sistemul cheltuielilor publice - copy (2)

of 34 /34
Sistemul Cheltuielilor Publice Conceptul de cheltuiala publica are mai multe semnificatii si poate fi abordat din 2 puncte de vedere:juridic si economic. Asadar,in sens juridic,cheltuiala publica reprezinta o plata acordata pentru functionarea institutiilor publice si pentru desfasurarea activitatilor cu caracter public,inclusiv a intreprinderilor cu capital de stat. Din punct de vedere economic,cheltuiala publica exprima procesele de redistribuire financiara a PIB prin intermediul autoritatilor publice,pe de o parte si persoane fizice sau juridice ,pe de alta parte,odata cu alocarea(pe destinatii) si utilizarii efective a fondurilor financiare publice. Notiunea de cheluiala publica poate fi intrepretata si in functie de specificul activitatilor ce au drept scop alocarea si cheltuirea de resurse banesti,fie de catre entitatile publice,fie cu ajutorul bugetului public.Astfel,intr-o acceptiune mai extinsa,putem spune ca cheltuielile publice reprezinta un ansamblu de activitati cu caracter public(inclusiv cheltuielile materiale ale intreprinderilor cu capital de stat),in care cheltuielile se acopera din venituri proprii.In sens restrins,cheltuielile publice cuprind doar activitatile desfasurate prin institutii publice(bugetare) reflectate in bugetul public. Conform definitiei date de Iulian Vacarel"cheltuielile publice exprima relatii economico-sociale in forma baneasca,care se manifesta intre stat,pe de o parte,si persoane fizice si juridice,pe de alta parte,cu ocazia repartizarii si utilizarii resurselor financiare ale statului,in scopul indeplinirii functiilor acestuia".

Author: cristina-mamaliga

Post on 22-Jun-2015

101 views

Category:

Documents


7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

:)

