revista culturism & fitness nr. 221 (6/2012)

of 19 /19
M M i i c c u u l l d d e e j j u u n n a a l l c c a a m m p p i i o o n n i i l l o o r r D D o o r r s s a a l l i i i i c c r r e e s s c c m m a a i i r r e e p p e e d d e e c c u u r r a a m m a a t t u u r r i i D D e e s s p p r r e e v v e e g g e e t t a a r r i i e e n n i i director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 6 (221) 2012 l 1,50 lei l www.efitness.ro TOPCULTURISM.RO

Upload: redis-nutritie

Post on 25-May-2015

2.965 views

Category:

Sports


12 download

DESCRIPTION

Revista Culturism & Fitness nr. 221 (6/2012) Din sumar: - Ne antrenam ca sa fim sanatosi sau ne grabim sa ne imbolnavim? - Muschii nu se evapora peste noapte! - Micul dejun al campionilor - Sculptura si corpul uman (2) - Despre vegetarieni - Stiati ca... - Dorsalii cresc mai repede cu ramaturi - Vitaminele anabolice A si C - Profil Beatrice Serban - Interviu cu Horatiu Forgaci - Incrucisati bratele pentru un piept mai bun! - Ce am invatat despre diete - Atacam spatele inferior? - Trebuie ca oamenii de fier sa-si administreze extra fier? - Lectii de la Mr. Olympia - Skandenberg

TRANSCRIPT

Page 1: Revista Culturism & Fitness nr. 221 (6/2012)

MMiiccuull ddeejjuunnaall ccaammppiioonnii lloorr

DDoorrssaall ii ii ccrreesscc mmaaiirreeppeeddee ccuu rraammaattuurrii

DDeesspprreevveeggeettaarriieennii

ddiirreeccttoorr:: CCRRIISSTTIIAANN DDUULLGGHHEERRUU ll nnrr.. 66 ((222211)) 22001122 ll 11,,5500 lleeii ll wwwwww..eeffiittnneessss..rroo

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 2: Revista Culturism & Fitness nr. 221 (6/2012)

CCuull ttuurr ii ssmm&&FFii ttnneessssToat` colec]ia revistelornoastre, de la num`rul 1la 219, este disponibil`

acum, pe DVD, \n formatdigital (pdf). Un DVD

cost` 15 lei. Comenzilese pot face la telefoanele

redac]iei sau pe email.

Ne antren`mc` s` fim s`n`to[isau ne gr`bims` ne \mboln`vim? .8

Mu[chii nu se evapor`peste noapte! . . . . .11

Micul dejun al campionilor . . . .12

Sculptura[i corpul uman (2) .14

Despre vegetarieni .16

ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18

Dorsalii cresc mairepede cu ramaturi 20

Vitaminele anabolice A [i C . . . . . . . . . . . .22

Profil Beatrice ßerban . . .23

Hora]iu Forgaci . . . .24

çncruci[a]i bra]ele pentru un piept mai bun! . . . . . . . . . .26

Ce am \nv`]at despre diete . . . . . .27

Atac`m spatele inferior? . .28

Trebuie ca oameniide fier s`... ? . . . . . .30

Lec]ii de la Mr. Olympia .31

Skandenberg . . . . . . .30

CUPRINSCUPRINS

Coperta 1: Beatrice {erban[i Hora]iu Forgaci

Editura Redis CoStr. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon//Fax: 021.300.75.46; Fax: 021.351.50.58;

Telefon: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783,0724.579.149

e--mail: [email protected] wwebbsite: www.efitness.ro

Colectiv de redac]ieRReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,,AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu ((ccoorreessppoonnddeenntt

SSUUAA)).. FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa [[ii MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr`̀:: EElleennaa MMiiccuullii]]`̀..

B.C.A.A.Produs cu efect anabolic, ce are capa-

citatea de a m`ri semnificativ sinteza deproteine \n organism [i care faciliteaz` eli-berarea natural` de hormoni, precum hor-monul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina.Are un remarcabil efect anticatabolic, pre-venind distrugerea proteinelor [i pierdereamasei musculare. u

9900 gg –– 3311,,0000 lleeii 220000 gg –– 5555,,0000 lleeii 330000 gg –– 7755,,0000 lleeii

TaurinaTaurina [i lecitina sunt necesare pen-

tru metabolizarea gr`similor, previn for-marea calculilor biliari, favorizeaz` ab-sorb]ia vitaminelor liposolubile, \mbun`-t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asi-gur` suportul necesar sintezei neuro-transmi]`torilor [i au efect protector asu-pra creierului. u

110000 gg –– 1177,,0000 lleeii

Creatin MonohidratCreatin` monohidrat avånd 100% puri-

tate. Ofer` organismului energia ne-cesar` sus]inerii efortului intens, m`re[tefor]a muscular`, \mbun`t`]e[te refacereapostefort, cre[te volumul celular, cre[tehidrarea celular`.u

9900 gg –– 1199,,0000 lleeii 330000 gg –– 3399,,0000 lleeii 550000 gg –– 4499,,0000 lleeii

L–GlutaminaGlutamina reprezint` 60% din totalul

aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% dintotalul aminoacizilor circulan]i \n organism.Favorizeaz` sinteza proteinelor, previnecatabolismul muscular (dis-trugerea ]esutului muscu-lar), \mbun`t`]e[te recupe-rarea dup ̀ efort, stimuleaz`producerea hormonului decre[tere, stimuleaz` activi-tatea sistemului imunitar, fa-vorizeaz` hidrarea celular`,cre[te produc]ia de glicogen\n ficat, transport` azotul \nlocurile \n care organismulare cea mai mare nevoie(pentru sinteza proteic`). u

9900 gg –– 3311,,0000 lleeii 220000 gg –– 4499,,0000 lleeii 330000 gg –– 6699,,0000 lleeii

L–CarnitinaM`re[te cu 70 % metabo-

lizarea gr`simii. Accelerea-z` metabolismul lipidelor,favorizånd oxidarea lor lanivel celular, mobilizeaz`

depozitele de gr`sime, m`re[te perfor-man]ele fizice [i rezisten]a la efort,reduce nivelul colesterolului [i triglice-ridelor. u

3300 gg –– 2255,,0000 lleeii 5500 gg –– 3377,,0000 lleeii

110000 gg –– 6699,,0000 lleeiiu MM`̀ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,,

rraass`̀,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr`̀..

MTINERETULUI

LiceulßINCAI

REDIS

MAGAZINULREDIS

Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4,Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarteu[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, \n circa2 minute de mers pe jos, ocolind prin stångaLiceul Gheorghe {incai.

Program: luni - vineri 10.30 – 18.00sâmb`t` 10.30 – 14.00

Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel.021.337.34.37

NUTRIMAXXNUTRIMAXXSUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE

Baton cu o valoare ener-getic` redus`, con]inut marede fibre vegetale, ceai verde(1.000 mg) [i l-carnitin` (320mg). Datorit` fibrelor, se redu-ce asimilarea gr`similor [i sefavorizeaz` eliminarea lor.Combate senza]ia de foame [iare un efect de detoxifiere astomacului. Se recomand`consumarea a 1-3 batoane pezi, un baton putånd \nlocui omas`, deoarece asigur` [i ne-cesarul de nutrien]i. Cu cåtsunt \nlocuite mai multe mese,cu atåt se va realiza mai repe-de eliminarea gr`similor.100% vegetal. Pentru comenzimai mari de 50 batoane, seface o reducere de 25%.

1,70 lei/buc.

SILUETBAR

Culturism&Fitness nr. 6/2012 32 Culturism&Fitness nr. 6/2012

Inulina este o poliglucid` omogen` de origine vegetal` care \nce-tine[te rata digestiv` [i absorb]ia intestinal` [i scade rata de utilizarea caloriilor din sursele de hran`.

Inulina este ob]inut` din r`d`cina de cicoare, con]ine 95% fibre so-lubile [i este indicat` pentru reducerea poftei de mâncare.

Inulina este s`]ioas`, hipocaloric`, reduce colesterolul seric, trigli-ceridele [i glicemia, m`re[te absorb]ia mineralelor în organism, aju-tând [i la s`n`tatea oaselor printr-o mai bun` absorb]ie a calciului.|mbun`t`]e[te digestia, combate constipa]ia, încetine[te absorb]iaintestinal`, ajutând astfel la controlul greut`]ii, restabile[te flora nor-mal` intestinal`, stimuleaz` cre[terea bacteriei bifidobacterium [i re-duce bacteriile d`un`toare în intestinul gros, ajutând astfel la s`n`-tatea sistemului digestiv.

|mbun`t`]e[te toleran]a alimentelor [i func]ionarea sistemului imuni-tar, reducånd toxinele din ficat. Dup` administrarea de inulin`, nivelulglicemiei din sânge r`mâne nemodificat. Inulina se prezint` sub form`de pudr`, cu gust neutru, u[or dulce, care se dizolv` foarte u[or.

Mod de administrare:câte 5 g, de 3 ori pe zi,amestecat cu ap` saualte lichide (ceai, cafea,sucuri, lapte etc) sau înalimente ca iaurtul, supe,budinc` etc .

Poate fi folosit` [i caînlocuitor de zah`r,având 10% din putereade îndulcire a acestuia. Olinguri]`, care se g`se[teîn ambalaj, ras`, con]ine1 g de produs.

Cutii 450 g – 29,00 lei

Inulinao minune pentru s`n`tate

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 3: Revista Culturism & Fitness nr. 221 (6/2012)

Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cusucces produsele „Redis“ cunoscu]iisportivi: Petru Ciorb`, Florin Uceanu,Alexandru Costache, Cristian Ra[c`,Daniel Oprea, Alexandru Bolborici,Radu „Valahu“ Georgescu [i top-mode-lul Nicoleta Luciu.

Nutrifort–REste un concentrat de carbohidra]i,

proteine, vitamine [i minerale (cuarome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [icola) recomandat pentru cre[terea ra-pid` \n mas` muscular`. O por]ie repre-zint` 105 g de produs [i, pentru o cre[-tere accelerat` a masei musculare, serecomand` dou`-trei por]ii pe zi. Om`sur` con]ine 35 g.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 2255,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 4477,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 4499,,0000 lleeiiGGaallee]]ii 55 kkgg –– 8899,,0000 lleeii

Mixforte–RProdusul con]ine o propor]ie ridicat`

de carbohidra]i (70%), ce provin dinfructoz`, maltodextrin` [i dextroz`, sub-stan]e care dau un gust foarte bun pro-dusului. Are o concentra]ie de 25% pro-teine de origine animal` (lapte – casei-nat, albumine din ou [i proteine din zer,în cantit`]i egale fiecare).

CCuuttiiii 11 kkgg –– 3355,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 6655,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 6677,,0000 lleeii

Super Mass–REste un supliment (cu arome de va-

nilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) ce,datorit` compozi]iei (50% proteine [i35% carbohidra]i), poate \nlocui meseleobi[nuite din timpul zilei [i este reco-mandat atåt tuturor categoriilor de spor-tivi, cåt [i celor care nu fac sport, dar do-resc s` aib` o alimenta]ie s`n`toas`,cu cåt mai pu]ine gr`simi [i colesterol.

Se recomand` cåte o por]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie = 60 g de produs).O m`sur` con]ine 30 g.

CCuuttiiii 990000 gg –– 3311,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 5599,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,22 kkgg –– 6611,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 44,,55 kkgg –– 110099,,0000 lleeii

Mass Forte Creatin–RAcelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, \n

plus, creatin ̀monohidrat pentru stimula-rea cre[terii rapide \n mas` [i for]`.Arome: vanilie, ciocolat̀ , tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 2299,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 5511,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 5533,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 9955,,0000 lleeii

Whey Mass–REste un concentrat de carbohidra]i

(62%) [i proteine (32%), proteineleprovenind exclusiv din zer, [i este reco-mandat pentru energie [i cre[tere \n ma-s` muscular`. O por]ie de 90 g con]ine1.000 mg de L-Glutamin`, cel mai impor-tant aminoacid pentru mu[chi.

GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 7799,,0000 lleeii

Energocarb-REste un supliment energetic din car-

bohidra]i (cu arome de vanilie, ciocolat`,tutti frutti [i cola) [i se recomand` pentrurefacerea rezervelor energetice ale or-ganismului. Se administreaz` 35 g \na-inte de antrenament (pentru a aveaenergie) [i 35-70 g dup` antrenament,pentru refacere. O m`sur` con]ine 35 g.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 1199,,0000 lleeii

SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3355,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3377,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 5599,,0000 lleeii

Fosfocreatin–RCreatina este o substan]`, necesar`

\n toate contrac]iile musculare, produs`\n mod normal de ficat, pancreas [irinichi, din aminoacizi. Prezentarea subform` de tablete este foarte conve-nabil`, deoarece pot fi transportate [iadministrate u[or, \n plus [ti cu preciziecåte grame iei de fiecare dat`. O table-t` con]ine 1 g de creatin`. Se reco-mand` administrarea a cåte o por]ie (5tablete), de 2-3 ori pe zi, \mpreun` cuun pahar mare cu sucuri naturale saucu ap`.

9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii

Creatina Forte–RTablete masticabile, cu un gust

foarte bun, care con]in 500 mg crea-tin` monohidrat [i 300 mg dextroz`.

9900 ttaabblleettee –– 1155,,0000 lleeii330000 ttaabblleettee –– 3311,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 4455,,0000 lleeii

Creatina–RTablete care con]in 1.000 mg de

creatin monohidrat.9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii

330000 ttaabblleettee –– 3399,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 5599,,0000 lleeii

PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~

Super Protein–R 90Con]ine 90% protein` de calitate

superioar`, ob]inut din lapte. Arome:vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii 990000 gg –– 6699,,0000 lleeii

Ideal ProteinCon]ine dou` surse de protein`:

una cu absorb]ie rapid` (75% din totalde protein`) [i una cu absorb]ie lent`(25% din total). Se asigur` astfel unflux continuu de aminoacizi în sångetimp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [ivanilie.

CCuuttiiii 990000 gg –– 3355,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22 kkgg –– 6677,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 6699,,0000 lleeii

Protwhey–RCon]ine 81% protein` din zer cu un

efect anabolic puternic prin promova-rea sintezei proteinelor \n timp ce si-multan reduce distrugerea de pro-tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`,valoare biologic` foarte mare, gustfoarte bun.

CCuuttiiii 990000 gg –– 7799,,0000 lleeii GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 115599,,0000 lleeii

Proteinmix–RConcentrat proteic de calitate supe-

rioar` din zer, lapte [i albu[ de ou, \npropor]ii egale, cu efect puternic pentruperforman]a sportiv` combinånd efecte-le benefice ale celor trei surse diferite deproteine. Pentru culturi[ti, este excelent\n perioada de mas` sau de definire.

Concentra]ia proteic` este de 85%.CCuuttiiii 990000 gg –– 7799,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 115599,,0000 lleeii

Milk&EggConcentrat din lapte (zer – 33,33%

[i caseinat – 33,33%) [i albu[ de ou –33,33%, cu o concentra]ie proteic` de85%.

CCuuttiiii 990000 gg –– 7799,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 115599,,0000 lleeii

Izolat proteic soiaIzolat proteic, din soia, cu o con-

centra]ie proteic` de 90% f`r` nici unadaos de arom` sau \ndulcitori.

CCuuttiiii 775500 gg –– 2299,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22 kkgg –– 5555,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 5577,,0000 lleeii

CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE

Vitalizant–RComplex alimentar proteic, vita-

mino-mineral care con]ine antioxi-dan]i cu diferite structuri (antociani,protoantociani, picnogenol, flavone,catehine, lactoalbumine) [i nutrien]inaturali. Înl`tur` stresul oxidativ [i în-cetine[te îmb`trånirea celulelor. Îm-bun`t`]e[te circula]ia sångelui, înl`-tur` riscurile accidentelor sangvine [iîmpiedic` formarea varicelor. Cre[teimunorezisten]a, capacitatea la efortfizic, rezisten]a la suprastres, prin în-l`turarea radicalilor liberi ai oxigenului[i a metalelor toxice, ac]ionånd efi-cient \n limitarea producerii acestora.Catifeleaz` pielea, protejeaz` înche-ieturile, tendoanele [i ligamentele. Seadministreaz` de 3 ori pe zi dup` me-sele principale cåte 1-2 tablete la co-pii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efec-te secundare nedorite.

110000 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii

Complex–REste un complex de vitamine-[i

minerale indicat \n cazul solicit`rilor fi-zice mari, \n avitaminoze. Este indicatpentru sportivi, dar [i pentru oameniicare nu fac sport, ca supliment de vi-tamine [i minerale. Datorit` procentu-lui mare de vitamina C, are rol antio-xidant [i stimuleaz` sistemul imunitar.Se prezint` sub form` de capsule ge-latinoase de 500 mg. Se administrea-z` 2-4 capsule/zi.

5500 ccaappssuullee –– 1199,,0000 lleeii

Isotonic–RPlicuri pentru b`utur` isotonic` re-

confortant` ce con]in glucoz` cris-talizat` [i cele mai importante vita-mine [i minerale. |nlocuie[te rapid li-chidele [i mineralele pierdute printranspira]ie, furnizeaz` energie, aju-tånd la recuperarea rapid` dup` efort[i \nl`tur` oboseala.

Se fac comenzi de minimum 5 plicuri.2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee5500 bbuucc`̀]]ii..

11,,2299 lleeii//pplliicc 1100 pplliiccuurrii++ rreecciippiieenntt 11 LL –– 1122,,0000 lleeii

Allium–RStimulent general, antioxidant, di-

gestiv, reechilibrant glandular, stimu-lent imunitar, vitaminizant [i minerali-zant \n care ingredientele principalesunt extrase din ceap` [i usturoi. Seprezint` sub form` de capsule gelati-noase de 500 mg. Se administreaz`2-4 capsule pe zi, \n dou` reprize,dup` mese.

110000 ccaappssuullee –– 1199,,0000 lleeii

Vitamin Complex100% DZR

Acest complex de vitamine poate fiadministrat pentru optimizarea func]ii-lor organismului, men]inerea st`rii des`n`tate, revigorarea [i tonifierea or-ganismului, cre[terea speran]ei de

via]`, dezvoltarea unui fizic [i psihics`n`tos, \mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii.

