standarde evaluare

of 128 /128
0,1,67(58/('8&$,(,ù,&(5&(75,, 6(59,&,8/1$,21$/'((9$/8$5(ù,(;$0,1$5( STANDARDE DE EVALUARE PENTRU &/$6$$,9$&/$6$$9,,,$ù, CLASA A XII-A 2003

Upload: sima-sorin

Post on 15-Jun-2015

528 views

Category:

Documents


10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Standarde evaluare

������������� ����������������

��������� ���� ���� � ������ ��� ��

STANDARDE DE EVALUARE PENTRU

�����������������������������

CLASA A XII-A

2003

Page 2: Standarde evaluare
Page 3: Standarde evaluare

CUPRINS

I. Standarde de evaluare pentru clasa a IV-a ...................................................5

1. ������������������ ���� ..........................................................................7

2. ������� .................................................................................................9

3. Geografie..................................................................................................12

4. Istorie........................................................................................................13

5. ��������������..........................................................................................14

6. ������� .....................................................................................................15

7. ��������������� ......................................................................................17

8. ��������������� .........................................................................................19

9. ��������������� ........................................................................................20

10. Religie .....................................................................................................21

II. Standarde de evaluare pentru clasa a VIII-a ...............................................23

1. ������������������ ���� ........................................................................25

2. �������� ..............................................................................................30

3. Geografie ................................................................................................33

4. Istorie........................................................................................................34

5. ����������� ..........................................................................................35

6. ������������� .........................................................................................38

7. ������������.........................................................................................41

8. ������� .......................................................................................................44

9. Chimie ......................................................................................................47

10. Biologie ....................................................................................................49

11. Religie ......................................................................................................51

12. �������������� ...........................................................................................52

13. ���������� � ���� ................................................................................53

14. �������������������� �..............................................................................54

Page 4: Standarde evaluare

III. Standarde de evaluare pentru clasa a XII-a ................................................55

1. ������������������ ���� ........................................................................57

2. ����������� ..........................................................................................63

3. ������������� .........................................................................................67

4. ������������.........................................................................................71

5. Geografie..................................................................................................73

6. Istorie........................................................................................................74

7. �������� ..............................................................................................75

8. ��� ������� ...............................................................................................76

9. ������� .......................................................................................................78

10. Chimie ......................................................................................................82

11. Biologie ....................................................................................................84

12. � ����������������� .............................................................................86

13. Psihologie ................................................................................................87

14. Economie .................................................................................................88

15. Filosofie ...................................................................................................89

16. Sociologie ................................................................................................90

17. �������������� �����...........................................................................91

18. �������������������� � ..............................................................................92

19. Discipline tehnice......................................................................................95

20. Discipline teologice ..................................................................................98

IV. Anexe .............................................................................................................99

Page 5: Standarde evaluare

STANDARDE DE EVALUARE PENTRUCLASA A IV-A

Page 6: Standarde evaluare
Page 7: Standarde evaluare

7

���������� ��� ����������

Standardul 1: ��������������������������� !"� ��#����$�!�� ���!������ dedetaliu din mesajul ascultat

Minim: �������������������������������������� ������!iconic sau verbal, într-un limbaj accesibil.

Maxim: ���� ����������"� �����������������#� ������������������ �� ����������#�������� ���� �� $������� ��� ������� ����simplu de idei.

Standardul 2: ��� ���������� ����$ � $�$�� �$%&�'� �!$� ����� ���!�'���� �contextul mesajului ascultat

Minim: ����������������� ����������������������"#��������� ���la contextul mesajului ascultat.

Maxim: ��� �������� � ���� ����� ��� ������ ���� "#� ����raportare la contextul mesajului ascultat.

Standardul 3: �������'�(������)$ � �����'�����*����'$���������!�$��������� !��'�

Minim: �������������� ��!���$������������� ������������ ���%Maxim: ��� ���� ��� "� ���� ��� �����������!��� � ����� �������

personaj.

Standardul 4: ��� �!��$ �(�� ��$��$��� �!���'�� ���� �$��'� ��� %������!��'��� �+��� �#�������'���

Minim: �����������$������������������������� ����������%Maxim: ���� ������"��� ������������������������ ����������%

Standardul 5: ��� ��($��� !�� � � $�� '�+'� ����'�%� �$�!��$'� ��� "�(�� $�$�plan de idei

Minim: �������� �������"�����������������������������������%Maxim: ��� ����� ������� "�������#� ��������� ��#� ����� �����

� ������������$��� ������������%

Standardul 6: �����'�������!���'�� $��'�#���+�����%�$��'�+'��$�!��$'Minim: ����������� �������"���� ���#��������$�����%Maxim: ��� ������� � ��� � ��� "� � ��#� ����#� "������ ��� "

cunoscut.

Standardul 7: ����!��$ �(������ ���������� ��� ��$�$��'�+'�����'�%Minim: ���� �����������������������������"�����������������%Maxim: ���� �����������������������������"�������%

Standardul 8: ��� ����'���������%���� ������'�%���������'�%��#����� !��'�dintr-un text citit

Minim: ���������������������� ������� ���"����%Maxim: ��� ������� �������� ����� � ������� ��� ��� ���� �#� ��

"����������� ���� ���� "�� ������#� ��������� � ����������������������� ���� �������"����%

Page 8: Standarde evaluare

8

Standardul 9: ��� ���������� $�!�� '����'$��� ��(���� �!�� �,� � �personajelor dintr-un text citit

Minim: ��� ��������� ��������� ������ ��� ��� ��!� �#� � �� ����$������� �%

Maxim: ��� ������ ��� ��!�� $�� ������� �� ������ ������������������ �� $����� �#� �������� ������� �������� ����������%

Standardul 10: �����($���$��'�+'�����'�%��$�!��$'��$���$��� ������� $de idei.

Minim: ��� ������ �������� �� ����� ��������� ������� �� ���� ��� �������� ������ ��� ��� ��� ������ �� �� ������nesemnificative.

Maxim: ��� ������ �������� �� ����� ��������� ������� �� ���#� ��respectarea tuturor regulilor stabilite pentru acest demers.

Standardul 11: ��� �����'�(��$�� '�+'���$�'���!���$��� baza unui plan deidei.

Minim: ��� �������� "��� $�� ��� ��������&� ��� ����#� �������� ��încheiere.

Maxim: ������������������$�� �� ���������#������������ ���#������������������������"�����������#���������������de idei.

Standardul 12: ��� �����'�(�� $�� '�+'� ��$�'� �$� ���'������� ������ �� -"� �'���'���!#'� �������!����./

Minim: ��� ��������� "������ ������������������� '���#� ���� ����#������ ���(%

Maxim: ��� ������ ��� "� ����� ��� �������� �������� ������������!��� � ����� ��������#� ������ ��� �� ������ ����� �������#� � � ����� � ��� � ����� �� ������� ��� �� $�����'���#������ ����#������ ��(%

Standardul 13: ��� ������'�� *�� �����'����� $�$�� '�+'� �� ���$ � !�� ����������������$%��'� !�� *���� �"������ !��!�'!��������#�����$��'$����/

Minim: �������#�$������������ ���������������"� �#�������������������������� ��$���������������� ������������%

Maxim: �������#�$������������ ���������������"� �#�������������������������� �� $�������#���� ����� ������������#motivând folosirea acestora.

Standardul 14: ��������'�(��$�$��'�+'��!���'������$��'����%������ �+��� #�������'���

Minim: ��� ������ ��� "� � ��� ���� ����� �� ���� �"����� ��gramatical.

Maxim: ��� ������ ��� "� � ��� ���� ����� �� ���� �"����� ��gramatical.

Page 9: Standarde evaluare

9

�� ��� ���

Standardul 1: ��� ������ ��� ��'������ #�� ��� �!(���!��(�� ��� �+�� �$���� �mai mici decât 1 000 000.

Minim: - ��� ����#� ����� �����#� ������ ������� ���� ����� ���

100000.- ���������������#����������������������#�������������

la toate ordinele cifre diferite de zero.- ��� � ���� ��� �� �"�� ����� ������� ���� ����� ���

100000.Maxim:

- �������#�����������#������������ ���#������������������ ��� )� ***� ***#� ��� ���� ����� � ���� ��� ���� ����� ���� $�� ���� �#� ����� �� ������ ������� �� � ��� � ��ordine consecutive sau clase, respectând corectitudineaelementelor grafice.

- ��� � ���� ��� �� �"�� ������ ������� ����� ��1.000.000.

Standardul 2: ����!(���!��(������+���$���� ����'$�� ���&��� ��0111111/Minim: ��� ���� ����� ��� ��� ��������� $�� ������� ������#

� � ����� ����� � ������� ��#� "������� ������&+��,��������-#� +��� ,%����� �����-� ��� �� ���� � ���� +����.�������-

Maxim: ��� ���� ����� ��� ��� ��������� $�� ������� ������#� � ����� ����� � ������� ��#� "������� ������&+��,��������-#� +���,%����� �����-#� +�� ���� ����������-#+�� ���� ��� ���� �����-� ��� �� ���� � ���� +����.� �������#�� ���.��-�����������/#�0#��#�1%%

Standardul 3: �������'$�(���!���'���� �$ ���$��$�������'$�� �������������&'�011��! !������� ����'�$�!�����������'��'����*�%���'�/

Minim: ��� ����� � ��� ��� ����� ������� ��� ����� ����� ��)***#������������� ����

Maxim: ��������� �������������������� ����#������������� ��� )***#� � � ����� ��� ����� ������� ������� ���������� �������������� ������� �%

Standardul 4: ��� $'� �(�(�� �������� *�� �+�������� ���� �� ��� ��$����� #����������$���� �#���$��'!�

Minim: ��� �������� ����� ��� �������� �� � ��� �������� ��� ������numitor.

Maxim: - ���������������������������� ������������������������� �- ��� � ����� ����.�������#� ����� ��������.������

�������������������������� �

Page 10: Standarde evaluare

10

Standardul 5: ��� ���$�!����� ���$�� �� #�� �!��$�� �� ��!��'����� #�� ��reprezinte figuri plane

Minim: ������������������� ���������������� ���������%Maxim:

- ��� ���� � ���� � ���� ���� ������� � ����� ���������� ������� ���������%

- ��� ������ �� ������� ��� ������� �� � ����� ����� ��caracteristici ale corpurilor geometrice, folosind un limbajadecvat.

Standardul 6: ��� $'� �(�(�� $��'���� ��� ���$��� ���!�%����!�� �� #��!�%����!�� �

Minim: ��� � ����#� ����� ���������� ���� �������#� ����������� �� ��� ���#� ����� �� ������� ��������� �� � ��� ���� ���������������� ����������� �������$��������#����� ������������ ��� ��������!� �����������%

Maxim: ����������������� ����������������� � ���������� �� ����������������� ����$�����������������.�����������masa lor.

Standardul 7: ��� �!��$ �(�� � #�� ��� � ��(! %�� � ��!" ���� ����� ����$�$�����'$��������� ��$ '�'����!�������

Minim: ��� �� ��� �� ���� ���� �������� ��� ���� ��� ������� ������#������#�������%

Maxim: ��� �� ��� �� ���� ��� ��� ���� ��� ������� $�� ������� ������� ������� �� ���� �������� ��� ������� � ��������������%

Standardul 8: �����(! %����!" ��������� '�������� ����$'� �(&��� ��"�)$ matematic adecvat

Minim: ��� �� ��� �� ���� � � ����� ��� ������ �� ��� ��������������������������2����������������������%

Maxim: ��� �� ��� �� ���� � � ����� ��� ������ �� ��� ��������������������������2����������������������%

Standardul 9: ��� �! !������� �!���'� $�� �� �!�� �'���� ���� �� ��!�����(����#��� ��������������'� !�

Minim: ��� � ���� ��� ���� ��� ���� ��� ��� ����� ���������simple.

Maxim: ��� ���������������� ������������� ���������#���"�������� ���������������������%

Standardul 10: ������ �(�(����'�������!��������� ����'$���������'���Minim: �������� ����������������������������� ��������

���������������������3*������Maxim: �������� ��������������������������������"���������

� ��� ������#� $�� � ������� * � )***� $�� �� ���� ����������������������� ��������%

Page 11: Standarde evaluare

11

Standardul 11: ��� $'� �(�(�� � ���$ �� #�� �!����!������� ���'�$� �!������� ��#��$��

Minim: ����� ������������ ��� ��� ���� �� ���#� ���sau numere, mai mici decât 50, pe baza unor legi de� ��� ��������%

Maxim: ���� ����� ��������������������$����������� ��%

Standardul 12: ����+������!�� �#�������� *�'��!����������!������#��� ������!�$ $�� ��� �� �$ � #�� �� ��($ '�'� !�� $�!�� �+�������� #�probleme

Minim: ������������������$��������� �����������"������ ���de calcul.

Maxim: ��� � ������ �� ���� ������ ��� ��� ��� ��� ��� ���������� ��� $������� � ����� $�� ������� ��� ��� ����temei.

Page 12: Standarde evaluare

12

GEOGRAFIE

Standardul 1: ������������#����������(��'�������$ ���!������Minim:

- ��� ������������������������������������2���������$������������� ��������

- ��� �������#� � ��������� � ��� ���� ��� ���������� �������������#�����%

Maxim: - ����������$���������������� �������$������2

��������� ���- ����������$����������������������2���������� ���#

��� � ��#� ��������� ���� ����#� �������� ��� �����#� � � ����simboluri proprii.

Standardul 2: ��� !"���%�� ��� �������� #�� ��� �� ���!��(�� � ����'� �� ��mediu geografic pe baza diverselor surse geografice

Minim: - ����������������� ����������� ��������#�$���������

simple, elementele geografice din mediul apropiat – relieful.- ������������������������� �� �������������

Maxim: - ��� ������� �������� ���� ���� ������ '����� ��#� � ���#

�����#�����(���� ��� ��������#�������� ���#���%- ��� $� ������� ���������� ������#� � ������� ���#

�����#���#��������#�� � ����������������� ������%

Standardul 3: ����$�!�����#����� �$'� �(�(��� ����'e de limbaj specificegeografice

Minim: ��� ������ �� ����� ����� ����� ������� �� ���#� ���� ������#�� � �����������������%

Maxim: ��� � ���������� �������� ����� �� ��� ��� ���� ������� �����#� � � ����� ������ ���������������������������� �������� �������� "���� $�� ����$�� �!��� ��%

Page 13: Standarde evaluare

13

ISTORIE

Standardul 1: ���*��� �����#����������(��'��'���$ �#�������$ ���'!���Minim: ���� �������$����������������� ���������#�����$��������

������������������� �������� ����%Maxim: ��� � ������� $�� ���� ��� ������� ������ �� ���� �����#

�������������� $���������� ���������������� ����� �� $�decursul istoriei.

Standardul 2: ����$�!�����#������! !��������$��� ����'!����Minim: �������������� ����������������� ��������� ��������%Maxim: �������������������.���������� ��������� ����%

Standardul 3: ��� ��%��'��2�(�� #�� ��� � ��'�����'�(�� ���'�� #�� ��!����istorice

Minim: �������� ��������$�������������������������� ���%Maxim: ��� ����#� $�� ����� ����#� ������ �� ���� ��� ���#

prezentând cauzele ce le-au determinat.

Standardul 4: ���*��� �����#�����$'� �(�(�� ��"�)$ ���������� �'�'�Minim: ������������������ �������������������������������������

� ��������������������������������� �������� �����%Maxim: ��� ������� ����������������#��� �� �� ���� � � ����

un limbaj adecvat.

Page 14: Standarde evaluare

14

�3�������������

Standardul 1: ��� �$�!����� #�� ��� $'� �(�(�� ��"�)$ � ���� ������ %� !�� !�civice

Minim: - ������������$�����������������������������������������

un context.- ��������$���������� ��������#���������������

comportamente civice.Maxim: ��� ����������� ��� ����� ����� ���� � � ����� ����� ��������

culturii civice.

Standardul 2: ��� �$�!����� #�� ��� ������'�� ����'$�� �� �!�� $ $�� �normelor de comportare în societate

Minim: - ��� ����� ����� 3 4� �������#� �� ����� ���� ������

�����������$��� ������� �������- ��� ��� ����� ��� ��� � � ������ � ��� ��� ������ �����

��� �� ����$��� ��������!��������� ��������#����.����� ���#�$����� ��%

Maxim: - ��� ��� ��� ��� �������� ��� ������ $�� ���� ���

�������������������$��� ��������� �������%- �������������������$���������������������������������%

Standardul 3: ��� ��(%! '�� $�� �� �!��!�'����'�� �� ���!�� �� ���%���constituirea grupurilor sociale

Minim: ��� ������ $�� ������ �� ����� � ���� �� � ������� �� ��������din care face parte.

Maxim: ����������������� ���������������������� �����$������%

Standardul 4: �����(%! '��#������������'��$�� ���'�'$�������%!��"� �� $��������(�� !�� #�� �+��������� ����!�� �� *�� ����� ��� ���%�#'�activitatea grupurilor din care face parte

Minim: - �������������������������$������������������� �

decizii personale- ���� ��������������������������������� ����

� ������������� ���������$������������Maxim:

- ��� �������� �������#� ��� ��������� ��� �������� ���� ���� media, în care se cere luarea unor decizii personale saucolective.

- ���"����� ������������������� ����������� ������ ���în plan civic.

Page 15: Standarde evaluare

15

��4���

Standardul 1: ��� ���!��'��(�� ��(%! '����� ������'��� !�� ��'�����'�'�%�%!�� ��#�����'�$���'� �

Minim: - ������#���������#�����#�������� ����������� ���

'� �����#�$���������� ����(��� �������� �� ������ �����������������

- ����������� �������������������������� ��������������&�����������������%

- ����� ����������������� ����� � �%- ��������������������������� �� �� ��� ���������

� ������ �����%Maxim:

- ��� ���#� ����� ���#� ����� ���� ��� ����� ����� � ���(solistic, în grup, pe roluri cu ison, în canon, etc.)�� ������� � �� ���� �� �����#� ��� ������#� ��� ��������� ��� �����������%

- ��� ������� � ���� ����� $�� ����!���� ��� ��� polifonice simple cu respectarea regulilor specifice de cânt:��������#�����#������%

- ��� �� ������� ������� ��� ���� � � �� ��� .� ���� ��instrumente muzicale.

- ��� ������� ����� ���� ������� � �� �� ��� ���� �����%

Standardul 2: ����$�!�����#�����$'� �(�(��� ����'����� ��"�)��$(��� �*���'�����'�����#��*���$��������$(����

Minim: - ���������������$�����#���������������

��������� �����$������������� �%- ��� �������� ������� �� ���� ��� ��������� $�� �����

studiate- �����������������$����������� �������������������#

cu dificultate.- ��� ���� ����� ������� �������� �� � ������ � ��

cunoscute.Maxim:

- ���������������$�����#�������������������������������������������� �����$�����������������sunetelor.

- ��� �������#� ��� �������#� ������� �� ���� ��� �� ��� ��� �����������$��������$��������������

- ��� ��������� ������� � ���� �� ��� ���������� ��rapiditate.

- ��� ���� ����� ������� ����� �� �������� ������������������ �����%

Page 16: Standarde evaluare

16

Standardul 3: ��� ���!��'��(�� ��(%! '����� ������'����� ��� �����'���� �mesajului muzical

Minim: - ������� ��������������������������������� �� �� ��� �

� ������ �����%- �����������������������������$������������ �������

������� ������$����� �%- ������ ����������������������������������� �

� �� �� ������������ ������ �����%Maxim:

- ��� ���� ����#� ��� ��������#� ��������������� ��� ������������������� �� �� ��� ���������%

- ��� ��������� ��������� �������� ������� ��� ������ ���������#� $�� ������� �� � �������� ����� ��� �������� ��������������������%

- ��� ��� ����� ����� ����������� ���� �������� �� �� �� �� ��� �������� �������� �� $�� ��� � �� �������� ��creativ.

Page 17: Standarde evaluare

17

�3�������5��� ���

Standardul 1: ��� �$�!����� #�� ��� $'� �(�(�� ��'���� �� ���'�$���'�� �� $��$�#��$�� ���'�2�����������������'� !��� ��'���

Minim: - ����������������#������������������������������

��� ����������������!������������$����� �����- �����������������������2��������#������������ �����

���������������$����� ��Maxim:

- ��� ��� ����� ��� ��� � ������� �������� �������� ��tehnici de lucru specifice artelor plastice

- �����������������������2��������#�����#������#�� ��!#��"�#�� ���!�2������� ��������������� ���������������creative.

Standardul 2: ��� ���$�!����� '��$�������$ !���#���!���$ !��� *����'$�������������#������� �'��#�����!"���������'��$��

Minim: - ������� ���������������������������� ���������������

�����������$���������$����� �����%- ���������� ������������������� ��������������������$�

� �� ����������$���������$����� �����%- ��� � � ������ ������� ��� ��� �� ��� ��� �������

� �� �������� �� ������������ ��- ��� ������ �������� ����� ���� ��� ����� $�� � � �� ����

������������$����� �%Maxim:

- ��� ���� ��������������������������� ������� � ��� ��$�����������������#����������� ���������������

- ��� ������� �������� ������� ��� ���� ��� ���� ��������$��� �� �������� ��������������%

- ��� � � ������ � �������� ��� ������ ������� ��� ��� �� ������������� �� ���������� ����������� ��

- ��� ������ �������� ����� ���� ��� ����� $�� � � �� ���� ��������#��� ����������������%

Standardul 3: S���$�!�����#�����$'� �(�(��� ����'����� ��"�)�� ��'��Minim:

- ������� ����������������!�������#������������#�$��������������� ��������������

- ��� �������� �� �� ������ � �������������������!�����������������������#�$���������$����� �%

Maxim: - ������� �����������������!�������#�����������#�$�

�������� ���� �#� �� �������#� ������� �������� ��� ��� ����������%

Page 18: Standarde evaluare

18

- ��� �������� ��������� ��� �������� � � �� ����� � ������������ ��� ��������������� �����!� ������� ��� � �� ������������ ���� ����%

Standardul 4: ������ �(�(���!��!(����� �"�����#�6��$��$����!�� Minim: ��� � � ������������� �����!�������� $�� ����������� �

� �� ������������ ��#��������������$���������$����� �����%Maxim: ��� ������� � � �� ������ ����� ��������#� �������� ��

creativ, folosind toate elementele de limbaj plastic.

Page 19: Standarde evaluare

19

�3�������7�4���

Standardul 1: ��� *�'������� #�� ��� *�"$��'�������� �'����� ��� ����'�'�� ��!��� !��#���!����������������� !���������!�����'���

Minim: ������ ���������������������������������� �����$��������de anotimp.

Maxim: ��� ��� ����� ��� ��� ������������ ������ �� ������ ��� ����'$������������� �������� �������������������������(�������� �pentru evitarea accidentelor sportive.

Standardul 2: ��� ��� $����(�� �%! $���� �!���'�� #�� ���!��!���� �!�������$ $��#�������(%! '������ �'�����!'��������"�(�

Minim: ��� ��� ����� � ��� ��� "��#� $�� ������� �� � ��������������������#�� ���"������ ������������� ��������������� ����'������ ���#��������(%

Maxim: ���"�������������� ��� ����#�� ���#�������������� �������� �������������������������� ��

Standardul 3: ��� ���!��'��(�� ��(%! '����� ���������� !�� �!'����� ��"�(���� ���'�%�$'� �'����#����!�'�%��� ����'���

Minim: ������������������������ �����������'���#�������#�������#� �������� ��� ������(� ��� � �������� ������� '��������#����#� �������#� �������#� $������#� ����� �(� $�� ����� ����#� ����� �� ���� ��� ��� �������� ����� ��� $�� ������� �� ����������� ���"���������������������$������%

Maxim: ��� ������� �� ���������� � ���� �� ����� '���#������#� �������#� �������� ��� ������(� ��� � �������� ������'��������#� ����#� �������#� �������#� $������#� ����� �(� ���� ���� �����#� ���� ����� ��� ������� ����� ��� �$�������� $�� ������� �� �� ��������� � ���"� ����individual sau în grup.

Standardul 4: ��� �!%�������� �!������� !"�#�$������ ��� ����'$�������������'�����+������� !����(���

Minim: ��������������������� �������������� �� ����� ������� ��� ���� ����������#� $����������� ��������� ! ���������!����������$����� �%

Maxim: ���������#���������������� ��#����������� ������������� �� ������������ ���� ��������������#�$����������� ��������! ����#����������������� ����%

Standardul 5: ��� ���!��'��(�� �����'� ��� ��2���� #�� ��� �! �"!����� *��$���������$�����'���������$ �������'�'�

Minim: ��� ������ ������ ��� ���� �� ���������� �� $������ ������������ ��� � ����� $�� ����� �� ��������� � �� ���$����� �#� ���������� � �������� ��������� $�� �������� ��partenerii.

Maxim: ������������������ ���������������#��� ����������� �������������������������������$��$�����#����������� ���������� ����$���������������������������������%

Page 20: Standarde evaluare

20

����� ����5��� ���

Standardul 1: ��� �$�!����� #�� ��� $'� �(�(�� � '�2����� ��� $��$� �$� ��%������'���� ��#��$�'���� �

Minim: - ���� ������� ���������� ������������������"����

� ������� ������� ��� �!� ���� $������� �� ������ �$����� �%

- �����������������������������'�������#�� ������������#���������(��������!�����$����� �����%

Maxim: - ��� � ����� ���������� ���������� ��������� ��� ��

"������ �������������#����������������������%- ��� ������ � ��#� �����#� ��� ����� ������� �� ���������

�����������������������������������������������������������%

Standardul 2: ��� ��!���'�(�� ��� �!������!��(�� #�� ��� �%� $�(�� ��!�$��simple

Minim: - ��� � ����� ��� �� ���� �����#� �������� ���� �

�������������� �������������!�����$����� �����%- ��������������� ��������!� ����$������� ��$����� �����%

Maxim: - �������������������������� ���� �#��� ��������

� ����� ��������������� ����#�������������� ��%- ��������������� ��������������������������$��������

���� �������������%

Standardul 3: ��� ��(%! '�� ������'���� ��� �!!������� *�� ��!�$ � ��� �(����unui produs

Minim: ��� � ���� $�� ��������� ����� �� ���� ������ ��� � �������� ���� ������$����� �����%

Maxim: ��� � ���� $�� �� ���� ���������� ����� �� ���� �� ���������������#� ���������#� �������� ��� � ����� ����� ����������������������������� ���%

Standardul 4: �����(%! '�����������'��Minim: ����� ����� ������������������������������� $��"�����

unui produs.Maxim: ��� �� ����� ���������� ��� ����� ������� � ���� $�

"������ ����� �� ���� ����� ���������� ���������� ��creativitate.

Page 21: Standarde evaluare

21

RELIGIE

Standardul 1: ��������������!�������������/Minim:

- ���"����������������������%- �����������!�������� ��%

Maxim: - ������������� ���������� ���������������%- ���"�������� ���������!�� ������� ��%

Standardul 2: ����������� ��%������'� �����(��'�'�� *�� ��" ��� ��$� ��&�'������'$��/

Minim:- ��������������"�$��5�����������������������%- ��� � ������� ����� ������ ��� �������� / ����� �����

Hristos.Maxim:

- ��� ������ ������� ������ $�� 5����� ���� �������������%

- �� ����������/ �����������6��� ���������� ����������%

Standardul 3: ������������������� � ���� �'����� ��$�$��"$�����#'��/Minim:

- �����������������������������������������������%- ��������������� ��������#�� ����������������%

Maxim: - ���������������������������� ����������� ��!� ��������

reguli de comportament.- ����������� ���������������������������/�����%

Standardul 4: ���$'� �(�(�� ��"�)$ ��� ���!�/Minim: ���"��������������� ���$�������%Maxim: ���� ����������"���������� ������� ��� ����� �%

Page 22: Standarde evaluare
Page 23: Standarde evaluare

STANDARDE DE EVALUARE PENTRUCLASA A VIII-A

Page 24: Standarde evaluare
Page 25: Standarde evaluare

25

���������� ��� ����������

Standardul 1: 3��������������������������� !"� ����$�$������)����$ '�'�#������������������!������ !��������� ������� �������!�'��'�.

Minim: Desprinderea��������������� ��������������!�������� '3* 7*� �� ������ ���� 3 7� ����(� ��� ������������� �� 7*8� ������� ������������������������ ���%

Maxim: /����������������������� ��������������!��������')7* 3**� �� ������ ���� )7 9*� �� ����(� ��� ��������������� ������� ������������������ ���%

Standardul 2: Desprinderea sensului cuvintelor prin raportare la������������������)$ $�����$ '�'.

Minim: /��������� �������� �� ����� ��� ������ �� ��� �� 7*8� ������������ ���������������� �#������ ��� ���� �����������������!����� ������� '����� ���� �� $�� ������ �������� �comunicare sau text literar – epic, dramatic - ascultat, de circa75-100 de cuvinte/ 8-10 fraze).

