societatea naŢionalĂ de transport feroviar … · “sntfc – “cfr calatori” sa bureau...

of 24 /24
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI “CFR CĂLĂTORI” S.A. LISTA DE REZERVARE RESERVATION LIST LISTE DE RÉSERVATION 13.12.2015 – 10.12.2016 OCESEE Fax / tel : 00 40 21 319 0 319

Upload: phamtruc

Post on 21-Apr-2018

227 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR … · “SNTFC – “CFR Calatori” SA Bureau Central de réservations des places Bld. Dinicu Golescu no. 38 010873 Bucarest Romania

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI

“CFR CĂLĂTORI” S.A.

LISTA DE REZERVARE RESERVATION LIST

LISTE DE RÉSERVATION

13.12.2015 – 10.12.2016 OCESEE Fax / tel : 00 40 21 319 0 319

Page 2: SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR … · “SNTFC – “CFR Calatori” SA Bureau Central de réservations des places Bld. Dinicu Golescu no. 38 010873 Bucarest Romania

Condiţii Generale 1. Rezervări pentru călătorii individuali

1.1 Locuri în vagoanele clasă Rezervarea locurilor este obligatorie în trenurile care circulă în trafic internaţional (cu exceptia trenurilor din micul trafic de frontieră) şi în trenurile InterRegio (IR) şi Inter City (IC) care circula în trafic naţional. Pentru trenurile naţionale Regio Express rezervarea locurilor este facultativă, iar pentru trenurile Regio, rezervarea locurilor nu poate fi asigurată.

1.2 Locuri în vagoanele de dormit şi cuşetă Rezervarea locurilor în vagoanele de dormit şi cuşetă este admisă cu plecare din toate staţiile unde aceste trenuri au opriri. 1.3 Taxa de rezervare a locului Pentru rezervarea unui loc în vagonul clasă, de dormit sau cuşetă se încasează o taxă de rezervare a locului. Valoarea taxei de rezervare, diferă în funcţie de tipul vagonului şi a categoriei de loc solicitată de călător. Taxa de rezervare a unui loc în vagonul clasă este stabilită de întreprinderea feroviară, conform dispozitiilor din „Condiţii particulare de transport internationale aplicabile călătorilor cu bilet fără rezervare (SCIC-NRT). Tarifele pentru suplimentele de pat pentru rezervarea locurilor în vagoanele de dormit sau cuşetă se găsesc în „Condiţii particulare de transport internationale - Trenuri de noapte (SCIC-NT)”.

2 Vânzări cu anticipaţie În traficul international, solicitarile privind rezervările se efectuează cu 3 luni înainte de data plecării trenului şi cel mai târziu cu 1 oră înainte de plecarea acestuia din staţia de îndrumare (staţia de origine). În plus, vagoanele clasă sunt prevăzute cu contingente de locuri pentru „rezervare express” (last –minutes). În traficul naţional, solicitarile privind rezervările se efectuează cu 30 de zile înainte de data plecării trenului.

3 Modalităţi de rezervare Pentru trenurile internationale şi cele care circulă în trafic naţional (prevăzute în anexa 1), care sunt introduse în sistemul electronic de rezervare, punctele de vînzare ale întreprinderilor feroviare partenere EPA sau ale întreprinderilor feroviare interconectate la acest sistem, pot solicita locuri utilizând sistemul electronic de rezervare, prin introducerea în propriile terminale a numărului de tren şi a codurilor sau a denumirilor staţiilor din parcurs (statia de urcare/statia de coborare). În traficul naţional, pentru trenurile prevăzute în anexa 2, rezervarea locurilor poate fi solicitată prin fax, adresată către Oficiul central de rezervare a locurilor. În traficul naţional, pentru trenurile prevăzute în anexa 2, pot fi cumpărate biletele cu rezervare inclusă prin Internet (la preţuri promoţionale), utilizând următoarea adresă : https://bilete.cfrcalatori.ro/vanzare/loginuser.aspx

Page 3: SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR … · “SNTFC – “CFR Calatori” SA Bureau Central de réservations des places Bld. Dinicu Golescu no. 38 010873 Bucarest Romania

Biletele achiziţionate prin Internet sunt de tip „ticket-less”, nu este obligatorie printarea acestora, în tren călătorii fiind identificaţi în baza numelui din Cartea de identitate/Paşaport şi a numărului ID de bilet.

4 Rezervarea locurilor pentru grupurile de călători Solicitările pentru rezervarea locurilor pentru grupuri pot fi adresate cu maxim 6 luni în avans şi sunt

onorate la deschiderea diagramelor, respectiv: - cu 90 de zile înainte de data plecării trenului, pentru trenurile care circulă în trafic

internaţional; - cu 30 de zile înainte de data plecării trenului, pentru trenurile care circulă în trafic naţional.

Rezervarea locurilor pentru călătorii care circulă în grup este obligatorie la toate trenurile care circulă în trafic international şi la trenurile InterRegio (IR) şi Inter City (IC) care circula în trafic naţional, pentru toate tipurile de vagoane (vagoane clasă, vagoane de dormit, vagoane cuşetă). Pentru trenurile regionale (R), rezervările pot fi efectuate numai pentru vagoanele complet ocupate (grupuri numeroase).

Solicitările de rezervări de locuri vor fi adresate numai Oficiului Central de rezervari locuri aparţinînd SNTFC “CFR Calatori” SA, adresa de contact fiind: “SNTFC – “CFR Calatori” SA Oficiul Central de Rezervari Locuri Bld. Dinicu Golescu nr. 38 010873 Bucuresti Romania Tel/ Fax: 0040 21 319 0 319 e-mail: [email protected] sau [email protected]

Page 4: SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR … · “SNTFC – “CFR Calatori” SA Bureau Central de réservations des places Bld. Dinicu Golescu no. 38 010873 Bucarest Romania

General Conditions

1. Reservations for individual passengers 1.1 Places in seat cars Places reservation is mandatory on trains circulating in international traffic (except: trains in small border traffic) and on Interregional trains (IR) and Inter City (IC) circulating in domestic traffic. For national trains Regio Express places reservation is optional, and for Regio trains, places reservation cannot be guaranteed. 1.2 Places in sleeping and berth cars Places reservation in sleeping and berth cars is permissible with departure from all stations where these trains stop. 1.3 Places reservation fee To book a place in seat car , sleeping or berth car shall be charged a booking fee. The amount of the reservation fee differs depending on the type of car and requested place category of passenger. Reservation fee of a place in seat car is determined by the railway undertaking according to ’Particular conditions of international transport applicable to passengers without ticket reservation (SCIC-NRT)’ provisions. Prices for bed supplements for places reservation in sleeping or berth cars are found under "Particular international transport conditions - Night Trains (SCIC-NT)".

