

t,

la

prof

ilul

și

la

spec

ializ

ările

/

calif

icăr

ile

prof

esio

nale

ex

iste

nte

în

ofer

ta e

duca

ționa

lă.

17.B

.1.1

. Fo

losi

rea

tutu

ror

dotă

rilor

ex

iste

nte

(ech

ipam

ente

, m

ater

iale

, au

xilia

re

curr

icul

are)

în c

adru

l ac

tivită

ților

de

învă

țare

(cu

rric

ular

e și

ext

racu

rric

ular

e) d

e că

tre

toat

e ca

drel

e di

dact

ice.

12

.B.1

.2.

Asi

gura

rea,

pe

ntru

co

pii

/ el

evi,

a ac

cesu

lui

dire

ct

la

auxi

liare

le

curr

icul

are

exis

tent

e.

17.B

.1.3

. Ex

iste

nța

prog

resu

lui,

de la

ulti

ma

eval

uare

pe

riodi

că,

în pr

ivin

ța do

tării

cu

ec

hipa

men

te ș

i aux

iliar

e cu

rric

ular

e.

17.B

.1.4

. În

treț

iner

ea c

ores

punz

ătoa

re a

tut

uror

ech

ipam

ente

lor

și a

uxili

arel

or c

urric

ular

e ex

iste

nte.

17

.B.1

.5.

Folo

sire

a și

af

ișar

ea un

or

mat

eria

le

real

izat

e /

proc

urat

e de

be

nefic

iarii

de

educ

ație

sau

de

alți

mem

bri s

au r

epre

zent

anți

ai c

omun

ității

.

17.B

.1.6

. Pa

rtic

ipar

ea

bene

ficia

rilo

r de

ed

ucaț

ie

(ele

vi,

părin

ți,

alți

repr

ezen

tanț

i ai

co

mun

ității

) la

într

ețin

erea

ech

ipam

ente

lor

și a

uxili

arel

or c

urric

ular

e.

17.B

.1.7

. Ex

iste

nta

posi

bilit

ății

de t

rans

port

are

a ec

hipa

men

telo

r și

aux

iliar

elor

cur

ricul

are

pent

ru a

ctiv

ități

spec

ifice

în

cazu

l în

car

e nu

est

e po

sibi

lă d

esfă

șura

rea

activ

itățil

or

tutu

ror

clas

elor

/ g

rupe

lor

în s

pații

le s

peci

aliz

ate.

17

.B.1

.8.

Exis

tenț

a m

ijloa

celo

r de

în

văță

mân

t și

a

auxi

liare

lor

curr

icul

are

în

limbi

le

Doc

umen

te:

Nor

mat

ive

de d

otar

e •

Doc

umen

tele

ju

ridic

e ce

at

estă

dr

eptu

l de

fo

losi

nță

asup

ra

mijl

oace

lor

de

învă

țăm

ânt

și

a au

xilia

relo

r cu

rric

ular

e (a

cte

de

prop

rieta

te, co

ntra

cte

de în

chiri

ere

etc.

) •

Doc

umen

te d

e ac

hizi

ție ș

i lis

te d

e in

vent

ar c

are

ates

tă d

ețin

erea

do

tăril

or r

espe

ctiv

e (p

rin c

umpă

rare

, în

chiri

ere,

con

cesi

une

etc.

) •

Doc

umen

te

de

plan

ifica

re

și

rapo

arte

de

ac

tivita

te

care

de

mon

stre

ază

folo

sire

a m

ijloa

celo

r de

înv

ățăm

ânt

și a

aux

iliar

elor

cu

rric

ular

e •

Rap

oart

e /

proc

ese

verb

ale

de c

ontr

ol,

de i

nspe

cție

și

de e

valu

are

inte

rnă

și e

xter

Inte

rviu

ri /

ches

tiona

re a

plic

ate:

Echi

pei m

anag

eria

le, m

embr

ilor

Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

Elev

ilor,

păr

ințil

or ș

i alto

r pe

rsoa

ne c

heie

din

com

unita

tea

loca

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

O

bser

vare

a:

Page 21: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

21

min

orită

ților

naț

iona

le e

xist

ente

în

com

unita

tea

în c

are

func

țione

ază

inst

ituția

de

învă

țăm

ânt

și c

are

refle

ctă

isto

ria c

ultu

ra ș

i tra

diții

le a

cest

ora.

17

.B.1

.9.

Dot

area

cu

mijl

oace

de

învă

țăm

ânt

și c

u au

xilia

re c

urric

ular

e în

rel

ație

cu

ținte

le

stra

tegi

ce s

tabi

lite

în p

roie

ctul

de

dezv

olta

re.

Util

izar

ea m

ijloa

celo

r de

înv

ățăm

ânt

și a

aux

iliar

elor

cur

ricul

are

la

activ

itățil

e ob

serv

ate

Exis

tenț

a m

ijloa

celo

r de

în

văță

mân

t și

a

auxi

liare

lor

curr

icul

are

real

izat

e sa

u de

ele

vi ș

i de

alți

bene

ficia

ri

Func

ționa

rea

și

într

ețin

erea

m

ijloa

celo

r de

în

văță

mân

t și

a

auxi

liare

lor

curr

icul

are

Sta

nd

ard

e sp

ecif

ice

Sta

nd

ard

e sp

ecif

ice

pen

tru

învă

țăm

ân

tul l

icea

l, v

oca

țio

na

l și t

ehn

olo

gic

, în

văță

ntu

l pro

fesi

on

al ș

i în

văță

ntu

l po

stlic

eal

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

17.A

.1.t.

Exis

tenț

a si

util

izar

ea u

nei

fond

de

au

xilia

re

curr

icul

are

de

spec

ialit

ate

care

sa

cu

prin

mat

eria

le d

e în

văța

re s

i in

stru

men

te

de

eval

uare

a

rezu

ltate

lor

învă

țării

(p

relu

ate

de la

niv

el n

ațio

nal s

i / s

au

elab

orat

e la

ni

vel

loca

l /

la ni

velu

l sc

olii)

pe

ntru

fie

care

ca

lific

are

prof

esio

nală

șco

lariz

ată.

-

Doc

umen

te:

Fond

de

auxi

liare

cur

ricul

are

de s

peci

alita

te c

u m

ater

iale

de

învă

țare

si

inst

rum

ente

de

eval

uare

Do

men

iul :

A.

Ca

pa

cita

tea

inst

itu

țio

na

Cri

teri

ul :

b)

ba

za m

ate

rial

ă

Ind

icat

oru

l 1

8.

Exi

sten

ța ș

i d

ezvo

lta

rea

fo

nd

ulu

i bib

liote

cii ș

cola

re /

cen

tru

lui d

e in

form

are

și d

ocu

men

tare

S

tan

dar

de

com

un

e

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

18.A

.1.E

xist

ența

și

func

ționa

rea

bibl

iote

cii

școl

are

/ ce

ntru

lui d

e do

cum

enta

re ș

i in

form

are

în

conf

orm

itate

cu

no

rmat

ivel

e le

gisl

ativ

e în

vi

goar

e și

ad

ecva

rea

aces

tuia

la

nu

măr

ul

de

elev

i es

timat

, la

ni

velu

l de

șc

olar

izar

e,

la

prof

ilul

și

la

spec

ializ

ările

/ c

alifi

căril

e pr

ofes

iona

le

ofer

ite.

18.B

.1.1

. Ex

iste

nța

prog

resu

lui,

de

la

ultim

a ev

alua

re

perio

dică

, în

pr

ivin

ța

fond

ului

do

cum

enta

r.

18.B

.1.2

. În

treț

iner

ea c

ores

punz

ătoa

re a

fon

dulu

i doc

umen

tar

exis

tent

. 18

.B.1

.3.

Part

icip

area

be

nefic

iarilo

r de

ed

ucaț

ie

(ele

vi,

părin

ți,

alți

repr

ezen

tanț

i ai

co

mun

ității

) la

într

ețin

erea

și d

ezvo

ltare

a fo

ndul

ui d

ocum

enta

r.

18.B

.1.4

. Asi

gura

rea

unei

di

strib

uții

echi

libra

te

(par

itare

) în

tre

fond

ul

docu

men

tar

pe

supo

rt fiz

ic ș

i cel

pe

supo

rt e

lect

roni

c.

18.B

.1.5

. Ex

iste

nța

a ce

l pu

țin t

rei

calc

ulat

oare

con

ecta

te l

a In

tern

et p

rin c

are

utili

zato

rii

înre

gist

rați

pot

avea

ac

ces

la

surs

ele

exte

rne

de

info

rmar

e și

do

cum

enta

re

reco

man

date

. 18

.B.1

.6.

Exis

tenț

a un

ui s

iste

m i

nfor

mat

ic d

e ac

ces

la f

ondu

l do

cum

enta

r ex

iste

nt ș

i de

în

regi

stra

re a

și d

e ev

iden

ță a

util

izat

orilo

r.

18.B

.1.7

. Ex

iste

nța

fond

ului

do

cum

enta

r în

lim

bile

m

inor

itățil

or

națio

nale

ex

iste

nte

în

com

unita

tea

în c

are

func

țione

ază

inst

ituția

de

învă

țăm

ânt

și c

are

refle

ctă

isto

ria

cultu

ra ș

i tra

diții

le a

cest

ora.

18

.B.1

.8.

Dez

volta

rea

fond

ului

do

cum

enta

r în

re

lație

cu

țin

tele

st

rate

gice

st

abili

te

în

proi

ectu

l de

dezv

olta

re.

Doc

umen

te:

Nor

mat

ive

de d

otar

e •

Doc

umen

tele

jur

idic

e ce

ate

stă

drep

tul

de f

olos

ință

asu

pra

fond

ului

do

cum

enta

r(ac

te d

e pr

oprie

tate

, co

ntra

cte

de în

chiri

ere

etc.

) •

Doc

umen

te d

e ac

hizi

ție ș

i lis

te d

e in

vent

ar c

are

ates

tă d

ețin

erea

fo

ndul

ui d

ocum

enta

r (p

rin c

umpă

rare

, în

chiri

ere

etc.

) •

Doc

umen

te

de

plan

ifica

re

și

rapo

arte

de

ac

tivita

te

care

de

mon

stre

ază

folo

sire

a fo

ndul

ui d

ocum

enta

r •

Rap

oart

e /

proc

ese

verb

ale

de c

ontr

ol,

de i

nspe

cție

și

de e

valu

are

inte

rnă

și e

xter

Inte

rviu

ri /

ches

tiona

re a

plic

ate:

Echi

pei m

anag

eria

le, m

embr

ilor

Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

.

Elev

ilor,

păr

ințil

or ș

i alto

r pe

rsoa

ne c

heie

din

com

unita

tea

loca

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

O

bser

vare

a:

Util

izar

ea

echi

pam

ente

lor

și

auxi

liare

lor

curr

icul

are

la

activ

itățil

e ob

serv

ate

Page 22: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

22

Exis

tenț

a ec

hipa

men

telo

r și

aux

iliar

elor

cur

ricul

are

real

izat

e sa

u de

el

evi ș

i de

alți

bene

ficia

ri

Func

ționa

rea

și în

treț

iner

ea e

chip

amen

telo

r sp

ecifi

ce

Sta

nd

ard

e sp

ecif

ice

Sta

nd

ard

e sp

ecif

ice

pen

tru

învă

țăm

ân

tul l

icea

l, v

oca

țio

na

l și t

ehn

olo

gic

, în

văță

ntu

l pro

fesi

on

al ș

i în

văță

ntu

l po

stlic

eal

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

18.A

.1.t.

Exi

sten

ta,

in f

ondu

l do

cum

enta

r al

sco

lii,

a st

anda

rdel

or d

e pr

egăt

ire

prof

esio

nală

pen

tru

fieca

re c

alifi

care

pr

ofes

iona

lă ș

cola

rizat

ă

-

Doc

umen

te:

Stan

dard

e de

pr

egăt

ire

prof

esio

nală

pe

ntru

fie

care

ca

lific

are

prof

esio

nală

șco

lariz

ată

Sta

nd

ard

e sp

ecif

ice

pen

tru

învă

țăm

ântu

l an

tep

resc

ola

r si

pre

șco

lar

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

de

info

rmar

e

18.A

.1.a

/p

Exis

tenț

a în

fie

care

sa

de

grup

ă a

unui

ce

ntru

de

in

tere

s „B

iblio

teca

” ce

cu

prin

de

cărț

i co

lora

te ș

i că

rți

senz

oria

le a

dapt

ate

cate

gorie

i de

vârs

tă a

cop

iilor

. 18

.A.2

.a/p

U

tiliz

area

în

co

ndiți

i de

si

gura

nță

pent

ru c

opii

a m

ater

iale

lor

bibl

iote

cii.

-

D

ocum

ente

: •

List

e de

inve

ntar

exi

sten

te la

gru

Obs

erva

rea:

Mod

ul d

e am

enaj

are,

dot

are

și u

tiliz

are

a bi

blio

teci

i

Do

men

iul :

A.

Ca

pa

cita

tea

inst

itu

țio

na

Cri

teri

ul :

b)

ba

za m

ate

rial

ă

Ind

icat

oru

l 1

9.

Do

tare

a c

u t

eh

no

log

ie in

form

atic

ă ș

i de

com

un

icar

e S

tan

dar

de

com

un

e

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

19.A

.1.

Exis

tenț

a ce

l pu

țin a

une

i re

țele

fu

ncțio

nale

de

calc

ulat

oare

sau

alte

tip

uri

de t

erm

inal

e (t

able

te e

tc.)

, cu

co

nect

are

la I

nter

net.

19

.A.2

. Ex

iste

nța

aplic

ațiil

or,

prog

ram

elor

in

form

atic

e și

aux

iliar

elor

cur

ricul

are

în

form

at

elec

tron

ic,

pent

ru

toat

e ar

iile

curr

icul

are.

19

.A.3

. Ex

iste

nța

echi

pam

ente

lor

și

aplic

ațiil

or as

ocia

te (v

ideo

-pro

iect

or,

scan

ner,

im

prim

antă

, co

piat

or,

cam

eră

vide

o /

foto

, „t

ablă

in

telig

entă

”, s

imul

atoa

re e

tc.)

.

19.B

.1.

Act

ualit

atea

ech

ipam

ente

lor,

pro

gram

elor

și

aplic

ațiil

or i

nfor

mat

ice

(nu

sunt

uza

te

mor

al /

dep

ășite

).

19.B

.2.

Exis

tenț

a pr

ogre

sulu

i, de

la

ul

tima

eval

uare

pe

riodi

că,

în

priv

ința

ac

hizi

ției

/ re

înno

irii e

chip

amen

telo

r, p

rogr

amel

or ș

i apl

icaț

iilor

info

rmat

ice.

19

.B.3

. Ex

iste

nța

acor

duril

or d

e pa

rten

eria

t (c

u in

stitu

ții p

ublic

e, a

genț

i ec

onom

ici

sau

ON

G)

sau

achi

ziția

de

serv

icii

educ

ațio

nale

com

plem

enta

re î

n ve

dere

a ex

tinde

rii ș

i îm

bună

tățir

ii fo

losi

rii t

ehno

logi

ilor

de in

form

are

și c

omun

icar

e în

pro

cesu

l edu

cațio

nal.

19

.B.4

. Ex

iste

nța

posi

bilit

ății

de a

cces

are,

în c

adru

l une

i reț

ele

prop

rii s

ecur

izat

e, a

fon

dulu

i do

cum

enta

r și

a a

plic

ațiil

or in

form

atic

e ne

cesa

re d

erul

ării

proc

esul

ui e

duca

ționa

l. 19

.B.5

. D

otar

ea c

u t

ehno

logi

e in

form

atic

ă și

de

com

unic

are

în r

elaț

ie c

u țin

tele

str

ateg

ice

stab

ilite

în p

roie

ctul

de

dezv

olta

re.

Doc

umen

te:

Nor

mat

ive

de d

otar

e •

Doc

umen

te d

e ac

hizi

ție ș

i lis

te d

e in

vent

ar c

are

ates

tă d

ețin

erea

ec

hipa

men

telo

r,

prog

ram

elor

și

ap

licaț

iilor

in

form

atic

e (p

rin

cum

păra

re, în

chiri

ere

etc.

) •

Doc

umen

tele

ju

ridic

e ce

at

estă

dr

eptu

l de

fo

losi

nță

asup

ra

echi

pam

ente

lor,

pr

ogra

mel

or

și

aplic

ațiil

or

info

rmat

ice

(act

e de

pr

oprie

tate

, co

ntra

cte

de în

chiri

ere,

lice

nțe

etc.

) •

Rap

oart

e /

proc

ese

verb

ale

de c

ontr

ol,

de i

nspe

cție

și

de e

valu

are

inte

rnă

și e

xter

Inte

rviu

ri /

ches

tiona

re a

plic

ate:

Echi

pei m

anag

eria

le, m

embr

ilor

Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

Elev

ilor,

păr

ințil

or ș

i alto

r pe

rsoa

ne c

heie

din

com

unita

tea

loca

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

O

bser

vare

a:

Page 23: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

23

Exis

tenț

a și

ut

iliza

rea

echi

pam

ente

lor,

pr

ogra

mel

or

și

aplic

ațiil

or

info

rmat

ice

la a

ctiv

itățil

e ob

serv

ate

Func

ționa

rea

și

într

ețin

erea

ec

hipa

men

telo

r,

a pr

ogra

mel

or

și

aplic

ațiil

or in

form

atic

e D

om

eniu

l : A

. C

ap

aci

tate

a in

stit

uți

on

ală

C

rite

riu

l : b

) b

aza

ma

teri

ală

In

dic

ato

rul

20

. A

cces

ibili

tate

a e

chip

amen

telo

r, m

ate

rial

elo

r, m

ijlo

acel

or

de

învă

țăm

ânt

și a

uxi

liar

elo

r cu

rric

ula

re

Sta

nd

ard

e co

mu

ne

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

20.A

.1.

Acc

esul

el

evilo

r și

al

ca

drel

or

dida

ctic

e la

mijl

oace

le d

e în

văță

mân

t,

auxi

liare

le c

urric

ular

e, la

bibl

iote

/

cent

rul

de

do

cum

enta

re

și

info

rmar

e, l

a te

hnol

ogia

inf

orm

atic

ă și

de

com

unic

are.

20.B

.1.1

. Fo

losi

rea

fond

ului

do

cum

enta

r ex

iste

nt,

pent

ru

activ

itățil

e cu

rric

ular

e și

ex

trac

urric

ular

e, d

e ce

l puț

in 7

5% d

intr

e el

evi ș

i de

toat

e ca

drel

e di

dact

ice.

20

.B.1

.2.

Asi

gura

rea,

pen

tru

copi

i /

elev

i, a

acce

sulu

i direc

t la

fon

dul do

cum

enta

r ex

iste

nt

prin

dis

trib

uire

a un

ei p

ărți

a ac

estu

ia î

n sp

ațiil

e șc

olar

e și

aux

iliar

e –

fie î

n fo

rmă

fizic

ă, fie

ele

ctro

nică

, pr

in e

xist

ența

ech

ipam

ente

lor

info

rmat

ice

la d

ispo

ziția

ele

vilo

r.

20.B

.1.3

Exi

sten

ța ș

i ut

iliza

rea

echi

pam

ente

lor

(inc

lusi

v TI

C),

mat

eria

lelo

r, m

ijloa

celo

r de

în

văță

mân

t și

au

xilia

relo

r cu

rric

ular

e,

spec

ifice

ce

rințe

lor

educ

ațio

nale

sp

ecia

le

/ di

zabi

lităț

ilor

iden

tific

ate

la n

ivel

ul e

levi

lor

și p

erso

nalu

lui.

20.B

.1.4

. Im

plic

area

per

sona

lulu

i di

dact

ic ș

i a

elev

ilor

în c

once

pere

a /

adap

tare

a un

or

echi

pam

ente

, m

ater

iale

, m

ijloa

ce d

e în

văță

mân

t și

aux

iliar

e cu

rric

ular

e, n

eces

are

în

proc

esul

did

actic

(in

clus

iv p

entr

u el

evii

cu c

erin

țe e

duca

ționa

le s

peci

ale

/ di

zabi

lităț

i id

entif

icat

e).

Inte

rviu

ri /

ches

tiona

re a

plic

ate:

Echi

pei m

anag

eria

le, m

embr

ilor

Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

Elev

ilor,

păr

ințil

or ș

i alto

r pe

rsoa

ne c

heie

din

com

unita

tea

loca

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

O

bser

vare

a:

Exis

tenț

a și

ut

iliza

rea

echi

pam

ente

lor,

pr

ogra

mel

or

și

aplic

ațiil

or

info

rmat

ice

la a

ctiv

itățil

e ob

serv

ate

Do

men

iul :

A.

Ca

pa

cita

tea

inst

itu

țio

na

Cri

teri

ul :

b)

ba

za m

ate

rial

ă

Ind

icat

oru

l 2

1.

Pro

cura

rea

și u

tiliz

are

a d

ocu

men

telo

r șc

ola

re ș

i a a

ctel

or

de

stu

dii

Sta

nd

ard

e co

mu

ne

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

21.A

.1.

Achi

zițio

nare

a do

cum

ente

lor

școl

are

și

a ac

telo

r de

st

udii

în

conf

orm

itate

cu

no

rmat

ivel

e în

vi

goar

e, î

n co

ncor

danț

ă cu

num

ărul

pr

ogno

zat

al e

levi

lor

și c

u ni

velu

rile

de

școl

ariz

are

exis

tent

e în

of

erta

ed

ucaț

iona

lă.

21.A

.2.

Res

pect

area

leg

isla

ției

în v

igoa

re

priv

ind

com

plet

area

, ut

iliza

rea

și

gest

iona

rea

docu

men

telo

r șc

olar

e și

a

acte

lor

de s

tudi

i.

21.A

.2.1

. Ex

tinde

rea

folo

sirii

doc

umen

telo

r el

ectr

onic

e (inc

lusi

v a

sem

nătu

rii e

lect

roni

ce)

în

gest

iona

rea

docu

men

telo

r șc

olar

e și

, în

ge

nera

l, în

act

ivita

tea

de a

dmin

istr

ație

și

se

cret

aria

t.

21.A

.2.2

. Abs

ența

/ s

căde

rea

num

ărul

ui d

e gr

eșel

i în

com

plet

area

doc

umen

telo

r șc

olar

e.

Doc

umen

te:

Nor

mat

ive

de d

otar

e •

Doc

umen

te d

e ac

hizi

ție ș

i lis

te d

e in

vent

ar c

are

ates

tă d

ețin

erea

ec

hipa

men

telo

r,

prog

ram

elor

și

ap

licaț

iilor

in

form

atic

e (p

rin

cum

păra

re, în

chiri

ere

etc.