Maxim: /��������� �������� �� ����� ��� ������ �� ��� �� �������������#��������� ����������������������!������������'���� �$�� ������ �������� �� � �������� ���� "� ������ 2� ���#dramatic - ascultat, de circa 250-300 de cuvinte sau 18-20 defraze).

Standardul 3: Construirea unui mesaj oral pe�!�'������'�/Indicatori:a. �������� ���������������:b. � �����������������2�� �� ���� � ����������#� ������������ ���#��������

�������������:c. � ���������"��������.���������� ��� ��������������:d. �����������������.��������!������������������� �������:e. � � ����� ��!� ��� �� � ������� ��� ���������� $�� ����� ���������� ���� �

exprimate.Minim: Realizarea primilor indicatorilor a �� b sau realizarea în

totalitate a indicatorului a� ��� $�� � ������� ���������� �indicatorilor b ��� c#� ��� � ��� ����� $��������� ��� � ����� ��� ����������"��������%

Maxim: 1�������� ��� �� ������ ��� �� �������� $�� � ������� ���� ��������� ����%

Standardul 4: ��($������!�� ����$�$��'�+'�����'�%� ��������%�����.Minim: Rezuma��� ������������ "�������� ������������� ';7 )97

�������(#��������� ������ ����� ������&� ������������� ��!� �#� �� ��������� �������� ��� �� ���#� ����������������������� �� �������#� ��� ������� �� �������� �� ���� �principale).

Maxim: 1������� ������������"���������������������'�������200 de cuvinte, maximum 500 de cuvinte), respectându-se ��� ����������������������������%

Page 26: Standarde evaluare

26

Standardul 5: �����'���(�����!�� ����$�$������!��)����'��$��'�+'���'.Minim: ������������ ������������ ��� ��!� ���� ��� "� ������� ��

'������)**��������(#� ����������������������������� ��!(principal/ central, secundar) ������ ���� �������.�� ����� �������'������������������������(%

Maxim: Carac������� ������������ ��� ��!� ���� ��� "� ������� ��(minimum 200 de cuvinte, maximum 500 de cuvinte),��������� �� ����� �� ��� ��!� ��� � ��������.� �� ���� �����������#���������������������������������������#�������#� �������#� � �� ����� ��� �� ��� ��������� ����������������������� ��!%

Standardul 6: Identificarea momentelor subiectului unei opere epicedate.

Minim: Identificarea a trei momente ale subiectului unei opere epice��� '"� �������&� ��� ��!�#� ������� �������� ��� �� ���:������:� ������� ��������(#� $�� �������� $�� ���� � ��������������������$����������%

Maxim: ����������� ��� �� � ��� �� ���������� '"� �������#������#� ����������� ��������#� ������� ��������.� �������������#� ��� �������(#� ��������� $�� �������� $�� ������������������$����������%

Standardul 7: ����'��������� �!�$�� !�� ��� �+�$����� ���'��!� ������$����'�.

Minim: ����������� � ����� �� �� "����� ���� � ��������� ���'���������#����� ���(%

Maxim: ����������� ��� �� � ����� �� �� "����� ���� � ������������ ��� ��������� � ���� �� ��� ��� $�� "� '$�� ��������� ����� ������ �� ��������� ���� ������� �� ��������������(%

Standardul 8: ���$�!�#'�������!����� !������+�����%�'�'����'��'����#����!��$�� !�� ��� '�!���� �'������ *�%���'�� *�'��!� !����� �'�������'�.

Minim: 1��� ����� ���������� �� �� ��� �� "��������������� '����#� � ��������#� ��� ��������#� ��������#������#� ����� ��(� ��� �� � ������ �� �� ��� ������� $�����'���������#� �������#� ���� ���#� ��� ��!��#� � ����� �����#� ����� � ���#� � �������.� �� ��� �� � ������#� �� ��#�����#� ����#� ������#� ���� ���#� ���� ����#� ���� ������# ������������#� ������� ������ ��� ������������� � �&� ����#������#� �����#� ����#� ������#� � ���#� ������#� ���#� � ���#roman).

Maxim: 1��� ����� �� ��� �� �� "�������� �������� ��� �� ������ �� �� ��� ������� $������ $�� � ���� ������� ���(conform curriculumului).

Page 27: Standarde evaluare

27

Standardul 9: Desprinderea sensului cuvântului prin raportare lacontextul mesajului scris.

Minim: /��������� �������� �� ����� ��� ������ �� ��� �� 7*8� ����sensurile figurate ale cuvintelor, prin raportare la contextulmesajului scris (text literar scris, de circa 75-100 de cuvinte/ 8-10 fraze; text nonliterar scris, de 40-75 de cuvinte).

Maxim: /��������� �������� �� ����� ��� ������ �� ��� �� �������������#� ����� ��� ���� ��� ������������ ���!����� ������ '"literar scris, de circa 250-300 de cuvinte sau 18-20 de fraze;"� � ������� �����#� ����������;7��� �����#� � �������� ��neologisme, dar nu ale limbajelor specializate).

Standardul 10: ���$�!�#'����� %� !�� !�� �+�����%�� � �� ��'��!��� !��!��! !�����#������ ���� !�����'��'�������'��$��'�+'���'.

Minim: 1��� �������� ��� ��"������������ ���� ��� �� � ���'������ ��� ��������#� ��!���� ��� �� ���:� � ���#� ������ �������� ��� ���:� ������� �� � �������� ��� ��!���� ��� �������(������������� �������������� ���"����'��� �������� �� ������������ �� ���(%

Maxim: 1��� �������� ��� ��"������������ ���� ��� �� � ���'��#� �����#� ���#� �����#� � �#� ���#� ��� ���#� ����� �� �������� 2� ��� ����������� ��� � �� � ��(� ��� �� ������� �sintactice dintr-un text dat (raportul de coordonare, de��� �� ���#� �� ����������.� �� ������:� "��������topicii).

Standardul 11: ��($���������������$�$��'�+'�����'�%� ��������%�����.Indicatori:a. ������������� $������������������������� "�����2� ������������� ��

�������� ���#��������������������������������� ���:b. relatarea la persoana a III-a, cu folosirea unui ton neutru, inclusiv transformarea

���� ������$��� ������������:c. respectarea succesiunii faptelor;d. � ����� "��������� 2� �������� ��� � ����� ����� �#� ����� ������ ������#

���������� ���� �#� � � ����� ������� �� � �� ��� �� �� ����� ���� �cauzalitate;

e. � ��������� "��������� 2� �������� � ��� �� ������� ������ $�� �� ���������������#���������� � �����������������:

f. � � ��������������������� ��������2����������������������������� ��������� �� ���� ������ ��������� ���������� ��� �������� ������ � ����� ����� �exprima anterioritatea sau posteritatea în raport cu acesta;

g. � ��������� �� � � ���� �� ������ �� ������ �� �� � �� ��� �� �� ������� �#������ ����&�aici-acolo, acesta-acela etc.

Minim: 1�������� �������� �� ������ ��� �� a ��� b� ���� $�� ������������������������ ��� ��a, b, c, d.

Maxim: Realizarea tuturor indicatorilor� $�� � ������� �� ��� �������� ����%

Page 28: Standarde evaluare

28

Standardul 12: �����'���(����� ������� �� $�$�� ����!��)� ���'��$�� '�+'� �prima vedere

Indicatori:a. precizarea rolului personajului în text – personaj principal, secundar, personaj

narator sau martor etc.;b. ���������� �������� �.����� ��� ��������������:c. ���� ��������� ����� ��������������$��"#�����������"���:d. ��������� �������� ���������� ��!����� ���������������������� �����

�� ��� ��� ��!#� �������� �������� ���� � �� ����#� ���� � ���� $�� ���� ���#��������������� � �����#����������������%:

e. ��������������������������� ��!�����":f. � �����"���������2������������� ���������� �#��������������� �#�� � ����

���������� �� ��� ���� �������������������:g. � ��������� "��������� 2� �������� � ��� �� ������� ������ $�� �

� ���������������#���������� � �����������������%Minim: Realizarea indicatorilor a, b, c, d ��� $��������� ���������� �

�� ������������� ��%Maxim: 1�������� ��� �� ������ ��� �#� $�� � ������� �� ��� ������

�� ����%

Standardul 13: �����'����� $�$�� '�+'� *�� ����� ��� ��� �%�������(�caracteristicile fundamentale ale unui fragment de textliterar dat.

Indicatori:a. ����������� � ���� �� ������� �� "� 2� ����#� ������ ��� ������ ������ $�

�������:b. � ��������������������"���� ������������#���������� ����������

2�����#�������#������#�� ���#�� ���#�� ���#�������#�������#�����2���.������������������$�����������2����#������#��������:

c. ���������������������������!�����"����#���������� ����������:d. � �����"���������2������������� ���������� �#��������������� �#�� � ����

���������� �� ��� ���� �������������������:e. � ��������� "��������� 2� �������� � ��� �� ������� ������ $�� �

� ���������������#���������� � �����������������%Minim: Realizarea indicatorului a� ��� $�� � ������� ���������� �

�� ������� ������ ��#� ��� � ��� ����� $��������� ��� � ����� ��� ����������"��������%

Maxim: 1�������� ��� �� ������ ��� �� $�� � ������� �� ��� �������� ����%

Standardul 14: �����'����� $�!�� '�+'�� �$� ���'������� �$����!�� �8� cerere,����������������� ��� �������� etc.

Minim: 1������� �� �� "� ��� �������� ������ ����& cerere,����������������� �� ������������������������.

Maxim: 1������� �� �� "� ��� �������� ������ ����&� cerere,���������� ������� �� ���� ��������� �� ��������� ������������ ������ �������� ���������� ���� ����� ������������� ���������� ������� �����������������.

Page 29: Standarde evaluare

29

Standardul 15: Respectarea în redactarea unui text a regulilor de��������������$%��'� !�� *���� �"��#���� ���$ � !��!�'!�������#������$��'$������'$���'�.

Minim: Respectarea în redactarea unui text a re����� �������������������� �� $�� ������ ��� �� ������ �� � ������� ��� �� �������������� '��"����� 7� ������ ������#� �� � �����#� ���������#� �� "������� � ���#� ����� � ������� �� "scris).

Maxim: 1�������$���������������"��������� �������������������� �� $�� ������ ��� �� ������ �� � ������� ��� �� ��������������' ���������� � �����#�����������#���"������� ���#������ ����������"������(%

Page 30: Standarde evaluare

30

�� ��� ���

Standardul 1: ��������� ��'����� ���$�!�#'����� �!��������� #������(��'���������+�����$���� !����� �.

Minim: ��������������������� �����%�1��� ���������� ����� ���%����������������������� ��������� ��������������������� ����%�� ������������� ������ ���%1�����������"��������� ��$����%

Maxim: 1��� ����� ����� �� ����� ���%� � �������� ����� ������ ���%�1�����������"��������� �����%

Standardul 2: ����'$�����!������� !���$��$�������� �/Minim: �������� ������� �������������� ���%�<������ exponent

������ ������%� ��������� ��� ����� ���� ������ $�� �������������� � ����� ������������� ����'"&���������������������������������������:���������� ��������(%

Maxim: �������� ������� �� ��� ����� ����� ���%� 1��� ������������ �����%�<�������"� ���������$���%

Standardul 3: �'� �(�������!����'��� !���� �����������%�(�"� �'�'��*���$ �����umerelor întregi.

Minim: =��������������� �������������������)*#�7#�9� ��� 3%�=������������ ��������� ������� �� �����%���������� �%�%�%�%�%� ���%�%�%�%�%���� ��������������%

Maxim: =���������� ������� �����������������������$��N����$��Z.

Standardul 4: �'� �(����� ���!��'� !�� ��!�!���� !�� ��!���'� !�� ������ !������'�#����%������!�!���!�� �.

Minim: ���������� ��������� �������%�<� �������������������� � ����%���8����� ���������������%�1����������������%��������� �� ����������� �� �������� �� ����� ������ ��������raportul: nr. cazuri favorabile / nr.cazuri posibile.

Maxim: <� � ����������%��������������������������� �����8����el. Aflarea unui raport procentual.

Standardul 5: Utilizarea mediilor.Minim: ���������������� ������������ ���%Maxim: ����� �������#� ����� �������� � ������ ��� ����

� �����%�1� �������� ���� ��$������������������%

Standardul 6: �'� �(�������'����� !��#�����!+����� !������$�������� �.Minim: 1 ��!���������������������������������� ����$���%Maxim: 1 ��!���������� "��������������������%

Page 31: Standarde evaluare

31

Standardul 7: �'� �(����� $�!�� � ����'�� ��� !����� #�� ��� '�!���� �$ ���� !�����$�� #�� �� $�!�� �� ����� �$������ #��$��� *�� ��(! %����problemelor.

Minim: 1������ $�� ������������ �� '��������#������#� ���������(%�������� ������� ������������������'�����������������(%Reprezentarea în plan a unui punct de coordonate numere$����%� 1��� ����� � �� ��� �� ����� ����� ������într-un sistem de axe xOy %���������� ��� �������� �������� $�� ��punct.

Maxim: ������������ ���� �������%� 1�������� � ������ �����������������������%�1� �������� ���� ������� ���������� ������������������������� ��$������%

Standardul 8: ��(! %����� ��� ��$����� ��� ����$����� #�� ��� ���'���� ����$����9�����'$���������� �$ ��� ��"�����$'� �(&���� �!��'���!��$ ��#����'!������������.

Minim: 1� �������� ���� ��������!� �������������������� �� ��� �������� � ���� ����%� 1� ������ ������� �� ������� � �� ��� �������� ����� $����. 1� ������ ��������� �� � ��������� ��� � ��� ���� ���� '� �������� ���� ����(%��� ����� � ����� �� �� ������� �������&( ) 222 b2ababa +±=±( )( ) 22 bababa −=−+ .Descompunerea în factori: metoda factorului comun, utilizareaformulelor de calcul prescurtat.

Maxim: 1� �������� ���� ��������!� �������������������� �� ��� �������� � ����%� 1� ������ �� �� �� ���� ��� �!� ��������������� �������������� ������� ���%1� ����������������������� ������ ����������������%( ) bc2ac2ab2cbacba 2222 +++++=++Descompunerea în factori: metode combinate. Simplificarea��� ��� �� �� ����� ���� ������� ����� ���%�>������cu rapoarte de numere reale reprezentate prin litere.

Standardul 9: �'�"� ����� #�� $'� �(����� ��!����'��� !�� �� �'�'�%�� #�� ��'����� �� ���$�� !�� #�� �!��$�� !�� ��!��'����� *�� ��!" ���� �����!��'������#������� �$ .

Minim: ������������!� �������� ������� �� ������������ �� $���� ���de calcul.

Maxim: =����������������� �#��� ������� �#� ��� �� $���� ������� ������������������%

Standardul 10: �����(��'����� 6� ���$�!�#'����� *�� � ��� �� �!����$����� !������� �/

Minim: 1��� ������������ ��� ����������%Maxim: Reprezentarea figurilor geometrice studiate.

Page 32: Standarde evaluare

32

Standardul 11: �'� �(����� !�� �(����� ���$�� !�� ��!��'����� #�� �� $�!�� ����'�����'�����!��������!��'����.

Minim: Identificarea unor figuri plane pe corpuri geometrice.Maxim: ������� ����� ����� .� ����� ����� �� ��� ����� ��� ����� ��

�����%

Standardul 12: :������'������ ��� $������� #�� ���(��'����� ��'� !�� ��� "�(�$�!��� ����'������'�'��'����#����!"�"� �'���.

Minim: ����������� ���������������������%Maxim: =������������ ����������������� ����������$���� �����

unor probleme.

Standardul 13: ����'��������� $���� ��'$�������!" ���� #�� !�����(�����������'�����!�$ $�������(! %����������'���.

Minim: <� ������������������������������ ����������� ����%1����������������%

Maxim: <� ����� ���"�������������������������������� ����%

Standardul 14: �'� �(����� $�!�� �����(��'���� #�� ��'!�e variate pentru� �����������#��)$�'���������-���!��'�����.�$�!����$��$��.

Minim: =���������� ������������������������������ ���������%Maxim: � ��������������� ��������� ���������%

Standardul 15: �!��'�$�����$�!�������� �(����#��%�����������%� ���'����� !�.Minim: ?���������������������� ������������#���"���%Maxim: � ���������� �������������������������������������� �%

Standardul 16: :��� ������� �������������� � !"� �� �� ���!������ !�� �$caracter matematic extrase din diferite sursedocumentare.

Minim: 1��� �������� ������� ������������������%Maxim: 0���������� ������� ������������������%

Standardul 17: �+�$������ !����� ��'� ��'�� #�� �!����'�� �� ��!���� !�demersuri de rezolvare a unei probleme.

Minim: �"������� �������� ����� �������������� ����������probleme.

Maxim: �"������ � ����� ��� ������� �� �� ����� �� �������� �rezolvare a unei probleme.

Page 33: Standarde evaluare

33

GEOGRAFIE

Standardul 1: � �"!������ $�$�� '�+'� �!���'� #�� �!����'� �$��� $�� � �oritmdat, utilizând termeni specifici

Minim: 1��� �����'����������(����� � ����$��"���Maxim: ���� ����� ����� "� � ��� ��� � ��� ����� ��� ��� ���� ��#

utilizând termeni specifici în contexte noi

Standardul 2: Explicarea principalel!�� ��!" ���� ��� ��!������� ��(���� #�$������ ���!�&����

Minim: ����������� ���������� �� �� ���� �� � ������ ������� �����������1 �����

Maxim: �"������������������ ���� ������� ���������������������ale României

Standardul 3: Explicarea unor �� ����� �+��'��'�� *�'��� �!��!���'� ���!�����������"�(��� ��$�$��'���'!��$

Minim: ����������� �� �� ������� "���� $��� � �� ���� ������������������������ ���

Maxim: �"���������� ���������"����$���� �� ����� ����������������������� ���

Standardul 4: �'� �(������ ����'� !�������!������������(��'�'�����2����Minim: � ����������������������� ������������ �����Maxim: =�������� ���� �� �� � ������ ������� �� ������ ��

����� ��������� ������� ������ ������$�� ���"�� ��

Standardul 5: �!���������$�!��$��'��������!�� ����)!��������� ����'� �lor semnificative

Minim: ��������� ������������ �� � ������� ���������� ��� ������������ �������

Maxim: � ���������� ��������� ��ionale majore prin elementele lorsemnificative (într-un text coerent)

Page 34: Standarde evaluare

34

ISTORIE

Standardul 1: ������(��'��$�����'���'!�����!��������� �����!�������!����'�de surse istorice.

Minim: ����������� �������� ������� ������� �� ��������� ��la un fapt istoric.

Maxim: ��� � ������ ��� ���� �� ���� � ������ �� ��� ��� ������� �� ���oferite de mai multe surse istorice.

Standardul 2: ������(��'��$�����'���'!���/Minim: ������������������ ������������� ��������� �������%Maxim: ��� ��zinte un fapt istoric din punct de vedere politic,

� � ���#� � ����#� �������#� �� � ���#� ��� ��� �������� ��������#����������� ��������#���������������������������%

Standardul 3: ��� $'� �(�(�� ��"�)$ � ��� ������ �'�'�� *�� ���(��'����� $�$�fapt istoric.

Minim: ����������� ������.� � ����� �� ���� $��������������fapt istoric.

Maxim: ��� �� ����� $������� � ������ �.� � ���� �� �� ���utilizate în prezentarea unui fapt istoric.

Page 35: Standarde evaluare

35

��������;��4�

I. ORAL

Standardul 1: ���*��� �����$��'�+'��$���'Minim: ���$��������������� �����������������!�'$�������!��������#

���� �� ��� ������ ��������(#� �������� ����� ��� ���#� � �����acest lucru prin:- �"�������� �����������������- 1�������������������$��������� ����.������.�����������

scurt- ��������������� ��.���� �������2����- ���������� ��"������� ��������� ���������� $�������

'"%&"������� �� �����#� "������� �� ����� @������� .$��������.������������.�������-(

Maxim: ��� $������� ������ �� ���� � ��� $�� ������ ��� � ����� ���!� '$�limbaj standard, referitor la subiecte familiare), clar articulat,� ������������ �����#�� ��������������������&- �"������ ����� �� �� ������������ .� � ����� � $�� �����

��������� ����:- 1���������� ��� $������� � ���"� .� ��� �������� ������� .

structurat;- ���������� �������������.��������:- ���������� ��"������� ��� ���������� $�������#� �����

����� �� ��� �� ��������� '"%&"������� ��� ����� ������ .�������#��%(:

Standardul 2: ��� ��� �+������ !�� � �!������ ��� �� ��������� �'��$ �� -'�+'!�� 6������ �������� !"���'�� ���������� �'�/.� $'� �(&���$�!#'���� ��#���"� �'��� ���!"&���'�

Minim:- �������������� ��������"#��������������������! �

���� ����������� ����- ��� � ��� ��� ��� � � ����� ��� ������� ������ '����� ���� .

����� ��������� ��������� (� $�� ������� �� �� ��������� ����������

- �������� �$�������#��������������.��� �����������!������#������$����$����������!������� �������������������������������

- ��� ������������������������ �� ���� .�� ����� ��� .unor locuri din universul familiar

- ���"����� �����������#�������� ���� ����. �������%Maxim:

- �������������� ��������"#�� ���������������������� ������������ �����

- ��� � ������ ��� � � ����� ��� ������� � ���"� '����� ���� .����� ��������� ��������(� $�� ������� �� �� ��������� ����������

Page 36: Standarde evaluare

36

- ��� ����� � $�������� .� ��� ������ .� � "��������� ����#��� � ����� �"������������#�� ������������

- ��� ��������������� ��#� � ����� #� �����#� �������#din universul familiar

- ��� "����� ������ � ���"#� ���� �� � ��� ���� . �������.����� ��.������

II. SCRIS

Standardul 3: ��� *��� ���������$ �$�$�� � '�+'����������'�$����+'�����#�� 6��$���� $������$��'�����!������

Minim: ��� $������� ������ �� ���� � ��� ����� "� '������ $�� �����!standard, referitor la subiecte familiare), dovedind acest lucruprin:- 1�������������������$������������.����������������:- �������������� ������ ��������":- �"������ ��� ������� ������ ����� ������� �� �

"������������:- ���������������� �������������.���������.������%

Maxim: ��� *��� ����� � !"� � #�� *�� ��'� �$� $�� '�+'� -������ *�� ��"�)standard, referitor la subiecte familiare), dovedind acestlucru prin:- ����������� ��� $������� � ���"� .� ��� �������� ������� .

structurat;- ���������� �������������.�������������":- "������ ��� ������� ������ ����� ������� �� �

"����������������� �������������:- � ������ ��� ��������� �� �� ��� ��� ��� ������#� "���� ���

���� .� �������� .������ .� ���� ����#� ����� �� ������anumite sarcini de lucru.

Standardul 4: �������+������ *���������!��������� ������������'��$ �� -'�+'!�� � 6� ������ �������� �'�/.� $'� �(&��� �$�!#'���� �� #��"� �'��� ���!"&���'�

Minim:- ��� ������ "� �����#� ����� ���� ��� ��� .��� � ����

��� ��������������'������� ���#������ ������ ���(:- ��� ������� ������� ������ ����� � $�������#� �� ����

unei teme /unor repere de sprijin date, astfel încât$������� ���!����� �� ���� ��� ��� ��� ������� �� ��������������#� �"����� ��� �� � ������ ��.���� �� "������grave;

- ���������������������������� �obiecte/persoane/locuri din universul familiar;

- ���"����� �����������#������� ���� ���. �������:- ���������������������������'������.�� ������(���

�� ���������������%

Page 37: Standarde evaluare

37

Maxim:- ��� ������ "������������� ���.���� ����� ��� ������

complexe (scrisori personale / formale);- ��� ����� � $�������� .��� ������ . � "������

��� ������ � ����� �"������������#�� ���#�� ���:- ��� ������ ������ ��� ��#� � ����#� �����#� �������

din universul familiar;- ��� "����� ������ � ���"#� ���� �� � ��� ���� .�

�������.����� ��.������:- ���������������������������'�������.��� ������(���

�� ����������� ���"%

Page 38: Standarde evaluare

38

������7�����4�

I. ORAL

Standardul 1: ���*��� �����$������)�6�$��'�+'��$���'Minim: ���$��������������� �����������������!�'$�������!��������#

���� �� ��� ������ ��������(#� �������� ����� ��� ���#� � �����acest lucru prin:- "�������� ������������������:- ��������������������$��������� ����.������.�����������

scurt;- ��������������� ��.���� �������2�����:- ��������� ��"������� ��������� ���������� $�������

'"%&"������� �� �����#� "������� �� ����� @������� .$��������.������������.�������-(

Maxim: ��� $������� ������ �� ���� � ��� $�� ������ ��� � ����� ���!� '$�limbaj standard, referitor la subiecte familiare), clar articulat,� ������������ �����#�� ��������������������&- "������ ����� �� �� ������������ .� � ����� � $�� �����

��������� ����:- ����������� ��� $������� � ���"� .� ��� �������� ������� .

structurat;- ���������� �������������.��������:- ��������� ��"������� �� � ���������� $�������#� ��� ��

����� �� ��� �� ��������� '"%&"������� ��� ����� ������ .�������#��%(%

Standardul 2: �������+������!�� ��!��������� ������������'��$ ��-'�+'�!�� �6������ �������� !"���'�� ���������� �'�/.� $'� �(&���$�!#'���� ��#���"� �'��� ���!"&���'�

Minim:- �������������� ��������"#��������������������! �

���� ����������� ����:- ��� � ��� ��� ��� � � ����� ��� ������� ������ '����� ���� .

����� ��������� ��������� (� $�� ������� �� �� ��������� ����������:

- �������� �$�������#��������������.��� �����������!������#������$����$����������!������� �������������������������������%

- ��� ������������������������ �� ���� .�� ����� ��� .unor locuri din universul familiar;

- ���"����� �����������#�������� ���� ����. �������%Maxim:

- �������������� ��������"#�� ���������������������� ������������ �����:

- ��� � ������ ��� � � ����� ��� ������� � ���"� '����� ���� .����� ��������� ��������(� $�� ������� �� �� ��������� ����������:

Page 39: Standarde evaluare

39

- ��� ����� � $�������� .� ��� ������ .� � "��������� ����#�� � ����� �"������������#�� ������������:

- ��� ��������������� ��#� � ����� #� �����#� �������#din universul familiar;

- ��� "����� ������ � ���"#� ���� �� � ��� ���� . �������.������ ��.������%

II. SCRIS

Standardul 3: ��� *��� ���������$ �$�$�� � '�+'����������'�$����+'�����#�� 6��$���� $������$��'�����!������

Minim: ��� $������� ������ �� ���� � ��� ����� "� '������ $�� �����!standard, referitor la subiecte familiare), dovedind acest lucruprin:

Ex.:- ��������������������$������������.����������������:- �������������� ������ ��������":- "��������� ��������������������������� �

"������������:- ���������������� �������������.���������.������:

Maxim: ��� $������#� �� ���� ��� $�� �����#� ��� "� '������ $�� �����!standard, referitor la subiecte familiare), dovedind acest lucruprin:

Ex.:- ��������������$�������� ���"�.�������������������.

structurat;- ���������� �������������.�������������":- "��������� ��������������������������� �

"����������������� �������������:- � ������ ��� ��������� �� �� ��� ��� ��� ������#� "���

���� ���� .� �������� .������ .� ���� ����#� ����� �realiza anumite sarcini de lucru.

Standardul 4: �������+������ *���������!��������� ������������'��$ �� -'�+'!�� � 6� ������ �������� �'�/.� $'� �(&��� �$�!#'���� �� #��"� �'��� ���!"&���'�

Minim:- ��� ������ "� �����#� ����� ���� ��� ��� .��� � ����

��� ��������������'����#�������� ���#������ ������ ���(:- ��� ������� ������� ������ ����� � $�������#� �� ����

unei teme /unor repere de sprijin date, astfel încât$������� ���!����� � �� ���� ��� ��� ��� ������� �� ��������������#� �"����� ��� �� � ������ ��.���� �� "������grave;

- ���������������������������� �� ����.���� ���.locuri din universul familiar;

- ���"����� �����������#������� ���� ���. �������:- ���������������������������'�������.��� ������(���

�� ���������������:

Page 40: Standarde evaluare

40

Maxim:- ��� ������ "������������� ���.���� ����� ��� ������

complexe (scrisori personale / formale);- ��� ����� � $�������� .��� ������ . � "������

��� ������ � ����� �"������������#�� ���#�� ���:- ��� ������ ������ ��� ��#� � ����#� �����#� �������

din universul familiar;- ��� "����� ������ � ���"#� ���� �� � ��� ���� .�

�������.����� ��.������:- ���������������������������'�������.��� ������(���

�� ����������� ���"%

Page 41: Standarde evaluare

41

������;������

I. ORAL

Standardul 1: ��� *��� ����� $�� '�+'� �$���'� ���'�$� �� ���������� ����$ acestuia

Minim: ��� ��������� ������ �� ���� ��� ����� ���!� ����#� ������� '$�limbaj standard, referitor la subiecte cunoscute), articulat clar������#�� ��������������������&- "�������� �����������������:- ��������������������$��������� ����.������.�����������

scurt;- ��������������� �.���� �������2���:- ��������� ��"������� ��������� ���������� $�������

'"��������������#�"��������������A�������.�$�������.������������.�������B(

Maxim: ��� ��������� ������ �� ���� ��� $�� ������ ��� ��������!� ����#simplu (în limbaj standard, referitor la subiecte cunoscute),����� �������#� � ��� ��� ����� � �����#� � ������ ���� �����prin:- "������ ����� �� �� �����������.� ����� $�� �����

��������� ����:- ����������� ��� $������� � ���".��� �������

deschis/structurat;- ���������� ������������.�������:- ��������� ��"���������� ����������$�������#��������

�� ��� �� ��������� '"������� ��� ����� �����.�������#� �asociere text-imagine, etc.);

Standardul 2: �������+������!�� ��!��������� ����%��#���'��$ ��-'�+'�!�� �6�������������������������'�/.

