spp designer ind lemnului

118
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 4760/26.07.2006 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ NIVEL 3 AVANSAT ŞCOALĂ POSTLICEALĂ DOMENIUL: FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN CALIFICAREA: DESIGNER ÎN INDUSTRIA LEMNULUI 1

Upload: emiliana-soimita-magerusan

Post on 16-Feb-2015

77 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: SPP Designer Ind Lemnului

Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 4760/26.07.2006

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

NIVEL 3 AVANSATŞCOALĂ POSTLICEALĂ

DOMENIUL: FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN

CALIFICAREA: DESIGNER ÎN INDUSTRIA LEMNULUI

BUCUREŞTI

2005

1

Page 2: SPP Designer Ind Lemnului

Autori:

Prof. ing. Doiniţa AVRAM, grad I, Grup Şcolar „Ion Vlasiu” Tg. Mureş

Prof. ing. Elvira GEORGESCU, grad I, Colegiul Tehnic „ Petru Muşat” Suceava

Prof. dr. ing. Maria PENTILESCU, inspector discipline tehnice la I.Ş.J. Suceava

Consultanţi:

Prof. dr.ing. Scrioşteanu Catinca, expert CNDIPT, Bucureşti

Prof. Felicia Neacşu, grad I, Grup Şcolar Industrializarea lemnului, Piteşti , expert local

2

Page 3: SPP Designer Ind Lemnului

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ

ABILITĂŢI CHEIE - 7 credite

1. COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ

2. COMUNICARE PROFESIONALĂ

3. TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI

4. MANAGEMENTUL PROIECTELOR

5. MANAGEMENTUL CALITĂŢII

COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE - 20 credite

6. UTILIZAREA MATERIILOR PRIME ŞI MATERIALELOR

7. REPREZENTAREA ÎN DESENUL TEHNIC ŞI ORNAMENTAL A PRODUSELOR DIN

LEMN

8. UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR DE OBŢINERE A PRODUSELOR DIN LEMN

9. ÎNTOCMIREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE PENTRU PRODUSE DIN LEMN

10. PROIECTAREA DE PRODUSE CU UTILIZAREA STILURILOR DE MOBILIER

ARTISTIC

11. ASIGURAREA DESIGNULUI PRODUSELOR DIN LEMN PRIN ORNAMENTAŢIE

12. ELABORAREA VARIANTELOR DE AMENAJARE A SPAŢIILOR

13. PROIECTAREA DE TIPURI DE MOBILIER ÎN FUNCŢIE DE DESTINAŢIA

ÎNCĂPERILOR

14. UTILIZAREA CALCULATORULUI LA PROIECTAREA PRODUSELOR DIN LEMN

15. INTEGRAREA ESTETICII PRODUSELOR DIN LEMN ÎN PROIECTE DE MARKETING

3

Page 4: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 1: COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBĂ MODERNĂ

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2.0

Competenţe:

1.1. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

1.2. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise specializate, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

1.3. Exprimă mesaje orale în limbaj complex, în contexte profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu.

1.4. Elaborează mesaje scrise specializate, în contexte profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu.

1.5. Participă la interacţiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative.

4

Page 5: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 1 : COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ

Competenţa 1.1: Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea informaţiilor necesare şi suficiente pentru decodarea sensului global în mesaje orale care folosesc un limbaj complex şi conţin vocabular specializat

(b) Extragerea informaţiilor / detaliilor specifice necesare şi relevante pentru sarcinile de serviciu, din mesaje orale diverse

(c) Identificarea de opinii şi atitudini, şi distingerea lor de informaţii factuale sau de altă natură (legi, idei, concepte)

(d) Identificarea, cu ajutorul conţinutului, intonaţiei şi al sensului implicit, a informaţiilor privind priorităţi şi urgenţe

(e) Identificarea şi utilizarea de indicii verbale, non-verbale şi / sau de asocieri / conexiuni pentru clarificarea sensului unor elemente de vocabular sau de accent nefamiliare

(f) Înţelegerea de instrucţiuni, solicitări şi întrebări orale, care folosesc un limbaj complex şi conţin vocabular specializat, şi realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor obţinute pe cale orală

Condiţii de aplicabilitate:

Contexte: Activităţi de serviciu Contexte sociale relevante pentru activitatea profesională (târguri, conferinţe,

întâlniri, şedinţe) Situaţii formale Situaţii informale

Surse şi tipuri de mesaje orale:

Texte care conţin unele elemente de vocabular / de accent nefamiliare, emise la viteză normală, în diverse registre, de lungime variabilă:

mesaje, formale şi informale directe, emise clienţi, colegi sau de cei din jur; discursuri, rapoarte, conferinţe (inclusiv video-conferinţe); prezentări (formale / informale) de produse / servicii; transmisiuni radio şi TV, anunţuri publice; conversaţii telefonice, inclusiv mesaje telefonice înregistrate.

Informaţii obţinute:

ideea principală (sensul global); informaţii, inclusiv numerice, pe teme profesionale: instrucţiuni, solicitări,

întrebări, explicaţii; informaţii factuale, inclusiv numerice, privind specificaţii de procese, produse şi

servicii; opinii, puncte de vedere, atitudini (pro, contra, neutră), priorităţi.

Limbaj: limbaj şi structuri familiare şi mai puţin familiare, în registre sociale şi profesionale uzuale

termeni specifici mesajelor mass media;

5

Page 6: SPP Designer Ind Lemnului

vocabular specific cu nivel mediu de specializare, relevant pentru domeniul ocupaţional.

vorbire la viteză normală varietăţi de accent

Moduri de acţiune:

întrebări, intonaţie, limbaj corporal / nonverbal, verificarea sensului prin alte surse;

comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane; acţiuni proprii (realizarea de operaţii, activităţi).

Probe de evaluare

Probe scrise sau orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi obţină prin ascultare informaţii / detalii, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice opinii şi atitudini şi să le distingă de informaţii de altă natură, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice informaţii privind priorităţi şi urgenţe cu ajutorul conţinutului, intonaţiei şi al sensului implicit, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că înţelege instrucţiuni, solicitări şi întrebări şi că este capabil să acţioneze pe baza informaţiei obţinute prin ascultare, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să folosească strategii de înţelegere prin ascultare, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b), (c), (d), (e) şi (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă.

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea cel puţin o dată a performanţei pentru fiecare criteriu de performanţă în fiecare dintre condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta.

6

Page 7: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 1 : COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ

Competenţa 1.2: Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise specializate, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative.

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea şi localizarea promptă şi corectă de informaţii şi opinii relevante pentru sarcini de serviciu, în texte de specialitate

(b) Identificarea sensului unor elemente de text nefamiliare prin utilizarea de materiale de referinţă şi / sau de asocieri / conexiuni, atunci când este necesar

(c) Corelarea în mod coerent a mai multor informaţii din diverse părţi ale unui text / din texte diferite, în scopul îndeplinirii unei sarcini de serviciu

(d) Identificarea de şi discriminarea între informaţii factuale, puncte de vedere, opinii şi atitudini

(e) Transferul de informaţii din texte de specialitate în diverse forme de prezentare (f) Înţelegerea de reglementări, instrucţiuni, şi recomandări specifice din texte care

conţin limbaj complex şi specializat şi realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor din astfel de texte de specialitate.

Condiţii de aplicabilitate:

Contexte Activităţi profesionale Contexte profesionale formale Contexte profesionale informale Contexte sociale relevante pentru activitatea profesională (târguri, conferinţe, întâlniri, şedinţe)

Tipuri de text:

Texte, care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare, în diverse registre, de lungime variabilă: documente profesionale specifice specializării: manuale, rapoarte, reclame, oferte,

fişe tehnice; texte de popularizare pe teme profesionale: articole de presă, prezentări, reclame,

anunţuri; texte cu conţinut operaţional profesional: corespondenţă, faxuri, circulare,

formulare, instrucţiuni cereri, reclamaţii, procese verbale;

Informaţii obţinute:

elemente cheie din documente relevante informaţii factuale, inclusiv numerice, relativ complexe, pe teme de interes

comun; informaţii profesionale: instrucţiuni, explicaţii, date tehnice ale unor produse şi

servicii, evaluări; date privind: materii prime, materiale şi produse finite, operaţii şi procese

tehnologice Materiale de referinţă:

dicţionare; diagrame şi alte materiale vizuale;

7

Page 8: SPP Designer Ind Lemnului

instrucţiuni, manuale tehnice, prospecte, baze de date, pagini Internet.Forme de prezentare:

tabele, grafice, scheme; prezentări notiţe.

Moduri de acţiune:

comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane; transferul informaţiilor în diverse forme de prezentare; acţiuni proprii: realizarea de operaţii, modificarea unor operaţii, luarea de decizii.

Probe de evaluare

Probe orale sau scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi să localizeze informaţii, detalii şi opinii, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate şi strategii de semantizare pentru identificarea sensului, atunci când este necesar, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să prelucreze informaţii în diverse moduri, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să discrimineze între intre informaţii factuale, idei, puncte de vedere, opinii şi atitudini, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că înţelege reglementări, instrucţiuni, şi recomandări citite şi că este capabil să acţioneze adecvat pe baza informaţiei obţinute prin lectură, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă.

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea cel puţin o dată a performanţei pentru fiecare criteriu de performanţă în fiecare dintre condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta.

În unele cazuri poate fi necesar ca probele de evaluare să includă limite de timp realiste pentru realizarea sarcinilor de lucru, în concordanţă cu cerinţele specifice contextului profesional.

Titlul unităţii 1 : COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ

8

Page 9: SPP Designer Ind Lemnului

Competenţa 1.3: Exprimă mesaje orale în limbaj complex, în contexte profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu.

Criterii de performanţă:

(a) Oferirea şi solicitarea, în discuţii, de informaţii şi de instrucţiuni pentru îndeplinirea unei sarcini de serviciu, folosind expresii şi structuri variate

(b) Realizarea de prezentări orale de fapte, idei şi opinii profesionale, pregătite în prealabil, folosind un limbaj specializat corect şi materiale suport adecvate

(c) Formularea clară, precisă şi structurată logic a ideilor, faptelor şi opiniilor şi susţinerea lor cu argumente

(d) Oferirea de clarificări şi explicaţii atunci când informaţia / instrucţiunea nu este corect înţeleasă de ceilalţi

(e) Exprimarea fluentă, cu intonaţie corectă şi într-un registru adecvat contextului(f) Utilizarea adecvată şi suficient de corectă a unei varietăţi de termeni de

specialitate comuni / familiari şi de structuri lingvistice astfel încât să se asigure comunicarea deplină a sensului, chiar dacă există în text unele deficienţele de pronunţie şi / sau intonaţie, de gramatică, şi / sau de registru

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de informaţii: Conversaţii şi prezentări de lungimi variate, care conţin: informaţii factuale (inclusiv numerice), idei, opinii; instrucţiuni, explicaţii, detalii de operare, sfaturi; descrieri şi specificaţii de obiecte, procese, operaţii.

