soiuri de masa

Upload: fasola-alexandra

Post on 02-Jun-2018

254 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

 • 8/10/2019 Soiuri de masa

  1/25

  Importan]a economic\.

  Cultura soiurilor de struguri pentru mas\ este mult mai rentabil\dect cea a soiurilor pentru struguri de vin. Aceasta deoarece

  soiurile de mas\ dau produc]ii mari de struguri de peste 20 t/ha, chiarn cultur\ neirigat\, iar valoarea produc]iei marf\ este superioar\ celeiob]inute la cultura soiurilor pentru struguri de vin.Dependen]a cantitate-calitate se manifest\ mai slab n cazulsoiurilor pentru struguri de mas\, produc]ia putnd fi m\rit\ f\r\ teamade a fi afectat\ calitatea.Valorificareastrugurilor de mas\ se face direct n stare proasp\t\,f\r\ cheltuieli suplimentare pentru prelucrarea strugurilor, utilaje,construc]ii, capacit\]i de depozitare a vinului.Cheltuielile de produc]ie la soiurile pentru struguri de mas\ serecupereaz\ n timp mai scurt, asigurndu-se o rota]ie rapid\ a

  mijloacelor financiare n cadrul unit\]ilor de produc]ie. Prin aceasta,cultura soiurilor pentru struguri de mas\ cap\t\ un caracter mult maiintensiv.Un alt aspect economic, foarte important, l constituie posibilit\]ilenelimitate de valorificarea strugurilor de mas\ pe pia]a intern\ [i laexport.

 • 8/10/2019 Soiuri de masa

  2/25

  Importan]a social\.

  Cultura soiurilor pentru struguri de mas\ cap\t\ o importan]\ social\, dat\ fiindvaloarea alimentar\ [i dietetic\a acestora. Prin consumul de struguri n stareproasp\t\ sau prelucrat\ sub form\ de suc de struguri, se asigur\ organismului

  uman o cantitate mare de energie: 1 kg de struguri furnizeaz\ n medie 850 -900 calorii. Din punct de vedere al valorii energetice, strugurii situndu-se pelocul al V-lea n seria principalelor alimente (brnz\, pine, carne de vit\,lapte, struguri).

  Hidra]ii de carbon din struguri fiind reprezenta]i prin zaharuri simple(glucoz\[i fructoz\), pot fi asimila]i direct, f\r\ nici o cheltuial\ de energie din parteaorganismului. Prin aceasta se asigur\ protec]ia ficatului care furnizeaz\rezervele de glicogen ale organismului, protec]ia metabolismului lipidic [iproteic din organism. De aceea, strugurii se ncadreaz\ n categoriaalimentelor de protec]ie pentru organismul uman [i se recomand\ a ficonsuma]i la toate vrstele.

  Strugurii exercit\ asupra organismului o serie de ac]iuni fiziologice [iterapeutice ca : ac]iune alcalinizant\, datorit\ s\rurilor acizilor organici din

  struguri; ac]iune mineralizant\, datorit\ con]inutului ridicat n cationi de K+,Ca2+ [i Mg2+ ; ac]iune vitaminizant\,datorit\ con]inutului variat [i relativ bogatn vitamine (A, B1, B2, B6, C, K, PP, H); ac]iune terapeutic\,consumul destruguri fiind indicat n afec]iunile hepatice, bolile de rinichi, afec]iunilecardio-vasculare, artritism, dezintoxicarea organismului etc. A[a se explic\importan]a curei de struguri, care se practic\ n multe ]\ri ale Europei.

 • 8/10/2019 Soiuri de masa

  3/25

  Caracteristicile biologice ale soiurilor de masa

  Soiurile de mas\ sunt mai viguroase, cu cre[terivegetative mari, n compara]ie cu soiurile pentru struguri devin. De aceea n planta]ii, ele se preteaz\ mult mai bine laconducerea pe tulpini nalte [i seminalte, conducerea subform\ de pergole, bol]i n gospod\riile popula]iei. Cerin]ele fa]\ de factorii climatici sunt mari, cultura lordnd rezultate bune numai n sudul ]\rii, n regiunile cupoten]ial heliotermic ridicat; Transilvania de exemplu, nu

