standarde aprobate

50
STANDARDIZAREA NAŢIONALĂ STANDARDE APROBATE Standardele române de mai jos au fost aprobate în luna ianuarie 2008. Standardele europene şi internaţionale sunt adoptate ca standarde române prin metoda versiunii române (T), metoda filei de confirmare (FC) sau metoda notei de confirmare (A). Standardele române originale sunt notate cu E. Sub indicativul standardului este indicat numărul comitetului tehnic (CT) responsabil. Pentru standardele adoptate prin file de confirmare sau note de confirmare, textul standardului nu este publicat în România, nici în traducere, nici în versiunea oficială. Textele în original ale acestor standarde pot fi consultate sau procurate de la Asociaţia de Standardizare din România. În această rubrică sunt cuprinse, de asemenea, amendamente şi erate ale standardelor române. În cazul în care un standard aprobat înlocuieşte şi anulează unul sau mai multe standarde existente, indicativul/indicativele acestora sunt indicate după titlul standardului respectiv. Informaţii privind standardele anulate sunt date în rubrica STANDARDE ROMÂNE ANULATE. 01 GENERALITĂŢI, TERMINOLOGIE, STANDARDIZARE. DOCUMENTARE 01.040 Vocabulare 01.040.67 Industria alimentară (Vocabulare) SR 13439-1:2008 E CT 95 Lapte şi produse lactate. Vocabular. Partea 1: Lapte de consum Înlocuieşte: SR 13439-1:1999 01.070 Codificare prin culori SR EN 60446:2008 A CT 7 Principii fundamentale şi de securitate pentru interfaţa om- maşină, marcare şi identificare. Identificarea conductoarelor prin culoare sau prin reper numeric Înlocuieşte: SR EN 60446:2003 01.080 Simboluri grafice 01.080.10 Simboluri grafice pentru informare publică SR EN 15178:2008 A CT 270 Elemente de identificare a produselor pentru cazuri de urgenţă 07 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE 07.100 Microbiologie 07.100.30 Microbiologie alimentară SR 2356-1:2008 E CT 95 Carne şi preparate de carne. Determinarea bacteriilor Proteus Înlocuieşte: SR 2356-1:1993 11 MEDICINĂ 11.040 Echipament medical 11.040.10 Echipament pentru anestezie, respiraţie şi reanimare SR EN ISO 5356-2:2008 A CT 369 Echipament pentru anestezie şi reanimare respiratorie. Racorduri conice. Partea 2: Racorduri prin înşurubare care suportă greutăţi Înlocuieşte: SR EN 1281-2:2003 SR EN ISO 8835-2:2008 A CT 369 Sisteme de anestezie prin inhalare. Partea 2: Sisteme respiratorii de anestezie Înlocuieşte: SR EN 740:2003 SR EN 740:2003/A1:2004 SR EN 740:2003/AC:2003 SR EN ISO 8835-3:2008 A CT 369 Sisteme de anestezie prin inhalare. Partea 3: Sisteme de transfer şi recepţie a sistemelor de evacuare a gazelor anestezice Înlocuieşte: SR EN 740:2003 SR EN 740:2003/A1:2004 SR EN 740:2003/AC:2003 11.040.25 Seringi, ace şi catetere SR EN ISO 11608-4:2008 A CT 370 Stilou-injector de uz medical. Partea 4: Cerinţe şi metode de încercare pentru stilourile-injector electronice şi electromecanice

Upload: toth-vasile

Post on 02-Jan-2016

645 views

Category:

Documents


9 download

TRANSCRIPT

Page 1: STANDARDE APROBATE

STANDARDIZAREA NAŢIONALĂ

STANDARDE APROBATE

Standardele române de mai jos au fost aprobate în luna ianuarie 2008. Standardele europene şi internaţionale sunt adoptate ca standarde române prin metoda versiunii române (T), metoda filei de confirmare (FC) sau metoda notei de confirmare (A). Standardele române originale sunt notate cu E. Sub indicativul standardului este indicat numărul comitetului tehnic (CT) responsabil. Pentru standardele adoptate prin file de confirmare sau note de confirmare, textul standardului nu este publicat în România, nici în traducere, nici în versiunea oficială. Textele în original ale acestor standarde pot fi consultate sau procurate de la Asociaţia de Standardizare din România. În această rubrică sunt cuprinse, de asemenea, amendamente şi erate ale standardelor române. În cazul în care un standard aprobat înlocuieşte şi anulează unul sau mai multe standarde existente, indicativul/indicativele acestora sunt indicate după titlul standardului respectiv. Informaţii privind standardele anulate sunt date în rubrica STANDARDE ROMÂNE ANULATE. 01 GENERALITĂŢI, TERMINOLOGIE,

STANDARDIZARE. DOCUMENTARE

01.040 Vocabulare

01.040.67 Industria alimentară (Vocabulare)

SR 13439-1:2008 E CT 95 Lapte şi produse lactate. Vocabular. Partea 1: Lapte de consum Înlocuieşte: SR 13439-1:1999

01.070 Codificare prin culori

SR EN 60446:2008 A CT 7 Principii fundamentale şi de securitate pentru interfaţa om-maşină, marcare şi identificare. Identificarea conductoarelor prin culoare sau prin reper numeric Înlocuieşte: SR EN 60446:2003

01.080 Simboluri grafice

01.080.10 Simboluri grafice pentru informare publică

SR EN 15178:2008 A CT 270 Elemente de identificare a produselor pentru cazuri de urgenţă

07 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE

07.100 Microbiologie

07.100.30 Microbiologie alimentară

SR 2356-1:2008 E CT 95 Carne şi preparate de carne. Determinarea bacteriilor ProteusÎnlocuieşte: SR 2356-1:1993

11 MEDICINĂ

11.040 Echipament medical

11.040.10 Echipament pentru anestezie, respiraţie şi reanimare

SR EN ISO 5356-2:2008 A CT 369 Echipament pentru anestezie şi reanimare respiratorie. Racorduri conice. Partea 2: Racorduri prin înşurubare care suportă greutăţi Înlocuieşte: SR EN 1281-2:2003

SR EN ISO 8835-2:2008 A CT 369 Sisteme de anestezie prin inhalare. Partea 2: Sisteme respiratorii de anestezie Înlocuieşte: SR EN 740:2003 SR EN 740:2003/A1:2004 SR EN 740:2003/AC:2003

SR EN ISO 8835-3:2008 A CT 369 Sisteme de anestezie prin inhalare. Partea 3: Sisteme de transfer şi recepţie a sistemelor de evacuare a gazelor anestezice Înlocuieşte: SR EN 740:2003 SR EN 740:2003/A1:2004 SR EN 740:2003/AC:2003

11.040.25 Seringi, ace şi catetere

SR EN ISO 11608-4:2008 A CT 370 Stilou-injector de uz medical. Partea 4: Cerinţe şi metode de încercare pentru stilourile-injector electronice şi electromecanice

Page 2: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

2

13 MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE

13.030 Deşeuri

13.030.99 Alte standarde referitoare la deşeuri

SR EN ISO 14855-1:2008 A CT 108 Determinarea biodegradabilităţii aerobe finale şi a dezintegrării materialelor plastice în condiţii controlate de compostaj. Metoda prin analiza dioxidului de carbon degajat. Partea 1: Metodă generală Înlocuieşte: SR EN ISO 14855:2005

13.040 Calitatea aerului

13.040.20 Aer ambiant

SR EN ISO 16000-7:2008 A CT 53 Aer de interior. Partea 7: Strategie de prelevare pentru determinarea concentraţiilor de fibre de azbest aflate în suspensie în aer

13.200 Prevenirea accidentelor şi dezastrelor

SR EN 15178:2008 A CT 270 Elemente de identificare a produselor pentru cazuri de urgenţă

13.220 Protecţia contra incendiilor

13.220.10 Lupta contra incendiilor

SR EN 1866-1:2008 A CT 216 Stingătoare mobile de incendiu. Partea 1: Caracteristici, performanţe şi metode de încercare

13.220.40 Comportamentul la foc şi inflamabilitatea materialelor şi produselor

SR EN ISO 3582:2001/A1:2008 A CT 108 Materiale polimerice alveolare flexibile. Metodă de laborator pentru determinarea caracteristicilor de ardere orizontală a epruvetelor mici supuse unei flăcări mici. Amendament 1

13.220.50 Rezistenţa la foc a materialelor şi a elementelor de construcţii

SR EN 1993-1-2:2006/NB:2008 E CT 343 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-2: Reguli generale - Calculul structurilor la foc. Anexă naţională

13.230 Protecţia contra exploziilor

SR EN 15188:2008 A CT 358 Determinarea comportării la aprindere spontană a acumulărilor de praf

SR EN 15198:2008 A CT 358 Metodologie de evaluare a riscului pentru echipamente şi componente neelectrice destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive

SR EN 15233:2008 A CT 358 Metodologie de evaluare a securităţii funcţionale a sistemelor de protecţie pentru atmosferele potenţial explozive

13.340 Echipament de protecţie individuală

13.340.10 Îmbrăcăminte de protecţie

SR EN 343+A1:2008 A CT 227 Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva ploii Înlocuieşte: SR EN 343:2004

13.340.20 Echipamente de protecţie a capului

SR EN 1077:2008 A CT 227 Căşti pentru utilizatori de schiuri alpine şi plăci pentru zăpadă Înlocuieşte: SR EN 1077:2004

13.340.60 Protecţie impotriva căderilor şi alunecărilor

SR EN 1497:2008 A CT 227 Echipament pentru salvare. Centuri complexe pentru salvare Înlocuieşte: SR EN 1497:1999

17 METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE

17.140 Acustică şi măsurări acustice

17.140.50 Electroacustică

SR EN 60645-3:2008 A CT 26 Electroacustică. Echipament audiometric. Partea 3: Semnale de încercare de scurtă durată Înlocuieşte: SR EN 60645-3:2003

17.220 Electricitate. Magnetism. Măsurări electrice şi magnetice

17.220.99 Alte standarde referitoare la electricitate şi magnetism

SR EN 60450:2005/A1:2008 A CT 5 Măsurarea gradului de polimerizare medie viscozimetrică a materialelor electroizolante celulozice noi şi vechi pentru utilizare electrică

SR EN 60587:2008 A CT 5 Materiale electroizolante pentru utilizare electrică în condiţii de mediu ambiant severe. Metode de încercare pentru evaluarea rezistenţei la formarea de căi conductoare şi la eroziune Înlocuieşte: SR CEI 60587:2000 SR CEI 60587:2000/A99:2002 SR HD 380 S2:2002

19 ÎNCERCĂRI

19.040 Încercări de mediu

SR EN 60068-2-69:2008 A CT 193 Încercări de mediu. Partea 2-69: Încercări. Încercare Te: Încercare de sudabilitate a componentelor electronice pentru montare pe suprafaţă (SMD) prin metoda balanţei de umectare Înlocuieşte: SR EN 60068-2-69:2003

SR EN 60068-2-82:2008 A CT 193 Încercări de mediu. Partea 2-82: Încercări. Încercare Tx: Metode de încercare a "mustăţilor" pentru componente electrice şi electronice

SR EN 60068-3-11:2008 A CT 19 Încercari de mediu. Partea 3-11: Documente suport şi ghid. Calcul al incertitudinii condiţiilor din camere climatice de încercare

23 SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ GENERAL

23.020 Mijloace pentru stocarea fluidelor

23.020.30 Aparate de presiune, butelii de gaz

SR EN 13445-1:2003/A3:2008 A CT 152 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 1: Generalităţi

Page 3: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

3

23.040 Conducte şi accesorii

23.040.10 Ţevi şi tuburi din fontă şi oţel

SR EN 10216-2+A2:2008 A CT 202 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Ţevi de oţel nealiat şi aliat, cu caracteristici precizate la temperatură ridicată Înlocuieşte: SR EN 10216-2:2003 SR EN 10216-2:2003/A1:2004

23.040.20 Ţevi din materiale plastice

SR EN ISO 13478:2008 A CT 237 Ţevi de materiale termoplastice pentru transportul fluidelor. Determinarea rezistenţei la propagarea rapidă a fisurilor (RCP). Încercarea la scară naturală (FST) Înlocuieşte: SR EN ISO 13478:2000

23.040.60 Flanşe, cuplaje şi alte îmbinări

SR EN 1092-1:2008 A CT 89 Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri şi accesorii desemnate prin PN. Partea 1: Flanşe de oţel Înlocuieşte: SR EN 1092-1:2002

SR EN 1092-3:2004/AC:2008 A CT 89 Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri şi accesorii desemnate prin PN. Partea 3: Flanşe de aliaj de cupru

23.140 Compresoare şi maşini pneumatice

SR EN 13771-2:2008 A CT 147 Compresoare şi unităţi de condensare pentru răcire. Încercările performanţelor şi metode de încercare. Partea 2: Unităţi de condensare

25 TEHNICI DE FABRICARE

25.140 Unelte de mână

25.140.20 Unelte electrice

SR EN 60745-2-11:2004/A11:2008 A CT 255 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru ferăstraie alternative (ferăstraie cu ghidare şi ferăstraie baionetă)

SR EN 60745-2-13:2008 A CT 255 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru ferăstraie cu lanţ Înlocuieşte: SR EN 50144-2-13:2003

SR EN 60745-2-20:2004/A11:2008 A CT 255 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-20: Prescripţii particulare pentru ferăstraie cu bandă

25.160 Sudare şi lipire

25.160.40 Materiale de adaos

SR EN ISO 5817:2008 A CT 39 Sudare. Îmbinări sudate prin topire din oţel, nichel, titan şi aliajele acestora (cu excepţia sudării cu fascicul de electroni). Niveluri de calitate pentru imperfecţiuni Înlocuieşte: SR EN ISO 5817:2004 SR EN ISO 5817:2004/AC:2006

25.220 Tratamente şi acoperiri de suprafaţă

25.220.20 Tratarea suprafeţei

SR EN 15520:2008 A CT 155 Pulverizare termică. Recomandări pentru proiectarea componentelor acoperite prin pulverizare termică

25.220.60 Acoperiri organice

SR EN 14879-4:2008 A CT 203 Sisteme de acoperiri organice cu vopsea şi alte placări pentru protecţia aparaturii şi instalaţiilor industriale contra coroziunii cauzate de mediul agresiv. Partea 4: Placări pe componente metalice

SR EN 14879-5:2008 A CT 203 Sisteme de acoperiri organice cu vopsea şi alte placări pentru protecţia aparaturii şi instalaţiilor industriale contra coroziunii cauzate de mediul agresiv. Partea 5: Placări pe componente de beton

27 ENERGETICĂ ŞI TRANSMISIA CĂLDURII

27.070 Pile cu combustibil

SR EN 62282-5-1:2008 A CT 161 Tehnologii în care se utilizează celule cu combustibil. Partea 5-1: Sisteme de generare a energiei, utilizând celule cu combustibil portabile. Securitate

27.200 Tehnica frigului

SR EN 13771-2:2008 A CT 147 Compresoare şi unităţi de condensare pentru răcire. Încercările performanţelor şi metode de încercare. Partea 2: Unităţi de condensare

29 ELECTROTEHNICĂ

29.020 Electrotehnică în general

SR EN 60446:2008 A CT 7 Principii fundamentale şi de securitate pentru interfaţa om-maşină, marcare şi identificare. Identificarea conductoarelor prin culoare sau prin reper numeric Înlocuieşte: SR EN 60446:2003

29.035 Materiale electroizolante

29.035.01 Materiale electroizolante în general

SR EN 60450:2005/A1:2008 A CT 5 Măsurarea gradului de polimerizare medie viscozimetrică a materialelor electroizolante celulozice noi şi vechi pentru utilizare electrică

SR EN 60587:2008 A CT 5 Materiale electroizolante pentru utilizare electrică în condiţii de mediu ambiant severe. Metode de încercare pentru evaluarea rezistenţei la formarea de căi conductoare şi la eroziune Înlocuieşte: SR CEI 60587:2000 SR CEI 60587:2000/A99:2002 SR HD 380 S2:2002

29.035.20 Materiale electroizolante din materiale plastice şi cauciuc

SR EN 50290-2-21:2002/A1:2008 A CT 160 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-21: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Amestecuri de PVC pentru izolaţii

Page 4: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

4

SR EN 50290-2-22:2002/A1:2008 A CT 160 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-22: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Amestecuri de PVC pentru mantale

SR EN 50290-2-26:2003/A1:2008 A CT 160 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-26: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Amestecuri fără halogeni cu întârziere la propagarea flăcării pentru izolaţii

SR EN 50290-2-27:2003/A1:2008 A CT 160 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-27: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Amestecuri fără halogeni cu întârziere la propagarea flăcării pentru mantale termoplastice

SR EN 60454-3-11:2008 A CT 5 Benzi adezive sensibile la presiune pentru utilizări electrice. Partea 3: Specificaţii pentru materiale particulare. Fila 11: Combinaţii de folie poliesterică cu fibre de sticlă, de hârtie celulozică creponată, de folie poliesterică neţesută, de epoxi şi de adezivi sensibili la presiune Înlocuieşte: SR EN 60454-3-11:2003 SR EN 60454-3-15:2003 SR EN 60454-3-16:2004 SR EN 60454-3-17:2003

29.100 Componente pentru echipament electric

29.100.10 Componente magnetice

SR EN 62025-1:2008 A CT 20 Componente inductive de înaltă frecvenţă. Caracteristici ne-electrice şi metode de măsurare. Partea 1: Inductoare fixe cu montare pe suprafaţă utilizate în echipamente electronice şi echipamente de telecomunicaţii Înlocuieşte: SR EN 62025-1:2003

29.120 Accesorii electrice

29.120.30 Prize, prelungitoare, conectoare

SR EN 60309-4:2008 A CT 11 Prize de curent pentru uz industrial. Partea 4: Prize de curent şi prize mobile cu întreruptor, cu sau fără dispozitiv de interblocare

29.120.50 Siguranţe fuzibile şi alte aparate de protecţie la scurtcircuit

SR EN 60269-1:2008 A CT 12 Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 1: Prescripţii generale Înlocuieşte: SR EN 60269-1:2001 SR EN 60269-1:2001/A1:2005

SR EN 60269-4:2008 A CT 12 Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 4: Prescripţii suplimentare referitoare la elemente de înlocuire utilizate pentru protecţia dispozitivelor cu semiconductoare Înlocuieşte: SR EN 60269-4:2001 SR EN 60269-4:2001/A1:2001 SR EN 60269-4:2001/A2:2004 SR EN 60269-4-1:2003

SR HD 60269-2:2008 A CT 12 Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 3: Prescripţii suplimentare pentru siguranţe fuzibile destinate a fi utilizate de către persoane necalificate (siguranţe fuzibile utilizate în special pentru aplicaţii industriale). Exemple de sisteme de siguranţe fuzibile standardizate de la A până la I Înlocuieşte: SR EN 60269-2+A1:2001 SR EN 60269-2+A1:2001/A2:2003 SR HD 60269-2-1:2006

SR HD 60269-3:2008 A CT 12 Prize de curent pentru uz industrial. Partea 4: Prize de curent şi prize mobile cu întreruptor, cu sau fără dispozitiv de interblocare Înlocuieşte: SR EN 60269-3:2002 SR EN 60269-3:2002/A1:2004 SR HD 60269-3-1:2005

29.120.99 Alte accesorii electrice

SR EN 60670-21:2008 A CT 11 Cutii şi carcase pentru aparate electrice pentru instalaţii electrice fixe pentru uz casnic şi similar. Partea 21: Prescripţii particulare pentru cutii şi carcase cu dispozitive de agăţare

29.160 Maşini electrice rotative

SR EN 60034-14:2004/A1:2008 A CT 1 Maşini electrice rotative. Partea 14: Vibraţii mecanice ale anumitor maşini cu înălţimea axei arborelui mai mare sau egal cu 56 m. Măsurare, evaluare şi limite ale vibraţiilor

SR EN 60034-8:2008 A CT 1 Maşini electrice rotative. Partea 8: Marcarea extremităţilor şi sensul de rotaţie Înlocuieşte: SR EN 60034-8:2003

29.260 Echipament electric pentru condiţii speciale

29.260.20 Aparate şi echipamente electrice pentru medii explozive

SR EN 60079-1:2008 A CT 137 Atmosfere explozive. Partea 1: Echipamente protejate prin carcase antideflagrantă "d" Înlocuieşte: SR EN 60079-1:2005

31 ELECTRONICĂ

31.190 Ansambluri de componente electronice

SR EN 60068-2-69:2008 A CT 193 Încercări de mediu. Partea 2-69: Încercări. Încercare Te: Încercare de sudabilitate a componentelor electronice pentru montare pe suprafaţă (SMD) prin metoda balanţei de umectare Înlocuieşte: SR EN 60068-2-69:2003

SR EN 60068-2-82:2008 A CT 193 Încercări de mediu. Partea 2-82: Încercări. Încercare Tx: Metode de încercare a "mustăţilor" pentru componente electrice şi electronice

SR EN 61192-5:2008 A CT 193 Cerinţe de calitate pentru montaje electronice sudate. Partea 5: Refacere, modificare şi reparare a montajelor electronice sudate

Page 5: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

5

33 TELECOMUNICAŢII. TEHNICI AUDIO ŞI VIDEO

33.100 Compatibilitate electromagnetică (EMC)

33.100.10 Emisie

SR EN 55016-1-4:2008 A CT 30 Specificaţii referitoare la metode şi aparate de măsurat perturbaţiile radio şi imunitatea la perturbaţii. Partea 1-4: Aparate de măsurat perturbaţiile radio şi imunitatea la perturbaţii. Echipamente auxiliare. Perturbaţii radiate Înlocuieşte: SR EN 55016-1-4:2005 SR EN 55016-1-4:2005/A1:2006 SR EN 55016-1-4:2005/A2:2006

SR EN 61000-4-20:2003/A1:2008 A CT 30 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-20: Tehnici de încercare şi de măsurare. Încercări de emisie şi de imunitate în ghiduri de undă cu mod transversal electromagnetic (TEM)

33.100.20 Imunitate

SR EN 55016-1-4:2008 A CT 30 Specificaţii referitoare la metode şi aparate de măsurat perturbaţiile radio şi imunitatea la perturbaţii. Partea 1-4: Aparate de măsurat perturbaţiile radio şi imunitatea la perturbaţii. Echipamente auxiliare. Perturbaţii radiate Înlocuieşte: SR EN 55016-1-4:2005 SR EN 55016-1-4:2005/A1:2006 SR EN 55016-1-4:2005/A2:2006

SR EN 61000-4-20:2003/A1:2008 A CT 30 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-20: Tehnici de încercare şi de măsurare. Încercări de emisie şi de imunitate în ghiduri de undă cu mod transversal electromagnetic (TEM)

33.120 Componente şi accesorii pentru echipament de telecomunicaţii

33.120.10 Cabluri coaxiale. Ghiduri de undă

SR EN 50290-2-21:2002/A1:2008 A CT 160 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-21: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Amestecuri de PVC pentru izolaţii

SR EN 50290-2-22:2002/A1:2008 A CT 160 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-22: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Amestecuri de PVC pentru mantale

SR EN 50290-2-26:2003/A1:2008 A CT 160 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-26: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Amestecuri fără halogeni cu întârziere la propagarea flăcării pentru izolaţii

SR EN 50290-2-27:2003/A1:2008 A CT 160 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-27: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Amestecuri fără halogeni cu întârziere la propagarea flăcării pentru mantale termoplastice

33.180 Comunicaţii prin fibră optică

33.180.20 Dispozitive de interconectare prin fibre optice

SR EN 50377-6-2:2008 A CT 138 Seturi de conectoare şi componente de interconectare utilizate în sistemele de comunicaţie prin fibre optice. Specificaţie de produs. Partea 6-2: Tip SC-RJ pentru fibră optică monomod din categoria B1.1 şi B1.3, conform CEI 60793-2-50, categoria U Înlocuieşte: SR EN 50377-6-2:2005

SR EN 50377-8-2:2008 A CT 138 Seturi de conectoare şi componente de interconectare utilizate în sistemele de comunicaţie prin fibre optice. Specificaţie de produs. Partea 8-2: Tip LSH-APC simplex pentru fibră optică monomod de categorie B1.1 şi B1.3, conform CEI 60793-2-50, ferulă compozit, categoria C

SR EN 50377-8-3:2008 A CT 138 Seturi de conectoare şi componente de interconectare utilizate în sistemele de comunicaţie prin fibre optice. Specificaţie de produs. Partea 8-3: Tip LSH-PC simplex pentru fibră optică monomod de categorie B1.1 şi B1.3, conform CEI 60793-2-50, ferulă compozit, categoria C

SR EN 50377-8-4:2008 A CT 138 Seturi de conectoare şi componente de interconectare utilizate în sistemele de comunicaţie prin fibre optice. Specificaţie de produs. Partea 8-4: Tip LSH-APC simplex pentru fibră optică monomod de categorie B1.1 şi B1.3, conform CEI 60793-2-50, ferulă compozit, categoria U

SR EN 50377-8-5:2008 A CT 138 Seturi de conectoare şi componente de interconectare utilizate în sistemele de comunicaţie prin fibre optice. Specificaţie de produs. Partea 8-5: Tip LSH-PC simplex pentru fibră optică monomod de categorie B1.1 şi B1.3, conform CEI 60793-2-50, ferulă compozit, categoria U

SR EN 50377-8-6:2008 A CT 138 Seturi de conectoare şi componente de interconectare utilizate în sistemele de comunicaţie prin fibre optice. Specificaţie de produs. Partea 8-6: Tip LSH-HR simplex pentru fibră optică monomod de categorie B1.1 şi B1.3, conform CEI 60793-2-50, cu ferulă de bioxid de zirconiu, în totalitate, categoria C