Se administreaz` oral, cåte 2 ta-blete pe zi, \mpreun` cu un pahar deap` sau sucuri naturale. Dou` tabletecon]in 100% DZR din vitaminele: C,B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic,Biotin`.

112200 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii

Calciu Magneziu Zinc|mpreun`, cele 3 minerale, ajut` la

men]inerea s`n`t`]ii sistemului ner-vos, muscular [i osos, asigur` bunafunc]ionare a inimii [i circula]iei, elimi-n` nervozitatea [i stresul, regleaz`activitatea prostatei, asigur` suportpentru efort fizic sau intelectual sus]i-nut, are efecte benefice asupra tenu-lui, p`rului [i unghiilor.

Se administreaz` oral, cåte 2 cap-sule, de dou` ori pe zi, \mpreun` cuun pahar cu ap` sau sucuri naturale.Doza de 4 capsule asigur` 100%DZR din mineralele con]inute. Sporti-vii pot lua doze mai mari, \n func]ie denecesit`]i.

112200 ccaappssuullee –– 2299,,0000 lleeii

Calciu Magneziu|mpreun`, cele dou` minerale,

ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sistemu-lui nervos, muscular [i osos, asigur`buna func]ionare a inimii [i circula]iei,elimin` nervozitatea [i stresul, reglea-z` activitatea prostatei, asigur` suportpentru efort fizic sau intelectualsus]inut, are efecte benefice asupratenului, p`rului [i unghiilor.

Se administreaz` oral, cåte 2 cap-sule, de dou` ori pe zi, \mpreun` cuun pahar cu ap` sau sucuri naturale.Doza de 4 capsule asigur` 100%DZR din mineralele con]inute. Sporti-vii pot lua doze mai mari, \n func]ie denecesit`]i.

112200 ccaappssuullee –– 2299,,0000 lleeii

ZincZincul este un puternic antioxidant,

necesar la buna func]ionare a sis-temului imunitar, intervine \n reglareaproceselor metabolice, func]ionareasistemelor enzimatice [i men]ine inte-gritatea celular`. Este indispensabilpentru sinteza proteinelor, pentru for-marea ADN-ului [i ajut` la secre]ia in-sulinei. Regleaz` capacitatea de con-trac]ie a mu[chilor, accelereaz` vin-decarea pl`gilor, accelereaz` cre[te-rea, stimuleaz` activitatea cerebral`,poate fi util \n anumite afec]iuni psi-hice. Deoarece este necesar pentruproducerea testosteronului [i a sper-mei, anumite tulbur`ri de poten]` se

pot datora unei caren]e cronice dezinc.

Se administreaz` oral o tablet` pezi, \mpreun` cu un pahar cu ap` sausucuri naturale. O tablet` asigur`100% DZR pentru zinc.

112200 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii

Vitamina C 700Vitamina C este un puternic antio-

xidant, ajut` la neutralizarea radica-lilor liberi, cre[terea imunit`]ii organis-mului, producerea de colagen \n ]esu-turile conjunctive, formarea osaturii [identi]iei, revigorarea [i tonifierea or-ganismului, combaterea st`rilor deanxietate [i oboseal`, metabolizareaanumitor aminoacizi [i a glucozei, ab-sorb]ia altor minerale.

Doza unui adult este de 80-1.000mg pe zi, \n func]ie de necesit`]i. Seadministreaz` oral o capsul` (700 mgvitamina C) pe zi, \mpreun` cu unpahar cu ap` sau sucuri naturale.

112200 ccaappssuullee –– 2299,,0000 lleeii

VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE

4 Culturism&Fitness nr. 6/2012

FFlloorr iiiinnUUUUcceeaannuu

PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu--

lluuii,, pprree]]uurriilleeiinncclluuzzâânndd

[[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee

Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294,0722.244.783, 0724.579.149

fax: 021.351.50.58pe mail la adresa [email protected] online pe www.redis.ro

Culturism&Fitness nr. 6/2012 5TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 4: Revista Culturism & Fitness nr. 221 (6/2012)

Protein–RUn baton proteic este echivalentul

nutritiv a 90 g carne vit`. Batoane cuun gust excelent de ciocolat`, de 60 g,avånd urm`toarea compozi]ie nutriti-v`: proteine – 16 g, carbohidra]i – 23,2g, gr`sime vegetal` – 14,5 g, vitaminaC – 24 mg, lecitin` – 145 mg, vitaminaB6 – 1,7 mg, vitamina B5 – 1,7 mg,zinc – 1,7 mg, magneziu 12 mg. Valoa-re energetic`: 350 Kcal. Se fac comen-zi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduu--cceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee.. u

11,,9900 lleeii//bbaattoonn

Fibrobar ForteBaton cu o valoare energetic` re-

dus`, con]inut ridicat de fibre vege-tale, acizi gra[i polinesatura]i Omega3 [i L-carnitin`. Formula favorizeaz`sc`derea greut`]ii, eliminarea gr`simi-lor, colesterolului [i trigliceridelor, \m-bun`t`]e[te tranzitul intestinal, s`n`-tatea articula]iilor [i tonific` sistemulcardio vascular. Are gust pl`cut, dul-ce-acri[or. Combate senza]ia de foa-me. Se recomand` consumarea a 1-3batoane pe zi, permi]ånd renun]areala una sau mai multe mese. 100% ve-getal. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm5500 bbaattooaannee..u

22,,0000 lleeii//bbaattoonn

Massbar–RMassbar-R este un baton bogat \n

carbohidra]i care ajut` la cre[tereaenergiei [i a masei musculare. Prote-inele con]inute sunt de origine anima-l`, din cele mai importante surse: lap-te, zer [i albu[ de ou. Gustul batonu-lui este foarte bun datorit` con]inutu-lui bogat \n arahide. Compozi]ie nutri-tiv`: proteine – 10 g, carbohidra]i – 30g, gr`sime vegetal` – 15 g, fibre – 2g, vitamine [i minerale – 2 g. Ingredi-ente: dextroz`, fructoz`, ulei din såm-bure de palmier, cacao, arahide, fulgide porumb, concentrat proteic din zer,concentrat proteic din albu[ de ou,concentrat proteic din lapte, lecitin`.Batonul are 60 g [i 370 Kcal. Se faccomenzi de minimum 5 batoane. 2255%%rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500bbaattooaannee..u

22,,0000 lleeii//bbaattoonn

Siluet BarBaton cu o valoare energetic` re-

dus`, con]inut mare de fibre vegetale,ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin`(320 mg). Datorit` fibrelor, se reduceasimilarea gr`similor [i se favorizea-z` eliminarea lor. Combate senza]iade foame [i are un efect de detoxi-

fiere a stomacului. Se recomand`consumarea a 1-3 batoane pe zi, unbaton putånd \nlocui o mas`, de-oarece asigur` [i necesarul de nutri-en]i. Cu cåt sunt \nlocuite mai multemese, cu atåt se va realiza mai repe-de eliminarea gr`similor. 100% ve-getal. Se fac comenzi de minimum 5batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii--mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u..

11,,7700 lleeii//bbaattoonn

Ideal BarBaton indicat ca aliment s`n`tos,

prin con]inutul de nutrien]i de calitate [iîn propor]ii optime pentru necesit`]ileorganismului uman, care dau energie[i au un rol benefic, putånd \nlocui cusucces o mas`. L-carnitina [i aciziigra[i Omega 3 contribuie la stimulareaarderii gr`similor [i a regl`rii niveluluicolesterolului seric, vitamina C este unbun antioxidant. Fulgii de grâu ger-minat sunt biostimulatori [i, împreun`cu fulgii de porumb crocan]i [i alunele,dau un gust excelent batonului. Estebogat în proteine [i fibre vegetale fiindrecomandat [i pentru folosirea în tim-pul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine in-grediente de origine animal`, deci poa-te fi consumat [i de c`tre cei care suntvegetarieni sau ]in post.

DDaattoorriitt`̀ pprriinncciippiiiilloorr nnuuttrriittiivvee ss`̀nn`̀--ttooaassee dduupp`̀ ccaarree aa ffoosstt ccoonncceeppuutt,, bbaa--ttoonnuull ssee \\nnccaaddrreeaazz`̀ \\nn cceerriinn]]eellee lleeggiiiipprriivviinndd aalliimmeennttaa]]iiaa ss`̀nn`̀ttooaass`̀ ppeennttrruuccooppiiii [[ii aaddoolleesscceenn]]ii,, ddeeccii ssee ppooaattee ccoo--mmeerrcciiaalliizzaa [[ii \\nn [[ccoollii..

Batonul are 50 g [i 192 Kcal. Sefac comenzi de minimum 5 batoane.2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500bbaattooaannee..u

11,,7700 lleeii//bbaattoonn

Milk&Egg BarBaton bogat \n proteine provenind

din lapte, zer [i albu[ de ou. Se reco-mand` sportivilor [i categoriilor depopula]ie care au nevoie de o alimen-ta]ie proteic` [i de energie. Informa]iinutri]ionale: carbohidra]i – 29 g, pro-teine – 15,8 g, gr`simi – 10 g, mine-rale – 1,3 g.

Un baton are 60 g [i 270 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5

batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii--mmuumm 5500 bbaattooaannee..u

22,,9900 lleeii//bbaattoonn

Fibrobar cu ceai verdeSe recomand` ca aliment ener-

getic s`n`tos, prin con]inutul de nutri-en]i de calitate [i în propor]ii optimepentru necesit`]ile organismuluiuman, care dau energie [i au un rolbenefic. L-Carnitina [i acizii gra[iOmega 3 contribuie la stimularea ar-derii gr`similor [i la reglarea nivelului

colesterolului seric, iar ceaiul verde(1.250 mg) [i vitamina C sunt foartebuni antioxidan]i. Este bogat în pro-teine [i fibre vegetale, fiind recoman-dat [i pentru folosirea în timpul diete-lor pentru sl`bit. Nu con]ine ingredi-ente de origine animal`, deci poate ficonsumat [i de c`tre cei vegetarienisau de persoanele care ]in post.

Se fac comenzi de minimum 5batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii--mmuumm 5500 bbaattooaannee..

11,,9900 lleeii//bbaattoonn

Wheybar–R ForteBatoane proteice

[i energizante avånd70 g, carbohidra]i –34.54, gr`simi –12,40, bogate \n pro-teine din zer – 17,66g [i care con]in 1.000mg de L-Glutamin`(cel mai importantaminoacid pentrumu[chi) [i 1.000 mgde B.C.A.A., carefavorizeaz` recupe-rarea dup` efort [icre[terea muscular`.

Se fac comenzi deminimum 5 batoane.25% reducere pentruminimum 50 batoane.u

33,,5500 lleeii//bbaattoonn

BATOANEBATOANE

u Reducerea este valabil`numai la comenzile prin po[-t`, nu [i la magazine sau s`li.

Livr`ri prin curier,\n toat` ]ara

Am introdus livrarea rapid`,prin curier, \n toat` ]ara, gratu-it` la comenzi de peste 150 lei[i cu o tax` de numai 9 lei lacomenzi sub aceast` sum`.Ca [i pån` acum, taxele lalivrarea prin po[t` vor fi incluse\n pre] [i fiecare poate s`aleag` modul cel mai conve-nabil prin care s` primeasc`comenzile: clasic, ca pån`acum, prin po[t`, cu taxeleincluse \n pre] [i cu livrare \n 3-5 zile, sau prin curier, cu livrareacas` sau la serviciu, \n 1-2zile [i cu o tax` de numai 9 lei,\n cazul comenzilor sub 150 lei.

Cånd da]i comanda, specifi-ca]i cum dori]i s` se fac`livrarea.

Culturism&Fitness nr. 6/2012 7

Amino–RProdus de calitate superioar`, na-

tural, cu un procent [i raport optim deaminocizi esen]iali [i dipeptide, careasigur` o nutri]ie proteic` complet`.Cre[te rata metabolic`, asigur` o maibun` oxigenare a mu[chilor [i folose[-te gr`simile pentru energie. Nu con-]ine zaharuri [i gr`simi. 100% natural.

300 tablete – 35,00 lei 500 tablete – 53,00 lei

Amino Whey–RComprimate de 1.300 mg con]i-

nånd 85% izolat proteic din zer, unadintre cele mai bune surse de proteinedisponibile la ora actual`. Se adminis-treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 compri-mate, oral, cu ap` sau alt lichid pota-bil. Pentru sportivii de performan]` sepot dubla dozele.

330000 ccoommpprriimmaattee –– 5555,,0000 lleeii550000 ccoommpprriimmaattee –– 7755,,0000 lleeii

Taurina–RTablete care con]in 500 mg de

taurin`. Se recomand` adminis-trarea a 1–2 tb. \naintea uneia dintremese cu un pahar cu ap`.

100 tablete – 21,00 lei Amino Esen]ial–R

Este un supliment care con]ineaminoacizi esen]iali liberi sub form`

de comprimate de 1.000 mg, cu unraport optim de aminoacizi esen]iali.Necesarul mediu de aminoaciziesen]iali pentru sportivi este de apro-ximativ 400 mg/kgcorp/zi.

200 tablete – 43,00 lei300 tablete – 65,00 lei

500 tablete – 109,00 lei

Arginin`Stimuleaz` eliberarea hormonului

de cre[tere (GH) la nivelul hipofizei,contribuie la men]inerea func]io-nalit`]ii sistemului imunitar [i are unrol important \n buna func]ionare aaparatului cardiovascular \n mu[-chiul solicitat. O capsul` con]ine 700mg de L-Arginin`.

120 caspule – 39,00 lei

BCAABCAA este un produs cu efect

anabolic, care con]ine lan]ul impor-tan]ilor aminoacizi L-Leucin`, L-Valin` [i L-Izoleucin`, ce are capaci-tatea de a m`ri semnificativ sintezade proteine \n organism [i care facili-teaz` eliberarea natural` de hor-moni, precum hormonul de cre[tere,IGF-1 [i insulina.

Se recomand` servirea unei por]ii(10 capsule), de 1-2 ori pe zi, dincare una imediat dup` antrenament,\mpreun` cu ap` sau alt lichid pota-bil. O capsul` con]ine 500 mg deBCAA.

120 capsule – 29,00 lei

Glutamin`L-Glutamina reprezint` cel mai

important aminoacid pentru sportivi.|n timpul efortului fizic, organismulpierde o cantitate important` deaminoacizi, printre care [i L-Gluta-mina, care reprezint` 60% din totalulaminoacizilor liberi din mu[chi [i 20%din totalul aminoacizilor circulan]i \norganism. Favorizeaz` sinteza pro-teinelor, previne catabolismul muscu-lar, \mbun`t`]e[te recuperarea dup`efort, stimuleaz` hormonul de cre[te-re [i activitatea sistemului imunitar.

Se recomand` servirea unei por]ii(10 capsule) de mai multe ori pe zi, \nlimita a 0,25 g pe kilocorp, din careuna imediat dup` antrenament, \m-preun` cu ap`. O capsul` con]ine500 mg de L-Glutamin`.

120 capsule – 29,00 lei

OrnitinaOrnitina \mpreun` cu arginina

favorizeaz` dezvoltarea masei mus-culare prin cre[terea nivelelor hor-monilor anabolici cum ar fi insulina [ihormonul de cre[tere. L-Ornitina areefect anabolic asupra ]esutului mus-cular prin m`rirea secre]iei de hor-mon de cre[tere (GH).

Se administreaz` cåte o por]ie (4capsule), de 2-3 ori pe zi, \mpreun`cu un pahar cu ap` sau sucuri natu-rale, \nainte de antrenament [i seara,\nainte de culcare, pe nemåncate. Ocapsul` con]ine 500 mg de L-Ornitin`

120 capsule – 39,00 lei

AMINOACIZIAMINOACIZI

Fibrobar–RBaton cu o valoare energetic` redu-

s` [i con]inut mare de fibre vegetale.Datorit` fibrelor, se reduce asimilareagr`similor [i se favorizeaz` eliminarealor. Combate senza]ia de foame [i areun efect de detoxifiere a stomacului. Serecomand` consumarea a 1-3 batoanepe zi, un baton putånd \nlocui o mas`,deoarece asigur` [i necesarul denutrien]i. Cu cåt sunt \nlocuite mai mul-te mese, cu atåt se va realiza mai repe-de eliminarea gr`similor. 100% ve-getal.

PPeennttrruu ccoommeennzzii mmaaii mmaarrii ddee 5500 bbaa--ttooaannee,, ssee ffaaccee oo rreedduucceerree ddee 2255%%..uu

11,,9900 lleeii//bbuucc

Siluet–RPudr` instant cu con]inut mare de

fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim-ulånd arderea gr`similor, eliminareacolesterolului din organism, \nl`tur`senza]ia de foame, ajut` sistemulimunitar, regleaz` traficul intenstinal.

CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii

Siluet–R VegetalPudr` instant cu con]inut mare de

fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim-ulånd arderea gr`similor, eliminareacolesterolului din organism, \nl`tur`

senza]ia de foame, ajut` sistemulimunitar, regleaz` traficul intenstinal.Este 100% vegetal.

CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii

Vegetal–RProdus natural, exclusiv vegetal,

ce poate înlocui una sau mai multemese zilnice. Nu con]ine colesterol.Ajut` în dietele de sl`bire, regular-izeaz` tranzitul intestinal, împiedic`acumularea de colesterol, elimin` tox-inele din organism [i reduce risculapari]ei bolilor cardiovasculare.

CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii L-Carnitin Instant

Plicuri care con]in 1.000 mg L-car-nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avåndun gust excelent. Se fac comenzi deminimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeenn--ttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii..

11,,7700 lleeii//pplliiccFibromix–R

Tablete masticabile cu valoareenergetic` redus`, pentru reducereastratului adipos [i sc`derea \n greu-tate. Este bogat \n proteine, fibre nat-urale expandate, minerale [i vitamine[i are un con]inut sc`zut de lipide(sub 4%). Produsul este 100% vege-tal. Poate s` fie utilizat perioade\ndelungate.

