scoala de afaceri - robert t. de afaceri - robert t. kiyosaki.pdf robert t. kiyosaki s-a ndscut 9i a...

Click here to load reader

Post on 26-Feb-2020

29 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ROBERT T. KIYOSAKI s-a ndscut 9i a crescut in Hawaii. Provine dintr-o remarcabild familie de profesori; tatdl sdu a condus Departamentul de Educalie al Statului Hawaii. Dupd terminarea liceului, gi-a continuat studiile la New York. Ab- solvind facultatea, a intrat in Marina Americand gi a luptat in Vietnam, ca ofiler si pilot de elicopter. in t97Z , a infiinlat o companie ce a scos pe piald primul por- tofel din nailon penku surferi, care in scurtd vreme a devenit un produs de mare succes. Crealiile sale au apdrut in Runner's World, Gentlemqn's Quarterly, Success Magazine, Newsrtteek qi chiar in Playboy. La 47 de ani s-a pensionat, dar se ocupd in continuare de in- vestilii, in special in domeniul imobiliar. in7995, a devenit cofondator al unei organizalii internalio- nale cu profil educafional, care funclioneazd.in gapte !5ri 9i care gi-a propus inilierea cursanlilor in arta afacerilor gi a investifiilor. in calitate de specialist in educalie, a vorbit de la cele mai importante tribune, la fel ca qi OgMandtno, Zig Ziglar sau Anthony Robbins. Este creatorul jocului CASHFLOW in trei variante (pentru copii, adulfi gi avansafi), ce reproduce condiliile unei piele reale 9i iiiniliazd pe jucdtori in secretele lumii financiare.

  SHARON L. LECHTE& coautoare a volumului de fald., a colaborat cu Robert Kiyosaki la urmdtoarele volume apdrute la Curtea Veche Publishing: Tatd bogat, tatd sdrac (2000), Copil bogat, copil iste! (2002), Profeliile tatdlui bogat (2007), Cadranul Banilor (2007), TAndr gi bogat (2007), Inainte de a demisiona (2007), Cine mi-a luat banii? (2007), Ghid de inoestilii (2007). Dupd ce a absolvit cu Summa Cum Laude Universitatea de Stat din Florida, oblinAnd o diplomd in contabilitate, Sharon L. Lechter s-a angajat la o mare firmd de profil. A devenit expert contabil la o companie Il apoi director de impozite la o companie nafionald de asigurdri. Este fondatoare a primei reviste pentru femei din Wisconsin. In calitate de sotie 9i mamd a trei copii, s-a orientat spre invdfdmAnt. Impreund cu inventatorul primei cdrli electro- nice (talking book) a ajutat la extinderea acestei industrii. Este o pionierd in dezvoltarea noilor tehnologii care incearcd sd readucd pe cAt posibil cdrlile in viala copiilor. S-a implicat din ce in ce mai mult in formarea celor mici, devenind o militantd in domeniul matematicii, al calculatoarelor, citi- tului 9i scrisului. in prezent, i9i concentreazd eforltrile ir:r direclia credrii instrumentelor educalionale necesare celor interesali s5-9i irnbundtdteascd educatia financiard.

  ROBERT T. KIYOSAKI in colaborare cu

  SHARON L. LECHTER

  SCOALA DE AFACERI

  Pentrw oarnenii cdrora le place sd ti ajute pe dllii

  Edigia aII-a

  Traducere din englezi de Mihaela Stan

  CURTEA @YECHE

 • 188 $co,rr,r pr Arrcnr

  motivul penrru care so{ia mea Kim gi cu mine sunitm liberi d'in punct de vedere financiar gi nu trebuie si mai muncim vreodatd,. Noi continuim si lucrim pentru cX aqa preferim. ln prezent, suntem proprietarii unei companii de investitii in afacerile imo- biliare, prin care obginem venitul pasiv gi participim la plasa- mente private si ofertele iniqiale de acqiuni la transformarea unei firme in firmi publica in cadrul venitul provenit din portofoliu.

