revista 6

of 125 /125
REVISTĂ ŞCOLARĂ. NUMĂRUL 6. APRILIE. 2010 CRONICILE ŞCOLII 27 REVISTĂ EDITATĂ DE ELEVII CLASEI a VI-a C Redactori: Cătălina Moise, Cristina Rotaru, Denisa Stănciucu Prof. coordonator Elena Şerbănoiu www. econsiliere.blogspot.com [email protected]

Upload: econsiliere

Post on 02-Nov-2014

57 views

Category:

Education


20 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

REVISTA CRONICILE ŞCOLII 27 - Nr. 6

TRANSCRIPT

Page 1: Revista 6

RE

VIS

ŞC

OL

AR

Ă. N

UM

ĂR

UL

6.

AP

RIL

IE.

20

10

CR

ON

ICIL

E Ş

CO

LII

27

REVISTĂ EDITATĂ DE ELEVII CLASEI a VI-a C Redactori: Cătălina Moise, Cristina Rotaru,

Denisa Stănciucu

Prof. coordonator Elena Şerbănoiu www. econsiliere.blogspot.com

[email protected]

Page 2: Revista 6

PRIMPRIMPRIMPRIMĂVARA... VARA... VARA... VARA...

începe cu TINE!începe cu TINE!începe cu TINE!începe cu TINE!

Ei, şi cum tot ne întreba cineva drag nouă ce culoare mai au ce culoare mai au ce culoare mai au ce culoare mai au visele în prag de primvisele în prag de primvisele în prag de primvisele în prag de primăvarvarvarvară…

cred că…

visele noastre îşi pun eşarfe vaporoase, se plimbă prin parcuri proaspăt înmugurite, aruncă un ochi spre scene de teatru, savurează un suc şi-o prăjitură cu un strop de frişcă, răsfoiesc cărŃi noi în librării mici, împing băncile şi fac din nou piruete în clasa noastră de la etajul 2…

Şi, uneori, după ce au făcut toate astea ca şi când ar fi cea dintâi primăvară simŃită, împart cu prietenii o jumătate de zi şi câteva fărâme de poveste…

PrimPrimPrimPrimăvara începe cu TINE!vara începe cu TINE!vara începe cu TINE!vara începe cu TINE!

PrimavaraPrimavaraPrimavaraPrimavara e momentul cel maie momentul cel maie momentul cel maie momentul cel mai

potrivit pentru a ne mobiliza si potrivit pentru a ne mobiliza si potrivit pentru a ne mobiliza si potrivit pentru a ne mobiliza si

a renunta la toate lucrurile si a renunta la toate lucrurile si a renunta la toate lucrurile si a renunta la toate lucrurile si

toate gandurile caretoate gandurile caretoate gandurile caretoate gandurile care ne ne ne ne

impiecau sa evoluam si sa ne impiecau sa evoluam si sa ne impiecau sa evoluam si sa ne impiecau sa evoluam si sa ne

bucuram de fibucuram de fibucuram de fibucuram de fiecare zi si de ecare zi si de ecare zi si de ecare zi si de

reusitele noastrereusitele noastrereusitele noastrereusitele noastre....

Ziua de Paste a venit odata cu un soare bland de primavara si un vant abia simtit. Incurajati parca de sarbatoare copacii au inflorit ca intr-o explozie, florile au aratat mai stralucitoare, vrabiutele au ciripit dis- de- dimineata...

Sper că v-aŃi bucurat cu toŃii de sărbători, de vacanŃă... Si iată-ne iar împreună pe holurile şcolii... în ultima bucăŃică a anului şcolar... Multă baftă vă dorim (şi ne dorim ☺)...

Page 3: Revista 6

te însoŃeşte pe acest final de „drum”... aducându-Ńi aproape poveştile tale şi ale colegilor tăi. În paginile acestui numÎn paginile acestui numÎn paginile acestui numÎn paginile acestui număr al r al r al r al

Cronicilor vei gCronicilor vei gCronicilor vei gCronicilor vei găsisisisi…………

multe multe multe multe INFOINFOINFOINFOrmatiirmatiirmatiirmatii despre despre despre despre

aaaactivitctivitctivitctivităŃi i i i şi proiecte derulate în i proiecte derulate în i proiecte derulate în i proiecte derulate în

şcoalcoalcoalcoală în luna aprilie 2010în luna aprilie 2010în luna aprilie 2010în luna aprilie 2010 (si (si (si (si

chiar a fost o luna plinchiar a fost o luna plinchiar a fost o luna plinchiar a fost o luna plină de de de de

evenimente!)evenimente!)evenimente!)evenimente!), , , , ÎNÎNÎNÎNłELESURI ELESURI ELESURI ELESURI ŞI I I I

TRADITRADITRADITRADIłIIIIIIII legate de luna legate de luna legate de luna legate de luna

aprilie,aprilie,aprilie,aprilie, CRCRCRCREAEAEAEAłIE ARTISTICIE ARTISTICIE ARTISTICIE ARTISTICĂ

(prim(prim(prim(primăvara ne inspirvara ne inspirvara ne inspirvara ne inspiră! ! ! ! ☺☺☺☺)))), , , , în în în în

rubrica LA PAS PRIN rubrica LA PAS PRIN rubrica LA PAS PRIN rubrica LA PAS PRIN

ŞCOALCOALCOALCOALĂ faci cunofaci cunofaci cunofaci cunoştintintintinŃă cucucucu

elevii clasei a 3elevii clasei a 3elevii clasei a 3elevii clasei a 3----a B si lectia lor a B si lectia lor a B si lectia lor a B si lectia lor

de muzica si apoi afli despre de muzica si apoi afli despre de muzica si apoi afli despre de muzica si apoi afli despre un un un un

optional apreciat de elevi optional apreciat de elevi optional apreciat de elevi optional apreciat de elevi ––––

Decizia e a mea!Decizia e a mea!Decizia e a mea!Decizia e a mea! . Regasesti . Regasesti . Regasesti . Regasesti

rubricile deja consacrate: rubricile deja consacrate: rubricile deja consacrate: rubricile deja consacrate: vvvvă

invitinvitinvitinvităm sm sm sm să cunoacunoacunoacunoaşteteteteŃi…i…i…i…, , , , ştiatiatiatiaŃi i i i

ccccă, , , , minunile Pminunile Pminunile Pminunile Pământuluimântuluimântuluimântului,,,, timp timp timp timp

liberliberliberliber---- gamesgamesgamesgames, , , , profii sunt cu noiprofii sunt cu noiprofii sunt cu noiprofii sunt cu noi, , , ,

ccccăllllători tori tori tori şi ci ci ci căllllătoriitoriitoriitorii, , , , inteinteinteinterviurviurviurviu, , , ,

scriitorul luniiscriitorul luniiscriitorul luniiscriitorul lunii,,,, atitudineatitudineatitudineatitudine, , , ,

concursconcursconcursconcurs, , , , rererereŃete pentru pauzaete pentru pauzaete pentru pauzaete pentru pauza

maremaremaremare, , , , sanatateasanatateasanatateasanatatea, , , , sfatul sfatul sfatul sfatul

psihologuluipsihologuluipsihologuluipsihologului,,,, horoscophoroscophoroscophoroscop, , , , Razi cu Razi cu Razi cu Razi cu

noi.noi.noi.noi. Dupa cum promiDupa cum promiDupa cum promiDupa cum promiteam în team în team în team în

numarul anterior al Revistei, numarul anterior al Revistei, numarul anterior al Revistei, numarul anterior al Revistei,

dezbatem si noua Lege a dezbatem si noua Lege a dezbatem si noua Lege a dezbatem si noua Lege a

EducaEducaEducaEducaŃieiieiieiiei....

CONCURS CONCURS CONCURS CONCURS –––– ÎÎÎÎŃi premiemi premiemi premiemi premiem cea cea cea cea mai bunmai bunmai bunmai bună fotografie de fotografie de fotografie de fotografie de primprimprimprimăvarvarvarvară

PrimPrimPrimPrimăvara te cheamvara te cheamvara te cheamvara te cheamă la la la la plimbare pe strplimbare pe strplimbare pe strplimbare pe străzi lzi lzi lzi lăturalnice, turalnice, turalnice, turalnice, prin parcuri, pe cprin parcuri, pe cprin parcuri, pe cprin parcuri, pe cărrrrări de ri de ri de ri de ppppădure...dure...dure...dure... Ia Ia Ia Ia şi apartul de fotograi apartul de fotograi apartul de fotograi apartul de fotografiat cu fiat cu fiat cu fiat cu tine!tine!tine!tine! Surprinde o imagine de Surprinde o imagine de Surprinde o imagine de Surprinde o imagine de primprimprimprimăvarvarvarvară şi trimite fotografia i trimite fotografia i trimite fotografia i trimite fotografia realizatrealizatrealizatrealizată de tine pe mailul de tine pe mailul de tine pe mailul de tine pe mailul redacredacredacredacŃiei Cronicilor!iei Cronicilor!iei Cronicilor!iei Cronicilor!

Page 4: Revista 6

Cele mai frumoase fotografii Cele mai frumoase fotografii Cele mai frumoase fotografii Cele mai frumoase fotografii vor fi publicate în revistvor fi publicate în revistvor fi publicate în revistvor fi publicate în revistă... ... ... ... alalalalături de povestea realizturi de povestea realizturi de povestea realizturi de povestea realizării rii rii rii lor...lor...lor...lor...

Te aTe aTe aTe aşteptteptteptteptămmmm ssssă faci parte din faci parte din faci parte din faci parte din

echipaechipaechipaechipa Cronicilor! Cronicilor! Cronicilor! Cronicilor!

Vom elibera şi diplome de participare la proiectul nostru editorial… PoPoPoPoŃi si si si să trimitrimitrimitrimiŃi articole pe i articole pe i articole pe i articole pe adresa adresa adresa adresa [email protected]@[email protected]@yahoo.com De asemenea ne-ar fi utile

sugestiile şi comentariile tale!

Da, ne plac evaluările! ☺

VVVVă dorimdorimdorimdorim oooo primprimprimprimăvarvarvarvară cât mai cât mai cât mai cât mai frumoasfrumoasfrumoasfrumoasă, cu mult, cu mult, cu mult, cu multă luminluminluminlumină în în în în suflet. Iubisuflet. Iubisuflet. Iubisuflet. Iubiți frumosul din i frumosul din i frumosul din i frumosul din naturnaturnaturnatură şi din oamenii din oamenii din oamenii din oameni,,,, renunrenunrenunrenunțaaaați i i i la stereotipuri la stereotipuri la stereotipuri la stereotipuri și încercai încercai încercai încercați si si si să zâmbizâmbizâmbizâmbiți cât mai des. Pentru i cât mai des. Pentru i cât mai des. Pentru i cât mai des. Pentru ccccă… PrimPrimPrimPrimăvara începe cu TINE!vara începe cu TINE!vara începe cu TINE!vara începe cu TINE!

Cu drag,Cu drag,Cu drag,Cu drag,

Page 5: Revista 6

PRIMPRIMPRIMPRIMĂVARA... începe cu TINE! VARA... începe cu TINE! VARA... începe cu TINE! VARA... începe cu TINE! –––– Editorial

CONCURS CONCURS CONCURS CONCURS –––– FOTOGRAFIE DE PRIMFOTOGRAFIE DE PRIMFOTOGRAFIE DE PRIMFOTOGRAFIE DE PRIMĂVARVARVARVARĂ

ContribuContribuContribuContribuŃiiiiiiii

PaPaPaPaştele. Semnificatele. Semnificatele. Semnificatele. SemnificaŃii. Tradiii. Tradiii. Tradiii. TradiŃii ii ii ii şi i i i

obiceiuri. obiceiuri. obiceiuri. obiceiuri. OpiniiOpiniiOpiniiOpinii – material

realizat de către Cătălina

Moise, Cristina Rotaru şi

Denisa Stănciucu, 6C

INFOINFOINFOINFO – ExpoziŃia Sărbătoarea

Paştelui – prof. coordonator

Cornelia Gherlan

ÎNÎNÎNÎNłELESURI ELESURI ELESURI ELESURI ŞI TRADII TRADII TRADII TRADIłIIIIIIII -

LUNA Aprilie, 1 APRILIELUNA Aprilie, 1 APRILIELUNA Aprilie, 1 APRILIELUNA Aprilie, 1 APRILIE----

ZIUA PZIUA PZIUA PZIUA PĂCCCCĂLELILORLELILORLELILORLELILOR

CREACREACREACREAłIE ARTISTICIE ARTISTICIE ARTISTICIE ARTISTICĂ –––– Sunt Sunt Sunt Sunt

un copil bun un copil bun un copil bun un copil bun –––– Lola

MEDIUL ÎNCONJURMEDIUL ÎNCONJURMEDIUL ÎNCONJURMEDIUL ÎNCONJURĂTOR. TOR. TOR. TOR.

ZIUA PZIUA PZIUA PZIUA PĂMÂNTULUI. MÂNTULUI. MÂNTULUI. MÂNTULUI.

Simpozionul despre mediuSimpozionul despre mediuSimpozionul despre mediuSimpozionul despre mediu. . . . Primavara scolilor.Primavara scolilor.Primavara scolilor.Primavara scolilor. OpiniiOpiniiOpiniiOpinii. . . . ----

material realizat de către

Cătălina Moise, Cristina

Rotaru şi Denisa Stănciucu, 6C

The Environment. Earth Day. The Environment. Earth Day. The Environment. Earth Day. The Environment. Earth Day.

material realizat de către

Cătălina Moise, Cristina

Rotaru şi Denisa Stănciucu, 6C

INFO. Simpozion Chimie. INFO. Simpozion Chimie. INFO. Simpozion Chimie. INFO. Simpozion Chimie.

MILITANTII MEDIULUIMILITANTII MEDIULUIMILITANTII MEDIULUIMILITANTII MEDIULUI

(Panait Cezara, Simionescu

Page 6: Revista 6

Maria, Nestian Andreea si

Constantin Diana) si

AMBASADORII MEDIULUIAMBASADORII MEDIULUIAMBASADORII MEDIULUIAMBASADORII MEDIULUI

(Sinulescu Bogdan si Budea

Ioan) – material realizat de

catre Diana Constantin, 7 B

CreaCreaCreaCreaŃie artisticie artisticie artisticie artistică.... Pamantul. Pamantul. Pamantul. Pamantul.

Andreea Frujinoiu, 3 C

INTERVIU …INTERVIU …INTERVIU …INTERVIU … cu doamna prof.

de istorie Elena State,

Reporteri: Stanciucu Denisa si

Bajenaru Diana, 6 C

INTERVIU …INTERVIU …INTERVIU …INTERVIU … cu doamna prof.

de religie Ramona Neblea,

Reporteri: Stanciucu Denisa si

Bajenaru Diana, 6 C

MISTERELE PMISTERELE PMISTERELE PMISTERELE PĂMÂNTULUI MÂNTULUI MÂNTULUI MÂNTULUI ––––

MISTERE MISTERE MISTERE MISTERE ŞI LEGENDE ÎN I LEGENDE ÎN I LEGENDE ÎN I LEGENDE ÎN

MUNMUNMUNMUNłII BUCEGIII BUCEGIII BUCEGIII BUCEGI

VVVVĂ INVITINVITINVITINVITĂM SM SM SM SĂ

CUNOACUNOACUNOACUNOAŞTETETETEłI... I... I... I... 1O BISERICI 1O BISERICI 1O BISERICI 1O BISERICI

UNICEUNICEUNICEUNICE

CCCCĂLLLLĂTORI TORI TORI TORI ŞI CI CI CI CĂLLLLĂTORII. TORII. TORII. TORII.

VATICANUL. VATICANUL. VATICANUL. VATICANUL. Povesteste

doamna prof. Elena State

La pas prin La pas prin La pas prin La pas prin şcoalcoalcoalcoală - Ora de Ora de Ora de Ora de

educaeducaeducaeducaţie muzicalie muzicalie muzicalie muzicală la cls. 3 B,la cls. 3 B,la cls. 3 B,la cls. 3 B,

prof. Vali Iatan şi OOOOppppŃionalulionalulionalulionalul… … … …

Decizia e a meaDecizia e a meaDecizia e a meaDecizia e a mea!, la clasele !, la clasele !, la clasele !, la clasele 7777 D D D D

şi i i i 7 7 7 7 E, E, E, E, prof. Elena Şerbănoiu

INFOINFOINFOINFO---- ActiActiActiActivitvitvitvităţi extrai extrai extrai extraşcolarecolarecolarecolare

LECLECLECLECłII DE VIAII DE VIAII DE VIAII DE VIAłĂ ––––

ALEGORIA BROSCUALEGORIA BROSCUALEGORIA BROSCUALEGORIA BROSCUłELORELORELORELOR

SFATUL PSIHOLOGULUI SFATUL PSIHOLOGULUI SFATUL PSIHOLOGULUI SFATUL PSIHOLOGULUI ----

Cum sCum sCum sCum să scapi de timiditate?scapi de timiditate?scapi de timiditate?scapi de timiditate?

ATITUDINE ATITUDINE ATITUDINE ATITUDINE ---- Talianu Patricia

si Padina Maria (5 A)

INFO INFO INFO INFO ---- Campania GlobalCampania GlobalCampania GlobalCampania Globală

pentru Educapentru Educapentru Educapentru EducaŃie, LECTIA ie, LECTIA ie, LECTIA ie, LECTIA

PENTRU TOTI. PENTRU TOTI. PENTRU TOTI. PENTRU TOTI. Imagini cu Imagini cu Imagini cu Imagini cu

lucrlucrlucrlucrările elevilor. rile elevilor. rile elevilor. rile elevilor. OPOPOPOPINII.INII.INII.INII.

NOUA LEGE A NOUA LEGE A NOUA LEGE A NOUA LEGE A

EDUCATIEIEDUCATIEIEDUCATIEIEDUCATIEI… prin ochii unui … prin ochii unui … prin ochii unui … prin ochii unui

elevelevelevelev –––– Horia Velciu, 6 CHoria Velciu, 6 CHoria Velciu, 6 CHoria Velciu, 6 C

INFO INFO INFO INFO –––– PROIECTUL PROIECTUL PROIECTUL PROIECTUL łINTA INTA INTA INTA MEA, LICEUL!MEA, LICEUL!MEA, LICEUL!MEA, LICEUL! INFO INFO INFO INFO ---- Proiect de parteneriatProiect de parteneriatProiect de parteneriatProiect de parteneriat

“ALEGETI LICEUL “ALEGETI LICEUL “ALEGETI LICEUL “ALEGETI LICEUL

POTRIVIT ”POTRIVIT ”POTRIVIT ”POTRIVIT ”

Page 7: Revista 6

INFO INFO INFO INFO ---- Studiul privind

opŃiunile şcolare ale elevilor

claselor a VIII-a, ale părinŃilor

acestora şi ale profesorilor

diriginŃi

CONCURS . CONCURS . CONCURS . CONCURS . CÂCÂCÂCÂŞTIGTIGTIGTIGĂTORII TORII TORII TORII

EDIEDIEDIEDIłIEI a IIIEI a IIIEI a IIIEI a II----a a a a ---- LUNA LUNA LUNA LUNA

APRILIEAPRILIEAPRILIEAPRILIE. . . . AUTORII

PRIMELOR 3 ARTICOLE

PRIMITE ÎN REDACłIE

INFO SPORT. INFO SPORT. INFO SPORT. INFO SPORT. Campionii SCampionii SCampionii SCampionii Scoliicoliicoliicolii 27272727 ---- material realizat de către Horia Velciu, 6 C

SCRIITORUL LUNII APRILIE SCRIITORUL LUNII APRILIE SCRIITORUL LUNII APRILIE SCRIITORUL LUNII APRILIE

–––– OOOOCTAVIAN GOGACTAVIAN GOGACTAVIAN GOGACTAVIAN GOGA

DDDDĂSCSCSCSCĂLILILILIłA, POEZIE DE A, POEZIE DE A, POEZIE DE A, POEZIE DE

OCTAVIAN GOGAOCTAVIAN GOGAOCTAVIAN GOGAOCTAVIAN GOGA

O orO orO orO oră pe stradpe stradpe stradpe stradă. . . . LA LA LA LA

PLIMBARE PRIN PLIMBARE PRIN PLIMBARE PRIN PLIMBARE PRIN

BUCUREBUCUREBUCUREBUCUREŞTI...TI...TI...TI...

REPORTER LA MUZEUL REPORTER LA MUZEUL REPORTER LA MUZEUL REPORTER LA MUZEUL

TARANULUI ROMAN, TARANULUI ROMAN, TARANULUI ROMAN, TARANULUI ROMAN, Stroe

Catalina Andreea, 2 E

Reporter la Muzeul Satului, Reporter la Muzeul Satului, Reporter la Muzeul Satului, Reporter la Muzeul Satului, Nicolae Malina Ioana, 2 E REREREREłETE PENTRU PAUZA ETE PENTRU PAUZA ETE PENTRU PAUZA ETE PENTRU PAUZA MARE MARE MARE MARE ---- Sandwich toast, BUBULINA-GOSPODINA SANATATEA, mai bunSANATATEA, mai bunSANATATEA, mai bunSANATATEA, mai bună decât decât decât decât toate! toate! toate! toate! – material realizat de către Andrei Petre-Fogliata, 6 C GAMES. GAMES. GAMES. GAMES. AVATAR AVATAR AVATAR AVATAR –––– Jocul.

material realizat de către Horia Velciu, 6C

ZÂMBEZÂMBEZÂMBEZÂMBEŞTE CU NOITE CU NOITE CU NOITE CU NOI

HOROSCOP... LUNA MAI HOROSCOP... LUNA MAI HOROSCOP... LUNA MAI HOROSCOP... LUNA MAI ––––

Andreea

De final...De final...De final...De final...