2. Sales in advance In international traffic, demands regarding the reservations are made with 3 months before train departure and no later than 1 hour before its departure from the guidance station (origin station). In addition, seat cars are provided with places contingents for "express reservation" (last-minute). In domestic traffic, demands on the reservations are made with 30 days before train departure.

3. Booking modalities For international trains and domestic ones (Annex 1), which are entered in the electronic reservation system, the sale points of railway undertakings EPA partner or railway undertakings connected to the system, can request paces using the electronic reservation system by entering in their own terminals the train number and stations codes or names of the transit stations (embarquement/descending station). In domestic traffic, for trains in Annex 2, places reservation can be requested by fax, addressed to the Central Places Reservation Office. In domestic traffic, for trains in Annex 2, it can be purchased tickets with reservation included through Internet (at promotional price) using the following address: https://bilete.cfrcalatori.ro/vanzare/loginuser.aspx Tickets purchased through Internet are "ticket - less" type; it is not required to print them, the passengers being identified under the identity card/passport and ticket ID number.

4. Places reservation for passengers groups Requests for places reservation for groups can be addressed with maximum 6 months in advance and are honored to open diagrams, respectively:

Page 5: SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR … · “SNTFC – “CFR Calatori” SA Bureau Central de réservations des places Bld. Dinicu Golescu no. 38 010873 Bucarest Romania

- 90 days before train departure for trains in international traffic; - 30 days before train departure for trains in national traffic. Places reservation for passengers traveling in groups is mandatory on all trains in international traffic and Interregional trains (IR) and Inter City (IC) circulating in domestic traffic, for all types of cars (seat cars , sleeping cars, berth cars). For regional trains (R), reservations can be booked only for entire cars (large groups). Places reservation requests will be sent only at Central Places Reservations Office belonging to SNTFC "CFR Calatori" SA; the contact address is: “SNTFC – “CFR Calatori” SA Central Reservations Office Dinicu Golescu blvd., no. 38 010873 Bucharest Romania Tel/Fax: 0040 21 319 0 319 e-mail: [email protected] or [email protected]

Page 6: SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR … · “SNTFC – “CFR Calatori” SA Bureau Central de réservations des places Bld. Dinicu Golescu no. 38 010873 Bucarest Romania

Conditions Generales

1. Réservations pour les voyageurs individuels 1.1 Places assises dans voitures-classe La réservation des places est obligatoire dans les trains en trafic international (à l'exception des trains de la petite circulation à la frontière) et dans les trains Interrégionaux (IR) et Inter City (IC) circulant dans le trafic intérieur. Pour les trains nationaux Regio Express la réservation des places est facultative et pour Regio train, la réservation des places ne peut pas être garantie. 1.2 Places couchees dans les voitures-lits et couchettes La réservation des places couchees dans les voitures-lits et couchettes est admissible avec départ de toutes les gares où les trains s'arrêtent. 1.3 Frais de réservation du place Pour réserver une place dans la voiture place assise, voiture-lit ou couchette il y a un frais de réservation. Le montant de réservation varie selon le type de voiture et catégorie de place demandée par les passagers. Les frais de réservation d’une place dans la voiture classe est déterminée par l'entreprise ferroviaire comme spécifié dans les ’Conditions particulières des transports internationaux applicables aux passagers avec billets sans réservation (SCIC-NRT)’. Les prix des suppléments-lits pour la réservation des places dans les voitures-lits ou couchettes se trouvent dans ’Les conditions particulieres de transport international - Trains de nuit (SCIC-NT)’.

2. Les ventes à l'avance

Dans le trafic international, les demandes sur les réservations sont faites avec 3 mois avant le départ du train et au plus tard avec 1 heure avant son départ de la gare d`acheminement (origine). En outre, les voitures place assis sont fournis avec des places pour "réservation express" (last-minutes). Dans le traffic national, les demandes sur les réservations sont faites avec 30 jours avant le départ du train.

3. Modalites de réservation Pour les trains internationaux et ceux nationaux (annexe 1), qui sont introduits dans le systeme électronique de reservation, les points de vente des entreprises ferroviaires partenaires EPA ou des entreprises ferroviaires reliées au réseau, peuvent demander des places a l'aide du systeme électronique de réservation, introduisant dans ses propres terminaux le nombre du train et les codes ou noms des stations en parcours (station de montée/descente). Dans le traffic national, pour les trains de l’annexe 2, la reservations des places peut être demandé par télécopie adressée a l`Office Central de réservation de places. Dans le traffic national, pour les trains de l’annexe 2, il peut être achetés des billets avec réservation inclus par Internet (prix promotionnel) à l'adresse suivante: https://bilete.cfrcalatori.ro/vanzare/loginuser.aspx Les billets achetés par Internet sont "ticket-less"; il n'est pas nécessaire de les imprimer car les passagers seront identifiés sous le nom de la carte d'identité/passeport et le numéro d'identification de billet.

4. Réservation de place assise pour les groupes de passagers

Les demandes de réservation de places pour les groupes peuvent être traitées avec maximum 6 mois à l'avance et sont honorés lors de l`ouverture des diagrames, respectivement:

Page 7: SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR … · “SNTFC – “CFR Calatori” SA Bureau Central de réservations des places Bld. Dinicu Golescu no. 38 010873 Bucarest Romania

- 90 jours avant le départ du train pour le trafic international; - 30 jours avant le départ du train pour le trafic national. La réservation de places pour les passagers voyageant en groupe est obligatoire sur tous les trains en trafic international et aux trains Interrégionaux (IR) et Inter City (IC) circulant dans le trafic national, pour tous les types de voitures (voitures places assis, voiture-lit, couchettes). Pour les trains régionaux (R), les réservations ne peuvent être faites que seulement pour les voitures entièrement occupées (grands groupes). Les demandes de réservation de place assise seront envoyés seulement a l`Office Central de réservations des places appartenant a SNTFC "CFR Calatori" SA; l’adresse de contact est: “SNTFC – “CFR Calatori” SA Bureau Central de réservations des places Bld. Dinicu Golescu no. 38 010873 Bucarest Romania Tel/Fax: 0040 21 319 0 319 e-mail: [email protected] sau [email protected]

