revista preistorie si antichitati 1940

169
www.cimec.ro ANUL II-IV IULIE 1940 REVISTA DE PREISTORIE ANTIOHITATI NATIONALE BULETIN AL SEMINARULUI DE ARHEOLOGIE PREISTORIE DELA fACULTATEA DE fiLOSOfiE LITERE· UNIVERSITATEA DIRECTOR: 1. UNIVERSITATEA DIN FACULTATEA DE FILOSOPIR LITERE SEMINARUL DR ARHEOLOGIE PRF.ISTORIE STR, EDGAR QUINET

Upload: uivar09

Post on 28-Nov-2015

214 views

Category:

Documents


26 download

DESCRIPTION

Revista Preistorie Si Antichitati 1940

TRANSCRIPT

 • www.cimec.ro

  ANUL II-IV IULIE 1940

  REVISTA DE PREISTORIE I ANTIOHITATI NATIONALE BULETIN AL SEMINARULUI DE ARHEOLOGIE I PREISTORIE DELA fACULTATEA DE fiLOSOfiE I LITERE UNIVERSITATEA BUCURETI

  DIRECTOR: 1. ANDRIEESCU

  UNIVERSITATEA DIN BUCURETI FACULTATEA DE FILOSOPIR I LITERE SEMINARUL DR ARHEOLOGIE I PRF.ISTORIE

  STR, EDGAR QUINET

 • www.cimec.ro

  INSCRIS LA TRIBUNALUL ILFOV, SECIA 1-A COMERCIAL, N REGISTRUL PUBLICAIUNILOR PERIODICE, SUB NR. 626/939, DOSAR NR. 3441/939,

  CAPACUL DE VAS DE PE COPERT A FOST DESCOPERIT LA SRATA-MONTEORU, SPTURILE 1927. GAURILE GRUPATE CTE DOU SUNT DE SUSPENBIUNE. CELE GRUPATE CTE TREI SUNT GURGUIE-PROEMINENE DE PODOAB. DESENUL SE

  DATORETE D-LUI DIONISIE PCURARU.

 • www.cimec.ro

 • www.cimec.ro

  CUVNT iNAINTE

  Intz'ul numr dzn Revista de Preistorie i Antichiti naionale a aprut n Septemvrze 1937, cu 45 pagznz (mat mult n lz"mba francez -rz german) z" un numr aproape egal de p/ane, cu ocazia z sprr cznstzrea Congresulut tnternazonal de Antropologze t Arlzeologze prr-

  zstorzc ce s'a ft1zut atuncz" la Bucuretz" z s'a nchez"at la Cluj. Plnuzt in mat mare z" pregttt mat de mult, Prtn lucrrz"

  prelt"mtnare de bz"blzografte t t"lustrare fotografic z desene ale mate-rt"aielor, ceea ce am nceput mat ales dtn 1928 t" 1929, cu pnkful favo-rabz"l al Semtcentenaruluz" dela Constana t al Expouftet tnternatonale dela Barcelona, Revzsta noastr poate sii prezznte abz"a acum un numr urmtor celut dzn 19J7 Nu struzesc asupra cauzelor acestez" intrzzen de care vtnovat e unul szngur, eu. Cet ce lt'u ce chcltuzelz" neccszt asemenea publt"cafzi" ( numat clz"eele numruluz trecut au costat 7o.ooo ln) z" ce calztz" trebuzesc pentru dobndzrea lor, m vor crede z m vor zerta. O cer maz ales dzn partea zitbzfz"lor mez" colabora/orz: dzntre care numaz puznz z" vor gsz contrz"buzile n acest numr z anume acelea ce au ajuns n pagznz", n frunte cu vechzid meu coleg z Przden, nc dtnaznte de cellalt rzbozit, d-l Teo/t"l Sauczitc-Sveanu dela Unzver-sztatea dzn Cernuz: O cer de asemenea celor ce m'au afutat pentru aceste publzcati": odat Rectoratul ( d-l profesor C. C. Stmcescu), anul trecut z Banca Naz"onal, crora le aducem deosebzte mulumzrz:

  Datoresc nc o explzcaze, pe care 11 'am putut-o da m prtlejul numrulut anterz"or, nchznat unor oaspez. strzm: dea in afar de orzce preocuprz" ale noastre. Revista de Preistorie i Antichiti naionale n'a fost conceput s fac ct de puzrt umbr z maz ales s se ta la ntrecere, sub mcz un raport, cu nzct" una dzntre publtcati"le noastre, de pe acelaz trm al cercetrzi" trecutuluz: Nzcz" cu vechz'ul, bogatul t frumosul Buletin al Comisiunii Monumentelor Istorice, t maz puftn cu aproape tot aa de vechea Revista Istoric a d-luz profesor 1V. Iorga, sau cu maz noua Revista Istoric Romn, foarte bzne orga-m"zat t utt"l, nz"cz" cu frumoasa Dacia ntemezat de V. Prvan, sau

  -3-

 • www.cimec.ro

  z maz numeroasele pubhcazi ale coalet romne dela Roma, sau pu-hlz"cazile Instztutuluz de Studzi" claszce .dela Clui, nz Istros z publz'-cazile aferente ale zubz"tuluz meu coleg, d-l Scarlat Lambrzno, cu elul de a mbrt"a ntregul domenzu de stttdzi re_ferdoare la trecutul anllc al Dacz"et z ntregul cuprzns al lumzi' clastce, etc. - Revista de Preistorie i Antichiti naionale a .fost conceput cu gndurz t' dorzne mult mat restrnse t precz'se. Pornznd dela o

  catedr t' dela un semznar, pn acum doz" anz' stngurele n ar de aceast specz'alzlate, o asemenea publzcaze am socolt"t-o cea mat potrzvzl ca, n mtjlocul celorlalte, chzar dac de attea orz unele dtn ele trateaz z antzchzlz" de acest .fel, de az s porneasc fndrttmrzle metodzce z" znformazile trebudoare, ortentrz" t" ndrumrz; care fie zzs n treact, cu toat dragostea mea pentru ttnertme, cred c nu le poate da czne nu a ajuns nc s se sprzjzne bzne pe tzi'na t experzena sa projJne. Tznerzi' au doar attea lucrurz' bune de .fcut t; apoz; destul vreme de ndrumat pe alzi: O asemenea aczune are datorta s apropze pe tot. specz'alz"tzi" z s utzlzzeze orgamznd toate bunvoznele. Ftind vorba de lucm;z" relatzv de mat" puzn vreme studzate n chzp mat metodtc la noz; s se ajung ncetul cu ncetul la o organziare eficace, ajutnd dtn ce n ce mat bzne, autorz"ttle constdude: Comtszunea Monumen-telor Istortce t' Muzeul .Nazonal de Antzchdz" cu specz'alt"tti. ce au, cu care ilnpreun s se fac cndva n ntreaga ar marta anchet ar-lteologzc, ce azurea s'a _fcut de mult t n repetate reprtze. La noz; lundu-se lucrul dela nceput mat" ststematzc, s'ar ajunge la rezultate z" maz satzS.fctoare. S nu se mat" ntmple ca profesort' de zstorz'e s nu cunoasc mat deaproape antzcht"tzle z monumentele dt'n regzunea

  z' oraul lor, sau alti" de ltmbt" clastce, anttchdtle grecetz' z' romane dt1z Dacz'a, sau cum mt s'a ntmplat 11ue, odat, maz de mult, cu ocazia unez' Perzegheze ntr'unul dz'n judeele dela Dunrea muntean: un nvtor, era t deputat sau senator, decz' maz fn zdrst t' localnzc acolo unde l-am gstl, nu a tzut s-mt' arate o cetut'e, cercetat pe vremuri de D. Butculescu pe a crut' moz'e era atuncz; z' am gst't-o aproape sz'ngur, puz'n afar de sat t .foarte aproape de locutna d-luz" nvtor z reprezentant al locurzlor sale; btrmi' satuluz aduz z ntrebat; au ncuvzi'nat c aa este, acolo era cetuza unde spau But cules cu.

  Dt'n multele ce vt'seaz t plnuesc. oamenzi" spre mat bt'ne, mult mat putne se pot n.fptut; t sunt mpreiurrt cnd trebuz'e s ne

  mulumzm z' s fim recunosctort t pentru att.

  -4-

 • www.cimec.ro

  Dup mat mult" am de prea putn sufictent sntate, sunt stlt"t s dau fn trele vremurz pentru ar, aceste pagtnt de antzchztz" naionale, mat ales alt: noastre, chtar cnd vorbz"m t despre ale altora. O .facem ntr' o prt1n prl!zentare a rubrz"ctlor ce credem c o asemenea revtst trebute s cujJrtttd, cu artzcolele z" dustrazile ce avem bune de tz"jJar. Incepem cu consaerati. t orzentrz" generale, ndrumrz: Am socotzt c mult mat" bzne, asemenea lucruri se pot nva, la nceput, dela cttle7Ja mat" vecht. t expertent: am ales pe Camtlle Jullt"an. Ttnerzi" z harnzcz"z met colaboratort; d-mi Corneltu Mateescu z" Mzrcea Pe-trescu-Dmbovt"a au gst"t cu cale t" s'au ostemt s alctuzasc un ntreg zstorzc al unet organtzati" ttinifice n vrst nu mat de 10 am, cu care totuz fiind 'lorba de Semznarul dzn cadrul cruta a pomzt aceast# revtst, .fac nceputul rubrzcu: orgamzazi; tnstztuti. z cerce-

  tton: E de sfJerzat ce de !lume au gstf autorzi" In acest rstzmp, ccz" faptele au .fost de sz"gur mult mai putne: fnceputurz: Dar przntre aceste nume nu vot putea utfa m"ct"odat pe acela al d-net Rocca-

  Btcoz"anu, care, dup ce lucrase la Geneva cu d-l proj. Pzttard .rz regretatul basarabean Alex. Dom"ct; s'a szmzf .foarte mulum# s conft"nue la not ceea ce nvase t ncepuse acolo. Soarta ns n'a vrut s o ajute; a .fost strzid ntr'un acct"de_nt orz"bd de tren mpreun cu az sz: A ateptat-o zadarnzc multe zzle halatul alb n cuzitl dzn sala unde lucra. O ateapt z" acum ldzele cu matuzale paleolzft"ce, dt"n Basarabta t Bucovtna: cu lucrurile mat mrunte, chzar cnd sunt foarte fnsemnate, se gsesc mult mat putnt care s se ocupe t una dzntre acez"a t acelea, era. Nu vom utfa de asemenea pe emznentul nostru asculttor ttmp de trez" am; Emtl Colzu, autorul un admz._ rabtle teze de doctorat despre Ceramtca greac dzn Muzeul Kalt"nderu, dus fn .floarea tznercz"z: lt/mnd asifel pe stzmatul meu coleg dela Istorza veche d-l Lambrzno, de un ajutor deplzn .format z" extrem de prezos pentru ntreaga ttin a trecutulut cel vechtit.

  O menftune de mulumzrz deosebt"te trebuie s aduc in przinul rnd, Instttutulut" Foto-Tehnzca"b care a executat nc dela nceput, cea mat mare parte dtn .fotografiile acestei publzcazi; _Instzlut legat pentru totdeauna n amtntzrea noastr de numele .fotogra.fuluz:artzst N. au, mort tnr ami" trecuz" intr'un nenoroczt acczaent de auto-mobzl. Crdndu-se ani de zzle pe toate schelele mnstz"rzlor ce le are n grtja Comzszunea Monumentelor Istorzce. pentru a le saha .fotografic prezoasele pzdurt; el s'a ostend cu acelaz entuztclSm z" dragoste de arta sa t pentru .fotografierea spturtlor noastre, orz unde fl puteam chema. A;unsese un .fel de arhzv .fotografic a noastr,

  -o-

 • www.cimec.ro

  cu szm pentru lucrul ZJechtu z" .frumos t" autentz"c. Se legase cu tot sufletul de trecut... De aceea poate a murzt aa de tnr. Mulumesc de asemenz Fabrz"cti" de clz~ee Car! Schutte & C. Behtz:ng, proprz"etan Eugen Muller t Werner Ohle dzn Berlin S W 68, Rztterstrasse 46/47, care prtn mzjlocz"rea Firmez" Fram von Muhldor.f dzn Cernuz; a executat cea mat mare parte dz?t clzeele publzcazez" de .fa, nc de anul trecut, naznte de luna Septemvrze.

