spp tehn carne lapte

130
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 4760/26.07.2006 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CALIFICARE: TEHNICIAN ÎN PRELUCRAREA CĂRNII ŞI A LAPTELUI NIVELUL 3 AVANSAT

Upload: emiliana-soimita-magerusan

Post on 16-Feb-2015

62 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: SPP Tehn Carne Lapte

Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 4760/26.07.2006

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

CALIFICARE: TEHNICIAN ÎN PRELUCRAREA CĂRNII ŞI A LAPTELUI

NIVELUL 3 AVANSAT

2006

Page 2: SPP Tehn Carne Lapte

Autori:

Adriana COZA - Inginer, profesor grad didactic I, Colegiul Tehnic de Industrie

Alimentară "Dumitru Moţoc", Bucureşti

Elisabeta TACHE - Inginer, profesor grad didactic I, Colegiul Tehnic de Industrie

Alimentară "Dumitru Moţoc", Bucureşti

Ioana VLAD - Inginer, profesor grad didactic I, Colegiul Tehnic de Industrie

Alimentară "Dumitru Moţoc", Bucureşti

Maria MOISIU- Doctor, profesor grad didactic I, Grup Şcolar Agricol Palas

Constanţa

Andra ŞANDRU- Profesor grad didactic I, Grup Şcolar Vasile Pârvan

Constanţa

Consultanţă:

Catinca SCRIOŞTEANU – expert CNDIPT

2

Page 3: SPP Tehn Carne Lapte

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ

ABILITĂŢI CHEIE

1. COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ

2. COMUNICARE PROFESIONALĂ

3. TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI

4. MANAGEMENTUL PROIECTELOR

5. MANAGEMENTUL CALITĂŢII

UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE

6. MICROBIOLOGIA CĂRNII ŞI A LAPTELUI

7. BIOCHIMIA CĂRNII ŞI A LAPTELUI

8. APLICAREA LEGISLAŢIEI ÎN PRELUCRAREA CĂRNII ŞI A

LAPTELUI

9. GESTIUNE ŞI CALCULE TEHNOLOGICE

10. IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII LA PRELUCRAREA CĂRNII ŞI A

LAPTELUI

11. TEHNOLOGII SPECIFICE DE PRELUCRARE A CĂRNII

12. DEFECTE DE FABRICAŢIE ALE PRODUSELOR DIN CARNE

13. TEHNOLOGII SPECIFICE DE PRELUCRARE A LAPTELUI

14. DEFECTE DE FABRICAŢIE ALE PRODUSELOR DIN LAPTE

15. STABILIREA ŞI VERIFICAREA PUNCTELOR CRITICE DE CONTROL

ÎN PRELUCRAREA CĂRNII ŞI A LAPTELUI

16. PROIECTAREA PROCESELOR DE PRELUCRARE A CĂRNII ŞI A

LAPTELUI

3

Page 4: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 1. : COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ

Nivel: 3 avansat

Valoare Credit: 2, 0

Competenţe:

1.1. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

1.2. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise specializate, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

1.3. Exprimă mesaje orale în limbaj complex, în contexte profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu

1.4. Elaborează mesaje scrise specializate, în contexte profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu

1.5 Participă la interacţiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

4

Page 5: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 1.: COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ (3 avansat)

Competenţa 1.1. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea informaţiilor necesare şi suficiente pentru decodarea sensului global în mesaje orale care folosesc un limbaj complex şi conţin vocabular specializat(b) Extragerea informaţiilor / detaliilor specifice necesare şi relevante pentru sarcinile de serviciu, din mesaje orale diverse(c) Identificarea de opinii şi atitudini, şi distingerea lor de informaţii factuale sau de altă natură (legi, idei, concepte) (d) Identificarea, cu ajutorul conţinutului, intonaţiei şi al sensului implicit, a informaţiilor privind priorităţi şi urgenţe(e) Identificarea şi utilizarea de indicii verbale, non-verbale şi / sau de asocieri / conexiuni pentru clarificarea sensului unor elemente de vocabular sau de accent nefamiliare (f) Înţelegerea de instrucţiuni, solicitări şi întrebări orale, care folosesc un limbaj complex şi conţin vocabular specializat, şi realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor obţinute pe cale orală

Condiţii de aplicabilitate:

Contexte: Activităţi de serviciu Contexte sociale relevante pentru activitatea profesională (târguri, conferinţe, întâlniri, şedinţe) Situaţii formale Situaţii informale

Surse şi tipuri de mesaje orale:

Texte care conţin unele elemente de vocabular / de accent nefamiliare, emise la viteză normală, în diverse registre, de lungime variabilă:

mesaje, formale şi informale directe, emise clienţi, colegi sau de cei din jur; discursuri, rapoarte, conferinţe (inclusiv video-conferinţe); prezentări (formale / informale) de produse / servicii; transmisiuni radio şi TV, anunţuri publice; conversaţii telefonice, inclusiv mesaje telefonice înregistrate.

Informaţii obţinute: ideea principală (sensul global); informaţii, inclusiv numerice, pe teme profesionale: instrucţiuni, solicitări, întrebări, explicaţii; informaţii factuale, inclusiv numerice, privind specificaţii de procese, produse şi servicii; opinii, puncte de vedere, atitudini (pro, contra, neutră), priorităţi.

Limbaj: limbaj şi structuri familiare şi mai puţin familiare, în registre sociale şi profesionale uzuale termeni specifici mesajelor mass media; vocabular specific cu nivel mediu de specializare, relevant pentru domeniul ocupaţional. vorbire la viteză normală varietăţi de accent

Moduri de acţiune: întrebări, intonaţie, limbaj corporal / nonverbal, verificarea sensului prin alte surse; comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane; acţiuni proprii (realizarea de operaţii, activităţi).

Probe de evaluare

5

Page 6: SPP Tehn Carne Lapte

Probe scrise sau orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi obţină prin ascultare informaţii / detalii, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice opinii şi atitudini şi să le distingă de informaţii de altă natură, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice informaţii privind priorităţi şi urgenţe cu ajutorul conţinutului, intonaţiei şi al sensului implicit, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că înţelege instrucţiuni, solicitări şi întrebări şi că este capabil să acţioneze pe baza informaţiei obţinute prin ascultare, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să folosească strategii de înţelegere prin ascultare, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b), (c), (d), (e) şi (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă.

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea cel puţin o dată a performanţei pentru fiecare criteriu de performanţă în fiecare dintre condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta.

6

Page 7: SPP Tehn Carne Lapte

3. Titlul unităţii 1.: COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ (3 avansat)

Competenţa 1.2: Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise specializate, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea şi localizarea promptă şi corectă de informaţii şi opinii relevante pentru sarcini de serviciu, în texte de specialitate (b) Identificarea sensului unor elemente de text nefamiliare prin utilizarea

de materiale de referinţă şi / sau de asocieri / conexiuni, atunci când este necesar

(c) Corelarea în mod coerent a mai multor informaţii din diverse părţi ale unui text / din texte diferite, în scopul îndeplinirii unei sarcini de serviciu(d) Identificarea de şi discriminarea între informaţii factuale, puncte de vedere, opinii şi atitudini (e) Transferul de informaţii din texte de specialitate în diverse forme de prezentare (f) Înţelegerea de reglementări, instrucţiuni, şi recomandări specifice din texte care conţin limbaj complex şi specializat şi realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor din astfel de texte de specialitate

Condiţii de aplicabilitate:

Contexte Activităţi profesionale Contexte profesionale formale Contexte profesionale informale Contexte sociale relevante pentru activitatea profesională (târguri, conferinţe, întâlniri,

şedinţe)

Tipuri de text: Texte, care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare, în diverse registre, de lungime variabilă:

documente profesionale specifice specializării: manuale, rapoarte, reclame, oferte, fişe tehnice; texte de popularizare pe teme profesionale: articole de presă, prezentări, reclame, anunţuri; texte cu conţinut operaţional profesional: corespondenţă, faxuri, circulare, formulare, instrucţiuni cereri, reclamaţii, procese verbale;

Informaţii obţinute:

elemente cheie din documente relevante informaţii factuale, inclusiv numerice, relativ complexe, pe teme de interes comun; informaţii profesionale: instrucţiuni, explicaţii, date tehnice ale unor produse şi servicii, evaluări; date privind: materii prime, materiale şi produse finite, operaţii şi procese tehnologice

Materiale de referinţă:

dicţionare; diagrame şi alte materiale vizuale; instrucţiuni, manuale tehnice, prospecte, baze de date, pagini Internet.

Forme de prezentare:

tabele, grafice, scheme; prezentări notiţe.

Moduri de acţiune:

comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane; transferul informaţiilor în diverse forme de prezentare; acţiuni proprii: realizarea de operaţii, modificarea unor operaţii, luarea de decizii.

7

Page 8: SPP Tehn Carne Lapte

Probe de evaluare

Probe orale sau scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi să localizeze informaţii, detalii şi opinii, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate şi strategii de semantizare pentru identificarea sensului, atunci când este necesar, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să prelucreze informaţii în diverse moduri, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să discrimineze între intre informaţii factuale, idei, puncte de vedere, opinii şi atitudini, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că înţelege reglementări, instrucţiuni, şi recomandări citite şi că este capabil să acţioneze adecvat pe baza informaţiei obţinute prin lectură, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă.

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea cel puţin o dată a performanţei pentru fiecare criteriu de performanţă în fiecare dintre condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta.

În unele cazuri poate fi necesar ca probele de evaluare să includă limite de timp realiste pentru realizarea sarcinilor de lucru, în concordanţă cu cerinţele specifice contextului profesional.

Titlul unităţii 1.:COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ 3 avansat)

8

Page 9: SPP Tehn Carne Lapte

Competenţa 1.3: Exprimă mesaje orale în limbaj complex, în contexte profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu

Criterii de performanţă:

(a) Oferirea şi solicitarea, în discuţii, de informaţii şi de instrucţiuni pentru îndeplinirea unei sarcini de serviciu, folosind expresii şi structuri variate(b) Realizarea de prezentări orale de fapte, idei şi opinii profesionale, pregătite în prealabil, folosind un limbaj specializat corect şi materiale suport adecvate(c) Formularea clară, precisă şi structurată logic a ideilor, faptelor şi opiniilor şi susţinerea lor cu argumente(d) Oferirea de clarificări şi explicaţii atunci când informaţia / instrucţiunea nu este corect înţeleasă de ceilalţi(e) Exprimarea fluentă, cu intonaţie corectă şi într-un registru adecvat contextului(f) Utilizarea adecvată şi suficient de corectă a unei varietăţi de termeni de specialitate comuni / familiari şi de structuri lingvistice astfel încât să se asigure comunicarea deplină a sensului, chiar dacă există în text unele deficienţele de pronunţie şi / sau intonaţie, de gramatică, şi / sau de registru

Condiţii de Aplicabilitate:

Tipuri de informaţii:

Conversaţii şi prezentări de lungimi variate, care conţin: informaţii factuale (inclusiv numerice), idei, opinii; instrucţiuni, explicaţii, detalii de operare, sfaturi; descrieri şi specificaţii de obiecte, procese, operaţii.

Tipuri de discurs: Discuţii profesionale formale şi informale; Prezentări; Scurte rapoarte profesionale.

Contexte: Contexte profesionale, situaţii specifice în organizaţie, la locului de muncă; Contexte sociale care au legătură cu profesia (târguri, conferinţe, întâlniri, şedinţe); Contexte formale şi contexte informale.

Tipuri de prezentări:

Rapoarte (relatări de evenimente, întâlniri); Demonstraţii operaţionale; Prezentări detaliate de procese / produse / servicii.

Materiale suport pentru prezentări (dacă / când e necesar)

notiţe, plan de prezentare, documente, fişe de lucru; imagini, grafice, scheme, folii, planşe, obiecte (mostre), modele;

Limbaj: fluent, la viteză normală, în diverse registre; expresii specifice şi structuri variate; vocabular specializat familiar, specific domeniului ocupaţional.

Moduri de comunicare:

faţă în faţă, individual sau în grup; la telefon, robot telefonic.

Moduri de acţiune:

comunicarea / transmiterea de informaţii / instrucţiuni către interlocutor / i; susţinerea unei prezentări .

