r o m  n i a...r o m  n i a j u d e Ţ u l n e a m Ţ m u n i c i p i u l r o m a n c o n s i l...

Click here to load reader

Post on 13-Jan-2020

7 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • R O M Â N I A J U D E Ţ U L N E A M Ţ

  M U N I C I P I U L R O M A N C O N S I L I U L L O C A L

  H O T Ă R Â R E

  Nr. __ din 22.08.2019

  privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat, a listei de investiţii și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul

  local, a listei de investiții la Spitalul Municipal de Urgență Roman și a listei de investiții la Directia Municipal Locato, pe anul 2019

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

  Examinând referatul de aprobare nr. 15680 din 14.08.2019 iniţiat de către

  domnul Lucian Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 15778 din 19.08.2019 întocmit de către Direcţia Economică;

  Văzând avizul favorabil nr. __ din 22.08.2019 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. ___ din 22.08.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. _____ din 22.08.2019 al Secretarului general al Municipiului Roman; În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. l, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative;

  HOTĂRĂŞTE:

  Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2019, conform anexei nr. 1 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2019, conform anexei nr. 2;

  Art. 3. Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare al bugetului local pe anul 2019, conform anexei nr. 3 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • Art. 4. Se aprobă rectificarea Listei de studii si proiecte finanţate din

  bugetul de dezvoltare al bugetului local pe anul 2019, conform anexei nr. 4 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 5. Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiții din bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii la Spitalul

  Municipal de Urgență Roman, conform anexei nr. 5 - parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 6 Se aproba lista de investitii la Directia Municipal Locato Roman - conform anexei nr. 6.

  Art. 7. Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 8. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ Consilier, Secretarul general al Municipiului Roman Dragos-Viorel MOROSANU Gheorghe CARNARIU

 • Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ___ din 22.08.2019 (Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.85 din 18.04.2019)

  RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019

  A. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE PRIMARIA ROMAN

  VENITURI mii lei

  Denumire indicator Trim . III Trim. IV Total an Cap 37.02.04 Varsaminte din sectiunea de functionare pt finantarea sectiunii de dezvoltare

  +148,15 +148,15

  Cap 42.02.18.01Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru

  finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de

  comunicaţii în urgenţă în sănătate

  +1215 +2229 +3444

  Cap 42.02.55 Subvenţii pentru finanţarea locuinţelor sociale

  +109 +109

  Cap 42.02.69 Subventii de la bugetul de stat pt finantarea priectelor FEN 2014-2020

  +3,84 +3,84

  Cap 48.02.02.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

  +37,84 +37,84

  Cap 48.02.02.02 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

  -0,08 -0,08

  Cap 48.02.02.03 Prefinantare -12,69 -12,69 Cap. 39.02.07 - Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

  +431 +431

  TOTAL +1932,06 +2229 +4161,06

  CHELTUIELI mii lei

  Denumire indicator Trim . III Trim. IV Total an Cap 51.02.01.03 Autoritati executive +39,86 +39,86 Art 58.02.01 ( Proiect Poca smis 122867) -1,51 -1,51 Art 58.02.02 ( Proiect Poca smis 122867) +30,37 +30,37 Art 71.01.30 Alte active fixe +11 +11 Cap 66.02.06.01 Spitale generale +1215 +2229 +3444 Art 51.02.28 Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul

  sănătăţi +1215 +2229 +3444

  Cap 70.02.03.30 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

  +216 +216

  Art 71.01.01 Constructii +184 +184

 • Art 71.01.30 Alte active fixe +32 +32

  Art 71.03 Reparatii capitale +171 +171 Cap 70.02.50 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

  -89,8 -89,8

  Art 71.01.30 Alte active fixe -40 -40 Art 71.03 Reparatii capitale -64 -64 Art 71.01.01 Constructii +5,5 +5,5 Art 71.01.01 Constructii +8,7 +8,7 Cap 84.02.03.03 Strazi +380 +380 Art 71.03 Reparatii capitale +380 +380

  TOTAL +1932,06 +2229 +4161,06

  B. SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE PRIMARIA ROMAN

  VENITURI mii lei

  Denumire indicator Trim . III Trim. IV Total an Cap. 11.02.02 Sume defalcate din TVA pentru pentru finantarea a cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor

