raport de csr al holcim romania 2009-2010

of 26 /26
Putere. Performanță. Pasiune.® Raport de Dezvoltare Durabilă 2009-2010

Upload: responsabilitatesociala

Post on 29-Nov-2014

267 views

Category:

Engineering


4 download

DESCRIPTION

Raportul de dezvoltare durabila al companiei Holcim Romania pentru anul 2009-2010

TRANSCRIPT

Page 1: Raport de CSR al Holcim Romania 2009-2010

Putere. Performanță. Pasiune.®

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009-2010Holcim (România) SACalea Floreasca nr. 169AClădirea B, Etajele 7 și 8Sector 1, RO 014459Bucureşti, Româniawww.holcim.roTelefon: +4021 2317708/09Fax: +4021 2039110

© 06/2011 Holcim (România) S.A. / Tipărit pe hârtie FSC

Page 2: Raport de CSR al Holcim Romania 2009-2010

IndexINTRODUCERE Premii și recunoașteri publiceMESAJULCONDUCERIIHOLCIMROMÂNIA

VIZIUNEȘISTRATEGIE Principii și valori Sistemul de Management Integrat (SMI) Organigrama – echipa de managementPRODUSEDURABILEȘICONSTRUCȚIIDURABILE Inovaţie la nivel de produse Parteneriate durabile Construcţia pasajului rutier Basarab Premiile Holcim pentru Construcţii DurabileENERGIEȘICLIMĂ Investiţii în creșterea eficienţei energetice Eforturi susţinute pentru reducerea emisiilor Campania „Sustainable Energy Europe” a Comisiei EuropeneCONSERVAREARESURSELOR Co-procesarea deșeurilor în fabricile de ciment Reabilitarea ecologică a carierelor Parteneriate pentru gestionarea deșeurilor municipale sortateIMPLICARESOCIALĂ Securitate și sănătate în muncă Contribuim la dezvoltarea comunităţilor Școala Postliceală de Tehnicieni în Industria Cimentului de la Aleșd Proiectul „Let’s do it, Romania!” Parteneriate pentru sănătate Donaţii în MoldovaDATEȘIINDICATORI Metodologie Glosar

234

68

101112141516182022222426272830323437383939394043 44

RaportdeDezvoltareDurabilă2009-2010

Pasajul Basarab va fluidiza traficul în București Specializări în industria cimentului la Aleșd Reabilitarea carierelor este un proces continuu

Detalii la pagina 16 Detalii la pagina 38 Detalii la pagina 29

1

Page 3: Raport de CSR al Holcim Romania 2009-2010

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

2

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

3

Introducere

HolcimRomâniafacepartedinGrupulinternaţionalHolcimLtd.(denumităînacestraportHolcimGrup),unuldintrelideriimondialiînproducţiașifurnizareacimentului,betoanelorșiagregatelor,precumșialianţilorspecialișiauneigamelargideserviciiconexe.

Înprezent,companiadeţinedouăfabricidecimentînCâmpulungșiAleșd,ostaţiedemăcinarelaTurda,oreţeade19staţiiecologicedebetoane,șasestaţiideagregate,unterminaldecimentînBucureștișiunulînTurda.

PrincipalulangajamentalcompanieiesteaceladeacreavaloarepentrutoţiparteneriideinteresprinpoziţionareaîncentrulstrategieiHolcimaprincipiuluidezvoltăriidurabile.Acestconceptesteconcretizatîntoateacţiunilecompanieiprintriplaabordarealiniilordirectoare–

performanţaeconomică,protecţiamediuluiînconjurătorșiresponsabilitateasocială.HolcimRomâniapuneastăzibazelesolidealeunuiviitordurabilprineforturiledearăspundeîntr-omanierăsustenabilănevoilorprezentului.

Peparcursulcelor13anidecândesteprezentăînRomânia,HolcimaintroduspepiaţăcimenturicuamprentăredusădeCO2,conceptuldestaţieecologicădebetoaneșinoisoluţiideco-procesareadeșeurilor.Promovareaproduselorinovative,accentulpuspedezvoltareaprofesionalășiindividualăaangajaţilorșiimplementareasistemuluidemanagementintegratsuntpremizelepoziţieiconsolidatepecareHolcimaconstruit-opepiaţalocală.Companianoastrăbeneficiază,deasemenea,deexpertizainternaţionalăaGrupuluiHolcim,acumulatăîncei99deanideactivitateaiacestuia.

Premiișirecunoașteripubliceîn2009și2010

Premiile Motivația juriuluiData

dec. PremiipentruEmisii de carbon – Politici și strategii 2009 pentru reducerea emisiilordecernateîncadrul Galei„RomaniaGreenBusiness2009”,organizatădeFinMedia

Pentruîmbunătăţireaeficienţeienergeticeaproceselordeproducţie;co-procesareadeșeurilorînfabriciledecimentdinRomânia;dezvoltareadeproduseinovatoarecuamprentăredusădecarbon.

iulie PremiiînclasamentulnaționalGreen Business Index 2010(GBI2010), 2010 organizatdeMinisterulMediuluiînparteneriatcuasociaţiile GreenRevolutionșiGreenArea

Pentruacţiunișiactivităţiconcentratepeprotecţiamediuluișiconservarearesurselornaturaleevaluateîncadrula7secţiuni:dezvoltaredurabilă,impactasupramediului,transport,utilizarearesurselor,statutulclădirilor,achiziţiiverzișimanagementuldeșeurilor.

Locul2înclasamentulgeneraldinGBI2010

Pentruniveluldeconformitateacompanieiculegislaţia,investiţiișimăsuriimplementatepentrureducereaimpactuluiasupramediului.

Locul1lasecţiuneaImpact asupra mediuluidinGBI2010

Pentruacţiunișiactivităţipentrueficienţaenergeticăaclădirilor,protecţiamediuluișiconservarearesurselornaturale.

Locul1lasecţiuneaStatutul ClădirilordinGBI2010

Pentruconștientizareîndomeniulconstrucţiilorcuprivireladezvoltareadurabilă,implementareamanagementuluimediului,acţiunivoluntarepentrureducereaimpactuluiasupramediuluișireabilitareasite-urilor.

Locul3lasecţiuneaDezvoltare durabilădinGBI2010

Pentruacţiunilegatedereducereaimpactuluitransporturilorasupramediuluișiaconsumuluidecombustibili.

Locul3lasecţiuneaTransportdinGBI2010

dec. PremiupentruTehnologii ecologice și eco-eficiente 2010 oferitîncadrulGaleiRomania Green Business 2010, organizatădeFinMedia

Pentrudezvoltareaunorprodusecuimpactscăzutasupramediuluișipromovareaconstrucţiilordurabile.

dec. PremiupentruDezvoltarea de tehnologii curate – 2010 categoria energii regenerabiledecernatîncadrulGaleidePremiere aRevisteiInfomediuEuropa

Tehnologiepentrurecuperareacălduriirezidualedinprocesuldeproducţieaclincheruluidecimentșitransformareaacesteiaînenergieelectrică.

2009 / 2010 Recunoașteri publice – Holcim Group

HolcimLtd.esteunadintremarilecompaniipromotoarealeconceptuluisustenabilitățiiînîntreagalume.GrupulafostlistatcamembrualDJSIWorldIndexîn2010/2011pentruindustriamaterialelordeconstrucţii.HolcimafostinclusatâtînDowJonesSustainabilityWorldIndex,câtșiînDowJonesSTOXXSustainabilityIndextimpde8ani,consecutiv.

HolcimLtd.afostinclusdinnouînFTSE4GoodIndex.FTSE4Goodesteuninstrumentceajutăinvestitoriiresponsabilisocialsăidentificeșisăinvesteascăîncompaniicareatingstandardelederesponsabilitatesocialăcorporativărecunoscuteglobal.

ConformprocesuluidecalificarealFTSE4Good,operaţiunileHolcimauunimpactfoartemare,ceeacedeterminăimpunereaunorcriteriistringenteînpolitică,sistemeledemanagementșimodalităţilederaportareaperformanţei.HolcimademonstratcăîndeplineștetoatecerinţeleFTSE4Good,pentrutoatecriteriile.

Viziune și strategie Produse și construcții durabile Energie și climă Conservarea resurselor Implicare socială Date și indicatori

Holcim în România

SatuMare

Oradea

Arad

Timișoara

Craiova

Aleșd Cluj-NapocaGligorești

Turda

Tg.Mureș

BrașovSibiu

Câmpulung

PiteștiPloiești

Stăncești

CorbiiMari

Găești

UlieștiFabricădeciment

Stațiedeagregate

StațieecologicădebetoaneStațieecologicămobilădebetoane

BUCUREȘTI

Stațiedelianțispeciali

Terminaldeciment

Stațiedemăcinare

Sediulcentral

Page 4: Raport de CSR al Holcim Romania 2009-2010

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

4

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

5

MarkusWirthPreședintealConsiliuluideAdministrațiealHolcimRomânia

Dificultăţileeconomicedinultimiidoianiauavutunimpactputernicasupramultorindustrii,inclusivceaaconstrucţiilor.Cutoateacestea,amreușitsănepăstrămangajamentulfaţădeprincipiiledezvoltăriidurabile–unobiectiv-cheie,cenupoatefinegociat,pentrucompanianoastră,pecarel-amintegratînstrategiageneralădedezvoltareaHolcimRomânia.

Ajunslaceade-a6-aediţie,RaportuldeDezvoltareDurabilăestedocumentulprincaredorimsăîmpărtășimtuturorexperienţanoastrăînprivinţaimplementăriiconceptuluidedezvoltaredurabilăînactivitateadezicuzi.HolcimRomâniaîșipoateaducecontribuţialadezvoltareadurabilăasocietăţiiînansamblu,înprimulrândprinproduseleșiserviciilepecareleoferă.Impactulpecareconstrucţiileîlauasupramediuluipresupunegăsireaunorsoluţiiinovatoareșieficienteenergetic.Activămîntr-oindustriecaresebazeazăînmodsemnificativperesursenaturaleșisuntempedeplinconștienţideresponsabilitateapecareoavemînprotejareaacestora.Tocmaideaceeafolosimcelemaibunetehnologiidinindustriecarenepermitsărespectămmediulînconjurătorșisăconservămresurselenaturale.Exempleînaceastăprivinţăsuntacţiunileimplementateîndomeniulco-procesării,almanagementuluiapelorsaualreconstrucţieiecologiceacarierelor.

Holcimconștientizeazăimpactulschimbărilorclimaticeșiimportanţaconservăriiresurselorenergetice.Deaceea,amfăcutdemersuriimportanteînimplementareaunormariproiectedeinvestiţiipentruareduceamprentadecarbonaproceselorșiproduselornoastre.

Acesteacţiunipotfigrupateîntreidirecţii:• Implementareacelormaibunetehnologii(BAT)• Dezvoltareadeprodusecuamprentăredusădecarbon• Colaborareacuclienţiipentruadezvoltasoluţiideconstrucţiicaresăcontribuie lascădereaimpactuluiacestoraasupramediului.

MesajulconduceriiHolcimRomânia

„Grijapentrumediu,folosirearesponsabilăaresurselorșidezvoltareadeparteneriatecuclienţiinoștriaurămaspriorităţipentruHolcimînciudacrizeieconomice.Știmcăoriceefortînaceastădirecţieestevalorosșimerităfăcut.După13anideactivitatepepiaţalocală,HolcimRomâniaesteocompanieputernică,matură,uninovatororientatcătreviitor,încareabordareadinperspectivădurabilăfacepartedinactivitateazilnică.”

MarkusWirthPreședintealConsiliuluideAdministraţiealHolcimRomânia

„Dezvoltareadurabilănuseobţinedoarprinsistemelesauacţiunilecompaniei,cidepindedeatitudineafiecăruiadintrenoi.Obţinereasustenabilităţiiconformcerinţelortripleiabordărialiniilordirectoareesteunprocescontinuu.Succesulsăuesterezultatulacţiunilorșideciziilornoastredezicuzi.Neasumămunobiectiv:săcreștemeficienţașiprofitabilitateacompaniei,protejândînacelașitimpmediul,respectândoameniișisocietateașicontribuindladezvoltarealor.”

DanielBachDirectorGeneralalHolcimRomânia

ÎntoateacesteproiecteimplementămșirespectămreglementărilelegislativeșistrategiilestabilitelanivelnaționalșialUniuniiEuropene.

Oameniisuntsecretulsuccesului,iarHolcimseaflăprintreangajatoriicepunmarevaloarepeangajaţiisăișipedezvolta-realorprofesionalășipersonală.În2009si2010,înciudadificultăţiloreconomice,amcontinuatprogrameledeinstruirișiamluatmăsuripreventivepentruareduce,pecâtposibil,impactulcrizeieconomiceasupraangajaţilornoștri.

Nepreocupăsecuritateașisănătateaînmuncă(SSM)–atâtaangajaţilornoștri,câtșiasubcontractorilorcucarecolaborăm.Înultimiidoiani,lanivelulfabricilordecimentșiastaţiilordebetoaneșiagregate,aminvestitpeste2milioanedeeuropentruaîmbunătăţisecuritateașisănătateaînmuncăaangajaţilornoștrișipentruaputeacontinuasăneconstruimpropriaculturăcuprivirelasecuritate,avândcaobiectivfinal„ZeroAccidente”.

Neimplicămactivînviaţacomunităţilorîncareoperăm.Abordareanoastrăestedeasprijiniacestecomunităţiînvedereaidentificăriidesoluţiilaproblemelelocale,punândaccentpedomeniilenoastredeinteres:asigurareaeducaţieipentruviitorulsocietăţii,construireainfrastructuriișidezvoltareacomunităţilor.Astfel,în2009și2010,investiţiileînproiectedeimplicaresocialășisponsorizăriauînsumatpeste500.000deeuro.

Înliniecuangajamentulnostrusocial,companianoastrăpromoveazăinovaţiaînindustriaconstrucţiilordinRomânia.ÎnpaginileacestuiraportputețiaflașidesprePremiileHolcimpentruConstrucţiiDurabile–ocompetiţieinternaţiona-lăcupremiitotalede2milioanededolari,organizatădeFundaţiaHolcimpentruConstrucţiiDurabile.InițiativaafostpromovatășilanivellocaldeHolcimRomânia,pentruaîncurajaprofesioniștiidindomeniulconstrucţiilor–arhitecţi,designeri,ingineri–săproiectezeclădirișiinfrastructuriîntr-omanierădurabilă.