Probe de evaluare

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite informaţii şi instrucţiuni, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a), şi în condiţiile de aplicabilitate

9

Page 10: SPP Tehn Carne Lapte

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze prezentări orale pregătite în prealabil, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b), şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să formuleze clar, precis şi structurat fapte, idei şi opinii şi să le susţină cu argumente, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite clarificări şi explicaţii, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să se exprime fluent, cu intonaţie corectă şi într-un registru adecvat contextului, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze adecvat terminologia specifică pentru a se asigura comunicarea deplină a sensului, chiar dacă există unele deficienţe, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă.

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea performanţei cel puţin de două ori pentru fiecare criteriu de performanţă în condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta, o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale.

Prezentările pot avea o durată variată, dar nu mai puţin de 10 minute. Candidaţii vor putea folosi planul de prezentare / notiţele, dar prezentarea va fi liberă şi în nici un caz nu va fi citită.

Titlul unităţii 1.: COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ (3 avansat)

10

Page 11: SPP Tehn Carne Lapte

Competenţa 1.4: Elaborează mesaje scrise specializate, în contexte profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu

Criterii de Performanţă:

(a) Completarea de documente şi formulare profesionale specifice sarcinilor de serviciu ale profesiei(b) Redactarea unor texte funcţionale mai complexe, specifice sarcinilor de serviciu, cu folosirea de expresii şi structuri adecvate variate(c) Transmiterea în scris, în limbaj specific clar şi precis, de informaţii corecte pe teme din domeniul de specializare(d) Utilizarea de materiale de referinţă specifice adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite(e) Elaborarea de texte astfel încât deficienţele de gramatică, ortografie şi / sau de registru nu împiedică înţelegerea deplină a lor(f) Adecvarea formatului şi limbajului la context, la tipul de text şi la subiect

Condiţii de Aplicabilitate:

Tipuri şi formate de documente şi texte funcţionale:

formulare şi alte documente specifice specializării (facturi, facturi pro-forma, oferte, fişe tehnice, fişe de evidenţă, fişe de producţie, documente de evidenţă, specificaţii, evaluări); corespondenţă profesională: scrisori, note circulare, faxuri, mesaje (inclusiv e-mail); dări de seamă, procese verbale, minute, referate, rapoarte. formate formale; formate informale.

Tipuri de informaţii:

În texte, care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare, în diverse registre, de lungimi variate:

informaţii factuale de specialitate (inclusiv descrieri şi date tehnice), despre produse şi servicii;aranjamente şi instrucţiuni de serviciu;idei, opinii, puncte de vedere;raportări privind desfăşurarea unor evenimente, şedinţe, procese.

Limbaj: limbajul specific domeniului de specializare formule de comunicare standardizate, formule de politeţe.

Teme specifice: organizarea locului de muncă; operaţii, activităţi şi procese de producţie; calitatea serviciilor / produselor.

Contexte: Contexte profesionale, situaţii specifice în organizaţie, la locului de muncă; Contexte sociale care au legătură cu profesia; Contexte formale; Contexte informale.

Materiale de referinţă:

dicţionare, glosare de termeni specializaţi / sintagme specifice; documente normative şi tehnice reviste de specialitate, baze de date modele de documente şi formulare.

Probe de Evaluare

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil completeze formulare şi documente şi să redacteze texte funcţionale mai complexe, specifice sarcinilor de serviciu, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să transmită, în limbaj specific clar şi precis, informaţii corecte pe teme din domeniul de specializare, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.

11

Page 12: SPP Tehn Carne Lapte

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze limba modernă fără deficienţe de gramatică, ortografie şi / sau de registru care să împiedice înţelegerea deplină a textului, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze un format recomandat şi un limbaj adecvat la context, la tipul de text şi la subiect, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă.

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea performanţei cel puţin de două ori pentru fiecare criteriu de performanţă în condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta, o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale.

Probele trebuie să vizeze demonstrarea, cel puţin o dată, a capacităţii de a completa / redacta fiecare dintre tipurile şi formatele de texte (doar cele care sunt specifice domeniului de specializare) prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

La elaborarea de texte se va permite utilizarea dicţionarului şi a altor materiale de referinţă prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii 1.:COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ(3 avansat)

12

Page 13: SPP Tehn Carne Lapte

Competenţa 5: Participă la interacţiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

Criterii de Performanţă:

(a) Participarea cu informaţii factuale şi cu opinii proprii la discuţii profesionale, pe teme legate de sarcini de serviciu(b) Intermedierea unei conversaţii între un vorbitor al limbii moderne şi un vorbitor al limbii materne(c) Comunicarea telefonică adecvată, pe teme de interes profesional, în contexte legate de sarcini de serviciu (d) Elaborarea de corespondenţă profesională în diverse formate şi către diverşi destinatari, în contexte legate de sarcini de serviciu(e) Verificarea înţelegerii şi solicitarea / oferirea de clarificări / explicaţii când informaţia nu este clar înţeleasă, în conversaţii directe şi telefonice şi în prezentări (f) Exprimarea clară, fluentă şi adecvată terminologic, cu limbajul şi registrul adaptate la subiect, la context şi la interlocutor / destinatar, cu respectarea convenţiilor şi normelor sociale şi culturale, în funcţie de rol şi de relaţiile cu interlocutorul / destinatarul, în comunicarea orală şi în scris

Condiţii de Aplicabilitate:

Tipuri de informaţii şi opinii:

informaţii factuale – inclusiv date numerice – pe teme profesionale; analize, evaluări de: produse, servicii, procese, preferinţe; argumente pro şi contra în susţinerea unor idei / opinii profesionale personale; ipoteze, predicţii;

Teme: Discuţii profesionale şi conversaţii, comunicări telefonice şi corespondenţă profesională, care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare, în diverse registre, privind:

probleme de serviciu curente, aranjamente la locul de muncă, cum ar fi planuri, activităţi şi aranjamente operaţionale; relaţii cu clienţii şi partenerii, negocieri, contractări etc. (în funcţie de specializare); solicitări şi răspunsuri la solicitări diverse, instrucţiuni, explicaţii; evaluarea de informaţii, de produse, de servicii.

Contexte: a. Discuţii profesionale: situaţii sociale si profesionale formale şi informale; interviuri individuale sau în grup; întâlniri formale / informale profesionale de rutină, activităţi profesionale zilnice;

b. Comunicare telefonică: contacte de rutină cu colegi, subalterni, superiori, în activităţi profesionale zilnice; comunicări formale / informale cu parteneri şi clienţi; interviuri telefonice individuale;

c. Corespondenţă profesională: formală şi informală, legată de sarcini de serviciu; în interiorul organizaţiei: cu subalterni, cu colegi, cu superiori; în afara organizaţiei: cu clienţi, cu parteneri, cu potenţiali clienţi / parteneri

Tipuri şi moduri de interacţiune:

în discuţii profesionale, schimburi de opinii: faţă în faţă, în perechi sau în grupuri mici; la telefon: apeluri date, apeluri primite, preluare / transmitere de mesaje telefonice; în scris: scrisori, note circulare, oferte, faxuri, mesaje (inclusiv e-mail).

Limbaj şi convenţii: comunicări directe / telefonice derulate cu viteză normală, formule de iniţiere, întreţinere şi încheiere a unei discuţii directe / telefonice, limbaj nonverbal

13

Page 14: SPP Tehn Carne Lapte

formule standard folosite în corespondenţa de diverse tipuri (scrisori, circulare, fax, email) vocabularul specializat necesar îndeplinirii sarcinilor de serviciu şi rezolvării situaţiilor previzibile specifice contextelor profesionale.

Probe de evaluare

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să participe la discuţii profesionale, în care să prezinte informaţii şi opinii şi să le argumenteze, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să intermedieze conversaţii între un vorbitor al limbii moderne şi un vorbitor al limbii materne, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să comunice telefonic în mod adecvat, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să elaboreze corespondenţă profesională în diverse formate, pe diverse teme şi către diverşi destinatari, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice înţelegerea, să solicite clarificări şi să acţioneze în vederea clarificării, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale, scrise şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze o exprimare clară, fluentă şi adecvată terminologic, cu un limbaj şi registru adaptate la subiect, la context şi la interlocutor / destinatar, şi respectând convenţii folosite în comunicarea orală şi în scris, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă. Probele se vor elabora astfel încât evaluarea candidaţilor pe această competenţă să fie integrată cu evaluarea pe competenţele de producere (competenţele 3 şi 4).

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea performanţei cel puţin de două ori pentru criteriile de performanţă (a) şi (b) în condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acestea, o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale.

În cazul convorbirilor telefonice (c), performanţa va fi demonstrată atât pentru apeluri date cât şi pentru apeluri primite.

În cazul corespondenţei (d), probele trebuie să vizeze demonstrarea, cel puţin o dată, a capacităţii de a completa / redacta fiecare dintre tipurile şi formatele de texte (doar cele care sunt specifice domeniului de specializare) prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii 2. : COMUNICARE PROFESIONALĂ

Nivel: 3 avansat

14

Page 15: SPP Tehn Carne Lapte

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

2.1. Elaborează strategii pentru o comunicare eficientă

2.2. Aplică tehnici de comunicare orală

2.3. Realizează şi prezintă un raport complex

15

Page 16: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 2. : COMUNICARE PROFESIONALĂ (3 avansat)

Competenţa 2.1: Elaborează strategii pentru o comunicare eficientă

Criterii de performanţă:

(a) Stabilirea scopului comunicării (b) Identificarea surselor de informaţii(c) Selectarea metodelor de comunicare adecvate(d) Identificarea metodelor de verificare a eficienţei comunicării

Condiţii de aplicabilitate:

Scopul comunicării: primirea şi transmiterea informaţiilor, întreţinerea unor discuţii, prezentarea unor informaţii

Surse de informaţii: informaţii interne şi externe, buletine informative, manuale, seminare, rapoarte, procese verbale, publicaţii de specialitate, internet,discuţii,statistici, documentaţie, mass media;

Metode de comunicare:scrise, verbale, audio, informatizate

Metode de verificare a eficienţei: obţinerea feedbeck-ului, documentaţie întocmită corect

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează ca este capabil să elaboreze cel puţin o strategie diferită de comunicare în 2 contexte cu grade de complexitate diferite, conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date.

16

Page 17: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 2: COMUNICARE PROFESIONALĂ (3 avansat)

Competenţa 2.2 Aplică tehnici de comunicare orală

Criterii de performanţă:(a) Identificarea strategiilor de ascultare necesare obţinerii informaţiilor(b) Susţinerea orală a ideilor şi a informaţiilor în faţa unui auditoriu (c) Argumentarea unui punct de vedere (d) Facilitarea unei comunicări eficiente

Condiţii de aplicabilitate:Strategii de ascultare: în funcţie de: situaţie, ocazie, subiectul în cauză, vorbitori,

metode de ascultare (activă sau pasivă), Susţinere: în situaţii formale sau informale, în funcţie de numărul de

vorbitori (mare, mic, 2 persoane), prin modulaţia vocii, prin alegerea tonului şi a vocabularului, prin structură, prin comunicare non verbală (gesturi, limbajul trupului, contacul vizual), prin articulare

Argumentare idei clare, relevante, concise, persuasive, adaptate contextului si interlocutorului

Facilitarea comunicării eficiente:

acceptă opinii diferite, încurajează discuţia, asigură posibilitatea de exprimare, oferă feed-back, stimulează creativitatea, încadrarea în timp, viteza vorbirii, adaptarea comunicării la nivelul de întelegere al auditoriului, folosirea unui suport specific

Probe de evaluare:

Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice tehnici de comunicare orală unui auditoriu de dimensiuni medii folosind PowerPoint, să realizeze o discuţie într-un grup mic (de exemplu sa explice sarcini de lucru) şi o dicuţie cu o altă persoană (de exemplu să ofere feed-back unei persoane pentru munca realizată), conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date.

17

Page 18: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 2. : COMUNICARE PROFESIONALĂ (3 avansat)

Competenţa 2.3: Realizează un raport formal

Criterii de performanţă:

(a) Selectarea informaţiilor necesare temei propuse(b) Organizarea conţinutului şi structurii raportului(c) Elaborarea unui raport formal

Condiţii de aplicabilitate:

Selectare: în funcţie de complexitatea temei, publicul ţintă, relevanta,

Organizare tipul informaţiei, succesiune logica, suportul (grafica,standardulde prezentare, formatul)

Raport formal: document coerent, bine structurat, adecvat scopului propus

Probe de evaluare:

Probe scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze un raport formal (de exemplu sa întocmească un raport la sfarşitul realizării unui produs, piesă, activitate), conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date.

