referat finante publice

of 22 /22
Academia Fortelor Terestre '' Nicolae Bălcescu '' 2010 ANALIZA TEHNICILOR DE AȘEZARE SI PERCEPEREA VENITURILOR FISCALE DE LA PERSOANELE FIZICE

Author: ionut-spiridon

Post on 29-Jun-2015

245 views

Category:

Documents


7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Academia Fortelor Terestre '' Nicolae B lcescu '' 2010

ANALIZA TEHNICILOR DE A EZARE SI PERCEPEREA VENITURILOR FISCALE DE LA PERSOANELE FIZICE

Coordonator: Lt. col. Elena Flori teanu

Realizat de : Stud. sg. maj. Spiridon Ionu -Daniel

Politica economic a unui stat se bazeaz n mare masur pe politica financiar promovat prin Ministerul Finan elor sau o structur guvernamental similar (ex. Departamentul Federal al Trezoreriei - n SUA) precum i politica monetar , valutar i de credit, promovat de Banca Na ional . Politica financiar are dou componente: politica fiscal i politica bugetar .

Politica fiscal a statului este sinonim cu puterea de a percepe impozitele i taxele, iar politica bugetara se exprim prin puterea de a cheltui banii colecta i n folosul comunit ii. Politica fiscal se bazeaz pe unele principii valabile numai n anumite situa ii. Ea nu cunoa te ''re ete unice'' universal valabile n orice ar i pentru orice situa ie. Astfel spus politica fiscal nu se bazeaz pe ''standarde'' pe norme universal valabile, situa ii de criz identice (infla ie, omaj, deficitul bugetar etc.) nu se pot rezolva cu solu ii aplicate n alt ar i nici chiar cu solu ii aplicate n acea i ar dar n perioade diferite. In condi iile n care s-ar fi dovedit faptul c ''reducerea impozitelor contribuie la stimularea economisirii i la cre terea economic permanent '' atunci arfi avut loc i vor avea loc reduceri de impozite s-ar ajunge n situa ia ca dup o anumit perioad de timp, s nu mai existe impozite, ceea ce este de neconceput. Utilizarea mai multor impozite este o problem complicat , sub aspectul stabilirii num rului i nivelului (tipului) de impozite utilizate pentru realizarea obiectivelor de politic financiar implicit economico-social . Astfel spus cu toate c n practic s-a ajuns s se utilizeze un num r mare de ipozite, ni sa reu it n aceste condi ii s se realizeze obiectivele micro i macroeconomice de natura: y y y y y asigur rii veniturilor necesare nf ptuirea principiilor de echitate social i fiscal reducerea evaziunii fiscale, eliminarea contrabandei i ''scoaterea la lumin '' a economiei subterane frnarea consumului de produse i servicii d un toare s n t ii popula iei (droguri, tutun, olcool etc.) stimularea dezvolt rii unor domeni de activitate (ex. tehnologia infoma iei, agricultura, activitatea decercetare)

VENITURILE FISCALEVeniturile fiscale cuprind: impozitul pe profit, accizele, impozitul pe veniturile din salarii, impozitul pe veniturile din dividende, impozitul pe dividendele de la societa ile comerciale, impozitul pe veniturile realizate din activitatile de expertiz contabil , taxa pe valoarea ad ugata etc.