Minim:- ��� ������� ��� "� � � ����� � �� ������ ��� � �� ����

�������� ��������������� ��:- �������������������� �������������$����������� ����������

�����������:- ��� ����� � $�������� �� ����� ���� �� ��� ����

$���� $������� ���!����� �� ���� ��� ��� ��� ������� �����������:

- ��� "����� ������ ��� ������ ��� ���� ���� ���������� ��������������:

- ������������������������������ ��. ����� ����%Maxim

- �������������"�� � ����� ��� ����������� ������ ��:- ��� ��� ��� ��� ����� ��� ������� � ���"� $�� ������� �� �

��������������������:- ��� ����� � $�������� �� ����� ���� �.� "� ��.

� � ����� �"������������#�� ������������:

Page 42: Standarde evaluare

42

- ��� "����� �����#� �����#� �������� � ���"#� ��caracterizeze/descrie anumite persoane sau anumite�������#�� ����#��%

II. SCRIS

Standardul 3: ���*��� ���������$ �$�$��'�+'����������'�$����+'�����#�6��$��� $������$��'�����!������

Minim: ��� ��������� ������ �� ���� ��� ����� "� $�� �����!� �������#referitor la subiecte familiare, dovedind acest lucru prin:- ��������������$������������.����.���������������:- �������������� ������ ��������":- "������ ��� ������� ������ ����� ������� �� �

"������������:- ���������������� ������������#��������#������:

Maxim: ��� ��������� ������ �� ���� ��� $�� �������� ����� "� $�� �����!standard, referitor la subiecte familiare, dovedind acest lucruprin:- ����������� ��� $������� � ���"� .� ��� �������� ������� .

structurat;- ���������� �������������������":- "������ ��� ������� ������ ����� ������� �� �

"����������������� �������������:- ��������� �� �� ��� ��� ��� ������� "���� ���� �������#

�������#� �����#� �%� ����� �� ����� ������ �������� �lucru.

Standardul 4: �������+������ *���������!��������� ������������'��$ �� -'�+'!�� 6���������������'�/.�$'� �(&����$�!#'���� ��#���"� �'��� �dobândite

Minim:- ��� ������ ����������� �����#� ����� ���� ��� ��.��

� �������� �������'����#�������� ���#������ ������ ���(:- ��� ������� ������� ������ ����� � $�������#� �� ����

unei teme/unor repere de sprijin date, astfel încât$������� ���!����� �� ���� ��� ��� ��� ������� �� ��������������#� �"����� ��� �� � ������ ��.���� �� "������grave;

- ��� ������ �������� ������ ��� �� �obiecte/persoane/locuri din universul familiar;

- ��� "����� ������ ��� ������ �����#� ���� �� ��� ���. �������:

- ��� ������� ������� ���������� '������.�� ������� ��unor fraze simple.

Maxim:- ��� ������ "� ����� ���� ��� ��.��� � ����� ��� ������

complexe (scrisori personale/formale);- ��� ����� � $�������.��� �����. � "������

��� ����#�� � ����� �"������������#�� ���#�� ���:

Page 43: Standarde evaluare

43

- ��� ������ ������ ��� ��#� � ����#� �����#� �������din universul familiar;

- ���"����� �����#� ������ ����������� � ���"#� ����� ���� ���. �������.���� �.�����:

- ��� ������� ������� ���������� '������.�� ������(� ��unor fraze complexe.

Page 44: Standarde evaluare

44

7�4���

Standardul 1: ��� �������� *�� '������� ���������� � ���!���� �� ��(���observate.

Minim:- ��� �������� ������ �� ��� ������ ��� ������� ������ ���

domeniul studiat;- �������������� ���������� � ������������������:- ���� ������� ���������� � ��������� � ������������:- ��� �������� ���#� ���������#� ������������ ����� ���� ��� �� �

�� ��#� ������� ����������#� �� ������� ��� �� �� �����#�� ��������������� ������������%

Maxim:- ���"������� ���������� � ������������������:- ��� ������ �� ��� �����#� �� ��� �� �� ����� ���

������������ ���� �������������� ���������� ��din cadrul domeniilor fizicii studiate;

- ��� ������� �� ��� ������ � � ����� ���� � �����������

Standardul 2: ���$'� �(�(�������'��������$���#����'!����������������'�$��'���������������� !����(�����'$���'�/

Minim:- ��� �������� ������ �������� � � ��� ����� ��������

������� ������������� �����������:- ��� ���� ����� $�� �������� �������� �� ���� ���

domeniile studiate;- ���������$�������������������� ���������������

��������������%Maxim:

- ��� �������� ������������ ����� ���� ��� �� �� ���� ����utilizate;

- ��� �������� ������������� ����� ���� ��� �� �� ����$������$�������:

- ���������������������������������� ��:- �������������������������������������������������

acestora determinate experimental.

Standardul 3: ��� ����'$�(�� �+�������'�� ����)�'�� ��$� ������)�'�� �!�����de la fenomenele fizice studiate.

Minim:- ��� ���� ����� ���� �������� �� �� ���������

experimentale;- ����������"�����������%

Maxim:- ��� ������� ���������� "�������� �� ����� ���������

������������ �:- ����������� ��������� �����������������������

���������������������:- ��������������������� ��"�����������%

Page 45: Standarde evaluare

45

Standardul 4: ���!�����(�(��$'� �(�(��#����'�����'�(����'� ��!"���$'�����efectuarea unor experimente.

Minim:- ��� $�������� ��������� ���� ��� ��� �� ���� �����

studiate.Maxim:

- ��� ������������"�������:- ��� ������� ������� ���� ������� ������ ���� ��������� ��

acestora determinate experimental;- ���������������"������������:- ��� �������� � ����������� ������� �� �������� �

��� ����� �� ��������� ������������$����������������%

Standardul 5: ��� ��'�����'�(�� �� �'�'�%� ���� �$��'� ��� %������ ��(���!����$'$ �$������!" ���/

Minim:- ��� ���� ����� ���� ������� �� ����� �� ����� �����

studiat la care face referire problema.Maxim:

- ��� ��������� �� ��� ��� ������������ ������ ��� �� �fenomene din domeniile studiate;

- ��� �������� �������� ������� ���� �� ���� �����prezentate în probleme.

Standardul 6: ��� %� !������� $�� �� �+������� ��'���'���� #�� ��$��'����������� #�� ���� ��(���� *�� ��(! %����� $�!�� ��!" ���teoretice sau practice.

Minim:- ����� ����� �������������������� ���:- ��� ������� ��� ����������� �� ������� "�������� $�

rezolvarea de probleme cu caracter teoretic sau aplicativ.Maxim:

- ��� �� ��� �� ���� ��� ������� ���� ���� ������������������������������������������ ����� �������:

- ��� ������� ���������� ���������������� ��� ��� �� ������ $�������� �� �� �� ��� ���� � �����&� ����#� �������#�������#��������%

Standardul 7: ��� �!��$ �(�� *�� '�������#'��������������������!"���%���� ��#�concluziile experimentelor efectuate.

Minim:- ��� ������� � ��� $������ �� $��������� �� ��� �

experimentale;- ��� � ������ ��������� �� ����� ������� �� ��� �

studiate.Maxim:

- ��� ������� � �� ������ �� $��������� �� ��� �experimentale în elaborarea unor referate;

- ��� � ������ ��������� ���������� ������� "������ �efectuate.

Page 46: Standarde evaluare

46

Standardul 8: ��� ���$�!�����#����� �! !��������!���'� ���!�������� !"� �referitoare la fenomene fizice extrase din diferite surse dedocumentare.

Minim:- ��� ���������� ������� $��� � ������ �������� ��� �����

discipline de studiu.Maxim:

- ��� ������ ��� ������ � ������ ����� ������� �������� $�domenii conexe acesteia;

- ��� ������ ���� � ���� ������� ���� ����� ������� ��������� �� ��������� � � ����� ���� � ���� ����������proprie fizicii.

Standardul 9: ��� �!�#'���'�(�(�� �����'��$ � ����2��� #�� �!�'�+'$� � � #'������/

Minim:- ��� �������� � ���� �� �� �� � ���� $�� ������ ������� �

activitate.Maxim:

- ��� �������� �����!�� ��� �������!�� �� � ���� ������������������������������%

Page 47: Standarde evaluare

47

CHIMIE

Standardul 1: ���� ���������$"�'���� ������ ����$��!��$�������'��$�� �#��������� ���2�������$���$�$ ���$������$ '�����'����/

Minim:- �����������������������������#������������������

� ����#������#�����������������������������������%- ��� ��������� ������� ������#� �����#� ����� ����� ���� ���

multe criterii studiate.Maxim:

- �����������������������������#������������������� ����#� ��� ���� �������#� ����� ����� ���� ���� ���criterii.

- ����������������������������������������#��������������mai multe criterii.

Standardul 2: ��� �������� #�� ��� ��'�����'�(�� ���!����� �2�������!����'�����2������� ���$"�'���� !�/

Minim:- ��� ������� �� ��� ������� �����#� ���� � ���� �

�� �����������������%- ��� �������� ������������ ����� ���#� ���������#� ���� ��� �� �

fenomene chimice studiate.- ��� ����� �������� � ������� ���� ���������� �� ������

chimice studiate.Maxim:

- ��� ������� �� ��� ������#� �� ������� ���������� �� ������� �����#� $�� �� ���� "��������comportamentului fizico-chimic al acestora.

- ��� ������ �� ��� ������� �����#� �������� � ���� �producere, cauzele producerii acestor fenomene,

Standardul 3: ��� ����'$�(�� �+��������� �2������ $'� �(&��� �$"�'����chimice cunoscute

Minim:- ��� �������������������� �� ������������ "�������

simple, de laborator.- ��� ������� "������ �����#� �� ����� ���������

������������ �%- ��� ������� � ��� ��������� ��� ��������� �����#�

��� �� �� ����� �� �������� �� �������� ��� ����� �������������� ������������ ���%

Maxim:- ��� ������ ��� ��� ������� � ��� ��������� �� ��� �� �#

����� �� ����� ������ ��� $�� �� ���� ������������� �� ���������������%

- ����� ���� �������"���������� ��� �� ���������������� ���������������� ������������ ����

Page 48: Standarde evaluare

48

Standardul 4: ��� �����(��'�� #�� ��� ��'�����'�(�� !"���%���� �� ��$� ��'� ���($ '�'�� ���� ��%��'������� 6� �+�������'�� �$"� �!���� ��'�"� ����������#����������/

Minim: ��� ������ ��� ��� ������� ���������.���� ������ $������ �������� �� ������� �� �������� �� ������ ��� � ����#����� ���������#�������������������%

Maxim: ��� ������� ���������� ��� ���� ������ $�� ������������� �� "�������#��������� ���� ������� ���� ���������#�������������������%

Standardul 5: ����!��$ �(���!�� $(������"�(����� �(����!��!�'�������(��!��2��������$�!���$"�'������2�����/

Minim: ���� ������������������� ��������������������������� ���������������������������%

Maxim:- ���� ����������������� ���� ��� ���� �� ����������

������������ ����������� ���������������������������%- ��� ��� ��� �� �� ���� ��� ��� � �� ����� �����

������������������ ������������ ����������%- ��� ������ ���������� ������� ��� �� �� �������.������

studiate.- ��� � ������ �� �� ���� ��� ��� ������������

�������������������� ��� ��%

Standardul 6: ��� �� ���� �� ���� �� 6� �+������ �� ��'���'���� � �� ��� !�� *�rezolvarea problemelor cantitative.

Minim: ��� ������ ��� ������ �������#� ������� $�� �� ����� unorprobleme cantitative simple.

Maxim: ��� ������ ��� ������ � ������� $�� �� ������ �� �� �� ���cantitative din domeniile studiate.

Standardul 7: ��� $'� �(�(�� '�����! !���� � #'���������� *�� ���(��'����� �$"�!����������6!�� ����$�$��������������%��'�����/

Minim: ��� ������� ����� ����� ������� ���� ��� ��� �� �������� ��������� ������������� ����������� ����

Maxim: ��� �����#� ���� � ���� ������� ���� ����#� ������� ����������� ��������� � � ����� ���� � ��������������#��� �������������������� ������� �������������������� ������

Page 49: Standarde evaluare

49

BIOLOGIE

Standardul 1: �'� �(������!���'���� '������ !���!����'� !��#����������� !�����������#'����� !��"�! !����

Minim:- 1��� ������� ������#�� ������������������������

������ ���� � ���%- ����������� ����� �#� ������ �� �� ����� ��� ������#� �

����� ���������� ���� ������������#�������#� �#��elementelor componente ale unui ecosistem.

Maxim:- / ������ $�������� �� �� ����#� � ���#� ���������

�������������� ���� � ���%- �"��������������&���� ���������� �������������������:

������� ���������� �������� �%

Standardul 2: Identificarea, clasificarea, interpretarea caracteristicilor�'�$�'$�� ��#���$����!�� ��� ��!�������� !�

Minim:- ����������#� ������������ ������������ �� ��������� ��

������ ������� �������� �%- 1��� ����� �� �� ���� ����#� ������#� ����� ��

������������ �������������������� ������� �������� �%Maxim:

- �"����������������� ��� �������� �� �������� �#� �� ������������������ ��� ������ ���� �� ����� � ����#� ���������� ������������� ���$����� ������ ��������������%

- Realizarea de tabele, grafice comparative, scheme ale unor�� ������� � ������������������� ��%

Standardul 3: Efectuarea de inve�'���������$���� $����%��Minim:

- �������� �� �� ����������� .� "������ �����#� ����!�#pornind de la fenomenele biologice studiate.

- =�������� � ���� �� ��� �� .� ��������� �� ������ ���������������.�"�����%

Maxim:- <� ������ ��� ��������� �� �� ��������� "�������� ��

scop de investigare.- � �������� � �������� �� $�� ����� ����������� ��������

�� � �������������������� ��%- 1�������������������������������� ��"�������%

Standardul 4: ����'�����������'$���� !����!" ����#����(! %���������'!��Minim: ����������� �� �� ��� ��� ��������� �� ��� ��� �� �� ����

������� �������� ����������������������� ����%

Page 50: Standarde evaluare

50

Maxim:- 1� �������������� ���� ������������$�������������� �

��� ������ ����� ��#� ������� ��!� ���� ��� � ��adecvate.

- �"�������� � ������� �� �� �������� � �� ����� ��������������� �����������%

Standardul 5: �� ��'�����#��$'� �(�����$�!���$��������!�$���'���Minim: ������������� ������������ ��������$����������� �����

datelor.Maxim: ���� �����������������������%

Page 51: Standarde evaluare

51

RELIGIE

Standardul 1: �������������!�������������/Minim:

- ����������������������5������������ ������$������������������%

- ����������������������� �����������%Maxim:

- ��� ������ ����������� ������ ���� �� 5��������������������������������$�������� ����%

- ��� "����� � �������� ����� �� ������ ���� �� ���5��������$���� �������������%

- ��������������� ������������%

Standardul 2: ��� �������� �%������'� �� ���zentate în Biblie sau Sfânta�����'$��/

Minim:- ��������������!���� ��� ����� ������ ���"�����5����

������������������%- ��� � ������� ����� ������ ��� �������� / ����� �����

Hristos.Maxim:

- ������������� ����������������"��������%- ��� ������� � ������� �� ����� �� �� "� ���� �����

��������%

Standardul 3: ������������������� � ���� �'����� ��$�$��"$�����#'��/Minim: ��� �������� ��� ��� � ��� ����� ��� � ���� ��� �

convingerilor religioase.Maxim: ��� ������ ��� ������� delelor sprituale din Istoria Bisericii

în formarea caracterului moral-religios.

Standardul 4: ���$'� �(�(�� ��"�)$ ��� ���!�/Minim: ������ ������$��"��� ���������������� ���$�������%Maxim: ��� ��������� ������������ �� ����� �� ����� "� ��� � �����

����� �#����������� ����������������������$��"��� ����%

Page 52: Standarde evaluare

52

��� ����������

Standardul 1: ��'�����'����� $�!�� ���'�� ��'$����� ����$��� ����%��$� �� #�� 6��$� �!��� �� ����$�� #�� �� $�!�� '�+'�� ������'!���� ��!��!�'����'$ � ��%��� ���� �������'�%�� ����'$�� !�� #�����!���"� �'��� !���$������'� ����� ���'�/

Minim: ��������#������������������������� ������������ ������� ���������#� �� ���� �������� ���� �� ����� � �� ����� �������������$�� �$���!��������%

Maxim: ��������� ����� � �� ����#� ������#� "� ������������� ��������� .� ���������� ������� �� ����� ����������� �������������������%

Standardul 2: ��� �(�����*������$��$������������$�!�� ����$�!���!�� ����*�'��� %� !�� �� ���!�������� #�� ����'��� �� ���������� $����!���'�������!���'���.

Minim: �"�������#� $�������������������������������� ���#���� ������� �$��� ��� ���� �� ������� ��� ��������� �������� ���� � �����democratice.

Maxim: ����������� �����#������ ��������������������� ���#�$����������� � �� ������.�� �� ������� $��� ��� ���� �� ������� �������������� ������$���������� ���������%

Standardul 3: �� ���!������ $�$�� ����)� ��%��� �$� �� � � � $�$�� ���'����� *���'$���������!�$���������� !��'�/

Minim: 1��� ������ ���������� �����������������!� $������������� ������������� ��%

Maxim: ��������� � ���������� ������ ��� ����� ���!� $�� ������� ���� ������������� ��:� � ������������������������� � �������� ����$���������������!���� ���������%

Standardul 4: Precizare��$�!����'$�����*���������'����%!������� $�� ����#����%� !��(������!(�'�%������������� !�/

Minim: /��������������������������� $������� �� ����������������� ��������������"�������������������������������� �������������������%

Maxim: Evaluarea unor comportamente din perspectiva gradului lor de������� ��� �������� $�� ���� �� �� �� �� ���������� ����� ������� ��������������� �%

Page 53: Standarde evaluare

53

�3������� �<����;���

Standardul 1: ��� $'� �(�(�� ����%�'� '�������� #�� ���"! $�� �� ���������� *�comunicare.

Minim: ��� ������� ��� ��� ������� ����#� �����������#� ���#�� ���#�� �������������%

Maxim: ������ ���������#�����#��� �������������.

Standardul 2: ��� ���!��'��(�� ������'�'�� ��� ��� �(�� �� $�$�� ��!�$�� ���perspectiva nevoilor individuale / sociale.

Minim: ����������������������������$������������� ������#������������ ��� �� ������:� ��� �������� ����� �� ���������$�������� ���������� ���������� ��%

Maxim: �������������� �������$���������2��������2��� � ���2� �����2���������������������� ��������� ���%

Standardul 3: ��� ���!��'��(�� ������'���� ��� ��!���'���� #�� ��� �(���� �unui produs prin valorificarea resurselor materiale dinmediul apropiat.

Minim: ����������$��� ���������� �������������������������tehnologice.

Maxim: ���$� �������$��� ����#�������� � �����������������apoi un produs de complexitate medie.

Standardul 4: ��� ���!��'��(�� ������'�'�� ��� �%� $���� ��(%! '���� #�%� !�������������!�$�$ $��!"���$'/

Minim: �������������������� ���� �������� ������� �������� ��� � ������������������#����������� �������#������������normativele specifice.

Maxim: ��� �������� ��� ��� �� ����� � ������ �������� ���� ����� .$����������� ��������� ��� � �������� �� �� ��� �������� �produsului.

Standardul 5: ��� ���!��'��(�� *��� ������� ��� ������ !�� ��(%! '����'�2��������$��������$ $���!���'�����#���%! $���������%��$� �/

Minim: ��� � ���� � ������� ���� � ������ �� � ���� �� ��� dinamica�����������%

Maxim: ���� ������������������ � ���� ��������������������������a mediului ambiant.

Page 54: Standarde evaluare

54

�3�������7�4�������5��

Standardul 1: �������!��(���������'�*����'�%�'�����!'������$��������!�'������%�'�(����(��'�����#���!������!�������$ $�/

Minim: ��� "��� ��� ��� �������� � ���� ��� ������� �����'� ������� �� � �� 7(� �� ����� �� �������#� ��������� ������� ���#��������������������� ���������������%

Maxim: ��� "��� ��� ��� �������� � ���� ��� ������� ����� ��'� ������� �� � �� )*(� �� ����� �� �������#� ��������� ������� ���#��������������������� ���������������%

Standardul 2: ��� ��'����(�� ���������� �� �!'����� ��� "�(�� �� ���'�%�$'� �'���� #�� ���������� �'$���'�� *�� ����'������� ������'� !���'�%�'������!�'�%�/

Minim: ��� "��� ������ ��� $�� ������� �� �� ��������� ���� ��������������� � ���� �� ����#� �������� ������� ��� �������$�����#�$������������������ ������������� ���%

Maxim: ��������#�$����������� �����#�$��� ���������$���������$�! �#� $�� ������� �� � �������� "���#� ����������� ���� �����#� �������� ������� ��� �������� $�����#� $�� ��������������� ������������� ���%

Standardul 3: ��� ���'������ �� ��'�%�'���� ��!�'�%�� ������'&��� ���%ederileregulamentelor tehnice ale disciplinelor sportive studiate.

Minim: ������������������������������! ��������������� ���� ��������#� $��� ��������� ! ���� ���������� ���������������reduse.

Maxim: ��� ������ �������� �������� �� ����� ��� ���������� ��� ���������#�$��� ���������! �����������%

Page 55: Standarde evaluare

STANDARDE DE EVALUARE PENTRUCLASA A XII-A

Page 56: Standarde evaluare
Page 57: Standarde evaluare

57

���������� ��� ����������

a. Producerea mesajelor

I. SCRIS

Standardul 1: �'� �(������!���'��#������%�'�����!��� !���+���������������în redactarea unor texte diverse.

Minim: =�������� � ���� ��� ������� �� � ��� �� "��������� ������ $��������� �� �� "� ������ '�������� ������ ���:� �������������� ��� �������:� ��"����� 7� ������ ������#� � � �����#�����������#�� �� �������#������ ���������"������:� � � ��������������������� �� �"�� ������#� ����"�����3������#������ ����������"������(%

Maxim: =�������� � ���� ��� ������� �� � ��� �� "��������� ������ $�redactarea unor texte diverse (registre stilistice diferite în�������������������� �������:��������������� ���:��������������� ��� ���������� ��� �������:� �������� � ��� � � ������#� �� ��������#� � �� �������� ��� � � �������������������� �� �"�� �������2���"����� ������������ ����������"������(%

Standardul 2: Redactarea diferitelor tipuri de compuneri, pornind de la'�+'�� �'������-��($��'���� �(�����'�(������ � �����$.�#���'�+'� !�� �$����!�� �� -�$����$ $�� %�'��� ��!����%��"� cerere, scrisoare – tipuri diverse de scrisori).

Minim: Redactarea diferitelor tipuri de compuneri, pornind de la texte������ ��� �� "� �� ������ ���#� ��� �������� ��������� �� ������� ����������������������������������������������%

Maxim: Redactarea diferitelor tipuri de compuneri, pornind de la texte������ ��� �� "� �� ������ ���#� ��� �������� �������� �� ������� ������������������������ �����������������%

II. ORAL

Standardul 3: �'� �(������!���'�� #�� ����%�'�� �� �!��� !���+���������!�� �*����%�������'$���������!�$������/

Minim: ���������� ��� ����� ��� ����� ��������� �� � ����� ��� �� �������� $�� "������#� ����� $���� ��� �� ����� $����#� $������������������ �������#��������������� �������%

Maxim: ���������� ��� ����#� $�� ������ �������� �� � �������#� "������� � ���� ��� � ���#� � � ����� ������ ������������������ ������#��������������� �������%

Page 58: Standarde evaluare

58

Standardul 4: �!��'�$����� ��%���� !�� '��$��� ��� ����$��8� ���������� !�� ��!%��'����!�� ����($����9��+���������$����!���������'���diverse; comentarii pe marginea unor texte literare�'$���'��#����$�!��'�+'���!� �'������ ��������%�����/

Minim:- ��� �������� ������ ������ �� �������&� ������� ����#

� ����� ����#�������#��������� ���������������� ������ ��������� �� ������������ ��� ����� �������� ��� �� ���� ����������'��� ����#�����������%(%

- �� ���"����� �������������%- ��������#�$�������#�"������������ ������%

Maxim:- ��� � ���������� ' ��������� ��� �������(� ������ ������ �

�������&� ������� ����#� � ����� ����#� ������#� ���������������������� ��������������� ����������%

- �� ���"����� ����������������������� ��������������� ���� �� ��������� �� ���� �� ���������� ��� �� ������ �� ������� ��%

- ��� �������� ���� ��� �������� � ����� ���#� ����� �������������������������� ������������ ����������!����� ���%

- ��� � ���� "� ������ ���� � ������#� ���� ���������� ��� �������� �� ��� ������#� $�� � "�������������� ������ ��%

b. �����'���������)� !����������������

Standardul 5: �����'���������%�'��������$ $��$�$������)�'������������diferite tipuri de texte.

Minim: 1������ ������� �� ������������ �� ���� ������� $�context (sensul denotativ, un sens conotativ), a mesajului�� ���� �������� ����� "� ������ ������ '� ��#� �� ��#dramaturgie) sau printr-un fragment de text literar/ nonliterar,la prima vedere.

Maxim: 1������ ������� �� ������������ �� ���� ������� $�context (sens denotativ, sensuri conotative), a mesajului�� ��������������������� ����������������������"������.� ������#� ������������#���������������� �� �������� "'� ��#� �� ��#� ���������#� "� �� � ������ ������(:�������������� ���������������� ���� ��� �� �������%

Standardul 6: Identificarea valorilor stilistice generate de folosirearegistrelor limbii în texte studiate sau în texte la primavedere (elemente de limbaj arhaic, popular, regional,colocvial; argou, jargon).

Minim: Identificarea valorilor stilistice generate de folosirea registrelorlimbii în texte studiate sau în texte la prima vedere (elementede limbaj arhaic, popular, regional, colocvial); identificarea�� �� ���� ��� "����������� $�� �����!��� � ��� ��� �� �� ������� ��� ������������� $�� �����!��� � ���� ���� $�� "nonliterare la prima vedere.

Page 59: Standarde evaluare

59

Maxim: Identificarea valorilor stilistice generate de folosirea registrelorlimbii în texte studiate sau în texte la prima vedere (elementede limbaj arhaic, popular, regional, colocvial; argou, jargon);����������� ���� �� �� "�������� ��� �� ������ �������������� $�� �����!��� � ���� ��� $�� �����!��� � ��#� $�� "�����������������������'���������� ������(%

Standardul 7: �� ������� �$�!#'���� !�� ��� ��"�� *�� ��'�����'����� '�+'� !�literare (studiate sau la prima vedere).

Minim:- ��� �������������� ���� �� ������ $�� "�� �����

date;- ��� ������� � ���� ������� � ���� ������ '�������

�� � ������ �#�������� �#����������#� � ������#�� �� ����"�- acordul gramatical, forme flexionare corecte) pentru a������� � � �������� ������ ��� � ���#� ����� ��������textelor literare (studiate sau la prima vedere).

Maxim:- ��� �������� � ���� $�� ���� ���� � � ��� ����� �

������ $�� "�� ��#� $������� ������������ � �� � ��� ��� ��"������ ������� ���$��� ���������������������:

- ����������� ��� � ���� ������� � ���� ������ '����privitoare la nivelul fonetic, lexico-semantic, morfosintactic,�������#� � ������� ��� �� ��������(� ����� �� ������� � �������� ������ ��� ���������#� ����� ��������textelor literare (studiate sau la prima vedere).