) •

Rap

oart

e /

proc

ese

verb

ale

de c

ontr

ol,

de i

nspe

cție

și

de e

valu

are

inte

rnă

și e

xter

Inte

rviu

ri /

ches

tiona

re a

plic

ate:

Echi

pei m

anag

eria

le, m

embr

ilor

Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

Elev

ilor,

păr

ințil

or ș

i alto

r pe

rsoa

ne c

heie

din

com

unita

tea

loca

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

Page 24: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

24

Do

men

iul :

A.

Ca

pa

cita

tea

inst

itu

țio

na

Cri

teri

ul :

c)

resu

rse

um

an

e

Ind

icat

oru

l 2

2.

Ma

nag

emen

tul p

erso

na

lulu

i did

act

ic ș

i de

con

du

cere

S

tan

dar

de

com

un

e

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

22.A

.1.

Res

pect

area

, de

căt

re p

erso

nalu

l an

gaja

t (d

e co

nduc

ere

și d

idac

tic),

a

cond

ițiilo

r pr

evăz

ute

de l

egis

lația

în

vigo

are.

22

.A.2

. Res

pect

area

pre

vede

rilor

leg

ale

în

toat

e pr

oced

urile

de

man

agem

ent

al

pers

onal

ului

did

actic

și de

con

duce

re

(rec

ruta

re,

sele

cție

, co

ntra

ctar

e,

norm

are,

ut

iliza

re,

eval

uare

, st

imul

are,

sa

ncțio

nare

, di

spon

ibili

zare

).

22.A

.3.

Ade

cvar

ea p

erso

nalu

lui

dida

ctic

și

de c

ondu

cere

la p

lanu

l de

școl

ariz

are

real

izat

și

la n

ivel

ul d

e în

văță

mân

t,

prof

ilul

si s

peci

aliz

ările

/

cal

ifică

rile

prof

esio

nale

ex

iste

nte

în

ofer

ta

educ

ațio

nală

. 22

.A.4

. Ex

iste

nța

a un

ui p

roce

nt d

e ca

dre

dida

ctic

e tit

ular

e de

ce

l pu

țin 5

0%

din

tota

lul p

ostu

rilor

titu

lariz

abile

.

22.B

.1. Ac

oper

irea

inte

gral

ă a

nece

saru

lui c

u pe

rson

al d

idac

tic c

alifi

cat.

22

.B.2

. Ac

oper

irea

cu p

erso

nal t

itula

r a

cel p

uțin

75%

din

pos

turil

e tit

ular

izab

ile.

22.B

.3.

Fluc

tuaț

ia p

erso

nalu

lui d

idac

tic în

anu

l șco

lar

cure

nt e

ste

max

im 2

5% f

ață

de a

nul

școl

ar a

nter

ior.

22

.B.4

. Ex

iste

nța

unei

str

ateg

ii pr

eviz

iona

le d

e m

anag

emen

t al

per

sona

lulu

i di

dact

ic ș

i de

co

nduc

ere,

pe

baza

dat

elor

dem

ogra

fice,

a e

stim

ărilo

r pr

ivin

d m

ișca

rea

de p

erso

nal ș

i a

ținte

lor

stra

tegi

ce s

tabi

lite

în p

roie

ctul

de

dezv

olta

re.

22.B

.5.

Asig

urar

ea t

rans

pare

nței

pro

cedu

rilor

de

anga

jare

, de

miș

care

și de

dis

poni

biliz

are

pent

ru p

erso

nalu

l did

actic

și d

e co

nduc

ere.

22

.B.6

. Ex

iste

nța

unui

sis

tem

pro

priu

de

reco

mpe

nse

(scr

isor

i de

mul

țum

ire,

dipl

ome,

sp

rijin

aco

rdat

pen

tru

activ

itate

a șt

iințif

ică

și d

e de

zvol

tare

pro

fesi

onal

ă, a

cord

area

de

titl

uri

onor

ifice

de

cadr

u di

dact

ic a

l lu

nii

/ an

ului

etc

.) p

entr

u pe

rson

alul

did

actic

an

gaja

t.

Doc

umen

te:

Stat

de

func

țiuni

, co

ntra

cte

de m

uncă

, fiș

e de

pos

t, d

ocum

ente

car

e at

estă

cal

ifica

rea

și c

alita

tea

de t

itula

r •

Doc

umen

te p

rogr

amat

ice

Doc

umen

te

care

at

estă

re

spec

tare

a pr

oced

urilo

r sp

ecifi

ce

man

agem

entu

lui

resu

rsel

or

uman

e (d

e re

crut

are,

se

lecț

ie,

cont

ract

are,

no

rmar

e,

utili

zare

, ev

alua

re,

stim

ular

e,

sanc

ționa

re,

disp

onib

iliza

re)

Doc

umen

te

de

plan

ifica

re

și

rapo

arte

de

ac

tivita

te

care

de

mon

stre

ază

folo

sire

a re

surs

ei u

man

e •

Rap

oart

e /

proc

ese

verb

ale

de c

ontr

ol,

de i

nspe

cție

și

de e

valu

are

inte

rnă

și e

xter

Inte

rviu

ri /

ches

tiona

re a

plic

ate:

Echi

pei m

anag

eria

le, m

embr

ilor

Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

Elev

ilor,

păr

ințil

or ș

i alto

r pe

rsoa

ne c

heie

din

com

unita

tea

loca

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

Do

men

iul :

A.

Ca

pa

cita

tea

inst

itu

țio

na

Cri

teri

ul :

c)

resu

rse

um

an

e

Ind

icat

oru

l 2

3.

Ma

nag

emen

tul p

erso

na

lulu

i did

act

ic a

uxi

liar

și p

erso

nal

ulu

i ned

ida

ctic

S

tan

dar

de

com

un

e

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

23.A

.1.

Res

pect

area

, de

căt

re p

erso

nalu

l di

dact

ic

auxi

liar

și

pers

onal

ul

nedi

dact

ic

anga

jat,

a co

ndiți

ilor

prev

ăzut

e de

legi

slaț

ia în

vig

oare

. 23

.A.2

. Res

pect

area

pre

vede

rilor

leg

ale

în

toat

e pr

oced

urile

de

man

agem

ent

al

pers

onal

ului

di

dact

ic

auxi

liar

și

pers

onal

ului

ne

dida

ctic

(r

ecru

tare

, se

lecț

ie,

cont

ract

are,

no

rmar

e,

utili

zare

, ev

alua

re,

stim

ular

e,

sanc

ționa

re, di

spon

ibili

zare

).

23.A

.3.

Ade

cvar

ea

pers

onal

ului

di

dact

ic

auxi

liar

și a

per

sona

lulu

i ned

idac

tic la

pl

anul

de

șc

olar

izar

e re

aliz

at

și

la

23.B

.1.

Aco

perir

ea

inte

gral

ă a

nece

saru

lui

cu

pers

onal

di

dact

ic

auxi

liar

și

nedi

dact

ic

calif

icat

. 23

.B.2

. Fl

uctu

ația

per

sona

lulu

i di

dact

ic a

uxili

ar ș

i ne

dida

ctic

în

anul

șco

lar

cure

nt e

ste

max

im 2

5% f

ață

de a

nul ș

cola

r an

terio

r.

23.B

.4.

Exis

tenț

a un

ei

stra

tegi

i pr

eviz

iona

le

de

man

agem

ent

al

pers

onal

ului

di

dact

ic

auxi

liar

și n

edid

actic

, pe

baz

a da

telo

r de

mog

rafic

e, a

est

imăr

ilor

priv

ind

miș

care

a de

pe

rson

al ș

i a ț

inte

lor

stra

tegi

ce s

tabi

lite

în p

roie

ctul

de

dezv

olta

re.

23.B

.5.

Asi

gura

rea

tran

spar

ențe

i pro

cedu

rilor

de

anga

jare

, de

miș

care

și de

dis

poni

biliz

are

a pe

rson

alul

ui d

idac

tic a

uxili

ar ș

i ned

idac

tic.

23.B

.6.

Exis

tenț

a un

ui s

iste

m p

ropr

iu d

e re

com

pens

e (s

cris

ori

de m

ulțu

mire

, di

plom

e,

sprij

in a

cord

at p

entr

u ac

tivita

tea

știin

țific

ă și

de

dezv

olta

re p

rofe

sion

ală,

aco

rdar

ea d

e tit

luri o

norif

ice

de c

adru

did

actic

al

luni

i /

anul

ui e

tc.)

pen

tru

pers

onal

ul d

idac

tic

auxi

liar

și n

edid

actic

ang

ajat

.

Doc

umen

te:

Stat

de

func

țiuni

, co

ntra

cte

de m

uncă

, fiș

e de

pos

t, d

ocum

ente

car

e at

estă

cal

ifica

rea

și c

alita

tea

de t

itula

r •

Doc

umen

te p

rogr

amat

ice

Doc

umen

te

care

at

estă

re

spec

tare

a pr

oced

urilo

r sp

ecifi

ce

man

agem

entu

lui

resu

rsel

or

uman

e (d

e re

crut

are,

se

lecț

ie,

cont

ract

are,

no

rmar

e,

utili

zare

, ev

alua

re,

stim

ular

e,

sanc

ționa

re,

disp

onib

iliza

re)

Doc

umen

te

de

plan

ifica

re

și

rapo

arte

de

ac

tivita

te

care

de

mon

stre

ază

folo

sire

a re

surs

ei u

man

e •

Rap

oart

e /

pr

oces

e ve

rbal

e de

con

trol

, de

ins

pecț

ie ș

i de

eval

uare

in

tern

ă și

ext

ernă

In

terv

iuri

/ ch

estio

nare

apl

icat

e:

Echi

pei m

anag

eria

le, m

embr

ilor

Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

Page 25: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

25

nive

lul

de

învă

țăm

ânt,

prof

ilul

si

spec

ializ

ările

/ c

alifi

căril

e pr

ofes

iona

le

exis

tent

e în

ofe

rta

educ

ațio

nală

.

Elev

ilor,

păr

ințil

or ș

i alto

r pe

rsoa

ne c

heie

din

com

unita

tea

loca

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

Page 26: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

26

Do

men

iul :

B.

Efi

caci

tate

ed

uca

țio

nal

ă

Cri

teri

ul :

a)

con

țin

utu

l pro

gra

mel

or

de

stu

diu

In

dic

ato

rul 2

4. D

efin

irea

și p

rom

ova

rea

ofe

rtei

ed

uca

țio

na

le

Sta

nd

ard

e co

mu

ne

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

24.A

.1.

Exis

tenț

a of

erte

i ed

ucaț

iona

le,

care

cu

prin

de

toat

e ni

velu

rile

si

form

ele

de î

nvăț

ămân

t au

toriz

ate

si

/ sa

u ac

redi

tate

, du

pă c

az,

spec

ializ

ările

/

calif

icăr

ile

obțin

ute

de

abso

lven

ți,

resu

rsel

e ed

ucaț

iona

le

(um

ane

si

mat

eria

le)

puse

la

di

spoz

iție

pent

ru

activ

itățil

e cu

rric

ular

e și

ex

trac

urric

ular

e,

prog

ram

ul

scol

ii si

fa

cilit

ățile

pu

se

la

disp

oziți

a el

evilo

r,

date

le

de

cont

act

ale

unită

ții

de

învă

țăm

ânt.

24

.A.2

. Fu

ndam

enta

rea

ofer

tei

educ

ațio

nale

pe

nev

oile

iden

tific

ate

la

nive

lul

com

unită

ții l

ocal

e (inc

lusi

v pe

pi

ața

mun

cii) ș

i pe

ținte

le s

trat

egic

e și

ob

iect

ivel

e ex

iste

nte

în

proi

ectu

l de

de

zvol

tare

și p

lanu

l ope

rațio

nal.

24.B

.1.

Cons

ulta

rea,

în

proc

esul

ela

boră

rii o

fert

ei e

duca

ționa

le,

a be

nefic

iaril

or r

elev

anți

din

com

unita

te:

elev

i, pă

rinți,

au

torit

ăți

loca

le,

anga

jato

ri,

ON

G,

alte

in

stitu

ții

și

orga

niza

ții.

24

.B.2

. Res

pect

area

, pr

in

ofer

ta

educ

ațio

nală

, a

drep

turil

or

pers

oane

lor

apar

ținân

d m

inor

itățil

or

națio

nale

pr

ivin

d pă

stra

rea,

de

zvol

tare

a și

ex

prim

area

id

entit

ății

lor

etni

ce, cu

ltura

le, lin

gvis

tice

și r

elig

ioas

e.

24.B

.3.

Cup

rind

erea

, în

of

erta

ed

ucaț

iona

lă,

a ac

tivită

ților

/

prog

ram

elor

la

ce

rere

a be

nefic

iaril

or ș

i of

erite

de

furn

izor

i de

ser

vici

i ed

ucaț

iona

le c

ompl

emen

tare

(in

stitu

ții,

orga

niza

ții

nong

uver

nam

enta

le

sau

firm

e sp

ecia

lizat

e,

care

ac

tivea

în

dom

eniu

l re

spec

tiv).

24

.B.4

. D

ezvo

ltare

a of

erte

i edu

cațio

nale

prin

proi

ecte

fin

anța

te la

niv

el n

ațio

nal,

euro

pean

sa

u in

tern

ațio

nal (

din

Fond

ul S

ocia

l Eur

opea

n, P

rogr

amul

Era

smus

+ e

tc.)

.

Doc

umen

te:

Ofe

rta

educ

ațio

nală

OM

de

au

toriz

are

/ ac

redi

tare

pe

ntru

to

ate

nive

luril

e,

form

ele,

pr

ofilu

rile,

spe

cial

izăr

ile,

calif

icăr

ile,

spec

ializ

ările

și

prog

ram

ele

de

stud

iu e

xist

ente

în o

fert

a ed

ucaț

iona

List

a pl

anur

ilor

cadr

u ș

i a

prog

ram

elor

șco

lare

în

vigo

are

, ut

iliza

te

în c

adru

l uni

tății

de

învă

țăm

ânt, p

e ul

timul

cic

lu d

e în

văță

mân

t

Con

trac

te

/ ac

ordu

ri de

pa

rten

eria

t cu

in

stitu

ții

și

orga

niza

ții

rele

vant

e di

n co

mun

itat

Con

trac

te d

e fin

anța

re

Doc

umen

te

de

plan

ifica

re

și

rapo

arte

de

ac

tivita

te

care

do

cum

ente

ază

mod

ul d

e el

abor

are

ofer

tei e

duca

ționa

le

Rap

oart

e /

proc

ese

verb

ale

de c

ontr

ol,

de i

nspe

cție

și

de e

valu

are

inte

rnă

și e

xter

Inte

rviu

ri /

ches

tiona

re a

plic

ate:

Echi

pei m

anag

eria

le, m

embr

ilor

Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

Elev

ilor,

păr

ințil

or ș

i alto

r pe

rsoa

ne c

heie

din

com

unita

tea

loca

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

24

.A.3

. D

isem

inar

ea ș

i pro

mov

area

ofe

rtei

ed

ucaț

iona

le c

ătre

act

ualii

și p

oten

țialii

be

nefic

iari,

fol

osin

d m

ijloa

ce c

lasi

ce ș

i /

sau

elec

tron

ice.

24.B

.4.1

Pro

mov

area

ofe

rtei

edu

cațio

nale

si a

inst

ituție

i de

învă

țăm

ânt

prin

mijl

oace

cl

asic

e și

ele

ctro

nice

, pr

in m

ass

med

ia s

i soc

ial m

edia

. 24

.B.4

.2. Cun

oașt

erea

, de

căt

re b

enef

icia

rii e

levi

și p

ărin

ți, a

ofe

rtei

edu

cațio

nale

a

inst

ituție

i de

învă

țăm

ânt,

mai

ale

s a

posi

bilit

ățilo

r de

con

tinua

re a

stu

diilo

r și

/ s

au d

e în

cadr

are

pe p

iața

mun

cii.

24.B

.4.3

. Cun

oașt

erea

, de

căt

re b

enef

icia

ri a

rezu

ltate

lor

obțin

ute

în a

ctiv

itate

a șc

olar

ă și

ex

traș

cola

ră.

24.B

.4.4

. Ex

iste

nța

unei

per

soan

e sa

u a

unui

dep

arta

men

t /

grup

de

lucr

u pe

ntru

re

aliz

area

și d

isem

inar

ea o

fert

ei e

duca

ționa

le.

24.B

.4.5

. Ex

iste

nța

unei

ide

ntită

ți vi

zual

e cl

are

a un

ității

de

învă

țăm

ânt

și a

par

tene

rilor

re

leva

nți,

vizi

bilă

în

sp

ațiil

e șc

olar

e,

adm

inis

trat

ive

și

auxi

liare

, pr

ecum

și

pe

m

ater

iale

le p

rom

oțio

nale

. 24

.B.4

.8.

Prom

ovar

ea of

erte

i ed

ucaț

iona

le pr

in or

gani

zare

a de

ev

enim

ente

(f

estiv

ități,

ex

pozi

ții,

„Ziu

a po

rțilo

r de

schi

se”,

„Zi

ua lic

eulu

i / u

nită

ții ș

cola

re”

etc.

) cu

par

ticip

area

re

prez

enta

nțilo

r co

mun

ității

, a

părinț

ilor,

a e

levi

lor

etc.

Doc

umen

te:

Ofe

rta

educ

ațio

nală

Mat

eria

le p

rom

oțio

nale

Doc

umen

te

de

plan

ifica

re

și

rapo

arte

de

ac

tivita

te

care

do

cum

ente

ază

mod

ul d

e di

sem

inar

e a

ofer

tei e

duca

ționa

le.

Rap

oart

e /

proc

ese

verb

ale

de c

ontr

ol,

de i

nspe

cție

și

de e

valu

are

inte

rnă

și e

xter

Inte

rviu

ri /

ches

tiona

re a

plic

ate:

Echi

pei m

anag

eria

le, m

embr

ilor

Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

Elev

ilor,

păr

ințil

or ș

i alto

r pe

rsoa

ne c

heie

din

com

unita

tea

loca

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

O

bser

vare

a:

Afiș

area

ofe

rtei

edu

cațio

nale

– î

n fo

rmat

cla

sic

și f

olos

ind

mijl

oace

el

ectr

onic

e •

Elem

ente

le d

e id

entit

ate

vizu

ală

a in

stitu

ției d

e în

văță

mân

t •

Pagi

na w

eb a

inst

ituție

i de

învă

țăm

ânt

Page 27: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

27

Sta

nd

ard

e sp

ecif

ice

Sta

nd

ard

e sp

ecif

ice

pen

tru

învă

țăm

ân

tul l

icea

l, v

oca

țio

na

l și t

ehn

olo

gic

, în

văță

ntu

l pro

fesi

on

al ș

i în

văță

ntu

l po

stlic

eal

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

- 24

.B.1

.t.

Prez

enta

rea

în

ofer

ta

educ

ațio

nală

a

info

rmaț

iilor

re

ferit

oare

la

ce

rințe

le

de

intr

are,

pos

ibili

tățil

e /

cond

ițiile

pen

tru

cont

inua

rea

stud

iilor

si

/ sa

u in

serț

ia p

e pi

ața

mun

cii si

niv

elul

de

calif

icar

e ob

ținut

con

form

Cad

rulu

i N

atio

nal al

Cal

ifică

rilor

, pe

ntru

fie

care

cal

ifica

re p

rofe

sion

ală

din

ofer

ta s

colii

.

-

- 24

.B.2

.t.

Fund

amen

tare

a of

erte

i de

for

mar

e pr

ofes

iona

lă p

rin I

PT p

e ce

rere

a pr

eviz

iona

de f

orță

de

mun

că p

entr

u do

men

iile

de p

regă

tire

școl

ariz

ate,

evi

denț

iată

în p

lanu

l loc

al

de

acțiu

ne

pent

ru

învă

țăm

ânt

– PL

AI

și

pe

plan

ul

regi

onal

de

ac

țiune

pe

ntru

în

văță

mân

t –

PRAI

.

Doc

umen

te:

Plan

ul d

e ac

țiune

al ș

colii

(PA

S)

Plan

ul lo

cal d

e ac

țiune

pen

tru

învă

țăm

ânt

(PLA

I)

Plan

ul r

egio

nal

de a

cțiu

ne p

entr

u în

văță

mân

t (P

RAI)

Doc

umen

te

de

plan

ifica

re

și

rapo

arte

de

ac

tivita

te

care

do

cum

ente

ază

mod

ul d

e el

abor

are

ofer

tei

de f

orm

are

prof

esio

nală

di

n IP

T D

om

eniu

l : B

. E

fica

cita

te e

du

cați

on

ală

C

rite

riu

l : a

) co

nți

nu

tul p

rog

ram

elo

r d

e st

ud

iu

Ind

icat

oru

l 25

. Exi

sten

ța p

arte

ner

iate

lor

cu r

epre

zen

tan

ți a

i co

mu

nit

ăți

i S

tan

dar

de

com

un

e

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

25.A

.1.

Def

inire

a of

erte

i ed

ucaț

iona

le în

pa

rten

eria

t cu

re

prez

enta

nții

com

unită

ții.

25.B

.1.1

. Rea

lizar

ea

unor

pa

rten

eria

te

educ

ațio

nale

, la

ce

rere

a be

nefic

iaril

or

și

a in

stitu

țiilo

r și

org

aniz

ațiil

or d

in c

omun

itate

sau

la

nive

l na

ționa

l, in

clus

iv a

parț

inân

d ag

ențil

or e

cono

mic

i, m

inor

itățil

or n

ațio

nale

sau

de

alt

tip e

xist

ente

în c

omun

itate

.

25.B

.1.2

. D

ezvo

ltare

a pa

rten

eria

tulu

i co

mun

itar

prin

pro

iect

e fin

anța

te l

a ni

vel

națio

nal,

euro

pean

sau

inte

rnaț

iona

l (di

n Fo

ndul

Soc

ial E

urop

ean,

Pro

gram

ul E

rasm

us+

etc

.).

Doc

umen

te:

Ofe

rta

educ

ațio

nală

Con

trac

te

/ ac

ordu

ri de

pa

rten

eria

t cu

in

stitu

ții

și

orga

niza

ții

rele

vant

e di

n co

mun

itate

Con

trac

te d

e fin

anța

re

Doc

umen

te

de

plan

ifica

re

și

rapo

arte

de

ac

tivita

te

care

do

cum

ente

ază

mod

ul d

e el

abor

are

ofer

tei e

duca

ționa

le

Rap

oart

e /

proc

ese

verb

ale

de c

ontr

ol,

de i

nspe

cție

și

de e

valu

are

inte

rnă

și e

xter

Inte

rviu

ri /

ches

tiona

re a

plic

ate:

Echi

pei m

anag

eria

le, m

embr

ilor

Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

Elev

ilor,

păr

ințil

or ș

i alto

r pe

rsoa

ne c

heie

din

com

unita

tea

loca

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

Rep

reze

ntan

ților

age

nțilo

r ec

onom

ici

25.A

.2.