Demersurilepecareleîntreprindemînvedereauneiabordăriresponsabileaactivitățiinoastresuntînatențiapartene-rilornoștri,faptcareneonorează.RecunoașterileșipremiileoficialepecareHolcimRomâniale-aprimitînnumeroaseocaziireprezintăunsemnalpozitivcăeforturilepecareledepunemcontribuieînmodbeneficladezvoltareaindustrieiconstrucțiilor.Deasemenea,acesteaprecierisusținfaptulcăstrategianoastrădeaactivaînprezentcuresponsabilitatefațădenevoileviitoruluiesteceamaibunăalegere,pecarevomcontinuasăorespectămînaniiceurmează.

Dorimsămulţumimînprimulrândtuturorangajaţilor,darșiclienţilor,partenerilorșifurnizorilorHolcimRomânia,carefacposibiletoateacesterealizări.Doarîmpreunăvomreușisăcontribuimladezvoltareasocietăţiinoastre,protejândînacelașitimpmediul,înbeneficiulgeneraţiilorviitoare.

Raportul de Dezvoltare Durabilă prezintă o imagine de ansamblu asupra tuturor activităţilor companiei și a eforturilor noastre în promovarea sustenabilității în industria construcţiilor.

DanielBachDirectorGeneralalHolcimRomânia

Viziune și strategie Produse și construcții durabile Energie și climă Conservarea resurselor Implicare socială Date și indicatori Viziune și strategie Produse și construcții durabile Energie și climă Conservarea resurselor Implicare socială Date și indicatori

Page 5: Raport de CSR al Holcim Romania 2009-2010

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

6

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

76

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

Viziuneșistrategie

Holcim România și-a asumat angajamentul de a crea valoare pentru toţi partenerii săi de interes, plasând dezvoltarea durabilă în centrul strategiei sale de afaceri. Credem în importanţa acestui principiu, care ne va asigura succesulpe termen lung.

Încontextulactualdedezvoltareazonelorurbane,orașele,spaţiilepubliceși,implicit,construcţiilevortrebuisăseadaptezelanevoileuneipopulaţiiglobaleaflateîntr-ocontinuăcreștere.Adoptareauneiabordăridurabiledinperspectivaconstrucţiiloresteesenţialăpentruaasiguraviabilitateaeconomică,socialășidemediupetermenlung.

Betonul,înprezentcelmaiutilizatdintrematerialeledeconstrucţiiexistente,esteenergo-eficientșiareunrealpotenţialecologic,jucândunrol-cheieînacestproces.Oferindsoluţiiinovatoarepentruconstrucţii,sprijinimsocietateasăseadaptezeșisăfacăfaţăimpactuluischimbărilorclimatice.

Cod deConduită

Avem7principiideacțiune:onestitate,respect,integritate,echitate,corectitu-dine,transparență,confidențialitate.

Viziune și strategie Produse și construcții durabile Energie și climă Conservarea resurselor Implicare socială Date și indicatori

Page 6: Raport de CSR al Holcim Romania 2009-2010

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

8

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

9

RăspundemnecesităţilorprezentuluișiconstruimdurabilpentruunviitorsolidHolcimRomâniaanalizeazăînmodconstantpriorităţilededezvoltaredurabilă,faptcenepermitesăneconcentrămasupracelormaiimportanteaspectepentruac-tivitateanoastră,darșipeaceledomeniiîncareputemaveaocontribuţienotabilă.Priorităţilenoastreactualeinclud:• Angajamentulsocial(încareincludempracticile deangajare,siguranţașisănătateaocupaţională, implicareaîncomunitateșidrepturileomului)• Produseledurabileșiconstrucţiiledurabile• Energiașischimbărileclimatice• Conservarearesurselor.

AcesteprioritățireflectăpriorităţileGrupuluiHolcimșiaufostconfirmatedeoComisieExternădeRevizuireaRaportului.MaimultedetaliidespreComisie,precumșibiografiilemembrilorsăi,suntdisponibilepe www.holcim.com/sustainable

PrincipiilenoastrePentruafacefaţăcereriitotmaimaridematerialedeconstrucţiidurabileșideînaltăperformanţă,strategiaHolcims-aaxatpeintegrareaatreiprincipiimajore:

• Creareadevaloare• Abordareasustenabilăînmateriedemediu• Responsabilitateasocialăcorporativă.Aceastăstrategiesusţinedezvoltareaportofoliuluideproduseșiserviciișisebazeazăpeangajaţiinoștri,caadevăraţicreatoridevaloare,ceicareprinpasiunealorfaccalucrurilesăseîntâmple.Contribuţialacombatereaschimbărilorclimaticeșiconservarearesurselorsuntdirecţiileprioritareînceeacepriveșteprotecţiamediului.Valorilenoastre Putere,performanţășipasiune–acestevalorireprezintăpromisiuneanoastrădeaclădirelaţiidurabiledeafaceri,bazatepeîncredere,darșiangajamentulnostrudearespectaaceastăpromisiuneîntoateaspecteleactivităţiinoastre:produse,servicii,comunicareșicomportamentulangajaţilornoștri.

CoduldeConduităComportamentulangajaţilornoștriurmeazăCoduldeConduită,careestedefinitprinșapteprincipiidebază.Întreaganoastrăactivitatesedesfășoarăsubsemnul

„ObservlaHolcimRomânia,andean,continuaîmbunătăţireaperformanţelorînceeacepriveștecalitateaproduselorșiaserviciilor,protecţiamediuluișicondiţiiledemuncăaleangajaţilor.Pentruafiliderdepiaţă,aavealocuridemuncăsigureși,înacelașitimp,apăstraaerulproaspătșiapelelimpezi,enevoiedeoanumită«chimieaproceselor».SistemuldeManagementIntegrataavutocontribuţiedecisivălaaceastăreușită,datorităimplementăriirealeaprocedurilorșiarespectăriistandardelor–felicitări!”

LucianAdrianFranţiuDirectorGeneral,TÜVRheinlandRomânia

„Dezvoltareadurabilăesteunmijlocdeastructuracivilizaţiașiactivitateaumană,astfelîncâtsocietateașimembriisăisă-șipoatăsatisfacepropriilenecesităţișisă-șivalorificelamaximpotenţialulprezent,conservândînacelașitimpresursele,biodiversitateașiecosistemelepentrugeneraţiileviitoare,planificândșiacţionândînsensulmenţineriiacestorelementefărălimitareîntimp.”

AlinaCristeaManagerDezvoltareDurabilă,HolcimRomânia

Crearea de valoare

Focus pe produs Diversificare geografică Management local,Standarde globale

Performanțădurabilă

de mediu

Managementoptimizat

al costurilor

Inovațiepermanentăîn marketing

Excelențăîn resurse

umane

Responsabilitatesocială

corporativă (CSR)

Oameni

OBI

ECTI

VEST

RATE

GIE

PRIN

CIPI

IBA

PUTERE.● Suntem un partener de încredere, o companie puternică, avem competenţe și management global.● Ne bazăm pe integritatea și tăria de caracter a angajaților noștri.

PERFORMANȚĂ.● Ne respectăm promisiunile făcute colegilor și partenerilor noștri.● Suntem deschiși și căutăm întotdeauna cele mai bune soluţii.● Suntem convinși că cele mai bune rezultate le obţinem în echipă.

PASIUNE.●Dedicare și angajament –ne pasă de tot ceea ce facem: •Ne pasă de angajaţi, de siguranţa și dezvoltarea lor. •Ne pasă de clienţii noștri și de succesul lor. •Ne pasă de lumea din jur, de comunităţile în care trăim și muncim.●Suntem mândri de performanţă, recunoaștem și sărbătorim succesele.

ValorileHolcim

„CasaStrategieiHolcim”–abordareanoastrăîncreareadevaloare.

Viziune și strategie Produse și construcții durabile Energie și climă Conservarea resurselor Implicare socială Date și indicatoriViziune și strategie Produse și construcții durabile Energie și climă Conservarea resurselor Implicare socială Date și indicatori

Page 7: Raport de CSR al Holcim Romania 2009-2010

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

10

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

11

onestităţiișialrespectului.Construimrelaţiiavândînminteprincipiicumsuntcelalintegrităţii șiechităţii. Suntemcorecţiși transparenţiîncomunicareșiaplicămregulile confidenţialităţii.PrevederileCoduluideConduităacoperășiaspectesensibile,precumevitareaconflictelordeinteresesauacorupţiei.

ÎmpreunăcuRegulamentulIntern,CoduldeConduităgaranteazălucrulîntr-ocompaniecarerespectăcustricteţedrepturileomului.

ProsperitateeconomicăObunăperformanţăeconomicăreprezintăocondiţieprealabilăpentruaaveaocontribuţiepertinentăladez-voltareadurabilă.Scopulnostruestedeaneîmbunătăţipermanentrezultateleeconomice,oferindcelemaibunesoluţiiclienţilornoștrișicrescându-neniveluldeeficienţă.

SistemuldeManagementIntegrat(SMI)SMIesteuninstrumentprincarereușimsăfimîntopulpreferinţelorclienţilornoștri,săatingemcelemaiînaltestandardeîncalitate,mediușisecuritateșisănătateînmuncă(SSM)șisădemonstrămangajamentulasumatfaţădeangajaţi,colaboratorișifaţădealteparţiinteresatedeîmbunătăţireaperformanţelorcompaniei.

AngajațiicompanieisuntdirectimplicațiînaplicareașiîmbunătăţireacontinuăaSistemuluideManagementIntegrat.Astfel,în2009și2010ne-amreînnoitșimenţinutcertificareaconformcelortreistandardedereferinţă–ISO9001:2008(Sistemdemanagementalcalităţii),ISO14001:2004(Sistemdemanagementdemediu)șiOHSAS18001:2007(Sistemdemanagementalsecurităţiișisănătăţiiînmuncă).

CertificareaSMIacoperătoatelocaţiileșiactivităţileHolcimRomâniasubunsingursistemdemanagement.Aceastăcertificarepromoveazăoabordareunitarăaproceselornoastreșidemonstreazăabilitateadeaatingestandardeleșicerinţeleinternaţionale.Esteorecunoaștereexternă,independentă,adedicăriinoastreînafaceeforturicontinuepentruacreșteperformanţaîncalitate,mediușiSSM.

CoordonareaactivitățilordedezvoltaredurabilăPentruaasiguraaliniereatuturorproceselorlaideeadedezvoltaredurabilă,amcreatlaînceputulacestuianDepartamentuldeDezvoltareDurabilă,alcăruimanagerestepartedinechipademanagementacompaniei.AcestacoordoneazădiviziiledeProtecţieaMediului,SănătateșiSecuritateînMuncă,SchimbăriClimaticeșiRelaţiiInsti-tuţionale,SistemuldeManagementIntegratșidiviziadeResponsabilitateSocialăCorporativă.

Manager Schimbări Climatice și Relații

InstituționaleOANA DICU

Director GeneralReprezentantul Managementului

pentru SMI* DANIEL BACH

Consultant SeniorDezvoltare DurabilăPATRICEA GHIOCEL

Coordonator SistemManagement Integrat

MIHAELA ODANGIU

Coordonator MediuGABRIEL HADADEA

Coordonator Sănătateși Securitate în Muncă

CĂLIN HULEA

ManagerComunicare

ANDREEA NICOLAE

Manager DezvoltareDurabilă și Coordonator CSR (a.i.)**

ALINA CRISTEA

Director Fabricade Ciment AleșdROMAN MENZ

Director Fabricade Ciment Câmpulung

EMIL RAICOV

Manager AchizițiiCRISTIAN MARDARE

DirectorMarketing și Vânzări

ROSSEN PAPAZOV

Director Betoaneși Agregate

BOGDAN DOBRE

CoordonatorDepartament JuridicCĂTĂLIN OLĂRESCU

Manager ITSORIN HORNOIU

Echipa de management Holcim România și Departamentul de Dezvoltare Durabilă

Coordonator REACH***DANIELA GHERASIMESCU

Director FinanciarROZICA OVEJANU

DirectorResurse Umane

NICOLETA SĂLĂJAN

Subordonare directăConform legislației, Coordonatorii SMI, Mediu și SSM

se subordonează direct și Directorului General* SMI – Sistem de Management Integrat

** (a.i.) – ad interim

*** REACH – Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricționarea Substanțelor Chimice (Directivă UE)

Viziune și strategie Produse și construcții durabile Energie și climă Conservarea resurselor Implicare socială Date și indicatoriViziune și strategie Produse și construcții durabile Energie și climă Conservarea resurselor Implicare socială Date și indicatori

Page 8: Raport de CSR al Holcim Romania 2009-2010

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

12

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

1312

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

Produsedurabileșiconstrucțiidurabile

Obiectivul construcţiilor durabile este de a satisface nevoile de locuinţe, mediide lucru și infrastructurăale generaţiei actuale,fără a limita oportunităţile generaţiei viitoare de a-și satisface aceleași nevoi.

Populaţiaurbanăalumiicreștecuaproximativunmiliondeoameniînfiecaresăptămână,iarimpactulpecareconstrucţiileîlauasupramediuluiceresoluţiiinova-tive,caresăcontribuielaîmbunătăţireaperformanţelorclădirilorîncarelocuimșilucrăm.

ConformWorldGreenBuildingCouncil(WGBC),clădirilesuntmariconsumatoarederesursede-alungulîntreguluilorcicludeviaţă.Elesunt„responsabile”pentruconsumulresurselorplanetareîncantităţifoartemari:utilizează17%dinapapotabilăși25%dinresurseledelemn,generează33%dinemisiiledeCO2,folosesc30-40%dinenergiaelectricăși40-50%dinmateriileprimedisponibile(sursa: Raportul „Amprenta ecologică” al WGBC).

Odatăcudiversificareanevoiloroamenilorșicuritmulalertîncareevolueazăeconomia,creșteatâtnevoiadenoiproiectedeinfrastructură,câtșiceadeclădiricomercialeșirezidenţiale.Înconsecinţă,creștecerereadematerialedeconstrucţii.Aceastădezvoltarepoatefisustenabilădoardacădesignularhitecturalșicivil,incluzândalegereamaterialelordeconstrucţii,esteîmbunătăţitconstant,înscopuldeareduceconsumulderesurseșidealuaînconsiderareimpactulsocial.