9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii

Siluet–R ForteTablete cu valoare energetic` mic`

[i con]inut mare de fibre vegetale,care se recomand` pentru reducereastratului adipos [i pentru sc`dereagreut`]ii corporale. Odat` ajunse \nstomac, fibrele \[i m`resc volumulajutånd la reducerea apetitului [i ast-fel se poate s`ri peste mese sau sepoate reduce cantitatea de alimentela o mas` f`r` a sim]i dup` aceeasenza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz`stomacul [i au efect de regularizare atraficului intestinal.

220000 ttaabblleettee –– 2233,,0000 lleeii

L-Carnitin Lipotrop|n afara \mbun`t`]irii performan]e-

lor atletice [i a st`rii de s`n`tate aaparatului cardiovascular, L-carnitinaeste foarte util` \n cazul persoanelorsupraponderale sau obeze care vors` sl`beasc`. Produsul mai con]inevitamina C, care este un puternic an-tioxidant, [i vitamina B2 care m`re[teefectul L-carnitinei, ajutånd la trans-formarea proteinelor, gr`similor [icarbohidra]ilor \n energie.

Produsul se prezint` sub form` decapsule gelatinoase, fiecare capsul`con]inånd 700 mg de L-carnitin`, 14mg de vitamina C [i 0,2 mg de vitami-na B2.

110000 ccaappssuullee–– 4499,,0000 lleeii

PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT

6 Culturism&Fitness nr. 6/2012

PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu--

lluuii,, pprree]]uurriilleeiinncclluuzzâânndd

[[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee

Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294,0722.244.783, 0724.579.149

fax: 021.351.50.58pe mail la adresa [email protected] online pe www.redis.roTO

PCULT

URIS

M.R

O

Page 5: Revista Culturism & Fitness nr. 221 (6/2012)

Prof. Cristian Neagu

{tiu c` pare absurd, dar \ntre-barea se adreseaz` celor carefac fitness de \ntre]inere sau cuscopul de a-[i remodela corpul,de a sl`bi sau de a cå[tiga \n gre-utate. A aborda gre[it problemaantrenamentului, a nutri]iei sau asuplimenta]iei poate duce la pro-bleme.

Dac` pe planul antrenamente-lor pot ap`rea gre[eli de execu-]ie, de dozare a efortului, relativvizibile [i u[or de corectat pentruun antrenor cu experien]`, peplanul alimentar sau al suplimen-telor, avånd \n vedere [i c` aces-te activit`]i nu au loc sub supra-vegherea antrenorului, lucrurilese pot complica.

A te alimenta gre[it este destul

de grav. To]i cei care vor s`schimbe ceva la aspectul lor vortrebui, pe lång` efortul din sal`,s` schimbe [i modul de a se ali-menta.

De asemenea, supradozareasuplimentelor sau lipsa lor, \n ca-zul \n care corpul are caren]e,poate fi d`un`toare. Totu[i aces-te gre[eli pot duce la supraantre-nament, oboseal` cronic`, acci-dent`ri musculo-tendinoase sautulbur`ri digestive, ceea ce nu nepune \n pericol via]a, ci doar con-fortul ei [i pot fi remediate deantrenor.

Cele mai grave probleme \ns`pot ap`rea din dorin]a celui an-trenat de a s`ri, de la forma cucare intr` \n sal`, la una de spor-tiv de competi]ie, \ntr-un timpfoarte scurt, adic` un scop nere-alist.

{tim c` gåndurile nes`n`toaseduc la decizii nes`n`toase [i apoila ac]iuni \n consecin]`.

Cea mai periculoas` ac]iuneeste aceea de a-]i administrasubstan]e interzise. Ce suntaceste substan]e [i cum le deo-sebim de cele care au efecte be-nefice?

Nu am de gånd s` v` bag \ncea]`, cum se spune \n popor,dåndu-v` nume de substan]e, civ` spun simplu: tot ce este pro-dus farmaceutic, destinat oame-nilor bolnavi, este un produs d`u-n`tor pentru un om s`n`tos. Totce se \ncadreaz` aici, \n modnormal, se poate procura doar cure]et` din farmacie sau, ilegal, dela dealerii care fac trafic cu ele \ns`lile de fitness. {tiu c` voi de-ranja pe mul]i scriind asta, dar mise pare imoral ca un antrenorresponsabil de s`n`tatea celuipe care \l antreneaz` s`-i vånd`substan]e care \l pot \mboln`vigrav [i \i pun via]a \n pericol.

V`d, \n s`lile unde merg s` m`antrenez sau s` antrenez altepersoane, tineri sau mai pu]in ti-neri care discut` despre cocktail-uri de substan]e medicamen-toase, insulin` etc. Aspectul lorfizic este destul de impresionant,au un corp musculos, f`r` gr`si-me, vascularizat, cu un tonusmuscular incredibil! {i totu[i ei seantreneaz` pu]in, m`nånc` cedoresc, observ` asta pån` [ioamenii care abia vin \n sal` cumine, de la prima [edin]` deantrenament. Se na[te \ntreba-rea logic`, pe care mi-o adresea-z` cel pe care \l antrenez:

– Eu de ce trebuie s` ]in odiet`, s` m` antrenez dup` unprogram destul de greu, s` iausuplimente, s` alerg etc. iar ei pots` m`nånce ciocolat` [i fast-food, s` se antreneze mai rar [i

Ne antren`m ca s` fim s`n`to[isau ne gr`bim s` ne \mboln`vim?

s` arate mult mai bine? R`spunsul meu este mereu

acela[i:– Tu te antrenezi ca s` fii s`-

n`tos, ei ca s` arate bine, dar s`fie bolnavi!

{i este foarte adev`rat! Corpulsuport` aceste substan]e untimp, apoi \ncepe s` cedeze. Pelång` func]ia excretoare hormo-nal`, cedeaz` [i func]ia hepatic`,apare HTA (hipertensiunea arte-rial`), riscul de a face infarct, dia-bet, alterarea func]iilor princi-palelor organe, apari]ia tumorilor[i riscul de moarte subit` cre[temult. Dar b`ie]ii se simt bine, pu-ternici [i cred c`, dac` \n oglind`[i pe [trand se vede a[a de bine,asta va dura la nesfår[it [i nu vaveni niciodat` nota de plat`.Substan]ele interzise dau o staremental` pozitiv` exagerat`, mo-tiv pentru care utilizatorul \ncepes` ignore orice pericol, crede c`poate rezista la o via]` dezordo-nat` (alimenta]ie nes`n`toas`,lipsa odihnei), la excese de toatefelurile. Dac` le atragi aten]ia,spun c` ei nu p`]esc nimic, c`sunt s`n`to[i tun etc. |n prezent,mul]i dintre cei care \mi spuneauasta acum 5; 10 sau 15 ani auprobleme diverse: depresii, pro-bleme hepatice, sterilitate etc.

Recent, am aflat despre un b`-iat de 19 ani, care \[i injecta insu-lin` de 2 ani [i pe care \l [tiam dela sal`, c` este \n spital, pentruc` nu-i mai func]ioneaz` pancre-asul [i nimeni nu \i poate stabilizaacum glicemia. Nu numai c` numai poate face sport [i a sl`bitpeste 20 de kg, dar va fi bolnavtoat` via]a. El pl`te[te pre]ul ad-ministr`rii substan]elor interzise,dar cel care i le-a våndut [i carel-a \nv`]at s` le foloseasc` e binemersi [i „antreneaz`” [i alte per-soane, evident cu acelea[imetode.

Din p`cate, aceste persoaneexist` \n aproape orice sal` [i facprofituri frumoase vånzånd aces-te substan]e naivilor care cred c`

pot s` se transforme brusc dinoameni obi[nui]i \n culturi[ti.

Anul trecut a murit, la nici 40de ani, un practicant al sportuluicu greut`]i, pe care \l cuno[teamdin copil`rie. A fost un tip sl`bu],apoi s-a apucat de sal` [i tot slabera, dar progresa lent. Apoi, dup`cå]iva ani \n care ajunsese s`arate bine, dar nu de competi]ie,a \nceput s`-[i administreze ste-roizi; [tiu asta de la el, nu mi-apovestit altcineva. A continuatadministrarea o perioad` lung`de timp, pån` au \nceput pro-blemele de s`n`tate. A fost diag-nosticat cu cancer la stomac, iarmedicii au spus c` acesta a evo-luat mai rapid decåt la orice bol-nav pe care l-au tratat. A murit \ncåteva luni, \n chinuri.

O cuno[tin]` de-a mea, o per-soan` tån`r`, sub 30 de ani, su-praponderal`, a luat, \mpotrivarecomand`rii mele, vestitele pas-tile de sl`bit chineze[ti. Suferindini]ial de aritmie, a ajuns la unspital la cardiologie [i a stat dou`s`pt`måni \ntre via]` [i moarteconectat` la aparate, medicii lup-tånd s` o stabilizeze.

Toate aceste substan]e, care

gr`besc ob]inerea unui corpexcep]ional \ntr-un timp foartescurt, realizeaz` aceast` „minu-ne” pe seama suprasolicit`riiunor func]ii vitale: cardiac`, he-patic`, hormonal`, renal`. Deze-chilibrele biochimice create potdeclan[a acidoze sangvine grave[i infarct sau alterarea unei func]iivitale, situa]ie care \l transform`pe cel care [i le administreaz` \nbolnav cronic pe via]` sau candi-dat la transplant.

Dar cel prins \n acest vårtej,v`zåndu-se \n oglind`, nu mairealizeaz` riscurile, ci, dorindcorpul care s` uimeasc` pe toat`lumea, risc` cump`rånd de la„antrenorul“ dealer de substan]e,care astfel realizeaz` un imensprofit prin distrugerea s`n`t`]iicelui pe care \l „antreneaz`”.

Toate aceste substan]e au caprim efect sc`derea imunit`]ii.Aceast` sc`dere se [tie c` esteprima condi]ie pentru a dezvoltacancerul. Unele organisme rezis-t`, altele nu. Judeca]i acum sin-guri dac` aceste riscuri merit`asumate.

E fiziologic ca sl`birea, cre[te-rea \n greutate, s` se produc` \n

8 Culturism&Fitness nr. 6/2012 Culturism&Fitness nr. 6/2012 9

CCCCrriiiisstt iiiiaann NNNNeeaagguu aassiiiissttåååånndd ppee DDaanniiiieell VVVVllaadd

DDaanniiiieellRR`̀̀̀dduuccaannuu

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 6: Revista Culturism & Fitness nr. 221 (6/2012)

timp, cu antrenamente regulate, odiet` s`n`toas`, bazat` pe echi-librul nutrien]ilor, cu substan]ecare cresc imunitatea [i tonusulgeneral, care ajut` func]iile vitale,nu le distrug. Cel care decide s`sl`beasc` trebuie s` [tie c` nu sepoate \ntåmpla asta \ntr-un timpextrem de scurt, mai ales dac`este vorba de multe kilograme.Trebuie s` aib` r`bdare, s` ]in`regim [i s` ia numai suplimentenutritive care ajut` la sl`bit.Aceste substan]e sunt cele extra-se din alimenta]ia natural`, numedicamente pentru diverse boli:proteinele, vitaminele, mineralele,carbohidra]ii, uleiurile din vege-tale sau pe[te. Aceste suplimentenu trebuie confundate cu medica-mentele descrise mai sus, de[i seprezint` uneori sub form` de cap-sule. Suplimentele sus]in efortulfizic [i sl`birea, sau dup` cazcre[terea corpului [i a muscula-turii, acesta fiind rolul pentru careau fost proiectate. A[ vrea s` v`gåndi]i la alimentul pentru be-belu[i, laptele, care are ad`ugiride vitamine [i de proteine plusfier, pentru a sus]ine cre[tereacopilului \n primele luni de via]`.De la acest principiu au fost con-cepute suplimentele alimentare,ca s` sus]in` corpul \n procesuls`u fiziologic de transformare.

Din p`cate, nu doar p`rin]iisportivilor care se antreneaz`, ci[i medici celebri fac confuziijenante, inclusiv la televizor, \ntreaceste suplimente [i medica-mentele interzise.

Recent, am stat de vorb` cu unmedic anatomo-patolog de orig-ine romån`, care lucreaz` \nFran]a [i care a f`cut aceea[iconfuzie. Dup` ce i-am explicatcu calm, de la no]iuni de baz`pån` la nivelul biochimiei, a recu-noscut c` nu se studiaz` \n facul-t`]ile de medicin` aceste supli-mente, de[i multe dintre ele suntadjuvante \n tratarea unor boligrave (carnitina este folosit` latratarea insuficien]ei cardiace caadjuvant, vitaminele din gama B\n problemele hepatice [i ale sis-temului nervos etc.).

A ne gr`bi s` ob]inem rezultatenemeritate, prin dereglarea func-]iilor corpului, este o mare gre-[eal`! Un antrenor corect, cu stu-dii solide \n domeniu [i expe-rien]` [i, nu \n ultimul rånd, cu unnivel moral corespunz`tor, nu varecomanda sau vinde celor pecare-i antreneaz` substan]e in-terzise. El va [ti ce m`suri s`adopte cu practicantul de fitness,s` \i prescrie un antrenamentbine structurat [i s`-i fac` reco-mand`ri care s`-i \mbun`t`]eas-c` starea de s`n`tate.

E adev`rat c`, dac` nu ai cu-no[tin]e solide, atåt despre me-todica antrenamentului sportiv,cåt [i despre medicin`, anato-mie, nutri]ie [i alimenta]ie, nuob]ii rezultate vizibile cu cei pecare \i antrenezi [i atunci e maisimplu s` le vinzi substan]e inter-zise [i rezultatele vor ap`reaimediat!

Nu degeaba toate aceste sub-stan]e sunt interzise \n sportul deperforman]` [i considerate do-ping, pentru c` ele produc daunemari s`n`t`]ii, deci dac` sportiviinu au voie s` le administreze, dece ar fi utile s`n`t`]ii unui omnormal care vrea doar s` se \n-

tre]in`? {tiu c` suplimentele s`-n`toase [i sigure au un efect multmai lent, dar v` ajut` s`n`tatea,nu o distrug!

V`d din ce \n ce mai mul]i tinericare consum` aceste substan]einterzise, pentru c` dealerii spe-culeaz` dorin]a lor de a avea unfizic ie[it din comun. Pentru p`-rin]ii acestor tineri, descriu cåtevadintre simptomele vizibile, dup`care pot recunoa[te consumulacestor substan]e de c`tre co-pilul dumnealor:

cre[terea brusc` \n greutate,f`r` ]esut adipos

agresivitate, schimb`ri decomportament, insomnie, nervo-zitate accentuat`

acnee pe spate extrem deinestetic`, pielea are un aspectuleios

ginecomastiePentru practican]ii de fitness,

am urm`torul sfat: antrena]i-v`,\n primul rånd, ca s` fi]i s`n`to[i,aborda]i antrenamentele realist,adapta]i-v` a[tept`rile \n confor-mitate cu vårsta dumneavoastr`[i urm`ri]i progresul de la lun` lalun`. Orice centimetru pierdutsau cå[tigat, \n direc]ia dorit`,orice kilogram cå[tigat sau pier-dut sunt victoriile care trebuie s`v` motiveze. Nu v` compara]iniciodat` cu sportivii de perfor-man]`, e absurd s` vrei s` ar`]ica un culturist profesionist, e ca[i cånd ai vrea s` \no]i la fel derepede ca Ian Thorpe sau s`alergi la fel de rapid ca UsainBolt!

Documenta]i-v` despre ali-menta]ie, antrenament, supli-mente, fiziologie sportiv` [i, dac`ave]i nel`muriri, pute]i s`-miadresa]i \ntreb`ri pe siteul topcul-turism.ro, la rubrica „|ntreab`specialistul!”

V` doresc, \n primul rånd, os`n`tate de fier [i apoi un corpcåt mai aproape de dorin]a dum-neavoastr`! Fi]i inteligen]i [ialege]i varianta sigur`, f`r`riscuri!

10 Culturism&Fitness nr. 6/2012

{tim c` trebuie s` lu`m pauzede antrenament din cånd \n cåndpentru a l`sa mintea [i corpul s`se odihneasc` [i s` se refac`,\ns` pur [i simplu nu o facem.Vrem s` ne antren`m [i \n con-cediu sau \n vacan]`, \ntreb`mautomat la hotelul unde dorim s`ne caz`m dac` are sal` de fit-ness.

Motivul? Ne este team` c`mu[chii cå[tiga]i cu atåta trud` [idedica]ie se vor topi cumva dac`nu mai continu`m s` facem an-trenamentele grele [i s` ]inemregimul de diet`, måncånd curatla fiecare 2-3 ore. Cazul recent alprofesionistului Victor Martinez artrebui s` serveasc` drept dovad`evident` c` temerile noastre suntabsolut nefondate.

Anul trecut, \n octombrie,Victor Martinez, care este n`scut\n Republica Dominican`, a cå[-tigat prima edi]ie a concursuluiprofesionist Arnold Classic Euro-pa. La \ntoarcerea sa la NewYork, a fost re]inut de agen]ii va-

mali datorit` problemelorde viz` [i a trebuit s`-[ipetreac` urm`toarele 7 luni\ntr-un institut de corec]iedin New Jersey pån` lastabilirea sentin]ei.

|n tot acest timp, Victornu a avut acces la greut`]i[i a f`cut doar flot`ri [iabdomene. |n privin]a mån-c`rii, ar fi putut månca des-tul`, dar fiind bogat` \n za-haruri [i gr`simi cu cantit`]imici de protein` de calitate,a ales s` m`nånce pu]inpentru a nu se \ngr`[a.

A[adar, f`r` antrena-ment cu greut`]i, f`r` supli-mente [i cu pu]in` måncare,mul]i s-ar a[tepta ca Victor s` fipierdut foarte mult` mas` mus-cular`, s` devin` de nerecunos-cut. De fapt, el a intrat cu 120 kg\n form` de concurs [i a ie[itdup` cele 7 luni cu... 100 kg.