Prom

ovar

ea

part

ener

iate

lor

și a

re

zulta

telo

r ac

esto

ra

cătr

e ac

tual

ii și

po

tenț

ialii

ben

efic

iari,

fol

osin

d m

ijloa

ce

clas

ice

și /

sau

ele

ctro

nice

.

25.B

.2.1

. Pr

omov

area

par

tene

riate

lor

educ

ațio

nale

atâ

t pr

in m

ijloa

ce c

lasi

ce c

ât ș

i el

ectr

onic

e.

25.B

.2.2

. Cun

oașt

erea

, de

căt

re b

enef

icia

rii e

levi

și p

ărin

ți, a

par

tene

riate

lor

educ

ațio

nale

și

a re

zulta

telo

r ac

esto

ra.

25.B

.2.3

. Pr

omov

area

par

tene

riate

lor

educ

ațio

nale

în m

ass

med

ia ș

i prin

„m

ediil

e so

cial

e”.

25.B

.2.4

. Pr

omov

area

pa

rten

eria

telo

r ed

ucaț

iona

le

prin

or

gani

zare

a de

ev

enim

ente

(f

estiv

ități,

ex

pozi

ții,

conf

erin

țe,

„Ziu

a po

rțilo

r de

schi

se”,

„Z

iua

liceu

lui

/ un

ității

șc

olar

e” e

tc.)

cu

part

icip

area

rep

reze

ntan

ților

com

unită

ții, a

părin

ților

, a

elev

ilor,

etc

. 25

.B.2

.5.

Util

izar

ea

(în

proc

esul

de

în

văță

mân

t,

în

man

agem

entu

l un

ității

șc

olar

e,

în

activ

itățil

e ex

trac

urric

ular

e et

c.)

rezu

ltate

le

proi

ecte

lor,

pr

ogra

mel

or

și

activ

itățil

or

Doc

umen

te:

Ofe

rta

educ

ațio

nală

Mat

eria

le p

rom

oțio

nale

Doc

umen

te

de

plan

ifica

re

și

rapo

arte

de

ac

tivita

te

care

do

cum

ente

ază

mod

ul d

e di

sem

inar

e a

ofer

tei e

duca

ționa

le

Rap

oart

e /

proc

ese

verb

ale

de c

ontr

ol,

de i

nspe

cție

și

de e

valu

are

inte

rnă

și e

xter

Inte

rviu

ri /

ches

tiona

re a

plic

ate:

Echi

pei m

anag

eria

le, m

embr

ilor

Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

Elev

ilor,

păr

ințil

or ș

i alto

r pe

rsoa

ne c

heie

din

com

unita

tea

loca

Page 28: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

28

real

izat

e în

par

tene

riat

cu r

epre

zent

anții

com

unită

ții.

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

O

bser

vare

a:

Afiș

area

rez

ulta

telo

r pa

rten

eria

telo

r ed

ucaț

iona

le –

în f

orm

at c

lasi

c și

fo

losi

nd m

ijloa

ce e

lect

roni

ce

Do

men

iul :

B.

Efi

caci

tate

ed

uca

țio

nal

ă

Cri

teri

ul :

a)

con

țin

utu

l pro

gra

mel

or

de

stu

diu

In

dic

ato

rul

26

. P

roie

ctar

ea c

urr

icu

lum

ulu

i S

tan

dar

de

com

un

e

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

26.A

.1

Pr

oiec

tare

a ac

tivită

ților

de

în

văța

re5

pe

baza

cu

rric

ulum

ului

na

ționa

l sa

u al

tern

ativ

ap

roba

t de

M

inis

teru

l Ed

ucaț

iei

Naț

iona

le

pent

ru

toat

e ni

velu

rile

de

în

văță

mân

t,

calif

icăr

ile,

spec

ializ

ările

și

prog

ram

ele

de s

tudi

u ex

iste

nte

în u

nita

tea

școl

ară.

26

.A.2

. Pr

oiec

tare

a ac

tivită

ților

de

învă

țare

ut

ilizâ

nd

stru

ctur

ile

și

form

atel

e st

abili

te pr

in re

glem

entă

rile

lega

le în

vi

goar

e.

26.A

.3. Pr

oiec

tare

a ac

tivită

ților

de

învă

țare

po

rnin

d de

la

di

agno

za

nive

lulu

i de

de

ținer

e de

tre

copi

i /

elev

i a

prec

ondi

țiilo

r ne

cesa

re

dobâ

ndiri

i co

mpe

tenț

elor

țin

/ re

aliz

ării

obie

ctiv

elor

sta

bilit

e.

26.A

.4.

Exis

tenț

a, pe

ntru

fie

care

un

itate

de

în

văța

re

proi

ecta

tă,

a ap

licaț

iilor

pr

actic

e re

leva

nte.

26

.A.5

. D

efin

irea

rezu

ltate

lor

aște

ptat

e al

e ac

tivită

ților

de

învă

țare

, în

ter

men

i de

cu

noaș

tere

, co

mpo

rtam

ent

și a

titud

ini.

26.A

.6.

Proi

ecta

rea

curr

icul

umul

ui

la

deci

zia

inst

ituție

i de

înv

ățăm

ânt

/

în

dezv

olta

re

loca

în

conc

orda

nță

cu

prev

eder

ile

lega

le

și

opțiu

nile

ex

prim

ate

de e

levi

și

/ sa

u pă

rinți

/ ag

enți

econ

omic

i, du

pă c

az.

26.A

.7.

Res

pect

area

, pr

in

prog

ram

ul

de

stud

iu

al

elev

ilor

(inc

lusi

v te

mel

e

26.B

.1.

Res

pect

area

, în

pro

iect

area

act

ivită

ților

de

învă

țare

, a

cerin

țelo

r pr

ivin

d bu

năst

area

co

pilu

lui /

tân

ărul

ui.

26.B

.2.

Rel

evan

ța

activ

itățil

or

de

învă

țare

pr

oiec

tate

pe

ntru

ex

perie

nța

și

achi

ziții

le

ante

rioar

e de

învă

țare

ale

fie

căru

i (an

te)p

reșc

olar

/ e

lev.

26

.B.3

. Ab

orda

rea

inte

grat

a6 a

conț

inut

urilo

r ac

tivită

ților

de

învă

țare

pro

iect

ate.

26

.B.4

. Rel

evan

ța

expl

icită

a

activ

itățil

or

de

învă

țare

pr

oiec

tate

pe

ntru

de

zvol

tare

a co

mpe

tenț

elor

che

ie.

26.B

.5.

Proi

ecta

rea,

în

ce

l pu

țin 50

% di

ntre

ac

tivită

țile

de în

văța

re,

a st

rate

giilo

r de

pr

edar

e-în

văța

re-e

valu

are

care

so

licită

co

labo

rare

a în

tre

(ant

e)pr

eșco

larii

/

elev

ii (luc

rul î

n ec

hipă

, pe

rech

i / în

gru

puri

mic

i, în

văța

re m

utua

lă e

tc.)

. 26

.B.6

. Co

ncen

trar

ea

activ

itățil

or

de

învă

țare

pr

oiec

tate

pe

co

nstr

uire

a cu

noaș

terii

(int

erpr

etar

e, a

naliz

ă, s

inte

tiză

sau

eval

uare

) nu

pe

repr

oduc

erea

info

rmaț

iei.

26.B

.7.

Exis

tenț

a el

emen

telo

r de

au

to-n

orm

are

/ au

tore

glar

e (d

in

part

ea

(ant

e)pr

eșco

laru

lui /

ele

vulu

i), în

act

ivită

țile

de în

văța

re p

roie

ctat

e.

26.B

.8.

Util

izar

ea

tehn

olog

iilor

de

in

form

are

și

com

unic

are

în

activ

itățil

e de

în

văța

re

proi

ecta

te.

26.B

.9.

Rel

evan

ța a

ctiv

itățil

or d

e în

văța

re p

roie

ctat

e pe

ntru

med

iul c

omun

itar

și f

amili

al d

e pr

oven

ienț

ă,

prin

re

zolv

area

pr

oble

mel

or

real

e de

vi

ață

în

cadr

ul

activ

itățil

or

de

învă

țare

pro

iect

ate.

26

.B.1

0. C

onsu

ltare

a și

im

plic

area

ben

efic

iaril

or ș

i a

repr

ezen

tanț

ilor

spe

cific

i co

mun

ității

în

ca

re f

uncț

ione

ază

furn

izor

ul de

ed

ucaț

ie în

pr

oiec

tare

a ac

tivită

ților

de

învă

țare

(inc

lusi

v ce

i apa

rțin

ând

min

orită

ților

naț

iona

le s

au d

e al

tă n

atur

ă).

26.B

.11.

Pro

iect

area

uno

r ac

tivită

ți de

înv

ățar

e în

par

tene

riat

cu p

ărin

ți, c

u al

te p

erso

ane

resu

rsă

din

com

unita

te, cu

fur

nizo

ri de

ser

vici

i edu

cațio

nale

com

plem

enta

re.

26.B

.12.

Exi

sten

ta d

imen

siun

ii eu

rope

ne in

act

ivită

țile

de în

văța

re p

roie

ctat

e.

26.B

.13.

Ex

iste

nța

activ

itățil

or

de

învă

țare

, ca

re

abor

deaz

ă îm

bună

tățir

ea

rezu

ltate

lor

învă

țării

și

a

bună

stăr

ii (a

nte)

preș

cola

rilor

/

elev

ilor

apar

ținân

d gr

upur

ilor

deza

vant

ajat

e la

niv

elul

com

unită

ții.

26.B

.14.

Ex

iste

nța

activ

itățil

or

de

învă

țare

și

, du

caz,

a

plan

urilo

r de

in

terv

enție

pe

rson

aliz

ată,

ca

re

abor

deaz

ă îm

bună

tățir

ea

rezu

ltate

lor

învă

țării

și

a bu

năst

ării

(ant

e)pr

eșco

laril

or /

ele

vilo

r cu

diz

abili

tăți

/ ce

rințe

edu

cațio

nale

spe

cial

e (C

ES).

Doc

umen

te:

Ofe

rta

educ

ațio

nală

Doc

umen

tele

le

gale

de

pr

oiec

tare

a cu

rric

ular

ă /

de

plan

ifica

rea

activ

itățil

or d

e în

văța

re,

la n

ivel

ind

ivid

ual ș

i col

ectiv

(ca

tedr

e, c

omis

ii m

etod

ice

etc.

), inc

lusi

v pl

anur

i de

int

erve

nție

per

sona

lizat

ă și

pla

nuri

rem

edia

le /

de

îmbu

nătă

țire

a re

zulta

telo

r în

văță

rii

Con

trac

te /

aco

rdur

i de

part

ener

iat

cu in

stitu

ții ș

i org

aniz

ații

rele

vant

e di

n co

mun

itate

. •

Con

trac

te d

e fin

anța

re.

Rap

oart

e /

proc

ese

verb

ale

de c

ontr

ol,

de i

nspe

cție

și

de e

valu

are

inte

rnă

și e

xter

nă.

Fișe

le d

e ob

serv

are

psih

oped

gogi

că a

ele

vilo

r In

terv

iuri

/ ch

estio

nare

apl

icat

e:

Echi

pei m

anag

eria

le, m

embr

ilor

Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

.

Elev

ilor,

păr

ințil

or ș

i alto

r pe

rsoa

ne c

heie

din

com

unita

tea

loca

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

O

bser

vare

a:

Afiș

area

ofe

rtei

edu

cațio

nale

și

a cu

rric

ulum

ului

la

deci

zia

inst

ituție

i de

înv

ățăm

ânt

/ în

dez

volta

re l

ocal

ă –

în f

orm

at c

lasi

c și

fol

osin

d m

ijloa

ce e

lect

roni

ce

5 ”A

ctiv

itățil

e de

înv

ățar

e” s

e re

feră

la

activ

itățil

e cu

rric

ular

e și

ext

racu

rric

ular

e de

sfăș

urat

e de

(an

te)p

reșc

olar

/el

ev î

n tim

pul

orel

or d

e cu

rs (

trun

chi

com

un,

curr

icul

um l

a de

cizi

a in

stitu

ției

de î

nvăț

ămân

t /

în

dezv

olta

re loc

ală)

, în

cad

rul a

ctiv

itățil

or p

ract

ice,

al ac

tivită

ților

ext

ra-c

lasă

și în

afa

ra ins

tituț

iei d

e în

văță

mân

t, in

clus

iv t

emel

e pe

ntru

aca

să ș

i inc

lusi

v co

mbi

nații

ale

ace

stor

a (d

e ex

empl

u, p

rin p

roie

cte

pers

onal

e sa

u de

gru

p).

6 ”A

bord

area

inte

grat

ă” s

e re

feră

la s

tabi

lirea

de

rela

ții c

lare

de

conv

erge

nță

într

e c

unoș

tințe

le,

capa

cită

țile,

com

pete

nțel

e, a

titud

inile

și v

alor

ile c

are

apar

țin u

nor

disc

iplin

e șc

olar

e di

stin

cte.

Ace

asta

se

real

izea

prin

mul

ti/in

ter/

tran

s-di

scip

linar

itate

.

Page 29: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

29

pent

ru

acas

ă și

ac

tivită

țile

extr

acur

ricul

are)

, a

legi

slaț

iei

în

vigo

are,

a

prin

cipi

ilor

și

norm

elor

pe

dago

gice

și

a

echi

libru

lui

într

e ac

tivita

tea

școl

ară

și c

elel

alte

tip

uri de

ac

tivita

te.

26.A

.8.

Proi

ecta

rea

și

plan

ifica

rea

activ

itățil

or

extr

acur

ricul

are

în

conc

orda

nță

cu

proi

ectu

l de

de

zvol

tare

, cu

ne

voile

și

ce

reril

e be

nefic

iaril

or

și

part

ener

ilor

din

com

unita

te ș

i cu

resu

rsel

e ex

iste

nte

în

inst

ituția

de

învă

țăm

ânt

și c

omun

itate

.

26.B

.15.

Ex

iste

nța

activ

itățil

or

de

învă

țare

, ca

re

abor

deaz

ă îm

bună

tățir

ea

rezu

ltate

lor

învă

țării

și

a bu

năst

ării

(ant

e)pr

eșco

laril

or /

ele

vilo

r ta

lent

ați

și /

sau

capa

bili

de

perf

orm

anțe

înal

te.

26.B

.16.

Ex

iste

nța

activ

itățil

or de

în

văța

re sp

ecifi

ce

educ

ație

i de

ge

n,

inte

rcul

tura

le

/ pe

ntru

div

ersi

tate

, de

zvol

tate

pen

tru

și l

a in

ițiat

iva

min

orită

ților

exi

sten

te î

n in

stitu

ția

de în

văță

mân

t și

în c

omun

itate

. 26

.B.1

7. R

ealiz

area

pro

iect

ării

curr

icul

are

și e

xtra

curr

icul

are

în e

chip

ă, c

el p

uțin

la

nive

lul

fiecă

rei a

rii c

urric

ular

e, r

espe

ctiv

, la

niv

elul

fie

căru

i col

ectiv

de

elev

i.

Sta

nd

ard

e sp

ecif

ice

Sta

nd

ard

e sp

ecif

ice

pen

tru

învă

țăm

ân

tul l

icea

l, v

oca

țio

na

l și t

ehn

olo

gic

, în

văță

ntu

l pro

fesi

on

al ș

i în

văță

ntu

l po

stlic

eal

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

- 26

.B.1

.1.t.

Proi

ecta

rea

in e

chip

ă a

activ

itățil

or d

e în

văța

re l

a lo

cul

de m

uncă

, de

căt

re

tuto

rele

de

prac

tică

si c

adru

l di

dact

ic r

espo

nsab

il cu

urm

ărire

a de

rulă

rii s

tagi

ului

de

preg

ătire

pra

ctic

ă 26

.B.1

.2.t.

Def

inire

a un

itățil

or d

e co

mpe

tenț

e si

a c

ompe

tenț

elor

car

e vo

r fi

dobâ

ndite

pe

perio

ada

stag

iulu

i de

prac

tică

în c

onfo

rmita

te c

u st

anda

rdul

de

preg

ătire

pro

fesi

onal

ă si

cu

rric

ulum

ul a

prob

at

Doc

umen

te:

Ane

xele

ped

agog

ice

ale

Con

venț

iei ca

dru

priv

ind

efec

tuar

ea s

tagi

ului

de

pre

gătir

e pr

actic

ă în

înt

repr

inde

re /

ins

tituț

ie p

ublic

ă de

căt

re

elev

ii di

n IP

T •

Fișe

le d

e ob

serv

ație

/ e

valu

are

a st

agiu

lui d

e pr

actic

ă In

terv

iuri

/ ch

estio

nare

apl

icat

e:

Tuto

rilor

de

prac

tică.

Rep

reze

ntan

ților

age

nțilo

r ec

onom

ici.

Obs

erva

re

Act

ivită

țile

de p

regă

tire

prac

tică

26.A

.1.t.

Proi

ecta

rea

curr

icul

umul

ui

în

dezv

olta

re l

ocal

ă di

n IP

T îm

preu

nă c

u re

prez

enta

nții

part

ener

ilor

soci

ali

(age

nți

econ

omic

i, as

ocia

ții

/ or

gani

zații

loc

ale

ale

anga

jato

rilor

și

/ sa

u al

e an

gaja

ților

)

- D

ocum

ente

: •

Ana

liza

nevo

ilor

spec

ifice

de

fo

rmar

e pr

ofes

iona

lă,

iden

tific

ate

la

nive

lul a

ngaj

ator

ilor

loca

li •

Cur

ricul

um in

dez

volta

re lo

cală

In

terv

iuri

/ ch

estio

nare

apl

icat

e:

Rep

reze

ntan

ților

ag

ențil

or

econ

omic

i, ai

as

ocia

țiilo

r /o

rgan

izaț

iilor

lo

cale

ale

ang

ajat

orilo

r și

/ s

au a

le a

ngaj

ațilo

r O

bser

vare

a:

Afiș

area

cu

rric

ulum

ului

la

de

cizi

a in

stitu

ției

de

învă

țăm

ânt

/ în

de

zvol

tare

loca

lă –

în f

orm

at c

lasi

c și

fol

osin

d m

ijloa

ce e

lect

roni

ce

Sta

nd

ard

e sp

ecif

ice

pen

tru

învă

țăm

ântu

l an

tep

reșc

ola

r

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

de

info

rmar

e

26.A

.6.a

. U

tiliz

area

cu

rric

ulum

ului

la

de

cizi

a cr

eșei

/

grăd

inițe

i pe

ntru

gr

upel

e de

cop

ii cu

vâr

ste

pest

e 2

ani.

- D

ocum

ente

: •

Plan

ifica

rea

cale

ndar

istic

ă a

curr

icul

umul

ui

la

deci

zia

unită

ții

de

educ

ație

tim

purie

O

bser

vare

a:

Act

ivită

ți op

ționa

le

Page 30: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

30

Do

men

iul:

B. E

fica

cita

te e

du

cați

on

ală

C

rite

riu

l: a

) co

nți

nu

tul p

rog

ram

elo

r d

e st

ud

iu

Ind

icat

oru

l 27

. R

eali

zare

a c

urr

icu

lum

ulu

i S

tan

dar

de

com

un

e

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

27.A

.1.

Res

pect

area

, în

ca

drul

tu

turo

r ac

tivită

ților

de

în

văța

re

real

izat

e a

legi

slaț

iei

priv

ind

prot

ecția

dre

ptur

ilor

copi

lulu

i / d

rept

urilo

r om

ului

. 27

.A.2

. In

exis

tenț

a, î

n ca

drul

act

ivită

ților

de

înv

ățar

e re

aliz

ate,

a d

iscr

imin

ării

și

segr

egăr

ii (a

nte)

preș

cola

rilor

/ e

levi

lor

pe m

otiv

e de

ge

n, et

nice

, cu

ltura

le,

relig

ioas

e sa

u de

oric

e al

tă n

atur

ă.

27.A

.3.

Rea

lizar

ea a

ctiv

itățil

or d

e în

văța

re

conf

orm

ora

rulu

i sta

bilit

. 27

.A.4

. Res

pect

area

no

rmel

or

lega

le

de

igie

nă a

mun

cii in

tele

ctua

le r

efer

itoar

e la

num

ărul

de

ore

aloc

at a

ctiv

itățil

or

școl

are,

ex

traș

cola

re,

incl

usiv

pe

ntru

re

aliz

area

tem

elor

pen

tru

acas

ă.

27.A

.5.

Res

pect

area

do

cum

ente

lor

proi

ectiv

e (p

lani

ficăr

i ca

lend

aris

tice,

pr

oiec

te a

le u

nită

ților

de

învă

țare

etc

.)

în r

ealiz

area

act

ivită

ților

de

învă

țare

. 27

.A.6

. U

tiliz

area

re

surs

elor

cu

rric

ular

e pr

evăz

ute

in

docu

men

tele

de

pr

oiec

tare

pe

ntru

re

aliz

area

ac

tivită

ților

de

învă

țare

. 27

.A.7

. As

igur

area

, pe

ntru

fie

care

ele

v, a

ce

l pu

țin o

oră

/ s

ăptă

mân

ă de

acc

es

la c

alcu

lato

r co

nect

at la

Int

erne

t

27.A

.8.

Util

izar

ea

tehn

olog

iilor

de

in

form

are

și c

omun

icar

e (T

IC)

la t

oate

di

scip

linel

e de

sp

ecia

litat

e (I

nfor

mat

ică,

TIC

etc

.).

27.A

.9.

Prog

resu

l, de

la

ultim

a ev

alua

re

exte

rnă,

în

ut

iliza

rea

TIC

la

alte

di

scip

line

decâ

t ce

le

de

spec

ialit

ate

(num

ăr d

e di

scip

line

și /

sau

pro

cent

di

n nu

măr

ul t

otal

de

ore)

. 27

.A.1

0. C

orel

area

par

curg

erii

disc

iplin

elor

/

mod

ulel

or d

e pr

egăt

ire p

rofe

sion

ală

la n

ivel

ul a

riei c

urric

ular

e 27

.A.1

1. U

tiliz

area

man

uale

lor

școl

are

și a

au

xilia

relo

r cu

rric

ular

e ap

roba

te.

27.A

.12.

Rea

lizar

ea

activ

itățil

or

extr

acur

ricul

are

în

conc

orda

nță

cu

27.B

.1.