  Rubrzca urmtoare cu tztlul: studzi" despre spturi z monumente nu rvnete s ntreac de loc rubrtctle szmz"lare dtn celelalte revzste mai apropzate. Scopul nostru e s publzcm lucrurz mat uor acceszot"le, care s atrag tnteresul pe ct j>ostot"l al tuturora ce sunt n stare s

  urmreasc, cercetn clare, mat mzd sau ceva mat marz; dtn care ortctne s-t poat .face o idee despre ce e vorba, ce sunt aceste l~crurt

  z" ce nsemntate au, t" totuz; s nu-z" nchtpuie orzctne c poate ajunge .foarte repede arhe!Nog. Dzn aceeaz categorze sunt descoperirz"le tzolate t" nlmpltoare, pentru o mat" accestoz"l t" larg tn.formare, decz a ct maz mulz; de ct maz mult; cu unele desvoltrz ce nu sunt poszoz"le n chzar presa cea mat btnevoztoare. S ajutm la .formarea sau progresul contzinez" tzinifice, ca s se ajung a tz" c cei ce umbl n tazn dup comorz; sau le ascund t nu se mat" tte de unde sunt sau ajung n strt1ttate, sunt tlhari n toat puterea cuvntuluz; n s.frzt,

  c nu numat comorz"le sau descoperz"rz"le strlucztoare sunt .foloszioare pentru arheologz'e z" pentru zstorz"a rzi; ct" orzce lucru tdentificat t" do11edit vechz; cu artarea de unde e z cum s'a a.flat, locul, cum e, deczforma, dt1nenszunt"le, cu desen sau .fotografie, apot dzn ce matert"al e .fcut t cum a .fost lucrat, z dac a .fost t este ontamentat, etc.

  O rubrzc .foarte nsemnat o constder aceea a antzchzrz"lor dela noz; a.flate n coleczi. t muzee strtne. Inaugurat n przmul numr al acestez" revtste, de pro.fesorul dela Cracovza, Tadeus Sulzinzrskt; .fugtt pe la not; astzt undeva in lume, e contznuat acum de dl Ion Ncstor, vechzu t emtnent colaborator, care trateaz despre anumtte lucrurz ale noastre dela Muzeul cfiir Volkerkunde dtn Berltn, pe cnd se gsea la studzi" acolo, aslzz" de aceeaz valoare documentar t despre care nu s'a scrzs ntctert:

  ... Vu maz putn necesar mt s'a prut rubrica regzlnulut antz"cht-tz"lor la not t azurea. Plnutnd mat de mult o asemenea cercetare mpreun cu d-l Ilze abrea, dzs!tns magtstrat t numismat emtnent, z cu nf-putnd contrz"but la tzmp, cu partea mea la aceast lucrare, dzlt cauz de boal, l-am rugat pe d-l abrea s o .fac stngur, ceea ce a t zzbutzt cu deplzn succes. Pa!{tntle de azcz sunt un .fragment dzn

  -6-

 • www.cimec.ro

  lucrarea ntreag care a t aprut deosebz"t. Ct znteres depun strznzi; pentru cunoaterea acestor lucrurz; o pot ttustra cu faptul c n cel mat nou Handbuch der Archologie, Manual de Arheologie, alctud n cadrul cunoscutelor manuale despre antzchtiate, publzcat de Walter Otto, la Miinchen, cu mul# colaboratorz; 1937, exzst un capz'tol specz"al despre proteguzrea monumentclor z regzmul tuturor rzlor n aceast przvziz, ncepnd cu Italz"a. Autorul: marele arheolog german Theodor Wzegand, nu de mult decedat. A mpfe znformazi pentru Romnia (mult rezumate, p. 129, probabzl de editur, dup moartea sa), t~au fost date de mzne.

  Artzcolele prt"vtnd mzcarea noastr arheologzc z strzntatea le socot foarte necesare, nu numaz ca o dovad de prezen a noastr, unde s'a putut t cum s'a putut, ct ca un fel de documentare z orzentare, pentru ca acest nsemnat lucru care e partzciparea noastr

  z la mzcarea arheologtc general, s se fac dzn ce n ce mat din pltn t cu tot aparatul necesar z dzn vreme pregtz"t, cum fac strznzi: Darea de seam a d-lut.llftrcea Petrescu Dmbovzla despre al XVII-lea Congres znternazonal de Antropologze z Arheologte preistorzc ce s'a inut la Bucurett" i s'a nchezat la Cluj n 1937, este cu mult mai

  complet, n ce prtvete Arheologza prezstorzc, dect cum aceasta rez"ese dtn, de altfel marele t.frumosul volum consacrat Congresuluz z aprut recent, cu osteneal mult i devotamentul d-lut.profesor N. Mznovz(;z z docent dr. Iorgulescu.

  Cea de a doua dare de seam, despre acelat Congres, tradus din lz"mba suedez de un vechtiz Prteten, se datorete d-lut T. A rne, unul dtntre cez mai dzstzni arheologt de astzz t unul dt'ntre cez' mat bunz cunosctort at Arheologzei euraszatzce. Dac z~am adus z darea sa de seam despre Congresul de Istorze ce s'a inut n acelaz' an la Istambul, n care de alifel s'a vorbt't t despre anttchz'tzle acelor locurz; unele rt strns legtur cu ale noastre, este fiindc aa este conceptia noastr despre pretstorze t' antzchz'tzle noastre nazonale, pururea n cea mat strns legtur cu zstorza, pe care o mpltnete n ale ez' inceputurz; cu mult antertoare z o zlustreaz.

  In sfrd, cronica prescurtat de acum, o vom completa cnd se va putt"a, cu o Bt'blzograjie crz'ttc pe 15 anz; conttnuare a aceleea publt'cat de mtne n Vorgeschichliches Jahrbuch dzn 1928, de ast

  dat cuprznznd z antzchztzle greco-romane dela noz: Pe de alt parte cu o Btolzograjie general a studtitor de Pretstone la noz; datord d-lor Marzizs Moga dela Instt'tutul de Studzi' claszce dzn Cluj z Mtrcea Petresctt-Dmbovtfa, pentru celelalte ri romnetz:

  -7-

 • www.cimec.ro

  Fze-mz permis s fnchez cu o alnzntzre, legztzin cred cnd scrzu aceste rndurz: Datam, acum 28 de anz; prefaa unez" teze de doctorat care trata despre Dacz"a ntreag n strvechi tz"mpurz: 16 Afat" 1912. Era 1oo am dela pzi:rderea Basarabzcz: Datez acum aceste pagz"nz de modest contznuare credziuzoas a lucruluz de atuncz" z" n acelaz cadru, cu data dolzuluz de astzz" z czt ao:caz ncredere n Dumnezeul dreptzi;

  dup faptele ftecruza. I. ANDRIEESC U

  -8-

 • www.cimec.ro

  CONSIDERAII I ORIENTRI GENERALE INDRUMRI

  UN REPREZENTANT TIPIC AL STUDIILOR DE PREISTORIE I ANTICHITI NAIONALE:

  CAMILLE JULLIAN 1) de 1. ANDRIEESCU

  Inc de mult Apostolul Paul a spus (Cor. I, 13, g): cCeea ce tim e numai n parte i numai n parte ceea ce prorocim~.

  Dar n aceast nzuin a noastr de a cunoate i de a ti ct mai mult, generaii dup generaii au ajuns s tie tot mai bine ceea ce naintaii ignorau cu desvrire, sau visau numai, privind n zarea viitorului, cu ce le va aduce spre tot mai deplina nelegere i cunoatere a lucrurilor i a oamenilor. Aa va fi fost n toate tiinele.

  Aa e i n tiina noastr. Una tiau cei vechi, alta Veacul de mijloc i cu totul altfel

  privim noi lucrurile astzi, dup mai mult de un veac de cercetri, minuioase i devotate, n urmrirea continu a acelorai mari pro-bleme, dei multe pline nc de taine. Ce a fost nainte de timpu-rile istorice? Cum tria lumea? Cum erau oamenii? Cum se gseau

  rile de atunci? Cum se crmuiau? Ce viea duceau, n cuprinsul lor i cu vecinii, mai apropiai sau mai ndeprtai?

  Ce fel de neamuri erau i cum se nfieaz fa de aceleai locuri?

  Probleme, cu att mai de seam, chiar dintre cele eseniale ale istoriei, cu ct, din experiena vremurilor mai hine cunoscute, se tie, c neamurile i popoarele prin tot ce sunt i au nfptuit

  r) Leciune de deschidere, inut la inceputul anului 1931--,p, aprut in Cursul multiplicat al aceluiai an; in forma de fa cu multe completri, ca s fie de ct mai mult folos posibil. O alta, 1939-40: Arkeologia i Pre-istoria: definiii, metode fi scopuri, va urma ca o a doua parte, mai trziu, aici sau separat, constituind atunci, mpreun cu alte leciuni, publicate sau ine-dite, o introducere la studiile de preistorie i antichiti naionale, rezultat al unei struini pe acest trm, cu respectiva practic, de aproape 20 ani.

  -9-

 • www.cimec.ro

  pe lume, ncep, se ridic tot mai sus pe scara puterii i a gloriei, apoi scad i se pierd, dar niciodat n ntregime i fr urm.

  Nu vom face alte desvoltri despre lucruri, la care de altfel ne vom ntoarce. Suntem n situaia de a urmri astzi mai toate aceste chestiuni, aa precum au fost cercetate i elucidate printr'o activitate de mai mult de un sfert de veac, a unui om, care printr'o

  prodigioas munc i putere de a cuprinde i nfia rezulta-tele investigatiilor i meditrilor sale, le-a ntrunit n ultimii ani ntr'una din cele mai nsemnate opere de consideraiuni generale i de sintez ale tiinei de astzi, n cadrul istoriei naionale i gene-rale, cum nu cunosc alta. Este vorba de Camille J ullian i cea din urm p\lblicaie a sa n trei volume: Au seutl de notre Hz'stoz're. Le

 • www.cimec.ro

  mare istoric al nostru (d-1 N. Iorga) i un mare istoric i arheolog rus (d-1 Rostovtsef), am auzit cum acesta din urm, ,enind vorba despre Th. Mommsen, i aducea aminte c Mommsen, btrn fiind, i-a spus odat, - d-1 Rostovtsef era tnr i-i fcea abia cunotina (va fi fost ntre 1901-1903, cnd cel dinti ncepea s se disting prin studiile sale asupra Colonatului roman, iar ultimul avea s se sfreasc): Imz pare ru c nu sunt arlzeolog.

  Elev al lui Fuste! de Coulanges, istoric dar i preuitor, prin genial intuiie al arheologiei i folosul ei pentru cunoaterea nce-puturilor umanitii, Camille Jullian a reprezintat fericita mbinare a acestor dou ndeletniciri: de istoric i totui i de arheolog.

  V nchipuii i se va vedea, cel puin, n parte, ct a avut de ctigat din aceast mbinare, cunoaterea vremurilor de nceput ale istoriei.

  Dar s trecem la exemple, firete, cteva exemple alese din foarte multele care se cuprind n activitatea sa de 25 de ani dela

  Collt~ge de France, la catedra de istorie i antichiti naionale, pe care a ilustrat-o cu atta strlucire.

  1

  Dou lucruri s'au pus i se pun continuu fa 'n fa: istoria i preistoria, izvoarele scrise i izvoarele lipsite de mrturia scrisului. Camille J ullian desleag antiteza n chipul cel mai simplu i mai plastic cu putin: e deoparte cartea, de alta ruzna, rw1ule. i nu e nici o antitez, nu trebue s fie: Cer iertare, zice el; s nu opunem pe unele altora, faptele i ideile, cartea i ruinile. Istoria are nevoie de tot ceea ce a supravieuit: pn i n cel mai mrunt dintre frag-mente, istoria analizeaz cteodat tot atta lucru omenesc i gndiri vechi, ca i n splendoarea neatins a unei opere eterne !,4 1).

  Ruinile nu sunt numai mrturiile epocii lor, produsul ideilor ei, rmiele istoriei acelei epoci. Ele au pstrat, chiar dup moartea monumentului crora au aparinut, un rol n vieaa societilor din jurul lor !,6. Asemenea oamenilor mari, a oamenilor care triesc

  venic, monumentele care supravieuesc ndeplinesc dou opere: una, n timpul existenii poporului care le-a construit i, o alta, dup moartea acestui popor. O ruin nu dispare niciodat n ntre-gime n trecut. Prin faptul c rmne nrdcinat n pmnt i e vzut de oameni, ea e un obiect de reflexiune, ea face s lucreze

  1) U. v. Wilamowitz-Moellendorf ntrebuineaz ntr'un loc, vorbind de arheologie i de Otto J ahn, expresia: Filologie monumental: Es ist nich Kunst-wissenschaft, sondern monumentale Philologie. Mag jene vornebmer sein, unent-behrlicb aucb fiir jene ist das Verstiindnis von dem, was der Kiinstler oder Handwerker hat macben und darstellen wolen Geschzchte der Philologie in Einlez"tung in die Altertumswissenschaft I, 1, Teubner 1921, p. 67-8.

  -11-

 • www.cimec.ro

  spiritele, ea inspir sentimente. Vieaa ei nu nceteaz de a se im-pregna de istorie 1,7. O sum de alte pasagii din leciunea sa c Vteata i studzitl monumentelor .franceze, inut n 1905, merit citire i meditare; multe fac s ne gndim la noi 1).

  tia bine ce spune Regele nostru Carol I, cnd, la 14 Septem-vrie 1895, a inaugurat podul care poart numele su: Monumentele sunt istoria vie a popoarelor. Pn astzi urmele lui Traian nu s'au ters. Cine nu vorbete de podul su dela Severin?.