  .l

  A investi pentru a te imbogiqi necesitd uri ser diferit de abili- tiqi personale - abilitnqi rct atAt de esenqiale penrru succesul financiar precum necesitatea de a investi in afaceri cu risc minim ;i cu o ratd mare de returnare a investiqiei. Cu alte cuvinte, si gtii cum si cumperi active care si pliteasci prequl unor noi active. Problema este aceea ci obtinerea educaqiei debazagi a experiengei necesare se face, de multe ori, prin acfiuni care consumi mult timp gi sunt periculoase gi scumpe, mai ales, atunci cind facegi gregeli cu propriii dumneavoastri bani. De aceea, am creat jocul educagional patentat gi inregistrat sub marca de CASHFLO\(.

  Cwprins

  Introducere De ce recomand marbetingwl in regea castildeafacerel.... ........9 Capitolul 1 Cetifacebogayipeoameniibogapi? .......13 Capitolul2 Existd mai mwhe modalitdti de a deveni bogat . . . .23 Capitolul3 Prima ztaloare: $anse cw adeodrat egale . . . . 39 Capitolul4 A dowa aaloare: Edwcapia financiard care tpi schimbdrtiapa. .......49 Capitolul 5 A trei.a aaloare: Prietenii care te ajutd sd te ridici, nw cei cAre te tragin jot . . . . . .67 Capitolul6 A patra valoare : Care este valoarea unei repele i . . . . . . . . . 87 Capitolul T A cincea oaloare: Dezvoltarea celor mai importante abilitdyi necesa,re tn afaceri . . .96

 • Capitolul 8 A ;asea valoare: Condwcerea . . .

  Capitolul g A Vptea oaloare: A nw lwcra pentrw bani .

  Capitolul 10 A opta oaloare: Cwm sd tpi trdie;ti ,uiswrile

  A noua oaloare: Cdsdtoria ;i afacerile . . . . . . .: . . . A zecea valoare: Afacerea de familie A wnsprezecea ztaloare: Cwm popi beneficia. de acelea;i avantaje fiscale pe care le folosesc cei bogapi

  Citate alese .

  Despre autori

  Materiale suplimentare oferite de firma Tatd,bogat . . .

  C AS H FLOW Te cbnolo gie s, Inc.

  Robert Kiyosaki, Kim Kiyosaki;i Sharon Lechter 9i-au al;-

  turat forlele ca manageri ai firmei CASHFLOW Technologies,

  Inc.inscopul de a contribui la o educaqie financiarl, inovatoare.

  Misiunea companiei, a;a cum o vid fondatorii ei:

  ,,Si cregtem bunistarea financiarl a umanitdqii."

  CASHFLOW Technologies, Inc. face cunoscute invdqiturile

  lui Robert, prin intermediul produselor: Cadranul CASHFLOW

  din cartea Tatd bogat, tatd sdrac, plangeta jocului CASHFLOW

  ( numir patent 5.826.87 8) gi plangeta j ocului CAS H F LO'W p entrw

  copii. Existi gi produse adilionale (unele disponibile pe pta\d',

  altele in stadiu de dezvoltare), destinate acelor oameni care doresc sd-gi perfec gioneze educaqia financiard, 9i proiectate pentru

  a-i ghida pe calea liberdqii.

  lls

  129

  1,54

  1,62

  1,66

  170

  175

  179

  187

 • CAPITOLUL 1

  Ce ti fa.c.e.bogayi pe ontmenii bogali?

  ltrtr-o zi, dupd. gcoala, lucram in biroul tatalui meu cel bogat. Aveam cam 15 ani in perioada aceea gi eram foarte frustrat de gcoali. Doream si aflu cum si mi ?mbogaqesc, dar in loc si studiez subiecte de genul ,,Banii 101." sau ,,Cum si devii milio- nar 1.02", md trezeam disecAnd broaqte la orele de biologie gi intrebindu-mi cum oare mi va aiuta aceastd broasca moarti si devin bo gat. Simqindu-m d, frustr at in privinqa gcolii, l-am intre- bat pe tatalbogat: ,,De ce nu ni se predi la gcoali despre bani ?"