  dispune de condi]ii climatice favorabile pentru culturasoiurilor de mas\, iar n Moldova condi]iile sunt asigurate,numai pentru soiurile de mas\ cu maturare mijlocie astrugurilor (soiurile din epoca Chasselas-lelor). Soiurile de mas\ au cerin]ele mari fa]\ de ap\ [i elementenutritive din sol. Ca urmare, n tehnologiile lor de cultur\,

  irigarea [i fertilizarea joac\ un rol hot\rtor pentru ob]inereaproduc]iilor mari de struguri. n ceea ce prive[te rezisten]ele biologice, soiurile demas\ sunt, n general, slab rezistente la ger [i relativ rezistentela secet\; sensibile la man\, putregaiul cenu[iu al strugurilor [ila d\un\tori.

 • 8/10/2019 Soiuri de masa

  4/25

  Caracteristicile tehnologice

  strugurii sunt mari, greutate medie 250-350 g [i chiar mai mult:boabele mari [i cu pedicele lungi. Sunt prefera]i strugurii r\muro[i saulac[i, care se a[eaz\ n l\di]e [i au rezisten]\ bun\ la transport;

  boabele sunt uniforme ca m\rime, sferice sau ovoidale, cu pulpaconsistent\, crocant\, culoarea galben-aurie sau ro[ie-nchis, aproapeneagr\ [i acoperite cu mult\ pruin\;

  pieli]a este aderent\ la miezul bobului [i elastic\, nct confer\strugurilor rezisten]\ la manipulare, transport [i la p\strare;

  semin]ele din boabe sunt n num\r redus, de 1-3 sau pot s\lipseasc\ (soiuri apirene);

  gustul strugurilor este pl\cut, r\coritor, datorit\ raportului echilibratntre con]inutul de zaharuri [i aciditate (raportul gluco-acidimetric).Unele soiuri prezint\ un gust specific, cum este gustul "ierbos" ntlnitla Coarn\ sau gustul "astringent" la soiul Dodrelabi;

  aroma strugurilor, determinat\ de substan]ele aromatice acumulaten pieli]a boabelor, poate fi de "muscat" sau de "t\mios", mai intens\ la

  unele soiuri cum este Muscat de Alexandria sau mai slab\ la alte soiuri(Perl\ de Csaba, Muscat de Adda etc.). Caracteristicile tehnologice ale strugurilor pot fi exprimate [i cu

  ajutorul unor indici fizico-mecanici, ca: rezisten]a la desprindereaboabelor de pe pedicel; rezisten]a la fisurare a bobului; elasticitateapieli]ei etc. Ace[ti indici servesc la aprecierea soiurilor de mas\, subraportul pretabilit\]ii strugurilor la transport [i la p\strare.

 • 8/10/2019 Soiuri de masa

  5/25

  Particularit\]ile ecologice

  Soiurile de mas\ sunt cultivate numai narealele geografice cu un grad ridicat defavorabilitate al factorilor climatici.

  Gradul de favorabilitate se stabile[te n raport

  cu epoca de maturare a soiurilor, factorultermic [i insola]ia fiind hot\rtori. n ceea ce prive[te umiditatea din sol,

  soiurile de mas\ sunt considerate relativ

  rezistente la secet\. Consumul de ap\ fiind ns\ ridicat, cultura lor

  se recomand\ n condi]ii de irigare, careasigur\ totdeauna sporuri mari de produc]ie.

 • 8/10/2019 Soiuri de masa

  6/25

  Cerin]ele ecoclimatice ale soiurilor de mas\ n raport cu epoca lor dematurare

  Specifica]iiEpoca de maturare a strugurilor:

  timpurie mijlocie trzie

  Durata perioadei de vegeta]ie(num\r de zile) 160 170-180 > 180

  Bilan]ul termic util ( tuC) 1200 1400-1600 > 1600

  Durata de str\lucire asoarelui, n perioada devegeta]ie (nr. ore)

  1400 1500-1600 > 1600

 • 8/10/2019 Soiuri de masa

  7/25

  Particularit\]ile biologice.

  Asocierea so i vini fera-por taltoi ;

  Distan ]ele de plantare ;

  Formele de conducere ;

  Sarc ina de och i la t\iere;

  Lucr\ri le [i opera]iun ile n verde ;

  Fertil izarea; Ir ig area ;

  Pro tec]ia fi tosan itar\.