  Desigur, spune Ca miile J ulii an, pietrele noastre antice au avut totdeauna oameni care s rd de ele: ar fi tare de mirare ca Vol-taire s nu fi fost printre acetia. Deosebindu-se de Montesquieu, el nu iubea sau se fcea c- nu iubete pe descifrtorii de docu-mente i sptorii de vechi morminte. Autorul Merope-i era, n anume privine, un om dela curtea lui Ludovic al XIV -lea i dis-cipolul lui Boileau I, 19.

  i totui, aceasta nu a mpiedecat ca scormonitorii trecutului nostru, continu el, s lucreze vajnic. Italia ncepea s desveleasc Herculanum i Pompeiul; Frana ncearc i ea s descopere oraele ei moarte; se fcur spturi cam pretutindeni i se celebr Gergovia: Vercing_etorix, demodat de aa de mult vreme, rectig oarecare glorie dup moartea lui Ludovic al XIV-lea.

  Multe onoruri primi Vercingetorix, el i Galii si, zeii lor i druizii lor, din partea academicienilor de provincie. Pretutindeni se trezise spiritul municipal: nu era ora cum trebue care s nu aib societatea lui savant, unde de altfel dominau magistraii. In toate

  prile Franei, n fiecare sptmn sau la cincisprezece zile, eru-diii inutului se ntruneau timp de cteva ore i disertau mai ales despre antichitile din mprejurimi. Niciodat nu se va putea spune n deajuns, ct de mult datorete istoria, veacului al XVIII-lea. Cu mult dreptate privete Germania aniversarea lui Winckelmann drept srbtoarea vieii sale tiinifice. Luai, n Frana, toate colec-

  iile de antichiti gala-romane, ora cu ora sau regiune cu re-giune i vei vedea, c cea dinti ca vechime este opera unui con-temporan al lui Voltaire: Venuti pentru Bordeaux, Lebeuf pentru Paris i oraele vecine, Grosson pentru Marsilia; pentru ntreaga

  Fran sunt: Freret, dom Martin, Caylus, de La Sauvagere i Mont-faucon, maestrul lor al tuturora. Iar Academia de Inscripii care suh Colbert i Louvois dusese o viea cam trist, strns i supra-

  veghiat, se emancip n sfrit, ca s alerge liber la descoperirea rii noastre 1, 19, 20.

  Ct despre marile monumente ale preistoriei noastre, ele

  1) i mai trziu, in 1909, departe de a se repeta, Camillc Jullian zice tot despre ruini: Orice societate care dispare las in ruinile ce rmn dup aceea, urma vizibil a gndirilor ei celor mai adnci; iar istoricul va putea lesne s gseasc aceast. urm, dac tie s reflecteze naintea acestor ruini

  i s examineze rnd pe rnd, materialele i ansamblul, stilul i destinaia, locul i cadrul> 1, 99 Citatul e insemnat i pentru un alt cuvnt, ce ne va face s revenim.

  -12-

 • www.cimec.ro

  erau cu excepia ctorva iniiai, de domeniul fabulei. Secolul al XVI II-lea nu s'a silit s neleag dect o parte a istoriei noastre, riscnd astfel de a o falsifica n ntregime~ I, 21.

  Definiiunea cea mai larg a antichitilor naionale dateaz dela Revoluia cea mare i dac nu m nel, zice Camille Jullian, n r7go a fost pronunat acest cuvnt pentru ntia oar, nsem-nnd totalitatea monumentelor, n stare a reprezenta istoria Franei, gal, roman i cretin~ I, 2I-2.

  O Comisiune a monumentelor a fost constituit n r7go, la Adunarea Naional, i Depozitul Artelor fu instalat chiar n acelai an, n strada "des Petits-Augustins", ... el ajunse cel mai variat, cel mai instructiv, cel mai emoionant dintre muzeele de istorie na-ional pe care Frana le-a avut vreodat. Descrierea pe care con-temporanii au lsat-o despre acest muzeu, vederea desenelor publi-cate de Lenoir (cel dinti al lui conductor) ndreptete exaltarea

  tinereasc a lui Michelet i admiraia chibzuit pe care o inspira, mult timp dup a lui desfacere, lui Quicherat (arheologul, mai

  puin cunoscut la noi dect filologul i lexicograful) i Courajod (istoric de art). Ceea ce s'a fcut la Paris, provincia ncerc s fac peste tot. Creaiunea unui muzeu, loc de ntlnire al tiinei libere i aezmnt de instrucie popular, a fost un cuvnt de ordine dat municipalitilor. Se putu vedea n jurul unora dintre aceste mo-deste ruini locale, acelai entuziasm naiv ca n timpurile Renaterii~. cDin vederea i studiul tuturor acestor rmie, a rezultat, la n-ceputul anilor r8oo, nelegerea integral a istoriei noastre ntregi~ l, 23-4 .

  Ct de nsemnat este acest moment pentru istoria Franei, ne putem da seama dac ne gndim c n ce ne privetP., acest mo-ment de abia acum ncepe pentru cunoaterea integral a istoriei noastre naionale.

  i iari citez i mrturia ne privete nc odat i pe noi: cDe un secol ncoace, domeniul util al acestor cercetri a sporit n mare msur prin spturile ntreprinse n Galia. Aceast explorare voit i sistematic a subsolului, este, poate, episodul cu deosebire original al muncii timpului nostru. Odinioar se lsa prea adesea ntmplrii grija descoperirilor. In zilele noastre aceste descoperiri se decid, se pregtesc, se organizeaz, ca i strpungerea unui tunel sau construcia unui pod. Aa se face c au aprut la lumin ruinile dela Bibracte, anurile lui Cesar dinaintea Alesiei i a Gergoviei,

  zidriile templului arvern din departamentul Puy du Dme, vila dela Martres-Tolosanes, cremenile grotelor, camerile dolmenilor i acele minuni ale minunilor, cdesenurile din peteri~ I, 28.

  ei totui, tocmai din acest punct de vedere, rmne cel mai mult de fcut. Documentele noastre arheologice sunt o nimica (une misere), fa de acelea peste care clcm fr a le cunoateJ I, 28. Apoi mai departe:

  cDac pentru a servi bine Frana, trebue s ne ntoarcem la pmntul ei, pentru a o cunoate bine, trebuie s ne ndreptm

  - 13-

 • www.cimec.ro

  ctre monumentele ei. Adevrata istorie naional trebuie sa ta nencetat contact cu solul care a hrnit pe oameni i cu monu-mentele pe care ei le-au ridicat deasupra. A vorbi despre trecut fr a studia acest sol i aceste pietre, este propriu zis a desrdcina istoria noastr:. I, 30. Vorbe grele, spuse din nalt loc de autoritate.

  II

  Alt exemplu. - Ce era preistoria la nceputul acestui veac al nostru? Minunile lui Schliemann i ale Orientului fuseser dis-cutate cu pasiune. Mult lume gsea o deosebit plcere s se ocupe de tot ce se descoperea, mai ales de ceea ce era strlucitor ca aurul, de aur. Bogiile timpurilor disprute atrgeau ochii tuturora, m-

  brindu-le cu acea curioas simpatie, de altfel a tuturor timpurilor, pentru ceea ce este strin i exotic. Pe de o parte deci, o mani-festare a todeauna nenplinitei dorine dup bogii de basme; pe de alta, aceiai repede admiraie fa de ori ce este sau vine dela strini, pentru ai ti i ale tale, cu mult mai puin.

  Dup modelul maestrului su Fustel de Coulanges, pururea pomenit de dnsul, ori de cte ori se ridica pe catedr, - Camille J ullian face n 1907 o adevrat pledoarie n favoarea preistoriei i cu ea a istoriei integrale, n minunate pagini care ar merita tran-scrise n ntregime. Le-am citit i ntrebuinat nc de mult, din cunoscuta Revue Bleue: Plazdoyer pour la Prlhzstoz"re. Citez: cFustel de Coulanges este cercettorul din toate timpurile, care a ieit mai puin din cuvntul textelor scrise. i totui adesea, i elevii

  si o pot atesta, el a fost sedus de mreia istoric a monumentelor; n mijlocul auditorilor si i a problemelor sale clasice, el a simit adesea ca o nostalgie a arheologiei i a preistoriei~ 1). Chemat ntr'o zi, n 1870, s predea istoria unor auditori ilutri, 2) el a debutat cu

  r) Atitudine pe care, asemenea cu aceea pe care mai trziu, o ntlnirm, precum am vzut i la marele istoric i epigrafist german Theodor Mommsen, care ns se va fi gndit mai ales la arheologia clasic i poate prin Etrusci, cu mult mai puin la preistorie, sau chiar de loc. 1\fommsen fcea parte dintr'o generaie simitor mai veche, chiar dac a trit cu mult mai mult lr8r7-1903), dect Fuste! (183o-r889). In Germania, abia Eduard Meyer (rSss- 1930) face legtura intre istoria universal i a antichitii, cu preistoria: Geschichte d~s Altertums, I, 2, ed. II, 1909; ed. III. 1913, o traducere francez a fost nceput nc inainte de 1914. In Frana: dup Camille Jullian ('1859- 1933) i din punct de vedere arheologic pur, d-1 Rene Dussaud (nscut la r868) cu: Les civilz:ra-tiom prehellenzques, ed. IL 19I4, propriu zis, Gustave Glotz (r862-1935) cu: La civilisation igeenne, 1923 i Hzstoire ancienne, I, r, 1925. Mi s'a prut vrednic de interes s pun alturi aceste cteva date, cu nsemntatea lor in istoria mai

  recent a acestor discipline i in legtur cu istoricul i arheologul despre care e vorba.

  2) Este vorba de Imprteasa Eugenia, soia lui Napoleon III i lec-iunile sale au aprut recent la Hachette, 1930: Lerons a l' Imperatri'ce sur les Origines de la civilisation franraise.

  -14-

 • www.cimec.ro

  ndrzneal, printr'o lecie despre silexurile i topoarele din locuin-ele lacustre: I, 55

  Cteva rnduri din memorabila leciune la care se refer Cam ilie J ulii an.

  Fuste! de Coulange ncepe aa: Voi vorbi despre lucruri foarte vechi, dar care, aa de vechi cum sunt, dinuesc nc i triesc nc n epoca n care ne aflm, lucruri care dateaz de dou pn la trei mii de ani i pe care noi le gsim, fie mprejurul nostru n

  instituiile noastre, politice i n obiceiurile societii noastre, fie n noi nine, n ideile noastre, n artele noastre, n gndirea noastr:.

  Acest vechiu trecut, Majestate, este nc prezentul: cci pre-zentul este format din el. Societatea noastr actual s'a constituit pe temeliile pe care le-a zidit aceste vechi epoci. Spiritul nostru triete n mare parte din ideile pe care aceste vechi epoci le-au conceput: Leons, Les temps prehz'storzques, p. 1, publicat, nti, de S. Reinach, sub titlul: Les debuts de l' hz'stmre de la Gaulr, n Revue Archeologzque, 1908, I, p. 99-107.

  i zice Camille Jullia.n: Fuste! de Coulanges a nceput aa fiindc el nelegea c datoria istoricului era de a se pasiona chiar pentru cde mai misterioase enigme ale timpurilor celor mai nde-

  prtate. EI a vzut i a spus c tiina acestor epoci prezint acelai interes ca i aceia a Atenei i a Romei i nu comport o metod

  diferit: I, 55 cCeea ce Fuste! de Coulanges ne-a nvat, e nu numai de acul-

  tiva istoria ca o tiin, ci de a o practica ca pe o virtute. El vorbea rar de drepturile istoricului; vorbea mai mult de datoriile lui. Iar aceste datorii, pentru dnsul, maestrul nostru i pentru noi, disci-polii si, se rezumau n aceste dou cuvinte care se in i se n-Ilinuiesc: dreptate i adevr fa de mori. Acestor mori, acestor epoi:i disparute, a cror tiin este istoria, ea le datorete dreptate,

  adic ea va cuta s-i cunoasc pe toi i ea nu va exclude pe nimeni din cercetrile ei; i ea le datorete adevr, adic ea nu va neglija nici un mijloc de a-i cunoate, i nu-i va ntoarce faa dela nici una din operile lor 1, se;.

  Care sunt acum aceste opere? Sunt ele oare numai cele mai de seam plsmuiri i ntruchipri ale minii omeneti? Nu numai acelea.

 • www.cimec.ro

  mrturisi tot aa de puternice sforri de munc i de ideal, ca i capodoperile lui Phidias: zic sforri, i nu rezultate I, s8-sg.

  Ca n orice pledoarie, cel ce susine o cauz se gndete la toate obieciunile posibile ale adversarului sau adversarilor. Aa face i Ca miile J ullian, aprnd o cauz scump.

  c Dar va zice cineva, observ el, aceast epoc a umanitii aceste gndiri i acest ideal, credei c pentru a ajunge la ele i pentru a le cunoate, ajung cteva cremeni cioplite i cteva mor-minte intredeschise?

  Camille jullian rspunde, cu lin mare belug de observaiuni, care nu se pot reproduce toate: Nu, aceste pietre i aceste ose-minte sunt i ele texte care vorbesc i povestesc I, 6o. Pentru a face ca din aceste lucruri foarte vechi i foarte tcute, s neasc lumina adevrului i a vieii, cercettorul istoric nu va proceda altfel, de-ct dac ar examina un vers din Homer sau o fraz din Tit-Liviu. Fie c e vorba de o gndire scris sau de o piatr cio-

  plit, spiritul critic recurge la aceleai mijloace: examinarea auten-ticitii, analiza direct i punerea in situaie I, 64.