Res

pect

area

, în

rea

lizar

ea a

ctiv

itățil

or d

e în

văța

re,

a ce

rințe

lor

priv

ind

bună

star

ea

copi

lulu

i / t

ânăr

ului

. 27

.B.2

. Rel

evan

ța

activ

itățil

or

de

învă

țare

re

aliz

ate

pent

ru

expe

rienț

a și

ac

hizi

țiile

an

terio

are

de în

văța

re a

le f

iecă

rui (

ante

)pre

școl

ar /

ele

v.

27.B

.3.

Abo

rdar

ea m

ulti

/ in

ter

/ tr

ans-

disc

iplin

ară

a co

nțin

utur

ilor

activ

itățil

or d

e în

văța

re

real

izat

e.

27.B

.4.

Rel

evan

ța

expl

icită

a

activ

itățil

or

de

învă

țare

re

aliz

ate

pent

ru

dezv

olta

rea

com

pete

nțel

or c

heie

, în

spe

cial

a c

ompe

tenț

elor

de

com

unic

are.

27

.B.5

. U

tiliz

area

, în

act

ivită

țile

de în

văța

re r

ealiz

ate,

a m

etod

elor

car

e so

licită

col

abor

area

în

tre

copi

i / e

levi

(în

ech

ipă,

lucr

ul în

per

echi

/ în

gru

puri

mic

i, în

văța

re m

utua

lă e

tc.)

. 27

.B.6

. Con

cent

rare

a ac

tivită

ților

de

în

văța

re

real

izat

e pe

co

nstr

uire

a cu

noaș

terii

(int

erpr

etar

e, a

naliz

ă, s

inte

tiză

sau

eval

uare

) nu

pe

repr

oduc

erea

info

rmaț

iei.

27.B

.7.

Exis

tenț

a el

emen

telo

r de

au

to-n

orm

are

/ au

tore

glar

e (d

in

part

ea

(ant

e)pr

eșco

laru

lui /

ele

vulu

i), în

act

ivită

țile

de în

văța

re r

ealiz

ate.

27

.B.8

. U

tiliz

area

exc

lusi

v a

disc

iplin

ării

pozi

tive

în s

ituaț

ii de

com

port

amen

t in

adec

vat

al

(ant

e)pr

eșco

laril

or /

ele

vilo

r în

tim

pul a

ctiv

itățil

or d

e în

văța

re.

27.B

.9.

Util

izar

ea

tehn

olog

iilor

de

in

form

are

și

com

unic

are

în

activ

itățil

e de

în

văța

re

real

izat

e.

27.B

.10.

Rel

evan

ța a

ctiv

itățil

or d

e în

văța

re r

ealiz

ate

pent

ru m

ediu

l co

mun

itar

și f

amili

al d

e pr

oven

ienț

ă,

prin

re

zolv

area

pr

oble

mel

or

real

e de

vi

ață

în

cadr

ul

activ

itățil

or

de

învă

țare

rea

lizat

e.

27.B

.12.

Rea

lizar

ea u

nor

activ

ități

de î

nvăț

are

în p

arte

neria

t cu

păr

inți,

cu

alte

per

soan

e re

surs

ă di

n co

mun

itate

, cu

fur

nizo

ri de

ser

vici

i edu

cațio

nale

com

plem

enta

re.

27.B

.13.

Dez

volta

rea

valo

rilor

eur

open

e pr

in a

ctiv

itățil

e de

învă

țare

rea

lizat

e.

27.B

.14.

Rea

lizar

ea ac

tivită

ților

de

în

văța

re,

care

ab

orde

ază

îmbu

nătă

țirea

rez

ulta

telo

r în

văță

rii

și

a bu

năst

ării

(ant

e)pr

eșco

laril

or

/ el

evilo

r ap

arțin

ând

grup

urilo

r de

zava

ntaj

ate

la n

ivel

ul c

omun

ității

. 27

.B.1

5.

Rea

lizar

ea

activ

itățil

or

de

învă

țare

și

, du

caz,

a

plan

urilo

r de

in

terv

enție

pe

rson

aliz

ată,

ca

re

abor

deaz

ă îm

bună

tățir

ea

rezu

ltate

lor

învă

țării

și

a bu

năst

ării

(ant

e)pr

eșco

laril

or /

ele

vilo

r cu

diz

abili

tăți

/ ce

rințe

edu

cațio

nale

spe

cial

e (C

ES).

27

.B.1

6. R

ealiz

area

ac

tivită

ților

de

în

văța

re,

care

ab

orde

ază

îmbu

nătă

țirea

rez

ulta

telo

r în

văță

rii ș

i a

bună

stăr

ii (a

nte)

preș

cola

rilor

/ e

levi

lor

tale

ntaț

i și

/

sau

capa

bili

de

perf

orm

anțe

înal

te.

27.B

.17.

Rea

lizar

ea a

ctiv

itățil

or d

e în

văța

re s

peci

fice

educ

ație

i de

gen

, in

terc

ultu

rale

/

pent

ru d

iver

sita

te,

dezv

olta

te p

entr

u și

la

iniți

ativ

a m

inor

itățil

or e

xist

ente

în

inst

ituția

de

învă

țăm

ânt

și în

com

unita

te.

27.B

.18.

Înc

uraj

area

(an

te)p

reșc

olar

ilor

/ el

evilo

r, p

e pa

rcur

sul ac

tivită

ților

de

învă

țare

, să

ndea

scă

criti

c și

argu

men

teze

pun

ctel

e de

ved

ere

pers

onal

e.

27.B

.19.

Asi

gura

rea

acce

sulu

i di

rect

al

(a

nte)

preș

cola

rilor

/

elev

ilor

la

resu

rsel

e ed

ucaț

iona

le, în

tim

pul a

ctiv

itățil

or d

e în

văța

re.

Doc

umen

te:

Ora

rul

inst

ituție

i de

în

văță

mân

t și

pr

ogra

mar

ea

activ

itățil

or

extr

acur

ricul

are

Ofe

rta

educ

ațio

nală

Doc

umen

tele

leg

ale

de p

roie

ctar

ea c

urric

ular

ă /

de

pla

nific

area

ac

tivită

ților

de

învă

țare

, la

niv

el in

divi

dual

și c

olec

tiv (

cate

dre,

com

isii

met

odic

e et

c.),

inc

lusi

v pl

anur

i de

int

erve

nție

per

sona

lizat

ă și

pla

nuri

rem

edia

le /

de

îmbu

nătă

țire

a re

zulta

telo

r în

văță

rii

Rap

oart

e /

proc

ese

verb

ale

de c

ontr

ol,

de i

nspe

cție

și

de e

valu

are

inte

rnă

și e

xter

Fișe

le d

e ob

serv

are

psih

oped

gogi

că a

ele

vilo

r •

Cai

ete

și p

orto

folii

de

prog

res

ale

elev

ilor

(fiș

e /

docu

men

te d

e ev

alua

re /

ind

icat

ori

de p

erfo

rman

ță /

luc

rări

/ te

ste

/ pr

odus

e al

e ac

tivită

ții)

Inte

rviu

ri /

ches

tiona

re a

plic

ate:

Echi

pei m

anag

eria

le, m

embr

ilor

Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

.

Elev

ilor,

păr

ințil

or ș

i alto

r pe

rsoa

ne c

heie

din

com

unita

tea

loca

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

O

bser

vare

a:

Activ

itățil

e de

învă

țare

(or

e de

cur

s, a

ctiv

ități

extr

acur

ricul

are)

Com

port

amen

tul

elev

ilor,

rințil

or,

pers

onal

ului

in

stitu

ției

de

învă

țăm

ânt

în

situ

ații

form

ale

sau

info

rmal

e (inc

lusi

v în

tim

pul

pauz

elor

, în

cur

tea

inst

ituție

i de

înv

ățăm

ânt,

pe

drum

ul l

a și

de

la

școa

lă e

tc.)

Star

ea d

e fu

ncțio

nare

a e

chip

amen

telo

r și

gra

dul

de î

ntre

ținer

e a

auxi

liare

lor

curr

icul

are

Pagi

na w

eb a

inst

ituție

i de

învă

țăm

ânt

Page 31: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

31

proi

ectu

l de

dez

volta

re,

cu n

evoi

le ș

i ce

reril

e be

nefic

iaril

or

și

part

ener

ilor

din

com

unita

te

și

cu

resu

rsel

e ex

iste

nte

în in

stitu

ția d

e în

văță

mân

t și

co

mun

itate

. S

tan

dar

de

spec

ific

e

Sta

nd

ard

e sp

ecif

ice

pen

tru

învă

țăm

ân

tul l

icea

l, v

oca

țio

na

l și t

ehn

olo

gic

, în

văță

ntu

l pro

fesi

on

al ș

i în

văță

ntu

l po

stlic

eal

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

27.A

.6.t.

Res

pect

area

co

ndiți

ilor

de

aplic

abili

tate

di

n st

anda

rdel

e de

pr

egăt

ire

prof

esio

nală

in

re

aliz

area

ac

tivită

ților

de

în

văța

re

spec

ifice

ca

lific

ării,

des

fășu

rate

în s

coal

ă și

/ s

au

la

agen

tul

econ

omic

pa

rten

er

de

prac

tică.

27.B

.6.1

.1.t

. Cen

trar

ea a

ctiv

itățil

or d

e în

văța

re s

peci

fice

calif

icăr

ii pe

rez

ulta

tele

așt

epta

te

ale

învă

țării d

efin

ite în

st

anda

rdel

e de

pre

gătir

e pr

ofes

iona

lă.

Inte

rviu

ri /

ches

tiona

re a

plic

ate:

Elev

ilor

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

Tuto

rilor

de

prac

tica

Obs

erva

rea:

Act

ivită

țile

de în

văța

re s

peci

fice

calif

icăr

ii de

sfăș

urat

e în

inst

ituția

de

învă

țăm

ânt

/ la

age

ntul

eco

nom

ic

Sta

nd

ard

e sp

ecif

ice

pen

tru

învă

țăm

ântu

l sp

ecia

l

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

27.A

.1.s

. As

igur

area

ev

oluț

iei

școl

are

a el

evilo

r cu

CES

, pr

in

form

e de

șc

olar

izar

e (la

dom

icili

ul

elev

ului

, cu

fr

ecve

nță

redu

să,

cu

scut

ire

de

frec

venț

ă,

com

asat

et

c.)

adec

vate

re

com

andă

rilor

com

isiil

or d

e ev

alua

re.

- D

ocum

ente

: •

Doc

umen

tele

de

însc

riere

a e

levi

lor

în u

nita

tea

școl

ară

Doc

umen

te

ce

reco

man

form

e al

tern

ativ

e de

re

aliz

are

a cu

rric

ulum

ului

Prog

ram

e in

divi

dual

e de

rea

lizar

e a

curr

icul

umul

ui

Fișe

de

cara

cter

izar

e ps

ihop

edag

ogic

ă al

e el

evilo

r •

Doc

umen

te d

e ev

alua

re a

pro

gres

ului

șco

lar

Doc

umen

te d

e în

regi

stra

re a

pro

gres

ului

șco

lar

Port

ofol

iile

elev

ilor

Inte

rviu

ri /

ches

tiona

re a

plic

ate:

Mem

bri a

i com

isiil

or C

JRAE

/ CM

BRAE

și a

i com

isiil

or p

entr

u pr

otec

ția

copi

lulu

i di

n ca

drul

D

irecț

iilor

ge

nera

le

jude

țene

/

a m

unic

ipiu

lui

Bucu

reșt

i de

asis

tenț

ă so

cial

ă și

pro

tecț

ia c

opilu

lui

Obs

erva

rea:

Act

ivită

ții d

e re

aliz

are

indi

vidu

ală

a cu

rric

ulum

ului

D

om

eniu

l: B

. Efi

caci

tate

ed

uca

țio

na

Cri

teri

ul:

b)

rezu

lta

tele

învă

țări

i In

dic

ato

rul 2

8.

Eva

lua

rea

rezu

lta

telo

r șc

ola

re

Sta

nd

ard

e co

mu

ne

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

28.A

.1. Ev

alua

rea

part

icip

ării

școl

are

(pre

zenț

a la

inst

ituția

de

învă

țăm

ânt

și

part

icip

area

la o

re ș

i la

activ

ități

28.B

.1.1

. Ex

iste

nța

inst

rum

ente

lor

de id

entif

icar

e și

mon

itoriz

are

a (a

nte)

preș

cola

rilor

/

elev

ilor

în s

ituaț

ie d

e ris

c de

aba

ndon

șco

lar

și a

bsen

teis

m.

28.B

.2.1

. Rea

lizar

ea u

nei s

trat

egii

aplic

abilă

tut

uror

act

ivită

ților

org

aniz

ate

de in

stitu

ția d

e

Doc

umen

te:

Doc

umen

tele

lega

le d

e pr

oiec

tare

a cu

rric

ular

ă /

de p

lani

ficar

ea

activ

itățil

or d

e în

văța

re, la

niv

el in

divi

dual

și c

olec

tiv (

cate

dre,

Page 32: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

32

școl

are)

pen

tru

fieca

re e

lev

și

activ

itate

de

învă

țare

. 28

.A.2

. Pr

oiec

tare

a pr

oces

ului

de

eval

uare

a

rezu

ltate

lor

învă

țării

con

form

.p

reve

deril

or le

gale

28

.A.3

. Ex

iste

nța

unor

crit

erii

clar

e și

cu

nosc

ute

de e

levi

și p

ărin

ții a

cest

ora,

pr

ivin

d su

cces

ul ș

cola

r (ș

i re

com

pens

area

rez

ulta

telo

r șc

olar

e) ș

i in

succ

esul

șco

lar

(și c

onse

cinț

ele

aces

tuia

).

învă

țăm

ânt

și la

car

e pa

rtic

ipă

(ant

e)pr

eșco

larii

/ e

levi

i (ac

tivită

ți cu

rric

ular

e și

ex

trac

urric

ular

e), pe

ntru

ev

alua

rea

rezu

ltate

lor

învă

țării

sta

bilit

e în

sta

ndar

dele

na

ționa

le c

urric

ular

e și

de

eval

uare

, pr

ecum

și p

entr

u re

zulta

tele

învă

țării

sta

bilit

e la

ni

velu

l ins

tituț

iei,

prin

doc

umen

tele

pro

gram

atic

e.

28.B

.2.2

. Pr

oiec

tare

a in

stru

men

telo

r de

eva

luar

e pe

ntru

cee

a ce

(an

te)p

reșc

olar

ul /

ele

vul

știe

și e

ste

capa

bil s

ă fa

că.

28.B

.2.3

. Rea

lizar

ea ș

i util

izar

ea u

nor

inst

rum

ente

pro

prii

de e

valu

are

com

plex

ă a

nevo

ilor,

po

sibi

lităț

ilor,

asp

irații

lor

și in

tere

selo

r (a

nte)

preș

cola

rilor

/ e

levi

lor

(de

exem

plu,

fiș

e ps

ihop

edag

ogic

e), re

aliz

ate

în c

olab

orar

e ex

perț

ii di

n do

men

iu (

psih

olog

i, pe

dago

gi,

cons

ilier

i etc

.).

28.B

.2.4

. Pr

omov

area

, în

pro

cesu

l de

eval

uare

, a

auto

-eva

luăr

ii și

a e

valu

ării

reci

proc

e.

28.B

.2.5

. So

licita

rea,

la în

scrie

re, a

rezu

ltate

lor

eval

uării

com

plex

e a

nevo

ilor,

pos

ibili

tățil

or,

aspi

rații

lor

și in

tere

selo

r (a

nte)

preș

cola

rilor

/ e

levi

lor

(de

exem

plu,

fiș

e ps

ihop

edag

ogic

e), de

la b

enef

icia

rii d

e ed

ucaț

ie s

au d

e la

inst

ituția

de

prov

enie

nță

(dac

ă ac

este

a ex

istă

).

28.B

.2.6

. Pr

oiec

tare

a în

ech

ipă

a pr

oces

ului

de

eval

uare

, la

niv

elul

cla

sei,

pent

ru a

se

evita

su

praî

ncăr

care

a el

evilo

r în

anu

mite

per

ioad

e al

e an

ului

șco

lar.

28

.B.2

.7. Pr

oiec

tare

a în

ech

ipă

a pr

oces

ului

de

eval

uare

, pe

ntru

a s

e as

igur

a ca

ract

erul

in

terd

isci

plin

ar ș

i apl

icat

iv a

l eva

luăr

ii.

28.B

.2.8

. U

tiliz

area

TIC

în p

roce

sul d

e pr

oiec

tare

a e

valu

ării

și d

e co

mun

icar

e a

inst

rum

ente

lor

de e

valu

are.

28

.B.2

.9. Rel

evan

ța a

ctiv

itățil

or ș

i ins

trum

ente

lor

de e

valu

are

pent

ru

îmbu

nătă

țirea

re

zulta

telo

r în

văță

rii ș

i a b

unăs

tării

(an

te)p

reșc

olar

ilor

/ el

evilo

r ap

arțin

ând

grup

urilo

r de

zava

ntaj

ate

la n

ivel

ul c

omun

ității

. 28

.B.2

.10.

Rel

evan

ța a

ctiv

itățil

or ș

i ins

trum

ente

lor

de e

valu

are

pent

ru îm

bună

tățir

ea

rezu

ltate

lor

învă

țării

și a

bun

ăstă

rii (

ante

)pre

școl

arilo

r/el

evilo

r cu

cer

ințe

edu

cațio

nale

sp

ecia

le (

CES)

. 28

.B.2

.11.

Rel

evan

ța a

ctiv

itățil

or ș

i ins

trum

ente

lor

de e

valu

are

pent

ru îm

bună

tățir

ea

rezu

ltate

lor

învă

țării

și a

bun

ăstă

rii (

ante

)pre

școl

arilo

r /

elev

ilor

tale

ntaț

i și /

sau

ca

pabi

li de

per

form

anțe

înal

te.

28.B

.2.1

2. R

elev

anța

act

ivită

ților

și i

nstr

umen

telo

r de

eva

luar

e pe

ntru

edu

cația

in

terc

ultu

rală

/ p

entr

u di

vers

itate

. 28

.B.3

.1 D

iscu

tare

a pl

anifi

cării

eva

luăr

ilor

sum

ativ

e im

port

ante

(te

ze, ev

aluă

ri la

sfâ

rșit

de

capi

tol /

tem

ă, fin

aliz

area

uno

r pr

oiec

te e

tc.)

cu

elev

ii și

/ s

au c

u pă

rinții

, du

pă c

az.

28.B

.3.2

. Cun

oașt

erea

de

cătr

e el

evi ș

i, du

pă c

az, pă

rinții

ace

stor

a, a

pla

nific

ării

activ

itățil

or

de e

valu

are,

pre

cum

și a

met

odol

ogie

i util

izat

e.

28.B

.3.2

. Cu

noaș

tere

a de

căt

re e

levi

și

/ sa

u de

căt

re p

ărin

ți, d

upă

caz,

a r

ezul

tate

lor

aște

ptat

e al

e în

văță

rii p

entr

u to

ate

disc

iplin

ele

/ m

odul

ele

din

curr

icul

um.

com

isii

met

odic

e et

c.),

incl

usiv

pla

nuri

de in

terv

enție

per

sona

lizat

ă și

pl

anur

i rem

edia

le /

de

îmbu

nătă

țire

a re

zulta

telo

r în

văță

rii

Baza

de

date

a in

stitu

ției d

e în

văță

mân

t re

ferit

oare

la in

dica

torii d

e pa

rtic

ipar

e șc

olar

ă și

rez

ulta

tele

învă

țării

- in

clus

iv r

efer

itoar

e la

ev

aluă

rile

și e

xam

enel

e na

ționa

le

Inst

rum

ente

de

eval

uare

(st

anda

rdiz

ate

și n

esta

ndar

diza

te)

Inst

rum

ente

de

anal

iză

și in

terp

reta

re a

info

rmaț

iilor

Plan

uri ș

i pro

gram

e de

eva

luar

e •

Rap

oart

e /

proc

ese

verb

ale

de c

ontr

ol, de

insp

ecție

și d

e ev

alua

re

inte

rnă

și e

xter

Cai

ete

și p

orto

folii

de

prog

res

ale

elev

ilor

(fiș

e /

docu

men

te d

e ev

alua

re /

indi

cato

ri de

per

form

anță

/ lu

crăr

i / t

este

/ p

rodu

se a

le

activ

ității

) In

terv

iuri

/ ch

estio

nare

apl

icat

e:

Echi

pei m

anag

eria

le, m

embr

ilor

Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

Elev

ilor,

păr

ințil

or ș

i alto

r pe

rsoa

ne c

heie

din

com

unita

tea

loca

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

28.A

.4. Rea

lizar

ea p

roce

sulu

i de

eval

uare

a

rezu

ltate

lor

învă

țării

con

form

pr

eved

erilo

r le

gale

și r

espe

ctân

d st

anda

rdel

e na

ționa

le în

vig

oare

. 28

.A.5

. Com

unic

area

rez

ulta

telo

r ev

aluă

rii

cătr

e be

nefic

iarii

de

educ

ație

ele

vi ș

i /

sau

părin

ți, d

upă

caz.

28.B

.4.1

. Apl

icar

ea in

stru

men

telo

r de

iden

tific

are

și m

onito

rizar

e a

(ant

e)pr

eșco

laril

or /

el

evilo

r în

situ

ație

de

risc

de a

band

on ș

cola

r și

abs

ente

ism

. 28

.B.4

.2. U

tiliz

area

sis

tem

atic

ă a

auto

-eva

luăr

ii și

a in

ter-

eval

uării î

n ac

tivită

țile

de

învă

țare

. 28

.B.4

.3.

Res

pect

area

, în

re

aliz

area

ac

tivită

ților

de

ev

alua

re,

a ce

rințe

lor

priv

ind

bună

star

ea c

opilu

lui

/ t

ânăr

ului

. 28

.B.4

.4.

Rel

evan

ța

activ

itățil

or

de

eval

uare

pe

ntru

ex

perie

nța

glob

ală

și

achi

ziții

le

ante

rioar

e de

învă

țare

ale

fie

căru

i (an

te)p

reșc

olar

/

ele

v.

28.B

.4.5

. Abo

rdar

ea in

tera

tă a

pro

cesu

lui d

e ev

alua

re.

28.B

.4.6

. Rel

evan

ța e

xplic

ită a

act

ivită

ților

de

eval

uare

pen

tru

dezv

olta

rea

com

pete

nțel

or

chei

e, în

spe

cial

a c

ompe

tenț

elor

de

com

unic

are.

28

.B.4

.7.

Îmbi

nare

a, î

n ac

tivită

țile

de e

valu

are,

a e

valu

ării

indi

vidu

ale

cu e

valu

area

de

grup

.