18

Page 19: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 3.: TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1.0

Competenţe

3.1 Utilizează mijloace moderne de comunicare ( Internet, poşta electronică);

3.2 Proiectează sisteme informatice folosind soft-uri specializate (Access, Visual FoxPro);

3.3 Realizează prezentări de informaţii din domeniul de activitate, în format multimedia;

3.4 Elaborează o pagină web pentru o IMM.

19

Page 20: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul Unităţii: 3 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI ( 3 avansat )

Competenţa 3.1 Utilizează mijloace moderne de comunicare ( Internet,poşta electronică)

Criterii de performanţă

a) Prezentarea noţiunilor de bază;b) Selectarea surselor de date pentru documentare şi comunicare;c) Realizarea unei comunicări în timp real;d) Utilizarea instrumentelor de administrare a unei agende, calendar personal, liste de sarcini.

Condiţii de aplicabilitate

Noţiuni de bază: reţea de calculatoare, topologi de reţele, reţeaua Internet, browser-ul Internet Explorer, cont personal, adresă personală, domeniu Internet, serviciul de documentare şi informare - WWW, serviciul de comunicare - Chat, serviciul de transfer FPT.

Surse de data: baze de date, bănci de data, modalităţi de obţinere, prezentare şi transmitere a datelor, , motoare de căutare, portalul.

Comunicarea în timp real: sistem conversaţional în timp real Internet Relay Chat, interfaţa mIRC, conectarea la un server de discuţii, canalul de discuţii.

Instrumente de administrare: programul Outlook Express, lansare în execuţie, configurare, serviciul e-mail – Check Mail, agenda de adrese Addresses, gestionarea mesajelor, căutarea prin criterii – Search, descărcarea fişierelor ataşate – Attachment, administrarea cutiilor poştale: Inbox, Sent, Draft, Trash.

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte noţiunile de bază şi să selecteze sursele de date pentru documentare şi comunicare aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze o comunicare în timp real prin conectarea la un canal de discuţii şi să utilizeze instrumente de administrare a serviciului e-mail, a unei agende de adrese, a unei liste de discuţii şi a mesajelor aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d) conform condiţiilor de aplicabilite

20

Page 21: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii: 3. TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI ( 3 avansat )

Competenţa 2 Proiectează sisteme informatice folosind soft-uri specializate (Access, Visual FoxPro)

Criterii de performanţă

a) Descrierea şi folosirea diferitelor tipuri de date, structuri de date şi operatorii care intervin în procesul de prelucrare a informaţiei;

b) Organizarea şi prelucrarea datelor cu ajutorul bazelor de date relaţionale;c) Operarea cu instrumente specifice mediului de gestiune a bazelor de date;d) Realizarea şi prezentarea unor rapoarte folosind un Sistem de Gestiune a Bazelor de Date.

Condiţii de aplicabilitate

Tipuri de date: numeric, şir de caractere, logic, dată calendaristică, memo.Structuri de date: tabloul de memorie, înregistrarea, fişierul de date, baza de date.Operatori: matematici, relaţionali, de concatenate, logici, operatorii algebrei relaţionale: Select, Project, Join.

Organizare date: definire a bazei de date relaţionale, creare şi corelare a tabelelor, codificare a câmpurilor, condiţia de integritate referenţială.

Prelucrare date: introducere a datelor, proiectare a formularelor.

Instrumente: căutare în baza de date, sortare şi filtrare a înregistrărilor după criterii date, prelucrări statistice.

Rapoarte: definire a interogărilor, codul SQL, creare a interogărilor, proiectare a rapoartelor.

Probe de evaluare

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie tipuri de date, structuri de date, operatorii specifici acestora, să organizeze şi prelucreze date cu ajutorul bazelor de date relaţionale, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască şi să opereze cu instrumente specifice Sistemelor de gestiune a bazelor de date, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze şi să prezinte un raport folosind un SGBD, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d), conform condiţiilor de aplicabilitate.

21

Page 22: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii: 3. TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI ( 3 avansat )

Competenţa 3 Realizează prezentări de informaţii din domeniul de activitate, în format multimedia;

Criterii de performanţă

a) Prezentarea tehnicilor specifice softuri-lor multimedia;b) Schiţarea unei prezentări multimedia pentru un produs sau IMM;c) Realizarea unei aplicaţii multimedia în Microsoft Power Point;d) Distribuţia unei prezentări multimedia;

Condiţii de aplicabilitate

Tehnici specifice: hipertext, hipermedia, hiperlegătură, protocolul http, analiza, proiectarea, programarea reprezentării multimedia a informaţiei, producţia, testarea şi documentarea, distribuţia produsului multimedia.

Prezentare multimedia: folosirea tehnicilor de animaţie, tranziţie, comentarii verbale, butoane pentru acţiuni, inserarea clipurilor video şi audio, hiperlegăturile.

Aplicaţie: interfaţa Power Point, moduri de vizualizare, inserare de imagini şi diagrame (memoria clipboard, protocolul OLE), adăugarea efectelor de animaţie, tranziţie şi a efectului de temporizare, folosirea hiperlegăturilor.

Distribuţia prezentării: inscripţionarea prezentării pe un CD cu un CD-Writer, folosirea serviciului World Wide Web, browser-ul Internet Explorer.

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte tehnicile specifice multimedia şi să schiţeze o prezentare multimedia pentru un produs sau o IMM, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze o aplicaţie multimedia în Microsoft Power Point şi să distribuie această aplicaţie, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d), conform condiţiilor de aplicabilitate.

22

Page 23: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii: 3. TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI ( 3 avansat )

Competenţa 4 Elaborează o pagină web pentru o IMM

Criterii de performanţă

a) Utilizarea comenzilor din codul HTML pentru realizarea unei pagini web;b) Aplicarea modalităţilor de realizare a hiper-legăturilor;c) Proiectarea unei pagini web pentru o organizaţie din domeniul de activitate;d) Respectarea etapelor necesare pentru găzduirea unui website

Condiţii de aplicabilitate

Comenzi din codul HTML: comenzi pentru corp de literă, mărime, stil, culoare, obţinerea culorii, inserarea imaginilor, modificarea proprietăţilor imaginii, poziţionare, încadrare în text, formatarea unui fundal sau a unei teme.

Hiper-legături: realizare a unei legături pe un text, pe o imagine, mapare a unei imagini, salvare a mai multor documente ca pagini web, viteza de încărcare, claritatea informaţiilor.

Pagina web: utilizare a cadrelor în documente HTML, inserare a imaginilor, elementelor multimedia, elemente de conţinut, text, liste, tabele, sunete, casete de dialog, casete combinate, browser-ul Internet Explorer.

Etape: cumpărarea domeniului, alegere a furnizorului de servicii Internet, cunoaştere a posibilităţilor de încărcare a datelor pe un server web (FTP, http), cunoaştere a elementelor de securizare a informaţiei.

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze comenzi HTML şi să aplice modalităţile de realizare a hiperlegăturilor, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să proiecteze o pagină web pentru o organizaţie din domeniul de activitate şi să respecte etapele necesare pentru găzduirea unui website, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d), conform condiţiilor de aplicabilitate.

23

Page 24: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 4. : MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2.0

Competenţe:

4.1 Identifică mediul de proiect.

4.2 Planifică proiectul.

4.3 Implementează proiectul.

4.4 Monitorizează proiectul.

4.5 Utilizează software specializat în managementul proiectelor.

24

Page 25: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 4. : MANAGEMENTUL PROIECTELOR (3 avansat)

Competenţa 4.1: Identifică mediul de proiect.

Criterii de performanţă:

(a) Analizarea necesităţii proiectului.

(b) Elaborarea fazelor proiectului.

(c) Estimarea rezultatelor proiectului.

Condiţii de aplicabilitate:

Necesitatea proiectului: scop, rezultate aşteptate, estimarea resurse implicate, estimarea bugetului, justificare economică.

Faze proiect: concepţie, planificare, realizare, încheiere, feedback, modificare.

Estimarea rezultatelor: metode statistice, indicatori, standarde de calitate.

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze necesitatea elaborării proiectului, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze fazele proiectului, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să estimeze rezultatele proiectului, conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

25

Page 26: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 4. : MANAGEMENTUL PROIECTELOR (3 avansat)

Competenţa 4.2: Planifică proiectul.

Criterii de performanţă:

(a) Definirea pachetelor de activităţi

(b) Alocarea de resurse materiale şi umane

(c) Pregătirea echipei de lucru

(d) Elaborarea proiectului şi obţinerea documentelor specifice în conformitate cu standardele/ metodologiile în vigoare.

Condiţii de aplicabilitate:

Pachete de activităţi: studii de piaţă, analize de nevoi (swot), contacte cu furnizorii de servicii şi produse, achiziţii de produse şi servicii in funcţie de specificul proiectului.

Echipa de lucru: managerul de proiect, echipa financiară, specialişti pe diferite domenii, şef serviciu achiziţii.

Documentelor specifice: bordul de proiect, planul de proiect, listă de produse, planul de iniţiere al proiectului.

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează, prin elaborarea si sprezentarea unui raport, că este capabil să definească pachetele de activităţi, să aloce resurse materiale şi umane, să pregătească echipa de proiect, să elaboreze proiectul în conformitate cu standardele în vigoare conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) şi (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.

26

Page 27: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 4. : MANAGEMENTUL PROIECTELOR (3 avansat)

Competenţa 4.3: Implementează proiectul

Criterii de performanţă:

(a) Lansarea proiectului.

(b) Asigurarea încadrării în termenele stabilite în planul de proiect .

(c) Întocmirea documentaţiei de proiect.

(d) Livrarea produsului/ serviciului conform cerinţelor specificate în documentaţia de proiect.

Condiţii de aplicabilitate: Produs-serviciu: rezultatul/ rezultatele obţinute în urma finalizării proiectului

Documentatie de proiect: raport de sfârşit de etapă, raport de progres, registru de probleme, recomandări de acţiune.

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează, prin intocmirea unui plan de lansare, că este capabil să lanseze proiectul, conform criteriului (a) de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin reprezentare grafică, că este capabil să asigure încadrarea în timp, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze şi să întocmească documentaţia de proiect, conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să livreze produsul / serviciul, conform criteriilor de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.

27

Page 28: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 4. : MANAGEMENTUL PROIECTELOR (3 avansat)

Competenţa 4.4: Monitorizează proiectul

Criterii de performanţă:

(a) Analizarea riscurilor in functie de sursele de risc şi consemnarea în documente specifice.

(b) Gestionarea schimbarilor şi crearea documentelor specifice.

(c) Analizarea rezultatelor proiectului şi impactului aplicării.

(d) Asigurarea feed-back-ului.

Condiţii de aplicabilitate:

Riscuri: de bussines, de proiect

Surse de risc: asociate cu costurile, programarea calendaristică şi execuţia în toate fazele ciclului de viaţă.

Documente specifice: registru de schimbări, cerere de schimbare, registru de riscuri, plan de managementul riscurilor.

Analiza rezultatelor: comparare cu estimările, standarde, beneficii obţinute.

Feed-back: reevaluarea activităţilor, revizuirea procedurilor, măsuri ameliorative

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin efectuarea unei analize de risc,că este capabil să analizeze riscurile proiectului, conform criteriului (a) de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin elaborarea documentelor specifice managementului schimbării, că este capabil să gestioneze schimbările, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze şi să asigure feed-back-ul, conform criteriilor de performanţă (c) şi (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.

28

Page 29: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 4. : MANAGEMENTUL PROIECTELOR (3 avansat)

Competenţa 4.5: Utilizează software specializat în managementul proiectelor.

Criterii de performanţă:

(a) Planificarea proiectului utilizand aplicatii software specializate.

(b) Utilizarea aplicaţiilor software specializate pentru reprezentarea proiectelor.

(c) Interpretarea rezultatelor obţinute.

Condiţii de aplicabilitate:

Aplicaţii software: Programe de calcul tabelar, de planificare, de calcul simbolic şi statistic

Rezultate: grafice, schite, sabloane/rapoarte de prezentare, diagrame.