  +27 -27 0

  Cap 11.02.06 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

  +679 679

  Cap 11.02.09 Sume defalcate din TVA pt.finantarea invatamantului particular si cel confesional, acreditate

  +50 +66 116

  Cap 15.02.01 Impozit pe spectacole +3 +3 Cap.33.02.08 Venituri din prestari de servicii +170 +170 Cap. 37.02.01- Sponsorizare +380 0 +380 Cap .37.02.03 Varsaminte din sectiunea de functionare pt finantarea sectiunii de dezvoltare

  -148,15 -148,15

  TOTAL +1160,85 +39 +1199,85

  CHELTUIELI

  mii lei Denumire indicator Trim . III Trim. IV Total an

  Cap. 51.02.01.03 - Autoritati executive -70,15 +150 +79,85 Art 10.01.01 Salarii de baza -150 +150 0 Art 20.06.01 Deplasari interne -10 -10 Art 20.06.02 Deplasari in strainatate +10 +10 Art 20.05.30- Alte obiecte de inventar +79,85 +79,85 Cap. 54.02.10 - Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

  +10 +10

  Art. 20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare +10 +10

  Cap. 70.02.50 - Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

  +10 +100 +110

  Art 10.01.01 Salarii de baza -100 +100 0 Art 20.02 Reparatii curente +110 +110

 • Cap. 84.02.03.03 - Strazi +1009 -250 759 Art. 20.01.09 –Materiale si prestari servicii cu caracter functional +80 +80

  Art 20.02 Reparatii curente +929 -250 +679

  TOTAL +958,85 0 +958,85 C. INVATAMANT mii lei

  Denumire indicator Trim . III Trim. IV Total an Cap. 65.02 Invatamant +152 -27 +241 Titlul 20 Bunuri si servicii +152 -27 +125 Colegiul Tehnic Danubiana +125 0 +125 Colegiul Tehnic petru Poni cap 65.02.04.02 art 20.01.03

  +26,5 -26,5 0

  Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu Cap 65.02.03.01 art 20.01.30

  +0,5 -0,5 0

  Titlul 55 Alte transferuri 116 Gradinita cu prog.prelungit ,,Episcop Melchisedec” Cap 65.02.03.01 art.55.01.63

  50 66 116

  TOTAL +202 39 +241

  D. CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN La partea de CHELTUIELI - mii lei -

  Denumire Indicator Trim.III Trim..IV An Cap. 67.05.01 Sport

  0 0 0

  Art. 20.01.09 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

  -7 0 -7

  Art. 20.04.01 Medicamente +5 +5 Art 20.04.02 Materiale sanitare +2 +2 TOTAL 0 0 0

 • Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. __din 22.08.2019 (Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 85 din 18.04.2019)

  RECTIFICAREA BUGETULUI INSTITUȚIILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR

  FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII

  PE ANUL 2019

  A. SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ ROMAN

  LA PARTEA DE VENITURI - mii lei - Denumire indicator

  TR.III TR.IV Total an

  33.10.08 – Venituri din prestari servicii 37.10.01 – Donatii si sponsorizari

  + 107 + 49

  0 0

  + 107 + 49

  TOTAL + 156 0 + 156

  LA PARTEA DE CHELTUIELI mii lei

  Denumire indicator

  TR III TR IV Total an

  66.10.06.01 - Spitale generale 10.01.01 – Salarii de baza 10.01.05 – Sporuri pt.conditii de munca 10.01.06 – Alte sporuri 10.01.11 – Fond aferent platii cu ora 10.03.08 – Contrib.platite de angajator TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL 20.01.01 – Furnituri de birou 20.01.02 – Materiale de curatenie 20.01.03 – Iluminat, incalzit 20.01.06 – Piese de schimb 20.01.30 – Alte bunuri si servicii 20.04.02 – Materiale sanitare 20.04.03 – Reactivi 20.04.04 - Dezinfectante TOTAL CHELTUIELI MATERIALE 71.01.02 - MasinI,echipam.si mijl.transp 71.01.30 – Alte active fixe 71.03.00 – Reparatii capit.afer.active fixe TOTAL CHELTUIELI DE CAPITAL 85.01.01 – Plati efec.in anii preced.si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local