Tipuri de discurs: Discuţii profesionale formale şi informale; Prezentări; Scurte rapoarte profesionale.

Contexte: Contexte profesionale, situaţii specifice în organizaţie, la locului de muncă;

Contexte sociale care au legătură cu profesia (târguri, conferinţe, întâlniri, şedinţe);

Contexte formale şi contexte informale.

Tipuri de prezentări: Rapoarte (relatări de evenimente, întâlniri); Demonstraţii operaţionale; Prezentări detaliate de procese / produse / servicii.

Materiale suport pentru prezentări (dacă / când e necesar)

notiţe, plan de prezentare, documente, fişe de lucru; imagini, grafice, scheme, folii, planşe, obiecte (mostre), modele;

Limbaj: fluent, la viteză normală, în diverse registre; expresii specifice şi structuri variate; vocabular specializat familiar, specific domeniului ocupaţional.

Moduri de comunicare: faţă în faţă, individual sau în grup; la telefon, robot telefonic.

Moduri de acţiune: comunicarea / transmiterea de informaţii / instrucţiuni către

9

Page 10: SPP Designer Ind Lemnului

interlocutor / i; susţinerea unei prezentări .

Probe de evaluare

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite informaţii şi instrucţiuni, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a), şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze prezentări orale pregătite în prealabil, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b), şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să formuleze clar, precis şi structurat fapte, idei şi opinii şi să le susţină cu argumente, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite clarificări şi explicaţii, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să se exprime fluent, cu intonaţie corectă şi într-un registru adecvat contextului, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze adecvat terminologia specifică pentru a se asigura comunicarea deplină a sensului, chiar dacă există unele deficienţe, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă.

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea performanţei cel puţin de două ori pentru fiecare criteriu de performanţă în condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta, o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale.

Prezentările pot avea o durată variată, dar nu mai puţin de 10 minute. Candidaţii vor putea folosi planul de prezentare / notiţele, dar prezentarea va fi liberă şi în nici un caz nu va fi citită.

Titlul unităţii 1 : COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ

10

Page 11: SPP Designer Ind Lemnului

Competenţa 1.4: Elaborează mesaje scrise specializate, în contexte profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu.

Criterii de performanţă:

(a) Completarea de documente şi formulare profesionale specifice sarcinilor de serviciu ale profesiei

(b) Redactarea unor texte funcţionale mai complexe, specifice sarcinilor de serviciu, cu folosirea de expresii şi structuri adecvate variate

(c) Transmiterea în scris, în limbaj specific clar şi precis, de informaţii corecte pe teme din domeniul de specializare

(d) Utilizarea de materiale de referinţă specifice adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite

(e) Elaborarea de texte astfel încât deficienţele de gramatică, ortografie şi / sau de registru nu împiedică înţelegerea deplină a lor

(f) Adecvarea formatului şi limbajului la context, la tipul de text şi la subiect

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri şi formate de documente şi texte funcţionale:

formulare şi alte documente specifice specializării (facturi, facturi pro-forma, oferte, fişe tehnice, fişe de evidenţă, fişe de producţie, documente de evidenţă, specificaţii, evaluări); corespondenţă profesională: scrisori, note circulare, faxuri, mesaje (inclusiv e-mail); dări de seamă, procese verbale, minute, referate, rapoarte. formate formale; formate informale.

Tipuri de informaţii:

În texte, care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare, în diverse registre, de lungimi variate:

informaţii factuale de specialitate (inclusiv descrieri şi date tehnice), despre produse şi servicii;

aranjamente şi instrucţiuni de serviciu; idei, opinii, puncte de vedere; raportări privind desfăşurarea unor evenimente, şedinţe, procese.

Limbaj: limbajul specific domeniului de specializare formule de comunicare standardizate, formule de politeţe.

Teme specifice: organizarea locului de muncă; operaţii, activităţi şi procese de producţie; calitatea serviciilor / produselor.

Contexte: Contexte profesionale, situaţii specifice în organizaţie, la locului de muncă; Contexte sociale care au legătură cu profesia; Contexte formale; Contexte informale.

Materiale de referinţă:

dicţionare, glosare de termeni specializaţi / sintagme specifice; documente normative şi tehnice reviste de specialitate, baze de date modele de documente şi formulare.

11

Page 12: SPP Designer Ind Lemnului

Probe de evaluare

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil completeze formulare şi documente şi să redacteze texte funcţionale mai complexe, specifice sarcinilor de serviciu, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să transmită, în limbaj specific clar şi precis, informaţii corecte pe teme din domeniul de specializare, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze limba modernă fără deficienţe de gramatică, ortografie şi / sau de registru care să împiedice înţelegerea deplină a textului, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze un format recomandat şi un limbaj adecvat la context, la tipul de text şi la subiect, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă.

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea performanţei cel puţin de două ori pentru fiecare criteriu de performanţă în condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta, o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale.

Probele trebuie să vizeze demonstrarea, cel puţin o dată, a capacităţii de a completa / redacta fiecare dintre tipurile şi formatele de texte (doar cele care sunt specifice domeniului de specializare) prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

La elaborarea de texte se va permite utilizarea dicţionarului şi a altor materiale de referinţă prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii 1 : COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ

Competenţa 1.5: Participă la interacţiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative.

12

Page 13: SPP Designer Ind Lemnului

Criterii de performanţă:

(a) Participarea cu informaţii factuale şi cu opinii proprii la discuţii profesionale, pe teme legate de sarcini de serviciu

(b) Intermedierea unei conversaţii între un vorbitor al limbii moderne şi un vorbitor al limbii materne

(c) Comunicarea telefonică adecvată, pe teme de interes profesional, în contexte legate de sarcini de serviciu

(d) Elaborarea de corespondenţă profesională în diverse formate şi către diverşi destinatari, în contexte legate de sarcini de serviciu

(e) Verificarea înţelegerii şi solicitarea / oferirea de clarificări / explicaţii când informaţia nu este clar înţeleasă, în conversaţii directe şi telefonice şi în prezentări

(f) Exprimarea clară, fluentă şi adecvată terminologic, cu limbajul şi registrul adaptate la subiect, la context şi la interlocutor / destinatar, cu respectarea convenţiilor şi normelor sociale şi culturale, în funcţie de rol şi de relaţiile cu interlocutorul / destinatarul, în comunicarea orală şi în scris

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de informaţii şi opinii:

informaţii factuale – inclusiv date numerice – pe teme profesionale; analize, evaluări de: produse, servicii, procese, preferinţe; argumente pro şi contra în susţinerea unor idei / opinii profesionale personale; ipoteze, predicţii;

Teme: Discuţii profesionale şi conversaţii, comunicări telefonice şi corespondenţă profesională, care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare, în diverse registre, privind:

probleme de serviciu curente, aranjamente la locul de muncă, cum ar fi planuri, activităţi şi aranjamente operaţionale;

relaţii cu clienţii şi partenerii, negocieri, contractări etc. (în funcţie de specializare); solicitări şi răspunsuri la solicitări diverse, instrucţiuni, explicaţii; evaluarea de informaţii, de produse, de servicii.

Contexte: a. Discuţii profesionale: situaţii sociale si profesionale formale şi informale; interviuri individuale sau în grup; întâlniri formale / informale profesionale de rutină, activităţi profesionale zilnice;

b. Comunicare telefonică: contacte de rutină cu colegi, subalterni, superiori, în activităţi profesionale zilnice; comunicări formale / informale cu parteneri şi clienţi; interviuri telefonice individuale;

c. Corespondenţă profesională: formală şi informală, legată de sarcini de serviciu; în interiorul organizaţiei: cu subalterni, cu colegi, cu superiori; în afara organizaţiei: cu clienţi, cu parteneri, cu potenţiali clienţi / parteneri

Tipuri şi moduri de interacţiune:

în discuţii profesionale, schimburi de opinii: faţă în faţă, în perechi sau în grupuri mici;

la telefon: apeluri date, apeluri primite, preluare / transmitere de mesaje telefonice; în scris: scrisori, note circulare, oferte, faxuri, mesaje (inclusiv e-mail).

Limbaj şi comunicări directe / telefonice derulate cu viteză normală,

13

Page 14: SPP Designer Ind Lemnului

convenţii: formule de iniţiere, întreţinere şi încheiere a unei discuţii directe / telefonice, limbaj nonverbal

formule standard folosite în corespondenţa de diverse tipuri (scrisori, circulare, fax, email)

vocabularul specializat necesar îndeplinirii sarcinilor de serviciu şi rezolvării situaţiilor previzibile specifice contextelor profesionale.

Probe de evaluareProbe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să participe la discuţii profesionale, în care să prezinte informaţii şi opinii şi să le argumenteze, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să intermedieze conversaţii între un vorbitor al limbii moderne şi un vorbitor al limbii materne, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să comunice telefonic în mod adecvat, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să elaboreze corespondenţă profesională în diverse formate, pe diverse teme şi către diverşi destinatari, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice înţelegerea, să solicite clarificări şi să acţioneze în vederea clarificării, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale, scrise şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze o exprimare clară, fluentă şi adecvată terminologic, cu un limbaj şi registru adaptate la subiect, la context şi la interlocutor / destinatar, şi respectând convenţii folosite în comunicarea orală şi în scris, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă. Probele se vor elabora astfel încât evaluarea candidaţilor pe această competenţă să fie integrată cu evaluarea pe competenţele de producere (competenţele 3 şi 4).

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea performanţei cel puţin de două ori pentru criteriile de performanţă (a) şi (b) în condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acestea, o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale.

În cazul convorbirilor telefonice (c), performanţa va fi demonstrată atât pentru apeluri date cât şi pentru apeluri primite.