Cu drag,Cu drag,Cu drag,Cu drag,

Page 8: Revista 6

Elevii:Elevii:Elevii:Elevii:

Stroe Catalina Andreea (2E), Stroe Catalina Andreea (2E), Stroe Catalina Andreea (2E), Stroe Catalina Andreea (2E), Nicolae MNicolae MNicolae MNicolae Maaaalina Ioana, lina Ioana, lina Ioana, lina Ioana, (2E), (2E), (2E), (2E), Andreea FrujinoiuAndreea FrujinoiuAndreea FrujinoiuAndreea Frujinoiu (3(3(3(3CCCC)))), , , , Talianu Talianu Talianu Talianu Patricia Patricia Patricia Patricia (5 A)(5 A)(5 A)(5 A),,,, Padina Maria Padina Maria Padina Maria Padina Maria (5 A(5 A(5 A(5 A)))), , , , LolaLolaLolaLola, , , , Andreea,Andreea,Andreea,Andreea, Velciu Velciu Velciu Velciu Horia (Horia (Horia (Horia (6C6C6C6C)))), , , , CCCCăttttălina Moiselina Moiselina Moiselina Moise ((((6C6C6C6C)))),,,, CristinaCristinaCristinaCristina Rotaru Rotaru Rotaru Rotaru ((((6C6C6C6C)))), , , , StanStanStanStanciucu Denisa (6ciucu Denisa (6ciucu Denisa (6ciucu Denisa (6CCCC), ), ), ), Bajenaru DiaBajenaru DiaBajenaru DiaBajenaru Diana (6na (6na (6na (6CCCC)))),,,, Andrei Andrei Andrei Andrei PetrePetrePetrePetre---- FogliataFogliataFogliataFogliata ((((6C6C6C6C),),),), Dobrin Dobrin Dobrin Dobrin BogdanBogdanBogdanBogdan ((((6C6C6C6C)))), , , , Costovici Costovici Costovici Costovici Teodora (Teodora (Teodora (Teodora (6C6C6C6C) ) ) ) , Andree, Andree, Andree, Andreea Yang a Yang a Yang a Yang ((((6C6C6C6C), ), ), ), Nestian Andreea (Nestian Andreea (Nestian Andreea (Nestian Andreea (7B7B7B7B)))), , , , Panait CezaraPanait CezaraPanait CezaraPanait Cezara ((((7B7B7B7B)))), Simionescu , Simionescu , Simionescu , Simionescu Maria Maria Maria Maria ((((7B7B7B7B), ), ), ), Constantin DianaConstantin DianaConstantin DianaConstantin Diana ((((7B7B7B7B)))), , , , Iulia (7 B), Iulia (7 B), Iulia (7 B), Iulia (7 B), Sinulescu Sinulescu Sinulescu Sinulescu Bogdan (7), Bogdan (7), Bogdan (7), Bogdan (7), Budea IoanBudea IoanBudea IoanBudea Ioan (7)(7)(7)(7) Cei Cei Cei Cei 491 de elev491 de elev491 de elev491 de eleviiii din cls Idin cls Idin cls Idin cls I----VIII, VIII, VIII, VIII,

autori ai lucrarilor Expozitiei autori ai lucrarilor Expozitiei autori ai lucrarilor Expozitiei autori ai lucrarilor Expozitiei

Campaniei Globale pentru Campaniei Globale pentru Campaniei Globale pentru Campaniei Globale pentru

EducatieEducatieEducatieEducatie, precum si a , precum si a , precum si a , precum si a

dosarelor pentru Salvati Copiiidosarelor pentru Salvati Copiiidosarelor pentru Salvati Copiiidosarelor pentru Salvati Copiii

(o parte din lucrarile lor apar (o parte din lucrarile lor apar (o parte din lucrarile lor apar (o parte din lucrarile lor apar

fotografiate fotografiate fotografiate fotografiate în Revistîn Revistîn Revistîn Revistă))))

Profii:Profii:Profii:Profii:

ŞERBERBERBERBĂNOIU ELENA, STATE NOIU ELENA, STATE NOIU ELENA, STATE NOIU ELENA, STATE

ELENA, BURLACU VERONICA, ELENA, BURLACU VERONICA, ELENA, BURLACU VERONICA, ELENA, BURLACU VERONICA,

NECULNECULNECULNECULĂESCU CORINA, IATAN ESCU CORINA, IATAN ESCU CORINA, IATAN ESCU CORINA, IATAN

VASILICA, RVASILICA, RVASILICA, RVASILICA, RĂDULESCU MIRELA, DULESCU MIRELA, DULESCU MIRELA, DULESCU MIRELA,

PÂSLARIU ANGELA, PÂSLARIU ANGELA, PÂSLARIU ANGELA, PÂSLARIU ANGELA, STSTSTSTĂNESCU NESCU NESCU NESCU

ILEANA, NIGAI NICOLETA, ILEANA, NIGAI NICOLETA, ILEANA, NIGAI NICOLETA, ILEANA, NIGAI NICOLETA,

DUMITACHE MIHAELA, ENACHE DUMITACHE MIHAELA, ENACHE DUMITACHE MIHAELA, ENACHE DUMITACHE MIHAELA, ENACHE

DANA, DANA, DANA, DANA, łUGUI DELIA, COZAC UGUI DELIA, COZAC UGUI DELIA, COZAC UGUI DELIA, COZAC

CRISTINA, TEODORESCU CRISTINA, TEODORESCU CRISTINA, TEODORESCU CRISTINA, TEODORESCU

SALOMEIA, POPESCU IOASALOMEIA, POPESCU IOASALOMEIA, POPESCU IOASALOMEIA, POPESCU IOANA, NA, NA, NA,

BANU MIRABELA, NECULCEA BANU MIRABELA, NECULCEA BANU MIRABELA, NECULCEA BANU MIRABELA, NECULCEA

MIHAELA, TIMIHAELA, TIMIHAELA, TIMIHAELA, TIłA RODICA, A RODICA, A RODICA, A RODICA,

RAMONA NEBLEA, RAMONA NEBLEA, RAMONA NEBLEA, RAMONA NEBLEA, MIHAELA MIHAELA MIHAELA MIHAELA

CANACHEU, CANACHEU, CANACHEU, CANACHEU, GÂNDAC DANIELA, GÂNDAC DANIELA, GÂNDAC DANIELA, GÂNDAC DANIELA,

OPRESCU GABRIELAOPRESCU GABRIELAOPRESCU GABRIELAOPRESCU GABRIELA, MIHAELA , MIHAELA , MIHAELA , MIHAELA

REITER, CORNELIA GHERLANREITER, CORNELIA GHERLANREITER, CORNELIA GHERLANREITER, CORNELIA GHERLAN, , , ,

MADALINA UZUMMADALINA UZUMMADALINA UZUMMADALINA UZUM, bibliotecar , bibliotecar , bibliotecar , bibliotecar

TANIA STANTANIA STANTANIA STANTANIA STAN

Page 9: Revista 6

Cristos

A Înviat !

Desi stim

ca voi cunoasteti o multime

de lucruri despre Paste, unele

dintre acestea s-ar putea sa

nu fie in totalitate

adevarate…

De aceea, cu ajutorul cu ajutorul cu ajutorul cu ajutorul

Doamnei ProfesoareDoamnei ProfesoareDoamnei ProfesoareDoamnei Profesoare de de de de

religie, Neblea Ramona,religie, Neblea Ramona,religie, Neblea Ramona,religie, Neblea Ramona,

ne-am hotarat sa va

impartasim cateva cunostinte

despre adevaratul sens al

sarbatorii Pastelui!

Invierea Domnului este cea

mai mare si importanta

sarbatoare crestina. Este

minunea prin care

Mantuitorul nostru, Iisus

Hristos a biruit moartea,

eliberand sufletele dreptilor

din mainile raului. De aceasta

minune se bucura intreaga

omenire.

La moartea Sa,

Iisus a coborat cu sufletul la

iad, eliberand pe Adam si Eva

si pe toti cei drepti ai

Vechiului Testament. In zorii

celei de-a treia zi de la

punerea Sa in mormant, Iisus

a inviat.

Venind la mormantul

Mantuitorului, si intrebandu-

se cine le va da lor piatra la o

parte, femeile minorosite s-au

minunat cand au vazut ca

acesta este deschis si gol.

Insa, Dumnezeu a trimis un

Inger al Sau pentru a vesti

aceasta mare minune.

Intelagand cele intamplate,

femeile au fugit sa

povesteasca aceasta

intamplare si Apostolilor.

Soldatii care pazeau

mormantul, au fost orbiti de

lumina puternica a Ingerului,

cazand la pamant ca si morti.

Page 10: Revista 6

Lumina pe care crestinii o iau

noaptea de Inviere este

lumina cu care Hristos a

biruit intunericul si moartea si

cu care va cobori din nou pe

pamant. In Ierusalim, aceasta

este data de Dumnezeu

printr-un fulger, iar aceasta

este raspandita in restul lumii.

Mielul reprezinta jertfa

Mantuitorului.

Crisu, Cătă, Deni : Desi noi preferam Craciunul, stim ca sarbatoarea Pastelui a fost un moment important in societatea crestina. Avand in vedere ca lucrurile care ne plac la Sarbatoarea Pastelui nu sunt tocmai crestine, noi tot le indragim, fiind pentru noi adevaratele comori ale Pastelui… Dna. Prof. Uzum Madalina :

“Sfanta sarbatoare a Invierii

Domnului nostru Iisus Hristos

este miracolul ce ne umple

sufletele de lumina, bucurie si

speranta.”

Dna. Prof. Reiter Mihaela :

Incetul cu incetul aceasta

sarbatoare devine mai putin

apreciata decat Craciunul. In

ciuda oamenilor care in

noaptea de Inviere merg sa ia

lumina, adevaratul spirit al

Pastelui incepe sa paleasca.

Acest fapt se intampla

deoarece pentru noua

generatie, Pastile se rezuma la

cadouri, mancare

si designul caselor. In

decursul anilor s-au inventat

mai multe lucruri care iti fac

caminul sa arate sclipitor,

spectaculos pentru a te simti

bine in casa ta de Paste.

Toate acestea fac ca

adevaratul sens al sarbatorii

sa dispara.

Page 11: Revista 6

Dna. Prof. Neblea

Ramona :”Pastele este o

sarbatoare care ne este

revarsata din Ceruri. Este o

sarbatoare a tristetii, dar in

acelasi timp si o bucurie,

pentru ca Iisus s-a intros

langa Dumnezeu. Noi trebuie

sa ii multumim Mantuitorului

pentru ca ne-a dat dreptul la

viata. Datoria noastra este de

a pastra aceasta sarbatoare

asa cum trebuie.”

Dna. Prof. Eta Serbanoiu : ”Sărbătoarea Paştelui... imaginea de neuitat a copilăriei, alergând cu picioarele desculŃe prin iarba rece, cu mirosul de cozonac fierbinte din bucătăria bunicii, cu bucuria de a trăi intens, de a-i avea alături pe toŃi cei dragi, cu sentimentul de a fi fericit fără a avea un motiv anume, cu acea inocenŃă care ne animă

sufletul şi ne hrăneşte speranŃele… Mi-amintesc cu nostalgie cum de Paşte alergam împreună cu fraŃii mei în Livada de cireşi şi căutam ore în şir, printre pomi, fire de iarbă şi flori, ouă încondeiate ascunse cu grijă de bunici... Şi-n final, ne trânteam osteniŃi pe pământ cu braŃele şi buzunarele pline de ouă colorate… şi priveam zâmbitori norii ce defilau pe cerul primăverii… Vă doresc să trăiŃi fiecare Paşte din tot sufletul şi să păstraŃi din această bucurie şi pentru mai tarziu! “

Page 12: Revista 6

� Oul simbolizeaza

mormantul in care a fost pus

Mantuitorul, iar ciocnirea sa

simbolizeaza eliberarea din

mormant si invierea lui Iisus.

Cand Hristos era rastignit,

Sfanta Maria a asezat un cos

cu oua sub crucea Lui, iar

sangele din ranile Acestuia a

inrosit ouale. De aceea ele

trebuie vopsite in rosu si nu in

alte culori. Roseata

simboloizeaza sangele

Mantuitorului.

� In unele zone ale tarii,

obiceiul este ca in a doua zi

de Paste, fetele sa fie

stropite de baieti, iar in

schimb acestia primesc

daruri. Se spune ca fetei

neudate nu ii va merge bine

tot anul.

� Inainte de a pleca la sluba

Invierii, oamenii se spala pe

fata cu apa inrosita de la 1

ou, in care este pus un banut

de argint, apoi iau cosul cu

pasca si se duc la biserica.

� Iepurasul de paste este o

traditie pascala pagana.El

este pastrat ca fiind un

obicei pentru ce cei mici,

asemenea lui Mos Craciun.

� De Paste se pregatesc

multe bucate specifice,

precum: ouale rosii, drobul,

carnea si borsul de miel,

cozonacul, pasca cu branza.

Page 13: Revista 6

Clasele a VClasele a VClasele a VClasele a V----a a a a C C C C si a si a si a si a VIVIVIVI----a C au organizat impreuna cua C au organizat impreuna cua C au organizat impreuna cua C au organizat impreuna cu doamna profesoara de desen, Cornelia Gherlan, o doamna profesoara de desen, Cornelia Gherlan, o doamna profesoara de desen, Cornelia Gherlan, o doamna profesoara de desen, Cornelia Gherlan, o expozitie de icoane pe sticla si oua vopsite.expozitie de icoane pe sticla si oua vopsite.expozitie de icoane pe sticla si oua vopsite.expozitie de icoane pe sticla si oua vopsite. Iata cateva Iata cateva Iata cateva Iata cateva imagini: imagini: imagini: imagini:

MATERIAL REALIZAT DE CMATERIAL REALIZAT DE CMATERIAL REALIZAT DE CMATERIAL REALIZAT DE CĂTRE TRE TRE TRE

DENISA, CDENISA, CDENISA, CDENISA, CĂTTTTĂLINA, CRISTINA, 6 CLINA, CRISTINA, 6 CLINA, CRISTINA, 6 CLINA, CRISTINA, 6 C

Page 14: Revista 6

DenumiDenumiDenumiDenumirile populare ale lunii Aprilierile populare ale lunii Aprilierile populare ale lunii Aprilierile populare ale lunii Aprilie

Prier (deschizător)

Florariu (înfloritor)

Traistă-n Băţ (când

vremea era

înşelătoare, cu timp

friguros şi secetos

pentru semănături)

Aprilie, sau prier, cum mai este cunoscută în tradiŃia populară, este o lună plină de credinŃe vechi şi practici fortificatoare. Natura este pregătită să ne ofere tot felul de remedii, inclusiv pentru sănătate şi dragoste. În popor se spune că dacă toate gândurile noastre vor fi exprimate cu sufletul curat se vor împlini după Noaptea Învierii.

Salcia poartă, în tradiŃia populară, binecuvântarea Sfintei Maria.

Se spune că atunci când Fecioara a trebuit să treacă un râu, salcia s-ar fi aplecat peste apă, înlesnindu-i trecerea. Drept răsplată, Maica Domnului a binecuvântat-o şi i-a hărăzit să nu se transforme niciodată în cărbune (ca lemnele de foc) şi să fie purtată la altar. Conform tradiŃiei, crengile de salcie sfinŃite în biserică trebuie păstrate şi pot fi folosite inclusiv ca remedii în diferite afecŃiuni.

Potrivit tradiŃiei populare, dacă înghiŃim muguri de salcie vom fi feriŃi de dureri

Page 15: Revista 6

de gât tot anul, iar copiii scăldaŃi în apa în care s-a scufundat o crenguŃă cu mâŃişori vor fi sănătoşi.

În aprilie sporesc şi puterile ciuboŃicii cucului, despre care se crede că dacă o fierbi şi o dai femeilor care îşi hrănesc pruncii la sân vor alăpta mai mult timp. La fel de puternică este, în luna lui Prier, şi fumariŃa, apreciată drept elixirul tinereŃii pentru că ajută la curăŃarea rinichilor, a ficatului şi înnoieşte sângele.

Vremea din luna aprilie se află în corespondenŃă cu cea din luna mai. Aşa se face că, dacă în aprilie este cald şi frumos, în mai vin frigul şi chiar îngheŃul. Dacă, dimpotrivă, este mult prea frig şi morocănos, în mai soarele va străluci şi vremea va fi caldă.

1 Aprilie 1 Aprilie 1 Aprilie 1 Aprilie –––– Ziua PacalelilorZiua PacalelilorZiua PacalelilorZiua Pacalelilor Supranumita si Ziua Pacalelilor, 1 aprilie este alaturi de 1 iunie si una dintre zilele preferate ale copiilor, care incearca in fiecare an sa isi pacaleasca parintii si profesorii. Pentru cei cu simtul umorului dezvoltat si cu un gust deosebit pentru farse, ziua de 1 aprilie este un prilej foarte bun de distractie. Pentru cei cu multi “dusmani” sau prieteni glumeti, s-ar putea sa fie mai degraba o zi in care sa nu isi doreasca sa iasa din casa. Dupa cum spunea Mark Twain, “ziua de 1 aprilie este ziua in care ne amintim ce suntem in celelalte 364 de zile ale anului”.

Page 16: Revista 6

1 aprilie 1 aprilie 1 aprilie 1 aprilie –––– Pacaleala lui Noe sau Pacaleala lui Noe sau Pacaleala lui Noe sau Pacaleala lui Noe sau a bisericii?a bisericii?a bisericii?a bisericii? Una dintre ipotezele cu privire la originea zilei de 1 aprilie este legata de Noe, care se pare ca si-a trimis porumbelul sa caute in mod gresit pamant uscat dupa ce inundatia a inceput sa se retraga de pe uscat pe 1 aprilie. O a doua ipoteza, acceptata de majoritate, sustine ca originea zilei de 1 aprilie are legatura cu schimbarea calendarului gregorian. In vechiul calendar gregorian, ziua Anului Nou era sarbatorita pe data de 1 aprilie, in loc de 1 Ianuarie. Dupa schimbarea calendarului gregorian, in anul 1582, in timpul lui Carol al IX-lea, oamenii au avut initial probleme de a se obisnui cu sarbatorirea noului an pe 1 Ianuarie. Cativa oameni care sarbatoreau anul nou pe 1 aprilie, au fost numiti “April fools” (nebuni de aprilie).

1 aprilie 1 aprilie 1 aprilie 1 aprilie –––– Pacaleala Pacaleala Pacaleala Pacaleala internationalinternationalinternationalinternationalaaaa Ziua de 1 aprilie este recunoscuta ca fiind Ziua Pacalelilor in Statele Unite ale Statele Unite ale Statele Unite ale Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Americii, Marea Britanie, Americii, Marea Britanie, Americii, Marea Britanie, SpaniSpaniSpaniSpania, Italia, Portugalia, a, Italia, Portugalia, a, Italia, Portugalia, a, Italia, Portugalia, Suedia, Suedia, Suedia, Suedia, Norvegia, Germania si Norvegia, Germania si Norvegia, Germania si Norvegia, Germania si Franta. Franta. Franta. Franta. In Franta cel care cade victima unei pacaleli este numit “poisson d”Avril” (peste de aprilie), in Anglia este numit “noddy”, iar in Scotia acestuia i se spune “April qowk” sau “April cuckoo”(cuc de aprilie). Se pare ca Ziua Pacalelilor este sarbatorita chiar si in unele tari din America Latina, cum ar fi Peru si ColumbiaPeru si ColumbiaPeru si ColumbiaPeru si Columbia. Diferenta este ca in aceste tari sarbatoarea are loc pe data de 28 Decembrie si poate numele de “Dia de los inocentes” (ziua celor naivi). Chiar daca numele Chiar daca numele Chiar daca numele Chiar daca numele si data difera, farsele care se si data difera, farsele care se si data difera, farsele care se si data difera, farsele care se

fac sunt acfac sunt acfac sunt acfac sunt aceleasieleasieleasieleasi.

Page 17: Revista 6

SUNT UN

COPIL BUN

“Sunt un copil. Ma intind

lipindu-mi abdomenul de cel al

femeii gigantice. Buna si uriasa

mea mama ma linisteste.

Textura pielii ei e mereu alta.

Poate fi de nisip fierbinte, de

piatra slefuita, de iarba verde

si un pic umeda.

1.30 dupa-amiaza. Stau in

mijlocul parcului lungita. Tin

ochii inchisi. E aproape pustiu.

Se aude vorbind o doamna.

Cineva o asculta. Pe langa mine

trece o vrabiuta, plimbandu-si

puii. La nivelul ierbii se petrec

multe. E o lume, mare sau mica,

depinde cum te uiti la ea.

Miroase a pamant. Organismul

asta imens, de care stau lipita,

respira. E viu.

Canta pasari si soarele ma

mangaie pe spate. Nimeni n-a

mai stiut sa ma iubeasca asa,

lasandu-ma libera.

Pamantul si soarele ma iubesc

pur si simplu. Ma alinta, ma Ma alinta, ma Ma alinta, ma Ma alinta, ma linistesc si imi spun ca sunt un linistesc si imi spun ca sunt un linistesc si imi spun ca sunt un linistesc si imi spun ca sunt un copil bun. copil bun. copil bun. copil bun.

Foarte putin mi sFoarte putin mi sFoarte putin mi sFoarte putin mi s----a spus asta in a spus asta in a spus asta in a spus asta in copilariecopilariecopilariecopilarie””””…………

LOLALOLALOLALOLA blogblogblogblog

Page 18: Revista 6

Elevii planteaza copaci in Elevii planteaza copaci in Elevii planteaza copaci in Elevii planteaza copaci in curtea scolii, toata lumea curtea scolii, toata lumea curtea scolii, toata lumea curtea scolii, toata lumea este imbracata in verde, se este imbracata in verde, se este imbracata in verde, se este imbracata in verde, se recicleaza o multime de recicleaza o multime de recicleaza o multime de recicleaza o multime de baterii, iar peretii scolii sunt baterii, iar peretii scolii sunt baterii, iar peretii scolii sunt baterii, iar peretii scolii sunt decorati cu afise referitoate decorati cu afise referitoate decorati cu afise referitoate decorati cu afise referitoate la mediu si animale… la mediu si animale… la mediu si animale… la mediu si animale… Ce se intampla???? Este 22 Ce se intampla???? Este 22 Ce se intampla???? Este 22 Ce se intampla???? Este 22 aprilie, Ziua Pamantuaprilie, Ziua Pamantuaprilie, Ziua Pamantuaprilie, Ziua Pamantului!!!lui!!!lui!!!lui!!! Azi toti suntem prieteni buni cu Planeta!!! Ziua Pamantului s-a ”nascut” in SUA!!! Aceasta a fost fondată de senatorul american Gaylord Nelson, în anul 1970. Pentru a ne convinge sa pastram un mediu curat scoala noastra a organizat un simpozion despre mediu si actiunea “Primavara Scolilor”, a construit “Roata Ecologistului” si a strans o rola de 30 metri cu semnaturi pentru un Bucuresti mai curat…

1.1.1.1. SIMPOZIONUL SIMPOZIONUL SIMPOZIONUL SIMPOZIONUL

DESPRE MEDIU:DESPRE MEDIU:DESPRE MEDIU:DESPRE MEDIU: Doua dintre noi (Cristina si Denisa) au participat la acest simpozion, unde am vazut o prezentare Power Point despre Mediul Inconjurator.

Invitatii ne-au vorbit despre o actiune a Primariei din Bucuresti si anume “Capitala “Capitala “Capitala “Capitala Creste Verde”Creste Verde”Creste Verde”Creste Verde”. Aceasta va are mai multe etape:

Page 19: Revista 6

a) 21.03.2010 – Lansare luna curateniei!

b) 21.03.2010 – Ziua Mondiala a Apei

27.03.2010 – Curatenia in scoli

d) 27.03.2010 - Actiuni eco-civice in scoli

e) 27 martie 2010 - Curatenia in spitale

f) 27 Martie 2010 – Ora Pamantului

g) 24 aprilie 2010 - Curatenie in Complexele Studentesti

h) 24 aprilie 2010 - Graffiti Street Art

i) 30 aprilie 2010 - Afiseaza-te corect!

Ne-au mai povestit despre “Cei 3 R”: “Recicleaza, Refoloseste si Reduce”, despre cele 3 containere de reciclare de culori diferite: verde - sticla, galben - plastic, albastru - hartie, despre cat dureaza descompunerea deseurilor. Am mai invatat si defininitia poluarii, deseurilor si a reciclarii.

Page 20: Revista 6

2.2.2.2. Primavara scolilorPrimavara scolilorPrimavara scolilorPrimavara scolilor

Primavara scolilor este un concurs in care sunt cuprinse toate scolile din sectorul 2.

Acesta are drept obiective curatarea parcurilor din zona, si sensibilizarea populatiei cu privire

la mediu.

Clasa a VI-a A impreuna cu diriginta lor, doamna profesoara de sport, Dana Enache au fost in Parcul Plumbuita, unde au realizat o actiune de maturare a strazilor si de adunare a frunzelor uscate.

