romana curriculum vitae mihaela popescu...- limba latin ă – limb ă veche de profil (curs...

of 20 /20
Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 24.04.2017 Page 1 Curriculum vitae Europass InformaŃii personale Nume / Prenume Popescu Cecilia-Mihaela Adresă(e) Str. DîmboviŃa, Nr. 18, Bloc B20, Ap. 14, Craiova, Dolj, Romania – 200670 Telefon(oane) +40 351. 424 782 Mobil: +40.723 165 163 E-mail(uri) [email protected] [email protected] [email protected] NaŃionalitate(-tăŃi) română Data naşterii 17. 05. 1976 EducaŃie şi formare Perioada Calificarea / diploma obŃinută Domeniul Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ Nivelul în clasificarea naŃională sau internaŃională Perioada Calificarea / diploma obŃinută 2017 Atestat de abilitare nr. 3725 din data de 13.04.2017, la propunerea Consiliului General al CNATDCU din 24. 03. 2017, în domeniul de studii universitare de doctorat Filologie, cu lucrarea Modalitate, subiectivitate şi universuri discursive în limbile romanice. ComponenŃa comisiei de abilitare : prof. univ. dr. Rodica Ileana Zafiu (Universitatea din Bucureşti), prof. univ. dr. Alexandru Gafton (Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi), prof. univ. dr. Petre Gheorghe Bârlea (Universitatea „Ovidius” din ConstanŃa”) Filologie – Lingvistică (latină, generală, romanică), Pragmatică IOSUD Universitatea din Craiova. conducere de doctorat 2010-2013 Atestat de absolvire a studiilor posdoctorale (seria şi numărul 61968/UCV/2013/54) în domeniul fundamental „ŞtiinŃe umaniste. Filologie”, cu teza „Viitorul şi condiŃionalul în limbile romanice. Abordare morfosintactică şi categorizare semantică din perspectivă diacronică” [Le futur et le conditionnel dans les langues romanes. Approche morphosyntaxique et catégorisation sémantique du point de vue diachronique], în cadrul proiectului „Parteneriatul universitar în cercetare – un pas înainte spre o şcoală postdoctorală a viitorului”, ID 61968, proiect co-finanŃat din Fondul Structural European şi Guvernul

Upload: others

Post on 27-Feb-2021

15 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Romana Curriculum vitae MIHAELA POPESCU...- Limba latin ă – limb ă veche de profil (curs practic) - Limba latin ă – Interpretare de texte (curs practic) - Limba latin ă - Retroversiune

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 24.04.2017

Page 1

Curriculum vitae Europass

Informa Ńii personale

Nume / Prenume Popescu Cecilia-Mihaela

Adresă(e) Str. DîmboviŃa, Nr. 18, Bloc B20, Ap. 14, Craiova, Dolj, Romania – 200670

Telefon(oane) +40 351. 424 782 Mobil: +40.723 165 163

E-mail(uri) [email protected] [email protected]

[email protected]

NaŃionalitate(-tăŃi) română

Data naşterii 17. 05. 1976

EducaŃie şi formare

PerioadaCalificarea / diploma obŃinută

Domeniul

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ

Nivelul în clasificarea naŃională sau internaŃională

PerioadaCalificarea / diploma obŃinută

2017 Atestat de abilitare nr. 3725 din data de 13.04.2017, la propunerea Consiliului General al CNATDCU din 24. 03. 2017, în domeniul de studii universitare de doctorat Filologie, cu lucrarea Modalitate, subiectivitate şi universuri discursive în limbile romanice. ComponenŃa comisiei de abilitare : prof. univ. dr. Rodica Ileana Zafiu (Universitatea din Bucureşti), prof. univ. dr. Alexandru Gafton (Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi), prof. univ. dr. Petre Gheorghe Bârlea (Universitatea „Ovidius” din ConstanŃa”)

Filologie – Lingvistică (latină, generală, romanică), Pragmatică

IOSUD Universitatea din Craiova. conducere de doctorat

2010-2013 Atestat de absolvire a studiilor posdoctorale (seria şi numărul 61968/UCV/2013/54) în domeniul fundamental „ŞtiinŃe umaniste. Filologie”, cu teza „Viitorul şi condiŃionalul în limbile romanice. Abordare morfosintactică şi categorizare semantică din perspectivă diacronică” [Le futur et le conditionnel dans les langues romanes. Approche morphosyntaxique et catégorisation sémantique du point de vue diachronique], în cadrul proiectului „Parteneriatul universitar în cercetare – un pas înainte spre o şcoală postdoctorală a viitorului”, ID 61968, proiect co-finanŃat din Fondul Structural European şi Guvernul