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să planificarea proiectului utilizand aplicatii software specializate, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze aplicaţiile software specializate pentru reprezentarea proiectelor, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să interpreteze rezultatele obţinute, conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

29

Page 30: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 5. : MANAGEMENTUL CALITĂŢII

Nivel: 3 avansat

Valoare Credit: 1.0

Competenţe:

5.1.Precizează principiile de management al calităţii

5.2.Efectuează controlul statistic

5.3. Acţionează pentru menţinerea sistemului de asigurarea calităţii

5.4. Aplică tehnici de îmbunătăţire continuă a calităţii

30

Page 31: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 5. : MANAGEMENTUL CALITATII (3 avansat) Competenţa 5.1: Precizează principiile de management al calităţii___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Definirea principiilor de management al calităţii

(b) Indicarea funcţiilor managementului calităţii

Condiţii de aplicabilitate:

Principiile managementului calităţii: orientarea către client, leadership, implicarea personalului, abordarea procesuala, abordarea sistemului de către management, îmbunătăţirea continuă, abordarea concretă in luarea deciziilor, relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii

Funcţiile managementului calităţii planificarea calităţii, organizarea activităţilor referitoare

la calitate, coordonarea activităţilor referitoare la calitate, antrenarea personalului pentru realizarea obiectivelor calităţii, ţinerea sub control a calităţii, asigurarea calităţii, îmbunătăţirea calităţii

Probe de evaluare

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească principiile de management al calităţii, sa indice funcţiile managementului calităţii, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

31

Page 32: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 5.: MANAGEMENTUL CALITATII (3 avansat)

Competenţa 5.2: Efectuează controlul statistic

Criterii de performanţă:

(a) Precizarea elementelor controlului statistic

(b) Indicarea si aplicarea etapelor controlului statistic

(c) Implementarea măsurilor care se impun în urma efectuării controlului statistic

Condiţii deaplicabilitate:

Elementele controlului statistic: caracteristica controlată, lot, mărime eşantion, reguli de extragere a eşantionului, plan de control, grad de severitate, nivel de calitate acceptabil (AQL), cifra de acceptare, cifra de respingere

Etape ale controlului statistic: extragerea eşantionului, determinarea caracteristicii conform procedurii specifice, compararea caracteristicii controlate cu condiţiile din standarde, identificarea defectelor, compararea numărului de defecte identificate cu cifra de acceptare/de respingere

Măsuri: acceptare/ respingere lot de produsetrecerea la alt plan de control (alt grad de severitate, AQL)

Probe de evaluare

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze elementele controlului statistic conform criteriului de performanţă (a) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale/ practice prin care elevul demonstrează că este capabil să indice si sa aplice etapele controlului statistic, conform criteriului de performanţă (b), in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să implementeze măsurile care se impun în urma efectuării controlului statistic, conform criteriului de performanţă (c), in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

32

Page 33: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 5.: MANAGEMENTUL CALITATII (3 avansat)

Competenţa 5.3: Acţionează pentru menţinerea sistemului de asigurarea calităţii

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea cerinţelor pentru implementarea unui sistem de asigurarea calităţii

(b) Interpretarea unui audit de calitate (intern/ extern dat)

(c) Evaluarea factorilor care afectează costurile calităţii

Condiţii de aplicabilitate:

Cerinţe: proceduri, manualul calităţii, satisfacerea clienţilor, costuri, standarde de firmă, legislaţie, feed-back, grafice de documentare

Audit de calitate (intern/ extern dat) pe metode statistice, mentenanţă, planificarea întreţinerii, urmărirea parametrilor de funcţionare

Factori care afectează costurile calităţii: rebuturi, recondiţionări, reparaţii, produse neconforme, reclamaţii clienţi, produse returnate, penalizări pentru întârziere, despăgubiri pentru daune

Probe de evaluare

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice cerinţele pentru implementarea unui sistem de asigurarea calităţii conform criteriului de performanţă (a) şi in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise/ practice prin care elevul demonstrează că este capabil interpreteze un audit de calitate intern şi extern dat, conform criteriului de performanţă (b), in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează, prin elaborarea şi prezentarea unui raport, că este capabil să evalueze factorii care afectează costurile calităţii conform criteriului de performanţă (c), in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

33

Page 34: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 5. : MANAGEMENTUL CALITATII (3 avansat)

Competenţa 5.4: Aplică tehnici de îmbunătăţire continuă a calităţii

Criterii de performanţă:

(a) Definirea conceptului de îmbunătăţire continuă a calităţii

(b) Utilizarea Ghidului pentru îmbunătăţire a calităţii

(c) Stabileşte strategiile de îmbunătăţire a calităţii

(d) Aplica instrumente de îmbunătăţire a calităţii

Condiţii de aplicabilitate :

Strategii de îmbunătăţire a calităţii: strategia Kaizen, Ciclul PEVA (planifică-execută-verifică-acţionează), principiul “zero defecte”3

Ghid pentru îmbunătăţirea calităţii: conform standardului ISO 9004-4 şi standardelor ISO specifice domeniului de activitate

Instrumente de îmbunătăţirea calităţii: instrumente ajutătoare (brainstorming, stratificare, metoda întrebărilor), instrumentele calităţii (grafice, diagrame, histograme, fise de control statistic)

Probe de evaluare

Probe orale /scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească conceptul de îmbunătăţire continuă a calităţii, conform criteriilor de performanţă (a) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze Ghidul pentru îmbunătăţirea calităţii, conform criteriului de performanţă (b), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil sa stabileasca strategiile si sa aplice instrumentele de imbunatatire a calitatii conform criteriului de performanţă (c) si (d), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

34

Page 35: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 6: MICROBIOLOGIA CĂRNII ŞI A LAPTELUI

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1,0

Competenţe:

6.1.Prezintă grupele de microorganisme

6.2 Prezintă microflora cărnii şi a produselor din carne

6.3 Prezintă microflora laptelui şi a produselor din lapte

35

Page 36: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 6.: MICROBIOLOGIA CĂRNII ŞI A LAPTELUI

Competenţa 6.1: Prezintă grupele de microorganisme

Criterii de performanţă:

(a)

(b)

(c)

(d)

Caracterizarea drojdiilor

Caracterizarea bacteriilor

Caracterizarea mucegaiurilor

Examinarea microscopică a microorganismelor

Condiţii de aplicabilitate:Caracterizare:

Examinare microscopică:

structura morfologică, reprezentanţi

preparate umede şi uscate

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstreazã cã este capabil sã caracterizeze drojdiile, conform criteriului de performanţă (a) utilizând condiţiile de aplicabilitate

Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstreazã cã este capabil sã caracterizeze bacteriile, conform criteriului de performanţă (b) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstreazã cã este capabil sã caracterizeze mucegaiurile, conform criteriului de performanţă (c) utilizând condiţiile de aplicabilitate

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstreazã cã este capabil sã realizeze examinarea microscopică a microorganismelor, conform criteriului de performanţă (d) utilizând condiţiile de aplicabilitate

36

Page 37: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 6.: MICROBIOLOGIA CĂRNII ŞI A LAPTELUI Competenţa 6.2: Prezintă microflora cărnii şi a produselor din carne

Criterii de performanţă:

(a)

(b)

(c)

Examinarea microorganismelor prezente în carne

Examinarea microorganismelor din semifabricatele rezultate la prelucrarea cărnii

Examinarea microorganismelor din produsele finite

Condiţii de aplicabilitate:

Examinarea:

Microorganisme prezente în carne :

Microorganisme din semifabricate şi din produsele finite:

Microscopică

microflora spontană

utile şi dăunătoare

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstreazã cã este capabil sã examineze microorganismele prezente în carne, conform criteriului de performanţă (a) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstreazã cã este capabil sã examinezemicroorganismele din semifabricatele rezultate la prelucrarea cărnii şi a laptelui, conform criteriului de performanţă (b) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstreazã cã este capabil sã examineze microorganismele din produsele finite, conform criteriului de performanţă (c) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

37

Page 38: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 6.: MICROBIOLOGIA CĂRNII ŞI A LAPTELUI Competenţa 6.3: Prezintă microflora laptelui şi a produselor din lapte

Criterii de performanţă:

(a)

(b)

(c)

Examinarea microorganismelor prezente lapte

Examinarea microorganismelor din semifabricatele rezultate la prelucrarea laptelui

Examinarea microorganismelor din produsele finite

Condiţii de aplicabilitate:

Examinare:

Microorganisme prezente în lapte:

Microorganisme din semifabricate şi din produsele finite:

Microscopică

microflora spontană

utile şi dăunătoare

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstreazã cã este capabil sã examineze microorganismele prezente în lapte, conform criteriului de performanţă (a) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstreazã cã este capabil sã examinezemicroorganismele din semifabricatele rezultate la prelucrarea laptelui, conform criteriului de performanţă (b) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstreazã cã este capabil sã examineze microorganismele din produsele finite, conform criteriului de performanţă (c) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

38

Page 39: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii7: BIOCHIMIA CĂRNII ŞI A LAPTELUI

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1,0

Competenţe:

7.1 Prezintă compoziţia chimică a cărnii şi a laptelui

7.2 Prezintă transformările biochimice şi microbiologice în prelucrarea cărnii şi a laptelui

7.3 Determină valoarea nutritivă a cărnii, laptelui şi a produselor din carne şi lapte

39

Page 40: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 7: BIOCHIMIA CĂRNII ŞI A LAPTELUI Competenţa 7.1: Prezintă compoziţia chimică a cărnii şi a laptelui

Criterii de performanţă:

(a)

(b)

(c)

Descrierea componenţilor chimici ai cărnii şi ai laptelui

Precizarea rolului principalilor componenţi chimici ai cărnii

Precizarea rolului principalilor componenţi chimici ai laptelui

Condiţii de aplicabilitate:

Descrierea:

Componenţi chimici:

Rol:

Definiţie, clasificare, formule, proprietăţi fizice, chimice şi biochimice

Glucide, lipide, protide, vitamine, enzime, substanţe minerale, substanţe colorante (pigmenţi)

Energetic, plastic, catalitic

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstreazã cã este capabil să descrie componenţii chimici ai cărnii şi laptelui, conform criteriului de performanţă (a) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să precizeze rolul principalilor componenţi chimici ai cărnii , conform criteriului de performanţă (b) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe oraleşi scrise prin care candidatul demonstreazã cã este capabil sã precizeze rolul principalilor componenţi chimici ai laptelui, conform criteriului de performanţă (c) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

40

Page 41: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 7. : BIOCHIMIA CĂRNII ŞI A LAPTELUI

Competenţa 7.2: Prezintă transformările biochimice şi microbiologice în prelucrarea cărnii şi a laptelui

Criterii de performanţă:

(a)

(b)

(c)

Identificarea transformărilor microbiologice şi biochimice la prelucrarea cărnii

Identificarea proceselor microbiologice şi biochimice la prelucrarea laptelui

Identificarea produselor cu defecte

Condiţii de aplicabilitate:

Transformări:

Procese microbiologice şi biochimice :

Defecte:

Normale (carne caldă, rigiditate, maturare, fezandare) şi anormale ( încingere, putrefacţie aerobă şi anaerobă, râncezirea)

Normale (fermentaţia alcoolică, propionică, lactică, fermentare şi maturarea brânzeturilor) şi anormale (mucegăirea, fermentaţia butirică, acetică, râncezirea, infectarea cu bacteriofagi)

Carne încinsă, putrefacţia la suprafaţă şi la os, grăsimi râncedeProduse lactate mucegăite, balonate, râncede, cu aciditate ridicată,

Probe de evaluare:

Probe orale, scrise şi practice prin care candidatul demonstreazã cã este capabil identifice transformările microbiologice şi biochimice la prelucrarea cărnii, conform criteriului de performanţă (a) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice procesele microbiologice şi biochimice produse la prelucrarea laptelui conform criteriului de performanţă (b) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice prin care candidatul demonstreazã cã este capabil sã identifice produsele cu defecte , conform criteriului de performanţă (c) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

41

Page 42: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 7. : BIOCHIMIA CĂRNII ŞI A LAPTELUI Competenţa 7.3 Determină valoarea nutritivă a cărnii, laptelui şi a

produselor din carne şi lapteCriterii de performanţă:

(a)

(b)

(c)

Calcularea valorii nutritive a cărnii şi a produselor din carne

Calcularea valorii nutritive a laptelui şi a produselor din lapte

Prezentarea influenţei factorilor antinutritivi

Condiţii de aplicabilitate:

Valoare nutritivă:

Prezentare:

Factori antinutritivi:

Definiţie, formulă de calcul, tabele cu compoziţia chimică procentuală, coeficienţi de calcul

Denumire, provenienţă , influenţă

Antiproteinogeni,(inhibitori ai enzimelor proteolitice),hemaglutininele,antivitamine,antimineralizanţi

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstreazã cã este capabil calculeze valoarea nutritivă a cărnii şi a produselor din carne, conform criteriului de performanţă (a) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să calculeze valoarea nutritivă a laptelui şi a produselor din lapte, conform criteriului de performanţă (b) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstreazã cã este capabil sã prezinte influenţa factorilor antinutritivi, conform criteriului de performanţă (c) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

.