Judec`torii i-au acordat vizape via]` pentru America, a[a c`de acum \ncolo Victor nu va mai

avea probleme de acest gen. |nziua deciziei, Victor ar`ta destulde definit, bra]ele [i pieptul ar`-tånd chiar umflate.

L-am v`zut \n New York, la treis`pt`måni dup`. Urcase deja la112 kg. Era convins c` pauzafor]at` pe care a trebuit s` o ia afost de fapt un lucru pozitiv. Moti-va]ia lui era la maximum [i miciledureri [i \n]ep`turi, pe care leavea de ani de zile de la antrena-mentele continue, disp`ruser`complet. Corpul lui era activatpentru cre[tere.

S` fie aceasta o lec]ie pentruaceia dintre noi care nu conceps` ia o pauz` \n antrenamente [idiet`. Mu[chii nu se vor topipeste noapte dac` nu ne maiantren`m, iar cantitatea care sepierde dup` o pauz` mai lung`se reface foarte u[or. De fapt,avem mai multe [anse pentrucå[tiguri noi dac` facem pauz`decåt dac` ne antren`m ne\ntre-rupt. Cine spunea c` nu avem ce\nv`]a de la profesioni[ti?

Alexandru Bolborici

dup` Ironman

Culturism&Fitness nr. 6/2012 11

CCCC--tt iiiinnPPllee[[eeaa

Mu[chii nu se evapor`peste noapte!

VVVViiiiccttoorrMMaarrtt iiiinneezz

VVVViiiiccttoorr ccuu SSttaann MMccQQuuaayy,,,,llaa 3333 ss `̀̀̀pptt `̀̀̀mmåååånniiii dduupp `̀̀̀ eell iiiibbeerraarree

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 7: Revista Culturism & Fitness nr. 221 (6/2012)

10 plicuri de Isotonic-R la pre]ul de numai12,00 lei

Aceast` ofert` cuprinde [i unrecipient de 1 litru care sepoate folosi la preparareaprodusului.

Recipientul are un dopconstruit special pentrusportivi, nefiind nevoie s` fiescos pentru a se consumalichidul din el. Acest recipientpoate fi folosit [i pentru prepa-

rarea pudrelor proteice, putånd]ine loc de shaker. Oferta stan-dard cuprinde plicuri cu toatecele trei arome, dar, la cerere,pute]i primi toate plicurile cu osingur` arom`.

Comenzile pentru aceast`ofert` se pot face la tele-

foanele redac]iei sau pewww.redis.ro.

Bucure[tenii pot bene-ficia de ofert` la magazinulde prezentare Redis, Calea{erban Vod`, nr. 159.

Ofert`special`

cu arome de portocale,l`måie [i tutti frutti

Culturism&Fitness nr. 6/2012 13

|ntr-un studiu, subiec]ii, femeisedentare, au fost puse fie s`m`nånce un mic dejun cu carbo-hidra]i rapizi, fie unul cu carbo-hidra]i len]i, dup` care au efectu-at, la 3 ore, o or` de mers nor-mal. Dup` exerci]iu, femeile dingrupul care a måncat carbo-hidra]ii len]i, cu indice glicemicredus, au ars de dou` pån` la de3 ori mai mult` gr`sime decåtgrupul cu carbohidra]i rapizi.Cercet`torii au g`sit rezultatesimilare [i pentru subiec]ii carese antrenau \n mod regulat, ceicu carbohidra]i len]i arzånd cu55% mai mult` gr`sime decåtceilal]i. A[adar, carbohidra]ii cuindice glicemic redus, boga]i \nfibre vegetale te fac s` te sim]imai s`tul [i te ajut` s` sl`be[timai eficient, dac` e cazul.

Efectul diferitelor tipuri de car-bohidra]i asupra exerci]iilor esteun subiect \nc` mult discutat, darse crede c` asimilarea de carbo-hidra]i cu indice glicemic sc`zut,\naintea efortului, este ideal, pu-nånd la dispozi]ie energie sus]i-nut` [i o mai mare flexibilitatemetabolic`, adic` vei fi capabil s`folose[ti atåt carbohidra]ii cåt [igr`simile, \n calitate de com-bustibil.

CCaannttiitt`̀]]iillee ppeennttrruuccaarrbboohhiiddrraa]]ii [[ii ggrr`̀ssiimmiiDup` cum am men]ionat mai

sus, flexibilitatea metabolic` estecapacitatea de a folosi com-

bustibilul care este disponibilpentru eliberarea de energie.Corpul poate folosi diferite sursede energie, cea din carbohidra]isau cea din gr`simi, \n func]ie desitua]ie.

Ideal, vrem s` putem folosi am-bele tipuri cum dorim, adic`, dac`månc`m carbohidra]i, s` ardemcarbohidra]i [i, dac` månc`mgr`simi, s` ardem gr`simi. Dar nuse poate a[a datorit` acumul`riide gr`simi intramusculare [i re-zisten]ei la insulin`. Recent, cer-cet`torii au g`sit c` compozi]iamicului dejun are un efect profundasupra flexibilit`]ii metabolice.

|ntr-un studiu, subiec]ilor li s-aadministrat zilnic un num`r fix decalorii, \n timp ce cantit`]ile degr`simi [i carbohidra]i au fostmodificate. |n primele 4 ore alezilei, subiec]ii au primit fie un micdejun bogat \n gr`simi (45%gr`simi, 35% carbohidra]i, 20%proteine), fie un mic dejun bogat\n carbohidra]i (10% gr`simi,70% carbohidra]i, 20% proteine).Grupul cu mic dejun bogat \n gr`-simi a primit apoi mese bogate \ncarbohidra]i, timp de 8 ore, iar ce-l`lalt grup a primit mese bogate\n gr`simi, tot timp de 8 ore. |nrestul de 12 ore ale zilei, subiec]iinu au mai primit nimic de mån-care. Ciclul s-a repetat timp de 12s`pt`måni.

Cercet`torii au descoperit c`aceia care au luat micul dejun

bogat \n gr`simi au men]inut maibine flexibilitatea metabolic` laschimb`rile \n compozi]ie alemeselor urm`toare din zi, \n timpce grupul care a \nceput ziua cumicul dejun bogat \n carbohidra]ia ar`tat o inflexibilitate metaboli-c` precum [i acumulare de gr`-simi [i rezisten]` la insulin`. Maiclar, subiec]ii cu mic dejun bogat\n carbohidra]i au continuat s`foloseasc` aproape exclusiv car-bohidra]ii precum combustibilpentru energie, chiar dac` \n ur-m`toarele ore ale zilei au primitmese bogate \n gr`simi. Meta-bolismul a fost inflexibil, fixåndu-se pe energie dat` de carbo-hidra]i. Cel`lalt grup a avut meta-bolismul flexibil, fiind capabili s`foloseasc` carbohidra]ii ca ener-gie, dac` au måncat carbohidra]i,sau s` foloseasc` gr`simi, dac`au måncat gr`simi sau nu aumåncat nimic.

Pentru sportivi, precum cul-turi[tii, recomandarea noastr`este de a cre[te pu]in cantitateade protein` la micul dejun, s` seajung` la 30-40 g de protein` decalitate, tot cam atåt pentru car-bohidra]i [i aproximativ 20 g degr`simi, ceea ce va duce la opropor]ie pentru energie de40%/30%/30% de gr`simi, car-bohidra]i [i proteine.

Alexandru Bolborici

dup` Ironman

Cu to]ii [tim c` micul dejuneste cea mai important` mas` azilei. {i totu[i, datorit` ritmului [istilului de via]` din ziua de azi,neglij`m s` lu`m aceast` mas`sau ne limit`m doar la o cafea.Al]ii nu m`nånc` nimic pån` du-p` prånz. Cei con[tiincio[i optea-z` pentru un mic dejun consis-tent. |n particular, cantit`]i maride cereale sau fructe sunt desrecomandate pentru a ne daenergie pe toat` ziua.

Este u[or s` accept`m ceeace pare c` are sens chiar [i pen-tru cineva cu cuno[tin]e minimede nutri]ie, dar unde este dova-da? Este prima mas` a zilei cafiind cea mai important` doar unmit? Sau o putem trata ca peorice mas` din zi?

Studiile au ar`tat c` ceea cemånc`m la micul dejun deter-

min` cåt de fl`månzi suntem [icum va func]iona metabolismulpe timpul zilei. |n consecin]`,s`rirea peste micul dejun esteputernic asociat` cu måncatul \nexces, mai ales seara, precum [icu luarea \n greutate [i obezi-tatea.

Mul]i nutrien]i diferi]i sunt aso-cia]i cu luarea micului dejun [imulte procese pot fi analizate [im`surate, dar ne vom focalizadoar la cum influen]eaz` prote-ina, carbohidra]ii [i gr`simile s`-]ietatea, metabolismul [i com-pozi]ia corpului.

PPrrootteeiinnaaddee llaa mmiiccuull ddeejjuunn

A[a cum poate te a[tep]i, sin-teza proteinei \n mu[chi estesc`zut` iar catabolismul crescutdup` o noapte de somn. Acestlucru este foarte important, de

vreme ce majoritatea oamenilorm`nånc` ceva protein` abia ladejun sau chiar la cin`. Studiileau ar`tat c` o anumit` cantitatede leucin` (un aminoacid esen]ialdin protein`) trebuie s` fie luat`pentru a declan[a sinteza pro-teinei. De exemplu, pentru un micdejun „mic” (20% din energie),avånd cam 16% protein`, nu ainicio [ans` s` declan[ezi sintezaproteic` dac` ai numai protein`de origine vegetal`, precum ce-realele, care au \n propor]ie de6,8% leucin`. Trebuie s` m`-nånci o protein` animal`, genou` sau zer, care con]in 9-11%leucin` \n compozi]ia proteic`.A[adar, calitatea este critic`.

Dar [i cantitatea este impor-tant`. Tinerii care m`nånc` 40 gde proteine la micul dejun fa]` decei care iau 20 g se simt mais`tui [i m`nånc` mai pu]in \nrestul zilei. Pentru cei obezi, asi-gurarea a 30 g de protein` lamicul dejun fa]` de 15 g a dus lao men]inere mai bun` a maseimusculare \n planul lor de sc`de-re \n greutate.

|]i recomand`m s` m`nånci30-40 g de protein` de calitate lamicul dejun. Astfel vei intra \nanabolism [i \]i vei \mbun`t`]icompozi]ia corporal`.

CCaarrbboohhiiddrraa]]iiii rraappiizziivveerrssuuss

ccaarrbboohhiiddrraa]]iiii lleenn]]iiPrima \ntrebare, cånd vine

vorba de carbohidra]i, este dac`s` iei din cei cu absorb]ie rapid`,precum zah`rul, sau s` alegi pecei cu absorb]ie lent`, precumov`zul. |n particular, ne intere-seaz` cum felul carbohidra]ilorlua]i la micul dejun influen]eaz`corpul pe timpul zilei, mai ales lacei care fac exerci]ii fizice.

12 Culturism&Fitness nr. 6/2012

Micul dejun al campionilorCum s`-]i optimizezi prima mas`a zilei pentru rezultate maxime?

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 8: Revista Culturism & Fitness nr. 221 (6/2012)

MMeessooppoottaammiiaa.. AArrttaaCCaallddeeeeaann`̀--BBaabbiilloonniiaann`̀,,

AAssiirriiaann`̀|n reprezentarea caldeean`,

deltoidul apare mai scurt [i maipronun]at, iar membrul superioreste redat cu o exactitate remar-cabil` dar cu anumite libert`]i deinterpretare ce caracterizeaz`aceast` art`. Musculatura puter-nic` pare just observat`.

Tipul uman \nf`]i[at \n sculp-tura caldeean` este masiv [i\ndesat (Fig.1). Toracele egaldezvoltat, pe toat` \n`l]imea sa,

sus]ine un piept lat, cu o regiunesubmamar` \n care se vededesenul viguros al coastelor.

Bazinul are [i el amploare, reali-zånd astfel un tors cu talie dreap-t`. Osatura membrelor, foartesolid`, cu apofize proeminente \nvecin`tatea articula]iilor, prezint`la gambe o tibie bine construit`.La råndul ei, musculatura accen-tueaz` proeminen]ele tendi-noase. Arta caldeean` a cultivattipurile scunde, robuste, cu mus-culatura deosebit de puternic`.

|n arta asirian`, formele robus-te [i \ndesate, musculatura puter-nic` tind s` reduc` modelele laun tip unic. Omul este repre-zentat \n sculptura asirian` cu oputernic` for]` fizic`. Idealul defrumuse]e era b`rbatul cu trupulvånjos.

La mu[chii gro[i ai figurilor depe basoreliefurile asiriene seadaug` uneori proeminen]elevenelor, puternic eviden]iate, cani[te sfori, cum se observ` \nrealitate dup` contrac]iile vio-lente, puternice [i repetate. Cor-purile voluminos c`rnoase de pebasoreliefurile asiriene, cu mode-lul dur, brutal, scot \n eviden]`mu[chii scur]i reda]i veridic.

AArrttaa GGrreeaacc`̀ ((II))La greci, omul frumos a fost

admirat, sl`vit de poe]i [i eterni-zat de arti[tii plastici.

Figura uman` constituie temaprincipal` a artei grece[ti. |n con-

cep]ia elinilor, corpuluman este cel mai

des`vår[it element al naturii. |ntimp ce arta egiptean` arat` pen-tru prima oar`, \n mod con[tient,noble]ea figurii umane, cea elin`red` frumuse]ea vie]ii corpuluiuman, \ntr-o viziune din ce \n cemai des`vår[it` a formelor,mi[c`rilor [i expresiilor.

|n perioada arhaic` dezvoltat`,domina tipul b`rbatului gol, ide-alul grec de frumuse]e (Fig. 2).

|n aceast` perioad`, figurauman` este reprezentat` frontal,

cu umeriilargi, talia \n-gust`, abdo-menul plat [iredus, mu[-chii accentu-a]i, bra]ele li-pite de corp.De[i corpulomenesc es-te redat cumulte gre[elianatomice,\ncepe s` fietotu[i \n]eles\n ansamblu.

|n ultimele decade ale acesteiperioade, anatomia trupului ome-nesc va fi mai bine cunoscut` [irelativ corect redat` cu tot con-trastul, poate c`utat, \ntre rigidi-tatea fe]ei [i puternica expresivi-tate a corpului.

Contrastul acesta dispare \nperioada de tranzi]ie dintre artaarhaic` [i cea clasic` (Fig. 3).

Anumite detalii anatomice, cade pild` articula]iile, \n special alegenunchilor, au fost \nc` de la \n-ceput redate mai expresiv [i maiexact decåt la egipteni, ca [i tora-cele reliefat [i convex. Tradi]iafrontalit`]ii va fi p`r`sit` [i se vatrece la pozi]ia [oldie.

AArrttaa GGrreeaacc`̀ ((IIII))AAnntteennoorr,, MMiirroonn

Deosebit de important`, pentrutrecerea de la perioada arhaic`dezvoltat` la cea clasic`, a fostactivitatea sculptorului Antenor(Fig. 4).

|n secolul al V-lea |.H., sculp-torii greci au renun]at la principiulmo[tenit de la arta egiptean`,conform c`ruia repartizarea gre-ut`]ii corpului se face uniform peambele picioare. |n perioada cla-sic`, centrul de greutate al figuriicade dincolo de axa vertical` me-dian`. Figurile se mi[c` \n spa]iu,cap`t` via]`. Miron, Fidias [i

Policlet sunt sculptorii cei mai deseam` ai secolului al V-lea |.H..

Un deosebit spirit de obser-va]ie l-a ajutat pe Miron s` sur-prind` mi[c`rile cele mai vio-lente, inflexiunile cele mai com-plexe, f`r` a c`uta detaliul, pre-cum se poate vedea \n Fig. 5.Statuia fixeaz` momentul fugitival unei ac]iuni. De[i corpul dis-cobolului e surprins \n plin elan,chipul s`u nu tr`deaz` vreunefort. Sculptorul a redat momen-tul echilibrului instabil, instanta-neu, \ntre cele dou` mi[c`ri con-trare, cånd atletul nu a preg`titnumai discul pentru aruncare, ci\[i r`suce[te corpul \ntreg, ur-månd ca \n momentul urm`tor s`se dezl`n]uie. Vibra]ia ritmic` aplanurilor, jocul armonios al lini-ilor, \ncordarea st`pånit` a cor-

pului, aplecarea capului, pozi]iamembrelor, totul contribuie larealizarea acestei capodopere.

AArrttaa GGrreeaacc`̀ ((IIIIII))PPoolliicclleett

Sculptorul Policlet supune for-mele corpului regulilor unei seve-re construc]ii. Statuile lui \nf`]i-[eaz` tipul atletului, cu cap solid,tors masiv, membre puternice cuo expresie de calm [i senin`tate,\n care se reflect` for]a, tinere]ea[i echilibrul. Policlet este primulcare red` cu fidelitate anatomic`corpul uman, avånd \n centrulaten]iei sale formele [i propor]iilelui (Fig. 6)

Operele create de Policlet rea-lizeaz` un tip des`vår[it al corpu-lui b`rb`tesc \n repaus. El accen-tua puternic mu[chii pieptului [iabdomenului, atenua detaliilecoapsei [i prin linia supl` a contu-rurilor urm`rea nu atåt frumuse-]ea senzual`, cåt construc]ia or-ganic` [i armonioas` a nudului.

AArrttaa GGrreeaacc`̀ ((IIVV))FFiiddiiaass

Fidias este cel mai str`lucit ex-ponent al sculpturii grece[ti. Ati-tudinea de abandon a lui Dioni-sos pune \n valoare liniile libere,armonioase, flexiunea supl` atorsului [i \nveste[te corpul ro-bust cu acel farmec lini[tit, carac-teristic plasticii eline \n epoca eide maxim` \nflorire. Toracele vi-guros este limitat, \n partea infe-rioar`, de relieful puternic al re-bordurilor costale, sub care sedezvolt` abdomenul (Fig. 7)

Se mai observ` aici o anumit`caracteristic` a nudurilor din se-colul al V-lea |.H., [i anume ari-pioar` toracic`, o form` de im-portan]` secundar`, \n modelul

din ansamblul u-nei figuri, mai pre-cis o conforma]iedeosebit`, la ni-velul ultimelor car-tilagii costale,constånd \ntr-o\ntoarcere a aces-tora \n afar`, ase-m`n`toare cu do-u` mici aripioare.