DEFINIREA NOTIUNILOR DE IMPOZITE SI TAXE Impozitul este cea mai important si totodat cea mai veche resurs financiar , originile sale fiind legate de existeanta statului si a banilor. Etimologic, cuvtul ,,impozit" provine din limba latin ,,impositum", care semnific obliga ie public . De-a lungul timpului, modul in care a fost si este definit impozitul difer in func ie de cum s-a impus si a fost perceput de la o etapa la alta. Asfel, din literatura de specialitate am retinut urmatoarele defini ii care certific pozi ia autorilor respectivi in leg tur cu no iunea de impozit: Gaston Jeze consider c ,,impozitul este n statele moderne o presta ie pecuniar pretins cet eniilor cu scopul acoperirii cheltuielilor de interes general". Louis Trotabas intelege prin impozite ,,procedeul de repartizare a crean elor bugetare ntre cet eni, in func ie de capacitatea lor contributiv ". Lucien Mehl si Peirre Beltrane definesc impozitul ca ,, o presta ie pecuniar , pretins de autoritatea public de la persoane fizice si morale, dup capacitatea lor contributiv i f r o contrapresta ie determinat , n principal pentru acoperirea cheltuielilor publice, si in mod accesoriu, cu scopuri interven ioniste publice". Ioan Talpo sintetizeaz urmatoarea defini ie: ,,impozitul reprezint o form de prelevare silit , la dispozitia statului, fara contrapresta ie direct i imediat si cu titlu nerestituibil a unei p r i din veniturile sau averea persoanelor fizice si/sau juridice in vederea acoperirii unor necesit i publice''. Cu alte cuvinte, impozitul reprezint ,,plata baneasc , obligatorie, general , definit i nereciproc efectuat de persoane fizice si juridice pentru sus inerea cheltuielilor publice, in cuantumul si la termenele stabilite prin lege,f r obliga ia din partea statului de a presta platitorului un echivalent direct si imediat''. Din defini iile impozitului se desprind urmatoarele tr s turi fundamentale: caracterul general si obligatoriu, rezid din legalitatea acestuia. Articolul 53,alineatul 1 din Constitutia Romaniei prevede: ''ceta enii au obliga ia s contribuie prin impozit si taxe la cheltuielile publice''; caracterul definit si nerambursabil, cu alte cuvinte banii pl ti i ca impozit nu se vor mai intoarce niciodat la contribuabil; prevederea silit a impozitului nu presupune o presta ie direct i imediat din partea statului.,,Exist ireversibilitatea impozitului'',dar

indirect , sub form de utilit i publice pe care le primesc n schimb pl titorii i f r a avea la baza o echivalent ;mobilizarea impozitelor, de c tre stat,la buget vizez realizarea unor ac iuni de interes public. Cuvantul ,,tax '' i are originea in limba greac ,unde intlnim ,,taxis'' cu sensul de fixare de impozit. Taxele sunt pl i f cute de persoane fizice sau juridice, de regul , pentru serviciile prestate in favoarea acestor de un agent economic, o institutie sau un serviciu de utilitate public . Spre deosebire de impozit,texele dau dreptul platitorului s beneficieze de un contraserviciu direct si imediat, ins de regul nu se pune semnul egalit ii ntre costul serviciului efectuat de c tre stat sau institu iile sale i suma perceput cu titlu de tax . Sfera de cuprindere a impozitului Sub aspectul sferei de cuprindere a impozitului, veniturile realizate de contribuabil, persoana fizic rezident , se clasific n dou mari grupe: venituri impozabile si venituri neimpozabile.Veniturile impozabile reprezint categoria de venituri supuse impozit rii si includ att veniturile n bani ct si echivalentul n lei al veniturilor n natur , cuprinznd urm toarele categorii: venituri din activit i independente din care fac parte veniturile comerciale, veniturile din profesii libere precum si veniturile din drept de proprietate intelectuala; venituri din salarii; venituri din cedarea folosin ei bunurilor; venituri din investi ii; venituri din pensii pentru suma ce depa e te un anumit cuantum pe lun (precizat prin ordin al ministrului finan elor publice); venituri din activita i agricole (precizate expres n actele normative n vigoare); venituri din premii si din jocuri de noroc; venituri din alte surse. Veniturile neimpozabile sunt veniturile care nu se impun impozit rii din anumite considerente de ordin social, economic, politic. n aceasta grup se includ urmatoarele categorii: ajutoare, indemniza ii, i alte forme de sprijin cu destina ie special , acordate din bugetul de stat, bugetul asigur rilor sociale de stat, bugetul fondurilor speciale, bugetele locale i din alte fonduri publice inclusiv indemniza ia de maternitate si pentru cre terea copilului, precum i cele de aceeasi natura primite de la alte persoane,f cnd excep ie ndemniza iile pentru incapacitatea temporar de munc , deoarece acestea sunt asimilate veniturilor de natur salarial , venituri care se supun impozit rii. Din categoria alte persoane care pot acorda ajutoare si alte forme de sprijin fac parte printre al ii i: casa de ajutor reciproc a pensionarilor acordate membrilor din contribu iile acestora; organiza ii sindicale, umanitare, Crucea Ro ie i alte entit i care pot acorda ajutoare umanitare sau sociale. Veniturile neimpozabile care sunt cuprinse n aceast categorie sunt multe la num r dintre care pot fi amintite: aloca ia de stat pentru copii; ajutorul pentru nc lzirea locuin ei; ajutorul social acordat potrivit legii; ajutoare umanitare, medicale si sociale. O alt categorie a