În cazul corespondenţei (d), probele trebuie să vizeze demonstrarea, cel puţin o dată, a capacităţii de a completa / redacta fiecare dintre tipurile şi formatele de texte (doar cele care sunt specifice domeniului de specializare) prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii 2: COMUNICARE PROFESIONALĂ

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

2.1. Elaborează strategii pentru o comunicare eficientă

14

Page 15: SPP Designer Ind Lemnului

2.2. Aplică tehnici de comunicare orală

2.3. Realizează şi prezintă un raport complex

15

Page 16: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 2 : COMUNICARE PROFESIONALĂ

Competenţa 2.1: Elaborează strategii pentru o comunicare eficientă

Criterii de performanţă:

(a) Stabilirea scopului comunicării (b) Identificarea surselor de informaţii(c) Selectarea metodelor de comunicare adecvate(d) Identificarea metodelor de verificare a eficienţei comunicării

Condiţii de aplicabilitate:

Scopul comunicării: primirea şi transmiterea informaţiilor, întreţinerea unor discuţii, prezentarea unor informaţii

Surse de informaţii: informaţii interne şi externe, buletine informative, manuale, seminare, rapoarte, procese verbale, publicaţii de specialitate, internet, discuţii, statistici, documentaţie, mass media;

Metode de comunicare: scrise, verbale, audio, informatizate

Metode de verificare a eficienţei: obţinerea feedback-ului, documentaţie întocmită corect

Probe de evaluare

Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează ca este capabil să elaboreze cel puţin o strategie diferită de comunicare în 2 contexte cu grade de complexitate diferite, conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date.

16

Page 17: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 2 : COMUNICARE PROFESIONALĂ

Competenţa 2.2: Aplică tehnici de comunicare orală

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea strategiilor de ascultare necesare obţinerii informaţiilor(b) Susţinerea orală a ideilor şi a informaţiilor în faţa unui auditoriu (c) Argumentarea unui punct de vedere (d) Facilitarea unei comunicări eficiente

Condiţii de aplicabilitate:

Strategii de ascultare: în funcţie de: situaţie, ocazie, subiectul în cauză, vorbitori, metode de ascultare (activă sau pasivă),

Susţinere: în situaţii formale sau informale, în funcţie de numărul de vorbitori (mare, mic, 2 persoane), prin modulaţia vocii, prin alegerea tonului şi a vocabularului, prin structură, prin comunicare non verbală (gesturi, limbajul trupului, contacul vizual), prin articulare

Argumentare idei clare, relevante, concise, persuasive, adaptate contextului si interlocutorului

Facilitarea

comunicării eficiente: acceptă opinii diferite, încurajează discuţia, asigură posibilitatea de exprimare, oferă feed-back, stimulează creativitatea, încadrarea în timp, viteza vorbirii, adaptarea comunicării la nivelul de înţelegere al auditoriului, folosirea unui suport specific

Probe de evaluare

Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice tehnici de comunicare orală unui auditoriu de dimensiuni medii folosind PowerPoint, să realizeze o discuţie într-un grup mic (de exemplu sa explice sarcini de lucru) şi o dicuţie cu o altă persoană (de exemplu să ofere feed-back unei persoane pentru munca realizată), conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date.

17

Page 18: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 2 : COMUNICARE PROFESIONALĂ

Competenţa 2.3: Realizează un raport formal

Criterii de performanţă:

(a) Selectarea informaţiilor necesare temei propuse

(b) Organizarea conţinutului şi structurii raportului

(c) Elaborarea unui raport formal

Condiţii de aplicabilitate:

Selectare: în funcţie de complexitatea temei, publicul ţintă, relevanta,

Organizare: tipul informaţiei, succesiune logica, suportul (grafica, standardul de prezentare, formatul)

Raport formal: document coerent, bine structurat, adecvat scopului propus

Probe de evaluare

Probe scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze un raport formal (de exemplu sa întocmească un raport la sfârşitul realizării unui produs, piesă, activitate), conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date.

18

Page 19: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 3: TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI

Nivel de calificare 3 avansat

Valoare credit 1.0

Competenţe :

3.1. Utilizează mijloace moderne de comunicare ( Internet, poşta electronică);

3.2. Proiectează sisteme informatice folosind soft-uri specializate (Access, Visual FoxPro);

3.3. Realizează prezentări de informaţii din domeniul de activitate, în format multimedia;

3.4. Elaborează o pagină web pentru o IMM.

19

Page 20: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 3: TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI

Competenţa 3.1: Utilizează mijloace moderne de comunicare ( Internet, poşta electronică)

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea noţiunilor de bază;(b) Selectarea surselor de date pentru documentare şi comunicare;(c) Realizarea unei comunicări în timp real;(d) Utilizarea instrumentelor de administrare a unei agende, calendar personal, liste de

sarcini.

Condiţii de aplicabilitate:

Noţiuni de bază: reţea de calculatoare, topologi de reţele, reţeaua Internet, browser-ul Internet Explorer, cont personal, adresă personală, domeniu Internet, serviciul de documentare şi informare - WWW, serviciul de comunicare - Chat, serviciul de transfer FPT.

Surse de data: baze de date, bănci de data, modalităţi de obţinere, prezentare şi transmitere a datelor, , motoare de căutare, portalul.

Comunicarea în timp real: sistem conversaţional în timp real Internet Relay Chat, interfaţa mIRC, conectarea la un server de discuţii, canalul de discuţii.

Instrumente de administrare: programul Outlook Express, lansare în execuţie, configurare, serviciul e-mail – Check Mail, agenda de adrese Addresses, gestionarea mesajelor, căutarea prin criterii – Search, descărcarea fişierelor ataşate – Attachment, administrarea cutiilor poştale: Inbox, Sent, Draft, Trash.

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte noţiunile de bază şi să selecteze sursele de date pentru documentare şi comunicare aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze o comunicare în timp real prin conectarea la un canal de discuţii şi să utilizeze instrumente de administrare a serviciului e-mail, a unei agende de adrese, a unei liste de discuţii şi a mesajelor aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d) conform condiţiilor de aplicabilitate.

20

Page 21: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 3: TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI

Competenţa 3.2 : Proiectează sisteme informatice folosind soft-uri specializate (Access, Visual FoxPro)

Criterii de performanţă:

(a) Descrierea şi folosirea diferitelor tipuri de date, structuri de date şi operatorii care intervin în procesul de prelucrare a informaţiei;

(b) Organizarea şi prelucrarea datelor cu ajutorul bazelor de date relaţionale;(c) Operarea cu instrumente specifice mediului de gestiune a bazelor de date;(d) Realizarea şi prezentarea unor rapoarte folosind un Sistem de Gestiune a Bazelor de

Date.

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de date: numeric, şir de caractere, logic, dată calendaristică, memo.Structuri de date: tabloul de memorie, înregistrarea, fişierul de date, baza de date.Operatori: matematici, relaţionali, de concatenate, logici, operatorii algebrei relaţionale:

Select, Project, Join.

Organizare date: definire a bazei de date relaţionale, creare şi corelare a tabelelor, codificare a câmpurilor, condiţia de integritate referenţială.

Prelucrare date: introducere a datelor, proiectare a formularelor.

Instrumente: căutare în baza de date, sortare şi filtrare a înregistrărilor după criterii date, prelucrări statistice.

Rapoarte: definire a interogărilor, codul SQL, creare a interogărilor, proiectare a rapoartelor.

Probe de evaluare

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie tipuri de date, structuri de date, operatorii specifici acestora, să organizeze şi prelucreze date cu ajutorul bazelor de date relaţionale, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască şi să opereze cu instrumente specifice Sistemelor de gestiune a bazelor de date, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze şi să prezinte un raport folosind un SGBD, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d), conform condiţiilor de aplicabilitate

21

Page 22: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 3: TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI

Competenţa 3.3: Realizează prezentări de informaţii din domeniul de activitate, în format multimedia

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea tehnicilor specifice softuri-lor multimedia;(b) Schiţarea unei prezentări multimedia pentru un produs sau IMM;(c) Realizarea unei aplicaţii multimedia în Microsoft Power Point;(d) Distribuţia unei prezentări multimedia;

Condiţii de aplicabilitate:

Tehnici specifice: hipertext, hipermedia, hiperlegătură, protocolul http, analiza, proiectarea, programarea reprezentării multimedia a informaţiei, producţia, testarea şi documentarea, distribuţia produsului multimedia.

Prezentare multimedia: folosirea tehnicilor de animaţie, tranziţie, comentarii verbale, butoane pentru acţiuni, inserarea clipurilor video şi audio, hiperlegăturile.

Aplicaţie: interfaţa Power Point, moduri de vizualizare, inserare de imagini şi diagrame (memoria clipboard, protocolul OLE), adăugarea efectelor de animaţie, tranziţie şi a efectului de temporizare, folosirea hiperlegăturilor.

Distribuţia prezentării: inscripţionarea prezentării pe un CD cu un CD-Writer, folosirea serviciului World Wide Web, browser-ul Internet Explorer.

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte tehnicile specifice multimedia şi să schiţeze o prezentare multimedia pentru un produs sau o IMM, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze o aplicaţie multimedia în Microsoft Power Point şi să distribuie această aplicaţie, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d), conform condiţiilor de aplicabilitate.

22

Page 23: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 3: TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI

Competenţa 3.4: Elaborează o pagină web pentru o IMM

Criterii de performanţă:

(a) Utilizarea comenzilor din codul HTML pentru realizarea unei pagini web;(b) Aplicarea modalităţilor de realizare a hiper-legăturilor;(c) Proiectarea unei pagini web pentru o organizaţie din domeniul de activitate;(d) Respectarea etapelor necesare pentru găzduirea unui website

Condiţii de aplicabilitate

Comenzi din codul HTML: comenzi pentru corp de literă, mărime, stil, culoare, obţinerea culorii, inserarea imaginilor, modificarea proprietăţilor imaginii, poziţionare, încadrare în text, formatarea unui fundal sau a unei teme.

Hiper-legături: realizare a unei legături pe un text, pe o imagine, mapare a unei imagini, salvare a mai multor documente ca pagini web, viteza de încărcare, claritatea informaţiilor.

Pagina web: utilizare a cadrelor în documente HTML, inserare a imaginilor, elementelor multimedia, elemente de conţinut, text, liste, tabele, sunete, casete de dialog, casete combinate, browser-ul Internet Explorer.

Etape: cumpărarea domeniului, alegere a furnizorului de servicii Internet, cunoaştere a posibilităţilor de încărcare a datelor pe un server web (FTP, http), cunoaştere a elementelor de securizare a informaţiei.

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze comenzi HTML şi să aplice modalităţile de realizare a hiperlegăturilor, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să proiecteze o pagină web pentru o organizaţie din domeniul de activitate şi să respecte etapele necesare pentru găzduirea unui website, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d), conform condiţiilor de aplicabilitate.

