sistemul cheltuielilor publice - copy (2)

Click here to load reader

Post on 22-Jun-2015

86 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

:)

TRANSCRIPT

Sistemul Cheltuielilor Publice Conceptul de cheltuiala publica are mai multe semnificatii si poate fi abordat din 2 puncte de vedere:juridic si economic. Asadar,in sens juridic,cheltuiala publica reprezinta o plata acordata pentru functionarea institutiilor publice si pentru desfasurarea activitatilor cu caracter public,inclusiv a intreprinderilor cu capital de stat. Dinpunctdevedereeconomic,cheltuialapublicaexprimaproceselederedistribuirefinanciaraaPIBprin intermediulautoritatilorpublice,pedeopartesipersoanefizicesaujuridice,pedealtaparte,odatacu alocarea(pe destinatii) si utilizarii efective a fondurilor financiare publice. Notiuneadecheluialapublicapoatefiintrepretatasiinfunctiedespecificulactivitatilorceaudreptscop alocarea si cheltuirea de resurse banesti,fie de catre entitatile publice,fie cu ajutorul bugetului public.Astfel,intr-o acceptiunemaiextinsa,putemspunecacheltuielilepublicereprezintaunansambludeactivitaticucaracter public(inclusivcheltuielilematerialealeintreprinderilorcucapitaldestat),incarecheltuielileseacoperadin venituriproprii.Insensrestrins,cheltuielilepublicecuprinddoaractivitatiledesfasurateprininstitutii publice(bugetare) reflectate in bugetul public. ConformdefinitieidatedeIulianVacarel"cheltuielilepubliceexprimarelatiieconomico-socialeinforma baneasca,caresemanifestaintrestat,pedeoparte,sipersoanefizicesijuridice,pedealtaparte,cuocazia repartizarii si utilizarii resurselor financiare ale statului,in scopul indeplinirii functiilor acestuia". PeggyB.siRichardA.Musgraveinterpreteazacheltuielilepubliceca"utilizareadirectionataaresurselor sectoruluipublicpentrusatisfacereanecesitatilorinutilizaripublicesirealizareamasurilorderedistribuire justificate de pe pozitiile echitatii sociale." Clasificarea cheltuielilor publice Pentrusolutionareacitmaireusitaaproblemelorlegatedeutilizareamijloacelorpublicesiinscopulunei mai bune intelegeri a problemelor privind cheltuielile publice,e nevoie de clasificarea acestora. Cheltuielilepublicepotficlasificatedupaurmatoarelecriterii:dinpunctdevederealutilizariivenitului national,dupacaracterullorintimp,dupanaturaacestora,dupacaracterulproductivalmuncii,dupacontinutul material sau nematerial al cheltuielilor publice. Clasificarea conformutilizarii/consumului venitului national se efectueaza prin delimitarea cheltuielilor in 2 mari categorii: 1.Cheltuielile ce reprezinta un avans de venit national; 2.Cheltuielile ce reprezinta un consum definitiv de venit national Inprimacategorie seincludacelecheltuieliceconstau in avansareade venit nationalinvedereaobtinerii noilor venituri si resurse in viitor.Aici gasim cheltuielile pentru investitii,pentru cercetarea stiintifica aplicativa etc. Inadouacategoriesegasesccheltuielileprinintermediulcaroranuseasiguraconditiipentrusporireain moddirectabazeidevenituriastatului.Aicisuntinclusecheltuieliledeaparare,celecurentealeinstitutiilor publice etc. Clasificarea cheltuielilor dupa caracterul lor,permanent sau incidental,imparte cheltuielile in doua grupe : 1.Cheltuieli ordinare ce se efectueaza anual,volumul acestora fiind previzibil; 2.Cheltuieli extraordinare/exceptionale ce se efectueaza doar in situatii deosebite. Dupanaturasiaportulcheltuielilorlacreareaconditiilorprivindactivitateaentitatilorpublicedeosebim cheltuieli functionale sau curente,cheltuieli de transfer si cheltuieli de investitii. Cheltuielilefunctionaleincludacelecheltuieliceasigurafunctionareaactivitatiiinstitutiilordestat(plati pentru salarii,consumuri materiale). Incomponentacheltuielilordetrasfersuntinscrisesumeleacordatepersoanelorcenuparticipadirectla activitateacurentaaentitatilorpublice(dobinzi,comisioanesicistiguriaferenteimprumuturilorde stat,subventii acordate firmelor etc). Cheltuieliledeinvestitiicuprindacelecheltuieliutilizatepentruinfiintareaunornoiintreprinderisau modernizarea celor existente. Dupa caracterul productiv al muncii,cheltuilelile publice se clasifica in:cheltuieli ce se autolichideaza(ce se recupereazadelabeneficiariiacestora),cheltuielireproductive(cepresupunincasarideimpozitesi taxe),cheltuieliproductive(princareseformeazacomoditaticurentealevietii),cheltuieli neproductive/risipitoare(incaresuntinclusecheltuielilemilitarecedepasescnevoileconcretealeapararii nationale). Dupa continutul material/de munca vie al proceselor prin care se concretizeaza,cheltuielile sunt impartite in: cheltuieli materiale si cheltuieli de personal. Cheltuielile materiale includ acele cheltuieli destinate procurarii de materie prima si materiale,obiectelor de inventar,combustibil,energie,utilaje,instalatii etc necesare consumului curent. In sfera cheltuielilor de personal intra platile privind salariile,pensiile etc. Sistemul cheltuielilor publice din Republica Moldova InR.M.,marimeasistructuracheltuielilorpublicesuntreglementatelegislativprinLegeaprivindsistemul bugetarsiprocesulbugetarnr847din24.05.96,Legeaanualaabugetuluidestat,Legeaanualaabugetului