Page 2: Romana Curriculum vitae MIHAELA POPESCU...- Limba latin ă – limb ă veche de profil (curs practic) - Limba latin ă – Interpretare de texte (curs practic) - Limba latin ă - Retroversiune

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 24.04.2017

Page 2

Disciplinele principale studiate

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ

Nivelul în clasificarea naŃională sau internaŃională

PerioadaCalificarea / diploma obŃinută

Disciplinele principale studiate

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ

Nivelul în clasificarea naŃională sau internaŃională

PerioadaCalificarea / diploma obŃinută

Disciplinele principale studiateNumele şi tipul instituŃiei de

învăŃământNivelul în clasificarea naŃională

sau internaŃională

Perioada

Disciplinele principale studiate

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ

Nivelul în clasificarea naŃională sau internaŃională

Perioada

PerioadaCalificarea / diploma obŃinută

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ

României. Lingvistică romanică, Istoria limbii române/franceze/italiene/spaniole, Lingvistică generală, Semantică, Pragmatică Universitatea din Craiova în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti şi Universitatea « Lucian Blaga » din Sibiu Studii postdoctorale

2000-2006 Diplomă de Doctor (seria E, nr. 0001969) în domeniul fundamental „ŞtiinŃe umaniste. Filologie”, cu teza: Exprimarea potenŃialului şi a irealului în latină, franceză şi română, coordonator: prof. univ. dr. dr. h. c. mult. Maria Iliescu; referenŃi: prof. univ. dr. Sanda Reinheimer-Rîpeanu (Universitatea din Bucureşti), prof. univ. dr. Ileana Oancea (Universitatea de Vest din Timişoara), prof. univ. dr. Katalin Dumitraşcu (Universitatea din Craiova). DistincŃia: Magna cum laude Lingvistică generală, lingvistică romanică, istoria limbii române/franceze, morfosintaxa limbii române şi franceze, modalităŃi, pragmatică Universitatea din Craiova Studii de Doctorat

1998-1999 Diplomă de Studii aprofundate (seria E, nr. 000727), specializarea: Limba franceză – Contrastivité et didactique du FLÉ Limba franceză, Lingvistică contrastivă, Didactica limbii franceze Universitatea din Craiova Studii aprofundate 1994-1998

Diplomă de LicenŃă (seria R, nr. 0036568) în specializarea: Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura latină. Titlul tezei de licenŃă: „Numele de culori în latină, franceză şi română”, coord. conf. univ. dr. Michaela Livescu. Limba şi literatura franceză, limba şi literatura latină, lingvistică generală, literatură comparată, psiho-pedagogie, metodica limbii şi literaturii franceze, metodica limbii şi literaturii latine Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere şi Istorie

Studii de LicenŃă

1996 – 1998 – Şcoala de Jurnalistică, organizată de D.J.T.S.- Dolj, din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, în cadrul programului pentru tineret: “EducaŃie Permanentă”. 1990 – 1994 1994 – Diplomă de Bacalaureat Şcoala Normală “Ştefan Velovan” (Craiova), Filologie.

Page 3: Romana Curriculum vitae MIHAELA POPESCU...- Limba latin ă – limb ă veche de profil (curs practic) - Limba latin ă – Interpretare de texte (curs practic) - Limba latin ă - Retroversiune

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 24.04.2017

Page 3

ExperienŃa profesională

PerioadaFuncŃia sau postul ocupat

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate

PerioadaFuncŃia sau postul ocupat

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate

Perioada FuncŃia sau postul ocupat

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităŃii sau sectorul de

februarie 2016 – prezent ConferenŃiar universitar Coordonarea cursurilor şi a laboratoarelor la disciplinele: - Gramatica comparată a limbilor romanice (LicenŃă) - Comunicare verbală (LicenŃă) - Tehnici de redactare (LicenŃă) - Limba latină – Morfologie, Sintaxă, Curs opŃional (LicenŃă) - Limba română în perspectivă romanică (Master: Studii de limbă şi literatură

română) - Structuri morfosintactice în limbile romanice (Master: Langue française,

didactique et littératures dans l’espace francophone) Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Departamentul de comunicare,

jurnalism şi ştiinŃe ale educaŃiei (iniŃial), (ulterior la) Departamentul de limbi romanice şi clasice, str. A. I. Cuza, nr.13, Craiova, Dolj, România, 200585