42

Page 43: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 8: APLICAREA LEGISLAŢIEI ÎN PRELUCRAREA CĂRNII ŞI A LAPTELUI

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1,

Competenţe:

8.1 Identifică legislaţia aplicată în prelucrarea cărnii şi a laptelui

8.2 Monitorizează aplicarea legislaţiei în prelucrarea cărnii şi a laptelui

8.3 Propune acţiuni de remediere a abaterilor de la normativele în vigoare.

43

Page 44: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 8.: APLICAREA LEGISLAŢIEI ÎN PRELUCRAREA CĂRNII ŞI A LAPTELUI

Competenţa 8.1: Identifică legislaţia aplicată în prelucrarea cărnii şi a laptelui

Criterii de performanţă:

(a)

(b)

(c)

Prezentarea bazei legislative aplicate în prelucrarea cărnii şi a lapteluiÎnsuşirea prevederilor legislaţiei specifice prelucrării cărnii şi lapteluiInformarea personalului din subordine privind prevederile legislative

Condiţii de aplicabilitate:Bază legislativă:

Informare:

Legi, hotărâri de guvern, ordine,norme,normative în vigoareNormative sanitar-veterinare privind funcţionarea abatoarelor, unităţilor de prelucrare a cărnii şi a laptelui Normative sanitar-veterinare privind producerea şi comercializarea cărnii,laptelui şi a produselor din carne şi lapteNormative privind igiena personalului,spaţiilor şi utilajelor din unităţile de prelucrare a cărnii şi a lapteluiNormative privind protecţia mediului(deşeuri , ape uzate)Periodică

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstreazã cã este capabil să prezinte baza legislativă aplicată în prelucrarea cărnii şi a laptelui, conform criteriului de performanţă (a) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să îşi însuşească prevederile legislaţiei specifice prelucrării cărnii şi laptelui, conform criteriului de performanţă (b) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale prin care candidatul demonstreazã cã este capabil sã informeze personalul din subordine privind prevederile legislative, conform criteriului de performanţă (c) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

.

44

Page 45: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 8.: APLICAREA LEGISLAŢIEI ÎN PRELUCRAREA CĂRNII ŞI A LAPTELUI Competenţa 8.2: Monitorizează aplicarea legislaţiei în prelucrarea cărnii

şi a laptelui

Criterii de performanţă:

(a)

(b)

(c)

Supravegherea aplicării dispoziţiilor din baza legislativă

Identificarea neregulilor în respectarea legislaţiei

Informarea personalului ierarhic superior privind neregulile constatate

Condiţii de aplicabilitate:

Dispoziţii :

Nereguli:

Informarea:

Prevăzute în legi, hotărâri de guvern, ordine, norme, normative în vigoareAbateri de la prevederile legale(referitoare la igienă,proces tehnologic,protecţia mediului)Verbală,scrisă,conform procedurilor

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstreazã cã este capabil sã supravegheze aplicarea dispoziţiilor din baza legislativă, conform criteriului de performanţă (a) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice neregulile în respectarea legislaţiei conform criteriului de performanţă (b) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale prin care candidatul demonstreazã cã este capabil să informeze personalul ierarhic superior privind neregulile constatate conform criteriului de performanţă (c) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

45

Page 46: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 8.: APLICAREA LEGISLAŢIEI ÎN PRELUCRAREA CĂRNII ŞI A LAPTELUI Competenţa 8.3: Propune acţiuni de remediere a abaterilor de la

normativele în vigoare

Criterii de performanţă:

(a)

(b)

(c)

Colaborarea cu personalul abilitat pentru stabilirea acţiunilor de remediere a abaterilor

Urmărirea aplicării măsurilor de remediere

Urmărirea valorificării produselor cu deficienţe de calitate.

Condiţii de aplicabilitate:Personal abilitat:Măsuri de remediere:Valorificare:Deficienţe de calitate:

Conform procedurilor Conform procedurilorConform procedurilor Defecte de transport,fabricaţie,depozitare şi ambalare

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstreazã cã este capabil să colaboreze cu personalul abilitat pentru stabilirea acţiunilor de remediere a abaterilor, conform criteriului de performanţă (a) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să urmărească aplicarea măsurilor de remediere, conform criteriului de performanţă (b) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale prin care candidatul demonstreazã cã este capabil sã urmărească valorificarea produselor cu deficienţe de calitate, conform criteriului de performanţă (c) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

46

Page 47: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii: 9. GESTIUNE ŞI CALCULE TEHNOLOGICE

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2,0

Competenţe: 9. 1. Efectuează calcule tehnologice specifice în prelucrarea cărnii.

9.2 Efectuează calcule tehnologice specifice în prelucrarea laptelui. 9.3. Foloseşte echipamente informatice pentru întocmirea documentelor de evidenţă a producţiei

47

Page 48: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 9.: GESTIUNE ŞI CALCULE TEHNOLOGICE

Competenţa 9.1:Efectuează calcule tehnologice specifice în prelucrarea cărnii

Criterii de performanţă:

(a)

(b)

(c)

Stabilirea necesarului de materii prime, auxiliare şi materiale în concordanţă cu specificaţiile tehnice

Efectuarea probelor pentru determinarea consumurilor specifice, a randamentului şi a indicilor tehnologici

Efectuarea calculelor pentru pregătirea amestecurilor de sărare şi a saramurilor

Condiţii de aplicabilitate:Specificaţii tehnice:

Consumuri specifice:Randament:Indici tehnologici:Amestecuri de sărare:

Reţete,instrucţiuni de fabricarea a produselor, caracteristicile produsuluiMaterii prime, auxiliare şi materialeDe tăiere, formulă de calculde tranşareReţete, bilanţ de materiale

48

Page 49: SPP Tehn Carne Lapte

Probe de evaluare:

Probe srise şi practice prin care candidatul demonstreazã cã este capabil sã stabilească necesarul de materii prime, auxiliare şi materiale în concordanţă cu specificaţiile tehnice, conform criteriului de performanţă (a) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să efectueze probele pentru determinarea consumurilor specifice, a randamentului şi a indicilor tehnologici,conform criteriului de performanţă (b) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care candidatul demonstreazã cã este capabil sã efectueze calcule pentru pregătirea amestecurilor de sărare şi a saramurilor, conform criteriului de performanţă (c) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

.

Titlul unităţii 9.: GESTIUNE ŞI CALCULE TEHNOLOGICE

Competenţa 9.2: Efectuează calcule tehnologice specifice în prelucrarea lapteluiCriterii de performanţă:

(a)

(b)

(c)

Stabilirea necesarului de materii prime, auxiliare şi materiale în concordanţă cu specificaţiile tehnice

Efectuarea probelor pentru determinarea consumurilor specifice, a randamentului şi a indicilor tehnologici

Efectuarea calculelor pentru normalizarea laptelui şi stabilirea cantităţii de apă la malaxarea untului

Condiţii de aplicabilitate:Specificaţii tehnice:

Consumuri specifice:Randament:

Normalizarea laptelui:

Cantitate de apă la malaxare:

Reţete,mod de ambalare, etichetare, condiţii de depozitare, caracteristicile produsuluiMaterii prime, auxiliare şi materialeLa unt şi brânzeturi, formulă de calcul

Pătratul lui Pearson, bilanţ de materiale Formula de calcul

49

Page 50: SPP Tehn Carne Lapte

Probe de evaluare:

Probe srise şi practice prin care candidatul demonstreazã cã este capabil sã stabilească necesarului de materii prime, auxiliare şi materiale în concordanţă cu specificaţiile tehnice, conform criteriului de performanţă (a) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să efectueze probele pentru determinarea consumurilor specifice, a randamentului şi a indicilor tehnologici,conform criteriului de performanţă (b) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care candidatul demonstreazã cã este capabil sã efectueze calcule pentru normalizarea laptelui şi stabilirea cantităţii de apă la malaxarea untului, conform criteriului de performanţă (c) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii 9.: GESTIUNE ŞI CALCULE TEHNOLOGICE Competenţa 9.3: Foloseşte echipamente informatice pentru întocmirea

documentelor de evidenţă a producţiei

Criterii de performanţă:(a)

(b)

(c)

Întocmirea bazelor de date

Întocmirea documentelor de evidenţă a producţiei

Realizarea specificaţiilor tehnice ale produselor

Condiţii de aplicabilitate:

Baze de date:

Documente de evidenţă:

Specificaţii tehnice:

Stocuri de materii prime,semifabricate,auxiliare,materiale,

reţete

Fişe de magazie,rapoarte de producţie

Caracteristicile produselor,instrucţiuni tehnologice

50

Page 51: SPP Tehn Carne Lapte

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstreazã cã este capabil să întocmească baze de date, conform criteriului de performanţă (a) utilizând condiţiile de aplicabilitate. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să, întocmească documente de evidenţă a producţiei conform criteriului de performanţă (b) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale prin care candidatul demonstreazã cã este capabil sã realizeze specificaţiile tehnice ale produselor conform criteriului de performanţă (c) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii: 10. IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII LA PRELUCRAREA CĂRNII ŞI A LAPTELUI

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2,0

Competenţe: 10.1 Foloseşte tehnici de lucru şi coduri de bune practici(GMP-GHP) la prelucrarea cărnii şi a laptelui

10.2 Verifică aplicarea legislaţiei şi a reglementărilor privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor

51

Page 52: SPP Tehn Carne Lapte

10.3 Coordonează activităţile în caz de accident

10.4. Coordonează activităţile de igienizare în prelucrarea cărnii şi a laptelui

Titlul unităţii 10.: IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII LA PRELUCRAREA CĂRNII ŞI A LAPTELUI Competenţa 10.1: Foloseşte tehnici de lucru şi coduri de bune practici

(GMP-GHP) la prelucrarea cărnii şi a lapteluiCriterii de performanţă:(a)

(b)

(c)

Identificarea factorilor care afectează inocuitatea produselor din carne şi lapteMonitorizarea aplicării codurilor de bună practică privind calitatea (GMP) produselor din carne şi lapte Verificarea aplicării codurilor de bună practică referitoare la normele de igienă (GHP) la prelucrarea cărnii şi a laptelui

Condiţii de aplicabilitate:Factori:Coduri de bună practică GMPşi GHP:

Fizici, chimici, radiactivi şi biologici

Conform legislaţiei în vigoare

52

Page 53: SPP Tehn Carne Lapte

Probe de evaluare:

Probe orale, scrise şi practice prin care candidatul demonstreazã cã este capabil să identifice factorii care afectează inocuitatea produselor din carne şi lapte, conform criteriului de performanţă (a) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să monitorizeze aplicarea codurilor de bună practică privind calitatea (GMP) produselor din carne şi lapte, conform criteriului de performanţă (b) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale prin care candidatul demonstreazã cã este capabil sã verifice aplicarea codurilor de bună practică referitoare la normelor de igienă (GHP) la prelucrarea cărnii şi a laptelui (c) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

53

Page 54: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 10.: IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII LA PRELUCRAREA CĂRNII ŞI A LAPTELUI Competenţa 10.2: Verifică aplicarea legislaţiei şi a reglementărilor privind

securitatea şi sănătatea la locul de muncă,prevenirea şi stingerea incendiilor

Criterii de performanţă:(a)

(b)

(c)

Informarea persoanelor din subordine asupra noxelor şi a factorilor de riscMonitorizarea aplicării măsurilor de eliminare şi reducere a efectelor noxelor şi a factorilor de riscVerificarea funcţionării corecte a sistemelor şi dispozitivelor de prevenire şi protecţie

Condiţii de aplicabilitate:Informare:

Monitorizare:

Sisteme şi dispozitive de prevenire şi protecţie:

prin instructaje introductive, generale, periodice, specialeutilizând afişe, filme, cataloage, broşuri, plianteprin verificarea fişelor de instructaj şi testare personalului

echipamente de lucru şi protecţie, trusă de prim ajutor, materiale igienico- sanitare, panouri, becuri de semnalizare, hupe, drencere, sprinklere

Probe de evaluare:

