“realizări şi perspective privind digitalizarea bibliotecilor din învăţământ”. ana...

of 23 /23
Realizări şi Perspective privind digitalizarea Bibliotecilor din învăţământPlamadeala Ana, consultant superior, Direcţia e-Transformare și Informatizare, ME Membru CBN, CBÎ 30 martie 2016, Biblioteca Naţională

Upload: rmbiblioteci

Post on 27-Jan-2017

103 views

Category:

Education


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: “Realizări şi Perspective privind digitalizarea Bibliotecilor din învăţământ”. Ana Plămădeală

Simpozion Ştiinţific, ediţia a XXV-a

“Realizări şi Perspective privind digitalizarea

Bibliotecilor din învăţământ”

Plamadeala Ana, consultant superior, Direcția e-Transformare și Informatizare, MEMembru CBN, CBÎ30 martie 2016, Biblioteca Naţională

Page 2: “Realizări şi Perspective privind digitalizarea Bibliotecilor din învăţământ”. Ana Plămădeală

Locul şi Activităţile Bibbliotecilor din învăţămînt

Art. 128 din Codul Educaţiei Nr. 152 din 17.07.2014

Sistemul Naţional de Biblioteci (SNB) - Legea Parlamentul 286 

din 16.11.1994 Art.9 

Consiliul Biblioteconomic Naţional (CBN)- HG 52 din 27.12.1995

Consiliul Bibliotecilor din învăţămînt pe lîngă Ministerul

Educaţiei (CBÎ) – Ordin nr. 792 din 30.07.2015

Page 3: “Realizări şi Perspective privind digitalizarea Bibliotecilor din învăţământ”. Ana Plămădeală

Acte emise de Ministerul Educaţiei, ce vizează bibliotecile din învăţămînt:

Codul Educaţiei Nr. 152 din 17.07.2014 Art. 128. Bibliotecile din învăţămînt Ordinul nr. 581 din 24.06.2015 cu privire la Standardele minime de dotare a şcolilor primare,

gimnaziilor şi liceelor cu mijloace TIC Ordinul nr. 792 din 30.07.2015 cu privire la Constituirea Consiliului Bibliotecilor din învăţămîntul

general, profesional şi superior din RM pe lîngă Ministerul Educaţiei. Regulamentul de organizare şi funcţionare a CBÎ

Ordinul nr. 1043 din 29.10.2015 Aprobarea standardelor minime de dotare a instituţiilor cu mijloace TIC a instituţiiilor din învăţămîntul profesional tehnic

Ordinul nr. 1213 din 21.12.2015 Standarde minime de dotare a bibliotecilor din instituţiile de învăţămînt cu mijloace TIC

Dispoziţia nr. 563 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Fişei de evaluare a bibliotecilor din instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic şi a grupurilor de lucru

Ordinul nr. 112 din 17.02.2016 cu modificări de componență a CBÎ Ordinul nr. 124 din 19.02.2016, autorizat provizoriu Centrul Național de Excelență Profesională pentru

Bibliotecari, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, pentru instruire profesională continuă a adulților, aprobând planul de învățământ și curricula pe discipline în domeniul de formare „Științe ale informării”.

Page 4: “Realizări şi Perspective privind digitalizarea Bibliotecilor din învăţământ”. Ana Plămădeală

Codul Educaţiei Nr. 152 din 17.07.2014Articolul 128. Bibliotecile din învăţămînt

(1) Bibliotecile din instituţiile de învăţămînt sînt parte integrantă a sistemului de învăţămînt şi participă la activitatea didactică, cultural-

educativă, de cercetare şi perfecţionare. Bibliotecile contribuie, prin mijloace specifice, la procesul de instruire, formare şi cercetare ce se

desfăşoară în instituţia de învăţămînt.

(2) Biblioteca din instituţia de învăţămînt are ca obiectiv principal asigurarea posibilităţilor de informare, documentare, lectură, recreere şi

studiu elevilor, studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor, personalului nedidactic şi auxiliar, prin oferirea accesului nelimitat la fondul de

carte. 

(3) Bibliotecarii din învăţămînt beneficiază de facilităţi şi pot aspira la categorii de calificare în conformitate cu legislaţia în vigoare. Pentru

categoriile de calificare se acordă un spor la salariu stabilit prin acte normative aprobate de Guvern.

(4) Bibliotecile din învăţămînt funcţionează în baza unui regulament-cadru, aprobat de Ministerul Educaţiei, şi a altor acte nor mative în

domeniu. (existent - Regulament-cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor din instituțiile de învățămînt preuniversitar din 08.11.2002,

urmează să fie revizuit în 2016 printr-o dispoziție).

(5) Bibliotecile din instituţiile de învăţămînt pot crea consorţii pentru achiziţia partajată şi utilizarea în comun a surselor documentare (baze de

date, reviste electronice).