3.”Roata Ecologistului3.”Roata Ecologistului3.”Roata Ecologistului3.”Roata Ecologistului”””” Este vorba despre o « roata de noroc » de aproximativ 1 metru in care sunt scrise diferite actiuni pentru protejarea mediului pe care “castigatorul” va trebui sa le faca.

4.4.4.4. Rola de Rola de Rola de Rola de 30 metri:30 metri:30 metri:30 metri: In parteneriat cu Liceul Italian Dante Aligheri, s-au strans deja peste 700 de semnaturi pentru un Bucuresti mai curat. La finalul Campaniei, ea va fi trimisa la Ministerul Mediului.

Page 21: Revista 6

Nestian Andreea impreuna cu alte 3 colege ale ei (Panait Cezara, Simionescu Maria si Constantin Diana) fac parte din echipa “Militantii echipa “Militantii echipa “Militantii echipa “Militantii Mediului”.Mediului”.Mediului”.Mediului”. Mai jos este parerea ei, impreuna cu a catorva cadre didactice si a unor elevi… Nestian AndrNestian AndrNestian AndrNestian Andreea, 7B:eea, 7B:eea, 7B:eea, 7B: Cred ca Pamantul are multe sa ne ofere, dar noi nu il ingrijim destul. Ar trebui sa ne implicam mai mult in protejarea lui. Dna. de engleza, Delia Tugui:Dna. de engleza, Delia Tugui:Dna. de engleza, Delia Tugui:Dna. de engleza, Delia Tugui: Oamenii ar trebui sa faca pentru natura mai mult decat ceea ce fac in prezent. Ei nu stiu ce sa faca pentru natura, dar prin vointa pot realiza foarte multe lucruri.

Dna. de Biologie, Uzum Dna. de Biologie, Uzum Dna. de Biologie, Uzum Dna. de Biologie, Uzum MadalinaMadalinaMadalinaMadalina : Pentru a avea un mediu mai curat trebuie sa ne schimbam mentalitatea.

Dna. de geografie, Dna. de geografie, Dna. de geografie, Dna. de geografie, Mihaela Mihaela Mihaela Mihaela CanacheuCanacheuCanacheuCanacheu: : : : Poluarea mediului are o importanta influenta asupra societatii umane. Poluarea mediului => o prioritate la nivel local si la nivel global. Calitatea mediului natural se rasfrange in calitatea vietii omenesti. Costovici Teodora, 6C:Costovici Teodora, 6C:Costovici Teodora, 6C:Costovici Teodora, 6C: Ziua Pamantului si celelalte sarbatori ale naturii sunt evenimente importante. Trebuie sa tinem cont de mama natura si sa o ajutam sa isi creasca copacii si florile.

Page 22: Revista 6

AndreeAndreeAndreeAndreea Yang, 6Ca Yang, 6Ca Yang, 6Ca Yang, 6C: Parerea mea este ca mediul inconjurator trebuie ingrijit de catre noi toti, trebuie mentinut curat si ingrijit. Dar cei care il ingrijesc sunt foarte putini. Asa ca trebuie sa ne straduim mai mult. Velciu Horia, 6CVelciu Horia, 6CVelciu Horia, 6CVelciu Horia, 6C: Mediul este intr-o stare foarte proasta. Oamenii ar trebui sa investeasca mult mai mult in protejarea lui. Dobrin Bogdan, 6CDobrin Bogdan, 6CDobrin Bogdan, 6CDobrin Bogdan, 6C: Mediul este foarte poluat, iar oamenii ar trebuii sa

taie mai putini copaci, sa foloseasca mai putine masini si sa mearga mai mult pe bicicletele…

Cata, Crisu, Deni, 6CCata, Crisu, Deni, 6CCata, Crisu, Deni, 6CCata, Crisu, Deni, 6C: : : : Cel mai pretios lucru este mediul inconjurator. Poluandu-l, oamenii nu isi dau seama ca isi pun viata in pericol. In zilele noaste, oamenii nu stiu sa aprecieze ceea ce Pamantul are de oferit. Zi de zi, ei dau cu piciorul celor oferite. Poate daca pentru o perioada de timp toate acestea ne-ar fi luate, ne-am da seama ca avem tot ce avem nevoie si chiar mai mult. ToToToToţi elevii i elevii i elevii i elevii şcolii au sarbatorit colii au sarbatorit colii au sarbatorit colii au sarbatorit Ziua PZiua PZiua PZiua Pământului. Holurile mântului. Holurile mântului. Holurile mântului. Holurile şcolii au purtat o interesantcolii au purtat o interesantcolii au purtat o interesantcolii au purtat o interesantă ExpoziExpoziExpoziExpoziŃieieieie----Manifest.Manifest.Manifest.Manifest.

Page 23: Revista 6

Acest articol a fost realizat Acest articol a fost realizat Acest articol a fost realizat Acest articol a fost realizat de de de de catre Rocatre Rocatre Rocatre Rotaru Cristina, taru Cristina, taru Cristina, taru Cristina, Moise Catalina si Stanciucu Moise Catalina si Stanciucu Moise Catalina si Stanciucu Moise Catalina si Stanciucu DenisaDenisaDenisaDenisa, 6C, 6C, 6C, 6C

Page 24: Revista 6

The students are planting

flowers and trees in the

schoolyard; every body is

dressed in green. They are

recycling a lot of batteries

and the school’s walls are

decorated with a lot of

posters about animals in

danger, wildlife, pollution

and environment. What is What is What is What is

happening??? happening??? happening??? happening??? It is April 22April 22April 22April 22,

the Earth Day!!! the Earth Day!!! the Earth Day!!! the Earth Day!!!

Today, all of us are best

friends with our Green

Planet! Earth Day was born

in the USA. It was founded

by Gaylord Nelson, an

American senator, in 1970.

To convince us to keep the

environment clean, the

school organized a

conference about the

environment and a school

activity called “School’s

spring”, built the

“Environmentalist wheel”,

gathered signatures on a

30meter roll of paper to

support a cleaner

Bucharest.

1. The conference about the

environment: Of course school is the best so they congratulated us for our activity, involvement and imaginative material of environmental protection!!!

They are a lot of conferices

about the environment

organized by our school

but…we will tell you just

about one.

Two of us, Cristina &

Denisa, were at this

conference. There we saw a

PowerPoint presentation

about the environment.

They told us about a

manifestation organized by

the Bucharest City Hall

named “Capital Grows

Green“. It had several stages

of development:

a) 21.03.2010 – The

Cleaning Month

b) 1.03.2010 – Word Water

Day

c) 27.03.2010 – Cleaning

in Schools

d) 27.03.2010 - Eco- Civic

Actions in Schools

Page 25: Revista 6

e) 27.03. 2010 – Cleaning in

Hospitals

f) 27.03.2010 – Earth Hour

g) 24.04.2010 –––– Cleaning in

Student Complexes

h) 24 04. 2010 - Graffiti

Street Art

i) 30.04.2010 - Look Right

There they also told us

about the “The 3 R-s” : “

Recycle, reuse, reduce“ ,

about the 3 recycling

containers of different

colours: blue for glass, green

for paper and yellow for

plastic, about how long it

will take for the garbage to

decompounds. We learnt the

definition of pollution,

dumps and recycling.

2. School’s spring:

All the schools in our

district will take part in this

competition. We intend to

clean the parks in our area

and involve everyone in the

process of taking better

care of our environment.

3. Environmentalist wheel:

We are talking about a

one-metre-high wheel on

which there are written

down several actions

regarding things people

could do in

order to maintain and enrich

the green resources of the

Earth. It works like a

fortune wheel, which must

be spun for everybody’s luck

to tell each person what to

do to help the green

development in this world.

So one could go to the park

to plant a tree or a flower,

recycle plastic or paper, or

ride a bike.

4. The 30meter Roll of

Paper:

In partnership with

Dante Alighieri high-school,

we have gathered more than

1000 signatures for a cleaner

Bucharest. That means

there are a lot of people

interested in this subject,

willing to contribute to a

better and healthier city and

consequently to a greener

Planet.

Page 26: Revista 6

Hello again!... Haven’t

you known it yet? Nestian

Andreea and three other

classmates of hers: Panait

Cezara, Simionescu Maria

and Constantin Diana are

members of the “Pro

Environment” team. Here is

her opinion about Earth

Day, pollution and

environment, along with

some of the teachers and

pupils’.

Nestian Andreea, 7th B: “I

think our Planet has much

to offer, but we don’t take

enough care of its

resources. We should do

more for the protection of

the environment.”

Uzum Madalina, Biology

teacher:

“For having a clener

environment we have to

change our mentality.”

Canacheu Mihaela

Geography teacher: “The

pollution of the environment

is one of the most important

reasons for the evolution of

the human society. This is a

local as well as a global

priority. The quality of the

natural environment

determines the quality of

the human life.”

Costovici Teodora, 6thC:

“My opinion about Earth

Day and all the other

festivities regarding nature

is that these are important

events and we should take

into consideration Mother

Nature, in order to help her

to grow its trees and

flowers.”

Delia Tugui, English teacher:

People should do more for

nature than what they are doing

nowadays. They don’t really

know what to do to help Earth,

but they can achieve a lot of

things through will and

determination.

Page 27: Revista 6

Andreea Yang, 6thC:” My

opinion is that Earth, and

the entire environment must

be taken care of everybody,

to keep it clean and in

order, but unfortunately

there are very few those

who do it. So we should all

try harder to give our share

of work for this”

Velciu Horia, 6thC: “Our

environment is in a bad

shape. People should invest

more in its protection.”

Dobrin Bogdan, 6thC: “The

environment is extremely

populated and people should

cut less trees, use less

vehicles and ride more

bikes…”

Cata, Crisu, Deni, 6th C:

”Our most precious thing is

the environment. By

polluting it, people don’t

realize they are putting their

own lives in danger.

Nowadays people don’t

appreciate what Earth has

to offer, and day by day,

they are throwing away all

they are being given. Maybe,

if all of these were taken for

a while, we could all realize

that we already have

everything that we need in

our lives and even more…”

Cata, Crisu, Deni, 6th C

Page 28: Revista 6
Page 29: Revista 6

In data de 29 martie a avut loc Simpozionul de chimie unde s-au adunat MILITANTII MEDIULUIMILITANTII MEDIULUIMILITANTII MEDIULUIMILITANTII MEDIULUI (Panait Cezara,Panait Cezara,Panait Cezara,Panait Cezara, Simionescu Simionescu Simionescu Simionescu MariaMariaMariaMaria,,,, Nestian Andreea si Nestian Andreea si Nestian Andreea si Nestian Andreea si Constantin DianaConstantin DianaConstantin DianaConstantin Diana) si AMBASADORII AMBASADORII AMBASADORII AMBASADORII MEDIULUIMEDIULUIMEDIULUIMEDIULUI (Sinulescu Sinulescu Sinulescu Sinulescu Bogdan si Budea IoanBogdan si Budea IoanBogdan si Budea IoanBogdan si Budea Ioan) pentru a duce mai departe traditia scolii noastre, realizand un manifest pentru mediu in lucrarile “UN NOU lucrarile “UN NOU lucrarile “UN NOU lucrarile “UN NOU INCEPUT” si “S.O.S. INCEPUT” si “S.O.S. INCEPUT” si “S.O.S. INCEPUT” si “S.O.S. NATURA”.NATURA”.NATURA”.NATURA”. Militantii MMilitantii MMilitantii MMilitantii Mediuluiediuluiediuluiediului au realizat un material despre “Uleiul alimentar rezidual-poluant periculos” explicand ca acesta nu este reciclat si in timp de 14 ani face ca apa sa devina nepotabila avand urmari dezastruoase asupra

panzei freatice. S-au informat si au luat legatura cu firma care se ocupa de reciclarea uleiului (din fericire are sediul central in capitala!) Domnul Marcu Razvan, reprezentantul STOER MINERAL AND VEGETAL OIL S.R.L, a fost bucuros sa acorde un interviu. Deasemenea au construit ROATA ROATA ROATA ROATA ECOLOGISTULUIECOLOGISTULUIECOLOGISTULUIECOLOGISTULUI , o roata cu indemnuri care sa ii indrume pe toti cei care o vor vedea. Ambasadorii MAmbasadorii MAmbasadorii MAmbasadorii Mediuluiediuluiediuluiediului au prezentat efectele dezastruoase ale poluarii aerului in timp, intreband retoric ”Oameni mari, ce faceti cu viitorul nostru?”, realizand un videoclip care demonstreaza ca Bucurestiul este cea mai

Page 30: Revista 6

poluata capitala europeana, facand un top cu cele mai poluate zone. Pentru a mobiliza cetatenii au facut ROLA SPERANROLA SPERANROLA SPERANROLA SPERANTEITEITEITEI care cuprinde deja peste 600 de semnaturi. Au fost multe emotii, multa munca, dar sunt sigura ca ambele echipaje pot spune ca a fost cea mai frumoasa

experienta traita la scoala si chiar putem sa ne laudam cu doua premii I casdoua premii I casdoua premii I casdoua premii I castigate.tigate.tigate.tigate. Material realizat de Constantin Diana-Alexa, cls 7B

Simpozion CHIMIE Simpozion CHIMIE Simpozion CHIMIE Simpozion CHIMIE –––– etapa pe municipiu etapa pe municipiu etapa pe municipiu etapa pe municipiu ---- SalvaSalvaSalvaSalvaŃi i i i Planeta AlbastrPlaneta AlbastrPlaneta AlbastrPlaneta Albastră! ! ! !

SCOALA NR. 27 PRINCIPESA ILEANASCOALA NR. 27 PRINCIPESA ILEANASCOALA NR. 27 PRINCIPESA ILEANASCOALA NR. 27 PRINCIPESA ILEANA: : : :

Locul I Locul I Locul I Locul I şi... I !!!i... I !!!i... I !!!i... I !!!

PROFESORI PROFESORI PROFESORI PROFESORI COORDONATORI COORDONATORI COORDONATORI COORDONATORI DADADADANA GÂNDAC , NA GÂNDAC , NA GÂNDAC , NA GÂNDAC ,

GABRIELA GABRIELA GABRIELA GABRIELA OPRESCU, OPRESCU, OPRESCU, OPRESCU,

MIHAELA REITERMIHAELA REITERMIHAELA REITERMIHAELA REITER

Page 31: Revista 6

PamantulPamantulPamantulPamantul

Andreea Frujinoiu

Clasa a III- a C

Pe pamant noi locuim,

Si pe el mult il iubim.

Nu vrem sa-l poluam,

Noi vrem sa-l curatam.

Pamant, de Soare esti luminat,

Si de noapte intunecat,

De fabrici esti poluat,

Si de oameni amenintat.

Pamant, pentru tine noi

muncim,

Noi, copiii, te iubim,

Fara tine n-am trai

Si de aceea TE VOM OCROTI!TE VOM OCROTI!TE VOM OCROTI!TE VOM OCROTI!

Page 32: Revista 6

Buna! NBuna! NBuna! NBuna! Neeee----am gandit ca in aam gandit ca in aam gandit ca in aam gandit ca in acest cest cest cest

numar sa stam de vorba cu numar sa stam de vorba cu numar sa stam de vorba cu numar sa stam de vorba cu

doamnele profesoaredoamnele profesoaredoamnele profesoaredoamnele profesoare Elena Elena Elena Elena

State si Ramona Neblea si sa State si Ramona Neblea si sa State si Ramona Neblea si sa State si Ramona Neblea si sa

aflam cate ceva despre aflam cate ceva despre aflam cate ceva despre aflam cate ceva despre

dumnedumnedumnedumneaaaalor si despre cum au lor si despre cum au lor si despre cum au lor si despre cum au

devenit profesoare.devenit profesoare.devenit profesoare.devenit profesoare.

Denisa & Diana: Cati ani

aveti?

Elena State: 36 impliniti

Denisa & Diana: Pe ce data

v-ati nascut?

Elena State: Sunt nascuta

pe 17 iulie.

Denisa & Diana: Ce zodie

sunteti?

Elena State: Sunt un

adevarat rac.

Denisa & Diana: De ce v-ati

hotarat sa deveniti profesoara?

Elena State: Am avut de

ales in momentul in care am dat

admiterea la liceu: intre sanitar

si pedagogic. La pedagogic

trebuiau date niste probe

eliminatorii si am hotarat ca

daca le trec incerc mai departe

tot acolo, daca nu, la sanitar.

Se pare ca am reusit, nu?

Denisa & Diana: … Dar de

ce tocmai istorie?

Elena State: Intotdeauna

mi-au placut povestile, iar cele

cu printi si printese erau pe

primul plan. Apoi am avut

marea sansa ca in pedagogic

☺ sa-l am ca profesor de istorie

pe domnul V. Pasaila. Un om

deosebit, care a stiut sa treaca

gandurile noastre de pustoaice

de la povesti la analize de

situatie, la descrieri ale

realitatilor istorice, la

Page 33: Revista 6

comparatii intre evenimente

sau perioade etc. In mai putine

vorbe, a stiut sa ne faca sa

iubim aceasta materie si sa

vrem mereu sa descoperim mai

multe.

Denisa & Diana: Va place

aceasta meserie?

Elena State: Da.

Denisa & Diana: Va place sa

lucrati cu copiii?

Elena State: Da.

Denisa & Diana: Cand erati

la scoala va placea istoria?

Elena State: Nu prea, in

scoala generala, apoi destul de

mult la liceu.

Denisa & Diana: Va place sa

vizitati locuri istorice?

Elena State: Enorm ... si nu

glumesc. Imi place ca in fiecare

loc sa incerc sa descopar ceva

care sa imi ramana in mod

special in minte.

Denisa & Diana: Ce locuri

istorice v-au impresionat cel

mai mult?

Elena State: Din tara imi

plac toate, pentru ca nu exista

loc in care sa fi fost si sa nu

descopar ceva interesant. In

afara tarii am vazut, totusi,

mult prea putine locuri... fata

de cate as fi vrut ☺. Locurile

care mi-au ramas intiparite in

suflet au fost, in ordine: Roma,

Venetia, Viena, Granada,

Tassos, Pergam. Nu pot sa

spun ca celelalte nu m-au

impresionat, dar mi-ati cerut

doar pe cele care mi-au placut

in mod deosebit. Oricum incerc

sa va transmit si voua cate

ceva din experienta mea de

calator prin intermediul

rubricii din revista.

Denisa & Diana: De cat timp

va intereseaza istoria?

Elena State: De pe la 16-17

ani.

Page 34: Revista 6

Denisa & Diana: Cat de

importanta este aceasta

materie in viata noastra?

Elena State: Dupa parerea

mea este extrem de

importanta. Nu atat datele

istorice sunt esentiale, ci

modul in care reusiti sa

intelegeti desfasurarea

evenimentelor, legaturile care

apar intre acestea, modul in

care un eveniment sau o

personalitate a influentat

destinul unei tari, sau chiar a

mai multora. Cei mai mari

dintre voi ma cunosc deja

destul de bine si stiu ca

accentul il pun intotdeauna pe

intelegerea evenimentelor.

Denisa & Diana:

Dumneavoastra organizati

multe excursii. De ce?

Elena State: Imi place

mereu sa vad lucruri noi sau sa

descopar ce transformari au

mai avut loc. In plus cred ca si

voua va plac, mai ales cand e

vorba de distractie...

Denisa & Diana: Ce hobby-

uri aveti?

Elena State: Calatoriile si

lectura.

Denisa & Diana: Credeti ca

aveti o metoda de predare

eficienta?

Elena State: Da, dar poate

suferi si alte imbunatatiri.

Aveti sugestii?

Denisa & Diana:

Deocamdata nu, dar promitem

sa va anuntam daca avem vreo

idee. … Ce ar trebui sa faca

copiii pentru a lua o nota mare

la istorie?

Elena State: Sa invete in

mod constant, sa respecte

termenele si cerintele pentru

proiecte, sa fie atenti in clasa

in timp ce predau.

Denisa & Diana: Ati mai

lucrat si in alte scoli inainte de

a veni la 27?

Elena State: Da. Ca

invatatoare timp de patru ani,

Page 35: Revista 6

apoi ca profesor de istorie inca

un an.

Denisa & Diana: De cat timp

predati istoria?

Elena State: De 14 ani.

Denisa & Diana: Cum v-ati

caracteriza?

Elena State: O persoana

apropiata de ceilalti, mereu

pregatita sa ajut, atat cat imi

permit cunostintele si timpul.

Denisa & Diana: Daca ati

putea sa va intoarceti in timp

pentru a vedea/a participa la

un moment istoric, care ar fi

acela?

Elena State: De la noi as

alege incoronarea de la Alba

Iulia a regelui Ferdinand si a

reginei Maria, iar din istoria

universala as alege perioada

interbelica din SUA.

Denisa & Diana: Cati ani

aveti?

Ramona Neblea: 25

Denisa & Diana: Pe ce data

v-ati nascut?

Ramona Neblea: 1 iunie 1984

Denisa & Diana: Ce zodie

sunteti?

Ramona Neblea: Gemeni

Denisa & Diana: De ce v-ati

hotarat sa deveniti profesoara?

Ramona Neblea: Imi place

foarte mult sa lucrez cu copiii.

Denisa & Diana: De ce

tocmai religie?

Ramona Neblea: Pentru ca

pot sa ajung mai usor la

Page 36: Revista 6

sufletele (curate, inocente) ale

copiilor.

Denisa & Diana: Credeti ca

aveti o metoda de predare

eficienta?

Ramona Neblea: Nu am o

metoda anume, ma straduiesc

sa ma fac inteleasa prin orice

metoda (ortodoxa) este nevoie.

Trebuie sa te cobori la nivelul

fiecarui om pentru a-l intelege.

Denisa & Diana: Ce studii

ati urmat pentru a preda

aceasta materie?

Ramona Neblea: Facultatea

de Teologie Ortodoxa "Sfanta

Mucenita Filoteea", Pitesti,

sectia Teologie - Limba

Romana.

Denisa & Diana: Va place

aceasta meserie?

Ramona Neblea: Da, imi

place si aceasta meserie. Este

grea intradevar, nu am

crezut pana nu am inceput sa

profesez. Poti avea satisfactii

daca faci cu drag aceasta

meserie. Daca ar fi sa raspund

la intrebarea care este cea mai

complexa meserie din lume as

spune ca este aceea de

profesor.

Mantuitorul a fost

invatator si a stiut sa

vorbeasca tuturor oamenilor

pe intelesul lor. Pe Mantuitorul

trebuie sa-L avem si noi ca

model de rabdare, intelegere,

dragoste.

Denisa & Diana: Va place sa

lucrati cu copiii?

Ramona Neblea: Imi place

foarte mult, sunt cei care aduc

bucurie si speranta. Pentru

copii lupti in viata; sunt cei

care te tin tot timpul in

miscare. Prin copii iti doresti sa

implinesti ceea ce tu nu ai

reusit, lasandu-le in acelasi

timp si libertatea de alegere.

Denisa & Diana: Va place

scoala nr. 27?

Page 37: Revista 6

Ramona Neblea: Da, imi

place.

Denisa & Diana: Cate

manastiri ati vizitat?

Ramona Neblea: Am vizitat

multe manastiri din nordul

Moldovei, din Muntenia si

Oltenia si cateva din Grecia.

De fapt unul din visele mele de

cand eram mica este acela de a

vizita toate manastirile din

Romania. Sper sa ajung intr-o zi

sa spun ca mi-am indeplinit

acest vis, daca nu toate

manastirile macar pe cele mai

importante sa reusesc sa le

vizitez.