  + 400 - 160 - 150 - 100 + 10

  0 + 10

  + 20 + 15

  + 60 + 20 + 60

  + 50 + 30 + 265 + 20 + 35 - 55

  0 - 109

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  + 400 - 160 - 150 - 100 + 10

  0 + 10

  + 20 + 15

  + 60 + 20 + 60

  + 50 + 30 + 265 + 20 + 35 - 55

  0 - 109

  TOTAL CHELTUIELI + 156 0 +156

 • B. DIRECȚIA MUNICIPAL LOCATO

  VENITURI mii lei

  Denumire indicator Trim . III Trim. IV Total an Cap 15.10.50 alte taxe si servicii specifice +63 0 +63 Cap 37.10.03Varsaminte din sectiunea de functionare pt finantarea sectiunii de dezvoltare

  -63 -63

  Cap 37.10.04 03Varsaminte din sectiunea de functionare pt finantarea sectiunii de dezvoltare

  +63 +63

  TOTAL +63 0 +63 CHELTUIELI mii lei

  Denumire indicator Trim . III Trim. IV Total an Cap. 70.10.50 - Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale +63 0 +63

  Art 71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport

  +50 +50

  Art 71.01.03 Mobilier aparatura birotica si alte active corporale

  +7 +7

  Art 71.01.30 Alte active fixe +6 +6 TOTAL +63 0 +63

  C. PRIMARIA ROMAN

  VENITURI mii lei

  Denumire indicator Trim . III Trim. IV Total an Cap.33.10.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati +90 0 +90

  TOTAL +90 0 +90

  CHELTUIELI mii lei

  Denumire indicator Trim . III Trim. IV Total an Cap. 67.10.50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

  +90 0 +90

  Art. 20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

  +30 0 +30

  Art. 20.01.09 – Materiale si prestari servicii cu caracter functional

  +60 0 +60

  TOTAL +90 0 +90

 • Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. ___ din 22.08.2019

  (Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 85 din 18.04.2019)

  LISTA OBIECTIVELOR DE INVESȚITII FINANȚATE DIN BUGETUL DE DEZVOLTARE 2019

  mii lei

  Nr crt

  DENUMIRE OBIECTIV OBIECTIV

  VALOARE INITIALA

  DIFERENTE +

  DIFERENTE

  -

  VALOARE FINALA

  CAP.51.02.01.03 AUTORITATI EXECUTIVE

  1901.16 +41.37 -1.51 1941.02

  1 Cresterea capacitatii administrative-POCA-SMIS122867 – 58.02

  58.02.01 58.02.02

  51.02.122867

  136.39

  25.76 110.63

  +30.37

  +30.37

  -1.51

  -1.51

  165.25

  24.25 141

  2 Cresterea capacitatii administrative electronice -POCA-SMIS126260 – 58.02 58.02.01

  58.02.02 58.02.03

  51.02.126260

  1677.67

  246.38 1396.16

  35.13

  1677.67

  246.38 1396.16 35.13

  3 Program + licenta Securitate inform – 71.01.30

  51.02.20

  45 45

  4 Program informatic contabilitate – 71.01.30

  51.02.21

  23 23

  5 Sistem alarma efractie Primari Roman – 71.01.02

  51.02.22

  5.1 5.1

  6 Server backup si de mail-71.01.30 51.02.23

  7.5 7.5

  7 Echipamente pentru reteaua ethernet si centrala telefonica-71.01.30

  51.02.24

  6.5 6.5

  8 Modul administrare numere de casa -71.01.30

  51.02.25

  0 +11 11

  Cap 61.02.03.04 31 31 9 Autoturism politia locala –

  71.01.02 61.02.0

  8 31 31

  Cap 61.02.05 5

  5

  10 Barca SVSU - 71.01.02 61.02.09

  5 5

  CAP.61.02.ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

  36 36

  SUBCAP. 65.02.03.01-INVATAMANT PRESCOLAR

  288.05 288.05

  11 Crestere eficienta energetic 65.02.111476

  288.05

  288.05

 • clad.Str. Smirodava, nr.28-POR-SMIS111476 - 58.01 - 58.01.01

  - 58.01.02 -58.01.03

  38.97 232.99 16.09

  38.97 232.99 16.09

  SUBCAP. 65.02.04.02 INVATAMANT SEC.SUPERIOR

  2828.09 2828.09

  12 Noi TOTI vrem la SCOALA –POCU/74/6/18/107980 Art 58.02din care : -58.02.01 -58.02.02 Din care: Liceul Danubiana: -58.02.01 - 58.02.02 Primaria ca si partener - 58.02.01 - 58.02.02 -58.02.03