Probe orale prin care candidatul demonstreazã cã este capabil să informeze persoanele din subordine asupra noxelor şi a factorilor de risc, conform criteriului de performanţă (a) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să monitorizeze aplicarea măsurilor de eliminare şi reducere a efectelor noxelor şi a factorilor de risc, conform criteriului de performanţă (b) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care candidatul demonstreazã cã este capabil să verifice funcţionarea corectă a sistemelor şi dispozitivelor de prevenire şi protecţie (c) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

54

Page 55: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 10.: IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII LA PRELUCRAREA CĂRNII ŞI LAPTELUI Competenţa 10.3: Coordonează activităţile în caz de accident

individual de protecţie Criterii de performanţă:(a)

(b)

(c)

Stabilirea procedurilor de acţiune în caz de accident

Stabilirea sarcinilor pe echipe de intervenţii

Evaluarea intervenţiei în caz de accident

Condiţii de aplicabilitate:

Proceduri:

Sarcini:

Evaluare:

cu intervenţie imediată, cu anunţarea echipei de intervenţie,etape : anunţare, constatare, intervenţie, declarare, anchetare

individuale şi de grup

corectitudinea efectuării procedurii de intervenţie, încadrarea în timp, viteză de reacţie, estimarea pagubelor

Probe de evaluare:

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze o activitate în caz de accident, să stabilească procedurile de acţiune, să traseze sarcini şi să evalueze intervenţiile conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

55

Page 56: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 10.: IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII LA PRELUCRAREA CĂRNII ŞI LAPTELUI Competenţa 10.4: Coordonează activităţile de igienizare în prelucrarea

cărnii şi a laptelui

individual de protecţie Criterii de performanţă:(a)

(b)

(c)

(d)

Întocmirea planului de igienizare

Stabilirea necesarului de materiale

Supravegherea preparării soluţiilor de spălare şi dezinfecţie

Aprecierea eficacităţii operaţiilor de spălare şi dezinfecţie

Condiţii de aplicabilitate:

Plan de igienizare, necesar de materiale, prepararea soluţiilor, aprecierea eficacităţii:

conform procedurilor

Probe de evaluare:

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească planul de igienizare, să stabilească necesarul de materiale, să supravegheze prepararea soluţiilor de spălare şi dezinfecţie şi să aprecieze eficacitatea operaţiilor de igienizare conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) şi (d) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

56

Page 57: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii: 11.TEHNOLOGII SPECIFICE DE PRELUCRARE A CĂRNII

Nivel: 3avansat

Valoare credit: 2,0

Competenţe:

11.1 Supraveghează procesul tehnologic de abatorizare

11.2 Supraveghează modul de conservare a cărnii prin frig

11.3 Participă la de pregătirea semifabricatelor

11.4 Participă la organizarea procesului tehnologic de obţinere preparatelor din carne

11.5 Supraveghează procesul tehnologic de fabricare a conservelor şi semiconservelor din carne

57

Page 58: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 11.: TEHNOLOGII SPECIFICE DE PRELUCRARE A CĂRNII

Competenţa 11.1: Supraveghează procesul tehnologic de abatorizare

Criterii de performanţă:

(a)

(b)

(c)

Urmărirea pregătirii bazei materiale destinate sacrificării animalelor şi prelucrării a carcaselor

Participarea la urmărirea etapelor tehnologice din cadrul procesului de tăiere a animalelor şi de prelucrare a carcaselor

Verificarea şi respectarea tehnicilor de lucru şi codurilor de bune practici(GMP-GHP) pentru procesul de abatorizare

Condiţii de aplicabilitate:

Bază materială:

Etape tehnologice:

GMP-GHP:

Benzi restrainer, boxe, instalaţii de asomare, jugulare, opărire, jupuire, pârlire, răzuire, duşare,fierăstraie electrice,linii aeriene, unelte de lucru

Recepţie, asomare, ridicarea pe linie, jugulare, sângerare, jupuire, opărire, pârlire, detaşare picioare, răzuire, eviscerare, despicare, recoltare organe şi osânză, toaletare umedă şi uscată,tranşare

urmărirea, verificarea, raportarea şi înregistrarea neconformităţilor apărute, aplicarea şi înregistrarea măsurilor corective,

Probe de evaluare:

Probe orale, scrise şi practice prin care candidatul demonstreazã cã este capabil sã pregătească baza materială, conform criteriului de performanţă (a) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să urmărească etapele tehnologice din cadrul procesului de tăiere a animalelor şi de prelucrare a carcaselor conform criteriului de performanţă (b) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice prin care candidatul demonstreazã cã este capabil sã verifice respectarea tehnicilor de lucru şi codurilor de bune practici(GMP-GHP), conform criteriului de performanţă (c) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

58

Page 59: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 11.: TEHNOLOGII SPECIFICE DE PRELUCRARE A CĂRNII

Competenţa 11.2: Supraveghează modul de conservare a cărnii prin frig

Criterii de performanţă:

(a)

(b)

(c)

Urmărirea respectării parametrilor la refrigerare şi congelare

Verificarea pregătirii cărnii şi a lotizării acesteia în vederea depozitării la frig

Monitorizarea procesului de conservare prin frig , raportarea defecţiunilor şi aplicarea măsurilor corective

Condiţii de aplicabilitate:

Urmărire parametrii:

Pregătire-lotizare:

Monitorizare:

Temperatura la os la carcasă refrigerată,temperatura în profunzime la carne congelată,temperatura spaţiilor frigorifice,timpul,termometre sondă,termometre de incintă , termograme

Sortare, ambalare în folie alimentară,cartoane , navete PVC, granduri,cimbere, verificare cod lotizare

Citire temperaturi în incintă,raportare către departamentul tehnic a defecţiunilor,respectarea procedurilor interne

Probe de evaluare:

Probe orale, scrise şi practice prin care candidatul demonstreazã cã este capabil sã urmărească respectarea parametrilor la refrigerare şi congelare , conform criteriului de performanţă (a) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice pregătirea cărnii şi a lotizării , conform criteriului de performanţă (b) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstreazã cã este capabil sã monitorizezeprocesul de conservare prin frig , conform criteriului de performanţă (c) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

59

Page 60: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 11.: TEHNOLOGII SPECIFICE DE PRELUCRARE A CĂRNII Competenţa 11.3: Participă la de pregătirea semifabricatelorCriterii de performanţă:

(a)

(b)

(c)

(d)

Descrierea rolului componentelor amestecului de sărare şi chimismului sărării

Participarea la pregătirea amestecurilor de sărare şi saramurilor

Supravegherea pregătirii bratului şi şrotului

Supravegherea pregătirii semifabricatelor pentru specialităţiCondiţii de aplicabilitate:

Componente:

Pregătire:

Pregătire brat,şrot:

Pregătirea semifabricatelor pentru specialităţi

Sare, nitriţi, zahăr,reacţii chimice în carne

Reţete,calcul, cântărire componente,amestecare, realizare saramuri

Reţete, calcul, cântărire componente,mărunţire fină,grosieră,amestecare,maturare

Reţete, calcul, cântărire componente,sărare umedă ,uscată,maturare

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstreazã cã este capabil sã descrie rolul componentelor amestecului de sărare şi chimismului sărării, conform criteriului de performanţă (a) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale,practice şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să participe la pregătirea amestecurilor de sărare şi saramurilor ,conform criteriului de performanţă (b) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale,practice şi scrise prin care candidatul demonstreazã cã este capabil sã supravegheze pregătirea bratului şi şrotului, conform criteriului de performanţă (c) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale prin care candidatul demonstreazã cã este capabil sã supravegheze pregătirea semifabricatelor pentru specialităţi, conform criteriului de performanţă (d) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

60

Page 61: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 11.: TEHNOLOGII SPECIFICE DE PRELUCRARE A CĂRNII

Competenţa 11.4: Participă la organizarea procesului tehnologic de obţinere a preparatelor din carne

Criterii de performanţă:

(a)

(b)

(c)

Prezentarea schemelor tehnologice de fabricare a grupelor de preparate din carne

Monitorizarea etapelor de lucru şi a parametrilor de lucru

Urmărirea deservirii utilajelor

Condiţii de aplicabilitate:

Scheme tehnologice:

Etape de lucru:

Urmărire:

Prospături,semiafumate,afumate,crud-uscate-afumate, specialităţi, dietetice, semipreparate

Recepţie materii prime, auxiliare, materiale, depozitare, operaţii specifice fiecărei grupe de preparate, tranşare carne,pregătire reţetă ,condimente,adaosuri proteice,saramuri,amestecuri de sărare,injectare, pregătire brat, şrot,maturare,amestecare componente, umplere, fomare,legare, tratament termic,însămâmţare cu suspensii de mucegai nobil,ambalare,etichetare, depozitare ,livrare

Utilaje specifice fabricării preparatelor din carne,stare de funcţionare, parametrii de lucru

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstreazã cã este capabil sã prezinte schemele tehnologice de fabricare , conform criteriului de performanţă (a) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale practice şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să monitorizeze etapele şi parametrii de lucru conform criteriului de performanţă (b) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale , practice şi scrise prin care candidatul demonstreazã cã este capabil sã urmărească deservirea utilajelor, conform criteriului de performanţă (c) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

.

61

Page 62: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 11.: TEHNOLOGII SPECIFICE DE PRELUCRARE A CĂRNII

Competenţa 11.5: Supraveghează procesul tehnologic de fabricare a conservelor şi semiconservelor din carne

Criterii de performanţă:

(a)

(b)

(c)

Prezentarea schemelor tehnologice de fabricare a conservelor şi semiconservelor din carne

Monitorizarea etapelor de lucru şi a parametrilor de lucru

Urmărirea deservirii utilajelorCondiţii de aplicabilitate:

Scheme tehnologice:

Monitorizare:

Parametrii de lucru:

Utilaje:

Fabricarea conservelor simple,mixte,a semiconservelor

Urmărirea realizării operaţiilor tehnologice de obţinere a conservelor şi semiconsevelor din carne

Specifici fazelor tehnologice,temperaturi, timp,controlul pasteurizării şi al sterilizării

Specifice fabricării conservelor şi semiconservelor

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstreazã cã este capabil sã prezinte schemele tehnologice de fabricare a conservelor şi semiconservelor din carne, conform criteriului de performanţă (a) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale ,practice şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să monitorizeze etapele şi parametrii de lucru, conform criteriului de performanţă (b) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale,practice şi scrise prin care candidatul demonstreazã cã este capabil sã urmărească deservirea utilajelor , conform criteriului de performanţă (c) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii : 12. DEFECTE DE FABRICAŢIE ALE PRODUSELOR DIN

62

Page 63: SPP Tehn Carne Lapte

CARNE

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1,0

Competenţe: 12.1 Clasifică defectele de fabricaţie

12.2 Prezintă cauzele defectelor şi măsurile corective

12.3 Apreciază calitatea materiilor prime, semifabricatelor şi a produselor finite din carne

Titlul unităţii 12 DEFECTE DE FABRICAŢIE ALE PRODUSELOR DIN CARNE

63

Page 64: SPP Tehn Carne Lapte

Competenţa 12.1: Clasifică defectele de fabricaţie

Criterii de performanţă:

(a)

(b)

(c)

Aprecierea stării de prospeţime a materiilor prime şi auxiliare Prezentarea defectelor de structură ale semifabricatelor şi produselor din carne

Prezentarea defectele mecanice

Condiţii de aplicabilitate:

Apreciere:

Materii prime şi auxiliare:

Defecte de structură:

Defecte mecanice:

Senzorială

Carcase, carne, organe, grăsimi, membrane, condimente, adjuvanţi

Tăierea bradtului, modificări de culoare, separare de cristale, goluri de aer,acumulări de grăsime,modificări de culoare

Plesnirea membranelor, deformarea cutiilor

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstreazã cã este capabil să aprecieze starea de prospeţime a materiilor prime şi auxiliare conform criteriului de performanţă (a) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte defectele de structură ale semifabricatelor şi produselor din carne,conform criteriului de performanţă (b) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale scrise,practice prin care candidatul demonstreazã cã este capabil sã prezinte defectele mecanice conform criteriului de performanţă (c) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii 12 DEFECTE DE FABRICAŢIE ALE PRODUSELOR DIN CARNE

64

Page 65: SPP Tehn Carne Lapte

Competenţa 12.2: Prezintă cauzele defectelor şi măsurile corective

Criterii de performanţă:

(a)

(b)

(c)

Identificarea defectelor

Identificarea cauzelor care au generat defecte

Colaborarea în vederea stabilirii măsurilor corective

Condiţii de aplicabilitate:

Defecte:

Cauze.