Page 8: SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR … · “SNTFC – “CFR Calatori” SA Bureau Central de réservations des places Bld. Dinicu Golescu no. 38 010873 Bucarest Romania

Romana

circ. 1 - 7 Circula zilnic circ. 1 Circula numai Luni circ. 2 Circula numai Marti circ. 3 Circula numai Miercuri circ. 4 Circula numai Joi circ. 5 Circula numai Vineri circ. 6 Circula numai Sambata circ. 7 Circula numai Duminica cl.1 loc pe scaun cls 1 cl.2 loc pe scaun cls 2

WLAB Loc la vagon de dormit (1 loc in cabina, 2 locuri in cabina, 3 locuri in cabina)

WLA Loc la vagon de dormit (1 loc in cabina, 2 locuri in cabina) WLB Loc la vagon de dormit cu 4 locuri in cabina (T4) Bc Loc la vagon cuseta (cabine cu 6 paturi si optional cu 4 paturi) AcBc Loc la vagon cuseta (cabine cu 6 paturi si cu 4 paturi) // CFR // Locuri gestionate in sistemul EPA de catre CFR // MAV // Locuri gestionate in sistemul EPA de catre MAV // TCDD // Locuri gestionate in sistemul de rezervare de catre TCDD pl. Plecare sos. Sosire intre : Perioada de circulatie

Vagon adaptat pentru transportul bicicletelor

Rezervarea obligatorie, disponibila cu 90 de zile anticipatie

Rezervarea obligatorie, disponibila cu 30 de zile anticipatie

Se pot cumpara bilete online de la adresa: https://bilete.cfrcalatori.ro/vanzare/loginuser.aspx

Page 9: SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR … · “SNTFC – “CFR Calatori” SA Bureau Central de réservations des places Bld. Dinicu Golescu no. 38 010873 Bucarest Romania

English circ. 1 - 7 it runs daily circ. 1 it runs only on Mondays circ. 2 it runs only on Tuesdays circ. 3 it runs only on Wednesdays circ. 4 it runs only on Thursdays circ. 5 it runs only on Fridays circ. 6 it runs only on Saturdays circ. 7 it runs only on Sundays cl.1 places at 1st class car cl.2 places at 2nd class car WLAB places at sleeping - car( single, double, tourist) WLA places at sleeping - car( single, double) WLB places at sleeping - car with 4 beds( T4) Bc places at berth - car in cabins with 6 beds and optionally with 4 beds AcBc places at berth - car in cabins with 6 and 4 beds // CFR // place contingent introduced in the system by CFR // MAV // place contingent introduced in the system by MAV // TCDD // place contingent introduced in the system by TCDD pl. departure time sos. arrival time intre : it runs during the period:

coach adapted to carry bicycles

Compulsory reservation, 90 days in advance booking available

Compulsory reservation, 30 days in advance booking available

It’s possible to buy tickets online via Internet, address : https://bilete.cfrcalatori.ro/vanzare/loginuser.aspx

Page 10: SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR … · “SNTFC – “CFR Calatori” SA Bureau Central de réservations des places Bld. Dinicu Golescu no. 38 010873 Bucarest Romania

Francais

Liste de reservation - systeme electronique

circ. 1 - 7 le train circule chaque jour circ. 1 le train circule tous les lundis circ. 2 le train circule tous les mardis circ. 3 le train circule tous les mercredis circ. 4 le train circule tous les jeudis circ. 5 le train circule tous les vendredis circ. 6 le train circule tous les samedis circ. 7 le train circule tous les dimanches cl.1 des places en voiture 1-ere classe cl.2 des places en voiture 2-eme classe WLAB des places couchees (single, double, touriste) WLA des places couchees (single, double) WLB places couchees en voitures-a-couchettes a 4 lits (T4)

Bc des places couchees dans une cabine a 6 lits et optionnellement, a 4 lits

AcBc des places couchees dans une cabine a 6 lits et a 4 lits // CFR // contingent de places introduit dans le systeme par les CFR // MAV // contingent de places introduit dans le systeme par les MAV // TCDD // contingent de places introduit dans le systeme par les TCDD pl. heure du depart sos. heure de l'arrivee intre : le Train circule durant la periode :

Le vagon permet le transport des velos

la reservation c'est obligatoare et il est disponible à la vente 90 jours à l'avance

la reservation c'est obligatoare et il est disponible à la vente 30 jours à l'avance

on peut achetee de billets par Internet, a l'address : https://bilete.cfrcalatori.ro/vanzare/loginuser.aspx

Page 11: SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR … · “SNTFC – “CFR Calatori” SA Bureau Central de réservations des places Bld. Dinicu Golescu no. 38 010873 Bucarest Romania

Reservation list - electronic system

Reservierungsuebersicht - Elektronische

Tren

Parcurs (itinerariu) Servicii Perioada de circulatie

si observatii

Train

Parcours (itineraire) Services Periode de circulation

et notes

Train

Route (itinerary) Services

Running period and observations

Zug

Route( Reiseweg) Dienstleistungen Verkehrsperiode

72 Bucuresti Nord (pl. 05.45)

runs 1 - 7 // EPA CFR //

Craiova –Timisoara - Arad - Curtici - Lokoshaza - Bekescsaba - Gyoma – Szolnok

cl.1, cl.2

Budapest Keleti (sos. 18.50)

73 Budapest Keleti (pl.07.10)

runs 1 - 7 // EPA MAV //

cl.1, cl.2 Bucuresti Nord (sos.22.56)

74 Brasov (pl.06.00)

runs 1 - 7 // EPA CFR //

Sibiu - Vintu de Jos - Simeria - Deva - Arad - Curtici - Lokoshaza - Bekescsaba - Gyoma – Szolnok

cl. 1, cl.2

Budapest Keleti (sos.17.50)

75 Budapest Keleti (pl.09.10) runs 1 - 7 // EPA MAV //

cl. 1, cl.2

Brasov / (sos.22.45)

78 Timisoara Nord (pl. 07.50)

runs 1 - 7 // EPA CFR //

Arad - Curtici - Lokoshaza - Bekescsaba - Gyoma – Szolnok

cl.1, cl.2

Budapest Keleti (sos. 11.50)

1695 Bucuresti Nord (pl. 21.45)

runs 1 - 7 // EPA CFR //

Videle- Rosiori Nord – Caracal – Craiova – Filiasi – Strehaia – Balota – Drobeta - Orsova – Baile Herculane – Caransebes – Lugoj

cl.1, cl.2

Budapesta Keleti (sos. 11.50)