Standardul 8: ���$�!�#'����� #�� �!��������� '����'$�� !�� ������'!���� � ��!�$�������� �����!�� �� #�� �!������!�� �� -�������'� ��"�)��!�$ ��!�$���������!�� �'������������'���./

Minim: 1��� ����� �������� ������� �������� ���������� ����� ������� ������ ����'����#������!#��� ����� ���������#�� �������de receptare).

Maxim: � �������� �������� ������� �������� ���������� ����� ���� ��� ������ ���� $�� "� ������ �� ������ ��#� ������ $����&� �� ���� � ���������#� ������� '���� ���� ��������(#�������������������!��������� ����������������%

Standardul 9: ����'���������#����� �(���������� �lor componente de ordin�'�$�'$�� � #�� 6� ��$� �� � ����'� !�� ��� �!��!(����� *�� '�+'$ poetic, narativ sau dramatic, pornind de la texte studiatesau la prima vedere.

Minim: ����������� ���������� �� � �� ��� �� ����� ��������� ��.���������� ���� � �� ����� $�� "��� � ��#� ������� ���dramatic, în texte studiate sau la prima vedere.

Maxim: ����������� ��� �������� ���������� �� � �� ��� �� ���������������.����������� ����� �� �����$��"���� ��#narativ sau dramatic (studiat sau la prima vedere), cu�������� � ������ ��� ��� $�� � ���������� �����������textului.

Page 60: Standarde evaluare

60

Standardul 10: ����'���������#����� �(�����'��$ ���'��� !����� ��"�)�*��'�+'� �narative, poetice sau dramatice studiate sau la primavedere.

Minim: Identificarea part����������� �� �� �����!� $�� "� �����(studiate sau la prima vedere).

Maxim: ����������� ��� �������� �������������� �� �� �����!� $�� "literare (studiate sau la prima vedere), cu evaluarea rolului��� ���$��� ����������������������"� �%

Standardul 11: ���$�!�#'����� #�� ��� �(����� ��� �!��+�$��6� �!��������������'� !�� '��$��� ��� ��!(�6� ��� ������ #�� �� ���'��$ ���'��� !�acestora, pe baza unor texte studiate sau la prima vedere.

Minim: 1��� ����� ������ �� ������ �� �� ��.� �� ������� ��� a�������������� �� ��� ��#� �� ����� �� �� "� ������ ���� ��prima vedere.

Maxim: 1��� ����� �������������� �� ��� ��������� �� � �"����.� �������������� ������������ ��.���������#���������� �texte studiate sau la prima vedere.

Standardul 12: �� ������� �!����'� !�� !������!�� �� *�� ��� �(�� #�� *���'�����'����� '�+'� !�� ����'�%�� �����'���� �!�'���� #�� ���!�'����� �'�����/

Minim: /���������� ������������ ���� �� ����� ��������� $�"�� ������#� �������#� � ��� ��� �� � ������ ������#studiate sau la prima vedere.

Maxim: ��������� � ���� �� ����� ���� $�� �������� ��� $���������� "� �� ������#� �������#� � ��� ��� �� ������������%

Standardul 13: ��� �(���������!��+�$�����%�����*�'����!$����$������$ '�texte literare (înrudite tematic, structural sau stilistic).

Minim: ����������� �� �� ���� � ���� $�� � ��� ���� ���� ���texte literare (înrudite tematic, structural sau stilistic).

Maxim: 1�������� �� � �"����� ������ $��� � ��� ���� ���� ���texte literare (înrudite tematic, structural sau stilistic).

Standardul 14: �$��������� ���$���'�'�� �� $�$�� �$��'� ��� %�����6� �� $���opinii, într-un monolog oral� -'�2����� ���$���'��������%����� � ����'� !�� %��"� �� �!�%��"� �� #�paraverbale) – �����������������

Minim: Expunerea unui punct de vedere, într-un monolog oral, la un����������������� ������������������������� ��������$�"������#� ����� �������� � ���������� ��� ��� ��� ��� ����� �text (literar/ nonliterar).

Maxim: ��������� ��������� �� ����� ����� �� ���#� $�� ��� � � �� ���#� �� � ��� ���� '�������� $�� ��� �������� ������������������������ �������� ���������� �(#����� ��������� ������� �� ������ �� �� ��������#� ����� �������#��������������� ������%

Page 61: Standarde evaluare

61

Standardul 15: � �"!������$�������$���'����scrise/ orale����!�'������'�-�!��'�$���������$��$ $�����$���'�'�%8��'�$�'$����!���'!��#��'�2��������$���'�'�%�./

Minim: �������#� $�� � ������� ������.� ����� �� � ��� ���#� ����������� ������������������������������ ���&- respectarea structurii discursului de tip argumentativ

(ipoteza, argumentele, concluzia);- � � ����� ������� �� � �� ��� �� ��������� '�� ��������#

�� � ������#� � ��������(#� �� � ������ �� �� ��� ����� ��#� �� ������ �� ���� ������� ����������� ���� �������argumentelor;

- ������� ����������� '�������� ������� �� ��� ��#�������� ������� �#� �� ����� � ����� ��� �������argumentelor);

- �������"������.�����������:- ����� �� � ������� �� ����������� '�������� �

ansamblu).Maxim: ���� ������������������������.� ������ �������#�����

integrarea celor cinci elemente (respectarea structurii������������ �� ��� ���������#� � � ����� ������� �� �� ��� �� ��������#� ������� ����������#� �� "������.� ���������#��������� �������������������(%

Standardul 16: Încadrarea unui text literar (dramatic, narativ sau poetic)�'$���'� ��$� �� ������ %������ *�'��!� ��$��'�� ��'��!���� -���+��� $8� �!������ �����9� "���� �$ '� �!���� �!����9�!�(��� �!���'���� ���"! ��'�.� ��$� *�'��$�� ��$��'� �!�'�+'-!����� �$'!�$ $�� �$���'� �'����� ��!��.� ��� "�(�����'��������������'����'��� !������'$��/

Minim: Identificarea ��� ���.� �� � �"����� ����������� "#� ����� ������$�����������������������������������%

Maxim: 0��������� ��������� �� ����� "� ������ '�������#� ���������� � ��(� ������ ���� ��� ������ ���#� $�� � ��������� ��� ���� $�� ��� ������ � �"#� �� ����� �����������caracteristicilor acestuia.

Standardul 17: Identificarea $�!�����'��$ ���'����#����� �(���������!��+�$��*�'��� ��!��� �$ '$�� �� #�� ���! !���� �'������ *�� %�����������'���(����� ����'!��� -�� � �������� ������,'������!�� �����!�������./

Minim: ����������� �� �� �������������� ��� � ��� �� �������� ��� ���� � ���� �������#�$����������������������� ��%

Maxim: ��������������������������� �"����� $���� ������������� �� � ���� �����#�������� �������������� ������������������acestora.

Page 62: Standarde evaluare

62

Standardul 18: �!��������� #���%� $����� $nor puncte de vedere diferite,�+�����'�� *�� ���'$����$�$����$��'� '�+'� �'�������$��$�$����!���� �'����6��$ '$�� 9��!���������$�!�������#���'�'$����������'��*����(%! '�������� ���#��'���� �'�����/

Minim: Identificarea principalelor aspecte ale unor puncte de vederediferite, privitoare la un anumit text literar sau la un fenomenliterar/ cultural; ������������������������ ���������������������#�$����� ��������������������%

Maxim: � �������� ��� �������� �� �� ����� �� ���� ��ferite,"������ $�� ������� ��� ��� ������ "� ������ ���� ��� ��fenomen literar/ cultural; � �������� �� �� ���� ��� ������������#�$����� ��������������������%

Standardul 19: �� �%����� ���������'����� ��"�)$ $�� �'����� *�� ���!�'� �$limbajul altor arte.

Minim: ����������� ������������ �� �����!����� ������ ��� ��� �����!����altor arte.

Maxim: 1������ ������������� �����!����� ������ $�� ��� �� ��� �����!���� ����#��������� ��������������������� ���������!%

Page 63: Standarde evaluare

63

��������;��4�

I. ORAL

Standardul 1: ���*��� �����$��'�+'����������$�!��$'����'�$����+'�����#�6���$���� $������$��'�����!������

Minim: ��� $������� ������ �� ���� � ��� �� �� "� ������ '������ $�limbaj standard, referitoare la subiecte familiare), dovedindacest lucru prin:- ���� ����� �������� �� �� ������ '� �������

fundamental);- ���� ����� ���� �� ��� �� �������� �� ���������� �

����������:- ����������� ���� �� ���������� .� ��� ������� �� ����������

�����"�������������'�����������$��������%(:- ������� ��� ������� ������ ���� "� .� � ����

����� �����#� �������� � �������� ����� ��������� .� ����text simplu;

- "���������� �� ��������� ����$������������� ���������.������.�� ���������"����#�� � ��������� �����������������������������������#� ��� ��� ������ �� ������ ���� ��� ��afecteze transmiterea mesajului.

Maxim: ��� $������#� �� ���� ��� $�� �����#� � ����� ������� �� "'������ .� � � �����#� $�� ������ ������ �� �����#� � �����subiecte de actualitate / de interes), dovedind acest lucru prin:- ���� ������������������� �������������� ��������:- ���� ����� ���� �� ��� �� �������� �� ���������

studiate;- ����������� ��� ������� ������ .� �������� ���� "

� ���"#�������.�� � ������'�������������#���#������#�����"#�����������������#�������:�"������������(:

- �� ��������#�$�� ��������� ���#������� ������.- reducere, a diferite tipuri de texte complexe, restituind fapte

���������:- "���������� �� ��������� ���#�������� ��!��������

��� ��#���������������������"����� ������ ��- '� �������������������� .����� ���� .� ���� �� .�� ���������

textului).

Standardul 2: ��� $'� �(�(�� �!���'���� �,� �!"&���'�� *�� %����������'$�����$�!�������������� $��$

Minim: ������ ������� ������� �������������������������simple ��������#������������������������������ ����������.texte simple (traducere / retroversiune, stil direct / indirect);

Maxim: ������ ������� ������� ��ndite pentru a efectua sarcini�� ������ � ���"#� ��������� ��������� ��������� �� �� "literare/ non-literare complexe (traducere / retroversiune, stildirect / indirect).

Page 64: Standarde evaluare

64

Standardul 3: �����!�$���$������$���!�� �����!�'������'�Minim: ��� ������� ��� �������� ���� ������#� �� �� ��������#� �

����� ����� ����� ������� �� ���� '� ���� ��� � ����� ��������#�� �� �����#� ��� �������(#� � ��������� ��� � �������� ������������������������������#�� ������ ��� ���������� ������ �� "��������� �������� ��� '���� ��� ��� � ����transmiterea mesajului):Ex.:

a) ���� ������ �������������������� ���:b) ��� ����#� ��� ��!� ��� �����#� ��� ���� ������ .� ��

������.� �"���������� ����:c) ��� �����#� ��� ��!� ��� �����#� ��������� �����

(obiecte, persoane, locuri, imagini);d) ��� "����� ������ ��� ���� �� ������ �����

familiare, cunoscute.Maxim: ��� ������� ��� �������� ���� � ���"� '��������#� ������#

���������(#� � ������� �� ��#��� ������������� ����de interes, respectând structura (introducere, cuprins,$�����(#� ��������� ��� � �������� ��� �������� � ���������� ��� ��� �����#� � ������ � � ��� ����� �� ������ ��� "������������#��� ����#����������������&Ex.:

a) ���� ������ ������������������� ���#���������������� �����.��������������:

b) ��� �������������.��� ���������� .� �"��������� ����#�"�������������#��������������������vedere personal;

c) ��� ������ ��������� � ��������� $�� �!��� �� ' ���#locuri, imagini, persoane / personaje, evenimentecunoscute / imaginare;

d) ��� "����� ������ ��� ���� $�� ������� ��� ������ ���"#� $�� �������� � ����#� �����#� ��������� ������ ��������� '������ � �� ���� ���� �� � ��������#� ��������� ��� � ����� �� ������������ ���(#integrând exemple relevante din realitatea$�� �!��� ������.���������"���������� ����%

*���� �����'�"��#����������#���������������������������(������������

II. SCRIS

Standardul 4: ��� *��� ����� ����$ � � !"� � � � � $�$�� � '�+'� ���$�!��$'���'�$����+'�����#��6���$���� $������$��'�����!������

Minim: ��� $������� ������ �� ���� ��� �� �� "� ������ '������ $�limbaj standard, referitoare la subiecte familiare), dovedindacest lucru prin:- ���� ����� �������� �� �� ������ '� �������

fundamental);- ���� ����� ���� �� ��� �� �������� �� ���������� �

����������:

Page 65: Standarde evaluare

65

- ����������� ���� �� ���������� .� ��� ������� �� ��������������� "������� ������ '"������� ��� ����� ������ .� �������#�����������$������#�"����������%(:

- ������� ��� ������� ������ ���� ".� ��������������#���������� ������������������������.�����text simplu;

- "���������� �� ��������� ����$������������ ����������.�����.�� ��������"����%

Maxim: ���$������#��� �������$�������#� ���������������"�'�����.� � � �����(#� ������ ��� � ���"#� ������ ����� ������ �actualitate sau de interes, sesizând tipul de text, structura��������#�������������������������� ���������������������&- ���� ������������������� �������������� ��������:- ���� ����� ���� �� ��� �� �������� �� ���������

studiate;- �������������� �������������.���������'�������������#

��� �����#� ��� �� "#� �������� ��������� #� ������:"������������(:

- �� �������� $�� � ������� � � ���#� ����� � ������ .reducere, a diferite tipuri de texte complexe, restituind fapte���������:

- "�������� �� �� � ������ ��� ���#� ����� �� �� !�������� ��� ��#� �������� �� ������� ��� "���� ������ ��� '� ������ ����� � ��������� .� ���� ���� .���� ��.�� ����������"����(%

Standardul 5: ���$'� �(�(���!���'���� �,��!"&���'��*��%�����������'$����unor sarcini de lucru

Minim: ������ ������� ������� �������������������������simple ��� �����#� ����������������������������� ���������/texte simple (traducere / retroversiune, stil direct /indirect);

Maxim: ������ ������� ������� ������������������������������������ ���"� ������������������������������ ��"literare / non-literare complexe (traducere / retroversiune, stildirect / indirect).

*���� �����'�"��#����������#���������������������������(������������

Standardul 6: �����!�$���$��'�+'����������!��'������'�Minim: ��� ������� ��� �������� ������ ������#� �� �� ��������#� �

����� ����� ����� ������� �� ���� '� ���� ��� � ����� ��������#�� �� �����#� ��� �������(#� ��������� ��� � �������� ��structuri gramaticale fundamentale, dovedind deprinderi de � ��������������� ��&Ex.:

a) ��� � ����� � ����� ����� '�%?%#� � ������� �������%(:

b) ��� ������� ������ �����#� ���������������� .��� ���� ������ . � "������� ��� ����� ���� � �������un text dat;

Page 66: Standarde evaluare

66

c) ��� �����#� ��� ��!� ��� �����#� ��������� �����(obiecte, persoane, locuri, imagini);

d) ��� "����� ������ ��� ���� �� ������ �����familiare, cunoscute;

e) ��� ������ ����������� ������ ��� � � ��� �������� ����� '�������#� ���� � � ����#� ����� ��(� ���� �����%(����������������������� �� �)

Maxim: ��� ������� ��� �������� ������ � ���"� '��������#� ������#���������(#� �� �� ������ ���� � ����� �� ����#respectând structura (introducere, cuprins, încheiere),� �����#�� ��������$����������� ����������� �#������������� �������� ��� �������� � ���������� � ��� ��� �����#� ������������������ � �������� ���&Ex.:

a) ���������� �������������'�%?%#������%(:b) ������������������.��������������.� �"������

��� ����#�"�������������#��������������������vedere personal / continuând un text dat;

c) ��� ������ ��������� ��������� $�� �!��� �� ' ���#� ����#� �������#� ������ ��� ���� .� ��������:� �������� .� ��� ���������� ��� ��� .� ��� ��!#��� ��������������:

d) ��� "����� ������ ��� ���� $�� ������� ��� ������ ���"#� $�� �������� � � ����#������#���������������� ��������� '������ � �� ���� ���� �� � ��������#� ��������� ��� � ����� �� ������������ �����(#integrând exemple relevante din realitatea$�� �!��� ������.���������"���������� ����:

e) ��� ������ ����������� � ���"� ��� � � ��� �������� ����� .� � �����#� "�������� �����#� ������� ��integrând argumente, comentarii, un punct de vederepersonal.(����������������������� �� �)

Page 67: Standarde evaluare

67

������7�����4�

I. ORAL

Standardul 1: �����'�������$�%!���'are un text necunoscutMinim: ��������������"����� ���#�����#�������#������� $�� �����!

�������#��������������������! ������ ����������� ����:Maxim: ����������� ��#���������"�����#����"����� ���#�����

���� ���"��'������.�� � �����(#��$���������������������%

Standardul 2: ���*��� �����$��'�+'����������$�!��$'�����'�$����+'�����#�6���$���� $������$��'�����!������

Minim: ��� $������� ������ �� ���� � ��� �� �� "� ������ '������ $�limbaj standard, referitoare la subiecte familiare), dovedindacest lucru prin:- ���� ����� �������� �� �� ������ '� �������

fundamental);- ���� ����� ���� �� ��� �� �������� �� ���������� �

����������:- ����������� ���� �� ���������� .� ��� ������� �� ����������

�����"�������������'�����������$��������%(:- ������� ��� ������� ������ ���� "� .� � ����

����������#� � ��������� �������� ����� ��������� .� ����text simplu;

- "���������� �� ��������� ����$������������ ����������.����� .�� �������� "����#� � � ��������� �����������������������������������#� ��� ��� ������ �� ������ ���� ��� ��afecteze transmiterea mesajului.

Maxim: ��� $������#� �� ���� ��� $�� �����#� � ����� ������� �� "'������ .� � � �����#� $�� ������ ������ �� �����#� �����subiecte de actualitate / de interes), dovedind acest lucru prin:- ���� ������������������� �������������� ��������:- ���� ����� ���� �� ��� �� �������� �� ���������

studiate;- ����������� ��� ������� ������ .� �������� ���� "

� ���"#� ������ .� � � ������ '���� ���������#� ��#�����#� ��� �� "#� �������� ��������#� ������:� "������diverse);

- �� �������#� $�� � ������� � ���#� ����� � ������ .reducere, a diferite tipuri de texte complexe, restituind fapte���������:

- "���������� �� ��������� ���#�������� ��!����������� ��#���������������������"����� ������ ��'� �������������������� .����� ���� .� ���� �� .�� ���������textului).

Page 68: Standarde evaluare

68

Standardul 3: ��� $'� �(�(�� �!���'���� �,� �!"&���'�� în vederea����'$�����$�!������������� $��$

Minim: ������ ������� ������� �������������������������simple ��������#������������������������������ ����������.texte simple (traducere / retroversiune, stil direct / indirect);

Maxim: ������ ������� ������� ���������������������������� ������ � ���"#� ��������� ��������� ��������� �� �� "literare/non-literare complexe (traducere / retroversiune, stildirect /indirect).

Standardul 4: ������ �(�(��$������$���!�� �����!�'������'�Minim: ��� ������� ��� �������� ���� ������#� �� �� ��������#� �

����� ����� ����� ������� �� ���� '� ���� ��� � ����� ��������#�� �� ����#���� �����(#�������������� �������������������������������������#�� ������ ��� ������ ���� ��������"����������������� ���'���������� ������ ��������mesajului):Ex.:

a) ���� ������ �������������������� ���:b) ��� ����#� ��� ��!� ��� �����#� ��� ���� ������ .� ��

������.� �"���������� ����:c) ��� �����#� ��� ��!� ��� �����#� ��������� �����

(obiecte, persoane, locuri, imagini);d) ��� � "����� ������ ��� ���� �� ������ �����

familiare,e) cunoscute.

Maxim: ��� ������� ��� �������� ���� � ���"� '��������#� ������#���������(#� � ������� �� ��#��� ������������� ����de interes, respectând structura (introducere, cuprins,$�����(#� ��������� ��� � �������� ��� �������� � ���������� ��� ��� �����#� � ������ � � ��� ����� �� ������ ��� "������������#��� ����#����������������&Ex.:

a) ���� ������ ������������������� ����#���������������� �����.��������������:

b) ������������������.��������������.� �"��������� ����#�"�������������#��������������������vedere personal;

c) ��� ������ ��������� � ��������� $�� �!��� �� ' ���#locuri, imagini, persoane / personaje, evenimentecunoscute / imaginare;

d) ��� "����� ������ ��� ���� $�� ������� ��� ������ ���"#� $�� �������� � ����#� �����#� ��������� ������ ��������� '������ � �� ���� ���� �� � ��������#� ��������� ��� � ����� �� ������������ ���(#integrând exemple relevante din realitatea$�� �!��� ������.���������"���������� ����%

*���� �����'�"��#����������#���������������������������(������������

Page 69: Standarde evaluare

69

II. SCRIS

Standardul 5: ��� *��� ����� ����$ � �lobal al unui text necunoscut,���'�$����+'�����#��6���$���� $������$��'�����!������

Minim: ��� $������� ������ �� ���� ��� �� �� "� ������ '������ $�limbaj standard, referitoare la subiecte familiare), dovedindacest lucru prin:- ���� ����� �������� �� �� ������ '� �������

fundamental);- ���� ����� ���� �� ��� �� �������� �� ���������� �

����������:- ����������� ���� �� ���������� .� ��� ������� �� ����������

����� "������� ������ '� "������� ��� ����� ������ .� �������#�����������$������#�"����������%(:

- ������� ��� ������� ������ ���� "� .� ��������������#���������� ������������������������.�����text simplu;

- "���������� �� ��������� ����$������������ ����������.�����.�� ��������"����%

Maxim: ��� $������#� �� ���� ��� $�� �����#� � ����� ������� �� "'������ .� � � �����(#� ������ ��� � ���"#� ������ ����subiecte de actualitate sau de interes, sesizând tipul de text,�������� ��������#� � ������������� �������� ��� � ������ ���lucru prin:- ���� ������������������� �������������� ��������:- ���� ����� ���� �� ��� �� �������� �� ���������

studiate;- �������������� �������������.���������'�������������#

��� �����#� ��� �� "#� �������� ��������#� ������:"������������(:

- �� �������� $�� � ������� � � ���#� ����� � ������ .reducere, a diferite tipuri de texte complexe, restituind fapte���������:

- "�������� �� �� � ������ ��� ���#� ����� �� �� !�������� ��� ��#� �������� �� ������� ��� "���� ������ ��� '� ������ ����� � ��������� .� ���� ���� .���� ��.�� ����������"����(%

Standardul 6: ���$'� �(�(���!���'���� �,��!"&���'��*��%�����������'$����unor sarcini de lucru

Minim: ������ ������� ������� �������������������������simple ��������#������������������������������ ����������.texte simple (traducere / retroversiune, stil direct /indirect);

Maxim: ������ ������� ������� ����������������������������������� ���"� ������������������������������ ��"literare / non-literare complexe (traducere / retroversiune, stildirect / indirect).

*���� �����'�"��#����������#���������������������������(������������

Page 70: Standarde evaluare

70

Standardul 7: ������ �(�(��$������$������������!��'������'�Minim: ��� ������� ��� �������� ������ ������#� �� �� ��������#� �

����� ����� ����� ������� �� ���� '� ���� ��� � ����� ��������#�� �� ����#���� �����(#�������������� ������������������gramaticale fundamentale, dovedind deprinderi de ortografiere�������� ��&Ex.:

a) ��� � ����� � ����� ����� '�%?%#� � ������� �������%(:

b) ��� ������� ������ �����#� ���������������� .��� ���� ������ . � "������� ��� ����� ���� � �������un text dat;

c) ��� �����#� ��� ��!� ��� �����#� ��������� �����(obiecte, persoane, locuri, imagini);

d) ��� "����� ������ ��� ���� �� ������ �����familiare, cunoscute;

e) ��� ������ ����������� ������ ��� � � � ��� �������� ����� '�������#� ���� � � ����#� ����� ��(� ���� �����%(����������������������� �� �)

Maxim: ��� ������� ��� �������� ������ � ���"� '��������#� ������#���������(#� �� �� ������ ���� � ����� �� ����#respectând structura (introducere, cuprins, încheiere),� �����#�� ��������$����������� ����������� �#������������� �������� ��� �������� � ���������� � ��� ��� �����#� ������������������ � �������� ���&Ex.:

a) ���������� �������������'�%?%#������%(:b) ������������������.��������������.� �"������

��� ����#� �����#� ������� ��� ��� ����� �� ���personal / continuând un text dat;

c) ��� ������ ��������� ��������� $�� �!��� �� ' ���#� ����#� �������#� ������ ��� ���� .� ��������:� �������� .� ��� ���������� ��� ��� .� ��� ��!#��� ��������������:

d) ��� "����� ������ ��� ���� $�� ������� ��� ������ ���"#� $�� �������� � ����#� �����#� ��������� ������ ��������� '������ � �� ���� ���� �� � ��������#� ��������� ��� � ����� �� ������������ �����(#integrând exemple relevante din realitatea$�� �!��� ������.���������"���������� ����:

e) �� ������ ���������� complexe ��� � � ��� �������� ����� .� � �����#� "�������� �����#� ������� ��integrând argumente, comentarii, un punct de vederepersonal.(����������������������� �� �)

Page 71: Standarde evaluare

71

������;������

I. ORAL

Standardul 1: ��� *��� ����� $�� '�+'� �� ������ %������ ���'�$� �� �+'����� #���� $������$��'�����!������/

Minim: ���$�������"������������������������������"�������������������������������������������������������� ���%

Maxim: ���$�������"����������� ���"�'�����.�� � �����(&- pentru a identifica ideile principale, tema textului, structura

��������#� ����� �� "� '������ .� � ���(#� �������� '� ����� .informal);

- ����������!������������ ���$������������� �������"����#����������������� �����������������������"����� ������ ��#�"�������� ������������ ����������������%

Standardul 2: ��� $'� �(�(�� �$�!#'���� �� #�� �!���'���� �� *��$#�'�� *�%���������� �(�����'�������$ $��#���������������)� !��!�� �/

Minim: ��� ������� $�� � �� ������ ��� ������ ��� � �����$������ '���� ����#� ������� �������(� ����� �� ����sarcini de lucru simple, clar structurate;

Maxim: ��� ������� $�� � �� ������ ��� ������ ��� � �����$������ '���� ����#� ������� �������(� ����� �� ����sarcini cu grad sporit de dificultate.

Standardul 3: �����!�$���$������$���!�� ����"�(��$����'������'�/Minim: ��� �� ����� ��� �������� ���� ������� '������#� ��������(#� �

baza unei teme date, respectând structura (introducere,�������#� $�����(���� $���������� � � ������� ���� �#������������vocabular adecvat, structuri gramaticale corecte, dovedind o������� �����:

Maxim: ��� �� ����� ��� �������� ���� � ���"� '������#� ��������#���������(� �� ����� ���� �� ��#� �������� �������'��� ����#� �������� $�����(#� ��� ��� �� � ��������� ����� ��������� �� "���� ������ ���� "��������� ��������������������#�� � ��������� ������������������������ ���������� � ��� ��� �����#� � ������ � ������ �����#�"�������� ������������ �����������������%

II. SCRIS

Standardul 4: ��� *��� ����� $�� '�+'� �� ������ %������ ���'�$� �� �+'����� #���� $������$��'�����!������/

Minim: ����������� �������� ������������ ��������������������� ���"��������.�������� ��������������� ��%

Maxim:- ����������������"�����$�� �������������������:- ���� ����� ��������"����������"���������� ����� �

���������!������������ ��%

Page 72: Standarde evaluare

72

Standardul 5: ��� $'� �(�(�� �$�!#'���� �� #�� �!���'���� �� *��$#�'�� *�%���������� �(�����'�������$ $��#���������������)� !��������/

Minim: ��� ������� $�� � �� ������ ��� ������ ��� � �����$�����'�� �� ����#� ������� ��� ����(� ����� �� ����sarcini de lucru simple, clar structurate;

Maxim: ��� ������� $�� � �� ������ ��� ������ ��� � �����$������ '���� ����#� ������� �������(� ����� �� ����sarcini de lucru cu grad sporit de dificultate.