Provocare

Clădirilesunt„responsabile”pentruconsumula40%dinenergiaelectricădisponibilă.Holcimareunrolimportantînpromovareaconstrucțiilordurabile.Pentru mai multe detalii, vizitează site-ul holcimfoundation.org

Viziune și strategie Produse și construcții durabile Energie și climă Conservarea resurselor Implicare socială Date și indicatori

Page 9: Raport de CSR al Holcim Romania 2009-2010

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

14

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

15

Industriaconstrucţiilorpoatecontribuiîntr-omăsurăsemnificativălasustenabilitateaglobală.HolcimRomâniaîșiasumăunrolactivîndezvoltareașiîmbunătăţireaaceeaceînseamnăserviciișiproduse,precumșiîndezvol-tareadesoluţiisustenabilealăturideparteneriisăi.

InovaţielaniveldeproduseHolcimRomâniaoferăogamăvariatădeproduseșiserviciicarereușescsărăspundăcelormaidiversecerinţe,pentrutoatetipuriledeaplicaţiiînconstrucţii.Suntemmândrică,indiferentdeproiect,avemcapaci-tateadealivraproduseleșisoluţiilepotrivite.Dezvoltareadenoiprodusecuamprentăredusădecarbon,cumsuntcimenturilecompoziteșilianţiirutieri,reprezintăopreocupareconstantăpentrunoi.

Cimenturilecompozite,careseridicălastandardeleinternaţionaledecalitateșiauperformanţeremarcabileînconstrucţii,suntproduseceauîncompoziţieadaosurimineraleși,deci,unconţinutmaiscăzutdeclincher.

Astfeldecomponentemineralesuntmaterialenaturale(rocă/tufvulcanic,calcar)saumaterialesecundaregene-ratedealteindustrii(deexemplu:zgurăgranulatădefurnal,cenușădetermocentrală).

AvândînvederecăprocesuldeproducţieaclincheruluiesteprincipalulgeneratordeemisiideCO2dinindustriacimentului,cimenturilecompozitecontribuiesem-nificativlascădereaacestoremisiiși,implicit,ajutălaprotejareamediului.

LianţiihidraulicirutieridelaHolcim,opremierăpepiaţaromânească,reprezintăosoluțiepentruproiecteledeinfrastructură.Aceștilianţisuntprodusespeciale,dezvol-tatepentruîmbunătăţireacaracteristicilorstraturilordebazășidefundaţiepentrudrumurișicăiferate,pentrustraturiledeformă,pentrustabilizareașitratareasolului.Acesteprodusesuntrezultatulstrategieinoastredeapropuneclienţilorcelemaibunesoluţiidinpunctdevederetehnicșieconomic.

ParteneriatedurabilecucliențiiOrientareacătreclientstălabazatuturoractivităţilornoastre.Nudoarproducemșilivrămmaterialedeconstrucții,cișioferimcliențilorcelemaieficientesoluții.Înfelulacesta,amdevenitparteaunoradintrecelemaireprezentativeproiectedeconstrucţiidinRomâniaultimilorani.

Pentruaneputeaadaptaînpermanențăcerințelorcliențilornoștri,sunteminteresaţisăcunoaștempercepţiaacestoraasupraproduselorșiserviciilorpecarelefurnizăm.Înacestsens,companianoastrădesfășoarăcercetăridepiaţăpunctualeșivalorificăfiecarecontactcuclienţii,pentrualeoferimereucelemaibunesoluţiiînproiectelepecareaceștialedezvoltă.

ParteneriatedurabilecufurnizoriiPentruaasiguraunprocesdeachiziţiisustenabil,compa-nianoastrăsolicităcatoţifurnizoriisărespectepoliticileHolcimdemediușisociale.Înanul2010afostlansat

unportaldeachiziţiidisponibilpewww.holcim.ro.Prinintermediulacestuia,potenţialiifurnizoricaredorescsăiniţiezeocolaborarecuHolcimRomâniapotafladetaliidesprestandardelecompanieinoastreșisepotînregis-traînbazadedatededicată.Portalulesteosursădeinformaţiicareneoferăoimaginedeansamblușiacceslafurnizoriialiniaţilacelemaiînaltestandardesociale,decalitateșidemediu.

Furnizoriinoștriactivisuntsupușiunuiprocesdesegmen-tareînfuncţiedeimportanţalorșievaluaţipeportaluldeachiziţiicuprivirelaperformanţalor,capacitateafinanciară,sistemeledemanagementdemediu,calitateșiSSM.

Procesuldeevaluareajutădepartamentuldeachiziţiisăanalizezeșisădecidăniveluldeperformanţăalfurni-zorilor,domeniileundesuntnecesareacţiunicorectivepentruceicurezultatesubstandardeledoriteșicaredintrefurnizoriiactiviaupotenţialpentruarămâneparteneriaiHolcimRomâniapetermenmediusaulung.

„CenturaSibiuluiesteunproiectimportantdeinfrastructură,cevaaveacarezultatfluidizareatraficuluișireducereanumăruluidemașinicaretraverseazăzilnicorașuldesemnatCapitalaCulturalăaEuropeiîn2007.AmlucratcuHolcimRomâniaînlivrareaacestuiproiectpentrucăesteunpartenerdeîncredere,carene-afurnizatprodusedecalitate,rezistenteîntimp.”

EwaldBrandnerProjectManager,MaxBögl

„Pentrunoiesteimportantcaunfurnizorsărăspundăcupromptitudinelasolicitărilenoastre.Lafiecareproiectdezvoltatîmpreună,HolcimRomâniaareușitsăneofereprodusulpotrivitaplicaţiei,serviciișisoluţiiinovatoare,flexibilitateșitransparenţă.Credemcăacestelucruristaulabazaparteneriatuluinostrusolidșiaunuibusinesssustenabil.”

ClaudioBorgaDirectorGeneral,GeneralBeton

Dezvoltareadenoiprodusecuamprentă

redusădecarbonreprezintă

opreocupareconstantăpentruHolcimRomânia.

Orientareacătrecliențistălabazatuturoractivitățilornoastre.

Viziune și strategie Produse și construcții durabile Energie și climă Conservarea resurselor Implicare socială Date și indicatoriViziune și strategie Produse și construcții durabile Energie și climă Conservarea resurselor Implicare socială Date și indicatori

Page 10: Raport de CSR al Holcim Romania 2009-2010

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

16

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

1716 17

• Construcţiainfrastructuriirutiereșiferoviare deacceslapoduldepesteDunăredelaCalafat-Vidin• ConstruireaParculuiEolianCernavodă,cuoputere totalăde141MW,dinlocalităţileCernavodă, MirceaVodă,SalignyșiFântâneleEstșiVest, cu139deturbinedevânt.

Holcimaparticipatlatoateacesteproiecteprininter-mediulparteneriatelorsalecucelemaimarifirmedeconstrucţiidinRomânia.

DescriereaproiectuluiDezvoltareainfrastructuriiesteunelementdesus-tenabilitatepentruprogresulcomunităților.Avândînvederenevoilededezvoltareurbanăalecapitalei,pasajulBasarabafostcelmaiașteptatproiectrutierbucureștean.Înacelașitimp,acestaestecelmaimareproiectdeinfrastructurărutierăconstruitîntr-unorașdinRomânia:cuolungimedeaproape2kilometri,

PremizeÎnrealizareamarilorproiectedeinfrastructură,exper-tizatehnicăesteesenţialăpentrugarantareacalităţiișiadurabilităţiilucrărilor.Înultimiiani,echipaHolcimRomânias-aimplicatînnumeroaseastfeldeproiectedeanvergură:• ConstrucţiaAutostrăziiA2București-Constanţa, SecţiunileCernavodă-Medgidia șiMedgidia-Constanţa• ConstrucţiaAutostrăziiBrașov-Borș, Secţiunea2BCâmpiaTurzii-Gilău șiSecţiunea3ASuplacudeBarcău-Chiribiș• ConstrucţiaAutostrăziiTimișoara-Arad• VarianteleocolitoarealemunicipiilorArad, Constanţa,Ploiești• VariantaocolitoareaMunicipiuluiIași– Etapa1–Variantasud• Reabilitarealinieidecaleferată București-Constanţa,SecţiuneaLehliu-Fetești

Implicarea noastră în marile proiectede infrastructură: construcția pasajului Basarab

MotivațiaHolcimDorimsăcontri-buimlarealizareauneiinfrastructuridurabile,cevafi

bazadezvoltăriieco-nomiceaRomâniei.

decimentHolcimfolositeaufostaleseîncolaborarecureprezentanțiiAsocieriiJVAstaldi-FCCConstrucción,astfelîncâtsăsatisfacătoateexigențeleproiectului.Astfel,s-afolositcimentPortlanddetipulCEMI42,5,darșicimentcompozitCEMIIB-M(S-LL)32,5R(Structo®),cimentcarecontribuieprincompozițiasalareducereaemisiilordeCO2.

CimentulHolcimafostfolositlamajoritateaelemen-telordeconstrucțiialepasajuluisuprateran,astfel:• Infrastructurapasajului:coloaneforate, radiere,elevaţii• Suprastructurapasajului:tablieredinbetonarmat precomprimatmonolit• Elementeleprefabricatedinbetonarmat: lisătrotuar,borduriparapet•Drumurișibretelelasol• Ziduriledesprijinlarampedinbetonarmat.

acestasusţine4benzidecirculaţie,2liniidetramvaișidirijeazătraficulcarevinedinsprenordulCapitaleispresudulșivestulorașului.

Cuunfluxdecirculaţieestimatde4.000demașinipeorăși100.000demașinipezi,pasajulsuprateranBasarabjoacăunrolmajorînfluidizareatraficului,unadintreprincipaleleproblemealeBucureștiului.Înacelașitimp,contribuielascădereaemisiilorpolu-anteșiaconsumuluidecombustibili,princreștereavitezeimediidecirculaţieșiprinevitareastaţionărilorsuplimentarepetrasee.

ContribuţiaHolcimHolcimRomâniaacontribuitlarealizareaacestuiproiectîncalitatedefurnizordecimentpentrudezvol-tatoriiproiectului,douădintrecelemaimaricompaniideconstrucţiidinEuropa,companiaitalianăAstaldiS.p.AșicompaniaspaniolăFCCConstrucción.Tipurile

„Proiecteledeinfrastructurăsuntprintrecelemaicomplexeproiectedeconstrucții.Numaiprintr-ocolaborarestrânsăîntreparteneriiimplicaţisepotrealizacusuccesastfeldelucrări,decareRomâniaarenevoie.RelaţiapecareoavemcuHolcimRomâniasebazeazăperespectreciprocșipetransparenţă,fiind,dinpunctulnostrudevedere,unmodelînindustriadeprofil.”

FranciscoTorresGuilabertProjectManager,AsociereaJVAstaldi-FCCConstrucción

„Într-olumeîncarenevoiadeconstrucţiicivileestetotmaimare,iarorașelesedezvoltădinceîncemaimult,proiecteledeinfrastructurăcapătărolstrategic.ÎnHolcimRomâniaamgăsitnudoarunfurnizor,cișiunpartenercareneoferăsoluţiiintegrate–produsedecalitate,serviciișiconsultanţădespecialitate.”

GrigorieVerenciucDirectorExecutiv,AsociereaJVAstaldi-FCCConstrucción

PasajulBasarabjoacăunrolmajorînfluidizareatraficuluidincapitală

Proiecte de succes – Produse și construcții durabile Proiecte de succes – Produse și construcții durabile

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

Page 11: Raport de CSR al Holcim Romania 2009-2010

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

18

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

1918

ContextUnuldintreprincipaleleobiectivealecompetiţieiinternaţionalePremiileHolcimpentruConstrucţiiDurabile(HolcimAwards)esterecompensareacontribuţiiloraduseconstrucţiilordurabile.IniţiatădeFundaţiaHolcimpentruConstrucţiiDurabile,competiţiaafostsprijinitădecătreHolcimRomâniașipromovatăînţaranoastrăcaunmoddeîncurajareaabordăriisustenabileaproiectelorlocaledeconstrucţiidinarhitectură,peisajșidesignurban,ingineriemecanicășicivilășidisciplineconexe.

DescriereaconcursuluiConcursulPremiileHolcimpentruConstrucţiiDura-bileseadreseazăarhitecţilor,inginerilor,designerilor,planificatorilorurbanișideţinătorilordeproiecte(în Categoria „Holcim Award Main”),darșistudenţilorceauviziuniorientatecătresustenabilitate(în Categoria „Next Generation”).Competiţiasedesfășoarălanivelglobalîncicluride3ani,iarpremiileacordateînfiecarecicluseridicălaovaloaretotalăde2milioanededolari.Într-oprimăetapăaconcursuluisuntselectatecelemaibuneproiectedin5regiunialelumii:Europa,AmericadeNord,AmericaLatină,Africa-OrientulMijlo-ciușiAsia-Pacific.Ulterior,proiectelecareobţinpremiiregionaleHolcimAwardssecalificăînfazasuperioară,laGlobalHolcimAwards.Criteriileluateînconside-raredejuriipentrustabilireacâștigătorilorsuntcele5aspecte-cheiealeconstrucţiilordurabile.Acesteadefinesc,dintr-operspectivăholistică,conceptulde„sustenabilitate”urmăritdeHolcimAwards:

Progres •inovaţieșitransferabilitateOameni •standardeeticeșiechitatesocialăPlanetă •calitateecologică șiconservarearesurselorProsperitate •performanţăeconomică șicompatibilitateExcelenţă •impactcontextualșiestetic.

Promovăm și recompensăm excelenţa:Premiile Holcim pentru Construcţii Durabile

19

„Felulîncareconstruimtrebuiereinventatdinperspectivadezvoltăriidurabile.Aplicareaprincipiilorsustenabilităţiireprezintăsingurulmodprincareputemgestionaproblemeprecumepuizarearesurselor,degradareamediuluiînconjurător,suprapopularea,sărăciașinedreptăţilesociale.Româniaareoseriedeproblemeinerenteprezentului:reindustrializarea,dezvoltareaurbanărapidă,degradareamediuluiînconjurător,presiunilefiscaleșicreștereacosturilorenergiei.Soluţiilelaacesteproblemepotfiînmodcertpreluateșiaplicateoriundeînlume.”

