raportul din 2012 privind situația acțiunilor întreprinse ... · pdf file9-10...

Click here to load reader

Post on 23-Oct-2019

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • IS SN

  1 83

  1- 09

  66

  20 13

  RO

  Ra po

  rt ul

  s pe

  ci al

  n r. 

  19

  CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ

  RAPORTUL DIN 2012 PRIVIND SITUAȚIA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE ÎN URMA RAPOARTELOR SPECIALE ALE CURȚII DE CONTURI EUROPENE

 • RAPORTUL DIN 2012 PRIVIND SITUAȚIA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE ÎN URMA RAPOARTELOR SPECIALE ALE CURȚII DE CONTURI EUROPENE

  Raportul special nr. 19 2013

  [prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE]

  CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ

 • CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG

  Tel. +352 4398-1 Fax +352 4398-46410 E-mail: [email protected] Internet: http://eca.europa.eu

  Raportul special nr. 19 2013

  Numeroase alte informații despre Uniunea Europeană sunt disponibile pe internet pe serverul Europa (http://europa.eu).

  O fișă catalografică figurează la sfârșitul prezentei publicații. Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2014

  ISBN 978-92-9241-626-3 doi:10.2865/24200

  © Uniunea Europeană, 2014 Reproducerea textului este autorizată cu condiția menționării sursei.

  Printed in Luxembourg

  mailto:[email protected]

 • 3

  RAPORTUL DIN 2012 PRIVIND SITUAȚIA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE ÎN URM A RAPOARTELOR SPECIALE ALE CURȚII DE CONTURI EUROPENE

  CUPRINS

  Puncte

  LISTA ACRONIMELOR

  I-VII SINTEZĂ

  1-3 INTRODUCERE

  4-8 SFERĂ ȘI ABORDARE

  9-17 PUNEREA ÎN APLICARE DE CĂTRE COMISIE A CELOR 62 DE RECOMANDĂRI

  9-10 INTRODUCERE

  11-12 MAREA MAJORITATE A RECOMANDĂRILOR FORMULATE DE CURTE SUNT URMĂRITE ȘI PUSE ÎN APLICARE ÎNTR-UN MOD ADECVAT DE CĂTRE COMISIE

  13-17 EXEMPLE DE PROGRESE REALIZATE ȘI DE DOMENII ÎN CARE SE MAI POT FACE PROGRESE LA NIVELUL GESTIUNII FINANCIARE

  18-28 EXAMINAREA PROCEDURILOR PRIN CARE COMISIA DĂ CURS RECOMANDĂRILOR

  21-23 COMISIA A ELABORAT ORIENTĂRI ȘI PROCEDURI CORESPUNZĂTOARE REFERITOARE LA ACTIVITĂȚILE SALE DE PUNERE ÎN APLICARE A RECOMANDĂRILOR

  24-28 APLICAȚIA RAD NU GARANTEAZĂ CĂ COMISIA DISPUNE DE INFORMAȚII DE GESTIUNE ADECVATE ȘI FIABILE CU PRIVIRE LA STADIUL PUNERII ÎN APLICARE A RECOMANDĂRILOR CARE AU FOST APLICATE DOAR PARȚIAL

  29-32 CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

 • 4

  RA PO

  RT UL

  D IN

  2 01

  2 PR

  IV IN

  D SI

  TU AȚ

  IA A

  CȚ IU

  NI LO

  R ÎN

  TR EP

  RI NS

  E ÎN

  U RM

  A RA

  PO AR

  TE LO

  R SP

  EC IA

  LE A

  LE C

  UR ȚI

  I D E

  CO NT

  UR I E

  UR OP

  EN E

  ANEXA I – PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA RECOMANDĂRILOR CARE AU FOST EXAMINATE DE CĂTRE CURTE

  ANEXA II – AGRICULTURĂ: SPRIJINUL OFERIT PROGRAMELOR OPERAȚIONALE ÎN FAVOAREA PRODUCĂTORILOR DE FRUCTE ȘI LEGUME

  ANEXA III – AGRICULTURĂ: AJUTORUL ALIMENTAR PENTRU PERSOANELE DEFAVORIZATE

  ANEXA IV – AGRICULTURĂ: IMPLEMENTAREA ABORDĂRII LEADER

  ANEXA V – COEZIUNE: FONDUL DE SOLIDARITATE

  ANEXA VI – COEZIUNE: FORMAREA PROFESIONALĂ PENTRU FEMEI

  ANEXA VII – ACȚIUNI EXTERNE: REABILITARE

  ANEXA VIII – ACȚIUNI EXTERNE: SPRIJINUL ACORDAT PRIN FED

  ANEXA IX – ACȚIUNI EXTERNE: ACTIVITĂȚILE BANCARE

  ANEXA X – VENITURI: GESTIUNEA DE TREZORERIE

  ANEXA XI – CERCETARE: PROGRAMELE-CADRU DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ

  RĂSPUNSURILE COMISIEI

 • 5

  RAPORTUL DIN 2012 PRIVIND SITUAȚIA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE ÎN URM A RAPOARTELOR SPECIALE ALE CURȚII DE CONTURI EUROPENE

  LISTA ACRONIMELOR

  ECA: Curtea de Conturi Europeană

  FED: Fondul european de dezvoltare

  FSE: Fondul social european

  FSUE: Fondul de solidaritate al Uniunii Europene

  GAL: Grup de acțiune locală

  MEDA : „Mesures D’Accompagnement” (Măsur i de însoțire) : instrumentul f inanciar al par tener iatului euromediteranean