Doc

umen

te:

Doc

umen

tele

lega

le d

e pr

oiec

tare

a cu

rric

ular

ă /

de

pla

nific

area

ac

tivită

ților

de

învă

țare

, la

niv

el in

divi

dual

și c

olec

tiv (

cate

dre,

co

mis

ii m

etod

ice

etc.

), in

clus

iv p

lanu

ri de

inte

rven

ție p

erso

naliz

ată

și

plan

uri r

emed

iale

/

de

îmbu

nătă

țire

a re

zulta

telo

r în

văță

rii

Baza

de

date

a in

stitu

ției d

e în

văță

mân

t re

ferit

oare

la in

dica

torii d

e pa

rtic

ipar

e șc

olar

ă și

rez

ulta

tele

învă

țării

- in

clus

iv r

efer

itoar

e la

ev

aluă

rile

și e

xam

enel

e na

ționa

le

Inst

rum

ente

de

eval

uare

(st

anda

rdiz

ate

și n

esta

ndar

diza

te)

Inst

rum

ente

de

anal

iză

și in

terp

reta

re a

info

rmaț

iilor

Plan

uri ș

i pro

gram

e de

eva

luar

e •

Rap

oart

e /

proc

ese

verb

ale

de c

ontr

ol, de

insp

ecție

și d

e ev

alua

re

inte

rnă

și e

xter

Page 33: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

33

28.B

.4.8

. Co

ncen

trar

ea a

ctiv

itățil

or d

e ev

alua

re p

e co

nstr

uire

a cu

noaș

terii

(in

terp

reta

re,

anal

iză,

sin

tetiz

ă sa

u ev

alua

re)

nu p

e re

prod

ucer

ea in

form

ație

i. 28

.B.4

.9.

Eval

uare

a ca

paci

tății

de

au

to-n

orm

are

/ au

tore

glar

e (d

in

part

ea

(ant

e)pr

eșco

laru

lui /

ele

vulu

i), în

act

ivită

țile

de în

văța

re r

ealiz

ate.

28

.B.4

.10.

Util

izar

ea t

ehno

logi

ilor

de in

form

are

și c

omun

icar

e în

act

ivită

țile

de e

valu

are.

28

.B.4

.11.

Rel

evan

ța

activ

itățil

or

de

eval

uare

pe

ntru

m

ediu

l co

mun

itar

și

fam

ilial

de

pr

oven

ienț

ă,

prin

re

zolv

area

pr

oble

mel

or

real

e de

vi

ață

în

cadr

ul

activ

itățil

or

de

învă

țare

rea

lizat

e.

28.B

.4.1

2. D

ezvo

ltare

a di

men

siun

ii eu

rope

ne p

rin a

ctiv

itățil

e de

eva

luar

e re

aliz

ate.

28

.B.4

.13.

Rel

evan

ța e

xplic

ită a

act

ivită

ților

de

eval

uare

pen

tru

îmbu

nătă

țirea

rez

ulta

telo

r în

văță

rii

și

a bu

năst

ării

(ant

e)pr

eșco

laril

or

/ el

evilo

r ap

arțin

ând

grup

urilo

r de

zava

ntaj

ate

la n

ivel

ul c

omun

ității

. 28

.B.4

.14.

Rel

evan

ța e

xplic

ită a

act

ivită

ților

de

eval

uare

pen

tru

îmbu

nătă

țirea

rez

ulta

telo

r în

văță

rii ș

i a

bună

stăr

ii (a

nte)

preș

cola

rilor

/

ele

vilo

r cu

diz

abili

tăți

/

cu c

erin

țe

eduv

ațio

nale

spe

cial

e (C

ES).

28

.B.4

.15.

Rel

evan

ța e

xplic

ită a

act

ivită

ților

de

eval

uare

pen

tru

îmbu

nătă

țirea

rez

ulta

telo

r în

văță

rii ș

i a

bună

stăr

ii (a

nte)

preș

cola

rilor

/ e

levi

lor

tale

ntaț

i și

/

sau

capa

bili

de

perf

orm

anțe

înal

te.

28.B

.4.1

6.

Rel

evan

ța

expl

icită

a

activ

itățil

or

de

eval

uare

pe

ntru

ed

ucaț

ia

de

gen,

in

terc

ultu

rală

/ p

entr

u di

vers

itate

. 28

.B.4

.17.

Înc

uraj

area

pre

școl

arilo

r /

elev

ilor,

pe

parc

ursu

l ac

tivită

ților

de

eval

uare

, să

ndea

scă

criti

c și

argu

men

teze

pun

ctel

e de

ved

ere

pers

onal

e.

28.B

.5.1

. O

ferir

ea d

e fe

edba

ck p

reșc

olar

ilor

/ el

evilo

r pr

ivin

d re

zulta

tele

înv

ățăr

ii, p

rin

mijl

oace

cl

asic

e sa

u el

ectr

onic

e,

cu

indi

care

a ob

iect

ivel

or

pent

ru

rem

edie

re

/ îm

bună

tățir

e /

învă

țare

ulte

rioa

ră,

atât

în

timpu

l de

sfăș

urăr

ii ac

tivită

ților

de

învă

țare

, câ

t și

imed

iat

după

înch

eier

ea a

cest

eia.

28

.B.5

.2. Com

unic

area

for

mal

ă a

rezu

ltate

lor

eval

uării

căt

re e

levi

și /

sau

păr

inți,

dup

ă ca

z,

prin

mijl

oace

cla

sice

sau

ele

ctro

nice

, cu

ind

icar

ea o

biec

tivel

or p

entr

u re

med

iere

/

îmbu

nătă

țire

/ în

văța

re u

lterioa

ră.

28.B

.5.3

. Rea

lizar

ea u

nor

activ

ități

de e

valu

are

în p

arte

neria

t cu

păr

inți,

cu

alte

per

soan

e re

surs

ă di

n co

mun

itate

, cu

fur

nizo

ri de

ser

vici

i edu

cațio

nale

com

plem

enta

re.

27.B

.5.4

. Pa

rtic

ipar

ea el

evilo

r la

ev

aluă

ri ex

tern

e pr

ivin

d co

mpe

tenț

ele

chei

e sa

u al

te

rezu

ltate

ale

înv

ățăr

ii (d

e ex

empl

u, c

ertif

icar

ea c

ompe

tenț

elor

dig

itale

, ce

rtifi

care

a co

mpe

tenț

elor

de

co

mun

icar

e în

lim

bi

stră

ine,

ce

rtifi

cate

le

Euro

pass

M

obili

ty

sau

Yout

hpas

s, c

ertif

icat

ul d

e vo

lunt

aria

t et

c.)

si r

ecun

oașt

erea

ace

stor

cer

tific

ări,

într

-o

form

a sa

u al

ta.

Cai

ete

și p

orto

folii

de

prog

res

ale

elev

ilor

(fiș

e /

do

cum

ente

de

eval

uare

/ in

dica

tori

de p

erfo

rman

ță /

lucr

ări /

tes

te /

pro

duse

ale

ac

tivită

ții)

Inte

rviu

ri /

ches

tiona

re a

plic

ate:

Echi

pei m

anag

eria

le, m

embr

ilor

Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

.

Elev

ilor,

păr

ințil

or ș

i alto

r pe

rsoa

ne c

heie

din

com

unita

tea

loca

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

. O

bser

vare

a:

Act

ivită

țile

de în

văța

re (

ore

de c

urs,

act

ivită

ți ex

trac

urric

ular

e).

Com

port

amen

tul e

levi

lor

și c

adre

lor

dida

ctic

e în

situ

ații

de e

valu

are.

Afiș

area

rez

ulta

telo

r în

văță

rii o

bțin

ute

de (

ante

)pre

școl

arii

/ el

evii

inst

ituție

i de

învă

țăm

ânt.

28.A

.6. În

regi

stra

rea

activ

itățil

or d

e ev

alua

re a

rez

ulta

telo

r șc

olar

e în

co

nfor

mita

te c

u le

gisl

ația

în v

igoa

re.

28.A

.7. Rea

lizar

ea r

apor

tărilo

r so

licita

te d

e in

stitu

țiile

abi

litat

e pr

in le

ge (

din

cadr

ul s

iste

mul

ui d

e în

văță

mân

t și

din

af

ara

aces

tuia

).

28.A

.8. Rea

lizar

ea r

apor

tărilo

r pu

blic

e fa

ță

de b

enef

icia

rii d

e ed

ucaț

ie ș

i faț

ă de

pr

inci

palii

pur

tăto

ri de

inte

rese

de

la

nive

lul i

nstit

uție

i de

învă

țăm

ânt

și a

l co

mun

ității

.

28.B

.6.1

. O

bțin

erea

re

zulta

telo

r sc

onta

te

ale

activ

itățil

or

de

învă

țare

/

dem

onst

rare

a at

inge

rii o

biec

tivel

or s

tabi

lite

pent

ru fie

care

(an

te)p

reșc

olar

/ e

lev.

28

.B.6

.2. Pr

eluc

rare

a st

atis

tică

a re

zulta

telo

r ev

aluă

rii ș

i util

izar

ea d

atel

or p

relu

crat

e pe

ntru

st

abili

rea

sarc

inilo

r de

învă

țare

ulte

rioar

e.

28.B

.6.3

. D

imin

uare

a ab

ando

nulu

i / a

bsen

teis

mul

ui, ca

urm

are

a ac

tivită

ții d

e m

onito

rizar

e a

elev

ilor

în s

ituaț

ie d

e ris

c de

aba

ndon

șco

lar.

28

.B.6

.4.

Îmbu

nătă

țirea

rez

ulta

telo

r șc

olar

e, d

e la

ulti

ma

eval

uare

ext

ernă

, la

eva

luăr

i și

ex

amin

ări

națio

nale

, în

gen

eral

și

dist

inct

pen

tru

(ant

e)pr

eșco

larii

/ e

levi

i ap

arțin

ând

grup

urilo

r de

zava

ntaj

ate

la n

ivel

ul c

omun

ității

, cu

diz

abili

tăți

/ ce

rințe

edu

cațio

nale

sp

ecia

le (

CES)

, (a

nte)

preș

cola

rilor

/ e

levi

lor

tale

ntaț

i și

/ s

au c

apab

ili d

e pe

rfor

man

țe

înal

te.

28.B

.6.5

. D

imin

uare

a, d

e la

ulti

ma

eval

uare

ext

ernă

, a

cazu

rilor

gra

ve d

e in

disc

iplin

ă și

de

viol

ență

în in

stitu

ția d

e în

văță

mân

t.

28.B

.8.1

. Cu

noaș

tere

a de

căt

re p

reșc

olar

i /

elev

i și

/ s

au d

e că

tre

părin

ți, d

upă

caz,

a

rezu

ltate

lor

învă

țării ș

i a

ținte

lor

pent

ru în

văța

rea

ulte

rioar

ă, p

entr

u to

ate

disc

iplin

ele

/

Doc

umen

te:

Doc

umen

tele

pro

iect

ive.

Doc

umen

tele

lega

le d

e pr

oiec

tare

a cu

rric

ular

ă /

de

pla

nific

area

ac

tivită

ților

de

învă

țare

, la

niv

el in

divi

dual

și c

olec

tiv (

cate

dre,

co

mis

ii m

etod

ice

etc.

), in

clus

iv p

lanu

ri de

inte

rven

ție p

erso

naliz

ată

și

plan

uri r

emed

iale

/ d

e îm

bună

tățir

e a

rezu

ltate

lor

învă

țării

. •

Baza

de

date

a in

stitu

ției d

e în

văță

mân

t re

ferit

oare

la in

dica

torii d

e pa

rtic

ipar

e șc

olar

ă și

rez

ulta

tele

învă

țării

- in

clus

iv r

efer

itoar

e la

ev

aluă

rile

și e

xam

enel

e na

ționa

le.

Rap

oart

e /

proc

ese

verb

ale

de c

ontr

ol, de

insp

ecție

și d

e ev

alua

re

inte

rnă

și e

xter

nă.

Inte

rviu

ri /

ches

tiona

re a

plic

ate:

Echi

pei m

anag

eria

le, m

embr

ilor

Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

.

Elev

ilor,

păr

ințil

or ș

i alto

r pe

rsoa

ne c

heie

din

com

unita

tea

loca

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

.

Page 34: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

34

mod

ulel

e di

n cu

rric

ulum

.

Obs

erva

rea:

Afiș

area

rez

ulta

telo

r în

văță

rii o

bțin

ute

de (

ante

)pre

școl

arii

/

elev

ii in

stitu

ției d

e în

văță

mân

t.

Sta

nd

ard

e sp

ecif

ice

Sta

nd

ard

e sp

ecif

ice

pen

tru

învă

țăm

ân

tul l

icea

l, v

oca

țio

na

l și t

ehn

olo

gic

, în

văță

ntu

l pro

fesi

on

al ș

i în

văță

ntu

l po

stlic

eal

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

28.A

.4.t.

Res

pect

area

, in

re

aliz

area

ev

aluă

rii r

ezul

tate

lor

învă

țării,

a cr

iterii

lor

de

perf

orm

anță

di

n st

anda

rdel

e de

pr

egăt

ire p

rofe

sion

ală

28.B

.4.1

.1.t

Eva

luar

ea în

ech

ipă,

de

cătr

e tu

tore

le d

e pr

actic

ă si

cad

rul d

idac

tic r

espo

nsab

il cu

ur

măr

irea

deru

lării

st

agiu

lui

de

preg

ătire

pr

actic

ă,

a

rezu

ltate

lor

învă

țării

co

resp

unză

toar

e st

agiil

or d

e pr

actic

ă de

sfăș

urat

e la

age

nții

econ

omic

i 28

.B.4

.1.2

.t.

Info

rmar

ea e

levi

lor,

la

înce

putu

l ci

clul

ui d

e șc

olar

izar

e, c

u pr

ivire

la m

odul

de

orga

niza

re a

cer

tific

ării

pent

ru c

alifi

care

a pr

ofes

iona

lă în

car

e se

pre

găte

sc

Doc

umen

te:

Met

odol

ogii

de c

ertif

icar

e c

alifi

cării p

rofe

sion

ale

Ane

xele

ped

agog

ice

ale

Con

venț

iei c

adru

priv

ind

efec

tuar

ea s

tagi

ului

de

pre

gătir

e pr

actic

ă în

înt

repr

inde

re /

ins

tituț

ie p

ublic

ă de

căt

re

elev

ii di

n IP

T •

Fise

le d

e ob

serv

ație

/ e

valu

are

a st

agiu

lui d

e pr

actic

ă.

Proi

ecte

, in

clus

iv c

u re

aliz

area

pra

ctic

ă (d

ispo

zitiv

e /

echi

pam

ente

)

real

izat

e de

ele

vi p

e te

me

spec

ifice

cal

ifică

rii p

rofe

sion

ale

in c

are

se

preg

ătes

c In

terv

iuri

/ ch

estio

nare

Tuto

rilor

de

prac

tica

Obs

erva

rea:

Act

ivită

ți de

înv

ățar

e si

eva

luar

e sp

ecifi

ce c

alifi

cării

, de

sfăș

urat

e în

in

stitu

ția d

e în

văță

mân

t /

la a

gent

ul e

cono

mic

D

om

eniu

l: B

. Efi

caci

tate

ed

uca

țio

na

Cri

teri

ul:

b)

rezu

lta

tele

învă

țări

i In

dic

ato

rul 2

9.

Eva

lua

rea

rezu

lta

telo

r la

act

ivit

ăți

le e

xtra

curr

icu

lare

(ex

tra-

cla

să ș

i ex

tra

șco

lare

) S

tan

dar

de

com

un

e

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

29.A

.1. Ev

alua

rea

part

icip

ării

la a

ctiv

itățil

e ex

trac

urric

ular

e și

a r

ezul

tate

lor

aces

tora

.

29.B

.1.1

. Pr

oiec

tare

a ac

tivită

ților

ext

racu

rric

ular

e în

con

cord

anță

cu

obie

ctiv

ele

gene

rale

pe

ntru

niv

elul

de

învă

țăm

ânt

și t

ipul

de

inst

ituție

de

învă

țăm

ânt

resp

ectiv

și c

u țin

tele

și

obi

ectiv

ele

stab

ilite

în d

ocum

ente

le p

roie

ctiv

e.

29.B

.1.2

. Pr

omov

area

, în

act

ivită

țile

extr

acur

ricul

are,

a a

uto-

eval

uării ș

i a e

valu

ării

reci

proc

e.

29.B

.1.3

. Rel

evan

ța a

ctiv

itățil

or e

xtra

curr

icul

are

pent

ru îm

bună

tățir

ea r

ezul

tate

lor

învă

țării

și

a b

unăs

tării

tut

uror

(an

te)p

reșc

olar

ilor

/ el

evilo

r, în

spe

cial

(an

te)p

reșc

olar

ilor

/ el

evilo

r ap

arțin

ând

grup

urilo

r de

zava

ntaj

ate

la n

ivel

ul c

omun

ității

, (a

nte)

preș

cola

rilor

/

elev

ilor

cu c

erin

țe e

duca

ționa

le s

peci

ale

(CES

), (

ante

)pre

școl

arilo

r /

elev

ilor

tale

ntaț

i și

/ sa

u ca

pabi

li de

per

form

anțe

înal

te.

29.B

.1.4

. N

egoc

iere

a pl

anifi

cării

act

ivită

ților

ext

racu

rric

ular

e cu

ele

vii ș

i / s

au c

u pă

rinții

, du

pă c

az.

29.B

.1.5

. Cun

oașt

erea

de

cătr

e el

evi ș

i, du

pă c

az, pă

rinții

ace

stor

a, a

pla

nific

ării

activ

itățil

or

extr

acur

ricul

are.

29

.B.1

.6.

Rel

evan

ța ac

tivită

ților

ex

trac

urric

ular

e pe

ntru

ex

perie

nța

glob

ală

și ac

hizi

țiile

an

terio

are

de în

văța

re a

le f

iecă

rui (

ante

)pre

școl

ar /

ele

v.

29.B

.1.7

. Rel

evan

ța

expl

icită

a

activ

itățil

or

extr

acur

ricul

are

pent

ru

dezv

olta

rea

Doc

umen

te:

Doc

umen

te p

roie

ctiv

e •

Baza

de

date

a in

stitu

ției d

e în

văță

mân

t re

ferit

oare

la in

dica

torii d

e pa

rtic

ipar

e șc

olar

ă și

rez

ulta

tele

învă

țării

- in

clus

iv r

efer

itoar

e la

ev

aluă

rile

și e

xam

enel

e na

ționa

le

Rap

oart

e /

pr

oces

e ve

rbal

e de

con

trol

, de

insp

ecție

și d

e ev

alua

re

inte

rnă

și e

xter

Inte

rviu

ri /

ches

tiona

re a

plic

ate:

Echi

pei m

anag

eria

le, m

embr

ilor

Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

Elev

ilor,

păr

ințil

or ș

i alto

r pe

rsoa

ne c

heie

din

com

unita

tea

loca

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

O

bser

vare

a:

Afiș

area

in

form

ațiil

or

și

a re

zulta

telo

r pr

ivin

d ac

tivită

țile

extr

acur

ricul

are

Com

port

amen

tul p

artic

ipan

ților

la a

ctiv

itățil

e ex

trac

urric

ular

e

Page 35: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

35

com

pete

nțel

or c

heie

. 29

.B.1

.8.

Rel

evan

ța

activ

itățil

or

extr

acur

ricul

are

pent

ru

dezv

olta

rea

auto

nom

iei

și

a ca

paci

tății

de

auto

-nor

mar

e /

au

tore

glar

e (d

in p

arte

a (a

nte)

preș

cola

rulu

i / e

levu

lui).

29.B

.1.9

. Rel

evan

ța a

ctiv

itățil

or e

xtra

curr

icul

are

pent

ru m

ediu

l co

mun

itar

și f

amili

al d

e pr

oven

ienț

ă,

prin

re

zolv

area

pr

oble

mel

or

real

e de

vi

ață

în

cadr

ul

activ

itățil

or

de

învă

țare

rea

lizat

e.

29.B

.1.1

0. D

ezvo

ltare

a di

men

siun

ii eu

rope

ne p

rin a

ctiv

itățil

e ex

trac

urric

ular

e.

29.B

.1.1

1.

Rel

evan

ța

expl

icită

a

activ

itățil

or

extr

acur

ricul

are

pent

ru

educ

ația

de

ge

n,

inte

rcul

tura

lă /

pen

tru

dive

rsita

te.

29.B

.1.1

2. Î

ncur

ajar

ea p

reșc

olar

ilor

/ el

evilo

r, p

e pa

rcur

sul a

ctiv

itățil

or e

xtra

curr

icul

are,

gând

easc

ă cr

itic

și s

ă ar

gum

ente

ze p

unct

ele

de v

eder

e pe

rson

ale.

29

.B.1

.13.

Obț

iner

ea d

e fe

edba

ck d

in p

arte

a pr

eșco

laril

or /

ele

vilo

r pr

ivin

d re

zulta

tele

ac

tivită

ților

ext

racu

rric

ular

e.

29.B

.1.1

4. Rea

lizar

ea un

or

activ

ități

extr

acur

ricu

lare

în

pa

rten

eria

t cu

rinți,

cu

al

te

pers

oane

sau

ins

tituț

ii /

orga

niza

ții r

esur

să d

in c

omun

itate

, cu

fur

nizo

ri de

ser

vici

i ed

ucaț

iona

le c

ompl

emen

tare

. 29

.B.1

.15.

Obț

iner

ea r

ezul

tate

lor

scon

tate

ale

act

ivită

ților

ext

racu

rric

ular

e.

29.B

.1.1

6.

Folo

sire

a re

zulta

telo

r ac

tivită

ților

ex

trac

urric

ular

e pe

ntru

di

min

uare

a ab

ando

nulu

i șco

lar

și a

abs

ente

ism

ului

. 29

.B.1

.17.

U

tiliz

area

da

telo

r pr

ivin

d re

zulta

tele

ac

tivită

ților

ex

trac

urric

ular

e pe

ntru

de

finire

a, im

plem

enta

rea,

eva

luar

ea ș

i rev

izui

rea

proi

ectu

lui d

e de

zvol

tare

. D

om

eniu

l : B

. E

fica

cita

te e

du

cați

on

ală

C

rite

riu

l : c

) a

ctiv

ita

tea

de

cerc

eta

re ș

tiin

țifi

că s

au

met

od

ică

, du

caz

In

dic

ato

rul

30

. A

ctiv

ita

tea

știi

nți

fică

S

tan

dar

de

com

un

e

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

30.A

.1.

Util

izar

ea

rezu

ltate

lor

cerc

etăr

ii șt

iințif

ice

(rea

lizat

e la

ni

vel

loca

l, na

ționa

l sa

u in

tern

ațio

nal)

pent

ru

îmbu

nătă

țirea

pe

rfor

man

țelo

r șc

olar

e și

a

bună

stăr

ii (a

nte)

preș

cola

rilor

/

el

evilo

r.