23

Page 24: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 4 : MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2.0

Competenţe:

4.1 Identifică mediul de proiect

4.2 Planifică proiectul

4.3 Implementează proiectul

4.4 Monitorizează proiectul

4.5 Utilizează software specializat în managementul proiectelor

24

Page 25: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 4 : MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Competenţa 4.1 : Identifică mediul de proiect

Criterii de performanţă:

(a) Analizarea necesităţii proiectului.

(b) Elaborarea fazelor proiectului.

(c) Estimarea rezultatelor proiectului.

Condiţii de aplicabilitate:

Necesitatea proiectului: scop, rezultate aşteptate, estimarea resurse implicate, estimarea bugetului, justificare economică.

Faze proiect: concepţie, planificare, realizare, încheiere, feedback, modificare.

Estimarea rezultatelor: metode statistice, indicatori, standarde de calitate.

Probe de evaluare

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze necesitatea elaborării proiectului, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze fazele proiectului, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să estimeze rezultatele proiectului, conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

25

Page 26: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 4 : MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Competenţa 4.2 : Planifică proiectul

Criterii de performanţă:

(a) Definirea pachetelor de activităţi

(b) Alocarea de resurse materiale şi umane

(c) Pregătirea echipei de lucru

(d) Elaborarea proiectului şi obţinerea documentelor specifice în conformitate cu standardele/ metodologiile în vigoare.

Condiţii de aplicabilitate:

Pachete de activităţi: studii de piaţă, analize de nevoi (swot), contacte cu furnizorii de servicii şi produse, achiziţii de produse şi servicii in funcţie de specificul proiectului.

Echipa de lucru: managerul de proiect, echipa financiară, specialişti pe diferite domenii, şef serviciu achiziţii.

Documentelor specifice: bordul de proiect, planul de proiect, listă de produse, planul de iniţiere al proiectului.

Probe de evaluare

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează, prin elaborarea si sprezentarea unui raport, că este capabil să definească pachetele de activităţi, să aloce resurse materiale şi umane, să pregătească echipa de proiect, să elaboreze proiectul în conformitate cu standardele în vigoare conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) şi (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.

26

Page 27: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 4 : MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Competenţa 4.3 : Implementează proiectul

Criterii de performanţă:

(a) Lansarea proiectului.

(b) Asigurarea încadrării în termenele stabilite în planul de proiect .

(c) Întocmirea documentaţiei de proiect.

(d) Livrarea produsului/ serviciului conform cerinţelor specificate în documentaţia de proiect.

Condiţii de aplicabilitate: Produs-serviciu: rezultatul/ rezultatele obţinute în urma finalizării proiectului

Documentatie de proiect: raport de sfârşit de etapă, raport de progres, registru de probleme, recomandări de acţiune.

Probe de evaluare

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează, prin intocmirea unui plan de lansare, că este capabil să lanseze proiectul, conform criteriului (a) de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin reprezentare grafică, că este capabil să asigure încadrarea în timp, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze şi săîntocmească documentaţia de proiect, conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să livreze produsul / serviciul, conform criteriilor de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.

27

Page 28: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 4 : MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Competenţa 4.4 : Monitorizează proiectul

Criterii de performanţă:

(a) Analizarea riscurilor in functie de sursele de risc şi consemnarea în documente specifice.

(b) Gestionarea schimbarilor şi crearea documentelor specifice.

(c) Analizarea rezultatelor proiectului şi impactului aplicării.

(d) Asigurarea feed-back-ului.

Condiţii de aplicabilitate:

Riscuri: de bussines, de proiect

Surse de risc: asociate cu costurile, programarea calendaristică şi execuţia în toate fazele ciclului de viaţă.

Documente specifice: registru de schimbări, cerere de schimbare, registru de riscuri, plan de managementul riscurilor.

Analiza rezultatelor: comparare cu estimările, standarde, beneficii obţinute.

Feed-back: reevaluarea activităţilor, revizuirea procedurilor, măsuri ameliorative

Probe de evaluare

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin efectuarea unei analize de risc,că este capabil să analizeze riscurile proiectului, conform criteriului (a) de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin elaborarea documentelor specifice managementului schimbării, că este capabil să gestioneze schimbările, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze şi să asigure feed-back-ul, conform criteriilor de performanţă (c) şi (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.

28

Page 29: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 4 : MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Competenţa 4.5 : Utilizează software specializat în managementul proiectelor.

Criterii de performanţă:

(a) Planificarea proiectului utilizand aplicatii software specializate

(b) Utilizarea aplicaţiilor software specializate pentru reprezentarea proiectelor

(c) Interpretarea rezultatelor obţinute.

Condiţii de aplicabilitate:

Aplicaţii software: Programe de calcul tabelar, de planificare, de calcul simbolic şi statistic

Rezultate: grafice, schite, sabloane/rapoarte de prezentare, diagrame.

Probe de evaluare

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să planificarea proiectului utilizand aplicatii software specializate, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze aplicaţiile software specializate pentru reprezentarea proiectelor, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să interpreteze rezultatele obţinute, conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

29

Page 30: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 5 : MANAGEMENTUL CALITĂŢII

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

5.1. Precizează principiile de management al calităţii

5.2. Efectuează controlul statistic

5.3. Acţionează pentru menţinerea sistemului de asigurarea calităţii

5.4. Aplică tehnici de îmbunătăţire continuă a calităţii

30

Page 31: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 5 : MANAGEMENTUL CALITATII _________________________________________________________________________

Competenţa 5.1: Precizează principiile de management al calităţii___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Definirea principiilor de management al calităţii

(b) Indicarea funcţiilor managementului calităţii

Condiţii de aplicabilitate:

Principiile managementului calităţii: orientarea către client, leadership, implicarea

personalului, abordarea procesuala, abordarea sistemului de către management, îmbunătăţirea continuă, abordarea concretă in luarea deciziilor, relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii

Funcţiile managementului calităţii: planificarea calităţii, organizarea activităţilor referitoare

la calitate, coordonarea activităţilor referitoare la calitate, antrenarea personalului pentru realizarea obiectivelor calităţii, ţinerea sub control a calităţii, asigurarea calităţii, îmbunătăţirea calităţii

Probe de evaluare

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească principiile de management al calităţii, sa indice funcţiile managementului calităţii, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

31

Page 32: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 5 : MANAGEMENTUL CALITĂŢII

Competenţa 5.2 : Efectuează controlul statistic

Criterii de performanţă:

(a) Precizarea elementelor controlului statistic

(b) Indicarea si aplicarea etapelor controlului statistic

(c) Implementarea măsurilor care se impun în urma efectuării controlului statistic

Condiţii de aplicabilitate:

Elementele controlului statistic: caracteristica controlată, lot, mărime eşantion, reguli de extragere a eşantionului, plan de control, grad de severitate, nivel de calitate acceptabil (AQL), cifra de acceptare, cifra de respingere

Etape ale controlului statistic: extragerea eşantionului, determinarea caracteristicii conform procedurii specifice, compararea caracteristicii controlate cu condiţiile din standarde, identificarea defectelor, compararea numărului de defecte identificate cu cifra de acceptare/de respingere

Măsuri: acceptare/ respingere lot de produsetrecerea la alt plan de control (alt grad de severitate, AQL)

Probe de evaluare

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze elementele controlului statistic conform criteriului de performanţă (a) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale/ practice prin care elevul demonstrează că este capabil să indice si sa aplice etapele controlului statistic, conform criteriului de performanţă (b), in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să implementeze măsurile care se impun în urma efectuării controlului statistic, conform criteriului de performanţă (c), in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

32

Page 33: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 5 : MANAGEMENTUL CALITĂŢII

Competenţa 5.3 : Acţionează pentru menţinerea sistemului de asigurarea calităţii

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea cerinţelor pentru implementarea unui sistem de asigurarea calităţii

(b) Interpretarea unui audit de calitate (intern/ extern dat)

(c) Evaluarea factorilor care afectează costurile calităţii

Condiţii de aplicabilitate:

Cerinţe: proceduri, manualul calităţii, satisfacerea clienţilor, costuri, standarde de firmă, legislaţie, feed-back, grafice de documentare

Audit de calitate (intern/ extern dat) pe metode statistice, mentenanţă, planificarea întreţinerii, urmărirea parametrilor de funcţionare

Factori care afectează costurile calităţii: rebuturi, recondiţionări, reparaţii, produse neconforme, reclamaţii clienţi, produse returnate, penalizări pentru întârziere, despăgubiri pentru daune

Probe de evaluare

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice cerinţele pentru implementarea unui sistem de asigurarea calităţii conform criteriului de performanţă (a) şi in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise/ practice prin care elevul demonstrează că este capabil interpreteze un audit de calitate intern şi extern dat, conform criteriului de performanţă (b), in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează, prin elaborarea şi prezentarea unui raport, că este capabil să evalueze factorii care afectează costurile calităţii conform criteriului de performanţă (c), in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

33

Page 34: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 5 : MANAGEMENTUL CALITĂŢII

Competenţa 5.4 : Aplică tehnici de îmbunătăţire continuă a calităţii

Criterii de performanţă:

(a) Definirea conceptului de îmbunătăţire continuă a calităţii

(b) Utilizarea Ghidului pentru îmbunătăţire a calităţii

(c) Stabileşte strategiile de îmbunătăţire a calităţii

(d) Aplica instrumente de îmbunătăţire a calităţii

Condiţii de aplicabilitate :

Strategii de îmbunătăţire a calităţii: strategia Kaizen, Ciclul PEVA (planifică-execută-verifică-acţionează), principiul “zero defecte”

Ghid pentru îmbunătăţirea calităţii: conform standardului ISO 9004-4 şi standardelor ISO specifice domeniului de activitate

Instrumente de îmbunătăţirea calităţii: instrumente ajutătoare (brainstorming, stratificare, metoda întrebărilor), instrumentele calităţii (grafice, diagrame, histograme, fise de control statistic)

Probe de evaluare

Probe orale /scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească conceptul de îmbunătăţire continuă a calităţii, conform criteriilor de performanţă (a) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze Ghidul pentru îmbunătăţirea calităţii, conform criteriului de performanţă (b), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil sa stabileasca strategiile si sa aplice instrumentele de imbunatatire a calitatii conform criteriului de performanţă (c) si (d), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

34

Page 35: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 6 : UTILIZAREA MATERIILOR PRIME ŞI MATERIALELOR