veniturilor neimpozabile reprezint : sumele ncasate din asigur ri de orice fel reprezentnd desp gubiri pentru pagube suportate, sume asigurate precum si orice alte drepturi facnd exceptie cstigurile primite de la socie a i de asigur ri. Sumele care reprezint alte drepturi pot fi pl ti e alonate, rente sau alte sume de aceea i natur . Atunci cnd suportatorul primei de asigurare este o persoan fizic independent , atunci contravaloarea primelor de asigurare reprezint venit impozabil pentru persoana fizic beneficiar . n cazul n care veniturile neimpozabile sunt realizate de o persoan fizic al turi de veniturile impozabile, numai acestea din urma se supun impozit rii. Ca exemplu dac o persoan fizic i vinde casa sau autoturismul, proprietate personal , sumele ob inute pentru acestea nu reprezint venituri care se supun impozit rii. Un alt exemplu relevant este acela n care o persoana fizic mo tene te un imobil de locuit pe care l nchiriaza, contravaloarea imobilului mostenit nu constituie venit impozabil, n schimb chiria obtinuta reprezinta un venit impozabil din cedarea folosintei bunurilor. Tehnica asezarii si perceperii fiecarui impozit sau taxe presupune precizarea unui anumit numar de elemente definitorii (comune tuturor tipurilor de impozite sau taxe): y y y y y y y y subiectul impozabil; suportatorul impozitului; obiectul impozabil; sursa impozitului; unitatea de impunere; cota de impunere; termenul de plata; asieta (modul de asezare a impozitului).

Subiectul impozabil numit adesea platitor sau contribuabil este persoana fizica sau juridica obligata la plata unui impozit catre stat. Suportatorul impozitului este persoana care suporta efectiv impozitul din veniturile sale. Ca regula absoluta, la impozitele indirecte (TVA, accize) suportatorul difera de platitor si, acesta din urma transmite presiunea fiscala, iar acest fenomen este cunoscut sub denumirea de repercursiunea impozitelor. La impozitele directe, de regula, platitorul si suportatorul sunt aceeasi persoana (vezi impozitul pe avere). Obiectul impozabil reprezinta materia supusa impozitarii, care poate fi: veniturile, averea, suma vanzarilor etc. Evaluarea materiei impozabile poate fi destul de dificila. De regula, aceasta se face pe baza declaratiei contribuabilului. In alte cazuri, ea se evalueaza conform unor norme fixate de catre autoritatea publica sau se face o expertiza fiscala.

Sursa impozitului este reprezentata de venit, dar si de avere (sau din venitul procurat de avere) Unitatea de impunere este in fapt unitatea de masura a materiei impozabile exprimata fie in unitati valorice, fie in unitati naturale. Spre exemplu, la venit unitatea de impunere este unitatea monetara (leul), la avere avem metri patrati pentru terenuri sau capacitatea cilindrica pentru automobile etc. Cota de impunere reprezinta impozitul ce revine pe unitatea de masura a materiei impozabile. In toate tarile se practica mai multe feluri de cote, fie exprimate procentual fata de valoarea materiei impozabile, fie in unitate monetara pe unitatea de masura a materiei impozabile. Cotele de impozitare exprimate procentual pot fi:y y y

progresive; progresive in transe (la salarii); proportionale (la profit)