TRANSCRIPT

Sistemul Cheltuielilor Publice Conceptul de cheltuiala publica are mai multe semnificatii si poate fi abordat din 2 puncte de vedere:juridic si economic. Asadar,in sens juridic,cheltuiala publica reprezinta o plata acordata pentru functionarea institutiilor publice si pentru desfasurarea activitatilor cu caracter public,inclusiv a intreprinderilor cu capital de stat. Dinpunctdevedereeconomic,cheltuialapublicaexprimaproceselederedistribuirefinanciaraaPIBprin intermediulautoritatilorpublice,pedeopartesipersoanefizicesaujuridice,pedealtaparte,odatacu alocarea(pe destinatii) si utilizarii efective a fondurilor financiare publice. Notiuneadecheluialapublicapoatefiintrepretatasiinfunctiedespecificulactivitatilorceaudreptscop alocarea si cheltuirea de resurse banesti,fie de catre entitatile publice,fie cu ajutorul bugetului public.Astfel,intr-o acceptiunemaiextinsa,putemspunecacheltuielilepublicereprezintaunansambludeactivitaticucaracter public(inclusivcheltuielilematerialealeintreprinderilorcucapitaldestat),incarecheltuielileseacoperadin venituriproprii.Insensrestrins,cheltuielilepublicecuprinddoaractivitatiledesfasurateprininstitutii publice(bugetare) reflectate in bugetul public. ConformdefinitieidatedeIulianVacarel"cheltuielilepubliceexprimarelatiieconomico-socialeinforma baneasca,caresemanifestaintrestat,pedeoparte,sipersoanefizicesijuridice,pedealtaparte,cuocazia repartizarii si utilizarii resurselor financiare ale statului,in scopul indeplinirii functiilor acestuia". PeggyB.siRichardA.Musgraveinterpreteazacheltuielilepubliceca"utilizareadirectionataaresurselor sectoruluipublicpentrusatisfacereanecesitatilorinutilizaripublicesirealizareamasurilorderedistribuire justificate de pe pozitiile echitatii sociale." Clasificarea cheltuielilor publice Pentrusolutionareacitmaireusitaaproblemelorlegatedeutilizareamijloacelorpublicesiinscopulunei mai bune intelegeri a problemelor privind cheltuielile publice,e nevoie de clasificarea acestora. Cheltuielilepublicepotficlasificatedupaurmatoarelecriterii:dinpunctdevederealutilizariivenitului national,dupacaracterullorintimp,dupanaturaacestora,dupacaracterulproductivalmuncii,dupacontinutul material sau nematerial al cheltuielilor publice. Clasificarea conformutilizarii/consumului venitului national se efectueaza prin delimitarea cheltuielilor in 2 mari categorii: 1.Cheltuielile ce reprezinta un avans de venit national; 2.Cheltuielile ce reprezinta un consum definitiv de venit national Inprimacategorie seincludacelecheltuieliceconstau in avansareade venit nationalinvedereaobtinerii noilor venituri si resurse in viitor.Aici gasim cheltuielile pentru investitii,pentru cercetarea stiintifica aplicativa etc. Inadouacategoriesegasesccheltuielileprinintermediulcaroranuseasiguraconditiipentrusporireain moddirectabazeidevenituriastatului.Aicisuntinclusecheltuieliledeaparare,celecurentealeinstitutiilor publice etc. Clasificarea cheltuielilor dupa caracterul lor,permanent sau incidental,imparte cheltuielile in doua grupe : 1.Cheltuieli ordinare ce se efectueaza anual,volumul acestora fiind previzibil; 2.Cheltuieli extraordinare/exceptionale ce se efectueaza doar in situatii deosebite. Dupanaturasiaportulcheltuielilorlacreareaconditiilorprivindactivitateaentitatilorpublicedeosebim cheltuieli functionale sau curente,cheltuieli de transfer si cheltuieli de investitii. Cheltuielilefunctionaleincludacelecheltuieliceasigurafunctionareaactivitatiiinstitutiilordestat(plati pentru salarii,consumuri materiale). Incomponentacheltuielilordetrasfersuntinscrisesumeleacordatepersoanelorcenuparticipadirectla activitateacurentaaentitatilorpublice(dobinzi,comisioanesicistiguriaferenteimprumuturilorde stat,subventii acordate firmelor etc). Cheltuieliledeinvestitiicuprindacelecheltuieliutilizatepentruinfiintareaunornoiintreprinderisau modernizarea celor existente. Dupa caracterul productiv al muncii,cheltuilelile publice se clasifica in:cheltuieli ce se autolichideaza(ce se recupereazadelabeneficiariiacestora),cheltuielireproductive(cepresupunincasarideimpozitesi taxe),cheltuieliproductive(princareseformeazacomoditaticurentealevietii),cheltuieli neproductive/risipitoare(incaresuntinclusecheltuielilemilitarecedepasescnevoileconcretealeapararii nationale). Dupa continutul material/de munca vie al proceselor prin care se concretizeaza,cheltuielile sunt impartite in: cheltuieli materiale si cheltuieli de personal. Cheltuielile materiale includ acele cheltuieli destinate procurarii de materie prima si materiale,obiectelor de inventar,combustibil,energie,utilaje,instalatii etc necesare consumului curent. In sfera cheltuielilor de personal intra platile privind salariile,pensiile etc. Sistemul cheltuielilor publice din Republica Moldova InR.M.,marimeasistructuracheltuielilorpublicesuntreglementatelegislativprinLegeaprivindsistemul bugetarsiprocesulbugetarnr847din24.05.96,Legeaanualaabugetuluidestat,Legeaanualaabugetului asigurarilorsocialedestat,Legeaprivindorganizareaadministrativ-teritorialaaR.Mnr764-XVdin 