30.B

.1.

Util

izar

ea re

zulta

telo

r ce

rcet

ării

știin

țific

e (r

ealiz

ate

la ni

vel

loca

l, na

ționa

l sa

u in

tern

ațio

nal) în

act

ivita

tea

de m

anag

emen

t.

30.B

.2.

Iniți

erea

sa

u pa

rtic

ipar

ea

inst

ituție

i de

în

văță

mân

t la

pr

oiec

te

de

cerc

etar

e șt

iințif

ică

sau

de d

ezvo

ltare

, re

aliz

ate

la n

ivel

loca

l, re

gion

al, na

ționa

l sau

inte

rnaț

iona

l. 30

.B.3

. D

isem

inar

ea l

a ni

velu

l in

stitu

ției

de î

nvăț

ămân

t a

rezu

ltate

lor

cerc

etăr

ii șt

iințif

ice

(rea

lizat

e la

niv

el lo

cal,

națio

nal s

au in

tern

ațio

nal).

30.B

.4 P

artic

ipar

ea ins

tituț

iei de

înv

ățăm

ânt

la p

roie

cte

cu f

inan

țare

naț

iona

la,

euro

pean

a,

inte

rnaț

iona

la (d

e ex

empl

u, Er

asm

us+

) ca

re au

ca

sc

op in

ovar

ea m

etod

olog

iei

/ pr

actic

ilor

de p

reda

re /

înv

ățar

e si

util

izar

ea r

ezul

tate

lor

obțin

ute

in î

mbu

nătă

țirea

ac

tivită

ților

cur

ente

.

Doc

umen

te:

Doc

umen

te c

are

ates

tă p

artic

ipar

ea la

pro

iect

ele

de c

erce

tare

sau

in

ițier

ea a

cest

ora

Rap

oart

e /

proc

ese

verb

ale

de c

ontr

ol, de

insp

ecție

și d

e ev

alua

re

inte

rnă

și e

xter

Inte

rviu

ri /

ches

tiona

re a

plic

ate:

Echi

pei m

anag

eria

le, m

embr

ilor

Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

. •

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

O

bser

vare

a:

Afiș

area

info

rmaț

iilor

și a

rez

ulta

telo

r pr

ivin

d ce

rcet

area

știi

nțifi

Do

men

iul :

B.

Efi

caci

tate

ed

uca

țio

nal

ă

Cri

teri

ul :

c)

act

ivit

ate

a d

e ce

rcet

are

ști

inți

fică

sa

u m

eto

dic

ă, d

up

ă c

az

Ind

icat

oru

l 3

1.

Act

ivit

ate

a m

eto

dic

ă a

cad

relo

r d

idac

tice

S

tan

dar

de

com

un

e

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

31.A

.1.

Func

ționa

rea

la

nive

lul

inst

ituție

i 31

.B.1

.1. Pr

oiec

tare

a ac

tivită

ților

met

odic

e în

con

cord

anță

cu

obie

ctiv

ele

gene

rale

pen

tru

Doc

umen

te:

Page 36: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

36

de

învă

țăm

ânt

a co

lect

ivel

or

de

cate

dră

/ ar

ii cu

rric

ular

e, a

com

isiil

or

met

odic

e și

a

celo

rlalte

co

mis

ii (a

di

rigin

ților

, pe

ar

ii cu

rric

ular

e et

c.)

pr

evăz

ute

de le

gisl

ația

în v

igoa

re.

31.A

.2.

Part

icip

area

cad

relo

r di

dact

ice

și a

pe

rson

alul

ui

de

cond

ucer

e la

ac

tivită

țile

met

odic

e la

ni

vel

loca

l, ju

dețe

an, na

ționa

l.

nive

lul d

e în

văță

mân

t și

tip

ul d

e in

stitu

ție d

e în

văță

mân

t re

spec

tiv ș

i cu

ținte

le ș

i ob

iect

ivel

e st

abili

te în

doc

umen

tele

pro

iect

ive.

31

.B.1

.2. Rel

evan

ța a

ctiv

itățil

or m

etod

ice

pent

ru îm

bună

tățir

ea r

ezul

tate

lor

învă

țării

și a

bu

năst

ării

tutu

ror

(ant

e)pr

eșco

laril

or /

ele

vilo

r, în

spe

cial

(an

te)p

reșc

olar

ilor

/ el

evilo

r ap

arțin

ând

grup

urilo

r de

zava

ntaj

ate

la n

ivel

ul c

omun

ității

, (a

nte)

preș

cola

rilor

/ e

levi

lor

cu c

erin

țe e

duca

ționa

le s

peci

ale

(CES

), (

ante

)pre

școl

arilo

r /

elev

ilor

tale

ntaț

i și /

sau

ca

pabi

li de

per

form

anțe

înal

te.

31.B

.1.3

. Coo

rdon

area

pla

nific

ării

activ

itățil

or m

etod

ice

la n

ivel

ul in

stitu

ției d

e în

văță

mân

t (înt

re n

ivel

urile

de

învă

țăm

ânt, în

tre

arii

curr

icul

are,

într

e ca

tego

riile

de

prog

ram

e de

st

udiu

exi

sten

te).

31

.B.1

.4.

Rel

evan

ța e

xplic

ită a

act

ivită

ților

met

odic

e pe

ntru

dez

volta

rea

com

pete

nțel

or

chei

e la

cad

rele

did

actic

e și

la e

levi

. 31

.B.1

.5.

Rel

evan

ța a

ctiv

itățil

or m

etod

ice

pent

ru m

ediu

l co

mun

itar

în c

are

func

țione

ază

inst

ituția

de

învă

țăm

ânt

și p

entr

u fa

ctor

ii de

ris

c de

la

nive

lul

com

unită

ții,

care

pot

af

ecta

par

ticip

area

șco

lară

, bu

năst

area

cop

ilulu

i /

năru

lui

și o

bțin

erea

rez

ulta

telo

r sc

onta

te.

31.B

.1.6

. D

ezvo

ltare

a di

men

siun

ii eu

rope

ne p

rin a

ctiv

itățil

e m

etod

ice.

31

.B.1

.7.

Rel

evan

ța e

xplic

ită a

act

ivită

ților

met

odic

e pe

ntru

edu

cația

de

gen,

inte

rcul

tura

/ pe

ntru

div

ersi

tate

. 31

.B.1

.8.

Rea

lizar

ea u

nor

activ

ități

met

odic

e în

par

tene

riat

cu p

ărin

ți, c

u al

te p

erso

ane

sau

inst

ituții

/ o

rgan

izaț

ii re

surs

ă di

n co

mun

itate

, cu

fur

nizo

ri d

e se

rvic

ii ed

ucaț

iona

le

com

plem

enta

re.

31.B

.1.9

. U

tiliz

area

da

telo

r pr

ivin

d re

zulta

tele

ac

tivită

ților

m

etod

ice

pent

ru

defin

irea,

im

plem

enta

rea,

eva

luar

ea ș

i rev

izui

rea

proi

ectu

lui d

e de

zvol

tare

. 31

.B.1

.10.

Dis

emin

area

rez

ulta

telo

r ac

tivită

ții m

etod

ice.

31

.B.2

.1. Pa

rtic

ipar

ea c

adre

lor

dida

ctic

e la

act

ivită

ți m

etod

ice

inov

ativ

e.

31.B

.2.2

. Pa

rtic

ipar

ea c

adre

lor

dida

ctic

e la

act

ivită

ți m

etod

ice

rele

vant

e pe

ntru

pro

gram

ele

de r

efor

în c

urs.

31

.B.2

.3. Ex

iste

nța,

în u

nita

tea

de în

văță

mân

t a

pers

oane

lor

resu

rsă7 .

Doc

umen

tele

le

gale

de

pr

oiec

tare

a cu

rric

ular

ă,

de

plan

ifica

rea

activ

itățil

or d

e în

văța

re ș

i de

eva

luar

e, l

a ni

vel

indi

vidu

al ș

i co

lect

iv

(cat

edre

, co

mis

ii m

etod

ice

etc.

) •

Doc

umen

te

priv

ind

part

icip

area

ca

drel

or

dida

ctic

e la

ac

tivită

ți m

etod

ice

Doc

umen

te c

are

ates

tă c

alita

tea

de “

pers

oane

res

ursă

” •

Con

trac

te /

aco

rdur

i de

part

ener

iat

cu in

stitu

ții ș

i org

aniz

ații

rele

vant

e di

n co

mun

itate

Rap

oart

e /

proc

ese

verb

ale

de c

ontr

ol,

de i

nspe

cție

și

de e

valu

are

inte

rnă

și e

xter

Inte

rviu

ri /

ches

tiona

re a

plic

ate:

Echi

pei m

anag

eria

le, m

embr

ilor

Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

Sta

nd

ard

e D

om

eniu

l : B

. Efi

caci

tate

ed

uca

țio

na

Cri

teri

ul :

d)

acti

vita

tea

fin

anci

ară

a o

rga

niz

ați

ei

Ind

icat

oru

l 3

2.

Co

nst

itu

irea

bu

get

ulu

i șco

lii

S

tan

dar

de

com

un

e

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

32.A

.1.

Cons

titui

rea

buge

tulu

i un

ității

de

în

văță

mân

t în

co

nfor

mita

te

cu

prev

eder

ile le

gale

în v

igoa

re

32.B

.1.

Con

sulta

rea

cadr

elor

did

actic

e și

a o

rgan

ism

elor

con

sulta

tive

ale

bene

ficia

rilo

r în

pr

oces

ul d

e pl

anifi

care

bug

etar

ă.

32.B

.2. Fu

ndam

enta

rea

proi

ectă

rii b

uget

are

în c

onco

rdan

ță c

u do

cum

ente

le p

roie

ctiv

e.

32.B

.3. Im

plic

area

în p

roce

sul d

e pr

oiec

tare

bug

etar

ă a

part

ener

ilor

com

unita

ri re

leva

nți.

32

.B.4

. Ex

iste

nța

unei

str

ateg

ii pr

ivin

d di

vers

ifica

rea

și

/ sa

u de

sup

limen

tare

a s

urse

lor

de

finan

țare

prin

pro

iect

e cu

fin

anța

re ne

ram

burs

abila

, co

ntra

cte

de do

nație

sau

de

sp

onso

rizar

e,

proi

ecte

fin

anța

te

prin

po

litic

ile

de

resp

onsa

bilit

ate

corp

orat

ivă

din

part

ea c

ompa

niilo

r na

ționa

le ș

i mul

tinaț

iona

le e

tc.

Doc

umen

te:

Doc

umen

tele

lega

le p

rivin

d m

anag

emen

tul f

inan

ciar

, al

pat

rimon

iulu

i și

al r

esur

selo

r um

ane

Doc

umen

te p

roie

ctiv

e •

Doc

umen

te a

le o

rgan

ism

elor

con

sulta

tive

ale

bene

ficia

rilo

r •

Con

trac

te

/ ac

ordu

ri de

pa

rten

eria

t cu

in

stitu

ții

și

orga

niza

ții

rele

vant

e di

n co

mun

itate

Con

trac

te d

e fin

anța

re

7 Pe

rsoa

nelo

r re

surs

ă :

form

ator

i naț

iona

li sa

u ju

dețe

ni,

prof

esor

i car

e ac

tivea

ză în

cad

rul C

entr

ului

Reg

iona

l pen

tru

Tine

ri Cap

abili

de

Perf

orm

anta

, co

ordo

nato

ri de

pra

ctic

ă pe

dago

gică

pen

tru

stud

enți,

mem

bri a

i co

mis

iilor

naț

iona

le d

e sp

ecia

litat

e, m

embr

i ai C

onsi

liul c

onsu

ltativ

pe

disc

iplin

e ca

re f

uncț

ione

ază

la n

ivel

ul I

SJ,

auto

ri/ c

oaut

ori d

e cu

rric

ulum

și a

uxili

are

curr

icul

are,

met

odiș

ti ai

ISJ

, pr

ofes

ori l

a fa

cultă

țile

cu p

rofil

ed

ucaț

iona

l etc

.).

Page 37: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

37

Rap

oart

e /

proc

ese

verb

ale

de c

ontr

ol,

de i

nspe

cție

și

de e

valu

are

inte

rnă

și e

xter

Inte

rviu

ri /

ches

tiona

re a

plic

ate:

Echi

pei m

anag

eria

le, m

embr

ilor

Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

Pers

onal

ului

adm

inis

trat

iv ș

i con

tabi

l D

om

eniu

l : B

. E

fica

cita

te e

du

cați

on

ală

C

rite

riu

l : d

) ac

tivi

tate

a fi

nan

cia

ră a

org

an

iza

ției

In

dic

ato

rul

33

. E

xecu

ția

bu

get

ară

S

tan

dar

de

com

un

e

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

33.A

.1.

Rea

lizar

ea

exec

uție

i bu

geta

re

în

conf

orm

itate

cu

regl

emen

tăril

e le

gale

. 33

.A.2

. Asi

gura

rea

activ

itățil

or

finan

ciar

co

ntab

ile,

de

cont

rol

și

de

audi

t fin

anci

ar c

u pe

rson

al p

ropr

iu s

au p

rin

achi

zițio

nare

a se

rvic

iilor

de

sp

ecia

litat

e.

33.A

.3.

Efic

ienț

a ut

iliză

rii

resu

rsel

or

finan

ciar

e pr

in

rapo

rtar

e la

pr

oiec

tul

de

dezv

olta

re

și

plan

ul

anua

l de

im

plem

enta

re.

33.B

.1.1

. At

rage

rea

și u

tiliz

area

tut

uror

res

urse

lor

finan

ciar

e pl

anifi

cate

. 33

.B.2

.1.

Inex

iste

nța

sau

scăd

erea

, de

la

ul

tima

eval

uare

ex

tern

ă,

a nu

măr

ului

ne

conf

orm

itățil

or c

onst

atat

e de

org

anis

mel

e de

con

trol

fin

anci

ar

33.B

.3.1

. As

igur

area

tr

ansp

aren

ței

proc

esul

ui

de

exec

uție

bu

geta

ră,

prin

pu

blic

area

ra

poar

telo

r fin

anci

are

pe p

agin

a w

eb a

inst

ituție

i sau

prin

afiș

are

la lo

c vi

zibi

l. 33

.B.3

.2.

Cun

oașt

erea

ex

ecuț

iei

buge

tare

la

ni

velu

l or

gani

smel

or

cons

ulta

tive

ale

bene

ficia

rilor

. 33

.B.3

.3.

Asig

urar

ea c

elui

mai

bun

rap

ort

preț

/ c

alita

te p

entr

u pr

odus

ele

și s

ervi

ciile

ac

hizi

ționa

te.

Doc

umen

te:

Doc

umen

tele

leg

ale

priv

ind

man

agem

entu

l fin

anci

ar,

al p

atrim

oniu

lui

și a

l res

urse

lor

uman

e •

Doc

umen

te p

roie

ctiv

e •

Doc

umen

te a

le o

rgan

ism

elor

con

sulta

tive

ale

bene

ficia

rilo

r •

Con

trac

te /

aco

rdur

i de

part

ener

iat

cu in

stitu

ții ș

i org

aniz

ații

rele

vant

e di

n co

mun

itate

Con

trac

te d

e fin

anța

re.

Rap

oart

e /

proc

ese

verb

ale

de c

ontr

ol,

de i

nspe

cție

și

de e

valu

are

inte

rnă

și e

xter

Inte

rviu

ri /

ches

tiona

re a

plic

ate:

Echi

pei m

anag

eria

le, m

embr

ilor

Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

Pers

onal

ului

adm

inis

trat

iv ș

i con

tabi

l

Page 38: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

38

Do

men

iul :

C. M

anag

emen

tul c

alit

ăți

i C

rite

riu

l : a

) S

trat

egii

și p

roce

du

ri p

entr

u a

sig

ura

rea

calit

ății

Ind

icat

oru

l 3

4.

Ap

lica

rea

pro

ced

uri

lor

de

au

toev

alu

are

inst

itu

țio

nal

ă

Sta

nd

ard

e co

mu

ne

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

34.A

.1.

Rea

lizar

ea

rapo

rtul

ui

anua

l de

ev

alua

re

inte

rnă

a ca

lităț

ii ed

ucaț

iei

(RAE

I).

34.A

.2.

Res

pect

area

de

tre

RAE

I a

stru

ctur

ii și

co

nțin

utul

ui

stab

ilite

de

tre

ARAC

IP.

34.A

.3.U

tiliz

area

ap

licaț

iei

info

rmat

ice

http

s://

calit

ate.

arac

ip.e

u pe

ntru

în

tocm

irea

și p

ublic

area

RAEI

.

34.B

.1.

Fund

amen

tare

a ac

tivită

ților

de

eva

luar

e in

tern

ă pe

pun

ctel

e sl

abe

și a

riile

de

de

zvol

tare

iden

tific

ate

în d

ocum

ente

le p

roie

ctiv

e.

34.B

.2. Ex

iste

nța

activ

itățil

or d

e ev

alua

re in

tern

ă re

aliz

ate

la c

erer

ea b

enef

icia

rilor

. 34

.B.3

. Ap

licar

ea m

etod

elor

sta

tistic

e de

ana

liză

și i

nter

pret

are

a da

telo

r ob

ținut

e pr

in

activ

itățil

e de

eva

luar

e in

tern

ă.

34.B

.4.

Exis

tenț

a ac

tivită

ților

de

eval

uare

int

ernă

priv

ind

aspe

cte

de i

nter

es a

le c

ultu

rii

orga

niza

ționa

le

(val

ori,

men

talit

ăți,

atitu

dini

et

c.),

ca

re

se

man

ifest

ă în

ndul

pe

rson

alul

ui ș

i al b

enef

icia

rilor

. 34

.B.5

. Pa

rtic

ipar

ea pe

rson

alul

ui in

stitu

ției

de în

văță

mân

t la

co

ncep

erea

, re

aliz

area

și

va

lorif

icar

ea a

ctiv

itățil

or d

e ev

alua

re in

tern

ă.

34.B

.6.

Impl

icar

ea b

enef

icia

rilor

în

conc

eper

ea,

real

izar

ea ș

i va

lorific

area

act

ivită

ților

de

eval

uare

inte

rnă.

Doc

umen

te:

Doc

umen

tele

pro

iect

ive

RAE

I pe

ntru

anu

l șco

lar

în c

urs

și p

entr

u an

ul ș

cola

r an

terior

Proc

edur

i de

eval

uare

inte

rnă

Inst

rum

ente

de

eval

uare

inte

rnă

Rap

oart

e /

proc

ese

verb

ale

de c

ontr

ol, de

insp

ecție

și d

e ev

alua

re

inte

rnă

și e

xter

Inte

rviu

ri /

ches

tiona

re a

plic

ate:

Echi

pei m

anag

eria

le, m

embr

ilor

Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

Elev

ilor,

păr

ințil

or ș

i alto

r pe

rsoa

ne c

heie

din

com

unita

tea

loca

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

O

bser

vare

a:

Util

izar

ea a

plic

ație

i inf

orm

atic

e ht

tps:

//ca

litat

e.ar

acip

.eu

Afiș

area

rez

ulta

telo

r ac

tivită

ților

de

eval

uare

inte

rnă

Do

men

iul :

C. M

anag

emen

tul c

alit

ăți

i C

rite

riu

l : a

) S

trat

egii

și p

roce

du

ri p

entr

u a

sig

ura

rea

calit

ății

Ind

icat

oru

l 3

5.

Ex

iste

nța

și a

pli

care

a p

roce

du

rilo

r in

tern

e d

e a

sig

ura

re a

cal

ită

ții

S

tan

dar

de

com

un

e

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

35.A

.1.

Plan

ifica

rea,

rea

lizar

ea,

eval

uare

a și

re

vizu

irea

activ

itățil

or

de

îmbu

nătă

țire

a ca

lităț

ii în

con

form

itate

cu

pr

eved

erile

le

gale

și

cu

do

cum

ente

le

prog

ram

atic

e al

e in

stitu

ției d

e în

văță

mân

t.

35.A

.3.U

tiliz

area

ap

licaț

iei

info

rmat

ice

http

s://

calit

ate.

arac

ip.e

u pe

ntru

pl

anifi

care

a,

real

izar

ea,

eval

uare

a și

re

vizu

irea

activ

itățil

or d

e îm

bună

tățir

e a

calit

ății.

35

.A.3

. Ex

iste

nța

proc

edur

ilor

oblig

ator

ii8 .

35.B

.1. Fu

ndam

enta

rea

activ

itățil

or d

e îm

bună

tățir

e a

calit

ății

pe n

evoi

le b

enef

icia

rilo

r.

35.B

.2.

Fund

amen

tare

a ac

tivită

ților

de

îmbu

nătă

țire

a ca

lităț

ii pe

rez

ulta

tele

act

ivită

ții d

e ev

alua

re in

tern

ă.

35.B

.3.

Rel

evan

ța,

dire

ctă

sau

indi

rect

ă, a

tut

uror

act

ivită

ților

de

îmbu

nătă

țire

a ca

lităț

ii pe

ntru

co

mba

tere

a fa

ctor

ii de

ris

c de

la

ni

velu

l co

mun

ității

, ca

re

pot

afec

ta

part

icip

area

șco

lară

, bu

năst

area

cop

ilulu

i / t

ânăr

ului

și o

bțin

erea

rez

ulta

telo

r sc

onta

te

35.B

.4.

Rel

evan

ța,

dire

ctă

sau

indi

rect

ă, a

tut

uror

act

ivită

ților

de

îmbu

nătă

țire

a ca

lităț

ii,

pent

ru îm

bună

tățir

ea r

ezul

tate

lor

învă

țării

și a

bun

ăstă

rii (

ante

)pre

școl

arilo

r /

elev

ilor.

35

.B.5

. R

elev

anța

act

ivită

ților

de

îmbu

nătă

țire

a ca

lităț

ii pe

ntru

îmbu

nătă

țirea

rez

ulta

telo

r în

văță

rii

și

a bu

năst

ării

(ant

e)pr

eșco

laril

or

/ el

evilo

r ap

arțin

ând

grup

urilo

r de

zava

ntaj

ate

la n

ivel

ul c

omun

ității

35

.B.6

. Rel

evan

ța a

ctiv

itățil

or d

e îm

bună

tățir

e a

calit

ății

pent

ru î

mbu

nătă

țirea

rez

ulta

telo

r

Doc

umen

te:

Doc

umen

tele

pro

iect

ive

RAE

I pe

ntru

anu

l șco

lar

în c

urs

și p

entr

u an

ul ș

cola

r an

terior

Proc

edur

i de

eval

uare

inte

rnă

Inst

rum

ente

de

eval

uare

inte

rnă

Rap

oart

e /

proc

ese

verb

ale

de c

ontr

ol, de

insp

ecție

și d

e ev

alua

re

inte

rnă

și e

xter

Inte

rviu

ri /

ches

tiona

re a

plic

ate:

Echi

pei m

anag

eria

le, m

embr

ilor

Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

Elev

ilor,

păr

ințil

or ș

i alto

r pe

rsoa

ne c

heie

din

com

unita

tea

loca

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

O

bser

vare

a:

8 Pe

ntru

ins

tituț

iile

de î

nvăț

ămân

t de

sta

t, s

e ap

lică

prev

eder

ile l

egal

e, i

nclu

siv

cele

stip

ulat

e pr

in O

MFP

nr.