EdwardSchwarzDirectorGeneral,FundaţiaHolcimpentruConstrucţiiDurabile

„Considercăînacestmomentnumaiestecaledeîntoarcere:orisuntemsustenabili,oridispărem.Sustenabilitateaestemaimultdecâtodefiniţie,esteunconceptcarereprezintătotceeacearesensdinpunctdevederealconstrucţiilor.ArhitecţiiromâniaușansadeademonstracășiînRomâniasefacpașiimportanţicătresustenabilitate,iarcompetiţiaHolcimAwardslevineînîntâmpinare.Cunoscândeforturilemultiplepecarecompanialefaceîndirecţiadezvoltăriidurabile,susţineforturileHolcimRomâniadeapromovasustenabilitatea.”

ȘerbanŢigănașPreședinte,OrdinulArhitecţilordinRomânia

Laacestlucruacontribuitșiintensificareaacţiunilornoastreorganizatepentruapromovaconcursulînmediuldespecialitateșipentrua-ifacecunoscuteobiectiveleșicriteriile( vezi www.holcimawards.ro).Fiindunproiectceinvităspecialiștiiromânisăcreezeșisăacţionezeînspiritulsustenabilităţiișialconstru-iriiîntr-unmodcefoloseștecâtmaieficientresurseleplanetei,HolcimAwardsreprezintăoocazieunicăpentruaplasaRomâniaînrândulţărilorcareadoptădezvoltareadurabilăcaelement-cheiealevoluţieisocietăţii.

Raţiuneadinspateleacesteicampaniidepășeștesferastrictprofesională.Nedorimcaprofesioniștiiromânisădezvoltetotmaimultconstrucţiidurabile,caresăofererăspunsuriviabilepentruchestiuniletehno-logice,demediu,socio-economiceșiculturaleceafecteazădomeniulconstrucţiilorînprezent.

HolcimAwardsînRomâniaÎn2009afostorganizatăocampaniedepromovareHolcimAwards.Scopulacesteiaafostaceladeacreștegraduldeconștientizarelocalăasupranevoiideconstrucţiidurabileși,înacelașitimp,dea-iîncurajapespecialiștiidinRomâniasăincludăviziunidurabileînproiectelelor.

Lamomentullansăriiacestuiraport,competiţiaestelajumătateadrumuluicătrerezultate,darRomâniaaobţinutunimpresionantloc3înEuropacanumărdeînscrieri,cu58deproiectedepuseînconcursdecătrearhitecţișiproiectanţidinîntreagaţară.AceastaafostceamaiactivăparticipareaprofesioniștilorromânidelaînceputulcompetiţieiHolcimAwards.Numărulmaredeînscrieridenotăcreștereapreocupăriișiainteresu-luiînrândulparticipanţilordindomeniulconstrucţiilorfaţădeabordareasustenabilă.

AdăpostulalpinautonomMonteRosa(BronzEuropa,HolcimAwards,2008).

Proiecte de succes – Produse și construcții durabile Proiecte de succes – Produse și construcții durabile

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

Page 12: Raport de CSR al Holcim Romania 2009-2010

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

20

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

2120

Energieșiclimă

Reducerea amprenteide carbon este un obiectiv-cheie în strategia și acţiunile implementate de Holcim România.

Procesuldeproducţieacimentuluiesteunprocedeuintensenergofag,carenecesităenergietermicășielectricășicaregenereazăemisiidedioxiddecarbon(CO2).Ceamaimarepartedinenergiaelectricăestefolositălamăcinareamaterieiprimeșiaproduselorsemifinite,întimpceenergiatermicăestefolositălaîncălzireamaterieiprimepentruapermitedesfășurareareacţiilorchimiceșimineralogice.

EmisiiledeCO2rezultădinreacţiilechimicecareaulocatuncicândmateriileprimesuntîncălzitelapeste9000Celsius,iarcarbonaţiidecalciușimagneziusedecarbonatează.Gazelecuefectdeserăsuntemiseșiprinardereaîncuptoruldeclincheradiverșilorcombustibilipentruaobţineenergiatermicănecesarăprocesuluideformareaclincherului–orocăartificială.Clincherulesteapoimăcinatîmpreunăcudiverseadaosuri(componenţiminerali)șitransformatînciment.

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

CO2

AmatinsobiectivuldereducereaemisiilordeCO2

cuunanînaintedetermen.Pentru mai multe detalii, vezi pagina 22.

Viziune și strategie Produse și construcții durabile Energie și climă Conservarea resurselor Implicare socială Date și indicatori

Page 13: Raport de CSR al Holcim Romania 2009-2010

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

22

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

23

Înplusfațădecerințelelegislativeîndomeniu,noimonitorizămemisiiledeCO2generateconformProtocoluluiCO2pentrufabriciledeciment,dezvoltatîncadrulConsiliuluiMondialdeAfaceripentruDezvoltareDurabilă(WBCSD).AcestaesteuninstrumentfolositdecătreproducătoriidecimentdinîntreagalumeșiesteaplicatînîntregGrupulHolcim.

Ne-amangajatlaniveldeGrupsăreducememisiilespecificedeCO2petonadeprodus(cimentșilianţihidraulicisimilari)cu20%pânăîn2010,încomparaţiecuniveluldin1990.GrupulHolcimaatinsaceastăţintăîncădin2009.HolcimRomâniaacontribuitlaacestdemersprinmăsurileșiacţiuniledescriseîncontinuare.

Investiţiiîncreștereaeficienţeienergeticeaprocesuluideproducţieacimentului Eficienţaenergeticădepindedetehnologiaaplicatăînprocesuldeproducţieșidegraduldemodernizareșiautomatizareaacestuia.Deasemenea,contribuieșilaprotejareamediuluiînconjurător,prin: •Conservarearesurselorenergeticenaturale; •Reducereaemisiilordegazecuefectdeseră(CO2) generateprinardereacombustibililorîncuptorul declincher(emisiidirectealeproducţieideciment) șiîntermocentrale,pentruproducereaenergiei electriceconsumatedefabricadeciment (emisiiindirectealeproducţieideciment).

DupăceHolcimRomâniaapreluatfabriciledeciment,companiaadezvoltatampleproiectedemodernizareșiinvestiţii,aplicândcelemaibunetehnicidisponibile(BAT)îndomeniu.Cele7cuptoaremicideclincherizare,ineficienteenergetic,cefuncţionau2prinprocedeuumedși5prinprocedeuuscatîn2001,aufostmoder-nizate.Înprezent,clincheruldecimentsefabricădoarprinprocedeuuscatîn2cuptoaremaridotatecuprecalci-nare,câteunullafiecarefabricădecimentdinAleșdșiCâmpulung.Ceamairecentăinvestiţiedeacesttips-afinalizatîn2009lafabricaCimentAleșdșiainclusmodernizareaprincipalelorzonedeproducţie.

Toateacesteinvestiţiișimodernizăriauocontribuţiesemnificativălascădereaemisiiloratmosferice,atâtacelordeCO2,câtșiaaltoremisii,lacreștereasiguranţeiînfuncţionareainstalaţiilor,darșilascădereaconsumu-luideelectricitatepetonadeprodus.Pentrureducereaconsumuluideenergieelectricăpetonadeprodus,lucrărileauinclusșiînlocuireaunorechipamentevechi,ineficientedinpunctdevedereenergetic(compresoareledeaer,instalaţiiledetransportpneumaticalcimentului,separatoareleșifiltrele)cuuneledeultimăgeneraţie,multmaieficiente.

OaltămetodăprincareHolcimRomâniaurmăreștecreștereaeficienţeienergeticeșireducereaconsumuluidecombustibilifosiliconvenţionalioreprezintăco-procesareadeșeurilor.Maimulteinformaţiipeaceastătemăputeţicitiîncapitolul„ConservareaResurselor”.

vezi pagina 27

Produsecuamprentăscăzutădemediu HolcimRomâniadezvoltăprodusecuimpactscăzutasupramediului–cimenturicompozite.Acesteasuntobţinuteprinînlocuireaparţialăaclincheruluicualtecomponenteminerale–materialenaturale(rocă/tufvulcanic,calcar)saumaterialereziduale(deșeurisauprodusesecundaredinalteindustrii:zgurăgranulatădefurnal,cenușădetermocentrală).Maimulteinformaţiipeaceastătemăputeţicitiîncapitolul„Produsedurabileșiconstrucţiidurabile”. vezi pagina 13

Utilizareacimenturilorcompoziteșiabetoanelorprodusecuastfeldecimenturipoatecontribuisemnificativlacreștereaeficienţeienergeticeaclădirilorșilascădereaimpactuluipecareclădirileîlauasupraclimeide-alungulîntreguluilorcicludeviață,betonulreducândconsumuldeenergiepentruîncălzireîntimpulierniișipentrurăcireîntimpulverii.

Eforturisusţinutepentrureducereaemisiilor NoulangajamentasumatlanivelulGrupuluiHolcimestedeareducecu25%emisiilespecificepetonadeprodus(cimentșilianţihidraulicisimilari)pânăîn2015,comparativcunivelulanului1990.

Pentruacontribuilaatingereaacesteiţinte,HolcimRomâniaîșimonitorizeazăconstantemisiileșiîșioptimizeazămereuprocesele.

Vomcontinuainvestiţiile„verzi”cepermitreducereaemisiilor.HolcimRomâniavaaloca35demilioanedeeuroîn2011pentruadezvoltaproiecteorientatecătremediușieficienţăenergetică,precumșipentruaasiguramentenanţaechipamentelordinfabrici.

Parteneriateresponsabile Eficienţaenergetică,schimbărileclimaticeșigestionareadeșeurilorsuntproblemecomplexe,cenecesităimplica-reamaimultorpartenerideinteres.HolcimRomâniacontribuieactivladezvoltareaunuicadrulegislativarmonizatcupracticileeuropene.Înopinianoastră,acestcadruartrebuisăstimulezedezvoltarealascarălargăaenergiilorregenerabileînRomâniașiscădereaintensităţiidecarbonînindustrialocalăaconstrucţiilor.

UnproiectimportantafostimplementatdecompanianoastrăconformmecanismuluiJI(JointImplementation–implementareîncomun)alProtocoluluidelaKyoto.

Bazatpecreștereaeficienţeienergeticeșipeceaaconținutuluidecomponentemineraleîncimentulpro-dus,proiectulafostdezvoltatînparteneriatcuGuvernulOlandeișicuaprobareaGuvernuluiRomâniei.Începândcuanul2004,reduceriledeemisiidegazecuefectdeserărezultatecaurmareaacestuiproiectaufostmoni-torizateanualșiverificatedeoentitateindependentă.Rezultateleproiectuluisuntgrăitoare:înperioada2004–2010,reducerileauînsumataproapeunmiliondetoneCO2.

HolcimRomâniadezvoltăparteneriatepentruacreștegraduldeconștientizareșiconstruieștecolaborăripetermenlungcuautorităţilecentraleșilocale,pentruaasiguraundialogconsecventpetemasoluționăriipro-blematiciiclimaticeșienergeticeîntretoatepărţiledeinteresrelevante.UnastfeldeparteneriatestedezvoltatalăturideConsiliulRomânpentruClădiriVerzi(Romania Green Building Council – RoGBC),oorganizaţienon-guvernamentalăcepromovează,printrealtele,producereașiutilizareadematerialedeconstrucţiicuimpactscăzutasupramediului.HolcimesteprintremembriifondatoriaiacesteiorganizaţiișiareunrolactivînsprijinireaacţiunilorșicampaniilorRoGBC.

„Încădin2002,suntmartoraeforturilorfăcutedeHolcimRomâniapentruadescreștecontinuuamprentadecarbonapropriilorproceseșiproduse.Modernizareașieficientizareaenergeticăaechipamentelordeproducţie,extindereautilizăriiunoralternativeenergeticedurabileînloculcelordeoriginefosilă,tradiţionaleindustrieicimentului,precumșidezvoltareacontinuăagameideproduseprietenoasecumediuldovedesccășiînRomâniaexistăcompaniipentrucarevorbadevinefaptă,chiarșiînvremuridificiledinpunctdevedereeconomic.”

GetaDiaconuDirectorConsultanţăîndomeniulprotecţieimediului,KPMGRomânia

HolcimRomâniaîșimonitorizeazăconstantemisiileconformProtocoluluiCO2pentrufabriciledeciment.

Viziune și strategie Produse și construcții durabile Energie și climă Conservarea resurselor Implicare socială Date și indicatoriViziune și strategie Produse și construcții durabile Energie și climă Conservarea resurselor Implicare socială Date și indicatori

Page 14: Raport de CSR al Holcim Romania 2009-2010

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

24

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

2524 25

„ImplicareaHolcimRomâniaînchestiunilecareţindeschimbărileclimaticeșiînimplementareaunorsoluţiiprincaresălelimitezeimpactulestelăudabilă.Îiîncurajezsăîmpărtășeascădinexperienţacăpătatăînreducereaamprenteidecarbonaproduselorșiproceselorlorcâtmaimultorcompaniișiorganizaţiilocale–iarRoGBCesteuncadruperfectînacestsens.Împreună,ampromovatproduseșisoluţiicuimpactscăzutasupramediuluișine-amasiguratcăacesteasuntimplementateînRomâniașiînîntreagaregiune.”

StevenBorncampCEOșiPreședintealConsiliuluideAdministratie,RomaniaGreenBuildingCouncil

Neimplicămproactivînprocesulcarevaducelaschim-bareamentalitățiifiecăruiadintrenoi,acompaniilorșiconsumatorilor,astfelîncâtimpactultuturorasupramediuluisăsereducă.

• Diseminareainformaţiilorînvedereaschimbării mentalităţiiconsumatorilorșiapubliculuilarg.

Provocărileglobalealeschimbărilorclimaticeimpun schimbareamentalităţiifiecăruiadintrenoi,fiecă suntempersoanefizicesaucompanii,producători sauconsumatoridebunurișiservicii.Domeniul construcţiilornufaceexcepţie:producătoriide

ContextRaportulMondialalInvestiţiilor2010subliniazăcă,pentrureducereaamprenteidecarbonasectoruluienergeticșiaceluiindustrial,suntprioritaredouăacţiuni:• Intensificareaeforturilorinvestiţionalepentru diseminareașiimplementareatehnologiilor curate(prineficientizareenergetică,energie regenerabilă)

Proiectul Holcim România, partener oficialîn campania „Sustainable Energy Europe”

MotivațiaHolcimCredemcăindustriacimentuluipoatefacediferenţaînceeaceprivește

creștereaeficienţeienergeticeșicombatereaschimbărilor

climatice.Astfel,participămlaprocesulde

conștientizareapubliculuilarg,

aclienţilorșiapartenerilor

noștricuprivirelaimpactuldemediu

pecareîlauobiceiurilelordeconsum.

laBruxelles,încadrul„SăptămâniiEnergieiDurabile”organizatădeComisiaEuropeană.