27.12.2001,Legeaprivindfinantelepublicelocalenr.491-XIVdin09.07.99,HotarireaGuvernuluiR.M."Directiiloe principale alepoliticii bugetar-fiscale si cadrul cheltuielilor pe termen mediu(2003-2005) nr.693 din 3 iunie 2002 si altele. ClasificareacheltuielilorbugetaresesupuneHotaririiParlamentuluiR.M.privindclasificatiabugetara nr.969-XIIIdin24.07.96.Clasificatiabugetaraacheltuielilorincludeclasificatiafunctionalaacheltuielilor publice,clasificatia organizationala a cheltuielilor bugetare si clasificatia economica a cheltuielilor bugetare. Cheltuielilebugetare sunt determinate de alocatiile stabilite de Legea bugetara anuala. Legeaprivindsistemulbugetarsiprocesulbugetarclasificacheltuielilebugetareincorespunderecu Clasificatia bugetara conform: clasificatiei functionale; clasificatiei organizationale; clasificatiei economice. Clasificatiafunctionalautilizeazadreptcriteriidomeniile,ramurile,sectoareledeactivitate,sprecare suntdirijateresurselefinanciarepublicesaualtedestinatiialecheltuielilorlegatedeefectuareaunor transferuriintrediferitelenivelurialeadministratieipublice,platadobinzilorladatoriapublicasau constituireaderezerveladispozitiaautoritatilorexecutive.Elereflectaobiectivelepoliticiifinanciarea statului. Clasificatia functionala reprezinta gruparea functiilor autoritatilor publice ,conform careia se prezinta cheltuielile bugetare. Clasificatiafunctionalaconstadindouaparti:grupulprincipalsigrupulceformeazaototalitatede4 semne : XXgrupul principal functia/scopul generala a autoritatilor publice XXgrupulmijloace prin intermediul carora se ating scopurile De exemplu: A.CHELTUIELI 06.00.Invatamint 06.04.Invatamint superior Asadar,clasificatia functionala a cheltuielilor bugetare include urmatoarele grupe: Servicii de stat cu destinatie generala Activitate externa Aparare nationala Justitie Juristictia constitutionala Mentinerea ordinii publice si securitatea nationala Invatamintul Stiinta si inovarea Cultura,arta,sportul si actiunile pentru tineret Ocrotirea sanatatii Asigurarea si asistenta sociala Agricultura,gospodaria silvica,gospodaria pisciciola si gospodaria apelor Protectia mediului inconjurator si hidrometeorologia Industria si contructiile Transporturile,gospodaria drumurilor,comunicatiile si informatica Gospodaria comunala si gospodaria de exploatare a fondului de locuinte Complexul pentru combustibil si energie Serviciul datoriei de stat Completarea rezervelor de stat Alte servicii legate de activitatea economica Cheltuieli neatribuite la alte grupuri principale Clasificatiaorganizationalaacheltuielilorbugetaresistematizeazacheltuielilebugetarepetipuride intreprinderi,institutii,organizatiisimasurilecereflectadistribuireaalocatiilorintrebeneficiariidirectide mijloace din buget. Clasificatia organizationala sistematizeaza cheltuielile dupa: 1.autoritatilepublicebeneficiare:autoritatipublicecentralesilocalesialtibeneficiaridemijloacede buget; 2.pe tipurile de institutii,organizatii si masuri finantate din buget ClasificatiaeconomicaacheltuielilorbugetareconformIndicatiilormetodologiceprivindaplicarea clasificatieieconomiceacheltuielilorbugetareelaboratedeministerulFinantelor,reprezintagruparea cheltuielilor publice conform continutului lor economic. Clasificatiaeconomicaconstadindouaparti:articol(categoriieconomicemajorede cheltuieli(redistribuireamuncii,marfurisiservicii,transferurisicheltuielicapitale)inscopulexercitarii functiilorautoritatilorpublice)sialineat(detalierepeelementesidomeniideinfluentaacategoriilor economice majore) De exemplu: 100.00.CHELTUIELI CURENTE 120.00 Plata dobinzilor 121.00 Plata dobinzilor la imprumuturile interne 121.01 Plata dobinzilor la imprumuturile acordate de Banca Nationala a Moldovei. Conform clasificatiei economice avem 4 tipuri de cheltuieli: 1.cheltuieli curente 2.cheltuieli capitale 3.procurarea de actiuni 4.creditarea neta Cheltuielilecurentereprezintacheltuielilebugetareinurmacarorasuntprodusebunurisiserviciipublice cuuncicludeviatadepinalaunan.Elereprezintaunconsumdefinitivdeprodusinternbrut,fiindreinnoite anual.Cheltuielile curente au urmatoarele componente: cheltuielile pentru marfuri si servicii; plata dobinzilor transferuri curente transferuri curente pentru implementarea proiectelor finantate din surse externe. Cheltuielilecapitalesereferalacheltuielileceaucascopcontructiasiachizitionareaactivelorfixe,la transferuri si ajutoare capitale in forma monetara si nemonetara.Se refera la bunurile si serviciile ce au ciclul de viata mai mare de un an(scoli,spitale,teatre etc). Cheltuielile capitale contin 5 elemente: investitii capitale si reparatii capitale crearea rezervelor de stat procurarea de pamint si de active nemateriale transferuri de capital transferuri de capital pentru implementarea proiectelor finantate din curse externe. Procurarea de actiuni indica cheltuielile statului pentru procurarea de actiuni. In categoria creditarea neta intra: imprumututrile acordate bugetelorde alt nivel minus