Cota de impunere poate fi aparenta (cea prevazuta de lege) sau reala (care poate fi mai mica sau mai mare decat cea aparenta, datorita unui sistem de scutiri sau penalizari). Termenul de plata este reprezentat de perioada la care este datorat impozitul (la salarii lunar, la venituri din chirii trimestrial etc). Asieta (modul de asezare al impozitului) reprezinta un grup de operatiuni prin intermediul carora se defineste in fiecare caz in parte forma concreta a impozitului si modul in care se aseaza. Asezarea unui impozit presupune:y y y

constatarea si evaluarea materiei impozabile; stabilirea cuantumului impozitului datorat de catre contribuabil; perceperea/incasarea impozitului.

Fiscalitatea veniturilor In ansamblul impozitelor directe fiscalitatea veniturilor detine o pondere covarsitoare. Obiectul (materia) impunerii l constituie venitul, indiferent de forma: salariul, pentru angajati, precum si participatiile acestora la profit; dividendele din profit obtinute de catre actionari; beneficiile ntreprinderilor individuale, ale micilor producatori si liberi profesionisti; dobnzile la sumele mprumutate; chiriile, arenzile, rentele, primele, cstigurile, comisioanele, pensiile,

altele dupa particularitatile sistemului fiscal din fiecare tara. Venitul impozabil nu se identifica cu venitul brut realizat de o persoana fizica. Din aceasta din urma sunt efectuate anumite scazaminte, potrivit legii, iar partea ramasa este venit impozabil. Nu se iau n calcul, n cele mai multe tari, fiind exceptate: minimul neimpozabil (o suma prag sub care nu se impune), unele alocatii si indemnizatii cu caracter social (alocatii familiale, alocatii de la asigurarile sociale, ajutoare de somaj etc.), dobnzile la unele mprumuturi de stat si la unele instrumente de economisire, cotizatiile la asigurarile sociale, pierderile de orice fel, cheltuielile de productie etc. Impunerea veniturilor persoanelor fizice, n general, este individuala, dar poate fi si colectiva, adica pe un grup (de obicei pe familie, sau pe camin), nediferentiata. Sub aspect tehnic, impunerea veniturilor persoanelor fizice poate actiona fie asupra veniturilor particulare provenind din fiecare sursa (este impunere separata), fie asupra venitului global nediferentiat (impunere globala). n primul caz, este vorba de impozite analitice (sau particulare pe venit), iar n al doilea caz, sunt instituite impozite sintetice (generale pe venit). n finantele publice se mai ntlneste si o impunere mixta, n care se utilizeaza impunerea globala, dar exista si venituri care se impun separat. La impozitele particulare pe venit (analitice), veniturile persoanelor se impun separat, fiecare contribuabil plateste attea impozite cte venituri realizeaza n cursul anului fiscal. Constituie primul sistem de impunere a veniturilor persoanelor practicat, caracteristic perioadei clasice si liberalismului timpuriu. Astazi, tarile dezvoltate nu-l mai folosesc. n Romnia, sistemul a fost practicat pna n anul 2000, de cnd a fost introdusa impunerea globala a veniturilor persoanelor fizice. Fiscalitatea separata a veniturilor persoanelor fizice La impozitele particulare pe venit fiecare persoana fizica plateste attea impozite cte venituri realizeaza. Este ntlnita nsa si varianta aplicarii unui impozit unic pe venit, care permite impunerea diferentiata pe grupe de venituri. n aceasta varianta, impozitul unic este suma impozitelor calculate pe fiecare grupa de venit (n Anglia sunt denumite celule de venit) dupa reguli si cote de impunere specifice. Impozitele analitice nu au n vedere orice venit, ci numai categoria marilor venituri (stabile si repetabile),de pilda salariile, beneficiile industriale, comerciale sau veniturile din valori mobiliare (dividende, dobnzi, prime). Sistemul impunerii veniturilor particulare este avantajos n multe privinte: permite impunerea diferentiata a veniturilor obtinute de o anumita persoana fizica, adaptata specificului materiei impozabile; este mai lejer comparativ cu sistemul impunerii venitului global, pentru ca nu este afectat de efectele progresivitatii impunerii; pentru platitor este mai comoda. Pentru fisc nsa, impozitele particulare au un randament mai scazut, implica o activitate mai laborioasa si mai costisitoare pentru stabilirea asietei si ncasarea impozitelor, nu permite cunoasterea situatiei de ansamblu a platitorului, defavorizeaza persoanele care realizeaza un singur venit. Din aceste motive, n tot mai multe tari, practica impunerii separate a veniturilor este n restrngere.