SR EN 50377-8-7:2008 A CT 138 Seturi de conectoare şi componente de interconectare utilizate în sistemele de comunicaţie prin fibre optice. Specificaţie de produs. Partea 8-7: Tip LSH-PC pentru fibră optică monomod, de categorie B1.1 şi B1.3, conform CEI 60793-2-50, cu ferulă de bioxid de zirconiu, în totalitate, categoria C

33.180.30 Amplificatoare cu fibre optice

SR EN 61290-10-4:2008 A CT 138 Amplificatoare optice. Metode de încercare. Partea 10-4: Parametrii canalelor multiple. Metodă de îndepărtare a sursei interpolate, utilizând un analizor de spectru optic

35 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI. ECHIPAMENTE DE BIROU

35.240 Aplicaţii privind tehnologia informaţiei

35.240.80 Aplicaţii IT în medicină

SR EN 13606-2:2008 A CT 319 Informatică medicală. Comunicarea înregistrărilor de sănătate informatizate. Partea 2: Specificarea schimburilor arhetipurilor

45 CĂI FERATE

45.060 Material rulant pentru căi ferate

45.060.01 Material rulant pentru căi ferate în general

SR EN 15049:2008 A CT 146 Aplicaţii feroviare. Componente de suspensie. Bară de torsiune de oţel

Page 6: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

6

SR EN 15152:2008 A CT 146 Aplicaţii feroviare. Parbrize pentru cabine de tren

47 CONSTRUCŢII NAVALE ŞI STRUCTURI MARITIME

47.020 Construcţii navale şi structuri maritime în general

47.020.50 Maşini, echipamente şi instalaţii pentru punte

SR EN 15272-1:2008 A CT 199 Nave de navigaţie interioară. Echipament pentru ghidarea cablului. Partea 1: Cerinţe generale

47.060 Nave de navigaţie interioară

SR EN 15272-1:2008 A CT 199 Nave de navigaţie interioară. Echipament pentru ghidarea cablului. Partea 1: Cerinţe generale

49 AERONAUTICĂ ŞI SPAŢIU

49.025 Materiale pentru aeronautică

49.025.05 Feroaliaje în general

SR EN 4314:2008 A CT 296 Serie aerospaţială. Aliaj rezistent la cald FE-PA2602 (X4NiCrTiMoV26-15). Netratat termic, produse destinate forjării, a sau D <= 250 mm

SR EN 4315:2008 A CT 296 Serie aerospaţială. Aliaj rezistent la cald FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15). Adus în soluţie şi precipitat, bare şi profile, a sau D <= 100 mm, Rm >= 900 MPa

SR EN 4317:2008 A CT 296 Serie aerospaţială. Aliaj rezistent la cald FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15). Netratat termic, produse destinate forjării, a sau D <= 200 mm

SR EN 4318:2008 A CT 296 Serie aerospaţială. Aliaj rezistent la cald FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15). Adus în soluţie şi precipitat, bare şi profile De <= 100 mm, Rm >= 960 MPa

49.025.10 Oţeluri

SR EN 2467:2008 A CT 296 Serie aerospaţială. Oţel FE-PA3901 (X2CrNi18-9). Elaborat prin insuflare de aer. Înmuiat. Plăci, table şi benzi – 0,4 mm <= a <= 20 mm – 520 Mpa <= Rm <= 670 MPa

SR EN 2573:2008 A CT 296 Serie aerospaţială. Oţel FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10). Înmuiat. Rm <= 780 MPa. Sârmă – 0,25 mm <= De <= 3 mm

SR EN 3160:2008 A CT 296 Serie aerospaţială. Oţel FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4). Elaborat prin insuflare cu aer, pus în soluţie şi precipitat, bare a sau D <= 200 mm, Rm >= 1 310 MPa

SR EN 3161:2008 A CT 296 Serie aerospaţială. Oţel FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4). Elaborat prin insuflare cu aer, pus în soluţie şi precipitat, bare a sau D <= 200 mm, Rm >= 930 MPa

SR EN 3162:2008 A CT 296 Serie aerospaţială. Oţel FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4). Elaborat prin insuflare cu aer, pus în soluţie şi precipitat, table şi benzi a <= 6 mm, Rm >= 930 MPa

SR EN 3163:2008 A CT 296 Serie aerospaţială. Oţel FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4). Elaborat prin insuflare cu aer, înmuiat, semifabricate pentru forjare a sau D <= 300 mm

SR EN 3480:2008 A CT 296 Serie aerospaţială. Oţel FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10). Elaborat prin insuflare cu aer. Înmuiat. Plăci 6 mm < a <= 50 mm, 500 Mpa <= Rm <= 700 MPa

SR EN 3488:2008 A CT 296 Serie aerospaţială. Oţel FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10). Elaborat prin insuflare cu aer. Înmuiat. Table şi benzi a <= 6 mm, 500 Mpa <= Rm <= 700 MPa

SR EN 4098:2008 A CT 296 Serie aerospaţială. Oţel FE-PL1507 (40CrMoV12). Retopit, durificat şi revenit, piese forjate şi piese matriţate De <= 50 mm, 1250 Mpa <= Rm <= 1400 MPa

SR EN 4216:2008 A CT 296 Serie aerospaţială. Oţel FE-CM3801 (GX5CrNiCuNb16-4). Omogenizat, adus în soluţie şi durificat prin precipitare, piese turnate cu modele fuzibile, De <= 50 mm, Rm >= 900 MPa

SR EN 4346:2008 A CT 296 Serie aerospaţială. Oţel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2). Elaborare sub vid prin inducţie şi retopire a electrodului consumabil, înmuiat, produse destinate forjării, a sau D <= 300 mm

SR EN 4347:2008 A CT 296 Serie aerospaţială. Oţel FE-PM1506 (X3CrNiMoAl13-8-2). Elaborare sub vid prin inducţie şi retopire a electrodului consumabil, înmuiat, produse destinate forjării, a sau D <= 300 mm

49.025.15 Aliaje neferoase în general

SR EN 4373:2008 A CT 296 Serie aerospaţială. Aliaj rezistent la cald NI-PD9001 (NiCu31). Recopt, ţevi nesudate, D <= 75 mm, a <= 3 mm

49.060 Echipament electric

SR EN 3475-505:2008 A CT 296 Serie aerospaţială. Cabluri electrice utilizate în aeronautică. Metode de încercare. Partea 505: Rezistenţa la tracţiune a conductoarelor şi toroanelor Înlocuieşte: SR EN 3475-505:2003

SR EN 3475-507:2008 A CT 296 Serie aerospaţială. Cabluri electrice utilizate în aeronautică. Metode de încercare. Partea 507: Aderenţa acoperirii Înlocuieşte: SR EN 3475-507:2003

SR EN 3475-508:2008 A CT 296 Serie aerospaţială. Cabluri electrice utilizate în aeronautică. Metode de încercare. Partea 508: Măsurarea grosimii acoperirii Înlocuieşte: SR EN 3475-508:2004

SR EN 3475-514:2008 A CT 296 Serie aerospaţială. Cabluri electrice utilizate în aeronautică. Metode de încercare. Partea 514: Porozitatea acoperirii de aluminiu pe toroane de aluminiu

Page 7: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

7

SR EN 3475-601:2008 A CT 296 Serie aerospaţială. Cabluri electrice utilizate în aeronautică. Metode de încercare. Partea 601: Densitate de fum

SR EN 3475-602:2008 A CT 296 Serie aerospaţială. Cabluri electrice utilizate în aeronautică. Metode de încercare. Partea 602: Toxicitate

SR EN 3745-410:2008 A CT 296 Serie aerospaţială. Fibre şi cabluri optice utilizate în aeronautică. Metode de încercare. Partea 410: Durata de viaţă la temperatură

SR EN 3745-411:2008 A CT 296 Serie aerospaţială. Fibre şi cabluri optice utilizate în aeronautică. Metode de încercare. Partea 411: Rezistenţa la fluide

SR EN 3745-601:2008 A CT 296 Serie aerospaţială. Fibre şi cabluri optice utilizate în aeronautică. Metode de încercare. Partea 601: Densitate de fum

55 AMBALAJE ŞI DISTRIBUIREA MĂRFURILOR

55.120 Cutii. Tuburi

SR EN 15385:2008 A CT 270 Ambalaje. Tuburi flexibile laminate. Metode de încercare pentru determinarea rezistenţei sudurii capului

59 INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI INDUSTRIA PIELĂRIEI

59.080 Produse din industria textilă

59.080.01 Textile în general

SR EN ISO 105-C09:2003/A1:2008 A CT 103 Materiale textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea C09: Rezistenţa vopsirilor la spălare casnică şi industrială. Comportarea la albire oxidantă prin utilizarea unui detergent de referinţă fără fosfat care conţine un activator de albire la temperatură joasă. Amendamentul 1

59.080.60 Acoperitoare de sol

SR EN 685:2008 A CT 324 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc, textilă şi stratificată pentru pardoseală. Clasificare Înlocuieşte: SR EN 685:2005

59.140 Industria pielăriei

59.140.30 Piei şi blănuri

SR EN ISO 5398-1:2008 A CT 102 Piele. Determinarea chimică a conţinutului de oxid de crom. Partea 1: Cuantificare prin imersie Înlocuieşte: STAS 8602-90

SR EN ISO 5398-3:2008 A CT 102 Piele. Determinarea chimică a conţinutului de oxid de crom. Partea 3: Cuantificare prin spectrometrie de absorbţie atomică

SR EN ISO 5398-4:2008 A CT 102 Piele. Determinarea chimică a conţinutului de oxid de crom. Partea 4: Cuantificare prin plasmă cu cuplaj inductiv – spectrometrie de emisie optică

65 AGRICULTURĂ

65.060 Maşini şi echipamente agricole

65.060.80 Echipamente forestiere

SR EN 60745-2-13:2008 A CT 255 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru ferăstraie cu lanţ Înlocuieşte: SR EN 50144-2-13:2003

65.120 Nutreţuri

SR EN 15510:2008 A CT 95 Nutreţuri. Determinarea conţinutului de calciu, sodiu, fosfor, magneziu, potasiu, fier, zinc, cupru, mangan, cobalt, molibden, arsenic, plumb şi cadmiu prin ICP-AES

SR CEN ISO/TS 17764-1:2008 T CT 95 Nutreţuri. Determinarea conţinutului de acizi graşi. Partea 1: Prepararea esterilor metilici

SR CEN ISO/TS 17764-2:2008 T CT 95 Nutreţuri. Determinarea conţinutului de acizi graşi. Partea 2: Metoda prin cromatografie în fază gazoasă

67 INDUSTRIA ALIMENTARĂ

67.060 Cereale, leguminoase şi produse derivate

SR 6534:2008 E CT 180 Seminţe pentru consum. Condiţii de conservare Înlocuieşte: STAS 6534-91

67.100 Lapte şi produse lactate

67.100.10 Lapte şi produse prelucrate din lapte

SR 143:2008 E CT 95 Lapte de consum Înlocuieşte: STAS 143-84 STAS 143-84/A1:1997 STAS 6347-73

SR 2418:2008 E CT 95 Lapte crud integral. Cerinţe de calitate Înlocuieşte: STAS 2418-61 STAS 6347-73 STAS 6349/2-80

SR 5559:2008 E CT 95 Lapte praf Înlocuieşte: STAS 5559-83 STAS 5559-83/A1:1997

SR 13439-1:2008 E CT 95 Lapte şi produse lactate. Vocabular. Partea 1: Lapte de consum Înlocuieşte: SR 13439-1:1999

67.100.30 Brânză

SR 1981:2008 E CT 95 Brânză telemea Înlocuieşte: STAS 1981-80 STAS 1981-80/A1:1998

Page 8: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

8

SR 3664:2008 E CT 95 Brânză proaspătă de vacă Înlocuieşte: STAS 3664-92 STAS 3664-92/A1:1997

67.120 Carne, produse din carne şi alte produse de origine animală

67.120.10 Carne şi produse din carne

SR 2356-1:2008 E CT 95 Carne şi preparate de carne. Determinarea bacteriilor ProteusÎnlocuieşte: SR 2356-1:1993

SR 2443:2008 E CT 95 Carne de porcine Înlocuieşte: STAS 2443-74 STAS 2443-74/A1:1997

SR 2713:2008 E CT 95 Carne de bovine Înlocuieşte: STAS 2713-74 STAS 2713-74/A1:1997

SR 3275:2008 E CT 95 Carne de ovine şi de caprine Înlocuieşte: STAS 3275-75 STAS 3275-75/A1:1997

67.120.20 Păsări şi ouă

SR 7031:2008 E CT 95 Carne de pasăre Înlocuieşte: STAS 7031-83 STAS 7031-83/A1:1997

67.200 Uleiuri şi grăsimi vegetale. Seminţe oleaginoase

67.200.10 Uleiuri şi grăsimi vegetale şi animale

SR EN ISO 6885:2008 A CT 180 Uleiuri şi grăsimi de origine vegetală şi animală. Determinarea indicelui de anisidină Înlocuieşte: SR EN ISO 6885:2002

SR EN ISO 17932:2008 A CT 180 Uleiuri şi grăsimi de origine vegetală şi animală. Determinarea deteriorării indicelui de decolorare (DOBI)

SR EN ISO 18395:2008 A CT 180 Uleiuri şi grăsimi de origine vegetală şi animală. Determinarea conţinutului de monogliceride, diacilgliceride, triacilgliceride şi glicerol prin cromatografie de excludere de înaltă performanţă (HPSEC)

71 CHIMIE

71.080 Chimie organică

71.080.60 Alcooli. Eteri

SR EN 15376:2008 A CT 320 Carburanţi pentru automobile. Etanol - component de amestec pentru benzină. Specificaţii şi metode de încercare

SR EN 15484:2008 A CT 320 Etanol - component de amestec pentru benzină. Determinarea clorului anorganic. Metoda potenţiometrică

SR EN 15485:2008 A CT 320 Etanol - component de amestec pentru benzină. Determinarea conţinutului de sulf. Metoda spectrometrică prin fluorescenţă cu raze X cu dispersie de energie

SR EN 15486:2008 A CT 320 Etanol - component de amestec pentru benzină. Determinarea conţinutului de sulf. Metoda prin fluorescenţă în ultraviolet

SR EN 15487:2008 A CT 320 Etanol - component de amestec pentru benzină. Determinarea conţinutului de fosfor. Metoda spectrometrică cu molibdat de amoniu

SR EN 15488:2008 A CT 320 Etanol - component de amestec pentru benzină. Determinarea conţinutului de cupru. Metoda prin spoectrometrie de absorbţie atomică cu cuptor de grafit

SR EN 15489:2008 A CT 320 Etanol - component de amestec pentru benzină. Determinarea acidităţii totale. Metoda titrării cu indicator de culoare

SR EN 15490:2008 A CT 320 Etanol - component de amestec pentru benzină. Determinarea pH-ului

SR EN 15491:2008 A CT 320 Etanol - component de amestec pentru benzină. Determinarea acidităţii totale. Metoda titrării cu indicator de culoare

75 INDUSTRIA PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII ASOCIATE

75.080 Produse petroliere în general

SR 5489:2008 E CT 320 Produse petroliere lichide. Determinarea punctului de inflamabilitate în vas deschis Marcusson Înlocuieşte: STAS 5489-80

75.160 Combustibili

75.160.20 Combustibili lichizi

SR EN ISO 4264:2008 A CT 320 Produse petroliere. Calcularea indicelui cetanic al combustibililor de distilare medie prin ecuaţia cu patru variabile Înlocuieşte: SR EN ISO 4264:2002 SR ISO 4264:1999 SR ISO 4264:1999/A99:2002

77 METALURGIE

77.120 Metale neferoase

77.120.10 Aluminiu şi aliaje de aluminiu

SR EN 573-3:2008 A CT 170 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Compoziţia chimică şi forma produselor obţinute prin deformare plastică. Partea 3: Compoziţia chimică şi forma produselor Înlocuieşte: SR EN 573-3:2004 SR EN 573-4:2004

Page 9: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

9

77.140 Produse din oţel şi fontă

77.140.75 Ţevi şi tuburi din oţel pentru utilizări speciale

SR EN 10216-2+A2:2008 A CT 202 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Ţevi de oţel nealiat şi aliat, cu caracteristici precizate la temperatură ridicată Înlocuieşte: SR EN 10216-2:2003 SR EN 10216-2:2003/A1:2004

77.150 Produse din metale neferoase

77.150.10 Produse din aluminiu

SR EN 573-3:2008 A CT 170 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Compoziţia chimică şi forma produselor obţinute prin deformare plastică. Partea 3: Compoziţia chimică şi forma produselor Înlocuieşte: SR EN 573-3:2004 SR EN 573-4:2004

SR EN 3999:2008 A CT 296 Serie aerospaţială. Aliaj de aluminiu AL-P2024-T351. Table şi benzi cu prelucrabilitate chimică îmbunătăţită, 1,6 mm <= a <= 6 mm

SR EN 4002:2008 A CT 296 Serie aerospaţială. Aliaj de aluminiu AL-P2219-T81. Table şi benzi, 0,5 mm <= a <= 6 mm

79 INDUSTRIA LEMNULUI

79.120 Maşini şi scule pentru prelucrarea lemnului

79.120.10 Maşini pentru prelucrarea lemnului

SR EN 847-1+A1:2008 A CT 118 Scule pentru prelucrarea lemnului. Cerinţe de securitate. Partea 1: Scule pentru frezare, lame pentru ferăstraie circulareÎnlocuieşte: SR EN 847-1:2005

83 INDUSTRIA CAUCIUCULUI ŞI A MATERIALELOR PLASTICE

83.080 Materiale plastice

83.080.01 Materiale plastice, în general

SR EN ISO 14855-1:2008 A CT 108 Determinarea biodegradabilităţii aerobe finale şi a dezintegrării materialelor plastice în condiţii controlate de compostaj. Metoda prin analiza dioxidului de carbon degajat. Partea 1: Metodă generală Înlocuieşte: SR EN ISO 14855:2005

83.080.20 Materiale termoplastice

SR EN ISO 1873-2:2008 A CT 108 Materiale plastice. Materiale pe bază de polipropilenă (PP) pentru injecţie şi extrudare. Partea 2: Prepararea epruvetelor şi determinarea proprietăţilor Înlocuieşte: SR EN ISO 1873-2:2000 SR EN ISO 1873-2:2000/A1:2003

83.100 Materiale celulare

SR EN ISO 1856:2003/A1:2008 A CT 108 Materiale polimerice alveolare flexibile. Determinarea deformaţiei remanente la compresiune. Amendament 1

SR EN ISO 3582:2001/A1:2008 A CT 108 Materiale polimerice alveolare flexibile. Metodă de laborator pentru determinarea caracteristicilor de ardere orizontală a epruvetelor mici supuse unei flăcări mici. Amendament 1

83.180 Adezivi

SR EN 1308:2008 A CT 114 Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea alunecării Înlocuieşte: SR EN 1308+A1:2001

SR EN 1323:2008 A CT 114 Adezivi pentru plăci ceramice. Placă de beton pentru încercare Înlocuieşte: SR EN 1323:2001 SR EN 1323:2001/A1:2001

SR EN 1324:2008 A CT 114 Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea aderenţei prin forfecare a adezivilor în dispersie Înlocuieşte: SR EN 1324:2001 SR EN 1324:2001/A1:2001

SR EN 1346:2008 A CT 114 Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea timpului deschis (open-time) Înlocuieşte: SR EN 1346+A1:2001

SR EN 1347:2008 A CT 114 Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea capacităţii de umezire Înlocuieşte: SR EN 1347:2003 SR EN 1347:2003/A1:2003

SR EN 1348:2008 A CT 114 Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea aderenţei prin tracţiune pentru adezivi pe bază de lianţi minerali Înlocuieşte: SR EN 1348+A1:2001

SR EN 12004:2008 A CT 114 Adezivi pentru plăci ceramice. Condiţii, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare Înlocuieşte: SR EN 12004:2001 SR EN 12004:2001/A1:2003 SR EN 12004:2001/A1:2003/AC:2003

SR EN 14256:2008 A CT 338 Adezivi pentru lemn la utilizările nestructurale. Metode de încercare şi cerinţe pentru rezistenţa la încărcare statică

SR EN 15190:2008 A CT 338 Adezivi structurali. Metode de încercare pentru evaluarea durabilităţii pe termen lung a structurilor metalice lipite

91 CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII

91.010 Construcţii civile în general

91.010.30 Aspecte tehnice referitoare la construcţii

SR EN 1991-1-5:2004/NA:2008 E CT 343 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-5: Acţiuni generale - Acţiuni termice. Anexă naţională Înlocuieşte: STAS 10101/23-75 STAS 10101/23A-78

Page 10: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

10

SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008 E CT 343 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri. Anexa naţională Înlocuieşte: STAS 10102-75 STAS 10107/0-90 STAS 10107/1-90 STAS 10107/2-92 STAS 10107/3-90 STAS 10107/4-90

SR EN 1993-1-10:2006/NA:2008 E CT 343 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-10: Alegerea claselor de calitate a oţelului. Anexa naţională

SR EN 1993-1-2:2006/NB:2008 E CT 343 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-2: Reguli generale - Calculul structurilor la foc. Anexă naţională

SR EN 1993-1-8:2006/NB:2008 E CT 343 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-8: Proiectarea îmbinărilor. Anexă Naţională Înlocuieşte: STAS 10108/0-78 STAS 10108/1-81

SR EN 1993-1-9:2006/NA:2008 E CT 343 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-9: Oboseala. Anexa naţională

91.040 Clădiri

91.040.20 Clădiri comerciale şi industriale

SR EN 12815:2003/A1:2005/AC:2008 A CT 305 Aparate de gătit casnice cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de încercare

91.080 Structuri de construcţii

91.080.10 Structuri de metal

SR EN 1993-1-2:2006/NB:2008 E CT 343 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-2: Reguli generale - Calculul structurilor la foc. Anexă naţională

91.080.40 Structuri de beton

SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008 E CT 343 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri. Anexa naţională Înlocuieşte: STAS 10102-75 STAS 10107/0-90 STAS 10107/1-90 STAS 10107/2-92 STAS 10107/3-90 STAS 10107/4-90

91.100 Materiale de construcţii

91.100.10 Ciment. Ipsos. Var. Mortar

SR EN 1308:2008 A CT 114 Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea alunecării Înlocuieşte: SR EN 1308+A1:2001

SR EN 1323:2008 A CT 114 Adezivi pentru plăci ceramice. Placă de beton pentru încercare Înlocuieşte: SR EN 1323:2001 SR EN 1323:2001/A1:2001

SR EN 1324:2008 A CT 114 Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea aderenţei prin forfecare a adezivilor în dispersie Înlocuieşte: SR EN 1324:2001 SR EN 1324:2001/A1:2001

SR EN 1346:2008 A CT 114 Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea timpului deschis (open-time) Înlocuieşte: SR EN 1346+A1:2001

SR EN 1347:2008 A CT 114 Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea capacităţii de umezire Înlocuieşte: SR EN 1347:2003 SR EN 1347:2003/A1:2003

SR EN 1348:2008 A CT 114 Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea aderenţei prin tracţiune pentru adezivi pe bază de lianţi minerali Înlocuieşte: SR EN 1348+A1:2001

SR EN 12004:2008 A CT 114 Adezivi pentru plăci ceramice. Condiţii, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare Înlocuieşte: SR EN 12004:2001 SR EN 12004:2001/A1:2003 SR EN 12004:2001/A1:2003/AC:2003

91.100.25 Produse pentru construcţii de teracotă

SR EN 14891:2008 A CT 114 Produse de impermeabilizare faţă de apă pentru utilizare la lipirea cu adezivi a plăcilor ceramice. Condiţii, metode de încercare, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare

91.100.30 Beton şi produse din beton

SR EN 1323:2008 A CT 114 Adezivi pentru plăci ceramice. Placă de beton pentru încercare Înlocuieşte: SR EN 1323:2001 SR EN 1323:2001/A1:2001

91.120 Protecţia exterioară şi interioară a clădirilor

91.120.10 Izolaţie termică

SR EN 15255:2008 A CT 281 Performanţa termică a clădirilor. Calculul sarcinii de răcire pentru o încăpere cu transfer de căldură sensibilă. Criterii generale şi proceduri de validare

91.140 Instalaţii în clădiri

91.140.10 Sisteme de încălzire centrale

SR EN 12809:2003/A1:2005/AC:2008 A CT 305 Boilere de uz casnic cu combustibil solid. Putere nominală de încălzire până la 50 kV. Cerinţe şi metode de încercare

SR EN 13831:2008 A CT 152 Vase de expansiune închise cu membrană incorporată pentru instalaţia cu sisteme de încălzire cu apă

Page 11: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

11

91.140.30 Ventilaţie şi climatizare

SR EN 15243:2008 A CT 302 Instalaţii de ventilare a clădirilor. Calculul temperaturii încăperilor, a sarcinii termice şi energiei pentru clădiri prevăzute cu instalaţii de climatizare

91.140.40 Sisteme de alimentare cu gaz

SR EN 1775:2008 A CT 357 Alimentări cu gaze. Conducte de gaze pentru clădiri. Presiune maximă de serviciu mai mică de sau egală cu 5 bar. Recomandări funcţionale Înlocuieşte: SR EN 1775:2001 SR EN 1775:2001/A1:2002 SR EN 1775:2001/A2:2001

91.140.99 Alte instalaţii în clădiri

SR EN 15255:2008 A CT 281 Performanţa termică a clădirilor. Calculul sarcinii de răcire pentru o încăpere cu transfer de căldură sensibilă. Criterii generale şi proceduri de validare

SR EN 15265:2008 A CT 281 Performanţa termică a clădirilor. Calculul necesarului de energie pentru încălzirea şi răcirea încăperilor. Criterii generale şi proceduri de validare

93 CONSTRUCŢII CIVILE

93.030 Sisteme de canalizare externe

SR EN 1123-2+A1:2008 T CT 186 Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 2: Dimensiuni Înlocuieşte: SR EN 1123-2:2007

97 ECHIPAMENT PENTRU UZ CASNIC ŞI COMERCIAL. ECHIPAMENT PENTRU DISTRACŢII. ECHIPAMENT PENTRU SPORT

97.100 Aparate de încălzit de uz casnic, industrial şi comercial

97.100.20 Aparate de încălzit cu gaz

SR EN 14829:2008 A CT 225 Aparate de încălzire de uz casnic neracordate, independente care utilizează combustibili gazoşi care au un debit caloric nominal mai mic sau egal cu 6 kW

97.100.30 Aparate de încălzit cu combustibili solizi

SR EN 13229:2003/A2:2005/AC:2008 A CT 305 Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi. Cerinţe şi metode de încercare

97.150 Acoperitoare de sol netextile

SR EN 685:2008 A CT 324 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc, textilă şi stratificată pentru pardoseală. Clasificare Înlocuieşte: SR EN 685:2005

STANDARDE ANULATE Standardele române de mai jos au fost anulate în luna ianuarie 2008, fie prin înlocuire, fie printr-o decizie de anulare. Pentru standardele anulate prin înlocuire sunt precizate şi standardele înlocuitoare.