platile in contul achitarii lor; imprumuturile acordate intreprinderilor nefinanciare minus platile in contul achitarii lor; restituirea mijloacelor la buget; sumeleimprumuturiloracordatepopulatieicuamanetareaarticolelordinmetalepretioasesipietre pretioase in Serviciul Lombard al Vistieriei de Stat; sumeleimprumuturilorrambursatedecatrepopulatiecurestituireadinamanetaarticolelordinmetale pretioase si pietre pretioase in Serviciul de lombardal Vistieriei de Stat. Asigurarile sociale de stat Protectiasocialaestealcatuitadindouaelementeimportantecesecompleteazareciproc:asigurarile sociale si asistenta sociala. Asigurarilesocialesuntnistefonduridistribuitecetateniloraflatiinincapacitateatemporarasau permanenta de munca,in caz de batrinete si in alte cazuri prevazute de lege. Asistentasocialareprezintaunansambludeserviciisociale,inbanisauinnatura,serviciimedicale,diverse forme de recuperare sociala si profesionala etc. Asigurareasocialaestecompusadindouaramuriimportante:asigurareaobligatorie(careesteceamai principala in R.M) si asigurarea voluntara. Actiuni sociale si culturale In R.M.cheltuielile bugetare pentru actiuni sociale si culturale sunt destinate pentru urmatoarele sfere: Invatamint Cultura,arta,religie,sport si actiuni pentru tineret Ocrotirea sanatatii Asigurare si sustinere sociala. Pentru R.M.o importanta deosebita o are invatamintul,ocrotirea sanatatii,asigurarea si sustinerea sociala. Cheltuieli pentru educatie Procesuleducationalesteabordatcafiindunlanteducational.Astfel,acestlanteducationalcuprindecinci verigi: educatia prescolara educatia scolara de baza educatia generala si invatamintul profesional invatamintul superior educatia permanenta. Educatia prescolara: are ca scop principal asigurarea fundamentelor limbajului si bazelor comportamentului social.Procesul educational are loc in primii ani de viata. Educatia scolara de baza: primii 9-10 ani de scoala.Ca functie principala este formarea spiritului de cetatean si dezvoltarea unor capacitati globale. Educatia generala si invatamintul profesional: conduce tinarul catre o treapta superioara de invatamint sau catre un prim loc de munca. Educatia superioara/universitara: are misiunea de a crea si de a crea si de a transfera cunostinte.Eductiapermanenta:destinataadultilorsiimbracavariateformasipracticicumarficursuridesearain colegii si universitati,invatamint la distanta.Scopul de baza este de a imbunatati sansele de succes in cariera si sa faciliteze scimbarea stilului de viata. Cheltuieli publice pentru sanatate Cheltuielilepublicepentrusanatatesuntdestinateintretineriisifunctionariiinstitutiilor sanitare(spitale,policlinicietc)precumsifinantariiunoractiunideprevenireaimbolnavirilor,evitarea accidentelor si de educatie sanitara. In componenta acestora sunt incluse cheltuielile pentru acordarea de ajutoare,alocatii,pensii,indemnizatii. InR.M.,sistemulocrotiriisanatatiiesteintr-ostarecritica.Inacestscopaufostimplementatereforme organizationale si diverse sisteme eficiente,ce vor permite o imbunatatire a situatiei. Cheltuieli publice pentru obiective si actiuni economice Cheltuielilepublicepentruobiectivesiactiunieconomicesuntalcatuitedincheltuielilecesereferala finantareaobiectivelorsiactivitatilorcucaractereconomicdinintreprinderilesectoruluipublicsila subventionarea unor intreprinderi-proprietate privata ori mixta din domeniul productiei si distributiei de energie sicombustibili,industrieiextractive,agriculturii,transporturilor,telecomunicatiilor,constructiilor,precumsiaaltor intreprinderi ce sunt sub tutela statului. Cheltuielipublicepentruserviciipublicegenerale,ordine publica,securitate nationala si aparare In R.M in structura cheltuielilor publice pentru servicii publice generale,ordine publice,securitate nationala si aparare sunt incluse: cheltuielile aferente serviciilor de stat cu destinatie generala cheltuielile aferente autoritatilor judecatoresti cheltuielile cu mentinerea ordinii publicesi securitatea nationala cheltuielile cu apararea nationala. Caracteristica generala a cheltuielilor pentru aparare Cheltuielile pentru aparare nationala sunt cheltuieli neproductive,ce consuma definitiv o parte din PIB. Acest tip de cheltuieli pot fi de doua feluri:directe si indirecte.Cele directe includ cheltuielile cu intretinerea fortelorarmateintarasauincadrulbazelormilitaredinaltetari.Eleconstauinprocurareadebunurisiservicii reclamate de aceasta intretinere,precum si dotarea cu echipament,armament,tehnica de lupta. Cheltuielilemilitareindirectereprezintaacelecheltuielilegatedelichidareaurmarilorderazboaielorsau pregatirea unor viitoare actiuni armate. Caracterizarea global a cheltuielilor publice ca fenomen financiar Caracterizareaglobalaacheltuielilorpublicecafenomenfinanciarsepoateproduceprinprisma nivelului,structurii si dinamicii acestora. In ceea ce priveste nivelul cheltuielilor publice totale si al diferitelor categorii de cheltuieliputem spune ca sepoateapreciaprinvolumulcheltuielilorpubliceinexpresienominala(