Uneori de natu-r` patologic`,aceast` proemi-nen]` aparentoblic`, \n jos [i \nafar`, unde setermin` \ntr-o brazd` lateral`(costo-abdominal`), se remarc`mai cu seam` la atle]ii carerepet` frecvent mi[c`ri respira-torii ample, prin trac]iunea pecare mu[chiul marelui din]at,mu[chi inspirator prin excelen]`,o exercit` asupra rebordului con-dro-costal, \n asocia]ie cu dia-fragma abdominal`, mu[chiulprincipal al func]iei respiratoare.

Mi[carea torsului accentuat`cu o depresiune profund`, cau-zat` de coastele libere (flotante),a fost rezolvat` prin linii [i elimi-narea am`nuntelor inutile, prinselec]ionarea formelor esen]iale.Rareori o mi[care asem`n`toarea fost redat` cu atåta suple]e [iadev`r (Fig. 8).

Datorit` geniului lui Fidias, deo noble]e [i pondere armonioas`f`r` seam`n, epoca \n care a tr`ita fost socotit` una dintre cele maistr`lucitoare epoci de art` aleomenirii.

Dan N`stase

FFiigg..11GGuuddeeaa

FFiigg.. 66DDoorr ii ffoorruull

Sculptura [i corpul uman (2)

FFiigg.. 22 AAppoolloo ddee llaa TTeenneeaa

14 Culturism&Fitness nr. 6/2012

FFiigg.. 33ZZeeuuss ddee llaa AArrtteemmiissiioonn

FFiigg.. 44 HHaarrmmooddiiooss

FFiigg.. 55 DDiissccoobboolluull

FFiigg.. 77DDiioonniissooss

Culturism&Fitness nr. 6/2012 15

FFiigg.. 88BBaassoorreell iieeff

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 9: Revista Culturism & Fitness nr. 221 (6/2012)

Psyllium con]inede 14 ori mai multefibre solubile decâtov`zul [i, de aceea,se recomand` la cu-r`]area colonului; îm-bun`t`]e[te absorb]iavitaminelor [i minera-lelor, ajut` la reduce-rea colesterolului, joa-c` un rol important înreglarea glicemiei prinsc`derea vitezei de trecere aglucozei din tubul digestiv în sânge. Este reco-mandat [i în cazul diareelor, constipa]iilor sau încure de sl`bit.

Informa]ii nutri]ionale pentru un plic de 5 g: fi-bre dietetice – 4,250 g, carbohidra]i – 0,175 g,proteine – 0,075 g, gr`simi – 0 g.

Mod de administrare: se recomand` 1-2 plicuripe zi, un plic (5 g) se amestec` în aproximativ250 ml de ap` sau alt lichid potabil [i se bea ime-diat.

30 plicuri – 15,00 lei50 plicuri – 19,00 lei

PsylliumProdusul se recomand` datorit` efectelor benefi-

ce ale acizilor gra[i esen]iali: Omega 3 (acidul grasAlfa Linolenic) este recomandat pentru aportul degr`simi polinesaturate care sunt necesare organis-mului uman pentru o bun` func]ionare a aparatuluicardiovascular, pentru reglarea nivelului colesterolu-lui seric, prevenindu-se astfel accidentele cardiovas-culare; Omega 6 (acidul gras Gamma Linolenic)cre[te rata metabolic` accelerånd sc`derea \n greu-tate, \mbun`t`]e[te calitatea p`rului, a pielii[i a unghiilor, poate preveni distruge-rea ficatului datorat` alcoolului;Omega 9 (acidul Oleic) ajut` la re-ducerea hipertensiunii arteriale, ainflama]iilor [i ac]ioneaz` beneficasupra sistemului cardiovascular.

Administrare: se administreaz`oral cåte 1-3 capsule, de 2 ori pe zi,\mpreun` cu un pahar cu ap` sausucuri naturale.

Produc`tor: Inovo Biologic Inc.Canada. Distribuitor: Redis Nutri]ie.

90 capsule – 49,00 lei

OMEGACOMPLEX

Culturism&Fitness nr. 6/2012 17

Daniel Oprea

campion balcanic

|ntotdeauna am considerat c`o diet` complet` [i echilibrat`trebuie s` con]in` carne. Suntconvins c` aceast` percep]ie \[iare originile, pe de o parte, \ncopil`ria mea, c`nd efortul de asta la coad` la magazinul decarne \mi crea senza]ia c` nuexist` via]` f`r` carne [i, pe dealt` parte, \n tradi]iile [i obi-ceiurile culinare romåne[ti \ncare carnea, potrivit unui studiu,se reg`se[te \n 66% din prepara-tele specifice.

Departe de mine gåndul de am` converti la vegetarianism,\ns` ideea acestui articol mi-a ve-nit atunci cånd am \n]eles c` po]ipractica culturismul, chiar [i cel

de performan]`, f`r` s` consumicarne.

|n ceea ce \i prive[te pe vege-tarieni, este clar c` ace[tia nu auinclus \n dieta lor carnea sauanumite tipuri de carne. Ei sunt\mp`r]i]i pe cåteva categorii, \nfunc]ie de tipul alimentelor pecare le consum`, astfel:

Ovo-vegetarienii – cei careconsum`, al`turi de vegetale,ou` [i preparate din ou`, f`r` \n-s` a consuma lactate;

Lacto-vegetarienii – cei careconsum`, al`turi de vegetale,lapte [i produse din lapte, f`r` aconsuma ou`;

Ovo-lacto-vegetarienii – ceicare consum`, al`turi de vege-tale, ou`, lapte [i produse deriva-te din acestea al`turi de miere.Aceasta este practic cea mai co-mun` form` de vegetarianismacceptat` de societate;

Vegani[tii – cei care au exclusdin dieta lor orice produs de origi-ne animal` (lapte, ou`, miere).Aici lucrurile merg chiar mai de-parte [i ace[tia refuz` orice pro-duse testate pe animale, precum\mbr`c`minte [i \nc`l]`minte deprovenien]` animal`. |n råndulacestora se distinge o categorieaparte, [i anume a acelor ve-gani[ti care nu consum` decåtproduse vegetale \n form` crud`(neprocesate termic);

Vegetarienii budi[ti – cei careau exclus din dieta lor orice pro-dus de origine animal` (lapte,ou`, miere), precum [i acele ve-getale din familia de plante„Alliaceae” (ceap`, usturoi, prazetc.).

Probabil, urm`toarea discu]iecare se impune este legat` demotivul care a condus la ale-gerea f`cut` de ace[tia. |n mare,motivele sunt legate de aspectereligioase, de s`n`tate [i de

etic`.Unele religii interzic consumul

c`rnii \n anumite perioade aleanului. La cre[tinii catolici [i orto-doc[i, perioada aceasta estenumit` „post”. Aceea[i situa]ieeste \ntålnit` [i la budi[ti.

|n ceea ce prive[te excludereac`rnii din alimenta]ie pe motivede s`n`tate, \n jurul acesteichestiuni exist` o \ntreag` con-trovers`, carnea fiind considerat`a fi cauza unor afec]iuni ale ini-mii, a diabetului, a cancerului [i amultor altora. Se consider` c` re-\ntoarcerea la o alimenta]ie pri-mar`, bazat` pe vegetale, ne-ar]ine departe de toate acesteprobleme de s`n`tate. Nu demult am vizionat un documentarap`rut anul trecut, numit „Forksover knives” [i care avea la baz`un studiu efectuat de un grup demedici din China, pe durata a 20de ani. Ace[tia au testat o diet`vestic`, bazat` pe produse ani-male [i alimente procesate. S-aconstatat c` acest tip de alimen-ta]ie este vinovat de apari]iaproblemelor dentare, afec]iuniale pielii, pierderea p`rului, can-cer, boli ale aparatului digestiv,artrit` [i multe alte complica]ii.Ce este interesant este c`, potri-vit studiului, dup` re\ntoarcereala dieta primar`, problemele des`n`tate s-au ameliorat.

Vegetarianismul pe motive deetic` reprezint` o alt` explica]iepentru cei care nu consum` car-ne. Tratamentele nemiloase apli-cate animalelor, metodele aproa-pe sadice folosite pentru sacrifi-carea acestora [i condi]iile \ncare sunt crescute fac obiectulunor numeroase dezbateri socia-le. La ora actual` exist` mii deasocia]ii de protec]ie a ani-malelor, care au ca scop principalsensibilizarea opiniei publice cu

privire la aceste aspecte [i carepledeaz` fervent pentru renun]a-rea la consumul de carne.

Dincolo de motivele vegetarie-nilor, prezentate mai sus, apare oalt` \ntrebare: este s`n`tos s` fiivegetarian? La prima vedere, ori-cine este tentat s` considere c`privarea organismului de acei nu-trien]i con]inu]i de carne va ducela o alimenta]ie incomplet` [i, pecale de consecin]`, la problemede s`n`tate. Spre exemplu, cuceva timp \n urm`, se presupu-nea c`, pentru a ob]ine o protein`cu valoare biologic` mare, pre-cum cea din carne, trebuie s`combin`m anumite categorii devegetale. Din nou, studii [tiin]ificeau ar`tat ca aceast` teorie estefals` [i, mai mult, au demonstratc` majoritatea micronutrien]ilorcare se g`sesc \n carne (vitami-na B12, fier etc.) au corespon-den]i \n produse vegetale, lapte[i ou`.

Ipoteza c` vegetarienii pot luadin alimenta]ie o cantitate sufi-cient` de proteine este sus]inut`prin compara]ii \ntre valorilenutri]ionale ale produselor vege-tale [i ale c`rnii. |n sprijinul aces-tei idei, sunt prezentate argu-mente precum efectul distructival tratamentului termic asupravalorii biologice a proteinei dincarne.

Dincolo de studii de laborator,faptul c`, de-a lungul timpului,sportivi din lumea culturismului [ifitnesului, precum Bill Pearl,Albert Beckles [i ReachelleChase, au demonstrat c` sepoate ajunge la performan]`,fiind vegetarian, confirm` ideeac` o nutri]ie s`n`toas` poate ex-clude carnea.

|n ceea ce m` prive[te, consid-er c` adev`rul, ca \ntotdeauna dealtfel, este undeva la mijloc. Eclar c` trebuie acordat creditcelor care au optat pentru vege-

tarianism, \ns` nu trebuie blama]icei care \nc` m`nånc` carne. Cusiguran]`, cuvåntul care ar trebuis` domine existen]a fiec`ruiadintre noi este modera]ia; la felatunci cånd este vorba denutri]ie.

S`rb`tori fericite!

Despre vegetarieni

AAllbbeerrttBBeecckklleess

16 Culturism&Fitness nr. 6/2012

AAlleexxaannddrruuRRaadduu

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 10: Revista Culturism & Fitness nr. 221 (6/2012)

ianuarie 2013, Arnold jucånd rolulunui poli]ist retras. Poate nu maieste cel mai „tare“ actor de filmede ac]iune, \ns` la 65 de ani \nc`are ce ar`ta.

\n curånd va ap`rea do-cumentarul Generation Iron?Precum varianta Pumping Iron,de acum cåteva decenii, docu-mentarul urm`re[te activit`]ile a7 dintre cei mai buni culturi[ti pro-fesioni[ti ai lumii, \n b`t`lia lorpentru Mr. Olympia 2012. Produ-c`torii s-au concentrat s` arateadev`rata fa]` a culturismuluiprofesionist, munca, sacrificiul,dar [i t`ria caracterelor persona-jelor. Printre cei filma]i se nu-m`r`: Phil Heath, Kai Greene,Branch Warren [i Dennis Wolf.

ata[area unor elasticegreut`]ilor libere aduce progresemai mari? Un studiu de 6 s`pt`-måni pe \ncep`tori, efectuat laUniversitatea din Louisiana, \ncare subiec]ii au f`cut \mpins dinculcat cu bara \nc`rcat` astfel\ncåt s` poat` face maximum 6repet`ri, a ar`tat c` grupul care autilizat 85% greut`]i libere plus15% elastice ata[ate \ntre gre-ut`]i [i sol au progresat mai multdecåt cei care au folosit 100%greut`]i libere. Progresul a fost cu30% mai mare la grupul cugreut`]i [i elastice ata[ate de ele.Alt studiu a ar`tat c` [i la sportiviiavansa]i progresele sunt maimari.

consumul mu[taruluipoate cre[te sinteza proteinelor,

deci [i masa muscular`? Potrivitcercet`rilor, consumul de homo-brassinolide, un steroid al plan-telor ce se g`se[te \n mu[tar,produce un efect stimulativ \nceea ce prive[te sinteza prote-inelor \n celulele musculare. Ad-ministrat` [oarecilor, aceast`substan]` a crescut sinteza pro-teinelor [i a m`rit semnificativmasa muscular` [i for]a, dup` 24de zile de administrare.

Mamdouh Elssbiay estede]in`torul titlului de Mr. Olympia2012, varianta pentru amatori?Cea de-a doua edi]ie a concursu-lui s-a ]inut \n Kuwait, egipteanulMamdouh cå[tigånd clar com-peti]ia la care au participataproape 70 de sportivi. Cuaceast` ocazie a primit cardul deprofesionist [i, dup` cum spununii speciali[ti, se a[teapt` rezul-tate de excep]ie de la el.

a ap`rut documentarul„Shawn Ray Essentials“? Celedou` dvd-uri prezint` c`l`toria luiShawn pe scena concursurilorprofesioniste, \ncepånd cu 1988[i terminånd \n 2001. Pachetulpoate fi comandat online, petrickent.com

s-au \nscris un num`r re-cord de sportivi la CampionateleMondiale de juniori [i masters?Anul trecut au fost 228, \n 2010au fost 207 iar anul acesta au fost350 de participan]i, din 50 de ]`ri.Un alt lucru pozitiv a fost num`rulrecord de juniori \nscri[i, 142,precedentul record fiind de 101,

\n 2007.pe forumul de discu]ii al

siteului nostru, topculturism.ro,au \nceput s` apar` poze dinconcursurile interne din anii ’90?Multe dintre ele nu au mai fostpublicate pån` acum, a[a c` me-rit` s` le vede]i. Chiar am g`sitcåteva cu mine pe care nu le[tiam.

sezonul competi]ional alprofesioni[tilor s-a \ncheiat cu uneveniment spectaculos? Estevorba de Masters Mr. Olympia2012, care a avut loc la Praga, pe7-8 decembrie. Fanii au v`zutsportivi veterani ai acestui sport,trecu]i de 40 de ani, despre careau citit \n reviste, de-a lungulanilor, [i care au \nc` \n ei spirit-ul competi]ional, dorin]a de a fi pescen` al`turi de al]i competitori.Premiile au fost substan]iale fa]`de edi]iile trecute: 100.000 $ pen-tru locul 1, 50.000 $ - 2, 25.000 $- 3, 15.000 $ - 4, 10.000 $ - locul5. Cei care au cå[tigat acestepremii au fost: 1. Dexter Jackson,2. Toney Freeman, 3. Dennis

James, 4. Ed Nunn, 5. RonnyRockel, 6. Michael Kefalianos.Astfel, Dexter Jackson devineprimul profesionist avånd titlu laMr. Olympia [i la Mr. OlympiaMasters. Sper ca aceast` com-peti]ie s`-[i p`streze continui-tatea; de la inaugurarea ei, \n1994, s-au desf`[urat doar 10edi]ii.

Tot \n cadrul acestui show, s-adesf`[urat Pro World pentru fit-ness, figure [i bikini. Categoriilefetelor au fost \n sistem open,indiferent de vårst`. CandiceLewis a cå[tigat la figure, NataliePlanes la fitness [i India Paulinola bikini.

a fost stabilit calendarulcompeti]ional al profesioni[tilorpentru 2013? De remarcat, apa-ri]ia [i r`spåndirea [i pe alte con-tinente a concursului ArnoldClassic pentru profesioni[ti. Separe c` Arnold vrea s` dezvolteconceptul [i s`-l transforme \ntr-un fel de campionat gen Formula1. Arnold a avut, de cele maimulte ori, idei str`lucite care,puse \n practic`, au avut maresucces. Iat` calendarul pentruprofesioni[ti: Arnold Classic,Columbus, Ohio, 1-2 martie;Australia Pro Grand Prix XII, 9-10martie; FIBO Power Germania,13 aprilie; Arnold Classic Brazilia,26-27 aprilie; Flex Pro Anglia,17-19 mai; New York Pro, 25 mai;Toronto Pro Supershow, 1 iunie;Europa Battle of Champions,Connecticut, 29 iunie; Wings ofStrenght, Chicago, 5-6 iulie; PBWChampionship, Tampa Florida, 9-

10 august; IFBB Europa, Dallas,16-17 august; Nordic ProChampions, Finlanda, 31 august;Mr. Olympia, Las Vegas, 27-28septembrie, Arnold ClassicEuropa, Madrid, 11-12 octom-brie; Brithis Grand Prix, Man-chester, 18-19 octombrie; Evl'sPraga Pro Men Bodybuilding, 25-26 octombrie.

Arnold este personajulprincipal \n filmul „The LastStand“? Premiera filmului va fi \n

18 Culturism&Fitness nr. 6/2012

DDeexxtteerrJJaacckkssoonn

CCaannddiicceeLLeewwiiss

MMaammddoouuhhEEllssssbbiiaayy

Culturism&Fitness nr. 6/2012 19

SShhaawwnnRRaayy

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 11: Revista Culturism & Fitness nr. 221 (6/2012)

Florin Uceanu

18 titluri de campion na]ional

Genera]ii \ntregi de culturi[tiau fost \nv`]ate s` fac` trac]iunila scripete sau la bar` dac` vors`-[i dezvolte ni[te dorsali impre-sionan]i. |ncepånd cu SergioOliva [i apoi cu Arnold, LeeHaney, Dorian Yates, RonnyColeman, Jay Cutler [i PhilHeath, to]i marii campioni de laMr. Olympia ne-au spus s` fa-cem trac]iuni pentru a avea unspate lat, a[a c` toat` lumea \n-cepe, de regul`, antrenamentulpentru spate cu trac]iuni la bar`sau la scripete.

|ntotdeauna am fost de acordcu acest lucru, a[a c` am f`cut [i

eu la fel. |ns` cercet`rile [tiin-]ifice avanseaz` datorit` apari]ieiunor aparate noi [i infirm` ceeace toat` lumea lua de bun. |nfond, foarte mult timp to]i oameniiau crezut c` p`måntul este plat,pån` cånd a ap`rut dovada c`p`måntul este rotund [i, mai multdecåt atåt, se mi[c`.