Page 12: SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR … · “SNTFC – “CFR Calatori” SA Bureau Central de réservations des places Bld. Dinicu Golescu no. 38 010873 Bucarest Romania

79 Budapest Keleti (pl.15.10)

runs 1 - 7 // EPA MAV //

cl.1, cl.2

Timisoara Nord (sos.22.45)

346 Bucuresti Nord Gr.A (pl. 14.00)

runs 1 - 7 // EPA CFR //

Ploiesti Vest - Sinaia - Predeal - Brasov – Fagaras - Sibiu - Simeria - Deva - Arad - Curtici - Lokoshaza - Szolnok - Budapest Kel – Hegyeshalom

cl.2, AcBc, WLAB**

** for service WLAB is available compartment with

shower and WC

Wien Hbf (sos. 08.18)

347 Wien Hbf (pl.19.42)

runs 1 - 7 // EPA CFR //

cl.2, AcBc, WLAB**

** for service WLAB is available compartment with

shower and WC

Bucuresti Nord Gr. A (sos.15.50)

362 Cluj Napoca (pl.06.54)

runs 1 - 7 // EPA CFR //

Oradea - Episcopia Bihor - Biharkeresztes - Puspokladany - Szolnok

cl. 1, cl.2

Budapest Keleti (sos.13.20)

363 Budapest Keleti (pl.17.40)

runs 1 - 7 // EPA MAV //

cl. 1, cl.2 Oradea (sos.23.08)

366 Brasov (pl.07.58)

runs 1 - 7 // EPA CFR //

Brasov - Sfantu Gheorghe - Baile Tusnad - Miercurea Ciuc - Siculeni - Gheorghieni - Toplita - Deda - Saratel - Dej Calatori - Cluj Napoca - Oradea - Episcopia Bihor - Biharkereszt - Puspokladany – Szolnok

cl.1, cl.2, running period for coach adapted to carry bicycles:

25.03.16-25.09.16

Budapest Keleti (sos. 21.20)

4537 Tirgu Mures (pl. 11:54)

runs 1 - 7 // EPA CFR //

Tirgu Mures - Iernut - Ludus - Razboieni - Campia Turzii - Apahida

cl.1, cl.2,

Budapest Keleti (sos. 21.20)

367 Budapest Keleti (pl.05.55)

runs 1 - 7 // EPA MAV //

cl.1, cl.2, running period for coach adapted to carry bicycles:

26.03.16-26.09.16 Brasov (sos. 21.57)

Page 13: SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR … · “SNTFC – “CFR Calatori” SA Bureau Central de réservations des places Bld. Dinicu Golescu no. 38 010873 Bucarest Romania

380 Bucuresti N (pl. 06.15)

runs 1 - 7 // EPA CFR //

Ploiesti Sud - Buzau - Focsani - Bacau - Roman - Suceava – Vicsani

cl.1, cl.2,

Vadu Siretului (sos. 15.40)

381 Vadu Siretului (pl.13.40)

runs 1 - 7 // EPA CFR //

cl.1, cl.2,

Bucuresti Nord gr. A (sos. 22.50)

384 Suceava (pl. 10.55)

runs 1 - 7 // EPA CFR //

Dornesti – Vicsani cl.1, cl.2, Vadu Siretului (sos. 12.55)

385 Vadu Siretului (pl.16.35)

runs 1 - 7 // EPA CFR //

cl.1, cl.2, Suceava (sos. 18.45)

402 Bucuresti N (pl. 19.15)

runs 1 - 7 // EPA CFR //

Ploiesti Sud - Buzau - Focsani - Bacau - Roman - Iasi - Nicolina – Ungheni

WLA, WLB

Chisinau (sos. 08.54)

401 Chisinau (pl.17.00)

runs 1 - 7 // EPA CFR //

WLA, WLB Bucuresti Nord gr. A (sos. 06.04)

406 Brasov (pl. 18.43)

runs 1 - 7 // EPA CFR //

Brasov - Sfantu Gheorghe - Baile Tusnad - Miercurea Ciuc - Siculeni - Gheorghieni - Toplita - Deda - Saratel - Beclean pe Somes - Dej Calatori - Gherla - Cluj Napoca - Oradea - Episcopia Bihor - Biharkereszt - Puspokladany – Szolnok

cl.1, cl.2, Bc, WLAB

Budapest Keleti (sos. 09.20)

407 Budapest Keleti (pl.14.40)

runs 1 - 7 // EPA MAV //

cl.1, cl.2, Bc, WLAB

Brasov (sos.07.14)

461 Bucuresti Nord Gr. A (pl. 12.50)

runs 1 - 7 // EPA CFR //

Giurgiu Nord - Russe - Gorna Orjaho - Pleven - Mezdra

cl.2

Sofia (sos. 22.25)

460 Sofia (pl.08.00) runs 1 - 7 // EPA CFR //

cl. 2 Bucuresti Nord Gr. A (sos.17.24)

Page 14: SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR … · “SNTFC – “CFR Calatori” SA Bureau Central de réservations des places Bld. Dinicu Golescu no. 38 010873 Bucarest Romania

472 Bucuresti N. gr.A (pl. 17.45)

runs 1 - 7 // EPA CFR //

Ploiesti Vest - Sinaia - Predeal - Brasov – Fagaras – Sibiu – Vintu de Jos - Deva - Arad - Curtici - Lokoshaza - Bekescsaba - Szolnok

cl.2 , AcBc, WLAB**

** for service WLAB is available compartment with

shower and WC

Budapest Keleti (sos. 08.50)

473 Budapest Keleti (pl. 19.10)

runs 1 - 7 // EPA MAV //

cl.2 , AcBc, WLAB**

** for service WLAB is available compartment with

shower and WC Bucuresti N. gr.A (sos.12.00)

1695

Bucuresti Nord (dep. 21.45)

runs days 1-7 //EPA CFR//

Timisoara Nord (arr. 07.07) AcBc, WLA

1696

Timisoara Nord (dep. 22.20)

AcBc, WLA

runs days 1-7 //EPA CFR//

Bucuresti Nord (arr. 08.20)

1821

Bucuresti Nord (dep. 23.45)

AcBc, WLA

runs days 1-7 //EPA CFR//

Arad (arr. 10.22)

1822

Arad (dep. 19.20)