 • 8/10/2019 Soiuri de masa

  8/25

  Soiurile de mas\ necesit\, n general,portaltoi viguro[i, capabili s\ sus]in\

  poten]ialul ridicat de produc]ie. Pentru soiurile timpurii sunt indica]i

  portaltoii cu o perioad\ scurt\ de

  vegeta]ie, care s\ gr\beasc\ maturareastrugurilor (Riparia Gloire, 41 B, SO4,Precoce).

  In timp ce pentru soiurile de mareproductie se recomada: SO4-4, 140 Ru,125 AA, capabili ssusinpotenialulproductiv ridicat.

 • 8/10/2019 Soiuri de masa

  9/25

  La soiurile cu vigoare mijlocie (Perl\ deCsaba, Chasselas, Muscat timpuriu de

  Bucure[ti etc.), se folosesc distan]eobi[nuite de plantare de 2,2/1,0-1,2 m, cudensit\]i mari 3700 - 4000 butuci/ha.

  n cazul soiurilor viguroase (Cardinal,Muscat de Hamburg, Coarn\, Afuz-Ali,Italia), sunt necesare distan]ele mari deplantare de 2,5 - 3,0 m ntre rnduri [i 1,4

  - 1,5 m pe rnd, cu densit\]i mici de 2500- 3000 butuci/ha.

 • 8/10/2019 Soiuri de masa

  10/25

  Se recomand\ formele nalte de conducere a vi]elor. n cazul soiurilor viguroase, cea mai indicat\ este conducerea

  Guyot pe tulpin\ (capul n\l]at), pergola ra]ional\ [i cortina dubl\genevez\ (D.G.C.).

 • 8/10/2019 Soiuri de masa

  11/25

  Soiurile cu vigoare mijlocie pot ficonduse n cordon bilateral, cu t\iere nverigi mijlocii de rod.

 • 8/10/2019 Soiuri de masa

  12/25

  La soiurile de mas\ se las\ sarcini mijlocii de ochila t\iere, diferen]iate n func]ie de vigoareasoiului, vrsta planta]iei [i starea de fertilitate asolului.

  Repartizarea sarcinei de ochi se face peelementele de rod l\sate la t\iere (coarde, cordi]e,cepi), adecvate formelor de conducere a vi]elor nplanta]ie.nc\rc\tura de ochi/m la t\iere, n func]ie de vigoarea soiurilor [i starea de

  fertilitate a solului

  Gruparea soiurilor n func]ie devigoarea lor

  Starea de fertilitate a solului:

  slab\ mijlocie ridicat\

  Perl\ de Csaba 9 - 10 10 - 11 12 - 13

  Regina viilor, Chasselas, Muscat deHamburg

  11 - 12 12 - 13 13 - 14

  Cardinal, Muscat d'Adda, Coarn\neagr\

  12 - 13 13 - 14 14 - 15

  Afuz-Ali,

  Italia 13 - 14 14 - 15 15 - 17

 • 8/10/2019 Soiuri de masa

  13/25

  Lu cr \ri le [i o pera]i un ile n verde.

  Ocup\ un loc important n tehnologia de cultur\ a soiurilor pentru struguri demas\, deoarece contribuie la sporirea produc]iei marf\, prin mbun\t\]irea calit\]iistrugurilor. Se aplic\ diferen]iat, n concordan]\ cu nsu[irile biologice alesoiurilor [i condi]iile climatice ale anului.

  Plivitul l\starilor sterili. La soiurile la care l\starii fertili reprezint\ peste 70%, prin plivit se nl\tur\ to]i l\starii sterili de pe coardele de rod. La soiurile cumai pu]in de 70 % l\stari fertili, se nl\tur\ numai 25 - 50 % din l\starii sterili;

  Normarea inflorescen]elor pe butuc. Aceast\ opera]iune se execut\imediat dup\ legatul florilor, l\sndu-se urm\toarele nc\rc\turi de rod pe butuc,n func]ie de soi: 14 - 16 inflorescen]e, la soiurile cu struguri mari [i boabe mari(Cardinal, Italia, Afuz-Ali); pn\ la 24-26 inflorescen]e, la soiurile cu strugurimijlocii (Muscat de Hamburg, Muscat d'Adda, Coarn\); pn\ la 30 - 32inflorescen]e, la soiurile timpurii [i extratimpurii (Perl\ de Csaba, Aromat de Ia[i,Timpuriu de Cluj);