  65.02.107980

  2739.09

  264.87 2474.22

  256.77 2401.19

  8.1 73.03

  0

  2739.09

  264.87 2474.22

  256.77 2401.19

  8.1 73.03

  0

  13 Sistem detectie Col Petru Poni – 71.01.02

  65.02.42

  89 89

  TOTAL CAP. 65.02-INVATAMANT

  3116.14 3116.14

  14 Cofinantare BL-AA CJ 2018 Spital Municipal Roman -71.03

  66.02.02

  190 190

  15 Cofinantare CJ-aparatura Spital Municipal-51.02.28

  66.02.02

  117 117

  16 Cofinantare CJ- Contr.finantare Ministerul Sanatatii pentru dotari Spital Municipal -51.02.28 -CJ cofinantare -Ministerul Sanatatii

  66.02.04

  383

  383

  +3444

  3444

  3827

  383 3444

  TOTAL CAP.66.02-SANATATE 690 +3444 4134 SUBCAP.67 .02.05.03

  INTRETINERE GRADINI PUBLICE,PARCURI , ZONE VERZI

  2482.69 2482.69

  17 AMENAJARE PARC JORA – POR - SMIS285-122423 - 58.01

  67.02.285-

  122423

  1909.22 1909.22

  58,01,01 29.17 29.17 58,01,02

  58.01.03 1850.95

  29.10 1850.95

  29.10

  18 Amenajare parc ZAVOI – POR- SMIS118080

  -58.01 :

  67.02.118080

  526.47 526.47

  58.01.01 79.58 79.58

 • 58.01.02 446.89 446.89 19 Robot curatare bazin inot Strand –

  71.01.02 67.02.5

  5 35 35

  20 Hidrobiciclete RATA-71.01.02 67.02.49

  12 12

  TOTAL 67.02-INTRETINERE PARCURI, SPATII VERZI

  2482,69 2482,69

  Cap 68.02.06 Asistenta sociala pt familie si copii

  24 24

  21 Separare utilitati Cladire Centru de zi -71.01.01

  68.02.17

  24 24

  SUBCAP.70,02,03,30 -ALTE CHELT IN DOM.LOCUINTELOR

  4115.93 +387 4502.93

  22 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE BL33–POR- SMIS236-122424 58.01

  70.02.236-

  122424

  908.75 908.75

  58,01,01 317.04 317.04 58,01,02 499.78 499.78 58,01,03 91.93 91.93 23 CRESTEREA EFICIENTEI

  ENERGETICE 7 blocuri–POR- SMIS 119146 58.01

  70.02.119146

  3207.18 3207.18

  58,01,01 1426.02 1426.02 58,01,02 1484.22 1484.22 58,01,03 296.94 296.94 24 Rk bloc 33-lucrari suplimentare-