  Tatil bogat mi-a zimbit, a ridicat ochii dintre hirtii ;i mi-a raspuns: ,,Nu gtiu, si eu m-am intrebat adeseori." A ticut un timp gi apoi m-a intrebat: ,,De ce intrebi asta?"

  ,,Ei bine," am rispuns, ,,m-am plictisit de gcoali. Nu vid si existe nicio concordanqi intre ceea ce ni se cere si studiem la gcoali gi lumea reald".Yreau doar si inviq si fiu bogat. $i cum ma va ajuta o broasci moartd" si imi cumpar o magini noui? Daca profesorul mi-ar putea spune cum mi va ajuta o broasci moartd si md imbogiqesc ag diseca mii de broagte."

  Tatil bogat a ris cu pofti si m-a intrebat: ,,Ce iqi raspund pro- fesorii cind ii intrebi ce legituri au broagtele moarte cu banii ?"

  ,,Toqi profesorii mei spun acelagi lucru," am rispuns. ,,Ris- pund acelagi lucru indiferent de cAte ori ii intreb ce importanqi are gcoala pentm lumea reald.."

  ,,$i ce iqi spun ?"

 • 14 $co.u.L or AEecrRr

  imi spun: ,,Trebuie sd obgii nore bune penrru a obqine o slujba buni ;i sigurd," am rdspuns

  ,,Ei bine, asta i9i doresc majoritateaoamenilor", mi-a rdspuns tatdlbogat ,,Majoritatea oamenilor merg la scoali penrru a ayea o slujbi buni gi o anumita siguranqi financiard,."

  ,,Dar eu nu vreau si fac asta. Nu vreau si fiu un simplu anga- jat gi sd lucrez pentru altcineva. Nu vreau si imi petrec viala hsAnd pe altcineva si decidi ciqi bani pot si cAgtig, cind si merg la serviciu gi cind sd imi iau vacanqa. Vreau si fiu liber. Vreau si fiu bogat. De aceea nu vreau o siujbi."

  Pentru aceia dintre voi care nu aqi citit Tatd sdrac, tatd bogat, tatil bogat era tatdl celui mai bun prieten al meu. Cu toate ci a pornit de la zero si nu avea nicio educatie formali, a devenit in cele din urma unul dintre cei mai bogaqi oameni din statul Hawaii. Tatdl sarac, adicd" tahl meu adevdrat, era un om ce deqi- nea o educalie inaltd, un oficial guvernamenral extrem de bine plitit, dar indiferent de ciqi bani c6stiga, era lefter la sfirgitul fiecirei luni. A murit fira niciun ban, nelisind nicio urmi dupi o viatd intreagd de munca grea.

  Unul dintre motivele penrru care am inceput si studiez cu tatalbogat dupi orele de gcoala;i la sfirgit de siptimind a fost faptul ci stiam ca nu primeam la scoali genul de educatie pe care mi-o doream. $tiam cd scoala nu deginea rispunsurile pe care le ciutam, pentru ci, tatal meu adevirat, tatdl sirac, era insarcinat cu educagia pentru intregul stat Hawaii. $tiam ci tatal meu ade- vdrat, inspector general ;colar, nu gtia prea multe despre bani. Ca atare, gtiam cd sistemul de invdtimAnt nu mi putea invala ce doream si aflu. La virsta de 15 ani, doream si aflu mai degrabi cum si devin bogat decit cum sd devin angajatulunui bogat.

  Dupi ce asistasem la vegnicele cerruri ale piringilor mei pe problema insuficientei banilor, am inceput sd caut un adult care sa ma poata inviqa despre bani. Aga am inceput si studiez cu tatdl bogat. Am invitat cu el de la vArsta de 9 ani pina amimpli- nit 38 de ani, Mi interesa educatra. Pentru mine, aceasta a fost ,,$coala de afaceri" - gcoala de afaceri a vieqii reale. Datoriti celor invaqate de la tatal meu bogat, am fost capabil sd mi rctrag din