  Lucru greu. Dar aici, ca i noi la Camille J ullian, el apeleaz la acelai Fustel de Coulanges, care a spus odat Istoria este cea mai grea dintre tiine i Camille Jullian adaug: cistoria fr texte, aceea a primelor epoci, e cea mai grea dintre toate istoriile. Ca s adauge: Dar i beneficiile ii sunt n raport cu ostenelile. E tot ce se poate, zice el, ca asupra adevratelor rlestine ale uma-nitii, preistoria s ne dea, n viitor, mai multe rspunsuri de ct istoria insi::t I, 6g i un ultim pasagiu, pe firul aceleiai desvol-

  tri: cistoria propriu zis, aceea a Greciei, a Romei i a Franei, se las n adevr prea sedus de accidente i de oameni mari. Ea se va opri asupra lui Alexandru i victoriilor lui i va neglija mersul

  raiunii greceti care ncearc s cucereasc lumea. Toat larma in-divizilor, a luptelor i a revoluiunilor, preistoria nu le aude: ea nu vede dect operele unei lungi epoci, progresele inteligenei colective, rezultatele dobndite de umanitatea care se formeaz. Descotorosit de supraoameni care ncurc istoria, tiina cunoate n sfrit, specia

  uman I, 6g-7o.

  III

  In Motenirea tz"mjmrtlor prz1mtzvr:, lecie de inceput inut in 1908, Camille Jullian prezinta consideraiuni exact valabile i

  astzi, ba nc potrivite astzi pentru mult mai multe regiuni dect se cercetase i se cunoteau pe atunci. Deosebirea dintre epoca pa-leolitic i neolitic este clar. Omul ajung s se lege de pmntul pe care il lucreaz i pe care triete. Cultiv gru, crete animale. cAcest om al timpurilor neolitice, cu seceriurile i cimitirele lui, ne apare mult mai asemenea cu noi dect cel ce alerga prin pduri

  -16-

 • www.cimec.ro

  i dna reni (n epoca paleolitic), i din care descindea~> I, 76. Cu a?evrat mestrie CamilJe J ullian actualizeaz mult ndeprtate vremt.

  De sigur, zice el, ntre ei i noi, ntre locuitorul peterilor i ai pdurilor i francezul din Paris, deosebirea ne apare enorm. Acela, este energia muscular continu i noi ni-l reprezentm cu

  plcere strngnd n braele lui formidabile, ursul cavernelor i do-bornd antilopa n goan; lupta aceasta fizic era pentru el raiunea de a fi, mijlocul de a rmne stpn n adpostul su i a nu muri de foame. La noi, efortul fizic tinde a nu fi dect o distracie

  i fiecare an care trece, fiecare descoperire care se produce, reduce din osteneala, din munca material a umanitii. Ct osteneal alt dat, cu drumurile, iar astzi fora electric i, mne, aviaia vor suprima obicinuina micrii! Gndii-v la tot ce-i trebuia omului nainte de istorie, ca s produc focul i lumina, cte obiecte adunate mprejurul lui, cte sforri precise i rbdtoare, ce ncor-dare atent a mnelor i a ochilor. Astzi, un gest mainal, fr chiar o privire sau un gnd i lumina se deschide asupra mesei tale de lucru. Altdat, orice nevoie aproape provoca o btlie sau o cucerire; astzi avem aservirea tuturor elementelor la voina

  oricruia dintre noi~. Urmarea e, zice Camille Jullian, c, cu ct naintm n vieaa umanitii, cu att nevoile omeneti se separ i se repartizeaz. Diviziunea muncii este pn la o nou ordine legea destinelor sociale. In vechile timpuri ale epocei de piatr, din po-

  triv, orice om pare obligat la toate nsrcinrile. El este ca Eschi-mosul sau Indianul Pieilor-Roii, pe rn.d, rzboinic, vntor, pescar, ciopli tor n piatr, ca s-i fac sgei; taie piei ca s-i fac veminte; amestec culori pentru tatuaj, n timp ce fiecare dintre noi, noi cu toii, primind lumina, cldura, armele, hrana i hainele, printr'un triplu sistem de transmisiuni mecanice, munci salariate i schimburi monetare, noi suntem n chip simplu, piesele finale, cele din urm elemente receptoare ale unei formidabile maini, n care se nclcesc rulajurile de metal, curenii electrici i mnile oame-nilor. Acolo, sunt acum zeci de mii de ani,omul era n splendoarea

  izolrii ltii umane: aici, e un angrenaj de fiine i materii solidare. i totui, ncheie Ca miile J ulii an aceste considerai uni, omul acela nu e numai strmoul nostru: el seamn cu noi cum seamn bunicul cu nepotul. Nu-i una, dintre facultile lui, bune sau rele, care s nu sllueasc i n sufletul nostru. Pn i n produsele cele mai complicate ale industriei sau ale raiunii moderne, noi

  gsim urma sforrilor i gndirilor care au frmntat pe omul dela Chelles sau dela Solutre I, 77-8.

  Istoricul de coal aa de riguroas e aici mai plin de avnt chiar dect un romancier, care ncearc s-i reconstituie cam ace-leai vremi ca i cel dinti. Exemplul lui H. G. Wells nu e singuruJl).

  t) Comparai J. H. Rosny: Les Origines (La Prehistoire), Paris, Cres et Cie, 1923, mai ales pag. 38 i 4 I : On unt que desormaz's le sort est fixe: l'humole

  -17-

 • www.cimec.ro

  Motenirea timpurilor primitive e constituit din apfCiape ace-leai viziuni fizice, e pmntul i cele mai vechi elemente ale rasei. Aceste peisagii graioase, spune Camille Jullian despre Frana, aceste vi care se mbin, aceast alternare armonioas de muni accesibili i esuri moderate au nmulit la noi, zice el, sensaiile dulci, sentimentele plcute, relaiile sociale: poate c chiar din cea mai ndeprtat epoc a pietrei, omul era aici mai puin slbatic dect n alte pri, mai rbdtor, mai prieten cu ceilali oameni. Aceti vntori, cei dinti locuitori cunoscui ai pmntului nostru, nclin a crede din ce n ce mai mult, spune Camille Jullian, c nu erau de o ras prea deosebit de a noastr. Cu ct tiina ptrunde mai mult n aceast problem pasionant a raselor, cu att noiunea de ras se trage napoi naintea ei: tiina gsete amestecuri i nu un tip I, 79-80.

  'rot o motenire a timpurilor primitive e inteligena. Camille Jullian citeaz pe Remy de Gourmont foarte discutat pe atunci, acum 30 ani t). Fost-a omul epocei paleolitice egal cu noi n inte-ligen? se ntreab Camille Jullian. Nu ezit a rspunde, zice el, c

  strmoul nostru magdalenian ca fiin intelectual era asemenea cu noi I, 83 3- Avem de sigur dreptul i datoria sa fim mndri de un Edison, creatorul attor energii nou, de un Curie, descope-ritorul razelor invizibile, ca i de aceia care, zilele acestea, sub ochii

  notri, pleac la cucerirea aerului (era n Igo8): aceia cei strvechi au dublat puterea noastr, cetialali dubleaz ntinderea stpnirii noastre. Dar i alii, sunt acum multe mii de ani, au dublat puterea

  i teritoriul de vieuire al omului. Sunt acei inventatori netiui care i-au completat mna cu cel mai vechiu instrument de piatr, au imaginat sgeata care lovete dela distan i culorile care per-

  petueaz pe perei viziunea fiinelor disprute. Noi am pus mna pe lumin, pe cer i pe aburi, suprimm spaiul i timpul: dar nc oamenii aceia de acum attea mii de ani, ei au nceput cucerirea

  spaiului cu armele de aruncat i cucerirea viitorului cu picturile lor inalterabile. Ceea ce face c spiritul nostru ne pare superior este

  c el dispune de toat experiena secolelor anterioare i se sprijin pe un numr enorm de rezultate de mult timp ctigate. E mai bogat, mai practic, se ocup cu mai multe lucruri: c are o putere mai mare, m ndoiesc. Dar omul magdalenian n'a fost numai o

  fiin dotat cu raiune i reflecsiune: el ni se reveleaz i ca un artist superior. Oamenii care vor veni dup dnsul vor face altceva: ei nu vor face mai bine. Vor aplica darurile lor la alte subiecte; pentru pictarea vieii omeneti sau a naturii nu cred c vor fi mai

  bete craintzve du tertiaire est fortement debout devant l' anz"malitt!. Sa ruse domine la force. Dans ces loisirs, zl n'est pas douteux qu'zl mt!ditt a sa mantere. Il se faisait une confuse tht!orie du monde, z"l rassemblait de petites rt!gles de sagesse que la traditzon transmettait, il acqut!rait un sens phll" etendu de l'avenir, et sa jouissance de la vie com-menraz"t a difft!rer t!trangement de celle des betes o

  1) L'intelligence humaine s'est maintenue, a travers les siecles, inva-riable en son fond, en son pouvoir>.

  -18-

 • www.cimec.ro

  bine nzestrai. De cnd putem s punem mna pe om n ara noastr, la aurora istoriei, el i are n spiritul su, toate razele fru-museii viitoare. Frumuseea, inteligena sau voina sunt deci aa de vechi, cum nici mcar nu se bnuia.

  Dei au trecut destui ani de cnd marele istoric francez ex-punea aceste preri asculttorilor si dela College de France, opi-niunile nu s'au schimbat, ba am zice c persist aproape aidoma i au trecut chiar n consideraiile filosofilor, ca Edouard Le Roy cu a sa Les Origines humazncs ct l' Evolutzon de l' Intclligcncc, Boi vin et Cie, 1931, lecii inute tot la ColU~ge de France n 1927 i 1928 1).

  De fapt dac facem bilanul motenirii actuale a acestor generaii primitive, gsim obiceiuri rele - n ce privete inima, i invenii de folos- in ce privete partea spiritului. Binele ne-a venit, din aceast epoc ndeprtat, sub forma bunului-trai i nu a buntii. Lupta pentru viea, n ceea ce ea are adnc egoist, trufia noastr, plcerea noastr de a fi cei dinti i stpnii, aceast uitare neschimbat a nevoilor i gndirilor altuia, acestea sunt, dac nu m nel, venica supraveuire a umanitii preistorice. Ea se lupta, atunci, pentru viea, trebuia s-i ocupe prin lupt aprig locul ei sub soare, mpotriva animalelor i mpotriva naturii. Aceste deprinderi de lupt, odat sdite n om, au prins rdcin ntr'nsul. Lupta nu se mai d contra animalului din preajm, ci contra adversarului de alturi. Ea a ajuns mai viclean, dar cu att mai ndrjit i necurmat. i multe secole se vor scurge, nainte ca ideile predomnitoare ale umanitii viitoare, mila i solidaritatea,

  s ne sileasc a respinge motenirea rmas de pe urma folosinei toporului de piatr chellean i a lncii olutreene I, 84-5. cS nu ne nelm ns cu cuvntul de barbarie -fusese vorba despre vnat. Alturi de aceste obiceiuri ucigtoare, strmoii notri din

  peteri ne-au adus cteva din acele neasemnate descoperiri care dau vieii mai mult linite, mai mult cldur, mai mult veselie;

  i dac pe de o parte, ei se obinuiau s nimiceasc attea viei de animale, pe de alta, ei fceau ca moartea s se trag dinaintea lor.

  1) V. mai ales cap. XI: Les donnees de la Prehistoire; XIII:L'eclosion de l'intelligence i XIV: Le progres humain. Un singur citat pentru compa-raie, dei Camille Jullian nu e citat, e ntrebuinat, pentrn cititor foarte util, toat literatura curent: Il faut mlme notet avec donnement que, depuzs cette epoque lointaine jusqu'a l'ouverture de la ntre, en tit'pit de perfectionnement considerables dans les details, aucun progres vraiment capital, aucun progres d'importance equivalente ne s'est opere par mi les moyens industriels dont l' Jlomme dzspose ou les ressources qu'il met en jeu pour la capture et la transformaHon de !'energie. Rien d'essentz"ellement original n'apparait, rien de comparable aux industrz'es du bronze ou du fer, a l'ogriculture, a la taill'e du silex (z"nfirarea e de la mai nou la mai vechiu), n'etz qui change au fond le patrimoine de technique sur lequel on vit: a ce point de vue, la rt!volutz'on postnt!olzlhique, qui marque la transition entre l' ge de la pierre polz'e et celui des mt!taux, est la derniere avant cell'e ou nous sommes entrt!s depuzs quelques siecles. P. 292-3 - La noi, un bo-gat material de meditare i discuie, teorii, preri, sugestii- ofer d-1 profesor P. P. Negulescu, Destz"nul Omenirei, vol. II, Fundaia Carol II, 1939, n legtur cu problema progresului, ca i cu noile forme de viea i vechile direcii de activitate ale omenirii, dispensndu-ne cu generozitate de a mai cuta aiurea.

  -19-

 • www.cimec.ro

  Eterna nepotnv1re a sufletului omenesc, care ucide I, m acelai timp creiaz, ne apare nc elin cele dinti zile ale vieii sale I, 86.