  71.03 70.02.1

  51 0 +171 171

  25 Constructie locuinte sociale stra Islazului.71.01.01 din care : - MDRAP - Buget local

  70.02.149

  +184

  +109 +75

  184

  109 75

  26 Achizitie apartament -71.01.30 70.02.150

  +32 32

  SUBCAP 70.02.50 ALTE SERVICII IN DOMENIUL LOCUINTELOR SI DEZV COMUNALE

  2330.69 +14.2 -104 2240.89

  27 Studii si proiecte - 71.01.30

  70.02.121

  1123.8 -40 1083.8

  28 Parcari alei 2017-2019 71.01.01

  70.02.117

  127

  127

  29 Cofinantare ECONEAMT - 55.01.13

  70.02.108

  150 150

 • 30 RK aparare mal drept raul

  Moldova 71.03 70.02.9

  1 100 100

  31 Autoutilitara - 71.01.02 70.02.98

  27 27

  32 Freza – 71.01.02 70.02.140

  38 38

  33 Finisor – 71.01.02 70.02.141

  30 30

  34 Extindere sistem camere supraveghere – 71.01.02

  70.02.86

  100 100

  35 Echipamente parcari publice Roman – 71.01.02

  70.02.142

  237,1 237,1

  36 RK Parcare Piata Roman Voda – 71.03

  70.02.125

  258,79 -64 194.79

  37 RK acoperis stadion moldova – 71.03

  70.02.143

  42 42

  38 RK acoperis SVSU – 71.03 70.02.144

  20 20

  39 Extindere iluminat public str Caramidariei +Lupeni – 71.01.01

  70.02.145

  60 +8.7

  68.7

  40 Wc vidanjabil-5buc-71.01.30 70.02.146

  17 17

  41 Soclu statuie -71.01.01 70.02.147

  0 +5.5

  5.5

  TOTAL70.02 – SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA LOCUINTE

  6446.62 +401,2 -104 6743.82

  42 RK RETELE APA CANAL-CARTIER PETRU RARES-71.03

  74.02.08

  1240

  1240

  TOTAL 74.02.06-PROTECTIA MEDIULUI

  1240 1240

  43 RK Str. NORDULUI – 71.03

  84.02.22

  270 +380

  650

  44 Sens giratoriu Nord – 71.01.01 84.02.03

  155 155

  45 RK str. Marului, Ocnitei, Tinosului, Pescarilor – 71.03

  84.02.20

  37 37

  TOTAL CAP.84.02-STRAZI 462 +380 842 TOTAL INVESTITII B.LOCAL 16398.61 +4266.57 -105.51 20559.67

 • Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. ___ din 22.08.2019 (Anexa nr. 6 la H.C.L. nr. 85 din 18.04.2019)

  LISTA STUDII ȘI PROIECTE FINANȚATE DIN BUGETUL DE DEZVOLTARE PE ANUL 2019

  - mii lei -

  Nr. crt.

  DENUMIRE Valoare initiala

  Diferente +

  Diferente -

  Valoarea finala

  1.

  Documentatii pentru proiecte finantate din imprumut intern CEC Bank

  694.84 694.84

  2. Documentatii extindere retele canalizare

  24 24

  3 Documentatii aparare mal drept rau Moldova si protectie MHC

  57.16 57.16

  4 Documentatie proiect Regenerare urbana a zonei dig Moldova

  48 48

  5 Documentarii reabilitare Piata Centrala

  66 66

  6

  Documentatii Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilitati – b-dul Roman Musat nr.78

  72 72

  7 Actualizare documentatie Reabilitare Centrul cultural Unirea

  30 30

  8 Documentatie Reabiltare sediu Primaria Roman

  60 -40 20

  9 Documentatii accesari Fonduri UE – Reabilitari cladiri publice

  48 48

  10 Proiect Modernizare strazi cartier N.Balcescu

  23.8 23.8

  TOTAL 1.123.8 -40 1083.8

 • Anexa nr. 5 la H.C.L. nr. ___ din 22.08.2019 (Anexa nr. 7 la H.C.L. nr. 85 din 18.04.2019)

  LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII DIN BUGETUL INSTITUTIILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN

  VENITURI PROPRII LA SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN ANUL 2019

  - mii lei –

  Nr. crt.