Colaborare:

de depozitare, de prelucrare, microbiologice

temperatura, viteza aerului, grad de încărcare al depozitelor, parametrii de lucru necorespunzători, condiţii necorespunzătoare de igienă

cu factorii de decizie

.

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstreazã cã este capabil să identifice defectele conform criteriului de performanţă (a) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice cauzele care au generat defecte, conform criteriului de performanţă (b)

utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale scrise,practice prin care candidatul demonstreazã cã este capabil sã colaboreze în vederea stabilirii măsurilor corective, conform criteriului de performanţă (c) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii 12 DEFECTE DE FABRICAŢIE ALE PRODUSELOR DIN

CARNE

65

Page 66: SPP Tehn Carne Lapte

Competenţa 12.3: Apreciază calitatea materiilor prime, semifabricatelor şi a produselor finite din carne

Criterii de performanţă:

(a)

(b)

(c)

Verificarea analizei trichinoscopice a cărnii

Verificarea rezultatelor analizei prospeţimii cărnii

Verificarea rezultatelor analizelor fizico- chimice ale produselor din carne

Condiţii de aplicabilitate:

Analiza trichinoscopică:

Prospeţimea cărnii:

Analize fizico-chimice:

Verificare:

Trichinoscop,plăci pentru trichinoscopie

Organoleptic,hidrogen sulfurat,amoniac,ph

Temperatură, concentraţii saramuri,umiditate,conţinut de sare, grăsime, proteină.

Efectuarea analizelor , citire buletin de analiză,compararea cu specificaţiile tehnice.

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstreazã cã este capabil să verifice rezultatele analizei trichinoscopice a cărnii, conform criteriului de performanţă (a) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice rezultatele analizei prospeţimii cărnii, conform criteriului de performanţă (b)

utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstreazã cã este capabil sã verifice rezultatelor analizelor fizico- chimice ale produselor din carne conform criteriului de

performanţă (c) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii:13. TEHNOLOGII SPECIFICE DE PRELUCRARE A LAPTELUI

66

Page 67: SPP Tehn Carne Lapte

Nivel: 3avansat

Valoare credit: 2,0

Competenţe:

13.1 Supraveghează procesul tehnologic de obţinere a laptelui de consum şi a produselor lactate acide

13.2 Supraveghează procesul tehnologic de obţinere a smântânii şi untului

13.3 Supraveghează procesul tehnologic de obţinere a îngheţatei

13.4 Supraveghează procesul tehnologic de fabricare a brânzeturilor

13.5 Supraveghează procesul tehnologic de obţinere a conservelor din lapte

Titlul unităţii 13.: TEHNOLOGII SPECIFICE DE PRELUCRARE A LAPTELUI

67

Page 68: SPP Tehn Carne Lapte

Competenţa 13.1: Supraveghează procesul tehnologic de obţinere a laptelui de consum şi a produselor lactate acide

Criterii de performanţă:

(a)

(b)

(c)

Prezentarea schemelor de fabricaţie a laptelui de consum şi a produselor lactate acideMonitorizarea etapelor de lucru şi a parametrilor tehnologiciUrmărirea deservirii utilajelor

Condiţii de aplicabilitate:Prezentare:Scheme de fabricaţie:

Monitorizare:Parametrii tehnologici:Urmărire:

Utilaje:

Întocmirea schemelor tehnologiceProduse lactate acide- procedeul clasic şi de fermentare în rezervor Urmăreşte realizarea operaţiilor din procesul tehnologicPentru fiecare operaţie şi fiecare produsControlează starea de funcţionare a utilajelor şi parametrii de lucruSpecifice obţinerii laptelui de consum şi produselor lactate acide

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstreazã că este capabil să prezinte schemele de fabricaţie a laptelui de consum şi a produselor lactate acide conform criteriului de performanţă (a) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să monitorizeze etapele de lucru şi parametrii tehnologici, conform criteriului de performanţă (b) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstreazã cã este capabil sã urmărească deservirea utilajelor, conform criteriului de performanţă (c) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

.

Titlul unităţii 13.: TEHNOLOGII SPECIFICE DE PRELUCRARE A LAPTELUI

Competenţa 13.2: Supraveghează procesul tehnologic de obţinere a smântânii

68

Page 69: SPP Tehn Carne Lapte

şi untului

Criterii de performanţă:

(a)

(b)

(c)

Prezentarea schemelor de obţinere a smântânii şi a untului

Monitorizarea etapelor de lucru şi a parametrilor tehnologici

Urmărirea deservirii utilajelor

Condiţii de aplicabilitate:Prezentare:Scheme de fabricaţie:

Monitorizare:Parametrii tehnologici:Urmărire:

Utilaje:

Întocmirea schemelor tehnologicePentru diferite sortimente de smântână(dulce, fermentată şi jeleu de smântână) şi untUrmăreşte realizarea operaţiilor din procesul tehnologicPentru fiecare operaţie şi fiecare produsControlează starea de funcţionare a utilajelor şi parametrii de lucruSpecifice obţinerii smântânii şi untului

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstreazã cã este capabil să prezinte schemele de obţinere a smântânii şi a untului, conform criteriului de performanţă (a) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstreazã cã este capabil sã monitorizeze etapele de lucru şi parametrii tehnologici, conform criteriului de performanţă (b) utilizând condiţiile de aplicabilitate

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să urmărească deservirea utilajelor, conform criteriului de performanţă (c) utilizând condiţiile de aplicabilitate..

.

Titlul unităţii 13.: TEHNOLOGII SPECIFICE DE PRELUCRARE A LAPTELUI

Competenţa 13.3: Supraveghează procesul tehnologic de obţinere a îngheţatei

69

Page 70: SPP Tehn Carne Lapte

Criterii de performanţă:

(a)

(b)

(c)

Urmărirea modului de preparare a mixului pentru obţinerea îngheţatei conform reţetelor

Monitorizarea etapelor de lucru şi a parametrilor tehnologici

Urmărirea deservirii utilajelor

Condiţii de aplicabilitate:Urmărire:

Monitorizare:Parametrii tehnologici:Urmărirea deservirii:

Utilaje:

Respectarea reţetei, a modului de pregătire a materiilor prime şi auxiliare, a ordinii de amestecare a componenţilor

Urmăreşte realizarea operaţiilor din procesul tehnologicPentru fiecare operaţie şi fiecare sortimentControlează starea de funcţionare a utilajelor şi parametrii de lucruSpecifice obţinerii îngheţatei

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstreazã cã este capabil să urmărească modul de preparare a mixului pentru obţinerea îngheţatei , conform criteriului de performanţă (a) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstreazã cã este capabil sã monitorizeze etapele de lucru şi parametrii tehnologici, conform criteriului de performanţă (b) utilizând condiţiile de aplicabilitate

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să urmărească deservirea utilajelor, conform criteriului de performanţă (c) utilizând condiţiile de aplicabilitate..

.

70

Page 71: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 13.: TEHNOLOGII SPECIFICE DE PRELUCRARE A LAPTELUI

Competenţa 13.4: Supraveghează procesul tehnologic de fabricare a brânzeturilor

Criterii de performanţă:(a)(b)(c)

(d)

Prezentarea fazelor de fabricare a caşuluiPrezentarea grupelor de brânzeturi Monitorizarea etapelor de lucru specifice fiecărei grupe de brânzeturi şi a a parametrilor tehnologiciUrmărirea deservirii utilajelor

Condiţii de aplicabilitate:

Faze de fabricare :

Prezentare:

Monitorizare:

Parametrii tehnologici:

Urmărire:

Utilaje:

Recepţia laptelui, pregătirea laptelui pentru închegare, închegare, prelucrarea coagululuiÎntocmirea schemelor tehnologice pe grupe de brânzeturi

A operaţiilor din procesul tehnologic pe grupe de brânzeturi

Pentru fiecare operaţie şi fiecare grupă de brânzeturi

A stării de funcţionare parametrilor de lucru ai utilajelor, modul de utilizare a ustensilelor de lucru

Specifice obţinerii grupelor de brânzeturi

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstreazã cã este capabil să controleze fazele de fabricare a caşului, conform criteriului de performanţă (a) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte grupele de brânzeturi , conform criteriului de performanţă (b) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstreazã cã este capabil sã monitorizeze etapele de lucru specifice fiecărei grupe de brânzeturi şi parametrii tehnologici, conform criteriului de performanţă (c) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să urmărească deservirea utilajelor, conform criteriului de performanţă (d) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii 13.: TEHNOLOGII SPECIFICE DE PRELUCRARE A LAPTELUI

71

Page 72: SPP Tehn Carne Lapte

Competenţa 13.5: Supraveghează ppocesul tehnologic de obţinere a conservelor din lapte

Criterii de performanţă:

(a)

(b)

(c)

Prezentarea metodelor de conservare a produselor din lapteMonitorizarea etapelor de lucru şi a parametrilor tehnologici

Urmărirea deservirii utilajelor

Condiţii de aplicabilitate:Prezentare:Metode de conservare:

Monitorizare:Parametrii tehnologici:Urmărire:

Utilaje:

Clasificare, principii de conservareConservarea prin uscare, prin concentrare cu adaos de zahăr, prin sterilizare

Urmăreşte realizarea operaţiilor din procesul tehnologicPentru fiecare operaţie şi fiecare produsControlează starea de funcţionare a utilajelor şi parametrii de lucruSpecifice obţinerii conservelor din lapte

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstreazã cã este capabil să prezinte metodele de conservare a produselor din lapte, conform criteriului de performanţă (a) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstreazã cã este capabil sã monitorizeze etapele de lucru specifice şi parametrii tehnologici, conform criteriului de performanţă (b) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să urmărească deservirea utilajelor, conform criteriului de performanţă (c) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

72

Page 73: SPP Tehn Carne Lapte

TITLUL UNITĂŢII : 14. DEFECTE DE FABRICAŢIE ALE PRODUSELOR DIN LAPTE

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1,0

Competenţe: 14.1 Clasifică defectele de fabricaţie

14.2 Prezintă cauzele defectelor şi măsurile corective

14.3 Apreciază calitatea materiilor prime, semifabricatelor şi a produselor finite din lapte

73

Page 74: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 14 DEFECTE DE FABRICAŢIE ALE PRODUSELOR DIN LAPTECompetenţa 14.1: Clasifică defectele de fabricaţie

Criterii de performanţă:

(a)

(b)

(c)

Prezentarea defectelor materiilor prime şi auxiliare

Prezentarea defectelor semifabricatelor

Prezentarea defectelor produselor din lapte

Condiţii de aplicabilitate:

Defecte materii prime:

Defecte semifabricate:

Produse din lapte:

Aciditate ridicată, densitate necorespunzătoare, impurităţi, conţinut de grăsime, încărcare microbiologicăBalonare, miros şi gust necorespunzător, consistenţă

Lapte de consum, produse lactate acide, unt, smântână, îngheţată, brânzeturi, conserve din lapte

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise, prin care candidatul demonstreazã cã este capabil să prezinte defectele materiilor prime şi auxiliare conform criteriului de performanţă (a) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte defectele semifabricatelor ,conform criteriului de performanţă (b) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale scrise,practice prin care candidatul demonstreazã cã este capabil sã prezinte defectele produselor finite conform criteriului de performanţă (c) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

74

Page 75: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 14 DEFECTE DE FABRICAŢIE ALE PRODUSELOR DIN LAPTECompetenţa 14.2: Prezintă cauzele defectelor şi măsurile corective

Criterii de performanţă:

(a)

(b)

(c)

Identificarea defectelor

Identificarea cauzelor care au generat defecte

Colaborarea în vederea stabilirii măsurilor corective

Condiţii de aplicabilitate:

Defecte:

Cauze.

Colaborare:

de depozitare, de prelucrare, microbiologice

temperatura, viteza aerului, grad de încărcare al depozitelor, parametriide lucru necorespunzători, condiţii necorespunzătoare de igienă

cu factorii de decizie

.