Standardul 6: �����!�$���$������)����������"�(��$����'������'�/Minim: ��� ������������������������������� '������#���������(#�

����� ���� �� ��#� �������� �������� '��� ����#�������#� $�����(#� � ������ ��� $���������� � ����� �� ���� �#� � ��������� ������������������������������������ �����������#�� ������ ������ � �����:

Maxim: ��� �� ����� ��� �������� ������ � ���"� '������#� ��������#���������(� �� ����� ���� �� ��#� �������� �������'��� ����#� �������#� $�����(#� � �����#� � ����� ��$���������� � ����� �� ���� �#� ��������� ��� � �������� ��� ����������������� � ��� ��� �����#� ���������� ��� ����� ������������� ��� "���� ��� ������� �����#� ������� ��������� ���� � ��������� ��� ��� "#� ��� �������� ��� "�������� �����������"��������� ����� ��%

Page 73: Standarde evaluare

73

GEOGRAFIE

Standardul 1: � �"!������ $�$�� '�+'� �!���'� #�� �!����'� �$��� $�� � �!��'�dat, utilizând termeni specifici

Minim: 1��� �����'����������(����� � ����$��"���Maxim: Utilizarea termenilor în contexte noi (elaborarea unui text

� ������� �������������� ������(

Standardul 2: �+� ������� �� ���� !�� ���'��� �!��!���'� �� ���������� $�$������$���!������

Minim: 1��� �����'����������(��� ����������� �� ��geografice date

Maxim: �"�������� �� �� ������� $��� ������ ���� ���componente geografice date

Standardul 3: ��� �(����� �������� � !�� ��!" ���� ��� ��!������� ��(���$����� �� ����$ $�� *��!�)$��'!�� ��� ���'��� !��!��'� #������2�(�'� #�� �� �������� � !�� ��!" ���� �$������'� �� � �lumii contemporane

Minim: ����������� ���������� �� �� ���� �� � ������ ������#�����#�����������$�� �!��� ���������� �� �������������������� ��� �� ���������� �� �� ���� ���������� ��� �����contemporane

Maxim: �������������������� ���� ������� ������ ������#������#����������$�� �!��� ���������� �� ��������������������������� ���� ���������������������� ��� ���

Standardul 4: �+� ������� $�!�� �� ����� ��� ��'������������� *�'��elementele reprezentate grafic sau cartografic

Minim: ����������� � ���������� ���� �� �� ����� �� � ������������������� ��������1 �����������������������cartografic

Maxim: �"�������� �� �� ������� $��� ������ ���� ���� �� ���� ��������������������������� ������

Standardul 5: �����!������� ���!�������� !����'�� �� un suport grafic saucartografic într-un text

Minim: �������������� ������� ������������ �����������������text

Maxim: C����� ������ $�� ������� ��� ������� �� ������������ �������� ���� ��� ������� $�� ��� "� � ��� ��� � ��� '������� ������ ��� ������� ���� ��� �����!� $�� ����#� �� "����din grafic în text)

Page 74: Standarde evaluare

74

ISTORIE

Standardul 1: ������(��'�������'����'��� ��$�$���!�$���'Minim: ��� ���� ����� ����� � ����� �� �� ���#� �� ����� ����

criteriu datMaxim: ���"����� ������������� �� ���� ���� ��� ���������� ���

istoric

Standardul 2: ��� $'� �(�(�� �!��$�� �� 6� �!����'� �� ��'!����� *�� �����'����unui text cu caracter istoric

Minim: ��� ������� � ������.� � ����� �� ���� $�� �������unui fapt istoric

Maxim: ��� �� ����� $������� � ������ �.� � ���� �� �� ���în prezentarea unui fapt istoric

Standardul 3: ��� $'� �(�(�� ��'!��� '�2����� #�� ��!������ ���������istoriei

Minim: ������������������ ���#�������������������� ���� ���Maxim: ��� ������ ��� "� ���� ���������� �� �#� ������ �� ��

procedeelor specifice istoriei

Page 75: Standarde evaluare

75

�� ��� ���

Standardul 1: ������������!��$�� ����'���'�����'$���'�Minim: ������� ���������� �������������$��������� �"Maxim: �������������������"��������� �������������

Standardul 2: ��� �! !������� '�����! !���� �!����$�(�'!���� ��"�)$ $�matematic

Minim: ������������$�������!��������� ���������������Maxim: ��� ������� �����!���������� $�� ���������� �� �����

matematice

Standardul 3: ���$'� �(�(��� �!��'���*����'$�������!" ���Minim: ����������������� ��������������Maxim: ��������������������������� �����$���� �������� ���� �

Standardul 4: ��� �+�$��� 6� �����'�(�� ���� �� ���'�$� ��(! %����� $���probleme

Minim: ��������������������������������� ����Maxim: ��������� �������� ���� ������������ ���

Standardul 5: ����+�����(�������� �(�����$�!����!����'������'���'���Minim: ��������������������� ������������Maxim: ������ ��������������

Standardul 6: ���)$�'������������$�� ��*����(! %�����$�!����!" ���Minim: ��� ������ � ��� � ����� ��� ������ ������� ���

demersuluiMaxim: ������������ ����� �������� ����

Standardul 7: ������ �(�(�6���'�'�(�(��!���'$�������!" ���Minim: ����������� ��� �����$��������� ��������������Maxim: ���������.���������� ������������������

Page 76: Standarde evaluare

76

��7���� ���

Standardul 1: Utilizarea tipurilor de date simple, predefinite în limbajulde programare studiat (întreg, real, caracter, logic)

Minim: ����������� ������ �� �� ��� ������ ��� ��������� ��� �� �tipuri adecvate în algoritmii elementari de prelucrare. Aplicarea� ������ ������� ���������������������������%

Maxim: ����������� ��� ��������� ����purilor tipurilor de date simple'$���� � ����#� $���� ���#� ���� $�� ������ ������� �%(� �������������� ��������$���������������������������������������������������� ��������������%

Standardul 2: Utilizarea tipurilor de date structurate (tablou, înregistrare,�'�������#���� ��'�� ��������������"!��.

Minim: ����������������������������� ����������'��� ���#�$���������#��������� ��� �����(� $�� ��� ����� ������� �� ��������%����������� ������ �� ������� '����#� ����#� ��� �(� ���������� ������� ���������%

Maxim: /������� ������ ��������� ����������������� ������ ��"�����'����#�����#���� �(%�� ��������� ����������� ������������ ��������������������������������������������%

Standardul 3: Utilizarea algoritmilor elementari de prelucrare astructurilor de date

Minim: ����������� ��� � �������� ��� ����� �� ������� ���������� '������#� �����������#� �������#� �����#�����������#� �� ���#� ���������(%� /������� ����������� � �� �� �������� �� ������ �� � ����������� �combinatorice.

Maxim: � �������� ��� ����� �� ������� ��� ��������� � �� �� ���� �� ��������� '������ � ������ ��� ���D���D���(����� �� ������ �� ���� �%� �������� � ���������� ������������� ����� ������ ��������� ���� �%

Standardul 4: Reprezentarea algoritmilorMinim: Reprezentarea algoritmilor elementari prin intermediul

����� �� � ���#� �� �����!����� ���� � �� ��� �� ����� �����!� ��� ������%� 1������� ���������� �� ������ �"����� ��� �����"���������������!����������%

Maxim: >���������� ���������� �� �������� �� ������� �� ���� ��������������������� �� ������������������������������� ����������������%

Page 77: Standarde evaluare

77

Standardul 5: Elaborarea unor��'��'���������!�$ ���(����#���"�'���'�(�������� $������

Minim: Identificarea subprogramelor elementare predefinite în limbajul�� �� ������� ������ '�� ������ �� ����� ��� �����#� �������������#� �� ������ ��� �������� ����� ������#� ������� �������� ��� ������ "(%� ���������� ��� �� �� ���������� � ������ ��� ��� ������������� ���� �� �� ������� ����cu respectarea principalelor mecanisme de transfer prinintermediul parametrilor.

Maxim: 0���������� ����������������� �� � ���� �� ������� ������ ��� ����� ����� �� '����������� ��������� �#� �������� ��restaurarea contextelor, recursivitate). Utilizarea în probleme a�� �� ����� ����� ��� ����� ������ $�� ����� ��� ��� ��� ����� ��������� ����%

Page 78: Standarde evaluare

78

7�4���

Standardul 1: ��� ���$�!����� �!����'�� ���������� ��(����� ���'��!� ��'�� ��'���������'�/

Minim: ������� ������ �������������������Maxim: ������������� ��������������������%

Standardul 2: ����!��$ �(����!'�(��������'!���� �����!�������(���/Minim:

- ��� � ������ �� �� �������� �������� ���� �� ������� �� ����������:

- ��� "����� �� ��� $�� ��� �����!� ���������� $�� ��� �������������������������������%

Maxim:- ��� ���� �� �� ���������� ����� �������� �� ����

prezentate;- ��� "����� $�� �����!� ���������� ������ �� ��� � ��

legate de explicarea unor fenomene fizice.

Standardul 3: ��� �+������ ����� ���"! $��� ���������� ��(����� ��� ���������� ��#��'�!���� ����(�������������� �������� !����(����#���$��'��� !��������$���� ������'!��/

Minim:- ��������������� ������� ������� ���������� ����������

������� ��������������� ������������:- ��� ���� ����� ����#� ����������� ��� ���� �������#

� ������$�������������%Maxim:

- ���"�������������� ������� ������� ���������������������������������������������������:

- ��� "����� ����� ���� ����� �������� ����#� ����������� �� �����������#�� ������$�������������%

Standardul 4: ��� �������� ������������� '������ !�� #�� �� ���"! $�� !��! !��'��*�� ������$��� ����/

Minim: �������������������������� ����� ��� � ���$����������������$�������������������� �������%

Maxim: �������������������������� ����� ��� � ���$����������������$����������� �%

Standardul 5: ��� � �������� ���!������ �� �� �%��'�� ������'!���� �fenomenele prezentate în cadrul problemelor.

Minim: ��� �������� ��� �������#� ���������� �������� ���� �������relevante legate de fenomene fizice.

Maxim: ��� ������� ������������ ��� ������� �� ������ ���� ��� ��fenomenele prezentate în raport de criterii semnificative.

Page 79: Standarde evaluare

79

Standardul 6: ��� �� ���� �!�� � �� $�!�� ��!����� *�� ��(! %����problemelor.

Minim: ��� ������� � ��� ������ ����� �� ������ �� �probleme similare celor studiate.

Maxim: ��� �tilizeze modele adecvate pentru rezolvarea problemelor��������������������� �%

Standardul 7: ��� $'� �(�(�� � �!��'��� ����%���� ��� ��(! %���� #�� �� �$ � � *�rezolvarea de probleme

Minim: ��� ������� ��� ����� �� ������� ��� ������ ���� ��� ����������������������������%

Maxim: ��� ������� ��� "����� ��� ����� �������� �� �� ����� ��calcul în rezolvarea de probleme.

Standardul 8: ���$'� �(�(�������(��'��� ����2���'����#�����������)$'�'!������'�$�*��� �������#����(! %�����$������!" ���/

Minim:- ��� ����� ��������� ������� ��� ����� ��� ���� �

������������� ��������������� ������������������"���coordonate;

- ��� ���� ����� ���������� ��������� ��������� ������ $���������������������������������������� �������������� �������� $��� �������� � ������ � ������ � � $��������������������������� �������%

Maxim:- ��� ����� ��������� ������� � ������� ������ ��

��������������������������������������� ������������ ���������:

- ��� ���� ����� ���������� ��������� ��������� ������ $�fenomenele fizice descrise prin grafice cu precizarea unor������� �������������������$�����������������%

Standardul 9: ��� ��'�����'�(�� ���� �$��'� ��� %������ ��(��� �� ��($ '�'� !�!"���$'��*����(! %�����$�!����!" ���/

Minim:- ��� � ���#� ��� ���� � ������#� ������� ������ $�

rezolvarea unor probleme cu valorile plauzibile� ������� ���������� �������:

- ��� �������� ��������� ������ � ������ �� ��� ��� ������ ������ �������� ������ �� ������ $�� �� ������ �� �probleme de tipul celor studiate.

Maxim:- ���� ��������������������� ������ $�� �� �����

�� �� �� ���� ��� ��� ���� ���������� � ������� ��cazurilor prezentate;

- ��� �������� ��������� ������ � ������ �� ��� ��� ������ ������ �������� ������ �� ������ $�� �� ������ �� �probleme de tip nou în raport cu cele studiate

Page 80: Standarde evaluare

80

Standardul 10: ��� ����'������ ���!����� ��(���� *�� ��'$���� �� ���(��'�'�� ���%������!'������.

Minim: ������������� �������������� �������$�������������������� ���������������� �������%

Maxim: ������������� �������������� �������$�������������������� ������� ��� ��������� �� �� ����� ����� $�� ���������� ��������� ��� �%

Standardul 11: ��� ��� �(�(�� �!��+�$��� *�'��� ���!���� e specifice��%���� !�� �!������ � �� ��(����� *�� ��!�$ � �+� ��������������� !�� ��� �$����!����� � �� $�!�� �����'�� #�� �!�'�)�simple.

Minim: ��� ������#� ������� � ������#� �� ���� ������ ���� ����� ������$���� ����"������������������� ���������� ��������� ����������� ��!������%

Maxim: ��� ������� ��� "����� � �� ���� ������ ���� ����� ������$���� ����"������������������� ���������� ��������� ����������� ��!��������������������� ���"��%

Standardul 12: ��� �� ��'�(�� ���!������ �� �� �%��'�� ���'�$� ��'�����'����$�!�� ���!����� ��(���� ���� %����� �!'������� ����� �! !�����*�'��$���!����'����'����$�!#'���� !��#����'!�� !�����������diverselor domenii ale fizicii.

Minim:- �������������� �������������������������������� �

�� ��� ������ ���� ������ � ������� ������ �� �studiate;

- ��� �������� ��� ������� �����#� ���������� �������� ����������� �����#� � ������ ���������� �� �� �� ������������������� ������������������������%

Maxim: ��� �������� ��� �������� ������ ������ ���������� �� ��� �������������������� ������������������������%

Standardul 13: ��� ��'�����(�� �%! $���� ���!���� !�� ��(���� �!������ ��� �date prezentate.

Minim: ������������ �������� ��� ��������������are a analizei� ������� �� �������� ��� �� ���� ������ �� �� ������ �� �� ��similare celor studiate.

Maxim: ��� �������#� ��� ������ �� �������� � ������� �� �������� ��� ����� ������ �� �� ������ �� �� ��#� � ������ ��� ��� $�cazuri adecvate, diferite de cele studiate

Standardul 14: ��� �������� #�� ��� �+� ���� $�� �� ���!����� ���� %�����!'������� �! !����� �$�!#'����� ��'����'�� ���� ������'�domenii ale fizicii.

Minim: ��� "����#� � � ����� ��� ����� ������ ���� ������ � ������� �������#� �� ��� ������ �� �� �����#� ���� ������ ������%

Maxim: ��� "����#� � � ����� ��� ����� ������ $�� �������� � �� ���������� ��������������������$���� ������������������� ������%

Page 81: Standarde evaluare

81

Standardul 15: ������!����������!������ ���!����$'��*�������(��'��� graficesau tabele.

Minim: ��� ���� ����� ���� �� ������� �� ��� ������ ���������������� ������� ��� ������$�����������������#����cazuri concrete simple.

Maxim: ��� ���������� ������� ���� ������� �� ��� ������ ������������� ��� ������� �� � ������ $�� ��������� ���������� �������� ����� �� ���"���������%

Standardul 16: �� ��'����� ���!������ !�� �� �%��'�� ���� ����������� $�!��+�������'�� #�� ���(��'����� ��($ '�'� !�� �+�������'� �pentru interpretarea unor fenomene fizice.

Minim: ��� ����� ��� �������� ������ ���� �������� �� �experimente asemenea celor studiate sau din prezentareaunor rezultate experimentale.

Maxim: ������������$����� �������������������� ������������� ������ � ���� �������� �� �� "������ ������ ���� ���prezentarea unor rezultate experimentale.

Page 82: Standarde evaluare

82

CHIMIE

Standardul 1: ��������'���(�(���'�$�'$����!��$#� !���2�����Minim: ��� �������� ����� ��������� �������� ��� � ������ �

���������%Maxim: ���������������������������� ��������������%

Standardul 2: ���� ���������!��$#����2�������$���������'�����'����/Minim: ������� ���������������������������������� ������ �%Maxim: ��� $������� � ������� ���������� $�� ������ ��������� �

� �����

Standardul 3: ��� ��%��'��2�(�� �!��!�'������!��$#� !���2������ �'$�����*���$���������� �����������'������/

Minim: ������������ ������������������������� �� $��������������������������%

Maxim: ��� ����� ��������� �� �� �������� � �� ����� � ������ �����������������$���������������������������%

Standardul 4: ��� $'� �(�(�� �!���'� ���$ � �� ��5��� ���'�$� � �!���� �'$���!��$#� !��!�������.

Minim: �������������� ��������������#�� �� ��������� ���=<��%Maxim: ����������� �����������=<����������������������� �

� ��������������������#�������������������� ���������� �������������%

Standardul 5: �� �!��$ �(�� )$������� ��� %� !���� ��$���� $�!�� ��'���($ '�'�������+��������.

Minim: ��� ������� ���� "�������� ���� � ���� �� ������#diagrame.

Maxim: ��� ������� ������� "�������� ������� ���� ���� �� ������� ��� ��� � � ������ ���� � �������� $�� ���������������� �� �������������� ��������%

Standardul 6: ��� �'�"� ������ $�� �� �!�� ����� *�'��� ��!����'��� �� $�!��$"�'�����!��������#��$'� �(��� ������'!��/

Minim: ��� ������� ���������� ��� �� �������� �� �� �������� ��#studiate.

Maxim: ��� �������� ���������� �������� �� ��� �� ������ ������� ����� ��%

Standardul 7: ��� ��'�����'�(�� ��!����'��� �� �$"�'���� !������ �� ������$�!�� �� ����� �!�� �� *�� ��!�$ � ��(! %����� ��'$���� !���!" ���/

Minim: ��� �������� ��� ������� �����#� ���� ��� ��� �� ���studiate.

Maxim: ��� ������� � ��� �������� ������ ���� ��� ���� �������������������������� ��������#�� ��%

Page 83: Standarde evaluare

83

Standardul 8: ��� �� ���� � �!��'���� ���������� ���'�$� ��(! %����� $�!�probleme cantitative.

Minim: �������������� ���������������������� ��������� ���� �������'�����$�� ��������� ��$��� �����(%

Maxim: ��� ������� ��� ������ ��������#� � ������ ���� ���� �� ������ ����� ���������� ��� �� �� �� � ���� ��problemelor.

Standardul 9: ��� �+� ���� ��2��"$�� �� ������'���� ��� ���'�� *�� �������chimice.

Minim: ��� �������� ����������� ������ ���� �������� ������propuse.

Maxim: ��� "����� ����������� �����#� ���� $�� ���� �������chimice propuse.

Standardul 10: ��� ��� �(�(�� ��!��+�$��� *�'��� �$�!#'���� �� �!"&���'�� �����'$��$ � #'����� !�� ��'$���� ���'�$� �� ������� ����'!��� *�contexte variate.

Minim: ������������ ������� ������������������������ ���������$�contexte variate.

Maxim: ����������� �"�����$������ ������� ����������������������� �� ������#� ��������� �� ���� ��������� ��������� ���� ������� ���������� �%

Page 84: Standarde evaluare

84

BIOLOGIE

Standardul 1: �'� �(����� �!���'�� �� '������ !�� #�� �!����'� !�� "�! !�����'$���'�� *�� ����������� #�� �+� ������� $�!�� ���!����� #�procese biologice

Minim:- 1��� ����� �� �� ����#� � ���#� ���� �������

������ ���� � ���#����� ���� �������� ����� � ���%- Identificarea unor simboluri, grafice, scheme ale

mecanismelor unor procese, fenomene biologice.Maxim:

- � �������� �� �� �� ��� ��� �� ��� �� � ���#� �� ����� �� �� �������� �� �������� �� ���������� �� �������� �#� ���������� ������ ��� ��������� ������ ���#������� �����%

- Realizarea de scheme comparative ale mecanismelor unorprocese, fenomene biologice, interpretarea unor simboluri,grafice, scheme.

Standardul 2: Identificarea, clasificarea, interpretarea caracteristicilor�'�$�'$�� ��#���$����!�� ��� ��!�������� !�

Minim:- ����������#� ������������ ������������ �� ��������� ��

������ ������� �������� �%- 1��� ������������������� �������������������� ������

����� �#� ������� �#� ����� �� ��� ����� �� �� ����� ������#����������� �%

Maxim:- ��������� ������������ �� ��������� ��� ������ ���� ��

organismelor.- �"�������� �� �� �������� ��������� ��� ������ ���� ��

�������� �� ��� ���������� �� ����� �� ����� � ���� ��� � ���� ���������&� ������ �������� 2� ������#������ ��������2�����#������2��������#�� �������la simplu la complex.

Standardul 3: ��%��'������� �+�������'����� $�!�� ���!����� #�� ��!����biologice

Minim:- =�������� ����������� .� "���������� ����� ��������

�������� �� �������� �- =�������� � ���� �� ��� �� ������ $�� ����� ��������� �

experimentale.- �������� ��������� ��� ��� �� �� ����� ������� �� ��� �

biologice ale organismelor.Maxim:

- =�������� ����������� .� "���������� ����� "���������������� �������� �� �������� �� ��� ���������� ��� ��� �� �mediu.

Page 85: Standarde evaluare

85

- <� ������ �� �� ��������� "�������� ��� �� �� ���������#� ��������� �� �� �� ��#� ���������#� �� ��#� ����� � ���� ��� ���������� �� ����� �� ��������#� ����������#concluzii.

Standardul 4: �� ������� �$�!#'���� !�� ���� �!����$ � "�! !����� *���(! %�������!" ��� !���!����'�����%����

Minim:- ����������� �� �� ��� ��� ��������� �� � ������� �� ������

��������������� �� �������� �%- ����������� �� �� ���������� ��� �� ��� �#� �� ��� �

biologice în diferite domenii de activitate.Maxim:

- Realizarea unor conexiuni între diferite procese, fenomene�� � ���#�$���� ����"����������� ����������� ������������������ �#�������� ����� �����%

- 1� ������ �� �� �� ���� ���� ��� ������� ���� ������ ������%

- �"���������� ����������������� � ���� $��������� ������activitate.

Page 86: Standarde evaluare

86

��;��������;���� ���

Standardul 1: ���!����(���!���'��$�'�������#���!��$ �� !����/Minim: ��� ����� ���� ��� "� � �������.�� �������� ������ ��

formulele logice.Maxim: ��� � ���.��� ������ ������ ��� � ������ � ���� $�� ��

demers argumentativ.

Standardul 2: ��� ��� �(�(�� ���$���'�� ��� "�(�� $'� �(����� ���$ � !�specifice.

Minim: ��� ������ � ��� ��liditatea/nevaliditatea unui argument������:� ��� ������� � ������ ��������� $�� � �������� ������������%

Maxim: ��� ������ � ��� ��� ��� !������� ������� �������� ��������� .���������� ����� ������� � ���":� ��� � ���������� ���������� ������������������������ ���������%

Standardul 3: ��� �!��'�$������ �+��� �� ��� ���������� � ���������� #����$���'�������"�(��$'� �(��������$ � !�����������/

Minim: ��� ������ � ��������.��� ��������� ���� ��������� �������������� � ���:����� ���������� ������������� �����unor elemente date pe baza unui criteriu indicat.

Maxim: ���� ����������� �������������������������������� ���������� �������������������������������������������� ������������������������� ������������� �����"�����%

Standardul 4: ����!��'�$�������+��� ��������$���'��-����!�����'�.� *� ��"�)���'$�� �#��*�� ��"�)��!��� ����"�(��$�!����2������������������'�/

Minim: ��� � ���������� ��� � "����� �� ������� '���� ����(� $������!� ������� ����� �� ������� � ������ �� �������� ���� $�limbaj formal.

Maxim: ��� � �������� .� ��� ������� � ��� ������ �� ���������������� $�� ��� "����� �� ������� '���� ����(� ��� $������!� ������:� ��� ���� � ��� ���������� ���� �����!���������$������ �������������%

Page 87: Standarde evaluare

87

PSIHOLOGIE

Standardul 1: ��� �����'���(�(�� ��!����� ���2���� �!��!���'�� � ��'�$�'$�����������!�� �'�'�� '��$�������� ����� ��'������!�� ��!��$�'��#���!��!�'����'���!��� �/

Minim: ��� ���������� ������� �� ���� ������� �udiate,� �� ���� ��������� �� ��� �����#� ������� �� ������interpersonale, conduite psihosociale, comportamenteprosociale sau antisociale.

Maxim: ��� ���������� � ���"� ��� � �������� �� ���� ������studiate, componentele structurii de personalitate, diferite������ �� ������� ������ ���#� � ����� ���� � ����#� �� ������� � ������������ ����%

Standardul 2: ��� ��� �(�(�� �!�� ���� �� *�'��8� �� ��!���� �� ���2���9� ���!���� �� ���2���� #�� �!��!���'� �� �'�$�'$���� ������!�� �'�'�9� �� ��!���� �� ���2���� #�� ������'� �� �'���� � ���(%! '����� ����!�� �'����9� �� �'�$�'$��� ����!�� �'����� #��!��$�'�����2!�!��� �/

Minim: ��� �������#� $�� ����� ������#�� ���� $�� ���� � �����&� � ��� �� ��� ������:� � ��� �� ��� � �����#� ����� ���� �� ��componentele structurii de personalitate; - structura de��� ������ ��� � ������ ���� � �����:� ��� �������� ������ ����� ���� ���� ���� ���� ��� ������ ��� ���������������������������������������� ���������%

Maxim: ��� �������#� $�� ������ ���� ������� � ���"#� � ���� $����� ������� ��� ��� ��� ������ ��� ��������� �������������������� �� ��� �� ������#� ������ ��� � ���� $�� ���� �����&� � �� ���� ������:� � �� ���� ������� ��componentele structurii de personalitate; - structura��� ������������� ���������� � �����%

Standardul 3: ��� ��� �(�(�� '��$��� ��� �� ����� ��'������!�� �� #�comportamente sociale în diferite contexte.

Minim: �������#����� ��� "������������������ '����������(#������ �������� $�� ����� �������� ��� ��� �� ����������� ������������ �� ������ ����%

Maxim: ��� ����#����� ��� "� ���������� '�� ��������(.��� ������� "#���� ����������� $�� ������������� ������ ������ �������������� ���������� �� ������ ����%

Standardul 4: ��� ��!���'�(�� $�� �!��!�'����'� ����%�'6������%�'� *����!�'��$�!���'$�������'�/

Minim: ���������������������� �� �����$����� ����� ����������%

Maxim: ��� � ���������� � ��� �� � �� ����� $�� ��� �� ��� ����������%

Page 88: Standarde evaluare

88

ECONOMIE

Standardul 1: ��� �����'���(�(�� �!��!�'����'�� ���!����� #�� ��!����economice.

Minim: ��� ���������� ������� � �� ����� ��� � ����� �����#������������� ���� �����#�$��� �"����� ����������� ����� ��������� �� �� ��� �� ��� �� ��� �� �������� � �����������%

Maxim: �������������� ���"�� �� ��������� ����� �����#������������ ���� �����#� $��� �"������.���� $�� ��� ������ �������� ������������ � �����������%

Standardul 2: ��� ��� �(�ze comportamente economice din perspectiva���!�'$ $�� ��!�'�����'� ����$�� #�� �!�� ���� �� ���'��� ������'��!��!�'����'�����!�����#����!�������!�!����/

Minim: ��� �������#� $�� ����� ������#� ������������ ������� ������� � �� ����� � � ���� ���� ���� $�� ��� � �"� ��:� ������.��� � �����#� $�� ����� �������#� ����� ���������������������������$������� �� ������ � �������������� ��.�� ���� � ������%

Maxim: ��� �������#� ������ ��� � �����#� ������������� �� ��������� � � ���� ���� ���� ��� � ��������� � �� ���� �� ��������� $�� ��� � �"� � � ���� ��:� ������.��� � �����#� $�� ��� �����!� � ������� ������#������� �� ����������� �������� $��&� � � �� ����� � ���� ��� �� �� ������ � � ����� �������:� � ������� �� ������ � �������������$��� ���� �"�� � ��������:� � �� ��.�� ��� � � ���� ��� � �������� � �asupra unui comportament economic.

Standardul 3: ��� $'� �(�(�� ���'�$���'�� ���������� #'������� ��!�!����� *���(! %����� ��� ��!" ���� �$� �!����$'� ��!�!���� #�� ����'�����'�(����($ '�'� ��!"���$'�/

Minim: ��� �� ��� �� ���� ������ ���� �������� ��������� ������� �� ������ ��� � ������ ������ ��� �� � � ����#���������������!���$���������� �������� ��������'������#numeric sau grafic).

Maxim: ��� �� ��� �� ���� ��� ����� ������� �� ��������� ����������������������� ������� ���������������� �������� ����� ����������� ��������!�$������%

Standardul 4: ��� �%� $�(�� *�� '������� ���'�'�'�%�� #�� �� �'�'�%�� ����(��economice.

Minim: ����������� �� ���������������������� � ���������� ������#� $�� ����� ��������� ��� ��������#� $�� � �"��economic dat.