Denisa & Diana: Care v-au

impresionat cel mai mult?

Ramona Neblea: Cel mai

aproape m-am simtit de

Manastirea Putna, este locul

unde m-as intoarce mereu si nu

m-as satura de el, insa de

Manastirea Razboieni din

Targu Neamt sunt legata

sufleteste pe viata. Acolo am

inteles ce inseamna viata

religioasa, de atunci m-am

apropiat mai mult de Biserica.

Denisa & Diana: Cand erati

la scoala va placea religia?

Ramona Neblea: Da, imi

placea religia in scoala, dar si

limba romana. De aceea si

facultatea am urmat-o pe

aceste doua domenii.

Denisa & Diana: Va lipsesc

anii de scoala? Cat de mult?

Ramona Neblea: Ooo, daa !!!

Cel mai mult imi este dor de

anii de liceu. Au fost cei mai

frumosi ani de scoala. Iar pe

locul doi sunt anii de facultate.

Aici responsabilitatile incepeau

sa creasca, iar distractia

incepea sa piarda teren, dar am

reusit sa imbin cu succes utilul

cu placutul.

Page 38: Revista 6

Denisa & Diana: Ati citit

revista scolii? Ce parere aveti

despre ea?

Ramona Neblea: Da, am citit

revista. Este foarte interesanta

si colorata. Trateaza subiecte

de actualitate si scoate in

evidenta nevoile copilului din

ziua de astazi. …Va multumesc

pentru interviu. Astept si

urmatorul subiect.☺

�Si noi mSi noi mSi noi mSi noi multumim celor doua ultumim celor doua ultumim celor doua ultumim celor doua

Doamne profesoare deoarece Doamne profesoare deoarece Doamne profesoare deoarece Doamne profesoare deoarece

sisisisi----au facut timp pentru a ne au facut timp pentru a ne au facut timp pentru a ne au facut timp pentru a ne

acorda aceste interviuri! acorda aceste interviuri! acorda aceste interviuri! acorda aceste interviuri!

Reporteri: Stanciucu Denisa si Reporteri: Stanciucu Denisa si Reporteri: Stanciucu Denisa si Reporteri: Stanciucu Denisa si

Bajenaru Diana, Clasa a VIBajenaru Diana, Clasa a VIBajenaru Diana, Clasa a VIBajenaru Diana, Clasa a VI---- a Ca Ca Ca C

Persoanele intervievate: Persoanele intervievate: Persoanele intervievate: Persoanele intervievate:

Doamna profesoara de istorie, Doamna profesoara de istorie, Doamna profesoara de istorie, Doamna profesoara de istorie,

State Elena, Doamna State Elena, Doamna State Elena, Doamna State Elena, Doamna

profesoara de religie, Neblea profesoara de religie, Neblea profesoara de religie, Neblea profesoara de religie, Neblea

RamonaRamonaRamonaRamona

SCOALA NOASTRA…SCOALA NOASTRA…SCOALA NOASTRA…SCOALA NOASTRA…

DEVIZA DEVIZA DEVIZA DEVIZA ŞCOLIICOLIICOLIICOLII

Este uEste uEste uEste uşor sor sor sor să înveînveînveînveŃi a merge. Important i a merge. Important i a merge. Important i a merge. Important

este încotro te îndrepeste încotro te îndrepeste încotro te îndrepeste încotro te îndrepŃi.i.i.i.

Ştim ctim ctim ctim că nu tonu tonu tonu toŃi copiii sunt la fel.i copiii sunt la fel.i copiii sunt la fel.i copiii sunt la fel.

Noi, împreunNoi, împreunNoi, împreunNoi, împreună cu familia ta, te ccu familia ta, te ccu familia ta, te ccu familia ta, te căllllăuzim uzim uzim uzim

spre reuspre reuspre reuspre reuşitititită şi împlinire, ci împlinire, ci împlinire, ci împlinire, căci tu ne ci tu ne ci tu ne ci tu ne

reprezinreprezinreprezinreprezinŃi.i.i.i.

Page 39: Revista 6

Mistere Mistere Mistere Mistere şi legende în Muni legende în Muni legende în Muni legende în MunŃii Bucegiii Bucegiii Bucegiii Bucegi Descoperiti un taram mistic: Muntii Bucegi. O lume a relaxarii si

aventurii intr-un cadru natural exceptional.

Legendele din Bucegi va vor incanta.

Orice vizitator al Bucegiului,

indiferent de unde vine, a auzit

si a dorit sa vada, cel putin o

data ciudatele forme ale

stancilor de pe platou.

Statiunea Busteni este cea

de-a doua poarta de

patrundere in Bucegi cu

numeroase puncte de plecare

pentru trasee turistice. Pe jos,

cu telecabina ori pe poteci

turistice marcate, traseul se

parcurge in cinci-sase ore, iar la

cabana Babele se ajunge in

circa 15 minute. Scurtul episod

iti ofera imagini unice asupra

vaii salbatice, in care singurele

semne ale interventiei omului

sunt poteca in serpentine

marunte si putinii stalpi de fier

ce sustin cablul telecabinei.

Page 40: Revista 6

In peretii stancosi cu forme

bizare se schiteaza varfuri

inguste, pe care adesea se pot

vedea capre negre. In cateva

minute va ramane tiparit in

memorie padurea de fag si

conifere, jepii compacti sau

razleti, insinuati sub peretii

verticali si pajistile alpine.

Cel mai atractiv, Sfinxul cu o

altitudine de 2216m, creaza o

imagine tulburatoare prin

aspectul sau omenesc: fata

proportionata, buze severe,

barbie voluntara. Dupa toate

probabilitatile exista o

reprezentare a supremei

divinitati a timpului pelasge.

Pelasgi au fost triburi

preindeoeuropene care au

populat indeosebi regiunea

Marii Egee, pana la migratia

triburilor grecesti, extindu-se

astfel pana in Elada, Asia Mica

si Egipt.

Babele si Sfinxul sunt cele mai

vizitate monumente ale naturii,

formate de-a lungul timpului

datorita ploilor si eroziunii

vantului. Foarte putini dintre

miile de turisti care urca in

fiecare an pe platoul Bucegi

stiu, insa, ca aici exista multe

alte forme si figuri care pot

bucura ochiul si sufletul. Noile

monumente ale naturii,

descoperite pe platoul

masivului Bucegi se numesc:

Delfinul, Broasca, Gemenii,

Cainele, Imparatul sau Soparla.

Page 41: Revista 6

Dar ce reprezinta ele?Dar ce reprezinta ele?Dar ce reprezinta ele?Dar ce reprezinta ele?

Gemenii reprezinta doua figuri

de caini si se gasesc in spatele

cabanei Babele, Delfinul s-a

format din eroziunea vantului

si datorita ploilor pe partea din

spate a Sfinxului, iar Broscuta

cu puiul poate fi admirata la

circa 100 de metri in fata

Sfinxului. Langa aceasta se

afla Soparla, iar langa Baba

Mare troneaza Imparatul, in

timp ce Cainele poate fi vazut

de pe poteca spre Varful Omu,

la cateva sute de metri inainte

de intrarea in Cerdac. O buna

parte din aceste figuri pot fi

admirate oricand, altele, insa,

in functie de unghi, lumina si

umbra.

Legende Legende Legende Legende ---- BabeleBabeleBabeleBabele. . . . Pe teritoriul

intregului lant carpatic se afla

numeroase coloane de piatra

impozante care din departare

seamana cu figuri omenesti.

Despre acestea in popor se

crede ca ar fi reprezentarea

unor personalitati mitice.

Aceste imagini primitive sunt

numai pe varfurile muntilor, ale

dealurilor, pe vai, in apropiere

de drumuri, de unde se

deschide o vasta perspectiva.

Pe platoul

Muntiilor Bucegi se inalta un

grup de stanci cu forme bizare

care au fost numite in traditia

populara Babele. In geografie,

aceste roci cu forme ciudate

sunt numite ciuperci, Babele

rezultand din actiunea

vantului, numita coraziune,

Page 42: Revista 6

care a erodat calcarele si

gresiile din care acestea sunt

alcatuite. Istoricii spun ca

Babele, denumire traditionala

ce atesta aceste monumente,

au fost odata simulacrele unor

divinitati montane numite de

romani Deae veteres.

Alte stanci care

poarta denumirea de Babe:

Baba Dochia din Muntii

Ceahlau, o stanca inalta

inconjurata de circa 20 de

stanci mai mici. Legendele spun

ca o batrana a plecat, de 1

martie, pe munte cu oile la

pascut. Ea a fost surprinsa de

un ger puternic si a inghetat pe

munte impreuna cu mioarele

sale, gheata transforma ndu-se

in piatra. O varianta a legendei,

mai culta, este cea in care

Dochia era preafrumoasa sora

a regelui dac, Decebal, iar

cand acesta a fost invins,

imparatul Traian a vrut sa o ia

cu el la Roma. Pentru ca nu

dorea sa paraseasca pamantul

scump al tarii, Dochia, care era

pastorita, a rugat muntele

Ceahlaul sa o transforme in

stana de piatra. O data cu ea

au fost impietrite si cele 20 de

oi pe care le pastea.

In locul numit

Valea Rea, de la obarsia raului

Doamnei (judetul Arges) se vad

niste figuri de piatra in forma

de femei. Legenda spune ca

erau noua batrane care au

plecat cu caprele la munte,

insa din cauza gerului s-au

transformat in stane de piatra.

Page 43: Revista 6

In apropiere de

Vama Buzaului, in valea

Urlatoarea, se afla chipul de

piatra al unei femei, numite

Baba Dochia, de unde

izvoraste o apa foarte limpede.

O varianta a legendei despre

zilele Babelor (1-9 martie): o

femeie batrana a plecat cu oile

pe munte. Fiind inca iarna, ea

era imbracata gros. Inselata de

vremea calda de la inceputul

lunii martie, ea si-a scos in

fiecare zi cate un cojoc. In

ziua a zecea, a venit un ger

puternic si a inghetat, mai apoi

a fost transformata in stana de

piatra. In acest interval este

obiceiul ca toata lumea sa isi

aleaga o zi (alegerea zilei se

face in functie de ziua de

nastere), iar daca acea zi va fi

insorita, se crede ca asa va fi

viata persoanei respective in

acel an.

Informatii preluate de pe site-ul:

www.zonainterzisa.ro/articole128/Mistere-si-legende-in-Muntii-

Bucegi

Page 44: Revista 6

10 Biserici Unice10 Biserici Unice10 Biserici Unice10 Biserici Unice

Harajuku: Harajuku: Harajuku: Harajuku: Biserica Japoneza Biserica Japoneza Biserica Japoneza Biserica Japoneza este construita in Tokyo , in 2005, are un tavan special care creeaza ecou de 2 secunde si ofera o experienta unica pentru ascultatori.

CatedCatedCatedCatedrala Sfrala Sfrala Sfrala Sfântului Basil:ntului Basil:ntului Basil:ntului Basil: Biserica Colorata din PiataBiserica Colorata din PiataBiserica Colorata din PiataBiserica Colorata din Piata Rosie Rosie Rosie Rosie –––– RusiaRusiaRusiaRusia Se afla in Moscova, Rusia - Piata Rosie... este o biserica ortodoxa cu o serie de cupole colorate care se subŃie până la un punct, numit cupole in forma de ceapa, care fac parte din arhitectura Kremlinului. Catedrala a fost comandata de Ivan cel Cumplit, pentru a comemora capturarea lui Khanate de Kazan, in 1588

Page 45: Revista 6

Hallgrímskirkja Hallgrímskirkja Hallgrímskirkja Hallgrímskirkja : Biserica : Biserica : Biserica : Biserica Unica din IslandaUnica din IslandaUnica din IslandaUnica din Islanda De Hallgrímskirkja (literalmente, biserica de Hallgrímur) este o biserică Luterana parohială situată in Reykjavík, Islanda. Are 74.5 metri , si este cea de-a 4-a cea mai inalta structura arhitecturala din Islanda. Biserica este numita după poetul şi preotul islandez Hallgrímur Pétursson (1614 - 1674), autor al Pasiunii Corale. A fost comandata în 1937 si a luat 38 ani sa fie construita.

Temppeliaukio Kirkko: Temppeliaukio Kirkko: Temppeliaukio Kirkko: Temppeliaukio Kirkko: Biserica Biserica Biserica Biserica de Piatrade Piatrade Piatrade Piatra De Temppeliaukio Kirkko (Biserica de Piatra) este un lucru senzaŃional de arhitectura moderna din Helsinki Finalizata în 1952, este construită în întregime în subteran şi are făcut un plafon de cabluri de cupru. Acesta a fost proiectat de arhitectul Timo fraŃi şi Tuomo Suomalainen şi completat în 1969. Ei au ales un afloriment de piatra de 40 de metri peste nivelul străzii. Este unul din cele mai populare atractii turistice de la Helsinki şi, adeseori, plin de vizitatori.

Page 46: Revista 6

Catedrala Braziliei Catedrala Braziliei Catedrala Braziliei Catedrala Braziliei : : : : Biserica Moderna Biserica Moderna Biserica Moderna Biserica Moderna a arhitectului Oscar Niemeyer Catedrala Metropolitana Nossa Senhora Aparecida din capitala Braziliei este o expresie a arhitectului Oscar Niemeyer. Aceasta structura hyperboloida incadrata de beton, are acoperiş de sticlă pentru a se deschide sus, la ceruri. La data de 31 mai 1970, structura Catedralei a fost terminata, şi numai 70 m diametru de circulare zonă au fost vizibile. Proiectul Catedralei se bazează pe principiul hyperboloidului de revoluŃie cu secŃiuni asimetrice. Structura de sine are 16 coloane de beto simetrice. Aceste coloane, având secŃiune hiperbolica, au o greutate de 90 t, si reprezintă două mâini ce se duc în sus la cer.

Biserica Borgund Biserica Borgund Biserica Borgund Biserica Borgund : : : : Cea mai bine conservata Cea mai bine conservata Cea mai bine conservata Cea mai bine conservata biserica din lemn biserica din lemn biserica din lemn biserica din lemn Biserica de Borgund este una din cele mai bine conservate din Norvegia dintre 28 de biserici de lemn existente. Aceasta biserica de lemn, construită, probabil, in secolul al 12-lea, nu şi-a schimbat structura si nu a avut un reparari majore de la data ce a fost construita.

Page 47: Revista 6

Catedrala Catedrala Catedrala Catedrala Las Lajas Las Lajas Las Lajas Las Lajas : : : : O catedrala gotica parca rupta O catedrala gotica parca rupta O catedrala gotica parca rupta O catedrala gotica parca rupta din povesti din povesti din povesti din povesti Catedrala Las Lajas este situata în sudul Columbiei, construita in 1916 in canion riului Guaitara. Conform legendei, acesta a fost locul în care o femeie María Mueses de Chinone si-a adus fiica surdomuta Rosa si care asezata pe o stâncă, a vorbit pentru prima data cand a vazut o aparitie in grota. Mai tarziu, o misterioasă pictura a Fecioarei Maria, care purta un copil in brate a fost descoperita pe peretele din pestera. S-a aratat din studii de pictura ca nu exista nici o dovadă de vopsea sau pigmenŃi folositi pe piatra, Insa în momentul în care o bază de eşantionare a fost luată, s-a constatat că au fost impregnate culori în piatra la o adâncime de câŃiva metri. Fie adevărat sau nu, legenda a dus la construirea acestei uimitoare biserici.

Biserica Sf. Iosif Biserica Sf. Iosif Biserica Sf. Iosif Biserica Sf. Iosif : Cunoscuta : Cunoscuta : Cunoscuta : Cunoscuta pentrupentrupentrupentru cele 13 turle de aurcele 13 turle de aurcele 13 turle de aurcele 13 turle de aur Biserica Sf. Iosif o biserica ucraineană, Greco-Catolica, din Chicago. Construita in 1956, este cunoscuta pentru ultra-modernele treisprezece turle de aur simbolizând cei doisprezece apostoli si Iisus Hristos ca fiind cel mai mare centru de cupola. Interiorul bisericii este complet ornamentat in stil bizantin, cu icoane (fresce). Din păcate, iconograful a fost deportat înapoi in Ucraina, înainte de a termina să scrie numele tuturor sfinŃilor, conform traditiei.

Page 48: Revista 6

Biserica Ružica: Biserica Ružica: Biserica Ružica: Biserica Ružica: Unde Unde Unde Unde candelabrele sunt facute din candelabrele sunt facute din candelabrele sunt facute din candelabrele sunt facute din carcase de glonte. carcase de glonte. carcase de glonte. carcase de glonte. Situata în Cetatea Kalemegdan din Belgrad, Serbia, Biserica Ružica este o mică capelă decorata cu ... arta de razboi! Candelabre sale sunt realizate în întregime din carcasa de glonte, sabii şi piese de tun. SpaŃiul bisericii a fost folosit de turci ca si depozitar de praf de pusca de peste 100 de ani, iar ea a trebuit să fie reconstruita in mare masura în 1920, după Primul Razboi Mondial. Deşi afectata de bombardamente, a fost o minune intr-un groaznic masacru din marele război. În timp ce luptau alături de Anglia şi SUA pe frontul din Salonic, soldaŃii sârbi au reusit sa construiasca aceste uimitoare candelabre. Este unul dintre cel mai bun exemplu de arta de razboi.

Capela SfâCapela SfâCapela SfâCapela Sfânnnntului Ghildas tului Ghildas tului Ghildas tului Ghildas : : : :

CoCoCoConstruita la baza unui nstruita la baza unui nstruita la baza unui nstruita la baza unui vârf

de piatra

Capela Sf. Ghildas e asezata mai sus de Canalul riului Blavet în Bretagne, Franţa. Construita ca un hambar de piatra, la bază a unei stânci, aceasta a fost o dată un loc sfânt al Druids. Sf. Ghildas a umblat necontenit sa predice in Ţara Galilor, Irlanda şi Scoţia. El a sosit în Bretagne, în aproximativ 540 e.n şi se spune ca a predicat creştinismul dintr-o grota, acum cuprinsa in capela. Institutor Corina Neculăescu

Page 49: Revista 6

VATICANULVATICANULVATICANULVATICANUL

Vazut de prof. Elena State

Este destul de greu de imaginat Este destul de greu de imaginat Este destul de greu de imaginat Este destul de greu de imaginat

splendoarea operelor de arta splendoarea operelor de arta splendoarea operelor de arta splendoarea operelor de arta

pe care le adaposteste pe care le adaposteste pe care le adaposteste pe care le adaposteste

Vaticanul in adancurile sale.Vaticanul in adancurile sale.Vaticanul in adancurile sale.Vaticanul in adancurile sale.

Inainte de a intra in muzeul

Vaticanului am vizitat biserica

Sf. Petru din centrul Romei.

Imensitatea acesteia te

avertizeaza parca de ceea ce

va urma sa descoperi in muzeu.

Pe langa marimea

impresionanta a basilicii,

intalnesti o serie de realizari

artistice deosebite. Una dintre

ele este celebra Pieta,

sculptata de Michelangello.

In mainile acestuia marmura

pare sa fi prins viata, iar

sentimentele ce pot fi deslusite

pe chipul indurerat al Fecioarei

Maria sunt coplesitoare. La fel

de impresionante sunt altarul

basilicii, sub forma unui tron

imens din marmura neagra,

precum si zona centrala a navei

bisericii, unde se tin slujbele.

Dupa ce am iesit din basilica,

am avut timp sa ne revenim

putin, asteptand la coada

pentru bilete pentru a vizita

muzeul - vreo jumatate de ora

am stat sub zidurile

Vaticanului, la o coada atat de

lunga incat ne-a amintit de

vremurile in care aceste cozi

erau frecvente in Romania

pentru ca de ele depindea

propria aprovizionare…

Page 50: Revista 6

Odata intrati ne-am detasat cu

totul de lumea exterioara. Am

fost aruncati intr-o lume in

care iti trebuiau cel putin doua

perechi de ochi si o memorie

fotografica deosebita ca sa

poti sa tii minte fiecare

amanunt, fiecare senzatie,

fiecare bucatica de arta ce

intra in raza ta vizuala.

Comori din intreaga lume,

insirate pe coridoare

nesfarsite… Era greu sa te

hotarasti unde sa privesti mai

intai: la plafonul sculptat se

Sanzio, la tapiseriile medievale

care impodobeau peretii, la

intarsiile de aur de pe sculpturi

sau la minunatiile ce luasera

forma din mainile sculptorilor.

Ca sa poti sa vizitezi tot

muzeul iti trebuiesc minim 3

zile. Din pacate noi nu am avut

atata timp la dispozitie si a

trebuit sa alegem ce anume

vom vizita. Hotararea a fost

destul de simpla: zona care

cuprindea Capela Sixtina. Ca

sa ajungi in acea parte trebuia

sa strabati o serie de coridoare

si camere din Vatican,

amenajate special pentru a te

impresiona. De asemenea, tot

in acest circuit ai ocazia sa

vezi si apartamentul opulent al

celebrei Lucretia Borgia.

Page 51: Revista 6

Nimic din ceea ce vazusem

pana atunci nu a putut sa

egaleze puternica impresie pe

care mi-a lasat-o Capela

Sixtina: nici apartamentele

Borgia, nici plafonul pictat de

Sanzio, nici chiar originalul

sculpturii grecesti Laocoon si

fiii. Totul a palit in fata

minunatiei create de

Michelangello. Este greu sa

redai in cuvinte splendoarea

picturii realizate de acesta,

este greu sa redai modul in

care frumusetea acesteia iti

umple sufletul de o mare

bucurie, de o imensa uimire

pentru ceea ce a putut realiza

un om de geniu folosindu-si

talentul.

In momentul in care In momentul in care In momentul in care In momentul in care parasesti parasesti parasesti parasesti

muzeul si revii la viata muzeul si revii la viata muzeul si revii la viata muzeul si revii la viata

obisnuita si intri in tumultul obisnuita si intri in tumultul obisnuita si intri in tumultul obisnuita si intri in tumultul

strazilor italiene te intrebi: strazilor italiene te intrebi: strazilor italiene te intrebi: strazilor italiene te intrebi:

Oare am visat sau totul a fost Oare am visat sau totul a fost Oare am visat sau totul a fost Oare am visat sau totul a fost

real?real?real?real? Noroc cu biletul de Noroc cu biletul de Noroc cu biletul de Noroc cu biletul de

intrare care iti confirma, intrare care iti confirma, intrare care iti confirma, intrare care iti confirma,

parca: parca: parca: parca: Da, ai vazut unele Da, ai vazut unele Da, ai vazut unele Da, ai vazut unele

dintre cele mai mari opere de dintre cele mai mari opere de dintre cele mai mari opere de dintre cele mai mari opere de

arta create dearta create dearta create dearta create de----a lua lua lua lungul ngul ngul ngul

timpurilor in toate colturile timpurilor in toate colturile timpurilor in toate colturile timpurilor in toate colturile

lumii…lumii…lumii…lumii…

Page 52: Revista 6

Continuam rubrica “La pas prin rubrica “La pas prin rubrica “La pas prin rubrica “La pas prin şcoalcoalcoalcoală”””” în care vom prezenta

diverse discipline studiate de noi, obligatoriu sau opŃional (la decizia

şcolii!)…

AZI…

LA CLASA LA CLASA LA CLASA LA CLASA 3333 B B B B –––– PROF. VALI IATANPROF. VALI IATANPROF. VALI IATANPROF. VALI IATAN

Componenta de baza a

educatiei estetice, educatia

muzicala contribuie la

formarea unei personalitati

armonioase, sensibile si

creative, capabila sa-si exprime

prin muzica sentimentele si

ideile, sa comunice cu semenii,

sa vibreze afectiv la valorile

artei muzicale si sa le

aprecieze.