946

/200

5 pe

ntru

apr

obar

ea C

odul

ui c

ontr

olul

ui i

nter

n/m

anag

eria

l, cu

prin

zând

sta

ndar

dele

de

cont

rol

inte

rn/m

anag

eria

l la

entit

ățile

pub

lice

si p

entr

u de

zvol

tare

a si

stem

elor

de

cont

rol i

nter

n/m

anag

eria

l. Pe

ntru

inst

ituții

le p

rivat

e de

învă

țăm

ânt,

pro

cedu

rile

oblig

ator

ii su

nt:

proc

edur

ile p

entr

u pr

oces

ele

fund

amen

tale

(inc

lusi

v pr

ivin

d m

anag

emen

tul r

esur

selo

r um

ane

și f

inan

ciar

e și

man

agem

entu

l inf

rast

ruct

urii

și a

l baz

ei m

ater

iale

), p

roce

duril

e le

gate

de

sigu

ranț

a și

săn

ătat

ea (

ante

)pre

școl

arilo

r /

elev

ilor

și p

erso

nalu

lui (

incl

usiv

pr

iviin

d si

tuaț

iile

de u

rgen

ță),

pro

cedu

rile

de c

omun

icar

e in

tern

ă și

ext

ernă

, pr

oced

urile

de

deci

zie

și r

apor

tare

, pr

oced

urile

de

iden

tific

are

și d

e pr

even

ire a

per

turb

ărilo

r m

ajor

e, p

roce

duril

e de

con

trol

al

docu

men

telo

r și

înre

gist

răril

or, pr

oced

urile

de

mon

itoriz

are,

eva

luar

e, r

eviz

uire

și î

mbu

nătă

țire

a ca

lităț

ii.

Page 39: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

39

învă

țării

și

a bu

năst

ării

(ant

e)pr

eșco

laril

or /

ele

vilo

r cu

cer

ințe

edu

cațio

nale

spe

cial

e (C

ES).

35

.B.7

. Rel

evan

ța a

ctiv

itățil

or d

e îm

bună

tățir

e a

calit

ății

pent

ru î

mbu

nătă

țirea

rez

ulta

telo

r în

văță

rii ș

i a

bună

stăr

ii (a

nte)

preș

cola

rilor

/ e

levi

lor

tale

ntaț

i și

/

sau

capa

bili

de

perf

orm

anțe

înal

te.

35.B

.8.

Rel

evan

ța a

ctiv

itățil

or d

e îm

bună

tățir

e a

calit

ății

pent

ru e

duca

ția i

nter

cultu

rale

/

pent

ru d

iver

sita

te.

35.B

.9.

Part

icip

area

pe

rson

alul

ui in

stitu

ției

de în

văță

mân

t la

co

ncep

erea

, re

aliz

area

și

va

lorif

icar

ea a

ctiv

itățil

or d

e îm

bună

tățir

e a

calit

ății.

35

.B.1

0. I

mpl

icar

ea b

enef

icia

rilo

r în

con

cepe

rea,

rea

lizar

ea ș

i va

lorif

icar

ea a

ctiv

itățil

or d

e îm

bună

tățir

e a

calit

ății.

Util

izar

ea a

plic

ație

i inf

orm

atic

e ht

tps:

//ca

litat

e.ar

acip

.eu

Afiș

area

rez

ulta

telo

r ac

tivită

ților

de

eval

uare

inte

rnă

Do

men

iul :

C. M

anag

emen

tul c

alit

ăți

i C

rite

riu

l : a

) S

trat

egii

și p

roce

du

ri p

entr

u a

sig

ura

rea

calit

ății

Ind

icat

oru

l 3

6.

Dez

volt

area

pro

fesi

on

ală

a p

erso

na

lulu

i S

tan

dar

de

com

un

e

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

36.A

.1.

Exis

tenț

a pr

ogra

mel

or

de

dezv

olta

re

man

ager

ială

pe

ntru

pe

rson

alul

ui

de

cond

ucer

e și

de

de

zvol

tare

pr

ofes

iona

pent

ru

pers

onal

ul d

idac

tic,

dida

ctic

aux

iliar

și

nedi

dact

ic.

36.A

.2.

Fund

amen

tare

a

prog

ram

elor

de

de

zvol

tare

man

ager

ială

și

prof

esio

nală

pe

do

cum

ente

le

prog

ram

atic

e al

e in

stitu

ției

de

învă

țăm

ânt

și

pe

prog

ram

ele

de r

efor

exis

tent

e.

36.A

.3.

Fund

amen

tare

a

prog

ram

elor

de

de

zvol

tare

man

ager

ială

și

prof

esio

nală

pe

nev

oile

ide

ntifi

cate

în

proc

esul

de

eval

uare

a

pers

onal

ului

și

în c

el d

e in

spec

ție ș

cola

ră.

36.A

.4.

Aplic

area

în

activ

itate

a di

dact

ică

a re

zulta

telo

r pa

rtic

ipăr

ii la

pr

ogra

mel

e de

dez

volta

re p

rofe

sion

ală.

36

.A.5

. Ex

iste

nța

prog

ram

elor

de

men

tora

t pe

ntru

toa

te c

adre

le d

idac

tice

afla

te la

de

butu

l în

carie

ră.

36.B

.1.

Part

icip

area

cad

relo

r di

dact

ice

la p

rogr

ame

de d

ezvo

ltare

pro

fesi

onal

ă ce

ntra

te p

e de

zvol

tare

a co

mpe

tenț

elor

ch

eie

și

din

dom

eniu

l ed

ucaț

iei

este

tice,

m

oral

e,

tehn

olog

ice,

fiz

ice

și p

entr

u un

stil

de

viaț

ă să

năto

s.

36.B

.2.

Part

icip

area

cad

relo

r di

dact

ice

la p

rogr

ame

de d

ezvo

ltare

pro

fesi

onal

ă ce

ntra

te p

e re

zolv

area

cre

ativ

ă de

pro

blem

e și

gân

dire

a cr

itică

. 36

.B.3

. Pa

rtic

ipar

ea c

adre

lor

dida

ctic

e la

pro

gram

e de

dez

volta

re p

rofe

sion

ală

real

izat

e pr

in

part

ener

iat

inte

rnaț

iona

l și c

entr

ate

pe d

ezvo

ltare

a di

men

siun

ii eu

rope

ne a

edu

cație

i. 36

.B.4

. Cul

eger

ea s

iste

mat

ică

și d

isem

inar

ea i

nfor

maț

iilor

priv

ind

ofer

ta d

e fo

rmar

e și

de

dezv

olta

re p

rofe

sion

ală.

36

.B.5

. Ev

alua

rea

sist

emat

ică

a m

odul

ui d

e ut

iliza

re d

e că

tre

cadr

ele

dida

ctic

e a

rezu

ltate

lor

part

icip

ării

la p

rogr

amel

e de

dez

volta

re p

rofe

sion

ală.

36

.B.6

. Ev

alua

rea

sist

emat

ică

a im

pact

ului

pro

gram

elor

de

dezv

olta

re p

rofe

sion

ală

asup

ra

îmbu

nătă

țirii

rezu

ltate

lor

învă

țării

și a

bun

ăstă

rii (

ante

)pre

școl

arilo

r/el

evilo

r.

36.B

.7.

Eval

uare

a im

pact

ului

pr

ogra

mel

or

de

dezv

olta

re

prof

esio

nală

în

co

mba

tere

a fa

ctor

ilor

de

risc

de

la

nive

lul

com

unită

ții,

care

po

t af

ecta

pa

rtic

ipar

ea

școl

ară,

bu

năst

area

cop

ilulu

i / t

ânăr

ului

și o

bțin

erea

rez

ulta

telo

r sc

onta

te.

36.B

.8.

Rel

evan

ța p

rogr

amel

or d

e de

zvol

tare

pro

fesi

onal

ă pe

ntru

îmbu

nătă

țirea

rez

ulta

telo

r în

văță

rii ș

i a b

unăs

tării (

ante

)pre

școl

arilo

r /

elev

ilor

apar

ținân

d gr

upur

ilor

deza

vant

ajat

e la

niv

elul

com

unită

ții.

36.B

.9.

Rel

evan

ța p

rogr

amel

or d

e de

zvol

tare

pro

fesi

onal

ă pe

ntru

îmbu

nătă

țirea

rez

ulta

telo

r în

văță

rii ș

i a

bună

stăr

ii (a

nte)

preș

cola

rilor

/ e

levi

lor

cu c

erin

țe e

duca

ționa

le s

peci

ale

(CES

).

36.B

.10.

Rel

evan

ța a

ctiv

itățil

or d

e îm

bună

tățir

e a

calit

ății

pent

ru îm

bună

tățir

ea r

ezul

tate

lor

învă

țării

și

a

bună

stăr

ii (a

nte)

preș

cola

rilor

/

elev

ilor

tale

ntaț

i și

/

sau

capa

bili

de

perf

orm

anțe

înal

te.

36.B

.11.

Rel

evan

ța p

rogr

amel

or d

e de

zvol

tare

pro

fesi

onal

ă pe

ntru

edu

cația

int

ercu

ltura

le /

pe

ntru

div

ersi

tate

. 36

.B.1

2. P

artic

ipar

ea c

adre

lor

dida

ctic

e /

de c

ondu

cere

la

prog

ram

e m

aste

rale

și

/ sa

u do

ctor

ale

în d

omen

iul e

duca

ției.

36.B

.13

Cor

elar

ea

part

icip

ării

pers

onal

ului

la

pr

ogra

me

de

dezv

olta

re

prof

esio

nală

cu

pr

oiec

tul d

e de

zvol

tare

inst

ituțio

nală

.

Doc

umen

te:

Doc

umen

tele

pro

iect

ive

și m

anag

eria

le g

ener

ale

și p

rivin

d de

zvol

tare

a pr

ofes

iona

lă a

per

sona

lulu

i •

Inst

rum

ente

de

iden

tific

are

a n

evoi

lor

de d

ezvo

ltare

a p

erso

nalu

lui

RAE

I pe

ntru

anu

l șco

lar

în c

urs

și p

entr

u an

ul ș

cola

r an

terior

Rap

oart

e /

proc

ese

verb

ale

de c

ontr

ol, de

insp

ecție

și d

e ev

alua

re

inte

rnă

și e

xter

Inte

rviu

ri /

ches

tiona

re a

plic

ate:

Echi

pei m

anag

eria

le, m

embr

ilor

Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

Elev

ilor,

păr

ințil

or ș

i alto

r pe

rsoa

ne c

heie

din

com

unita

tea

loca

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

O

bser

vare

a:

Util

izar

ea a

plic

ație

i inf

orm

atic

e ht

tps:

//ca

litat

e.ar

acip

.eu

Util

izar

ea

rezu

ltate

lor

part

icip

ării

la

prog

ram

e de

de

zvol

tare

pr

ofes

iona

lă în

act

ivita

tea

de p

reda

re

Afiș

area

ofe

rtel

or p

rivin

d pr

ogra

mel

e de

dez

volta

re p

rofe

sion

al

Page 40: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

40

36.B

.14

Rec

unoa

șter

ea,

în i

nstit

uția

de

în

văță

mân

t, a

rezu

ltate

lor

învă

țării

obțin

ute

de

pers

onal

ul ca

re a

part

icip

at la

pr

ogra

me

de de

zvol

tare

pr

ofes

iona

lă (ș

i ca

re su

nt

ates

tate

prin

cer

tific

ări).

Do

men

iul :

C. M

anag

emen

tul c

alit

ăți

i;

Cri

teri

ul :

b)

pro

ced

uri

pri

vin

d in

iție

rea,

mo

nit

ori

zare

a ș

i rev

izu

irea

per

iod

ică

a p

rog

ram

elo

r și

act

ivit

ăți

lor

des

fășu

rate

In

dic

ato

rul 3

7. R

eviz

uir

ea o

fert

ei e

du

cați

on

ale

și

a p

roie

ctu

lui d

e d

ezvo

ltar

e S

tan

dar

de

com

un

e

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

37.A

.1.

Util

izar

ea re

zulta

telo

r ac

tivită

ților

de

eva

luar

e in

tern

ă și

îm

bună

tățir

e a

calit

ății

educ

ație

i pe

ntru

re

vizu

irea

docu

men

telo

r pr

ogra

mat

ice

și a

ofe

rtei

ed

ucaț

iona

le.

37.A

.2.

Măs

urar

ea s

iste

mat

ică

a ni

velu

lui

de

satis

facț

ie

a pe

rson

alul

ui

și

bene

ficia

rilor

în

pr

ivin

ța

aspe

ctel

or

esen

țiale

ale

vie

ții ș

cola

re:

sigu

ranț

a și

năta

tea;

ba

za

mat

eria

și

infr

astr

uctu

ra;

ofer

ta

educ

ațio

nală

; co

mpo

rtam

entu

l pe

rson

alul

ui;

rezu

ltate

le

învă

țării

; ac

cesu

l ab

solv

ențil

or l

a ni

velu

ri su

perioa

re d

e ed

ucaț

ie

sau

form

are

și

pe

piaț

a m

unci

i.

37.B

.1.

Cuno

aște

rea

de

cătr

e pe

rson

al

și

bene

ficia

ri a

rezu

ltate

lor

activ

itățil

or

de

îmbu

nătă

țire

a ca

lităț

ii și

de

eval

uare

inte

rnă.

37

.B.2

. M

ăsur

area

sis

tem

atic

ă a

nive

lulu

i de

sat

isfa

cție

a p

erso

nalu

lui

și b

enef

icia

rilor

în

priv

ința

tut

uror

asp

ecte

lor

vieț

ii șc

olar

e re

glem

enta

te p

rin s

tand

arde

le d

e ca

litat

e.

37.B

.3.

Rev

izui

rea

ofer

tei

educ

ațio

nale

și

a do

cum

ente

lor

prog

ram

atic

e în

con

cord

anță

cu

schi

mbă

rile

legi

slat

ive

și d

e co

ntex

t so

cio-

econ

omic

.

37.B

.4.

Util

izar

ea „

benc

hmar

king

-ulu

i” (

com

para

rea

cu b

una

prac

tică

în d

omen

iu)

pent

ru

optim

izar

ea o

fert

ei e

duca

ționa

le ș

i a p

roie

ctul

ui d

e de

zvol

tare

.

37.B

.5.

Rev

izui

rea

ofer

tei

educ

ațio

nale

și

a do

cum

ente

lor

prog

ram

atic

e pe

baz

a ev

aluă

rii

prog

resu

lui ob

ținut

în

rezu

ltate

le î

nvăț

ării

și b

unăs

tare

a (a

nte)

preș

cola

rilor

/ e

levi

lor

- m

ai a

les

în p

rivin

ța (

ante

)pre

școl

arilo

r /

elev

ilor

apar

ținân

d gr

upur

ilor

deza

vant

ajat

e, a

ce

lor

cu d

izab

ilită

ți /

cerin

țe e

duca

ționa

le s

peci

ale

și a

cel

or t

alen

tați

și /

sau

cap

abili

de

per

form

anțe

înal

te.

37.B

.6.

Rev

izui

rea

ofer

tei

educ

ațio

nale

și

a do

cum

ente

lor

prog

ram

atic

e pe

baz

a ev

aluă

rii

fact

orilo

r de

ris

c de

la

ni

velu

l co

mun

ității

, ca

re

pot

afec

ta

part

icip

area

șc

olar

ă,

bună

star

ea c

opilu

lui /

tân

ărul

ui și

obț

iner

ea r

ezul

tate

lor

scon

tate

. 37

.B.7

. Rev

izui

rea

ofer

tei

educ

ațio

nale

și

a do

cum

ente

lor

prog

ram

atic

e pe

baz

a ev

aluă

rii

rezu

ltate

lor

proi

ecte

lor,

pro

gram

elor

și ac

tivită

ților

rea

lizat

e în

par

tene

riat

cu ins

tituț

ii di

n co

mun

itate

(in

stitu

ții d

e în

văță

mân

t, b

iser

ica,

aut

orită

țile

sani

tare

, po

liția

, ag

enția

de

pro

tecț

ia m

ediu

lui ș

.a.)

sau

fin

anța

te d

in fon

duri e

urop

ene

(Era

smus

+, FS

E et

c.).

Doc

umen

te:

Doc

umen

tele

pro

iect

ive

și m

anag

eria

le

RAE

I pe

ntru

anu

l șco

lar

în c

urs

și p

entr

u an

ul ș

cola

r an

terior

Rez

ulta

tele

măs

urăr

ii ni

velu

lui d

e sa

tisfa

cție

a p

erso

nalu

lui ș

i be

nefic

iaril

or în

priv

ința

asp

ecte

lor

vieț

ii șc

olar

e •

Rap

oart

e /

proc

ese

verb

ale

de c

ontr

ol, de

insp

ecție

și d

e ev

alua

re

inte

rnă

și e

xter

Inte

rviu

ri /

ches

tiona

re a

plic

ate:

Echi

pei m

anag

eria

le, m

embr

ilor

Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

Elev

ilor,

păr

ințil

or ș

i alto

r pe

rsoa

ne c

heie

din

com

unita

tea

loca

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

O

bser

vare

a:

Util

izar

ea a

plic

ație

i inf

orm

atic

e ht

tps:

//ca

litat

e.ar

acip

.eu

Do

men

iul :

C. M

anag

emen

tul c

alit

ăți

i;

Cri

teri

ul :

c)

pro

ced

uri

ob

iect

ive

;i t

ran

spa

ren

te d

e ev

alu

are

a r

ezu

lta

telo

r în

văță

rii

Ind

icat

oru

l 38

. Exi

sten

ța ș

i ap

lica

rea

pro

ced

uri

lor

de

op

tim

iza

re a

eva

luă

rii r

ezu

lta

telo

r în

văță

rii

Sta

nd

ard

e co

mu

ne

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

38.A

.1. Val

orifi

care

a re

zulta

telo

r ev

aluă

rii

prin

urm

ărire

a tr

aiec

tulu

i șco

lar

și

prof

esio

nal u

lterio

r, c

el p

uțin

pen

tru

un e

șant

ion

repr

ezen

tativ

din

rân

dul

fiecă

rei p

rom

oții

de a

bsol

venț

i. 38

.A.2

. U

tiliz

area

rez

ulta

telo

r ev

aluă

rii

pent

ru a

ctua

lizar

ea ș

i rev

izui

rea

docu

men

telo

r pr

oiec

tive.

38

.A.3

. Rap

orta

rea

rezu

ltate

lor

eval

uării

în

core

lație

cu

si

stem

ul

națio

nal

de

38.B

.1. În

regi

stra

rea

trai

ectu

lui ș

cola

r și

pro

fesi

onal

pen

tru

abso

lven

ți.

38.B

.2.

Înre

gist

rare

a re

zulta

telo

r în

văță

rii p

entr

u fie

care

(an

te)p

reșc

olar

/ e

lev

în f

orm

ate

stan

dard

izat

e /

de t

ip E

urop

ass,

You

thpa

ss s

au P

orto

foliu

l de

educ

ație

per

man

entă

.

38.B

.3.

Util

izar

ea

sist

emel

or

de

com

unic

are

cu

abso

lven

ții

(de

exem

plu,

as

ocia

ții

ale

abso

lven

ților

) pe

ntru

fu

rniz

area

de

in

form

ații

priv

ind

utili

tate

a re

zulta

telo

r în

văță

rii

pent

ru c

ontin

uare

a st

udiil

or, în

cadr

area

în m

uncă

sau

dez

volta

rea

pers

onal

ă.

38.B

.4.

Util

izar

ea

rezu

ltate

lor

la

eval

uările

și

ex

amen

ele

națio

nale

pe

ntru

op

timiz

area

ev

aluă

rii r

ezul

tate

lor

învă

țării.

38.B

.5.

Util

izar

ea

date

lor

priv

ind

inse

rția

și

de

zvol

tare

a șc

olar

ă și

pr

ofes

iona

a ab

solv

ențil

or p

entr

u op

timiz

area

eva

luăr

ii re

zulta

telo

r în

văță

rii

Doc

umen

te:

Doc

umen

tele

lega

le d

e pr

oiec

tare

a cu

rric

ular

ă /

de p

lani

ficar

ea

activ

itățil

or d

e în

văța

re, la

niv

el in

divi

dual

și c

olec

tiv (

cate

dre,

co

mis

ii m

etod

ice

etc.

), in

clus

iv p

lanu

ri de

inte

rven

ție p

erso

naliz

ată

și

plan

uri r

emed

iale

/ d

e îm

bună

tățir

e a

rezu

ltate

lor

învă

țării

Baza

de

date

a in

stitu

ției d

e în

văță

mân

t re

ferit

oare

la in

dica

torii d

e pa

rtic

ipar

e șc

olar

ă și

rez

ulta

tele

învă

țării

- in

clus

iv r

efer

itoar

e la

ev

aluă

rile

și e

xam

enel

e na

ționa

le

Inst

rum

ente

de

eval

uare

(st

anda

rdiz

ate

și n

esta

ndar

diza

te)

Inst

rum

ente

de

anal

iză

și in

terp

reta

re a

info

rmaț

iilor

Page 41: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

41

indi

cato

ri pr

ivin

d ed

ucaț

ia (

SNIE

).

38

.B.6

. Îm

bună

tățir

ea,

de l

a ul

tima

eval

uare

ext

ernă

, a

rezu

ltate

le (

ante

)pre

școl

arilo

r /

elev

ilor

apar

ținân

d gr

upur

ilor

deza

vant

ajat

e,

a ce

lor

cu

diza

bilit

ăți

/ ce

rințe

ed

ucaț

iona

le s

peci

ale

și a

cel

or t

alen

tați

și/s

au c

apab

ili d

e pe

rfor

man

țe în

alte

. 38

.B.7

. U

tiliz

area

„be

nchm

arki

ng-u

lui” (

com

para

rea

cu b

una

prac

tică

în d

omen

iu p

rivin

d re

zulta

tele

în

văță

rii

- de

ex

empl

u,

rezu

ltate

le

la

eval

uăril

e in

tern

ațio

nale

) pe

ntru

op

timiz

area

eva

luăr

ii re

zulta

telo

r în

văță

rii.

