situatii financiare si raport de audit - auto-sigurantaauto- · web view imprumuturi si...

Click here to load reader

Post on 21-Jan-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Situatii financiare si Raport de audit

Compania de Asigurări

„Auto-Siguranta” S.A.

Situaţiile Financiare

întocmite în conformitate cu

Standardele Internaţionale de Raportarea Financiară la 30 iunie 2016

Unitatea (intreprinderea) CRIO 37461500

Raionul CUATM 0120

Tip de activitate CAEM j-66032

Organul de administrare economica COCM 07794

Forma de proprietate CFP 16

Forma organizatorico-juridica CFOJ 510

Cod fiscal 1003600019239

Adresa Chisinau, str.S.Lazo,21

Data expedierii 25.07.2016 Data primirii ________

Termen de prezentare 25.07.2016

Contabil-sef Nume Andreev

Prenume Raisa

Semnatura____________

Telefon 0-22-296-453

Cuprins

Situatia privind pozitia financiara (Bilanţ) 3

Situatia rezultatului global 4

Raportul privind fluxul capitalului propriu 6

Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti 7

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE……………………………………………………………………………..8

1. Informaţie generală 8

2. Bazele prezentării 9

3. Politici contabile semnificative 9

4. Estimări şi raţionamente contabile esenţiale 21

5. Managementul riscurilor 24

6. Active necorporale inclusiv cele asociate contractelor de asigurare 25

7. Imobilizari corporale 25

8. Titluri de creante pastrate pana la scandenta 26

9. Împrumuturi şi creante, inclusiv cele din asigurare 26

10. Numerar şi echivalente de numerar 26

11. Datorii asociate contractelor de asigurare 28

12. Datorii Financiare 28

13. Provizioane pentru alte datorii şi cheltuieli 28

14. Datorii comerciale 29

15. Impozitul aminat 29

16. Datorii curente privind impozitul pe profit 29

17. Alte datorii 30

18. Părţi afiliate 30

19. Prime brute subscrise 32

20. Despăgubiri şi îndemnizaţii de asigurare 34

21. Rezerve tehnice aferente asigurărilor generale 36

Situatia privind pozitia financiara (Bilanţ)

Note

30.06.2016

31.12.2015

MDL

MDL

ACTIVE

Active necorporale

6

2 000

2 800

Imobilizări corporale

7

1 156 042

1 205 420

Investitii imobiliare

8 882 599

8 882 599

Investitii in entitatile asociate

2 742 718

2 742 718

Titluri de capital disponibile la vânzare

Titluri de creante pastrate pana la scandenta

Imprumuturi si creante,inclusiv creante din asigurari

Impozitul aminat

8

9

58 198

5 190 691

5 386 435

58 198

5 993 615

5 697 806

Stocuri

115 482

115 538

Numerar şi echivalente de numerar

10

1 511 913

2 122 730

Alte active

10 871

13 201

TOTAL ACTIVE

25 056 949

26 834 625

Capitaluri proprii

Capital Social

17 964 700

17 964 700

Prime de capital

0

0

Capital de rezerva

77 119

77 119

Rezultat reportat

2 805 945

2 654 965

Total capitaluri proprii

Dtorii

20 847 764

20 696 784

Datorii asociate contractelor de asigurare

Datorii financiare

Provizoane pentru alte datorii si cheltuieli

Datorii comerciale

Impozitul aminat

Datorii privind impozitul pe profit curent

11

12

13

14

15

16

3 073 305

180 000

275 774

360 258

207 964

0

5 209 396

70 000

248 455

281 234

207 964

10 742

Alte datorii

17

111 884

110 050

Total datorii

4 209 185

6 137 841

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII

25 056 949

26 834 625

Situatia rezultatului global

NOTE

6 luni 2016 MLD

6 luni 2015 MDL

Prime brute subscrise (+)

19

1 874 403

5 040 267

Prime anulate (-)

-7 840

-35 541

Prime neta cedate în reasigurare (-)

Prima neta subscrisa

1 866 563

5 004 726

Variatia rezervei de prime (+/-)

1 109 562

1 835 919

Variatia rezervei de prime, cedata in reasigurare (+/-)

Variatia rezervei de prime nete

21

1 109 562

1 835 919

Venituri nete din primele de asigurare

2 976 125

6 840 645

Venituri din comisioane de deservirea contractelor

1 264

8 389

Venitul din subscriere contractelor de asigurare

2 977 389

6 849 034

Cheltuieli nete cu cereri de despăgubire

20

-2 967 191

-3 900 510

Cheltuieli cu cereri de despăgubire (+)

-2 967 191

-3 900 510

Recuperari din reasigurare cheltuieli cu cereri de despăgubire recuperate de la reasigurători (-)

Variatia rezervei de daune nete

1 057 139

592 509

Variatia rezervei de daune (+/-)

1 057 139

592 509

Variatia rezervei de daune, pe portofoliul cedat in reasigurare (+/-)

Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare

-1 910 052

-3 308 001

Profit din subscriere

1 067 337

3 541 033

Venituri din subrogare si regresuri

346 259

24 982

Alte venituri de exploatare

865 012

2 180 350

Cheltuieli de achiziţie

-1 771

-369 152

Cheltuieli cu marketingul şi administrarea

Cheltuieli privind reclama

-1 588

-5 235

Cheltuieli administrative si generale

-1 440 734

-1 940 236

Cheltuieli privind arenda curentă

- 705 727

-1 197 521

Cheltuieli cu marketingul şi administrarea

-2 148 049

-3 142 992

Alte cheltuieli de exploatare

0

-460 325

Rezultate ale activităţilor de exploatare

128788

1 773 896

Câştiguri / (costuri de) din finantare nete

22 192

-42 908

Profit înainte de impozitare

150 980

1 730 988

Cheltuiala cu impozitul pe profit

0

Profitul net anului

150 980

1 730 988

Alte elemente ale rezultatului global

Rezultat global al anului

150 980

1 730 988

Raportul privind fluxul capitalului propriu

Sursele modificărilor în capitalurile proprii

Capitalul social

Prime de capital

Rezerve statutare

Rezerva din reevaluare a activelor

Rezultat reportat

Total

Sold final la 31.12.2015

17 964 700

0

77 119

0

2 654 965

20 696 784

Emitere de actiuni ordinare

Rezultatul perioadei

150 980

150 980

Dividende

0

Transferuri între componentele capitalurilor proprii

0

Total rezultat global al anului

0

Sold final la 30.06.2015

17 964 700

0

77 119

0

2 805 945

20 847 764

Toate acţiunile emise au fost achitate în întregime.

Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti

Note

6 luni 2016

6 luni 2015

MDL

MDL

Fluxuri de numerar din activităţi de exploatare

Încasările în numerar din primele brute

2 211 054

5 038 561

Plăţile în numerar privind primele de reasigurare

2 593 729