Page 53: Revista 6

O componenta definitorie a

succesului la catedra si in

acelasi timp un element

psihosocial cu un mare rol

formativ il constituie stilul de

activitate didactica. Eu am

optat pentru un stil creativ,

bazat pe flexibilitate, centrat

pe angajarea elevilor in actul

didactic, valorificand

activitatea extrascolara a

acestora.

Astfel, la lectia “CANTAREA

INSTRUMENTALA”, pentru a

realiza o cunoastere concreta,

directa a muzicii, am integrat

pe langa instrumentele ce sunt

manuite de toti si instrumente

clasice, la care canta elevii ce

studiaza suplimentar muzica.

Lectia a fost o incantare atat

pentru mine, cat si pentru

elevii mei.

Prof. Vali Iatan

Page 54: Revista 6

DECIZIA E DECIZIA E DECIZIA E DECIZIA E A A A A MEA! MEA! MEA! MEA!

–––– opopopopŃional de consiliereional de consiliereional de consiliereional de consiliere

predat de cpredat de cpredat de cpredat de către doamna prof. Elena tre doamna prof. Elena tre doamna prof. Elena tre doamna prof. Elena Şerberberberbănoiu, la clasele noiu, la clasele noiu, la clasele noiu, la clasele 7777 D D D D şi i i i 7777 EEEE

Programul educaŃional "Decizia

e a mea!" se concentrează

asupra capacităŃii elevilor de a

se implica într-o mai bună

cunoaştere a lor înşile şi a

celor din jurul lor, asupra

abilităŃii de a-şi rezolva singuri

conflictele interne şi a-şi

configura propria identitate.

Programul mai Ńinteşte la

formarea unei noi dimensiuni a

capacităŃii de analiză a

situaŃiilor de viaŃă.

CLS. CLS. CLS. CLS. 7777DDDD

In viaŃa noastră cotidiană de

adulŃi, învăŃăm de cele mai

multe ori după metoda

empirică a "încercării şi erorii".

Şi încercăm să oferim acestor

tineri soluŃiile condensate de

Page 55: Revista 6

propria noastră experienŃă.

Uneori această metodă nu este

funcŃională pentru că nici un

individ nu poate gândi ca

celălalt şi pentru că nici o

situaŃie nu seamănă cu alta. Se

pare, din experienŃa generaŃiilor

de contemporani de la noi şi de

aiurea, că o metodă mult mai

eficientă este ca fiecare om să

aibe şansa propriei sale

experienŃe şi libertatea de a o

verifica în relaŃiile cu ceilalŃi.

CLS. CLS. CLS. CLS. 7E7E7E7E

Un loc central în Programul

nostru educaŃional îl ocupă

formarea abilităŃii de a analiza

şi prelucra individualizat

informaŃia socială şi modelarea

capacităŃii de reflexie asupra

propriei persoane, prin raport

la mediul ce o înconjoară. Şi,

nu în ultimă instanŃă,

luciditatea de a face faŃă

riscurilor, de a înfrunta

conştient tentaŃia de a

deprinde comportamente

neavenite şi dăunătoare, atât

propriei persoane cît şi

celorlalŃi din jur. Precum, de

exemplu, consumul de alcool,

tutun sau droguri.

Page 56: Revista 6

7E

Programul educaŃional "Decizia

e a mea!" propune prin metoda

învăŃării naturale câteva teme

de lucru, organizate şi

structurate interactiv.

Acestea nu pot fi revendicate

de nici o disciplină particulară

şi nici introduse în cadrul

formal al orelor de clasă

convenŃionale. Scopul

programului, din acest unghi de

vedere, este acela de a

propune o nouă formă de

comunicare între profesori şi

elevi, fie ea şi sub formă de

jocuri. Caracterul relaxat al

comunicării va înlesni

transferul de cunoaştere, în

măsura în care creează în orele

de clasă o atmosferă de

cooperare şi participare.

Cele 12 teme sunt centrate pe

trei mari subiecte:

• lumea mealumea mealumea mealumea mea, conştiinŃa sinelui, valori şi atitudini referitoare la propria persoană, moduri de a privi la propria interioritate;

• lumea din jurul meulumea din jurul meulumea din jurul meulumea din jurul meu, comunicarea cu ceilalŃi şi respectul faŃă de aceştia, abilitatea de a înŃelege vectorii situaŃiilor sociale, simbolurile şi normele sociale;

• riscurile potenriscurile potenriscurile potenriscurile potenŃialeialeialeiale, capcanele naivităŃii şi relevanŃa riscurilor la care se pot expune în construcŃia lor identitară de adolescenŃi.

Prof. Elena Prof. Elena Prof. Elena Prof. Elena Şerberberberbănoiunoiunoiunoiu

Page 57: Revista 6

... ACTIVITATILE ... ACTIVITATILE ... ACTIVITATILE ... ACTIVITATILE

EXTRASCOLARE ALE EXTRASCOLARE ALE EXTRASCOLARE ALE EXTRASCOLARE ALE

COLEGILOR NOSTRI... COLEGILOR NOSTRI... COLEGILOR NOSTRI... COLEGILOR NOSTRI...

VA INVITAM SA VA INVITAM SA VA INVITAM SA VA INVITAM SA

CUNOASTETI...CUNOASTETI...CUNOASTETI...CUNOASTETI...

Vlad Matei, 6 B Vlad Matei, 6 B Vlad Matei, 6 B Vlad Matei, 6 B –––– Premiul I , Premiul I , Premiul I , Premiul I ,

Violoncel Violoncel Violoncel Violoncel –––– Concursul National Concursul National Concursul National Concursul National

dededede Muzica Instrumentala Muzica Instrumentala Muzica Instrumentala Muzica Instrumentala

Tinere talente, aprilie 2010 . Tinere talente, aprilie 2010 . Tinere talente, aprilie 2010 . Tinere talente, aprilie 2010 .

Esti implicat in activitati Esti implicat in activitati Esti implicat in activitati Esti implicat in activitati

extrascolare interesante, extrascolare interesante, extrascolare interesante, extrascolare interesante,

performante? Echipa Cronicilor performante? Echipa Cronicilor performante? Echipa Cronicilor performante? Echipa Cronicilor

Scolii 27 te provoaca sa le faci Scolii 27 te provoaca sa le faci Scolii 27 te provoaca sa le faci Scolii 27 te provoaca sa le faci

publice, scriind despre ele pe adresa publice, scriind despre ele pe adresa publice, scriind despre ele pe adresa publice, scriind despre ele pe adresa

[email protected]@[email protected]@yahoo.com ....

Page 58: Revista 6

Alegoria broscuŃelor

A fost odata un grup de broscute care voiau sa se ia la intrecere. Telul lor era sa ajunga in virful unui turn foarte inalt.

Se adunasera deja multi spectatori, pentru a urmari cursa si a le incuraja pe broscute. Cursa urma sa inceapa... Totusi... Dintre spectatori nu credea nici unul ca vreuna din broscute va reusi sa ajunga in vârful turnului. Tot ce se auzea erau exclamatii de genul:

"Oh, ce obositor!!! Nu vor reusi niciodata sa ajunga sus!" sau:

"Nici nu au cum sa reuseasca, turnul este mult prea inalt!"

Broscutele incepura sa abandoneze...

Spectatorii continuau sa strige: "E mult prea obositor! Nu va putea nimeni sa ajunga sus!"

Tot mai multe broscute se resemnau si abandonau... Doar una singura se catara consecvent mai departe... Nu voia cu nici un chip sa abandoneze!

In final renuntasera toate, cu exceptia acelei broscute, care cu o imensa ambitie si rezistenta reusi sa ajunga singura in virful turnului!

Dupa aceea, toate celelalte broscute si toti spectatorii au vrut sa afle cum a reusit broscuta sa ajunga totusi in varf, dupa ce toate celelalte se vazusera nevoite sa abandoneze cursa!

Page 59: Revista 6

Unul din spectatori se duse la broscuta s-o intrebe cum de a reusit sa faca un efort atât de mare si sa ajunga in vârful turnului. Asa se afla ca...

Broscuta invingatoare era SURDA!!!

Morala?Morala?Morala?Morala?

Nu asculta niciodata de oamenii care au prostul obicei de a fi intotdeauna negativi si pesimisti... fiindca ei iti rapesc cele mai frumoase dorinte si sperante pe care le porti in suflet! Gandeste-te mereu la puterea cuvintelor, caci tot ceea ce auzi sau citesti te

influenteaza in ceea ce faci!

Fii MEREU OPTIMIST!Fii MEREU OPTIMIST!Fii MEREU OPTIMIST!Fii MEREU OPTIMIST!

Si maSi maSi maSi mai ales fii pur si simplu i ales fii pur si simplu i ales fii pur si simplu i ales fii pur si simplu SURD câSURD câSURD câSURD când cineva iti spune ca nd cineva iti spune ca nd cineva iti spune ca nd cineva iti spune ca

nunununu----ti poti realiza visurile! ti poti realiza visurile! ti poti realiza visurile! ti poti realiza visurile!

Gândeşte-te: PoPoPoPoŃi reui reui reui reuşi în viai în viai în viai în viaŃă, , , , dacdacdacdacă vrei cu adevvrei cu adevvrei cu adevvrei cu adevărat!rat!rat!rat!

Page 60: Revista 6

Scrisoare primitScrisoare primitScrisoare primitScrisoare primită la redacla redacla redacla redacţie:ie:ie:ie:

De câte ori vreau să vorbesc cu cineva îmi spun: Dacă spun asta, vor râde de mine sau se vor plictisi… aşa că tac. Este motivul pentru care am foarte puŃini prieteni. Ce să fac?

Cum să scapi de timiditate?

Este o realitate faptul că timiditatea reprezintă o barieră psihologică în relaŃionarea interpersonală. Parcă ceva te opreşte să te exprimi, să arăŃi ceea ce eşti şi să comunici ceea ce doreşti.

Primul pas şi cel mai important pe care trebuie să-l parcurgi reprezintă o condiŃie a reuşitei tale: ssssă----Ńi dorei dorei dorei doreşti din tot ti din tot ti din tot ti din tot sufletul depsufletul depsufletul depsufletul depăşirea timiditirea timiditirea timiditirea timidităŃii.ii.ii.ii.

Înarmat cu acestă hotărâre…

1.1.1.1. StudiazStudiazStudiazStudiază----ti limbajul corpului!ti limbajul corpului!ti limbajul corpului!ti limbajul corpului! De la privirea ocolită la felul de a te aşeza pe marginea scaunului, vocea prea înaltă sau prea joasă, tăcerea tensionată, mimica şi gestica împietrite sau teatrale, pe care cei din jur nu prea "le gustă"…

Incearcă să priveşti în ochi persoanele din faŃa ta! Acest lucru transmite sinceritate, încredere şi, de ce nu, simpatie.

Când dai mana cu cineva, strângerea de mână nu trebuie să fie defensivă (moale sau doar schiŃată), dar nici ofensivă (puternică)! Exersează cum ar trebui să procedezi, acasă, cu persoane apropiate Ńie, care pot şi sunt dispuse să-Ńi susŃină eforturile depuse pentru depăşirea timidităŃii.

2.2.2.2. StudiStudiStudiStudiazazazază----ti modul de a ti modul de a ti modul de a ti modul de a comunica verbal!comunica verbal!comunica verbal!comunica verbal! Evită conversatia lacunară, laconică şi mai ales tăcerea, care este blocajul cel mai frecvent.

Page 61: Revista 6

3.3.3.3. AbandoneaAbandoneaAbandoneaAbandoneazzzză----Ńi felul de a fi i felul de a fi i felul de a fi i felul de a fi singuratic, singuratic, singuratic, singuratic, plplplplăcerea cerea cerea cerea singursingursingursingurăttttăŃii ii ii ii sau teama de oameni!sau teama de oameni!sau teama de oameni!sau teama de oameni! Teama pe care o resimŃi în mod subconştient este de fapt mai mult imaginară. Fii mai Fii mai Fii mai Fii mai îîîîndraznendraznendraznendrazneŃ, caută compania celorlalŃi, încearcă să-i cunoşti şi să-i înŃelegi.

4.4.4.4. InvaInvaInvaInvaŃă ssssă zâmbezâmbezâmbezâmbeştitititi atunci

când întreŃii o conversaŃie cu

cei din jur! Vei atrage atenŃia

celorlalŃi într-un mod plăcut;

aceştia te vor asculta cu

plăcere şi bunăvoinŃă.

ConversaŃia sau dezbaterea te

va ajuta să-Ńi dezvălui calităŃile

necunoscute până acum de

către ceilalŃi.

5.5.5.5. ExteriorizeazExteriorizeazExteriorizeazExteriorizează---- Ńi emoi emoi emoi emottttiile iile iile iile şi i i i sentimentelesentimentelesentimentelesentimentele pentru a te face mai bine înŃeles! Fă-o natural,

fără a pendula între cele două

extreme: izolare versus

teatralism.

6.6.6.6. ScapScapScapScapă de ideea cde ideea cde ideea cde ideea că eeeeşti o ti o ti o ti o persoanpersoanpersoanpersoană fragilfragilfragilfragilă! Gândeşte-te

ca eşti un luptător puternic, ce

poate învinge orice.

7.7.7.7. TrTrTrTrăieieieieşte îte îte îte în realitaten realitaten realitaten realitate şi mai

puŃin în imaginar! Ia lucrurile

aşa cum sunt.

8.8.8.8. GândGândGândGândeeeeşte pozitivte pozitivte pozitivte pozitiv în tot ceea ce întreprinzi. Nu te mai gândi

că nu eşti si nu vei fi apreciat

corect niciodată, deoarece

orice neîncredere în forŃele

proprii are o conotaŃie exclusiv

negativă şi poate conduce la

eşec.

9.9.9.9. Fii pregFii pregFii pregFii pregătit pentru reactit pentru reactit pentru reactit pentru reacŃii de ii de ii de ii de

prieteniprieteniprieteniprietenieeee din partea majorităŃii

şi lasă frâu liber vorbelor,

spontaneităŃii în comportament

şi exprimării emoŃiilor şi

sentimentelor.

10. AcceptAcceptAcceptAcceptă----i pe ceilali pe ceilali pe ceilali pe ceilalŃi ai ai ai aşa a a a

cum suntcum suntcum suntcum sunt, gândeşte-te că poate

şi ei au fost ca şi tine, iar prin

dorinŃă şi perseverenŃă şi-au

depăşit stările de timiditate.

IncearcIncearcIncearcIncearcă ssssă analizezi aceste sfaturi, analizezi aceste sfaturi, analizezi aceste sfaturi, analizezi aceste sfaturi,

ssssă le însule însule însule însuşeeeeşti ti ti ti şi apoi si apoi si apoi si apoi să lllle adaptezi e adaptezi e adaptezi e adaptezi

propriei personalitpropriei personalitpropriei personalitpropriei personalităŃi, dupi, dupi, dupi, după care, în care, în care, în care, în

timp, vei scapa îtimp, vei scapa îtimp, vei scapa îtimp, vei scapa în mod sigur de n mod sigur de n mod sigur de n mod sigur de

povara timiditpovara timiditpovara timiditpovara timidităŃii.ii.ii.ii.

Page 62: Revista 6

Fiecare dintre noi stie foarte

bine ce este violenta. Ea ne

evoca in minte moarte, tortura,

masacre, razboi, oprimare,

criminalitate sau terorism,

epurare si genocid.

Intr-un registru mai putin

dramatic, ne gandim la « lipsa

de civilizatie », insulte si injurii,

nepolitete si atitudini

nerespectuoase.

Suntem doua fete,Talianu Talianu Talianu Talianu

Patricia si Padina Maria (5 A),Patricia si Padina Maria (5 A),Patricia si Padina Maria (5 A),Patricia si Padina Maria (5 A),

si ne-am saturat de violenta.

Am facut o petitie o petitie o petitie o petitie

îîîîmpotriva violenmpotriva violenmpotriva violenmpotriva violenţeieieiei. . . .

Am strans peste peste peste peste 400400400400 de de de de

semnaturisemnaturisemnaturisemnaturi de la elevi, de la

profesori, de la rude, de la

persoane din banci, din diferite

magazine, de la persoane pe

care le-am oprit pe strada, si

chiar de la locatarii unor

blocurilor.

Dorim cu adevarat sa se

opreasca violenta verbala si

nonverbala!

Page 63: Revista 6
Page 64: Revista 6

Campania GlobalCampania GlobalCampania GlobalCampania Globală pentru Educapentru Educapentru Educapentru EducaŃieieieie este un eveniment desfăşurat anual, la nivel mondial. În România este coordonat de către organizaŃia SalvaŃi Copiii. Campania Globală pentru EducaŃie doreşte să reprezinte un factor de presiune la nivelul liderilor de opinie şi autorităŃilor, arătând că este timpul demarării de acŃiuni pentru a nu se permite încă unei generaŃii de copii şi adulŃi să nu beneficieze de educaŃie. În acest an, la nivel internaŃional, Campania Globală pentru EducaŃie va pune accentul pe finafinafinafinannnnŃarea educaarea educaarea educaarea educaŃieiieiieiiei. În România, Campania urmăreşte să atragă atenŃia asupra sub-finanŃării educaŃiei! În anul 2009, Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului formula, printre altele, următoarele recomandări adresate României ca stat parte la ConvenŃia cu privire la Drepturile Copilului: - „să se asigure că învăŃământul primar este gratuit şi obligatoriu pentru toŃi copiii, în speŃă prin eliminarea ‹‹costurilor ascunse››” - „să integreze, să faciliteze şi să pună în practică principiile respectării opiniilor copilului la nivelul familiei, şcolii şi comunităŃii, dar şi în activitatea administrativă şi juridică” - „să adopte o abordare din perspectiva drepturilor copilului în elaborarea bugetului de stat, prin implementarea unui sistem de urmărire a alocărilor şi a

folosirii resurselor pentru copii la nivelul bugetului, oferind astfel vizibilitate în ceea ce priveşte investiŃiile făcute în folosul copiilor”. Mesajul general al campanieiMesajul general al campanieiMesajul general al campanieiMesajul general al campaniei: “1Goal: Education for All!” /“1Goal: Education for All!” /“1Goal: Education for All!” /“1Goal: Education for All!” / “ 1Scop: Educa“ 1Scop: Educa“ 1Scop: Educa“ 1Scop: EducaŃie pentru toie pentru toie pentru toie pentru toŃi!”i!”i!”i!” Perioada de desfăşurare a Campaniei Globale pentru EducaŃie: martiemartiemartiemartie----aprilie aprilie aprilie aprilie 2010201020102010 Perioada de desfăşurare a activităŃilor în şcoli: 12 12 12 12 –––– 25 aprilie 201025 aprilie 201025 aprilie 201025 aprilie 2010 Colectarea de informaŃii şi materiale care să reflecte opinia copiilor referitoare la: costurile educaŃiei, modul cum resimt ei impactul măsurilor adoptate de autorităŃi cu privire la finanŃarea educaŃiei şi modul în care pot participa la luarea deciziilor privind alocarea fondurilor. Data LecData LecData LecData LecŃiei pentru toiei pentru toiei pentru toiei pentru toŃiiii: 20 aprilie 2010: 20 aprilie 2010: 20 aprilie 2010: 20 aprilie 2010 Prin acest eveniment, la nivel internaŃional, se doreşte îmbunătăŃirea recordului mondial deŃinut de Global Campaign for Education pentru lecŃia cu cei mai mulŃi participanŃi implicaŃi simultan. Actualul record pentru un astfel de eveniment este deŃinut tot de Global Campaign for Education şi a fost înregistrat în anul 2008, inclusiv prin implicarea şcolilor din România (printre acestea s-a numărat şi Şcoala noastră!). RecomandRecomandRecomandRecomandăm:m:m:m: http://www.salvaticopiii.ro

Page 65: Revista 6

20 aprilie 2010 20 aprilie 2010 20 aprilie 2010 20 aprilie 2010 ---- 1GOAL: Education for all1GOAL: Education for all1GOAL: Education for all1GOAL: Education for all

Campania Scolii Noastre…Campania Scolii Noastre…Campania Scolii Noastre…Campania Scolii Noastre…

Cls 3 C, inv. Mirela RCls 3 C, inv. Mirela RCls 3 C, inv. Mirela RCls 3 C, inv. Mirela Rădulescudulescudulescudulescu

Peste Peste Peste Peste 75 milioane de copii 75 milioane de copii 75 milioane de copii 75 milioane de copii

nu au nu au nu au nu au şansa de a merge la ansa de a merge la ansa de a merge la ansa de a merge la şcoalcoalcoalcoală!!!!

Page 66: Revista 6

Despre DREPTUL LA EDUCAłIE

Legea 272 / 2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului specifică în art. 28 şi art. 29 că „orice copil are dreptul la educaŃie. EducaŃia trebuie să pregătească copilul pentru viaŃă, să-i dezvolte respectul pentru drepturile omului şi să-l

formeze în spiritul înŃelegerii, păcii şi toleranŃei”. De asemenea, ConvenŃia drepturilor copilului specifică „copilul are dreptul la educaŃie care să-i permită dezvoltarea, în condiŃii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităŃii sale” (www.copilul.ro)

Page 67: Revista 6

Cls 2 A, prof. Cristina Cozac

Am auzit o povestire despre

nişte copii care erau bătuŃi

pentru că nu au venit cu bani

acasă de la cerşit, în schimb şi-

au luat un creion sau un caiet

pentru şcoală. Este absolut

revoltător.

Andreea, cls 6

Page 68: Revista 6

Cls Cls Cls Cls 1A1A1A1A, înv. Ileana St, înv. Ileana St, înv. Ileana St, înv. Ileana Stănenenenescuscuscuscu

Dreptul la educatie este cel

mai iubit dar si cel mai încalcat

drept al copiilor.

Horia, cls 7

Page 69: Revista 6

Cls 3 D, inv. Nicoleta Nigai

Atrag atenŃia înalŃilor demnitari

asupra nevoii de a asigura

educaŃie gratuită de calitate

pentru fiecare.

Andrei, cls 8

Page 70: Revista 6

Cls 3 F, inv. Mihaela Dumitrache

Ne dorim un teren de sport ca

lumea, pauze mai lungi şi nu

vrem uniformă.

Mihai, cls. 7

Page 71: Revista 6

Cls 1 B, inv. Mirabela Banu

Page 72: Revista 6

Dreptul la educaŃie este nu

numai dreptul de a frecventa

şcoala, el este de asemenea

dreptul de a găsi în şcoala tot

ceea ce este necesar derulării

unor lecŃii bune.

Teodora, cls. 7

Tot ceea ce poate folosi

copilului şi dezvoltării sale

trebuie să-i fie oferit, trebuie

să-i fie facilitat accesul la

aceste cunoştinŃe.

Ana-Maria, cls. 8

Iulia, cls 7

Page 73: Revista 6

Iulia, cls. 7

Page 74: Revista 6

EducatiaEducatiaEducatiaEducatia trebuie sa fie

gratuita si accesibila oricui

intrucat este indispensabila in

asigurarea altor drepturidrepturidrepturidrepturi

umane. Fără educaŃie… nu

exişti!