Nivel : 3 avansat

Valoare credit: 2.0

Competenţe:

6.1. Recunoaşte speciile lemnoase după structură şi caracteristici

6.2. Stabileşte materiile prime pentru un produs dat

6.3. Alege materialele tehnologice necesare realizării produsului

6.4. Selectează accesoriile şi materialele decorative pentru produsul dat

35

Page 36: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 6: UTILIZAREA MATERIILOR PRIME SI MATERIALELOR ______________________________________________________________________________

Competenţa 6.1: Recunoaşte speciile lemnoase după structură şi caracteristici

______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea speciilor de răşinoase după structura macroscopică

(b) Identificarea speciilor de foioase după structura macroscopică

(c) Selectarea speciilor lemnoase după caracteristicile fizice

______________________________________________________________________________

Conditii de aplicabilitate:

Structură macroscopică: analizarea celor trei secţiuni principale prin trunchi

Caracteristici fizice: culorare, luciu, textură, desen

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare

Probe practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa recunoasca speciile de răşinoase şi foioase după structura macroscopică, conform criteriilor de performanta (a), (b) si a precizarilor privind conditiile de aplicabilitate

Probe practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa selecteze diferite specii lemnoase după caracteristicile fizice, conform criteriului de performanta (c) si a precizarilor privind conditiile de aplicabilitate

36

Page 37: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 6: UTILIZAREA MATERIILOR PRIME SI MATERIALELOR ______________________________________________________________________________

Competenţa 6.2. Stabileşte materiile prime pentru un produs dat

______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Analizarea produsului din punct de vedere estetic

(b) Indicarea tipurilor de materii prime in functie de destinaţia produsului dat

(c) Precizarea sortimentelor, caracteristicilor dimensionale şi calitative pentru materiile prime

______________________________________________________________________________

Conditii de aplicabilitate:

Analiza estetică: formă, ornamentaţie, finisaj

Materii prime: cherestea de răşinoase şi foioase, furnire estetice, panouri înnobilate

Sortimente: cherestea radială, semiradială, tangenţială

Caracteristici dimensionale : lungimi, lăţimi, grosimi, conform standardelor în vigoare

Caracteristici calitative : clase de calitate, conform standardelor în vigoare

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze produsul din punct de vedere estetic, conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să indice materiile prime , conform criteriului de performanţă (b) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze sortimentele şi caracteristicile acestora , conform criteriului de performanţa (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

37

Page 38: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 6: UTILIZAREA MATERIILOR PRIME SI MATERIALELOR ______________________________________________________________________________

Competenţa 6.3: Alege materialele tehnologice necesare realizării produsului

______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Analizarea sistemului constructiv şi a tipului finisării produsului

(b) Stabilirea materialelor necesare

(c) Precizarea şi argumentarea sortimentelor de materiale stabilite

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Sistem constructiv: asamblare fixă încleiată, asamblare demontabilă Materiale : abrazivi, adezivi, materiale de pregătire pentru finisare, materiale

de finisare

Sortimente: abrazivi: granulaţii 60, 80, 100, 120, 150, 220adezivi: polivinilici, ureoformaldehidici, de topire, de contactmateriale de pregătire: perhidrol, amoniac, bioxid de titan, umplutori de pori, grunduri, chituri, coloranţimateriale de finisare: lacuri nitrocelulozice, poliesterice, poliuretanice, cu întărire acidă, pe bază de răşini alchidice, vopsele şi emailurimateriale de finisare ecologice

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze sistemul constructiv şi tipul de finisare a produsului, conform criteriului de performanţa (a) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească materialele necesare, conform criteriului de performanţa (b) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze şi să argumenteze sortimentele alese, conform criteriului de performanţa (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

38

Page 39: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 6: UTILIZAREA MATERIILOR PRIME SI MATERIALELOR ______________________________________________________________________________

Competenţa 6.4: Selectează accesoriile şi materialele decorative pentru produsul dat

______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Analizarea posibilităţii măririi valorii estetice a produsului

(b) Precizarea accesoriilor şi materialelor decorative adecvate produsului

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Mărire valoare estetică: utilizare accesorii şi materiale decorative

Accesorii: balamale, mânere, şilduri, butoni, baghete şi aplice decorative

Materiale decorative: sticlă, marmură, stofă, pluş, velur, mătase, ciucuri, franjuri______________________________________________________________________________

Probe de evaluare

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze posibilitatea măririi valorii estetice, conform criteriului de performanţa (a) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze accesoriile şi materialele decorative adecvate, conform criteriului de performanţa (b) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

39

Page 40: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 7 : REPREZENTAREA ÎN DESENUL TEHNIC ŞI ORNAMENTAL A PRODUSELOR DIN LEMN

Nivel : 3 avansat

Valoare credit: 2.0

Competenţe:

7.1. Întocmeşte desene tehnice pentru produse din lemn

7.2. Utilizează lumini şi umbre în reprezentarea ornamentelor

7.3. Reprezintă în desenul ornamental elemente decorative pentru mobilier

7.4. Realizează desene de amplasare a mobilierului

40

Page 41: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 7 : REPREZENTAREA ÎN DESENUL TEHNIC ŞI ORNAMENTAL A PRODUSELOR DIN LEMN

______________________________________________________________________________

Competenţa 7.1: Întocmeşte desene tehnice pentru produse din lemn

______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Folosirea normelor generale în reprezentarea produselor din lemn

(b) Aplicarea sistemelor de proiecţie la reprezentarea produselor din lemn

(c) Întocmirea schiţei şi a desenului la scară pentru produse de lemn______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Norme generale: formate hârtie, tipuri de linii, scări, reguli de cotare, semne convenţionale pentru materii prime, materiale

Sisteme de proiecţie: perspectivă conică, perspectivă paralelă, proiecţii ortogonale

Schiţe şi desene la scară: respectare etape şi reguli de reprezentare______________________________________________________________________________

Probe de evaluare

Probe practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să folosească normele generale de reprezentare în desenul tehnic, conform criteriului de performanţa (a), şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

Probe practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice sistemele de proiecţii şi să întocmească schiţa şi desenul la scară, conform criteriilor de performanţă (b) şi (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

41

Page 42: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 7: REPREZENTAREA ÎN DESENUL TEHNIC ŞI ORNAMENTAL A PRODUSELOR DIN LEMN

______________________________________________________________________________

Competenţa 7.2: Utilizează lumini şi umbre în reprezentarea ornamentelor

______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea tipurilor de umbre în reprezentarea corpurilor

(b) Respectarea tehnicii de aplicare a umbrelor la reprezentarea ornamentelor______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de umbre: umbra proprie şi umbra purtată

Tehnică de aplicare a umbrelor: cu creionul (prin linii şi prin estompare), cu tuş (prin tente slabe, uniforme, degradate)

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare

Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de umbră, conform criteriului de performanţa (a) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

Probe practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte tehnica de aplicare a umbrelor în reprezentarea ornamentelor, conform criteriului de performanţă (b) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

42

Page 43: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 7: REPREZENTAREA ÎN DESENUL TEHNIC ŞI ORNAMENTAL A PRODUSELOR DIN LEMN

______________________________________________________________________________

Competenţa 7.3: Reprezintă în desenul ornamental elemente decorative pentru mobilier

______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Respectarea regulilor de alcătuire a ornamentelor şi aranjamentelor decorative

(b) Întocmirea desenelor pentru diferite tipuri de ornamente

(c) Desenarea ornamentelor pe diferite elemente constructive şi decorative de mobilier______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Reguli de alcătuire: stilizarea, repetiţia, simetria, alternanţa, contrastul, ritmul

Tipuri de ornamente: geometrice, inspirate din regnul vegetal, animal, din arhitectură, din figura omului

Elemente constructive şi decorative : borduri, lezene, cornişe, socluri, picioare, braţe şi spătare de fotolii, tăblii, rame, uşi

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare

Probe practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte regulile de alcătuire a ornamentelor şi aranjamentelor decorative, conform criteriului de performanţa (a) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

Probe practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească desene pentru diferite tipuri de ornamente, conform criteriuluir de performanţă (b) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

Probe practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească desene pentru diferite elemente constructive şi decorative de mobilier, conform criteriuluir de performanţă (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

43

Page 44: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 7: REPREZENTAREA ÎN DESENUL TEHNIC ŞI ORNAMENTAL A PRODUSELOR DIN LEMN

______________________________________________________________________________

Competenţa 7.4: Realizează desene de amplasare a mobilierului ______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Aplicarea semnelor convenţionale pentru produse de mobilier

(b) Întocmirea desenelor de amplasare, funcţie de destinaţia spaţiului

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Semne convenţionale: pentru mobilier de interior

Destinaţie spaţiu: de locuit, comercial, birou

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice semnele convenţionale pentru produsele de mobilier, conform criteriului de performanţa (a) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

Probe practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească desene de amplasare a mobilierului, conform criteriuluir de performanţă (b) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

44

Page 45: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 8: UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR DE OBŢINERE A PRODUSELOR DIN LEMN

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2.0

Competenţe:

8.1. Determină necesarul de materiile prime şi materialele pentru un produs dat

8.2. Stabileşte tehnologia de fabricaţie în funcţie de produsul dat

8.3. Monitorizează procesul de obţinere a prototipului unui produs

8.4. Aplică măsuri de îmbunătăţire a caracteristicilor produsului

45

Page 46: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 8: UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR DE OBŢINERE A PRODUSELOR DIN LEMN

Competenţa 8.1: Determină necesarul de materii prime şi materiale pentru un produs dat________________________________________________________________________

Criterii de performaţă:

(a) Stabilirea sortimentelor de materii prime pe clase de calitate

(b) Stabilirea materialelor , materialelor auxiliare şi decorative

(c) Calcularea necesarului de materii prime şi materiale___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Sortimente de materii prime: cherestea foioase, cherestea răşinoase, furnire estetice indigene şi exotice, panouri furniruite şi înnobilate, sticlă, metal, marmură, material plastic

Materiale: adezive, abrazive, pentru pregătirea suprafeţelor în vederea finisării (perhidrol, amoniac, grunduri, chituri, umplutori de pori, coloranţi), materiale peliculogene (lacuri, emailuri, vopsele)

Bază de calcul: nomenclatorul de elemente, centralizatorul suprafeţelor pe operaţii, coeficienţii de utilizare a materiilor prime şi materialelor

Probe de evaluare

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească sortimentele de materii prime şi materiale pentru un produs dat, conform criteriilor de performanţă (a) şi (b) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze necesarul de materii prime şi materiale, conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

46

Page 47: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 8: UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR DE OBŢINERE A PRODUSELOR DIN LEMN

Competenţa 8.2: Stabileşte tehnologia de fabricaţie în funcţie de produsul dat________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea grupei corespunzătoare pentru produsul dat

(b) Descrierea operaţiilor tehnologiei de fabricare a produsului dat

(c) Formularea unor propuneri de optimizare a tehnologiei descrise___________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Grupe de produse: mobilă corp, mobilă din cadre, mobilă în construcţie mixtă, mobilier curbat, mobilier mulat, mobilier artistic, binale, instrumente muzicale, articole sportive, ambarcaţiuni.