  DENUMIRE U.M. CANT Valoare initiala

  +/- Valoare finala

  FOND DE DEZVOLTARE

  1 Video-rino-laringoscop flexibil cu tehnologie CMOS

  buc 1

  67 67

  2 Ecograf buc 1 215 215 3 Carucior de resuscitare cu defibrilator buc 1 66 66 4 Pat de asistare la nastere buc 1 60 60 5 Ventilator de transport adult si pediatric buc 1 90 90 6 Spirometru buc 1 10 10 7 Dispozitiv pt. apnee Auto - CPAP buc 1 5 5 8 Brancard transport pacienti buc 1 5 5 9 Masa de operatie ortopedica radiotransparenta buc 1 200 200 10 Monitor de functii vitale pacient cu 8 parametri buc 2 12 12 11 Monitoare cu kit de anestezie buc 3 96 96 12 Combina electroterapie + ultrasunete buc 1 18 18 13 Combina electroterapie + laser buc 1 24 24 14 Ureteroscop semirigid buc 1 32 32 15 Aparat litotritie endoscopica buc 1 103 103 16 Sistem nefroscop pentru abord percutan buc 1 33 33 17 Aparat de dezghetat plasma buc 1 43 43 18 Autoclav buc 1 87 87 19 Electrocardiograf mobil buc 3 15 15 20 Lampa de fototerapie cu leduri lumina albastra buc 1 11 11 21 Scaun consultatii ORL buc 1 21 21 22 Developeza automata buc 1 35 35 23 Aparat radiologic buc 1 448 +20 468 24 Incubator neonatal cu pereti dubli si servocontrol buc 2 82 82 25 Sistem informatic integrat buc 1 170 170 26 Calandru buc 1 33 33 27 Robot pentru blocul alimentar buc 1 10 10 28 Autovehicul buc 2 99 99 29 Masina de spalat industriala buc 1 65 65 30 Uscator rufe industrial buc 1 35 35 31 Utilaj dezapezire buc 1 35 35 32 Reparatie capitala sectia Recuperare buc 1 95 95 33 Reparatie capitala Laborator Anatonie Patologica buc 1 95 95

  34 Reparatie capitala sistem automatizare centrale termice

  buc 1

  80 -55 25

  35 D.A.L.I.pentru infiintare spatiu spitalizare de zi buc 1 20 +80 100 36 D.A.L.I.pentru reabilitare modernizare si dotare buc 1 55 -35 20

 • Statie centrala de sterilizare

  37 D.A.L.I. pentru realizare sistem automatizare centrale termice

  buc 1 10

  -10

  0

  Total fond de dezvoltare 2580 0 2580 ALTE ADMINISTRATII Consiliul Judetean

  38 Aparat magneto-diaflux buc 1 25 25 39 Incubator de transport buc 1 92 92 Total 117 0 117 Ministerul Sanatatii si cofinantare UAT

  40 Aparat Anestezie buc 2 360 360 41 Incubator de transport buc 1 100 100 42 Computer tomograf buc 1 1350 1350 43 Aparat radiologic cu post de grafie buc 1 650 650 44 Masa operatii chirurgicale buc 1 167 167 45 Aparat ventilatie mecanica buc 2 240 240 46 Monitor pacient functii vitale buc 4 60 60 47 Mamograf digital buc 1 900 900 Total 3827 3827 Total alte administratii 3944 3944 Total general 6524 6524

 • Anexa nr. 6 la H.C.L. nr. ___ din 22.08.2019 (Anexa nr. 9 la H.C.L. nr. 85 din 18.04.2019)

  LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII DIN BUGETUL INSTITUTIILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL

  DIN VENITURI PROPRII LA DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO PE ANUL 2019

  - mii lei -

  Nr Crt

  DENUMIRE OBIECTIV Valoare initiala

  Cresteri/ Diminuari

  Valoare finala

  Cap.70.10.50 Alte servicii in domeniile locuintelor,serviciilorsi

  dezvoltarii comunale 143 +63 206

  1 Masina pt curatenie cimitir

  Art 71.01.02 75 75

  2 Autoutilitara transport caini comunitari

  Art 71.01.02 0 +50 50

  3. Server program evidenta cimitir

  Art 71.01.03 0 +7 7

  4. Arma tranchilizare

  Art 71.01.30 12 +6 18

  5 Program contabilitate

  Art 71.01.30 56 56

 • MUNICIPIUL ROMAN

  Piaţa Roman-Vodă nr. 1 www.primariaroman.ro Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 Fax. 0233.741.604

  Emitent: CABINET PRIMAR Nr. 15680 din 14.08.2019

  REFERAT DE APROBARE

  la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local

  consolidat, a listei de investiţii și a listei de studii și proiecte finanțate din

  bugetul local , a listei de investiții la Spitalul Municipal de Urgență Roman

  și a listei de investiții la Directia Municipal Locato , pe anul 2019

  Supun analizei si aprobarii Consiliului local proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat, a listei de investiţii și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local, a listei de investiții la Spitalul Municipal de Urgență Roman și a listei de investiții la Directia Municipal Locato, pe anul 2019.