)sivolumulcheltuielilorpublicein expresie reala(

). Diferentademarimeintrecheltuielilepubliceinexpresienominalasiceleinexpresierealadecurgedin niveluldepretincaresuntexprimateacestea.Pentruatransformamarimeacheltuielilorpublicedinexpresie nominala in expresie reala e nevoie de deflatorul PIB(Ip1/0).Asadar,avem formula:

unde:

in care:

- nivelul preturilor in perioada curenta;

- nivelul preturilor in perioada de baza. Structuracheltuielilorpublicepoatefianalizatadinpunctdevederealponderiidiferitelortipuride cheltuielipubliceintotal(toate)sauintotalulcheltuielilordintr-oanumitagrupa.Pondereaestecalculatadupa formula:

unde:

- ponderea cheltuielilor publice din categoria "i"

- volumul cheltuielilor publice din categoria "i"

- cheltuielile publice totale(sau dintr-o anumita grupa). Atuncicindcunoastempondereadiferitelorcategoriidecheltuielipublice,putemconstientizapentrucare obiectiveaufostorientateresurselefinanciarepublice.Deasemenea,stiindpondereaputemfacecomparatiipe plan international. Dinamicacheltuielilorpublicepoatefianalizatadatoritaunorindicatoriceexprimamutatiilesurvenite,in marimi absolute sau relative,nominale sau reale,ale acestora,de la o perioada la alta. Deci,cresterea absoluta nominala poate fi exprimata prin relatia:

in care:

- modificarea cheltuielilor publice(in expresie nominala);

- cheltuielile publice realizate,in preturi curente(in expresie nominala),in perioada curenta;

- cheltuielile publice realizate,in preturi curente(in expresie nominala),in perioada de baza. Cresterea reala a cheltuielilor publice se calculeaza in felul urmator:

in care:

- modificarea cheltuielilor publice (in expresie reala);

- cheltuielile publice realizate,in preturi constante,in perioada curenta;

- cheltuielile publice realizate,in preturi constante,in perioada de baza. in care:

iar:

unde:

-nivelul preturilor in perioada curenta;