01 GENERALITĂŢI, TERMINOLOGIE, STANDARDIZARE. DOCUMENTARE

01.040 Vocabulare

01.040.67 Industria alimentară (Vocabulare)

SR 13439-1:1999 Lapte şi produse lactate. Vocabular. Partea 1: Lapte de consum Înlocuit prin: SR 13439-1:2008 07 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE

07.100 Microbiologie

07.100.30 Microbiologie alimentară

SR 2356-1:1993 Carne şi preparate din carne. Determinarea bacteriilor proteusÎnlocuit prin: SR 2356-1:2008

11 MEDICINĂ

11.040 Echipament medical

11.040.10 Echipament pentru anestezie, respiraţie şi reanimare

SR EN 1281-2:2003 Echipament de anestezie şi respiraţie. Racorduri conice. Partea 2: Racorduri prin înşurubare care suportă greutăţi Înlocuit prin: SR EN ISO 5356-2:2008 13 MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE

13.340 Echipament de protecţie individuală

13.340.10 Îmbrăcăminte de protecţie

SR EN 343:2004 Îmbrăcaminte de protecţie. Protecţie împotriva ploii Înlocuit prin: SR EN 343+A1:2008

SR EN 1077:2004 Căşti pentru schi alpin Înlocuit prin: SR EN 1077:2008

Page 12: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

12

13.340.99 Alte echipamente de protecţie

SR EN 1497:1999 Echipament pentru salvare. Centuri complexe pentru salvare Înlocuit prin: SR EN 1497:2008 21 SISTEME ŞI COMPONENTE MECANICE DE UZ

GENERAL

21.220 Transmisii prin elemente flexibile

21.220.10 Transmisii prin curele şi componentele lor

STAS 7192/1-78 Curele trapezoidale înguste. Conditii tehnice generale de calitate

STAS 7192/2-83 Curele trapezoidale înguste. Dimensiuni

23 SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ GENERAL

23.040 Conducte şi accesorii

23.040.10 Ţevi şi tuburi din fontă şi oţel

SR EN 1123-2:2007 Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare sudate longitudinal de oţel galvanizat la cald, cu mufă şi capăt drept. Partea 2: Dimensiuni Înlocuit prin: SR EN 1123-2+A1:2008

SR EN 10216-2:2003 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Ţevi de oţel nealiat şi aliat, cu caracteristici precizate la temperatură ridicată Înlocuit prin: SR EN 10216-2+A2:2008

SR EN 10216-2:2003/A1:2004 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Ţevi de oţel nealiat şi aliat, cu caracteristici precizate la temperatură ridicată Înlocuit prin: SR EN 10216-2+A2:2008 23.040.20 Ţevi din materiale plastice

SR EN ISO 13478:2000 Ţevi de materiale termoplastice pentru transportul fluidelor. Determinarea rezistenţei la propagarea rapida a fisurilor (RCP). Incercarea la scară naturală (FST) Înlocuit prin: SR EN ISO 13478:2008 23.040.40 Racorduri metalice

SR EN 1123-2:2007 Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare sudate longitudinal de oţel galvanizat la cald, cu mufă şi capăt drept. Partea 2: Dimensiuni Înlocuit prin: SR EN 1123-2+A1:2008 23.040.60 Flanşe, cuplaje şi alte îmbinări

SR EN 1092-1:2002 Flanşe şi îmbinările lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri şi accesorii desemnate prin PN. Partea 1: Flanşe de oţel Înlocuit prin: SR EN 1092-1:2008

SR EN 1123-2:2007 Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare sudate longitudinal de oţel galvanizat la cald, cu mufă şi capăt drept. Partea 2: Dimensiuni Înlocuit prin: SR EN 1123-2+A1:2008

25 TEHNICI DE FABRICARE

25.160 Sudare şi lipire

25.160.40 Materiale de adaos

SR EN ISO 5817:2004 Sudare. Îmbinări sudate prin topire din oţel, nichel, titan şi aliajele acestora (cu excepţia sudării cu fascicul de electroni). Niveluri de calitate pentru imperfecţiuni Înlocuit prin: SR EN ISO 5817:2008

SR EN ISO 5817:2004/AC:2006 Sudare. Îmbinări sudate prin topire din oţel, nichel, titan şi aliajele acestora (cu excepţia sudării cu fascicul de electroni). Niveluri de calitate a imperfecţiunii Înlocuit prin: SR EN ISO 5817:2008 49 AERONAUTICĂ ŞI SPAŢIU

49.060 Echipament electric

SR EN 3475-505:2003 Serie aerospaţială. Cabluri electrice utilizate în aeronautică. Metode de încercare. Partea 505: Rezistenţa la tracţiune a conductoarelor şi toroanelor Înlocuit prin: SR EN 3475-505:2008

SR EN 3475-507:2003 Serie aerospaţială. Cabluri electrice utilizate în aeronautică. Metode de încercare. Partea 507: Aderenţa acoperirii Înlocuit prin: SR EN 3475-507:2008

SR EN 3475-508:2004 Serie aerospaţială. Cabluri electrice pentru aeronave. Metode de încercare. Partea 508: Măsurarea grosimii acoperirii Înlocuit prin: SR EN 3475-508:2008 59 INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI INDUSTRIA PIELĂRIEI

59.020 Procese în industria textilă

STAS 7254-65 Agenţi de udare pentru mercerizare. Determinarea stabilităţii în soluţie de hidroxid de sodiu

59.040 Materiale textile auxiliare

STAS 7254-65 Agenţi de udare pentru mercerizare. Determinarea stabilităţii în soluţie de hidroxid de sodiu

59.080 Produse din industria textilă

59.080.01 Textile în general

STAS 3476-76 Produse auxiliare pentru industria textilă. Agent de udare pe bază de dibutil-naftalin-sulfonat de sodiu

STAS 6413-86 Formaldehid-sulfoxilat de sodiu tehnic

59.080.60 Acoperitoare de sol

SR EN 685:2005 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc, textilă şi stratificata pentru pardoseală. Clasificare Înlocuit prin: SR EN 685:2008 59.140 Industria pielăriei

59.140.01 Industria pielăriei în general

STAS 13141-93 Piei finite. Determinarea rezistenţei culorii la radiaţii ultraviolete

59.140.20 Piei brute şi piei finite

SR 8994/13:1993 Înlocuitori de piele. Determinarea rezistenţei la acţiunea radiaţiilor ultraviolete

Page 13: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

13

SR 8994/14-93 Înlocuitori de piele. Determinarea indicelui de supleţe

STAS 13044-91 Piei brute de bovine. Determinarea gradului de conservare

59.140.30 Piei şi blănuri

SR 723-7:1996 Piei finite. Determinarea formaldehidei

STAS 5048/3-71 Piei finite. Determinarea permeabilităţii la aer

STAS 8574-92 Piei finite şi piei finite cu blană. Determinarea umidităţii

STAS 8602-90 Piei finite. Determinarea oxidului de crom Înlocuit prin: SR EN ISO 5398-1:2008

SR 8994-1:1994 Înlocuitori de piele. Determinarea permeabilităţii, absorbţiei şi desorbţiei vaporilor de apă

STAS 8994/3-71 Piei artificiale şi sintetice. Determinarea densităţii aparente

STAS 8994/6-74 Piei arificiale şi sintetice. Determinarea rezistenţei peliculei la frecare

STAS 13030-91 Piei finite cu blană. Determinarea rezistenţei vopsirii la frecare

STAS 13134-92 Piei finite cu blană. Determinarea rezistenţei la uzură a blănii

61 INDUSTRIA DE CONFECŢII

61.060 Încălţăminte

STAS 6193-92 Încălţăminte din cauciuc de uz general vulcanizată liber. Condiţii tehnice generale de calitate

STAS 6195-88 Încălţăminte de cauciuc. Reguli şi metode pentru verificarea calităţii

67 INDUSTRIA ALIMENTARĂ

67.060 Cereale, leguminoase şi produse derivate

STAS 6534-91 Seminţe pentru consum. Depozitare, păstrare şi transport Înlocuit prin: SR 6534:2008 67.100 Lapte şi produse lactate

67.100.01 Lapte şi produse lactate în general

STAS 2418-61 Lapte crud integral Înlocuit prin: SR 2418:2008 67.100.10 Lapte şi produse prelucrate din lapte

STAS 143-84 Lapte de consum Înlocuit prin: SR 143:2008

STAS 143-84/A1:1997 Lapte de consum Înlocuit prin: SR 143:2008

STAS 5559-83 Lapte praf Înlocuit prin: SR 5559:2008

STAS 5559-83/A1:1997 Lapte praf Înlocuit prin: SR 5559:2008

STAS 6347-73 Lapte şi produse lactate. Determinarea densităţii prin metoda areometrică Înlocuit prin: SR 143:2008 SR 2418:2008

STAS 6349/2-80 Lapte şi produse lactate. Proba reductazei pentru lapte Înlocuit prin: SR 2418:2008

SR 13439-1:1999 Lapte şi produse lactate. Vocabular. Partea 1: Lapte de consum Înlocuit prin: SR 13439-1:2008 67.100.20 Unt

STAS 1981-80 Brânză telemea Înlocuit prin: SR 1981:2008

STAS 3664-92 Brânză proaspată de vacă Înlocuit prin: SR 3664:2008

STAS 3664-92/A1:1997 Brânză proaspată de vacă Înlocuit prin: SR 3664:2008

STAS 5559-83 Lapte praf Înlocuit prin: SR 5559:2008 67.100.30 Brânză

STAS 1981-80 Brânză telemea Înlocuit prin: SR 1981:2008

STAS 1981-80/A1:1998 Brânză telemea Înlocuit prin: SR 1981:2008

STAS 3664-92 Brânză proaspată de vacă Înlocuit prin: SR 3664:2008

STAS 3664-92/A1:1997 Brânză proaspată de vacă Înlocuit prin: SR 3664:2008 67.120 Carne, produse din carne şi alte produse de

origine animală

67.120.10 Carne şi produse din carne

SR 2356-1:1993 Carne şi preparate din carne. Determinarea bacteriilor proteusÎnlocuit prin: SR 2356-1:2008

STAS 2443-74 Carne de porcine Înlocuit prin: SR 2443:2008

STAS 2443-74/A1:1997 Carne de porcine Înlocuit prin: SR 2443:2008

STAS 2713-74 Carne de bovine Înlocuit prin: SR 2713:2008

STAS 2713-74/A1:1997 Carne de bovine Înlocuit prin: SR 2713:2008

STAS 3275-75 Carne de ovine şi de caprine Înlocuit prin: SR 3275:2008

Page 14: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

14

STAS 3275-75/A1:1997 Carne de ovine şi de caprine Înlocuit prin: SR 3275:2008 67.120.20 Păsări şi ouă

STAS 2418-61 Lapte crud integral Înlocuit prin: SR 2418:2008

STAS 7031-83 Carne de pasăre Înlocuit prin: SR 7031:2008

STAS 7031-83/A1:1997 Carne de pasăre Înlocuit prin: SR 7031:2008 67.200 Uleiuri şi grăsimi vegetale. Seminţe oleaginoase

67.200.10 Uleiuri şi grăsimi vegetale şi animale

SR EN ISO 6885:2002 Uleiuri şi grăsimi de origine vegetală şi animală. Determinarea indicelui de anisidină Înlocuit prin: SR EN ISO 6885:2008 71 CHIMIE

71.060 Produse chimice anorganice

71.060.50 Săruri

STAS 1817/3-74 Tiosulfat de sodiu. Metode de analiză

STAS 2221/3-81 Sulfit de sofiu anhidru. Metode de verificare

71.080 Chimie organică

71.080.60 Alcooli. Eteri

STAS 3120-69 Grăsime de oase

STAS 9157-79 Grăsime de piele

71.080.80 Aldehide şi cetone

STAS 6413-86 Formaldehid-sulfoxilat de sodiu tehnic

71.100 Produse din industria chimică

71.100.40 Agenţi activi de suprafaţă

STAS 3476-76 Produse auxiliare pentru industria textilă. Agent de udare pe bază de dibutil-naftalin-sulfonat de sodiu

STAS 6098-80 Agenţi de suprafaţă. Determinarea solubilităţii şi stabilităţii faţă de hidroxid de sodiu

STAS 6099-80 Agenţi de suprafaţă. Determinarea stabilităţii faţă de acizi

STAS 6118-80 Agenţi de suprafaţă. Determinarea tensiunii superficiale şi interfaciale

75 INDUSTRIA PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII ASOCIATE

75.080 Produse petroliere în general

STAS 5489-80 Produse petroliere. Determinarea punctului de inflamabilitate în vas deschis Marcusson Înlocuit prin: SR 5489:2008

75.160 Combustibili

75.160.20 Combustibili lichizi

SR EN ISO 4264:2002 Produse petroliere. Calcularea indicelui cetanic al combustibililor de distilare medie prin ecuaţia cu patru variabile Înlocuit prin: SR EN ISO 4264:2008

SR ISO 4264:1999 Produse petroliere. Calcularea indicelui cetanic al combustibililor de distilare medie prin ecuaţia cu patru variabile Înlocuit prin: SR EN ISO 4264:2008

SR ISO 4264:1999/A99:2002 Produse petroliere. Calcularea indicelui cetanic al combustibililor de distilare medie prin ecuaţia cu patru variabile Înlocuit prin: SR EN ISO 4264:2008 77 METALURGIE

77.120 Metale neferoase

77.120.10 Aluminiu şi aliaje de aluminiu

SR EN 573-3:2004 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Compoziţia chimică şi forma produselor obţinute prin deformare plastică. Partea 3: Compoziţie chimică Înlocuit prin: SR EN 573-3:2008

SR EN 573-4:2004 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Compoziţia chimică şi forma produselor obţinute prin deformare plastică. Partea 4: Formele produselor Înlocuit prin: SR EN 573-3:2008 77.140 Produse din oţel şi fontă

77.140.75 Ţevi şi tuburi din oţel pentru utilizări speciale

SR EN 10216-2:2003 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Ţevi de oţel nealiat şi aliat, cu caracteristici precizate la temperatură ridicată Înlocuit prin: SR EN 10216-2+A2:2008

SR EN 10216-2:2003/A1:2004 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Ţevi de oţel nealiat şi aliat, cu caracteristici precizate la temperatură ridicată Înlocuit prin: SR EN 10216-2+A2:2008 77.150 Produse din metale neferoase

77.150.10 Produse din aluminiu

SR EN 573-3:2004 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Compoziţia chimică şi forma produselor obţinute prin deformare plastică. Partea 3: Compoziţie chimică Înlocuit prin: SR EN 573-3:2008

SR EN 573-4:2004 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Compoziţia chimică şi forma produselor obţinute prin deformare plastică. Partea 4: Formele produselor Înlocuit prin: SR EN 573-3:2008 79 INDUSTRIA LEMNULUI

79.120 Maşini şi scule pentru prelucrarea lemnului

79.120.10 Maşini pentru prelucrarea lemnului

SR EN 847-1:2005 Scule pentru prelucrarea lemnului. Cerinţe de securitate. Partea 1: Scule pentru frezare, lame pentru ferăstraie circulareÎnlocuit prin: SR EN 847-1+A1:2008

Page 15: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

15

83 INDUSTRIA CAUCIUCULUI ŞI A MATERIALELOR PLASTICE

83.040 Materii prime pentru industria cauciucului şi industria materialelor plastice

83.040.10 Latex şi cauciuc brut

STAS 7946/2-75 Cauciuc natural brut. Determinarea cantitativă a stratului de acoperire a baloturilor de cauciuc

STAS 8798/16-83 Latex de cauciuc. Determinarea viscozităţii

83.060 Cauciuc

STAS 7946/2-75 Cauciuc natural brut. Determinarea cantitativă a stratului de acoperire a baloturilor de cauciuc

83.080 Materiale plastice

SR EN ISO 1873-2:2000/A1:2003 Materiale plastice. Polipropilenă (PP) pentru injecţie şi extrudare. Partea 2: Prepararea epruvetelor şi determinarea proprietăţilor. Amendament 1 Înlocuit prin: SR EN ISO 1873-2:2008

STAS 7516-80 Polietilenă. Determinarea rezistenţei la şoc a foliilor (filmelor) prin metoda căderii libere

83.080.01 Materiale plastice, în general

STAS 5691-80 Materiale plastice. Determinarea absorbţiei de apă în fierbere

STAS 7516-80 Polietilenă. Determinarea rezistenţei la şoc a foliilor (filmelor) prin metoda căderii libere

STAS 12713-89 Materiale plastice. Determinarea rezistenţei la sfâşiere a filmelor şi foilor din materiale plastice prin metoda Elmendorf

SR EN ISO 14855:2005 Determinarea biodegradabilităţii aerobe finale şi a dezintegrării materialelor plastice în condiţii controlate de compostaj. Metoda prin analiză dioxidului de carbon degajat Înlocuit prin: SR EN ISO 14855-1:2008 83.080.20 Materiale termoplastice

SR EN ISO 1873-2:2000 Materiale plastice. Materiale pe bază de polipropilenă (PP) pentru injecţie şi extrudare. Partea 2: Prepararea epruvetelor şi determinarea proprietăţilor Înlocuit prin: SR EN ISO 1873-2:2008 83.140 Produse din cauciuc şi materiale plastice

83.140.10 Filme şi folii

STAS 12971-91 Filme şi folii din material plastic. Determinarea rezistenţei la sfâşiere. Metoda epruvetei dreptunghiulare

83.140.99 Alte produse din cauciuc şi materiale plastice

STAS 3731-80 Piese de ebonită pentru baterii de acumulatoare cu plăci de plumb

STAS 6193-92 Încălţăminte din cauciuc de uz general vulcanizată liber. Condiţii tehnice generale de calitate

STAS 11428-87 Valţuri metalice cauciucate. Condiţii tehnice generale de calitate

83.160 Anvelope

83.160.99 Alte anvelope

STAS 6386/1-86/A1:1998 Anvelope de cauciuc. Anvelope pentru biciclete. Condiţii tehnice generale de calitate

83.180 Adezivi

SR EN 1308+A1:2001 Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea alunecării Înlocuit prin: SR EN 1308:2008

SR EN 1323:2001 Adezivi pentru plăci ceramice. Placă de beton pentru încercare Înlocuit prin: SR EN 1323:2008

SR EN 1323:2001/A1:2001 Adezivi pentru plăci ceramice. Placă de beton pentru încercare Înlocuit prin: SR EN 1323:2008

SR EN 1324:2001 Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea aderenţei prin forfecare a adezivilor în dispersie Înlocuit prin: SR EN 1324:2008

SR EN 1324:2001/A1:2001 Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea aderenţei prin forfecare a adezivilor în dispersie Înlocuit prin: SR EN 1324:2008

SR EN 1346+A1:2001 Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea timpului deschis (open-time) Înlocuit prin: SR EN 1346:2008

SR EN 1347:2003 Adezivi pentru plăci. Determinarea capacităţii de umezire Înlocuit prin: SR EN 1347:2008

SR EN 1347:2003/A1:2003 Adezivi pentru plăci. Determinarea capacităţii de umezire Înlocuit prin: SR EN 1347:2008

SR EN 1348+A1:2001 Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea aderenţei prin tracţiune pentru adezivi pe bază de lianţi minerali Înlocuit prin: SR EN 1348:2008

SR EN 12004:2001 Adezivi pentru plăci ceramice. Definiţii şi specificaţii Înlocuit prin: SR EN 12004:2008

SR EN 12004:2001/A1:2003 Adezivi pentru plăci ceramice. Definiţii şi specificaţii Înlocuit prin: SR EN 12004:2008

SR EN 12004:2001/A1:2003/AC:2003 Adezivi pentru plăci ceramice. Definiţii şi specificaţii Înlocuit prin: SR EN 12004:2008 91 CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII

91.100 Materiale de construcţii

91.100.10 Ciment. Ipsos. Var. Mortar

SR EN 1308+A1:2001 Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea alunecării Înlocuit prin: SR EN 1308:2008

SR EN 1323:2001 Adezivi pentru plăci ceramice. Placă de beton pentru încercare Înlocuit prin: SR EN 1323:2008

Page 16: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

16

SR EN 1323:2001/A1:2001 Adezivi pentru plăci ceramice. Placă de beton pentru încercare Înlocuit prin: SR EN 1323:2008

SR EN 1324:2001 Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea aderenţei prin forfecare a adezivilor în dispersie Înlocuit prin: SR EN 1324:2008

SR EN 1324:2001/A1:2001 Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea aderenţei prin forfecare a adezivilor în dispersie Înlocuit prin: SR EN 1324:2008

SR EN 1346+A1:2001 Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea timpului deschis (open-time) Înlocuit prin: SR EN 1346:2008

SR EN 1347:2003 Adezivi pentru plăci. Determinarea capacităţii de umezire Înlocuit prin: SR EN 1347:2008

SR EN 1347:2003/A1:2003 Adezivi pentru plăci. Determinarea capacităţii de umezire Înlocuit prin: SR EN 1347:2008

SR EN 1348+A1:2001 Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea aderenţei prin tracţiune pentru adezivi pe bază de lianţi minerali Înlocuit prin: SR EN 1348:2008

SR EN 12004:2001 Adezivi pentru plăci ceramice. Definiţii şi specificaţii Înlocuit prin: SR EN 12004:2008

SR EN 12004:2001/A1:2003 Adezivi pentru plăci ceramice. Definiţii şi specificaţii Înlocuit prin: SR EN 12004:2008

SR EN 12004:2001/A1:2003/AC:2003 Adezivi pentru plăci ceramice. Definiţii şi specificaţii Înlocuit prin: SR EN 12004:2008 91.100.15 Materiale şi produse minerale

SR EN 1324:2001 Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea aderenţei prin forfecare a adezivilor în dispersie Înlocuit prin: SR EN 1324:2008 91.100.30 Beton şi produse din beton

SR EN 1323:2001 Adezivi pentru plăci ceramice. Placă de beton pentru încercare Înlocuit prin: SR EN 1323:2008

SR EN 1323:2001/A1:2001 Adezivi pentru plăci ceramice. Placă de beton pentru încercare Înlocuit prin: SR EN 1323:2008

91.140 Instalaţii în clădiri

91.140.40 Sisteme de alimentare cu gaz

SR EN 1775:2001 Alimentări cu gaze. Conducte de gaze pentru clădiri. Presiune maximă de serviciu < 5 bar. Recomandări funcţionale Înlocuit prin: SR EN 1775:2008

SR EN 1775:2001/A1:2002 Alimentări cu gaze. Conducte de gaze pentru clădiri. Presiune maximă de serviciu până la şi inclusiv 5 bar. Recomandări funcţionale Înlocuit prin: SR EN 1775:2008

SR EN 1775:2001/A2:2001 Alimentări cu gaze. Conducte de gaze pentru clădiri. Presiune maximă de serviciu < 5 bar. Recomandări funcţionale Înlocuit prin: SR EN 1775:2008 97 ECHIPAMENT PENTRU UZ CASNIC ŞI COMERCIAL.

ECHIPAMENT PENTRU DISTRACŢII. ECHIPAMENT PENTRU SPORT

97.150 Acoperitoare de sol netextile

SR EN 685:2005 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc, textilă şi stratificata pentru pardoseală. Clasificare Înlocuit prin: SR EN 685:2008 97.200 Echipamente pentru distracţii

97.200.50 Jucării

SR EN 50088+A1:2000 Securitatea jucăriilor electrice Înlocuit prin: SR EN 62115:2006

SR EN 50088+A1:2000/A2:2001 Securitatea jucăriilor electrice Înlocuit prin: SR EN 62115:2006

SR EN 50088+A1:2000/A3:2003 Securitatea jucăriilor electrice Înlocuit prin: SR EN 62115:2006

SR EN 50088+A1:2000/A4:2006 Securitatea jucăriilor electrice Înlocuit prin: SR EN 62115:2006 97.220 Echipamente şi instalaţii sportive

97.220.01 Echipamente şi instalaţii sportive în general

SR EN 1077:2004 Căşti pentru schi alpin Înlocuit prin: SR EN 1077:2008 97.220.20 Echipamente pentru sporturi de iarnă

SR EN 1077:2004 Căşti pentru schi alpin Înlocuit prin: SR EN 1077:2008

Page 17: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

17

STANDARDE EUROPENE ADOPTATE INIŢIAL PRIN FILĂ DE CONFIRMARE SAU NOTĂ DE CONFIRMARE PENTRU CARE SE PUBLICĂ VERSIUNEA ROMÂNĂ

În această rubrică sunt înscrise standardele române adoptate iniţial prin filă de confirmare sau notă de confirmare şi pentru care se publică varianta română. Data de aprobare menţionată sub titlul standardului este data la care a fost adoptat standardul european prin filă de confirmare sau notă de confirmare. Versiunea română publicată înlocuieşte fila de confirmare sau nota de confirmare a adoptării standardului respectiv, publicată anterior.