Fiscalitatea globala a veniturilor Impunerea globala a veniturilor este forma caracteristica de impozitare a veniturilor persoanelor n economiile moderne. Continutul sau consta n asezarea unui impozit singur asupra veniturilor nsumate (totalul acestora) detinute de o persoana fara considerente privind sursa lor. Un astfel de impozit este numit global sau sintetic. Conditiile practicarii impunerii globale sunt: existenta, pentru fiecare persoana, a mai multor venituri (din surse diverse), de nivel ridicat si stabile; veniturile sa fie cunoscute si declarate, implicnd att o educatie financiara adecvata a cetateanului, ct si o dotare cu mijloace avansate de control si administrare a impozitelor; veniturile sa nu fie susceptibile de evaziune, fenomenul avnd nivel redus, iar disciplina financiara sa fie severa; introducerea sistemului sa nu deregleze fluxurile de venituri adresate de platitori altor sectoare; implementarea sistemului sa genereze spor de randament fiscal comparativ cu impunerea separata a veniturilor. La impunerea globala a veniturilor, elementele de aplicare, introduse prin reglementari sunt: obiectul impunerii, constituit din ansamblul veniturilor realizate de persoane; contribuabilii, adica subiectii de impozit, reprezentnd persoanele rezidente pentru veniturile realizate n tara de origine a acestora; baza de impozitare, semnificnd venitul global net stabilit prin cumulul veniturilor particulare, la care se aplica deduceri si corective legale; cota (tariful) de impozit, care este progresiva pe transe. Prin aplicarea sa la venitul global net (baza de calcul) se stabileste cuantumul impozitului unic datorat de persoana pentru suma veniturilor sale particulare, adica impozitul global (sintetic); perioada impozabila, o constituie anul fiscal, care corespunde anului calendaristic, sau nu, dupa particularitatile sistemului fiscal din fiecare tara; regimul juridic, continnd temeiul legal al impozitului, principiile de urmat si destinatia varsamntului. Baza de calcul este dintre toate elementele implicate n impunere cel mai laborios si avnd prin excelenta continut tehnic. Evaluarea ei este precedata de delimitarea si determinarea categoriilor de venituri care urmeaza a fi nsumate. Succesiunea operatiunilor de parcurs este urmatoarea: determinarea veniturilor nete pe fiecare categorie de venituri care intra n sfera impozitului (categoriile de venituri, la rndul lor, pot fi alcatuite din mai multe venituri, de pilda veniturile salariale pot nsemna salarii din surse diferite); determinarea venitului global, care reprezinta suma tuturor veniturilor nete pe categorii de venituri obtinute de o persoana; determinarea venitului global brut, semnificnd venitul global (de mai sus) din care s-au dedus deficitele ce pot fi imputate asupra sa; determinarea venitului global net ca diferenta ntre venitul global brut (anterior) si elementele deductibile fiscal (reprezinta obligatiile personale ale contribuabilului) si abateri cu caracter social. Aceasta marime fiscala este venit impozabil (baza de calcul). Pentru a fi reala mai trebuie sa fie si disponibil, adica sa fi fost ncasat de contribuabil.