La fel, ast`zi, tot ce [tiamdespre exerci]iile pentru spate seschimb` radical datorit` unuistudiu f`cut \n Toronto. Folosindaparatur` modern`, cercet`toriiau comparat activitatea muscu-lar` \n timpul diferitelor exerci]iif`cute de culturi[ti pentru spate.Astfel, ei au descoperit c`sportivii avansa]i, care f`ceautrac]iuni cu priz` larg` tip pro-na]ie (palma deasupra barei),

foloseau mai multe fibre muscu-lare ale dorsalilor decåt dac`foloseau o priz` tip supina]ie(palma sub bar`) ori o priz`neutr` \ngust` (måner \n V). Afost apoi comparat` activitateamuscular` a dorsalilor \n timpultrac]iunilor cu priz` larg` tip pro-na]ie [i \n timpul ramatului la ca-blu din [ezånd. Marea surpriz`,care schimb` tot ce [tiam pån`acum, e c` activitatea muscular`a dorsalilor este cu 40% mai ma-re cånd facem ramat, deci exer-ci]iul este mult mai bun decåttrac]iunile pentru dezvoltareadorsalilor.

De acum \ncolo v` sf`tuiesc s`\ncepe]i antrenamentul pentruspate cu ramat. De[i studiulcanadian a utilizat ramatul lacablu, eu v` sugerez s` folosi]iexerci]ii mai eficiente, precumramat cu bara din aplecat sauramat cu gantera la \nceput, apoitrece]i la trac]iuni [i s` termina]icu ramat la cablu.

Dorsalii cresc mairepede cu ramaturi

20 Culturism&Fitness nr. 6/2012

RRoonnnniieeCCoolleemmaann

DDoorr iiaannYYaatteess

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 12: Revista Culturism & Fitness nr. 221 (6/2012)

VVåårrsstt`̀:: 20 ani

||nn`̀ll]]iimmee:: 1,60 m

RRee[[eeddiinn]]`̀:: Alexandria

SSttaarree cciivviill`̀:: nec`s`torit`

GGrreeuuttaattee: 55 kg \n concurs,

59 kg \n extrasezon

PPaallmmaarreess::

– multipl` campioan` na]ional`

la culturism junioare

– vicecampion` mondial` [i euro-

pean` la culturism junioare \n 2011

MMåånnccaarree pprreeffeerraatt`̀:: piept de pui

cu salat` de v`rz` la regim, salat`

de boeuf [i ciocolat` \n extrasezon,

PPllaannuurrii ddee vviiiittoorr:: s` cå[tig titlul

mondial, s` continui cu bine

cariera de sportiv

EExxeemmpplluu ddee eexxeerrccii]]iiii ppeennttrruu ssppaattee::

– trac]iuni la bar` fix`, la piept, 4

serii a 10-12 repet`ri

– trac]iuni la helcometru la ceaf`,

4x10-12

– ramat cu haltera, 4x10-12

– ridic`ri de umeri pentru trapez,

4x10-12

BBBB EEEE AAAA TTTT RRRR IIII CCCC EEEEßßßßEEEE RRRR BBBB AAAA NNNN

Culturism&Fitness nr. 6/2012 23

Vitaminele A [i C sunt printrecei mai utiliza]i ini]iatori ai proce-selor anabolice.

VViittaammiinnaa CC [[ii ccoonneexxiiuunneeaa ccuu ccoorrttiissoolluull

Cunoscut` ca nutrientul mas-ter, esen]ial vie]ii, vitamina C estesolubil` \n ap` [i nu este stocat`\n corp. Studiile au ar`tat c` poa-te reduce semnificativ durerilemusculare [i accelereaz` refac-erea dup` antrenament \n dozede 1.000 mg. De asemenea, joa-c` un rol important \n reducereaefectelor negative ale hormonuluide stres, cortisolul, despre carese [tie c` accelereaz` distruge-rea muscular`. |n situa]ii destres, cortisolul for]eaz` corpuls` distrug` mu[chii pentru a su-plimenta nevoia de energie.Cånd ne antren`m, se elibereaz`o cantitate mare de cortisol, a[ac` minimalizarea [i controlareaefectelor acestuia ar trebui s` fiepriorit`]i. Nivele ridicate de cor-tisol mai sunt asociate cu: sc`-derea testosteronului, rezisten]a

la insulin`, nivele ridicate dezah`r \n sånge, nivel ridicat degr`sime corporal`, accelerareapierderii rezisten]ei osoase, atendoanelor [i ligamentelor, sc`-derea vie]ii celulelor creierului.

Lua]i vitamina C zilnic deoare-ce echilibrul anabolic depinde deaceasta.

Vitamina C joac` rol esen]ial \nconstruc]ia de colagen, cel maiabundent ]esut conectiv din corp.Colagenul asist` la vindecarea

articula]iilor [i a altor accident`ri,motiv \n plus pentru luarea de vi-tamina C.

Mai mult, dup` cum poate [ti]ideja, vitamina C este un puternicantioxidant, capacitate care poa-te proteja mu[chii de catabolis-mul care te \mpiedic` s` atingipoten]ialul lor maxim. Mai esteimplicat \n produc]ia [i distribu]iahormonilor steroizi prin corp, unlucru care nu este prea des pu-blicat.

Doza sugerat`: 1.000 - 3.000mg, \mp`r]it` de-a lungul zilei.

VViittaammiinnaa AA[[ii tteessttoosstteerroonnuull

Cercet`torii [tiu acum c` vita-mina A ajut` la cre[terea secre]ieide testosteron [i poten]eaz` fac-torii de cre[tere anabolic`. Ajut`la transportul colesterolului \nmitocondrii, acele uzine energe-tice ale celulelor, unde gr`simeaeste ars`. De asemenea, reduceformarea de estrogen [i ajut` lacircularea testosteronului.

Doza sugerat`: 5.000 - 10.000UI pe zi.

Vitaminele anabolice A [i C

Proteina este superioar`carbohidratului, pentru s`n`tate!

|n c`utarea necontenit` a celeimai bune surse de protein` dispo-nibil`, este suficient s` spunem c`toate sursele au rolul lor [i bene-ficii. Este ca [i cum ai \ntreba cinearat` mai bine: Miss Universe, unsuper model de la Victoria Secretssau un Miss Playboy? Cert e c` ainevoie s` m`nånci cantit`]i maride soia, zer, casein`, lapte, ou`,pui, vit`, pe[te etc. |ns`, cånd vinevorba de s`n`tate, exist` diferen]e\ntre ele.

|ntr-un studiu extins, 352 deadul]i, ce aveau nivelul total decolesterol la limita normal`, aufost separa]i aleator pe grupuri

care primeau 40 g pe zi de pro-tein` din soia, protein` din laptesau carbohidra]i complec[i dingråu, timp de 8 s`pt`måni, \ntr-oordine aleatorie.

|n compara]ie cu suplimenta-rea cu carbohidra]i, grupul cu pro-tein` din soia a ar`tat sc`deri alecolesterolului r`u [i un efect pozi-tiv la gr`simile din sånge, com-parativ cu grupul care a primitprotein` din lapte. Astfel, proteinadin soia a ar`tat cele mai mari\mbun`t`]iri asupra profilului degr`simi pentru oamenii s`n`to[i.

Un alt studiu s-a concentratasupra influen]ei asupra tensiunii

arteriale la cre[terea cantit`]ii deprotein` sau de carbohidra]i. Eiau comparat consumul a 20 g, de3 ori pe zi, de protein` (20%maz`re, 20% soia, 30% ou` [i30% izolat din lapte) cu consumula 20 g, de 3 ori pe zi, de mal-todextrin`. La sfår[itul studiului,concluzia a fost c` ambele, atåttensiunea sistolic` cåt [i cea dia-stolic`, au fost mai mici la grupulcu protein`.

A[adar, proteina este mais`n`toas` decåt carbohidratul.

Alexandru Bolborici

dup` Ironman

22 Culturism&Fitness nr. 6/2012TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 13: Revista Culturism & Fitness nr. 221 (6/2012)

La Campionatul Na]ional deCulturism din acest an, reghi-neanul Hora]iu Forgaci s-a clasatpe locul secund la categoria 90kg, victorie de prestigiu [i pal-mares, cu atåt mai mult cu cåtproasp`tul vicecampion abia a\mplinit vårsta de 24 de ani!Posesor al unui tren inferiorfoarte bun, el a sl`bit 12 kg pen-tru a face forma de concurs.

– Hora]iu, cum te preg`te[ti tupentru sezonul competi]ional?

– Sala de antrenament este adoua cas` a mea! Aici \mi petrecfoarte mult timp [i aici m` simt \nelementul meu! Preg`tirea fizic`nu o \ntrerup niciodat`, daraceasta, ca [i regimul alimentar,are perioade diferite.... Dup`s`rb`torile de iarn` \mi fac pro-gramul pentru \ntregul an iar,\ncepånd cu luna februarie, con-comitent cu intensificarea preg`-tirii fizice, intru pe un semiregimalimentar, adic` sunt foarte se-lectiv cu tenta]iile culinare [i nu-

mi mai permit niciun fel de exage-rare! M`nånc, de regul` 5-6 me-se pe zi, la care se adaug` dife-rite shake-uri proteice [i o ]in tota[a pån` cu 3 luni \nainte de unconcurs, perioad` \n care m`adaptez unui regim foarte strict,axat \n special pe carne de pui,pe[te, vit` [i ou`. Treptat, scot [icarbohidra]ii din alimenta]ie, iarantrenamentele \[i modific` atåtconsisten]a cåt [i frecven]a. |naceast` perioad`, fac cel pu]indou` antrenamente pe zi, unudiminea]a, \nainte s` merg lamunc`, [i unu sau dou` seara.De nop]i pierdute, discoteci saucluburi nici nu poate fi vorba \nacest interval. Apoi, vine perioa-da cea mai grea, care \ncepe cudou` s`pt`måni \naintea oric`reicompeti]ii, c`nd oboseala acu-mulat` se simte tot mai asiduu,iar deshidratarea \mi d` mult defurc`, asta pentru c`, \n ultimas`pt`mån`, reduc drastic con-sumul de lichide, iar \n ultimeledou` zile \l elimin de tot... Camasta este o „creionare” extrem desuccint` a unei perioade deantrenament [i, dac` vre]i, chiaro „re]et`” a succesului \n acestsport, care este culturismul.

– Ce calit`]i trebuie s` ai ca s`faci performan]` \n culturism?

– Pe lång` genetic, ca \n oricesport, \n primul rånd conteaz`\ncrederea pe care tu trebuie s`o ai \n tine, convingerea c` po]irealiza ceva [i chiar po]i s` teautodep`[e[ti \n permanen]`,voin]a [i \nc`p`]ånarea de amerge mai departe, de a nu tel`sa prad` tenta]iilor, de a nu re-nun]a atunci cånd ai impresia c`ai ajuns la cap`tul puterilor!

– Cum a \nceput pentru tineaventura \n acest sport? Cum ]i-ai descoperit aceast` voca]ie [i,mai ales, cum ai ajuns la perfor-man]`?

– Aveam cå]iva ani cånd amv`zut la televizor un concurs de

culturism. Am fost foarte impre-sionat de acele imagini [i, dup`\mplinirea vårstei de 14 ani, am\nceput s` m` antrenez singur,mai mult „dup` ureche” \ntr-osal` de sport veche. Nu pot s` uitc` f`ceam zilnic acela[i antrena-ment simplu - piept, bra]e [ispate - la acelea[i aparate! Cama[a am f`cut primii pa[i „descul]i”\n fascinanta [i interesanta lumea culturismului. Nu au fost prea\ncurajatori pentru mine dar, cutoate greut`]ile, m` sim]eamatras de acest sport ca de unmagnet! Au urmat apoi [i zile maibune, am f`cut cuno[tin]` cuaparate [i tehnici de antrenamentmoderne, iar eu am intrat \ntr-oalt` „dimensiune” a existen]eimele ca sportiv!

– Cine ]i-a \ndrumat pa[ii spreaceast` ramur` sportiv` [i cine acrezut cel mai mult \n tine?

– Primii pa[i adev`ra]i \nlumea culturismului i-am f`cut cusprijinul domnului GabrielToncean, de care m` leag` ostråns` prietenie [i c`ruia \i portun respect greu de exprimat \ncuvinte. Dånsul a fost [i esteantrenorul meu [i m-a sprijinitpermanent! F`r` Gabi Tonceannu a[ fi reu[it s` ajung pån` aici[i, cu siguran]`, via]a mea ar fifost alta. El a avut \ntotdeauna \n-credere \n mine [i mi-a insuflatacel sentiment de siguran]`,acea putere de a merge mai de-parte [i acea dorin]` de a \n-vinge. |i mul]umesc [i pe aceast`cale [i doresc s` \l asigur c` nu \lvoi dezam`gi nici de acum \nco-lo. Fire[te, familia mea mi-a fostaproape tot timpul, iar mama [isora mea m-au sus]inut [i \ncura-jat atåt cu prilejul competi]iilor lacare am participat, cåt [i \n res-pectarea programului de antre-nament [i a regimului alimentarimpus.

– Este culturismul un sacrificiu?Merit` s` faci acest sport la nivel

24 Culturism&Fitness nr. 6/2012

Interviu cu Hora]iu Forgaci de performan]` \n Romånia?– |n primul r`nd, tot ceea ce

fac \n acest sport fac din pl`cere,dintr-o pornire care vine dinadåncul fiin]ei mele [i care simtc` m` define[te pe mine ca om,m` \mpline[te [i m` \nnobileaz`.Fire[te, putem vorbi [i de sacri-ficii, cum am f`cut-o deja, daracestea fac parte din „scenariul”oric`rei performan]e, iar gloria opute]i citi pe fa]a mea. Ce poate figloria decåt o dovad` a valorii, iarvaloarea ]i-o d` mul]umirea desine, satisfac]ia lucrului f`cuttemeinic [i, ca s` ne descre]impu]in frun]ile, am s`-l citez peNapoleon care spunea c` „gloriaeste trec`toare, pe cånd anoni-matul este ve[nic!”

– Ai mai practicat alte sporturi?– Ca orice tån`r dinamic [i plin

de energie, nu puteam s` nu bat[i la por]ile „regelui” fotbal, c`ruiai-am „slujit” de la vårsta de 7 anip`n` la 14 ani! |n paralel, amf`cut box [i bodybuilding, dar

cå[tig de cauz` l-a avut tot cultu-rismul! Oricum, tot ce am acumu-lat practicånd aceste sporturi mi-au prins bine pe parcurs [i m-auajutat la definirea personalit`]iimele ca sportiv!

– Cåte antrenamente faci pes`pt`mån`? Cum \mpar]i corpulpe grupe de mu[chi la un antre-nament?

– Am 6 antrenamente pes`pt`mån`, duminica pauz`. Lafiecare antrenament fac cåte osingur` grup` mare de mu[chi, \nafar` de bra]e, pe care le fac \naceea[i zi.

– Care este schimbarea pecare o faci \n antrenament \nperioada competi]ional`, fa]` decea off-season?

– Cånd \ncep preg`tirea, auto-mat intr` de diminea]` antrena-mentul de cardio, \ncet, \ncetscad [i greut`]ile [i, de multe ori,dac` timpul \mi permite, dup`antrenamentul de dup` mas`,seara mai fac cardio, cel pu]in 30

de minute pe band`. |n ultimas`pt`mån`, \nainte de un con-curs, fac \n fiecare zi toate gru-pele de mu[chi cåte 2 exerci]ii, \nafar` de picioare, f`r` cardio [icontinui a[a pån` cu o zi \naintede concurs.

– Ce planuri de viitor are vice-campionul Romåniei la culturism,Hora]iu Forgaci?

– Am multe planuri [i proiectede viitor! |n primul rånd, dorescs` confirm faptul c` titlul de vice-campion la culturism nu a fost o\nt`mplare! Vreau deci s` evo-luez cåt mai mult \n acest sport[i, fire[te, s` cuceresc [i titlul decampion na]ional. Odat` realizatacest obiectiv, pe termen scurt a[spune, urmeaz` alte proiecte,mult mai \ndr`zne]e, legate departiciparea la unele competi]iiinterna]ionale, de care vom dis-cuta la timpul potrivit.

Prof. Cristian Neagu

HHoorraa]] iiuuFFoorrggaaccii

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 14: Revista Culturism & Fitness nr. 221 (6/2012)

Cablurile \ncruci[ate le g`sim,\n general, \n s`lile mai mari, bineechipate. Aparatul \n sine ocup`mult spa]iu, de aceea nu \l \ntål-nim \n s`lile private, mai mici, dar[i din considerentul c` este unexerci]iu mai avansat.

Flutur`rile la cabluri \ncruci[a-te reprezint`, de obicei, ultimulexerci]iu din antrenamentul piep-tului, precedånd exerci]ii grele,de baz`, precum \mpinsul orizon-tal din culcat sau \nclinat. {i, pre-cum la toate exerci]iile, exist`unele avantaje [i dezavantaje,dar [i cåteva mituri asociate.