  Incep z1zdustrzile. E Paleoliticul vechiu. Alturi de vntoare i de lupte, ndeletnicirea de cpetenie a oamenilor era de a face arme i unelte de piatr, de corn i os. Nu tiau nc de agricultur, nu apruse nc ideea de a semna i de a culege. Nu vor fi lipsit vemintele i, de sigur, podoabele - echivalentul bijuteriilor

  i artificiilor noastre de toalet. cAcestea toate, podoabe, veminte, unelte i arme, sunt la nceput, puintel industrii ale egoismului, menite a face s se nale persoana omului i s-i mulumeasc trufia: Dar iat una care apropie pe oameni, care i unete, care i face s se vad mai mult timp i s se nclzeasc mpreun. Este industria focului i aceea a luminii. cFoc i lumin nseamn c frigul i ntunerecul au fost nvinse; nseamn de asemenea c adncul pmntului se deschide pentru lucrul oamenilor; nseamn

  c familia se adun mprejurul unei vetre comune. i dac e ade-vrat cum ne nva Fuste! de Coulanges, c orice familie a fost Ia nceput o vatr, orice religiune - un foc naintea unui altar, i orice naiune o mare familie lng un sanctuar, cte servicii aduse

  umanitii de umila lamp dela La Mouthe (Dordogne) i cenua mprtiat dela Solutre ! -r, gol).

  Despre art. S se cruciasc, ci sunt, teoreticianii de toate naiile, cte lucruri adevrate se pot spune foarte simplu. Rezum. Toate artele plastice sunt reprezentate nc din epoca magdalenian, a Paleoliticlilui superior, ba nc prin tipuri desvrite, tot aa de

  desvrite n genul lor, ca i capodoperele Helenismului sau ale Renaterii: sculptura, cizel11ra, pictura. Lipsete acestor lucrri unele

  1) Lampa din localitatea La Mouthe fusese descoperit n 1899. Despre ea v. i Dechelette, 1, 1908, acelai an cu leciunea inut de Camille Jullian, pag. 173 i nota 5 olutre este vestita localitate paleolitic din Frana, ce a dat numele perioadei respective. .

  Familie, aezare, viea comun i viea social, nc de pe acum, mulumit progreselor industriei, sufletul omenesc lua deprinderi noi i poate cele dinti ale lui virtui. Alte indicii. ce ni le aduce, de ast dat nu in-dustria ci arta acestor timpuri, ne arat c acest suflet se indruma cu certi-tudine ctre gndirile i credinele vremii de fa.

  Greu s spuie cineva aceste lucrri mai simplu, mai limpede i mai convingtor, n limba textului, chiar frumos.

  Dar printre loturile de motenire ale timpurilor primitive mai sunt, s nu fie prea mult mirare, tiina, arta, societatea, scrierea, religia.

  Avem astzi ca o nebunie a cercetrii tiinifice. Aceasta este exaspe-rarea unei tendini de care n'au scpat de loc contemporanii mamntului i ai renului. Ei s'au artat capabili s ntrebuineze toate procedeele care alctuesc ftzin(dc: descoperirile lor, alegerea pe care o fceau intre anumite ma. teriale, aceasta nn se poate fr spirit de observaie i o serie l!e experiene. Ochiul i mna cptar simul liniei drepte i al liniei curbe precum i al jocurilor ce se poate face cu ele. De sigur nu tiau geometria. dar n curbele regulate ale vrfurilor de lance, n spiralele simetrice ale gravurilor pe os, geometria se gsete n mijlocul acestor rmie, ca mugurele in teaca sa,

  i cu ea, cu geometria, nu va fi nimic pn unde omul s nu poat ajunge 1, 91.

  -20-

 • www.cimec.ro

  elemente ale artei perfecte: - perspectiva. Exist ns modelajul, culoarea, expresia, micarea mai ales, care valoreaz mai mult dect orice, cci este adevrata traducere a vieii, i aceast micare este redat pn la un asemenea punct, nct caii repet exact atitudi-nele cele mai grele de prins, acelea pe care le pot fixa numai in-stantaneele fotografiei 1, 92. Cami\le Jullian folosete aci pe Salo-mon Reinach, un fel de Voltaire el arheologiei dela sfritul veacului trecut i nceputul acestuia al nostru.

  Firete, c marele istoric i arheolog francez J ulii an ia exem-plele i le laud cu cldur, din ara sa. Cine a vzut Muzeul de Antichiti naionale din St.-Germain-en-Laye nu poate zice altfel: Tara noastr, cum se exprim el, a fost adevrat o capital n tim-pul Troglodiilor, ca i Atena i Roma n lumea veche, iar Italia n timpul Renaterii 1, 93

  Dar sodetatea? Spunnd aceasta, zice Camille J ulii an n con-tinuare, nu pretind c acum zece sau douzeci de mii de ani na-intea erei noastre a existat ntre Ocean, Alpi i Pirinei ceva asem

  ntor cu o societate naional, cu suveranii ei, cu locurile ei de ntlnire, cu drumurile ei familiare i sanctuarele ei comune. Totui nu-i de loc cu neputin: populaiile de vntori nu sunt incapabile de nelegere i uniune, de contracte i de aliane: ideea de mare

  naiune, care se ntinde pe un vast d0meniu, este mai veche dect credem i mai veche dect regimul cetilor antice ale Greciei i ale Italiei. Fr a presupune nimic de acest fel, la vntorii mamu-

  ilor i ai renilor, un lucru pare sigl}r pentru oamenii ce populau n aceste timpuri pmntul Franei: e c ayeau obiceiuri comune,

  c se fcea ntre ei un !=chimb de obiecte i descoperiri. Diferitele episoade ale istoriei paleolitice se gsesc la ei n aceiai rnduial, aproape la aceiai dat i ile o durat aproape egal. S'a negat acest lucru: astzi trebue s-1 recunoatem, la aceleai epoci, ara

  noastr s'a transformat, aproape pe tot ntinsul ei i ntr'un chip asemntor: ar zice cineva c peste aceast ar hine ntocmit, cum ar fi cntat-o Homer, plutea nc de pe acum un: acelai spirit, preludiu al unei strnse fraterniti 1, 93-4. Camille Jullian citeaz rezervele de pe atunci ale paleontologului Marcellin Boule. Mai sunt

  i altele, mai ales n ce privete alte regiuni dect Frana. Dar nu despre aceasta este vorba, ci despre marile linii de orientare i le-

  gtur. O alt motenire a timpurilor strvechi este scncrm. Este, zice

  Jullian, fermentul cel mai activ al unei naiuni i pe deasupra, al unitii umane. Un lucru care ne pare astzi cu totul natural

  i care totui a produs la origina sa o revoluie material i moral, mai adnc dect electricitatea i chiar dect tiparul. Scrierea este cuvntul la deprtare, este trasmisiunea gndului ct de departe poate omul, este mijlocul, ct de ndeprtat s fie o fiin vie i ct de veche s fie o epoc, este mijlocul de a g-si sentimentele unui absent i de a reconstitui vieaa celor disprui. Iat adevratul nvingtor al timpului i al spaiului, legtura fr seamn a soli-

  -21-

 • www.cimec.ro

  claritii umane care ne apropie pe toi, vii i mori, printr'un schimb nentrerupt de idei i de voine. Scrierea a dublat valoarea cuvn-tului, ca i unelta pe aceia a minii 1, 94 Camille Jullian aduce aici ca dovezi acele cg-alets colorzes, pietre colorate dela Mas d' Azil, legate de numele lui Ed. Piette i aflate la Muzeul din St.-Germain-en-Laye. Despre aceleai lucruri vorbete pe larg, cam n acelai timp, marele arheolog, cu sfrit eroic, J oseph Dechelette, n clasicul Manual. In aceti ani, 1go8-9, descoperirile din Creta erau recente~. Urmele de scriere i mai convingtoare - de altfel i mai nou, n'aveau s fie descifrate nici pn n ziua de azi, ceea ce nu n-seamn de loc c ndejdea e pierdut i nici ceea ce a spus, nu de mult, profesorul Pittioni dela Viena, c dac ar fi fost descifrate,

  civilizaia mi noi c ntreag ar fi trecut deadreptul n istorie. Pe jumtate sau poate i mai puin, da!

  Cu religia, C. J ullian ncheie inventarul motenirii ce ne-au lsat-o timpurile primitive. E vorba iari, firete, de elementele unei religii de nceputuri - cu zei fr ndoial tot aa de rnd

  i brutali ca i cei mai fr form dintre idoli i cele mai rele di-viniti pgne. Practicele lor nu erau dect operaiuni magice menite s capteze obiectul pe care doriau s i-1 nsuiasc cu spri-jinul unei puteri nevzute i superioare. Toate acestea sunt cpre-sentimentul c exist puteri suverane asupra omului, taine pe care nu le nelege, i aceasta nseamn sentimentul religios care mijete n suflete. EI se va transforma, se va curi, el nu va dispare; i acest sentiment este o cucerire superioar tuturor celor-lalte, chiar aceleia a scrierii i aceleia a artei nsh 1, 95-6. Camille Jullian crede c nu poate ncheia tratarea acestei teme de amintire a unei preioase moteniri, fr cuvenitul sentiment de

  recunotin. Astzi, zice el, dac este n noi un geniu care strlucete i

  care arde, care creiaz, care gndete i care crede, acesta este strmoul nostru din peteri, care a aprins focul sacru al sufletului

  nostru~ 1, 97

  IV

  Vorbind despre Originzle zstorzce. ale pmntuluz francez, C. Jullian spunea - n 1909 -: Epoca neolitic inseamn poate adevratul nceput al istoriei noastre naionale~ 1, 98.

  i iari ruz'ntle sunt punctul de plecare pentru gruparea trsturilor eseniale, din fizionomia timpurilor neolitice, pentru a n-cerca s nelegem caracterul revoluiei care a adus aceste timpuri

  i ale cror urmri le resimtim nc~. Orice societate care dispare las n ruinile ei urma vizibil a gndirilor ei celor mai adnci; iar istoricul va putea lesne s gseasc aceast urm, dac tie s reflecteze naintea acestor ruini i s examineze rnd pe rnd, ma-terialele i ansamblul, stilul i menirea, locul i cadruh 1, 99- Ca-

  -22-

 • www.cimec.ro

  miile J ulian indic prin aceasta n chipul cel mai simplu, elemen-tele de metod n tratarea oricrui monument sau document ar-heologic.

  Istoricul i monumentele. c Vechile noastre basilici cretine, care pot s adposteasc mulimile unei mari ceti, repezind ctre nlimile cerului crucile lor stpnitoare i desfurnd pe laturi, n piatr sau n vitraiuri, misterele nflorate ale credinei, i vor da icoana Franei medievale, cnd naiunea ntreag ncredina Dumne-zeului ei toate actele i toate visurile sale. Ceea ce lumea roman ne-a transmis mai durabil sunt amfiteatrele de piatr, la Nmes, la Frejus, Arles, Saintes, Treves i chiar la Paris, edificii brutale i formidabile, toate asemenea la prima vedere, fr elegan i fr veselie, unde milioane de fiine veneau fr ncetare s se desfteze In faa celor mai rele spectacole, totdeauna la fel, i ceea ce a fost poate sarcina cea mai struitoare a mprailor, chiar a celor mai buni, a fost s dea jocuri populaiei care forfotea n orae i, ur-mnd spusele de tot uitate ale lui Fustel de Coulanges, Imperiul roman a srcit, i s'a necinstit s hrneasc i s distreze aceast plebe municipal, al crei numr, trndvie i plceri de rnd ni-l vdesc astzi, ruinile coliseelor. Care sunt deci, din timpurile vechi i noi ale pietrei, care sunt ruinile cele mai de seam, acelea care s ne ngduie a nelege, una din tainele vieii lor, aa precum bisericile ne-au vorbit despre credin obteasc, i arenele, despre bucurii sngeroase?Jt I, 99-100.

  In Paleolitic au fost peterile i arta, precum se tie, nu numai n Frana. Neoliticul are, mai ales n Frana, monumentele mega-litice, cu diferitele lor numiri: dolmenii, menhirii, aliniamentele i cromlehii. Lui Cam ilie J ullian i crete parc inima de bucurie, cnd

  povestete: ei aceste construcii caracterizeaz aa de bine epoca, nct n anumite regiuni, ca n Morbihan, se gsesc tot aa de muli dolmeni ca i biserici i aproape tot aa de multe megalite ca i case: dela Carnac la Locmariaquer, excursionistul ntlnete mai multe mese i stlpi de piatr dect locuitori, tot aa precum, n lungile ganguri ale peterilor din Vezere, ajung-e a fi obosit de

  nesfritele picturi de pe perei I, 101. In timp ce picturile secolelor anterioare ne-an artat pe omul

  care doboar animalul de vnat, cu un gest repede i sigur, dol-menii neolitici ni-l arat legnd de pmnt morii si i amintirile sale, sub greutatea stranic a materialelor eterne. Cci pmntul este acum i nu animalul, puterea suveran I, 102.