ProiectulHolcimRomâniaProiectulprezentatdeHolcimRomânia,„Betoanecucimenturicompozite–osoluţiedurabilășieficientăenergeticdecombatereaschimbărilorclimaticeînindustriaconstrucţiilor”,sereferăla:• Eficientizareaenergeticăaproceselor propriideproducţie• Utilizarearesponsabilăderesursenaturale• Co-procesareadeșeuriloraltorindustrii sauprovenitedelasortareadeșeurilormenajere caresursealternative• DezvoltareadeprodusecuamprentăredusădeCO2.

Înaintedeafiînscrislacategoria„Transformareapieţei”,proiectulHolcimRomâniaaobţinutsusţineredinparteaUniversitățiiTehnicedeConstrucţiidinBucureștișiaConsiliuluiRomânpentruClădiriVerzi(RoGBC),careaudevenitșiparteneriîncadrulproiectului.ParticiparealaCampania„SustainableEnergyEurope”areprezentatocaziaidealădeapromova:• MetodeleHolcimpentrucombatereaschimbărilor climatice–produsecuamprentăredusădecarbon• Necesitateadeacreșteutilizareacimenturilor compoziteșideaeducapiaţaînacestsens• Utilizareabetonuluicasoluţiepentrucreșterea eficienţeienergeticeaclădirilor.

RezultateSusţinereaproiectuluilaniveleuropeanaatrasatenţiașii-ainformatpeparteneriinoștrideinteresasupratehnologiilorșimetodelorfolositedeHolcimRomâniapentruameliorareaschimbărilorclimatice,oferindsprijinpentruaextindemaidepartegamaaplicaţiilorcimenturilorcompozitelanivelnaţional.

materialetrebuiesăcreezeșisăpromovezeprodusecuamprentăscăzutădemediu.

DescriereacampanieiComisiaEuropeanăaimplementatdemaimulţianipro-gramul„Europa–Energieinteligentă”,carepromoveazăproducţiașiutilizareaenergieiîntr-unmoddurabilînEuropașicreștereaconștientizăriipubliculuilargînaceastăprivinţă.În2005,încadrulacestuiprogramafostdezvoltatăiniţiativa„SustainableEnergyEuropeCampaign”,alcăreirolestedeafacecunoscuteșidearecompensadiferiteproiectelocale,regionalesauinternaţionale(numiteParteneriOficiali),carecontribuielaatingereaţintelorprogramului.ParteneriiOficialiaufostreprezentaţideproiectedepusedeactoridinmediulprivatsaupublicîndomeniileeficienţeienergetice,surselordeenergieregenerabilă,transportuluicuratșibiocombustibili-lor.RecunoscutecabunepracticidecătreComisiaEuropeană,proiecteleoferăoviziunecorectăainiţiativelorrealecareaulocînprezentîntoatăEuropașicarevizeazăoviaţămaieficientădinpunctdevedereenergeticșimaidurabilă.

În2009aufostacceptate272deproiectecaParteneriOficialiaiCampaniei„SustainableEnergyEurope”,dintrecare5dinRomânia,împărţiteîn5categorii:Comunităţidurabiledinpunctdevedereenergetic;Transformareapieţei,inclusivangajamentevoluntare;Acţiunipromoţionale,decomunicareșieducaţionale;Demonstrareașidiseminareaproiectelor;Programedecooperare.

ToateproiecteleînscriseaufostevaluatedecătreunComitetConsultativTehnicpebazaatreicriterii:originalitateșifezabilitate,potenţialridicatdereplicareaproiectuluiînalteorganizaţiidinEuropașiimpactpotenţial.Câștigătoriiaufostanunţaţiîncadruluneiceremoniicareaavutlocînmartie2010

Proiecte de succes – Energie și climă Proiecte de succes – Energie și climă

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

Page 15: Raport de CSR al Holcim Romania 2009-2010

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

26

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

2726

Conservarearesurselor

Holcim România implementează cele mai bune tehnologii disponibile pentru a reduce emisiile atmosferice și promovează utilizarea raţională a resurselor naturale neregenerabile.

Înultimiiani,companianoastrăși-aconcentratefortu-rileîndirecţiadezvoltăriiactivităţiideco-procesareadeșeurilor,aofeririideprodusecuimpactscăzutasupramediuluișiareabilităriicarierelorșiaaltorzoneindus-trialeafectate.Ovechezicalăspunecă„naturanuesteomoșteniredelaînaintași,ciunîmprumutdelacopiiinoștri”.Abordândlucruriledinaceastăperspectivă,nuputemdecâtaderafărărezervelaconceptuldedezvoltaredurabilă,careîșiarerădăcinileînutilizarearesponsabilăaresurselornaturale.Acţiunileconcretedindomeniileco-procesării,managementuluiapelorsaureconstrucţieiecologiceacarierelorsuntdoveziputerniceînacestsens.

Co-procesareadeșeurilorînfabriciledeciment Co-procesareadeșeurilorînfabriciledecimentesteometodăfolosităpescarălargă,lanivelglobal,pentruatratatermicdeșeurileîntotalăsiguranţășiavalorificasimultanconţinutullormaterialșienergetic.Metoda

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

Obiectiv

Reabilitareacariereloresteunprocescontinuucepermitereintegrareazonelorexploatateîncircuitulnatural.

Pentru mai multe detalii, vezi pagina 28.

Viziune și strategie Produse și construcții durabile Energie și climă Conservarea resurselor Implicare socială Date și indicatori

Page 16: Raport de CSR al Holcim Romania 2009-2010

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

28

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

29

afostimplementatădefabriciledecimentaleHolcimRomâniadelaCâmpulungșiAleșdîncădinperioadapremergătoareaderăriilaUniuneaEuropeană.Aceastaacunoscutodezvoltarerapidăînultimiiani,caurmareatranspuneriilegislaţieieuropeneîndomeniulmanage-mentuluideșeurilorșilanivelnaţional,cerereadeastfeldeserviciidemediufiindîncontinuăcreștere.

SoluţiaoferitădeHolcimRomâniaînparteneriatcuecovalor–firmăspecializatăînmanagementuldeșeurilorcareasigurălegăturadirectăcugeneratoriidedeșeuri,consultanţădespecialitateșiserviciidepreluare,trans-portșipre-tratareadeșeurilor–reprezintăocontribuţielarezolvareaproblemeieliminăriifinalesauvalorificăriideșeurilor,fiindbeneficăpentrutoatepărţileimplicate.

Pentrugeneratori,aceastaoferăgaranţiaînchideriicicluluideviaţăaldeșeurilor,curespectareanormelordeprotecţieamediuluișibeneficiinddecosturiscăzute.

Pentruproducătoriideciment,co-procesareaasigurăutilizarearaţionalăatuturorresurselordisponibileșiimplicareaactivăînprotejareamediuluiînconjurător–încalitatededepoluatorșiofertantdeserviciidemediu.

Pentrusocietateșimediu,co-procesareacontribuielaconservarearesurselornaturale(cărbune,păcură,gaz,gips,calcar,argilă),lareducereaindirectăaemisiilordegaze,cares-argeneraîncazulîncaredeșeurilearfitratateprindepozitaresauincinerare.Deasemenea,co-procesareaajutăladiminuareariscurilordemediucauzateprindepozitărinecontrolate,poluareasolurilorsauaapelor,darșilaevitareasupraaglomerăriidepozi-telorcontrolate(halde)șilaîmbunătăţireaimaginiimediuluiambient.

Încomparaţiecualtemetodedetrataretermică,precumco-incinerareaîncentraleelectricesauincinerareaînincinera-toarespeciale,co-procesareanugenereazăcenușăsauzgură,carenecesităotratareulterioarășidepozitare.Toatereziduu-rileanorganicerămasedelaardereadeșeurilorîncuptoareledeclinchersuntvalorificatematerialîntimpulprocesuluiprinîncorporarealorînstructuraclincherului.Aceastămetodănuesteaplicabilăpentrutoatetipurilededeșeuri.Deciziadeaacceptaspreco-procesareundeșeuseiacaurmareaunoranalizecomplexe,încondițiileîncarepotfigarantatesănătateașisecuritateaangajaţilorșiacelorcarelocuiescînapropiereafabricilordeciment,protejareafactorilorlocalidemediu,păstrareacalităţiiprodusuluifinalșidesfășurareaînbunecondiţiiaprocesuluideproducţieacimentului.

Deșeurilesuntco-procesatecaataresaupre-tratate(to-cate,omogenizate).Pre-tratareaestegestionatădecătrefirmespecializate,iarparteneriatulnostrucuecovalorgaranteazăcalitateaprocesuluideco-procesareînfabricile

noastredeciment.S-aurealizatinvestiţiiimportanteîndotareacuechi-pamentedestocaretemporară,manipulare,dozareșialimentareadeșeurilorînprocesuldefabricaţie,precumșiculaboratoarespecializate,certificateISO17025(cerinţegeneralepentrucompetenţalaboratoarelordeîncercărișietalonări).

Acesteinvestiţiipermitînprezentco-procesareauneigamelargidedeșeurimenajeresortate,precumșideșeuriprovenitedinsurseindustriale:• Petroliere(uleiuriuzateșiemulsiialeacestora, șlamuri,gudroaneșipământuricontaminate)• Cauciuc(inclusivanvelopeuzateîntregi)• Plastic,hârtie,pielărie,textile,lemn(inclusivrumeguș), caataresauimpregnate/contaminatecudiverse substanţe,provenitedinsurseindustriale.Înanii2009și2010,HolcimRomâniaainvestitaproximativ3milioanedeeuroînextindereaactivităţilordeco-proce-sareînfabriciledelaAleșdșiCâmpulung.

Practicaeuropeanădovedeștecămetodaco-procesăriipoatefiaplicatăcusuccesșiîncazulnămolurilorrezultatedelastaţiiledetratareșiepurareaapeloruzate.Oportunitateaexistenţeico-procesăriiînfabriciledecimentnutrebuieneglijatăînabordareaacesteinoiprovocărilanivelnaţional.

ReabilitareaecologicăacarierelorÎnConvenţiaprivindBiodiversitatea,ratificatădeRomâniaîn1994,seprecizeazăcăfolosireadurabilă„constă în utilizarea componentelor diversităţii biologice într-o manieră și cu o viteză care să nu conducă la declinul pe termen lung al resurselor biologice, menţinând în consecinţă potenţialul acestora de a îndeplini necesităţile și aspiraţiile generaţiilor prezente și viitoare.”

Acţiuniledeconservareaecosistemelorsuntextremdeimportanteîndezvoltareastrategiilorpetermenlungreferi-toarelamanagementulresurselorșialrezervelorgeologicenaturale.AngajamentulHolcimRomâniaînacestsensestegestionarealacelemaiînaltestandardearezervelorgeo-logicepetoatăduratadeviaţăacarierelor,delaexplorareainiţialălaexploatareșireconstrucţiafinală.

Majoritateamateriilorprimecareintrăînprocesuldefabri-careacimentuluisuntextrasedincele8cariereactiveafe-rentefabricilordinAleșd,CâmpulungșiTurda.Activităţiledeextragereacalcarului,argilei,gipsuluișinisipuluiauim-pactatâtasuprareliefuluilocalșialmediuluiînconjurător,câtșiasupracomunităţilorlocale.HolcimRomâniaseaflăîntr-undialogactivcucomunităţileîncareoperează,pentruaminimizaaspectelenegativeșipentrualuaînconsideraredorinţeleșiopiniilepopulaţieilocale.

Reabilitareacariereloresteunprocescontinuu.Acestapresupunedezvoltareaplanurilorminieredeexploatare

afiecăreicarierepetoatăduratadeviaţăaacesteia,soluţiidereabilitarestabilitedecomunacordcuspecialiștiîndomeniu,eșalonareaactivităţilordereabilitaresuprapusepesteetapelededezvoltareacarierei,instalareaunorsistemededrenajînperimetrulacestorcariereșiproiectareaunordrumurideaccessaudelegăturăcaresăevitecomunităţilelocale.Astfel,serealizeazăreintegrareazonelorexploatateîncircuitulnatural,asigurândfuncţionareaecosistemuluișiabiodiversităţiilocale.Unaltobiectivestereabilitareazonelorpentruasecreabazaunorviitoaredezvoltărisocio-economice.

Înperioada2009-2010,HolcimRomâniaaderulatunproiectdeinvestigareapotenţialuluiecologicalcarierelordeexploataredinsectorulciment.

Acestas-adesfășuratînmaimulteetape:• Realizareahărţilorcudistribuţiageneralăatipurilor dehabitateșirealizareaunuiinventarcalitativ alspeciilorcriteriuNatura2000 (reţeaaUniuniiEuropenedezoneprotejate)• Identificareacorespondenţelordintreexploatări șitipuriledehabitateNatura2000• ReprezentareaacestorapehărţileGIS (SistemInformaţionalGeografic).

Dateleobţinuteaufostintegrateînproiecteledereconstrucţieecologicăacarierelor,încadrulunuidemerscomplex,ceadepășitsemnificativcerinţeleproceduraleimpusepentruastfeldeproiecte.Bazându-sepeobservaţiipermanente,acestsistempermitestabilireacuexacti-tateavaloriiimpactuluiasociatexploatărilor(amprentaecologică),precumșiasuccesuluiacţiunilorderenaturare.

Conservareabiodiversităţiirămâneomisiunedificilă,cuatâtmaimultcucât,pelângăpresiunileantropice,trebuieavuteînvedereșischimbărileclimatice.HolcimRomâniaîșiasumăresponsabilităţiconcretevizândprevenireaextincţieiunorspecii,fiindconștientăcăefortu-

riledeconservareabiodiversităţiivoraveaimpactpozitivasupramediuluiînconjurător.Iarunmediuînconjurătorsănătosesteînmăsurăsăsusţinăodezvoltarearmonioasăasocietăţiiumane.