Bogdan, cls. 6

Nu înŃeleg de ce copiii cu nevoi

speciale nu pot învăŃa în

acceaşi şcoală cu noi!?

Anastasia, cls. 3

IULIA

Statul nu imi garanteaza acest

dreptdreptdreptdrept. Ar trebui, dar nu o

face.

Dan, cls. 6

Page 75: Revista 6

Imi doresc sa nu-mi mai zică

mama că nu avem bani să

cumpărăm cărŃi...

Claudia, cls. 4

În satul bunicilor mei şcoala e

închisă. Are un lacăt mare şi

ruginit pe poartă. Copiii merg 5

km, mai mult pe jos, până în

satul vecin... Au un microbuz,

dar e mereu stricat. Eu... stau

în blocul de lângă şcoală...

Cristina, cls. 6

IULIA

Statul român garanteaza

accesul obligatoriu si gratuit la

educatie pentru toti copiii,

fara discriminare.

Atunci de ce n-a putut mama

să-l înscrie pe fratele meu la

grădiniŃă? I-au zis că nu mai

sunt locuri. Diana, cls. 6

Page 76: Revista 6

Noi, copiii, suntem cei care

aduna informatii despre

drepturile copilului, iar

Dumneavoastra Domnule Prim-

ministru sunteti persoana care

ia decizii importante, bazate pe

informatii si experienta. O

colaborare ne poate ajuta sa ne

intelegem mai bine si sa facem

cu totii mai mult in favoarea

copiilor.

Marius, cls. 8

Cls 4, , , , prof. NECULCEA MIHAELA

În România toate lucrurile

trebuie sa inceapa cu dreptul.

Cu dreptul copilului.

Cătălina, cls. 6

Page 77: Revista 6

Fiecare copil care nu merge la

școală va deveni un adult fără

educație. El va avea șanse mici

să obțină un loc de muncă și

risc mai mare să devină

infractor sau să depindă de

ajutorul social toată viața.

Acest lucru are consecințe

foarte grave, pe termen lung,

pentru fiecare dintre noi.

Iulian, cls. 6

Fiecare copil are dreptul la educaţie. La cel puţin 10 clase. Şi copilul de pe stradă cu mâna întinsă. Pentru că doar școala te face om.

Dragoş, cls. 7

Cred ca prin educatie oamenii

pot fi invatati sa aprecieze si sa

respecte.

Alex, cls. 6

Page 78: Revista 6

Mie îmi place la şcoală. Sigur,

ar fi bine să lucrăm şi noi pe

calculator…

Toni, cls. 6

Accesul la educaŃie înseamnă a

recunoaşte că orice copil

poate învăŃa, nefiind nevoie

decât de profesori care să

vadă şi să stimuleze

capacitatea de învăŃare şi de

un mediu în care copilul să

deprindă abilităŃi de viaŃă

independentă.

Roxana, cls. 8

Page 79: Revista 6

Cls. 2 A, prof. Cristina Cozac

Nu doar ca fiecare copil are

dreptul la educatie, ci fiecare

copil are dreptul la o educatie

corecta.

Mihai, cls. 7

“ NOI CREDEM SI DECLARAM CA FIECARE COPIL ARE DREPTUL FUNDAMENTAL LA EDUCATIE SI FIECARUI COPIL

TREBUIE SA I SE OFERE SANSA DE A AJUNGE LA UN ANUMIT NIVEL SI A SE PUTEA PASTRA LA UN NIVEL ACCEPTABIL DE INVATARE. [ … ] SISTEMELE EDUCATIONALE AR TREBUI PROIECTATE SI PROGRAMELE EDUCATIONALE IMPLEMENTATE IN ASA FEL INCAT SA TINA SEAMA DE MAREA DIVERSITATE A COPIILOR.” (DECLARATIA DE LA SALAMANCA, 1994 )

Page 80: Revista 6

A.A.A.A. In RomaniaIn RomaniaIn RomaniaIn Romania

Ministerul Educatiei intentioneaza

sa inchida scoli in mediul rural!

Aceasta masura va adanci declinul

sistemului de invatamant din

Romania si va limita dreptul copiilor

la educatie!

- Doar unul din patru copii din

mediul rural are sansa de a-si

continua educatia dupa ciclul

gimnazial!

- In 2007 Guvernul Romaniei a alocat

6% din PIB pentru educatiei, cu

mult sub media bugetului alocat de

catre statele membre ale UE. De

atunci, suma alocata educatiei a

scazut constant!

- In perioada 2000-2007, rata

abandonului scolar în rândul elevilor

din clasele I-VIII s-a triplat!

- România este penultima tara din

UE în ceea ce priveste procentul de

persoane cu vârsta între 5 - 29 de ani

care participa la educatie!

- In medie, doar jumatate din elevii

de clasa a VIII-a din mediul rural

trec testele nationale!

- În anul 2007, unul din cinci elevi au

abandonat scoala, rata de parasire

timpurie a scolii fiind de 19,2%.

B. In plan internationalB. In plan internationalB. In plan internationalB. In plan international

- Romania in calitate de stat membru al Uniunii Europene contribuie cu fonduri publice la eforturile de dezvoltare internationala;

- Romania sprijina tarile in curs de dezvoltare ale lumii prin acordarea de burse pentru educarea elitelor;

- Romania trebuie sa-si orienteze fodurile de dezvoltare internationala prin programe care sa combata rata abandonului scolar si analfabetismul (mai ales in randul fetelor) in zonele sarace si defavorizate ale tarilor in curs de dezvoltare.

Page 81: Revista 6

Accesul copiilor din Romania la

un sistem educativ de calitate

este sub semnul intrebarii!

Odata cu aderarea la Uniunea

Europeana Romania a devenit

un stat donator ce contribuie

cu fonduri publice la

dezvoltarea internationala.

Milioane de copii ai lumii nu au

acces la educatie, pentru ca

guvernele nu aloca suficiente

resurse; astfel nu se poate

vorbi despre un viitor mai bun!

Polarizarea societatii conduce

la injustitie sociala, frustrari si

violenta!

Page 82: Revista 6

Cls. 2 C, prof. Rodica TiŃa

Page 83: Revista 6

Cls. 2 B, institutor Corina Neculăescu

Daca toti elevii de scoala elementara ar primi o educatie de baza de buna calitate, de minim patru ani, problema abilitatii de a citi si a scrie ar fi rezolvata pe parcursul unei singure generatii.

Totusi, asasasastazitazitazitazi:

• 125 de milioane de elevi125 de milioane de elevi125 de milioane de elevi125 de milioane de elevi de scoala elementara nu sunt inca la scoalanu sunt inca la scoalanu sunt inca la scoalanu sunt inca la scoala; majoritatea dintre acestia sunt fete

• Alti 150 de milioane de elevi incep scoala elementara, dar abandoneaza inainte de a termina patru ani; marea majoritate abandoneaza inainte de a putea scrie si citi

• In mare parte a Africii Africii Africii Africii Subsahariene si a Asiei de sudSubsahariene si a Asiei de sudSubsahariene si a Asiei de sudSubsahariene si a Asiei de sud, copii primesc in medie intre 4 si 7 ani de intre 4 si 7 ani de intre 4 si 7 ani de intre 4 si 7 ani de educatieeducatieeducatieeducatie. In tarile industrializate, primesc intre 15 si 17 ani.

• Astazi, 870 de milioane de oameni 870 de milioane de oameni 870 de milioane de oameni 870 de milioane de oameni nu pot citi si scrienu pot citi si scrienu pot citi si scrienu pot citi si scrie; 70% sunt femei. Acum 50 de ani, Declaratia Declaratia Declaratia Declaratia Universala a Drepturilor OmuluiUniversala a Drepturilor OmuluiUniversala a Drepturilor OmuluiUniversala a Drepturilor Omului a proclamat educatia gratuita si obligatorie ca drept fundamental al omului. In 1990, Conventia cu privire la drepturile copilului, semnata de toate mai putin doua dintre guvernele lumii, a reafirmat acest drept ca o obligatie legala.

Page 84: Revista 6

Cls. 4 A, prof. Angela Pâslariu

De atunci, au fost multe angajamente internationale de nivel inalt cu privire la acest drept fundamental.

Tarile dezvoltate s-au angajat in mod repetat sa sustina cooperarea in scopul dezvoltarii, pentru a atinge obiectivele stabilite la summit-urile internationale din anii 1990. Guvernele sau intalnit in 1990 la Conferinta mondiala privind ‚Educatia pentru toti’, din Jomtien,

Tailanda. Aici s-au stabilit obiective astfel incat, in mai putin de o decada, toti copii din lume sa aiba sansa si accesul sa isi dezvolte abilitatile. Acest angajament acoperea accesul universal la educatie primara de buna calitate si eliminarea inegalitatii intre sexe.

Cel mai recent angajament facut de state si conducatorii guvernelor privitor la educatia primara universala, tinteste sa atinga acest

Page 85: Revista 6

obiectiv pana in 2015. Daca luam in considerare tendintele actuale, chiar si acest termen mai putin ambitios nu poate fi respectat. Daca guvernele lumii nu reusesc sa actioneze acum, 75 de milioane de 75 de milioane de 75 de milioane de 75 de milioane de copii vor fi privati de educatie de copii vor fi privati de educatie de copii vor fi privati de educatie de copii vor fi privati de educatie de baza pana in 2015baza pana in 2015baza pana in 2015baza pana in 2015. Cu toate acestea, cel mai recent

summit mondial asupra educatiei (Dakar, 2000) sublinia ca: Educatia este un drept uman fundamental. Este cheia catre dezvoltare durabila, pace si stabilitate intre si in cadrul tarilor, si astfel o masura indispensabila pentru participarea eficace in societate si economie in secolul XXI.

Cls. 4 B, inv. Ioana Popescu

Page 86: Revista 6

Cls. 3 B, prof. Vali Iatan

Page 87: Revista 6

SALVATSALVATSALVATSALVATI COPIII…I COPIII…I COPIII…I COPIII…

În septembrie 2010, după

Campionatul Mondial de

Fotbal, toŃi liderii lumii se vor

reuni pentru a discuta

obiectivele EducaŃiei pentru

ToŃi, iar fotbaliştii speră ca

suficient de mulŃi suporteri să

transmită mesaje pentru ca

aceşti lideri să ia măsurile

necesare astfel încât toate

persoanele să aibă şansa de a

merge la şcoală şi a învăŃa.

Cls. 5 – 8, prof. Elena State

Page 88: Revista 6

In prezent, în multe Ńări, nu se

alocă suficiente fonduri pentru

educaŃie astfel încât nu toŃi

copiii au şansa de a merge la

şcoală. Câteva exemple:

• În Malawi, există o medie

de 75 de elevi per

profesor, iar în zonele

rurale, cifra ajunge la 120

de elevi per profesor,

deoarece nu există

suficient de mulŃi

profesori.

• Multe guverne cheltuiesc

pentru educaŃie mult prea

puŃin, în comparaŃie cu

nivelul celorlalte

cheltuieli ale statului.

Cls. 5 – 8, prof. Eta Serbănoiu

Page 89: Revista 6

Si guvernele au un buget, iar

fondurile pentru educaŃie intră

în acest buget, dar pentru ca

educaŃia să fie accesibilă

tuturor, este nevoie ca

guvernele să ia anumite măsuri.

Unele dintre acestea sunt:

• Să considere educaŃia ca

prioritate naŃională şi să

finanŃeze acest domeniu

în consecinŃă

• Să reducă/să desfiinŃeze

taxele şi alte cheltuieli

şcolare pentru şcolile

publice.

• Să pregătească mai mulŃi

profesori calificaŃi care să

predea şi să supravegheze

clase cu câte maxim 40 de

elevi.

• Liderii Ńărilor mai bogate

trebuie să aloce mai mulŃi

bani pentru finanŃarea

educaŃiei din Ńările mai

puŃin bogate. OrganizaŃia

NaŃiunilor Unite estimează

că Ńările bogate ar trebui

să doneze 16 miliarde de

dolari SUA.

• ToŃi liderii lumii trebuie să

garanteze realizarea până

în anul 2015 a obiectivelor

educaŃiei pentru toŃi, aşa

cum au promis în anul

2000 la reuniunea din

Dakar, Senegal.

De suma ce urmeaze suma ce urmeaze suma ce urmeaze suma ce urmează a fi a fi a fi a fi

cheltuitcheltuitcheltuitcheltuită pentru educapentru educapentru educapentru educaŃiiiie în e în e în e în

urmurmurmurmătorii ani depinde torii ani depinde torii ani depinde torii ani depinde şansa ansa ansa ansa

copiilor din întreaga lume de a copiilor din întreaga lume de a copiilor din întreaga lume de a copiilor din întreaga lume de a

merge la merge la merge la merge la şcoalcoalcoalcoală. . . .

Din acest motiv atât de mulDin acest motiv atât de mulDin acest motiv atât de mulDin acest motiv atât de mulŃi i i i

oameni cer liderilor soameni cer liderilor soameni cer liderilor soameni cer liderilor să

cheltuiasccheltuiasccheltuiasccheltuiască mai mult pentru mai mult pentru mai mult pentru mai mult pentru

educaeducaeducaeducaŃie.ie.ie.ie.

Page 90: Revista 6

Cls. 5 – 8, prof. Veronica Burlacu

http://join1goal.org/en/supporters/ambassadors-and-supporters

Page 91: Revista 6

SusŃine campania!

http://www.join1goal.org/

Page 92: Revista 6

Cred ca toata lumea a auzit

de faptul ca s-a propus o

noua lege a invatamantului.

Din cate stiu eu aceste

propuneri nu le-au placut

profesorilor asa ca ei au

intrat in greva pentru a se

renunta la aceste schimbari.

Am fost curios sa aflu care

sunt propunerile pentru

viitorul nostru. Si... iata ce

am gasit!

Potrivit propunerilor incluse

în aşa-numitul “Cod al

Educatiei” schimbările la

preuniversitar ţin, în

principal, de testările de la

finalul ciclurilor de studii.

Admiterea la liceudmiterea la liceudmiterea la liceudmiterea la liceu

Noua lege va modifica

(pentru a patra oara in

ultimii cinci ani!!!)

modalitatea de admitere la

liceu. Liceul va avea trei ani

(cuprinzand clasa a X-a,

a XI-a si a XII-a), iar testarile

elevilor vor avea loc in cel

de-al doilea semestru din

clasa a IX-a.

Trecerea de la gimnaziu la

liceu se va face tot pe baza

repartizării computerizate.

La admiterea în liceu media

generală obţinută pe

parcursul claselor V-VIII

va reprezenta 50% din media

finală, şi restul de 50% va fi

nota la un test dat după

Page 93: Revista 6

model european care va fi,

de fapt, noutatea adusă în

locul tezelor unice. La acest

test care va fi susţinut în

scris în semestrul al doilea

din clasa a VIII-a vor fi

verificate cunostintele

obţinute de elev,

prin întrebări din mai multe

domenii.

Testul va fi dat şi la

finalizarea ciclului primar ca

verificare înainte de

gimnaziu, însă nota

astfel obţinută nu va

conta la admiterea la liceu.

Nu s-a stabilit cand va intra

in vigoare noul tip de

admitere la liceu. In aceasta

privinta exista doua

posibilitati: prevederile se

vor aplica fie incepand cu

promotia celor care in

toamna vor incepe clasa

a V-a, fie pentru cei care vor

intra in clasa a VI-a, astfel

incat sa ii excluda pe cei

aflati in acest moment in

gimnaziu.

BacalaureatulBacalaureatulBacalaureatulBacalaureatul

Forma actuala cu trei probe

date pe parcursul

semestrului si trei probe

scrise programate in vara are

toate sansele sa fie

inlocuita, chiar de anul

viitor, noul proiect al legii

invatamantului prevazand

doua probe scrise in loc de

trei. Mai exact, este posibil

sa se renunte la cea de-a

treia proba scrisa, care

consta in proba pe care

elevul si-o alege din cadrul

specializarii pe care a

parcurs-o.

Astfel, incepand cu anul

scolar 2011-2012,

bacalaureatul va avea probe

scrise doar la romana si la

matematica sau istorie (in

functie de profilul liceului),

fiind pastrate, totodata,

testele de competente din

cursul anului. Dar cum pana

Page 94: Revista 6

la BAC mai avem destul, sa

mergem mai departe…

O alta modificare adusa de

noua lege este diminuarea

numarului de ore pe care

elevii le vor petrece la

scoala, orarul scolar urmand

sa aiba 20 de ore in cazul

claselor I-IV, 26 de ore in

cazul gimnaziului si 30 de ore

in cel al liceului.

Optiunea majora pe care

ministerul o are este ca

parintii sa fie prezenti in

proportie de 1/3 in

administratia fiecarei scoli,

iar 20% din programa scolara

sa poata sa fie decisa la

nivelul scolii.

Alte modificări prevăd ca

învînvînvînvăţământul obligatoriu smântul obligatoriu smântul obligatoriu smântul obligatoriu să

aibaibaibaibă 11 clase11 clase11 clase11 clase, incluzând

grupa pregătitoare pentru

şcoală. Elevii vor fi înscrişi în

clasa I dacă împlinesc vârsta

de 6 ani în anul în care încep

şcoala.

O alta problemă delicată în

acest moment pare să

fie predarea religiei în şcoli.

Exista propuneri ca religia sreligia sreligia sreligia să

fie inclusfie inclusfie inclusfie inclusă în programa în programa în programa în programa

şcolarcolarcolarcolară obligatorieobligatorieobligatorieobligatorie, însă, la

cererea părinţilor, elevii vor

avea posibilitatea de a nu

participa la orele aceastei

discipline.

Eu unul nu prea sunt sigur

ca aceste legi vor fi in

vigoare prea mult si ca

urmatorul ministru nu va

schimba legea din nou, iar

urmatorul va face la fel ...

Dar sper ca ma insel si vom

descoperi si noi sensul

cuvantului ,,statornicie’’.

Totusi hai sa lasam legea si politica deoparte pana la urmatorul an scolar si sa ne concentram pe teze si incheierea mediilor. Asa ca doresc mult succes tuturor celor ce urmeaza sa dea teze. Pentru ceilalti, mai e o luna pana la vacanta !!!!!!

Horia VelciuHoria VelciuHoria VelciuHoria Velciu, Cls. 6 , Cls. 6 , Cls. 6 , Cls. 6 CCCC

Page 95: Revista 6

PROIECTULPROIECTULPROIECTULPROIECTUL

łINTA MEA, LICEULINTA MEA, LICEULINTA MEA, LICEULINTA MEA, LICEUL

Scopul proiectuluiScopul proiectuluiScopul proiectuluiScopul proiectului: orientarea : orientarea : orientarea : orientarea

şcolarcolarcolarcolară şi profesionali profesionali profesionali profesională a a a a

elevilor cls. a VIIIelevilor cls. a VIIIelevilor cls. a VIIIelevilor cls. a VIII----aaaa

Coordonatorii proiectului:Coordonatorii proiectului:Coordonatorii proiectului:Coordonatorii proiectului:

director prof. Oprescu director prof. Oprescu director prof. Oprescu director prof. Oprescu

Gabriela, director adj. prof. Gabriela, director adj. prof. Gabriela, director adj. prof. Gabriela, director adj. prof.

Gândac Daniela, prof. Gândac Daniela, prof. Gândac Daniela, prof. Gândac Daniela, prof.

BitBitBitBitănescu Irina, nescu Irina, nescu Irina, nescu Irina, prof. Prodan prof. Prodan prof. Prodan prof. Prodan

Lucia,Lucia,Lucia,Lucia, prof. Reiter Mihaela, prof. Reiter Mihaela, prof. Reiter Mihaela, prof. Reiter Mihaela,

prof. Amza Elena , prof. prof. Amza Elena , prof. prof. Amza Elena , prof. prof. Amza Elena , prof.

psihopedagog psihopedagog psihopedagog psihopedagog Şerberberberbănoiu Elenanoiu Elenanoiu Elenanoiu Elena

Grup Grup Grup Grup Ńintintintintă: elevii cls. a VIII: elevii cls. a VIII: elevii cls. a VIII: elevii cls. a VIII----aaaa

ppppărinrinrinrinŃii acestora ii acestora ii acestora ii acestora

Coordonatele proiectuluiCoordonatele proiectuluiCoordonatele proiectuluiCoordonatele proiectului: : : :

Cercetare, AutocunoaCercetare, AutocunoaCercetare, AutocunoaCercetare, Autocunoaştere, tere, tere, tere,

InformareInformareInformareInformare, , , , ConsiliereConsiliereConsiliereConsiliere

În cadrul orelor de

dirigenţie au fost prezentate

elevilor claselor a VIII-a

exerciţii de autocunoaştere

utilizate în consilierea

vocaţională.

A fost aplicat testul de

interese Holland, elevii

aflând care este profesiunea

adecvată pentru tipul lor de

personalitate - Cele 4

dimensiuni ale personalităţii.

Au fost prezentaţi

factorii şi etapele unei

orientări şcolare şi

profesionale optime, precum

şi modalităţile de căutare a

informaţiilor în vederea

orientării şcolare şi

profesionale.

Elevii claselor a VIII-a au

fost orientaţi spre aplicarea

unor teste de aptitudini şi

teste de interese şi li s-a

prezentat site-ul resursă

www.go.ise.ro.

Page 96: Revista 6

Proiect de parteneriat Proiect de parteneriat Proiect de parteneriat Proiect de parteneriat

“ALEGETI LICEUL POTRIVIT ”“ALEGETI LICEUL POTRIVIT ”“ALEGETI LICEUL POTRIVIT ”“ALEGETI LICEUL POTRIVIT ”

Colegiul National Colegiul National Colegiul National Colegiul National

Bilingv “Bilingv “Bilingv “Bilingv “George Cosbuc” , George Cosbuc” , George Cosbuc” , George Cosbuc” ,

cu sediul in str. Olari nr.

29-31, reprezentat prin d-

na director Ilinca Buciu Ilinca Buciu Ilinca Buciu Ilinca Buciu

si d-na psiholog Diana Diana Diana Diana

Ioanes Ioanes Ioanes Ioanes –––– coordonator coordonator coordonator coordonator

proiectproiectproiectproiect

si

ŞŞŞŞcoala cu clasele Icoala cu clasele Icoala cu clasele Icoala cu clasele I----VIII VIII VIII VIII

Nr 27 Principesa Ileana, Nr 27 Principesa Ileana, Nr 27 Principesa Ileana, Nr 27 Principesa Ileana, cu

sediul Str. Maşina de Pâine, nr.

65 , sector 2, Bucuresti,

reprezentata prin d-na director

Gabriela OprescuGabriela OprescuGabriela OprescuGabriela Oprescu si d-na

psihopedagog Elena Elena Elena Elena ŞŞŞŞerberberberbăăăănoiu noiu noiu noiu

–––– coordonator proiectcoordonator proiectcoordonator proiectcoordonator proiect

vor derula în parteneriat proiectul “ALEGETI LICEUL “ALEGETI LICEUL “ALEGETI LICEUL “ALEGETI LICEUL

POTRIVIT ”.POTRIVIT ”.POTRIVIT ”.POTRIVIT ”.

Desfasurarea de activitati socio-psiho-educationale in perioada 1 febr. 2010 – 31 mai 2010; colaborare prin schimburi de experienŃă, inter-asistenŃe; monitorizare permanentă a activităŃilor comune.