Avantajul principal al flutur`-rilor la cabluri \ncruci[ate este c`nu avem nevoie de banc`. Sca-pula, osul care leag` humerusulde clavicul`, se poate mi[ca mainatural, nu mai este ]intuit ca la\mpinsul din culcat. Astfel, mu[-chii implica]i se mi[c` \ntr-o ma-nier` mai sincronizat`. Libertateamai mare dat` scapulei \i permites` se mi[te \nspre spate [i ambe-

le scapule s` se apropie. Astapoate reduce stresul asupra arti-cula]iei um`rului, dar numai dac`nu for]ezi printr-o curs` mai lung`a mi[c`rii, mai ales \n pozi]ia de\ntindere maxim`. Acest lucrupoate ap`rea mai des la flutur`ri-le cu gantere din culcat dar, chiardac` mai rar, [i la flutur`rile lacabluri \ncruci[ate.

Alt avantaj al acestui exerci]iu \lprezint` abilitatea de a-]i puteaa[eza corpul \n pozi]ii [i unghiuridiferite. Asta \]i va permite s` g`-se[ti o pozi]ie mai confortabil`pentru umeri, precum [i stimula-rea diferitelor por]iuni ale pieptului.

Cablurile pot fi ata[ate lascripe]ii de jos sau la diferite \n`l-]imi dac` aparatul permite culisa-rea scripe]ilor.

Exist` totu[i [i cåteva deza-vantaje la flutur`rile la cabluri\ncruci[ate, care limiteaz` popu-laritatea acestui exerci]iu. Estedificil s` po]i manevra greut`]imari, trebuie s` stabilizezi corpul,

mai ales partea superioar` \ntimp ce cablurile te trag \n sus [i\napoi.

Chiar dac` mi[carea la acestexerci]iu este mai natural` pentruumeri, sunt mul]i care nu o pot to-lera datorit` durerilor. Acesteaapar dac` ai avut probleme ante-rioare la umeri. Dac` ligamentele[i cartilagiile din um`r \]i suntafectate pot ap`rea dureri [i laacest exerci]iu.

Cursa la flutur`rile la cabluri \n-cruci[ate poate fi modificat`semnificativ pentru cei care audureri cronice la umeri. Ajusta]i\n`l]imea scripe]ilor la nivelulumerilor [i executa]i exerci]iuldoar cu un singur bra]. Apuc`månerul [i pozi]ioneaz` corpulastfel \ncåt la start bra]ul s` fieparalel cu solul [i \n lateralul cor-pului. Månerul, cotul [i umerii tre-buie s` fie pe aceea[i linie. Astae pozi]ia de start. De aici, tragimånerul pån` ajunge \n dreptulceluilalt um`r, p`strånd bra]ul pa-ralel cu solul. Prin nepermitereabra]ului, deci [i a um`rului, s` semi[te \nspre spate (practic nuexist` for]` care s`-l trag` \n spa-te), se poate reduce sau chiar eli-mina stresul [i durerea pe articu-la]ia um`rului [i totu[i po]i lucrapectoralii.

Mul]i fac acest exerci]iu cre-zånd c` vor ob]ine stria]ii pe pec-torali. Din nou, acest lucru esteun mit, lucrul la o grup` muscu-lar` nu va duce la topirea gr`simiide pe acea zon`.

Utiliza]i o greutate pe care opute]i controla [i valorifica]i avan-tajele folosirii diferitelor unghiuri.

Alexandru Bolborici

dup` Ironman

26 Culturism&Fitness nr. 6/2012

BBrraanncchhWWaarrrreenn

|ncruci[a]i bra]elepentru un piept mai bun! Am trecut deja de 40 de ani [i

am mai mult de dou` decade deexperien]` \n culturism [i fitness.Sunt \ntrebat deseori dac` facdiete sau ajut al]i culturi[ti \n pre-g`tirea pentru concursuri. Nu fac,din mai multe motive. Principalule c` nu am timp suficient pentruasta, am alte activit`]i, precumscrisul, care \mi ocup` destultimp. |n al doilea rånd, pur [i sim-plu nu am r`bdare s` creez diete.

{tiu cum s` intru \n form` [iasta e de ajuns pentru mine. |npeste 23 de ani de competi]ii, am\ncercat multe metode [i mi-amdat seama de ceea ce func]io-neaz` pentru corpul meu. Cemerge pentru mine nu mergepentru fiecare dintre voi, \ns`sunt cåteva idei generale carevor func]iona.

1. Sunt sau nu la diet`? Nuexist` neclaritate pentru mine.Fie m`nånc 100%, curat 100%din timp, fie nu. Asta explic` dece intru \n form` a[a de repede,odat` ce \ncep dieta. Corpul re-ac]ioneaz` imediat la sc`dereacantit`]ii de carbohidra]i, ajungs` scad 3 kg \n primele dou`s`pt`måni.

2. Dietele de durat` func]io-neaz` mai bine. |n trecut optams` ]in diet` pentru 6-8 s`pt`måni.Era un dezastru de fiecare dat`.Nu m` defineam suficient pentruconcurs [i pierdeam [i mas`muscular` pre]ioas`. De aseme-nea, obi[nuiam s` m` \ngra[cam mult \n off-season. Am ob-servat c`, dac` r`måneam mai \nform` tot anul [i ]ineam diet`timp de 16 sau mai multe s`pt`-måni, puteam s` men]in aproapetoat` masa muscular` [i s` prindo form` foarte bun` de concurs.

3. Prea mult cardio nu e bine.Suntem diferi]i cånd vine vorbade exerci]iul aerobic, cardio. {tiutipi care fac 3 ore zilnic de cardio

pe zi, \n preg`tirea de concurs.Pe vremuri, obi[nuiam s` fac 2ore pe zi sau dou` sesiuni de 45minute. Asta din cauz` c` m` \n-gr`[am prea mult \n extrasezon[i \ncercam s` ard gr`sime \ntr-un timp prea scurt. Recent amrealizat c` o [edin]` de 45 de mi-nute de cardio pe zi, la diet`, esteperfect. Gradual ardeam gr`si-mea [i puteam men]ine masamuscular`. Pentru tine, timpul[edin]ei de cardio poate fi diferit,dar nu cu mult.

4. Nu schimba antrenamente-le. Cånd \ncep s` apar` venele [istria]iile, este foarte tentant s`facem mai multe exerci]ii [i serii.Devii a[a de motivat de ceea cevezi [i din dorin]a de a cå[tiga.Deseori ajungi s` faci mai multeserii, superserii sau repet`ri for-

]ate. Este o prostie! M`nånci maipu]in, faci mai mult cardio. Nu aicum s` cre[ti \n mas` muscular`\n acest moment. Men]inånd ma-sa pe care o ai este cea mai bu-n` variant` la care speri, a[a c`respect` procesul de odihn` [irecuperare [i nu cre[te intensi-tatea antrenamentelor, asta dac`nu vrei s` pierzi mas` muscular`.

5. Am nevoie de carbohidra]i.Unii jur` c` dieta keto reprezint`cea mai bun` alegere. Am \ncer-cat-o [i o ur`sc. Personal, p`s-trez o cantitate de carbohidra]izilnic la diet`. |i am la masa de di-naintea antrenamentului, \n sha-ke-ul de dup` antrenament [i lamasa urm`toare. Func]ioneaz`pentru mine [i pot intra \n form`.

Alexandru Bolborici

dup` Ironman

Ce am \nv`]at despre diete

Culturism&Fitness nr. 6/2012 27TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 15: Revista Culturism & Fitness nr. 221 (6/2012)

Palatinose, un nou carbohidrat produs de firma Beneo-Palatinit din Germania, elibereaz` treptat energie subform` de glucoz` pe o perioad` mai \ndelungat` decåt za-h`rul. Studiile au demonstrat c` un sportiv de 80 kg arenevoie de aproximativ 15 g de Palatinose pentru a puteaefectua optim un efort fizic de aproximativ 2 ore.

Produsul se prezint` sub form` de pudr` la plicuri de 15g (se poate dizolva \ntr-un pahar de ap` un plic) la pre]ul de1,25 lei/buc. Pentru comenzi mai mari de 50 plicuri, se faceo reducere de 25%. Comanda minim` este de 10 plicuri.

efect energetic \ndelungat

Culturism&Fitness nr. 6/2012 29

Deseori aud antrenori [i practi-can]i cum se laud` c` au alc`tuito rutin` care evit` total antre-narea mu[chilor lombari pentru ase feri de durerile lombare. Eicred c` au ob]inut o mare rea-lizare, dar este chiar a[a?

Mul]i evit` antrenarea spateluiinferior datorit` unor lungi [idureroase episoade la acestcapitol. De fapt, astfel de pro-bleme apar la foarte mul]ioameni, nu numai la cei care seantreneaz`. |n lumea medical`se cheltuie[te anual foarte multpe aceast` problem`. Respectdorin]a, ambi]ia [i abilitatea celorcu probleme lombare care g`-sesc noi c`i de a se putea antre-na, \ns` mul]i dintre ei se \n-dreapt` f`r` s`-[i dea seamaspre probleme mai mari.

Cånd evi]i total antrenareaspatelui inferior, mu[chii exten-sori spinali devin slabi [i nu maipot sus]ine stabilizarea coloaneivertebrale. Aceast` sl`biciunepoate fi \nceputul pentru viitoareaccident`ri [i probleme ale dis-curilor intervertebrale atunci cåndspatele este \nc`rcat cu o greu-tate. Greutatea poate fi foarte

u[oar`, pot ap`rea problemecånd ridici un fotoliu sau cum,[tiu un caz real, o femeie, cånd\ntindea rufe pe balcon, a r`masblocat` la un moment dat. Cåndepisoadele apari]iei durerii semultiplic` apare [i sentimentulfricii s` antren`m spatele inferior.Rezultatul: coloana devine maifragil`, mai slab` [i ciclul serepet` tot mai des, putånd ducela probleme foarte grave, deparez`.

Am avut pacien]i care veneaula mine dup` o lung` perioad` cudureri lombare. Una dintre pri-mele plångeri pe care le auzeamde la ei era c` nu pot face niciorefacere, pentru c` dac` antre-neaz` spatele inferior simt dureri.Cånd \i \ntrebam cåt dureaz` du-rerile dup` antrenament, r`spun-sul era \ntotdeauna „trei zile,dup` care \mi trece”. Le spunpacien]ilor c` durerea pe care osimt este, de cele mai multe ori,pur [i simplu durere muscular`,mu[chii lor de la spate sunt a[ade sl`bi]i, \ncåt orice exerci]iu facapare durerea.

Dup` ce examinarea lor estecomplet` [i s-a determinat c` nu

exist` alte cauze majore deapari]ie a durerilor lombare, lerecomand o refacere cu lucru maigentil [i mai u[or. Este foarte difi-cil pentru ace[ti pacien]i s` dife-ren]ieze durerile musculare lom-bare de cele de spate inferior decare sufer`. Ei simt durere [i c`,\ntr-un anumit fel, exerci]iul o pro-voac`.

Alt` problem` cu evitarea lu-crului spatelui inferior este c`apare un raport anormal \ntrefor]a mu[chilor abdominali [i acelor lombari. Mul]i cred c` cheiapentru evitarea durerilor lombareeste s` aib` un abdomen puter-nic. Este adev`rat doar \ntr-oanumit` m`sur`, \ns` trebuiecon[tientizat faptul c` abdomi-nalii nu sus]in doar ei singuricoloana inferioar`. Mu[chii lom-bari sunt la fel de importan]i pen-tru sus]inere.

Cånd mu[chii abdominali suntfoarte puternici iar cei lombarisunt slabi, pot ap`rea durerilelombare. Abdominalii puternicipot \ndrepta curbura normal` acoloanei inferioare, ceea ce ducela o tensiune mult mai mare [i ofor]` mai mare s` apese pe

28 Culturism&Fitness nr. 6/2012

PALATINOSEPALATINOSE

Atac`m spatele inferior? coloan`. Cei care pot s` antreneze sau

\ncearc` s` antreneze spateleinferior trebuie s` o fac` cu grij`[i progresiv. |ncepe exerci]iilef`r` greut`]i cu cåteva serii doar,\n total. Nu este \n]elept s` \ncepicu 12-16 serii pentru 3-4 exerci]ii.Mu[chii spatelui nu sunt \nc`capabili s` fac` fa]` la un aseme-nea efort. De asemenea, esteneimportant cu ce greutate po]i

s` faci \n zilele bune un anumitexerci]iu. |ntreab`-te tot timpul:„Cånd a fost ultima oar` cånd amf`cut cu o asemenea greutate?”.Dac` r`spunsul t`u este altuldecåt „Recent”, atunci trebuie s`reduci greutatea pentru a l`satimp corpului s` devin` mai pu-ternic.

Nu spun s` te \ntorci la\ndrept`ri cu greut`]i mari, darpu]in lucru pe spatele inferior tre-

buie aplicat [i astfel vei putea s`te sim]i bine [i s` evi]i cåt sepoate de mult eventuale prob-leme. Pentru cei care \nc` simtdureri, e bine s` fac` exerci]iirecomandate sub \ndrumareaunui kinetoterapeut, care sper s`aib` o oarecare experien]` \nantrenamentele de fitness [i cul-turism.

Alexandru Bolborici

dup` Ironman

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 16: Revista Culturism & Fitness nr. 221 (6/2012)

Nu este niciun secret c` fierul,ca mineral, ajut` la men]inereaoxigen`rii sångelui, care echiva-leaz` cu \mbun`t`]irea recuper`-rii [i a energiei. De asemenea,fierul are un rol \n consolidareaarderii gr`simii [i este implicat \nproduc]ia aminoacidului L-carniti-na, care transport` acizii gra[i \nmitocondriile celulelor pentru a fifolosite mai eficient \n calitate decombustibil. Fierul este factor im-portant \n producerea de colagen[i elastina, componente impor-tante ale ]esutului conectiv. |nplus, \mbun`t`]e[te func]ia neu-rotransmi]`torilor din creier, pre-cum [i reglarea [i producerea lor.

Fiziologii sportivi sus]in c`neurotransmi]`torii permit trans-miterea adecvat` de semnale de-a lungul sistemului nervos, carejoac` un rol cheie \n perpetuareaprotocoalelor fiziologice caresus]in mediul anabolic intern.

Toate bune [i frumoase pån`acum, dar apar unele \ntreb`riprivind suplimentarea cu fier lab`rba]i.

|ngrijorarea este oarecum \nte-meiat` iar r`spunsul dac` b`r-batul are sau nu nevoie de supli-mentare cu fier invoc` o proce-dur` fiziologic` referitoare lacapacitatea de absorb]ie a fieru-lui la b`rba]i, faptul c` b`rbatulnu are menstrua]ie (pierdere desånge) [i o dereglare numit` he-mocrematoz`.

Corpul are o anumit` eficien]`de absorb]ie [i folosire a fierului.Cånd corpul \[i pierde abilitateade a se lega cu proteinele local-izate \n intestin, acest mineralesen]ial nu poate fi transportat lacelule pentru folosirea lui. Proce-sul implicat se nume[te mecanis-mul feritinei, componentul formatdin fier fiind feritina. Cånd acestmecanism nu func]ioneaz` cum

trebuie, asimilarea de fier estesever compromis`. Aceasta poa-te duce la deficien]` de fier, ane-mie, o reducere a celulelor ro[iidin sånge, chiar dac` dieta taeste bine alc`tuit` [i suplimen-tezi cu fier.

Avånd o lips` de fier, chiardac` suplimentezi dieta cu fier, elnu va fi asimilat cum trebuie. |nmod normal, doar 10-30% dinfierul con]inut \n diet` este asimi-lat de corp [i, deci, 70-90% esteeliminat. Alt factor periculos estec` organismul nu poate men]inesau sus]ine nicio rezerv` de fier\n m`duva oaselor pentru hemo-globin`, substan]a care trans-port` oxigenul energizant c`trecelule, ]esuturi [i toate organelecorpului.

|n schimb, mioglobina, o pro-tein` cu structur` similar` hemo-globinei care se g`se[te \n ]esu-turile musculare care leag` oxi-gen [i serve[te ca rezervor deoxigen, poate deveni la råndul eicompromis`, ducånd la limitareanum`rului de celule ro[ii completoxigenate. Concluzia este c`,atunci cånd nu se face stocarea[i folosirea adecvat` de fier, dis-func]ia poate duce la hipoxie,unde tot corpul sau o parte a luieste deprivat de oxigen, o situa]iecare poate avea consecin]e pato-logice severe.

Dac` e[ti suspect de defi-cien]` de fier, mergi la doctor.Conform doctorului Andrew Weil,un foarte cunoscut medic [i prac-ticant al medicinii alternative, da-c` nu e[ti femeie la menstrua]iesau nu ai pierdut de curånd multsånge, nu e bine s` suplimentezila \ntåmplare cu fier dac` ai st`ricu lips` de energie, indispozi]ie[i/sau oboseal` mental`. Trebuies` te duci la doctor pentru un

Trebuie ca oamenii de fiers`-[i administreze extra fier?

Florin Uceanu

18 titluri de campion na]ional

De la fiecare mare campion aicåte ceva de \nv`]at, ceva cares` te inspire \n antrenamente,comportament, atitudine fa]` desport [i fa]` de via]`. Ei suntmodele pentru c` au devenitcineva, au reu[it s` ajung` acolounde dorim s` ajungem majori-tatea dintre noi: s` fim victorio[i,aprecia]i, r`spl`ti]i financiar, s`r`månem \n istorie.

Iat` cåteva r`spunsuri date \ncadrul unui interviu de cel careeste acum campionul campi-onilor, de]in`torul ultimelor dou`titluri de Mr. Olympia, Phil Heath.

– Ce faci ca s`-]i aperi \n con-tinuare titlul?

– I-am cerut sfatul \n aceast`privin]` lui Lee Haney (de 8 oriMr. Olympia) [i el mi-a spusaceste vorbe \n]elepte: Phil, tue[ti de dou` ori Mr. Olympia, nuschimba nimic. Las`-i pe ei s`schimbe ce fac, las`-i pe ei s` teurm`reasc`.

– Ce lec]ie te-a \nv`]at sportul?– M-a \nv`]at s` fiu flexibil, op-

timist, plin de via]`. M-a \nv`]at

s` privesc dincolo de lucrurileobi[nuite.

– Avånd experien]a pe care oai acum, dac` te-ai putea \ntoar-ce \n timp la momentele cånderai \ncep`tor, ce sfat ]i-ai da?

