spitalui, clinic 2018.pdfj consultat e medic specialist 50 4 referat medical 50 5 adeverinta...

13
SPITALUI, CLINIC DB RECUPBRARB ANEXA 1 Tarifele ce se vor practica in cadrul Spit pentru confort sporit, consultatii si eliber cererea pacientilor, incepand ASI lului Clinic de Recuperare Iasi lrea documentelor medicale la u data de 01.06.2018 Nr. Crt. Denumire Tarif Lei I Consultat e profesor universitar/confe entrar 100 2 Consultat e medic nrimar 70 a J Consultat e medic specialist 50 4 Referat medical 50 5 Adeverinta medicala care atesta starea pacientului internat prezenta a 50 6 Eliberare duplicat bilet iesire din spita 30 Tarif confort sporit saloane maxim 4 p sanitar propriu, televizor,intemet wire contitionat/CTA pentru uramtaorele se recuperare neuromotorie, ortopedie si reumatologie II, recuperare medicala r recuperare medicala cardiovasculara, r tronson D, recuperare medicala neurol Medicina Muncii aturi, dotate cu grup ess, fiigider, aer ctii medicale: :raumatologie, :spiratorie, eumatologie I rgie tronson D, l0/ noapte 8 Tarif insotitor 201 zi Pacientii cu venituri mai mici decat sa. taxa de 5leilzi pentru confoft sporit. Conform prevederilor art. 248 din Le, domeniul sanatatii, serviciile medicale car national unic de asigurari sociale de sanar suportata de pacient, sunt: - servicii medicale solicitate de asigurat; - asistenta medicala la cerere; - servicii hoteliere cu grad inalt de confo - serviciile medicale solicitate si eliberr autoritatile care prin activitatea lor sanatate a asiguratilor; Presedinte Consiliul de, ul minim pe economie, vor plati )a nr. 9512006 privind reforma in nu sunt suportate din Fondul te, contravaloarea acestora fiind t; rea actelor medicale solicitate de u dreptul sa cunoasca starea de dministratie ,

Upload: others

Post on 24-Dec-2019

10 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

SPITALUI, CLINIC DB RECUPBRARB

ANEXA 1

Tarifele ce se vor practica in cadrul Spitpentru confort sporit, consultatii si eliber

cererea pacientilor, incepand

ASI

lului Clinic de Recuperare Iasilrea documentelor medicale lau data de 01.06.2018

Nr.Crt.

Denumire TarifLei

I Consultat e profesor universitar/confe entrar 100

2 Consultat e medic nrimar 70aJ Consultat e medic specialist 50

4 Referat medical 50

5 Adeverinta medicala care atesta stareapacientului internat

prezenta a 50

6 Eliberare duplicat bilet iesire din spita 30

Tarif confort sporit saloane maxim 4 psanitar propriu, televizor,intemet wirecontitionat/CTA pentru uramtaorele se

recuperare neuromotorie, ortopedie si

reumatologie II, recuperare medicala rrecuperare medicala cardiovasculara, r

tronson D, recuperare medicala neurolMedicina Muncii

aturi, dotate cu grupess, fiigider, aerctii medicale::raumatologie,:spiratorie,eumatologie Irgie tronson D,

l0/ noapte

8 Tarif insotitor 201 zi

Pacientii cu venituri mai mici decat sa.

taxa de 5leilzi pentru confoft sporit.Conform prevederilor art. 248 din Le,

domeniul sanatatii, serviciile medicale car

national unic de asigurari sociale de sanar

suportata de pacient, sunt:- servicii medicale solicitate de asigurat;- asistenta medicala la cerere;- servicii hoteliere cu grad inalt de confo- serviciile medicale solicitate si eliberr

autoritatile care prin activitatea lorsanatate a asiguratilor;

Presedinte Consiliul de,

ul minim pe economie, vor plati

)a nr. 9512006 privind reforma innu sunt suportate din Fondul

te, contravaloarea acestora fiind

t;

rea actelor medicale solicitate de

u dreptul sa cunoasca starea de

dministratie ,

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE

ANEXA 2

Tarife servicii medicale practicate in cadrulRecuperare [asi, irncePand cu

ca

0

SI

trul Spitalului Clinic.06.2018

de

DXA

TarifLeiNr.

