ria municipiului arad - · pdf file- modernizare aparate de iluminat cu aparate cu led-uri...

Click here to load reader

Post on 18-Oct-2019

5 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD

  MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E A nr.47

  din 28 februarie 2012 referitoare la aprobarea „Studiului de fezabilitate privind modernizarea şi extinderea

  Sistemului de iluminat public din Municipiul Arad” Consiliul Local al Municipiului Arad, Având în vedere: -iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive înregistrată cu nr.10496/21.02.2012; -raportul Serviciului Edilitar, din cadrul Primăriei Municipiului Arad înregistrat cu nr.10499/21.02.2012; -avizul nr.1/2012 al Consiliului tehnico-economic al Primăriei Municipiului Arad; -rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad; -prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, referitor la aprobarea documentaţiilor tehnico- economice ale obiectivelor noi de investiţii finanţate integral sau în completare din bugetul local; -adoptarea hotărârii cu 17 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 3 abţineri (22 prezenţi din totalul de 23); În temeiul prevederilor art. 36, alin.(4), lit.”d” din Legea nr.215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta

  H O T Ă R Â R E Art.1.Se aprobă „Studiul de fezabilitate privind modernizarea şi extinderea Sistemului de iluminat public din Municipiul Arad” cu caracteristicile şi indicatorii tehnico-economici cuprinşi în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Obiectivul se va finanţa din fonduri ale bugetului local. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică tuturor celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală.

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

  Ovidiu MOŞNEAG Contrasemnează S E C R E T A R Lilioara STEPANESCU

  Red/Dact BML/BML Verif. SL 1 ex. Serviciul Edilitar 1 ex.Instituţia Prefectului-Judeţului Arad 1 ex. Dosar şedinţă CLMA 28.02.2012 Cod PMA -S1-02

 • Anexa la Hotărârea nr.47/28.02.2012

  a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea „Studiului de fezabilitate privind

  modernizarea şi extinderea Sistemului de iluminat public din Municipiul Arad”

  Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului: „Studiului de fezabilitate privind modernizarea şi extinderea Sistemului de iluminat public din Municipiul Arad”

  Titular : Consiliul Local al Municipiului Arad – PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

  Ordonator de credite : Primarul Municipiului Arad

  Indicatori tehnico-economici : 1. Valoarea totală a lucrării 288.427.950 lei inclusiv TVA 66.346.460 Euro inclusiv TVA (pentru un curs Euro de 4,3473 din 15.02.2012) Din care construcţii + montaj 221.864.990 lei inclusiv TVA 51.035.120 Euro inclusiv TVA (pentru un curs Euro de 4,3473 din 15.02.2012) 2. Capacităţi: - modernizare aparate de iluminat cu aparate cu LED-uri 15.158 aparate cu LED - extindere sistem ilumiat public cu aparate cu LED 11.000 puncte luminoase - realizare iluminat architectural - realizare sistem telegestiune la nivel de punct luminos 3. Durata de realizare a investiţiei 48 luni 4. Eşalonarea plăţii investiţiei se va face în rate anuale egale pe durata a 25 ani.

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

  Ovidiu MOŞNEAG Contrasemnează S E C R E T A R Lilioara STEPANESCU

 • STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND MORENIZAREA ŞI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ARAD

  2012

 • Beneficiar

  C O N S I L I U L L O C A L A L M U N I C I P I U L U I A R A D

  STUDIU DE FEZABILITATE

  MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ARAD Pagina 2

  CUPRINS 1. DATE GENERALE ...............................................................................................................................................5

  1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII............................................................................................................5 1.2 AMPLASAMENTUL.............................................................................................................................................5 1.3 TITULARUL INVESTIŢIEI .....................................................................................................................................5 1.4 BENEFICIARUL INVESTIŢIEI................................................................................................................................5 1.5 ELABORATOR ..................................................................................................................................................5

  2. FOAIE DE SEMNĂTURI ......................................................................................................................................6 3. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL ..............................................................................................7

  3.1 SITUAŢIA ACTUALĂ ŞI INFORMAŢII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILĂ CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ..............7 3.1.1 ZONELE CU ILUMINAT PUBLIC .............................................................................................................7 3.1.2 STAREA ACTUALA A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN PUNCT DE VEDERE FIZIC.............8 3.1.3 INTRETINEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC...........................................................................8

  3.1.3.1 ACTUALIZAREA TEHNOLOGICA A SIPMA..................................................................................................12 3.1.4 REALIZAREA ILUMINATULUI FESTIV IN MUNICIPIUL ARAD ............................................................13

  3.2 DESCRIEREA INVESTIŢIEI ................................................................................................................................18 3.2.1 CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE SAU ALE PLANULUI DETALIAT DE INVESTIŢII PE TERMEN LUNG PRIVIND SITUAŢIA ACTUALĂ, NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA PROMOVĂRII INVESTIŢIEI, PRECUM ŞI SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC SELECTAT .................................................18 3.2.2 NOTIUNI GENERALE PRIVIND REALIZAREA UNUI SISTEM DE ILUMINAT URBAN MODERN, PERFORMANT SI EFICIENT.............................................................................................................................18

  3.2.2.1 CONFORTUL LUMINOS ÎN MEDIUL URBAN ...............................................................................................19 3.2.2.2 SISTEME DE ILUMINAT URBAN ..................................................................................................................23

  3.2.3 Nivelul de performanta si de calitate.......................................................................................................24 3.2.4 PREZENTAREA OBIECTELOR DE INVESTITIE ..................................................................................25

  3.2.4.1 MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC .............................................................................25 3.2.4.2 EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ....................................................................................25 3.2.4.3 REALIZAREA ILUMINATULUI ARHITECTURAL...........................................................................................27 3.2.4.4 IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INTELIGENT DE MONITORIZARE SI CONTROL AL SIPMA .................30

  3.2.5 SCENARIILE TEHNICO – ECONOMICE...............................................................................................36 3.2.5.1 SCENARII PROPUSE....................................................................................................................................36 3.2.5.2 SCENARIUL RECOMANDAT DE CĂTRE ELABORATOR............................................................................37 3.2.5.3 AVANTAJELE SCENARIULUI RECOMANDAT.............................................................................................37

  3.2.6 DESCRIEREA CONSTRUCTIVĂ, FUNCŢIONALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ, DUPĂ CAZ ...........................38 3.2.6.1 APARATE DE ILUMINAT...............................................................................................................................38 3.2.6.2 SURSE DE LUMINĂ (LĂMPI) ........................................................................................................................50 3.2.6.3 CONSOLE ŞI SISTEME DE PRINDERE .......................................................................................................53 3.2.6.4 STALPI............................................................................................