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstreazã cã este capabil să identifice defectele conform criteriului de performanţă (a) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice cauzele care au generat defecte, conform criteriului de performanţă (b)

utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale scrise,practice prin care candidatul demonstreazã cã este capabil sã colaboreze în vederea stabilirii măsurilor corective, conform criteriului de performanţă (c) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

75

Page 76: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 14 DEFECTE DE FABRICAŢIE ALE PRODUSELOR DIN LAPTECompetenţa 14.3: Apreciază calitatea materiilor prime, semifabricatelor şi

a produselor finite din lapte

Criterii de performanţă:

(a)

(b)

(c)

Verificarea rezultatelor analizei senzoriale

Verificarea rezultatelor analizelor fizico-chimice

Verificarea rezultatelor analizelor microbiologice

Condiţii de aplicabilitate:Verificare:

Analiza senzorială, fizico-chimică, microbiologică:

Citire buletin de analiză, efectuare analize, ia decizii în conformitate cu instrucţiunile tehnologice

în conformitate cu normativele în vigoare

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstreazã cã este capabil să verifice rezultatele analizei senzoriale, analizelor fizico-chimice şi microbiologice conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

76

Page 77: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 15. : STABILIREA ŞI VERIFICAREA PUNCTELOR CRITICE DE CONTROL ÎN PRELUCRAREA CĂRNII ŞI A LAPTELUI

Nivelul: 3 avansat

Valoare credite: 2,0

Competenţe:

15.1. Prezintă principiile aplicării H.A.C.C.P

15.2. Analizează şi stabileşte punctele critice de control în industria prelucrării laptelui

15.3. Analizează şi stabileşte punctele critice de control în industria prelucrării cărnii

15.4. Analizează şi stabileşte punctele critice de control pentru produsele din carne şi lapte refrigerate

77

Page 78: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 15. : STABILIREA ŞI VERIFICAREA PUNCTELOR CRITICE DE CONTROL ÎN PRELUCRAREA CĂRNII ŞI A LAPTELUI

Competenţa 15.1: Prezintă principiile aplicării H.A.C.C.P

Criterii de performanţă:

(a) Definirea metodei H.A.C.C.P.

(b) Explicarea terminologiei utilizate în metoda “ Analiza riscurilor. Puncte critice de control”

(c) Prezentarea principiilor H.A.C.C.P.

(d) Descrierea etapelor studiului H.A.C.C.P.

Condiţii de aplicabilitate :

Termeni: dicţionar de termeni H.A.C.C.P.

Principii: cele 7 principii ale analizei H.A.C.C.P.

Etape: se parcurg 14 etape în vederea aplicării celor 7 principii

Probe de evaluare:

Probe practice de evaluare, prin care candidatul demonstrează că este capabil să definească metoda H.A.C.C.P., conform criteriului de performanţă (a), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice termionologia utilizată în metoda H.A.C.C.P., după cum se specifică în criteriului de performanţă (b), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte principiile H.A.C.C.P., după cum se specifică în criteriului de performanţă (c), utilizând condiţiile de aplicabilitate..

Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să descrie etapele studiului H.A.C.C.P., după cum se specifică în criteriului de performanţă (d), utilizând condiţiile de aplicabilitate..

78

Page 79: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 15. : STABILIREA ŞI VERIFICAREA PUNCTELOR CRITICE DE CONTROL ÎN PRELUCRAREA CĂRNII ŞI A LAPTELUI

Competenţa 15. 2: Analizează şi stabileşte punctele critice de control în industria prelucrării laptelui

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea schemelor tehnologice de obţinere a produselor din lapte

(b) Analizarea riscurilor pentru operaţiile din cadrul schemelor tehnologice

(c) Stabilirea punctelor critice de control (C.P.) şi a punctelor critice de control (C.C.P)

(d) Elaborarea şi aplicarea măsurilor de prevenire a riscurilor

Condiţii de aplicabilitate :

Scheme tehnologice: pentru obţinerea laptelui de consum, a laptelui praf, a smântânii dulci(frişcă)

Analiza: se estimează prezenţa elementelor de natură microbiologică, chimică şi fizică care pot afecta sănatatea consumatorului, care intervin în cadrul fiecărei operaţii tehnologice

Stabilirea C.P. şi a C.C.P.: conform etapelor studiului H.A.C.C.P

Elaborarea măsurilor: în colective de lucru se elaborează măsuri în concordanţă cu riscul depistat

Aplicarea măsurilor: conform atribuţiilor din fişa postului

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise de evaluare, prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte schemele tehnologice de obţinere a produselor din lapte conform criteriului de performanţă (a), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să analizeze riscurile pentru operaţiile din cadrul schemelor tehnologice, după cum se specifică în criteriul de performanţă (b), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să stabilească C.P. şi C.C.P., conform criteriului de performanţă (c), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să elaboreze şi să aplice măsurile de prevenire a riscurilor, după cum se specifică în criteriul de performanţă (d), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

79

Page 80: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 15. : STABILIREA ŞI VERIFICAREA PUNCTELOR CRITICE DE CONTROL ÎN PRELUCRAREA CĂRNII ŞI A LAPTELUI

Competenţa 15. 3: Analizează şi stabileşte punctele critice de control în industria prelucrării cărnii

Criterii de performanţă:

(a) Utilizarea codurilor de bune practici de lucru (G.M.P.) în industria prelucrării cărnii

(b) Construirea şi verificarea diagramei de flux(c) Listarea riscurilor(d) Stabilirea punctelor critice de control(e) Elaborarea şi aplicarea măsurilor de prevenire a riscurilor

Condiţii de aplicabilitate :

Coduri de bune practici referitoare la:

personal, utilaje, manipularea produselor

Diagrama de flux pentru: sacrificarea bovinelor, ovinelor, porcinelor , tranşare , fabricarea produselor din carne,ambalare

Riscuri: microbiologice, fizice, chimice

Stabilirea C.C.P. Conform etapelor studiului H.A.C.C.P.

Elaborarea măsurilor: în colective de lucru se elaborează măsuri în concordanţă cu riscul depistat

Aplicarea măsurilor: conform atribuţiilor din fişa postului

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice de evaluare, prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze codurile de bune practici de lucru, conform criteriului de performanţă (a), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să construiască şi să verifice diagrama de flux, după cum se specifică în criteriul de performanţă (b), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să listeze riscuri, conform criteriului de performanţă (c), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe şi practice de evaluare, prin care candidatul demonstrează că este capabil să stabilească puncte critice de control, conform criteriului de performanţă (d), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să elaboreze şi să aplice măsuri de prevenire a riscurilor, după cum se specifică în criteriul de performanţă (e), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

80

Page 81: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 15.: STABILIREA ŞI VERIFICAREA PUNCTELOR CRITICE DE CONTROL ÎN PRELUCRAREA CĂRNII ŞI A LAPTELUI

Competenţa 15. 4: Analizează şi stabileşte punctele critice de control pentru produsele refrigerate din carne şi lapte

Criterii de performanţă:

(a) Enumerarea microorganismelor prezente în produsele refrigerate din carne şi lapte

(b) Prezentarea schemei tehnologice generale de obţinere a produselor refrigerate

(c) Stabilirea punctelor critice de control (C.P.) şi a punctelor critice de control (C.C.P)

(d) Elaborarea şi aplicarea măsurilor de prevenire a riscurilor

Condiţii de aplicabilitate :

Microorganisme Bacillus cereus, Clostridium botulinum, Aeromonas hydrophila, Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica

Stabilirea C.P. şi a C.C.P.: conform etapelor studiului H.A.C.C.P

Elaborarea măsurilor: în colective de lucru se elaborează măsuri în concordanţă cu riscul depistat

Aplicarea măsurilor: conform atribuţiilor din fişa postului

Probe de evaluare:

Probe orale de evaluare, prin care candidatul demonstrează că este capabil să enumere microorganismele prezente în alimentele refrigerate, conform criteriului de performanţă (a), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte schema tehnologică generală de obţinere a produselor refrigerate, după cum se specifică în criteriul de performanţă (b), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să stabilească C.C.P., conform criteriului de performanţă (c), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să elaboreze şi să aplice măsurile de prevenire a riscurilor, după cum se specifică în criteriul de performanţă (d), utilizând condiţiile de aplicabilitate. .

81

Page 82: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 16. : PROIECTAREA PROCESELOR DE PRELUCRAREA CĂRNII ŞI A LAPTELUI

Nivelul: 3 avansat

Valoare credite: 2,0

Competenţe:

16.1. Consultă documentaţia de specialitate

16.2. Stabileşte etapele de realizare a unui proiect

16.3. Prelucrează informaţiile obţinute în urma documentării

16.4. Întocmeşte proiectul

82

Page 83: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 16. : PROIECTAREA PROCESELOR DE PRELUCRAREA CĂRNII ŞI LAPTELUI

Competenţa 16.1: Consultă documentaţia de specialitate

Criterii de performanţă:

(a) Selectarea informaţiilor necesare din surse scrise

(b) Selectarea informaţiilor necesare de pe internet

(c) Selectarea informaţiilor de la agenţi economici

Condiţii de aplicabilitate :

Surse scrise: Legi, norme,standarde, specificaţii tehnice, instrucţiuni

tehnologice, cărţi, reviste, cataloage de specialitate

Informaţii de pe internet: Site- uri de specialitate

Agenţi economici: Secţii de prelucrarea cărnii şi laptelui, laboratoare.

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice de evaluare, prin care candidatul demonstrează că este capabil să selecteze informaţiile necesare din surse scrise, conform criteriului de performanţă (a), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să selecteze informaţiile necesare de pe internet, conform criteriului de performanţă (b), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să selecteze informaţiile de la agenţi economici, conform criteriului de performanţă (c), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

83

Page 84: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 16. : PROIECTAREA PROCESELOR DE PRELUCRAREA CĂRNII ŞI LAPTELUI Competenţa 16. 2: Stabileşte etapele de realizare a unui proiect

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea acţiunilor pentru etapa de elaborare a proiectului

(b) Realizarea unui plan de acţiune

(c) Identificarea resurselor materiale necesare realizării proiectului

Condiţii de aplicabilitate :

Acţiuni: Informare, probe, analize,tehnoredactare

Plan de acţiune: Scris, activităţi, termene, responsabilităţi

Resurse materiale: Echipamente de producţie şi de laborator,birotică, surse de

informare, materii prime şi auxiliare

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise de evaluare, prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice acţiunile pentru etapa de elaborare a proiectului conform criteriului de performanţă (a), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze un plan de acţiune, după cum se specifică în criteriul de performanţă (b), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice resursele materiale necesare realizării proiectului conform criteriului de performanţă (c), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

84

Page 85: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 16. : PROIECTAREA PROCESELOR DE PRELUCRAREA CĂRNII ŞI LAPTELUI

Competenţa 16. 3: Prelucrează informaţiile obţinute în urma documentării

Criterii de performanţă:

(a) Realizarea diagramelor de flux, a schemelor tehnologice

(b) Realizarea bilanţurilor de materiale

(c) Prezentarea proceselor tehnologice şi a utilajelor

(d) Efectuarea probelor

Condiţii de aplicabilitate :

Diagrame de flux şischeme tehnologice: Specifice prelucrării cărnii şi laptelui,conform temei proiectului

Bilanţuri de materiale: Reţete,necesar de materii prime,auxiliare,materiale,consumuri specifice,scăzăminte,creşteri

Procese tehnologice: Specifice prelucrării cărnii şi laptelui

Utilaje: Specifice prelucrării cărnii şi laptelui,linii tehnologice

Probe: Realizarea produselor,analiza produselor,înregistrarea rezultatelor

Probe de evaluare:

Probe scrise şi practice de evaluare, prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze diagramele de flux, schemele tehnologice , conform criteriului de performanţă (a), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze bilanţuri de materiale , după cum se specifică în criteriul de performanţă (b), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte procesele tehnologice şi a utilajele , conform criteriului de performanţă (c), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi practice de evaluare, prin care candidatul demonstrează că este capabil să efectueze probele , conform criteriului de performanţă (d), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

85

Page 86: SPP Tehn Carne Lapte

Titlul unităţii 16. : PROIECTAREA PROCESELOR DE PRELUCRAREA CĂRNII ŞI LAPTELUI

Competenţa 16. 4: Întocmeşte proiectul

Criterii de performanţă:

(a) Interpretarea rezultatelor(b) Realizarea materialelor grafice(c) Redactarea proiectului

Condiţii de aplicabilitate :

Interpretare: Concluzii,comparaţii,aplicabilitate

Materiale grafice: Tabele,diagrame,schiţe

Redactare: Computerizată,scanare

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice de evaluare, prin care candidatul demonstrează că este capabil să interpreteze rezultatele, conform criteriului de performanţă (a), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să interpreteze rezultatele, după cum se specifică în criteriul de performanţă (b), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să redacteze proiectul, conform criteriului de performanţă (c), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

86