38.B

.8.

Exis

tenț

a pr

ogre

sulu

i, de

la

ul

tima

eval

uare

ex

tern

ă,

în

priv

ința

re

zulta

telo

r (a

nte)

preș

cola

rilor

/ e

levi

lor.

38

.B.9

. Ex

iste

nța

prog

resu

lui

în pr

ivin

ța a

prec

ierii

poz

itive

, di

n pa

rtea

ben

efic

iarilo

r, a

si

stem

ului

de

eval

uare

și n

otar

e.

38.B

.10.

Util

izar

ea p

ropu

neril

or d

e î

mbu

nătă

țire

a pr

oced

urilo

r de

eva

luar

e a

rezu

ltate

lor

învă

țării

for

mul

ate

de b

enef

icia

ri.

Plan

uri ș

i pro

gram

e de

eva

luar

e •

Rap

oart

e /

proc

ese

verb

ale

de c

ontr

ol, de

insp

ecție

și d

e ev

alua

re

inte

rnă

și e

xter

Cai

ete

și p

orto

folii

de

prog

res

ale

elev

ilor

(fiș

e /

docu

men

te d

e ev

alua

re /

indi

cato

ri de

per

form

anță

/ lu

crăr

i / t

este

/ p

rodu

se a

le

activ

ității

) In

terv

iuri

/ ch

estio

nare

apl

icat

e:

Echi

pei m

anag

eria

le, m

embr

ilor

Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

.

Elev

ilor,

păr

ințil

or ș

i alto

r pe

rsoa

ne c

heie

din

com

unita

tea

loca

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

Do

men

iul :

C. M

anag

emen

tul c

alit

ăți

i C

rite

riu

l : d

) P

roce

du

ri d

e e

valu

are

per

iod

ică

a c

alit

ății

corp

ulu

i pro

feso

ral

Ind

icat

oru

l 3

9.

Eva

lua

rea

cali

tăți

i act

ivit

ăți

i co

rpu

lui p

rofe

sora

l S

tan

dar

de

com

un

e

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

39.A

.1.

Exis

tenț

a un

or c

rite

rii,

met

odol

ogii

si in

stru

men

te c

lare

și t

rans

pare

nte

de

eval

uare

pe

riodi

a pe

rson

alul

ui

dida

ctic

.

39.A

.2.

Exis

tenț

a cr

iterii

lor

de

eval

uare

re

ferit

oare

la

rezu

ltate

le e

levi

lor

și l

a bu

năst

area

cop

ilulu

i / t

ânăr

ului

. 39

.A.3

. Rea

lizar

ea m

onito

rizăr

ii și

eva

luăr

ii pe

riodi

ce

a pe

rson

alul

ui

conf

orm

le

gisl

ație

i în

vig

oare

si

regl

emen

tăril

or

inte

rne.

39

.A.4

. St

abili

rea,

da

este

ca

zul,

și

împr

eună

cu

ca

drel

e di

dact

ice

impl

icat

e, a

uno

r pl

anur

i ind

ivid

uale

de

rem

edie

re

a pu

ncte

lor

slab

e id

entif

icat

e.

39.A

.5.

Adec

vare

a cr

iterii

lor,

m

etod

olog

iilor

si

in

stru

men

telo

r de

ev

alua

re

a pe

rson

alul

ui

la

tipul

de

un

itate

de

învă

țăm

ânt

si l

a pr

oiec

tul

de d

ezvo

ltare

în c

urs.

39.B

.1.

Exis

tenț

a cr

iterii

lor

de

eval

uare

re

ferit

oare

la

re

zulta

tele

și

bu

năst

area

(a

nte)

preș

cola

rilor

/ e

levi

lor.

39

.B.2

Ex

iste

nța

crite

riilo

r de

ev

alua

re

refe

ritoa

re

la

rezu

ltate

le

și

bună

star

ea

(ant

e)pr

eșco

laril

or /

ele

vilo

r ap

arțin

ând

grup

urilo

r de

zava

ntaj

ate,

a c

elor

cu

diza

bilit

ăți /

ce

rințe

edu

cațio

nale

spe

cial

e și

a c

elor

tal

enta

ți și

/ s

au c

apab

ili d

e pe

rfor

man

țe în

alte

. 39

.B.3

. U

tiliz

area

rez

ulta

telo

r ev

aluă

rii c

alită

ții a

ctiv

ității

cor

pulu

i pro

feso

ral p

entr

u ac

tual

izar

ea ș

i rev

izui

rea

docu

men

telo

r pr

oiec

tive.

39

.B.4

. Rap

orta

rea

rezu

ltate

lor

eval

uării

cal

ității

act

ivită

ții c

orpu

lui p

rofe

sora

l în

core

lație

cu

sist

emul

naț

iona

l de

indi

cato

ri pr

ivin

d ed

ucaț

ia (

SNIE

).

39.B

.5. D

imin

uare

a flu

ctua

ției p

erso

nalu

lui d

idac

tic s

ub 1

0%.

39.B

.6.

Util

izar

ea

rezu

ltate

lor

la

eval

uările

și

ex

amen

ele

națio

nale

pe

ntru

op

timiz

area

ev

aluă

rii c

alită

ții a

ctiv

ității

cor

pulu

i pro

feso

ral.

39.B

.7.

Util

izar

ea

date

lor

priv

ind

inse

rția

și

de

zvol

tare

a șc

olar

ă și

pr

ofes

iona

a ab

solv

ențil

or p

entr

u op

timiz

area

eva

luăr

ii ca

lităț

ii ac

tivită

ții c

orpu

lui p

rofe

sora

l. 39

.B.8

. U

tiliz

area

„be

nchm

arki

ng-u

lui” (

com

para

rea

cu b

una

prac

tică)

pen

tru

optim

izar

ea

eval

uării

cal

ității

act

ivită

ții c

orpu

lui p

rofe

sora

l.

39.B

.9.

Impl

icar

ea

bene

ficia

rilor

în

pr

oces

ul

de

eval

uare

a

calit

ății

activ

ității

co

rpul

ui

prof

esor

al.

39.B

.10.

Exi

sten

ța p

rogr

esul

ui,

de la

ultim

a ev

alua

re e

xter

nă,

în p

rivin

ța c

alită

ții a

ctiv

ității

co

rpul

ui p

rofe

sora

l. 39

.B.1

1. E

xist

ența

pro

gres

ului

în

priv

ința

apr

ecie

rii p

oziti

ve,

din

part

ea b

enef

icia

rilor

, a

calit

ății

activ

ității

cor

pulu

i pro

feso

ral.

39.B

.12.

Util

izar

ea p

ropu

nerilo

r de

îm

bună

tățir

e a

proc

edur

ilor

de e

valu

are

a ca

lităț

ii ac

tivită

ții c

orpu

lui p

rofe

sora

l for

mul

ate

de b

enef

icia

ri.

Doc

umen

te:

Doc

umen

tele

lega

le d

e ev

alua

rea

calit

ății

activ

ității

cor

pulu

i pr

ofes

oral

Doc

umen

te p

roie

ctiv

e •

Baza

de

date

a in

stitu

ției d

e în

văță

mân

t re

ferit

oare

la in

dica

torii

refe

ritor

i la

calit

atea

act

ivită

ții c

orpu

lui p

rofe

sora

l •

Inst

rum

ente

de

eval

uare

(st

anda

rdiz

ate

și n

esta

ndar

diza

te)

Inst

rum

ente

de

anal

iză

și in

terp

reta

re a

info

rmaț

iilor

Plan

uri ș

i pro

gram

e de

eva

luar

e •

Rap

oart

e /

proc

ese

verb

ale

de c

ontr

ol, de

insp

ecție

și d

e ev

alua

re

inte

rnă

și e

xter

Inte

rviu

ri /

ches

tiona

re a

plic

ate:

Echi

pei m

anag

eria

le, m

embr

ilor

Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

.

Elev

ilor,

păr

ințil

or ș

i alto

r pe

rsoa

ne c

heie

din

com

unita

tea

loca

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

Page 42: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

42

Do

men

iul :

C. M

anag

emen

tul c

alit

ăți

i C

rite

riu

l : e

) A

cces

ibili

tate

a re

surs

elo

r ad

ecva

te în

văță

rii

Ind

icat

oru

l 4

0.

Op

tim

iza

rea

acc

esu

lui l

a r

esu

rsel

e ed

uca

țio

na

le

Sta

nd

ard

e co

mu

ne

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

40.A

.1. Îm

bună

tățir

ea a

cces

ul e

levi

lor

și a

l ca

drel

or d

idac

tice

la s

pații

le ș

cola

re ș

i au

xilia

re,

la

mijl

oace

le

de

învă

țăm

ânt,

la

auxi

liare

le

curr

icul

are,

la

bibl

iote

că /

cen

trul

de

do

cum

enta

re

și

info

rmar

e,

la

tehn

olog

ia

info

rmat

ică

și

de

com

unic

are.

40.B

.1.

Îmbu

nătă

țirea

niv

elul

ui d

e cu

noaș

tere

, de

căt

re b

enef

icia

ri (e

levi

și

părin

ți),

a di

spun

erii

spaț

iilor

șco

lare

rel

evan

te.

40.B

.2. Îm

bună

tățir

ea a

cces

ului

în s

pații

lor

școl

are

și a

uxili

are,

la m

ijloa

cele

de

învă

țăm

ânt,

la

aux

iliar

ele

curr

icul

are,

la

bibl

iote

că /

cen

trul

de

doc

umen

tare

și

info

rmar

e, l

a te

hnol

ogia

in

form

atic

ă și

de

co

mun

icar

e pe

ntru

to

ți el

evii,

in

clus

iv pe

ntru

ce

i cu

di

zabi

lităț

i/ne

voi s

peci

ale.

40

.B.3

. Ex

tinde

rea

utili

zării

mijl

oace

lor

de i

nfor

mar

e și

com

unic

are

prin

im

plem

enta

rea

polit

icilo

r pr

oprii

de

utili

zare

a e

chip

amen

telo

r pr

oprii

ale

pre

școl

arilo

r /

elev

ilor

prin

in

tegr

area

lor

în r

ețel

ele

exis

tent

e.

Inte

rviu

ri/ch

estio

nare

apl

icat

e:

Elev

ilor,

păr

ințil

or ș

i alto

r pe

rsoa

ne c

heie

din

com

unita

tea

loca

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

O

bser

vare

a:

Acc

esul

ele

vilo

r și

al ca

drel

or d

idac

tice

la s

pații

le ș

cola

re,

mijl

oace

le

de î

nvăț

ămân

t,

auxi

liare

le c

urricu

lare

, la

bib

liote

că /

cen

trul

de

do

cum

enta

re

și

info

rmar

e,

la

tehn

olog

ia

info

rmat

ică

și

de

com

unic

are

Do

men

iul :

C. M

anag

emen

tul c

alit

ăți

i C

rite

riu

l : f

) B

aza

de

da

te a

ctu

aliz

ată

sist

ema

tic,

ref

erit

oa

re la

asi

gu

rare

a in

tern

ă a

cal

ită

ții

Ind

icat

oru

l 4

1.

Co

nst

itu

irea

baz

ei d

e d

ate

a u

nit

ății

de

învă

țăm

ânt

Sta

nd

ard

e co

mu

ne

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

41.B

.1.

Exis

tenț

a, î

n fo

rmat

ele

ctro

nic,

a

docu

men

telo

r ne

cesa

re

eval

uării

in

tern

e și

ex

tern

e a

inst

ituție

i de

în

văță

mân

t.

41.B

.2.

Exis

tenț

a re

zulta

telo

r ev

aluă

rii

nive

lulu

i de

satis

facț

ie a

ben

efic

iaril

or

pe u

ltim

ii 3

ani.

41.B

.3.

Util

izar

ea

tutu

ror

faci

lităț

ilor

ofer

ite d

e ap

licaț

ia d

e sp

rijin

pen

tru

eval

uare

a in

tern

ă (h

ttps

//ca

litat

e.ar

acip

.eu)

.

41.B

.1.

Part

icip

area

pe

rson

alul

ui in

stitu

ției

de în

văță

mân

t la

co

ncep

erea

, re

aliz

area

și

va

lorif

icar

ea

activ

itățil

or

de

eval

uare

in

tern

ă (inc

lusi

v la

co

lect

area

, pr

eluc

rare

a,

dise

min

area

și u

tiliz

area

dat

elor

obț

inut

e).

41.B

.2.

Part

icip

area

ben

efic

iarilo

r la

con

cepe

rea,

rea

lizar

ea ș

i va

lorif

icar

ea a

ctiv

itățil

or d

e ev

alua

re i

nter

nă (

incl

usiv

la

cole

ctar

ea,

prel

ucra

rea,

dis

emin

area

și

utili

zare

a da

telo

r ob

ținut

e).

41.B

.3. Ex

iste

nța

baze

i de

date

privi

nd in

dica

torii

din

SN

IE, pe

ulti

mii

5 an

i. 41

.B.4

. Ex

iste

nța

baze

i de

date

a in

dica

toril

or s

peci

fici,

stab

iliți

prin

doc

umen

te p

roie

ctiv

e și

m

anag

eria

le.

41.B

.5.

Util

izar

ea b

azei

de

date

pen

tru

plan

ifica

rea,

rea

lizar

ea,

eval

uare

a și

rev

izui

rea

activ

itățil

or d

e îm

bună

tățir

e a

calit

ății

și d

e ev

alua

re in

tern

ă.

Doc

umen

te:

Pagi

na in

stitu

ției d

e în

văță

mân

t de

pe

http

s//c

alita

te.a

raci

p.eu

Pagi

na i

nstit

uție

i de

înv

ățăm

ânt

din

cadr

ul S

iste

mul

ui I

nfor

mat

ic

Inte

grat

al Î

nvăț

ămân

tulu

i din

Rom

ânia

(SI

IIR)

Pagi

na w

eb a

inst

ituție

i de

învă

țăm

ânt

Doc

umen

tele

priv

ind

sist

emul

de

arhi

vare

: no

men

clat

orul

arh

ivis

tic,

regi

stru

l uni

c și

alte

reg

istr

e •

Doc

umen

te d

e pl

anifi

care

și r

apoa

rte

de a

ctiv

itate

Rap

oart

e /

proc

ese

verb

ale

de c

ontr

ol,

de i

nspe

cție

și de

eva

luar

e in

tern

ă și

ext

ernă

In

terv

iuri

/ ch

estio

nare

apl

icat

e:

Echi

pei m

anag

eria

le, m

embr

ilor

Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

Elev

ilor,

păr

ințil

or ș

i alto

r pe

rsoa

ne c

heie

din

com

unita

tea

loca

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

O

bser

vare

a:

Afiș

area

da

tele

re

leva

nte

de

inte

res

publ

ic

priv

ind

activ

itate

a un

ității

șco

lare

– în

for

fizic

ă și

ele

ctro

nică

Page 43: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

43

Do

men

iul :

C. M

anag

emen

tul c

alit

ăți

i C

rite

riu

l : g

) T

ran

spar

ența

info

rma

țiilo

r d

e in

tere

s p

ub

lic

cu p

rivi

re la

pro

gra

mel

e d

e st

ud

ii și

, du

caz,

cer

tifi

cate

le,

dip

lom

ele

și c

ali

fică

rile

ofe

rite

In

dic

ato

rul

42

. A

sig

ura

rea

acc

esu

lui l

a o

fert

a ed

uca

țio

na

lă a

șco

lii

Sta

nd

ard

e co

mu

ne

Sta

nd

ard

e S

tan

da

rde

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

42.A

.4.

Exis

tenț

a și

re

spec

tare

a pr

oced

urilo

r de

pu

blic

are

a in

form

ațiil

or d

e in

tere

s pu

blic

. 42

.A.2

. Ex

iste

nța

și

resp

ecta

rea

proc

edur

ilor

de

cont

esta

ții

ale

bene

ficia

rilor

și

pers

onal

ului

ins

tituț

iei

de

învă

țăm

ânt

priv

ind

rezu

ltate

lor

eval

uării

. 42

.A.3

. Ex

iste

nța

și

resp

ecta

rea

proc

edur

ilor

de

înre

gist

rare

și

re

zolv

are

a pl

ânge

rilo

r și

rec

lam

ațiil

or

bene

ficia

rilor

, pe

rson

alul

ui

și

terț

ilor

refe

ritoa

re l

a ac

tivita

tea

inst

ituție

i de

în

văță

mân

t.

42.B

.1.

Asig

urar

ea a

cces

ului

ben

efic

iaril

or l

a da

tele

rel

evan

te d

e in

tere

s pu

blic

priv

ind

activ

itate

a un

ității

șc

olar

e: of

erta

ed

ucaț

iona

lă,

activ

itate

a un

ității

de

în

văță

mân

t,

rezu

ltate

le ș

cola

re s

au e

xtra

școl

are,

res

urse

le u

man

e și

mat

eria

le,

proi

ecte

în

care

es

te

impl

icat

ă et

c.,

incl

usiv

pr

ivin

d in

dica

torii

di

n ca

drul

Si

stem

ului

N

ațio

nal

de

Indi

cato

ri pr

ivin

d Ed

ucaț

ie –

SN

IE).

43

.B.2

. In

form

area

ben

efic

iaril

or,

prin

mijl

oace

cla

sice

și

elec

tron

ice,

priv

ind

posi

bilit

ățile

de

con

tinua

re a

edu

cație

i și

, du

pă c

az,

de i

ntra

re p

e pi

ața

mun

cii,

pe p

lan

loca

l, na

ționa

l și e

urop

ean,

pen

tru

toat

e ce

rtifi

cate

le, di

plom

ele

și c

alifi

căril

e of

erite

.

Doc

umen

te:

Ofe

rta

educ

ațio

nală

Mat

eria

le p

rom

oțio

nale

Doc

umen

te

de

plan

ifica

re

și

rapo

arte

de

ac

tivita

te

care

do

cum

ente

ază

mod

ul d

e di

sem

inar

e a

ofer

tei e

duca

ționa

le

Rap

oart

e /

proc

ese

verb

ale

de c

ontr

ol,

de i

nspe

cție

și

de e

valu

are

inte

rnă

și e

xter

Inte

rviu

ri/ch

estio

nare

apl

icat

e:

Echi

pei m

anag

eria

le, m

embr

ilor

Con

siliu

lui d

e ad

min

istr

ație

Elev

ilor,

păr

ințil

or ș

i alto

r pe

rsoa

ne c

heie

din

com

unita

tea

loca

Pers

onal

ului

fur

nizo

rulu

i de

educ

ație

O

bser

vare

a:

Afiș

area

ofe

rtei

edu

cațio

nale

și a

info

rmaț

iilor

de

inte

res

publ

ic –

în

form

at c

lasi

c și

fol

osin

d m

ijloa

ce e

lect

roni

ce

Elem

ente

le d

e id

entit

ate

vizu

ală

a in

stitu

ției d

e în

văță

mân

t •

Pagi

na w

eb a

inst

ituție

i de

învă

țăm

ânt

Do

men

iul :

C. M

anag

emen

tul c

alit

ăți

i C

rite

riu

l : h

) Fu

ncț

ion

alit

ate

a s

tru

ctu

rilo

r d

e m

anag

emen

t a

l ca

lităț

ii In

dic

ato

rul

43

. C

on

stit

uir

ea ș

i fu

ncț

ion

are

a st

ruct

uri

lor

resp

on

sab

ile

cu e

valu

area

inte

rnă

a c

ali

tăți

i S

tan

dar

de

com

un

e

Sta

nd

ard

e S

tan

dar

de

de

refe

rin

ță

Su

rse

și d

ove

zi

43.A

.1.

Con

stitu

irea

și

func

ționa

rea

stru

ctur

ilor

resp

onsa

bile

cu

eval

uare

a in

tern

ă a

calit

ății

– in

clus

iv a

sigu

rare

a re

surs

elor

ne

cesa

re

func

ționă

rii

aces

tora

.

43.B

.1.

Aplic

area

, la

niv

elul

inst

ituție

i de

învă

țăm

ânt,

a m

ăsur

ilor

de îm

bună

tățir

e a

calit

ății

reco

man

date

de

stru

ctur

ile r

espo

nsab

ile c

u ev

alua

rea

inte

rnă

a ca

lităț

ii.

43.B

.2.

Util

izar

ea R

AEI

pent

ru p

lani

ficar

ea,

real

izar

ea,

eval

uare

a și

rev

izui

rea

docu

men

telo

r pr

ogra

mat

ice

și a

ofe

rtei

edu

cațio

nale

.

43.B

.3.

Fund

amen

tare

a de

cizi

ilor

de îm

bună

tățir

e a

calit

ății

pe d

atel

e of

erite

de

stru

ctur

ile

resp

onsa

bile

cu

eval

uare

a in

tern

ă a

calit

ății.

Doc

umen

te:

Doc

umen

te p

rivin

d co

nstit

uire

a și

fun

cțio

nare

a Com

isie

i de

Eval

uare

și

Asi

gura

re a

Cal

ității

(CE

AC)

: de

cizi

i de

con

stitu

ire ș

i de

num

ire,

regu

lam

ent

de o

rgan

izar

e și

fun

cțio

nare

, pl

anur

i și

pro

gram

e de

ac

tivita

te, ra

poar

te

Proi

ectu

l de

de

zvol

tare

ac

tual

și

ce

l an

terior

și

pl

anur

ile

de

impl

emen

tare

pe

ultim

ii tr

ei a

ni

Doc

umen

tele

pre

văzu

te d

e le

gisl

ația

în

vigo

are

priv

ind

elab

orar

ea ș

i ap

roba

rea

doc

umen

telo

r CE

AC

Pagi

na in

stitu

ției d

e în

văță

mân

t de

pe

http

s//c

alita

te.a

raci

p.eu

Rap

oart

e /

proc

ese

verb

ale

de c

ontr

ol,

de i

nspe

cție

și

de e

valu

are

inte

rnă

și e

xter

Inte

rviu

ri /

ches

tiona

re a

plic

ate:

Echi

pei m

anag

eria

le ș

i mem

brilo

r CE

AC

Mem

brilo

r Co

nsili

ul d

e ad

min

istr

ație

Elev

ilor

Părin

ților

și a

ltor

pers

oane

che

ie d

in c

omun

itate

a lo

cală

Page 44: STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA …

44

Cad

relo

r di

dact

ice.

O

bser

vare

a:

Afiș

area

doc

umen

telo

r CEA

C –

în f

orm

ă fiz

ică

și e

lect

roni

Afiș

area

da

tele

re

leva

nte

priv

ind

activ

itate

a de

îm

bună

tățir

e a

calit

ății

educ

ație

i.