  E nceputul agni:ultuni: Oamenii vor cere ncetul cu ncetul pmntului, ceea ce alt dat animalul era singurul care s le dea, mijloacele de a se hrni i de a se mbrca, imboldul de a lucra, de a se grupa i de a se ruga. Ei i v_or ncredina seminele i mormintele; ei l vor cuceri prin munca lor, fa de natura slbatic, l vor adora ca pe binefctorul suprem pentru vieaa i bogiile lor; ei vor fi 1 ucrtorii i stpn ii lui, creatorii i copiii 1 ui. Iar o amintire despre aceste legturi strnse ntre om i pmnt sunt

  -23-

 • www.cimec.ro

  acele nenumrate poveti ale Europei vechi, care fcea din Titani i din Gali, fiii pmntului I, 102-3.

  Pmntul i omul. Valoarea legendelor. Actul care a ndeplinit unirea pmntului cu omul a fost acela al muncii sau al cultivrii,

  cstoria, cum ziceau Grecii, zeiii Ceres cu eroul Jason. Nu cer iertare c amintesc aa de des povestirile i alegoriile Heladei, n leg-tur cu faptele mari ale epocei preistorice. Miturile n'au fost cele mai de multe ori, dect felul de a povesti al preistoriei: Grecii

  prefceau n ntmplri ale eroilor, pri din vieaa naiunilor, n-tocmai cum poeii Veacului de mijloc au adunat sub numele lui Carol-cel-Mare i al lui Roland, amintirile i ruinile trecutului cretin I, 103. Urmeaz un adevrat imn pentru pmntul, care ca o mam concepe, nate i care hrnete. Noi Romnii, o putem nelege poate mai bine dect muli alii.

  Camille Jullian prevede c se vor gsi poate unii care s zmbeasc despre aceste noiuni ca pmntul-mam etc., iar noi

  adugm: mai ales n rile eminamente agricole. De aceea se oprete ca s se explice. Dac exprim aceste formule, nu e pentru

  c au ajuns banale metafore, ci fiindc ele au fost pentru aceti oameni expresia realitii i vei vedea n curnd c aceast com-

  paraie a pmntului cu mama, aceast maternitate a solului va produce credine noi. Producia pmntului este subordonat mersului anotimpurilor, micrilor aerului, cursului astrelor i strii cerului. Omul trebuie s observe soarele, vnturile i ploaia: sunt tot attea ajutoare la lucrul su. El le va studia de acum naint~ cu mai

  mult grij, speran i team... Pe msur ce omul i pmntul i vor apropia vieaa i munca lor, se vor simi mai aproape de

  vieaa i lucrarea astrelor: i toate elementele naturii, pn atunci fr folos i fr rnduial, se vor nelege cu darurile omeneti, pentru o rodnicie i munc, comune i necurmate. Cultul pmntului va avea drept urmare de a face s se ntind religia cerului I, 103-4.

  Animalele nsei i vor uni sforrile lor cu acelea solidare, ale cerului, ale pmntului i ale omului I, 104. E capitolul n-semnat al domesticirii animalelor, dup care va veni deselenirea

  pdurilor i secarea blilor, dup Camille Jullian, unul dintre capitolele cele mai emoionante i mai lungi din istoria patriei sale, capitol ce a nceput nc din epoca neolitic, care a scris poate n aceast privin, paginile cele mai frumoase i cele mai g-rele I, 10_

 • www.cimec.ro

  mane, de care a mai vorbit, i pn la aa zisele pacte de foamete .i acaparrile sindicatelor contemporane. In vieaa de familie, pnea a dat cinei mai mult varietate, deci mai mult voiosie, i a creat poate de atunci acele rituri religioase care se leag de frngerea pnei ce i-o mpart conmesenii. Tot pnea trebuie s fi influenat asupra firii oamenilor, ca un rezervor enorm de energie fizic ce se dovedete a fi, i C. Jullian citeaz cercetarea unui eminent fiziolog care s'a ocupat pe atunci -n 1gro -cu influena pnei asupra populaiilor neolitice, n Re11Uc df's l!,{udes anct'ennes. Gustul oamenilor se complic apoi cu buturile, altele dect apa i laptele, n ceasurile de reuniuni sau de oboseal, - cu bucuriile i pri-mejdiile beiei. cNu tiu nc, zice Camille Jullian, dac se face

  socoteal, ce au avut de ctigat sau de pierdut, din aceste noi obiceiuri: corpul, sn15ele i caracterul oamenilor. Dar pot cel puin

  s afirm c vlul palatului i limba, gustnd lucruri mai variate, au fcut nceputul unei educaiuni pe care Imperiul roman o va duce la perfeciune I, 107-8. Se simtt>. mi se pare, aici, nu numai istoricul i arheologul, ci puintel i francezul, pstrtor i iubitor de bune tradiii clasice, mai ales romane.

  Cu pnea i vemintele, omul se desface de vieaa prea strns legat de aceea a animalelor. c Pnea alb i pnza alb au venit mpreun, fcndu-ne s ne deosebim pentru totdeauna de anima-litatea nconjurtoare I, rog.

  Tot aa cu locuinele, care sunt acum altele dect peterile i adposturile anterioare, ce nu erau fcute de om. Pmntul, care contribue astfel din ce n ce mai mult ca s ne mpodobeasc, s ne mbrace i s ne hrneasc, vrea acum s ne gzduiasc, s ne

  adpostiasc i s ne apere ... Omul sap pmntul ca s-i scoat rna pentru case, pentru ntrituri i pentru morminte; este o munc aproape asemenea cu aceea cnd trage brazde, seamn i culege roade. Locuina i mormntul, el le va mpodobi cu ustenzile altele dect acelea ce i le putuse face pn acum din lemnul i lozia pdurilor sau oasele animalelor. Va avea vase i ulcele de

  pmnt frmntat, uscat sau ars. i iari pmntul este cel ce-i d materialul pentru aceast ceramic, lucru tot aa de suplu i de

  uor, pe ct de greoi i rezistent este monumentul megalitic. Iar olria, ca i esutul pentru veminte, ca i pnea pentru hran, este vestirea unor arte noi, este pentru viitor, mai mult bucurie

  i mai mult poezie. Pmntul acesta hrnitor, cruia omul i cer-ceteaz acum costiele generoase, se potrivete la toate lucrurile, satisface. toate trebuinele, se supune la toate formele. Este, adevrat, mama cu mai multe ugere, ce nu se sleiesc de loc. Nu eu vorbesc,

  aa zice J ulian: nu fac dect traduc expresiuni antice i le a plic pentru aceast nou epoc a pietrei, cnd omul a fcut descoperirea pmntului pe care tria I, rog-ro.

  -26-

 • www.cimec.ro

  V

  Nici un comentar nu mt se pare mai potrivit, dect acela de a alege mai departe alte mici citate rezumative, pe aceeai linie a ordinei logice, n care istoricul i arheologul francez este un adevrat maestru, ntreg-ind sau sugernd n vorbe puine, lungi capitole, sau chiar perioade i epoci din trecut, precum cred c se va vedea i mai departe. Lucru care, dup a mea tiin, nu s'a fcut, nici aiurea i cu att mai puin la noi. Ce-i drept, oricine se silete s prezinte i s cread mai mult, n valoarea i cuprinsul ideilor sale. Dar nu se cuvine s uitm, sau s trecem rE-pede cu vederea, prin spuse uurele, munca zecilor de ani a altora, care tocmai, ne pot deschide i netezi calea, nu a noastr, ca cercettori, ci a adevrului, pe ct posibil nsui, al unei tiine preioase, de nc nebnuit nsemntate.

  cTot ceea ce a fcut unitatea, legtura, stabilitatea familiei antice, cultul vetrei i cultul morilor, Penaii i Manii, s'a format pe ogoare, ca o recolt de credine dup recolta de grne. De aceea cei vechi uniau ntr'o religie comun i pe Vesta cu focul vetrei i pe Ceres, zeia grului i pe Proserpina, zeitatea morilor. Toate trei nu erau dect traducerea n imagini deosebite a pmntului care amestec sub ocrotirea sa suveran, pe vii i pe mori:. I, II r.

  Istoricul ajunge aici la o observaie valabil pentru multe alte ri, nu numai Frana i m gndesc, firete, n primul rnd la noi. cAdevratele origini ale cetii antice pe care a renviat-o Fuste! de Coulanges n avntul dinti ale geniului su, noi o vedem mijnd i stabilindu-se, din timpurile neolitice. Exist nc de pe acum sate, cu locuine apropiate, cu locul lor statornic i adeseori cu incinta lor continu. De abia de civa ani, Societatea preisto-

  ric conduce o cercetare asupra cetuilor ce au fost ridicate n Frana n aceast epoc de piatr. S'a trecut de o mie:. I, II r. Era n 1909, adugm noi, cu obser:varea, c fr nici o legtur fa de Societatea numit, ci conducndu-se numai dup necesitiile arheologiei din acea vreme, am nceput i aici la noi, din 1915, ajutnd pe neuitatul Vasile Prvan, o anchet asemntoare, cu fructuoase perieghese, ncepute nc nainte de rzboi, n Oltenia, de regretatul tefan Ciuceanu i dela un timp, elevul su, atunci nceptor cerceta-arheolog cu mult noroc, d-1 C. S. Nicolescu

  Piopor, n Mehedinti d-1 Alex. Brccil, n Romanai d-1 Ilie Con-stantinescu, i, cu toi mpreun, la un sfat i o prere, subsem-natul. i mai multe fructuoase perieghese au fost fcute, dup

  rzboi, fie n Dobrogea, n continuare, de V. Prvan, cu colabora-torii i elevii si, fie, tot n continuare, n Oltenia, sau - lucru din nou - n Cmpia muntean, n Ardeal i Banat, aici mai ales de gruparea arheologic de rodnic activitate dela Institutul de Studii clasice i Muzeul din Cluj. Am totalizat aceste date n 1929, din nefericire fr Vasile Prvan, care ne prsise doi ani mai nainte, ajutat de d-1 Pamfil Polonic, vechiu i experient tovar de cl-

  -26-

 • www.cimec.ro

  torii al lui Gr. G. Tocilescu, si destoinic desenator-cartograf. E Harta arheologic a Daciei (1: soo.ooo), nc inedit, dar expus i poate fi vzut i consultat, la Muzeul Naional de Antichiti, condus astzi cu mult silin, putere i pricepere de d-1 Scarlat Lambrino. S-mi fie ngduit a aduga c mi-am adus aminte cu mult plcere, de aceast hart mural, care rezum, fr s spuie prea tare, mult munc i nu a unuia singur, atuncea cnd - zece ani mai trziu - mprejurrile m'au dus s admir multele hri mari de perete, reprezentnd geografic diferitele epoci ale Galiei,

  hri lucrate de Henri Erhard, la Muzeul de Antichiti naionale dela Saint-Germain-en- Laye, ncepute sub conducerea unei ntregi comisiuni, nainte de 1870 i dup chiar ndreptrile lui Napoleon III, continuate i mai trziu, una revizuit chiar n 1938. O ntreag aciune exempla-r, ntreprins de exponeni ai mai multor generaii, pentru prezentarea ct mai complet a Franei celei mai vechi, se rezum astfel n chip minunat, dela Alexandre Bertrand la S. Reinach, Camille 1 ullian, 1 oseph Dechelette i, prin Camille 1ullian, Albert Grenier, pn la d-1 Raymond Lantier, care mai are de furc, pn s-i ajung. Fr suprare, ceea ce ai vrea s se ntmple dup datorie, ba cu prisosin i ct mai repede.

  Camille 1 ullian desvolt mai departe realizrile la care s'a ajuns dup ntruchiparea familiei i a satului, adic societi mai cuprinztoare, preludii de popoare ce se ntrevd, ba chiar regate sau imperii, pe care le nregistrm cu simpla citare, trecnd la alte indicii i directive cu mult mai sigure, dela care putem porni.

  cCnd vieaa oamenilor se schimb, zice Camille 1 ullian, zeii se prefac i ei dup exemplul oamenilor. Spirit liber i ncreztor, cine ar fi putut firete s prevad fatalitatea i sfritul dureros al

  vieii sale de munc, dei la btrnei naintate? Era n 1909. cNu voi spune, ca autorul admirabil al Cetzi"antzce- Fuste! de Cou-langes - c o credin odat disprut, moare i societatea la rndul ei. Mi se pare, tocmai din cqntra, c societile i lucrurile omeneti s'au schimbat din pricini materiale sau politice, fr a se ine soco-

  teal de riturile lor i de zeii lor, i ca, vrnd- nevrnd, au tre-buit s urmeze micarea i s se potriveasc cu formele noi ale existentii i ale gndirii oamenilor 1, 114. Nu tiu dac ntre Fuste)

  i 1 ulii an, adevrul nu e tocmai la mijloc. Dar, urmeaz, i aici nu i se poate ntmpina nimic:- clat c odat cu cultura pmntului, omul a schimbat direcia privirilor sale, faptelor i dorinelor sale. Va trebui ca ncetul cu ncetul el

  s schimbe i forma riturilor i obiectul credinii sale. Animalele, fr a pierde caracterul lor sacru, nu vor mai fi pe primul plan al orizontului su religios. El se va ndrepta mai nti ctre acea pu-tere nou care l cuprinde cu fiecare zi mai mult, pmntul, arina, glia pe care se ridic sau care acopere locuina sa, mormntul su i pnea care l hrnete. Pmntul ajunge fr ndoial, n epoca neolitic, divinitatea suveran,... hegemonie primordial, ale crei urme nenumrate le vom ntlni n religiile clasice: Vesta, care a

  -27-

 • www.cimec.ro

  ntemeiat Roma, Cibe\e, mama zeilor, a cetilor i a oamenilor, acea Tdlus pe care Latinii o numeau n primul rnd n actele lor solemne de pietate, i acea formidabil divinitate pe care o adorau Ligurii

  i Celii n promontoriile i insulele btute de furtuni, toate acestea erau urmaele, totdeauna temute, ale Gliei-Mame, care poruncise odinioar tuturor oamenilor I, II4 - s. Dup ce am vzut i Muzeul de Antichiti naionale din St .. Germain-en-Laye, cred c pot afirma, c nicieri aiurea ca n Sudestul nostru i Dacia, cultul acesta strvechi n'a luat forme plastice, mai numeroase i mai va-riate, pn la arta preclasic i clasic helenic. Ceea ce spune multe, dar nu e locul aici i acum.