65 AGRICULTURĂ

65.120 Nutreţuri

SR EN ISO 13904:2005 Nutreţuri. Determinarea conţinutului de triptofan Data aprobării: 15/12/2005 Data traducerii: 30/01/2008

91 CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII

91.040 Clădiri

91.040.10 Clădiri publice

SR EN 13200-4:2007 Amenajări pentru spectatori. Partea 4: Scaune. Caracteristici ale produselor Data aprobării: 31/03/2007 Data traducerii: 31/01/2008

91.080 Structuri de construcţii

91.080.40 Structuri de beton

SR EN 1504-6:2007 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, control de calitate şi evaluarea conformităţii. Partea 6: Ancorarea armăturii Data aprobării: 26/01/2007 Data traducerii: 31/01/2008

SR EN 1504-7:2007 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, control de calitate şi evaluarea conformităţii. Partea 7: Protecţia armăturii împotriva coroziuniiData aprobării: 26/01/2007 Data traducerii: 31/01/2008

91.100 Materiale de construcţii

91.100.30 Beton şi produse din beton

SR EN 196-10:2007 Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 10: Determinarea conţinutului de crom (VI) solubil în apă din ciment Data aprobării: 26/01/2007 Data traducerii: 31/01/2008

93 CONSTRUCŢII CIVILE

93.025 Sisteme de transport exterioare pentru apă

SR EN 14801:2007 Condiţii pentru determinarea claselor de presiune ale produselor destinate reţelelor de alimentare cu apă sau de canalizare Data aprobării: 31/01/2007 Data traducerii: 31/01/2008

93.030 Sisteme de canalizare externe

SR EN 14801:2007 Condiţii pentru determinarea claselor de presiune ale produselor destinate reţelelor de alimentare cu apă sau de canalizare Data aprobării: 31/01/2007 Data traducerii: 31/01/2008

97 ECHIPAMENT PENTRU UZ CASNIC ŞI COMERCIAL. ECHIPAMENT PENTRU DISTRACŢII. ECHIPAMENT PENTRU SPORT

97.200 Echipamente pentru distracţii

97.200.10 Echipamente pentru teatru, scenă şi studio

SR EN 13200-4:2007 Amenajări pentru spectatori. Partea 4: Scaune. Caracteristici ale produselor Data aprobării: 31/03/2007 Data traducerii: 31/01/2008

97.220 Echipamente şi instalaţii sportive

97.220.10 Instalaţii sportive

SR EN 13200-4:2007 Amenajări pentru spectatori. Partea 4: Scaune. Caracteristici ale produselor Data aprobării: 31/03/2007 Data traducerii: 31/01/2008

PROIECTE DE STANDARDE ÎN ANCHETĂ PUBLICĂ

Proiectele de standarde române de mai jos (teme noi şi revizuiri de standarde) sunt supuse anchetei publice. Asupra acestor proiecte poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică. Proiectele pot fi obţinute de la ASRO, indicând comitetul tehnic. Observaţiile trebuie transmise pe adresa Asociaţiei de Standardizare din România până la termenul indicat după fiecare proiect, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice. CT 56 Managementul calităţii şi asigurarea calităţii SR 13530:2008 (BS OHSAS 18001:2007) Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Cerinţe Termen pentru observaţii: 2008-03-31

CT 343 Bazele proiectării şi eurocoduri pentru structuri SR EN 1996-1-1:2006/NB:2008 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 1-1: Reguli generale pentru construcţii de zidărie armată şi nearmată. Anexă naţională REV: STAS 10109/1-82 Termen pentru observaţii: 2008-03-31

Page 18: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

18

PROPUNERI DE ANULARE ÎN ANCHETĂ PUBLICĂ

În această rubrică sunt publicate propuneri de teme noi (standarde naţionale) şi propuneri de anulare. Asupra acestor standarde poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică până la termenul indicat după fiecare standard, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice. CT 131 Corpuri de iluminat STAS 9190-91 Condensatoare destinate utilizării în circuitele lămpilor fluorescente tubulare şi ale altor lămpi cu descărcare Data limită: 2008.04.30

MODIFICĂRI ÎN ORGANIZAREA ŞI STRUCTURA COMITETELOR TEHNICE În această rubrică sunt publicate informaţii privind activitatea comitetelor tehnice naţionale de standardizare care au suferit modificări în organizare sau structură în luna ianuarie 2008.

CT 160 Cabluri pentru telecomunicaţii şi semnalizare Secretariat: ASRO - Asociaţia de Standardizare din România Secretar: Ing. Eugenia AGHINII Expert ASRO: Ing. Eugenia AGHINII

CT 332 Formarea profesională a adulţilor Secretariat: APM - Asociatia Project Management Secretar: Ing.Narcisa CIOBOTAR Expert ASRO: Ing. Mihaela BICHIR

Activitatea de standardizare naţională se desfăşoară în comitete tehnice, organe fără personalitate juridică ale organismului naţional de standardizare. Structura şi modul de lucru ale comitetelor tehnice sunt prevăzute în standardul SR 10000-3.

Activitatea comitetelor tehnice se desfăşoară atât pe plan naţional, cât şi european şi internaţional.

Membrii comitetelor tehnice sunt specialişti desemnaţi nominal de factorii interesaţi (agenţi economici, institute de cercetare, de învăţământ, asociaţii profesionale, organisme guvernamentale etc.) şi împuterniciţi de aceştia. Componenţa comitetelor tehnice trebuie să asigure reprezentarea echilibrată a factorilor interesaţi: producători, utilizatori, consumatori, autorităţi etc. Pentru a deveni membru al unui comitet tehnic trebuie să se transmită o solicitare scrisă (e-mail sau fax) expertului ASRO responsabil pentru comitetul respectiv. Adresele de e-mail ale experţilor ASRO, pentru fiecare comitet tehnic în parte, pot fi găsite pe site-ul www.asro.ro

Prin participarea la activitatea comitetelor tehnice, specialiştii factorilor interesaţi au posibilitatea să-şi aducă contribuţia la standardizarea naţională, europeană sau internaţională, să cunoască cu doi-trei ani în avans informaţiile propuse pentru a fi incluse în standarde, putând astfel lua măsurile care se impun. Totodată, participarea activă la lucrările comitetelor tehnice reprezintă o deosebită oportunitate pentru a realiza şi întreţine contacte cu specialiştii din domeniul specific de activitate, din ţară şi străinătate.

Informaţii privind participarea la activitatea de standardizare în cadrul comitetelor tehnice se pot primi de la experţii Direcţiei de Standardizare ASRO (a se vedea www.asro.ro).

Page 19: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

19

STANDARDIZAREA EUROPEANĂ

Informaţiile din această secţiune se referă la activitatea Organizaţiilor Europene de Standardizare CEN, CENELEC şi ETSI.

În vederea unei mai mari operativităţi, titlurile standardelor şi proiectelor de standarde europene se publică în versiunea originală (engleză).

Pentru înţelegerea simbolurilor utilizate în această secţiune se fac precizările de mai jos: EN Standard European HD Document de armonizare ENV Prestandard European CR Raport CEN CWA Acordul Grupei de Lucru

ETSI EG Ghid ETSI ETSI EN Standard european pentru telecomunicaţii ETSI ES Standard ETSI ETSI TS Specificaţie tehnică ETSI ETSI TR Raport tehnic ETSI ETSI SR Raport special ETSI doa Termenul limită de anunţare a standardului european la nivel naţional

dop Termenul limită de publicare a standardului la nivel naţional dow Termenul limită de retragere a standardelor naţionale conflictuale prEN Proiect de Standard European prHD Proiect de Document de armonizare prENV Proiect de Prestandard European dea Termen limită de răspuns pentru observaţii şi/sau vot formal eOP Procedură simplificată de adoptare (ETSI) ePE Termen limită de răspuns pentru sfârşitul anchetei publice a unui standard ETSI

Ad Dată de adoptare Sectoarele CEN şi CENELEC sunt: A Servicii B Clădiri şi construcţii C Produse chimice, industrie chimică şi produse alimentare F Standarde fundamentale H Produse electrocasnice şi pentru distracţie I Inginerie mecanică M Materiale metalice N Materiale nemetalice S Sănătate, mediu şi echipamente medicale T Transport, manipulare mecanică şi ambalaje U Inginerie electronică W Inginerie electrică Z Diverse

STANDARDE EUROPENE CEN APROBATE

În perioada 2008.01.01 – 2008.01.31

A11 SERVICII DE SECURITATE EN 15602:2008 Security service providers - Terminology doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 B01 MĂSURI DE SIGURANŢĂ CONTRA INCENDIILOR CEN/TR 15642:2008 Unified tests procedures for the tests of EN 3-7 doa: dop: B02 STRUCTURI EN 1992-1-1:2004/AC:2008 Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings doa: dop:

B03 BETON EN 934-1:2008 Admixtures for concrete, mortar and grout – Part 1: Common requirements doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 B04 CIMENT EN 15368:2008 Hydraulic binder for non-structural applications: definition, specifications and conformity criteria doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31

Page 20: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

20

B06 GHIPS EN 14566:2008 Mechanical fasteners for gypsum plasterboard systems - Definitions, requirements and test methods doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 B08 UŞI ŞI FERESTRE EN 179:2008 Building hardware - Emergency exit devices operated by a lever handle or push pad, for use on escape routes - Requirements and test methods doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 EN 1125:2008 Building hardware - Panic exit devices operated by a horizontal bar, for use on escape routes - Requirements and test methods doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 EN 13126-15:2008 Building hardware - Requirements and test methods for windows and doors height windows - Part 15: Rollers for horizontal sliding and sliding folding windows and doors doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 EN 13126-16:2008 Building hardware - Requirements and test methods for windows and doors height windows - Part 16: Hardware for Lift&Slide windows and doors doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 EN 13126-17:2008 Building hardware - Requirements and test methods for windows and doors height windows – Part 17: Hardware for Tilt&Slide windows and doors doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 B09 PROTECŢIE TERMICĂ EN 15603:2008 Energy performance of buildings - Overall energy use and definition of energy ratings doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 B12 ZIDĂRII EN 12440:2008 Natural stone - Denomination criteria doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 B15 ECHIPAMENTE SANITARE EN 12764:2004+A1:2008 Sanitary appliances - Specification for whirlpool baths doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 EN 14428:2004+A1:2008 Shower enclosures - Functional requirements and test methods doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 B20 ECHIPAMENTE DE EVACUARE A APEI EN 752:2008 Drain and sewer systems outside buildings doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 B26 CONSTRUCŢIA ŞI ÎNTREŢINEREA DRUMURILOR

EN 13108-1:2006/AC:2008 Bituminous mixtures - Material specifications – Part 1: Asphalt Concrete doa: dop: EN 13108-2:2006/AC:2008 Bituminous mixtures - Material specifications – Part 2: Asphalt Concrete for very thin layers doa: dop: EN 13108-3:2006/AC:2008 Bituminous mixtures - Material specifications – Part 3: Soft Asphalt doa: dop:

EN 13108-4:2006/AC:2008 Bituminous mixtures - Material specifications – Part 4: Hot Rolled Asphalt doa: dop: EN 13108-5:2006/AC:2008 Bituminous mixtures - Material specifications – Part 5: Stone Mastic Asphalt doa: dop: EN 13108-6:2006/AC:2008 Bituminous mixtures - Material specifications – Part 6: Mastic Asphalt doa: dop: EN 13108-7:2006/AC:2008 Bituminous mixtures - Material specifications – Part 7: Porous Asphalt doa: dop: B30 PARDOSELI ŞI FINISAREA SUPRAFEŢELOR

EN 15330-2:2008 Surfaces for sports areas - Synthetic turf and needle-punched surfaces primarily designed for outdoor use – Part 2: Specification for needle-punched surface doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 C01 PRODUSE ALIMENTARE EN ISO 21415-2:2008 Wheat and wheat flour - Gluten content - Part 2: Determination of wet gluten by mechanical means (ISO 21415-2:2006) doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 C02 VOPSELE ŞI PRODUSE CONEXE EN 1062-3:2008 Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior masonry and concrete – Part 3: Determination of liquid water permeability doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 F12 SISTEME DE PRELUCRARE A INFORMAŢIEI EN ISO 19128:2008 Geographic information - Web map server interface (ISO 19128:2005) doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 I05 ŢEVI DE OŢEL EN 877:1999/A1:2006/AC:2008 Cast iron pipes and fittings, their joints and accessories for the evacuation of water from buildings - Requirements, test methods and quality assurance doa: dop: I13 CONTAINERE DE GAZ EN 1442:2006+A1:2008 LPG equipment and accessories - Transportable refillable welded steel cylinders for LPG - Design and construction doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 I17 MAŞINI ÎN GENERAL (INCLUSIV SECURITATEA)

EN 15431:2008 Winter and road service area maintenance equipments - Power system and related controls - Interchangeability and performance requirements doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 EN 15432:2008 Winter and road service area maintenance equipments - Front-mounted equipments - Interchangeability doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 CEN/TR 15623:2007 Food processing machinery - Route map - Materials for food area doa: dop:

Page 21: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

21

I31 ROBINETĂRIE EN 558:2008 Industrial valves - Face-to-face and centre-to-face dimensions of metal valves for use in flanged pipe systems - PN and Class designated valves doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 EN 736-3:2008 Valves - Terminology - Part 3: Definition of terms doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 EN 12516-4:2008 Industrial valves - Shell design strength – Part 4: Calculation method for valve shells manufactured in metallic materials other than steel doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 M08 ALIAJE UŞOARE EN 15530:2008 Aluminium and aluminium alloys - Environmental aspects of aluminium products - General guidelines for their inclusion in standards doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 M15 COROZIUNE METALICĂ EN ISO 10062:2008 Corrosion tests in artificial atmosphere at very low concentrations of polluting gas(es) (ISO 10062:2006) doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 EN ISO 18332:2008 Metallic and other inorganic coatings - Definitions and conventions concerning porosity (ISO 18332:2007) doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 N01 HÂRTIE ŞI CARTON CEN/TR 15645-1:2008 Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Calibration of the odour test - Part 1: Odour doa: dop: CEN/TR 15645-2:2008 Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Calibration of the off flavour test – Part 2: Fatty food doa: dop: CEN/TR 15645-3:2008 Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Calibration of the off-flavour test – Part 3: Dry food doa: dop: N03 PRODUSE PETROLIERE CEN/TS 15325:2008 Bitumen and bituminous binders - Determination of Zero-Shear Viscosity (ZSV) using a Shear Stress Rheometer in creep mode doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 N04 MATERIALE REFRACTARE EN ISO 20182:2008 Refractory test-piece preparation - Gunning refractory panels by the pneumatic-nozzle mixing type guns (ISO 20182:2008) doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 EN ISO 21078-1:2008 Determination of boron (III) oxide in refractory products – Part 1: Determination of total boron (III) oxide in oxidic materials for ceramics, glass and glazes (ISO 21078-1:2008) doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 N05 TEXTILE EN ISO 5077:2008 Textiles - Determination of dimensional change in washing and drying (ISO 5077:2007) doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31

N06 CAUCIUC EN ISO 1307:2008 Rubber and plastics hoses - Hose sizes, minimum and maximum inside diameters, and tolerances on cut-to-length hoses (ISO 1307:2006) doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 EN ISO 5774:2008 Plastics hoses - Textile-reinforced types for compressed-air applications - Specification (ISO 5774:2006) doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 EN ISO 7233:2008 Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Determination of resistance to vacuum (ISO 7233:2006) doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 EN ISO 8308:2008 Rubber and plastics hoses and tubing - Determination of transmission of liquids through hose and tubing walls (ISO 8308:2006) doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 N07 CHERESTEA CEN/TS 12169:2008 Criteria for the assessment of conformity of a lot of sawn timber doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 N21 COMBUSTIBILI GAZOŞI ŞI GAZE COMBUSTIBILE

EN ISO 6327:2008 Gas analysis - Determination of the water dew point of natural gas - Cooled surface condensation hygrometers (ISO 6327:1981) doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 EN ISO 15403-1:2008 Natural gas - Natural gas for use as a compressed fuel for vehicles - Part 1: Designation of the quality (ISO 15403-1:2006) doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 S04 ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE

EN 1149-5:2008 Protective clothing - Electrostatic properties - Part 5: Material performance and design requirements doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 EN 12254:1998+A2:2008 Screens for laser working places - Safety requirements and testing doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 S08 CALITATEA AERULUI EN 15445:2008 Fugitive and diffuse emissions of common concern to industry sectors - Qualification of fugitive dust sources by Reverse Dispersion Modelling doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 EN 15446:2008 Fugitive and diffuse emissions of common concern to industry sectors - Measurement of fugitive emission of vapours generating from equipment and piping leaks doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 S09 CALITATEA APEI ŞI A ALIMENTĂRILOR CU APĂ

EN 1017:2008 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Half-burnt dolomite doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 EN 1407:2008 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Anionic and non-ionic polyacrylamides doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31

Page 22: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

22

EN 1408:2008 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Poly (diallyldimethylammonium chloride) doa: 2008-03-31 dop: 2008-07-31 EN 1409:2008 Chemicals used for water treatment intended for human consumption - Polyamines doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 EN 1410:2008 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Cationic polyacrylamides doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 EN 12518:2008 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - High-calcium lime doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 EN 15096:2008 Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Hose Union anti-vacuum valves - DN 15 to DN 25 inclusive Family H, type B and type D - General technical specification doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 EN 15664-1:2008 Influence of metallic materials on water intended for human consumption - Dynamic rig test for assessment of metal release - Part 1: Design and operation doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 EN ISO 17852:2008 Water quality - Determination of mercury - Method using atomic fluorescence spectrometry (ISO 17852:2006) doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31

S10 IMPLANTURI CHIRURGICALE EN ISO 14630:2008 Non-active surgical implants - General requirements (ISO 14630:2008) doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 S17 APARATE DE PROTECŢIE RESPIRATORIE EN 13274-7:2008 Respiratory protective devices - Methods of test - Part 7: Determination of particle filter penetration doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 EN 14387:2004+A1:2008 Respiratory protective devices - Gas filter(s) and combined filter(s) - Requirements, testing, marking doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 EN 15333-1:2007 Respiratory equipment - Open-circuit umbilical supplied compressed gas diving apparatus – Part 1: Demand apparatus doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 T15 BICICLETE EN 15496:2008 Cycles - Requirements and test methods for cycle locks doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 T20 CONSTRUCŢII FEROVIARE (TREN ŞI TRAMVAIE)

EN 15227:2008 Railway applications - Crashworthiness requirements for railway vehicle bodies doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31 T21 MAŞINI DE AMBALAT EN 415-8:2008 Safety of packaging machines - Part 8: Strapping machines doa: 2008-04-30 dop: 2008-07-31

STANDARDE EUROPENE CENELEC APROBATE

În perioada 2008.01.01 – 2008.01.31

U05 MATERIALE ELECTROIZOLANTE EN 60085:2008 Electrical insulation - Thermal evaluation and designation doa: 2008-03-01 dop: 2008-09-01 dow: 2010-12-01 EN 60641-1:2008 Specification for pressboard and presspaper for electrical purposes -- Part 1: Definitions and general requirements doa: 2008-03-01 dop: 2008-09-01 dow: 2010-12-01 U12 FIABILITATE EN 60300-3-4:2008 Dependability management -- Part 3-4: Application guide - Guide to the specification of dependability requirements doa: 2008-03-01 dop: 2008-09-01 dow: 2010-12-01 V04 TRANSFORMATOARE DE MĂSURARE EN 50482:2008 Instrument transformers - Three-phase inductive voltage transformers having Um up to 52 kV doa: 2008-03-01 dop: 2008-09-01 dow: 2010-09-01

V10 COMPONENTE ELECTROMECANICE EN 61189-3:2008 Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies Part 3: Test methods for interconnection structures (printed boards) doa: 2008-03-01 dop: 2008-09-01 dow: 2010-12-01 V15 ECHIPAMENTE ELECTROMEDICALE EN 62353:2008 Medical electrical equipment - Recurrent test and test after repair of medical electrical equipment doa: 2008-03-01 dop: 2008-08-01 dow: 2010-10-01 EN 62366:2008 Medical devices - Application of usability engineering to medical devices doa: 2008-03-01 dop: 2008-09-01 dow: 2010-12-01 V16 REGULATOARE DE PROCES EN 60584-3:2008 Thermocouples -- Part 3: Extension and compensating cables Tolerances and identification system doa: 2008-03-01 dop: 2008-09-01 dow: 2010-12-01

Page 23: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

23

EN 62264-1:2008 Enterprise-control system integration -- Part 1: Models and terminology doa: 2008-06-01 dop: 2008-12-01 dow: 2010-12-01 EN 62264-2:2008 Enterprise-control system integration -- Part 2: Object model attributes doa: 2008-06-01 dop: 2008-12-01 dow: 2010-12-01 V21 SISTEME DE ALARMĂ CLC/TR 50456:2008 Alarm systems - Guidelines to achieving compliance with EC directives for equipment of alarm systems doa: dop: dow: EN 50131-2-2:2008 Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -- Part 2-2: Intrusion detectors - Passive infrared detectors doa: 2008-06-01 dop: 2008-12-01 dow: 2010-12-01 EN 50131-2-4:2008 Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -- Part 2-4: Requirements for combined passive infrared and microwave detectors doa: 2008-06-01 dop: 2008-12-01 dow: 2010-12-01 EN 50131-6:2008 Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -- Part 6: Power supplies doa: 2008-06-01 dop: 2008-12-01 dow: 2010-12-01 V27 SISTEME ŞI ECHIPAMENTE AUDIO, VIDEO ŞI AUDIO-VIZUALE EN 61966-2-5:2008 Multimedia systems and equipment - Colour measurement and management -- Part 2-5: Colour management - Optional RGB colour space - opRGB doa: 2008-03-01 dop: 2008-09-01 dow: 2010-12-01

V28 FIBRE OPTICE EN 61274-1:2008 Adaptors for fibre optic connectors -- Part 1: Generic specification doa: 2008-03-01 dop: 2008-09-01 dow: 2010-12-01 EN 61753-021-6:2008 Fibre optic interconnecting devices and passive components performance standard -- Part 021-6: Grade B/2 single-mode fibre optic connectors for category O - Uncontrolled environment doa: 2008-03-01 dop: 2008-09-01 dow: 2010-12-01 EN 61753-062-6:2008 Fibre optic interconnecting devices and passive components performance standard -- Part 062-6: Non-connectorized single-mode fibre optic pigtailed isolators for category O - Uncontrolled environment and sequential test doa: 2008-03-01 dop: 2008-09-01 dow: 2010-12-01 W11 ACCESORII ELECTRICE EN 61058-1:2002/A2:2008 Switches for appliances -- Part 1: General requirements doa: 2008-03-01 dop: 2008-09-01 dow: 2010-12-01 W26 APARATE ELECTRICE DE UZ CASNIC EN 50410:2008 Household and similar electrical appliances - Safety Particular requirements for decorative robots doa: 2008-06-01 dop: 2008-12-01 dow: 2010-12-01 EN 60335-2-76:2005/A11:2008 Household and similar electrical appliances - Safety Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers doa: 2008-03-01 dop: 2008-09-01 dow: 2010-09-01 W33 APARATAJ DE COMUTAŢIE DE JOASĂ

TENSIUNE EN 61915-1:2008 Low-voltage switchgear and controlgear - Device profiles for networked industrial devices -- Part 1: General rules for the development of device profiles doa: 2008-03-01 dop: 2008-09-01 dow: 2010-12-01

STANDARDE EUROPENE ETSI APROBATE

În perioada 2008.01.01 – 2008.01.31

TS 100 929 v8.6.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Security-related network functions (3GPP TS 03.20 version 8.6.0 Release 1999)

TS 101 851-1-1 v2.1.1:2008 Comitet Tehnic ETSI: SES MSS Satellite Earth Stations and Systems (SES); Satellite Component of UMTS/IMT-2000; Part 1: Physical channels and mapping of transport channels into physical channels; Sub-part 1: G-family (S-UMTS-G 25.211)

TS 101 851-1-2 v2.1.1:2008 Comitet Tehnic ETSI: SES MSS Satellite Earth Stations and Systems (SES); Satellite Component of UMTS/IMT-2000; Part 1: Physical channels and mapping of transport channels into physical channels; Sub-part 2: A-family (S-UMTS-A 25.211)

TS 101 851-2-1 v2.1.1:2008 Comitet Tehnic ETSI: SES MSS Satellite Earth Stations and Systems (SES); Satellite Component of UMTS/IMT-2000; Part 2: Multiplexing and channel coding; Sub-part 1: G-family (S-UMTS-G 25.212)

TS 101 851-2-2 v2.1.1:2008 Comitet Tehnic ETSI: SES MSS Satellite Earth Stations and Systems (SES); Satellite Component of UMTS/IMT-2000; Part 2: Multiplexing and channel coding; Sub-part 2: A-family (S-UMTS-A 25.212)