Maxim: ��� �������� � ������� � � ���."��� � ���� ���������� ����� ���� ������������������� � � ��������� �������#� $�� ����� ��������� ��� ��������#� $�� � �"��� � ���� �����%

Page 89: Standarde evaluare

89

FILOSOFIE

Standardul 1: ��� �%�������(�� ��!" ���� �� !�!����� �"!���'�� *�'��$�� '�+'��'�#������� ��'�(���!����'� ���� !�!��������'��$��'�+'���'/

Minim: ��� � ������ � ��� �� ����� ��� � ����� ������� �� ����$�� ���"�����������������'�������(�� ��������%

Maxim: ��� � �����#� $�� �����!� � ������#� �� ����� ��� � ������ ����� $�� ��� "� ��� ��� ��� �������� � ��� � ����filosofice utilizate în formularea problemei filosofice.

Standardul 2: ����!�������$��'�����%�����6�!(������� !�!�����������'!��� ��!���!" ������ !�!�������'�/

Minim: ����������������������� ����������������������e$���� ���� ������ ��� � ���� ���� ��� ��� ��� ����� ��� � �������%

Maxim: ����������#� $�� ��� �����!�� �������������#���������� ���� �� ��� ��� ��� ��� ����� ���� �� ����������� � ��� ��������� � �������� ������ ��� �������� � ��������%

Standardul 3: ��� ��� �(�(�� �'�$�'$��� ���$���'�'�%�� �� $�$�� �$��'� ��%������ �� !�!���� #�� ��� ��� �(�(�� ������� �6�!�������� �$�����!(����6�$��'����%�������� !�!���/

Minim: ��� �������#� $�� ��� "� ��� � ���� ��#� � �����.������� ����� ��� � ���� ��� ����������� ������� "�����:� ������� � ��� � ������� ��� � � �������� ��������� �� �� �������� � ��������%

Maxim: ��� �������#� $�� ��� "� ��� � ���� ��#� ��� ��� �������� �����.��.������� �� ���� ��� � ���#� ������ ������� �"������ ��� ����� �� ��������� ��� ���� � �� �����:� ��� ������ � ������� ��� ��� ������� ������� ��� �������������� ������� � ���%

Standardul 4: ��� �!��'�$������ ���$���'����� �� !�!����� ���'�$�$������'����� $���� �! $���� ����'���� �!��"� �� �� !� ��'$������!" ���/

Minim: ������ ���������������� � ������������������������ ��������� ����������������������%

Maxim: ���� ������� ������� ��������� ��� ��������#������������������� $�� ����� ���� ����������� ��� � ���� � ������� ��������� ��������� ��%

Standardul 5: ��� � �"!��(�� $�� ���$� �� !�!���� �!������ ��� �� � ����'���'��-'������!" ����'�+'./

Minim: ������ ������������ � ����������������������������date, pornind de la un text filosofic.

Maxim: ��� ��� ��� ��� ��� ��� � ���� �������� ���� ����� �� ��.�� ��������%

Page 90: Standarde evaluare

90

SOCIOLOGIE

Standardul 1: ����%�������(��*�'��$��'�+'���'�#����������'���(�(�����'!�����!�����#����!������!��� �/

Minim: ��� ����#� ���� ��� "� ������#� ��� ��#� �� ��� ���� ��� � ����� ��� ��� ���� ��� ��� � ������������������%

Maxim: ��� ����#� ���� ��� "� � ���"#� ��� ��#� �� ��� ���� ��� � ����� ��� ��� ���������#� $�� �����!��� �������� �� � ���#����#��� �������� ���� ����%

Standardul 2: ��� $'� �(�(�� �!���'� ���'�$���'� �� ���������� �!��! !����� *���� �(�����%�������!��� �/

Minim: ������������������.�������.���������������������� ����cu ajutorul unui instrument specific sociologiei.

Maxim: ��� �������� ����.�������.������������ ��� ������ � ����cu ajutorul unor instrumente diferite specifice sociologiei,������� ��������������������� �������������%

Standardul 3: ��� ��� �(�(�� �!�� ���� �� *�'��8� �� ���'!���� #�� �!������ �� %������!��� �9����'�$�'$����'��'���������#�����������%�������!��� �9���'�'$��#���! ��!��� 9�������%���#����$�/

Minim: ��� �������� ��� ���.����� ���� ���������� �����������&� � ��� ��� �� ��� ������ � ����� ��� � �������� ������ � ����:� �������#� ����������� ��� ��������� ������ � ����:� � ���� ��� ��� ����� ��������������� ��:� ������������������������ �������%

Maxim: ��� �������� � ���"� ����.������ ������� ��������������������������������&� ������� ������������ ������� � �������� ������ � ����:� � �������#� ����������� ��� �������������� � ����:� � ���� ��� ��� � ���� � �������� ���� ��� ��:� � ������������������������������������ �������%

Standardul 4: ��� ��'�����'�(��#�� ��� ��!���'�(�� $�� �!��!�'����'� �!��� ���$������� ������'�'$���! /

Minim: ��� �������#� ����� � �������� ������#� ��� ���� ����� ���un comportament social dat poate fi interpretat în raport cu un� �"�� ����������%

Maxim: ��� �� ���� ������ ��� � �� ����� � ����� ������ ������������ � ������ ��������� ���������%

Page 91: Standarde evaluare

91

�3��������� ��5���������

Standardul 1: ��� �%�������(�� � ����'� �� ���������� ��'�%�'��� !�antreprenoriale.

Minim: ��� �������� � ��� ������������ ����� ���� �������� �����#� ���������� ������ ����#� � �� �������������� ��������������$��������%

Maxim: ��� �������� ������������� ������ �����#� ��������������� ����#�� �� ��������������� �������������� $�afaceri.

Standardul 2: ��������'���(�(��'��$�������!��!�'����'�*���������/Minim: ��� ���������#� $�� ��� �����!� � ������� � ��#

���������������� ������������ �� �����$��������%Maxim: ��� ���������� � ���"� ������������� ������ �� �

� �� �����$������������������ ����%

Standardul 3: ��� ��� �(�(�� �!�� ���� �� ��ntre: - aptitudinile*�'������(�'!�$ $�� #�� ��$#�'�� *�� �������9� �� ��'�'$���� �*�'������(�'!�$ $�� !�!�'$��'��� �� ������� #�� ��� �(����� $����������9���'��$�������!��!�'����'���'������!��� �#����$#�'�*���������9�������$ � ���� �'�%�#����$#�'��*���������/

Minim: ��� �������� ��� ���� ����� ���� � � ��� ���� $�� ������� �������� ����&� � ���������� $�������� ������ ��� ������ $�������:� � ���������� $�������� �����#� � ��������� ����� ��realizarea unei afaceri; - tipuri de comportament antreprenorial���������$��������:� ��������������������������$��������%

Maxim: ����������������������������������� ��������� �������� ����&� � ���������� $�������� ������ ��� ������ $�������:� � ���������� $�������� �����#� � ��������� ����� ��realizarea unei afaceri; - tipuri de comportament antreprenorial���������$��������:� ��������������������������$��������%

Standardul 4: ���� �"!��(�6����'�(��#���%� $�(��$��� �������������9� ��evalueze rezultatele unei afaceri.

Minim: ��� ��� ��� ��� ����� ������� �� ������:� ��� ����instrumentul economic adecvat pentru a evalua rezultatelecantitative ale unei afaceri.

Maxim: ��� ��� ��� ��� ����� �� ������:� ��� ������� ��� ����� �afaceri dat în raport cu elementele caracteristice ale unui� �"�� � ��������������������������$��� �"��� �����:��� ����� ��������� � � ���� ������ ����� �������������������������������������������%

Page 92: Standarde evaluare

92

�3�������7�4�������5��

Standardul 1: ��� ����!��(�� �������'� *�� ��'�%�'���� �!'����� �! !������ �'��� �� #�� ���������� �� �!'����� ��� "�(�� #�� ���������disciplinei sportive studiate, la un nivel optim al%! $�$ $����'����'�����#���!�� �+�'�������!�'$ $����(��/

Minim: ��� "��� ��� ��� ��������� ���� ������ ��� ������� ������ �� ���#� ������� ��� � ���"��� �� � ������ �����#� ��� ��� �������������������� ������������������������ ��� ���%

Maxim: ���"������������������ ����� ��������� ������� ���������� � ���#� ������� ��� � ���"��� �� � ������ �����#� ��� ������������������������ ������������������������ ��� ���%

Standardul 2: ��� ��'����(�� ���������� �� �!'����� ���������� *��$#�'�� *�����'������� �!���'���!�� �� ��$� ���!���'���!�� �� �disciplinelor sportive studiate.

Minim: ��� "��� �����#� $�� � ������� ���� ��� ! �����#� ������������������� ������� ���������������������� ���%

Maxim: ��� �����#� $�� � ������� �� ! �#� �� ����� ��� � �� ���tehnice specifice disciplinelor sportive studiate, pe baza�������� �������� �� ������� ��� ��� ������� �� ��������� �� ���partenerilor, respectând regulamentul specific.

Standardul 3: ��� �� ���� ���!������ �� ��� "�(�� ������� ������� ����'�'����%������6�!�"�'����� ���������� !�� ��(���� #�� ����'� �benefice asupra organismului uman ale factorilor naturali����� ����*����'�%�'�'���#�! ����#���*���%������!'������/

Minim: ������������ �����������������������#������#���������������� �� ������ �������� ��� ���� ������ ������ ����������������������� ��� �����������������%

Maxim: �� ��� �� ������ � ������ ��� ������ ������ ��� ��� �����#� $�� ���������������������#���� �������������������������#�����#� � ������ �������� �� �����#� $�� �� ���� $��������������� �������� ��������������������%

Standardul 4: ��� ����'���� ����������'� �+�������� ��(���� #�� ������ ��� �sportive abordate în ciclul liceal, inclusiv în timpul liber.

Minim: ���"��� ����������������� �� ���������� �� ����"��������������� ������������������%

Maxim: ������������ ������������������� $������ $��������� �� ��� ������� ������� ��� �� �� $�� ��������� ��������� $�� ���������� ��� ��� �������� ��� $������ ��� � ��������� $�� ����� �autoorganizare.

Standardul 5: ��� ���'������ �� ��'�%�'���� ��!�'�%�� *�� '���$ � ��!����$ $�#�! �����$�*������������'$����������'&��������'������2���#�������� �=/

Minim: ��� $����������� � ��� ����������� ��� �������� ������ $�� ��������������� �� ��������#� ����������� �������� �� ����� ���������� �� ����� ��� �� ������!� ��� ���������� �� �� ���studiate.

Page 93: Standarde evaluare

93

Maxim: ���������������������� ����������! ��������� ����������� ���$�� ������� ����� �� ��� ��� ����� �� � ������ ��� ������� �����#���� ����� � �� ��� ������ �� ��� � ��� �� ������� ������������� ����� ��� �� ������!� ��� ���������� �� �� ���studiate.

Page 94: Standarde evaluare

94

�3�������7�4�������5�� 7�������������������>�:�������� ��5�� ��

Standardul 1: ���$'� �(�(������%�'�*���!�$��������!����'� ��#�� ��"�)$ �����������'�%�'�������!�'�%���������!������/

Minim: ��� �������� � ����� �� ����� ��� ���� � ���� ��������disciplinei sportive în care s-a specializat.

Maxim: ��� ������� ��� �����!� �������� ���������� �� ���� ���� ������� $�� � ��������� ����� ��� ������#� � � ����� ������������ � �������������������������� ����$�����s-a specializat.

Standardul 2: ���$'� �(�(���$�!#'���� ���!"&���'��*����'�%�'�'�����!�'�%�proprie sau în cea a altor elevi-sportivi.

Minim: ������������ ������������������� ���������������!� ���#� ��� ��� � �� ���� ������������ �� ���#�� ���������� ������������������������������ ������������������ �%

Maxim: ��� �����#� $�� �� ����� ������� �� ����� ���� �� �� �� ��� �� ����#� � ����������� � �#� ��!� ��#� �� ������ ��� ������ ������$���������� ���������������%

Standardul 3: ��� ���!��'��(�� ������'���� ��� ��!���'���� !�����(��������#$����� #�� �%� $���� �� ��'�%�'��� !�� ����'���� ����������� �������#�����'�$�������$�� !�����*�����'!��/

Minim: ����� ���������������� ���������� ������������������ �� �� �� ������� �� ����� �������#� ��� ������ ��������������� �����������������%

Maxim: ��� �� ����� �������� �� ��� ���� �� � ����� �� ��� ���������������������� ���������� ������������������� �� ����� �������#� �������� ���� $�� $�����#� �������������� ��������� ��%

Standardul 4*: ��� ���!��'��(�� �$�!#'����� #�� ����������� '�!��'���� #�metodico-practice specifice disciplinei sportive în care s-aspecializat.

Minim: �������������� ����� �������� ��� �������������������������� ������������������������� ���������%

Maxim: ��� �� ����� ��� ����� ���� ��� � ��� ������� ��priceperi motrice specifice disciplinei sportive studiate.

�!'�8* ���������"������������� ����������������������������������� �����

Page 95: Standarde evaluare

95

DISCIPLINE TEHNICE7������� �<����;������5��7��� �<���

Standardul 1: ��� $'� �(�(�� ����%�'� '�������� ��� ������ �'�'�� *�comunicare.

Minim: ��� ������ ������������ simple, elementare ��� .���� ��������grafice de ��������������� �.

Maxim: ���� �����������������������������������������������

Standardul 2: ��� ���!��'��(�� ������'�'��� ��� *��� ������ �� ��(%! '����'�2������#������� ������ !�������$��������$ $��#�����!���'����/

Minim: ��� �������� ���#� �������#� �� ���� �������� ����������������%

Maxim: ��� �������� �������� ����� ������� �� ��� �������� ����������������%

Standardul 3: ��� ���!��'��(�� ������'���� ��� ��!���'���� ��� �(���� #�evaluare a produselor.

Minim: ��� ������ ��� ������ � ������ �� ���������� � ������#� $��������� �������� �� �� �����# specifice domeniului de������%

Maxim: ��� ��� ��� ����� ����, pe baza unui plan de idei,argumentând detaliat, � ��������� ��

Standardul 4*: ��� ���!��'��(�� ����������� #�� ��'�'$����� *�� ��� �(��������'��������!�$�� !�/

Minim: ��������������� �����������$�� ���������%Maxim: ��������������� ����� ���"#�$�� �� timp limitat.

Standardul 5: ��� ���!��'��(�� ����!���"� �'�'�� *�� ����$������ �� �'����produselor / serviciilor.

Minim: ��� �������� ������� �������� �� ������ ������ $�realizarea produselor / serviciilor.

Maxim: ��� ������ �������� �� ������ �����#� ���������� �����������generate de acestea în realizarea de produse concrete.

Standardul 6: ������!��'��(��������'��������&���������'����#������'�%��*�domeniul tehnic.

Minim: ��� $������� � ���� ��� � ���� �� �������� $�� $������ ���� ���acesta face parte.

Maxim: ��� �������� ���������� �������������$��������unui proces tehnologic.

�!'�8* Specific pentru ��������������������������� �������������������.

Page 96: Standarde evaluare

96

DISCIPLINE TEHNICE7������� �<����;������5��7�������������5�� ��������3�����

Standardul 1: ��� $'� �(�(�� ����%�'� '�������� ��� ������ �'�'�� *�comunicare.

Minim: ��� ������ ������������ simple, elementare ��� .���� ��������grafice de ��������������� �.

Maxim: ���� �����������������������������������������������

Standardul 2: ��� ���!��'��(�� *��� ������� ��� ������ !�� ��(%! '����'�2��������$��������$ $��#�����!���'����/

Minim: ��� �������� ���#� �������#� �� ���� �������� ����������������%

Maxim: ��� �������� �������� ����� ������e procese specifice� ����������������%

Standardul 3: ��� ���!��'��(�� ������'���� ��� ��!���'���� ��� �(���� #�evaluare a produselor.

Minim: ��� ������ ��� ������ � ������ �� ���������� � ������#� $��������� �������� �� �� �����# specifice domeniului de������%

Maxim: ��� ��� ��� ����� ����, pe baza unui plan de idei,argumentând detaliat, � ��������� ��%

Standardul 4*: ��� ���!��'��(�� ����������� #�� ��'�'$����� *�� ��� �(��������'��������!�$�� !�/

Minim: ��������������� ���������u într-un timp dat.Maxim: ��������������� ����� ���"#�$�� ������������%

Standardul 5: ��� �!%�������� ������'�'��� ��� *��� ������ �� ���!�'�����mediului natural.

Minim: ���������������������������������������������������%Maxim: ��� �������� ��������� �� ���� �� ��� � ������� ������

asupra mediului, aplicând metodele optime care se impunpentru a-l proteja.

Standardul 6: ��� ���!��'��(�� ������'�'��� ��� *��� ������ �� ����'� !���!�$�������+� !�'�����������%�'�������$��� !����'$�� �/

Minim: ��� �������� ���� �� ���� �� "�� ����� �������� �resurselor naturale.

Maxim: ������������ �������������"�� ������������ ��������#��� ����� ��� ����� �� ������� ���� �� ��� $����������mediului.

�!'�8* Specific pentru ��������������������������� �������������������.

Page 97: Standarde evaluare

97

DISCIPLINE TEHNICE7������� �<����;������5��7�����������

Standardul 1: ��� $'� �(�(�� ����%�'� '�������� ��� ������ �'�'�� *�comunicare.

Minim: ��� ������ ������������ simple, elementare ��� .���� ��������grafice de ��������������� �.

Maxim: ���� �����������������������������������������������

Standardul 2: ��� ���!��'��(�� ������'�'��� ��� *��� ������ �� ��(%! '����'�2������#������� ������ !�������$��������$ $��#�����!���'����/

Minim: ��� �������� ���#� �������#� �� ���� �������� ����������������%

Maxim: ��� �������� �������� ����� ������� �� ��� �������� ����������������%

Standardul 3: ��� ���!��'��(�� ������'���� ��� ��!���'���� ��� �(���� #�evaluare a produselor.

Minim: ��� ������ ��� ������ � ������ �� ���������� � ������#� $��������� �������� �� �� �����# specifice domeniului de������%

Maxim: ��� ��� ��� ����� ����, pe baza unui plan de idei,argumentând detaliat, � ��������� ��%

Standardul 4*: ����� ��������������������������$��������������������produselor.

Minim: ��������������� �����������$�� ���������%Maxim: ��������������� ����� ���"#�$�� ������������%

Standardul 5: ��� ���!��'��(�� ����"� �'�'��� ��� ����$��� ��!'������!��$��'!�� !�� #�� �� ����$ $�� ����� !�������� ��� ��!�$��� #�servicii de calitate.

Minim: ���������������������������� ������ ����� ��� �%Maxim: ��� ������ � ��� ������ �� �� ����� � ����� ��� �� $�

���������� �������� � �������#� �������� �������������������������������

Standardul 6: ������!��'��(��������'�������*��� �����������!���� !��#�proceselor economice.

Minim: ��� �������� � ������� ��� �� ���� ���� ��� ��� �� ����economic.

Maxim: ������������� ��������� ����� � ���%

�!'�8* Specific pentru ��������������������������� ��������������������

Page 98: Standarde evaluare

98

DISCIPLINE TEOLOGICE

Standardul 1: ��� �������� � ��!����� ��������� ����$�� #�� ���!�'$ � �$�� � � '�����������#���!�%������/

Minim: ��� ������ �� ����� �������� ��� ����� �� ��� ��� ��� ������#� ���������������������������%

Maxim: ��������#� ����������������������������#� $�� ��������� ������#��� ������������� ��� ����� ����� ������ ������#� ���������������������������%

Standardul 2: ��� �������� �%������'� �� ���(��'�'�� *�� ��" ��� ��$� ��&�'������'$��� #�� �!�������� �� ����'!��� ���'�$� %����� �����������#����!" �����+��'����� ����!�$ $�/

Minim: �������������������� ����������$��5�������������� ��������� ��� � �������� ��� ��� ����� ������ �������������� �����"����������� �����%

Maxim: ��� ������ ������� ������ $�� 5����� ���� �������������#� ���������� ��� ���������� � �������� ��� ���������������������������� �����"����������� �����%

Standardul 3: ��� �+� ���� �!��$��� �!����'�� %� !��� �� ���!���� ����� �������(��'���!�� ������'�'$�����#���!��!�'����'���������urmat.

Minim: ������������� �����#�� ���#���� ��� ����� ��#������������������$��������� ������%

Maxim: ���"������ �����#�� ���#���� �������� ��#���������������$��������� ������%

Standardul 4: ��� ��'����(�� *�� �����" $ � �$�!#'���� !�� �� ���!����$�!#'���� ���!"&���'�� ��� '�������� ��������'$��$/

Minim: ��� � ���� ��� ������ � ����� ��� ��� ��e dobândite la�������#��� ��#�������#������%

Maxim: ��� ��� ��� � �� ������ �������� � ������ ��� ���������� ���������� ������ ��� �������#� �� ��#�������#����etc.

Standardul 5: ��� ����'������ *�%���'$��� �!�� �� #�� �� � '�� ������line destudiu decât cele teologice.

Minim: ���� ���� � $���������������������� $����������� �����la alte discipline de studiu decât cele teologice.

Maxim: ��� "����� $��������� �� �������� $�������� ��� ����� � ����������� ������������������������������������cele teologice.

Standardul 6: ����� ����*�%���'$���������������*����(! %�������!" ��� !�����!�� ��#��� ���!�$��'����/

Minim: ��� ������ $��������� �� �������� $�� �� ������ �� ���� ���� ����������� ��������%

Maxim: ��� ������ $��������� �� �������� $�� �� ������ �� ���� ���� ����������� ��������%

Page 99: Standarde evaluare

ANEXE

:�� ���+� �� �� ��� ���� �$�'� ���(��'�'�� �!�� ���� �� ���'��� �'������� �� ��

�%� $���� #�� ���'��� �� ��� �!���'����� ����� �!'� ��� ���� �!"&���'�� *�� $���

�� ��������� ����� ���$� >� �� ����� '�2�! !����� �!��!��� ���+��� ��/� 0� �� �����$

M.E.C. nr. 4864 din 01.11.2002.

Page 100: Standarde evaluare
Page 101: Standarde evaluare

101

ANEXA I

&25(/$�,,

Profil TEHNIC 6SHFLDOL]DUHD 7(+1,&,$1 0(&$1,& 3(1758 Ì175(�,1(5( ù, 5(3$5$�,,

Standarde de evaluare

/LVWD FRPSHWHQ HORU

6� XWLOL]H]Hadecvat

termenii despecialitate încomunicare

6� GHPRQVWUH]H

vQ HOHJHUHD

LPSOLFD LLORU GH]YROW�ULL

tehnicii asupraPHGLXOXL úL D VRFLHW� LL

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

proiectare, realizareúL HYDOXDUH D

produselor

6� GHPRQVWUH]H

GHSULQGHUL úL

aptitudini înUHDOL]DUHD SUDFWLF�

a produselor

6� GHPRQVWUH]H

responsabilitate înDVLJXUDUHD FDOLW� LL

produselor /serviciilor

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

JkQGLUH FULWLF� úL

FUHDWLY� vQ

domeniul tehnic

&RPXQLFDUH LQWHUDFWLY� OD ORFXO GH PXQF� X X$SOLFDUHD IRUPHL GH OXFUX vQ HFKLS� X X X$SOLFDUHD QRUPHORU úL SULQFLSLLORU GH

SURWHF LH D PXQFLL� 36, úL D FHORU GH

SURWHF LH D PHGLXOXL

X X X X

Aplicarea procedurilor de calitate X X X X([HFXWDUHD VXEDQVDPEOXULORU úL

ansamblurilor de complexitate medie X X X X

&RUHODUHD DFWLYLW� LORU GH H[HFX LH� GH

P�VXUDUH úL YHULILFDUH FX GRFXPHQWD LD

WHKQLF�

X X X X X

Monitorizarea etapelor unor proceseWHKQRORJLFH GH vQWUH LQHUH úL UHSDUD LL

X X X X X

$VLJXUDUHD VLVWHPXOXL LQIRUPD LRQDO SHQWUX

fluxuri tehnologice din domeniu X X X X

2UJDQL]DUHD SURFHVXOXL GH SURGXF LH úL D

muncii X X X X X

Page 102: Standarde evaluare

102

ANEXA I

&25(/$�,,

Profil TEHNIC 6SHFLDOL]DUHD 7(+1,&,$1 35(/8&5�5, 0(&$1,&(

Standarde de evaluare

/LVWD FRPSHWHQ HORU

6� XWLOL]H]Hadecvat

termenii despecialitate încomunicare

6� GHPRQVWUH]H

vQ HOHJHUHD

LPSOLFD LLORU GH]YROW�ULL

tehnicii asupraPHGLXOXL úL D VRFLHW� LL

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

proiectare, realizareúL HYDOXDUH D

produselor

6� GHPRQVWUH]H

GHSULQGHUL úL

aptitudini înUHDOL]DUHD SUDFWLF�

a produselor

6� GHPRQVWUH]H

responsabilitate înDVLJXUDUHD FDOLW� LL

produselor /serviciilor

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

JkQGLUH FULWLF� úL

FUHDWLY� vQ

domeniul tehnic

&RPXQLFDUH LQWHUDFWLY� OD ORFXO GH PXQF� X X$SOLFDUHD IRUPHL GH OXFUX vQ HFKLS� X X X$SOLFDUHD QRUPHORU úL SULQFLSLLORU GH

SURWHF LH D PXQFLL� 36, úL D FHORU GH

SURWHF LH D PHGLXOXL

X X X X

Aplicarea procedurilor de calitate X X X X9HULILFDUHD VW�ULL GH IXQF LRQDUH D

XWLODMHORU� HFKLSDPHQWHORU úL LQVWDOD LLORUX X X X X X

([HFXWDUHD GH OXFU�UL GH FRPSOH[LWDWH

PHGLH SULQ SUHOXFU�UL PHFDQLFHX X X X X

([HFXWDUHD GH OXFU�UL GH SXQHUH vQ

IXQF LXQH úL H[SORDWDUH D XQRU HFKLSDPHQWH

VSHFLILFH SUHOXFU�ULORU PHFDQLFH

X X X X X

8WLOL]DUHD GRFXPHQWD LHL WHKQLFH SHQWUX

stabilirea caracteristicilor tehnico-IXQF LRQDOH DOH HFKLSDPHQWHORU� PDúLQLORU

úL XWLODMHORU GH SUHOXFU�UL PHFDQLFH

X X X X X X

2UJDQL]DUHD SURFHVXOXL GH SURGXF LH úL D

muncii X X X X X

Page 103: Standarde evaluare

103

ANEXA I

&25(/$�,,

Profil TEHNIC Specializarea TEHNICIAN ELECTRONIST

Standarde de evaluare

/LVWD FRPSHWHQ HORU

6� XWLOL]H]Hadecvat

termenii despecialitate încomunicare

6� GHPRQVWUH]H

vQ HOHJHUHD

LPSOLFD LLORU GH]YROW�ULL

tehnicii asupraPHGLXOXL úL D VRFLHW� LL

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

proiectare, realizareúL HYDOXDUH D

produselor

6� GHPRQVWUH]H

GHSULQGHUL úL

aptitudini înUHDOL]DUHD SUDFWLF�

a produselor

6� GHPRQVWUH]H

responsabilitate înDVLJXUDUHD FDOLW� LL

produselor /serviciilor

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

JkQGLUH FULWLF� úL

FUHDWLY� vQ

domeniul tehnic

&RPXQLFDUH LQWHUDFWLY� OD ORFXO GH PXQF� X X$SOLFDUHD IRUPHL GH OXFUX vQ HFKLS� X X X$SOLFDUHD QRUPHORU úL SULQFLSLLORU GH

SURWHF LH D PXQFLL� 36, úL D FHORU GH

SURWHF LH D PHGLXOXL

X X X X

Aplicarea procedurilor de calitate X X X XAsamblarea / dezasamblarea blocurilorIXQF LRQDOH �PRGXOH FRPSRQHQWH� DOH