AcBc, WLA

runs days 1-7 //EPA CFR//

Bucuresti Nord (arr. 05.59)

AVAILABLE FROM 15.01.2015:

1527 Bucuresti Nord (dep. 15.45)

cl 2

runs days 1-7 //EPA CFR//

Sibiu (arr. 22.20)

1526

Sibiu (dep. 05.25)

cl 2

runs days 1-7 //EPA CFR//

Bucuresti Nord (arr. 11.20)

1589

Bucuresti Nord (dep. 17.00)

cl 2

runs days 1-7 //EPA CFR//

Constanta (arr. 19.28)

1580

Constanta (dep. 08.40)

cl 2

runs days 1-7 //EPA CFR//

Bucuresti Nord (arr. 11.07)

1585

Bucuresti Nord (dep. 14.00)

cl 2

runs days 1-7 //EPA CFR//

Constanta (arr. 16.28)

1586

Constanta (dep. 17.00)

cl 2

runs days 1-7 //EPA CFR//

Bucuresti Nord (arr. 19.27)

Page 15: SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR … · “SNTFC – “CFR Calatori” SA Bureau Central de réservations des places Bld. Dinicu Golescu no. 38 010873 Bucarest Romania

1621

Bucuresti Nord (dep. 10.00)

cl 2

runs days 1-7 //EPA CFR//

Timisoara (arr. 22.38)

1622

Timisoara (dep. 08.11)

cl 2

runs days 1-7 //EPA CFR//

Bucuresti Nord (arr. 20.47)

1691

Bucuresti Nord (dep. 10.45)

cl 2

runs days 1-7 //EPA CFR//

Timisoara (arr. 19.53)

1692

Timisoara (dep. 05.30)

cl 2

runs days 1-7 //EPA CFR//

Bucuresti Nord (arr. 14.39)

1741

Bucuresti Nord (dep. 18.45)

AcBc, WLA

runs days 1-7 //EPA CFR//

Satu Mare (arr. 09.41)

1742

Satu Mare (dep. 16.15)

AcBc, WLA

runs days 1-7 //EPA CFR//

Bucuresti Nord (arr. 07.35)

1745

Bucuresti Nord (dep. 06.00)

cl 2

runs days 1-7 //EPA CFR//

Satu Mare (arr. 21.57)

1746

Satu Mare (dep. 03.47)

cl 2

runs days 1-7 //EPA CFR//

Bucuresti Nord (arr. 19.30)

1765

Iasi (dep. 15.03)

cl 2, AcBc

runs days 1-7 //EPA CFR//

Timisoara (arr. 08.03)

1766

Timisoara (dep. 13.40)

cl 2, AcBc

runs days 1-7 //EPA CFR//

Iasi (arr. 06.49)

1833

Iasi (dep. 06.03) cl 2

runs days 1-7 //EPA CFR//

Timisoara (arr. 22.11)

1834

Timisoara (dep. 06.36) cl 2

runs days 1-7 //EPA CFR//

Iasi (arr. 22.27)

Page 16: SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR … · “SNTFC – “CFR Calatori” SA Bureau Central de réservations des places Bld. Dinicu Golescu no. 38 010873 Bucarest Romania

Liste de reservation - par Fax Reservation list - by fax

Reservierungsuebersicht - fax on peut achetee de billets par Internet a l'address It’s possible to buy tickets online via Internet, address Sie können über das Internet kaufen bei: https://bilete.cfrcalatori.ro/vanzare/loginuser.aspx

Tren Parcurs (itinerariu) Servicii Perioada de circulatie si

observatii

Train Parcours (itineraire) Services Periode de circulation et

notes

Train Route (itinerary) Services Running period and

observations

Zug Route (reiseweg) Dienstleistungen Verkehrsperiode

1521 Bucuresti Nord (dep. 9.35) cl. 2 runs days 1-7

Pausa H (arr. 14.10)

1522 Pausa H (dep. 14.18) cl.2 runs days 1-7

Bucuresti Nord (arr. 19.04)

1526 Sibiu (dep. 05.25) cl.2

runs days 1-7 Bucuresti Nord (arr. 11.20)

1527 Bucuresti Nord (dep. 15.45) cl.2

runs days 1-7 Sibiu (arr. 22.20)

1531 Cluj Napoca (dep. 05.45) cl. 1, cl.2

runs days 1-5, 7 Timisoara Nord (arr. 11.26)

1536 Timisoara Nord (dep. 17.15) cl. 1, cl.2

runs days 1-5, 7 Cluj Napoca (arr. 23.00)

1532 Oradea (dep. 06.00) cl. 1, cl.2

runs days 1-7 Cluj Napoca (arr. 08.35)

1533 Cluj Napoca (dep. 13.40) cl. 1, cl.2

runs days 1-7 Oradea (arr. 16.25)

1534 Oradea (dep. 17.05) cl. 1, cl.2

runs days 1-5, 7 Cluj Napoca (arr. 19.52)

1535 Cluj Napoca (dep. 20.07) cl. 1, cl.2

runs days 1-5, 7 Oradea (arr. 23.01)

1538 Cluj Napoca (dep. 13.30) cl. 1, cl.2

runs days 1-7 Bucuresti Nord (arr. 23.10)

1539 Bucuresti Nord (dep. 12.15) cl. 1, cl.2

runs days 1-7 Cluj Napoca (arr. 22.10)

1540 Brasov (dep. 14.15) cl. 1, cl.2

runs days 1-7 Iasi (arr. 22.49)

Page 17: SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR … · “SNTFC – “CFR Calatori” SA Bureau Central de réservations des places Bld. Dinicu Golescu no. 38 010873 Bucarest Romania

1541 Iasi (dep. 05.05) cl. 1, cl.2 runs days 1-7 Brasov (arr. 13.23)

1543 Baia Mare (dep. 17.02) cl. 1, cl.2 runs days 1-7 Cluj Napoca (arr. 21.08)

1544 Cluj Napoca (dep. 18.20) cl. 1, cl.2 runs days 1-5 Baia Mare (arr. 22.25)

1545 Satu Mare (dep. 07.33) cl. 1, cl.2 runs day 7 Cluj Napoca (arr. 12.53)

1546 Cluj Napoca (dep. 14.10) cl. 1, cl.2 runs days 1-7 Satu Mare (arr. 19.46)

1550 Ploiesti Sud (dep. 06.05) cl.2

runs days 1-6 Bucureşti Nord (arr. 07.07)