TS 101 851-3-1 v2.1.1:2008 Comitet Tehnic ETSI: SES MSS Satellite Earth Stations and Systems (SES); Satellite Component of UMTS/IMT-2000; Part 3: Spreading and modulation; Sub-part 1: G-family (S-UMTS-G 25.213)

TS 101 851-3-2 v2.1.1:2008 Comitet Tehnic ETSI: SES MSS Satellite Earth Stations and Systems (SES); Satellite Component of UMTS/IMT-2000; Part 3: Spreading and modulation; Sub-part 2: A-family (S-UMTS-A 25.213)

TS 101 851-4-1 v2.1.1:2008 Comitet Tehnic ETSI: SES MSS Satellite Earth Stations and Systems (SES); Satellite Component of UMTS/IMT-2000; Part 4: Physical layer procedures; Sub-part 1: G-family (S-UMTS-G 25.214)

Page 24: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

24

TS 101 851-4-2 v2.1.1:2008 Comitet Tehnic ETSI: SES MSS Satellite Earth Stations and Systems (SES); Satellite Component of UMTS/IMT-2000; Part 4: Physical layer procedures; Sub-part 2: A-family (S-UMTS-A 25.214)

TS 101 851-5-1 v2.1.1:2008 Comitet Tehnic ETSI: SES MSS Satellite Earth Stations and Systems (SES); Satellite Component of UMTS/IMT-2000; Part 5: UE Radio Transmission and Reception; Sub-part 1: G-family (S-UMTS-G 25.101)

TS 101 851-6-1 v2.1.1:2008 Comitet Tehnic ETSI: SES MSS Satellite Earth Stations and Systems (SES); Satellite Component of UMTS/IMT-2000; Part 6: Ground stations and space segment radio transmission and reception; Sub-part 1: G-family (S-UMTS-G 25.104)

TS 101 855 v8.19.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Technical Specifications and Technical Reports for a GERAN- based 3GPP system (3GPP TS 01.01 version 8.19.0 Release 1999)

TS 102 027-3 v4.2.5:2008 Comitet Tehnic ETSI: MTS Methods for Testing and Specification (MTS); Conformance Test Specification for SIP (IETF RFC 3261); Part 3: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma

TS 102 333 v1.2.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 3 Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); Gate control protocol

TS 102 412 v8.0.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: SCP REQ Smart Cards; Smart Card Platform Requirements Stage 1 (Release 8) TS 102 515 v1.1.2:2008 Comitet Tehnic ETSI: MTS IPT Methods for Testing and Specification (MTS); Internet Protocol Testing (IPT): IPv6 Core Protocol; Conformance Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)

TS 102 517 v2.0.1:2008 Comitet Tehnic ETSI: MTS IPT Methods for Testing and Specification (MTS); Internet Protocol Testing (IPT): IPv6 Core Protocol; Interoperability Test Suite (ITS)

TS 102 550 v1.3.1:2008 Comitet Tehnic ETSI: SES SDR Satellite Earth Stations and Systems (SES); Satellite Digital Radio (SDR) Systems; Outer Physical Layer of the Radio Interface

TS 102 610 v1.1.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: RT Railways Telecommunications (RT); Global System for Mobile communications (GSM); Usage of the User to User Information Element for GSM Operation on Railways

TS 121 101 v3.17.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Technical Specifications and Technical Reports for a UTRAN- based 3GPP system (3GPP TS 21.101 version 3.17.0 Release 1999)

TS 121 101 v4.14.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Technical Specifications and Technical Reports for a UTRAN- based 3GPP system (3GPP TS 21.101 version 4.14.0 Release 4)

TS 121 101 v5.13.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Technical Specifications and Technical Reports for a UTRAN- based 3GPP system (3GPP TS 21.101 version 5.13.0 Release 5)

TS 121 101 v6.8.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Technical Specifications and Technical Reports for a UTRAN- based 3GPP system (3GPP TS 21.101 version 6.8.0 Release 6)

TS 121 101 v7.1.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Technical Specifications and Technical Reports for a UTRAN- based 3GPP system (3GPP TS 21.101 version 7.1.0 Release 7)

TS 121 111 v8.0.1:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); USIM and IC card requirements (3GPP TS 21.111 version 8.0.1 Release 8)

TS 121 111 v8.1.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); USIM and IC card requirements (3GPP TS 21.111 version 8.1.0 Release 8)

TR 121 900 v8.1.1:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Technical Specification Group working methods (3GPP TR 21.900 version 8.1.1 Release 8)

TR 121 905 v8.2.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Vocabulary for 3GPP Specifications (3GPP TR 21.905 version 8.2.0 Release 8)

TR 121 905 v8.3.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Vocabulary for 3GPP Specifications (3GPP TR 21.905 version 8.3.0 Release 8)

TS 122 004 v8.0.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); General on supplementary services (3GPP TS 22.004 version 8.0.0 Release 8)

TS 122 011 v7.8.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Service accessibility (3GPP TS 22.011 version 7.8.0 Release 7)

TS 122 011 v8.1.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Service accessibility (3GPP TS 22.011 version 8.1.0 Release 8)

TS 122 011 v8.2.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Service accessibility (3GPP TS 22.011 version 8.2.0 Release 8)

Page 25: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

25

TS 122 041 v8.1.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Operator Determined Call Barring (3GPP TS 22.041 version 8.1.0 Release 8)

TS 122 067 v8.0.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); enhanced Multi-Level Precedence and Pre-emption service (eMLPP); Stage 1 (3GPP TS 22.067 version 8.0.0 Release 8)

TS 122 101 v7.10.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Service aspects; Service principles (3GPP TS 22.101 version 7.10.0 Release 7)

TS 122 101 v8.6.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Service aspects; Service principles (3GPP TS 22.101 version 8.6.0 Release 8)

TS 122 101 v8.7.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Service aspects; Service principles (3GPP TS 22.101 version 8.7.0 Release 8)

TS 122 105 v8.4.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Services and service capabilities (3GPP TS 22.105 version 8.4.0 Release 8)

TS 122 115 v8.1.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Service aspects; Charging and billing (3GPP TS 22.115 version 8.1.0 Release 8)

TS 122 115 v8.2.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Service aspects; Charging and billing (3GPP TS 22.115 version 8.2.0 Release 8)

TS 122 129 v8.0.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Handover requirements between UTRAN and GERAN or other radio systems (3GPP TS 22.129 version 8.0.0 Release 8)

TS 122 129 v8.1.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Handover requirements between UTRAN and GERAN or other radio systems (3GPP TS 22.129 version 8.1.0 Release 8)

TS 122 153 v8.0.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Multimedia priority service (3GPP TS 22.153 version 8.0.0 Release 8)

TS 122 228 v8.2.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Service requirements for the Internet Protocol (IP) multimedia core network subsystem (IMS); Stage 1 (3GPP TS 22.228 version 8.2.0 Release 8)

TS 122 228 v8.3.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Service requirements for the Internet Protocol (IP) multimedia core network subsystem (IMS); Stage 1 (3GPP TS 22.228 version 8.3.0 Release 8)

TS 122 273 v7.0.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); Multimedia Telephony with PSTN/ISDN simulation services (3GPP TS 22.273 version 7.0.0 Release 7)

TS 123 002 v7.4.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Network architecture (3GPP TS 23.002 version 7.4.0 Release 7)

TS 123 002 v8.1.1:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Network architecture (3GPP TS 23.002 version 8.1.1 Release 8)

TS 123 002 v8.2.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Network architecture (3GPP TS 23.002 version 8.2.0 Release 8)

TS 123 003 v6.15.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Numbering, addressing and identification (3GPP TS 23.003 version 6.15.0 Release 6)

TS 123 003 v7.6.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Numbering, addressing and identification (3GPP TS 23.003 version 7.6.0 Release 7)

TS 123 008 v7.8.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Organization of subscriber data (3GPP TS 23.008 version 7.8.0 Release 7)

TS 123 060 v7.6.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); General Packet Radio Service (GPRS); Service description; Stage 2 (3GPP TS 23.060 version 7.6.0 Release 7)

TS 123 082 v7.2.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Call Forwarding (CF) Supplementary Services; Stage 2 (3GPP TS 23.082 version 7.2.0 Release 7)

TS 123 093 v7.2.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Technical realization of Completion of Calls to Busy Subscriber (CCBS); Stage 2 (3GPP TS 23.093 version 7.2.0 Release 7)

Page 26: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

26

TS 123 122 v7.11.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Non- Access-Stratum (NAS) functions related to Mobile Station (MS) in idle mode (3GPP TS 23.122 version 7.11.0 Release 7)

TS 123 167 v7.7.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); IP Multimedia Subsystem (IMS) emergency sessions (3GPP TS 23.167 version 7.7.0 Release 7)

TS 123 198 v7.3.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Open Service Access (OSA); Stage 2 (3GPP TS 23.198 version 7.3.0 Release 7)

TS 123 203 v7.5.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Policy and charging control architecture (3GPP TS 23.203 version 7.5.0 Release 7)

TS 123 205 v7.7.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Bearer-independent circuit-switched core network; Stage 2 (3GPP TS 23.205 version 7.7.0 Release 7)

TS 123 206 v7.5.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Voice Call Continuity (VCC) between Circuit Switched (CS) and IP Multimedia Subsystem (IMS); Stage 2 (3GPP TS 23.206 version 7.5.0 Release 7)

TS 123 218 v7.8.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); IP Multimedia (IM) session handling; IM call model; Stage 2 (3GPP TS 23.218 version 7.8.0 Release 7)

TS 123 221 v7.2.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Architectural requirements (3GPP TS 23.221 version 7.2.0 Release 7)

TS 123 228 v7.10.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); IP Multimedia Subsystem (IMS); Stage 2 (3GPP TS 23.228 version 7.10.0 Release 7)

TS 123 228 v8.2.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); IP Multimedia Subsystem (IMS); Stage 2 (3GPP TS 23.228 version 8.2.0 Release 8)

TS 123 228 v8.3.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); IP Multimedia Subsystem (IMS); Stage 2 (3GPP TS 23.228 version 8.3.0 Release 8)

TS 123 234 v7.6.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); 3GPP system to Wireles Local Area Network (WLAN) interworking; System description (3GPP TS 23.234 version 7.6.0 Release 7)

TS 123 333 v7.3.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Multimedia Resource Function Controller (MRFC) - Multimedia Resource Function Processor (MRFP) Mp interface; Procedures descriptions (3GPP TS 23.333 version 7.3.0 Release 7)

TS 123 508 v7.0.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); Presence Service; Architecture and functional description [Endorsement of 3GPP TS 23.141 and OMA-AD-Presence_SIMPLE- V1_0] (3GPP TS 23.508 version 7.0.0 Release 7)

TS 124 008 v6.17.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Mobile radio interface Layer 3 specification; Core network protocols; Stage 3 (3GPP TS 24.008 version 6.17.0 Release 6)

TS 124 008 v7.10.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Mobile radio interface Layer 3 specification; Core network protocols; Stage 3 (3GPP TS 24.008 version 7.10.0 Release 7)

TS 124 109 v6.9.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Bootstrapping interface (Ub) and network application function interface (Ua); Protocol details (3GPP TS 24.109 version 6.9.0 Release 6)

TS 124 109 v7.6.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Bootstrapping interface (Ub) and network application function interface (Ua); Protocol details (3GPP TS 24.109 version 7.6.0 Release 7)

TS 124 147 v7.7.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Conferencing using the IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem; Stage 3 (3GPP TS 24.147 version 7.7.0 Release 7)

TS 124 167 v7.3.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); 3GPP IMS Management Object (MO); Stage 3 (3GPP TS 24.167 version 7.3.0 Release 7)

TS 124 173 v7.3.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); IMS Multimedia telephony service and supplementary services; Stage 3 (3GPP TS 24.173 version 7.3.0 Release 7)

TS 124 206 v7.4.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Voice call continuity between Circuit Switched (CS) and IP Multimedia Subsystem (IMS); Stage 3 (3GPP TS 24.206 version 7.4.0 Release 7)

TS 124 229 v5.21.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Internet Protocol (IP) multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP); Stage 3 (3GPP TS 24.229 version 5.21.0 Release 5)

Page 27: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

27

TS 124 229 v6.17.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Internet Protocol (IP) multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP); Stage 3 (3GPP TS 24.229 version 6.17.0 Release 6)

TS 124 229 v7.10.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Internet Protocol (IP) multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP); Stage 3 (3GPP TS 24.229 version 7.10.0 Release 7)

TS 124 229 v8.1.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Internet Protocol (IP) multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP); Stage 3 (3GPP TS 24.229 version 8.1.0 Release 8)

TS 124 229 v8.2.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Internet Protocol (IP) multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP); Stage 3 (3GPP TS 24.229 version 8.2.0 Release 8)

TS 124 247 v6.9.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Messaging service using the IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem; Stage 3 (3GPP TS 24.247 version 6.9.0 Release 8)

TS 124 247 v7.3.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Messaging service using the IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem; Stage 3 (3GPP TS 24.247 version 7.3.0 Release 8)

TS 124 279 v7.7.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Combining Circuit Switched (CS) and IP Multimedia Subsystem (IMS) services; Stage 3 (3GPP TS 24.279 version 7.7.0 Release 7)

TS 124 341 v7.2.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Support of SMS over IP networks; Stage 3 (3GPP TS 24.341 version 7.2.0 Release 7)

TR 124 930 v7.3.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Signalling flows for the session setup in the IP Multimedia core network Subsystem (IMS) based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP); Stage 3 (3GPP TR 24.930 version 7.3.0 Release 7)

TS 125 101 v7.10.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User Equipment (UE) radio transmission and reception (FDD) (3GPP TS 25.101 version 7.10.0 Release 7)

TS 125 101 v8.0.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User Equipment (UE) radio transmission and reception (FDD) (3GPP TS 25.101 version 8.0.0 Release 8)

TS 125 101 v8.1.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User Equipment (UE) radio transmission and reception (FDD) (3GPP TS 25.101 version 8.1.0 Release 8)

TS 125 102 v7.9.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User Equipment (UE) radio transmission and reception (TDD) (3GPP TS 25.102 version 7.9.0 Release 7)

TS 125 104 v7.9.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base Station (BS) radio transmission and reception (FDD) (3GPP TS 25.104 version 7.9.0 Release 7)

TS 125 104 v8.0.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base Station (BS) radio transmission and reception (FDD) (3GPP TS 25.104 version 8.0.0 Release 8)

TS 125 104 v8.1.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base Station (BS) radio transmission and reception (FDD) (3GPP TS 25.104 version 8.1.0 Release 8)

TS 125 113 v8.0.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base station and repeater electromagnetic compatibility (EMC) (3GPP TS 25.113 version 8.0.0 Release 8)

TS 125 123 v7.7.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Requirements for support of radio resource management (TDD) (3GPP TS 25.123 version 7.7.0 Release 7)

TS 125 133 v6.20.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Requirements for support of radio resource management (FDD) (3GPP TS 25.133 version 6.20.0 Release 6)

TS 125 133 v7.10.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Requirements for support of radio resource management (FDD) (3GPP TS 25.133 version 7.10.0 Release 7)

TS 125 133 v8.0.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Requirements for support of radio resource management (FDD) (3GPP TS 25.133 version 8.0.0 Release 8)

TS 125 133 v8.1.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Requirements for support of radio resource management (FDD) (3GPP TS 25.133 version 8.1.0 Release 8)

TS 125 141 v7.10.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base Station (BS) conformance testing (FDD) (3GPP TS 25.141 version 7.10.0 Release 7)

Page 28: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

28

TS 125 141 v8.0.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base Station (BS) conformance testing (FDD) (3GPP TS 25.141 version 8.0.0 Release 8)

TS 125 141 v8.1.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base Station (BS) conformance testing (FDD) (3GPP TS 25.141 version 8.1.0 Release 8)

TS 125 201 v7.5.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Physical layer - general description (3GPP TS 25.201 version 7.5.0 Release 7)

TS 125 211 v6.9.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Physical channels and mapping of transport channels onto physical channels (FDD) (3GPP TS 25.211 version 6.9.0 Release 6)

TS 125 211 v7.4.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Physical channels and mapping of transport channels onto physical channels (FDD) (3GPP TS 25.211 version 7.4.0 Release 7)

TS 125 212 v7.7.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Multiplexing and channel coding (FDD) (3GPP TS 25.212 version 7.7.0 Release 7)

TS 125 213 v7.4.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Spreading and modulation (FDD) (3GPP TS 25.213 version 7.4.0 Release 7)

TS 125 214 v7.7.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Physical layer procedures (FDD) (3GPP TS 25.214 version 7.7.0 Release 7)

TS 125 215 v7.4.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Physical layer; Measurements (FDD) (3GPP TS 25.215 version 7.4.0 Release 7)

TS 125 221 v7.5.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Physical channels and mapping of transport channels onto physical channels (TDD) (3GPP TS 25.221 version 7.5.0 Release 7)

TS 125 222 v7.5.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Multiplexing and channel coding (TDD) (3GPP TS 25.222 version 7.5.0 Release 7)

TS 125 223 v7.6.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Spreading and modulation (TDD) (3GPP TS 25.223 version 7.6.0 Release 7)

TS 125 224 v7.5.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Physical layer procedures (TDD) (3GPP TS 25.224 version 7.5.0 Release 7)

TS 125 302 v7.6.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Services provided by the physical layer (3GPP TS 25.302 version 7.6.0 Release 7)

TS 125 304 v7.4.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User Equipment (UE) procedures in idle mode and procedures for cell reselection in connected mode (3GPP TS 25.304 version 7.4.0 Release 7)

TS 125 306 v7.6.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UE Radio Access capabilities (3GPP TS 25.306 version 7.6.0 Release 7)

TS 125 306 v8.0.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UE Radio Access capabilities (3GPP TS 25.306 version 8.0.0 Release 8)

TS 125 306 v8.1.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UE Radio Access capabilities (3GPP TS 25.306 version 8.1.0 Release 8)

TS 125 307 v8.0.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Requirements on User Equipments (UEs) supporting a release-independent frequency band (3GPP TS 25.307 version 8.0.0 Release 8)

TS 125 308 v7.5.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); High Speed Downlink Packet Access (HSDPA); Overall description; Stage 2 (3GPP TS 25.308 version 7.5.0 Release 7)

TS 125 319 v7.4.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Enhanced uplink; Overall description; Stage 2 (3GPP TS 25.319 version 7.4.0 Release 7)

TS 125 321 v7.7.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Medium Access Control (MAC) protocol specification (3GPP TS 25.321 version 7.7.0 Release 7)

TS 125 322 v7.5.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Radio Link Control (RLC) protocol specification (3GPP TS 25.322 version 7.5.0 Release 7)

TS 125 323 v5.10.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Packet Data Convergence Protocol (PDCP) specification (3GPP TS 25.323 version 5.10.0 Release 5)

TS 125 323 v6.11.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Packet Data Convergence Protocol (PDCP) specification (3GPP TS 25.323 version 6.11.0 Release 6)

TS 125 323 v7.7.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Packet Data Convergence Protocol (PDCP) specification (3GPP TS 25.323 version 7.7.0 Release 7)

Page 29: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

29

TS 125 331 v4.18.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Radio Resource Control (RRC); Protocol specification (3GPP TS 25.331 version 4.18.0 Release 4)

TS 125 331 v5.21.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Radio Resource Control (RRC); Protocol specification (3GPP TS 25.331 version 5.21.0 Release 5)

TS 125 331 v6.16.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Radio Resource Control (RRC); Protocol specification (3GPP TS 25.331 version 6.16.0 Release 6)

TS 125 331 v7.7.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Radio Resource Control (RRC); Protocol specification (3GPP TS 25.331 version 7.7.0 Release 7)

TS 125 331 v8.0.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Radio Resource Control (RRC); Protocol specification (3GPP TS 25.331 version 8.0.0 Release 8)

TS 125 331 v8.1.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Radio Resource Control (RRC); Protocol specification (3GPP TS 25.331 version 8.1.0 Release 8)

TS 125 346 v7.6.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Introduction of the Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS) in the Radio Access Network (RAN); Stage 2 (3GPP TS 25.346 version 7.6.0 Release 7)

TS 125 402 v7.5.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Synchronization in UTRAN Stage 2 (3GPP TS 25.402 version 7.5.0 Release 7)

TS 125 413 v6.16.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iu interface Radio Access Network Application Part (RANAP) signalling (3GPP TS 25.413 version 6.16.0 Release 6)

TS 125 413 v7.8.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iu interface Radio Access Network Application Part (RANAP) signalling (3GPP TS 25.413 version 7.8.0 Release 7)

TS 125 423 v7.7.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iur interface Radio Network Subsystem Application Part (RNSAP) signalling (3GPP TS 25.423 version 7.7.0 Release 7)

TS 125 425 v7.6.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iur interface user plane protocols for Common Transport Channel data streams (3GPP TS 25.425 version 7.6.0 Release 7)

TS 125 433 v7.7.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iub interface Node B Application Part (NBAP) signalling (3GPP TS 25.433 version 7.7.0 Release 7)

TS 125 434 v7.2.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iub interface data transport and transport signalling for Common Transport Channel data streams (3GPP TS 25.434 version 7.2.0 Release 7)

TS 125 435 v7.7.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iub interface user plane protocols for Common Transport Channel data streams (3GPP TS 25.435 version 7.7.0 Release 7)

TS 125 461 v8.0.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iuant interface: Layer 1 (3GPP TS 25.461 version 8.0.0 Release 8)

TS 125 466 v7.3.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iuant interface: Application part (3GPP TS 25.466 version 7.3.0 Release 7)

TS 125 466 v8.0.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iuant interface: Application part (3GPP TS 25.466 version 8.0.0 Release 8)

TS 125 466 v8.1.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iuant interface: Application part (3GPP TS 25.466 version 8.1.0 Release 8)

TR 125 905 v7.2.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Feasibility study on improvement of the Multimedia Broadcast / Multicast Service (MBMS) in UTRAN (3GPP TR 25.905 version 7.2.0 Release 7)

TR 125 993 v7.5.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Typical examples of Radio Access Bearers (RABs) and Radio Bearers (RBs) supported by Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) (3GPP TR 25.993 version 7.5.0 Release 7)

TR 125 994 v5.0.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Measures employed by the UMTS Radio Access Network (UTRAN) to overcome early User Equipment (UE) implementation faults (3GPP TR 25.994 version 5.0.0 Release 5)

TR 125 995 v5.0.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Measures employed by the UMTS Radio Access Network (RAN) to cater for legacy User Equipment (UE) which conforms to superseded versions of the RAN interface specification (3GPP TR 25.995 version 5.0.0 Release 5)

TR 125 999 v7.0.1:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); High Speed Packet Access (HSPA) evolution; Frequency Division Duplex (FDD) (3GPP TR 25.999 version 7.0.1 Release 7)

TS 126 114 v7.3.1:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); IP Multimedia Subsystem (IMS); Multimedia telephony; Media handling and interaction (3GPP TS 26.114 version 7.3.1 Release 7)

Page 30: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

30

TS 126 131 v7.1.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Terminal acoustic characteristics for telephony; Requirements (3GPP TS 26.131 version 7.1.0 Release 7)

TS 126 132 v7.1.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Speech and video telephony terminal acoustic test specification (3GPP TS 26.132 version 7.1.0 Release 7)

TS 126 142 v7.2.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Dynamic and Interactive Multimedia Scenes (DIMS) (3GPP TS 26.142 version 7.2.0 Release 7)

TS 126 235 v7.3.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Packet switched conversational multimedia applications; Default codecs (3GPP TS 26.235 version 7.3.0 Release 7)

TS 126 244 v7.3.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Transparent end-to-end packet switched streaming service (PSS); 3GPP file format (3GP) (3GPP TS 26.244 version

TS 126 346 v7.6.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS); Protocols and codecs (3GPP TS 26.346 version 7.6.0 Release 7)

TR 126 902 v7.1.2:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Video codec performance (3GPP TR 26.902 version 7.1.2 Release 7)

TR 126 935 v7.2.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Packet Switched (PS) conversational multimedia applications; Performance characterization of default codecs (3GPP TR 26.935 version 7.2.0 Release 7)

TS 127 007 v8.1.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); AT command set for User Equipment (UE) (3GPP TS 27.007 version 8.1.0 Release 8)

TS 127 007 v8.2.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); AT command set for User Equipment (UE) (3GPP TS 27.007 version 8.2.0 Release 8)

TS 129 002 v7.10.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Mobile Application Part (MAP) specification (3GPP TS 29.002 version 7.10.0 Release 7)

TS 129 060 v7.8.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); General Packet Radio Service (GPRS); GPRS Tunnelling Protocol (GTP) across the Gn and Gp interface (3GPP TS 29.060 version 7.8.0 Release 7)

TS 129 061 v7.6.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Interworking between the Public Land Mobile Network (PLMN) supporting packet based services and Packet Data Networks (PDN) (3GPP TS 29.061 version 7.6.0 Release 7)

TS 129 109 v6.8.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Generic Authentication Architecture (GAA); Zh and Zn Interfaces based on the Diameter protocol; Stage 3 (3GPP TS 29.109 version 6.8.0 Release 6)

TS 129 109 v7.8.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Generic Authentication Architecture (GAA); Zh and Zn Interfaces based on the Diameter protocol; Stage 3 (3GPP TS 29.109 version 7.8.0 Release 7)

TS 129 163 v7.9.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Interworking between the IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem and Circuit Switched (CS) networks (3GPP TS 29.163 version 7.9.0 Release 7)

TS 129 198-15 v6.6.1:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Open Service Access (OSA) Application Programming Interface (API); Part 15: Multi-media Messaging (MM) Service Capability Feature (SCF) (3GPP TS 29.198-15 version 6.6.1 Release 6)