crtD

E

S

C

30I 302 401

segment..|J

-1

72*^^.lo ^nndrlcere nentru un nervt5

4 15Titnp d. latentu ttflt* H

Test miastenic

E,lectromtogralle

5 506

30/ pt. un

muschiI

Ac, iInmetrier5

8 30I muschi - test de gal lu9 3010 r51l 50t2 r0013 60l4 70r5 10016 r00tl 30

SpirometrteSpirometrie + test BDI

- _-l\rr^nitnrizr." ornb--rLu-toaie a T'A pe 24 ore ( 'A

18 70t9 spvrr I 7020

dp antranament I

1202T Sedinta Kinetoteraple ln slslen-r uurrlPuLsr rz'4

frzicAbo".*..t 10 t.di"tt Kinetoterapie in siste

antranam ent ltztc

n computerizat de20022

l523 15024 15025

2

30026 Testare ergosPtrometru

\/q ccosr rnl i m entare senunchi200

27200

28r00

29150

30100

31

,o consultatie de control daca 10032 Consultatie audiologie (includ

este necesara;50aaJJ h^-.,,ltor ia nnnfrnl qr rnl imentara

qie (nu includ cottlullntQQnu,,inii -nodinnle- tpsle audiolosie si vestrbul(

Audiograma tonalaA rr.linorqrn, voc.ala*

6034

5035

mentala 40

3036 A,'dinorama calnD liber/ Audtograma colnport:

a-lJI40

38 f'lt..atrr i qir rni ac.ttsttce

Potentiale evocate auditive100

39s) 60

40 I Potentiale evocate auditive de screenlng (AIrr(250

41 ASSR- estimare obiectiva a audtogramet tonatlografiIa,rp liber)

12042 Evaluarea eficientei protezarll audtttve ( Ilmpa

o"rlincvrqma tonala si vocala* cu proteze ln canggsrvhr

Dncrr rrrrorafi a d inam ica comptfter%ata 80Aa+)VideonistagmoscoPle

8044 /EMp) i 10045 Pntentiale evocate vestibulare ( cVbVI-t'sau o

rnnalq qtrdiogratna vocalax. timpanometrie si

rbe rotatorii) | 7046

cu consultatie inclusa( audiograma)onsultatie)

20047

( audiogramartentiale evocate

25048 Pachet servicii diagnostic audlologlc suolecll\

tonala, audiograma vocala*, timpanometrie, p

o i ...rt't . r r ltcti e)Ce screening (

uditive,

'ins)

150

180

49 Pachet servicii diagnostic audtologlc oblectlv

timpanometrie, otoemisiuni acustice, reflexe z

consultatie)

nrnprnisirrni acrrstice notentiale evocate audit[tirnpanometrie,ve, consultatie)

2s050

iologic obiectivle evocate audit

(timpanometrte,VE , ASSR,

40051 Pachet servicii diagnosttc auc

otoemisiuni acustice, Potentiiconsultatie )

J

lpanograma,rp liber,

18052 Pachet servicii evaluare a protezartt aucltttve 1 tt

audiograma tonala si vocala* cu protezele in ca

^^-or r If qf i c\

Pachet.setuiachetse*i.iidiagnostichipoacuziesievaluare

auditive (timpanograma' audiograma tonala si v

nnntoqola in nqmn liher consr-rltatie)

a protezariircala* cu

22053

v trafie, 35054 Pachet servicii diagnostic vesttbutogle ( posturc

D__ste clir

o"rlincrrq,-,..,a videonistasffloscopie. repozitionarCE,

: otolitica)300

55

lar 40056 Ponhef diaqnostic complet audtologtc sl vesrlol

10057 I(uIIler

Astrandmedicala cu proba de eIorl

medicala140

5850

59 \/izite medicale Dentru admitere ( ltceu, Iaculta

,ntre care:Trabert,interferential),ux, shock-

10 ron/procedura60

nrnpfc

30 ron/sedinta6r

30 ron/sedinta62

30 ron/sedinta63

20 ronlsedinta64

30 ron/sedinta65

1066

Tamponament Postenor

2567 t568 3069 5070 10071 1072 r5naI) 2574 30t) r00t6

4

udat faringian secrel i i077

100

78 50'19 10

80 lnti ltratle su DSraltte at tctt'-"'"*' *^ ^'^ ^"'^-- -

1...__=

l08l 20

82 4083 /-)84

(\n,ttoriz^re nolln COnOUCL auulLtv s'

<corp strain auricular !!tu Y"'"

-@d":T"d'"Ylt*--''-aerator transtimPanic- I ureche

Extragere

Incizie si

Fwtresere

25

85 30

86 35

87 100

conduct audi

88

iv

150

89 i590 l091

domnatir

sup(

Conform prevederilor art' 248 d\n Legea nr

eniul sanatatii, serviciile medicale care nu

,nuf uni. de asigurari sociale de sanatate' c

lrtata de Pacient' sunt:

- ,"*i"ii medicale solicitate de asigurat;

- asistenta medicala la cerere;

- servicii hoteliere cu grad inalt de contbrt;

- serviciile medicale solicitate si eliberarea t

autoritatile care prin activitatea lor au dr

sanatate a asiguratilor;

Presedinte Consiliul de I

Dr. Liviu Stolie

h,.,'/t/

9512006 Privind reforma in

sunt suPorlate din Fondul

rntravaloarea acestora fiind

,telor medicale solicitate de

ptul sa cunoasca starea de

inistratie

SPITALUL CLINIC DE RECUPE

ANEXA 3

Tarifele ce se vor practica penla Spitalul Clinic de Re

incepand cu data de

RE IASI

ru utilizare parcareuperare Iasi1.06.2019

Nr.Crt.