1551 Bucureşti Nord (dep. 17.51) cl.2

runs days 1-5 Ploiesti Sud (arr. 18.41)

1552 Ploiesti Sud (dep. 07.00) cl.2

runs days 1-7 Bucureşti Nord (arr. 07.54)

1553 Bucureşti Nord (dep. 18.55) cl.2

runs days 1-5, 7 Ploiesti Sud (arr. 19.46)

1554 Ploiesti Sud (dep. 07.35) cl.2 runs days 1-5

Bucureşti Nord (arr. 08.25)

1555 Bucuresti Nord (dep. 19.22) cl.2

runs days 1-7 Ploiesti Sud (arr. 20.17)

1556 Ploiesti Sud (dep. 19.28) cl.2

runs days 1-5 Bucuresti Nord (arr. 20.20)

1557 Bucuresti Nord (dep. 20.37) cl.2 runs days 1-4, 7

Ploiesti Sud (arr. 21.24)

1558 Buzau (dep. 06.50) cl.1, cl.2

runs days 1-7 Bucuresti Nord (arr. 08.57)

1559 Bucuresti Nord (dep. 20.10) cl.1, cl.2 runs days 1-7

Buzau (arr. 22.07)

1580 Constanta (dep. 08.40) cl.1, cl.2

runs days 1-7 Bucureşti Nord (arr. 11.07)

1581 Bucureşti Nord (dep. 07.30)

cl.1, cl.2 runs days 1-7 in period 13.12.15-10.06.16 and 12.09-10.12

Constanta (arr. 09.40)

1582 Constanta (dep. 13.00) cl.1, cl.2

runs days 1-7 Bucureşti Nord (arr. 15.10)

1583 Bucureşti Nord (dep. 09.30) cl.1, cl.2 runs days 1-7

Constanta (arr. 11.58)

1584 Constanta (dep. 14.00) cl.1, cl.2

runs days 1-7

Bucureşti Nord (arr. 16.27)

1585 Bucureşti Nord (dep. 14.00) cl.1, cl.2

runs days 1-7 Constanta (arr. 16.28)

Page 18: SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR … · “SNTFC – “CFR Calatori” SA Bureau Central de réservations des places Bld. Dinicu Golescu no. 38 010873 Bucarest Romania

1586 Constanta (dep. 17.00) cl.1, cl.2

runs days 1-7 Bucureşti Nord (arr. 19.27)

1587 Bucureşti Nord (dep. 16.00) cl.1, cl.2

runs days 1-7 Constanta (arr. 18.10)

1588 Constanta (dep. 19.00) cl.1, cl.2

runs days 1-7 Bucureşti Nord (arr. 21.10)

1589 Bucureşti Nord (dep. 17.00) cl.1, cl.2

runs days 1-7 Constanta (arr. 19.28)

1590 Drobeta Tr. Severin (dep. 14.25) cl.1, cl.2

runs days 1-7 Bucureşti Nord (arr. 19.40)

1591 Bucureşti Nord (dep. 06.45) cl.1, cl.2 runs days 1-7

Drobeta Tr. Severin (arr.11.59)

1592 Craiova (dep. 03.02) cl.1, cl.2,

runs days 1-7 Bucureşti Nord (arr. 06.44)

1593 Bucureşti Nord (dep. 17.45) cl.1, cl.2 runs days 1-7

Craiova (arr.20.51)

1594 Craiova (dep. 04.25) cl.1, cl.2,

runs days 1-7 Bucureşti Nord (arr. 07.43)

1595 Bucureşti Nord (dep. 13.40) cl.1, cl.2

runs days 1-7 Craiova (arr. 16.50)

1596 Craiova (dep. 14.20) cl.1, cl.2,

runs days 1-7 Bucureşti Nord (arr. 17.40)

1597 Bucureşti Nord (dep. 19.45) cl.1, cl.2

runs days 1-7 Craiova (arr. 22.51)

1621 Bucuresti Nord (dep. 10.00) cl.1, cl.2,

runs days 1-7 Timisoara Nord (arr. 22.38)

1622 Timisoara Nord (dep. 08.11) cl.1, cl.2,

runs days 1-7 Bucuresti Nord (arr. 20.47)

1631 Bucuresti Nord (dep. 07.00) cl.1, cl.2,

runs days 1-7 Brasov (arr. 09.37)

1630 Brasov (dep. 14.12) cl.1, cl.2,

runs days 1-7 Bucuresti Nord (arr. 16.58)

1632 Brasov (dep. 07.35) cl.1, cl.2,

runs days 1-7 Bucuresti Nord (arr. 10.21)

1633 Bucuresti Nord (dep. 16.45) cl.1, cl.2,

runs days 1-7 Brasov (arr. 19.30)

1773 Bucuresti Nord (dep. 13.37) cl.1, cl.2,

runs days 1-7

Galati (arr. 17.26)

1774 Galati (dep. 09.00) cl.1, cl.2,

runs days 1-7 Bucuresti Nord (arr. 13.00)

Page 19: SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR … · “SNTFC – “CFR Calatori” SA Bureau Central de réservations des places Bld. Dinicu Golescu no. 38 010873 Bucarest Romania

1636 Constanta (dep. 05.30) cl.1, cl.2,

runs days 1-7

Brasov (arr.10.50)

1635 Brasov (dep. 17.25) cl.1, cl.2,

runs days 1-7

Constanta (arr. 23.00)

1641 Bucuresti Nord (dep. 21.00)

runs days 1-7 Bistrita Nord (arr. 06.04) cl. 2, WLA, Ac Targu Mures (arr. 05.51) cl. 2 Cluj Napoca (arr. 08.04) cl. 2, WLA, AcBc Satu Mare (arr. 11.20) cl. 1, cl. 2, WLA, AcBc

4091 Satu Mare (dep. 16.10) cl. 1, cl. 2, WLA, AcBc

runs days 1-7 1638 Cluj Napoca (dep. 19.25) cl. 2, WLA, AcBc 1649 Bistrita Nord (dep. 21.45) cl. 2, WLA, Ac

Bucuresti Nord (arr. 06.34)

1643

Bucuresti Nord (dep. 18.00)

cl. 1, cl. 2, WLA, Ac

runs days 1-7

Sighetu Marmatiei (arr. 07.15)

1644 Sighetu Marmatiei (dep. 17.42)

cl. 1, cl. 2, WLA, Ac runs days 1-7

Bucuresti Nord (arr. 08.32)