  Scurtarea ciorchinilor cu 1/3 din lungimea lor.Lucrarea este necesar\ lasoiurile cu inflorescen]e mari (Cardinal, Muscat de Hamburg, Afuz-Ali, Italia,Regina viilor), pentru a se asigura dezvoltarea uniform\ a boabelor peciorchine. La strugurii r\muro[i se recomand\ [i scurtarea primelor ramifica]ii

  ale rahisului; Incizia inelar\.Prin aceast\ opera]iune se gr\be[te maturarea strugurilor, la

  soiurile tardive (Afuz-Ali, Italia, Coarn\). Se aplic\ foarte rar, deoarece necesit\mult\ for]\ de munc\ [i influen]eaz\ negativ asupra vie]ii butucilor;

  Desfrunzitul par]ial al strugurilor. Sunt ndep\rtate prin rupere, frunzeledin dreptul strugurilor cu 2-3 s\pt\mni nainte de cules, pentru a se preveniatacul putregaiului cenuiu[i a se favoriza procesul de maturare. Lucrarea esteabsolut necesar\ n anii reci [i ploio[i.

 • 8/10/2019 Soiuri de masa

  14/25

  Soiurile de mas\ consum\ cantit\]i mai mari de elemente nutritive dinsol, n compara]ie cu soiurile pentru struguri de vin.

  Lipsa azotului, limiteaz\ produc]ia de struguri, nct ngr\[\mintele cuazot nu trebuie s\ lipseasc\ din sistemele de fertilizare.

  Consumul de microelemente este ridicat: 140-230 g B, 110-220 g Zn,64-185 g Cu, 50-70 g Mn la hectar. Asigurarea echilibrului nutritiv areimportan]\ hot\rtoare asupra calit\]ii strugurilor.

  Consumul de elemente nutritive la soiurile pentru struguri de mas\

  Gruparea soiurilor dup\epoca de maturare

  Consumulglobal NPK

  kg/ha

  Repartizarea procentual\:

  N % P2O % K2O %

  Soiurile timpurii 179 54 15 31

  Soiurile mijlocii 187 51 15 34

  Soiurile trzii 234 50 15 34

 • 8/10/2019 Soiuri de masa

  15/25

  Ir igarea este o m\sur\ tehnologic\ obligatorie,mai ales n podgoriile [i centrele viticole dinsudul ]\rii, specializate n cultura soiurilorpentru struguri de mas\.

  Toamna, se face o irigare de aprovizionare cuap\ a solului, iar n timpul perioadei de vegeta]ie

  ud\rile se aplic\ n raport cu cerin]ele vi]ei de vie(IUA >70%).

  Irigatul trebuie sistat la intrarea strugurilor nprg\; numai n planta]iile de vii pe nisipuri se

  poate continua irigarea [i dup\ prgastrugurilor.

 • 8/10/2019 Soiuri de masa

  16/25

  La soiurile de mas\, importan]a tratamentelorfitosanitare este mult mai mare, dect la

  soiurile pentru struguri de vin, deoarecestrugurii trebuie s\ fie perfect s\n\to[i.

  Orice urm\ de boal\ sau atac de d\un\tori,scade din valoarea comercial\ a strugurilor.

  n cazul strugurilor destina]i p\str\rii, aten]iemare trebuie acordat\ tratamentelormpotriva putregaiului cenu[iu, deoarece

  strugurii nu trebuie s\ vin\ din cmp infecta]icu sporii acestei ciuperci.