Denumire TarifLei

I 5,002 7,003 Tarif lunar autoturisme (lei/luna) 25,004 Tarif lunar microbu ze(leilluna) 50,00

Presedinte Consiliul de inistratie

SPITAI-,UL CLINIC DE RECUPERA IASI

ANEXA 4

TARIFE CE SE VOR PRACTIC LABAZINUL DE INOTUI CLINIC DEDIN CADRUL SPITAL

RECUPERARE IASI incepand u data de 01.06.201g

DENUMIRE

Abonamentul de inot, pentru accSpitalului Clinic de Recuperare Iasi, se fode la achizitionarea si inceperea sedintelor

Pentru tarifele mentionate, vor benesalariatii spitalului clinic de Recuperare I

sul la bazinul din cadruloseste in cel mult doua lunide inot.icia de o reducere de 20%.

Presedinte Consiliut de A

TARIFLEI

Sedinta inotAbonament inot - l0 ,"d-t.

istratie

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

ANEXA 5

'Iarifele ce se vor practica in cadrul Laboratorului de Radiologie

incepand cu data de 01 .06.2018, conform art. 248 din Legea nr.9512006

Nr.Crt.

I)en umire serviciu medical TARIFradiografie(incidenta)

LEI1 Radiosrafi e craniana standard 18.00

2 R.adiografie craniana in proiectie spJgralS 30.00aJ Ex.radiologic parti ale scheletului in ? planuri 3s.00

4 Ex.radiolosic torace ansamblu 32.00

5 Ex. radio ogic centura scapulara 23.00

6 Ex. rad o ogic centura pelvtna 23.00

7 Ex, radio ogic parti ale coloanei verlebrale 3 5.00

8 Ex. radio ogic coloana vertebrala / segment 3 5.00

9 Ex. radiologic tract digestiv superior cu substanta de:

contrast

s6.00

t0 R.adiosrafie member 35.00

t1 Ecografie generala (abdomen + pelviQ 60.00

T2 Ecografie pelvis 30.00

13 Ecosrafie tiroida 50.00

t4 CT craniu nativ 120.00

l5 CT regiune gat nativ 130.00

t6 CT reqiune tracica nativ 175.00

t7 CT coloana vertebrala nativ/segment 60.00

l8 CT membre nativ/membru 60.00

r9 CT mastoid 1s0.00

20 CT sinusuri r 50.00

21 CT craniu nativ si cu subslanla de contrast 375.00

22 CT hipofiza cu substanta de contrast 3 75.00

z3 CT regiune gat nativ si cu substanta de contrast 3 75.00aA CT reqiune tracica nativ si cu substanta de contrast 450.00

25 CT abdomen nativ si cu substanta de contrast

a<lmi ni strata intraveno s400.00

26 CT pelvis nativ si cu substanta de corintravenous

:rast administrata400.00

27 CT coloana vertebrala nativ si cu subadministrata intravenos/ sesment

tanta de contrast400.00

28 CT membre nativ si cu substanta de cr

administrata intravenus /membruntrast

180.00

29 CT ureche interna 37s.0030 Uro CT 400.00

Conform prevederilor art. 248 din Legdomeniul sanatatii. serviciile medicale carlnational unic de asigurari sociale de sanatisuportata de pacient, sunt:

- servicii medicale solicitate de asigurat;- asistenta medicala la cerere;- servicii hoteliere cu grad inalt de confor- serviciile medicale solicitate si elibera

autoritatile care prin activitatea lor a

sanatate a asiguratilor;

P resedi nte Co n si li u I de

>a nr. 95/2006 privind reforma innu sunt suportate din Fondul

te, contravaloarea acestora fiind

actelor medicale solicitate de

dreptul sa cunoasca starea de

ministratie

q

SPITALUL CLINIC DE RECIJPERARE IASI

AIVEru 6

Tarifele ce se vor practica in caqlrul Laboratomlui de AnalizeMedicale, incepand cu 01.06.2018, conform art.24g din Legea nr. gs/2006

Nr.Crt

DENUMIRE

HEMATOLOGIE,H. rumdrdtoareeritrocite, nurndrdtoare leucocite, numdrdtoare trombocite,num trocitari* l )