ManagementulapelorApaesteprobabilceamaiimportantăresursănaturalăaplanetei.HolcimRomâniapuneînaplicareunplancarecon-tribuielareducereaconsumuluideapășilaîmbunătăţireacalităţiiefluenţilordelalocaţiilesale.Principalelemăsuricesuntîntreprinseînacestsenssunt:• Modernizareastaţiilordetratareșideepurare aapeloruzatemenajereșiindustriale dinfabriciledeciment• Modernizareastaţiilorderecirculareaapei pentruamaximizarecirculaţiaapeiindustriale, minimizândastfelnevoiaderesursedeapăafabricilor• Reabilitareareţelelordealimentarecuapăpotabilă șiindustrialăînvedereaevităriipierderilordeapă• Reducereacantităţiideapăfolosităînprocesul deproducţie.

Staţiiecologicedebetoane HolcimRomâniaesteprimulproducătordeciment,betoaneşiagregatecareaimplementatînRomâniaconceptuldestaţieecologicădebetoane.Tehnologiadeultimăorăfolosităpermite:• Minimizareaemisiilordeprafşizgomot• Reciclareareziduurilordebetonproaspăt• Reutilizareaapeifolositeînprocesuldefabricaţie.

OptimizareatransportuluiFlotadecamioaneacompanieiesteechipatăcuSistemGlobaldePoziţionare(GPS)carepermitemonitorizareapermanentă,pentruaoptimizarutele,ceeacecontribuielareducereaconsumuluidecarburanţișiaemisiilorpoluante.EmisiilecamioaneloraparţinândfloteiHolcimRomâniasuntmonitorizateregulat,asigurândastfelfuncţionarealorînconformitatecucerinţelelegalespecifice.

HaldădedeșeuriindustrialeînchisășireabilitatălaAleșd.

Viziune și strategie Produse și construcții durabile Energie și climă Conservarea resurselor Implicare socială Date și indicatoriViziune și strategie Produse și construcții durabile Energie și climă Conservarea resurselor Implicare socială Date și indicatori

Page 17: Raport de CSR al Holcim Romania 2009-2010

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

30

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

3130 31

„Furnizareaunorsoluţiiecologiceinovatoarepentruproblemadeșeurilormunicipalesortateîivizeazăpetoţiceiimplicaţiînacestproces:firmelecarecolecteazădeșeurile,stațiidesortare,operatoriidepozitelordedeșeurișiadministraţiilelocale.ecovalorvineînsprijinulcomunităţiișiaautorităţilorlocale,oferindsoluţiaoptimăpentruvalorificareauneipărţisemnificativeadeșeurilormunicipale,încondiţiisigureșiecologice.Sortareaacestordeșeuri,urmatădepre-tratareașico-procesarealorînfabriciledeciment,ajutăladiminuareasemnificativăacantităţiitotalededeșeuricenecesităeliminareprindepozitare.”

AxelPietersDirectorGeneral,ecovalor

Proiecte de succes – Conservarea resurselor Proiecte de succes – Conservarea resurselor

DescrierePentruomarepartedindeșeurilesortateînprealabildeRETIM,cuexcepţiacelorcareputeaufidirecţionatecătrereciclare,rezolvareaoferitădefirmaecovalorafostaceeadepre-tratare,urmatădeco-procesareînfabricadecimentHolcimRomâniadelaAleșd.Soluţiaarăspunsperfectnevoiidevalorificarematerialășienergeticăauneicantităţisemnificativededeșeuri.

Astfel,înprimelelunialeanului2009,ecovalor,împreunăcufabricaCimentAleșd,adesfășuratprimeletestepentruco-procesareadeșeurilormenajerecolec-

ContextNecesitateaconformăriicunoilecerinţelegaleeuro-peneșinaţionalereferitoarelagestionareadeșeuriloraduslaînchidereaanumeroasedepoziteneconforme,inclusivaunordepozitededeșeurimunicipale–cunos-cuteînlimbajulcomundrept„gropidegunoi”.ÎntreacesteasenumărășidepozituldedeșeurimunicipalealorașuluiTimișoara,careafostînchislasfârșitulanului2008.Companiadesalubrizaredinzonă,RETIMServiciiEcologice,afostnevoităsăgăseascăsoluţiiadecvatepentrutratareafinalăadeșeurilor,concentrându-secuprecăderepereciclareșivalorificare.

Parteneriate pentru gestionareadeșeurilor municipale sortate

MotivațiaHolcimContribuim

directlapunereaînpracticăaunorsoluţiimoderneșieficientedetratarefinalăprinvalo-

rificareenergeticășimaterialăadeșeurilor,în

conformitatecunoilecerinţeale

legislaţieieuropeneșinaţionale.

Estemodulîncaresprijinimefortulautorităţilorșialcomunităţilordeaasiguraun

mediudeviaţămaicivilizat,curatși

sănătos.

Co-procesareadeșeurilorînfabriciledecimentesteometodăcaretrateazătermicdeșeurileșivalorificăsimultanconținutullormaterialșienergetic.

tateșisortatedecătreRETIM.Rezultateleobţinuteînfaza-pilotauduslaextindereacolaborăriiRETIMServiciiEcologice–ecovalor–HolcimRomânia,pentrucantităţidinceîncemaimari.

RezultatePracticaademonstratcăsoluţiaoferitădefabriciledecimentpentrurezolvareaproblemeideșeurilor,atâtacelorindustriale,câtșiacelorrezultatedinsortareadeșeurilormunicipale,poatefiutilizatășiînRomânia.Co-procesareanuafecteazănegativmediulînconjurătorsauprodusulfinal(cimentul)șiseadapteazătipuluidedeșeu,cantităţiișiconţinutuluiacestuia.Pentrucaacestlucrusăfieposibil,suntobligatoriianalizecomplexeîntr-unlaboratorspecializat.ecovalordeţineunastfeldelaborator,cuajutorulcăruiaefectueazăanalizelenece-sarecalificăriisurselordedeșeuricepotfico-procesateșimonitorizeazăevoluţiacaracteristicilordeșeurilorprovenitedelasurseleacceptate.

PasulurmătorTimișoaranuesteuncazsingular,colaborărisimilareexistândșicualtefirmedesalubritatesauspecializateîngestionareadeșeurilormenajeredinaltezonealeţării.Cerereadeserviciidepre-tratareșico-procesareesteîncontinuăcreștere,societatearomâneascăaflându-seacumînplinprocesdealinierelacerinţelelegislativecomunitareșideadoptareapracticilordereciclareșivalorificaredinţărilecomunitare.HolcimRomânia,înparteneriatcuecovalor,estepregătităsărăspundăacesteinevoi,princreștereacantităţilordedeșeurimenajeresortatepreluatesprepre-tratareșico-procesareînurmătoriiani.

Livrare

Bazăde date

Sursaacceptată

Sursacandidată

Sursarefuzată

Refuzla recepție

Co-procesareîn fabrici

de ciment

Calificareasursei

Analize

Analizeobligatorii

Analizedetaliate

Mostreperiodice

Schema de control a acceptării deșeurilor

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

Page 18: Raport de CSR al Holcim Romania 2009-2010

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

32

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

3332

Implicaresocială

Principiile fundamentale ale tuturor proceselor de management din Holcim România sunt construite și aplicate în spiritul responsabilităţii sociale, al respectului reciproc, al sănătăţii și siguranţei la locul de muncă.

Politicaderesurseumanesebazeazăpevalorilecom-panieișiurmăreșteîndeplinireamisiuniisalecaangaja-torșicamembruactivalcomunităţiidincarefaceparte.Noicredemcăsuccesulșiperformanţanupotfiobţinutedecâtavândangajaţimotivaţișiclienţimulţumiţi.Niveluldesatisfacţieaangajaţilornoștriestemonitorizatcon-tinuuprindiferitemijloace.Periodic,suntrealizatestudiidedicatedemăsurareaacestuia,rezultatelefolosin-du-selaimplementareaschimbărilornecesare.Învăţareacontinuă,flexibilitateaprofesionalășimobilitateasuntpremizeabsolutnecesarepentrudezvoltareaprofesionalășipersonală.Programeleanualededez-voltare,construitepenevoișicerinţespecifice,suntînacordcuplanuriledecarierăaleangajaţilornoștrișiarmonizatecuevoluţiaorganizaţiei.

Motivareașiimplicareaangajaţilorreprezintăopreo-cuparepermanentășifacemtotposibilulsăpăstrămnivelulridicatdecalificareșientuziasmulcaracteristiceculturiinoastreorganizaţionale.Celmairecentstudiuprivindsatisfacţiaangajaţilor,realizatîn2008-2009,poziţionaHolcimRomâniaînzonadeperformanţă,iaracumsuntempecalesăparticipămlaunnousondaj,pentruaneasiguracăacţiunileimplementateauavutefecteledorite.

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

Diversitate

Viziune și strategie Produse și construcții durabile Energie și climă Conservarea resurselor Implicare socială Date și indicatori

26%dintotalulangajațilorHolcimRomâniasuntfemei.

Pentru mai multe detalii, vezi pagina 37.

Page 19: Raport de CSR al Holcim Romania 2009-2010

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

34

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

35

„Regulileceţindesecuritateșisănătateînmuncăîncepdinmomentulîncareplecideacasă.Cafurnizor,suntemobligaţisărespectămtoatepoliticileHolcim,iarprimulpasesteanalizariscurilorpentrufiecarelucrare.Dinexperienţamea,amînvăţatcăsiguranţaporneștedelacurăţenie,iarfabricadecimentdelaCâmpulungesteceamaicuratădinţară.AngajaţiiHolcimRomâniasuntextremdepreocupaţideprotecţiamuncii,astasevedezilnicdinrelaţiilecuoamenii,șicredcăfiecaredintrenoiartrebuisăadopteunastfeldecomportament.”

DoruAntoheȘefdeșantier,IMSAT

Deșiactivămînindustriagrea,înHolcimRomâniapoliti-ciledeangajareîncurajeazădiversitatea,iareforturilenoastredeapromovaegalitateaîntresexeauduslaocreștereaprocentuluifemeilordintotalulangajaţilor,dela24%în2009la26%în2010.

Sindicatelenoastrereprezintăunpartenerdediscuţieactiv,ceesteimplicatînluareadeciziilor.Colaborarea,întâlnirileperiodicecureprezentanţiisindicatelorșidiscuţiiledesprenevoile,întrebărileșidorinţelemem-brilorsăiasigurăunclimatdemuncăoptim,civilizat.

Pentruanemenţineprintrepreferinţelecandidaţilorcaangajatorșipentruanereţineangajaţii,HolcimRomâniaoferăunpachetdesalariișibeneficiicom-petitiv.Nesituămlaunnivelsemnificativpestesalariulmediupeeconomie,iarpachetulincludeprimepentrusărbătoritradiţionale,primăanualădeperformanţășivacanţă,serviciideasistenţămedicală.

Holciminvesteșteîndezvoltareaangajaţilorașimanage-mentuluisău.Înciudacrizeieconomicececaracterizeazăaceastăperioadă,fiecaredintreangajaţiinoștriareunplandeinstruireșidezvoltare.În2009și2010,priorităţileînmateriedeînvăţareșidezvoltareaufostcelecaresusţinculturadesănătateșisecuritateînmuncă(SSM),dezvoltareaabilităţilordeleadershipșiprogrameledemanagement.Opartedinprogrameafostsusţinutădetraineriinterni,experţiîndomeniullordeactivitate,pregătiţisuplimentarcaformatori,motivaţidedorinţadeaîmpărtășidinexperienţalor.

Monitorizareacontinuăaperformanţeiînscopulîmbunătăţiriieiesteunstandardalcompanieinoastreatâtlaniveldeorganizaţie,câtșilaniveldeindivid.Evaluareaperformanţeiangajaţiloriaîncalculresponsabilităţiledinfișapostului,obiectivespecificepeanulîncurs,darșicompetenţeșiindicatoricomportamentalifoartebinedefiniţi.Astfel,sepoatefaceoevaluareatâtarezultate-lor,câtșiamoduluiîncareaufostobţinuteșiaatitudiniiangajatuluiîncompanie,îngeneral.

GrijafaţădeunmediudelucrusigurHolcimRomâniaacordăoatenţiedeosebităsecurităţiișisănătăţiiangajaţilorsăișiapartenerilordeinteres,înacordcutoatecerinţelelegaledinRomâniașicucelemaiînaltestandardeglobalealeGrupuluiHolcim.

Înperioadaderaportare,companiași-acontinuatefor-turilepentrudezvoltareauneiculturiînceeacepriveștesecuritateașisănătateaînmuncăaangajaţilorșiacontractorilorsăi.Vremcanumeleșirenumelecompanieinoastresăfielegatnudoardeperformanţaînafaceri,cișideimportanţadeosebităpecareoacordămsecurităţiișisănătăţii.

Înanii2009-2010,lanivelulfabricilordecimentșiastaţiilordeagregateșibetoaneaufostcheltuiţimaimultde2milioanedeeuropentruaîmbunătăţisecuritateașisănătateaînmuncăaangajaţilorproprii.Ne-amconcen-trateforturilepentruachiziţionareașifolosireacelormai

buneechipamentedelucrușideprotecţie,modernizareadispozitivelordesecuritatepentruechipamente,acor-dareaalimentaţieideprotecţieșiamaterialelorigie-nico-sanitarespecifice,realizareacontroalelormedicaleșiacampaniilordevaccinare,organizareaunorcampaniideconștientizareșiinstruiri.

Înultimiidoianis-audesfășuratnumeroasecampaniicepromoveazănudoarsănătateașisecuritateaînmuncă,darșiunmoddeviaţăsănătos,îngeneral.Angajaţiiauparticipatlasesiunideinformarelegatedenutriţie,schimbareastiluluideviaţăprinsport,renunţarealafumat,manipulareacorectăagreutăţilorpentrupreveni-reaafecţiunilorcoloaneivertebrale,precumșilaacţiunideconștientizarereferitoarelaimportanţadonăriidesânge.Totcaunexemplualatenţieipecareîlacordămacestuiaspect,încompanies-auderulatcuregularitatecampaniidedepistareacanceruluilasânsaudeprostată,determi-nareaniveluluiglicemieișitrigliceridelor,analizehepatice,

ecografiiabdominale,ecografiitiroidieneșimamare.

Programulonlinedeinstruiredesecuritateșisănătateînmuncădezvoltatîn2008afostimplementatîn2009pentrutoţiangajaţiiHolcim,precumșipentrusupervizoriifirmelorterţecarelucreazăînlocaţiileHolcim.Încazulfirmelorcucareavemocolaboraredelungădurată,aceastăinstruireesteefectuatădecătretoţilucrătoriiacestora.