Proiectul se adresează elevilor claselor a VIII-a şi are ca scop orientarea şcolară şi profesională a acestora. Elevi ai Colegiul National Colegiul National Colegiul National Colegiul National Bilingv “George Cosbuc” Bilingv “George Cosbuc” Bilingv “George Cosbuc” Bilingv “George Cosbuc” vor prezenta oferta educaŃională a instituŃiei precum şi clarificări asupra statutului de licean.

Page 97: Revista 6

Joi, 29.04.2010, ora 12...Joi, 29.04.2010, ora 12...Joi, 29.04.2010, ora 12...Joi, 29.04.2010, ora 12...

Elevii claselor a 8Elevii claselor a 8Elevii claselor a 8Elevii claselor a 8----a sa sa sa s----au întâlnit au întâlnit au întâlnit au întâlnit

cucucucu 2 eleve di2 eleve di2 eleve di2 eleve din clasa a 10n clasa a 10n clasa a 10n clasa a 10----a a a a de de de de la la la la

Colegiul NationColegiul NationColegiul NationColegiul National Bilingv al Bilingv al Bilingv al Bilingv

“George Cosbuc”. “George Cosbuc”. “George Cosbuc”. “George Cosbuc”.

SSSS----a a a a prezentat oferta prezentat oferta prezentat oferta prezentat oferta

educationala a educationala a educationala a educationala a Colegiului Colegiului Colegiului Colegiului şi i i i

ssss----au povestit întâmplau povestit întâmplau povestit întâmplau povestit întâmplări din ri din ri din ri din

viaviaviaviaŃa de licean.a de licean.a de licean.a de licean.

Page 98: Revista 6

Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică al Şcolii Elevi, părinŃi şi profesori

din şcoala noastră au fost parte

din grupul Ńintă al unui studiu (coordonat de CENTRUL DE RESURSE ŞI ASISTENłĂ EDUCAłIONALĂ AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI)

Studiul privind opStudiul privind opStudiul privind opStudiul privind opŃiunile iunile iunile iunile şcolare ale elevilor claselor a colare ale elevilor claselor a colare ale elevilor claselor a colare ale elevilor claselor a

VIIIVIIIVIIIVIII----a, ale pa, ale pa, ale pa, ale părinrinrinrinŃilor acestora ilor acestora ilor acestora ilor acestora şi i i i

ale profesorilor diriginale profesorilor diriginale profesorilor diriginale profesorilor diriginŃi. i. i. i.

OBIECTIVELE STUDIOBIECTIVELE STUDIOBIECTIVELE STUDIOBIECTIVELE STUDIULUIULUIULUIULUI

• Identificarea intenŃiei de

continuare a studiilor după

terminarea clasei aVIII-a

• Identificarea distribuŃiei

opŃiunilor şcolare pe filiere şi

profiluri

• Identificarea factorilor şi

motivelor care stau la baza

opŃiunilor şcolare exprimate

• Identificare modalităŃilor prin

care şcoala poate oferi sprijin

elevilor şi părinŃilor acestora în

procesul de orientare şcolară şi

profesională

Câteva rezultate ale studiului:

Tipul unităŃii de învăŃământ pe care

elevii doresc s-o urmeze după

terminarea clasei a VIII-a: 67 % liceu

teoretic, 8 % liceu vocaŃional, 7 %

liceu tehnologic, 17 % nehotărâŃi.

Profilul: uman 42 %, real 38 % ...

Factorii determinanŃi în alegere: are

legătură cu profesia viitoare,

rezultatele obŃinute le facilitează

accesul, aptitudinile personale...

Licee vizate: Lazar, Mihai Viteazul,

Sava, Cosbuc...

Motivele alegerii liceului: apropierea

de casă, prestigiul instituŃiei, prieteni

care studiază acolo...

Studiul poate fi consultat pe

site-ul www.cmbrae.ro

Page 99: Revista 6

Salut! ☺ Dupa cum probabil stiti deja clasa a VI-a C face o revista... Ea se cheama „Cronicile „Cronicile „Cronicile „Cronicile Şcolii 27 ” colii 27 ” colii 27 ” colii 27 ” si va reflecta activitatea in echipa a intregii scoli!

De aceea noi ne-am gandit sa includem toate clasele in acest proiect, organizand un concurs...concurs...concurs...concurs...

Regulile sunt foarte simple:Regulile sunt foarte simple:Regulile sunt foarte simple:Regulile sunt foarte simple:

�PunePunePunePune----ti mintea la ti mintea la ti mintea la ti mintea la contributie.contributie.contributie.contributie.

���� GandesteGandesteGandesteGandeste----te la ceva te la ceva te la ceva te la ceva interesant.interesant.interesant.interesant.

���� Aduna informatii despre el.Aduna informatii despre el.Aduna informatii despre el.Aduna informatii despre el.

���� Asaza totul intrAsaza totul intrAsaza totul intrAsaza totul intr----o pagina, nu o pagina, nu o pagina, nu o pagina, nu uita de chemarea autorului, uita de chemarea autorului, uita de chemarea autorului, uita de chemarea autorului, corectitudinea si aspectul! corectitudinea si aspectul! corectitudinea si aspectul! corectitudinea si aspectul!

���� Gata Gata Gata Gata articolul! Scrie pe el articolul! Scrie pe el articolul! Scrie pe el articolul! Scrie pe el clasa si numele tau si trimiteclasa si numele tau si trimiteclasa si numele tau si trimiteclasa si numele tau si trimite----l l l l la adresa de ela adresa de ela adresa de ela adresa de e----mail: mail: mail: mail: [email protected]@[email protected]@yahoo.com

���� Daca esti un elev mai Daca esti un elev mai Daca esti un elev mai Daca esti un elev mai creativ poti sa ne dai si o creativ poti sa ne dai si o creativ poti sa ne dai si o creativ poti sa ne dai si o poezie, compunere sau orice poezie, compunere sau orice poezie, compunere sau orice poezie, compunere sau orice crezi tu ca merge intrcrezi tu ca merge intrcrezi tu ca merge intrcrezi tu ca merge intr----o revista o revista o revista o revista scolara. scolara. scolara. scolara.

Primele trei articole vor Primele trei articole vor Primele trei articole vor Primele trei articole vor fi fi fi fi premiate. Premiul va consta in premiate. Premiul va consta in premiate. Premiul va consta in premiate. Premiul va consta in publicarea pozei castigatorului publicarea pozei castigatorului publicarea pozei castigatorului publicarea pozei castigatorului insotita de un scurt insotita de un scurt insotita de un scurt insotita de un scurt comentariu.comentariu.comentariu.comentariu.

Page 100: Revista 6

SSSSă ne amintim…ne amintim…ne amintim…ne amintim…CCCCĂŞTIGTIGTIGTIGĂTORII PRIMEI EDITORII PRIMEI EDITORII PRIMEI EDITORII PRIMEI EDIŢII II II II –––– LUNA MARTIELUNA MARTIELUNA MARTIELUNA MARTIE

AUTORII PRIMELOR 3 ARTICOLE PRIMITE ÎN REDACAUTORII PRIMELOR 3 ARTICOLE PRIMITE ÎN REDACAUTORII PRIMELOR 3 ARTICOLE PRIMITE ÎN REDACAUTORII PRIMELOR 3 ARTICOLE PRIMITE ÎN REDACłIEIEIEIE

Nguyen Khanh Huyen Alexandra Onose Tanase Alexandra

clasa a IV-a D clasa a V-a B clasa a V-a A

Si acum vSi acum vSi acum vSi acum vă prezentprezentprezentprezentăm...m...m...m...

CÂCÂCÂCÂŞTIGTIGTIGTIGĂTORII EDITORII EDITORII EDITORII EDIłIEI a IIIEI a IIIEI a IIIEI a II----a a a a ---- LUNA APRILIELUNA APRILIELUNA APRILIELUNA APRILIE

AUTORII PRIMELOR 3 ARTICOLE PRIMITE AUTORII PRIMELOR 3 ARTICOLE PRIMITE AUTORII PRIMELOR 3 ARTICOLE PRIMITE AUTORII PRIMELOR 3 ARTICOLE PRIMITE ÎN REDACÎN REDACÎN REDACÎN REDACłIEIEIEIE

SSSSunt unt unt unt Andreea Frujinoiu Andreea Frujinoiu Andreea Frujinoiu Andreea Frujinoiu din din din din

clasa a IIIclasa a IIIclasa a IIIclasa a III----a C. Am 9 ani. Imi a C. Am 9 ani. Imi a C. Am 9 ani. Imi a C. Am 9 ani. Imi

place splace splace splace să compun poeziicompun poeziicompun poeziicompun poezii şi si si si să

desenez. Culoarea mov este desenez. Culoarea mov este desenez. Culoarea mov este desenez. Culoarea mov este

preferata mea. Sunt preferata mea. Sunt preferata mea. Sunt preferata mea. Sunt cuminte, cuminte, cuminte, cuminte,

ascultascultascultascultătoaretoaretoaretoare şi îmi place si îmi place si îmi place si îmi place să

spun ceea ce gâspun ceea ce gâspun ceea ce gâspun ceea ce gândesc. Am 2 ndesc. Am 2 ndesc. Am 2 ndesc. Am 2

frafrafrafraŃi cu care mi cu care mi cu care mi cu care mă înînînînŃeleg foarte eleg foarte eleg foarte eleg foarte

bine.bine.bine.bine.

Page 101: Revista 6

Ma numesMa numesMa numesMa numesc Talianu Patricia c Talianu Patricia c Talianu Patricia c Talianu Patricia şi i i i

sunt din clasa a Vsunt din clasa a Vsunt din clasa a Vsunt din clasa a V----a A. a A. a A. a A.

Sunt constiincioasSunt constiincioasSunt constiincioasSunt constiincioasă, , , , învînvînvînvăŃ

foarte bine foarte bine foarte bine foarte bine şi i i i îmi place sîmi place sîmi place sîmi place să

citesc. Desfcitesc. Desfcitesc. Desfcitesc. Desfăşor or or or şi activiti activiti activiti activităŃi i i i

extraextraextraextraşcolare: colare: colare: colare: englezenglezenglezengleză, , , , tenis tenis tenis tenis şi i i i

modeling. modeling. modeling. modeling.

Si...URASC VIOLENTA!Si...URASC VIOLENTA!Si...URASC VIOLENTA!Si...URASC VIOLENTA!

Ma numesc Padina MariaMa numesc Padina MariaMa numesc Padina MariaMa numesc Padina Maria ----

Diana, am 12 ani si suntDiana, am 12 ani si suntDiana, am 12 ani si suntDiana, am 12 ani si sunt eleva in eleva in eleva in eleva in clasa a Vclasa a Vclasa a Vclasa a V----a A la scoala nr. 27. a A la scoala nr. 27. a A la scoala nr. 27. a A la scoala nr. 27. Sunt o eleva constiincioasa, Sunt o eleva constiincioasa, Sunt o eleva constiincioasa, Sunt o eleva constiincioasa, sociabila, populara si putin sociabila, populara si putin sociabila, populara si putin sociabila, populara si putin

autoritara. autoritara. autoritara. autoritara. Am facut aceasta Am facut aceasta Am facut aceasta Am facut aceasta petitie pentru a demonstra ca petitie pentru a demonstra ca petitie pentru a demonstra ca petitie pentru a demonstra ca violenta nu duce la nimic bun… violenta nu duce la nimic bun… violenta nu duce la nimic bun… violenta nu duce la nimic bun… si am vrut sa ii fac si pe ceilalti si am vrut sa ii fac si pe ceilalti si am vrut sa ii fac si pe ceilalti si am vrut sa ii fac si pe ceilalti oameni sa spuna "NU" violeoameni sa spuna "NU" violeoameni sa spuna "NU" violeoameni sa spuna "NU" violentei. ntei. ntei. ntei.

Imi plac foarte mult Imi plac foarte mult Imi plac foarte mult Imi plac foarte mult petrecerile , expeditiile si imi petrecerile , expeditiile si imi petrecerile , expeditiile si imi petrecerile , expeditiile si imi

place sa citesc. place sa citesc. place sa citesc. place sa citesc.

Sunt Sunt Sunt Sunt STROE CATALINA ANDREEA, STROE CATALINA ANDREEA, STROE CATALINA ANDREEA, STROE CATALINA ANDREEA, eleva in clasa a IIeleva in clasa a IIeleva in clasa a IIeleva in clasa a II----a E. Ador muzica si dansul, imi place sa ma joc sia E. Ador muzica si dansul, imi place sa ma joc sia E. Ador muzica si dansul, imi place sa ma joc sia E. Ador muzica si dansul, imi place sa ma joc si

ssssa colorez.a colorez.a colorez.a colorez.

Page 102: Revista 6

OK. OK. OK. OK.

Acestia au fost câAcestia au fost câAcestia au fost câAcestia au fost câştigtigtigtigătorii în torii în torii în torii în LUNA LUNA LUNA LUNA APRILAPRILAPRILAPRILIEIEIEIE!!!!

SperSperSperSperăm cm cm cm că vvvv----au plau plau plau plăcut cele cut cele cut cele cut cele

patrupatrupatrupatru colege… colege… colege… colege… şi articolele lor.i articolele lor.i articolele lor.i articolele lor.

În LUNA În LUNA În LUNA În LUNA MAIMAIMAIMAI …………

AI PUTEA SAI PUTEA SAI PUTEA SAI PUTEA SĂ FII CHIAR FII CHIAR FII CHIAR FII CHIAR TU CÂTU CÂTU CÂTU CÂŞTIGTIGTIGTIGĂTORUL!TORUL!TORUL!TORUL!!!!!!!!!

TOT CE TREBUIE STOT CE TREBUIE STOT CE TREBUIE STOT CE TREBUIE SĂ FACI ESTE SFACI ESTE SFACI ESTE SFACI ESTE SĂ SCRII UN SCRII UN SCRII UN SCRII UN

ARTICOL ARTICOL ARTICOL ARTICOL ŞI SI SI SI SĂ----L L L L TRIMITRIMITRIMITRIMIłI PE ADRESAI PE ADRESAI PE ADRESAI PE ADRESA

PrimelePrimelePrimelePrimele trei articole vor fi premiatetrei articole vor fi premiatetrei articole vor fi premiatetrei articole vor fi premiate !!!!

Premiul vaPremiul vaPremiul vaPremiul va consta în publicarea pozei castigconsta în publicarea pozei castigconsta în publicarea pozei castigconsta în publicarea pozei castigătorului însotittorului însotittorului însotittorului însotită de un de un de un de un scurt comentariu.scurt comentariu.scurt comentariu.scurt comentariu.

Page 103: Revista 6

CampioniiCampioniiCampioniiCampionii SSSScoliicoliicoliicolii 27272727

Doamna profesoară de religie spune că dacă sunt concursuri trebuie ca şi şcoala noastră să trimită nişte participanŃi cu care să se mândrească. Ei bine, iată că nu trebuie neapărat ca aceste concursuri să fie din domenii ca matematica, româna, desenul sau engleza pentru ca şcoala noastră să aibă cu ce să se mândrească. Putem să ne afirmăm şi în domenii cum ar fi sportul şi de ce nu, la concursuri de anvergura unor campionate naŃionale...

Pe data de 25 aprilie 2010, la Bucureşti, s-au desfăşurat CamCamCamCampionatele pionatele pionatele pionatele NNNNaaaaŃionale de ionale de ionale de ionale de KKKKarate arate arate arate ModernModernModernModern (World Shotokan Karate Federation). IatIatIatIată ccccă 5 elevi din 5 elevi din 5 elevi din 5 elevi din şcoala coala coala coala noastrnoastrnoastrnoastră au participat au participat au participat au participat şi au i au i au i au ieieieieşit it it it din Sala din Sala din Sala din Sala “Antilopa““Antilopa““Antilopa““Antilopa“ cu cu cu cu medaliile medaliile medaliile medaliile şiiii diplomele de diplomele de diplomele de diplomele de campionicampionicampionicampioni....

Page 104: Revista 6

Cei 5 colegi cu care vă puteŃi mândri sunt (în fotografie, de la

stânga la dreapta):

- CCCCăttttălin Oprealin Oprealin Oprealin Oprea, elev în clasa a VII-a D, omul cu vitezaomul cu vitezaomul cu vitezaomul cu viteza.... A luat locul II la proba de kumite 13-14 ani şi tot locul II la kata sincron (lupta imaginară cu mai mulŃi adversari) în echipa cu cei doi de lângă el. E un tip periculos pentru inamici, aşa că faceŃi bine şi ...respectaŃi-l!

- Horia VelciuHoria VelciuHoria VelciuHoria Velciu din clasa a VI-a C (ăsta sunt eu), omul cu omul cu omul cu omul cu vvvvâââânananana. Am obŃinut locul VI la kata individual, locul II la kata sincron cu cei doi de lângă mine (deşi am participat la categoria 13-14 ani) şi locul III la kumite 10-12 ani, unde am dat peste unul rău cu centura maro care m-a oprit din cursă.

- Radu CRadu CRadu CRadu Călinlinlinlin, din clasa a VI-a C, omul cu tehnicaomul cu tehnicaomul cu tehnicaomul cu tehnica. A participat, aŃi ghicit, la kata sincron, categoria 13-14 ani, unde a facut echipă cu mine şi Cătălin, luând cu toŃii locul II. E un pic cam nepăsător, până trebuie să se lupte, când e cu totul alt om.

- Costin OCostin OCostin OCostin Opreapreapreaprea, învaŃă în clasa a III-a E, el e omul omul omul omul vostru dacvostru dacvostru dacvostru dacă vvvvă trebuie trebuie trebuie trebuie vitezvitezvitezviteză.... A luat locul II la kata

Page 105: Revista 6

sincron, categoria 9-11 ani. E mic, dar rău!

- RaniaRaniaRaniaRania IousihIousihIousihIousih (din păcate nu apare in poza), eleva in clasa a IV B. A luat locul II la kumite fete, categoria 10 ani. E bună la mai tot ce putem noi face, aşa că se descurcse descurcse descurcse descurcă în orice situaîn orice situaîn orice situaîn orice situaŃie.ie.ie.ie. Cu toŃii am participat la competiŃie din partea Clubului Sportiv Budokai şi vom mai participa şi la alte competiŃii pentru rezultate mai bune şi pentru mai multă onoare Şcolii 27, academia campionilor. În octombrie, în Cipru, vor fi Campionatele Europene şi puteŃi paria că vom participa şi la acestea. Dar până atunci, hai să terminăm cu bine anul şcolar. Aşa că ...la treabă !!! Horia Velciu, 6 C

Page 106: Revista 6

APRILIEAPRILIEAPRILIEAPRILIE

Octavian Goga Octavian Goga Octavian Goga Octavian Goga

Octavian Goga (n. 1 aprilie 1881, Răşinari d. 7 mai 1938, Ciucea) a fost un poet român, ardelean, de origine aromână, politician şi prim-ministrul României din 28 decembrie 1937 până la 11 februarie 1938. Membru al Academiei Române din anul 1920.

Octavian Goga s-a născut la 1 aprilie 1881 în satul Răşinari, de pe versantul nordic al CarpaŃilor, în casa cu nr. 778 de pe UliŃa popilor, fiul preotului ortodox Iosif Goga şi al soŃiei sale, Aurelia, învăŃătoare (şi colaboratoare în tinereŃe la ziarul Telegraful român şi la revista Familia). Între anii 1886-1890, Goga a urmat şcoala primară din satul natal, avându-l învăŃător pe Moise FrăŃilă, intelectual patriot, prototipul posibil din poezia Dascălul, aşa cum sora sa, Victoria, stinsă de timpuriu, a fost prototipul din DăscăliŃa. Cea mai mare parte a vacanŃelor, aşa cum povesteşte autorul în diverse texte autobiografice, şi le-a petrecut în satul natal al tatălui său, Crăciunelu de Sus, jud. Alba. Satul se află pe Târnava Mică, astăzi fiind

parte a comunei Cetatea de Baltă şi circa 20% din familiile din sat poartă numele de Goga. Poetul spunea: "ViaŃa Ńăranilor de pe delniŃele Crăciunelului mi-au fost sursă de inspiraŃie pentru Plugarii şi Clăcaşii". În 1890, poetul s-a înscris la liceul de stat din Sibiu (astăzi Liceul Gheorghe Lazăr), ale cărui cursuri l-a urmat până în 1899, când s-a transferat la liceul românesc din Braşov. La absolvirea liceului, în 1900 s-a înscris la Facultatea de Litere şi Filosofie a UniversităŃii din Budapesta, continuându-şi apoi studiile la Berlin şi încheindu-le în 1904.

Opera poetică

Poezii (1905), Ne cheamă pământul (1909), Din umbra zidurilor (1913), Cântece fără Ńară (1916), Din larg (1939) - poeme postume

VeniVeniVeniVeniţi la BIBLIOTECi la BIBLIOTECi la BIBLIOTECi la BIBLIOTECĂ pentru a afla pentru a afla pentru a afla pentru a afla

mai multe despre scriitorul lunii!mai multe despre scriitorul lunii!mai multe despre scriitorul lunii!mai multe despre scriitorul lunii!

Page 107: Revista 6

DăscăliŃa

de Octavian Goga

Când, tremurându-şi jalea şi sfiala, Un cânt pribeag îmbrăŃişează firea, Şi-un trandafir crescut în umbră

moare, Şi soare nu-i să-i plângă risipirea, Eu plâng atunci, căci tu-mi răsai în

zare, A vremii noastre dreaptă muceniŃă, Copil blajin, cuminte prea devreme,

Sfielnică, bălaie dăscăliŃă.

Ca strălucirea ochilor tăi limpezi, Poveste nu-i mai jalnic povestită, Tu eşti din leagăn soră cu sfiala, Pe buza ta n-a tremurat ispită. Cununa ta de zile şi de visuri Au împletit-o rele ursitoare,

Ca fruntea ta nu-i frunte de zăpadă, Şi mână nu-i atâtea ştiutoare.

Moşnegi, ceteŃi ai cărŃilor din strană, Din graiul tău culeg învăŃătură, E scrisă parcă-n zâmbetele tale Seninătatea slovei din scriptură. În barba lor, căruntă ca amurgul, Ei strâng prinosul lacrimilor sfinte, Căci văd aievea întrupat ceaslovul În vorba ta domoală şi cuminte.

La tine vin nevestele să-şi plângă Feciorii duşi în slujbă la-mpăratul, Şi tu ascunzi o lacrimă-ntre slove, În alte Ńări când le trimiŃi oftatul... Şi fete vin, să le-nfloreşti altiŃa, La pragul tău e plină ulicioara, Şi fetele îşi şopotesc în taină:

"Ce mâini frumoase are domnişoara!"

...Aşa, grijind copiii altor mame, Te stingi zâmbind în calea ta,

fecioară, Iar căpătâiul somnului tău vitreg

De-un vis deşert zadarnic se-nfioară. Tu parc-auzi cum picură la geamuri Un ciripit de pui de rândunică Şi-un gând răzleŃ îŃi înfierbântă

tâmpla, Cu tine-adoarme-o dulce, sfântă

frică.

Sfios, amurgul toamnei mohorâte Îşi mişcă-ncet podoaba lui bolnavă, Ca din cădelniŃi fumul de tămâie, Prelung se zbate frunza din

dumbravă. Tu stai în prag, şi din frăgar o frunză La sânul tău s-a coborât să moară, Iar vântul spune crengilor plecate Povestea ta, frumoasă domnişoară...