Operaţii tehnologice: debitarea reperelor, prelucrarea macanică, finisarea, montarea, ambalarea.

Optimizare prin: modernizare flux tehnologic, reamplasare utilaje, înlocuirea materiilor prime şi materialelor cu materiale moderne

Probe de evaluare

Probe orale / practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice grupa corespunzătoare produsului dat şi să descrie operaţiile tehnologice, conform criteriilor de performanţă (a) şi (b) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

Probe scrise / orale prin care elevul demonstrează că este capabil să formuleze variante de optimizare a tehnologiei descrise, conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

47

Page 48: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 8: UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR DE OBŢINERE A PRODUSELOR DIN LEMN

Competenţa 8.3: Monitorizează procesul de obţinere a prototipului unui produs

________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Verificarea respectării condiţiilor prevăzute în documentaţia tehnică referitoare la materiile prime şi materialele utilizate

(b) Urmărirea folosirii utilajelor şi SDV-urilor, corespunzător tehnologiei stabilite

(c)Evaluarea prototipului obţinut

Condiţii de aplicabilitate:

Condiţii: specie, sortiment, clasă de calitate, caracteristici dimensionale, umiditate

Utilaje şi SDV-uri: corespunzătoare operaţiilor de : debitare a reperelor, prelucrare macanică, finisare, montare şi ambalare - prevăzute în documentaţia tehnică.

Evaluare prototip: verificarea conformităţii cu prevederile din documentaţia tehnică a produsului, a: dimensiunilor, formei, calitatea suprafeţelor, încadrarea în stil, defectelor de finisare

Probe de evaluare

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice respectareacondiţiilor prevăzute în documentaţia tehnică referitoare la materiile prime şi materialeleutilizate, conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

Probe practice/ orale prin care elevul demonstrează că este capabil să urmărească corespndenţa dintre tipul utilajelor şi a SDV-urilor folosite şi cele prevăzute în documentaţia tehnică, conform criteriului de performanţă (b) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze prototipul obţinut, conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

48

Page 49: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 8: UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR DE OBŢINERE A PRODUSELOR DIN LEMN

Competenţa 8.4: Aplică măsuri de îmbunătăţire a caracteristicilor produsului________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Analizarea rezultatelor evaluării prototipului

(b) Stabilirea corecturilor necesare

(c)Ameliorarea secvenţelor de proces

Condiţii de aplicabilitate:

Analiză: abateri dimensionale, abateri de formă, încadrare în stil, defecte de finisare

Corecturi: modificări în fluxul tehnologic, soluţii constructive noi, variante de finisaje, înlocuiri de materii prime şi materiale.

Ameliorare: implementarea corecturilor în documentaţia de produs

Probe de evaluare

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice respectareacondiţiilor prevăzute în documentaţia tehnică referitoare la materiile prime şi materialeleutilizate, conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

Probe practice/ orale prin care elevul demonstrează că este capabil să urmărească corespndenţa dintre tipul utilajelor şi a SDV-urilor folosite şi cele prevăzute în documentaţia tehnică, conform criteriului de performanţă (b) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze prototipul obţinut, conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

49

Page 50: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 9 : ÎNTOCMIREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE PENTRU PRODUSE FINITE DIN LEMN

Nivel : 3 avansat

Valoare credit: 2.0

Competenţe:

9.1. Precizează condiţiile tehnice de realizare a unui produs din lemn

9.2. Realizează desenele pentru produsul proiectat

9.3. Elaborează documentaţia de preţ

9.4. Stabilieşte tehnologia de obţinere a produsului proiectat

50

Page 51: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 9 : ÎNTOCMIREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE PENTRU PRODUSE FINITE DIN LEMN

_____________________________________________________________________________

Competenta 9.1: Precizează condiţiile de realizare a unui produs din lemn _____________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Stabilirea caracteristicilor produsului din lemn

(b) Indicarea condiţiilor tehnice de realizare a produsului din lemn

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Caracteristici : destinaţie, dimensiuni de gabarit, formă, ornamentaţie

Condiţii tehnice: sistem constructiv, finisare, montare, ambalare, transport

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare

Probe practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească caracteristicile produsului, conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze condiţiile tehnice de realizare a produsului, conform criteriului de performanţă (b) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate.

51

Page 52: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 9 : ÎNTOCMIREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE PENTRU PRODUSE FINITE DIN LEMN______________________________________________________________________________

Competenţa 9.2: Realizează desenele pentru produsul proiectat___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Executarea desenului de perspectivă

(b) Executarea vederilor şi secţiunilor

(c) Executarea detaliilor constructive

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Desen de perspectivă: perspectivă paralelă

Vederi : din faţă, de sus, laterale

Secţiuni: orizontale şi verticale

Detalii: asamblări repere______________________________________________________________________________

Probe de evaluare

Probe practice prin care elevul demonstrează că poate executa desenul de perspectivă al unui produs finit conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să execute vederile, secţiunile şi detaliile produsului proiectat, conform criteriilor de performanţă (b), (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate

52

Page 53: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 9 : ÎNTOCMIREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE PENTRU PRODUSE FINITE DIN LEMN______________________________________________________________________________

Competenţa 9.3: Elaborează documentaţia de preţ

______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Stabilirea elementelor bazei de calcul

(b) Calcularea normei de consum

(c) Determinarea preţului de producţie pentru produsul proiectat

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Baza de calcul : nomenclatorul reperelor, centralizatorul necesarului de materii prime suprafeţe pe operaţii

Norme de consum: conform indicelui de utilizare pentru materii prime şi materiale

Preţ de producţie: cost materii prime şi materiale, cost manoperă, coeficienţi de utilizare maşini şi utilaje

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească elementele bazei de calcul, conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze norma de consum şi să determine preţul de producţie pentru produsul proiectat, conform criteriilor de performanţă (b) şi (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate

53

Page 54: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 9 : ÎNTOCMIREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE PENTRU PRODUSE FINITE DIN LEMN______________________________________________________________________________

Competenţa 9.4: Stabilieşte tehnologia de obţinere a produsului proiectat

______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Precizarea succesiunii operaţiilor din fluxul tehnologic

(b) Specificarea utilajelor şi SDV-urilor necesare

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Succesiune operaţii: debitare, prelucrare mecanică, finisare, montare, ambalare

Utilaje: maşini şi agregate corespunzătoare operaţiilor specificate

SDV-uri: discuri tăietoare, freze drepte şi profilate, burghie, cuţite, dispozitive de avans mecanic, verificatoare tip tampon şi potcoavă

Probe de evaluare

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze succesiunea operaţiilor din fluxul tehnologic, conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să specifice utilajele şi SDV-urile necesare, conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate

54

Page 55: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 10 : PROIECTAREA DE PRODUSE CU UTILIZAREA STILURILOR DE MOBILIER ARTISTIC

Nivel : 3 avansat

Valoare credit: 2.0______________________________________________________________________________

Competenţe:

10.1. Identifică caracteristicilor unui produs de mobilier artistic

10.2. Stabileşte stilul pentru produsul de proiectat

10.3. Precizează particularităţile tehnologiei de fabricaţie

10.4. Elaborează documentaţia tehnică pentru un produs de mobilier artistic

55

Page 56: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 10 : PROIECTAREA DE PRODUSE CU UTILIZAREA STILURILOR DE MOBILIER ARTISTIC

______________________________________________________________________________

Competenţa 10.1: Identifică caracteristicilor unui produs de mobilier artistic

______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Precizarea formelor obiectelor de mobilier artistic(b) Specificarea soluţiilor constructive(c) Clasificarea ornamentelor

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Forme: linii de contur drepte şi curbilinii

Soluţii constructive: îmbinări, înnădiri, încheieturi pe elemente drepte şi curbe

Criterii de clasificare: după metoda de executare (sculptură, intarsie, pictură), după sursa de inspiraţie ( geometrice, vegetale, din regnul animal, arhitectură, figura omului)

Probe de evaluare

Probe practice/ orale prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze formele obiectelor de mobilier artistic, conform criteriului de performanţă (a), şi a condiţiilor de aplicabilitate

Probe practice /orale prin care elevul demonstrează că este capabil să specifice soluţiile constructive şi să clasifice ornamentele, conform criteriilor de performanţă (b) şi (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate

56

Page 57: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 10 : PROIECTAREA DE PRODUSE CU UTILIZAREA STILURILOR DE MOBILIER ARTISTIC

______________________________________________________________________________

Competenţa 10.2: Stabileşte stilul pentru produsul de proiectat

______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Descrierea caracteristicilor stilurilor de mobilier artistic(b) Încadrarea în stil a produsului de proiectat(c) Alegerea ornamentelor pentru decorarea produsului

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Caracteristici: de formă, constructive, decorative

Stiluri de mobilier: ale antichităţii, ale evului mediu (bizantin, gotic, romanic), ale epocii moderne( renaştere, baroc, rococo, clasice, românesc)

Ornamente: geometrice, vegetale, din regnul animal, arhitectură, figura omului

Probe de evaluare

Probe scrise/ orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie caracteristicile stilurilor obiectelor de mobilier artistic, conform criteriului de performanţă (a), şi a condiţiilor de aplicabilitate

Probe practice /orale prin care elevul demonstrează că este capabil să încadreze în stil produslui de proiectat şi să aleagă elementele de decorare, conform criteriilor de performanţă (b) şi (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate

57

Page 58: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 10 : PROIECTAREA DE PRODUSE CU UTILIZAREA STILURILOR DE MOBILIER ARTISTIC

______________________________________________________________________________

Competenţa 10.3: Precizează particularităţile tehnologiei de fabricaţie

______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Stabilirea operaţiilor de pregătire a elementelor constructive(b) Indicarea metodei de executare a elementelor decorative