(6) La nivel naţional pot fi organizate biblioteci şcolare virtuale cu funcţii de e-learning, cu fonduri de curricula şcolare, proiecte didactice,

ghiduri metodologice, manuale electronice, exemple de teste docimologice etc

Page 5: “Realizări şi Perspective privind digitalizarea Bibliotecilor din învăţământ”. Ana Plămădeală

Ordinul nr. 792 din 30.07.2015 cu privire constituirea Consiliului Bibliotecilor din învăţămîntul general, profesional şi superior din

RM pe lîngă Ministerul Educaţiei

Consiliul este un organ consultativ format pe lîngă Ministerul Educaţiei în scopul coordonării activităţii bibliotecilor din instituţiile de învăţămînt.

Consiliul îşi desfăşoară activitatea în baza prezentului Regulament, aprobat prin ordinul Ministrului Educației.

Consiliul colaborează cu Consiliul Biblioteconomic Naţional, Consiliul Rectorilor, Consiliul directorilor de colegii, Consiliul directorilor de școli profesionale, precum și cu asociaţiile profesionale ale bibliotecarilor din R. Moldova și de peste hotare.

Misiunea:Consiliul are misiunea de coordonarea activității bibliotecilor din instituţiile

de învăţământ general, profesional și superior în probleme de dezvoltare şi valorificare a resurselor informaţionale și de implementarea tehnologiilor şi metodologiilor bibliotecare moderne.

Page 6: “Realizări şi Perspective privind digitalizarea Bibliotecilor din învăţământ”. Ana Plămădeală

http://edu.gov.md/ro/content/consilii

Page 7: “Realizări şi Perspective privind digitalizarea Bibliotecilor din învăţământ”. Ana Plămădeală

Activităţi planificate pentru anul 2016 în Planul de Acţiuni al ME privind activitatea bibliotecilor din învăţămînt

Efectuarea unui studiu comparativ privind activitatea bibliotecilor din învăţămînt, pentru 2014-2015, după Raportul statistic 6-C (martie-aprilie)

Efectuarea unui studiu privind activitatea bibliotecilor din învăţămîntul profesional tehnic (școli profesionale) în baza Fișei de evaluare (martie)

Revizuirea Regulamentului-cadru cu privire la funcționarea bibliotecilor din învăţămîntul general

Crearea Regulamentului-cadru cu privire la funcționarea bibliotecilor din învăţămîntul profesional tehnic

Crearea Regulamentului-cadru cu privire la funcţionarea bibliotecilor din învăţămîntul superior

Colectarea datelor cu privire la dotarea cu mijloace TIC şi soft-uri a bibliotecilor școlare Cercetarea pieței de soft-uri pentru biblioteca full digitală Formularea recomandărilor către bibliotecile școlare privind procurarea unui soft de

specialitate

Page 8: “Realizări şi Perspective privind digitalizarea Bibliotecilor din învăţământ”. Ana Plămădeală

Studiu privind activitatea bibliotecilor din învăţămîntul profesional tehnic (școli profesionale) în baza Fișei de evaluare

(martie, 2016)Dispoziţia ME nr. 563 din 28.12.1511 bibliotecari ai Centrelor Biblioteconomice: USARB şi

UPS “I.Creangă”Perioada 11 ianuarie-18 februarie 201645 şcoli profesionale, 2 centre de excelenţă.Conducătorii - preocupaţi de starea bibliotecii, apreciază

rolul B în procesul de instruire şi fac posibil crearea condiţiilor bune pentru bibliotecar şi elevi

Page 9: “Realizări şi Perspective privind digitalizarea Bibliotecilor din învăţământ”. Ana Plămădeală

Studiu - școli profesionale - Date statisticeMajoritatea în local reamenajate, 3 stare avariată, 23 necesită

reparaţie curentăDiferenţe de spaţiu mari, de la 55 m la 360 mMobilier modular în 11, funcţional 37, adaptat 35,suficient 31,

expoziţional în 23 doar.Locuri de lucru 929 pentru 14205 utilizatoriIndicatorii medii: 15 elevi la 1 loc în sală, de 5,9 ori a intrat în

bibliotecă fiecare elev, care a împrumutat circa 10 cărţi (manuale şi mai puţin beletristică).

Fiecărui elev îi revin cîte 56 cărţi şi 14 titluri din colecţiile ce numără 798990 u.m. în 198531 titluri depăşite atît moral şi fizic.

Bugetul mediu pe bibliotecă -5000 lei, Lipsa achiziţiilor în ultimii ani

Page 10: “Realizări şi Perspective privind digitalizarea Bibliotecilor din învăţământ”. Ana Plămădeală

Rezultatele privind Raport 6-c pentru 2015 Perioada 15 ianuarie – 1 martie 2016, perioada de raportare a bibliotecilor din toate instituțiile de învățămînt

privind activitatea în indicatori statistici pe parcursul anului curent (Formularul 6-c). Anul de raportare 2015 este într-o măsură deosebit de anii precedenți pe motiv, că a fost modificat formularul

raportului 6-c, au apărut compartimente și indicatori noi, respectiv s-a modificat și centralizatorul statistic. În acest context ME în conlucrare cu CBÎ de învățămînt, centrele biblioteconomice departamentale au

întreprins acțiuni organizatorice în vederea colectării și analizei datelor statistice. Astfel ME a difuzat către toate instituțiile abilitate cu funcțiile de prezentare și colectare a datelor statistice o

circulară însoțită de un set de documente în ajutorul bibliotecarilor și responsabililor de biblioteci.