Page 108: Revista 6

LA PLIMBARE PRIN BUCURELA PLIMBARE PRIN BUCURELA PLIMBARE PRIN BUCURELA PLIMBARE PRIN BUCUREŞTITITITI............

Page 109: Revista 6

REPORTER LA MUZEUL REPORTER LA MUZEUL REPORTER LA MUZEUL REPORTER LA MUZEUL

TARANULUI ROMANTARANULUI ROMANTARANULUI ROMANTARANULUI ROMAN

elevaelevaelevaeleva STROE STROE STROE STROE

CATALINA ANDREEACATALINA ANDREEACATALINA ANDREEACATALINA ANDREEA

CLASA a IICLASA a IICLASA a IICLASA a II----a Ea Ea Ea E

PROF. TITA ELENA RODICAPROF. TITA ELENA RODICAPROF. TITA ELENA RODICAPROF. TITA ELENA RODICA

Într-o zi frumoasă de

primăvară am plecat în la muzeul

Ţăranului Român. Acolo m-am

întâlnit cu câţiva prieteni carora le-

am cerut părerea despre acest

interesant muzeu, intr-un scurt

interviu.

- Bună, Mihai!

- Bună, Andreea!

- Ce te-a impresionat mai mult

la acest muzeu ?

- În acest muzeu se găsesc o

serie de obiecte de artă

tradiţională românească. Mi-a

plăcut foarte mult biserica

de lemn din

Mintia, zona Transilvania.

- Mihai, ai mai vizitat acest

muzeu?

- Da, bineînţeles. Şi voi reveni

oricând cu plăcere.

- La revedere, Mihai!

- La revedere, Andreea!

- Buna, Ana! Ma bucur ca te

intalnesc. Ce faci?

- Am venit impreuna cu

parintii sa vizitam acest

muzeu.

- Ce ti-a placut cel mai mult?

- Am aflat multe lucruri

interesante despre traditiile

populare, am vizitat galeria

de arta taraneasca si cel mai

mult mi-a placut casa

taranului Antonie Mogos,

din satul Ceauru din judetul

Gorj.

- La revedere, Ana!

- La revedere, Andreea !

Am plecat de la acest

muzeu placut impresionata

de ceea ce am auzit cu

ocazia interviului luat

prietenilor mei.

Page 110: Revista 6

Reporter la Muzeul Satului Este o frumoasǎ zi de

primǎvarǎ şi ne aflǎm la Muzeul Satului. Aici vin mulŃi

vizitatori. Acum o sǎ vorbesc cu unul dintre aceştia.

- Bunǎ ziua, doamnǎ! Aş dori

sǎ vǎ reŃin pentru un scurt interviu.

- Cu mare plǎcere,domnişoarǎ!

- Doamnǎ, am auzit cǎ acest muzeu are multe atracŃii

turistice. Este adevǎrat?

- Da. Este adevǎrat. Aici am

vǎzut case din diferite zone ale

Ńǎrii, pot cunoaşte tradiŃiile şi obiceiurile românilor. De asemenea, în aceste zile se

poate admira o expoziŃie de ouǎ încondeiate. - VeŃi reveni la Muzeul Satului? - Desigur, cât de curând, cu

multǎ plǎcere.

- Vǎ mulŃumesc foarte mult,

doamnǎ, pentru informaŃiile oferite!

- Cu multǎ plǎcere!

Eu sper ca în aceste zile vor vizita cât mai mulŃi oameni Muzeul Satului. Pentru Revista Şcolii 27,

reporter Mǎlina Nicolae.

Nicolae Mǎlina Ioana Clasa a II-a E

Page 111: Revista 6

GGGGătitul este pentru titul este pentru titul este pentru titul este pentru

mine o activitate mine o activitate mine o activitate mine o activitate

plplplplăcutcutcutcută. . . .

ÎnconjuratÎnconjuratÎnconjuratÎnconjurată de linguri de linguri de linguri de linguri

şi de castroane, de i de castroane, de i de castroane, de i de castroane, de

fructe fructe fructe fructe şi de legume, i de legume, i de legume, i de legume,

de arome de arome de arome de arome şi de i de i de i de

condimente mcondimente mcondimente mcondimente mă simt simt simt simt

fericitfericitfericitfericită....

Sunt convinsă că dacă fiecare ne-am găsi puŃin

timp să ne pregătim singuri pachetul cu mâncarepachetul cu mâncarepachetul cu mâncarepachetul cu mâncare,

dacă ne-am lăsa imaginaŃia să combine alimentele

şi-am crea o gustare gustoasă, dar şi atractivă şi

frumos organizată, nu ne-am mai confrunta cu

problemele fast-food şi alte mâncăruri pe care le

găsim la chioşcul din şcoală.

După cum vă povesteam şi în numărul trecut, am

găsit un număr mare de poze pe internet şi găsesc

oportun să le împărtăşesc cu voi. Sper sa va

inspire! Apoi vă invit să gătiŃi o nouă reŃeta

delicioasa… ☺

Page 112: Revista 6

Sandwich toast - o reteta rapida pentru a prepara un sandwich pur

si simplu fabulos de gusos!

INGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTE

50 g branza telemea rasa 2 linguri maioneza

2 linguri sos "Salsa" mustar 2 felii paine taraneasca

Page 113: Revista 6

MOD DE MOD DE MOD DE MOD DE PREPARAREPREPARAREPREPARAREPREPARARE

Preincalziti gratarul sau toasterul.

Amestecati branza, maioneza

si mustarul si asezonati. Puneti acest amestec pe o felie de paine si puneti-o pe gratar pana

cand branza incepe sa se topeasca, aproximativ 1 - 2 minute. Puneti pe cealalta felie de

paine sos "Salsa", uniti cele 2 felii si tineti-le pe gratar pe ambele parti, apoi taiati-le in jumatati si serviti.

PS. După repriza de gătit de Paşte, m-am delectat cu filmul Julie &

Julia.

Julia este femeia care a schimbat pentru

totdeauna modul de a găti al americanilor. Dar în

1948, Julia Child (Meryl Streep) nu era decât o

americană obişnuită care trăia în FranŃa. Ajunsese

la Paris datorită slujbei soŃului ei, iar ea, din cauza

firii ei neobosite, dorea să-şi găsească o ocupaŃie.

După cincizeci de ani, Julie Powell (Amy Adams) se află într-un impas. Pentru că se apropie de 30 de ani, trăieşte în Queens şi lucrează într-un mediu cenuşiu, în timp ce prietenele ei obŃin succese uluitoare, ea se hotărăşte să urmeze un plan care să-i valorifice toate energiile.

Julie decide ca într-un an să încerce toate cele 524 de reŃete din cartea de bucate a Juliei Child: Mastering the Art of French Cooking şi să scrie pe blog despre experienŃele ei culinare.

Foarte tare filmul! Mă grăbesc să încerc şi eu nişte reţete franţuzeşti!

A GA GA GA GĂTIT & SCRIS PT VOI, BUBULINATIT & SCRIS PT VOI, BUBULINATIT & SCRIS PT VOI, BUBULINATIT & SCRIS PT VOI, BUBULINA----GOSPODINAGOSPODINAGOSPODINAGOSPODINA

Page 114: Revista 6

MAI BUNA DECAT TOATE!MAI BUNA DECAT TOATE!MAI BUNA DECAT TOATE!MAI BUNA DECAT TOATE! Am ales sa scriu acest articol deoarece copiii din ziua de azi nu se mai gandesc la sanatatea lor si se trezesc peste 3-4 ani ca sunt plini de cosuri, grasime si au probleme cu socializarea, iar mai tarziu si cu sanatatea. Din acesta cauza se inchid in ei, isi pierd prietenii si incet, incet si increderea in ei. Singuratatea si frustrarile aduse de aceasta ii fac sa manance mai mult si mai prost, isi gasesc in mancare un prieten de nadejde, oricand aproape si care nu comenteaza nimic. Odata cu adolescenta sosesc si problemele si poate ca mancarea nu ar trebui sa se afle pe acesta lista. Un prieten bun ar trebui sa fie sportul, ne ajuta sa respiram mai bine, sa gandim mai bine si de ce nu sa aratam mai bine. In acest moment, dupa parerea mea, 99% din copii au cosuri din cauza dulciurilor si a fast food-urilor si banuiesc ca nu le place (asa cum nu-mi place nici mie), asa ca m-am

gandit sa alcatuiesc un meniu care sa placa, dar care sa fie si sanatos! De dimineata : Ceai sau

- lapte cu cerale - fructe

La pranz -salata -sau rosii ,branza , sa fie ceva fresh , doar de asta ai nevoie pentru scoala! -putini cartofi prajiti -peste/carne slaba

Seara friptura/budinca/ oua fierte -fructe

Cam acesta ar fi un meniu simplu si sanatos. Asta nu inseamna ca nu poti sa incalci putin regula si sa mananci putina ciocolata , dar cu masura! Va spun sincer va veti simti total revigorati daca folositi meniul meu!

Si nu uitati... A scris Andrei de la 6 C.

Page 115: Revista 6

AVATAR AVATAR AVATAR AVATAR –––– Jocul

Cred că orice elev din şcoala

noastră a văzut filmul acesta...

Însă cum iarna nu-i ca vara, nici

jocul nu-i ca filmul... În primul

rând jocul are un element de

rol, adică jucătorul poate

influenţa evoluţia poveştii. Mai

exact, spre deosebire de film,

personajul poate alege să lupte

de partea oamenilor invadatori.

Poate însă m-am înşelat şi nu

toată lumea a văzut filmul, aşa

că vă voi spune eu: oamenii au

început să colonizeze alte

planete, cum ar fi Pandora.

Însă aici trăiesc Na’vi, populaţie

foarte înaltă şi... albastră.

Pentru a interacţiona cu

populaţia, oamenii au creat

“avatare”, corpuri în care unii

oameni işi pot transpune

mintea. Tu eşti unul dintre ei!

La un moment dat însă eşti pus

în situaţia de a alege tabăra de

partea careia vei lupta.

Na’vi au puterea de a comunica

cu natura şi există un altar

sacru prin care pot comunica.

Însă e inactiv, astfel încât pot

comunica cu natura dar nu şi

cu zeiţa lor Eywa. Dacă eşti de

Page 116: Revista 6

partea Na’vi-lor trebuie să

activezi altarul, însă dacă eşti

cu oamenii trebuie să-l

distrugi.

Joaca de partea oamenilor e

,,calea laşului”, lupta se face de

la distanţă cu ajutorul

mitralierelor, lansatoarelor de

rachete, aruncătoarelor de

flăcări şi a shot-gun-urilor.

Modul de joc m-a dus cu

gândul la un asasin care are

posibilitatea de a termina

inamicul cu o singură lovitură.

Cu Na’vi însă e cu totul altă

mâncare de peşte. Jucătorii

sunt ca nişte kamikaze: se

aruncă in mijlocul rafalelor de

gloanţe şi îşi elimină inamicii pe

rând cu ajutorul arcului cu

săgeţi, toiagului, sabiei,

arbaletei, buzduganului şi chiar

a mitralierei de distanţă scurtă

pe care ai păstrat-o ca suvenir

de când lucrai pentru oameni.

UBISOFT, eternul producător

de jocuri a fost darnic şi la

capitolul vehicule. Oamenii pot

conduce maşini, ATV-uri,

elicoptere şi chiar un fel de

tancuri, spre deosebire de

Na’vi care pot călări cai,

pantere, păsari şi un fel de

dragon.

În plus, pentru a uşura

munca jucătorului, atât

oamenii cât şi Na’vi au abilităţi

care să ii ajute în lupta:

refacerea sănătăţii, o undă de

şoc , albine/rachete care atacă

inamicul, invizibilitate şi multe

altele.

Page 117: Revista 6

Despre partea tehnică

am numai cuvinte de

laudă: grafica e

excelentă aproape ca

de film, iar la

capitolul sunet pot

spune cu plăcere că

am avut parte de

multe momente când

tresăream din cauza ţipetelor şi

atacurilor inamicului pe care

nu l-am observat.

În concluzie jocul e

foarte frumos şi

atent realizat. Un

singur lucru m-a scos

din sărite: când joci

de partea oamenilor,

boşii (inamicii mai

serioşi) mor foarte

greu chiar şi cu

folosirea în exces a

abilităţilor şi descărcarea mai

multor arme în ei. Ajungi să te

saturi să-i mai omori că ei rămân

tot vii. În rest mi-a plăcut totul.

Pentru a te bucura pe

deplin de tot ce oferă jocul e

necesară o placă video foarte

bună. Ahh... am uitat să vă

spun, vânătorilor de trofee: nu

veţi putea scalpa inamicii, dar

există un scanner pe care îl

puteţi folosi pentru a observa

mai îndeaproape diferite

Page 118: Revista 6

lucruri de pe Pandora cum ar fi

animale, plante, echipamente

ale oamenilor, tadiţii ale Na’vi-

lor şi multe alte

lucruri.

În meniu există

o secţiune

numită

,,Pandorapedia”,

unde vor apărea

articole cu

lucrurile

scanate.

Dacă ar trebui să vă recomand

ceva atunci vă voi destăinui că

spre sfârşit, dacă aţi ales să

jucaţi de partea oamenilor, veţi

avea din nou şansa să alegeţi să

fiţi de partea Na’vi-lor şi vă

sfătuiesc să nu o faceţi!!! Dacă

vă spun şi de ce, atunci unde

mai e surpriza?

În concluzie, jocul e foarte

bine realizat şi merită să îl

jucaţi de ambele părţi.

Cred că îşi merită pentru o

vreme locul pe calculatorul

oricarui gamer.

Gameru’ de serviciu

Horia Velciu, 6CHoria Velciu, 6CHoria Velciu, 6CHoria Velciu, 6C

Page 119: Revista 6

- Doamna învăŃătoare, poate fi pedepsit cineva pentru un lucru pe care nu l-a făcut?

– Nu!

– Atunci nu o să mă pedepsiŃi pentru că nu mi-am făcut tema!

In timpul unei lectii, profesoara ii spune unui elev:

- Gigele, n-ai promis tu ca o sa fii cuminte?

- Da, doamna profesoara.

- Si nu ti-am promis eu ca te voi pedepsi daca nu vei fi cuminte?

- Da, doamna, insa cum eu nu mi-am tinut promisiunea, nici dumneavoastra nu sunteti obligata sa o tineti...

La extemporal:

- Vasilica, sper ca de data asta sa nu te mai prind copiind.

- Si eu sper.

In prima zi de scoala invatatoarea verifica elevii daca si-au facut tema data in vacanta. - Ionel, tu ti-ai facut tema? - Da, d-na invatatoare, compunerea mea are 15 pagini! - Foarte bine Ionel! Dar tu Victoras? - Da, d-na invatatoare, compunerea mea are 25 de pagini! - Ooooo, foarte bine Victoras! Dar tu Gigel, tu ti-ai facut tema? - Da, d-na invatatoare, compunerea mea are 50 de pagini? - 50 de pagini!? Pai ia sa auzim cum incepe compunerea ta?... - Un calaret pleca in Egipt! - Asa...bun inceputul! Si cum se incheie compunerea? - Cand calaretul ajunge in Egipt!... - Interesant! Ia sa auzim si continutul! - Tagdam, tagadam, tagadam...

Page 120: Revista 6

Poporul roman s-a format prin

casatorirea barbatilor romani

cu fetele dacilor si invers.

Taranii lui Creanga vorbesc o

limba fara greseli de ortografie.

Anotimpurile care apar mai des

in opera acestui mare poet al

naturii sunt primavara, vara,

toamna si iarna.

Din cauza conditiilor grele,

Eminescu a murit de foame

toata viata.

In poezia lui Toparceanu

gazele, gandacii si insectele,

cum e cotofana, stau de

vorba: "Ce ne facem fetelor ?".

Viata albinelor e primejduita

mereu de insecte ca : tantarul,

viespea, soarecele si ursii care

se urca in fagi unde sunt

albinele stranse in colonii si

depun miere.

Intamplarile povestite s-au

petrecut vara trecuta, mai

exact intr-un satulet oarecare.

In "Pastel" vedem o batrana

care alearga agale prin linistea

noptii cu taciuni aprinsi in

mana.

Mircea cel Batran sta la un

discurs cu Baiazid. Acesta il

primeste cu obraznicie si-l face

in tot felul ca pe o albie de

porci.

Toate personajele din "O

scrisoare pierduta" sunt lipsite

de incultura.

Cristofel Columb a plecat in

America unde s-a insurat cu o

bastinoasa.

Page 121: Revista 6

LUNA LUNA LUNA LUNA MAIMAIMAIMAI

BerbecBerbecBerbecBerbec

Luna aprilie reprezinta o perioada

foarte vesela din viata ta. Plina de

activitati in aer liber, creativitate si

emotie. Dupa o perioada de stat in

casa, urmeaza o perioada bogata in

spontaneitate.

Esti gata sa iti asumi orice risc si

asta te face irezistibil. Zilele tale

vor fi bogate in activitati alaturi de

cei dragi. Iti vei umple bateriile si vei

deborda de fericire.

Esti pregatit sa iti rezolvi probleme

care apar luand masuri rapid. Vei

avea mult mai multa incredere in

tine si in abilitatile tale.

Te vei apropia foarte mult de parinti

luna aceasta.

TTTTauraurauraur

Camera tau are nevoie de renovare

sau de o marire. Iti doresti ca locul

unde stai sa arate cat mai bine

pentru a te simti cat mai bine.

Vei decide ca ar fi timpul sa

investesti in aparaturi noi. Fie ca te-

ai plictisit de cele vechi, fie ca s-au

stricat, ti-ai pus in cap ca ai nevoie

de altele mai noi si mai bune.

In luna aprilie nu te poti gandi decat

la tine. Vei fi foarte egoist si toate

ideile tale vor fi subiective si

personale. Daca ar fi dupa tine, ti-ar

placea sa poti fi lasat in pace.

Nu simti nevoia de comunicare cu

ceilalti, iar asta va duce la o luna

cam singuratica.

Page 122: Revista 6

GemeniGemeniGemeniGemeni

Poate ca e timpul sa incepi sa inveti

sa relationezi cu altii la un nivel mai

personal. Incearca sa spui prietenilor

ce te deranjeaza si prin ce stari

psihice treci. Vei primi mai mult

ajutor decat ai crede.

Luna aceasta ai grija sa nu uiti sa

comunici cu toate rudele tale. Se

simte o presiune din parte lor si au

nevoie sa stie ce mai faci si daca esti

bine.

RacRacRacRac

O perioada in care va trebui sa crezi

in tine si in ideile tale. Vor exista

multe dispute luna aceasta si tu vei

fi in centrul lor cam de fiecare data.

Activitatile pe care le vei

intreprinde singur vor avea mai mult

succes decat cele in grup. Incearca

sa lucrezi singur luna aceasta pentru

a evita alte probleme.

Ai nevoie de o pauza sau de o

vacanta pentru ca esti mult prea

obosit.

LeuLeuLeuLeu

Poate ca e timpul sa-ti faci o analiza

a personalitatii tale si nu numai.

Incearca sa fii sincer cu tine si sa te

uiti in oglinda cu obiectivitate.

Vezi ce nu e bine si incearca sa

schimbi ca mai apoi sa incetezi in a

mai judeca atat de dur pe cei din

jurul tau.

Ai foarte multa incredere in tine si

poate ca ai si de ce insa ai tentinta

de a-i face pe cei din jurul tau sa se

simta inferiori.

FecioaraFecioaraFecioaraFecioara

Ai tendinta de a pierde lucruri de

valoare luna aceasta sau de a le

rataci foarte tare.

Esti zapacit si cu capul in nori inca

de la inceputul lunii. Poate pentru

Page 123: Revista 6

ca relatia cu prietenii tai este mai

frumoasa ca niciodata asta iti da

aripi sa visezi cu ochii deschisi.

La scoala lucrurile stagneaza. Iti vei

duce la bun sfarsit unele proiecte

dar fara niciun rezultat luna

aceasta.

De asemenea este o luna buna

pentru a face cateva schimbari in

viata ta personala. De a iesi mai des

sau de a lega noi prietenii. Stai

foarte bine la capitolul comunicare.

BalantaBalantaBalantaBalanta

Vei fi orientat spre castig si

terminarea unor proiecte foarte

importante. Incerci din rasputeri sa

te faci apreciat la scoala si ai toate

sansele.

Ai o agenda foarte plina dar reusesti

sa-ti onorezi toate intalnirile. In

grupul tau de prieteni va aparea o

persoana noua pe care o vei admira

inca de la inceput. Ai grija insa ca

aparentele insala.

ScorpionScorpionScorpionScorpion

Aceasta luna este luna cea mai buna

din an pentru tine. Toate proiectele

pe care le-ai inceput in trecut vor fi

premiate si tu vei fi apreciat.

Familia te sustine in orice vei dori sa

intreprinzi in aceasta luna. Oricare

ar fi optiunile tale nu ai nicio sansa

sa dai gres.

SagetatorSagetatorSagetatorSagetator

Conexiunile de la distanta sau

prieteniile uitate in timp vor fi

favorizate luna aceasta. Vei lua

legatura cu oameni uitati.

O luna plina de relaxare si voie buna.

Serviciul va fi uitat luna aceasta. Ai

sanse maxime sa cunosti pe cineva

special.

Page 124: Revista 6

CapricornCapricornCapricornCapricorn

Daca ai crezut ca ai scapat de

problemele financiare nu este

tocmai asa.

Luna aceasta este probabil cea mai

grea luna din acest an. Nu fa

imprumuturi, incearca sa cheltuiesti

cat mai putin si sa nu faci excese.

Desi nu stai bine financiar cand vine

vorba de viata ta publica lucrurile

sunt chiar roz. Prietenii sunt alaturi

de tine si iti vor face constant mici

surprize ce te vor scoate din stresul

de peste zi.

VarVarVarVarsatorsatorsatorsator

Vei fi inconjurat luna aceasta de

multa lume. Fie ca vei iesi mai des

sau pur si simplu vei primi multe

vizite nu vei fi singur nici macar o zi.

Vei realiza ca unele proiecte se pot

incheia mai repede daca ceri

ajutorul si altor colegi. Desi esti

obisnuit sa iti termini sarcinile

singur, luna aceasta vei apela destul

de des si la altii.

PestiPestiPestiPesti

Vei face cateva schimbari atat in

viata ta. Acest lucru iti va da cateva

batai de cap si nu vei fi in apele tale

tot timpul.

Simti ca toata lumea cere lucruri de

la tine si asta te va face sa nu

raspunzi tot timpul la telefoane.

Ai nevoie de liniste si de o mica

vacanta dar nu exista nicio sansa

pentru asa ceva luna aceasta.

Astrologul tAstrologul tAstrologul tAstrologul tău, Andreeau, Andreeau, Andreeau, Andreea

Page 125: Revista 6

Afară e cald, frumos, minunat… Esti bombardat de o

multime de mesaje cu invitatii la plimbare prin parc…

DAR…

Tocmai am intrat în perioada examinarilor şi a tezelor (în

cazul elevilor de la clasa a V -a in sus)…

Va dorim (si ne dorim! ☺) putere de concentrare, spor la

învatat… si sa luati note cat mai mari,

adica numai 9(noua) si 10(zece)

☺…

Cu drag,Cu drag,Cu drag,Cu drag,

[email protected]@[email protected]@yahoo.com