TS 129 198-15 v7.1.1:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Open Service Access (OSA) Application Programming Interface (API); Part 15: Multi-media Messaging (MM) Service Capability Feature (SCF) (3GPP TS 29.198-15 version 7.1.1 Release 7)

TS 129 199-12 v7.1.1:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Open Service Access (OSA); Parlay X web services; Part 12: Multimedia conference (3GPP TS 29.199-12 version 7.1.1 Release 7)

TS 129 199-14 v7.4.1:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Open Service Access (OSA); Parlay X web services; Part 14: Presence (3GPP TS 29.199-14 version 7.4.1 Release 7)

TS 129 199-15 v7.2.1:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Open Service Access (OSA); Parlay X web services; Part 15: Message broadcast (3GPP TS 29.199-15 version 7.2.1 Release 7)

TS 129 212 v7.3.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Policy and charging control over Gx reference point (3GPP TS 29.212 version 7.3.0 Release 7)

TS 129 213 v7.3.1:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Policy and charging control signalling flows and Quality of Service (QoS) parameter mapping (3GPP TS 29.213 version 7.3.1 Release 7)

Page 31: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

31

TS 129 214 v7.3.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Policy and charging control over Rx reference point (3GPP TS 29.214 version 7.3.0 Release 7)

TS 129 228 v7.8.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); IP Multimedia (IM) Subsystem Cx and Dx Interfaces; Signalling flows and message contents (3GPP TS 29.228 version 7.8.0 Release 7)

TS 129 229 v7.7.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Cx and Dx interfaces based on the Diameter protocol; Protocol details (3GPP TS 29.229 version 7.7.0 Release 7)

TS 129 230 v7.9.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Diameter applications; 3GPP specific codes and identifiers (3GPP TS 29.230 version 7.9.0 Release 7)

TS 129 232 v5.20.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Media Gateway Controller (MGC) - Media Gateway (MGW) interface; Stage 3 (3GPP TS 29.232 version 5.20.0 Release 5)

TS 129 232 v6.11.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Media Gateway Controller (MGC) - Media Gateway (MGW) interface; Stage 3 (3GPP TS 29.232 version 6.11.0 Release 6)

TS 129 232 v7.8.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Media Gateway Controller (MGC) - Media Gateway (MGW) interface; Stage 3 (3GPP TS 29.232 version 7.8.0 Release 7)

TS 129 234 v7.8.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); 3GPP system to Wireless Local Area Network (WLAN) interworking; Stage 3 (3GPP TS 29.234 version 7.8.0 Release 7)

TS 129 328 v7.8.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); IP Multimedia Subsystem (IMS) Sh interface; Signalling flows and message contents (3GPP TS 29.328 version 7.8.0 Release 7)

TS 129 329 v7.5.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Sh interface based on the Diameter protocol; Protocol details (3GPP TS 29.329 version 7.5.0 Release 7)

TS 129 332 v6.11.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Media Gateway Control Function (MGCF) - IM Media Gateway (IM-MGW); Mn interface (3GPP TS 29.332 version 6.11.0 Release 6)

TS 129 332 v7.9.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Media Gateway Control Function (MGCF) - IM Media Gateway (IM-MGW); Mn interface (3GPP TS 29.332 version 7.9.0 Release 7)

TS 129 333 v7.2.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Multimedia Resource Function Controller (MRFC) - Multimedia Resource Function Processor (MRFP) Mp interface; Stage 3 (3GPP TS 29.333 version 7.2.0 Release 7)

TS 131 102 v7.11.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Characteristics of the Universal Subscriber Identity Module (USIM) application (3GPP TS 31.102 version 7.11.0 Release 7)

TS 131 121 v7.2.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UICC-terminal interface; Universal Subscriber Identity Module (USIM) application test specification (3GPP TS 31.121 version 7.2.0 Release 7)

TS 131 130 v7.7.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); (U)SIM Application Programming Interface (API); (U)SIM API for Java Card (3GPP TS 31.130 version 7.7.0 Release 7)

TS 131 133 v7.2.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); IP Multimedia Services Identity Module (ISIM) Application Programming Interface (API); ISIM API for Java Card™ (3GPP TS 31.133 version 7.2.0 Release 7)

TS 132 101 v7.4.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Telecommunication management; Principles and high level requirements (3GPP TS 32.101 version 7.4.0 Release 7)

TS 132 102 v7.2.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Telecommunication management; Architecture (3GPP TS 32.102 version 7.2.0 Release 7)

TS 132 300 v7.2.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Telecommunication management; Configuration Management (CM); Name convention for Managed Objects (3GPP TS 32.300 version 7.2.0 Release 7)

TS 132 385 v7.1.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Telecommunication management; Partial Suspension of Itf-N Integration Reference Point (IRP): eXtensible Markup Language (XML) file format definition (3GPP TS 32.385 version 7.1.0 Release 7)

TS 132 395 v7.1.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Telecommunication management; Delta synchronization Integration Reference Point (IRP): eXtensible Markup Language (XML) file format definition (3GPP TS 32.395 version 7.1.0 Release 7)

Page 32: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

32

TS 132 401 v7.1.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Telecommunication management; Performance Management (PM); Concept and requirements (3GPP TS 32.401 version 7.1.0 Release 7)

TS 132 405 v7.7.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Telecommunication management; Performance Management (PM); Performance measurements Universal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN) (3GPP TS 32.405 version 7.7.0 Release 7)

TS 132 441 v7.1.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Telecommunication management; Trace Management Integration Reference Point (IRP): Requirements (3GPP TS 32.441 version 7.1.0 Release 7)

TS 132 635 v6.7.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Telecommunication management; Configuration Management (CM); Core network resources Integration Reference Point (IRP): Bulk CM eXtensible Markup Language (XML) file format definition (3GPP TS 32.635 version 6.7.0 Release 6)

TS 132 635 v7.3.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Telecommunication management; Configuration Management (CM); Core network resources Integration Reference Point (IRP): Bulk CM eXtensible Markup Language (XML) file format definition (3GPP TS 32.635 version 7.3.0 Release 7)

TS 132 642 v7.3.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Telecommunication management; Configuration Management (CM); UTRAN network resources Integration Reference Point (IRP): Network Resource Model (NRM) (3GPP TS 32.642 version 7.3.0 Release 7)

TS 132 643 v6.8.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Telecommunication management; Configuration Management (CM); UTRAN network resources Integration Reference Point (IRP): Common Object Request Broker Architecture (CORBA) Solution Set (SS) (3GPP TS 32.643 version 6.8.0 Release 6)

TS 132 643 v7.3.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Telecommunication management; Configuration Management (CM); UTRAN network resources Integration Reference Point (IRP): Common Object Request Broker Architecture (CORBA) Solution Set (SS) (3GPP TS 32.643 version 7.3.0 Release 7)

TS 132 645 v6.9.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Telecommunication management; Configuration Management (CM); UTRAN network resources Integration Reference Point (IRP): Bulk CM eXtensible Markup Language (XML) file format definition (3GPP TS 32.645 version 6.9.0 Release 6)

TS 132 645 v7.3.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Telecommunication management; Configuration Management (CM); UTRAN network resources Integration Reference Point (IRP): Bulk CM eXtensible Markup Language (XML) file format definition (3GPP TS 32.645 version 7.3.0 Release 7)

TS 133 108 v7.9.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); 3G security; Handover interface for Lawful Interception (LI) (3GPP TS 33.108 version 7.9.0 Release 7)

TS 133 110 v7.4.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Key establishment between a UICC and a terminal (3GPP TS 33.110 version 7.4.0 Release 7)

TS 133 203 v7.8.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); 3G security; Access security for IP-based services (3GPP TS 33.203 version 7.8.0 Release 7)

TS 133 220 v7.10.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Generic Authentication Architecture (GAA); Generic bootstrapping architecture (3GPP TS 33.220 version 7.10.0 Release 7)

TS 133 221 v7.1.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Generic Authentication Architecture (GAA); Support for subscriber certificates (3GPP TS 33.221 version 7.1.0 Release 7)

TS 133 222 v7.3.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Generic Authentication Architecture (GAA); Access to network application functions using Hypertext Transfer Protocol over Transport Layer Security (HTTPS) (3GPP TS 33.222 version 7.3.0 Release 7)

TS 133 246 v7.6.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); 3G Security; Security of Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS) (3GPP TS 33.246 version 7.6.0 Release 7)

TS 133 259 v7.2.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Key establishment between a UICC hosting device and a remote device (3GPP TS 33.259 version 7.2.0 Release 7)

TR 133 920 v7.4.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); SIM card based Generic Bootstrapping Architecture (GBA); Early implementation feature (3GPP TR 33.920 version 7.4.0 Release 7)

TS 134 108 v8.1.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Common test environments for User Equipment (UE); Conformance testing (3GPP TS 34.108 version 8.1.0 Release 8)

Page 33: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

33

TS 134 121-1 v8.1.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User Equipment (UE) conformance specification; Radio transmission and reception (FDD); Part 1: Conformance specification (3GPP TS 34.121-1 version 8.1.0 Release 8)

TS 134 121-2 v8.0.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User Equipment (UE) conformance specification; Radio transmission and reception (FDD); Part 2: Implementation Conformance Statement (ICS) (3GPP TS 34.121-2 version 8.0.0 Release 8)

TS 134 121-2 v8.1.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User Equipment (UE) conformance specification; Radio transmission and reception (FDD); Part 2: Implementation Conformance Statement (ICS) (3GPP TS 34.121-2 version 8.1.0 Release 8)

TS 134 122 v7.3.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Terminal conformance specification, Radio transmission and reception (TDD) (3GPP TS 34.122 version 7.3.0 Release 7)

TS 134 123-1 v8.1.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User Equipment (UE) conformance specification; Part 1: Protocol conformance specification (3GPP TS 34.123-1 version 8.1.0 Release 8)

TS 134 123-2 v8.1.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User Equipment (UE) conformance specification; Part 2: Implementation conformance statement (ICS) specification (3GPP TS 34.123-2 version 8.1.0 Release 8)

TS 134 123-3 v6.5.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User Equipment (UE) conformance specification; Part 3: Abstract test suites (ATSs) (3GPP TS 34.123-3 version 6.5.0 Release 6)

TS 134 124 v8.0.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Electromagnetic compatibility (EMC) requirements for mobile terminals and ancillary equipment (3GPP TS 34.124 version 8.0.0 Release 8)

TS 134 229-1 v6.4.1:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Internet Protocol (IP) multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP); Part 1: Protocol conformance specification (3GPP TS 34.229-1 version 6.4.1 Release 6)

TS 134 229-1 v7.0.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Internet Protocol (IP) multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP); Part 1: Protocol conformance specification (3GPP TS 34.229-1 version 7.0.0 Release 7)

TS 134 229-2 v6.4.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Internet Protocol (IP) multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP); Part 2: Implementation Conformance Statement (ICS) specification (3GPP TS 34.229-2 version 6.4.0 Release 6)

TS 134 229-2 v7.0.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Internet Protocol (IP) multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP); Part 2: Implementation Conformance Statement (ICS) specification (3GPP TS 34.229-2 version 7.0.0 Release 7)

TS 134 229-3 v5.3.1:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Internet Protocol (IP) multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP); Part 3: Abstract test suite (ATS) (3GPP TS 34.229-3 version 5.3.1 Release 5)

TS 134 229-3 v6.0.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Internet Protocol (IP) multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP); Part 3: Abstract test suite (ATS) (3GPP TS 34.229-3 version 6.0.0 Release 6)

TR 134 902 v5.3.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Derivation of test tolerances for multi-cell Radio Resource Model (RRM) conformance tests (3GPP TR 34.902 version 5.3.0 Release 5)

TS 136 300 v8.3.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (3GPP TS 36.300 version 8.3.0 Release 6)

TS 141 101 v4.17.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Technical Specifications and Technical Reports for a GERAN- based 3GPP system (3GPP TS 41.101 version 4.17.0 Release 4)

TS 141 101 v5.13.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Technical Specifications and Technical Reports for a GERAN- based 3GPP system (3GPP TS 41.101 version 5.13.0 Release 5)

TS 141 101 v6.10.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Technical Specifications and Technical Reports for a GERAN- based 3GPP system (3GPP TS 41.101 version 6.10.0 Release 6)

TS 141 101 v7.1.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Technical Specifications and Technical Reports for a GERAN- based 3GPP system (3GPP TS 41.101 version 7.1.0 Release 7)

TS 143 020 v4.5.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Security-related network functions (3GPP TS 43.020 version 4.5.0 Release 4)

TS 143 020 v5.4.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Security-related network functions (3GPP TS 43.020 version 5.4.0 Release 5)

Page 34: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

34

TS 143 020 v6.5.1:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Security-related network functions (3GPP TS 43.020 version 6.5.1 Release 6)

TS 143 020 v7.2.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Security-related network functions (3GPP TS 43.020 version 7.2.0 Release 7)

TS 143 064 v7.7.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); General Packet Radio Service (GPRS); Overall description of the GPRS radio interface; Stage 2 (3GPP TS 43.064 version 7.7.0 Release 7)

TS 143 318 v6.11.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Generic Access Network (GAN); Stage 2 (3GPP TS 43.318 version 6.11.0 Release 6)

TS 143 318 v7.4.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Generic Access Network (GAN); Stage 2 (3GPP TS 43.318 version 7.4.0 Release 7)

TS 144 004 v7.1.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Layer 1; General Requirements (3GPP TS 44.004 version 7.1.0 Release 7)

TS 144 018 v6.23.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Mobile radio interface layer 3 specification; Radio Resource Control (RRC) protocol (3GPP TS 44.018 version 6.23.0 Release 6)

TS 144 018 v7.11.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Mobile radio interface layer 3 specification; Radio Resource Control (RRC) protocol (3GPP TS 44.018 version 7.11.0 Release 7)

TS 144 031 v7.7.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Location Services (LCS); Mobile Station (MS) - Serving Mobile Location Centre (SMLC) Radio Resource LCS Protocol (RRLP) (3GPP TS 44.031 version 7.7.0 Release 7)

TS 144 318 v7.5.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Generic Access Network (GAN); Mobile GAN interface layer 3 specification (3GPP TS 44.318 version 7.5.0 Release 7)

TS 145 001 v7.6.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Physical layer on the radio path; General description (3GPP TS 45.001 version 7.6.0 Release 7)

TS 145 002 v7.6.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Multiplexing and multiple access on the radio path (3GPP TS 45.002 version 7.6.0 Release 7)

TS 145 003 v7.3.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Channel coding (3GPP TS 45.003 version 7.3.0 Release 7)

TS 145 004 v7.1.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Modulation (3GPP TS 45.004 version 7.1.0 Release 7) TS 145 005 v7.12.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Radio transmission and reception (3GPP TS 45.005 version 7.12.0 Release 7)

TS 145 008 v7.10.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Radio subsystem link control (3GPP TS 45.008 version 7.10.0 Release 7)

TS 145 010 v7.3.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Radio subsystem synchronization (3GPP TS 45.010 version 7.3.0 Release 7)

TS 148 031 v7.1.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Location Services LCS: Serving Mobile Location Centre - Serving Mobile Location Centre (SMLC - SMLC); SMLCPP specification (3GPP TS 48.031 version 7.1.0 Release 7)

TS 149 031 v7.5.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Location Services (LCS); Base Station System Application Part LCS Extension (BSSAP-LE) (3GPP TS 49.031 version 7.5.0 Release 7)

TS 151 010-1 v7.8.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Mobile Station (MS) conformance specification; Part 1: Conformance specification (3GPP TS 51.010-1 version 7.8.0 Release 7)

TS 151 010-2 v7.8.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Mobile Station (MS) conformance specification; Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma specification (3GPP TS 51.010-2 version 7.8.0 Release 7)

TS 151 010-5 v7.8.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Mobile Station (MS) conformance specification; Part 5: Inter- Radio-Access-Technology (RAT) (GERAN / UTRAN) interaction Abstract Test Suite (ATS) (3GPP TS 51.010-5 version 7.8.0 Release 7)

TS 155 216 v3.0.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Specification of the A5/3 encryption algorithms for GSM and ECSD, and the GEA3 encryption algorithm for GPRS; Document 1: A5/3 and GEA3 specification (3GPP TS 55.216 version 3.0.0 Release 1999)

TS 155 216 v4.0.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Specification of the A5/3 encryption algorithms for GSM and ECSD, and the GEA3 encryption algorithm for GPRS; Document 1: A5/3 and GEA3 specification (3GPP TS 55.216 version 4.0.0 Release 4)

TS 155 216 v5.0.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Specification of the A5/3 encryption algorithms for GSM and ECSD, and the GEA3 encryption algorithm for GPRS; Document 1: A5/3 and GEA3 specification (3GPP TS 55.216 version 5.0.0 Release 5)

Page 35: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

35

TS 155 216 v6.3.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Specification of the A5/3 encryption algorithms for GSM and ECSD, and the GEA3 encryption algorithm for GPRS; Document 1: A5/3 and GEA3 specification (3GPP TS 55.216 version 6.3.0 Release 6)

TS 155 216 v7.1.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Specification of the A5/3 encryption algorithms for GSM and ECSD, and the GEA3 encryption algorithm for GPRS; Document 1: A5/3 and GEA3 specification (3GPP TS 55.216 version 7.1.0 Release 7)

TS 155 217 v3.0.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Specification of the A5/3 encryption algorithms for GSM and ECSD, and the GEA3 encryption algorithm for GPRS; Document 2: Implementors' test data (3GPP TS 55.217 version 3.0.0 Release 1999)

TS 155 217 v4.0.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Specification of the A5/3 encryption algorithms for GSM and ECSD, and the GEA3 encryption algorithm for GPRS; Document 2: Implementors' test data (3GPP TS 55.217 version 4.0.0 Release 4)

TS 155 217 v5.0.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Specification of the A5/3 encryption algorithms for GSM and ECSD, and the GEA3 encryption algorithm for GPRS; Document 2: Implementors' test data (3GPP TS 55.217 version 5.0.0 Release 5)

TS 155 217 v6.2.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Specification of the A5/3 encryption algorithms for GSM and ECSD, and the GEA3 encryption algorithm for GPRS; Document 2: Implementors' test data (3GPP TS 55.217 version 6.2.0 Release 6)

TS 155 217 v7.1.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Specification of the A5/3 encryption algorithms for GSM and ECSD, and the GEA3 encryption algorithm for GPRS; Document 2: Implementors' test data (3GPP TS 55.217 version 7.1.0 Release 7)

TS 155 218 v3.0.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Specification of the A5/3 encryption algorithms for GSM and ECSD, and the GEA3 encryption algorithm for GPRS; Document 3: Design and conformance test data (3GPP TS 55.218 version 3.0.0 Release 1999)

TS 155 218 v4.0.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Specification of the A5/3 encryption algorithms for GSM and ECSD, and the GEA3 encryption algorithm for GPRS; Document 3: Design and conformance test data (3GPP TS 55.218 version 4.0.0 Release 4)

TS 155 218 v5.0.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Specification of the A5/3 encryption algorithms for GSM and ECSD, and the GEA3 encryption algorithm for GPRS; Document 3: Design and conformance test data (3GPP TS 55.218 version 5.0.0 Release 5)

TS 155 218 v6.2.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Specification of the A5/3 encryption algorithms for GSM and ECSD, and the GEA3 encryption algorithm for GPRS; Document 3: Design and conformance test data (3GPP TS 55.218 version 6.2.0 Release 6)

TS 155 218 v7.1.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Specification of the A5/3 encryption algorithms for GSM and ECSD, and the GEA3 encryption algorithm for GPRS; Document 3: Design and conformance test data (3GPP TS 55.218 version 7.1.0 Release 7)

TR 155 919 v3.0.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Specification of the A5/3 encryption algorithms for GSM and ECSD, and the GEA3 encryption algorithm for GPRS; Document 4: Design and evaluation report (3GPP TR 55.919 version 3.0.0 Release 1999)

TR 155 919 v4.0.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Specification of the A5/3 encryption algorithms for GSM and ECSD, and the GEA3 encryption algorithm for GPRS; Document 4: Design and evaluation report (3GPP TR 55.919 version 4.0.0 Release 4)

TR 155 919 v5.0.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Specification of the A5/3 encryption algorithms for GSM and ECSD, and the GEA3 encryption algorithm for GPRS; Document 4: Design and evaluation report (3GPP TR 55.919 version 5.0.0 Release 5)

TR 155 919 v6.2.1:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Specification of the A5/3 encryption algorithms for GSM and ECSD, and the GEA3 encryption algorithm for GPRS; Document 4: Design and evaluation report (3GPP TR 55.919 version 6.2.1 Release 6)

TR 155 919 v7.1.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Specification of the A5/3 encryption algorithms for GSM and ECSD, and the GEA3 encryption algorithm for GPRS; Document 4: Design and evaluation report (3GPP TR 55.919 version 7.1.0 Release 7)

TR 181 011 v2.0.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 1 Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); Fixed Mobile Convergence; Requirements analysis

TS 182 018 v2.0.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 2 Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); Control of Processing Overload; Stage 2 Requirements

TS 182 021 v2.0.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 2 Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); Support of Short Message Service SMS over NGN IMS subsystem; Stage 2 [3GPP TS 23.204 (Release 7), modified]

TS 182 028 v2.0.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 2 Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); IPTV Architecture; Dedicated subsystem for IPTV functions

Page 36: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

36

TS 183 004 v1.5.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 3 Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); PSTN/ISDN simulation services: Communication Diversion (CDIV); Protocol specification

TS 183 004 v2.4.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 3 Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); PSTN/ISDN simulation services: Communication Diversion (CDIV); Protocol specification

TS 183 005 v2.5.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 3 Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); PSTN/ISDN simulation services: Conference (CONF); Protocol specification

TS 183 007 v1.3.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 3 Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); PSTN/ISDN simulation services; Originating Identification Presentation (OIP) and Originating Identification Restriction (OIR); Protocol specification

TS 183 008 v1.5.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 3 Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); PSTN/ISDN simulation services Terminating Identification Presentation (TIP) and Terminating Identification Restriction (TIR); Protocol specification

TS 183 008 v2.7.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 3 Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); PSTN/ISDN simulation services Terminating Identification Presentation (TIP) and Terminating Identification Restriction (TIR); Protocol specification

TS 183 011 v1.3.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 3 Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); PSTN/ISDN simulation services: Anonymous Communication Rejection (ACR) and Communication Barring (CB); Protocol specification

TS 183 023 v1.4.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 3 Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); PSTN/ISDN simulation services; Extensible Markup Language (XML) Configuration Access Protocol (XCAP) over the Ut interface for Manipulating NGN PSTN/ISDN Simulation Services

TS 183 028 v1.6.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 3 Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); Common Basic Communication procedures; Protocol specification

TS 183 028 v2.4.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 3 Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); Common Basic Communication procedures; Protocol specification

TS 183 029 v2.5.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 3 Telecommunications and Internet Converged Services and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); PSTN/ISDN simulation services: Explicit Communication Transfer (ECT); Protocol specification

TR 183 046 v2.0.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 3 Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); SDP Interworking between SIP/SDP and H.248/SDP

TR 183 052 v2.2.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 3 Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); Solution for REFER interworking problems

TS 183 058 v2.0.0:2008 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 3 Telecommunications and Internet Converged Services and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); SIP Transfer of IP Multimedia Service Tariff Information; Protocol specification

PROIECTE DE STANDARDE EUROPENE CEN SUPUSE ANCHETEI PUBLICE

În perioada 2008.01.01 – 2008.01.31

Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. Asupra acestor proiecte poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică. Proiectele pot fi obţinute de la ASRO precizând indicativul şi titlul standardului. Observaţiile trebuie transmise pe adresa Asociaţiei de Standardizare din România până la termenul indicat după fiecare proiect, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice.