Deasemenea,înfiecarelunăarelocoședinţăcutoţireprezentanţiifirmelorterțecelucreazăînspaţiileHolcimRomâniapentruadiscutachestiunideSSM.ColaboratoriinoștriparticipăzilniclaactivitateaHolcim,deaceealesolicitămsăadereșisăimplementezeaceleașistandardedesecuritatepecareleaplicășiangajaţiinoștri.Înacestcontext,lafabricadecimentdelaAleșd,înanul2010afostacordatunpremiuceluimaiperformantcontractor.

Investimîndezvoltareaangajațilornoștri.

„Meseriade«cimentist»nuesteunatocmaiușoară,maialescândeștiangrenatînprocesuldeproducţie.Dar,delaanlaan,prininvestiţiilemajorefăcuteînutilajeperformante,încondiţiidemuncăsănătoaseșiînpregătireaprofesionalăaangajaților,HolcimRomâniaaredefinitmeseriadecimentist.Înfiecareziînvăţămlucrurinoișifiecareziesteoprovocare.Larândulnostru,încercămsăoferimtotceestemaibunînnoiși,prinpasiune,săatingemnoiperformanţe.”

OfeliaPrivigyeiOperatorProducţie,Aleșd,HolcimRomânia

Viziune și strategie Produse și construcții durabile Energie și climă Conservarea resurselor Implicare socială Date și indicatoriViziune și strategie Produse și construcții durabile Energie și climă Conservarea resurselor Implicare socială Date și indicatori

Page 20: Raport de CSR al Holcim Romania 2009-2010

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

36

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

37

Unproiectimportantdemaratîn2007este„Safedrive”–unprogramdeconducerepreventivăcareseadreseazăconducătorilordeautoturisme,celordecamioanedecimentșidebetoniere.Programularecascopdezvoltareaunuicomportamentpreventivlavolanși,implicit,îmbunătăţireasiguranţeiîncirculaţieaconducătorilorauto.Așacumne-amangajatlasemnareaCarteiEuropeneaSiguranţeiRutiere,înceade-adouaediţieaacestuiprogram,ceadin2009-2010,amimplicatșișoferiifirmelorterţecarelucreazăpentrunoi.

PrintrealteprogramedestinateîmbunătăţiriisecurităţiișisănătăţiiînmuncămenţionămSafetyPark,unproiectfinalizatîn2009șilaCâmpulung.AcestaseconcretizeazăsubformaunuiparcdeinstruireSSMalcăruiobiectivestesălearateînmodpracticcelorcarevinpentruprimadatăîncontactcuactivitateaHolcimcumtrebuiesă-șidesfășoareactivitateaînsiguranţă.ÎncompaniesederuleazășialteactivităţideeducareșiinstruirepeliniedeSSM:organizămanualsăptămânaSSM,amdezvoltatghiduridebuzunarSSMpentrudiviziadebetoaneșiagregateși,periodic,desfășurămcampaniideconștientizare,precum„Porţideschisepentrucopii”sau

campania„FiiAGER–Analizează,Gândește,Elimină,Raportează”.Întimpcedezideratulnostrueste„Zeroaccidente”,neconcentrămeforturileîndirecțiapreveniriiaccidentelormortalesaucarepotcauzaincapacitatepermanentădemuncă.Deaceea,HolcimRomâniaimplementeazăașa-numiteledirectiveSSM–Elementedeprevenireaaccidentelormortale(FatalityPreventionElements–FPE-uri)aleGrupuluiHolcim.

Acesteaprecizeazăcerinţeledesecuritateșisănătateînmuncăcetrebuierespectatepentruactivităţileceimplică:lucrullaînălţime;lucrulînspaţiiînchise;lucrulcufocul;săpăturișiexcavaţii;lucrulcusistemeleelectrice;lucrulcudispozitivelederidicat;expunerealamateriale,suprafeţeșigazefierbinţi;izolareșilăcătuire;vehiculeșisiguranţatraficului;dispozitivedeprotecţie;lucrullângăapă;siguranţaferoviară;stabilitateataluzurilordincarierășiahaldelor.AtâtangajaţiiHolcim,câtșiceiaifirmelorterţe,audatoriadearespectacustricteţecerinţeleacestordirective.Imple-mentarealoraînceputînanul2008,iarlafinalulanului2010majoritateadirectivelorsuntaplicateșiînHolcim

România.Primulaudit-pilotdeverificareaimplementăriidirectivelorFPEaavutdejaloclafabricadecimentdinAleșd,curezultatefoartebune.

SprijinimșirespectămdrepturileomuluiHolcimRomâniarespectăDeclaraţiaUniversalăaDrepturilorOmuluișiaplicăcustricteţeprincipiilenediscriminăriiînoricedomeniu:statutuldeangajat,sex,vârstă,naţionalitatesaureligie.Deaceea,oricaredintreangajaţiinoștriareacceslacompensaţiișibeneficiicorecteșilaprogramededezvoltareprofesionalășipersonală.

ContribuimladezvoltareacomunităţilorHolcimRomâniaesteimplicatăînviaţacomunităţilordinlocalităţileîncareoperează.Abordareanoastrăestedeasprijinicomunităţilesăgăseascăsoluţiilaproblemelelocale,punândaccentpedomeniilenoastredeinteres–educaţie,infrastructurășidezvoltareacomunităţilor.Astfel,în2009și2010s-aucheltuitpeste500.000deeuropentruproiectedeimplicaresocialășisponsorizări.

Pentruaneasiguracăprogramelepecarelesprijinimaducvaloarecomunităţilorrespective,Holcimpuneaccentpeiniţiativelecomunitarelocale,peimplicareșipeinvestiţiilecomune.Începândcuanul2009,afostintrodusunsistemdeevaluareacelormaiimportanteprogrameprinSocialEngagementScorecard(SES)–uninstrumentcemăsoarărelevanţa,eficienţa,impactulșisustenabilitateasponsorizărilorșiaproiectelor.SESoferăcadruldeselecţieaproiectelorcaresuntînliniecupoliticanoastrădeCSR,implementareașievaluarealorfaţădeobiectivelestabiliteiniţial.

„Holcimesteatreiacompaniemultinaţionalălacarelucrezșiestesinguraîncaretrăiescsentimentulde«acasă».Estevorbaderespectulcompanieipentruangajaţi,deatenţiacucaresunttrataţinou-veniţiiînfamilie,câtșidegrijapentruintegrarealor.Prinprogrameledeformareacapitaluluiuman,HolcimRomâniaadobânditreputaţiade«angajatordetop»deoarececreeazăoportunităţidedezvoltareșipromovareaangajaţilor.”

EmilStoicescuȘefStaţieBetoane,Ploiești,HolcimRomânia

Dezideratulnostrueste

„Zeroaccidente”.

Date-cheieImplicare socială

Vezi capitolul Date și indicatori de la pag. 41.

Viziune și strategie Produse și construcții durabile Energie și climă Conservarea resurselor Implicare socială Date și indicatoriViziune și strategie Produse și construcții durabile Energie și climă Conservarea resurselor Implicare socială Date și indicatori

Holcim România Alte entități legale*

Holcim România Alte entități legale*

Angajați femei% din totalul angajaților, pe niveluri manageriale

* CompaniiîncareHolcimdețineparticipațiilacapital

Totalfemei

Non-ManagementMiddleManagement

SeniorManagement

TopManagement

25%

40%

42,8

6% 45,4

5%

33,33

%

32,6

9%

24,32

%

25,17

%

25,4

7%

26,4

6%

Page 21: Raport de CSR al Holcim Romania 2009-2010

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

38

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

3938 39

„DatorităproiectuluiiniţiatdeHolcim,amavutșansadeaintraîntr-ocompaniemare,carene-aoferittoatecondiţiilenecesaresănedesfășurămactivitatea.M-ambucuratcălasfârșitulcelordoianidestudiis-aupututvedeașiperformanţelemele.Mis-aoferitșansadeaînvăţamaimultșideapuneînpracticăcunoștinţeleacumulateparticipândlauncurssuplimentarînSlovacia,înurmacăruiaamfostdetașatăpeoperioadădeunanlaHolcimSlovacia,înlaboratorulcentral.NuvoiezitasăspuntuturorcăHolcimchiarestePutere,Performanţă,Pasiune!”

MihaelaFaltinschiTehnicianLaborant,Aleșd,HolcimRomânia

Proiecte de succes – Implicare socială Proiecte de succes – Implicare socială

beneficiazădepregătireteoreticășipracticătimpdedoiani.Ulterior,timpdeunan,parcurgunprogramdeinstruireexclusivpractică,într-undomeniuspe-cific–mecanic,electric,operare,laborator.CurriculașcolarăesteautorizatădecătreMinisterulEducaţieișiCercetării.

RezultateInvestiţiaHolcimRomâniaînacestproiectînsumează1,3milioanedeeuro.Absolvenţiidinprimeletreigeneraţiiaufost,înproporţiede90%,angajaţiîncadrulcompaniei,atâtînRomânia,câtșiînaltecompaniidincadrulGrupuluiHolcim.

DescriereÎnceputînanul2004,proiectulȘcoalaPostlicealădeTehnicieniînIndustriaCimentuluiesteorganizatîncolaborareculiceullocal„AlexandruRoman”dinAleșd.CursurilesuntfinanţateintegraldecătreHolcimRomânia,iarlafinalizareașcolarizăriieleviiprimescdiplomedeabsolvirerecunoscutedeMinisterulEducaţieișiCercetării.Înmăsuraposibilităţilor,absolvenţilorliseoferăposturiîncadrulHolcimRomânia.

Cei15tinericursanţidinfiecarenouăgeneraţiesuntselectaţiexclusivdinzoneleîncareoperămpebazădeexamen,interviu,testpracticșidepersonalitate.Elevii

Școala Postliceală de Tehnicieniîn Industria Cimentului de la Aleșd

MotivațiaHolcimCredemcăsprijini-reaeducaţieiși

investiţiaîntinerireprezintăunmodcuadevăratsuste-nabilpentruasigu-rareadezvoltăriicomunităţilorși

întărireacapacităţiiacestoradea-șiconstruisingure

viitorul.

„SponsorizareaprincareHolcimRomâniaafăcutposibilăachiziţionareauneiliniiElisaîn2010reprezintăuncâștigimportantpentruactivitateamedicalădinInstitutulClinicFundeni.Acestaparatpermitediagnosticareaprecoceainfecţiilorfungiceinvazivelapacienţiiculeucemieacutăsaulapacienţiicutransplantdecelulestemhematopoietice,aceastăinfecţiefiindprincipalacauzădemortalitatedenaturăinfecţioasă,pentruaceastăcategoriedepacienţi.ImplicareacelordelaHolcimdemonstreazăcădeseorilucrurilemicipotschimbaviaţaoamenilorsauchiarosalvează!”

Dr.AlinaTănaseCoordonatorTransplantMedular,InstitutulClinicFundeni

Voluntariatîncadrulproiectului„Let’sdoit,Romania!”Holcimîncurajeazădezvoltareaspiri-tuluidevoluntariatșiaimplicăriioa-menilor.Nedorimsăconștientizămangajaţiicuprivirelaproblemeledemediușisociale.

„Let’sdoit,România!”afostcelmaimareproiectdevoluntariatlanivelnațional,avândcaobiectivcurăţareagunoaielordinafaraorașelorîntr-osingurăzi.Aceastăcampanieareușitsăatragăsprijinulautorităţilor,ONG-urilorșimassmediei.

Aproximativ200.000deromâniaufostimplicaţiîncurăţeniageneralăaRomâniei,dezvoltândspiritulcivicșideresponsabilitatepersonalăalfiecăruiadintrenoi.

Peste150devoluntaridinparteaHolcims-aumobilizatpe25septem-brie2010,ieșindlamareacurăţenie,șiaucolectatpeste1250sacidedeșeuri.

DonaţiiînMoldova–solidaritateșirespon-sabilitatesocială

Companianoastrăaoferitajutorprindonaţiideciment.Eforturilecompanieiaufostdublatedecelealeangajaţilor,careaudonatbanidincareaufostachiziţionatehrană,medicamente,produsedecurăţenie.Amdonatpeste170tonedecimentpentrureconstrucţiașiconsolidareaa50decaseafectatedinsateleMilisăuţi,StrajașiSuceviţașiaGrădiniţeidinStraja,undeînvaţăpeste70decopii.ValoareatotalăacampanieiHolcimpentruajutorareasinistraţilordinMoldovas-aridicatlapeste25.000deeuro.

DindonaţiileangajaţilorHolcimdinCâmpulungșiBucureștiaufostaju-tatepeste100depersoaneevacuatedinzonaBuruienești,judeţulNeamţ,și41defamiliidinCernavodă.

ParteneriatepentrusănătateCompanianoastrăesteimplicatăînmaimulteparteneriateîndomeniulsănătăţii,încomunităţileîncareoperăm.În2010,HolcimadonatSpitaluluiMunicipalCâmpulungunanalizorautomatdeimunolo-gie,decarepotbeneficia120.000depacienţi,iarîn2009adotatspitaluldinlocalitatecuunaparatdechirurgielaparoscopicășiunaparatpentruinvestigaţiicardio-logice.HolcimRomâniaacontribuitlaînfiinţareaCentruluiOncologicdinOradeașiadonatpentrusecţiadeterapieintensivăaSpitaluluidinAleșdoinstalaţieperformantădefluidemedicale,careaajutatlasalvareamultorvieţi.ÎmpreunăcufilialaCrișanaaAsociaţieiMedicilorStomatologi,HolcimRomânias-aimplicatîntr-unprogramdepro-filaxieaafecţiunilorbuco-dentaredestinatcopiilordinAleșd.

PeparcursulultimilorșapteaniHolcimasusţinutșiactivitateaSpitaluluiFundenidinBucurești,renovândloculdejoacădinsecţiadepediatrie,dotândsecţiadecardiologiecuunecocardiografșidonândunechipamentmedicaldediagnosticareainfecţiilorînsecţiadetransplanturi.

MotivațiaHolcimTragediapetrecutăîniunie2010înnordulMoldovei,înurmarevărsăriiapelor,ne-aîndem-natlasolidaritate.

