romania 1938

of 47 /47

Author: andrew-rosca

Post on 13-May-2015

514 views

Category:

Art & Photos


14 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1.M. 5. REGELE CAROL II Voevodul Culturii Si FSuritorul Rom6niei Moderne

2. MARIA SAM IHAI, MARE VOEVOD DE ALBA-IU LIA Fala tinerimii rom6ne, este un mare iubitor de sport 3. CATEDRALA ORTODOXA DIN CLUJ lmpozanl si mtre! altar al neamului, in Cluiul altE daiS inslrEinat. 4. RESEDtNTA M|TROpOL|TANA DtN CERNAUTT Citadelt a credinfei ;i culturii pe pEm6niul pe care alfii il vroiau al lor. 5. ARAD Palalul cullural ad5poste;le splendide colecfii de art5. ln fund Muregul f;i duce lin apele lulburii spre Tisa. 6. RAZBOT pRtMtilV DtN MUNTil ApUSENt Cu a[uforul lui, femeile noasfre;i.au fmbrEcat sute de ani easa, 7. a;+;: F.&iAPERECHE DIN FELMER Comuni romSneasci pe malul drept al Oliului. Se remarcS gAleala capului la femei, foarfe originalS pentru un sal romSnesc. 8. t I t # nt s .G FUReA !NCRUSTATA DtN T! t-t5eA-StBtUh'{ef5rnnurita draqosfe de frunnos a ereiat din mAini simple, biiuterii de art5 popularS" 9. L:AlTELUL. PFTES DELA SINAiA La roaiele luceqilor cu v;,rirri irrri t:eii'rE, si,iiueslc r+:e d':rl.; plrnuiui ilege ,:i Rcmcaiei :'j --l5lii ie .-'ri t.:c3.:rl'i: drii:lice, atjtl';'1c ei:'c.".? ;:': ir;'ije ji'r:rii. 10. DEFILEUL DAMBOVICIOAREI gerpuind printre sl5nci inalfe ;i col!i infiorEiori, s:i qli-"-t-:]li!.Ylil.taul 5i drumul conduc pe cine vr6a sE'i urmeze p6nE in creerul munfilor' 11. INVARTITA La Ptrh5ufi in Bucovina, flEc5ii ioacE a;a cum au iucat strEmolii' 12. PE BARAEAN Din lulie, fn loatS fara unde"s'a seceral g16ul, balozele duduie de povara lreeralulul 13. v-a*rFATA DIN MUNTII APUSENI Furca ;i fusul, sunl nedespErfifii ei priefeni, fie acasE, fie ci esle plecatE in sat dupE lreburi' 14. MUNTETE GAINA T619ul de fele, depe acesl munle adunE in veselie mulfime de Moli din Munfii Apuseni 15. MUNTELE ADAM $t EVA DtN BUCOVTNA ln Bucovina, colinele si munfii mici formeazE peisagiul obignuit. 16. IN TARG LA RAURENi N!ici un t6rg n'are mai muliS viafE ca t6rgul olfenesc. Oamenii v6nd gi cumpEri, cu ochii strilucitoi'i de voie burE si cu gluma pe buze 17. COSTUM DIN RUCAR Femei frumoase, muscelence'e, au ales penlru irnpodobirea lor cel mai sErbEloresc coslumromAnesc, lucrai, de multe ori, fn fir de aur. 18. ililrffif[ilftfitttMANASTTREA CETATUTA DtN tA$tOra; de aminliri;i tinerele molcomitS, la;ul pEstreazE cu sfinlenie lezaurul de relicve al Moldovei de altE dat5, 19. trt _ rf AII lpMANASTTREA MOLDOVTTA Una din cele palru mEnEsliri bucovinene, caroclerislice prin ccnslrucfia;i mai ales prin pcdcabele exter"ioare. Sub lespezile lor, odihnesc marii conducElori ai Moldovei 20. BRAgOV La poalele munfilor, ,,Burgul" sumbru altEdatS, esle azi un orat modern, plin de viafE. 21. iRB , j E E i:fi --,r:rl.'ii!. !ill+ 5:Ft;i IiCr:ri |i,:i"-!ce rie 5:1,..i1.) int:qri!i "ig i1r", i r":o1:ior :tt.!:1' 1';1*{isv;:u ;.;:i ll i:' ii:. ;:'i'': ;l .r,Jj ce nu rn.li :?!=:.j{}iir': delle ti .':-:t'.-.t?- ar :.,i-i:ii-:1 : =!!+ ir.*;:rr+: i:': :..':j 'r -.' r-':: ',1 ; ,l::! a':.:)i'-l :i ".it'r' iif"lr' 22. it ISCHITUL IALOMICIOARA ln crestetul munfilor, in gura uneia din cele mai mari pegteri din far5, micul sehit este unie in felul sEu 23. sTANA PE VALEA tALOMTTET lmprEgtiale pe lot cuprinsul munfilor, sl6nele cu mii de oi i9i trEesc via!a plinE de farmec. 24. DUNAREA LA CAZANE La intrarca in Cazane, DunErea i;i aduni apele 1i le strecoarE lerniloare prinlre ziduriie de piatrE 25. DUNAREA LA ADA.KALEH Col! orienlal fn mijlocul bEtr6nului Danubiu, REmEsitE vie al unor vremi uiiaie. 26. BALCIC Feeiie de vis si poezie, nEscul din dragosiea 1i fantezia unei maii Regine" 27. PORTU L CAVAR NA CapAtul de noid al Coasiei de Arginl. 28. S$ B*w w g$INTERIOR DIN RUCAR Muscelul, iudef al florilor 9i veseliei esfe locul celor mai frumoase podoabe lucrate de femei 29. i.td't:.---ULITA DrN DRAGOSLAYE mari, proaspit vSruite, impreimuire dc piairE cu poartE inEltS, ca s5 pcatE frece carul incErcai cu f6n, iaiS modelul gospodErieide sub munte" 30. PE DRUMUL PIFIR!GULUIiIIUNTIi NEAMTULUii ln r-nun1i. femeile e5!5rese