B02 STRUCTURI prEN 15757 Conservation of Cultural Property - Specifications for temperature and relative humidity to limit climate-induces mechanical damage in organic hygroscopic materials dea: 2008-06-24 prEN 15758 Conservation of cultural property - Procedures and instruments for measuring temperatures of the air and of the surfaces of objects dea: 2008-06-24

prEN 15759 Conservation of cultural property - Specification and control of indoor environment - Heating of churches dea: 2008-06-24 B07 STICLĂ prEN 15752-1 Glass in building - Adhesive backed polymeric film - Part 1: Definitions and descriptions dea: 2008-06-10

Page 37: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

37

prEN 15755-1 Glass in building - Adhesive backed polymeric filmed glass - Part 1: Definitions and descriptions dea: 2008-06-10 C01 PRODUSE ALIMENTARE prEN 15763 Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of arsenic, cadmium, mercury and lead in foodstuffs by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) after pressure digestion dea: 2008-06-30 prEN 15764 Foodstuffs - Determination of tin by flame and graphite furnace atomic absorption spectrometry (FAAS and GFAAS) after pressure digestion dea: 2008-06-30 prEN 15765 Foodstuffs - Determination of tin by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) after pressure digestion dea: 2008-06-30 prEN ISO 16931 Animal and vegetable fats and oils - Determination of polymerized triglycerides by high-performance size-exclusion chromatography (HPSEC) (ISO/DIS 16931:2008) dea: 2008-06-24 C02 VOPSELE ŞI PRODUSE CONEXE prEN 13523-1 Coil coated metals - Test methods - Part 1: Film thickness dea: 2008-06-17 C13 ÎNGRĂŞĂMINTE prEN 15761 Pre-shaped growing media - Determination of length, width, height, volume and bulk density dea: 2008-06-30 F08 STAREA SUPRAFEŢELOR EN ISO 286-2:1993/prA1 ISO system of limits and fits - Part 2: Tables of standard tolerance grades and limit deviations for holes and shafts - Amendment 1 (ISO 286 2:1993/DAM 1:2008) dea: 2008-06-30 prEN ISO 25178-2 Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part 2: Terms, definitions and surface texture parameters (ISO/DIS 25178-2:2008) dea: 2008-06-10 prEN ISO 25178-3 Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part 3: Specification operators (ISO/DIS 25178-3:2008) dea: 2008-06-17 prEN ISO 25178-6 Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part 6: Classification of methods for measuring surface texture (ISO/DIS 25178-6:2008) dea: 2008-06-10 prEN ISO 25178-601 Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part 601: Nominal characteristics of contact (stylus) instruments (ISO/DIS 25178-601:2008) dea: 2008-06-10 prEN ISO 25178-602 Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part 602: Nominal characteristics of non-contact (confocal chromatic probe) instruments (ISO/DIS 25178-602:2008) dea: 2008-06-10

prEN ISO 25178-701 Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part 701: Calibration and measurement standards for contact (stylus) instruments (ISO/DIS 25178-701:2008) dea: 2008-06-10 H09 MOBILĂ prEN 12521 Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for domestic tables dea: 2008-06-24 I11 MAŞINI-UNELTE prEN 422 Plastics and rubber machines - Blow moulding machines - Safety requirements dea: 2008-06-10 I13 CONTAINERE DE GAZ prEN ISO 28622 Pressure relief valves for transportable refillable cylinders for liquefied petroleum gas (LPG) (ISO/DIS 28622:2008) dea: 2008-06-24 I15 ECHIPAMENT PENTRU INDUSTRIA PETROLIERĂ prEN ISO 10426-1 Petroleum and natural gas industries - Cements and materials for well cementing - Part 1: Specification (ISO/DIS 10426-1:2008) dea: 2008-06-30 EN ISO 13503-2:2006/prA1 Petroleum and natural gas industries - Completion fluids and materials - Part 2: Measurement of properties of proppants used in hydraulic fracturing and gravel-packing operations - Amendment 1 (ISO 13503-2:2006/DAM 1:2008) dea: 2008-06-30 I17 MAŞINI ÎN GENERAL (INCLUSIV SECURITATEA)

prEN 1539 Dryers and ovens, in which flammable substances are released - Safety requirements dea: 2008-06-24 EN ISO 12100-1:2003/prA1 Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 1: Basic terminology, methodology – Amendment 1 (ISO 12100-1:2003/DAM 1:2008) dea: 2008-06-10 EN ISO 12100-2:2003/prA1 Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 2: Technical principles – Amendment 1 (ISO 12100-2:2003/DAM 1:2008) dea: 2008-06-10 I27 ECHIPAMENT PENTRU LUCRĂRI DE TERASAMENT ŞI ÎN CONSTRUCŢII

prEN 13309 Construction machinery - Electromagnetic compatibility of machines with internal power supply dea: 2008-06-17 I32 FLANŞE prEN 1515-4 Flanges and their joints - Bolting - Part 4: Selection of bolting for equipment subject to the Pressure Equipment Directive 97/23/EC dea: 2008-06-10

Page 38: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

38

N03 PRODUSE PETROLIERE prEN 15751 Automotive fuels - Fatty acid methyl ester (FAME) fuel and blends with diesel fuel - Determination of oxidation stability by accelerated oxidation method dea: 2008-04-10 N04 MATERIALE REFRACTARE prEN 993-14 Methods of testing insulating and dense shaped refractory products - Part 14: Determination of thermal conductivity by the hot wire (cross-array) and resistance thermometer methods dea: 2008-07-10 N06 CAUCIUC prEN ISO 1402 Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Hydrostatic testing (ISO/DIS 1402:2008) dea: 2008-07-01 N09 MATERIALE PLASTICE EN ISO 1043-1:2001/prA1 Plastics - Symbols and abbreviated terms – Part 1: Basic polymers and their special characteristics - Amendment 1: Symbol for plastics recyclate (ISO 1043-1:2001/DAM 1:2008) dea: 2008-03-24 prEN ISO 4608 rev Plastics - Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride for general use - Determination of plasticizer absorption at room temperature (ISO/DIS 4608:2008) dea: 2008-06-30 prEN ISO 8986-1 Plastics - Polybutene-1 (PB-1) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO/DIS 8986-1:2008) dea: 2008-06-24 prEN ISO 8986-2 Plastics - Polybutene-1 (PB-1) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties (ISO/DIS 8986-2:2008) dea: 2008-06-24 prEN 12613 Plastics warning devices for underground cables and pipelines with visual characteristics dea: 2008-06-30

S04 ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE prEN 207 Personal eye-protection equipment - Filters and eye- protectors against laser radiation (laser eye-protectors) dea: 2008-06-17 prEN 208 Personal eye-protection - Eye-protectors for adjustment work on lasers and laser systems (laser adjustment eye-protectors) dea: 2008-06-17 prEN 12254 Screens for laser working places - Safety requirements and testing dea: 2008-06-17 S05 STOMATOLOGIE prEN ISO 4073 Dentistry - Information system on the location of dental equipment in the working area of the oral health care provider (ISO/DIS 4073:2008) dea: 2008-06-24 S08 CALITATEA AERULUI prEN 1076 Workplace exposure - Procedures for measuring gases and vapours using pumped samplers - Requirements and test methods dea: 2008-06-24 S18 STERILIZATOARE MEDICALE prEN ISO 14161 Sterilization of health care products - Biological indicators - Guidance for the selection, use and interpretation of results (ISO/DIS 14161:2008) dea: 2008-06-17 T13 LANŢURI DE RIDICAT, CÂRLIGE ŞI FRÂNGHII prEN 12195-1 Load restraint assemblies on road vehicles - Safety Part 1: Calculation of securing forces dea: 2008-06-24 T14 AMBALAJE prEN 12707 Plastics drums - Non-removable head (tight head) drums with a nominal capacity of 210 l and 225 l dea: 2008-06-24 prEN 12714 Plastics drums - Removable head (open head) drums with a nominal capacity of 25 l to 60 l dea: 2008-06-24

PROIECTE DE STANDARDE EUROPENE CENELEC SUPUSE ANCHETEI PUBLICE

În perioada 2008.01.01 - 2008.01.31

Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. Asupra acestor proiecte poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică. Proiectele pot fi obţinute de la ASRO precizând indicativul şi titlul standardului. Observaţiile trebuie transmise pe adresa Asociaţiei de Standardizare din România până la termenul indicat după fiecare proiect, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice.

U19 INTERFERENŢE RADIO prEN 50498:2008 Electromagnetic compatibility (EMC) - Product family standard for aftermarket electronic equipment in vehicles dea: 2008-05-23

V18 COMENZI AUTOMATE EN 60730-2-14:1997/FprA2:2008 Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-14: Particular requirements for electric actuators dea: 2008-06-27

Page 39: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

39

V23 DISPOZITIVE FOTOVOLTAICE FprEN 50513:2008 Solar wafers - Data sheet and product information for crystalline silicon wafers for solar cell manufacturing dea: 2008-06-06 W03 ECHIPAMENTE PENTRU TRACŢIUNE

ELECTRICĂ CLC/FprTR 50126-3:2008 Railway applications - The specification and demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) -- Part 3: Guide to the application of EN 50126-1 for rolling stock RAM dea: 2008-04-25 CLC/FprTS 50502:2008 Railway applications - Rolling stock - Electric equipment in trolley buses - Safety requirements and connection systems dea: 2008-04-25 FprEN 50517:2008 Railway applications - Communication, signalling and processing systems - European rail traffic management system Definition of track-side objects in addition to cab-signalling dea: 2008-06-13 W08 CABLURI ELECTRICE HD 21.3 S3:1995/FprA2:2008 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V -- Part 3: Non- sheathed cables for fixed wiring dea: 2008-06-06 HD 516 S2:1997/FprA2:2008 Guide to use of low voltage harmonized cables dea: 2008-06-06

W11 ACCESORII ELECTRICE EN 61008-1:2004/FprAB:2008 Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCB's) -- Part 1: General rules dea: 2008-06-20 EN 61009-1:2004/FprAB:2008 Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBO's) -- Part 1: General rules dea: 2008-06-20 FprEN 62423:2008 Type B residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar uses (Type B RCCBs and Type B RCBOs) dea: 2008-06-27 W26 APARATE ELECTRICE DE UZ CASNIC EN 60745-2-1:2003/FprAB:2008 Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-1: Particular requirements for drills and impact drills dea: 2008-06-20 FprEN 50434:2008 Safety of household and similar appliances - Particular requirements for mains operated shredders and chippers dea: 2008-06-27

PROIECTE DE STANDARDE EUROPENE ETSI SUPUSE ANCHETEI PUBLICE

În perioada 2008.01.01 - 2008.01.31

Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. Asupra acestor proiecte poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică. Proiectele pot fi obţinute de la ASRO precizând indicativul şi titlul standardului. Observaţiile trebuie transmise pe adresa Asociaţiei de Standardizare din România până la termenul indicat după fiecare proiect, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice. EN 302 617 Draft v1.1.1 Comitet Tehnic ETSI: ERM TG25 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Ground-based UHF radio transmitters, receivers and transceivers for the UHF aeronautical mobile service using amplitude modulation; Part 1: Technical characteristics and methods of measurement dea: 2008-05-23

Page 40: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

40

STANDARDIZAREA INTERNAŢIONALĂ

Informaţiile din această secţiune se referă la activitatea din cadrul Organizaţiei Internaţionale de Standardizare (ISO) şi a Comisiei Electrotehnice Internaţionale (CEI).

În vederea unei mai mari operativităţi, titlurile standardelor şi proiectelor de standarde internaţionale se publică în versiunea originală (engleză).

STANDARDE INTERNAŢIONALE CEI APROBATE

În perioada 2008.01.01 – 2008.01.31

IEC_TC_4 TURBINE HIDRAULICE IEC 62256 Ed. 1.0 b Hydraulic turbines, storage pumps and pump- turbines - Rehabilitation and performance

IEC_TC_15 MATERIALE ELECTROIZOLANTE IEC 60641-1 Ed. 2.0 b Pressboard and presspaper for electrical purposes - Part 1: Definitions and general requirements

IEC 60641-3-2 Ed. 2.0 b Pressboard and presspaper for electrical purposes - Part 3: Specifications for individual materials – Sheet 2: Requirements for presspaper, types P.2.1, P.4.1, P.4.2, P.4.3 and P.6.1

IEC_TC_17 APARATAJ ELECTRIC IEC 62026-2 Ed. 2.0 en Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 2: Actuator sensor interface (AS-i)

IEC 62026-3 Ed. 2.0 en Low-voltage switchgear and controlgear - Controller- device interfaces (CDIs) - Part 3: DeviceNet

IEC 62271-205 Ed. 1.0 b High-voltage switchgear and controlgear - Part 205: Compact switchgear assemblies for rated voltages above 52 kV

IEC_TC_18 INSTALAŢIILE ELECTRICE ALE NAVELOR ŞI ALE UNITĂŢILOR MOBILE ŞI FIXE DE PE MARE IEC 60092-507 Ed. 2.0 b Electrical installations in ships - Part 507: Small vessels

IEC_TC_20 CABLURI ELECTRICE IEC 60245-1 Ed. 4.1 b Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V - Part 1: General requirements

IEC 60287-2-1 Amd.2 Ed. 1.0 b Cor.1 Corrigendum 1 - Amendment 2 - Electric cables - Calculation of the current rating - Part 2-1: Thermal resistance - Calculation of the thermal resistance

IEC_TC_23 ACCESORII ELECTRICE IEC 61242 Amd.1 Ed. 1.0 b Amendment 1 - Electrical accessories - Cable reels for household and similar purposes

IEC_TC_31 APARATE ELECTRICE PENTRU ATMOSFERĂ EXPLOZIVĂ IEC 60079-27 Ed. 2.0 b Explosive atmospheres - Part 27: Fieldbus intrinsically safe concept (FISCO)

IEC_TC_34 LĂMPI ŞI ECHIPAMENTUL ASOCIAT IEC 60598-2-22 Amd.2 Ed. 3.0 b Amendment 2 - Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting

IEC 61228 Ed. 2.0 b Fluorescent ultraviolet lamps used for tanning - Measurement and specification method

IEC 62031 Ed. 1.0 b LED modules for general lighting - Safety specifications

IEC_TC_40 CONDENSATOARE ŞI REZISTOARE ELECTRONICE IEC 60384-20 Ed. 2.0 en Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 20: Sectional specification - Fixed metallized polyphenylene sulfide film dielectric surface mount d.c. capacitors

IEC 60384-20-1 Ed. 2.0 en Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 20-1: Blank detail specification - Fixed metallized polyethylene sulfide film dielectric surface mount d.c. capacitors - Assessment level EZ

IEC_TC_44 SIGURANŢA APARATELOR - ASPECTE ELECTROTEHNICE IEC 61496-1 Ed. 2.1 b Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 1: General requirements and tests

IEC_TC_47 DISPOZITIVE CU SEMICONDUCTOARE IEC 60747-16-2 Ed. 1.1 en Semiconductor devices - Part 16-2: Microwave integrated circuits - Frequency prescalers

IEC 60749-37 Ed. 1.0 b Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 37: Board level drop test method using an accelerometer

IEC_TC_48 COMPONENTE ELECTROMECANICE ŞI STRUCTURI MECANICE PENTRU ECHIPAMENTUL ELECTRONIC IEC 60352-5 Ed. 3.0 b Solderless connections - Part 5: Press-in connections - General requirements, test methods and practical guidance

IEC 60603-7-3 Ed. 1.0 b Connectors for electronic equipment - Part 7-3: Detail specification for 8-way, shielded, free and fixed connectors, for data transmissions with frequencies up to 100 MHz

IEC_TC_59 APTITUDINILE DE FUNCŢIONARE ALE APARATELOR ELECTROCASNICE IEC 60704-2-13 Amd.1 Ed. 1.0 b Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-13: Particular requirements for range hoods

Page 41: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

41

IEC_TC_61 SECURITATEA APARATELOR ELECTRICE DE UZ CASNIC IEC 60335-2-105 Amd.1 Ed. 1.0 b Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-105: Particular requirements for multifunctional shower cabinets

IEC 60335-2-108 Ed. 1.0 b Household and similar electrical appliances - Safety Part 2-108: Particular requirements for electrolysers

IEC 60335-2-13 Amd.2 Ed. 5.0 b Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-13: Particular requirements for deep fat fryers, frying pans and similar appliances

IEC 60335-2-23 Amd.1 Ed. 5.0 b Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care

IEC 60335-2-23 Ed. 5.0 b Cor.2 Corrigendum 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care

IEC 60335-2-32 Amd.1 Ed. 4.0 b Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-32: Particular requirements for massage appliances

IEC 60335-2-6 Amd.2 Ed. 5.0 b Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-6: Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances

IEC 60335-2-94 Ed. 3.0 en Household and similar electrical appliances - Safety Part 2-94: Particular requirements for scissors type grass shears

IEC_TC_62 ECHIPAMENTE ELECTROMEDICALE IEC 60601-1-3 Ed. 2.0 b Medical electrical equipment - Part 1-3: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Radiation protection in diagnostic X-ray equipmment

IEC_TC_65 MĂSURĂ ŞI COMANDĂ ÎN PROCESELE INDUSTRIALE IEC 61326-3-1 Ed. 1.0 b Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 3-1: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety- related functions (functional safety) - General industrial applications

IEC 61326-3-2 Ed. 1.0 b Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 3-2: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety-related functions (functional safety) Industrial applications with specified electromagnetic environment

IEC FIELDB Ed. 1.0 en Industrial communication networks - Fieldbus - The complete collection

IEC FIELDB-CPF-10 Ed. 1.0 en Industrial communication networks - Fieldbus - Communication Profile Family 10: Vnet/IP

IEC FIELDB-CPF-11 Ed. 1.0 en Industrial communication networks - Fieldbus - Communication Profile Family 11: TCnet

IEC FIELDB-CPF-12 Ed. 1.0 en Industrial communication networks - Fieldbus - Communication Profile Family 12: EtherCAT

IEC FIELDB-CPF-13 Ed. 1.0 en Industrial communication networks - Fieldbus - Communication Profile Family 13: Ethernet Powerlink

IEC FIELDB-CPF-14 Ed. 1.0 en Industrial communication networks - Fieldbus - Communication Profile Family 14: EPA

IEC FIELDB-CPF-15 Ed. 1.0 en Industrial communication networks - Fieldbus - Communication Profile Family 15: MODBUS&reg;-RTPS

IEC FIELDB-CPF-16 Ed. 1.0 en Industrial communication networks - Fieldbus - Communication Profile Family 16: SERCOS

IEC FIELDB-CPF-2 Ed. 1.0 en Industrial communication networks - Fieldbus - Communication Profile Family 2: CIP&#153

IEC FIELDB-CPF-3 Ed. 1.0 en Industrial communication networks - Fieldbus - Communication Profile Family 3: PROFIBUS PROFINET

IEC FIELDB-CPF-4 Ed. 1.0 en Industrial communication networks - Fieldbus - Communication Profile Family 4: P-NET&reg

IEC FIELDB-CPF-5 Ed. 1.0 en Industrial communication networks - Fieldbus - Communication Profile Family 5: WorldFIP&reg

IEC FIELDB-CPF-6 Ed. 1.0 en Industrial communication networks - Fieldbus - Communication Profile Family 6: INTERBUS&reg

IEC FIELDB-CPF-8 Ed. 1.0 en Industrial communication networks - Fieldbus - Communication Profile Family 8: CC-Link

IEC FIELDB-CPF-9 Ed. 1.0 en Industrial communication networks - Fieldbus - Communication Profile Family 9: HART

IEC_TC_72 COMENZI AUTOMATE PENTRU APARATE DE UZ CASNIC

IEC 60730-2-15 Ed. 2.0 b Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-15: Particular requirements for automatic electrical air flow, water flow and water level sensing controls

IEC_TC_80 SISTEME ŞI ECHIPAMENTE DE RADIOCOMUNICAŢII ŞI NAVIGAŢIE MARITIMĂ

IEC 61097-2 Ed. 3.0 en Global maritime distress and safety system (GMDSS) - Part 2: COSPAS-SARSAT EPIRB - Satellite emergency position indicating beacon operating on 406 MHz - Operational and performance requirements, methods of testing and required test results

IEC_TC_90 SUPRACONDUCTIVITATE IEC 61788-6 Ed. 2.0 en Superconductivity - Part 6: Mechanical properties measurement - Room temperature tensile test of Cu/Nb-Ti composite superconductors

IEC_TC_91 TEHNOLOGIA ASAMBLĂRII COMPONENTELOR ELECTRONICE IEC 61249-4-1 Ed. 1.0 en Materials for printed boards and other interconnecting structures - Part 4-1: Sectional specification set for prepreg materials, unclad (for the manufacture of multilayer boards) - Epoxide woven E-glass prepreg of defined flammability

Page 42: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

42

IEC_TC_108 SECURITATEA ECHIPAMENTELOR ELECTRONICE ÎN CADRUL DOMENIULUI AUDIO/VIDEO ŞI AL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR IEC 62075 Ed. 1.0 b Audio/video, information and communication technology equipment - Environmentally conscious design

CISPR COMITET INTERNAŢIONAL SPECIALIZAT ÎN INTERFERENŢA RADIO CISPR 16-1-4 Ed. 2.1 b Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Ancillary equipment - Radiated disturbances

STANDARDE INTERNAŢIONALE ISO APROBATE

În perioada 2008.01.01 – 2008.01.31

ISO/TMB CONSILIUL DE MANAGEMENT TEHNIC

ISO/IEC Guide 77-1:2008 Guide for specification of product properties and classes -- Part 1: Fundamental benefits

ISO/IEC/JTC 1 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ISO/IEC 9796-2:2002/Amd 1:2008 ISO/IEC 14496-12:2005/Amd 2:2008 Hint track format for ALC/LCT and FLUTE transmission and multiple meta box support

ISO/IEC 14496-23:2008 Information technology -- Coding of audio-visual objects – Part 23: Symbolic Music Representation

ISO/IEC TR 14496-24:2008 Information technology -- Coding of audio-visual objects -- Part 24: Audio and systems interaction

ISO/IEC 15444-12:2005/Amd 2:2008 Hint track format for ALC/LCT and FLUTE transmission and multiple meta box support

ISO/IEC 18000-7:2008 Information technology -- Radio frequency identification for item management -- Part 7: Parameters for active air interface communications at 433 MHz

ISO/IEC 21000-15:2006/Cor 1:2008 ISO/IEC 23000-2:2008 Information technology -- Multimedia application format (MPEG-A) -- Part 2: MPEG music player application format

ISO/IEC 23001-2:2008 Information technology -- MPEG systems technologies – Part 2: Fragment request units

ISO/IEC 24740:2008 Information technology -- Responsive Link (RL) ISO/IEC 24762:2008 Information technology -- Security techniques -- Guidelines for information and communications technology disaster recovery services

ISO/IEC 28360:2007/Cor 1:2008 ISO/TC 8 NAVE ŞI TEHNOLOGIE MARITIMĂ ISO 23269-1:2008 Ships and marine technology -- Breathing apparatus for ships -- Part 1: Emergency escape breathing devices (EEBD) for shipboard use

ISO/PAS 30000:2008 Ships and marine technology -- Ship recycling management systems -- Specifications for management systems for safe and environmentally sound ship recycling facilities

ISO/TC 21 ECHIPAMENT DE PROTECŢIE LA FOC ŞI DE STINGERE A INCENDIULUI

ISO 21927-1:2008 Smoke and heat control systems -- Part 1: Specification for smoke barriers

ISO/TC 22 VEHICULE RUTIERE ISO 7637-1:2002/Amd 1:2008 ISO 7637-2:2004/Amd 1:2008 ISO 11451-1:2005/Amd 1:2008 ISO 11452-1:2005/Amd 1:2008 ISO 11992-3:2003/Amd 1:2008 ISO 22241-2:2006/Cor 1:2008 ISO 25981:2008 Road vehicles -- Connectors for the electrical connection of towing and towed vehicles -- Connectors for electronically monitored charging systems with 12 V or 24 V nominal supply voltage

ISO/TC 23 TRACTOARE ŞI MATERIALE AGRICOLE ŞI FORESTIERE

ISO 15077:2008 Tractors and self-propelled machinery for agriculture Operator controls -- Actuating forces, displacement, location and method of operation

ISO/TC 29 SCULE MICI ISO 13399-1:2006/Cor 1:2008 ISO/TC 31 ANVELOPE, JANTE ŞI VALVE ISO 3739-3:2008 Industrial tyres and rims -- Part 3: Rims ISO/TC 33 MATERIALE REFRACTARE ISO 10081-2:2003/Cor 1:2008 ISO 20182:2008 Refractory test-piece preparation -- Gunning refractory panels by the pneumatic-nozzle mixing type guns

ISO 21078-1:2008 Determination of boron (III) oxide in refractory products -- Part 1: Determination of total boron (III) oxide in oxidic materials for ceramics, glass and glazes

ISO/TC 34 PRODUSE ALIMENTARE ISO 3432:2008 Cheese -- Determination of fat content -- Butyrometer for Van Gulik method

Page 43: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

43

ISO 3433:2008 Cheese -- Determination of fat content -- Van Gulik method

ISO 5544:2008 Caseins -- Determination of " fixed ash " (Reference method)

ISO 5545:2008 Rennet caseins and caseinates -- Determination of ash (Reference method)

ISO 5547:2008 Caseins -- Determination of free acidity (Reference method)

ISO 17372:2008 Animal feeding stuffs -- Determination of zearalenone by immunoaffinity column chromatography and high performance liquid chromatography

ISO 22855:2008 Fruit and vegetable products -- Determination of benzoic acid and sorbic acid concentrations -- High- performance liquid chromatography method

ISO/TC 35 VOPSELE ŞI LACURI ISO 3251:2008 Paints, varnishes and plastics -- Determination of non-volatile-matter content

ISO/TC 41 ROŢI ŞI CURELE (INCLUSIV CURELE TRAPEZOIDALE)

ISO 4195:2007/Cor 1:2008 ISO/TC 44 SUDARE ŞI PROCEDEE CONEXE ISO 5182:2008 Resistance welding -- Materials for electrodes and ancillary equipment

ISO/TC 45 ELASTOMERI ŞI PRODUSE PE BAZĂ DE ELASTOMERI

ISO 37:2005/Cor 1:2008 ISO 124:1997/Amd 2:2008 Determination at temperatures higher than 105 degrees C

ISO 815-1:2008 Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of compression set -- Part 1: At ambient or elevated temperatures

ISO 815-2:2008 Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of compression set -- Part 2: At low temperatures

ISO 1798:2008 Flexible cellular polymeric materials -- Determination of tensile strength and elongation at break

ISO/TC 59 CONSTRUCŢII IMOBILIARE ISO 22263:2008 Organization of information about construction works Framework for management of project information

ISO/TC 61 MATERIALE PLASTICE ISO 9994:2005/Amd 1:2008 Clarification of structural requirements ISO/TC 68 SERVICII FINANCIARE ISO 19092:2008 Financial services -- Biometrics -- Security framework ISO/TC 70 MOTOARE CU ARDERE INTERNĂ ISO 4548-9:2008 Methods of test for full-flow lubricating oil filters for internal combustion engines -- Part 9: Inlet and outlet anti-drain valve tests

ISO/TC 79 METALE UŞOARE ŞI ALIAJELE LOR ISO 22960:2008 Titanium and titanium alloys -- Determination of iron Molecular absorption spectrometry using 1, 10- phenanthroline

ISO 22961:2008 Titanium and titanium alloys -- Determination of iron Atomic absorption spectrometry

ISO 22962:2008 Titanium and titanium alloys -- Determination of iron Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

ISO 22963:2008 Titanium and titanium alloys -- Determination of oxygen -- Infrared method after fusion under inert gas