Raport de dezvoltare durabilă 2009 – 2010 | Holcim România Raport de dezvoltare durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

Page 22: Raport de CSR al Holcim Romania 2009-2010

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

40

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

41

Dinpunctdevedereeconomic,anii2009și2010vorrămâneunreperalcrizeieconomice.Aceștianisuntdefiniţideocăderefărăprecedentapieţeiglobale,lucruceaafectatputernicșieconomiaRomânieiși,implicit,industrialocalăaconstrucţiilor.ÎnHolcimRomâniaamurmatostrategiecareaavutcaobiectivesăminimizămefectelecrizei,precumșisăneasigurămcă,atuncicândeconomiaîșivareveni,companianoastrăvafipregătităpentrunoisuccese.

Priorităţilenoastreinterneaufostoptimizareacosturilorșiuncontrolcâtmaieficientaloperaţiunilor.Înacelașitimp,amdepuseforturipentruîmbunătăţireaproduselor

Dateșiindicatori

șiserviciilor,menţinândorelaţieapropiatăcuclienţiinoștrișidezvoltândîmpreunăsoluţiipentruadepășipresiunileeconomice.

Deaceea,înciudauneiscăderiacifreideafaceriîncomparaţiecuceadinaniidedezvoltareeconomică,HolcimRomâniaacontinuatsăcrească,devenindocompanieputernică,pregătităpentruaputeavalorificaoportunităţileviitoaredepepiaţalocală.

Cifradeafaceri Beneficiipentruangajaţi Beneficiipentruautorităţi(impoziteșitaxe) Beneficiipentruacţionari(inclusivminoritari) Beneficiipentrucomunitate Sumatotalăabunurilorșiserviciilorachiziţionate Totalinvestiţii,dincare: Modernizare Dezvoltareaafacerii Investiţiiînco-procesareadeșeurilor Investiţiidemediu Investiţiiînsănătateșisecuritateînmuncă

Principalii indicatori Holcim România în perioada 2009-2010

2009 2010000 ron 000euro 000 ron 000euro

1.043.14252.098150.46388.2241.211

652.236

173.16920.493129.0427.91010.5445.180

245.94912.28435.47620.801285

153.782

40.8294.83230.4251.8652.4861.221

822.07848.916148.67494.3711.612

564.285

87.21720.70958.5413.732139

4.096

195.24511.61835.31022.413383

134.019

20.7144.91813.90488633973

Investiţii Holcim România*

Anulachiziției Investițiipânăîn2010

I.Ciment Aleșd Câmpulung Turda Logistică

II.BetoaneșiAgregate

III.Alteinvestiții

2000 1999 1997

139,77mil.EURO255,17mil.EURO29,62mil.EURO69,11mil.EURO

104,65mil.EURO

7,92mil.EURO

* Investiții în Holcim România fără valoarea achizițiilor

Viziune și strategie Produse și construcții durabile Energie și climă Conservarea resurselor Implicare socială Date și indicatori Viziune și strategie Produse și construcții durabile Energie și climă Conservarea resurselor Implicare socială Date și indicatori

Performanțădemediu 2008 2009 2010

Număr de fabrici/stații incluse în evaluare Ciment 2 2 2Agregate 5 2 6Betoane 16 15 17

Investiții de mediu și conformarea cu legislația de mediu Numărdefabrici/stațiiceauraportatcazurideneconformare

Ciment 0 0 0Agregate 0 0 1Betoane 2 4 1

Cazurideneconformare Ciment 0 0 0Agregate 0 0 1Betoane 2 0 1

Amenzișipenalitățiasociate(mil.RON) Ciment 0 0 0Agregate 0 0 0,004Betoane 0,022 0 0,024

Emisii CO2 EmisiiverificateconformEU-ETS(ktCO2/an) 1.868 1.675 1.474

Energie Ratadeutilizareacombustibililorfosilitradiționali(%) 92 88,4 80,5Ratadesubstituțieprincombustibilialternativi(%) 8 11,6 19,5

Consumcombustibili Ciment (MJ/t) 2.633 2.719 2.723Agregate (MJ/t) 0,01 0,01 0,02Betoane (MJ/m3) 17,2 16,3 17,4

Consumenergieelectrică Ciment (kWh/t) 95,8 100,8 99,5Agregate (kWh/t) 0,01 0,1 0,8Betoane (kWh/m3) 2,6 5,7 3,9

Alte emisii atmosferice NOx

Număr de cuptoare pentru care se raportează 2 2 2Total emisii (t/an) 3.461 3.180 2.511Concentrația medie specifică (g/tonă de material cementos) 1.150 1.179 1.072

SO2 Număr de cuptoare pentru care se raportează 2 2 2Total emisii (t/an) 393 127 84Concentrația medie specifică (g/tonă de material cementos) 131 47 36

Praf Număr de cuptoare pentru care se raportează 2 2 2Total emisii (t/an) 168 12 16Concentrația medie specifică (g/tonă de material cementos) 56 5 7

Organice Număr de cuptoare pentru care se raportează 2 2 2Total emisii (t/an) 83 80 125Concentrația medie specifică (g/tonă de material cementos) 27,6 29,7 53,4

Page 23: Raport de CSR al Holcim Romania 2009-2010

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

42

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009 – 2010 | Holcim România

43Viziune și strategie Produse și construcții durabile Energie și climă Conservarea resurselor Implicare socială Date și indicatori Viziune și strategie Produse și construcții durabile Energie și climă Conservarea resurselor Implicare socială Date și indicatori

Performanțădemediu 2008 2009 2010

Biodiversitatea și conservarea resurselor Numărdelocațiiceopereazăînzonesensibiledinpunctdevederealmediului

Ciment 0 0 0Agregate 0 0 1din6Betoane (gata preparate) 0 0 0

%planurideexploatareaprobatedeautoritățilelocale Ciment 100 100 100Agregate 100 100 100

%locațiicuplanuridereabilitatepuseînaplicare Ciment 100 100 100Agregate 100 100 100

Apa Consumdeapă

Ciment (l/t clincher) 135 128 153Agregate (l/tonă) 973 1.053 1.422Betoane (l/m3) 203 265 235

%sistemdereciclareaapeiimplementat Ciment 72,5 72,5 72,5Agregate 0 50 16,6Betoane 80 100 100

Accidente mortale Personalpropriu 0 0 0Personalfirmeterțe 0 1* 0

Vizitatori 0 0 0Alții 0 0 0

Accidente urmate de incapacitate temporară de muncă Personalpropriu 0 0 0Personalfirmeterțe 0 0 0Vizitatori 0 0 0Alții 0 0 0

Accidente urmate de incapacitate permanentă de muncă Personalpropriu 3 0 0Personalfirmeterțe 4 4 2

Vizitatori 0 0 0Alții 0 0 0

MetodologieMetodedecolectareadatelorInformaţiileșidatelesuntcolectateșicentralizatelaniveldecompanieutilizând:• ProfileleEcologicealeFabricilordeCiment(PEP)/ Staţiilordebetoaneșiagregate(AER)dintoate locaţiile;• InventarulCO2alcompanieicompletatconform ProtocoluluiWBCSDpentruindustriacimentului;• Chestionarulcompanieipentruresponsabilitate socială–dezvoltatșiutilizatlanivelulHolcimGrup.

DateeconomiceDatelefurnizatepentruanul2009suntpreluatedinsituaţiilefinanciareraportatecătreMinisterulFinanţelorPublice.Datelefurnizatepentruanul2010suntpreluatedinsituaţiilepreliminarealeHolcimRomânia.

PerformanţădemediuDatelereferitoarelaCO2reprezintăemisiileEU-ETS(EuropeanUnionEmissionTradingScheme)verificate,disponibileșipewebsite-ulRegistruluiIndependentdeTranzacţionarealComunităţiiEuropene(CITL).Restulinformaţiilorprivindemisiileatmosferice,biodiversitateașiconservarearesurselorsuntînconcordanţăcuinven-tarulCO2alcompanieicompletatconformProtocoluluiWBCSDpentruindustriacimentuluișiProfilelorEcologicealeFabricilordeCiment(PEP)/Staţiilordebetoaneșiagregate(AER)aletuturorlocaţiilor.

PeriodicitatearaportăriiHolcimRomâniaraporteazăpublicperformanţeledindomeniuldezvoltăriidurabileîncepândcuanul2004.Raportulcompletestepublicatodatăladoiani(raportulprecedentafostpublicatîn2009),iarurmătorulvafipublicatîn2013.

Contactați-neManagerDezvoltareDurabilăAlina CristeaTelefon: +40212317708/09Fax: [email protected]

ManagerComunicareAndreea NicolaeTelefon: +40212317708/09Fax: [email protected]

Performanțăsocială

*În11martie2009,ofirmăterţălucraîninteriorulunuiciclon.Obucatădefierdecirca20dekgafostscăpatăprintr-odeschizăturăde15cm.Bucatadefieracăzutaproximativ20demetrişialovitunlucrătoraluneialtefirmeterţedirectîncap.Cascadeprotecţienuapututsă-lprotejezepelucrător,iaracestaadecedat.

Echipa de proiect

ManagerProiectIoanaVăideanuSpecialistComunicareInternă

CarmenBândeanSpecialistProiecteAchiziţiiDanielaBeleşCoordonatorMediuHolcimEuropadeEstOanaDicuManagerSchimbăriClimaticeşiRelaţiiInstituţionalePatriceaGhiocelConsultantSeniorDezvoltareDurabilăCălinHuleaCoordonatorSănătateşiSecuritateînMuncăNicoletaIonilăSpecialistResurseUmaneMihaelaOdangiuCoordonatorSistemIntegratdeManagementAnnaMariaPalaghianuBrandManagerGabrielaPuiManagerAdministrarePersonalşiSalariiFlorinaRafiManagerAdministrativRalucaŞchiopuAsistentDirectorFinanciar

Page 24: Raport de CSR al Holcim Romania 2009-2010

PROCESUL DE FABRICARE A CIMENTULUI

Extragerea și prepararea materiilor prime Producția de clincher Măcinarea cimentului și distribuția

CARIERĂCalcarul și alte materii prime sunt extrase prin tehnici de forare și explozie.

CONCASORMateria primăextrasă din cariere este mărunțităîn concasoareprin strivire sau impact.

TRANSPORTMateria primă concasată este transportată la fabrica de ciment folosind benzi transportoare, camioanesau vagoanede cale ferată.

PAT DEOMOGENIZARECalcarul și celelaltematerii prime suntamestecateși omogenizate.

MOARĂDE FĂINĂMateriile prime omogenizate sunt măcinate, uscate și transformateîn făină.

FILTRUDE PRAFFiltrul cu sacireține particuleledin gazele evacuate din cuptor și moară.

PREÎNCĂLZITORFăina este preîncălzităînainte deintroducereaîn cuptor.

CUPTORLa temperaturi ale flăcării de până la 2.0000C și ale materialelor de până la 1.4500C,făina este transformatăîn clincher.

RĂCITORDE CLINCHERClincherul este

răcit de la o temperatură de

cca 1.4500C lao temperatură

de cca 1200C.

SILOZDE CLINCHERClincherul răciteste depozitatîn așteptarea măcinării în fabrică sau a transportuluila alte locații,pentru măcinare.

MOARĂDE CIMENTClincherul estemăcinat împreunăcu gipsul și adaosuri minerale (zgură, cenușă de termocentrală, calcar, tuf vulcanic) în diferite proporții pentru a obținediferite tipuride ciment.

LOGISTICĂCimentul esteexpediat din fabrică ambalat în sacisau vrac.

Page 25: Raport de CSR al Holcim Romania 2009-2010

AgregateMaterie primă (pietriş natural sau concasat şi nisip) ce reprezintă principala componentă în volum a betonului. Agregatele sunt folosite în principal în următoarele domenii de construcţii: producţia de beton, produse prefabricate din beton şi asfalt, precum şi pentru fundaţii de drumuri şi căi ferate.

BetonUn material obţinut prin amestecarea cimentului cu apă şi agregate. Cimentul se comportă ca un liant, iar betonul are un conţinut de ciment mediu de aproximativ 15%.

Beton gata preparatEste un tip de beton (ciment, agregate, apă şi adaosuri chimice) ce este produs într-o fabrică sau staţie de betoane, conform unei reţete, şi apoi livrat la şantier de către betoniere.

CimentCimentul este un liant, un material care face priză şi se întăreşte independent şi care poate lipi alte materiale unul de altul. Cimenturile hidraulice (ex. cimentul Portland) se întăresc ca urmare a reacţiilor chimice de hidratare ce au loc indiferent de conţinutul de apă din amestec. Ele se pot întări chiar si sub apă sau atunci când sunt expuse constant la umezeală. Cea mai importantă utilizare a cimentului este producţia de beton şi mortar – prin amestecul cu agregate naturale sau artificiale pentru a forma un material de construcţii puternic şi durabil în faţa efectelor normale de mediu.

Ciment compozitCiment în care o parte din clincherul necesar este înlo-cuit de materiale secundare cementoase (componente minerale), precum zgura şi cenuşa zburătoare.

ClincherUn produs intermediar în producţia de ciment obţinut prin decarbonatarea, sinterizarea şi răcirea rapidă a materiilor prime măcinate și omogenizate.

Componente mineraleComponente ale cimentului care nu sunt derivate din producţia de clincher. Acestea includ zgură granulată de furnal, cenușă zburătoare (naturală sau artificială), tuf vulcanic şi calcar, cunoscute și sub denumirea de adaosuri minerale sau materiale de adaos.

Co-procesareaMetodă de valorificare energetică și/sau materialăa deşeurilor folosită în procesul de producţie a cimentu-lui simultan cu fabricarea cimentului, într-o singură operaţiune.

CuptorEchipament mare industrial pentru producţia clincherului folosit în fabricarea cimentului. În acest Raport, „cuptor” se referă întotdeauna la cuptor rotativ.

Material sau produs cementos Un material de construcţii care, atunci când este amestecat cu apă, formează o pastă în care se pot adăuga agregate, ce ulterior face priză şi se întăreşte. În această categorie sunt incluse cimenturi şi calcare.

Resurse alternative (combustibili şi materii prime)Deşeuri (sau derivate ale acestora) valorificate energeticşi/sau material prin co-procesare în fabricile de ciment.

Page 26: Raport de CSR al Holcim Romania 2009-2010

Putere. Performanță. Pasiune.®

Raport de Dezvoltare Durabilă 2009-2010Holcim (România) SACalea Floreasca nr. 169AClădirea B, Etajele 7 și 8Sector 1, RO 014459Bucureşti, Româniawww.holcim.roTelefon: +4021 2317708/09Fax: +4021 2039110

© 06/2011 Holcim (România) S.A. / Tipărit pe hârtie FSC