Conform datelor, comunicate de:1. Biblioteca Centrală USM, - 26 de biblioteci ai universităților de stat și private, - 44 de colegii și centre de

excelență (de stat și private).2. Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Tehnice - 42 de Şcoli Profesionale. 3. Biblioteca Ştiinţifică a USARB şi UPS “I.Creangă”, toate OLSDÎ, în şcolile din Republica Moldova

funcţionează, - 1 279 biblioteci şcolare (177 municipale, 160 urbane şi 942 rurale).

ME apreciază eforturile Centrelor Biblioteconomice şi susţine activitatea acestora. Toate Referinţele şi Rezultatele privind Raportul statistic 6-C sunt publicate pe site-ul:

http://edu.gov.md/ro/content/activitatea-bibliotecilor-din-invatamint

Page 11: “Realizări şi Perspective privind digitalizarea Bibliotecilor din învăţământ”. Ana Plămădeală

Rezultatele privind Raport 6-c pentru 2015 DATE GENERALE

Page 12: “Realizări şi Perspective privind digitalizarea Bibliotecilor din învăţământ”. Ana Plămădeală

Colecţii - Existent la sfârşitul anului

Page 13: “Realizări şi Perspective privind digitalizarea Bibliotecilor din învăţământ”. Ana Plămădeală

RESURSE ELECTRONICE (în reţea)

Page 14: “Realizări şi Perspective privind digitalizarea Bibliotecilor din învăţământ”. Ana Plămădeală

PUBLICAŢII SERIALE CURENTE

Page 15: “Realizări şi Perspective privind digitalizarea Bibliotecilor din învăţământ”. Ana Plămădeală

SERVICII DE BIBLIOTECĂ ŞI UTILIZAREA LOR Utilizarea bibliotecii

Page 16: “Realizări şi Perspective privind digitalizarea Bibliotecilor din învăţământ”. Ana Plămădeală

SERVICII DE BIBLIOTECĂ ŞI UTILIZAREA LOR Facilităţi şi servicii

Page 17: “Realizări şi Perspective privind digitalizarea Bibliotecilor din învăţământ”. Ana Plămădeală

SERVICII DE BIBLIOTECĂ ŞI UTILIZAREA LOR Facilităţi şi servicii

Page 18: “Realizări şi Perspective privind digitalizarea Bibliotecilor din învăţământ”. Ana Plămădeală

ÎMPRUMUTUL INTERBIBLIOTECAR

Page 19: “Realizări şi Perspective privind digitalizarea Bibliotecilor din învăţământ”. Ana Plămădeală

PERSONALUL

Page 20: “Realizări şi Perspective privind digitalizarea Bibliotecilor din învăţământ”. Ana Plămădeală

http://edu.gov.md/ro/content/activitatea-bibliotecilor-din-invatamint

Page 21: “Realizări şi Perspective privind digitalizarea Bibliotecilor din învăţământ”. Ana Plămădeală

Priorități 2016, ME, CBN, CBÎRaport statistic 6 –C (februarie-martie)

Fişa de evaluare a bibliotecilor din învăţămîntul profesional tehnic (decembrie-martie) Elaborarea proiectului Legii cu privire la biblioteci (o nouă redacţie, Ministerul

Culturii) Modificarea şi completarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a

bibliotecilor de diferit tip (şcolare, de colegiu, universitare) Elaborarea Ghidului de aplicare a „Regulamentului privind modul de conferire a

categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci” Elaborarea Strategiei informatizării bibliotecilor din Republica Moldova şi a Planului

de acţiuni în conformitate cu Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova digitală 2020” şi Strategie de dezvoltare a culturii „Cultura 2020”

Actualizarea sau elaborarea recomandărilor, instrucţiunilor pentru reglementarea procesului de evidenţă a activităţii în biblioteci în corespundere cu standardele în vigoare

Page 22: “Realizări şi Perspective privind digitalizarea Bibliotecilor din învăţământ”. Ana Plămădeală

Concluzii - Ne dorim (ME, CBN, CBÎ):Date statistice raport 6-C, Regulamente cadru pentru biblioteci (şcolare, profesional

tehnic, superior) (Ministerul Educaţiei),Legea cu privire la biblioteci (Ministeru Culturii),Dotarea cu TIC a bibliotecilor şcolare,Formarea continuă a bibliotecarilor,Obţinerea gradelor de calificare,Participarea la seminare şi conferinţe,Vizibilitatea bibliotecilor (blog, site, facebook).

Page 23: “Realizări şi Perspective privind digitalizarea Bibliotecilor din învăţământ”. Ana Plămădeală

Ana Plamadeala Ministerul Educaţiei

Direcţia e-Transformare şi Informatizare

bir. 436022-23-32-20

[email protected]@yahoo.com