  Prezentul referat de aprobare însotit de proiectul de hotărâre se va transmite către Directia Economică. în vederea întocmirii raportului de specialitate.

  Initiator Primarul Municipiului Roman,

  Lucian Ovidiu MICU

 • MUNICIPIUL ROMAN

  Piaţa Roman-Vodă nr. 1 www.primariaroman.ro Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 Fax. 0233.741.604

  Emitent: Direcția Economică Nr. 15778 din 19.08.2019

  RAPORT DE SPECIALITATE

  la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat, a listei de investiţii și a listei de studii și proiecte finanțate din

  bugetul local, a listei de investiții la Spitalul Municipal de Urgență Roman și a listei de investiții la Direcția Municipal Locato, pe anul 2019

  Având în vedere :

  - încasarea suplimentară a sumei de 813 mii lei față de bugetul aprobat la capitolele 15.02.01- „Impozit pe spectacole „ 3 mii lei 33.02.08 - ,,Venituri din prestări servicii’’ – 70 mii lei 37.02.01 „Sponsorizare” 380 mii lei și 39.02.07 - ,,Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat’’ – 360 mii lei se impune rectificarea bugetului conform anexei nr. 1;

  - solicitările primite din partea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu privire la suplimentarea bugetului la bunuri și servicii ( Colegiul Tehnic Danubiana - utilități, în vederea achitarii unor facturi restante) se propune rectificarea bugetului conform anexei nr. 1;

  - adresa primita de la A.J.F.P.Neamt prin care se comunica modificarea repartizarii pe trimestre a Sumelor defalcate din T.V.A. pt finantarea cheltuielilor prevazute la art. 104 alin. 2 lit. b - d din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 conform anexei nr. 1;

  - adresa primita in data de 19.08.2019 de la A.J.F.P.Neamt prin care se comunica suplimentarea sumelor defalcate din T.V.A. pt. echilibrarea bugetelor locale cu suma de 679 mii lei, conform O.G. nr. 12 / 2019 conform anexei nr. 1;

  - adresa primita in data de 19.08.2019 de la A.J.F.P.Neamt prin care se comunica suplimentarea sumelor defalcate din T.V.A. pt.finantarea invatamantului particular si cel confesional, acrediate cu suma de 116 mii lei, conform O.G. nr.12 / 2019, conform anexei nr. 1;

 • - contractul de finantare nr. 1703/15438/2019 pentru Programul

  constructiilor de locuinte sociale derulat conform Legii locuintelor nr .114/1996 incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice se propune rectificarea bugetului cu sumele aferente anului 2019 – 109 mii de la Ministerul Dezvoltarii si 75 mii cofinantare de la buget local conform anexelor nr. 1 si nr. 3 ; - contractul de finantare nr. 6364/15165/2019 incheiat cu D.S.P. Neamt pentru finantarea dotarii cu aparatura si echipamente medicale a Spitalului Municipal de Urgenta Roman in valoare de 3.444 mii lei conform anexei nr. 1 și anexei nr. 3; - solicitarea nr. 22073/13.08.2019 a Spitalul Municipal de Urgență Roman privind rectificarea bugetului și a listei de investiții conform anexei nr. 2 și anexei nr. 4;

  - solicitarea nr. 2030/12.08.2019 primită din partea Direcției Municipal Locato prin care se solicită rectificarea bugetului conform anexelor nr. 2 și 6;

  - solicitarea nr. 2966/13.08.2019 primita din partea Clubului Sportiv Municipal Roman prin care se solicita rectificarea bugetului conform anexei nr.1 .

  Față de cele prezentate mai sus rugăm domnii consilieri să analizeze

  și să se pronunțe asupra:

  rectificării bugetului local – conform anexei nr. 1;

  rectificării bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții – conform anexei nr. 2;

  rectificării listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local – conform anexei nr. 3;

  rectificării listei de studii si proiecte finanţate din bugetul local – conform anexei nr. 4;

  rectificarii listei obiectivelor de investiții din bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii la Spitalul Municipal de Urgență Roman – conform anexei nr. 5.

  aprobarii listei de investitii la Directia Municipal Locato - conform anexei nr. 6.

  Direcţia Economică

  Ec. Ciprian Dorin ALEXANDRU