TarifLei

I

2

T4

Numaratoare reticulocite

Pgt"." .itqt"gi. "l

ft lui sanguin6

3 20AT vsFI* l)

ll11pjqcoagulare5

5 56 Timp de sangerare 57 Timp Quick si INR (International Normalised Ratio) l58

ABORh

t49

810

81l 15

I Albumina serica T22 35aJ 254 75 Uree sericd 66 Acid uric seric 67 Creatinind sericd 68 Bilirubina totald 69 Bilirubind directa

Glicemie6

l0 6ll Colesterol seric total

HDL colesterol6

T2 t013 r.elpg4$94!9

TGP8

t48

15 TGO 8t6 Creatinkinaza CK l0t7 Gama GT 818 Fosfatazd alcalina 8

I9 Sodiu serict'ota.slu sencC"l.

^..Stderemre

D ozare proteine urinarePgzqlg€bcoz,

"rinardC.eatinin

t020

l12l

622 r0^az)24

6

825 l026

627 628

829 LDFI I230 CK- MB 5031 Amilaza serica 15

TMUNOLOGIEagllBs (screening) JZ

2 Anti HCV 65.,J ASLO t24 @

Complement seric C36

5 1l6 Complement seric

IgG sericC4 l1

F|

158 I IgA, seric 159 I lgM_seric t610 Proteina C reactivd ult Factor rheumatoid t012 PSA

MICROBIOLOGIEBxuclat faringianExamencolorat, culturd qi identificare bacterianaExamen fungi" .*rdut fr tiv siglg1qlrgllg1gji identifi care fungicaExamen urina

24

It6

2t6

3 Uroculturd* 1) Examen microscopic nativ si colorat.identi fi care bacterianaExamen fu"ggagrtin""." zurgi*Examene materii fecale

culturi gi

.sr colorat, culturd

t64

16

5 uoproculturdx l) Examen microscopic n tiv si colorat, culturdi denti fi care bacteriana

sl

Examen micologic materii fecale - Examen microscopic nativ sicolorert, culturd si identificare funsica

t6

6I6

l Examen coproparaz

_Qgpistare hemoragiiExamen. Oin .."..Examen bacteriolog

ilee]erq!|ellleiqaExamen fungic din s

colorat, culturd ;i idt

flaqersqinleselExamen bacteriologisi colorat, culturd si

tL()loglc (J probe)

oculte

lil otlceic din secrefii otice - l]xamen ,"i.r-r.opi. nutiuidenti fi care bacterianaecrefii otice Emarivsi:ntificare funsicaii nazalec din secrelii nazale - Examen microscopic nativ.dentifi care bacteriana

l38

25

9

t6l0

I6

lll6

12 Dxarnen runglc orn secre{n nazale - Examen microscopic nativ si

Exarmene din secrefii con.iunctivul.

-

t6

l3 ,Dxarnen Dacrenotoglc dln secrelrr conlunctivale _ Examer]lli cro s c op i c n ati v s ! rglofe!,_9glg1ell, d g!t, lggre b acteri an a

T6

14 rl^arlsrl runglc oln s(

si colorat, culturd $i iExalnene din colecti

rcrelll conJunctlvale - ltxamen microscopic nativdentificare funsica 16

e purulentd15 Examen Dactenologrc drn

nativ si colorat, culturd si

colecfie purulentd - Examen microscopicidenti fi care bacteriana l6

t6 Exarnen rungrc dln coleclre purulenta - Examen microscopic nativ siggl_olglrgglqflE i i denti fi c are frlngi ca l6

1 Examen nrstopatologrc procedura comolete HF,* /1-? hlocrrri\ r302 Examen h stopatolog c f;rocedura comnlete HE* /4-6 hlnnrrri\ 250J

SI

S1

trxamen nlstopatologrc( I -3 blocuri)Examen histopatologic(4-6 blocuri)

procedura complete HE*

procedura cornplete HE*

coloral.ii speciale

coloratii speciale

160

4280

5 glggtagnosttc sputa prExamen citologic cervico - vasinal Bab"* p*i"..,tr,, 100

640

7

TOXICOLOGIERezerva alcalina

80

35

Conform prevederilor art. 248 din Legea nr. 9512006 privind reforma in domeniulsanatatii, serviciile medicale care nu sunt decontate din Fondul national unic deasigurari sociale de sanatate, contravaloarea acestora fiind suportata de pacient, sunt:- servicii rnedicale solicitate de asigurat;

- asistenta medicala la cerere;- servicii hoteliere cu grad inalt de confort;

- serviciile medicalE solicitate si eli

autoritatile care prin 4ctivitatep lor au d

asiguratilor.

Prilsedinte Consiliul Administrotle

l3