ÎnvăŃământ superior martie 2008 – februarie 2016 Lector universitar Coordonarea cursurilor şi a laboratoarelor la disciplinele: - Gramatica comparată a limbilor romanice (LicenŃă) - Lingvistică generală (LicenŃă) - Comunicare verbală (LicenŃă) - Istoria publicităŃii (LicenŃă) - Limba latină – Morfologie, Sintaxă, Curs opŃional (LicenŃă) - Limba română în perspectivă romanică (Master: Studii de limbă şi literatură

română) - Structuri morfosintactice în limbile romanice (Master: Langue française,

didactique et littératures dans l’espace francophone) - Fazele vechi ale limbilor romanice (Master: Limbile romanice în sincronie şi

diacronie) - Neologismele latino – romanice pătrunse în limba română în sec. al XVIII-lea,

Master: Receptarea AntichităŃii greco-romane în cultura română Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Departamentul de limbi romanice şi clasice, str. A. I. Cuza, nr.13, Craiova, Dolj, România, 200585 ÎnvăŃământ superior

martie 2002 – februarie 2008 Asistent universitar ActivităŃi la disciplinele:

- Limba latină – limbă veche de profil (curs practic) - Limba latină – Morfologie (seminar) - Limba latină – Sintaxă (seminar) - Limba latină – Lexicologie şi stilistică (seminar) - Cultură şi civilizaŃie latină (curs practic) (Master Bologna: Limbile romanice în

sincronie şi diacronie) - Paradigme ale comunicării de masă (seminar) - Istoria publicităŃii (seminar) - Imagine personală (seminar) - Comunicare politică (seminar)

Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Catedra de lingvistică generală şi limbi clasice, str. A. I. Cuza, nr.13, Craiova, Dolj, România, 200585 ÎnvăŃământ superior

Page 4: Romana Curriculum vitae MIHAELA POPESCU...- Limba latin ă – limb ă veche de profil (curs practic) - Limba latin ă – Interpretare de texte (curs practic) - Limba latin ă - Retroversiune

Curriculum vitae – Cecilia Mihaela Popescu 24.04.2017

Page 4

activitate

PerioadaFuncŃia sau postul ocupat

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate

PerioadaFuncŃia sau postul ocupat

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale

Numele şi adresa angajatorului

februarie 1999 – februarie 2002 Preparator universitar ActivităŃi la disciplinele:

- Limba latină – limbă veche de profil (curs practic) - Limba latină – Interpretare de texte (curs practic) - Limba latină - Retroversiune (curs practic)

Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Catedra de lingvistică generală şi limbi clasice, str. A. I. Cuza, nr.13, Craiova, Dolj, România, 200585 ÎnvăŃământ superior

septembrie 1998 – februarie 1999 Profesor debutant suplinitor în învăŃământul preuniversitar

ActivităŃi de predare la disciplinele: - Limba şi literatura latină - Limba şi literatura franceză Şcoala generală Nr. 2 „Traian” – Colegiul NaŃional „FraŃii Buzeşti”, Craiova

Aptitudini şi competenŃe personale

Capacitate de efort intelectual şi fizic, bun comunicator, tenacitate, eficienŃă, bun colaborator, capacitate organizatorică

Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Franceză, Engleză, Italiană, Spaniolă

Autoevaluare În Ńelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaŃie

Discurs oral Exprimare scrisă

Limba franceză C2 10/10 C2 10/10 C2 10/10 C2 10/10 C2 10/10

Limba engleză B1 9/10 B1 10/10 B1 9/10 B1 9/10 B1 9/10

Limba italian ă A2 9/10 A2 10/10 A2 8/10 A2 8/10 A2 8/10

Limba spaniolă A2 9/10 A2 10/10 A2 8/10 A2 8/10 A2 8/10

(*) Nivelul Cadrului European Comun de ReferinŃă Pentru Limbi Străine

CompetenŃe şi aptitudini organizatorice

2008 – prezent: Membru în Consiliul FacultăŃii de Litere, Universitatea din Craiova 2016 – prezent: Prodecan (insărcinat cu activitatea de cercetare şi calitatea învăŃământului) la Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova

Permis(e) de conducere NU

Anexe Anexa 1: Granturi, proiecte de cercetare – dezvoltare Anexa 2: Stagii de formare în Ńară şi în străinătate Anexa 3: Activitatea didactică Anexa 4: Citări / Recenzii / PrezenŃa în baze de date / Premii Anexa 5: Alte activităŃi Anexa 6: Lista de publicaŃii Anexa 7: Participări la colocvii, simpozioane, congrese

Page 5: Romana Curriculum vitae MIHAELA POPESCU...- Limba latin ă – limb ă veche de profil (curs practic) - Limba latin ă – Interpretare de texte (curs practic) - Limba latin ă - Retroversiune

hhhhhhhhhhhhhhhh

Page 6: Romana Curriculum vitae MIHAELA POPESCU...- Limba latin ă – limb ă veche de profil (curs practic) - Limba latin ă – Interpretare de texte (curs practic) - Limba latin ă - Retroversiune
Page 7: Romana Curriculum vitae MIHAELA POPESCU...- Limba latin ă – limb ă veche de profil (curs practic) - Limba latin ă – Interpretare de texte (curs practic) - Limba latin ă - Retroversiune
Page 8: Romana Curriculum vitae MIHAELA POPESCU...- Limba latin ă – limb ă veche de profil (curs practic) - Limba latin ă – Interpretare de texte (curs practic) - Limba latin ă - Retroversiune

hhhhhhhhhhhhhh

HHHHHHHHHHHHHHHH

Page 9: Romana Curriculum vitae MIHAELA POPESCU...- Limba latin ă – limb ă veche de profil (curs practic) - Limba latin ă – Interpretare de texte (curs practic) - Limba latin ă - Retroversiune
Page 10: Romana Curriculum vitae MIHAELA POPESCU...- Limba latin ă – limb ă veche de profil (curs practic) - Limba latin ă – Interpretare de texte (curs practic) - Limba latin ă - Retroversiune
Page 11: Romana Curriculum vitae MIHAELA POPESCU...- Limba latin ă – limb ă veche de profil (curs practic) - Limba latin ă – Interpretare de texte (curs practic) - Limba latin ă - Retroversiune
Page 12: Romana Curriculum vitae MIHAELA POPESCU...- Limba latin ă – limb ă veche de profil (curs practic) - Limba latin ă – Interpretare de texte (curs practic) - Limba latin ă - Retroversiune
Page 13: Romana Curriculum vitae MIHAELA POPESCU...- Limba latin ă – limb ă veche de profil (curs practic) - Limba latin ă – Interpretare de texte (curs practic) - Limba latin ă - Retroversiune
Page 14: Romana Curriculum vitae MIHAELA POPESCU...- Limba latin ă – limb ă veche de profil (curs practic) - Limba latin ă – Interpretare de texte (curs practic) - Limba latin ă - Retroversiune
Page 15: Romana Curriculum vitae MIHAELA POPESCU...- Limba latin ă – limb ă veche de profil (curs practic) - Limba latin ă – Interpretare de texte (curs practic) - Limba latin ă - Retroversiune
Page 16: Romana Curriculum vitae MIHAELA POPESCU...- Limba latin ă – limb ă veche de profil (curs practic) - Limba latin ă – Interpretare de texte (curs practic) - Limba latin ă - Retroversiune
Page 17: Romana Curriculum vitae MIHAELA POPESCU...- Limba latin ă – limb ă veche de profil (curs practic) - Limba latin ă – Interpretare de texte (curs practic) - Limba latin ă - Retroversiune
Page 18: Romana Curriculum vitae MIHAELA POPESCU...- Limba latin ă – limb ă veche de profil (curs practic) - Limba latin ă – Interpretare de texte (curs practic) - Limba latin ă - Retroversiune
Page 19: Romana Curriculum vitae MIHAELA POPESCU...- Limba latin ă – limb ă veche de profil (curs practic) - Limba latin ă – Interpretare de texte (curs practic) - Limba latin ă - Retroversiune

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

hhhhhhhhhhhhhhh

hhhhhhhhh hhhhhhhhh

Page 20: Romana Curriculum vitae MIHAELA POPESCU...- Limba latin ă – limb ă veche de profil (curs practic) - Limba latin ă – Interpretare de texte (curs practic) - Limba latin ă - Retroversiune