1645 Bucuresti Nord (dep. 12.15)

cl. 1, cl. 2,

runs days 1-7

Targu Mures (arr. 21.20)

1646 Targu Mures (dep. 12.55)

cl. 1, cl. 2, runs days 1-7

Bucuresti Nord (arr. 21.30)

1650 Suceava (dep. 05.00)

cl. 1, cl. 2 runs days 1-7

Bucuresti Nord (arr. 11.48)

1651 Bucuresti Nord (dep. 13.45)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Bicaz (arr. 21.18) Suceava Nord (arr. 20.43)

1652 Suceava (dep. 08.50)

cl. 1, cl. 2 runs days 1-7

Piatra Neamt (dep. 09.19) Bucuresti Nord (arr. 16.00)

1653 Bucuresti Nord (dep. 21.30)

cl. 1, cl. 2, WLA, AcBc

runs days 1-7

Vatra Dornei Bai (arr. 07.13)

1654 Vatra Dornei Bai (dep. 21.10)

cl. 1, cl. 2, WLA, AcBc runs days 1-7

Bucuresti Nord (arr. 07.20)

1655 Bucuresti Nord (dep. 07.15)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Bacau (arr. 11.57)

1656 Bacau (dep. 16.24)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Bucuresti Nord (arr. 21.20)

1657 Bucuresti Nord (dep. 15.00)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Bacau (arr. 19.40)

1658 Bacau (dep. 04.33)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Bucuresti Nord (arr. 09.25)

Page 20: SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR … · “SNTFC – “CFR Calatori” SA Bureau Central de réservations des places Bld. Dinicu Golescu no. 38 010873 Bucarest Romania

1659

Bucuresti Nord (dep. 17.00)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Piatra Neamt (arr. 23.25) Suceava (arr. 23.49)

1661 Bucuresti Nord (dep. 05.50)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Iasi (arr. 12.31)

1662

Iasi (dep. 06.10)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Bucuresti Nord (arr. 13.03)

1663 Bucuresti Nord (dep. 12.00)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Iasi (arr. 18.46)

1664

Iasi (dep. 14.30)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Bucuresti Nord (arr. 21.20)

1665 Bucuresti Nord (dep. 16.00)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Iasi (arr. 22.51)

1666 Iasi (dep. 16.42)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Bucuresti Nord (arr. 23.37)

1667 Bucuresti Nord (dep. 23.00)

cl. 1, cl. 2, AcBc, WLA

runs days 1-7

Iasi (arr. 05.41)

1668 Iasi (dep. 23.16)

cl. 1, cl. 2, AcBc, WLA

runs days 1-7

Bucuresti Nord (arr. 06.18)

1771 Bucuresti Nord (dep. 06.40)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Galati (arr. 11.05)

1772 Galati (dep. 04.50)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Bucuresti Nord (arr. 08.50)

1775 Bucuresti Nord (dep. 18.08) cl.1, cl.2,

runs days 1-7 Galati (arr. 22.14)

1776 Galati (dep. 17.30) cl.1, cl.2,

runs days 1-7 Bucuresti Nord (arr. 21.40)

1571

Bucuresti Nord (dep. 08.30)

cl. 1, cl. 2,

runs days 1-7

Galati (arr. 12.41)

1572 Galati (dep. 14.25) cl.1, cl.2,

runs days 1-7 Bucuresti Nord (arr. 18.47)

1691 Bucuresti Nord (dep. 10.40) cl.2

runs days 1-7 Timisoara Nord (arr. 19.53)

1692 Bucuresti Nord (dep. 05.30) cl.1, cl.2,

runs days 1-7 Bucuresti Nord (arr. 14.39)

1693

Bucuresti Nord (dep. 15.45)

cl. 1, cl.2

runs days 1-7

Timisoara Nord (arr. 00.38)

1695

Bucuresti Nord (dep. 21.45)

runs days 1-7

Resita Sud (arr. 07.08) cl. 2

Page 21: SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR … · “SNTFC – “CFR Calatori” SA Bureau Central de réservations des places Bld. Dinicu Golescu no. 38 010873 Bucarest Romania

Timisoara Nord (arr. 07.07) cl. 1, cl. 2, AcBc, WLA

1696 Timisoara Nord (dep. 22.20)

cl. 1, cl. 2, AcBc, WLA

runs days 1-7

Resita Sud (dep. 22.30) cl. 2 Bucuresti Nord (arr. 08.20)

1698 Resita Nord (dep. 05.24)

cl. 2

runs days 1-5

Timisoara Nord (arr. 08.06)

1699 Timisoara Nord (dep. 16.22)

cl. 2

runs days 1-5

Resita Nord (arr. 19.11)

1720 Sibiu (dep. 06.50)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Craiova (arr. 11.15)

1721 Craiova (dep. 14.50)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Sibiu (arr. 19.28)

1724 Craiova (dep. 08.05)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Sibiu (arr. 12.23)

1725 Sibiu (dep. 17.20)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Craiova (arr. 21.23)

1736 Cluj Napoca (dep. 16.02)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Ramnicu Vilcea (arr. 22.30)

1737 Ramnicu Vilcea (dep. 04.00)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Cluj Napoca (arr. 10.16)

1731 Brasov (dep. 17.10)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Galati (arr. 22.33)

1732 Galati (dep. 05.50)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Brasov (arr. 11.17)

1741 Bucuresti Nord (dep. 18.45)

cl. 1, cl. 2, AcBc, WLA

runs days 1-7

Satu Mare (arr. 09.41)

1742 Satu Mare (dep. 16.15)

cl. 1, cl. 2, AcBc, WLA

runs days 1-7

Bucuresti Nord (arr. 07.35)

1743 Timisoara Nord (dep. 15.50)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Baia Mare (arr. 22.40)

1744 Baia Mare (dep. 23.26)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Timisoara Nord (arr. 06.06)

1745 Bucuresti Nord (dep. 06.00)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Satu Mare (arr. 21.57)

1746 Satu Mare (dep. 03.47)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Bucuresti Nord (arr. 19.30)

1752 Suceava (dep. 12.30)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Bucuresti Nord (arr. 19.40)

1753 Bucuresti Nord (dep. 11.00)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Botosani (arr. 18.54) Suceava (arr. 17.53)

runs days 1-7

Page 22: SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR … · “SNTFC – “CFR Calatori” SA Bureau Central de réservations des places Bld. Dinicu Golescu no. 38 010873 Bucarest Romania