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Operaţii de pregătire: debitare (contur rectiliniu şi curbiliniu), prelucrare mecanică (îndreptare, rindeluire, burghiere, frezare, cepuire, strunjire)

Metode: modelare cu relief şi în adâncime, intarsie, pictură

Probe de evaluare

Probe practice /orale/ practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească operaţiile de pregătire şi să indice metoda de executare a elementelor decorative, conform criteriilor de performanţă (a) şi (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate

58

Page 59: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 10 : PROIECTAREA DE PRODUSE CU UTILIZAREA STILURILOR DE MOBILIER ARTISTIC

______________________________________________________________________________

Competenţa 10.4: Elaborează documentaţia tehnică pentru un produs de mobilier artistic

______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Colectarea datelor necesare elaborării documentaţiei tehnice(b) Întocmirea documentelor de proiectare(c) Verificarea corectitudinii documentaţiei tehnice întocmite

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Date necesare: dimensiuni de gabarit, formă, soluţii constructive, materii prime şi materiale, indici de utilizare, tehnologie de execuţie, utilaje, SDV-uri, finisaj

Documente de proiectare: parte scrisă (descrierea tehnică a produsului, nomenclatorul reperelor, norma de consum, manoperă, fişe tehnologice), parte desenată ( desenul de perspectivă, vederi, secţiuni, detalii)

Verificare: valorificarea materiilor prime şi materialelor, încadrarea în stil, respectarea normelor de reprezentare în desen

Probe de evaluare

Probe practice/ orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să colecteze datele necesare întocmirii documentaţiei tehnice, conform criteriului de performanţă (a), şi a condiţiilor de aplicabilitate

Probe practice /orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească documentaţia tehnnică pentru un produs de mobilier artistic şi să verifice corectitudinea întocmirii acesteia, conform criteriilor de performanţă (b) şi (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate

59

Page 60: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 11: ASIGURAREA DESIGNULUI PRODUSELOR DIN LEMN PRIN ORNAMENTAŢIE

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2.0

Competenţe:

11.1. Elaborează forme estetice pentru produse din lemn

11.2. Concepe ornamente şi aranjamente decorative pentru decorarea unui produs din lemn specificat

11.3. Stabileşte tehnici specifice de ornamentare pentru un produs din lemn specificat

60

Page 61: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 11: ASIGURAREA DESIGNULUI PRODUSELOR DIN LEMN PRIN ORNAMENTAŢIE

Competenţa 11.1: Elaborează forme estetice pentru produse din lemn

Criterii de performanţă:

(a) Utilizarea conceptelor de bază ale esteticii

(b) Respectarea principiilor de elaborare a formei

(c) Aplicarea legilor compoziţiei la realizarea ansamblului produsului

(d) Evidenţierea contribuţiei cromaticii la realizarea esteticii produsului

Condiţii de aplicabilitate:

Concepte de bază ale esteticii: frumos, culoare, estetică industrială, ornament, stil, kitch

Principii: proporţii, volume, culori, umbre şi lumini

Legile compoziţiei: ritmul plastic, simetria, contrastul, dominanta, măsura

Cromatica: culori, combinarea culorilor (intensitate, saturaţie, tonalitate), raportul culoare-fond

Probe de evaluare

Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizarea conceptelor de bază ale esteticii conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

Probe practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte principiile de elaborare a formei şi să aplice legile compoziţiei la realizarea ansamblului produsului, conform criteriilor de performanţă (b) şi (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să evidenţieze contribuţia cromaticii la realizarea esteticii produsului , conform criteriului de performanţă (d) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

61

Page 62: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 11: ASIGURAREA DESIGNULUI PRODUSELOR DIN LEMN PRIN ORNAMENTAŢIE

Competenţa 11.2: Concepe ornamente şi aranjamente decorative pentru decorarea unui produs din lemn specificat

Criterii de performanţă:

(a) Utilizarea tehnicii specifice plasticii decorative pentru realizarea ornamentelor

(b) Realizarea ornamentării produsului dat, cu diferite motive decorative

(c) Aplicarea regulilor de stilizare la realizarea ornamentaţiei produsului din lemn specificat

Condiţii de aplicabilitate:

Tehnică specifică: stilizarea

Motive decorative: inspirate din domeniul abstract: puncte, linii, figuri şi corpuri geometrice; inspirate din regnul vegetal: frunze de acant, de viţă-de- vie, castan, lotus, ramuri, flori; inspirate din regnul animal:figuri de animale, păsări, peşti; inspirate din arhitectură: coloane, arcade, pilaştri, muluri decorative, cariatide, atlanţi, console; inspirate din figura omului

Reguli de stilizare: simetria, repetiţia, alternanţa, contrastul, ritmul

Probe de evaluare

Probe scrise/ pactice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnica specifică plasticii decorative pentru realizarea ornamentelor şi să realizeze ornamentarea produsului dat, cu diferite motive decorative, conform criteriului de performanţă (a) şi (b) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

Probe scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice regulile de stilizare la realizarea ornamentaţiei produsului din lemn dat, conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

62

Page 63: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 11: ASIGURAREA DESIGNULUI PRODUSELOR DIN LEMN PRIN ORNAMENTAŢIE

Competenţa 11.3: Stabileşte tehnici specifice de ornamentare pentru un produs din lemn specificat

Criterii de performanţă:

(a) Utilizarea metodelor de decorare plane pentru ornametarea produsului specificat

(b) Utilizarea metodelor de decorare în relief pentru ornametarea produsului specificat

(c) Decorarea suprafeţelor prin alte metode

Condiţii de aplicabilitate:

Metode de ornametare plane: intarsia, încrustaţia, pictarea, serigrafierea, texturarea, arderea superficială, pirogravura, mozaicul

Metode de ornametare în relief: modelarea în relief (sculptura), modelarea în adâncime (dăltuirea), presarea

Alte metode: patinarea, bronzarea, aurirea, argintarea

Probe de evaluare

Probe practice/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze metodele de decorare plane şi în relief pentru ornametarea produsului dat, conform criteriilor de performanţă (a) şi (b) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să decoreze suprafeţele prin alte metode, conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

63

Page 64: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 12: ELABORAREA VARIANTELOR DE AMENAJARE A SPAŢIILOR

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2.0

Competenţe:

12.1. Analizează caracteristicile unui spaţiu dat în vederea amenajării

12.2. Selectează obiecte pentru amenajarea unui spaţiu dat

12.3. Prezintă variante de amenajare a unui spaţiu, cu destinaţie specificată

12.4. Stabileşte modalităţi de decorare a unui spaţiu cu accesorii şi accente decorative

64

Page 65: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 12: ELABORAREA VARIANTELOR DE AMENAJARE A SPAŢIILOR

Competenţa 12.1: Analizează caracteristicile unui spaţiu dat în vederea amenajării

Criterii de performanţă:

(a) Stabilirea caracteristicilor spaţiului dat

(b) Măsurarea dimensiunilor spaţiului dat

(c) Reprezentarea grafică a spaţiului (locuinţă, birou, spaţiu comercial)

Condiţii de aplicabilitate:

Caracteristici: ambianţa, spaţialitatea, funcţionalitatea

Dimensiuni: lungime, lăţime, înălţime

Reprezentare grafică: desen de perspectivă

Probe de evaluare

Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească caracteristicile spaţiului dat, conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte măsoare dimensiunile spaţiului dat, conform criteriilor de performanţă (b) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să reprezinte grafic spaţiul dat , conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

65

Page 66: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 12: ELABORAREA VARIANTELOR DE AMENAJARE A SPAŢIILOR

Competenţa 12.2: Selectează obiecte pentru amenajarea unui spaţiu dat

Criterii de performanţă:

(a) Stabilirea tipului de mobilier în raport cu funcţionalitatea spaţiului dat

(b) Alegerea pieselor de mobilier specifice fiecărei zone în parte

(c) Respectarea principiilor de grupare ale mobilierului

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de mobilier: bucătărie, cameră de zi, dormitor , camere de tineret,hol, baie, birou, spaţii comerciale

Zone : de lucru, de şedere, de odihnă, de depozitare, de distracţie

Principii de grupare: armonizare stil, culoare, finisaj

Probe de evaluare

Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească tipul de mobilier în raport cu funcţionalitatea spaţiului dat, conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aleagă piesele de mobilier specifice fiecărei zone în parte, cu respectarea principiilor de grupare, conform criteriilor de performanţă (b) şi (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

66

Page 67: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 12: ELABORAREA VARIANTELOR DE AMENAJARE A SPAŢIILOR

Competenţa 12.3: Prezintă variante de amenajare a unui spaţiu, cu destinaţie specificată

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea posibilităţilor de amplasare a obiectelor de mobilier selectate

(b) Reprezentarea grafică a variantelor de amenajare pentru un spaţiu cu destinaţie specificată

(c) Stabilirea variantei optime de amenajare

Condiţii de aplicabilitate:

Amplasare: ţinând cont de latura utilitară şi estetică

Reprezentare: desene de perspectivă, proiecţii, semne convenţionale pentru mobilier

Variantă optimă: cerinţă client, utilizare judicioasă a spaţiului, ambient plăcut, confort

Probe de evaluare

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice posibilităţile de amplasare a obiectelor de mobilier, conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

Probe scrise/ practice prin care elevul demonstrează că este capabil să reprezinte grafic variante de amenajare a spaţiului dat şi să stabilească varianta optimă, conform criteriilor de performanţă (b) şi (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

67

Page 68: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 12: ELABORAREA VARIANTELOR DE AMENAJARE A SPAŢIILOR

Competenţa 12.4: Stabileşte modalităţi de decorare a unui spaţiu specificat, cu accesorii şi accente decorative

Criterii de performanţă:

(a) Alegerea sistemelor de ecranare a surselor de lumină într-un spaţiu specificat

(b) Analizarea efectului culorii în raport cu volumul spaţiului

(c) Selectarea tipurilor de accesorii şi accente decorative şi a modalităţilor de amplasare într-un spaţiu dat

Condiţii de aplicabilitate:

Sisteme de ecranare: lămpi, aplice, abajururi, veioze, spoturi

Efectul culorii: armonizare, contrast, efect de mărire sau micşorare a spaţiului

Accesorii şi accente decorative: perdele, draperii, tablouri, obiecte decorative

Probe de evaluare

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aleagă sistemele de ecranare a surselor de lumină într-un spaţiu specificat, conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

Probe orale/ practicce prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze efectul culorii în raport cu volumul unui spaţiu specificat, conform criteriilor de performanţă (b) şi (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze tipurile de accesorii şi accente decorative şi modalităţile de amplasare într-un spaţiu dat, conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