– Asta e u[or. Cånd \ncepi an-trenamentele, principala preocu-pare este cåt de mult \mpingi saucåt de mult ridici. To]i vrem s` nel`ud`m cu cifre impresionante.Cånd mai \mb`tråne[ti [i \ncepis` te gånde[ti care este scopulpentru care ridici de fapt greut`]i,acela de a construi un fizic maibun, realizezi c` greut`]ile mari,cu orice pre], nu reprezint` celmai eficient mod de a ob]ine re-zultatele dorite. |ncepi s` te con-centrezi asupra felului cum sim]imu[chiul lucrat atunci cånd mi[tigreutatea. Uneori trebuie s` facirepet`rile mai lent [i, deci, s` fo-lose[ti greut`]i mai mici.

– Fanii cred c` e[ti imbatabil.Cåte titluri Mr. Olympia vrei s`cå[tigi? Vrei s` dep`[e[ti recor-durile lui Coleman sau Haney, de8 titluri?

– Am o cifr` \n cap, dar nuvreau s` vorbesc despre asta, os-o iau pas cu pas [i vedem cese \ntåmpl`.

30 Culturism&Fitness nr. 6/2012

control am`nun]it.Pentru a regla ac]iunile recu-

peratorii ale fierului, corpul de]ineun proces de conversie sau reci-clare. Cånd nivelele de fier suntadecvate, linia protectiv` a intes-tinului cre[te sau descre[te ab-sorb]ia fierului, depinzånd decantitatea de sånge. DoctorulEric Trimmer, un cunoscut cerce-t`tor \n minerale, sus]ine c`, \ncondi]ii normale, corpul absoarbecam 6-10% din fierul din ali-mente. Acest mecanism intern deprevenire exist` pentru a prevenio absorb]ie mare de fier, \ns` dr.Trimmer ne aminte[te c` acestaeste un proces departe s` fie per-

fect. O persoan` cu deficien]` defier poate absorbi [i 60% dinfierul con]inut \n alimente. E denotat c` astfel de probleme potap`rea [i la al]i oameni, nu numaila cei ce sufer` de anemie.

B`rba]ii nu au menstrua]ie,a[a c` singura cale prin care potsc`pa repede de excesul de fiereste prin sångerare. Suplimenta-rea nu este recomandat` [i iat`de ce. Excesul de fier cre[te oxi-darea celular`, proces care poa-te fi comparat cu ruginirea \ntimp. Acest lucru este asociat cuun risc de apari]ie a cancerului [ideteriorarea arterelor, care duc laboli cardiovasculare. Mai mult,

nivele crescute de fier duc la me-dii prielnice pentru infec]ii cu bac-terii. De asemenea, ele mai suntlegate [i de o dereglare genetic`numit` hemocrematoz`, carepoate deteriora sever ficatul, ini-ma, pancreasul [i poate fi fatal`.Atåt b`rba]ii cåt [i femeile potsuferi de aceasta.

Doza recomandat` este de 14mg pe zi [i poate fi u[or asigurat`printr-o diet` normal`, f`r` supli-mentare. Verific` eticheta supli-mentului de vitamine [i mineralepe care eventual \l iei: s` fie f`r`fier.

Alexandru Bolborici

dup` Ironman

Culturism&Fitness nr. 6/2012 31

PPhhii llHHeeaatthh

Lec]ii de la Mr. Olympia

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 17: Revista Culturism & Fitness nr. 221 (6/2012)

Culturism&Fitness nr. 6/2012 33

Cei care au studiat foartemult nutri]ia sunt din ce \n cemai preten]io[i cu alegereasuplimentelor. Am \ntålnit dince \n ce mai multe cereri de su-plimente cu o anumit` com-pozi]ie proteic` [i un anumitgust. Astfel, ne-am gåndit s`lans`m o gam` nou`, denumit`„Supliment Pak“, care s` con-]in` diferite substan]e nutritivepure, adic` noi decåt le amba-l`m exact a[a cum le primim dela produc`tori, f`r` s` interven-im \n vreun fel.

Dumneavoastr` pute]i cum-p`ra aceste substan]e pure [is` le combina]i cum dori]i, \nfunc]ie de obiective [i gusturi.Pute]i ad`uga la un concentratproteic de un anumit fel, sau lao combina]ie de mai multe feluride concentrate proteice,dextroza, ca aport de carbo-hidra]i simpli [i pentru a da ungust bun, maltodextrin`, pentruaport de carbohidra]i com-plec[i, [i, \n func]ie de gustul fi-ec`ruia, diferite ingredientepentru un gust cåt mai pl`cut(cacao, vanilie sau diverse aro-me care se g`sesc \n comer]).

SUPLIMENT PAKSUPLIMENT PAKSk

ande

nber

g l

Skan

denb

erg

lSk

ande

nber

g l

Skan

denb

erg

32 Culturism&Fitness nr. 6/2012

Nemiroff World Cup|n perioada 10-11 noiembrie

2012, a avut loc a 13-a edi]ie aZloty Tur [i a 10-a edi]ie a pres-tigiosului concurs interna]ionalNemiroff Professionals WorldCup. Concursul s-a ]inut \nVar[ovia, Polonia, la HotelIntercontinental. Romånia a fostreprezentat` de R`zvanIonu]a[, Cornel Hojda, AndreiChipreanov, {tefan T`ma[ [iarbitrul interna]ional TiberiuMihalcea.

R`zvan Ionu]a[ a participat lacategoria -70 kg, clasåndu-sepe locul 10 la bra]ul stång [i pe9 la bra]ul drept. Lipsa de expe-rien]` a tån`rului sportiv [inivelul foarte \nalt al competi]iei[i-au spus cuvåntul. Categoriasa a fost cå[tigat` de ucrainea-nul Oleg Zhokh, la bra]ul stång,[i de rusul Khetag Dzitiev, labra]ul drept.

Cornel Hojda a participat lacategoria -86 kg, bra]ul drept. {i\n cazul lui, lipsa de experien]`[i-a spus cuvåntul, clasåndu-sepe locul 13.

La aceea[i categorie, a par-ticipat [i multiplul campionna]ional [i vicecampion euro-pean, Andrei Chipreanov. El a

ob]inut medalia de bronz labra]ul stång [i a ratat cu pu]inpodiumul la bra]ul drept, clasån-du-se pe locul 4. Clasarea pepodium la bra]ul stång i-a per-mis lui Andrei s` participe [i laOpen, unde s-a clasat pe locul12. Primul meci l-a pierdut cuTimur Mamedov, campionul dela -86 kg. |n al 2-lea meci,Andrei i-a pus mari problemelegendarului John Brzenk,ag`]åndu-i degetul la fel ca IonOncescu \n 2009. Categoria afost cå[tigat` de rusul TimurMamedov, la bra]ul stång, [i defenomenalul KhadzhimuratZoloev, la bra]ul drept.

{tefan T`ma[ a concurat la

categoria -95 kg, bra]ul drept,cåntårind doar 91 kg. A fost sur-priza categoriei, cå[tigåndbronzul, eliminånd, pe rånd,toat` echipa Ucrainei, inclusivpe campionul de la bra]ul stång,Artem Taynov. Andrei a pierdutcu Todd Hutchings, campionulcategoriei, [i cu John Brzenk.{tefan a participat [i la Open,unde a ie[it pe locul 10.

Romånia s-a clasat pe locul14 din 26 de ]`ri participante,cå[tig`toare fiind Rusia , urmat`de Ucraina [i Kazakstan. Echipanoastr` a fost sus]inut` de ungrup de fani [i de al]i romåniafla]i peste hotare.

Concentrat din zer (WPC 80)Concentrat proteic din zer cu

o concentra]ie proteic` de80%, se dizolv` foarte bine [iare gust neutru. Se prezint` las`cule]i de 900 g – 67 lei, cutiide 900 g – 69,00 lei.

Concentrat proteic din lapte(MPC 85)

Concentra]ia proteic` estede 85%, se dizolv` foarte bine[i are gust neutru. Produc`tor:Fonterra, Noua Zeeland`. Seprezint` la s`cule]i de 900 g –57,00 lei, cutii de 900 g – 59,00lei.

Concentrat proteic din lapte(Cazeinat de calciu)

Concentra]ia proteic` este de89%, se dizolv` foarte bine [iare gust neutru. Produs \nFran]a. Se prezint` la s`cule]ide 900 g – 65,00 lei, cutii de 900g – 67,00 lei.

Izolat proteic din soia Concentra]ia proteic` este de

90%, se dizolv` bine, gust neu-tru. Se prezint` la s`cule]i de750 g – 27,00 lei, cutii de 750 g– 29,00 lei.

Inulina Con]ine 95% fibre solubile [i

este indicat` pentru reducereapoftei de mâncare. Produc`tor:

Sensus, Olanda. Se prezint` lacutii de 450 g – 29,00 lei.

Dextroz`Are o concentra]ie de 100%

carbohidra]i simpli, cuabsorb]ie rapid` [i gust dulce,pl`cut. Produc`tor: Amylum,Bulgaria. Se prezint` las`cule]i de 1 kg – 15,00 lei,cutii de 1 kg – 17,00 lei.

Fructoz`Are o concentra]ie de 100%

carbohidra]i simpli, cuabsorb]ie lent` [i gust dulce,pl`cut. Produc`tor: Amylum,Bulgaria. Se prezint` las`cule]i de 1 kg – 17,00 lei,cutii de 1 kg – 19,00 lei.

Maltodextrin`Are o concentra]ie de 100%

carbohidra]i complec[i, cu ab-sorb]ie lent` [i gust neutru. Pro-duc`tor: Roquette, Fran]a. Seprezint` la s`cule]i de 1 kg – 17lei, cutii de 1 kg – 19,00 lei.

Izolat proteic din zer(Prodlacta 95 Low Lactose)Are o concentra]ie de 95%

protein` cu con]inut mic degr`simi (0,4%) [i lactoz`(0,2%). Produc`tor: LactalisIngredients, Fran]a. Se prezint`la s`cule]i de 900 g – 97 lei,cutii de 900 g – 99,00 lei.

Luni, 19.11.2012, de la ora 22.00, aavut loc, \n direct, pe SPORT.RO,Vendetta dintre germanul MatthiasSchlitte [i romånul Viorel Dobrin. Germa-nul a dorit s`-[i ia revan[a \n fa]a lui Do-brin dup` ce a pierdut \n meciul direct dela Campionatul European 2012. |ns` nu areu[it decåt s` cå[tige runda a 2-a, cele-lalte runde fiind adjudecate de romån.Ultima rund` nu s-a mai disputat, ger-manul accidentåndu-se \n runda a 4-a.

Viorel a cå[tigat confruntarea cu scorulde 4-1, aceast` Vendetta fiind inclus` \ncircuitul interna]ional Armfight.

Vendetta Dobrin vs Schlitte

CCoorrnneell HHoojjddaa,, {{tteeffaann TT`̀mmaa[[,, TTiibbeerr iiuu MMiihhaallcceeaa,,AAnnddrreeii CChhiipprreeaannoovv [[ii RR`̀zzvvaann IIoonnuu]]aa[[

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 18: Revista Culturism & Fitness nr. 221 (6/2012)

Magazin de suplimentenutritive \n Ploie[ti,

str. Brebenei 3, bl. 3, ap.3, lång` complex „Nord“.

Tel. 0722.324.061

SAL~ DE CULTURISM{I FITNESS

Buuccuurre[ti, Carrtierruul Pajjuurra,strr.. Drriduu, nnrr.. 22 ({cc.. nnrr.. 1788))

Aparatur` ultramodern`. G`si]i [i suplimente nutritive.

Tel. 0724.262.142,0724.534.043

Dori]i o sal` cu aparate deultim` or` [i aparate clasice?Sunte]i a[tepta]i la sala de cultur-ism [i fitness din Bucure[ti, \n in-cinta Liceului „Aurel Vlaicu“, si-tuat \n zona 1 Mai – Grivi]a.

Antrenor, multiplul campion na-]ional [i maestru al sportului:Alexandru Costache. Sala bene-ficiaz` de mas` ping-pong, sacde box, incluse \n abonamentullunar. Programul s`lii este: 9:00-21:00 zilnic; 9:00-15:00 såmb`ta.

Informa]ii la tel. 0740.096.475.

S`li de culturismCS{ 5 – Bucure[ti

Stadion Lia Manoliu –lång` turnul de para[utism

Tel. 0722.697.522 Antrenor: Dan Enu]`CHAMPIONS GYM

Complex Sportiv LiaManoliu. Antrenori: Irina

Muntean, Dan Enu]`,Lauren]iu Gherfa[Tel. 0721.913.825

www.championsgym.roGLADIATOR GYM

Craiova, \n incinta fostuluiUCECOM. Antrenor: CostelTorcea. Tel. 0744.789.764

DUMSIL GYMBucure[ti, Bd. Basarabia

110. Tel. 0722.227.048SUPERGYM INC

Bucure[ti, cartier Berceni,str. Ni]u Vasile nr. 57

Tel. 021.461.08.67

TONIK FITNESS CLUBBucure[ti, Drumul Taberei -Pia]a Moghioro[, deasupra

BRD. www.tonik.roALEX GYM

Prelungirea Ghencea, nr. 2Tel. 0734.394.305www.alexgym.ro

MATRIX GYMBucure[ti, Calea Crånga[i

nr. 6. Tel. 0722.530.015KOM FITNESS

Bucure[ti, Bd. C-tinBråncoveanu nr. 114. sect 4

www.komfitness.roBALKAN GYM

Buz`u, Str. Muncii nr. 13tel. 0745.302.497,

0767.878.507X-TREME FITNESS

Pite[ti, cartier Traian,cl`direa New Planet

www.xtremefitness.ro

AAlleexxaannddrruuCCoossttaacchhee

topculturism.roiinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree

ccuullttuurriissmmtopfitness.roiinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree

ffiittnneessssvideosport.rovviiddeeoo ddiinn ccoommppeettii]]iiii

SSoolluu]]iiaa iiddeeaall`̀ ppeennttrruu cceeii ccaarree vvoorr ss`̀ ccåå[[ttiiggee mmaass`̀ mmuussccuullaarr`̀ ddaattoorriitt`̀ ffoorrmmuulleeiiccuu ddoouu`̀ ssuurrssee ddee pprrootteeiinn`̀::l uunnaa ccuu aabbssoorrbb]]iiee rraappiidd`̀ ((7755%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn`̀))l cceeaallaalltt`̀ ccuu aabbssoorrbb]]iiee lleenntt`̀ ((2255%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn`̀))SSee aassiigguurr`̀ aassttffeell uunn fflluuxx ccoonnttiinnuuuu ddee aammiinnooaacciizzii îînn ssåånnggee ttiimmpp ddee 44--66 oorreeDDaacc`̀ ddoorrii]]ii rreezzuullttaattee ssppeeccttaaccuullooaassee::

OO ppoorr]]iiee ssee oobb]]iinnee aammeesstteeccåånndd ddoouu`̀ mm`̀ssuurrii ddee „„IIDDEEAALL PPRROOTTEEIINN““ ccuu oo ccaann`̀ mmaarree ccuu llaappttee ((ssaauu ccuu aapp`̀,, ddaacc`̀ vvrree]]ii ss`̀ ssll`̀bbii]]ii))..

OO ccuuttiiee ccoonn]]iinnee 3355 ddee mm`̀ssuurrii..

Nu are efecte negativeComenzile se fac în scris pe adresa sau la telefoanele redac]iei.

Ve]i pl`ti produsul doar în momentul ridic`rii de la po[t`, pre]ulinclude [i taxele po[tale.

Se prezint` la cutii de 0,9 kg – 35,00 lei, s`cule]i de 2 kg – 67,00lei, g`le]i de 2 kg – 69,00 lei.

l PENTRU CRE{TEREAÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei mese principaleale zilei

l PENTRU SC~DEREAÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre cele trei mese principale ale zilei

34 Culturism&Fitness nr. 6/2012

C`t`lin Seimeanu, fostcampion, experimentat,calificat, ofer servicii de

antrenor personal, nutri]ie,sl`bire, \n Bucure[ti.Tel. 0722.137.680

Vånd afacere sal` fitness [iculturism, \ntre]inut` foartebine, Bucure[ti, zona Vitan.

Tel. 0720.044.867

Suplimente nutritive \n Rm.Vålcea. Consulta]` gratuit`.

Tel. 0723.370.156

MIC~ PUBLICITATE

www.olympusgrup.rowww.manusifitness.ro

accesorii pentruculturism [i fitness

Culturism&Fitness nr. 6/2012 35

Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantita-tea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`reiprincipal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul acizilorgra[i \n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i \n energie. |nafara \mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate aaparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` \n cazul per-soanelor supraponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Un pliccon]ine 1.000 mg L-carnitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gustexcelent.

SSee ffaacc ccoommeennzzii ddee mmiinniimmuumm 55 pplliiccuurrii.. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoommeennzzii ddeeppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii..

PPrree]]:: 11,,7700 lleeii//pplliicc

L-Carnitin Instant

B`utur` instant energizant` avånd compozi]ia nutritiv`/plic:zaharoz` – 12,5 g, acid citric –1 g, taurin` – 801 mg, glucorono-lacton` – 481 mg, cofein` – 80 mg, inozitol – 40 mg, niacin` – 9mg, vit. B5 – 3,3 mg, vit. B6 – 1,2 mg, vit. B2 – 0,8 mg, vit. B12 –0,5 mg, energyflavour SD – 0,8 mg.

Produsul este contraindicat persoanelor sensibile la cofein` [idiabeticilor.

Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Pre]: 1,29

lei/plic Reducerea este valabil` numai la comenzile prin po[t`, nu [i la

magazine sau s`li.Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe

www.redis.ro

Instant Energy

baton de 60 g cu 29 g crabohidra]i,15,8 g proteine, 10 g gr`simi [i 1,3 g minerale

Comenzi la tel. 021.300.75.46 sau online pe www.redis.ro

2,90lei

bogat \n proteine proveninddin lapte, zer [i albu[ de ou

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 19: Revista Culturism & Fitness nr. 221 (6/2012)

TOPCU

LTURIS

M.R

O