  PC: Program-cadru

  RAD: Recommendations, Actions, Discharge (Recomandări, acțiuni, descărcarea de gestiune)

  SMART : Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timely (precise, măsurabile, realizabile, relevante și determinate în timp)

 • 6

  RA PO

  RT UL

  D IN

  2 01

  2 PR

  IV IN

  D SI

  TU AȚ

  IA A

  CȚ IU

  NI LO

  R ÎN

  TR EP

  RI NS

  E ÎN

  U RM

  A RA

  PO AR

  TE LO

  R SP

  EC IA

  LE A

  LE C

  UR ȚI

  I D E

  CO NT

  UR I E

  UR OP

  EN E

  SINTEZĂ

  I. Acest raport prezintă rezultatele celei de a doua examinări de către Curte a modului în care Comisia pune în aplicare recomandările pe care Curtea le-a formulat în cadrul unor rapoarte speciale anterioare.

  II. Întrebarea generală adresată în cadrul acestei examinări a fost următoarea: este adecvat modul în care Comisia pune în aplicare recomandările de audit formulate de Curte în cadrul rapoartelor speciale ale acesteia? Pentru a răspunde la această întrebare, s-au formulat alte două întrebări subordonate celei dintâi: a elaborat Comisia orientări și proceduri corespunzătoare pentru activitățile de punere în aplicare a recomandărilor și dispune aceasta de informații de gestiune adecvate și fiabile cu privire la recomandările de audit și la stadiul punerii lor în aplicare?

  III. Examinarea Curții a inclus o analiză a modului în care Comisia a pus în aplicare un eșantion de 62 de recomandări formulate în zece rapoarte speciale publicate de Curte în perioada 2006- 2010. Curtea a analizat stadiul actual al punerii în aplicare a recomandărilor din acest eșantion, precum și propriile informații de gestiune de care dispune Comisia cu privire la stadiul punerii în aplicare a acestor recomandări. De asemenea, Curtea a examinat procedurile relevante din cadrul direcțiilor generale și a procedat la o analiză a manualelor, a orientărilor, a planurilor și a rapoartelor publicate, punând un accent special pe cele legate de aplicația informatică RAD a Comisiei (Recommendations, Actions, Discharge - Recomandări, acțiuni, descărcarea de gestiune). Aplicația RAD este un instrument informatic utilizat de Comisie cu scopul de a urmări punerea în aplicare a recomandărilor formulate de Curte în urma auditurilor sale, precum și a solicitărilor înaintate de autoritatea responsabilă de descărcarea de gestiune în contextul procedurii de descărcare de gestiune.

  IV. Pe baza examinării pe care a realizat-o, Curtea concluzionează că recomandările sale sunt puse în aplicare într-un mod adecvat de către Comisie. Astfel, examinarea eșantionului de recomandări a demonstrat că Comisia a pus în aplicare 83 % din recomandările Curții , fie integral, fie în majoritatea privințelor, fapt care a contribuit la îmbunătățirea gestiunii financiare într-un număr de domenii ale bugetului UE.

  V. Curtea a concluzionat, de asemenea, că, la nivelul Comisiei , există or ientăr i și proceduri corespunzătoare referitoare la activitățile acesteia de punere în aplicare a recomandărilor.

  VI. Nu în ultimul rând, examinarea de către Curte a aplicației informatice RAD a indicat că aceasta conține informații de gestiune cu privire la recomandările de audit formulate în rapoartele speciale publicate de Curte începând cu 2008. Curtea concluzionează totuși că aplicația RAD nu garantează că Comisia dispune de informații de gestiune adecvate și fiabile cu privire la stadiul punerii în aplicare a recomandărilor care au fost aplicate doar parțial. Această situație este cauzată de natura absolută a categoriilor la care recurge Comisia pentru a înregistra stadiul punerii în aplicare a recomandărilor.

  VII. Curtea recomandă deci Comisiei să adapteze aplicația RAD astfel încât aceasta să poată reflecta mai bine recomandările care au fost puse în aplicare doar parțial.

 • 7

  RAPORTUL DIN 2012 PRIVIND SITUAȚIA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE ÎN URM A RAPOARTELOR SPECIALE ALE CURȚII DE CONTURI EUROPENE

  INTRODUCERE

  1. Conform standardelor internaționale de audit, urmărirea situației acțiunilor întreprinse în urma rapoartelor de audit reprezintă etapa finală din ciclul de audit al performanței, ciclu care cuprinde planificarea, executarea și urmărirea1. Urmărirea acțiunilor întreprinse ca răspuns la rapoartele e laborate în urma audi tur i lor per formanțe i e fe c t u a te d e Cu r te c o n s t i t u i e u n e l e m e n t indispensabil în ciclul răspunderii de gestiune și încurajează punerea în aplicare eficace de către Comisie a recomandărilor formulate în aceste rapoarte.

  2. Primul raport privind situația acțiunilor întreprinse în urma rapoartelor speciale a fost publicat de Curte în 2012 (Raportul special nr. 19/2012). În cadrul raportului respectiv, Curtea a remarcat că este necesar să se consolideze modul în care Comisia pune în aplicare recomandările pe care le formulează Curtea în urma auditurilor sale.

  1 Standardele internaționale de audit ale instituțiilor supreme de audit, ISSAI 3000 și ISSAI 3100.

  3. Prezentul rapor t prezintă rezultatele celei de