1754 Suceava (dep. 22.10) cl. 1, cl. 2, AcBc, WLA Botosani (dep. 21.00) cl. 2 Bicaz (dep. 22.12) cl. 2

Bucuresti Nord (arr. 05.32)

1755 Bucuresti Nord (dep. 23.25)

cl. 1, cl. 2, AcBc, WLA

runs days 1-7

Botosani (arr. 07.42) Suceava (arr. 06.21)

1765

Iasi (dep. 15.03)

cl. 1, cl. 2, AcBc

runs days 1-7

Botosani (dep. 15.11) cl. 2 Timisoara Nord (arr. 08.03)

1766 Timisoara Nord (dep. 13.40)

cl. 1, cl. 2, AcBc

runs days 1-7

Iasi (arr. 06.49) Botosani (arr. 06.41)

1843 Timisoara Nord (dep. 21.45)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Sighetu Marmatiei (arr. 11.50)

1780 Pitesti (dep. 05.00)

cl. 2

runs days 1-7

Bucuresti Nord (arr. 06.41)

1781 Bucuresti Nord (dep. 07.30)

cl. 2

runs days 1-7

Pitesti (arr. 09.28)

1782 Pitesti (dep. 06.00)

cl. 2

runs days 1-7

1882 Targoviste (dep. 06.22) Bucuresti Nord (arr. 07.41)

1783 Bucuresti Nord (dep. 09.30)

cl. 2

runs days 1-7

Targoviste (arr. 11.07) Pitesti (arr. 11.32)

1784 Pitesti (dep. 11.00)

cl. 2

runs days 1-7

Bucuresti Nord (arr. 12.35)

1785 Bucuresti Nord (dep. 14.30)

cl. 2

runs days 1-7

Pitesti (arr. 16.25)

1786 Pitesti (dep. 13.00)

cl. 2

runs days 1-7

1886 Targoviste (dep. 13.22) Bucuresti Nord (arr. 14.41)

1787 Bucuresti Nord (dep. 16.30)

cl. 2

runs days 1-7

Pitesti (arr. 18.30)

1788 Pitesti (dep. 14.00)

cl. 2

runs days 1-7

Bucuresti Nord (arr. 15.40)

1792 Pitesti (dep. 17.00)

cl. 2

runs days 1-7

Bucuresti Nord (arr. 18.41)

1793 Bucuresti Nord (dep. 20.30)

cl. 2

runs days 1-7

Pitesti (arr. 22.25)

1811 Sibiu (dep. 03.30)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Timisoara Nord (arr. 09.51)

1812 Timisoara Nord (dep. 16.02)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Sibiu (arr. 22.43)

Page 23: SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR … · “SNTFC – “CFR Calatori” SA Bureau Central de réservations des places Bld. Dinicu Golescu no. 38 010873 Bucarest Romania

1819

Targu Mures (dep. 16.15)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Timisoara Nord (arr. 23.48)

1820 Timisoara Nord (dep. 07.38)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Targu Mures (arr. 15.10)

1823 Bucuresti Nord (dep. 08.50)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Tirgu Jiu (arr. 14.18)

1824

Deva (dep. 07.10)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Bucuresti Nord (arr. 15.44)

1825

Bucuresti Nord (dep. 14.45)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Tirgu Jiu (arr. 19.51)

1826

Tirgu Jiu (dep. 05.20)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Bucuresti Nord (arr. 10.33

1827

Caracal (dep. 07.18)

cl. 1, cl. 2

runs days 5-7

Petrosani (arr. 11.06)

1828

Petrosani (dep. 12.30)

cl. 1, cl. 2

runs days 5-7

Caracal (arr. 16.18)

1722

Sibiu (dep. 02.55)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Caracal (arr. 07.05)

1723

Caracal (dep. 18.12)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Petrosani (arr. 22.28)

1831

Galati (dep. 06.00)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Cluj Napoca (arr. 20.22)

1832

Cluj Napoca (dep. 09.20)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Galati (arr. 22.54)

1833

Iasi (dep. 06.03)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Timisoara Nord (arr. 22.11)

1834

Timisoara Nord (dep. 06.36)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Iasi (arr. 22.27)

1835

Bucuresti Nord (dep. 16.25)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Cluj Napoca (arr. 04.34)

1836

Cluj Napoca (dep. 07.00)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Bucuresti Nord (arr. 20.48)

1837

Iasi (dep. 19.25)

cl. 1, cl. 2, AcBc, WLA

runs days 1-7

Timisoara Nord (arr. 11.54)

1838

Timisoara Nord (dep. 17.55)

cl. 1, cl. 2, AcBc, WLA

runs days 1-7

Iasi (arr. 10.37)

1861

Constanta (dep. 22.00)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Suceava (arr. 06.38)

Iasi (arr. 06.38)

1862

Iasi (dep. 22.35) cl. 1, cl. 2 runs days 1-7 Suceava (dep. 22.10)

Constanta (arr. 07.18)

Page 24: SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR … · “SNTFC – “CFR Calatori” SA Bureau Central de réservations des places Bld. Dinicu Golescu no. 38 010873 Bucarest Romania

1863

Iasi (dep. 07.50)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Galati (arr. 12.18)

1866

Galati (dep. 16.42)

cl. 1, cl. 2

runs days 1-7

Iasi (arr. 21.10)

1890

Craiova (dep. 04.30)

cl. 2

runs days 1-7

Bucuresti Nord (arr. 08.42)

1891

Bucuresti Nord (dep. 06.06)

cl. 2

runs days 1-7

Craiova (arr. 10.42)

1892

Craiova (dep. 07.30)

cl. 2

runs days 1-7

1884 Targoviste (dep. 10.22) Bucuresti Nord (arr. 11.41)

1893

Bucuresti Nord (dep. 13.30)

cl. 2

runs days 1-7

Targoviste (arr. 15.07)

Craiova (arr. 18.25)

1894 Craiova (dep. 12.30)

cl. 2

runs days 1-7

Bucuresti Nord (arr. 16.35)

1895

Bucuresti Nord (dep. 15.30)

cl. 2

runs days 1-7

Craiova (arr. 20.05)

1896 Craiova (dep. 16.10) cl. 2 runs days 1-7 Bucuresti Nord (arr. 20.35)

1897

Bucuresti Nord (dep. 17.30) cl. 2

runs days 1-7

Targoviste (arr. 19.12)

Craiova (arr. 21.55)