ISO/TC 85 ENERGIE NUCLEARĂ ISO 22875:2008 Nuclear energy -- Determination of chlorine and fluorine in uranium dioxide powder and sintered pellets

ISO/TC 89 PLĂCI PE BAZA DE LEMN ISO 18775:2008 Veneers -- Terms and definitions, determination of physical characteristics and tolerances

ISO 18776:2008 Laminated veneer lumber (LVL) -- Specifications ISO/TC 96 MAŞINI DE RIDICAT ISO 10245-1:2008 Cranes -- Limiting and indicating devices -- Part 1: General

ISO 10245-3:2008 Cranes -- Limiting and indicating devices -- Part 3: Tower cranes

ISO/TC 106 STOMATOLOGIE ISO 3630-1:2008 Dentistry -- Root-canal instruments -- Part 1: General requirements and test methods

ISO/TC 131 SISTEME HIDRAULICE ŞI PNEUMETICE

ISO 8426:2008 Hydraulic fluid power -- Positive displacement pumps and motors -- Determination of derived capacity

ISO/TC 135 EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE ISO/TS 21432:2005/Cor 1:2008 ISO/TC 138 ŢEVI, FITINGURI ŞI ROBINETE DE MATERIALE PLASTICE PENTRU TRANSPORTUL FLUIDELOR

ISO 13950:2007/Cor 1:2008 ISO/TC 150 IMPLANTURI CHIRURGICALE ISO 13779-3:2008 Implants for surgery -- Hydroxyapatite -- Part 3: Chemical analysis and characterization of crystallinity and phase purity

ISO 14630:2008 Non-active surgical implants -- General requirements ISO 18192-1:2008 Implants for surgery -- Wear of total intervertebral spinal disc prostheses -- Part 1: Loading and displacement parameters for wear testing and corresponding environmental conditions for test

ISO/TC 158 ANALIZA DE GAZE ISO/TS 29041:2008 Gas mixtures -- Gravimetric preparation -- Mastering correlations in composition

Page 44: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

44

ISO/TC 163 PERFORMANŢA TERMICĂ ŞI UTILIZAREA ENERGIEI TERMICE ÎN CLĂDIRI

ISO 23993:2008 Thermal insulation products for building equipment and industrial installations -- Determination of design thermal conductivity

ISO/TC 184 SISTEME DE AUTOMATIZARI INDUSTRIALE ŞI STRUCTURI DE INTEGRARE

ISO 10303-227:2005/Cor 1:2008 ISO/TC 188 NAVE MICI ISO 10239:2008 Small craft -- Liquefied petroleum gas (LPG) systems ISO/TC 204 SISTEME INTELIGENTE DE TRANSPORT ISO/TR 25104:2008 Intelligent transport systems -- System architecture, taxonomy, terminology and data modelling -- Training requirements for ITS architecture

ISO/TC 205 PROIECTAREA AMBIENTULUI DIN CLĂDIRI

ISO 16818:2008 Building environment design -- Energy efficiency -- Terminology

ISO/TC 206 CERAMICĂ TEHNICĂ ISO 14704:2008 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Test method for flexural strength of monolithic ceramics at room temperature

ISO 14705:2008 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Test method for hardness of monolithic ceramics at room temperature

ISO 15490:2008 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Test method for tensile strength of monolithic ceramics at room temperature

ISO/TC 215 INFORMATICĂ MEDICALĂ ISO 11073-90101:2008 Health informatics -- Point-of-care medical device communication -- Part 90101: Analytical instruments Point-of-care test

ISO/TC 220 RECIPIENTE CRIOGENICE ISO 21011:2008 Cryogenic vessels -- Valves for cryogenic service

PROIECTE DE STANDARDE INTERNAŢIONALE CEI SUPUSE ANCHETEI PUBLICE

În perioada 2008.01.01 – 2008.01.31

Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. Asupra acestor proiecte poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică. Proiectele pot fi obţinute de la ASRO precizând indicativul şi titlul standardului. Observaţiile trebuie transmise pe adresa Asociaţiei de Standardizare din România până la termenul indicat după fiecare proiect, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice. IEC_TC_1 TERMINOLOGIE IEC 60050-212 Ed.2 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 212: Electrical insulating solids, liquids and gases Data limită de vot: 2008-06-27 IEC_TC_100 SISTEME ŞI ECHIPAMENTE AUDIO, VIDEO ŞI MULTIMEDIA IEC 60728-2 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services -Part 2: Electromagnetic compatibility of equipment Data limită de vot: 2008-06-20 IEC 62516 Terrestrial digital multimedia broadcasting (T-DMB) receivers (TA1) Data limită de vot: 2008-06-27 IEC 61883-8 Consumer audio/video equipment - Digital interface - Part 8: Transmission of ITU-R BT.601 style digital video data Data limită de vot: 2008-06-20 IEC_TC_105 TEHNOLOGII REFERITOARE LA CELULE DE COMBUSTIE IEC 62282-6-300 Ed.1 Fuel cell technologies - Part 6-300: Micro fuel cell power systems - Fuel cartridge interchangeability Data limită de vot: 2008-06-20

IEC_TC_112 EVALUAREA ŞI CALIFICAREA MATERIALELOR IZOLATOARE ELECTRICE ŞI A SISTEMELOR

IEC 61857-22 Ed. 2.0 Electrical insulation systems - Procedures for thermal evaluation - Part 22: Specific requirements for encapsulated-coil model - Wire-wound electrical insulation system (EIS) Data limită de vot: 2008-06-27 IEC 61858 Ed. 3.0 Electrical insulation systems - Thermal evaluation of modifications to an established wire-wound EIS Data limită de vot: 2008-06-27 IEC_TC_23 ACCESORII ELECTRICE IEC 61210 Ed.2 Connecting devices - Flat quick-connect terminations for electrical copper conductors –Safety requirements Data limită de vot: 2008-06-20 IEC_TC_3 STRUCTURI DE INFORMARE, DOCUMENTAŢIE ŞI SIMBOLURI GRAFICE IEC 80416-1 Ed.2 Basic principles for graphical symbols for use on equipment - Part 1: Creation of graphical symbols for registration (2nd CDV) Data limită de vot: 2008-04-11

Page 45: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

45

IEC 81346-1 Ed.2 Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations - Part 1: Basic rules Data limită de vot: 2008-06-27 IEC_TC_34 LĂMPI ŞI ECHIPAMENTUL ASOCIAT IEC 61547 Ed.2 Equipment for general lighting purposes - EMC immunity requirements Data limită de vot: 2008-06-20 IEC_TC_40 CONDENSATOARE ŞI REZISTOARE ELECTRONICE IEC 60115-8 Fixed resistors for use in electronic equipment – Part 8: Sectional specification: Fixed surface mount resistors Data limită de vot: 2008-06-13 IEC_TC_46 CABLURI, CONDUCTOARE, GHIDURI DE UNDĂ, CONECTOARE DE RADIOFRECVENŢĂ, COMPONENTE ŞI ACCESORII PASIVE PENTRU MICROUNDE ŞI RADIOFRECVENŢĂ IEC 60966-2-1 Radio frequency and coaxial cable assemblies – Part 2-1: Sectional specification for flexible coaxial cable assemblies Data limită de vot: 2008-06-13 IEC 60966-2-3 Radio frequency and coaxial cable assemblies – Part 2-3: Detail specification for flexible coaxial cable assemblies Frequency range 0 to 1 000 MHz, IEC 61169-8 connectors Data limită de vot: 2008-06-13 IEC 60966-3 Radio frequency and coaxial cable assemblies – Part 3: Sectional specification for semi flexible coaxial cable assemblies Data limită de vot: 2008-06-13 IEC 60966-3-1 Radio frequency and coaxial cable assemblies – Part 3-1: Blank detail specification for semi flexible coaxial cable assemblies Data limită de vot: 2008-06-13 IEC 61156-5 Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications - Part 5: Symmetrical pair/quad cables with transmission characteristics up to 1000 MHz-Horizontal floor wiring - Sectional specification Data limită de vot: 2008-06-20

IEC 61156-8 Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications - Part 8: Symmetrical pair/quad cables with transmission characteristics up to 1200 MHz - Work area wiring - Sectional specification Data limită de vot: 2008-06-20 IEC_TC_65 MĂSURĂ ŞI COMANDĂ ÎN PROCESELE INDUSTRIALE IEC 60700-2 Transmitters for use in industrial-process control systems - Part 2: Methods for inspection and routine testing Data limită de vot: 2008-06-20 IEC 60770-1 Transmitters for use in industrial-process control systems - Part 1: Methods for performance evaluation Data limită de vot: 2008-06-20 IEC_TC_68 MATERIALE MAGNETICE PRECUM ALIAJELE ŞI OŢELURILE Amendment 2 to IEC 60404-4 Ed. 2.0 Magnetic materiels - Part 4: Methods of measurement of d.c. magnetic properties of magnetically soft materials Data limită de vot: 2008-06-20 IEC_TC_86 FIBRE OPTICE IEC 60794-3-10 ed 2.0 Optical fibre cables - Part 3-10 : Outdoor cables - Family specification for duct, directly buried or lashed aerial optical telecommunication cable Data limită de vot: 2008-06-13 IEC 60794-3-20 Ed. 2.0 Optical fibre cables Part 3-20: Outdoor cables - Family specification for self supporting aerial telecommunication cable Data limită de vot: 2008-06-13 IEC 61073-1 Ed. 4.0 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Mechanical splices and fusion splice protectors for optical fibres and cables - Part 1: Generic specification Data limită de vot: 2008-06-13 IEC_TC_97 INSTALAŢII ELECTRICE PENTRU ILUMINATUL ŞI SEMNALIZAREA ÎN AEROPORTURI IEC 61822 Ed.2 Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - Constant current regulators Data limită de vot: 2008-06-27

PROIECTE DE STANDARDE INTERNAŢIONALE ISO SUPUSE ANCHETEI PUBLICE

În perioada 2008.01.01 – 2008.01.31

Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. Asupra acestor proiecte poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică. Proiectele pot fi obţinute de la ASRO precizând indicativul şi titlul standardului. Observaţiile trebuie transmise pe adresa Asociaţiei de Standardizare din România până la termenul indicat după fiecare proiect, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice. ISO/IEC/JTC 1 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ISO/IEC FCD 10373-3 Identification cards -- Test methods -- Part 3: Integrated circuit(s) cards with contacts and related interface devices Data limită de vot: 2008-05-16

ISO/IEC DIS 11889-1 Trusted Platform Module -- Part 1: Overview Data limită de vot: 2008-07-25 ISO/IEC DIS 11889-2 Trusted Platform Module -- Part 2: Design principles Data limită de vot: 2008-07-25

Page 46: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

46

ISO/IEC DIS 11889-3 Trusted Platform Module -- Part 3: Structures Data limită de vot: 2008-07-25 ISO/IEC DIS 11889-4 Trusted Platform Module -- Part 4: Commands Data limită de vot: 2008-07-25 ISO/IEC 14496-4:2004/FPDAmd 30 Conformance testing for new profiles for professional applications Data limită de vot: 2008-05-16 ISO/IEC FCD 15420.2 Information technology -- Automatic identification and data capture techniques -- Bar code symbology specification -- EAN/UPC Data limită de vot: 2008-05-02 ISO/IEC DTR 15504-7 Information technology -- Process assessment -- Part 7: Assessment of Organizational Maturity Data limită de vot: 2008-06-22 ISO/IEC FCD 18018 Information Technology - Configuration Management Tool Requirements Data limită de vot: 2008-05-04 ISO/IEC FCD 19757-7 Information technology -- Document Schema Definition Languages (DSDL) -- Part 7: Character Repertoire Description Language (CRDL) Data limită de vot: 2008-05-11 ISO/IEC FCD 24766 Information Technology - Requirement Engineering Tool Requirements Data limită de vot: 2008-05-04 ISO/IEC FCD 25012.2 Software engineering -- Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) -- Data quality model Data limită de vot: 2008-05-16 ISO/TC 8 NAVE ŞI TEHNOLOGIE MARITIMĂ ISO/DIS 9943 Shipbuilding -- Ventilation and air-treatment of galleys and pantries with cooking appliances Data limită de vot: 2008-06-17 ISO/TC 10 DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ DE PRODUS

ISO/DIS 15519-1 Specification for diagrams for process industry -- Part 1: General rules Data limită de vot: 2008-06-19 ISO/DIS 27668-1 Gel ink ball pens and refills -- Part 1: General use Data limită de vot: 2008-06-05 ISO/DIS 27668-2 Gel ink ball pens and refills -- Part 2: Documentary use (DOC) Data limită de vot: 2008-06-05 ISO/TC 22 VEHICULE RUTIERE ISO/DIS 4129 Mopeds -- Symbols for controls, indicators and tell-tales Data limită de vot: 2008-06-05 ISO/DIS 8709 Mopeds -- Brakes and brake systems -- Tests and measurement methods Data limită de vot: 2008-06-05

ISO/TC 23 TRACTOARE ŞI MATERIALE AGRICOLE ŞI FORESTIERE

ISO/DIS 4254-8.2 Agricultural machinery -- Safety -- Part 8: Solid fertilizer distributors Data limită de vot: 2008-04-01 ISO/DIS 25358 Crop protection equipment -- Droplet-size spectra from atomizers -- Measurement and classification Data limită de vot: 2008-06-15 ISO/TC 29 SCULE MICI ISO/DIS 4229 Assembly tools for screws and nuts -- Single-head engineer's wrenches for lower torque applications -- Maximum outside dimensions of heads and test torques Data limită de vot: 2008-06-19 ISO/TC 34 PRODUSE ALIMENTARE ISO/DIS 16931 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of polymerized triglycerides by high-performance size-exclusion chromatography (HPSEC) Data limită de vot: 2008-06-25 ISO/DIS 29822 Animal and vegetable fats and oils -- Isomeric diacylglycerols -Determination of relative amounts of 1,2- and 1,3-diacylglycerols Data limită de vot: 2008-06-19 ISO/DIS 29981 Milk products -- Enumeration of presumptive bifidobacteria -- Colony count technique at 37 degrees C Data limită de vot: 2008-06-26 ISO/TC 39 MAŞINI-UNELTE ISO/DIS 26303-1 Machine tools -- Reliability, availability and capability Part 1: Capability evaluation of machining processes on metal-cutting machine tools Data limită de vot: 2008-06-05 ISO/TC 43 ACUSTICĂ ISO/DIS 13474 Acoustics -- Framework for calculating a distribution of sound exposure levels of impulsive sound events for purposes of environmental noise assessment Data limită de vot: 2008-07-01 ISO/TC 44 SUDARE ŞI PROCEDEE CONEXE ISO/DIS 5173 Destructive tests on welds in metallic materials -- Bend tests Data limită de vot: 2008-06-25 ISO/TC 45 ELASTOMERI ŞI PRODUSE PE BAZĂ DE

ELASTOMERI

ISO/DIS 1402 Rubber and plastics hoses and hose assemblies -- Hydrostatic testing Data limită de vot: 2008-07-02 ISO/DIS 2322 Styrene-butadiene rubber (SBR) -- Emulsion- and solution-polymerized types -- Evaluation procedures Data limită de vot: 2008-06-17 ISO/DIS 2476 Rubber, butadiene (BR) -- Solution-polymerized types -- Evaluation procedures Data limită de vot: 2008-06-17 ISO/DIS 4023 Rubber hoses and hose assemblies for steam -- Test methods Data limită de vot: 2008-06-25

Page 47: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

47

ISO/TC 46 INFORMARE ŞI DOCUMENTARE ISO/DIS 16245 Information and documentation -- Boxes, file covers and other enclosures, made from cellulosic materials, for storage of paper and parchment documents Data limită de vot: 2008-06-19 ISO/DIS 23081-2 Information and documentation -- Records management processes for Metadata -- Part 2: Conceptual and implementation issues Data limită de vot: 2008-06-19 ISO/TC 47 CHIMIE ISO/DIS 11014 Safety data sheet for chemical products -- Content and order of sections Data limită de vot: 2008-06-17 ISO/TC 58 BUTELII PENTRU GAZ ISO/DIS 28622 Pressure relief valves for transportable refillable cylinders for liquefied petroleum gas (LPG) Data limită de vot: 2008-06-25 ISO/TC 59 CONSTRUCŢII IMOBILIARE ISO/DIS 15928-3 Houses -- Description of performance -- Part 3: Structural durability Data limită de vot: 2008-06-15 ISO/TC 61 MATERIALE PLASTICE ISO 1043-1:2001/DAmd 1.2 Symbol for plastics recyclate Data limită de vot: 2008-03-25 ISO/DIS 4608 Plastics -- Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride for general use -- Determination of plasticizer absorption at room temperature Data limită de vot: 2008-07-01 ISO/DIS 8986-1 Plastics -- Polybutene-1 (PB-1) moulding and extrusion materials -- Part 1: Designation system and basis for specifications Data limită de vot: 2008-06-25 ISO/DIS 8986-2 Plastics -- Polybutene-1 (PB-1) moulding and extrusion materials -- Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties Data limită de vot: 2008-06-25 ISO/DIS 11357-3 Plastics -- Differential scanning calorimetry (DSC) -- Part 3: Determination of temperature and enthalpy of melting and crystallization Data limită de vot: 2008-06-26 ISO/DIS 25762 Plastics -- Guidance on the assessment of fire characteristics and fire performance of fibre- reinforced composites Data limită de vot: 2008-06-25 ISO/TC 67 MATERIALE, ECHIPAMENT ŞI STRUCTURI MARINE PENTRU INDUSTRIILE PETROLULUI ŞI GAZELOR NATURALE

ISO/DIS 10426-1 Petroleum and natural gas industries -- Cements and materials for well cementing -- Part 1: Specification Data limită de vot: 2008-07-01

ISO 13503-2:2006/DAmd 1 Data limită de vot: 2008-07-01 ISO 15544:2000/DAmd 1 Data limită de vot: 2008-06-05 ISO/DIS 15590-1 Petroleum and natural gas industries -- Induction bends, fittings and flanges for pipeline transportation systems -- Part 1: Induction bends Data limită de vot: 2008-06-05 ISO/TC 85 ENERGIE NUCLEARĂ ISO/DIS 26802 Nuclear facilities -- Criteria for the design and the operation of containment and ventilation systems for nuclear reactors Data limită de vot: 2008-06-15 ISO/TC 89 PLĂCI PE BAZA DE LEMN ISO/DIS 27769-2 Wood-based panels -- Wet process fibreboard – Part 2: Specifications Data limită de vot: 2008-06-15 ISO/TC 102 MINEREU DE FIER ŞI MINEREU DE FIER

SĂRĂCIT

ISO/DIS 3082 Iron ores -- Sampling and sample preparation procedures Data limită de vot: 2008-06-05 ISO/TC 106 STOMATOLOGIE ISO/DIS 4073 Dentistry -- Information system on the location of dental equipment in the working area of the oral health care provider Data limită de vot: 2008-06-11 ISO/TC 108 VIBRAŢII ŞI ŞOCURI MECANICE ISO 13091-1:2001/DAmd 1 Data limită de vot: 2008-06-19 ISO/TC 131 SISTEME HIDRAULICE ŞI PNEUMETICE

ISO/DIS 6358-2 Pneumatic fluid power -- Determination of flow-rate characteristics of components using compressible fluids -- Part 2: General rules Data limită de vot: 2008-06-05 ISO/DIS 6358-3 Pneumatic fluid power -- Determination of flow-rate characteristics of components using compressible fluids -- Part 3: Discharge test as an alternate test method Data limită de vot: 2008-06-05 ISO/DIS 6358-4 Pneumatic fluid power -- Determination of flow-rate characteristics of components using compressible fluids -- Part 4: Charge test as an alternate test method Data limită de vot: 2008-06-05 ISO/TC 146 CALITATEA AERULUI ISO/DIS 15767 Workplace atmospheres -- Controlling and characterizing errors in weighing collected aerosols Data limită de vot: 2008-06-05 ISO/DIS 17735 Workplace atmospheres -- Determination of total isocyanate groups in air using 1-(9-anthracenylmethyl)piperazine (MAP) reagent and liquid chromatography Data limită de vot: 2008-06-15

Page 48: STANDARDE APROBATE

Buletinul Standardizării – Februarie 2008

48

ISO/DIS 24095 Workplace air -- Guidance for the measurement of respirable crystalline silica Data limită de vot: 2008-06-19 ISO/TC 147 CALITATEA APEI ISO/DIS 13530.2 Water quality -- Guidance on analytical quality control for chemical and physicochemical water analysis Data limită de vot: 2008-03-05 ISO/TC 165 STRUCTURI DE LEMN ISO/DIS 20152-1 Timber structures -- Bond performance of adhesives Part 1: Basic requirements Data limită de vot: 2008-06-26 ISO/TC 198 STERILIZAREA PRODUSELOR DE ÎNGRIJIREA SĂNĂTĂŢII

ISO/DIS 14161 Sterilization of health care products -- Biological indicators -- Guidance for the selection, use and interpretation of results Data limită de vot: 2008-06-18 ISO/TC 199 SECURITATEA MAŞINILOR ISO 12100-1:2003/DAmd 1 Data limită de vot: 2008-06-11

ISO 12100-2:2003/DAmd 1 Data limită de vot: 2008-06-11 ISO/TC 204 SISTEME INTELIGENTE DE TRANSPORT

ISO/DIS 21217 Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) -- Architecture Data limită de vot: 2008-06-19 ISO/TC 213 SPECIFICAŢII ŞI VERIFICĂRI

DIMENSIONALE ŞI GEOMETRICE ALE PRODUSELOR

ISO 286-2:1988/DAmd 1 Data limită de vot: 2008-07-01 ISO/DIS 25178-3 Geometrical product specifications (GPS) -- Surface texture: Areal -- Part 3: Specification operators Data limită de vot: 2008-06-17 ISO/TC 215 INFORMATICĂ MEDICALĂ ISO/HL7 DIS 27931 Health Informatics -- HL7 Messaging Standard Version 2.5 -- An application protocol for electronic data exchange in healthcare environments Data limită de vot: 2008-06-11 ISO/HL7 DIS 27932 Health Informatics -- Clinical document architecture, release 2 Data limită de vot: 2008-06-11

Page 49: STANDARDE APROBATE

Centrul pentru Schimb de Informaţii pentru Standarde

În prezenta rubrică sunt publicate notificările referitoare la standarde, adresate Secretariatului OMC sub incidenţa Acordului referitor la Barierele Tehnice în Calea Comerţului (TBT)

Totodată, rubrica răspunde şi obligaţiilor referitoare la transparenţă menţionate în art. 2 al Acordului TBT.

Notificări referitoare la proiecte de standarde primite de la secretariatul OMC până la data de 14.02.2008

ROMÂNIA ROU/45 – SR EN 1991-1-5:2004 NA: 2008 Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-5:

General actions – Thermal actions. National annex ROU46 – SR EN 1992-1-1:2004 NB:2008 Eurocode 2: Design of concrete structures.

Part 1-1: General rules and rules for buildings National annex

SUA

USA/331 – Federal Motor Vehicle Safety Standards; Platform lifts for Motor vehicles; Platform lift installations in motor vehicles

USA/332 – Recycling of computer equipment, SB 895 USA/353 – Fire safety propensity standards, S 26 USA/355 – Plastic containers, H233

REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ CHN/329 - National standard of the P.R.C., Minimum allowable values of energy

efficiency and energy efficiency grades for AC contactors CHN/330 - National standard of the P.R.C., Minimum allowable values of energy

efficiency and energy efficiency grades for computer monitors CHN/331 - National standard of the P.R.C., Minimum allowable values of energy

efficiency and energy efficiency grades for copy machines CHN/332 - National standard of the P.R.C., Minimum allowable values of energy

efficiency and energy efficiency grades for electrical storage water heaters CHN/333 - National standard of the P.R.C., Uninterruptible power systems (UPS) – Part

1-1: General and safety requirements for UPS used in operator access areas CHN/334 - National standard of the P.R.C., Uninterruptible power systems (UPS) – Part

1-2: General and safety requirements for UPS used in restricted access locations

CHN/335 - National standard of the P.R.C., Safety in Electroheat installations Part 13: Particular Requirements for electroheat installation with explosive atmosphere

Page 50: STANDARDE APROBATE

ISRAEL

ISR/191 – Revision of SI 799: Common antenna receiving systems and individual antenna receiving systems – MATV

ISR/192 – Replacement of SI 1011 Part 1 with the new mandatory standard SI 60601 part 1 – Medical electrical equipment: general requirements for basic safety and essential performance.

JAPONIA

JPN/239 – Overview of amendments of the Quality labeling standard for shavings of

dried fish

TAILANDA THA/256 – Draft TIS 1548-2550 (2007) Electric pumps: safety requirements

MEXIC MEX/133 – Draft Mexican Official standard PROY-NOM-021-ENER/SCFI-2007:

Energy efficiency of end user safety requirements for room air-conditioned. Limits, test methods and labeling

EL SALVADOR

SLV/114 – Bottles water, first revision SLV/115 – Natural honey. Specifications, second revision SLV/116 – Milk products. Flavoured pasteurized and ultra-pasteurized milk.

Specifications SLV/117 – Atmospheric emissions. Stationary point sources

SLOVENIA SVN/65 - oSIST 1011:2008 – Liquid oil products – Heating oil EL (extra light) –

Demands and methods SVN/66 - dSIST 1043 – Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for

roads, airfields and other trafficked areas – Requirements

FILIPINE PHL/95 – Draft Philippine national standard (DPNS) 2067:2007 – Halal food –

Production, preparation, handling and storage – General guidelines Responsabil OMC / ASRO – Diana Dorobanţu e-mail: [email protected]; Tel/Fax: 316.99.74