  C i l i t l A t f \ l [i [ l i il f ti d

 • 8/10/2019 Soiuri de masa

  17/25

  Conveierul varietal. Acesta se refer\ la gruparea [i e[alonarea soiurilor, n functie deepoca lor de maturare, ncepnd cu soiurile extratimpurii, pn\ la cele foarte trzii.

  n condi]iile ecologice din ]ara noastr\, soiurile de mas\ se e[aloneaz\ pe [apteepoci de maturare, ncepnd de la 15 iulie [i pn\ la 30 octombrie. Cel mai devremematureaz\ strugurii soiului Perl\ de Csaba (15.VII), urmat de soiurile Muscat timpuriu deBucure[ti, Cardinal, Regina Viilor, Augusta, Timpuriu de Pietroasa, Victoria [.a., iar cel

  mai trziu, (15 - 30 X) soiurile Regina Nera, Black roz, Greaca [i Roz romnesc. Conveierul varietal, se stabile[te pentru fiecare podgorie, incluzndu-se n

  sortiment numai acele soiuri care [i valorific\ cel mai bine poten]ialul de produc]ie, ncondi]iile ecologice existente.

  Perl\ de CsabaMuscat timpuriu

  de Bucure[ ti

  CardinalPerletteRegina viilor

  AugustaVictoria

  Timpuriu dePietroasa

  ChasselasdorChasselas roz

  AzurNapocaTimpuriu deCluj

  Cet\ ]uiaGeluPaula

  Muscat deHamburgMuscat de AddaMilcovSplendidSilvaniaSome[ anC\ lina

  Coarn\Afuz AliTaminaXenia

  Italia

  BicaneSelect

  Regina neraBlack rose

  Greaca

  15 31 15 31 15 30 15 30

  Epoca dematurare

  IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE

  I II III IV V VI VII

  Conveierul geografic Maturararea strugurilor se realizeaz\ n func]ie de factorii ecologici

 • 8/10/2019 Soiuri de masa

  18/25

  Conveierul geografic.Maturararea strugurilor se realizeaz\ n func]ie de factorii ecologiciexisten]i n fiecare zon\ geografic\, n special de latitudine, longitudine [i altitudinealocului. Prin urm\rirea perioadei de maturare a strugurilor n diferite zone geografice, serealizeaz\ conveierul geografic al soiurilor.

  Conveierul geografic poate fi urm\rit pe arealele ecoclimatice mult mai largi (mai multe]\ri, continente), n vederea stabilirii zonelor n care cultura anumitor soiuri de mas\ estecea mai rentabil\.

  n condi]iile climatice ale ]\rii noastre au fost delimitate 4 zone de favorabilitate

 • 8/10/2019 Soiuri de masa

  19/25

  n condi]iile climatice ale ]\rii noastre, au fost delimitate 4 zone de favorabilitatepentru cultura soiurilor de mas\:

  Zona foarte favorabil\ Zona favorabil\, Zona cu favorabilitate mijlocie

  Zona tolerat\

 • 8/10/2019 Soiuri de masa

  20/25

  Zona foarte favorabil\, care cuprinde : Terasele Dun\rii,ncepnd de la Drobeta Turnu Severin [i pn\ dincolo deCernavod\, cu centrele viticole de pe partea stng\ a Dun\rii(Bechet D\buleni, Zimnicea, Greaca, Giurgiu, Fete[ti) [icele de pe partea dreapt\ a Dun\rii, n Dobrogea (Ostrov,Oltina, Cochirleni, Cernavod\).

  Zona se caracterizeaz\ prin urm\toarele condi]iiecoclimatice:

  perioad\ lung\ de vegeta]ie, de peste 180 zile; bilan]ul termic global > 4000C, din care bilan]ul termic util,

  minimum 1600C; durata de str\lucire a soarelui, peste 1600 ore;

  indicele heliotermic real >2,5; coeficientul hidrotermic 0,8 - 1,2; precipita]iile n perioada de vegeta]ie, sub 300 mm. n aceast\ zon\ se cultiv\ soiurile de mas\ cu bobul mare,

  ncepnd cu cele timpurii [i pn\ la cele foarte trzii.

 • 8/10/2019 Soiuri de masa

  21/25

  Zona favorabil\, n care se includ o serie de plaiuri [icentre viticole din Dobrogea (Hr[ova, Isaccea,Sarica-Niculi]el, Murfatlar, Ovidiu-Mangalia), unde

  vecin\tatea cu Marea Neagr\ creeaz\ condi]ii foartefavorabile pentru cultura soiurilor de mas\; precum [iunele plaiuri din podgoria Dealul Mare (Greceanca,N\eni, Breaza, {arnga, Pietroasele, Urla]i).