68

Page 69: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 13 : PROIECTAREA DE TIPURI DE MOBILIER IN FUNCŢIE DE DESTINAŢIA ÎNCAPERILOR

Nivel : 3 avansat

Valoare credit: 2.0

Competenţe:

13.1. Analizează caracteristicile locuinţei ce va fi amenajată

13.2. Propune tipuri de mobilier pentru încăperile locuinţei

13.3. Întocmeşte proiecte de mobilier

69

Page 70: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 13 : PROIECTAREA DE TIPURI DE MOBILIER IN FUNCŢIE DE DESTINAŢIA ÎNCAPERILOR______________________________________________________________________________

Competenţa 13.1: Analizează caracteristicile locuinţei care va fi amenajată______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Determinarea caracteristicilor unei locuinţe

(b) Stabilirea funcţiunilor încăperilor locuinţei______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Caracteristici : forme, dimensiuni, deschideri

Funcţii: prepararea hranei, servirea mesei, odihnă, studiu, relaxare, distracţie

____________________________________________________________________

Probe de evaluare

Probe orale/ practice prin care elevul demonstrează că este capabil să determine caracteristicile unei locuinţe conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate

Probe orale/ practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească funcţiunile încăperilor locuinţei, conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate

70

Page 71: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 13 : PROIECTAREA DE TIPURI DE MOBILIER IN FUNCŢIE DE DESTINAŢIA ÎNCAPERILOR______________________________________________________________________________

Competenta 13.2: Propune tipuri de mobilier pentru încăperile locuinţei

______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Alegerea pieselor de mobilier specifice fiecarei zone

(b) Gruparea pieselor de mobilier după destinaţia încăperii

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Zone : de odihnă, destindere, primire, lucru, studiu, distracţii, pregătire a mesei

Destinaţia: dormitor, sufragerie, camera de zi, camere de tineret, bucătării

____________________________________________________________________

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aleagă piesele de mobilier specifice zonei conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să grupeze piesele de mobilier după destinaţia încăperii , conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate

71

Page 72: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 13 : PROIECTAREA DE TIPURI DE MOBILIER IN FUNCŢIE DE DESTINAŢIA ÎNCAPERILOR______________________________________________________________________________

Competenţa 13.3: Întocmeşte proiecte de mobilier

______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Încadrarea mobilei în grupa corespunzătoare destinaţiei

(b) Stabilirea soluţiilor constructive ale structurii mobilei

(c) Dimensionarea produselor de mobilier în funcţie de poziţiile ergonomice ale corpului uman

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Grupe de mobilier: de păstrare şi depozitare, şedere şi odihnă, servit şi lucru

Soluţii constructive: îmbinari, înnădiri, încheieturi, asamblari fixe, asamblari demontabile

Poziţii ergonomice: poziţia ortostatică, şezând, culcat

___________________________________________________________________

Probe de evaluare

Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să încadreze mobila în grupa corespunzătoare destinaţiei, conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate

Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească soluţii constructive, conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate

Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să dimensioneze produsele de mobilier în funcţie de poziţiile ergonomice ale corpului uman, conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate

72

Page 73: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 14: UTILIZAREA CALCULATORULUI LA PROIECTAREA PRODUSELOR DIN LEMN

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2.0

Competenţe:

14.1. Utilizează componentele sistemului de calcul

14.2. Foloseşte tehnici de bază pentru desenare

14.3. Aplică tehnici avansate pentru desenare

14.4. Realizează o bibliotecă de simboluri

73

Page 74: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 14: UTILIZAREA CALCULATORULUI LA PROIECTAREA PRODUSELOR DIN LEMN

Competenţa 14.1: Utilizează componentele sistemului de calcul

Criterii de performanţă:

(a) Operarea cu dispozitive periferice

(b) Organizarea informaţiilor pe disc

(c) Operarea cu fişiere

Condiţii de aplicabilitate :

Dispozitive periferice: mouse, CD-ROM, floppy-disk, imprimanta, scanner

Operaţii cu periferice: Mouse( click stanga-dreapta, glisare, dublu click, bara de derulare) CR-ROM( deschidere, inchidere, citire);Floppy disk(introducere, citire, scriere, extragere);Imprimanta( introducere foi, imprimare simpla sau multiplă iniţializare înainte de imprimare, anulare operaţii); Scanner( previzualizare, setari, scanare, salvare).

Organizarea informaţiilor: directoare, fişiere

Fişiere: caracteristici (nume, extensie, dimensiune), cale

Comenzi: new, copy/paste, cut/paste, save, move, rename, delete

Probe de evaluare

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să opereze cu dispozitivele periferice, conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să vizualizeze organizarea informatţilor pe disc, conform criteriului de performanţă (b) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să creeze, să copieze, să salveze, să mute, să redenumească, să şteargă şi să caute fişiere, conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

74

Page 75: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 14: UTILIZAREA CALCULATORULUI LA PROIECTAREA PRODUSELOR DIN LEMN

Competenţa 14.2: Foloseşte tehnici de bază pentru desenare

Criterii de performanţă:

(a) Aplicarea meniurilor de editare

(b) Construirea unui desen pentru o piesă simplă de mobilier

(c) Introducerea de texte explicative în desen

Condiţii de aplicabilitate:

Meniuri de editare: meniul pull-down, meniul cursor, meniul ecran

Construire desen: comenzi de desenare ACAD, ARC, POLYGON

Introducere texte: comenzi TEXT şi DTEXT

Probe de evaluare

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice meniurile de editare, conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să construiască un desen pentru o piesă simplă de mobilier, conform criteriului de performanţă (b) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să introducă texte explicative în desen, conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

75

Page 76: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 14: UTILIZAREA CALCULATORULUI LA PROIECTAREA PRODUSELOR DIN LEMN

Competenţa 14.3: Aplică tehnici avansate pentru desenare

Criterii de performanţă:

(a) Adăugarea haşurilor

(b) Trasarea cotelor

(c) Respectarea normelor din desenul tehnic

Condiţii de aplicabilitate:

Haşuri: pentru secţiuni şi detalii

Cote : dimensiuni şi simboluri

Comenzi: DIM şi DIM1

Norme: grosimi de linii, amplasare proiecţiilor, semne convenţionale pentru materii prime şi materiale, formate

Probe de evaluare

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să haşureze şi să coteze piesa desenată, respectând normele din desenul tehnic, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate.

76

Page 77: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 14: UTILIZAREA CALCULATORULUI LA PROIECTAREA PRODUSELOR DIN LEMN

Competenţa 14.4: Realizează o bibliotecă de simboluri

Criterii de performanţă:

(a) Crearea de simboluri şi blocuri

(b) Inserarea simbolurilor într-un desen

(c) Descompunerea blocului în componente

(d) Salvarea unui bloc într-un fişier

Condiţii de aplicabilitate:

Simboluri şi blocuri: mici subansamble sau părţi componente frecvent utilizate la piesele de mobilier, utilizarea comenzii BLOCK

Inserare simboluri: comenzi DDINSERT

Descompunere bloc: comenzi EXPLODE

Salvare bloc : comenzi WBOLCK

Probe de evaluare

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să creeze şi să insereze blocuri şi simboluri într-un desen, conform criteriilor de performanţă (a) şi (b) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să descompună blocul în componente şi să-l salveze într-un fişier, conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

77

Page 78: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 15: INTEGRAREA ESTETICII PRODUSELOR ÎN PROIECTE DE MARKETING

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2.0

Competenţe:

15.1. Elaborează modele de strategii de marketing pentru produse din lemn

15.2. Stabileşte un program de marketing pentru produse cu forme estetice

15.3. Propune modele promoţionale pentru produse cu forme estetice

78

Page 79: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 15: INTEGRAREA ESTETICII PRODUSELOR ÎN PROIECTE DE MARKETING

Competenţa 15.1: Elaborează modele de strategii de marketing pentru produse din lemn

Criterii de performanţă:

(a) Analizarea relaţiilor firmei din profil prelucrarea lemnului cu factorii de mediu

(b) Identificarea structurii componentelor de mediu care influenţează relaţiile firmei

(c) Alegerea strategiei optime de piaţă

Condiţii de aplicabilitate:

Relaţii : de piaţă (internă, externă)

Componente de mediu: furnizori de resurse materiale(prestări de servicii), furnizări de resurse băneşti (bănci), furnizări de forţă de muncă, concurenţi (firme şi persoane particulare cu aceleaşi categorii de clienţi)

Tipuri de strategii: după dinamica pieţei, structura pieţei, schimbările pieţei, exigenţele pieţei, nivelul concurenţei

Piaţa : locală, regională, naţională, internaţională

Probe de evaluare

Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze relaţiile firmei de profil prelucrarea lemnului cu factorii de mediu, conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice structura componentelor de mediu care influenţează relaţiile firmei, conform criteriului de performanţă (b) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

Probe scrise/ practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aleagă strategia optimă de piaţă, conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

79

Page 80: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 15: INTEGRAREA ESTETICII PRODUSELOR ÎN PROIECTE DE MARKETING

Competenţa 15.2: Stabileşte un program de marcheting pentru produse cu forme estetice

Criterii de performanţă:

(a) Alegerea obiectivelor

(b) Stabilirea planului de acţiune

(c) Implementarea programului stabilit

Condiţii de aplicabilitate:

Obiective : conforme strategiei de dezvoltare a firmei

Plan de acţiune: stabilirea mijloacelor, a tipurilor de produse, durată, punere în practică

Implementare: obiective, buget, coerenţa acţiunilor, adoptare

Probe de evaluare

Probe scrise / practice prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească şi să implementeze un plan de marketing, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

80

Page 81: SPP Designer Ind Lemnului

Titlul unităţii 15: INTEGRAREA ESTETICII PRODUSELOR ÎN PROIECTE DE MARKETING

Competenţa 15.3: Propune modele promoţionale pentru produse cu forme estetice

Criterii de performanţă:

(a) Stabilirea strategiei promoţionale

(b) Utilizarea mijloacelor de publicitate

(c) Participarea la manifestări speciale

Condiţii de aplicabilitate:

Strategie : după obiective, orizontul de timp, concurenţi, gradul de adaptare la piaţă, preferinţe clienţi

Mijloace de publicitate: pliante, reviste, mass-media, afişe, panouri

Manifestări: târguri, expoziţii

Probe de evaluare

Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească strategia promoţională, conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze mijloacele de publicitate şi să participe la manifestări speciale, conform criteriilor de performanţă (b) şi (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

81