DSDUDWXULL GH UHFHS LH 579� D DSDUDWXULL GH

vQUHJLVWUDUH � UHGDUH �YLGHR úL DXGLR� úL

televiziune prin cablu (CATV), aDSDUDWHORU GH HOHFWURQLF� SURIHVLRQDO�

X X X X X X

(IHFWXDUHD GH P�VXU�WRUL FX DSDUDWXU�

VSHFLILF GRPHQLXOXL HOHFWURQLF� úL

DXWRPDWL]�UL

X X X

$VLJXUDUHD IXQF LRQ�ULL DSDUDWXULL DXGLR�

video / aparaturii electronice la parametriiGH FDOLWDWH LQGLFD L GH GRFXPHQWD LD

VSHFLILF�

X X X X X X

&RQWUROXO RSHUD LLORU WHKQRORJLFH úL

auxiliare din domeniul de activitate X X X X X

2UJDQL]DUHD SURFHVXOXL GH SURGXF LH úL D

muncii X X X X X

Page 104: Standarde evaluare

104

ANEXA I

&25(/$�,,

Profil TEHNIC 6SHFLDOL]DUHD 7(+1,&,$1 Ì1 $8720$7,=�5,

Standarde de evaluare

/LVWD FRPSHWHQ HORU

6� XWLOL]H]Hadecvat

termenii despecialitate încomunicare

6� GHPRQVWUH]H

vQ HOHJHUHD

LPSOLFD LLORU GH]YROW�ULL

tehnicii asupraPHGLXOXL úL D VRFLHW� LL

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

proiectare, realizareúL HYDOXDUH D

produselor

6� GHPRQVWUH]H

GHSULQGHUL úL

aptitudini înUHDOL]DUHD SUDFWLF�

a produselor

6� GHPRQVWUH]H

responsabilitate înDVLJXUDUHD FDOLW� LL

produselor /serviciilor

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

JkQGLUH FULWLF� úL

FUHDWLY� vQ

domeniul tehnic

&RPXQLFDUH LQWHUDFWLY� OD ORFXO GH PXQF� X X$SOLFDUHD IRUPHL GH OXFUX vQ HFKLS� X X X$SOLFDUHD QRUPHORU úL SULQFLSLLORU GH

SURWHF LH D PXQFLL� 36, úL D FHORU GH

SURWHF LH D PHGLXOXL

X X X X

Aplicarea procedurilor de calitate X X X X([HFXWDUHD XQRU OXFU�UL � RSHUD LL GH

FRPSOH[LWDWH PHGLH vQ HOHFWURQLF� úL

DXWRPDWL]�UL

X X X X X X

&RUHODUHD DFWLYLW� LORU GH H[HFX LH� GH

P�VXUDUH úL YHULILFDUH FX GRFXPHQWD LD

WHKQLF�

X X X X X X

,QWHUSUHWDUHD UH]XOWDWHORU P�VXU�ULL vQ

YHGHUHD DSUHFLHULL SHUIRUPDQ HORU GH

calitateX X X

9HULILFDUHD VW�ULL GH IXQF LRQDUH D

HFKLSDPHQWHORU úL LQVWDOD LLORUX X X X X X

2UJDQL]DUHD SURFHVXOXL GH SURGXF LH úL D

muncii X X X X X

Page 105: Standarde evaluare

105

ANEXA I

&25(/$�,,

Profil TEHNIC 6SHFLDOL]DUHD 7(+1,&,$1 Ì1 7(/(&2081,&$�,,

Standarde de evaluare

/LVWD FRPSHWHQ HORU

6� XWLOL]H]Hadecvat

termenii despecialitate încomunicare

6� GHPRQVWUH]H

vQ HOHJHUHD

LPSOLFD LLORU GH]YROW�ULL

tehnicii asupraPHGLXOXL úL D VRFLHW� LL

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

proiectare, realizareúL HYDOXDUH D

produselor

6� GHPRQVWUH]H

GHSULQGHUL úL

aptitudini înUHDOL]DUHD SUDFWLF�

a produselor

6� GHPRQVWUH]H

responsabilitate înDVLJXUDUHD FDOLW� LL

produselor /serviciilor

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

JkQGLUH FULWLF� úL

FUHDWLY� vQ

domeniul tehnic

&RPXQLFDUH LQWHUDFWLY� OD ORFXO GH PXQF� X X$SOLFDUHD IRUPHL GH OXFUX vQ HFKLS� X X X$SOLFDUHD QRUPHORU úL SULQFLSLLORU GH

SURWHF LH D PXQFLL� 36, úL D FHORU GH

SURWHF LH D PHGLXOXL

X X X X

Aplicarea procedurilor de calitate X X X X3URLHFWDUHD� SODQLILFDUHD úL RUJDQL]DUHD

unor faze ale proceselor tehnologice dinGRPHQLXO WHOHFRPXQLFD LLORU

X X X X X X

Supravegherea proceselor tehnologice dinWHOHFRPXQLFD LL

X X X X

ÌQUHJLVWUDUHD úL SUHOXFUDUHD UH]XOWDWHORU

RE LQXWH SH GXUDWD PRQLWRUL]�ULL FLUFXLWHORU

VSHFLILFH GLQ WHOHFRPXQLFD LL

X X X X X

&RQWUROXO RSHUD LLORU WHKQRORJLFH úL

DX[LOLDUH GLQ GRPHQLXO WHOHFRPXQLFD LLORUX X X X

2UJDQL]DUHD SURFHVXOXL GH SURGXF LH úL D

muncii X X X X X X

Page 106: Standarde evaluare

106

ANEXA I

&25(/$�,,

Profil TEHNIC Specializarea TEHNICIAN ELECTROTEHNIST

Standarde de evaluare

/LVWD FRPSHWHQ HORU

6� XWLOL]H]Hadecvat

termenii despecialitate încomunicare

6� GHPRQVWUH]H

vQ HOHJHUHD

LPSOLFD LLORU GH]YROW�ULL

tehnicii asupraPHGLXOXL úL D VRFLHW� LL

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

proiectare, realizareúL HYDOXDUH D

produselor

6� GHPRQVWUH]H

GHSULQGHUL úL

aptitudini înUHDOL]DUHD SUDFWLF�

a produselor

6� GHPRQVWUH]H

responsabilitate înDVLJXUDUHD FDOLW� LL

produselor /serviciilor

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

JkQGLUH FULWLF� úL

FUHDWLY� vQ

domeniul tehnic

&RPXQLFDUH LQWHUDFWLY� OD ORFXO GH PXQF� X X$SOLFDUHD IRUPHL GH OXFUX vQ HFKLS� X X X$SOLFDUHD QRUPHORU úL SULQFLSLLORU GH

SURWHF LH D PXQFLL� 36, úL D FHORU GH

SURWHF LH D PHGLXOXL

X X X X

Aplicarea procedurilor de calitate X X X X([HFXWDUHD XQRU OXFU�UL � RSHUD LL GH

complexitate medie în domeniulelectrotehnicii

X X X X X X

&RUHODUHD DFWLYLW� LORU GH H[HFX LH� GH

P�VXUDUH úL YHULILFDUH FX GRFXPHQWD LD

WHKQLF�

X X X X X X

Monitorizarea etapelor unor proceseWHKQRORJLFH GH IDEULFD LH GLQ GRPHQLXO

electrotehnicX X X X X

$VLJXUDUHD VLVWHPXOXL LQIRUPD LRQDO SHQWUX

fluxuri tehnologicedin domeniul electrotehnic

X X X

2UJDQL]DUHD SURFHVXOXL GH SURGXF LH úL D

muncii X X X X X X

Page 107: Standarde evaluare

107

ANEXA I

&25(/$�,,

Profil TEHNIC 6SHFLDOL]DUHD 7(+1,&,$1 Ì1 /8&5�5, 38%/,&( ù, &216758&�,,

Standarde de evaluare

/LVWD FRPSHWHQ HORU

6� XWLOL]H]Hadecvat

termenii despecialitate încomunicare

6� GHPRQVWUH]H

vQ HOHJHUHD

LPSOLFD LLORU GH]YROW�ULL

tehnicii asupraPHGLXOXL úL D VRFLHW� LL

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

proiectare, realizareúL HYDOXDUH D

produselor

6� GHPRQVWUH]H

GHSULQGHUL úL

aptitudini înUHDOL]DUHD SUDFWLF�

a produselor

6� GHPRQVWUH]H

responsabilitate înDVLJXUDUHD FDOLW� LL

produselor /serviciilor

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

JkQGLUH FULWLF� úL

FUHDWLY� vQ

domeniul tehnic

&LWLUHD úL LQWHUSUHWDUHD SODQXULORU GH

DQVDPEOX SHQWUX OXFU�UL GH FRQVWUXF LL úL

OXFU�UL SXEOLFH

X X X X

5HDOL]DUHD P�VXU�WRULORU úL GHYL]HORUSHQWUX OXFU�UL GH FRQVWUXF LL úL OXFU�ULpublice

X X X X

2UJDQL]DUHD úL LQVWDODUHD XQXL úDQWLHU vQ

FRQGL LL GH VHFXULWDWH� SURWHF LD PXQFLL úL D

PHGLXOXL vQFRQMXU�WRU

X X X X X

,PSODQWDUHD úL WUDVDUHD OXFU�ULORU SH WHUHQ X X X X X*HVWLRQDUHD úDQWLHUXOXL X X X X X$SOLFDUHD IRUPHL GH OXFUX vQ HFKLS� X X X&RPXQLFDUH LQWHUDFWLY� OD ORFXO GH PXQF� X X

Page 108: Standarde evaluare

108

ANEXA I

&25(/$�,,

Profil TEHNIC 6SHFLDOL]DUHD 7(+1,&,$1 Ì1 ,1'8675,$ 7(;7,/�

Standarde de evaluare

/LVWD FRPSHWHQ HORU

6� XWLOL]H]Hadecvat

termenii despecialitate încomunicare

6� GHPRQVWUH]H

vQ HOHJHUHD

LPSOLFD LLORU GH]YROW�ULL

tehnicii asupraPHGLXOXL úL D VRFLHW� LL

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

proiectare, realizareúL HYDOXDUH D

produselor

6� GHPRQVWUH]H

GHSULQGHUL úL

aptitudini înUHDOL]DUHD SUDFWLF�

a produselor

6� GHPRQVWUH]H

responsabilitate înDVLJXUDUHD FDOLW� LL

produselor /serviciilor

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

JkQGLUH FULWLF� úL

FUHDWLY� vQ

domeniul tehnic

3UHJ�WLUHD úL PHQ LQHUHD vQ VWDUH GH

IXQF LRQDUH� FRQIRUP SDUDPHWULORU� D

LQVWDOD LLORU GLQ VHF LH

X X X X X

&RRUGRQDUHD DFWLYLW� LL GHaprovizionare cu materii prime,semifabricate, piese de schimb etc.

X X X X X

8UP�ULUHD UHVSHFW�ULL FDOLW� LL PDWHULLORU

SULPH� VHPLIDEULFDWHORU úL SURGXVHORU ILQLWHX X X X

6XSUDYHJKHUHD UHJO�ULL SDUDPHWULORU

WHKQRORJLFL FRQIRUP FHULQ HORUX X X X X

8UP�ULUHD UHVSHFW�ULL UHJXOLORU GH SURWHF LH

D PXQFLL� D PHGLXOXL vQFRQMXU�WRU úL GH

SUHYHQLUH úL VWLQJHUH D LQFHQGLLORU

X X X X X

8WLOL]DUHD WHKQLFLORU PRGHUQH GH FDOFXO úL

proiectare X X X X X X

ÌQWRFPLUHD úL XWLOL]DUHD GRFXPHQWD LLORU

WHKQLFH DOH SURFHVXOXL GH SURGXF LHX X X X X X

$SOLFDUHD IRUPHL GH OXFUX vQ HFKLS� X X X&RPXQLFDUH LQWHUDFWLY� OD ORFXO GH PXQF� X X

Page 109: Standarde evaluare

109

ANEXA I

&25(/$�,,

Profil TEHNIC Specializarea TEHNICI$1 Ì1 ,1'8675,$ 3,(/�5,(,

Standarde de evaluare

/LVWD FRPSHWHQ HORU

6� XWLOL]H]Hadecvat

termenii despecialitate încomunicare

6� GHPRQVWUH]H

vQ HOHJHUHD

LPSOLFD LLORU GH]YROW�ULL

tehnicii asupraPHGLXOXL úL D VRFLHW� LL

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

proiectare, realizareúL HYDOXDUH D

produselor

6� GHPRQVWUH]H

GHSULQGHUL úL

aptitudini înUHDOL]DUHD SUDFWLF�

a produselor

6� GHPRQVWUH]H

responsabilitate înDVLJXUDUHD FDOLW� LL

produselor /serviciilor

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

JkQGLUH FULWLF� úL

FUHDWLY� vQ

domeniul tehnic

3UHJ�WLUHD úL XWLOL]DUHD 6'9� XULORU�

XWLODMHORU úL LQVWDOD LLORU VSHFLILFH DQDOL]HORU

VDX RSHUD LLORU

X X X X X X

Aprovizionarea cu materii prime, materialeauxiliare, piese de schimb a locului dePXQF�

X X X X X X

8WLOL]DUHD GRFXPHQWD LHL WHKQLFH SHQWUX

SURGXVH GLQ SLHOH úL vQORFXLWRULX X X X X X

Efectuarea analizelor tehnice de laboratorSHQWUX PDWHULLOH SULPH úL SURGXVHOH ILQLWH

X X X X X X

8UP�ULUHD UHVSHFW�ULL FDOLW� LL PDWHULLORU

SULPH úL SURGXVHORU ILQLWHX X X X X

ÌQUHJLVWUDUHD úL WUDQVPLWHUHD LQIRUPD LLORU

specifice procesului tehnologic X X X X X

2UJDQL]DUHD úL SODQLILFDUHD DFWLYLW� LORU GH

SURGXF LH� vQWUH LQHUH� UHSDUD LLX X X X

$GDSWDUHD OD FRQGL LL GH PXQF� YDULDELOH X X X X$SOLFDUHD QRUPHORU GH SURWHF LH D PXQFLL�

D PHGLXOXL� GH SUHYHQLUH úL VWLQJHUH D

incendiilorX X X

$SOLFDUHD IRUPHL GH OXFUX vQ HFKLS� X X X&RPXQLFDUH LQWHUDFWLY� OD ORFXO GH PXQF� X X

Page 110: Standarde evaluare

110

ANEXA I

&25(/$�,,

Profil TEHNIC Specializarea TEHNICIAN ÎN TRANSPORTURI

Standarde de evaluare

/LVWD FRPSHWHQ HORU

6� XWLOL]H]Hadecvat

termenii despecialitate încomunicare

6� GHPRQVWUH]H

vQ HOHJHUHD

LPSOLFD LLORU GH]YROW�ULL

tehnicii asupraPHGLXOXL úL D VRFLHW� LL

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

proiectare, realizareúL HYDOXDUH D

produselor

6� GHPRQVWUH]H

GHSULQGHUL úL

aptitudini înUHDOL]DUHD SUDFWLF�

a produselor

6� GHPRQVWUH]H

responsabilitate înDVLJXUDUHD FDOLW� LL

produselor /serviciilor

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

JkQGLUH FULWLF� úL

FUHDWLY� vQ

domeniul tehnic

&RPXQLFDUH LQWHUDFWLY� OD ORFXO GH PXQF� X X$SOLFDUHD IRUPHL GH OXFUX vQ HFKLS� X X X$SOLFDUHD QRUPHORU úL SULQFLSLLORU GH

SURWHF LH D PXQFLL� 36, úL D FHORU GH

SURWHF LH D PHGLXOXL

X X X X

Aplicarea procedurilor de calitate X X X XCompararea diferitelor moduri deWUDQVSRUW� VWDELOLUHD RSRUWXQLW� LL UHDOL]�ULL

WUDQVSRUWXOXL vQ IXQF LH GH GLYHUúL

SDUDPHWULL úL SULRULW� L

X X X X X

,GHQWLILFDUHD úL XUP�ULUHD OXFU�ULORU GH

vQWUH LQHUH� UHYL]LH úL UHSDUD LH QHFHVDUH

mijloacelor de transportX X X X

ÌQWRFPLUHD SURJUDPHORU úL JUDILFHORU GH

WUDQVSRUW� vQWRFPLUHD GRFXPHQWD LHL GH

SUHJ�WLUH úL vQVR LUH D WUDQVSRUWXULORU�

FRPSOHWDUHD GRFXPHQWHORU GH HYLGHQ ã

X X X X

(ODERUDUHD� XUP�ULUHD úL UDSRUWDUHD

LQGLFDWRULORU GH WUDQVSRUW� D UHDOL]�ULL

SODQXULORU úL JUDILFHORU GH WUDQVSRUW� FkW úL

întocmirea planurilor de aprovizionareWHKQLFR�PDWHULDO�

X X X X

2UJDQL]DUHD SURFHVXOXL GH SURGXF LH úL D

muncii X X X X X

Page 111: Standarde evaluare

111

ANEXA I

&25(/$�,,

Profil TEHNIC Specializarea TEHNICIAN ÎN METROLOGIE

Standarde de evaluare

/LVWD FRPSHWHQ HORU

6� XWLOL]H]Hadecvat

termenii despecialitate încomunicare

6� GHPRQVWUH]H

vQ HOHJHUHD

LPSOLFD LLORU GH]YROW�ULL

tehnicii asupraPHGLXOXL úL D VRFLHW� LL

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

proiectare, realizareúL HYDOXDUH D

produselor

6� GHPRQVWUH]H

GHSULQGHUL úL

aptitudini înUHDOL]DUHD SUDFWLF�

a produselor

6� GHPRQVWUH]H

responsabilitate înDVLJXUDUHD FDOLW� LL

produselor /serviciilor

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

JkQGLUH FULWLF� úL

FUHDWLY� vQ

domeniul tehnic

&RPXQLFDUH LQWHUDFWLY� OD ORFXO GH PXQF� X X$SOLFDUHD IRUPHL GH OXFUX vQ HFKLS� X X X$SOLFDUHD QRUPHORU úL SULQFLSLLORU GH

SURWHF LH D PXQFLL� 36, úL D FHORU GH

SURWHF LH D PHGLXOXL

X X X X

Aplicarea procedurilor de calitate X X X X([HFXWDUHD XQRU OXFU�UL � RSHUD LL vQ

domeniul de specialitate X X X X X X

&RUHODUHD DFWLYLW� LL GH H[HFX LH� GH

P�VXUDUH úL YHULILFDUH FX GRFXPHQWD LD

WHKQLF�

X X X X X

,QWHUSUHWDUHD UH]XOWDWHORU P�VXU�ULL vQ

YHGHUHD DSUHFLHULL SHUIRUPDQ HORU GH

calitateX X X X X

9HULILFDUHD VW�ULL GH IXQF LRQDUH D

HFKLSDPHQWHORU úL LQVWDOD LLORU FkW úL D

preciziei metrologice a acestoraX X X X X X

2UJDQL]DUHD SURFHVXOXL GH SURGXF LH úL D

muncii X X X X X

Page 112: Standarde evaluare

112

ANEXA I

&25(/$�,,

Profil TEHNIC Specializarea TEHNICIAN MECATRONIST

Standarde de evaluare

/LVWD FRPSHWHQ HORU

6� XWLOL]H]Hadecvat

termenii despecialitate încomunicare

6� GHPRQVWUH]H

vQ HOHJHUHD

LPSOLFD LLORU GH]YROW�ULL

tehnicii asupraPHGLXOXL úL D VRFLHW� LL

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

proiectare, realizareúL HYDOXDUH D

produselor

6� GHPRQVWUH]H

GHSULQGHUL úL

aptitudini înUHDOL]DUHD SUDFWLF�

a produselor

6� GHPRQVWUH]H

responsabilitate înDVLJXUDUHD FDOLW� LL

produselor /serviciilor

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

JkQGLUH FULWLF� úL

FUHDWLY� vQ

domeniul tehnic

&RPXQLFDUH LQWHUDFWLY� OD ORFXO GH PXQF� X X$SOLFDUHD IRUPHL GH OXFUX vQ HFKLS� X X X$SOLFDUHD QRUPHORU úL SULQFLSLLORU GH

SURWHF LH D PXQFLL� 36, úL D FHORU GH

SURWHF LH D PHGLXOXL

X X X X

Aplicarea procedurilor de calitate X X X X X9HULILFDUHD VW�ULL GH IXQF LRQDUH D

XWLODMHORU� HFKLSDPHQWHORU úL LQVWDOD LLORUX X X X X X

([HFXWDUHD GH OXFU�UL GH SXQHUH vQ

IXQF LXQH� H[SORDWDUH� vQWUH LQHUH úL

reparare a unor sisteme mecatroniceX X X X X X

8WLOL]DUHD VFKHPHORU úL GLDJUDPHORU

IXQF LRQDOH VSHFLILFH VLVWHPHORU

mecatroniceX X X X X X

8WLOL]DUHD GRFXPHQWD LHL WHKQLFH SHQWUX

stabilirea caracteristicilor tehnico-IXQF LRQDOH DOH FRPSRQHQWHORU úL

echipamentelor mecatronice

X X X X X X

2UJDQL]DUHD SURFHVXOXL GH SURGXF LH úL D

muncii X X X X X

Page 113: Standarde evaluare

113

ANEXA I

&25(/$�,,

Profil TEHNIC 6SHFLDOL]DUHD 7(+1,&,$1 23(5$725 52%2�, ,1'8675,$/,

Standarde de evaluare

/LVWD FRPSHWHQ HORU

6� XWLOL]H]Hadecvat

termenii despecialitate încomunicare

6� GHPRQVWUH]H

vQ HOHJHUHD

LPSOLFD LLORU GH]YROW�ULL

tehnicii asupraPHGLXOXL úL D VRFLHW� LL

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

proiectare, realizareúL HYDOXDUH D

produselor

6� GHPRQVWUH]H

GHSULQGHUL úL

aptitudini înUHDOL]DUHD SUDFWLF�

a produselor

6� GHPRQVWUH]H

responsabilitate înDVLJXUDUHD FDOLW� LL

produselor /serviciilor

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

JkQGLUH FULWLF� úL

FUHDWLY� vQ

domeniul tehnic

&RPXQLFDUH LQWHUDFWLY� OD ORFXO GH PXQF� X X$SOLFDUHD IRUPHL GH OXFUX vQ HFKLS� X X X$SOLFDUHD QRUPHORU úL SULQFLSLLORU GH

SURWHF LH D PXQFLL� 36, úL D FHORU GH

SURWHF LH D PHGLXOXL

X X X X

Aplicarea procedurilor de calitate X X X X X9HULILFDUHD VW�ULL GH IXQF LRQDUH D

XWLODMHORU� HFKLSDPHQWHORU úL LQVWDOD LLORUX X X

([HFXWDUHD GH OXFU�UL GH SXQHUH vQ

IXQF LXQH� H[SORDWDUH� vQWUH LQHUH úL

UHSDUDUH D XQRU URER L LQGXVWULDOL

X X X X X X

8WLOL]DUHD VFKHPHORU úL GLDJUDPHORU

IXQF LRQDOH VSHFLILFH URER LORU LQGXVWULDOLX X X X

8WLOL]DUHD GRFXPHQWD LHL WHKQLFH SHQWUX

stabilirea caracteristicilor tehnico-IXQF LRQDOH DOH FRPSRQHQWHORU úL

HFKLSDPHQWHORU URER LORU LQGXVWULDOL

X X X X X X

2UJDQL]DUHD SURFHVXOXL GH SURGXF LH úL D

muncii X X X X X

Page 114: Standarde evaluare

114

ANEXA I

&25(/$�,,

Profil TEHNIC Specializarea TEHNICIAN OPERATOR TEHNICI DE CALCUL

Standarde de evaluare

/LVWD FRPSHWHQ HORU

6� XWLOL]H]Hadecvat

termenii despecialitate încomunicare

6� GHPRQVWUH]H

vQ HOHJHUHD

LPSOLFD LLORU GH]YROW�ULL

tehnicii asupraPHGLXOXL úL D VRFLHW� LL

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

proiectare, realizareúL HYDOXDUH D

produselor

6� GHPRQVWUH]H

GHSULQGHUL úL

aptitudini înUHDOL]DUHD SUDFWLF�

a produselor

6� GHPRQVWUH]H

responsabilitate înDVLJXUDUHD FDOLW� LL

produselor /serviciilor

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

JkQGLUH FULWLF� úL

FUHDWLY� vQ

domeniul tehnic

&RPXQLFDUH LQWHUDFWLY� OD ORFXO GH PXQF� X X$SOLFDUHD IRUPHL GH OXFUX vQ HFKLS� X X X$SOLFDUHD QRUPHORU úL SULQFLSLLORU GH

SURWHF LH D PXQFLL� 36, úL D FHORU GH

SURWHF LH D PHGLXOXL

X X X X

Aplicarea procedurilor de calitate X X X X XInstalarea sistemelor de calcul X X X X X XExploatarea sistemelor de calcul X X X X X XÌQWUH LQHUHD VLVWHPHORU GH FDOFXO X X X X X XDepanarea sistemelor de calcul X X X X X X2UJDQL]DUHD SURFHVXOXL GH SURGXF LH úL D

muncii X X X X X

Page 115: Standarde evaluare

115

ANEXA II

&25(/$�,,

Profil RESURSE Specializarea TEHNICIAN ÎN AGRICULTURA

Standarde de evaluare

/LVWD FRPSHWHQ HORU

6� XWLOL]H]Hadecvat

termenii despecialitate

încomunicare

6� GHPRQVWUH]H vQ HOHJHUHD

LPSOLFD LLORU GH]YROW�ULL

WHKQLFLL DVXSUD PHGLXOXL úL D

VRFLHW� LL

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

proiectare, realizareúL HYDOXDUH D

produselor

6� GHPRQVWUH]H

GHSULQGHUL úL

aptitudini înUHDOL]DUHD SUDFWLF� D

produselor

6� GRYHGHDVF�

capacitatea devQ HOHJHUH D

LPSRUWDQ HL

mediului natural

6� GHPRQVWUH]H FDSDFLWDWHD

GH vQ HOHJHUH D HIHFWHORU

produse de exploatareaQHDGHFYDW� D UHVXUVHORU

naturale

&RRUGRQDUHD OXFU�ULORU GH vQILLQ DUH D FXOWXULORU

SULQ vQV�PkQ DUH VDX SODQWDUHX X X

6HOHFWDUHD OXFU�ULORU GH vQJULMLUH D SODQWHORUcultivate

X X X X X

2UJDQL]DUHD úL FRRUGRQDUHD OXFU�ULORU GH

recoltare a plantelor cultivate X X X X

6HOHFWDUHD� IRUPDUHD� UHJODUHD úL XWLOL]DUHD

DJUHJDWHORU DJULFROH SHQWUX OXFU�ULOH GH

SUHJ�WLUH D WHUHQXOXL vQ YHGHUHD vQILLQ �ULL�

vQWUH LQHULL úL UHFROW�ULL SODQWHORU FXOWLYDWH

X X X

2UJDQL]DUHD úL FRRUGRQDUHD SURFHVHORU

WHKQRORJLFH VSHFLILFH KU�QLULL� vQJULMLULL úL

H[SORDW�ULL DQLPDOHORU GRPHVWLFH

X X X X

6HOHFWDUHD úL XWLOL]DUHD PDúLQLORU úL LQVWDOD LLORU

zootehnice X X X

(ODERUDUHD SURJUDPHORU GH UHSURGXFHUH úL

ameliorare a speciilor de animaleX X

(IHFWXDUHD RSHUD LXQLORU GH HYLGHQ � D

HIHFWLYHORU GH DQLPDOH úL D SURGXVHORU

animaliereX X

&RRUGRQDUHD P�VXULORU GH SUHYHQLUH úL

FRPEDWHUH D EROLORU úL G�XQ�WRULORU OD SODQWHOH

cultivateX X X X

$SOLFDUHD QRUPHORU úL PLMORDFHORU GH SURWHF LH D

PXQFLL� 3�6�,� úL GH SURWHF LH D PHGLXOXL vQ

SURFHVXO WHKQRORJLF GH FXOWLYDUH D SODQWHORU úL

GH FUHúWHUH D DQLPDOHORU

X X X X

Page 116: Standarde evaluare

116

ANEXA II&25(/$�,,

Profil RESURSE Specializarea TEHNICIAN AGROMONTANStandarde de evaluare

/LVWD FRPSHWHQ HORU

6� XWLOL]H]H

adecvattermenii de

specialitate încomunicare

6� GHPRQVWUH]H vQ HOHJHUHD

LPSOLFD LLORU GH]YROW�ULL

WHKQLFLL DVXSUD PHGLXOXL úL D

VRFLHW� LL

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

proiectare, realizareúL HYDOXDUH D

produselor

6� GHPRQVWUH]H

GHSULQGHUL úL

aptitudini înUHDOL]DUHD SUDFWLF� D

produselor

6� GRYHGHDVF�

capacitatea devQ HOHJHUH D

LPSRUWDQ HL

mediului natural

6� GHPRQVWUH]H FDSDFLWDWHD

GH vQ HOHJHUH D HIHFWHORU

produse de exploatareaQHDGHFYDW� D UHVXUVHORU

naturale&RRUGRQDUHD OXFU�ULORU GH vQILLQ DUH D FXOWXULORU

SULQ vQV�PkQ DUH VDX SODQWDUH GLQ ]RQD PRQWDQ�X X X

6HOHFWDUHD OXFU�ULORU GH vQJULMLUH D SODQWHORU

FXOWLYDWH vQ ]RQD PRQWDQ�X X X X X

&RRUGRQDUHD OXFU�ULORU GH UHFROWDUH D SODQWHORU

vQ ]RQD PRQWDQ�X X X X

6HOHFWDUHD� IRUPDUHD� UHJODUHD úL XWLOL]DUHD

DJUHJDWHORU DJULFROH SHQWUX vQILLQ DUHD�

vQWUH LQHUHD úL UHFROWDUHD FXOWXULORU GLQ ]RQD

PRQWDQ�

X X X

2UJDQL]DUHD úL FRRUGRQDUHD SURFHVHORU

WHKQRORJLFH VSHFLILFH FUHúWHULL DQLPDOHORU úL

UHFROW�ULL SURGXVHORU DQLPDOLHUH GLQ ]RQD

PRQWDQ�

X X X X

(ODERUDUHD SURJUDPHORU GH UHSURGXF LH úL

ameliorarea speciilor de animale domestice X X

(IHFWXDUHD RSHUD LXQLORU GH HYLGHQ � D

HIHFWLYHORU GH DQLPDOH úL D SURGXVHORU

animaliereX X

&RRUGRQDUHD P�VXULORU GH SUHYHQLUH úL

FRPEDWHUH D EROLORU úL G�XQ�WRULORU OD SODQWHOH

FXOWLYDWH vQ ]RQD PRQWDQ�

X X X X

$SOLFDUHD PmVXULORU GH DPHOLRUDUH D SDMLúWLORU

QDWXUDOH GLQ ]RQD PRQWDQ�X X X X

([SORDWDUHD UD LRQDO� D SDMLúWLORU QDWXUDOH

montane X X X X

,GHQWLILFDUHD úL YDORULILFDUHD UHVXUVHORU ]RQHL

PRQWDQH QHFHVDUH RUJDQL]�ULL úL SUDFWLF�ULL

agroturismului montanX X X X

5HVSHFWDUHD QRUPHORU úL PLMORDFHORU GH

SURWHF LH D PXQFLL� 3�6�,� úL GH SURWHF LH D

PHGLXOXL vQFRQMXU�WRU

X X X X

Page 117: Standarde evaluare

117

ANEXA II

&25(/$�,,Profil RESURSE Specializarea TEHNICIAN VETERINAR

Standarde de evaluare

/LVWD FRPSHWHQ HORU

6� XWLOL]H]H

adecvattermenii de

specialitate încomunicare

6� GHPRQVWUH]H vQ HOHJHUHD

LPSOLFD LLORU GH]YROW�ULL

WHKQLFLL DVXSUD PHGLXOXL úL D

VRFLHW� LL

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

proiectare, realizareúL HYDOXDUH D

produselor

6� GHPRQVWUH]H

GHSULQGHUL úL

aptitudini înUHDOL]DUHD SUDFWLF� D

produselor

6� GRYHGHDVF�

capacitatea devQ HOHJHUH D

LPSRUWDQ HL

mediului natural

6� GHPRQVWUH]H FDSDFLWDWHD

GH vQ HOHJHUH D HIHFWHORU

produse de exploatareaQHDGHFYDW� D UHVXUVHORU

naturaleIdentificarea componentelor organismuluiDQLPDO úL H[SOLFDUHD IXQF LRQ�ULL DFHVWRUD