Avantajele impunerii globale a veniturilor sunt urmatoarele: permite aplicarea progresivitatii tarifului, asigurnd la venituri egale impozite egale; face posibila personalizarea impozitului; permite observarea ansamblului materiei impozabile a contribuabilului; diminueaza sustragerea de la plata. are randament fiscal ridicat. Dezavantajele impunerii sunt ca nu permite diferentierea sarcinii fiscale n functie de natura venitului; defavorizeaza persoanele care realizeaza venituri din mai multe surse, si ca implica volum mare de lucrari pentru ntocmirea declaratiilor si pentru control. Fiscalitatea veniturilor persoanelor fizice in Romania n Romnia se practica actualmente si se prevede practicarea n continuare, conform proiectului Codului Fiscal, o impunere mixta a veniturilor persoanelor fizice, unele venituri fiind excluse de la globalizare. Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit sunt urmatoarele: venituri din activitati independente; .venituri salariale; venituri din cedarea folosintei bunurilor; venituri din investitii; venituri din pensii; venituri din activitati agricole; veniturile din premii si cstiguri din jocuri de noroc; venituri din alte surse. Venitul anual global impozabil este reprezentat de suma veniturilor anuale nete realizate din activitati independente, din salarii, din cedarea folosintei bunurilor, din care se scad pierderile fiscale , deducerile personale, deducerile pentru reabilitarea termica si amenajarea locuintei de domiciliu, prime de asigurare pentru locuinta de domiciliu, contributii la scheme facultative de pensii si asigurari de sanatate, ambele n limita echivalentului n lei a 200 euro pe an. Veniturile persoanelor fizice care nu se globalizeaza, fiind supuse unui impozit final separat, sunt veniturile din investitii, cele din pensii, din premii si cstiguri din jocuri de noroc. De asemenea exista si venituri care nu se impoziteaza, deci care nu trebuie declarate si nu vor fi impuse, precum: bursele; sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizare; sumele ncasate din asigurari cu titlu de compensatie pentru pagubele suportate; veniturile din agricultura si silvicultura n conditiile impuse de lege; premii, indemnizatii, prime realizate la concursuri internationale sau desfasurate n Romnia de sportivi, antrenori, tehnicieni, elevi, studenti; veniturile veteranilor de razboi, a vaduvelor acestora precum si a victimelor regimului comunist; ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala acordate din bugetul public, cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca. Impozitul pe venitul global este suma datorata de contribuabil pentru toate veniturile supuse globalizarii realizate n anul fiscal. Venitul anual global impozabil se poate determina dupa relatia: unde: Vai venituri nete din activitati independente; Vsal venituri nete din salarii; Vcfb venituri nete din cedarea folosintei bunurilor; Vs venituri de aceeasi natura, obtinute din strainatate; Pf pierderi fiscale reportate; Dp deduceri personale; AD alte deduceri conform legii.

METODE I TEHNICI DE IMPUNERE, URM RIRE IMPOZITELOR I TAXELOR

I PERCEPERE A

Metodele, tehnicile si procedeele de impunere difera n functie de natura impozitului si taxei, de statutul juridic al platitorului, de fe 313d316d lul obiectului impozabil, de modul de evaluare a bazei de calcul, de instrumentele folosite si de necesitatea alimentarii cu venituri bugetare a bugetelor locale si centrale. Veniturile bugetare sunt constituite prin acte normative cu caracter fiscal, asa ca impunerea, urmarirea si perceperea consta n aplicarea corecta si respectarea prevederilor legale. Impunerea presupune identificarea tuturor categoriilor de persoane, care detin sau realizeaza venituri, de asemenea evaluarea bazei de calcul a impozitului sau taxei si determinarea corecta a cuantumului acestora. Formele impunerii n cazul n care contribuabilii, persoane juridice, identifica singuri obiectul impozabil, evalueaza baza de impunere si determina obligatia de plata la buget , impunerea reprezinta forma de autoimpunere. Exemplu: calculul TVA si accize. Atunci cnd evaluarea obiectului impozabil se face n functie de realizarile anuale, impunerea va fi provizorie, n timpul anului, si definitiva la sfrsitul anului fiscal. De exemplu, impozitul pe profit se calculeaza trimestrial, cumulat de la nceputul anului, n mod provizoriu si se definitiveaza prin recalculare si regularizare pe baza datelor din bilantul contabil anual. Contribuabilul are obligatia sa depuna declaratia de impunere pentru anul fiscal expirat, pna la termenul prevazut pentru depunerea situatiilor financiare. De asemenea contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente sau din cedarea folosintei bunurilor, efectueaza n cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit n contul impozitului anual datorat. La sfrstul anului, pe baza realizarilor efective, se definitiveaza impozitul anual, n baza deciziei de impunere anuala.