  Dintre toate monumentele de alt dat, dolmenul este acela care seamn mai mult, cu o bucat de pmnt: se va spune mai trziu despre Ceres, mama grului, c este i mama Proserpinei, regina umbrelor i a mormintelor 1, r r6. Nu e numai poezie, mai mult sau mai puin impresionant, dup oameni, ci e reconstituire de stri vechi, n mare parte valabile peste milenii. Aa va fi fost. Vesta, Ceres, Proserpina, Hercule sau Bacus sunt n fiecare clip, cu referire la timpurile neolitice, nume, metafore, mituri g-reco-romane care-mi vin n minte, adaug Camille Jullian. Aceasta fiindc religia i limba popoarelor au rmas ptrunse de amintiri i supravieuiri din ultima epoc a pietrei 1, 1 r6. Fr ndoial, credinele noastre s'au schimbat mult i religia noastr s'a ntemeiat din ce n mai bine, avnd drept temelie divinitatea care ntruchipeaz idealul sufletului i nu numai acelea care glorificau natura, corpul sau spiritul. Re-voluia care a creiat Cretinismul n'a ters toate urmele, sentimen-tele i expresiile de recunotin, pentru pmntul care ne-a dat din plin hrana I, 1 I'/ Camille Jullian d asemenea exemple, de amin-tiri i supravieuiri, din patria sa. Multe s'ar putea da i dela noi, cu poate i mai ndelunga iubire ele datini a bunului nostru popor.

  i nc o observaie minunat, despre situaiile din aceste timpuri strvechi ale pmntului francez. Orae i sate su"nt n

  aceleai locuri unde a fost odinioar o cetuie sau un trg n tim-purile neolitice 1, 117. Noi putem aduga, n ce ne privete: Dac nu chiar n aceleai locuri, ndat n preajma lor, mai sus, pe nl

  imi, n apropiere de izvoare i de ape. E o problem extrem de nsemnat de statistic arheologic, cu care e datoare orice ar i pentru cercetarea i deslegarea creia n viitor, cei n msur s ajute o asemenea oper la noi, ar putea fi rugai s nu cread, c

  spturile arheologice aduc numai material de acelai fel i care s'ar putea repeta inutil. Nu se repet nimic ntocmai, din ceea ce i-a fost dat omului i oamenilor, s fac pe lume! Mai mult dect att: avem datoria de a ti ct mai bine, chiar ce, i ct, i unde se repet!

  De asemenea, dou ultime preri, cu care se ncheie aceast memorabil lecie despre originele istorice ale pmntului francez,

  preri de meditat i unde trebuie, de documentat, de fiecare, cum poate mai bine.

  -28-

 • www.cimec.ro

  Drumurzlc: Dac locurile de ntlnire omeneti abia s'au schimbat, tot aa este cu drumurile care le legau. In ziua n care va fi ntocmit harta acelor oPJ;tda neolitice - noi zicem obinuit, dup datele noastre toponimice: cetui, grditi, horoditi - i vor fi legate prin linii directe, se va vedea c aceste linii nu se nde-

  prteaz prea mult de drumurile romane, de drumurile de fier 1, 118. Frana are deci, conchide Camiiie Jullian, nc din aceste tim-

  puri, centrele, cetuile, drumurile ei, punele i lanurile ei de gru. Nu spun c toate acestea alctuesc patr/a. Pentru aa ceva trebuie mai mult: amintiri comune, obiceiuri asemntoare, o nelegere

  voit, mndria unui nume colectiv, a aceluiai nume. S le lsm pe seama timpului: toate vor veni la ceasul lor. Nu pot s nu vie pe acest pmnt, care-i arat nc de acum bogiile sale, armonia liniilor sale i care de pe acum ofer vieii omeneti, drumuri repezi

  i locuini bine aezate. Pmntul acesta e gata s primeasc, s alctuiasc i s pstreze o naiune ... Oamenii epocii de piatr sunt aceia care, creatori i adoratori ai pmntului, au pus aceste temelii eterne I, I rg. - Nu despre multe ri se poate spune acelai lucru, cu cel puin tot atta dreptate. M gndesc firete la ara

  noastr i, mai ales, la cu mult mai numeroasele adversiti ce a avut de ntmpinat. comparativ, datorit, mai ales, btalitii noastre geografice, apstoare n parte, pentru firea noastr nsi, peste veacuri. Aici st - mi se pare - i nu aiurea, adevratul miracol, minunea cea mare a existenii noastre, ntre strvechile timpuri neolitice, Dacia roman i Romnia de astzi, pe care avem datoria, nu numai s o pstrm, dar s o facem s nfloreasc, asemenea cu cele mai de seam ri din istoria lumii. Pentru aceasta, nu te-meiurile existenei ei strvechi i lipsesc sau trebuiesc mplinite, ci altele mai noi, ba chiar acelea ce se ateapt dela vrednicia ge-

  neraiilor de astzi i de mine, pentru a trece cu bine, nc una din grelele rscruci ale timpurilor, rscruce care se taie, nc odat, de ast dat sub ochii notri, cu aceea de totdeauna a locurilor pe care le-am muncit, sau le-am dobndit i pstrat, prin lupte i suferin, dela nceputul lor i al nostru.

  VI

  Se tie astzi de toat lumea care urmrete ct de puin pro-gresele studiilor de istorie, cea alt dat copleit, nu numai la noi, de mulimea datelor seci si a amnuntelor sterpe, c printre cele mai de seam fapte din trecutul umanitii a fost - dup cele precedente - apariia i ntrebuinarea mdaluluz: Epoca de bronz i dup ea, Epoca de fier, cum Ii se zice convenional i obinuit. Unele modificri i subdiviziuni n aceste denumiri n'au adus schim-bri eseniale ci doar preciziuni, cteodat utile, de caracter arheo-logic, pentru ct mai buna nelegere a mileniului II i 1 nainte de Hristos. Faptul nsui e de o covritoare nsemntate n vieaa

  -29-

 • www.cimec.ro

  lumii, pentru unii Epoca de bronz constituind chiar sfritul tim-purilor preistorice i nceputul vieii n decursul creia trim, n orice caz, fapt aductor de prefaceri i urmri, mult mai profunde dect altele ce despart, dup tiina i nchipuirea oamenilor, epocile

  i perioadele scurtului rstimp al vieii istorice. Cci ce sunt ultimile 3000 ani, fa de nesfritul ir de milenii ale timpurilor anterioare, de cnd exist urme dovedite de munc i simire omeneasc?

  Ceea ce face pe Cam ilie J ulii an s-i consacre o ntreag lec-iune de deschidere, - 1910 - dnd acestor timpuri, cu toat drep-tatea, nsemntatea de mare rspntie, iar pe noi s urmrim prerile i caracterizrile sale cu ndoit interes, ca unele ce vin n primul rnd dela un istoric.

  Aceast descoperire -zice Camille Jullian - intrarea meta-lului printre operile omului, este una dintre faptele cele mai vechi ale epopeii nesfrite i minunate pe care o alctuiete istoria muncii. Dintre marile inveniuni care au caracterizat stadiile epocilor noi n societile oamenilor, nici una nu e nvluit mai mult n ceaa

  deas a legendelor. Povetile mitologice ale tuturor popoarelor au mpins cunotina primelor metale pn la nceputurile creaiei

  fiinelor vieuitoare: omul din popor a socotit totdeauna bronzul i fierul ca tot aa de trebuincioase pentru viea cum e lumina astrelor i apele pmntului, i, netiutor n ale istoriei, el i-a nchipuit c fiii omului n'au scpat din mizeria lor natural dect n ziua n care metalul a ieit arznd din crusta sa de piatr ca s se supuie

  voinei sale. La Evrei, Tubalca'in durarul tuturor instrumentelor de aram i de fier e plasat ca fcnd parte nc din timpul gene-raiei a opta dup Adam. Iar la Greci, Ciclopii sunt aceia care, copii ai cerului i ai pmntului, vestesc noutatea cea mare a aramei i a fierului; i de mai departe nc vine aurul, adus de soarele nsui, acesta nscut din ocean 1, 120-1.

  Ca miile J ullian observ firete c aceste mituri de odinioar aeaz prea de timpuriu epoca de bronz. Au fost naintea acesteia, mileniile nesfrite ale timpurilor lemnului i ale pietrei, pietrei cioplite sau pietrei lustruite. Epoca de metal a nceput n vieaa umanitii mult timp dup naterea acesteia i e cu mult poste-rioar locuitorilor din peteri, descoperirii grului i ceramicei, iar cei ce au ridicat cei dinti dolmeni nu se pare s fi cunoscut me-talul. Totui nceputul industriei metalului este un fapt foarte vechi. Mai ales istoric, i, s nu uitm era n 1910, Cam ilie J ullian ezit n ce privete cronologia, care astzi este mult mai sigur. Urmeaz n schimb o minunat observaie i raportare la istorie i la viea. Rezum. Aproape asezeci de metale (n 1910, acum sunt mai multe) au venit s se alture rnd pe rnd celor dinti dou descoperite de om, arama si aurul. Unele dintre ele au dovedit proprieti extra-ordinare, cu totul deosebite fa de acelea care nminunaser pe

  strmoii notri. Metalul de alt dat, aurul sau arama, era uniunea miraculoas de fore contrarii, soliditatea i suplea, cldura i frigul, dar aceste fore, dup toate, rmneau n serviciul omului, care le

  -30-

 • www.cimec.ro

  producea sau le conducea cum voia. Iat acum c metalele stranii, cum e radiu!, dovedesc o energie proprie, socotit inepuizabil, de cldur i de lumin, o activitate a materiei, spontan i iradiant, de aa fel, c omul a tremurat nti la gndul de a o ntrebuina. Ar zice cineva, ncheie aceast idee Ca miile J ullian, c metalul, la patru mii de ani deprtare, ar visa s-i ia revana servituii la care l condamnaser Tubalcain i Ciclopii. In aparen, totul ne desparte de aceast lume a furarilor eroici: numrul anilor, con-trastul ideilor i actelor i acela chiar al facultilor metalice. Totui, perioada de munc care ncepe cu furria lui Vulcan nu s'a isprvit nc. In pofida aburului i a electricitii, metalul rmne ajutorul nostru de cpetenie: el este vehiculul vieii materiale, aa precum sngele este acela al vieii umane. Privii n jur. Cci isto-ricul nu trebuie s se piard n trecut: nu-l va nelege, dac nu

  ridic adesea ochii ca s vad pe lng el cum triesc oamenii. Fr aceast noiune exact a vieii, istoria nu va fi dect un schelet fr carne, cu oasele ru legate i atitudinile neexacte. Ade\'ratul sens al aciunilor i lucrurilor omeneti, prin analiza fiinei vii l vom putea dobndi. Ce se ntmpl, ns? Astzi nc, arama, fierul, aurul sau. plumbul leag i d rnduial existenei noastre. Prin ele se fac i dureaz locuinele noastre, mobilele noastre, averea

  noastr, gndirea noastr chiar, cci gndirea noastr de acum, cine a fcut-o dect cartea, datorit trecerii paginelor ei peste literile de plumb. Aburul s'ar risipi fr putere, dac n'ar fi tuburile care l disciplineaz i inele care i cluzesc elanul. Electricitatea nu i-a artat toat puterea dect atunci cnd s'a lsat condus prin cordonul tie metal. i ce ar fi aceast descoperire ne mai pomenit a undelor hertziene, a telegrafiei fr fir, dac ar lipsi antenele de fier sau de aram care lanseaz sau primesc vorbirea? Bogii,

  plceri, dureri, credine i visuri alearg, se frmnt, se fixeaz sau se desfac n lungul unui fir de metal. Epoca aramei i a fierului a ajuns la apogeul ei. Veacul nostru al XX-lea datorete ce are mai bun in puterea sa, flacrii aprinse, iat acum patru mii de ani, de cel dinti dintre furari I, 121-3.