-nivelul preturilor in perioada de baza; Mutatiile in structura economica a cheltuielilor publice din bugetul de stat in perioada 2009-2011 STRUCTURA FUNCTIONALA I. Analizam datele extrase din Bugetul Republicii Moldova din tabelul urmator: 1. Serviciile de stat cu destinatie generala884.86.2950.85.8968.65.6 2. Activitatea externa 283.22.0271.91.7200.71.2 3. Justitia si jurisdictia constitutionala 228.21.6278.01.7308.91.8 4. Mentinerea ordinii publice, apararea si securitatea statului1332.59.31552.49.41522.78.9 Apararea Nationala 268.51.9242.41.4 Mentinerea ordinii publice si securitatea nationala1064.07.51280.37.4 5. Cheltuieli de ordin social 5391.137.86210.637.77243.942.1 Invatamintul 1469.710.31774.410.81761.410.2 Cultura, arta, sportul si actiunile pentru tineret297.72.1308.21.9275.11.6 Ocrotirea sanatatii 1836.912.92147.513.02159.012.6 inclusiv: Transferuri la fondurile asigurarilor obligatorii de asistenta medicala 1195.08.41477.29.01456.68.5 Asistenta si sustinerea sociala 1786.812.51980.512.03048.417.7 inclusiv: 200720082009 Transferuri bugetului asigurarilor sociale de stat791.75.6901.65.51967.811.4 Transferuri fondurilor locale de sustinere sociala a populatiei 69.50.574.60.561.80.4 6. Stiinta si inovare 307.82.2394.82.4353.82.1 7. Cheltuieli de ordin economic 2512.717.62461.214.91790.910.4 Agricultura,gospodaria silvica,gospodaria piscicola si gospodaria apelor1152.28.11148.07.01020.05.9 Industria si constructiile 33.70.217.90.121.20.1 Transporturile, gospodaria drumurilor, comunicatiile si informatica847.05.9882.65.4469.32.7 Gospodaria comunala si gospodaria de exploatare a fondului de locuinte 116.70.868.60.454.20.3 Complexul pentru combustibil si energie177.51.2167.31.095.60.6 Alte servicii legate de activitatea economica185.61.3176.81.1130.60.8 8. Protectia mediului inconjurator si hidrometeorologia 130.10.9112.10.7166.91.0 9. Serviciul datoriei de stat 609.84.3721.64.4834.24.8 II. Efectuam calculele pentru anii 2007,2008,2009,utilizind fomulele necesare,pentru fiecare Cheltuiala Publica 2007(Deflator PIB:15.9%) 1.Serviciile de stat cu destinatie generala 2.Activitatea externa 3. Justitia si jurisdictia constitutionala 4.Mentinerea ordinii publice, apararea si securitatea statului 5.Cheltuieli de ordin social 6. Stiinta si inovare 7.Cheltuieli de ordin economic 8. Protectia mediului inconjurator si hidrometeorologia 9. Serviciul datoriei de stat Modificarea Nominala: Formula

884.8-702.1283.2-235.3228.2-188.61 332.5-1 0455 391.1-4 329307.8-199.52 512-1 330.7130.1-108.6609.8-428.6

182.747.939.6287.51062.1108.31181.321.5181.2 Formula

55.617.814.383.8339.019.35157.98.138.3 Formula

52.317.514.077.9323.014.899.38.131.9 Formula

55.6-52.317.8-17.514.3-14.083.8-77.9339.0-323.019.35-14.8157.9-99.38.1-8.138.3-31.9

3.30.30.35.9164.558.606.4 Formula

1.06%1.01%1.02%1.07%1.04%1.30%1.59%11.20% Modificarea Relativa: Formula

*100

*100

*100

*100

*100

*100

*100

*100

*100

26%20%20%27%24%54%88%19%42% Formula

0.06%0.01%0.02%0.07%0.04%0.30%0.59%0%0.20% 2008(Deflator PIB:9.7%) Modificarea Nominala: Formula

271.9-283.2278-228.21 552.4-1 332.56 210.6-5 391.1394.8-307.82 461-2 512112.1-130.1721.6-609.8

66-11.349.8219.9819.587-51-18111.8 Formula

98.028.028.6160.0640.240.7253.711.574.3

55.617.814.383.8339.019.35157.98.138.3 Formula

98.0-55.628.0-17.828.6-14.3160.0-83.8640.2-339.040.7-19.35253.7-157.911.5-8.174.3-38.3

42.410.214.376.2301.221.3595.83.436 Formula

1.76%1.57%2%1.90%1.88%2.10%1.60%1.41%1.93% Modificarea Relativa: Formula

*100

*100

*100

*100

*100

*100

*100

*100

*100

7%-3.99%21%66%15%28%-2%-13%18% Formula

0.76%0.57%1%0.90%0.77%1.10%0.60%0.41%0.93% 1.Serviciile de stat cu destinatie generala 2.Activitatea externa 3. Justitia si jurisdictia constitutionala 4.Mentinerea ordinii publice, apararea si securitatea statului 5.Cheltuieli de ordin social 6. Stiinta si inovare 7.Cheltuieli de ordin economic 8. Protectia mediului inconjurator si hidrometeorologia 9. Serviciul datoriei de stat 2009(Deflator PIB:2%) 1.Serviciile de stat cu destinatie generala 2.Activitatea externa 3. Justitia si jurisdictia constitutionala 4.Mentinerea ordinii publice, apararea si securitatea statului 5.Cheltuieli de ordin social 6. Stiinta si inovare 7.Cheltuieli de ordin economic 8. Protectia mediului inconjurator si hidrometeorologia 9. Serviciul datoriei de stat Modificarea Nominala: Formula

968.6-950.8200.7-271.9308.9-2781 522.7-1 552.47 243.9-6 210.6353.8-394.81 790.9-2 461..2166.9-112.1834.2-721.6