Daca se are n vedere modul de desfasurare a activitatii care genereaza venitul impozabil, impunerea poate fi individuala sau colectiva. De exemplu, impunerea venitului agricol este colectiva deoarece se face pe ntreg colectivul asociatiei, sau n cazul unei gospodarii, impozitul se stabileste pe o gospodarie care ntruneste mai multi membrii ai familiei. Dar, cnde persoanele fizice realizeaza venituri independente, impunerea este individuala. n functie de modul n care se realizeaza evaluarea obiectului impozabil, impunerea poate fi directa, indirecta sau forfetara. Impunerea directa presupune evaluarea directa a obiectului impozabil de catre organul fiscal, pe baza delclararii obiectului impozabil de catre contribuabil. De exemplu, impozitul pe cladiri, pe terenuri sau impozitele din activitati independente comerciale sau profesii libere. Impunerea indirecta sau forfetara apare n cazul n care evaluarea obiectului impozabil se efectueaza de catre organul fiscal pe baza unor informatii obtinute indirect de la persoane terte. De exemplu, n cazul anumitor activitati se prezinta nainte o valoare anticipata a obiectului impozabil, n baza caruia se stabileste impozitul sau n cazul veniturilor obtinute nchirierea unei locuinte, persoana terta este reprezentata de chirias. Din punctul de vedere al cumularii componentelor bazei de calcul, impunerrea poate fi partiala sau globala. De exemplu, n cazul impunerii dintr-o singura sursa de venit, aceasta este partiala, cum ar fi n cazul impozitelor pe salarii. Dar, n cazul n care salariatul realizeaza venituri din mai multe surse, impozitul e calculeaza pe fiecare sursa, dar se nsumeaza, impunera fiind astfel globala. n cazul anumitor categorii de venit (dividende, dobnzi, jocuri de noroc), impunerea este finala deoarece venitului i se aplica o anumita cota procentual proportionala, la data platii veniturilor.

INSRUMENTELE IMPUNERIIInstrumentele impunerii cele mai folosite sunt: declaratia fiscala, prcesul verbal, decizia de impunere nstiintare de plata, raportul de inspectie fiscala. Toti platitorii, persoane fizice sau juridice, au obligatia sa ntocmeasca si sa depuna declaratii sau deconturi de impunere, denumite declaratii fiscale.