X

$VLJXUDUHD úL DSOLFDUHD WHKQRORJLLORU GH FUHúWHUH

úL H[SORDWDUH D DQLPDOHORU GRPHVWLFHX X X X X

2SWLPL]DUHD PHWRGHORU GH FUHúWHUH úL DPHOLRUDUH

a animalelor domesticeX X X

Examinarea clinicã a animalelor prin metodeVHPLRORJLFH úL SULQ XWLOL]DUHD XQRU LQVWUXPHQWH

úL DSDUDWH PRGHUQH

X X X X

'HVFULHUHD� vQUHJLVWUDUHD úL UDSRUWDUHD

PDQLIHVW�ULORU FOLQLFH úL D PRGLILF�ULORU

anatomo-patologice ale animalelorX X X

Efectuarea tratamentelor la animalele bolnaveúL H[HFXWDUHD XQRU LQWHUYHQ LL FKLUXUJLFDOH VDX

obstetricale simpleX X X

Selectarea medicamentelor utilizate la tratareaEROLORU DQLPDOHORU� vQ IXQF LH GH GLDJQRVWLF úL GH

DF LXQHD IDUPDFR�GLQDPLF� D DFHVWRUD

X X X

3UHJ�WLUHD úL XWLOL]DUHD LQVWUXPHQWDUXOXL úL D

materialelor în efectuarea tratamentelor laanimale

X X

$VLJXUDUHD P�VXULORU JHQHUDOH úL VSHFLILFH GH

SURILOD[LH FkW úL DSOLFDUHD P�VXULORU GH

combatere a bolilor animalelorX X X X X

9HULILFDUHD VW�ULL GH VDQLWD LH úL D SDUDPHWULORU

GH FDOLWDWH vQ XQLW� LOH GH SUHOXFUDUH D

SURGXVHORU GH RULJLQH DQLPDO�

X

Determinarea indicilor de calitate fizico-FKLPLF� úL RUJDQROHSWLF� D SURGXVHORU GH RULJLQH

DQLPDO�� vQ VWDUH SURDVS�W� VDX FRQVHUYDW�

X

5HVSHFWDUHD QRUPHORU GH SURWHF LH D PXQFLL�

36, úL GH SURWHF LH D PHGLXOXL vQFRQMXU�WRUX

Page 118: Standarde evaluare

118

ANEXA II

&25(/$�,,

Profil RESURSE SpecializDUHD 7(+1,&,$1 Ì1 6,/9,&8/785�

Standarde de evaluare

/LVWD FRPSHWHQ HORU

6� XWLOL]H]Hadecvat

termenii despecialitate

încomunicare

6� GHPRQVWUH]H vQ HOHJHUHD

LPSOLFD LLORU GH]YROW�ULL

WHKQLFLL DVXSUD PHGLXOXL úL D

VRFLHW� LL

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

proiectare, realizareúL HYDOXDUH D

produselor

6� GHPRQVWUH]H

GHSULQGHUL úL

aptitudini înUHDOL]DUHD SUDFWLF� D

produselor

6� GRYHGHDVF�

capacitatea devQ HOHJHUH D

LPSRUWDQ HL

mediului natural

6� GHPRQVWUH]H FDSDFLWDWHD

GH vQ HOHJHUH D HIHFWHORU

produse de exploatareaQHDGHFYDW� D UHVXUVHORU

naturale

$SOLFDUHD P�VXULORU QHFHVDUH SHQWUX DVLJXUDUHD

FRQWLQXLW� LL S�GXULORUX X X X X

$QDOL]D úL LQWHUSUHWDUHD UHOD LLORU úL LQIOXHQ HORU

GLQ LQWHULRUXO S�GXULL úL GLQWUH S�GXUH úL IDFWRULL

GH PHGLX ELRWLFL úL DELRWLFL

X X X X

(IHFWXDUHD OXFU�ULORU GH vQJULMLUH úL FRQGXFHUH D

S�GXULL SHQWUX UHDOL]DUHD IXQF LLORU VSHFLILFHX X X X X

(IHFWXDUHD RSHUD LLORU VSHFLILFH SHQWUX

SURGXFHUHD PDWHULDOXOXL V�GLWRUX X X X X

$SOLFDUHD P�VXULORU SHQWUX UHJODUHD VWUXFWXULL

S�GXULORU úL VW�ULL ILWRVDQLWDUH D DFHVWRUDX X X X X

'HOLPLWDUHD SDUFKHWHORU úL DSOLFDUHD WHKQRORJLHL

GH UHFROWDUH� FROHFWDUH� VRUWDUH úL VWDELOLUH D

GHVWLQD LHL SURGXVXOXL OHPQRV UHFROWDW

X X X X X

([HFXWDUHD XQRU OXFU�UL GH FHUFHWDUH úL

SURLHFWDUH OD QLYHOXO XQLW� LORU DPHQDMLVWLFH�

LQYHQWDULHUHD úL ULGLFDUHD vQ SODQ D DFHVWRUD

X X X X X

$SOLFDUHD QRUPHORU GH SURWHF LH D PXQFLL vQ

H[HFXWDUHD OXFU�ULORU GLQ GRPHQLXO VLOYLFX X X X

Page 119: Standarde evaluare

119

ANEXA II

&25(/$�,,

Profil RESURSE SpeciaOL]DUHD 7(+1,&,$1 Ì1 ,1'8675,$ $/,0(17$5�

Standarde de evaluare

/LVWD FRPSHWHQ HORU

6� XWLOL]H]H

adecvattermenii de

specialitate încomunicare

6� GHPRQVWUH]H vQ HOHJHUHD

LPSOLFD LLORU GH]YROW�ULL

WHKQLFLL DVXSUD PHGLXOXL úL D

VRFLHW� LL

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

proiectare, realizareúL HYDOXDUH D

produselor

6� GHPRQVWUH]H

GHSULQGHUL úL

aptitudini înUHDOL]DUHD SUDFWLF� D

produselor

6� GRYHGHDVF�

capacitatea devQ HOHJHUH D

LPSRUWDQ HL

mediului natural

6� GHPRQVWUH]H FDSDFLWDWHD

GH vQ HOHJHUH D HIHFWHORU

produse de exploatareaQHDGHFYDW� D UHVXUVHORU

naturale(IHFWXDUHD DQDOL]HORU SHQWUX VWDELOLUHD FDOLW� LL

PDWHULLORU SULPH úL PDWHULDOH� VHPLIDEULFDWHORU

úL D SURGXVHORU ILQLWH FRQIRUP VWDQGDUGHORU vQ

vigoare

X X X X X

Interpretarea schemelor de fabricare aproduselor alimentare X X X

3UHJ�WLUHD XWLODMHORU� LQVWDOD LLORU�

LQVWUXPHQWHORU úL DSDUDWXULL GH ODERUDWRU IRORVLWH

în procesul tehnologicX X X X

6XSUDYHJKHUHD úL UHJODUHD SDUDPHWULORU GH OXFUX

D XWLODMHORU úL LQVWDOD LLORUX X

ÌQUHJLVWUDUHD úL SUHOXFUDUHD LQIRUPD LLORU

VSHFLILFH SURFHVHORU WHKQRORJLFH GH RE LQHUH D

produselor alimentareX X X

5HVSHFWDUHD P�VXULORU GH SURWHF LD PXQFLL�

LJLHQ�� 3�6�,� úL SURWHF LD PHGLXOXL vQ XQLW� LOH

GH LQGXVWULH DOLPHQWDU� úL vQ ODERUDWRDUHOH GH

specialitate

X X X X

Page 120: Standarde evaluare

120

ANEXA II

&25(/$�,,

Profil RESURSE Specializarea TEHNICIAN ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI

Standarde de evaluare

/LVWD FRPSHWHQ HORU

6� XWLOL]H]Hadecvat

termenii despecialitate

încomunicare

6� GHPRQVWUH]H vQ HOHJHUHD

LPSOLFD LLORU GH]YROW�ULL

WHKQLFLL DVXSUD PHGLXOXL úL D

VRFLHW� LL

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

proiectare, realizareúL HYDOXDUH D

produselor

6� GHPRQVWUH]H

GHSULQGHUL úL

aptitudini înUHDOL]DUHD SUDFWLF� D

produselor

6� GRYHGHDVF�

capacitatea devQ HOHJHUH D

LPSRUWDQ HL

mediului natural

6� GHPRQVWUH]H FDSDFLWDWHD

GH vQ HOHJHUH D HIHFWHORU

produse de exploatareaQHDGHFYDW� D UHVXUVHORU

naturale

,GHQWLILFDUHD� GHVFULHUHD úL IXQF LRQDUHD

XWLODMHORU úL LQVWDOD LLORU VSHFLILFH SURFHVHORU

tehnologice din industria de prelucrare alemnului

X X X

Monitorizarea proceselor tehnologice deRE LQHUH D SURGXVHORU GH PRELOLHU úL D DOWRUproduse finite din lemn

X X X X

Verificarea parametrilor de lucru pentruXWLODMHOH úL LQVWDOD LLOH IRORVLWH vQ LQGXVWULD

lemnuluiX X X X

,GHQWLILFDUHD LQIOXHQ HORU SURSULHW� LORU IL]LFH�

PHFDQLFH úL WHKQRORJLFH DOH PDWHULLORU SULPH

utilizate în industria lemnului; asupraSUHOXFU�ULORU XOWHULRDUH

X X X

Interpretarea desenelor tehnice pentru produselefinite din lemn X X X X

8WLOL]DUHD FRUHFW� D GRFXPHQWD LHL WHKQLFH

necesare unui produs finit din lemn X X X

ÌQUHJLVWUDUHD úL SUHOXFUDUHD LQIRUPD LLORU

VSHFLILFH SURFHVHORU WHKQRORJLFH GH RE LQHUH D

produselor finite din lemnX X X X

,GHQWLILFDUHD VROX LLORU SHQWUX RSWLPL]DUHD

SURFHVHORU WHKQRORJLFH GH RE LQHUH D SURGXVHORU

finite din lemnX X X

$SOLFDUHD QRUPHORU GH SURWHF LH D PXQFLL�

LJLHQ�� 3�6�,� úL SURWHF LD PHGLXOXL VSHFLILFH

SUHOXFU�ULL OHPQXOXL

X X X X

$VXPDUHD U�VSXQGHULL SHQWUX FDOLWDWHD

produselor executate X X X

Page 121: Standarde evaluare

121

ANEXA II

&25(/$�,,

Profil RESURSE 6SHFLDOL]DUHD 7(+1,&,$1 Ì1 &+,0,( ,1'8675,$/�

Standarde de evaluare

/LVWD FRPSHWHQ HORU

6� XWLOL]H]Hadecvat

termenii despecialitate

încomunicare

6� GHPRQVWUH]H vQ HOHJHUHD

LPSOLFD LLORU GH]YROW�ULL

WHKQLFLL DVXSUD PHGLXOXL úL D

VRFLHW� LL

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

proiectare, realizareúL HYDOXDUH D

produselor

6� GHPRQVWUH]H

GHSULQGHUL úL

aptitudini înUHDOL]DUHD SUDFWLF� D

produselor

6� GRYHGHDVF�

capacitatea devQ HOHJHUH D

LPSRUWDQ HL

mediului natural

6� GHPRQVWUH]H FDSDFLWDWHD

GH vQ HOHJHUH D HIHFWHORU

produse de exploatareaQHDGHFYDW� D UHVXUVHORU

naturale

3UHJ�WLUHD LQVWDOD LLORU� DSDUDWXULL� UHDFWLYLORU

pentru experimente sau analize X X

Participarea la aprovizionarea cu reactivi,materii prime, piese de schimb a locului dePXQF�

X X

3UHOHYDUHD SUREHORU úL FRQGL LRQDUHD ORU

respectând procedurileX X X

Efectuarea analizelor respectând modul deRSHUDUH úL UHJXOLOH GH VHFXULWDWH úL GH SURWHF LH D

mediuluiX X X X

6XSUDYHJKHUHD úL UHJODUHD SDUDPHWULORU GH

SURGXF LH �WHPSHUDWXUD� SUHVLXQHD� S+ HWF��X X X X

Redactarea rapoartelor de lucru, buletinelor deDQDOL]� úL D DOWRU GRFXPHQWH WHKQLFH

X X X

8UP�ULUHD UHVSHFW�ULL FDOLW� LL PDWHULLORU SULPH

úL SURGXVHORU ILQLWHX X X X X X

2UJDQL]DUHD úL SODQLILFDUHD DFWLYLW� LORU GH

SURGXF LH� vQWUH LQHUH úL UHSDUD LLX X X X X

Page 122: Standarde evaluare

122

ANEXA II

&25(/$�,,

Profil RESURSE 6SHFLDOL]DUHD 7(+1,&,$1 Ì1 3527(&�,$ 0(',8/8,

Standarde de evaluare

/LVWD FRPSHWHQ HORU

6� XWLOL]H]Hadecvat

termenii despecialitate

încomunicare

6� GHPRQVWUH]H vQ HOHJHUHD

LPSOLFD LLORU GH]YROW�ULL

WHKQLFLL DVXSUD PHGLXOXL úL D

VRFLHW� LL

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

proiectare, realizareúL HYDOXDUH D

produselor

6� GHPRQVWUH]H

GHSULQGHUL úL

aptitudini înUHDOL]DUHD SUDFWLF� D

produselor

6� GRYHGHDVF�

capacitatea devQ HOHJHUH D

LPSRUWDQ HL

mediului natural

6� GHPRQVWUH]H FDSDFLWDWHD

GH vQ HOHJHUH D HIHFWHORU

produse de exploatareaQHDGHFYDW� D UHVXUVHORU

naturale

&DUDFWHUL]DUHD UHOD LLORU LQWUD úL LQWHUVSHFLILFH D

diferitelor tipuri de ecosisteme X X

,GHQWLILFDUHD úL FRUHODUHD DJHQ LORU úLIDFWRULORU FDUH LQIOXHQ HD]� úL SHUWXUE�echilibrul ecologic

X X X X

5HFROWDUHD� FRQVHUYDUHD úL WUDQVSRUWXO SUREHORU

GH DS�� DHU úL VRO vQ YHGHUHD HIHFWX�ULL DQDOL]HORU

FKLPLFH úL PLFURELRORJLFH

X X X X

6HOHFWDUHD PHWRGHL GH DQDOL]� úL H[HFXWDUHD

DQDOL]HORU FKLPLFH� IL]LFR�FKLPLFH úL

microbiologiceX X X X

2SHUDUHD XVWHQVLOHORU� DSDUDWHORU úL LQVWDOD LLORU

GH ODERUDWRU QHFHVDUH HIHFWX�ULL DQDOL]HORU

FKLPLFH� IL]LFR�FKLPLFH úL PLFURELRORJLFH

X X X X

&DOFXODUHD úL LQWHUSUHWDUHD UH]XOWDWHORU

DQDOL]HORU FKLPLFH� IL]LFR�FKLPLFH úL

microbiologiceX X X

&RPSOHWDUHD úL HODERUDUHD GRFXPHQWHORU FX

REVHUYD LLOH GH SH WHUHQ úL LQWHUSUHWDUHD

rezultatelorX X X X

5HDOL]DUHD REVHUYD LLORU KLGURORJLFH úL

PHWHRURORJLFH SH WHUHQ úL LQWHUSUHWDUHD

rezultatelorX X X X

,GHQWLILFDUHD P�VXULORU SHQWUX SURWHF LD FDOLW� LL

PHGLXOXL úL FRPEDWHUHD SROX�ULLX X X

Page 123: Standarde evaluare

123

ANEXA III

&25(/$�,,

Profil SERVICII 6SHFLDOL]DUHD 7(+1,&,$1 Ì1 $&7,9,7��, ),1$1&,$5( ù, &20(5&,$/(

Standarde de evaluare

/LVWD FRPSHWHQ HORU

6� XWLOL]H]Hadecvat

termenii despecialitate

încomunicare

6� GHPRQVWUH]H

vQ HOHJHUHD LPSOLFD LLORU

GH]YROW�ULL WHKQLFLL

DVXSUD PHGLXOXL úL D

VRFLHW� LL

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

proiectare,UHDOL]DUH úL

evaluare aproduselor

6� GHPRQVWUH]H

GHSULQGHUL úL

aptitudini înUHDOL]DUHD SUDFWLF�

a produselor

6� GHPRQVWUH]H

capacitatea de a asiguraSURWHF LD FRQVXPDWRULORU

úL D PHGLXOXL SULQ

RIHULUHD GH SURGXVH úL

servicii de calitate

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

vQ HOHJHUH D

IHQRPHQHORU úL

proceseloreconomice

Efectuarea lucrãrilor contabile decomplexitate medie X X X

Verificarea exactitã LL GDWHORU vQVFULVH vQ

GRFXPHQWHOH FRQWDELOH úL FRUHFWLWXGLQHD

executãrii opera LLORU ILQDQFLDUH

X X X X

Utilizarea tehnicilor de marketing înactivitatea comercialã X X X X

1HJRFLHUHD úL DUJXPHQWDUHD YkQ]mULL

produselor / serviciilor X X X X

&RPXQLFDUHD FX FOLHQ LL vQ PHGLXO

profesional X X

Utilizarea mijloacelor informatice înrealizarea activitã LORU ILQDQFLDUH úL

comercialeX X

Utilizarea tehnicilor financiare si fiscale X X X X5HVSHFWDUHD OHJLVOD LHL vQ YLJRDUH SULYLQG

FDOLWDWHD SURGXVHORU úL VHUYLFLLORUX X

5HVSHFWDUHD OHJLVOD LHL GLQ GRPHQLXO

contabil si financiar X X

,QWHJUDUHD vQ FXOWXUD RUJDQL]D LHL úL vQ YLD D

profesionalã X X X X

Page 124: Standarde evaluare

124

ANEXA III

&25(/$�,,

Profil SERVICII 6SHFLDOL]DUHD 7(+1,&,$1 Ì1 $'0,1,675$�,$ 38%/,&�

Standarde de evaluare

/LVWD FRPSHWHQ HORU

6� XWLOL]H]Hadecvat

termenii despecialitate

încomunicare

6� GHPRQVWUH]H

vQ HOHJHUHD LPSOLFD LLORU

GH]YROW�ULL WHKQLFLL

DVXSUD PHGLXOXL úL D

VRFLHW� LL

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

proiectare,UHDOL]DUH úL

evaluare aproduselor

6� GHPRQVWUH]H

GHSULQGHUL úL

aptitudini înUHDOL]DUHD SUDFWLF�

a produselor

6� GHPRQVWUH]H

capacitatea de a asiguraSURWHF LD FRQVXPDWRULORU

úL D PHGLXOXL SULQ

RIHULUHD GH SURGXVH úL

servicii de calitate

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

vQ HOHJHUH D

IHQRPHQHORU úL

proceseloreconomice

8WLOL]DUHD HFKLSDPHQWHORU ELURWLFH úL D

softurilor specifice în activitatea desecretariat

X X X

5HGDFWDUHD� SULPLUHD� WULHUHD úL

WUDQVPLWHUHD FRUHVSRQGHQ HLX X X X

2UJDQL]DUHD vQWkOQLULORU � úHGLQ HORU GH

lucru X X X

'HVImúXUDUHD DFWLY� 6SHFLILFH GH UHOD LL

SXEOLFH úL SURWRFROX X X X

Activitatea de documentare (culegere,VHOHFWDUHD� GLIX]DUHD úL FODVDUHD

GRFXPHQWD LHL � LQIRUPD LLORU�

X X X X X

$SOLFDUHD OHJLVOD LHL UHIHULWRDUH OD

IXQF LRQDUXO SXEOLF úL DGPLQLVWUD LD SXEOLFã X X

,QWHJUDUHD vQ FXOWXUD RUJDQL]D LHL úL vQ YLD D

profesionalã X X X X X

Page 125: Standarde evaluare

125

ANEXA III

&25(/$�,,

Profil SERVICII Specializarea TEHNICIAN ÎN TURISM

Standarde de evaluare

/LVWD FRPSHWHQ HORU

6� XWLOL]H]Hadecvat

termenii despecialitate

încomunicare

6� GHPRQVWUH]H

vQ HOHJHUHD LPSOLFD LLORU

GH]YROW�ULL WHKQLFLL

DVXSUD PHGLXOXL úL D

VRFLHW� LL

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

proiectare,UHDOL]DUH úL

evaluare aproduselor

6� GHPRQVWUH]H

GHSULQGHUL úL

aptitudini înUHDOL]DUHD SUDFWLF�

a produselor

6� GHPRQVWUH]H

capacitatea de a asiguraSURWHF LD FRQVXPDWRULORU

úL D PHGLXOXL SULQ

RIHULUHD GH SURGXVH úL

servicii de calitate

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

vQ HOHJHUH D

IHQRPHQHORU úL

proceseloreconomice

ÌQWkPSLQDUHD FOLHQ LORU� FRPXQLFDUHD vQ

mediul profesional X X

,GHQWLILFDUHD� FROHFWDUHD LQIRUPD LLORU

SHQWUX LQIRUPDUHD úL FRQVLOLHUHD FOLHQWXOXLX X X X

5HDOL]DUHD YkQ]�ULL SURGXVHORU WXULVWLFH X X8UP�ULUHD GHUXO�ULL VHMXUXOXL vQ XUPD

YkQ]�ULL� DVLJXUDUHD FDOLW� LL VHUYLFLLORU

WXULVWLFH úL SURWHF LHL FRQVXPDWRULORU

X X X X X X

,QWHJUDUHD vQ FXOWXUD RUJDQL]D LHL úL vQ YLD D

profesionalã X X X X X

Page 126: Standarde evaluare

126

ANEXA III

&25(/$�,,

Profil SERVICII 6SHFLDOL]DUHD 7(+1,&,$1 Ì1 $/,0(17$�,$ 38%/,&�

Standarde de evaluare

/LVWD FRPSHWHQ HORU

6� XWLOL]H]Hadecvat

termenii despecialitate

încomunicare

6� GHPRQVWUH]H

vQ HOHJHUHD LPSOLFD LLORU

GH]YROW�ULL WHKQLFLL

DVXSUD PHGLXOXL úL D

VRFLHW� LL

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

proiectare,UHDOL]DUH úL

evaluare aproduselor

6� GHPRQVWUH]H

GHSULQGHUL úL

aptitudini înUHDOL]DUHD SUDFWLF�

a produselor

6� GHPRQVWUH]H

capacitatea de a asiguraSURWHF LD FRQVXPDWRULORU

úL D PHGLXOXL SULQ

RIHULUHD GH SURGXVH úL

servicii de calitate

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

vQ HOHJHUH D

IHQRPHQHORU úL

proceseloreconomice

Elaborarea ofertei de produse / servicii aunitã LL GH DOLPHQWD LH

X X X X

Utilizarea tehnicilor de marketing înpromovarea ofertei unitã LL GH DOLPHQWD LH

X X X X X

Efectuarea înregistrãrilor contabilespecifice activitã LL XQLWã LORU GH

DOLPHQWD LH

X X X X X

5HVSHFWDUHD OHJLVOD LHL vQ YLJRDUH SULYLQG

FDOLWDWHD SURGXVHORU � VHUYLFLLORU úL

SURWHF LD FRQVXPDWRULORU

X X X

Utilizarea mijloacelor informatice înRUJDQL]DUHD úL FRQGXFHUHD XQRU DFWLYLWm L vQ

cadrul unitã LORU GH DOLPHQWD LH

X X X

&RPXQLFDUHD FX FOLHQ LL úL vQ PHGLXO

profesional X X

$QDOL]D HILFLHQ HL HFRQRPLFR VRFLDOH D

activitã LL XQLWã LORU GH DOLPHQWD LHX X X X X

,QWHJUDUHD vQ FXOWXUD RUJDQL]D LHL úL vQ YLD D

profesionalã X X X X X

Page 127: Standarde evaluare

127

ANEXA III

&25(/$�,,

Profil SERVICII 6SHFLDOL]DUHD 7(+1,&,$1 Ì1 $&7,9,7��, '( 32ù7�

Standarde de evaluare

/LVWD FRPSHWHQ HORU

6� XWLOL]H]Hadecvat

termenii despecialitate

încomunicare

6� GHPRQVWUH]H

vQ HOHJHUHD LPSOLFD LLORU

GH]YROW�ULL WHKQLFLL

DVXSUD PHGLXOXL úL D

VRFLHW� LL

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

proiectare,UHDOL]DUH úL

evaluare aproduselor

6� GHPRQVWUH]H

GHSULQGHUL úL

aptitudini înUHDOL]DUHD SUDFWLF�

a produselor

6� GHPRQVWUH]H

capacitatea de a asiguraSURWHF LD FRQVXPDWRULORU

úL D PHGLXOXL SULQ

RIHULUHD GH SURGXVH úL

servicii de calitate

6� GHPRQVWUH]H

FDSDFLW� L GH

vQ HOHJHUH D

IHQRPHQHORU úL

proceseloreconomice

ÌQWkPSLQDUHD FOLHQ LORU �vQ DJHQ LH VDX

telefonic), comunicarea in mediulprofesional

X X

,GHQWLILFDUHD� FROHFWDUHD LQIRUPD LLORU

SHQWUX LQIRUPDUHD úL FRQVLOLHUHD FOLHQWXOXLX X X X X X

Aplicarea normelor de exploatare specificeVHUYLFLLORU SRúWDOH LQWHUQH

X X X X

(IHFWXDUHD XQRU RSHUD LXQL VSHFLILFH

activitã LL GH H[SORDWDUH SRúWDOã X X X X

Efectuarea înregistrãrilor contabilespecifice activitã LL SRúWDOH

X X X X X

,QWHJUDUHD vQ FXOWXUD RUJDQL]D LHL úL vQ YLD D

profesionalã X X X X X

Page 128: Standarde evaluare