17.8-71.230.9-29.71033.3-41-670.354.8112.6 Formula

484.3100.35154.45761.353 621.95176.9895.4583.45417.1

98.028.028.6160.0640.240.7253.711.574.3 Formula

484.3-98.0100.35-28.0154.45-28.6761.35-160.03 621.95-640.2176.9-40.7895.45-253.783.45-11.5417.1-74.3

386.372.35125.85601.352 981.75136.2641.7571.95342.8 Formula

4.94%0.36%5.40%4.75%5.65%4.34%3.52%7.25%5.61% Modificarea Relativa: Formula

*100

*100

*100

*100

*100

*100

*100

*100

*100

1%-26%11%-1.9%16%-10%-27%48%15% Formula

3.94%2.58%4.40%3.75%4.65%3.34%2.52%6.25%4.61% TOTAL CHELTUIELI 2007,2008,2009 Modificarea Nominala: 200720082009 Formula

14 257.1-11 019.315 744.4-14 257.116 368.8-15 744.4

3 237.81 487.3624.4 Formula

1

896.671 623.138 184.4 Formula

822.33896.671 623.13 Formula

896.67-822.331 623.13-896.678 184.4-1 623.13

74.34726.467 561.27 Formula

1.09%1.81%5.04% Modificarea Relativa: Formula

*100

*100

*100

29.38%10.43%3.96% Formula

0.09%0.81%4.65% Comentarii: Vorbind despre Modificarea Nominala,putem spune ca din punct de vedere Nominal cheltuielile publice Totale din 2007 au crescut cu 1.29% (3 237.8 mln.lei),cele din 2008 au scazut la 1.10%(1 487.3 mln.lei),iar cheltuielile publice din 2009 au inregistrat,de asemenea,o scadere de 1.03% (624.4).Din punct de vedere Real cheltuielile publice din anul 2007 au inregistrat o scadere de 1.09% fata de anul 2009 in care chletuielile au crescut cu 1.81%.Ce mai mare crestere a fost depistata in anul 2009 de 5.04%. Vorbind despre Modificarea Relativa,putem spune ca din punct de vedere Nominal cel mai mare % de crestere a fost inregistrat in anul 2007 cu 29.38%.In anul 2009 a avut loc o scadere de pina la 3.96% ,iar in 2008 10.43%. Din punct de vedere Real,cheltuielile publice din 2007 au inregistrat o scadere de 0.09% pe cind in 2008 au crescut cu 0.81%,iar in 2009 s-au majorat pina la 4.65%. In concluzie putem spune ca un procent mai mare de crestere a cheltuielilor din punct de vedere Nominal s-a inregistrat in anul 2007,vorbind despre Modificarea Nominala,si din punct de vedere Real in anul 2009.In ceea ce priveste Modificarea Relativa,din punct de vedere Nominal o crestere mare s-a depistat in anul 2007,iar din punct de vedere Real in 2009. Astfel,cercetind tabelul cu toate cheltuielile efectuate si fig.1 am ajuns la concluzia ca pentru anul 2007 cea mai mare pondere o au cheltuielile de ordin social,care constituie 37.8%,urmate de cheltuielile de ordin economic (17.6%),cheltuielile cu mentinerea ordinii publice,aparare si securitatea statului(9.3%),servicii de stat cu destinatie generala (6.2%),serviciile datoriei de stat (4.3%),stiinta si inovare(2.2%),activitatea externa(2%),justitie si juristictie constitutionala (1.6%) si pe ultimul loc s-au amplasat cheltuielile pentru protectia mediului inconjuurator si hodrometeorologie. In anul 2008,cheltuielile au ramas pe aceleasi locuri doar ca procentul a variat.Astfel,in 2008 s-a inregistrat o scadere vizibila a cheltuielilor de ordin economic(de la 17.6% la 14.9%).Pentru anul 2009 avem o crestere a cheltuielilor de ordin social de la 37.8% in 2007 la 42.1% in anul 2009.Cit despre cheltuielile de ordin economic putem spune ca in acesti 3 ani s-a inregistrat o scadere treptata,ajungindu-se in 2009 la 10.4% din total. In decursul acestor 3 ani,am constatat ca cele mai importante domenii ocrotite de stat sunt:domeniul social,economic si ordinea publica,apararea si securitatea statului.Acestea detinind ponderea cea mai mare dintre toate cheltuielile. 0510152025303540452007 2008 2009Cheltuielile publice,pe ani Cheltuieli de ordin SocialCheltuieli de ordin economicMentinerea ordinii publice,aparare si securitatea statuluiServicii de stat cu destinatie generalaServiciul datoriei de statStiinta si inovareActivitate externaJustitiaProtectia mediuluiCheltuielile publice ,Structura Functionala 1.Cheltuieli de ordin social2.Cheltuieli de ordineconomic3.Mentinerea ordiniipublice,aparare sisecuritatea statului STRUCTURA ECONOMICA I. Analizam datele extrase din Bugetul Republicii Moldova din tabelul urmator:

200920102011 - DS suma% in totalsuma% in totalsuma% in total 1202122232425 Cheltuieli, total17,203.0100.018,797.8100.020,004.2106.4 Cheltuieli curente14,741.385.716,193.586.116,707.188.9 din care : Cheltuieli de personal3,441.220.03,431.318.33,500.218.6 Mrfuri i servicii3,194.418.63,698.019.73,991.321.2 fr transferuri la FAOAM1737.610.11771.49.42006.910.7 transferuri la FAOAM1456.88.51926.610.21984.410.6 Transferuri in scopuri de productie627.43.6439.92.3417.32.2 II. Efectuam calculele pentru anii 2007,2008,2009,utilizind fomulele necesare,pentru fiecare Cheltuiala Publica Transferuri catre populatie3,058.417.83,438.118.33,727.319.8 fr transferuri la BASS1101.66.41011.85.41204.56.4 transferuri la BASS1956.811.42426.312.92522.813.4 Alte cheltuieli3,585.720.84,638.624.74,408.623.5 Transferuri la UAT3351.719.54427.023.64188.222.3 Serviciul datoriei de stat 834.24.8547.62.9662.43.5 Interne629.93.7367.42.0478.52.5 Externe204.31.2180.21.0183.91.0 Cheltuieli capitale2,488.314.52,724.214.53,348.517.8 Creditarea neta-26.6-0.2-119.9-0.6-51.4-0.3 2009(Deflator PIB: 2%) Modificarea Nominala: Cheltuile CurenteCheltuieli de CapitalCreditare Neta Formula

14 741.3-12 838.62 488.3-3 604.4-26.6-23

1 902.7-1 116.1-49.6 Formula

7 370.61 244.1-13.3 Formula

1 323.5371.52.37% Formula

7 370.6-1 323.51 244.1-371.5-13.3-2.37

6 047.1872.6-15.67 Formula

5.56%3.34%-5.61% Modificarea Relativa: Formula

*100

*100

14.82%-30.96-2.15% Formula

4.56%2.34%-6.61% 2010 (Deflator PIB: 9.9%) Modificarea Nominala: Cheltuile CurenteCheltuieli de CapitalCreditare Neta Formula

16 193.5-14 741.32724.2-2488.3-119.9+26.6

1 452.2235.9-93.3 Formula

1 635.7275.1-12.11

7 370.61244.1-13.3 Formula

1 635.7-7 370.6275.1-1244.1-12.11+13.3

-5 734.9-9691.19 Formula

0.22%0.22%0.91% Modificarea Relativa: Formula

*100

*100

*100

9.85%9.48%3.50% Formula

-0.77%-0.77%-0.08% 2011(Deflator PIB: 7%) Modificarea Nominala: Cheltuile CurenteCheltuieli de CapitalCreditare Neta Formula

16 193.5-16 707.13348.5-2724.2-51.4+119.9

-513.6624.368.5 Formula

2 313.3478.3-7.34

1 635.7275.1-12.11 Formula

2313.3-1635.7478.3-275.1-7.34+12.11

677.6203.24.77 Formula

1.41%1.73%0.60% Modificarea Relativa: Formula

*100

*100

*100

-3.07%22.91%-0.57% Formula

0.41%0.73%-0.39% TOTAL CHELTUIELI 2009,2010,2011 Modificarea Nominala: 200920102011 Formula

17 203.0-16 466.018 797.8-17 20320 004.2-18 797.8

737.01 594.81 206.4 Formula

1

8 601.51 898.72 857.7 Formula

1 697.58 601.51 898.7 Formula

8 601.5-1 697.51 898.7-8 601.52 857.7-1 898.7

6 904-6 702.8959 Formula

5.06%0.22%1.50% Modificarea Relativa: Formula

*100

*100

*100

4.47%9.27%6.41% Formula

4.06%-0.77%0.50%