  Camille J ullian aseamn delirul ce va fi cuprins pe strmoii ndeprtai, cnd au vzut pentru ntia oar fluidul iradiind i arznd al metalului, cu entuziasmul recent al descoperirii uraniului, a radiului i radioactivitii. cCeea ce avea pn atunci la dispoziie omul neolitic era piatra tare pentru arme i lutul moale pentru vase. De acum nainte el avea un lucru mai rezistent dect cea mai tare dintre pietre i mai maleabil dect cea mai uoar dintre argile~ I, 123-4.

  cAceast superioritate covritoare, metalul o datora inter-veniei focului, aprins i condus de oameni: focul consolida ele-mentele lui, i purifica prile, i trasa liniile. Mai mult dect piatra, totdeauna pe jumtate brut, metalul tia s triasc i aproape s r~spire sub aciunea flacrii. i cum la aceste populaiuni arztoare de a visa i de a crede, flacra era o fiin divin, metalul a fost la

  -31-

 • www.cimec.ro

  ongma sa, nedesprit de o gndire sau de o aciune deopotriv religioase I, 124. Se vede, cum e i firesc, elevul fidel n multe al lui Fuste! de Coulanges, care era Camille Jullian. Aproape pre-tutindeni, un zeu e acela care a inventat metalul. Olimpul grec a avut pe furarul su ceresc, Vulcan. Jullian citeaz i un exemplu galic de zeu furar dela muzeul din Cluny, care dei nvesmntat

  dup moda roman, nu va fi fost dect o veche divinitate apusean, care a nzestrat pe strmoii notri cu arama i cu fierul, icoana

  eroic i vorbitoare a focului creator, printele tuturor metalelor:t I, 124. Firete, gndul ni se duce la ce loc de seam i din strvechi timpuri, ocup n prile Traciei, Iliriei i Daciei noastre, exploatarea i lucrarea metalelor, arama i bronzul, aurul i fierul, cu unele obiecte de bronz asemenea cu cele mai frumoase din lumea acelorai timpuri, consider ca atare sceptrele de comand i de dis-tincie dela Drajna-de-Jos din Prahova, pn acum de o frumuse

  i varietate unic, chiar fr a strui asupra valorii lor documentare: stri sociale, sim superior i prestigiul demnitii etc. Fr a uita belugul i vechea tr~diie a aurului, ca n puine pri aiurea, ceea ce se reflect i n numrul deosebit de mare al comorilor arheologice din Europa sudestic i basinul ntreg al l\Irii Negre. Nu aici e locul a ne opri mai de aproape asupra lor.

  Ca istoric cu vast experien, Camille Jullian ne previne, nu cumva s credem c vieaa umanitii s'a rsturnat dintrodat cu descoperirea i ntrebuinarea acestor metale; ca i n natur, istoria nu face salturi. Nenumrate ,sunt cazurile cnd trecutul ptrunde n prezent i tot aa alteori, prezentul se desface din trecut, concepie

  i la noi de mult reprezentat i exemplificat strlucit de d-1 N. Iorga. Ceea ce ne face s nu credem necesar dect doar a cita exemplul adus de Camille Jullian pentru legea tranzz{z"ez' n pre-istorie ca i n istorie, un fapt vechiu de ordin politic: ntemeierea Imperiului roman, care n'a pus capt deloc dintrodat Republicii, i, n acelai sens, mi-aduc aminte c dup Camille Jullian, a scris mai trziu, o ntreag carte, Guglielmo Ferrero, Ru~na vzlz"zazez' n.ntz"ce, 1921, n exemplificarea aceluiai fenomen al tranziiei, n

  legtur cu cderea puterii republicane a Senatului, trziu n timpul Imperiului. Camille J ulii an mai aduce un fapt actual de ordin in-dustrial: descoperirea aviaiei. - Bleriot tra versnd Canalul Mnecii.

  Actual n 1910 i de o tragic actualitate maxim de atunci ncoace, de dou ori n decurs de 30 ani! Fuste} de Coulanges zisese n La czte antz"que, 1864, p. 4: Trecutul nu moare niciodat cu totul, pentru om. Aa cum este el nsui n fiecare epoc, el este produsul i rezumatul tuturor epocilor anterioare:~>. Cam ilie ] ullian aduce n completare spusele lui Auguste Comte: umanitatea se compune din mai muli mori dect vii. Dup care adaug: cO societate care se formeaz, o industrie care se ntemeiaz datoresc ce este mai bun din forelor lor acelora care, ncetul cu ncetul, se ndeprteaz i dispar napoia lor ... ai vrea s art acum c vrsta metalului a fost concluzia necesar i ca o desvrire a vrstei pietrei lustruite I, 121.

  -32-

 • www.cimec.ro

  Sunt mai mult de cinci mii de ani de cnd, din neolitic, o do-rin statornic a fcut ca oamenii s sape din ce n ce mai mult n adncimile pmntului: jumtate din lucrul lor a fost nchinat cuceririi subsoluTui. Insmnrile i cutarea materialului pentru scule i arme a fost prima tietur fcut n trupul pmntului i cu fiecare secol aceast tietur a mers sporind tot mai mult. Cum spunea Plinius cel vechiu- i C. Jullian laud frumoasa pagin

  astzi nc noi spm pmntul necurmat, l scormonim n adnc, ca s mulumim patimile ruinoase ale avariiei noastre i ale urilor noastre. Trebuie s sondm mruntaiele lui cele mai adnci, ca s

  gsim materialul pentru scule mai puternice i arme mai ucigtoare. Nu se poate zice c i scriitorul antic i -n 1910- istoricul francez fceau cumva literatur i nu vedeau just realitile vieii, unele profund triste, dar tot aa de adnc i poate etern omeneti.

  Aa s'a ajuns dela minele neolitice, pn la metal, vorba lui Dechelette, citat de Jullian: lucrtorul miner (neolitic) avea s intre curnd n serviciul metalurgiei care se ntea I. 128, 129 i n. I. Pe urma pietrei de tot felul i de toate nuanele (n paleolitic se cuta i se ntrebuina aproape numai silexul, cremenea), s'a ajuns la ceea mai frumoasa dintre pietre - metalul. i din nou, istoricul, prins pare ca de o presimire, se ntoarce la spusele lui Pliniu, cu gndul ndurerat, ca i desigur acela al strmoului latin: cCeea ce mpingea pe om la aceast vntoare dup materiale, era dorina de a pune mna pe cele mai tari i cele mai rezistente, n stare s dea armele i instrumentele cele mai solide. Cu fiecare secol ce nainta n vieaa lumii, i trebuia agenii de distrugere cei mai de temut 1, 131.

  De aceea i invenia lustruitului pietrei, la care nu s'a ajuns numai, ca s dea armelor de lupt i instrumentelor de lucru mai mult fine i strlucire, ci ca acestea s strpung i s taie, s sfarme i s distrug. Iar metalul va ajunge s dea acestor lucruri o fine i o eficacitate, creia nimic s nu-i poata rezista.

  VII

  Ca i n istorie, attea stri i tablouri sumbre nu pot s nu fie desprite de rstimpuri mai luminoase. Aa de grosolani i practici cum i-am presupus pe strmoii notri, s nu-i credem cu totul nesimitori fa de graia i varietatea lucrurilor din natur I, 133. Dela felurimea de culori a pietrelor, ntrebuinate cu gust i cu sim, n Neolitic, mai ales pentru obiectele de podoab, dar i pentru unele arme i scule, probabil de lux i cult, aceti naintai au ajuns la metal, mai lucios i mai rezistent dect frumoasele roci a crui apariie este ultimul capitol al istoriei lor I, 134. Ce-i drept,

  nicieri ca n Muzeul din St.-Germain-en-Laye n'am vzut mai multe i mai variate obiecte, lucrate foarte ngrijit, din asemenea roci. La

  -83-*

 • www.cimec.ro

  noi, sub acest raport, de rar frumuse trebuie s fie topoarele de nefrit verde dela Borodino, Basarabia, asemntoare cu cele mai frumoase dela Troia, din Apus i Nord, pe multe ntrecndu-le.

  i cu toate acestea, nu e nici un abis ntre epoca neolitic i cea dinti a metalului. Fiindc, zice Camille Jullian, fapt capital n istoria neolitic, oamenii acestei epoci au descoperit ceramica,

  adic cei dinti ei au frmntat i au modelat pmntul, iar aceast industrie a argilei moi a adus trebuine i gndiri noi 1, r 34--5. cArgila, lutul, materialul din care se face ceramica este pmntul care se mic i se conduce de aciunea omului i pe care acesta crede c o vede cum curge n minele sale. Dar a se mica sau a curge nu e ceva propriu metalului n topire? N'a putut apare la nceput ca o piatr care se topete i care ajunge o materie creia i se d forme, asemenea i superioar celei mai bune dintre argile? Este adevrat c lutul se ntrete la foc i c focul nmoaie metalul.

  Amndou au ns trebuin de cflacra sfnt ca s le dea pre. Meritul lor propriu eman dela virtutea focului. De aceea poate cei vechi nu tiau exact dac Prometeu a fost printele furarilor sau acela al olarilor: cum el era cel ce a adus focul, tot el se poate s fi aprins cea dinti furrit! i cel dinti cuptor. Ceramica i metalurgia erau surori ntre ele 1, 135.

  Camile Jullian nu uit s pomeneasc de Schiller cu al su Cntecul clopotuluz (Das Lied von der Glocke), oprindu-se ns mai mult la fericitul Homer, cnd cnt pe Hefaistos n Iliada, cum

  furete armele lui Ahile, micat de lacrmile mamei acestuia, Tetis. Ahile precum e tiut i dduse armele prietenului su Patroclu, ca s nving, i nu s cad, cum s'a ntmplat, de mna tot aa de viteazului Ht!ctor. S citm cteva versuri, mbrind pe acelea transpuse de Ca miile J ullian, noi firete n limba noastr, ntre-buinat cu mestrie de profesorul i poetul George Murnu, n pe drept mult pretuita sa traducere a epopeilor homerice:

  Fii linitit, tu Tetis, de asta s n'ai nici o grij.

  Astfel i zice i-acolo lsnd- o, la foi se grbete, Foalele ntoarce spre foc i 'ncepe cu ele s umble. In douzeci de cuptoare pornesc dintr'o dat s sufle Foalele toate i focul aprind cu suflarea 'n tot chipul

  Dup dorita msur, mai repede sau mai alene, Cum socotete Hefest i dup cum cere i lucrul. El cositor n jratec arunc, buci de aram Tare, scump aur glbuiu i argint. Pe un trunchiu dupaceea Pune o mare i grea nicoval i iute 'ntr'o mn la el un apn ciocan i 'n mna cealalt un clete ... i 'ntruchipeaz ntiu o npraznic pavaza mare. O 'mpodobete 'mprejur . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . Deasupra El cu priceperea lui nchipuie multe podoabe:..

  -- 84-

 • www.cimec.ro

  E tocmai ce spune i Camille Jullian: cApoi, Cnd metalul la rndul su e gata s se supuie, el primete fr s piard nimic, o infinitate de figuri minunate, pe msur ce se nasc n gndirea artistului divin I, 136.

  De unde vine ns acest dar? Vine din mai vechile timpuri neolitice: cCeramistul a precedat i preparat pe bronzier n arta de a face natura s se ntind fr s se rup i s fie maleabil, lesne de lucrat. ei unul i altul au cunoscut adnca bucurie de a nmuli la nesfrit, de a protegui astfel, mpotriva unui sfrit prea apropiat, opera atins a inteligenei lor. Descoperirea tiparului a ngduit ca, odat aflat forma unui obiect i judecat drept frumoas sau de folos, ea s fie repetat de zece i de o sut de ori, ca s fie spre

  folosin i mai multora. Nu tiu dac ntrebuinarea formei (tipa-rului) a fost nchipuit la nceput pentru lucrurile de argil sau de lut. In orice caz, aceast utilizare a ctigat foarte repede industria metalului i este ceea ce i va da cea mai extraordinar dintre urmri, aceea de a pstra eterne i universale, prin matricele lite-rilor de tiprit, toate cele spuse i cele gndite I, 136. Istoricul i arheologul nelege s aduc nc odat un omagiu scrisului bun i generos, plin de ndemn pentru viea i datoriile ei.

  O ultim trstur de asemnare ntre lut i metal este, dup Camille Jullian, faptul c i unul i altul pot produce nu numai piese masive i n relief ci i recipiente. E foarte probabil ca nainte de vasele fcute din lut ars s fi existat oale de lemn i cupe de os, zice Jullian. Cam tot n aceti ani, nainte de precedentul rzboi mondial, arheologul german Cari Schuchhardt, bine cunoscut i la noi (Cernavoda, Valurile dobrogene i altele din timpul rzboiului nostru), a completat aceste consideraiuni cu preciziuni convingtoare despre originea ceramicei: vase de piatr, vase-curcubite (multe la noi, valea Dunrei), vase de mpletitur i vase de piele. Dar, zice acelai Camille J ullian, vesela n'a luat nenumratele ei varieti, n'a cunoscut ntrebuinrile ei multiple, n'a dat vieii noastre toate binefacerile dect n ziua n care lutul ars nea ajutat s creiem toate dimensiunile i toate felurile de recipiente, ca s zicem aa - captnd i modelnd vidul. i aceasta nu e oare ceva propriu i metalurgiei? Argila a precedat astfel arama i bronzul I, 136-7.

  Ca miile J ullian ncheie aceast Jeciune a sa din 1910 cu prerea c omul timpurilor neolitice a fost condus la descoperirea i ntrebuinarea metalului printr'o logic de nenvins. Toate cile cer-

  cetrilor sale convergeau spre aur i aram: nevoi