asigurarilorsocialedestat,Legeaprivindorganizareaadministrativ-teritorialaaR.Mnr764-XVdin 27.12.2001,Legeaprivindfinantelepublicelocalenr.491-XIVdin09.07.99,HotarireaGuvernuluiR.M."Directiiloe principale alepoliticii bugetar-fiscale si cadrul cheltuielilor pe termen mediu(2003-2005) nr.693 din 3 iunie 2002 si altele. ClasificareacheltuielilorbugetaresesupuneHotaririiParlamentuluiR.M.privindclasificatiabugetara nr.969-XIIIdin24.07.96.Clasificatiabugetaraacheltuielilorincludeclasificatiafunctionalaacheltuielilor publice,clasificatia organizationala a cheltuielilor bugetare si clasificatia economica a cheltuielilor bugetare. Cheltuielilebugetare sunt determinate de alocatiile stabilite de Legea bugetara anuala. Legeaprivindsistemulbugetarsiprocesulbugetarclasificacheltuielilebugetareincorespunderecu Clasificatia bugetara conform: clasificatiei functionale; clasificatiei organizationale; clasificatiei economice. Clasificatiafunctionalautilizeazadreptcriteriidomeniile,ramurile,sectoareledeactivitate,sprecare suntdirijateresurselefinanciarepublicesaualtedestinatiialecheltuielilorlegatedeefectuareaunor transferuriintrediferitelenivelurialeadministratieipublice,platadobinzilorladatoriapublicasau constituireaderezerveladispozitiaautoritatilorexecutive.Elereflectaobiectivelepoliticiifinanciarea statului. Clasificatia functionala reprezinta gruparea functiilor autoritatilor publice ,conform careia se prezinta cheltuielile bugetare. Clasificatiafunctionalaconstadindouaparti:grupulprincipalsigrupulceformeazaototalitatede4 semne : XXgrupul principal functia/scopul generala a autoritatilor publice XXgrupulmijloace prin intermediul carora se ating scopurile De exemplu: A.CHELTUIELI 06.00.Invatamint 06.04.Invatamint superior Asadar,clasificatia functionala a cheltuielilor bugetare include urmatoarele grupe: Servicii de stat cu destinatie generala Activitate externa Aparare nationala Justitie Juristictia constitutionala Mentinerea ordinii publice si securitatea nationala Invatamintul Stiinta si inovarea Cultura,arta,sportul si actiunile pentru tineret Ocrotirea sanatatii Asigurarea si asistenta sociala Agricultura,gospodaria silvica,gospodaria pisciciola si gospodaria apelor Protectia mediului inconjurator si hidrometeorologia Industria si contructiile Transporturile,gospodaria drumurilor,comunicatiile si informatica Gospodaria comunala si gospodaria de exploatare a fondului de locuinte Complexul pentru combustibil si energie Serviciul datoriei de stat Completarea rezervelor de stat Alte servicii legate de activitatea economica Cheltuieli neatribuite la alte grupuri principale Clasificatiaorganizationalaacheltuielilorbugetaresistematizeazacheltuielilebugetarepetipuride intreprinderi,institutii,organizatiisimasurilecereflectadistribuireaalocatiilorintrebeneficiariidirectide mijloace din buget. Clasificatia organizationala sistematizeaza cheltuielile dupa: 1.autoritatilepublicebeneficiare:autoritatipublicecentralesilocalesialtibeneficiaridemijloacede buget; 2.pe tipurile de institutii,organizatii si masuri finantate din buget ClasificatiaeconomicaacheltuielilorbugetareconformIndicatiilormetodologiceprivindaplicarea clasificatieieconomiceacheltuielilorbugetareelaboratedeministerulFinantelor,reprezintagruparea cheltuielilor publice conform continutului lor economic. Clasificatiaeconomicaconstadindouaparti:articol(categoriieconomicemajorede cheltuieli(redistribuireamuncii,marfurisiservicii,transferurisicheltuielicapitale)inscopulexercitarii functiilorautoritatilorpublice)sialineat(detalierepeelementesidomeniideinfluentaacategoriilor economice majore) De exemplu: 100.00.CHELTUIELI CURENTE 120.00 Plata dobinzilor 121.00 Plata dobinzilor la imprumuturile interne 121.01 Plata dobinzilor la imprumuturile acordate de Banca Nationala a Moldovei. Conform clasificatiei economice avem 4 tipuri de cheltuieli: 1.cheltuieli curente 2.cheltuieli capitale 3.procurarea de actiuni 4.creditarea neta Cheltuielilecurentereprezintacheltuielilebugetareinurmacarorasuntprodusebunurisiserviciipublice cuuncicludeviatadepinalaunan.Elereprezintaunconsumdefinitivdeprodusinternbrut,fiindreinnoite anual.Cheltuielile curente au urmatoarele componente: cheltuielile pentru marfuri si servicii; plata dobinzilor transferuri curente transferuri curente pentru implementarea proiectelor finantate din surse externe. Cheltuielilecapitalesereferalacheltuielileceaucascopcontructiasiachizitionareaactivelorfixe,la transferuri si ajutoare capitale in forma monetara si nemonetara.Se refera la bunurile si serviciile ce au ciclul de viata mai mare de un an(scoli,spitale,teatre etc). Cheltuielile capitale contin 5 elemente: investitii capitale si reparatii capitale crearea rezervelor de stat procurarea de pamint si de active nemateriale transferuri de capital transferuri de capital pentru implementarea proiectelor finantate din curse externe. Procurarea de actiuni indica cheltuielile statului pentru procurarea de actiuni. In categoria creditarea neta intra: imprumututrile acordate bugetelorde alt nivel minus platile in contul achitarii lor; imprumutur