Declaratia fiscala este documentul prin care platitorul informeaza organul fiscal competent cu privire la dobndirea obiectului impozabil de care se va tine seama la determinarea bazei de calcul a impozitului si a cuantumului acestuia. Platitorul este obligat sa depuna declaratia fiscala chiar daca este scutit de plata impozitelor. Declaratia de impunere poate fi initiala sau anuala. Declaratia de impunere initiala se depune la organul fiscal la momentul dobndirii obiectului impozabil. Celelalte declaratii se depun anual, la nceputul sau la sfrsitul anului fiscal. De exemplu, veniturile realizate din activitati comerciale, salarii. Din punct de vedere al raportarii la perioada impunerii, declaratia fiscala poate fi anterioara sau ulterioara perioadei respective. De exemplu, declaratiile anuale privind anumite venituri estimate. Declaratia pe venit global care se depune dupa ncheierea anului fiscal are caracterul unei declaratii de impunere ulterioare. Procesele verbale se ntocmesc de catre organele de inspectie fiscala la finalizarea controlului inopinat sau tematic. Atunci cnd constatarile efectuate ntrunesc elementele constitutive ale unei infractiunii, sunt sesizate oragnele de urmarire penala. n cazul aplicarii amenzii contraventionale, se ntocmeste procesul verbal de constatare si sanctionare contraventionala. Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent ori de cte ori se emite baza de impunere. Sunt asimilate deciziilor de impunere si deciziile privind rambursarile de TVA, precum si deciziile privind restituirile de impozite, taxe, contributii si alte venituri. Urmarirea si perceperea impozitelor si taxelor se desfasoara de catre aparatul fiscal si are n vedere depistarea contribuabililor platitori, supravegherea si ndrumarea permanenta a acestora n scopul achitarii integrale si la termen a obligatiilor ce le revin. Perceperea impozitelor si taxelor presupune ncasarea efectiva a sumelor datorate si nregistrarea lor la trezoreria publica sau la banci. Perceperea se realizeaza dupa urmatoarele metode: y y Calcularea si varsarea lor directa Stopajul la surs

y y

Impunerea si debitarea Aplicarea si anularea de timbre fiscale mobile

Metoda calcularii si varsarii directe presupune determinarea impozitelor si taxelor, precum si varsarea sumelor datorate bugetului la termenele legale de plata. De exemplu, plata TVA, accizelor si impozitului pe profit. n cazul perceperii prin stopaj la sursa obligatia calcularii, retinerii si virarii la termen a impozitului revine platitorului. Exemplu, n cazul impozitelor pe salarii. n cazul perceperii prin impunere si debitare organul fiscal nscrie debitele datorate si nstiinteaza pe platitori, uneori urmnd si ncasarea directa. De exemplu, n mediul rural, impozitul din activitati agricole. n cazul aplic rii si anul rii timbrului, plata se face anticipat prin aplicarea timbrelor n cazul unor activit i cu caracter juridic. Anularea timbrului presupune scoaterea acestuia din circula ie si imposibilitatea folosirii ulterioare dup , aplicarea acestuia. De asemenea, taxele nu mai pot fi restituite.

BIBLIOGRAFIE Vac rel I. et. all (2006), Finan e publice , edi ia a- -a Editura Didactic Bucure ti Corduneanu C. (1998) Sistemul fiscal n i pedagogic

tiin a finan elor, Editura Codecs, Bucure ti

Bistriceanu Gh. (2006) Finan e publice ale Romniei vol. I Editura Universul Juridic, Bucure ti Coordonayor Lucian Voinescu, Ghid fiscal, reglementari Economagazin i aplica ii vol.I vol.II Editura i a bugetului, Editura Pro

Maria Andrada Georgescu , Administrarea finan elor publice Universitatea

Grigorie N. Lacrita, Fiscalitate: controverse si solutii, Editura Irecson, Bucuresti, 2007, pag 9 Dumitru Andreiu Petre Florescu, Paul Coman, Balasa Gabriel, Fiscalitatea in Romania, Editura Bucuresti, 2005, pag 49 Adam Smith, Avutia natiunilor, vol.II, Editura Academiei Romane, Bucuresti, 1965, pag 242244 Brezeanu Petre, Fiscalitate, Editura Economic , Bucuresti, 1999, pag. 52 Gabriel Stefura, Bugete publice si fiscalitate, Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza, Iasi, 2007, pag 56 Impozite sit axe, nr 3, martie 2007, pag 61 Mosteanu Tatiana, Reforma sistemului fiscal n Romnia, Editura Did. si Ped., Bucuresti, 1999, pag 25 tu, L, serbanescu, C, Vasilescu, D, stefan, D, Nica, A, Fiscalitate de la lege la practica, Ed. All Beck, 2004 Vintila, G, Fiscalitate. Metode tehnici fiscale, Ed. Economica, Bucuresti, 2004