  Zona se caracterizeaz\ prin urm\toarele condi]iiecoclimatice:

  perioada de vegeta]ie 170 - 190 zile: bilan]ul termic global minim 4000C, din care

  temperatur\ util > 1500C; durata de str\lucire a soarelui 1400-1500 ore; indicele heliotermic > 2,0. In aceast\ zon\ se cultiv\ soiurile pentru struguri de

  mas\ cu maturare timpurie, mijlocie [i trzie.

  Z f bilit t ijl i i d

 • 8/10/2019 Soiuri de masa

  22/25

  Zona cu favorabilitate mijlocie, care cuprindepodgoriile din sudul [i centrul Moldovei (Odobe[ti,Panciu, Nicore[ti, Ive[ti, Dealurile Covurluiului,Dealurile Tutovei, Hu[i); unele centre viticole dinpodgoriile Dr\g\[ani [i {tef\ne[ti Arge[; precum [ipodgoriile si centrele viticole din Banat.

  Zona beneficiaz\ de urm\toarele condi]iiecoclimatice:

  perioada de vegeta]ie 165-175 zile; bilan]ul termic global 3800C; insola]ia 1300 ore.

  n aceast\ zon\ se cultiv\ soiurile cu maturaremijlocie [i numai n unele centre se pot cultiva [isoiurile trzii (Coarn\ neagr\, Muscat d'Adda).Soiurile timpurii se cultiv\ pe suprafe]e foarte

  reduse, pentru consumul local de struguri.

 • 8/10/2019 Soiuri de masa

  23/25

  Zona tolerat\ pentru soiurile de mas\, n

  care se includ centrele viticole aflate npartea de nord-est a Moldovei [i cele dinTransilvania, Crisana si Maramures.

  Se cultiv\ numai soiurile timpurii [imijlocii, care s\ acopere consumul localde struguri n stare proasp\t\.

 • 8/10/2019 Soiuri de masa

  24/25

  CLASIFICAREA SOIURILOR PENTRU STRUGURI DE MAS|

  Se face n raport cu epoca de maturare a soiului

  Chasselas dor, deosebindu-se 3 grupe mari de soiuri: grupa soiurilor cu maturare extratimpurie [i timpurie, care

  matureaz\ strugurii cu 2-4 s\pt\mni naintea soiuluiChasselas dor. n aceast\ grup\ se ncadreaz\ soiurile dinepoca I [i a II-a de maturare a strugurilor;

  grupa soiurilor cu maturare mijlocie, care matureaz\strugurii odat\ cu soiul Chasselas dor sau cu 1-2 s\pt\mnidup\ Chasselas. Aici se ncadreaz\ soiurile din epoca a III-a [ia IV-a de maturare a strugurilor;

  grupa soiurilor cu maturare trzie [i foarte trzie, carematureaz\ strugurii cu 3-5 s\pt\mni dup\ soiul Chasselasdor,din care fac parte soiurile din epocile V-VII de maturarea strugurilor.

  cu maturare extra- soiuri vechiM P l\ d C b

 • 8/10/2019 Soiuri de masa

  25/25

  Soiuri pentrustruguri de mas\

  timpurie [i timpurie(epocile I-I I )

  - M uscat Perl\ de Csaba- Cardinal- Regina viilor

  crea]ii romne[ti- M uscat Timpuriu de Bucure[ti- Augusta- Timpuriu de Pietroasa- Victoria- Timpuriu de Cluj- Aromat de Ia[i

  cu maturare mij locie(epocile II I -IV)

  soiuri vechi- Chasselas dore- Muscat de Hamburg- Cinsaut- Muscat de Adda- Alphonse Lavallee

  crea]ii romne[ti- Triumf- Cet\ ]uia- Silvania- Napoca

  - Splendid- Transilvania- Azur- Some[an- Milcov- Istrita- Paula- Gelu

  cu maturare trzie(epocile V-VI)

  soiuri vechi- Coarn\ alb\- Coarn\ neagr\- Razachie

  - Afuz Ali- I talia- Bicane

  crea]ii romne[ti- Select- Roz romnesc- Greaca- Xenia- Taminacu maturare foarte

  trzie (epoca VII) soiuri vechi- M uscat de Alexandria- Black rose

  - Dodrelabi- Regina Nera